NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) . sermaye ödenmesi. tahvillerin itfası.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir. Ödenen Temettüler 11. sabit varlıkların peşin satışı. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. duran varlıklara yatırımlar. borç vermeler.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . kısa ve uzun vadeli kredi alınması. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. Diğer Nakit Çıkışları D. alıştan doğan borçların ödenmesi.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . alacakların tahsili. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri. (senetli-senetsiz) tahsili. sermaye artırımı.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) .NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar. öteki borçların ödenmesi. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler. iştirak gelirlerinden tahsilattır. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. 1. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri. kar dağıtımı. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat. satışları doğan alacakların. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler. ilk madde malzeme peşin alışı. iştirakte bulunulması. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. tahvil ihracı.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.

.Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit .Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları . önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir. Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır.(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir..Hisse Senedi İhraç Primleri (+) . hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı.(18) 3.. NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler... nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir. hazır değeler yekünu olarak alınır.. Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir.... nakit mevcudu içinde değerlendirilir. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM . yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak. zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır.(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar.Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil.. (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde..Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit .Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler .. cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir. artışlar ise indirilir. Bu tutarın bulunmasında.Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali. özel tükenmeye tabi varlıklar) .Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar ..Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit .(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar .Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) . -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir.Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları .Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) . dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) . Tebliğde yapılan açıklamaya göre.Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları . Yani.. -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) .. Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır. Nakit bütçeleri.. İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır...Sermaye Azaltımı (-) .

129. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir. (24) 2.(27) Komisyon Gelirleri . Pasifte. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında. müşteriden tahsil edilen para. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. borca mahsup edebilir. Şayet 181 ve 281 no.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. net satışlar tutarından düşülür. avanstan arta kalan miktar kadardır. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. Bu hesaptaki azalış.lu hesaplar dikkate alınmaz. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir.222 ve 229 no. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir. Diğer ifade ile. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri. Diğer taraftan. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122.

Buna rağmen TL.(30) 3. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise. nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup. Bu hesaplardaki artışlar. bu krediler karşılığında alınan malla. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar. Uzun vadeli olan 400.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir. .Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler. Bu artış.(35) c. Bu tutarın bulunmasında. ilgili cari hesaptaki artış. a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur. borçlardaki artış nakit girdi. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar.(31)(32) 4. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. Şayet. ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden. 409 no.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. Eğer sözkonusu komisyon geliri.Duran varlık satış karları indirilir.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. aynı kişiye olan. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı. gelir tablosundaki toplamdan. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir. nakit çıktı kabul edilir. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir.

satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış.(38) 6. Yeniden Değerleme değer artış fonları.lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. Bu bilgi 500 ve 501 no. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır. nakit girişleri dışında tutulmalıdır.(39) 7.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları . satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir. 8. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda. Şu hesaplardan faydalanılır.

Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller. Gelir tablosundan toplam olarak alınır. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır. Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır.Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır. Burada dikkate alınacak olan. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır. bu hesaplar şunlardır: 360.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur. Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır. cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. . (46) f.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d .(44) d. Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz. Bu bilgi. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır.

Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. Varsa.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Bu tutarın bulunmasında. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz. Gelir tablosundan alınır.2. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder.Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. Burada dikkate alınacak olan.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. dönem sonucu değerlemeleri . 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. 360.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. 360. bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir. b. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir.

gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır.(50) 6. Bu tutarın bulunmasında.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur. Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. Rakam Gelir tablosundan alınır. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) .sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur. Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir. (48) 4. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder.(51) 7. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis.

Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder. bu grupta yer alır. Tekdüzen Hesap planında.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır. a. Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir.(52) 8. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. SPK mevzuatında standart genel hesap planında. c.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir.(53) 9. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil. Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) .(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde. Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. b.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.

Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. 10. komisyon geliri vb. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4.(58) E.000) (100. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir.000 (50.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları.000 450. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. itfa payları. (1000 ) AKTİF I.000 400. (59) 4.000 100. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim.000 375.000 200. Tekrar yalnızca temettü geliri. Cari dönem bilançosundan elde edilir.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir.000 300. Ticari Alacaklar 1. Menkul Kıymetler C.000) 600. Alıcılar 2. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . DÖNEN VARLIKLAR A. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.000) 480. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. Hazır Değerler B.000 (30. duran varlık satış karları veya zararları.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir.000 180. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. Alacak Senetleriş 3.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400.000) (125.

Diğer alacaklar C.500 609. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II. Banka Kredileri B. Stroklar 1.000 800. Mali Duran Varlıklar 1.000 40.000) 1.460.200. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2.000 (50.000) 300. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. Borç Senetleri Reeskontu (-) F.000 80.000 720.000 100.000 100.000 100. DURAN VARLIKLAR B.000 350. Mamuller G.000) 50.000 30.000 450. Borç ve Gider Karşılıkları 1.000 100.400.000 300. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000 200.150. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1. Birikmiş Amortismanlar (-) H.000 170. Birikmiş Amortismanlar(-) E. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G.000 (30.000 480.000 10.000 160.000 50.000 2860. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.800.000 580.000 3.000 1. ödenecek Vergi ve Fonlar 2.000 1.000 200. Ticari Borçlar 1.400.000 30. İlk Made ve Malzeme 2.000 2.000 310.440.500 .000 1. Maddi Duran Varlıklar 2.000 (50.000 600.200. Maddi duran Varlıklar 1.000 10. Mali Borçlar 1. Borç Senetleri 3.E.000 (100.000 160.000 40.000 580.000 2.000 4. Satıcılar 2.000) 40.000 610.000 350.000 409.000 (50.000 20.000 50.000 520.000) 150.000 (1.370.000 200. İştirakler D.000) 50. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.000 180.

000 140.000 470.000 357.000.400.100.000 372.000 63.370.000 160.000 4.19-2-31.000 250.000 160.000 1.1.000 200.100.000 1. Gider Tahakkukları I. Mali Borçlar 1.000) .000 168.500 2. Vergi ve Diğ.000 372.000 140.000 40.000 300.000 800. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80.000 800. Sermaye Yedekleri 3. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C.000 140. Yeniden Değerleme Artışları C.000 572.000 200.337. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 340.000 470. Yasal Yedekler 2.000 1.000 540.500 10.12.NET SATIŞLAR 14.312. Borç ve Gider karşılıkları 1.000 10.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1. BRÜT SATIŞLAR B.000 320.000 720. Sermaye B.2.588. Ödenmiş Sermaye 1.000 1.000 1. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.000) 13. Yükümlülükleri (-) H. Dönem Karının.000 3200.900.000 157.000 340.000 (100. Oalanüstü Yedekler F.000 (100.000 250.000) (200.000 63.000 60. Statü Yedekleri 3.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1.000 300. Öd. Çıkarılmış Tahviller D.000 48. Kar Yedekleri 1.

Önceki dönem gelir ve karları 3.000 1.000 35.500 3. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2.000 (10. Reeskont Faiz Giderleri 3.590. İştiraklerden temettü Geliri 2. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A. Duran varlık satış karı 2.000 540.150.000) 3. Faiz Gelirleri 3. Diğer olağandışı gelir ve karlar J.000 . FAALİYET GİDERLERİ 1.040. Komisyon Gelirleri 4.680. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.000 170. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000 (2. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1.100.000 3. Karşılık Giderleri 2.000 (145. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.000 15.000 20. Dönembaşı Stok (609.000) 970.000) 1. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D.000 100.860.000 (110. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F.000 130. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E. YARI MAMUL KULLANIMI 1.000) 30.000 (20.070. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C.000 4.000 480. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I.000 40.000 100.000.000 30.500) 20.000) 1.D.000 60. Diğer Olağan Giderler H.000 5.000 285.000.

bu giderlerin.000 10.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600.000 150.000 Dönem içi alışlar 1.000) 560. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50. 50.000.000.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.000.V.000) 10. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E.000 TL lık iştirak edilmiştir.19-2 1. kar zarara devredilmiştir.240.92 (Dönem başı tutarı) 640.000 TL olan makinanın 160. Amortisman Giderleri 310.000.000.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280. .000 TL.000.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.780.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80.000. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.000. 3.000.000.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.000. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.25=250.) 4. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200.000 x 0.000.000 (1.12.000 Yeniden Değerleme farkları 280.860.000.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.000.000 TL . a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir. Bu tutarın 100.25=310.000 TL olduğu görülmüştür.Dönembaşı Stok (+) 2.240.000 x 0.19-2 Dönem başı tutarı 1.birikmiş amortisman 80.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0. 5.000 1.D.000.1.000.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.000. Birikmiş Amortismanlar 1.000. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.000. Satış Karı.000.000 Amortisman Tutarı 31.000 b.000.000.000 80.000 560.000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır.000.000 x0. gelir ve karlar içinde 5.000.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.000.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.000.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.000 (520.000.400.000.50) 620.000.000 (560.000.000 1.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.000.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60.000. Maddi Duran Varlıklar 1.000 TL dır.000 x0.000.000 TL ya peşin olarak satılmıştır.000 610.440. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.19-2 Dönem sonu tutarı 2.000.000.000.240. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.000.860. a.000.000.000 TL.000) 1. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.12.000.000 100.000.2.50) 31.000.1.

000.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir.000.000. Bizim örneğimizde 300.000.000) 13. ve Karlardan Sağ.000.. 2.000.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340.000.000 (13.900.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız.860.12.000.000 Tl olarak alıyoruz B.000.000.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105.000.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız.6. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110.000 3.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.900.000.000.000 -555.000 160.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270. Alınan Kredilerdeki artış 120.000.000.000 (gelir tablosu) TL dan 555.000. A. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000 TL olmuştur.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.000.000.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir.945.000.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş.000. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.000 C. Olağandışı Gelir ve Karlar 170.000. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.000 Duran Varlık Satış Karı (40.1.000.000. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.000.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150.000.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100.000.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.000.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.000.000 4. Nakit 180. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.000 5.000 31.000.19-2 tutarı 340.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98.000. Ticari Borçlardaki azalışlar . 7. 1. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260.000 TL olarak alınır b. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir. c. bu tutarın satışlar tutarı olan 13.000. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600.

000.000 TL olarak bilançodan alınır. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır.000 .000.000.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400. Olağandışı Gider ve Zararlar 20.000. Örneğimizde finansman giderleri 145. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30.000 TL olmuştur.000 3. Örneğimizde stok artışı vardır. 9. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000.000.000 TL dır. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1. a. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350.000.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110.590. 11.000. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık. 10. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000 TL eklenir.000.000 tutarına ulaşırız. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır.000.d.000 (150.310.000 TL dır.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310.000.000.000.000.000.000. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000 TL olmuştur. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır.000 +1000. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.610. d.000 6. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir.000.000) Amortismanlar 250.000 Reeskont Faiz Giderleri 60.000. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10.000.b. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.e. 2.000 olur.000. Menkul Kıymet Alışları 200.000. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131.0000.000. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. Bizim örneğimizde bu tutar 50. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır.000. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480.000 Diğer dönen varlık artışları 20.670.f kalem tutarlarını topladığımızda 10.000. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280. 5.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90.000 8.c. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000.000.000.000) İtfa Payları 50.000. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310.000. 7.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20.000 TL dır.000.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20.000 4.000.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30.000.000.000.000 f. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550.000 Genel Yönetim Giderleri 1. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1.000 Tl olarak dikkate alınmıştır.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.

000. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480.000 TL çıkartılarak 600.763. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz.763.19-2-31.000 TL tutarına ulaşırız.000 98.000 14.860.000 1 120. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4.TOPLAM 220.000. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14.000 270.000) 98.945.000 180.000 260.000 1 13. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.763.000 480. X. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. D.000 110.000.610.000.000 . E.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000 10.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14.000.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz.12.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.000 13.000. Diğer Nakit Girişleri C.000 TL toplanır.000.000 150.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14.000.000 45.1. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14.900.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.000 (14.883.883.883.000 130.

Ödenen Temettüler 11. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.310. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 (310. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550.000 20.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.000.590.000 131.000) . Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.000 20.000 (400.000 (90.670.000 87.000) 145.000 1.000 600. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.000 1.000) 480.000) (50.000 87. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.000 1. Diğer Nakit Çıkışları D. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.000 220.000 20.000 110.

000) 50.000 (100. Reeskont Faiz Giderleri f.000 .000 50.000 610. X. Reeskont Faiz Gelirleri e.000) 60. Gider tahakkukları hs.000 655. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g.19-2-31.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.artış f. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. artışlar (+) k.000 (110.E. Gelecek aylara ait giderler h. Diğer Borçlar net artış (azalış) i. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b.000) 45.1.000 (262. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir. Stoklardaki (artış) azalış e. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı.500 933. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h. azalışlar (+) g. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı.000) (200. Gelir tahakkukları h.500) (40. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a. artışlar (-9 3.000) 50. Gelir tahakkukları hs. Menkul kıymetlerdeki artışlar b. DÖNEM NET kARI 2.000 540. Alınan avanslar artış (azalış) (20.12. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c.000 25.

000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. Ödenen temettüler (-) D. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1.000 (1.500 (200.000) 70. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131.000) (280. Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların .000 (30.000) (1. azalış B.) 5.000) (840. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Gelecek aylara ait gelir hs. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2.000 100.j.000) (77. Gider tahakkukları hs. Sermaye arttırımı (+) 6. Alınan avanslar artış (azalış) k.000) 120.000) (10.000 480.000 600. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3. artış (+) o. artış (azalış m. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7. Diğer duran varlık artışları C.000 237. Borç ve gider karşılıkları ver. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4. Maddi Duran varlık alışları (-) 3. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l.000) 59. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n. Mali Duran Varlık alışları (-) 2. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir.000.000) (280. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b. Maddi duran varlık satışları b. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4. Mali Duran varlık satışları (+) b.050. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1.000 98.000 150.000 120. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F.000 160.

945.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir.(63) Örnek işletmeye baktığımızda. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz.option sözleşmeleri. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır. İşletmeler işletme faaliyetlerine. işletmeye dönem içinde brüt 14. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır. 5. OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. Alınan . Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d.Net satışlar (+) b.000 TL lık para girişi. para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri. Finansman faaliyetleri. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir. İşletme faaliyetleri . gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir. Yatırım faaliyetleri. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. Ancak. işletme faaliyetleri. forward sözleşmeleri. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları.883. İşletmeler . Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır.000. maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) . Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar.. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır.000. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h. Olağandışı Gelir ve karlar (+) b. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. Satışların Maliyeti (-) b. Stoklardaki Azalışlar (-) d. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g. Stoklardaki Artışlar (+) c. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Genel Yönetim giderleri (+) d. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C.f. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Finansman Giderleri (+) b.

MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. SONUÇ Nakit Akım tablosu. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. SERMAYE ARTIŞI (+) 4. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III. ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo.

Finansal Yönetim.583 22 Üstünel Bülent. A. Ancak. S.Arat Mehmet Emin.580 20 Üstünel Bülent.S. 8.e.(68) 1 Vergi Dünyası. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. Önder Sezgi'ye Ait Makale.(65) Nakit Akım tablosu.g.e. işletme faaliyetleri. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar. İSMMMO Yayın No: 10. A. İşletmeler işletme faaliyetlerine.g. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır. A.e. Türkmen Kitapevi İstanbul.Arat Mehmet Emin.g. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. A.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. 1996. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. İstanbul.e. A.g.587-588 27 Üstünel Bülent. Mali Tablolar.g. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. duran varlık satış karları veya zararları. Nakit Akım tablosu. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir.1997.586-587 26 Üstünel Bülent. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. İstanbul. İstanbul.e S:588 .g. Türkmen Kitapevi İstanbul. 8. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.1982. İstanbul. A. A. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı.g. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. 8.g. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. 8.. A. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri. İstanbul.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler . A.A.e.g. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. A. A. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri.e. Avcıol Matbaası.g.lu standart.g.g. S.Sayı:196.1994. 8:286-288 17 Berk Niyazi.e. 8584-585 23 Üstünel Bülent. İstanbul.e.53 18 Akgüç Öztin. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.e.e.g. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. Nakit akım tablosunun yorumu ile. 8:253 16 Akdoğan Nalan.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir.. A. Mali tablolar Tahlili.e.431 3 Ataman Ümit. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.1994 S.e. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.43 6 Akdoğan Nalan. A.1997.1995. 8:191 19 Üstünel Bülent.Tenker Nejat. A.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.Arat Mehmet Emin. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri.A.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. S585-586 25 Üstünel Bülent.Kanada 1540 no.g.g. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. İstanbul.g.582 21 Üstünel Bülent. itfa payları. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. 8:252-253 11 Üstünel Bülent. Finansal Yönetim. 8.g.Tenker Nejat.e.S.e. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. Denet Yayıncılık. 285 7 Akdoğan Nalan.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. 8:288 13 Ataman Ümit.585 24 Üstünel Bülent.g. A.e. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.e. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri.Tenker Nejat. Türkmen Kitapevi.1997 2 Ataman Ümit.. S.e. S.Tenker Nejat. A.

YARARLANILAN KAYNAKLAR 1.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.620-621 54 Üstünel Bülent.e.1994 8.e.e. A. 8:627 59 Üstünel BülentA. Vergi Dünyası Dergileri 10.g.g. 37 Üstünel Bülent.g.e.Tenker Nejat. S:622 55 Bkz. 8:593 34 Üstünel Bülent. A.e.1997 . İstanbul. A. Avcıol Matbaası. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup. S596 39 Üstünel Bülent. S.Tenker Nejat. S:627 60 Akdoğan Nalan. devam eden işlerle ilgili olanlardır. A. A.e. A.616-617 52 Üstünel Bülent.g.611-614 49 Üstünel Bülent. İstanbul. İstanbul.g. Ataman Ümit.g.g.e. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan.588-589 29 Üstünel Bülent. 1995 9.g.Tenker Nejat.g. İstanbul.e. TMUDESK Seri No:1.e. A. S. A. A.e. S:601 42 Üstünel Bülent.615 51 Ustünel Bülent.Tenker Nejat. İstanbul.g. A. A. Mali Tablolar. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi. S. İSMMMO Yayınları No 10. İstanbul.e. 1997 3. S. A. 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A. A.e.g.e.g. Finansal yönetim. S:591 33 Üstünel Bülent. 8:349 7.g. Türkmen Kitapevi. A. S: 622-623 57 Üstünel Bülent.e. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri. Durmuş Ahmet Hayri.g.618-620 53 Üstünel Bülent.g.g.e. İstanbul. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir. S589-590 30 Üstünel Bülent.615 50 Üstünel Bülent.1995 5.598-599 40 Üstünel Bülent.. A. Ankara.e. S599-600 41 Üstünel Bülent. 1997 6. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.g.e. S:601 43 Üstünel Bülent. 8:603-608 47 Üstünel BülentA. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri. S. A. 32 Üstünel Bülent.e. TMUDE8K 8ERI N0:1. S595 38 Üstünel Bülent.1996 4.e. Ankara.g.g. A.e. Arat Mehmet Emin. S.A. A. S:602 45 Üstünel Bülent. Akdoğan Nalan.A. A. Türkiye Muhasebe Standartları.g. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.g. Karakoyunlu Yılmaz.e. Türkmen Kitapevi. A.A. A. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan.1994 2.g.g.g. A. S.g.e.g.28 Üstünel Bülent.g. Ataman Ümit.g. Üstünel Bülent. A.e.e.e.e. Finansal Yönetim.g.g.609-611 48 Üstünel Bülent. 1982 7. S602 44 Üstünel Bülent. Mali Tablolar Tahlili.g.g.625-626 58 Üstünel Bülent A. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . S593-594 35 Üstünel Bülent. A. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent.e. İstanbul. Berk Niyazi.e. S.e. Öztin Akgüç.e.g. Denet Yayınları.e. A.g. S.603) 46 Üstünel Bülent. A. S.e. A.A.e.g.e.e. A. Türkmen Kitapevi. S.e. A.g.e.g.