P. 1
NAKIT AKIM TABLOSU

NAKIT AKIM TABLOSU

|Views: 1,830|Likes:
Yayınlayan: uzuntu

More info:

Published by: uzuntu on Dec 01, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. öteki borçların ödenmesi. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri. sermaye ödenmesi. Diğer Nakit Çıkışları D.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) . iştirakte bulunulması. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler.NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal. (senetli-senetsiz) tahsili. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat. ilk madde malzeme peşin alışı. iştirak gelirlerinden tahsilattır. kısa ve uzun vadeli kredi alınması. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. alacakların tahsili. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . tahvil ihracı. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. borç vermeler. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . sermaye artırımı. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri. duran varlıklara yatırımlar.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . alıştan doğan borçların ödenmesi. kar dağıtımı. satışları doğan alacakların.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) . nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler. sabit varlıkların peşin satışı. Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. tahvillerin itfası. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5. kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. 1. Ödenen Temettüler 11. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E.

(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar.. dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan. Bu tutarın bulunmasında.... nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir... herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler.Hisse Senedi İhraç Primleri (+) .Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit .. Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır. nakit mevcudu içinde değerlendirilir. -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) . Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) .Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit . hazır değeler yekünu olarak alınır.. İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır.Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit ..Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları .(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir.Sermaye Azaltımı (-) . artışlar ise indirilir.Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) .Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları . -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir. özel tükenmeye tabi varlıklar) . yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir.(18) 3..... NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur. zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır. -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) . hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı. Nakit bütçeleri...(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir..Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar . Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar .Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir. Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde.. Yani.. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM . cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir. (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder.Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali.Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler .Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları . Tebliğde yapılan açıklamaya göre.

Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. (24) 2. net satışlar tutarından düşülür. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir. Diğer taraftan.lu hesaplar dikkate alınmaz. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. borca mahsup edebilir.(27) Komisyon Gelirleri . Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri.222 ve 229 no.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder. Bu gibi durumlarda.129.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir. Şayet 181 ve 281 no. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. avanstan arta kalan miktar kadardır. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. Pasifte. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır. Bu hesaptaki azalış. müşteriden tahsil edilen para. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır. Diğer ifade ile. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı.

Eğer sözkonusu komisyon geliri. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup.(31)(32) 4.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları. ilgili cari hesaptaki artış. ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden. Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir. 409 no. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin.Duran varlık satış karları indirilir.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından. Şayet. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır.(30) 3.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken. borçlardaki artış nakit girdi. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. aynı kişiye olan. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır. a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. Bu artış. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. gelir tablosundaki toplamdan. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir. Bu hesaplardaki artışlar. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir. . Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür.(35) c. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez. nakit çıktı kabul edilir. nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . bu krediler karşılığında alınan malla. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. Buna rağmen TL. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda. Uzun vadeli olan 400. Bu tutarın bulunmasında.Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir.

Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından.(38) 6. 8. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. Şu hesaplardan faydalanılır. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları .Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış. Bu bilgi 500 ve 501 no. satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir. Yeniden Değerleme değer artış fonları.(39) 7. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz. nakit girişleri dışında tutulmalıdır. satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış.

Aşağıdaki kalemler dikkate alınır. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. Gelir tablosundan toplam olarak alınır. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır. Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur.Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d . cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır. Bu bilgi. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır. Burada dikkate alınacak olan. bu hesaplar şunlardır: 360.(44) d. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. . Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. (46) f.

bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. Varsa. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz.2. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. Bu tutarın bulunmasında. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama. Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. Burada dikkate alınacak olan. dönem sonucu değerlemeleri .Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. 360. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. Gelir tablosundan alınır. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır. b. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. 360. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi.

temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) . Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis.(51) 7. Rakam Gelir tablosundan alınır. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir. Bu tutarın bulunmasında.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder. gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c.(50) 6. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir. Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. (48) 4. Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir.

Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no. a. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. b.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no. SPK mevzuatında standart genel hesap planında.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.(53) 9. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil. bu grupta yer alır.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) . Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir. Tekdüzen Hesap planında.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır.(52) 8.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no. c. Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır.

000 200.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir. (59) 4. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.000 400.000 100.000) (125.000 180. 10. komisyon geliri vb. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.000) (100.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. duran varlık satış karları veya zararları. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder. DÖNEN VARLIKLAR A. Menkul Kıymetler C. (1000 ) AKTİF I. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. Cari dönem bilançosundan elde edilir. itfa payları.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri.000 300.000 (50.000 450. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta.(58) E.000) 480. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. Alacak Senetleriş 3.000 (30. Alıcılar 2. Hazır Değerler B.000) 600. Tekrar yalnızca temettü geliri. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir.000 375. Ticari Alacaklar 1.

000 4.000 10. Mali Borçlar 1.000 (50. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G. Maddi Duran Varlıklar 2.440.000 300.000 (50.000 100.000 (30. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II. Maddi duran Varlıklar 1.000 580.000 2860. Borç Senetleri 3.200. Banka Kredileri B. Stroklar 1.200.400.000 720.000 580.000 409. Diğer alacaklar C.000) 150.000 100. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000 180.370.000) 1. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.150. Satıcılar 2.000 200.000 160.000 10.000 600.E.000 100. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1. İlk Made ve Malzeme 2. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2. Borç Senetleri Reeskontu (-) F.000 350.000) 50.000 1.000 1. DURAN VARLIKLAR B. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 2.000 100.000 1. Birikmiş Amortismanlar(-) E.000 40.000) 40.000 2. Mali Duran Varlıklar 1.000 350.000) 300.000 50.000 200.000 80.800.000 170.000 520. ödenecek Vergi ve Fonlar 2. İştirakler D.000 30. Borç ve Gider Karşılıkları 1.000 160.000 800.000 310.000 20.460.000 (50.000 450.000 30. Birikmiş Amortismanlar (-) H.500 609.500 .000 610.000 200. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1.000 40.000) 50.000 (100.000 50.000 480.400.000 3. Mamuller G.000 (1. Ticari Borçlar 1.

BRÜT SATIŞLAR B. Statü Yedekleri 3.19-2-31.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A.337.000) (200.500 2. Yeniden Değerleme Artışları C. Kar Yedekleri 1.000 572.000 160.NET SATIŞLAR 14.000 10.000 63.000 140.000 40. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C. Sermaye Yedekleri 3.100.000 4.000 63. Oalanüstü Yedekler F. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80.000 300.000 250.000 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1. Dönem Karının.588.000 60.000 157. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.000 200.000 800. Vergi ve Diğ. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1. Yasal Yedekler 2.000 1.100. Gider Tahakkukları I. Borç ve Gider karşılıkları 1.000 200.1.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1.000 470.000.000 340.000 800.000 340.12.000 140.000 48.000 140.000 300.000) 13.000 357.000 (100. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 1.000 372. Öd.2.000 168.000 372.400.000 (100. Ödenmiş Sermaye 1.000 470.000 1.000 1.312.500 10. Mali Borçlar 1.000 540. Sermaye B.000) .000 320. Çıkarılmış Tahviller D.900.000 720.000 160.000 3200. Yükümlülükleri (-) H.000 250.370.

000) 30. Diğer olağandışı gelir ve karlar J.500 3.000 130.D. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1. Reeskont Faiz Giderleri 3.000 40.000 15.100.500) 20. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.000 3. Dönembaşı Stok (609.000 540. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000 480.000 (10.000 170.000 30. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F.000) 1. YARI MAMUL KULLANIMI 1. Diğer Olağan Giderler H. İştiraklerden temettü Geliri 2. Faiz Gelirleri 3.000) 3.590.000 35. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C.000 60. Önceki dönem gelir ve karları 3.000 100. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A.000 20.000 285. FAALİYET GİDERLERİ 1. Duran varlık satış karı 2. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1.680.040. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.150.070.000) 970. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I.000 4.000 100.000 .000 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.000 (20.000 (2. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.000. Karşılık Giderleri 2.000) 1. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B.000 (110.000 1.000.860.000 (145. Komisyon Gelirleri 4.

a.780.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280.860.000.50) 31.000.000.000.000.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.19-2 Dönem sonu tutarı 2.92 (Dönem başı tutarı) 640. Satış Karı.000 TL . Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E. 3.19-2 1. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.50) 620.25=310.000. Maddi Duran Varlıklar 1.000. Bu tutarın 100.000 1.000.000. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.000.000.000. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.000 1.000.000 Amortisman Tutarı 31.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.000 x0.000.000) 1.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir.000.000 Yeniden Değerleme farkları 280.000 10. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde.19-2 Dönem başı tutarı 1.000.000 100.000.000.000.000 TL ya peşin olarak satılmıştır.000 TL dır.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.860.000.000.240.000.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0.000.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.000 x 0.000.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.000 TL olduğu görülmüştür.000 560.000 610.000. Amortisman Giderleri 310.000 TL olan makinanın 160.12.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50. gelir ve karlar içinde 5.000 80.000.1.000.12. 5.000.400.birikmiş amortisman 80. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189. .000. 50.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.000 x0. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.000) 560.000 x 0.000 TL.000 TL.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.) 4.000 (560.D.Dönembaşı Stok (+) 2.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.000. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.000.000 (520.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.000.000.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.000.240.240.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60.000. bu giderlerin.000.1.000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır.000.000. kar zarara devredilmiştir.000) 10.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80.25=250.2. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.V.000 TL lık iştirak edilmiştir.000 (1.000.000 Dönem içi alışlar 1.000.000 150.000 b.440.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160. Birikmiş Amortismanlar 1.000.000.

000 (gelir tablosu) TL dan 555. ve Karlardan Sağ.000.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız.000) 13.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim.000.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000 TL olarak alınır b.000. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir.000.000. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.000.900. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.000 4. bu tutarın satışlar tutarı olan 13.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir.000 31.000. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz. Bizim örneğimizde 300.000 TL olmuştur. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a. c.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000 -555.000.000.000 Duran Varlık Satış Karı (40.000 C.000.000.1.000 5.000. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.000.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel.945.6.000.000 (13.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600.000. 7.000. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir..000.19-2 tutarı 340. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.860.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150.000.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.000 Tl olarak alıyoruz B.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir.000. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.900.000.000.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır.000. Ticari Borçlardaki azalışlar .000 160. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.000.000 3.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260. Nakit 180. Olağandışı Gelir ve Karlar 170.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270.000.000.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır. A.000. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.12. Alınan Kredilerdeki artış 120.000. 1. 2.000.000.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260.000.000. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir.

000.000.000 Tl olarak dikkate alınmıştır.000 8. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık.000 Diğer dönen varlık artışları 20.000.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.c.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000.000. 2. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110.f kalem tutarlarını topladığımızda 10.000. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87. Menkul Kıymet Alışları 200.e.000 f.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30.000 Reeskont Faiz Giderleri 60.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310.000.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir.000 TL dır.000 . Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır.000.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.000.000 +1000.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90.000 4.000 6. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.0000. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir. 7. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10.000.000.000 TL dır. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır.000.610. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır.b.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480.000.590. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.000.000. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350.000.000. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır. Örneğimizde stok artışı vardır.000.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400.000.000 Genel Yönetim Giderleri 1.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır.000 TL olmuştur.000. d.000.000.000 TL dır. 10. Bizim örneğimizde bu tutar 50.000.000 TL eklenir. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. 5.000.000 TL olmuştur.000.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310.000 tutarına ulaşırız.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50. a.000.000 TL olarak bilançodan alınır.000.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550. Örneğimizde finansman giderleri 145.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır.000 (150.d. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000.000 3.000. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1. 11.000) Amortismanlar 250.000. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır.670.000.000) İtfa Payları 50. 9.000 olur. Olağandışı Gider ve Zararlar 20.310.000.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77.

000 260.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz. Diğer Nakit Girişleri C. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4.610. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5.TOPLAM 220.000 (14.19-2-31.763.000.000 480.000 150. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3.000.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.000 98.000 1 13.000.763.000. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14.000.000 10.900.000 13. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.000 45. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz.12.883.000 110.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. X.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.000 1 120.945.000.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.000.000 14.1.883.000 130. D.000 TL tutarına ulaşırız. E.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000.000 180.000 TL çıkartılarak 600.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.860.883.000 270. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10.000 . DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000) 98.000 TL toplanır. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7.763.

000 20.000) . Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.000 (90.000 20. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.000 87.000 20.000 220. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 131. Diğer Nakit Çıkışları D.000 (310. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.310.000 (400.000 87.000 1.670.000) (50.000 110. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.000 1.000 1. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. Ödenen Temettüler 11. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2.590.000 600.000.000) 480.000) 145. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.

000 655. Gelecek aylara ait giderler h.000 (110.000) 60. Gelir tahakkukları h.19-2-31. Alınan avanslar artış (azalış) (20. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j.artış f. X. artışlar (-9 3. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.000 (262. Reeskont Faiz Giderleri f. Gelir tahakkukları hs.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d. Menkul kıymetlerdeki artışlar b.000 540.000) (200.000 50.500) (40. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c. Stoklardaki (artış) azalış e. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120.000 (100. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a. azalışlar (+) g. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c.000 25. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h. Reeskont Faiz Gelirleri e.000 610. DÖNEM NET kARI 2.1. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı. artışlar (+) k.000) 45.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. Gider tahakkukları hs. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b.12. Diğer Borçlar net artış (azalış) i.000 .000) 50.E. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g.000) 50. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1.500 933.

000 600.000 120. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir.000) (280. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E.000) (77. Mali Duran Varlık alışları (-) 2. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1. Alınan avanslar artış (azalış) k. Mali Duran varlık satışları (+) b. Maddi Duran varlık alışları (-) 3. Maddi duran varlık satışları b.000.000 150.j. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7. Ödenen temettüler (-) D.000) (840. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3. Diğer duran varlık artışları C. Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a.500 (200.000 100.000 (1.000) (1.000) 120.000) (10.000 480. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4.050. artış (+) o. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n.000 160. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5.000 (30. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların .000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra.000 237.) 5. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131. Sermaye arttırımı (+) 6.000) 59.000 98. Gelecek aylara ait gelir hs. Gider tahakkukları hs. azalış B.000) (280. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l. artış (azalış m. Borç ve gider karşılıkları ver.000) 70.

Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır.883. işletme faaliyetleri.(63) Örnek işletmeye baktığımızda. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir.000. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A.. İşletmeler işletme faaliyetlerine. işletmeye dönem içinde brüt 14. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) .işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. Alınan . SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları. Ancak. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda. OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. İşletme faaliyetleri . özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d.Net satışlar (+) b.option sözleşmeleri. 5.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır. forward sözleşmeleri. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. Yatırım faaliyetleri. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. İşletmeler . Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını. Finansman faaliyetleri.945. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri.000. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir.000 TL lık para girişi. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir.

Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Genel Yönetim giderleri (+) d. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. Satışların Maliyeti (-) b. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h.f. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Finansman Giderleri (+) b. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . Stoklardaki Artışlar (+) c. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. Olağandışı Gelir ve karlar (+) b. Stoklardaki Azalışlar (-) d. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a.

fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. SONUÇ Nakit Akım tablosu. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . SERMAYE ARTIŞI (+) 4. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5.

Nakit akım tablosunun yorumu ile.A.1997.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri.Sayı:196. 8:253 16 Akdoğan Nalan.e. A. Finansal Yönetim. A.e.e.g.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir.585 24 Üstünel Bülent. A.g. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.1997 2 Ataman Ümit. Mali Tablolar. 8. Türkmen Kitapevi İstanbul.Tenker Nejat.e.g. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur.A.e.e.Tenker Nejat. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir.S. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. A. İSMMMO Yayın No: 10. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. işletme faaliyetleri. A.g.e. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu.583 22 Üstünel Bülent. Ancak. Denet Yayıncılık.53 18 Akgüç Öztin. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. S585-586 25 Üstünel Bülent.e.e.e.Kanada 1540 no. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.Tenker Nejat.(65) Nakit Akım tablosu. A. A. A.e.g.g.587-588 27 Üstünel Bülent..lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir.582 21 Üstünel Bülent.e. 8:252-253 11 Üstünel Bülent. 8:191 19 Üstünel Bülent. Türkmen Kitapevi. S.g.1994.. İstanbul. Nakit Akım tablosu. 8:286-288 17 Berk Niyazi. S. 8. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde. İstanbul.e.(68) 1 Vergi Dünyası. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır.g. İstanbul.43 6 Akdoğan Nalan. A.e.lu standart. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.1997.S.g. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri.g. A. A.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan.e S:588 . 8.Tenker Nejat.g.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. Önder Sezgi'ye Ait Makale. 1996. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.g. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz.g.Arat Mehmet Emin.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra.1994 S. 285 7 Akdoğan Nalan. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. duran varlık satış karları veya zararları.g. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri. İstanbul. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. S. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları.1982. İşletmeler işletme faaliyetlerine. Finansal Yönetim.g. Avcıol Matbaası. 8584-585 23 Üstünel Bülent.g. 8. itfa payları.. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri.1995. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. A.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri.g.e. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler . Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.580 20 Üstünel Bülent.Arat Mehmet Emin. A. S. İstanbul. A.Arat Mehmet Emin. A. 8. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır. A. İstanbul. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı.g. Mali tablolar Tahlili. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir. 8:288 13 Ataman Ümit. İstanbul. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar.e.e. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar.586-587 26 Üstünel Bülent.431 3 Ataman Ümit. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri. Türkmen Kitapevi İstanbul.

S:591 33 Üstünel Bülent.g.g. Türkmen Kitapevi. İstanbul.g. S:622 55 Bkz. S. A. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir.g.e.e.e. A.A. İstanbul.e. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri.e. 8:627 59 Üstünel BülentA.g. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . A. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e.1997 . İstanbul. S.e. 1997 3. A. A.e.1996 4. A.g. Mali Tablolar. 1995 9. Türkiye Muhasebe Standartları.g..Tenker Nejat.A. A. Ataman Ümit. Öztin Akgüç.Tenker Nejat.e.A. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A. Akdoğan Nalan.603) 46 Üstünel Bülent.g.e. A. devam eden işlerle ilgili olanlardır. A.e. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. S596 39 Üstünel Bülent. Ankara. S599-600 41 Üstünel Bülent. S:601 43 Üstünel Bülent.e.618-620 53 Üstünel Bülent.588-589 29 Üstünel Bülent.1994 2. A.g. A. A.g. İstanbul. S595 38 Üstünel Bülent. Denet Yayınları.Tenker Nejat.e. A. Üstünel Bülent.625-626 58 Üstünel Bülent A. Avcıol Matbaası. S. S. Finansal yönetim.g.e.e.g.598-599 40 Üstünel Bülent. İstanbul.g.e. 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan.611-614 49 Üstünel Bülent. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1.e.g. A.e.615 50 Üstünel Bülent.e. Finansal Yönetim. İstanbul. İstanbul. Vergi Dünyası Dergileri 10. S.g. A. 8:603-608 47 Üstünel BülentA.g.g.620-621 54 Üstünel Bülent.g. S.g.g. S. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent.e. A.g.616-617 52 Üstünel Bülent. S589-590 30 Üstünel Bülent.615 51 Ustünel Bülent. Durmuş Ahmet Hayri. İSMMMO Yayınları No 10.g. Mali Tablolar Tahlili. S: 622-623 57 Üstünel Bülent.e. Arat Mehmet Emin. A.e.e. 8:349 7. S.g. A. Türkmen Kitapevi. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri.e.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.g. 1997 6.e.e. A. S:627 60 Akdoğan Nalan.609-611 48 Üstünel Bülent.g. TMUDESK Seri No:1.e.Tenker Nejat. S. İstanbul. S593-594 35 Üstünel Bülent.28 Üstünel Bülent.g. Berk Niyazi. S:601 42 Üstünel Bülent. S.1994 8.g. TMUDE8K 8ERI N0:1. Ankara. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar.e.g. A. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup. 1982 7.g.e.e. A. A.g. A. 32 Üstünel Bülent. 37 Üstünel Bülent. A.g.e.g.e.g. Ataman Ümit. A. Karakoyunlu Yılmaz.g. A. 8:593 34 Üstünel Bülent. A.g. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. A.e.e.1995 5.A. A. S. S602 44 Üstünel Bülent. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi.e. Türkmen Kitapevi.g.e.g. S:602 45 Üstünel Bülent.e.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->