NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Diğer Nakit Çıkışları D. Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . sermaye ödenmesi.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal. satışları doğan alacakların. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) . Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. tahvil ihracı. alıştan doğan borçların ödenmesi. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri. ilk madde malzeme peşin alışı. (senetli-senetsiz) tahsili. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. sabit varlıkların peşin satışı.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. kısa ve uzun vadeli kredi alınması. kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. iştirakte bulunulması.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. öteki borçların ödenmesi. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) . Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . Ödenen Temettüler 11. alacakların tahsili. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. tahvillerin itfası. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler. iştirak gelirlerinden tahsilattır. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir. duran varlıklara yatırımlar. 1. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. borç vermeler. kar dağıtımı. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. sermaye artırımı. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar.

. İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır. hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar .Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) .Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) .. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil..Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler . Tebliğde yapılan açıklamaya göre.. Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir. NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit . artışlar ise indirilir.(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar...Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları . Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır. -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır.Sermaye Azaltımı (-) .(18) 3... -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) . Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır.Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit . dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan.Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali.Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları .Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar . (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder.Hisse Senedi İhraç Primleri (+) .Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları . Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde.. özel tükenmeye tabi varlıklar) .Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) . -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir..Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM . hazır değeler yekünu olarak alınır. Nakit bütçeleri.. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir.. yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak. cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir.. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler. Bu tutarın bulunmasında..(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir.. Yani. nakit mevcudu içinde değerlendirilir.(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir.. nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir..Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit .. zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır.

satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. Pasifte. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. Diğer taraftan. avanstan arta kalan miktar kadardır. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir.(27) Komisyon Gelirleri . Bu nedenle 340 hesaptaki azalış. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında. borca mahsup edebilir. Bu hesaptaki azalış. Şayet 181 ve 281 no. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir.129. Bu gibi durumlarda. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. (24) 2. net satışlar tutarından düşülür. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir.lu hesaplar dikkate alınmaz. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. müşteriden tahsil edilen para. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil. Diğer ifade ile. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı.222 ve 229 no. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no.

cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir. Bu hesaplardaki artışlar.(35) c.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte. gelir tablosundaki toplamdan. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır. a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur.(31)(32) 4. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir. Eğer sözkonusu komisyon geliri. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir. Şayet. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. Buna rağmen TL.Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır.(30) 3. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından. 409 no. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. aynı kişiye olan. ilgili cari hesaptaki artış.Duran varlık satış karları indirilir. borçlardaki artış nakit girdi. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . Uzun vadeli olan 400. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. Bu tutarın bulunmasında. Bu artış. nakit çıktı kabul edilir. bu krediler karşılığında alınan malla. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. . Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür.

satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış. Şu hesaplardan faydalanılır.(38) 6.(39) 7. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır. 8. nakit girişleri dışında tutulmalıdır. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış.lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. Yeniden Değerleme değer artış fonları. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları . satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5. Bu bilgi 500 ve 501 no.

Gelir tablosundan toplam olarak alınır.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur. bu hesaplar şunlardır: 360.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d . Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır. cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir.(44) d. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. Burada dikkate alınacak olan. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır. .01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz.Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. Bu bilgi. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder. Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir. Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır. (46) f. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır.

b. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde. bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder. dönem sonucu değerlemeleri .Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür.2. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. Bu tutarın bulunmasında.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. Varsa. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a. Gelir tablosundan alınır. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. 360.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir. Burada dikkate alınacak olan.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. 360. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri.

Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) . Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. (48) 4. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur. Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir. gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır. Bu tutarın bulunmasında. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir.(50) 6.(51) 7. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir. Rakam Gelir tablosundan alınır.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış.

Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) . Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder.(52) 8. SPK mevzuatında standart genel hesap planında. a.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar. bu grupta yer alır. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no. c. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır. b.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10.(53) 9. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir. Tekdüzen Hesap planında. Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.

000 (50. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.000 200. 10. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir.000 (30.000 450.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. komisyon geliri vb.000 375.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. Alacak Senetleriş 3. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir.000) (100.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir. (59) 4. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400.000 100.000 180. Alıcılar 2. Menkul Kıymetler C. (1000 ) AKTİF I. DÖNEN VARLIKLAR A.(58) E. Hazır Değerler B. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri.000 400.000 300. duran varlık satış karları veya zararları. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. Ticari Alacaklar 1. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4. Tekrar yalnızca temettü geliri. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.000) 600.000) 480.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir.000) (125. itfa payları. Cari dönem bilançosundan elde edilir.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır.

000 200. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II.400.000 30.000 40. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G.000 580.000 30. Borç Senetleri 3. Satıcılar 2.000 (30. Maddi Duran Varlıklar 2.000 100.000 170.000 50.000 160.000 350.000 200.000) 150.000 2860.000 (50. Mali Borçlar 1. Diğer alacaklar C.000 300. Mali Duran Varlıklar 1.000 610.000) 50. Birikmiş Amortismanlar(-) E. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2. Maddi duran Varlıklar 1.000 1.000 50. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000 10.000 (100.000 580. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1. Ticari Borçlar 1.000 2.000 310.150. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. DURAN VARLIKLAR B.440.000 100.000 4. Mamuller G.000 409.400.000 160.000 480. Banka Kredileri B.000 1.000 20.000 350.000 100. Borç Senetleri Reeskontu (-) F. Borç ve Gider Karşılıkları 1.000) 50.000 (50.000 720.000) 1.460. ödenecek Vergi ve Fonlar 2.E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1.000 800.000 (50.000 450.200. İlk Made ve Malzeme 2.000 10.000 1.200.000 520. Stroklar 1.000 100.000 (1.370.500 .000 180.000 40.800. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.000) 300.000 600.000) 40. İştirakler D. Birikmiş Amortismanlar (-) H.000 2.500 609.000 3.000 200.000 80.

Mali Borçlar 1.000 470. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C.500 10.000 1.000 140.000 800. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.000 340.000 800.000 470.000 200. Ödenmiş Sermaye 1.370.2. Yükümlülükleri (-) H.000 (100.000) (200.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1.000 720.000 372.000 200. Borç ve Gider karşılıkları 1.000) 13. Sermaye Yedekleri 3.100.000 168. BRÜT SATIŞLAR B.100.000 63.000 1.500 2.000 63.NET SATIŞLAR 14. Çıkarılmış Tahviller D.900.000 372.19-2-31.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A. Vergi ve Diğ.000 1.12.588.000 320.000 250.000 3200. Yasal Yedekler 2.000 572.000 4. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.000. Sermaye B.000 357.000 160.000 300. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80. Yeniden Değerleme Artışları C.000 140.312.000 157.000 40.000 1.000 140. Dönem Karının.000) .337.000 48. Gider Tahakkukları I.000 540. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. Statü Yedekleri 3.000 300.000 (100. Kar Yedekleri 1. Öd.000 10.000 60.000 250. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.000 1.000 160. Oalanüstü Yedekler F.000 340.1.400.

070. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.000 15.000 170.000 4.000 480.500) 20. İştiraklerden temettü Geliri 2.860.000 130. FAALİYET GİDERLERİ 1.000 . GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D.500 3. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1. Önceki dönem gelir ve karları 3.000 20.000) 1.000) 3.000 (2. Komisyon Gelirleri 4. Reeskont Faiz Giderleri 3.680. Dönembaşı Stok (609. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F.000 30. YARI MAMUL KULLANIMI 1.000 3.590. Karşılık Giderleri 2.D. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000) 1.000 100.000. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2.000 285.000 40. Diğer Olağan Giderler H.000 (110.000 35.000 (20.000) 30.000 5. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1. Faiz Gelirleri 3.000 1.000. Duran varlık satış karı 2.040.000 (145.000) 970. Diğer olağandışı gelir ve karlar J.100.000 100.000 60. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.000 540.150. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.000 (10.

Maddi Duran Varlıklar 1.000 150.19-2 1.000 TL.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.000.) 4.000.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.25=310.000.000.000. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E.000 TL olan makinanın 160. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.000 x0.860.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0.000) 560.000 b.50) 620.000 TL .19-2 Dönem sonu tutarı 2. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.D.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.000 TL.000.12.000. Birikmiş Amortismanlar 1. kar zarara devredilmiştir.000 Dönem içi alışlar 1. 50.000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır.2.000 x 0.000 (560.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280. 5.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600.000 10. Bu tutarın 100.400.000.240.000.12.000.000.240.000 TL lık iştirak edilmiştir.000 560.000.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir.000.000) 10.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.000.000 Yeniden Değerleme farkları 280. a. gelir ve karlar içinde 5.000 TL olduğu görülmüştür.440.000 80.000.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.860. Satış Karı.780.000.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.000.000 610.1.000.000.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.000 1.000. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.240. 3.000 TL dır.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir.000.25=250.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.000. Amortisman Giderleri 310. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50.000 TL ya peşin olarak satılmıştır.92 (Dönem başı tutarı) 640.V.1.000.000.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.Dönembaşı Stok (+) 2.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60. bu giderlerin.000) 1.000.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.000.000.000 (520. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.000.000.000.000.000 Amortisman Tutarı 31.000 1.000.000.000 100.19-2 Dönem başı tutarı 1. .birikmiş amortisman 80. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.000.000 x 0.000.000.000.000 x0.000.000.000.000.000.000 (1.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.50) 31.

Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel. Nakit 180.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir.000 C. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.000.000. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız.000.860.000.000 TL olmuştur.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480. ve Karlardan Sağ. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260..900. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.000.000.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100.000. Olağandışı Gelir ve Karlar 170.000 Tl olarak alıyoruz B. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.000. 7.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10.000.000.1.000.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.000 (13.000) 13. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır.000. 2.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105.19-2 tutarı 340.000.000.000 4.000 31.000. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600. bu tutarın satışlar tutarı olan 13.000.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98.000. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir.000. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110.000.000 (gelir tablosu) TL dan 555. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir.12.000.000.000 Duran Varlık Satış Karı (40.000 -555.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340. Bizim örneğimizde 300.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız.000.000.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur.000.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600. A. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.000.945.000 3. Ticari Borçlardaki azalışlar . Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.000 160.000.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.6.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260. c.000.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Alınan Kredilerdeki artış 120.000.000 TL olarak alınır b. 1.000.900.000 5.

310.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.000 Tl olarak dikkate alınmıştır. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.610. 10.000.0000.000 TL dır.d.000.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20.000.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310.000.000.000 TL olmuştur.000. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.590. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000 TL olmuştur.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131.000.000 6. Örneğimizde stok artışı vardır.000. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır. 5. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110. 2.000.000. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır.000.000 (150.000 TL eklenir. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.000 3.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310.000 Reeskont Faiz Giderleri 60.000. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır.000.b.000.000 f.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87. 9. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık.c.000 tutarına ulaşırız.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30.f kalem tutarlarını topladığımızda 10.000.000 .000 TL dır. d.000) İtfa Payları 50. Bizim örneğimizde bu tutar 50.000. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280.000.000.000.000. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400.000.000 Genel Yönetim Giderleri 1. Olağandışı Gider ve Zararlar 20. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1. 7.000.000 olur. Menkul Kıymet Alışları 200.000. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20.000. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Örneğimizde finansman giderleri 145.000.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77.e. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000.000.000.000 Diğer dönen varlık artışları 20.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50.000 4. 11.000 +1000.000 TL dır.670.000.000.000.000 TL olarak bilançodan alınır. a.000.000.000.000 8.000) Amortismanlar 250.

000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000 130. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14. X. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7.000 TL toplanır.000) 98.000.000.000 45. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. E. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.000 98.883.000 14. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4.000 110. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Diğer Nakit Girişleri C. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6.000 180.12.000 270.000.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır.19-2-31.860.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.000.000.763.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14.000.000 (14.000 .763.000 10.763.000 TL çıkartılarak 600.900.000 260.000.883. D. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B.000 480.610. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480.000 TL tutarına ulaşırız.000 150.1.000 13. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.000 1 120.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2.000 1 13.TOPLAM 220.945.883.000.

DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.000 (400.000 (310. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.000 20. Diğer Nakit Çıkışları D. Ödenen Temettüler 11.000) 480.000 20.000 (90.000 20.000) (50.000 600. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.000 220.000 87.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.310.000 87. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.000 110.000 131.670.590. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.000) .000 1. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.000 1.000) 145.000 1.

E.000 (110.000 .000) 60. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. Alınan avanslar artış (azalış) (20.000) 45.000) 50.500 933. Gelir tahakkukları h. Menkul kıymetlerdeki artışlar b. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d.000 (100.000 610. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir. azalışlar (+) g. Gider tahakkukları hs. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j.19-2-31. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120.000) 50.000) (200.artış f. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d.500) (40. Gelir tahakkukları hs.000 25.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. X. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. Gelecek aylara ait giderler h.12.000 655. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1. artışlar (+) k.1.000 50. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a. Diğer Borçlar net artış (azalış) i. Stoklardaki (artış) azalış e. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c. artışlar (-9 3.000 (262.000 540. Reeskont Faiz Gelirleri e. Reeskont Faiz Giderleri f. DÖNEM NET kARI 2.

000) (840.000 237. Ödenen temettüler (-) D.000 120.500 (200. Mali Duran Varlık alışları (-) 2.000 150. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4.000 (30.000 100. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F.000. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2.000 (1.000 98. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a.000) 59. Maddi Duran varlık alışları (-) 3. artış (+) o.000 160. azalış B. Gider tahakkukları hs. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4.000 600. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7. Maddi duran varlık satışları b. Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a. Mali Duran varlık satışları (+) b.000) 70.050.000) 120. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a. Gelecek aylara ait gelir hs.000 480. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların . Borç ve gider karşılıkları ver. artış (azalış m.000) (1. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3.000) (77.j. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5.000) (280.000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. Diğer duran varlık artışları C.000) (10.) 5.000) (280. Alınan avanslar artış (azalış) k. Sermaye arttırımı (+) 6. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l.

Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır. 5. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. Yatırım faaliyetleri. Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır. Ancak.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. forward sözleşmeleri.000 TL lık para girişi. İşletme faaliyetleri .işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a.000. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.(63) Örnek işletmeye baktığımızda. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir. para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) . maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin.000. Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını.Net satışlar (+) b. Finansman faaliyetleri. Alınan . İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir. işletmeye dönem içinde brüt 14. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. İşletmeler işletme faaliyetlerine. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur.945. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. işletme faaliyetleri. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri. İşletmeler .883. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları.. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar.option sözleşmeleri.

Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Satışların Maliyeti (-) b. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. Genel Yönetim giderleri (+) d. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a.f. Stoklardaki Artışlar (+) c. Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Olağandışı Gelir ve karlar (+) b. Finansman Giderleri (+) b. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Stoklardaki Azalışlar (-) d. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B.

DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. SERMAYE ARTIŞI (+) 4. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. SONUÇ Nakit Akım tablosu. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E.

S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri.Arat Mehmet Emin.43 6 Akdoğan Nalan. İstanbul.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Ancak.e. işletme faaliyetleri. Türkmen Kitapevi.e.431 3 Ataman Ümit.1982. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu.Tenker Nejat.g. S. 285 7 Akdoğan Nalan. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz. A.g.g. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar.g.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. 8:286-288 17 Berk Niyazi. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar. 8:191 19 Üstünel Bülent.S.g.53 18 Akgüç Öztin. Denet Yayıncılık.587-588 27 Üstünel Bülent.g. A.e. A. İstanbul.. Finansal Yönetim. A. S. İşletmeler işletme faaliyetlerine. A.g.e.e.e. Nakit Akım tablosu. 8:252-253 11 Üstünel Bülent.582 21 Üstünel Bülent. A.g.g.(65) Nakit Akım tablosu. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler . S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri.e. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar.e. A.g.g. A. S. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur.(68) 1 Vergi Dünyası. duran varlık satış karları veya zararları. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta.S. Türkmen Kitapevi İstanbul.1997 2 Ataman Ümit.g.Sayı:196. A.Arat Mehmet Emin. A. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no. A. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. A.A. İstanbul. İstanbul. 8. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.586-587 26 Üstünel Bülent. İstanbul. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi.A. Avcıol Matbaası.e. Türkmen Kitapevi İstanbul. İstanbul. S585-586 25 Üstünel Bülent. Mali Tablolar. Önder Sezgi'ye Ait Makale. 8.e.Kanada 1540 no.Tenker Nejat. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar.Arat Mehmet Emin. Finansal Yönetim.1994.1995. 8. Nakit akım tablosunun yorumu ile.585 24 Üstünel Bülent. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır.580 20 Üstünel Bülent.g.g.e.e. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. itfa payları. Mali tablolar Tahlili.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. İstanbul.e S:588 . 8584-585 23 Üstünel Bülent. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur.g.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan.lu standart. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri.Tenker Nejat.1997. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde. 1996. A.e. 8.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. S. 8. 8:253 16 Akdoğan Nalan.e..583 22 Üstünel Bülent. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri. A.g.1994 S..e.g. A.1997.e.Tenker Nejat.e. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.g. 8:288 13 Ataman Ümit. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları. İSMMMO Yayın No: 10. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. A.

S: 622-623 57 Üstünel Bülent. A. A. 8:349 7.e.g.g.1994 8. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar. S. A. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri. Vergi Dünyası Dergileri 10. Berk Niyazi. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. S599-600 41 Üstünel Bülent. Türkmen Kitapevi.g.g.g. İstanbul. A.e. 37 Üstünel Bülent. İstanbul.e. 1995 9. S.g. A. devam eden işlerle ilgili olanlardır. A.e. A. A.g. Avcıol Matbaası. S.g. 8:593 34 Üstünel Bülent.603) 46 Üstünel Bülent.e.g. Ankara. Mali Tablolar. A.e. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. A. TMUDE8K 8ERI N0:1. 1982 7.g.. 1997 3.e.625-626 58 Üstünel Bülent A. S:601 42 Üstünel Bülent. İstanbul. İstanbul.g.e. Denet Yayınları. Finansal yönetim. S.611-614 49 Üstünel Bülent. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. A. S.e.g. S. Ataman Ümit.588-589 29 Üstünel Bülent. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. S.1994 2.g. A.1997 . A. Mali Tablolar Tahlili.e.A. S602 44 Üstünel Bülent.Tenker Nejat. 8:627 59 Üstünel BülentA. Durmuş Ahmet Hayri.e. Akdoğan Nalan. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir.g. 1997 6.1995 5.e. Öztin Akgüç. İstanbul. A. A.e.598-599 40 Üstünel Bülent. A.e. S:602 45 Üstünel Bülent.1996 4.e. S.e. Karakoyunlu Yılmaz. A.g.e. İstanbul. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent. S:591 33 Üstünel Bülent.e.e.e. Türkmen Kitapevi.g. A. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi.615 51 Ustünel Bülent. A. S:622 55 Bkz.e. Finansal Yönetim.g.A.e.g. A.g. S. A. Türkiye Muhasebe Standartları.e. İSMMMO Yayınları No 10. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan.g. TMUDESK Seri No:1.Tenker Nejat. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup.e.g.620-621 54 Üstünel Bülent. A.e.g.615 50 Üstünel Bülent. A. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e.g.e. Üstünel Bülent. S589-590 30 Üstünel Bülent.g. Ankara.g. S:601 43 Üstünel Bülent. S593-594 35 Üstünel Bülent. İstanbul.e.e. S.g.616-617 52 Üstünel Bülent.618-620 53 Üstünel Bülent.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.g. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A.g.e. Arat Mehmet Emin.e.609-611 48 Üstünel Bülent.e.g.A. 8:603-608 47 Üstünel BülentA.g.g.e.Tenker Nejat.g. A.g.e.A. A. S595 38 Üstünel Bülent. A. Ataman Ümit.g. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri. S:627 60 Akdoğan Nalan. A.g.g.g. S.Tenker Nejat. A. Türkmen Kitapevi.e. İstanbul. A. 32 Üstünel Bülent. S596 39 Üstünel Bülent.e.e.28 Üstünel Bülent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful