NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

duran varlıklara yatırımlar. kısa ve uzun vadeli kredi alınması.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) . kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. tahvil ihracı. Ödenen Temettüler 11. nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar. kar dağıtımı.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat. Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. ilk madde malzeme peşin alışı. 1. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler. iştirak gelirlerinden tahsilattır. iştirakte bulunulması. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri. öteki borçların ödenmesi. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. sermaye ödenmesi.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) . (senetli-senetsiz) tahsili. Diğer Nakit Çıkışları D. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2. satışları doğan alacakların. alıştan doğan borçların ödenmesi. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. alacakların tahsili. sabit varlıkların peşin satışı. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri. borç vermeler. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler.NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri. tahvillerin itfası. Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. sermaye artırımı. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.

Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır.. özel tükenmeye tabi varlıklar) .. zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır. Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde.(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir. -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir. Bu tutarın bulunmasında. Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir.. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM .. yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak. NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur. -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) .. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) . cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir.Sermaye Azaltımı (-) ... hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı...Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları . -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları .Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları .Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit ...Hisse Senedi İhraç Primleri (+) . (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder.Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar .(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır..Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit . Nakit bütçeleri. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil. hazır değeler yekünu olarak alınır.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit .(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) .Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir. Tebliğde yapılan açıklamaya göre. Yani. nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir. artışlar ise indirilir..Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali...(18) 3.. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar . dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan. nakit mevcudu içinde değerlendirilir. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler. İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır..Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) .Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler ..

mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no. Bu hesaptaki azalış. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir. (24) 2. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış.(27) Komisyon Gelirleri . Diğer ifade ile. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında.129. müşteriden tahsil edilen para.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. Şayet 181 ve 281 no. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. Diğer taraftan. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri. avanstan arta kalan miktar kadardır. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. borca mahsup edebilir. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık.lu hesaplar dikkate alınmaz. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir. Pasifte. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. net satışlar tutarından düşülür. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp.222 ve 229 no. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. Bu gibi durumlarda. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil.

Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir.Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları. burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . . Uzun vadeli olan 400. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. Bu hesaplardaki artışlar. aynı kişiye olan. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. Şayet.(30) 3. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. nakit çıktı kabul edilir.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir. ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden. nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. Buna rağmen TL. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır.(35) c. ilgili cari hesaptaki artış. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir. Bu artış. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından. 409 no. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup. bu krediler karşılığında alınan malla. gelir tablosundaki toplamdan. a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. Bu tutarın bulunmasında. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür.Duran varlık satış karları indirilir. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır.(31)(32) 4. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir. Eğer sözkonusu komisyon geliri.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. borçlardaki artış nakit girdi.

Bu bilgi 500 ve 501 no.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış. satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış. 8. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından. Yeniden Değerleme değer artış fonları. Şu hesaplardan faydalanılır.lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur. satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır.(39) 7. nakit girişleri dışında tutulmalıdır. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları . uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış.(38) 6.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda.

bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz. Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir. cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır. Gelir tablosundan toplam olarak alınır. (46) f.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c. Burada dikkate alınacak olan.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır. Bu bilgi. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. . -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d .Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. bu hesaplar şunlardır: 360. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur.(44) d. Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup.

Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. Varsa. Gelir tablosundan alınır. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış. dönem sonucu değerlemeleri . Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Burada dikkate alınacak olan. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır. 360.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. 360. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. b. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Bu tutarın bulunmasında.2.

Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur.(51) 7.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) . Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür. (48) 4. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder. Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir. Rakam Gelir tablosundan alınır. Bu tutarın bulunmasında. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır.(50) 6. gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no.

Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil. Tekdüzen Hesap planında.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir. Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir. SPK mevzuatında standart genel hesap planında.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) .(53) 9. bu grupta yer alır. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür. a.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no. Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır. b.(52) 8. Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no. c.

Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4. Ticari Alacaklar 1. duran varlık satış karları veya zararları.000 180. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.000 400.000 (50. Alacak Senetleriş 3. Hazır Değerler B.000) (100.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.000 200. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. DÖNEN VARLIKLAR A. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri.000) 480.000 300. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400.000 450. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir.(58) E. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.000 (30.000) 600. Alıcılar 2. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. 10.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder. komisyon geliri vb. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim. Menkul Kıymetler C. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir.000 375.000) (125. Cari dönem bilançosundan elde edilir. (1000 ) AKTİF I. itfa payları. (59) 4. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. Tekrar yalnızca temettü geliri.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir.000 100.

000) 50.000 50.000 409. Satıcılar 2.440. Ticari Borçlar 1.000 520.000 580. Borç Senetleri Reeskontu (-) F.000 40.000 100. Stroklar 1. Birikmiş Amortismanlar (-) H.000 1. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000 100.000 (1. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II.000 200. Mamuller G. Birikmiş Amortismanlar(-) E.000 10.400.000 2.000 4.500 609.200. DURAN VARLIKLAR B.000 10.000) 300.200.000 800.000 20.000 50.000 100.000 (50.000 310. Borç ve Gider Karşılıkları 1. Maddi Duran Varlıklar 2. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.000 40. İştirakler D.000 200. İlk Made ve Malzeme 2.000 580.000 1.000 2860.E.000 160.000 200. Maddi duran Varlıklar 1.000 (50.000 720. Mali Borçlar 1.000 30. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1.000 100. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1. Mali Duran Varlıklar 1.370.000 480.000 350.000 3.000 450. ödenecek Vergi ve Fonlar 2.000) 1.000 160.000 2.000) 40.000 1. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2.500 .000 600.460.000 (30.000 80.000 30.000 300.400.000) 50. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1. Borç Senetleri 3.000 (100. Banka Kredileri B. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.800.000 (50.150. Diğer alacaklar C.000) 150.000 180.000 350.000 170.000 610.

588.000 340.000 140.000 160.000 470.000 200.000 372.NET SATIŞLAR 14.000 340. Ödenmiş Sermaye 1.000 540.500 2. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.000 357.370.000 720.337.000 1.312.000 250.000 320. Yasal Yedekler 2.000 250.400. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1. Öd.100. Vergi ve Diğ.000) .000 63.000 140.1. Yükümlülükleri (-) H.000 800.000 470. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.000 800. BRÜT SATIŞLAR B.000 (100.000 372. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 60.2.000 1. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80.000 300. Sermaye Yedekleri 3. Borç ve Gider karşılıkları 1.000 160. Yeniden Değerleme Artışları C.000 10. Çıkarılmış Tahviller D.900.000 1. Sermaye B. Kar Yedekleri 1. Statü Yedekleri 3.12.000 (100.000 1.19-2-31.000 48.000 572.000 168.500 10. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C. Oalanüstü Yedekler F.000 3200.000 300.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1.000 200.100.000) (200. Mali Borçlar 1. Gider Tahakkukları I.000 63.000 4.000 157.000.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A.000 140.000) 13.000 1.000 40. Dönem Karının.

Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.000 20. Duran varlık satış karı 2.100. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2. Faiz Gelirleri 3.000 1.000 15.000 3.000 4.000 (20. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F.000 170.000 285. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B.000 5. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.000 540. İştiraklerden temettü Geliri 2.000 (110.000 480.150. Diğer Olağan Giderler H.500 3. Dönembaşı Stok (609. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1.000) 970. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.040.000 (10. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.D. Reeskont Faiz Giderleri 3. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D. Komisyon Gelirleri 4. YARI MAMUL KULLANIMI 1.680. Diğer olağandışı gelir ve karlar J.000 .000 (145. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1.000 30.500) 20. Karşılık Giderleri 2. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A.000.860.000) 3.000 35.000 60.000 100.000 130. Önceki dönem gelir ve karları 3.000 (2.590.000) 30.000) 1.000.000 40.000) 1.070. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I.000 100. FAALİYET GİDERLERİ 1.

000. Satış Karı.000.000.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.440.000 (560.400.780.000.000 TL ya peşin olarak satılmıştır.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.000 Amortisman Tutarı 31.000.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80.860. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.2.000.000 610. gelir ve karlar içinde 5.000.000 x0.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir. Maddi Duran Varlıklar 1.000. kar zarara devredilmiştir.000 x0.92 (Dönem başı tutarı) 640.240. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200.birikmiş amortisman 80.25=250. .000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır. 50.000 1.000.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60.000.000) 560.000 80.000. bu giderlerin.000 TL olduğu görülmüştür.19-2 1.000.000.50) 31.1. Amortisman Giderleri 310.000.000 1.000.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.000 TL .000.000.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.000 Yeniden Değerleme farkları 280.000.12.000.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.000.000.000.000 (1. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.000.000 Dönem içi alışlar 1. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.000 TL dır.000) 10. 5.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.000 TL lık iştirak edilmiştir.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.000 10.000.000.50) 620.000. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.D.000 x 0.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50.240.000.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.000.) 4.19-2 Dönem sonu tutarı 2. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.000) 1.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.000 (520.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600. 3.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.000.000.19-2 Dönem başı tutarı 1.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.000 x 0.000.000 TL olan makinanın 160.000 TL.Dönembaşı Stok (+) 2.000. Bu tutarın 100.12.1. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.000 150.240.000 TL.000.000.000 100.000. a.000 b.V.000.000.25=310. Birikmiş Amortismanlar 1.860.000.000 560.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.000.000.000.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.000.

1.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel.000.000.19-2 tutarı 340. ve Karlardan Sağ.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.000.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir. c.000 3. 7.000.000.000.860.000.000. Alınan Kredilerdeki artış 120. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. 2.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim.000 TL olmuştur.000.945.000.000. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98.000.000. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340.000.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000.000. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.000 TL olarak alınır b.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız.000.6.000 (13. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir.000..000 (gelir tablosu) TL dan 555. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.000. Olağandışı Gelir ve Karlar 170.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir. A. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110.000.1. Bizim örneğimizde 300.900.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.000 Tl olarak alıyoruz B.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir.000.000 4.000.000.000 160. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.000 5.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.000. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100. Ticari Borçlardaki azalışlar .000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600.000. Nakit 180.000. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.000) 13.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.000.000.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98. bu tutarın satışlar tutarı olan 13.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir.000 -555.000.000 31.000 C. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.900.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480.000 Duran Varlık Satış Karı (40.000.12.000.

000.000 TL dır.000 tutarına ulaşırız.000. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000.000.000 Genel Yönetim Giderleri 1.000 TL olarak bilançodan alınır.000.000) İtfa Payları 50.000 6.000 4. 7.000 Tl olarak dikkate alınmıştır.000.000 Reeskont Faiz Giderleri 60.b. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık. d. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. 11.000 TL eklenir.000. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50. Örneğimizde stok artışı vardır.000.000 .000. Örneğimizde finansman giderleri 145.000. Bizim örneğimizde bu tutar 50.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.0000.000 TL dır.000) Amortismanlar 250.590.000. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.000. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110.000.000.000 8. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır.000.670.000 TL dır. 10. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır.f kalem tutarlarını topladığımızda 10.000. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.000. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1. 9.000.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350.000.d.000.000. 5. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır.e.000. Olağandışı Gider ve Zararlar 20.000. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır.000.000.000 (150.000 +1000. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480.000 TL olmuştur.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50.000.000 olur.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280.000.000.000.000 3.000 Diğer dönen varlık artışları 20.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.610.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000 f. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30.000. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310.000. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1.310. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77.000 TL olmuştur.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87. a. Menkul Kıymet Alışları 200.c. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir.000. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20.000. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10. 2.

000 TL tutarına ulaşırız.000.945.000 1 13.12.763.000.883. E. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.883.000.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz.000. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B.763. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14.000.000 130.000 45.610.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14.000 TL çıkartılarak 600.000 10.000 98. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480.000 480.000.000) 98.883.1.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.000 1 120.000 110. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Diğer Nakit Girişleri C.000 . X.19-2-31.000 TL toplanır.000 13.000 180.000.000 260.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır.000 14. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. D.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000 270.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14.TOPLAM 220.000.000 150. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.900.763.000 (14. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10.860. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.

000 131.310. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.000) .000 1. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.000 87. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 110. Diğer Nakit Çıkışları D.670. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.000) (50.000 (400.000) 145.000 20. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.000 1. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.000 87.000 (90.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550.000 20.590. Ödenen Temettüler 11.000 220.000 600.000) 480.000 (310.000 1. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.000.000 20.

Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120. artışlar (+) k. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.19-2-31.12.000 540. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d.1. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h. Alınan avanslar artış (azalış) (20.000) 60. Gelir tahakkukları h. Gelecek aylara ait giderler h. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a. Reeskont Faiz Gelirleri e.000) 50. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir. X. Stoklardaki (artış) azalış e. Reeskont Faiz Giderleri f. Menkul kıymetlerdeki artışlar b.000 .500) (40. DÖNEM NET kARI 2. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j. Gider tahakkukları hs.000) 45.000 (110. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c.000 (262. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h.000) 50.000 610. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı. Gelir tahakkukları hs.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.000 (100.artış f. artışlar (-9 3.E.500 933. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g. azalışlar (+) g. Diğer Borçlar net artış (azalış) i.000 25.000 655.000 50.000) (200. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı.

) 5. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131.000) (10.000.000) (280. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4. Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1. Maddi duran varlık satışları b.050.000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5.000 (1.000) (1. Diğer duran varlık artışları C.000 120. Gelecek aylara ait gelir hs.000 150.000 160.000) 59. Mali Duran Varlık alışları (-) 2. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların .000 100. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F. Nakit akım tablosunun yorumu ile. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n. artış (+) o. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2.000 (30.000) (280. Alınan avanslar artış (azalış) k. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7.j. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b. artış (azalış m.000 98. Gider tahakkukları hs. azalış B.000) 70.000 480. Maddi Duran varlık alışları (-) 3. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a.000 600. Ödenen temettüler (-) D. Mali Duran varlık satışları (+) b. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l.000) (840.500 (200. Borç ve gider karşılıkları ver.000 237. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4. Sermaye arttırımı (+) 6. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a.000) (77.000) 120.

5.işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. forward sözleşmeleri. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir. Finansman faaliyetleri. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. işletme faaliyetleri. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları.000 TL lık para girişi. maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir.option sözleşmeleri. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir.000. İşletmeler . TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda. Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını.Net satışlar (+) b. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır. Alınan . para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A.883. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir. Yatırım faaliyetleri. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. işletmeye dönem içinde brüt 14. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır. OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri.(63) Örnek işletmeye baktığımızda. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin. Ancak.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) .(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. İşletme faaliyetleri .000. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır.945. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin.. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. İşletmeler işletme faaliyetlerine. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Stoklardaki Azalışlar (-) d. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Finansman Giderleri (+) b. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Genel Yönetim giderleri (+) d. Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. Stoklardaki Artışlar (+) c. Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Satışların Maliyeti (-) b. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B.f. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Olağandışı Gelir ve karlar (+) b.

DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. SERMAYE ARTIŞI (+) 4. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. SONUÇ Nakit Akım tablosu. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre.

Sayı:196.431 3 Ataman Ümit.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.e. A. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.1994 S. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. Denet Yayıncılık. 8:252-253 11 Üstünel Bülent. 8.g. İSMMMO Yayın No: 10. A.1982. İstanbul. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.g. işletme faaliyetleri.Arat Mehmet Emin.Tenker Nejat. İstanbul.Tenker Nejat. A. Önder Sezgi'ye Ait Makale. Finansal Yönetim. 8.g. A.53 18 Akgüç Öztin. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri.585 24 Üstünel Bülent.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. İstanbul.g.A. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.g. Türkmen Kitapevi İstanbul. 8. Finansal Yönetim.580 20 Üstünel Bülent. A.e. duran varlık satış karları veya zararları.A. A. A. S. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. itfa payları.Tenker Nejat. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında.. S. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar.Kanada 1540 no.e. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan.e.e. 8584-585 23 Üstünel Bülent.g. İstanbul. Nakit Akım tablosu.586-587 26 Üstünel Bülent. 8:288 13 Ataman Ümit.Tenker Nejat.e. Mali Tablolar. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta.S.lu standart. 8:286-288 17 Berk Niyazi.e.e.e. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. İstanbul. A. 8. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.e. Ancak. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. İşletmeler işletme faaliyetlerine.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları.1995.Arat Mehmet Emin.g. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. A.g. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.(68) 1 Vergi Dünyası.e. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. Mali tablolar Tahlili. 8:253 16 Akdoğan Nalan. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri.e S:588 . A. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur..g.e.Arat Mehmet Emin.582 21 Üstünel Bülent.(65) Nakit Akım tablosu. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. A. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri.e. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. 8:191 19 Üstünel Bülent. 1996. İstanbul.g.g.1997 2 Ataman Ümit.g. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri. 285 7 Akdoğan Nalan. İstanbul.587-588 27 Üstünel Bülent.g. A.43 6 Akdoğan Nalan.e. S.g.1994.g. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler . A. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. A.e. A. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde.1997. 8.S.1997. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. A.g. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.g. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. S..583 22 Üstünel Bülent. Türkmen Kitapevi. Türkmen Kitapevi İstanbul.e. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri.e. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır. S585-586 25 Üstünel Bülent. Avcıol Matbaası.g. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.

Mali Tablolar Tahlili.A.e.588-589 29 Üstünel Bülent. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri.e. A.28 Üstünel Bülent.e.e. S. devam eden işlerle ilgili olanlardır.e. Türkiye Muhasebe Standartları. S:601 43 Üstünel Bülent. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . Akdoğan Nalan. S593-594 35 Üstünel Bülent. S.e. Ankara.e.1995 5.e. S. A. Türkmen Kitapevi. İstanbul. A.e.g. A.e. 8:603-608 47 Üstünel BülentA. 8:627 59 Üstünel BülentA. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan. Üstünel Bülent. A. Arat Mehmet Emin. S.616-617 52 Üstünel Bülent. Avcıol Matbaası.611-614 49 Üstünel Bülent. İstanbul.Tenker Nejat.615 51 Ustünel Bülent.e. A. S.g.e.e.1994 2. S596 39 Üstünel Bülent.g. A. A.g. A. S: 622-623 57 Üstünel Bülent. S. A. A. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar.e.g.e. Mali Tablolar. S:627 60 Akdoğan Nalan. A. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi.e. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e. 1982 7. 8:349 7.g.Tenker Nejat. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan. S:591 33 Üstünel Bülent.e. 1997 3.g.e.. Türkmen Kitapevi. S:601 42 Üstünel Bülent.598-599 40 Üstünel Bülent.e.625-626 58 Üstünel Bülent A.g.615 50 Üstünel Bülent. A. Finansal yönetim.g. A. A.g. S. A.e. TMUDESK Seri No:1.e.e. A. A.g.g.e. A. A.g.g. A. 1995 9. A.g.g. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup.e. S589-590 30 Üstünel Bülent. Durmuş Ahmet Hayri. Denet Yayınları. A. S595 38 Üstünel Bülent. A.g.g.g. S:602 45 Üstünel Bülent.1996 4. İstanbul. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri. S.e. İstanbul. 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.g.g.e.g. Ataman Ümit.1997 .e.e. A. Berk Niyazi. A.Tenker Nejat.1994 8. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e. İstanbul.g. 37 Üstünel Bülent.g. Vergi Dünyası Dergileri 10.g. S:622 55 Bkz. S599-600 41 Üstünel Bülent. 1997 6. Karakoyunlu Yılmaz.603) 46 Üstünel Bülent.g.g. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir. Ankara. S. S602 44 Üstünel Bülent.g.Tenker Nejat.g. 8:593 34 Üstünel Bülent.e.e.609-611 48 Üstünel Bülent. İSMMMO Yayınları No 10.g.g. Türkmen Kitapevi. TMUDE8K 8ERI N0:1.g. A. A.e. Finansal Yönetim.e.g.g.A. S.620-621 54 Üstünel Bülent.g. Ataman Ümit.g. Öztin Akgüç. İstanbul.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e.e.e.g. 32 Üstünel Bülent.A. İstanbul.618-620 53 Üstünel Bülent. S.A. İstanbul. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent. A. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful