NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Ödenen Temettüler 11. borç vermeler. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı. iştirakte bulunulması. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. sermaye artırımı. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. tahvillerin itfası. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. sermaye ödenmesi. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) .NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. satışları doğan alacakların. nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. (senetli-senetsiz) tahsili. öteki borçların ödenmesi. duran varlıklara yatırımlar. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. sabit varlıkların peşin satışı. Diğer Nakit Çıkışları D. tahvil ihracı. iştirak gelirlerinden tahsilattır. Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. kısa ve uzun vadeli kredi alınması.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . ilk madde malzeme peşin alışı. alıştan doğan borçların ödenmesi. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri. 1. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) . alacakların tahsili. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. kar dağıtımı. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat.

Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır..Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit . NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur..Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları .Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler .Sermaye Azaltımı (-) .Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit .. yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak.Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir.Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) ..(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir.. (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil. zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır. Yani. -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır. hazır değeler yekünu olarak alınır. Bu tutarın bulunmasında.. hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı.Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar .Hisse Senedi İhraç Primleri (+) . İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır. nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir.Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit . Tebliğde yapılan açıklamaya göre. Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar ...Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) .. Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) .(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar... artışlar ise indirilir.. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir.Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali. dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan...(18) 3. Nakit bütçeleri. nakit mevcudu içinde değerlendirilir. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler.. -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) .. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM . Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir.Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları .Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları . özel tükenmeye tabi varlıklar) .(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir. -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir.. cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir..

her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise.222 ve 229 no. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz.lu hesaplar dikkate alınmaz. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. Pasifte. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. Bu hesaptaki azalış. avanstan arta kalan miktar kadardır. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri.129. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir.(27) Komisyon Gelirleri . müşteriden tahsil edilen para. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler. borca mahsup edebilir. Diğer taraftan. (24) 2. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. Şayet 181 ve 281 no. net satışlar tutarından düşülür. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir. Diğer ifade ile. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır.

Eğer sözkonusu komisyon geliri. a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken.(30) 3. burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. Buna rağmen TL. . Bu hesaplardaki artışlar.Duran varlık satış karları indirilir. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir. nakit çıktı kabul edilir. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . 409 no. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. Bu tutarın bulunmasında. Uzun vadeli olan 400. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise. Şayet. aynı kişiye olan. bu krediler karşılığında alınan malla.Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar. ilgili cari hesaptaki artış. Bu artış. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir.(31)(32) 4. ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir. borçlardaki artış nakit girdi. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte. nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır. gelir tablosundaki toplamdan. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı.(35) c. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup.

lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur.(39) 7. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. Bu bilgi 500 ve 501 no. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır. Yeniden Değerleme değer artış fonları. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları . satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış. Şu hesaplardan faydalanılır. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5.(38) 6. nakit girişleri dışında tutulmalıdır.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. 8. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.

Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder. Bu bilgi. Gelir tablosundan toplam olarak alınır.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır.(44) d. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur. Burada dikkate alınacak olan.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d . 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır. .Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz. (46) f. cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır. Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır. bu hesaplar şunlardır: 360. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller.

Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir.2. Bu tutarın bulunmasında. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. Gelir tablosundan alınır. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz. b. dönem sonucu değerlemeleri . faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. 360. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. Varsa. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır. 360. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. Burada dikkate alınacak olan.Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde.

Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış. (48) 4. Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no. gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır.(51) 7.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) . Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir. Rakam Gelir tablosundan alınır.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir.(50) 6. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder. Bu tutarın bulunmasında. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır.

b. c.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar.(52) 8. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir. Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) .Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır. bu grupta yer alır.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no. Tekdüzen Hesap planında.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no. Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır.(53) 9.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no. SPK mevzuatında standart genel hesap planında. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir. Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. a. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde.

gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.000 450. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.(58) E. Ticari Alacaklar 1. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4.000 200. komisyon geliri vb. Tekrar yalnızca temettü geliri. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları.000) 480.000 400. (59) 4.000 300.000 100. DÖNEN VARLIKLAR A.000) 600. Alıcılar 2.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir. Alacak Senetleriş 3.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. Hazır Değerler B. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir.000 375. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. itfa payları.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.000) (100. duran varlık satış karları veya zararları. (1000 ) AKTİF I.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir.000 (30. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.000 180. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu.000) (125. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir. Cari dönem bilançosundan elde edilir. Menkul Kıymetler C. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir.000 (50. 10.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim.

Birikmiş Amortismanlar(-) E.000 (100.200.000 1.000 580.000) 300. Borç Senetleri 3.000 2.000 1.400.000 50.000 580.000 300. İştirakler D. Maddi duran Varlıklar 1. Diğer alacaklar C.000 610.800. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1.000 200.000 2.000 310. İlk Made ve Malzeme 2.000) 50.000 20. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450. Borç ve Gider Karşılıkları 1.000 720.000 160.460. Ticari Borçlar 1. Banka Kredileri B.500 .000 50.000 1. Mamuller G. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G. Birikmiş Amortismanlar (-) H.000) 150.000 600.000 10.000 100.000 3. Satıcılar 2. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II.000 450.400.200.000 170.000 40.000 (1.000 520.000 180. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. Mali Borçlar 1.000 480.440. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.000) 50.000 350.000 30.000 30.000 2860.000 350.E.000 (50.000 80.000 10. DURAN VARLIKLAR B.000 100.000 200.000 40.150. Stroklar 1. ödenecek Vergi ve Fonlar 2.000 160.000 (30.500 609.000 100. Maddi Duran Varlıklar 2. Borç Senetleri Reeskontu (-) F.370.000 409.000 800. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.000 200.000 4.000) 1.000) 40.000 (50.000 100. Mali Duran Varlıklar 1. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1.000 (50.

000 200.000 572.000) (200.000 357. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.000 140. Öd.1.000 (100.000 1. Ödenmiş Sermaye 1. Sermaye B. Oalanüstü Yedekler F.000 250. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 1.588.000 470.337.000 10. Kar Yedekleri 1.000 1.NET SATIŞLAR 14.000 157.500 2.000 540.400.000 800.370.000 200.2. Yasal Yedekler 2.000 300. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C.12. Statü Yedekleri 3.312.000 63. Sermaye Yedekleri 3. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.000 60. Gider Tahakkukları I.000 300.100.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1. Yeniden Değerleme Artışları C.900.000 140.000 1.000 168.000 372.500 10.000.000 3200.000 48. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.000 372.100.000 320. Vergi ve Diğ.000 4.000 160.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A.000 800.000 470. Dönem Karının. BRÜT SATIŞLAR B. Mali Borçlar 1.000 720. Borç ve Gider karşılıkları 1.000 1.000) 13.19-2-31.000) . Yükümlülükleri (-) H.000 340.000 40. Çıkarılmış Tahviller D. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80.000 140.000 63.000 160.000 340.000 (100.000 250.

Önceki dönem gelir ve karları 3.680.000 5.000 40. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2.000 3. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.500) 20. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.000 (10. Karşılık Giderleri 2. Diğer olağandışı gelir ve karlar J. Komisyon Gelirleri 4.000 (2.D. Duran varlık satış karı 2.000.000 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. Diğer Olağan Giderler H.000 35.000 170.000 20.500 3. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.590.000) 1.000 (145.000) 30. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D.070. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I.000 480.000 30.860.000) 970.000.000 100. Dönembaşı Stok (609.150. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1.040. Faiz Gelirleri 3. FAALİYET GİDERLERİ 1. YARI MAMUL KULLANIMI 1.100.000 15. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F.000 4.000 540. İştiraklerden temettü Geliri 2.000) 1. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C.000 (110.000 285.000 .000 (20. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000) 3.000 100.000 60. Reeskont Faiz Giderleri 3. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1.000 130.

d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.000 10.000 TL.000 Yeniden Değerleme farkları 280.000 Dönem içi alışlar 1.25=310.000 610.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.000.000.240.2.000. Amortisman Giderleri 310.000.000 TL olan makinanın 160.000.) 4.12.000 TL ya peşin olarak satılmıştır.000.000 (560.000. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.50) 31.000) 10.000 TL dır.000 1.000 1. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50.000.000) 560. Maddi Duran Varlıklar 1.000.000.000 TL .000.000.000 560.19-2 1. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.000. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde. a.000 (1.birikmiş amortisman 80.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir.12.1.000.000 TL.000 Amortisman Tutarı 31.000 (520.000.860.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.1.000.000 100.50) 620.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.000 TL lık iştirak edilmiştir. kar zarara devredilmiştir.860.000.000. gelir ve karlar içinde 5.V.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.000.000.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.000. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.000 x 0.440.000.240.000.240.Dönembaşı Stok (+) 2.000.000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır.780. Satış Karı.000.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60. Bu tutarın 100.000 150.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.000) 1.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.000 x 0.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir.000.D.000.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0.000.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560. 50.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.000 x0.000.000.000.000 b.000 x0. 3.000.400. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50.92 (Dönem başı tutarı) 640.19-2 Dönem sonu tutarı 2. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.25=250.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde. bu giderlerin. Birikmiş Amortismanlar 1. 5. .000.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280.000 TL olduğu görülmüştür.000.000.000. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.000 80.000.000. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.19-2 Dönem başı tutarı 1.000.000.000.000.

000. 1.000.000.000.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.000.000. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.12.000. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır. 7.000 3. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.000. Olağandışı Gelir ve Karlar 170. Ticari Borçlardaki azalışlar .Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız. Nakit 180.000.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150. c.6.000) 13. 2.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260.900.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270.000. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur.000 -555.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100.000.000 TL olarak alınır b. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110. Alınan Kredilerdeki artış 120.000.000. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş.000 (13.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98.000 C.900.000 160.000.000.000 4.000.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir.000.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel.1.000.000.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000 (gelir tablosu) TL dan 555. ve Karlardan Sağ. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.000.000 Duran Varlık Satış Karı (40.000 5. A.000 Tl olarak alıyoruz B.000 31.945. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.000.000.000.860.000.. Bizim örneğimizde 300.000.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.000.000.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.000.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480. bu tutarın satışlar tutarı olan 13.19-2 tutarı 340.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim.000.000 TL olmuştur.000.

000 . 9.f kalem tutarlarını topladığımızda 10. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1.000.000.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20.0000.000. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir.000.000.000. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık. 5.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350. 11. Menkul Kıymet Alışları 200.000.000.000 TL olmuştur. Olağandışı Gider ve Zararlar 20.000. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131.000.000.c.670.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir.000.000 Reeskont Faiz Giderleri 60. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir.000. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90. 2.d.000.000.000) İtfa Payları 50. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.610. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480.000 TL eklenir.000.000. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.e.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.000 4.000 (150. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.000.000.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310.000 Genel Yönetim Giderleri 1.000 Tl olarak dikkate alınmıştır.000. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır.000 6.000.000) Amortismanlar 250. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır.000 f. Bizim örneğimizde bu tutar 50.000 TL olarak bilançodan alınır. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.000.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50.000.000 tutarına ulaşırız.000. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20.000 TL dır.000 TL dır.000.000 Diğer dönen varlık artışları 20. Örneğimizde finansman giderleri 145.000 8.000 3.000.000 TL olmuştur. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550.000.000.000. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000 olur.000.000. Örneğimizde stok artışı vardır.000 +1000. a. 7.b.000.310. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır. 10. d.000 TL dır.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87.590.

12.610.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz.000 (14.000 1 13.000 1 120.000 TL çıkartılarak 600. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.000.000.860.000 TL tutarına ulaşırız.000 10.000 480.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır. D.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.000.763.TOPLAM 220. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480. Diğer Nakit Girişleri C.000 260. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4.945. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14.763.763.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.000 180.000 130.000 14.1.000.000 110.000 13. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14.000 98. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3.19-2-31.000.883.900. E.000 45. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B.000) 98.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.000 TL toplanır. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000 270.883.000 150.883. X.000. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.000 .000.

DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550.000 20.000.000 1. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.000 87.310.000 600.590. Ödenen Temettüler 11.000 110.000 87.000) 480. Diğer Nakit Çıkışları D.000 1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.000 220.000 (90. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.000 (310.000) . Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 1.000 (400. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.670.000) (50.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.000) 145.000 131.000 20.000 20.

000) 50.000 540.E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d. Menkul kıymetlerdeki artışlar b. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. Gelir tahakkukları h.500) (40. X. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d.000) 50. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j. Gelir tahakkukları hs. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h. Reeskont Faiz Gelirleri e. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı.000 . Stoklardaki (artış) azalış e. Gider tahakkukları hs.000 50. Gelecek aylara ait giderler h. DÖNEM NET kARI 2.000 (110.19-2-31.12.1.000) 45.000) 60. azalışlar (+) g. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h. Reeskont Faiz Giderleri f.000 (100.000 655.artış f.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.000 25. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c. artışlar (-9 3.000) (200.500 933.000 (262. artışlar (+) k. Alınan avanslar artış (azalış) (20.000 610. Diğer Borçlar net artış (azalış) i. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b.

Ödenen temettüler (-) D. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3.000) 59.000 480. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Mali Duran varlık satışları (+) b. Gelecek aylara ait gelir hs.000) (280. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1. Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a. Maddi duran varlık satışları b. Mali Duran Varlık alışları (-) 2.000) (280. azalış B. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7. Diğer duran varlık artışları C.500 (200. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l.000 100.000) (10. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a.j. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1.000 150. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b.000) (1.000 120.000 160. Gider tahakkukları hs. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4. artış (azalış m. Maddi Duran varlık alışları (-) 3.000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra.000 (1. artış (+) o.050. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4.000 98.000) 120. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F.000) (840.000 600. Alınan avanslar artış (azalış) k.000. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların . Cari Dönemde ödenen peşin vergi n. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131. Borç ve gider karşılıkları ver.000) 70. Sermaye arttırımı (+) 6.) 5.000 237. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir.000 (30.000) (77.

883.option sözleşmeleri.000 TL lık para girişi. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) . Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri.. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. Ancak. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. İşletmeler . OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1.945. işletmeye dönem içinde brüt 14. Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını.Net satışlar (+) b.000. 5. para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri. işletme faaliyetleri. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin. İşletme faaliyetleri .(63) Örnek işletmeye baktığımızda. maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur.işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan. Yatırım faaliyetleri. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. İşletmeler işletme faaliyetlerine. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır. Finansman faaliyetleri. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir.000.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır. forward sözleşmeleri. Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır. Alınan . SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır.

Olağandışı Gelir ve karlar (+) b. Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. Genel Yönetim giderleri (+) d. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Finansman Giderleri (+) b. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a.f. Stoklardaki Azalışlar (-) d. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Stoklardaki Artışlar (+) c. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. Satışların Maliyeti (-) b. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B .

ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2. SERMAYE ARTIŞI (+) 4. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. SONUÇ Nakit Akım tablosu. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B.

A.Tenker Nejat. A.g.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. 8. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. Türkmen Kitapevi. A.1997 2 Ataman Ümit.g.e.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. A.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan.g. Türkmen Kitapevi İstanbul.1997. 8. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar. İstanbul. S.Sayı:196. 8584-585 23 Üstünel Bülent.1994.1994 S. Finansal Yönetim. işletme faaliyetleri. 1996.(68) 1 Vergi Dünyası.g.(65) Nakit Akım tablosu. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.586-587 26 Üstünel Bülent. İstanbul. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. itfa payları. S.lu standart.g.. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler .Tenker Nejat.e.43 6 Akdoğan Nalan. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri.e. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. Ancak. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.g. Avcıol Matbaası. Türkmen Kitapevi İstanbul. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.580 20 Üstünel Bülent. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. S585-586 25 Üstünel Bülent. A. Finansal Yönetim. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri. İstanbul. A.g.53 18 Akgüç Öztin. A. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.. Mali Tablolar..g.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no. Nakit Akım tablosu. S.g.e. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında. İSMMMO Yayın No: 10. A. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde.585 24 Üstünel Bülent. 285 7 Akdoğan Nalan. İstanbul.e. A. A.e.587-588 27 Üstünel Bülent.Tenker Nejat.e. 8:288 13 Ataman Ümit. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz.Arat Mehmet Emin. A. Nakit akım tablosunun yorumu ile. A. İstanbul. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. İstanbul. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.S. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.1982.A. Denet Yayıncılık. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. İşletmeler işletme faaliyetlerine. İstanbul.e.g.g. Mali tablolar Tahlili.g.g.e.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri.e S:588 . S.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır.e.Tenker Nejat. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı. A.e. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.g.e. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. 8. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.S.e. A.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri.1995. A. 8:286-288 17 Berk Niyazi.g.e.g.e.e. A. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri.Arat Mehmet Emin. 8:253 16 Akdoğan Nalan.582 21 Üstünel Bülent.Kanada 1540 no.e. Önder Sezgi'ye Ait Makale.g. duran varlık satış karları veya zararları. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir. 8:191 19 Üstünel Bülent. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar.Arat Mehmet Emin. 8:252-253 11 Üstünel Bülent. A.583 22 Üstünel Bülent. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir.g. 8.1997.431 3 Ataman Ümit. 8.

S.e.g.g. Finansal yönetim.625-626 58 Üstünel Bülent A. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . S.A.g. Avcıol Matbaası. İstanbul.g. 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. İstanbul. 8:593 34 Üstünel Bülent.g.g. 1997 6. S599-600 41 Üstünel Bülent. TMUDE8K 8ERI N0:1. İstanbul.e. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir.e. Türkiye Muhasebe Standartları. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e.g.e.. İstanbul.e. Ataman Ümit. 32 Üstünel Bülent.e. S:601 42 Üstünel Bülent. A.g. A.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. A. S.g.1996 4.g. Berk Niyazi. A. S589-590 30 Üstünel Bülent.e.g.e. A. A.e.g.Tenker Nejat.e.g. 37 Üstünel Bülent. A.g. A. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. S:601 43 Üstünel Bülent.g.g. İstanbul.e. S. 1982 7.A.620-621 54 Üstünel Bülent.e. 8:627 59 Üstünel BülentA.e.28 Üstünel Bülent.616-617 52 Üstünel Bülent. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri. A.e.e. Mali Tablolar. Ataman Ümit. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A.g.g.e. S595 38 Üstünel Bülent. İstanbul.1997 . Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. Ankara.e.g.A. A. A. A. A. Türkmen Kitapevi.e.Tenker Nejat. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri. Ankara. A.g.588-589 29 Üstünel Bülent.e. A. devam eden işlerle ilgili olanlardır. S602 44 Üstünel Bülent.g. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar. 8:349 7. 1997 3.g. S.e.615 50 Üstünel Bülent.e. İstanbul.611-614 49 Üstünel Bülent. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent.e.e.618-620 53 Üstünel Bülent. Türkmen Kitapevi. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.g. TMUDESK Seri No:1. S:602 45 Üstünel Bülent. S.598-599 40 Üstünel Bülent.g.g. A. S.e.g. S. A.g. A.603) 46 Üstünel Bülent.e. A. İstanbul.g.e.g.615 51 Ustünel Bülent.1994 8. A. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup.g.1994 2. A.g. A.e. Arat Mehmet Emin.e. A. Akdoğan Nalan.g.e. Vergi Dünyası Dergileri 10.g. Denet Yayınları.A. S: 622-623 57 Üstünel Bülent.g. Öztin Akgüç.e. A. İSMMMO Yayınları No 10. A. Durmuş Ahmet Hayri. A. Türkmen Kitapevi.g.e. 1995 9.e. S.Tenker Nejat. S:627 60 Akdoğan Nalan. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan. Mali Tablolar Tahlili. S593-594 35 Üstünel Bülent. Karakoyunlu Yılmaz.e. S596 39 Üstünel Bülent.e. Üstünel Bülent. A. A. S.609-611 48 Üstünel Bülent. S:591 33 Üstünel Bülent. S:622 55 Bkz. Finansal Yönetim.e. A. 8:603-608 47 Üstünel BülentA.e.g. S.1995 5.g.Tenker Nejat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful