NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. alacakların tahsili. satışları doğan alacakların. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. sermaye artırımı. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) . Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir. sabit varlıkların peşin satışı. iştirakte bulunulması. duran varlıklara yatırımlar. iştirak gelirlerinden tahsilattır. 1. alıştan doğan borçların ödenmesi. kısa ve uzun vadeli kredi alınması. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2. Diğer Nakit Çıkışları D. tahvillerin itfası.NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri. öteki borçların ödenmesi. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) . Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . borç vermeler. nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. kar dağıtımı. Ödenen Temettüler 11. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. ilk madde malzeme peşin alışı. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. tahvil ihracı. (senetli-senetsiz) tahsili. sermaye ödenmesi.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal.

(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit . hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı.Hisse Senedi İhraç Primleri (+) ... Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir..(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar... Bu tutarın bulunmasında.... Tebliğde yapılan açıklamaya göre..Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları . önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir. artışlar ise indirilir. Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır.Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler ... -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir. özel tükenmeye tabi varlıklar) . NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur.Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları .Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir..Sermaye Azaltımı (-) .(18) 3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit . nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir.Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit . herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler. cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir.. Nakit bütçeleri. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil. -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) . 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar .. Yani. Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır. İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır. nakit mevcudu içinde değerlendirilir.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) ...Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) . (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları . dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM .Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) . zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır. Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde.(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir.. hazır değeler yekünu olarak alınır..Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar . yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak.

kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri. Pasifte. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil.222 ve 229 no. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. Diğer taraftan. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. Bu hesaptaki azalış. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. (24) 2. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. Bu gibi durumlarda. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan.lu hesaplar dikkate alınmaz. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. avanstan arta kalan miktar kadardır. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir.(27) Komisyon Gelirleri . borca mahsup edebilir. net satışlar tutarından düşülür. Şayet 181 ve 281 no. müşteriden tahsil edilen para. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır.129. Diğer ifade ile. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler.

nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar. aynı kişiye olan. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez. borçlardaki artış nakit girdi. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. nakit çıktı kabul edilir. Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir.(35) c. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda. bu krediler karşılığında alınan malla. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir. Eğer sözkonusu komisyon geliri. Buna rağmen TL.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. Şayet. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise.Duran varlık satış karları indirilir. . a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları.(30) 3. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup. ilgili cari hesaptaki artış. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır. ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder.(31)(32) 4. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. Bu artış. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır. Uzun vadeli olan 400. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) .Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. gelir tablosundaki toplamdan. Bu hesaplardaki artışlar. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. Bu tutarın bulunmasında. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür. 409 no. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir.

satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları .sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış.(39) 7. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.(38) 6. satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış.lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. 8. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur. Yeniden Değerleme değer artış fonları. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. nakit girişleri dışında tutulmalıdır. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış. Bu bilgi 500 ve 501 no. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış. Şu hesaplardan faydalanılır. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır.

Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder. Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır. .(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. (46) f. Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur. Burada dikkate alınacak olan. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d . Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından.(44) d. bu hesaplar şunlardır: 360. Bu bilgi. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır. cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder. Gelir tablosundan toplam olarak alınır. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır.

diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Gelir tablosundan alınır. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. Burada dikkate alınacak olan.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır.Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür. Bu tutarın bulunmasında. Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir. b. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. Varsa.2. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. 360. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a. 360. dönem sonucu değerlemeleri . Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır.

Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir. Rakam Gelir tablosundan alınır. Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur. Bu tutarın bulunmasında.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir.(50) 6.(51) 7. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. (48) 4. Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) . gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır. Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür.

Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır. Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. c. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) . Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no. a.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar. SPK mevzuatında standart genel hesap planında.(52) 8. Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir.(53) 9. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde. b. bu grupta yer alır. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. Tekdüzen Hesap planında. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil.

000 450.000) 480. komisyon geliri vb. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. Tekrar yalnızca temettü geliri.000 100. Cari dönem bilançosundan elde edilir.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400. Menkul Kıymetler C. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir. 10.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4.(58) E. Ticari Alacaklar 1. Hazır Değerler B.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.000 180.000 400.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim.000 (30.000) (125.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir.000) (100.000 375. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. (59) 4. Alacak Senetleriş 3. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir.000 300. (1000 ) AKTİF I. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.000) 600. itfa payları.000 200. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları.000 (50. duran varlık satış karları veya zararları. DÖNEN VARLIKLAR A. Alıcılar 2.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir.

440.400. Borç Senetleri Reeskontu (-) F.400.000 350.150. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 170. Borç Senetleri 3. Maddi Duran Varlıklar 2. Borç ve Gider Karşılıkları 1.000 600.200.000 1.000 100.000 1.000 20. İlk Made ve Malzeme 2.000 4.460.000 310.000 50.000 409. Birikmiş Amortismanlar (-) H. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.000 100.500 . Stroklar 1.E.000 100.000 (30.800.000 10.000) 40. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1.000 (50.500 609. Maddi duran Varlıklar 1.000 30.000 (50. İştirakler D. Ticari Borçlar 1.000) 50. Birikmiş Amortismanlar(-) E.000 160.000 200.000 50.000 2.000 580.000 450.000 (1.000 800.000 180.000 40. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2.000) 50. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000 (100.370.000 1. Banka Kredileri B. Satıcılar 2.000 3.000 30.000 160.000 2860.000 40.000 2.000) 1.000 610.000 200.200. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II. Diğer alacaklar C. DURAN VARLIKLAR B. Mamuller G.000) 150.000 480.000) 300.000 200.000 580.000 80. Mali Duran Varlıklar 1. ödenecek Vergi ve Fonlar 2.000 300.000 520. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1.000 350.000 (50.000 10. Mali Borçlar 1.000 720.000 100.

370.000 200.000 800.1. Dönem Karının.000 340. Sermaye B.337.588.000 372.100. Yasal Yedekler 2.100.2.000 1.000 10.000) (200.000 1.000 3200. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80.000 800. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C.000 372.000 300.12.000 140.000 357.400.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1.000 4.500 10.312.000 300.500 2.000 160.000 1.000 470. Oalanüstü Yedekler F.000 200.000 60.000 572.000 720.000 1.000 63.000 168.000 540.000 40.000.000 157.000 140.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A.000 140.000 470. Ödenmiş Sermaye 1. Vergi ve Diğ.000 63. Yükümlülükleri (-) H. Sermaye Yedekleri 3.000 340. Kar Yedekleri 1.000 (100. Mali Borçlar 1.000 250.000 (100. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.000 250.000 160. Yeniden Değerleme Artışları C.000) .000) 13. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.NET SATIŞLAR 14. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1. Gider Tahakkukları I. BRÜT SATIŞLAR B.000 1.000 320. Borç ve Gider karşılıkları 1. Öd. Statü Yedekleri 3.19-2-31. Çıkarılmış Tahviller D.000 48.900. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.

DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1.860.000 35.000) 3. Diğer Olağan Giderler H.680.000.000) 30.000 100. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000 60. Karşılık Giderleri 2. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F.000 4.000 130. Önceki dönem gelir ve karları 3.000 .100. Faiz Gelirleri 3.000 (20. YARI MAMUL KULLANIMI 1. Komisyon Gelirleri 4.000 170. FAALİYET GİDERLERİ 1.070.000 15.000 480. Duran varlık satış karı 2. Dönembaşı Stok (609.000 30. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. Reeskont Faiz Giderleri 3. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.500) 20. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1.000 540.040.000 (10.000 20.000 285.000. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I.000 1.000 5.150. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D.000 40.500 3.000 (145.000) 1. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.000 (110.D.590.000 3. İştiraklerden temettü Geliri 2.000) 1.000) 970. Diğer olağandışı gelir ve karlar J.000 (2. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C.000 100.

000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır.000.000 TL ya peşin olarak satılmıştır. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.000 1. gelir ve karlar içinde 5.000.12.000 Dönem içi alışlar 1.1.19-2 1. a.000. Bu tutarın 100. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80.000) 560.000.000.000.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.000.000. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.000 TL.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.780.000 b.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0.000 TL .19-2 Dönem sonu tutarı 2.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.2.000 (560. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.000. bu giderlerin.000.000 (520.000 610.000 100.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde.000 80.000.000. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.000.860.000.000.000) 10.12.V.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.000 560.000. Amortisman Giderleri 310.400.000.1.000.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir. Maddi Duran Varlıklar 1.000 TL olan makinanın 160.000.000.000 1.000.000.000) 1.000 TL olduğu görülmüştür.) 4.000.000. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.50) 31.D.000 x 0.000.000.birikmiş amortisman 80. 50. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280.92 (Dönem başı tutarı) 640.000.000.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.25=250.000.000.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.000.000.860. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.000. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E. .000. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.000 x0. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50. 3.000 (1.440.000.Dönembaşı Stok (+) 2. kar zarara devredilmiştir.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.240.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir.240. Birikmiş Amortismanlar 1.000 TL dır.50) 620. 5.000 Yeniden Değerleme farkları 280.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.000. Satış Karı.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.000.000 x 0.000.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600.19-2 Dönem başı tutarı 1.000.25=310.000 TL.000 TL lık iştirak edilmiştir.000 Amortisman Tutarı 31.240.000.000.000 150.000 x0.000 10.000.

19-2 tutarı 340. ve Karlardan Sağ. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600.12.000) 13..000. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150.900. 2.000.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel. Bizim örneğimizde 300.000.000 4. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.000.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.000 Tl olarak alıyoruz B.000. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.000 TL olmuştur. bu tutarın satışlar tutarı olan 13.000.000 Duran Varlık Satış Karı (40.900.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000 TL olarak alınır b.000.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.000.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır.000.000 5. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.000.945.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340. Ticari Borçlardaki azalışlar .000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98.000.000. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98.000 31.000. c.000 (13.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105.000 160.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir. 1.000.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.000.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız.000. Olağandışı Gelir ve Karlar 170.000.000. 7.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.000.860.6.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110.1.000.000.000 (gelir tablosu) TL dan 555.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir. Alınan Kredilerdeki artış 120.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir.000.000.000.000 3. Nakit 180.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260.000.000.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.000.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270.000 -555.000. A.000.000.000 C.

0000.000.670.000.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir.000 TL dır.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır.000. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10.000.000. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.000 TL olmuştur.000 8. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir.000.000 TL olmuştur.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350.000 4.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90.000.000.000.e.000 f. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000 olur.000.000. 10.000.000) Amortismanlar 250. 5.000. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır.000 tutarına ulaşırız. Menkul Kıymet Alışları 200. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310.000 TL dır. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır.000.000 Genel Yönetim Giderleri 1. Bizim örneğimizde bu tutar 50.000.000.000.000. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır.000. Olağandışı Gider ve Zararlar 20.c. Örneğimizde finansman giderleri 145. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000 TL olarak bilançodan alınır.610.000. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.000 TL dır.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310.000 Reeskont Faiz Giderleri 60.000 TL eklenir. 2.000. d.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.000) İtfa Payları 50.d.000.000. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550.b. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1.000 Tl olarak dikkate alınmıştır.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400.000. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50.000.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20.000. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır. a. Örneğimizde stok artışı vardır.000 . 11.000.000.310. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110. 7. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık.000 (150.000 6.590.000.f kalem tutarlarını topladığımızda 10.000 +1000. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77. 9.000.000 3. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1.000 Diğer dönen varlık artışları 20.000.000.

Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4.12. D.000 270.000 TL çıkartılarak 600.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6.000.610.763. X.000 98.000.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14.000) 98. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14.000 260.883. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz.000 150.000 480.000. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. Diğer Nakit Girişleri C.TOPLAM 220.000 1 120.000 1 13.000.19-2-31. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.883. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480.000 10.763.000 110.763.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10.900.000.883.1. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5.000 45.000 (14. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.000.000 .(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz.860.000.945.000 130.000.000 TL tutarına ulaşırız.000 13.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.000 TL toplanır. E.000 180.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14.000 14.

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.000) 145. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.000) . Diğer Nakit Çıkışları D. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.000 1. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.590. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550.000 20.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2.000) (50.000 1. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.000 87.000 600. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 220.000) 480. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.000 20.000 131. Ödenen Temettüler 11.000 (310.000.000 87. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.000 (400.000 1.670.000 (90.000 110.000 20.310.

000) 50. Reeskont Faiz Gelirleri e.000 (110. Gelecek aylara ait giderler h. Gelir tahakkukları hs. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d.12.000) 45.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir. Diğer Borçlar net artış (azalış) i.artış f. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a.000 50.000 25. Gelir tahakkukları h. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d.000) 60. artışlar (+) k. Stoklardaki (artış) azalış e.000 540.000 .19-2-31. azalışlar (+) g. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120.000 610. artışlar (-9 3. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a. DÖNEM NET kARI 2. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h.500 933. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.000 (100. Menkul kıymetlerdeki artışlar b. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j.000) (200.000 (262. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.E. Gider tahakkukları hs.500) (40. Reeskont Faiz Giderleri f. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h.000 655. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c.000) 50. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1. Alınan avanslar artış (azalış) (20. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b. X.1.

000) (10.000) (77. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4. Maddi duran varlık satışları b. artış (azalış m. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Alınan avanslar artış (azalış) k.000) (280.000 98. artış (+) o. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1.000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. Diğer duran varlık artışları C. Sermaye arttırımı (+) 6.000 160.000 150. azalış B.000.000) (1. Ödenen temettüler (-) D. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F. Mali Duran Varlık alışları (-) 2. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131.000) 70.050. Borç ve gider karşılıkları ver. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların .000) 59. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l.000 480.000) (280. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4.000) 120. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b.000 100.000 (1. Mali Duran varlık satışları (+) b. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5. Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. Maddi Duran varlık alışları (-) 3.000) (840.500 (200.000 600. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n.000 120.j.) 5.000 (30. Gelecek aylara ait gelir hs.000 237. Gider tahakkukları hs.

işletmeye dönem içinde brüt 14. SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır. işletme faaliyetleri.000. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır.Net satışlar (+) b. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda.option sözleşmeleri.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) . sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları.(63) Örnek işletmeye baktığımızda.883. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. Yatırım faaliyetleri. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır.000. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar.000 TL lık para girişi. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. Finansman faaliyetleri. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri.945.işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir. İşletme faaliyetleri . Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. forward sözleşmeleri. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. Ancak.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar. İşletmeler . İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A.. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. 5. Alınan . OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. İşletmeler işletme faaliyetlerine. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur.

Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. Stoklardaki Artışlar (+) c. Stoklardaki Azalışlar (-) d. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Finansman Giderleri (+) b. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. Olağandışı Gelir ve karlar (+) b.f. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h. Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . Genel Yönetim giderleri (+) d. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. Satışların Maliyeti (-) b.

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. SERMAYE ARTIŞI (+) 4. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E. ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. SONUÇ Nakit Akım tablosu. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A.

e. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. Nakit Akım tablosu. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.g.1982.g. İSMMMO Yayın No: 10. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. A.e. 8. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. A. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu.585 24 Üstünel Bülent. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır.Tenker Nejat. A. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta.e. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları.e. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. Finansal Yönetim.(65) Nakit Akım tablosu. 8:252-253 11 Üstünel Bülent.g.43 6 Akdoğan Nalan.586-587 26 Üstünel Bülent. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri.g. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı. İstanbul. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri. 8.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır.Tenker Nejat.g.e.580 20 Üstünel Bülent.431 3 Ataman Ümit.1997.e.g. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur.S.e. A.g. 8. Denet Yayıncılık. Türkmen Kitapevi İstanbul. S.e.e. S.587-588 27 Üstünel Bülent. Mali Tablolar. S585-586 25 Üstünel Bülent. A. İstanbul. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri.53 18 Akgüç Öztin.g.g. S. İstanbul.g.A. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz. İstanbul. Mali tablolar Tahlili.1994. İstanbul.Arat Mehmet Emin..1995 S:579 12 Akdoğan Nalan. itfa payları.g.. 285 7 Akdoğan Nalan. A.g.e.g.e S:588 .. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.1997 2 Ataman Ümit.g. Avcıol Matbaası.e.g. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.Arat Mehmet Emin.e. 8:286-288 17 Berk Niyazi. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. A. Türkmen Kitapevi İstanbul. A. Nakit akım tablosunun yorumu ile.e. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. İşletmeler işletme faaliyetlerine. A. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. 8:253 16 Akdoğan Nalan. 8:288 13 Ataman Ümit.g.g.1997. A.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. A.Arat Mehmet Emin. A.e. Türkmen Kitapevi. İstanbul. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir.S. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir.e.1994 S. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri.lu standart.582 21 Üstünel Bülent. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler . İstanbul. Ancak. A. Finansal Yönetim. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar.e. duran varlık satış karları veya zararları.e.g. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. 8.Sayı:196. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. A. 8584-585 23 Üstünel Bülent.Tenker Nejat. işletme faaliyetleri. 8. A.1995.Tenker Nejat. 1996. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları.Kanada 1540 no. S. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde.A. 8:191 19 Üstünel Bülent. Önder Sezgi'ye Ait Makale.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.583 22 Üstünel Bülent. A.(68) 1 Vergi Dünyası. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.

S596 39 Üstünel Bülent. TMUDE8K 8ERI N0:1.e. Mali Tablolar Tahlili.g.588-589 29 Üstünel Bülent.e. Ataman Ümit. Mali Tablolar.e. A. S. A. A.615 51 Ustünel Bülent.e. Karakoyunlu Yılmaz.g. S:602 45 Üstünel Bülent. A.g. S. Üstünel Bülent.e.618-620 53 Üstünel Bülent.e. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir.Tenker Nejat. A.g. S595 38 Üstünel Bülent. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . S. İstanbul. A.e. Türkiye Muhasebe Standartları. A.g. A. S599-600 41 Üstünel Bülent. Öztin Akgüç. S.616-617 52 Üstünel Bülent.g. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan. 1995 9. A. A.e. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan.e. Arat Mehmet Emin.g. 37 Üstünel Bülent. Akdoğan Nalan.g.1996 4.615 50 Üstünel Bülent. A.Tenker Nejat. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi. Finansal yönetim. A.g.e.Tenker Nejat. 8:627 59 Üstünel BülentA. Denet Yayınları. Avcıol Matbaası.e.g. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri. A.e. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e. S. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A. S602 44 Üstünel Bülent.609-611 48 Üstünel Bülent. Vergi Dünyası Dergileri 10. A. 8:593 34 Üstünel Bülent.g.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. S:627 60 Akdoğan Nalan.e.g.g. S:591 33 Üstünel Bülent. TMUDESK Seri No:1.g.g. A. S.g. S:601 43 Üstünel Bülent. İstanbul. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar.g. İSMMMO Yayınları No 10.g.g.g. S.g.28 Üstünel Bülent.e.e.A.g.e.e. devam eden işlerle ilgili olanlardır.A. A.603) 46 Üstünel Bülent. Ataman Ümit.g. 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. A.g.g.e.g. A. A. A. S: 622-623 57 Üstünel Bülent.611-614 49 Üstünel Bülent.e.g.1995 5. A.598-599 40 Üstünel Bülent.g.A.e.g. İstanbul. 1982 7. Ankara. İstanbul.e.1994 2.g. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. Türkmen Kitapevi. 1997 6. S593-594 35 Üstünel Bülent. İstanbul. A. Türkmen Kitapevi. A. İstanbul. S. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup. 8:603-608 47 Üstünel BülentA.e. 1997 3. 32 Üstünel Bülent.e.e.e.1997 . A. Berk Niyazi.g.e.g. S. A.Tenker Nejat. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. A. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar.g.g.e.625-626 58 Üstünel Bülent A. Ankara. S:622 55 Bkz. İstanbul.e.e. İstanbul.g. Durmuş Ahmet Hayri. 8:349 7. S:601 42 Üstünel Bülent. S589-590 30 Üstünel Bülent.1994 8.e.A.e. S. A.. A.e. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri.e.e.e.e. S.g. A.620-621 54 Üstünel Bülent. Türkmen Kitapevi.g. Finansal Yönetim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful