NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. sabit varlıkların peşin satışı. Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . satışları doğan alacakların.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal. kısa ve uzun vadeli kredi alınması. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir. iştirakte bulunulması. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri. Diğer Nakit Çıkışları D. tahvil ihracı. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması.NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. alıştan doğan borçların ödenmesi. 1. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. iştirak gelirlerinden tahsilattır. kar dağıtımı. ilk madde malzeme peşin alışı.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . Ödenen Temettüler 11. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. (senetli-senetsiz) tahsili. sermaye ödenmesi. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) .Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) . kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. alacakların tahsili. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. tahvillerin itfası. sermaye artırımı. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. öteki borçların ödenmesi. duran varlıklara yatırımlar. borç vermeler.

İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit .. NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM . Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde. Yani.... (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. Nakit bütçeleri..Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) .Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler . düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil.Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) . özel tükenmeye tabi varlıklar) . -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) ..Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir....Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları . Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır. dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan.. nakit mevcudu içinde değerlendirilir.... -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) . Tebliğde yapılan açıklamaya göre. Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır.. Bu tutarın bulunmasında.Hisse Senedi İhraç Primleri (+) .(18) 3. yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak.(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar.Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar . zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır. hazır değeler yekünu olarak alınır. cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları . herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler.Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit . -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir.Sermaye Azaltımı (-) . hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı. artışlar ise indirilir..Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit .(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir.Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları . Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar . önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir..Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali.. nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir.(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir..

münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. Diğer taraftan. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları.222 ve 229 no. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz.129. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp. borca mahsup edebilir.(27) Komisyon Gelirleri . avanstan arta kalan miktar kadardır.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise.lu hesaplar dikkate alınmaz. Diğer ifade ile. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır. müşteriden tahsil edilen para. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında. Pasifte. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. Bu hesaptaki azalış. Bu gibi durumlarda. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no. net satışlar tutarından düşülür. Şayet 181 ve 281 no. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. (24) 2. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder.

borçlardaki artış nakit girdi. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir.Duran varlık satış karları indirilir. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar. Eğer sözkonusu komisyon geliri.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . Şayet. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte. aynı kişiye olan. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı. Uzun vadeli olan 400.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir. Buna rağmen TL. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır. . nakit çıktı kabul edilir.(31)(32) 4. nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından. gelir tablosundaki toplamdan. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür. Bu artış. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları. Bu hesaplardaki artışlar. ilgili cari hesaptaki artış. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. bu krediler karşılığında alınan malla. Bu tutarın bulunmasında. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar.(35) c. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir.(30) 3.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından. burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir.Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri. 409 no. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir. a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda.

lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır.(39) 7. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları .(38) 6. Yeniden Değerleme değer artış fonları. Şu hesaplardan faydalanılır. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış. 8. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda. satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. Bu bilgi 500 ve 501 no. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış. nakit girişleri dışında tutulmalıdır.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir.

cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. bu hesaplar şunlardır: 360. Bu bilgi. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. . Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller. (46) f. Burada dikkate alınacak olan. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir. Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır. Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır.(44) d. Gelir tablosundan toplam olarak alınır. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır.Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d .

Bu tutarın bulunmasında. dönem sonucu değerlemeleri . bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. 360. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir. Varsa. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir.Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. b. 360. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir.2. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. Burada dikkate alınacak olan. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde. Gelir tablosundan alınır. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a.

Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) .Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış. gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no. Bu tutarın bulunmasında. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.(51) 7. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir. Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür. Rakam Gelir tablosundan alınır. (48) 4. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder.(50) 6.

Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) .(53) 9.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. c. Tekdüzen Hesap planında. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no. a.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır. SPK mevzuatında standart genel hesap planında.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır. bu grupta yer alır.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır. b.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir. Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10.(52) 8.

Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. Hazır Değerler B. Ticari Alacaklar 1.(58) E.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. komisyon geliri vb.000 450. (59) 4. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. DÖNEN VARLIKLAR A.000) 480. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir.000 180.000) (100.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir.000 200. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400.000) 600. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir. Tekrar yalnızca temettü geliri.000) (125.000 (30. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. Cari dönem bilançosundan elde edilir.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . 10.000 100.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. Alıcılar 2. (1000 ) AKTİF I. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir.000 300.000 375.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder.000 (50. Alacak Senetleriş 3. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. itfa payları. duran varlık satış karları veya zararları. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.000 400. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. Menkul Kıymetler C. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4.

Banka Kredileri B. Birikmiş Amortismanlar(-) E.000 200.000 580. Mali Borçlar 1.000 30. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II.000 10.000 10. Mali Duran Varlıklar 1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 1. Maddi duran Varlıklar 1.000 20.000 3.000 40.000 100.000 (50.200.000 160. Ticari Borçlar 1.000 610.000 350.000) 300. Borç Senetleri 3.500 609. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000 1.000 800. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1.000 100.000 450.000 720.000 310.000 170.000 2.000 200. Maddi Duran Varlıklar 2.370.000 600.000 (30.000) 50.440.000) 150.150.000 80.000 350. Birikmiş Amortismanlar (-) H.000 (100.400.000) 1.000 520.000 (50. DURAN VARLIKLAR B. Diğer alacaklar C.000 4.E.000 300.000 100.000 480. Borç ve Gider Karşılıkları 1. Borç Senetleri Reeskontu (-) F. Satıcılar 2.000 2.460. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.000 (1.000 30.400.000 200.000 1.000 (50.000 409. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1.000 2860.200.000 160.000) 50. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G.000 50.000 100. İlk Made ve Malzeme 2.000 580.800. İştirakler D. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1. Stroklar 1.500 .000 180. Mamuller G. ödenecek Vergi ve Fonlar 2.000 40.000) 40.000 50.

Dönem Karının.000 63.000) .000 470.000 372. Sermaye Yedekleri 3.000 572. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C.000 1.000 63.500 10. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 1.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1. Çıkarılmış Tahviller D. Yasal Yedekler 2.000) 13. Sermaye B. Yükümlülükleri (-) H.000.000 140.000 40.000 320.000 200. Borç ve Gider karşılıkları 1.000 140.000 200.000 4.000 157.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A.000 720.500 2.000 357. Gider Tahakkukları I.000 3200.000) (200. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.900. Statü Yedekleri 3.000 160.000 1.000 1.000 48. Kar Yedekleri 1. BRÜT SATIŞLAR B.000 250.NET SATIŞLAR 14.000 1.000 160. Öd.000 372. Ödenmiş Sermaye 1.100.000 540.337.000 340.400.000 (100.000 800.588.000 470.000 300.12.2.000 250. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.000 340. Yeniden Değerleme Artışları C.000 140. Vergi ve Diğ.000 168.000 800.370.19-2-31.100.000 10.000 (100.000 300.312.1.000 60. Mali Borçlar 1. Oalanüstü Yedekler F.

000) 3.000 285.000 (10.000 . Diğer Olağan Giderler H. Önceki dönem gelir ve karları 3. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.000 (20.000 480.040.000 40.590.000 35.000 130.000) 1.000 5. İştiraklerden temettü Geliri 2.000 60. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2. Faiz Gelirleri 3.000.500 3. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.000) 30. Diğer olağandışı gelir ve karlar J. Duran varlık satış karı 2.000 20.000 3. YARI MAMUL KULLANIMI 1. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.860. Komisyon Gelirleri 4.000 4. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1. Karşılık Giderleri 2.100.000 15.000 1.000) 970.000 100.000 (145. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1.000 (2.000 170.150.500) 20.D. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D. Reeskont Faiz Giderleri 3. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.680.000) 1.070.000 100.000 30.000 (110. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I.000 540. FAALİYET GİDERLERİ 1. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A.000. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. Dönembaşı Stok (609.

000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40. 5.440.000) 10.000. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50.Dönembaşı Stok (+) 2.000 x0.400.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60.000 TL.19-2 Dönem sonu tutarı 2.) 4. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.000. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir.000.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.000.000 1.000.000.000 TL lık iştirak edilmiştir. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.000.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.000. Bu tutarın 100.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0.000.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.000.000.V.000.000.1.860.000 1.000.000.25=310.000) 1. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.000 100.000.000.000.000 TL olduğu görülmüştür. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.000.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.000.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.000 TL olan makinanın 160.000.000 (560.92 (Dönem başı tutarı) 640.000.860.000.000 560.50) 31.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80. 3.000 x0.000) 560.000.000.000 (520.240.12. bu giderlerin.000. Amortisman Giderleri 310.780.000.50) 620.000.000.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600.000 (1.19-2 1.1. kar zarara devredilmiştir.000 TL ya peşin olarak satılmıştır. Maddi Duran Varlıklar 1. gelir ve karlar içinde 5. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.000.000.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.240. Satış Karı.000 80.000.000.000 Amortisman Tutarı 31. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.000 Yeniden Değerleme farkları 280.12.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.19-2 Dönem başı tutarı 1.25=250.000 x 0.000.000.000 b.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde.D. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50.000. .2.000.240.000.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.000 610.000 TL.000 TL .000 TL dır.000 x 0.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300. 50.000. a.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.000 150.000 Dönem içi alışlar 1.000 10.birikmiş amortisman 80.000.000.000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır. Birikmiş Amortismanlar 1. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.000.

000.000.000. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110.19-2 tutarı 340.000 C.12.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340.000.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.000.000. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.000. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150. c.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.000.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105.000 (gelir tablosu) TL dan 555. Olağandışı Gelir ve Karlar 170.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.1.000.000 Tl olarak alıyoruz B.000.000.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim. Alınan Kredilerdeki artış 120.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10.000. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.000.000 3. Ticari Borçlardaki azalışlar . 1.000 TL olarak alınır b.000 31. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir.000) 13. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız. ve Karlardan Sağ.000 -555.000. 7.000.000.000.000 160.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır.900.000 4. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260.000.000 (13. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100.000.000.000 TL olmuştur.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480.000.000.860.000. Nakit 180.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.900.000.945.000.000 5.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur.000.000. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130. A.000. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız. 2.000.000 Duran Varlık Satış Karı (40.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir. Bizim örneğimizde 300.. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.6. bu tutarın satışlar tutarı olan 13.000. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.

000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.000 TL dır.000.310. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır. a. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır.000.000. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır.000.000.000 TL dır.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310.000 TL dır.000) Amortismanlar 250.000 Genel Yönetim Giderleri 1. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000 8.000.000.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20.000 tutarına ulaşırız.000 TL eklenir.000 (150.000.000.000 +1000. Örneğimizde stok artışı vardır.d.000.000 f.000.000.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000 6. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10. 9.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.000. Örneğimizde finansman giderleri 145. 7. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir.000.000. d. Bizim örneğimizde bu tutar 50.000.000 3.000. 11.000. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık. 10.f kalem tutarlarını topladığımızda 10.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50.000. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131.000 .000 TL olmuştur.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550.000 TL olmuştur. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30.000 4.000. 2.670. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir.b.000.000.000. Menkul Kıymet Alışları 200.000 TL olarak bilançodan alınır. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350.000 Tl olarak dikkate alınmıştır.000.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30.0000.590.610.000 olur. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır.000.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77.000.000. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.e.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90.000. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87.000. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280. Olağandışı Gider ve Zararlar 20. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.000) İtfa Payları 50.000 Reeskont Faiz Giderleri 60.c. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480.000 Diğer dönen varlık artışları 20. 5. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır.000.

000 110.000 98. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B.1.000 .TOPLAM 220. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10.000 180.000 10. X.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz.860. E. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.763.883.000. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14.000 1 13. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.900.000.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14. Diğer Nakit Girişleri C.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.000 14.763.000 260.000. D.000 130.000 TL toplanır.883.000 150.610.000) 98.000 480. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz.000 270.000 (14.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480.000 45.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.883. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3.000. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5.000.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14.000 1 120.19-2-31.000.000.763.000 TL tutarına ulaşırız.000 TL çıkartılarak 600.945.000.000 13.12.

000) 145. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.000 87.000 131. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.000 600. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.000 1.000 1.000 (90.000 (310.000 110. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.000) 480. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 20. Ödenen Temettüler 11. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2.000 1.310.000 220. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.000) .000 20.000 (400.000 87.590.000) (50. Diğer Nakit Çıkışları D.000.000 20.670.

1. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a.500 933. artışlar (+) k. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a. Gelir tahakkukları h.artış f. X.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.000 610.000) 50. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1. Gelir tahakkukları hs. Gelecek aylara ait giderler h.000 540. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.000) 45. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d. azalışlar (+) g.12.000 .000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir.000 655. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h. Alınan avanslar artış (azalış) (20. Stoklardaki (artış) azalış e.000 50.000 25. Reeskont Faiz Giderleri f. Gider tahakkukları hs. Reeskont Faiz Gelirleri e. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı.000 (100.000 (262. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g.19-2-31.500) (40.E. Diğer Borçlar net artış (azalış) i. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c.000) (200. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120. artışlar (-9 3. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d.000) 50. Menkul kıymetlerdeki artışlar b.000 (110. DÖNEM NET kARI 2.000) 60. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b.

NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E.000) (10. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a. Alınan avanslar artış (azalış) k. Gelecek aylara ait gelir hs. Mali Duran Varlık alışları (-) 2. artış (+) o.000) (840. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2.000) (77. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n.000 600.000 100.000. Mali Duran varlık satışları (+) b.000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b.050. Ödenen temettüler (-) D.000) (1. Maddi Duran varlık alışları (-) 3.000) (280. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3.j.000 150. Sermaye arttırımı (+) 6.000) 59. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1.500 (200.000 (1. azalış B. Borç ve gider karşılıkları ver.000) (280. Diğer duran varlık artışları C. Gider tahakkukları hs. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F. Maddi duran varlık satışları b.000 480. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların . Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a.000 237.000 (30.000 160.000 120.000 98. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131. artış (azalış m. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış.000) 120.000) 70. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7.) 5.

Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. İşletmeler işletme faaliyetlerine. OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1.. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir.Net satışlar (+) b.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri.000 TL lık para girişi. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin. İşletme faaliyetleri . işletme faaliyetleri. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) . maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin.945. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. forward sözleşmeleri. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur. Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır.883. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda. Alınan . para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d. Ancak.(63) Örnek işletmeye baktığımızda. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. İşletmeler . devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. 5. Finansman faaliyetleri. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. Yatırım faaliyetleri.option sözleşmeleri. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir.000.işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. işletmeye dönem içinde brüt 14. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir.000. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur.

Olağandışı Gelir ve karlar (+) b. Stoklardaki Artışlar (+) c. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B.f. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Satışların Maliyeti (-) b. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Stoklardaki Azalışlar (-) d. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. Genel Yönetim giderleri (+) d. Finansman Giderleri (+) b.

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre. SERMAYE ARTIŞI (+) 4. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. SONUÇ Nakit Akım tablosu. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4.

(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları.e. A.e. S..g.g.g. 8.Arat Mehmet Emin.Tenker Nejat. S.e.1995. A. 8.431 3 Ataman Ümit. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. A. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.g.g.e.g.587-588 27 Üstünel Bülent. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri. Denet Yayıncılık. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları. A. İşletmeler işletme faaliyetlerine.e.e. işletme faaliyetleri. A. İstanbul. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.e.S.e. 8. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında.1997.Tenker Nejat. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. 285 7 Akdoğan Nalan. S. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları.Sayı:196.e. Mali Tablolar.e S:588 . Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri.lu standart. Önder Sezgi'ye Ait Makale.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri. 8:286-288 17 Berk Niyazi.43 6 Akdoğan Nalan. İstanbul. Nakit Akım tablosu. 8584-585 23 Üstünel Bülent.e.e. A.e.g. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. A. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. A. 8:252-253 11 Üstünel Bülent. İstanbul.1997 2 Ataman Ümit.e.(65) Nakit Akım tablosu.e.580 20 Üstünel Bülent.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no. A. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.Kanada 1540 no.1994 S.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. S585-586 25 Üstünel Bülent. A.g.1994.. A.A.53 18 Akgüç Öztin. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir.g.e. Avcıol Matbaası. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler .g.g. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar.g. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. 8. İstanbul. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. İSMMMO Yayın No: 10.e. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. İstanbul. Türkmen Kitapevi İstanbul..586-587 26 Üstünel Bülent. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no.e.585 24 Üstünel Bülent.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. 8:253 16 Akdoğan Nalan. A.Arat Mehmet Emin.Arat Mehmet Emin. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. duran varlık satış karları veya zararları.g. 8:288 13 Ataman Ümit. Finansal Yönetim. İstanbul. Türkmen Kitapevi İstanbul. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. S. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir.Tenker Nejat. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri.Tenker Nejat.1997.g. itfa payları. 8:191 19 Üstünel Bülent.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan. 1996. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. Finansal Yönetim. A. Mali tablolar Tahlili. Ancak. A. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur.g. A.583 22 Üstünel Bülent.582 21 Üstünel Bülent. Türkmen Kitapevi. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar. 8.g.1982. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir.g. A.S.(68) 1 Vergi Dünyası. İstanbul.g. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra.A.

g.28 Üstünel Bülent. A.g.g. İstanbul.A. A. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent. İstanbul. Ankara. Türkmen Kitapevi.e.1997 . 1997 3. A.e. S:622 55 Bkz. İstanbul.e. A. 37 Üstünel Bülent. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan. A. devam eden işlerle ilgili olanlardır. A. 1997 6. Türkiye Muhasebe Standartları.e. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e. İstanbul.e. 8:349 7. A.e. İstanbul.e.g.e. A. A. TMUDE8K 8ERI N0:1.e. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar.g. Ankara. Ataman Ümit. A. 8:627 59 Üstünel BülentA. Üstünel Bülent.g.e.e. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan. Durmuş Ahmet Hayri.g. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup. S593-594 35 Üstünel Bülent. Türkmen Kitapevi. S:591 33 Üstünel Bülent. S595 38 Üstünel Bülent.e.603) 46 Üstünel Bülent.g.A. A. Türkmen Kitapevi. Mali Tablolar Tahlili.e. İSMMMO Yayınları No 10.e.1995 5.g. S.g.g.g. A. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. S599-600 41 Üstünel Bülent. Vergi Dünyası Dergileri 10.e. S:627 60 Akdoğan Nalan. S. 8:593 34 Üstünel Bülent. S.g.e.Tenker Nejat. A. S589-590 30 Üstünel Bülent. S. S596 39 Üstünel Bülent. A. Akdoğan Nalan.618-620 53 Üstünel Bülent. TMUDESK Seri No:1. Finansal Yönetim.g.e.e.g.g. S.616-617 52 Üstünel Bülent.Tenker Nejat.e.g.g. İstanbul.g. 8:603-608 47 Üstünel BülentA. İstanbul.e. A. S.598-599 40 Üstünel Bülent. A. S. S:602 45 Üstünel Bülent. S. A.g.A.e. S:601 42 Üstünel Bülent.g.e.g.e. 1995 9.e. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri.g.g. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar.g.Tenker Nejat. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e. 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.615 51 Ustünel Bülent.g.g.A. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi. S602 44 Üstünel Bülent.e.e. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri. S. Berk Niyazi. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir. A. S. A.g.e. Arat Mehmet Emin. A.1996 4. Finansal yönetim. İstanbul.609-611 48 Üstünel Bülent. 32 Üstünel Bülent. Ataman Ümit.620-621 54 Üstünel Bülent. Avcıol Matbaası. Mali Tablolar. A. A.e.g. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . S.588-589 29 Üstünel Bülent.615 50 Üstünel Bülent. Karakoyunlu Yılmaz.g.e.1994 2. Öztin Akgüç.e. A.e. S: 622-623 57 Üstünel Bülent.Tenker Nejat. S:601 43 Üstünel Bülent.625-626 58 Üstünel Bülent A. A.611-614 49 Üstünel Bülent.1994 8.g.e.g. 1982 7.g.e.g. A.e.g. Denet Yayınları.g.g. A. A.e.. A. A.