NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. Ödenen Temettüler 11. iştirakte bulunulması. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) .NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal. sermaye ödenmesi. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5. kar dağıtımı.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) .Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. tahvillerin itfası.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . sabit varlıkların peşin satışı. Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. tahvil ihracı.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir. 1. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. Diğer Nakit Çıkışları D. alacakların tahsili. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler. kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. satışları doğan alacakların. iştirak gelirlerinden tahsilattır. kısa ve uzun vadeli kredi alınması. sermaye artırımı. borç vermeler. ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. (senetli-senetsiz) tahsili. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. öteki borçların ödenmesi. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler. duran varlıklara yatırımlar. alıştan doğan borçların ödenmesi. ilk madde malzeme peşin alışı. nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar.

Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler .Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) .Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları . yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak.Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar . nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir. dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan..Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) .Sermaye Azaltımı (-) . Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır...(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar.... nakit mevcudu içinde değerlendirilir. cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir..Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit .. Tebliğde yapılan açıklamaya göre. NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler. Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde.Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir. Nakit bütçeleri... önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir.Hisse Senedi İhraç Primleri (+) .. artışlar ise indirilir. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil.Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları . -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır...Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit . -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM . İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) . zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır. Yani.. (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. özel tükenmeye tabi varlıklar) . hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı. Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır. Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir....(18) 3.(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir. -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) . hazır değeler yekünu olarak alınır. Bu tutarın bulunmasında.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları .Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit .. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar .Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali.(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir.

sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. Bu hesaptaki azalış. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. (24) 2. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri. Diğer ifade ile. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı. Bu gibi durumlarda. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış. müşteriden tahsil edilen para.129. Şayet 181 ve 281 no. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. Pasifte.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık.(27) Komisyon Gelirleri . net satışlar tutarından düşülür. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir.(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır.lu hesaplar dikkate alınmaz. avanstan arta kalan miktar kadardır. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir. borca mahsup edebilir. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. Diğer taraftan.222 ve 229 no. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

(35) c. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir. a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur. borçlardaki artış nakit girdi. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken. Bu tutarın bulunmasında. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder.Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler. o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir. Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir.(31)(32) 4. burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları. 300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. 409 no. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez. ilgili cari hesaptaki artış. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise. gelir tablosundaki toplamdan. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından. ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden. Buna rağmen TL. Bu hesaplardaki artışlar. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. Uzun vadeli olan 400. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler .(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir.Duran varlık satış karları indirilir. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır. nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. Bu artış. Eğer sözkonusu komisyon geliri. Şayet. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar. . bu krediler karşılığında alınan malla. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar. nakit çıktı kabul edilir. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. aynı kişiye olan.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir.(30) 3. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür.

satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. 8.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan.lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış. nakit girişleri dışında tutulmalıdır. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir. Yeniden Değerleme değer artış fonları. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda. Bu bilgi 500 ve 501 no.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından. gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz.(39) 7. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış. satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış. Şu hesaplardan faydalanılır. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları .340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur.(38) 6.

Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur.(44) d. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır. Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. .Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder. Gelir tablosundan toplam olarak alınır. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder. Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır.Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. (46) f. 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c. bu hesaplar şunlardır: 360. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır. cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz. Bu bilgi. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir. Burada dikkate alınacak olan. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d .

dönem sonucu değerlemeleri . Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. 360. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a. b. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. Bu tutarın bulunmasında. bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. Burada dikkate alınacak olan. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz. 360. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir. Varsa.2. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır.Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür. Gelir tablosundan alınır. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama.

240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. Rakam Gelir tablosundan alınır. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır.(51) 7. (48) 4. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur. Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır.(50) 6. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir. Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) .Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir. a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c. Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir. Bu tutarın bulunmasında.

110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir. Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır.Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür. Tekdüzen Hesap planında.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no. a.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir. SPK mevzuatında standart genel hesap planında.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no. b.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10. c. Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.(53) 9.(52) 8.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir. bu grupta yer alır. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır. Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) .Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder.

lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM .000 375.000 (30.000) (125.000 200. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir. Tekrar yalnızca temettü geliri. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. (59) 4. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir. itfa payları. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400. Alıcılar 2. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta.000 300. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. Alacak Senetleriş 3. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir. duran varlık satış karları veya zararları.000 450. Hazır Değerler B.000 180.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir.000 (50. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. komisyon geliri vb. Ticari Alacaklar 1.000) 600. Cari dönem bilançosundan elde edilir. Menkul Kıymetler C.(58) E.000 400. 10. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu.000) (100. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder. DÖNEN VARLIKLAR A. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. (1000 ) AKTİF I.000) 480.000 100. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir.

000 520.000) 50.000 580.000 (30. Mali Borçlar 1.000 200.000 100.150.000 (50. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000) 300.000) 50.000 300.000 2.400. Borç Senetleri 3.000 160.000 50. Banka Kredileri B.000 50.000 40.000 800.000 180.200.000 1. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000 580. Birikmiş Amortismanlar(-) E.000 350.000 409.000 350.500 609.000 310.000 100. İştirakler D.000 (50. Mamuller G.000 30.460. Mali Duran Varlıklar 1. Borç Senetleri Reeskontu (-) F.000 10.000 2.500 . Ticari Borçlar 1.000) 1. ödenecek Vergi ve Fonlar 2. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II. Maddi Duran Varlıklar 2.000) 150. DURAN VARLIKLAR B.000 450.800.E.000 80.000 160. Satıcılar 2.000 3. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G.000 (50.000 (100. Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.000 20.000) 40. Borç ve Gider Karşılıkları 1.000 170.000 100. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2. İlk Made ve Malzeme 2.000 100. Maddi duran Varlıklar 1.000 480.400.000 (1.000 30.000 1.000 720. Birikmiş Amortismanlar (-) H. Diğer alacaklar C.000 40. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1.000 10.000 200. Stroklar 1.000 610.000 1.000 4.370.000 600.000 200.200.440.000 2860.

000 800.000 200.000 1.000 340.400.000 1.000 157.000.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1.19-2-31. Yeniden Değerleme Artışları C.000 1.000 470. Öd.12.312.337.000 160.000 800. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.000 572. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80.000 (100.000 40.000 3200. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C.000 540. Oalanüstü Yedekler F. Dönem Karının.000 140.1. Sermaye B.000 720. Çıkarılmış Tahviller D.000 140. Borç ve Gider karşılıkları 1.100. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1. BRÜT SATIŞLAR B.000 48.000) .000 300.100.500 10.000 (100.000 357. Kar Yedekleri 1.000 160. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A.000) 13.000 320.370.000 250. Mali Borçlar 1.NET SATIŞLAR 14.000 340.000 1.000 1.000 372.588.000 60.000 4.000 140.000 250.000 63. Statü Yedekleri 3. Ödenmiş Sermaye 1.900. Gider Tahakkukları I.000 372.2. Sermaye Yedekleri 3.000) (200. Vergi ve Diğ.000 168. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 300.000 470.000 10. Yasal Yedekler 2.000 63. Yükümlülükleri (-) H.000 200.500 2.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A.

860.000 (2.000 (145.000) 3. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1.000) 30.000 100. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000 (20.000 3. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.000 480.000.000 .000 35.000 20. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F. İştiraklerden temettü Geliri 2. Faiz Gelirleri 3.000 540.000 285.000 40. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A.150.500 3.500) 20. Dönembaşı Stok (609. Karşılık Giderleri 2.000 5.000 170.000 4.680.000. Diğer Olağan Giderler H. Reeskont Faiz Giderleri 3.D.000) 970.070.000 130.000 (110.040. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.000 30.100. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C.000 60.000 15.000 (10.590. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1. Diğer olağandışı gelir ve karlar J. Duran varlık satış karı 2. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D. Komisyon Gelirleri 4.000) 1. YARI MAMUL KULLANIMI 1.000 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.000) 1. Önceki dönem gelir ve karları 3.000 100. FAALİYET GİDERLERİ 1.

000.000 10.000.000.000 Amortisman Tutarı 31.000.50) 31.000) 560.000.000.000.000 TL lık iştirak edilmiştir.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.19-2 1.000.000.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E.000.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.V. a.000. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.000. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50.000.000.000 x0.000.000. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.000. 3.000.19-2 Dönem sonu tutarı 2.240.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.000 (1.000.000.000.000 TL dır.19-2 Dönem başı tutarı 1. Amortisman Giderleri 310.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir.000.000.000.000 560.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur. Bu tutarın 100.000 1.Dönembaşı Stok (+) 2.000 80.000.000) 10.000 610.D.000.000 100.000 (560.000.birikmiş amortisman 80.000 x0.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.000) 1.000. kar zarara devredilmiştir.000 TL .000 x 0.860.12.000 x 0. bu giderlerin.12.000 TL ya peşin olarak satılmıştır. Satış Karı.000.000.25=250.000.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100.1.000 TL. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür.000.000.) 4.000 TL olan makinanın 160.2. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50.000 1.400. gelir ve karlar içinde 5.240.000. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.000.000. Birikmiş Amortismanlar 1.50) 620.000.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.92 (Dönem başı tutarı) 640.000.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.240.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir.000 (520. 50.25=310.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60.000.000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır. .000 TL.000.000 150.1. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200.000 b.000 Yeniden Değerleme farkları 280. 5.000 Dönem içi alışlar 1.780.000.860. Maddi Duran Varlıklar 1.000 TL olduğu görülmüştür.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.000.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80.440.

860.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480. Bizim örneğimizde 300.1.000. Ticari Borçlardaki azalışlar .000 4. ve Karlardan Sağ.000.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105.000.000.000. A.900.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur.000.000.000.000 C. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz.945.000.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız.000.000.000.000. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110.000 (13.12.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.000.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270.000 -555.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir.000. 2.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş.000.900.000 TL olarak alınır b. 1.000.19-2 tutarı 340. Olağandışı Gelir ve Karlar 170.000 (gelir tablosu) TL dan 555.000.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir.000 TL olmuştur.000.000.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130.000.000.000) 13.000 Tl olarak alıyoruz B.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim.000 160. Nakit 180.6. bu tutarın satışlar tutarı olan 13. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.000. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.000.000 5.000.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100.000.000 3. Alınan Kredilerdeki artış 120. c. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir..000 Duran Varlık Satış Karı (40. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.000.000 31.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.000.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.000. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260. 7. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10. Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600.000.

Diğer duran varlıklardaki artış ise 30.000.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90.000.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1.000 4. Olağandışı Gider ve Zararlar 20. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır.0000.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77.000 olur.000 6.000.000.000. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır.000 Diğer dönen varlık artışları 20. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.000.000.000.000. 7. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000.000 tutarına ulaşırız. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1.000 Genel Yönetim Giderleri 1.000.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir. d.000.000.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık.000 8. 11. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur.d. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131. Menkul Kıymet Alışları 200.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20.000 +1000.f kalem tutarlarını topladığımızda 10. 9.610.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır. a. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20.000. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır.000. 5.000.000 f. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır.000. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır.000 TL olmuştur. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50.000. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir.000.670.000 (150.000.590. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir. 2.000.000.000 Reeskont Faiz Giderleri 60. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200.000 . Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.000) Amortismanlar 250.000.000.c. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000 3.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30.000 TL dır.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400. Örneğimizde stok artışı vardır. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87.000 TL olmuştur. Örneğimizde finansman giderleri 145. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10.000.000) İtfa Payları 50.000 TL dır.000 Tl olarak dikkate alınmıştır.000.000 TL eklenir.000.000 TL dır.000.310.000. Bizim örneğimizde bu tutar 50.000.000.000.e. 10.000. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310.000 TL olarak bilançodan alınır.b.000.

Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4.000) 98.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz.000 480.900.000 14. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2.000.000 1 13.1.000 150. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480.000 130. E.610.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır.000 1 120.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14.TOPLAM 220.860.763.000. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. Diğer Nakit Girişleri C. Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz.763.883.000 270. D. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14.000. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8.000 10.000 .000 13.000 TL tutarına ulaşırız.000 (14.000 TL çıkartılarak 600. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000 TL toplanır.945.883.12. X. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6.000.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3.19-2-31.000 180.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.000.000 260.000 98. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10.000 45.000 110.000.000.000. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.763. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5.883.

310.000 (310. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.000 220. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2.000 (400.670.000 20. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 20.000 1.000 110.000 20.000) 145.000) 480. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3.000 600.000 1.000) .000.000) (50. Ödenen Temettüler 11. Diğer Nakit Çıkışları D.590.000 1. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7.000 87. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10.000 (90.000 131.000 87. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550.

artışlar (-9 3. azalışlar (+) g.000 50. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j.000 . X. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1.12.000) (200. Gider tahakkukları hs.E. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h. Gelir tahakkukları h. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir.000 540. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. Alınan avanslar artış (azalış) (20.000 25.500) (40. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h. Gelir tahakkukları hs.000 610. Diğer Borçlar net artış (azalış) i.000) 45. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı.000) 60.500 933. Stoklardaki (artış) azalış e. Reeskont Faiz Gelirleri e.000 (110.000) 50. DÖNEM NET kARI 2. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120. Reeskont Faiz Giderleri f. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a.000) 50. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı.000 (100.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.19-2-31. Menkul kıymetlerdeki artışlar b.000 655. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c.artış f. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g.1.000 (262. Gelecek aylara ait giderler h. artışlar (+) k.

Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4.000) 59.000) (77. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a. Maddi Duran varlık alışları (-) 3. Gider tahakkukları hs. Alınan avanslar artış (azalış) k.000 480. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. artış (azalış m.000 160. Mali Duran varlık satışları (+) b. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a.000 (30.000 237.000) 120.000) (1. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1. Diğer duran varlık artışları C.000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. Sermaye arttırımı (+) 6. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l.000) (10. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b.000 120. azalış B. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7.000 600.000) (840.000. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3. Borç ve gider karşılıkları ver.000) (280. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131.000 (1. Mali Duran Varlık alışları (-) 2.) 5. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E.000 98.j. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1.000) (280.500 (200.000) 70. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n. Gelecek aylara ait gelir hs.000 100. Maddi duran varlık satışları b.000 150. artış (+) o. Ödenen temettüler (-) D. Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların .050.

Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır. Ancak.Net satışlar (+) b.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d.945. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar.883. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin. OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır. Nakit kullanım yerlerine baktığımızda.option sözleşmeleri. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. Alınan . Yatırım faaliyetleri. Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar. Finansman faaliyetleri. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A. İşletmeler işletme faaliyetlerine. 5.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) . İşletme faaliyetleri . Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur.000. para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri.000. işletmeye dönem içinde brüt 14. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır. İşletmeler . borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir. Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir.. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. işletme faaliyetleri.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I. forward sözleşmeleri.(63) Örnek işletmeye baktığımızda. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir.işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan.000 TL lık para girişi.

f. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . Olağandışı Gelir ve karlar (+) b. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h. Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Stoklardaki Artışlar (+) c. Stoklardaki Azalışlar (-) d. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. Satışların Maliyeti (-) b. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Genel Yönetim giderleri (+) d. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Finansman Giderleri (+) b. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a.

SERMAYE ARTIŞI (+) 4. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III. SONUÇ Nakit Akım tablosu. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E.

g.587-588 27 Üstünel Bülent. itfa payları.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. İşletmeler işletme faaliyetlerine. Nakit Akım tablosu. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir.e. Ancak. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. A. Finansal Yönetim.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir. Türkmen Kitapevi.e.(65) Nakit Akım tablosu. işletme faaliyetleri. İstanbul. A. İstanbul.e.e. İstanbul.1997 2 Ataman Ümit. Nakit akım tablosunun yorumu ile.e S:588 .g.1994.Arat Mehmet Emin.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. İSMMMO Yayın No: 10. A. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.583 22 Üstünel Bülent. S. 285 7 Akdoğan Nalan. 8:191 19 Üstünel Bülent.e.53 18 Akgüç Öztin.e. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları.582 21 Üstünel Bülent.Arat Mehmet Emin. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri. A.e.g. İstanbul. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.A. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.g..g. 8. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu. 8.A. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri.e. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. Mali Tablolar. İstanbul.e. A. 8.1994 S.Tenker Nejat.e.g. S.g.S. İstanbul. Türkmen Kitapevi İstanbul. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.g.e.e. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar. A. S585-586 25 Üstünel Bülent. İstanbul.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir.1995. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.g. 8:253 16 Akdoğan Nalan. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. Finansal Yönetim.e.g.431 3 Ataman Ümit. Türkmen Kitapevi İstanbul. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.Tenker Nejat. A. S.g.586-587 26 Üstünel Bülent.g. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. 8:252-253 11 Üstünel Bülent.1997..g. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde.Tenker Nejat.g.g. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında.(68) 1 Vergi Dünyası. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. Mali tablolar Tahlili. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri.e. 8:286-288 17 Berk Niyazi.g. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı.Kanada 1540 no. A.43 6 Akdoğan Nalan.580 20 Üstünel Bülent. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.e.. 8. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri. A. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler . S. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. Denet Yayıncılık. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir.e. duran varlık satış karları veya zararları.1982. A.S.g.1997.Arat Mehmet Emin. A. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri. Önder Sezgi'ye Ait Makale. 8:288 13 Ataman Ümit. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. A.Tenker Nejat.585 24 Üstünel Bülent.Sayı:196.e.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no. 8. A.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. Avcıol Matbaası. 1996. A.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. A.lu standart. 8584-585 23 Üstünel Bülent. A. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar.g.

S. S:627 60 Akdoğan Nalan. S.1996 4. A. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi. S:602 45 Üstünel Bülent. S.e. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan.e. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri. Üstünel Bülent.g. Finansal yönetim.615 51 Ustünel Bülent.e.g.g.e. Türkiye Muhasebe Standartları.e. Mali Tablolar. S599-600 41 Üstünel Bülent. S: 622-623 57 Üstünel Bülent. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. S.A. Denet Yayınları.e. 32 Üstünel Bülent. A.1994 2. A. Türkmen Kitapevi. devam eden işlerle ilgili olanlardır. Türkmen Kitapevi.g. A.g.g. TMUDESK Seri No:1. Akdoğan Nalan.1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. Finansal Yönetim. A.e.e.g.615 50 Üstünel Bülent.620-621 54 Üstünel Bülent.g.g.e.g.g. A. Arat Mehmet Emin. A. İstanbul.g.g.e. A. S. S.e. A.g.1994 8.1997 . S:591 33 Üstünel Bülent.g.e. Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent.Tenker Nejat.618-620 53 Üstünel Bülent.g.e. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir. 8:349 7.e.1995 5. S593-594 35 Üstünel Bülent.e. A.e.g.625-626 58 Üstünel Bülent A.g. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup. 1997 3.g. 8:603-608 47 Üstünel BülentA.616-617 52 Üstünel Bülent. 8:593 34 Üstünel Bülent. Karakoyunlu Yılmaz.e.598-599 40 Üstünel Bülent. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları . 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e. A. S602 44 Üstünel Bülent.e.A.g.e.g. A. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar.e.g.e.e. İstanbul.28 Üstünel Bülent. S. S596 39 Üstünel Bülent. A. İSMMMO Yayınları No 10.e. Ataman Ümit. 1982 7.g. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri. İstanbul. A.e.g. A. A.609-611 48 Üstünel Bülent.g.e. İstanbul. İstanbul.588-589 29 Üstünel Bülent.g. Vergi Dünyası Dergileri 10. A. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan. Öztin Akgüç.e. Ankara. TMUDE8K 8ERI N0:1. S:601 42 Üstünel Bülent.A.e. Avcıol Matbaası. A.g. Mali Tablolar Tahlili.. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.Tenker Nejat. A.g.Tenker Nejat.e. A.603) 46 Üstünel Bülent. A. Durmuş Ahmet Hayri. A. A. A. A.e.e. 37 Üstünel Bülent.g.g.A. 8:627 59 Üstünel BülentA.g. Türkmen Kitapevi.Tenker Nejat. 1997 6.611-614 49 Üstünel Bülent.g. S. İstanbul. S589-590 30 Üstünel Bülent.g. A. A. S. 1995 9. İstanbul.e. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A. S.e.e.e. Ankara. S595 38 Üstünel Bülent. Ataman Ümit. Berk Niyazi. A.g. S:601 43 Üstünel Bülent.e. S:622 55 Bkz. S.g.e. A.g. İstanbul. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar.g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful