P. 1
NAKIT AKIM TABLOSU

NAKIT AKIM TABLOSU

|Views: 1,833|Likes:
Yayınlayan: uzuntu

More info:

Published by: uzuntu on Dec 01, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

NAKİT AKIM TABLOSU

R. EMRE BÜYÜKIŞIK Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi I. GİRİŞ Mali tablolar, düzenlendikleri tarih itibariyle işletmelerin faaliyet durumlarını farklı açılaradan ifade eden özet tablolardır. Mali tabloların türleri ise şunlardır. Temel Mali Tablolar Ek Mali Tablolar 1- Bilanço 1- Kar Dağıtım Tablosu 2- Gelir Tablosu 2- Satışların Maliyeti Tablosu 3- Fon Akım Tablosu 4- Nakit Akım Tablosu 5- Özkaynaklar Değişim Tablosu(1) Maliye Bakanlığı 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliği’ne göre aktif toplamı 300 milyon veya net satışları toplamı 750 milyar lirayı aşmayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyecekler ve vergi beyannamesine ekleyecekler, bu rakamlardan herhangi birini aşan mükellefler ise temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyecekler ve beyannamelerine ekleyeceklerdir.(2) işletme esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece bu tebliğde “Muhasebe’nin Temel Kavramlarına” uymakla yükümlüdür.(3) Bu çalışmanın amacı Nakit Akım Tablosunu tanıtmaktır Nakit Akım tablosunun hazırlanması bir uygulama ile açıklanacaktır. Türkiye ve Uluslararası uygulamanın üzerinde yeri geldikçe durulacaktır. Nakit Akım tablosu, işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir, ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir.(4) İşletme faaliyet dönemi içindeki ödeme ve taksitlerini ve bunların hangi kaynaklardan sağlanarak, hangi kullanış alanlarına yöneldiğini ancak nakit akımı tablosu aracılığı ile izlenebilmektedir. Nakit akımı tablosu, esas itibarîyle yıl içindeki nakit hareketlerini belirlemek amacıyla hazırlanmaktadır. Mali analiz açısından ise fon akım ve net işletme sermayesi değişim tablolarının tamamlayıcısı olmaktadır.(5) Teşekkür edeceğim insanları iki grupta topluyorum. ilk gruba yaralandığım eserlerin yazarları giriyor. Kaynaklar kısmında bu eserleri verdim. Bu yazarlara yaşamımı zenginleştirdikleri için ve elimdeki çalışmanın içeriğini besledikleri için minettarım. İkinci gruba ise bizleri yetiştiren hocalarımız giriyor. Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum 1- NAKİT AKIM TABLOSUNUN TANIMI VE ÖNEMİ Fon Akım analizlerinde kullanılan bir diğer finansal tabloda nakit akım tablosudur. Bu tablo, genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre, fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no.lu standart,Kanada 1540 nolu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Nakit Akım tablosu, bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. (6) Nakit Akım tablosu, para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde, hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında, gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.
(7)

Fon kavramı başlıca üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Birincisi : Fon, işletmedeki nakit ve nakit sayılabilecek (vadesiz mevduat, ibrazında ödenecek çek) anlamındadır. Bu, fonun en dar anlamıdır. İkincisi : Fon, işletme sermayesini oluşturan öğeler (dönen varlıklar ve bunların finansmanında kullanılan kısa süreli borçlar) anlamındadır. Bu anlama göre hazırlanan fon akışı tablosu işletme sermayesindeki değişmeleri belirtir. Üçüncüsü: Fon, işletmede kullanılan tüm finansman araçları anlamındadır. Fonun en geniş anlamı budur. Buna göre bilançonun aktif ve pasifinde, bir dönem içinde ortaya çıkan değer hareketleri fon akışını oluşturur. (8) Nakit Akım tablosunu tanırken, bunun fon akışı tablosuyla farklarına da değinmek, bunların karıştırılmaması açısından yararlı olacaktır. Geniş anlamdaki fon, nakit kavramını da içeren bir sözcüktür. Fon Akımı tablosu bu konuda yoğunlaşmaktadır. Nakit ise, para, vadesiz mevduat ve görüldüğünde tahsil edilebilecek çekler gibi ödeme araçlarını kapsamaktadır. Bunların bir dönemdeki mevcut giren ve çıkanları nakit akışını oluşturur. işte nakit akım tablosu daha çok bu dar anlamda yoğunlaşmaktadır.(9) Mali tahlil olarak finansmanda nakit bütçesi olarak görülmektedir. Nakit Bütçesinin işletmeye sağladığı yararların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: -Nakit ihtiyacının hangi tarihlerde olacağını gösterdiğinde, hangi tarihlerde borçlanmaya gidileceğini de gösterir. -Borçların bir plan içersinde ödenmesini mümkün kılar. -İşletmenin minimum nakit ihtiyacının (günlük ihtiyaçlar+ beklenmedik durum ihtiyacı) planlamasını sağlar. -Hissedarlara ve ortaklara ne zaman kar payı dağıtımının uygun olduğunu gösterir. -Nakdin etkili ve işletme çıkarlarına uygun biçimde kullanılmasını sağlar. (10)

- Uygulamada nakit akım tablosunun değişik biçimlerde düzenlendiği görülmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliği ile benimsenen şekil öteden beri ülkemizde uygulanmakta olan SPK Standartlarındaki nakit akım tablosu ile aynı içeriktedir.(11) Bu tebliğlerde nakit kaynakları ve nakit kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulduğunu görmekteyiz. Biz burada, ülkemizdeki son Muhasebe standartları Komisyonunun öngördüğü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki format doğrultusunda nakit kaynak ve kullanımlarını açıklayacağız. Ülkemizde kullanılan nakit akım tablosu formatı Tablo’da görüldüğü gibidir.(12) NAKİT AKIM TABLOSU(13) DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Diğer Nakit Girişleri C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

nakit çıkışını gerektiren olağanüstü zararlar ve tazminatlar. ilk madde malzeme peşin alışı. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan tahsilat. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. sabit varlıkların peşin satışı. tahvil ihracı. borç vermeler.(14) İşletmeden nakit çıkışını gerektiren harcama yerlerinden başlıcaları şunlardır: Ticari mal. öteki borçların ödenmesi.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit (+) . sermaye ödenmesi.Satışlardan Sağlanan Nakit (+) . portföydeki hisse senedi ve tahvillerin satışı. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6.Satışların Maliyeti ile ilgili Nakit Çıkışlar (-) . ücret ve sosyal yardım-tazminat ödemeleri. iştirak gelirlerinden tahsilattır. kar dağıtımı. duran varlıklara yatırımlar. işletme (faaliyet) ile ilgili olmayan ödemeler. kur yükselişlerinden kaynaklanan ödemeler. Diğer Nakit Çıkışları D. Bu uygulamalarda nakit kaynak ve kullanımları aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. hisse senedi ve tahvile yatırım yapılması. tahvillerin itfası. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 2. sermaye artırımı.NAKİT GİRİŞİ KAYNAKLARI VE NAKİT ÇIKIŞI YERLERİ İşletmeye nakit girişi sağlayan kaynakların başlıcaları şunlardır: Peşin Satışlar. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. Ödenen Temettüler 11. çeşitli vergiler ve sigorta primleri ödemeleri.Faaliyet Giderleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-) . satışları doğan alacakların. iştirakte bulunulması. alıştan doğan borçların ödenmesi. kısa ve uzun vadeli kredi alınması.b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. 1. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b)Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4. kısauzun süreli kredilerin ve faizlerin ödenmesi. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8.(15) Günümüzde yurtdışında son uygulamaya konulan standartlarda nakit akım tablosunun üç konuda bilgi verecek biçimde düzenlenmesi ve kaynak kullanımlarının birarada gösterilmesi önerilmektedir. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. ortak ve çeşitli kişilerden borç alınması. (senetli-senetsiz) tahsili. fabrika ve tesislerin olağanüstü bakım-tamiri ödemeleri. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9. Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları a) Olağan Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları . alacakların tahsili.

Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki artışlar (+) .(18) 3.Ödenen Temettüler (-)(16) Finansçılar işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını göstermek bakımından proforma olarak az detayda düzenlemektedir..Kısa Vadeli Yabancı Kaynak artışlarından sağlanan nakit .Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri 2-Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit akımları ..Sermaye artırımı (Yeniden Değerleme hariç) (+) .Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan nakit . Nakit bütçeleri. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak satışlar tutarına eklenir.. hazır değeler yekünu olarak alınır. düzenlemeye fon akım tablosunda olduğu gibi olağan kardan değil.Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit kullanımı c)Dönem Karından Ödenen Vergiler (-) d)Faaliyetlerle İlgili Diğer Dönen Varlık ve Kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarındaki değişiklikler ... herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler.. -DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (C) .Faaliyet dışı diğer olağan gider ve zararlardan dolayı Nakit Çıkışı (-) b) Olağandışı Faaliyetlerle İle İlgili Nakit Akımları .. (19) A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönembaşında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. artışlar ise indirilir...Duran varlık alışlarına ödenen nakit 3-Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları .Duran Varlık satışından sağlanan nakit (mali. Tekdüzen Hesap Planında 10-Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesi nakit mevcudu kavramı olarak değerlendirilir. nakit çıkışına neden olan maliyet ve gider unsurları ile diğer ödemeler ayrı olarak gösterilir.Sermaye Azaltımı (-) ..Hisse Senedi İhraç Primleri (+) .(21) b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Aşağıdaki hesaplardaki aşalışlar... NAKİT AKIM TABLOSUNUN UNSURLARI Nakit akım Tablosu aşağıdaki bölümlerden oluşur.. Yani. özel tükenmeye tabi varlıklar) . hasılattan başlanır ve nakit sağlayan gelirler ayrı.. yalnız firmanın belirli dönem sonundaki toplam finansman gereksinmesini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içersindeki dağılımını ortaya koyarak..(20) B-DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1-SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. -Net Satışlar +a -Ticari Alacaklardaki azalışlar +b -Ticari Alacaklardaki artışlar -c -Alınan Sipariş Avanslarındaki azalışlar (-) -Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar Cari dönem Gelir tablosundan alınır. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar .Dönen Varlık azalışlarından sağlanan nakit .Diğer Dönen Varlık artışları ile ilgili kullanımlar .. zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunmaktadır.(17) Ayrıca finasçılar kısa süreli finansman gereksinmesini görmek amacıyla Nakit bütçeleri düzenlemektedir. Bu tutarın bulunmasında. cari dönem net satış hasılatına satışlardan doğan azalışlar eklenir.. -DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU D Nakit Akım Tablosu brüt yönteme göre düzenlenir. Tablo düzenlendiği dönem için nakit açığı veya fazlasını göstermek maksadıyla finansal planlamada kullanılmaktadır. Ancak uygulamada daha çok likidite konusuna açıklık getirmek bakımından net çalışma sermayesinin analizinde yararlanılmaktadır. -DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU A -DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ + B -TOPLAM . İşte bu açılardan Muhasebe Uygulama Sistemi Genel Tebliği’nde görülen formattaki Nakit Akım Tablosu farklılık taşımaktadır. dönembaşı nakit mevcudu önceki dönem bilançosundan.. nakit mevcudu içinde değerlendirilir. Tebliğde yapılan açıklamaya göre. Nakit Akım tablosunun düzenlenmesinde.Kısa ve uzun vadeli mali borçlardaki azalışlar (-) .

avanstan arta kalan miktar kadardır. Bazende iştiraklerden alınacak temettüler. Bu gibi durumlarda. Diğer ifade ile.(26) Faiz Geliri Bilançodaki 181 ve 281 no.220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. Bazen işletme sözkonusu şirketlere borçlu olması dolayısıyla temettüyü nakten almayıp. Diğer taraftan. müşteriden tahsil edilen para. 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri Buna karşılık. her iki işlemin nakit girdi ve nakit çıktı olarak nakit akım tablosunda ayrı ayrı yer alması gerekir. borca mahsup edebilir. henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. iştiraklerde yapılacak sermaye arttırımlarında. Temettü dışındaki yardımcı hesaplardaki artışı ise nakit akım tablosunda C11 (Dönem içi Nakit Çıkışları-Diğer Nakit Çıkışları) bölümünde incelemeliyiz. Pasifte. Şayet 181 ve 281 no. 2Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit) nakit akım tablosu B-2 de indirim konusu yapılır. ticari alacaklardaki azalışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan aşağıdaki değer düzeltici nitelikteki hesaplar dikkate alınmaz. Bu hesaptaki azalış.lu hesaplar dikkate alınmaz. (24) 2.lu hesaptaki faiz harici gelir tahakkukları Olağandışı gelir ve karlar grubundaki bir başka gelir unsuru ile ilgili ise. Bu nedenle 340 hesaptaki azalış. bu defa bunlardaki artış nakit akım tablosunun B-3 (Dönemiçi Nakit Girişleri-Olağandışı Gelir ve karlardan sağlanan nakit) bölümünde dikkate alınır. Bu tutarın bulunabilmesi için gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamı alınır ve bundan. önceki dönem ve cari dönem bilançolarından hesaplanarak net satışlar tutarından indirilir.129. Bu indirimler gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubunda yer alan kalemler için sözkonusu olabilir. sermaye tahhüt borcuna saydırılmış olabilir. bu hesaplardaki artış tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş olan temettü gelirini gösterir.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak tanımlanan kalemlerden sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. ticari alacaklardaki artışlar hesaplanırken bir nakit harekatına neden olmayan değer düzeltici nitelikteki 122. münhasıran temettü alacaklarını içermekte ise. Bu hesaba (C-Dönemiçi Nakit Çıkışları. Yalnız bu hesaplar başkaca kalemleri kapsıyor ise yardımcı hesapları dikkatle incelememiz gerekmektedir.(27) Komisyon Gelirleri .(23) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Tebliğde yer verilmemekle beraber.lu Gelir Tahakkukları hesaplarındaki artış tahakkuk edipte henüz tahsil edilmemiş olan faiz gelirlerini gösterir. net satışlar tutarından düşülür. yurtdışı satışlar münasebetiyle yıl sonu değerlemeleri sonucunda yurtdışı alıcılar hesabında oluşan kur farkları 646 Kambiyo Karları hesabına gelir yazılmış olmalıdır. 122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Reeskontu (-) 222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)(22) c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Aşağıdaki hesaplardaki artışlar. (25) Temettü Gelirleri Bilançodaki 132 İştiraklerden Alacaklar ile 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar hesapları. Bu nedenle alıcılar hesabında kur farkı değerlemesinden meydana gelen artış burada değil. tahsilat nedeniyle 120 Alıcılar hesabına yapılan mahsupları ifade eder. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 647 Reeskont Faiz Gelirleri Nakit akım tablosunun hassas sonuçlar verebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. (B-Dönemiçi Nakit Girişleri. satışlardan elde edilen nakit girdinin hasas bir şekilde nakit akım tablosunda gösterilebilmesi için bu ayrıntıya girilmesinin faydası vardır. 7Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri) nakit akım tablosunda eğer önemli bir tutarda değilse C-7 bölümünde de yer verilebilir. mal ve hizmet satışlarıyla ilgili hesaptır. kısa vadeli borçlar arasında yer alan 340 Alınan Sipariş Avansları hesabı. Bu artış tutarı Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. 132 İştiraklerden alacaklar (artış) 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar (artış) 181 Gelir Tahakkukları (artış) 281 Gelir tahakkukları (artış) 380 Gelecek aylara Ait Gelirler (azalış) 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler (azalış) Ayrıca aşağıdaki kalemler Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından çıkarılır.222 ve 229 no. Bu bilgilerin hangi hesaplardan alınacağı aşağıda gösterilmiştir.

300 Banka Kredileri hesabı ile 309 Diğer Mali Borçlar hesabındaki artış tutarı. nakit akım tablosunun B-1(Dönem İçi Nakit Girişleri-Satışlardan elde Edilen Nakit) veya C-11 (Dönem içi Nakit Çıkışları) bölümlerinde esasen dikkate alınmaktadır. Eğer olağandışı gelirler sözkonusu ise bu hesaplardaki azalışlar B-3 (Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit) bölümünde gösterilir. Uzun vadeli olan 400. fiilen işletmeye nakit girdisi sağlamadığından 300 Banka Kredileri hesabındaki artış tutarından çıkarılması gerekir. 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (artış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler (artış) 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) (Artış) Azalışlar ise.(30) 3. Dövizli kredilerin dönem sonu değerlemelerinde oluşan kur farkları borç tutarında bir artış meydana getirirken. Buna rağmen TL.(35) c. Şayet tahsil edilmemiş olan komisyon gelirleri. 409 no. -Önceki dönemlerde tahsil edilen ve cari dönemde sonuç hesaplarına yansıyan olağandışı gelirler . a-Döviz Kasası ve Döviz Tevdiat Hesabı Dönem sonlarında döviz mevcutlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşan kambiyo karlarının döviz kasası ve banka mevduatlarında meydana getirdiği artışta fili bir nakit girdisi yoktur.lu hesaplardan artış kaynaklanmış olabilir Nakit girdi yaratmayan bu artışların dikkate alınmaması gerekir.Diğer Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardan Sağlanan nakit Bunlar aşağıdaki kalemlerdeki artış olarak nakit akım tablosuna yansıtılır.(33) a-Menkul kıymet İhracı nedeniyle sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin. ya ticari alacaklar grubunda veya ticari alacaklar grubu dışındaki hesaplarda yer almak durumundadır. ihracatla ilgili dönemsonu kur farkları tebliğ hükümleri doğrultusunda kambiyo gelirleri hesabına gelir yazılmışsa burada Diğer Faaliyetlerden olağan Gelir ve Karlar tutarından düşülmesi gerekir. ilgili cari hesaptaki artış. Bu komisyonlarla ilgili tahakkuklar. Şayet. muhasebeden tespit edilir ve Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karlar toplamından düşülür. burada kambiyo karlarından ikinci kez düşülmesine gerek kalmamaktadır. finansman bonosu ve banka bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymet ihracından sağladığı nakit girdileri ifade eder. nakit akım tablosunda kredilerden sağlanan nakit olarak gösterilir. Uzun Vadeli olanlar ise B-5 (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar) bölümünde gösterilir. Yani kur farkı geliri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülmez. Finans Kurumlarından sağlanan ayni nitelikteki kredilerde fiili bir nakit girişi olmamakla birlikte. Burada yine nakit akım tablosunun B-1 bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış tutarından düşülür. ihracat hasılatı olarak 601 Yutdışı satışlar hesabına gelir yazılmışsa nakit akım tablosunun B-1 (Dönem içi nakit girişler-Satışlardan Elde Edilen Hasılat) bölümünde Ticari Alacaklardaki Artış olarak hasılattan indirildiğinden. (29) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında Azalışlar Önceki dönemlerde tahsil edilmiş olup. genelde döviz mevcutları ile döviz cinsinden olan borç ve alacakların tahsilat ve ödemelerinden kaynaklandığından.Duran varlık satış karları indirilir. b-Dövizli Alacaklar Döviz cinsinden olan alacakların dönemsonu değerlemelerinden oluşan kambiyo karları. henüz tahsil edilmemiş olağandışı gelirler . nakit çıktı kabul edilir. cari dönem içersinde sonuç hesaplarına yansıyan gelirler cari dönemde bir nakit girdisi yaratmadığından. nakit çıktılar bölümünde C-7 (Kısa vadeli Yabancı Kaynak ödemeleri) grubunda yer alır.(34) b-Banka Kredilerinden Sağlanan Nakit Girişleri İşletmenin Yurtiçi ve yurt dışı banka kredilerinden sağladığı nakit girişleridir.(28) Kambiyo Karları Dönem içinde oluşan Kambiyo Karları. . borçlardaki artış nakit girdi. Bu hesaplardaki artışlar. Dönem sonu değerlemelerinde ise aşağıdaki şekilde hareket edilir. dönem sonu nakit mevsudu sanki nakit girdi olmuş gibi değerlemedeki kur farkı tutarınca artış gösterir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar toplamından düşülür. Olağandışı Gelir ve karlar bölümünde gösterilen gelirlerden nakit girişi sağlayanları içerir. aynı kişiye olan.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Gelir tablosunda. -Tahakkuk esasına göre doğmuş ancak. Bu bilgiler bilançodaki şu hesaplardan alınır. bu krediler karşılığında alınan malla.Komisyon gelirleriyle ilgili tahakkuk işlemleri.Hiç bir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler. gelir tablosundaki toplamdan. Bu artış. cinsinden düzenlenmekte olan nakit akım tablosunda. nakit akım tablosunun bu bölümünde gösterilerini gerekli kılacak büyüklükte olur ise. Bu tutarın bulunmasında. Eğer sözkonusu komisyon geliri. müşterilerin cari hesaplarında TL cinsinden artışa neden olurlar. cari hesap borcuna mahsup edilmiş olması halinde nakit akım tablosunda ayrı ayrı komisyon geliri tahsil edilmiş ve aynı kişiye olan borç ödenmiş gibi yer alır. muhasebede hangi hesap borçlandırılarak yapılmakta ise.Kısa Vadeli Yabancı kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas Faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. nakit girdi ve çıktı olarak kabul edilir. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (artış) 331 Ortaklara borçlar (artış) 332 İştiraklere borçlar (artış) 333 Bağlı ortaklara Borçlar (artış) 336 Diğer Çeşitli Borçlar (artış) . o hesaptaki artış tahsil edilmemiş komisyon gelirini gösterir. Bu bilginin tabiatıyla muhasebeden alınması gerekir.(31)(32) 4.

gayrimenkul ve iştirak satış karları ile ihtiyatlardan sermayeye yapılan ilaveler fiilen bir nakit yaratmadığından dikkate alınmaz. satış fiyatıyla) 259 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 260 Haklar (azalış satış fiyatıyla) 269 Verilen avanslar (azalış) 279 Verilen Avanslar (azalış 281 Gelir Tahakkukları (azalış) 293 Gelecek yıllar İhtiyacı stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar (azalış) 297 Diğer Çeşitli Duran varlıklar (azalış.(39) 7. satış fiyatıyla)(40) C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları . satış fiyatıyla) 256 Diğer Maddi duran Varlıklar (azalış. satış fiyatıyla) 253 Tesis Makina ve Cihazlar (azalış. satış fiyatıyla) 248 Diğer mali Duran Varlıklar (azalış.Diğer Nakit girişleri Menkul kıymetlerde esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda. satış fiyatıyla) 250 Arazi ve Arsalar (azalış. satış fiyatıyla) 254 Taşıtlar (azalış. Bu bilgi 500 ve 501 no. Yeniden Değerleme değer artış fonları.Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Hisse Sendi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. Bilançodaki 520 hisse Senedi ihraç Primleri hesabındaki artış olarak hesaplanır. diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan. nakit girişleri dışında tutulmalıdır. satış fiyatıyla) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler (azalış. satış fiyatıyla) 242 İştirakler (azalış satış fiyatıyla) 245 Bağlı ortaklıklar (azalış. uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. 8. Bunlar bir nakit girdisi yaratmadığından.(38) 6.sermaye arttırımından sağlanan Nakit Sermaye arrtırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır. 110 Hisse Senetleri (azalış) 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve bonoları (azalış) 112 Kamu Kesimi tahvil Senet ve bonoları(azalış) 118 Diğer menkul Kıymetler (azalış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 131 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 132 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 133 Bağlı ortaklardan alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 135 Personelden azalışlar (azalış) 136 Diğer çeşitli alacaklar (azalış) 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (azalış) 179 taşeronlara Verilen avanslar (azalış) 181 Gelir Tahakkukları (azalış) 190 Devreden Katma Değer vergisi (azalış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve fonlar (azalış) 195 İş avansları (azalış) 196 personel Avansları (azalış) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar (azalış) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (azalış) 231 Ortaklardan Alacaklar (azalış) 232 İştiraklerden Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (azalış temettü dışındakiler) 235 Personelden Alacaklar (azalış) 236 diğer Çeşitli Alacaklar (azalış) 240 Bağlı Menkul kıymetler (azalış. Bazı uzun vadeli alacak kalemlerindeki azalışlarda. Şu hesaplardan faydalanılır. vadelerinin bir yılın altına düşmesinden dolayı kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmış olmasından ileri gelebilir. satış fiyatıyla) 255 Demirbaşlar (azalış. satış fiyatıyla) 252 Binalar (azalış. Yine kısa vadelilerde olduğu gibi ayrıma tabi tutulur.340 Alınan Sipariş Avansları (artış) 349 Alınan Diğer Avanslar 350 Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri (artış)(36) 360 Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (artış) 380 Gelecek aylara ait gelirler 397 sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar (artış)(37) 5.lu hesaplar ile verilen bilgilerden çıkarılır.

Nakit çıktıya neden olmayan bu tür giderler olarak tezahür eder. mal üretimiyle uğraşan işletmelerde 730 Genel Üretim Giderleri hesabından. Bu bilgi. . Gider Tahakkukları Mal ve hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde tahakkuk yapılmak suretiyle maliyetlere bazı giderlerin intikal ettirilmesi sözkonusudur.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış ) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıklar (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Bu hesapların toplamı dönemiçi nakit çıkışları bölümünde indirim tutarı olarak yer alır.Ticari borçlardaki azalışlar Alımlardan kaynaklanan aşağıdaki kısa vadeli ticari borçlardaki azalışlar çıkarılır.(42) b-Stoklardaki Artışlar Bilançoda yer alan aşağıdaki stok hesaplarının artışları nakit akım tablosunu C/1-b bölümünde yer alması gerekir Azalışlar ise C/1-f (Stoklardaki Azalışlar ) bölümünde yer alması gerekir.Mal ve hizmet üretim maliyetleri ile ticari mal maliyetlerinin oluşumundan kaynaklanan nakit çıkışının oluşumudur. Ve nakit çıkışlarından indirim kalemi olarak yer alır. 150 İlk Madde ve Malzeme Stokları 151 Yarı Mamuller. (46) f. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır.Stoklardaki Azalışlar Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarının tespitinde stok hesaplarındaki azalış tutarı indirim unsuru olarak dikkate alınır. Önceki yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ilgili olup. Aşağıdaki kalemler dikkate alınır. cari dönemde maliyetlere intikal ettirilen giderlerdir. Burada dikkate alınacak olan. hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerde ise 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabından alınır. bu hesaplar şunlardır: 360. bu nedenle uzun vadeli borçlarda meydana gelen azalışlar nakit çıktıya neden olmadığı için dikkate alınmaz.Ticari borçlardaki artışlar Alımlardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artışlar yukarıda belirtilen bilanço kalemlerinden elde edilerek çıkartılır.Stoklardaki azalış -e -Amortisman ve Nakit Çıkışı gerektirmeyen Giderler -f -MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI(41) a-Satışların Maliyeti Satılan mamuller ve ticari mallar maliyetleri ile satılan hizmet maliyeti ve diğer satışların maliyetinden oluşur. Uzun vadeli borçlar yukarda anlatıldığı üzere nakit çıktıya neden olmayan artışları belirleyeceğinden dikkate alınmaz.(44) d. Bunlar genelde bilançodaki 180 Gelecek aylara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarında azalış olarak tezahür eder.Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 159 Verilen Sipariş avansları 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar(43) c. -Satışların Maliyeti +a -Stoklardaki artış +b -Ticari Borçlardaki Azalış +c -Ticari Borçlardaki Artış -d . 320 Satıcılar 321 Borç Senetleri 329 Diğer Ticari Borçlar Uzun vadeli hesaplar ise vadeleri bir yılın altına düştüğü için kısa vadeli borçlara aktarılan tutarlardan kaynaklanmaktadır. üretim hesaplarına gider yazılmış olan amortisman paylarıdır. Bunlar nakit çıktı gerektirmeyen giderleri ifade ettiğinden toplamı dönem içi nakit çıkışları bölümünde indirim kalemi olarak yer alır. Bu hesaplarda meydana gelen azalışlar C-7 ve C-8 Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri bölümünde yer alır. Gelir tablosundan toplam olarak alınır. 320 Satıcılar (artış) 420 Satıcılar (azalış) 321 Borç Senetleri (artış) 421 Borç Senetleri (azalış) 329 Diğer Ticari Borçlar (artış) 429 Diğer Ticari Borçlar (azalış)(45) e-Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Mal ve hizmet üretimi ile ilgili maliyet kalemleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı gerektirmeyen unsurlardır.

Buna karşılık döviz kredisi kullanan işletmelerde. satış ve Dağıtım Giderleri 770 Genel yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde.01 Ödenecek Ücret Vergi Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (azalış) 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler (azalış) Ödenmemiş Komisyon Giderleri Gelir tablosunda yer alan komisyon giderleri. 360. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderleri nedeni ile yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. b. Aşağıdaki kalemler gelir tablosundaki Diğer Faaliyetlerden olağan Gider ve Zararlar toplamından indirilir. Bununla beraber tahakkuk suretiyle de komisyon gideri oluşturulmuş ve henüz ödenmemiş olabilir. Karşılık Giderleri Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerdendir. faaliyet giderleri ile ilgili hesaplara gider yazılmış olan amortisman ve tükenme payları tutarıdır. Gelir tablosundan alınır. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin olanlarda bulunabilir. Gider Tahakkukları Tahakkuk yapılmak suretiyle giderlere intikal ettirilen ve nakit çıktı gerektirmeyen aşağıdaki gider tahakkukları içersinde üretim ve faaliyetle ilgili giderler bulunabildiği gibi. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen diğer Giderler Faaliyet giderleri içersinde yer alan fakat nakit çıktı getirmeyen aşağıda yazılı unsurlardır. Amortisman Giderleri ve Tükenme Payları Amortisman giderleri ve tükenme payları muhtelif hesaplara dağılmış durumdadır. Bu tutarın bulunmasında.2. Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş bulunan giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır.01 Ödenecek Ücret Vergi ve Stopajları (artış) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (artış) 379 Diğer borç ve Gider Karşılıkları (artış) 381 Gider Tahakkukları (artış) 481 Gider Tahakkukları (artış) Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden cari döneme intikal ettirilen aşağıdaki hesaplar içersinde faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir.Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Gelir tablosundan alınır ve bundan aşağıdaki kalemler düşülür. 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet satış Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri a. Burada dikkate alınacak olan. ve kambiyo zararları ile ilgili indirim yapılmaz.Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar Amortisman İşletmenin gelir tablosunda Diğer Olağan Gelir ve Karlar bölümünde bir gelir unsuruna yer verilmiş ve buna ait amortisman gideri de Diğer Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilmiş olabilir.Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları Araştırma ve Geliştirme giderleri. 7/B seçeneğini uygulayan işletmelerde ise 796 Amortisman ve Tükenme Payları hesabından çıkarılır. Bu bilgi 7/A seçeneğini uygulayan işletmelerde aşağıdaki hesapların altında açılan muavin hesaplardan çıkarılır. Bu durumda ilgili komisyonların cari hesabında bu suretle meydena gelen artış. Varsa. bu tür bir amortisman gideri nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olarak indirimler arasına dahil edilmelidir. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 760 Pazarlama. Bu kalem toplamları bu bölümde indirim unsuru olarak dikkate alınır. Bunların bu hesap bünyelerinden saptanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. 360. dönem sonucu değerlemeleri . karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir.(47) 3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. Kambiyo Zararları Dönem içinde oluşan kambiyo zararları genelde nakit çıktı kabul edilir. faaliyet giderleri ile ilgili olanlar bulunabilir. genelde fiili ödeme üzerine muhasebeleşmiş giderlerdir. Bunların bu hesap bünyelerinden hesaplanarak burada bir indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekir. diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman. nakit çıktı gerektirmeyen komisyon giderini ifade eder.

a-Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri (azalış) 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul kıymetler (azalış b-Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 300 Banka kredileri (azalış) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri (azalış) 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler(azalış) c. Rakam Gelir tablosundan alınır. Bunlar bilançonun 180 ve 280 no. gelir tablosu içersinde yer alan finansman giderlerinden maliyetlere yüklenemeyenlerin neden olduğu nakit çıkışlarıdır.Kısa Vadeli Yabancı kaynak Ödemeleri Bilançonun faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalışları ifade eder. 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (azalış) 408 Menkul kıymetler ihraç Farkı (azalış) 381 Gider Tahakkukları (artış)(49) 5-Olağandışı Gider ve Zaralardan Dolayı Nakit Çıkışı Olağandışı gelir ve zararlar nedeniyle yapılan ödemleri içerir. temettüler hariç) 332 İştiraklere borçlar (azalış) 333 Bağlı Ortaklıklara borçlar (azalış) 335 Personele Borçlar (azalış) . Bu bölümle ilgili bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır.Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Burada sözü edilen finansman giderleri. Aşağıdaki hesaplardaki artış olarak tezahür eder. Bunlar doğrudan kambiyo zararı yazılabildiği gibi aktifleştirilerek duran varlıkların maliyetlerine yansıtılmış olabilir.(51) 7. Bu durumda sonuç hesaplarına gider yazılan nakit çıktıya neden olmamış bu tür indirim unsuru olarak yer alabilir.lu hesaplarında azalış olarak tezahür eder. olağandışı gider ve zarar tutarından amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ile tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş gelecek aylara ait giderlerin bu dönem ilişkin payları indirilir.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit çıkışları Duran varlık Yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcamam tutarlarını içerir. 240 Bağlı Menkul Kıymetler (artış) 242 iştirakler 243 İştirakler sermaye taahhüdü (azalış) 245 Bağlı ortaklıklar (artış) 246 Bağlı ortaklıklar Sermaye Taahhüdü (azalış) 248 Diğer Mali Duran Varlıklar (artış) 250 Arazi ve arsalar (artış) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (artış) 252 Binalar (artış) 253 Tesis. Duran varlık satış zararlarıda indirime tabi olur. Bunlar aşağıdaki hesaplardan tespit edilir.(50) 6. Bu artışlar toplamından 380 Gider Tahakkukları hesabındaki faiz tahakkuklarından yatırım maliyetlerine verilmiş faizlerle ilgili miktar düşülür. giderlerinde nakit çıktı yatmayanlar vardır. Reeskont Faiz Giderleri Bu gider kalemi bir nakit çıktısı yaratmadığından gelir tablosunda görünen tutarı olduğu gibi indirim konusu olur. (48) 4. Bu tutarın bulunmasında. Makina ve cihazlar (artış) 254 Taşıtlar (artış) 255 Demirbaşlar (artış) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar (artış) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (artış) 259 Verilen Avanslar (artış) 260 Haklar (artış) 261 Şerefiye (artış) 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (artış) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (artış) 264 Özel Maliyetler (artış) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar (artış) 269 Verilen Avanslar (artış) 271 Arama Giderleri (artış) 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri (artış) 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar (artış) 279 Verilen Avanslar (artış) Aktifleştirilmiş kur farkı giderleri ve aktifleştirilmiş finansman giderleri indirim tutarı olarak yer alır. Önceki Yıl Ödenmiş Giderlerden Cari Dönemin Payı Önceki dönemde peşin ödenerek aktifleştirilmiş bulunan giderlerden üretimle ve faaliyet giderleri ile ilgili olmayanlardan cari dönemde gelir tablosunun Diğer olağan gider ve zararlar bölümüne intikal ettirilen giderlerdir.Diğer ödemeler 326 Alınan Depozito ve Teminatlar (azalış) 331 Ortaklara Borçlar (azalış.sonucunda nakit çıktıya neden olmayan kur farkları gideri oluşur.

Bu bilgiler aşağıdaki hesaplardan alınır. Çünkü bunlarda nakit çıktı sözkonusu değildir. c. Tekdüzen Hesap planında.336 Diğer Çeşitli Borçlar (azalış) 340 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 349 Alınan Diğer avanslar (azalış) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (azalış) 361 Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri (azalış) 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler (azalış) 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler (azalış) 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 381 Gider Tahakkukları (azalış) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları (azalış) 399 Diğer Yabancı kaynaklar (azalış) 337 Borç senetleri Reeskontu ve 372 kıdem tazminatı Karşılığı hesabındaki azalışlara bu bölümde yer verilmemiştir. Hatta önem halinde 33 Diğer Borçlar Grubunda başka bir hesapta açılabilir.lu hesapta borç yazılmakta ise bu hesaptaki değişim burada incelenecektir. a. Bu bilgilerin çıkarılması için önceki dönemin kar dağıtım tablosu ile muhasebedeki temettü dağıtımına ilişkin hesaplardan yararlanılır.(55) Yalnız ortakların Tekdüzen hesap Planında 331 no. 350 Ortaklara Borçlar hesabının altında münhasıran ödenecek temettülerin izleneceği hesap öngörülmüştür. Bunlar nakit akım tablosunda bu bölümle ilgili veriler aşağıdaki hesaplardan alınır. satışlardan doğanlar hariçolmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. kar dağıtımı ile ilgili kayıtların hangi hesaplarda ve ne şekilde izleneceğine dair bir yönlendirme yapılmamıştır.Ödenen Temettüler Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını ifade eder. Şayet yıl içinde ödenen kıdem tazminatları 372 no. 110 Hisse Senetleri (artış) 111 Özel Kesim tahvil. 340 Alınan Sipariş Avansları hesabının mal ve hizmet satışları ile ilgisi kurularak bu bölümde değil nakit akım tablosunun B-4 bölümünde dikkate alınıyorsa sorun yoktur Fakat herhangi bir nedenle B1 de dikkate alınamıyorsa bu bölümde incelenir.lu hesaplara yapılan aktarmalar içinde geçerlidir.Ödenen Vergi ve Benzerleri Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir.Alınan Kredilerin Anapara Ödemeleri 400 Banka kredileri (azalış) 409 Diğer mali Borçlar (azalış) Yukarıdaki durum 300 ve 309 no.(53) 9.Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 405 Çıkarılmış Tahviller (azalış) 407 Çıkarılmış diğer menkul kıymetler (azalış) Bu hesaplardaki azalışlar vadeleri bir yılın altına inip 304 ve 306 no. Eğer sadece dönem sonlarında bir tahakkuk işlemi ile tahakkuk görürse (genel kural budur) nakit çıktı sözkonusu olmayacaktır. b. bu grupta yer alır. SPK mevzuatında standart genel hesap planında. senet ve bonoları(artış) 112 Kamu kesimi Tahvil Senet ve bonoları (artış) 118 Diğer Menkul Kıymetler (artış) 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (artış) 131 Ortaklardan Alacaklar (artış) 132 İştiraklerden Alacaklar (artış) .Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar.(52) 8. Bu bilgiler bilançodaki önceki dönem ve cari dönem rakamlarından ayrılır.Diğer Ödemeler 426 Alınan Depozito ve teminatlar(azalış) 431 Ortaklara Borçlar (azalış) 432 İştiraklere Borçlar (azalış) 433 Bağlı Ortaklara Borçlar (azalış) 436 Diğer Çeşitli borçlar (azalış) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar (azalış) 440 Alınan Sipariş Avansları (azalış) 449 Alınan Diğer Avanslar (azalış) 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (azalış) 481 Gider Tahakkukları (azalış) 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar (azalış) 472 Kıdem tazminatı ve 437 Borç Senetleri Reeskontu hesapları için nakit çıktı sözkonusu olmadığından burada yer almamıştır. 370 Dönem karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 371 Dönem karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(54) 10.lu hesabı aynı amaç için kullanmaları gerekir.(56) 11-Diğer Nakit Çıkışları Menkul Kıymetlerde.lu hesaplara inerse bu aktarmadan kaynaklanan tutar kısmı nakit çıktı gerektirmediği için nakit çıktıya sebebiyet vermeyebilir.

(1000 ) AKTİF I. kalemlerdeki artışlar tek bir bölümde incelenerek önlenebilir.133 Bağlı ortaklıklardan Alacaklar (artış) 135 Personelden Alacaklar (artış) 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (artış) 170 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri (artış) 180 gelecek Aylara ait Giderler (artış) 190 Devreden Katma Değer Vergisi (artış) 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (artış) 195 İş avansları (artış) 196 Personel avansları (artış) 197 Sayım ve tesellüm Noksanları (artış) 198 Diğer çeşitli Dönen Varlıklar (artış) 226 verilen Depozito ve teminatlar (artış) 231 Ortaklardan Alacaklar (artış) 232 İştiraklerden Alacaklar (artış) 233 Bağlı ortaklardan Alacaklar (artış) 235 Personelden Alacaklar (artış) 236 Diğer çeşitli Alacaklar (artış) 280 Gelecek yıllara Ait Giderler (artış) 291 Gelecek yıllarda İndirilecek KDV (artış) 293 Gelecek Yıllar ihtiyacı Stoklar (artış) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar (artış) Yukarda yer alan hesaplarda meydana gelen artışlar Diğer Nakit Çıkışları olarak değerlendirilir. Tekrar yalnızca temettü geliri. Hazır Değerler B. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. Mükerrerliği önlemek için B-2 ve C11 bölümlerine dikkat edilmelidir. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur. itfa payları.000) 480.000 450.000) (125.000) (100. Cari dönem bilançosundan elde edilir. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir.000 100. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.000 ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM . Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında.NAKİT ARTIŞ VE AZALIŞI İşletmenin dönemiçi nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit artış veya azalışlarını gösterir. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. Alıcılar 2. DÖNEN VARLIKLAR A. 10. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. Menkul Kıymetler C.000 (30. (60) Nakit akım tablosunun nasıl düzenleneceğini bir örnek yardımıyla inceleyelim. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu. Alacak Senetleriş 3. herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içersinde değerlendirilir.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir.000 (50.000 375.(57) D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU İşletmenin dönemsonunda kas ve bankalardaki nakit mevcudunu ifade eder. Ticari Alacaklar 1.000) 600.000 180. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4. komisyon geliri vb.Hazır Değerler grubunda yer alan hesapların net bakiyesidir.000 400. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta.000 200. duran varlık satış karları veya zararları.000 300. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 400.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır.(58) E. X Anonim şirketinin Önceki Dönem ve Cari Dönem bilançoları aşağıdaki gibidir. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ VE YORUMU Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri. (59) 4.

Diğer alacaklar C.150. DURAN VARLIKLAR B.000 100.000 300.000 100.000 520. Ödenecek vergi ve diğer Yükümlülükler 1.000 409.000 200.000 1.000) 1.000) 300.000 (50. Borç Senetleri Reeskontu (-) F.000 10.000 800.000 30. Banka Kredileri B.000 720. Satıcılar 2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.000 50.000 (100.000 610.000 (50. Ticari Borçlar 1.000 2860. Maddi Olmayan duran Varlıklar 2.000 10.000) 150.500 . Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIK LAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF I.000 580.000 40.000 1. Birikmiş Amortismanlar (-) H. İlk Made ve Malzeme 2. İştirakler D.000 310.000 40.000 100.000 450. Mali Borçlar 1.000 350.000 170.000 200. Stroklar 1.500 609.000 4. Borç ve Gider Karşılıkları 1.000 180.200.000 50. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.000 3. Maddi duran Varlıklar 1.000 1.000 600.460.800.000 20.000 80. Birikmiş Amortismanlar(-) E.E.370.000 30. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 450.000) 50.000 2. Gelecek aylara Ait Giderler DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II. Mali Duran Varlıklar 1.000 2. Mamuller G.000 (30.000 160. Gelecek Aylara ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1.000 580. Ödenecek sosyal Güvenlik Kesintileri G.400.400.440.000 350.000 480.000 (1.000 160. Maddi Duran Varlıklar 2.000) 50.200.000) 40.000 (50. Borç Senetleri 3.000 200.000 100. ödenecek Vergi ve Fonlar 2.

000 140.000 300.000 1.000 140.000 540. Yasal Yedekler 2.000 357. Yeniden Değerleme Artışları C.500 10. Ödenmiş Sermaye 1. Mali Borçlar 1.312.000 X ANONİM ŞİRKETİ 1. Yükümlülükleri (-) H.19-2 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (BİN TL) A.370. Dönem Net Karı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI 80. BRÜT SATIŞLAR B.000 340.000 48.000. Sermaye Yedekleri 3.000 800. Oalanüstü Yedekler F.100.000 720.000 157.000 200.000 4.000) .000) (200.000 63.000 40.000 572.000 1.1.000 800.000 3200.000 (100. Çıkarılmış Tahviller D.000 470.900.000 340.000 1.000 10.NET SATIŞLAR 14. Sermaye B.000) 13.588.000 372.000 160.000 1.400.000 140.000 160. Dönem Karının. Vergi ve Diğ.000 320. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.12. Statü Yedekleri 3. Kar Yedekleri 1. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) C.000 372.500 2. Öd. Kıdem Tazminatı Karşılıları UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR A. Gider Tahakkukları I.000 60.19-2-31.000 200.000 250.000 63.000 (100.000 250. Borç ve Gider karşılıkları 1.000 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.2.000 300. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.000 168.000 470.337.100.

000 540. Önceki dönem gelir ve karları 3.000 285. Diğer Olağan dışı gider ve zararlar DÖNEM KARI K.590.000 20.000 (110. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI E.D.000 480.000. Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI F.680.000 15.000 .000 (10. Diğer Olağan Giderler H. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.000) 3.860. Karşılık Giderleri 2. Pazarlama ve Satış dağıtım Giderleri 2. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ C. Reeskont Faiz Gelirleri DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLAR 1.000 100.000 4. VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI DÖNEM NET KARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÜRETİM MALİYETİ A. Komisyon Gelirleri 4.000 (2.000 (20. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ B.000) 970.000) 30. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. FAALİYET GİDERLERİ 1.500 3.000 130. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000 5.000 100. Reeskont Faiz Giderleri 3. YARI MAMUL KULLANIMI 1. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ D. İştiraklerden temettü Geliri 2. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GELİR VE KARLAR 1.000) 1.000 170.040.000 40.100. Duran varlık satış karı 2.000 60.000 35.070.150.000 3. Faiz Gelirleri 3. Dönembaşı Stok (609.000 1. FİNANSMAN GİDERLERİ OLAĞAN KAR I.000.000 (145. Diğer olağandışı gelir ve karlar J.000) 1.500) 20.000 30.

1.000.000.000.19-2 Dönem sonu tutarı 2. Maddi Duran Varlıklar 1.000.000 c-Dönemiçinde satılan duran varlık 160.000 Satılan varlığın birikmiş amortismanı (80.000.000.000 Yeniden Değerleme farkları 280.000.000. 5.Dönem içinde B işletmesinin sermayesine ortak olmak suretiyle 280. a) Maddi Duran Varlık Amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir. bu giderlerin.000 x 0.000.000) 10.) 4.860.50) Dönemin Amortisman Giderleri 560.000.000.Dönembaşı Stok (+) 2.000 EK BİLGİLER 1-19-2 Yılı içinde.000.000. bu döneme ilişkin payı olduğu görülmüştür. 50.860.000.birikmiş amortisman 80.000.lık karşılık iptallerinden doğan konusu kalmamış şüpheli alacak tutarı olduğu saptanmıştır.000 TL olan makinanın 160.19-2 Dönem başı tutarı 1. c)Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve karlar grubu incelendiğinde.D.000.000) 1.2.000.000 TL.Dönem içinde yeniden değerlendirme değer artış fonlarının 300.000.000 TL lık kısmının geçmiş dönemlerde peşin ödenen gelecek aylara ait giderlerin.000 TL lık uzun vadeli alacaktan mahsup edilmiştir.19-2 1. MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM 1.000. Bu kar tutarı dönem içinde maliyeti 200. Ayrıca Reeskont Faiz Gelirlerinin tutarı 100. kar zarara devredilmiştir.12.000 Dönem sonunda yapılan yeniden değerlendirme işleminden gelen farklar (Değerlendirme Oranı 0.000 10.000. Bu tutarın 100.25=250.92 (Dönem başı tutarı) 640.000 610.000 TL .000 TL satışından sağlanmış olduğu saptanmıştır.V.000.000 b) Genel Yönetim Giderlerinin ayrıntısı incelendiğinde.240.000.000 TL lık da reeskont faiz gideri olduğu görülmüştür e) Olağandışı gelir ve karlar grubu incelendiğinde ise duran varlık satış karının 40.000.000 TL’lık kısmı yedeklere devredilmiş 131.000. 3.240.000 TL.000 Amortisman Tutarı 31.000) 560.000 100.000 (520.000 TL’lık kısmı ise yöneticilere ve ortaklara temetttü olarak ödenmiştir.000 TL dır.000.lık şüpheli alacak karşılık giderleri 60.000 1.25=310.000 (1. Satış Karı.000.000. gelir ve karlar içinde 5.Dönem içinde maddi duran varlık hesaplarındaki hareketler ise aşağıdaki gibi olmuştur.000.000.400.000 (560. . a.1.000. d) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar grubu içinde ise 30.000 Maddi Olamayan Duran varlıkların itfa paylarının dağılımı(Amortisman Giderlerinin) Genel Yönetim Giderleri Toplam Amortisman Giderleri 50.000.19-1 yılı vergiden sonraki net kar tutarının 189.780.000.000.000.000.000 Dönem içi alışlar 1.000. Dönemsonu Stok ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E.000 Dönem içinde satılan varlığın maliyeti (200.000 TL lık iştirak edilmiştir.50) 31.000 TL ya peşin olarak satılmıştır.000.12. Birikmiş Amortismanlar 1.50) 620.Dönem sonu stok (-) SATILAN MAMUL MALİYETİ 600. Amortisman Giderleri 310.000 x0. Satışların Maliyeti Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri M.000 b.000 560.000.000 TL lık Kıdem Tazminatı karşılık gideri bulunmaktadır.000 x 0.000.000 1.000 Tl lık kısmı sermayeye ilave edilmiştir.000.000 x0.000 80. 2-19-2 Yılı (cari dönem) gelir tablosu incelendiğinde aşağıdaki ayrıntılar saptanmıştır.240. Genel Yönetim Giderleri içersinde 50.000. (sabit kıymetleri yenileme fonuna alınmamıştır.440.000.000 150.000 TL olduğu görülmüştür.

Dolayısıyla satışlardan sağlanan nakit 600.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve karların Toplamı 285. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit Örneğimizde hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit bulunmamaktadır.000 TL olmuştur.000.000.900.945. Alınan Kredilerdeki artış 120. Bu yüzden nakit akım tablosunda yer almayacaktır.000 TL olarak alınır b.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1.000.000.000 Uzun Vadeli Alacaklar 100.000 Reeskont Faiz Gelirleri 100. Olağandışı Gelir ve Karlar 170. Çünkü bu tutar duran varlık satışları içinde gösterilecektir Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanabilir.000 (13. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Örneğimizde sözkonusu tutar aşağıdaki gibi hesaplanır.000 5.000 -555. Ticari Borçlardaki azalışlar . bu tutarın satışlar tutarı olan 13.000.000.6. Duran Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit 260.000.000.000.000.000 Dönem içinde sermayeye ilave edilen (300.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit Örneğimizde bu tutarı aşağıdaki gibi hesaplayacağız.000 6-Sermaye Artışlarından Sağlanan Nakit Bu tutarın hesaplanmasında dışarıdan getirilen sermaye dikkate alınır.00 Gelir Tahakkukları Hesabındaki Artışlar Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki Azalışlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Gel.000.000.000..000 31.000) Tahakkuk Esasına Göre Doğmuş Gelir ve Karlar Olağandışı Gelir ve :Karlardan Sağlanan Nakit 130.1. 7. c.19-2 (Dönembaşı) tutarı 300.000. Özellikle Uluslararası muhasebe standartları ve son yıllarda çıkarılmış bulunan nakit akım tablosu standartlarında Çıkarılmış tahvillerin sonradan çıkarılmış hisse senetleri ile değiştirilerek ödenmesi durumunda hisse senedi ihracı sermaye arttırımına.000.000.000 Duran Varlık Satış Karı (40.000.000 Menkul Kıymet İhraçlarından 98. tahvil ödemeleri de kullanımlar arasında gösterilmesi istenmektedir.Dönem içinde maddi duran varlık yeniden değerlendirme değer artış farklarındaki hareketler aşağıdaki gibi olmuştur. ve Karlardan Sağ.000.860.000 4.DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.000.000) 13.000 3.000 C.000 Diğer kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 150.000 bu tutar satışların maliyetine ilave edilir.000 (61) Bu verilere göre X anonim şirketinin nakit akım tablosunu hem Türkiye uygulaması hemde Uluslararası uygulamasına uygun olarak düzenleyelim.000 TL lık sermaye arttırımı Duran Varlık Yeniden değerleme Artışlarının sermayeye ilave edildiği görülmektedir.Olağandışı Gelir ve Karlardan sağlanan Nakit Önce olağan dışı gelir ve karlardan duran varlık satış karlarını çıkarmalıyız.000 160. A.900.000.000 TL satışlardan kaynaklanan alacakların tamamı tahsil edilmiş.000.000. Bizim örneğimizde 300.000. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a.000 Fon Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) (105.000 (gelir tablosu) TL dan 555.19-2 tutarı 340. Bunların alımlarla ilgili olmamasına dikkat edilir.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 19-1 yılı bilançosundan dönembaşı nakit mevcudunun 480.000.000) Konusu Kalmayan Karşılıklar 5. Satışların Maliyeti Tutarı Gelir tablosundan 10.12.000 Tl olarak alıyoruz B. 1.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Artışı 270.000. Satışlardan Elde edilen Nakit Geçmiş dönem bilançosunda 600.000.000 TL lık kısmı tahsil edilmiştir.000. 8-Diğer Nakit Girişleri Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanacaktır.000 Dönen Varlık tutarındaki azalışlardan sağlanan nakit Toplam Diğer Nakit Girişleri 260. Örneğimizde bu tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 98. 2.000. Uzun vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit Bu tutarlar alımlarla ilgili olmayan tutarlardır. Stoklardaki artışları artışlar Stok düzeyindeki artışlar o dönemdeki harcamaları ifade ettiği için 110. Bu tutarı net satış tutarına ticari alacaklardaki azalışları ekleyerek te ulaşabiliriz.000) Dönem içinde yeniden değerleme işleminden gelen farklar 340.000.000. Nakit 180.

11. Menkul Kıymet Alışları 200. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabındaki Azalış 10.000. Örneğimizde stok artışı vardır.000.000 +1000.000 TL lık alıştan kaynaklanmıştır.310. Diğer Nakit Çıkışları Örneğimizde dönem varlık alışlarına ilişkin yapılan ödemeler aşağıdaki gibi olmuştur. d.590.000 TL olmuştur.b.000 8.000.d. 5. Nakit çıkışı gerektirmeyen bu tutarlar toplamdan çıkartılır. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar şöyle yapılmıştır.f kalem tutarlarını topladığımızda 10. Aslında bu tutar stok alışları için yapılan ödemelerle üretim giderlerine yapılan ödemelerden başka bir şey değildir.000.000 Reeskont Faiz Giderleri 60.000 Gelecek Aylara Ait Giderdeki Azalış Gider Tahakkukları hesabındaki Artış Maliyet Giderleri Karşılık Hesabındaki artış 310. a. 10. 9. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları Bu veriler gelir tablosu verilerinden alınır. 2.Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için tahsilatı temsil etmediği için toplama ilave edilir.000.000.000 Tl olarak dikkate alınmıştır. Bizim örneğimizde bu tutar 50. Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 480.000 (150.000.000.000. Ticari Borçlardaki Artışlar Ticari Borçlardaki azalışlar işletme için ödemeyi temsil etmediği için toplamdan indirilir. Cari dönem karının peşin ödenen vergi ve fonlar tutarı olan 200.000 Diğer dönen varlık artışları 20.e. Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibidir.000 TL eklenir.000 Genel Yönetim Giderleri 1. Ülkemizde kullanılan formatta maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkış tutarı satışların maliyeti verisinden başlamaktadır. Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 110.000.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.000.000 TL dır. Ödenen Vergi ve Benzerleri Önceki dönem karı ile ilgili olarak ödenen Vergi ve fonlar 350.000 Gelecek Aylara Ait Gider Hesabında Azalış 50. 7.000 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 20.000 f. Kısa Vadeli Yabancı kaynak ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir.000.610.000.000 6.000. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır.670. Ödenen Temettüler Örneğimizde bir önceki dönem karından yapılan temettü ödemeleri 131.000.000 Gider tahakkukları hesabındaki azalış 77. Mali Duran Varlıklardaki iştiraklerden kaynaklanan artış 280.000 TL dır.000.000 Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (90.000 olur.000 TL dır.000.000 tutarına ulaşırız.000.000.000 Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (400.000. Fakat bizim örneğimizde ticari borçlarda artış bulunmamaktadır.000. Stoklardaki Azalış Stoklardaki azalış geçmiş dönem çıkışlarını ifade ettiğinden bu dönemde yer almaz.000.000.000.000 TL olmuştur.000.000.000.000 TL olarak bilançodan alınır.000. Yeniden değerleme işleminden doğsa idi bu kalemi dikkate almayacaktık. Satışların maliyeti içindeki amortisman giderleri 310. Ödenen Vergi ve Benzerleri toplamı 550.000.000) Amortismanlar 250. Buna göre duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarının toplamı 1. Diğer duran varlıklardaki artış ise 30.000.000) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 30.000) İtfa Payları 50.000. Uzun vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri Alımlarla ilgili olmayan kalemlerdir. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler Örneğimizde bu tutar şöyle hesaplanmıştır. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Örneğimizde bu grup ile ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmıştır. Maddi Duran Varlıklara yapılan yatırım ise 1.000 Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri 87. Örneğimizde finansman giderleri 145.000 4.c.000.000 .000.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları Örneğimizde bu tutarın hesaplanması aşağıda görülmektedir.000 Faaliyet Giderlerine ilişkin Nakit Çıkışları 1. Olağandışı Gider ve Zararlar 20.000 Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 20.0000.000. Örneğimizde uzun vadeli yabancı kaynaklara herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.000 3.000.

000.000 1 120.000 (14.19-2-31.12.000 150.000 180. E.900.000 260. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B.883.000 270.000 130. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 3. ANONİM ŞİRKETİNİN 1. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI Dönem içi nakit girişleri toplamı 14.000.000 Tüm nakit çıkışları gerektiren kalemler toplandığında 14.000 TL tutarına ulaşırız. Bu tutardan dönem sonu nakit çıkışları toplamı 14.000.000 TL olan nakit artışını görmekteyiz.000.000 98. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 7.000 45.000. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 8. Uzun Vadeli Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 6.000 10. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a)Net Satışlar b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. D.000 TL ile dönem İÇİ nakit girişleri toplamı 14. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a)Satışların Maliyeti b) Stoklardaki Artışlar c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar 10.000 1 13.000 TL çıkartılarak 600.883.000 110. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit a)Menkul Kıymet İhraçlarından b)Alınan Krediler c) Diğer Artışlar 5. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU Dönem başı nakit mevcudu 480.000) 98.000 Tl olan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılır.000 . Aynı tutarı dönem sonu ve dönem başı nakit mevcudu arasındaki farkı alarakda bulabiliriz.763.(62) Bu hesaplamalar ışığında işletmenin önce Türkiye uygulamasında görülen nakit akım tablosunun görünümünü ve sonra uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosunu gösterebiliriz. DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1.860.000.000.000.000 TL toplanır.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A. X.TOPLAM 220.000 TL dan dönem içi nakit çıkışlarını çıkarttığımızda 120.000 13.610.763.945.763.000 480.1. Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 4.000 14.883. Diğer Nakit Girişleri C.

000) . Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları a) Diğer faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 4.000 87. Duran varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a)Araştırma ve Geliştirme Giderleri b)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer giderler (-) 3. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 9.000 600.000 1.000 20.000 220.000) 480.590.000 (400.000 (310.000) (50.000 1. Finansman giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5.000 131.d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan ) Artışlar (-) e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalışlar (-) 2.000 110.670.000 20. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit çıkışı a) Olağandışı Gider ve Zararlar b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar(-) 6. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) 550. Ödenen Temettüler 11.000. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri a) Menkul kıymetler Anapara Ödemeleri b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c)Diğer ödemeler 8. Diğer Nakit Çıkışları D.000 1.000) 145.000 20.000 87.000 (90.310.

Gelir tahakkukları hs. Şüpheli alacaklar Karşılığında Artış (azalış) (+) c. Diğer dönen varlık (artışları) azalışları h. Stoklardaki (artış) azalış e. ANONİM ŞİRKETİNİN 1.000 50. artışlar (+) k. Gider tahakkukları hs. Maddi Duran Varlık Satış (karları) zararları h.12. azalışlar (+) g.000) 50. Ticari Alacaklardaki (artış) azalış c. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) 120. Reeskont Faiz Gelirleri e. Ticari Borçlar (net) artış (azalış) ı.19-2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU (000TL) A.000) (200. Faaliyetlerle ilgili dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişiklikler a.500 933.000 655. Diğer Borçlar net artış (azalış) i.000 25.000) 50. Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış (azalış) (+) d.000 .000 (262.E. Amortisman ve Tükenme Payları (+) b. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMI 1.000 (110. Gelecek aylara ait giderler h. Diğer Alacaklardaki (artış) azalış d.1. Alınan avanslar artış (azalış) (20. Gelecek aylara ait gelirlerin döneme ilişkin payları (-) j.000 610. X. Gelir tahakkukları h.artış f.19-2-31. Reeskont Faiz Giderleri f. artışlar (-9 3.500) (40.000 Uluslararası uygulamalara uygun nakit akım tablosu ise net yönteme göre şu şekilde düzenlenir. Mali Duran Varlık Satış (karları) zararları g. Gelecek Aylara İait Giderlerin Döneme İlişkin Payları(+) ı. DÖNEM NET kARI 2.000 (100.000) 45. Dönem net karının nakit esasına dönüştürülmesi için gerekli düzeltmeler a.000 540.000) 60. Menkul kıymetlerdeki artışlar b.

000 (30. artış (azalış m.000) (280.000 480. artış (+) o.000 100.000 160. Maddi Duran varlık alışları (-) 3. Ödenecek Vergi ve Yükümlülüklerdeki artış (azalış) l. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI 1. Nakit akım tablosunun yorumu ile. Ödenen temettüler (-) D.000) 120. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAK (KULLANIMLARI) 1.) 5. Hisse Senedi İhraç Primleri (+) 7. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (131. Uzun vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 3. DÖNBM BAŞI NAKİT MEVCUDU F.000) 59.000) (280. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI E.000 (1.000) Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra.j.000 120. Gelecek aylara ait gelir hs. Borç ve gider karşılıkları ver. Cari Dönemde ödenen peşin vergi n. Uzun vadeli alacaklardaki artışlar b. Gider tahakkukları hs.000 150.500 (200. Diğer Duran varlıklara ilişkili nakit kaynak (kullanımlar a. Alınan avanslar artış (azalış) k. azalış B. Kısa vadeli diğer borçlardaki artış (azalış. Maddi duran varlık satışları b.000 237. Diğer duran varlık artışları C. Maddi olmayan duran varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları 4. Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki artış (azalış) 4.000. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların . Mali Duran Varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımlar) a.000 600. Özel tükenmeye tabi varlıklarla ilişkili nakit kaynak (kullanımları) 5. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. Maddi Duran varlıklara ilişkin nakit kaynak (kullanımları) a. Sermaye arttırımı (+) 6.000) (1. Kısa vadeli mali borçlardaki artış (azalış) 2. Mali Duran Varlık alışları (-) 2.000) (77.050.000 98.000) (840.000) 70. Mali Duran varlık satışları (+) b.000) (10.

Yatırım faaliyetleri ve faaliyetleri mali duran varlıklara ilişkin nakit giriş ve çıkışlarını. Finanman faaliyetlerinin ayrı olarak gösterilmesinin amacı işletmeye sermaye sağlayanların işletmenin gelecekteki nakit akışı taleplerinin tahmin edilmesine olanak sağlamaktır. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar. Ayrıca finansman faaliyetleri dışında kalan ödemeler için düzenlenen futures sözleşmeleri. swap sözleşmelerine ilişkin nakit girişleri ve nakit çıkışları bu grupta gösterilir.000 TL lık para girişi. mali duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıkların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri kapsar.(64) NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM DÖNEM CARİ I.000. forward sözleşmeleri.Net satışlar (+) b. İşletmeler . Ancak diğer olağan ve olağandışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve karlar ile gider ve zararlar net karın veya zararın oluşumunu etkilediğinden bu kalemler işletme faaliyetleri bölümünde gösterilir. esas faaliyeti ve diğer faaliyetlerinden oluşur. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları tutarı dış finansman kaynaklarına ihtiyaç duymadan borçlarını geriye ödeyebilmesinin. Alınan . OLAĞAN DIŞI FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. Alınan Sipariş avanslarındaki Artışlar (+) e. temettülerin ödenmesinin ve yeni yatırımların yapılabilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesinde temel göstergedir. Yatırım faaliyetleri.option sözleşmeleri. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler. İşletmeler işletme faaliyetlerine.945. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 3’E GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu standardın amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri. sermaye azaltımı dolayısıyla nakit çıkışları. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finanasman politikası yönlendirilmektedir.nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir. borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ve finansal kiralamadan kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları finansman faaliyetleri grubunda gösterilir.sipariş avanslarındaki Azalışlar (-) . Nakit kullanım yerlerine baktığımızda. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır.883..işletmenin yatırım ve finansman faaliyetleri dışında gelir yaratan. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) c: Ticari Alacaklardaki Azalışlar (-) d. Nakde Eşdeğer Varlıklar yüksek derecede likit varlıklar olup hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riski bulunan kısa vadeli varlıklardır. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI A. 5. özkaynaklar ile yabancı kaynakların oluşmasına ve bu kaynaklarda meydana gelen değişikliklere ilişkin faaliyetlerden oluşur.000) sağlanmış olduğunu saptıyoruz. Hisse senedi ve diğer özkaynak araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri. Bu standartda ek olarak yayınlanan nakit akım tablosu formatı aşağıdaki gibidir. işletmeye dönem içinde brüt 14. işletme faaliyet kapasitesinin sürdürülmesinin. işletme faaliyetleri. Döneme ilişkin nakit akışlarının tahmin edilmesinde ve bütçelerin hazırlanmasında kullanılır. maddi duran varlıkların satışından sağlanan nakit girişlerini.(63) Örnek işletmeye baktığımızda. Finansman faaliyetleri. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. para çıkışlarının büyük bir kısmının işletmenin cari faaliyetlerinin sürdürülmesi için kullanılmış olduğu görülmektedir. İşletme gelecek yılda sermaye arttırımını veya borçlanmayı düşünmediği sürece para çıkışlarını büyük ölçüde beklenen satış tutarına göre ayarlamalıdır.000. SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT (+) a. Bu açıklamada geçen nakit kavramı nakit ve vadesiz mevduatı kapsar. maddi duran varlıkları elde etmek için yapılan nakit çıkışlarını ve üçüncü kişilere verilen avans ve borçlara ilişkin yapılan tahsilattan kaynaklanan nakit girişlerini ile üçüncü kişilere verilen avans ve borçlarla ilgili nakit çıkışlarını kapsar. olduğu ve bunun ise hemen hemen tamamının (13. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları birinci derecede işletmenin gelir yaratan faaliyetleri ile ilgilidir. para ve sermaye piyasalarından sağlanan borçlardan sağlanan nakit girişleri. İşletme faaliyetleri . Ancak.

Stoklardaki Artışlar (+) c. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Azalışları (-) 2-Dİ⁄ER OLA⁄AN GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Genel Yönetim giderleri (+) d. Olağandışı Gider ve zararlar (+) b. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki artışlar (+) h.f. MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI a. FAALİYETLERLE İLGİLİ Dİ⁄ER DÖNEN VARLIK VE Dİ⁄ER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ NAKİT AKIMLARI . OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT a. Nakit Girişi sağlamayan Gelir ve Karlar (-) B. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) g. Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerindeki azalışlar (-) 2. Araştırma Geliştirme Giderleri (+) B Pazarlama. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar (-) OLAĞANDIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) D. Satışların Maliyeti (-) b. Olağandışı Gelir ve karlar (+) b. Nakit çıkışı gerektirmeyen finansman giderleri (-) OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) C. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (+) a.Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve zararlar (-) 4. Nakit girişi sağlamayan gelirler ve karlar 2. Finansman Giderleri (+) b. Diğer Olağan gelir ve Karlar (+) b. FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. satış ve Dağıtım Giderleri (+) c. Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar B . Amortisman ve Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 3. Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-) g. DİĞER FAALİYETLERDEN OLA⁄AN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) a. Stoklardaki Azalışlar (-) d. Ticari borçlardaki azalışlar (-) f. Ticari Borçlardaki Azalışlar (alımlardan kaynaklanan) (+) e. OLAĞAN FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI 1.

ÖDENEN TEMETTÜLER (-) 4. Günümüzde fon akım tabloları içinde en çok kullanılan ve gerek uluslararası muhasebe standartlarında . UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. ancak daha uzun dönemler içinde hazırlanabilir Bu tablo. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 6. MADDİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 3. SERMAYENİN AZALTILMASI (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) IV. MALİ DURAN VARLIK ALIŞLARI (-) 2. MADDİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 3. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ (+) B. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (-) 2. NAKİT ARTIŞI (AZALIŞI) V. genel anlamdaki fon akım tablosuna ve net çalışma sermayesindeki değişim tablosuna göre. fon kavramını daha dar anlamda ele almakta ve yalnızca nakdi değerlerdeki değişmeyi açıklamaktadır. Genellikle bir hesap dönemi için düzenlenir. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) 4. SONUÇ Nakit Akım tablosu. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT (+) 1. DİĞER DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT B. DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ⁄ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN ÖDEMELER (-) Önceki Dönem karından ödenen Peşin vergiler İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) II. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 2. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI (-) 1. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KAYNAKLARI (KULLANIMLARI) A. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ARTIŞLARI (+) 3. işletmenin gelecekteki nakit giriş ve çıkış tahminlerini gösteren bir tablodur. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT 1. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDAKİ ARTIŞLAR (+) 5. DİĞER DURAN VARLIK ARTIŞLARI (+) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NET NAKİT KAYNA⁄I (KULLANIMI) III.Dönen varlık artışları (-) Dönen varlık azalışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak artışları (+) Kısa vadeli yabancı kaynak azalışları (-) E. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT KULLANIMLARI (-) 1. SERMAYE ARTIŞI (+) 4. MALİ DURAN VARLIK SATIŞLARINDAN SAĞLANAN NAKİT (+) 2.

Nakit Akım tablosu.g.g.587-588 27 Üstünel Bülent. 285 7 Akdoğan Nalan.582 21 Üstünel Bülent. Finansal Yönetim.1995. Denet Yayıncılık.580 20 Üstünel Bülent. S.431 3 Ataman Ümit.S. hemde geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında.e S:588 .g.Tenker Nejat.A.1994.g.e.e.lu standart) nakit akım tablosunun düzenlenmesi önerilmektedir. Ancak 1987 yılında yürürlüğe giren ve bir çok ülke uygulamasını da etkileyen ABD’de FASB’ın 95 no. A. dönemin gelir tablosu ve kar dağıtımının bilinmesi gerekir Ayrıca ilgili hesaplardaki nakit hareketi gerektirmeyen işlemlerin saptanarak bunların ait olduğu tutarlardan çıkarılması veya hiç dikkate alınmaması gerekiyordu.1997. S585-586 25 Üstünel Bülent.g. gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. gerek yönetime gerekse diğer işletme ilgililerine önemli bilgiler sunmaktadır.1995 S:579 12 Akdoğan Nalan. Nakit akım tablosunun yorumu ile.1997. 8. Nakit akım tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarını kendi özellikleri ve yapısına en uygun şekilde rapor ederler.586-587 26 Üstünel Bülent.g.g.53 18 Akgüç Öztin. A.e.e. Finansal Yönetim.583 22 Üstünel Bülent.e. Mali Tablolar. Türkmen Kitapevi.e.g. o dönemde hangi kaynaklardan para sağlandığı ve bunların nerelere kullanıldığı değerlendirilerek finansman politikası gözden geçirilmektedir.(67) Türkiye 3 numaralı standardının amacı belli bir muhasebe döneminde işletmelerin nakit ve nakde eşdeğer varlıklarında meydana gelen değişiklikleri işletme faaliyetleri.Sayı:196. 1996.Kanada 1540 no. 8:286-288 17 Berk Niyazi. A. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. Mali Durum Tabloları ve Analiz Yöntemleri. para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde. A.lu standart.Arat Mehmet Emin.Tenker Nejat. faaliyetlerin neden olduğu nakit çıkışları ise ayrı olarak kullanımlar arsında gösteriliyordu.lu Nakit akım tablosu standardı net yöntemi benimsemiştir.1982.g. 252 5 Karakoyunlu Yılmaz. İstanbul.Tenker Nejat.gerekse bir çok ülke standartlarında (Amerika FASB-95 no. A.Arat Mehmet Emin. İşletmeler işletme faaliyetlerine. işletme faaliyetleri. itfa payları. İstanbul.e. 8:288 13 Ataman Ümit.g. A. İstanbul.585 24 Üstünel Bülent.g.e.g. 8:253 15 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.A.g.e..g.(66) Nakit akım tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini izleyen iki dönemin bilançoları. Nakit akım tablosu düzenlendikten sonra. A. 8. Önder Sezgi'ye Ait Makale. İstanbul. A. 8:191 19 Üstünel Bülent. A. A.e.e.e. 8. S.Net Yöntemde ise faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermekte dönem sonucundan (dönem karı ve zararından) hesaplara başlamaktadır. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenlenmesinde daha ayrıntılı bilgi vermesi ve nakit bütçelerinin hazırlanmasına veri vermesi bakımından brüt yöntem tercih edilmektedir. S:12 4 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.g. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olur.1994 S. S:286 8 Durmuş Ahmet Hayri.g. Mali tablolar Tahlili.e.e.43 6 Akdoğan Nalan. A.g. 8:244 9 Durmuş Ahmet Hayri.(65) Nakit Akım tablosu. sözkonusu tablonun incelenerek yorumlanması aşamasına gelinir. Burada dönem karı alınmakta ve bu tutara nakit akışına neden olmayan amortisman giderleri karşılık giderleri.e. A. 8584-585 23 Üstünel Bülent. Nakit akım tablosunun düzenlenmesinde iki esastan hareket edilir. S:253 Naki 10 Durmuş Ahmet Hayri. finansman ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını direkt yöntemde brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana gruplar altında raporlarlar.(68) 1 Vergi Dünyası. müşteriler adına yapılan nakit giriş ve çıkışları. 8:253 16 Akdoğan Nalan.Arat Mehmet Emin. İstanbul. 8.258 14 Durmuş Ahmet Hayri-Arat Mehmet Emin.g. A. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı.e. S. bir faaliyet dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları.. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi. İSMMMO Yayın No: 10. duran varlık satış karları veya zararları. Ancak. devir hızı yüksek tutarları büyük ve vadeleri kısa olan kalemlere ilişkin nakit giriş ve çıkışları net yönteme göre raporlanır.e. İstanbul. Bu bilgiler işletmenin finansal durumu ve nakit ve nakte eşdeğer varlıkların tutarı üzerinde etkilerini gösterirken aynı zamanda bu faaliyetler arasındaki ilişkileri değerlendirmek içinde kullanılır.Tenker Nejat. 8. Türkmen Kitapevi İstanbul. İstanbul. A. Türkmen Kitapevi İstanbul. Dönem sonunda Düzenlenen Mali Tablolar. Brüt yöntemde faaliyetlerden sağlan nakit girişleri kaynaklar arasında. Avcıol Matbaası. 8:252-253 11 Üstünel Bülent. döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile peşin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkartılmakta ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler toplamdan çıkartılmakta. gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapılmakta ve finansman politikası yönlendirilmektedir. S. A. yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımları ve finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımları olarak gösteren tablodur. yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırarak nakit akış tablosunda nasıl sunulacağını açıklamaktır İşletmeler . A. Muhasebede Dönem 8onu İşlemleri..1997 2 Ataman Ümit.S.

1997 65 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat.e. 1997 6. 32 Üstünel Bülent.e. A. Ataman Ümit.A. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1.e. İSMMMO Yayınları No 10.1996 4. S.e.g.e. TMUDE8K 8ERI N0:1. S:602 45 Üstünel Bülent.g. 8:349 7.g. S:627 60 Akdoğan Nalan.625-626 58 Üstünel Bülent A. 8:285 66 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. Türkiye Muhasebe Standartları. İstanbul.g. 1995 9..g.Tenker Nejat. 8:252-255 62 Akdoğan Nalan. bundan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları tabloda B-8 Diğer Nakit Girişleri bölümünde gösterilir. İstanbul. Ankara. S. Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolar. S590-591 31 Duran varlıklardaki hareketler işletmenin yatırım faaliyetleriyle ilgili olup. devam eden işlerle ilgili olanlardır. A.g.g. S:601 43 Üstünel Bülent.g.e.g. Ankara. A.g. İstanbul.g. 8:627 59 Üstünel BülentA.e.e.A. S599-600 41 Üstünel Bülent. Denet Yayınları. Mali Durum tabloları ve analiz Yöntemleri.g. S: 622-623 57 Üstünel Bülent. A.g. Türkmen Kitapevi. S:591 33 Üstünel Bülent. A. 8:324-328 61 Akdoğan Nalan.g. A. A. A.e.g. A.e.e. Durmuş Ahmet Hayri.A. A.e. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar Oran Analizi. Finansal yönetim. İstanbul.28 Üstünel Bülent.g. A. A.g.1994 2.g. 8:349 64 Türkiye Muhasebe Standartları .g.e. A. İstanbul. S. 8:286 67 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. A. Arat Mehmet Emin. 8:593 34 Üstünel Bülent.588-589 29 Üstünel Bülent. A. Karakoyunlu Yılmaz.e. İstanbul. 1997 3.e.1995 5. Üstünel Bülent.g.Tenker Nejat. A. Avcıol Matbaası. A.e.618-620 53 Üstünel Bülent. 8:594-595 36 Yıllara yaygın inşaat ve onarım Hakedişlerindeki artışlar.A.e. İstanbul.615 50 Üstünel Bülent. S.g. A. A. A. Ataman Ümit. A. A.e.e.615 51 Ustünel Bülent. S596 39 Üstünel Bülent. S.616-617 52 Üstünel Bülent. 8:603-608 47 Üstünel BülentA.g. Muhasebe’de Dönem sonu İşlemleri. A. Öztin Akgüç.e.e. S:601 42 Üstünel Bülent. S602 44 Üstünel Bülent.g.e.603) 46 Üstünel Bülent.g.e.e.e. S.620-621 54 Üstünel Bülent.g.g. S:622 55 Bkz. Berk Niyazi. A. S595 38 Üstünel Bülent.e.Tenker Nejat.598-599 40 Üstünel Bülent. A. 8:324-328 68 Akdoğan Nalan-Tenker Nejat. A.g.e. S589-590 30 Üstünel Bülent. Mali Tablolar Tahlili. S. A.611-614 49 Üstünel Bülent.g.Tenker Nejat. Akdoğan Nalan.e. A.e. İstanbul.1994 8. TMUDESK Seri No:1.e. 1982 7.g. A.609-611 48 Üstünel Bülent.e. 8: 328-342 63 Akdoğan Nalan Tenker Nejat A. Türkmen Kitapevi. Finansal Yönetim. Vergi Dünyası Dergileri 10.e. S.1997 . Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No :1 ve Bkz Seri XI Tebliğ No:2 Ek:2 56 Üstünel Bülent. S.g.e.g. S. Türkmen Kitapevi. S593-594 35 Üstünel Bülent.g.g.e.g.g.e. 37 Üstünel Bülent. S.g.e. Mali Tablolar.e.g.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->