Osmangazi Tıp Dergisi 2007; 29(3):162-170 Tıp Tarihi CUMHURİYETİN İLK ONBEŞ YILINDA SAĞLIK HİZMETLERİ (1923

-1938) HEALTH SERVICES DURING THE PERIOD OF FIRST 15-YEAR OF TURKISH REPUBLIC (1923-1938)
1

Mustafa Yahya Metintaş, 2Ömür Elçioğlu ÖZET

Türkiye’nin yabancı işgalinden kurtularak, bağımsız bir Türk devletinin kurulması, yeni bir devletin kurulmasının ötesinde, ulusçuluk ve halkçılık prensipleri çerçevesinde toplum ve devlet yaşamında daha önce bilinmeyen bir anlayışı da içermektedir. Bu anlayış, devletin toplumun hizmeti için var olduğu prensibi olup, bu anlayış 1923’ten itibaren kurulan Cumhuriyet hükümetlerinin izledikleri politikaların temelini oluşturmuştur. “Ulusa hizmet” prensibinin açık bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı ve böylece izlenebildiği alanlardan biri ve belki en önemlisi sağlık hizmetleri olmuştur. Osmanlı Devletinde sağlık işleri “Dahiliye Nazırlığı” na bağlı “Sıhhiye Umum Müdürlüğü” tarafından yönetiliyordu. 23 Nisan 1920’den on gün sonra çıkarılan yasa ile “Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilliği” kuruldu. Böylece yetki ilk kez bir bakanlık düzeyine çıkarıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra sağlık hizmetleri hızlı bir planlama sürecine girmiş, geniş bir örgütlenme ile halk sağlığı hizmetleri, tanı ve tedavi hizmetleri olarak gelişmeye başlamıştır. Bir sayısal örnek olarak 1923’te 554 olan hekim sayısı 1940’da 2378’e ulaşmıştır. Cumhuriyetin ilk 15 yılında sağlık alanında yapılanlar uluslararası ölçekte bir sağlık devriminin gerçekleştirilmesidir. Bu yazıda sağlık hizmetleri için söz konusu 15 yıllık dönemdeki değişim nicel verilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, sağlık, halk sağlığı

SUMMARY
The establishment of indepenedent Turkish Republic via rescuing aliens occupation have achieved a new mind including nationalism and populism in all respect of social life. This new mind was that being a state means to serve its people and this vision occured in the political programs of all governments from 1923. The one and maybe the most important field for the process of this new mind, serve to nation, was relating to the health services. During Otoman Impire, a general directory of health depends on ministery for internal affairs was responsible of health services. After establishment of the first Turkish Parliement in 1920, the ministry of Health was settled by a related law with number 3. After the establishment of Turkish Republic, health services became to improve in a rapid progress with planning and carrying out as the services of public health, diagnose, scanning, and therapeutic implications. As an example, there were 554 medical doctors in 1923, in 1940 this number reached to 2378. The accomplishment during the first 15-year period was a real revoluation on the health of Turkish people. This article is subject to the changes on health services during the period mentioned above through quantitative data. Key words: Türkish Republic, health, public health
__________________________________________________________________________________________ Yazışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tıp Fakültesi Tıp
1 2

Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Eskişehir Telefon: 05.355.632.856 Faks: 0 222 239 47 14 e-posta: metintas@ogu.edu.tr
Geliş Tarihi Kabul Ediliş Tarihi :30.07.2007 :07.08.2007

162

1923’ten itibaren kurulan Cumhuriyet hükümetlerinin izledikleri politikaların temelini oluşturmuştur. II. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışından on gün sonra. Böylece Osmanlı Devleti döneminde bir genel müdürlük ile yönetilen sağlık işleri. trahom. Yani sağlık hizmetleri bir genel müdürlük düzeyinde götürülüyordu. ilk kez bir bakanlık düzeyine çıkarılmış oluyordu (2). Cumhuriyetin eşit yurttaşları vardır. sıtma nedeniyle kimi bölgelerde köylülerin hasat bile yapamayacak kadar bitkin düştükleri kayıtlara girmiştir (1). Anadolu nüfusunu oluşturan yaklaşık 13 milyon kişinin 2 milyonu dış göç. Hatta bazı bölgelerde yaşayan nüfusun % 80’ine yakınının çeşitli hastalıklardan yakındığına dair tespitler yapılmıştı. “devletin toplumun hizmeti için var olduğu”. Bu yapılanma içinde halk. Söz edilen bu göreve. Öyle ki Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’daki toplam 13 milyon nüfusun yarıya yakını hastaydı. frengi gibi salgın hastalıklar Anadolu’da yaygındı. Cumhuriyet Öncesi Dönem Sağlık Hizmetleri Yirminci yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devletinde sağlıkla ilgili bir bakanlık yoktu. başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucu kadrosunun. 3 Mayıs 1920 gün ve 3 sayılı Kanunla “Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti” kuruldu (1929 yılında bu isim “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti” adını aldı). Ekonomik sorunlar içindeki devlet sağlık hizmetlerine yeterince ödenek ayıramıyor. Bu anlayış. dolayısıyla bilimsel gelişmelerin sağlık alanına getirdiği yeniliklerden yararlanılamıyordu. Nihayet yurttaşların en temel haklarından biri “temel yaşam ve sağlık” hakkıdır. pek çok hastalıkla uğraşmak zorundaydı. Sağlık koşullarının iyileştirilmesine. bağımsız bir Türk devletinin kurulması tarihte yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır. yeni bir devletin kurulmasının ötesinde. Meşrutiyet döneminde kısmen tartışılmaya başlanan yepyeni bir anlayışı da içermektedir. çiçek. ulusçuluk ve halkçılık prensipleri çerçevesinde toplum ve devlet yaşamında daha önce bilinmeyen. sağlık hizmetleri alanındaki çağdaş anlayış ve hizmetlerin yakalanmasıyla modern devletin unsurlarından birinin daha elde edileceği düşüncesini taşıdıkları rahatça görülür. Milli Mücadele döneminde Bakanlık iki katlı bir eski 163 . Cumhuriyetin ilk 15 yılı yakından incelendiğinde. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında başlandı. Bu yeni dönem.Devlet – Toplum İlişkisinde Yeni Anlayış Kurtuluş Savaşıyla Türkiye’nin yabancı işgalinden kurtularak. “Ulusa hizmet” prensibinin açık bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı ve böylece izlenebildiği alanlardan biri ve belki de en önemlisi sağlık hizmetleri olmuştur. O yıllarda o kadar ilginç gözlemler olmuştur ki. Bu anlayış. Adnan Adıvar seçildi. tifo. sıtma. yurttaşların hakları vardır ve bu haklar ancak ulusa hizmet prensibiyle işler hale gelebilir. Artık reaya yoktur. verem. tifüs. kolera. 2 milyonu ise iç göçe uğramıştı. o dönemdeki uygulanma gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Dr. Sağlık işleri “Dahiliye Nazırlığı”na bağlı “Sıhhiye Umum Müdürlüğü” tarafından yönetiliyordu (1).

salgın hastalıkları etkisiz kılarak toplum sağlığının iyileştirilmesi. üç ana başlıkta toplanabilecek hedeflerle sağlık sorunlarına ilişkin çözümler üretilmesi planlanmıştır: 1. nüfus artışının sağlanması.Ankara evinde faaliyete başladı. 1 Mart 1922 tarihinde. Cumhuriyet yönetiminin ilk on beş yılı içinde sağlık alanında yapılacak devrimci atılımların habercisi olmuştur. Bunlar. kendi el yazısı ile 1925 yılında hazırlanan Cumhuriyetin sağlıkla ilgili ilk çalışma programında. sağlıkla ilgili yasaları yapmak 164 . ölüm oranının düşürülmesi. ama bir yandan da önderlikle birlikte geleceğin programını oluşturdular (Resim 1). 1923’te devletin sağlık teşkilatı özet bir çerçevede şöyle idi: Merkez ve Taşra Teşkilatı. Planlama yapmak. Taşrada ise sağlık müdürlükleri vardı. Ankara. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. Sicil Dairesi ve Muhasebe ve Evrak Kalemi. Mustafa Kemal’in bu konuşması.Yıl. Erken Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri 1923 yılına kadar Kurtuluş Savaşının olağanüstü koşulları içinde ve daha çok askeri alanda yürütülen sağlık hizmetleri. TBMM’yi açarken yaptığı konuşmada o dönemde oluşan yeni sağlık anlayışını şöyle dile getirmiştir: Kişi ve toplum sağlığına yönelik yakın hedefleri. hükümet ve belediyenin karantina tabiplikleri ile sıhhiye memurlarından ibaretti. 1973. Resim 1: Ankara Hacı Bayram Semtinde 1923 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Vekaleti Binası (İlk Sağlık Bakanlığı Binası) (Sağlık Hizmetlerinde 50. 1925 yılında Sağlık Bakanlığı’na atanan ve sonraki dönemin sağlık hizmetlerine damgasını vuran Dr. Cumhuriyet kurulduktan sonra hızlı bir planlama sürecine girmiş ve gelişmeye başlamış. devlet sağlık örgütünü esnek ve yaygın hale getirmek. böylelikle ulus bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli duruma getirilmesi amacımızdır (3). Mustafa Kemal. Bir bakan ve iki bakan yardımcısı toplam personeli oluşturdu. Refik Saydam tarafından. s: 39). “milletin sağlığının korunması ve daha sağlıklı hale getirilmesi. İdari ve hukuki çalışma (mevzuat). Üç kişilik bu bakanlık kadrosu ağırlıklı olarak Milli Mücadele’nin askeri sıhhi hizmetlerini koordine ettiler. yeni bir anlayış ve güçle merkez ve taşra örgütü şekillenme sürecine girmiştir. Ankara Merkez’de üç daire vardır: Sağlık Dairesi.

Bunların belli başlıları tarih sırasına göre şunlardır (4): 1. sağlık memuru ve ebe yetiştirmek. 10. 4. Genç Cumhuriyetin sağlık sistemi adeta yeniden yapılandırılmış ve örgütlenmiştir.2. 1927 Tarih ve 992 Sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Mısli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya laboratuarları Kanunu. 7. numune hastaneleri. 15. 1927 Tarih ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleri ile Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun. verem. 1926 Tarih ve 1262 Sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanun. Kurumsallaşma: Bakanlık merkezini organize etmek. 11. Öyle ki on üç yıl içinde sağlık sisteminin kuruluş ve örgütlenmesi amacıyla bakanlık tarafından 50 yasa ve 18 tüzük hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 1926 Tarih ve 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun. Bu dönemde. 1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun. sağlık merkezleri. Personel temini: Bakanlık merkez kadrosunun oluşturulması. Hekimlik mesleğinin uygulama kuralları düzenlendi ve 165 . 12. 1926 Tarih ve 927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun. 1933 Tarih ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun. İdari Çalışmalar: Yukarıda konu edilen yasalar ile Cumhuriyet döneminin sağlık örgütü esas olarak şekillendirildi. 14. 1935 Tarih ve 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları Kanunu. 5. 1933 Tarih ve 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu. 16. 1936 Tarih ve 3039 Sayılı Çeltik Ekim kanunu. sıtma. 1934 Tarih ve 2821 Sayılı Seyyar Tabiplerin Vazifeleri Hakkında Talimatname. 1930 Tarih ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu. Hıfzısıhha okulu ve hıfzısıhha enstitüleri kurmak. 1936 Tarih ve 3017 Sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu. trahom. 2. hekim. 6. 8. Osmanlı Devleti döneminde sağlık mevzuatıyla ilgili ciddi bir etüd ve/veya çalışma olmadığı için 1923 – 1938 yılları arasında “Sağlık Mevzuatı” çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. 13. 1926 Tarih ve 839 Sayılı Sıtma Mücadelesi Hakkında Kanun. 1928 Tarih ve 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu. sağlık istasyonları. doğum ve çocuk bakımevleri açmak. frengi ve kuduz gibi önemli hastalıklarla savaş ekipleri kurmak. 9. 3. 926 Tarih ve 826 Sayılı Etibbanın Sıtma Enstitülerinde Staj Mecburiyeti Hakkındaki Kanun 3. sağlık örgütünü köylere yaymak.

sağlık mesleklerinin nasıl yürütüleceğine dair kanun” Cumhuriyetin en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilebilir. 166 . Refik Saydam’dır (Resim 2). Dr. Bu dönemde sağlık alanında yapılan bütün çalışmalara ve devletin sağlık örgütünün yapılanmasını başaran kişi Dr. Hatta bu alan. Koruyucu Hekimlik Görevleri. Cumhuriyet’in ilk 15 yılı içinde nüfusun %90’ından fazlası kırsal kesimde yaşadığı için sağlık örgütlenmesinin kilit noktasında Sağlık Bakanlığı’ nın kırsal bölgelerdeki temsilcisi durumunda olan hükümet tabipleri bulunmaktadır. Serbest çalışan hekimlerle diş hekimlerinin. Sağlık Yöneticiliği Görevleridir. o dönemin uluslararası alanda en ileri sağlık yasalarından biriydi. Refik Saydam ve Bakanlık Çalışma Masası. Adli Hekimlik Görevleri. ilk kez hizmete açılmıştır denebilir. 4.hekimlerin görev . Refik Saydam tarafından sivil yönetime paralel olarak kurulan sağlık örgütü. ebelerin mesleki çalışma kuralları saptandı. 3. 1928 yılında. eczacıların. Cumhuriyet yönetimi kırsal kesim sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Yasa o denli toplumsal bir yayılım taşıyordu ki.çalışma koşulları belirlendi. Orta Doğu ve Türkiye’ye komşu ülkeler dahil bir çok Avrupa ülkesinde benzer bir umumi yasa yoktu. İyileştirici Hekimlik Görevleri. Nüfusa ve hizmetin azlığına . Sovyetler Birliği hariç Yakın Asya. yasanın bakanlığın görevlerini belirleyen 18 maddesinden 15’i “koruyucu sağlık hizmetleri” ile ilgiliydi. illerde valiye bağlı ve onun sağlık işlerinde danışmanı olan sağlık müdürü ile ilçelerde kaymakama bağlı ve kaymakamın danışmanı olan hükümet tabibinden oluşmaktadır.çokluğuna bakılmaksızın her ilçeye bir hükümet tabibi atanmıştır. “Tebabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” adı ile çıkarılan ve halen yürürlükte olan “1219 sayılı. Hükümet tabibinin pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevler dört ana başlık çerçevesinde toplanabilir: 1. Resim 2: Dr. merkezde Sağlık Bakanı ve Bakanlık Örgütü. Ayrıca 1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasası. 2.

5 – 10 yataklıdır. 1932’de 177’ye. modern donanımlı hastanelerdi. Ülkeye yaygın 150 ilçede. Küçüklü büyüklü bütün yerleşim birimlerine hastane hizmeti götürülmesi çok güçtür. Malatya. Çorum. 1936’da ise İstanbul Haydarpaşa’da hekimliğin bütün uzmanlık dallarını içinde toplayan Numune Hastaneleri kuruldu. 22 olan dispanser sayısı 339’a çıkarıldı. Ankara. Bu tür sağlık evlerinin gelişmiş bir örneği. ilk defa Etimesgut’ta 1932’de açılan “İçtimai Hıfzısıhha Numune Dispanseri” idi (5). Muayene ve tedavi evlerinde hasta muayenesi ücretsiz olup. Bu nedenle hastanesi bulunmayan yerlerin sağlık hizmeti ihtiyacını bir ölçüde karşılayabilmek için “muayene ve tedavi evi” adı altında sağlık hizmeti ünitelerinin kurulmasına karar verilir. Numune Hastaneleri. 1922 yılında 100 olan hastane sayısı. yoksul hastaların ilaçları da parasız verilirdi. yatılı-ayakta-poliklinik mesaisi olarak tedavi eden tam teşekküllü. 7127 olan yatak sayısı 10646’ya. Beş yataklı olanlarda hükümet tabipleri. ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti ile parasız ilaç veren dispanserler kuruldu (Resim 3). Adından da anlaşılabileceği gibi. Balıkesir. Erzurum. 1925 yılından itibaren Ankara. 10 yataklı olanlarda ise ayrı bir hekim görevlendirilmiştir. eşek ya da kağnı ile köyleri dolaşarak hastalık taraması yaptılar. Resim 3: A. 1924 yılında Ankara. Türkiye’ye özgü bir uygulama ile hekimler at. Muayene ve Tedavi Evleri. Adana. bu modern nitelikli hastaneler kanalıyla ülke çapında sağlam bir model yaratılmaya çalışıldı (7). Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan muayene ve tedavi evlerinin sayısı. Ayvalık Sağlık Merkezi. Cumhuriyet yönetiminin çok önem verdiği nüfus siyasetinde ve doğum öncesi ve doğum sonrası anne – çocuk sağlığının korunmasında kayda değer hizmetler verdi (6).Yıl. Diyarbakır ve Sivas’ta. Bu merkezler.Hizmet Çalışmaları: Sağlık hizmetlerini köylere dek yaymak için “seyyar tabiblik” uygulaması getirildi. uzman kadrolu. Bu amaçla 1924 yılında 150 ilçe merkezinde muayene ve tedavi evi kurulması kararı alındı. 1973). Erzurum ve Kars’ta doğum ve çocuk bakım evleri açıldı. Diyarbakır Trahom Mücadele Merkezi (Sağlık Hizmetlerinde 50. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. Konya. 1936’da 180. Dispanserlerde 1922’de 189 yatak varken bu sayı 1932’de 1318 oldu. B. 167 . 1942’de 200’ü bulmuştur.

Merkez 168 . dışarıdan getirilenler dahil 1940 yılında hekim sayısı 2378 (1923’e göre 17 yılda 4 misli)’e. hemşire sayısı 405’e ulaşmıştır (8). 60 eczacı. Hekim başına düşen nüfus 1923 yılında 30. konuyu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olan Dr. Buradan yetişen doktorlar. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi. 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile hizmete başlamıştır. sağlık sorunlarının bilimsel incelemesini yaparak. Bu konuda 1937'de çıkarılan bir kanun bu meselenin çözümlenmesinde başlangıç oluşturdu. hastalıklarla savaşımda yöntem belirleyecek. bu konudaki girişimlerin savaşın sonuna kadar ertelenmesine neden oldu. İbni Sina ve Yüksek İhtisas Hastanelerinin bulunduğu yerde tıp fakültesinin kurulması için kanunun hazırlanmasını istedi. Böylece 9. aşı ve serum araştırması yapıp üretecek. Eğitim Çalışmaları: Doktor sayısını arttırmak amacıyla tıp eğitimini özendirici kararlar alındı.1937 tarih ve 3228 sayı ile Ankara'da ikinci tıp fakültesinin açılmasına ait kanun çıkartıldı (10). Almanya'dan Ülkemize gelen seçkin hocaların katkısı ile yeniden yapılandırılan İstanbul Tıp Fakültesi’nden yılda 150 – 250 hekim mezun oluyordu. Refik Saydam'la görüşerek Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü karşısındaki şimdiki Morfoloji. zorunlu hizmet yaparken.Sağlık Bakanlığı 1923 yılında tüm ülkede 554 hekim. yeni bir Tıp Fakültesi'nin kurulması kaçınılmaz olmuştu. 1933 üniversite reformu ile Darülfünun’un kapatılması ve onun yerine İstanbul Üniversitesinin kurulması ile ülkemiz modern anlamda ilk yüksek öğretim kurumunu ve ona bağlı olarak faaliyet gösteren ilk tıp fakültesini kazanmış oldu. II. İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmek isteyen öğrencilerin sayısı artınca. ebe sayısı 400. Ancak II. Gelir düzeyi düşük başarılı öğrencilerin de tıp eğitimi almasını özendirecek tedbirler uygulamaya konuldu. Ankara’da. Sıhhiye Vekaleti’nin gösterdiği yerlerde hükümet tabibi olarak mecburi hizmetlerini yaptılar. Hekimlere zorunlu hizmet yükümlülüğü getirilerek ülkenin ücra köşelerinde yaşayan vatandaşların da tıp bilimindeki gelişmelerden yararlanması sağlandı. Tarihimizde modern anlamda ilk tıp okulu.000 dolayındadır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin olanakları ayrıcalıklı desteklerle arttırıldı. ücretsiz öğrenci pansiyonları. burs olanakları sağlandı. 1935 yılında hekim sayısı 1625’e. o tarihte fakülteler ilgili Bakanlık işbirliğiyle eğitim yaptığından. Mahmut zamanında 14 Mart 1827’de İstanbul’da açılan Tıphane-i Amire’dir.6. Gelişme süreci o kadar hızlıdır ki. Bu okul Cumhuriyet ilan edildiği sırada Darülfünun’a bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Başbakan’dan daha fazla ücret alıyordu (9). İkinci Tıp Fakültesi'nin açılması görüşüne inanan ve bunu Türk Tıp Encümeni'nde (kongresinde) 1927'de savunan dönemin Başbakanı İsmet İnönü. O yıllarda koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan bir hekim. sağlık memuru sayısı 1365’e ulaşmış. Anadolu’da hizmet yapan hekimlerin maaşları yükseltildi. başlangıçta hiç kaydı olmayan 202 hemşire kayda girmiştir. Bu sayı Cumhuriyet yönetiminin nasıl yetersiz bir personel kadrosu ile hizmete başladığını göstermesi açısından son derece önemlidir. İstanbul’da Leyli (yatılı) Türk Talebe Yurdu açıldı.

aynı amaçla çeşitli eğitim ve geliştirme kursları da açmıştır. yurdun değişik bölgelerinde 11 Sıtma dispanseri açıldı. Bu okul uzun süre her düzeyde sağlık personeli yetiştirdi ve halk sağlığı alanında uzmanlık eğitimi verdi. belediye. Maraş ve Siverek’te kalıcı. Bu nedenle mücadele kapsamında hastane ve dispanserlerin arttırılmasına karar verildi. 1936 yılında Ankara’da Merkez Hıfzısıhha Müessesine bağlı olarak çalışan “Halk Sağlığı Okulu” açıldı. 1925’te çıkarılan Frengi Talimatnamesi ile tedavi metotlarında modernleşme ve standartlaşma sağlandı. 1923 yılında üç milyon trahomlu hasta vardı. Gaziantep. Diğer aşı üreten kuruluşların nitelik ve üretim yetenekleri yükseltildi. Milli Türk Tıp Kongresi’nin gündemine de yansıdı. Bu savaşta tam 17 milyon insan kontrolden geçirildi. Tıp fakültesinde okuyan öğrencileri ücretsiz yatırmak ve yedirmek için 1924’te 200 kişilik Tıp Talebe Yurdu açıldı. trahom. Cumhuriyet öncesi dönemde civa buharı gibi bilimsel olmayan yöntemlerle halk tarafından tedavi edilmeye çalışılmıştı. 1927 yılında “Deri ve Tenasül Hastalıkları Tedavi Evi” adıyla birer dispanser açıldı (7). Temel Hastalıkları Hedef Alan Halk Sağlığı Hizmetleri: Cumhuriyet yönetiminin sağlık alanındaki en önemli hizmetlerinden biri de Anadolu’yu kasıp kavuran sıtma. Cumhuriyetin ilk yıllarında sıtmalı oranı bazı bölgelerde %70’leri buluyordu. Adana’da uzman hekim yetiştirecek bir Sıtma Enstitüsü. 350 km2’ lik bataklık kurutuldu. frengi gibi salgın hastalıklara karşı yürütülen mücadeledir. askeri kurum ve kuruluşlarda çalışan hekimlere 1927 yılında 3 ay süre ile sıtma kursu zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’nin sıtma savaşı. 1931’e dek iki milyon hastaya ulaşıldı. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde sağlık memuru ve ebe yetiştiren okullar açıldı. Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren Avrupa üzerinden İstanbul’a ulaşan. 5 milyonu tedavi edildi. Kararlılıkla yürütülen mücadele sonrasında 1940 yılına kadar sıtmalı oranı %11’e düşürüldü (6). özel idare. Tedavi için 70 ton kinin ilacı parasız dağıtıldı. Tıp Fakültelerinden mezun olan hekimlerle. Bu yıllarda bazı illerde nüfusun % 70’i trahomdan yakınıyordu ve trahomdan körlük oranı % 3. dergi vb yayınlarda bulunduğu gibi. Urfa. 1925 yılında başlatılan sıtma mücadelesiyle. devlet.Hıfzısıhha Müessesesi kuruldu. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesini kasıp kavuran trahom ile mücadeleye 1925 yılında körler memleketi olarak tanınan Adıyaman ve Malatya’da birer trahom hastanesi açılmasıyla başlandı.5 idi. bunun için 1000 km uzunluğunda kanal açıldı (12). 1928 yılında Adana Sıtma Enstitüsü’nün açılması ile buarad hekimlere düzenli kurslar başlatılmıştır (11). İlk olarak Ankara ve İzmir’de olmak üzere. tarihin bilinen en büyük sağlık savaşımlarından biridir. Refik Saydam başkanlığında toplanan bir komisyonca Sıtma ile mücadele kararı alındı ve bu karar 2 Eylül 1925’te Ankara’da toplanan 1. Sağlık Bakanlığı eğitim amacıyla ilgili değişik kitap. 1924 yılında Sağlık Bakanı Dr. İzmir’de 100 yataklı özürlüler okulu hizmete sokuldu. zaman içinde Anadolu’ya yayılan ve ayrıca Rus limanları ile ilişkili Karadeniz kıyılarında da görülen frengi. Kilis ve Besni’de gezici Trahom hastaneleri kuruldu 169 .

Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. 5. 2 Eylül 1925’te Ankara’da toplanan I. Yetki ve Sorumluluğu (23 nisan 1920 – 30 Ekim 1923). takip ve tedavi kurumu olmadığı için önemli bir sorundu. İstanbul: Organon. Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl. 1999. O yıllarda sadece İstanbul’da “Darülkelp Tedavihanesi” adıyla bir köpek takip ve ıslah evi vardı. 10. 2002. s: 55. 1920 yılında muayene edilen trahomlu olgu sayısı 2950 iken. 1930’da özellikle Doğu Karadeniz’de yaygın olan ölümcül Ankilostom parazitine karşı mücadele başlatıldı. 8. Ülkemizde ilk sağlık kongresi. Yıl. “Dr. 2. Aydın E. Bursa ve İstanbul’da verem dispanserleri açıldı. Cumhuriyetin ilk 15 yılında sağlık alanında yapılanlar incelendiğinde. 1938. Ankara. Bu nedenle Anadolu’da bir çok ölüme neden olan Kuduz’u önlemek için. Sivas. 4. bu sayı 1940’da 120700’e ulaşmıştır. Milli Türk Tıp Kongresi’dir. “Atatürk’ün 1 Mart 1922 Tarihli Meclisi Açış Konuşması”. s: 39. Yukarıda değinilen halk sağlığı ile ilgili çalışmaların stratejileri bu kongrede belirlenmiştir. 11. 1998. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. 1997. Refik Saydam’ın Türk Sağlık Politikaları Üzerindeki Etkisi (1923 – 1937). Toplum sağlığını hedef alan. 1.2’ye düşmüştür (6). Özden N. her kesime ulaşan. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Erdem A. üç yıl içinde 43. Saltık A. Eren N. 38. Anadolu’da hiçbir tanı. Ankara: TTK Basımevi. Türkiye’de Sıtma Savaşı. parasız. 1964. Çok önemli bir gelişme olarak yerli kuduz aşısı üretimi başarıldı (8). Tanrıtanır N. Bilim ve Ütopya Dergisi 1998. İzmir: Umay Yayınları. TBMM Hükümeti Kuruluşu. 2005. 2001.9’dan % 20. Ankara: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. KAYNAKLAR Aydoğan M. Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri’nin Tarihçesi. s: 1504-05. Ankara: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. Evreleri. Sağlık hizmetlerinde bugün girilen yol dikkate alındığında aradaki anlayış ve kavram farklılığı rahatça ortaya çıkmaktadır. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I – III. yeni vaka oranı muayene edilenler içinde % 69. eşit. 170 . s: 53. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. 44: 17 -19. Cumhuriyet ve Sağlık. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 3. Ankara. Türkiye’de Sağlık Teşkilatlanması Tarihi. s: 236 – 260. s: 30. Türkiye Üzerine Notlar 1923 – 2005. s: 60 – 65. Diyarbakır ve Erzurum’da Kuduz tedavi müesseseleri açıldı. Sağlık Hareketleri (1923 – 1963) 40. 9. s: 10. 1924’te Heybeliada’da bir verem sanatoryumu. 1998. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. 7. 12. Kuduz. Türk Tıbbının Kahramanları.2005. 6. 1973. Aslan Y. kuşkusuz uluslararası ölçekte bir sağlık devriminin gerçekleştirildiği görülecektir.(6).865 hasta tedavi edildi (8). nitelikli bir sağlık sistemi o zaman kurulmuştur. Ankara: Naturel Yayınları. Cumhuriyet ve Sağlık.

171 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful