P. 1
Cumhuriyet'in İlk Onbeş Yılında Sağlık Hizmetleri 1923-1938 - Mustafa Yahya Metintaş - Ömür Elçioğlu

Cumhuriyet'in İlk Onbeş Yılında Sağlık Hizmetleri 1923-1938 - Mustafa Yahya Metintaş - Ömür Elçioğlu

|Views: 1,295|Likes:
Yayınlayan: turkmenoglu

More info:

Published by: turkmenoglu on Nov 28, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2012

pdf

text

original

Osmangazi Tıp Dergisi 2007; 29(3):162-170 Tıp Tarihi CUMHURİYETİN İLK ONBEŞ YILINDA SAĞLIK HİZMETLERİ (1923

-1938) HEALTH SERVICES DURING THE PERIOD OF FIRST 15-YEAR OF TURKISH REPUBLIC (1923-1938)
1

Mustafa Yahya Metintaş, 2Ömür Elçioğlu ÖZET

Türkiye’nin yabancı işgalinden kurtularak, bağımsız bir Türk devletinin kurulması, yeni bir devletin kurulmasının ötesinde, ulusçuluk ve halkçılık prensipleri çerçevesinde toplum ve devlet yaşamında daha önce bilinmeyen bir anlayışı da içermektedir. Bu anlayış, devletin toplumun hizmeti için var olduğu prensibi olup, bu anlayış 1923’ten itibaren kurulan Cumhuriyet hükümetlerinin izledikleri politikaların temelini oluşturmuştur. “Ulusa hizmet” prensibinin açık bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı ve böylece izlenebildiği alanlardan biri ve belki en önemlisi sağlık hizmetleri olmuştur. Osmanlı Devletinde sağlık işleri “Dahiliye Nazırlığı” na bağlı “Sıhhiye Umum Müdürlüğü” tarafından yönetiliyordu. 23 Nisan 1920’den on gün sonra çıkarılan yasa ile “Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilliği” kuruldu. Böylece yetki ilk kez bir bakanlık düzeyine çıkarıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra sağlık hizmetleri hızlı bir planlama sürecine girmiş, geniş bir örgütlenme ile halk sağlığı hizmetleri, tanı ve tedavi hizmetleri olarak gelişmeye başlamıştır. Bir sayısal örnek olarak 1923’te 554 olan hekim sayısı 1940’da 2378’e ulaşmıştır. Cumhuriyetin ilk 15 yılında sağlık alanında yapılanlar uluslararası ölçekte bir sağlık devriminin gerçekleştirilmesidir. Bu yazıda sağlık hizmetleri için söz konusu 15 yıllık dönemdeki değişim nicel verilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, sağlık, halk sağlığı

SUMMARY
The establishment of indepenedent Turkish Republic via rescuing aliens occupation have achieved a new mind including nationalism and populism in all respect of social life. This new mind was that being a state means to serve its people and this vision occured in the political programs of all governments from 1923. The one and maybe the most important field for the process of this new mind, serve to nation, was relating to the health services. During Otoman Impire, a general directory of health depends on ministery for internal affairs was responsible of health services. After establishment of the first Turkish Parliement in 1920, the ministry of Health was settled by a related law with number 3. After the establishment of Turkish Republic, health services became to improve in a rapid progress with planning and carrying out as the services of public health, diagnose, scanning, and therapeutic implications. As an example, there were 554 medical doctors in 1923, in 1940 this number reached to 2378. The accomplishment during the first 15-year period was a real revoluation on the health of Turkish people. This article is subject to the changes on health services during the period mentioned above through quantitative data. Key words: Türkish Republic, health, public health
__________________________________________________________________________________________ Yazışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tıp Fakültesi Tıp
1 2

Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Eskişehir Telefon: 05.355.632.856 Faks: 0 222 239 47 14 e-posta: metintas@ogu.edu.tr
Geliş Tarihi Kabul Ediliş Tarihi :30.07.2007 :07.08.2007

162

Cumhuriyetin eşit yurttaşları vardır. sağlık hizmetleri alanındaki çağdaş anlayış ve hizmetlerin yakalanmasıyla modern devletin unsurlarından birinin daha elde edileceği düşüncesini taşıdıkları rahatça görülür. O yıllarda o kadar ilginç gözlemler olmuştur ki. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında başlandı. tifüs. Bu anlayış. Cumhuriyetin ilk 15 yılı yakından incelendiğinde. dolayısıyla bilimsel gelişmelerin sağlık alanına getirdiği yeniliklerden yararlanılamıyordu. sıtma. Cumhuriyet Öncesi Dönem Sağlık Hizmetleri Yirminci yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devletinde sağlıkla ilgili bir bakanlık yoktu. Yani sağlık hizmetleri bir genel müdürlük düzeyinde götürülüyordu. Öyle ki Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’daki toplam 13 milyon nüfusun yarıya yakını hastaydı. kolera. sıtma nedeniyle kimi bölgelerde köylülerin hasat bile yapamayacak kadar bitkin düştükleri kayıtlara girmiştir (1). frengi gibi salgın hastalıklar Anadolu’da yaygındı. Böylece Osmanlı Devleti döneminde bir genel müdürlük ile yönetilen sağlık işleri. II.Devlet – Toplum İlişkisinde Yeni Anlayış Kurtuluş Savaşıyla Türkiye’nin yabancı işgalinden kurtularak. bağımsız bir Türk devletinin kurulması tarihte yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır. 3 Mayıs 1920 gün ve 3 sayılı Kanunla “Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti” kuruldu (1929 yılında bu isim “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti” adını aldı). ilk kez bir bakanlık düzeyine çıkarılmış oluyordu (2). Bu anlayış. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışından on gün sonra. Bu yapılanma içinde halk. yurttaşların hakları vardır ve bu haklar ancak ulusa hizmet prensibiyle işler hale gelebilir. çiçek. yeni bir devletin kurulmasının ötesinde. Meşrutiyet döneminde kısmen tartışılmaya başlanan yepyeni bir anlayışı da içermektedir. 2 milyonu ise iç göçe uğramıştı. verem. Bu yeni dönem. 1923’ten itibaren kurulan Cumhuriyet hükümetlerinin izledikleri politikaların temelini oluşturmuştur. o dönemdeki uygulanma gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Dr. Söz edilen bu göreve. ulusçuluk ve halkçılık prensipleri çerçevesinde toplum ve devlet yaşamında daha önce bilinmeyen. Sağlık koşullarının iyileştirilmesine. Artık reaya yoktur. Nihayet yurttaşların en temel haklarından biri “temel yaşam ve sağlık” hakkıdır. Adnan Adıvar seçildi. Anadolu nüfusunu oluşturan yaklaşık 13 milyon kişinin 2 milyonu dış göç. Hatta bazı bölgelerde yaşayan nüfusun % 80’ine yakınının çeşitli hastalıklardan yakındığına dair tespitler yapılmıştı. başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucu kadrosunun. trahom. Ekonomik sorunlar içindeki devlet sağlık hizmetlerine yeterince ödenek ayıramıyor. “Ulusa hizmet” prensibinin açık bir şekilde uygulanmaya çalışıldığı ve böylece izlenebildiği alanlardan biri ve belki de en önemlisi sağlık hizmetleri olmuştur. tifo. pek çok hastalıkla uğraşmak zorundaydı. “devletin toplumun hizmeti için var olduğu”. Sağlık işleri “Dahiliye Nazırlığı”na bağlı “Sıhhiye Umum Müdürlüğü” tarafından yönetiliyordu (1). Milli Mücadele döneminde Bakanlık iki katlı bir eski 163 .

Yıl.Ankara evinde faaliyete başladı. hükümet ve belediyenin karantina tabiplikleri ile sıhhiye memurlarından ibaretti. üç ana başlıkta toplanabilecek hedeflerle sağlık sorunlarına ilişkin çözümler üretilmesi planlanmıştır: 1. Ankara Merkez’de üç daire vardır: Sağlık Dairesi. İdari ve hukuki çalışma (mevzuat). ama bir yandan da önderlikle birlikte geleceğin programını oluşturdular (Resim 1). Bir bakan ve iki bakan yardımcısı toplam personeli oluşturdu. Erken Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri 1923 yılına kadar Kurtuluş Savaşının olağanüstü koşulları içinde ve daha çok askeri alanda yürütülen sağlık hizmetleri. Cumhuriyet yönetiminin ilk on beş yılı içinde sağlık alanında yapılacak devrimci atılımların habercisi olmuştur. Planlama yapmak. devlet sağlık örgütünü esnek ve yaygın hale getirmek. yeni bir anlayış ve güçle merkez ve taşra örgütü şekillenme sürecine girmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. salgın hastalıkları etkisiz kılarak toplum sağlığının iyileştirilmesi. 1 Mart 1922 tarihinde. böylelikle ulus bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli duruma getirilmesi amacımızdır (3). ölüm oranının düşürülmesi. 1923’te devletin sağlık teşkilatı özet bir çerçevede şöyle idi: Merkez ve Taşra Teşkilatı. Cumhuriyet kurulduktan sonra hızlı bir planlama sürecine girmiş ve gelişmeye başlamış. Sicil Dairesi ve Muhasebe ve Evrak Kalemi. Bunlar. 1925 yılında Sağlık Bakanlığı’na atanan ve sonraki dönemin sağlık hizmetlerine damgasını vuran Dr. sağlıkla ilgili yasaları yapmak 164 . “milletin sağlığının korunması ve daha sağlıklı hale getirilmesi. Mustafa Kemal’in bu konuşması. kendi el yazısı ile 1925 yılında hazırlanan Cumhuriyetin sağlıkla ilgili ilk çalışma programında. nüfus artışının sağlanması. 1973. Taşrada ise sağlık müdürlükleri vardı. Refik Saydam tarafından. Mustafa Kemal. TBMM’yi açarken yaptığı konuşmada o dönemde oluşan yeni sağlık anlayışını şöyle dile getirmiştir: Kişi ve toplum sağlığına yönelik yakın hedefleri. Ankara. Üç kişilik bu bakanlık kadrosu ağırlıklı olarak Milli Mücadele’nin askeri sıhhi hizmetlerini koordine ettiler. Resim 1: Ankara Hacı Bayram Semtinde 1923 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Vekaleti Binası (İlk Sağlık Bakanlığı Binası) (Sağlık Hizmetlerinde 50. s: 39).

2. 2. 13. 1936 Tarih ve 3039 Sayılı Çeltik Ekim kanunu. Bu dönemde. 1926 Tarih ve 927 Sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun. 1927 Tarih ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleri ile Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun. 1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun. sağlık memuru ve ebe yetiştirmek. hekim. Genç Cumhuriyetin sağlık sistemi adeta yeniden yapılandırılmış ve örgütlenmiştir. sağlık örgütünü köylere yaymak. 1933 Tarih ve 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu. 1935 Tarih ve 2767 Sayılı Sıtma ve Frengi İlaçları Kanunu. 7. 14. doğum ve çocuk bakımevleri açmak. 8. 6. Hıfzısıhha okulu ve hıfzısıhha enstitüleri kurmak. sağlık istasyonları. sağlık merkezleri. 1928 Tarih ve 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu. 9. 11. 1926 Tarih ve 1262 Sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanun. 3. 926 Tarih ve 826 Sayılı Etibbanın Sıtma Enstitülerinde Staj Mecburiyeti Hakkındaki Kanun 3. sıtma. 1926 Tarih ve 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun. 1930 Tarih ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu. Osmanlı Devleti döneminde sağlık mevzuatıyla ilgili ciddi bir etüd ve/veya çalışma olmadığı için 1923 – 1938 yılları arasında “Sağlık Mevzuatı” çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. 16. trahom. Bunların belli başlıları tarih sırasına göre şunlardır (4): 1. 1927 Tarih ve 992 Sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Mısli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya laboratuarları Kanunu. İdari Çalışmalar: Yukarıda konu edilen yasalar ile Cumhuriyet döneminin sağlık örgütü esas olarak şekillendirildi. Personel temini: Bakanlık merkez kadrosunun oluşturulması. Öyle ki on üç yıl içinde sağlık sisteminin kuruluş ve örgütlenmesi amacıyla bakanlık tarafından 50 yasa ve 18 tüzük hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 1926 Tarih ve 839 Sayılı Sıtma Mücadelesi Hakkında Kanun. 4. Hekimlik mesleğinin uygulama kuralları düzenlendi ve 165 . 1934 Tarih ve 2821 Sayılı Seyyar Tabiplerin Vazifeleri Hakkında Talimatname. 1936 Tarih ve 3017 Sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu. verem. 1933 Tarih ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun. Kurumsallaşma: Bakanlık merkezini organize etmek. 5. numune hastaneleri. 10. frengi ve kuduz gibi önemli hastalıklarla savaş ekipleri kurmak. 12. 15.

Refik Saydam’dır (Resim 2). Ayrıca 1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasası. Serbest çalışan hekimlerle diş hekimlerinin. 4. Hükümet tabibinin pek çok görevi bulunmaktadır. Koruyucu Hekimlik Görevleri. Resim 2: Dr. Adli Hekimlik Görevleri. 1928 yılında. merkezde Sağlık Bakanı ve Bakanlık Örgütü. Sovyetler Birliği hariç Yakın Asya. yasanın bakanlığın görevlerini belirleyen 18 maddesinden 15’i “koruyucu sağlık hizmetleri” ile ilgiliydi. illerde valiye bağlı ve onun sağlık işlerinde danışmanı olan sağlık müdürü ile ilçelerde kaymakama bağlı ve kaymakamın danışmanı olan hükümet tabibinden oluşmaktadır. 3.çalışma koşulları belirlendi. “Tebabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” adı ile çıkarılan ve halen yürürlükte olan “1219 sayılı.çokluğuna bakılmaksızın her ilçeye bir hükümet tabibi atanmıştır. Cumhuriyet yönetimi kırsal kesim sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Bu dönemde sağlık alanında yapılan bütün çalışmalara ve devletin sağlık örgütünün yapılanmasını başaran kişi Dr. 2. ilk kez hizmete açılmıştır denebilir. Yasa o denli toplumsal bir yayılım taşıyordu ki. Sağlık Yöneticiliği Görevleridir. Orta Doğu ve Türkiye’ye komşu ülkeler dahil bir çok Avrupa ülkesinde benzer bir umumi yasa yoktu.hekimlerin görev . Dr. eczacıların. Refik Saydam tarafından sivil yönetime paralel olarak kurulan sağlık örgütü. İyileştirici Hekimlik Görevleri. sağlık mesleklerinin nasıl yürütüleceğine dair kanun” Cumhuriyetin en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilebilir. o dönemin uluslararası alanda en ileri sağlık yasalarından biriydi. ebelerin mesleki çalışma kuralları saptandı. Refik Saydam ve Bakanlık Çalışma Masası. Cumhuriyet’in ilk 15 yılı içinde nüfusun %90’ından fazlası kırsal kesimde yaşadığı için sağlık örgütlenmesinin kilit noktasında Sağlık Bakanlığı’ nın kırsal bölgelerdeki temsilcisi durumunda olan hükümet tabipleri bulunmaktadır. Hatta bu alan. 166 . Nüfusa ve hizmetin azlığına . Bu görevler dört ana başlık çerçevesinde toplanabilir: 1.

yatılı-ayakta-poliklinik mesaisi olarak tedavi eden tam teşekküllü. Malatya. Diyarbakır ve Sivas’ta. Bu nedenle hastanesi bulunmayan yerlerin sağlık hizmeti ihtiyacını bir ölçüde karşılayabilmek için “muayene ve tedavi evi” adı altında sağlık hizmeti ünitelerinin kurulmasına karar verilir. 22 olan dispanser sayısı 339’a çıkarıldı. 1932’de 177’ye. Adana. Bu merkezler. Resim 3: A. Konya. Dispanserlerde 1922’de 189 yatak varken bu sayı 1932’de 1318 oldu. Diyarbakır Trahom Mücadele Merkezi (Sağlık Hizmetlerinde 50. Balıkesir. Adından da anlaşılabileceği gibi. Ülkeye yaygın 150 ilçede. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. 10 yataklı olanlarda ise ayrı bir hekim görevlendirilmiştir. bu modern nitelikli hastaneler kanalıyla ülke çapında sağlam bir model yaratılmaya çalışıldı (7). Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan muayene ve tedavi evlerinin sayısı. ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti ile parasız ilaç veren dispanserler kuruldu (Resim 3). 1936’da ise İstanbul Haydarpaşa’da hekimliğin bütün uzmanlık dallarını içinde toplayan Numune Hastaneleri kuruldu. Bu tür sağlık evlerinin gelişmiş bir örneği. eşek ya da kağnı ile köyleri dolaşarak hastalık taraması yaptılar. yoksul hastaların ilaçları da parasız verilirdi.Hizmet Çalışmaları: Sağlık hizmetlerini köylere dek yaymak için “seyyar tabiblik” uygulaması getirildi. 7127 olan yatak sayısı 10646’ya. 167 . Küçüklü büyüklü bütün yerleşim birimlerine hastane hizmeti götürülmesi çok güçtür. ilk defa Etimesgut’ta 1932’de açılan “İçtimai Hıfzısıhha Numune Dispanseri” idi (5). 5 – 10 yataklıdır. Numune Hastaneleri. 1925 yılından itibaren Ankara. Beş yataklı olanlarda hükümet tabipleri. Bu amaçla 1924 yılında 150 ilçe merkezinde muayene ve tedavi evi kurulması kararı alındı. Çorum. Cumhuriyet yönetiminin çok önem verdiği nüfus siyasetinde ve doğum öncesi ve doğum sonrası anne – çocuk sağlığının korunmasında kayda değer hizmetler verdi (6). uzman kadrolu. 1936’da 180.Yıl. Ayvalık Sağlık Merkezi. Türkiye’ye özgü bir uygulama ile hekimler at. Erzurum ve Kars’ta doğum ve çocuk bakım evleri açıldı. Erzurum. Muayene ve tedavi evlerinde hasta muayenesi ücretsiz olup. Ankara. Muayene ve Tedavi Evleri. modern donanımlı hastanelerdi. 1942’de 200’ü bulmuştur. 1973). 1922 yılında 100 olan hastane sayısı. 1924 yılında Ankara. B.

Bu okul Cumhuriyet ilan edildiği sırada Darülfünun’a bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. hastalıklarla savaşımda yöntem belirleyecek. Mahmut zamanında 14 Mart 1827’de İstanbul’da açılan Tıphane-i Amire’dir. Ankara’da. İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmek isteyen öğrencilerin sayısı artınca. Bu sayı Cumhuriyet yönetiminin nasıl yetersiz bir personel kadrosu ile hizmete başladığını göstermesi açısından son derece önemlidir. ücretsiz öğrenci pansiyonları.Sağlık Bakanlığı 1923 yılında tüm ülkede 554 hekim. Hekimlere zorunlu hizmet yükümlülüğü getirilerek ülkenin ücra köşelerinde yaşayan vatandaşların da tıp bilimindeki gelişmelerden yararlanması sağlandı.1937 tarih ve 3228 sayı ile Ankara'da ikinci tıp fakültesinin açılmasına ait kanun çıkartıldı (10). dışarıdan getirilenler dahil 1940 yılında hekim sayısı 2378 (1923’e göre 17 yılda 4 misli)’e. Ancak II. ebe sayısı 400. İstanbul’da Leyli (yatılı) Türk Talebe Yurdu açıldı. 560 sağlık memuru ve 136 ebe ile hizmete başlamıştır. Tarihimizde modern anlamda ilk tıp okulu. Gelir düzeyi düşük başarılı öğrencilerin de tıp eğitimi almasını özendirecek tedbirler uygulamaya konuldu. 60 eczacı. Eğitim Çalışmaları: Doktor sayısını arttırmak amacıyla tıp eğitimini özendirici kararlar alındı. Buradan yetişen doktorlar. sağlık sorunlarının bilimsel incelemesini yaparak. 1935 yılında hekim sayısı 1625’e. bu konudaki girişimlerin savaşın sonuna kadar ertelenmesine neden oldu. başlangıçta hiç kaydı olmayan 202 hemşire kayda girmiştir. Sıhhiye Vekaleti’nin gösterdiği yerlerde hükümet tabibi olarak mecburi hizmetlerini yaptılar. sağlık memuru sayısı 1365’e ulaşmış. aşı ve serum araştırması yapıp üretecek. Anadolu’da hizmet yapan hekimlerin maaşları yükseltildi. Almanya'dan Ülkemize gelen seçkin hocaların katkısı ile yeniden yapılandırılan İstanbul Tıp Fakültesi’nden yılda 150 – 250 hekim mezun oluyordu. o tarihte fakülteler ilgili Bakanlık işbirliğiyle eğitim yaptığından. burs olanakları sağlandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin olanakları ayrıcalıklı desteklerle arttırıldı. zorunlu hizmet yaparken. II. Bu konuda 1937'de çıkarılan bir kanun bu meselenin çözümlenmesinde başlangıç oluşturdu. hemşire sayısı 405’e ulaşmıştır (8). konuyu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olan Dr. İbni Sina ve Yüksek İhtisas Hastanelerinin bulunduğu yerde tıp fakültesinin kurulması için kanunun hazırlanmasını istedi. Böylece 9. 1933 üniversite reformu ile Darülfünun’un kapatılması ve onun yerine İstanbul Üniversitesinin kurulması ile ülkemiz modern anlamda ilk yüksek öğretim kurumunu ve ona bağlı olarak faaliyet gösteren ilk tıp fakültesini kazanmış oldu. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi. Gelişme süreci o kadar hızlıdır ki. Refik Saydam'la görüşerek Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü karşısındaki şimdiki Morfoloji.6. O yıllarda koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan bir hekim. Merkez 168 . İkinci Tıp Fakültesi'nin açılması görüşüne inanan ve bunu Türk Tıp Encümeni'nde (kongresinde) 1927'de savunan dönemin Başbakanı İsmet İnönü. Başbakan’dan daha fazla ücret alıyordu (9). Hekim başına düşen nüfus 1923 yılında 30. yeni bir Tıp Fakültesi'nin kurulması kaçınılmaz olmuştu.000 dolayındadır.

1925 yılında başlatılan sıtma mücadelesiyle. tarihin bilinen en büyük sağlık savaşımlarından biridir. bunun için 1000 km uzunluğunda kanal açıldı (12). Türkiye’nin sıtma savaşı. 1931’e dek iki milyon hastaya ulaşıldı. İlk olarak Ankara ve İzmir’de olmak üzere. Ondokuzuncu yüzyıldan itibaren Avrupa üzerinden İstanbul’a ulaşan. Temel Hastalıkları Hedef Alan Halk Sağlığı Hizmetleri: Cumhuriyet yönetiminin sağlık alanındaki en önemli hizmetlerinden biri de Anadolu’yu kasıp kavuran sıtma. 1924 yılında Sağlık Bakanı Dr. 1925’te çıkarılan Frengi Talimatnamesi ile tedavi metotlarında modernleşme ve standartlaşma sağlandı. dergi vb yayınlarda bulunduğu gibi. Kilis ve Besni’de gezici Trahom hastaneleri kuruldu 169 . frengi gibi salgın hastalıklara karşı yürütülen mücadeledir.Hıfzısıhha Müessesesi kuruldu. 1936 yılında Ankara’da Merkez Hıfzısıhha Müessesine bağlı olarak çalışan “Halk Sağlığı Okulu” açıldı. özel idare. 1927 yılında “Deri ve Tenasül Hastalıkları Tedavi Evi” adıyla birer dispanser açıldı (7). Diğer aşı üreten kuruluşların nitelik ve üretim yetenekleri yükseltildi. Tıp fakültesinde okuyan öğrencileri ücretsiz yatırmak ve yedirmek için 1924’te 200 kişilik Tıp Talebe Yurdu açıldı. Bu okul uzun süre her düzeyde sağlık personeli yetiştirdi ve halk sağlığı alanında uzmanlık eğitimi verdi. Urfa. Cumhuriyet öncesi dönemde civa buharı gibi bilimsel olmayan yöntemlerle halk tarafından tedavi edilmeye çalışılmıştı. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde sağlık memuru ve ebe yetiştiren okullar açıldı. aynı amaçla çeşitli eğitim ve geliştirme kursları da açmıştır. Bu yıllarda bazı illerde nüfusun % 70’i trahomdan yakınıyordu ve trahomdan körlük oranı % 3. Milli Türk Tıp Kongresi’nin gündemine de yansıdı. Refik Saydam başkanlığında toplanan bir komisyonca Sıtma ile mücadele kararı alındı ve bu karar 2 Eylül 1925’te Ankara’da toplanan 1. 350 km2’ lik bataklık kurutuldu. 1923 yılında üç milyon trahomlu hasta vardı. Maraş ve Siverek’te kalıcı. 5 milyonu tedavi edildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında sıtmalı oranı bazı bölgelerde %70’leri buluyordu. trahom. Bu savaşta tam 17 milyon insan kontrolden geçirildi. Gaziantep.5 idi. 1928 yılında Adana Sıtma Enstitüsü’nün açılması ile buarad hekimlere düzenli kurslar başlatılmıştır (11). Bu nedenle mücadele kapsamında hastane ve dispanserlerin arttırılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı eğitim amacıyla ilgili değişik kitap. İzmir’de 100 yataklı özürlüler okulu hizmete sokuldu. Kararlılıkla yürütülen mücadele sonrasında 1940 yılına kadar sıtmalı oranı %11’e düşürüldü (6). Tıp Fakültelerinden mezun olan hekimlerle. Tedavi için 70 ton kinin ilacı parasız dağıtıldı. Adana’da uzman hekim yetiştirecek bir Sıtma Enstitüsü. zaman içinde Anadolu’ya yayılan ve ayrıca Rus limanları ile ilişkili Karadeniz kıyılarında da görülen frengi. askeri kurum ve kuruluşlarda çalışan hekimlere 1927 yılında 3 ay süre ile sıtma kursu zorunluluğu getirilmiştir. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesini kasıp kavuran trahom ile mücadeleye 1925 yılında körler memleketi olarak tanınan Adıyaman ve Malatya’da birer trahom hastanesi açılmasıyla başlandı. belediye. devlet. yurdun değişik bölgelerinde 11 Sıtma dispanseri açıldı.

1964. 38. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Ankara: Naturel Yayınları. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. yeni vaka oranı muayene edilenler içinde % 69. 1930’da özellikle Doğu Karadeniz’de yaygın olan ölümcül Ankilostom parazitine karşı mücadele başlatıldı. 1998. bu sayı 1940’da 120700’e ulaşmıştır. 7. 6. 44: 17 -19. 1. eşit. takip ve tedavi kurumu olmadığı için önemli bir sorundu. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Milli Türk Tıp Kongresi’dir. Cumhuriyetin ilk 15 yılında sağlık alanında yapılanlar incelendiğinde. Ankara: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları.2005. s: 236 – 260. 2005. 2001. Bu nedenle Anadolu’da bir çok ölüme neden olan Kuduz’u önlemek için. Eren N. 5. 11. s: 30. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. Toplum sağlığını hedef alan. Saltık A. “Atatürk’ün 1 Mart 1922 Tarihli Meclisi Açış Konuşması”. “Dr. Aslan Y. 12. Bursa ve İstanbul’da verem dispanserleri açıldı. 1973.865 hasta tedavi edildi (8). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I – III. s: 39. Ankara. s: 10. Türk Tıbbının Kahramanları. Çok önemli bir gelişme olarak yerli kuduz aşısı üretimi başarıldı (8). s: 1504-05. Ülkemizde ilk sağlık kongresi. Tanrıtanır N. 2. Cumhuriyet ve Sağlık. 1999. 9. Kuduz. 10. 1998. Bilim ve Ütopya Dergisi 1998. Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri’nin Tarihçesi. Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl. TBMM Hükümeti Kuruluşu. 1938.9’dan % 20. Özden N. Türkiye’de Sağlık Teşkilatlanması Tarihi. Yıl. parasız.(6). Türkiye Üzerine Notlar 1923 – 2005. 2 Eylül 1925’te Ankara’da toplanan I. 1924’te Heybeliada’da bir verem sanatoryumu. 4. Ankara: TTK Basımevi. Cumhuriyet ve Sağlık. 1920 yılında muayene edilen trahomlu olgu sayısı 2950 iken. Evreleri. Yukarıda değinilen halk sağlığı ile ilgili çalışmaların stratejileri bu kongrede belirlenmiştir. 1997. O yıllarda sadece İstanbul’da “Darülkelp Tedavihanesi” adıyla bir köpek takip ve ıslah evi vardı. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 2002. s: 60 – 65. Ankara. Ankara: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları. kuşkusuz uluslararası ölçekte bir sağlık devriminin gerçekleştirildiği görülecektir. Refik Saydam’ın Türk Sağlık Politikaları Üzerindeki Etkisi (1923 – 1937). her kesime ulaşan. nitelikli bir sağlık sistemi o zaman kurulmuştur. üç yıl içinde 43. Aydın E. Diyarbakır ve Erzurum’da Kuduz tedavi müesseseleri açıldı. İzmir: Umay Yayınları. İstanbul: Organon. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. KAYNAKLAR Aydoğan M.2’ye düşmüştür (6). Sivas. Erdem A. Sağlık hizmetlerinde bugün girilen yol dikkate alındığında aradaki anlayış ve kavram farklılığı rahatça ortaya çıkmaktadır. s: 55. 8. Sağlık Hareketleri (1923 – 1963) 40. Türkiye’de Sıtma Savaşı. 3. 170 . Anadolu’da hiçbir tanı. s: 53. Yetki ve Sorumluluğu (23 nisan 1920 – 30 Ekim 1923).

171 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->