130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas . 2.4. gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür. Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r. varsa öneriler belirtilmelidir. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r.3. Bu bölümler. 1. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için. Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir. önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r.· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. · Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2. 1. ayr nt l olarak anlat lmal d r.1 D Kapak kapa olmal d r. Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad . Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü. her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar. · Tezi yapan ö rencinin . · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld . Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m. bulunmal d r. ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas .4. Genellikle tez kitab n okuyanlar.

tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir.3. K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. foto raf. Y l 2.1. Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir. Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir. ön sayfalar n. Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur. Genel Kurallar Metni. ö retim. ekil Listesi Gerekli görülüyorsa. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m . B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r. amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. 2. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. 2. Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur. ad .4.5. ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim.2. Metin Bölümler Bölümler .· Tez · stanbul. tablo. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan . 3. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. 3. plan. Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir. ekil.

1. Ana paragraflar 12 punto. 4. paragraflarda 1. ÖRNEK 1.5. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. · Sayfa kenar bo luklar . 3. Alt Bölüm Ba l 1. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r. Derece) . Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r. koyu. ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto. kullan lmal d r. eklenir gibi) verilmelidir. · Her paragraf n ilk sat r 1. normal olarak yaz l r. italik koyu. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r. yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r. sayfaya ortalanm .1.1. ilk harfleri büyük. paragraf ba yla ayn hizada. kullan lmal d r. ilk harfleri büyük ve koyu.1. paragraf ba yla ayn hizada.5. Derece) (5. Alt Bölüm Ba l (3. ilk harfleri büyük.1.1. paragraf ba yla ayn hizada. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r.1. koyu. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir. · Sat r aral . alttan ve üstten 3 cm olmal d r.2. · Ön Sayfalar. her iki yana yaslanm olacakt r. tümü büyük ve koyu. 3. Alt Bölüm Ba l 1. Derece) (4. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r. DERECE) 1. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r. 5. · Sayfa numaralar 12 punto.1. tümü büyük ve koyu. Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Dipnot ba vuru ve metinleri. BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. soldan 3.Tez kitab rahat anla l r. paragraf ba yla ayn hizada. ANA BÖLÜM BA LI I (2.1. sa dan 2.25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r. Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r. tek sat r aral . 9 punto. ilk harfleri büyük. BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. paragraf ba yla ayn hizada.1.

1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n. kaynaktaki bilginin özünü de il. Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. Örne in 3. · Tezde.. gibi) numaraland r lmal d r. Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse. örne in cümle. sayfa no'su eklinde yap lmal d r. ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak.5. bölümün 2. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere. Tezi haz rlayan n. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir. Her iki al nt türünde de. tarih. atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. bölümün 2. · Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation). Ya a a da 4. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r. 1.y. Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak.1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan. ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar. At flar (Referans. tablosu "Tablo 3. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4. metnin içinde olmak kayd yla.2" olarak numaraland r l r. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r. çift t rnak içinde(". biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir.3. Gönderme) Tezde. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna .4. Bu durumda. ekli için " ekil 3. ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine.. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r.3. Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r. (Homans.' k saltmas kullan l r. Daha uzun al nt larda.. 1. · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal . · Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda. cümle. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r. · eklin aç klamas . cümlelerde belli kelimelerin.. virgül. o zaman do ru bilgi. a a daki örneklerde gösterildi i gibi. ya da. yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir. Bu tür al nt lar için. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir. yay n tarihi. al n t yap lan kayna a (metin. . tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r. · Tablonun aç klamas . Her iki durumda da.1. 3. parantez içinde. · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. gibi yanl l klar da tekrarlan r. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf. · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde. iki nokta üstüste. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler.") gösterilirler. yer vb. 3. çe itli cümlelerin. bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . bir birini izleyen numaralar verilir. tez metni içinde verilirler. Tezi yapan ki i.1. · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r.2" olarak numaraland r l r. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1.5 aral kl bo luk b rak larak. Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi.tablo. Örne in 3.1. referans dipnotu eklinde.

y. seri ad . çeviren veya çizer ad ve soyad . yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir. bask say s . her sayfada metnin en son sat r n n alt nda.2. cilt. o zaman dipnot. kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir. sonra yazar n soyad belirtilir.(varsa önce ilk. ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir. At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. bu referansta. Yani önce yazar ad . Böylece. takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir. 4. yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa.1 Dipnotlar t. eser ad . o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na. Dipnotta. . yay n tarihi). · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. bu ad dipnotta da aynen ve rilir. Örnek c) Bir makale (Kabo lu. kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r. yay na haz rlayan(veya editör). ibaresi kullan l r. a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . 1993). her yazar n ad . at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere. Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. bas m. tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. sonra ikinci ad ). yay n yeri. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. yay nevi.3. eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama.' veya Latince et. Ancak.(Sartori. yukar daki bilgiler k salt larak verilir. 1968) 4. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa. birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler. kurulu gibi) özelli ini ta yabilir. hem as l ad.d. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda. Kitap ad : Kitap ad . 4. metinden ayr l rlar. Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v. Dipnotlar.1.1. Dipnotlara. (Bohannan. kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. Süreli yay nlar n adlar . kitap ad . al. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa.1. Dipnotlar bu k sma. yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa. parantez içine al n rlar. cilt numaras ve sayfa say lar . eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. Dipnotlarda kitap adlar . · Üçten fazla yazar olan eserler için. tek sat r aral k b rak l r. · ki veya üç yazarl eserlerde. Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda. bas m say s .1. hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f. MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. Ancak. E er referans dipnotlar nda. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. bask ve yay n bilgisi (cilt say s . as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir. o zaman bu adlar. (Bak n z 4. eser ad yla ba lar. Ancak. yazar adlar . · ç kapakta. ki i veya tüzel ki i(kurum.

virgül. 2. Bas m. ' eklinde k salt larak da verilebilirler. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. dipnotta yay m tarihi olarak verilir. Bas m. cilt. . Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi. Makale ad ndan sonra yine virgül konur. Örne in. resimleyen. bsk. makale gibi eser adlar ndan sonra. eser ad . belgenin mahiyetini bildiren aç klama. ansiklopedi. gibi. bu durum 'y. s. iki nokta üst üste konarak gösterilir. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir. cilt bilgisi verilmez. bask (print. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda. haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra. bs. bs. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur. belge tarihi. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa. bs. ' yay. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa. ( stanbul: Remzi Kitabevi..' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir.y. örne in 4 c. virgül.1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda. Cilt. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. çev. çizen.Yay na haz rlayan (veya editör). No:4. (Örnek: C:IV.'deki s raya uygun biçimde verilir. 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. · Eser. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu. bask ve yay n bilgileri. 'yay na haz rlayan. yay mc kurulu un ad yoksa.' (yay m yeri yok) k saltmas yla. bu say da.. Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise. eklinde belirtilir. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa.eds. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir. 2. Virgülden sonra makale ad . kitap. at f yap lan eserin yay m yeri. Bir kitap. yazar ad .' dendikten sonra. 3.. 4. o zaman. Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar . sadece bir ciltten ibaretse. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir. süreli yay n.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. çift t rnak içinde verilir. bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. bu durumda. Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler. çizen vb.y. stenirse.1. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad .. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. yay m y l . o zaman bu tarih. Ancak eserin.. eklinde belirtilir. dipnotta bas m say s belirtilmez. o zaman bas m say s . çeviren. çiz. printing) say s da mevcutsa. daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir. e er varsa. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say . 3. Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için.2.y. bu i lev adlar . Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se. çeviren vb. ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir. bas m.. yine 'y. Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. yukar da belirtilen ki i/ki iler.'nin adlar : Kitap. çeviren. 12.haz. Yay m bilgisi: Bu bilgi. eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. kitab n kaç ciltten olu tu u. editör. 1995.

s. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. s. virgül. ilgili gazetenin ad . koyu renkle yaz lmaz. t. gerekti inde. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler. 5. s. Bülent Tanör. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. ay . Deniz Baykal. Ancak. pp. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . 25. Addan sonra da nokta konur. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. sayfa numaras . TheSocialSystem... 3. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. bibliyografyada da aynen yans t l r. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli.3. süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. her iki durumda da. bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. Demokrasi Kuram . t. bs. 1992. 43. .. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. 11. bibliyografyada. eserin uygun biçimde k salt lm ad . at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler. virgül. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. London: RoutledgeandKegan Paul. sayfa numaras belirtilmez. Ancak.1. 4. Ancak. günü. makale veya haber ba l ndan sonra. Soyad ile ad aras na virgül konur. 3-23. bibliyografyada. Bülent Tanör. stanbul: Der. ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir. Bibliyografya unsurlar .y. koyu renkle yaz l r. makalelerde. Örnek 4. TalcottParsons. makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. Ancak. y l ve sayfas belirtilir. a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad . kitap adlar .y. Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada. eser adlar . Bibliyografyada. stanbul: BDS. Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda. Metin içinde gösterilen referanslar. giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. 1964. Çev. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r.

Demokrasi Kuram . s. 50. 22. Hukuk Ara t rmalar . veya Sartori. Place. by. brahim Ö..XV. 170. s. Ernst E. " ktidar ve Hukuk. 10. Homans. Small Groups. 1962. a. Klasik eserlere at f: Aristoteles.y. 40. Ed.g. Ayn esere.g.g. A. Shils.IX. Ed. Bales." nsan Haklar Y ll 1993. veya A. Homans.Ibid. veya A. New York: Alfred A. McMillanandFreePress. pp.. Kutsal Kur'an i. s. Knopf. s. Süreli yay nda makaleye at f: s. Hirsch. A. ya da.g. Paul Hare. Kabo lu... Nikomakhos'a Etik i. EylülAral k 1987. 73-77. Robert F. w. cit..22. cit.e. 5. David L. "SocialBehavior as Exchange".22.. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya . Vol.. Edgar R.e. s. Ansiklopediye at f: Paul Bohannan. p. Bogotta. OldTestament iii. 22-23. a.. 10. C.g. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C. Sartori. Ayn esere izleyen referans: Ibid. 40. 170.. . Ibid. Hayrettin Ökçesiz." International Encyclopedia of SocialSciences. Sartori. s. op. loc. s.e. s. Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans. 44. 1968.II. C. "Lawand Legal Institutions. Araya ba ka referanslar girildi inde.e." Çev.. No:3. 175. p. by.

February 15. 1998. Hirsch. Paul Hare. pp. Library Journal. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . "Educate Library Leaders.epnet. February 15. w. Deniz Baykal.." http//www. Ernst. C. February 15. Bohannan. John N.com/ehost. Hayrettin Ökçesiz." International Encyclopedia of SocialSciences. Crowley.IX. 30 Mart 2000. w. t. "Educate Library Leaders. Vol. Edgar R." International Encyclopedia of SocialSciences. Bill Brace. Parsons. "Lawand Legal Institutions. "Lawand Legal Institutions. Ed. Place. E. No:3. Tanör. Bill.y.com/ehost. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". 1998. McMillanandFreePress.II. pp. "Educate Library Leaders. Robert F.com/ehost. 1964. . EylülAral k 1987." Small Groups. Hirsch. pp. New York: Alfred A. 40-49. Homans. Demokrasi Kuram . Bülent. E. 1962. Ed.com/ehost. © 1968. stanbul: BDS. Library Journal. Bogotta.73-77. Shils.II. veya Bill Crowley-Bill Brace. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Talcott. " ktidar ve Hukuk. TheSocialSystem. Bill Brace. 3 Nisan 2000. Bogotta.epnet. Çev." http//www. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". David L. Robert F. Hukuk Ara t rmalar . Place. Paul. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry.com/ehost. . A. by. ss.com/ehost. New York: Alfred A. George C." nsan Haklar Y ll 1993. by. 1992. brahim Ö. Bülent.epnet. Library Journal. No:3. stanbul: Der. © 1968. 170-183. Bohannan. Ed." Çev. C. "A Choice of http//www. George C. David L. Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. John N. http//www. Futures: Is It Libraries Versus Information?". "SocialBehavior as Exchange. 30 Mart 2000. Ernst. London: RoutledgeandKegan Paul.epnet. Homans. "SocialBehavior as Exchange.epnet. http//www. Paul Hare. Bales.John N. 3 Nisan 2000." http//www. 73-77.IX." Small Groups.y. McMillanandFreePress. Crowley.. Bill.epnet. s. pp. Hukuk Ara t rmalar . Vol. 1962. by. 3. Knopf. by. Hayrettin Ökçesiz. Sartori." Çev. 1998. t. Edgar R. Kabo lu. Giovanni. Shils.. 30 Mart 2000. Paul. Ed. C.170-183. Bales. " ktidar ve Hukuk. A.XV. ss. bs. Tanör. 45-53.40-49. 3 Nisan 2000. EylülAral k 1987. Knopf.Berry.

"Silver andLead in PrepalatialCrete". SPANOS. pp. Talcott. Tanör. ÖZGÜÇ. Eserleri". K. Excavations at Gözlü Kule. Deniz Baykal.Jahrtausend vonChristus". stanbul: BDS. "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461. Say 227/2.Z. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. eds J. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Sartori. Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN.al.V. Ancient Anatolia. TheSocialSystem. (1980). (1986). brahim Ö. kaynak:y ld zteknik üniversitesi . t. t. Studies in Honor of Nimet Özgüç. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Çev..C.373-386. 219-227. H. 45-53. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours.XV.y. 31-45. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III. "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B. Parsons.y. (1956). London: RoutledgeandKegan Paul. Ankara: TTK Bas mevi. pp. pp. ss. AmericanJournal of Archaelogy. Princeton: Princeton UniversityPress." nsan Haklar Y ll 1993. ss. Bülent. Mellink. Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. 72/3. . (1968). Bülent. Demokrasi Kuram . stanbul: Der. 1992. Aspects of Changeand Cultural Development. (1993). STROMMENGER. 1964. GOLDMAN. T. Tarsus II. bs. Canby et. C.. P. Giovanni. 3.Kabo lu. E.". Tanör. Belleten 44. Essays in Honor of Machteld J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful