130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m.3. 1. · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld . tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas . Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad . her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar. Genellikle tez kitab n okuyanlar. bulunmal d r. Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü. önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r.· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. · Tezi yapan ö rencinin . Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir. Bu bölümler. 2.4. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r. ayr nt l olarak anlat lmal d r.4. gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2. varsa öneriler belirtilmelidir.1 D Kapak kapa olmal d r. Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r. · Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. 1. Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas .

Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. ad . 3. Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir.4. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. ö retim. ön sayfalar n. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir.3. Genel Kurallar Metni. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir. ekil. tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir. foto raf. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. ekil Listesi Gerekli görülüyorsa. Metin Bölümler Bölümler . Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur. K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa.1. Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir. Y l 2. plan. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m . kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. 2. 3. soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2. tablo. ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir.2. 2.5. amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim. Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa. B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r.· Tez · stanbul. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan .

3. Ana paragraflar 12 punto. · Sat r aral . ANA BÖLÜM BA LI I (2. paragraf ba yla ayn hizada. ÖRNEK 1. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r. Derece) (5. soldan 3. · Ön Sayfalar. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Alt Bölüm Ba l 1. ilk harfleri büyük. sayfaya ortalanm . ilk harfleri büyük. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r. 5. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r.1. Derece) (4. Dipnot ba vuru ve metinleri. paragraflarda 1.1. paragraf ba yla ayn hizada. Alt Bölüm Ba l (3. ilk harfleri büyük. eklenir gibi) verilmelidir. 3.Tez kitab rahat anla l r. 4.1. BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. kullan lmal d r. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r.1. paragraf ba yla ayn hizada.2.1. · Her paragraf n ilk sat r 1. paragraf ba yla ayn hizada. ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto.1. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto. her iki yana yaslanm olacakt r. Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. kullan lmal d r. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r. tek sat r aral . sa dan 2. Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. Alt Bölüm Ba l 1. yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r. DERECE) 1. 9 punto. tümü büyük ve koyu. koyu. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada. Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r.25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. · Sayfa numaralar 12 punto.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir. koyu. ilk harfleri büyük ve koyu. normal olarak yaz l r. Derece) . italik koyu.1.5.1.1. tümü büyük ve koyu.1. · Sayfa kenar bo luklar .5. Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r. alttan ve üstten 3 cm olmal d r.

Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. Bu durumda. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r. bir birini izleyen numaralar verilir.. atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. a a daki örneklerde gösterildi i gibi.2" olarak numaraland r l r. iki nokta üstüste. Gönderme) Tezde.1. Bu tür al nt lar için. · Tablonun aç klamas . al n t yap lan kayna a (metin. Her iki al nt türünde de. ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine. ya da. · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde. parantez içinde. bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa. Ya a a da 4. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir.1. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r.y. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. 3. 3. · Tezde. Tezi yapan ki i. · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r.. yay n tarihi. Her iki durumda da. · eklin aç klamas . 1.3. tez metni içinde verilirler. biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r. sayfa no'su eklinde yap lmal d r. yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f. çift t rnak içinde(". 1.2" olarak numaraland r l r. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir.tablo.5 aral kl bo luk b rak larak. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir. ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir. virgül.1. gibi yanl l klar da tekrarlan r. Örne in 3. gibi) numaraland r lmal d r. ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar.. metnin içinde olmak kayd yla. cümle. yer vb.3. tarih. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna . · Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda. · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal . At flar (Referans. çe itli cümlelerin. 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n.") gösterilirler. tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r. · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi. Örne in 3. örne in cümle.' k saltmas kullan l r. kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse.4.1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan. tablosu "Tablo 3. ekli için " ekil 3.. cümlelerde belli kelimelerin. kaynaktaki bilginin özünü de il. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. o zaman do ru bilgi. Tezi haz rlayan n. bölümün 2. · Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation). bölümün 2. Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r. Daha uzun al nt larda.5. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere. Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4. · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar. Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r. referans dipnotu eklinde. . ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r. (Homans. ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir.

1993). kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. · ç kapakta. Dipnotlar. yazar adlar . bu ad dipnotta da aynen ve rilir. (Bohannan. Yani önce yazar ad .d.2. yukar daki bilgiler k salt larak verilir. cilt. tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa.' veya Latince et.(Sartori. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur.3. kurulu gibi) özelli ini ta yabilir. metinden ayr l rlar. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir. At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. Örnek c) Bir makale (Kabo lu. Ancak. Dipnotlar bu k sma. bask ve yay n bilgisi (cilt say s . bu referansta.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f. (Bak n z 4. 1968) 4. o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler. · ki veya üç yazarl eserlerde. Ancak. Süreli yay nlar n adlar . o zaman dipnot. Dipnotta. o zaman bu adlar. çeviren veya çizer ad ve soyad . yay n tarihi). 4. bas m say s . MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. her yazar n ad . E er referans dipnotlar nda. her sayfada metnin en son sat r n n alt nda. seri ad . yay n yeri.1. bask say s .1. a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . Dipnotlara. yay nevi. bas m. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v. cilt numaras ve sayfa say lar . · Üçten fazla yazar olan eserler için. parantez içine al n rlar. Dipnotlarda kitap adlar . kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r. al. Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r.1. Kitap ad : Kitap ad . yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa. takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir. as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir. yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir.(varsa önce ilk. eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. . Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda.1 Dipnotlar t. hem as l ad. ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir. eser ad . gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. tek sat r aral k b rak l r. 4. yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa. Ancak. kitap ad . sonra ikinci ad ). yay na haz rlayan(veya editör). ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa. eser ad yla ba lar. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. sonra yazar n soyad belirtilir. at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. Böylece. at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere. hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir.1. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda. ki i veya tüzel ki i(kurum.y. eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. ibaresi kullan l r.

.' dendikten sonra. dipnotta bas m say s belirtilmez. 3. Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için. ' yay. o zaman bas m say s . printing) say s da mevcutsa. iki nokta üst üste konarak gösterilir. Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. bu durum 'y. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir. . s.' (yay m yeri yok) k saltmas yla. 12. belgenin mahiyetini bildiren aç klama. Bas m. Bir kitap.1. kitab n kaç ciltten olu tu u.'deki s raya uygun biçimde verilir.. · Eser. dipnotta yay m tarihi olarak verilir. çev. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. gibi. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu. virgül. Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi. Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur. yazar ad . Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. örne in 4 c. (Örnek: C:IV. 2. Ancak eserin. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir. o zaman bu tarih. ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa. resimleyen. yukar da belirtilen ki i/ki iler. süreli yay n. Bas m. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda. bsk.y. çizen. stenirse. yine 'y.y. çiz. belge tarihi. makale gibi eser adlar ndan sonra. daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir. No:4.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. 3. bs. Örne in. e er varsa.. editör. bask ve yay n bilgileri. eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. virgül. yay mc kurulu un ad yoksa. Yay m bilgisi: Bu bilgi. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. ( stanbul: Remzi Kitabevi. cilt. Makale ad ndan sonra yine virgül konur. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir.. Virgülden sonra makale ad . ' eklinde k salt larak da verilebilirler. 2. bu i lev adlar .1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda.eds. 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. çift t rnak içinde verilir. bu say da. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se. o zaman. çeviren vb. Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar .'nin adlar : Kitap. çeviren. ansiklopedi. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir. Cilt. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say . Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. eklinde belirtilir. sadece bir ciltten ibaretse.. eser ad . cilt bilgisi verilmez. 1995. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa.y.Yay na haz rlayan (veya editör). kitap. 4. 'yay na haz rlayan. bs.' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir. at f yap lan eserin yay m yeri. bas m.haz. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad . bu durumda. yay m y l . haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra. eklinde belirtilir. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa. bs. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. bask (print. çeviren. çizen vb..2.

. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. 3. bs. pp. sayfa numaras belirtilmez.. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler.y. eserin uygun biçimde k salt lm ad . Örnek 4. TheSocialSystem. Ancak. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. Bülent Tanör. 25.3. 4. Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir. a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad . Metin içinde gösterilen referanslar. 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. 1992. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. 1964. Demokrasi Kuram . her iki durumda da. Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda. stanbul: BDS. 3-23. giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. eser adlar . bibliyografyada. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r. makalelerde. makale veya haber ba l ndan sonra. . 5. Bibliyografyada. s. bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. t. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. Ancak. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Çev. sayfa numaras . ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir. bibliyografyada. Bibliyografya unsurlar . Ancak. Ancak. gerekti inde.1. günü. koyu renkle yaz lmaz. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. London: RoutledgeandKegan Paul. ilgili gazetenin ad . ay . Addan sonra da nokta konur.. Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada. t. makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. virgül. at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler.y. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli. stanbul: Der. Deniz Baykal. s. 11. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. 43. virgül. süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r. kitap adlar . Soyad ile ad aras na virgül konur. Bülent Tanör. koyu renkle yaz l r. TalcottParsons. s. bibliyografyada da aynen yans t l r. y l ve sayfas belirtilir.

by. Sartori. 44. s. A. Shils. 5. Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans. Homans. Araya ba ka referanslar girildi inde. Ayn esere izleyen referans: Ibid.g. OldTestament iii. Bogotta. w.." Çev. 22. a. brahim Ö. " ktidar ve Hukuk. 73-77.Ibid. Demokrasi Kuram . "Lawand Legal Institutions. EylülAral k 1987. Place.XV. s.g. Knopf.e.. p. Vol. Ayn esere. Klasik eserlere at f: Aristoteles. s. 170. s. Hirsch..e. pp. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C.II. 10. Ibid. Hayrettin Ökçesiz. 40." nsan Haklar Y ll 1993. loc." International Encyclopedia of SocialSciences.y. s. veya Sartori.. Paul Hare. Bales.. cit.g.. s.22.. . "SocialBehavior as Exchange".22. Kabo lu. 10.g. ya da. Ed. 22-23. C. Robert F. 175. a. s. cit. 170. Ansiklopediye at f: Paul Bohannan. veya A. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. veya A. Small Groups. Ed. op. Homans. No:3.e. C. New York: Alfred A. p. by. Ernst E.e. David L. 50..g.. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya . 1968. s.IX. Nikomakhos'a Etik i. Kutsal Kur'an i. 40. McMillanandFreePress. Süreli yay nda makaleye at f: s. 1962. Edgar R.. A. Hukuk Ara t rmalar . Sartori.

Paul Hare. Tanör. s. Hukuk Ara t rmalar . New York: Alfred A. "Lawand Legal Institutions. " ktidar ve Hukuk. David L.IX. Ed. "SocialBehavior as Exchange. Library Journal. Edgar R. .epnet. Futures: Is It Libraries Versus Information?". 1998." http//www. Deniz Baykal." Çev. E.com/ehost. Bill Brace. Crowley. Vol." Small Groups.epnet. 73-77. 1998. 30 Mart 2000. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. McMillanandFreePress. pp. t. Çev.epnet. 3. Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. 3 Nisan 2000. David L. London: RoutledgeandKegan Paul. Hukuk Ara t rmalar . 30 Mart 2000.73-77. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye.Berry. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?"." http//www.y. Tanör. Bülent. C. George C. Bohannan. by. February 15. Place. Vol.com/ehost. by. McMillanandFreePress. Knopf. Bogotta. " ktidar ve Hukuk. © 1968. w. No:3. "A Choice of http//www.40-49. Shils. Bill. Homans. Knopf. February 15. w.. "Educate Library Leaders. © 1968.XV. Paul Hare.II.com/ehost. Paul. February 15. John N. Parsons. Ed. Bohannan. stanbul: Der. EylülAral k 1987. Demokrasi Kuram . "Lawand Legal Institutions. Hirsch. . A. TheSocialSystem. Hirsch. bs. 3 Nisan 2000. pp. Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry. Sartori. Bales. veya Bill Crowley-Bill Brace. Bogotta. Ed. 3 Nisan 2000. John N. New York: Alfred A. Shils. 1992. Library Journal. Ed.170-183. Hayrettin Ökçesiz. by. by. 30 Mart 2000. 1962. pp.com/ehost.y. Crowley. A. 170-183. Giovanni. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Talcott. C.epnet. No:3. Kabo lu. pp. Bill." International Encyclopedia of SocialSciences.epnet. C. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . http//www. 1998. ss." Çev. Edgar R. E. Bülent. "Educate Library Leaders." http//www. EylülAral k 1987.IX." International Encyclopedia of SocialSciences." nsan Haklar Y ll 1993. Robert F. stanbul: BDS. Hayrettin Ökçesiz..epnet. 45-53. Place. Library Journal. "Educate Library Leaders.com/ehost. http//www. brahim Ö. 1964. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". Ernst. Bill Brace. Ernst.John N. "SocialBehavior as Exchange. George C. Robert F. Homans.com/ehost. 1962.II. Bales. Paul. t." Small Groups. ss. 40-49..

Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN.". Belleten 44. stanbul: Der. . 219-227. ÖZGÜÇ. Talcott. London: RoutledgeandKegan Paul. Say 227/2. SPANOS. (1980). Parsons. Excavations at Gözlü Kule. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Ankara: TTK Bas mevi. STROMMENGER. t. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. pp.al. stanbul: BDS. Çev. Deniz Baykal. Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. Mellink. ss. ss. 1964.Z. Tarsus II.XV. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. 45-53. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours. 72/3.C. Sartori. (1986). H.Jahrtausend vonChristus". eds J. Giovanni. Eserleri". Princeton: Princeton UniversityPress. AmericanJournal of Archaelogy. GOLDMAN. brahim Ö.y.V. Canby et.. "Silver andLead in PrepalatialCrete". Essays in Honor of Machteld J. kaynak:y ld zteknik üniversitesi . Bülent. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III. Ancient Anatolia. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . T. "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461.. 3. TheSocialSystem. Demokrasi Kuram . 1992. "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B. 31-45. E. t. Tanör. (1968). Aspects of Changeand Cultural Development. pp. bs. (1993).Kabo lu. Bülent. C.373-386. (1956). P. Studies in Honor of Nimet Özgüç. K. pp." nsan Haklar Y ll 1993. Tanör.y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful