130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas . 1. · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld . Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad .1 D Kapak kapa olmal d r.4. Genellikle tez kitab n okuyanlar. · Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar. Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m. Bu bölümler. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2. tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas . önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için. ayr nt l olarak anlat lmal d r. 1. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r. bulunmal d r. Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r. varsa öneriler belirtilmelidir.3.· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür. · Tezi yapan ö rencinin . Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir. 2.4. ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü.

ekil Listesi Gerekli görülüyorsa. foto raf. Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur. 3. Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur. ekil.5. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda. ö retim. 3. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir. 2. ad . kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir. soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2. K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa.1. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan . ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir. Metin Bölümler Bölümler . plan. Genel Kurallar Metni. 2. tablo.2.4. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m . Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa. tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir. Y l 2.· Tez · stanbul. amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r.3. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. ön sayfalar n. Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir.

1. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada. Alt Bölüm Ba l 1. Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r. Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. kullan lmal d r. Dipnot ba vuru ve metinleri. · Sayfa kenar bo luklar . BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. kullan lmal d r. 5. · Ön Sayfalar. Derece) . sayfaya ortalanm .1. paragraf ba yla ayn hizada. ilk harfleri büyük ve koyu. Derece) (4. tek sat r aral . yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r. · Her paragraf n ilk sat r 1. normal olarak yaz l r. · Sat r aral . alttan ve üstten 3 cm olmal d r. koyu. BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. DERECE) 1.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir.1. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r.1. paragraf ba yla ayn hizada. Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r.1. ilk harfleri büyük. Derece) (5.5. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. ANA BÖLÜM BA LI I (2. paragraf ba yla ayn hizada. Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r. tümü büyük ve koyu. ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto.1. paragraflarda 1. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r. ilk harfleri büyük. Alt Bölüm Ba l (3. soldan 3. eklenir gibi) verilmelidir. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada. sa dan 2.25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. Alt Bölüm Ba l 1. 4.1. 9 punto. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto. 3.1. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r.1. ÖRNEK 1. koyu. italik koyu.1. · Sayfa numaralar 12 punto. 3. ilk harfleri büyük.2. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r. her iki yana yaslanm olacakt r.5. Ana paragraflar 12 punto.Tez kitab rahat anla l r. tümü büyük ve koyu. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r.

. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r. Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. kaynaktaki bilginin özünü de il. bölümün 2. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse. parantez içinde. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere. ekli için " ekil 3. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna . 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n. bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa.1.' k saltmas kullan l r. metnin içinde olmak kayd yla. tez metni içinde verilirler. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r. o zaman do ru bilgi. 1. yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f. gibi) numaraland r lmal d r. cümlelerde belli kelimelerin. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4. · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. · eklin aç klamas .") gösterilirler. 3. atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise. bir birini izleyen numaralar verilir.5. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r. cümle. · Tezde. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir.y. ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine. Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. ya da. 3. ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir.tablo. örne in cümle. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r.. a a daki örneklerde gösterildi i gibi. Bu tür al nt lar için. · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde. ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar.. Bu durumda. . Her iki durumda da. sayfa no'su eklinde yap lmal d r. Ya a a da 4. bölümün 2. tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r. Daha uzun al nt larda. · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar. · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal . ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. Örne in 3. (Homans. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf. çift t rnak içinde(". At flar (Referans. Örne in 3. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. virgül. Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r. yay n tarihi.3. gibi yanl l klar da tekrarlan r. al n t yap lan kayna a (metin. · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r.1. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r.2" olarak numaraland r l r. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir.1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan.. 1. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1.3. Tezi haz rlayan n. tarih. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler. Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. · Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation). referans dipnotu eklinde. · Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda.1.2" olarak numaraland r l r.4. Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. çe itli cümlelerin. Tezi yapan ki i. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. · Tablonun aç klamas . Gönderme) Tezde. tablosu "Tablo 3. Her iki al nt türünde de. yer vb.5 aral kl bo luk b rak larak. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir. iki nokta üstüste.

yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa. çeviren veya çizer ad ve soyad . Ancak. ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. bask ve yay n bilgisi (cilt say s . hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. cilt numaras ve sayfa say lar . · ki veya üç yazarl eserlerde. hem as l ad. birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler. yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir. E er referans dipnotlar nda. · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. Dipnotlara.(varsa önce ilk. sonra ikinci ad ). kurulu gibi) özelli ini ta yabilir. ibaresi kullan l r. sonra yazar n soyad belirtilir. bas m. cilt. yay n tarihi). bas m say s . At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir. al. (Bohannan. Ancak. at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. eser ad yla ba lar. · Üçten fazla yazar olan eserler için. o zaman dipnot. Ancak. her yazar n ad . yukar daki bilgiler k salt larak verilir. a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . 4. her sayfada metnin en son sat r n n alt nda. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. · ç kapakta. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda. Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda. eser ad . o zaman bu adlar.d. ki i veya tüzel ki i(kurum. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa. yay na haz rlayan(veya editör). eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. Örnek c) Bir makale (Kabo lu. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na. Yani önce yazar ad . Dipnotlar. as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir.1. ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir. bask say s . kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r. MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. tek sat r aral k b rak l r. Süreli yay nlar n adlar . Dipnotlarda kitap adlar . at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere.3. eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. 4. kitap ad . Dipnotta.1. takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir.1. bu referansta. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v.y. . Böylece. yay n yeri. Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r. parantez içine al n rlar.' veya Latince et. 1993). (Bak n z 4. bu ad dipnotta da aynen ve rilir. yay nevi. Kitap ad : Kitap ad . gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama.1. yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa.1 Dipnotlar t. Dipnotlar bu k sma. tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. metinden ayr l rlar.2.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f.(Sartori. yazar adlar . kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. 1968) 4. seri ad .

bu i lev adlar . Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda. dipnotta yay m tarihi olarak verilir. 12. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. çeviren. bask (print. e er varsa. ' yay. 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. yay m y l . Virgülden sonra makale ad . makale gibi eser adlar ndan sonra. No:4. çeviren. 2. cilt. çift t rnak içinde verilir. printing) say s da mevcutsa. bs. virgül. . bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda. Cilt. yazar ad . ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir.. ( stanbul: Remzi Kitabevi.. çev. o zaman bas m say s .y. Makale ad ndan sonra yine virgül konur.Yay na haz rlayan (veya editör). (Örnek: C:IV. çiz.'deki s raya uygun biçimde verilir. Bas m. iki nokta üst üste konarak gösterilir. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. · Eser. 2.. gibi. Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. o zaman bu tarih. Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler.y. Örne in. ' eklinde k salt larak da verilebilirler. haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. 3. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu.y.. bs. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir. virgül. bask ve yay n bilgileri. ansiklopedi. Ancak eserin. Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar . bu durum 'y.1. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say . süreli yay n. belge tarihi. yay mc kurulu un ad yoksa. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. kitab n kaç ciltten olu tu u. Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi. çeviren vb. Bir kitap. o zaman. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa. 1995. bs. 'yay na haz rlayan.2. bu say da.. çizen vb. bsk. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için. bas m. 3. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se. kitap. cilt bilgisi verilmez. resimleyen. sadece bir ciltten ibaretse.haz. belgenin mahiyetini bildiren aç klama.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa.' (yay m yeri yok) k saltmas yla. s. eser ad . at f yap lan eserin yay m yeri. Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. stenirse. yine 'y. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa. yukar da belirtilen ki i/ki iler. eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. Yay m bilgisi: Bu bilgi.' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir. Bas m. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir.' dendikten sonra. editör.. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. çizen. bu durumda. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur.'nin adlar : Kitap.1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda. eklinde belirtilir. örne in 4 c.eds. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. 4. eklinde belirtilir. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir. dipnotta bas m say s belirtilmez. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad . daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir.

bibliyografyada. Bibliyografyada. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r. 43. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. Çev. her iki durumda da. ilgili gazetenin ad . ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir. at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler. 11. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir. eser adlar . gerekti inde. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. Soyad ile ad aras na virgül konur.y. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler. stanbul: BDS. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. Demokrasi Kuram . Ancak. y l ve sayfas belirtilir. bs. t. sayfa numaras belirtilmez.3. eserin uygun biçimde k salt lm ad . Bülent Tanör. günü. Ancak. Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda. bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. s. a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad .1. London: RoutledgeandKegan Paul. makalelerde. giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. s. Bülent Tanör. stanbul: Der. Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada. bibliyografyada. sayfa numaras . 3-23. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde.. 3. TheSocialSystem. Örnek 4... 5. bibliyografyada da aynen yans t l r. süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r. 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. Addan sonra da nokta konur. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. 25. virgül. 4. koyu renkle yaz lmaz. t.y. virgül. 1992. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. 1964. Ancak. . Deniz Baykal. kitap adlar . makale veya haber ba l ndan sonra. s. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. Bibliyografya unsurlar . Ancak. TalcottParsons. ay . Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. koyu renkle yaz l r. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli. Metin içinde gösterilen referanslar. pp.

s.g. 10. " ktidar ve Hukuk. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C. Knopf. Sartori. Vol. cit.e." Çev.. 40.XV.g.. s. by. s. s.22. Süreli yay nda makaleye at f: s.e. EylülAral k 1987. veya A.e. op.IX. McMillanandFreePress. Bales. s. 73-77. s. Ed.g. veya Sartori. 5. 10. Nikomakhos'a Etik i. C. Demokrasi Kuram . ." nsan Haklar Y ll 1993. a.. Ayn esere izleyen referans: Ibid. 1962. New York: Alfred A. ya da. by." International Encyclopedia of SocialSciences...y. Place.. A.e. 170. Edgar R.II. Homans. w. p. 22-23. A. 22. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya .. Bogotta. s. Small Groups. Araya ba ka referanslar girildi inde. 1968. Ernst E. Ed. cit. 170. Robert F. David L. Hukuk Ara t rmalar . Homans. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. No:3. pp. Hayrettin Ökçesiz. Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans. Paul Hare. Ibid.g. p. Hirsch. loc. 175. Shils.. OldTestament iii. Kutsal Kur'an i.. brahim Ö. "Lawand Legal Institutions. s. a. Sartori. Klasik eserlere at f: Aristoteles. veya A. 44. Kabo lu. "SocialBehavior as Exchange".22.Ibid. C. 50. Ayn esere..g. Ansiklopediye at f: Paul Bohannan. 40.

George C. ss.. © 1968." http//www. EylülAral k 1987.epnet. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. 1998. by. Homans. Sartori. Bales. bs.II.epnet. pp. 3 Nisan 2000. 1998. George C.170-183. Ernst." International Encyclopedia of SocialSciences. TheSocialSystem. Library Journal. No:3. February 15.com/ehost. Deniz Baykal. 1998. John N. C. "A Choice of http//www. "Educate Library Leaders. E.epnet. Paul Hare. 170-183. Ed. Knopf. 3 Nisan 2000. John N. London: RoutledgeandKegan Paul. veya Bill Crowley-Bill Brace.com/ehost. t. Kabo lu. Edgar R. Bill. Bülent. brahim Ö. ." nsan Haklar Y ll 1993. Ed. No:3. by. http//www." International Encyclopedia of SocialSciences. 3 Nisan 2000." http//www. Hirsch. C. Edgar R. "Educate Library Leaders. C. Robert F.epnet. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Hayrettin Ökçesiz.y. Ed.40-49. Futures: Is It Libraries Versus Information?". Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry. E. Paul. McMillanandFreePress." Small Groups. 30 Mart 2000. Parsons. pp. Bohannan. Paul Hare.com/ehost. "Lawand Legal Institutions. " ktidar ve Hukuk. Crowley. 30 Mart 2000. New York: Alfred A.IX. Bales. Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. . 73-77. by. Ed.Berry." Çev. Place.IX. EylülAral k 1987.. pp.epnet. 30 Mart 2000.com/ehost..epnet. McMillanandFreePress. A. Hirsch. Bill Brace. A.com/ehost. w. stanbul: BDS. Bülent. Talcott. 45-53. Bill. Homans. February 15. pp. Crowley.John N. http//www. Paul. 40-49. Library Journal. Robert F. Bogotta. February 15. Hayrettin Ökçesiz. s. David L. Bogotta. Shils. 1992. © 1968. 1964. "SocialBehavior as Exchange. Library Journal. Bohannan.com/ehost. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . "Educate Library Leaders.XV. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". New York: Alfred A. Giovanni." http//www. 1962. Vol. Knopf. Shils. t. ss. w. 1962.73-77. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri.II. Çev. Bill Brace. by. Tanör. Hukuk Ara t rmalar . 3. Place. "SocialBehavior as Exchange. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". Tanör. Ernst." Çev. stanbul: Der. David L. " ktidar ve Hukuk. Demokrasi Kuram . Hukuk Ara t rmalar .y. Vol." Small Groups. "Lawand Legal Institutions.

45-53. Belleten 44. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III.373-386. AmericanJournal of Archaelogy. Canby et.XV. Aspects of Changeand Cultural Development. "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B. Princeton: Princeton UniversityPress. ss. 1964." nsan Haklar Y ll 1993. Mellink. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye.y. Deniz Baykal.Kabo lu. brahim Ö.. . pp. London: RoutledgeandKegan Paul. Bülent.. TheSocialSystem. Tarsus II.Jahrtausend vonChristus". 31-45. "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461. T. pp. stanbul: Der. t. 219-227. (1980). (1993). kaynak:y ld zteknik üniversitesi . Essays in Honor of Machteld J.Z. P. bs.V. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours. Çev. "Silver andLead in PrepalatialCrete". Tanör. Studies in Honor of Nimet Özgüç. Tanör. GOLDMAN. ss. (1956). Demokrasi Kuram . (1986). Bülent. pp. Sartori. eds J. stanbul: BDS. Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN. ÖZGÜÇ. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. SPANOS. Excavations at Gözlü Kule. 72/3. 1992. 3. C.y.C. H. E. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu.". STROMMENGER. Parsons. Giovanni.al. K. Eserleri". Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. Say 227/2. t. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Talcott. (1968). Ankara: TTK Bas mevi. Ancient Anatolia.