130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür. Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir.4. ayr nt l olarak anlat lmal d r. Genellikle tez kitab n okuyanlar.1 D Kapak kapa olmal d r. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için. 1.· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. 2. Bu bölümler.3.4. Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m. her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar. tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas . Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2. 1. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r. ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad . · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld . Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü. bulunmal d r. Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas . · Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. · Tezi yapan ö rencinin . önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r. varsa öneriler belirtilmelidir.

kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir. foto raf. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda. B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r. tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir. Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur. ekil. amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. ad . soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m . 2.4. Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa.2. 3.· Tez · stanbul. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir.3. K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan . Metin Bölümler Bölümler . Y l 2. 3. ön sayfalar n. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. tablo.1. Genel Kurallar Metni. 2. ö retim. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir.5. ekil Listesi Gerekli görülüyorsa. plan. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim. Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur.

Derece) (4.1. · Her paragraf n ilk sat r 1. BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r. ANA BÖLÜM BA LI I (2. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r. · Ön Sayfalar.25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r. tek sat r aral . 3.1. Ana paragraflar 12 punto. Derece) . Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto. Dipnot ba vuru ve metinleri. 9 punto. koyu. kullan lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada. paragraf ba yla ayn hizada. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada.1.1. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r. · Sat r aral . yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. alttan ve üstten 3 cm olmal d r. sayfaya ortalanm . ilk harfleri büyük. her iki yana yaslanm olacakt r. Alt Bölüm Ba l 1. ilk harfleri büyük. Derece) (5. kullan lmal d r. eklenir gibi) verilmelidir.1. paragraf ba yla ayn hizada. 3. koyu. Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. sa dan 2. tümü büyük ve koyu. soldan 3. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r. paragraflarda 1.5.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir. ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto.2. ilk harfleri büyük ve koyu. Alt Bölüm Ba l 1.1. Alt Bölüm Ba l (3.1. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r. · Sayfa kenar bo luklar . normal olarak yaz l r.5. ilk harfleri büyük.1. tümü büyük ve koyu.Tez kitab rahat anla l r. ÖRNEK 1. BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. 4.1. paragraf ba yla ayn hizada. Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r. italik koyu. 5. · Sayfa numaralar 12 punto.1. DERECE) 1.

Bu durumda. Örne in 3.5. kaynaktaki bilginin özünü de il. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . sayfa no'su eklinde yap lmal d r. Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. metnin içinde olmak kayd yla.1. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir.' k saltmas kullan l r.") gösterilirler. Gönderme) Tezde. virgül. gibi yanl l klar da tekrarlan r. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere. çift t rnak içinde(". bölümün 2. 3. yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f. Tezi yapan ki i. · Tezde. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r. a a daki örneklerde gösterildi i gibi. · Tablonun aç klamas . Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r.. 3. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4. Daha uzun al nt larda. biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir. ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine. Ya a a da 4. ekli için " ekil 3. Tezi haz rlayan n. gibi) numaraland r lmal d r. (Homans. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir. · Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation). · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde.1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan. atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r.1. bölümün 2.2" olarak numaraland r l r. Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar. tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r. ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r. · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal .4. çe itli cümlelerin. yay n tarihi.y. ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. tez metni içinde verilirler. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1. kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler. referans dipnotu eklinde.5 aral kl bo luk b rak larak.. örne in cümle. At flar (Referans. cümle. 1.1. yer vb.3. Her iki al nt türünde de. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r.2" olarak numaraland r l r.. Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. Örne in 3. . tarih. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r.. · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r.tablo. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna . · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. al n t yap lan kayna a (metin. Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. o zaman do ru bilgi. Bu tür al nt lar için. bir birini izleyen numaralar verilir. · eklin aç klamas . tablosu "Tablo 3. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r.3. iki nokta üstüste. 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. parantez içinde. ya da. Her iki durumda da. bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir. · Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf. 1. cümlelerde belli kelimelerin. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir.

Dipnotta. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. tek sat r aral k b rak l r. Ancak.y. eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda. E er referans dipnotlar nda. yay nevi. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. kurulu gibi) özelli ini ta yabilir. çeviren veya çizer ad ve soyad . Ancak. Dipnotlar. ibaresi kullan l r. . 4. eser ad . 1968) 4. yay n tarihi). cilt. · Üçten fazla yazar olan eserler için. · ç kapakta. Süreli yay nlar n adlar . hem as l ad. bask say s .d. sonra ikinci ad ).1.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f. bu referansta. yay n yeri.2. yukar daki bilgiler k salt larak verilir. seri ad . · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. Dipnotlara. Dipnotlarda kitap adlar .(varsa önce ilk. her sayfada metnin en son sat r n n alt nda. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda.1. sonra yazar n soyad belirtilir. kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir.1. al. at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa. 1993). yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa. hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. o zaman dipnot. kitap ad . Kitap ad : Kitap ad . Örnek c) Bir makale (Kabo lu. bask ve yay n bilgisi (cilt say s . ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa. takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir. MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. (Bohannan. her yazar n ad . eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. cilt numaras ve sayfa say lar . yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir. Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere.3. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama. 4. a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r.(Sartori. ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa. Dipnotlar bu k sma. · ki veya üç yazarl eserlerde. kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r. ki i veya tüzel ki i(kurum. parantez içine al n rlar. ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir. Yani önce yazar ad . eser ad yla ba lar. Ancak. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir.1 Dipnotlar t. yay na haz rlayan(veya editör). bas m. o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na. metinden ayr l rlar.1. Böylece.' veya Latince et. o zaman bu adlar. yazar adlar . bu ad dipnotta da aynen ve rilir. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v. (Bak n z 4. bas m say s . birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler.

bas m. (Örnek: C:IV.2. yine 'y. virgül. Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda.y. e er varsa. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say . çeviren. 4. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. Virgülden sonra makale ad . 1995. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir. 2. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. Cilt. örne in 4 c. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir. Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. eser ad . o zaman bas m say s .y.. kitab n kaç ciltten olu tu u. ( stanbul: Remzi Kitabevi. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. yay m y l . Örne in. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu. 3. s. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad .eds. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa.1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda. bask (print.1. resimleyen. bs. eklinde belirtilir. · Eser. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. çev. 3. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur. bu i lev adlar . bu durum 'y. bs. ' yay. haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. gibi.' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir. Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise. virgül. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. Makale ad ndan sonra yine virgül konur.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. Ancak eserin. yay mc kurulu un ad yoksa. Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi. editör. at f yap lan eserin yay m yeri. No:4. bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. Bas m. stenirse. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa. 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. Yay m bilgisi: Bu bilgi. ' eklinde k salt larak da verilebilirler.' (yay m yeri yok) k saltmas yla. cilt bilgisi verilmez. belgenin mahiyetini bildiren aç klama. Bir kitap. bu durumda. bu say da.Yay na haz rlayan (veya editör). dipnotta yay m tarihi olarak verilir. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa. Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler. belge tarihi. sadece bir ciltten ibaretse. iki nokta üst üste konarak gösterilir. printing) say s da mevcutsa. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir..haz. çeviren vb. çift t rnak içinde verilir. cilt.' dendikten sonra. 'yay na haz rlayan. 2. yazar ad .'nin adlar : Kitap. bask ve yay n bilgileri. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda. . Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar . eklinde belirtilir. o zaman bu tarih. yukar da belirtilen ki i/ki iler. çizen. süreli yay n.y. ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir. çizen vb.'deki s raya uygun biçimde verilir. bs.. Bas m... 12.. dipnotta bas m say s belirtilmez. kitap. bsk. makale gibi eser adlar ndan sonra. o zaman. ansiklopedi. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se. çiz. çeviren.

bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. ay . eser adlar . süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r. 1964. bs. Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir.. TheSocialSystem. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler.. t. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde. TalcottParsons.. bibliyografyada. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r. Bülent Tanör. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. virgül. London: RoutledgeandKegan Paul. Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. Ancak.3. Bibliyografyada. ilgili gazetenin ad . 11. 4. 5. y l ve sayfas belirtilir. stanbul: BDS. 43. ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir. Addan sonra da nokta konur. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad . Ancak. bibliyografyada.y. Demokrasi Kuram . Çev. gerekti inde. s. makalelerde. s. sayfa numaras belirtilmez. 1992. makale veya haber ba l ndan sonra. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. bibliyografyada da aynen yans t l r. Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada. t. sayfa numaras . Ancak. Soyad ile ad aras na virgül konur.1. Metin içinde gösterilen referanslar. koyu renkle yaz l r. 25. Bibliyografya unsurlar . s. Ancak. virgül. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli. eserin uygun biçimde k salt lm ad . kitap adlar . . pp. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Örnek 4. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. her iki durumda da. Deniz Baykal. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. stanbul: Der. 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. günü. koyu renkle yaz lmaz. Bülent Tanör. at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler. 3. makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. 3-23.y. giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir.

p..Ibid. Hukuk Ara t rmalar . OldTestament iii. Knopf. 50.g. 1968. Ibid. " ktidar ve Hukuk. Ayn esere izleyen referans: Ibid. Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans. 10. McMillanandFreePress. Araya ba ka referanslar girildi inde. 40. s.IX.g. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya . Kutsal Kur'an i. . s. s. Ed. 22.22. C.g. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C.. Homans. Klasik eserlere at f: Aristoteles. Shils. Ansiklopediye at f: Paul Bohannan.g." International Encyclopedia of SocialSciences. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye.." Çev. 170. veya A. 40. EylülAral k 1987.. a. s. "SocialBehavior as Exchange". s. 5. No:3. brahim Ö. C. Sartori. Ayn esere..g. s. Place. New York: Alfred A. Demokrasi Kuram . s. A. Ernst E.e.y. 170. Ed. by. Süreli yay nda makaleye at f: s. veya A." nsan Haklar Y ll 1993. Nikomakhos'a Etik i. cit. 10. 44. Homans.II. 175.e... Robert F.. Bogotta. op. 1962. Paul Hare.e.XV. A.. loc.22. s. "Lawand Legal Institutions. Bales. David L. pp. Vol. 22-23. Sartori. w. Edgar R. p. 73-77. cit. Kabo lu.e. ya da. a. Small Groups. Hayrettin Ökçesiz. Hirsch. by. veya Sartori..

C.epnet.com/ehost.epnet. Crowley. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Homans. New York: Alfred A.com/ehost. Tanör. 40-49.II. Shils. Ed. Deniz Baykal. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. McMillanandFreePress.II. Bill Brace. http//www. Bogotta. 1998. 30 Mart 2000. pp.y. Library Journal.com/ehost. Hirsch. Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry.John N. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Ed. No:3. Kabo lu.170-183. 3. "Lawand Legal Institutions. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?".epnet." http//www. Ed. London: RoutledgeandKegan Paul. Bohannan. "Educate Library Leaders. February 15. Bill. No:3. © 1968. brahim Ö. by. Bülent. . Edgar R. C." Small Groups.com/ehost.XV. Bogotta. 3 Nisan 2000. Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. w. Paul Hare. Bales." http//www. February 15. David L. EylülAral k 1987. Robert F. Hayrettin Ökçesiz.IX." International Encyclopedia of SocialSciences. 3 Nisan 2000. Bill. Hukuk Ara t rmalar . "SocialBehavior as Exchange. t.epnet..epnet." nsan Haklar Y ll 1993. Vol. David L.." Small Groups. Giovanni. Paul. by. Hayrettin Ökçesiz. Demokrasi Kuram . 1964. 1992.epnet. by. 30 Mart 2000. Shils. Robert F. stanbul: BDS." Çev. 170-183.y. Place. pp. A." http//www. Sartori. Homans.com/ehost. E. "Educate Library Leaders. pp. Knopf. Bill Brace. t.Berry. Library Journal.com/ehost. 1998.73-77." International Encyclopedia of SocialSciences. 1998. "Educate Library Leaders. Ernst. stanbul: Der. Hirsch. Library Journal. E. . © 1968. McMillanandFreePress. George C. Hukuk Ara t rmalar . Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. w. TheSocialSystem. Edgar R. Place. Bales. 45-53. Parsons. Ed. 1962. ss. pp. George C. by. Talcott. John N. 73-77. "A Choice of http//www. Futures: Is It Libraries Versus Information?". Çev. Ernst. Bohannan. A. Crowley. John N.IX. 3 Nisan 2000. C. "SocialBehavior as Exchange. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". Paul Hare. ss. bs. http//www. "Lawand Legal Institutions. Knopf. 1962. " ktidar ve Hukuk. 30 Mart 2000. Vol.. Paul.40-49. EylülAral k 1987. s. Bülent. " ktidar ve Hukuk. Tanör. February 15. veya Bill Crowley-Bill Brace. New York: Alfred A." Çev.

Ankara: TTK Bas mevi. brahim Ö. ss. . Parsons. 3. TheSocialSystem. "Silver andLead in PrepalatialCrete"." nsan Haklar Y ll 1993. Eserleri".Kabo lu. Ancient Anatolia. "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B.XV. (1980).". pp. 72/3. 219-227. Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. Aspects of Changeand Cultural Development. T. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye.y. Tanör. Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN. Essays in Honor of Machteld J. Sartori. ÖZGÜÇ. London: RoutledgeandKegan Paul. (1986). Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Demokrasi Kuram . Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Tarsus II. STROMMENGER.. Canby et. Say 227/2. Talcott. (1956). stanbul: Der. pp. kaynak:y ld zteknik üniversitesi . Belleten 44. Bülent. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours. t. 1964.C. 45-53. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III. bs. K. (1968). Bülent.V. Princeton: Princeton UniversityPress. Çev. GOLDMAN. Deniz Baykal.Jahrtausend vonChristus". pp. E.373-386.al. Excavations at Gözlü Kule. (1993).. SPANOS. 1992. "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461. stanbul: BDS. Studies in Honor of Nimet Özgüç. ss. C. Tanör. 31-45. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. eds J.y. AmericanJournal of Archaelogy. H. P. Mellink.Z. t. Giovanni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful