130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r. ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür. 2. ayr nt l olarak anlat lmal d r. · Tezi yapan ö rencinin . 1. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2.· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r. Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir. Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas .4. tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas . Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m. Bu bölümler. her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar. Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad . Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü.4. · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld . bulunmal d r.1 D Kapak kapa olmal d r. 1. · Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir.3. Genellikle tez kitab n okuyanlar. varsa öneriler belirtilmelidir. önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için.

Genel Kurallar Metni.2. B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r. 2. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2. tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir. Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur.· Tez · stanbul. 2.4. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir. Metin Bölümler Bölümler . ekil. 3. Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir. foto raf. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan . ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir. ö retim. ön sayfalar n. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir. Y l 2. amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. ad . K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. ekil Listesi Gerekli görülüyorsa. plan. Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur.1.3. 3.5. Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. tablo. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m . Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda.

ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto. paragraf ba yla ayn hizada. Dipnot ba vuru ve metinleri. paragraflarda 1. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r.1. 3. · Sat r aral . Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto. ANA BÖLÜM BA LI I (2. Alt Bölüm Ba l (3. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. ilk harfleri büyük. 5.1. tümü büyük ve koyu. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r.1.5. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r. Alt Bölüm Ba l 1. ilk harfleri büyük. yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r. sa dan 2. kullan lmal d r. koyu. eklenir gibi) verilmelidir. 9 punto. koyu. normal olarak yaz l r.Tez kitab rahat anla l r. italik koyu. · Sayfa numaralar 12 punto. ilk harfleri büyük. BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. paragraf ba yla ayn hizada. Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r. tümü büyük ve koyu. paragraf ba yla ayn hizada. ilk harfleri büyük ve koyu. paragraf ba yla ayn hizada. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r.1. Ana paragraflar 12 punto.25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. 4. sayfaya ortalanm . Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r. kullan lmal d r. tek sat r aral . paragraf ba yla ayn hizada.2. ÖRNEK 1.1. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r. · Ön Sayfalar.1. Derece) (4.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir.5. DERECE) 1. Derece) .1. Alt Bölüm Ba l 1. alttan ve üstten 3 cm olmal d r.1. her iki yana yaslanm olacakt r. · Sayfa kenar bo luklar .1. soldan 3. Derece) (5.1. BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. 3. Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. · Her paragraf n ilk sat r 1. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r.

· Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r. ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar. ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. metnin içinde olmak kayd yla. · Tezde.1. Her iki durumda da.2" olarak numaraland r l r.. tablosu "Tablo 3.5. Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. o zaman do ru bilgi. a a daki örneklerde gösterildi i gibi. Örne in 3. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r. tez metni içinde verilirler. Her iki al nt türünde de. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r. al n t yap lan kayna a (metin. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . kaynaktaki bilginin özünü de il. Bu tür al nt lar için. Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. ekli için " ekil 3. Bu durumda. iki nokta üstüste. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf. 1. Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. · eklin aç klamas . bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler. 1. 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n. Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. At flar (Referans. Tezi haz rlayan n. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere. parantez içinde. yay n tarihi.") gösterilirler. Tezi yapan ki i. virgül.5 aral kl bo luk b rak larak. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna . · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. cümlelerde belli kelimelerin. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir.3.. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir.1. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r. 3.. gibi yanl l klar da tekrarlan r. Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r. çift t rnak içinde(". · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. cümle.' k saltmas kullan l r. tarih. çe itli cümlelerin. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1. bir birini izleyen numaralar verilir.3. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir. gibi) numaraland r lmal d r. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r.y. bölümün 2. · Tablonun aç klamas . · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r. sayfa no'su eklinde yap lmal d r. yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f. bölümün 2. referans dipnotu eklinde. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir. . atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. Daha uzun al nt larda. Ya a a da 4. · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar. ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine. tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r. ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. ya da.4. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi. 3. örne in cümle. Gönderme) Tezde. biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise.. Örne in 3. yer vb. (Homans. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4. · Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation).1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan.1.tablo. kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse. · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal .2" olarak numaraland r l r.

bas m say s . her yazar n ad . Süreli yay nlar n adlar . ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir. hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. · Üçten fazla yazar olan eserler için. hem as l ad.2. kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir. Ancak.y. (Bak n z 4. yukar daki bilgiler k salt larak verilir. E er referans dipnotlar nda. al. tek sat r aral k b rak l r. 1968) 4.(varsa önce ilk. ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa. Böylece. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. bu ad dipnotta da aynen ve rilir.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f. yay nevi. yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa. eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. eser ad . o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na.1. (Bohannan. at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere. sonra yazar n soyad belirtilir. yay n tarihi). · ç kapakta. . Ancak. · ki veya üç yazarl eserlerde. At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. Dipnotlar.(Sartori.1. kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. bask say s . takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda. yazar adlar . 1993). MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. cilt. kurulu gibi) özelli ini ta yabilir. 4. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. sonra ikinci ad ). · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. bask ve yay n bilgisi (cilt say s . seri ad . Dipnotlar bu k sma. bu referansta. eser ad yla ba lar. bas m. Yani önce yazar ad .d. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda.3. o zaman dipnot.' veya Latince et. Dipnotlarda kitap adlar . yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir.1. a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . metinden ayr l rlar. çeviren veya çizer ad ve soyad . tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r. ki i veya tüzel ki i(kurum. as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir. Dipnotta. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v. gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r. Örnek c) Bir makale (Kabo lu.1. yay na haz rlayan(veya editör). eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. Kitap ad : Kitap ad . o zaman bu adlar. ibaresi kullan l r. cilt numaras ve sayfa say lar . Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. Dipnotlara. kitap ad . her sayfada metnin en son sat r n n alt nda. birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler. yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa. parantez içine al n rlar. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa. at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. 4. yay n yeri. Ancak.1 Dipnotlar t.

4. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. o zaman bu tarih. printing) say s da mevcutsa. 3. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda.. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir.. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa. eser ad . 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. ansiklopedi.y. yukar da belirtilen ki i/ki iler. çeviren.' dendikten sonra. dipnotta yay m tarihi olarak verilir. ' yay.y. çizen vb. 12. bs. Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. örne in 4 c. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. Makale ad ndan sonra yine virgül konur. dipnotta bas m say s belirtilmez. bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise.. Ancak eserin. resimleyen. belgenin mahiyetini bildiren aç klama. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu. ' eklinde k salt larak da verilebilirler. yay m y l . Örne in. ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. kitap. ( stanbul: Remzi Kitabevi. stenirse.'deki s raya uygun biçimde verilir. eklinde belirtilir. çeviren vb. çift t rnak içinde verilir. 1995. yine 'y. yay mc kurulu un ad yoksa. at f yap lan eserin yay m yeri. cilt bilgisi verilmez.. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için. bs. virgül. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad . süreli yay n.eds. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir. bask (print. çev. eklinde belirtilir.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. bu i lev adlar . e er varsa. Bir kitap. 2. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. bs.. s. · Eser. Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler. 2. iki nokta üst üste konarak gösterilir.'nin adlar : Kitap. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa. bask ve yay n bilgileri. .Yay na haz rlayan (veya editör). virgül. bsk. 3. (Örnek: C:IV. yazar ad . bas m. Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa. Yay m bilgisi: Bu bilgi. 'yay na haz rlayan. o zaman bas m say s .' (yay m yeri yok) k saltmas yla. bu durumda. daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. çiz. gibi. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. Bas m. belge tarihi. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say .2. cilt. Virgülden sonra makale ad . Bas m. makale gibi eser adlar ndan sonra. Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda. Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi. haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra. Cilt. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir. o zaman. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur.y. çeviren.. sadece bir ciltten ibaretse. Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar . bu say da.' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir. bu durum 'y.1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se.haz. kitab n kaç ciltten olu tu u. editör.1. No:4. çizen.

ay . s. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde. 1964. makalelerde. 25. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. her iki durumda da. London: RoutledgeandKegan Paul. Bülent Tanör. bibliyografyada.. Soyad ile ad aras na virgül konur. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. 4. koyu renkle yaz l r. virgül. bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. TalcottParsons. Deniz Baykal. Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir. y l ve sayfas belirtilir. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. günü. süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r. a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad . 3. bibliyografyada. makale veya haber ba l ndan sonra. Bibliyografyada. ilgili gazetenin ad . Ancak. Addan sonra da nokta konur. virgül. 5. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli.1. sayfa numaras belirtilmez.. s.y. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. pp. Ancak. Demokrasi Kuram . Ancak. Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada.y. eserin uygun biçimde k salt lm ad . stanbul: Der. Örnek 4. giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. TheSocialSystem. gerekti inde. 11. eser adlar . sayfa numaras .3. t. Bibliyografya unsurlar . 3-23. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. 43. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. . Ancak. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. t. 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir.. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. Bülent Tanör. 1992. kitap adlar . Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda. bs. at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler. Çev. s. bibliyografyada da aynen yans t l r. koyu renkle yaz lmaz. stanbul: BDS. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler. Metin içinde gösterilen referanslar. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri.

David L. by. C. . Demokrasi Kuram . w. s. Hukuk Ara t rmalar . Araya ba ka referanslar girildi inde. 1962. No:3. OldTestament iii. Sartori.. C. loc. cit. Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans. Sartori. A. Homans. s. cit... 10. Vol.e.g. a. Edgar R.II. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C.g. Knopf. 44.XV. Small Groups. op. 73-77." International Encyclopedia of SocialSciences. Klasik eserlere at f: Aristoteles. 5. Hayrettin Ökçesiz. Shils. Paul Hare.. s.y. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya .e. p. Ayn esere. by. brahim Ö. 40. McMillanandFreePress. 50. 170.g.. Homans. a.g. Ed. s. 22. Hirsch.. Bales. s.. Kabo lu. New York: Alfred A. "Lawand Legal Institutions. p.IX. pp. Ayn esere izleyen referans: Ibid. s. Kutsal Kur'an i. Ibid. ya da. Ed. s. Place. 40. Süreli yay nda makaleye at f: s.g. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye.22." Çev. 22-23. Nikomakhos'a Etik i.. A. 1968. " ktidar ve Hukuk. Ansiklopediye at f: Paul Bohannan. Bogotta.. 170.. Robert F.22.e. EylülAral k 1987. veya A. 10. 175.Ibid. veya A." nsan Haklar Y ll 1993. veya Sartori.e. Ernst E. "SocialBehavior as Exchange". s.

Library Journal. February 15. 1992. . McMillanandFreePress. veya Bill Crowley-Bill Brace. Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry.com/ehost.epnet." International Encyclopedia of SocialSciences. © 1968. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Ed.." Small Groups.epnet. Place. Giovanni. Hukuk Ara t rmalar .epnet. A. Paul." Small Groups. "Lawand Legal Institutions. Hayrettin Ökçesiz. stanbul: Der. Paul Hare. Sartori. Çev. Shils." International Encyclopedia of SocialSciences. No:3.Berry. New York: Alfred A.y. "Lawand Legal Institutions. http//www. Crowley. Parsons.II. t.IX. EylülAral k 1987. Crowley. 170-183. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". 1962. 3. George C. " ktidar ve Hukuk.com/ehost. McMillanandFreePress. Robert F." Çev. Bogotta. Bill Brace. Bogotta. stanbul: BDS. Bohannan. Ed.. Knopf. 1962. C. Library Journal. Tanör. t." nsan Haklar Y ll 1993. "Educate Library Leaders. Bill Brace. No:3.IX. Library Journal. pp. David L. by. Hayrettin Ökçesiz. Place. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Deniz Baykal. Ernst. George C. "Educate Library Leaders. EylülAral k 1987.John N.epnet. Ed.com/ehost.com/ehost. Bohannan. 1998." http//www. London: RoutledgeandKegan Paul.170-183. Bill." Çev. . February 15. ss. by.epnet. 1964. © 1968.73-77. Bülent. A.com/ehost. Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. Robert F. by.II. Paul Hare.XV." http//www. brahim Ö. pp. 3 Nisan 2000. Kabo lu. Homans. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. February 15. http//www. Vol. Futures: Is It Libraries Versus Information?". 40-49. w. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". John N. 1998. Talcott. 30 Mart 2000.epnet. Hirsch. David L. E. Tanör. Vol. C. Edgar R. Hirsch. by.40-49. "SocialBehavior as Exchange. "Educate Library Leaders. Bales. C. 30 Mart 2000. w. bs. 3 Nisan 2000.y. Paul. Ed. 30 Mart 2000. Ernst. Bülent.. s. pp. Shils. 73-77. " ktidar ve Hukuk. New York: Alfred A.com/ehost. "A Choice of http//www. Homans. TheSocialSystem. Bill. 1998." http//www. Edgar R. ss. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Knopf. pp. "SocialBehavior as Exchange. 45-53. 3 Nisan 2000. John N. Hukuk Ara t rmalar . Demokrasi Kuram . E. Bales.

C. 3. Canby et. ÖZGÜÇ. H.y. Say 227/2. . "Silver andLead in PrepalatialCrete". 72/3. Bülent. Mellink. Eserleri". Belleten 44. Deniz Baykal.y. brahim Ö. 45-53.. Tanör. (1980). Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. pp. Tanör. Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN. pp. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III. TheSocialSystem. Çev. Giovanni. Essays in Honor of Machteld J. Princeton: Princeton UniversityPress. Excavations at Gözlü Kule. "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B. t.C. stanbul: BDS. Ankara: TTK Bas mevi. T.XV. ss. Studies in Honor of Nimet Özgüç.. Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. GOLDMAN.373-386.Jahrtausend vonChristus". t. 31-45. 219-227. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. K.Z. Tarsus II.". STROMMENGER. 1964. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461. (1968). P. Ancient Anatolia.Kabo lu. E. 1992. Demokrasi Kuram . stanbul: Der. (1956). kaynak:y ld zteknik üniversitesi . eds J. bs.al. AmericanJournal of Archaelogy. (1993). Parsons. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours. pp. SPANOS. (1986). London: RoutledgeandKegan Paul." nsan Haklar Y ll 1993. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Sartori. Bülent. Talcott.V. ss. Aspects of Changeand Cultural Development.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful