P. 1
Tez nasıl hazırlanır

Tez nasıl hazırlanır

|Views: 42|Likes:
Yayınlayan: Yunus Çekici

More info:

Published by: Yunus Çekici on Nov 27, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2010

pdf

text

original

130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

bulunmal d r. Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü. Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas . önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r. varsa öneriler belirtilmelidir. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için. Genellikle tez kitab n okuyanlar. Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r.3. Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad . gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür.4. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r. ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir.· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. 1. Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m. · Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas . ayr nt l olarak anlat lmal d r. her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar.1 D Kapak kapa olmal d r. Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir. Bu bölümler. 2. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2. · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld .4. 1. · Tezi yapan ö rencinin .

Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir. ö retim.4. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda. 2. amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa. Genel Kurallar Metni. Metin Bölümler Bölümler . soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2. 2. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur. ekil Listesi Gerekli görülüyorsa.3. Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. ön sayfalar n. tablo. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan . Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur. B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r. ad . kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir.5. 3. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir.2. ekil.· Tez · stanbul. plan. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa. Y l 2. 3. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m .1. foto raf. tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir. ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir.

· Sat r aral . tümü büyük ve koyu.Tez kitab rahat anla l r. paragraf ba yla ayn hizada. alttan ve üstten 3 cm olmal d r. ilk harfleri büyük. Alt Bölüm Ba l (3. 5. koyu. Dipnot ba vuru ve metinleri.1. ilk harfleri büyük ve koyu. sa dan 2. tek sat r aral .1.1.1. Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r. · Her paragraf n ilk sat r 1.1. kullan lmal d r. Derece) . BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. paragraf ba yla ayn hizada. yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r.1. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r. 3. normal olarak yaz l r. 3. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r. · Sayfa kenar bo luklar . ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto. italik koyu. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r. paragraf ba yla ayn hizada. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Derece) (4. Alt Bölüm Ba l 1. paragraf ba yla ayn hizada. 4.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir. soldan 3.5. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r. tümü büyük ve koyu. paragraf ba yla ayn hizada. kullan lmal d r. Derece) (5. Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r. ÖRNEK 1. her iki yana yaslanm olacakt r. ilk harfleri büyük. Ana paragraflar 12 punto. eklenir gibi) verilmelidir. 9 punto. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r. ANA BÖLÜM BA LI I (2.5.1. · Sayfa numaralar 12 punto. Alt Bölüm Ba l klar 12 punto.2. Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r.1. DERECE) 1.1. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Alt Bölüm Ba l 1. ilk harfleri büyük.25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. sayfaya ortalanm .1. paragraflarda 1. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. · Ön Sayfalar. BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. koyu.

Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. cümlelerde belli kelimelerin. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir. çift t rnak içinde(". ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r.. bölümün 2. Örne in 3. referans dipnotu eklinde. Her iki al nt türünde de. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . ya da. o zaman do ru bilgi. sayfa no'su eklinde yap lmal d r. Daha uzun al nt larda. ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine. 3. iki nokta üstüste. yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f.2" olarak numaraland r l r. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere.. ekli için " ekil 3. parantez içinde. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi. · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal . · Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda.5. bir birini izleyen numaralar verilir. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler. · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. metnin içinde olmak kayd yla. · Tezde. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna . . atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. virgül. tablosu "Tablo 3. Bu durumda. Gönderme) Tezde. · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde. çe itli cümlelerin. Ya a a da 4. örne in cümle. yer vb. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf. a a daki örneklerde gösterildi i gibi. kaynaktaki bilginin özünü de il. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r. · Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation). ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. (Homans.5 aral kl bo luk b rak larak. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1.2" olarak numaraland r l r. Her iki durumda da. Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. tarih. Örne in 3. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r.tablo. yay n tarihi.3. 3. gibi) numaraland r lmal d r. Tezi yapan ki i. tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r. Tezi haz rlayan n. gibi yanl l klar da tekrarlan r. Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. Bu tür al nt lar için. biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise. bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa. 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n.1.1. · Tablonun aç klamas .' k saltmas kullan l r. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. tez metni içinde verilirler. cümle... ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar. Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r. kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse. Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir. bölümün 2. At flar (Referans.1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan.4. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir.") gösterilirler.1. 1. 1. · eklin aç klamas . · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r.y. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4.3. al n t yap lan kayna a (metin. · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar.

hem as l ad. kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir. kurulu gibi) özelli ini ta yabilir.(varsa önce ilk.1. Dipnotta. at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. ibaresi kullan l r. ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa. Böylece. a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . eser ad yla ba lar. yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir. metinden ayr l rlar.1 Dipnotlar t. Süreli yay nlar n adlar . cilt.1. yay n tarihi). yukar daki bilgiler k salt larak verilir. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. bas m. (Bohannan. MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. bu referansta. Yani önce yazar ad . at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere. · Üçten fazla yazar olan eserler için. Dipnotlar. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. ki i veya tüzel ki i(kurum. çeviren veya çizer ad ve soyad .2.d. yay na haz rlayan(veya editör). · ki veya üç yazarl eserlerde. parantez içine al n rlar. .1. yay n yeri. Ancak. sonra ikinci ad ). hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. o zaman bu adlar. cilt numaras ve sayfa say lar . her sayfada metnin en son sat r n n alt nda. Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. tek sat r aral k b rak l r. At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. Kitap ad : Kitap ad . as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir. yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa. · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. Ancak. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. 1968) 4. bask say s . Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda. E er referans dipnotlar nda. kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. Dipnotlarda kitap adlar . takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda. bas m say s . eser ad . ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir.y.' veya Latince et. o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na. her yazar n ad . 1993). (Bak n z 4. gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama. Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r. · ç kapakta. birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f. 4. Dipnotlara. sonra yazar n soyad belirtilir.3. eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. seri ad . tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. 4. eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. o zaman dipnot.(Sartori. al. Ancak. kitap ad . ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa. yay nevi. yazar adlar . Örnek c) Bir makale (Kabo lu. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v. bask ve yay n bilgisi (cilt say s . kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r. yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa.1. bu ad dipnotta da aynen ve rilir. Dipnotlar bu k sma.

yay m y l . ( stanbul: Remzi Kitabevi. ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir. Örne in. Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda. Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise. Makale ad ndan sonra yine virgül konur. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. kitab n kaç ciltten olu tu u. 'yay na haz rlayan. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu. 1995. Ancak eserin. yazar ad . eser ad . çizen. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say .2.1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda.y. Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. . Virgülden sonra makale ad . Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler.. 3. cilt. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. Yay m bilgisi: Bu bilgi.' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir. · Eser. bs. editör. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. bs. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir.Yay na haz rlayan (veya editör). çeviren vb. stenirse. bu say da. 2. (Örnek: C:IV. 4. s. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir.y. o zaman.. haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra. Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar . Bir kitap. çiz.eds. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa.. Bas m.' dendikten sonra. yay mc kurulu un ad yoksa. bas m. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. o zaman bu tarih. ' eklinde k salt larak da verilebilirler. Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. örne in 4 c.. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. belgenin mahiyetini bildiren aç klama. ' yay. Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi. cilt bilgisi verilmez. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur. yukar da belirtilen ki i/ki iler. eklinde belirtilir. daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir. bs.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. 3. printing) say s da mevcutsa. Bas m. eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. virgül.'deki s raya uygun biçimde verilir. sadece bir ciltten ibaretse. ansiklopedi. eklinde belirtilir. iki nokta üst üste konarak gösterilir. süreli yay n.'nin adlar : Kitap. bask (print. çizen vb. dipnotta yay m tarihi olarak verilir.' (yay m yeri yok) k saltmas yla. çeviren. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se. Cilt. No:4. çeviren. bsk.. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir. virgül. resimleyen. bu i lev adlar . yine 'y. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad . bu durum 'y. bu durumda. o zaman bas m say s . kitap.y. belge tarihi.. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için. 2. çev. bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. bask ve yay n bilgileri. gibi. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa. 12. dipnotta bas m say s belirtilmez.haz.1. at f yap lan eserin yay m yeri. e er varsa. makale gibi eser adlar ndan sonra. çift t rnak içinde verilir. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda.

Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. 1964. 3. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r. sayfa numaras . Ancak. Bibliyografyada.3. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. Ancak. bs. a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad . virgül. London: RoutledgeandKegan Paul. giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar .y. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir. Soyad ile ad aras na virgül konur. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. ay . koyu renkle yaz l r. 11.y. TheSocialSystem. . ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler. Bülent Tanör.. 43. 1992. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. bibliyografyada da aynen yans t l r. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. TalcottParsons. 25. makalelerde. y l ve sayfas belirtilir.1. Metin içinde gösterilen referanslar. virgül.. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli. eserin uygun biçimde k salt lm ad . pp. Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada. bibliyografyada. Çev. 5. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. s. bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. her iki durumda da. at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler. ilgili gazetenin ad . s. eser adlar .. koyu renkle yaz lmaz. 4. Ancak. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. stanbul: Der. Örnek 4. gerekti inde. makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. 3-23. sayfa numaras belirtilmez. bibliyografyada. süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r. Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir. t. Demokrasi Kuram . stanbul: BDS. Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda. Ancak. kitap adlar . s. günü. Deniz Baykal. Bülent Tanör. makale veya haber ba l ndan sonra. t. Addan sonra da nokta konur. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde. Bibliyografya unsurlar .

Ernst E. brahim Ö.22.g. s. 1962.g.. by. 170. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C. 5. op. s. Kutsal Kur'an i. 40.XV.. ya da. Sartori.e. by. 22-23. C. Knopf. Paul Hare. Klasik eserlere at f: Aristoteles. Hirsch. Ansiklopediye at f: Paul Bohannan. Small Groups. Ayn esere izleyen referans: Ibid. loc. "Lawand Legal Institutions.e. w. veya A... Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans.. Ayn esere." nsan Haklar Y ll 1993. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya . Ibid. 1968. New York: Alfred A. veya A. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. p. Shils. Place.y.Ibid. cit.g. s. . a. Nikomakhos'a Etik i. 170. cit. Hukuk Ara t rmalar . s. A. Ed.g..IX. " ktidar ve Hukuk. Hayrettin Ökçesiz. 40. 50.. No:3.." Çev. EylülAral k 1987. Kabo lu. Homans. Ed. C." International Encyclopedia of SocialSciences.II.e. p. Demokrasi Kuram . 73-77. Bales. pp. Vol. Homans. OldTestament iii. 175.22.g.e. McMillanandFreePress. veya Sartori.. "SocialBehavior as Exchange". Bogotta. David L. s. Süreli yay nda makaleye at f: s. 10.. A. a. s. Robert F. 44. Araya ba ka referanslar girildi inde. s. 22. 10. Edgar R. Sartori. s.

Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. 1998. veya Bill Crowley-Bill Brace. Library Journal. E. Ed. Tanör. by. "Lawand Legal Institutions. Parsons. Paul Hare. 3 Nisan 2000.com/ehost. pp. Giovanni. New York: Alfred A. Bohannan. by. Hayrettin Ökçesiz. A. Vol. 1962. Edgar R. Shils. Shils. E. " ktidar ve Hukuk. 30 Mart 2000. Robert F. pp. Bogotta. ss. Futures: Is It Libraries Versus Information?". 3. February 15. David L. © 1968. pp. C. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar .Berry.com/ehost. " ktidar ve Hukuk. Talcott. New York: Alfred A. 30 Mart 2000. "Educate Library Leaders.IX.John N.IX. 3 Nisan 2000. . 40-49. Knopf. Demokrasi Kuram . Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. George C. A. McMillanandFreePress.. Ernst. Paul. Hirsch. Crowley. 1964. David L. 1998. ss.II. "SocialBehavior as Exchange." Small Groups. Ed.com/ehost. Paul Hare. http//www. Library Journal." International Encyclopedia of SocialSciences. bs. Bill. No:3.epnet.XV. Sartori. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu.epnet. 1992. Robert F. C." http//www. Hirsch. Bülent. Bill Brace. John N. No:3. Homans. Crowley." Çev. s. Bohannan. stanbul: Der. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". Paul. by. t.com/ehost. w. George C.com/ehost. Ed. t. Hukuk Ara t rmalar . C. Bülent.170-183. 1998. 3 Nisan 2000. EylülAral k 1987.73-77. Bogotta. stanbul: BDS." International Encyclopedia of SocialSciences.40-49. Edgar R. pp. Vol. Ed.epnet.y. w. Library Journal. Hukuk Ara t rmalar . McMillanandFreePress. Tanör." Çev. 1962." http//www. Knopf. Ernst. Kabo lu. Bill Brace.. Place. 30 Mart 2000. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?".epnet." nsan Haklar Y ll 1993. "A Choice of http//www. http//www. 45-53. Hayrettin Ökçesiz.II." http//www. Bales. February 15. .epnet. by. Çev. Deniz Baykal. brahim Ö. "Educate Library Leaders. 170-183.epnet. Bill. February 15. Homans. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye.y. Place. John N. TheSocialSystem. London: RoutledgeandKegan Paul. Bales. © 1968. 73-77.. Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry. "SocialBehavior as Exchange. EylülAral k 1987." Small Groups.com/ehost. "Lawand Legal Institutions. "Educate Library Leaders.

Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. (1993). Bülent. "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461. eds J. (1956). (1980). Talcott. ÖZGÜÇ. 31-45. Studies in Honor of Nimet Özgüç.XV. Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. 72/3. Princeton: Princeton UniversityPress. pp. pp.Jahrtausend vonChristus". 1992. Demokrasi Kuram . 3.Kabo lu. GOLDMAN. Parsons. H.V. (1986). (1968). Mellink. ss. . Eserleri". t. Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN." nsan Haklar Y ll 1993. Ancient Anatolia. Ankara: TTK Bas mevi.. Say 227/2. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III. "Silver andLead in PrepalatialCrete". London: RoutledgeandKegan Paul. Sartori. K. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. stanbul: Der.Z. brahim Ö. Canby et. Tanör. Belleten 44. TheSocialSystem.". pp. Tanör. AmericanJournal of Archaelogy. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours. E.373-386. Deniz Baykal. Tarsus II. Essays in Honor of Machteld J. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . stanbul: BDS.y.. T.C. ss. STROMMENGER. Aspects of Changeand Cultural Development. Excavations at Gözlü Kule. 45-53. bs. 1964. SPANOS. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. C.al.y. Giovanni. P. t. 219-227. kaynak:y ld zteknik üniversitesi . Bülent. Çev. "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->