P. 1
Tez nasıl hazırlanır

Tez nasıl hazırlanır

|Views: 42|Likes:
Yayınlayan: Yunus Çekici

More info:

Published by: Yunus Çekici on Nov 27, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2010

pdf

text

original

130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

· Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r. 1. Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad . varsa öneriler belirtilmelidir. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2. 2.4. tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas . bulunmal d r. Genellikle tez kitab n okuyanlar.· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r. Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas . ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için. · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld . ayr nt l olarak anlat lmal d r.1 D Kapak kapa olmal d r. Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü. Bu bölümler. · Tezi yapan ö rencinin . her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar. Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m.3. 1.4. Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r. Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir. gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür.

foto raf. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir. ekil Listesi Gerekli görülüyorsa. Genel Kurallar Metni. Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir. Metin Bölümler Bölümler . 3. Y l 2. tablo. K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda.4. Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. 3. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m . 2.1. ekil. ö retim. ad . tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir. amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan . 2.5. ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir. plan.3. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa. Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. ön sayfalar n.· Tez · stanbul. Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur. soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2.2.

ANA BÖLÜM BA LI I (2. kullan lmal d r.Tez kitab rahat anla l r. sayfaya ortalanm . normal olarak yaz l r. ilk harfleri büyük. 4. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r. Derece) . · Her paragraf n ilk sat r 1. paragraflarda 1. paragraf ba yla ayn hizada. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada.2. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r. kullan lmal d r. sa dan 2. paragraf ba yla ayn hizada. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r.1. 3. ilk harfleri büyük. · Sayfa kenar bo luklar .1.1. · Sat r aral .1. italik koyu. Alt Bölüm Ba l 1. ilk harfleri büyük. tek sat r aral .25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r. her iki yana yaslanm olacakt r.1. · Sayfa numaralar 12 punto. eklenir gibi) verilmelidir.1. ilk harfleri büyük ve koyu. 3. · Ön Sayfalar. paragraf ba yla ayn hizada. koyu. Alt Bölüm Ba l (3. DERECE) 1. yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada.1. Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r. 9 punto. Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r. tümü büyük ve koyu. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto.1. Dipnot ba vuru ve metinleri. Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. alttan ve üstten 3 cm olmal d r.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir. BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r. ÖRNEK 1.1. BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r. 5. koyu. ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto.1. Alt Bölüm Ba l 1. tümü büyük ve koyu. soldan 3. Derece) (4. Ana paragraflar 12 punto.5.5. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r. Derece) (5. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto.

· Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation). 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r. örne in cümle. atlanan yerler üç nokta ile belirtilir.1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan. çift t rnak içinde(". referans dipnotu eklinde. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere. gibi) numaraland r lmal d r. bölümün 2. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4. gibi yanl l klar da tekrarlan r.1. ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar. Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. · eklin aç klamas . kaynaktaki bilginin özünü de il. Daha uzun al nt larda. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir. 3. Örne in 3. ekli için " ekil 3.' k saltmas kullan l r. a a daki örneklerde gösterildi i gibi. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir. Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r. Her iki durumda da. tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r. Tezi yapan ki i.1.1. çe itli cümlelerin. ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine. Her iki al nt türünde de. 1. tarih. Gönderme) Tezde.5. · Tablonun aç klamas .2" olarak numaraland r l r. cümle. tablosu "Tablo 3. parantez içinde.. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir. Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar.3. ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir. ya da. 3. Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r. (Homans. yay n tarihi. . · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r. Örne in 3. al n t yap lan kayna a (metin. sayfa no'su eklinde yap lmal d r. o zaman do ru bilgi. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r.3.4. tez metni içinde verilirler. · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. At flar (Referans. Bu durumda. bir birini izleyen numaralar verilir. Bu tür al nt lar için. · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. cümlelerde belli kelimelerin. metnin içinde olmak kayd yla. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf.y. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir. Ya a a da 4.2" olarak numaraland r l r. iki nokta üstüste.tablo.") gösterilirler. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1. yer vb. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna . · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal .. 1. · Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda. biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise. Tezi haz rlayan n. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f. bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa. ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir.. virgül. bölümün 2. · Tezde.5 aral kl bo luk b rak larak..

yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir. Dipnotlar bu k sma. yay nevi. cilt. Ancak. Örnek c) Bir makale (Kabo lu.1. kurulu gibi) özelli ini ta yabilir. yay n tarihi).y. Dipnotlara. · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. yay na haz rlayan(veya editör). kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r. bask say s . yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa. · ç kapakta. Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda. Süreli yay nlar n adlar . yazar adlar . Dipnotlarda kitap adlar . at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. al. (Bohannan. takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir. bas m say s . Yani önce yazar ad . (Bak n z 4. ki i veya tüzel ki i(kurum. eser ad . ibaresi kullan l r. Ancak.' veya Latince et. Ancak. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler. Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. 1968) 4. at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa. sonra ikinci ad ). gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama. metinden ayr l rlar.d.(Sartori. cilt numaras ve sayfa say lar . Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda. parantez içine al n rlar. kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. bask ve yay n bilgisi (cilt say s . tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na. as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir. 1993). her yazar n ad .1. Böylece. MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. her sayfada metnin en son sat r n n alt nda. seri ad . kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir. sonra yazar n soyad belirtilir.1 Dipnotlar t. 4. · Üçten fazla yazar olan eserler için.1. 4. ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v.(varsa önce ilk. yukar daki bilgiler k salt larak verilir. bas m.1. .2. eser ad yla ba lar. bu referansta. o zaman dipnot. yay n yeri. Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r. çeviren veya çizer ad ve soyad . a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa.3. E er referans dipnotlar nda. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. bu ad dipnotta da aynen ve rilir. o zaman bu adlar. Dipnotlar.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f. hem as l ad. Dipnotta. tek sat r aral k b rak l r. eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. Kitap ad : Kitap ad . kitap ad . eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. · ki veya üç yazarl eserlerde. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur.

' (yay m yeri yok) k saltmas yla. Yay m bilgisi: Bu bilgi. Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. 'yay na haz rlayan. çev. dipnotta bas m say s belirtilmez. bs. Bas m. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. ' yay. e er varsa. 3. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. s. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. süreli yay n. dipnotta yay m tarihi olarak verilir. haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra. yukar da belirtilen ki i/ki iler. bsk. 2. bu durumda.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. 2.' dendikten sonra.2. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa.. çeviren. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se. eklinde belirtilir. virgül. bu say da.' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir. bask (print. iki nokta üst üste konarak gösterilir. (Örnek: C:IV. daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir. editör. ( stanbul: Remzi Kitabevi. Makale ad ndan sonra yine virgül konur. Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi.. yazar ad . · Eser. bs. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say . eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. bs. printing) say s da mevcutsa. Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise.haz. çizen vb. cilt bilgisi verilmez.. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir.'deki s raya uygun biçimde verilir. 4. o zaman bas m say s . at f yap lan eserin yay m yeri.1. gibi.eds. Virgülden sonra makale ad . resimleyen. Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. ansiklopedi. kitap. 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. sadece bir ciltten ibaretse. örne in 4 c. 12. Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar . bask ve yay n bilgileri. . yine 'y. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. 3.'nin adlar : Kitap. cilt. Ancak eserin.. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa. bu durum 'y.y. yay mc kurulu un ad yoksa. yay m y l . ' eklinde k salt larak da verilebilirler. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu. çiz.Yay na haz rlayan (veya editör). Bas m. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. çift t rnak içinde verilir. stenirse. Bir kitap. eser ad .y. çeviren vb.. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad . makale gibi eser adlar ndan sonra. çizen. bas m. bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir.. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa. eklinde belirtilir. 1995. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur. Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler.y.1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda. çeviren. kitab n kaç ciltten olu tu u. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için. No:4. o zaman. belge tarihi. o zaman bu tarih. Örne in. Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda. ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir. bu i lev adlar . belgenin mahiyetini bildiren aç klama. Cilt. virgül.

pp. s.1. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . Bibliyografya unsurlar . Metin içinde gösterilen referanslar. virgül. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada. Bibliyografyada. eserin uygun biçimde k salt lm ad . giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. makalelerde. ilgili gazetenin ad . 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. Deniz Baykal. süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r.3. virgül. Addan sonra da nokta konur. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler. s. bs. 3. ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir. at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler. Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. London: RoutledgeandKegan Paul. Ancak. 43.y. 1992. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. t. TalcottParsons. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli. gerekti inde. bibliyografyada..y. 25. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. Örnek 4. sayfa numaras . y l ve sayfas belirtilir. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r. stanbul: BDS. 11. koyu renkle yaz l r.. 5. 3-23. Bülent Tanör. kitap adlar . bibliyografyada. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad . ay . Ancak. bibliyografyada da aynen yans t l r. t. koyu renkle yaz lmaz. bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. günü. Çev. makale veya haber ba l ndan sonra. her iki durumda da. Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. . Demokrasi Kuram . makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. 1964. eser adlar .. Ancak. TheSocialSystem. Bülent Tanör. s. stanbul: Der. Ancak. 4. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde. Soyad ile ad aras na virgül konur. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. sayfa numaras belirtilmez.

Ernst E. a. Ayn esere izleyen referans: Ibid. New York: Alfred A. Araya ba ka referanslar girildi inde.. A." nsan Haklar Y ll 1993. Hayrettin Ökçesiz.g.. Kutsal Kur'an i. p. 5. EylülAral k 1987. Knopf. 22-23. Ed. Ibid. veya A..e. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya . 22.g.y. Süreli yay nda makaleye at f: s. Edgar R. cit. 175. Place. Bales.g.22. s. 50. brahim Ö. 44. 10.g. 170. No:3. "SocialBehavior as Exchange". 1968.IX. veya Sartori. Robert F. p. 40. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C. cit.e. A. Hukuk Ara t rmalar .e. s. s. a. s.g. 40. 10. Homans. loc.22. Ed. by. op. s.. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Homans. McMillanandFreePress. " ktidar ve Hukuk. veya A. pp. Ayn esere. C. C.. s." Çev. Bogotta. Sartori. s." International Encyclopedia of SocialSciences. w. Nikomakhos'a Etik i. s.e. 73-77. Vol. OldTestament iii. "Lawand Legal Institutions. by.. Sartori. Kabo lu..XV. Demokrasi Kuram . Ansiklopediye at f: Paul Bohannan.Ibid. 170. Small Groups.II. Hirsch.. Klasik eserlere at f: Aristoteles. 1962. ya da.. David L. Paul Hare. . Shils. Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans..

No:3. pp. Bill Brace. "Educate Library Leaders. Çev. 30 Mart 2000. McMillanandFreePress. Futures: Is It Libraries Versus Information?". Tanör.epnet. 1998. Hirsch. Bohannan. Bill. pp. Deniz Baykal. Place.y. EylülAral k 1987. 170-183. 1962.170-183.IX.73-77. Bill Brace.epnet. New York: Alfred A." nsan Haklar Y ll 1993. 1998. bs.epnet. "Lawand Legal Institutions. t." http//www. London: RoutledgeandKegan Paul. "SocialBehavior as Exchange. Talcott. pp. Paul. February 15. 3 Nisan 2000.II. Library Journal. Kabo lu. Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. Vol. Library Journal.40-49." http//www. 1992. "Educate Library Leaders. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . by.. Bülent. EylülAral k 1987. ss.com/ehost." International Encyclopedia of SocialSciences. A." Çev.epnet. Vol. McMillanandFreePress.com/ehost. Crowley.epnet." Small Groups. Homans. 3. Paul Hare. © 1968.IX. Bülent. February 15. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". 1962. Giovanni. Hirsch. Bales. by. Robert F. Tanör. Bill. " ktidar ve Hukuk. John N. stanbul: BDS. Ernst. Ed. A. 45-53. Bohannan. " ktidar ve Hukuk. Hayrettin Ökçesiz. Sartori. Bales. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". Robert F.com/ehost." Small Groups.com/ehost. http//www. 40-49. "SocialBehavior as Exchange. t.II. . http//www. © 1968. Edgar R. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. 3 Nisan 2000. 1964. Paul Hare. w. stanbul: Der. 3 Nisan 2000. TheSocialSystem. February 15. No:3.y. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Ernst. E. George C. 73-77. Parsons. Place. by. Ed. New York: Alfred A. "Educate Library Leaders." Çev. brahim Ö. John N. Bogotta. "A Choice of http//www. Knopf. 30 Mart 2000. Library Journal. w. "Lawand Legal Institutions. Edgar R. Ed. George C. 30 Mart 2000. David L.epnet." International Encyclopedia of SocialSciences. David L. Knopf. s. pp.John N. C. Homans. E.XV. Hayrettin Ökçesiz.com/ehost. Hukuk Ara t rmalar . Demokrasi Kuram . Hukuk Ara t rmalar ..com/ehost. C. C. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. . Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry.Berry. Bogotta. veya Bill Crowley-Bill Brace. Shils. ss. by. 1998. Shils. Ed.." http//www. Crowley. Paul.

.Kabo lu. stanbul: BDS. pp.. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. 31-45. C. Aspects of Changeand Cultural Development. Bülent. Say 227/2. (1986)..Jahrtausend vonChristus". 219-227. Tarsus II.y. Talcott. E. 1964.". Sartori. STROMMENGER. ÖZGÜÇ. 72/3.C. Mellink. Canby et. kaynak:y ld zteknik üniversitesi . "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III. Studies in Honor of Nimet Özgüç. t. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. Çev. brahim Ö. (1956). Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. Parsons. Deniz Baykal. pp. Princeton: Princeton UniversityPress. Tanör. 45-53. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. K.373-386. Bülent. (1968).al. Ankara: TTK Bas mevi. T. Eserleri". bs. ss. stanbul: Der. Excavations at Gözlü Kule. London: RoutledgeandKegan Paul. Demokrasi Kuram . Giovanni. eds J. (1980). Ancient Anatolia. ss. Essays in Honor of Machteld J. pp. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours. H. TheSocialSystem. Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN. 1992. t. GOLDMAN. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . 3. Tanör. SPANOS.y. P. AmericanJournal of Archaelogy. (1993).XV.Z.V. "Silver andLead in PrepalatialCrete". Belleten 44. "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461." nsan Haklar Y ll 1993.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->