130909 1. B T RME TEZ /PROJES K TABI NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Bitirme Tezi, uzun bir çal ma süresinde elde edilen bilgileri, deneyimleri içerece i için iyi düzenlenmi bir kitap, konu ile ilgili ki iler için yararl bir kaynak olacakt r. Bu sebeple tez kitab n n içeri inin haz rlanmas nda baz kurallara dikkat edilmelidir. 1.1 Bitirme Tezinin Ba l Nas l Olmal d r?

Bitirme Tezinin ba l , kitab okuyacak ki ilere tez hakk nda fikir verecek ekilde belirlenmelidir. Ba l k ne çok k sa ne de ilgiyi da tacak kadar uzun olmal d r. 1.2. Önsöz Nas l Yaz lmal d r? Önsöz , uzun bir çal may tamamlayan ki inin tezinin teknik ve bilimsel içeri inden ba ms z olarak görü lerini yazd bölümdür. Ayr ca bu bölümde, tez çal mas s ras nda bilgi, kaynak vb. ya m rd al nan ki i ve kurulu lara te ekkür edilmelidir. Bu bölümde, çal mas n tamamlayan ki i kendisine destek olan, yard m eden ailesine ve arkada lar na da te ekkür edebilir. 1.3. Özet Nas l yaz lmal d r? Bir bitirme tezinin en çok okunan bölümleri, özet, giri ve sonuç bölümleridir. Konu hakk nda sadece genel bilgi edinmek isteyen ki iler ço unlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için tezin konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giri ve sonuç bölümlerinde vurgulanmal d r. Özetin amac , okuyucunun tez konusu hakk nda genel bir fikir sahibi olmas n sa lamakt r. Özetin ilk paragraf nda tez konusu tan t lmal d r. Di er paragraflarda çal man n kapsam ve amaçlar ad m ad m anlat lmal , kullan lan yöntemler k saca tan t lmal ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanm bir çal may anlatt için geni geçmi "yap lm t r", "tamamlanm t r" gibi edilgen yap da olmal d r. 1.4. Tez Metni nas l Yaz lmal d r? Okuyucunun tez kitab n rahat takip edebilmesini ve ilgilendi i bilgilere kolayca ula abilmesini sa lamak için tez metni ana bölümlere ayr larak yaz lmal d r. Her tez metninin ilk bölümü giri , son bölümü ise sonuç bölümü olmal d r. 1.4.1. Giri Bölümü Nas l yaz lmal d r? Giri bölümü, okuyucunun konuyla ilgili ba ka yay nlar okumaya gerek duymadan tezi anlay p de erlendirebilmesini sa lamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çal man n yap lmas n n gere ini ve amac n da k saca anlatmal d r. Bu konunun seçili sebebi ve konunun neden önemli oldu u, g iri bölümünde iyi bir ekilde vurgulanmal d r. Giri Bölümünün yap s öyle olmal d r: · Tez konusunun tan m bir kez daha yap lmal d r. · Tez çal mas n n anla labilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler varsa anlat lmal d r. · Ayn konuda, daha önce yap lm çal malar varsa anlat lmal ve de erlendirilmesi yap lmal d r. · Çal mada kullan lan yöntemler ve bu yöntemlerin seçili sebebi aç klanmal d r. zaman kullan lmal d r. Anlat m

bulunmal d r. Genellikle tez kitab n okuyanlar. B T RME TEZ /PROJES K TABININ DÜZEN NASIL OLMALIDIR? Bitirme D ç Ön çindekiler ekil Tablo Sembol K saltma Önsöz Özet Abstract Tez Giri Ana Sonuç Son Kaynaklar Ekler Özgeçmi 2. çal man n üstün ve eksik yönleri anlat lmal ve ileriye yönelik çal malar için. 2. ekil ve tablolarla kuvvetlendirilmelidir. Bu bölümler. her ana bölümün ilk paragraf n okuyarak o bölüm hakk nda fikir sahibi olmaya çal rlar. Bu bölümün yap s öyle olmal d r: · Tez konusu tan mlanmal ve kullan lan yöntemler özetlenmelidir. Tez çal mas n n daha rahat de erlendirilmesi ve anla labilmesi için anlat m. · Tezi yapan ö rencinin .· Okuyucunun hangi bölümleri okuyaca na karar vermesini kolayla t rmak için tez kitab n n sonraki bölümleri k saca tan t lmal d r. Sonuç Bölümü Nas l Yaz lmal d r? Sonuç bölümü. 1. · Elde edilen ana sonuçlar anlat lmal ve mümkünse sonuçlara göre genellemeler yap lmal d r. ayr nt l olarak anlat lmal d r. · Elde edilen sonuçlar aç k ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. Fakültesi Bölümü Türü Ba l soyad numaras tezi/projesi a a daki Kapak gibi düzenlenmelidir: Kapak Sayfas Sayfalar Listesi Listesi Listesi Listesi Metni Bölümler Sayfalar Bitirme tezi/projesi/ödevi kitab n n d Beyaz karton cilt D kapakta a a daki bilgiler · Y ld z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler · Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler · Tezin · Tezin · Tezi yapan ö rencinin ad . · Bu konuda çal mak isteyenlere yol göstermek için yap lan tez çal mas nda ba lang çta belirlenen hedefe ne kadar ula ld . Bunun için her ana bölümün ilk paragraf o bölümü ana hatlar yla tan tmal d r. 1.1 D Kapak kapa olmal d r. önemli bilgileri atlamadan ad m ad m anlat lmal d r.3. Di er Bölümler Nas l Yaz lmal d r? Tez kitab n n giri ten sonraki bölümlerinde giri te ana hatlar yla tan t lan tez çal mas . varsa öneriler belirtilmelidir.4. tez hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmak veya ayn konuda çal ma yapmak isteyen ki ilere yönelik olaca için yap lan tez çal mas .4. gerçekle tirilen tezden elde edilen sonuçlar n de erlendirildi i bölümdür.

amaçlar ve elde edilen sonuçlar anlat lmal d r. B T RME TEZ /PROJES K TABININ YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Bitirme tezi/projesi kitab n n yaz lmas nda a a daki kurallara uyulmal d r. tez metninin bölüm ve altbölümlerinin ve son sayfalar n ba l klar ve sayfa numaralar verilir. Metin Bölümler Bölümler . Son Sayfalar Kaynaklar Tez metninde at f yap lan Yazar soyad na göre alfabetik olarak KAYNAKLAR ba l alt nda verilir. Abstract Türkçe özetin ngilizce'sidir. ö retim. ekil Listesi Gerekli görülüyorsa. Önsöz Önsöz'de tez çal mas ile ilgili gerekli görülen ön aç klamalar ve t ekkürler bulunur.2. daha önce yapm oldu u projelere ve deneyimlerine ili kin bilgiler kronolojik s raya uygun olarak verilmelidir. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile TABLO L STES ba l alt nda verilir. Tablo Listesi Gerekli görülüyorsa. Tez Metni Tez Giri Ana Ana Alt Sonuç Bölümlerinden olu ur. Ekler Tez metni içinde yer almas gerekli olmayan ve/veya bütünlü ü bozacak denli uzun olan metin. K saltma Listesi Gerekli görülüyorsa.1.· Tez · stanbul. çindekiler Ç NDEK LER ba l alt nda. ön sayfalar n. ak diyagram vb bilgiler EKLER bölümünde metinde verilen s raya uygun olarak verilir. Ön Sayfalar kapak sayfas n n ayn s d r. Genel Kurallar Metni.3. ekil. Y l 2. ad . 2. Özgeçmi Tezi haz rlayan ki inin e itim. plan. e Özet Özet ba l alt nda tez çal mas n n tan m . tablo. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile KISALTMA L STES ba l alt nda verilir. 3. soyad ç kapak sayfas n n içeri i ve düzeni d 2. 2.4. kullan lan k saltmalar n listesi alfabetik s ra ile EK L L STES ba l alt nda verilir. foto raf.5. ç Kapak Sayfas Dan man n n unvan . 3.

kullan lmal d r. Ana paragraflar 12 punto. eklenir gibi) verilmelidir. sayfaya ortalanm . · Sayfa numaralar 12 punto. · Her paragraf n ilk sat r 1.1. kullan lm t r gibi) anlat lmal d r.1.1. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. Derece Alt Bölüm Ba l klar 10 punto. Alt Bölüm Ba l (3. ANA BÖLÜM BA LI I (2. 3. ilk harfleri büyük ve koyu. 4. · Sayfa kenar bo luklar . ilk harfleri büyük. koyu. BÖLÜM BA LIKLARI 14 punto. Alt Bölüm Ba l 1. · Sat r aral . 9 punto. Alt Bölüm Ba l klar 12 punto.1. koyu olarak sayfan n alt k sm nda ve sa a dayal olarak yaz l r. Sayfa Düzeni · Tez yaz m ndan A4 (219 · Ka d n · Tez yaz m nda Times · Harf büyüklükleri: x 297mm) standard nda beyaz ka t bir yüzü New Roman yaz karakteri kullan lmal d r. soldan 3. ANA BÖLÜM BA LIKLARI12 punto. DERECE) 1. Derece) (4.1. paragraf ba yla ayn hizada.1. · Her ana bölüm yeni bir sayfada ba lat lmal d r. · Paragraflar her iki yana yaslanm olmal ve paragraflar aras nda 6nk önce bo luk b rak lmal d r. paragraf ba yla ayn hizada. kullan lmal d r. tümü büyük ve koyu. Tez kitab tamamlanm bir çal may anlatt için geni zaman kullan lmal d r. · Ba l klardan sonra 6nk aral k b rak lmal d r. sa dan 2.2. Tez çal mas edilgen yap da (yap lm t r.Tez kitab rahat anla l r. italik koyu. BÖLÜM BÖLÜM BA LI I 1. paragraflarda 1. tek sat r aral . her iki yana yaslanm olacakt r. 5.1.1.5. paragraf ba yla ayn hizada.5.25 cm içeriden (sol sekme/tab) ba lat lmal d r. Dipnot ba vuru ve metinleri. Derece Alt Bölüm Ba l klar 12 punto. 3. ilk harfleri büyük. Genel bilgiler ise geni zaman kullan larak (yap l r. koyu. çindekiler küçük Romen Rakamlar ile i'den ba lat larak ve ilk sayfada numara gözükmeden numaraland r l r. Derece) (5. · Sat r ve paragraflar en sol kenardan ba lat lmal d r.1. Derece) . ÖRNEK 1. paragraf ba yla ayn hizada. normal olarak yaz l r. Alt Bölüm Ba l 1.5 sat r aral olarak düzenlenmelidir. paragraf ba yla ayn hizada. alttan ve üstten 3 cm olmal d r. tümü büyük ve koyu. · Ön Sayfalar. ilk harfleri büyük. yaz m kurallar na uygun ve yal n bir dille yaz lmal d r.1.

a a daki örneklerde gösterildi i gibi. ya da. virgül. Örne in 3. 1962: 175) Örnek b) Sartori soyadl bir yazar n. bir cümleyi a mayacak uzunluktaysa.1'den ba layarak ayr nt s belirtilecek olan. · Ba ka kaynaklara yap lan at flar iki ekilde. kaynaktan aynen aktar lan bilgilerin tamam verilebilece i gibi. (Homans. At flar (Referans. Bölüm Ba l klar · Tez metninin bölüm ve alt bölüm ba l klar (1. al nt n n ilk ve son sat rlar ile tez metni aras nda 1.. metnin içinde olmak kayd yla. çift t rnak aras na al nmadan gösterilirler. biçimini de i tirerek yapt al nt lar ise. al nt ile metnin ay rt edilmesi sa lan r.1.. · Tablolara her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc tablosu oldu unu gösterecek ekilde numara verilir. gibi) numaraland r lmal d r. 3.' k saltmas kullan l r. · Bir yay ndan aynen al nan tablolarda tablonun kayna tablonun alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir 4. tarih. · Bir bölüm ba l ndan hemen sonra bir alt bölüm ba l ba lamamal . yer vb. Tezi haz rlayan n. kaynak metindeki yanl l klar düzelterek vermek isterse. örne in cümle. · Tablonun aç klamas .3. · Kaynaktan aynen al nan bilgiler (quotation).. Gönderme) Tezde. yay n tarihi belirsiz makalesine yap lan at f. ya aynen aktar l r veya özü de i tirilmemek kayd yla tezi yapan n kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. ekiller · · ekil numaras ve aç klamas eklin alt nda ve ekilden sonra 1 sat r bo luk b rak larak yaz lmal d r. cümle. · eklin aç klamas . ilgili kayna a mutlaka at f yap l r ve at flar n her birine. paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli k s mlar da verilebilir. iki nokta üstüste. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde koyu olarak yaz l r. al n t yap lan kayna a (metin. 1. tez metni içinde verilirler. tablo numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak.1. eklin alt nda Kaynak: yazd ktan sonra referans olarak gösterilmelidir. atlanan yerler üç nokta ile belirtilir. yanl bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir. Bu durumda. bölümün 2. bölümün 2. çe itli cümlelerin. · Tezde.2" olarak numaraland r l r. Bu tür al nt lar için. Örne in 3.5. Örnek a) Homans soyadl bir yazar n makalesine yap lan at f. cümlelerde belli kelimelerin. ba harfi büyük olmak kayd yla yazar n soyad . Tablolar · Tablo numaras ve aç klamas tablonun üstüne yaz lmal d r. sayfa no'su eklinde yap lmal d r. bölümleri tan tmaya yönelik en az bir geçi paragraf yaz lmal d r. ekillere her ana bölümün numaras ile ba layan ve o bölümün kaç nc ekli oldu unu gösterecek ekilde numara verilmelidir.5 aral kl bo luk b rak larak. kaynaklarda noktalama i aretleri ve çeviri yanl lar dahil olmak üzere harf. ekli için " ekil 3. Daha uzun al nt larda. o zaman do ru bilgi. ekil ve benzeri dahil) mutlaka at fta bulunulmal d r. . ba ka kaynaklardan yap lan al nt lar. bir birini izleyen numaralar verilir. tez metninde kullan lan puntodan daha küçük punto kullan l r.4. tablosu "Tablo 3. 1.") gösterilirler.2" olarak numaraland r l r.. Yay n tarihi olmayan eserler için 'tarih yok' anlam nda 't. · ekiller ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. kaynaktaki bilginin özünü de il. · Kaynaklardan aynen yap lan al nt lar. çift t rnak içinde(". Her iki durumda da. Bu konuda a a daki ilkeler uygulan r. Her iki al nt türünde de. ilk sözcü ün ilk harfi büyük di er harfler küçük olacak ekilde ve koyu yaz lmal d r. parantez içinde. gibi yanl l klar da tekrarlan r. · Tablolar ve ba l klar metin içinde ortalanmal d r. yay n tarihi. · Bir yay ndan aynen al nan ekillerde eklin kayna .y. Aç klama ve tablo aras nda 1 sat r bo luk b rak lmal d r. referans dipnotu eklinde.1. Ya a a da 4.tablo. 3. · Ba ka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktar lmas durumunda. ekil numaras ndan sonra bir karakter bo luk b rak larak. paragraf ve sayfalar n atlanarak verildi ini göstermek üzere.3. Tezi yapan ki i.

ilgili kayna a ilk kez referans veriliyorsa. Referans Dipnotlar le lgili Kurallar Referans dipnotlar nda. koyu renk harflerle yaz l r ve kitap ad ndan hemen sonra virgül konur. kaynak kitab n iç kapa nda verildi i ekilde tekrarlan r. as l ve tamamlay c ad n birbirine kar t r lmas önlenir. bask say s . seri ad . parantez içine al n rlar.(Sartori. cilt numaras ve sayfa say lar .1 Dipnotlar t. tek sat r aral k b rak l r. eser ad .2. yay n tarihi). kitap ad . Her yeni bölüm için tekrar 1'den ba layan numaralama yap l r. eser ad yla ba lar. kar la t rma veya yorumlar ortaya koymak için de dipnotlar verilir. kurulu gibi) özelli ini ta yabilir. at f yap lan eserin iç kapa d nda bir yerden elde edildiklerini göstermek üzere. Dipnotlara. hem de tamamlay c ikinci ve/veya üçüncü adlardan olu mu sa. Dipnotlar bu k sma. bu referansta. eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü. eserin yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan do ru olarak saptanm sa. metinden ayr l rlar. 4. ya tezin ilk bölümünden ba layarak di er bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir.1. yada her bölümün ilk sayfas nda 1'den ba layarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir. bas m. 1968) 4. Böylece. ve Örnek 3) Yazar Ad : Bir eserde yazar. gerekli görüldü ü ölçüde metin içinde yer verilmeyen al nt lar veya metnin ilgili sayfas ndaki herhangi bir bilgiyle ilgili k sa aç klama. bas m say s . bu ad dipnotta da aynen ve rilir. o zaman bu adlar. Süreli yay nlar n adlar . bask ve yay n bilgisi (cilt say s . 4.y.1. Sayfan n sol ve sa kenar bo luklar aras ndaki bu çizginin alt nda. ki i veya tüzel ki i(kurum. ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunuluyorsa. at f yap lan eserin iç kapa nda oldu u ekilde verilir. hem as l ad. her yazar n ad . her sayfada metnin en son sat r n n alt nda. MS Office/ Word yaz l m nda dipnot seçenekleri otomatik olarak düzenlemeleri yapmaktad r. kitap adlar gibi koyu renk harflerle yaz l r.3. a a daki s rayla yer al r: Yazar ad ve soyad . Kitap ad : Kitap ad . Örnek c) Bir makale (Kabo lu. al. yazar n takma veya müstear ad kullan lm sa. sadece ilk yazar n ad ve soyad verildikten sonra 've di erleri' anlam na gelen 'v. birbirini izleyen numaralara uygun surette yerle tirilirler. E er referans dipnotlar nda. Dipnotlar. ** eklinde sembollerle de gösterilebilir. yay nevi.1. (Bak n z 4. Dipnotta. · ç kapakta.' veya Latince et.(varsa önce ilk. yazar n gerçek ad biliniyorsa veya saptanm sa. cilt. Ancak. 1993). tek sat r aral k b rak larak sayfan n sol k sm ndan ba layan k sa bir çizgiyle. · Üçten fazla yazar olan eserler için. sonra ikinci ad ). .1. Ancak. ibaresi kullan l r. o zaman as l ad ve tamamlay c ikinci ad aras na. · ki veya üç yazarl eserlerde. iç kapakta olmasa bile iki nokta üst üste konur. eserin iç kapa nda verilen s rayla ve aralar na virgül konularak verilir. yazar adlar . Dipnotlarda kitap adlar . yay na haz rlayan(veya editör). sonra yazar n soyad belirtilir. At f vermek veya aç klamada bulunmak amac yla verilenler d nda sadece bir kavram ayd nlatmak için verilen dipnotlar numara yerine *. yukar daki bilgiler k salt larak verilir. takma addan sonra bir parantez veya kö eli parantez içinde gösterilebilir.: veya kitab n bütününe yap lan 25-30) at f. o zaman dipnot.d. Ancak. (Bohannan. · At f yap lan eserin iç kapa nda herhangi bir yazar ad verilmemi se ve eserin yazar/ yazarlar ba ka sayfa veya kaynaklardan da elde edilememi se. Yani önce yazar ad . Dipnotun Metindeki Yeri ve Numaraland r lmas Tez metninin sayfa altlar nda. yay n yeri. çeviren veya çizer ad ve soyad .

yay mc kurulu un ad yoksa. 2. . bask ve yay n bilgileri. çeviren.y.1. önce yaz n n yer ald ilk kayna n referans dipnotu. yukar da belirtilen ki i/ki iler. 3.. Ansiklopedi maddelerinin adlar : Makale ad gibi verilir. bsk. virgül. yay m y l .. çeviren. makale ad gibi çift t rnak içinde verilir. Bas m. veya daha sonraki bas mlar ndan yararlan ld ysa. eseri yay mlayan kurulu ve eserin yay m tarihinden olu ur. Tez Ad : Yay nlanmam tezlerin adlar . ' eklinde k salt larak da verilebilirler. genel olarak at f yap lan kitaplar için geçerlidir. çizen. gibi. bu durumda. Bunu kitap ad gibi yaz lan süreli yay n n ad izler. s. resimleyen. 2.y. at f yap lan eserin yay m yeri. · Eser. bas m bilgisinden sonra virgül konarak gösterilir. kitap. eklinde belirtilir.haz. 1999 gibi) Yay m yeri ile yay mc kurulu aras na iki nokta üstüste i areti ( : ) konur. bask bilgisi: At fta bulunulan eser ilk bas m (edition) ise. Virgülden sonra makale ad . 1995.y. bs. Bask ve Yay m Bilgisi: Dipnotlarda. bas m. Eserin iç kapa nda yay m tarihi belirtilmemi se. ancak iç kapa n arkas nda copyright tarihi (© sembolünden sonra verilen tarih) gösterilmi se. ayn zamanda daha önce bas l halde yay nlanm sa. tez gibi eserlerin hangi cildinden al nt yap ld n göstermek için. çift t rnak içinde verilir. sadece bir ciltten ibaretse. (Örnek: C:IV. bs. bu say da. çizen vb. eser ad . Cilt say s ndan sonra virgül konur ve e er varsa bas m ve bask say lar verilir. Makale ad ndan sonra yine virgül konur.'nin adlar : Kitap. No:4. 12. bask (print. cilt bilgisi verilmez. Cilt ve Sayfa Numaralar : Dipnotlarda. Bundan sonra virgül konur ve hemen ard ndan al nt yap lan say .' (tarih yok) k saltmas yla gösterilir. iki nokta üst üste konarak gösterilir.. Bas m. örne in 4 c.' (yay m yeri yok) k saltmas yla. eklinde belirtilir..Yay na haz rlayan (veya editör). çeviren vb. Cilt. cilt.' dendikten sonra. daha sonra da eserin yer ald elektronik kayna n site ad ile siteden yararlan lan tarih verilir. haz rlayan ki ilerin adlar ndan sonra.eds. Ancak eserin. kitab n kaç ciltten olu tu u.'deki s raya uygun biçimde verilir. Elektronik kaynaklara ili kin dipnotlarda ise. Bir kitap. Cilt bilgisi: Yukar da belirtilen cilt bilgisi. virgül..2. ' yay. varsa yazar n ad ve soyad yla eser ad . 4. belgenin mahiyetini bildiren aç klama. sonra eserin yer ald elektronik kayna n site ad ve siteden yararlan lan tarih verilir. · E er eser daha önce bas l halde yay nlanmam sa. At fta bulunulan eserde yay m yeri yoksa. 3. çiz. editör. Yay m bilgisi: Bu bilgi. ( stanbul: Remzi Kitabevi. o zaman. stenirse.1 gibi) Ar iv Belgelerine Yap lan At flar: Bu tür at flar için verilen dipnotlarda. ilgili sayfa veya sayfalar n numaras verilir. makale gibi eser adlar ndan sonra. dipnotta yay m tarihi olarak verilir. süreli yay n. e er varsa. ilgili cilt numaras büyük Romen rakam yla verilir. yazar ad . yine 'y. At f yap lan eserin bas m say s n n yan s ra. dipnotta bas m say s belirtilmez. belge tarihi. printing) say s da mevcutsa. bs. ansiklopedi. Kitap birden fazla cilt halinde yay mlanm sa. Makale Ad : Makale yazar /yazarlar n n ad ndan sonra virgül konur. 'yay na haz rlayan. Örne in.' (yay mc yok) k saltmas yla ve yay m tarihi belirtilmemi se 't. o zaman bu tarih. çev. ar iv ve varsa dosya numaralar belirtilir. bu durum 'y. o zaman bas m say s . bu i lev adlar ..

s. bibliyografyada da aynen yans t l r. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar .3. ay . s. günü. Demokrasi Kuram . 1964. Ancak.Gazete Makaleleri veya Haberlerine Yap lan At flar: Gazete makaleleri ve haberlerine yap lan at flarda. 25. 5... Deniz Baykal. TheSocialSystem. Ancak. a a daki s rayla ve k salt larak uygulan r: Yazar n soyad . Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. süreli yay n makaleleri için belirtilen kurallar uygulan r.y. . Bibliyografyada. 3-23. Bibliyografya unsurlar . gerekti inde. ilk defa at fta bulunulan eserler için yap ld aç k ve tam olarak verilir. Bu konuda a a daki listede verilen uluslararas ve Türkçe k saltmalardan bir tanesi tercih edilmeli. kaynaklar n yazarlar n n soyad en ba a al n r. Soyad ile ad aras na virgül konur. y l ve sayfas belirtilir. makalelerde. sayfa numaras belirtilmez. Ayn esere izleyen ekilde ikinci kez referans: gibi. kitap adlar . ilgili gazetenin ad . Bibliyografya / Kaynakça: Tez metninde Ek'ler k sm ndan hemen önce veya sonra yer almas gereken bibliyografyada.y. bs.1. her iki durumda da. Dipnotlarla lgili Di er Kurallar Referans dipnotlar nda. Ancak.. makalenin hangi sayfalar aras nda yer ald belirtilir. Örnek 3: Kitaba at f: GiovanniSartori. yazar soyad ve ad ndan sonra yer alacak bilgilerin düzenleni inde. s. London: RoutledgeandKegan Paul. 5 ve 6'da gösterilen yöntemlerden biri tercih edilebilir. 11. sayfa numaras . eser adlar . ayn kayna a ikinci veya daha fazla at fta bulunulmas bibliyografik bilgiler. Bülent Tanör. TalcottParsons. Latin ve Eski Yunanca klasik eserlere yap lan at flarda. bibliyografyada. t. virgül. bu eserlerin cilt numaralar küçük Romen rakamlar yla. virgül. stanbul: Der. bölümleri ve sayfa numaralar ise Arap rakamlar yla gösterilir. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Metin içinde gösterilen referanslar. t. koyu renkle yaz lmaz. Çev. 43. Örnek 4. Kutsal Kitaplara ve Klasik Eserlere Yap lan At flar: Kuran ve benzeri kutsal kitaplara yap lan at flarda. Addan sonra da nokta konur. 1992. 4. koyu renkle yaz l r. 3. Bibliyografyada yer alan kitaplar için. pp. bibliyografyada. makale veya haber ba l ndan sonra. stanbul: BDS. at f yap lan kaynaklarla ilgili olarak dipnotlarda verilen tam bibliyografik kimlikler. tercih edilen k saltma yöntemi tezin bütününde uygulanmal d r. Bu maddeye ait örnekler Örnek 3'de belirtilmi tir. Ancak. giri lerinin ilk harflerinden ba layan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. Bülent Tanör. eserin uygun biçimde k salt lm ad .

40. 10. David L. OldTestament iii. s. 5. Kutsal Kur'an i. New York: Alfred A." International Encyclopedia of SocialSciences. Paul Hare. 175. veya Sartori.g. loc. 40. . 50. Araya ba ka referanslar girildi inde. A. 22." Çev. pp. p. s. s.IX.g. 170. Nikomakhos'a Etik i. Ibid.. s. " ktidar ve Hukuk. s. Süreli yay nda makaleye at f: s. EylülAral k 1987. 1962. 73-77.. No:3. Sartori.. 170.22.g. s. Ernst E. 10. C..Ibid.y. op." nsan Haklar Y ll 1993.. veya A. Ed. a. veya A. Shils. 44. Hukuk Ara t rmalar .e.. "Lawand Legal Institutions. Knopf. Edite edilmi kitapta makaleye referans: Sartori'nin kitab na yeniden fakat farkl sayfas na veya referans: referans: George C. s.II. 1968. Klasik eserlere at f: Aristoteles. brahim Ö. Hirsch.. s. a.g. cit. cit. "SocialBehavior as Exchange". Place. Yukar da Homans' n makalesinin ayn sayfas na tekrar at f: Homans. Homans.e. Small Groups. p.XV.. Sartori. McMillanandFreePress. Vol. Bogotta. Ayn esere izleyen referans: Ibid. A. Kabo lu. by. w.. Demokrasi Kuram . Robert F. Ed.e..e. by.g.22. Homans. C. Ayn esere. Hayrettin Ökçesiz. 22-23. Ansiklopediye at f: Paul Bohannan. Bales. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. ya da. Elektronik kayna a at f: kitaplara at f: veya . Edgar R.

No:3. TheSocialSystem. February 15. Shils. Shils. E. Hayrettin Ökçesiz. Talcott. Vol. McMillanandFreePress. 45-53. Deniz Baykal. Place. Bill Brace. "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. ss. Robert F. Bohannan. http//www. ss. Futures: Is It Libraries Versus Information?".com/ehost. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Homans. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri.IX. © 1968. London: RoutledgeandKegan Paul. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar . 3. " ktidar ve Hukuk. Crowley." Small Groups. 3 Nisan 2000. Bogotta. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?"." http//www. Ed. Paul.II. 1998. Robert F. t. Parsons. by. 1998.II.epnet. "Educate Library Leaders. Paul Hare.com/ehost." nsan Haklar Y ll 1993. 30 Mart 2000. Paul. veya Bill Crowley-Bill Brace. Hirsch. C. Demokrasi Kuram .epnet.73-77. David L. Bogotta.John N. .epnet.. Library Journal. New York: Alfred A. C." Çev." International Encyclopedia of SocialSciences.com/ehost." Small Groups. pp. s. A.y. 1962. 3 Nisan 2000. Hayrettin Ökçesiz. stanbul: Der. Knopf. Örnek 4: Bibliyografya / Kaynakça Berry. Library Journal.epnet. John N. pp. Tanör. Bill. 170-183. Library Journal. 1962. 1992. Ed. Tanör. C. © 1968.y. McMillanandFreePress." http//www. "SocialBehavior as Exchange. by. 30 Mart 2000. w. Crowley. bs. Çev. EylülAral k 1987.Berry.IX. EylülAral k 1987. George C. http//www. Ed. Kabo lu. "A Choice of http//www.com/ehost. 1964. Vol. 3 Nisan 2000. "Educate Library Leaders. t. Bill. David L. February 15. Paul Hare. by.. Örnek 5: Bibliyografya / Kaynakça Berry. " ktidar ve Hukuk. New York: Alfred A. A. Edgar R.epnet. Hukuk Ara t rmalar .170-183. Ernst. Bales. E. Bülent. . "SocialBehavior as Exchange. stanbul: BDS.com/ehost. No:3. brahim Ö. Bülent. Bales. Bill Brace. Hirsch. "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?". Place. Edgar R. "Lawand Legal Institutions.. pp." http//www. 1998. George C. 30 Mart 2000.40-49. 40-49. Homans.XV. 73-77. "Educate Library Leaders. Ernst. Bohannan. Giovanni.epnet.com/ehost. Ed. by." Çev. Hukuk Ara t rmalar ." International Encyclopedia of SocialSciences. Knopf. w. Sartori. February 15. pp. "Lawand Legal Institutions. John N.

Ancient Anatolia. E. Bülent. Sartori.Jahrtausend vonChristus". 1964. Essays in Honor of Machteld J.al.V.. T. t. 1992. Ankara: Siyasi limler Türk Derne i Yay nlar .373-386. STROMMENGER. t. Tanör. Studies in Honor of Nimet Özgüç. Bülent. (1980). London: RoutledgeandKegan Paul. Eserleri". pp. (1968). 219-227." nsan Haklar Y ll 1993. (1956). Aspects of Changeand Cultural Development. P. ss. "Silver andLead in PrepalatialCrete". Giovanni. bs. 31-45. Aspects of Art andIconography: Anatolia andItsNeighbours. Çev.y. H. GOLDMAN. SPANOS. "New Observations on theRelationship of Kültepe withSoutheast Anatolia and North Syriaduringthe Third Millenium B.y. Tanör.Kabo lu. Tarsus II.C. Örnek 6: Bibliyografya / Kaynakça BRANIGAN.XV. C. 72/3. Ankara: TTK Bas mevi. pp. "Çorum Çevresinde Bulunan Eski Tunç Ça 459-461. Belleten 44. 3. Parsons.Z. Excavations at Gözlü Kule.". eds J. Say 227/2. AmericanJournal of Archaelogy. "Zu den BiziehungenzwischenNordwestanatolienundNordsyrien im III. Talcott. Mellink. 45-53. (1993). Demokrasi Kuram . Deniz Baykal. TheSocialSystem. stanbul: Der. ÖZGÜÇ. Osmanl -Türk Anayasal Geli meleri. Canby et. Türkiye'nin nsan Haklar Sorunu. Wisconsin: TheUniversity of Wisconsin Press. brahim Ö. ss. (1986). "Dü ünce Özgürlü ü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye. stanbul: BDS. K. pp. . kaynak:y ld zteknik üniversitesi .. Princeton: Princeton UniversityPress.