P. 1
0000063E

0000063E

|Views: 86|Likes:
Yayınlayan: ersoyh2001

More info:

Published by: ersoyh2001 on Nov 24, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2010

pdf

text

original

TMMOB

!A1 S A N A Y I K O N G R E S I
İLDİRİ BİLDİRİLER KİTABI I. CİLT

TÜRKİYE SANAYİİNİN REKABET İİİ GÜCÜ VE STRATEJİSİ

Hazırlayan
T M M O B

MAKİN A
1 V ± MÜHENDİSLERİ XX O D A S I THE CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS

Yayın No: 160

tmmob makina mühendisleri odası
Sümer Sokak 36/1-A 06440 Demirtepe - ANKARA Tel: (312) 231 31 59-231 3164 Fax:(312)231 31 65 Yayın No: 160
ISBN : 975-395-098 -5 (TK. NO) ISBN : 975-395-099-3 (1. CİLT)

Kongrenin gerçekleştirilmesindeki maddi katkılarından dolayı TÜBİTAK ' a teşekkür ederiz.

Baskı: Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Tel: (312) 229 59 74

TÜRKİYE SANAYİİNDE REKABET GÜCÜ yada TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ
Aykut GÖKER

ÖZET Bu çalışmada, Türkiye sanayiinin rekabet gücü (rekabet edebilirliği) açısından teknoloji faktörü irdelenmektedir. Bunun için, önce, rekabet gücü deyimi ile neyin anlatılmak istendiği açıklanmakta ve Porter'a göndermede bulunularak, rekabet gücü ve prodüktiviteyi yükseltme yeteneği arasındaki yakın bağa işaret edilmektedir. Sonra, prodüktiviteyi yükseltme sorununun, 1970'lerin başından beri sürüp gelen iktisadi krizi aşma arayışında başlıca odak konularından biri olduğu ve gerek prodüktiviteyi yükseltmede gerekse bunu tamamlayan diğer ekonomik, toplumsal açılımları gerçekleştirmede teknolojiye kritik bir rol yüklendiği vurgulanmaktadır. Bu vurgulama, daha sonra, A.B.D.'nin (Clinton-Gore) teknoloji politikasından alman örneklerle desteklenmektedir. Buradan hareketle, prodüktiviteyi yükseltme ya da bununla aynı anlama gelmek üzere, ekonomik krize çözüm arayışının, rekabet edebilirliğin koşullarını da ürettiği ve burada, teknolojiye olan egemenliğin belirleyici bir rol kazandığı anlatılmaktadır. Özetle, Türkiye Sanayiinin rekabet gücü böylesi bir çerçevede irdelenmeye çalışılmaktadır.

SUMMARY in this working paper, the competitiveness of the industry of Türkiye has been investigated in the context of technology. As a first step, it has been explained what has been meant with the term of competitiveness, and pointed out, referring to Porter, the close link between competitiveness and the ability to increase the productivity. And then, it has been emphasized that the question of productivity is one of the focus points of the challange for economic crisis since the very beginning of 1970s, and it has been also underlined the critical role of technology in mcreasing the productivity and realization of the other economic and social measurements as the integral parts of it. These emphasıses, later on, have been verified on the base of the U.S. (Clinton-Gore) Technology Policy. in this frame, it has been explained that the search for having the productivity increased and, in this sense, the economic crisis ovenvhelmed, has been weaving the conditions of competitiveness, and that the superiority in technology has acquired a decisive role among them. Consequently, the competitiveness of the industry of Türkiye has been verified in the context of aforesaids.

118

Porter. ürün kalitesini yükselterek. amorf bir kavram olan. hiç durup dinlenmeksizin. Prodüktivite. Bir ulusun fır malan. bu yeteneği.• ' ^ >j . ülkelerin bu başanya nasıl ulaştıklarına ya da bazıları bunu başanrken. rekabet edebilirliği anlamına da geleceği açıktir. 'rekabet edebilirliğe' değil. Soruyu yamtlayabilmenin en kestirme yolu." Porter'a göre. ürün teknolojisini geliştirerek ya da üretim verimliliğini artırarak. Bunu başarma yeteneği. mev- < /. (bu yeteneğe sahip olduğu kabul edilen) o ülkenin. çünkü. Bir ülke. ünlü kitabı. yüksek prodüktivite düzeylerine ulaşm a l a n n a ve prodüktiviteyi zamanla artırmalarına bağlıdır. nasıl kazanır. Prodüktivitedeki büyümenin sürdürülmesi. The Competitive Advantage of Nations'ta. Porter şöyle diyor: "Bir ulusun temel ekonomik hedefi yurttaşlanna yüksek bir yaşama standardı sağlamak ve bunu. anlamlı olan tek kavram. ülke olarak. Türkiye'nin. ulusal prodüktivitedir. önce "rekabet gücü" kavramını biraz irdelemek gerekecektir. Ama. bunun. böylesi bir standardı sağlayan ve bunu yükselterek sürdürebilen ülkeler. bir ulusun firmalannın. h e m ürünlerin kalite ve özelliklerine (ki bunlar fiyatı belirler) h e m de üretimdeki verimliliğe bağlıdır "Ulusal düzeyde rekabet edebilirlik konusunda. kısacası "rekabet edebilirlik" olduğu söylenebilir. bu b a s a n d a teknolojinin rolünü irdeleyebilelim. "soru yanlış sorulmuştur.TÜRKİYE SANAYİİNDE REKABET GÜCÜ yada TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ Aykut GÖKER • / GİRİŞ "Türkiye'de sanayi işletmelerinin rekabet gücü ve stratejisi açısından teknoloji faktörü"nü irdeleyebilmek için. yüksek bir yaşama standardım nasıl sağladığı ve bu standardı giderek nasıl yükseltebildiğidir. birim işgücü ya da sermaye başına üretilen çıktı değeridir. Bu ise. kendi yurttaşlarına. Yapmamız gereken. daha da yükselterek sürdürmektir. "Türkiye'de sanayi işletmelerinin rekabet edebilirliği" gibi. burada kastedilenin. burada araştınlması gereken. Giderek yükselen bir yaşam standardı. rekabet edebilme yeteneğine sahip ülkelerin bu başanya nasıl ulaştıklanna bakmaktır. f ' 119 . rekabet edebilme başansını nasıl gösterir? Bunu bilmeliyiz ki. bir ülkenin. Bu araştınlmalıdır. bir ulusun kaynaklarını (iş gücü ve sermaye) kullanmadaki prodüktiviteye bağlıdır. Konu. o n a arzu edilen. diyor Porter. diğerlerinin niçin başaramadığına ilişkin bir araştırmanın çelişik sonuçlar ortaya koyduğunu örnekleriyle açıklıyor ve buradan bir sonuca vanlamayacağını söylüyor. rekabet edebilme yeteneği. ek özellikler kazandırarak. niçin böyle oluru anlamaktır. rekabet edebilme yeteneğine nasıl eriştiği değil. rekabet edebilme yeteneğine sahip olabilmektedirler. genel bir çerçevede ele alınınca. Harvard Business School'dan Michael E. ancak. Çünkü. kendisini sürekli olarak geliştiren bir ekonomiyi gerektirir. "Rekabet gücü" derken. bu.

niçin anlamsız kaldığını açıkça ortaya koyuyor olsa gerektir. prodüktiviteyi yükseltebilme sorununda kilitlenmiştir ve 1970'lerin başından beri bu kilidi açmaya uğraşmaktadır. konuyu bütünüyle. Konu ancak. nitelik açısından. Bir ulusun firmaları. Dahası. sanayi genelinde. "pazarların sınırlılığı" gibi bir boyutu da vardır ve bu sınırlar. iktisadi krizi çözme sorunuyla eş anlamlı hale gelmiştir. itibarî değerlerin üzerinde fiyatlar elde edebilme becerisini göstermektir. bunu irdelemek demektir ve onun için. alışılan terminoloji içinde ifade edersek. Almanya. Bütün bunlar. Amaç. Daha pek çok alt sorunu içeren bu kilitlenme. iktisadi krize çözüm arayış ve beklentilerini. yüksek refah düzeyini sürdürebilmektedir. Çünkü. ABD Teknoloji Politikası çerçevesinde gözden geçireceğiz. özetlersek. genişliği görmek gerekir. asıl konumuz olan Türkiye sanayiinin. rekabet gücü ve stratejisi açısından teknoloji faktörü"nü irdelemek. Onun içindir ki. bunu yapmaya çalışacağız. pazar ekonomisi ülkelerinin 1970'lerin başından beri bir türlü aşamadıkları iktisadi krizi doğuran kilitlenmedir. teknolojinin bir rolü var ise. M. 1990. O halde. örneğin. (Bknz. krizi aşabilme arayışı bağlamında. bu arayış ve beklentilerin somut dayanağı olan teknoloji faktörünü irdelemeye çalışacağız.E. ucuz işgücü ve "elverişli" döviz kurlarının. "prodüktiviteyi yükseltme" konusunu. Bölüm I. Porter'ın işaret ettiği noktalardan da anlaşılabileceği gibi. eğer. bunda daha erken başarı gösteren ülkeler ve/veya firmalar rekabet üstünlüğünü de ele geçirebilmektedirler. önce. teknoloji faktörü açısından durumunu. prodüktiviteyi yükseltmenin önemini niçin bu denli öne çıkarmakta ve rekabet edebilmenin buna bağlı olduğunu niçin bu denli vurgulamaktadır? Çok açık bir nedenle. biz de. böylesi bir yöntem izleyeceğiz..) Son bölümde de. "Türkiye'de. Porter'ın çizdiği çerçevede prodüktiviteyi yükseltme sorunu. çünkü. 22 Şubat 1993'te ABD Başkanı Clinton tarafından açıklanan. "ürün kalitesini yükseltme". bir kez de. böylesine bir bütünsellik içinde ele alınabilirse. hiç şüphesiz. Tabii. iktisadi krize çözüm arayışı çerçevesinde irdeleyebiliriz. sağladığı yüksek prodüktivite sayesindedir ki. sistemin bütünündeki. gelişen bir ekonomi. rekabet edebilirliğin tanımında.) Daha sonra. giderek daha çok ayırt edilir hale gelmesini ve işçi başına düşen çıktıyı giderek çoğaltacak yüksek otomasyon düzeylerine erişmeyi başarmaktadırlar. somut bir örnek olarak. gelip. Alman firmaları. Ve bugün. yalnızca. Bellidir ki.) 120 .cut sanayilerdeki prodüktiviteyi geliştirmelidirler. Bölüm III. sözü edilen kilitlenme çözülebilecektir. burada. rekabet edebilirliğin koşullarım da üretmektedirler. bu koşullara uyanlar rekabet edebileceklerdir. "ürüne ek özellikler kazandırma". Pazar ekonomisi ülkeleri. Türkiye'nin dahil olduğu kapitalizmin dünya sistemi çerçevesinde. krizi aşmada teknolojiye izafe edilen role ilişkin bu irdelemeyi. prodüktiviteyi yükseltme anlayışım ikame ettikten sonra." (Porter. (Bknz. Örneğin. (Bknz.) Porter. rekabet edebilirlik anlayışı yerine. yüksek ücret düzeyini karşılayabilme ve uluslararası pazarlarda. ürettikleri ürünlerin. prodüktivitenin genel olarak daha yüksek olduğu ve giderek daha sofistike hale gelen sanayi sektörlerinde rekabet edebilme yetkinliklerini de geliştirmelidirler. mevcut üretim alanlarında prodüktivitenin gelişmesi sonucu serbest kalacak insan kaynağı massedilebilir. Ancak böyleyse. diğer bir deyişle rekabet edebilirliğini ortaya koymaya çalışacağız. bütünüyle yeni ve sofistike sanayilerde başarıyla rekabet edebilme yeteneğine sahip bir ekonomi demektir. Çok açıktır ki. Bölüm II. Bunun için de. fiyatlarda sağlanabilecek ucuzluk ile aşılamamaktadır. "yeni ve sofistike sanayilerde basan gösterme" gibi pek çok temel konuyla birlikte kavramak ve buradaki iç içeliği. pazar ekonomileri olarak anılan sistem. kilitlenmenin. diğerlerine göre. onlarca yıldır. aynı iktisadi sistemin içinde yer alan ve bu yeri daha da pekiştirmek için olağanüstü çaba harcayan Türkiye'nin ve tabii. söz konusu iktisadi krizin aşılmasında. çok daha doğru bir yaklaşımla.

J. Kapitalist gelişmenin. - . optik lifler. gereksinim duyduğu yenilenmeyi başarabilirse. Bizim burada irdelemeye çalışacağımız konu. Roobeek "denetim sorunlarını" şöyle sıralıyor: .M. iş sürecinde bir türlü üstesinden gelinemeyen bir dizi "denetim sorunu" olarak ele almak mümkündür. biyomedikal malzemeler.). prodüktivitede paralel bir artış olmaksızın artması. üretimin çeşitli aşamaları arasında lojistik açıdan eşgüdüm ve uyum sağlanmasındaki zorluklar.M. vb. birikim süreciyle ilintili bulunmasıdır. yeni. sistemin kendisini yeniden üretebilmesiyle. 1990) Bunların ayrıntılarına girmeksizin de söylemem mümkündür ki. elbette. A. hükümetin/devletin yeni birikim sürecindeki rolünün olağanüstü artması bu probleme daha da büyük bir önem kazandırmaktadır). sistem son derece ciddi sorunlarla karşı karşıyadır ve daha da önemlisi. Pazarlardaki genişlemenin sınırlılığı. A. . Üretim sürecinin uluslararası bir düzleme yayılması bağlamında. daha da ileriye dönük olarak.Prodüktivite artışındaki düşüş. mikroelektronik. Ülke yönetiminde ve büyük şirketler bünyesindeki bürokratlaşma. yayılgan-jenerik teknolojilerin getireceği beklentisidir.B." (Roobeek. yeni malzeme teknolojileri (polimerler. bulunan çözümün toplumu sarsacak yönlerini yumuşatma görevlerini bir arada yürütmesi zorunluluğunun doğurduğu iç tutarsızlık (şirketlerin ileri teknolojiye. Kalite kontrolündeki zayıflıklar. "Enformasyon teknolojisi (ve bunun üç ana bileşeni. karbon lifler ve membranlarla ilgili teknolojiler) ve biyoteknoloji (ve bununla birlikte.Hükümetin/devletin. söz konusu teknolojik yenilenmeyle ilintili ve o yenilenmeyle at başı beraber gitmesi gereken. Bu yol. üstün iletkenler. İnanılmaktadır ki. Üretimin giderek uluslararasılaşmasıyla birlikte (ulusal ekonomiden) yabancı pazarlara doğru meydana gelen 'kaçaklar'. krizden çıkış yolunu da bulmuş olacaktır. bu bazdaki yeniden yapılanmayı da başarabilmekten geçmekte- 121 . teknikseramik malzemeler. kompozitler. telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojileri).. toplumsalekonomik-kurumsal düzenlemeleri. bilim ve teknoloji altyapısına olan gereksinim ve bağımlılıklarının artmasıyla birlikte.BÖLÜM I İKTİSADİ KRİZ ve TEKNOLOJİ Sürüp gelen iktisadi krizi. hem ekonomik sistemin gereğini yerine getirme hem de bunu yaparken. Konuya bu açıdan yaklaşan AJ. sistem temelde bu teknolojilerden yararlanarak.D.Ücretlerin. Yapısal olarak var olan aşırı üretim kapasitesi. işte bu sorunlara çözümü. kapitalizm dışı ve Fordizm dışı yöntemlere olan bağımlılığının sürmesi (geçimlik işler ve yeraltı ekonomisine. bu sorunların doğrudan. bir anlamda.'de Meksikalı göçmenler ve Avrupa'da yabancı işçilere olan bağımlılık. gen mühendisliği) umut bağlanan teknolojilerdir.

. Örneğin. ucuz emek ülkelerini kapsayacak biçimde dünya coğrafyasına yaymalarıdır. 1991) Bu rakam. Genleşme. Üretim coğrafyası genişledikçe. R. üretim sürecinin coğrafi yayılımındaki genleşme bölgelerini oluşturmuştur. yaklaşık 8 milyon insanı işsiz bırakırken.dir." (Göker. Uzak Doğu ve Latin Amerika'da. krize kalıcı çözüm getirmemiştir. Teknolojik gelişmelere atfedilen önemin olağanüstü bir biçimde artması. yapılan araştırmalara göre. imalat sanayii sektörlerinde. üretimin coğrafi bakımdan yeniden konumlandınlmasıyla sağlanan ucuz emek ikamesinin çapı hakkında çok açık bir fikir vermektedir. 1974 ile 1986 yılları arasında. anlaşılmıştır ki. ortaya çıkan bu durumun sonucudur. üretim aşamalarında. A. prodüktivitede paralel bir artış olmaksızın artması sorumTna. Özetlemek gerekirse. yeni üretim mekânlarında. gelişmiş ülkelerin imalat sanayii sektörlerindeki firmalarının. 1991) Yine görülmüştür ki. üretim aşamaları arasında lojistik açıdan eşgüdüm ya da uyum sağlamadaki sorunlar büyümektedir. "gelişmiş ülkeler ekonomilerinde yabancı pazarlara doğru meydana gelen 'kaçaklar' sorunu". üretim süreçlerini. son derece yaygın olarak baş vurulan bu uygulamada. 1967'de doruk noktasına varan ve bugünlere dek sürüp gelen son krize bir çözüm bulma umutlan teknolojide bu denli yoğunlaşmadan önce. aşağı yukarı aym sayıda insanı iş sahibi kılmıştır. gelişmiş ülkelerdeki "ücretlerin. (Peet. Ancak kısa bir sürede görülmüştür ki. nispi olarak daha yoğun kullanıldığı. teknolo- 122 . emeğin. Üretimin belli aşamalarının söz konusu ülkelere taşınması ve böylece uluslararası üretim bantlarının kurulması. Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerinin düşük ücretli işçilerini-kendi coğrafyalarında-ikame ederek bir çözüm bulma yoluna girilmiştir. Bunlardan en çarpıcı olanı. pazarların sınırlılığı sorununa da sınırlı ve geçici bir ferahlamanın ötesinde ciddi bir çözüm getirmemiştir.sürecine paralel olarak artmaktadır. 1993) Aslında hemen işaret etmek gerekir ki. bu yeniden konumlanma. gelişmiş ülkelerde. Bu önem. her şeye rağmen ortaya çıkan toplumsal çalkantılar.. teknoloji her zaman önem taşımıştır. Böylece. özellikle Uzak Doğu ve Latin Amerika Ülkeleri. Çünkü. 1967'den hemen sonra. (Peet. montaj vb. iş sürecinin farklı düzlemlerinde başka arayışlara da gidilmiştir. TEKNOLOJİNİN ÜRETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ Aslında modern sanayi kapitalizminde. R. yeni bazı ülkelerin sanayi ve bununla ilintili diğer sektörlerinde yarattığı ekonomik canlılık ve satınalma potansiyeli nedeniyle. G.. üretimin uluslararasılaşması-uluslararası üretim bantlarının oluşturulması. işçi ücretlerinin artırılmasını zorunlu kılmakta ve başlangıçtaki cazibe ortadan kalkmaktadır. coğrafi genleşme. Ayrıca belirtmek gerekir ki. "pazarlardaki genişlemenin sınırlılığı sorunıTnu aşma yolunda atılmış bir adım olarak da değerlendirilmiştir. yaklaşık 5 yıllık bir zaman diliminde. 1980'lerin ilk yıllarından hemen sonra. yüzde 60 oranında artmıştır. "nakl-i mekândaki ferahlık" geçicidir. Kore'de reel ücretler. gelişmiş ülke işçisi yerine.

b. ya da bir başka deyişle. teknik buluşlann-teknolojik yeniliklerin-imalat alanında. birim mekân ve birim zamanda. kendini yeniden üretti. daha mükemmel (daha iyi kalitede. Teknolojinin. Böylece. temel etkenlerden biri oldu. ham ve yardımcı maddeler ve diğer üretim girdilerindeki yetkinleştirmelere içerilmiş olarak bu rolü oynar. daha sonra el değiştirdi: ama. sistem. dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü kazanmanın da önemli bir parametresi olmuştur. birim yatırım ve birim girdi (emek. daha ucuz. Bu yetkinlik. teknolojinin bu boyutunun kavranması ve bu boyutuyla kullanılır hale gelmesi. geliştirdi. dolayısiyle üretkenliğinin artırılmasındaki rolünden gelir. Burada "yetkinleşme" denilince. İlk kez. Modern zamanların teknolojisini böylesi bir bilgi ve deneyim kategori- 123 .) başına. İşte bunu mümkün kılan... ham ve yardımcı madde. kesintisiz süregelen. dolayısiyle. kendisini idame ettirecek ve yenileyecek teknolojiyi üretir hale geldi. bu üstünlük.." (Göker. doğayı değiştirmenin. genişleyen (ve genişletilebilecek olan) ihraç pazarlarına yönelik imalat faaliyetiyle gerçekleştirilip büyütülebileceğinin görülmesi ise. teknoloji kullanımı ve üretimindeki yetkinliğin. teknolojinin doğası ile ilgili birkaç noktaya işaret etmekte yarar vardır. teknolojinin bir bilgi ve deneyim kategorisi olduğudur. Büyük Britanya'nın dünya pazarlarındaki tartışmasız üstünlüğünü üreten. daha çok. Kısacası. dünya pazarlarında üstünlük kazanmada son derece belirleyici bir parametre haline gelmesi. teknoloji. elbette. hem ülkeler hem de firmalar bazında son derece belirleyici bir rol oynadığı görülür. İngiliz Devrimi'nin temel dinamiğini oluşturmuştur. A. "İngiliz Sanayi Devrimi'nin kökeninde. emeğin donatılması. İngiliz Sanayi Devrimi'nin yol açtığı gelişmelerledir ki. giderek yepyeni ürünler yaratmaya ve sayılan "daha"lı kategorileri bu yepyeni ürünler için de yineleyebilmeye doğru bir yetkinleşme anlaşılmalıdır. doğayı/evreni bir bütün olarak kavramayı temel alan bilimsel uğraşın ortaya koyduğu bulgulara sırtını dayayan teknoloji. İngiliz Sanayi Devrimi'yle birlikte ortaya çıkan. deneyimi haline dönüşmüştür. bu sürecin çıktısı olan üründeki yetkinleşme ve teknolojinin bu yetkinleşmedeki rolüdür. Kârın. bir olgudur. artık bu bulgulardan yola çıkarak. daha işlevsel. gerek bu değişime gerekse o zamandan bu yana. (Bkz. kân gerçekleştirme ve büyütme motivasyonu vardır. teknolojinin kaynağını amprik bilgi oluşturmuştur. süreç içinde. enerji v. Hobsbawm. amprik bilgi yerini bilimsel bilgiye bırakmış ve bilimsel bilgi teknolojinin kaynağını oluşturur hale gelmiştir. İngiliz Sanayi Devrimini'de kapsayan tarihsel süreçte. son derece güçlü bir ekonomik motivasyon. maddeyi işlemenin bilgisi. İşte. üretim yöntemleri ve üretim organizasyonuyla. Bir Bilgi ve Deneyim Kategorisi Olarak Teknoloji Konuya. dünya pazarlarındaki üstünlük yarışına yakından bakıldığında. burada söz konusu olan. özellikle de. E. uygulamanın yaygınlaştırılabilmesiydi. imalatın geliştirilmesi ve genişletilmesiydi. üretim araçları. üretim sürecinin bütünündeki. daha üstün) ürün üretmeye. üretimin organizasyonu. biçimlenen. böylesi bir yetkinleşmedeki rolü nedeniyledir ki.jinin. 1993. burada. başka pek çok parametre yanında. ' ' • TEKNOLOJİNİN DOĞASI ÜZERİNE. 1969). teknolojiye olan egemenliğin. üretim yöntemleri ve yatırım malları bazında uygulanabilmesi. Uygulama. Bunlardan birincisi. çeşiti daha çok. Teknoloji. Bu dinamiğin başlattığı sürecin olmazsa olmaz koşulu ise.. biraz daha açıklık kazandırabilmek için.J.) Bilindiği gibi.

ikame ediyor olmasıdır. tarihsel süreç içinde. üretimin teknoloji muhtevasındaki . bir üretim faktörü olma niteliğini kazanmıştır. daha uygun bir ortamda sürdürme. toplumsal bir çerçeveye oturdukça. gelişen. Teknoloji geliştikçe.si olarak kavramak gerekir.üretilebilmesinin maddi koşullarının ortaya çıkmasında. çok daha ileri boyutlara ulaştığını göstermek mümkündür.içeriğindeki . bu çabayla birlikte. günümüzdeyse. her şeyden önce. bazı toplumsal kategorilerin. sürekli artan. hele de bu güdü. Teknoloji bugün. yine aynı dürtüyle.doğayı . elbette. bazı insanların. Çünkü. kendisini doğuran gereksinmelerin. dolaysız. üretimin en önemli girdilerinden biri haline dönüşmüş. herhangi bir ekonomik sistem. bunun. doğal çevresini. sözü edilen deneyim ve bilgi kategorisi. Ürün bazında olsun. insan merakının. Aslında. hem de nitelik olarak geliştiğidir. işleyebilmenin deneyim ve bilgisini de üretmeye başlamıştır. bir diğer üretim faktörünü. bu üretim faktörünün. gereksinmeleri. Diğer bir deyişle. yaşamı daha güvenilir. giderek arttığını. her seferinde bir üst düzeyde yeniden karşılayabilmenin olanaklarını yaratma güdüsüne . giderek artan gereksinmeleri karşılayacak düzeyde çokluk ve gelişkinlikte. değişen bir bilgi kategorisidir. Yaşamını sürdürebilmek için alet kullanan ve onu yapan. diğerleri üzerinde üstünlük kurma ya da diğerlerinden daha iyi yaşama güdüleri üretim bilgisinin artmasını. sorgulamacılığının. Bir Üretim Faktörü Olarak Teknoloji: Emeği İkame Üçüncü bir nokta olarak işaret etmek gerekir ki. söz konusu kategoriye giren bilgi ve deneyimin artış ve gelişimi arasında tam bir iç içelik vardır. bu artışın İngiliz Sanayi Devrimi'yle birlikte önemli bir ivme kazandığını. günümüzde de sürüp gitmektedir. maddeyi . dolaylı. bulunduğu doğal ortamı. nicel bir büyümenin de ötesinde. 124 . maddi üretim deneyim ve bilgisi haline dönüşerek gelişme sürecine girmiştir. teknoloji muhtevasının.son derece önemli bir rolü vardır. Burada önemli olan nokta. basit emeği. insanın evrimi ve uygarlığımızın doğup gelişmesiyle. Maddeyi-doğayı-gereksinmelerini karşılamak için yeniden biçimlendirme dürtüsü.artma biçiminde ortaya koymaktadır. Tarihsel gelişim içinde. teknoloji olarak anılacak olan bu bilgi kategorisinin. kamçılayıcı etkilerini de katmak gerekir. maddi üretime dayalı. yayılmasını ve gelişmesini hızlandıran başlıca faktörlerden biri olmuştur. insanın doğayıevreni-kavrama güdüsünün. üretim sürecinin basit emeğe olan bağımlılığı giderek azalmıştır. teknoloji. Sözün kısası. hem nicelik olarak arttığı. bu bilgi ve deneyimin durağan olmadığı. Bu tarihsel trend. Buna.yeniden biçimlendirebilmenin. kendisini. güdülerin doğası gereği. üretim araç ya da yöntemleri hatta organizasyon yöntemleri bazında olsun. giderek. yeniden biçimlendiren.amaçlı ve bilinçli dürtüler bileşkesine dönüştükçe. teknolojideki bu trend. Teknolojide Büyüme Trendi İşaret edilmesi gereken ikinci nokta. insan merakınınaraştıncılığının. ona egemen olmaya çalışan insan.

) yaratma yolundaki teknolojilerse. büyük umutlar bağlanmaktadır. Sistem. teknolojinin basit emeği ikame edebilme özelliği ve bundan da önemlisi. bağımlılık ve sınırlılıklan aşabilme olanaklarını da hızla artırıyor olmasıdır. krizi doğuran diğer etmenlere çözüm bulmada da etkin bir rol yüklenmekte. bu umutlann da nesnel temelleri vardır. Bağlanan umutta. yeni teknolojilerin bu özelliğinin de önemli bir payı olduğunu vurgulamak gerekir.b. yalnızca basit emeği değil. bu özellikten yararlanmayı. gelinen aşamada. Açıktır ki. Alternatif enerji kaynaklan (füzyon enerjisi v. bir yandan. sisteme büyük kazanımlar sağlamıştır. ( f V i / j 125 . emeğin ötesinde. prodüktivite artışı-işçi ücretleri artışı sarmalını. kompoziüer. İşaret edilen teknolojilere dayalı olarak yaratılan yeni malzemeler ya da özellikleri insan eliyle yeniden belirlenen malzemeler. teknolojinin. basit emek karşısında. doğal kaynaklara olan bağımlılığı. bu sınırlan büyük ölçüde ötelemeye olanak tanımaktadır. ekonomik kılar hale gelmesidir. serbestlik derecesini giderek artınr hale gelmiş.. "doğal özellikleri" insan eliyle yeniden belirlenmiş tanmsal hammaddeler üretimi söz konusudur. karmaşık emeği de. yeni sentetik malzeme seçenekleri yaratarak. bir ölçüye kadar beyin gücünü de ikame edebilir hale gelmiştir(bilgisayar destekli tasarımın yarattığı olanakları hatırlayalım). biyomedikal malzemeler. doğal maddelerin doğal niteliklerinin getirdiği sınırlan zorlamaya. ileri seramikler. ABD'de Başkan Clinton ve yardımcısı Göre tarafından yürürlüğe konulan teknoloji politikasının önemli hedeflerinden birinin "yeni bir otomobil kuşağı geliştirmek" olması ve bu bağlamda. işte. Son saptamadan.b. pratikte görülen o ki. inorganik olsun. doğal kaynaklar gibi. j . birikim sürecine sekte vurmadan işletemeyen sistem. üretim sürecinin. optik lifler. Hemen bunun yanında "akıllı" malzemeler. öte yandan. bugün. onu ikame edebileceği bir seçeneğe sahip olmuş. ya da dayanımı "sonsuza doğru ötelenen" malzemeler elde etme yolunda ciddi adımlar atılmaktadır. üstün iletkenler.basit emek karşısında. doğrudan iş sürecinin teknoloji tabanını değiştirme yolunu zorlamaktadır. dolayısiyle de bu bağımlılığın getirdiği sorunları hızla azaltırken. karbon lifler ve membranlarla ilgili teknolojiler v. yeni teknolojilerin. teknoloji de dahil olmak üzere. diğer bir deyişle. en azından önemli bir gelişme potansiyeline işaret etmektedir ve sistem için bir umuttur. tekrar başa dönersek. geniş seçenekler yaratmaktadır. dikkatlerini teknolojide odaklamasının temel nedenlerinden biri. 1960ların teknolojilerinin oluşturduğu bir iş sürecinde. şimdi. Örneğin. kapitalizmin dünya sisteminin. üstelik bu seçenek. bunun maddi-kalıcı temellerini. Bunlardan birisi. gen yapılanna müdahale edilerek. bir başka üretim faktörüyle ilgili darboğazlan. bütün parametrelerinin. basit emeği ekonomik olarak da ikame etme özelliğinden yararlanabilmek için. giderek çekicilik ve üstünlük kazanmıştır. belli ölçüde. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler. organik olsun. kriz çözümünde. Yeni malzeme teknolojileri (polimerler. yeni "petrol krizleri" yaşamamanın siyasi önlemlerinin ötesinde. Teknoloji tabanını 1950'lerin.). sınaî maliyetlerin düşürülmesinde ve yepyeni ürünler tasanmlamada zengin olanaklar. teknolojik temellerini atma. en azından elinde ciddi seçenekler bulundurma arayışındadır ve bu yolda ciddi adımlar atılmakta olduğu da yadsınamaz. biyoteknoloji ve gen mühendisliğindeki ilerlemeler. ' i • ! ' HAMMADDE-ENERJİ SORUNLARI ve TEKNOLOJİ Teknolojiye. Kaldı ki günümüz teknolojisi.

pazarlardaki genişleme ya da toplam talepteki büyümenin sınırlı oluşunun. Burada söylenenlerden hemen anlaşılabileceği gibi. aynı modeli olabildiğince uzun bir süre üretimde tutma yaklaşımımn günümüz pazar koşullarına ya da talep bileşiminin son derece değişken bir hal almasına yanıt verememesi. olabildiğince büyük miktarlarda ve olabildiğince uzun bir süre üretilip pazarlanması. (**) Aynı bant ya da aynı makinelerden yararlanılarak. yeni talepler yaratabilmek demektir. daha albenili modellerleyeni talepler yaratılmakta.en ucuz . üstelik güçlenmiştir. pazarlardaki tıkanmayı aşabilme seçenekleri sunmaktadır. (üi) Doğal gaz. W. sık aralıklarla model değiştirmeyi mümkün kılan esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisi. (ii) İleri bataryalar. Gerek esnek otomasyon teknolojisi gerekse teknolojinin diğer alanlarındaki hızlı gelişmeler. iş sürecinin* Taylorist-Fordist ilkeleri temelinde biçimlenen kitlesel üretim pek çok alanda. ultra-kapasitörler. ve A.(i) Yakıt-pilli. giderek yepyeni ürünler demektir. esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisirekabet eden taraflara. Jr. 126 . yalnızca dış görünümü değiştirmekten ibaret değildir. aynı gün içinde ve arada önemli bir zaman kaybı olmaksızın. belli amaca yönelik makinalarda ve niteliksizleştirilıniş . esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisinin. üretimi yerine. kısa süreler içinde yepyeni ürünler tasarımlayıp pazara sunmayı da mümkün kılmaktadır. hem de sık aralıklarla ortaya çıkarılan değişik ya da yeni modellerledahası. uzun süre. 1993) PAZAR SORUNU ve TEKNOLOJİ Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Krizin atlatılmasında teknolojiye bağlanan umutların en somut nedenlerinden biri de. pazarın sınırlarına ya da talep tavanına gelip dayanmış. daha zengin işlevlere sahip. aynı modelin. Göre.J. hem talep eğilimindeki değişikliklere çabukça ayak uydurma olanağını yaratmakta. Fordist iş sürecinin temel normlarından biri olan. İşte bu noktada teknoloji-özgül adıyla söylersek. imalat sanayiinin pek çok da(*) Kısaca tanımlarsak. günümüz teknolojilerinin. bunun son ve çarpıcı örneklerinden biridir.işgücü yardımıyla. hibrid (melez) taşıt tasarımları için gerekli olan yakıt-pillerinin. özellikle de. Pazara yeni girme girişimleri vardır ve bu girişimler de. bilindiği gibi. yeni ürünler yoluyla. Bu açıdan. uluslararası. bunlara ait deneti ve diğer sistemlerin. sürekli yeni gereksinmeler. sık aralıklarla model değiştirmek. böylece. Modern sanayi kapitalizminde. Yeni model. kitlesel üretimle özdeşleşmiş olan. bir modelden diğerine ya da bir ürün çeşitinden diğer bir çeşite geçiş mümkün olmaktadır. ekonomik-siyasi engellere rağmen güç kazanmaktadır.(Clinton... ürünlerin** sürekli olarak geliştirilebilmesine ve eş zamanlı çeşitlemelere olanak tanıdığı gibi. her seferinde çok daha üstün yetenekli. ölçek ekonomilerinin sorunudur. gelişmesine yönelik "ortak araştırmaların" destekleneceğinin açıklanması. ileri gaz depolama ve dağıtım sistemlerinin ve. talep hacmi büyütülmektedir. Aynı modelin. daha üstün model demektir. enformasyondaki ilerlemeler. Pazar paylaşımında rakipler çoğalmış. aşın üretim kapasiteleri ortaya çıkmıştır. pazar belirsizlik ve düzensizliklerinin getirdiği sorunları aşmaya yönelik olanaklar. kent atıkları ve diğer atıklar gibi yerli kaynaklardan ve suyun elektrolizinden metanol ve hidrojen üretiminin. seçenekler yaratma kabiliyetidir.

örneğin. tanım gereği. teknoloji ve organizasyon güç ve yeteneğini elinde bulunduran büyük firmalarda kalmaktadır. sahip olmaları gereken iki asgari koşul vardır: (i) bulundukları alanda en etkin üretim. Ama. çalışanlarının sayısı 41-500 arasında değişen işletmeler. G. burada bir parantez açarak. (G. tam zamanlı istihdam eşdeğeri olarak. üç koşulun daha eklendiği söylenebilir: (i) yapısal modernizasyona. küçük ya da orta ölçekli işletmelerin. "orta ölçekli işletme" (40 ve bunun altı ise "küçük ölçekli işletme") sayılmaktadır. Örneğin. küçük ya da orta ölçekli işletmelerle pazara girme ve rekabet edebilme olanağını yaratmıştır. ölçek ekonomilerine olan mutlak bağımlıklannı azaltıcı çözümler bulunmasını sağlamış. yukarıda niteliklerine işaret edilen türden küçük ve orta ölçekli firmalara bırakabilmektedirler. var olabilmek için. maliyet daha düşük olabildiği sürece. ekonomiklik sınırları içinde düşürülmesi mümkün olmuştur. Örneğin. bir yandan mevcut ölçek ekonomilerinin üstünlüğünden yararlanırken. özellikle de talebin son derece oynak ve sınırlı olduğu alanlarda. büyük firmalar yerine küçük ve orta ölçekli firmaların. yeni teknolojilerin. üretim kapasitesi ölçeklerinin. büyük işletmeler yerine küçük ve orta ölçekli işletmelerin ikame olması sonucunu yarattığı biçiminde algılanmış ya da böyle algılatılmak istenmiştir. Türkiye'de.Kore'de konglomeraların) çektiği üretim sistemiyle tümleşebilme yeteneğine sahip olacaklardır. 1992) Çünkü sistemin doğası. dev firmalar için bir esnekliktir. bu ölçek ekonomilerinin pazar sorununa çözüm getirdiğini ve bunların ölçek değiştirmeden üretim esnekliğine de gidebildiklerini belirtmek gerekir. Ayrıca. teknolojideki gelişmeleri izleyip uygulayabilme ve (altını çizerek söylemek gerekir) başım dev firmaların (G. Lee. Bu iki asgari koşula. otomotiv ve elektronik sanayilerinde. tam bir genellemeye gidilerek. Ama. dev firmalar. çoğu kez. bu risk alanlarını. belli üretim dallarında. ana montaj firmaları. imalat sanayiinde. Bu ise. öte yandan da. bu işletmeler..Kore için bknz. şunu da belirtmek gerekir ki. asıl. firmaların.Kore'de. yeni teknolojiler (özellikle de enformasyon alanında kaydedilen teknolojik gelişmeler). / V i 127 • ' . bu konu üzerinde biraz daha durmakta yarar vardır: f V Esnek Üretim ve İşletme Ölçeği Her şeyden önce. rekabet edebilmek için. artık. belli koşullarda. ulusal ya da çok uluslu (ya da ulus ötesi) dev firma ve işletmelerin mutlak üstünlüğünü ve sistem içindeki egemenliklerini ortadan kaldırarak bunun yerine yeni bir firma ölçeği ikame ediyor değildir. bütün üretim alanlarında. üretim sürecinin belli aşamalarım bu tür işletmelere devredebilmektedirler. (ii) bu ölçeklerde üretim karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bulunmalı. daha da önemlisi. bugün küçük ya da orta ölçekli işletme dendiğinde. hükümetçe izlenen destek ve teşvik politikaları başka türlüsüne izin vermemektedir. üretim sürecinin bir bütün olarak denetimi ve pazardaki nihai denetim. söz konusu küçük ya da orta ölçekli işletmelerde mümkün olabilmeli. Yoon-shik. Ama. bunların doğal uzantısı olarak. Kriz koşullannda. Kaldı ki. esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisinin sağladığı ürün esnekliğini. aynı ölçekler içinde kullanabilmektedirler. Yeni teknoloji tabanı ve bunun sağladığı esneklik. Bu nokta. Sağlanan. bazı üretim alanlarında. buradaki ölçeklerin.lında. Türkiye'de anlaşılandan biraz daha farklı olduğuna işaret etmek gerekir. ve (iii) yeni ürün kategorilerine geçişe açık olacaklar ve bunların gereklerini yerine getirebileceklerdir. riskli sayıldığı için küçük ve orta ölçekli firmalara bırakılan ( / ' . Daha açık bir deyişle. ya da dev işletmeler. Onun için. (ii) proje bazında-başka işletmelerle-işbirliğine. her nedense.

Ama. kendi üretim birimlerini kurabilmektedirler. başlangıçta olmayan yep yeni bir içerik kazanmaktadır. pazarlardaki sınırlılığı. yatırımcı için. kitlesel üretim normu. ister anılmasın. Örneğin. ileri otomasyona dayanıyor olmasıdır. pazarlama dahil. yine ulaşılması gereken ideal bir nokta olarak kalmakla birlikte. yani sistemin özünde bir değişiklik olduğu anlamına gelmemektedir. bütün kompartmanlar arasında sistemik otomasyona gidilmesi söz konusudur. akreditasyon ve izlenebilirlik koşullarını yerine getirmek v. 128 . büyük firmaların egemen olduğu bir dünya sistemi çerçevesinde ve tamamen bu sisteme bağlı olarak. bazı müellifler. pazardaki değişime. esnek otomasyon esasına göre tasarımlanmış üretim makinalanndaki ayarlar bu kez bu verilere göre otomatik olarak değişecek ve yeni spesifikasyonlara uygun ürünler imali otomatik olarak başlayacaktır. kayıtları altında) gelişen bir seçenektir. Bu yeni içeriğin iş süreci için önemli olan bir başka boyutu da. kârı gerçekleştirme ve büyütmeye yönelik pek çok temel norm önemli ölçüde değişmektedir.b. Fordist iş sürecinin yerini yeni bir iş sürecinin aldığını ileri sürmekte ve yeni süreci. anında üretilip buna ilişkin yeni veriler imalat kompartmanına otomatik olarak iletilecek. esnek. beyin gücünün de belli bir ölçüde ikame edilmesi. kapitalizmin kârı gerçekleştirme ve büyütme konusundaki temel güdüsünde.. sıkça değişen yeni modeller ve yeni ürünleri pazara sürme yoluyla aşabilmeyi mümkün kılma ya da pazarlardaki düzensizlik ve belirsizliklere firma ölçekleri bazında yeni seçenekler yaratarak. bu sistemin denetimi altında (her türlü kalite güvenilirliğini. adımlar atılmış. geniş çaplı değişiklikler meydana gelmiştir. tekrar. yeni verilere uygun tasarım. Kısacası. Esnek üretim ve esnek. ileri otomasyon birbirinden ayrılmayan bir kavram çifti haline dönüşmüştür. ileri otomasyonun ufku. ileri otomasyon teknolojisinin sağladığı olanaklara dönersek. yani büyük miktarlarda üretmek. ister yeni bir nitelemeyle anılsın. talep belli bir büyüklüğe erişip güven verici bir kararlılığa ulaştığında. sonuç olarak. bu teknolojinin. Sistemik Otomasyon Esnek. "post-Fordist" nitelemesiyle anmaktadırlar. büyük firmalar hızla bu alana yönelip.. Öz aynı kalmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili parantezimizi burada kapatıp. iş sürecindeki değişim. büyük miktarlarda satabilmek. iş sürecindeki başka denetim sorunlarını çözme yolunda da. örneğin. iş sürecinde. getirdiği başka olanaklar da vardır. girişimci için. ya da ortaya çıkan yeni istemlere ilişkin veriler anında tasarım kompartmanına beslenebilecek.üretim alanlarında. bundan da öte. ama bunun ötesinde. tasarım kompartmanının da bu ileri otomasyonun kapsamına alınması. son derece ciddi. esnek üretim gibi. küçük ve orta ölçekli işletme normunun. sistemin ayak uydurmasını sağlamak yanında. esnek üretim/ esnek. hemen belirtmek gerekir ki. Bu olanaklara dayalı olarak. belli üretim alanlarında geçerlilik kazanması krize çözüm arayaşının bir ürünüdür. Söz konusu değişiklikler o çaptadır ki. Sistemik otomasyon sağlandığında. özellikle de esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisinin yarattığı olanaklardan yararlanılarak. otomatik olarak. Örneğin. yalnızca üretim/imalat kompartmanının kendi içinde tam otomasyonu sağlamakla ya da bu kompartmanda basit emeği bütünüyle ikame etmekle de sınırlı değildir. yeni teknolojilerin.

bugün. "insansız fabrika"ya giden yolu açmış olması ve bu yolda sürekli mesafe alınıyor olmasıdır. aynca. "total kalite". Bir şeyin teknolojik açıdan mümkün hale gelmesi ya da mümkün olacağının bilinmesi. yine bütün çalışanlan kapsayacak biçimde yaygınlaştmlması ve bu çerçevede. ekonominin kendi kurallarına. "sıfır envanter" yaklaşımının. diğer sanayi dallarım ve üretim sürecinin bütününü kapsar hale gelmesi. gerek bu alanlarda uygulanabilirliği. "Total kalite" anlayışım. Aslında. teknolojik açıdan mümkün hale gelmiştir. görüş ve öneri üretmenin bir aracı olarak işçi tabanında küçük gruplar oluşturulması biçiminde algılayabiliriz. nokta ve anında kalite güvenirliliğinin sağlanması ve bunun için de.) sıfıra yaklaştırarak. siyasi pek çok faktöre bağlı kalacak. "Total bakım" ise. Ama. bütünsel anlayış ve yaklaşımlan saymak gerekir. kalite denetim sorumluluğu ve inisiyatif kullanımının bütün çalışanları kapsayacak biçimde yaygınlaştmlması olarak özetleyebiliriz.. Bunun vargısı ise bellidir: Gerek tüketim mallan gerekse yatırım mallan (üretim araçları) üretiminde prodüktiviteyi. Belli bir ölçek büyüklüğüne ve belli bir organizasyon yeteneğine ulaşmış olan firmalar. gerekse. bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileriyle bunların bir bileşimi olan enformasyon teknolojisindeki olağanüstü gelişmelerin. mikroelektronik. sorumluluk duygusunun. girdi stoklannı. bunu bütünleyen. prodüktiviteyi yükseltme arayış ve sorumluluğuna bütün işçileri katmak biçiminde de anlayabiliriz.. Teknolojinin yarattığı yeni olanaklarla beslenen bu düzenlemeler de. üretim sürecinin belli aşamalan için. işletme koruyucu bakımını ve bakım-onanm işlevini ve bu işlevi yerine ge- > I ' j / 129 / . Konumuz açısından önemli olan nokta.b. teknoloji politikalannın odak noktası haline gelmistir. bundan ayrılması mümkün olmayan başka unsurları da vardır: Bunlann başında. <• f V j / "Sıfır Envanter"le Çalışma İş sürecindeki değişimin içerdiği. krizi aşabilmenin etkin araçlan arasında görülmektedir. dahası toplumsal. bu potansiyel olanak."insansız Fabrika" Esnek. "kalite çemberleri" ve "total bakım" gibi terimlerle anılan. genellikle JIT (Just-in-time) olarak anılan bu iş organizasyonunda. son derece önemli bir noktadır. bu "insansızlaştırma" eğilimi dışında son derece yaygınlaşmış bir başka eğilim de. bu yaklaşımı. iş sürecinde çıkan ya da çıkması olası sorunlara çözüm bulma sorumluluk ve inisiyatifinin. yaklaşılabilecek en son sınıra kadar yükseltebilmek. bunlar tarafından belirlenecektir. son çözümlemede. "Kalite çemberleri"ni de. yedek parça v. iş sürecinin her aşama. yedek makina. işletme sermayesinde ve sabit sermayedeki tasarrufu maksimumlaştırma olanağını bulabilmektedirler. işin/üretimin organizasyonundaki yeni düzenlemeler sayesinde "sıfır envanter"le çalışmaya doğru gidiştir. nanoteknoloji (moleküler ya da atomsal boyutların söz konusu olduğu "nanokozmos" ta işgören teknolojiler) alamnda kaydedilmekte olan ilerlemelerin. İktisadi krize çare arayanlar için. yarı mamul ve mamul ve madde stoklarım ve her türlü işletme yedeklerini (yedek ("stand-by") montaj haltı. "insansız fabrika" belli sanayi dallannda. Tabii. ileri otomasyon kavramının arkasında "insansız fabrika" düşüncesi yatmaktadır.

bu anlayış ya da kavrayışın da. Bunun kilit noktası da. iş sürecinin yeniden biçimlenişi. bir yandan insan faktörüne atfedilebilecek hatalar en aza indirilirken. Ama. yeni bir denetim teknolojisi olduğunu dikkatten kaçırmamak gerekir. Bilmek gerekir ki. Elbette. Yeni teknolojilerin ve bunlar üzerine inşa edilen iş sürecinin. böylesine girift bir teknoloji tabam üzerinde yeniden biçimlenmektedir. İşaret edilen bu son üç anlayışın ana ereğinin. iç içe geçmiş ve birbirlerini tamamlayacak biçimde kullanılmaktadır. İş süreci. üretim/imalat sürecine katılan bütün işçilerin bakım ve onarımdan da sorumlu olması ve bu yeteneğe sahip bulunmasıdır. iş sürecinde insanın denetimi ve dolayısiyle iş sürecinin bütününün denetiminde. kalite güvenilirliğini sağlamak da.tirme sorumluluk ve inisiyatifini bütün bir işçi tabanına yayma ve böylece. Konunun kazandığı önemi kavramak için. Başta da değinildi. ileri teknoloji kullanım tavanına doğru çekilmesi gerekmektedir. donatım ve yazılım bazındaki esnek. teknoloji kullanımında düzey farkına izin vermemektedir. İzin verilmeyen nokta. sisteme çok büyük olanaklar sağlamaktadır. krizi aşma çabalanmn odak konuları arasında yer alıyor. dünya pazarlarında geçerli kılınan yüksek standartları (örneğin ISO 9000 serisi standartları) tutturabilmektir. iş süreci yeniden biçimlenişiyle de buna izin vermektedir. bir arada. rekabet üstünlüğü kazanabilmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu anımsamak yeterlidir. Böylece. Bu sorun. Bu teknoloji. Bunlardan en hafifi. çok daha kaü "teknik spesifikasyon" koşullarına ayak uydurabilmek gerek- 130 . uluslararası üretim bantlarının ya da üretimin çeşitli aşamalarının belli bir bölgede toplulaşmış farklı işletme ya da firmalar arasında bölünmesinin. organizasyon bazında olsun. İŞ SÜRECİNİN YENİDEN BİÇİMLENİŞİ ve TEKNOLOJİ KULLANIMINDA BİLEŞİK KAPLAR KURALI Burada yine bir parantez açıp. Ama. ileri sanayi ülkelerince. krizi yaratan sorunlardan biri. işletme koruyucu bakımını ana eksen haline getirerek. son çözümlemede. bütün yeni/ileri teknolojiler. organizasyon bazındaki bu yeni denetim teknolojisinin. arızayı. İş sürecinin yeniden biçimlenişinde. ama. çıkmadan önleme. elbette yeri vardır. kalite konusunda denetim sorunları var. bunlar arasında. teknoloji kullanımı açısından düzey farkı bulunmasıdır. ileri otomasyon teknolojisi ile bir arada kullanılmasının çok daha büyük olanaklar yarattığı açıktır ve yukarıda işaret edilen. sıfır hatayla -sıfır arızayla. onun içindir ki. diyebiliriz. kalite üstünlüğünün. Bu çabaların bir parçası olarak gündeme gelen "total kalite" anlayışına da yine yukarıda değinildi. olmazsa olmaz türünden koşulları vardır. Niçin böyle olduğunu. belli mal kategorilerinde. pazar ekonomilerinin. iş sürecindeki köklü değişimler çerçevesinde. Tek başına.sıfır kayıp zamanla sıfır envanterle ve en yüksek kalite güvenilirliğiyle çalışma yaklaşımının gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip işçi tiplemesini yaratmak olduğu söylenebilir. basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. üretim yöntemi ya da ürün bazında olsun. kalite güvenilirliğini sağlamanın ve bunu kalite üstünlüğüne dönüştürebilmenin. öte yandan tek insan yeteneğinden yararlanma maksimumlaştırılmaktadır. her şeye rağmen arıza çıkmışsa anında müdahale ile en kısa zamanda giderme anlayışıdır. yeniden biçimleniş ile ilgili bir noktaya açıklık kazandırmakta yarar vardır. sistemin bir bütün olarak. çoğu zaman bu da yetmemekte. bekleneni verebilmesi için. belli pazarlara girebilmek için.

Bu ise çoğu zaman. Hemen soralım. bütün yan sanayi kuruluşlarından da aym koşullara uymalarını. Bütün bu söylenenlerden açıkça anlaşılabileceği gibi. Burada önemli olan bir diğer nokta. farklı düzeylerdeki bir dizi laboratuvarı içerir. dünyanın en hassas üretim makinelerini ve ölçü cihazlarını almış olmanız. Daha açık bir deyişle. Bu istemin gerektirdiği teknoloji düzeyine ayak uyduramayan yan sanayi kuruluşları bu çevrimden kopmak. Kaliteli üretim ve bunun sürekliliğinin sağlanması. örneğin. teknoloji kullanım düzeyleri arasında büyük farklar bulunmasına olanak tanımamaktadır. giderek. belli bir süre içinde bozulur. bu örnekten de görülebileceği gibi. periyodik olarak yeniden belirlemeniz. sizin başlangıçta. Bu donanıma sahip olarak sağladığınızı ileri sürebileceğiniz hassasiyetin "izlenebilir" olması da gerekmektedir. diye pazara sunduğunuzda. Basitleştirerek söylersek. örneğin.inektedir. "hassasiyet" sorununu çözmüş olduğunuz anlamına gelmemektedir. uluslararası üretim bantlarında belli bir yer tutmak ve bu yerini. marjinal alanlarda sıkışıp kalmak durumundadır ve uzun vadede. Bunun her zaman böyle olmasını sağlayabilmeniz ise. ulusal sınırlan içine kapanmayıp. girdilerini sağlayan. parantezimizi kapatalım. bir malı. yaşama şansları son derece azdır. rekabet üstünlüğü kazanmak isteyen herhangi bir firma. süreç içinde yer almalarını zorunlu kılmasıdır. hassas ölçü cihazlarınızın da hassasiyeti. kendisine hangi hassasiyet koşullarını zorunlu kılmışsa. bu hassasiyet bilincinin de işçi tabanında yaygınlaştırılması gerekecektir (yukarıda işaret edilen. hangi ölçekte olursa olsun. "meteoroloji) değil) sisteminin kurulmasıyla üstesinden gelinebilir. küçük ya da orta. ancak. Bu sistem. gerçekten ölçü denetiminden de geçirerek. bunların hassasiyet sınırlarını. Ama. hiç şüphesiz. böylesi bir sistemle iç içe çalışmayı gerektirir. siz. işletmeler. . "hassas" imalat makineleriniz ve "hassas" ölçü cihazlarınızın hassasiyetini sürekli denetim altında tutabilmeniz ile mümkün olur. j > 131 . üretimin daha ilk aşamasından itibaren. sıfır hatayla teslimatta bulunmalarım ister. hayır. tek tek firmaların çapım aşan bir iştir ve ancak ulusal metroloji (daima karıştırıldığı için belirtelim. Firma özelinde geçerli olan bu kuralın. ileri teknoloji kullanmak durumundadır. Kısacası. pazar. çağın en ileri teknolojilerinin kullanıldığı. bunun bilir hale gelmeniz gerekir. Daha yüksek hassasiyet ise. hassasiyet konusunun bütün teknolojik gereklerini yerine getirmek. Çünkü. donanım bazında gösterilmesi gereken hassasiyetin. işçi tabanına sorumluluğu yayma konusundaki yeni anlayışı anımsayalım). / f • j i '. sınaî kalibrasyon merkezleri. şu ya da bu ölçüde. yani. örneğin. otoritesi kabullenilmiş bir laboratuarca yapılacak ölçmede de. yeni teknoloji tabanına dayalı biçimleniş. uzunluk tam o kadar gelmelidir. bu kuralın dışında mı kalır? Kesinlikle. bütün bunlar. yaratılan toplam net katma değerden daha çok pay alma yönünde ilerletmek (hatta belli bir payı korumak) isteyen. çok daha hassas imalat yöntemlerinin/ tekniklerinin (dolayısiyle çok daha hassas üretim makinelerinin) ve çok daha hassas ölçme tekniklerinin (dolayısiyle çok daha hassas ölçü ve kontrol cihazlarıyla test cihazlarının) kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. ama mutlaka ileri teknolojilerle temasa gelmek. daha ileri teknoloji kullanımı demektir. küçük ya da orta ölçekli firmalar. uzunluğu tam şu kadardır. sekonder laboratuvarlar ve primer laboratuvarlar gibi. hassasiyet konusunda. uluslararası arenada rekabete giren her ülke için de geçerli olduğunu vurgulayıp. İş sürecindeki. bunun bilincine varmış ve disiplinini almış (eğitimini görmüş) elemanların. Bir büyük firma ya da işletme.

literatürde "pervasive generic" olarak nitelenen türden teknolojilerdir. hepsi de elektroniğin birer türevi olan. yeni yatırım. hiç kuşkusuz. dolayısiyle imalat ve taşımacılıkta ölçek ekonomilerinin ve maliyet yapılarının önemli ölçülerde değişmesine neden olmuştur. bugünkü enformasyon teknolojisinin yarattığı etkilere eşdeğer etkileri olacaktır. Elektrikten bir güç kaynağı olarak yararlanmayı getiren. bu tür teknolojiler belli bir üretim alanına özgü değildirler.B. "Amerika'nın Ekonomik Büyümesi için. Burada. belli bir üretim alanıyla sınırlı kalmazlar ve hemen hemen bütün ekonomik faaliyet alanlarını etkiler. 132 .D. daha sonra da içten yanmalı motorları doğuran teknolojilerin etkileri konusunda da aynı şeyler söylenebilir. bu alanlarda son derece köklü değişimler yaratırlar. A. 1993). aşağıda. "Biyoteknoloji (özellikle de gen teknolojisi). yüzyılda.B. bunların hiçbirinin etkisi. Yalnızca ekonominin değil. A. Ekonomik Güç Sağlamak için Yeni bir Yön" başlığı altında açıklanmış bulunan bu politika. Ama. mevcut yapıdaki ekonomik büyüklük ve göstergelerin değişmesinden öte. yeni istihdam. en somut örneklerini.. İktisadi krizin çözümüne yönelik arayışların odak noktasını oluşturan teknolojiler. A. dahası. neredeyse yaşamın bütün alanlarını etkileyen ve son derece köklü (radikal) değişikliklere neden olan bu teknoloji. yeni malzeme teknolojileri ve bir ölçüye kadar da uzay teknolojisiyle nükleer teknoloji de yayılgan jenerik teknolojiler sayılmaktadır. bilgisayar. mikroelektronik ve telekomünikasyon teknolojilerinin bir birleşimidir. demiryolu sistemine ve gemilere uygulanmasıyla. Bütün bunlar. "Bu tür teknolojilerin çarpıcı tarihsel örneklerinden biri buhar teknolojisidir.'nin yeni teknoloji politikasında bulmak mümkündür. yeni teknolojilerin hem yatırım mallan. kapsamlıdırlar. Belki de ancak XXI. Yayılgandırlar ("pervasive"). "jenerik" tirler ("generic"). dağıtım ve ulaşım sistemini bütünüyle değiştirmiş.D. sektörler arası girdi çıkü matriksindeki katsayıları büyük ölçüde değiştirirler. hem de ara mal ve tüketim malları bazında yarattığı yeni ürünlerin yeni iş alanları. bu makrikse yeni satır ve sütunların eklenmesine neden olurlar. enformasyon teknolojisindeki kadar kapsamlı değildir.JENERİK TEKNOLOJİLER ve YENİ ÜRETİM-YENİ İSTİHDAM ALANLARI Krizi aşma konusunda teknolojinin sağladığı olanaklarla ilgili olarak işaret edilmesi gereken son bir nokta. bunlara bağlanan umudun son derece nesnel temelleri vardır. yeni istihdam alanları açmasıdır. "yeni teknolojiler" derken kastedilen. yeni üretim. Teknoloji tabanındaki bu arayışın ve buna dayalı açılımların. aslında. "Günümüzde en yayılgan. Yani bu tür teknolojiler. gen teknolojisinin. jenerik teknoloji ise enformasyon teknolojisidir. Bilindiği gibi." (Göker. Buhar gücünden yararlanma olanağım getiren bu teknoloji imalat proseslerinin büyük bir çoğunluğunun mekanizasyonunu mümkün kılmış. yeni iş alanlarının ortaya çıkması demektir. işte bu tür teknolojilerdir ve buraya kadar olan bölümlerde de göstermeye çalıştığımız gibi. bugün. ana hatlarıyla ele alınarak irdelenecektir. Başkanı Clinton ve Yardımcısı Göre tarafından 22 Şubat 1993 günü açıklanan. en etkin. yeri geldikçe de değinildiği gibi.

"Ekonomik genişleme için yaşamsal önemde olan ulusal telekomünikasyon altyapısı ve diğer enformasyon altyapıları için destek sağlanması. ortak bilim ve teknoloji projelerinin ortaya konması. • ' j / r j f ' 133 . Başkan William J. Jr. düzenlemeci bir politika uygulanması. ulusal kullanım kolaylıkları yaratılması". teknolojik yenilenmeyi hızlandırmak üzere. araştırma ortaklıkları yoluyla ve başka mekanizmalardan yararlanarak desteklenmesi. ulusal hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunan yenilik yaratıcı ürün ve hizmetlerin pazara girişini besleyecek biçimde düzenlenmesi. "Bütün Amerikalıların sürekli öğrenim görme fırsatını güvence altına alan bir öğretim ve eğitim programı uygulanması. "Geleceğin yeniliklerini doğuracak olan kaynağı korumak üzere. yine de "serbest pazar ekonomisi"nin ideolojik önderliğini yapan bir ülkede. bu politikanın çarpıcı noktalarını ve temel niteliğini. temel bilimlerin güçlü ve sürekli bir biçimde desteklenmesi. araştırma ve deneme harcamalarıyla ilgili vergi kredisi uygulamasının sürekli hale getirilmesi ve başka mali olanaklar sağlanması. global problemlerin çözümüne katkıda bulunmasını sağlayacak ve Amerikan mal ve hizmetlerinin pazarlanması için bir temel oluşturacak. Clinton ve Başkan Yardımcısı Albert Göre. "Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme programlarının ikili-kullanımının (Sivil amaçlarla da kullanılmasının) sağlanması. Başkan Clinton ve yardımcısının açıkladıkları teknoloji politikasının yukarıya alınan ana hatları. Federal Hükümet'çe izlenecek Teknoloji Politikası'nın ana hatlannı şu cümlelerle ortaya koyuyorlardı: Teknolojik yenilik ve yatırım yapmaya uygun bir ortam yaratabilmek için. ek bir yoruma gerek olmaksızın açıkça ortaya koymaktadır. *l •' . "Küçük işyerlerinin teknik yenilikler ve 'know-how' a kolayca ulaşmalarını sağlayacak sözleşmeli araştırma-geliştirme merkezlerinin ve imalatı geliştirme merkezlerinin desteklenmesi. "Teknolojik yeniliği teşvik edecek ve toplumsal hedeflerin tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlayacak. "Açık ama adil ticareti teşvik eden bir ticaret politikası izlenmesi. Ama biz. özel sektörün araştırmageliştirme faaliyetinin. "ABD'nin yabancı ülkelerdeki bilim ve teknoloji kaynaklarına ulaşmasını. 22 Şubat 1993'te yaptıkları ortak açıklamada.BÖLÜM II CLİNTON-GORE TEKNOLOJİ POLİTİKASI ÜZERİNE BİR İRDELEME \. uluslararası. "Yatırımlardan milletçe sağlanan kazancın yeterli ölçüde olmasına pazar mekanizmalarının elvermediği durumlarda. "Savunma Bakanlığı ve diğer federal kuruluşların satınalma politikalarının. "Sinkrotron ışınımı ve nötron ışını aygıttan gibi 'sofistike' araştırma aygıtlarından çeşitli araştırma organizasyonlarının yararlanabilmesine açık.

"düzenleyici rolü"nün) hangi boyutlarda olabileceğine biraz daha yakından bakalım. açıkladığı teknoloji politikasında. federal yatırımlar. Clinton. oldukça ilginç bir raslantıdır. ABD "KİT" lerinin araştırma-geliştirme alanında iş görecekleri söylenebilir. ticari amaçlı. izlenecek 134 .özellikle de teknoloji söz konusu olduğunda. ekonomik gelişme ve diğer ekonomik sektör politikaları arasında uyum sağlamaya yönelik bir forum görevi görecektir. hem hükümetin hem de ABD iş dünyasının gereksinmelerini karşılayacak biçimde yönlendirilebilecektir. Başkan Clinton şunları söylüyor : "Başkan Yardımcısı Gore'la birlikte çalışan (Başkanlık) Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi bilim ve teknoloji politikasının geliştirilmesinde önderlik yapacak ve ofis. bütün KİTleri özelleştirme yolunda siyasi adımlar atılırken. yeni teknoloji ve know-how'ın en geniş biçimde uygulanmasını teşvik edecek biçimde genişletilmesine olanak tanıyacaktır. Türkiye'de KİTlerin daha çok mal ve hizmet üretimiyle ilgili bulundukları. Bilim. Ama. araşürma-geliştirmedeki kamu sektörii-özel sektör ortaklıkları konusuna. ABD'de. önemli bir yer ayırmakta. ekonomik koşullar gerektirdiğinde. "KİT' ya da benzeri çözümlere baş vurabildiğidir. araşürma-geliştirme alanında. 1954'te buna benzer bir değişiklik yapmış ve federal kuruluşların temel araştırmaları desteklemesini öngören bir karar yayımlamıştı. Bu politika. Başkan Eisonhower da. oysa. rekabet öncesi. federal kuruluşların araştırma-geliştirme programlarının koordinasyonunda. gerektiğinde. TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Bir "serbest pazar ekonomisi" ülkesinde formüle edilen bu teknoloji politikası nasıl yürürlüğe konulacaktır ? Daha doğrusu teknoloji nasıl yönetilecektir? "Ekonomik Büyüme İçin Teknolojinin Yönetimi" başlığı altında. Türkiye'nin de içinde bulunduğu iktisadi sistemin. federal kuruluşların çalışma biçimlerinde. başka olanaklar yanında. özel sektör-kamu sektörü ortaklıkları ya da bir tür "KİT" oluşturmaya yönelinmesi. "Yeni Ulusal Ekonomi Konseyi de. "Bu yeni yaklaşımı teknoloji geliştirme düzeyinde hayata geçirmenin temel mekanizması. Böylece. (Bizim uygulamaya koyduğumuz) bu yeni politika ise. gerekli görülen değişiklikleri yapacaktır. hükümet düzenlemeleri. "sanayi-hükümet işbirliği" başlığı altında. bütün federal araştırma ve geliştirme kuruluşlarının mümkün olan her yerde sanayi ile ortaklık kurmaları teşvik edilecektir. araştırma-geliştirmenin ötesinde. ayrıca federal programların. hükümetin ekonomiye müdahalesinin (diyelim. Mühendislik ve Teknoloji Konularındaki Federal Koordinasyon Konseyi'nden yararlanacaktır. araştırmageliştirmeye ayrılan federal kaynakların çok daha büyük oranlarda. sanayi ile işbirliğini teşvik için. ticaret. yeni politikaların uygulanmasını izleyecek ve teknoloji politikasıyla vergi. karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu alanlarda. burada önemli olan nokta." Türkiye'de herhangi bir ayrım yapılmaksızın. Sayılan 726'yı bulan ulusal/federal laboratuvarlar da aralarında olmak üzere. Oprecompetitive1) araştırma projelerine tahsisini sağlayacaktır. maliyeti paylaşmaya dayalı araşürma-geliştirme ortaklıklarıdır. "Yönetim. hükümet ve sanayinin.

başlangıçta. Ortak AR+GE Anlaşmalannın önündeki engelleri kaldırmaya ve sanayifederal laboratuvar işbirliğini kolaylaştırmaya öncelik vereceklerdir. Amerika'da yürürlükte bulunan antitröst yasasına karşı böylece bir çıkış yolu bulunmuş. / i "Rekabet Öncesi" Araştırma Belki bu noktada bir parantez açıp "rekabet-öncesi araştırma" kavramı üzerinde biraz durmak gerekecektir." Hatta söz konusu konsorsiyumların faaliyet alanı. bunlar federal fonlardan daha büyük bir destek göreceklerdir. akla gelebilecek her sektörde bu tür araştırma konsorsiyumlan vardır ve işte şimdi. tik bakışta." Clinton'ın teknoloji politikasında." Bunun için. kamu-özel sektör araştırma ortaklıklannın teşviki yanında. "serbest pazar ekonomisi" ya da. Hatta bir kısım literatürde. araştırma etkinliği tamamen "precompetitive (rekabet-öncesi)" bir alanda sürdürülmektedir. öyle anlaşılmaktadır ki. yeniden gözden geçirileceklerdir. "pro-competitive (rekabet-yanlısı) araştırma" olarak tanımlanmaktadır. bu tür ortaklıklar "yasal" bir zemine oturtulmuştur. (Çünkü. Ulusal Ortak Araştırma Yasası'nın ortak üretim girisimlerini de kapsayacak biçimde genişletilmesi için Kongre'ye teklifte bulunacaktır. Clinton'ın açıkladığı teknoloji politikasına göre. "serbest pazar ekonomisi" felsefesine uygunluğu da sağlamakta mıdır. A. bu tür araştırmalar. NASA ve Savunma Bakanlığı'nın. t. yukarıda da işaret edildiği gibi. "Federal Kuruluşlar. firmalar arası rekabeti ortadan kaldırmamakta.'de akla gelebilecek hemen hemen bütün sektörlerde. Adalet Bakanlığı'ndan izin almak gerekmiştir. belirtmek gerekir ki. sanayi ile AR+GE ortaklıklanna ayırmalarını sağlayacak biçimde. Sanayi konsorsiyumları (uygun düştükçe üniversiteler ve federal laboratuvarların da katılımıyla) bu tür araştırmaların yürütülmesinde tercih edilen icracılar olacaklardır. araştırma konsorsiyumlan kurmakta ve buralarda elde edilen bulgulardan ortaklaşa yararlanmaktadırlar. araştırma alanının da ötesine taşınacak ve "antitröst yasalannda. konunun yine de bazı tartışmalı yanlan olmalı ki. "Yarıiletkenler için imalat teknolojisi geliştirmek üzere kurulmuş bulunan SEMATECH sanayi konsorsiyumu 1994 mali yılında Savunma Bakanlığı'ndan fon desteği almaya devam edecektir. Avrupa'nın ve özellikle de Japonya'nın bu yolla rekabet üstünlüğü kazanmakta olduğu gerekçe gösterilerek oluşturulmaya başlanmış olan bu tür konsorsiyumlann kurulabilmesi için.B. ileri sürüldüğüne göre. Örneğin. bütçelerinin en az yüzde 10-20'sini. burada tartışmayacağız.4 politikanın aynntılarına da girmektedir: "Enerji Bakanlığı. 'prodüktif katkılarda bulunabilecek bütün laboratuvarlan. araştırma olanak ya da potansiyellerini birleştirerek. Ama. özel sektör kuruluşlannın kendi aralarında oluşturdukları "rekabet-öncesi araştırma konsorsiyum ya da inisiyatiflerinin" federal fonlarla desteklenmesi konusuna da büyük önem verilmektedir. ortak üretim girişimlerine izin verecek biçimde reform yapılacaktır. "Yasal" bir zemine oturmuş olmak. Ama.D. bu noktayı. "serbest rekabet" felsefesiyle çeliştiği söylenebilecek olan bu ortaklıklar. ABD gibi bir "serbest pazar ekonomisi" ülkesinde. ancak bu yeterli olmamış ve nihayet 1984'te "Ulusal Ortak Araştırma Yasası"nın Kongre'den geçmesiyle. o sektörlerde faaliyet gösteren güçlü firmalar.) beri ('state-of-the-art') imalat tesislerinin giderek artan maliyeti firmaların bu maliyeti ve bundan doğan ris- j . f '< j 1 . sivil ekonomiye. ' 135 . 1984 tarihli. "Yönetim.

. bu tür endüstriyel konsorsiyumlara verilecek federal destek. Bunlara bakıldığında." Öngörülen bu teşvikleri tamamlamak üzere. yeni donatıma yapılan yatırımla prodüktivite arasında yüksek bir korelasyon vardır. ağırlıklı olarak. çözümü. öyle anlaşılmaktadır ki. teknolojinin yönetiminde. Clinton'ın teknoloji politikasını ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. İş çevreleri araştırma ve deneme projelerini planlar ve maliyet tahmininde bulunurken. doğası gereği. "Teşvikler" Teknolojinin yönetiminde/yönlendirilmesinde. son derece somut hedefleri de içerdiğini. kamu-özel araştırma ortaklıkları yanında. bu kredinin. Yönetim. araştırma faaliyetlerini planlayabilmelidirler.Küçük işletmelerin. Federal Hükümet'çe desteklenecek teknoloji alanlarının tek tek ve son derece açık bir biçimde gösterildiğini belirtmek gerekir.Donatıma yapılan yatırımlara teşvik getirilmesi. "Birleşik Devletler ticaret politikasının. kredi sürekli olmalıdır. araştırma ve deneme harcamalarının getirdiği ek külfeti azaltıcı bir etkisi olamaz. Araştırma ve deneme faaliyeti. ek tedbirler getirildiğine de ayrıca işaret edelim. vergi kredisinden gelecekte de yararlanabileceklerini bilmezlerse.ki paylaşmalarını gerekli kılmaktadır. önemli bir yer tutacaktır. "teşvik tedbirleri"nden de etkin bir araç olarak yararlanılacaktır: Programda öngörülen teşvik tedbirlerinde ilk sırayı araştırma-deneme harcamaları ile ilgili "vergi kredisi1 uygulaması almaktadır. büyük çaplı işletmelerin aynı tür yatınmlarınaysa sürekli kredi uygulanması teklifini getirecektir. Bu tür donatıma yapılan yatırımları çoğaltmak için. uzun vadelidir ve iş çevreleri fiilen araştırma yapar hale geldiklerinde bu olanaktan yararlanabileceklerini bilerek. Bu politikanın aslında. Clinton yönetiminin vaadi. eğer araştırma-deneme kredisinin. yüksek teknoloji sanayilerini güçlendirmesini sağlamak". hangi yeni teknoloji 136 . yüksek riskli. amaçlanan teşvik etkisini yaratması isteniyorsa. yeni teknolojiler genellikle sermaye donatımında somutlandığı için. bu uygulamayı sürekli kılmaktır. Bu nedenledir ki. bu konuda şöyle deniyor: ". ABD'nin.. uzun vadeli sermaye yatırımlarına teşvik getirilmesi. krizi aşabilmek için." Öngöriilen diğer teşvik araçları ise şöyle sıralanıyor: .. yenileme ve teknoloji geliştirme yatırımlarını teşvik etmesini sağlamak" gibi." Özetle söylemek gerekirse. HEDEFLER Buraya kadar olan bölümde. Bunlardan ikincisinin gerekçesi kayda değer: "Yapılan araştırmalar göstermektedir ki. "federal düzenleme politikasının.

daha etkin imalat yöntemleri tasarlanabilecektir. Süperbilgisayarlar. açık bir biçimde anlaşılacaktır. yüzyılda demiryollarına yapılan kamu yatınmlannınkine eşdeğer bir etki yaratabilecek ve bu sistem. çevresinde pek çok iş olanağı doğurarak. ". ileri görüşlü politikalar benimsenirse ve 21. federal fonlardan desteklenecek araştırma-geliştirme programlan. ülke çapında "etkin bir yüksek-hız enformasyon/komünikasyon ('information-superhighvvays') sisteminin hızla kurulması." Bu sayede.Daha güçlü süper bilgisayarlar. Böylece. yaşamsal bir rol oynayabilecektir. Bu alanla ilgili olarak. Yine bu süperbilgisayarların yardımıyla daha iyi otomobiller. Bu alana niçin önem verildiğini açıklayan cümle. daha iyi uçaklar. öğrenci. iş adamı. yüz yıl için gerekli olan enformasyon altyapı yatırımı yapılırsa" mümkün olacaktır. giderek artan sayıda bilim adamı. "muazzam miktarlardaki enformasyonu görüntüye dönüştürebilen ya da inanılmaz derecede karmaşık problemleri rekor zamanda çözebilen süper bilgisayarların gücünden tam anlamıyla yararlanılması ve bu gücün. yüksek-hız enformasyon/komünikasyon şebekesini gerçekleştirmeyi kapsayacaktır. Daha hızlı bilgisayar ağları (şebekeleri). araştırmacı. ! ENFORMASYON ALTYAPISI f Söz konusu alanların (burada ayrıntılarına girilmeyecektir) başında enformasyon teknolojisi gelmektedir. doktor ve diğerlerince paylaşılması mümkün olacaktır. j [ ! İLERİ İMALAT TEKNOLOJİSİ ve ESNEK İMALAT Clinton'ın teknoloji programında. 19. enformasyon çağına girişle birlikte sanayi olgusunun da bittiğini sanan ve imalat sanayiine yatırım yapmamayı çağın bir gereğiymiş gibi sunanlara (sözün kısası. ve Daha 'sofistike' yazılım geliştirmeyi ve bunlarla birlikte. İlk ulusal." / Beklenen odur ki. yeni ürünler tasarımlamaya. yenilenme ve ilerleme potansiyeli. "yeni teknolojilerin geliştirilmesini hızlandıracak. yeni ilaçlar geliştirmeye. enformasyondan sonra ağırlık verilen ikinci alanın "ileri imalat teknolojisi" olduğu görülmektedir." j 137 ." Programda önemle yinelenmektedir ki. ABD'nin ekonomik ve toplumsal gelişmesinde.. 1980'li yılların ekonomi politikasını savunanlara) oldukça çarpıcı gelecektir: "Manufacturing remains the foundation of the American economy. bütün bunlar."* (*) "İmalat Amerikan ekonomisinin temelidir.. hızla katlanıp büyüyecektir.alanlarında aradığı da. tehlikeli fırtınaları önceden tahmin etmeye ve iklim değişikliklerinin modelini kurmaya yardım edecektir.

) desteklenmesi için kullanılacaktır. başlangıç için inkübatörler (kuluçkalıklar). kalite testleri ve standartların belgelendirilmesi v. belli bir bölgedeki firma ve araştırma enstitülerini.Temel bu olunca. tasarım ve yönetime yardım. "esnek imalat desteklenecektir: Kitlesel üretimden esnek imalata geçişten beklenen yararı sağlayabilmek için yeni bir Esnek İmalat Programı ('Girişim Entegrasyonu' Program adıyla da biliniyor) düzenlenmektedir. uygulamalı araştırma ve geliştirmenin ve daha küçük firmalara yönelik bir dizi teknoloji hizmetinin (yeni ürünler ve prototipler için test kolaylıkları. enformasyon teknolojisindeki ulusal gücümüzü harekete geçirmede kaldıraç görevi görecektir. federal fonlar. yeni bir otomobil geliştirmeye. Şehirlerarası Kara Taşımacılığı Etkinlik Yasası"nın verdiği yetkiye dayanılarak. Söz konusu program." TAŞIMACILIK ve "MAGLEV" TEKNOLOJİSİ Teknoloji politikasında. hızla anahtar konumuna gelmektedir. magnetik levitasyon (MAGLEV) teknolojisine dayalı taşımacılık ve yüksek-hız trenleri yatırımlarının desteklenmesi. hızlı prototipleme ve çevreye duyarlı imalata yönelik programlar teşvik edilecektir. "MAGLEV prototipinin geliştirilmesi. öğretim ve eğitim. teknoloji geliştirip paylaşma. "Akıllı" otoyollar geliştirebilmeyi olanaklı kılacak yeni teknolojilerle ilgili araştırmaların artırılması. yeni 'konstrüksiyon' teknolojileri. İleri imalat teknolojisinin desteklenmesi çerçevesinde. enformasyon alış verişinde bulunma. Bölgesel Teknoloji Birlikleri Kurma Programı. ulusal karayolu şebekesi ve kitle ulaşım sistem ve hizmetlerini geliştirmeye yönelik ek fon (1994'te 600 milyon $. ortaya çıkan pazar fırsatlarından yararlanabilmek için. özel ya da kamuya ait yerel yüksek-hız trenleriyle ulaşım projelerinin başlatılması için fon sağlayarak. yeni ürünler ve pazarlar geliştirmeye teşvik etmek için düşünülmüştür." Dahası. "1991 tarihli. ihraç desteği ve pazarın izlenmesi. uluslararası rekabette. 'girişim entegrasyonu' için gerekli olan böylesi bir teknolojinin hem gelişmesine hem de yayılmasına destek sağlayacaktır. Bu ortaklıklar. yapay zekaya dayalı denetim ve algılama teknolojileri. "Yol yapımı için yeni malzemeler geliştirmeye yönelik araştırmaların artırılması" taşımacılık alanıyla ilgili somut hedeflerden bazılarıdır. ağırlık verilen üçüncü alanın "taşımacılık" olduğu görülmektedir. Bu program kapsamında. şahıs şirketlerinin.b. "Sivil havacılık teknolojileriyle ilgili araştırmaların artırılması. 1995'ten 1998'e kadar her yıl 1 milyar $) sağlanması. bu fırsatları daha iyi değerlendirebilme yeteneğine sahip şirketlerle ani ortaklıklar kurmalarına izin vermektedir. hükümetin destekleyeceği alan da bellidir: "İleri imalat yöntemlerine ilişkin araşürma-geliştirme için ayrılan fonlar artırılacaktır (yukarıda verilen SEMATECH örneğini hatırlayalım).. önem verilecek bir başka nokta da. 138 .. "Bölgesel Teknoloji Birlikleri" kurulmasıdır: "İmalat sanayileri bölgesel olarak kümeleşme eğilimindedir ve bu teknoloji kümelerinin gücü. Bu program.

"temel bilimlerde. "Konuyla ilgili federal kuruluşların ve ABD oto imalatçılannın araştırma çabalan arasında bağ kuracak özel bir komisyonun kurulması". finansmanda stabilitenin sağlanması. oluşturulması yıllar almış kritik araştırma gruplarının dağılmasına yol açan." "İlgili federal kuruluşların temsilcilerini içeren bir başka özel danışma grubu" da. temel bilimlerin yönetimini. "Bu komisyon." TEMEL BİLİMLERDE. bu değişiklikleri içeren düzenlemelerde koordinasyonu sağlayacak ve aynca "federal kuruluşların araç alımlannı yönlendiren bir program çizecektir.. Biz. bilgisayar ve iletişim donanımıyla yazılımın geliştirilmesini ve kullanım alanına çıkanlmasını destekleyecektir. Burada. resmi okullarda. hemen. olağan üstü önem verilen bir başka somut hedef olarak yer bulması çarpıcı bir noktadır.YENİ BİR OTOMOBİL KUŞAĞI GELİŞTİRMEK Özel sektörün yeni bir otomobil kuşağı geliştirmesinin. öğretimin prodüktivitesini yükseltebilecek." 139 .. yalnızca amaç maddesini aktarmakla yetineceğiz: şu söyleniyor: "Bu yönetim hem temel bilimlerde güçlü kalınması için gerekli desteği hem de sürekliliği gerektiren projelerin finansmanında stabiliteyi sağlayacaktır. şöyle deniyor: ı \ I "Bu program. Clinton'ın teknoloji politikasında. yalnızca amaç maddesini aktarmakla yetineceğiz. bu hedefe yönelik politikanın ilk adımını oluşturacaktır." ÖĞRETİM VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Öne çıkarılan hedefler arasında. bunlara girdi sağlayan başlıca oto yan sanayii firmalarının ve ABD akaryakıt firmalarının teknoloji önderlerinden oluşan bir danışma grubu kuracak" ve bu grup konu ile ilgili "ortak araştırma konsorsiyumlarının oluşmasını gözetecektir. bu konunun da aynntılanna girmeden. MATEMATİK VE MÜHENDİSLİKTE DÜNYA LİDERLİĞİ Bir başka somut hedefin. "Ama. Biz. Bu hedefe yönelik programın son derece kapsamlı olan aynntılanna girmeden. çeşitli mesleki eğitim kurumlannda ve evlerde. son bir nokta olarak işaret edelim. önceliklerin çok açık bir biçimde ortaya konmasını gerektirir.. matematik ve mühendislikte dünya liderliği" olduğuna. burada. "öğretim ve eğitim için teknoloji geliştirme"nin de yer aldığını belirtmek gerekir. geliştirilecek yeni otomobil kuşağı ile ilgili yasal mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri saptayacak. yüksek önceliği olan programların sürekli destek almasını sağlayacak biçimde geliştireceğiz. finansman düzeylerindeki kısadönemli dalgalanmalara izin vermeyeceğiz. ABD'nin başlıca otomobil imalatçılannın.

söz konusu yeni teknolojilerin ve bunlara bağlı olarak gelişen iş pratiğinin sağladığı üstünlükten yararlanmaktadır. yeni teknoloji tabanına dayalı olarak. "İşçiler. yeni teknolojiden beklenen çözümün gerçekleşmesini sağlayacak. araştırma bulgularının ortak kullanımından da öte.TOPLUMSAL-KURUMSAL ÇERÇEVE Belki dikkati çekmiştir. Yeni imalat teknolojileri ve yaklaşımları.. yapısal/ kurumsal düzenlemeleri de içermektedir. artık. ilan edilen politikanın ana örgüsünü bu yaklaşım oluşturmaktadır. İşyerlerindeki deneyim açıkça göstermiştir ki. yukarıda. işçilerin bilgi ve ilgisi. imalatpazarlama ortaklıklarına dayalı. yeni imalat teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamalıdırlar. yönlendirilebilmesini. Bu yaklaşımın temelinde ise.. dünyanın satın almak istediği ticari ürünlere anında dönüştürülmesi. toplumsal-kurumsal çerçeveye ilişkin düzenlemeleri de getirmekte ve aslında. sistemdeki krizin. Aynı politika dokümanından alınan aşağıdaki satırlar bu kabulün açık kanıtlarıdır: "Doğal kaynaklara erişim ve ucuz işgücü gibi geleneksel faktörlerin uluslararası rekabet üstünlüğündeki payları git gide azalmaktadır. uyum kabiliyeti yüksek bir işgücünü gerektirir. Yeni gelişen sanayiler. bilgi temeline dayanmaktadır ya da bir başka deyişle. "teknoloji politikası" olarak ortaya konan noktalar. yeni bir "firma" modeli gündemdedir. 360. teknolojide öncelikli alanların seçim yada belirlenmesinin çok ötesinde. doğrudan iş sürecinde (dolayısiyle birikim sürecinde) yapılacak köklü değişikliklerle aşılabileceği kabulü yatmaktadır. hatta ve hatta. Clinton'ın teknoloji politikası. ürün kalitesinde.. yetenekli. en son teknolojiyi kullanabilen ve prodüktivite düzeyi giderek yükselen. Bu ise. bu sanayilerin temel dayanağını oluşturmaktadır. bu belirlemeye uygun olarak. Kısacası. daha açık bir deyişle teknoloji yönetimini mümkün kılacak. "(Bu çerçevede) Amerikan İmalat Sanayiinin de etkin bir sisteme gereksinimi vardır. art arda gelen teknolojik yenilikler ve bu yeniliklerin. Ne var ki ABD'de nispeten az sayıda iş yeri. Açıkça görülmektedir ki. Bu modele "devlet" de. bazen olmazsa olmaz kabilinden bir destekçi. yeni teknolojiler çok daha etkin bir biçimde uygulanabilmektedir. iş sürecine katılabildiği zaman. maliyetinde ve pazara sürüm zamanında dramatik gelişmelere yol açabilmektedir. hala 1950'lerin teknolojilerini kullanan. Sorun. finansör ya da doğrudan riski paylaşan bir girişimci-ortak olarak katılmaktadır. teknolojinin." 140 . misyonları ulusal bazda belirlenmiş araştırma ortaklıklarına.000 küçük ve orta ölçekli imalatçıda daha da keskin hale gelmiştir.

Çünkü. gerek üretim yöntemi. .Kore'de % 2. yaşanmakta olan iktisadi kriz aşılabilecektir. Ama. bu noktayı esas alacağız. niteliksel değişim sağlanabilirse. yeni teknolojiler tabanına göre yeniden biçimlenişinin olmazsa olmaz koşulu olan. genel olarak. Ve hepsinden önemlisi. Türkiye sanayiinin rekabet edebilirliğini irdelerken. iş sürecinin. Oysa araşürma-geliştirmenin ekonomi hayatında anlamlı bir katkısı olabilmesi için. (Bknz. yenisini alıp kullanmak bir beceridir.) / V 141 . difiizyonu ve özümsenmesi sağlanır ve bunların nimetlerinden. O değişimi aynı tempoda izlemek ve her değiştiğinde. bu süreçlerle eş zamanlı olarak yapılabilirse. İzleyen bölümde.5 dolayındadır. izlemekle sınırlı kalmışsa. anahtar rolü görecektir. mevcut üretim alanlarında. yine aynı teknolojilere dayalı olarak. gerek ürün. sürekli olarak kendisini yenilediği. (Örneğin.) Daha açık bir deyişle. BÖLÜM I. hemen bunun yanında.. toplumsal-kurumsal düzenlemeler. o anahtar. daha iyiye ve daha mükemmele doğru değişime uğramaktadır. eşik değer % l'dir. aynca bknz. gerekse üretim organizasyonu bazında. ileri-esnek otomasyonun ikame ettiği işgücünü massedecek yeni üretim ve hizmet alanları yaratılabilirse. 1993. neredeyse her gün.Ama. asla göz ardı edilmemesi gereken. İspanya'da % 1. ama. rekabet edebilme yeteneğine sahip olacaktır. r ' BÖLÜM III TÜRKİYE SANAYİİNİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ İ Türkiye'nin bilim ve teknoloji yeteneğine ilişkin göstergelerin. beceriniz yalnızca. bununla. Türkiye sanayiinin teknoloji yeteneğini de yansıttığı söylenebilir. burada kritik faktör teknolojidir.33'tür. elbette gereklidir: bu bir gerekli koşuldur. anahtarı. Teknoloji.BÖLÜM I VE II İÇİN SONUÇ : KRİZİ AŞMADA ya da REKABET EDEBİLİRLİKTE ANAHTAR FAKTÖR : TEKNOLOJİ / Bölüm I ve H'de söylenenleri özetlersek. G. değişimi üreten. örneğin işgücünde. tam anlamıyla yararlanır hale gelinirse. bu oran. o biçimiyle kullanma yeteneğine sahip olmak. Aslında herkesin bildiği bu göstergelerden 1990 yılına ait birkaçını bir an için anımsayalım: Ülkemizdeki araştırma-geliştirme harcamalarının gayrisafı milli hasılaya oranı % 0. ama asla yeterli koşul değil. / > . umulan odur ki. Göker. bu anahtarın sürekli değiştiği. hep sizin önünüzde olacak demektir. - i ( /. son derece can alıcı bir noktadır. A. bu anahtarın. Rekabet üstünlüğü. rekabet edebilirlik için. her iki sürecin gerektirdiği. içinde bulunulan zaman kesitindeki bicimini alıp kullanmak. Çağın jenerik teknolojilerinin. daha iyiye ve daha mükemmele doğru kendisi değiştirebilendedir. Bunlardan çıkarsanabileceği gibi. Bu anahtarı kullanabilen krizi aşacaktır.

Kore'de % 82'dir.. zaman içinde belli bir bilgi ve deneyim birikimi edinmiş olmaz mı ve bu birikim. açıkça kanıtlamaktadır ki.. G. bu tercihin pek fazla değişmediği görülecektir. TEKNOLOJİ YETENEĞİ LİSANS ALMA YOLUYLA NE ÖLÇÜDE GELİŞİR? Sorduğumuz sorulara. belki. büyük ölçüde. toplam 603 "lisans ve teknik yardım anlaşması"nın sektörler ve ana ürün grupları bazında irdelenmesi sonucu elde edilen bulgulara da yer verilmiştir. son derece kritik bir nokta vardır. mühendislikdanışmanlık firmaları. sanayi. örneğin. - Bu göstergelerden kalkılarak. yine sanayileşmiş ülkelerdeki. On bin nüfus başına düşen araştırıcı sayısı (tam zaman eşdeğeri olarak). İspanya'da % 58. üretim teknolojisinin ilgili alanlarını başarıyla kendisine maletmiş. teknolojiyi kullanma aşamasından. Bu noktayı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına giren. 1992. Oysa. Türkiye sanayiinin. burada. ". bu pay. 11 yıllık bir dönem içinde. potansiyel olarak da yoksa. yenilikçi firmalarla lisans anlaşması yapılarak gerçekleştirilen 'dolaylı' transferlerdir.. bu. geliştirme aşamasına geçiş için. O nedenle. bir başka soruyla yanıt verilebilir ve denebilir ki. örneğin. Bugüne dek. 7'dir. sanayileşmiş ülkelerdeki makina imalatçıları. Türkiye sanayiinin kendisinde. bunu doğrulamaktadır.Kore'de 53 dolayındadır. bir sanayi teknoloji talebini hep lisans yoluyla karşılayagelmiş olsa bile. çoğunlukla lisans alımı yoluyla karşılamıştır. teknoloji gereksinmesini genellikle lisans alımı yoluyla karşılayan Türkiye sanayii. günümüz jenerik teknolojileri söz konusu olduğunda. gerek ürün gerekse üretim yöntemi ya da tesis yenileme ("innovation") amacına yönelik teknoloji gereksinmesini. başka ülkelerden transfer yoluyla karşıladığı sonucu çıkarılabilir.- İrdelediğimiz konu açısından çok daha çarpıcı bir gösterge olarak. temelde. Charles Cooper. söz konusu olumsuzluğun olumlu yönde değişmesinin mümkün olup olmadığını irdelemeye çalışacağız. G. Birleşmiş Milletler Üniversitesi. Bu bulgular. hiç olmazsa bundan sonra. teknoloji transferinin iki ana "mekanizması" hep ayırt edilegelmiştir: Bunlardan biri. söz konusu dönemde. diğeri ise. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtları 1990 sonrası için incelendiğinde. kendi üretimiyle değil. yani bir üst yetenek düzeyine geçebilecek midir? Böylesi bir potansiyeli var mıdır? Eğer bu imkân. yeniliklere ayak uydurma ve 142 . Yeni Teknolojiler Enstitüsü için yapüğı bir çalışmada şöyle açıklıyor : "Gelişmekte olan ülkelere ilişkin literatürde. genel olarak da bilinen ve önceki bölümlerde söylenenlerden de açıkça çıkarsanabileceği gibi. oldukça olumsuz bir durumdur. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nca 1992'de yapılan bir çalışma da. Ama. araştırma-geliştirme harcamalarında özel sektörün payı. sanayinin rekabet gücü açısından. Oysa.. ülkemizde % 18'dir. o zaman durumun daha da umut kinci olacağı açıktır. teknoloji gereksinmesini. geleceğe dönük bir potansiyelin olduğu anlamına gelmez mi? Elbette gelir. Teknoloji transferini dolaysız yollardan gerçekleştirenlerin.) Bu çalışmada. biz burada. Aslında. (TTGV. örneğin İspanya'da bu sayı 40. montaj ve işletmeye alma işleri yapan firmalar ve benzeri diğer unsurlarla doğrudan ilişkiye geçmeyi içeren 'dolaysız' transferler. bunları kullanmanın ötesine. ama bu kez. geleceğe yönelik olarak. 1980'den 1990'a kadar. ülkemizde. daha çok.

Özellikle. hangi düzeyde olursa olsun. Oysa." (Cooper. en azından. rekabet açısından. Cooper'ın işaret ettiği nedenle. 1991. 1990'dan sonraki yıllarda yapılmış olan lisans anlaşmalarından görülecektir. LisansÖrlcr.) Cooper. ama daha çok da KİTlerin sanayi yatırımlarında) denenen dolaysız teknoloji transferi yolunu. temelde. özellikle kendilerine rakip yaratmaktan kaçınırlar. bütün diğer koşullar eşit olsa bile. dolaylı yoldan yapanlar. lisansör firmalar. yatırım malı üreticilerinden. böylesi bir çaba. henüz.dolayısiyle rekabet üstünlüğü elde etme konusunda karşılaşacakları güçlüklerin. Eğer. bu yolu seçenler. Ama dolaysız teknoloji transferinin bu karmaşıklığını bir yana bırakırsak. teknolojilerinin kullanılmasına izin verirler. daha çok. genellikle lisans anlaşmalarıyla sağlanıyor olmasına rağmen. gelişmekte olan ülke firmalarının. salt dolaysız yoldan teknoloji transferine dayalı girişimlere baş vurmalarının ve bu yola uyum gösterebilmelerinin oldukça zor olduğu söylenebilir. lisans altında. 1980'den sonra. Tabii. neredeyse bütünüyle terkeden Türkiye sanayiinin. burada yer alan hiçbir unsurun. 143 . danışmanlık. ikinci (dolaysız) yolu zorlamış olan.C. gerçekte. dolaylı transferde. elbette. kendi stratejik çıkarları açısından da uygunsa. Bu ise. bir dereceye kadar azalabilirdi. sistematik bir çaba." 196O'lı ve 19701i yıllarda (o dönem hükümetlerinin izlediği politikanın ya da hükümet dışı kuruluşların etkisiyle. j / ' < / f > i V i '. ancak. dezavantajlı durumda bulunduğu söylenebilir. mühendislik tasarımı. hemen eklemek gerekir ki. Aslında. Türkiye sanayiinde yerleşik bir hâl almış olsaydı. Türkiye sanayiinin genel karakteristikleri içinde yer almış değildir. yeni makina-donatım imalatçılarını ilgilendiren tek şey. teknoloji transferini. G. bu nedenleri ise.. Müşterilerinin hangi ülkelerden geldikleri onları hiç ilgilendirmez. teknoloji açıklarım kapatma süreçlerini geciktirmede çıkarı olmadığı görülür. Ama. teknoloji yeteneklerini geliştirmek için. Yeni Sanayileşen Ülkeler karşısında. transferi dolaysız yoldan gerçekleştirenlerden daha geride kalırlar. Türkiye sanayiinin lisans altında üretim yapma tercih ve alışkanlığının genel olarak sürdüğü. transferi lisans yoluyla yapanların karşılaşacakları güçlüklerden daha az olacağını söylemek için a priori nedenler vardır.Kore ve Brezilya gibi. bugüne dek teknoloji transferini hangi yoldan gerçekleştirmiş olurlarsa olsunlar. belli bir pazara girmeleri başka bir biçimde mümkün değilse ya da söz konusu pazardan tek başlarına elde edecekleri dolaysız çıkar küçükse. AR+GE'ye YÖNELİM SORUNU. tesis montajı ve işletmeye alma gibi işleri yapan firmalardan da ayrıca destek almak zorundadırlar. yabancı bir lisansör firmayla ortaklık kurmadan. teknoloji transferi. lisans verecekleri anlamına gelir. teknoloji bir kez alındıktan sonra. lisans yolunun yarattığı sakıncalar. teknoloji açığım kapatma konusunda. mallarını satmaktır. 19801i yıllarda sanayi yatırımlarına ağırlık vermekten vazgeçilmesiyle birlikte. bunu geliştirmeye yönelik. şöyle sıralıyor: "Dolaysız transferler. sanayi yatırım pratiğini geliştirme olanağını da önemli ölçüde kaybetmiş olan Türk sanayicilerinin. söz konusu yeni sanayileşen ülkeler. Buradan şu sonuç çıkar ki. aynı dönemde. teknolojideki son gelişmeleri içeren makina ve donatımın ithaline dayamr.- Tabii.

bunun nedenini şöyle açıklıyor : "Telekomünikasyon donatımı imal eden. Ama. gelişmekte olan ülke pazarlarına girmek ve oralarda tutunmak yaşamsal önemdeydi.) G. fıberoptik kablo sistemlerinin yerli olarak tasarımlanıp üretilmesini. bu pazarların (kendi ulusal firmalarınca) kapatılmamış olmasıdır. O nedenledir ki. telekomünikasyon alanından alalım : Bilindiği gibi.anında transfer edebilmeleri. bulundukları ülkenin teknoloji yeteneğinin gelişmesine ne ölçüde katkıda bulunduklarını burada tartışmayacağız. uluslararası düzeydeki firmalar için gelişmekte olan ülkeler pazarlarının temel karakteristiği. G. 1980'lerin başlarına gelindiğinde. Kısacası Türkiye. Yine aynı dönemde. yerli imalatçıları koruyan bir politika izledi. bu imkânı bulmuş ve telekomünikasyon gibi.." (Hoffman. (söz konusu alanda. Türkiye'de bu imkândan. Yabancı ortaklı şirketlerin.Kore. dönemin en ileri teknolojisini içeren.transfer sürecinin bir devamı olarak araşürma-geliştirmeye de yönelmişler. Türkiye PTTsinin AR+GE biriminin kapatıldığı. bu anlamda. hiç olmazsa belli bir imalat yeteneği kazanılmıştır. Aynı dönemde aynı fırsattan. on bin hatlık kendi sayısal santralını geliştirmesini. gelişmekte olan ülkelerin telekomünikasyonda. K. bu üretim. Nasıl olmuştur da. 1980'li yıllarda." (Hoffman. bu konjonktür. belli 16 sistem için 6 milyar $'ın epeyce üstünde araştırma-geliştirme harcaması yapmış. ihaleler. konu güncel olduğu için. en azından bu yolu zorlamışlardır. birbirlerinin firmalarına) 'de fakto' kapalıdır. Bunda bir yanlış yoktur. 1989. Bu ülkelerde. gelişmekte olan ülkelerde. Ama. Ama. 1989. telekomünikasyonda AR+GE'nin yabancı ortaklı TELETAŞ ve NETAŞ'a bırakıldığı biliniyor. telekomünikasyon altyapısı bazında çağının en ileri teknolojisini-sayısal teknolojiyi kullanır hale gelmiş. Japonya. ve ISDN'e (Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi'ne ilişkin teknolojilere) erkenden girilmesini mümkün kılacak bir araştırma-geliştirme ve teknoloji altyapısı kurmayı başardı. son derece kritik bir alanda teknoloji açığını kapatmıştır? Kurt Hoffman. Türkiye'den çok farklı olarak. o ülkelerin. bu altyapı için gerekli olan bir kısım donatımın yerli olarak üretimine yönelmiş.) Çok açıktır ki. bu dönem boyunca. Türkiye gibi bir ülke. mükemmel bir telekomünikasyon alt yapısına sahip olmuştur. bir başka açıdan da. bu uluslararası fırsattan yararlanmıştır. videoteks ve teleteks terminallerinin yerli olarak geliştirilmesi. telekomünikasyon donatımı imalatçısı firmalar için yılda 2-3 milyar $1ık ihraç imkânı anlamına gelen. teknolojiyi yakalamıştır. yabancı) firmaların katılımına ve kendi aralarında rekabete nispeten açıktır. Oysa. Türkiye özelinde bunu merak edenler. böylesi bir pazar olanağının ortaya çıkması. akılcı bir yaklaşımla. Ayrıca. Örneği. (telekomünikasyonda. 1980'lerde. ileri teknolojiyi-çağın teknolojisini. örneğin G. Türkiye. bu alandaki teknoloji açığım bir ölçüde kapatabilmeleri için bir imkân demekti. Kurt Hoffman. Bunu yaparken. lisans altında gerçekleştirilmiş olsa bile. Avrupa ve ABD pazarları. Kore'nin. örneğin TELETAŞ'ın AR+GE'de 144 . bunu şöyle anlatıyor : "Kore. ancak. uluslararası düzeydeki. K. uluslararası fırsatları değerlendirmenin ötesinde bir atılımı da zorlamıştır. dönemin en ileri teknolojilerinin kullanıldığı telekomünikasyon altyapı yatırımları yapmalarıyla mümkün olabilirdi.Kore böylesi bir yol izlerken..Kore'de yararlanmış ve telekomünikasyon altyapısını yenilemiştir. 1982 ve 1986 yıllan arasında telekomünikasyon sanayiine 6 milyar $'ük yatırım yaptı.

Türkiye yakın geçmişte. Yücel'in önerdiği yaşamsal adımlan. 27-29 Eylül 1993 tarihinde OECD ve TÜBiTAK'ın işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen "Enformasyon Teknolojilerine Girişte Hükümetlerin Değişen Rolü" konulu Konferans'a sunmuş olduğu bildiriye bakmakta yarar vardır. rekabet açısından. bunun gereklerini (kendi AR+GE birimini oluşturmak v. Türk iş hayatının ve ekonomisinin geleceği. telekomünikasyon altyapısı kurulurken. Türkiye sanayii. ' j / ' j / . Türkiye'nin yapması gereken yatırımların toplam tutarı. Dr. sonuçta görülecek olan odur ki. henüz Türkiye sanayiinin genel karakteri haline gelmemiştir.) yerine getirmemiştir. sınırlı da olsa. tıpkı G. lisans altında imalat yapılmasına karşın. Fikret Yücel'in. rekabet yeteneği kazanmanın da ötesinde.Kore gibi. şu ya da bu fırsat değerlendirilerek ülkeye transfer edilmiş olan teknolojileri. "ürün geliştirme mahiyetindeki araştırma projelerinin (altı tarafımızdan çizildi. kendisine son derece önemli rekabet potansiyeli sağlayacak bir yol izlemeye pek de istekli davranmamış. "Türkiye'nin (gelecekteki) bilgi şebekesine ait ana plan yapıldıktan sonra bunun çeşitli fazlarının uygulama projelerinin hazırlanması" ve buna göre. 60 milyar US $ olarak tahmin edilmektedir. (örneğin elektroniğin bazı alanlarında) istisnaları olmuştur. içinde bulunduğu bir diğer dezavantajlı durumdur. belli bir rekabet gücüne erişilince. demek ki. burada tartıştığımız konu açısından ne ifade etmektedir? Bu sorunun yanıtını vermek için. bir üst düzeyde ikame ederek kapsayacak olan. biraz önce de değinildiği gibi. Ama. 1993. belli firmalar düzeyinde. bir var olma sorunu olarak görmektedir. diyelim beyaz eşyada. özümseme. Bu da. Bugün de. Türkiye de konunun gerektirdiği AR+GE alanlarına ciddi bir ölçekte yönelmiş olsaydı. Türkiye'nin belli bir teknoloji yeteneği kazanması sorununu. daha bir güvenle ve kolaylıkla atmaya başlayabilirdi. Eğer. REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANDIRAN TEKNOLOJİLER ve TÜRKİYE SANAYİİ Prodüktivitede ya da krizi aşmada üstünlük ve dolayısıyla rekabet üstünlüğü kazanmak açısın- 145 .) tesbit ve seçimi "ve bu araştırma projelerinin konusunu oluşturacak "ürünlerin imalinde kullanılacak jenerik teknolojilerin belirlenerek kazanılması" (altı tarafımızdan çizildi) gereğine işaretle.b. F. Ama bu yönelim. f V . belki bugün. Türkiye sanayiinin. Verdiğimiz örnek. yeterli ya da yetersiz. pazara yeni ürünler sürmesine ve bunu sebatla devam ettirmesine bağlı olacaktır. Örnekler çoğaltılabilir. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dr. Yücel. Yücel'in belirttiğine göre." (Yücel.) Türkiye sanayiini ve özellikle de elektronik alanını çok iyi bilen Dr. lisansör firmaların güçlük çıkarmaya başladığı iyice görüldükten sonra AR+GE'ye ciddi olarak yönelen firmalar olduğu ya da bir başka alanda başka kıpırtıların ortaya çıktığı gözlenmektedir. Yücel. biraz önce verdiğimiz örnekten de açıkça anlaşılabileceği gibi. Bu çaptaki bir yatırım için. Elbette bunun. . difüzyonlannı sağlama ve kullanır hale gelmenin ötesinde. tasarım ya da ürün geliştirme ya da teknoloji geliştirme yeteneği kazanmak gibi. yarının enformasyon şebekesinin kurulması ile ilgili olarak. geleceğin enformasyon şebekesini kurabilmek için. ' . sorunun bu boyutunu hiç de ciddiye almamıştır. şu ya da bu yoldan. ama. bugünkü telekomünikasyon şebekelerini. Dr. ne yazıktır ki. şu can alıcı noktayı ortaya koymaktadır: "Benzerlerinden biraz geriye düşmüş olsa bile..şu anda hangi noktaya geldiğine bakabilirler.

lâstik. Hemen denebilir ki. asıl önemü olan böylesi yaklaşımların hayata geçirilebilmesidir. ürün tasanmlayabildiği. sanayici ve iş adamlarının belli bir kesimini temsil eden TÜSİAD. Bu önemli bir yaklaşımdır. Türkiye sanayii. otomotiv sanayii.Sınai üretimin ötesinde. otomativ yan sanayii. 146 . Çünkü Türkiye henüz ulusal düzeyde bir yenile(n)me (innovation) sistemine sahip değildir. İşte bu noktada. dokuma-giyim. TÜSİAD'ın öncelikli sektör seçimi dışında kalan. söz konusu jenerik teknolojilerin. sırasıyla ileri malzeme teknolojileri ile biyoteknolojiye verilmiştir. tarihinin ikinci toplantısını 3 Şubat 1993'te yapan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun enformasyon teknolojisini. . sanayinin kendisinin bu yaklaşımı benimsemesi ve bunun gereğini yerine getirmesidir. TÜSİAD kadar rahat gözden çıkarmadıkları görülmektedir. belli sanayi dallannda ulusal yenile(n)me yeteneğinin bulunması. en azından kendi sektörlerini. Bunun ön şartı ise. Niyet yenilenmedir. üretim tesislerini bir üst düzeyde yeniden üretebilme yeteneğine sahip ulusal kuruluşların var olduğunu ve bunlar arasındaki ilişkilerin kurumsallaştığını ifade eder. teknolojideki jenerik değişim ve ilerlemelere ayak uydurmayı sağlayacak yenilenmenin gerçekleştirilmesi açısından özel bir çaba göstermekte midir? 1983'te kurulduktan sonra. bitkisel ürünler. o ülkenin. en azından teknolojik yenilenme temelindeki önlemlerini alma eğilimindedirler. üretim yöntemleri ve üretim organizasyonu bağlamında. Daha açık bir deyişle. İkinci ve üçüncü öncelikler. özümsenmesi ve kullanılması ya da bir başka deyişle. örneğin enformasyon teknolojisinin ya da esnek üretim-esnek otomasyonun en azından difüzyonu. ULUSAL YENİLE(N)ME SİSTEMİ "Ulusal yenile(n)me yeteneği" olarak da algılanabilecek bu sistemin varlığı. belli bir iddiayı sürdürme eğiliminde olduklan gözlenen sektörlerde. bir ülkenin. Sözü edilen sektörler Türkiye'yi 21. Ama. gıda. ama nasıl ? Bu can alıcı soruyu ortaya atmamız boşuna değildir. ama. örneğin. Acaba. deri ürünleri. 1992) tam da bunu istemekte ve Türkiye'yi 21. rekabet yeteneklerini sürdürebilme ve artırabilmenin. yüzyıla taşıyacak lokomotif sektörler olarak ilân ettiği. önceki iki bölümde açıklanmaya çalışıldı. şu kadarını da belirtmek gerekir ki. elektronik sanayii. çağa ayak uydurabilmenin. belli kuruluşlar TÜSİAD'ın tercihini pek de benimsemiş gözükmemekte ve kendi sektörleriyle ilgili farklı yaklaşımlan olduğu. sahip bulunduklan kadanyla. birinci önceliği olan alan olarak ilan ettiğini biliyoruz. cam ve seramik sanayilerinde ileri teknolojilerin transferini öngörmektedir. yayımladığı strateji ile (TÜSİAD. gerek TÜSİAD'ın öngördüğü öncelikli sektörlerde. somut olarak bunun nasıl gerçekleştirileceği sorusunu sormak gerekir. Ürün geliştirebildiği. savunma sanayii gibi bazı sanayi dallarında. söz konusu yenilenmenin nasıl başanlacağı. gerekse bunlann dışında kalan ama. söz konusu sanayi dallannda. demir-çelik. 1991.dan ülkelerin daha çok hangi teknoloji alanlanna ağırlık verdikleri. Tabii bu kuruluşlar da ürettikleri ürünler. yüzyıla taşımaya yeter mi konusunu burada tartışmayacağız.

pazarlama kompartmanlarının hem kendi içlerindeki hem de aralarındaki ilişkileri yeniden üretecek organizasyon yöntemleri geliştirebildiği. bir an önce. Böylesi bir sistem henüz olmadığına göre. Geliştirdiği üretim yönteminin gerektirdiği üretim (proses) makinalarını tasarımlayabildiği ve üretebildiği. tasarım. kendi ulusal yenile(n)me sistemine dayalı olarak basaran ülkelerin. sanayinin. teknoloji muhtevası giderek arttığı için pek çok hammadde ya da ara girdi hep dışarıdan gelecektir. dışarıdan karşılamak durumundadır. anlamına gelir. biraz önce değindiğimiz. o zaman. tasarımlayabildiği. j / i SONUÇ YERİNE Bitirirken. temel mühendislik hizmetleri ve hatta detay mühendislik hizmetleri ve dahası. ya da böylesi bir yer edinmişse bunu sürdürmesini. Bu neyi sağlar? Belki. / '<•' . Türkiye Sanayii neredeyse bütün yenilenme gereksinimlerini. sözü edilen türden bir sistemin oluşturulabilmesi için. Ancak. bunlar arasındaki ilişkilerin yerleşik bir hal aldığı-sistemleştiği. yerinde bir yaklaşımla ilan ettiği öncelikli alanların -Bilim ve Teknoloji politikasının. Türkiye sanayiinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik yeteneği kazanması için. yani uluslararası arenada rekabet edebilirlik yeteneği sağlamaz. kendi ulusal yenile(n)me sistemlerini şu ya da bu ölçüde kurmuş olan uluslar. iç pazarda tutunabilmesini sağlar. teknoloji faktörünün. birkaç noktayı vurgulanmaya değer buluyoruz. Hâlâ da bu 147 / . Sayılan tasarım süreçlerini besleyen bir araştırma-geliştirme etkinliğini sürdürebildiği ve j ( . bu hedeflere ulaşabilmenin politikasını. politika araçlarını. Eğer bu önem paylaşılıyorsa.- Yeni ürün tasarımıyla birlikte üretim yöntemini de geliştirebildiği. belli koşullar altında. programını geliştirmesi gerekir. konfeksiyon sanayiine sahip ama onu yenileyecek bir ulusal sisteme sahip bulunmayan ülkelerden daha önce uluslararası rekabet kulvarlarına girecekleri çok açıktır. Çünkü. Ve bütün bunları yapabilen ulusal kurum ve kuruluşlara sahip bulunduğu. uluslararası pazarlarda belli bir yüzde ile ölçülen bir yer edinmesini.Araştırma-Geliştirme. Örneğin. Pek çok ulus teknoloji yeteneği kazanmaya yönelik pek çok deneyim yaşamıştır. Know-how. esnek otomasyonun konfeksiyon sanayiine uygulanabilirliğini hem teknolojinin hem de ekonominin terimleri açısından mümkün kılacak. üretim (imalat). bu know-how'ı ete kemiğe büründürecek olan makina-donatım ve yazılım. Türkiye sanayiinin yenilikleri zamanında izleyip uygular hale geldiğini varsayalım. ama kesinlikle. Bir an için "innovation" un bütün girdileri (ve bu gidişle üretimin bütün girdileri) dışarıdan geliyor olsa bile. uluslararası kulvarlarda. buna yönelik stratejik hedeflerini saptaması. Türkiye sanayiinin hiç olmazsa seçilecek belli alanlarda rekabet edebilirlik yeteneği kazanmak (ve eğer kazanmışsa bunu sürdürmek) gibi bir eğilimi varsa. o zaman yapılması gerekenler de bellidir. hep Türkiye'nin önünde koşacaklardır.bir anlamı olur. demek ki. ne denli önemli olduğunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. . O halde. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun. donanım ve yazılım bazındaki teknolojik geliştirmeyi.

Tıpkı. araştırma ortaklıkları kurabilirler diye de düşünemeyiz. aylardır PTTnin Tsinin özelleştirilmesi tartışmalarıyla çalkalanmaktadır. Ama. telekomünikasyonda. temelde pek çok ortak yanın bulunduğu hiçbir zaman göz ardı edilemez. Ulusal yenile(n)me sistemini. kendi yararını maksimumlaştırmaya yönelik bir strateji belirleyemezse. ciddi ve kapsamlı bir biçimde araştırma geliştirmeye girme çirişimde bulunursa. yasalarla ilgili olanlar dahil. Teknoloji yeteneği kazanabilmenin bu a priori noktalarını Türkiye'nin yeniden icat etmesi gerekmez. araştırma ortaklığından. ulusal araştırma-geliştirme ağım kurmamış bir ülke. bu şebeke bir tek işe yarar. Uluslararası kuruluşların. World Bank. Bunun son örneği Yeni Sanayileşen Ülkeler'dir. malûm Tnin Türkiye'nin enformasyon alanında. bu alana yönelik araştırma-geliştirmenin altından kalkabilecek finansman gücüne/imkânına sahip. devletle işbirliği imkânım. Eğer siz. bu firmalardan bazılarının sermaye bileşimleri engeldir. Türkiye. Çağımızın teknoloji devlerinden ABD. Her ulus kendi reçetesini kendi yazmak durumundadır. böylesi bir teknoloji yeteneği kazanmayı hedef almadan bu işe başlarsanız. yüzyılın eşiğinde bu kavram neyi ifade ediyor ve tanım neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır. dünyadaki bunca deneyimden yararlanılmayacak. telekomünikasyon dahil. 1980'lerdeki telekomünikasyon şebekesi kurulurken benimsenmiş olan yaklaşımı değiştirmeden kurmaya girişirseniz. Başardıkları noktalar olmuştur. ileri teknoloji alanlarındaki üretim ortaklıklarına doğru iteleyebilmenin. şu ya da bu ölçekte devletin desteğini. gözlenen olayların umut verici yönde olduğu söylenemez.) Burada sorun Türkiye'nin ya da bir başka açıdan Türkiye sanayiinin yapacağı tercihte düğümlenmektedir. şebekenin içereceği donanım ve yazılım bazında. Örneğin. şirketleri "rekabet öncesi araştırma" kavramının şemsiyesi altında. şu ya da bu biçimde. devletin düzenlemeci müdahalesini arayacaktır. Ama bu. Örneğin Türkiye. otomotiv sanayiinde verilen yeni yatırım izinleri. yalnızca bu sonucu yaratacak niteliktedir. Buna önce. bunlardan dersler çıkarılmayacak anlamına gelmez. yarın tutuna- 148 . 21. bu firma ölçekleriyle. Türkiye eğer bir sanayi ülkesi olacaksa. ulusal bir kuruluşunu pazarlamakla meşguldür. bazı ürünleri kendiniz geliştirip üretmeyi. Sanayinin başka alanlarında da. nasıl bir imkân sağladığıyla hiç ilgilenmemiştir. (Bknz. Başaramadıkları noktalar olmuştur. yukarıda sözü edilen 60 milyar $'lık enformasyon şebekesini. KİTler ya da devletin tutumuyla. teknoloji yeteneğini geliştirebilmesi açısından ne ifade ettiğiyle. Gerçekten de. bu her şeyden önce. Bunlar arasında. yani bu şebekeyi kurarken. tanım dışıdır. bunlarsız bir sanayi ülkesi olunabileceği iddiasını ileri sürüyorsa. bir gün. 1980'lerde olduğu gibi. güçlerini birleştirmeye çağırır ve bunun ekonomik önlemlerini alırken. Ancak. eğer. eğer hâlâ. enformatik donanım ve yazılımı geliştiren uluslararası firmaların bunları satacak bir pazar bulmalarına. ABD'de olduğu gibi. bu yeteneğini sürdürebilmek için. Dünyada genel geçerliliği olan tek bir reçete yoktur. her türlü önlemini alırken. Türkiye. Türkiye sanayii. bu nedenle teknolojik yeniliklere daha baştan ayak uyduramama ve hepsinden önemlisi araştırma-geliştirmenin üstesinden gelebilecek firma ölçeğini yaratamama gibi sonuçlar doğuracaktır. optimal üretim ölçeklerinin dışına düşme. ya da "güç birlikleri"ni. örneğin Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisinin "enformatizasyonu" konusundaki istek ve tavsiyeleri. yaşamın bütün alanlarında. Jbütün-dünyada olduğu gibi şu ya da bu planda.. benzer sonuçlar yaratacak girişimler söz konusudur. 1993.tür deneyimler yaşanmaktadır.. Ama bu tartışmada tarafların hiçbiri. bugün Türkiye özel sektörü. bunlar bir araya gelip devletin de desteğini alarak.

. şu anda.. E. Yüzyıla Doğru Türkiye: Geleceğe Dönük Bir Atılım Stratejisi. New York. Lee. 1992. j •'-• j / t! / * * * * * * * * * * * 149 j . Prospects for Developing Countries.. Ama galiba. Are Innovation Studies On Industrialized Economies Relevant to Technology Policy in Developing Countries?. 1993. 1991. Roobeek.cağı dalı kesmekle ve bütün köprüleri atmakla meşguldür... Oxford. Aykut.. 22 Şubatta yaptıkları ortak açıklama. Vice President. "General Status of Korean Small and Medium Scale Industries. 141.. The MACMILLAN PRESS Ltd. Porter. Türkiye'deki bütün kesimler için öncelik. Elsevier Science Publishers. Makina Mühendisleri Odası.. 1992. Peet...M. President.. Kurt.. prodüktivitenin yükseltilebilmesi içinse. Yoon-Shik. herşeyden önce. H. Routledge. TÜSİAD. ve Albert Göre.. TMMOB. VViltiâm J. Prof. "An Option For Turkey To Gain Its Information Technology. J Kaynakça * * Clintön. Implications for Industrial Policy in Developing Countries". Yoon-Shik.. Cooper. "Serbest Pazar Ekonomisi" Ülkelerinde Sanayi(leşme)-Teknoloji(ye Yetişme) Politikaları ve Devletin Rolü. 1991... VVointly Organized by OECD and TÜBİTAK..Dr. baştan beri. Lee. London and Basingstoke. Jr. London and New York. Göker. KOSGEB Semineri. Beyond the technology Race. Ankara. Ankara. Ankara. KOSGEB Semineri. 2 1 . J. (in) UNIDO. The United Nations University. PH." 2728 Ağustos. 1989.Dr. Prof. VVorking Paper No.. Annemieke. Richard. March. Forum: Toplum-Bilim-Teknoloji. Hoffman.D. 2729 September. "Technology for America's Economic Growth: A New Direction to Build Strentgth". Charles. kendi aklımızı yeniden üretmek olsa gerektir.. Yücel. The Competitive Advantage of Nations. June. New Technologies and Global Industrialization. PPD. 1993. Ocak... "Promotion Policies for Small and Medium Industries in Korea. Fikret.. Tokyo.. Eylül.. 1990. 1991... teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi gereğini vurgulayageldik. durup biraz düşünmek ve eğer becerebilirsek toplumsal aklı. World Bank. 1993. Dr. 1993. Hazırlık Dokümanı. "Technological Change in Telecommunications..D. "27-28 Ağustos. Turkey: Informatics and Economic Modernization. rekabet edebilirlik için üretilebilirliğin/prodüktivitenin yükseltilmesi.. Ankara. Michael. 1992. 1992." Conference on The Changing Role of Governments in Introducing New ITs. Bu çalışmamızda.3.. PH. Amsterdam... Global Capitalism Theories of Social Development. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV). 1990.. Institute for New Technologies.13 November.

Bu bağlamda yatırımcı açısından önemli olan konu. Dr. Kendini en kısa sürede geri ödeyen proje bir yönteme göre kabul edilir. Hüseyin DAĞLI KTÜ-İİBF İşletme Bölümü GİRİŞ Giderek küçülen günümüz dünyasında. artı ve eksileriyle bütün ülkeler için bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır. yurtiçi yatırımlar için geliştirilen geleneksel sermaye bütçelemesi yöntemlerinin uluslararası yatırımların değerlendirilmesinde eksik kaldıkları görülmektedir. yatırımın kaç yılda geri döneceğini ortaya koyar. 1. Hiç kuşkusuz uluslararası yatırımların değerlendirilmesi yurtiçi yatırımların değerlendirilmesine oranla daha kompleks (karmaşık) bir işlemdir. Diğer bir ifadeyle GÖS. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları. sadece ulusal yatırımlardan sözetmek oldukça yalın kalmaktadır. uluslararası yatırımların değerlendirilmesinde uygun karar kriterlerinin oluşturulmasıdır. sağlayacağı net nakit girişlerinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi gereken yıl sayısıdır. (iii) İç Karlılık Oranı ve (iv) Net Bugünkü Değer. (ii) karlılık Endeksi = Fayda/Maliyet Oranı. bir projenin. Doç. Fayda/Maliyet Oranı (FMO). GELENEKSEL SERMAYE BÜTÇELEMESİ YÖNTEMLERİ Yurtiçi yatırımların değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel sermaye bütçelemesi yöntemleri esas itibariyle şunlardır: (i) Geri Ödeme Süresi. Bu eksiklik hem projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin hesaplanmasında hem de kullanılacak uygun iskonto oranının belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır.DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDA SERMAYE BÜTÇELENMESİ: DÜZELTİLMİŞ BUGÜNKÜ DEĞER (DBD) YÖNTEMİ Yrd. Geri Ödeme Süresi (GÖS). net nakit girişlerinin bugünkü değerinin nakit çıkışlarının bugün- 150 . Çünkü. çeşitli açılardan yurtiçi yatırımlara göre farkılıklar gösteren doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde uygun bir sermaye bütçelemesi yönteminin geliştirilmesi bu bildirinin konusun teşkil etmektedir. İşte.

Bu nedenle. x ka n Io : Vergi Oranı : Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. : Proje maliyetini ifade etmektedir. Bu yöntem şu şekilde formüle edilebilir: n CF t d-x) i '. : Projenin ekonomik ömrü. İç Karlılık Oranı (İKO). ka E B kb ke t : Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. : Öz sermaye maliyeti. / '• i İskonto oranı olarak kullanılan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ise şu şekilde hesaplanır: Burada. NBD : Net Bugünkü Değer. aksi takdirde reddedilir. konu sınırlaması da dikkate alınarak aşağıda sadece NBD yöntemi üzerinde durulacaktır. işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden daha büyük olması gerekmektedir. Net Bugünkü Değer (NBD) ise. : Borcun vergi öncesi maliyeti. I v 151 . : Vergi oranını göstermektedir. net nakit girişlerinin bugünkü değeri ile yatırım tutarı arasındaki farktır. Bunlar içerisinde en yaygın olarak kullanılanı NBD yöntemidir. Projenin kabul edilebilmesi için bu farkın pozitif olması gerekir. Burada. : Toplam öz sermaye. Bu yönteme göre projenin kabul edilebilmesi için hesaplanan bu oranın. CFt : t yılında beklenen vergi öncsi net nakit girişi. : Toplam borç. FMO birden büyükse proje kabul edilir.kü değerine (yatırım tutarına) oranıdır. net nakit girişlerini yatırım tutarına eşitleyen iskonto oranıdır.

Bilindiği gibi. enflasyon ile net nakit girişlerinin özelliğine ilişkindir. esas itibariyle döviz kuru riski ile üke riskidir. Bütün bu faktörleri NBD yönteminde kullanılan sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetine dahil etmek oldukça güçtür. r nominal faiz oranım. sermayenin kaynağı olarak borç ve öz sermayenin önemine göre ağırlıklarının alınması suretiyle hesaplanır. sermaye bütçelemesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Kuşkusuz burada önemli olan nakit akışlarına yatırımcının kendi ülkesi açısından bakılmasıdır. g reel faiz oranını ve p ise. no(*) Bu durum Fisher Denklemine göre şu şekilde formüle edilebilir: = g+p Burada . hem yatırımcının kendi ülkesi açısından hem de yatırımın yapıldığı ülke açısından bakılabilir. Böylece işletmelerin faaliyet riskleri azalabilir. faiz ödemelerinin vergi matrahından indirimi öz konusu olduğu için. Çünkü ülk riski ile döviz kuru riski. Sözkonusu bu riskler ise. 2. Diğer taraftan borç ve öz sermaye maliyeti proje riskine göre farklılıklar gösterebileceği gibi farklı risk kategorisine sahip bulunan projelerin borçlanma kapasiteleri de birbirinden farklı olabilir. Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan NBD yöntemi. Diğer taraftan. İskonto oranının belirlenmesine yönelik önemli bir diğer konu ise. reel faiz oranı nominal faiz oranından beklenen enflasyon oranının çıkarılması suretiyle bulunur (*). geleneksel NBD yönteminin uluslararası projelere uygulanmasında bir takım güçlükler ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan nakit akışı konusuna. NBD yönteminde projeden beklenen net nakit girişleri işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine göre tek bir iskonto oranından bugüne indirgendiği konusu önceki bölümde açıklanmıştı. UYGUN İSKONTO ORANININ SEÇİMİ Yurtdışında yatırım faaliyetinde bulunan işletmelerin satış gelirlerinde ortaya çıkabilecek dalgalanmalar yatırımların çeşitlendirilmesinin bir sonucu olarak ortadan kalkabilir. beklenen enflasyon oranını ifade etmektedir. Bunlardan ilki nakit akışının belirlenmesi ile ilgili güçlükleri.Öz sermaye ve borcun maliyeti. Bu güçlükler iki ana grupta toplanabilir. 152 . borç maliyetinin hesaplanmasında ilave bir düzenlemeye gidilir. projenin finansmanında imtiyazlı kredi kullanımı sözkonusu olabileceği gibi döviz kontrolleri ve benzeri nedenlerden dolayı yabancı kaynak maliyeti yükselebilir de. NBD yönteminin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde kullanımını güçleştiren nedenlerin başında anılan bu riskler gelmektedir. Sıralaran bütün bu faktörler dikkate alındığında her bir proje için ayrı bir sermaye yapısının oluşturulması gerçeği ortaya çıkmaktadır. diğer ise uygun iskonto oranının belirlenmesine yönelik güçlükleri içermektedir. Enflasyon açısından konuya bakıldığında. Buna karşın. yurtdışında yatırım faaliyetinde bulunmanın işletmeye yüklediği birtakım ilave risklerin varlığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak. Konu nakit girişleriyle ilişkilendirildiğinde. borç ve öz sermaye oranında zamanla ortaya çıkabilecek değişikliklerin işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini de değiştireceği gerçeği gözden uzak tutulmuştur. yatırımcı şirketin optimal sermaye yapısını zamanla değiştirebilir. Düzeltilmiş Bugünkü Değer (DBD) yönteminde ise. Öte yandan. Bunun uygulanmasının kolay olmasına karşın. doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde reel faiz oranlarının mı yoksa nominal faiz oranlarının mı kullanılması gerektiği açıklığa kavuşturulmalıdır. net nakit girişleri öz sermaye maliyeti ile iskonto edildiğinden zamanla sermaye yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklerin bu bağlamda bir önemi bulunmamaktdır.

proje değerlendirilirken sadece legal yollarla yatınmcıya aktarılan gelir değil bunun yanısıra illegal yollarla transfer edilen gelirin de dikkate alınması gerekir. İsveç'te %52. o zamanyatınmın gerçekleşmesiyle kullanılabilir hale gelen fonlann tamamının projenin maliyetinden indirilmesi gerekir. î ! / 3.2. bloke fonlann projenin finansmanında kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek potansiyel kazancın proje maliyetinden düşülmesi gerekir. Örneğin konuya bloke fonlann değerlendirilmesi açısından bakıldığında. hatalı sonuçlara varılabilir. o takdirde. Aksi takdirde. Vergi Oranlarındaki Farklılıklar Yurtdışında elde edilen gelirin vergilendirilmesinde kullanılan kurumlar vergisi oranlan bir ülkeden diğerine oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Böyle yapıldığı sürece her iki durumda da aynı sonuca ulaşılır. eğer sözkonusu bu fonlann alternatif kullanımı sadece yurtdışında başıboş (olduğu gibi) bırakılmaksa. projenin yapılacağı ülke ile bir ihracat ilişkisi mevcutsa o zaman yatınmcının ihracatında bir azalmanın ortaya çıkmasıdır. yatırımcının kendi ülkesindeki kurumlar vergisi oranı ile yatırımın yapıldığı ülkedeki oran karşılaştırılarak hangisi daha yüksekse o dikkate alınmalıdır. YATIRIMCININ NAKİT AKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 3. 3. Ayrıca. Elde Edilen Gelirin Transferine Yönelik Kısıtlamalar Projeden elde edilen gelirin transferinde kısıtlamalar sözkonusu ise. İtalya'da %36'dır. Kanada'da %44. Bloke Fonlar Eğer işletmenin yurtdışında bloke edilmiş veya herhangi bir nedenle kısıtlandırılmış fonları mevcutsa ve bunlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlannın finansmanında kullanılabiliyorsa. eğer yeni bir ürün sözkonusu ise eski ürüne olan talep de azalacaktır.3.4. 153 / . Almanya'da %56. Bu nedenle yatırımcı açısından projenin maliyetinin hesaplanmasında. . 3.minal nakit girişleri için nominal faiz oranlan.1. Örneğin bu oranlar ABD'de %34. Doğrudan yabancı sermaye yatınmlarının değerlendirilmesinde. bu durumda projenin yatınmcıya olan gerçek maliyeti yurtiçi proje maliyetinden daha düşük olabilir. Doğrudan yabancı sermaye yatınmının gerçekleşmesi işletmenin diğer bölümlerinin satışlannı artınyorsa bu da satış yaratma etkisi olarak adlandırılmaktadır. Ancak. Dolayısıyla. Dolayısıyla bu etkiler dikkete alınarak yatınmcıya sağlayacağı net satışlar üzerinden proje değerlendirilmelidir. Bunlar satış kaybı (cannibalization) ile satış yaratma (sales creature) dır. Transfer fiyatlan gibi çeşitli yöntemler kullanılarak bloke fonlann bir kısmı yatınmcıya geri dönebiliyorsa o zaman geri kalan kısım proje maliyetinden indirilmelidir. transfer fiyatlan gibi çeşitli yöntemler kullanılarak anılan kısıtlamalar kısmen de olsa ortadan kaldınlabilmektedir. reel faiz oranlan kullanılarak iskonto edilmesi daha uygundur. 3. reel nakit girişleri için ise. Japonya'da %42. yatınmcı açısından sadece ana ülkeye transfer edilebilen nakit akışları bir anlam taşır. Diğer Bölümlerin veya Mevcut Satışların Üzerindeki Etkileri Doğrudan yabancı sermaye yatınmlannın diğer bölümlerin satışları üzerinde iki türlü etkisi bulunmaktadır. Satış kaybı. Ancak.

: Projenin başlangıcındaki spot döviz kuru. bazı düzenlemelerin yapılması gerekir. 3. Eğer imtiyazlı kredi uygulaması mevcutsa. n <StCf. bütün bunlar dikkate alındığında ister yatırımcıya transfer edilsin ister edilmesin eğer nakit akışı olarak transfer edilebilir gelirin tamamı dikkate alınmışsa. DBD So St : Düzeltilmiş Bugünkü Değer. Bunlardan biri yatınmcılara imtiyazlı (ucuz) kredi sağlamalarıdır.. İmtiyazlı Krediler Hükümetler.-LS)(l -X) n DA. Bu nedenle. İşte.X n DBD=S Q K O + S 0 AF 0 + Y —L_! K_ + S. 154 . elde edilen transfer edilebilir gelirin yatırımcıya aktanlmayıp yurtdışında bırakılması suretiyle vergi ödemeleri ertelenebilir. 4. projeler değerlendirilirken sağlanan ucuz krediler de dikkate alınmalıdır. yabancı projelerin sermaye maliyetinin yurtiçi projelerin sermaye maliyetinden daha düşük olması doğaldır. bu durumda. DÜZELTİLMİŞ BUGÜNKÜ DEĞER (DBD) YÖNTEMİ Uluslararası yatınm projelerinin değerlendirilmesinde çoğu yazarlarca DBD yöntemi önerilmektedir. Diğer taraftan.5. Bu yöntem aşağıdaki gibi formüle edilebilir. doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek amacıyla yatınmcılara çeşitli yardımlarda bulunabilirler.yurtdışında kazanılan gelirin transfer fiyattan gibi çeşitli yöntemlerle yüksek vergili ülkelerden düşük vergili ülkelere doğru hareketi sağlanarak ödenen toplam kurumlar vergisi miktarı azaltılabilmektedir.AF i + ^ 1 t ~ (l + D R / t=l CL o" t t=l(l+DR<) I n LR. : T yılında beklenen spot döviz kuru. Çünkü ödenen vergilerin gerçek miktarı nakit akışına göre hesaplanandan daha az olabilir. t=ia+DR d ) i—— i 1 n TD t t +n v RF t t 1 t=l(l+DR f ) Burada.

İskonto oram (DRe). Projenin gerçekleşmesiyle aktifleşen bloke fonlar kadar proje maliyeti azalır. : Borçlanma kapisitesine katkısı sonucu ortaya çıkan faiz indiriminin sağladığı vergi tasarruflarının iskonto oranı. bloke fonların nominal değeri eksi alternatif kullanımları sonucu sahip olacakları değerdir. yabancı para birimiyle ifade edilen sözkonusu bu gelir kaybı. : Yatırımcı ülkedeki piyasa faiz oranıdır. AFo. : Tamamen öz sermaye ile finansman varsayımı altında nakit akımlarının ıskonto oranı (özsermaye maliyeti) : Amortisman karşılıklarının iskonto oranı. . CFt. projenin başlangıç yılında yabancı para birimiyle ifade edildiği ve spot döviz kurundan yatırımcı ülke parasına çevrildiği varsayılmaktadır. : Yabancı para birimi olarak imtiyazlı kredilerin faiz ve ana para taksit ödemelerinin toplamı. Burada. : Yatırımcı ülke parası olarak kaybedilen satış geliri. : Yabancı para birimi olarak transfer edilebilir beklenen nakitakışı. Diğer tesislerin satışlarına bağlı olarak meydana gelen gelir kaybı ise. j V [ n Dat BCo CLo LRt TDt RFt DRe DRa DRb i DRd DRf rg : Projenin ekonomik ömrü. : Kazanılan gelirin yavru şirketler arasında transferiyle sağlanan tasarrufların iskonto j V J j ı J oram. : Yatırımcı ülke parasıyla amortisman karşılıkları. Aynı şekilde. : İllegal olarak transfer edilen nakit akımlarının iskonto oranı. : Yabancı para birimiyle imtiyazlı kredilerin tutan. beklenen spot döviz kurundan (St) yatırımcı ülke parasına çevrilir. : Projenin yapılması sonucu kullanılır hale gelen kısıtlanmış fonlar. projeden elde edilmesi beklenen yasal olarak yatırımcı ülkeye transfer edilebilirnakit akışlannı göstermektedir. : Kazanılan gelirin illegal yollarla ana ülkeye transfer edilen bölümü. Aynı şekilde bu tutar da yatırımcı ülke parasına spot döviz kuru üzerinden çevrilir. ülke riski ve döviz kuru riskini / V 155 J .Ko AFo CFt LSt T : Yabancı para birimi olarak proje maliyeti. : Yatırımcı ülke parasıyla projenin borçlanma kapasitesine olan katkısı. ! 7 Proje maliyetinin. Nakit akışları yerli ve yabancı kurumlar vergisi oranlan arasında en yükseği olan gerçek vergi oranı (T) ile düzeltilir. : Yavru şirketler arasında transfer fiyatlanmasıyla vergi ödemelerinin ertelenmesinden sağlanan beklenen vergi tasarrufları. anılan bu nakit akışlarından çıkarılır. Yabancı para birimiyle ifade edilen bu nakit akışları beklenen spot döviz kurundan (St) yatırımcı ülke parasına çevrilir. Projeden sağlanan nakit akışları ile diğer tesislerin satışlanndaki azalma sonucu ortaya çıkan gelir kayıplan aym vergi oram (t) ile düzeltilir. : Yatırımcı ülkeile projenin yapılacağı ülke kurumlar vergisi oranlarından yüksek olanı.

Doğrudan yabancı ser156 . Amortismanların vergi açısından sağlamış olduğu fayda. Nakit akışı olarak sadece yasal yollarla yatırımcının ülkesine transfer edilebilir gelirin (CFt) dikkate alınması ihtiyatlı bir yaklaşımdır. Aslında. Borçlanma kapasitesinden ve bunun sonucu olan vergi tasarruflarından ister tamamen yararlansın isterse yararlanmasın borçlanılabilen miktar üzerinden sağlanan vergi tasarrufları proje için bir gelir olarak dikkate alınmalıdır. DAt büyük bir olasılıkla yabancı para birimi ile gösterilir ve bu tatar St ile yatırımcı ülke parasına çevrilir. o zaman illegal yollarla transfer edilebilir ilave nakit akışlan da hesaplamada dikkate alınabilir. Yukanda belirtilen iki .adımlı işlem burada da çalışmaktadır. DBD'nin negatif çıkması durumunda. yatırımcının (örneğin ÇUŞ) elde ettiği geliri yüksek vergili ülke tesislerinden düşük vergili ülkelerdeki tesislere kaydırabilmekte. nakit akışlan. transfer fiyatları gibi çeşitli düzenlemelerle düşük vergili ülkelere kayabilir ve bu ülkelerde yeniden yatırım yapılarak vergi ödemeleri ertelenebilir. Eğer projenin finansmanında imtiyazlı kredi kullanımı sözkonusu ise. Ancak. Dolayısıyla değerlendirme sözkonusu bu vergi tasarruflanm (TDt) dikkate alınmadan da yapılabilir ve sonuç pozitif çıkarsa başka bir hesaplamaya gidilmeden proje kabul edilebilir. bu kredinin sağladığı nakit akışı. işletmenin piyasa değerini yani ortaklannın servetini maksimum kılmaktır. pozitif DBD sağlayan projeler kabul edilir. SONUÇ İşletme yönetiminin temel amacı. Ancak kullanılan t sembolü yabancı ülkedeki kurumlar vergisi oranını gösteriyorsa. uygulamada. Yurtiçi yatırımlarda olduğu gibi yurtdışı yatırımlarda da amortisman karşılıkları kurumlar vergisinden düşülmektedir. ikinci adım olarak sözkonusu vergi tasarruflan hesaplanarak sonuca tekrar bakılır. transfer ödemeleri gibi yasal olmayan yollarla da yatınmcının ülkesine gelir transfer edilebilir (vergi ödemelerinin azaltılmasında kullanıldığı gibi). DAt. Legal kanallarla transfer edilebilir nakit akışlarına göre hesaplanan DBD'nin sonucu negatif çıkarsa. Ayrıca bu farkın spot döviz kurundan yatırımcı ülke para birimine çevrilmesi gerekir. vergi ödemelerini etkeleyebilmektedir.de içine alan sistematik riskin tamamını yansıtan öz sermaye maliyetidir. vergi indiriminden tasarruf sağlayan faiz ödemelerine eşittir (kullanılan faiz oranı ana ülkedeki faiz oranıdır). imtiyazlı kredi için yapılan ödemi ile bu kredinin bulunmaması durumunda şirketin karşılaşacağı piyasa faiz oranından iskonto edilen borç anapara ve faiz ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farktır. Başka bir anlatımla. Bu şekilde yapılan hesaplamalar sonucunda. Bu amaca hizmet etmek için işletmeler yurtiçi yatırımlann yanısıra doğrudan yabancı sermaye yatınım şeklinde uluslararası yatırım faaliyetlerinde de bulunabilirler. Bu nedenle gerçek vergi oranı t'nın altına düşebilmektedir. DBD yöntemi iki-adımlı bir yaklaşımdır. amortisman karşılıkları ile kullanılan kurumlar vergisi oranının (yurtiçi ve yurtdışı kurumlar vergisi oranlarından en yüksek olanı) çarpımına eşittir. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki. yatırımcı ülke parasıyla ifade edildiği için bu tutarın beklenen spot ülke parasıyla ifade edildiği için bu tutarın beklenen spot döviz kuru üzerinden ana ülke parasına çevrilmesi sözkonusu olmamaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı kurumlar vergisi oranlarından yüksek olanının gerçek vergi oranı olarak kullanılması aslında ihdiyatlı bir yaklaşımdır. Bu şekilde sağlanan yıllık gelir. İster yurtiçinde olsun isterse yurtdışında olsun bir projenin finansmanında eğer borç sermaye kullanılıyorsa bunun için yapılan faiz ödemeleri vergiden indirilir. Oysa.

1986. McGraw-Hill Publishing Company. VVest Publishing Company. Lawrence J. Vol. and KELLY. Investment and Financing Decisions for Multinational Corporations.Kent Publishing Company. Arthur I. John R. and HELM. and AGGARVVAL. Multinational Business Finance. California Management Revievv. Roy J. r ' [ / v ! / ' j / 157 . Gorhan & Lamont. MADURA. Jeff. Prentice . Englevvood Cliffs.- « f KAYNAKLAR ABDULLAH. Financial Management. Mark R. EAKER.. Englevvood Cliffs.Hail. taşıma giderlerinden tasarruf sağlama gibi maliyeti düşürücü beklentiler ile uluslararası çeşitlendirmeye giderek iş riskini azaltma. 1991. Eugene. No. International Dimensions of Financial Management.. 1988. Boston. ülkeler arasındaki vergileme farklıbklanndan yararlanma. "An APV Analysis of Capital Budgeting Under Inflation". "Evaluating Foreign Projects : An Adjusted Present Value Approach". Inc. Nevv Jersey.. VVinder 1980. International Finance : The Markets and Financial Management of Multinational Business. Bu nedenle Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Türk Cumhuriyetlerine yatırım yapmayı planlayan Türk Sinai işletmelerinin yapacakları yatırımları bu yönteme göre değerlendirmeleri durumunda basan şanslarının artacağı kanaatindeyiz. No.. "Multinational Capital Budgeting : Foreign Investment Under Subsidy". and CARTER. Fail 1982. Boston. "Survey and Analysis of Capital Budgeting Methods Used by Muttinationals". Doğrudan sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde DBD yöntemi en uygun bütçeleme tekniği olarak görülmektedir. Prentice Hail. LEVI.. International Financial Management. Michigan. 1981. Second Edition. in Handbook of Modern Finance (edited by Dennis E.. Autumn 1984. David J. 13. 1979. LOUGUE). VVarren. Financial Management for the Multinational Firm. RODRIGUEZ Rita M. No. Maurice D. and STONEHILL. Vol. GITMAN. A. OBLAK. 1987. 1990.. Addison . 13. 9. St. FOLKS. özel bilgi avantajı. Sara L. New York. and LEES Francis A. 1. esas itibariyle şunlardır : İçsel ekonomiler. Donald R. Sixth Edition.VVestey Publishing Company. ucuz işgücü. LESSARD). GORDON. 1982. Inc. E. Boston. 25. EITEMAN. 4. EZZEL. Principles of Managerial Finance.. Gorhan & Lamont.. California. hammadde kaynağına yakınlık. VVilliam R. . KVVS . The Kent International Dimensions of Business Series.. VVarren. KELLY. in International Financial Management: Theory and Application (edited by Donald R. 1990. Second Edition. Paul.maye yatırımlarını yatırımcı açısından avantajlı kılan faktörler ise.. Vol. gümrük tarifeleri ve kotalar gibi dış ticareti engelleyen düzenlemelerden kurtulma istekleri. Financial Management. David K. Nevv York. LESSARD. Raj. VVilliam A. Marie W. 1979. UMI Research Press. Third Edition. International Financial Management. Harper Collins Publishers. Fuad. Foreign investment Evaluation Practices of Multinational Corporations.

Vol. Neil E. VVinter 1980. "Capital Budgeting for Multinational Firms : A Theoretical Analysis" Southern Economic Journal. 7 No. July 1980. Vol. 158 . Ballinger Publishing Company.. 1991. Allyn and Bacon. Essentials of Managerial Finance.Eugene F... VVESTON. Chicago. California Management Revievv. 1990. Alan M. 23.RUGMAN. SEITZ. Alan C. Fort VVorth. Tenth Edition. The Dryden Press. 1. Second Edition. Boston. "Intemalization Theory and Corporate International Finance. "Capital Budgeting For The Multinational Corporation". 47. Spring1978. The Dryden Press. Fred and BRIGHAM. Foundations of Multinationai Financial Management. International Corporate Finance. SHAPIRO. 1988. Vol. Hany A. 1. Harcourt Brace Jovanovich Collage Publishers. No. Cambridge. David A. 2. and RICKS. Financial Management. J.. No. 1993. Capital Budgeting and Long-Term Financial Decisions. SHAVVKY.

j / v . İkinci bölümde.AT İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TÜRK SANAYİİ Doç. The first part of the paper aims to remind the legal aspect of the Turkish-EC relations vis-a-vis the customs union. Gümrük Birliği'ne geçiş sürecini başlatan sözkonusu Protokol 1973 yılının 1 Ocak'ında yürürlüğe girdiğinde. Üçüncü bölümde ise çeşitli çalışmalarda rekabet gücü orta düzeyde. This aim obliges Turkey to evaluate the competitiveness of her industry and take the last measures for increasing it. ATnda sanayinin korunmasında başvurulan tarife-dışı engeller ele alınarak Türkiye'nin bu tür korumaya uyum sağlayabilmesi için öneriler getirilmeye çalışılmaktadır. Bildirinin ilk bölümü Türkiye-AT ilişkilerinin anlaşmalarla çizilmiş olan sınırlarını hatırlatmaya yöneliktir. sektörden bir üst düzey yetkilinin bu konudaki görüşlerine yer verilmektedir. • ' . Because when the customs union is formed. N. hazırlanma yöntemi ve iktisadi gerekçeleri tartışmaya ne kadar açık olursa olsun uygulamaya konan 12 ve 22 yıllık listeler bu sürenin biüminde Türkiye ile Topluluk arasında gerçekleştirilecek Gümrük Birliği'ni haber veriyordu.Lerzan (KILIÇ) ÖZKALE İTÜ İşletme Fakültesi ÖZET Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Katma Protokolde öngörülmüş olan Gümrük Birliği'nin 1995 yılında tamamlanması için yürütülen resmi görüşmelerin hızlandığı 1993 yılı. in the second part the non-tariff barriers of the Community are given and the measures to harmonize Turkey to this system are discussed. ileriye dönük olarak kesinlikle bağlayıcı olacak ve başlangıcından itibaren Türkiye'nin sanayisini gümrükler yoluyla korumak için herhangi bir tek taraflı düzenleme getirmesi olanağı kalmayacaktır. ekonomik geleceğini Avrupa Topluluğu ile birlikte düşündüğünü 1963 yılında Ankara Anlaşması'nı ve 1970 yılında da Katma Protokolü imzalayarak ortaya koymuştur. Böylelikle daha önce tartışılanların örnek bir sektör açısından değerlendirmesi yapılmış olmaktadır. Turkey could not anymore apply an independant tariff protection. according to the Additional Protocol. The point of vievv of the sector itself concerning the customs union is also given. G i r i ş Türkiye. evaluating the impact of customs union on Turkish industry is of great importance at this stage. Zira Topluluk ile oluşturulacak Gümrük Birliği. Thus. in the third part those discussions are reviewed for a chosen sector vvhich appears as competiüve in some studies and highly competitive in some others. j / ' 1. CUSTOMS UNION WITH EC AND TURKISH İNDUSTRY SUMMARY Turkey and the EC increased the negotiations on the accomplishment of customs union in 1993. / •' . Türk Sanayii'nin mevcut rekabet gücünün saptanması ve iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması için en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken son iki veya üç kritik yıldan biridir. Ancak o dönemde AT ile ilişkiler ekonomik açıdan olmaktan çok siyasal açıdan tartışıl- \ > 159 . Bu açıdan bakıldığında Gümrük Birliği'nin sanayi üzerindeki olası etkilerini incelemek son derece büyük önem taşımaktadır. in order to compare the author's evaluations vvith the sector members. dünyadaki son teknolojilerle çalışan örnek bir sektör ele alınarak gümrük birliğinin önceki bölümlerde değinilen olası etkileri belirlenmeye çalışılıp. bazılarında ise yüksek çıkan ve yabancı sermayenin ortak olduğu.Dr.

Sözkonusu madde "mal alışverişlerinin tümü"ndcn sözederek gümrük birliğinin yalnızca sanayi ürünlerinin değil. maddeye dayanarak gümrük indirimlerini tek taraflı olarak durdurması da bu konuda "daha fazla endişe edilmesini" adeta gereksiz kılmıştır. Zira bu noktada atılacak bir geri adım. Avrupa Topluluğu'nu kuran Roma Antlaşması'nda gümrük birliğinin yukarda verilen türden bir tanımına rastlanmamakla birlikte. uluslararası alanda Türk tarafına olan güveni çok zedeleyecektir. 2. Üstelik kısa süre sonra Türkiye'nin 60. (2) (3). üye ülke üreticileri arasındaki rekabeti bozabilecek her türlü farklı uygulama da giderilmekte ve nihayet birlik dışındaki ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulanmaktadır. İster Topluluğun yorumundaki gibi 1995 sonu. Ancak kanımızca önemli olan bir noktada görüş belir(1) Bu konudaki en son açıklama Cumhurbaşkanı Demirel tarafından 12 Eylül 1993 tarihinde Ankara Anlaşması'nın imzalanışının 30. Malların bu düzeyde serbest dolaşımı esasına dayandığı için de ticari ilişkileri düzenlemeye yönelik ve tümüyle veya kısmen ticaret konusuyla ilgili tüm politikalar kaçınılmaz olarak Gümrük Birliği'nden soyutlanamaz bir nitelik kazanmaktadır. Türk Hükümetleri ve hatta Cumhurbaşkanları (1) tarafından kararlı açıklamalarla sürdürülen bu hedefin en çok kazanç ve en az kayıp ile gerçekleştirilmesi için her düzeyde ve her alanda yapılması gerekenleri titizlik ve uzmanlıkla belirlemekte kullanmak daha yararlı olacaktır. Oysa Türkiye'de tüm ekonomik kararlarda olduğu gibi AT ile ilişkilerde de başından beri süregelen günlük davranma alışkanlığı sonucu önce ithalat liberasyonu ani olarak başlatılmış. 160 . Gümrük Birliği'nin oluşturulması öncesinde yapılacak çok iş ve alınacak çok önlem bulunmaktadır. tarım ürünlerinin de serbest dolaşımına dayandığını ifade etmekle birlikte ikinci grup mallar için özel hükümleri saklı tutmuştur (Madde 39-46 arası). Türkiye İle At Arasında Oluşturulacak Olan Gümrük Birliği'nin Kapsamı Bilindiği gibi ekonomik bütünleşme türlerinden biri olan gümrük birliği malların serbest dolaşımı esasına dayanır. Bu politikaların neler olduğuna aşağıda Türkiye ve AT arasındaki Gümrük Birliği'nin kapsamı tartışılırken değinilecektir. İthal ikameci dönemde devletin büyük desteğini gören sanayimiz de bu desteğin ilelebet ve üstelik gümrük vergileri gibi dünyanın 1970'li yıllarda terketmeye başladığı koruma yöntemleri ile süreceğine olan inancını pekiştirerek dünya ile rekabet etme kaygısına (bazı istisnalar dışında) dahi kapılmadığından. Türkiye'nin AT ile kurmayı taahhüt ettiği Gümrük Birliği adeta tümüyle unutulmuştur. Burada öncelikle gümrük birliği tanımı AT açısından ele alınacaktır. Bu bildiride bütün bu noktalar gözönünde bulundurularak önce gümrük birliğinin kapsamı konusundaki tartışmalara açıklık getirilmeye çalışılmakta. öte yandan henüz AT deneyiminin çok yeni olması nedeniyle diğer kesimin de elinde çok inandırıcı verilerin bulunmadığı 70'li yıllara rastlamasıdır. bunu gümrük birliğinin Katma Protokolda belirtilen sürede tamamlanacağı yolundaki şaşırtıcı açıklamalar izlemiştir. Bunun önemli bir nedeni. AT tarafından uygulanan korunma yolları gözönünde bulundurularak belirlenmekte ve uluslararası düzeyde rekabet gücü elde etmiş bulunan Türk lastik sektöründen bir yetkiliyle bu konuda yapılan görüşmenin izlenimleri aktarılarak. 9. madde Topluluğun tüm malları kapsayan bir gümrük birliği temeline dayandığını belirtmektedir. dünyada entegrasyonun iktisadi yararlarının çok tartışıldığı ve büyük bir kesim tarafından da kesinlikle reddedildiği. bu listelerin eleştirisi ve Türk sanayii üzerindeki olası etkileri kamuoyunda çok fazla ilgi toplamadığı gibi bilim çevrelerinde ve sanayiciler arasında da ciddi şekilde tartışılmamıştır. Bu bildiri AT ile gümrük birliğinin Türk Sanayii üzerindeki etkileri konusunu ele aldığından. Bu süreyi halen olduğu gibi tarih veya korunma talebinde bulunan ancak gerekçeleri oldukça belirsiz sektörler gibi konularda yararsız tartışmalarla geçirmek yerine. isterse ve kanımızca Anlaşmaya daha uygun olan Türk görüşüne göre 1995 başı olsun. Bu amaçla mal ticaretinde uygulanan her türlü vergi ve kısıtlamalar kaldırıldığı gibi. Bu ise hala kesin olarak belirlenmemekle birlikte çok yakın bir tarihte gerçekleşecektir. tarım sektörü üzerinde ayrıca durulmayacaktır. daha sonra Gümrük Birliği'nden Türk sanayiinin olumsuz etkilenmesini engellemeye yönelik önlemler. yılı dolayısıyla İküsadi Kalkınma Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen toplantıda yapılmış ve Türkiye'nin kararlılığı açıklıkla dile getirilmiştir. bu değerlendirmenin ışığında Gümrük Birliği'nin umulan yararı sağlayabilmesi için alınması gereken önlemler önerilmektedir.dığından.

tilmekle yetinilecektir: gümrük birliğinin gerçekleşme tarihinin belirlendiği Katma Protokol 1970 yılında imzalanmış olmasına karşın o günden bugüne konunun üzerinde ciddi şekilde durulmamıştır. Nitekim gümrük birliğinin başlangıç tarihinin 1995 başı mı yoksa sonu mu olacağı konusu dahi 1993 yılında tartışılır olmuştur. Ancak hiç tartışılmadan neredeyse herkesçe veri olarak alınan konu gümrük birliğinin kapsamıdır. Türkiye'de yaygın olan görüşe göre gümrük birliği sanayi mallarında kurulacaktır (BALKIR 1992, HDTM 1991, KULOĞLU 1988, YAŞAR 1993). Ancak Ankara Anlaşması ve Katma Protokol bu konuda aynen Roma Antlaşması'nın tarzında kaleme alındıklarından, gümrük birliğinin kapsamı bu derece kesin olarak çizilmemiştir (GÜNUĞUR 1988, DPT 1983). Dolayısıyla kanımızca kapsam, tarafların gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi aşamasında yapacakları görüşmelerle kesinleştirilecektir. Zira Ankara Anlaşması'nın 10. maddesi tıpkı Roma Antlaşması madde 9 gibi "...gümrük birliği, mal alışverişlerinin tümünü kavrar." demekte, ancak bundan sonra tarım ürünlerini özel bir bölümde ele alarak, 11. madde 1. paragrafta "Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasini, gözönünde bulunduran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alışverişini de kavrar." düzenİçmesini, 2. paragrafta ise "tarım ürünlerinden, Topluluğu kuran Antlaşmanın II sayılı Ek'inin konusu olan ve sözü edilen Antlaşmanın 38'inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması ile halen tamamlanmış bulunan listede sayılı ürünler anlaşılır" düzenlemesini getirmektedir. Ankara Anlaşmasının 4. maddesi gereği Geçiş Döneminin gerçekleşme şartlarını, usullerini, sıra ve süreleri belirleyen Katma Protokolün 33. maddesinin 1. paragrafında "Yirmi iki yıllık dönem içinde, Türkiye, tarım ürünlerinin Türkiye ile Topluluk arasında serbest dolaşımı için Türkiye'de uygulanması gerekli Ortak Tarım Politikası tedbirlerini bu dönemin sonunda alabilmek amacıyla, kendi tarım politikasının uyumu yoluna gider." denmekle de geçiş dönemi sonunda tarım mallarında da serbest dolaşım öngörülmüştür. Katma Protokol'un izleyen 34 ve 35. maddeleri ile 6 sayılı eki de geçiş dönemi boyunca tarım mallarına uygulanacak tercihli rejimi düzenlemiştir. Bu konuda kanımızı destekleyen son belirti ise AT Komisyonu Türkiye Temsilcisi Michael Lake'in Mayıs 1993'de toplanan TBMM ve Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu'nda yaptığı konuşmada yer almaktadır. Lake, AT Komisyonu adına yaptığı bu açıklamasında "tarımın gümrük birliğine dahil edilip edilmesinin gerekip gerekmeyeceği ve ne ölçüde dahil edileceği ve Türkiye'nin kendi tarımını destekleme sistemini Topluluğun hızla değişmekte olan ortak tarım politikası ile aynı düzeye getirmesinin kendisi için ne ölçüde zorunlu ya da arzu edilir olduğu konuları henüz bir karara bağlanmamıştır" diyerek bu konunun büyük ölçüde Türkiye'nin tercihine ve hazırlığına bağlı olduğunu vurgulamıştır (LAKE 1993). O halde bu bildiride çok ana hatlarıyla sanayi için değinilecek olan gümrük birliğinin etkilerinin, tarım için de ve örneğin DPT tarafından 1990 yılında hazırlatılan türden ciddi çalışmalarla incelenmesi yerinde olacaktır (DPT 1990a). Tarımı bir tarafa bırakıp sanayi malları ile ilgili olarak gümrük birliğinin kapsamına geri dönülecek olursa, bu grup malların serbest dolaşımının beraberinde getireceği politika uyumu zorunluluğu, başta Ortak Ticaret Politikasına ilişkindir. Ülkelerarası mal alışverişlerini düzenlemeye yönelik bu poMikanın temeli ortak gümrük tarifesine dayanmakta ve bunun uygulanması için ise malların gümrük değeri ile menşelerinin belirlenmesi gibi iki mekanizmayı kullanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye gümrük birliğine gittiğinde hem bu politikaya uyum sağlamak ve hem de mekanizmalarını uygulama zorunda kalacaktır. Dolaşım Belgesi düzenlenmemiş malların serbest dolaşımdan yararlanması olanaksız olduğundan gümrük bürolarının bu işlemleri yapmak ve belgeleri eksiksiz düzenlemek gibi önemli görevleri olacaktır. Bu da en azından gümrüklerde çalışan personelin eğitimini gerektirmektedir. Üye devletler kaynaklı mallar ile üçüncü ülkeler çıkışlı malların serbest dolaşımında dikkat edilecek noktalar, aktif ve pasif işlemeye ilişkin denetimler vb. gibi oldukça değişik konularda karmaşık yöntemlerin uygulanmasını gerektiren gümrük birliği, henüz Türkiye için adeta çözülmesi gereken bir bilmece durumundadır. Nitekim Gümrük, Vergilendirme ve Tüketici Politikasından sorumlu AT Komisyonu (2) Roma Antlaşması Madde 9: "Topluluk, mal alışverişlerinin tümünü içine alan ve üye devletler arasındaki ithalata ve ihracata uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili resimlerin yasaklanması ile, üçüncü ülkelerle ilişkilerde ortak gümrük tarifesinin kabulünü kapsayan bir gümrük birliği üzerine kurulur." (3) Gümrük Birliği'nin AT dışındaki çeşitli uluslararası kurum ve anlaşmalarda yapılan tanımlan için bkz. GÜNUĞUR (1988) ve VAULONT (1985).

, j '/ I

. / '' ,

, f ' \

161

üyesi Scrivener bu alanda uyumun sağlanabilmesi için 1993 yılı sonuna kadar "gümrüklere yönelik işbirliği programı" başlatılmasını önermiş ve Türkiye'ye teknik yardım için somut hizmetler sağlanacağı güvencesini vermiştir (SCRİVENER 1993). Yakından incelenmesi ve uyum sağlanması gereken bir başka politika ise Topluluk ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelişme politikasıdır. Zira Topluluk bu ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak üzere Ortak Gümrük Tarifesi çerçevesinde bir tercihler sistemi tanımıştır. Türkiye gümrük birliğine gitmekle bu tarifeyi kabul edeceğinden, bu tercihler sistemini de kabul etmek ve uygulamak zorunda kalacaktır. 3. At'nda Sanayinin Korunması Ve Desteklenmesinde Kullanılan Araçlar Ve Türkiye Bu bölümde, önce Gümrük Birliği'nin genel etkilerinden sözedilecek daha sonra Topluluk'un kendi sanayiini korumaya yönelik uygulamalarına değinilerek, Türk sanayiinin gümrük birliği sonrasında AT firmaları ile rekabet edebilmesi için alınması gereken önlemler önerilecektir. Zira Türk firmalarına da aynı tür destekler tanınmadan gidilecek gümrük birliği bunların haksız rekabet sonucu batmalarına neden olacaktır ki bu da Türk sanayiinin sonu demektir. 3.1. Gümrük Birliği'nin Genel Etkileri Gümrük Birliği'nin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından önemli etkileri olacaktır. Zira büyük bir piyasa beraberinde artan rekabet ortamını getireceğinden etkin üretimleri zorlar ve bu da yerli üretimin fıyat-kalite kaygısını bugün olduğundan çok daha titizlikle taşımasını sağlar. Yani Gümrük Birliği yerli üretimin fiyatlarım düfürücü etki yapar. Öte yandan halihazırda rekabet gücü olmakla birlikte Topluluğun uyguladığı teknik engeller veya diğer tarife dışı araçlar nedeniyle ihracatı belli düzeylerle sınırlanan sanayi kollan veya firmalar.için de bunların kaldırılması ile üretim miktarları artarak ölçek ekonomilerinden yararlanma olanağı yaratılır. Üretici açısından gümrüksüz hammadde, yatırım ve ara malı ithalatı olanağı doğacağından bunun da maliyet üzerinde düşürücü etkisi vardır. Bu tür yararlar doğal olarak fiyatları aşağı çeker ve böylelikle tüketicinin refahı üzerinde olumlu etki yaratılmış olur. Gümrük birliği sonrasında fiyatların artması endişesi bu nedenle çok haklı değildir. Zira bazı nedenlerle bazı mallar için böyle bir artış görülebilecek olsa da diğer birçok mal grubunda yukarda sayılan fiyat düşürücü etkiler kesindir. Portekiz örneğinde, AT üyeliğinden sonra bu ülkede diğer bazı üye ülkelerden daha ucuza satılmakta olan malların toptancılar tarafından bu ülkelere pazarlandığı ve bu yolla büyük kârlar sağlandığı fark edilmiş, ancak ülkeler arası fiyat farklılıklarının giderilmesinin 3 ila 5 yıl aldığı görülmüştür (KIZANLIK 1993) (4). Türkiye'de gümrük birliği sonrasında bu durumun görüleceği ve bundan büyük ölçüde ithalatçıların kâr sağlayacağım düşünenlere karşı beyaz ve kahverengi eşyada Türkiye ile Topluluk arasındaki fiyat farklılıklarını (taşıma masraflarını da hesaba katarak) karşılaştıran bir çalışma, en azından bu sektörlerde tüketicinin gümrük birliğinden önemli yarar sağlayacağını ortaya koymaktadır (GÖZLEM GAZETESİ 1993). Öte yandan Türkiye'de temel gıda maddeleri ve diğer temel gereksinim mallan fiyatlarının ATnun çok üzerinde olduğu bilindiğinden, yukarda Portekiz için değinilen durumun Türkiye'de genel fiyat düzeyini yükseltecek boyutta gerçekleşmeyeceği düşünülebilir. Topluluk firmalarıyla artan rekabetin, sanayi kesiminde kalitenin arttırılması, teknolojik açıdan ATna uyumun sağlanması, tüketiciyi koruma yönündeki AT standart ve direktiflerine uyulması, çevreyi kirletici ürünlerden vazgeçilmesi gibi son derece olumlu etkileri de olacaktır. Gümrük birliğini gerçekleştirmek yönündeki kararlı tutumun ekonomik gerekçeleri buraya kadar anahatlarıyla belirtilmeye çalışıldı. Bunun yanında siyasal tercih de önemli bir etkendir. Türkiye'de Osmanlı dönemine kadar dayanan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da açıkça belirtilen Batının yanında yer alma yönündeki siyasal tercih, Dünyada ve özellikle de komşu ülkelerde son yıllarda yaşanan gelişmelerle daha da pekişmiştir. Ticari bloklaşmalann arttığı ve ATnun da bu alanda en eski ve başanlı örnek olduğu gözönüne alındığında Türkiye'nin bu kararlılığını her açıdan anlamak kolaylaşmaktadır. 3.2. AT'nda*Sanayinin Korunması Bilindiği gibi gümrük birlikleri teoride serbest ticaretin ekonomik yararları gözönünde bulundu-

162

rularak, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi amacına yönelik bir ara kademe olarak düşünülmektedir. ATnun kurucuları da bu doğrultuda Roma Antlaşmasının 110. maddesinde dünya ticaretinin uyumlu gelişmesine, uluslararası ticaretteki sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına ve gümrük engellerinin azaltılmasına katkıda bulunmak hedefini koymuşlardır. Nitekim Topluluk bu hedefe yönelik olarak GATT Uruguay Round görüşmelerinde önemli bir işleve sahiptir. Bununla birlikte dünyada artan korumacılık uygulamaları karşısında Topluluk bazı kaygılar taşımakta, GATT görüşmelerinde "genel karşılıklılık" ilkesini savunmakta ve Uruguay Round görüşmelerinin uluslararası ticarette haksız uygulamaları caydıracak kuralları oluşturmasını istemektedirler. Anti-damping kurallarının güçlendirilmesi, taklit ürünlerle savaş, marka ve patentlerin korunması, yeni sanayileşmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere tanınan ayrıcalıklardan yararlandırmamaları, hizmetler sektörünün de GATT kapsamına alınması gibi konulardaki tutumu ATnun kendi üreticilerini ve pazarlarım koruma yönündeki tutumunu göstermektedir. Bunun yanında düşük çevre standartları ve düşük ücretler nedeniyle Topluluk üreticilerine göre avantajlı durumdaki üçüncü ülke ihracatçılarına karşı da yeni önlemler aramaktadır. Almanya'nın 1 Nisan 1992 tarihinde başlattığı yeşil nokta uygulaması buna bir üye ülkeden örnektir. Aralık 1991'de Maastricht'de kararlaştırılan ve 7 Şubat 1992 tarihinde yine aynı kentte imzalanan "Avrupa Birliği Antlaşması"nda ilk kez olarak Topluluğun sanayi sektörünü destekleyeceği ve Topluluk düzeyinde bir sanayi politikasının oluşturulabileceği yönünde bir hükmün yeralması, Topluluğun korumacı uygulamalarının giderek güçleneceği şeklinde yorumlanmaktadır (BOLAT 1992). Ancak bu gelişmelerden önce halihazırda veya bugüne kadar uygulanmış olan koruma önlemlerini tanımak Türkiye açısından önem taşımaktadır. Bunların başında Topluluk içi ticareti sınırlayan yani malların serbest dolaşımını engelleyen uygulamalar gelmektedir. Topluluk bunların tamamen kaldırılmasının ancak 1992 sonunda gerçekleştirilecek "iç pazar"da mümkün olabileceğini görmüştür. Bu nedenle Türkiye'nin Gümrük Birliği sonrasında sanayiini korumak için bazı sektörlerde gümrük vergilerinin sürdürülmesini istemek yerine bu tür koruma yöntemlerini hızla uygulamaya koyması kanımızca daha doğru ve tam üyelik olmaksızın aşılması güç veya en azından zaman alacak bir koruma sağlayacaktır. 3.2.1. Toplulukta İç Ticaretin Önündeki Engeller 1992 İç Pazar ile giderilmeye çalışılan bu engellerin başında dolaylı vergilendirme gelmektedir. Üye ülkeler arasındaki vergilendirme esasları ve oranlar birbirinden farklı olduğu ölçüde malların serbest dolaşımı engellenmiştir. Zira böyle bir farkın olduğu bir malın bir üye ülkeden diğerine gümrüksüz sokulması durumunda Topluluk firmaları için haksız rekabet durumu doğmaktaydı ki bu da gümrük birliği içinde "ayrım gözetici uygulamaların kaldırılması" ilkesine ters düşmekteydi. Üye ülkeler arasında vergi uyumunun sağlanması en karmaşık ve zaman alıcı süreçlerden biri olmuştur. Dolayısıyla Türkiye gümrük birliğine giderken bu konuda vergi sistemini gözden geçirmeli ve çeşitli üretim aşamalarında maliyetleri yükseltebilecek dolaylı vergi uygulamalarım en az Toplulukta uygulananlar düzeyine indirmelidir. Ondan öteye yapılacak bir indirim, sanayiye dolaylı bir teşvik sağlar ki bu da düşünülebilecek korunma yöntemlerinden biridir. Üye ülkeler arasındaki ticareti engelleyen ve iç pazarla birlikte kaldırılması hedeflenen bir diğer kısıtlama 115. maddeye dayanmaktadır. Bu maddeye göre Komisyon bir üye ülkeye üçüncü ülkeler çıkışlı ve diğer üye ülkelerde serbest dolaşımdaki bazı mallar için koruma tedbiri (çoğu Topluluğa katılma öncesinde uygulanmakta olunan kısıtlamalar) alma yetkisini verebilmektedir. Bu gereksinim, bazı hassas ve korunma isteyen sektörlerde miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere diğer üye ülkelerden yapılan ithalatla miktar kısıtlamalarının aşılması ve dolayısıyla iç sanayiinin üçüncü ülkeler lehine zarar görmesi durumunda doğmaktadır. Komisyonun verdiği yetki bu şekilde yapılan dolaylı ithalatın iç (4) Daha çok, Topluluğun birden çok ülkesinde üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan çokuluslu firmaların

• / > '<

j f v ;

ı f ^

, ^

'

mallan için sözkonusu olan bu durum, fiyatların ucuz olduğu ülkede birdenbire yüksek olan ülkeler düzeyine getirilememesi nedeniyle ancak belli bir uyum dönemi sonunda her iki tarafta da fiyat ayarlamaları yapılarak giderilebilmiştir.

;• '«'

i

163

Bu da yine üçüncü ülkelerden yapılacak ithelata getirilen kısıtlamanın başka bir üye ülke üzerinden yapılarak aşılmasını önlemeye yöneliktir ve Konsey tarafından nitelikli oy çokluğu ile yetki verilerek yapılır. 1993). Yalmzca tüm ürünler için (tarım ve sanayi ürünleri) tarife başlıklarının % 30'unun gümrük vergisinden muaf. b. üye ülke GSMH'larının önemli bir kısmını kapsayan kamu alımlarım kendi ülkeleriyle sınırlandırma eğiliminde oldukları bilinmektedir (YILDIRIM ve ÇAKIROĞLU 1988). ya da Topluluğun ödemeler dengesini sağlamak üzere güvenlik fonlarım devreye sokmasıyla çözülebileceğini belirtmiştir (RHEIN. Bu amaçla üye ülkelerin birbirinden çok farklı bilgiler toplamaya yönelik gümrük formları Topluluk içi ticareti önemli ölçüde aksatmakta ve geciktirmekteydi ve serbest dolaşım ilkesine zaman zaman ters düşen sonuçlar doğurmaktaydı. 1992 iç pazarın tamamlanmasıyla bu konuda da ilerleme sağlanmıştır.2.1 ila 15 ve yalmzca % 2'lik bir kısmının da bunun üzerinde gümrük vergisine tabi oldukları (BOLAT 1992) söylenmekle yetinilecektir ki bu da Türkiye'de halen uygulanmakta olan gümrük vergisi ve fonların çok altında bir vergi yollu korumayı göstermektedir. Bu dağılıma tarım ürünlerinde uygulanan prelevman. maddesinin işletilmesiyle. Ancak burada önemli olan. esnek üretim sistemlerini benimseyen ve bu sayede ürün özelliklerini hızla değiştirebilen firmalar arasında yaşandığından. Türkiye için Gümrük Birliği sonrasında kullanılabilecek bir korunma yöntemi olarak düşünülüp şimdiden gerekli düzenlemelerin alınabileceği bir diğer alan bu olabilir. Bu tür olanakların Topluluğa tam üye olan ülkelere dahi tanınmış olması. Sanayi ürünlerindeki gümrük vergisi oranlan dağılımı da yukardakine çok yakın bulunmaktadır. Gümrük Birliği'ne gidildikten sonra Türk Sanayiinin korunması için başvurulabilecek en etkin yol olarak gözükmekle birlikte. Topluluğun tüm çabalarına karşın hemen tüm üye ülkelerdeki kamu yetkililerinin. halihazırda uygulamakta olduğu gümrük vergilerinin çok altında bir gümrük tarifesini de üçüncü ülkelere karşı uygulamaya başlayacaktır. Dolayısıyla Türkiye yalmzca Topluluk firmalarıyla rekabete açılmakla kalmayacak. % 34'ünün % 5. 3. madde kısıtlamalarının kaldırılması. Fark Giderici (Değişken) İthalat Vergileri: Ortak Tanm Politikası (OTP)'mn önemli araç- 164 . Üye ülkeler arasındaki ticarette görülen son tür engel ise teknik standartlar. Bu da Türk sanayiini tüm dünya ile rekabet etmek zorunda bırakacaktır.1 ila 10. Kaldı ki bugün dünya rekabeti. Gümrük Vergileri: Gümrük birliğinin Türkiye açısından doğal sonucu Ortak Gümrük Tarifesi(OGT)'nin kabulüdür. Nitekim AT temsilcilerinden Rhein bu sorunun ya Katma Protokol'un 60. Burada OGTnin Türkiye'nin halihazırdaki gümrük vergisi ve eş etkili vergi ve fonlarıyla karşılaştırması yapılmayacakür.2.2.2. O halde en gerekli ve etkin koruma bu rekabet ortamına aynı koşullarla katılabilecek firmaları desteklemek şeklinde olmalıdır. Türkiye'nin gümrük birliğinden büyük zararlar göreceğini öne sürenlerin kaygılarını azaltmakta kullanılabilecek örneklerdir. Nitekim bu eğilimin de iç pazarla birlikte ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Ödemeler dengesi güçlükleri ile karşılaşan bir üye ülke olması durumunda Roma Antlaşması madde 108 uyarınca Topluluk-içi ticarete sınırlamalar getirilebilmektedir. Topluluğun Dış Ticaretini Etkileyen Önlemler 3. İthalatı Kısıtlayıcı Önlemler a. Bu konuda iç pazarın tamamlanması yönündeki düzenlemelerin ana başlıklarından birini oluşturmuştur. Zira yaklaşık 9500 tarife başlığı içeren OGT için bu tür bir karşılaştırma çok farklı bir çalışmanın konusunu oluşturabilir.sınırlarda önlenmesine yöneliktir ve bu tür 115. Topluluk-içi ticarete engel olan bir başka konu da gümrüklerde toplanan istatistiki verilerdir. şartnameler. kendi standartlarını oluşturmak yerine yabancı standartları aynen olup Türkçe'ye çevirerek kullanmak alışkanlığındaki bir ülkenin bu olanaktan ne derece yararlanabileceği tartışmalıdır. test zorunlulukları arasındaki farklardır. iç pazarın oluşturulmasında önemli bir sorun olmuştur. Türkiye açısından yine önemle üzerinde durulması gereken bir olanak kamu alımlarında ulusal firmaların tercihidir. Türkiye'nin başvuracağı bu tür engellerin ithalatı önlemedeki başansı da pek kesin değildir.1. eşik fiyat ve fark giderici vergiler katılmamıştır ve bu mal grubunda asıl korumanın bu sayılan araçlarla gerçekleştirildiği bilinmektedir. bu olanakların görüşmeleri yürütenler tarafından iyi bilinmesi ve gümrük birliği öncesinde yapılacak görüşmelerde Türk tarafınca kabul ettirilmesidir. % 25'inin % 0 ila 5. % 9'unun % 10.

b. ticari markanın sahibi taklit olduğu öne sürülen ürünlerin serbest dolaşıma sürülmesini engellemek üzere başvuruda bulunabilir. f '. e. ulusal düzeyde de uygulanabilir. türevleri ve ürünleri). ticaretin devlet eliyle yürütüldüğü ülkelere karşı uygulanan kotalardır. MFA bu düzenlemeye bir istisna olarak imzalanmıştır. Markalarla ilgili denetimler Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette de görülmektedir. AT ülkeleri ile malların serbest dolaşımı sağlandığında dahi üçüncü ülkelerden yapılacak ithalat için miktar kısıtlaması getirilmeli ve Türk sanayiinin düşük talep miktarları yüzünden atıl kapasiteyle veya optimum ölçek altında çalışması önlenmelidir. Özellikle ilaç sektöründe bu durum önem taşımaktadır. Bu nedenle Gümrük Birliği için Topluluğun koşullarından biri patent yasasının çıkarılmasıdır. Nitekim GATT Uruguay Roundu görüşmelerinin önemli başlıklarından biri de MFA'dır. en yoğun olarak Topluluk ve ABD'nin gelişmekte olan ülkelerle rekabette en fazla zorlandıkları. Çevre ve insan sağlığı ile doğrudan ilişkili mallar için (ozon tabakasını delen gazlan içeren maddeler) de yine ithalat lisansları gerekmektedir. Ancak tekstil ürünleri ihracatını kendiliğinden sınırlama (gönüllü ihracat kısıtlamaları) şeklinde yapılan anlaşmalarla getirilen bu tür kısıtlamalar Topluluk tarafından miktar kısıtlaması olarak değerlendirilmemektedir (VAULONT 1985). Başvuru haklı bulunursa ithalat yasaklanır. Gıda ürünlerinden saatlere. Komisyonca belirlenen ithalat eşik fiyatı ile en düşük CİF ithalat fiyatı arasındaki fark şeklinde hesap edilir. hatta düşük emek maliyetleri nedeniyle hiç rekabet edemedikleri tekstil ve hazır giyimde uygulanmaktadır. Hazırlanmakta olan ilaç patent yasasındaki tartışmalar konunun ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır (5). bunlar bir tür ekonomik ambargo aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu sektörde ticaretin düzenlenebilmesi amacıyla gelişmiş ülkeler ile tekstil-hazır giyim üreticisi ülkeler arasında Çok Elyaflılar Anlaşması(MFA) imzalanmıştır. Bu tür genel miktar kısıtlamalarının yanında Çok Elyaflılar Anlaşması (MFA) çerçevesinde ayrı bir miktar kısıtlaması daha bulunmaktadır. c. ! j j /• f • i / ' . İhracatçı ülkeler .'uncu maddesi uyarınca miktar kısıtlamaları normal olarak sözkonusu malı ihraç eden tüm ülkelere uygulanır. GATTın XIX. Bu nedenle aşağıda ayrı bir altbaşlıkla ele alınacaktır. / • . Zira bilindiği gibi GATTa taraf olan ülkelerin selektif koruma önlemi alması olanaksızdır. Bunlar Topluluk düzeyinde olduğu gibi. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları ve Benzeri Düzenlemeler : Dolaylı kısıtlama yöntemlerinden bir başkası olan tarife-dışı engeller. Türkiye'de kaçak markalı mal üretimi yaygın olarak görülmekte ve bunların Topluluğa ihracatı patent hakkı v. İthalat denetimleri ve yasaklan : Toplulukta ticari markaları korumak ve taklit ürünlerin ithalatım caydırmak amacıyla hazırlanan tüzüğe göre. • ' 165 . Gümrük birliği içersinde Türk sanayiinin korunması için başvurulacak ve herhangi bir karşı önlem alınmasına olanak bırakmayacak kısıtlama türü kuşkusuz kotalardır. için ödeme yapan Topluluk üreticileri açısından haksız rekabete yolaçmaktadır. İthalat yasaklanna siyasal baskı unsuru olarak başvurulduğu da görülmektedir. d. Genel olarak tüm OTP için yapılan yüksek koruma eleştirisi bu araç için de özellikle geçerlidir ve nitekim Mart 1984'de gerçekleştirilen önemli tarım politikası reformunda ve Mayıs 1992'de yapılan yeni değişikliklerde bu eleştiriler gözönünde bulundurulmuştur. Sözkonusu anlaşma GATTa resmi bir istisna olarak getirilmiştir. Öte yandan bazı malların serbest dolaşımını engellemek üzere. Miktar Kısıtlamaları : Topluluğun özellikle 1970'li yıllarda hammadde ve emek açısından karşılaştırmalı üstünlüğe sahip gelişmekte olan ülkelerle rekabet edebilmek için uygulamaya başladığı çeşitli koruma önlemleri içinde miktar kısıtlamaları önemli bir yer tutmaktadır.larından biri olan bu vergiler bazı ürünlerde advalorem nitelikteki gümrük vergilerine ek olarak. Körfez krizi sırasında görüldüğü gibi. ihracatçı ülkenin Topluluk pazanndaki payına ve sözkonusu ürünün Topluluğa ithalindeki trende bağlı olarak belirlenmektedir. çelik ürünlerinden elektronik eşyalara kadar çok çeşitli mal gruplarına uygulanan bu kısıtlamalar genel olarak bütün üçüncü ülkelere veya özel olarak bazı ülke veya ülke gruplarına uygulanan kotalar ile. bazı ürünlerde de ihracatçı fiyatlarının OTP kapsamında önceden belirlenmiş referans fiyatların altında kalması halinde uygulanır. bu tür malların ithalatında izin alınması koşulu getirilmiştir (bazı hayvan ve bitkiler ile bunların parçalan. Bu çerçevedeki kotalar yıllık bazda ve ürünün hassasiyetine.

damping iddiasının haklı olup olmadığı. h. Topluluk mevzuatına göre üye devletler uygun gördükleri belge ve kuralları belirleyebilirler. Bu durumda ithalat.1. Menşe kuralına göre "bir ürünün tamamen elde edildiği veya ekonomik yönden haklı görülebilecek son önemli çalışma veya işlemenin yapıldığı ülke menşeli sayılacağı" hükmü öngörülmektedir (BOLAT. Bu nedenle de Türkiye'de gümrük birliğine karşı olanlar veya en azından geciktirilmesinden yana olanlar. f. Anti-damping ve anti-sübvansiyon önlemleri: Topluluğun ortak dış ticaret politikasının en önemli araçlarından biri olan bu önlemler. Yine Topluluk mevzuatına göre gözetim prosedürleri. Oysa Katma Protokol'un 47. Malların menşei. makina. Zira antidamping vergileri ekonomik olarak güçsüz bir ülkeden dünyanın en büyük ekonomik gücü olma yolundaki ATa kaynak aktarımına neden olmaktadır. Komisyonun uygulamada buna uymadığı ve giderek artan şekilde kesin antidamping vergileri koyduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki belirli bir ürünün bir işlem sonucu niteliklerinin değişip değişmediğine. Belli bir ülkeden yapılan ithalatın belirlenen sınırları aşmaması amacıyla ithalat miktarlarının gözetilmesi esasına dayanır. Bu durumun gümrük birliği görüşmelerinde mutlaka sözkonusu edilmesi ve çok uzun sürdükleri için ihracatçıyı zarara uğratabilen anti-damping soruşturmalarının kısaltılmasının ve anti-damping vergilerinden vazgeçilmesinin sağlanması gerekmektedir. ithalat belgelerinin geçerliliğini sınırlandırmak veya ithalat kurallarını değiştirmek suretiyle ticareti sınırlandırma önlemlerine dönüştürülebilirler. ihracatçı ülke. ithal ürünün fiyat ve miktarı türünden bilgiler olmadığı takdirde. ATnun tüm üçüncü ülkelerle birlikte Türkiye'ye de uygulamakta olduğu bu kadar değişik türde tarife-dışı engel gözönüne alındığında. Toplulukta son yıllarda giderek artan korumacılık akımının da en çok kullanılan silahı durumuna gelmiştir. anti-damping uygulamalarına oranla çok daha azdır ve desteklenmiş ihraç mallarının ithalatından fark giderici vergi alınması şeklinde uygulanmaktadır. geçerliliğini yitirmektedir. OTP'na dahil ürünler için de ithalat izinleri verilmektedir. ikincisi ise montaj işlemlerinin karmaşıklığı nedeniyle teknik testin güç olduğu durumlarda katma 166 . 1992). Üstelik ATnun üçüncü ülkelerle imzaladığı tercihli anlaşmalarda anti-damping önlemlerine başvurulmadan önce ikili bilgilendirme ve danışma hükümleri yeralmasına karşın. çelik. ihracatçı ülkenin verdiği her ihracat iznine paralel olarak Toplulukta da bir ithalat izni verilir. Toplulukta anti-sübvansiyon önlemleri. Burada son önemli işlem kriteri için Topluluk iki farklı yöntem kullanmaktadır. kotalar veya ithalatın gözetimi önlemini ve gönüllü ihracat kısıtlama düzenlemesini gözetmek amacıyla uygulanırlar. ATnda bu kurallar ile ilgili iki sistem bulunur. üye devletlerin yetkililerinin bireysel olarak verecekleri ön ithalat iznine tabi olur. Bilindiği gibi Türk sanayi ürünleri Katma Protokol'un yürürlüğe giriş tarihi olan 1. gümrük birliğine gitmenin Türkiye'nin Topluluğa ihracatı üzerinde bir etkisinin olmayacağını belirtmektedirler. Lisans yoluyla ithalat: Lisans verme işlem ve süreçleri. elektrikli ve elektronik ev eşyaları ile motorlu taşıtlar gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır (BOLAT 1992). maddesi bu konuda Türkiye'ye de söz hakkı tanımıştır. Nitekim Türkiye ile AT arasındaki ticarette de anti-damping soruşturmaları sık sık yer almakta ve bu tür vergilerle sonuçlanmaktadır. g. Menşe kuralları : Bunlar kendi başlarına ticaret politikası önlemleri sınıfında olmamakla birlikte. Burada önemli olan birinci konu.1973'den bu yana ATna gümrüksüz girmektedir. Kuramsal olarak doğru olan bu görüş. anti-damping önlemleri gibi ticaret politikası önlemlerinin işleyişini etkilemektedir. ikincisi ise haklı olduğu durumlarda ticaretin anti-damping vergisi yoluyla kısıtlanması yerine Türk ihracatçısından fiyatını artırmasının istenmesi veya ihracat vergisi yolunun tercih edilmesidir. Gönüllü ihracat kısıtlamalarına ilişkin de ikili bir denetim sistemi geliştirildiğinden. İthalatın gözetimi şeklinde uygulanan önlemler de yine bu gruptadır.ile yapılan ikili anlaşmalarda bu ülkelerin kendi ihracatını sınırlaması şeklinde düzenlemeler karara bağlanmaktadır. Gönüllü ihracat kısıtlamaları özellikle tekstil-giyim. böylece yeni özellikler kazanıp kazanmadığına karar vermede teknik bir test yöntemini. Zira gümrük birliği görüşmelerinde bu tür engellerin kaldırılması sağlanabilir.

Dünya piyasa fiyatlarının çok üzerindeki tarım ürünlerinin dış piyasalarda satılabilmesi ancak bu teşviklerle mümkün olabilmektedir. yaşam hakkının. d. An(5) Ancak İtalya ve İspanya örneklerinde Topluluğa tam üye olan bu ülkelerin dahi Topluluktaki düzenlemelere zaman zaman uymadıkları ve sağlıkla ilgili ulusal çıkarlarını öne sürdükleri bilindiğinden (SCRIPNo. Çevre sağlığı ve tüketicinin korunması amacıyla getirilen birçok koşul da yine ithalatı kısıtlayıcı etki yapabilmektedir.2. İhracatın denetimi ve sınırlanması: Topluluk iç pazarında temel ürünlerin kıtlığını önleyebilmek amacıyla ihracatın sınırlanabileceği bir Tüzük ile düzenlenmesine karşın bu tüzük halen uygulanmamaktadır. İhracat sübvansiyonları : Ortak Tarım Politikasının en önemli aracıdır. Üye devletlerin diğer ihracat sübvansiyonları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek oldukça zordur. son yıllarda bu konuda ihtisas kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen faaliyetlerin arttığı görülmektedir. Ancak yukarda da belirtildiği gibi günümüzde bu tür engellerin etkisi tartışılır hale gelmektedir. Ancak milli güvenlik. 3.2.2. dış pazar araştırması finansmanı bu tür teşviklerdendir. İhracat kartelleri bunlara bir örnektir ve genel hükümlerle yasaklandığından ayrıca bir düzenleme getirilmemistir. Üye ülkeler bu konuda farklı özel önlemler almaktadırlar.1832. a. 1820). bunu aşabilmenin yolu kendilerince de uygulanan tür teşviklerin kullanılmasıdır. Zira bunlar dolaylı yoldan yapılan ve Topluluk içi ticareti dahi etkileyebilen önlemlerdir. ortak sergi mekanlarının ve iş gezilerinin sağlanması. Teknik ve diğer tarife-dışı dolaylı engeller : Standartlar da Topluluğun ve üye ülkelerin ticareti kısıtlamakta başarıyla kullandıkları önlemlerdir. İhracat finansmanı ve sigortası : Üye ülkeler OECD çerçevesinde tanınan sınırlar içinde kalan koşullara uyan vade ve faizli ihracat kredileri ile ihracat sigortalarını uygulamaktadır. Birçok tarım ürününde kendi kendine yeterliliği % 100'ün çok üzerinde olan Topluluk için bu yöntem son derece önemlidir. jj / > j /• f j /. Yurtdışı fuarlara katılımın maddi olarak desteklenmesi. Bu nedenle bu tür ihracat teşviklerinin de uyumlaştırılması amaçlanmıştır. uluslararası fuarlara katılma. 167 . Bu tür önlemlerin Topluluk içi ticareti dahi kısıtladığı ve üye ülkelerin bunları aşabilmek için Adalet Divanına başvurdukları bilinmektedir (6). Bazı ihracat teşvik yöntemleri Topluluğun anti-sübvansiyon önlemlerine neden olabildiğinden. Barter ticareti: Riskli bir dış ticaret yöntemi olduğundan Topluluğun dış ticaretinde önemli bir rol oynamamakla birlikte özellikle Doğu Avrupa ülkelerine yönelik olarak başvurulmaktadır. Topluluk firmaları arasında ayrım gözetici sonuçlar yaratan bu sübvansiyonların belirlenerek uygulamaya konması Türkiye için önemli bir olanak olacaktır. Ancak AT içi ticarette dahi kamu destekli ihracat kredilerinin zaman zaman üye ülkeler arasındaki rekabeti bozduğu görülmektedir.değer yöntemini kullanmaktadır. f. Zira mikro-elektroniğin hemen her sektöre girmesi ile aynı üretim birimlerinde esnek üretim sistemleri sayesinde ürün tasarımı hızla değiştirilebilmekte ve ticareti engellemek amacıyla getirilen yeni tekaik şartnamelere uygun yeni ürünler piyasaya çok kısa sürede sürülebilmektedir. e. İhracat teşvikleri: Büyük ölçüde küçük ve orta boy işletmeler ile yeni ihraç pazarlarına girmeye çalışan şirketlere yöneliktir. Bunlar arasında küçük ve orta boy işletmelere eğitim ve bilgilendirme seminerleri. i . b. c. aynı işletmelere Eximbank kanalıyla düşük maliyetli ihracat finansman olanaklarının sağlanması sayılabilir. İhracatı etkileyici önlemler Türkiye'nin gümrük birliğine giderken örnek alması gereken ihracat teşvikleri aşağıda belirtilmektedir. Gümrük Birliği için şart koşulan bu yasanın Türk ilaç sektörüne etkileri ile tüketiciye yansıyacak fiyat etkileri mutlaka dikkate alınmalıdır. i. AT düzeyinde ihracatı doğrudan teşvik yöntemleri sınırlı tutulmakla birlikte. İhracat kartelleri: Roma Antlaşması ticaretin serbestleştirilmesini bozabilecek hiçbir girişimin ortak pazarla bağdaşmayacağı noktasından hareket ederek bunların tümünü yasaklamıştır. çevrenin ve sağlık koşullarının korunması amacıyla ihracat denetimi ve sınırlaması yapmak her zaman mümkündür.

Bunun en somut göstergesi artan araç ithalatına paralel olarak artan lastik ithalatıdır. Buraya kadar söylenenler bundan sonraki bölümde Türkiye'nin rekabet gücüne sahip olduğu lastik sektörü için irdelenecek ve sektörün gümrük birliğinden etkilenme durumu ortaya konmaya çalışılacaktır. dünya lastik üreticilerini önemli ölçüde etkileyince. dünyadaki olumsuz gelişmelerin tam tersine doymamış bir otomobil talebine sahip Türkiye. yeni pazarlar arama faaliyetleri yoğunlaşmış. teknoloji yenileme ve satış sonrası hizmetlerini yoğunlaştırma şeklindeki gayretleri bu payın 1991 yılında % 18. İhracatın dolaylı olarak desteklenmesi : Dolaylı destekler içinde en önemlisi AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi. bu nedenle otomotiv sektöründeki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Aynı zamanda da sektörün yabancı üreticilerle rekabet edebilmesi için yeni yatırımlara duyulan ihtiyaç yaşanarak anlaşıldığından.1'i ithal lastikle karşılanırken bu rakam 1989'da % 7. yine sektörce hazırlanan bir rapora da dayandırılarak aktarılacak ve son olarak bu bilgilerin ışığında sektörün gümrük birliğinden etkilenme olasılığı tartışılacaktır.4'e yükselmiş. ancak görüldüğü gibi Türk lastik üreticileri bu indirime rağmen iç pazardaki paylarını düzeltebilmiş ve 1991 yılında ithalatın düşmesini sağlayabilmişlerdir. tevsi yatırım faaliyetleri artmıştır. bu dönemde hem araç hem de lastik pazarı olarak dikkat çekmiştir. Gümrük Birliği tartışmaları da yine bu döneme rastladığından. Lastik Sektörünün Türk Ekonomisi İçindeki Yeri Otomotiv sektörünün yeni araç lastiği talebinin yanında mevcut araç parkındaki yıpranmış lastikleri yenileme gereksinimini de karşılayan lastik sektörü. 1988 yılında toplam iç talebin % 4.4'e fırlamıştır. Topluluk Komisyonu dahi kendi teşvik sistemleri konusunda çalışmalar yaptırmakta ve bunları belirlemekte her zaman başarılı olamayabilmektedir. O halde gümrük birliği sonrasında Türkiye yalnızca Topluluk firmalarıyla sıfır gümrükle rekabet etmeye değil. Zira OGT'nin ağırlıklı ortalaması % 5. Burada bu talebin ekonomik gerekçesi tartışılacaktır. 4. sektör bugün yatırım kararlarım gözden geçirme veya birçok başka mal grubunda olduğu gibi gümrük birliğine gidildikten sonra da özel bir koruma talep etme aşamasındadır. Türkiye açısından gümrük birliğinin etkileri bu araçlar açısından ele alınmıştır. Topluluğun Ortak Dış Ticaret Politikası araçları böylece değerlendirilmiş olmaktadır. 4. 1990'daki büyük artışta 1989 yılı gümrük vergisi indirimlerinin etkisi büyüktür. 1990 yıllarında tüm dünyayı etkisi altına alan resesyondan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotivin girdiği kriz. Bu (6) Ünlü Cassis de Dijon davası bunun en tipik örneğidir. Bu alanda da barter trade yerine eximbanklar kanalıyla riskin dağıtıldığı üçlü ticaret yöntemlerinin geliştirildiği görülmektedir.1 düzeyinde bir korumayla rekabete hazır olmalıdır. g. 1990'da ise % 30. Topluluğun dış ticaretini tarife yoluyla sınırlamasının diğer araçlara oranla çok önemsiz boyutta olduğu görülmüştür. Türk üreticilerinin ürün çeşitlendirme.cak Topluluk tarafından desteklenmediği gibi şirketlerin bu yöntemin riskleri hakkında uyarıldığı da bilinmektedir.1'dir. Sektör olarak lastikin ele alınmasının gerekçesi. Burada önce sektör hakkında genel bir giriş yapılıp Türk ekonomisi ve ihracat içindeki önemine değinilecek daha sonra sektörden bir üst düzey yetkilinin gümrük birliği ile ilgili değerlendirmeleri. Dolaylı teşviklere Topluluk içinde sık başvurulduğu bilinmekle birlikte bunların ayrıntısına ilişkin çalışma yoktur. bunları araştırmak yerine tarifeye dayanan korumacılıkta ısrar edilmemelidir. Tarife-dışı engelleme yöntemleri konusunda yapılan çeşitli çalışmalar 50 ila 300 kadar farklı yöntem bulunduğu gibi değişik sonuçlar vermiştir. 168 . tüm dünya ile de % 5. birçok rekabet gücü çalışmasında (7) uluslararası rekabete hazır olduğunun belirlenmiş olması ve gerçekten de toplam üretiminin önemli bir kısmını ihraç etmesidir.1. TÜRK LASTİK SEKTÖRÜ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ Gümrük birliğinin Türk sanayii üzerindeki etkilerini incelemenin en doğru yolunun sektör bazında inceleme olduğu düşünülerek bu amaçla bir sektör seçilmiştir. Bu nedenle de gümrük birliğinden önce önümüzde kalan son iki yıl çok iyi değerlendirilmeli ve hala bağımsızca alınabilecek tarife-dışı önlemler varken.8'e gerilemesini sağlamıştır. kalite gelişimi ve dış pazar araştırması için olanak yaratılmasıdır.

f . Gümrük Birliği'nin Sektör Üzerindeki Olası Etkileri Mevcut gümrük vergisi ve eş etkili fonların toplamı Türk lastik üreticilerini dış rakiplerine karşı % 28. Bunun da yukarda sözü edilen % 20-25'ler civarındaJ . 4. üretim ölçeği artış hızında % 10. Ancak 199O'lı yıllara kadar düşük işçilik ücretleri nedeniyle görece emek-yoğun teknolojileri kullandıklarından. Dünya lastik sektörünün en önde gelen isimleri olan ve kendi know-howlarına sahip lastik şirketlerinin Türkiye'deki ortaklıkları olan ilk üç büyük lastik üreticisinin teknolojik rekabet konusunda sorunlarının olmaması gerekir.9 olduğu anlaşılır (9).53 iken 1991 yılında % 2.2'lik imalat sanayii ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini. j r / j / y ı f y j y 169 .8'lik sabit sermaye yatırımları artış hızıyla (imalat sanayi ortalaması % -6.9'luk ortalamanın üzerinde yer aldığını ve nihayet en çarpıcı farklılaşmayı da % 56.5'unu ihraç etmiş olmaları bu trendin süreceğinin habercisidir. Sektörün gümrük birliği öncesinde belirlediği görüşler içinde üretim verimliliği açısından henüz dünya standartlarına ulaşılamadığı. Ancak maliyetleri içinde % 65 paya sahip olan ve büyük ölçüde ithal edilen hammaddenin de gümrüksüz gireceği gözönüne alındığında vazgeçilecek koruma oranının % 28.amaçla sektörün son on yıldaki performansına ilişkin verilere bakmak yararlı olacaktır. lastik üreticisi dört firmanın toplam kapasitesinin iç talebin çok üzerinde olmasıdır. İmalat sanayiinde dönemler itibariyle yer alan yapısal değişimi inceleyen bir çalışmanın bulguları kauçuk ürünleri sektöründe 1980-1988 döneminde kişi başına katma değer (işgücü verimliliği) artış hızının % 9. İç piyasada düşük kaliteli ucuz Hint ve Rus lastiklerinin yanında çeşitli teşviklerden yararlanan Uzakdoğu lastikleriyle rekabete çalışan Türk lastik sektörü. üçüncü ülkelere karşı da yalmzca OGT oranı olan % 5. firmaları dünya pazarlarına açılmak zorunda bırakmaktadır. sektörde kişi başına sermaye stoğundaki artış hızının % 5.3 (diğer) oranında korumaktadır. f 1 . Rus ve Uzakdoğu lastiklerinin neden olduğu haksız rekabetin yanında yüksek enerji. kalitesiz ve ucuz Hint.8 düzeyinde korunacaktır.1) sağladığını ortaya koymaktadır (BORATAV ve TÜRKCAN 1993/. uluslararası düzeyde ise teknolojik rekabete katılmaktadır. 43. Sektörün (8) Türkiye'nin sınai mamul ihracatındaki payı 1980 yılında % 1. işgücü ve finansman giderleridir. uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini güçleştirmiştir. Bu noktada önce sektörün görüşüne yer verilecek daha sonra da genel değerlendirmeye geçilecektir. ihracat artışında oldukça önemli bir etken.9 yerine % 23. 1981-1991 döneminde trend artışında ortalamanın üstüne çıkarak üçüncü sırada yer almıştır.9 ile % 7. Dünya ile rekabet edebilmek için zorunlu olan bu kapasite büyüklükleri (ölçek ekonomilerinden yararlanılan). Nitekim 1970-1992 döneminin bütününe bakılarak yapılan bir çalışma. bunun ancak halen başlatılmış olan yatırımlarla yenilenecek makina parkıyla mümkün olabileceği yer almaktadır. 1993).3 ile % 7. Sektörün Gümrük Birliği Konusundaki Görüşleri Sektörün halihazırda yakındığı sorunlar yetersiz iç talep. bu verilere dayanarak günümüzün ve yakın geleceğin ihraç ürünlerinin yer alacağı imalat sanayi alt sektörleri içinde lastik-plastik sanayiini ikinci olarak saymaktadır (BORATAV ve TÜRKCAN. Öte yandan yüksek enerji maliyetlerinin de lastik sektörünün dış piyasalarda rekabetini olumsuz etkilediği belirtilmektedir.97'ye çıkmış (TUNCER ve KİRMANOĞLU. Bu noktada sözkonusu firmaların yüksek finansman giderlerine katlanmak zorunda kalmaları. Bunun da oldukça yüksek bir oran olduğu ve sektörün kârını. Öte yandan böylesi bir entegrasyonun ana şirketleri Topluluk ülkeleri veya Topluluk pazarından pay almaya çalışan üçüncü ülkeler kökenli olan ve toplam kapasiteleri yerli talebin çok üzerinde bulunan yerli lastik üreticileri açısından taşıdığı önem gözardı edilemez. dolayısıyla da yatırım kararlarını etkileyebileceği ortadadır. bu yıllarda meydana gelen yüksek toplu sözleşmelerden olumsuz etkilenmişler ve bu da onları ana firmaların dünyada kullandığı son teknolojileri getirmeye yöneltmiştir. 1993). 1970-1980 döneminde ihracat trend artışı imalat sanayii ortalamasının altında kalmışken. 1992 yılında lastik sektörünün ilk üç firmasının toplam üretimlerinin % 36.5 ile yine % 1.9 (AT ülkelerine) ile % 32.2. Gümrük birliği sonrası AT üreticileri ile gümrüksüz rekabet etmek zorunda kalacak olan sektör.2'lik ortalamanın çok üzerinde olduğunu.

. Yani % 20-25'ler civarında bir korumanın 4-5 yıl daha sürdürülmesi şeklinde belirtilen görüş kabul edildiği takdirde dahi. sanayinin hazırlanabileceği ve önceden duyurulan bir takvime göre gerçekleşmelidir. 170 . işçilik giderleri ile ilgili ihracat teşvikleri (AT ülkelerinde olduğu gibi) artırılarak korunmalıdır. Bu amaçla önce sektörün kendi değerlendirme ve önlem önerileri tartışılacaktır.8'lik bir gümrük oranı ile rekabete açılacak olması Türk lastik sektörünün fiyatlarını % 20-25 düzeyinde indirmesi anlamına gelecektir" denilerek. 4.Özellikle enerji. Sektörün vurguladığı bir başka konu yüksek işçilik maliyetleridir. Enerji fiyatında özel bir uygulama düşünülebilecek önlemlerden biridir. taşımacılık.Gümrük.Gümrük birliği. Ancak burada bu teşvikleri yönlendiren kamu kurumlarınca dikkat edilmesi gereken şey yapılacak teknolojik yenilenme yatırımının artık dünyada kullanılan en yeni teknoloji için olmasıdır. bu nedenle de teknolojik rekabetini sürdürebilmesi için Türkiye'nin ekonomik politikalarınca desteklenmeye ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Bunların başında maliyetlerin düşürülmesi için yapılabilecekler gelmektedir. gümrük birliğinin gerçekleşeceği tarihten önceki yıl lastik satışlarının hemen tümüyle durmasına neden olacağı eklenmektedir.İhracat yapma zorunluluğu olan bu sektörün uzun süreli grevlerden ve gerekçesiz yüksek ücret artışlarından korunması için işçi-işveren ilişkileriyle ilgili yasal düzenlemeler gümrük birliği öncesinde getirilmelidir.000 $/yıl olarak belirlendiği belirtilen işçilik maliyetlerinin birçok AT ülkesindekinin üzerine çıktığına dikkat çekilerek. gümrük birliğinden sonra ancak tarife-dışı yollar ile sağlanabilir. bunun halen sürmekte veya planlanmakta olan yatırımlar üzerinde olumsuz etki yapacağı vurgulanmaktadır. Türkiye'nin AT ortalamasının çok altındaki kişi başına GSMH'sı ve satın alma gücü ile böylesi yüksek maliyetli ürünlerin teşviksiz belirlenecek fiyatlarını kaldıramayacağı savunulmaktadır. Ayrıca gümrük birliğinden sonra fiyatların düşeceğinin bilinmesinin. ayrıca kapasite fazlasının gelecekte de devam edecek olması nedeniyle ihracat zorunluluğunun bulunduğu. üçüncü ülkeler ile de % 5. Teknoloji yenileme yatırımlarında ucuz finansman sağlanması bir diğer önemli olanaktır. Bu nedenle Türkiye'nin özellikle gümrük birliği sonrasında yararlanabileceği bir ihraç malı olan araç lastiğinin dış rekabet konusunda haksız uygulamalara uğramaması kısacası Topluluk üreticilerinin yararlandığı her türlü teşvik ve korumanın bu sektöre de sağlanması gerekmektedir. O halde önemli olan sektöre özel. Son toplu sözleşmeyle 26. Sektör bütün bu olumsuzlukların engellenmesi için aşağıdaki önerileri getirmektedir : . . vergi ve finans alanlarıyla ilgili mevzuat gümrük birliğine hazırlanmalı. Yoksa birçok başka sektörde de görüldüğü gibi batıda kapatılan tesislerden getirilen makinalara teşvik vermek hem sektöre uluslararası rekabet gücü sağlamaz hem de (7) Bu çalışmaların dökümü ve karşılaştırması ÖZKALE (1991)'de bulunabilir. uygun koruma yöntemlerinin saptanmasında sektör ile devlet kurumlarının işbirliği yapması gerekir.ki bir korumanın 4-5 yıl daha sürdürülmesi ile gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Lastik sektörünün üretiminin % 37'lik kısmını ihraç ederek önemli oranda döviz girdisi sağladığı. "Gümrük birliğine gidildikten sonra AT ile gümrüksüz.4. . Ancak bu korumanın Türkiye'de genel olarak anlaşılan gümrük vergisi veya fon türünden bir koruma olamayacağı da açıktır. ihracatın teşvik edilmesi amacıyla AT ülkelerinde sağlanan düşük faizli ihracat kredileri mekanizması kurulmalıdır. Sektörün vurguladığı ihracat performansı yukarda değinilen verilerle de desteklenmektedir. Değerlendirme ve Sonuç Gümrük birliğinin Türk sanayi üzerindeki etkileri ve olumsuz olanlarından sakınmanın yollarının tartışıldığı bu bildiride son değerlendirme incelenen lastik sektörü üzerine yapılacak ve böylece bundan sonra hem sanayi kesiminin hem de görüşmeleri yapacak yetkililerin her sektör için neleri gözönünde bulundurması gerektiğine bir sektör örneği ile yol gösterilmeye çalışılacaktır.

(1993) Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KiT'ler. 3. izmir. sanayinin hazırlanması için 12 ila 22 yıllık iki liste çerçevesinde düzenlenmistir. Üstelik bunu yalnızca gümrük birliğini düşünerek değil. Gümrük birliğinin önceden ilan edilecek bir takvime göre gerçekleştirilmesi yolundaki istek sektörün diğer taleplerinin yamnda en katılınamaz olanıdır. 0. tüm hammaddenin ithal edildiği varsayımıyla gümrük birliği sonrasında maliyetlerde yaklaşık 5 TL. iş yasalarının ve işçi haklarının en gelişmiş olduğu ülkeler topluluğu olarak da tanımlanabilir. 6 Haziran. * i î /. Bu nedenle bugün bu konudaki talepleri de herhalde çok haklı bulunamaz. iktisat Politikası Se(8) Çeşitli çalışmalarda farklı mal gruplarında yer alan lastik sektörü bu çalışmada lastik-plastik olarak geçmektedir.000$ lık ücretlerin bazı AT ülkelerindekinin üzerine çıktığı yönündeki iddianın ücret istatistiklerince desteklenmediği de farkedilirse. Konuyla ilgili son söz en azından lastik sektörüne ilişkin verilerin bu sektörün gümrük birliği sonrasında "batma" gibi bir endişesinin olmaması gerektiğini ortaya koyduğudur.ulusal kaynakların israfının sürdürülmesi anlamına gelir. ve TÜRKCAN. BORAT AV. Dolayısıyla yeni varılan bir karar değildir ve gümrüklerin sıfırlanması. BOLAT. Sektör tarafından önemli bir maliyet unsuru olarak belirtilen işçiliğin toplam içindeki payının % 14 (memur hariç) civarında olduğu gözönüne alındığında ve yıllık 26. Zira gelişmiş ülke üreticileriyle rekabetin artık ucuz emek ile değil teknolojiyle yapılması gerektiğini tüm Türk sanayicilerinin kabullenmesi gerekmektedir. (1992) Dış Ekonomik ilişkiler Panelindeki Konuşma. Genel olarak yapılan bu değerlendirme lastik sektörü için de geçerlidir ve uygulanacak yöntemlerin ayrıntısı ancak sektör ile devletin birlikte yapacağı çalışmalarla belirlenebilir. İKVX11O. halen yapılmakta olan ve ilerde yapılması düşünülen tüm yatırımlar için saklıdır. KAYNAKÇA BALKIR. Ancak sektörün rekabet gücünün sürdürülmesi ve artırılması için AT ülkelerindekine eş düzeyde destek sağlanmalıdır. Zira bilindiği gibi AT. işgücü maliyetlerine ilişkin düzeltmenin sektörün verimlilik artışı çalışmalarıyla sağlanması gerektiği anlaşılır. Gümrük birliğinden önceki yıl yerli ürünlerde sağlanacak fiyat indirimleri hem satışları arttırır. Türkiye'ye ithal edilecek lastiklerde coğrafi koşullara uygunluk açısından aranabilecek özellikler bu alanda etkin bir koruma sağlayabilir. Kanımızca tüm sanayi dallarında olduğu gibi lastikte de uygulanabilecek olan tarife-dışı engeller içinde standartlar önemli bir yer tutmaktadır. E. Rus ve Uzakdoğu lastiklerinin ithalini önleyebilir.(1992) Avrupa Topluluğu'nun Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi. Sektör tarafından hazırlanan raporda yer alan ve işçi-işveren ilişkilerinin olası ve katlanılamaz uzun grevler ve yüksek ücret artışlarını engelleyecek şekilde düzenlenmesi yolundaki talep ise sosyal açıdan uğrayabileceği son derece haklı eleştirilerin yanında özellikle AT ile yakın ilişkiye girmeye hazırlanan bir ülkede sözkonusu dahi edilmemelidir. C. Özellikle lastik sektörüne en yeni katılan devlete ait fabrika için geçerli olan bu kaygılarımız Türkiye'deki teşvik sisteminin yapısı bilindiğinde.lık maliyet içinde 65 TL. Yine de sektör yetkililerince önemli boyutta olduğu belirtilen bu ithalatın önlenmesi dahi kapasite fazlasını giderme açısından yararlı olacaktır. Ancak yine yukarda belirtildiği gibi esnek üretim sistemleri bugün bu tür özelliklere sahip ürünlerin hızla üretime sokulmasını sağladığından. hem de Türk tüketicisinin yerli mallara olan bağlılığım artırmada etkili olur. Buna yakın bir diğer sav ise gümrük birliğine gidileceği ilan edilen yıldan önceki yıl boyunca satışların çok düşeceği yolundadır.lık yani % 5'lik bir düşme sağlanacaktır. (9) 100 TL. istanbul. uluslararası rekabetteki gelişmeleri gözleyerek yapmalıydı.nın hammaddeden kaynaklandığı ve halen % 7 oranında korunduğu düşünülürse. Zira gümrük birliği süreci Katma Protokol'un yürürlüğe girdiği 1973 tarihinde başlatılmıştı. V j / y il >j j / 171 . . Bu da tüm sektörler için geçerlidir ve giderilme yolu yine yerli sanayicilerimizin elindedir. İzmir iktisat Kongresi. Bunların dışında AT tarafından uygulanan ve üçüncü bölümde dökümü verilen koruma önlemlerinin hepsi Türkiye açısından da değerlendirilmiştir. bu yolla yapılacak koruma yalmzca ucuz ve kalitesiz Hint. Tek taraflı olarak dondurulduğu dönem boyunca sanayiye ek bir koruma sağlanmıştır ki bu kesimin bunu kendini dış rekabete hazırlamakta kullanmış olması gerekirdi. K.

(1993) "Ankara Anlaşması'nın 30. Yay. Türk sanayiinin rekabet gücü ve AT ile ilişkilerin rekabet gücü üzerindeki etkisi konularında yoğunlaşmıştır.1832. 12 Eylül. E.(1988) "Toplulukta ve Türkiye Topluluk ilişkilerinde Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı" A. December. RHEIN. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. GÜNUĞUR. 10 Ekim 1993 Hürriyet Gazetesi. YILDIRIM.No: DPT:2235Ö. SCRIVENER. N. SCRIP No. May 14th 1993. ÖZKALE. Z. Ankara. SCRIP No.(1993) "1970-1991 Döneminde Dış Ticaretin Yapısı ve bir Dış Ticaret Politikası Önerisinin Anahatları" Basılmamış Tartışma Yazısı. Ankara. V. İGEME. Ankara.:365.çenekleri:1. Yıl: 7. İstanbul. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. LAKE. YAŞAR. 11. M. aktaran GÖĞÜS. 1820.(1991) "Türk Sanayii'nin AT Karşısındaki Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Öneriler" 1991 Sanayi Kongresi Bildirileri Kitabı. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu.L. AT-Türkiye ilişkilerinde Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı" T. istanbul. aktaran BORAT AV ve TÜRKCAN(1993). Ankara. Yılında Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri" Toplantısındaki Konuşma. N. CCE. 1982 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği İTÜ işletme Fakültesi'nde 1989 yılından itibaren yardımcı doçentliğe yükselmiş. VAULONT. H. TUNCER. İstanbul. ve ÇAKIROĞLU. Ankara. Strategies and Institutional Adaptation. KIZANLIK. D. aynı üniversite'den 1984 yılında yüksek mühendis. KULOĞLU. ÖZGEÇMİŞ Ataköy ilkokulu'nu 1970'de. 1-1. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu.(1993) "Gümrük Birliği Vurgunu" Cumhuriyet Gazetesi. June 25th 1993. s. (1985) L'Union Dounaiere de la Communaute Economique Europeenne. İstanbul. Teksir. düzenleyen The Economist. s.(1988) AET'de Tarife-Dışı Engeller ve iç Piyasanın Tamamlanması. Ankara. istanbul. HDTM (1991) AT ve Türkiye. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Yayını. T. Turkish Agriculture and European Community Policies. 2e edition. Ankara. Pub. 4 Ekim Ankara. Ankara 1991. Issues. 172 .C. Yayın No: 148-1. GÖZLEM GAZETESİ (1993) "Gümrük Birliği'yle "ucuzluk" gelecek" 23-29 Ağustos. Collection Perspectives Europeennes.Ü. 1989 yılında ise Doktor unvanlarını almıştır. B. Ankara.K. DPT Yayın No: 1871.(1993) "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu'na Avrupa Komisyonu Adına Açıklama" EC News. DPT (1990b) Araç Lastiği. N. DPT (1990a) State Planning Organization. Bruxelles. VI. (1993) "AVrupa'nın Ortağı Türkiye" Toplantısındaki konuşma. Ş. ss. E. ATAUM Yayını. ve KİRMANOĞLU. Nötre Dame de Sion'u 1977'de ve İTÜ işletme Mühendisliği'ni de 1982'de bitiren Özkale.İ.(1988) "AT. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 22 Temmuz. AT Komisyonu (Brüksel) ve Floransa Avrupa Enstitüsü'nde çalışmalarda bulunan ÖZKALE'nin yayınları Türkiye-AT ticareti. Sayı: 12. C. DPT (1993) AET. D. 30 Eylül.1 ve 12. istanbul. 28 Mayıs.(1993) "Gümrük Birliği'nin Tekstile Etkileri" Cumhuriyet Gazetesi.C. No: DPT: 2241-AETB:25.310-325. 1992 yılında ise Doçent olmuştur.

in this paper. dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında ölçek ekonomisini etkileyen çeşitli makro faktörler ele alınacaktır. Then. The first section shed light on the various macro factors which affect economies of scale in the context of the recent development in the world economy. Dr. Üçüncü bölümde ise. the second section explains both the factors leading to changes in the economies of scale in the micro level and th impact of technological developments on the concept of economies of scale by reviewing the results of many researches. many theoretiaal and empirical studies are carried out in the West related to this topic. Hacer ANSAL . teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomisi kavramında ortaya çıkardığı değişikliklere bakılacak ve bu konuda yapılan çalışmaların vardıktan sonuçlar aktarılmaya çalışılacaktır. the impact of technological changes över economies of scale are analyzed especially from the perspective of developing countries like Turkey.Dilek ÇETINDAMAR İTÜ.TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÖLÇEK EKONOMİSİNE ETKİLERİ Doç. Birinci bölümde. mikro bazda ölçek ekonomisine yol açan unsurlara değinildikten sonra. j . Therefore. The last section evaluates the impct of the changes in the eceonomies of scale from the developing countries' and Turkey's perspective. ölçek ekonomisine bağlı olarak ortaya çıkan önemli değişiklerin GOÜ. İkinci bölümde. the diffusion of microelectrnics teknology into production processes drastically changed economies of scale. SUMMARY it is widely believed that since 1970s. Bu çalışmanın amacı teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomilerine yaptığı etkileri Türkiye gibi GOÜ açısından irdelemektir. işletme Fakültesi ÖZET Mikroelektronik teknolojisinin 1970'lerden bu yana sınai üretim süreçlerine giderek daha fa/la adapte edilmesinin üretim süreçlerine giderek daha fazla adapte edilmesinin ölçek ekonomilerinde çok önemli değişiklikler yarattığı ileri sürülmekte ve bu konuda Batıda teorik ve ampirik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. özellikle de Türkiye açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır.

ABD ve İngiltere'de sınai üretimin tamamen bir büyük ölçek vizyonu ile şekillendirildiğini ve özellikle de ABD'de. mikro bazda ölçekekonomisine yol açan unsurlara değinildikten sonra.1. büyüyen pazarların da etkisi ile. Hemen her sanayi dalında firmaların maliyetleri en aza indirebildikleri bir minimum verimli ölçeğin ortaya çıkmış olması. gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) açısından ölçek sorunu çok daha önemli sonuçlar doğurmuştur. Üretimde biryandan rasyonalizasyona gidilirken bir yandan da en son teknolojik gelişmeler üretim süreçlerine adapte edilmiş ve sanayide bir teknolojik dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Türkiye'de bazı sektörlerde görüldüğü gibi. Smith'e göre büyük pazarlar emeğin ve makinaların uzmanlaşmasına yol açacak ve bu da birim maliyetlerde önemli düşüşler sağlayacaktır. yüzyılın ortalarından itibaren. Mikroelektronik teknolojisinin 1970'lerden bu yana sınai üretim süreçlerine giderek daha fazla adapte edilmesinin Ölçek ekonomilerinde çok önemli değişiklikler yarattığı ileri sürülmekte ve bu konuda Batıda teorik ve ampirik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. bazıları ise minimum verimli ölçekten daha düşük hacimlerde kurulabildiğinden. dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında ölçek ekonomisini etkileyen çeşitli makro faktörler ele alınacaktır. Bu yüzden GOÜ. DÜNYA EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER 1. İkinci bölümde. ölçek ve ölçek ekonomileri iküsaün önemli konularından biri olmuştur. özellikle de Türkiye açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır. 174 . bu ülkenin sosyo-ekonomik koşullarına uygun olarak ortaya çıkan kitle üretimi ilkelerinin bir teknolojik paradigma yarattığım göstermektedir (Piore ve Sabel. teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomisi kavramında ortaya çıkardığı değişikliklere bakılacak ve bu konuda yapılan çalışmaların vardıkları sonuçlar aktarılmaya çalışılacaktır. imalat sektöründe fazla kapasite (kapasite kullanım oranlarında düşüş). ölçek konusunun bu sektörlere giriş açısından potansiyel üreticilerin karşısına güçlü bir engel olarak çıkmasına yol açmıştır (Bain. 1. Ancak. Teknolojik gelişmeler tarihi. Birinci bölümde. ölçek ekonomisine bağlı olarak ortaya çıkan önemli değişiklerin GOÜ. 1993). Bu ülkelerin dar iç pazarları nedeniyle bazı sanayiler hiç kurulamamış. uluslararası standartlara göre çok daha yüksek maliyetlerde üretim yapmak durumunda kalınmıştır. Bu çalışmanın amacı teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomilerine yaptığı etkileri Türkiye gibi GOÜ açısından irdelemektir. İhracata yönelik sanayileşme politikaları izlemeye başladıklarında ise. 1956). 1984). optimum ölçeğin çok altında kurulan "bebek" sanayilerini gümrük duvarları ile uzun yıllar korumak zorunda kalmışlardır. EKONOMİK KİRİZİN YARATTIĞI DÖNÜŞÜM 1970'li yılların başında ortaya çıkan dünya ekonomik krizi özellikle gelişmiş Batılı ülkelerde üretkenlik artışında büyük bir yavaşlama. Üçüncü bölümde ise. enflasyon ve işsizlik biçiminde kendini hissettirmiş ve bu ülkelerin sanayilerini bir yapılanmaya zorlamıştır.GİRİŞ Klasik iktisatm kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith'in ünlü "iş bölümü pazarın genişliği ile sınırlıdır" sözünden başlayarak. 19. ölçek sorunu uluslararası rekabet gücüne ulaşma çabalarının karşısına yapısal bir engel olarak çıkmıştır (Ansal.

1990). Daha önce genellikle fiyat bazında rekabet edilir. Buna örnek olarak. uluslararası rekabet artık fiyatın yam sıra yaratıcılığa. ve elektronik teknolojisine dayalı yeni sistemik üretim sistemlerinin geliştirilmesitir (Kaplinsky. dolayısıyla uluslararası rekabet koşullan önemli bir değişikliğe uğramıştır. geçen yüzyıldan özellikle de 1945'den bu yana egemen olan kitle üretimi sistemine dayalı ekonomik ve sosyal gelişme modelinden bir sapma göstererek yeni bir teknolojik paradigma ortaya çıkarmıştır. üreticileri çok daha değişik mallar üreterek tüketicilere ulaşma çabasına sokmuştur.Bu dönüşüm. Bu dönemde gelişmiş Batılı ülkelerde yaşanan hızlı bir ekonomik büyüme ile temel ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilmiş ve artan gelir düzeyi ile birlikte tüketiciler de daha talepkar olmaya başlamışlardır. Yeni Tüketici Tercihleri Büyük hacimlerde standart mal üreterek maliyetin düşürülmesine dayanan Fordist kitle üretimi sistemi kitle tüketimi de yaratmış. çelik gibi ara mallan üreten sektörlerde de geçerlik kazanmıştır. Daha şimdiden bazı bloklann oluşumu yönünde bazı gelişmeler gözlenilmektedir. Aynca bu eğilim sadece nihai tüketim mallarının üretildiği. otomobil. tüketim elektroniği sektörlerinde değil. Bu da yeni teknolijileri üretim süreçlerine adapte ederek üretim sistemine esneklik kazandınlması ile mümkün olabilmiştir. v i j t. yeni rekabet koşullan ile uyumlu yeni üretim organizasyon biçimlerinin çıkması. bu dönüşümün en önemli bileşenleri: Dünya pazarında tüketici tercihlerinin. Öte yandan. ÖLÇEKTE DEĞİŞİM YARATAN GELİŞMELER 1980'lerden bu yana kendini iyice hissettiren ekonomik ve teknolojik gelişmelerin değişik boyutları araştırmacılar tarafından ön plana çıkartılmış ve dönüşüm karakterize edilmeye çalışılmıştır. j / ' î t t j 1. Global dünya pazarının çöküp çeşitli bölgesel ticaret bloklarının oluşması ve buna bağlı olarak. Türkiye'nin de dahil olmaya çalıştığı Avrupa Topluluğu bloğundan. Azalan talep ve küçülen pazarlar karşısında ülkeler bir yandan kendi iç pazarlarını korumaya çalışırlarken.2. dolayısıyla rekabet koşullannın değişmesi. ABD. Kanada ve Meksika arasında oluştumlan Kuzey Amerika bloğundan ve Çin'i de içine alarak Japonya'nın Güney Doğu Asya ülkeleri ile oluşturmaya çalıştığı Pasifik bloğundan bahsedilebilir. pazarlar genişlemiş ve 1970'lere kadar kapitalist ekonomilerde egemen olmuştur.2. bloklar dışında kalan ülkelere karşı yeni bir tür korumacılığın ortaya çıkması büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. tekstil/ hazır giyim. diğer yandan da dış pazarlarda pay kapma mücadelesine girmişlerdir. değişen talep koşullanna hızla cevap verme yeteneğine ve mal çeşitlemesine dayanmaya başlamıştır.1. Böylece Batılı ülkelerde tüketici tercihleri. Uluslararası pazann bu zor koşullan ülkeleri ayrıca bloklaşmaya yöneltmektedir. basan büyükölçeklerde ucuz ve standart mal üreterek elde edilirken. kimya. 19701i yıllarda ortaya çıkan ekonomik kriz ile birlikte rekabetin büyük ölçüde kızışması. ikinci bölümde ele almaya çalışacağımız ölçek ekonomilerinde ortaya çıkan gelişmeleri de gözönünde bulundurarak uygun politikalar ve firma stratejileri saptamalan gerekmektedir. Ancak hemen hepsince kabul edilen yaygın kanıya göre. 1. Öte yandan dünya ekonomik krizinin neden olduğu ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk ülkelerarası rekabeti büyük ölçüde şiddetlendirmiştir. Bunun yanında GOÜ. '' . Oluşmakta olan ekonomik bloklann dışında kalmanın GOÜ'in ekonomilerini çok olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.

mali. Yalın üretimde ana firmalarla onlara girdi tedariki yapan yan sanayi firmaları arasındaki ilişkiler de Fordist sisteme göre büyük farklılık göstermektedir. Yalın üretimin farklılığı sadece üretimin yapıldığı atölye mekanı ile sınırlı değildir. hem üretim organizasyonunda. Bu işbirliğinin. çoğu zaman içice geçerek sistemik bir entegrasyon sağlanmıştır. Hantallık yaratan ve gereksiz tüm öğelerden arınmış anlamında yalın üretim diye de adlandırılan Japon üretim tekniğinde israfın ve hatalı üretimin sıfırlanması hedeflenmektedir. yeni teknolojiler hem ürünlerde. değişen talep yapısı ile bağlantı kurulmasına olanak sağlamakta ve sistemi bir "talep çekme" sistemi haline getirmektedir. Japonya'da dar pazar koşullarına uygun olarak. finansman. stok kontrol. Tam zamanında. Mikroelektronik bazlı esnek üretim sistemlerinin uygulanması ile birlikte yalın üretim. İstikrarlı bir ekonomik ortamda. dolayısıyla da üretimde ölçek ekonomisi kavramlarının değişmesinde son derece etkili olmuştur. sıfır hatalı ve üründe esnekliğe dayanan yeni ilişkiler ağında ana ve yan sanayi firmaları arasında çok yakın bir işbirliği bulunmaktadır. hatalı üretimin sonradan düzeltilmeye çalışılması geleneği son derece pahalıya mal olmaya başlamıştır. Sınai üretimde. firmaların coğrafi yakınlığı büyükbir avantaj doğurmaktadır. yönetsel ve teknik (tasarım ve bilgi akışı) boyutları bulunmaktadır. hem de üretim sırasında defolu girdilerin ya da hatalı üretimin derhal farkedilebilmesi mümkün kılınmıştır. çok değişik işleri yapabilen vasıflı işçiler duruma derhal müdahale edip sorunu çözmektedir. kitle üretimi paradigmasının dönüşümünde. Kalite kontrol çemberleri yolu ile işçilerin bilgi. özellikle karmaşık ve kalitenin ön plana çıktığı üretim dallarında. tam zamanında (just-in-time) üretim ve kalite kontrol çemberleridir. beceri ve iş deneyimlerinden yararlanılmakta. Ana ve tampon stoklar kaldırılarak hem üretim hattında büyükbir akıcılık sağlanmış. Fordist sistemin bu güçlüklerine karşın. esnekliği olmayan.1. son derece esnek yepyeni bir üretim organizasyon biçiminin ekonomik kriz koşullarında büyük başarı sağladığı görülmüştür.2. Birimler arasında kurulan bu iletişim ağı. daha küçük partiler halinde üretim yapma çabasının doğurduğu. Yalın üretimin en temel öğeleri: toplam kalite kontrolü. Dünya ekonomisinin krizli döneminde gösterdiği büyük basan ile yalın üretim Fordist sistemi önemli ölçüde sarsmış. Daha önceleri birbirlerinden ayrı olarak kabul edilen ürün tasarım. Yeni Üretim Organizasyon Biçimleri 1980'lerde artık dünya pazarına tek ya da standart ürüne göre. yaklaşık yüzyıllık yönetim perspektifi altüst olmuş ve yepyeni bir yönetim anlayışı egemen olmaya başlamıştır. mikroelektronik ve enformasyon alanındaki gelişmeler başta olmak üzere. yalın üretimde minimum stokla çalışma ilkesi yan sanayi girdilerinin sürekli tedarikini gerektirmekte. Diğer yandan.23. işlevsel bir fabrika-içi düzenleme ile Taylorist iş örgütlenmesi ilkelerinin geçerli olduğu Fordist kitle üretimi sistemi ile üretim yapmak giderek zorlaşmıştır.2. Makinaların arızalanması ya da hatalı üretim durumunda. Mikroelektronik Bazlı Otomasyon Teknolojilerinin Gelişimi Teknolojik gelişmelerin hızı 1980'lerde kendini her alanda hissettirmeye başlamıştır. yan sanayi gibi çok çeşitli birimler. 1. pazarlama. üretim teknolojisi işçilerin önerileri ile adımsal bir biçimde geliştirilmektedir. Makinaların bakımı ve temizliğinin yanı sıra kalıp değiştirme işlemleri de ekipler halinde çalışan üretim işçileri tarafından büyük bir hızla gerçekleştirilmektedir (Schonberger. hem de üretimi yapan imalat makinalannda büyük dö- 176 . 1982). bayilikler. büyük ana ve tampon stoklar ve vasıfsız işçilerle çalışan Fordist sistem yeni dünya pazarı koşullarına kendini uyarlayamamış.

Çünkü elde edilen sistemik üretim sayesinde tekil makinaların üretkenliğinin toplamının çok üstünde bir üretkenlik ve kazanç sağlanabilmiştir. azalan bakım masrafları. / V . 1797). 1985. enerji tasarrufu sağlar hale gelmişler. 447). Ayrıca. Hatta böylece. teknik ve organizasyonel alanlarda ortaya çıkan tüm bu değişiklikler. Mikroelektronik ve digital telekomünikasyondaki gelişmeler bilgi akışım çok ucuzlatmıştır. Üretimde daha önce hammadde ve enerji belirleyici role sahipken günümüzde bilgi bu rolü üstlenmiştir.3. Ayrıca biyo-teknolojideki gelişmeler. bilgisayarlı nümerik kontrol (Computerized Numeric Control -CNC-) tezgahları gibi birçok yeni kelime eklenmiştir.programmable logic control-PLC-.3. enerji ve girdi tasarrufu sağlayan tasanmlar uygulanmaktadır. Artık ürün mühendisliğinde mevcut malların daha küçük ve daha az enerji harcayan. s. dolayısıyla hammadde bağımlılığını azaltmıştır. artan sistem güvenirliliği. aylar süren dizaynlar yada mühendislik hesaplama işlemleri CAD/CAE sayesinde çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. robotlar. CAD ve CNC makinalan) kullanılması ile.1. Artık bilgisayarlar sayesinde günler. hammadde kaynak planlaması (Materials Resource Planning -MRP-). Robotla sayesinde de tehlikeli ve tekrar içeren sıkıcı işler yüksek kalitede ve kısa sürede üretilebilmektedir. 1992. Fakat mikroişlem ve digital elektronik kontrol aletlerinin yaygın kullanımı esas etkisini. otomatik ulaştırma aletleri. 1992. alarm fonksiyonları. Üretimde kullanılan araç gereçler ve makinalar fiziksel olarak küçük. Kısacası. Fakat klasik olarak teknolojik gelişme- 177 . hızlı.nüşümlere yol açmışlardır. bazı kesikli üretim yapılan sektörlerde mikroelektronik sayesinde otomasyona gidilebilmiş ve sürekli üretim biçimine dönüştürülebilmişlerdir (Mody ve diğerleri. Şimdi bu gelişmelerin üretim sistemine ne şekilde yansıdığını görmeye çalışalım. esnek imalat sistemleri (Flexible Manufacturing Systems -FMS-). ayaranabilir. güvenilir. farklı ürünleri ya da aynı ürünün çeşitli boyut ve modellerini üretebilir esnekliğe kavuşmuşlardır. işgücünü azaltması ve verimliliği arttırması gibi nedenler gelir. mikroelektroniğe dayalı. Üretim Maliyetlerine Etkileri Yeni bir teknolojinin üretime uygulanmasının başlıca sebepleri arasında maliyetleri düşürmesi. iyileşen bilgi akışı. üretim hızı ayarlanabilir. s. Örneğin. hammadde olarak kullanılan bazı girdilerin yapay üretimini sağlamış. Kısacası robotların ve mikroişlemli sistemlerin (programlanabilen kontrol makinalan . s. tüm makinaların birbirine bağlanması sonucu ortak kontrol edilebilir hale gelmelerinde göstermiştir. 11). fakat elektronik aksam ve yazılımı yoğun şekilde tasannu eğilimi vardır. tam zamanında üretim (Just in Time -JIT-). rapor çıktıları ve esnek yazılım hep yeni kontrol sistemlerinin ve FMS'in yarattığı sonuçlardır. Fabrika mühendisliğinde ise. tüm üretim bilgisayar kontrolü altında (CAM) yapılabilmekte ve böylece üretimde verimlilik. esneklik ve yüksek kalite sağlanabilmektedir. CAD ve CAM sayesinde stok ve hatalı üretim çokaza indirilebilmiştir (Perez. CNC tezgahlarında mikroişlemciler sayesinde üretimin kontrolü yada üretilen ürün tipinin değiştirilmesi son derece kolaylaşmıştır (Alcorta. Son dönemlerde üretim teknikleri terminolojisine bilgisayar destekli dizayn/mühendislik/imalat (Cumputerized Aided Design/Engineering/Manufacturing -CAD/CAE/ CAM-). r J > '' j / r . gelişmiş veri analizleri. MİKROELEKTRONİĞİN ÜRETİM SİSTEMİNE ETKİLERİ 1. yeni döneme damgasını vuran gelişmeler olmuştur. bölünebilir. j 1.

s. Ancak. Ancak teknolojik gelişmelerin maliyetlerin ötesinde etkileri olduğu da açıktır. Küçük ve Orta Üretimin Canlanması Yeni teknolojilerin küçük ve orta işletmelere yeni olanaklar doğurduğu buralardaki son derece vasıflı üreticilerin tasarım yeteneklerini de kullanarak. 25).4. Organizasyonda Yeniden Yapılanma Üretim süreci akışını etkileyen bilgi ve iletişim konusundaki gelişmeler sayesinde. Maliyet düşüşü ise iki nedene bağlıdır.lerin en önemli etkisinin girdi maliyetlerini düşürmesi olduğu kabul edilir. Şimdi. s. İtalya denilen bölgede büyük başarıya ulaştığı görülmektedir (Piore ve Sabel. 58-63). ürün modelleri sürekli yenilenebilmekte ve kalite atırılabilmektedir. teknolojik gelişmelerin üretim sisteminde yarattığı bu değişikliklerin ölçek ekonomilerine nasıl yansıdığını irdelemeye çalışalım. Esnek uzmanlaşma diye anılan küçük firmalar arası işbirliğinin ekonomik kriz koşullarında Avrupa'da çeşitli bölgelerde özellikle 3. sermaye maliyetlerinin çeşitli yollarla azalması (stoksuz ve O-hatah üretim) gösterilmektedir. ya da girdi faktörlerini değiştererek toplam girdi maliyetini düşürecektir (Tayler. yeni teknolojinin tam anlamıyla verimli çalışabilmesi için hem donanım hem de organizasyon olarak bir bütün içinde kullanılması zorunluluğunun bulunması bir sürü ek organizasyon masrafını da beraberinde getirmektedir.3 J. s. Yukarda saydığımız mikroelektroniğe dayalı en son teknolojiler de bu bağlamda maliyet düşürücü olarak görülmektedir. sık model değiştirme ve stok maliyetleri büyük ölçüde düşürülebildiği için küçükişletmelerde verimliliğin giderek arttığı ve bu nedenle de küçük ve orta işletmecilikte bir canlanma olduğu ileri sürülmektedir. 178 . Kaplinsky (1987) ve Jacobsson (1985) istihdamın düştüğünü kabul etmekle birlikte. pazardaki değişik talep kesimlerine başarıyla hitabedebildikleri. firma içi ve dışındaki tüm bağlantıların koordinasyonu ve kooperasyonu çok hızlı bir şekilde sağlanmakta ve karar alma süreci kolaylaşmaktadır. 1.23). Çünkü artık hem vasıflı işgücüne daha fazla ücret ödenmekte. 1. sürekli yeni. 15). Bu değişiklikler firmaların üretim ve stok yapısını. (Alcorta. CAD kullanımından sonra Benetton firması oldukça az olan model sayısını 1200'e çıkarmıştır (Belussi. satış ve reklam faaliyetlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. 1986. Yeni teknoloji aynı miktarda üretimi gerçekleştirirken ya daha az girdi kullanacak. 1992. müşteri hizmetlerini. yeni teknolojilerin maliyetlerde önemli düşüşlere neden olduğu iddiası bazı yazarlar tarafından kuşkuyla karşılanmaktadır. Mal Çeşitlemesi CAD/FMS sayesinde tek/standart ürün yerine çeşitli tür ve cinste ürün üretmek mümkün olabilmekte ve üretimdeki kapasite dağılımı çıktı oranlarına göre kolayca ayarlanabilmektedir. yeni teknolojinin pahalılığının yanı sıra kısa sürede demode olması sermaye maliyetlerini yükseltmektedir. tüm üretim sürecini kontrol edebilen. siparişlere göre üretimini ayarlayan. bunun maliyeti fazla etkilemeyeceğini ileri sürmektedirler. 1987. Sermaye maliyetlerine gelince. daha gelişmiş ve kaliteli ürünler piyasaya sunabilen firma yapılan oluşmuştur (Kaplinsky ve Hoffman. 1. 1988.3. Artık piyasadaki talep değişikliklerine derhal ayak uydurabilen.2. Ayrıca. 1984). Sebep olarak da işgücünün azalması.3. Ayrıca. s. hem de eğitim masrafları maliyetleri artırmaktadır. Örneğin.

büyük parti. Teknik koşulf >t- 179 . Dolayısıyla proces endüstrisinin teknolojisi dışsal olarak fabrika ölçeğini belirlemektedir. ÖLÇEK EKONOMİSİNİN TEMEL KAYNAKLARI Ölçek ekonomisini oluşturan temel faktörler genel olarak şöyle sıralanabilir (Pratten. İndirek/dolaylı maliyetler ise Ar&Ge. satış vepazarlama alanlarındaki harcamalardır.6 yasası" denen bir kavramla açıklanır. Ö L Ç E K E K O N O M İ S İ N E D İ R ? Ölçek üretilen ürün miktarı ya da üretim biriminin toplam kapasitesidir.2.1. bu eğriler üretim tiplerine göre (birim.2.1. böylece fabrika ölçeğinin bu maliyet düşürücü etkisi ölçeğin getirdiği ekonomi olarak adlandırılmıştır (Tayler. s. Üretimde miktar arttıkça işgücünün ve makinaların uzmanlaşması sonucu maliyetin düştüğü kabul edilmiş.1. satış. i \ j / 2. 15-19): 2. Buna göre kısa dönem maliyet eğrisi ortalama üretim maliyeti ile fabrikanın kapasite kullanım hacmi arasındaki mevcut ilişkiyi göstermektedir.sanayi) büyük farklılıklar gösterir. Bu yüzden ÖE denince maliyetin en aza indirildiği üretim kapasitesini oluşturan fabrika büyüklüğü akla gelmektedir. Genel olarak bu ölçek ekonomisinde "0. Direk maliyetler üretim miktarı arttıkça artar. Bu eğrinin en düşük noktası ise optimum ölçeği verir. stoklama. Üretim Türü ve Mühendislik Kuralları Proses endüstrilerinde girdilerin belirli oranlarda kullanılması zorunludur.2). s. Bu kavram maliyetlerin sabit bir çıktıya bölünemesinden kaynaklanmakta ve Üretim miktarı arttıkça farklı birim maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum ÖE literatüründe bölünemezlik diye adlandırılmaktadır. Uzun dönem maliyet eğrisi ise ölçekteki her değişimin maliyetler cinsinden ifadesini gösteren tüm kısa dönem maliyet eğrilerinin en düşük maliyet noktalarına teğet olan U biçiminde bir eğridir. Böylece her sektörde maliyet eğrileri sayesinde imalatın en ucuz yapılabildiği optimum ölçek bulunur (Pratten. Ölçekekonomisi (ÖE) ise esas itibariyle sadece direkt maliyetlere dayanarak elde edilen minimum maliyetleri üretim olarak düşünülmüştür. 1986.2.2. Bu yüzden ÖE'ni etkileyen maliyetlerin esas olarak direk maliyetler olduğu varsayılmıştır. Ancak. Mühendislik kuralının ölçek etkisi ayrıca bölünmezlik kuralında da ortaya çıkar. 4-5). Bölünemezlik (Direk ve İndirek Maliyetler) Direk maliyetler değişken (hammadde. 1971. j •/ ( . işgücü. yönetim. kitle üretimi ve proses .2. dağıtım. 1971. dolayısıyla üretilen miktar arttıkça birim maliyet düşer ve ÖE oluşur. Kimyasal reaksiyonlar yada teknik zorunluluklar dolayısıyla bu oranlardaki üretimin dışındaki tüm ölçekler yüksek maliyetler doğuracaktır.sürekli akış. . reklam. s. enerji gibi) ve sabit (makinalar ve bina) masraflardan oluşur. Ölçek ekonomisinin klasik formülü Viner'ın sağladığı kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri ile ifade edilmektedir. TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÖLÇEK EKONOMİSİNE ETKİSİ r t 2. . Dolaylı maliyetler 1980 öncesi dönemde direk maliyetlere göre önemli olmadıklarından genelde ÖE hesaplamalarında dikkate alınmamışlardır. Fabrika kapasitesinin iki kat artması durumunda maliyetin sadece 2/3 oranında artacağım ifade etmektedir. küçük parti. parça. i I 2. . . Oysa dolaylı maliyetler üretim miktarı ne olursa olsun artmazlar.

Fabrika yönetimi hedef pazarları genişlettiği sürece ölçeğini büyütebilecek ve dikey entegrasyonun getirdiği maliyet düşüşlerinden faydalanabilecektir. parti miktarı ve kapasite kullanımı ise uzmanlaşmanın ve yaparak öğrenmenin altyapısını oluşturur. sürekli üretimlerde ise üretilen hacmi tanımlar. dünya firması ve dünya ürünlerinin ortaya çıkması ile daha da önem kazanmıştır. s.3. Günümüzde ölçek ekonomisinin üç değişik türünden bahsedilmektedir. Ayrıca. model değişimi şurasında oluşan maliyetlerden yada sermaye mallarının bölünemezliğinden kaynaklanır. Uzmanlaşma. Öğrenme ve Teknolojik Yeniliklerin Ekonomisi Üretim büyüyen ölçülerde yapıldıkça işler ayrıştırılır ve uzmanlaşma artar. Yani o ürünü fazla üretmek ekonomik olarak kazançlı olacaktır. 190. ÖLÇEK EKONOMİSİNDE NELER OLUYOR? 2.2. İşçiler öğrendiklerini daha fazla sayıda ürün için kullanacaklarından öğrenme maliyetleri düşer. faaliyet alanları. Üretilen ürünün miktarı artükça birim maliyeti düşüyorsa bu ürünün ölçeği var demektir. 2. Ürün ölçeği bir üretim biriminde üretilen herbir ürünün hacmini ifade eder. Üretim süresi. Dolayısıyla. Talep ve Yönetim Perspektifi ÖE'sini etkileyen bir diğer faktör de yönetimin sahip olduğu perspektif ya da stratejidir. Örneğin. 2.lar belirli sayılarda üretimi olanakları kıldığından ölçek bununla uyumlu olmak durumundadır.23. bazı üretim aşamaları birleştirildiğinde dikey entegrasyonun yarattığı ekonomiler birim maliyetlerin düşmesine yol açar.3. 180 .1. Piyasa Hakimiyeti. Firmanın amaçları.4. Bunlar fabrika ölçek ekonomisi (klasik anlam). Yeni Ölçek Ekonomisi Kavramları 1970 sonrası dünya ekonomisindeki ve üretim teknolojisindeki gelişmeler ölçek kavramım da etkilemiştir. Piyasa hakimiyetini elinde tutan üretici piyasalarda karşılaşacağı belirsizliği azaltarak tekelleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanacaktır. ihracat ve ithalat miktarları (dolayısıyla sektörün ulusal ve dünyadai durumu) ölçek üzerinde etkilidir. Bu farklı ölçek kavramları dünya fabrikası. değişik ölçek ekonomisi türlerinin her birini varolan dünya konjonktürleri çerçevesinde ele almak gerekmektedir (Kaplinsky. Yukarda da bahsedildiği gibi bir fabrikada üretilen miktar arttıkça maliyetler düşüyorsa Bu fabrikada ölçek ekonomisinin olduğu kabul edilir. Ürettiği. ya da büyük ölçeklerde üretim araçlarının yedek parçalarının stoğu daha fazla olduğundan üretim arızalan daha çabuk halledilebilir. firma ölçek ekonomisi ve ürün ölçek ekonomisidir. 140-1). 2. ve ABD'in ihracatının %80 . Buna ayrıca bu tür firmalarda alım ve satım işleri yolu ile sağlanan maliyet düşüşleri ve finans kolaylıkları da eklenmelidir. Bu ölçek esas olarak uzmanlaşmanın getirdiği maliyet düşüşünden. Fabrika ölçeği belirli bir süre içinde kesikli üretimlerde toplam çıktı miktarını. hammadde alımlarında alınan miktar arttıkça birim fiyat ucuzlar.%90'ının çok uluslu şirketler tarafından yapıldığım ortaya koymaktadır.

Ayrıca ortalama ya da toplam üretim rakamlarına bakarak fabrikaların ölçeğinin küçüldüğü söyle/ . s. s. Yapılan çalışmalarda esas olarak fabrika ölçeğinde küçülme yönünde bir eğilim olduğu savunulmasına rağmen arttığına dair de göstergeler de bulmak mümkün olabilmektedir. f v 2. ve Willing. 1970'lerin başında optimum ölçek 250. teknolojik gelişmelerin fabrika ölçeğine etkileri konusunda değişik görüşlere rastlanmaktadır. bu teknolojilerin tam randımanla ve piyasaya yönelik çalışması için büyük üretim komplekslerine ihtiyaç duyulduğunu. Ayrıca. Genel olarak firmanın büyümesi dolaylı maliyetlerin daha çok ürüne pay edilmesini sağlayarak firma ölçeğinin oluşmasına sebep olur. ya da belirli bir zamanda üretilen çıktı miktarına göre değişik biçimlerde ifade edilmekteydi. çeşit ekonomisi esas olarak ürün ekonomisinden doğmaktadır (Panzar. Carlsson (1989a) talep değişikliklerine uyum ve farklı ürün arayışlannın yanı sıra yeni teknolojilerin yarattığı esnekliğe dayanarak.000-300. robot. Aynı şekilde.000 otomobillik kapasiteye sahip olması gerektiği yolunda iken. CAD/CAM. bu nedenle de fabrika ölçeğinin küçüldüğünü ileri sürmektedir. 155-8).000 civarında iken. / '• t ' ! . Ayrıca. yeni motor fabrikalan (mesela. yalın üretim ilkelerine göre Japonların ABD'inde kurdukları montaj fabrikalarının kapasiteleri bundan daha küçüktür (Hoffman ve kaplinsky. 104-5). küçültücü etkisinin de görülmediği üzerinde durulmaktadır. robotlar ve CNC nedeniyle işçi sayasında azalma olmuş. fabrikanın fiziksel boyutlarına (alanına) göre. dikey entegrasyondan ve piyasa hakimiyetinin getirdiği avantajlardan faydalanabilmektedir. i * ' 181 . otomobil sektöründe genel kanı montaj fabrikalanmn senede en az 250. "Çeşit ekonomisi" ise girdilerin ortak kullanılmasından kaynaklanır.Firma ölçeği ise bir firmanın toplam üretiminin firma ölçeğinin artması durumunda daha ucuza mal edilip edilmemesi ile ilgilidir.3. Fabrika Ölçeğine Etkiler. Son dönemlerde oldukça yaygın olarak ve ölçek ekonomisinin alternatifi gibi kullanılan çok önemli bir kavram daha geliştirilmiştir: çeşit ekonomisi (economies of scope).000 motor üretmek üzere kurulmuşlardır. Genel olarak mikroelektronik sayesinde mutlak anlamda fabrika büyüklüğünün düştüğünü ileri süren görüşe göre. JITın uygulandığı bir çok yeni kurulmuş fabrikada kapasitenin yine 250.000 motor üretilmesi gerekiyor iken. CNC. makina parkı farklı işler yapabilen çok . daha önce özel amaçlı makinalann yüksek maliyetini çıkarabilmek için motor fabrikalannda senede 500. " . Örneğin. Fabrika büyüklüğü genellikle çalışanlarının sayısına göre. Pratten (1971.amaçlı makinalann ve FMS'in sayesinde küçülmüş. 1990.1.000 otomobilde kaldığına dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla. Dol»' ı o ı yla yeni teknoloji küçük parti üretimini mümkün kılarak fabrika ölçeğini küçültmüştür. Rover'in 800 serisi motor hatta) senede sadece 150-200. 1988. 1991). Fakat Alcorta'ya göre işgücündeki azalma fabrika ölçeğinin küçülmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yeni teknolojilerin üretim süreçlerine adaptasyonu ile bu tanımlarda karışıklık ortaya çıkmıştır. Buradaki "çeşit" ürün yelpazesini ifade etmektedir. Womack ve diğerleri (1990. Çünkü bir fabrikada çalışan sayısı düşerken aynı anda çıktının arttığı.2.202) nin otomobil sanayimden verdikleri örneklerde. ya da fiziksel fabrika ölçüsü düserken ve de işgücü aynı iken çıktı miktarının arttığı görülebilmektedir (Kaplinsky. s. Standard ve çok sayıda üretim yerini çok daha az sayıda ve çok çeşitli mal üretimine bırakmıştır. bu da fabrikanın fiziksel boyutlannı küçültmüştür. / V . Birden fazla ürün bir arada üretildiklerinde tekil olarak üretilmelerinden daha ucuza mal oluyorlarsa çeşit ekonomisi ortaya çıktığından. büyüyen firmalar artan ölçüler ekonomisinden.

Özellikle FMS teknolojisinde verim büyük ölçekler gerektirmektedir. Fakat pahalı makinalarla maliyeti düşürmek ancak maksimum kapasite kullanımı ile mümkündür. Bunu gerçekleştiremeyen birçok ülkede de. ekonomik durgunluk ve hızlı teknolojik değişimin yarattığı baskı. bir küçülme durumunda bile bunun illa da yeni teknolojiden kaynaklandığı iddia edilememektedir. Basım. Diğer yandan. normal yaşam süresi olan 3-5 yılda yatırımlarının karşıladığını alabilmektdir. yeni teknoloji sayesinde bazı malların küçük ölçeklerde de ekonomik olarak üretilebiliyor olması. yeni teknoloji ürün çeşitlemesi sağlayarak üretime esneklik kazandırmıştır.nemiyeceği gibi. zanaat bazlı işletmeler için geçerli olan esneklik artık büyük ölçek için de olanaklı hale gelmiştir. öte yandan sermayenin. yeni teknoloji ile küçüldüğü için. yan iletken ( semiconducto)r endüstrisinde başlangıçta emek-yoğun ve küçük ölçekli bir endüstri yapısı varken. 3. ürettiğini. Yeni teknolojinin dünya üzerinde yeni bir işbölümü oluşturmaya başladığının ipuçlan giderek belirginlik kazanmaktadır. mü- 182 . optimum ölçeğin otomatik olarak düştüğü anlamına gelmez. 1992). Acs ve diğerleri (1990)'nin. Bu ekonomik ortamın yarattığı belirsizlik. Eskiye göre değişen faktörleri saptadıktan sonra. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 1970'lerden bu yana. Artık üretimin %50'si dünya çapında on firmanın az sayıdaki büyük fabrikalarından sağlanmaktadır (Ferguson 1988. yeni teknolojilerin sağladığı esnekliğin küçük fabrikalar kadar büyük fabrikalar için de geçerli olacağıdır. üretimin ve bilginin uluslararasılaşması. hazır giyim ve mobilya gibi sektörlerde de benzer şekilde büyük ölçeğe doğru bir kayış gözlenmektedir (Perez 1985. küçük ölçekli esnek üreticilerin sektörlere girmesi mümkün olabilmiştir" görüşü pek çok iktisatçı. makina yan sanayii. doğru değerlendirmeler yapıp doğru politikalar ve stratejiler saptamayı hem çok önemli kılmakta. bu yapı mikroelektronoiğin yayılması ile 1980lerin ortasında tamamen değişmiştir. Eğer yeni teknoloji uygulandıktan sonra maliyet eğrisinin en düşük noktasındaki üretim miktarı küçülüyorsa ölçeğin de küçülmesinden bahsedilebilir. ölçek ekonomilerinde ortaya çıkan değişikliklerin GOÜ ekonomisi açısından değerlendirilmesi ve yeni teknolojilerin GOÜ'in sanayileşme çabalanna nasıl yansıyacağının irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. Hoffman ve Rush 1988). bazı çalışmalar göstermiştir ki. Ayrıca. Bu açıdan. Bu ise toplam ölçeğin artmasına sebep olmaktadır. Bazı sektörlerde daha önce sadece küçük. örneğin İngiltere'de FMS önemli sorunlar yaratmaktadır (Alcorta. Ernst 1985 ve UNCTC 1988). GOÜ'in önünde yeni olanaklardan yararlanmak yada tamamen dışlanmak gibi olasılıklar bulunmaktadır. "optimum fabrika ve firma ölçeği. ve ABD'in ihracatının %80-90'ının çok uluslu şirketler tarafından yapıldığını ortaya koymaktadır. hem de çok güçleştirmektedir. Fabrika ölçeğinin artacağı ile ilgili bir diğer iddia da. Yani optimum ölçeğin düşmesi ancak teknolojik değişikliklerin maliyetlere yapacağı etkiye bağlıdır. Bazı çalışmalar da ise yeni teknoloji ölçeği artırmasa bile. bir yandan dünya ekonomisindeki çalkantı. ülkeler ve firmalar arasındai rekabeti büyük ölçüde kızıştırmıştır. Bu tür küçük parti üretimiyle başlayan birçok sektörde yeni teknoloji uygulamalarından sonra piyasada kalabilmek için büyük yatırımlara gidildiği ve üretim miktarlarının yükseldiği görülmüştür. Diğer yandan. Japonya'da firmalar FMS sistemi ile genellikle üç vardiya ve tam kapasite ile çalışmak suretiyle. şimdi de yeni dönemin GOÜ'e kazandırabileceklerini ve kaybettireceklerini irdelemeye çalışalım.

küçük firma ölçeği. firmada farklı işlevler/birimler arasında entegrasyonu sağlamak ve bunu tasarım ve yönetimle bağlamak. yeni ürünler ya da üretim süreçleri tasannu yapmak. Xerox.000 çalışanını e-mail sistemiyle bağlamış ve böylece ürün geliştirme zamanı yan yarıya azalmıştır. 234) buna örnek olarak supernova (kısa zamanda çok büyüyen) firmaları göstermektedir. s. yeni teknolojinin yarattığı tüm olanaklarla birlikte üretim süreçlerine adaptasyonu çok kolay bir iş değildir. Yeni makinalann kullanımının öğrenilmesinin ötesinde. görülen firma ölçeğindeki küçülme.000 $'lık bir yaünm gerektiğinden bahsetmektedir. Ernst (1991) de yan iletken (semiconductor) piyasasında ilk dönemlerde 100. yeni teknolojiler sayesinde ürün ölçeğinin düşmesi. Campaq ve Sun bilgisayar firmaları 1982'de ilk kurulduklarında çok küçükken şimdi büyük ölçekli firmalara dönüşmüşlerdir. Küçük ölçekli üretim artık verimli hale geldiğinden. Burada. adem-i merkeziyetçi. Bu da yeni teknolojinin tüm olanaklarından yararlanabilmeyi zorunlu kılmaktadır. Önemli ölçüde "yaparak" ve "kullanarak öğrenme" süreci gerektirmektedir. güvenilirlik.000. s. 363). 1988. başlıbaşına bir finansman sorunu bile firma ölçeğinin büyümsini gerekli kılmaktadır. Tüm bunlara son yıllardaki çok uluslu şirketlerin hızlı gelişmeleri de eklenince firma ölçeğindeki artışın bir olgu olaak kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun gibi. Esnek uzmanlaşma ve stratejik ortaklık yaklaşımları gayet başarılı olmakta ve giderek yaygınlaşma eğilimi göstermektedir (Kaplinsky ve Hoffman. GOÜ firmalarına özel talep dilimlerinde başarı fırsatı yaratmaktadır. Dolayısıyla. Digital ve Coulter gibi firmalarda yapılanincelemelerde. yenibuluşlar.hendis ve yönetici tarafından da destek görmektedir. / y • fi /• / İt 183 . Diğer yandan. Bu maliyet artışlarının birim maliyetlere fazla yansıtmamanın tek yolu ise firma ölçeğinin arttırılmasıdır. pazardaki çok özel talep dilimlerine hitabeden üretim ancak başlangıçta küçük ölçekli firmalarda yapılmaktadır. Satın almada merkezileşme sayesinde Coulter firması bir yıl içinde 1 milyon $ kazanç sağlamıştır. Örneğin Digital firması dünya çapındaki 100. artışa bir de teknolojik yenilikleri uygulamanın gerektirdiği organizasyon değişikliğinin yarattığı maliyetleri de eklemek gerekmektedir. Ancak. Nitekim. Kaplinsky'e göre indirek maliyetleri etkisizleştirmenin biryolu da. McGrath ve diğerlerinin (1992) yaptığı bir çalışma da hem firma hem de fabrika ölçeğinin arttığına işaret etmektedir. Xerox firması çeşitli ülkelerdeki üretimi ve satışlan bir bilgisayar sistemiyle organize ederek yılda 1 milyon $'dan fazla kazanç sağlamıştır. ölçek çeşitli sektörlere giriş için bir engel oluşturmamakta. esnek uzmanlık modelindeki gibi bir sanayileşmeyi mümkün kılmaktadır. üretimin globalleşmesiyle üretimde tüm aşamaların/işlemlerin rasyonelleştirilme olanağının doğmuş olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu yüzden.000 $'lık bir yatınm ile üretim yapmak mümkünken artık aym ürünler için 60. Genel olarak firma ölçeğinin arttığının gözlemlenmesine rağmen bunun illa da böyle olması gerekmediğini savunan görüşlerde mevcuttur. küçük firmalar arası teknolojik kooperasyon ve yeni teknolojiden ortak yararlanmadır. Özellikle pazarın ve müşterilerin çok çeşitlendiği sektörlerde. fiansman sorunları ve piyasadaki talep yetersizliği gibi oldukça farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. yüksek kalite. Pratten (1991. çok sayıda küçük üretim biriminin işbirliğine dayanan. Bu nedenle. ekonomi kriz karşısında küçük işletmeciliğe hükümet desteği sağlanmasına bağlı olarak gelişen bir olgudur. UNCTC'in (1988) çalışması en büyük 600 uluslararası şirketin tüm dünyada üretilen katma değerin beşte biri ila dörtte birini küçültücü etki. Pratten (1991) tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre. hızla talep koşullarına uyarlanabilme ve siparişlere cevap verebilme yetenekleri GOÜ firmalarının rekabet gücünü attıracak unsurlar olmaktadır.

diğerlerinde bu süre 2-4 ayı bulmaktadır (Womack ve diğerleri.3. Firma Ölçeğine Etkiler Firmalarda pahalı ve hızla değişen yeni teknolojilerin büyük yatırımlar gerektirdiği. Carlsson (1989b)'ın metal sektöründeki çalışması. Bütün bu örnekler. yazılım ve reklam gibi harcamalar tüm ülkelerde GSMH'nın %2. Womack ve diğerleri (1990.000 civarında iken. ürün ve çeşit ekonomisinin altyapısı oluşmuştur.sinin de görülmediği üzerinde durulmaktadır. bunun yanında çeşiti arttıkça satış. Dolayısıyla.3. 1991). 1970'lerin başında optimum ölçek 250. 202)'nin otomobil sanayiinden verdikleri örneklerde.2. İsveç'de 1-1. Ölçek Ekonomisindeki Değişimler Dünyada yaşanan teknolojik ve organizasyonel değişimlerin ÖE'sini tam olarak nasıl etkilediği saptanmış değil. bisiklet endüstrisinde uygulanan yeni teknoloji sonunda tipik bir üretici firmada 70 çeşit bisiklet üretiminin maliyeti eski sistemle 5 tür bisiklet üretime maliyetinden daha az olabilmektedir (Mody ve diğerleri. Ayrıca Japonya'da bir modelin üretimine başlanmasıyla satışı arasında 1 ay geçerken. bölgeler ve ülkeler arasında nasıl dağıtılacağı da net olarak ortaya çıkmamıştır. 2. CAD/CAM. Tüm bu dolaylı maliyetlerdeki 2. OECD (1991) verilerine göre 1974-1984 arasında görülmez yatırımlar sayılan Ar&Ge.2. Benetton'ın başarısında pazarlama ve dağıtımın büyük rolü vardır ve bu da Benetton'un tüm dükkanlarını çok iyi bir telekomünikasyon ve bilgisayar ağı ile birbirine ve merkeze bağlayan büyük bir yatırım sonunda olmuştur. 2. Tüm bunlara rağmen ölçek ekonomisi konusunda ortaya çıkan güçlü eğilimlerin önemle üzerinde durulması gerekmektedir. Diğer yandan.2. Bunda bazı yeniliklerin henüz başlangıç aşamasında olmasının ve sosyal politik süreçlerin üretime etkisinin nasıl olacağının tam olarak bilinememesi gibi etmenlerin de rolü bulunmaktadır. Giderek karmaşıklaşan ürünler ve bilgi yoğun üretim süreçleri Ar&Ge maliyetlerini de yükseltmektedir (Kline ve Rosenberg. 1992). CNC. ürün ölçeğinin düştüğünü göstermektedir.5 saatte yapılan bir kalıp hazırlama işleminin Japonya'daki fabrikalarda birkaç dakikaya indirildiğini göstermektedir. Belussi (1987) Bentton firmasında CAD/CAM'ın kullanılmasından sonra değişik bedenler için kalıp çıkarma işleminin 24 saatten 15 dakikaya indiğine dikkat çekmektedir. dağıtım ve reklam gibi dolaylı maliyetlerin de arttığı gözlenmektedir. robot.23.3.7'e çıkmıştır.6'sından 3. Belussi (1987)'ye göre. JITın uygulandığı bir çok yeni kurulmuş fabrikada kapasitenin yine 250. Ayrıca ölçekteki değişimin yoğunluğu ve üretimin sektörler. araştırma bütçelerinin giderek büyüdüğü. Pratten (1971.000 otomobilde kaldığına dikkat çekilmektedir. 184 . Ürün Ölçeğine Etkiler Mikroelektroniğin yarattığı esneklik çeşitli malların üretimini olanaklı kıldığı gibi. sık model değişiminden ve mal çeşitlemesinden doğan maliyetler düşmüş. model üretme ve değişik bir modele makinaları hazırlama süresini de azaltmıştır. 1990). s. Yine Japonya'daki otomobil sanayinde üretim hattında değişen modele göre kalıp değiştirme maliyeti %1020'lerdeyken. Amerika ve Avrupa'daki benzer fabrikalarda %30-50'yi bulmaktadır.000-300. 1986).

ölçek çeşitli sektörlere giriş için bir engel oluşturmamakta. güvenilirlik.35370). Eskiye göre değişen faktörleri saptadıktan sonra.3. hem de çok güçleştirmektedir. Burada. GOÜ'in önünde yeni olanaklardan yararlanmak yada tamamen dışlanmak gibi olasılıklar bulunmaktadır. 'şimdi de yeni dönemin GOÜ'e kazandırabileceklerini ve kaybettireceklerini irdelemeye çalışalım. Örneğin. Bu da yeni teknolojinin tüm olanaklarından yararlanabilmeyi zorunlu kılmaktadır. hala GOÜ'ler için çok sorunlu alanlardır. yüksek kalite. ı i I ı j Vasıflı eleman ihtiyacı giderek elektrik ve makina mühendisliğinden. adem-i merkeziyetçi. Bu açıdan. Acs ve diğerleri (1990)'nin. yeni ürünler ya da üretim süreçleri taşanını yapmak. 1985. Küçük ölçekli üretim artık verimli hale geldiğinden. 1980'lerin ortalarında Kore'de bir CNC torna tezgahı üreticisi. bir yandan dünya ekonomisindeki çalkantı. Türkiye gibi GOÜ'in de hızla yeni teknolojiye uygun kalifiye eleman yetiştirmeye yönelmeleri ve teknik alt yapıyı oluşturmaları zorunludur. ölçek ekonomilerinde ortaya çıkan değişikliklerin GOÜ ekonomisi açısından değerlendirilmesi ve yeni teknolojilerin GOÜ'in sanayileşme çabalarına nasıl yansıyacağının irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. Düşük hacimlerin doğurduğu yüksek maliyet ucuz emek ile kompanse edilebilmektedir. yeni teknoloji ile küçüldüğü için. hızla talep koşullarına uyarlanabilme ve siparişlere cevap verebilme yetenekleri GOÜ firmalarının rekabet gücünü arttıracak unsurlar olmaktadır. Dolayısıyla. elektronik. firmalann pazarda oluşan tüm değişimlere anında cevap verebilmeleri için pazara yakın üretim yapmalarının f ••]/ . s. mühendis ve yönetici tarafından da destek görmektedir. yeni buluşlar. programlama ve sistem tasarımı alanlarına kaymakta. çeşit ekonomisinin yanında coğrafi konumun da önem kazanmakta olduğu. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 1970'lerden bu yana. Önemli ölçüde "yaparak" ve "kullanarak öğrenme" süreci gerektirmektedir. "optimum fabrika ve firma ölçeği. bazı sektörlerde otomatikleşmenin çok pahalı olduğu için hala emek-yoğun kalmış olan üretim aşamalarında da. f V \ | j | j 185 . ülkeler ve firmalar arasındaki rekabeti büyük ölçüde kızıştırmıştır. esnek uzmanlık modelindeki gibi bir sanayileşmeyi mümkün kılmaktadır. Özellikle pazarın ve müşterierin çok çeşitlendiği sektörlerde. Yeni teknolojinin dünya üzerinde yeni bir işbölümü oluşturmaya başladığının ipuçları giderek belirginlik kazanmaktadır. firmada farklı işlevler/birimler arasında entegrasyonu sağlamak ve bunu tasarım ve yönetimle bağlamak. Japon rakibinin minimum verimli ölçeğinin yansı bir ölçekte üretimini karla yürütebilmektedir (Jacobson. f ' j / ' . doğru değerlendirmeler yapıp doğru politikalar ve stratejiler saptamayı hem çok önemli kılmakta. çok sayıda küçük üretim biriminin işbirliğine dayanan. küçük ölçekli esnek üreticilerin sektörlere girmesi mümkün olabilmiştir" görüşü pek çok iktisatçı. yeni teknolojiler sayesinde ürün ölçeğinin düşmesi. ekonomik durgunluk ve hızlı teknolojik değişimin yarattığı baskı. Ancak. GOÜ firmalarına özel talep dilimlerinde başarı fırsatı yaratmaktadır. Bu ekonomik ortamın yarattığı belirsizlik. ' Ancak. Yeni makinalann kullanımının öğrenilmesinin ötesinde. Öte yandan. Güney Kore'de bile yeni teknolojide yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan mühendis ve teknisyen kıtlığı çekilmektedir. üretimin ve bilginin uluslararasılaşması. emeğin ucuz olduğu GOÜ için dış pazarlarda bir rekabet alanının bulunduğu görülmektedir. öte yandan sermayenin. yeni teknolojinin yarattığı tüm olanaklarla birlikte üretim süreçlerine adaptasyonu çok kolay bir iş değildir.

kendilerine büyük avantaj sağlayacağı iddia edilmektedir (Kaplinsky ve Hoffman, 1988). Özellikle bazı sektörlerde, ücretlerin maliyet yapısında fazla önemli olmadığından, ya da üretim daha ziyade mikroelektroniğe dayandırıldığından ve tasanm-yoğun ürünler önem kazandığından ucuz emek önemini yitirmektedir. Yeni teknolojinin iletişim ve organizasyon açısından sağladığı olanaklar dolayısıyla da üretimin desantralizasyonuna gerek duyulmamaktadır. Fakat, Türkiye ATye olan coğrafi yakınlığı ile hazır giyim gibi bazı sektörlerde bu avantajım bir süre daha koruyabilecek gibi görünmektedir. Birinci bölümde değindiğimiz bloklaşma eğilimi bağlamında ise, AT bloğuna basan ile entegre olabilmesi, Türkiye'nin her sektörde ileri teknolojilerin yarattığı yönelimleri gözönünde bulundurarak doğru stratejiler, eğitim ve teknoloji politikaları takibedilmesine bağlı olacaktır. Yeni teknolojinin fabrika ölçeğine etkisi konusunda, ikinci bölümde belirtildiği gibi, çok farklı görüşler bulunmaktadır. Aslında fabrika ölçeği, ekonomik parti büyüklükleri, dolayısıyla, küçük ölçeğin rekabet gücü çeşitli sektörlerin üretim özelliklerine ve talep yapısına özgü olarak belirlenmektedir. Örneğin, kimya sanayiinde yeni teknolojilerle çok daha verimli kılınmış yeni fabrikaların hepsi daha büyük kapasitelere sahiptir (Stiglitz, 1987). Ayrıca, her ne kadar çok, farklı büyüklüklerde ve çeşitte model üretilirse üretilsin, yine senede 250.000 otomobil, yaklaşık 500.000 televizyon veya video üreten fabrikalardan daha küçükleri verimli olamamaktadır. Hatta ürün tasannu maliyetleri de eklendiğinde, firma ölçeği 2 milyon otomobil üretimini gerekli kılmaktadır (Rhys, 1992). Bu, yeterli düzeylerde iç pazara veya ihracat dahil toplam talep yapısına sahip olmayan GOÜ'de verimli üretim yapılamayacak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, GOÜ'ler için yeni teknolojinin bazı sektörlerde ölçek engelini ortadan kaldırması söz konusu değildir. Bu yüzden, ülkemizde de çok genel sanayileşme modellerinin benimsenmesi yerine, her sektörün teknolojik gelişme eğilimlerine göre sektörel stratejiler saptanması büyük önem taşımaktadır. GOÜ açısından gözden kaçırılmaması gereken bir gelişme de, 1980'lerden bu yana mevcut ekonomik belirsizliklerle başetmenin bir yolu olarak firmaların rekabet güçlerini korumak ya da arttırmak amacıyla stratejik işbirliğine gitmeye başlamış olmalandır. Ezeli rakip olarak bilinen büyük firmalar hatta çokuluslu şirketlerin arasında, özellikle en dinamik ve bilgi-yoğun sektörlerde giderek artan bir biçimde teknolojik işbirliği anlaşmaları yapılmaktadır (Mytelka, 1991). Buradaki amaç, artan rekabet ve astronomik düzeylere varan Ar-ge harcamalannın yarattığı baskı karşısında firmaların sahip oldukları ileri teknolojinin kendilerine sağladığı avantajları kurulan ittifaklarla ortaklaşa koruak, teknolojik değişiklikler yaratmak, standartlan belirlemede ortak hareket etmektir. Dolayısıyla, stratejik ortaklıklar daha önce de görülen firma evliliklerinden farklıdır. Çünkü burada bir pazara girebilmek, pazar paylannı büyütmek ve birlikte üretim hedeflenmemekte, bilgi/ teknoloji üretmenin masraflarını, risklerini ve belirsizliklerini paylaşmak asıl motivasyonu oluşturmaktadır. Özellikle telekomünikasyon, elektronik gibi sektörlerde rekabet gücü oluşturmak ve korumak üzere oluşturulan stratejik ortaklıklarda ülke devletlerinin büyük rol üstlendiği görülmektedir (Mytelka, 1991, s.5). Bu oluşumun bilgi-yoğun sektörlerde firma ölçek ekonomilerini daha da büyüteceği ve 1980'lerde uluslararası pazarlarda basan kazanmış küçük ölçekli firmalara hayat hakkı tanımayacağı açıkça görülebilmektedir. Bu önemli gelişme GOÜ'i giderek bölgesel pazarlara ve bölgesel işbirliğine yöneltmektedir. Özellikle firmalar arası teknolojik işbirliğine gitmek, tek ülke içinde rasyonel olmayan üretimlerin yapılabilmesini, mevcut kaynakların paylaşılabilmesini ve ölçek ekonomilerinden faydalanabilmeyi mümkün kılmaktadır. Bu yolla, GOÜler teknolojik işbirliği içinde ortak bir finansman ile indirek ma-

186

liyetleri paylaşabilecek, ortak Ar-ge çalışmaları için, araç-gereç ve kalifiye elemanlan biraraya getirerek, GOÜ'in en önemli hedefi olan teknoloji üretmeyi başarabileceklerdir. Türkiye'nin de Karadeniz Ekonomik İşbirliğini, Türki Cumhuriyetlerle ve Ortadoğu ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerini bir de bu gözle değerlendirmesi ülkemize büyük avantajlar sağlayacaktır.

KAYNAKLAR Acs, Z.J., Audretsch, D.B., ve Carlsson, B., "Flexibility, Plant Size and Industrial Restructuring", Acs, Z.D. ve Audretsch (Eds), The Economics of Small Firms, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990. Alcorta, L., The Impact of New Technologies on Scale in Manufacturing Industry: Issues and Evidence, UNU/ INTECH VVorking Paper No.5, June 1992. Ansal, H., "International Competitiveness and Industrial Policy: The Turkish Experience in Textile and Truck Manufacturing Industries", F.Şenses (Ed), Recent Industrialization Experience of Turkey içinde, Greenvvood Press, London, 1993 (yayında). Bain, J.S., Barriers to New Competition, Harvard University Press, 1956. Belussi, F., "Benetton: Information Technology in Production and Distribution A case Study of the Innovative Potential of Traditional Sectors', SPRU Occasional Paper Series, No.25,1987. Carlsson, B., "The Evolution of Manufacturing Technology and Its Impact on Industrial Structure: An International Study", Small Business Economics, V.1,1989a. Carlson, B., "Flexility and Theory of the Firm", International Journal of Industrial Organization, 7, 1989b. Ernst, D., "Automation and the Worldwide Restructuring of the Electronics Industry; Strategic Implications for Developing Countries", World Development, Vol. 13, No.3,1985. Ferguson, C, "From the People Who Brought You Vodoo Economics", Harvard Business Revievv, May-June, 1988. Hoffman, K. ve Rush, H., Micro-Electronics and Clothing. The Impact of technical Change on a Global Industry, Prager, 1988. Jacobsson S., "Technical Change and Industrial Policy: The Case of Computer Numerically Controlled Lathes in Argentina, Korea and Taivvan", VVorld Development, Vol. 13, No.3,1985. Kaplinsky, R. ve Hoffman, K., Driving Force, London, Westview Press, 1988. Kaplinsky, R., The Economies of Samll, Appropriate Technology International, 1990. Kline, S. ve Rosenberg, N., "An Overviej of Innovation", in (ed.) Landau, R. ve N.Rosenberg, The Positive Sum Strategy, National Academy Press, 1986. McGrath, M. E. ve Hoole, R. W., "Manufacturing's New Economies of Scale", Harvard Business Reviej, May June 1992. Mody, A., Suri, R. ve Sanders, J., "Keeping Face with Change: Organizational and Technological Imperatives", VVorld Development, V. 20, N.12, 1992. Mytelka, L K., Strategic Partnerships: States, Firms and International Competition, London, 1991. OECD-Organization of Economy and Development-Background Report Concluding the Technology/Economy Programme, Council at Ministerial Level, Paris, 1991. Panzar, J.C. ve VVillig, R.D., "Economies of Scale in Multi-Output Production", Ûuarterly Journal of Economics, V.91,1977. i I,
r

/ '

! f >'

; / ''
i

187

Perez, C, "Microelectronics, Long VVaves and VVorld Structural Change; Mew Perspectives for Developing Countries", VVorld Development, Vol. 13, No.3,1985, s.452. Piore, M.J. ve Sabel, C.F., The Second Industrial Divide, New York, 1984. Pratten, C.F., Economies of Scale in Manufacturing, University of Cambridge Department of Applied Economics Occasional Papers: 28, Cambridge University Press, 1971. Pratten, C.F., The Competith/eness of Small Firms, University of Cambridge Department of Applied Economics Occasional Papers: 57, Cambridge University Press, 1991. Rhys, D.G., "Economic Changes in the Motor Industry: Realhy and Myth", Mimeo, Cardiff Business School, University of Wales, 1992. Schonberger, R.J., Japanese Manufacturing Techniques, New York, Free Press, 1982. Stiglitz, J., "On the Microeconomics of Technical Progress", Katz, J. (Ed), Technology Generation in Latin American Industries içinde, London, Macmillan, 1987. Tayler, P., The Development of the Theory of Economies of Scale, Warwick Papers in Management, N.2 October, 1986. UNCTC - Birleşmiş Milletler Çokuluslu Şirketler Merkezi-United Nations Commission on Transnational Corporations (UNCTC), Transnational Corporations in VVorld Development: Fifth Sun/ey, New York: United Nations, 1988. VVomack, J.P., Jones, D., ve Ross, D., The Machine That Changed the VVorld, Ravvson Associates, 1990.

188

1.KÜRESEL REKABETİN MİKRO MODELLENMESİNDE M. Melih BAŞ MPM İstanbul Bölge Müdürlüğü ÖZET Bu bildiride. I ' I j MICRO MODELLING OF GLOBAL COMPETITION: PORTER MODEL AND İTS EC VERSION (DUDLEY MODEL) ". f ' I . Melih BAŞ National Productivity Center SUMMARY • I /• in this paper. î. PORTER MODELİ VE AT UYARLAMASI (DUDLEY MODELİ) DR. the practicability of The Porter Model (valua chain analysis)which is very popular in the strategic competitiveness literatüre and its EC version (Dudley model) for Turkish companies are discussed.The Practicability For Turkish Companies - Dr. 189 . küresel rekabet ışığında firma bazında stratejik rekabet gücü analizi konusundaki yazında geniş bir ilgi gören Porter Modeli (Value Chain Analysis) ve bunun ATye uyarlaması olan Dudley Modeli ele alınacak ve Türkiye'de kurulu ve kurulabilecek şirketler açısından modelin uygulanabilirliği ve uyarlanabilirliği tartışılmaktadır. İ.

Alman ve Amerikalı var. Edzard Reuter (Daimler Benz Başkanı) Bir başka küresel şirket olan Aslan Brovvn Boveri (ABD)'yi ele aldığımızda Yönetim Kurulu'nun 12 üyesi arasında İsveçli.KÜRESEL REKABETİN MİKRO MODELLENMESİNDE M. küresel şirket. uluslararası ya da çokuluslu teriminden farkını bir küresel şirketin tepe yöneticisinin aşağıdaki sözleri çok iyi vurgulamaktadır (18).. ilaç vbg. girişimcileriz.ABB'nin önceliklerinden biri küresel yönetici yarafihakür. Doğu Almanya'da kar görürsek yaünm yaparız. Küresel pazarın ana özelliği talebin (tüketicilerin istek ve beğenilerinin) küreselleşmesidir. Milliyetini tümüyle unutan. Yönetim Kurulunun birçok üyesi Zürih dışında yaşıyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde yönetim kurulu toplantıları yapıyorlar. uluslararası (international) ve çokuluslu (multinational) terimleri yerine bütün dünyayı kapsayan bir uluslarüstülük (supranational) anlamında "küresel (global)" terimi kullanılagelmektedir.(l 1) Küresel şirketlerin faaliyet gösterdiği küresel pazar ise. Siyasetçiler gibi davranamayız. Melih BAŞ MPM İstanbul Bölge Müdürlüğü GİRİŞ : Küresel Rekabetin Ana Çizgileri Gerek mühendislik gerekse de iktisat ve işletme alanlarındaki kitap. Başkan P. Küresel şirket terimi. Levitt'e göre çokuluslu şirket (ÇUŞ). makale vbg. ilk kez ABD'li yazar Theodore Levitt tarafından yapılmıştır. yazılı ürünlerde. I. durumundan etkilendiği bir pazar olarak tanımlanabilmekte. Yöneticileri onların olmak istediklerinden daha fazla "küresel" yapamayacağımızın ayırdındayız. 190 .. vazgeçen insanlara sahip olamıyacağımızı biliyoruz. birçok ülkede faaliyet gösterir ve ürünlerin ve faaliyetlerini her ülkeye göreli olarak büyük farklar taşıyan maliyetlerine ayarlarken. sektörler örnek olarak verilmektedir. PORTER MODELİ VE AT UYARLAMASI (DUDLEY MODELİ) DR. . bir şirketin herhangi bir ülkedeki rekabet gücünün diğer ülkelerdeki rekabet gücünden. Barnevik bir söyleşide şöyle söylüyor (19): . Uluslariistü teriminin. İsviçreli. telekomünikasyon..Biz milliyetçi ya da milliyetçilik öncüleri değiliz. sanki dünya (ya da onun ana bölgeleri) tek bir pazarmış gibi göreli olarak çok düşük maliyet farkları ile ve önemli ölçüde sabitlik taşıyan biçimde faaliyette bulunmakta ve her yerde aynı şeyleri aynı biçimde satmaktadır.

inançlar ve kültürün küreselleşmesi. S-8: Değerler. günümüzde şirketlerin.(l).Bu özellik.Barrell. S-5: Çalışma yaşamı kalitesinin aktarılması. S-9: Gelecek için eğitim (süper beyinlerin yetiştirilmesi) i 'j >/ '< • / Teknolojik dinamikler arasında ise şunlar yer almaktadır: T-l: Sıkıcı ve ağır işlerin tasfiyesi. S-4: Küresel refah anlayışının geliştirilmesi. P. S-7: Cinsel ve ırksal aynmcılığın yerini uyuma bırakması. "CForces: The 35 Global Forces Restructing Our Future (K. Coca-Cola vba. Bunların içinde Frank Feather adlı yazar. İşletmelerdeki böyle bir küreselleşmeye iten dinamiklerin neler olduğu konusunda.Toffler. 191 / .) birçoğu aynı olan maddeler sıralanmaktadır.Drucker vb. aile şirketi bile olsalar "küresel olmak ya da olmamak" sorusunu sormak zorunda olduklarını söylemekte. S-2: Yarınların gereksinmesinin bugün tüketilmediği bir sürdürülebilir kalkınma politikası izlenmesi. küresel marka olayını ortaya çıkarmaktadır (Benetton. •i . Şöyle ki: S Grubu: Sosyal dinamikler T Grubu : Teknolojik dinamikler E Grubu : Ekonomik dinamikler P Grubu : Politik dinamikler Sosyal dinamikler olarak şunlar belirtilmektedir: S-l: Küresel nüfusun dengeli. daha küçük ve sesin algılanmasına dayalı aletlerin geliştirilmesi.) (10) A. Nike. istikrarlı bir duruma kavuşturulması. Barrell. S-6: Megapol denilen dev kentler halinde kentleşme. S-3: Temiz bir çevrede yaşama isteği. çeşitli gelecekçi yani "futurist" yazarlarca (A. T-4: Elektronik bilgi işlem teknolojisinde daha kuvvetli. bir şirketin küreselleşirken göz önüne alması gereken önemli hususları aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: Kültürel farklılıklar / Mevzuat farklılıkları / Çevresel hususlar / Muhasebe-finans-vergi uygulamalan / İnsan kaynaklarıyla ilgili hususlar / Şirketin büyüme isteği ve olanaklan. T-3: Bilgi ve teknolojinin uluslarötesi paylaşımı. Güçleri: Geleceğimizi Yeniden Yapılandıran 35 Küresel Güç)" adlı yapıtında bu dinamikleri dört öbeğe ayırmaktadır (7). küresel rekabet döneminde bunun dışında kalmanın olanaklı olmadığını vurgulamaktadır. T-2: Verimlilik (kaynaklann etken kullanımı ve çıktılarda etkililik sağlanması) odaklı çalışma.

Yukarıda sayılan otuzbeş küresel dinamiğin etkisiyle. E-l: Atlantik'te günbatımı. sermaye. B-6: Kaynaklar açısından kendi kendine yeterliliğin garanti edilmesi. P-3: SSCB'deki parçalanma sonucu ortaya çıkan devletler arasındaki çatışmalar. BAŞ 1991 a) Bundan sonraki bölümde. mikrocip.) yayılması ve gelişmesi. Pasifik'te gündoğumu. E-7: Gezegenin ekolojik restorasyonu. işletme yönetimine küreselleşme açısından bakılacaktır. Ekonomik dinamikler olarak aşağıdakiler belirtilmektedir . E-3: Küreselleşen iş dünyasındaki iş döngüsünün (business cvcle) 2000'li yılların başında yükselme eğilimine girmesi. P-9: Küreselleşmiş yönetimin ortaya çıkması. E-2: Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin sanayileşmesi. T-6: Japonların teknolojik liderliği (özellikle. biyoteknoloji.T-5: Bilginin anında dünya tarafından kullanılabilmesini sağlayan gereçlerin (uydu. (Emek ve girişimci faktörlerindeki küreselleşme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. E-S: Küresel enerji açıklarının ortadan kaldırılması. T-7: Yüksek teknoloji alanındaki eski liderlerin geri plana düşmesi ve yenilerinin öne çıkması. emek. E-4: Gezegensel bilgi ekonomisinin oluşturulması. E-9: Askeri harcamalara ayrılan fonun sosyo-ekonomik harcamalara kaydırılması. yazılım gibi alanlarda). elektronik posta mobil telefon vbg. P-7: Üçüncü Dünya'daki dayanışma P-8: Katılımcı demokrasinin yaygınlaşması. 192 . T-8: Bilgi açısından zengin bir toplumun oluşması. hem işletmelerin bir örgüt olarak hem de üretimin faktörleri olarak. P-2: ABD'nin yaşadığı bunalım ve yeniden yapılanma gereksinimi. P-6: Çin'deki modernleşme. Politik dinamikler kapsamında ise aşağıdakiler sayılmaktadır: P-l: Gezegenin silahsızlaştırılması. iktisadi dizge (sistem) "içsel ilişkileri barındıran tek bir organizma" niteliği kazanma sürecindedir. E-8: Kapitalizmin ve sosyalizmin yeniden biçimlenmesi. P-4: Avrupa'nın bütünleşmesi (AT + EFTA + Doğu Avrupa) P-5: Japonların küresel bir nitelik kazanmaları. doğa ve girişimcinin nasibini almamaları olanaklı değildir. Bu süreçte.

Küreselleşme nedeniyle fiyat ve kalite rekabeti artmaktadır. küresel şirketler için bir ana ilke olmuştur. Kanada ve Avustralya'da aylardır durgunluk hüküm sürmektedir. Hatta işveren kanadının temsilcisi TOBB ve bazı akademisyenler gerilemeden söz etmektedirler. Küresel büyüme sırasında. şirket birleşmeleri de bu süreci hızlandırmaktadır. Diğer yandan Fransa'da şirket tasfiyeleri ve işsizlik artarken. küresel düşünmekle birlikte. Bu küreselleşme süreci. Küresel Rekabetin Firma Stratejik Yönetimine Etkisi i Günümüzde iktisadi sistemin uluslararası niteliği yerini uluslarüstü (supranational) niteliğe bırakmıştır. Bu olumsuz durumun sıçrama içindeki ABD'nin ihracatını da olumsuz etkileyerek onu da uzun ve ciddi bir durgunluk içine sokabileceği söylenmektedir. Gelişmelere daha yakından baktığımızda şunları görüyoruz : * Tüketicilerin gereksinim ve davranışlanndaki homojenlik artmakta. iktisadi araştırmalar. şirket satın alma ve ele geçirmeler gibi konular ön plana çıkmaktadır. İngiltere. Küresel Düşünüp Yerel Davranma İlkesi. transfer fiyatlaması hususlan göz önüne alınmalıdır. * Faaliyetlere ilişkin yaygın ağın koordinasyonunu kolaylaştırıcı teknolojik gelişmeler hızla artmaktadır. üretim odaklı salt teknik bir kavram olmaktan çıkmış. / f ' j . Hatta bu nedenle "küryerel şirket (glocal company)" terimi bile üretilmiştir. İktisadi sistemdeki bu gelişme karşısında çokuluslu şirketler yerlerini dünya pazarı için ürettiği aym küresel (global) ürünlerini her yerde aynı biçimde satan küresel şirketlere bırakmakta. Pazarın istediğini anında sunabilecek bir üretim ve pazarlama organizasyonuna sahip olmak için. elektronik ve bankacılık gibi birçok sanayi ve hizmet kesiminde gözlenmektedir. Ayrıca ATnin 1992 hedefi hakkında ciddi kuşkular doğmuştur. fonksiyonlarında da uygulanabilir bir içerik kazanmıştır. uluslararası risk yönetimi. Söz gelimi. esnek üretim sistemi ve bununla koordineli bir esnek pazarlama uygulamasına geçilmiştir. büyümenin gelişme içeriğini taşımazsa sağlıksız bir genişleme olacağıdır. teknoloji transferi ve ortak girişimler (joint venture). finansman vb. ayrıca küresel ölçeklerde merkezileşmiş biçimde örgüüenmekte. * Talebin küreselleşmişini destekleyen genel iktisadi koşullar mevcut. Bu büyümenin finansmanında. nasıl bir işletme politikası izlenmesi gerektiği sorusuna verilebilecek yanıtın ge ^1 kapsamı şöyle olabilir: * İşletmeler. Yukarıda ana hatlarıyla görünüm verilmeye çalışılan günümüz iş dünyasında. stratejik dayanışma (strategic alliance). vergi kolaylıkları. durgunluk dalgasının dünyayı sarstığını göstermektedir. Türkiye'de ise yaşanmakta olan durgunluk kronik enflasyonla bütünleşmiş haldedir. Küryerel şirket. pratikteki faaliyetlerinde ulusal sektör politikası gibi yerel hususları da dikkate alarak hareket eden şirkettir. Almanya'da yeniden birleşmenin maliyeti denetimden çıkınca büyüme yavaşlamıştır. ' I 193 .1. artık küresel düşünüp yerel davranmalı ve tüm işletme fonksiyonlanndaki stratejilerinde esneklik ve yenilik ilkelerine esneklik mutlaka yer vermelidirler. * Şirketler küresel düşünüp yöresel davranmakta. Diğer yandan yenilik. İşletmelerin nihai amacı olan karın azamileştirilmesi yerini işletmeI ' j /• ı . Japonya'da tüketim harcamaları ve şirket karları düşüş göstermekte. teşebbüsün pazarlama. Rekabetin can damarları esneklik ve yenilik olmuştur. Bu evredeki en önemli konu. İtalya ve İspanya'da da durum pek farklı değildir. her türlü fon olanakları. Bir yandan.

Verimlilik kazançlarının paylaşımı mutlaka benimsenmelidir. finans kurumları. Sıfır hatayla ve gerek tedarik gerekse de. * Uygulanacak strateji mutlaka pazara yönelik bir temele dayanmalı: fabrika otomasyonu bağlamında esnek üretim sistemleri.nin piyasa değerinin azamileşürilmesine bırakmıştır. Toplam bakım yönetimi de keza önem kazanmıştır.Porter'e göre dünya ölçeğindeki iş dünyasında rekabetin küreselleşmesi ayrıksı bir durum olmaktan çıkıp genel bir durum haline gelmiştir. yasal düzenlemeler ve daha birçok nedenden dolayı birçok sanayide rekabet küresel bir kapsam kazanmıştır. * Gelişen çalışma yaşamının kalitesi düşüncesi ışığında iş görenlerin kaliteli bir çevrede çalışmaları ve işletme faaliyetlerinin her aşamasında katılımları kalite çemberleri gibi tekniklerle sağlanmalı. bilgisayar destekli tasarım ve imalat gibi uygulamalara mutlaka geçilmelidir. endüstriler. Söz gelimi. temiz teknoloji kullanımı. üretim süreci açısından stoksuz çalışmak rekabetin önemli boyutları olmuştur. kalite. teknoloji. yenilik. Ayrıca bu işlem karar destek sistemleri veya uzman sistemler ile yapılmalıdır. çalışma yaşamının kalitesi. geriye kazanma konularına özel önem vermelidirler. standart maliyet sistemi yerine ABD'de geliştirilen "faaliyet bazlı maliyetleme" veya Japonya'da geliştirilen "hedef maliyetleme" gibi daha ileri tekniklerin benimsenmesi. * İşletmeler toplumsal sorumluluk ilkesi ışığında satınalmadan pazarlamaya dek uzanan Winter modeli gibi bir çevre kirliliği iç denetim modeli kurmalı. * İşletmenin finansmanı için kullanılabilecek kaynak türleri çoğalmıştır. tedarikten başlayıp pazarın içinde bile devam etmelidir. Durgunluk dönemlerinde "tekrar büyümek için küçülmek" biçimindeki stratejinin uygulanabileceği unutulmamalıdır. atıkların arıtımı. Toplam kalite yaklaşımı benimsenerek kalite kontrolü. Ancak vurgulanması gerekli önemli bir husus. bdtün firmalar. Başka bir deyişle işletmenin amacı yaptığı faaliyetlerle paydaşların servetini artırmak olarak görülmektedir. 3. diğer yandan akışkanlığı korumak için factoring gibi tekniklere önem vermek gerekmektedir. * İşletme politikasında odak noktasına müşteri yerleştirilmeli. yönetici. Bir yandan esneklik ve yeniliği izlemek için finansal kiralama gibi uygulamalara. bir işletme çıktısı olan çevre kirliliği maliyetlerinin kaydı ve enflasyon muhasebesi önem kazanmıştır. verimlilik. Giderek artan belirsizlik bağlamında döviz ve faiz risklerinin yönetimi önem kazanmıştır. Küreselleşme bağlamında işgörenlerin istihdamı da aynı özelliği kazanmaktadır. çevresel etki değerlemesi. pazar payı vb. devlet. * İşletme başarısının analizinde hem nicel hem de nitel göstergeler kullanılmalıdır. * Uluslararası muhasebe standartlarına uygun bir muhasebe düzeni. ülkeler ve bölgeler için genel geçer doğru bir tek küresel rekabet 194 . Bu amacın yolu da işletmeyle ilgili tüm taraflan (işçi. işçilerin şirket ortağı yapılmasına yönelik ESOP gibi uygulamalar göz önünde bulundurularak işgören verimliliği artırılmalıdır. teknoloji itimli yenilik ile pazar çekimli yenilik arasında bir denge kurulmalıdır. Porter Modeli ve AT Uyarlaması (Dudley Modeli'ne Genel Bir Bakış Küresel rekabet konusunda ABD'nin en önde gelen yazarı Michael E. ortaklar vb.) ilgilendiren bir çıktı ifadesi olan katma değeri artırmaktan geçmektedir. Çünkü. Küreselleşen pazarda herbir noktadaki durum diğer bir noktadaki durumu etkilemekte olduğundan pazarlamada esneklik ve küresel gereksinimlere yönelik küresel ürünleri sunmak için gerekli örgütlenme kaçınılmaz olmuştur. tüketici gereksinimleri. karlılık.

1. Şirketler tedarik-üretim-pazarlama zinciri bağlamında stratejik modellemelerini buna göre belirlemelidirler. Kot kumaşının üretimi aşağı yukarı 4 ana firmanın elindeydi ve hiçbir küçük firma onlar için önemli değildi. Endüstriye girmek için gereken şeyler topu topu biraz donanım. Başka bir deyişle kot . Endüstriye giriş engellerinin çok düşük düzeyde olması yüz kadar rakip küçük işletmenin bu endüstriye girmesine yol açmıştır.Şekil-1) Porter'ın modelinde şekilde görüldüğü gibi endüstriyel rekabet bir dizge yaklaşımı içinde ele alınmıştır. Kot bezinden giysi üreten malar ya onların fiyatlarını kabul edeceklerdi ya da bu işi bırakacaklardır. Avrupa Ekonomik Sahası olarak üç kutuplu bir bloklaşmaya gitmektedir. M. f ' fir- j 195 . Bu blokların dışında alternatif ya da marjinal bloklar (Karadeniz Ekonomik İşbirliği vb. / f '. j / .E. Daha ötesi bu küçük firmaların. boş bir ambar ve bir miktar göreli olarak düşük deneyimli işgücü idi.1. i Örnek: Porter Endüstriyel Rekabet Modeli'nin ABD Kot Giyim Sanayiinde Uygulaması: E. Küreselleşme bağlamındaki en önemli değişten olan esneklik modelde özel bir yer ve önem almamıştır. Porter'ın Endüstriyel Rekabet Modeli ve Firma Değer Zinciri Analizi İlgili yazında birçok değerleme çizelgesi formatı geliştirilmiş ise de Porter daha yapısal bir teknik ortaya koymuştur.stratejisinin olamıyacağıdır. Bergsma adlı yazar. (Bkz. Bu bloklar içinde ve arasında çelişkiler ve uzlaşmalar süregelmektedir. Diğer yandan küresel sanayilerde esneklik olgusunun ön plana çıkması ile küçük ve orta boy işletmelerin rekabet avantajı önemli hale gelmiştir. Bu yeni rakipler fiyat konusunda müthiş bir rekabet başlattılar. Bu bölümde öncelikle Porter Modeli ve daha sonra onun AT uyarlaması olan Dudley Modeli ele alınacaktır.' / 3. Endüstriyel Rekabet Modeli Porter modelinde endüstriyel analiz için bir endüstride rekabet ve performans açısından beş ana yapısal özellik belirlenmiştir. Porter Modeli'ni ABD Kot Giyim Sanayiinde uygulamıştır.1. Bir yandan alıcılar diğer yandan satıcılar değerlendirilirken endüstriye potansiyel girişler ve ikame ürünler ışığında endüstrideki rekabet derecesi irdelenmektedir. j / ' > \ 3.) da kurulmaya çalışılmaktadır. hammadde fiyatları üzerinde kontrol açısından da bir miktar güçleri vardı. Bu durum endüstriyel yapı bağlamında Şekil-2'de ele alınmıştır.E. Uygulama ana hatları itibariyle şöyledir: 1970lerde ABD Kot sanayiindeki Wrangler markası ile üretim yapan Levi Strauss ve Blue Bell firması dışındaki birçok firma çok düşük karlar sağladılar. Bu model kullanılarak yapılacak bir analizde pazar ya da pazarların özgül durumları başka bir deyişle yapısal ve niteliksel özellikleri üzerinde mutlaka durulmalıdır. Dünyamız şu sırada ABD odaklı Kuzey Amerika Ticaret Bölgesi. Modele yöneltebileceğimiz olumsuz bir eleştiri günümüz işletmecilik dünyasında ölçek ekonomilerinin artık yerini sinerjiye bıraktığı gerçeğidir. Japonya odaklı Asya Ticaret Bölgesi.

Porter (1986) POTANSİYEL GİRİŞLER * * * * * ölçek ekonomi I er i Mal i vet avanta iı ve olanakları Marka ima i ı Da3ıt im olanakları Siyasi poli tikalar Tehdi 11 er i ENDÜSTRİ Satıcılarin Pazar I ık Gücü * * * * * * Rekabet Derecesi Rakiplerin Sayısı Endüstrinin Büyümesi Sermaye Yoğunluğu Ürün farklılaştırılması Endüstriden Çıkış Engelleri ikame Tehdit I er i ALICILAR Müşter ilerin * Alıcıların Yoğunluğu * Satıcılarin Sayısı Pazar! ık * Mal i yet değiştirme Gücü Olanakları * ikame ürünleri * Geriye Doğru Entegre Tehditleri Yeni Giriş SATICILAR * Satıcıların Yoğunluğu * Al ıcılarin Sayısı * Maliyetleri Değiştirme Olanakları * Hammaddelerde ikame Olanakları * ileriye Doğru Entegre Tehdi 11 er i « ürün ve Hizmetlerin İKAMELER * işlevsel Benzer Iik * Fiyat/Performans Eğilimi * ikame ürünlerin Varlığı .SEKİL 1.E. Porter'ın Endüstriyel Rekabet Modeli Kaynak: M.

"Ölçek ekonomilerinden yararlanma olanağının hatırı savı Iır ölçüde olması .Bergsma (1983) SDOT ikame ürünler Pantolonlar Kot Kumaşı Satıcılarının Pazarlık Gücü .Yoğunlaşmış Sanayii .Düşük sermaye maliyeti .Birkaç temel imalatçı Müşterilerin Pazarlık Gücü .SEKİL 2: ABD Kot Giyim Sanayiinin Yapısı Kaynak: Ennlus E.Birkaç temel mağaza z inci rindeki yoğunlaşma Nerede Naşı I Giriş ve Cıkıs Enqelleri .

eğitim. Bu firma reklama ağırlık veren ve kot giysisi model tasarımını uygulayan bir çizgi izliyordu. (ii) Destek Faaliyetleri Tedarik : tik madde ve malzemeler. ABD'de satılan kot giysilerin büyük bölümü büyük mağaza zinciri niteliğindeki alıcılar tarafından satın alınmaktaydı. satış artırma çabalarının programlanması. onarım. aksi halde bu alıcılar bu fiyata razı olan satıcıları kolayca bulabilmekteydiler. Özetle Jordache öyle bir strateji geliştirdi ki endüstriyi çevreleyen yapısal güçlerin birçoğunun kendine zararsız hale getirdi ve kendisine rekabet avantajı sağladı. Diğer yandan. basım. kolaylık tesisleri. sipariş işlemeleri ve programlaması. Bunun sonucu olarak küçük imalatçılar alıcıların ödemeye istekli oldukları fiyattan satmak zorundaydılar.bezini piyasaya sunan firmalar yüksek bir pazarlık gücüne sahiplerdi. Bu sırada Jordache adlı firma ortaya çıktı. Hizmetler : Ürünün değerinin satıştan sonra da sürdürülmesi veya artırılması için ürünü çalışır hale getirme.1. Bitmiş malların depolanması. teslim alma. birleştirme. sipariş. İç Lojistik : Stok kontrol. Bu firma güçlü bir tüketici tercihi yaratarak fiyatları kendi koymaya ve belirlemeye başladı.2. pazar kanallarının seçimi. yedek parça tedariki ve ürün ayarlaması. bitmiş malların araçlara yükleme-dağıtım ve teslimi. (ti) Destek Faaliyetleri Bu faaliyetler temel faaliyetlerde sürekliliğin sağlanması için yapılan girdi tedariki ve altyapı faaliyetleridir. araç programlaması. bu model tasarımındaki isim endüstriye giriş açısından önemli bir engel oluşturdu. Porter bu dokuz faaliyeti iki ana tip olarak sınıfiamıştır: (i) Temel (Birincil) Faaliyetler Bu faaliyetler mal ve hizmetlerin fiziksel olarak üretilmesine. Firma Değer Zinciri Analizi Porter değer zinciri analizinde firmanın faaliyetlerinin kategorileştirilerek gösteriminde sistematik bir yaklaşım kullanmıştır. 3. donanım bakımı. Her bir kategoride endüstrinin özelliğine ve firmanın stratejisine göre çeşitli sayıda farklı faaliyetler sözkonusu olabilir. paketleme. Bu temel ve destek faaliyetlere daha yakından bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: (i) Temel Faaliyetler Dış Lojistik. Firmanın faaliyetleri dokuz gruba ayrılmaktadır. Girdileri Çıktıya Dönüştürme (Üretim) Faaliyetleri : Makinalarda işleme. alıcılara pazarlanmasına ve satış sonrası hizmetlere ilişkin faaliyetlerdir. test etme. bulundurma ve depolama. zaman ve miktarda uygun fiyattan sunma amacıyla fiyatlama. Pazarlama ve Satış : Ürünlerin alıcılara uygun yer. satıcılara iadeler. ara girdiler ve diğer taşınır ve taşınmaz varlıkların satın 198 .

s. Teknolojik A-G: Teknik bilgi. dakron.Bşk. teflon. Du Pont şirketinin başarı sürecindeki diğer adımı üretime odaklanmak oldu. finans. Ancak tekel konumundaki şirketler. yönetim geliştirme. İnsan Kaynaklan Yönetimi : Seçme ve işe alma. yeni ürünlerin icadı. yatay. hukuki ve bürokratik makamlarla ilişkiler. Dudley "1992 Tek Pazar İçin Stratejiler" adlı yapıtında Şekil 5'te verilen tek Pazar için bir strateji şeması geliştirmiştir. ABD hükümetinin 1950 ve adardaki anti-tekel mevzuatlanyla karşılaştılar tabii ki Du Pont da. muhasebe. Örnek: Porter Değer Zinciri Analizi'nin Du Pont Şirketine Uygulanması (8) Du Pont şirketinin başarı formülü. naylon. Teknoloji yatırımları.alınması. asetat. tesislerin ülke dışında yerleştirilmesi gibi önlemler aracılığıyla düşük maliyet avantajını elde eden ve bir teknoloji firması haline gelen Du Pont şirketi Şekil 4'te de görüldüğü gibi pazarlama ve satış kapasitesini arttırma konusuna önem verme gereksinmesi ile karşı karşıyadır. patent hakkı alma. Du Pont şirketinin icatları ev ekonomisi söz dağarcığına girebiliyor ve birçoğu plastik veya polimerik ürünlerdi. Bu faaliyetler arasında maliyet ve etkililik açısından dikey. Dudley Modeli ı AT ile ilgili büyük hacimli literatürde hukuk ve ekonomi disiplinlerine ilişkin çalışmalann yoğunluğuna karşılık işletmecilik disiplinleri açısından yapılmış çalışmalann sayısı çok fazla değildir." j / 'j // / ' i < 3. mylar'dır. öğrenme eğrisi tekniğini kullanma. her ürünü bekleyen bir pazara tekelci fiyatlarla satmak. Du Pont'un YöaKur. Firmanın Altyapısı : Genel yönetim. Küreselleşme Bağlamında AT'ye Bakış ve J. çapraz yani tüm yönlerde sistematik bir ilişki mevcuttur. Mr.1993. yüksek kaliteli ve güvenilir biçimde üretmek.2. Edgar Wollard'ın 1993 Temmuz'unda şirketin pay senetlerinin ilk altı aylık getirişinin beklenenin altında olması üzerine söylediği şeyler de bu analizi doğruluyor (Financial Times. temel pazarlarımızda fiyat baskısı ve beri yandan aşın kapasite sorunumuz var. ödüllendirme. (Bakınız Şekil 6). işveren-işgören ilişkileri. 14): "Ekonomik faaliyette bir artış olmadıkça iş koşullan aynı güçlük derecesinde kalacak. ölçek ekonomilerini geliştirme. yerleştirme. Yarattığı ürünlerden birkaçı selofan. Bu çalışmalar kapsamında James W. değerlendirme. yükseltme. farklı kısımlar arasında yatay ve dikey birleşme yeteneği. süreçler ve değer zincirinin her bir etkinliği için gerekli olan teknik girdiler. planlama. 29. Dudley'in çabşmalan kayda değer düzeyde çalışmalardır.W. kalite yönetimi. Şekil 3'te gösterilen bu faaliyet kategorilerinden herbiri tüm endüstrilerde mevcut olmakla birlikte farklı endüstrilerde rekabet avantajı açısından farklı önemlere sahiptirler.7. A-G ve yenilik konularına dayalıydı: A-G yatırımları. 199 . Aynca Porter'ın modelini Tek Pazar çerçevesinde revize etmiştir.

E.SFKiL 3: Firmanın Deâer Zinciri Kaynak: M. Porter (1986) Firmanın Altvaoısı insan Kaynakları Yönetimi Destek Faaliyetler i Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Tedar ik Gi rdi ler i Dış Lo i i s t i k C ı k t ı v a Dönüştürme Süreci (Faaliyetler i} Pazar I ama ve Lo i i s t i k Satış ıc Hizmetler (Sat ıs Sonrası} Temel (Birincil) Faaliyetler .

Mikro Güçlükler Bu güçlük. Porter modelini sözü edilen alternatif blok arayışları bağlamında çeşitleme gereksinimi olduğudur. Bunlar şekilde görüldüğü gibi. şirketlerin stratejik rekabet analizinde farklı pazarlar için farklı modeller geliştirmeleri. * Finansal hizmetlerin geliştirilerek kredi maliyetlerinin düşürülmesi. Bu altı faktör tüm endüstri kapsamında yapısal değişiklikler oluşturacak sonuçsal etkilere sahiptir. Şirketlerin bu konuda istemleri geliştikçe henüz ortalıkta görünmeyen (ABD'de bolca bulunan) sektör analistleri de ortaya çıkacaktır. büyük boyutlu araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi gibi konularda işbirliğinin düzenlenmesi.2. Türkiye'deki şirketlerde stratejik yönetim alışkanlığı ve geleneğinin olmaması bici- / 201 . Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi çeşitlenmelere uğradı. * Bazı firmalar açısından mevcut olan hükümet koruması veya desteğinin kaldırılması. Gümrük Birliği tartışmaları da bu zayıflığın bir göstergesidir. Makro Güçlükler Daha önce sözü edilen üç bloklu (Asya-Avrupa-Kuzey Amerika) kutuplaşma bağlamında Türkiye makro düzeyde hangi bloka gireceği konusunda net bir çizgiye oturamamıştır. * Döviz kurlarındaki değişimin yarattığı avantaj ya da dezavantaj etkisi.1. sonraları Türk Cumhuriyetleri. Ancak bunun önünde iki tür güçlük vardır. Sımr kontrollerinin kaldırılması. 4. i 4. Birincisi makro düzeyde ikincisi mikro düzeyde olan bu güçlükleri şöyle sıralayabiliriz : il 4. Avrupa Ekonomik Sahası olarak adlandırılan AT+EFTA tümlemine Doğu Avrupa'nın da eklenmesi ile oluşan Avrupa bloku ile Türkiye'nin ilişkileri zayıf niteliktedir. Porter'ın modelinin Tek Pazar açısından gözden geçirilmesi kapsamında altı faktörün eklenmesi gerektiğini söylemiştir. Porter ve Dudley Modellerinin Türkiye'deki Şirketler Açısından Uygulanabilirliği ve Uyarlanabilirliği j / Yukarıdaki bölümlerde ele alınan modellerin Türkiye'deki şirketlere uygulanabilirliği ve uyarlanabilirliği vardır. f ' * Paralel ticarette haksız fiyat rekabeti gibi sorunların ortadan kaldırılması. Dünyanın birçok yerinde bloklar dışı kalan ülkeler gibi Türkiye'de alternatif blok arayışları sürmektedir. Bir zamanlar Ortadoğu olan alternatif arayışı. Bu yasal düzenlemeler topluluk içindeki global rekabeti artırırken topluluk dışına karşı korumacı bir özellik göstermektedir. Coğrafi engeller nedeniyle ABD odaklı Kuzey Amerika (NAFTA) blokuna veya Japonya odaklı Asya blokuna girmesi olanaklı gözükmüyor.Dudley. Tüm bu görünümden çıkan sonuç. * * Yeni pazarlara girişteki riskin azaltılması. Avrupa Topluluğu kapsamında global rekabet olgusuna bakarken odak noktası Avrupa Topluluğu'na ilişkin yasal düzenlemeler olması gerekmektedir. ulaştırmaya ilişkin yasal düzenlemelerde gevşeklik sağlanarak ulaştırma maliyetlerinin düşürülmesi ve böylece mal hareketlerinin teşvik edilmesi.

G çalışması *Küresel ölçekli A . v ü k s e k kaliteli b i l i m adamlarını cezbedivor *En iyi pol imer A . mal i yet i * Dolaysız *En büyük ölçek ikmal ekonomi I er i *En yüksek Ürün fizik kal i te seviyesi *Yüksek miktarda çıktı.S E K İ L 4: Du Pont Ş i r k e t i n i n Değer Zinciri Analizi K a v n a k : M a c e d a (1988) Fi rmanın Al tyapısı insan K a y n a k ları Yönetimi TeknoI o j i Gel ist i rme Du P o n t ' u n p l a s t i k ve m a l z e m e sektöründeki tarihi ve geleneği *BabaerkiI kültür qüvenliqi qaranti e d i v o r . satış ve tekn hizmetlerin birleştirilme *Yoğun süreç geliştirme işb Müşterilerin imalat süreci uyumlu A-G yapı İması * Kal i te imajı Tedar ik *Kali te imajı *Pazarlamanın Du Pont'un diğer stratejik iş bi r imler i ile yatay entegrasyonu * Güçlü satış *Deği şt i rme ekibi garant i si *En iyi müşteri proses eği t imi *En geniş teknik hizmet kapsamı iç Loj istik üret im FaaI i yet I er i Dış Lo j i s t ik Pazar I ama Sat Hizmetler .G teknolojisi *En düşük i Ik madde ve mIz. düşük hata *Yoğun Depo Ağı *Hızlı tesl im garant isi *En ivi eğitim.

ŞEKİL 5: Avrupa Ekonomik Sahasının Oluşması Halinde Stratejik Rekabet Şeması Kaynak: Dudley 1990'dan uyarlanmıştır AT'de Hükümetler Avrupa Tek Senedi Maastricht Anlaşması Topluluk Dışı Etkiler ve Etki IenmeI er Topluluk Karar Organları Ulusal Hükümetlerin Bağımsızlık Sorunları küresel Pazar Etkileri Tek iç Pazar Küresel Alanda Tehdit ve Fırsatlar iç ve Dış iş Çevrelerine Göre Değişim Tek Tek Firmalar Acısından Fırsat ve Tehdi tler Şi rket Stratej ileri: Pazarlama. Kaynak Tedariki. örgütleme. Siyasal — .

Porter'ın Endüstriyel Rekabet Modeli'nin AT'ye uyarlanması (Endüstriyel Yapıya Tek Pazarın Etkisi) Kaynak: Dudley (1990) Yeni Giriş Tehdi 11 er i ikame Tehdi 11 er i Endüstr i ye I Yeniden Yapı I anma Satıcıların Pazar Iık Gücü Endüstr inin Rekabet Durumu Alıcılarin Rekabet Gücü Kredi Ma I i yet I er i ni n Düşürülmesi Paralel Ticaret ışbi rI iği Düzenlemeler i Hükümet Düzen I eme I er i DaIgaI anan Döv i z Kur I arı U l a ş 11rma Mal i y e t l e r inin A z a I 11Iması .E.ŞEKİL 6: M.

Oysa ki çok kaba bir yaklaşımla tam belirlilik haline iş dünyasında hemen hiç rastlanmaz ve belki de bu durumda stratejik bir plana bile gereksinim olmayacaktır. i / Sonuç ve Öneriler / r Bazı makro ve mikro güçlükler olmakla birlikte. Sektör analistliği kurumunun kamunun da desteğiyle ancak özellikle işverenlerin öncülüğü ve talebiyle oluşturulması. Belirsizliğin artması karşısında kullanılabilecek hem sayısal hem sayısal olmayan değişik teknikler mevcuttur. olanlarda da yetersizdir. Ancak bunun için gerekli makro ve mikro önlemler alınmalıdır. Kuşkusuz stratejik yönetim de aynı yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu yanlış algılama. I Mikro temelde alınması gerekli önlemler : * Stratejik yönetimin kavram olarak şirketler tarafından doğru biçimde algılanıp uygulanmaya konulması. Stratejik yönetimin gerektirdiği stratejik yönetim örgütlenmesi şirketlerimizde çoğunlukla mevcut olmayıp. olanlar da yetersizdir. meslek odaları vb. yönetim kavramının yürütme kavramıyla eşanlamlı alınması gibi bir hatadan kaynaklanmaktadır. Stratejik yönetim kültürünün gelişmesi konusunda sanayi-entelliiansiva (Üniversite v&) işbirliğinin gerekli olduğunun ayırdına tüm taraflarca varılması. Makro temelde alınması gerekli önlemler: * * * İş dünyasında yer alan öğelerin (dernekler. örgütleme. daha başka fonksiyonlan da kapsamakla birlikte esas olarak planlama. Stratejik yönetim için gerekli veri ve bilgilerin üretilebilmesi için mutlaka bulunması gereken yönetim bilgi sistemleri (MİS) çoğunlukla bulunmayıp. İşveren kuruluşlannda (TOBB ve birimleri. 1-5 yıl erimli normal dönem stratejik planlan bile yapılmamaktadır. Bu konuda bir başka önemli husus. Gerek hükümetin gerek şirketlerin stratejik uygulamalarında belirsizliği yapay ve gereksiz ölçüde artıran uygulamaların ortadan kaldırılması. Porter ve Dudley modelleri ya da Porter modelinin Türkiye'nin alternatif blok arayışları bağlamındaki çeşitlemeleri kullanılabilir. Körfez Savaşı gibi olağanüstü dönemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bunalım dönemi strateji paketleri gibi ileri uygulamalar bir yana. 205 I . yürütme ve kontrol fonksiyonlarından oluşan bir "bütün"dür. stratejik yönetim kavramının Türk şirketlerinde çoğu aile şirketi geleneğinin ürettiği yöneticilerce yanlış algılanıyor olmasıdır.minde ifade edilebilir. Oysa ki yönetim.) stratejik yönetim için gerekli veri ve bilgi bankalarının hem yurt içi hem yurt dışına yönelik olarak kurulması ve tüm bilgilere "gizli" damgası vurulması alışkanlığının ortadan kaldırılması. Buna neden olarak "belirsizlik" gösterilmektedir. * f * * * Uzun erimli planlama alışkanlığının benimsenmesi. Oysa ki çoğu zaman stratejik performans denetimi göz ardı edilmekte. stratejik planlama ile yetinilmektedir. işveren sendikalan vb.) lobicilik faaliyetleri kapsamına bloklaşma süreci bağlamındaki tercihlerinin abnması ve işlenmesi.

bunalım vb. * Stratejik performans denetiminin stratejik planlamaya ve giderek stratejik yürütmeye yön verecek biçimde örgütlenip yapılması. şirketin stratejik iş birimlerine bölünmesi gibi uygulamaların) yapılması. * Stratejik yönetim amacıyla örgütlenmenin (bu görev tanımıyla bir birim kurulması. Son söz : Stratejik yönetim modellemesi yapmayan bir şirket gideceği limanı bilmeyen gemiye benzer. * Stratejik yönetimin rasyonelitesinin aile şirketi yönetim stiliyle uzlaşmadığının kavranılması.* Şirkete dizge (sistem) yaklaşımıyla bakma.) için çeşitlendirilmesi. 206 . * Gelişmelere içi zihinsel süreçlerde doldurulmamış boş bir kavramı benimseme modasıyla yaklaşma alışkanlığının bırakılması. * Şirkette hem dış bilgi sistemlerinden yararlanma hem de şirket içi yönetim bilgi sistemlerini kurma düşüncesinin hayata geçirilmesi. * Stratejik planlamanın çeşitli zaman uzunlukları ve konjonktürel dönemler (normal. Bu amaçla şirketin vizyon ve misyonuna dayalı stratejilerindeki anahtar alan ve göstergelerin belirlenmesi ve değişen konjonktüre göre gözden geçirilmesi. şirket-sektör-ulusal ekonomi-bölgesel ekonomiuluslararası ya da uluslarüstü ekonomi zincirini dizge-alt dizge mantığıyla ele alma alışkanlığının kazanılması.

78-80. ss. 14. No.69. (1991): "Who is Them?" Harvard Business Review.2 (March-Aprill). Marketing News.M. 18. No. (1983): "The Globalization of Markets". / '. ve J. Prentice-Hall Int.C. Denetim (DENETDE Yayını). Majluf (1991): The Strategy Concept and Process A Pragmatie Approach. 9. V.P. 20. HIGGINS J. 77-88. (1989): G-Forces: The 35 Global Forces Restructuring Our Future.F. FEATHER F.S.i t / KAYNAKÇA BARRELL A. 16 (1986): COmpetition in Global Industries. Not Market Research". ss. 5. 2. 91 -105. DUDLEY J. Ramsden (1991): "The Giobal Brand Age".W. "Denetim (DENETDE Yayını). 92-102. Harvard Business Review.B. 7. New York. Management Today.56. Kogan Page. 5/E.S. The Free Press.77 (Eylül-Ekim).7. 207 . ss. ss. Unpublished paper. (1991): "The Logic of Global Business : An lnterview with ABB's Percy Barnevik". BAŞ İ. Boston. MACEDA E. Harvard Business Review. (1983): "İn Strategic Phase Line Management Needs Business Research.65 (Mayıs). 19. 12. Director Books.6. HAX A. New York. REICH R. (1988): Strategic Analysis: Du Pont Company. The Dryden Press. Inc. 13. Sloan School of Management. ss. Fort VVorth.E. Cambridge. (1991): BuikJing A Global Business. McKENNA J.61. 11. New Jersey.3 (May-June). / j / ' ! I '- . ve R. ve N. V. 6. s. Y. The Free Press. ss. ss. 69.4 (Autumn). New York. (1990): 1992 Strategie* for Single Market. 3 (1991 b) : "iş Dünyasının Görünümü ve İşletme Politikasının Orkestrasyonu". 10.2 (March-April). 15 (1985): COmpetitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 3-5.W. 21-22. VVilliam Morrovv and Company. September. (1991 a): "2000'e Doğru Global Pazardaki istihdamda Globalleşme". 21 January ss. 4 (1992) : "Küreselleşmenin Dinamikleri ve işletme Yönetimi. London. No..W.5. New York. MİT. V. Dünya Gazetesi. TAYLOR W.1991 tarihli nüsha. Y. The Free Press. No. (1991): "Management in the 21 st Century: A Modest ProposaP. BERGSMA E. Harvvard Business School Press. 1. 2/E. 14-17. 8. Vincze (1993): Strategic Management Text and Cases. 4-8. (1980): Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industrie* and Competitors. JONES B. SAM Advanced Management Journal. V.M. LEVITT T. PORTER M. 17 (1990): The Competitive Advantage of Nattons.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->