TMMOB

!A1 S A N A Y I K O N G R E S I
İLDİRİ BİLDİRİLER KİTABI I. CİLT

TÜRKİYE SANAYİİNİN REKABET İİİ GÜCÜ VE STRATEJİSİ

Hazırlayan
T M M O B

MAKİN A
1 V ± MÜHENDİSLERİ XX O D A S I THE CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS

Yayın No: 160

tmmob makina mühendisleri odası
Sümer Sokak 36/1-A 06440 Demirtepe - ANKARA Tel: (312) 231 31 59-231 3164 Fax:(312)231 31 65 Yayın No: 160
ISBN : 975-395-098 -5 (TK. NO) ISBN : 975-395-099-3 (1. CİLT)

Kongrenin gerçekleştirilmesindeki maddi katkılarından dolayı TÜBİTAK ' a teşekkür ederiz.

Baskı: Özkan Matbaacılık Ltd. Şti. Tel: (312) 229 59 74

TÜRKİYE SANAYİİNDE REKABET GÜCÜ yada TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ
Aykut GÖKER

ÖZET Bu çalışmada, Türkiye sanayiinin rekabet gücü (rekabet edebilirliği) açısından teknoloji faktörü irdelenmektedir. Bunun için, önce, rekabet gücü deyimi ile neyin anlatılmak istendiği açıklanmakta ve Porter'a göndermede bulunularak, rekabet gücü ve prodüktiviteyi yükseltme yeteneği arasındaki yakın bağa işaret edilmektedir. Sonra, prodüktiviteyi yükseltme sorununun, 1970'lerin başından beri sürüp gelen iktisadi krizi aşma arayışında başlıca odak konularından biri olduğu ve gerek prodüktiviteyi yükseltmede gerekse bunu tamamlayan diğer ekonomik, toplumsal açılımları gerçekleştirmede teknolojiye kritik bir rol yüklendiği vurgulanmaktadır. Bu vurgulama, daha sonra, A.B.D.'nin (Clinton-Gore) teknoloji politikasından alman örneklerle desteklenmektedir. Buradan hareketle, prodüktiviteyi yükseltme ya da bununla aynı anlama gelmek üzere, ekonomik krize çözüm arayışının, rekabet edebilirliğin koşullarını da ürettiği ve burada, teknolojiye olan egemenliğin belirleyici bir rol kazandığı anlatılmaktadır. Özetle, Türkiye Sanayiinin rekabet gücü böylesi bir çerçevede irdelenmeye çalışılmaktadır.

SUMMARY in this working paper, the competitiveness of the industry of Türkiye has been investigated in the context of technology. As a first step, it has been explained what has been meant with the term of competitiveness, and pointed out, referring to Porter, the close link between competitiveness and the ability to increase the productivity. And then, it has been emphasized that the question of productivity is one of the focus points of the challange for economic crisis since the very beginning of 1970s, and it has been also underlined the critical role of technology in mcreasing the productivity and realization of the other economic and social measurements as the integral parts of it. These emphasıses, later on, have been verified on the base of the U.S. (Clinton-Gore) Technology Policy. in this frame, it has been explained that the search for having the productivity increased and, in this sense, the economic crisis ovenvhelmed, has been weaving the conditions of competitiveness, and that the superiority in technology has acquired a decisive role among them. Consequently, the competitiveness of the industry of Türkiye has been verified in the context of aforesaids.

118

burada kastedilenin. f ' 119 . Soruyu yamtlayabilmenin en kestirme yolu. ulusal prodüktivitedir. niçin böyle oluru anlamaktır. kendi yurttaşlarına. bu. (bu yeteneğe sahip olduğu kabul edilen) o ülkenin. ülke olarak. ünlü kitabı. mev- < /. h e m ürünlerin kalite ve özelliklerine (ki bunlar fiyatı belirler) h e m de üretimdeki verimliliğe bağlıdır "Ulusal düzeyde rekabet edebilirlik konusunda. bir ulusun firmalannın. Ama. rekabet edebilme yeteneğine sahip ülkelerin bu başanya nasıl ulaştıklanna bakmaktır. anlamlı olan tek kavram. yüksek prodüktivite düzeylerine ulaşm a l a n n a ve prodüktiviteyi zamanla artırmalarına bağlıdır. daha da yükselterek sürdürmektir. ürün kalitesini yükselterek. hiç durup dinlenmeksizin. Prodüktivitedeki büyümenin sürdürülmesi. ancak. bunun. Bunu başarma yeteneği. Bu araştınlmalıdır. Porter. yüksek bir yaşama standardım nasıl sağladığı ve bu standardı giderek nasıl yükseltebildiğidir. "soru yanlış sorulmuştur. 'rekabet edebilirliğe' değil. bu yeteneği.TÜRKİYE SANAYİİNDE REKABET GÜCÜ yada TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ Aykut GÖKER • / GİRİŞ "Türkiye'de sanayi işletmelerinin rekabet gücü ve stratejisi açısından teknoloji faktörü"nü irdeleyebilmek için. genel bir çerçevede ele alınınca." Porter'a göre. nasıl kazanır. Bir ulusun fır malan. rekabet edebilirliği anlamına da geleceği açıktir. kendisini sürekli olarak geliştiren bir ekonomiyi gerektirir. Harvard Business School'dan Michael E. diyor Porter. Türkiye'nin. Giderek yükselen bir yaşam standardı. ürün teknolojisini geliştirerek ya da üretim verimliliğini artırarak. rekabet edebilme yeteneğine nasıl eriştiği değil.• ' ^ >j . Yapmamız gereken. Bir ülke. çünkü. önce "rekabet gücü" kavramını biraz irdelemek gerekecektir. rekabet edebilme yeteneği. bir ulusun kaynaklarını (iş gücü ve sermaye) kullanmadaki prodüktiviteye bağlıdır. böylesi bir standardı sağlayan ve bunu yükselterek sürdürebilen ülkeler. burada araştınlması gereken. ülkelerin bu başanya nasıl ulaştıklarına ya da bazıları bunu başanrken. birim işgücü ya da sermaye başına üretilen çıktı değeridir. "Türkiye'de sanayi işletmelerinin rekabet edebilirliği" gibi. "Rekabet gücü" derken. ek özellikler kazandırarak. diğerlerinin niçin başaramadığına ilişkin bir araştırmanın çelişik sonuçlar ortaya koyduğunu örnekleriyle açıklıyor ve buradan bir sonuca vanlamayacağını söylüyor. Porter şöyle diyor: "Bir ulusun temel ekonomik hedefi yurttaşlanna yüksek bir yaşama standardı sağlamak ve bunu. amorf bir kavram olan. bir ülkenin. bu b a s a n d a teknolojinin rolünü irdeleyebilelim. Prodüktivite. kısacası "rekabet edebilirlik" olduğu söylenebilir. rekabet edebilme başansını nasıl gösterir? Bunu bilmeliyiz ki. The Competitive Advantage of Nations'ta. Konu. o n a arzu edilen. rekabet edebilme yeteneğine sahip olabilmektedirler. Çünkü. Bu ise.

nitelik açısından. "ürüne ek özellikler kazandırma". itibarî değerlerin üzerinde fiyatlar elde edebilme becerisini göstermektir. özetlersek. asıl konumuz olan Türkiye sanayiinin. çünkü. burada. Bölüm II. Daha pek çok alt sorunu içeren bu kilitlenme.E. "prodüktiviteyi yükseltme" konusunu. prodüktiviteyi yükseltmenin önemini niçin bu denli öne çıkarmakta ve rekabet edebilmenin buna bağlı olduğunu niçin bu denli vurgulamaktadır? Çok açık bir nedenle.. Ancak böyleyse. prodüktivitenin genel olarak daha yüksek olduğu ve giderek daha sofistike hale gelen sanayi sektörlerinde rekabet edebilme yetkinliklerini de geliştirmelidirler. krizi aşabilme arayışı bağlamında. (Bknz. Çok açıktır ki. diğerlerine göre. 1990. yalnızca. bunu irdelemek demektir ve onun için. Bütün bunlar. yüksek refah düzeyini sürdürebilmektedir. biz de.) 120 . bunda daha erken başarı gösteren ülkeler ve/veya firmalar rekabet üstünlüğünü de ele geçirebilmektedirler. Bellidir ki. Bölüm III. prodüktiviteyi yükseltebilme sorununda kilitlenmiştir ve 1970'lerin başından beri bu kilidi açmaya uğraşmaktadır. Amaç. sözü edilen kilitlenme çözülebilecektir. eğer.) Son bölümde de. Onun içindir ki. Bir ulusun firmaları. Almanya. bu koşullara uyanlar rekabet edebileceklerdir. diğer bir deyişle rekabet edebilirliğini ortaya koymaya çalışacağız. yüksek ücret düzeyini karşılayabilme ve uluslararası pazarlarda. Tabii. somut bir örnek olarak. alışılan terminoloji içinde ifade edersek. genişliği görmek gerekir. teknolojinin bir rolü var ise. ucuz işgücü ve "elverişli" döviz kurlarının. bütünüyle yeni ve sofistike sanayilerde başarıyla rekabet edebilme yeteneğine sahip bir ekonomi demektir. sanayi genelinde. kilitlenmenin. Konu ancak. gelip. niçin anlamsız kaldığını açıkça ortaya koyuyor olsa gerektir. hiç şüphesiz. ürettikleri ürünlerin. pazar ekonomileri olarak anılan sistem. ABD Teknoloji Politikası çerçevesinde gözden geçireceğiz. pazar ekonomisi ülkelerinin 1970'lerin başından beri bir türlü aşamadıkları iktisadi krizi doğuran kilitlenmedir. aynı iktisadi sistemin içinde yer alan ve bu yeri daha da pekiştirmek için olağanüstü çaba harcayan Türkiye'nin ve tabii.) Porter. bir kez de. çok daha doğru bir yaklaşımla. sistemin bütünündeki. krizi aşmada teknolojiye izafe edilen role ilişkin bu irdelemeyi. iktisadi krize çözüm arayış ve beklentilerini. örneğin. "yeni ve sofistike sanayilerde basan gösterme" gibi pek çok temel konuyla birlikte kavramak ve buradaki iç içeliği. rekabet edebilirlik anlayışı yerine.cut sanayilerdeki prodüktiviteyi geliştirmelidirler. rekabet gücü ve stratejisi açısından teknoloji faktörü"nü irdelemek. rekabet edebilirliğin koşullarım da üretmektedirler. "ürün kalitesini yükseltme". (Bknz. 22 Şubat 1993'te ABD Başkanı Clinton tarafından açıklanan. teknoloji faktörü açısından durumunu. Örneğin. Çünkü. Ve bugün. onlarca yıldır. konuyu bütünüyle." (Porter. O halde. giderek daha çok ayırt edilir hale gelmesini ve işçi başına düşen çıktıyı giderek çoğaltacak yüksek otomasyon düzeylerine erişmeyi başarmaktadırlar.) Daha sonra. Bölüm I. fiyatlarda sağlanabilecek ucuzluk ile aşılamamaktadır. önce. gelişen bir ekonomi. "Türkiye'de. sağladığı yüksek prodüktivite sayesindedir ki. Porter'ın işaret ettiği noktalardan da anlaşılabileceği gibi. Pazar ekonomisi ülkeleri. Türkiye'nin dahil olduğu kapitalizmin dünya sistemi çerçevesinde. "pazarların sınırlılığı" gibi bir boyutu da vardır ve bu sınırlar. Bunun için de. bunu yapmaya çalışacağız. söz konusu iktisadi krizin aşılmasında. böylesine bir bütünsellik içinde ele alınabilirse. Dahası. Porter'ın çizdiği çerçevede prodüktiviteyi yükseltme sorunu. rekabet edebilirliğin tanımında. iktisadi krizi çözme sorunuyla eş anlamlı hale gelmiştir. prodüktiviteyi yükseltme anlayışım ikame ettikten sonra. iktisadi krize çözüm arayışı çerçevesinde irdeleyebiliriz. bu arayış ve beklentilerin somut dayanağı olan teknoloji faktörünü irdelemeye çalışacağız. M. böylesi bir yöntem izleyeceğiz. (Bknz. mevcut üretim alanlarında prodüktivitenin gelişmesi sonucu serbest kalacak insan kaynağı massedilebilir. Alman firmaları.

karbon lifler ve membranlarla ilgili teknolojiler) ve biyoteknoloji (ve bununla birlikte. yayılgan-jenerik teknolojilerin getireceği beklentisidir. teknikseramik malzemeler. vb. "Enformasyon teknolojisi (ve bunun üç ana bileşeni. sistem temelde bu teknolojilerden yararlanarak. Kapitalist gelişmenin. İnanılmaktadır ki. kompozitler.'de Meksikalı göçmenler ve Avrupa'da yabancı işçilere olan bağımlılık.M. krizden çıkış yolunu da bulmuş olacaktır. Üretimin giderek uluslararasılaşmasıyla birlikte (ulusal ekonomiden) yabancı pazarlara doğru meydana gelen 'kaçaklar'. sistemin kendisini yeniden üretebilmesiyle. Ülke yönetiminde ve büyük şirketler bünyesindeki bürokratlaşma. biyomedikal malzemeler. bu bazdaki yeniden yapılanmayı da başarabilmekten geçmekte- 121 . sistem son derece ciddi sorunlarla karşı karşıyadır ve daha da önemlisi. Roobeek "denetim sorunlarını" şöyle sıralıyor: . A. Konuya bu açıdan yaklaşan AJ. prodüktivitede paralel bir artış olmaksızın artması.J. Kalite kontrolündeki zayıflıklar. - . Bu yol. üstün iletkenler. optik lifler. söz konusu teknolojik yenilenmeyle ilintili ve o yenilenmeyle at başı beraber gitmesi gereken. Yapısal olarak var olan aşırı üretim kapasitesi. gen mühendisliği) umut bağlanan teknolojilerdir. . hem ekonomik sistemin gereğini yerine getirme hem de bunu yaparken. gereksinim duyduğu yenilenmeyi başarabilirse. yeni malzeme teknolojileri (polimerler. bir anlamda.M. hükümetin/devletin yeni birikim sürecindeki rolünün olağanüstü artması bu probleme daha da büyük bir önem kazandırmaktadır)." (Roobeek.D.Hükümetin/devletin. Bizim burada irdelemeye çalışacağımız konu. bu sorunların doğrudan. iş sürecinde bir türlü üstesinden gelinemeyen bir dizi "denetim sorunu" olarak ele almak mümkündür. kapitalizm dışı ve Fordizm dışı yöntemlere olan bağımlılığının sürmesi (geçimlik işler ve yeraltı ekonomisine.Ücretlerin. birikim süreciyle ilintili bulunmasıdır. Pazarlardaki genişlemenin sınırlılığı. bulunan çözümün toplumu sarsacak yönlerini yumuşatma görevlerini bir arada yürütmesi zorunluluğunun doğurduğu iç tutarsızlık (şirketlerin ileri teknolojiye. işte bu sorunlara çözümü. toplumsalekonomik-kurumsal düzenlemeleri. Üretim sürecinin uluslararası bir düzleme yayılması bağlamında.. bilim ve teknoloji altyapısına olan gereksinim ve bağımlılıklarının artmasıyla birlikte.B. yeni.Prodüktivite artışındaki düşüş. üretimin çeşitli aşamaları arasında lojistik açıdan eşgüdüm ve uyum sağlanmasındaki zorluklar.BÖLÜM I İKTİSADİ KRİZ ve TEKNOLOJİ Sürüp gelen iktisadi krizi. telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojileri). 1990) Bunların ayrıntılarına girmeksizin de söylemem mümkündür ki. A. elbette. daha da ileriye dönük olarak. mikroelektronik.).

A. Böylece.dir. Bu önem. gelişmiş ülkelerin imalat sanayii sektörlerindeki firmalarının. son derece yaygın olarak baş vurulan bu uygulamada. her şeye rağmen ortaya çıkan toplumsal çalkantılar. "pazarlardaki genişlemenin sınırlılığı sorunıTnu aşma yolunda atılmış bir adım olarak da değerlendirilmiştir. emeğin. teknoloji her zaman önem taşımıştır. yapılan araştırmalara göre. teknolo- 122 . Kore'de reel ücretler. (Peet. coğrafi genleşme. Ayrıca belirtmek gerekir ki. R. üretim aşamalarında. gelişmiş ülke işçisi yerine. 1967'de doruk noktasına varan ve bugünlere dek sürüp gelen son krize bir çözüm bulma umutlan teknolojide bu denli yoğunlaşmadan önce...sürecine paralel olarak artmaktadır. 1991) Bu rakam. Çünkü. üretim aşamaları arasında lojistik açıdan eşgüdüm ya da uyum sağlamadaki sorunlar büyümektedir. üretimin coğrafi bakımdan yeniden konumlandınlmasıyla sağlanan ucuz emek ikamesinin çapı hakkında çok açık bir fikir vermektedir. yaklaşık 8 milyon insanı işsiz bırakırken. montaj vb. TEKNOLOJİNİN ÜRETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ Aslında modern sanayi kapitalizminde. 1967'den hemen sonra. (Peet. Örneğin. 1991) Yine görülmüştür ki. özellikle Uzak Doğu ve Latin Amerika Ülkeleri. G. pazarların sınırlılığı sorununa da sınırlı ve geçici bir ferahlamanın ötesinde ciddi bir çözüm getirmemiştir. krize kalıcı çözüm getirmemiştir. üretim süreçlerini. bu yeniden konumlanma. aşağı yukarı aym sayıda insanı iş sahibi kılmıştır. işçi ücretlerinin artırılmasını zorunlu kılmakta ve başlangıçtaki cazibe ortadan kalkmaktadır. ortaya çıkan bu durumun sonucudur. Uzak Doğu ve Latin Amerika'da. Üretimin belli aşamalarının söz konusu ülkelere taşınması ve böylece uluslararası üretim bantlarının kurulması. 1980'lerin ilk yıllarından hemen sonra. anlaşılmıştır ki. yaklaşık 5 yıllık bir zaman diliminde. Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerinin düşük ücretli işçilerini-kendi coğrafyalarında-ikame ederek bir çözüm bulma yoluna girilmiştir. R. Ancak kısa bir sürede görülmüştür ki. gelişmiş ülkelerdeki "ücretlerin. yeni bazı ülkelerin sanayi ve bununla ilintili diğer sektörlerinde yarattığı ekonomik canlılık ve satınalma potansiyeli nedeniyle. yüzde 60 oranında artmıştır. üretim sürecinin coğrafi yayılımındaki genleşme bölgelerini oluşturmuştur. iş sürecinin farklı düzlemlerinde başka arayışlara da gidilmiştir. Genleşme. "gelişmiş ülkeler ekonomilerinde yabancı pazarlara doğru meydana gelen 'kaçaklar' sorunu". nispi olarak daha yoğun kullanıldığı. gelişmiş ülkelerde. Özetlemek gerekirse." (Göker. ucuz emek ülkelerini kapsayacak biçimde dünya coğrafyasına yaymalarıdır. imalat sanayii sektörlerinde. "nakl-i mekândaki ferahlık" geçicidir. üretimin uluslararasılaşması-uluslararası üretim bantlarının oluşturulması. 1993) Aslında hemen işaret etmek gerekir ki. 1974 ile 1986 yılları arasında. Üretim coğrafyası genişledikçe. Bunlardan en çarpıcı olanı. Teknolojik gelişmelere atfedilen önemin olağanüstü bir biçimde artması. yeni üretim mekânlarında.. prodüktivitede paralel bir artış olmaksızın artması sorumTna.

"İngiliz Sanayi Devrimi'nin kökeninde. burada söz konusu olan.b. dünya pazarlarındaki üstünlük yarışına yakından bakıldığında. maddeyi işlemenin bilgisi. dünya pazarlarında üstünlük kazanmada son derece belirleyici bir parametre haline gelmesi. biçimlenen. daha üstün) ürün üretmeye. geliştirdi. Teknolojinin. imalatın geliştirilmesi ve genişletilmesiydi. doğayı/evreni bir bütün olarak kavramayı temel alan bilimsel uğraşın ortaya koyduğu bulgulara sırtını dayayan teknoloji. kân gerçekleştirme ve büyütme motivasyonu vardır. birim mekân ve birim zamanda. İngiliz Devrimi'nin temel dinamiğini oluşturmuştur. kendini yeniden üretti. üretim sürecinin bütünündeki. İngiliz Sanayi Devrimi'yle birlikte ortaya çıkan. başka pek çok parametre yanında. doğayı değiştirmenin. teknolojinin kaynağını amprik bilgi oluşturmuştur.) başına. teknolojinin bir bilgi ve deneyim kategorisi olduğudur. Bu dinamiğin başlattığı sürecin olmazsa olmaz koşulu ise.. Burada "yetkinleşme" denilince. üretimin organizasyonu. İşte. kesintisiz süregelen. dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü kazanmanın da önemli bir parametresi olmuştur. 1993. ya da bir başka deyişle. bir olgudur. teknoloji. özellikle de. deneyimi haline dönüşmüştür. Bunlardan birincisi. Büyük Britanya'nın dünya pazarlarındaki tartışmasız üstünlüğünü üreten. amprik bilgi yerini bilimsel bilgiye bırakmış ve bilimsel bilgi teknolojinin kaynağını oluşturur hale gelmiştir. (Bkz. son derece güçlü bir ekonomik motivasyon. Kısacası. İlk kez. dolayısiyle üretkenliğinin artırılmasındaki rolünden gelir. enerji v. üretim yöntemleri ve üretim organizasyonuyla. İşte bunu mümkün kılan. sistem. Hobsbawm. artık bu bulgulardan yola çıkarak. 1969). teknoloji kullanımı ve üretimindeki yetkinliğin. genişleyen (ve genişletilebilecek olan) ihraç pazarlarına yönelik imalat faaliyetiyle gerçekleştirilip büyütülebileceğinin görülmesi ise. kendisini idame ettirecek ve yenileyecek teknolojiyi üretir hale geldi. Modern zamanların teknolojisini böylesi bir bilgi ve deneyim kategori- 123 . birim yatırım ve birim girdi (emek. daha sonra el değiştirdi: ama. Uygulama. Teknoloji. Bir Bilgi ve Deneyim Kategorisi Olarak Teknoloji Konuya. bu sürecin çıktısı olan üründeki yetkinleşme ve teknolojinin bu yetkinleşmedeki rolüdür. çeşiti daha çok. biraz daha açıklık kazandırabilmek için. daha mükemmel (daha iyi kalitede. daha çok. Kârın." (Göker. elbette.. temel etkenlerden biri oldu. ' ' • TEKNOLOJİNİN DOĞASI ÜZERİNE. giderek yepyeni ürünler yaratmaya ve sayılan "daha"lı kategorileri bu yepyeni ürünler için de yineleyebilmeye doğru bir yetkinleşme anlaşılmalıdır. uygulamanın yaygınlaştırılabilmesiydi. bu üstünlük. E. emeğin donatılması. teknik buluşlann-teknolojik yeniliklerin-imalat alanında.J. daha ucuz.. İngiliz Sanayi Devrimi'nin yol açtığı gelişmelerledir ki. A. Böylece. böylesi bir yetkinleşmedeki rolü nedeniyledir ki. ham ve yardımcı maddeler ve diğer üretim girdilerindeki yetkinleştirmelere içerilmiş olarak bu rolü oynar.) Bilindiği gibi. süreç içinde. teknolojinin doğası ile ilgili birkaç noktaya işaret etmekte yarar vardır. üretim araçları. dolayısiyle. burada.jinin. teknolojiye olan egemenliğin. gerek bu değişime gerekse o zamandan bu yana.. üretim yöntemleri ve yatırım malları bazında uygulanabilmesi. hem ülkeler hem de firmalar bazında son derece belirleyici bir rol oynadığı görülür. İngiliz Sanayi Devrimini'de kapsayan tarihsel süreçte. Bu yetkinlik. daha işlevsel. ham ve yardımcı madde. teknolojinin bu boyutunun kavranması ve bu boyutuyla kullanılır hale gelmesi.

güdülerin doğası gereği. günümüzde de sürüp gitmektedir. bu bilgi ve deneyimin durağan olmadığı. teknoloji olarak anılacak olan bu bilgi kategorisinin.son derece önemli bir rolü vardır. gelişen. doğal çevresini. sürekli artan. üretim sürecinin basit emeğe olan bağımlılığı giderek azalmıştır. Teknolojide Büyüme Trendi İşaret edilmesi gereken ikinci nokta. bunun.doğayı . Teknoloji bugün. daha uygun bir ortamda sürdürme. teknoloji. dolaysız.artma biçiminde ortaya koymaktadır. hem nicelik olarak arttığı. sorgulamacılığının. Teknoloji geliştikçe. insanın doğayıevreni-kavrama güdüsünün. günümüzdeyse. nicel bir büyümenin de ötesinde. elbette. insan merakının.yeniden biçimlendirebilmenin. dolaylı. bazı toplumsal kategorilerin. yaşamı daha güvenilir. hem de nitelik olarak geliştiğidir. insan merakınınaraştıncılığının.amaçlı ve bilinçli dürtüler bileşkesine dönüştükçe. üretimin teknoloji muhtevasındaki . maddeyi . her seferinde bir üst düzeyde yeniden karşılayabilmenin olanaklarını yaratma güdüsüne . bu artışın İngiliz Sanayi Devrimi'yle birlikte önemli bir ivme kazandığını. teknoloji muhtevasının. kamçılayıcı etkilerini de katmak gerekir. bu çabayla birlikte. ikame ediyor olmasıdır. kendisini. yine aynı dürtüyle. Sözün kısası. giderek arttığını. bir üretim faktörü olma niteliğini kazanmıştır. işleyebilmenin deneyim ve bilgisini de üretmeye başlamıştır. söz konusu kategoriye giren bilgi ve deneyimin artış ve gelişimi arasında tam bir iç içelik vardır. Çünkü. hele de bu güdü. giderek artan gereksinmeleri karşılayacak düzeyde çokluk ve gelişkinlikte. diğerleri üzerinde üstünlük kurma ya da diğerlerinden daha iyi yaşama güdüleri üretim bilgisinin artmasını. Maddeyi-doğayı-gereksinmelerini karşılamak için yeniden biçimlendirme dürtüsü. bir diğer üretim faktörünü.üretilebilmesinin maddi koşullarının ortaya çıkmasında. Bu tarihsel trend. Diğer bir deyişle. gereksinmeleri. üretimin en önemli girdilerinden biri haline dönüşmüş. tarihsel süreç içinde. Ürün bazında olsun. teknolojideki bu trend.si olarak kavramak gerekir. yayılmasını ve gelişmesini hızlandıran başlıca faktörlerden biri olmuştur. Tarihsel gelişim içinde. toplumsal bir çerçeveye oturdukça. bazı insanların. basit emeği. herhangi bir ekonomik sistem. Aslında. Bir Üretim Faktörü Olarak Teknoloji: Emeği İkame Üçüncü bir nokta olarak işaret etmek gerekir ki. kendisini doğuran gereksinmelerin. her şeyden önce. Buna. ona egemen olmaya çalışan insan. maddi üretime dayalı. üretim araç ya da yöntemleri hatta organizasyon yöntemleri bazında olsun. yeniden biçimlendiren. bulunduğu doğal ortamı. insanın evrimi ve uygarlığımızın doğup gelişmesiyle. değişen bir bilgi kategorisidir. Yaşamını sürdürebilmek için alet kullanan ve onu yapan. çok daha ileri boyutlara ulaştığını göstermek mümkündür. bu üretim faktörünün. Burada önemli olan nokta. sözü edilen deneyim ve bilgi kategorisi. 124 .içeriğindeki . giderek. maddi üretim deneyim ve bilgisi haline dönüşerek gelişme sürecine girmiştir.

üstelik bu seçenek. teknolojinin basit emeği ikame edebilme özelliği ve bundan da önemlisi. yalnızca basit emeği değil. "doğal özellikleri" insan eliyle yeniden belirlenmiş tanmsal hammaddeler üretimi söz konusudur. Sistem. onu ikame edebileceği bir seçeneğe sahip olmuş. üretim sürecinin. işte. j . emeğin ötesinde. bir yandan. Son saptamadan. karbon lifler ve membranlarla ilgili teknolojiler v. İşaret edilen teknolojilere dayalı olarak yaratılan yeni malzemeler ya da özellikleri insan eliyle yeniden belirlenen malzemeler. yeni "petrol krizleri" yaşamamanın siyasi önlemlerinin ötesinde. Teknoloji tabanını 1950'lerin. pratikte görülen o ki. doğal maddelerin doğal niteliklerinin getirdiği sınırlan zorlamaya. bugün. Yeni malzeme teknolojileri (polimerler. bunun maddi-kalıcı temellerini. bütün parametrelerinin. bağımlılık ve sınırlılıklan aşabilme olanaklarını da hızla artırıyor olmasıdır. basit emeği ekonomik olarak da ikame etme özelliğinden yararlanabilmek için. optik lifler. en azından elinde ciddi seçenekler bulundurma arayışındadır ve bu yolda ciddi adımlar atılmakta olduğu da yadsınamaz. Hemen bunun yanında "akıllı" malzemeler. bir başka üretim faktörüyle ilgili darboğazlan. dolayısiyle de bu bağımlılığın getirdiği sorunları hızla azaltırken. yeni sentetik malzeme seçenekleri yaratarak. basit emek karşısında. gen yapılanna müdahale edilerek. kapitalizmin dünya sisteminin. teknolojik temellerini atma. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler. kompoziüer.. biyomedikal malzemeler. dikkatlerini teknolojide odaklamasının temel nedenlerinden biri. doğal kaynaklar gibi. sınaî maliyetlerin düşürülmesinde ve yepyeni ürünler tasanmlamada zengin olanaklar.b. üstün iletkenler. Bunlardan birisi. birikim sürecine sekte vurmadan işletemeyen sistem. sisteme büyük kazanımlar sağlamıştır. Bağlanan umutta.). ' i • ! ' HAMMADDE-ENERJİ SORUNLARI ve TEKNOLOJİ Teknolojiye.b. organik olsun. geniş seçenekler yaratmaktadır. doğal kaynaklara olan bağımlılığı. yeni teknolojilerin. kriz çözümünde. Alternatif enerji kaynaklan (füzyon enerjisi v. ekonomik kılar hale gelmesidir. giderek çekicilik ve üstünlük kazanmıştır. en azından önemli bir gelişme potansiyeline işaret etmektedir ve sistem için bir umuttur. krizi doğuran diğer etmenlere çözüm bulmada da etkin bir rol yüklenmekte. tekrar başa dönersek. bu sınırlan büyük ölçüde ötelemeye olanak tanımaktadır. öte yandan. ya da dayanımı "sonsuza doğru ötelenen" malzemeler elde etme yolunda ciddi adımlar atılmaktadır. teknolojinin. teknoloji de dahil olmak üzere. bir ölçüye kadar beyin gücünü de ikame edebilir hale gelmiştir(bilgisayar destekli tasarımın yarattığı olanakları hatırlayalım). şimdi. büyük umutlar bağlanmaktadır. prodüktivite artışı-işçi ücretleri artışı sarmalını. diğer bir deyişle. ABD'de Başkan Clinton ve yardımcısı Göre tarafından yürürlüğe konulan teknoloji politikasının önemli hedeflerinden birinin "yeni bir otomobil kuşağı geliştirmek" olması ve bu bağlamda.basit emek karşısında. doğrudan iş sürecinin teknoloji tabanını değiştirme yolunu zorlamaktadır. biyoteknoloji ve gen mühendisliğindeki ilerlemeler. inorganik olsun.) yaratma yolundaki teknolojilerse. gelinen aşamada. Açıktır ki. bu özellikten yararlanmayı. ( f V i / j 125 . belli ölçüde. yeni teknolojilerin bu özelliğinin de önemli bir payı olduğunu vurgulamak gerekir. Kaldı ki günümüz teknolojisi. karmaşık emeği de. Örneğin. serbestlik derecesini giderek artınr hale gelmiş. ileri seramikler. bu umutlann da nesnel temelleri vardır. 1960ların teknolojilerinin oluşturduğu bir iş sürecinde.

olabildiğince büyük miktarlarda ve olabildiğince uzun bir süre üretilip pazarlanması. 126 . (ii) İleri bataryalar. pazarlardaki tıkanmayı aşabilme seçenekleri sunmaktadır. ölçek ekonomilerinin sorunudur. ekonomik-siyasi engellere rağmen güç kazanmaktadır.işgücü yardımıyla. Gerek esnek otomasyon teknolojisi gerekse teknolojinin diğer alanlarındaki hızlı gelişmeler. her seferinde çok daha üstün yetenekli.. günümüz teknolojilerinin. aynı modelin. böylece. aynı gün içinde ve arada önemli bir zaman kaybı olmaksızın. yeni talepler yaratabilmek demektir. imalat sanayiinin pek çok da(*) Kısaca tanımlarsak. seçenekler yaratma kabiliyetidir. pazarlardaki genişleme ya da toplam talepteki büyümenin sınırlı oluşunun. kısa süreler içinde yepyeni ürünler tasarımlayıp pazara sunmayı da mümkün kılmaktadır. (**) Aynı bant ya da aynı makinelerden yararlanılarak. Aynı modelin. aşın üretim kapasiteleri ortaya çıkmıştır. bunun son ve çarpıcı örneklerinden biridir. hem de sık aralıklarla ortaya çıkarılan değişik ya da yeni modellerledahası. İşte bu noktada teknoloji-özgül adıyla söylersek. üretimi yerine. ileri gaz depolama ve dağıtım sistemlerinin ve. gelişmesine yönelik "ortak araştırmaların" destekleneceğinin açıklanması. iş sürecinin* Taylorist-Fordist ilkeleri temelinde biçimlenen kitlesel üretim pek çok alanda. Pazar paylaşımında rakipler çoğalmış. enformasyondaki ilerlemeler. giderek yepyeni ürünler demektir. bilindiği gibi. Göre. sürekli yeni gereksinmeler. üstelik güçlenmiştir. kent atıkları ve diğer atıklar gibi yerli kaynaklardan ve suyun elektrolizinden metanol ve hidrojen üretiminin. Bu açıdan.en ucuz . Burada söylenenlerden hemen anlaşılabileceği gibi. Yeni model. Fordist iş sürecinin temel normlarından biri olan. daha zengin işlevlere sahip. sık aralıklarla model değiştirmek.. uzun süre. (üi) Doğal gaz. pazarın sınırlarına ya da talep tavanına gelip dayanmış. bunlara ait deneti ve diğer sistemlerin. özellikle de. daha albenili modellerleyeni talepler yaratılmakta. 1993) PAZAR SORUNU ve TEKNOLOJİ Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Krizin atlatılmasında teknolojiye bağlanan umutların en somut nedenlerinden biri de. ürünlerin** sürekli olarak geliştirilebilmesine ve eş zamanlı çeşitlemelere olanak tanıdığı gibi. yalnızca dış görünümü değiştirmekten ibaret değildir. belli amaca yönelik makinalarda ve niteliksizleştirilıniş .(i) Yakıt-pilli. talep hacmi büyütülmektedir. Pazara yeni girme girişimleri vardır ve bu girişimler de. W. uluslararası. Jr. pazar belirsizlik ve düzensizliklerinin getirdiği sorunları aşmaya yönelik olanaklar. Modern sanayi kapitalizminde. esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisinin. kitlesel üretimle özdeşleşmiş olan. yeni ürünler yoluyla. sık aralıklarla model değiştirmeyi mümkün kılan esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisi. hem talep eğilimindeki değişikliklere çabukça ayak uydurma olanağını yaratmakta. bir modelden diğerine ya da bir ürün çeşitinden diğer bir çeşite geçiş mümkün olmaktadır. ultra-kapasitörler.(Clinton. aynı modeli olabildiğince uzun bir süre üretimde tutma yaklaşımımn günümüz pazar koşullarına ya da talep bileşiminin son derece değişken bir hal almasına yanıt verememesi. hibrid (melez) taşıt tasarımları için gerekli olan yakıt-pillerinin.J. ve A. daha üstün model demektir. esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisirekabet eden taraflara.

ölçek ekonomilerine olan mutlak bağımlıklannı azaltıcı çözümler bulunmasını sağlamış. sahip olmaları gereken iki asgari koşul vardır: (i) bulundukları alanda en etkin üretim.lında. belli koşullarda. tam zamanlı istihdam eşdeğeri olarak. firmaların. yeni teknolojiler (özellikle de enformasyon alanında kaydedilen teknolojik gelişmeler). ulusal ya da çok uluslu (ya da ulus ötesi) dev firma ve işletmelerin mutlak üstünlüğünü ve sistem içindeki egemenliklerini ortadan kaldırarak bunun yerine yeni bir firma ölçeği ikame ediyor değildir. her nedense. "orta ölçekli işletme" (40 ve bunun altı ise "küçük ölçekli işletme") sayılmaktadır. üretim sürecinin bir bütün olarak denetimi ve pazardaki nihai denetim. yeni teknolojilerin. bazı üretim alanlarında. üretim kapasitesi ölçeklerinin. yukarıda niteliklerine işaret edilen türden küçük ve orta ölçekli firmalara bırakabilmektedirler. şunu da belirtmek gerekir ki. belli üretim dallarında. (G. öte yandan da. Sağlanan. Daha açık bir deyişle. (ii) bu ölçeklerde üretim karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bulunmalı. / V i 127 • ' . küçük ya da orta ölçekli işletmelerin. Ayrıca. asıl. teknoloji ve organizasyon güç ve yeteneğini elinde bulunduran büyük firmalarda kalmaktadır. üretim sürecinin belli aşamalarım bu tür işletmelere devredebilmektedirler. Bu nokta.Kore için bknz. bu işletmeler.Kore'de. özellikle de talebin son derece oynak ve sınırlı olduğu alanlarda. Bu iki asgari koşula. Örneğin. bu konu üzerinde biraz daha durmakta yarar vardır: f V Esnek Üretim ve İşletme Ölçeği Her şeyden önce. ana montaj firmaları. bir yandan mevcut ölçek ekonomilerinin üstünlüğünden yararlanırken. çalışanlarının sayısı 41-500 arasında değişen işletmeler. riskli sayıldığı için küçük ve orta ölçekli firmalara bırakılan ( / ' . aynı ölçekler içinde kullanabilmektedirler. çoğu kez. Lee.Kore'de konglomeraların) çektiği üretim sistemiyle tümleşebilme yeteneğine sahip olacaklardır. 1992) Çünkü sistemin doğası. hükümetçe izlenen destek ve teşvik politikaları başka türlüsüne izin vermemektedir. Ama.. otomotiv ve elektronik sanayilerinde. rekabet edebilmek için. bu ölçek ekonomilerinin pazar sorununa çözüm getirdiğini ve bunların ölçek değiştirmeden üretim esnekliğine de gidebildiklerini belirtmek gerekir. bütün üretim alanlarında. var olabilmek için. Türkiye'de. ya da dev işletmeler. esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisinin sağladığı ürün esnekliğini. maliyet daha düşük olabildiği sürece. (ii) proje bazında-başka işletmelerle-işbirliğine. Ama. küçük ya da orta ölçekli işletmelerle pazara girme ve rekabet edebilme olanağını yaratmıştır. Ama. Bu ise. Yeni teknoloji tabanı ve bunun sağladığı esneklik. imalat sanayiinde. tanım gereği. söz konusu küçük ya da orta ölçekli işletmelerde mümkün olabilmeli. üç koşulun daha eklendiği söylenebilir: (i) yapısal modernizasyona. dev firmalar için bir esnekliktir. Türkiye'de anlaşılandan biraz daha farklı olduğuna işaret etmek gerekir. Kriz koşullannda. ve (iii) yeni ürün kategorilerine geçişe açık olacaklar ve bunların gereklerini yerine getirebileceklerdir. büyük işletmeler yerine küçük ve orta ölçekli işletmelerin ikame olması sonucunu yarattığı biçiminde algılanmış ya da böyle algılatılmak istenmiştir. Onun için. büyük firmalar yerine küçük ve orta ölçekli firmaların. burada bir parantez açarak. Kaldı ki. örneğin. bunların doğal uzantısı olarak. artık. G. Örneğin. bu risk alanlarını. teknolojideki gelişmeleri izleyip uygulayabilme ve (altını çizerek söylemek gerekir) başım dev firmaların (G. daha da önemlisi. bugün küçük ya da orta ölçekli işletme dendiğinde. tam bir genellemeye gidilerek. dev firmalar. ekonomiklik sınırları içinde düşürülmesi mümkün olmuştur. Yoon-shik. buradaki ölçeklerin.

son derece ciddi. ileri otomasyon birbirinden ayrılmayan bir kavram çifti haline dönüşmüştür. iş sürecindeki değişim. Küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili parantezimizi burada kapatıp. sıkça değişen yeni modeller ve yeni ürünleri pazara sürme yoluyla aşabilmeyi mümkün kılma ya da pazarlardaki düzensizlik ve belirsizliklere firma ölçekleri bazında yeni seçenekler yaratarak. kitlesel üretim normu. ileri otomasyon teknolojisinin sağladığı olanaklara dönersek. pazarlardaki sınırlılığı. esnek üretim gibi. yani büyük miktarlarda üretmek. sonuç olarak. kârı gerçekleştirme ve büyütmeye yönelik pek çok temel norm önemli ölçüde değişmektedir. Kısacası. bu sistemin denetimi altında (her türlü kalite güvenilirliğini.. büyük firmalar hızla bu alana yönelip. yeni verilere uygun tasarım. ister anılmasın. talep belli bir büyüklüğe erişip güven verici bir kararlılığa ulaştığında. Sistemik Otomasyon Esnek. bazı müellifler. kayıtları altında) gelişen bir seçenektir. Örneğin. bundan da öte. tekrar. sistemin ayak uydurmasını sağlamak yanında. kendi üretim birimlerini kurabilmektedirler. Fordist iş sürecinin yerini yeni bir iş sürecinin aldığını ileri sürmekte ve yeni süreci. Bu olanaklara dayalı olarak. başlangıçta olmayan yep yeni bir içerik kazanmaktadır. yatırımcı için. esnek otomasyon esasına göre tasarımlanmış üretim makinalanndaki ayarlar bu kez bu verilere göre otomatik olarak değişecek ve yeni spesifikasyonlara uygun ürünler imali otomatik olarak başlayacaktır. ama bunun ötesinde. adımlar atılmış. ileri otomasyona dayanıyor olmasıdır. yine ulaşılması gereken ideal bir nokta olarak kalmakla birlikte. Bu yeni içeriğin iş süreci için önemli olan bir başka boyutu da. geniş çaplı değişiklikler meydana gelmiştir. belli üretim alanlarında geçerlilik kazanması krize çözüm arayaşının bir ürünüdür. yani sistemin özünde bir değişiklik olduğu anlamına gelmemektedir. "post-Fordist" nitelemesiyle anmaktadırlar. Ama. esnek üretim/ esnek. büyük firmaların egemen olduğu bir dünya sistemi çerçevesinde ve tamamen bu sisteme bağlı olarak. otomatik olarak. ister yeni bir nitelemeyle anılsın. bu teknolojinin. Örneğin. girişimci için. yalnızca üretim/imalat kompartmanının kendi içinde tam otomasyonu sağlamakla ya da bu kompartmanda basit emeği bütünüyle ikame etmekle de sınırlı değildir. anında üretilip buna ilişkin yeni veriler imalat kompartmanına otomatik olarak iletilecek.b. tasarım kompartmanının da bu ileri otomasyonun kapsamına alınması. bütün kompartmanlar arasında sistemik otomasyona gidilmesi söz konusudur.. iş sürecinde. yeni teknolojilerin. özellikle de esnek üretim/esnek otomasyon teknolojisinin yarattığı olanaklardan yararlanılarak. Sistemik otomasyon sağlandığında. iş sürecindeki başka denetim sorunlarını çözme yolunda da. pazardaki değişime. ya da ortaya çıkan yeni istemlere ilişkin veriler anında tasarım kompartmanına beslenebilecek. Söz konusu değişiklikler o çaptadır ki.üretim alanlarında. pazarlama dahil. ileri otomasyonun ufku. Esnek üretim ve esnek. esnek. Öz aynı kalmaktadır. akreditasyon ve izlenebilirlik koşullarını yerine getirmek v. küçük ve orta ölçekli işletme normunun. 128 . getirdiği başka olanaklar da vardır. hemen belirtmek gerekir ki. kapitalizmin kârı gerçekleştirme ve büyütme konusundaki temel güdüsünde. büyük miktarlarda satabilmek. örneğin. beyin gücünün de belli bir ölçüde ikame edilmesi.

bu yaklaşımı. "sıfır envanter" yaklaşımının. bu potansiyel olanak. yedek makina. teknoloji politikalannın odak noktası haline gelmistir. bu "insansızlaştırma" eğilimi dışında son derece yaygınlaşmış bir başka eğilim de. Belli bir ölçek büyüklüğüne ve belli bir organizasyon yeteneğine ulaşmış olan firmalar. Bunun vargısı ise bellidir: Gerek tüketim mallan gerekse yatırım mallan (üretim araçları) üretiminde prodüktiviteyi. iş sürecinin her aşama. dahası toplumsal. kalite denetim sorumluluğu ve inisiyatif kullanımının bütün çalışanları kapsayacak biçimde yaygınlaştmlması olarak özetleyebiliriz.) sıfıra yaklaştırarak. yarı mamul ve mamul ve madde stoklarım ve her türlü işletme yedeklerini (yedek ("stand-by") montaj haltı. Konumuz açısından önemli olan nokta. İktisadi krize çare arayanlar için. bütünsel anlayış ve yaklaşımlan saymak gerekir. sorumluluk duygusunun. bundan ayrılması mümkün olmayan başka unsurları da vardır: Bunlann başında. yine bütün çalışanlan kapsayacak biçimde yaygınlaştmlması ve bu çerçevede. genellikle JIT (Just-in-time) olarak anılan bu iş organizasyonunda. yaklaşılabilecek en son sınıra kadar yükseltebilmek. siyasi pek çok faktöre bağlı kalacak. bugün. Tabii. nanoteknoloji (moleküler ya da atomsal boyutların söz konusu olduğu "nanokozmos" ta işgören teknolojiler) alamnda kaydedilmekte olan ilerlemelerin. "Total kalite" anlayışım. bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileriyle bunların bir bileşimi olan enformasyon teknolojisindeki olağanüstü gelişmelerin. Ama. "insansız fabrika"ya giden yolu açmış olması ve bu yolda sürekli mesafe alınıyor olmasıdır. işletme koruyucu bakımını ve bakım-onanm işlevini ve bu işlevi yerine ge- > I ' j / 129 / . son derece önemli bir noktadır. nokta ve anında kalite güvenirliliğinin sağlanması ve bunun için de. "kalite çemberleri" ve "total bakım" gibi terimlerle anılan.. yedek parça v. <• f V j / "Sıfır Envanter"le Çalışma İş sürecindeki değişimin içerdiği.b."insansız Fabrika" Esnek.. "total kalite". bunlar tarafından belirlenecektir. diğer sanayi dallarım ve üretim sürecinin bütününü kapsar hale gelmesi. teknolojik açıdan mümkün hale gelmiştir. ileri otomasyon kavramının arkasında "insansız fabrika" düşüncesi yatmaktadır. iş sürecinde çıkan ya da çıkması olası sorunlara çözüm bulma sorumluluk ve inisiyatifinin. gerekse. aynca. "Kalite çemberleri"ni de. gerek bu alanlarda uygulanabilirliği. Teknolojinin yarattığı yeni olanaklarla beslenen bu düzenlemeler de. girdi stoklannı. Aslında. prodüktiviteyi yükseltme arayış ve sorumluluğuna bütün işçileri katmak biçiminde de anlayabiliriz. krizi aşabilmenin etkin araçlan arasında görülmektedir. mikroelektronik. ekonominin kendi kurallarına. son çözümlemede. işletme sermayesinde ve sabit sermayedeki tasarrufu maksimumlaştırma olanağını bulabilmektedirler. "Total bakım" ise. görüş ve öneri üretmenin bir aracı olarak işçi tabanında küçük gruplar oluşturulması biçiminde algılayabiliriz. bunu bütünleyen. işin/üretimin organizasyonundaki yeni düzenlemeler sayesinde "sıfır envanter"le çalışmaya doğru gidiştir. üretim sürecinin belli aşamalan için. "insansız fabrika" belli sanayi dallannda. Bir şeyin teknolojik açıdan mümkün hale gelmesi ya da mümkün olacağının bilinmesi.

Böylece. her şeye rağmen arıza çıkmışsa anında müdahale ile en kısa zamanda giderme anlayışıdır. krizi yaratan sorunlardan biri. Konunun kazandığı önemi kavramak için. organizasyon bazında olsun. sıfır hatayla -sıfır arızayla. böylesine girift bir teknoloji tabam üzerinde yeniden biçimlenmektedir. diyebiliriz. kalite güvenilirliğini sağlamanın ve bunu kalite üstünlüğüne dönüştürebilmenin. öte yandan tek insan yeteneğinden yararlanma maksimumlaştırılmaktadır. ileri teknoloji kullanım tavanına doğru çekilmesi gerekmektedir. sistemin bir bütün olarak. ileri otomasyon teknolojisi ile bir arada kullanılmasının çok daha büyük olanaklar yarattığı açıktır ve yukarıda işaret edilen. teknoloji kullanımı açısından düzey farkı bulunmasıdır. son çözümlemede. İşaret edilen bu son üç anlayışın ana ereğinin. krizi aşma çabalanmn odak konuları arasında yer alıyor. bunlar arasında. Bunun kilit noktası da. Niçin böyle olduğunu. teknoloji kullanımında düzey farkına izin vermemektedir. işletme koruyucu bakımını ana eksen haline getirerek. İzin verilmeyen nokta. çoğu zaman bu da yetmemekte.tirme sorumluluk ve inisiyatifini bütün bir işçi tabanına yayma ve böylece. belli mal kategorilerinde. İş süreci. pazar ekonomilerinin. Bu sorun. ileri sanayi ülkelerince. uluslararası üretim bantlarının ya da üretimin çeşitli aşamalarının belli bir bölgede toplulaşmış farklı işletme ya da firmalar arasında bölünmesinin. Bilmek gerekir ki. sisteme çok büyük olanaklar sağlamaktadır. Ama. üretim yöntemi ya da ürün bazında olsun. iş sürecinin yeniden biçimlenişi. İŞ SÜRECİNİN YENİDEN BİÇİMLENİŞİ ve TEKNOLOJİ KULLANIMINDA BİLEŞİK KAPLAR KURALI Burada yine bir parantez açıp. Tek başına. iş sürecinde insanın denetimi ve dolayısiyle iş sürecinin bütününün denetiminde.sıfır kayıp zamanla sıfır envanterle ve en yüksek kalite güvenilirliğiyle çalışma yaklaşımının gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip işçi tiplemesini yaratmak olduğu söylenebilir. bütün yeni/ileri teknolojiler. bu anlayış ya da kavrayışın da. çıkmadan önleme. olmazsa olmaz türünden koşulları vardır. iç içe geçmiş ve birbirlerini tamamlayacak biçimde kullanılmaktadır. donatım ve yazılım bazındaki esnek. Ama. onun içindir ki. yeni bir denetim teknolojisi olduğunu dikkatten kaçırmamak gerekir. belli pazarlara girebilmek için. arızayı. bir arada. rekabet üstünlüğü kazanabilmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu anımsamak yeterlidir. kalite güvenilirliğini sağlamak da. organizasyon bazındaki bu yeni denetim teknolojisinin. Elbette. iş süreci yeniden biçimlenişiyle de buna izin vermektedir. Bu çabaların bir parçası olarak gündeme gelen "total kalite" anlayışına da yine yukarıda değinildi. İş sürecinin yeniden biçimlenişinde. kalite konusunda denetim sorunları var. bir yandan insan faktörüne atfedilebilecek hatalar en aza indirilirken. ama. iş sürecindeki köklü değişimler çerçevesinde. Başta da değinildi. elbette yeri vardır. Bu teknoloji. dünya pazarlarında geçerli kılınan yüksek standartları (örneğin ISO 9000 serisi standartları) tutturabilmektir. yeniden biçimleniş ile ilgili bir noktaya açıklık kazandırmakta yarar vardır. basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. çok daha kaü "teknik spesifikasyon" koşullarına ayak uydurabilmek gerek- 130 . kalite üstünlüğünün. Yeni teknolojilerin ve bunlar üzerine inşa edilen iş sürecinin. bekleneni verebilmesi için. Bunlardan en hafifi. üretim/imalat sürecine katılan bütün işçilerin bakım ve onarımdan da sorumlu olması ve bu yeteneğe sahip bulunmasıdır.

teknoloji kullanım düzeyleri arasında büyük farklar bulunmasına olanak tanımamaktadır.inektedir. sizin başlangıçta. sınaî kalibrasyon merkezleri. Bu ise çoğu zaman. uluslararası arenada rekabete giren her ülke için de geçerli olduğunu vurgulayıp. farklı düzeylerdeki bir dizi laboratuvarı içerir. giderek. periyodik olarak yeniden belirlemeniz. uzunluğu tam şu kadardır. bu hassasiyet bilincinin de işçi tabanında yaygınlaştırılması gerekecektir (yukarıda işaret edilen. Burada önemli olan bir diğer nokta. Kaliteli üretim ve bunun sürekliliğinin sağlanması. Bunun her zaman böyle olmasını sağlayabilmeniz ise. çok daha hassas imalat yöntemlerinin/ tekniklerinin (dolayısiyle çok daha hassas üretim makinelerinin) ve çok daha hassas ölçme tekniklerinin (dolayısiyle çok daha hassas ölçü ve kontrol cihazlarıyla test cihazlarının) kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. bunun bilincine varmış ve disiplinini almış (eğitimini görmüş) elemanların. yeni teknoloji tabanına dayalı biçimleniş. işçi tabanına sorumluluğu yayma konusundaki yeni anlayışı anımsayalım). uluslararası üretim bantlarında belli bir yer tutmak ve bu yerini. Daha yüksek hassasiyet ise. parantezimizi kapatalım. Kısacası. bu kuralın dışında mı kalır? Kesinlikle. Bu istemin gerektirdiği teknoloji düzeyine ayak uyduramayan yan sanayi kuruluşları bu çevrimden kopmak. böylesi bir sistemle iç içe çalışmayı gerektirir. Bütün bu söylenenlerden açıkça anlaşılabileceği gibi. ancak. bu örnekten de görülebileceği gibi. "hassas" imalat makineleriniz ve "hassas" ölçü cihazlarınızın hassasiyetini sürekli denetim altında tutabilmeniz ile mümkün olur. . hassas ölçü cihazlarınızın da hassasiyeti. tek tek firmaların çapım aşan bir iştir ve ancak ulusal metroloji (daima karıştırıldığı için belirtelim. dünyanın en hassas üretim makinelerini ve ölçü cihazlarını almış olmanız. yaşama şansları son derece azdır. Çünkü. Bu donanıma sahip olarak sağladığınızı ileri sürebileceğiniz hassasiyetin "izlenebilir" olması da gerekmektedir. yani. "hassasiyet" sorununu çözmüş olduğunuz anlamına gelmemektedir. Basitleştirerek söylersek. bir malı. / f • j i '. bütün bunlar. bütün yan sanayi kuruluşlarından da aym koşullara uymalarını. küçük ya da orta. Ama. ama mutlaka ileri teknolojilerle temasa gelmek. şu ya da bu ölçüde. bunun bilir hale gelmeniz gerekir. Firma özelinde geçerli olan bu kuralın. süreç içinde yer almalarını zorunlu kılmasıdır. diye pazara sunduğunuzda. Hemen soralım. hassasiyet konusunun bütün teknolojik gereklerini yerine getirmek. bunların hassasiyet sınırlarını. hassasiyet konusunda. örneğin. j > 131 . ulusal sınırlan içine kapanmayıp. belli bir süre içinde bozulur. örneğin. hayır. otoritesi kabullenilmiş bir laboratuarca yapılacak ölçmede de. pazar. çağın en ileri teknolojilerinin kullanıldığı. marjinal alanlarda sıkışıp kalmak durumundadır ve uzun vadede. girdilerini sağlayan. siz. sıfır hatayla teslimatta bulunmalarım ister. İş sürecindeki. sekonder laboratuvarlar ve primer laboratuvarlar gibi. kendisine hangi hassasiyet koşullarını zorunlu kılmışsa. hangi ölçekte olursa olsun. işletmeler. küçük ya da orta ölçekli firmalar. Daha açık bir deyişle. gerçekten ölçü denetiminden de geçirerek. uzunluk tam o kadar gelmelidir. rekabet üstünlüğü kazanmak isteyen herhangi bir firma. "meteoroloji) değil) sisteminin kurulmasıyla üstesinden gelinebilir. hiç şüphesiz. ileri teknoloji kullanmak durumundadır. Bir büyük firma ya da işletme. daha ileri teknoloji kullanımı demektir. donanım bazında gösterilmesi gereken hassasiyetin. Bu sistem. üretimin daha ilk aşamasından itibaren. yaratılan toplam net katma değerden daha çok pay alma yönünde ilerletmek (hatta belli bir payı korumak) isteyen. örneğin.

yeni iş alanlarının ortaya çıkması demektir. "Amerika'nın Ekonomik Büyümesi için. A. bugün. bugünkü enformasyon teknolojisinin yarattığı etkilere eşdeğer etkileri olacaktır. bu alanlarda son derece köklü değişimler yaratırlar. işte bu tür teknolojilerdir ve buraya kadar olan bölümlerde de göstermeye çalıştığımız gibi.B. mevcut yapıdaki ekonomik büyüklük ve göstergelerin değişmesinden öte. bu tür teknolojiler belli bir üretim alanına özgü değildirler.'nin yeni teknoloji politikasında bulmak mümkündür. "Bu tür teknolojilerin çarpıcı tarihsel örneklerinden biri buhar teknolojisidir. yeni üretim. İktisadi krizin çözümüne yönelik arayışların odak noktasını oluşturan teknolojiler. Buhar gücünden yararlanma olanağım getiren bu teknoloji imalat proseslerinin büyük bir çoğunluğunun mekanizasyonunu mümkün kılmış. mikroelektronik ve telekomünikasyon teknolojilerinin bir birleşimidir. Yalnızca ekonominin değil. gen teknolojisinin. dağıtım ve ulaşım sistemini bütünüyle değiştirmiş. bilgisayar. "jenerik" tirler ("generic"). 1993). literatürde "pervasive generic" olarak nitelenen türden teknolojilerdir. yeni malzeme teknolojileri ve bir ölçüye kadar da uzay teknolojisiyle nükleer teknoloji de yayılgan jenerik teknolojiler sayılmaktadır. aslında. en etkin. en somut örneklerini. Burada. Yayılgandırlar ("pervasive"). Teknoloji tabanındaki bu arayışın ve buna dayalı açılımların. Belki de ancak XXI. sektörler arası girdi çıkü matriksindeki katsayıları büyük ölçüde değiştirirler. dolayısiyle imalat ve taşımacılıkta ölçek ekonomilerinin ve maliyet yapılarının önemli ölçülerde değişmesine neden olmuştur. enformasyon teknolojisindeki kadar kapsamlı değildir. Başkanı Clinton ve Yardımcısı Göre tarafından 22 Şubat 1993 günü açıklanan.. aşağıda. kapsamlıdırlar. A. yeni teknolojilerin hem yatırım mallan." (Göker. Elektrikten bir güç kaynağı olarak yararlanmayı getiren.B. yeni istihdam. Ekonomik Güç Sağlamak için Yeni bir Yön" başlığı altında açıklanmış bulunan bu politika. yüzyılda. yeni istihdam alanları açmasıdır. yeri geldikçe de değinildiği gibi. hepsi de elektroniğin birer türevi olan.D.JENERİK TEKNOLOJİLER ve YENİ ÜRETİM-YENİ İSTİHDAM ALANLARI Krizi aşma konusunda teknolojinin sağladığı olanaklarla ilgili olarak işaret edilmesi gereken son bir nokta. dahası. hiç kuşkusuz. daha sonra da içten yanmalı motorları doğuran teknolojilerin etkileri konusunda da aynı şeyler söylenebilir. A.D. "Biyoteknoloji (özellikle de gen teknolojisi). bunlara bağlanan umudun son derece nesnel temelleri vardır. Bütün bunlar. Yani bu tür teknolojiler. yeni yatırım. demiryolu sistemine ve gemilere uygulanmasıyla. jenerik teknoloji ise enformasyon teknolojisidir. hem de ara mal ve tüketim malları bazında yarattığı yeni ürünlerin yeni iş alanları. bunların hiçbirinin etkisi. Bilindiği gibi. neredeyse yaşamın bütün alanlarını etkileyen ve son derece köklü (radikal) değişikliklere neden olan bu teknoloji. 132 . "Günümüzde en yayılgan. ana hatlarıyla ele alınarak irdelenecektir. belli bir üretim alanıyla sınırlı kalmazlar ve hemen hemen bütün ekonomik faaliyet alanlarını etkiler. bu makrikse yeni satır ve sütunların eklenmesine neden olurlar. Ama. "yeni teknolojiler" derken kastedilen.

araştırma ve deneme harcamalarıyla ilgili vergi kredisi uygulamasının sürekli hale getirilmesi ve başka mali olanaklar sağlanması. özel sektörün araştırmageliştirme faaliyetinin. "ABD'nin yabancı ülkelerdeki bilim ve teknoloji kaynaklarına ulaşmasını. Başkan William J. yine de "serbest pazar ekonomisi"nin ideolojik önderliğini yapan bir ülkede. ulusal kullanım kolaylıkları yaratılması". "Ekonomik genişleme için yaşamsal önemde olan ulusal telekomünikasyon altyapısı ve diğer enformasyon altyapıları için destek sağlanması. "Bütün Amerikalıların sürekli öğrenim görme fırsatını güvence altına alan bir öğretim ve eğitim programı uygulanması. Jr. "Sinkrotron ışınımı ve nötron ışını aygıttan gibi 'sofistike' araştırma aygıtlarından çeşitli araştırma organizasyonlarının yararlanabilmesine açık. "Açık ama adil ticareti teşvik eden bir ticaret politikası izlenmesi. Federal Hükümet'çe izlenecek Teknoloji Politikası'nın ana hatlannı şu cümlelerle ortaya koyuyorlardı: Teknolojik yenilik ve yatırım yapmaya uygun bir ortam yaratabilmek için. "Teknolojik yeniliği teşvik edecek ve toplumsal hedeflerin tam anlamıyla gerçekleşmesini sağlayacak. ulusal hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunan yenilik yaratıcı ürün ve hizmetlerin pazara girişini besleyecek biçimde düzenlenmesi. 22 Şubat 1993'te yaptıkları ortak açıklamada. uluslararası. • ' j / r j f ' 133 . Clinton ve Başkan Yardımcısı Albert Göre.BÖLÜM II CLİNTON-GORE TEKNOLOJİ POLİTİKASI ÜZERİNE BİR İRDELEME \. "Yatırımlardan milletçe sağlanan kazancın yeterli ölçüde olmasına pazar mekanizmalarının elvermediği durumlarda. "Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme programlarının ikili-kullanımının (Sivil amaçlarla da kullanılmasının) sağlanması. araştırma ortaklıkları yoluyla ve başka mekanizmalardan yararlanarak desteklenmesi. ortak bilim ve teknoloji projelerinin ortaya konması. Başkan Clinton ve yardımcısının açıkladıkları teknoloji politikasının yukarıya alınan ana hatları. düzenlemeci bir politika uygulanması. bu politikanın çarpıcı noktalarını ve temel niteliğini. *l •' . "Geleceğin yeniliklerini doğuracak olan kaynağı korumak üzere. temel bilimlerin güçlü ve sürekli bir biçimde desteklenmesi. "Savunma Bakanlığı ve diğer federal kuruluşların satınalma politikalarının. Ama biz. teknolojik yenilenmeyi hızlandırmak üzere. ek bir yoruma gerek olmaksızın açıkça ortaya koymaktadır. "Küçük işyerlerinin teknik yenilikler ve 'know-how' a kolayca ulaşmalarını sağlayacak sözleşmeli araştırma-geliştirme merkezlerinin ve imalatı geliştirme merkezlerinin desteklenmesi. global problemlerin çözümüne katkıda bulunmasını sağlayacak ve Amerikan mal ve hizmetlerinin pazarlanması için bir temel oluşturacak.

yeni politikaların uygulanmasını izleyecek ve teknoloji politikasıyla vergi. Bu politika. izlenecek 134 . 1954'te buna benzer bir değişiklik yapmış ve federal kuruluşların temel araştırmaları desteklemesini öngören bir karar yayımlamıştı. burada önemli olan nokta. hükümet ve sanayinin. bütün federal araştırma ve geliştirme kuruluşlarının mümkün olan her yerde sanayi ile ortaklık kurmaları teşvik edilecektir. Mühendislik ve Teknoloji Konularındaki Federal Koordinasyon Konseyi'nden yararlanacaktır. federal yatırımlar. Türkiye'nin de içinde bulunduğu iktisadi sistemin. Böylece. açıkladığı teknoloji politikasında. karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu alanlarda. oldukça ilginç bir raslantıdır. Ama. araşürma-geliştirme alanında. ekonomik gelişme ve diğer ekonomik sektör politikaları arasında uyum sağlamaya yönelik bir forum görevi görecektir. Başkan Clinton şunları söylüyor : "Başkan Yardımcısı Gore'la birlikte çalışan (Başkanlık) Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi bilim ve teknoloji politikasının geliştirilmesinde önderlik yapacak ve ofis. ekonomik koşullar gerektirdiğinde. bütün KİTleri özelleştirme yolunda siyasi adımlar atılırken. ayrıca federal programların. "Bu yeni yaklaşımı teknoloji geliştirme düzeyinde hayata geçirmenin temel mekanizması. ABD "KİT" lerinin araştırma-geliştirme alanında iş görecekleri söylenebilir. Bilim. ABD'de. oysa. maliyeti paylaşmaya dayalı araşürma-geliştirme ortaklıklarıdır." Türkiye'de herhangi bir ayrım yapılmaksızın. gerektiğinde. rekabet öncesi. önemli bir yer ayırmakta. hükümetin ekonomiye müdahalesinin (diyelim. (Bizim uygulamaya koyduğumuz) bu yeni politika ise.özellikle de teknoloji söz konusu olduğunda. Başkan Eisonhower da. Sayılan 726'yı bulan ulusal/federal laboratuvarlar da aralarında olmak üzere. özel sektör-kamu sektörü ortaklıkları ya da bir tür "KİT" oluşturmaya yönelinmesi. başka olanaklar yanında. araştırma-geliştirmenin ötesinde. federal kuruluşların araştırma-geliştirme programlarının koordinasyonunda. "sanayi-hükümet işbirliği" başlığı altında. hükümet düzenlemeleri. federal kuruluşların çalışma biçimlerinde. "Yönetim. ticaret. araşürma-geliştirmedeki kamu sektörii-özel sektör ortaklıkları konusuna. araştırmageliştirmeye ayrılan federal kaynakların çok daha büyük oranlarda. hem hükümetin hem de ABD iş dünyasının gereksinmelerini karşılayacak biçimde yönlendirilebilecektir. "Yeni Ulusal Ekonomi Konseyi de. gerekli görülen değişiklikleri yapacaktır. TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Bir "serbest pazar ekonomisi" ülkesinde formüle edilen bu teknoloji politikası nasıl yürürlüğe konulacaktır ? Daha doğrusu teknoloji nasıl yönetilecektir? "Ekonomik Büyüme İçin Teknolojinin Yönetimi" başlığı altında. sanayi ile işbirliğini teşvik için. Clinton. "düzenleyici rolü"nün) hangi boyutlarda olabileceğine biraz daha yakından bakalım. ticari amaçlı. yeni teknoloji ve know-how'ın en geniş biçimde uygulanmasını teşvik edecek biçimde genişletilmesine olanak tanıyacaktır. Türkiye'de KİTlerin daha çok mal ve hizmet üretimiyle ilgili bulundukları. "KİT' ya da benzeri çözümlere baş vurabildiğidir. Oprecompetitive1) araştırma projelerine tahsisini sağlayacaktır.

"pro-competitive (rekabet-yanlısı) araştırma" olarak tanımlanmaktadır. başlangıçta. belirtmek gerekir ki. 1984 tarihli. bu tür ortaklıklar "yasal" bir zemine oturtulmuştur. / i "Rekabet Öncesi" Araştırma Belki bu noktada bir parantez açıp "rekabet-öncesi araştırma" kavramı üzerinde biraz durmak gerekecektir. Amerika'da yürürlükte bulunan antitröst yasasına karşı böylece bir çıkış yolu bulunmuş. yukarıda da işaret edildiği gibi. Ulusal Ortak Araştırma Yasası'nın ortak üretim girisimlerini de kapsayacak biçimde genişletilmesi için Kongre'ye teklifte bulunacaktır. sanayi ile AR+GE ortaklıklanna ayırmalarını sağlayacak biçimde. f '< j 1 . Sanayi konsorsiyumları (uygun düştükçe üniversiteler ve federal laboratuvarların da katılımıyla) bu tür araştırmaların yürütülmesinde tercih edilen icracılar olacaklardır. konunun yine de bazı tartışmalı yanlan olmalı ki. Avrupa'nın ve özellikle de Japonya'nın bu yolla rekabet üstünlüğü kazanmakta olduğu gerekçe gösterilerek oluşturulmaya başlanmış olan bu tür konsorsiyumlann kurulabilmesi için. bütçelerinin en az yüzde 10-20'sini. "Yarıiletkenler için imalat teknolojisi geliştirmek üzere kurulmuş bulunan SEMATECH sanayi konsorsiyumu 1994 mali yılında Savunma Bakanlığı'ndan fon desteği almaya devam edecektir. ileri sürüldüğüne göre. tik bakışta. "Federal Kuruluşlar. firmalar arası rekabeti ortadan kaldırmamakta. A. "serbest pazar ekonomisi" ya da. Adalet Bakanlığı'ndan izin almak gerekmiştir. Ortak AR+GE Anlaşmalannın önündeki engelleri kaldırmaya ve sanayifederal laboratuvar işbirliğini kolaylaştırmaya öncelik vereceklerdir. "Yönetim. araştırma etkinliği tamamen "precompetitive (rekabet-öncesi)" bir alanda sürdürülmektedir. 'prodüktif katkılarda bulunabilecek bütün laboratuvarlan. araştırma konsorsiyumlan kurmakta ve buralarda elde edilen bulgulardan ortaklaşa yararlanmaktadırlar.D. Ama. "Yasal" bir zemine oturmuş olmak. araştırma olanak ya da potansiyellerini birleştirerek. özel sektör kuruluşlannın kendi aralarında oluşturdukları "rekabet-öncesi araştırma konsorsiyum ya da inisiyatiflerinin" federal fonlarla desteklenmesi konusuna da büyük önem verilmektedir. yeniden gözden geçirileceklerdir. kamu-özel sektör araştırma ortaklıklannın teşviki yanında. bu tür araştırmalar.B. ortak üretim girişimlerine izin verecek biçimde reform yapılacaktır. Hatta bir kısım literatürde. (Çünkü." Clinton'ın teknoloji politikasında. o sektörlerde faaliyet gösteren güçlü firmalar. bu noktayı. "serbest rekabet" felsefesiyle çeliştiği söylenebilecek olan bu ortaklıklar. bunlar federal fonlardan daha büyük bir destek göreceklerdir." Bunun için. sivil ekonomiye. Ama. burada tartışmayacağız. Clinton'ın açıkladığı teknoloji politikasına göre.'de akla gelebilecek hemen hemen bütün sektörlerde.) beri ('state-of-the-art') imalat tesislerinin giderek artan maliyeti firmaların bu maliyeti ve bundan doğan ris- j .4 politikanın aynntılarına da girmektedir: "Enerji Bakanlığı." Hatta söz konusu konsorsiyumların faaliyet alanı. öyle anlaşılmaktadır ki. "serbest pazar ekonomisi" felsefesine uygunluğu da sağlamakta mıdır. ' 135 . araştırma alanının da ötesine taşınacak ve "antitröst yasalannda. t. NASA ve Savunma Bakanlığı'nın. akla gelebilecek her sektörde bu tür araştırma konsorsiyumlan vardır ve işte şimdi. ABD gibi bir "serbest pazar ekonomisi" ülkesinde. Örneğin. ancak bu yeterli olmamış ve nihayet 1984'te "Ulusal Ortak Araştırma Yasası"nın Kongre'den geçmesiyle.

" Özetle söylemek gerekirse. bu konuda şöyle deniyor: ". bu tür endüstriyel konsorsiyumlara verilecek federal destek. "Teşvikler" Teknolojinin yönetiminde/yönlendirilmesinde. Bu politikanın aslında.Donatıma yapılan yatırımlara teşvik getirilmesi. HEDEFLER Buraya kadar olan bölümde.. Bunlardan ikincisinin gerekçesi kayda değer: "Yapılan araştırmalar göstermektedir ki. Clinton yönetiminin vaadi. teknolojinin yönetiminde. vergi kredisinden gelecekte de yararlanabileceklerini bilmezlerse. araştırma ve deneme harcamalarının getirdiği ek külfeti azaltıcı bir etkisi olamaz." Öngöriilen diğer teşvik araçları ise şöyle sıralanıyor: . yeni donatıma yapılan yatırımla prodüktivite arasında yüksek bir korelasyon vardır. son derece somut hedefleri de içerdiğini.Küçük işletmelerin. ek tedbirler getirildiğine de ayrıca işaret edelim. ağırlıklı olarak. Federal Hükümet'çe desteklenecek teknoloji alanlarının tek tek ve son derece açık bir biçimde gösterildiğini belirtmek gerekir. büyük çaplı işletmelerin aynı tür yatınmlarınaysa sürekli kredi uygulanması teklifini getirecektir. krizi aşabilmek için. uzun vadeli sermaye yatırımlarına teşvik getirilmesi. "teşvik tedbirleri"nden de etkin bir araç olarak yararlanılacaktır: Programda öngörülen teşvik tedbirlerinde ilk sırayı araştırma-deneme harcamaları ile ilgili "vergi kredisi1 uygulaması almaktadır. Bu nedenledir ki." Öngörülen bu teşvikleri tamamlamak üzere. önemli bir yer tutacaktır. yenileme ve teknoloji geliştirme yatırımlarını teşvik etmesini sağlamak" gibi. doğası gereği. Yönetim.. bu uygulamayı sürekli kılmaktır. hangi yeni teknoloji 136 . ABD'nin. . yüksek riskli. yeni teknolojiler genellikle sermaye donatımında somutlandığı için. amaçlanan teşvik etkisini yaratması isteniyorsa. "federal düzenleme politikasının. Clinton'ın teknoloji politikasını ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. bu kredinin.ki paylaşmalarını gerekli kılmaktadır. Bunlara bakıldığında. çözümü. "Birleşik Devletler ticaret politikasının. öyle anlaşılmaktadır ki. İş çevreleri araştırma ve deneme projelerini planlar ve maliyet tahmininde bulunurken. araştırma faaliyetlerini planlayabilmelidirler. uzun vadelidir ve iş çevreleri fiilen araştırma yapar hale geldiklerinde bu olanaktan yararlanabileceklerini bilerek. yüksek teknoloji sanayilerini güçlendirmesini sağlamak". eğer araştırma-deneme kredisinin. Bu tür donatıma yapılan yatırımları çoğaltmak için. kamu-özel araştırma ortaklıkları yanında. kredi sürekli olmalıdır. Araştırma ve deneme faaliyeti.

! ENFORMASYON ALTYAPISI f Söz konusu alanların (burada ayrıntılarına girilmeyecektir) başında enformasyon teknolojisi gelmektedir. açık bir biçimde anlaşılacaktır. enformasyondan sonra ağırlık verilen ikinci alanın "ileri imalat teknolojisi" olduğu görülmektedir." j 137 . yüksek-hız enformasyon/komünikasyon şebekesini gerçekleştirmeyi kapsayacaktır. "yeni teknolojilerin geliştirilmesini hızlandıracak. doktor ve diğerlerince paylaşılması mümkün olacaktır. iş adamı. Bu alanla ilgili olarak. araştırmacı. enformasyon çağına girişle birlikte sanayi olgusunun da bittiğini sanan ve imalat sanayiine yatırım yapmamayı çağın bir gereğiymiş gibi sunanlara (sözün kısası. yüz yıl için gerekli olan enformasyon altyapı yatırımı yapılırsa" mümkün olacaktır. Yine bu süperbilgisayarların yardımıyla daha iyi otomobiller." / Beklenen odur ki. daha iyi uçaklar. federal fonlardan desteklenecek araştırma-geliştirme programlan. hızla katlanıp büyüyecektir.alanlarında aradığı da. ülke çapında "etkin bir yüksek-hız enformasyon/komünikasyon ('information-superhighvvays') sisteminin hızla kurulması. Daha hızlı bilgisayar ağları (şebekeleri). ". "muazzam miktarlardaki enformasyonu görüntüye dönüştürebilen ya da inanılmaz derecede karmaşık problemleri rekor zamanda çözebilen süper bilgisayarların gücünden tam anlamıyla yararlanılması ve bu gücün. Süperbilgisayarlar. j [ ! İLERİ İMALAT TEKNOLOJİSİ ve ESNEK İMALAT Clinton'ın teknoloji programında. yüzyılda demiryollarına yapılan kamu yatınmlannınkine eşdeğer bir etki yaratabilecek ve bu sistem. yeni ilaçlar geliştirmeye. 1980'li yılların ekonomi politikasını savunanlara) oldukça çarpıcı gelecektir: "Manufacturing remains the foundation of the American economy. Bu alana niçin önem verildiğini açıklayan cümle. yeni ürünler tasarımlamaya. Böylece. İlk ulusal. daha etkin imalat yöntemleri tasarlanabilecektir. çevresinde pek çok iş olanağı doğurarak. öğrenci."* (*) "İmalat Amerikan ekonomisinin temelidir.. yenilenme ve ilerleme potansiyeli." Programda önemle yinelenmektedir ki.Daha güçlü süper bilgisayarlar. tehlikeli fırtınaları önceden tahmin etmeye ve iklim değişikliklerinin modelini kurmaya yardım edecektir. ve Daha 'sofistike' yazılım geliştirmeyi ve bunlarla birlikte. ileri görüşlü politikalar benimsenirse ve 21. yaşamsal bir rol oynayabilecektir. bütün bunlar." Bu sayede.. ABD'nin ekonomik ve toplumsal gelişmesinde. 19. giderek artan sayıda bilim adamı.

"Sivil havacılık teknolojileriyle ilgili araştırmaların artırılması. hızla anahtar konumuna gelmektedir. öğretim ve eğitim. "Akıllı" otoyollar geliştirebilmeyi olanaklı kılacak yeni teknolojilerle ilgili araştırmaların artırılması. 1995'ten 1998'e kadar her yıl 1 milyar $) sağlanması. uygulamalı araştırma ve geliştirmenin ve daha küçük firmalara yönelik bir dizi teknoloji hizmetinin (yeni ürünler ve prototipler için test kolaylıkları. "Yol yapımı için yeni malzemeler geliştirmeye yönelik araştırmaların artırılması" taşımacılık alanıyla ilgili somut hedeflerden bazılarıdır. başlangıç için inkübatörler (kuluçkalıklar). "Bölgesel Teknoloji Birlikleri" kurulmasıdır: "İmalat sanayileri bölgesel olarak kümeleşme eğilimindedir ve bu teknoloji kümelerinin gücü. şahıs şirketlerinin. enformasyon teknolojisindeki ulusal gücümüzü harekete geçirmede kaldıraç görevi görecektir. uluslararası rekabette. magnetik levitasyon (MAGLEV) teknolojisine dayalı taşımacılık ve yüksek-hız trenleri yatırımlarının desteklenmesi. 138 . İleri imalat teknolojisinin desteklenmesi çerçevesinde. yeni bir otomobil geliştirmeye.b.) desteklenmesi için kullanılacaktır. Söz konusu program. yeni 'konstrüksiyon' teknolojileri. "1991 tarihli.. kalite testleri ve standartların belgelendirilmesi v. hükümetin destekleyeceği alan da bellidir: "İleri imalat yöntemlerine ilişkin araşürma-geliştirme için ayrılan fonlar artırılacaktır (yukarıda verilen SEMATECH örneğini hatırlayalım). belli bir bölgedeki firma ve araştırma enstitülerini. ulusal karayolu şebekesi ve kitle ulaşım sistem ve hizmetlerini geliştirmeye yönelik ek fon (1994'te 600 milyon $. 'girişim entegrasyonu' için gerekli olan böylesi bir teknolojinin hem gelişmesine hem de yayılmasına destek sağlayacaktır. yapay zekaya dayalı denetim ve algılama teknolojileri. "MAGLEV prototipinin geliştirilmesi. enformasyon alış verişinde bulunma. Şehirlerarası Kara Taşımacılığı Etkinlik Yasası"nın verdiği yetkiye dayanılarak. ortaya çıkan pazar fırsatlarından yararlanabilmek için.Temel bu olunca." Dahası. ihraç desteği ve pazarın izlenmesi. yeni ürünler ve pazarlar geliştirmeye teşvik etmek için düşünülmüştür. tasarım ve yönetime yardım. önem verilecek bir başka nokta da. Bölgesel Teknoloji Birlikleri Kurma Programı. ağırlık verilen üçüncü alanın "taşımacılık" olduğu görülmektedir. Bu program. hızlı prototipleme ve çevreye duyarlı imalata yönelik programlar teşvik edilecektir. özel ya da kamuya ait yerel yüksek-hız trenleriyle ulaşım projelerinin başlatılması için fon sağlayarak. Bu program kapsamında." TAŞIMACILIK ve "MAGLEV" TEKNOLOJİSİ Teknoloji politikasında. Bu ortaklıklar. bu fırsatları daha iyi değerlendirebilme yeteneğine sahip şirketlerle ani ortaklıklar kurmalarına izin vermektedir. teknoloji geliştirip paylaşma. "esnek imalat desteklenecektir: Kitlesel üretimden esnek imalata geçişten beklenen yararı sağlayabilmek için yeni bir Esnek İmalat Programı ('Girişim Entegrasyonu' Program adıyla da biliniyor) düzenlenmektedir.. federal fonlar.

hemen. "temel bilimlerde. oluşturulması yıllar almış kritik araştırma gruplarının dağılmasına yol açan.." TEMEL BİLİMLERDE. "Ama. finansman düzeylerindeki kısadönemli dalgalanmalara izin vermeyeceğiz. "Bu komisyon. bu konunun da aynntılanna girmeden. geliştirilecek yeni otomobil kuşağı ile ilgili yasal mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri saptayacak. öğretimin prodüktivitesini yükseltebilecek. matematik ve mühendislikte dünya liderliği" olduğuna. bu değişiklikleri içeren düzenlemelerde koordinasyonu sağlayacak ve aynca "federal kuruluşların araç alımlannı yönlendiren bir program çizecektir. Biz. bunlara girdi sağlayan başlıca oto yan sanayii firmalarının ve ABD akaryakıt firmalarının teknoloji önderlerinden oluşan bir danışma grubu kuracak" ve bu grup konu ile ilgili "ortak araştırma konsorsiyumlarının oluşmasını gözetecektir.. şöyle deniyor: ı \ I "Bu program. yalnızca amaç maddesini aktarmakla yetineceğiz: şu söyleniyor: "Bu yönetim hem temel bilimlerde güçlü kalınması için gerekli desteği hem de sürekliliği gerektiren projelerin finansmanında stabiliteyi sağlayacaktır. finansmanda stabilitenin sağlanması. bu hedefe yönelik politikanın ilk adımını oluşturacaktır." ÖĞRETİM VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Öne çıkarılan hedefler arasında. burada. Bu hedefe yönelik programın son derece kapsamlı olan aynntılanna girmeden.YENİ BİR OTOMOBİL KUŞAĞI GELİŞTİRMEK Özel sektörün yeni bir otomobil kuşağı geliştirmesinin. çeşitli mesleki eğitim kurumlannda ve evlerde. MATEMATİK VE MÜHENDİSLİKTE DÜNYA LİDERLİĞİ Bir başka somut hedefin." "İlgili federal kuruluşların temsilcilerini içeren bir başka özel danışma grubu" da.. Biz. önceliklerin çok açık bir biçimde ortaya konmasını gerektirir. yalnızca amaç maddesini aktarmakla yetineceğiz. "Konuyla ilgili federal kuruluşların ve ABD oto imalatçılannın araştırma çabalan arasında bağ kuracak özel bir komisyonun kurulması". bilgisayar ve iletişim donanımıyla yazılımın geliştirilmesini ve kullanım alanına çıkanlmasını destekleyecektir. Burada. ABD'nin başlıca otomobil imalatçılannın. olağan üstü önem verilen bir başka somut hedef olarak yer bulması çarpıcı bir noktadır. resmi okullarda. son bir nokta olarak işaret edelim. temel bilimlerin yönetimini. "öğretim ve eğitim için teknoloji geliştirme"nin de yer aldığını belirtmek gerekir. yüksek önceliği olan programların sürekli destek almasını sağlayacak biçimde geliştireceğiz." 139 . Clinton'ın teknoloji politikasında.

yeni imalat teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamalıdırlar. Bu yaklaşımın temelinde ise. doğrudan iş sürecinde (dolayısiyle birikim sürecinde) yapılacak köklü değişikliklerle aşılabileceği kabulü yatmaktadır.000 küçük ve orta ölçekli imalatçıda daha da keskin hale gelmiştir. ilan edilen politikanın ana örgüsünü bu yaklaşım oluşturmaktadır. 360. ürün kalitesinde. artık. Clinton'ın teknoloji politikası. art arda gelen teknolojik yenilikler ve bu yeniliklerin. iş sürecine katılabildiği zaman. Açıkça görülmektedir ki. uyum kabiliyeti yüksek bir işgücünü gerektirir. "İşçiler. Bu modele "devlet" de. daha açık bir deyişle teknoloji yönetimini mümkün kılacak. yapısal/ kurumsal düzenlemeleri de içermektedir. İşyerlerindeki deneyim açıkça göstermiştir ki. yetenekli. Sorun. en son teknolojiyi kullanabilen ve prodüktivite düzeyi giderek yükselen. söz konusu yeni teknolojilerin ve bunlara bağlı olarak gelişen iş pratiğinin sağladığı üstünlükten yararlanmaktadır. Bu ise. bu belirlemeye uygun olarak. hala 1950'lerin teknolojilerini kullanan. hatta ve hatta. Yeni gelişen sanayiler.. dünyanın satın almak istediği ticari ürünlere anında dönüştürülmesi. yeni teknoloji tabanına dayalı olarak. "(Bu çerçevede) Amerikan İmalat Sanayiinin de etkin bir sisteme gereksinimi vardır. bilgi temeline dayanmaktadır ya da bir başka deyişle. imalatpazarlama ortaklıklarına dayalı. Aynı politika dokümanından alınan aşağıdaki satırlar bu kabulün açık kanıtlarıdır: "Doğal kaynaklara erişim ve ucuz işgücü gibi geleneksel faktörlerin uluslararası rekabet üstünlüğündeki payları git gide azalmaktadır. Ne var ki ABD'de nispeten az sayıda iş yeri.TOPLUMSAL-KURUMSAL ÇERÇEVE Belki dikkati çekmiştir. araştırma bulgularının ortak kullanımından da öte.. "teknoloji politikası" olarak ortaya konan noktalar.. yeni teknolojiden beklenen çözümün gerçekleşmesini sağlayacak. misyonları ulusal bazda belirlenmiş araştırma ortaklıklarına. toplumsal-kurumsal çerçeveye ilişkin düzenlemeleri de getirmekte ve aslında. yeni teknolojiler çok daha etkin bir biçimde uygulanabilmektedir. işçilerin bilgi ve ilgisi. Kısacası. yeni bir "firma" modeli gündemdedir." 140 . bazen olmazsa olmaz kabilinden bir destekçi. Yeni imalat teknolojileri ve yaklaşımları. finansör ya da doğrudan riski paylaşan bir girişimci-ortak olarak katılmaktadır. bu sanayilerin temel dayanağını oluşturmaktadır. yukarıda. maliyetinde ve pazara sürüm zamanında dramatik gelişmelere yol açabilmektedir. teknolojinin. sistemdeki krizin. teknolojide öncelikli alanların seçim yada belirlenmesinin çok ötesinde. yönlendirilebilmesini.

Rekabet üstünlüğü. genel olarak. asla göz ardı edilmemesi gereken. burada kritik faktör teknolojidir. bu oran. bununla. Göker. gerek üretim yöntemi. yeni teknolojiler tabanına göre yeniden biçimlenişinin olmazsa olmaz koşulu olan. iş sürecinin. Türkiye sanayiinin teknoloji yeteneğini de yansıttığı söylenebilir. A. neredeyse her gün. BÖLÜM I. Teknoloji. aynca bknz. r ' BÖLÜM III TÜRKİYE SANAYİİNİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN TEKNOLOJİ FAKTÖRÜ İ Türkiye'nin bilim ve teknoloji yeteneğine ilişkin göstergelerin.33'tür. izlemekle sınırlı kalmışsa. . toplumsal-kurumsal düzenlemeler. Ve hepsinden önemlisi.BÖLÜM I VE II İÇİN SONUÇ : KRİZİ AŞMADA ya da REKABET EDEBİLİRLİKTE ANAHTAR FAKTÖR : TEKNOLOJİ / Bölüm I ve H'de söylenenleri özetlersek.Kore'de % 2. tam anlamıyla yararlanır hale gelinirse. bu anahtarın. Aslında herkesin bildiği bu göstergelerden 1990 yılına ait birkaçını bir an için anımsayalım: Ülkemizdeki araştırma-geliştirme harcamalarının gayrisafı milli hasılaya oranı % 0. Bu anahtarı kullanabilen krizi aşacaktır. o anahtar. G. Ama.) / V 141 . O değişimi aynı tempoda izlemek ve her değiştiğinde. son derece can alıcı bir noktadır. umulan odur ki. gerekse üretim organizasyonu bazında.. elbette gereklidir: bu bir gerekli koşuldur. rekabet edebilirlik için. mevcut üretim alanlarında. 1993. daha iyiye ve daha mükemmele doğru değişime uğramaktadır. hemen bunun yanında. ama asla yeterli koşul değil. (Bknz. / > . içinde bulunulan zaman kesitindeki bicimini alıp kullanmak. bu anahtarın sürekli değiştiği. difiizyonu ve özümsenmesi sağlanır ve bunların nimetlerinden. eşik değer % l'dir. değişimi üreten. her iki sürecin gerektirdiği. bu noktayı esas alacağız. Türkiye sanayiinin rekabet edebilirliğini irdelerken. niteliksel değişim sağlanabilirse. anahtar rolü görecektir. beceriniz yalnızca. yenisini alıp kullanmak bir beceridir.5 dolayındadır. anahtarı. o biçimiyle kullanma yeteneğine sahip olmak. ileri-esnek otomasyonun ikame ettiği işgücünü massedecek yeni üretim ve hizmet alanları yaratılabilirse. gerek ürün. rekabet edebilme yeteneğine sahip olacaktır. ama. - i ( /.Ama. Bunlardan çıkarsanabileceği gibi. yaşanmakta olan iktisadi kriz aşılabilecektir. örneğin işgücünde. Oysa araşürma-geliştirmenin ekonomi hayatında anlamlı bir katkısı olabilmesi için.) Daha açık bir deyişle. bu süreçlerle eş zamanlı olarak yapılabilirse. İzleyen bölümde. (Örneğin. Çağın jenerik teknolojilerinin. İspanya'da % 1. sürekli olarak kendisini yenilediği. yine aynı teknolojilere dayalı olarak. hep sizin önünüzde olacak demektir. Çünkü. daha iyiye ve daha mükemmele doğru kendisi değiştirebilendedir.

biz burada. hiç olmazsa bundan sonra. G. O nedenle. bu tercihin pek fazla değişmediği görülecektir. belki. montaj ve işletmeye alma işleri yapan firmalar ve benzeri diğer unsurlarla doğrudan ilişkiye geçmeyi içeren 'dolaysız' transferler. bir başka soruyla yanıt verilebilir ve denebilir ki. teknoloji gereksinmesini. söz konusu dönemde. Türkiye sanayiinin kendisinde. zaman içinde belli bir bilgi ve deneyim birikimi edinmiş olmaz mı ve bu birikim. gerek ürün gerekse üretim yöntemi ya da tesis yenileme ("innovation") amacına yönelik teknoloji gereksinmesini. söz konusu olumsuzluğun olumlu yönde değişmesinin mümkün olup olmadığını irdelemeye çalışacağız. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nca 1992'de yapılan bir çalışma da. yani bir üst yetenek düzeyine geçebilecek midir? Böylesi bir potansiyeli var mıdır? Eğer bu imkân. açıkça kanıtlamaktadır ki. üretim teknolojisinin ilgili alanlarını başarıyla kendisine maletmiş. o zaman durumun daha da umut kinci olacağı açıktır. Birleşmiş Milletler Üniversitesi. Charles Cooper.Kore'de 53 dolayındadır. daha çok. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına giren. sanayileşmiş ülkelerdeki makina imalatçıları. (TTGV. bu pay. genel olarak da bilinen ve önceki bölümlerde söylenenlerden de açıkça çıkarsanabileceği gibi. yeniliklere ayak uydurma ve 142 . çoğunlukla lisans alımı yoluyla karşılamıştır. 1980'den 1990'a kadar. oldukça olumsuz bir durumdur. sanayi. temelde. geleceğe dönük bir potansiyelin olduğu anlamına gelmez mi? Elbette gelir. günümüz jenerik teknolojileri söz konusu olduğunda. Oysa. teknoloji gereksinmesini genellikle lisans alımı yoluyla karşılayan Türkiye sanayii.. On bin nüfus başına düşen araştırıcı sayısı (tam zaman eşdeğeri olarak). ülkemizde % 18'dir. Bugüne dek. geleceğe yönelik olarak. bunu doğrulamaktadır. yine sanayileşmiş ülkelerdeki. Aslında. toplam 603 "lisans ve teknik yardım anlaşması"nın sektörler ve ana ürün grupları bazında irdelenmesi sonucu elde edilen bulgulara da yer verilmiştir.. örneğin. kendi üretimiyle değil. 7'dir. büyük ölçüde. teknoloji transferinin iki ana "mekanizması" hep ayırt edilegelmiştir: Bunlardan biri. araştırma-geliştirme harcamalarında özel sektörün payı. Bu bulgular. TEKNOLOJİ YETENEĞİ LİSANS ALMA YOLUYLA NE ÖLÇÜDE GELİŞİR? Sorduğumuz sorulara. geliştirme aşamasına geçiş için. Yeni Teknolojiler Enstitüsü için yapüğı bir çalışmada şöyle açıklıyor : "Gelişmekte olan ülkelere ilişkin literatürde. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kayıtları 1990 sonrası için incelendiğinde.. Bu noktayı. ". bu. 11 yıllık bir dönem içinde.- İrdelediğimiz konu açısından çok daha çarpıcı bir gösterge olarak. bir sanayi teknoloji talebini hep lisans yoluyla karşılayagelmiş olsa bile. - Bu göstergelerden kalkılarak. teknolojiyi kullanma aşamasından. ama bu kez. diğeri ise.Kore'de % 82'dir. G. Türkiye sanayiinin. sanayinin rekabet gücü açısından. burada. yenilikçi firmalarla lisans anlaşması yapılarak gerçekleştirilen 'dolaylı' transferlerdir. örneğin İspanya'da bu sayı 40. Oysa. Ama.. bunları kullanmanın ötesine. İspanya'da % 58. potansiyel olarak da yoksa. başka ülkelerden transfer yoluyla karşıladığı sonucu çıkarılabilir.) Bu çalışmada. Teknoloji transferini dolaysız yollardan gerçekleştirenlerin. son derece kritik bir nokta vardır. örneğin. mühendislikdanışmanlık firmaları. 1992. ülkemizde.

böylesi bir çaba. Oysa.) Cooper. bugüne dek teknoloji transferini hangi yoldan gerçekleştirmiş olurlarsa olsunlar. teknoloji transferi. Ama. teknoloji transferini. Bu ise. bu nedenleri ise. Müşterilerinin hangi ülkelerden geldikleri onları hiç ilgilendirmez. sistematik bir çaba. salt dolaysız yoldan teknoloji transferine dayalı girişimlere baş vurmalarının ve bu yola uyum gösterebilmelerinin oldukça zor olduğu söylenebilir. j / ' < / f > i V i '. yatırım malı üreticilerinden. aynı dönemde. teknolojideki son gelişmeleri içeren makina ve donatımın ithaline dayamr. daha çok. 19801i yıllarda sanayi yatırımlarına ağırlık vermekten vazgeçilmesiyle birlikte.- Tabii. burada yer alan hiçbir unsurun. Cooper'ın işaret ettiği nedenle. LisansÖrlcr. 1980'den sonra. özellikle kendilerine rakip yaratmaktan kaçınırlar. teknoloji yeteneklerini geliştirmek için. ancak. dolaylı transferde. ikinci (dolaysız) yolu zorlamış olan. temelde. mallarını satmaktır. transferi dolaysız yoldan gerçekleştirenlerden daha geride kalırlar. teknoloji açığım kapatma konusunda. teknoloji açıklarım kapatma süreçlerini geciktirmede çıkarı olmadığı görülür. yabancı bir lisansör firmayla ortaklık kurmadan. teknoloji bir kez alındıktan sonra." (Cooper. Eğer. sanayi yatırım pratiğini geliştirme olanağını da önemli ölçüde kaybetmiş olan Türk sanayicilerinin. bir dereceye kadar azalabilirdi. yeni makina-donatım imalatçılarını ilgilendiren tek şey. kendi stratejik çıkarları açısından da uygunsa. Yeni Sanayileşen Ülkeler karşısında.. Türkiye sanayiinin genel karakteristikleri içinde yer almış değildir.Kore ve Brezilya gibi. 143 . G. Tabii. AR+GE'ye YÖNELİM SORUNU. Buradan şu sonuç çıkar ki. genellikle lisans anlaşmalarıyla sağlanıyor olmasına rağmen. Aslında. söz konusu yeni sanayileşen ülkeler. lisansör firmalar. elbette. lisans altında. Ama dolaysız teknoloji transferinin bu karmaşıklığını bir yana bırakırsak. danışmanlık. hemen eklemek gerekir ki. en azından. Türkiye sanayiinin lisans altında üretim yapma tercih ve alışkanlığının genel olarak sürdüğü. tesis montajı ve işletmeye alma gibi işleri yapan firmalardan da ayrıca destek almak zorundadırlar. belli bir pazara girmeleri başka bir biçimde mümkün değilse ya da söz konusu pazardan tek başlarına elde edecekleri dolaysız çıkar küçükse. şöyle sıralıyor: "Dolaysız transferler. gelişmekte olan ülke firmalarının. bu yolu seçenler. Türkiye sanayiinde yerleşik bir hâl almış olsaydı. ama daha çok da KİTlerin sanayi yatırımlarında) denenen dolaysız teknoloji transferi yolunu. henüz. 1990'dan sonraki yıllarda yapılmış olan lisans anlaşmalarından görülecektir. bunu geliştirmeye yönelik. mühendislik tasarımı. rekabet açısından. teknolojilerinin kullanılmasına izin verirler. gerçekte. neredeyse bütünüyle terkeden Türkiye sanayiinin. lisans yolunun yarattığı sakıncalar.dolayısiyle rekabet üstünlüğü elde etme konusunda karşılaşacakları güçlüklerin.C. hangi düzeyde olursa olsun. bütün diğer koşullar eşit olsa bile. Özellikle. dolaylı yoldan yapanlar." 196O'lı ve 19701i yıllarda (o dönem hükümetlerinin izlediği politikanın ya da hükümet dışı kuruluşların etkisiyle. 1991. lisans verecekleri anlamına gelir. transferi lisans yoluyla yapanların karşılaşacakları güçlüklerden daha az olacağını söylemek için a priori nedenler vardır. dezavantajlı durumda bulunduğu söylenebilir.

böylesi bir pazar olanağının ortaya çıkması. Türkiye gibi bir ülke." (Hoffman. Bu ülkelerde. K. gelişmekte olan ülkelerin telekomünikasyonda. son derece kritik bir alanda teknoloji açığını kapatmıştır? Kurt Hoffman. bu imkânı bulmuş ve telekomünikasyon gibi.anında transfer edebilmeleri. Bunu yaparken. en azından bu yolu zorlamışlardır. gelişmekte olan ülkelerde.transfer sürecinin bir devamı olarak araşürma-geliştirmeye de yönelmişler. G.Kore'de yararlanmış ve telekomünikasyon altyapısını yenilemiştir. örneğin G. fıberoptik kablo sistemlerinin yerli olarak tasarımlanıp üretilmesini. bu pazarların (kendi ulusal firmalarınca) kapatılmamış olmasıdır. yabancı) firmaların katılımına ve kendi aralarında rekabete nispeten açıktır. 1980'li yıllarda. Ama. 1989. Ayrıca. bu üretim. ihaleler. Ama. telekomünikasyon altyapısı bazında çağının en ileri teknolojisini-sayısal teknolojiyi kullanır hale gelmiş. akılcı bir yaklaşımla.Kore böylesi bir yol izlerken. bu konjonktür. mükemmel bir telekomünikasyon alt yapısına sahip olmuştur. gelişmekte olan ülke pazarlarına girmek ve oralarda tutunmak yaşamsal önemdeydi. telekomünikasyon donatımı imalatçısı firmalar için yılda 2-3 milyar $1ık ihraç imkânı anlamına gelen. uluslararası düzeydeki firmalar için gelişmekte olan ülkeler pazarlarının temel karakteristiği. Avrupa ve ABD pazarları. Örneği. bu uluslararası fırsattan yararlanmıştır. Kore'nin. lisans altında gerçekleştirilmiş olsa bile. 1982 ve 1986 yıllan arasında telekomünikasyon sanayiine 6 milyar $'ük yatırım yaptı. on bin hatlık kendi sayısal santralını geliştirmesini. (söz konusu alanda. Ama. bulundukları ülkenin teknoloji yeteneğinin gelişmesine ne ölçüde katkıda bulunduklarını burada tartışmayacağız. teknolojiyi yakalamıştır. Kısacası Türkiye. uluslararası düzeydeki. telekomünikasyon alanından alalım : Bilindiği gibi. örneğin TELETAŞ'ın AR+GE'de 144 . belli 16 sistem için 6 milyar $'ın epeyce üstünde araştırma-geliştirme harcaması yapmış. Türkiye PTTsinin AR+GE biriminin kapatıldığı. hiç olmazsa belli bir imalat yeteneği kazanılmıştır. videoteks ve teleteks terminallerinin yerli olarak geliştirilmesi. dönemin en ileri teknolojisini içeren.) Çok açıktır ki. 1980'lerin başlarına gelindiğinde.. Türkiye. konu güncel olduğu için. bu dönem boyunca. o ülkelerin. Aynı dönemde aynı fırsattan. Japonya. ve ISDN'e (Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi'ne ilişkin teknolojilere) erkenden girilmesini mümkün kılacak bir araştırma-geliştirme ve teknoloji altyapısı kurmayı başardı. Türkiye'den çok farklı olarak." (Hoffman. K. bunun nedenini şöyle açıklıyor : "Telekomünikasyon donatımı imal eden. Kurt Hoffman. Türkiye özelinde bunu merak edenler.. bu anlamda. Türkiye'de bu imkândan. Oysa.) G. O nedenledir ki. telekomünikasyonda AR+GE'nin yabancı ortaklı TELETAŞ ve NETAŞ'a bırakıldığı biliniyor. birbirlerinin firmalarına) 'de fakto' kapalıdır. bu alandaki teknoloji açığım bir ölçüde kapatabilmeleri için bir imkân demekti. uluslararası fırsatları değerlendirmenin ötesinde bir atılımı da zorlamıştır. 1980'lerde. yerli imalatçıları koruyan bir politika izledi. ancak. Bunda bir yanlış yoktur. bunu şöyle anlatıyor : "Kore. Nasıl olmuştur da.Kore. Yine aynı dönemde. bir başka açıdan da. 1989. bu altyapı için gerekli olan bir kısım donatımın yerli olarak üretimine yönelmiş. dönemin en ileri teknolojilerinin kullanıldığı telekomünikasyon altyapı yatırımları yapmalarıyla mümkün olabilirdi. Yabancı ortaklı şirketlerin. ileri teknolojiyi-çağın teknolojisini. (telekomünikasyonda.

yarının enformasyon şebekesinin kurulması ile ilgili olarak. belli firmalar düzeyinde. Türkiye'nin belli bir teknoloji yeteneği kazanması sorununu. "Türkiye'nin (gelecekteki) bilgi şebekesine ait ana plan yapıldıktan sonra bunun çeşitli fazlarının uygulama projelerinin hazırlanması" ve buna göre. burada tartıştığımız konu açısından ne ifade etmektedir? Bu sorunun yanıtını vermek için. Türkiye'nin yapması gereken yatırımların toplam tutarı.b. özümseme. telekomünikasyon altyapısı kurulurken. 27-29 Eylül 1993 tarihinde OECD ve TÜBiTAK'ın işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen "Enformasyon Teknolojilerine Girişte Hükümetlerin Değişen Rolü" konulu Konferans'a sunmuş olduğu bildiriye bakmakta yarar vardır. bugünkü telekomünikasyon şebekelerini. Yücel.. demek ki. Eğer. diyelim beyaz eşyada. belki bugün. tıpkı G. ' j / ' j / . Bu da. Dr. rekabet yeteneği kazanmanın da ötesinde. difüzyonlannı sağlama ve kullanır hale gelmenin ötesinde. ' . F.) yerine getirmemiştir. tasarım ya da ürün geliştirme ya da teknoloji geliştirme yeteneği kazanmak gibi. daha bir güvenle ve kolaylıkla atmaya başlayabilirdi. belli bir rekabet gücüne erişilince.) Türkiye sanayiini ve özellikle de elektronik alanını çok iyi bilen Dr. lisansör firmaların güçlük çıkarmaya başladığı iyice görüldükten sonra AR+GE'ye ciddi olarak yönelen firmalar olduğu ya da bir başka alanda başka kıpırtıların ortaya çıktığı gözlenmektedir. . şu can alıcı noktayı ortaya koymaktadır: "Benzerlerinden biraz geriye düşmüş olsa bile. sonuçta görülecek olan odur ki.şu anda hangi noktaya geldiğine bakabilirler. şu ya da bu fırsat değerlendirilerek ülkeye transfer edilmiş olan teknolojileri. geleceğin enformasyon şebekesini kurabilmek için. f V . lisans altında imalat yapılmasına karşın. "ürün geliştirme mahiyetindeki araştırma projelerinin (altı tarafımızdan çizildi. Türk iş hayatının ve ekonomisinin geleceği. bir var olma sorunu olarak görmektedir. yeterli ya da yetersiz. Bu çaptaki bir yatırım için. Bugün de. Yücel'in belirttiğine göre.Kore gibi. Fikret Yücel'in. (örneğin elektroniğin bazı alanlarında) istisnaları olmuştur. Elbette bunun. içinde bulunduğu bir diğer dezavantajlı durumdur. ama. sınırlı da olsa. Yücel'in önerdiği yaşamsal adımlan. 60 milyar US $ olarak tahmin edilmektedir. Ama bu yönelim. Türkiye sanayii." (Yücel. ne yazıktır ki. rekabet açısından. biraz önce verdiğimiz örnekten de açıkça anlaşılabileceği gibi. biraz önce de değinildiği gibi. Verdiğimiz örnek. pazara yeni ürünler sürmesine ve bunu sebatla devam ettirmesine bağlı olacaktır. 1993. bir üst düzeyde ikame ederek kapsayacak olan. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. henüz Türkiye sanayiinin genel karakteri haline gelmemiştir. Yücel. Türkiye sanayiinin. Dr. bunun gereklerini (kendi AR+GE birimini oluşturmak v. sorunun bu boyutunu hiç de ciddiye almamıştır. Dr. Türkiye yakın geçmişte.) tesbit ve seçimi "ve bu araştırma projelerinin konusunu oluşturacak "ürünlerin imalinde kullanılacak jenerik teknolojilerin belirlenerek kazanılması" (altı tarafımızdan çizildi) gereğine işaretle. şu ya da bu yoldan. kendisine son derece önemli rekabet potansiyeli sağlayacak bir yol izlemeye pek de istekli davranmamış. Türkiye de konunun gerektirdiği AR+GE alanlarına ciddi bir ölçekte yönelmiş olsaydı. Ama. Örnekler çoğaltılabilir. REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANDIRAN TEKNOLOJİLER ve TÜRKİYE SANAYİİ Prodüktivitede ya da krizi aşmada üstünlük ve dolayısıyla rekabet üstünlüğü kazanmak açısın- 145 .

şu kadarını da belirtmek gerekir ki. teknolojideki jenerik değişim ve ilerlemelere ayak uydurmayı sağlayacak yenilenmenin gerçekleştirilmesi açısından özel bir çaba göstermekte midir? 1983'te kurulduktan sonra. en azından kendi sektörlerini.Sınai üretimin ötesinde. sanayici ve iş adamlarının belli bir kesimini temsil eden TÜSİAD. ama nasıl ? Bu can alıcı soruyu ortaya atmamız boşuna değildir. yayımladığı strateji ile (TÜSİAD. gerekse bunlann dışında kalan ama. Tabii bu kuruluşlar da ürettikleri ürünler. belli bir iddiayı sürdürme eğiliminde olduklan gözlenen sektörlerde. belli kuruluşlar TÜSİAD'ın tercihini pek de benimsemiş gözükmemekte ve kendi sektörleriyle ilgili farklı yaklaşımlan olduğu. sahip bulunduklan kadanyla. 1991. söz konusu sanayi dallannda. belli sanayi dallannda ulusal yenile(n)me yeteneğinin bulunması. Acaba. İşte bu noktada. örneğin enformasyon teknolojisinin ya da esnek üretim-esnek otomasyonun en azından difüzyonu. 1992) tam da bunu istemekte ve Türkiye'yi 21. özümsenmesi ve kullanılması ya da bir başka deyişle. ama. örneğin. üretim tesislerini bir üst düzeyde yeniden üretebilme yeteneğine sahip ulusal kuruluşların var olduğunu ve bunlar arasındaki ilişkilerin kurumsallaştığını ifade eder. çağa ayak uydurabilmenin. gıda. TÜSİAD kadar rahat gözden çıkarmadıkları görülmektedir. Ürün geliştirebildiği. gerek TÜSİAD'ın öngördüğü öncelikli sektörlerde. bitkisel ürünler. söz konusu jenerik teknolojilerin. Niyet yenilenmedir. en azından teknolojik yenilenme temelindeki önlemlerini alma eğilimindedirler. . üretim yöntemleri ve üretim organizasyonu bağlamında. tarihinin ikinci toplantısını 3 Şubat 1993'te yapan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun enformasyon teknolojisini. sanayinin kendisinin bu yaklaşımı benimsemesi ve bunun gereğini yerine getirmesidir. lâstik. 146 . ürün tasanmlayabildiği. otomativ yan sanayii. yüzyıla taşıyacak lokomotif sektörler olarak ilân ettiği. ULUSAL YENİLE(N)ME SİSTEMİ "Ulusal yenile(n)me yeteneği" olarak da algılanabilecek bu sistemin varlığı. elektronik sanayii. cam ve seramik sanayilerinde ileri teknolojilerin transferini öngörmektedir. önceki iki bölümde açıklanmaya çalışıldı. bir ülkenin. o ülkenin. deri ürünleri. rekabet yeteneklerini sürdürebilme ve artırabilmenin. TÜSİAD'ın öncelikli sektör seçimi dışında kalan.dan ülkelerin daha çok hangi teknoloji alanlanna ağırlık verdikleri. savunma sanayii gibi bazı sanayi dallarında. otomotiv sanayii. İkinci ve üçüncü öncelikler. Ama. yüzyıla taşımaya yeter mi konusunu burada tartışmayacağız. somut olarak bunun nasıl gerçekleştirileceği sorusunu sormak gerekir. Bunun ön şartı ise. birinci önceliği olan alan olarak ilan ettiğini biliyoruz. dokuma-giyim. sırasıyla ileri malzeme teknolojileri ile biyoteknolojiye verilmiştir. Bu önemli bir yaklaşımdır. Çünkü Türkiye henüz ulusal düzeyde bir yenile(n)me (innovation) sistemine sahip değildir. Sözü edilen sektörler Türkiye'yi 21. Daha açık bir deyişle. Hemen denebilir ki. Türkiye sanayii. söz konusu yenilenmenin nasıl başanlacağı. asıl önemü olan böylesi yaklaşımların hayata geçirilebilmesidir. demir-çelik.

Türkiye sanayiinin yenilikleri zamanında izleyip uygular hale geldiğini varsayalım. konfeksiyon sanayiine sahip ama onu yenileyecek bir ulusal sisteme sahip bulunmayan ülkelerden daha önce uluslararası rekabet kulvarlarına girecekleri çok açıktır. tasarımlayabildiği. politika araçlarını. teknoloji muhtevası giderek arttığı için pek çok hammadde ya da ara girdi hep dışarıdan gelecektir. anlamına gelir. iç pazarda tutunabilmesini sağlar. ama kesinlikle. biraz önce değindiğimiz. uluslararası kulvarlarda. Türkiye Sanayii neredeyse bütün yenilenme gereksinimlerini. programını geliştirmesi gerekir. o zaman. Hâlâ da bu 147 / . bir an önce. Bu neyi sağlar? Belki. Ve bütün bunları yapabilen ulusal kurum ve kuruluşlara sahip bulunduğu. o zaman yapılması gerekenler de bellidir. uluslararası pazarlarda belli bir yüzde ile ölçülen bir yer edinmesini. kendi ulusal yenile(n)me sistemine dayalı olarak basaran ülkelerin. Sayılan tasarım süreçlerini besleyen bir araştırma-geliştirme etkinliğini sürdürebildiği ve j ( . ya da böylesi bir yer edinmişse bunu sürdürmesini. bunlar arasındaki ilişkilerin yerleşik bir hal aldığı-sistemleştiği. demek ki. ne denli önemli olduğunu dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. bu hedeflere ulaşabilmenin politikasını. Know-how. sanayinin.Araştırma-Geliştirme. / '<•' . birkaç noktayı vurgulanmaya değer buluyoruz. tasarım. Türkiye sanayiinin hiç olmazsa seçilecek belli alanlarda rekabet edebilirlik yeteneği kazanmak (ve eğer kazanmışsa bunu sürdürmek) gibi bir eğilimi varsa. belli koşullar altında. j / i SONUÇ YERİNE Bitirirken. dışarıdan karşılamak durumundadır. kendi ulusal yenile(n)me sistemlerini şu ya da bu ölçüde kurmuş olan uluslar. pazarlama kompartmanlarının hem kendi içlerindeki hem de aralarındaki ilişkileri yeniden üretecek organizasyon yöntemleri geliştirebildiği. yerinde bir yaklaşımla ilan ettiği öncelikli alanların -Bilim ve Teknoloji politikasının. Çünkü. hep Türkiye'nin önünde koşacaklardır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun. sözü edilen türden bir sistemin oluşturulabilmesi için. yani uluslararası arenada rekabet edebilirlik yeteneği sağlamaz. Pek çok ulus teknoloji yeteneği kazanmaya yönelik pek çok deneyim yaşamıştır. üretim (imalat). O halde. Böylesi bir sistem henüz olmadığına göre. Örneğin.bir anlamı olur. bu know-how'ı ete kemiğe büründürecek olan makina-donatım ve yazılım.- Yeni ürün tasarımıyla birlikte üretim yöntemini de geliştirebildiği. teknoloji faktörünün. temel mühendislik hizmetleri ve hatta detay mühendislik hizmetleri ve dahası. buna yönelik stratejik hedeflerini saptaması. Eğer bu önem paylaşılıyorsa. Bir an için "innovation" un bütün girdileri (ve bu gidişle üretimin bütün girdileri) dışarıdan geliyor olsa bile. Ancak. Geliştirdiği üretim yönteminin gerektirdiği üretim (proses) makinalarını tasarımlayabildiği ve üretebildiği. esnek otomasyonun konfeksiyon sanayiine uygulanabilirliğini hem teknolojinin hem de ekonominin terimleri açısından mümkün kılacak. donanım ve yazılım bazındaki teknolojik geliştirmeyi. Türkiye sanayiinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik yeteneği kazanması için. .

bu yeteneğini sürdürebilmek için.tür deneyimler yaşanmaktadır. Buna önce. Her ulus kendi reçetesini kendi yazmak durumundadır. Sanayinin başka alanlarında da. şu ya da bu ölçekte devletin desteğini. Bunun son örneği Yeni Sanayileşen Ülkeler'dir. örneğin Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisinin "enformatizasyonu" konusundaki istek ve tavsiyeleri. bunlar bir araya gelip devletin de desteğini alarak. ya da "güç birlikleri"ni. gözlenen olayların umut verici yönde olduğu söylenemez. eğer hâlâ. Türkiye. optimal üretim ölçeklerinin dışına düşme. aylardır PTTnin Tsinin özelleştirilmesi tartışmalarıyla çalkalanmaktadır. benzer sonuçlar yaratacak girişimler söz konusudur. 1993. Türkiye eğer bir sanayi ülkesi olacaksa. eğer. Ulusal yenile(n)me sistemini. yalnızca bu sonucu yaratacak niteliktedir. KİTler ya da devletin tutumuyla. ulusal bir kuruluşunu pazarlamakla meşguldür. yukarıda sözü edilen 60 milyar $'lık enformasyon şebekesini. yasalarla ilgili olanlar dahil. ciddi ve kapsamlı bir biçimde araştırma geliştirmeye girme çirişimde bulunursa. araştırma ortaklığından. bunlardan dersler çıkarılmayacak anlamına gelmez. şu ya da bu biçimde. Bunlar arasında. tanım dışıdır. Ama. telekomünikasyonda. devletle işbirliği imkânım. bu alana yönelik araştırma-geliştirmenin altından kalkabilecek finansman gücüne/imkânına sahip. Tıpkı.. 1980'lerde olduğu gibi. World Bank. enformatik donanım ve yazılımı geliştiren uluslararası firmaların bunları satacak bir pazar bulmalarına. ileri teknoloji alanlarındaki üretim ortaklıklarına doğru iteleyebilmenin.) Burada sorun Türkiye'nin ya da bir başka açıdan Türkiye sanayiinin yapacağı tercihte düğümlenmektedir. Türkiye sanayii. böylesi bir teknoloji yeteneği kazanmayı hedef almadan bu işe başlarsanız. teknoloji yeteneğini geliştirebilmesi açısından ne ifade ettiğiyle. Ama bu tartışmada tarafların hiçbiri. Türkiye. her türlü önlemini alırken. yaşamın bütün alanlarında. Uluslararası kuruluşların. Dünyada genel geçerliliği olan tek bir reçete yoktur. şirketleri "rekabet öncesi araştırma" kavramının şemsiyesi altında. ABD'de olduğu gibi. Başaramadıkları noktalar olmuştur. ulusal araştırma-geliştirme ağım kurmamış bir ülke. kendi yararını maksimumlaştırmaya yönelik bir strateji belirleyemezse. yüzyılın eşiğinde bu kavram neyi ifade ediyor ve tanım neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır. bir gün. Örneğin. Teknoloji yeteneği kazanabilmenin bu a priori noktalarını Türkiye'nin yeniden icat etmesi gerekmez. şebekenin içereceği donanım ve yazılım bazında. bu firma ölçekleriyle. 1980'lerdeki telekomünikasyon şebekesi kurulurken benimsenmiş olan yaklaşımı değiştirmeden kurmaya girişirseniz. Çağımızın teknoloji devlerinden ABD. temelde pek çok ortak yanın bulunduğu hiçbir zaman göz ardı edilemez. (Bknz. Örneğin Türkiye. Ama bu. bunlarsız bir sanayi ülkesi olunabileceği iddiasını ileri sürüyorsa. bu şebeke bir tek işe yarar. telekomünikasyon dahil. otomotiv sanayiinde verilen yeni yatırım izinleri. Gerçekten de. bugün Türkiye özel sektörü. devletin düzenlemeci müdahalesini arayacaktır. Başardıkları noktalar olmuştur. Eğer siz. 21. güçlerini birleştirmeye çağırır ve bunun ekonomik önlemlerini alırken. bu nedenle teknolojik yeniliklere daha baştan ayak uyduramama ve hepsinden önemlisi araştırma-geliştirmenin üstesinden gelebilecek firma ölçeğini yaratamama gibi sonuçlar doğuracaktır. bazı ürünleri kendiniz geliştirip üretmeyi. bu her şeyden önce. Ancak. araştırma ortaklıkları kurabilirler diye de düşünemeyiz. malûm Tnin Türkiye'nin enformasyon alanında. yani bu şebekeyi kurarken. Jbütün-dünyada olduğu gibi şu ya da bu planda. nasıl bir imkân sağladığıyla hiç ilgilenmemiştir.. yarın tutuna- 148 . bu firmalardan bazılarının sermaye bileşimleri engeldir. dünyadaki bunca deneyimden yararlanılmayacak.

. Vice President.13 November.. 1993. "Technology for America's Economic Growth: A New Direction to Build Strentgth". 2729 September. VVorking Paper No.. 1991. Fikret.. Peet.. 22 Şubatta yaptıkları ortak açıklama. Tokyo.. (in) UNIDO... 1993. baştan beri. Prof.3. TÜSİAD. New Technologies and Global Industrialization. PH. Institute for New Technologies.. "General Status of Korean Small and Medium Scale Industries. Jr. Lee. 1991. The MACMILLAN PRESS Ltd. 1990. TMMOB. J. durup biraz düşünmek ve eğer becerebilirsek toplumsal aklı. June.. Ankara. 1991. The Competitive Advantage of Nations. teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi gereğini vurgulayageldik.D. Yoon-Shik. E.. ve Albert Göre.. şu anda... Yüzyıla Doğru Türkiye: Geleceğe Dönük Bir Atılım Stratejisi. Ama galiba. Lee. prodüktivitenin yükseltilebilmesi içinse. Charles. Elsevier Science Publishers. March. VViltiâm J. Ankara. Oxford. 1992. Prof. herşeyden önce. Porter.. PPD. Turkey: Informatics and Economic Modernization. Eylül. J Kaynakça * * Clintön.Dr. Yoon-Shik. "Serbest Pazar Ekonomisi" Ülkelerinde Sanayi(leşme)-Teknoloji(ye Yetişme) Politikaları ve Devletin Rolü.. Ankara. President.. Roobeek.. London and New York. Annemieke. VVointly Organized by OECD and TÜBİTAK. "Promotion Policies for Small and Medium Industries in Korea. Michael. Are Innovation Studies On Industrialized Economies Relevant to Technology Policy in Developing Countries?. Ocak. j •'-• j / t! / * * * * * * * * * * * 149 j .... Bu çalışmamızda. rekabet edebilirlik için üretilebilirliğin/prodüktivitenin yükseltilmesi... 1989.M. KOSGEB Semineri. Global Capitalism Theories of Social Development. Implications for Industrial Policy in Developing Countries". Yücel. Makina Mühendisleri Odası. Dr. PH.. 141. World Bank." 2728 Ağustos. Richard. kendi aklımızı yeniden üretmek olsa gerektir. New York.. "An Option For Turkey To Gain Its Information Technology.. 1992. Cooper. KOSGEB Semineri. "Technological Change in Telecommunications. Amsterdam. 2 1 . Beyond the technology Race. Kurt. Aykut. 1992. Routledge. Göker.cağı dalı kesmekle ve bütün köprüleri atmakla meşguldür.. Forum: Toplum-Bilim-Teknoloji. Ankara. 1993.. The United Nations University. H. 1993." Conference on The Changing Role of Governments in Introducing New ITs..Dr. Prospects for Developing Countries. Türkiye'deki bütün kesimler için öncelik. London and Basingstoke...D. "27-28 Ağustos. Hazırlık Dokümanı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV). 1992. Hoffman. 1990..

1. (ii) karlılık Endeksi = Fayda/Maliyet Oranı. artı ve eksileriyle bütün ülkeler için bir realite olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiç kuşkusuz uluslararası yatırımların değerlendirilmesi yurtiçi yatırımların değerlendirilmesine oranla daha kompleks (karmaşık) bir işlemdir. Bu bağlamda yatırımcı açısından önemli olan konu. Fayda/Maliyet Oranı (FMO). net nakit girişlerinin bugünkü değerinin nakit çıkışlarının bugün- 150 . Diğer bir ifadeyle GÖS. bir projenin. Doç. sadece ulusal yatırımlardan sözetmek oldukça yalın kalmaktadır. Bu eksiklik hem projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin hesaplanmasında hem de kullanılacak uygun iskonto oranının belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. (iii) İç Karlılık Oranı ve (iv) Net Bugünkü Değer. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Dr. Hüseyin DAĞLI KTÜ-İİBF İşletme Bölümü GİRİŞ Giderek küçülen günümüz dünyasında. çeşitli açılardan yurtiçi yatırımlara göre farkılıklar gösteren doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde uygun bir sermaye bütçelemesi yönteminin geliştirilmesi bu bildirinin konusun teşkil etmektedir.DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINDA SERMAYE BÜTÇELENMESİ: DÜZELTİLMİŞ BUGÜNKÜ DEĞER (DBD) YÖNTEMİ Yrd. uluslararası yatırımların değerlendirilmesinde uygun karar kriterlerinin oluşturulmasıdır. sağlayacağı net nakit girişlerinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi gereken yıl sayısıdır. Çünkü. Kendini en kısa sürede geri ödeyen proje bir yönteme göre kabul edilir. yatırımın kaç yılda geri döneceğini ortaya koyar. GELENEKSEL SERMAYE BÜTÇELEMESİ YÖNTEMLERİ Yurtiçi yatırımların değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel sermaye bütçelemesi yöntemleri esas itibariyle şunlardır: (i) Geri Ödeme Süresi. yurtiçi yatırımlar için geliştirilen geleneksel sermaye bütçelemesi yöntemlerinin uluslararası yatırımların değerlendirilmesinde eksik kaldıkları görülmektedir. İşte. Geri Ödeme Süresi (GÖS).

İç Karlılık Oranı (İKO). Bu yönteme göre projenin kabul edilebilmesi için hesaplanan bu oranın. : Projenin ekonomik ömrü.kü değerine (yatırım tutarına) oranıdır. Bu yöntem şu şekilde formüle edilebilir: n CF t d-x) i '. Bunlar içerisinde en yaygın olarak kullanılanı NBD yöntemidir. : Toplam öz sermaye. Burada. x ka n Io : Vergi Oranı : Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. : Proje maliyetini ifade etmektedir. : Toplam borç. işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden daha büyük olması gerekmektedir. net nakit girişlerinin bugünkü değeri ile yatırım tutarı arasındaki farktır. net nakit girişlerini yatırım tutarına eşitleyen iskonto oranıdır. I v 151 . Projenin kabul edilebilmesi için bu farkın pozitif olması gerekir. CFt : t yılında beklenen vergi öncsi net nakit girişi. aksi takdirde reddedilir. / '• i İskonto oranı olarak kullanılan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ise şu şekilde hesaplanır: Burada. : Vergi oranını göstermektedir. FMO birden büyükse proje kabul edilir. : Öz sermaye maliyeti. NBD : Net Bugünkü Değer. ka E B kb ke t : Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Bu nedenle. Net Bugünkü Değer (NBD) ise. : Borcun vergi öncesi maliyeti. konu sınırlaması da dikkate alınarak aşağıda sadece NBD yöntemi üzerinde durulacaktır.

reel faiz oranı nominal faiz oranından beklenen enflasyon oranının çıkarılması suretiyle bulunur (*). geleneksel NBD yönteminin uluslararası projelere uygulanmasında bir takım güçlükler ortaya çıkmaktadır. 2. Enflasyon açısından konuya bakıldığında. Çünkü ülk riski ile döviz kuru riski. Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan NBD yöntemi. Bunun uygulanmasının kolay olmasına karşın. Konu nakit girişleriyle ilişkilendirildiğinde. faiz ödemelerinin vergi matrahından indirimi öz konusu olduğu için. doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde reel faiz oranlarının mı yoksa nominal faiz oranlarının mı kullanılması gerektiği açıklığa kavuşturulmalıdır. NBD yönteminde projeden beklenen net nakit girişleri işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine göre tek bir iskonto oranından bugüne indirgendiği konusu önceki bölümde açıklanmıştı.Öz sermaye ve borcun maliyeti. Diğer taraftan. NBD yönteminin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde kullanımını güçleştiren nedenlerin başında anılan bu riskler gelmektedir. Diğer taraftan borç ve öz sermaye maliyeti proje riskine göre farklılıklar gösterebileceği gibi farklı risk kategorisine sahip bulunan projelerin borçlanma kapasiteleri de birbirinden farklı olabilir. diğer ise uygun iskonto oranının belirlenmesine yönelik güçlükleri içermektedir. Bütün bu faktörleri NBD yönteminde kullanılan sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetine dahil etmek oldukça güçtür. hem yatırımcının kendi ülkesi açısından hem de yatırımın yapıldığı ülke açısından bakılabilir. Buna karşın. yatırımcı şirketin optimal sermaye yapısını zamanla değiştirebilir. UYGUN İSKONTO ORANININ SEÇİMİ Yurtdışında yatırım faaliyetinde bulunan işletmelerin satış gelirlerinde ortaya çıkabilecek dalgalanmalar yatırımların çeşitlendirilmesinin bir sonucu olarak ortadan kalkabilir. no(*) Bu durum Fisher Denklemine göre şu şekilde formüle edilebilir: = g+p Burada . yurtdışında yatırım faaliyetinde bulunmanın işletmeye yüklediği birtakım ilave risklerin varlığı da gözden uzak tutulmamalıdır. İskonto oranının belirlenmesine yönelik önemli bir diğer konu ise. sermaye bütçelemesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Kuşkusuz burada önemli olan nakit akışlarına yatırımcının kendi ülkesi açısından bakılmasıdır. Öte yandan. borç maliyetinin hesaplanmasında ilave bir düzenlemeye gidilir. sermayenin kaynağı olarak borç ve öz sermayenin önemine göre ağırlıklarının alınması suretiyle hesaplanır. r nominal faiz oranım. Böylece işletmelerin faaliyet riskleri azalabilir. Sıralaran bütün bu faktörler dikkate alındığında her bir proje için ayrı bir sermaye yapısının oluşturulması gerçeği ortaya çıkmaktadır. borç ve öz sermaye oranında zamanla ortaya çıkabilecek değişikliklerin işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini de değiştireceği gerçeği gözden uzak tutulmuştur. Ancak. Bilindiği gibi. Diğer taraftan nakit akışı konusuna. Düzeltilmiş Bugünkü Değer (DBD) yönteminde ise. Sözkonusu bu riskler ise. 152 . enflasyon ile net nakit girişlerinin özelliğine ilişkindir. esas itibariyle döviz kuru riski ile üke riskidir. beklenen enflasyon oranını ifade etmektedir. projenin finansmanında imtiyazlı kredi kullanımı sözkonusu olabileceği gibi döviz kontrolleri ve benzeri nedenlerden dolayı yabancı kaynak maliyeti yükselebilir de. net nakit girişleri öz sermaye maliyeti ile iskonto edildiğinden zamanla sermaye yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklerin bu bağlamda bir önemi bulunmamaktdır. g reel faiz oranını ve p ise. Bunlardan ilki nakit akışının belirlenmesi ile ilgili güçlükleri. Bu güçlükler iki ana grupta toplanabilir.

Bu nedenle yatırımcı açısından projenin maliyetinin hesaplanmasında. Doğrudan yabancı sermaye yatınmlarının değerlendirilmesinde. o takdirde. reel faiz oranlan kullanılarak iskonto edilmesi daha uygundur.4. eğer yeni bir ürün sözkonusu ise eski ürüne olan talep de azalacaktır. Almanya'da %56.1. Dolayısıyla bu etkiler dikkete alınarak yatınmcıya sağlayacağı net satışlar üzerinden proje değerlendirilmelidir. 3. 3. 3. . projenin yapılacağı ülke ile bir ihracat ilişkisi mevcutsa o zaman yatınmcının ihracatında bir azalmanın ortaya çıkmasıdır. Doğrudan yabancı sermaye yatınmının gerçekleşmesi işletmenin diğer bölümlerinin satışlannı artınyorsa bu da satış yaratma etkisi olarak adlandırılmaktadır. bu durumda projenin yatınmcıya olan gerçek maliyeti yurtiçi proje maliyetinden daha düşük olabilir. Japonya'da %42. Bloke Fonlar Eğer işletmenin yurtdışında bloke edilmiş veya herhangi bir nedenle kısıtlandırılmış fonları mevcutsa ve bunlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlannın finansmanında kullanılabiliyorsa. YATIRIMCININ NAKİT AKIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 3. bloke fonlann projenin finansmanında kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek potansiyel kazancın proje maliyetinden düşülmesi gerekir. reel nakit girişleri için ise. o zamanyatınmın gerçekleşmesiyle kullanılabilir hale gelen fonlann tamamının projenin maliyetinden indirilmesi gerekir. yatınmcı açısından sadece ana ülkeye transfer edilebilen nakit akışları bir anlam taşır.3. eğer sözkonusu bu fonlann alternatif kullanımı sadece yurtdışında başıboş (olduğu gibi) bırakılmaksa. Ayrıca. İsveç'te %52. Aksi takdirde. î ! / 3. Böyle yapıldığı sürece her iki durumda da aynı sonuca ulaşılır. hatalı sonuçlara varılabilir. Ancak. Kanada'da %44.2. proje değerlendirilirken sadece legal yollarla yatınmcıya aktarılan gelir değil bunun yanısıra illegal yollarla transfer edilen gelirin de dikkate alınması gerekir. Bunlar satış kaybı (cannibalization) ile satış yaratma (sales creature) dır. Elde Edilen Gelirin Transferine Yönelik Kısıtlamalar Projeden elde edilen gelirin transferinde kısıtlamalar sözkonusu ise. yatırımcının kendi ülkesindeki kurumlar vergisi oranı ile yatırımın yapıldığı ülkedeki oran karşılaştırılarak hangisi daha yüksekse o dikkate alınmalıdır. Satış kaybı. transfer fiyatlan gibi çeşitli yöntemler kullanılarak anılan kısıtlamalar kısmen de olsa ortadan kaldınlabilmektedir. Ancak. Diğer Bölümlerin veya Mevcut Satışların Üzerindeki Etkileri Doğrudan yabancı sermaye yatınmlannın diğer bölümlerin satışları üzerinde iki türlü etkisi bulunmaktadır. İtalya'da %36'dır. Vergi Oranlarındaki Farklılıklar Yurtdışında elde edilen gelirin vergilendirilmesinde kullanılan kurumlar vergisi oranlan bir ülkeden diğerine oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin bu oranlar ABD'de %34. Transfer fiyatlan gibi çeşitli yöntemler kullanılarak bloke fonlann bir kısmı yatınmcıya geri dönebiliyorsa o zaman geri kalan kısım proje maliyetinden indirilmelidir. 153 / .minal nakit girişleri için nominal faiz oranlan. Örneğin konuya bloke fonlann değerlendirilmesi açısından bakıldığında. Dolayısıyla.

Bunlardan biri yatınmcılara imtiyazlı (ucuz) kredi sağlamalarıdır. : Projenin başlangıcındaki spot döviz kuru. bazı düzenlemelerin yapılması gerekir. t=ia+DR d ) i—— i 1 n TD t t +n v RF t t 1 t=l(l+DR f ) Burada. n <StCf. doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek amacıyla yatınmcılara çeşitli yardımlarda bulunabilirler. Bu yöntem aşağıdaki gibi formüle edilebilir. İmtiyazlı Krediler Hükümetler.yurtdışında kazanılan gelirin transfer fiyattan gibi çeşitli yöntemlerle yüksek vergili ülkelerden düşük vergili ülkelere doğru hareketi sağlanarak ödenen toplam kurumlar vergisi miktarı azaltılabilmektedir. 4. Bu nedenle. Diğer taraftan. bu durumda. Çünkü ödenen vergilerin gerçek miktarı nakit akışına göre hesaplanandan daha az olabilir. : T yılında beklenen spot döviz kuru.-LS)(l -X) n DA. bütün bunlar dikkate alındığında ister yatırımcıya transfer edilsin ister edilmesin eğer nakit akışı olarak transfer edilebilir gelirin tamamı dikkate alınmışsa. 3. İşte. yabancı projelerin sermaye maliyetinin yurtiçi projelerin sermaye maliyetinden daha düşük olması doğaldır. 154 . DÜZELTİLMİŞ BUGÜNKÜ DEĞER (DBD) YÖNTEMİ Uluslararası yatınm projelerinin değerlendirilmesinde çoğu yazarlarca DBD yöntemi önerilmektedir..AF i + ^ 1 t ~ (l + D R / t=l CL o" t t=l(l+DR<) I n LR. elde edilen transfer edilebilir gelirin yatırımcıya aktanlmayıp yurtdışında bırakılması suretiyle vergi ödemeleri ertelenebilir. projeler değerlendirilirken sağlanan ucuz krediler de dikkate alınmalıdır. DBD So St : Düzeltilmiş Bugünkü Değer.5. Eğer imtiyazlı kredi uygulaması mevcutsa.X n DBD=S Q K O + S 0 AF 0 + Y —L_! K_ + S.

AFo. : Yatırımcı ülke parası olarak kaybedilen satış geliri. Aynı şekilde bu tutar da yatırımcı ülke parasına spot döviz kuru üzerinden çevrilir. : Yabancı para birimiyle imtiyazlı kredilerin tutan. : Yatırımcı ülke parasıyla projenin borçlanma kapasitesine olan katkısı. : Yatırımcı ülkedeki piyasa faiz oranıdır. İskonto oram (DRe). : Projenin yapılması sonucu kullanılır hale gelen kısıtlanmış fonlar. projenin başlangıç yılında yabancı para birimiyle ifade edildiği ve spot döviz kurundan yatırımcı ülke parasına çevrildiği varsayılmaktadır. . Nakit akışları yerli ve yabancı kurumlar vergisi oranlan arasında en yükseği olan gerçek vergi oranı (T) ile düzeltilir. : Kazanılan gelirin yavru şirketler arasında transferiyle sağlanan tasarrufların iskonto j V J j ı J oram. Yabancı para birimiyle ifade edilen bu nakit akışları beklenen spot döviz kurundan (St) yatırımcı ülke parasına çevrilir. CFt. : İllegal olarak transfer edilen nakit akımlarının iskonto oranı. : Yatırımcı ülke parasıyla amortisman karşılıkları. : Yatırımcı ülkeile projenin yapılacağı ülke kurumlar vergisi oranlarından yüksek olanı. j V [ n Dat BCo CLo LRt TDt RFt DRe DRa DRb i DRd DRf rg : Projenin ekonomik ömrü. : Yabancı para birimi olarak imtiyazlı kredilerin faiz ve ana para taksit ödemelerinin toplamı. projeden elde edilmesi beklenen yasal olarak yatırımcı ülkeye transfer edilebilirnakit akışlannı göstermektedir. : Yavru şirketler arasında transfer fiyatlanmasıyla vergi ödemelerinin ertelenmesinden sağlanan beklenen vergi tasarrufları. Diğer tesislerin satışlarına bağlı olarak meydana gelen gelir kaybı ise. : Kazanılan gelirin illegal yollarla ana ülkeye transfer edilen bölümü. Projenin gerçekleşmesiyle aktifleşen bloke fonlar kadar proje maliyeti azalır. Burada. Aynı şekilde. anılan bu nakit akışlarından çıkarılır. : Yabancı para birimi olarak transfer edilebilir beklenen nakitakışı. ! 7 Proje maliyetinin. : Borçlanma kapisitesine katkısı sonucu ortaya çıkan faiz indiriminin sağladığı vergi tasarruflarının iskonto oranı. : Tamamen öz sermaye ile finansman varsayımı altında nakit akımlarının ıskonto oranı (özsermaye maliyeti) : Amortisman karşılıklarının iskonto oranı. Projeden sağlanan nakit akışları ile diğer tesislerin satışlanndaki azalma sonucu ortaya çıkan gelir kayıplan aym vergi oram (t) ile düzeltilir.Ko AFo CFt LSt T : Yabancı para birimi olarak proje maliyeti. bloke fonların nominal değeri eksi alternatif kullanımları sonucu sahip olacakları değerdir. yabancı para birimiyle ifade edilen sözkonusu bu gelir kaybı. ülke riski ve döviz kuru riskini / V 155 J . beklenen spot döviz kurundan (St) yatırımcı ülke parasına çevrilir.

Bu amaca hizmet etmek için işletmeler yurtiçi yatırımlann yanısıra doğrudan yabancı sermaye yatınım şeklinde uluslararası yatırım faaliyetlerinde de bulunabilirler. Amortismanların vergi açısından sağlamış olduğu fayda. Legal kanallarla transfer edilebilir nakit akışlarına göre hesaplanan DBD'nin sonucu negatif çıkarsa. Doğrudan yabancı ser156 . vergi ödemelerini etkeleyebilmektedir. DAt büyük bir olasılıkla yabancı para birimi ile gösterilir ve bu tatar St ile yatırımcı ülke parasına çevrilir. pozitif DBD sağlayan projeler kabul edilir. ikinci adım olarak sözkonusu vergi tasarruflan hesaplanarak sonuca tekrar bakılır. Yurtiçi yatırımlarda olduğu gibi yurtdışı yatırımlarda da amortisman karşılıkları kurumlar vergisinden düşülmektedir. Oysa. yatırımcı ülke parasıyla ifade edildiği için bu tutarın beklenen spot ülke parasıyla ifade edildiği için bu tutarın beklenen spot döviz kuru üzerinden ana ülke parasına çevrilmesi sözkonusu olmamaktadır. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki. işletmenin piyasa değerini yani ortaklannın servetini maksimum kılmaktır. Ancak kullanılan t sembolü yabancı ülkedeki kurumlar vergisi oranını gösteriyorsa. Borçlanma kapasitesinden ve bunun sonucu olan vergi tasarruflarından ister tamamen yararlansın isterse yararlanmasın borçlanılabilen miktar üzerinden sağlanan vergi tasarrufları proje için bir gelir olarak dikkate alınmalıdır. transfer ödemeleri gibi yasal olmayan yollarla da yatınmcının ülkesine gelir transfer edilebilir (vergi ödemelerinin azaltılmasında kullanıldığı gibi). Yukanda belirtilen iki . yatırımcının (örneğin ÇUŞ) elde ettiği geliri yüksek vergili ülke tesislerinden düşük vergili ülkelerdeki tesislere kaydırabilmekte. DAt. o zaman illegal yollarla transfer edilebilir ilave nakit akışlan da hesaplamada dikkate alınabilir. Aslında. Nakit akışı olarak sadece yasal yollarla yatırımcının ülkesine transfer edilebilir gelirin (CFt) dikkate alınması ihtiyatlı bir yaklaşımdır. DBD yöntemi iki-adımlı bir yaklaşımdır. DBD'nin negatif çıkması durumunda. Bu nedenle gerçek vergi oranı t'nın altına düşebilmektedir. Dolayısıyla değerlendirme sözkonusu bu vergi tasarruflanm (TDt) dikkate alınmadan da yapılabilir ve sonuç pozitif çıkarsa başka bir hesaplamaya gidilmeden proje kabul edilebilir. Başka bir anlatımla.de içine alan sistematik riskin tamamını yansıtan öz sermaye maliyetidir. uygulamada. transfer fiyatları gibi çeşitli düzenlemelerle düşük vergili ülkelere kayabilir ve bu ülkelerde yeniden yatırım yapılarak vergi ödemeleri ertelenebilir. SONUÇ İşletme yönetiminin temel amacı.adımlı işlem burada da çalışmaktadır. vergi indiriminden tasarruf sağlayan faiz ödemelerine eşittir (kullanılan faiz oranı ana ülkedeki faiz oranıdır). Ancak. bu kredinin sağladığı nakit akışı. Ayrıca bu farkın spot döviz kurundan yatırımcı ülke para birimine çevrilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan hesaplamalar sonucunda. İster yurtiçinde olsun isterse yurtdışında olsun bir projenin finansmanında eğer borç sermaye kullanılıyorsa bunun için yapılan faiz ödemeleri vergiden indirilir. Yurtiçi ve yurtdışı kurumlar vergisi oranlarından yüksek olanının gerçek vergi oranı olarak kullanılması aslında ihdiyatlı bir yaklaşımdır. nakit akışlan. imtiyazlı kredi için yapılan ödemi ile bu kredinin bulunmaması durumunda şirketin karşılaşacağı piyasa faiz oranından iskonto edilen borç anapara ve faiz ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farktır. Eğer projenin finansmanında imtiyazlı kredi kullanımı sözkonusu ise. amortisman karşılıkları ile kullanılan kurumlar vergisi oranının (yurtiçi ve yurtdışı kurumlar vergisi oranlarından en yüksek olanı) çarpımına eşittir. Bu şekilde sağlanan yıllık gelir.

1988. gümrük tarifeleri ve kotalar gibi dış ticareti engelleyen düzenlemelerden kurtulma istekleri. No. Bu nedenle Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Türk Cumhuriyetlerine yatırım yapmayı planlayan Türk Sinai işletmelerinin yapacakları yatırımları bu yönteme göre değerlendirmeleri durumunda basan şanslarının artacağı kanaatindeyiz. VVarren.. Michigan. OBLAK. John R. "Evaluating Foreign Projects : An Adjusted Present Value Approach". Boston. in Handbook of Modern Finance (edited by Dennis E.. GORDON. Inc.. 1986. Gorhan & Lamont. LESSARD. Prentice . 1979.maye yatırımlarını yatırımcı açısından avantajlı kılan faktörler ise.. Maurice D. 4. No. Marie W. E. Principles of Managerial Finance. ucuz işgücü. LOUGUE). No. FOLKS. The Kent International Dimensions of Business Series. 1981.. Vol. EZZEL. VVarren. Donald R. Fuad. VVilliam A. Boston. VVest Publishing Company. and KELLY. 1. California Management Revievv. Multinational Business Finance. Vol. KVVS .- « f KAYNAKLAR ABDULLAH. Autumn 1984. Harper Collins Publishers. hammadde kaynağına yakınlık. 1990. 25. Gorhan & Lamont. and CARTER. LESSARD). GITMAN. Englevvood Cliffs. Paul. RODRIGUEZ Rita M. Addison . Third Edition. Nevv York. Lawrence J.. and STONEHILL. International Dimensions of Financial Management. Inc. 1991. and LEES Francis A. EITEMAN. 1979. International Financial Management. Investment and Financing Decisions for Multinational Corporations. A. 1987. VVilliam R. Financial Management. and HELM. California. Second Edition. 9. Roy J.VVestey Publishing Company. Fail 1982. Vol. Nevv Jersey. in International Financial Management: Theory and Application (edited by Donald R. KELLY.. and AGGARVVAL. 1982. Second Edition. esas itibariyle şunlardır : İçsel ekonomiler. MADURA. David K. r ' [ / v ! / ' j / 157 . Financial Management. "An APV Analysis of Capital Budgeting Under Inflation". David J. UMI Research Press.. Prentice Hail. St. McGraw-Hill Publishing Company. "Survey and Analysis of Capital Budgeting Methods Used by Muttinationals". LEVI. Eugene. Raj. özel bilgi avantajı.. Arthur I. ülkeler arasındaki vergileme farklıbklanndan yararlanma. Financial Management for the Multinational Firm.Hail. EAKER.. taşıma giderlerinden tasarruf sağlama gibi maliyeti düşürücü beklentiler ile uluslararası çeşitlendirmeye giderek iş riskini azaltma. VVinder 1980. "Multinational Capital Budgeting : Foreign Investment Under Subsidy". Boston. New York. Mark R. 13. Foreign investment Evaluation Practices of Multinational Corporations. International Finance : The Markets and Financial Management of Multinational Business. Englevvood Cliffs. . Doğrudan sermaye yatırımlarının değerlendirilmesinde DBD yöntemi en uygun bütçeleme tekniği olarak görülmektedir. Sara L.. Sixth Edition. 13. 1990. Jeff. International Financial Management.Kent Publishing Company.

Hany A. International Corporate Finance. 1993. 23. Foundations of Multinationai Financial Management.RUGMAN. Second Edition. California Management Revievv. Neil E.. Fred and BRIGHAM. 1988. Fort VVorth. The Dryden Press. Alan C. VVinter 1980. Essentials of Managerial Finance. Boston. 1990. No. VVESTON. "Intemalization Theory and Corporate International Finance.. David A. Financial Management. "Capital Budgeting for Multinational Firms : A Theoretical Analysis" Southern Economic Journal. July 1980. SHAPIRO. Spring1978. Vol. SEITZ. 1. 1991. No. 7 No. Harcourt Brace Jovanovich Collage Publishers. SHAVVKY. Alan M. 47. J.. and RICKS. 1. 2. Vol. Cambridge. Capital Budgeting and Long-Term Financial Decisions. Chicago. Allyn and Bacon. Vol. Tenth Edition. 158 . "Capital Budgeting For The Multinational Corporation". Ballinger Publishing Company.. The Dryden Press.Eugene F.

bazılarında ise yüksek çıkan ve yabancı sermayenin ortak olduğu. Thus.Dr. ekonomik geleceğini Avrupa Topluluğu ile birlikte düşündüğünü 1963 yılında Ankara Anlaşması'nı ve 1970 yılında da Katma Protokolü imzalayarak ortaya koymuştur. G i r i ş Türkiye. • ' . Bu açıdan bakıldığında Gümrük Birliği'nin sanayi üzerindeki olası etkilerini incelemek son derece büyük önem taşımaktadır. j / v . sektörden bir üst düzey yetkilinin bu konudaki görüşlerine yer verilmektedir. ATnda sanayinin korunmasında başvurulan tarife-dışı engeller ele alınarak Türkiye'nin bu tür korumaya uyum sağlayabilmesi için öneriler getirilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle daha önce tartışılanların örnek bir sektör açısından değerlendirmesi yapılmış olmaktadır. Bildirinin ilk bölümü Türkiye-AT ilişkilerinin anlaşmalarla çizilmiş olan sınırlarını hatırlatmaya yöneliktir. The first part of the paper aims to remind the legal aspect of the Turkish-EC relations vis-a-vis the customs union. İkinci bölümde. in the third part those discussions are reviewed for a chosen sector vvhich appears as competiüve in some studies and highly competitive in some others. in the second part the non-tariff barriers of the Community are given and the measures to harmonize Turkey to this system are discussed. Turkey could not anymore apply an independant tariff protection. Üçüncü bölümde ise çeşitli çalışmalarda rekabet gücü orta düzeyde. Zira Topluluk ile oluşturulacak Gümrük Birliği. This aim obliges Turkey to evaluate the competitiveness of her industry and take the last measures for increasing it. according to the Additional Protocol. Ancak o dönemde AT ile ilişkiler ekonomik açıdan olmaktan çok siyasal açıdan tartışıl- \ > 159 . N. / •' . j / ' 1.AT İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TÜRK SANAYİİ Doç. Türk Sanayii'nin mevcut rekabet gücünün saptanması ve iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması için en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken son iki veya üç kritik yıldan biridir. The point of vievv of the sector itself concerning the customs union is also given.Lerzan (KILIÇ) ÖZKALE İTÜ İşletme Fakültesi ÖZET Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Katma Protokolde öngörülmüş olan Gümrük Birliği'nin 1995 yılında tamamlanması için yürütülen resmi görüşmelerin hızlandığı 1993 yılı. evaluating the impact of customs union on Turkish industry is of great importance at this stage. Because when the customs union is formed. hazırlanma yöntemi ve iktisadi gerekçeleri tartışmaya ne kadar açık olursa olsun uygulamaya konan 12 ve 22 yıllık listeler bu sürenin biüminde Türkiye ile Topluluk arasında gerçekleştirilecek Gümrük Birliği'ni haber veriyordu. dünyadaki son teknolojilerle çalışan örnek bir sektör ele alınarak gümrük birliğinin önceki bölümlerde değinilen olası etkileri belirlenmeye çalışılıp. in order to compare the author's evaluations vvith the sector members. ileriye dönük olarak kesinlikle bağlayıcı olacak ve başlangıcından itibaren Türkiye'nin sanayisini gümrükler yoluyla korumak için herhangi bir tek taraflı düzenleme getirmesi olanağı kalmayacaktır. Gümrük Birliği'ne geçiş sürecini başlatan sözkonusu Protokol 1973 yılının 1 Ocak'ında yürürlüğe girdiğinde. CUSTOMS UNION WITH EC AND TURKISH İNDUSTRY SUMMARY Turkey and the EC increased the negotiations on the accomplishment of customs union in 1993.

Bunun önemli bir nedeni. Türk Hükümetleri ve hatta Cumhurbaşkanları (1) tarafından kararlı açıklamalarla sürdürülen bu hedefin en çok kazanç ve en az kayıp ile gerçekleştirilmesi için her düzeyde ve her alanda yapılması gerekenleri titizlik ve uzmanlıkla belirlemekte kullanmak daha yararlı olacaktır. daha sonra Gümrük Birliği'nden Türk sanayiinin olumsuz etkilenmesini engellemeye yönelik önlemler. Burada öncelikle gümrük birliği tanımı AT açısından ele alınacaktır. Ancak kanımızca önemli olan bir noktada görüş belir(1) Bu konudaki en son açıklama Cumhurbaşkanı Demirel tarafından 12 Eylül 1993 tarihinde Ankara Anlaşması'nın imzalanışının 30. dünyada entegrasyonun iktisadi yararlarının çok tartışıldığı ve büyük bir kesim tarafından da kesinlikle reddedildiği. bunu gümrük birliğinin Katma Protokolda belirtilen sürede tamamlanacağı yolundaki şaşırtıcı açıklamalar izlemiştir. Malların bu düzeyde serbest dolaşımı esasına dayandığı için de ticari ilişkileri düzenlemeye yönelik ve tümüyle veya kısmen ticaret konusuyla ilgili tüm politikalar kaçınılmaz olarak Gümrük Birliği'nden soyutlanamaz bir nitelik kazanmaktadır. Bu amaçla mal ticaretinde uygulanan her türlü vergi ve kısıtlamalar kaldırıldığı gibi. Sözkonusu madde "mal alışverişlerinin tümü"ndcn sözederek gümrük birliğinin yalnızca sanayi ürünlerinin değil. maddeye dayanarak gümrük indirimlerini tek taraflı olarak durdurması da bu konuda "daha fazla endişe edilmesini" adeta gereksiz kılmıştır. Bu ise hala kesin olarak belirlenmemekle birlikte çok yakın bir tarihte gerçekleşecektir. tarım ürünlerinin de serbest dolaşımına dayandığını ifade etmekle birlikte ikinci grup mallar için özel hükümleri saklı tutmuştur (Madde 39-46 arası). 160 . Türkiye İle At Arasında Oluşturulacak Olan Gümrük Birliği'nin Kapsamı Bilindiği gibi ekonomik bütünleşme türlerinden biri olan gümrük birliği malların serbest dolaşımı esasına dayanır. isterse ve kanımızca Anlaşmaya daha uygun olan Türk görüşüne göre 1995 başı olsun. (2) (3). Bu bildiri AT ile gümrük birliğinin Türk Sanayii üzerindeki etkileri konusunu ele aldığından. bu değerlendirmenin ışığında Gümrük Birliği'nin umulan yararı sağlayabilmesi için alınması gereken önlemler önerilmektedir. Bu bildiride bütün bu noktalar gözönünde bulundurularak önce gümrük birliğinin kapsamı konusundaki tartışmalara açıklık getirilmeye çalışılmakta. Bu süreyi halen olduğu gibi tarih veya korunma talebinde bulunan ancak gerekçeleri oldukça belirsiz sektörler gibi konularda yararsız tartışmalarla geçirmek yerine. İthal ikameci dönemde devletin büyük desteğini gören sanayimiz de bu desteğin ilelebet ve üstelik gümrük vergileri gibi dünyanın 1970'li yıllarda terketmeye başladığı koruma yöntemleri ile süreceğine olan inancını pekiştirerek dünya ile rekabet etme kaygısına (bazı istisnalar dışında) dahi kapılmadığından. üye ülke üreticileri arasındaki rekabeti bozabilecek her türlü farklı uygulama da giderilmekte ve nihayet birlik dışındaki ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulanmaktadır. Zira bu noktada atılacak bir geri adım.dığından. öte yandan henüz AT deneyiminin çok yeni olması nedeniyle diğer kesimin de elinde çok inandırıcı verilerin bulunmadığı 70'li yıllara rastlamasıdır. uluslararası alanda Türk tarafına olan güveni çok zedeleyecektir. tarım sektörü üzerinde ayrıca durulmayacaktır. yılı dolayısıyla İküsadi Kalkınma Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen toplantıda yapılmış ve Türkiye'nin kararlılığı açıklıkla dile getirilmiştir. madde Topluluğun tüm malları kapsayan bir gümrük birliği temeline dayandığını belirtmektedir. AT tarafından uygulanan korunma yolları gözönünde bulundurularak belirlenmekte ve uluslararası düzeyde rekabet gücü elde etmiş bulunan Türk lastik sektöründen bir yetkiliyle bu konuda yapılan görüşmenin izlenimleri aktarılarak. 9. İster Topluluğun yorumundaki gibi 1995 sonu. Oysa Türkiye'de tüm ekonomik kararlarda olduğu gibi AT ile ilişkilerde de başından beri süregelen günlük davranma alışkanlığı sonucu önce ithalat liberasyonu ani olarak başlatılmış. Türkiye'nin AT ile kurmayı taahhüt ettiği Gümrük Birliği adeta tümüyle unutulmuştur. Avrupa Topluluğu'nu kuran Roma Antlaşması'nda gümrük birliğinin yukarda verilen türden bir tanımına rastlanmamakla birlikte. Gümrük Birliği'nin oluşturulması öncesinde yapılacak çok iş ve alınacak çok önlem bulunmaktadır. 2. Üstelik kısa süre sonra Türkiye'nin 60. bu listelerin eleştirisi ve Türk sanayii üzerindeki olası etkileri kamuoyunda çok fazla ilgi toplamadığı gibi bilim çevrelerinde ve sanayiciler arasında da ciddi şekilde tartışılmamıştır. Bu politikaların neler olduğuna aşağıda Türkiye ve AT arasındaki Gümrük Birliği'nin kapsamı tartışılırken değinilecektir.

tilmekle yetinilecektir: gümrük birliğinin gerçekleşme tarihinin belirlendiği Katma Protokol 1970 yılında imzalanmış olmasına karşın o günden bugüne konunun üzerinde ciddi şekilde durulmamıştır. Nitekim gümrük birliğinin başlangıç tarihinin 1995 başı mı yoksa sonu mu olacağı konusu dahi 1993 yılında tartışılır olmuştur. Ancak hiç tartışılmadan neredeyse herkesçe veri olarak alınan konu gümrük birliğinin kapsamıdır. Türkiye'de yaygın olan görüşe göre gümrük birliği sanayi mallarında kurulacaktır (BALKIR 1992, HDTM 1991, KULOĞLU 1988, YAŞAR 1993). Ancak Ankara Anlaşması ve Katma Protokol bu konuda aynen Roma Antlaşması'nın tarzında kaleme alındıklarından, gümrük birliğinin kapsamı bu derece kesin olarak çizilmemiştir (GÜNUĞUR 1988, DPT 1983). Dolayısıyla kanımızca kapsam, tarafların gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi aşamasında yapacakları görüşmelerle kesinleştirilecektir. Zira Ankara Anlaşması'nın 10. maddesi tıpkı Roma Antlaşması madde 9 gibi "...gümrük birliği, mal alışverişlerinin tümünü kavrar." demekte, ancak bundan sonra tarım ürünlerini özel bir bölümde ele alarak, 11. madde 1. paragrafta "Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasini, gözönünde bulunduran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alışverişini de kavrar." düzenİçmesini, 2. paragrafta ise "tarım ürünlerinden, Topluluğu kuran Antlaşmanın II sayılı Ek'inin konusu olan ve sözü edilen Antlaşmanın 38'inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanması ile halen tamamlanmış bulunan listede sayılı ürünler anlaşılır" düzenlemesini getirmektedir. Ankara Anlaşmasının 4. maddesi gereği Geçiş Döneminin gerçekleşme şartlarını, usullerini, sıra ve süreleri belirleyen Katma Protokolün 33. maddesinin 1. paragrafında "Yirmi iki yıllık dönem içinde, Türkiye, tarım ürünlerinin Türkiye ile Topluluk arasında serbest dolaşımı için Türkiye'de uygulanması gerekli Ortak Tarım Politikası tedbirlerini bu dönemin sonunda alabilmek amacıyla, kendi tarım politikasının uyumu yoluna gider." denmekle de geçiş dönemi sonunda tarım mallarında da serbest dolaşım öngörülmüştür. Katma Protokol'un izleyen 34 ve 35. maddeleri ile 6 sayılı eki de geçiş dönemi boyunca tarım mallarına uygulanacak tercihli rejimi düzenlemiştir. Bu konuda kanımızı destekleyen son belirti ise AT Komisyonu Türkiye Temsilcisi Michael Lake'in Mayıs 1993'de toplanan TBMM ve Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu'nda yaptığı konuşmada yer almaktadır. Lake, AT Komisyonu adına yaptığı bu açıklamasında "tarımın gümrük birliğine dahil edilip edilmesinin gerekip gerekmeyeceği ve ne ölçüde dahil edileceği ve Türkiye'nin kendi tarımını destekleme sistemini Topluluğun hızla değişmekte olan ortak tarım politikası ile aynı düzeye getirmesinin kendisi için ne ölçüde zorunlu ya da arzu edilir olduğu konuları henüz bir karara bağlanmamıştır" diyerek bu konunun büyük ölçüde Türkiye'nin tercihine ve hazırlığına bağlı olduğunu vurgulamıştır (LAKE 1993). O halde bu bildiride çok ana hatlarıyla sanayi için değinilecek olan gümrük birliğinin etkilerinin, tarım için de ve örneğin DPT tarafından 1990 yılında hazırlatılan türden ciddi çalışmalarla incelenmesi yerinde olacaktır (DPT 1990a). Tarımı bir tarafa bırakıp sanayi malları ile ilgili olarak gümrük birliğinin kapsamına geri dönülecek olursa, bu grup malların serbest dolaşımının beraberinde getireceği politika uyumu zorunluluğu, başta Ortak Ticaret Politikasına ilişkindir. Ülkelerarası mal alışverişlerini düzenlemeye yönelik bu poMikanın temeli ortak gümrük tarifesine dayanmakta ve bunun uygulanması için ise malların gümrük değeri ile menşelerinin belirlenmesi gibi iki mekanizmayı kullanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye gümrük birliğine gittiğinde hem bu politikaya uyum sağlamak ve hem de mekanizmalarını uygulama zorunda kalacaktır. Dolaşım Belgesi düzenlenmemiş malların serbest dolaşımdan yararlanması olanaksız olduğundan gümrük bürolarının bu işlemleri yapmak ve belgeleri eksiksiz düzenlemek gibi önemli görevleri olacaktır. Bu da en azından gümrüklerde çalışan personelin eğitimini gerektirmektedir. Üye devletler kaynaklı mallar ile üçüncü ülkeler çıkışlı malların serbest dolaşımında dikkat edilecek noktalar, aktif ve pasif işlemeye ilişkin denetimler vb. gibi oldukça değişik konularda karmaşık yöntemlerin uygulanmasını gerektiren gümrük birliği, henüz Türkiye için adeta çözülmesi gereken bir bilmece durumundadır. Nitekim Gümrük, Vergilendirme ve Tüketici Politikasından sorumlu AT Komisyonu (2) Roma Antlaşması Madde 9: "Topluluk, mal alışverişlerinin tümünü içine alan ve üye devletler arasındaki ithalata ve ihracata uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili resimlerin yasaklanması ile, üçüncü ülkelerle ilişkilerde ortak gümrük tarifesinin kabulünü kapsayan bir gümrük birliği üzerine kurulur." (3) Gümrük Birliği'nin AT dışındaki çeşitli uluslararası kurum ve anlaşmalarda yapılan tanımlan için bkz. GÜNUĞUR (1988) ve VAULONT (1985).

, j '/ I

. / '' ,

, f ' \

161

üyesi Scrivener bu alanda uyumun sağlanabilmesi için 1993 yılı sonuna kadar "gümrüklere yönelik işbirliği programı" başlatılmasını önermiş ve Türkiye'ye teknik yardım için somut hizmetler sağlanacağı güvencesini vermiştir (SCRİVENER 1993). Yakından incelenmesi ve uyum sağlanması gereken bir başka politika ise Topluluk ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelişme politikasıdır. Zira Topluluk bu ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak üzere Ortak Gümrük Tarifesi çerçevesinde bir tercihler sistemi tanımıştır. Türkiye gümrük birliğine gitmekle bu tarifeyi kabul edeceğinden, bu tercihler sistemini de kabul etmek ve uygulamak zorunda kalacaktır. 3. At'nda Sanayinin Korunması Ve Desteklenmesinde Kullanılan Araçlar Ve Türkiye Bu bölümde, önce Gümrük Birliği'nin genel etkilerinden sözedilecek daha sonra Topluluk'un kendi sanayiini korumaya yönelik uygulamalarına değinilerek, Türk sanayiinin gümrük birliği sonrasında AT firmaları ile rekabet edebilmesi için alınması gereken önlemler önerilecektir. Zira Türk firmalarına da aynı tür destekler tanınmadan gidilecek gümrük birliği bunların haksız rekabet sonucu batmalarına neden olacaktır ki bu da Türk sanayiinin sonu demektir. 3.1. Gümrük Birliği'nin Genel Etkileri Gümrük Birliği'nin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından önemli etkileri olacaktır. Zira büyük bir piyasa beraberinde artan rekabet ortamını getireceğinden etkin üretimleri zorlar ve bu da yerli üretimin fıyat-kalite kaygısını bugün olduğundan çok daha titizlikle taşımasını sağlar. Yani Gümrük Birliği yerli üretimin fiyatlarım düfürücü etki yapar. Öte yandan halihazırda rekabet gücü olmakla birlikte Topluluğun uyguladığı teknik engeller veya diğer tarife dışı araçlar nedeniyle ihracatı belli düzeylerle sınırlanan sanayi kollan veya firmalar.için de bunların kaldırılması ile üretim miktarları artarak ölçek ekonomilerinden yararlanma olanağı yaratılır. Üretici açısından gümrüksüz hammadde, yatırım ve ara malı ithalatı olanağı doğacağından bunun da maliyet üzerinde düşürücü etkisi vardır. Bu tür yararlar doğal olarak fiyatları aşağı çeker ve böylelikle tüketicinin refahı üzerinde olumlu etki yaratılmış olur. Gümrük birliği sonrasında fiyatların artması endişesi bu nedenle çok haklı değildir. Zira bazı nedenlerle bazı mallar için böyle bir artış görülebilecek olsa da diğer birçok mal grubunda yukarda sayılan fiyat düşürücü etkiler kesindir. Portekiz örneğinde, AT üyeliğinden sonra bu ülkede diğer bazı üye ülkelerden daha ucuza satılmakta olan malların toptancılar tarafından bu ülkelere pazarlandığı ve bu yolla büyük kârlar sağlandığı fark edilmiş, ancak ülkeler arası fiyat farklılıklarının giderilmesinin 3 ila 5 yıl aldığı görülmüştür (KIZANLIK 1993) (4). Türkiye'de gümrük birliği sonrasında bu durumun görüleceği ve bundan büyük ölçüde ithalatçıların kâr sağlayacağım düşünenlere karşı beyaz ve kahverengi eşyada Türkiye ile Topluluk arasındaki fiyat farklılıklarını (taşıma masraflarını da hesaba katarak) karşılaştıran bir çalışma, en azından bu sektörlerde tüketicinin gümrük birliğinden önemli yarar sağlayacağını ortaya koymaktadır (GÖZLEM GAZETESİ 1993). Öte yandan Türkiye'de temel gıda maddeleri ve diğer temel gereksinim mallan fiyatlarının ATnun çok üzerinde olduğu bilindiğinden, yukarda Portekiz için değinilen durumun Türkiye'de genel fiyat düzeyini yükseltecek boyutta gerçekleşmeyeceği düşünülebilir. Topluluk firmalarıyla artan rekabetin, sanayi kesiminde kalitenin arttırılması, teknolojik açıdan ATna uyumun sağlanması, tüketiciyi koruma yönündeki AT standart ve direktiflerine uyulması, çevreyi kirletici ürünlerden vazgeçilmesi gibi son derece olumlu etkileri de olacaktır. Gümrük birliğini gerçekleştirmek yönündeki kararlı tutumun ekonomik gerekçeleri buraya kadar anahatlarıyla belirtilmeye çalışıldı. Bunun yanında siyasal tercih de önemli bir etkendir. Türkiye'de Osmanlı dönemine kadar dayanan ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da açıkça belirtilen Batının yanında yer alma yönündeki siyasal tercih, Dünyada ve özellikle de komşu ülkelerde son yıllarda yaşanan gelişmelerle daha da pekişmiştir. Ticari bloklaşmalann arttığı ve ATnun da bu alanda en eski ve başanlı örnek olduğu gözönüne alındığında Türkiye'nin bu kararlılığını her açıdan anlamak kolaylaşmaktadır. 3.2. AT'nda*Sanayinin Korunması Bilindiği gibi gümrük birlikleri teoride serbest ticaretin ekonomik yararları gözönünde bulundu-

162

rularak, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi amacına yönelik bir ara kademe olarak düşünülmektedir. ATnun kurucuları da bu doğrultuda Roma Antlaşmasının 110. maddesinde dünya ticaretinin uyumlu gelişmesine, uluslararası ticaretteki sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına ve gümrük engellerinin azaltılmasına katkıda bulunmak hedefini koymuşlardır. Nitekim Topluluk bu hedefe yönelik olarak GATT Uruguay Round görüşmelerinde önemli bir işleve sahiptir. Bununla birlikte dünyada artan korumacılık uygulamaları karşısında Topluluk bazı kaygılar taşımakta, GATT görüşmelerinde "genel karşılıklılık" ilkesini savunmakta ve Uruguay Round görüşmelerinin uluslararası ticarette haksız uygulamaları caydıracak kuralları oluşturmasını istemektedirler. Anti-damping kurallarının güçlendirilmesi, taklit ürünlerle savaş, marka ve patentlerin korunması, yeni sanayileşmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere tanınan ayrıcalıklardan yararlandırmamaları, hizmetler sektörünün de GATT kapsamına alınması gibi konulardaki tutumu ATnun kendi üreticilerini ve pazarlarım koruma yönündeki tutumunu göstermektedir. Bunun yanında düşük çevre standartları ve düşük ücretler nedeniyle Topluluk üreticilerine göre avantajlı durumdaki üçüncü ülke ihracatçılarına karşı da yeni önlemler aramaktadır. Almanya'nın 1 Nisan 1992 tarihinde başlattığı yeşil nokta uygulaması buna bir üye ülkeden örnektir. Aralık 1991'de Maastricht'de kararlaştırılan ve 7 Şubat 1992 tarihinde yine aynı kentte imzalanan "Avrupa Birliği Antlaşması"nda ilk kez olarak Topluluğun sanayi sektörünü destekleyeceği ve Topluluk düzeyinde bir sanayi politikasının oluşturulabileceği yönünde bir hükmün yeralması, Topluluğun korumacı uygulamalarının giderek güçleneceği şeklinde yorumlanmaktadır (BOLAT 1992). Ancak bu gelişmelerden önce halihazırda veya bugüne kadar uygulanmış olan koruma önlemlerini tanımak Türkiye açısından önem taşımaktadır. Bunların başında Topluluk içi ticareti sınırlayan yani malların serbest dolaşımını engelleyen uygulamalar gelmektedir. Topluluk bunların tamamen kaldırılmasının ancak 1992 sonunda gerçekleştirilecek "iç pazar"da mümkün olabileceğini görmüştür. Bu nedenle Türkiye'nin Gümrük Birliği sonrasında sanayiini korumak için bazı sektörlerde gümrük vergilerinin sürdürülmesini istemek yerine bu tür koruma yöntemlerini hızla uygulamaya koyması kanımızca daha doğru ve tam üyelik olmaksızın aşılması güç veya en azından zaman alacak bir koruma sağlayacaktır. 3.2.1. Toplulukta İç Ticaretin Önündeki Engeller 1992 İç Pazar ile giderilmeye çalışılan bu engellerin başında dolaylı vergilendirme gelmektedir. Üye ülkeler arasındaki vergilendirme esasları ve oranlar birbirinden farklı olduğu ölçüde malların serbest dolaşımı engellenmiştir. Zira böyle bir farkın olduğu bir malın bir üye ülkeden diğerine gümrüksüz sokulması durumunda Topluluk firmaları için haksız rekabet durumu doğmaktaydı ki bu da gümrük birliği içinde "ayrım gözetici uygulamaların kaldırılması" ilkesine ters düşmekteydi. Üye ülkeler arasında vergi uyumunun sağlanması en karmaşık ve zaman alıcı süreçlerden biri olmuştur. Dolayısıyla Türkiye gümrük birliğine giderken bu konuda vergi sistemini gözden geçirmeli ve çeşitli üretim aşamalarında maliyetleri yükseltebilecek dolaylı vergi uygulamalarım en az Toplulukta uygulananlar düzeyine indirmelidir. Ondan öteye yapılacak bir indirim, sanayiye dolaylı bir teşvik sağlar ki bu da düşünülebilecek korunma yöntemlerinden biridir. Üye ülkeler arasındaki ticareti engelleyen ve iç pazarla birlikte kaldırılması hedeflenen bir diğer kısıtlama 115. maddeye dayanmaktadır. Bu maddeye göre Komisyon bir üye ülkeye üçüncü ülkeler çıkışlı ve diğer üye ülkelerde serbest dolaşımdaki bazı mallar için koruma tedbiri (çoğu Topluluğa katılma öncesinde uygulanmakta olunan kısıtlamalar) alma yetkisini verebilmektedir. Bu gereksinim, bazı hassas ve korunma isteyen sektörlerde miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere diğer üye ülkelerden yapılan ithalatla miktar kısıtlamalarının aşılması ve dolayısıyla iç sanayiinin üçüncü ülkeler lehine zarar görmesi durumunda doğmaktadır. Komisyonun verdiği yetki bu şekilde yapılan dolaylı ithalatın iç (4) Daha çok, Topluluğun birden çok ülkesinde üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan çokuluslu firmaların

• / > '<

j f v ;

ı f ^

, ^

'

mallan için sözkonusu olan bu durum, fiyatların ucuz olduğu ülkede birdenbire yüksek olan ülkeler düzeyine getirilememesi nedeniyle ancak belli bir uyum dönemi sonunda her iki tarafta da fiyat ayarlamaları yapılarak giderilebilmiştir.

;• '«'

i

163

Ancak burada önemli olan.1 ila 15 ve yalmzca % 2'lik bir kısmının da bunun üzerinde gümrük vergisine tabi oldukları (BOLAT 1992) söylenmekle yetinilecektir ki bu da Türkiye'de halen uygulanmakta olan gümrük vergisi ve fonların çok altında bir vergi yollu korumayı göstermektedir. Gümrük Birliği'ne gidildikten sonra Türk Sanayiinin korunması için başvurulabilecek en etkin yol olarak gözükmekle birlikte. Bu tür olanakların Topluluğa tam üye olan ülkelere dahi tanınmış olması. Üye ülkeler arasındaki ticarette görülen son tür engel ise teknik standartlar. madde kısıtlamalarının kaldırılması.2. esnek üretim sistemlerini benimseyen ve bu sayede ürün özelliklerini hızla değiştirebilen firmalar arasında yaşandığından. Türkiye için Gümrük Birliği sonrasında kullanılabilecek bir korunma yöntemi olarak düşünülüp şimdiden gerekli düzenlemelerin alınabileceği bir diğer alan bu olabilir. maddesinin işletilmesiyle.2. Bu da yine üçüncü ülkelerden yapılacak ithelata getirilen kısıtlamanın başka bir üye ülke üzerinden yapılarak aşılmasını önlemeye yöneliktir ve Konsey tarafından nitelikli oy çokluğu ile yetki verilerek yapılır. Dolayısıyla Türkiye yalmzca Topluluk firmalarıyla rekabete açılmakla kalmayacak. Nitekim bu eğilimin de iç pazarla birlikte ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Nitekim AT temsilcilerinden Rhein bu sorunun ya Katma Protokol'un 60. b. Zira yaklaşık 9500 tarife başlığı içeren OGT için bu tür bir karşılaştırma çok farklı bir çalışmanın konusunu oluşturabilir. Topluluğun tüm çabalarına karşın hemen tüm üye ülkelerdeki kamu yetkililerinin. şartnameler.2. test zorunlulukları arasındaki farklardır.1. eşik fiyat ve fark giderici vergiler katılmamıştır ve bu mal grubunda asıl korumanın bu sayılan araçlarla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kaldı ki bugün dünya rekabeti. ya da Topluluğun ödemeler dengesini sağlamak üzere güvenlik fonlarım devreye sokmasıyla çözülebileceğini belirtmiştir (RHEIN. Topluluk-içi ticarete engel olan bir başka konu da gümrüklerde toplanan istatistiki verilerdir. Türkiye açısından yine önemle üzerinde durulması gereken bir olanak kamu alımlarında ulusal firmaların tercihidir. kendi standartlarını oluşturmak yerine yabancı standartları aynen olup Türkçe'ye çevirerek kullanmak alışkanlığındaki bir ülkenin bu olanaktan ne derece yararlanabileceği tartışmalıdır. Sanayi ürünlerindeki gümrük vergisi oranlan dağılımı da yukardakine çok yakın bulunmaktadır.2. İthalatı Kısıtlayıcı Önlemler a. Gümrük Vergileri: Gümrük birliğinin Türkiye açısından doğal sonucu Ortak Gümrük Tarifesi(OGT)'nin kabulüdür.1 ila 10. % 9'unun % 10. Bu da Türk sanayiini tüm dünya ile rekabet etmek zorunda bırakacaktır. Türkiye'nin gümrük birliğinden büyük zararlar göreceğini öne sürenlerin kaygılarını azaltmakta kullanılabilecek örneklerdir. O halde en gerekli ve etkin koruma bu rekabet ortamına aynı koşullarla katılabilecek firmaları desteklemek şeklinde olmalıdır. bu olanakların görüşmeleri yürütenler tarafından iyi bilinmesi ve gümrük birliği öncesinde yapılacak görüşmelerde Türk tarafınca kabul ettirilmesidir. iç pazarın oluşturulmasında önemli bir sorun olmuştur. üye ülke GSMH'larının önemli bir kısmını kapsayan kamu alımlarım kendi ülkeleriyle sınırlandırma eğiliminde oldukları bilinmektedir (YILDIRIM ve ÇAKIROĞLU 1988). 1992 iç pazarın tamamlanmasıyla bu konuda da ilerleme sağlanmıştır. Bu amaçla üye ülkelerin birbirinden çok farklı bilgiler toplamaya yönelik gümrük formları Topluluk içi ticareti önemli ölçüde aksatmakta ve geciktirmekteydi ve serbest dolaşım ilkesine zaman zaman ters düşen sonuçlar doğurmaktaydı. 1993). Ödemeler dengesi güçlükleri ile karşılaşan bir üye ülke olması durumunda Roma Antlaşması madde 108 uyarınca Topluluk-içi ticarete sınırlamalar getirilebilmektedir. 3. Burada OGTnin Türkiye'nin halihazırdaki gümrük vergisi ve eş etkili vergi ve fonlarıyla karşılaştırması yapılmayacakür. Türkiye'nin başvuracağı bu tür engellerin ithalatı önlemedeki başansı da pek kesin değildir. Bu konuda iç pazarın tamamlanması yönündeki düzenlemelerin ana başlıklarından birini oluşturmuştur. % 34'ünün % 5. halihazırda uygulamakta olduğu gümrük vergilerinin çok altında bir gümrük tarifesini de üçüncü ülkelere karşı uygulamaya başlayacaktır. Bu dağılıma tarım ürünlerinde uygulanan prelevman. Yalmzca tüm ürünler için (tarım ve sanayi ürünleri) tarife başlıklarının % 30'unun gümrük vergisinden muaf. Fark Giderici (Değişken) İthalat Vergileri: Ortak Tanm Politikası (OTP)'mn önemli araç- 164 . Topluluğun Dış Ticaretini Etkileyen Önlemler 3. % 25'inin % 0 ila 5.sınırlarda önlenmesine yöneliktir ve bu tür 115.

ticaretin devlet eliyle yürütüldüğü ülkelere karşı uygulanan kotalardır. Komisyonca belirlenen ithalat eşik fiyatı ile en düşük CİF ithalat fiyatı arasındaki fark şeklinde hesap edilir. Bu tür genel miktar kısıtlamalarının yanında Çok Elyaflılar Anlaşması (MFA) çerçevesinde ayrı bir miktar kısıtlaması daha bulunmaktadır. Başvuru haklı bulunursa ithalat yasaklanır. en yoğun olarak Topluluk ve ABD'nin gelişmekte olan ülkelerle rekabette en fazla zorlandıkları. Bu sektörde ticaretin düzenlenebilmesi amacıyla gelişmiş ülkeler ile tekstil-hazır giyim üreticisi ülkeler arasında Çok Elyaflılar Anlaşması(MFA) imzalanmıştır. İthalat denetimleri ve yasaklan : Toplulukta ticari markaları korumak ve taklit ürünlerin ithalatım caydırmak amacıyla hazırlanan tüzüğe göre. Ancak tekstil ürünleri ihracatını kendiliğinden sınırlama (gönüllü ihracat kısıtlamaları) şeklinde yapılan anlaşmalarla getirilen bu tür kısıtlamalar Topluluk tarafından miktar kısıtlaması olarak değerlendirilmemektedir (VAULONT 1985). Nitekim GATT Uruguay Roundu görüşmelerinin önemli başlıklarından biri de MFA'dır. GATTın XIX. için ödeme yapan Topluluk üreticileri açısından haksız rekabete yolaçmaktadır. Gıda ürünlerinden saatlere. e. ! j j /• f • i / ' . AT ülkeleri ile malların serbest dolaşımı sağlandığında dahi üçüncü ülkelerden yapılacak ithalat için miktar kısıtlaması getirilmeli ve Türk sanayiinin düşük talep miktarları yüzünden atıl kapasiteyle veya optimum ölçek altında çalışması önlenmelidir. Miktar Kısıtlamaları : Topluluğun özellikle 1970'li yıllarda hammadde ve emek açısından karşılaştırmalı üstünlüğe sahip gelişmekte olan ülkelerle rekabet edebilmek için uygulamaya başladığı çeşitli koruma önlemleri içinde miktar kısıtlamaları önemli bir yer tutmaktadır. bunlar bir tür ekonomik ambargo aracı olarak kullanılabilmektedir. bazı ürünlerde de ihracatçı fiyatlarının OTP kapsamında önceden belirlenmiş referans fiyatların altında kalması halinde uygulanır. c. Zira bilindiği gibi GATTa taraf olan ülkelerin selektif koruma önlemi alması olanaksızdır. Bu nedenle Gümrük Birliği için Topluluğun koşullarından biri patent yasasının çıkarılmasıdır. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları ve Benzeri Düzenlemeler : Dolaylı kısıtlama yöntemlerinden bir başkası olan tarife-dışı engeller. / • . İthalat yasaklanna siyasal baskı unsuru olarak başvurulduğu da görülmektedir. bu tür malların ithalatında izin alınması koşulu getirilmiştir (bazı hayvan ve bitkiler ile bunların parçalan. d. ticari markanın sahibi taklit olduğu öne sürülen ürünlerin serbest dolaşıma sürülmesini engellemek üzere başvuruda bulunabilir. Türkiye'de kaçak markalı mal üretimi yaygın olarak görülmekte ve bunların Topluluğa ihracatı patent hakkı v. çelik ürünlerinden elektronik eşyalara kadar çok çeşitli mal gruplarına uygulanan bu kısıtlamalar genel olarak bütün üçüncü ülkelere veya özel olarak bazı ülke veya ülke gruplarına uygulanan kotalar ile. ihracatçı ülkenin Topluluk pazanndaki payına ve sözkonusu ürünün Topluluğa ithalindeki trende bağlı olarak belirlenmektedir. Öte yandan bazı malların serbest dolaşımını engellemek üzere. Sözkonusu anlaşma GATTa resmi bir istisna olarak getirilmiştir.'uncu maddesi uyarınca miktar kısıtlamaları normal olarak sözkonusu malı ihraç eden tüm ülkelere uygulanır. Genel olarak tüm OTP için yapılan yüksek koruma eleştirisi bu araç için de özellikle geçerlidir ve nitekim Mart 1984'de gerçekleştirilen önemli tarım politikası reformunda ve Mayıs 1992'de yapılan yeni değişikliklerde bu eleştiriler gözönünde bulundurulmuştur.larından biri olan bu vergiler bazı ürünlerde advalorem nitelikteki gümrük vergilerine ek olarak. • ' 165 . Çevre ve insan sağlığı ile doğrudan ilişkili mallar için (ozon tabakasını delen gazlan içeren maddeler) de yine ithalat lisansları gerekmektedir. Bunlar Topluluk düzeyinde olduğu gibi. Bu çerçevedeki kotalar yıllık bazda ve ürünün hassasiyetine. Körfez krizi sırasında görüldüğü gibi. f '. Bu nedenle aşağıda ayrı bir altbaşlıkla ele alınacaktır. hatta düşük emek maliyetleri nedeniyle hiç rekabet edemedikleri tekstil ve hazır giyimde uygulanmaktadır. Markalarla ilgili denetimler Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette de görülmektedir. Özellikle ilaç sektöründe bu durum önem taşımaktadır. ulusal düzeyde de uygulanabilir. MFA bu düzenlemeye bir istisna olarak imzalanmıştır.b. Hazırlanmakta olan ilaç patent yasasındaki tartışmalar konunun ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır (5). Gümrük birliği içersinde Türk sanayiinin korunması için başvurulacak ve herhangi bir karşı önlem alınmasına olanak bırakmayacak kısıtlama türü kuşkusuz kotalardır. İhracatçı ülkeler . türevleri ve ürünleri).

Zira gümrük birliği görüşmelerinde bu tür engellerin kaldırılması sağlanabilir. Nitekim Türkiye ile AT arasındaki ticarette de anti-damping soruşturmaları sık sık yer almakta ve bu tür vergilerle sonuçlanmaktadır. çelik. Toplulukta anti-sübvansiyon önlemleri. Menşe kuralına göre "bir ürünün tamamen elde edildiği veya ekonomik yönden haklı görülebilecek son önemli çalışma veya işlemenin yapıldığı ülke menşeli sayılacağı" hükmü öngörülmektedir (BOLAT. Topluluk mevzuatına göre üye devletler uygun gördükleri belge ve kuralları belirleyebilirler. Belli bir ülkeden yapılan ithalatın belirlenen sınırları aşmaması amacıyla ithalat miktarlarının gözetilmesi esasına dayanır. Komisyonun uygulamada buna uymadığı ve giderek artan şekilde kesin antidamping vergileri koyduğu bilinmektedir. Malların menşei. Lisans yoluyla ithalat: Lisans verme işlem ve süreçleri. böylece yeni özellikler kazanıp kazanmadığına karar vermede teknik bir test yöntemini. elektrikli ve elektronik ev eşyaları ile motorlu taşıtlar gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır (BOLAT 1992). ikincisi ise haklı olduğu durumlarda ticaretin anti-damping vergisi yoluyla kısıtlanması yerine Türk ihracatçısından fiyatını artırmasının istenmesi veya ihracat vergisi yolunun tercih edilmesidir. Anti-damping ve anti-sübvansiyon önlemleri: Topluluğun ortak dış ticaret politikasının en önemli araçlarından biri olan bu önlemler. OTP'na dahil ürünler için de ithalat izinleri verilmektedir. makina. Burada önemli olan birinci konu. Bu durumun gümrük birliği görüşmelerinde mutlaka sözkonusu edilmesi ve çok uzun sürdükleri için ihracatçıyı zarara uğratabilen anti-damping soruşturmalarının kısaltılmasının ve anti-damping vergilerinden vazgeçilmesinin sağlanması gerekmektedir. Toplulukta son yıllarda giderek artan korumacılık akımının da en çok kullanılan silahı durumuna gelmiştir. anti-damping uygulamalarına oranla çok daha azdır ve desteklenmiş ihraç mallarının ithalatından fark giderici vergi alınması şeklinde uygulanmaktadır. gümrük birliğine gitmenin Türkiye'nin Topluluğa ihracatı üzerinde bir etkisinin olmayacağını belirtmektedirler. İthalatın gözetimi şeklinde uygulanan önlemler de yine bu gruptadır. ATnun tüm üçüncü ülkelerle birlikte Türkiye'ye de uygulamakta olduğu bu kadar değişik türde tarife-dışı engel gözönüne alındığında. g. kotalar veya ithalatın gözetimi önlemini ve gönüllü ihracat kısıtlama düzenlemesini gözetmek amacıyla uygulanırlar. Bu durumda ithalat. ikincisi ise montaj işlemlerinin karmaşıklığı nedeniyle teknik testin güç olduğu durumlarda katma 166 . Menşe kuralları : Bunlar kendi başlarına ticaret politikası önlemleri sınıfında olmamakla birlikte. h.1973'den bu yana ATna gümrüksüz girmektedir. ihracatçı ülke. Bu nedenle de Türkiye'de gümrük birliğine karşı olanlar veya en azından geciktirilmesinden yana olanlar. geçerliliğini yitirmektedir. üye devletlerin yetkililerinin bireysel olarak verecekleri ön ithalat iznine tabi olur. Üstelik ATnun üçüncü ülkelerle imzaladığı tercihli anlaşmalarda anti-damping önlemlerine başvurulmadan önce ikili bilgilendirme ve danışma hükümleri yeralmasına karşın. 1992). ithalat belgelerinin geçerliliğini sınırlandırmak veya ithalat kurallarını değiştirmek suretiyle ticareti sınırlandırma önlemlerine dönüştürülebilirler. Gönüllü ihracat kısıtlamalarına ilişkin de ikili bir denetim sistemi geliştirildiğinden.ile yapılan ikili anlaşmalarda bu ülkelerin kendi ihracatını sınırlaması şeklinde düzenlemeler karara bağlanmaktadır. Oysa Katma Protokol'un 47. Yine Topluluk mevzuatına göre gözetim prosedürleri. maddesi bu konuda Türkiye'ye de söz hakkı tanımıştır. Bilindiği gibi Türk sanayi ürünleri Katma Protokol'un yürürlüğe giriş tarihi olan 1. ithal ürünün fiyat ve miktarı türünden bilgiler olmadığı takdirde.1. Burada son önemli işlem kriteri için Topluluk iki farklı yöntem kullanmaktadır. ATnda bu kurallar ile ilgili iki sistem bulunur. Bunlardan ilki belirli bir ürünün bir işlem sonucu niteliklerinin değişip değişmediğine. damping iddiasının haklı olup olmadığı. Zira antidamping vergileri ekonomik olarak güçsüz bir ülkeden dünyanın en büyük ekonomik gücü olma yolundaki ATa kaynak aktarımına neden olmaktadır. Gönüllü ihracat kısıtlamaları özellikle tekstil-giyim. ihracatçı ülkenin verdiği her ihracat iznine paralel olarak Toplulukta da bir ithalat izni verilir. f. Kuramsal olarak doğru olan bu görüş. anti-damping önlemleri gibi ticaret politikası önlemlerinin işleyişini etkilemektedir.

a. Üye devletlerin diğer ihracat sübvansiyonları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek oldukça zordur. Ancak yukarda da belirtildiği gibi günümüzde bu tür engellerin etkisi tartışılır hale gelmektedir. İhracatı etkileyici önlemler Türkiye'nin gümrük birliğine giderken örnek alması gereken ihracat teşvikleri aşağıda belirtilmektedir. Barter ticareti: Riskli bir dış ticaret yöntemi olduğundan Topluluğun dış ticaretinde önemli bir rol oynamamakla birlikte özellikle Doğu Avrupa ülkelerine yönelik olarak başvurulmaktadır. Dünya piyasa fiyatlarının çok üzerindeki tarım ürünlerinin dış piyasalarda satılabilmesi ancak bu teşviklerle mümkün olabilmektedir. İhracat kartelleri: Roma Antlaşması ticaretin serbestleştirilmesini bozabilecek hiçbir girişimin ortak pazarla bağdaşmayacağı noktasından hareket ederek bunların tümünü yasaklamıştır. Yurtdışı fuarlara katılımın maddi olarak desteklenmesi. Zira mikro-elektroniğin hemen her sektöre girmesi ile aynı üretim birimlerinde esnek üretim sistemleri sayesinde ürün tasarımı hızla değiştirilebilmekte ve ticareti engellemek amacıyla getirilen yeni tekaik şartnamelere uygun yeni ürünler piyasaya çok kısa sürede sürülebilmektedir. Zira bunlar dolaylı yoldan yapılan ve Topluluk içi ticareti dahi etkileyebilen önlemlerdir. Topluluk firmaları arasında ayrım gözetici sonuçlar yaratan bu sübvansiyonların belirlenerek uygulamaya konması Türkiye için önemli bir olanak olacaktır. Birçok tarım ürününde kendi kendine yeterliliği % 100'ün çok üzerinde olan Topluluk için bu yöntem son derece önemlidir. Gümrük Birliği için şart koşulan bu yasanın Türk ilaç sektörüne etkileri ile tüketiciye yansıyacak fiyat etkileri mutlaka dikkate alınmalıdır.2. uluslararası fuarlara katılma. Teknik ve diğer tarife-dışı dolaylı engeller : Standartlar da Topluluğun ve üye ülkelerin ticareti kısıtlamakta başarıyla kullandıkları önlemlerdir. i. e. Bazı ihracat teşvik yöntemleri Topluluğun anti-sübvansiyon önlemlerine neden olabildiğinden. 1820). 167 . yaşam hakkının. İhracat sübvansiyonları : Ortak Tarım Politikasının en önemli aracıdır. İhracat kartelleri bunlara bir örnektir ve genel hükümlerle yasaklandığından ayrıca bir düzenleme getirilmemistir. i . Ancak AT içi ticarette dahi kamu destekli ihracat kredilerinin zaman zaman üye ülkeler arasındaki rekabeti bozduğu görülmektedir. Bu tür önlemlerin Topluluk içi ticareti dahi kısıtladığı ve üye ülkelerin bunları aşabilmek için Adalet Divanına başvurdukları bilinmektedir (6). An(5) Ancak İtalya ve İspanya örneklerinde Topluluğa tam üye olan bu ülkelerin dahi Topluluktaki düzenlemelere zaman zaman uymadıkları ve sağlıkla ilgili ulusal çıkarlarını öne sürdükleri bilindiğinden (SCRIPNo.2. ortak sergi mekanlarının ve iş gezilerinin sağlanması. AT düzeyinde ihracatı doğrudan teşvik yöntemleri sınırlı tutulmakla birlikte. Çevre sağlığı ve tüketicinin korunması amacıyla getirilen birçok koşul da yine ithalatı kısıtlayıcı etki yapabilmektedir. d. b. İhracat finansmanı ve sigortası : Üye ülkeler OECD çerçevesinde tanınan sınırlar içinde kalan koşullara uyan vade ve faizli ihracat kredileri ile ihracat sigortalarını uygulamaktadır. İhracat teşvikleri: Büyük ölçüde küçük ve orta boy işletmeler ile yeni ihraç pazarlarına girmeye çalışan şirketlere yöneliktir. c. jj / > j /• f j /. bunu aşabilmenin yolu kendilerince de uygulanan tür teşviklerin kullanılmasıdır. aynı işletmelere Eximbank kanalıyla düşük maliyetli ihracat finansman olanaklarının sağlanması sayılabilir. 3. Üye ülkeler bu konuda farklı özel önlemler almaktadırlar. son yıllarda bu konuda ihtisas kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen faaliyetlerin arttığı görülmektedir.2.değer yöntemini kullanmaktadır. f. dış pazar araştırması finansmanı bu tür teşviklerdendir. çevrenin ve sağlık koşullarının korunması amacıyla ihracat denetimi ve sınırlaması yapmak her zaman mümkündür. İhracatın denetimi ve sınırlanması: Topluluk iç pazarında temel ürünlerin kıtlığını önleyebilmek amacıyla ihracatın sınırlanabileceği bir Tüzük ile düzenlenmesine karşın bu tüzük halen uygulanmamaktadır. Ancak milli güvenlik. Bunlar arasında küçük ve orta boy işletmelere eğitim ve bilgilendirme seminerleri.1832. Bu nedenle bu tür ihracat teşviklerinin de uyumlaştırılması amaçlanmıştır.

O halde gümrük birliği sonrasında Türkiye yalnızca Topluluk firmalarıyla sıfır gümrükle rekabet etmeye değil. Topluluk Komisyonu dahi kendi teşvik sistemleri konusunda çalışmalar yaptırmakta ve bunları belirlemekte her zaman başarılı olamayabilmektedir. Bu nedenle de gümrük birliğinden önce önümüzde kalan son iki yıl çok iyi değerlendirilmeli ve hala bağımsızca alınabilecek tarife-dışı önlemler varken. Bunun en somut göstergesi artan araç ithalatına paralel olarak artan lastik ithalatıdır. g. Bu alanda da barter trade yerine eximbanklar kanalıyla riskin dağıtıldığı üçlü ticaret yöntemlerinin geliştirildiği görülmektedir. Topluluğun Ortak Dış Ticaret Politikası araçları böylece değerlendirilmiş olmaktadır.8'e gerilemesini sağlamıştır. İhracatın dolaylı olarak desteklenmesi : Dolaylı destekler içinde en önemlisi AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi.4'e fırlamıştır. Burada bu talebin ekonomik gerekçesi tartışılacaktır. 1990 yıllarında tüm dünyayı etkisi altına alan resesyondan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotivin girdiği kriz. yeni pazarlar arama faaliyetleri yoğunlaşmış. yine sektörce hazırlanan bir rapora da dayandırılarak aktarılacak ve son olarak bu bilgilerin ışığında sektörün gümrük birliğinden etkilenme olasılığı tartışılacaktır. Dolaylı teşviklere Topluluk içinde sık başvurulduğu bilinmekle birlikte bunların ayrıntısına ilişkin çalışma yoktur. Türk üreticilerinin ürün çeşitlendirme. Türkiye açısından gümrük birliğinin etkileri bu araçlar açısından ele alınmıştır. 1990'da ise % 30. birçok rekabet gücü çalışmasında (7) uluslararası rekabete hazır olduğunun belirlenmiş olması ve gerçekten de toplam üretiminin önemli bir kısmını ihraç etmesidir. Zira OGT'nin ağırlıklı ortalaması % 5. 4. 4. bu nedenle otomotiv sektöründeki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. dünya lastik üreticilerini önemli ölçüde etkileyince. 1988 yılında toplam iç talebin % 4. Tarife-dışı engelleme yöntemleri konusunda yapılan çeşitli çalışmalar 50 ila 300 kadar farklı yöntem bulunduğu gibi değişik sonuçlar vermiştir.1'i ithal lastikle karşılanırken bu rakam 1989'da % 7.4'e yükselmiş. bu dönemde hem araç hem de lastik pazarı olarak dikkat çekmiştir. Sektör olarak lastikin ele alınmasının gerekçesi. Topluluğun dış ticaretini tarife yoluyla sınırlamasının diğer araçlara oranla çok önemsiz boyutta olduğu görülmüştür. tüm dünya ile de % 5. tevsi yatırım faaliyetleri artmıştır.1. 1990'daki büyük artışta 1989 yılı gümrük vergisi indirimlerinin etkisi büyüktür. bunları araştırmak yerine tarifeye dayanan korumacılıkta ısrar edilmemelidir. TÜRK LASTİK SEKTÖRÜ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ Gümrük birliğinin Türk sanayii üzerindeki etkilerini incelemenin en doğru yolunun sektör bazında inceleme olduğu düşünülerek bu amaçla bir sektör seçilmiştir.1'dir. teknoloji yenileme ve satış sonrası hizmetlerini yoğunlaştırma şeklindeki gayretleri bu payın 1991 yılında % 18. dünyadaki olumsuz gelişmelerin tam tersine doymamış bir otomobil talebine sahip Türkiye. kalite gelişimi ve dış pazar araştırması için olanak yaratılmasıdır. Gümrük Birliği tartışmaları da yine bu döneme rastladığından. Aynı zamanda da sektörün yabancı üreticilerle rekabet edebilmesi için yeni yatırımlara duyulan ihtiyaç yaşanarak anlaşıldığından. Burada önce sektör hakkında genel bir giriş yapılıp Türk ekonomisi ve ihracat içindeki önemine değinilecek daha sonra sektörden bir üst düzey yetkilinin gümrük birliği ile ilgili değerlendirmeleri. ancak görüldüğü gibi Türk lastik üreticileri bu indirime rağmen iç pazardaki paylarını düzeltebilmiş ve 1991 yılında ithalatın düşmesini sağlayabilmişlerdir. 168 . Buraya kadar söylenenler bundan sonraki bölümde Türkiye'nin rekabet gücüne sahip olduğu lastik sektörü için irdelenecek ve sektörün gümrük birliğinden etkilenme durumu ortaya konmaya çalışılacaktır.1 düzeyinde bir korumayla rekabete hazır olmalıdır.cak Topluluk tarafından desteklenmediği gibi şirketlerin bu yöntemin riskleri hakkında uyarıldığı da bilinmektedir. Bu (6) Ünlü Cassis de Dijon davası bunun en tipik örneğidir. sektör bugün yatırım kararlarım gözden geçirme veya birçok başka mal grubunda olduğu gibi gümrük birliğine gidildikten sonra da özel bir koruma talep etme aşamasındadır. Lastik Sektörünün Türk Ekonomisi İçindeki Yeri Otomotiv sektörünün yeni araç lastiği talebinin yanında mevcut araç parkındaki yıpranmış lastikleri yenileme gereksinimini de karşılayan lastik sektörü.

9 yerine % 23.9 olduğu anlaşılır (9). üçüncü ülkelere karşı da yalmzca OGT oranı olan % 5.97'ye çıkmış (TUNCER ve KİRMANOĞLU. bu verilere dayanarak günümüzün ve yakın geleceğin ihraç ürünlerinin yer alacağı imalat sanayi alt sektörleri içinde lastik-plastik sanayiini ikinci olarak saymaktadır (BORATAV ve TÜRKCAN. Rus ve Uzakdoğu lastiklerinin neden olduğu haksız rekabetin yanında yüksek enerji. üretim ölçeği artış hızında % 10. f . Bu noktada sözkonusu firmaların yüksek finansman giderlerine katlanmak zorunda kalmaları.2'lik ortalamanın çok üzerinde olduğunu. 1981-1991 döneminde trend artışında ortalamanın üstüne çıkarak üçüncü sırada yer almıştır.5 ile yine % 1. Bunun da yukarda sözü edilen % 20-25'ler civarındaJ .3 ile % 7. 1993). 4.3 (diğer) oranında korumaktadır. f 1 . Ancak maliyetleri içinde % 65 paya sahip olan ve büyük ölçüde ithal edilen hammaddenin de gümrüksüz gireceği gözönüne alındığında vazgeçilecek koruma oranının % 28. sektörde kişi başına sermaye stoğundaki artış hızının % 5. Öte yandan yüksek enerji maliyetlerinin de lastik sektörünün dış piyasalarda rekabetini olumsuz etkilediği belirtilmektedir. 1992 yılında lastik sektörünün ilk üç firmasının toplam üretimlerinin % 36. Gümrük Birliği'nin Sektör Üzerindeki Olası Etkileri Mevcut gümrük vergisi ve eş etkili fonların toplamı Türk lastik üreticilerini dış rakiplerine karşı % 28. Bu noktada önce sektörün görüşüne yer verilecek daha sonra da genel değerlendirmeye geçilecektir.1) sağladığını ortaya koymaktadır (BORATAV ve TÜRKCAN 1993/. dolayısıyla da yatırım kararlarını etkileyebileceği ortadadır. Öte yandan böylesi bir entegrasyonun ana şirketleri Topluluk ülkeleri veya Topluluk pazarından pay almaya çalışan üçüncü ülkeler kökenli olan ve toplam kapasiteleri yerli talebin çok üzerinde bulunan yerli lastik üreticileri açısından taşıdığı önem gözardı edilemez.8'lik sabit sermaye yatırımları artış hızıyla (imalat sanayi ortalaması % -6. İmalat sanayiinde dönemler itibariyle yer alan yapısal değişimi inceleyen bir çalışmanın bulguları kauçuk ürünleri sektöründe 1980-1988 döneminde kişi başına katma değer (işgücü verimliliği) artış hızının % 9.amaçla sektörün son on yıldaki performansına ilişkin verilere bakmak yararlı olacaktır. j r / j / y ı f y j y 169 . 43.9 (AT ülkelerine) ile % 32.9'luk ortalamanın üzerinde yer aldığını ve nihayet en çarpıcı farklılaşmayı da % 56. kalitesiz ve ucuz Hint. Bunun da oldukça yüksek bir oran olduğu ve sektörün kârını. İç piyasada düşük kaliteli ucuz Hint ve Rus lastiklerinin yanında çeşitli teşviklerden yararlanan Uzakdoğu lastikleriyle rekabete çalışan Türk lastik sektörü. işgücü ve finansman giderleridir. Gümrük birliği sonrası AT üreticileri ile gümrüksüz rekabet etmek zorunda kalacak olan sektör. uluslararası düzeyde ise teknolojik rekabete katılmaktadır.5'unu ihraç etmiş olmaları bu trendin süreceğinin habercisidir.53 iken 1991 yılında % 2. Sektörün Gümrük Birliği Konusundaki Görüşleri Sektörün halihazırda yakındığı sorunlar yetersiz iç talep. bunun ancak halen başlatılmış olan yatırımlarla yenilenecek makina parkıyla mümkün olabileceği yer almaktadır.2.9 ile % 7. ihracat artışında oldukça önemli bir etken. Ancak 199O'lı yıllara kadar düşük işçilik ücretleri nedeniyle görece emek-yoğun teknolojileri kullandıklarından. Dünya lastik sektörünün en önde gelen isimleri olan ve kendi know-howlarına sahip lastik şirketlerinin Türkiye'deki ortaklıkları olan ilk üç büyük lastik üreticisinin teknolojik rekabet konusunda sorunlarının olmaması gerekir. Dünya ile rekabet edebilmek için zorunlu olan bu kapasite büyüklükleri (ölçek ekonomilerinden yararlanılan). Sektörün gümrük birliği öncesinde belirlediği görüşler içinde üretim verimliliği açısından henüz dünya standartlarına ulaşılamadığı. Nitekim 1970-1992 döneminin bütününe bakılarak yapılan bir çalışma. uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini güçleştirmiştir. lastik üreticisi dört firmanın toplam kapasitesinin iç talebin çok üzerinde olmasıdır. 1993).8 düzeyinde korunacaktır. firmaları dünya pazarlarına açılmak zorunda bırakmaktadır. 1970-1980 döneminde ihracat trend artışı imalat sanayii ortalamasının altında kalmışken. bu yıllarda meydana gelen yüksek toplu sözleşmelerden olumsuz etkilenmişler ve bu da onları ana firmaların dünyada kullandığı son teknolojileri getirmeye yöneltmiştir.2'lik imalat sanayii ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini. Sektörün (8) Türkiye'nin sınai mamul ihracatındaki payı 1980 yılında % 1.

4. Enerji fiyatında özel bir uygulama düşünülebilecek önlemlerden biridir.ki bir korumanın 4-5 yıl daha sürdürülmesi ile gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Ancak burada bu teşvikleri yönlendiren kamu kurumlarınca dikkat edilmesi gereken şey yapılacak teknolojik yenilenme yatırımının artık dünyada kullanılan en yeni teknoloji için olmasıdır. ihracatın teşvik edilmesi amacıyla AT ülkelerinde sağlanan düşük faizli ihracat kredileri mekanizması kurulmalıdır.8'lik bir gümrük oranı ile rekabete açılacak olması Türk lastik sektörünün fiyatlarını % 20-25 düzeyinde indirmesi anlamına gelecektir" denilerek. Sektör bütün bu olumsuzlukların engellenmesi için aşağıdaki önerileri getirmektedir : . Bu amaçla önce sektörün kendi değerlendirme ve önlem önerileri tartışılacaktır.Özellikle enerji. Lastik sektörünün üretiminin % 37'lik kısmını ihraç ederek önemli oranda döviz girdisi sağladığı. Teknoloji yenileme yatırımlarında ucuz finansman sağlanması bir diğer önemli olanaktır. gümrük birliğinden sonra ancak tarife-dışı yollar ile sağlanabilir. Ayrıca gümrük birliğinden sonra fiyatların düşeceğinin bilinmesinin. Değerlendirme ve Sonuç Gümrük birliğinin Türk sanayi üzerindeki etkileri ve olumsuz olanlarından sakınmanın yollarının tartışıldığı bu bildiride son değerlendirme incelenen lastik sektörü üzerine yapılacak ve böylece bundan sonra hem sanayi kesiminin hem de görüşmeleri yapacak yetkililerin her sektör için neleri gözönünde bulundurması gerektiğine bir sektör örneği ile yol gösterilmeye çalışılacaktır. . uygun koruma yöntemlerinin saptanmasında sektör ile devlet kurumlarının işbirliği yapması gerekir.Gümrük.000 $/yıl olarak belirlendiği belirtilen işçilik maliyetlerinin birçok AT ülkesindekinin üzerine çıktığına dikkat çekilerek.4. O halde önemli olan sektöre özel. Ancak bu korumanın Türkiye'de genel olarak anlaşılan gümrük vergisi veya fon türünden bir koruma olamayacağı da açıktır. Sektörün vurguladığı bir başka konu yüksek işçilik maliyetleridir. bunun halen sürmekte veya planlanmakta olan yatırımlar üzerinde olumsuz etki yapacağı vurgulanmaktadır. Son toplu sözleşmeyle 26. 170 . "Gümrük birliğine gidildikten sonra AT ile gümrüksüz. gümrük birliğinin gerçekleşeceği tarihten önceki yıl lastik satışlarının hemen tümüyle durmasına neden olacağı eklenmektedir.İhracat yapma zorunluluğu olan bu sektörün uzun süreli grevlerden ve gerekçesiz yüksek ücret artışlarından korunması için işçi-işveren ilişkileriyle ilgili yasal düzenlemeler gümrük birliği öncesinde getirilmelidir. sanayinin hazırlanabileceği ve önceden duyurulan bir takvime göre gerçekleşmelidir. Bu nedenle Türkiye'nin özellikle gümrük birliği sonrasında yararlanabileceği bir ihraç malı olan araç lastiğinin dış rekabet konusunda haksız uygulamalara uğramaması kısacası Topluluk üreticilerinin yararlandığı her türlü teşvik ve korumanın bu sektöre de sağlanması gerekmektedir. vergi ve finans alanlarıyla ilgili mevzuat gümrük birliğine hazırlanmalı. Bunların başında maliyetlerin düşürülmesi için yapılabilecekler gelmektedir. . bu nedenle de teknolojik rekabetini sürdürebilmesi için Türkiye'nin ekonomik politikalarınca desteklenmeye ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Sektörün vurguladığı ihracat performansı yukarda değinilen verilerle de desteklenmektedir. Yani % 20-25'ler civarında bir korumanın 4-5 yıl daha sürdürülmesi şeklinde belirtilen görüş kabul edildiği takdirde dahi. üçüncü ülkeler ile de % 5. taşımacılık. Yoksa birçok başka sektörde de görüldüğü gibi batıda kapatılan tesislerden getirilen makinalara teşvik vermek hem sektöre uluslararası rekabet gücü sağlamaz hem de (7) Bu çalışmaların dökümü ve karşılaştırması ÖZKALE (1991)'de bulunabilir.Gümrük birliği. ayrıca kapasite fazlasının gelecekte de devam edecek olması nedeniyle ihracat zorunluluğunun bulunduğu. Türkiye'nin AT ortalamasının çok altındaki kişi başına GSMH'sı ve satın alma gücü ile böylesi yüksek maliyetli ürünlerin teşviksiz belirlenecek fiyatlarını kaldıramayacağı savunulmaktadır. . işçilik giderleri ile ilgili ihracat teşvikleri (AT ülkelerinde olduğu gibi) artırılarak korunmalıdır.

Genel olarak yapılan bu değerlendirme lastik sektörü için de geçerlidir ve uygulanacak yöntemlerin ayrıntısı ancak sektör ile devletin birlikte yapacağı çalışmalarla belirlenebilir. Zira gümrük birliği süreci Katma Protokol'un yürürlüğe girdiği 1973 tarihinde başlatılmıştı. BOLAT. . C. Yine de sektör yetkililerince önemli boyutta olduğu belirtilen bu ithalatın önlenmesi dahi kapasite fazlasını giderme açısından yararlı olacaktır. uluslararası rekabetteki gelişmeleri gözleyerek yapmalıydı. E. Bu nedenle bugün bu konudaki talepleri de herhalde çok haklı bulunamaz. 6 Haziran. Sektör tarafından hazırlanan raporda yer alan ve işçi-işveren ilişkilerinin olası ve katlanılamaz uzun grevler ve yüksek ücret artışlarını engelleyecek şekilde düzenlenmesi yolundaki talep ise sosyal açıdan uğrayabileceği son derece haklı eleştirilerin yanında özellikle AT ile yakın ilişkiye girmeye hazırlanan bir ülkede sözkonusu dahi edilmemelidir. Sektör tarafından önemli bir maliyet unsuru olarak belirtilen işçiliğin toplam içindeki payının % 14 (memur hariç) civarında olduğu gözönüne alındığında ve yıllık 26. ve TÜRKCAN. sanayinin hazırlanması için 12 ila 22 yıllık iki liste çerçevesinde düzenlenmistir. Dolayısıyla yeni varılan bir karar değildir ve gümrüklerin sıfırlanması. Türkiye'ye ithal edilecek lastiklerde coğrafi koşullara uygunluk açısından aranabilecek özellikler bu alanda etkin bir koruma sağlayabilir. V j / y il >j j / 171 .ulusal kaynakların israfının sürdürülmesi anlamına gelir. halen yapılmakta olan ve ilerde yapılması düşünülen tüm yatırımlar için saklıdır. işgücü maliyetlerine ilişkin düzeltmenin sektörün verimlilik artışı çalışmalarıyla sağlanması gerektiği anlaşılır. * i î /. istanbul. bu yolla yapılacak koruma yalmzca ucuz ve kalitesiz Hint. Rus ve Uzakdoğu lastiklerinin ithalini önleyebilir.lık yani % 5'lik bir düşme sağlanacaktır. Konuyla ilgili son söz en azından lastik sektörüne ilişkin verilerin bu sektörün gümrük birliği sonrasında "batma" gibi bir endişesinin olmaması gerektiğini ortaya koyduğudur. K. BORAT AV.lık maliyet içinde 65 TL. iş yasalarının ve işçi haklarının en gelişmiş olduğu ülkeler topluluğu olarak da tanımlanabilir. Kanımızca tüm sanayi dallarında olduğu gibi lastikte de uygulanabilecek olan tarife-dışı engeller içinde standartlar önemli bir yer tutmaktadır.000$ lık ücretlerin bazı AT ülkelerindekinin üzerine çıktığı yönündeki iddianın ücret istatistiklerince desteklenmediği de farkedilirse. (9) 100 TL. izmir. Gümrük birliğinin önceden ilan edilecek bir takvime göre gerçekleştirilmesi yolundaki istek sektörün diğer taleplerinin yamnda en katılınamaz olanıdır. 0.(1993) Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve KiT'ler. KAYNAKÇA BALKIR. Bunların dışında AT tarafından uygulanan ve üçüncü bölümde dökümü verilen koruma önlemlerinin hepsi Türkiye açısından da değerlendirilmiştir.(1992) Avrupa Topluluğu'nun Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi.nın hammaddeden kaynaklandığı ve halen % 7 oranında korunduğu düşünülürse. iktisat Politikası Se(8) Çeşitli çalışmalarda farklı mal gruplarında yer alan lastik sektörü bu çalışmada lastik-plastik olarak geçmektedir. Zira gelişmiş ülke üreticileriyle rekabetin artık ucuz emek ile değil teknolojiyle yapılması gerektiğini tüm Türk sanayicilerinin kabullenmesi gerekmektedir. Tek taraflı olarak dondurulduğu dönem boyunca sanayiye ek bir koruma sağlanmıştır ki bu kesimin bunu kendini dış rekabete hazırlamakta kullanmış olması gerekirdi. Gümrük birliğinden önceki yıl yerli ürünlerde sağlanacak fiyat indirimleri hem satışları arttırır. Üstelik bunu yalnızca gümrük birliğini düşünerek değil. İzmir iktisat Kongresi. tüm hammaddenin ithal edildiği varsayımıyla gümrük birliği sonrasında maliyetlerde yaklaşık 5 TL. Zira bilindiği gibi AT. 3. Ancak yine yukarda belirtildiği gibi esnek üretim sistemleri bugün bu tür özelliklere sahip ürünlerin hızla üretime sokulmasını sağladığından. hem de Türk tüketicisinin yerli mallara olan bağlılığım artırmada etkili olur. (1992) Dış Ekonomik ilişkiler Panelindeki Konuşma. Ancak sektörün rekabet gücünün sürdürülmesi ve artırılması için AT ülkelerindekine eş düzeyde destek sağlanmalıdır. Bu da tüm sektörler için geçerlidir ve giderilme yolu yine yerli sanayicilerimizin elindedir. İKVX11O. Özellikle lastik sektörüne en yeni katılan devlete ait fabrika için geçerli olan bu kaygılarımız Türkiye'deki teşvik sisteminin yapısı bilindiğinde. Buna yakın bir diğer sav ise gümrük birliğine gidileceği ilan edilen yıldan önceki yıl boyunca satışların çok düşeceği yolundadır.

DPT (1993) AET. Ankara. Ankara. 30 Eylül.Ü.(1993) "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu'na Avrupa Komisyonu Adına Açıklama" EC News. 1820. Nötre Dame de Sion'u 1977'de ve İTÜ işletme Mühendisliği'ni de 1982'de bitiren Özkale. Ankara. Yay.(1988) "Toplulukta ve Türkiye Topluluk ilişkilerinde Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı" A. istanbul. Collection Perspectives Europeennes.1832. İstanbul. HDTM (1991) AT ve Türkiye.(1993) "1970-1991 Döneminde Dış Ticaretin Yapısı ve bir Dış Ticaret Politikası Önerisinin Anahatları" Basılmamış Tartışma Yazısı. aktaran GÖĞÜS. aynı üniversite'den 1984 yılında yüksek mühendis.1 ve 12. Issues. TMMOB Makina Mühendisleri Odası.C. D. H. AT-Türkiye ilişkilerinde Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı" T. SCRIP No. AT Komisyonu (Brüksel) ve Floransa Avrupa Enstitüsü'nde çalışmalarda bulunan ÖZKALE'nin yayınları Türkiye-AT ticareti. DPT (1990a) State Planning Organization. İGEME.L. 12 Eylül. VAULONT. YAŞAR. Pub. 28 Mayıs.(1988) "AT. Yıl: 7. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Ankara. 1989 yılında ise Doktor unvanlarını almıştır. Ankara. D. Ankara. aktaran BORAT AV ve TÜRKCAN(1993). Ş. 1982 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği İTÜ işletme Fakültesi'nde 1989 yılından itibaren yardımcı doçentliğe yükselmiş. CCE. 22 Temmuz. istanbul.(1993) "Gümrük Birliği Vurgunu" Cumhuriyet Gazetesi. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Yayını. SCRIP No. N. s. (1985) L'Union Dounaiere de la Communaute Economique Europeenne. DPT Yayın No: 1871. TUNCER. 1992 yılında ise Doçent olmuştur. Z. E. s.:365. June 25th 1993. Yılında Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri" Toplantısındaki Konuşma. N.İ.C. (1993) "AVrupa'nın Ortağı Türkiye" Toplantısındaki konuşma. M. Strategies and Institutional Adaptation.(1993) "Ankara Anlaşması'nın 30.çenekleri:1. İstanbul. Ankara. LAKE.(1991) "Türk Sanayii'nin AT Karşısındaki Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Öneriler" 1991 Sanayi Kongresi Bildirileri Kitabı. ÖZKALE. ÖZGEÇMİŞ Ataköy ilkokulu'nu 1970'de. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu. ve KİRMANOĞLU. İstanbul. YILDIRIM. 10 Ekim 1993 Hürriyet Gazetesi. RHEIN. DPT (1990b) Araç Lastiği. Türk sanayiinin rekabet gücü ve AT ile ilişkilerin rekabet gücü üzerindeki etkisi konularında yoğunlaşmıştır. E. istanbul. düzenleyen The Economist. 1-1. V. Yayın No: 148-1. Teksir. Bruxelles. KULOĞLU. May 14th 1993. 4 Ekim Ankara. ATAUM Yayını. GÖZLEM GAZETESİ (1993) "Gümrük Birliği'yle "ucuzluk" gelecek" 23-29 Ağustos. Sayı: 12.310-325.(1993) "Gümrük Birliği'nin Tekstile Etkileri" Cumhuriyet Gazetesi.(1988) AET'de Tarife-Dışı Engeller ve iç Piyasanın Tamamlanması. Ankara. 172 . December.No: DPT:2235Ö. Turkish Agriculture and European Community Policies. ve ÇAKIROĞLU. 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2e edition. Ankara 1991. B.K. SCRIVENER. VI. No: DPT: 2241-AETB:25. KIZANLIK. N. GÜNUĞUR. T. ss. C.

dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında ölçek ekonomisini etkileyen çeşitli makro faktörler ele alınacaktır. Dr. SUMMARY it is widely believed that since 1970s. özellikle de Türkiye açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır.TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÖLÇEK EKONOMİSİNE ETKİLERİ Doç. the second section explains both the factors leading to changes in the economies of scale in the micro level and th impact of technological developments on the concept of economies of scale by reviewing the results of many researches. Hacer ANSAL .Dilek ÇETINDAMAR İTÜ. The last section evaluates the impct of the changes in the eceonomies of scale from the developing countries' and Turkey's perspective. işletme Fakültesi ÖZET Mikroelektronik teknolojisinin 1970'lerden bu yana sınai üretim süreçlerine giderek daha fa/la adapte edilmesinin üretim süreçlerine giderek daha fazla adapte edilmesinin ölçek ekonomilerinde çok önemli değişiklikler yarattığı ileri sürülmekte ve bu konuda Batıda teorik ve ampirik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. mikro bazda ölçek ekonomisine yol açan unsurlara değinildikten sonra. in this paper. the impact of technological changes över economies of scale are analyzed especially from the perspective of developing countries like Turkey. the diffusion of microelectrnics teknology into production processes drastically changed economies of scale. Üçüncü bölümde ise. many theoretiaal and empirical studies are carried out in the West related to this topic. Then. teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomisi kavramında ortaya çıkardığı değişikliklere bakılacak ve bu konuda yapılan çalışmaların vardıktan sonuçlar aktarılmaya çalışılacaktır. Therefore. The first section shed light on the various macro factors which affect economies of scale in the context of the recent development in the world economy. İkinci bölümde. j . ölçek ekonomisine bağlı olarak ortaya çıkan önemli değişiklerin GOÜ. Birinci bölümde. Bu çalışmanın amacı teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomilerine yaptığı etkileri Türkiye gibi GOÜ açısından irdelemektir.

imalat sektöründe fazla kapasite (kapasite kullanım oranlarında düşüş). Bu çalışmanın amacı teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomilerine yaptığı etkileri Türkiye gibi GOÜ açısından irdelemektir. Ancak. Üçüncü bölümde ise.GİRİŞ Klasik iktisatm kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith'in ünlü "iş bölümü pazarın genişliği ile sınırlıdır" sözünden başlayarak. DÜNYA EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER 1. optimum ölçeğin çok altında kurulan "bebek" sanayilerini gümrük duvarları ile uzun yıllar korumak zorunda kalmışlardır. yüzyılın ortalarından itibaren. 1. Üretimde biryandan rasyonalizasyona gidilirken bir yandan da en son teknolojik gelişmeler üretim süreçlerine adapte edilmiş ve sanayide bir teknolojik dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Mikroelektronik teknolojisinin 1970'lerden bu yana sınai üretim süreçlerine giderek daha fazla adapte edilmesinin Ölçek ekonomilerinde çok önemli değişiklikler yarattığı ileri sürülmekte ve bu konuda Batıda teorik ve ampirik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. ölçek ve ölçek ekonomileri iküsaün önemli konularından biri olmuştur. gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) açısından ölçek sorunu çok daha önemli sonuçlar doğurmuştur. bu ülkenin sosyo-ekonomik koşullarına uygun olarak ortaya çıkan kitle üretimi ilkelerinin bir teknolojik paradigma yarattığım göstermektedir (Piore ve Sabel. Birinci bölümde. ABD ve İngiltere'de sınai üretimin tamamen bir büyük ölçek vizyonu ile şekillendirildiğini ve özellikle de ABD'de. 19. özellikle de Türkiye açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır. teknolojik gelişmelerin ölçek ekonomisi kavramında ortaya çıkardığı değişikliklere bakılacak ve bu konuda yapılan çalışmaların vardıkları sonuçlar aktarılmaya çalışılacaktır. ölçek ekonomisine bağlı olarak ortaya çıkan önemli değişiklerin GOÜ. ölçek konusunun bu sektörlere giriş açısından potansiyel üreticilerin karşısına güçlü bir engel olarak çıkmasına yol açmıştır (Bain. Hemen her sanayi dalında firmaların maliyetleri en aza indirebildikleri bir minimum verimli ölçeğin ortaya çıkmış olması. dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında ölçek ekonomisini etkileyen çeşitli makro faktörler ele alınacaktır. bazıları ise minimum verimli ölçekten daha düşük hacimlerde kurulabildiğinden. Teknolojik gelişmeler tarihi. 1956). Smith'e göre büyük pazarlar emeğin ve makinaların uzmanlaşmasına yol açacak ve bu da birim maliyetlerde önemli düşüşler sağlayacaktır. 1993). Türkiye'de bazı sektörlerde görüldüğü gibi. ölçek sorunu uluslararası rekabet gücüne ulaşma çabalarının karşısına yapısal bir engel olarak çıkmıştır (Ansal.1. İhracata yönelik sanayileşme politikaları izlemeye başladıklarında ise. Bu ülkelerin dar iç pazarları nedeniyle bazı sanayiler hiç kurulamamış. enflasyon ve işsizlik biçiminde kendini hissettirmiş ve bu ülkelerin sanayilerini bir yapılanmaya zorlamıştır. İkinci bölümde. Bu yüzden GOÜ. 1984). mikro bazda ölçekekonomisine yol açan unsurlara değinildikten sonra. uluslararası standartlara göre çok daha yüksek maliyetlerde üretim yapmak durumunda kalınmıştır. 174 . büyüyen pazarların da etkisi ile. EKONOMİK KİRİZİN YARATTIĞI DÖNÜŞÜM 1970'li yılların başında ortaya çıkan dünya ekonomik krizi özellikle gelişmiş Batılı ülkelerde üretkenlik artışında büyük bir yavaşlama.

bu dönüşümün en önemli bileşenleri: Dünya pazarında tüketici tercihlerinin. kimya.Bu dönüşüm. basan büyükölçeklerde ucuz ve standart mal üreterek elde edilirken. Aynca bu eğilim sadece nihai tüketim mallarının üretildiği. Öte yandan. Oluşmakta olan ekonomik bloklann dışında kalmanın GOÜ'in ekonomilerini çok olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Türkiye'nin de dahil olmaya çalıştığı Avrupa Topluluğu bloğundan. Ancak hemen hepsince kabul edilen yaygın kanıya göre. ikinci bölümde ele almaya çalışacağımız ölçek ekonomilerinde ortaya çıkan gelişmeleri de gözönünde bulundurarak uygun politikalar ve firma stratejileri saptamalan gerekmektedir. bloklar dışında kalan ülkelere karşı yeni bir tür korumacılığın ortaya çıkması büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. Bunun yanında GOÜ. 1990).2. pazarlar genişlemiş ve 1970'lere kadar kapitalist ekonomilerde egemen olmuştur. j / ' î t t j 1. ÖLÇEKTE DEĞİŞİM YARATAN GELİŞMELER 1980'lerden bu yana kendini iyice hissettiren ekonomik ve teknolojik gelişmelerin değişik boyutları araştırmacılar tarafından ön plana çıkartılmış ve dönüşüm karakterize edilmeye çalışılmıştır. Global dünya pazarının çöküp çeşitli bölgesel ticaret bloklarının oluşması ve buna bağlı olarak. ABD. v i j t. Daha şimdiden bazı bloklann oluşumu yönünde bazı gelişmeler gözlenilmektedir. dolayısıyla uluslararası rekabet koşullan önemli bir değişikliğe uğramıştır. diğer yandan da dış pazarlarda pay kapma mücadelesine girmişlerdir. çelik gibi ara mallan üreten sektörlerde de geçerlik kazanmıştır. otomobil. Bu da yeni teknolijileri üretim süreçlerine adapte ederek üretim sistemine esneklik kazandınlması ile mümkün olabilmiştir. 19701i yıllarda ortaya çıkan ekonomik kriz ile birlikte rekabetin büyük ölçüde kızışması.2. Öte yandan dünya ekonomik krizinin neden olduğu ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk ülkelerarası rekabeti büyük ölçüde şiddetlendirmiştir. tüketim elektroniği sektörlerinde değil. değişen talep koşullanna hızla cevap verme yeteneğine ve mal çeşitlemesine dayanmaya başlamıştır. tekstil/ hazır giyim. dolayısıyla rekabet koşullannın değişmesi. üreticileri çok daha değişik mallar üreterek tüketicilere ulaşma çabasına sokmuştur. Daha önce genellikle fiyat bazında rekabet edilir. uluslararası rekabet artık fiyatın yam sıra yaratıcılığa.1. Azalan talep ve küçülen pazarlar karşısında ülkeler bir yandan kendi iç pazarlarını korumaya çalışırlarken. '' . ve elektronik teknolojisine dayalı yeni sistemik üretim sistemlerinin geliştirilmesitir (Kaplinsky. Yeni Tüketici Tercihleri Büyük hacimlerde standart mal üreterek maliyetin düşürülmesine dayanan Fordist kitle üretimi sistemi kitle tüketimi de yaratmış. Uluslararası pazann bu zor koşullan ülkeleri ayrıca bloklaşmaya yöneltmektedir. Kanada ve Meksika arasında oluştumlan Kuzey Amerika bloğundan ve Çin'i de içine alarak Japonya'nın Güney Doğu Asya ülkeleri ile oluşturmaya çalıştığı Pasifik bloğundan bahsedilebilir. Böylece Batılı ülkelerde tüketici tercihleri. yeni rekabet koşullan ile uyumlu yeni üretim organizasyon biçimlerinin çıkması. Buna örnek olarak. geçen yüzyıldan özellikle de 1945'den bu yana egemen olan kitle üretimi sistemine dayalı ekonomik ve sosyal gelişme modelinden bir sapma göstererek yeni bir teknolojik paradigma ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde gelişmiş Batılı ülkelerde yaşanan hızlı bir ekonomik büyüme ile temel ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanabilmiş ve artan gelir düzeyi ile birlikte tüketiciler de daha talepkar olmaya başlamışlardır.

çok değişik işleri yapabilen vasıflı işçiler duruma derhal müdahale edip sorunu çözmektedir. İstikrarlı bir ekonomik ortamda. hem de üretimi yapan imalat makinalannda büyük dö- 176 . Birimler arasında kurulan bu iletişim ağı. özellikle karmaşık ve kalitenin ön plana çıktığı üretim dallarında. esnekliği olmayan. yaklaşık yüzyıllık yönetim perspektifi altüst olmuş ve yepyeni bir yönetim anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Daha önceleri birbirlerinden ayrı olarak kabul edilen ürün tasarım. Yalın üretimin farklılığı sadece üretimin yapıldığı atölye mekanı ile sınırlı değildir. Tam zamanında. 1982). Bu işbirliğinin. büyük ana ve tampon stoklar ve vasıfsız işçilerle çalışan Fordist sistem yeni dünya pazarı koşullarına kendini uyarlayamamış. Mikroelektronik Bazlı Otomasyon Teknolojilerinin Gelişimi Teknolojik gelişmelerin hızı 1980'lerde kendini her alanda hissettirmeye başlamıştır. hatalı üretimin sonradan düzeltilmeye çalışılması geleneği son derece pahalıya mal olmaya başlamıştır. Mikroelektronik bazlı esnek üretim sistemlerinin uygulanması ile birlikte yalın üretim. firmaların coğrafi yakınlığı büyükbir avantaj doğurmaktadır. mali. finansman. Fordist sistemin bu güçlüklerine karşın. hem üretim organizasyonunda. kitle üretimi paradigmasının dönüşümünde.23. yönetsel ve teknik (tasarım ve bilgi akışı) boyutları bulunmaktadır. yalın üretimde minimum stokla çalışma ilkesi yan sanayi girdilerinin sürekli tedarikini gerektirmekte. hem de üretim sırasında defolu girdilerin ya da hatalı üretimin derhal farkedilebilmesi mümkün kılınmıştır. üretim teknolojisi işçilerin önerileri ile adımsal bir biçimde geliştirilmektedir. Hantallık yaratan ve gereksiz tüm öğelerden arınmış anlamında yalın üretim diye de adlandırılan Japon üretim tekniğinde israfın ve hatalı üretimin sıfırlanması hedeflenmektedir. Diğer yandan. beceri ve iş deneyimlerinden yararlanılmakta. yan sanayi gibi çok çeşitli birimler. değişen talep yapısı ile bağlantı kurulmasına olanak sağlamakta ve sistemi bir "talep çekme" sistemi haline getirmektedir. tam zamanında (just-in-time) üretim ve kalite kontrol çemberleridir.2.2. 1. Kalite kontrol çemberleri yolu ile işçilerin bilgi. Yalın üretimin en temel öğeleri: toplam kalite kontrolü. Dünya ekonomisinin krizli döneminde gösterdiği büyük basan ile yalın üretim Fordist sistemi önemli ölçüde sarsmış. Sınai üretimde. Japonya'da dar pazar koşullarına uygun olarak. yeni teknolojiler hem ürünlerde. sıfır hatalı ve üründe esnekliğe dayanan yeni ilişkiler ağında ana ve yan sanayi firmaları arasında çok yakın bir işbirliği bulunmaktadır. daha küçük partiler halinde üretim yapma çabasının doğurduğu. son derece esnek yepyeni bir üretim organizasyon biçiminin ekonomik kriz koşullarında büyük başarı sağladığı görülmüştür. Yalın üretimde ana firmalarla onlara girdi tedariki yapan yan sanayi firmaları arasındaki ilişkiler de Fordist sisteme göre büyük farklılık göstermektedir. bayilikler. Ana ve tampon stoklar kaldırılarak hem üretim hattında büyükbir akıcılık sağlanmış. dolayısıyla da üretimde ölçek ekonomisi kavramlarının değişmesinde son derece etkili olmuştur. pazarlama.1. Makinaların bakımı ve temizliğinin yanı sıra kalıp değiştirme işlemleri de ekipler halinde çalışan üretim işçileri tarafından büyük bir hızla gerçekleştirilmektedir (Schonberger. işlevsel bir fabrika-içi düzenleme ile Taylorist iş örgütlenmesi ilkelerinin geçerli olduğu Fordist kitle üretimi sistemi ile üretim yapmak giderek zorlaşmıştır. çoğu zaman içice geçerek sistemik bir entegrasyon sağlanmıştır. Yeni Üretim Organizasyon Biçimleri 1980'lerde artık dünya pazarına tek ya da standart ürüne göre. stok kontrol. mikroelektronik ve enformasyon alanındaki gelişmeler başta olmak üzere. Makinaların arızalanması ya da hatalı üretim durumunda.

azalan bakım masrafları. tüm makinaların birbirine bağlanması sonucu ortak kontrol edilebilir hale gelmelerinde göstermiştir. 1992. Kısacası. hammadde olarak kullanılan bazı girdilerin yapay üretimini sağlamış. robotlar. üretim hızı ayarlanabilir. Hatta böylece.nüşümlere yol açmışlardır. Fakat klasik olarak teknolojik gelişme- 177 . Ayrıca biyo-teknolojideki gelişmeler. rapor çıktıları ve esnek yazılım hep yeni kontrol sistemlerinin ve FMS'in yarattığı sonuçlardır. dolayısıyla hammadde bağımlılığını azaltmıştır. otomatik ulaştırma aletleri.1. Fabrika mühendisliğinde ise. Son dönemlerde üretim teknikleri terminolojisine bilgisayar destekli dizayn/mühendislik/imalat (Cumputerized Aided Design/Engineering/Manufacturing -CAD/CAE/ CAM-). j 1. Kısacası robotların ve mikroişlemli sistemlerin (programlanabilen kontrol makinalan . Artık ürün mühendisliğinde mevcut malların daha küçük ve daha az enerji harcayan. tam zamanında üretim (Just in Time -JIT-). bilgisayarlı nümerik kontrol (Computerized Numeric Control -CNC-) tezgahları gibi birçok yeni kelime eklenmiştir. mikroelektroniğe dayalı. yeni döneme damgasını vuran gelişmeler olmuştur. 1797). 447). Ayrıca. Örneğin. CNC tezgahlarında mikroişlemciler sayesinde üretimin kontrolü yada üretilen ürün tipinin değiştirilmesi son derece kolaylaşmıştır (Alcorta. esnek imalat sistemleri (Flexible Manufacturing Systems -FMS-). iyileşen bilgi akışı. 1985. / V . s. enerji tasarrufu sağlar hale gelmişler.3. teknik ve organizasyonel alanlarda ortaya çıkan tüm bu değişiklikler. Üretimde kullanılan araç gereçler ve makinalar fiziksel olarak küçük. Üretimde daha önce hammadde ve enerji belirleyici role sahipken günümüzde bilgi bu rolü üstlenmiştir. aylar süren dizaynlar yada mühendislik hesaplama işlemleri CAD/CAE sayesinde çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. tüm üretim bilgisayar kontrolü altında (CAM) yapılabilmekte ve böylece üretimde verimlilik. güvenilir. MİKROELEKTRONİĞİN ÜRETİM SİSTEMİNE ETKİLERİ 1. bölünebilir. enerji ve girdi tasarrufu sağlayan tasanmlar uygulanmaktadır. r J > '' j / r . Artık bilgisayarlar sayesinde günler. Şimdi bu gelişmelerin üretim sistemine ne şekilde yansıdığını görmeye çalışalım. hammadde kaynak planlaması (Materials Resource Planning -MRP-). CAD ve CNC makinalan) kullanılması ile. hızlı. Mikroelektronik ve digital telekomünikasyondaki gelişmeler bilgi akışım çok ucuzlatmıştır. Fakat mikroişlem ve digital elektronik kontrol aletlerinin yaygın kullanımı esas etkisini.3. gelişmiş veri analizleri. alarm fonksiyonları. 11). Robotla sayesinde de tehlikeli ve tekrar içeren sıkıcı işler yüksek kalitede ve kısa sürede üretilebilmektedir. 1992. s. işgücünü azaltması ve verimliliği arttırması gibi nedenler gelir. artan sistem güvenirliliği. CAD ve CAM sayesinde stok ve hatalı üretim çokaza indirilebilmiştir (Perez. esneklik ve yüksek kalite sağlanabilmektedir. bazı kesikli üretim yapılan sektörlerde mikroelektronik sayesinde otomasyona gidilebilmiş ve sürekli üretim biçimine dönüştürülebilmişlerdir (Mody ve diğerleri. fakat elektronik aksam ve yazılımı yoğun şekilde tasannu eğilimi vardır.programmable logic control-PLC-. farklı ürünleri ya da aynı ürünün çeşitli boyut ve modellerini üretebilir esnekliğe kavuşmuşlardır. Üretim Maliyetlerine Etkileri Yeni bir teknolojinin üretime uygulanmasının başlıca sebepleri arasında maliyetleri düşürmesi. s. ayaranabilir. Çünkü elde edilen sistemik üretim sayesinde tekil makinaların üretkenliğinin toplamının çok üstünde bir üretkenlik ve kazanç sağlanabilmiştir.

1988. Örneğin. ürün modelleri sürekli yenilenebilmekte ve kalite atırılabilmektedir. Çünkü artık hem vasıflı işgücüne daha fazla ücret ödenmekte. Ancak teknolojik gelişmelerin maliyetlerin ötesinde etkileri olduğu da açıktır. CAD kullanımından sonra Benetton firması oldukça az olan model sayısını 1200'e çıkarmıştır (Belussi. pazardaki değişik talep kesimlerine başarıyla hitabedebildikleri. Organizasyonda Yeniden Yapılanma Üretim süreci akışını etkileyen bilgi ve iletişim konusundaki gelişmeler sayesinde. Yukarda saydığımız mikroelektroniğe dayalı en son teknolojiler de bu bağlamda maliyet düşürücü olarak görülmektedir. 15). 178 . yeni teknolojinin pahalılığının yanı sıra kısa sürede demode olması sermaye maliyetlerini yükseltmektedir. 1992. (Alcorta.3 J. s. siparişlere göre üretimini ayarlayan. s. müşteri hizmetlerini.4. 1. yeni teknolojilerin maliyetlerde önemli düşüşlere neden olduğu iddiası bazı yazarlar tarafından kuşkuyla karşılanmaktadır.2. 1984). tüm üretim sürecini kontrol edebilen. Kaplinsky (1987) ve Jacobsson (1985) istihdamın düştüğünü kabul etmekle birlikte. teknolojik gelişmelerin üretim sisteminde yarattığı bu değişikliklerin ölçek ekonomilerine nasıl yansıdığını irdelemeye çalışalım. Ayrıca. Artık piyasadaki talep değişikliklerine derhal ayak uydurabilen. sürekli yeni. Ancak. sık model değiştirme ve stok maliyetleri büyük ölçüde düşürülebildiği için küçükişletmelerde verimliliğin giderek arttığı ve bu nedenle de küçük ve orta işletmecilikte bir canlanma olduğu ileri sürülmektedir. yeni teknolojinin tam anlamıyla verimli çalışabilmesi için hem donanım hem de organizasyon olarak bir bütün içinde kullanılması zorunluluğunun bulunması bir sürü ek organizasyon masrafını da beraberinde getirmektedir. s. Sebep olarak da işgücünün azalması. 1987. s. Sermaye maliyetlerine gelince. 25). ya da girdi faktörlerini değiştererek toplam girdi maliyetini düşürecektir (Tayler. 1. Mal Çeşitlemesi CAD/FMS sayesinde tek/standart ürün yerine çeşitli tür ve cinste ürün üretmek mümkün olabilmekte ve üretimdeki kapasite dağılımı çıktı oranlarına göre kolayca ayarlanabilmektedir. İtalya denilen bölgede büyük başarıya ulaştığı görülmektedir (Piore ve Sabel. 1. daha gelişmiş ve kaliteli ürünler piyasaya sunabilen firma yapılan oluşmuştur (Kaplinsky ve Hoffman. Ayrıca.23). sermaye maliyetlerinin çeşitli yollarla azalması (stoksuz ve O-hatah üretim) gösterilmektedir. Bu değişiklikler firmaların üretim ve stok yapısını. firma içi ve dışındaki tüm bağlantıların koordinasyonu ve kooperasyonu çok hızlı bir şekilde sağlanmakta ve karar alma süreci kolaylaşmaktadır.3. hem de eğitim masrafları maliyetleri artırmaktadır. bunun maliyeti fazla etkilemeyeceğini ileri sürmektedirler. satış ve reklam faaliyetlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Şimdi.lerin en önemli etkisinin girdi maliyetlerini düşürmesi olduğu kabul edilir. Küçük ve Orta Üretimin Canlanması Yeni teknolojilerin küçük ve orta işletmelere yeni olanaklar doğurduğu buralardaki son derece vasıflı üreticilerin tasarım yeteneklerini de kullanarak.3. 1986. Esnek uzmanlaşma diye anılan küçük firmalar arası işbirliğinin ekonomik kriz koşullarında Avrupa'da çeşitli bölgelerde özellikle 3. 58-63). Maliyet düşüşü ise iki nedene bağlıdır. Yeni teknoloji aynı miktarda üretimi gerçekleştirirken ya daha az girdi kullanacak.

15-19): 2. büyük parti. Bu kavram maliyetlerin sabit bir çıktıya bölünemesinden kaynaklanmakta ve Üretim miktarı arttıkça farklı birim maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Teknik koşulf >t- 179 .2). . Fabrika kapasitesinin iki kat artması durumunda maliyetin sadece 2/3 oranında artacağım ifade etmektedir. Bu eğrinin en düşük noktası ise optimum ölçeği verir. s. s.2. 4-5).2. bu eğriler üretim tiplerine göre (birim. Ö L Ç E K E K O N O M İ S İ N E D İ R ? Ölçek üretilen ürün miktarı ya da üretim biriminin toplam kapasitesidir. dolayısıyla üretilen miktar arttıkça birim maliyet düşer ve ÖE oluşur.sürekli akış. İndirek/dolaylı maliyetler ise Ar&Ge. Ölçek ekonomisinin klasik formülü Viner'ın sağladığı kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri ile ifade edilmektedir. Bu yüzden ÖE denince maliyetin en aza indirildiği üretim kapasitesini oluşturan fabrika büyüklüğü akla gelmektedir. .2. 1986. j •/ ( . Genel olarak bu ölçek ekonomisinde "0. kitle üretimi ve proses . 1971. Mühendislik kuralının ölçek etkisi ayrıca bölünmezlik kuralında da ortaya çıkar. Üretim Türü ve Mühendislik Kuralları Proses endüstrilerinde girdilerin belirli oranlarda kullanılması zorunludur.sanayi) büyük farklılıklar gösterir.1. satış vepazarlama alanlarındaki harcamalardır. 1971. dağıtım. Dolayısıyla proces endüstrisinin teknolojisi dışsal olarak fabrika ölçeğini belirlemektedir. i \ j / 2. Ancak.1. enerji gibi) ve sabit (makinalar ve bina) masraflardan oluşur. i I 2. işgücü. Bölünemezlik (Direk ve İndirek Maliyetler) Direk maliyetler değişken (hammadde. stoklama. böylece fabrika ölçeğinin bu maliyet düşürücü etkisi ölçeğin getirdiği ekonomi olarak adlandırılmıştır (Tayler. Bu durum ÖE literatüründe bölünemezlik diye adlandırılmaktadır. Kimyasal reaksiyonlar yada teknik zorunluluklar dolayısıyla bu oranlardaki üretimin dışındaki tüm ölçekler yüksek maliyetler doğuracaktır. . Direk maliyetler üretim miktarı arttıkça artar. Dolaylı maliyetler 1980 öncesi dönemde direk maliyetlere göre önemli olmadıklarından genelde ÖE hesaplamalarında dikkate alınmamışlardır. .1. Uzun dönem maliyet eğrisi ise ölçekteki her değişimin maliyetler cinsinden ifadesini gösteren tüm kısa dönem maliyet eğrilerinin en düşük maliyet noktalarına teğet olan U biçiminde bir eğridir.2. Bu yüzden ÖE'ni etkileyen maliyetlerin esas olarak direk maliyetler olduğu varsayılmıştır. parça. s. Buna göre kısa dönem maliyet eğrisi ortalama üretim maliyeti ile fabrikanın kapasite kullanım hacmi arasındaki mevcut ilişkiyi göstermektedir. Oysa dolaylı maliyetler üretim miktarı ne olursa olsun artmazlar.2. Ölçekekonomisi (ÖE) ise esas itibariyle sadece direkt maliyetlere dayanarak elde edilen minimum maliyetleri üretim olarak düşünülmüştür.6 yasası" denen bir kavramla açıklanır. TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÖLÇEK EKONOMİSİNE ETKİSİ r t 2. Üretimde miktar arttıkça işgücünün ve makinaların uzmanlaşması sonucu maliyetin düştüğü kabul edilmiş. küçük parti. yönetim. reklam. satış. Böylece her sektörde maliyet eğrileri sayesinde imalatın en ucuz yapılabildiği optimum ölçek bulunur (Pratten. ÖLÇEK EKONOMİSİNİN TEMEL KAYNAKLARI Ölçek ekonomisini oluşturan temel faktörler genel olarak şöyle sıralanabilir (Pratten.

Fabrika ölçeği belirli bir süre içinde kesikli üretimlerde toplam çıktı miktarını.3. değişik ölçek ekonomisi türlerinin her birini varolan dünya konjonktürleri çerçevesinde ele almak gerekmektedir (Kaplinsky. model değişimi şurasında oluşan maliyetlerden yada sermaye mallarının bölünemezliğinden kaynaklanır.2. Örneğin. Yukarda da bahsedildiği gibi bir fabrikada üretilen miktar arttıkça maliyetler düşüyorsa Bu fabrikada ölçek ekonomisinin olduğu kabul edilir. 2. Buna ayrıca bu tür firmalarda alım ve satım işleri yolu ile sağlanan maliyet düşüşleri ve finans kolaylıkları da eklenmelidir. Üretim süresi. dünya firması ve dünya ürünlerinin ortaya çıkması ile daha da önem kazanmıştır.%90'ının çok uluslu şirketler tarafından yapıldığım ortaya koymaktadır. parti miktarı ve kapasite kullanımı ise uzmanlaşmanın ve yaparak öğrenmenin altyapısını oluşturur. Öğrenme ve Teknolojik Yeniliklerin Ekonomisi Üretim büyüyen ölçülerde yapıldıkça işler ayrıştırılır ve uzmanlaşma artar. hammadde alımlarında alınan miktar arttıkça birim fiyat ucuzlar.lar belirli sayılarda üretimi olanakları kıldığından ölçek bununla uyumlu olmak durumundadır. Uzmanlaşma. Dolayısıyla. sürekli üretimlerde ise üretilen hacmi tanımlar. Piyasa Hakimiyeti. Bu ölçek esas olarak uzmanlaşmanın getirdiği maliyet düşüşünden.1. Üretilen ürünün miktarı artükça birim maliyeti düşüyorsa bu ürünün ölçeği var demektir.3. Günümüzde ölçek ekonomisinin üç değişik türünden bahsedilmektedir. ya da büyük ölçeklerde üretim araçlarının yedek parçalarının stoğu daha fazla olduğundan üretim arızalan daha çabuk halledilebilir. 190. Firmanın amaçları. firma ölçek ekonomisi ve ürün ölçek ekonomisidir. İşçiler öğrendiklerini daha fazla sayıda ürün için kullanacaklarından öğrenme maliyetleri düşer. Talep ve Yönetim Perspektifi ÖE'sini etkileyen bir diğer faktör de yönetimin sahip olduğu perspektif ya da stratejidir. 140-1). ihracat ve ithalat miktarları (dolayısıyla sektörün ulusal ve dünyadai durumu) ölçek üzerinde etkilidir. Yeni Ölçek Ekonomisi Kavramları 1970 sonrası dünya ekonomisindeki ve üretim teknolojisindeki gelişmeler ölçek kavramım da etkilemiştir. ÖLÇEK EKONOMİSİNDE NELER OLUYOR? 2. 2. 180 . 2. ve ABD'in ihracatının %80 . bazı üretim aşamaları birleştirildiğinde dikey entegrasyonun yarattığı ekonomiler birim maliyetlerin düşmesine yol açar. Bunlar fabrika ölçek ekonomisi (klasik anlam). Piyasa hakimiyetini elinde tutan üretici piyasalarda karşılaşacağı belirsizliği azaltarak tekelleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanacaktır. Bu farklı ölçek kavramları dünya fabrikası.23. faaliyet alanları. Yani o ürünü fazla üretmek ekonomik olarak kazançlı olacaktır. Ürettiği. Ürün ölçeği bir üretim biriminde üretilen herbir ürünün hacmini ifade eder. Ayrıca.4. s. Fabrika yönetimi hedef pazarları genişlettiği sürece ölçeğini büyütebilecek ve dikey entegrasyonun getirdiği maliyet düşüşlerinden faydalanabilecektir.

"Çeşit ekonomisi" ise girdilerin ortak kullanılmasından kaynaklanır. Birden fazla ürün bir arada üretildiklerinde tekil olarak üretilmelerinden daha ucuza mal oluyorlarsa çeşit ekonomisi ortaya çıktığından. Buradaki "çeşit" ürün yelpazesini ifade etmektedir.000 otomobillik kapasiteye sahip olması gerektiği yolunda iken. 155-8). Standard ve çok sayıda üretim yerini çok daha az sayıda ve çok çeşitli mal üretimine bırakmıştır. Yapılan çalışmalarda esas olarak fabrika ölçeğinde küçülme yönünde bir eğilim olduğu savunulmasına rağmen arttığına dair de göstergeler de bulmak mümkün olabilmektedir. Fabrika Ölçeğine Etkiler. 1988. Ayrıca. 1991). Çünkü bir fabrikada çalışan sayısı düşerken aynı anda çıktının arttığı.Firma ölçeği ise bir firmanın toplam üretiminin firma ölçeğinin artması durumunda daha ucuza mal edilip edilmemesi ile ilgilidir. otomobil sektöründe genel kanı montaj fabrikalanmn senede en az 250. s.3. s.000 otomobilde kaldığına dikkat çekilmektedir. Örneğin. Ancak yeni teknolojilerin üretim süreçlerine adaptasyonu ile bu tanımlarda karışıklık ortaya çıkmıştır. dikey entegrasyondan ve piyasa hakimiyetinin getirdiği avantajlardan faydalanabilmektedir.2.000-300. büyüyen firmalar artan ölçüler ekonomisinden. 104-5). Ayrıca ortalama ya da toplam üretim rakamlarına bakarak fabrikaların ölçeğinin küçüldüğü söyle/ . Fakat Alcorta'ya göre işgücündeki azalma fabrika ölçeğinin küçülmesi anlamına gelmemektedir. Womack ve diğerleri (1990. Genel olarak mikroelektronik sayesinde mutlak anlamda fabrika büyüklüğünün düştüğünü ileri süren görüşe göre. Rover'in 800 serisi motor hatta) senede sadece 150-200. Dol»' ı o ı yla yeni teknoloji küçük parti üretimini mümkün kılarak fabrika ölçeğini küçültmüştür. Carlsson (1989a) talep değişikliklerine uyum ve farklı ürün arayışlannın yanı sıra yeni teknolojilerin yarattığı esnekliğe dayanarak. / V . / '• t ' ! . CNC.amaçlı makinalann ve FMS'in sayesinde küçülmüş. Dolayısıyla. küçültücü etkisinin de görülmediği üzerinde durulmaktadır.000 civarında iken. CAD/CAM. Son dönemlerde oldukça yaygın olarak ve ölçek ekonomisinin alternatifi gibi kullanılan çok önemli bir kavram daha geliştirilmiştir: çeşit ekonomisi (economies of scope). robot. teknolojik gelişmelerin fabrika ölçeğine etkileri konusunda değişik görüşlere rastlanmaktadır. 1970'lerin başında optimum ölçek 250.202) nin otomobil sanayimden verdikleri örneklerde. f v 2. yeni motor fabrikalan (mesela. " . robotlar ve CNC nedeniyle işçi sayasında azalma olmuş.000 motor üretilmesi gerekiyor iken. bu da fabrikanın fiziksel boyutlannı küçültmüştür. Pratten (1971. ya da belirli bir zamanda üretilen çıktı miktarına göre değişik biçimlerde ifade edilmekteydi. yalın üretim ilkelerine göre Japonların ABD'inde kurdukları montaj fabrikalarının kapasiteleri bundan daha küçüktür (Hoffman ve kaplinsky. s.000 motor üretmek üzere kurulmuşlardır. çeşit ekonomisi esas olarak ürün ekonomisinden doğmaktadır (Panzar. i * ' 181 . Aynı şekilde. fabrikanın fiziksel boyutlarına (alanına) göre. Fabrika büyüklüğü genellikle çalışanlarının sayısına göre. JITın uygulandığı bir çok yeni kurulmuş fabrikada kapasitenin yine 250. ve Willing. makina parkı farklı işler yapabilen çok . bu teknolojilerin tam randımanla ve piyasaya yönelik çalışması için büyük üretim komplekslerine ihtiyaç duyulduğunu. Ayrıca. 1990. Genel olarak firmanın büyümesi dolaylı maliyetlerin daha çok ürüne pay edilmesini sağlayarak firma ölçeğinin oluşmasına sebep olur. bu nedenle de fabrika ölçeğinin küçüldüğünü ileri sürmektedir. ya da fiziksel fabrika ölçüsü düserken ve de işgücü aynı iken çıktı miktarının arttığı görülebilmektedir (Kaplinsky.1. daha önce özel amaçlı makinalann yüksek maliyetini çıkarabilmek için motor fabrikalannda senede 500.

Bu ekonomik ortamın yarattığı belirsizlik. optimum ölçeğin otomatik olarak düştüğü anlamına gelmez. ürettiğini. bir yandan dünya ekonomisindeki çalkantı. Artık üretimin %50'si dünya çapında on firmanın az sayıdaki büyük fabrikalarından sağlanmaktadır (Ferguson 1988. 1992). Ayrıca. Japonya'da firmalar FMS sistemi ile genellikle üç vardiya ve tam kapasite ile çalışmak suretiyle. Ernst 1985 ve UNCTC 1988). Bazı sektörlerde daha önce sadece küçük. hem de çok güçleştirmektedir. GOÜ'in önünde yeni olanaklardan yararlanmak yada tamamen dışlanmak gibi olasılıklar bulunmaktadır. Bu ise toplam ölçeğin artmasına sebep olmaktadır. yeni teknoloji ile küçüldüğü için. zanaat bazlı işletmeler için geçerli olan esneklik artık büyük ölçek için de olanaklı hale gelmiştir. 3. "optimum fabrika ve firma ölçeği. hazır giyim ve mobilya gibi sektörlerde de benzer şekilde büyük ölçeğe doğru bir kayış gözlenmektedir (Perez 1985. Yeni teknolojinin dünya üzerinde yeni bir işbölümü oluşturmaya başladığının ipuçlan giderek belirginlik kazanmaktadır. bir küçülme durumunda bile bunun illa da yeni teknolojiden kaynaklandığı iddia edilememektedir. bazı çalışmalar göstermiştir ki. örneğin İngiltere'de FMS önemli sorunlar yaratmaktadır (Alcorta. küçük ölçekli esnek üreticilerin sektörlere girmesi mümkün olabilmiştir" görüşü pek çok iktisatçı. Fabrika ölçeğinin artacağı ile ilgili bir diğer iddia da. şimdi de yeni dönemin GOÜ'e kazandırabileceklerini ve kaybettireceklerini irdelemeye çalışalım. bu yapı mikroelektronoiğin yayılması ile 1980lerin ortasında tamamen değişmiştir. mü- 182 . ülkeler ve firmalar arasındai rekabeti büyük ölçüde kızıştırmıştır. makina yan sanayii. Özellikle FMS teknolojisinde verim büyük ölçekler gerektirmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen birçok ülkede de. yan iletken ( semiconducto)r endüstrisinde başlangıçta emek-yoğun ve küçük ölçekli bir endüstri yapısı varken. ekonomik durgunluk ve hızlı teknolojik değişimin yarattığı baskı. öte yandan sermayenin. Fakat pahalı makinalarla maliyeti düşürmek ancak maksimum kapasite kullanımı ile mümkündür. Bu açıdan. Acs ve diğerleri (1990)'nin. Eğer yeni teknoloji uygulandıktan sonra maliyet eğrisinin en düşük noktasındaki üretim miktarı küçülüyorsa ölçeğin de küçülmesinden bahsedilebilir. Bazı çalışmalar da ise yeni teknoloji ölçeği artırmasa bile. Basım. Bu tür küçük parti üretimiyle başlayan birçok sektörde yeni teknoloji uygulamalarından sonra piyasada kalabilmek için büyük yatırımlara gidildiği ve üretim miktarlarının yükseldiği görülmüştür. yeni teknoloji sayesinde bazı malların küçük ölçeklerde de ekonomik olarak üretilebiliyor olması. yeni teknolojilerin sağladığı esnekliğin küçük fabrikalar kadar büyük fabrikalar için de geçerli olacağıdır. Yani optimum ölçeğin düşmesi ancak teknolojik değişikliklerin maliyetlere yapacağı etkiye bağlıdır. ve ABD'in ihracatının %80-90'ının çok uluslu şirketler tarafından yapıldığını ortaya koymaktadır. yeni teknoloji ürün çeşitlemesi sağlayarak üretime esneklik kazandırmıştır. doğru değerlendirmeler yapıp doğru politikalar ve stratejiler saptamayı hem çok önemli kılmakta. Eskiye göre değişen faktörleri saptadıktan sonra. ölçek ekonomilerinde ortaya çıkan değişikliklerin GOÜ ekonomisi açısından değerlendirilmesi ve yeni teknolojilerin GOÜ'in sanayileşme çabalanna nasıl yansıyacağının irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 1970'lerden bu yana. Diğer yandan. Hoffman ve Rush 1988).nemiyeceği gibi. üretimin ve bilginin uluslararasılaşması. Diğer yandan. normal yaşam süresi olan 3-5 yılda yatırımlarının karşıladığını alabilmektdir.

hendis ve yönetici tarafından da destek görmektedir. Bu maliyet artışlarının birim maliyetlere fazla yansıtmamanın tek yolu ise firma ölçeğinin arttırılmasıdır. Esnek uzmanlaşma ve stratejik ortaklık yaklaşımları gayet başarılı olmakta ve giderek yaygınlaşma eğilimi göstermektedir (Kaplinsky ve Hoffman. küçük firma ölçeği. UNCTC'in (1988) çalışması en büyük 600 uluslararası şirketin tüm dünyada üretilen katma değerin beşte biri ila dörtte birini küçültücü etki. hızla talep koşullarına uyarlanabilme ve siparişlere cevap verebilme yetenekleri GOÜ firmalarının rekabet gücünü attıracak unsurlar olmaktadır.000. Tüm bunlara son yıllardaki çok uluslu şirketlerin hızlı gelişmeleri de eklenince firma ölçeğindeki artışın bir olgu olaak kabul edilmesi gerekmektedir. görülen firma ölçeğindeki küçülme. yeni ürünler ya da üretim süreçleri tasannu yapmak. GOÜ firmalarına özel talep dilimlerinde başarı fırsatı yaratmaktadır. Yeni makinalann kullanımının öğrenilmesinin ötesinde. yeni teknolojinin yarattığı tüm olanaklarla birlikte üretim süreçlerine adaptasyonu çok kolay bir iş değildir. başlıbaşına bir finansman sorunu bile firma ölçeğinin büyümsini gerekli kılmaktadır. Bu da yeni teknolojinin tüm olanaklarından yararlanabilmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle. Pratten (1991) tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre. Örneğin Digital firması dünya çapındaki 100. / y • fi /• / İt 183 . Özellikle pazarın ve müşterilerin çok çeşitlendiği sektörlerde. firmada farklı işlevler/birimler arasında entegrasyonu sağlamak ve bunu tasarım ve yönetimle bağlamak. Diğer yandan. 234) buna örnek olarak supernova (kısa zamanda çok büyüyen) firmaları göstermektedir. Küçük ölçekli üretim artık verimli hale geldiğinden. Campaq ve Sun bilgisayar firmaları 1982'de ilk kurulduklarında çok küçükken şimdi büyük ölçekli firmalara dönüşmüşlerdir. Bu yüzden. güvenilirlik. McGrath ve diğerlerinin (1992) yaptığı bir çalışma da hem firma hem de fabrika ölçeğinin arttığına işaret etmektedir. 1988. Kaplinsky'e göre indirek maliyetleri etkisizleştirmenin biryolu da. Digital ve Coulter gibi firmalarda yapılanincelemelerde.000 $'lık bir yaünm gerektiğinden bahsetmektedir. pazardaki çok özel talep dilimlerine hitabeden üretim ancak başlangıçta küçük ölçekli firmalarda yapılmaktadır. Ancak.000 çalışanını e-mail sistemiyle bağlamış ve böylece ürün geliştirme zamanı yan yarıya azalmıştır. Önemli ölçüde "yaparak" ve "kullanarak öğrenme" süreci gerektirmektedir. Genel olarak firma ölçeğinin arttığının gözlemlenmesine rağmen bunun illa da böyle olması gerekmediğini savunan görüşlerde mevcuttur.000 $'lık bir yatınm ile üretim yapmak mümkünken artık aym ürünler için 60. Xerox firması çeşitli ülkelerdeki üretimi ve satışlan bir bilgisayar sistemiyle organize ederek yılda 1 milyon $'dan fazla kazanç sağlamıştır. Burada. üretimin globalleşmesiyle üretimde tüm aşamaların/işlemlerin rasyonelleştirilme olanağının doğmuş olduğuna dikkat çekilmektedir. Pratten (1991. ölçek çeşitli sektörlere giriş için bir engel oluşturmamakta. yeni teknolojiler sayesinde ürün ölçeğinin düşmesi. Nitekim. küçük firmalar arası teknolojik kooperasyon ve yeni teknolojiden ortak yararlanmadır. Bunun gibi. yenibuluşlar. s. fiansman sorunları ve piyasadaki talep yetersizliği gibi oldukça farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Ernst (1991) de yan iletken (semiconductor) piyasasında ilk dönemlerde 100. ekonomi kriz karşısında küçük işletmeciliğe hükümet desteği sağlanmasına bağlı olarak gelişen bir olgudur. 363). s. Xerox. Dolayısıyla. esnek uzmanlık modelindeki gibi bir sanayileşmeyi mümkün kılmaktadır. adem-i merkeziyetçi. çok sayıda küçük üretim biriminin işbirliğine dayanan. Satın almada merkezileşme sayesinde Coulter firması bir yıl içinde 1 milyon $ kazanç sağlamıştır. yüksek kalite. artışa bir de teknolojik yenilikleri uygulamanın gerektirdiği organizasyon değişikliğinin yarattığı maliyetleri de eklemek gerekmektedir.

bölgeler ve ülkeler arasında nasıl dağıtılacağı da net olarak ortaya çıkmamıştır. robot.6'sından 3. Pratten (1971. Ayrıca Japonya'da bir modelin üretimine başlanmasıyla satışı arasında 1 ay geçerken. model üretme ve değişik bir modele makinaları hazırlama süresini de azaltmıştır. yazılım ve reklam gibi harcamalar tüm ülkelerde GSMH'nın %2. 202)'nin otomobil sanayiinden verdikleri örneklerde. 2. Amerika ve Avrupa'daki benzer fabrikalarda %30-50'yi bulmaktadır. CAD/CAM. CNC. 1990). JITın uygulandığı bir çok yeni kurulmuş fabrikada kapasitenin yine 250. Ölçek Ekonomisindeki Değişimler Dünyada yaşanan teknolojik ve organizasyonel değişimlerin ÖE'sini tam olarak nasıl etkilediği saptanmış değil. Womack ve diğerleri (1990. Benetton'ın başarısında pazarlama ve dağıtımın büyük rolü vardır ve bu da Benetton'un tüm dükkanlarını çok iyi bir telekomünikasyon ve bilgisayar ağı ile birbirine ve merkeze bağlayan büyük bir yatırım sonunda olmuştur.2. Diğer yandan.000 otomobilde kaldığına dikkat çekilmektedir. Bunda bazı yeniliklerin henüz başlangıç aşamasında olmasının ve sosyal politik süreçlerin üretime etkisinin nasıl olacağının tam olarak bilinememesi gibi etmenlerin de rolü bulunmaktadır.3. OECD (1991) verilerine göre 1974-1984 arasında görülmez yatırımlar sayılan Ar&Ge.2.000-300. 1992). Yine Japonya'daki otomobil sanayinde üretim hattında değişen modele göre kalıp değiştirme maliyeti %1020'lerdeyken. diğerlerinde bu süre 2-4 ayı bulmaktadır (Womack ve diğerleri.3.5 saatte yapılan bir kalıp hazırlama işleminin Japonya'daki fabrikalarda birkaç dakikaya indirildiğini göstermektedir. bisiklet endüstrisinde uygulanan yeni teknoloji sonunda tipik bir üretici firmada 70 çeşit bisiklet üretiminin maliyeti eski sistemle 5 tür bisiklet üretime maliyetinden daha az olabilmektedir (Mody ve diğerleri. Dolayısıyla. bunun yanında çeşiti arttıkça satış. Ayrıca ölçekteki değişimin yoğunluğu ve üretimin sektörler.3.23. İsveç'de 1-1. sık model değişiminden ve mal çeşitlemesinden doğan maliyetler düşmüş.7'e çıkmıştır. ürün ve çeşit ekonomisinin altyapısı oluşmuştur. 184 . 1986). Carlsson (1989b)'ın metal sektöründeki çalışması. ürün ölçeğinin düştüğünü göstermektedir.2. Ürün Ölçeğine Etkiler Mikroelektroniğin yarattığı esneklik çeşitli malların üretimini olanaklı kıldığı gibi. 2. Firma Ölçeğine Etkiler Firmalarda pahalı ve hızla değişen yeni teknolojilerin büyük yatırımlar gerektirdiği. 1991). Belussi (1987) Bentton firmasında CAD/CAM'ın kullanılmasından sonra değişik bedenler için kalıp çıkarma işleminin 24 saatten 15 dakikaya indiğine dikkat çekmektedir. Belussi (1987)'ye göre. araştırma bütçelerinin giderek büyüdüğü.sinin de görülmediği üzerinde durulmaktadır. Tüm bu dolaylı maliyetlerdeki 2. s. 1970'lerin başında optimum ölçek 250. Giderek karmaşıklaşan ürünler ve bilgi yoğun üretim süreçleri Ar&Ge maliyetlerini de yükseltmektedir (Kline ve Rosenberg. Bütün bu örnekler. dağıtım ve reklam gibi dolaylı maliyetlerin de arttığı gözlenmektedir.000 civarında iken. Tüm bunlara rağmen ölçek ekonomisi konusunda ortaya çıkan güçlü eğilimlerin önemle üzerinde durulması gerekmektedir.

Eskiye göre değişen faktörleri saptadıktan sonra. yeni teknoloji ile küçüldüğü için. ekonomik durgunluk ve hızlı teknolojik değişimin yarattığı baskı. ' Ancak. programlama ve sistem tasarımı alanlarına kaymakta. ölçek ekonomilerinde ortaya çıkan değişikliklerin GOÜ ekonomisi açısından değerlendirilmesi ve yeni teknolojilerin GOÜ'in sanayileşme çabalarına nasıl yansıyacağının irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. "optimum fabrika ve firma ölçeği. Küçük ölçekli üretim artık verimli hale geldiğinden. emeğin ucuz olduğu GOÜ için dış pazarlarda bir rekabet alanının bulunduğu görülmektedir. adem-i merkeziyetçi. yeni teknolojinin yarattığı tüm olanaklarla birlikte üretim süreçlerine adaptasyonu çok kolay bir iş değildir. doğru değerlendirmeler yapıp doğru politikalar ve stratejiler saptamayı hem çok önemli kılmakta. Acs ve diğerleri (1990)'nin. Bu açıdan. GOÜ'in önünde yeni olanaklardan yararlanmak yada tamamen dışlanmak gibi olasılıklar bulunmaktadır. f V \ | j | j 185 .35370). Bu ekonomik ortamın yarattığı belirsizlik. yüksek kalite. hızla talep koşullarına uyarlanabilme ve siparişlere cevap verebilme yetenekleri GOÜ firmalarının rekabet gücünü arttıracak unsurlar olmaktadır. Yeni makinalann kullanımının öğrenilmesinin ötesinde. Öte yandan. Dolayısıyla. Güney Kore'de bile yeni teknolojide yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan mühendis ve teknisyen kıtlığı çekilmektedir.3. yeni ürünler ya da üretim süreçleri taşanını yapmak. Bu da yeni teknolojinin tüm olanaklarından yararlanabilmeyi zorunlu kılmaktadır. ölçek çeşitli sektörlere giriş için bir engel oluşturmamakta. 1980'lerin ortalarında Kore'de bir CNC torna tezgahı üreticisi. güvenilirlik. Türkiye gibi GOÜ'in de hızla yeni teknolojiye uygun kalifiye eleman yetiştirmeye yönelmeleri ve teknik alt yapıyı oluşturmaları zorunludur. s. esnek uzmanlık modelindeki gibi bir sanayileşmeyi mümkün kılmaktadır. Önemli ölçüde "yaparak" ve "kullanarak öğrenme" süreci gerektirmektedir. firmalann pazarda oluşan tüm değişimlere anında cevap verebilmeleri için pazara yakın üretim yapmalarının f ••]/ . mühendis ve yönetici tarafından da destek görmektedir. Yeni teknolojinin dünya üzerinde yeni bir işbölümü oluşturmaya başladığının ipuçları giderek belirginlik kazanmaktadır. f ' j / ' . yeni teknolojiler sayesinde ürün ölçeğinin düşmesi. ı i I ı j Vasıflı eleman ihtiyacı giderek elektrik ve makina mühendisliğinden. GOÜ firmalarına özel talep dilimlerinde başarı fırsatı yaratmaktadır. Örneğin. 'şimdi de yeni dönemin GOÜ'e kazandırabileceklerini ve kaybettireceklerini irdelemeye çalışalım. Düşük hacimlerin doğurduğu yüksek maliyet ucuz emek ile kompanse edilebilmektedir. Özellikle pazarın ve müşterierin çok çeşitlendiği sektörlerde. öte yandan sermayenin. bir yandan dünya ekonomisindeki çalkantı. 1985. çok sayıda küçük üretim biriminin işbirliğine dayanan. üretimin ve bilginin uluslararasılaşması. firmada farklı işlevler/birimler arasında entegrasyonu sağlamak ve bunu tasarım ve yönetimle bağlamak. çeşit ekonomisinin yanında coğrafi konumun da önem kazanmakta olduğu. hem de çok güçleştirmektedir. ülkeler ve firmalar arasındaki rekabeti büyük ölçüde kızıştırmıştır. Japon rakibinin minimum verimli ölçeğinin yansı bir ölçekte üretimini karla yürütebilmektedir (Jacobson. Burada. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE ÖLÇEK EKONOMİLERİ 1970'lerden bu yana. Ancak. yeni buluşlar. elektronik. hala GOÜ'ler için çok sorunlu alanlardır. küçük ölçekli esnek üreticilerin sektörlere girmesi mümkün olabilmiştir" görüşü pek çok iktisatçı. bazı sektörlerde otomatikleşmenin çok pahalı olduğu için hala emek-yoğun kalmış olan üretim aşamalarında da.

kendilerine büyük avantaj sağlayacağı iddia edilmektedir (Kaplinsky ve Hoffman, 1988). Özellikle bazı sektörlerde, ücretlerin maliyet yapısında fazla önemli olmadığından, ya da üretim daha ziyade mikroelektroniğe dayandırıldığından ve tasanm-yoğun ürünler önem kazandığından ucuz emek önemini yitirmektedir. Yeni teknolojinin iletişim ve organizasyon açısından sağladığı olanaklar dolayısıyla da üretimin desantralizasyonuna gerek duyulmamaktadır. Fakat, Türkiye ATye olan coğrafi yakınlığı ile hazır giyim gibi bazı sektörlerde bu avantajım bir süre daha koruyabilecek gibi görünmektedir. Birinci bölümde değindiğimiz bloklaşma eğilimi bağlamında ise, AT bloğuna basan ile entegre olabilmesi, Türkiye'nin her sektörde ileri teknolojilerin yarattığı yönelimleri gözönünde bulundurarak doğru stratejiler, eğitim ve teknoloji politikaları takibedilmesine bağlı olacaktır. Yeni teknolojinin fabrika ölçeğine etkisi konusunda, ikinci bölümde belirtildiği gibi, çok farklı görüşler bulunmaktadır. Aslında fabrika ölçeği, ekonomik parti büyüklükleri, dolayısıyla, küçük ölçeğin rekabet gücü çeşitli sektörlerin üretim özelliklerine ve talep yapısına özgü olarak belirlenmektedir. Örneğin, kimya sanayiinde yeni teknolojilerle çok daha verimli kılınmış yeni fabrikaların hepsi daha büyük kapasitelere sahiptir (Stiglitz, 1987). Ayrıca, her ne kadar çok, farklı büyüklüklerde ve çeşitte model üretilirse üretilsin, yine senede 250.000 otomobil, yaklaşık 500.000 televizyon veya video üreten fabrikalardan daha küçükleri verimli olamamaktadır. Hatta ürün tasannu maliyetleri de eklendiğinde, firma ölçeği 2 milyon otomobil üretimini gerekli kılmaktadır (Rhys, 1992). Bu, yeterli düzeylerde iç pazara veya ihracat dahil toplam talep yapısına sahip olmayan GOÜ'de verimli üretim yapılamayacak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, GOÜ'ler için yeni teknolojinin bazı sektörlerde ölçek engelini ortadan kaldırması söz konusu değildir. Bu yüzden, ülkemizde de çok genel sanayileşme modellerinin benimsenmesi yerine, her sektörün teknolojik gelişme eğilimlerine göre sektörel stratejiler saptanması büyük önem taşımaktadır. GOÜ açısından gözden kaçırılmaması gereken bir gelişme de, 1980'lerden bu yana mevcut ekonomik belirsizliklerle başetmenin bir yolu olarak firmaların rekabet güçlerini korumak ya da arttırmak amacıyla stratejik işbirliğine gitmeye başlamış olmalandır. Ezeli rakip olarak bilinen büyük firmalar hatta çokuluslu şirketlerin arasında, özellikle en dinamik ve bilgi-yoğun sektörlerde giderek artan bir biçimde teknolojik işbirliği anlaşmaları yapılmaktadır (Mytelka, 1991). Buradaki amaç, artan rekabet ve astronomik düzeylere varan Ar-ge harcamalannın yarattığı baskı karşısında firmaların sahip oldukları ileri teknolojinin kendilerine sağladığı avantajları kurulan ittifaklarla ortaklaşa koruak, teknolojik değişiklikler yaratmak, standartlan belirlemede ortak hareket etmektir. Dolayısıyla, stratejik ortaklıklar daha önce de görülen firma evliliklerinden farklıdır. Çünkü burada bir pazara girebilmek, pazar paylannı büyütmek ve birlikte üretim hedeflenmemekte, bilgi/ teknoloji üretmenin masraflarını, risklerini ve belirsizliklerini paylaşmak asıl motivasyonu oluşturmaktadır. Özellikle telekomünikasyon, elektronik gibi sektörlerde rekabet gücü oluşturmak ve korumak üzere oluşturulan stratejik ortaklıklarda ülke devletlerinin büyük rol üstlendiği görülmektedir (Mytelka, 1991, s.5). Bu oluşumun bilgi-yoğun sektörlerde firma ölçek ekonomilerini daha da büyüteceği ve 1980'lerde uluslararası pazarlarda basan kazanmış küçük ölçekli firmalara hayat hakkı tanımayacağı açıkça görülebilmektedir. Bu önemli gelişme GOÜ'i giderek bölgesel pazarlara ve bölgesel işbirliğine yöneltmektedir. Özellikle firmalar arası teknolojik işbirliğine gitmek, tek ülke içinde rasyonel olmayan üretimlerin yapılabilmesini, mevcut kaynakların paylaşılabilmesini ve ölçek ekonomilerinden faydalanabilmeyi mümkün kılmaktadır. Bu yolla, GOÜler teknolojik işbirliği içinde ortak bir finansman ile indirek ma-

186

liyetleri paylaşabilecek, ortak Ar-ge çalışmaları için, araç-gereç ve kalifiye elemanlan biraraya getirerek, GOÜ'in en önemli hedefi olan teknoloji üretmeyi başarabileceklerdir. Türkiye'nin de Karadeniz Ekonomik İşbirliğini, Türki Cumhuriyetlerle ve Ortadoğu ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerini bir de bu gözle değerlendirmesi ülkemize büyük avantajlar sağlayacaktır.

KAYNAKLAR Acs, Z.J., Audretsch, D.B., ve Carlsson, B., "Flexibility, Plant Size and Industrial Restructuring", Acs, Z.D. ve Audretsch (Eds), The Economics of Small Firms, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1990. Alcorta, L., The Impact of New Technologies on Scale in Manufacturing Industry: Issues and Evidence, UNU/ INTECH VVorking Paper No.5, June 1992. Ansal, H., "International Competitiveness and Industrial Policy: The Turkish Experience in Textile and Truck Manufacturing Industries", F.Şenses (Ed), Recent Industrialization Experience of Turkey içinde, Greenvvood Press, London, 1993 (yayında). Bain, J.S., Barriers to New Competition, Harvard University Press, 1956. Belussi, F., "Benetton: Information Technology in Production and Distribution A case Study of the Innovative Potential of Traditional Sectors', SPRU Occasional Paper Series, No.25,1987. Carlsson, B., "The Evolution of Manufacturing Technology and Its Impact on Industrial Structure: An International Study", Small Business Economics, V.1,1989a. Carlson, B., "Flexility and Theory of the Firm", International Journal of Industrial Organization, 7, 1989b. Ernst, D., "Automation and the Worldwide Restructuring of the Electronics Industry; Strategic Implications for Developing Countries", World Development, Vol. 13, No.3,1985. Ferguson, C, "From the People Who Brought You Vodoo Economics", Harvard Business Revievv, May-June, 1988. Hoffman, K. ve Rush, H., Micro-Electronics and Clothing. The Impact of technical Change on a Global Industry, Prager, 1988. Jacobsson S., "Technical Change and Industrial Policy: The Case of Computer Numerically Controlled Lathes in Argentina, Korea and Taivvan", VVorld Development, Vol. 13, No.3,1985. Kaplinsky, R. ve Hoffman, K., Driving Force, London, Westview Press, 1988. Kaplinsky, R., The Economies of Samll, Appropriate Technology International, 1990. Kline, S. ve Rosenberg, N., "An Overviej of Innovation", in (ed.) Landau, R. ve N.Rosenberg, The Positive Sum Strategy, National Academy Press, 1986. McGrath, M. E. ve Hoole, R. W., "Manufacturing's New Economies of Scale", Harvard Business Reviej, May June 1992. Mody, A., Suri, R. ve Sanders, J., "Keeping Face with Change: Organizational and Technological Imperatives", VVorld Development, V. 20, N.12, 1992. Mytelka, L K., Strategic Partnerships: States, Firms and International Competition, London, 1991. OECD-Organization of Economy and Development-Background Report Concluding the Technology/Economy Programme, Council at Ministerial Level, Paris, 1991. Panzar, J.C. ve VVillig, R.D., "Economies of Scale in Multi-Output Production", Ûuarterly Journal of Economics, V.91,1977. i I,
r

/ '

! f >'

; / ''
i

187

Perez, C, "Microelectronics, Long VVaves and VVorld Structural Change; Mew Perspectives for Developing Countries", VVorld Development, Vol. 13, No.3,1985, s.452. Piore, M.J. ve Sabel, C.F., The Second Industrial Divide, New York, 1984. Pratten, C.F., Economies of Scale in Manufacturing, University of Cambridge Department of Applied Economics Occasional Papers: 28, Cambridge University Press, 1971. Pratten, C.F., The Competith/eness of Small Firms, University of Cambridge Department of Applied Economics Occasional Papers: 57, Cambridge University Press, 1991. Rhys, D.G., "Economic Changes in the Motor Industry: Realhy and Myth", Mimeo, Cardiff Business School, University of Wales, 1992. Schonberger, R.J., Japanese Manufacturing Techniques, New York, Free Press, 1982. Stiglitz, J., "On the Microeconomics of Technical Progress", Katz, J. (Ed), Technology Generation in Latin American Industries içinde, London, Macmillan, 1987. Tayler, P., The Development of the Theory of Economies of Scale, Warwick Papers in Management, N.2 October, 1986. UNCTC - Birleşmiş Milletler Çokuluslu Şirketler Merkezi-United Nations Commission on Transnational Corporations (UNCTC), Transnational Corporations in VVorld Development: Fifth Sun/ey, New York: United Nations, 1988. VVomack, J.P., Jones, D., ve Ross, D., The Machine That Changed the VVorld, Ravvson Associates, 1990.

188

PORTER MODELİ VE AT UYARLAMASI (DUDLEY MODELİ) DR. İ. 189 . î. f ' I . I ' I j MICRO MODELLING OF GLOBAL COMPETITION: PORTER MODEL AND İTS EC VERSION (DUDLEY MODEL) ". 1. Melih BAŞ National Productivity Center SUMMARY • I /• in this paper.The Practicability For Turkish Companies - Dr. Melih BAŞ MPM İstanbul Bölge Müdürlüğü ÖZET Bu bildiride. the practicability of The Porter Model (valua chain analysis)which is very popular in the strategic competitiveness literatüre and its EC version (Dudley model) for Turkish companies are discussed.KÜRESEL REKABETİN MİKRO MODELLENMESİNDE M. küresel rekabet ışığında firma bazında stratejik rekabet gücü analizi konusundaki yazında geniş bir ilgi gören Porter Modeli (Value Chain Analysis) ve bunun ATye uyarlaması olan Dudley Modeli ele alınacak ve Türkiye'de kurulu ve kurulabilecek şirketler açısından modelin uygulanabilirliği ve uyarlanabilirliği tartışılmaktadır.

ABB'nin önceliklerinden biri küresel yönetici yarafihakür. girişimcileriz. Levitt'e göre çokuluslu şirket (ÇUŞ). İsviçreli. Küresel şirket terimi.. vazgeçen insanlara sahip olamıyacağımızı biliyoruz. Doğu Almanya'da kar görürsek yaünm yaparız. Alman ve Amerikalı var. sektörler örnek olarak verilmektedir. uluslararası (international) ve çokuluslu (multinational) terimleri yerine bütün dünyayı kapsayan bir uluslarüstülük (supranational) anlamında "küresel (global)" terimi kullanılagelmektedir. Milliyetini tümüyle unutan. Barnevik bir söyleşide şöyle söylüyor (19): . Yönetim Kurulunun birçok üyesi Zürih dışında yaşıyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde yönetim kurulu toplantıları yapıyorlar. sanki dünya (ya da onun ana bölgeleri) tek bir pazarmış gibi göreli olarak çok düşük maliyet farkları ile ve önemli ölçüde sabitlik taşıyan biçimde faaliyette bulunmakta ve her yerde aynı şeyleri aynı biçimde satmaktadır.KÜRESEL REKABETİN MİKRO MODELLENMESİNDE M. PORTER MODELİ VE AT UYARLAMASI (DUDLEY MODELİ) DR. yazılı ürünlerde. Melih BAŞ MPM İstanbul Bölge Müdürlüğü GİRİŞ : Küresel Rekabetin Ana Çizgileri Gerek mühendislik gerekse de iktisat ve işletme alanlarındaki kitap. . makale vbg. bir şirketin herhangi bir ülkedeki rekabet gücünün diğer ülkelerdeki rekabet gücünden.(l 1) Küresel şirketlerin faaliyet gösterdiği küresel pazar ise. Başkan P. Yöneticileri onların olmak istediklerinden daha fazla "küresel" yapamayacağımızın ayırdındayız. Küresel pazarın ana özelliği talebin (tüketicilerin istek ve beğenilerinin) küreselleşmesidir. I.Biz milliyetçi ya da milliyetçilik öncüleri değiliz. durumundan etkilendiği bir pazar olarak tanımlanabilmekte.. 190 . ilk kez ABD'li yazar Theodore Levitt tarafından yapılmıştır.. uluslararası ya da çokuluslu teriminden farkını bir küresel şirketin tepe yöneticisinin aşağıdaki sözleri çok iyi vurgulamaktadır (18). Siyasetçiler gibi davranamayız. birçok ülkede faaliyet gösterir ve ürünlerin ve faaliyetlerini her ülkeye göreli olarak büyük farklar taşıyan maliyetlerine ayarlarken. Uluslariistü teriminin. ilaç vbg. telekomünikasyon. küresel şirket. Edzard Reuter (Daimler Benz Başkanı) Bir başka küresel şirket olan Aslan Brovvn Boveri (ABD)'yi ele aldığımızda Yönetim Kurulu'nun 12 üyesi arasında İsveçli.

Nike.(l). Bunların içinde Frank Feather adlı yazar. S-3: Temiz bir çevrede yaşama isteği.Drucker vb. S-9: Gelecek için eğitim (süper beyinlerin yetiştirilmesi) i 'j >/ '< • / Teknolojik dinamikler arasında ise şunlar yer almaktadır: T-l: Sıkıcı ve ağır işlerin tasfiyesi. Şöyle ki: S Grubu: Sosyal dinamikler T Grubu : Teknolojik dinamikler E Grubu : Ekonomik dinamikler P Grubu : Politik dinamikler Sosyal dinamikler olarak şunlar belirtilmektedir: S-l: Küresel nüfusun dengeli. 191 / . daha küçük ve sesin algılanmasına dayalı aletlerin geliştirilmesi. P. S-7: Cinsel ve ırksal aynmcılığın yerini uyuma bırakması.) birçoğu aynı olan maddeler sıralanmaktadır. inançlar ve kültürün küreselleşmesi. küresel rekabet döneminde bunun dışında kalmanın olanaklı olmadığını vurgulamaktadır. Barrell. T-4: Elektronik bilgi işlem teknolojisinde daha kuvvetli. çeşitli gelecekçi yani "futurist" yazarlarca (A. İşletmelerdeki böyle bir küreselleşmeye iten dinamiklerin neler olduğu konusunda. S-8: Değerler. bir şirketin küreselleşirken göz önüne alması gereken önemli hususları aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: Kültürel farklılıklar / Mevzuat farklılıkları / Çevresel hususlar / Muhasebe-finans-vergi uygulamalan / İnsan kaynaklarıyla ilgili hususlar / Şirketin büyüme isteği ve olanaklan. küresel marka olayını ortaya çıkarmaktadır (Benetton. aile şirketi bile olsalar "küresel olmak ya da olmamak" sorusunu sormak zorunda olduklarını söylemekte. S-4: Küresel refah anlayışının geliştirilmesi.Barrell. T-2: Verimlilik (kaynaklann etken kullanımı ve çıktılarda etkililik sağlanması) odaklı çalışma.Toffler.) (10) A. •i . S-5: Çalışma yaşamı kalitesinin aktarılması. S-6: Megapol denilen dev kentler halinde kentleşme. S-2: Yarınların gereksinmesinin bugün tüketilmediği bir sürdürülebilir kalkınma politikası izlenmesi. "CForces: The 35 Global Forces Restructing Our Future (K.Bu özellik. T-3: Bilgi ve teknolojinin uluslarötesi paylaşımı. Güçleri: Geleceğimizi Yeniden Yapılandıran 35 Küresel Güç)" adlı yapıtında bu dinamikleri dört öbeğe ayırmaktadır (7). günümüzde şirketlerin. istikrarlı bir duruma kavuşturulması. Coca-Cola vba.

P-2: ABD'nin yaşadığı bunalım ve yeniden yapılanma gereksinimi. P-9: Küreselleşmiş yönetimin ortaya çıkması. sermaye. E-2: Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin sanayileşmesi.T-5: Bilginin anında dünya tarafından kullanılabilmesini sağlayan gereçlerin (uydu. E-S: Küresel enerji açıklarının ortadan kaldırılması. yazılım gibi alanlarda). doğa ve girişimcinin nasibini almamaları olanaklı değildir. 192 . T-8: Bilgi açısından zengin bir toplumun oluşması. (Emek ve girişimci faktörlerindeki küreselleşme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. E-9: Askeri harcamalara ayrılan fonun sosyo-ekonomik harcamalara kaydırılması.) yayılması ve gelişmesi. E-7: Gezegenin ekolojik restorasyonu. Ekonomik dinamikler olarak aşağıdakiler belirtilmektedir . B-6: Kaynaklar açısından kendi kendine yeterliliğin garanti edilmesi. hem işletmelerin bir örgüt olarak hem de üretimin faktörleri olarak. P-3: SSCB'deki parçalanma sonucu ortaya çıkan devletler arasındaki çatışmalar. Bu süreçte. T-7: Yüksek teknoloji alanındaki eski liderlerin geri plana düşmesi ve yenilerinin öne çıkması. mikrocip. Politik dinamikler kapsamında ise aşağıdakiler sayılmaktadır: P-l: Gezegenin silahsızlaştırılması. işletme yönetimine küreselleşme açısından bakılacaktır. elektronik posta mobil telefon vbg. P-6: Çin'deki modernleşme. E-4: Gezegensel bilgi ekonomisinin oluşturulması. E-l: Atlantik'te günbatımı. T-6: Japonların teknolojik liderliği (özellikle. biyoteknoloji. P-7: Üçüncü Dünya'daki dayanışma P-8: Katılımcı demokrasinin yaygınlaşması. P-4: Avrupa'nın bütünleşmesi (AT + EFTA + Doğu Avrupa) P-5: Japonların küresel bir nitelik kazanmaları. BAŞ 1991 a) Bundan sonraki bölümde. Pasifik'te gündoğumu. Yukarıda sayılan otuzbeş küresel dinamiğin etkisiyle. iktisadi dizge (sistem) "içsel ilişkileri barındıran tek bir organizma" niteliği kazanma sürecindedir. emek. E-8: Kapitalizmin ve sosyalizmin yeniden biçimlenmesi. E-3: Küreselleşen iş dünyasındaki iş döngüsünün (business cvcle) 2000'li yılların başında yükselme eğilimine girmesi.

İktisadi sistemdeki bu gelişme karşısında çokuluslu şirketler yerlerini dünya pazarı için ürettiği aym küresel (global) ürünlerini her yerde aynı biçimde satan küresel şirketlere bırakmakta. teknoloji transferi ve ortak girişimler (joint venture). şirket satın alma ve ele geçirmeler gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu büyümenin finansmanında. üretim odaklı salt teknik bir kavram olmaktan çıkmış. * Talebin küreselleşmişini destekleyen genel iktisadi koşullar mevcut. Almanya'da yeniden birleşmenin maliyeti denetimden çıkınca büyüme yavaşlamıştır. / f ' j . * Faaliyetlere ilişkin yaygın ağın koordinasyonunu kolaylaştırıcı teknolojik gelişmeler hızla artmaktadır. büyümenin gelişme içeriğini taşımazsa sağlıksız bir genişleme olacağıdır. Japonya'da tüketim harcamaları ve şirket karları düşüş göstermekte. fonksiyonlarında da uygulanabilir bir içerik kazanmıştır. Ayrıca ATnin 1992 hedefi hakkında ciddi kuşkular doğmuştur. iktisadi araştırmalar. Diğer yandan yenilik. her türlü fon olanakları. Kanada ve Avustralya'da aylardır durgunluk hüküm sürmektedir. Pazarın istediğini anında sunabilecek bir üretim ve pazarlama organizasyonuna sahip olmak için. Bu küreselleşme süreci. İtalya ve İspanya'da da durum pek farklı değildir. Yukarıda ana hatlarıyla görünüm verilmeye çalışılan günümüz iş dünyasında. Küryerel şirket. finansman vb. uluslararası risk yönetimi. Küresel büyüme sırasında. Küresel Düşünüp Yerel Davranma İlkesi. stratejik dayanışma (strategic alliance). pratikteki faaliyetlerinde ulusal sektör politikası gibi yerel hususları da dikkate alarak hareket eden şirkettir. Hatta işveren kanadının temsilcisi TOBB ve bazı akademisyenler gerilemeden söz etmektedirler. küresel düşünmekle birlikte. Bu evredeki en önemli konu. vergi kolaylıkları. Gelişmelere daha yakından baktığımızda şunları görüyoruz : * Tüketicilerin gereksinim ve davranışlanndaki homojenlik artmakta. İşletmelerin nihai amacı olan karın azamileştirilmesi yerini işletmeI ' j /• ı . Türkiye'de ise yaşanmakta olan durgunluk kronik enflasyonla bütünleşmiş haldedir. artık küresel düşünüp yerel davranmalı ve tüm işletme fonksiyonlanndaki stratejilerinde esneklik ve yenilik ilkelerine esneklik mutlaka yer vermelidirler. esnek üretim sistemi ve bununla koordineli bir esnek pazarlama uygulamasına geçilmiştir. ayrıca küresel ölçeklerde merkezileşmiş biçimde örgüüenmekte. İngiltere. şirket birleşmeleri de bu süreci hızlandırmaktadır. elektronik ve bankacılık gibi birçok sanayi ve hizmet kesiminde gözlenmektedir. nasıl bir işletme politikası izlenmesi gerektiği sorusuna verilebilecek yanıtın ge ^1 kapsamı şöyle olabilir: * İşletmeler.1. ' I 193 . transfer fiyatlaması hususlan göz önüne alınmalıdır. Bir yandan. Söz gelimi. Küresel Rekabetin Firma Stratejik Yönetimine Etkisi i Günümüzde iktisadi sistemin uluslararası niteliği yerini uluslarüstü (supranational) niteliğe bırakmıştır. durgunluk dalgasının dünyayı sarstığını göstermektedir. Hatta bu nedenle "küryerel şirket (glocal company)" terimi bile üretilmiştir. * Şirketler küresel düşünüp yöresel davranmakta. Diğer yandan Fransa'da şirket tasfiyeleri ve işsizlik artarken. küresel şirketler için bir ana ilke olmuştur. teşebbüsün pazarlama. Küreselleşme nedeniyle fiyat ve kalite rekabeti artmaktadır. Bu olumsuz durumun sıçrama içindeki ABD'nin ihracatını da olumsuz etkileyerek onu da uzun ve ciddi bir durgunluk içine sokabileceği söylenmektedir. Rekabetin can damarları esneklik ve yenilik olmuştur.

Bu amacın yolu da işletmeyle ilgili tüm taraflan (işçi. tüketici gereksinimleri. * Gelişen çalışma yaşamının kalitesi düşüncesi ışığında iş görenlerin kaliteli bir çevrede çalışmaları ve işletme faaliyetlerinin her aşamasında katılımları kalite çemberleri gibi tekniklerle sağlanmalı. çalışma yaşamının kalitesi. tedarikten başlayıp pazarın içinde bile devam etmelidir. karlılık. pazar payı vb. endüstriler. geriye kazanma konularına özel önem vermelidirler. finans kurumları. Çünkü. üretim süreci açısından stoksuz çalışmak rekabetin önemli boyutları olmuştur. Küreselleşen pazarda herbir noktadaki durum diğer bir noktadaki durumu etkilemekte olduğundan pazarlamada esneklik ve küresel gereksinimlere yönelik küresel ürünleri sunmak için gerekli örgütlenme kaçınılmaz olmuştur. ülkeler ve bölgeler için genel geçer doğru bir tek küresel rekabet 194 . * İşletme politikasında odak noktasına müşteri yerleştirilmeli. Bir yandan esneklik ve yeniliği izlemek için finansal kiralama gibi uygulamalara. Durgunluk dönemlerinde "tekrar büyümek için küçülmek" biçimindeki stratejinin uygulanabileceği unutulmamalıdır. Sıfır hatayla ve gerek tedarik gerekse de. teknoloji itimli yenilik ile pazar çekimli yenilik arasında bir denge kurulmalıdır. Ayrıca bu işlem karar destek sistemleri veya uzman sistemler ile yapılmalıdır. Toplam kalite yaklaşımı benimsenerek kalite kontrolü. * Uygulanacak strateji mutlaka pazara yönelik bir temele dayanmalı: fabrika otomasyonu bağlamında esnek üretim sistemleri. Küreselleşme bağlamında işgörenlerin istihdamı da aynı özelliği kazanmaktadır. yönetici. Başka bir deyişle işletmenin amacı yaptığı faaliyetlerle paydaşların servetini artırmak olarak görülmektedir. Porter Modeli ve AT Uyarlaması (Dudley Modeli'ne Genel Bir Bakış Küresel rekabet konusunda ABD'nin en önde gelen yazarı Michael E. Toplam bakım yönetimi de keza önem kazanmıştır. diğer yandan akışkanlığı korumak için factoring gibi tekniklere önem vermek gerekmektedir. Giderek artan belirsizlik bağlamında döviz ve faiz risklerinin yönetimi önem kazanmıştır. verimlilik. atıkların arıtımı.nin piyasa değerinin azamileşürilmesine bırakmıştır. bdtün firmalar. temiz teknoloji kullanımı. * İşletmeler toplumsal sorumluluk ilkesi ışığında satınalmadan pazarlamaya dek uzanan Winter modeli gibi bir çevre kirliliği iç denetim modeli kurmalı. bir işletme çıktısı olan çevre kirliliği maliyetlerinin kaydı ve enflasyon muhasebesi önem kazanmıştır. yenilik. devlet. standart maliyet sistemi yerine ABD'de geliştirilen "faaliyet bazlı maliyetleme" veya Japonya'da geliştirilen "hedef maliyetleme" gibi daha ileri tekniklerin benimsenmesi. çevresel etki değerlemesi. Ancak vurgulanması gerekli önemli bir husus. bilgisayar destekli tasarım ve imalat gibi uygulamalara mutlaka geçilmelidir. * Uluslararası muhasebe standartlarına uygun bir muhasebe düzeni. yasal düzenlemeler ve daha birçok nedenden dolayı birçok sanayide rekabet küresel bir kapsam kazanmıştır. Verimlilik kazançlarının paylaşımı mutlaka benimsenmelidir. işçilerin şirket ortağı yapılmasına yönelik ESOP gibi uygulamalar göz önünde bulundurularak işgören verimliliği artırılmalıdır.Porter'e göre dünya ölçeğindeki iş dünyasında rekabetin küreselleşmesi ayrıksı bir durum olmaktan çıkıp genel bir durum haline gelmiştir. kalite. 3. ortaklar vb.) ilgilendiren bir çıktı ifadesi olan katma değeri artırmaktan geçmektedir. * İşletme başarısının analizinde hem nicel hem de nitel göstergeler kullanılmalıdır. * İşletmenin finansmanı için kullanılabilecek kaynak türleri çoğalmıştır. Söz gelimi. teknoloji.

Bu bölümde öncelikle Porter Modeli ve daha sonra onun AT uyarlaması olan Dudley Modeli ele alınacaktır.Şekil-1) Porter'ın modelinde şekilde görüldüğü gibi endüstriyel rekabet bir dizge yaklaşımı içinde ele alınmıştır. Porter'ın Endüstriyel Rekabet Modeli ve Firma Değer Zinciri Analizi İlgili yazında birçok değerleme çizelgesi formatı geliştirilmiş ise de Porter daha yapısal bir teknik ortaya koymuştur. Endüstriye girmek için gereken şeyler topu topu biraz donanım.1. Endüstriyel Rekabet Modeli Porter modelinde endüstriyel analiz için bir endüstride rekabet ve performans açısından beş ana yapısal özellik belirlenmiştir. f ' fir- j 195 . hammadde fiyatları üzerinde kontrol açısından da bir miktar güçleri vardı. Bu blokların dışında alternatif ya da marjinal bloklar (Karadeniz Ekonomik İşbirliği vb. Kot bezinden giysi üreten malar ya onların fiyatlarını kabul edeceklerdi ya da bu işi bırakacaklardır. Daha ötesi bu küçük firmaların. i Örnek: Porter Endüstriyel Rekabet Modeli'nin ABD Kot Giyim Sanayiinde Uygulaması: E. Bir yandan alıcılar diğer yandan satıcılar değerlendirilirken endüstriye potansiyel girişler ve ikame ürünler ışığında endüstrideki rekabet derecesi irdelenmektedir. Avrupa Ekonomik Sahası olarak üç kutuplu bir bloklaşmaya gitmektedir.E.' / 3. M. Bu durum endüstriyel yapı bağlamında Şekil-2'de ele alınmıştır. Porter Modeli'ni ABD Kot Giyim Sanayiinde uygulamıştır. Bergsma adlı yazar.E. j / . boş bir ambar ve bir miktar göreli olarak düşük deneyimli işgücü idi.1. Başka bir deyişle kot . Bu yeni rakipler fiyat konusunda müthiş bir rekabet başlattılar. j / ' > \ 3. Kot kumaşının üretimi aşağı yukarı 4 ana firmanın elindeydi ve hiçbir küçük firma onlar için önemli değildi. Endüstriye giriş engellerinin çok düşük düzeyde olması yüz kadar rakip küçük işletmenin bu endüstriye girmesine yol açmıştır. Modele yöneltebileceğimiz olumsuz bir eleştiri günümüz işletmecilik dünyasında ölçek ekonomilerinin artık yerini sinerjiye bıraktığı gerçeğidir. (Bkz.stratejisinin olamıyacağıdır. Bu bloklar içinde ve arasında çelişkiler ve uzlaşmalar süregelmektedir.1.) da kurulmaya çalışılmaktadır. Küreselleşme bağlamındaki en önemli değişten olan esneklik modelde özel bir yer ve önem almamıştır. Diğer yandan küresel sanayilerde esneklik olgusunun ön plana çıkması ile küçük ve orta boy işletmelerin rekabet avantajı önemli hale gelmiştir. Uygulama ana hatları itibariyle şöyledir: 1970lerde ABD Kot sanayiindeki Wrangler markası ile üretim yapan Levi Strauss ve Blue Bell firması dışındaki birçok firma çok düşük karlar sağladılar. Japonya odaklı Asya Ticaret Bölgesi. Bu model kullanılarak yapılacak bir analizde pazar ya da pazarların özgül durumları başka bir deyişle yapısal ve niteliksel özellikleri üzerinde mutlaka durulmalıdır. Dünyamız şu sırada ABD odaklı Kuzey Amerika Ticaret Bölgesi. Şirketler tedarik-üretim-pazarlama zinciri bağlamında stratejik modellemelerini buna göre belirlemelidirler. / f '.

SEKİL 1. Porter (1986) POTANSİYEL GİRİŞLER * * * * * ölçek ekonomi I er i Mal i vet avanta iı ve olanakları Marka ima i ı Da3ıt im olanakları Siyasi poli tikalar Tehdi 11 er i ENDÜSTRİ Satıcılarin Pazar I ık Gücü * * * * * * Rekabet Derecesi Rakiplerin Sayısı Endüstrinin Büyümesi Sermaye Yoğunluğu Ürün farklılaştırılması Endüstriden Çıkış Engelleri ikame Tehdit I er i ALICILAR Müşter ilerin * Alıcıların Yoğunluğu * Satıcılarin Sayısı Pazar! ık * Mal i yet değiştirme Gücü Olanakları * ikame ürünleri * Geriye Doğru Entegre Tehditleri Yeni Giriş SATICILAR * Satıcıların Yoğunluğu * Al ıcılarin Sayısı * Maliyetleri Değiştirme Olanakları * Hammaddelerde ikame Olanakları * ileriye Doğru Entegre Tehdi 11 er i « ürün ve Hizmetlerin İKAMELER * işlevsel Benzer Iik * Fiyat/Performans Eğilimi * ikame ürünlerin Varlığı . Porter'ın Endüstriyel Rekabet Modeli Kaynak: M.E.

Birkaç temel mağaza z inci rindeki yoğunlaşma Nerede Naşı I Giriş ve Cıkıs Enqelleri .Düşük sermaye maliyeti .Bergsma (1983) SDOT ikame ürünler Pantolonlar Kot Kumaşı Satıcılarının Pazarlık Gücü .Yoğunlaşmış Sanayii .SEKİL 2: ABD Kot Giyim Sanayiinin Yapısı Kaynak: Ennlus E.Birkaç temel imalatçı Müşterilerin Pazarlık Gücü ."Ölçek ekonomilerinden yararlanma olanağının hatırı savı Iır ölçüde olması .

paketleme. ABD'de satılan kot giysilerin büyük bölümü büyük mağaza zinciri niteliğindeki alıcılar tarafından satın alınmaktaydı. Bu firma güçlü bir tüketici tercihi yaratarak fiyatları kendi koymaya ve belirlemeye başladı. Porter bu dokuz faaliyeti iki ana tip olarak sınıfiamıştır: (i) Temel (Birincil) Faaliyetler Bu faaliyetler mal ve hizmetlerin fiziksel olarak üretilmesine. onarım. test etme. Bu temel ve destek faaliyetlere daha yakından bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: (i) Temel Faaliyetler Dış Lojistik.bezini piyasaya sunan firmalar yüksek bir pazarlık gücüne sahiplerdi. sipariş. Firmanın faaliyetleri dokuz gruba ayrılmaktadır. Özetle Jordache öyle bir strateji geliştirdi ki endüstriyi çevreleyen yapısal güçlerin birçoğunun kendine zararsız hale getirdi ve kendisine rekabet avantajı sağladı. eğitim. aksi halde bu alıcılar bu fiyata razı olan satıcıları kolayca bulabilmekteydiler. bulundurma ve depolama. alıcılara pazarlanmasına ve satış sonrası hizmetlere ilişkin faaliyetlerdir. zaman ve miktarda uygun fiyattan sunma amacıyla fiyatlama. İç Lojistik : Stok kontrol. 3. bu model tasarımındaki isim endüstriye giriş açısından önemli bir engel oluşturdu. Firma Değer Zinciri Analizi Porter değer zinciri analizinde firmanın faaliyetlerinin kategorileştirilerek gösteriminde sistematik bir yaklaşım kullanmıştır. (ti) Destek Faaliyetleri Bu faaliyetler temel faaliyetlerde sürekliliğin sağlanması için yapılan girdi tedariki ve altyapı faaliyetleridir. Diğer yandan. ara girdiler ve diğer taşınır ve taşınmaz varlıkların satın 198 . Bu sırada Jordache adlı firma ortaya çıktı. Bitmiş malların depolanması. Her bir kategoride endüstrinin özelliğine ve firmanın stratejisine göre çeşitli sayıda farklı faaliyetler sözkonusu olabilir. sipariş işlemeleri ve programlaması. satış artırma çabalarının programlanması. kolaylık tesisleri. Bunun sonucu olarak küçük imalatçılar alıcıların ödemeye istekli oldukları fiyattan satmak zorundaydılar.2. bitmiş malların araçlara yükleme-dağıtım ve teslimi. Hizmetler : Ürünün değerinin satıştan sonra da sürdürülmesi veya artırılması için ürünü çalışır hale getirme. araç programlaması. Pazarlama ve Satış : Ürünlerin alıcılara uygun yer. yedek parça tedariki ve ürün ayarlaması. teslim alma. satıcılara iadeler.1. basım. donanım bakımı. birleştirme. Bu firma reklama ağırlık veren ve kot giysisi model tasarımını uygulayan bir çizgi izliyordu. (ii) Destek Faaliyetleri Tedarik : tik madde ve malzemeler. pazar kanallarının seçimi. Girdileri Çıktıya Dönüştürme (Üretim) Faaliyetleri : Makinalarda işleme.

Mr. muhasebe. 29. ölçek ekonomilerini geliştirme.2. s. işveren-işgören ilişkileri. yüksek kaliteli ve güvenilir biçimde üretmek. çapraz yani tüm yönlerde sistematik bir ilişki mevcuttur. Dudley Modeli ı AT ile ilgili büyük hacimli literatürde hukuk ve ekonomi disiplinlerine ilişkin çalışmalann yoğunluğuna karşılık işletmecilik disiplinleri açısından yapılmış çalışmalann sayısı çok fazla değildir. yerleştirme. dakron. teflon. naylon. süreçler ve değer zincirinin her bir etkinliği için gerekli olan teknik girdiler.alınması. hukuki ve bürokratik makamlarla ilişkiler. Du Pont şirketinin başarı sürecindeki diğer adımı üretime odaklanmak oldu. Küreselleşme Bağlamında AT'ye Bakış ve J. Aynca Porter'ın modelini Tek Pazar çerçevesinde revize etmiştir." j / 'j // / ' i < 3. yükseltme. Şekil 3'te gösterilen bu faaliyet kategorilerinden herbiri tüm endüstrilerde mevcut olmakla birlikte farklı endüstrilerde rekabet avantajı açısından farklı önemlere sahiptirler. Bu çalışmalar kapsamında James W. öğrenme eğrisi tekniğini kullanma. yatay. kalite yönetimi. Du Pont şirketinin icatları ev ekonomisi söz dağarcığına girebiliyor ve birçoğu plastik veya polimerik ürünlerdi. mylar'dır. ABD hükümetinin 1950 ve adardaki anti-tekel mevzuatlanyla karşılaştılar tabii ki Du Pont da. (Bakınız Şekil 6).7.Bşk. her ürünü bekleyen bir pazara tekelci fiyatlarla satmak. yönetim geliştirme. 14): "Ekonomik faaliyette bir artış olmadıkça iş koşullan aynı güçlük derecesinde kalacak. Yarattığı ürünlerden birkaçı selofan. Edgar Wollard'ın 1993 Temmuz'unda şirketin pay senetlerinin ilk altı aylık getirişinin beklenenin altında olması üzerine söylediği şeyler de bu analizi doğruluyor (Financial Times. Dudley'in çabşmalan kayda değer düzeyde çalışmalardır. 199 . temel pazarlarımızda fiyat baskısı ve beri yandan aşın kapasite sorunumuz var. planlama. finans. Ancak tekel konumundaki şirketler.W. Du Pont'un YöaKur.1993. tesislerin ülke dışında yerleştirilmesi gibi önlemler aracılığıyla düşük maliyet avantajını elde eden ve bir teknoloji firması haline gelen Du Pont şirketi Şekil 4'te de görüldüğü gibi pazarlama ve satış kapasitesini arttırma konusuna önem verme gereksinmesi ile karşı karşıyadır. Teknoloji yatırımları. Dudley "1992 Tek Pazar İçin Stratejiler" adlı yapıtında Şekil 5'te verilen tek Pazar için bir strateji şeması geliştirmiştir. asetat. A-G ve yenilik konularına dayalıydı: A-G yatırımları. Bu faaliyetler arasında maliyet ve etkililik açısından dikey. Teknolojik A-G: Teknik bilgi. Örnek: Porter Değer Zinciri Analizi'nin Du Pont Şirketine Uygulanması (8) Du Pont şirketinin başarı formülü. İnsan Kaynaklan Yönetimi : Seçme ve işe alma. ödüllendirme. yeni ürünlerin icadı. değerlendirme. Firmanın Altyapısı : Genel yönetim. farklı kısımlar arasında yatay ve dikey birleşme yeteneği. patent hakkı alma.

Porter (1986) Firmanın Altvaoısı insan Kaynakları Yönetimi Destek Faaliyetler i Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Tedar ik Gi rdi ler i Dış Lo i i s t i k C ı k t ı v a Dönüştürme Süreci (Faaliyetler i} Pazar I ama ve Lo i i s t i k Satış ıc Hizmetler (Sat ıs Sonrası} Temel (Birincil) Faaliyetler .E.SFKiL 3: Firmanın Deâer Zinciri Kaynak: M.

f ' * Paralel ticarette haksız fiyat rekabeti gibi sorunların ortadan kaldırılması. 4. Bunlar şekilde görüldüğü gibi. büyük boyutlu araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi gibi konularda işbirliğinin düzenlenmesi. Porter modelini sözü edilen alternatif blok arayışları bağlamında çeşitleme gereksinimi olduğudur.1. * Finansal hizmetlerin geliştirilerek kredi maliyetlerinin düşürülmesi. Tüm bu görünümden çıkan sonuç. Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi çeşitlenmelere uğradı. sonraları Türk Cumhuriyetleri. Makro Güçlükler Daha önce sözü edilen üç bloklu (Asya-Avrupa-Kuzey Amerika) kutuplaşma bağlamında Türkiye makro düzeyde hangi bloka gireceği konusunda net bir çizgiye oturamamıştır. Bir zamanlar Ortadoğu olan alternatif arayışı. * Bazı firmalar açısından mevcut olan hükümet koruması veya desteğinin kaldırılması. Gümrük Birliği tartışmaları da bu zayıflığın bir göstergesidir. * * Yeni pazarlara girişteki riskin azaltılması.2. ulaştırmaya ilişkin yasal düzenlemelerde gevşeklik sağlanarak ulaştırma maliyetlerinin düşürülmesi ve böylece mal hareketlerinin teşvik edilmesi. Avrupa Topluluğu kapsamında global rekabet olgusuna bakarken odak noktası Avrupa Topluluğu'na ilişkin yasal düzenlemeler olması gerekmektedir. Coğrafi engeller nedeniyle ABD odaklı Kuzey Amerika (NAFTA) blokuna veya Japonya odaklı Asya blokuna girmesi olanaklı gözükmüyor. şirketlerin stratejik rekabet analizinde farklı pazarlar için farklı modeller geliştirmeleri. Porter ve Dudley Modellerinin Türkiye'deki Şirketler Açısından Uygulanabilirliği ve Uyarlanabilirliği j / Yukarıdaki bölümlerde ele alınan modellerin Türkiye'deki şirketlere uygulanabilirliği ve uyarlanabilirliği vardır.Dudley. Porter'ın modelinin Tek Pazar açısından gözden geçirilmesi kapsamında altı faktörün eklenmesi gerektiğini söylemiştir. Şirketlerin bu konuda istemleri geliştikçe henüz ortalıkta görünmeyen (ABD'de bolca bulunan) sektör analistleri de ortaya çıkacaktır. * Döviz kurlarındaki değişimin yarattığı avantaj ya da dezavantaj etkisi. Mikro Güçlükler Bu güçlük. Avrupa Ekonomik Sahası olarak adlandırılan AT+EFTA tümlemine Doğu Avrupa'nın da eklenmesi ile oluşan Avrupa bloku ile Türkiye'nin ilişkileri zayıf niteliktedir. Birincisi makro düzeyde ikincisi mikro düzeyde olan bu güçlükleri şöyle sıralayabiliriz : il 4. Dünyanın birçok yerinde bloklar dışı kalan ülkeler gibi Türkiye'de alternatif blok arayışları sürmektedir. Ancak bunun önünde iki tür güçlük vardır. Bu altı faktör tüm endüstri kapsamında yapısal değişiklikler oluşturacak sonuçsal etkilere sahiptir. Sımr kontrollerinin kaldırılması. Türkiye'deki şirketlerde stratejik yönetim alışkanlığı ve geleneğinin olmaması bici- / 201 . Bu yasal düzenlemeler topluluk içindeki global rekabeti artırırken topluluk dışına karşı korumacı bir özellik göstermektedir. i 4.

G çalışması *Küresel ölçekli A . mal i yet i * Dolaysız *En büyük ölçek ikmal ekonomi I er i *En yüksek Ürün fizik kal i te seviyesi *Yüksek miktarda çıktı. satış ve tekn hizmetlerin birleştirilme *Yoğun süreç geliştirme işb Müşterilerin imalat süreci uyumlu A-G yapı İması * Kal i te imajı Tedar ik *Kali te imajı *Pazarlamanın Du Pont'un diğer stratejik iş bi r imler i ile yatay entegrasyonu * Güçlü satış *Deği şt i rme ekibi garant i si *En iyi müşteri proses eği t imi *En geniş teknik hizmet kapsamı iç Loj istik üret im FaaI i yet I er i Dış Lo j i s t ik Pazar I ama Sat Hizmetler .G teknolojisi *En düşük i Ik madde ve mIz. düşük hata *Yoğun Depo Ağı *Hızlı tesl im garant isi *En ivi eğitim. v ü k s e k kaliteli b i l i m adamlarını cezbedivor *En iyi pol imer A .S E K İ L 4: Du Pont Ş i r k e t i n i n Değer Zinciri Analizi K a v n a k : M a c e d a (1988) Fi rmanın Al tyapısı insan K a y n a k ları Yönetimi TeknoI o j i Gel ist i rme Du P o n t ' u n p l a s t i k ve m a l z e m e sektöründeki tarihi ve geleneği *BabaerkiI kültür qüvenliqi qaranti e d i v o r .

örgütleme.ŞEKİL 5: Avrupa Ekonomik Sahasının Oluşması Halinde Stratejik Rekabet Şeması Kaynak: Dudley 1990'dan uyarlanmıştır AT'de Hükümetler Avrupa Tek Senedi Maastricht Anlaşması Topluluk Dışı Etkiler ve Etki IenmeI er Topluluk Karar Organları Ulusal Hükümetlerin Bağımsızlık Sorunları küresel Pazar Etkileri Tek iç Pazar Küresel Alanda Tehdit ve Fırsatlar iç ve Dış iş Çevrelerine Göre Değişim Tek Tek Firmalar Acısından Fırsat ve Tehdi tler Şi rket Stratej ileri: Pazarlama. Siyasal — . Kaynak Tedariki.

Porter'ın Endüstriyel Rekabet Modeli'nin AT'ye uyarlanması (Endüstriyel Yapıya Tek Pazarın Etkisi) Kaynak: Dudley (1990) Yeni Giriş Tehdi 11 er i ikame Tehdi 11 er i Endüstr i ye I Yeniden Yapı I anma Satıcıların Pazar Iık Gücü Endüstr inin Rekabet Durumu Alıcılarin Rekabet Gücü Kredi Ma I i yet I er i ni n Düşürülmesi Paralel Ticaret ışbi rI iği Düzenlemeler i Hükümet Düzen I eme I er i DaIgaI anan Döv i z Kur I arı U l a ş 11rma Mal i y e t l e r inin A z a I 11Iması .ŞEKİL 6: M.E.

stratejik planlama ile yetinilmektedir. Belirsizliğin artması karşısında kullanılabilecek hem sayısal hem sayısal olmayan değişik teknikler mevcuttur. Oysa ki yönetim. İşveren kuruluşlannda (TOBB ve birimleri. Stratejik yönetim için gerekli veri ve bilgilerin üretilebilmesi için mutlaka bulunması gereken yönetim bilgi sistemleri (MİS) çoğunlukla bulunmayıp. Stratejik yönetim kültürünün gelişmesi konusunda sanayi-entelliiansiva (Üniversite v&) işbirliğinin gerekli olduğunun ayırdına tüm taraflarca varılması. yönetim kavramının yürütme kavramıyla eşanlamlı alınması gibi bir hatadan kaynaklanmaktadır. olanlarda da yetersizdir. Makro temelde alınması gerekli önlemler: * * * İş dünyasında yer alan öğelerin (dernekler. 205 I . Körfez Savaşı gibi olağanüstü dönemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bunalım dönemi strateji paketleri gibi ileri uygulamalar bir yana. Kuşkusuz stratejik yönetim de aynı yaklaşımla ele alınmalıdır. Oysa ki çok kaba bir yaklaşımla tam belirlilik haline iş dünyasında hemen hiç rastlanmaz ve belki de bu durumda stratejik bir plana bile gereksinim olmayacaktır. Gerek hükümetin gerek şirketlerin stratejik uygulamalarında belirsizliği yapay ve gereksiz ölçüde artıran uygulamaların ortadan kaldırılması. Ancak bunun için gerekli makro ve mikro önlemler alınmalıdır. olanlar da yetersizdir. Bu konuda bir başka önemli husus. Porter ve Dudley modelleri ya da Porter modelinin Türkiye'nin alternatif blok arayışları bağlamındaki çeşitlemeleri kullanılabilir. yürütme ve kontrol fonksiyonlarından oluşan bir "bütün"dür. daha başka fonksiyonlan da kapsamakla birlikte esas olarak planlama. * f * * * Uzun erimli planlama alışkanlığının benimsenmesi. örgütleme. i / Sonuç ve Öneriler / r Bazı makro ve mikro güçlükler olmakla birlikte. Buna neden olarak "belirsizlik" gösterilmektedir.) stratejik yönetim için gerekli veri ve bilgi bankalarının hem yurt içi hem yurt dışına yönelik olarak kurulması ve tüm bilgilere "gizli" damgası vurulması alışkanlığının ortadan kaldırılması. stratejik yönetim kavramının Türk şirketlerinde çoğu aile şirketi geleneğinin ürettiği yöneticilerce yanlış algılanıyor olmasıdır. meslek odaları vb. I Mikro temelde alınması gerekli önlemler : * Stratejik yönetimin kavram olarak şirketler tarafından doğru biçimde algılanıp uygulanmaya konulması.minde ifade edilebilir. Sektör analistliği kurumunun kamunun da desteğiyle ancak özellikle işverenlerin öncülüğü ve talebiyle oluşturulması.) lobicilik faaliyetleri kapsamına bloklaşma süreci bağlamındaki tercihlerinin abnması ve işlenmesi. Bu yanlış algılama. işveren sendikalan vb. Stratejik yönetimin gerektirdiği stratejik yönetim örgütlenmesi şirketlerimizde çoğunlukla mevcut olmayıp. 1-5 yıl erimli normal dönem stratejik planlan bile yapılmamaktadır. Oysa ki çoğu zaman stratejik performans denetimi göz ardı edilmekte.

* Şirkette hem dış bilgi sistemlerinden yararlanma hem de şirket içi yönetim bilgi sistemlerini kurma düşüncesinin hayata geçirilmesi. * Stratejik yönetim amacıyla örgütlenmenin (bu görev tanımıyla bir birim kurulması. şirket-sektör-ulusal ekonomi-bölgesel ekonomiuluslararası ya da uluslarüstü ekonomi zincirini dizge-alt dizge mantığıyla ele alma alışkanlığının kazanılması. şirketin stratejik iş birimlerine bölünmesi gibi uygulamaların) yapılması. Son söz : Stratejik yönetim modellemesi yapmayan bir şirket gideceği limanı bilmeyen gemiye benzer. bunalım vb. Bu amaçla şirketin vizyon ve misyonuna dayalı stratejilerindeki anahtar alan ve göstergelerin belirlenmesi ve değişen konjonktüre göre gözden geçirilmesi. * Stratejik performans denetiminin stratejik planlamaya ve giderek stratejik yürütmeye yön verecek biçimde örgütlenip yapılması. 206 . * Stratejik planlamanın çeşitli zaman uzunlukları ve konjonktürel dönemler (normal. * Gelişmelere içi zihinsel süreçlerde doldurulmamış boş bir kavramı benimseme modasıyla yaklaşma alışkanlığının bırakılması.* Şirkete dizge (sistem) yaklaşımıyla bakma. * Stratejik yönetimin rasyonelitesinin aile şirketi yönetim stiliyle uzlaşmadığının kavranılması.) için çeşitlendirilmesi.

W. 1. Director Books. (1983): "The Globalization of Markets". 18. 2/E. (1980): Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industrie* and Competitors. Harvvard Business School Press.M. The Free Press. ss.1991 tarihli nüsha. Fort VVorth. JONES B. ss. 5.F. 12.6. 21 January ss.61. 17 (1990): The Competitive Advantage of Nattons. MACEDA E. LEVITT T.P. 11. 14. V. 4 (1992) : "Küreselleşmenin Dinamikleri ve işletme Yönetimi. / '. ss. September. s. 19.W. ve R. 7. (1983): "İn Strategic Phase Line Management Needs Business Research. 69.S. 92-102. BERGSMA E. No. (1988): Strategic Analysis: Du Pont Company.56. Denetim (DENETDE Yayını).3 (May-June). (1991): "Who is Them?" Harvard Business Review. The Free Press. The Dryden Press.2 (March-Aprill). 21-22.2 (March-April). Marketing News. FEATHER F. 20. (1989): G-Forces: The 35 Global Forces Restructuring Our Future. HIGGINS J. 3-5. 16 (1986): COmpetition in Global Industries. No. "Denetim (DENETDE Yayını). 9. Management Today. MİT. McKENNA J. Cambridge. (1991 a): "2000'e Doğru Global Pazardaki istihdamda Globalleşme". (1991): "Management in the 21 st Century: A Modest ProposaP.. Unpublished paper. New York. The Free Press. BAŞ İ. / j / ' ! I '- . Y.65 (Mayıs). London. 5/E. New York. Not Market Research".W. Y.S. 91 -105.4 (Autumn). Dünya Gazetesi. Prentice-Hall Int. 13. HAX A.B.5. ve J. 14-17. 77-88. SAM Advanced Management Journal. New Jersey. Ramsden (1991): "The Giobal Brand Age". TAYLOR W. Inc. (1991): "The Logic of Global Business : An lnterview with ABB's Percy Barnevik". ss. (1991): BuikJing A Global Business. Kogan Page. ve N.69. V. VVilliam Morrovv and Company. 6. New York. Vincze (1993): Strategic Management Text and Cases. Boston.7. 2. 207 . New York.E. 4-8. 3 (1991 b) : "iş Dünyasının Görünümü ve İşletme Politikasının Orkestrasyonu". DUDLEY J.77 (Eylül-Ekim). REICH R. 8. ss.M. 78-80. 10. Harvard Business Review. ss. V. No. No. V. PORTER M. Harvard Business Review. ss.i t / KAYNAKÇA BARRELL A.C. (1990): 1992 Strategie* for Single Market. Sloan School of Management. Majluf (1991): The Strategy Concept and Process A Pragmatie Approach. 15 (1985): COmpetitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful