P. 1
TürkDilindeMeronimi

TürkDilindeMeronimi

|Views: 553|Likes:
Yayınlayan: pervane1

More info:

Published by: pervane1 on Nov 24, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2015

pdf

text

original

T.C.

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERĐ VE EDEBĐYATLARI ANABĐLĐM DALI

TÜRK DĐLĐNDE MERONĐMĐ: Organ Adları

Doktora Tezi

Nicolai TUFAR

Ankara - 2010

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERĐ VE EDEBĐYATLARI ANABĐLĐM DALI

TÜRK DĐLĐNDE MERONĐMĐ: Organ Adları

Doktora Tezi

Nicolai TUFAR

Tez Danışmanı Prof. Dr. Melek ERDEM

Ankara - 2010

T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERĐ VE EDEBĐYATLARI ANABĐLĐM DALI

TÜRK DĐLĐNDE MERONĐMĐ: Organ Adları

Doktora Tezi

Tez Danışmanı:

Prof. Dr. Melek ERDEM

Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Đmzası

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

Tez Sınavı Tarihi ...................................................

ÖN SÖZ

Yapısal anlam bilimi içerisinde anlam ilişkilerinden biri olarak ele alınan “meronimi” konusu, sadece dille ilişkili değil, psikoloji ve mantık bilimleriyle de ilişkili bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Meronimi nedir? Parça-bütün ilişkisi nedir? Düşünce sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olan meronimi neden konuşmacı ve dinleyicinin zihninde bir yapı oluşturmuyor? gibi psikolojik sorular doğuran meroniminin, Aristo’dan başlayarak günümüze kadar mantıkçılar tarafından da üzerinde durulan bir konu olduğu, yapısal anlam bilimi üzerine yapılmış çalışmalardan anlaşılmaktadır (Iris 1988, Lyons 1977, Chaffin 1992, vb.). Ancak tarihsel ve modern Türk dili alanında Türk konuşuruna yönelik olarak, daha önce anlam bilimi, psikoloji, mantık üçgeni içerisinde, dil davranışını ve kavram hiyerarşisini tespit eden böyle bir meronimi çalışması bulunmamaktadır. Böylece disiplinler arası bir terim olan meronimiyi tarihsel ve modern Türk dili alanında ele almayı amaçladık. Gerçekte meronimi sadece Türk dilinde değil, diğer yabancı dillerde de ihmal edilmiş bir konudur. Semantik bilimciler alt anlamlılık (hiponymy), parça-bütün ilişkisi, alt kavramlılık, üst kavramlılık gibi anlam ilişkileri içinde en az üzerinde durulan konunun meronimi olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdir. Türk Dilinde meronimi özellikle sözsel bir kavram alanı için söz konusu olabilir. Ancak, temel söz varlığı içinde yer alan ve eski metinlerden günümüze bir çok kaynakta yer yer anlam olaylarına maruz kalarak gelen organ adları meronimik ilişkilerin en dikkat çekici şekilde görüldüğü bir kavram alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada organ adları ile ilgili olarak, genel Türk dilinin söz varlığında yer alan isim ve fiil kelime türlerinde parça-bütün ilişkisi içinde bulunan unsurların, ilgili
i

eserler taranarak saptanması, bunların eldeki teorik bilgilere uygun olarak tasnif edilmesi ve bu yolla Türk dilinin türleri arasında ortaya çıkabilecek farklı anlam ilişkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak, dil sisteminin incelenmesinden çok “dil davranışı teorisi” ile ilgili bir kavram olduğu ifade edilen meronimler üzerine yapılacak inceleme sonucunda “Türk dilinin davranış teorisi”nin geliştirilmesi de hedefler arasındadır. Meronimik ilişkilerin daha rahat görülebilmesi açısından Tarihsel ve modern metinlerde tespit edilen organ adlarının nasıl bir sıra ile ele alınacağı bir sorun teşkil etmekle birlikte tarihsel açıdan muhtemel ses değişmelerinin de söz konusu

olabildiklerinden dolayı kavrama göre dolayısıyla anatomik bir tasnif yapılması uygun görülmüştür. Ancak her bir kavram alanı içinde yer alan terimler arasında alfabetik sıraya dikkat edilmiştir. Taranan kaynaklar edebiyat, tarih ve tıp konusunda metinlerdir. Rastlanılan organ terimleri arasında dış organ sayısı, iç organlara nazaran çok daha yüksektir. Günlük hayatta görebileceğimiz kol, el, bacak, ayak, baş, yüz ve yüzde bulunan organlar daha çok karşımıza çıkmaktadır. Đç organlar, daha çok özel tıp metinlerinde görülmektedir. Eldeki çalışmada tarihsel ve modern incelemelerde kavramlar kendi dönemleri içinde eş zamanlı olarak değerlendirilmelerinin yanı sıra anlam olayları ve anlam değişimleri söz konusu edildiğinde art zamanlı yöntem de göz önünde tutulmuştur. Tezin Giriş bölümünde; meronimlerin incelenmesinde izlenen metodoloji ve tarama sırasında faydalanılan eserlerin bibliyografik künyeleri ile listesi verilmiştir. Birinci bölümde; önce meronimi kavramı değerlendirilmiş, ilgili çalışmalara ve yaklaşımlara yer verilmiş, bilim adamlarının ortaya koydukları tasnif denemeleri
ii

incelenmiş ve Türk Diline uygun olacağına inanılan bir tasnif ortaya konulmuştur. Ayrıca meronimlerin geçişli olabilmeleri ve bölünürlüğü gibi konulara da geniş yer verilmiştir. Yine bu bölümde, ayrıca meronimi ve parça-bütün ile arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmiştir. Birinci bölümde tasnifler değerlendirilirken Đris, Chaffin ve Vossen

tasniflerinden geniş olarak söz edilmekle birlikte eldeki çalışmanın genelinde meroniminin tek ve bölünmez bir olgu olmadığını, ayrı ayrı ilişki gruplarından meydana geldiğini savunan Đris tasnifi, meronimiye psikoloji bilimi açısından yaklaşan Chaffin, ve Eurwordnet bilgisayar semantik sisteminde meronimi

göstermek amaçlı bir tasnif ortaya koyan Vossen’in tasniflerinin Türk diline uygun bir sentezi yapılmıştır. Đkinci bölümde; tarihsel ve modern Türk dili alanından taranan metinlerde yer alan insan vücudu ile ilgili organ adları kavramsal bir tasnif içinde örnekleriyle yer almış, etimolojik değerlendirmeleri, kullanım alanları ve türevleri, anlam olayları ve meronimi içindeki konumları bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. Tezin genel amacının meronimi hiyerarşisi açısından kavramların ve kullanım alanlarının tespiti olduğundan, bu bölümde, ayrıntılı bir etimolojik değerlendirmeye gidilmemiştir. Üçüncü bölümünde ise; ikinci bölümde tarihî ve modern alandan tespit edilen şekilleri ile yer alan organ adlarının özellikle meronimi açısından holonim ve meronim olmalarına göre diğer kavram alanları içindeki yerleri de göz önüne alınarak incelemesi yapılmıştır. Bu bölümde yine organ adlarının meronimik ilişkilerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu şekilde tarihî ve modern Türk lehçelerinde meronimik ilişkiler incelenerek şema ve tablolarla gösterilmeye çalışılmıştır.
iii

Eldeki bu çalışma genel olarak Türk Dili alanında insan vücudundaki organ adları ile ilgili olarak bir hiyerarşi tespitinin yanı sıra bu konudaki bakış açılarının tarihî ve modern alandaki değişmelerinin ve organ adlarının anlam çerçevelerinin tespiti, metaforik ve metonimik ilgiler ile lehçeler arasındaki bağ ve dil psikolojisi, dil davranışını belirlenmesi ve anlatım yolu özelliklerinin tespiti açılarından elde edilen verilerle ilgili olarak Türk Dilinin bilgisayar dil bilimi içerisinde de incelenmesine büyük imkan sağlayacaktır. Đnsanların sözlüksel hafızalarının bilgisayar ortamına aktarılma modeli olan WordNet için de bir dilin söz varlığının hiyerarşik bir yapı içine yerleştirilmesi söz konusudur. Bu kavramların düzenlenmesi açısından meronimler de bu hiyerarşik düzen içinde parça – bütün ilişkisi ile ilgili olarak söz varlığında yer alır. Türk Dilinin bu yapısının tespiti bilgisayar dil bilimi açısından da büyük önem kazanmaktadır. Çalışma boyunca karşılaştığım sorunları çözmede yardımını esirgemeyen Prof. Dr. Melek ERDEM’e, çalışmamıza yön ve ilham veren değerli Hocamız Prof. Dr. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER’e, kaynak bulmakta önemli yardımda bulunan sayın Hocamız Prof. Dr. Önal KAYA’ya, tez çalışmamızda katkıda bulunan Dr. Maria STAMOVA TUFAR’a, tez düzenlemesinde tavsiyelerde bulunan Dr. Selcan SAĞLIK’a şükran borcumu bilhassa ifade etmek isterim.

Nicolai Tufar Ankara 2010

iv

Đ ç ind ek i l er ÖN SÖZ .......................................................................................................................... i Đçindekiler .................................................................................................................... v 0. Giriş ......................................................................................................................... xi 0.1 Konu .................................................................................................................. xi 0.2 Konu Külliyatı (Corpus) ................................................................................... xii 0.3 Metot ................................................................................................................. xv Kısaltmalar ............................................................................................................... xvii 1. Bölüm: Meronimi Kavramı, Bakış ve Yaklaşımlar .............................................. 1

1.1. Meronimi Kavramı ............................................................................................ 1 1.2. Meronimi ve Parça-Bütün Đlişkisi ...................................................................... 3 1.3. Meronimi Kavramının Bölünürlüğü .................................................................. 6 1.4. Meronimi Kavramının Geçişliliği...................................................................... 7 1.5. Meronimi ve Gramer Birimleri ........................................................................ 11 1.6. Meronim Tasnifleri .......................................................................................... 12 2. Bölüm: Türk Dilinde Organ Adları ..................................................................... 25

2.1. Baş Kısmındaki Organlar .................................................................................... 25 2.1.1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BAŞ ............................................................. 25 2.1.1.1. *balç .......................................................................................................... 25 2.1.2. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BEYĐN ......................................................... 34 2.1.2.1. *beyŋ .......................................................................................................... 34 2.1.3. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde SAÇ ............................................................. 40 2.1.3.1. *kılk............................................................................................................ 40 2.1.3.2. *saç ............................................................................................................ 43 2.1.3.3. *tü:k ........................................................................................................... 47 2.1.4. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde ALIN ........................................................... 51 2.1.4.1. *a:lın .......................................................................................................... 51 2.1.4.2. *ka:m/pak .................................................................................................. 54 2.1.5. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KULAK ........................................................ 58 2.1.5.1. *kulγak ....................................................................................................... 58

v

2.1.6. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde YÜZ ............................................................ 63 2.1.6.1. *yü:z ........................................................................................................... 63 2.1.6.2. *bät ............................................................................................................ 71 2.1.6.3. *bäŋiz ......................................................................................................... 73 2.1.7. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde GÖZ ............................................................ 76 2.1.7.1. *görs > *göz .............................................................................................. 76 2.1.8. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KAŞ ............................................................ 86 2.1.8.1. *ka:ş ........................................................................................................... 86 2.1.9. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KiRPiK ........................................................ 91 2.1.9.1. *kirpik ........................................................................................................ 91 2.1.10. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BURUN ...................................................... 95 2.1.10.1. burun ........................................................................................................ 95 2.1.11. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde YANAK ................................................... 100 2.1.11.1. *eiŋ, *eŋek ............................................................................................. 100 2.1.11.2. *yayŋak .................................................................................................. 102 2.1.12. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde ÇENE....................................................... 107 2.1.12.1. *çäŋä ...................................................................................................... 107 2.1.13. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AĞIZ ....................................................... 112 2.1.13.1. *aγız ....................................................................................................... 112 2.1.13.2. *aburt ..................................................................................................... 119 2.1.14. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DUDAK ................................................... 122 2.1.14.1. *du:dak .................................................................................................. 122 2.1.14.2. *erin ....................................................................................................... 125 2.1.15. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DiL ......................................................... 128 2.1.15.1. *dilk ....................................................................................................... 128 2.1.16. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DiŞ .......................................................... 136 2.1.16.1. *di:ş ....................................................................................................... 136 2.1.16.2. *azıγ ....................................................................................................... 141 2.1.17. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DAMAK ................................................... 144 2.1.17.1. *damγak ................................................................................................. 144 2.2 Beden Kısmındaki Organlar ............................................................................... 148 2.2.1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BOĞAZ ...................................................... 148

vi

...................................................2..... 212 2...........................3.................8... *ärŋek ....5...................................................... *älg .............. 192 2....................................... *ägn ...................................................................... *sügsün .. 154 2............ *tirs(γ)ek ...............7.....2............. *parŋak ....1......3.......................................11.........1................................................1.............. 216 2..2.4............................................ 157 2. 202 2...........1.......................1......2.......6..... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KOL ................................... 184 2..................1...... 174 2.2.........1..... 160 2.................. 165 2....................2..............2...... 184 2.....................2.................................................2..4.................2.......................................1.2..............................................................................10....................... *bilek................... *yagrın .................................. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde ENSE .......4.........................2.......4...........................1........................9.....1........................ Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KÜREK ............ *çaykan ...2.........2.............2.7. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AYA ......2....................2... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DĐRSEK ........................................ 181 2.....................2..........2..........................................2...........2...................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde PARMAK ........... *omuz ..2...................1...................2... 168 2........ *äiŋsä ...... 202 2....................................................................................... 165 2..............6........ 196 2... *bo:yn ..9..............2.................2..... 172 2.....3...............2......................2..................... 192 2..... *bokurdak ...................................1...........................................2..................................................................2............8.........2................. 198 2...... 172 2.......2.....3..........................................5............... 181 2................. *çĆkn ............................................... 177 2......2...........11...................................................................................................................3....... *boγaz ..........3...............1................ 198 2..................2... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BiLEK ... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BOYUN..... 148 2........................................2...................................3................................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde OMUZ ..................................................... *kekirtek .......................................... 160 2......... *yelkä ... *kol ...............................................................2.................... *a:ya .......................................... *kar .. 166 2......2.1.. 216 2................................................................................2........................................1............. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde EL ........... 189 2.............. 210 2.......................6....................7... *öŋeç/öŋüç .................10.........2....................2............................2........................11......................................................10.................... 156 2......... 218 vii ........2.......4.................... *aδγu-t/ç........... 210 2.2.

.................. 282 2.............. 281 2.... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BEL ...... 269 2.....................................3........ *be:lk ......... 255 2.................... 284 viii .21.................................... *dırŋak ......18........................................................17................2...........2............15. 269 2..... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BACAK .....................18............................................. 272 2........16...........................2...... 275 2.......... 263 2...........2............ Tarihsel ve Modern Türk Dilinde EKLEM .......................................... *bogum ..........12.............18....................13......................... 236 2....2.....................................................................2............................................... *sa:n ..............2....... 248 2..................15......... *boδ ........................ bacak ... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde SIRT .......2......1....................................................................................1..2.1...................................... *ömgen .....................................12.2.......... 265 2............... 245 2..... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BEDEN ...........................................18........................ 241 2............................17.....................3.... *kökrek ............ *uδluk....1..4................2... *oŋurtka .............23...... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BUT.......22......................2.....2..1....... 252 2.............20... 252 2............. *sıynak ............................................... 272 2....... *gebde .................2.. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde TIRNAK ....................... *bu:t ..................2................13......2...................... 258 2.................................1...................................... 255 2.............2................................18.... *tö:ş .................................................. 232 2..........2...................................................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KALÇA .........19....................... 278 2.......................2........14......................................2.........15...................................................21.......................................3. 238 2....... 224 2.....22................. 229 2..............14..... 248 2........................19...........................................................................2.........................................................2.. 256 2............ Tarihsel ve Modern Türk Dilinde OMURGA ..................................................18........ 224 2.1..................20..... 229 2.2.......... *sıyn................2..1...2................. 232 2. *köŋül...................2.............22..1...22....2.......................................................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde GÖĞÜS . *eyegü ......2.5.........1.......14..............................2......... 241 2................................................................... *gö:küz . 275 2.1........ *arka ....................2.......................2............2...14.............................. *sırt .. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DiZ ......................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde EĞE .......................................2....... 278 2...............................................................................................2......................................2...2.............................. *bıkın .....................................................16..........2..................................

.......2....................... *öbke ......... 317 2....3................... 305 2.. *karım ... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BÖBREK .........................2..........................................................................................25........................... 288 2.............................. *baltır .........3.................3.................. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KARACĐĞER ..3.................... 343 ix ............2.........................................2...........................2................ 325 2.................................3.................1...............................27...9..3......... *bögrek .... 317 2.................1.1....... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AYAK ..........23........................ 340 2...1........................27..4 Genel Organlar ....... *bögüz-ek > *bögsek........................................ *d(i)a:l-ak ....................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KEMiK ................3.................................... 328 2......................3............... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde TOPUK ..............27............... 338 2..........1....1.... 322 2.............................1..............................3................ 322 2.........3............................................................... 302 2.............................................. 307 2..................................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KARIN ...................... *bagırsuk ....2............. 307 2....................................1.......................... 284 2.........................7........................... 291 2.....................................2.................................... *kurugsak . 332 2....................1.............................. 335 2..........................1..3...8.........24.......3..........3.1..... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DALAK ..............25.............................. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde MiDE ..4................3..............................6......... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AKCĐĞER ............................2..................... 335 2..................................................... 343 2...........2................ 332 2............. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BALDIR .....2................................. *ta:pan .........................3.............................................. 298 2................. 338 2................................. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BAĞIRSAK.... 302 2.................2........................... 325 2...26...1....1..........................6..................................9.....3............................................... *bagırsak..........3.......... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde GÖBEK .... 314 2..........................4....5....... 314 2... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KALP....8............................1.............................................................3..... *ögçe ........... 298 2................................3 Đç Organlar ........................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde TABAN .............................................. *bagır ........ *tuyzke ...................................... *aδak ......................................2............... *topuk .............. *gö:pek ................ *bögür.. 291 2.1.....2.3.............. 288 2........ 307 2..... 328 2. *yürek ..................3......3.....1.......................2.........26............................4. *ki:n ............24...........................7..........1..5..2...........................................9...........................

........................4. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DERi ...............................1....5 Alan : Mekân .....................................4......................................2..... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DAMAR ................. 353 2............ *teri ............................ 350 2................................ 381 Sonuç .................. 361 3................................. Bölüm: Türk Dilinde Organ Adlarının Meronimik Đlişkileri ...... 372 3............................... Tarihsel ve Modern Türk Dilinde SiNiR..........4....................................................... 423 x ...........................................................................4 Nesne : Madde ..................1................................................... 350 2...1...................4..3......4................................................... 379 3..............1.................................. 423 Đngilizce Özet ............................ 363 3............2 Bütün : Kesit ........................... 374 3...... *simgök > *siŋök ..........2........3...............................................................................4............... 346 2..........1 Meronimi Türlerine Göre Tasnif ......1....................................................................... 361 3...1 Nesne : Parça .......................... 358 3........... 343 2..................................................................................1...........1.................................................................................. 358 2.................... 371 3............................................................ 411 Kaynaklar .................. Türk Dilinde Organ Adlarının Meronimik Geçişliliği..........2.............................................................................................. *damor ....... *siŋir . Türk Dilinde Organ Adlarının Farklı Kavram Alanları ile Meronimik Đlişkileri ....................... 369 3.........1............... *kemük .....1....................................4....4...............................................2...4.....................2...3.............. 353 2..4.................................................................................................................................1................................... 416 Türkçe Özet ....3 Grup : Öğe .....1..........................................

Yapısal anlam bilimi içerisinde anlam ilişkilerinden biri olarak ele alınan “meronimi” konusu. Anlam bilimciler alt anlamlık (hiponym). yapısal anlam bilimi üzerine yapılmış çalışmalardan anlaşılmaktadır (Iris 1988. Dil bilimciler meronimi terimini benimseyerek. üst kavram gibi anlam ilişkileri konularının az incelenmiş olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdir. Aristo’dan başlayarak günümüze kadar mantıkçılar tarafından da üzerinde durulan bir konu olduğu. Bu çalışmada özellikle yapısal semantik ve sözcük dil bilimi çalışmalarında yer alan yöntemler üzerinde durulmuştur. Chaffin 1992. Meronimi terimi ilk olarak Stanislaw Lisnewski’nin dil bilimiyle ilgili olmayan matematik ve metafizik çalışmasında ortaya konulmuştur. parça-bütün ilişkisi. Lyons 1977.0.1 Konu Eldeki çalışmanın konusunu tarihsel ve modern Türk dili alanında organ adları ile ilgili meronim ilişkilerinin tespiti ve bunların incelenmesi oluşturmaktadır. psikoloji ve mantık bilimleriyle de ilişkili bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. xi . Meronimi nedir? Parça-bütün ilişkisi nedir? Düşünce sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olan meronimi neden konuşmacı ve dinleyicinin zihninde bir yapı oluşturmamaktadır? gibi psikolojik sorular doğuran meroniminin. Murphy 2003) . alt kavram. sadece dille ilişkili değil. parça-bütün mantıksal ilişkisinin sözcük bilimindeki karşılığı olarak kabul etmişlerdir. Gerçekte meronimi konusu birçok yabancı dilde de ihmal edilmiş bir konudur. Giriş 0.

0. Sprachmaterial Der Vorislamischen Yürkischen Texte Aus Zentralasien. WordNet insanların sözlüksel hafızalarının bilgisayar ortamına aktarılma modeli olarak tanımlanabilir. K. Meronimi kavramı bu tip sözlüksel hafıza modellerinde de önemli bir yere sahiptir.G. Hüseyin Namık Orkun’un Eski Türk Yazıtları (Ankara 1987). Röhrborn’un Uigurisches Wörterbuch. Buna ek olarak. Vedat xii . dil sisteminin incelenmesinin yanı sıra “Türk dilinin davranış teorisi”nin geliştirilmesi de amaçlar arasındadır. bunların eldeki teorik bilgilere uygun olarak tasnif edilmesi ve bu yolla Türk dilinin türleri arasında ortaya çıkabilecek farklı anlam ilişkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Meronimler de bu hiyerarşik / hiponimik düzen içinde tür ilişkisinden ziyade parça ilişkisi ile ilgili olarak söz varlığında yer alır.Günümüzde Almanca. mevcut sözlükler ve ilgili metinler taranarak saptanması. Bu açıdan eldeki çalışma Türk dilinin Söz Ağı (Word Net) modeline sağlayacağı tarihsel ve modern Türk diline ait sözlüksel veri tabanı (database) ile de ayrı bir önem arz etmektedir. A. Meronimler de hiponimler gibi bir dilin söz varlığını hiyerarşik bir yapı içine yerleştirir ve düzen verir. Đspanyolca gibi diller için WordNet modelleri geliştirilmektedir. von Gabain’in Eski Türkçenin Grameri (Ankara 1988). Lieferung 1-4 (Wiesbaden 1977). Clauson’un An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (Oxford 1972). Türk dili için de Word Net modeli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.2 Konu Külliyatı (Corpus) Tezde Türk Runik harfli metinler için insan organ adlarını gösteren terimleri tespit etmede faydalanılan kaynakların başında Eski Türkçe dönemi için S. Thomsen’in Orhon Yazıtları Araştırmaları (Çev. Fransızca. Bu çalışmada genel Türk dilinin söz varlığında yer alan insan organ adlarının parça-bütün ilişkisi içinde bulunan unsurların.

Maniheist Türk çevresi metinleri için Clauson’un An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. (Ankara 1992). Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus (Kopenhagen 1942). Aysu Ata’nın Nasırü'd-din Bin Burhanü'd-din Rabguzi. Bang’ın Türkische Turfan Texte I (Berlin 1929). Janos Eckmann. Önler’in hazırladığı Đshâk bin Murâd. Buddhist Türk çevresi metinleri için A. III Dizin-Sözlük (Ankara 1998). Edviye-i Müfrede (Ankara 2007) adlı çalışmalardan faydalanılmıştır. II Tıpkıbasım (Ankara 1995). Giriş-Metin. Türkische Turfan Texte IV (Berlin 1930). Berlin. Kutadgu Bilig III-Đndeks (Ankara 1979). Eski Kıpçak Türkçesi için K. I Metin. Türkische Turfan Texte II (Berlin 1929). Harezm Türkçesi metinleri için Nuri Yüce’nin Mukaddimetü’lEdeb: Giriş-Dil Özellikleri-Metin-Đndeks (Ankara 1993). Recep xiii . M. Kısasü'l-Enbiya.Köken. Canpolat ve Z. Đslami Türk çevresinde. Komanisches Wörterbuch. (Oxford 1972) ve Peter Zieme’nin Manichäisch-türkische Texte (Berliner Turfan-Texte V. R. Besim Atalay’ın Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi. Kutadgu Bilig I-Metin (Ankara 1979).Gronbech’in. Karahanlı Türkçesi metinleri için R. R. Semih Tezcan ve Hamza Zülfikar’ın hazırladığı Mahmut b. Tıpkıbasım.Dankoff ve J. Ali. Nehcü’l-Feradis. Irk Bitig. Türkische Turfan Texte III (Berlin 1930). I-II-III (Harward University Pres 1982-1984-1985). Von Gabain ve W. Cilt. IV. Arat’ın. Ankara 2002). Aysu Ata’nın hazırladığı Nehcü’l-Feradis. Kelly’in Dīvān Luāāti'tTürk. (Ankara 1997). Kutadgu Bilig II-Çeviri (Ankara 1974). Türkische Turfan Texte V (Berlin 1931) adlı eserlerden faydalanılmıştır. Mahmūd al-Kāšāarī's Dīvān Luāāti't-Turk. Talat Tekin’in Orhon Yazıtları (Ankara 1988). The Book of Omens (Wiesbaden 1993) adlı eserleri esas alınmıştır. 1975) adlı çalışmalarından faydalanılmıştır.

Petr Çebotar’ın Kısa Gagauzca-Rusça Laflık (Komrat 1992). Rusçaxiv . L. E. B. Häkimov’un Halgımızın Deyimläri ve Duyumları (Bakı 1986). K. Recep Karaatlı’nın Kıpçak Türkçesi Sözlüğü. A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammed Mahdi Xan. Oruçov’un redaktörlüğünü yaptığı Azerbaycan Dilinin Đzahlı Lügäti. Pokrovskaya. Đ. Mihail Ciachir’ın Pazarların Sabah Evangeliyası (Chişinau 1910). Hamzayev’in Türkmen Diliniŋ Sözlügi (Aşgabat 1962). P. VIII c. c. Batı Türkçesi metinleri için M. (1965-88 Ankara) de esas alınmıştır. A. Đlter Uzel’in hazırladığı Şerefeddin Sabuncuoğlu. M. Azerbaycan Türkçesi için Ä. Gaydarci. D. Kitāb al-Đdrāk li-lisān al-Atrāk (Đstanbul 1931). Canpolat ve Z.. (London 1960). Cerahiyyetü'l-Haniyye (Ankara 1992). Koltsa. A. Dede Korkut Kitabı II. A.Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü.Önler’in hazırladıkları. Tanasoglu’nun Uzun Kervan adlı romanı (Chisinau 1985). Modern Türk dili alanı için özellikle Güney batı (Oğuz) Türk lehçeleri alanında Türkiye Türkçesi için Türkçe Sözlük II c. Zafer Önler’in Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa). Mammedov. Đndeks-Gramer (Ankara 1997) adlı eserlerinden yararlanılmış ve ayrıca XIII.. Müntahab-ı Şifâ (Ankara 1990). Türkmen Türkçesi için M. Muharrem Ergin’in Dede Korkut Kitabı I. Maria Stamova’nın Gagauz Türkçesi ve Ağızlarının Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Ä. Gagauz Türkçesi için G. baskı. Memluk Kıpçak Türk çevresi için Ahmet Caferoğlu’nun hazırladığı Abu Hayyan. baskı (Ankara 1993). 9. 2. (Ankara 2003). Giriş-Metin-Faksimile. Baskı (Ankara 1998) ve Derleme Sözlüğü. Clauson’un Sanglax. 2. Đshâk bin Murâd. (Bakı 1966-1980-1983-1987). Edviye-i Müfrede (Ankara 2007).Toparlı. Hanifi Vural. Doğu Türkçesi metinleri için G. yayınlanmamış doktora tezi. 4. (Ankara 1992). H. Tukan’ın hazırladıkları Gagausko-Russko-Moldavskiy Slovar (Moskova 1973). Y.

ancak bu ilişkiyi dildeki kelimelerle ifade eden kavramlardan bahsederken “meronimi” terimi kullanılır. Diğer yandan parçanın yerine bütün veya bütünün yerine parça kullanımı ise bir söz sanatı olarak değerlendirilmektedir. Tezde meronimik ilişkilerin daha rahat görülebilmesi açısından kavrama göre dolayısıyla anatomik bir tasnif yapılması uygun görülmüştür. çalışmasından da yararlanılmıştır. Eldeki çalışmada tarihsel ve modern incelemelerde kavramlar kendi dönemleri xv . parça – bütün gibi konular incelenirken “parça-bütün” ilişkisinden bahsedilir. Ancak tezin araştırma evrenini tarihsel ve modern Türk dili alanı oluşturmaktadır. anlam bilimi açısından üst kavram . R. Meronimi konusunda öncelikle teorik çerçevenin ayrıntılı olarak incelenmesi için Batı’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalar öncelikle değerlendirilmiştir.3 Metot adlı Eldeki çalışma meroniminin hem semantik hem de leksikolojik yönlerini kapsamaktadır. Dolayısı ile bir ilişki semantik açıdan incelendiğinde “parça-bütün” kavramı. Altyyew’in Türkmen Nakyllary we Atalar Sözi (Ankara 2002) adlı eserlerden faydalanılmıştır. Geldiyew.Latınca-Türkmence Anatomiya Sözlügi (Aşgabat 1998). G. 0. Tenişev’in SravnitelnoĐstoriçeskaya Grammatika Türkskih Yazıkov – Leksika (Moskova 1997). Bu çalışmaların yanı sıra genel olarak E. Konunun genişliği sebebiyle çalışmanın alanı meronimik ilişkilerin en çok dikkat çektiği bir kavram alanı olan organ adları ile sınırlandırılmıştır. leksikolojik açıdan incelendiğinde de “meronimi” kavramı kullanılmıştır. Bir başka deyişle.alt kavram. Ancak her bir kavram alanı içinde yer alan terimler arasında alfabetik sıraya dikkat edilmiştir. A.

yayımlanmış sözlüklerden faydalanılmıştır. felsefi anlam bilimi gibi anlam bilim alanları üzerine hazırlanmış mevcut kaynaklardan. tarih ve tıp konusunda metinlerdir. Bu çalışmada meronimi kavramının teorisi kurulduktan sonra tamamen uygulamalı metotla teorik bilgiler tarihsel ve modern Türk diline art zamanlı ve eş zamanlı yöntemlerle uygulanmıştır. Tarihsel Türk dili alanında tespit edilmiş meronimik ilişkiler bugünkü Türk dili alanındaki meronimik ilişkilerin de benzerlik ve farkını sunabilmekte ve bunların kullanım alanları ve anlamları hakkında bilgi verebilmektedir. sözlüksel anlam bilimi. baş. Bu çalışma için gerekli olan verileri toplamada konunun teorik kısmını kurmak için yapısal anlam bilimi. daha çok özel tıp metinlerinde görülmektedir. bacak. Đç organlar. iç organları nazaran çok daha yüksektir.içinde eş zamanlı olarak değerlendirilmelerinin yanı sıra anlam olayları ve anlam değişimleri söz konusu edildiğinde art zamanlı yöntem de göz önünde tutulmuştur. yüz ve yüzde bulunan organlar daha çok karşımıza çıkmaktadır. ayak. Rast geldiğimiz vücut organları arasında dış organ sayısı. xvi . Türk dili üzerine yapacağımız çalışmalar içinse Türk dilinin tarihî dönemlerine ait metinlerden ve modern Türk dili dönemine ait metinlerle. mantıksal anlam bilimi. Taranan kaynaklar edebiyat. Meronimik ilişkilerin tespitinden sonra bunların kurdukları semantik diziler araştırılmıştır. Günlük hayatta görebileceğimiz “kol. el.

Ankara. Sait Faik (1952). I-VI DeyS. Lüzumsuz Adam. Türk Dil Kurumu Yayınları:540. CH Uzel.. Ankara. DK Dede Korkut. Bakı. Einar Munksgaard. Ä. Bilgi Yayınevi Altaylı. BK Bilge Kağan yazıtı. (1997): Dede Korkut Kitabı I.Kısaltmalar Eser Kısaltmaları ADĐL Oruçov. Seyfettin.. (1988): Deyimler Sözlüğü. T. Ä. Ankara. Đstanbul. (1966-1980-1983-1987): Azärbaycan Dilinin Đzahlı Lügäti. Türk Dil Kurumu xvii . Tekin. SFA-1 SFA-2 ATDS Abasıyanık. Đlter. Baskı. 4. Sait Faik (1987). K. CC Codex Cumanicus. (1942): zu Codex Komanisches Cumanicus. Son Kuşlar. Türk Tarih Kurumu. Aksoy. Ömer. (1988): Orhun Yazıtları. Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Neşriyatı. Giriş-Metin-Faksimile. Ankara D DD Doğu yüzü Türkiye’de halk ağzından söz derleme dergisi. Ergin. (1992). Şerefeddin Sabuncuoğlu. Türkischer Wortindex Kopenhagen. Cerahiyyetü'lHaniyye. Wörterbuch. Varlık Yayınları Abasıyanık.. Deyimler Sözlüğü. Muharrem. Grønbech. Đstanbul 1939-1952. (2005): Azerbaycan Türkçesi Deyimler Sözlüğü. Đnkılâp Yayınları. Prestij Matbaası. Asım.

L. 3. Baskı.) (1989): Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov (Abşçetyurkskie i mejtyurkskie osnovı na bukvı c. Izdatel'stvo Nauka Leningradskoe Otdelenie. Gerard. Đshâk bin Murâd. Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov. EM CANPOLAT M.. Clauson. Besim. Levitskaya.Yayınları:169.Rassadin V. (1997): Dede Korkut Kitabı II. (1968) Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. j. Oxford. (1972): An Etymological Dictionary of PreThirteenth Century Turkish. Baskı. Dankoff. V.-Dıbo. (1982-1984-1985): Mahmūd al-Kāšāarī's Dīvān Luāāti't-Turk. Ankara. Akademiya Nauk SSSR Đnstitut Yazıkoznaniya. TDK Yayınları. Đ. DTS Drevnetyurkskih Slovar. S. Ankara. R. Atalay. (1993): 2. (1997): Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov (Abşçetyurkskie i xviii . Ankara. Đndeks-Gramer. Levitskaya. Đstanbul. Türk Dil Kurumu Yayınları... y). Harward University Pres. Türk Dil Kurumu Yayınları:219. Kelly. (Red. EDT Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. TDK Yayınları. EUTS CAFEROĞLU A. Cilt. Moskva.. (1992): Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi. Türk Dil Kurumu Yayınları. DLT Dīvān Luāāti't-Türk. ÖNLER Z. IV. I-II-III. 3. Ergin. Ankara. L. Edviye-i Müfrede.. Clarendon Press. Muharrem. (1969): Leningrad. S. baskı. A. DS Derleme Sözlüğü. (2007). ESl. J.

k). Akile Hanım Sokağı. Seviye Talip. (2001). H I. Halide Edib (1991). Rossiyskaya Akademiya Nauk Đnstitut Yazıkoznaniya. Moskva. Halide Edib (1991). Handan. Halide Edib (2001). A.-Dıbo. Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. (1894): Ein türkisch-arabisches Glossar. M. M. 392 s. T. etc. S. Özgür Yayınları Adıvar. Đstanbul HEA-5 HEA-6 HEA-7 HEA-8 Adıvar..Rassadin V. Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçilik ve Kâğitçilik. (1986). Özgür Yayınları Adıvar. (1992). Halide Edib (1995). Atlas Kitabevi Adıvar. Orhaniye Matbaası xix . 21 (3) (d) Houtsma. Komrat. Ankara. k). Raik'in Annesi. GS GTA ÇEBOTAR. 550s. Ateşten Gömlek. Halide Edib (1954). Halide Edib (2001). Bakı. Yayılnalmamış doktora tezi. Atlas Kitabevi Adıvar. Kısa Gagauzca-Rusça Laflık.. Đ. Halide Edib (1926 / 1342). Đ. V. Levitskaya. (2000): Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov (Abşçetyurkskie i mejtyurkskie osnovı na bukvı í . Atlas Kitabevi Adıvar. para. HEA-1 HEA-2 HEA-3 HEA-4 Adıvar. Döner Ayna.. Dağa Çıkan Kurt. L. Maarif. Leiden. Stamova. Gagauz Türkçesi ve Ağızlarının Karşılaştırmalı Ses bilgisi. Halide Edib (1997). Rossiyskaya Akademiya Nauk Đnstitut Yazıkoznaniya.mejtyurkskie osnovı na bukvı í . Özgür Yayınları Adıvar. Kenan Çobanları. "Yazıki Russkoy Kulturı". Đzdatelstvo"Đndrik". II Houts. HDD Heilkunde. Petr A. Hekimov M. Moskva.

R. Talat. Ata. M. Kısasü'l-Enbiya.J.HEA-9 IB Adıvar. Türk Dil Kurumu Yayınları. III-Đndeks. (2004): Irk Bitig. T. Đstanbul. Abu Hayyan. (1988): Orhun Yazıtları.. Boeschoten. II-Çeviri. Ankara. Recep. Arat. 133 s. Türk Dil Kurumu Yayınları:540 KTS Toparlı. xx . R. Talat. Ankara. Arat. Ankara. Recep-Vural. (1997): Nasırü'd-din Bin Burhanü'd-din Rabguzi. (1931): Haz. R... (1995): Edited by: H. Leiden-New York-Köln: E. Eski Uygurca Fal Kitabı. Qisas al-Anbiya. Harrassowitz Verlag. Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin. Can Yayınları Irk Bitig. R. KE Kısasu’l-Enbiya. Giriş-Metin. Ankara. Hanifi-Karaatlı. Tekin. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara. Tekin.. Öncü Kitap.. (1993): Irk Bitig.Brill. Wiesbaden. (1974): Kutadgu Bilig. Arat. Tıpkıbasım. R. Ahmet Caferoğlu.. Semih Tezcan. R. Kitāb al-Đdrāk lilisān al-Atrāk. Türk Dil Kurumu Yayınları.. Ankara.. An Eastern Turkish Version. 477s. Halide Edib (1936). (1979): Kutadgu Bilig.. Aysu. Vandamme. KĐ Kitāb al-Đdrāk li-lisān al-Atrāk.E. Ankara. Sinekli Bakkal. Al-Rabghuzi. The Book of Omens. KT Kül Tigin yazıtı. Türk Dil Kurumu Yayınları. I-Metin. (1979): Kutadgu Bilig. KB Kutadgu Bilig. Evkaf Matbaası. (2003): Kıpçak Türkçesi Sözlüğü.

Albert von. Nuri.MI Manichaica. III DizinSözlük. (1912): Türkische Manichaica aus Chotscho I. (1995): Tıpkıbasım ve Çeviriyazı: Janos Eckmann. Türk Dil Kurumu Yayınları:518. R. Mahmut b. Giriş-Dil Özellikleri-Metin-Đndeks. Müntahab-ı Şifâ. Nehcü’l-Feradis. II Rachmati G. (1907). Nehcü’l-Feradis. Türk Dil Kurumu Yayınları:535. Albert von. (1993): Mukaddimetü’l-Edeb. Rach I. ME Mukaddimetü’l-Edeb. Chişinau. Türk Dil Kurumu Yayınları. 4 cilt. II // SPAW. Berlin. Albert von. Ankara NF Nehcü’l-Feradis. Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa). Petersborough. I // SPAW. I Metin. 1930. M II Le Coq. St.. (1899-1911) Opıt Slovarya Türkskih Nareçiy. Ankara. Ankara. II Tıpkıbasım.V. Ankara. (1990). MŞ ÖNLER Z. Le Coq. (1922): Türkische Manichaica aus Chotscho III. Berlin. MĐHAĐL. M III Le Coq. Türk Dil Kurumu Yayınları:518. Yayınlayanlar: Semih Tezcan-Hamza Zülfikar. Yüce. Berlin. Ali. Mahmut b. Zur Heilkunde der Uiguren. PSE CĐACHĐR. Pazarların Sabah Evangeliyası. R Radloff V. (1998): Hazırlayan: Aysu Ata. Ali. (1919): Türkische Manichaica aus Chotscho II. 1932 xxi .

Ankara. Đzdatelctvo Akademi Nauk Turkmenskoy SSR. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.. Moskova. (1929): Türkische Turfan-Texte I. Ankara.. Atalay. Faximile Text with An Introduction and Indies. Berlin. Bang. London. TDS Hamzayev. Y. Berlin. TT III Türkische Turfan-Texte III. Gabain. Willi und Annemarie V. Gabain. Türkmen Nakyllary we Atalar Sözi. Simurg. (1962): Türkmen Diliniŋ Sözlügi. 9. Türk Dil Kurumu Yayınları. T Tunyukuk yazıtı.. Clauson. Ankara TS Türkçe Sözlük. Willi und Annemarie V. A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammed Mahdi Xan. (1998): II C. Gabain. Tuh. (2002). Berlin. Đstanbul. Willi und Annemarie V. Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-Lügat'it Türkiyye. Bang. Baskı. Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin. Aşgabat. (1945): Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-Lügat'it Türkiyye.. (1994): Tunyukuk Yazıtı. Talat.. “Nauka”.Sngl Senglah. (1930): Türkische Turfan-Texte III. Sravnitelno-Đstoriçeskaya Grammatika Türkskih Yazıkov – Leksika. Bang. (1960): Sanglax. E. TT II Türkische Turfan-Texte II. TNAS Geldiyew G. TT I Türkische Turfan-Texte I. 74 s. (1929): Türkische Turfan-Texte II. M. TEN Tenişev. Altyyew A. xxii . Gerard. Besim. (1997). R.

Gabain und R.Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü (1965-88): VIII Cilt. Ankara xxiii . Arat. Gabain. Annemarie V. Aus den Nachlaβ Herausgegeben. Eberhard. Bang. Annemarie V. Berlin. Willi. TDK Yay. Gabain. Annemarie V. Gabain. Bearbeitet von Tadeusz Kowalski. Akademie Verlag. Bang. (1954): Türkische Turfan-Texte. W. TT X Türkische Turfan-Texte X. Berlin. Berlin. THO THOMSEN. (1959): Türkische Turfan-Texte X. TTS XIII. Gabain. Berlin.. Das Avadana des Dämons Ātavaka. Berlin. (1930): Türkische Turfan-Texte IV. Mit sinologischen Anmerkungen von Dr. TT VII Türkische Turfan-Texte VII. Bang. Texte in Brahmischrift. Willi und Annemarie V. V. Orhon Yazıtları Araştırmaları. TT VIII Türkische Turfan-Texte VIII. R. Türk Dil Kurumu Yayınları. Çeviren ve Yayına Hazırlayan Vedat Köken. Ankara. (2002). TT V Türkische Turfan-Texte V. (1931): Türkische Turfan-Texte V. Das buddhistische Sutra Säkiz Yükmäk. Willi und Annemarie V. Rahmati (1934): Türkische Turfan-Texte VI. TT VI Türkische Turfan-Texte VI.TT IV Türkische Turfan-Texte IV. Berlin. Rahmati (1937): Türkische Turfan-Texte VII. 2. baskı.

Berlin. (1928): Uigurische Sprachdenkmäler. Akademie Verlag. xxiv . F. (1971): Eine Uigurische Totenmesse. K. W. 1. K. I. Klaus. Uigırische AvadānaBruchstücke (I-VIII).UI Uigurica. W. Das Sündenbekenntnis aus dem Suvarnaprabhāsa.. X.. ein christliches Bruchstük. Ein vorläufiger Bericht. Von Gabain (1930): Uigurische Studien. (1985). Uigurische Sprachdenkmäler. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Leningrad.. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Materialien nach dem Tode des Verfassers mit Ergänzungen von S. s. Berlin. Verlag Der Akademie Der Wissenschaften Der USSR. Malov herausgegeben. U IV Gabain. Radloff. Müller. (1920): Uigurica III. Berlin. (1910): Uigurica II. UigTot Eine Uigurische Totenmesse. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 4. W. F. Bd. Roman. Und A. W. D. U III Müller. Uzun Kervan.Die Anbetung der Magier. Röhrborn. Die Reste des buddhistischen 'Goldglanz-Sūtra'. UK USp Tanasoglu.3. von (1931): Uigurica IV. Berlin. K. US Uigurische Studien. Bang. Berlin. Chisinau. H. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften.193-207. A. UJb. 2. F.. Berliner Turfantexte 11. W.. Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. (1908): Uigurica I. U II Müller.

Warszawa. Franz Steiner Verlag. (1958): Vocabulaire Arabe-Kıptchak de l'époque de l'Etat Mamelouk. K. Asadlı ağzı Azerbaycan Türkçesi Başkurt Türkçesi xxv .UW Uigurisches Wörterbuch. Journal de la Société Finno-Ougrienne. Zajaczkowski. Röhrborn. Sprachmaterial Der Vorislamischen Türkischen Texte Aus Zentralasien. Warszawa. II-éme partie. Acta Orientalia Academia Scientiarum Hungaricae. Ananiasz. As. Diğer Kısaltmalar Dergi Adı Kısaltmaları AoF AOH JSFOu UJb ZDMG Altorientalische Forschungen. (1954): Vocabulaire Arabe-Kıptchak de l'époque de l'Etat Mamelouk. Zajaczkowski.. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Polska Akademia Nauk. (1977-81-88): Uigurisches Wörterbuch.Le nom. Başk.. Polska Akademia Nauk. Dil ve Lehçe Kısaltmaları Ar. Lieferung 1-4. Azb. Zaj. Wiesbaden. Ural Altaische Jahrbücher. Ananiasz.Le verbe. I-ére partie. Arapça Horasan Türkçesi.

Gujgı ağzı Hakaniye Türkçesi Harezm Türkçesi Halaç Türkçesi Horasan Türkçesi. Harezm. Horasan Türkçesi. Çaram-Sarjam ağzı Çuvaş Türkçesi Horasan Türkçesi. KökTü. Horasan Türkçesi. KKalp. Harw-e ‘Olya ağzı Çağatay Türkçesi Kara Kalpak Türkçesi Kıpçak Türkçesi Kırgız Türkçesi Kök Türkçe xxvi . Kıp. Gag. EAT EKıp. Hal. Buddhist Türk çevresi ÇS Çuv. Gu. Kırg. Horasan XO Çağ.ç. Douga’ı ağzı Eski Anadolu Türkçesi Eski Kıpçak Farsça Gagauz Türkçesi Horasan Türkçesi. Hak.Tü. Far.Bud. Dara-Gaz ağzı Horasan Türkçesi. D 1-2 Do.

-Uyg. Pır-Komaj ağzı Horasan Türkçesi. Memlük Kıpçak Moğolca Nogay Türkçesi Özbek Türkçesi Proto-Tü. Tuv. Maniheist Türk Çevresi MKıp. Ma. TTü. Horasan Türkçesi. Ruh-Abad ağzı Türkmen Türkçesi. Horasan Türkçesi. Moğ. Skr. Nog. Sal.ç. Tat. Langar ağzı Horasan Türkçesi.Tü. Karahanlı-Uygur Türk Sahası Ku. Salır ağzı Sanskritçe Sarı Uygur Türkçesi Tatar Türkçesi Tuva Türkçesi Türkçe(si) Türkiye Türkçesi xxvii .Krh. Özb. Kuçan ağzı Horasan Türkçesi. Tü. SUyg. Mareşk ağzı Man. Karahanlı Türkçesi Krh. Proto-Türkçe PK Ru. La.

dey.Trkm. YUyg. f. Ağız Bakınız Başvuru Noktası Başvuru Nesnesi Coğrafi Anatomi Deyim Fiil Harfiyen (tercüme) Hâl eki Đsim Kişi Karşılaştırınız Sıfat xxviii . Coğ. BNk. Harf. Yak. Uyg. bkz. Anat. HE Đ K krş. BNs. Türkmen Türkçesi Uygur Türkçesi Yakut Türkçesi Yeni Uygur Türkçesi Diğer Kısaltmalar ağ. s.

vd.sin. Sözcüklerin ek (işaretleyici) almamış şekilde olduklarını gösterir. z. Tanıklanmamış. Metinlerde yazılmayan ünlü ya da ünsüzü gösterir. yy. Aşağı yönüne işaret eder. Kaynak şekilden önce ""bundan gelir" anlamındadır. Kaynak şekilden sonra "buna gider" anlamındadır. Karşıtlık gösterimleri söz konusu olduğunda karşıtlık çiftlerini gösterir. vb. Metinlerde okunmayan eksik parçaları gösterir. Sinonim Standart tür Yüzyıl Ve benzeri Ve diğerleri Zarf Şekiller ve Đşaretler → ↓ ↑ Ø : () [] < > * Bakınız. xxix . tahmine dayalı şekli gösterir. st. Yukarı yönüne işaret eder.

bisiklet kısmen alüminyumdur” (2003:231) şeklinde bir tanım yapmıştır. 1 . Meronimi Kavramı Anlam biliminde “parça-bütün” ilişkisi olarak bilinen kavram. Meronimi. Y’nin bir meronimidir” (1986: 160) şeklinde tanımlamaktadır. Y kısmen X’tir. Bakış ve Yaklaşımlar 1. örneğin: alüminyum. Y’lerdir. leksikolojide meronimi veya partonomi olarak bilinmektedir. Cruise meronimi teriminin yanı sıra aynı kavramı ifade etmek üzere partonomi terimini de kullanmaktadır (Cruise 2003: 248). X’ler. sıradan birer isim olarak ele aldığımızda Y’nin X’leri vardır ve X. meronimiyi “X ve Y’yi. parçanın yerine bütün kullanımı şeklinde bir çeşit metonimi olan sinekdoka da metonimi gibi bir söz sanatı olup malzemesini meronimi ilgisi içinde bulunan kavramlardan almaktadır. Metonimide bulabileceğimiz asıl kavram ve bağlı kavramlar çoğu kez meronimik ilişkide de bulunmaktadır. Bütünün yerine parça. Metonimi anlam bilimi içerisinde bir söz sanatıdır. meronimi tanımını genişleterek “X. Eldeki çalışmanın daha çok söz varlığına yönelik olması sebebiyle meronimi terimi tercih edilmiştir. Cruse. Meronimi bazen metonimi ile karıştırılmaktadır. Bölüm: Meronimi Kavramı. bir kavramın ilgili veya bağlantılı olduğu başka bir kavram vasıtasıyla anlatılmasıdır (Erdem 2004:56). Y’nin parçasıdır diyebileceğimiz taktirde X. Metonimi. bisikletin bir parçasıdır. meronimi ise biçimsel ve sözlüksel anlam biliminde kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Y’nin bir parçasıdır.1.1. “Partonomi” ise parça sözcüğünün Đngilizce karşılığı olan part sözcüğünün kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Yunanca meros ‘parça’ ve onoma ‘isim’ iki sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Murphy.

Y’nin parçasıdır. parça-bütün kavramını belirtirken. Parmak. Hiponim ve onun karşıtı hiperonim (bazen subordinate ve superordinate. parmağın holonimidir. “türü” değildir. Türkçede ise alt kavram ve üst kavram olarak adlandırılmaktadır) genel ve özel leksik terimler arasında kurulan bir ilişkidir. Örneğin: parmak. dolayısı ile el. boru (Crystal 2003: 222). vücudun bir “parçası”dır. başka bir kavramın “parçasıdır”. holoniminin karşıtıdır. köpek bir hayvan türüdür (hiponimi) (Crystal 2003: 289. Meronimi. Mereoloji. hatta partonomy terimlerini de kullanmaktadırlar (Crystal 2003: 289). elin parçasıdır (meronimi). Böylece meronimi ilişkisi söz konusu olduğu zaman bir kavram. Y’nin türüdür. hiponimi ilişkisi söz konusu olduğunda ise bir kavram başka bir kavramın “türüdür” şeklinde düşünülmüştür: el. Cruse 1986).Meronimi konusu Mereoloji içerisinde ele alınmaktadır. bir nesnenin bir üst sınıfa dahil olduğunu göstermektedir. sandalye hiponimi mobilya hiperonimine dahildir. hiponimi. parça-bütün ilişkileri ile ilgilenir. Stanislaw Lesniewski tarafından ortaya atılan Mereoloji alanı mantık. Lipka 1990. el. meronimi ise X. elin meronimi ise. Örneğin: köpek hiponimi hayvan hiperonimine dahildir. Hiponim olan kavram hiperonim olan kavrama dahil olmaktadır. matematik ve metafizik bilimlerine dayanan bir bilim dalıdır. hiponimi ile de karıştırılabilmektedir. örneğin: flüt. Aynı hiperonimi paylaşan hiponimlere ko-hiponim [co-hyponym] denir. vücudun meronimidir. Meronimi. hiponimi. Dilciler çoğu zaman meronimi yerine mereolojik ilişki veya parça-bütün ilişkisi. Başka bir deyişle. Örneğin: tırnak elin 2 . klarnet. Meronim – holonim ilişkileri hiyerarşiktir ve bir tür anlam zinciri oluşturmaktadır. Meronimi. Her zincirin başında global holonim vardır. X.

meronimidir – el. bir arabanın tekerlekleri arabayı taşıdığı sürece arabanın meronimidir. dilcilerin “parça-bütün” ilişkisinde “parça” olarak adlandırdıkları kavramın bazı durumlarda “meronimi” ile ilgili bazen ise ilgisiz olduğunu belirtmektedir (2004: 151). aynı zamanda “parça-bütün” ilişkisi olarak adlandırıldığını ancak bunun tam olarak doğu sayılamayacağını. “parça-bütün” ilişkisinin ise iki nesne arasında olan bir ilişki olduğunu.2. iki anlam arasında olan bir ilişki olduğunu. Bir bütünün bir parçası bir görev üstleniyorsa meronim – holonim ilişkisine girebilir. Bir nesnenin tüm parçaları meronim olarak tasnif edilemez.. Dolayısı ile bir ilişki semantik açından incelendiğinde “parça-bütün” kavramı. ancak bu ilişkiyi dildeki kelimelerle ifade eden kavramlardan bahsederken “meronim” terimi kullanılmıştır. bir global holonimdir (Cruse 2003: 248). 1. Bir başka deyişle. Bir bütünün bir parçası üstlendiği görevi yerine getiremeyecek duruma gelir veya bütünden ayrılır ise. Örn. meroniminin. Yere düşüp kırılan bardağın her bir parçası bir meronim değildir. o bütünün meronimi olmaktan çıkmaktadır. Meronimi ve Parça-Bütün Đlişkisi Eldeki çalışma meroniminin büyük oranda leksikolojik ancak bir o kadar da semantik yönlerini kapsamaktadır. Holonim (üst terim) ise içermesi gereken meronimleri yitirdiğinde işlevini ya 3 . Dolayısıyla. elin holonimidir. arabadan ayrıldığı taktirde meronim olmaktan çıkar. Cruse. anlam bilimi açısından üst kavram . kolun holonimidir: dolayısıyla vücut. meronimi ve parça-bütün ilişkisi ile ilgili olarak. el. kol vücudun meronimidir – vücut. leksikolojik açıdan incelendiğinde de “meronimi” kavramı kullanılmıştır. tırnağın holonimidir. parça – bütün gibi konular incelenirken “parça-bütün” ilişkisinden bahsedilir. kolun meronimidir – kol. meroniminin.alt kavram.

bu kesin bir yargıdır ve onun daha azı veya daha çoğu olamaz. Bazı kavramlar ise bulunduğu ortama göre parça-bütün ilişkisinde bulunabilir veya bulunamayabilirler (Đris 1988: 262). ancak bir parmağı eksik el işlevini kısmen yerine getirir.312). matematik. parça-bütün ilişkisinin kültürün ne kadar doğal bir parçası olduğudur (Đris 1988: 262). Parça – bütün ilişkisi. Đris’e göre: yetişkin insanlar. Mantık bilimi ilişkileri Aristo’dan bu güne kadar Batı kültüründe tam. kolu olmayan kapılar da vardır ancak sapı olmayan kaşık yoktur (Cruse 2003:248). Birçok bilim adamı. parça-bütün ilişkisinin iyelik kavramının bir alt kavramı olduğuna dikkat çekmektedir. tam ve bölünmez bir olgu olarak kabul edilmektedir. elin parmakları. Lyons da meronimiyi parça-bütün kavramları çerçevesinde incelemektedir (Lyons 1977: 311 . Semantik ve dilbilimsel açıdan parça-bütün ilişkisinin örnekleri iyelikli tamlamalarla en iyi şekilde örneklendirilebilmektedir: evin kapısı. felsefe. yani onun dereceleri olamaz. 4 . bisikletin tekerleği. Psikolog ve dilciler ise bu savı tartışmaktadır (Đris 1988: 262). Bir şey. yüzün ayrılmaz parçası değildir. anlam bilimi. Böylece meronimik parçabütün ilişkisinde parça zorunlu olabilir veya olmayabilir. Ayrıca meronimlerin ayrılabilir ve ayrılamaz olma özelliği ve buna bağlı olarak holonim ile bağlılık derecesi de şu şekilde örneklendirilebilir: “sakal”. bilgisayar dil bilimi gibi kesin mantık savlarına dayalı bilim dallarında çalışanlar tarafından kesin. bir bütünün bir parçası ise.tamamen ya da kısmen yitirebilir: tekerleği olmayan araba işlevini yerine getiremez. Dil bilimcilerin incelediği başka bir konu ise. kesin ve bağımsız birer yapı olarak kabul edilmektedir. Onlara göre parça-bütün ilişkisinde bulunan kavramlar aynı derecede güçlü bir bağ sergilememektedir: bazıları daha güçlü bazıları ise daha zayıf bir bağ göstermektedirler.

Bu yaklaşımda araştırmacı. semantik ilişkilerin araştırmalarında üç ana yaklaşımı tespit etmektedir: 1. çocuklar. bu kavramı bilmemektedir.parça-bütün kavramını kolayca algılarken. Çocuklara. ağzın bir parçasıdır” yerine “ağzın dişleri vardır” demektedirler. Model kurma yaklaşımı. semantik ve leksikolojik olgulara temel getirmek için bir takım ilişkileri bir araya getirerek bir model kurmaktadır. bütünün bir parçası ile ilgili bir soru sorulduğunda. günümüz Batı dünyasında bilim ve eğitimin Aristo mantık kuramlarının üzerine oturtulmuş olmasından kaynaklamaktadır (Đris 1988: 262). Yetişkin yaşlarda bizim parça-bütün ilişkisi ve mantıksal bağlar ile tanışmış olmamız. doğal dilde var olan ifadeleri inceleyerek belli sonuçlara varmaktadır. 3. onun yerine “bütün-parça” diyebileceğimiz mantıksal bir bağ kurmaktadırlar. Bundan yola çıkarak Đris. Bu yaklaşımda araştırmacı. bir ilişki incelemeye alındığında araştırmacı. çocukların düşünce sisteminin mantıksal ve matematiksel temellere değil. Đris. incelenen konuyu kavramsal. mantıksal bağını parçadan bütününe taşımaktadır: “dişler. psikolojik testlerle desteklemeye çalışmaktadır. deney sırasında “kapı. ne bir model ne de bir psikolojik deney kullanmadan. Doğal dil inceleme yaklaşımı. evin bir parçası mıdır” gibi iki parça-bütün ifadesini söyleyip deneğin hangi soruya daha hızlı cevap verdiğini ölçmektedir ve cevap verme hızına göre hangi ilişkinin daha yakın hangisinin ise daha uzak olduğunu tespit etmektedir. çocuklar. Bu yaklaşımda. Psikolojik açıklamalara dayalı yaklaşım. araştırmacı. 5 . evin bir parçası mıdır” ve “kapı kolu. 2. bu ilişkiyi. Örneğin. fiziksel dünya temellerine dayalı olduğu sonucuna varır.

parça-bütün ilişkisini incelediğimizde. Söz konusu temel ilişki öğeleri. Meronimi Kavramının Bölünürlüğü Aristo felsefesinin mantık temellerinin kültürümüze bu kadar yerleşik olması da mantıkçıların ve matematikçilerin parça-bütün ilişkisini kesin ve bölünmez bir ilişki olduğunu kabul etmelerinin bir nedenidir. üçüncü yöntemi tercih etmektedir. Parça-bütün ilişkisini nesnesel bir tasnif olmaktan çıkarıp leksikolojik bir olgu olan meronimiye aktardığımız zaman.Đris. kişilerin dil icrasında görülen farklılığın.3. Parça-bütün ilişkisini fiziksel nesne açısından incelediğimiz zaman bu ilişki bölünmez ve geçişli olarak karşımıza çıkmaktadır. bu ilişki basit ve geçişli olmaktan çıkar ve parça bütün ilişkisin dile özgü olan niteliği. Böylece biz. insanın algılama ve dokunma duyularına bağlı fizyolojik deneyimlerdir (Chaffin 1992: 285). 6 . Chaffin. meronimi ve hiponimi ilişkilerinin daha basit temel ilişki öğelerinden meydana geldiklerini savunmaktadır. kişilerin bilgi ve dünya görüşlerinde bulunan temel farklılıkları yansıtmasıdır (Đris 1988: 266). Dolayısı ile meronim ve hiponimlerin bölünebilir olduğu sonucuna varmaktadır. çok anlamlılık kazanır (Đris 1988: 284-285). 1. Đris’e göre parça-bütün ilişkisinin temelinde bizim fiziksel dünyadaki nesneler hakkındaki bilgiler ve varsayımlar bulunmaktadır. Bunun temelinde yatan varsayım. Ancak psikologlar ve şimdilerde de dilciler bu ilişkinin bu kadar kesin ve bölünmez olmadığını. bu ilişkiyi zihninde kurmuş ve dile meronimi olarak aktarmış topluluğun dünyaya bakışını incelemeye fırsat bulmuş oluruz. çevre şartlarına göre değişebileceğini kabul etmektedirler.

4. meronimlerin ve parça-bütün ilişkilerinin geçişli olup olmadıkları konusuna değinirken. 1. anlam açısından birçok bağlı ve bağımsız türlerinden ibaret olduğu fikrine getirmektedir. Meronimi Kavramının Geçişliliği Dil bilimcilerinin üzerinde durduğu başka bir konu ise “parça-bütün” ilişkisinin ve meronimlerin geçişli (transitive) olup olmayışıdır. zaman. meronimlerin çoğu zaman geçişli. “Parça-bütün” ilişkisinin bölünmez ve geçişli olup olmaması bizi “parça-bütün” ilişkisinin tek değil. işlevsel. Bu da bizi bilim adamlarının ortaya koydukları tasniflerin incelemesine yönlendirmektedir. Ayrıca Đris’in izlenimlerine göre mantık bilimciler ve bilgisayar dil bilimciler.Đris. bazılar ise bunun çevre şartlarına bağlı olarak bazen geçişli. taksonomik ilişkilerin dile yansımasıdır. Sonunda Đris parça-bütün ilişkisinin ve meroniminin hem bölünür hem de bölünmez özellikleri gösterdikleri sonucuna varmaktadır: bir yandan meronimi. bazen ise geçişsiz olduklarını söylemektedir. Bazı araştırmacılar meronimlerin her zaman geçişli olduğu. öbür yandan ise meronimi. meronimi konusunu işlerken meroniminin sadece bölünmüş bütün çeşidini incelemektedirler. Meronimi 7 . Bundan dolayı tüm meronimlerin temel ve bölünmez oldukları kanıtına varmaktadırlar (Đris 1988: 281). Ona göre hiponimler her zaman geçişlidir. Lyons. Dolayısı ile Đris. iki nesnenin temel ilişkisi niteliğini göstermektedir (Đris 1988: 281). Meroniminin bu sınıfına ait olan örnekler her zaman geçişli ve oldukça basittir. meronimileri dört ana duyuya bağlamaktadır. bazen ise geçişsiz olduğuna kanıt getirmişlerdir. meroniminin tek bir ilişki olarak değil. birçok öğeden oluşan ilişki sınıfı olarak incelenmesi gerektiğini savunmaktadır (Đris 1988: 262). mekan.

Unsur eşleşme prensibi. Bir açıdan meronimi. Yani. kapı kolu nesnesi. Ona göre. Bu savı örneklendirmek gerekirse. bu önerme. 8 . herhangi bir kapı kolunun herhangi bir evin parçası olduğunu söylememiz mantıksızdır (Lyons 1977: 312). bir dilin söz varlığının kavramları arasındaki yapısal bir ilişkidir. Bu ilişkiyi fiziksel dünyadan koparıp sadece kelime anlamlarını dikkate aldığımızda. Đki fiziksel nesne arasında kurulan meronimik ilişki açıkça geçişlidir: kapı kolu nesnesi. ele alınacak iki meronimik ilişkinin unsurlarının eşleşmesine bağlı olduğunu belirtmiştir. Bu karmaşık açıklamaya karşın Chaffin. kapı nesnesinin bir parçası ve kapı nesnesi ev nesnesinin bir parçası ise. iki önermenin unsurlarının ortak temel ve prensiplere dayanması durumunda. fiziksel açıdan bütünü ve parçasını belirten bir olgudur. meroniminin geçişliliği meselesine daha basit bir açıklama bulmaya çalışarak meronimide geçişliliğin. (Lyons 1977: 312). bu nesnelerin karşılığı olan kelimelerin her zaman parça-bütün ilişkisine girmeleri söz konusu değildir. onların birleşmesinden doğan önerme de aynı temel ve prensiplere dayalı olur (Chaffin 1992: 274). ev nesnesinin bir parçasıdır. ancak meronimlerin ikisinin de aynı tip meronim olması durumunda. Meroniminin geçişli olup olmaması hâlâ bir tartışma konusudur. diğer açıdan meronimi. çünkü fiziksel dünyada biz bu kapı kolunun bu eve ait olduğunu görürüz. Ona göre bu belirsizliğin sebebi. Böylece iki meronimi bir önerme içine girdiklerinde. meroniminin iki açıdan incelenmesine bağlıdır. doğrudur.konusunda ise bu kesinlik söz konusu değildir. bu ilişki geçişlidir. başka bir nesnenin parçası ise. fiziksel dünyada bir nesne.

(1b) Motor. (1c) ifadesi mantıklı ve doğrudur. Birinci örnekte gördüğümüz gibi hem (1a) hem de (1b) ifadesi parça-bütün meronimik ilişkide bulunduğundan dolayı. Chaffin (2a) ilişkisini parça-nesne. 9 . Simpson’un bir parçasıdır (2b) Simpson. Fakat bilimsel metinlerde ve etimolojik sözlüklerde parçasıdır terimi oldukça yaygın kullanılmaktadır. Đris.(1a) Karbüratör. motorun bir parçasıdır. (2b) ilişkisini ise grup ve öğesi olarak tasnif etmektedir. Đris’e göre çocuklar. konuşmacıların bir fikri ifade ederken parça-bütün ilişkisini sözlerle nasıl ifade ettiklerini inceleyerek bu ilişkinin temel bir ilişki olup olmadığı konusunda daha net bir cevap verebileceğimizi ortaya koymaktadır (Đris 1988: 262-263). Đkinci örnekte (2a) ve (2b) meronimik ifadeleri farklı meronimik ilişki türlerine aittir. meronimlerin geçişliliği konusunda: Lyons’ın meroniminin bazen geçişsiz olduğu savını temel alarak. Bu iki ilişki farklı türden olduğu için (2c) ifadesi mantıksız ve yanlıştır. (Chaffin 1992: 274-275). meroniminin temel bir ilişki olup olmadığını bulmaya çalışmaktadır. (2a) Simpson’un başı. felsefe bölümünün bir parçasıdır. insan duyu organları ile bire bir bağlantılı ise. konuşmalarında parçasıdır terimini çok az kullanmaktadırlar. Bundan yola çıkarak Đris. felsefe bölümünün bir parçasıdır. Đris’e göre bir ilişki temel ise ve bu ilişki. arabanın bir parçasıdır. (1c) Karbüratör. (2c) Simpson’un başı. arabanın bir parçasıdır. bu ilişki geçişlidir (Đris 1988: 262).

Benzer bir şekilde grup ve öğeleri meronimi türünde geçişlilik sağlanmamaktadır: (3a) Simpson’un başı. Bu örneklerde kaldırım taşı. felsefe biliminin çevremizdeki fiziksel nesnelerle ve bu nesnelerin karşılığı olan sözcüklerle değil. Bu yaklaşım. felsefe bölümünün bir parçasıdır. Felsefede ele alınan kavramlar kesin ve bölünmezdir. Ona göre. Vücut:el:avuç:parmak:tırnak. avucun meronimi sayılamaz. felsefe bölümünün bir parçasıdır. soyut kavram ve mantıksal kuramlar ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. işlevsel parça ilişkisinde bulunan meronimler genellikle geçişliliğini korumamaktadırlar (Đris 1988: 278). Simpsonun bir parçasıdır (3b) Simpson. Bu çalışmaların tümünde parça-bütün ilişkisi bölünmez ve daima geçişli olarak kabul edilmektedir. yolun meronimi değil ve tırnak. birden fazla yorumu yoktur (Đris 1988: 278). sözcükler tek ve belirgindir.Bilgisayar bilimciler tarafından geliştirilmiş birkaç adet doğal dil işleme sistem çalışmaları mevcuttur. bir ilişkinin bir tek yorumu vardır. meronimlerin geçişli olup olmadığını tespit etmek için kendi tasnifine başvurmaktadır. 10 . Örneğin: Yol:kaldırım:kaldırım taşı. (3c) Simpsonun başı. Đris. Felsefe biliminde parça-bütün ilişkisi genel olarak bölünmez ve geçişli kabul edilmektedir. sistemi daha basit ve kullanışlı yapmak istediklerinden seçilmiştir (Đris 1988: 278). Bu yaklaşım.

5. ata binmek. avı takip etmek (Lyons 1977: 315). örneğin: avlamak: ok atmak.Buna karşılık grup ve alt gruplar ve bölünmüş bütün meronimi sınıfında geçişliliğin korunduğunu görüyoruz: Hayvanlar:etobur hayvanlar:aslan (grup ve alt gruplar) Pasta:pasta dilimi:pasta diliminin dilimi (bölünmüş bütün) Böylece Đris’e göre dört meronimi sınıfından ikisi geçişli ikisi de geçişsizdir (Đris 1988: 278-279): Geçişli Bölünmüş bütün Grup ve öğeleri Geçişsiz Đşlevsel parça Gruplar ve alt gruplar 1. 11 . bu alt işlemler. parça-bütün ilişkisine giren fiziksel nesneleri dilde yansıtan başka gramer birimleri arasında da kurulabilmektedir. Halbuki meronimik ilişkiler isimler dışında. kendi içerisinde birden fazla işlemi alıyorsa. Meronimi ve Gramer Birimleri Meronimiyi inceleyen çalışmalar çoğunlukta isimler üzerinde durmaktadır. hem de bir nesnenin yapılmış olduğu madde adıdır: bu bir altındır ve altın bir yüzük. Burada altın hem isim hem de sıfat olarak kullanılmaktadır (Lyons 1977: 314). altın. Benzer bir şekilde fiiler arasında da meronimik ilişki kurulabileceğini söyleyebiliriz. hem nesnedir. Bir işlem. Örneğin. üst işlemin meronimi olarak görülebilir.

Bir ilişki. Araştırma yaklaşımına bağlı araştırmacılar. 1. Ona göre parça-bütün ilişkisi aslında tek ve bölünmez değildir.6. Ayrıca Đris.6. dört ayrı ilişki grubundan oluşmaktadır: • • • • Đşlevsel parça Bölünmüş bütün Grup ve öğeleri Gruplar ve alt gruplar Bir grubun içerisindeki ilişkiler her zaman geçişlidir. Đris Tasnifi Đris. mantıkçı. bir grubun dışına çıktığında geçişlilik zinciri bozulmaktadır: kapı:kapı kolu – işlevsel parça ev: kapı – grup ve öğeleri ev:kapı:kapı kolu ilişkisi içinde 2 ayrı gruptan öğe aldığı için: ev:kapı kolu yanlış ve mantıksız gelmektedir.1. birbirinden farklı tasnifler ortaya koymuşlardır. filozof ve bilgisayar dil bilimcilerinin parça-bütün ilişkisini incelerken sadece “bölünmüş bütün” grubunu inceledikleri için geçişlilik – geçişsizlik meselesi ile karşılaşmamakta ve tüm meronimlerin geçişli oldukları kanısına varmaktadır (1988: 261-287): 12 .1. Meronim Tasnifleri Meronimi üzerinde yapılan çalışmalarda meronim tasniflerinin ortaya çıktığını görüyoruz. daha kapsamlı bir araştırma ile meronimlerin neden bazen geçişli bazen de geçişsiz olduklarına cevap vermeye çalışmıştır.

Ayrıca. Đkisi de. ve bu bütün. bütünün var olma sebebi olan fonksiyonun yerine getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu grupta 13 . Bölünmüş bütün ilişkisinde parça. Ancak araba. Bu örnekte tekerlek ve motor. araba olmadan var olabilir ve işlevlerini yerine getirebilirler. can:insan örneğinde de can olmadan. bütün olmadan parça meydana gelemez. portakal:portakal dilimi. bütünün bölünmesi sonucunda meydana gelmektedir. insan olmaktan çıkar ve cansız vücut haline dönüşür (Đris 1988: 272). Bütün ise parça olmadan var olamaz. ekmek:ekmek dilimi. birer bağımsız nesnedir. Örneğin: koyun sürüsü:koyun. Örneğin: pasta:pasta dilimi.Đşlevsel Parça: Bu grupta olan meronimik ilişki parçayı sadece bütünün yapısal bir öğesi olarak görmemektedir. bir üst grup ve bu üst gruba ait olup belli bir yapı içinde olmayan öğeler yer almaktadır. ekmek dilimi örneklerinde olduğu gibi belli bir şekle sahip olmayabilir. araba: motor. Örneğin: araba: tekerlek. Bu ilişki türünde parçalar. Bu ilişki. Bu ilişkide parça. Grup ve Öğeleri: Bu grupta. insan. portakal dilimi örneğinde olduğu gibi belli bir şekle sahip olabilir veya pasta dilimi. ne tekerlek ne de motor olmadan işlevini yerine getiremez. söz konusu parça eksik olduğunda görevini yerine getirememektedir. Bölünmüş Bütün: Bu grupta parçalar. parçadan önce var olmaktadır. bütünün bölünebilir olmasını ve parçaların bütün ile aynı maddeden oluştuğunu ima etmektedir. bütünden bağımsız varlığını sürdürebilirler. vücut:kan bu örneğinde kan olmadan vücut görevini yerine getiremez. işlevsel parça ilişkisinin tersine bölünmüş bütün ilişkisinde bütün.

Ona göre konuşmacı. kendi içerisinde birçok ayrıntıyı taşıyan karmaşık bir ilişki olduğunu savunmaktadırlar. Örneğin. parçaları var olduğu sürece vardır. motorun bir parçasıdır Boynuz. bisikletin parçaları. Gruplar ve Alt Gruplar: Bu grupta. hiyerarşik bir tasnifin örneğidir. portakal et: dana eti. hayvanın bir parçasıdır Diz. Halbuki Đris. kendi içerisinde bir grup olan parça. ayağın bir parçasıdır 14 .bütün. ortam. Bu bisikleti parçalara ayırıp yere serdiğimiz zaman. ve bakış açısı değiştiğinde başka bir sınıfa girebilir. bu tutarsızlığı. Đris. şartlar. parçaların birleşimi ile meydana gelmektedir. meroniminin farklı şartlarında farklı özellik göstermesine bağlamaktadır. sebze meyve: elma. ayrıca meronimlerin kullanım sıklığını incelemiştir. meronimiyi hiponimi ile karıştırmaktadır. bütünün oluşturduğu grubu içinde yer almaktadır. dikkat etmek istediği özellik ve ayrıntılara göre kullanacağı meronimi sınıfını seçer (Đris 1988: 277). Bu örnek. Bütün. kuzu eti Ancak bu örneklerden gördüğümüz gibi burada Đris. en sık rastlanan meronim türü işlevsel parçadır: Silindir. Đrise göre. Bir sınıfa giren bir ilişkiyi incelediğimizde. başka araştırmacılar meroniminin basit bir ilişki değil. bir olguyu anlatırken. Bu incelemeye göre. bu parçalar grup ve öğeleri ilişkisini kurarlar. et. bisiklet ile işlevsel parça türü ilişkisine girerler. Đris bu tür meronimi için şöyle bir örnek vermektedir: yemek: meyve.

Homeomeronimi. Chaffin Tasnifi Chaffin. Bütünün parçasını kaybettiği taktirde işlevselliğini kaybetmiş olması 4.6. 1. Parçanın bütününden ayrılabilir nitelikte olması 2.Đşlevsel parça türü meronim ilişkisinde bulunan öğelerin çoğu ayrı ayrı birer nesne iken bazıları ise birbirinden ayrılamaz ve ayrı olamaz: Alev.2. meronimleri gruplara ayırmanın yanı sıra meronimi tasnifine ikinci bir boyut getirerek. ateşin bir parçasıdır Yeşil. meronimlerin taşıyabileceği şu dört unsuru tespit etmiştir (Chaffin 1992: 263-265): 1. Ona göre meronimler şu gruplara ayrılmaktadır (Chaffin 1992: 263): • • • • • • • Nesne-parça Olay-kahraman Grup-öğe Bütün-kesit Süreç-adım Alan-mekan Nesne-madde Ayrıca Chaffin. Parçanın mekân ve zaman açısından bütünden ayrılabilir olması 3. yani parça ve bütünün aynı maddeden yapılmış olması veya ortak özellik taşımış olması Meronimi Unsurları 15 . spektrumun bir parçasıdır (Đris 1988: 268). parça-bütün ilişkisine psikoloji bilimi açısından yaklaşmaktadır.

bir parça-bütün ilişkisi hem aynı grupta bulunmuş oldukları hem de aynı unsur taşımaları durumunda geçişli olabilir. Eldeki çalışmada daha çok isimler üzerinde durulmakla birlikte fiil görevindeki meronimlerde daima göz önünde bulunacaktır. 16 . dereceli bir kavram olduğunu iddia etmektedir. Chaffin’in tasnifinden anlaşıldığı üzere meronimi. hem isim hem de fiil olarak karşımıza çıkabilmektedir. Meronimler. Geçişliliğin derecesi ise bu meronimlerin paylaştığı ortak unsur ile ölçülmektedir: ortak unsur ne kadar çok ise geçişlilik bağı da o kadar güçlü olmaktadır (Chaffin 1992: 263). meronimlerin geçişliliğinin bölünmez bir kavram olmadığını.Meronimik Đlişki Örnekler Ayrılab Zamanilirlik mekan + + + + + Đşlevsel Homeomeronimi NESNE:PARÇA OLAY:KAHRAMAN GRUP:ÖĞE BÜTÜN:KESĐT SÜREÇ:ADIM ALAN:MEKAN NESNE:MADDE el:parmak rodeo:cowboy orman:ağaç pasta:dilim büyüme:erginlik orman:içindeki açıklık lens:cam + + + + - + + - + + - Chaffin’e göre. aynı grupta oldukları halde geçişlilik sergilebilmektedirler. Ayrıca Chaffin.

Eurowordnet çalışmalarında parça ve bütün arasındaki ilişkiyi bilgisayar programlarına tanıtmak için bir tasnif geliştirmiştir. Ona göre meronimik ilişkiler beş ayrı bağlı ilişki türüne bölünebilmektedir (Vossen 1998: 105): • • Bütün ve onu oluşturan parçaları: hand HAS_MERO_PART finger Küme ve küme öğeleri (set and set members): fleet HAS_MERO_MEMBER ship • • • Nesne ve onun yapılmış olduğu madde: book HAS_MERO_MADEOF paper Tüm ve onun bir parçası: bread HAS_MERO_PORTION slice Yer ve onun içindeki bir konum: desert HAS_MERO_LOCATION oasis.1. Vossen Tasnifi Vossen. mahal (location): çöl:vaha 17 .3. Böylece Vossen şu beş ayrı meronim sınıfını tespit etmiştir: • • • • • parça (part): el:parmak öğe (member): filo:gemi madde (made of): kitap:kağıt dilim. kesit (portion): ekmek:dilim yer.6.

çok kapsamlı ve gramer biliminin en ince ayrıntısına inen bir tasniftir. Chaffin tasnifi. Eldeki çalışmada bu her üç tasnifin de bir sentezi yapılarak Türk Dilinde organ adları için en uygun tasnif elde edilmeye çalışılmıştır. meronimi incelemeleri için önemli bir araç sunmaktadır. 18 .6. Đris tasnifi.4. meronimiye anlam bilimine dayalı olarak holonimi ve meroniminin kullanımı ve maddi dünyada kullanılışı açılarından yaklaşan bir tasniftir. Đris. Vossen tasnifi ise. leksikolojik bir sınıflandırmadır. Chaffin ve Vossen Tasniflerinin Karşılaştırması Đris. bilgisayar dil biliminde kullanılmak üzere pratik ve fazla ayrıntılı olmayan.1. Chaffin ve Vossen tasnifleri.

Chaffin ve Vossen Tasnifleri Đris Đşlevsel Parça Bölünmüş Bütün Grup ve Öğeler Gruplar ve Alt Gruplar Chaffin Nesne-Parça Bütün-Kesit Grup-Öğe Nesne-Madde Alan-Mekân Olay-Kahraman Süreç-Adım Vossen Parça Kesit Öğe Madde Mahal Bu tasniflerinin birçok ortak yönleri olmaklar birlikte farklı yönleri de vardır.Tablo 1: Đris. Ortak yönler Tablo 2’de gösterilmiştir: 19 .

Chaffin ve Vossen Tasniflerinin Ayrı Maddeleri Đris Gruplar ve Alt Gruplar Chaffin Olay-Kahraman Süreç-Adım Vossen 20 . Ancak. Đris tasnifinde olmayan iki adet meronimik ilişki daha vardır: Nesne-Madde ve Alan-Mekân. tasniflerin üçünde de var olan üç adet meronimik ilişki dikkati çekmektedir: Nesne-Parça. Chaffin ve Vossen tasniflerinde olup.Tablo 2: Đris. Chaffin ve Vossen Tasniflerinin Ortak Noktaları Đris Đşlevsel Parça Bölünmüş Bütün Grup ve Öğeler Chaffin Nesne-Parça Bütün-Kesit Grup-Öğe Nesne-Madde Alan-Mekân Vossen Parça Kesit Öğe Madde Mahal Böylece. tasniflerin arasında ortak olmayan meronimik ilişkiler de vardır: Tablo 3: Đris. Bütün-Kesit ve Grup-Öğe.

olayın içinde anahtar rolünü oynamaktadır ve kendisi olmadan. kan Bu tür ilişkilere baktığımızda bu ilişkinin aslında meronimik değil. Đris ve Vossen tasnifinde yer almayan OlayKahraman tasnifini görmekteyiz.Đris. Bu ilişkiyi organ adlarına uygulandığında. bir üst gruptan ve ona dâhil olan alt gruplardan oluşmaktadır. olayın meydana gelmesi imkânsızdır. hiponimik olduğunu görmekteyiz. 21 . Bundan dolayı bu ilişkiyi kapsam dışı bırakılmıştır. Bu ilişkiye giren öğeler. Bundan dolayı bu sınıf eldeki çalışmaya edilmemiştir. et. deri. Chaffin. sebze vücut: organlar vücut: kas. Tespit edilen örnekler de Chaffin’in ifade ettiği kriterlere uymamaktadır. durum veya hareket arasında meydana geldiği görülür. organ ve bir olgu. tez konumuz alanında onun aslında vücut organları arasında değil. meronimi tasnifinde Gruplar ve Alt Gruplar ilişkisini ayrı bir sınıfa koymaktadır. çünkü bu ilişkide kahraman. Örneğin: • • • yara almak: kan sakatlık: ayak körlük: göz Bu tür ilişki için bulunan örnek sayısı çok azdır. Aynı şekilde Chaffin’in tasnifinde yer alan Süreç-Adım ilişkisini diğer tasniflerde görmemekteyiz. bu tasnife örnek olarak büyüme: erginlik ilişkisini göstermektedir. Yani Gruplar ve Alt Gruplar ilişkisi aslında bir tasnif ilişkisidir. Örneğin: • • • yemek: meyve. Chaffin tasnifine baktığımızda.

elin meronimidir. Bu tür ilişki grup-öğe meronimik ilişkisidir. 1. göz. Bunun gibi eğe. Benzer şekilde kalp kapakçığı kalbin bir meronimidir. eldeki çalışmada yer alan insan organ adlarıyla ilgili terimlerin meronimik ilişkilerine göre tasnifi Tablo 4’te gösterildiği gibidir. Bu tür ilişki nesne-madde meronimik ilişkisidir. mide ve bağırsakları bir grup olarak ele aldığımızda onların iç organlar grubunun meronimi olduğunu söyleyebiliriz. ağız. karaciğer.6. Bu meronimik ilişki diğer yandan nesne-parça ilişkisidir. göğüs kafesinin bir kesiti olduğundan bu meronimik ilişki bütün kesit ilişkisi olarak ortaya çıkar. Bu meronimik ilişki diğer yandan parmağın elin bir parçası olması sebebiyle nesne-parça ilişkisidir.Chaffin’in düşündüğü bu ilişki. alın. Aynı zamanda dalak. bir nesnenin veya birtakım nesne ve olayların zaman içerisinde değişime uğrayıp belli bir sürecin adımları gösteren bir ilişkidir. burun. kas.5. parmak. Bu durumda konu külliyatı kapsamında. sinir ve kemik gösterebiliriz. bir nesnenin nerede yer aldığında batığımızda alan-mekân meronimik ilişkisini tespit ediyoruz: yüz bir holonim ise onun alan-mekan ilişkisinde bulunan meronimler. yanak gibidir. Mesela. Organ Adlarına Yönelik Meronimi Tasnifi Yapılan tespitlere göre organ adlarının meronimik bir tasnifi yapabilmek için Chaffin ve Vossen tasniflerindeki ortak olan meronimik ilişkiler aynı zamanda organ adlarına da uygulanabilecek özelliklere sahiptir. 22 . Bundan dolayı bu ilişki de eldeki çalışmaya alınmamıştır. Sonuncusu olarak. Vücut organlarında bu tür ilişkilere az rastlanmaktadır. Nesneleri ve onların hangi maddelerden yapılmış oldukları incelediğimizde holonim olarak bacak ve onun meronimileri olarak deri.

*ärŋek. *aburt *balç : *saç *yü:z : *a:lın. *sırt : *yagrın Örnekler • NESNE : PARÇA Đşlevsel açıdan birbirine bağlı olan holonimi ve meronimiyi gösteren bir ilişkidir. *çäŋä. *ka:mpak. *tü:k. *ka:m/pak. Bu ilişkinin görev yapma fonksiyonu taşıdığı görülür. *çaykan. *yayñak. *saç. *çäñä. *siŋök. *kemük *a:ya : *teri. *yayŋak. *bilek. Holoniminin işlevini yerine getirmesi için meronimiye ihtiyacı vardır. *siŋök. *ka:ş. *dırŋak. *aγız : *erin BÜTÜN : KESIT GRUP : ÖĞE *saç : *kılk. *eiŋ. *bäñiz. *eŋek. *tirs(γ)ek. *aγız. *du:dak. *görs>göz. *kirpik. 23 . burun.Tablo 4: Vücut Organları Meronimileri Tasnifi Meronimik Đlişkisi NESNE : PARÇA *boδ : *balç *balç : *kılk. *aburt *kol : *omuz. *gö:küz : *eyegü ALAN : MEKÂN *balç : *a:lın. *aδγu-t/ç : *ärŋek *parŋak. *tü:k *di:ş : *azıγ *älg. *kemük *tirs(γ)ek : *bogum. *älg. *kulγak. *erin *balç : *beyŋ *balç : *kulγak. *bät. *yü:z. *ärŋek : *bogum *gö:küz : *eyegü NESNE : MADDE *saç : *kılk *burun : *teri. *parŋak. *arka. *eiñ ~ *eñek.

• NESNE : MADDE Bu ilişkide holonimi bir nesne ise meronimi bu nesnenin yapılmış olduğu maddedir. holonimi ile aynı maddeden olup. Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim (üç cilt bir arada 2.6. 1. 24 . Ancak bu çalışmada meronimiye yer verilmemiştir. meronimi. 1998) adlı çalışmasının 3. baskı Ankara. tarihsel ve modern Türk dilini kapsayıcı nitelikte değildir. meronimi bu gruba dâhil olan bir kavram olarak ortaya çıkar. Doğan Aksan.6. cildinde anlam bilimine genel olarak değinmiştir. holonimin bir kesitidir. Türkiyede Meronimi Konusu Bugüne kadar Türk dilinin anlam bilimi üzerine yapılmış sınırlı sayıdaki çalışmalar. Bu ilişkinin bölümleme fonksiyonu taşıdığı görülür. • ALAN : MEKÂN Bu ilişkide holonimi bir mekân kabul edilirse. Bu ilişkisinin yerleşme fonksiyonu taşıdığı görülür. Bu ilişkinin yapılma fonksiyonu taşıdığı görülür. 1978) adlı çalışmasıdır. bu mekânın içinde bulunduğu bir nesne olur.• BÜTÜN : KESĐT Bu ilişkide meronimi. Tek başına Türk anlam bilimi üzerine yapılmış bir çalışma yine Doğan Aksan’ın Anlam bilimi ve Türk Anlam bilimi (Ankara. Bu ilişkinin toplanma fonksiyonu taşıdığı görülür. • GRUP : ÖĞE Bu ilişkide holonimiyi bir grup olarak alındığında.

yy. Türk dili konuşurunun dil davranışı teorisi açısından dil sisteminin tespitinde organ adlarının kaynaklarda geçen şekliyle ele alınması önem kazanmaktadır.’. yy. Genel Türk dilinin söz varlığında yer alan organ adları ve vücut kısımları genel olarak meronimik ilişkiler içerisinde belli bir hiyerarşi ile Türk konuşurunun zihninde yer alır. Proto-Ogur *balç.1.Tü.ç. KökTü. *balç Proto-Tü. baş ‘baş’ (IB 10). 2-3).’. baş ‘id. baş ‘baş’ başım 25 . baş ‘id. kayu kişi baş ağırlığ bolsa ‘kimin baş ağrısı olsa’ (TT VIII M.1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BAŞ ‘baş’ Lat.1. başlıgı yükündürmiş. viii. baş/ba:ş ‘baş. tizligig sökürmiş ‘başlıya baş eğdirmiş. bir şeyin başlangıcı.26).Tü. Bölüm: Türk Dilinde Organ Adları Genel söz bilimi açısından temel söz varlığının bir dilin çekirdek söz unsurlarını içine aldığı bilinmektedir.1. 2. head. dizliye diz çöktürmüş’ (THO 126). Đslami ç. ix. Man. Krh. coğrafî özellikler’ (EDT 375a). öz başıŋa tegdi ‘kendi başına düştü’ (M I 20.1. Baş Kısmındaki Organlar 2. *balç (Tenişev 1997: 194). 2. ordunun başı.2. yy.1. Türk dili içerisinde lehçeler arasında organik bağın belirgin olarak ortaya çıkmasını sağlayan bir grup temel söz varlığı da insanoğluna en yakın kelimelerden oluşan organ adlarıdır. Proto-Oguz *başç. Türk dilinin tarihî ve modern lehçeleri arasında farklı anlam ilişkileri dikkati çekmektedir. Türk dilinde organ adları Türk dilinin yazılı en eski belgelerinden itibaren günümüze kadar çeşitliliğini muhafaza ederek gelmiştir. Bud.ç. caput. Đng.: xi.

MKıp.’ (TTS I 413-414). amir 4. xiv. Baş 2. (eski) Su hacim birimi’ (ADĐL I: 212). Gag. Başak. Başkan. 2. Yukarı taraf. Hayvanları saymak için hesap birim 11. 3. yy. tepesi. xiv. Kenar. Başkalarından nispeten daha mühim 14. baş ‘id. baş ‘1. ser.’ (NF III: 50). 2. yy. Zihin. Temel. burun. 4. Harezm ç. Modern Tü. yy. ba:ş ‘id. baş ‘id.’ (KĐ. baş ‘1.’ (EM: 112). en yüksek. Başlangıç. göz. baş (DK II: 39). 7. 7. kulak. en seçme 15. pas. baş iy ùÀlib bilgil kim baş aārısı başuŋ cümlesine vÀúıè olsa (CH I: 143). başlangıç 7. üstü 4. (insan ve hayvan sayımında) Tane. Başlangıç. kenarı 8. yan 6. Arazide en yüksek nokta. kafa. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu. yy. Aile reisi 12. Baş 2.’ (KE II: 80). Kuzey-doğu (Sibirya): Tuva ba:ş. Batı Tü. baş ‘1. 4. Teknenin ön tarafı 6. Çuvaş: pus(Tenişev 1997: 194). Yara. Esas. Güney-Doğu: *baş. Bir kişinin tepesi. Đnsan ve hayvanlarda beyin. Bir şeyin başlandığı yer. Bir kişinin esası’ (TDS: 79). ağız vb. Tane’ (GS: 75).8). esas. Adamın ya da hayvanın başı. çıkık tepesi 5. 8. Uzunluğu olan bir şeyin son kısmı. Bir topluluğu yöneten kimse. yy. sebep 17.’ (KTS: 24). Bir şeyin kalın. 2. Vazifece büyük olan 13. kere 16. Koçan 3. Defa. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet’ (TS: 228-234). Bir şeyin en yukarı kısmı. SUyg.kesmesüni keseyin tilim ‘başım kesilmeden önce dilimi keseyim’ (DLT III 166). 3. ucu. – xix. bir şeyin başlangıcı 5. komutan. yy. 31). en iyi. Doğu Tü. xiii. 6. 3. 6. baş ‘id. Başlangıç. Trkm. hürmetli 10. baş ‘1. xv. baş ‘1. baş ‘id.: xv. EKıp. 124r. 26 . Azb. Hakas pas. Yakut bas. organları kapsayan. Bir şeyin uçlarından biri. kök. buyu. Başkan.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Kuzey-batı (Kıpçak): Kırg baş.’ (Sngl. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm.’ (MŞ: 34). 5. Âlâ. zirvesi. baş ‘id. Bir şeyin en ön tarafı 9. xiv. Evcil hayvanın sayım birimi. baş ‘id. şuur 3. topluluğu yöneten.

Ancak. yy. Benzer durum bugün Türkmen Türkçesinin standart türünde de görülmektedir: baş ‘1. Eldeki çalışmada taranan metinlerde VIII. 4. ‘organ adı olarak baş’tır. ile XIX. 3. Clauson da Eski Kıpçak Türkçesinde sözün hem kısa hem uzun ünlülü şekillerine dikkat çekmiştir. buyu. yy.’ (TTS I 413-414) anlamlarında görüldüğü belirtilmektedir. Moğ. 6. başkan. ba:ş ‘yara’ (TDS: 80). Kalmık malzn şeklindeki paralelleri tespit etmiş ve ‘kel’ > ‘baş’ sözlerindeki anlam kaymalarından söz etmiştir (1997: 194). yy.da kelimenin oldukça işlek olduğunu göstermektedir. arasındaki eserlerin taranmış olduğu Tarama Sözlüğünde de baş sözünün ilgili metinlerde özellikle ‘1. 7. *malja-n ‘kel’.1. 3. (insan ve hayvan sayımında) Tane. 2. 2. yy. Başak. üst. topluluğu yöneten. da baş/ba:ş ‘baş. Yara. Tenişev de tüm Türk lehçelerinde bu sözcüğün. Adamın ya da hayvanın başı. bir şeyin başı’ şeklindeki anlamlar ile doğal metaforik gelişmeler gösterdiğini belirtmekte ve Yakut ve Gagauz Türkçelerinde ‘yukarı’ anlamının yanında ‘ileri’ anlamında da kullanıldığını vurgulamaktadır (Tenişev 1997: 194). Sözün taranan kaynaklarda karşılaşılan temel anlamı. XIII. komutan. ‘canlılar için sayı birimi. başkan. Bir kişinin esası’ (TDS: 79). ordunun başı. bir şeyin başlangıcı. Bir kişinin tepesi. Yine bu dönemde ‘lider’ anlamında başlıg (THO 126) sözünün kullanılmış olduğunu görüyoruz. coğrafî özellikler’(EDT 375a) anlamının da olması daha VIII. Evcil hayvanın sayım birimi. 27 . Başlangıç. tepe. *balç’ın Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. sözün Proto-Türkçe *balç şeklinden geliştiğini belirterek diğer Altay grubu dillerinde meselâ.

bilimin. TS 228 Yirmi baş koyun. TTS I 528 Sünükleri kaç pâre ise beynisin resmince ol baş sünüğü deliklerini TTS II 1146 On on beş mıktarı baş ve dil getirse zeamete müstahık olup.Modern Oğuz sahasında Türkiye. dizliye diz çöktürmüş’. Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerinde baş sözünün temel anlamının ‘organ adı’ olduğu ve zaman içerisinde bütün Oğuz grubu Türk lehçelerinde paralel yan anlamlar kazandığı görülmektedir.. SFA -1 Başıyla beraber eli de ayni zamanda paketti yeniden hissedince yüzünden birdenbire uçup giden doğuştan gülüş de yerine. nihâdında baş kaldırdı eyitti: Bencileyin cihanda kim var. *balç sözünün Halaç Türkçesinde boş şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 24). her şeyin başı paradır. güneşleniyordu. tizligig sökürmis ‘başlıya baş eğdirmiş. havuz başına uzanır gibi oturmuş. para. TS 228 Avucumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık. Doerfer. göz kırpıncaya dek yerleşti. Üç baş soğan.. 2. *balç Sözünün Kullanım Alanı THO 126 başlıgı yükündürmis. On baş sığır. TS 228 Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. TT VIII M. TS 228 Gücün.26 kayu kişi baş ağırlığ bolsa ‘kimin baş ağrısı olsa’ M I 20. 2-3 öz başıŋa tegdi ‘kendi başına düştü’ DLT III 166 başım kesmesüni keseyin tilim ‘başım kesilmeden önce dilimi keseyim’ EM 112 bir úaç gez anuŋıla başı yusalar başda olan kepegi ve çirki giderür EM 112 bu kitÀbı başdan başa oúımak óÀcet olmaya EM 116 ger anı dögüp bala úatup yĆseler boyında olan òanÀzìr başını giderür MŞ 27 baş aārısına ve úulaú ve bögrek aārısına […] müfìddür MŞ 42 ve yüzi gözi úızıl olmaú ve ùamarlar ùolu olmaúdur èilÀcı baş ùamarından úan almaú ve baldırlarından óacÀmat Ćtmek ve ùabìèatı telyìn eylemek ve cevÀv içmek ve şol úan āÀlib olana dĆdügümüz āıdÀları ve şerbetleri tenÀvül Ćtmek MŞ 128 yan başında sızlaya tÀ topuāa degin èilÀcı budur CH I: 143 baş iy ùÀlib bilgil kim baş aārısı başuŋ cümlesine vÀúıè olsa TTS I 37 Đçildi kamusu açıldı gönül Çok ağır baş esridi oldu yenül TTS I 366 Yolunda yer yüzün düşüp döker yaş Felek bağrında çıktı yelmeden baş TTS I 369 Derdile rengi saz yüzler içün Başlı bağrile yaşlı gözler içün Şu denlü döktü epsem kanlı yaşlı TTS I 369 San uç vermişti anın bağrı başı TTS I 443 Kibr ü nahvet. TS 228 Güzel bir sonbahar havasında şair. erdemliğin. 28 .

gözler. gözleri fırıl fırıl etrafı gözetlerken arada bir başlarını çevirip. osa yürek mi tuttu bunu? 29 . küçük odanın eşyası de bir ışık hayali gibi uçuyordu. PSE 107 Hem askerler gübem-tikenlerden bir fenets yürüp. yeşil bir baş kabı UK 54 salt ellär sansın oyneerlar. başlar. amma ellerimi hem başımı da (yıka). hafif bir ateş ve baş ağrısıyle uyanmıştı. SFA-2 Başını da şöyle yastığa doğru şakacıktan eğdim. HEA-3 Yaralı kocaman bir bozkurt arka ayakları üstünde oturuyor. üstleri iki yeşil duvar gibi çamlarla kaplı. bir şey anlamıyormuş gibi başında siyah bir örtü. HEA-9 Sonra içine gizli bir hayat suyu akıyormuş gibi evvelâ başı ve omuzları belli belirsiz. ne duyduğumu bilemeyecek bir durumdaydım. gene gözlerini büzdü. HEA-4 Ana yolun iki tarafında. PSE 162 Amma bu ayaklarımı gözyaşlarınlan isladı hem başının saçlarınlan sildi. büyük nemli gözleri uzaklara dalardı. HEA-1 Güzide başını kapıdan içeriye sokarak sözlerimizi kesiverdi. deri kuşaklan baalı belindän. etrafını dikkatle süzmeğe başladı. uzun başı ateşli gözleriyle gözlerimin içine bakıyordu. Zeynep. suyun öbür tarafında gözleri kapalı yatan kıza bakıyorlardı. atlı gezeräk kurennär içindä askerci sıralamaa insanı. yurtanın baş duvarına. HEA-1 O benim için her zaman başımı sokabileceğim bir sığınak idi. HEA-7 Çoğu zaman Rauf'un dizleri arasına sokuluyor. deil sade ayaklarımı. başı onun göğsüne dayalı. başına koydular hem Ona al-ruba giydirdiler. HEA-4 Đşte bu küçük canlı yük çuvalı da bu anda başını kaldırdı. UK 21 hepsi adamlar şindän şalvar taşısınnar. da hepsi ona baş iilärdilar. dudaklarından yarım ve çeyrek seslerden yaratılan ağır ve garip bir ahenk akmağa başladı. HEA-1 Başı ellerinin içinde. oturuyor. siyah siyah gözlü bir kadın hayretle büyüyen gözlerle karşımızda. idolcuk. HEA-3 Baş ucunda doktorun sürahinin üzerine mendil örterek gölgelendirdiği mum. kara yüsek kalpak başlarına kara deridän uzun ayakkabı giysinnär UK 24 Adeetä dä görä. PSE 89 Simon Petri Ona dedi: ey Saabi. HEA-4 Onlar da. HEA-3 Ertesi sabah. hem görüp. tepeleri süt gibi beyaz bir berraklık içinde. HEA-2 Ayşe uzakta. UK 39 başı baş kabak. biräz bozlu. bir ordu başı. SFA-2 Üstü başı deri kokardı. başları göğe değen dağlar.. uzun saçları. HEA-9 Şişman adam gene başını kaşıdı. artık ne düşündüğümü. korkunç.SFA-2 Baş örtüsü ağzına bağlı bembeyaz alınlı. insanüstü bir acı ile kıvranıyordu. HEA-7 Başım çok dağınık.. UK 25 Basar-bek. PSE 160 Amma sizin başınızdan hiçbir saç kaybolmaycak. PSE 177 O (karı) sa gelip hem ona baş urdu. idi. gülümseyräk UK 62 il bölmelerin başları ‘ordu bölümlerinin komutanı’ UK 84 tutuşacek onun da başı UK 95 başaarısı. sonra bütün ince vücudu dalgalanmağa. nicä Külen kocasınnan savaş÷rlar derileri germää kurusunnar. HEA-5 Yalnız arkasını görebildiğim sarı uzun saçlı bir baş şüphesiz benim sabahleyin seyrettiğim gümüşî dumanlara dalmıştı. Kurog koyardı içeri bir odundan adamcık-allaalık yapısı. PSE 51-52 Amma sän oruç tutarkan başını yala hem yüzünü ika.

bıyıklar uzun. TNAS 22 Acal geldi cahana. *balç Sözünün Türevleri 3.2 *balç’tan Fiiller 30 . baldır sızlaman bolmaz. TNAS 68 Baş agırman. başda bolar TDS 79 Seresan gep daşa gala. Başım aylap şikes berdi bagtıma TNAS 17 Agaç başı dik.bahana. tizligig sökürmis ‘başını eğdirmiş. dizini çöktürmüş’. 3.UK 102 iilip baş UK 103 baş sofrada şen UK 107 baş iiltdiydik UK 147 başını uzattı UK 148 keaykaus suvazleer onu başını. göwre läş. TNAS 31 Allasız çöp başı gımıldamaz. miwesi aşak. TNAS 68 Başarmacak işiŋe urunma. yanak omuzları kızıl. kıvırcık kalpaklar başlarında. ADĐL I 216 HanpÊri gardaşı oğlunun suallarına ağızucu cavab verib. yengil ayak daşa deger. bisersan gep başa bela TDS 79 Eysem n÷me meniñ başımı agırdarsın? TDS 79 Armanım köp öñki öten vagtıma. TNAS 68 Baş bolmasa. gözler onun daş-gaşı ADĐL I: 212 başımdan ağrı gopur. bıyıklar üstünden kartal gözler bakerlar UK 225 kaybedärdi başını UK 233 başında saçlar kısa. başı aşak). gözlÊrimÊ garanlıg çökür ADĐL I 212 Đri baş. daş hara HDD 122 Başın serinliği. TNAS 17 Agaç başı yokarda. onu başdan etmÊk çalışdı HDD 75 Başından büyük danışanın başı bolalar çeker HDD 122 Baş hara. miwesi aşak (agaç barlı bolsa-da. TNAS 69 Başıma gelenden malıma gelsin TNAS 19 Agır ayak başa deger.1 *balç’tan Đsimler • başlıg THO 126 başlıgı yükündürmis. baş agırı . gözleri gülümsek UK 240 kaşıyarak başını GTA 182 [»Ôelın bαS i:ldε:»lım »αjçz i:zU»zα sa:bı»jε »bıRıdZıc ÔYnαhsï»zε] [se»nın α »kRUtSεnε bαS i:l»dε:Rız] α GTA 191 [kïStSα»zïm jıkα»sαnα bε.»ïm bαSï»mï bıclε»sεnε] α » GTA 193 [kïStSa:»zïm ıkα»sαnα bαStSa:z»mï bıclε»sεnε] α S » ADĐL I: 212 baş bädÊnin tacıdır. öper annısını. aler ellerini da oturder onu UK 169 uzun saçları omuzlarında. Onun başı ile bedeni arasında tenasüb yohtur. 3. yüreğin rahatlığıdır HDD 122 Başın taçı ağıldır TDS 79 Akıl yaşda bolmaz.

bir şeyin kalın. kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet’ (TS: 228-234). ‘başlangıç’ gibi bir takım metaforik kullanımlarına da dikkat çekerek. başak. bir şeyin en yukarı kısmı. bir şeyin başlangıcı. insan ve hayvan sayımında tane. coğrafî özellikler’(EDT 375-376) şeklindeki anlamları metaforik kullanımlardır. son’. bir şeyin başlangıcı. temel. başkan. Kıpçak ve Güney-doğu Türk lehçelerinde ‘uç. Anlam Olayları Bakımından *balç *balç sözünün tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanıldığı görülmektedir. şuur. bir şeyin genellikle toparlakça ucu. topluluğu yöneten. teknenin ön tarafı. zirvesi. tane’. yy. 4. Türkçe Sözlük’te geçen ‘bir topluluğu yöneten kimse. bir şeyin uçlarından biri. Azerbaycan sözlüğünde ‘zihin. Yine bu dönemde ‘lider’ anlamında kullanılan başlıg (THO 126) sözü soyut bir kavramın somutlaştırılması şeklinde bir metafordur. arazide en yüksek nokta. Tarama Sözlüğünde birinci anlam olarak belirtilen ‘başkan. başlangıç. yara’ (TTS I: 413-416). ‘başkan’. ‘bir şeyin tepesi’. Yakut ve Gagauz Türkçelerinde ‘yukarı’ yön gösterme anlamının yanı sıra ‘ileri’. Sözün VIII.da ‘ordunun başı. komutan. Tenişev de sözün ‘hayvan sayımında birim’. Gagauz sözlüğünde ‘koçan. esas. sözün tüm tarihî dönemlerinde ve tüm Türk lehçelerinde hem asıl hem de metaforik anlamlarda görüldüğünü belirtmektedir. amir. Clauson.• başla- TS 239 Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubaîlerle başlamıştı TS: 239 Bundan başka. Uygur Türkçesinde ise ‘aşağı’ anlamlarının olduğu üzerinde durmuştur (1997: 194). çıkık 31 . evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı • başar- TNAS 68 Başarmacak işiŋe urunma.

hürmetli. Yalnız arkasını görebildiğim sarı uzun saçlı bir baş şüphesiz benim sabahleyin seyrettiğim gümüşî dumanlara dalmıştı (HEA-5). kere. Ancak. yukarı taraf. en iyi. gözleri fırıl fırıl etrafı gözetlerken arada bir başlarını çevirip. başlangıç. bir şeyin en ön tarafı. Türkmen sözlüğünde ‘evcil hayvanın sayım birimi.bir deyimdir. başlangıç. Đnsan bedeninin bir meronimidir. Güzide başını kapıdan içeriye sokarak sözlerimizi kesiverdi (HEA-1). Onlar da. Çok ağır baş esridi (TTS I 37) 32 . O benim için her zaman başımı sokabileceğim bir sığınak idi (HEA-1). bir kişinin tepesi. Baş başa önemli bir müzakerede idiler (HEA-8). insan sözü yerine kullanılmıştır. kök. şimdi piyanonun üstünden odayı seyrettiğinin farkına vardı. yan. kenar. başlıgı yükündürmis. boyu. kenarı. sebep. suyun öbür tarafında gözleri kapalı yatan kıza bakıyorlardı (HEA-4). hayvanları saymak için hesap birimi. parmakları kaldı (HEA-9). Bu deyim kibr ü nahvet. bir kişinin esası’ şeklindeki anlamlar aslında metaforik anlamlardır. başkalarından daha mühim. Đnsanla ilgili olan bir kavram ve aynı zamanda insanın bir parçasıdır. Bu durumda da metafor ortaya çıkmıştır.tepesi. nihâdında baş kaldırdı eyitti: bencileyin cihanda kim var (TTS I 443) örneğinde de benzer bir metaforik eğilimle kullanılmıştır. Đnsan veya kişi sözünün metonimi olan bu kavram diğer yandan ‘asi olma’ soyut kavramının somut bir sembolü veya göstergesi olmaktadır. tizligig sökürmis (THO 126) cümlesi metaforların oluşumunda metonimlerin kullanılması durumuna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu akşam gözleri âdeta görmeden Rabia’ya bakarken birdenbire. dört sene evvel piyanoya ancak yetişen başın. ve beklemediği bir hakikat keşfetmiş gibi heyecanlandı. esas. Bu deyimde baş. en yüksek. Bu cümlede Başlıyı/başı olanı eğdir. vazifece büyük olan. defa. (eski) su hacim birimi’. aile reisi. ucu. uzunluğu olan bir şeyin son kısmı.

Bu durumda da bir insanın bir parçasının insan kavramının bütününün yerine kullanılmış olduğu görülür. baş şeklini ise organ olan baş’ın karşılığı olarak görmektedir (EDT 375a). başları göğe değen dağlar (HEA-4). doğrudan doğruya “insan” kavramının yerine kullanıldığından. Bu durumda da baş sözü metonimdir. kısa 33 .deyimi için de geçerlidir. üç baş soğan (TS 228). on baş sığır.cümlelerinde baş sözü. başından ayağına kadar (HEA-2). Başlı bağır (TTS I 369) ifadesinde baş ‘yara’ anlamında kullanıldığından bir benzetme görüldüğünden metafordur. her şeyin başı (TS 228) deyimlerinde bir şeyin başlangıcı ve sonu kast edildiğinden metafor yapılmıştır. *balç sözü.(HEA-2.(PSE 177) deyiminde insanın somut ya da soyut olarak bir şeye veya bir yere yönelmesi veya gitmesi bunun neticesinde müracaat etmesi anlatılmaktadır. havuz başı (TS 228) örneklerinde de temel anlamı itibarıyla canlıya veya insana mahsus olan bir özellik cansız nesneler veya bitkiler için kullanıldığında metafor ortaya çıkar. Başına gel. TNAS 69) deyiminde de insanın karşılaştığı olay ve durumlar kastedildiğinden baş sözü doğrudan insan yerine kullanılmış olmakta ve metonimi ortaya çıkmaktadır. yirmi baş koyun. Bu deyimler metaforların oluşumunda metonimlerin nasıl kullanıldığına birer örnek teşkil etmektedir. Fitillerin başı (TS 228). 5. Aynı durum başdan et. Baş vur. Bu deyimde metafor olan aslında vurmak fiilidir. agaç başı (TNAS 17). ordu başı (UK 25). metonimdir. Meronim Olarak *balç Clauson. bazı metinlerde baş ve ba:ş yazılışlarının ‘baş’ anlamında kullanılması durumunun bir yazım hatası olduğunu düşünmekte ve ba:ş şeklini ‘yara’. çöp başı (TNAS 31). Temelinde zihni bir benzetme olduğu anlaşılan başdan başa (EM 112).

Bunların arasında *kılk. *saç. *aburt terimleri ise *balç sözünün alan-mekân ilgisi içerisinde olan meronimleridir. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BEYĐN ‘beyin’ Lat.1. *görs>göz. *kulγak. burun. KökTü. *boδ ‘beden’. *yayñak. miyi. yy. *aburt *balç : *beyŋ 2. *erin NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *balç: *teri. kişi iyelik). brain. *kirpik. U II 1029. *görs>göz. *kirpik. *görs>göz.1.ç.. TT I 21-2). *aγız. *aburt. . *teri ve *siŋök terimleri. *yayñak. *ka:mpak. *tü:k. *kirpik. meŋi-si (TT II 8. burun. *tü:k. yy. Krh. Đslami ç. *du:dak. NESNE : PARÇA *boδ : *balç *balç: *kılk. *bäñiz. *yü:z. *eiñ ~ *eñek. *ka:ş. *saç. *balç sözünün nesne : madde ilgisi içindeki meronimleridir.2.. *du:dak. 28-2.*ka:mpak. *sıyn .1. meyi-si (3. 34 . 2.*ka:mpak. taranan metinlerde görülen *beyŋ. *bäñiz. *bät. *siŋök *balç : *a:lın. Proto-Ogur *beyŋ.: xi. *yayñak. viii. *kulγak. burun. Proto-Oguz *beyŋ. *kılk. *kulγak. Đng.Tü. *eiñ ~ *eñek.: . *yü:z. *aγız.*bät. TT III 50. *çäñä.ünlülü şekliyle. Diğer yandan.ç. Bud. *tü:k. III 43-13. *sıynak. *çäñä. *çäñä. TT IV 12-60.Tü. *erin terimleri *balç sözünün nesne-parça ilişkisi sergileyen meronimlerdir. Man. *saç. *erin terimleri *balç sözünün meronimleridir. *du:dak. *gebde terimlerinin meronimi değildir. *bäñiz.*bät. teriminin nesne-parça ilgisi sergileyen meronimidir. *aγız. *a:lın. *yü:z. *ka:ş. *a:lın. *beyŋ Proto-Tü. *beyŋ (Tenişev 1997: 195). *eiñ ~ *eñek. cerebrum. *ka:ş..2.

mini (KE II: 441). Karaçay. meyni ‘beyin’ (KTS: 183). Özb. -Isp.. Beyin 2. xiv. zeka. xii. Tuva me:. Güney-Doğu: YUyg. töbe ‘beyin’ (KTS: 281). EKıp. imik. xıv.: Güney-batı (Oğuz): TTü. miŋä.meŋi Krh. dimağ (TS: 281). pinç ‘beyin’ Tepesi üstü düşünce pençi çıktı (Varyanlı -Mr. beyin ‘1. anlayış. çimidi ‘beyin’ Senin çimidini delerim (-Rz.. dimaā <Ar. minği ‘beyin’ (DLT IV: 413). yy. -Đz.) (DS IX: 3455). dimÀā <Ar. imik ‘beyin. baş’ (ADĐL I: 226). Akıl. Azb.. miyi (ME 236). Doğu Tü. Bilgisi. bayni (KTS: 29). 5. dimÀā (CH I: 153). imük.) (DS III: 1223). Düşünce.. Modern Tü. yeni doğan çocukların başındaki bıngıldak. nime. yy. Hakas mi:. alın’ (-Brd. Akıl. beyni’ (TTS I 528). Gag. hançere. beyni (EM: 115). akıl’(TDS: 85).) (DS VII: 2536). Batı Tü. beyni ‘1.: xv. xv. meŋ ‘beyin. mıyı ‘beyin’ (Çilehane *Reşadiye -To. Başhöyük *Kadınhanı -Kn.. emik ‘insan beyni. zeki’ (KB 57) ukuş ornı üstün meŋede turur ‘akılı yeri üstte. (KTS: 62). mey. boğaz. yy. Harezm ç. dimÀā (MŞ: 21).) (DS V: 1735). xiii-xiv. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse. beyin ile ilgili’ (GS 202). -Mn. imirtlek. 3. duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ. Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü. beyindedir’ (KB I836). 4. yy. beyni. Kuzey-batı (Kıpçak): Kırg me: . iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan. meyin. mey(i)n (KE II: 439). -Dz. meŋesi tolu ‘beyni dolu. usa vurma.. eğitimi. (st. inük ‘beyin’ (-Uş.) (DS IX: 3194). yy. mine (Tenişev 1997: 195) 35 . Merkezi sinir sisteminin en mühim uzvu 2. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay me:. düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse’ (TS 281). dimağ’ (KTS: 180). -Mğ. miya. yy. (NF III: 109). vime. beynisi ‘beyin. -Đz. dimağ ‘beyin’ (ATS: 286). meŋ (CC I). Mecazi anlamlar da beyin fonksiyonu ile ilgili: 2.. Muhakeme. Çuvaş: mime. meyin/meyn ‘beyin’ (Sngl 319r29).) beyin ‘1. şuur. Yakut meyii.. -Ay. Trkm.

EUyg. bu sözcüğün orijinal şeklinin beŋi olduğunu düşünmektedir (EDT 348). Harezm. Kır. sevinç’ – (ETü. TT I. Buryat magnai. Tat.Yak. Kumuk. Karakalpak. anlamlarına geldiğini belirtmiştir (Tenişev 1997: 195). haz. Özb..1. Türk ve diğer Altay dillerindeki “gönül” ve “göğüs” kavramlarını karşılayan terimler ile de bağlantısının kurulabileceğini belirtmiştir: Kore maım ‘ruh. bu sözün. Çuv. Yak.. Proto-Altay dilinde bu terimin birincil anlamının ‘duygu ve akıl barındıran organ’ olduğunun görüldüğünü ve buna bağlı olarak ayrı ayrı dillerde. öndeki’. TT III: meŋike ilişmişke ‘geçen hazlara’. KB: meŋilik turur kör meŋi yok çığay ‘ve sevinci olmayan fakir sevinecek’). Nogay. Japon mune ‘göğüs. Altay dil grubunda *beyŋ kavramına paralel olarak şu şekillere rastlanmaktadır: *maŋ-lai ‘alın.). TTü. bu soyut organın somutlaştırmasının o dili konuşan toplumun dünya bakışına göre gerçekleştirildiğini belirtmiştir (1997: 195-196). duygu’. ‘zevk. U II: meŋi teginmek emgek teginmek ‘sevinç ve üzüntü yaşamak’. aklın bulunduğu yer’ (KB meŋisi tolu ‘akıllı’. başın tepesi’ Kumuk. keyif. beyinde’. Clauson. TT IV. Tuv.. Eski Uygur Türkçesinden günümüze kadar ‘beyin’ anlamının yanı sıra ‘akıl.. his. ok ucu’. Karaim. TT II 8: etöz meŋisi ‘bedensel zevk’. kalpte olduğu inanışı hakimken Türk-Moğol dünyasında erken çağlarda duygunun beyinde yer aldığına inanıldığını tahmin etmek mümkündür. Bu durumda Avrupa’da Rönesans çağına kadar aklın. Azb. lider’. Başkurt. manlai ‘alın. Krh-Uyg.. öncü. istek’... ukuş orni üstün meŋädä turur . his. Malkar. bu tespitlere dayanarak. Orta-Kore manam. *beyŋ Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev.. ‘tepe. vişaylığ meŋiler ‘duygusal hazlar’ U III. yüz... aynı zamanda *beyn şeklinin Moğol. Tenişev.DTS 341 – ‘aklın mekânı yukarda. 36 . Baş . Kalmık maŋnä ‘alın. Trkm. Uyg. Tenişev. Kaz. gönül.

Bu durumda sözün bir 37 . MŞ 21 gögüsi ùaracuú ve boynı uzun ve boynı ince ve boāazında şiş ve maèdesi øaèìf ya gözi ya dimÀāı øaèìf À DTS 341 uquş orni üstün meŋädä turur TT III meŋike ilişmişke U II meŋi teginmek emgek teginmek TTS I 528 Yarın kıyamet güneşi ıssısında başlarda beyni çokraduğu vaktın seni Arş gölgesinde gölgelendürem TTS I 528 Sünükleri kaç pâre ise beynisin resmince ol baş sünüğü deliklerini … TTS I 529 Dostlar muradınca beynisin çıkar TTS I 529 Vezire şah eydür ki ey beynisüz Ne düzen ola ki deyem anı düz. TDS 85 Ol gızgalañ arasında beynisine giren dürli oyları durlap geçirip bilmedi. Anlam Olayları Bakımından *beyŋ Sözün temel anlamı ‘organ adı olarak beyin’dir. P. sağlam bir dolaşma duyardım. danışığını bilmir TDS 85 özi yaş. Ancak fonksiyonlarına işaret eden göndermeler yan anlam olmaktadır. Pavlov subut etdi. beni çürümüş bir organ gibi bütün geçmişimle fırlatmış. diyip. *beyŋ. kanımda. zeki’ KB 57 ukuş ornı üstün meŋede turur ‘akıl yeri üstte. HEA-7 Bütün bu büyüklerin patırtılı kavgaları o küçük duygulu beyninde. beynimde hareketli. meleklerden sonra şimdiye kadar âdeta tapınırcasına hürmet ettiği. HEA-7 Rauf'la ikimiz de bu sesi işitir işitmez kan beynimize toplanmıştı. *beyŋ Kullanım Alanı KB I 836 meŋesi tolu ‘beyni dolu. sütoğlunun dostu bir Vehbi Dede vardı. HEA-7 Kendimi insanların tahlil edilecek gizli bir acısı karşısında bulursam daima böyle. beynisi boş TDS 85 Kelle beynisi akıl organıdır. ‘akıl’ kavramı ile de ilişkili olmaktadır (Tenişev 1997: 195). beyik Rus alımı Đ. HEA-3 Bende beynim ve varlığımla ilgili olmayan yeni bir duygu türemiş. kim bilir. nasıl bir biçim almıştı acaba? HEA-9 Beklediği ve asıl korktuğu darbe nihayet beynine inmişti. boş beyni. beyindedir’. TS 255 Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir (H. Dolayısıyla fonksiyonlarına ilişkin yapılan göndermeler yerine göre metaforik veya metonimik olarak değerlendirilir. 3. Taner) ADĐL I: 226 onun beyni yoòdur. HEA-5 Đşte onun için yolları üstünde beynimin parçalanacağını bilsem gözlerimde bir korku gölgesi göstermezdim. TNAS 12 Aç garın. HEA-9 Đncir çekirdeği kadar dar beyninde karmakarışık duran peygamber. HEA-2 Đki doktor çok uzun ve fennî bir münakaşadan sonra beyninden kurşun çıkarılırken ölen Peyami’nin Ateşten Gömleğine çetin ve lâtince bir isim koydular.2.

doğrudan onun yerine kullanıldığı için metafor meydana gelmektedir. duygu’ anlamında ise bir iç organın adı soyut bir algı karşılığında. metafor yoluyla akıl anlamında da kullanılmaktadır. akıl ise beyinde yer almaktadır (Tenişev 1997: 196). haz. başkan. Türkmen Türkçesinde de ‘alın’ (TDS 428) anlamında kullanılmaktadır. Clauson’un etimolojik sözlüğünde *bĆñi ‘beyin’ ve beŋi: ‘sevinç’ (EDT 348b) olmak üzere iki bağımsız söz ve kavram olduğuna işaret etmektedir. ‘baş’ ve ‘başın üst kısmı’ anlamında alan : mekân ilgisinin görüldüğü bir metonim ortaya çıkmıştır. Eski Uygur döneminden beri tarihsel metinlerde karşımıza çıkmaktadır (Tenişev 1997: 195): • akıl. Moğolcada *maŋ-lai sözü ‘alın. Mañlay sözü. Eski Türk ve Moğol dünya görüşü için. “Beyin” kavramı. duygu TT III meŋike ilişmişke ‘geçen zevklerden’ U II meŋi teginmek emgek teginmek ‘mutluluk ve üzüntüyü yaşamak’ Bu anlamlar arasında ‘akıl.çok anlamlılık kazanırken tarihsel açıdan bir anlam genişlemesine de uğradığını söylemek mümkündür. Sema Barutçu Özönder. eski dönemlerde aklın yanı sıra duyguların de beyinde meydana geldiklerini var sayabiliriz. BEYĐN kavramı. haz. ‘Zevk. 38 . aklın bulunduğu yer KB meŋisi dolu ‘akıllı’ DTS 341 uquş orni üstün meŋädä turur • zevk. Daha sonra Moğollar ve Türkler bölgede daha yaygın olan bakışı kabul etmiştir: duygular kalpte. ok ucu. baş’ anlamlarında kullanılmaktadır. aklın bulunduğu yer’ anlamı göz önüne alındığında. ön.

beyin orağı ‘Beynin iki lobu arasındaki zar’ (TS: 282). nesne – parça ilgisi kapsamında *boδ ve *balç sözlerinin meronimidir. *sıynak. beyin zarı ‘Beyni üst üste saran zar. cerebellum. başın ve kafatasının (Trkm. *balç sözünün alan : mekân ilgisi içerisinde meronimidir: NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *boδ : *balç : *beyŋ *balç: *beyŋ *beyŋ sözü. kafa içinin dört boşluğundan her biri’ (TS: 281). beyincik Lat. beyin omurilik sıvısı ‘Örümceksi zarla ince zar arasındaki boşlukta bulunan beyinle omuriliği çepeçevre saran sıvı’ (TS: 281). metinlerimizde BEDEN kavramı için kullanılan *boδ. Metinlerimizdeki anlamları ile *beyŋ sözü. beyin zarları ‘Beyni üst üste saran üç zar’ (TS: 282).T.4. dimağçe’ (TS: 281). *boδ : *balç : *beyŋ şeklinde bir nesne : parça ilgisi aynı zamanda geçişliliği de göstermektedir. 39 . Meronim Olarak *beyŋ Anatomik olarak beyin. beyin üçgeni ‘Beynin alt tarafındaki üç kıvrımlı yuvarlak çıkıntı’ (TS: 282). “Beyin” kavramının Türkiye Türkçesinde modern çağda tıp alanında kullanılan ancak korpus kapsamındaki metinlerimizde rastlanmayan şu meronimileri vardır: beyin karıncıkları ‘Đçinde beyin-omurilik sıvısı bulunan. ‘Kafatasının art bölümünde ve beynin altında. Đng. hareket dengesi merkezi olan organ. kelleçanak) meronimidir. korteks’ (TS: 282). *gebde terimleri içerisinde ancak *boδ sözü ile ilişkilidir. cerebellum. *sıyn.

xv. tük ‘saç. Kuzeydoğu (Sibirya): Altay kıl. kıl kuyruk ‘kuyruğu kıl olan’ (KĐ 74). Yakut kıl. kıl ‘saz teli’ (TTS IV: 2478). tüy.Tü. kıl ‘1. -.ç. 198v. Çuvaş: heleh (Tenişev 1997: 196) 40 . Krh. tü. yy. kıl’ (EUTS: 256). úıl (EUTS: 174).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Bazı hayvanların derisinde.: xi. capillus. ix. Proto-Oguz *kıl.1. yy. KökTü.2.3.3. 5. Gag. Güney-Doğu: *kil. ‘kıl’ Lat. Keçi tüyü. kıl (Sngl. Tuva kıl. kalın tüy’ (ADĐL I: 511). úıl (DK II: 179). insan vücudunun belli yerlerinde çıkan. deri (KTS: 59). xiv. xiii. üst deri ürünü olan ipliksi uzantı.1. Bud. Azb. Doğu Tü. yy. yy. Kuzey-batı (Kıpçak): Kırg kıl. Đng. *kılk (Tenişev 1997: 196). -.: xv. Proto-Ogur *kılk. viii. yy. yy. *kılk Proto-Tü. Trkm. kılça egsümez tegşilmez ‘kıl [kalınlığı] kadar bile değişmez’ (TT VI 205-6). saç. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde SAÇ ‘saç’ Lat. hair. āıl ‘tüy’ (ATS: 510). 11). MKıp. – xix. 2.1. yy. Batı Tü. kıl ‘kıl. EKıp. Đslami ç. saç’ (GS 307). Ancak bu kelime insandan daha çok hayvan ve bitki için kullanılmaktadır: 2. Hakas hıl. pilus. kıl (CH I: 159). çok ince uzantı’ (TS: 1288). Đng. Bitkilerde görülen. genellikle silindirimsi. kıl kudruğ ‘kuyruğu kıl olan’ (DLT I 337). gıl (RLT: 66). hair. içi boş. Modern Tü. gıl ‘adamı ve memeli hayvanların bedenlerinden olan incecik tüy’ (TDS 224). gıl ‘bazı hayvanların ve insanların bedeninde çıkan sert.

‘kıl’. *kil-ga-sun. karınca üşüşmüş mermer gibi bacağını. Orta-Moğ. sakaldaki kıl. (gıl gädär ‘çok az’). ‘At kılı’ anlamı öncellikle orta çağ Moğol kültür etkisi altında bulunan bölgelerde rastlanmaktadır (Tenişev 1997: 197). Buryat hilgaahan. kıldan ince’). pantolonunu sıyırıp gösterecekti. ‘kıl. (KB ‘yok. ‘at kılı. . Harezm. bitki ve nesneler için kullanılmıştır. *kılk için asıl olan anlam ‘tek bir kıl’dır ve benzetme yoluyla incelik sıfatı içeren sözler için bir metonim olur. Krh-Uyg. ‘at kuyruğu’. Kalmık gilğasn. Tarihî Türk lehçelerinde şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır (Tenişev 1997: 197): 1) Kuyruktaki kıllar. 41 . Orta-Uyg. Trkm. Gag. Gag. hiç istifini bozmadı. TTü.en. Orta-Kıp. bir karaltının arasından donuk beyaz derisi bakan. *kılk Kullanım Alanı Tarihî Türk lehçelerinde de *kılk insanlardan daha çok hayvan. Trkm. Azb. Kıp. *kılk Etimolojik Değerlendirmesi Moğ. 3) Vücuttaki kıllar: TTü. Azb. çalgı teli’. ProtoAltay öncesi *k’il. Trkm.. genişlik ölçüsü olarak ‘kıl’. Yukarıda verilen anlamlara göre. 2. TTü. TTS IV 2479 Çok kişi üzdü kupuzunun kılın Söylemedi kimse Gülşehri dilin TS 1288 Sana kız mı verirler / Kıl şalvar giymeyincek TS 1288 Hikmet Bey yaman adam. kilhasun. Tat. kılları birbirine karışmış. kılı kıpırdamadı TS 1288 Senin gibi kılı kırk yaran bir kıza name beğendirme başarısından dolayı sevgiliniz beyefendiyi kutlarım SFA-2 Kalın adaleli. sert kıllar’. dikkat ettim.1. Çağ. ‘hayvan kılları’ 2) Herhangi bir çeşit kıl (insan dâhil olmak üzere): Krh-Uyg.

vücudu cılızdır. kor gibi yakıcı.SFA-2 Bir göl kenarı görüyor rüyasında. sessiz akşamlar. kıllı ve korkunç iki el. Boyu kısa. At gılı. Anlam Olayları Bakımından *kılk *kılk sözünün anlam çerçevesinden hem insan hem de hayvan için kullanıldığını anlıyoruz. Burun uzun ve tilki vari. ADĐL 511 Geçi gılı. 3. fakat korkutamazsınız. SFA-2 Şöyle kıl kırpıncaya bir beyazlık. kavurucu bir mavilik. *kılk ve *tü:k sözleri *saç ve *ka:ş sözlerinin meronimleridir. HEA-3 Kıllı. derinin üzerinde birçok yerde rastlanmaktadır. Onuñ kakasınıñ çişen. Ancak bu kelime insandan daha çok hayvan ve bitki için kullanılmaktadır (TS: 1288). pakgaran yüzünde dürterişip galan gılları mäzleşik gözleriñ öñünde oynadı. Tarama Sözlüğünde kıl sözünün ‘saz teli’ (TTS IV: 2478) anlamı da vardır. bir morluk görür gibi oldum.. Onların maddî vasıtalarla fethedilmez bir müdafaa sistemleri vardır. burgu gibi keskin iki ufak göz. HEA-2 Açık. Duruma göre birkaç açıdan 42 . kıllı adamlar. DLT’te sırt sözünün de ‘kıl. TNAS 69 Başı bir gıllı yüz. onları öldürürsünüz. üşütücü. Nasırlı işçi elleri titreyerek omzundaki göğsündeki yaralarını gösterdi.. geniş. kalın kıl’ (DLT I: 342) anlamında kullanılması. içeriye çökmüş. 4. TDS 224 Artığıñ murtı tovlama gelipdir. HEA-9 Şakaktan şakağa giden çatık siyah bir kıl yolu. sıcak gözler. Garatoyug tutmag üçün at gılından cälä hörüp bağda. sallana sallana yürüyüşü ona hususî bir heybet verir. bu iki sözün yer yer yakın anlamlı olarak kullanıldığını göstermektedir. Fakat beyaz sarığın kallâviliği.. Burada saz telinin yapıldığı madde ilgisi içinde metonimi ortaya çıkmaktadır. HEA-9 Kısa parmaklı. geniş yenli lâtanın içinde ağır ağır. kıllı esmer göğsü kan içinde bir hamal onun yanına düşmüştü. iki sözün anlam çerçevelerindeki kesişmeler. yalañaç eñeğine bolsa iymeşik gara gıllar örüpdir. kalın siyah kaşları altında içinden ağlayan yeşil gözleri vardı. kömür gibi siyah. HEA-4 Kaleye sığınmak suretiyle alan insanlar darağacına bile kılları kıpırdamadan çıkarlar. ağaclar altında çoh häzäl olan yerdä gururdug. bazı evler. Meronim Olarak *kılk Anatomik açıdan *kılk. ıslanan gövresi. HEA-9 Kirpi kılları gibi ayakta duran iki kalın kaş. Bu söz ‘saç’ anlamında kullanıldığında ise bütün yerine parça kullanımı gerçekleştiğinden ayrıca snekdoka ortaya çıkmaktadır. Kara sakal hayli kırlaşmış. Sonra içli içli yüzümüze baktı.

*tü:k BÜTÜN : KESĐT *saç : *kılk. yy. yy. Proto-Ogur *saç. *saç (Tenişev 1997: 196). *kılk ve *tü:k sözleri *ka:ş sözü ile bir grup : öğe ilişkisi sergilemektedir. saç (NF III: 355). kıl kudruğ ‘kuyruğu kıl olan’ (DLT I 337) gibi kullanımlarda da nesne : madde ilişkisi içinde bir meronim ortaya çıkar.: xv. Batı Tü. *saç Proto-Tü. kıl kuyruk ‘kuyruğu kıl olan’ (KĐ 74).: xi. saç (BK 12). viii. EKıp.meronimik ilişki görülür. KökTü. xiii. Öncelikle *kılk ve *tü:k sözleri *saç ve *ka:ş sözlerinin nesne : parça ilişkisi içerisinde meronimi olabilirler. Bud. Proto-Oguz *saç. Krh.15) . yy.1. Diğer yandan *kılk. 18). MKıp. xiv. ürüŋ boldı erse kara saç sakal ‘kara saç sakal beyaz olduğunda’ (KB. Doğu Tü. saç (MŞ: 30). saç (EM: 173). NESNE : PARÇA *saç : *kılk.3. Harezm ç. yy. 229v. ãaç (saç) (DK II: 254).Tü. Đslami ç. Ama aynı zamanda *kılk ve *tü:k bütünden ayrılabilmektedir de. *tü:k *ka:ş : *kılk. ãaç (KTS: 221).b]ıcdı ‘bunca halk saçlarını. yy. saç (TTS V 3214-3215). Bu açıdan da bütün : kesit ilişkisi görülür. sac. saç ‘saç’ (DLT I: 321). *tü:k GRUP : ÖĞE *saç : *kılk *ka:ş : *kılk. saç (U II 25. *saç ve *ka:ş sözleri ile bir grup öğe ilişkisi sergiler.2. saç (KE II: 529). *tü:k *ka:ş : *kılk. 1103:XIII). kulaklarını [ve yanaklarını?] bıçakla yaraladı’ (THO 194). 2. Modern Tü. xiv. – xix. sa:ç (KĐ 56). xiv. yy.ç. sac (Sngl. çaç ‘saç’ 43 . *tü:k EKpç. xv. yy. bunça budun saçın kulkakın […. saç ‘baş derisini kaplayan kıllar’ (TS 1878). yy.: Güney-Batı (Oğuz): TTü.

Altay dillerinde tespit edilen paralel sözcükler: Moğ. Başk. 3) ‘Saç örgüsü’ Azb. Gag. saç ‘insanın başında biten tüyler’ (ADĐL IV: 37). saç. 2) ‘Kürk’ (şaşıy) ‘kürkü tüylü olan (tilki)’ Karaim. çaç. soç. Tuva ça:ş. *saç Etimolojik Değerlendirmesi Asıl anlam ‘baştaki saç. şaş. tek bir kıl değil. çaç.(Başhöyük *Kadınhanı -Kn. saç ‘insanın kafasında biten tüy’ (TDS: 587). kulaklarını [ve yanaklarını?] bıçakla yaraladı’. Trkm. Hakas sas. Hal. çaç. sarı. Trkm. *kılk terimine karşın *saç. Kaz. hayvanın postu’ (GS: 404). genç saçlar. 2. noksansız. Kumuk çaç. saç şekli’. ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa. Özb. Yakut as.b]ıcdı ‘bunca halk saçlarını. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. iki kadın. sançig ‘şakaklardaki saçlar’. Güney-Doğu: YUyg. Kalmık sanjig ‘alnın üzerindeki kısa saçlar’. Orta-Moğ.) (DS III: 1031). Kırg çaç. Tat. Azb. Tarihsel Türk lehçelerinde şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır (Tenişev 1997: 197): 1) ‘Đnsan başındaki saç. Tuv. Karaçay-Malkar çaç. saç ‘saç. kak. *saç Kullanım Alanı THO 194 bunça budun saçın kulkakın […. avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi 44 . Eski Türkçeden başlayarak tüm Türk lehçelerinde rastlanmaktadır. TS 1878 Eğer bu patırtıdan. Çuvaş: süs (Tenişev 1997: 197) 1. saç şekli’.. EM 173 yÀsemìn yaāına úatalar daòı ãaça saúala dürteler dökülmekden saúlaya MŞ 30 saça ve saúala dürtseler uzadur óayøı sürer TTS V 3215 Ey dili bülbül yüzü gül hulkı hoş Saçlu yıldız doğsa hükmün dinle uş TTS V 3215 Görüp eyleme saçlı yıldız hayâl Eder Zühre raks elde bir destimâl TS 1878 Muntazam taranmış. saç (RLT: 66). sanjig ‘kıvırcık saçlar’.. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay çaç. saç ‘saç’ (ATS: 1004). säs. tüm saçlar anlamına gelmektedir.

bir insanlık mimarisi kurardı. HEA-6 Kır saçları darmadağın. SFA-2 Birinin kırçıl saçları gözüküyor. özel bir iltifat olarak. klasik kitaplarda tanımıştım. HEA-8 Belki zaman. HEA-1 Sarı saçları kısa kesilmiş. ne kadar zayıf. beyaz saçlı. hep içi rahatsız insanların tuhaf ateşi var. bir çocuk gibi pembe ve tazedir. HEA-3 Yoksa gerçekte saçları sonbahar güneşinde pırıldayan altın ekinler gibidir. içeri girdi. UK 30 artık saçlar da varıncak alaycılarda taranma-düzünmä her sensele adeetiycä UK 39 başı baş kabak. fakat herifin gözleri onu durdurdu.. uzun saçlarını. ağzı şefkatli. HEA-1 Saçlı sakallı. kelli felli efendiler arasından geçen kadınlar da hiç birbirine benzemez. HEA-8 Siyah. mutlak gözleri dinlendirecek biçimde koyuca bir küme teşkil etsin. dümdüz arkaya taranmış. oraya bir güzellik. Kulaklarında tek siyah inciden küpeler var. azıcık alaycı ve çok ince. HEA-7 Saçları. esmer. HEA-8 Şakaklarını gererek örülen sıkı. HEA-5 Bak ellerim. gür saçları kalın bir örgü ile ensesinde toplanmış. burun muntazam. gözlerinde kendi kendini yiyen. gövdesi heybetli denilecek kadar iri bir ihtiyar. HEA-3 Alnına düşen kar gibi beyaz saçların altında ince kaşları.. HEA-6 Yanaklarımı saçlarımı oranın tatlı havası okşuyor. duruşu sade olsun. simsiyah saçları ne keskin hatlarla o alnı keser. HEA-6 Beyaz saçları uzun. HEA-5 Saçının her telinin teması ile kendimden geçtiğim bu güzel başa bir şey vurarak onu ebedî bir budala halinde bırakmak arzusu ile kuduruyorum. çok beyaz. ötekinin çıplak. Şeria'nın yeşil sularını içerken meleşen koyunların çıngırakları beni çağırıyor. HEA-8 Senin de benim gibi bu kabarık saçları sevmediğine sevîndim. geniş alnının üstüne haşarı bir çocuğunki gibi dökülmüştü. uzun saçlar gözükmüyordu. ince vücudun üstündeki ufak. biräz bozlu. HEA-9 Eğer. SFA-2 Yağlı saçları. Teni. narin tüysüz baldırlarından tahmin ettiği kapkara. gözleri güleç. gözleri sarı elâ. alnı geniş.. ağız. uzun yüzündeki düzgün hatları koyu gölgelerle canlandırıyor. bu göz aldatan tabloyu tamamlıyordu. tepesi sivri siyah kalpağının yanlarından boynuna düşüyor. saçlarının iki yanında iki altın renkli gül. HEA-9 Kır saçlı. beki beyaz saçlar. ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa. HEA-8 Orta yerden ayrılan siyah saçlar bu uzun. bütün davranışı. uzun saçları. yaşına göre. PSE 160 Amma sizin başınızdan hiçbir saç kaybolmaycak. bak saçlarım nasıl sarı. alelâde boyu posundan umulmayan bir ustalıkla çalışıyordu. kimi hep frenkçe konuşur. baş başa dövüşeceklerdi. biçer.. çekmiştim. avluda saç saça. elleri yumuşak olsun. teni bembeyaz fakat sıhhatli. bu patırtıdan. PSE 162 Amma bu ayaklarımı gözyaşlarınlan isladı hem başının saçlarınlan sildi. yaşayan gözleri.. iki kadın. genç yüzlü bir kadın teklifsizce kapıyı itti. çok fedakâr dudaklarıyle onu ünlü resimlerde.SFA-1 Saçı dökülmüş kafasından. bir gün bana bu deliliği unutturacak. yanak kemikleri çıkıktır. bir gün. HEA-4 Tarık hemen bu saçları çekmek istedi. yeşil bir baş kabı 45 . SFA-2 Saçları arkadan sımsıkı bağlanmış şimdi alnı da gözükmiyen bir genç kadın yemek bittikten sonra sessizce bir kaç defa girip çıkarak her şeyi topladı. esmer başı. SFA-2 Siyah. HEA-6 Pembe yüzlü. HEA-9 Kiminin saçı uzun.

hamısından artıg gözÊl balca ağzı. Bu sözün hayvan için kullanımı metaforik olmaktadır. beyaz tenni. blezik UK 149 o öper onu saçları. TNAS 120 Dost öyünde dırnak alma. Fakat aynı zamanda ayrılabilen unsurlarıdır da. *tü:k kavramları. eşglÊ dolu uzun kirpikli gözlÊri. TNAS 68 Baş görki saç. depe saçın dim-dik. 5. bu iki kavramın saç kavramının bütün : kesit ilişkisindeki meronimleri 46 . bıyıklar üstünden kartal gözler bakerlar UK 179 sendeki gözler bende de olsa! Kaşlar. yakardı kara saçlarınnan UK 144 kula saçlı. agız görki diş. TNAS 113 Diliŋ hapa bolsa. yüzük. ilişer dudaklarınnan yanaana UK 154 Aynä da başladı yerleştirmää saçlarını. *saç kavramının oluşturucu parçalarıdır. düzünmää UK 169 uzun saçları omuzlarında. parmaklarnı donaderlar. TNAS 295 Saç agarmak ata mirası. gözlerni-kaşlarnı güzerlär. 3. genel olarak insanın başındaki saç için kullanılmakla beraber (Caluson: 794). küpe. gözleri gülümsek ADĐL II: 127 gara saçları. Anlam Olayları Bakımından *saç Eski Türkçeden günümüze bütün Oğuz grubu Türk lehçelerinde saç sözü ‘baş derisini kaplayan kıllar’ anlamında kullanılmıştır. gırmızı dodagları mÊnim hoşuma geldi TDS 587 Ayal doganı duyphalınıŋ üstünd oturıp. *balç sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir.saç. Bu sebeple nesne : parça ilişkisi içinde meronimleridir. saçlarnı daaderlar-tareerlar arkalarna. *kılk. TNAS 295 Saçı uzınıŋ aklı gısga. TNAS 295 Saçı uzınıŋ yüregi yuka. gözleri mavi UK 144 yaaleerlar güüdesini kokulu yaalarlan. sakgal agarmak ayal belası. Karaim Türkçesinde tilki kürkü için de kullanıldığı görülür. ÊrÊbi burnu. yanak omuzları kızıl.bende olsalar! Sendeki yanaklar! UK 200 saçları taranmış arkalarna UK 205 uzun saçlı oolunnan UK 233 başında saçlar kısa. bıyıklar uzun. Ancak Eski Türkçeden günümüze taranan metinlerden de anlaşıldığı üzere insan için kullanımı temel anlam hükmündedir. saçını darayar TDS 587 Gızıŋ örme gara saçları Begenci gozgalaŋa saldı TNAS 25 Ak saç adamı garrıtmaz. Meronim Olarak *saç Anatomik açısından *saç. saçlar . Bu sebeple. duşman öyünde . Tüm çağdaş Türk lehçelerinde mevcuttur. kıvırcık kalpaklar başlarında.UK 81 angısı çıkardı mavi gözlerinnän.

tüy.olduğunu da söylemek mümkündür. Proto-Ogur *tü:k. 207-3. yy.3. Azb. yy.1. 3-4). Suv 348. *saç kavramı ile bir grup : öğe ilişkisi de sergiler. Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince. tü. yumuşak ve sık uzantılar 2. 207-5. Kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı 3. xiv. tük ‘vücuttaki saçlar’ (Sngl 183 r4). Baş kavramının bir sathını oluşturması sebebiyle de baş kavramı ile alan : mekân ilişkisi açısından da *balç sözünün meronimi olduğu görülür: NESNE : PARÇA BÜTÜN : KESĐT GRUP : ÖĞE NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *balç : *saç : *kılk. *tü:k *saç : *kılk. tüg. yy.3. kıl. Đslami ç. yün. tü: ‘bedendeki tüyler’ (U II 17-18. TT VII 23. tüy. TT X 436-7. Bud. KökTü. tük ‘vücuttaki tüyler’ (U III 38. *tü:k *saç : *kılk.Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. xiii. Harezm ç. *tü:k Proto-Tü. yumuşak ve sık uzantılar’ (TS 2269). tü ‘vücuttaki saç. KB). tüs (KE II: 662). Gag. tüy. Batı Tü. yy. tüg (NF III: 440). Modern Tü. Đnsan ve hayvan 47 . hayvanın postu’ (GS: 481). tüy. TT V 12. tüy ‘1. tü ‘tüy. tü ‘tüy’ (IB 3). yün’ (TTS V: 3865). Proto-Oguz *tü:k.2. tüy rengi’ (DLT I 406-22. ix. tük ‘1. 117. kısa.ç. Diğer yandan *kılk ve *tü:k sözleri. Saçın ana maddesinin “kıl” olduğu düşünüldüğünde bir nesne : madde ilişkisinden de söz etmek mümkündür. Doğu Tü. taç tanesi. kısa. yy. Đnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince. Krh. DLT III 2071. *tü:k *saç : *kılk *balç : *saç 2. tüg ‘vücuttaki tüyler’ (Sngl 188 r15).: xv. tüü ‘kuş tüyü.: xi. 33-4). *tü:k (Tenişev 1997: 197). – xix.

Başk. insan vücudundaki saç’ (Tenişev 1997: 197-198) 1. Kaz. Çağatay ve Harezm Türkçelerinde de ‘vücuttaki saç. yay’ (ADĐL IV: 216). Trkm. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. tüy rengi’ anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. t’uk ‘yün. vücuttaki saç. Tuva dük ‘baştaki. tök ‘vücuttaki tüy. *tü:k Etimolojik Değerlendirmesi Räsänen ve Clauson. tüy’. tik ‘kuş tüyü’. Kuşların tüyleri 4. Çuvaş: tek ‘kuş tüyü. kuş tüyü’. buna karşın -y ve -k son seslerinin modern Türk lehçelerinde var olduğunu göstermektedir (1997: 198). tüy. Tenişev. kuş tüyü’. kürk’ anlamında kullanılmaktadır (Tenişev 1997: 198). Karahanlı. kürk’. bitki tüyü’. saçtaki tüy. tük ‘vücuttaki tüy’. Tat. buğday kepeği’. Kırg tük ‘insan vücudundaki saç. hayvan vücudundaki kısa tüy’. Güney-Doğu: YUyg. tüy. yün. tük ‘vücuttaki saç. hayvan yünü. tüy’. 48 . Buna yakın olan bir başka terim *yün ise sadece hayvan için geçerlidir. Moğoğolcada *tuykikta ‘deri. Hayvan yünü. Adamların ve kebir havanın bedeninde çıkan kıl 2. kuşların küçük tüyleri’. tüy’. tüy ‘1. yün. kuşların küçük tüyleri’. Yakut tü: ‘kuş tüyü. Özb. bedendeki. Eski Uygur Türkçesinde ‘tüy. Hakas tük ‘saç. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay tük ‘vücuttaki saç. insandaki saç ve tüy. tük ‘saçtaki kıllar. Tofa dük. Kumuk tük ‘hayvandaki yün. Herhangi bir mekânizmada veya cihazda ince sap. Saç’ (TDS: 663). yüzdeki. kuş tüyü’. Harezm Türkçesinde tüy sözünün ‘kürk’ anlamında kullanımına da rastlanmaktadır. yün’.derisinin üstünde çıkan kıllar 2. son hecedeki -y ve -k seslerin ek olduğuna inanmaktadırlar. Karakalpak tük ‘saç. kılı 3. vücuttaki tüyler’. hayvan tüyü’. Bazı meyvelerin veya yaprakların üzerinde veya altında olan kıllar 5. kuş tüyü’. tuk ‘vücuttaki saçlar. yün. yün. KaraçayMalkar tük ‘saç. tök ‘yün. Nogay tük ‘vücuttaki tüy.

*tü:k sözünün Halaç Türkçesinde tük şeklinde tespit etmiştir. uzun burunun yukarısı muntazam. TDS 663 Kel ağa. TDS 663 Onuñ tüyi eymenmän. gözünü öpmüştüm. ekmek. tüylü kollarını. heybeti veriyordu. HEA-9 Karsısındaki sedirlerde nişanları ve elmaslar ile. Gözler gök elâ. şeftali.ït»sïn sılc»sın tçp…α»sïn] Y ε ADĐL IV 216 Gurt tükünü däyişär.. biraz resmi. bazen de mülâyim. ellerinde kocaman tüy yelpazeler ile vükelâ karıları. ağzının. kirli dirseğini. Bu yüz bazen çok haşin. tüğlü hınzir tüğü gibi TS 2269 Đnce güzel kaşlarının ortasında iki tüyü her zamanki gibi tersine dönmüş. HEA-4 Mürsel'in yüzünde tüyleri ürpertecek sırtlanvari bir sırıtma. ADĐL IV 217 Tük gädär gorhmamak. uzun bacakları ve kırmızı gagalariyle göllerin üstünde uçuşan kuş sürüleri görüyorlardı. HEA-4 Tüy gibi hafif. HEA-9 Kalın tüylü kaşlarının arasındaki derin çizgi yaştan ziyade sahibinin şiddetini ifade ediyordu. tü:’nün küçültmesidir ve yalnızca vücuttaki tüyler için kullanılır (Doerfer 1970: 25). gaşları vä kirpikläri hına rängindä idi. biraz sinirli dizilmişlerdi. Doerfer’e göre tük sözü. garip. SFA-1 Fukara görmez mi tüyleri diken diken olurdu. başıña tüy çıkarmıka?! TDS 663 Soñkı yılıñ içinde onuñ kellesinde gara tüy azaldı. hasiyyätini däyişmäz. üst dudağının tüylerini muhayyel bir cımbızla yoluyordu. SFA-1 Daha dün dudaklarını. ADĐL IV 216 Üzündäki seyräk tüklär biz biz durmuşdu. dilile üst dudağını şişirmiş. 2. memeni.Doerfer. mertlik bilen beren coğabına geñ galıp tisgindi. kısılan dişleri arasından en galiz küfürler boşanıyor. HEA-9 Tezgâhın üstündeki teneke kutuyu ayna gibi karsısına almış.. GTA 236 [bı»Rı tY. 49 . ADĐL IV 217 Đndi dä bu hadisä yadıma düşändä tüklärim biz-biz durur. ADĐL IV 216 Keçi tükündän tohunmuş örkän ADĐL IV 216 [Martı guşları] öz tüklärini tumarlayırdılar. *tü:k Kullanım Alanı TTS V 3866 Pes eyerin ve örtüsün aldılar değme tüsünden ter damar idi TTS V 3866 Dua eyle bizim Tanrı’na nedür rengi. birdenbire Hanife'yi kayığın içine atıverdi. kavun kokan avucunu. TDS 663 Onuñ tüyi ösgün gara telpeği elmıdama başındadı. ADĐL IV 216 Gulunun başının tükläri. ve dürüst. HEA-3 Omzundan boz tüyleri üzerine akan kanlar. başlarının üstünde altın ve siyah renkli tüyleri. fakat aşağı doğru ' çarpılarak yüzüne bir kartal. tüsü TTS V 3867 Derisi. diyerek.ılε»Rï »Ôenε dα. kaşar peyniri. soluk lekelerle sarı ayın sarı ışığında dalgalanıyordu. HEA-4 Bazen yine vâdilere iniyor. dost hattâ rakik bile görünürdü.

*balç. *yü:z ve *ka:ş sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren bir meronimidir. *teri. Meronim Olarak *tü:k Anatomik açısından *tü:k sözü. Anlam Olayları Bakımından *tü:k *tü:k sözünün temel anlamı ‘vücuttaki kıl. Bu iki sözün yakın anlamlı duruma gelmiş olmasına rağmen *kılk sözünün insandan çok hayvan ve bitki için kullanıldığını söylemek mümkündür. *saç.3. Ama aynı zamanda *tü:k bütünden ayrılabilmektedir de. *kılk ve *tü:k sözlerinin anlamları arasında benzerlik ve örtüşmeler görülür. Bu açıdan da *saç ve *ka:ş sözleri ile bütün : kesit ilişkisi görülür. tüyler’ ve ‘hayvan derisindeki kıllar’ olmalıdır. Diğer yandan *tü:k sözü *saç ve *ka:ş sözleri ile bir grup öğe ilişkisi de sergiler. 4. NESNE : PARÇA *teri : *tü:k *balç : *saç : *tü:k *yü:z : *tü:k *ka:ş : *tü:k BÜTÜN : KESĐT *saç : *tü:k *ka:ş : *tü:k GRUP : ÖĞE *saç : *tü:k *ka:ş : *tü:k 50 .

Bir şeyin ön tarafı’ (ADĐL I: 91). Hakas alnı ‘ön’. ön yüzü 3. Proto-Oguz *a:lın.4. ön tarafı’ (TDS: 41). mangılay. forehead. Krh. xiv. *a:lın (Tenişev 1997: 198). Baht. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde ALIN ‘alın’ Lat. yy. alın ‘ön’. maŋlay ‘1. Modern Tü. kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi’ (TS 82). kaşlarla saçlar arasındaki bölümü 2. 2. alın 1. ön taraf’ (EUTS: 11). yy. Gag. arın. alın ‘ön’. Batı Tü. Đnsanın ve hayvanın baş kemiğinin yüz tarafı. galeri. Đng. alın.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. alın ‘alın’ (TT I 103-110.ç. frons. *a:lın Proto-Tü. yüz tarafı 3.) (DS IX: 3121). alın ‘1. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay alın ‘ön’. Çuvaş: um ‘ön’ (Tenişev 1997: 198-199) 51 .1. baca.2. Yüzün. Harezm ç.4. alnı ‘ön’. maŋlay (RLT: 102). Güney-Doğu: YUyg. annı ‘alın’ (GS: 50). Tofa alın ‘yüz’. al(ı)n (KE II: 21). Azb. VII 19). Trkm. Bud. alın ‘alın. Karşı 4. arıŋ ‘alın’ (Burhaniye *Dinar -Af. bir kişinin karşısı. maŋlay. Đslami ç. mangalay.1.Tü. Tuva alın ‘yüz’.) (DS X: 3733). şafak ‘alın’ (-Çr.: xi. Kaşların yukarısındaki başın üst ön tarafı 2. Kelle kemiğin yüz tarafındaki gözden yukarı bölgesi.) (DS I:320). al(ı)n (NF III: 14). ön tarafı. (madencilik) Bir ocakta her türlü ayak. -Yz. alın ‘1. Tat. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. mannay ‘alın’ (Karaçayır -To. Bir şeyin karşısı. a:lın ‘1. ikbal’ (TDS: 428). Proto-Ogur *a:lın.. Bazı şeylerin önü.1. Bir kişinin ön tarafı. 2. alın ‘alın’ (DLT I: 78). alın (DK II: 12). V 6.

sözün *a:l ‘ön’ sözcüğünden. HEA-2 Aç kollarını Ayşe. HEA-4 Kızın kalbi gümbür gümbür atıyor. Eski ılımlı sesiyle hikâyesini bitiverdi. SFA-2 O zamanlar ben pek gençtim. altunlu kadife kaftan. alnındaki kırınızı yarayı kaldır. çizgili alnı. biraz aşırı gittim.. HEA-2 Alnını sildi. alnı çakal iki kıç ayakları sekili at benim idi TT I 110 Alnı depeli iki kıçları sekili. gözlerinde nâmütenahî bir yorgunluk ve ıstırap vardı. HEA-3 Hiç aşağı bakmamayı daha uygun buldum. Hiç yenik düşmemiş TS 82 Alnımın ne kara yazısı varmış SFA-1 Saçı dökülmüş elli yaşındaki insan kafası bu adalenin kudreti. ‘ön’. SFA-2 Baş örtüsü ağzına bağlı bembeyaz alınlı. alnında insanı şaşırtacak bir şey söyleyeceklerin açık memnunluğu vardı. geniş. etimolojisinin yanlışlıkla *al. Bir yükün kapağını açtı. uzun uzun bakakaldı. HEA-2 Terli bir alın siler gibi itina ile kuru alnını sildi. enenmiş. ellerimde soğuk terler akmaya elverişli bir serinlik belirdi. perdenin altındaki tercüme yazılar insanın alın yazısı! 52 . tıraşı uzamış.1. Sonra baş örtüsünü ağzından çekti. Sanki şimdi o hattâ saçı dökülmüş kafası. sarı ile doru mâbeyninde renkli atı TS 82 Bütün savaşlardan alnının akıyla çıkmış bir denizci. perdenin üstünden dönen hâyat girdabının tam ortasında Hanife bütün varlığı ile dönüyor. siyah siyah gözlü bir kadın hayretle büyüyen gözlerle karşımızda.. saç bağı. rengi az buçuk atmış yüzüyle bile yaş mefhumunu insanlığından ceketini. Kıpçak ve Karluk grubunda kullanılan -t eki ile türetilmiş olabileceğini öne sürmüş ve *a:lın sözünün temel anlamı ‘alın’ olmakla beraber ‘yüz’. Fakat alnım pâktır. Yedimse kendi paramı yedim. çalışma denilen şeyin sevgisi ile yaş denilen insan uydurması bir anlayışı bir hamlede silivermişti. TT I 110 . HEA-3 Hikâyesini anlatmaya başladığı zaman gözünde.‘aşağı’ (EDT 147) ile karıştırılabildiğini belirterek.. Geri geri çekildi.. HEA-3 Nihayet sırmalı çevresiyle. alın bağı. Gözleri eski kuru parlaklığı aldı. 2. Evvelâ öyle. *a:lın Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Đşbu al. ‘dağ yamacı’ gibi anlamlarda da kullanıldığını ifade etmiştir (Tenişev 1997: 199). *a:lın Kullanım Alanı MŞ 23 eger burunı çoú úanasa yüzin ve elin ayaāın úatı ãovuú ãuyıla yuyalar ve kÀfÿrıla gül ãuyın yıyladalar ve alnına tÀze òıyÀr úabın ve nìlÿfer yapraāın ve úarpuz uralar TT I 103 Dört küpe. idi. alnında dizilen terleri sildi. ama alnımda. SFA-2 Saçları arkadan sımsıkı bağlanmış şimdi alnı da gözükmiyen bir genç kadın yemek bittikten sonra sessizce bir kaç defa girip çıkarak her şeyi topladı. gömleğini sıyırdığı gibi sıyırmıştı.

*a:lın sözünün temel anlamı insanla ilgili olarak yüzün kaşların üzerindeki kısmı’dır. *a:lın. Türkiye Türkçesinde kullanılan alın yazısı ‘kader’ ifadesinde alın sözü. nasihat vermek. HEA-9 Zayıf parmakları tekrar genç alnının görünmez yazıları üstünde dolaştı. HEA-5 Çehresi. gözlerinizden kızgınlık. Tarihsel ve modern Türk dilinde alın. salardı. TDS 41 Gözläp yören zadıñ alınıñda yatır. aler ellerini da oturder onu ADĐL I 91 Geniş alın.. gözlerindeki gölgeyi. Türkmen Türkçesinde mañlay sözü a:lın sözünden daha yüksek bir kullanım sıklığına sahiptir. 3. ADĐL II 28 alnın damarları görünür TDS 41 Azadı yanına çağırdı. Tanrı’nın insan kaderini açıklamak için kullandığı saya olarak düşünülmektedir. büyük gözlü bir kadındı. bu alın yazısı. UK 148 keaykaus suvazleer onu başını. içindeki gamı şimdi anladım. HEA-6 Size bugün ne oldu? Hepinizin kaşları çatık alnınız bulutlu. *a:lın sözünün cansız nesnelerde satıh göstermek üzere ‘ön taraf’ anlamında kullanılması bir metafor ortaya çıkarmaktadır. insan eli bozamaz. Anlam Olayları Bakımından *a:lın Eski Uygur Türkçesinde *a:lın hem ‘alın’ hem de ‘ön taraf’ anlamına gelmektedir (EUTS: 11). öper annısını. HEA-5 Onları perişan saçlarımla. gucağına aldı da. HEA-8 Alın yazısı bana neler. HEA-9 Gitmeden Hilmiyi alnından öpmek.HEA-4 Evet. 53 . insan vücudunun ön ve daima açık ve düz olduğu için bu ifade kullanılıyor olabilir. HEA-9 Biraz evvel uyuyan sular gibi dümdüz olan alnında düşünce çizgileri vardı.. alından öpdi. HEA-8 -Eğer seni bir kardeş gibi sevmesem alnına bir tabanca sıkardım. başını sıpaladı. Dar alın. öfke akıyor? HEA-6 Efendimin alnındaki karanlığı. alnından ayrılmış saç dalgaları ile çerçevelenmiş. toplayıp alnımla secde ediyorum. helâllaşmak istiyordu. yüz ve başın bir parçasını anlatmak üzere anatomik anlamda kullanılmaktadır. ne gençlikler feda ettirmişti. kulaklarından inen. ne istekler.

Karakalpak úabaú ‘göz kapağı. açıklık’. geçmiş 3. Tuva havah ‘alın’. uçurum’. úabaú ‘alın. *teri *balç: *a:lın *yü:z: *a:lın 2. önünde 5. nesne : madde ilişkisi açısından *a:lın sözünün meronimidir. ga:bak ‘göz kapağı’ (TDS 127). Nogay úabaú ‘göz kapağı’. kıyı’. *ka:m/pak (Tenişev 1997: 194). karşı taraf 7.4. Modern Tü. Karşısında. kabak ‘1. ileri taraf.) Çıplak’ (GS: 224). Meronim Olarak *a:lın Anatomik olarak baktığımızda *a:lın sözü.1. gabağ (DS VI 1882. ön tarafı 4. Đleri 6. Ön taraf. Azb. kavah ‘ön’ (DS VIII 2686). *a:lın sözü diğer yandan *balç ve *yü:z sözlerinin alan : mekân ilişkisi açısından meronimidir. Yakut habağ-al ‘sobanın ön üst tarafı’. gavah (DS VI 1937) ‘ön’. *teri ve *siŋök sözleri.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. sıfat. yüz’ (ATS: 104). Dolayısıyla. DSf. úabaú ‘göz kapağı. DS VIII 2578. úavaú ‘göz kapağı’. Kabak 2. úabaú(úüz úabağı) ‘göz kapağı’.) Boş kafa 3.). Evvel. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay úabaú.4. úabaú ‘alnın altı. (mec. NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *a:lın: *siŋök. DSf.). Yüz. uçurum’. Hakas hamah ‘alın’. göz kapağı. ön’ (DD 2. Tat. gavah ‘alın. Trkm. *a:lın kavramının temel maddesi deridir. Kırg úabaú ‘göz kapağı. 804. Gag. Tofa úabaú ‘kaş’ (Tenişev 1997: 199) 54 . *ka:m/pak Proto-Tü. ileri 2.2. kafata. Bir şeyin ileri tarafı. yüz. gabag ‘ön. GüneyDoğu: Özb. (mec. úamaú ‘kaş’. Proto-Oguz *ka:m/pak. *yü:z ve *balç kavramlarının meronimidir. gabag ‘1. Evvelki. gabak (DS VI 1882). şiirsel: yüz’. Kaz. beniz’ (ADĐL I: 381). Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk göz qbqğı ‘göz kapağı’. Başk. Proto-Ogur *ka:m/pak.

1. Tuv.. Azb. alın’ ve gapag ‘göz kapağı’ şeklindeki fonetik farka yorum getirmemektedir (Tenişev 1997: 200).Kaz. ‘şakak’. Başkurt.. Trkm. ‘baş tepesi’. Bu anlamdan ikincil olarak şu anlamların çıkması doğaldır: ‘baş’. ‘Yüz yüze’. Özb. Yakut Türkçesinde. gapag. Söz ortasındaki -bsesine veya uzunluğa ise Özbek Türkçesinde rastlanmaktadır. Azb. ‘Karşı karşıya’. ‘burun’ (alın > yüz > hayvan yüzü > burun) (1997: 200). ‘Ön’. Anad. çok heceli kelimelerde kısalma görülmektedir. Buryat hamar. Söz ortasındaki -p. Evenk keva ‘yüz’. Azb. Altay dillerinde bu terimin birincil / temel anlamının ‘alın’ olduğunu düşünmektedir. Uyg. Türkmen ve Türkiye Türkçelerinde p > v dönüşümü açısından uzun ünlüden sonra ünsüzün tonlulaşmadığı görülür. Kalmık hamr.. ‘Korniş’. Udmurt keaemıkta ‘şakak’. Azb. Hakas. Kaz. Azerbaycan Türkçesinde gabag ‘ön. honah.. Başkurt Nogay Karakalpak Kaz. Tuv. ‘Uçurum’. Anad. ‘Yüz’. Eski-Japon kabu ‘baş’. Japon *kam-/kab-. ‘nehir veya deniz kıyısı’. habar. ‘göz kapağı’ anlamına gelen türevlerinden ayırt etmek gerekir: Azb. Kumuk Tat. Anad. gabak. Fonetik rekonstrüksiyon bize kelimenin *ka:pak ve *ka(a:)mak şeklinde iki yapısını sunmaktadır (Tenişev 1997: 200). *ka:m/pak Etimolojik Değerlendirmesi Doerfer’e göre kapak ‘göz kapağı’ ve kapak ‘kapak’ eşittir ve ALIN olan kapak ile aynı sıradadır. *kap.. ‘Kenar’. Tenişev. Çuv. Uyg. Oğuz Türkçesinden Azerbaycan. Ancak Doerfer... ‘Alın altı’ . ‘Kafatası’ . kabar ‘burun’.Anad. Tarihi ve modern Türk lehçelerinde sözün şu anlamları karşımıza çıkmaktadır: ‘Alın’ Anad. Anad. 55 .‘kapamak’ fiilinin kısa ünlüler ile yapılan. ‘Ön taraf’. Altay dil grubunda *ka:m/pak kavramına paralel olarak şu şekillere rastlanmaktadır: Moğ.sesi ile ilgili olarak. Kır... Kaz. Aynı zamanda bu sözcüğü. *kabar/kamar.

ay gabag (ADĐL I 381) örneğinde ay gabag ‘ay yüzlü’ ifadesinde de gabag ‘yüz’ anlamındadır. Ancak burada /b/’li kullanım göz kapağını anlatmaktadır. Tuv. Bu durumda sözün 56 . *ka:m/pak Kullanım Alanı ADĐL I 381 Üç gün bundan gabag gälmişäm. Gutu gapağı.. lalä yanag. ADĐL I 381 Binanın gabağı bağa çıhır. Goca göz gapaglarını ağır ağır galdırdı. 2. TDS 127 Trahoma keseli ilkibada peyda bolanda. Anlam Olayları Bakımından *ka:m/pak Azerbaycan Türkçesinde gabag ‘ön. Aynı şekilde ‘alın’ > ‘kaş’ geçişi de doğaldır. al ‘ön. ADĐL I 421 Göz gapağı. ‘Uçurum’. TDS 127 Ol gabaklarını galdırman. ADĐL I 381 Arabanın gabag çarhı. Karakalpak ‘Kır’.. uzak bir yere garayardı. ADĐL I 381 Kitabın gabag sähifäläri düşmüşdür. ADĐL I 381 Gabaglar bura ağaclıg idi. metafor ortaya çıkarmaktadır. Gabag sözünün cansız nesnelerin ön taraflarını ifade etmek üzere kullanımı da benzetme temelli bir anlam olayı gerçekleştiğinden. ADĐL I 381 Gabag zaman. lalä yanag. TTü. yüz > Yak. gabağıñ iç gatı bolan nemli perdede üytgeşiklikler yüze çıkyar. çekdirmäniñ ısı tamıñ içini tutdı. Diz gapağı. Gabak ‘göz kapağı’ (TDS 127) ve gapak ‘kapak’ (TDS 142) ayırımı Türkmen Türkçesinde de görülür. sü:s ‘alın’. Büllur buhag. 3. ADĐL I 421 Sandıg gapağı. ADĐL I 381 Şagird müällimin gabağında durub suallara cavab verirdi ADĐL I 381 Büllur buhag. Bu durumda gabag sözünün ‘alın’ anlamından ‘yüz’ anlamına doğru bir anlam genişlemesine uğradığını söylemek mümkündür. alın’. ‘Tepe’. kirpiklerini gırpman. Çaynikin gapağı. ADĐL I 381 Paltarımın gabağı batmışdır.‘Dağ yamacı’ Tat. alın. yüz’ (ADĐL I 381) ve gapag ‘göz kapağı’ (ADĐL I 421) sözlerindeki fonetik farklılık dikkat çekicidir. TDS 142 Garrınıñ gatañsı barmakları gaynap duran gazanıñ gapağını galdıranda. ay gabag Şahmar zülfü pärişanlar dolanır.

*balç ve *yü:z sözlerinin alan : mekân ilişkisi sergileyen bir meronimi olmaktadır. sözü ‘alın’ anlamı itibarıyla. 4. *teri *balç : *ka:m/pak ‘alın’ *yü:z : *ka:m/pak ‘alın’ NESNE : PARÇA *göz : *ka:m/pak ‘göz kapağı’ 57 .Türkmen Türkçesinde bir anlam değişmesine veya yerine göre anlam daralmasına uğradığını söylemek mümkündür. Meronim Olarak *ka:m/pak Anatomik olarak baktığımızda *ka:m/pak. *ka:m/pak. Bu anlamda *ka:m/pak sözünün temel maddesi deri ve kemik olduğundan nesne : madde ilişkisi içerisinde *siŋök ve *teri sözlerinin holonimi olmaktadır. sözü ‘göz kapağı’ anlamı itibarıyla. NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *ka:m/pak ‘alın’ : *siŋök. *göz sözünün nesne : parça ilişkisi sergileyen bir meronimidir.

Harezm ç. *kulγak (Tenişev 1997: 204). sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü 3. KökTü. közin körmädük kulkakın äsidmädük ‘gözüyle görmediği. Đğnenin 58 . úulaú (NF III: 267). yy. mengili. úulaú (DK II: 193). mengil. Đslami ç.1. Proto-Ogur *kulγak. Batı Tü. Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça 6. Modern Tü. ear.: xi. Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri 4. 2. auris. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KULAK ‘kulak’ Lat. kulak (MŞ: 34). yy.) Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri 7.5. (müz. kulak bilgil iy ùÀlib her kaçan kim kulaka sovukdan bir maraø óÀdiå olsa (CH I: 148). úulaú (KE II: 398). (anat.) Bu organın. úulaā. kulağıyla işitmediği’ (THO 198). úulaú (EM: 156). úulāaú. kulak ‘kulak’ (DLT I: 383). Đng. VIII. (coğ.2.) (DS XI: 4179). úulaò ‘kulak’ (YTS: 147). – xix. viii. xiv.1. bork ‘kulak’ (Ky. 186). úulaú. VI.5. Lohan. Kulak organı 2. kulak ‘1.).. *Nizip -Gaz. yapracık ‘kulak’ (Mahmutbey *Bakırköy -Đst. Bud.) (DS IX: 3163). yy.Tü. *Göksun -Mr. EKıp. Başın her iki yanında bulunan işitme organı 2. xiii. yy. III. kulaò ‘kulak’ (TTS IV: 2715).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. *kulγak Proto-Tü. xv. kulak ‘1. úulúaú (EUTS: 185. Gag.) (DS II: 740). (mec. úulaú ‘kulak’ (KTS: 45). òulāaú (EUTS: 83). Krh. yy.ç.) Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu 5.1. kulkak (TT II. yy. xiv. Proto-Oguz *kulγak. mengilli ‘kulağın küpe takılan yumuşak yeri’ (Brd. IX vd...) Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği’ (TS 1399).

Moğ.kulağı 3. *kulgak organ adı fiilden türemiştir. Japon *ki-k. Kazanın dış yüzeyindeki el tutacağı 5. *kulγak Etimolojik Değerlendirmesi Nemete göre.‘anlamak’ *holi-pun > *hoypun ‘kulak küpesi’. Su yakan yabın gapdala sobulan erinin sakası’ (TDS: 203). Trkm.b] ıcdı ‘bunca halk saçlarını. ucu 4. Yayda okun yerleştirme yeri 6. Bir şeyin yanı. Yakut kulga:h. adil ‘1. Kaz. Buryat holhi. gulak ‘1. Başk. Özb.yumurda ãarusıyıla úulaāa úoysalar aārısın giderür úulaā MŞ 27 baş aārısına ve úulaú ve bögrek aārısına […] müfìddür ú 59 . Güney-Doğu: YUyg. Đnsanın ve hayvanların işitme organı 2. *kuli-gu ‘iç kulak’. Tat. kulak. Karaçay-Malkar kulak. Tuva kulak. THO 198 közin körmädük kulkakın äşidmädük ‘gözüyle görmediği. kulağıyla işitmediği’ EM 156 ve eger ãuyından úulaāa ùamzursalar yĆli varısa sürer ā EM 156 . Kulakları örtmek için şapkanın yanlarından sallanan kısımları 3. kulak. Ses işitme organı 2. Altay dillerinde: *k’uyl-ğa ‘kulak. Karakalpak kulak. Hakas hulah. hulhi. Saz tellerin sapının ucundaki takıldığı yer 3. Balığın solungaçları’ (GS: 293). Azb. kulak. Kırg kulak. hulhi. Kalmık hulha. Nogay kulak.< *(h)ul-ki. Çuvaş: halha (Tenişev 1997: 204-205) 1. kulok. Ayak basmak için pilin gadalına berkdiliyen demir 4.. duymak’. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk kulak. *kulγak Kullanım Alanı THO 194 bunça budun saçın kulkakın [….‘duymak’ (Tenişev 1997: 205). kenarı. SUyg. āulaā ‘kulak’ (ATS: 569). Kuzey-doğu (Sibirya): Altay kulak. gulak (RLT: 203). Proto-Türkçe *kul-ga-k. Mançu ulhi. 2. *kulγak sözünün Halaç Türkçesinde kulak şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 24). kulaklarını [ve yanaklarını?] bıçakla yaraladı’. kulak. kulak. Arabada okların tekerden kenara çıkmış ucu’ (ADĐL I: 567). Doerfer.

söylenen sözleri ezber den bildiği için. fakat gözleri. yumuşak kulaklı başını ellerimin içine aldım. TS 1399 Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu. işitsinlär. PSE 92 Hem ştä Đsuslan barabar bulunanlardan biri elini uzadıp. zavallı uşak Ermeniyi hattâ bize isyan ederken severdim fakat Đngilize uşaklık ederken küçük bir şey! HEA-2 Mehmet çavuşun kulakları kabardı. saçları altın gibi parıldayan güzel Şehnaz'ın gözlerinde. nefret etmez! PSE 61 Ve onu halktan tenhaya çekip.. PSE 150 Ozaman doorular yalabıyeceklar . derdimi paylaşacak bir kadın arıyormuşum gibi kocamanlaştığını tahmin ettiğim fena gözlerimle gelen geçene bakar dururum. onun isterik. 'Đşkembecinin karşısında yağmurun altında durur. HEA-4 Bugünlerde Satı Nine'nin dişsiz. HEA-3 Zeynep elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının dibinde tortop oldu. eski zamanda ana oğul bize yetiyordu. SFA-1 Sen denizdeki ipe gözkulak ol.. HEA-2 Ağzı kulaklarına kadar açık. PSE 146 Zerä ştä açan Senin selämının sesi benim kulaklarıma geldi. HEA-1 Münir'in kulakları onda. bornusuna UK 168 kesmişler bir kulaanı GTA 188 [»kαkU nα sα»nα ble»zıc Y»zYc cY»pε: tYR»lY bYR»lY ıS»lεF ko. hem dilinin bağı çözüldü. onun kulaanı kesti. kimin kulakları var işitmeye. söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum. şapkamı kulaklarıma geçirir. gözyaşı dökmez. parmaklarını onun kulaklarına koydu. güneş gibi onların Bubaların Padişahlıında. işitsi. UK 149 kız ürküp . deneer kulaana. hem tükürüp onun dilinä deydi. pek kulak vermedi. sağa sola oynamasın. PSE 81 Kimin kulakları varsa işitmeya. HEA-6 Kulakları olan beni dinlesin Maskeler acı çekmez. şimdi devede kulak oldu. sevmez. HEA-4 Hanife kendisi hakkında verilen hükümleri. kalıçını hem urup arhiyerin izmekärına. Hem o saat onun kulakları açıldı. hem doru lafetti. kalmaz karşı adadayız. öyle muzaffer sırıtıyor ki. . On dakika. çukur ağzının hırıltılarına hiç kulak asmıyordu. SFA-2 Kocaman hayvan otomobilin bu ufacık kuyruğunu. parmaklarına. karnımda olan çocuk sevinmekläan sıçıradı. bütün küçük halk birbirlerine bakıyor ve kapıya geliyorlar. HEA-3 Çekik kara gözlü. sanki uzak bir kadınsız memleketten buralara düşmüşüm de beraber geceyi geçirecek.çekiler. birden başını çevirerek ona bakmıştı. HEA-1 Kadının hassas kulakları bunu işitmiş. ama donakları hep baker.. tehditkâr sallanışını pek severim..TTS IV 2715 Dedi tutun yâ müsülmanlar sözüne siz kulaò ò Kim ne buyurdu Resûlûllah tutunuz siz kulaò ò TTS IV 2715 Gelin dinleyin yarenler Kulak asın bu destana TTS IV 2720 Kulak urdum dinledim TS 1399 Kulaklarımın uğultusu içinde. SFA-2 Küçük bir iradım var.ı kUla:»nα] U » α 60 .

3. akıp gider (akmak gulaga aydan sözüng akıp gider). TDS 203 Tamdıranıñ gulağı. TNAS 20 Agız agızdan yelli. guyruk. bir gulağı gırıldı.ADĐL I 567 Näväsi onun … burnundan. Đşitme duyu organını ifade etmek için tüm Türk lehçelerinde *kulγak > kulak sözünün kullanıldığı görülmektedir (Tenişev 1997: 61 . TDS 203 Piliñ gulağını gaydıp govşamaz yalı etdim. Anlam Olayları Bakımından *kulγak Tarihsel ve modern Türk dilinde *kulγak sözünün anlamının değişmeden günümüze kadar geldiğini görüyoruz. yar arrıgı-gulag. ADĐL I 567 Kişi çöräkdän bir gulag goparıb e’tinasız vä hätta acıglı bir häräkätlä yerä atdı. dınç bulagum (Aç başum. Aç başım. dınç gulagum. iki dingle. gulag iki. süŋ) bolar. kimsä bu mä’dänin yanından keçäbilmäzdi. bir geple. TNAS 25 Akmam gulaga guysang. TNAS 133 Ekine öwerenen eşek gulak-burnundan daynar. siñeğiñ erni. adam . iştahadan yaman käsilmişäm. ADĐL I 567 Här nä varsa. düşüncä içindä gälib köprünün gulağında oturdu. göz gören . TDS 203 Gara gazanıñ dört gulağı boylar. ADĐL I 567 Arabanın gulağı sındı. TNAS 69 Badga gaçan eşegiŋ tutulgası . yaman ayal alanıŋ gulagı dınmaz.başa gelmesin. kandan gulak çıkarsa. ADĐL I 567 Papağın gulaglarını salmag. boğazının altını gıdıglayır. gulağından yapışır. TNAS 12 Aç garnum. TNAS 103 Damak diyse. iş diyse gulak yapır. TNAS 96 Çaman ata müneniŋ ayagı dınmaz. gulak özgäniŋki. TDS 203 Yabıñ gulağına bövet basmak. TNAS 53 Ayal gözü bilin eşider. ADĐL I 567 Arvadlar gäzeti o gädär dartışdırdılar ki. hopur hopur. Yakından ayal alanıŋ gulagı dınmaz. TNAS 203 Haywan agzından semrär. ADĐL I 567 Günäşin gulağı batdımı. TNAS 183 Göz özüŋki. TNAS 20 Agız bir. gulag-gulagtan eşitgir. gulagı bilin görer. yürege yetip buz bolar. ADĐL I 567 Mämmäd bäy dinmirdi. TNAS 45 At arrıgı siyek (süyek. TDS 203 Gulağıñ garnı bolmaz. gulak tamda. TNAS 184 Gulakdan giren yaman söz.gulak.gulagından. TNAS 105 Daşdan ayal alanıŋ ulagı dınmaz. TDS 203 Gulak eşidenini göz görmesin. TDS 203 Gıcağıñ üç gulağı bar. TNAS 113 Dil gıybatda. dınç başım). TDS 203 Annagulı tüpeñiñ gulağına barmağını yetirip baryardı. TNAS 184 Gulak eşidenin göz görmesin. TNAS 165 Gazançınıŋ hakı bar. bir gulag getir.

deyiminde kulak / gulag sözü işitme ile ilgili bir kavram olması sebebiyle metonimdir. Kulak / gulag as. kesecik ‘Kulağın dolambacında bulunan ve lenf ile dolu olan küçük zarsı organ’ (TS: 1278). Dolayısıyla bütün bir deyim de metaforik olmaktadır. kulak organının işitme fonksiyonu taşıması ile ilgili birçok metaforik kullanım da vardır: kulak vermek. göz kulak olmak. *balç sözünün nesne : parça ilişkisi açısından meronimidir. kulak davulu ‘Dış kulakla orta kulağı birbirine bağlayan zar. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE *balç : *kulγak *kulγak : *teri Türkiye Türkçesinde kulak sözünün meronimleri arasında şunları sıralayabiliriz: iç kulak ‘Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü. kulaktan kulağa.205). Benzer bir şekilde. Bu sözün işitme organını ifade etmek üzere kullanımı onun temel anlamıdır. devenin kulağı. kulak davulu’ (TS: 1400-1401). yarım daire biçimindeki bölümü.fiili metaforiktir. Bunun dışındaki bütün anlamlar mecazi olmaktadır. sayvan’ (TS: 62 . Ancak bazı metaforik deyimler metonimler vasıtasıyla da kurulabilmektedir. kulak zarı. kulak altı bezi ‘Kulağın yakınında bulunan tükürük bezlerinin en büyüğü’ (TS: 1400). dolambaç’ (TS: 1042). kulak kepçesi ‘Kulağın sesi toplayarak orta kulağa göndermeye yarayan. benzetme temelli bir anlam olayı olduğundan metafor ortaya çıkarmaktadır. 4. Konu külliyatı kapsamındaki metinlerimizde *kulγak sözü *teri sözünün nesne : madde ilişkisi açısından holonimi de olmaktadır. Meronim Olarak *kulγak Anatomik açıdan baktığımızda *kulγak. Ancak as. Özellikle nesneler için ‘yan taraf’ anlamında kullanılması. bir nesnenin yan tarafını anlatması.

örse benzeyen kemik’ (TS: 1738).6. *yü:z (Tenişev 1997: 206).1400). üzengi kemiklerinin bulunduğu. orta kulak ‘Kulak zarı. kulak memesi ‘Kulağın yumuşak ve kıkırdaksız olan alt ucu’ (TS: 1401).1. yüziŋe: başıŋa bir tegmedi: ‘yüzüne başına bir tane [ok] bile değmedi’ (KT 63 . Proto-Ogur *yü:z. yy. Kesecik sözü. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde YÜZ ‘yüz’ Lat. çekiç. 2. Çünkü benzetmeye dayalı bir adlandırma yapılmıştır. dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm’ (TS: 1699). Bunların içerisinde iç kulak. *bät ve *bäŋiz sözcüklerinin kullanıldığı görülür.1. örs. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan YÜZ kavramını ifade etmek üzere Proto-Türkçe *yü:z. face.1. başka bir kavram alanından bir sözün meronimi olmasına rağmen bir organın bir parçasının meronimi olarak kullanılması benzetmeye dayalı bir anlam olayı olan metaforu ortaya çıkarmıştır. KökTü. örs kemiği ‘Orta kulakta çekiç kemiğiyle üzengi kemiği arasında. mercimek kemiği ‘Orta kulakta örs ve üzengi kemiği arasında bulunan küçük kemik’ (TS: 1537). Kulak kepçesi ifadesinde kulak sözünün alan : mekân ilişkisi sergileyen bir meronimi görülür. *yü:z Proto-Tü. Proto-Oguz *yü:z. Ancak kepçe sözü yine farklı bir kavram alanının bir meronimi olduğundan burada da bir metafor ortaya çıkmaktadır. viii. orta kulak boşluğu ‘Dış kulakla iç kulak arasındaki boşluk’ (TS: 1699). facies. orta kulak ifadeleri kulak holoniminin alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimleridir. Đng. 2.6.

sebebiyle 9. avurt’ (-Çr.. 5). kıbal. avırt. sima. renk’ (YTS: 30). yy. Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş 7. Batı Tü. yüz (EUTS: 307). yön. 64 . çehre’ Bugün bizim gelinin dıdığı eğilmiş (Hamurcu *Đncesu -Ky. yüz (EM: 199).. yy. Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret 8.) (DS VIII: 2780).) (DS VII: 2310). bet ‘yüz’ (Sngl. -Yz. Nedeniyle. dıdıò ‘yüz. göz. ağız. .2-5).) Utanma’ (TS 2486).. avud.. -Ky. Man. meŋ(i)z (KE II: 434).) (DS IV: 1450). *Keskin -Ank. betin ‘beniz’ (Sücüllü *Yalvaç -Isp. yüz ‘yüz’ (KĐ 93). beŋiz ‘yüz. Cihet. Yenisu *Silifke -Đç.. Krş. -Đç. yüz (NF III: 492). Krh. yüz’ (Đsabey *Çal -Dz. Yan. yüzüŋüzen ‘yüz’ (M I 10. havırt ‘ağzın yan tarafları.) ‘alt dudak’ (*Bozdoğan -Ay. 119v. yy. çehre’ Leccesi limon gibi olmuş (Ziyere -Ama. Doğu Tü.) (DS II: 646).) (DS IX: 3069). yüz (MŞ: 18). -Ant. Yenice *Ödemiş -Đz... yüz ‘1.Bud. nezd. surat 2. alın. çehre. yy. yüz (KE II: 751). avuk. yüz ‘yüz’ (Sngl.Tü.9). yy. yy. yüz ‘1. duşka ‘yüz. -Ank.) ‘çene’ (-Ky.) (DS I:383). bet ‘yüz’ (TT VII 41. Yüzey 3. yüz ‘yüz’ (DLT III: 143).Tü. *Zile -To. malak ‘yüz’ (Isp. lecce ‘yüz. Başta. Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf 6. taraf’ (TTS VI 4778). xv. taraf 10. çehre. dıdık. xiv. burun. avut ‘avurt.) (DS III: 1186). yüz (DK II: 343). Harezm ç. xiv.) (DS II: 629). Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü 5. Modern Tü. MKıp. beŋne ‘beniz. Đslami ç.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. xiv. Karşı. yüzün çene kısmı. yan 2. önglük (EUTS: 151). 19). avurt’ Yemeği havırtlarını şişirerek yeme (Uluübey *Senirkent -Isp. beyiz ‘beniz’ (*Bartın -Zn. Kesici araçlarda ağız 4. (mec. Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin her biri 11.) (DS IV: 1610). 343r.ç.. xiii.ç...) (DS II: 648). yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm.: xi. çıray ‘beniz’ (Kırım Türkleri -Ist. – xix. kılavat ‘yüz’ (Deliktaş *Kangal -Sv.: xv.E 33). yüz’ (Kuvvetli. yy.

) ‘çene’ (-Kn.) (DS IX: 3241). surat’ Ahmey'in sunturu (Ferenge *Erbaa -To.) (DS XI: 4084). Đnsan başının ön kısmı. üz ‘yüz’ (ATS: 1185).. mec. beniz (ADĐL I: 249).. -Krş. yukarısı 3. sumdu ‘yüz.) (DS XI: 4370). beri. Gag. Surat. muruz ‘surat. yüz. -Ank.. önü. üstü. 3. edep. çehre’ (*Erciş -Vn. çehre’ (Kadışehri *Çekerek -Yz. surat. Bir şeyin üst tarafı. Bir şeyin ön tarafı. sumdu ‘yüz. yüz. zarat ‘yüz’ (Bozhane *Beykoz -Đst.. sukum ‘yüz.. siğlim ‘yüz. 2. Dokuma şeylerin üst tarafı (astar karşılığı). üz ‘yüz’ (Koyundere *Ahıska -Kr. -Ank. Yüz 2. Bağlıca *Ardanuç -Ar. “Taraf”. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Erkinis -Yusufeli. zımır ‘surat. SUyg.Đnsan başının ön tarafı 2. -Bt.) (DS X: 3638). bu. Tat. “yan” anlamında (o.) (DS XI: 4348). surat. şeref’ (GS: 488-489).) (DS X: 3632). çehre’ (-Ky. Karakalpak jüz. -Krş. 6. Yüzey 3. o biri vb. surat’ Hasan'ın suması aynı bizim arkadaşa benziyor (-Çr. Trkm.) (DS X: 3891). Dışarıya görülen taraf 4.) (DS X: 3693-3694). 4. suma. Bir şeyin geçirilmiş. yöz. terime ‘yüz. Nogay yüz.) (DS X: 3690)... suma. Kırg jüz. *Akseki ve çevresi -Ant. Su vb. jüz. yüz’ (*Şavşat köyleri.*Mut köyleri -Đç. muş ‘yüz’ (-Kn. *Erciş -Vn.) (DS IX: 3222). ileri tarafı. yüz’ (Ildızım -Çkr. neşesiz’ Darıldı da siğlimini eğdi gitti (Arslanköy *Mersin -Đç. utanma’ (ADĐL IV: 241-242). sıvıların yüzeyi.) (DS X: 3697). Kaz. *Bor -Nğ. yazılmış nüshası.. aktarılmış. -Krş. suntur ‘yüz.) (DS IX: 3223). sinç ‘yüz. üst tarafı. Azb. yüz (RLT: 102). Geometrik şeklin başka bir yüzeyle köşe teşkil eden düz yüzü.) (DS X: 3693-3694). Kuzey-doğu 65 . *Mut -Đç.. yüz. Özb... *Erciş -Vn. üz ‘1. 5. yüz. sözlerden sonra kullanılır) 9. surat’ Hasan'ın suması aynı bizim arkadaşa benziyor (-Çr.) (DS IX: 3108). Üst taraf’ (TDS: 352). üz ‘1. üstü 7. naşat ‘yüz. bakış. “semt”. ‘Haya. Kumuk yüz. yüz ‘1. surat’ (Vakıf *Tavas -Dz. Güney-Doğu: YUyg. 8. Göğün bizim gördüğümüz tarafı. sinçe.

‘kuzey. düri ‘görünüş. güzellik’ sözüne işaret etmiş ve Altay dillerinde Moğ. anatomik olarak yüz ve metaforik olarak ‘yanak’.. güler yüzüne bakıp iyi adam olduğunu tahmin etmek güç değildir. Eski çağda nadiren rastlanan ancak orta çağlarda sık görülen bet sözü de dikkate değerdir. erdem ara’ EM 199 ve artuú yĆseler yüzüŋ rengini òarÀb Ćder ŋ MŞ 18 yüzin ve elin ve ayaāın ãovuk ãuyıla yuyalar MŞ 23 eger burunı çoú úanasa yüzin ve elin ayaāın úatı ãovuú ãuyıla yuyalar ve kÀfÿrıla gül ãuyın yıyladalar ve alnına tÀze òıyÀr úabın ve nìlÿfer yapraāın ve úarpuz uralar MŞ 42 ve yüzi gözi úızıl olmaú ve ùamarlar ùolu olmaúdur èilÀcı baş ùamarından úan almaú ve baldırlarından óacÀmat Ćtmek ve ùabìèatı telyìn eylemek ve cevÀv içmek ve şol úan āÀlib olana dĆdügümüz āıdÀları ve şerbetleri tenÀvül Ćtmek TTS VI 4778 Pes kaçan Đbrahim’i âdemîler yüzüne getirdiler eyittiler TTS VI 4779 Hacı Ahmet bin Ahmet yüzüne şahadet idüp eyttiler ki. niğur ‘yüz. Japon niru ‘benzemek’. Bet. *yü:z Etimolojik Değerlendirmesi Yakut Türkçesindeki şekli ünü uzunluğuna işaret etmektedir. Japon *tura ‘yüz’ şekillerinin paralel olabileceğini belirtmiştir (1997: 206-207). TTS VI 4779 Kamus hususunda olan Ahmet Begin hücceti benim yüzüme oldu TTS VI 4779 Ey can bilir misin ki söz ne yüze varur TTS VI 4779 Đstedin ki biz yüzden dahi fikir ve re’y uram TTS VI 4779 Özünü konduğun yüzden tiz aşur Oturma yol yeri yolda yaraşur TS 2486 Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor TS 2486 Bu yüzden Fuat Köprülü ile çatışmaya başlamışlardı gazetelerde SFA-1 Adam hesabına fazla şeyler yüklemeden elbisesine bakıp temiz bir adam olduğunu.(Sibirya): Altay d’üz. bazı kuzeybatı ve güneybatı’ anlamlarına da gelerek. 2. ‘su yüzü’. Yakut sü:s ‘alın’. Kore niri ‘benzer’. Çuvaş Türkçesinde yakın şekil olarak ner ‘dış görünüş. Osmanlıcada varlığını sürdürmüştür (EDT 296)... güney. Hakas çüs. yüzey’. ayrıca: Moğ. *yü:z Kullanım Alanı DLT III 143 yüzge körme erdem tile ‘yüze bakma. şekil. Tuva çüz.ve sondaki üy çatışması nedeniyle uzunluk kısalmıştır. forma’. Çuvaş: savar ‘ağız’ (Tenişev 1997: 206) 1. Tenişev. 66 . Türkmen Türkçesinde baştaki y.

HEA-3 Sokağın iki tarafından şişman ve zengin yüzlü dükkân sahipleri sakin sakin birbirleriyle konuşuyorlardı. pantolon ve gömlekleri parça parça. beyaz. SFA-1 Başıyla beraber eli de ayni zamanda paketti yeniden hissedince yüzünden birdenbire uçup giden doğuştan gülüş de yerine. çehresi mütebessim ve pembe. orada bir sis yığınını fark edecekler. HEA-5 Küçük eliniz elimde. iyi giyinmiş. insanı kendi kendisinin yarattığı azapta kurtarmak için bundan başka çare yoktur. pabuçları pırıl pırıl. muntazam açık kanatlı burnu daima etrafında üstüne atılacak hafif kalpli ittihâtçı kadın avı koklar. güzel parmakları. SFA-1 Yüzüne baktım: Yüzü kirli. biraz alçak alnının. fakat bir şey olmamış gibi hareket ediyordu. SFA-1 Çalıştıkça yüzü değişti. ince boynu. güçlü yapılı. pazuları şişti. yıllarca tanıyormuşum gibi selâm verdim. uzun. yüz yüze gelmekten korkmayacağım. HEA-5 Yüzünden tülünü kaldırarak banyonun yanına çöktü.SFA-1 Belli belirsiz bir gülüşün anadan doğma yüzüne serpildiği bu adamın bütün düşüncelerinin dönüp dolaşıp yanındaki paket üzerine konduğunu görüyoruz. dolaşırlar. ışıkta büyük yüzü de. bu sert ve sakin asker vücudünün içinde nasıl bir volkan kaynadığını düşünüyorum. sümüklü çocuklar. SFA-2 Zaten yüzünde. göz kırpıncaya dek yerleşti. eğer gözleri kafasının içini görebilse. HEA-1 Yüzünü görmüyorlar. yırtık kasketi. kirli. Raik yavaş yavaş başını kaldırıyordu. canlı bir hanımdır. HEA-3 Gece. kendisince bir zafer belirtisi saymış gibi olmalı ki. HEA-4 Yüzü gözü tanınmayacak halde idi. HEA-7 Bu güzel yüzlü ihtiyarda o kadar ruhuma tanıdık gelen. başörtüsü kadar yüz etlerim uzak. HEA-3 Zeynep'in beyaz yüzünde tıpkı ay ışığındaki büyülü şeffaflık ve nur vardı. HEA-6 Bütün yüz. her zaman hafif bir gülümseme hiç eksik olmaz. hatta briyantinle biçimlendirilmiş çocuklar mutlak bir eşitlik içinde orada oynar. gömlekleri ütülü. Bana öyle geliyor ki. HEA-1 Ayakları çıplak. vücut yürek saat makinesi gibi olacak. saçları dikkatle fırçalanmış. Karanlık dişleri vardı. kapkara parlayan bir yüz delicesine bakıyordu. Zayıf. yuvarlak yüzünde daha kırmızı ve çizgileri kusursuz yüz uzuvlarından vazgeçtik. sanki aramızda bir şey geçmemiş. ne korkunç manialara muhayyilem güldü durdu. keskin hatlı bir yüzü vardır. buz gibi kış gününde terliyordu. SFA-2 Gözüme iki kara göz. kızlarını bana vermek isteğinde olduklarını çıtlatmış. beyaz bir düzlük gibi görünüyordu. Burun kanatları birbirine yapışmıştı. gözlerinin nasıl içinden yandığını. yatağımın üstünde. yüz göz toz içinde. Siyah gözlüdür. açık mavi süt rengi idi. iki sarı ateşten göz yüzümü yaktı. hissimi okşayan bir benzerlik gördüm ki. HEA-8 Sonra. Pembe. deli bir sanatçının elinden çıkan bir maskeye benziyor. HEA-8 Orta boylu. gözleri Nâzımla meşgul. HEA-7 Sonra yüzümdeki şaşkınlığı. açıklamaya girişti: Necibe'nin annesi bir haber göndermiş. Köylüler yüzüne ne olduğunu. Đnsan ölünce çürüyecek ve hayatı dünyada bitecek. kumral kaşlarının altında birer zambak yaprağı gibi kapanan göz kapaklarında aynı belli belirsiz anlam vardı. kavi. HEA-6 Yüzler birer et maskesi. HEA-2 Uzun. HEA-2 Yüzünün nasıl sarardığını. 67 . uyandım. niçin topalladığını sordukları zaman hiç cevap vermiyordu.

palawın . TNAS 75 Beg berse. HEA-9 Tevfiğin geniş yüzü daralmış. PSE 66 Ve çıktı ölü ayakları hem elleri sargılarlan balı olarak..düybi. pembe dudaklar. TNAS 120 Dostuŋ aybını yüzüne ayt. TNAS 382 Yüzüŋe yaldır-yuldır. Beg berse. gözel yüzü vÊ yanagları açıg sÊrin havada gızarmışdı ADĐL IV 242 Üzünün ifadesi. PSE 3 Korktular hem yüzlerini yerä yattılar. yüz döner. TNAS 63 Bahılıŋ yüzüni görme. TNAS 178 Göge tükürsen.ızından. çıkarsaŋ . babalı görsün yüzüni. TNAS 38 Asmana tüy kür seŋ.göz döner. PSE 49 Vu oolu ona dedi: ey buba! genä hem senin yüzünde günahişledim. TNAS 13 Açık yüz . UK 258 bakmadılar üzüne GTA 181 [se»nın jYzYn»dεn »αtmα be»nı] Y Y » ε ADĐL IV 242 gızın yumru. TNAS 121 Dost yüzünden binler. TDS 352 Begenciŋ güne yanan yüzi gızgılt goŋras bolup görünyer TDS 352 Gögüñ yüzi çuyşe yalı dırlandı TDS 352 Halının yüzi çañcarıptır. TNAS 21 Agzı gızanda gepläning sowanda yüzi gızarar. iri tatlı gözleri büzüle büzüle iğne gibi keskin. ayal gezse-yüzi. TNAS 147 Är gezse gözi açılar.baş günlük ömre. TNAS 39 Asıl töre sözüŋe gözler. sırtıŋa barmak ildir. yüz görki gaş / (.HEA-9 O beyaz yüzde kalbe çarpıntı veren ince. TNAS 382 Yüz güblük tetärik . PSE 142 Ve uçenikleri işidincä yüzüstünä düştülär hem pek korktular. burgu gibi delici iki küçük göz oluvermişti.göze. PSE 51-52 Amma sän oruç tutarkan başını yala hem yüzünü ika. TNAS 329 Tüykürseŋ . mähir . yüzüŋe düşer.. ADĐL IV 430 Bir äli ilä anasının döşündän möhkäm yapışmış körpä o biri äli ilä anasının üzünü. TNAS 382 Yüz yüzden utanır.gözüm. TNAS 124 Dul yüzün şeytan yalar.aşıngdaŋ datlı.. TNAS 383 Yüz-yüze düşer. agız görki diş). TNAS 99 Çorbanıŋ yüzi yagşı. TNAS 30 Aldap alım gızını. TNAS 179 Görk yüzden. TNAS 181 Göz bolmasa. şimdi vırıltıyı. dırıltıyı yüksek sanatlar derecesine çıkaran eski bir ağız.. yüzüne düşer. betine (yüzüne) bakma (Beryän adamıŋ betine garamazlar. yüz görki gaş. TNAS 103 Dag görki daş. çenesini älläyirdi. hem yüzü basmaylan (makramaylan) sarılmışdı. gazar gözden görüner. TNAS 38 Ar yüzden. PSE 2 Ondansora (bitkidä) göründü öbürlerin onikisinä sofrada oturaklara hem onların yüzlerinä urdu onların inamasızlıı için hem yürek çetinnii için. alagan töre yüzüŋe gözler. 68 . TNAS 381 Yüz bolmasa .yüzüm. dişine bakma). duşman . mähir gözden.

yüz çevirmek ‘gösterdiği ilgiyi kesmek’. *Yü:z şekli.(Gag. 3) ‘Yön gösterme anlamları’. Örneğin. anlama bağlı olanlar. yüz vermemek ‘ilgi. 2) ‘Yüzey’. ‘vücut organı olarak yüz’ anlamından türemekte ve bu anlamın.3. ‘sebep’. suratsız. eksiksiz ve başarılı olarak yapıp bitirmek’. Kuzey-doğu grubu ve Çuvaş dışında tüm Türk Dil gruplarında rastlanmaktadır. diğer anlamlarından daha arkaik olduğunu göstermektedir (Tenişev 1997: 206). Orta Uygur Türkçesinden başlayarak Kuzey-doğu grubu ve Çuvaş Türkçesi dışında her dilde vardır. daha geniş anlam yelpazesine sahiptir. yakınlık göstermemek. yüz akı. Bazı modern lehçelerde yüz. Anlam Olayları Bakımından *yü:z Tarihi ve modern Türk lehçelerinde bu sözün şu anlamları karşımıza çıkmaktadır (Tenişev 1997: 206): 1) ‘Dış görünüş’.) ‘karşı karşıya oturmak’ 69 . Osmanlıcada ‘yüzsüzlük’. yüz değeri. Orta Uygur Türkçesinden başlayarak Kuzey-doğu grubu ve Çuvaş Türkçesi dışında her dilde vardır. insanın kimliği niteliğinde olan ve bir insanı başka insandan en belirgin niteliğinde ayıran organ olduğu için metaforik kullanımı çok yaygındır: iki yüzlü. yüz yüze otur. 2. tüm tarihî ve modern Türk lehçelerinde olağan ses değişiklikleri ile karşımıza çıkmaktadır. ‘yüzey’ gibi anlamlar bulunmaktadır (EDT 983). Yakut ve Çuvaş Türkçelerindeki anlamlar. yüz akı ile çıkmak ‘bir işi kendi saygınlığını yitirmeden. önemsememek’. Yüz. yüz göstermek ‘ortaya çıkmak’.

Diğer yandan meronimlerin geçişliliği de göz önüne alındığında nesne : parça ilşkisi açısından *yü:z : göz : kirpik gibi bir holonim – meronim hiyerarşisi görülür. Benzer şekilde *yü:z : ağız : *du:dak. Bu terimler içerisinde *a:lın. ağız. *bät. *eiŋ. ‘yorgana ve yastığa geçirilen kılıf’. *teri sözleri. *çäŋä. burun. *balç sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. ‘bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin her biri’. ‘birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret’. taraf’. *ka:m/pak. *çäŋä.*Yü:z kelimesinin temel anlamının ‘başta. *bäŋiz. yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm. sima. ‘bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü’. *erin sözleri *yü:z sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimleridir.*aburt. 4. *eiŋ. *eŋek. *erin 70 . NESNE : PARÇA *yü:z : göz. ‘bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş’. burun. çehre.*çäŋä. *kirpik. Meronim Olarak *yü:z Anatomik açıdan baktığımızda *yü:z. ‘yan. Yüzün anatomik anlamı dışında çok sayıda anlamı bulunmaktadır: ‘yüzey’. *ka:ş. *bät. *çäŋä. *göz. *ka:ş. *du:dak. *kirpik. *yü:z sözünün meronimileri arasında şu organları sayabiliriz: *a:lın. göz. ağız. *du:dak. *kirpik. *yayŋak. *erin şeklinde bir sıralama da mümkündür. *yayŋak. ağız.*aburt sözleri *yü:z sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleridir. *bäŋiz. *ka:ş. ağız. *yü:z sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. *du:dak. surat’ olduğu anlaşılmaktadır. göz. *ka:m/pak. *eŋek. burun. ‘utanma’ anlamları metaforik anlamlardır. alın. *erin. burun. ‘nedeniyle’. ‘kesici araçlarda ağız’.

*çäŋä. gurur. KökTü. bät ‘yüz.2. yanak.6. . bit ‘yüz. bu tarafta’. gurur.Tü. sayfa’. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay bet ‘yüz’. taraf. bet ‘yüz’ (TT VII 41). taraf’. Tat. bet ‘yüz’ (EDT 296b). Nogay bet ‘yüz. sayfa’. bet beniz ‘yüz rengi’ (TS 2009: 252). gurur. Kırg bet ‘yanak. *ka:m/pak. bet ‘yüz ve yanak’ (Sngl. yüzey. sayfa. Güney-Doğu: Özb. Karaçay-Malkar bet ‘yüz. bet ‘yüz. hayvan yüzü. metü ‘sanki.: xv. Azb. sayfa. Doğu Tü. sayfa’. Çuvaş: pit ‘yüz. yy. viii. yanak. sayfa. taraf. gibi’. bät-bäniz ‘yüz rengi’ (ADĐL I 258). sayfa.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. SUyg. sayfa’. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk bet ‘yüz. *bät Proto-Tü. gurur. Tuva beti ‘bu taraf (hitap)’. Proto-Ogur *bät. 71 . Yakut beteh ‘buraya. Orta-Moğ. yanak. bet ‘yüz. *aburt 2. Altay dilleri sözlüğünde bu karşılaştırma korunmuş ve genişletilmiştir: Proto-Türkçe *bät. yakın. bet ‘yüz’ (EDT 296b). yokuş’. Kaz. yanak. *bäŋiz. yanak. gurur. Bud.ç. yanak. Karakalpak bet ‘yüz. ön taraf’ (Tenişev 1997: 207). yokuş’. 1.NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *yü:z : *bät. Türkçedeki şekli Kalmık met. yüz. Proto-Oguz *bät. Modern Tü. *bät Etimolojik Değerlendirmesi Ramstedt. sayfa’. *yayŋak. 119 v 19). bet ‘yüz’ (EDT 296b). yön’. benzeyen’. taraf. Başk. Moğol *metü ‘sanki. yüzey. *eŋek. möt ‘sanki’ kelimeleri ile karşılaştırmaktadır (KWb 262). taraf. *teri *balç : *yü:z *yü:z : *a:lın. taraf. hayvan yüzü’. bit ‘yüz. *eiŋ. sayfa’. yy. gurur. *bät (Tenişev 1997: 207). bet ‘yüz. gurur. taraf. gurur.1.

‘hayvan yüzü’ ve ayrıca ‘gurur’ ve ‘sayfa’. ADĐL I 258 Şiddätli ildırımdan Günäş bağırdı. 2. Ancak Kuzeybatı Türk Lehçelerinde kısmen *bät sözünün ‘hayvan 72 . ADĐL I 258 Yoldaşım bunların säsini eşitcäk.. 3.. O birilärindä dä bät-bäniz galmadı. yanak’ anlamının yanı sıra. HEA-6 Ya bu sefer gerçekten ölüyorsa. gibi’. ‘taraf.. *bät Kullanım Alanı TS 252 Ucuzluklarına hayret etiiğimiz her çeşit staıcılar. Bal rengi gözlerinin içinde yeşil ışıltılar.. Bu anlamlar benzetme temeline dayalı metaforik anlamlardır. möt ‘sanki’ (KWb 262). sanki’ (Tenişev 1997: 207-208). Buryat bĆtĆ. Anlam Olayları Bakımından *bät *bät sözü temelde insan için kullanılan bir sözdür.. bĆtĆr ‘benzeyen. Bu sözün ‘gurur. ince bir kız çocuğu yüzü. Bu sözün Türkiye Türkçesindeki temel anlamı ‘yüz rengi’dir. beyaz örtüsünün çerçevesinde uzun.Kalmık met. gözler yine cin gibi. Bu sözün Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde beniz sözü ile ikileme şeklinde kullanımı yaygındır.. yön’ anlamındaki kullanımları modern Oğuz lehçelerinde yoktur.. Bu durumda yüz sözü için kullanıldığı taktirde bütünü ifade etmek için parça kullanılmış olacağından bir metonim türü olan sinekdoka ortaya çıkmış olur. Eli ayağı titrmeeye başladı. bät-bänizdän olub özünü itirdi. dişine bakma). TS 252 Baksana. taraf. ADĐL I 258 Üçgünlük däniz säfäri çohu gämiyä minmämiş äsgärdä bät-bäniz goymamışdı.. TNAS 75 Beg berse. Beti benzi uçmuş. Ancak bu sözün Türkiye Türkçesi dışındaki diğer Türk lehçelerinde ‘insan yüzü. haykırıyordu. o bet bereket nereye kaybolmuş? TS 252 . HEA-9 Đki beyaz mum alevi arasında. balmumu sarısı gibi. Bu durumda sözün metaforik yan anlamlar kazanarak çok anlamlı duruma geldiği söylenebilir.. beti benzi kül kesildi. Beti benzi kalmadı. Büyücek pembe dudaklardan gizli bir sıtma beti gibi atan bir ses.. yön’ anlamında da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Beg berse. betine (yüzüne) bakma (Beryän adamıŋ betine garamazlar. sayfa. mĆtĆ ‘sanki. Müşterim bu sesi duyunca arabayı durdurdu.

Meronim Olarak *bät Anatomik açıdan baktığımızda *bät sözü ‘yüz’ anlamıyla. III 83.yüzü’. *bäŋiz (Tenişev 1997: 208). *teri *balç : *bät ‘yüz’ *bät ‘yüz’ : *a:lın. yy. mejiz ‘yüz’ (CCum). NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *yü:z : *bät ‘yüz rengi’. 73 . Kaz. dış görünüşü’ (Sngl 150 r25. Proto-Ogur *bäŋiz. meŋiz ‘ten. Yüz rengi’ (TS 267). *eŋek. Proto-Oguz *bäŋiz. ‘yüz’ anlamındaki *bät sözünün *a:lın. *bäŋiz Proto-Tü. xiv.‘benzemek’. *yayŋak. Modern Tü. yüz görünüşü. Yüz 2. xv.‘benzemek’. Yüz rengi’ (GS: 80). benze. sıfat’ (ADĐL I 248). Renk 2. *balç sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. beŋiz (MŞ: 10). yüz’. *bäŋiz. benze. keşbi’ (TDS 438).1. Çehre. beŋiz ‘renk.‘benzemek’. yy. yy. meŋze. meŋiz ‘yüz rengi’ (DLT . yy. 2. xiii. *yü:z teriminin ise ‘insan yüzü’ anlamında kullanıldığını söylemek mümkündür. Krh. bäniz ‘yüz. *eŋek.‘benzemek’. bänzä. Azb. *ka:m/pak. ten’. bäniz ‘yüz rengi’.3. Trkm. *eiŋ.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. beŋiz ‘dış görünüşü’ (TTS II 128. EKıp.6.: xi. benza-. *yayŋak meronimleri alan : mekân ilişkisini göstermektedir. yy. Kuzeybatı (Kıpçak): Karay. 321 v8). *bät ‘yüz rengi’ anlamında *yü:z sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimidir. IV 94). 4. beniz ‘1. yy. *ka:m/pak. Batı Tü. Güney-Doğu: YUyg. meŋiz ‘adamın yüzü. beñiz ‘1. beŋ(i)z (EM: 114). Doğu Tü. *eiŋ. Gag.: xv. dış görünüşü’. beniz ‘1. mäŋiz ‘yanak. – xix. beŋz ‘yüz. KB). yüz’ (TTS I: 508).‘benzemek’. Đslami ç. xiii-xiv. Yüz 2. beñiz (DK II: 43). beŋze. çehre.

HEA-5 Neriman bile bu benzi tamamen ihata eden şeyi sezdi. TS 267 Baksana. gözleri ateş gibi parlamaya başladı TS 267 Necdet'in benzi atıyor. Beti benzi kalmadı.. TTS I: 508 Yüzüñ beñzi kalmadı her-demleyin Gülef big’ idi oldu çiğdemleyin TTS I: 508 Senin aşkın ile oynar denizler Senin havfinde zer olur beñizler TTS I: 508 Gökte güneşin beñzi soldu TTS I: 508 El-imtikaè: Levn mütegayyir olmak mânasınadır ki beñiz geçmek tâbir olunur TS 267 Benzi limon gibi sararmaya. Kuzey-doğu (Sibirya): Hakas mi:s ‘yüz’. Çuvaş: *pan>*baŋ ‘yüz. öz’ (1997: 208-209). Uçuk sarı benzi hafifçe kızardı. beti benzi kül kesildi. yanak. sağlam’. Kore möm ‘kendi. Tenişev. haykırıyordu. kesik kesik soluyordu TS 267 Yirmi dört saat evvel Allah'tan ziyade Abdülhamit'ten korkan kâtiplerin henüz benizlerine kan gelmemişti TS 267 O böyle söylerken yanında bulunanların benzi sararırdı TS 267 . bu sözün *beŋ kelimesinden türediğini iddia etmektedir. Karakalpak megze. yüzey tarafı’. SFA-1 Yüzü değişti. min ‘yanak kırmızılığı’ (Tenişev 1997: 208) 1..meŋzew ‘uygun görmek’. 74 . bu görüşe katılmayarak *bäŋiz teriminin Altay dillerinden tespit ettiği şu paralel kullanımlara işaret etmiştir: Proto-Türkçe beŋi-z. 2.‘benzemek’. Japon *mu-i ‘vücut. kuvvetli. *bäŋiz Etimolojik Değerlendirmesi Radloff. *men-dü ‘güçlü. vücut’. *bäŋiz Kullanım Alanı MŞ 30 idrÀr-ı bevl Ćder göksi ve cigeri ve talaāı ve bögregi arıdur beŋzi òoş eyler ŋ MŞ 10 ãovuú havÀ bedeni diŋredür ve hazmı eyü be beŋzi úızıl eyler ŋ MŞ 10 úan āalebesi èalÀmeti uyúu çoú gelmek ve çok Ćsnemek ve çoú gerinmek ve úan alacaú yĆrler gicimek ve gevde aāır olmaú ve burun becid úanamaú ve aāız yÀrı ùatlu olmaú ve gevdede çıbanlar ve sivilciler çıúmaú ve deri çekili çekili gelmek ve beŋiz ve dil úızıl olmaú ve düşde úızıl nesneler görmek ŋ MŞ 13 uyúusu yavuzdur beŋzi ãarardur ùalaāı büyidür ŋ MŞ 142 úaş ve kirpük dökülmek ve burun egri olmaú ve gözleri úızarmaú ve beŋiz ŋ ve gevde alaca olmaú. Müşterim bu sesi duyunca arabayı durdurdu. Moğ. Eli ayağı titrmeeye başladı.

/ meñze- 4. geniş vä gırmızı bänizindän gäzäb alovları garsırdı TDS 438 Munuñ boşlundan bir zat añlan Baharıñ meñzi gızardı TDS 438 Gızga hata göz gezdirip başlandan.. *bäŋiz Sözünün Türevleri 3.1 *bäŋiz’den Fiiller • benze. ‘yüz rengi’.HEA-6 Ya bu sefer gerçekten ölüyorsa. *eŋek. *yayŋak. ADĐL I 249 zä’färan täk bänzimi döndärdi ol birähm yar ADIL I 249 Toğrulunun gara vä böyükçä közläri yıldırımlar çahır. 5./ menze. Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde *bät ve *bäŋiz sözleri ikileme şeklinde kullanılmaktadır.. Türk lehçelerinde görülen ‘dış görünüş’ > ‘yüz rengi’ şeklindeki eğilim bir anlam kaymasına işaret etmektedir (1997: 208). NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *yü:z : *bäŋiz ‘yüz rengi’. balmumu sarısı gibi. Meronim Olarak *bäŋiz *Bäŋiz sözü ‘yüz rengi’ anlamında. *bät. ADĐL I 249 uşağın azarlı ve benizi solgun idi. Ancak doğrudan ‘yüz’ anlamında kullanıldığında alan : mekân ilişkisi sergiler.. Gül meñzi saralan arap cenanı 3. 75 . Anlam Olayları Bakımından *bäŋiz Tenişev’e göre. gözler yine cin gibi. gözün görkez. *yü:z sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren bir meronimidir. Beti benzi uçmuş.. *teri *balç : *bäŋiz *bäŋiz ‘yüz’ : *a:lın. *eiŋ. Bu durumda bu iki sözün bu lehçelerde eş anlamlı hale gelmiş olduğunu söylemek mümkündür.. *ka:m/pak. Orayanı meñzi soldı desense TDS 438 Galkın.. hindi zenanı.

gönül bağlantısı 11. yy. -Ant.) (DS VI: 1892).) (DS II: 491). yy. yy. ilgi.2. yy.. göz (Sngl. yy. *Antakya -Hat. hane 13. ginci ‘gözbebeği’ (Kadıçiftliği -Ist. köz ‘göz. Đslami ç. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde GÖZ ‘göz’ Lat. viii. Nazar 10. Oda 4. 29).1.) (DS VI: 2076).Tü. Görme organı 2. Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri 12. xiv. Suyun topraktan kaynadığı yer. köz (NF III: 264). göz (EM: 135). Doğu Tü. görüş 5. Modern Tü.7..Tü. taraf 2. MKıp. oculus Đng. KökTü. görme ve bakma 3. bakanak ‘göz. Bu organ adının 2. Uç. Proto-Oguz *göz. -Nğ. xiii. göz (MŞ: 10). köz ‘göz’ (DLT IV: 369). karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.1. -To.. gile ‘göz bebeği’ (*Erciş -Vn. gagal ‘göz bebeği’ Gözümün gagalısın (*Şavşat -Ar.ç. Bölüm.ç. közi karam ‘kara gözlüm’ (M II 9. göz (DK II: 127).: xi. Sevgi. köz (EUTS: 119). göz bebeği’ Bakanağın çıksın! (-Isp. Delik.7. Bud. göz ‘1. Bazı yaraların uç bölümü’ (TS 890).). köz (TT III vd. gozböbeği 76 . Krh. xiv. körürmen közin (KB 926). yy. enüç ‘göze inen perde’ (DLT I: 52). – xix. xiv. göz ‘1. Terazi kefesi 9. nazar’ (KE II: 394). eye. Hisarcık *Yayladağı. göz (CH I: 155). Çekmece 8. xv. yy. köz (KĐ 81). göz (YTS: 99).: xv. Proto-Ogur *gör. *görs > *göz Proto-Tü. Bakış. boşluk 7. Tarihsel ve modern Türk dilinde GÖZ kavramını karşılayan sözcükler bir tek ProtoTürkçe *görs > göz sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. *görs (Tenişev 1997: 209). körür közim körmäztäg ‘gözüm görmez gibi’ (THO 158). kapak ‘göz kapağı’ (DLT I: 382). 306r. karak ‘göz bebeği’ (DLT I: 382). Harezm ç.1.19). kaynak 6. Batı Tü.. Man. yy. Bazı deyimlerde.) (DS VI: 2079).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Göz’ (TTS III 1807).

son sesin değişmesi durumunun genel Çuvaş ve diğer Türk lehçelerinde ses yapısına uygun olduğu ve sözün. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay köz. Başk. Kapı gözü 4. görme 3. Nezaret. Çuvaş: kus (Tenişev 1997: 209) 1. göz ‘1. Kaz. göz ‘göz’ (ATS: 554). köz. Kısımlara ayrılmış bir şeyin ayrı-ayrı bölmeleri. 10. Gag. çeşmenin gözü 6.) (DS IX: 3303).) (DS VIII: 2632). Azb. Görme gabiliyyäti. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Ant. Sıra sayıları ile birlikte evde. köz. Yaranın. Görme organı 2.fillinden -s isim yapım eki ile 77 .) (DS X: 3733). Suyun çıktığı yer. -Đç. Tüpenin ok salınan eri bilen birlikde nili 5. vide ‘göz’ (*Saftanbolu -Zn. Köprünün bir parçası’ (ADĐL III: 174). Soyun çıkan yeri.) (DS IX: 3252). Her hangi bir şeyde hurda delik deşik. bebenek ‘gözbebeği’ (RLT: 217).. 7. Göz 2. göz ‘1. Nogay köz. Ağacın dalının çıktığı yer 3. kez. 6. Özb. küz. Gözümde (gözünde) şeklinde .) (DS VIII: 2608).‘gözbebeği’ (Tekeler *Silifke -Đç. Kırg köz.nazarımda (nazarında). 11. kumbak ‘göz çukuru’ (*Biga -Çkl. 9. şah ‘gözbebeği’ (-Sv.) (DS IX: 3242). Ambarın gözü’ (TDS: 188). göz’ (GS: 116). bakım 5. kuz. Küçük pencere. Tüfekte lülenin her biri. Alev anlamında. Trkm. Eski Türkçede kör.) (DS VI: 2113). Đnsan ve heyvanda görme organı 2. kefelerinin her biri. menba. göz (RLT: 70). nazlıkara ‘gözbebeği’ (Karahıdır -Krk. garak ‘göz’ (TDS 146). kaynak. benim fikrimce (onun fikrince) 4. Ambardaki bölüm. Tuva kös. köz. kalmuk ‘göz kapağı’ Gözlerimin kalmuğu şişti (Kayadibi -Gr. kapçık ‘göz kapağı’ (*Pınarbaşı -Ky. Đğne gözü 4. oynuk ‘göz çukuru’ (Aslıhantepeciği -Ba. menzilde kaç oda ya da pencere olduğunu gösterir. 8..) (DS XI: 4104).. 14. şişin irin akan yeri. Kumuk göz. göz ‘1. Pencerenin gözü 3. SUyg. koz. *göz Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Terazi. pencerenin gözü 7. Karakalpak köz. GüneyDoğu: YUyg.) (DS VIII: 2999). -Đç. 12. 13. ninni ‘gözbebeği’ (-Kn. küδ. nini. bana göre (ona göre).

sığdı. ätida(?) köŋültä sığıt kälsär ‘gözlerimde yaş akarken. SFA-2 Gözüm kimseyi görmüyor. 2. bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu? TS 890 Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır TS 890 Đnsanı gözle yiyip bitirirler SFA-1 Başıyla beraber eli de ayni zamanda paketti yeniden hissedince yüzünden birdenbire uçup giden doğuştan gülüş de yerine. TTS III 1811 Karındaşlık şefkati depreşti eyitti: Karındaşım benim için gözden çıktı bâri sevâhile ileteyim. TS 890 Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı / Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu TS 890 Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek. 78 şeklinde tespit etmiştir . THO 198 közin körmädük kulkakın äsidmädük ‘gözüyle görmediği. fakat Sibirya Türk lehçelerinde *göz yerine yer yer ‘gözbebeği’ anlamında olan *karak terimi kullanıldığını görüyoruz.oluşturulduğunun düşünülebileceğini belirtmiştir (1997: 210). Doerfer. *göz sözünün Halaç Türkçesinde köz (Doerfer 1970: 24). *göz Kullanım Alanı THO 158 körür közim körmäztäg ‘gözüm görmez gibi’ THO 158 közdä yaş kälsär. bâşed ki melike duasıyla gözleri rûşence ola deyip. kulağıyla işitmediği’ DLT I 55 agız yese köz uyadhur ‘ağız yese göz utanır’ EM 135 ve gözler ve yaŋaúlar úızıl olmaú MŞ 21 gögüsi ùaracuú ve boynı uzun ve boynı ince ve boāazında şiş ve maèdesi øaèìf ya gözi ya dimÀāı øaèìf MŞ 37 turpuŋ ãuyı göze cilÀ vĆrür ve Àúreb ãoúdıāına müfìddür ve eydürler ki anuŋ ãuyı èaúrebi öldürür MŞ 42 ve yüzi gözi úızıl olmaú ve ùamarlar ùolu olmaúdur èilÀcı baş ùamarından úan almaú ve baldırlarından óacÀmat Ćtmek ve ùabìèatı telyìn eylemek ve cevÀv içmek ve şol úan āÀlib olana dĆdügümüz āıdÀları ve şerbetleri tenÀvül Ćtmek MŞ 142 úaş ve kirpük dökülmek ve burun egri olmaú ve gözleri úızarmaú ve beŋiz ve gevde alaca olmaú TTS III 1807 Đbrenin ucu mıknatısın şimâl gözü ile suvarılmıştır TTS III 1809 Lehhaz: Göz bucağı ve göz ucuyle bakan TTS III 1811 On ün kişi göz deliğine irdi.. yüreğimden pek çok feryat gelirken(?)’ THO 158 bäglärım budunım közi qaşı yablak boldaçy tip sakındım ‘beylerimin ve halkımın gözleri kaşları bozulacak deyip üzüldüm’.. Türk lehçelerinde GÖZ için birincil bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu terim. göz kırpıncaya dek yerleşti. kimsenin kapımı çalınmasını istemiyorum.

güzel vücuduyla. üçer yaşında. şişman. HEA-4 Yüzü gözü tanınmayacak halde idi. Penbe yüzündeki buruşukları sayayım derken kahveci çayları getirdi.sert ve pürtük pürtük. hasta gözlerle annelerinin ayakları üzerinde bakınıyorlardı.hep iş görmekten olacak . HEA-8 Ben Macide'nin arkasında. PSE 84 Onların gözlerini körledi hem onların yüreklerini katılattı. HEA-8 Onun. PSE 5 Ozaman onların gözleri açıldılar hem onlar onu tandılar. gözlerimi yaladı. Yanakları kuruydu. onun ses ilâhını saklamış kamelya yüzüne ruhumdan. HEA-2 Fakat o katı elleri ile benim pomat kokan yüzüklü elimi öyle bir sıktı ki. PSE 25 Eer senin gözün fenaysa. PSE 142 Onlar da gözlerini kaldrdıklarında. esmer ve elma yanaklı. PSE 4 Ama onların gözler tutulmuştular. HEA-9 Đri kestane renginde gözlerine bir çocuk bakışı vermek için bir düziye göz kapaklarını yukarı kaldırıyor. sesinin son perdesiyle renkli. fakat gözleri tamamıyle siyah yaştı. çılgın ibadet öpücüğü gönderdim. Đtina ile yolunan siyah kaşlar iki ince hilâl gibi. HEA-7 Gözlerim sandala hafif hafif vurup oynaşan su dalgalarına. daldı. zerä gözleri aırlaşmıştı. HEA-7 Gözleri yaşla dolu olduğu halde boynuma atılarak alnımdan öptü. senin bütün güüdän karanlık olur. ister istemez bu vilâyetli yeğenin yüzüne gözlerimi açarak bakmağa mecbur oldum. hiç bir duruşunu gözden kaçırmıyordum. ki gözlerinlän görmesinler hem yüreklerinlän anlamasınlar. HEA-1 Orta boylu. göz kamaştırıcı ışıklarla yıkadığı sersemlemiş ruhlarımız. çapaklı. siyah siyah gözlü bir kadın hayretle büyüyen gözlerle karşımızda. idi. ayakta durduğum için. renksiz dudakları ile katiyyen senin sevebileceğin bir kız değil. bir adam denilen Đisus çamur yaptı. Siyah gözleri. elleri . HEA-3 Yüzü buruşmadan. HEA-6 Efendimize diyarımızın balından armağan getirdik. O. siyah birer kaynar su membaı gibiydi.. HEA-5 En evvel kalbimdeki soğuk. HEA-5 Saffet. PSE 20 Ozaman sorarlardı onu: nicä gözlerin açıldılar. HEA-3 Đkisi ikişer. PSE 66 Đisus sa gözlerini yukarı kaldırıp dedi: Ey Buba! şükür sana ederim. PSE 18 Ştä sizä derim ki: gözlerinizi kaldırınız hem tarlalara bakınız. HEA-9 Piyanist ellerini sallayarak konuşuyor. PSE 138 Zerä benim gözlerim gördülär Senin kurtuluşlunu.SFA-2 Osman ağanın mavi gözlerine güneş ışığı gibi bir ışık gönderiyordu. korkak ihtirazı izale eden şey amcamın bütün gözlerini aydınlatan tebessümü oldu ve hemen onun müşfik kalbinde kendime bir yer yaptığımı duydum. Nereye bakıyordu. PSE 91 Hem gelin genä onları uykuda boldu. Fakat bu siyah yaşlar ortasında Aydın vardı. cevap verip dedi ki. bilmiyorlardı. tıpkı birer maymun yavrusu halini almış. ki onu tanımadılar. 79 . birdenbire boş ve karanlık bir şeye çarparken gözlerimi kaldırdım. SFA-2 Baş örtüsü ağzına bağlı bembeyaz alınlı. kara gözleri pırıl pırıl. gözleri arayıcı birer ışık gibi Dedenin yüzünde dolaşıyordu. solgun mavi gözleri. gerilmeden mil yonlarca yaşa girmişti. fakat bir şey olmamış gibi hareket ediyordu. sesini yükseltiyor. Lütfen efendimin gözünde rağbet bulsun. kimseyi görmediler Đisusdan başka. zerä işittin Beni.

parmaklarnı donaderlar.ıdı] [dε:F] Y GTA 188 [tO. gözlerni-kaşlarnı güzerlär. gözleri mavi UK 144 yaaleerlar güüdesini kokulu yaalarlan. beyaz tenni. saçlarnı daaderlar-tareerlar arkalarna. blezik UK 169 uzun saçları omuzlarında. başlar. dudaklarna. gülümseyräk UK 76 ama gözleri yaş yerdä UK 81 angısı çıkardı mavi gözlerinnän.ïz8 ınsεn»nε:] α α GTA 148 [dα bıF Ôø»zY »jç] [bıFÔ»øz…αktU:] Y Ô … U GTA 149 [»de:Rım jε bU…dU»lε: tRα»hçm Ôøzlε:m»dε dε URdU»łα: Ôe»Rï] ε » ε GTA 176 [»nα:nï Ôø»zYm Ôø»Ry:sε. gözleri gülümsek UK 240 gözleri yanarak UK 247 Tatar büyük gözlerlen bakarak aaç-aaç yedi UK 258 Zananın sa ardına hep gözledärdı UK 262 şafk ürer Todurun gözlerne UK 268 çocuk baker kızın gözlerne. küpe. saçlar . yüzük. sıkmış al dudaklarnı UK 215 yumardı gözlerni UK 233 başında saçlar kısa.salt göz hem ürek UK 52 bu gözler ama bana uymaz UK 53 büüldüp kıynaşça gözlerini UK 54 salt ellär sansın oyneerlar. gözler. bıyıklar uzun. mavi gözlü ataman Gandi UK 177 Lanka da sevdalı baktı oglanın dooru gözlerne UK 179 çökerek dizce ikonanın önünde çeketti Länka duvasını yaşları gözlerinde UK 179 sendeki gözler bende de olsa! Kaşlar.ı»lε bıF cY»tSYc bıF Ôøz»dZa:z] » Z GTA 236 [αmε be»nım vαF bıF Ôø»zYm tepεm»dε] Y 80 . yakardı kara saçlarınnan UK 125 yaşlar dolu gözlerindä UK 140 Kaykauz bakardı onun üzüne. yanaklarna UK 144 kula saçlı. yaşlarna.bende olsalar! Sendeki yanaklar! UK 184 baker Hoborun gözüne UK 187 te burada duracan da göz ayırtmaycan hanumdan UK 199 Lanka açıldı gözleri birden UK 202 yaşlan doldu gözleri UK 205 keskinnetmiş mavi gözlerni.. dudaklarna GTA 130 [bεn dU:»dum bεSÔøz»dε] ε » ε GTA 136 [kαRα»Ôøz88 kαRαÔøz88 kαRαjα. UK 25 düzülü gözlärlän. kıvırcık kalpaklar başlarında.PSE 162 Amma bu ayaklarımı gözyaşlarınlan isladı hem başının saçlarınlan sildi. yakardı kara saçlarınnan UK 108 gözel gözlerni UK 108 gözlerini tırmalasın UK 81 angısı çıkardı mavi gözlerinnän. yanak omuzları kızıl. aazlan hem boynuzculan. kafası uuldadı bir çirkin boran gibi UK 40 çemrek hem açık göz UK 41 başka kerä dä täze mayızlan yapıştırdım gözlerni UK 50 han . nice kuzu kafası UK 25 o göz kayarsa UK 37 türlü şafklar şıladılar göz ardlarında. bıyıklar üstünden kartal gözler bakerlar UK 169 güzel tenni. gözlerne.

durmaz burnı nätse bolar. TNAS 18 Agamıŋ ala gözi. TNAS 44 Ataŋ yüki azıg bolsa-da. TNAS 46 At aylıgını gorar. TNAS 20 Agız iyer . garınja gözün oyar. segparaz . gözi doymaz. gırmızı dodagları mÊnim hoşuma geldi ADĐL III: 72 gızarmış yanagları. gözlÊrimÊ garanlıg çökür Ê Ê ADĐL I: 539 [Telli] sol bileyini gözlÊrinin üstünÊ goymuş. gazar gözden görüner. TNAS 25 Akmak pälinden mırat gözler. düye menzilini). comart iyer. içiŋ agırsa – damagıŋı TDS 188 Gözüŋ şar şekilli alma meŋzeş forması bar. TNAS 35 Arafat dagına çıkanda her kim öz köwmunı gözler. TNAS 39 Asıl töre sözüŋe gözler. TDS 188 Gözüŋ agırsa. alagan töre yüzüŋe gözler.aşım gözümde . TNAS 12 Aç göz iyemez.GTA 236 [ç Ôelın»nεF O. TNAS 21 Agzımda . TNAS 28 Akıl . TNAS 31 Alnındakını altı äy gözler. TNAS 12 Aç gözüŋ garnı doysa-da. TNAS 14 Açılan ten (etek) yapılar. bir-birinden parhıya. Birisinden gant alarlar. TNAS 47 At münen alısı gözler. TNAS 12 Aç göze ukı gelmez. biri gözde totıya.akılıŋ gözi. TDS 188 Ol ıssı günden. mähir . TNAS 16 Adamınıŋ aslı birdir. iri gözlÊrinin süzgün baòışı ona Ê mÊlahÊt verirdi ADĐL III 174 Göz var görmek üçün. eliŋi çek. uzun kirpikleri. TDS 146 Bermeseñ-de çıkararıs garagŋı. TNAS 43 Ata malına göz diken nowasız galar. özgä-de bermez. Suw içinde gammış köpdür. aç göze az görner. TNAS 53 Ayal gözü bilin eşider. TNAS 38 Ar yüzden.sizde. TNAS 37 Arslan güy jünden düşse (gaçsa). düye-yıllıgını (at basjak yerini gözler.ı»lε kçR»cε:R…α: αnı hıtSsα»ba:dαnα Ôøzlε:»nï »kïpmε:Rlε: ε» hεp ıS jα»pε:R…αF] GTA 236 [ç»nUn vαF Ôø»zY tepεsın»dε dε ç Ôø»Rε:F »hepsïnï] Y GTA 249 [jα»sï jα»sï la:Ìje»dε:RdılεF][kαRα»ÔøÌY »bıRαz] α ADĐL I: 212 baş bÊdÊnin tacıdır. yeŋŋemiŋ sowuk sözi. bütün golu açıgda Ê galmışdı ADĐL II: 127 gara saçları. ağır zähmetden soŋ.gözi yumsa bolar.gözde. TNAS 42 Atalar sözi . Birin başıng agırıdır. birisinden borıya. TNAS 42 At ahsar ayagını gözler. Humar-humar bahmag göz gaydasıdır. gözler onun daş-gaşı ADĐL I: 212 başımdan ağrı gopur. gulagı bilin görer. TDS 146 Kör ol! Garagıŋ çıksın! TNAS 12 Aç göz ayt (gurbanlık) bayramında öler. ÊrÊbi burnu. 81 .yaşım. TNAS 20 Agız .it yalagından. düye bozlar köşegini gözler. özgä-de berer. hamısından Ê artıg gözÊl balca ağzı. gözüni mavı asmanda dikip pikir edyärdi. göreniŋ gözünden gitmez.göz utanar. ÊşglÊ dolu uzun kirpikli gözlÊri. barışınıng adı bir. TDS 188 Đŋŋäniŋ gözi dövlüpdir.

TNAS 181 Göz agırısı . TNAS 117 Dogrı gelen keyigiŋ iki gözünden başga aybı yok. gözüŋ yaş.at. gözüŋ agırsa eliŋi çek. iki gözi kör uçrar.gözümiŋ köki. TNAS 136 El mizan. TNAS 121 Doyan mıhmanıŋ gözi yolda. mähir gözden. aklı köŋül. TNAS 183 Göz yetmeze .damagıŋı. işiŋ agırsa . TNAS 381 Yüz bolmasa . TNAS 75 Bela basan yteriŋde. TNAS 179 Görk yüzden. beyleki göz gülmez. TNAS 124 Durna gırda-da bolsa.altında. göz goragı gaş). TNAS 184 Gulak eşidenin göz görmesin. gaş etmez. 82 . TNAS 84 Bir göz beyleki gözi görmez. TNAS 73 Baytal ölse. TNAS 179 Görki göz biler.söz yeter.dilden. bazara bar. yüz döner. gulak özgäniŋki.gaş / (Dil goragı diş. TNAS 183 Gözüŋ agırsa . TNAS 183 Göz özüŋki. göze . ayal gezse-yüzi. gözi yerde. TNAS 181 Göz bolmasa. göz bilen gaşıŋ arasında. Diş aşırısı .gama yoldaş. TNAS 115 Dişiŋ agırsa diliŋi çek.eliŋi çek. düş etmez. TNAS 84 Bir göz aglasa. TNAS 67 Başa gelenini göz görer. TNAS 67 Başa gelen mala gelsin. TNAS 124 Dul gözi bilen heley (ayal) alma. göz etmän.göz döner. TNAS 183 Göz yaraşıgı gaş. megerem göz bolmasa.TNAS 62 Bagt gözlesiŋ. mähir . TNAS 135 Elimin eti .süŋk agırısı. Bir gözüm dünyäni görsün. gözi gırda. TNAS 147 Är gezse gözi açılar. TNAS 183 Gözyaş . TNAS 128 Düye gırda bolsa-da.et agırısı. TNAS 84 Bir gözi aya bakar. gulan yaş. TNAS 108 Deŋ etmän. TNAS 243 Körün gözi . gulan ölse. TNAS 81 Bir başa bir göz besdir. TNAS 334 Utanç gözde. Agız yaraşıgı diş. TNAS 64 Balıgıŋ özi suwda bolsa-da. TNAS 383 Yüz-yüze düşer. göz terezi. TNAS 78 Bialaç ölüm yok. TNAS 113 Dile diş gala. hatınıŋ gözi . TNAS 84 Bir gözümde yuwaz aylansın. gözi şorda bolarmış. göz gören başa gelmesin. pıyada gözi bilen . TNAS 119 Doŋuz gözi yıldız görmez. TNAS 181 Göze bela gülden geler. TNAS 139 Erkeğin gözi hatında bolar. başa bela . görk agızda. TNAS 103 Dalnan (göwni yyetmeyän) dal uçrar. TNAS 121 Dostuŋ gözünde bolandan.iki eli. TNAS 98 Çemçe bilen aş berip.göze. bir gözi şetdalı kakar.başa gelmesin. köŋlüne bol. göz gören . sapı bilen göz çıkarma.

‘bölüm’. Đran kültür bölgelerinde rastlanmaktadır: Tajik çaşma. Birçok Türk lehçesinde göz kelimesi. 83 . Arapça al-'ayn. boşluk’. Tenişev. Far.3. Farsça metaforik kullanımın da aynı zamanda Arapçanın etkisiyle meydana gelmiş ihtimali olduğundan söz etmektedir (1997: 210). ‘büyük bir nesne üzerinde küçük bir detay. ‘kaynak’. ‘kaynak. boşluk’. 3) ‘Kaynak’. ‘bölüm. çaşm. Tüm Türk lehçelerinde *göz sözü ‘görme’ ve ‘bakış’ soyut anlamlarında kullanılmaktadır. ‘delik. çeşme’ anlamında kullanılmaktadır. Arapçanın al-'ayn kelimesinin bire bir tercümesinden kaynaklanmaktadır. ‘Suyun topraktan kaynadığı yer’. Metafor yoluyla *göz. Clauson’a göre bu olgu. Bu anlam. TNAS 183 Gözyaş . Anlam Olayları Bakımından *göz Tarihi ve modern Türk lehçelerinde şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır (Tenişev 1997: 209-210): 1) ‘Görme. ‘çekmece’. *göz Sözünün Türevleri 3. ‘ağacın tomurcuk veren yerleri’. 2) ‘Delik. hane’ anlamları da temel anlam ile bağlantılı metaforik anlamlardır. özellikle delik veya açık’ anlamında da kullanılmaktadır: iğnenin gözü. bakış’. Özel bir metafor olarak incelenebilir. hem de ‘kaynak’ anlamına gelmektedir.1 *göz’den Đsimler • göz yaşı PSE 162 Amma bu ayaklarımı gözyaşlarınlan isladı hem başının saçlarınlan sildi. hem ‘göz’. 4.gama yoldaş.

umutsuzluğa düşmek’. Taradığımız metinlerde rastladığımız karak / garak sözü ‘göz bebeği’ni ifade eden bir sözdür. çekmecenin gözü. *karak ‘göz bebeği’ 84 . bağışlamak. 5. *kirpik sözleri de yine nesne : parça ilişkisini gösterirler. bakmak. görme. göz sürmek ‘iyice tanımak. *balç ve *yü:z sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Gagauz Türkçesinde de göz ile ilgili metaforik deyimler oldukça fazladır: gözleri yaneer ‘canlı. işitme yoluyla bilgi edinmeye çalışmak’. pencerenin gözü ‘pencerenin bölümlerinden biri’. Göz sözünün meronimileri arasında incelediğimiz organlardan *ka:m/pak. … Benzer deyimler Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerinde de vardır. NESNE : PARÇA *balç : göz *yü:z : göz göz : *ka:m/pak ‘göz kapağı’. kirpik. göz açıp kapayıncaya kadar ‘çok kısa bir zamanda’. Meronim Olarak *göz *Göz sözü. enerji dolu’. göze girmek ‘davranış ve yetenekleriyle ilgi ve önem kazanmak’.Türkiye Türkçesinde ‘görme ve bakma’ ile ilgili bir çok metaforik deyime rastlanır (TS: 882-890): göz kulak olmak ‘dikkat etmek’. göz kuyruğuyla bakmak ‘göz ucuyla bakmak’. pınarın gözü. göz yummak ‘kusurları görmemezlikten gelmek. göz açamamak ‘yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme imkanı bulamamak’. Bu nedenle *karak sözünün de göz sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren bir meronimi olduğunu söylemek mümkündür. korumak. bakmak’. bilmek veya dikkat çekmek amacıyla hafif kısık gözle incelemek. açıkgözlü. umudunu kesmek. hoş görmek. göz kulak olmak ‘gözetmek.

gözevi’ (TS: 894). göz akı ‘göz yuvarının dışını saran. kornea’ (TS: 1921) ifadeleri de göz sözünün meronimleridir. gözyaşı bezleri. gözyaşı bezeleri ‘gözyaşı ve göz kapağında bulunan bezler’ (TS: 894). sert tabaka’ (TS: 890). saydam tabaka ‘gözün ön bölümünde bulunan. göz yuvarı ‘kafatasında bir çukur içine yerleşmiş bulunan gözün yuvarlak bölümü’ (TS: 894). ışığı geçiren küresel zar. göz memesi ‘gözün iç açısındaki kırmızı çıkıntı’ (TS: 891. göz merceği ‘gözün ön tarafında bulunan ve dışarıdaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ’ (TS: 893). göz etçiği. ön oda ‘gözde saydam tabaka ile iris arasında kalan boşluk’ (TS: 1733). 85 .) ‘gözbebeği’. katılgan dokudan oluşmuş. 893). göz yuvası ‘göz yuvarlarının içinde bulundukları kemik oyuklardan her biri. dayanıklı beyaz çeper.Göz karartısı (Gag.

Kemerli ve çıkıntılı şey veya yer 3. meŋ ‘kaş’ (KTS: 180). kaş (CH I: 158). Damın saçağı 4. Modern Tü. Proto-Oguz *ka:ş. KökTü.8. yy. Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar 2. *ka:ş Proto-Tü. úaş ‘kaş’ (TT X 48).) (DS IV: 1461). Krh. viii. kaş ‘kaş’ (GS: 259). dağ zinciri’ (ATS: 468). brow.: xi. āaş ‘kaş. *ka:ş (Tenişev 1997: 211). Yüzüğe takılan kıymetli taş. dımız ‘kaşın üst köşesi’ (Gözlü. Saiteli -Kn. uçurum 4. Azb.1. Đng.) (DS III: 1092).Tü. xv. eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm. xiv. çatmık ‘kaş’ (Ist. Batı Tü. set’ (TS 1228). úaş ‘kaş’ (KTS: 130). Đslami ç. 2. kaş ‘gözün üstündeki kaş’ (DLT III: 152). Bu organ adının karşılığı genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. Kavun ve karpuz dilimi 3. Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm 5.1. kaş ‘1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KAŞ ‘kaş’ Lat. bir şeyi ön çıkıntısı.2. yy.ç. xiii. Bud. Yüzündeki kaş’ (TTS IV: 2327). Harezm ç. Eyerin ve semerin önünde ve ardında olan yüksekliktir 2. yy. Sarp kayalık. 4. Proto-Ogur *ka:ş. kaş ‘1. – xix. úaş (KE II: 302). bäglärım budunım közi qaşı yablak boldaçy tip sakındım ‘beylerimin ve halkımın gözleri kaşları bozulacak deyip üzüldüm’ (THO 158). Dağın.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. 3. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KAŞ kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *ka:ş sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.8. Gag. yan tarafta ve ön taraftaki çıkık dik. supercilium. yy. bağ ve bahçelerde toprak yığarak yapılan sınır. tepenin ön 86 . gaş ‘1. yy. EKıp.1. Mücevherde. Đnsanın gözleri üstünde uzanan tüylerden ibaret hat 2. (halk) Duvar. Ufuk 5. derenin.

gaş ‘1. 87 . koş. çapkın bir ışık dolduruyordu kaşını gözünü. Kuzey-batı (Kıpçak): Karaçay-Malkar kaş. Kırg kaş. Trkm. Doerfer. gaş (RLT: 28). GüneyDoğu: Özb. Mançu gulaku ‘uçurum’ (1997: 212). *ka:ş Etimolojik Değerlendirmesi Bu söz Eski Türkçe döneminden beri aynı şekliyle kullanılmaktadır. kaş. Zeki. 2. Eyerin ön tarafında duran yüksek yeri’ (TDS: 158). Tenişev. *ka:ş Kullanım Alanı THO 158 bäglärım budunım közi qaşı yablak boldaçy tip sakındım ‘beylerimin ve halkımın gözleri kaşları bozulacak deyip üzüldüm’. Yakut ha:s. Türkmen Türkçesinde ünlünün uzun olması dikkat çekicidir. Tat. Çuvaş: huş (Tenişev 1997: 212) 1. *ka:ş sözünün Halaç Türkçesinde kaş şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 24). Udmurt gula ‘kaya’. Şor ka:ş. bu sözün Altay dillerindeki paralellerini şu şekilde vermiştir: Evenk gula ‘yöküş’. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay kaş. Hakas has. Tofa haş. Nogay kaş. MŞ 142 úaş ve kirpük dökülmek ve burun egri olmaú ve gözleri úızarmaú ve beŋiz ve gevde alaca olmaú TTS IV 2328 Çü dağlar kaşlarında göz belürdü Sanasın yer yüzünde güz belürdü TTS IV 2328 Bu özrü işidiceğiz şah-ı Çin Kabul etmedi kaşa bıraktı çin TTS IV 2328 Er gördün kuşan. tepeden aşağı yeri’ (ADĐL I: 456). başını sallayarak izliyor bizi SFA-1 Yüzü birdenbire değişiverdi. Kaz.tarafı. yalancı. kaşlarının üstüne doğru sızıyordu TS 1228 Altın yüzük yaptırdım / Kaşı sensin sevdiğim TS 1228 Babam kaşları çatılmış. kaş. kas. Gözün üstündeki kara tüy 2. Başk. sakal’. guluge ‘bıyık. ev gördün kaşan TTS IV 2329 Haramdır yemek ol kişinin aşın Ki sofra bigi karşı büze kaşın TTS IV 2329 Gece saçın çözüp burtardı kaşın Gözün gün yumdu vü dün açtı başın TS 1228 Alnında boncuk boncuk terler birikmişti. Karakalpak kaş.

Koltuktaki adama soğuk bir selâm verdi. kumral kaşlarıydı. artık öğrenmeye başladığım. öfke akıyor? HEA-6 Alnı yüksek ve beyaz. saçlarının dibinden başlıyor. ateşli. Gözleri. HEA-7 Dudakları kısılmış. korselerinden fırlayan iri göğüsleriyle. her şeye girmiş halini düşündürür.. saçlar . mert Anadolulu yüzünü ilk defa görür gibi baktım. omuzları biraz düşük. o küçük burun. çalı gibi korkunç kaşları. HEA-3 O keskin ışık içinde. kaşını ikiye bölüyor. saçlarnı daaderlar-tareerlar arkalarna. UK 144 yaaleerlar güüdesini kokulu yaalarlan. gözüne sürme çekip kırıtması cinsi haysiyetlerine dokunuyordu. HEA-4 Đlkönce fırıl fırıl dönen tek gözü. kıllı kaşları altında küçük gözleri kapalı. burun koskoca ve uzun. kaşları çatık içeri girdi. mekteplere. o nadide bir çiçek rengini andıran ten. gazetelere. sağa dönmüş yatıyor. HEA-6 Size bugün ne oldu? Hepinizin kaşları çatık alnınız bulutlu. blezik UK 179 sendeki gözler bende de olsa! Kaşlar. bütün güzel yüzü. HEA-1 Bıyıklar tıraşlı.SFA-2 Akşam olunca kalın sesli bir kadının gramofonda söylediği “Bir ihtimal daha var” şarkısını. o tuhaf kaşlar. kaşlarının arasındaki. dalgın. elleri ile şakaklarını tuttu. HEA-8 Yalnız Karlman'da kabarık saçlarıyla. kaşlarını çatmış. yanan gözleri bir dakika insan oğlunun kitaplara. parlak kırmızı yanaklarıyla dolaşan satıcı kızlar. fakat hareketsizdi. dudakları.şiş kapakları altında ışıldayan korkunç gözleri var. konferanslara. HEA-2 Beyaz hemşire gömleği kan içinde. HEA-9 Erkekler kendisine pek yüz vermişlerdi. parmaklarnı donaderlar. biri ötekinden daha yüksek duran kalkık.. alın geniş. yüzüne lâdenden ben koyup kaşına rastık. HEA-7 Kaşlarının ortasında.. siyasî müzakerelere. sol kaşının üstünde çirkin kocaman bir yara var. yüzük. dudaklar yalnız uykuya dalarken gevşeyen iki ince ve kısık renksiz hat. HEA-5 Bir şey hatırlamak istediği zamanlardaki gibi kaşlar çatıldı. Đnsanda saygı ve biraz çekinmek duygusu yaratan bir baş! HEA-1 Gözlerine baktım. küpe. HEA-4 Dudaklârın kenarındaki tebessüm kıvrıntıları. bütün yüzü ile olduğundan fazla solmuştu. kalın kaşları. şişman çenesi nefes almak için açılıp kapanan dudakları ile oynuyor. kaşlar ipince. gözlerni-kaşlarnı güzerlär. Ne de olsa semtlerinde yetişmiş bir gencin. gözlerinizden kızgınlık. bütün çehresi takallüs etti. HEA-9 Selim paşa. o soruşturan ve duraksamalı çizgiyi meydana çıkardı. Şaşırdım. Gözleri koyu. belki esas ruhunda çizilen derin çizgileriyle dolmuştu. hayatınca kim bilir ne kadar önemli olan bu meselenin çözümü ile adeta gerilmiş. çekik. odada dolaşmağa başladı.. fırça gibi sık kaşlarının altında birer siyah alev gibi parlıyordu. HEA-9 Fakat onun en çok gözünü alan şey. galiz küfürleriyle Hanife’yi ne kadar ürkütmüştü. HEA-5 Sister Canet kalın. kafa kocaman. O siyah. parlak ışıklar. birbirine paralel iki kalkık ince kaşı. Alageyik sokağının başındaki kahveci ile beraber mırıldanan “6” numaranın Aysel'in korkunç kaşları. kirpikler ve .bende olsalar! Sendeki yanaklar! 88 . siyah.. dudaklarının yanlarında büyük çizgiler vardı. yine unuttururlar. HEA-2 Yanından ince kaşları altında o siyah kirpik çerçevesine ve biraz uzunca boynuna bakıyordum.

TNAS 30 Alçak aş iyer. 2. TNAS 75 Bela basan yteriŋde.gaşında. göze . Gagauz Türkçesinde de dürük kaşlı Gag. özellikle eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm. Anlam Olayları Bakımından *ka:ş Türk lehçelerin arasında anlamı KAŞ’tır. ‘kaş’ > ‘yay şeklinde nesne’. gaş etmez. Agız yaraşıgı diş. ‘kaş’ > ‘bir şeyin çıkıntılı kenarı’ (Tenişev 1997: 212). ADĐL I 456 Kiçikbäyimi tay-tuşu ilä bärabär gälin hamamına apardılar. bodul . göz etmän. bodul .ADĐL I 456 Ey könül. *ka:ş sözünün meronimleri de *kılk ve *tü:k sözleridir. onuŋ yazılıp yatan gara gaşları biraz yazılıpdır TDS 158 Ayna eceliginiŋ yüzüne çiŋerlende. agız görki diş). ADĐL I 456-457 Täpänin lätif otlarla döşänmiş seyräk ağaçlı gaşı ilä yeriyir(dim). eyeriŋ gaşına bak yapış. yüz görki gaş. TNAS 183 Göz yaraşıgı gaş. kaşla göz arası ‘kimsenin sezmesini imkân vermeyecek kadar kısa bir zaman içinde. TNAS 307 Suw akar daş galar. TNAS 113 Dile diş gala. *yü:z ve *balç sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Meronim Olarak *ka:ş Anatomik açısından *ka:ş. göz goragı gaş). TNAS 103 Dag görki daş. TNAS 46 At çapanıŋdan geçdik.kaş (Töwekgel tagam iyer. ‘kaşları çatık olan’ anlamında metonimik bir deyimdir. Göz yaraşıgı gaş. yüz görki gaş / (.poh). göz bilen gaşıŋ arasında. Tarihsel ve modern Türk dilinde kaş günümüze dek varlığını sürdürmüştür. TNAS 108 Deŋ etmän. Türkiye Türkçesinde kaş göz etmek ‘kaş. sürme gider gaş galar. çarwa bolsaŋ . göz işaretleriyle bir şey anlatmaya çalışmak’. çok çabuk’ gibi bir çok metaforik deyim kullanılmaktadır. gedrini bil ohlarının sinemde.. TNAS 106 Dayhan bolsaŋ başında bol.. Kaşın şekline bağlı olarak birkaç metaforik anlamı görüyoruz: 1.gaş / (Dil goragı diş. TDS 158 Aysoltanıŋ gıyma gara gaşları biraz yazılıpdır TDS 158 Ayna eceliginiŋ yüzüne çiŋerilende. düş etmez. Edib ol gaşı keman bunları en’am sene. onuŋ yazılıp yatan gara gaşları hırsızandı TDS 158 Aysoltanıŋ gıyma gara gaşları biraz yazılıpdır TNAS 20 Agız yaraşıgı diş. 3. *kılk ve *tü:k 89 . sonra gaş alma vähına goyma oldu. 4.

*tü:k *ka:ş : *kılk. NESNE : PARÇA *yü:z : *ka:ş *balç : *ka:ş NESNE : MADDE GRUP : ÖGE BÜTÜN : KESĐT *ka:ş : *kılk. *tü:k *ka:ş : *kılk. *tü:k 90 . Diğer yandan *kılk ve *tü:k sözleri ayrıldıklarında da özelliklerini yitirmemeleri göz önüne alındığında *ka:ş sözünün bütün : kesit ilişkisi gösteren meronimidir.sözleri *ka:ş sözünün nesne : madde ve ayrıca grup : öğe ilişkilerini gösteren meronimleridir.

xiv.ç. kirpik ‘kirpik’ (GS: 271). Kaz. Harezm ç. Özb.1. 91 .9. Batı Tü. Đng. kirpik. kiprik (EDT 737b). çiğik ‘kirpik’ (Almus -To.. (bitki ve hayvan biliminde) Tüy gibi. 5). 313v. kirpük (KE II: 363). yy. küçük ve ince uzantı veya uzantılar’ (TS 1330). Doğu Tü. Tat.) (DS VI: 2079). Proto-Ogur *kirpik. Proto-Oguz *kirpik. *kirpik Proto-Tü. Kırg kirpik.9. Kumuk kirpik. kirpük (NF III: 251). yy.: xv. kayhaş ‘kirpik’ (*Pınarbaşı -Ky. Krh.) (DS III: 1207). 2. Bud. EKıp. Güney-Doğu: YUyg.2. kirfik. kırmık. yy. eyelash.1. Azb.: xi. kerpik (KTS: 140).) (DS VIII: 2699). MKıp. kirpik. Başk. xiii. kirpik ‘1.49). kirpik’ (KTS: 149). kirpik. kirmik.1. kirpik (Sngl. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KĐRPĐK kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *kirpik sözcüğüne dayandığı kanaatindeyiz. Trkm. palpebra. kirpik ‘Göz gapağının kenarlarındakı tüycükler’ (ADĐL III: 72). Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. kirpik ‘kirpik’ (DLT I 468).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Modern Tü. yy. kirpik ‘kirpik’ (TTS IV: 2577). Gag. kirpik (KGRL: 37). Đslami ç. kirpik (RLT: 164). kirfik ‘göz kapağı. yy. xiv. Nogay kirpik. kirpik ‘gözün kabaklarının gırasında çıkan kıl’ (TDS: 384). yy. Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri 2. viii. kirpik (KĐ 80: xv).Tü. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KiRPiK ‘kirpik’ Lat. *kirpik (Tenişev 1997: 213). kaşı kirpiki kök arjawrt öŋlüg ‘kaşı kirpiği turkuaz renginde’ (U IV 30. KökTü. giprük ‘kirpik’ (Hacıahmet *Düzce -Bo. – xix. kirpik.

Buryat hümĆdhĆ. damla başlayarak ince billûr bir göz yaşı sicimi uzun siyah kirpiklerinin uçlarından yanaklarına akıyordu. bazı fonetik değişmeleriyle tüm modern Türk lehçelerinde mevcuttur. gözlerine dolardı TS 1330 Onun. ölünce kirpüğüñ kurumaz TS 1330 Demirin tozu ve pası dev işçilerin kirpiklerine yağar. Bu ilişki ile de Çuvaş ve Sarı Uygur Türkçelerinde kalın ünlülü şekillerin açıklanabildiğini belirtmektedir (1997: 214). *kirpik sözü. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay kirbik.*kirpik bağlantısına işaret etmektedir. Tuva kirbik. kırp. Tenişev ise bunu şüpheyle karşılayarak *kirpik’teki *kirp. 2. Tenişev. HEA-2 Cemalin gözleri ile yeni hayatımı başlâdım. HEA-2 Koyulaşmış yeşil gözleri etrafındaki siyah kirpikleri yaslı Đzmirin zeytinliklerini örten yas örtüsü gibiydi. kirpi sözünden küçültme eki ile türetilmiş olduğunu ileri sürerek (EDT 737). Güneşle tunçlaşmış yüzünde ikinci nazarı dikkati celbeden şey yuvarlak. Altay dillerindeki paralelleri de şu şekilde göstermiştir: Moğ. *kirpik sözünün. kirpi . Çuvaş: harpah (Tenişev 1997: 213) 1.. koyu yeşil gözlerinden yaşlar damla. *kirpik sözünün Halaç Türkçesinde kiprik şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 24). Hakas kırbık. mavi. Siyah kirpikli. HEA-2 Yüzü bir azap maskesine benziyor.Karakalpak kirpik. emniyet ve nikbinlikle dolu gözleri vardı.‘gözü kırpmak’ fiili ile ilişkili olduğunu öne sürmüştür. çocuk tebessümü taşıyan ağzıydı. yaşlarla dolu uzun kirpiklerinin arasından.. Muzdarip derin yüzünde ne yaş. *kirpik Kullanım Alanı MŞ 142 úaş ve kirpük dökülmek ve burun egri olmaú ve gözleri úızarmaú ve beŋiz ve gevde alaca olmaú TTS IV: 2577 O gece subh olunca yatmadılar Seher olunca kirpik çatmadılar TTS IV: 2577 Kirpiğñle süpürme gel òarman TTS IV: 2577 Miskin karıcuk. 92 . ne de telâş vardı. Doerfer.fiil kökünün. *kömü-ske ‘kaş’. açık. *kirpik Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. Kalmık kömskĆ.

gözleri yeşil. esmer.HEA-3 Sonsuz alevler beyaz vücudunu. Çilli. HEA-3 Dar alnının altında ince siyah iki kaş hatta ve altında iki uzun siyah ipek kirpik örtüsü vardı. ÊşglÊ dolu uzun kirpikli gözlÊri. Erkekler gibi onların da maskeleri bir örnek. iri gözlÊrinin süzgün baòışı ona mÊlahÊt verirdi.. yüz. kızı o kadar sakin. yalnız burun bambaşka. Burunları dar alınları altında eski Yunan heykelleri gibi düzgün. sinirli görünüyorsa. kirpiklerinin altına saklanan iki ürkek göz. HEA-4 Hacı Murad. ok dey kirpikler Avlacaga meŋziyer geltay etini 93 . yer yer sarı benekli mavi gözleri. dişleri iki sıra inci gibi açılıyordu. birer kızıl nokta. dişleri sedef gibi beyaz. HEA-6 Maskelerinin arkasındaki gözler. kirpikler ve şiş kapakları altında ışıldayan korkunç gözleri var. fakat âzaları muntazam yüzünden sıhhat ve kan fışkırıyor. küçük gözlerinde fer kalmamıştı. uzun ve boyasız. mütemadiyen kırptığı kirpikleri kısa. hamısından artıg gözÊl balca ağzı. HEA-9 Amcanın ayni açık mavi gözleri ve beyaz kirpikleri. hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. sessiz ve neşeli görünüyor. Yanakları turunç gibi altın sarılığıyle yanmış. kirpiklerini galdırıb yarıaçılmış gapıya baòdı. HEA-5 Sarı ve gergin çehresi şimdi kırmızı dalgalarla yanıyor ve bu küçülmüş. HEA-8 Sonra kumral kirpikleri altında saf birer genç zambak yaprağı gibi örtülen göz kapaklarını çevik bir hareketle kaldırdı. kirpikleri. büyük gözleri insana gülerdi. altında insana acıma hissi veren pembe etli bir çocuk ağzı vardı. son derece tatlı. Anası ne kadar hırçın. koyu kestane renginde. O. uzun sarı. Kaşlar birer silik ince çizgi.. fakat inatla kısılmış bir küçük ağız. altın saçlarını. sun'î ipek kirpikler arasında gayri tabiî bir 'humma ile yanıyor.. ADĐL III: 72 gızarmış yanagları. fakat daima önüne baktığı için koyu-fındıkî rengindeki parlak gözlerini örter ve kaymak gibi beyaz yanaklarına gölge salardı.. uzun kirpikleri. ağız daha sıkı ve daha anut. birbirine paralel iki kalkık ince kaşı. omuzlarının arasına sıkışan küçük bir baş gördü. kirpiklärini galdıranda havanın tamam garanlıglaştığını görüp yatağını açdı. ADĐL II 127 gara saçları. değişen. HEA-9 Üzerinden geçen uzun ve acı seneler onu kurutmuş. Ağızları küçük. gözleri siyah kirpik perdesiyle kapanmış.. güneşte pırıl pırıl yanan âltın gibi sarı kaşları vardı. HEA-6 Alnı yüksek ve beyaz.beyaz hasretinin hatırasıyle göz yaşları akar. burnu küçük ve tuhaf. HEA-4 Kirpikleri yukarı doğru kıvrılır. âdeta dudaksız. HEA-4 Đçleri koyu hâreli. sıcak ve samimî. kısa alnının üstünde uzanan kumral kaşlarıyla. Çekine çekine ellerimi yavaşça omzuna koydum ve gözlerine baktım. HEA-6 Yirmi beş yaşında. Ucu uzun. uzun. delikleri açık ve kıvrık. gülerken. sarartmış. TDS 384 Ay yalı gara gaş. ÊrÊbi burnu. Kaşları kalın. siyah gözlerini sarar ve yakarken siyah kirpiklerinden taze yanaklarına -kalbini parçalayan günahlarından ziyade. kirpikleri uzun ve kıvırcıktır. yanaklarına düşen kumral kirpiklerinin durgunluğu altında uyuyordu. gerilmiş. Boyasız dudakları kalın. gırmızı dodagları mÊnim hoşuma gÊldi ADĐL III 72 Uzun kirpiklÊr. HEA-3 Fakat o. kumral kirpikli göz kapakları açılınca. HEA-8 Bu. zavallı simanın üzerinde siyah kirpikleri uzun. pek uzun esrarlı bir perde gibi onun ruhunun menfezlerini örtüyordu. HEA-8 Fakat hep önüne bakar gibi gözlerini örten. ADĐL III 72 MÊ’sum kişi.

Fakat bu durum. *göz sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. *tü:k 94 . *kılk ve *tü:k sözleri de *kirpik sözünün nesne : madde ilişkisi ve aynı zamanda grup : öğe ve bütün : kesit ilişkileri gösteren meronimleridir. 4. *tü:k *kirpik: *kılk. inçeçik iŋŋe yalı yalpıldadı TDS 384 Diŋçileriŋ hemmesi kirpiklerini butnatman seretdiler 3. *tü:k *kirpik: *kılk.TDS 384 Dinçileriñ hemmesi kirpiklerini butnatman seretdiler TDS 384 Kirpikleri caytarıp. Meronim Olarak *kirpik Anatomik açıdan baktığımızda *kirpik. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE GRUP : ÖGE BÜTÜN : KESĐT *göz: *kirpik *kirpik : *kılk. Türkiye Türkçesinde kirpiği kirpiğine değmemek ‘hiç uyumamak’ anlamında metonimik deyimler de görülür. Tarihsel ve modern Türk dilinde *kirpik değişmeden günümüze kadar gelebilmiştir. Sarı Uygur Türkçesinde bu sözün ‘kaş’ ve ‘gözkapağı’ anlamlarını da tespit etmiştir (1997: 213). Tenişev. anlam kayması olmaktadır. Anlam Olayları Bakımından *kirpik *kirpik sözünün temel anlamı şüphesiz aynıdır.

Harezm ç. burun (MŞ: 10). önce. 19). xiii. Bud.) Karanın.1. Proto-Ogur burun.ç. Man. 2). yy. -Gr.. ol mendin burun bardı ‘o benden önce vardı’ (M II 11. özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda. yy. EKıp. çıkıntılı. burun Proto-Tü.: xv. Krh. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BURUN ‘burun’ Lat.2. yy. -Ist. burun (CH I: 157).) (DS V: 1857). 2. yy. Batı Tü. Đslami ç.10. burun (EUTS: 54).. burun (KĐ. MKıp. 19). Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü 3. 95 . burun (KTS: 38).) (DS VI: 1898). Doğu Tü. (coğ. -Kc.) Kibir. -Ezc. burun (DK II: 62). burununda ‘başında. dağ tepesi. burun ‘burun’ (TTS I: 716). kalak ‘burun.1. burun (Tenişev 1997: 214). xiv... teve burnı teg ‘devenin burnu gibi’ (DLT I 206). Proto-Oguz burun. galak ‘burun kemiği’ (*Uluborlu -Isp.46).Tü. xiv.10. 133r.Tü..: Güney-Batı (Oğuz): TTü. burun ‘burun. yy. burun’ (Sngl. burun ucu’ (-Brd. fırtılık ‘burun’ (Zaimköyü *Sarıkamış -Kr. Alınla üst dudak arasında bulunan. burun ‘burun’ (YTS: 41). nasus Đng. burun ‘burun’ (DLT I: 398). Peşman *Daday -Ks. başlangıçta’ (TT VII 28. yy. bur(u)n (NF III: 89). iki delikli koklama ve solunum organı 2. evvel’ (DLT I 398). 30). burnında boz bulıt ünür ‘burnundan gri bulut yükseliyor’ (M II 11. Modern Tü. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BURUN kavramını karşılayan sözcüklerin tek bir Eski Türkçe burun sözcüğüne dayandığını kanaatindeyiz. burun ‘önce.ç. (mec. büyüklenme 4. xv. önceden.1. bur(u)n (KE II: 144). nose.: xi.. – xix. burun ‘1. tenüŋ ‘burun deliği’ (KTS: 270). türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü’ (TS 158).

Başk. önceler. Kırg murun. ‘burun’ Ağzı. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. sadece Türk lehçeleri incelendiğinde ‘burun’ anlamına gelen burun sözünün *bur. Kaz. murın. Tofa burun (Tenişev 1997: 214-215) 1. 3. Tat. KaraçayMalkar burun. Güneyce *Đkizdere -Rz. *Güneyce -Rz. Güney-Doğu: YUyg. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay burun. ileri çıkan kısmı. Gag. Adamın ve hayvanın yüzünde yer alan nefes ve koku alma organı 2. muncur ‘burun’ (-Sm. Altay 96 . evvel’ anlamına gelmektedir (EUTS: 54).) (DS XI: 4346). hatta metaforik olarak ‘zaman açısından daha önce meydana gelmiş olgu’ anlamına gelebildiğini belirtir (366b). munzur. *Kelkit -Gm. Trkm. denizin içine giren dağlık. Tenişev. kayalık kısmı’ (ADĐL I 330). Tuva murnu. Nogay burın. burun Etimolojik Değerlendirmesi Uygur Türkçesinde burun hem ‘vücut organı burun’ anlamına hem de ‘önce. miti <Yun. *Gemerek -Sv. aletlerin vb.. bir dağ veya kayanın çıkık tarafı’. sonak ‘burun kemiği’ (Ağcakışla *Şarkışla. Hakas purun. SUyg. Clauson. -Tr. mitisi ufacıktır (Şimşirli. moron. 2. burun ‘burun’ (ATS: 158).) (DS X: 3663). Muhtelif şeylerin.. burun ‘1. evvel’. Ona göre. Yakut murun. Đnsan ve hayvanın üzünde koklama ve teneffüs. boron. şaşak ‘burun deliği’ (Şalcı *Şavşat -Ar. burun. ‘burun’ anlamına gelen burun ve‘önce’ anlamına gelen burun kavramlarının arasında bağlantı kurulmasının yanlış olduğunu ileri sürmüştür.-Mr. Şor purnu. burun..) (DS IX: 3220). Özb. burnu ‘1. burun ‘önce. zamzak ‘burun kemiği’ (Bardakçı *Seyitgazi -Es. Kumuk burun. (coğ. burun. (coğ.) (DS IX: 3204). Azb.) Burun’ (GS: 98). borın. burun ‘1.‘kokmak’ fiilinden türediği varsayımında doğruluk payı olabileceğini belirterek. Gaga 3. Gurubun. Karakalpak murın.) (DS X: 3751). Burun 2.) (DS VIII: 2608).) ‘çene’ (*Güneyce -Rz. tarihî Türk lehçelerinde ayrıca ‘kuş gagası.) Burun’ (TDS: 115).nin uç tarafı. pının. Ayakkabının ön tarafı 3.

Ayrıca Ramstedt’in ortaya koyduğu Kore ve Türk şekilleri arasında paralellikler dikkat çekicidir. burun sözünün Halaç Türkçesinde burun. burun Kullanım Alanı EM 124 ve burun ve dil úuru olmak MŞ 10 úan āalebesi èalÀmeti uyúu çoú gelmek ve çok Ćsnemek ve çoú gerinmek ve úan alacaú yĆrler gicimek ve gevde aāır olmaú ve burun becid úanamaú ve aāız yÀrı ùatlu olmaú ve gevdede çıbanlar ve sivilciler çıúmaú ve deri çekili çekili gelmek ve beŋiz ve dil úızıl olmaú ve düşde úızıl nesneler görmek MŞ 20 burnı delüklerine panbuú dıúa MŞ 23 eger burunı çoú úanasa yüzin ve elin ayaāın úatı ãovuú ãuyıla yuyalar ve kÀfÿrıla gül ãuyın yıyladalar ve alnına tÀze òıyÀr úabın ve nìlÿfer yapraāın ve úarpuz uralar. görürsün. uzun. Karanlık dişleri vardı. Kore puri ‘gaga. burnak şekillerinde tespit etmiştir.dillerinden de örnekler getirmiştir: Japon *pana ‘burun’. MŞ 142 úaş ve kirpük dökülmek ve burun egri olmaú ve gözleri úızarmaú ve beŋiz ve gevde alaca olmaú. Kızsa ne anasını ne babasını ne de kardeşlerini burnuna kor. TS 158 Madam. Türk lehçelerinde var olan *bur. paltoma bürünmüş. hayvan ağzı. burun kanatları oynuyor. Doerfer. TS 158 Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun! TS 158 Hele onu bir elime geçireyim.‘kokmak’ fiilinin Altay dillerinde paralelinin henüz tespit edilmemiş olduğunu belirtmektedir (1997: 215). Tenişev. gidip ta burna oturmuştum. ince boynu. yanağının bir tarafında gözünün altı durmadan seyiriyordu. SFA-2 Ağziyle nefes alamıyor. (Doerfer 1970: 24) 2. beyaz. TTS I 714 Düşmenin helvası da burnunda koktu galiba Zannın oldur kim zaman-ı sayfedek etmez karar TTS I 716 Kişi kim burunlu vü hodbin ola Fil veş murdar ü bed-âyın ola TTS I 716 Nâzile ve zükâm ve burun tomurmasında ve Kanda ve sebebinde ve alâmetinde ve ilâcındadur TS 158 Kadıköy vapurunun güvertesinde. Burun kanatları birbirine yapışmıştı. Zayıf. burnundan getireceğim TS 158 Oğlan mahalle arkadaşlarıyla samimi idi. açık mavi süt rengi idi. 97 . kokmak’. Proto-Altay kökü: *pun‘koku. güzel parmakları. küçük bir çocuk gibi burnunu çekerek eliyle içerideki odayı gösteriyor SFA-1 Yüzüne baktım: Yüzü kirli. sivri uç’. bu mahalle ve bu mahalleliden nefret ederdi. kirli. yırtık kasketi.

güüdesi bataldı ADĐL I 330 Bir buzovun da burnu ganamadı. kafa kocaman. büyük gözlerinin kenarlarındaki buruşukluklar artık örümcek ağı şakaklarına doğru uzanıyor. burunla ağız arasındaki tıraşlı mesafe bir gorilinki kadar geniş. Bütün yüzü.gözi yumsa bolar. Anlam Olayları Bakımından burun Burnun insan yüzündeki çıkıntılı şekline benzetilerek bazı şeylerin ön ve sivri bölümlerine de ‘burun’ denilmektedir. beyaz burunlu. HEA-3 Her yıl. TNAS 46 Atda garın yigitde burun. tÊhvil verdik. Bu şekilde kazanılan yan anlamlar benzetme 98 . ayırık badem gözlü. kaşlar ipince. yahut beyaz başlı. bornusuna UK 172 işidiler sal beygirlerin ayakları hem burnuları UK 219 burnusu biräz kamburdu. TNAS 51 Aw alan tazı burnundan belli bolar. seyrediyorlar. atılmaya hazırlanan. kanayan burunların. parmaklarına. iyilik. ya da kapıya yığılmış. Đnce yüzlü.. hamısından artıg gözÊl balca ağzı. yenÊ dÊ dilahları vÊ patronları aparıb. burun delikleri hareketli. HEA-4 Son zamanlarda kadınların her şeye burunlarını sokmalarına karşı içinde hudutsuz bir isyan vardı. alın geniş.. duygulu bakışlı ve zarif. gözler içeriye çökük. TNAS 129 Düz yeriŋ gadırını bil. TNAS 152 Gaharıŋ gelse. TNAS 371 Yetimiŋ agzı aşa yetende. gözleri fırlamış. Maskeler arkasında gözler. bekleyen yırtıcı yaratıkların ışıltılı gözleri gibi parlıyor. burnı ganar. durmaz burnı nätse bolar. deneer kulaana.. dudaklar yalnız uykuya dalarken gevşeyen iki ince ve kısık renksiz hat.. siyah ayaklı ipek kuzular doğurmuş. iki düz kır kaşlarının ortasında çok derin tek bir çizgi. TNAS 278 Öŋ süreniŋ burnı ganar. ince renksiz dudaklar. äşglÊ dolu uzun kirpikli gözlÊri. ADĐL II 127 gara saçları. HEA-6 Alınlar arkaya kaçık. UK 149 kız ürküp .çekiler. HEA-6 Kerevetin üstünde. Timurlenk'in sağında Arap tarihçisi Đbn-i Haldun oturuyor. gırmızı dodagları mÊnim hoşuma geldi TDS 115 aysoltan yapragı burnuna tutdı TNAS 20 Agız . burnuŋı dişle. sımsıkı kısık. akıl fakat aynı zamanda gizli bir alay ifade ediyor. Đnsanda saygı ve biraz çekinmek duygusu yaratan bir baş! HEA-1 O uzun. HEA-1 Bahçedekiler. TNAS 133 Ekine öwerenen eşek gulak-burnundan daynar. sivriydi. 3. bütün kırılan kafaların. çeneleri kemikliydi. bıçak ve tabanca ile işlenen cinayetlerin. ÊrÊbi burnu. pencerelerin dışından burunlarını cama yapıştırmış. ADĐL I 330 MüvÊffÊg oldug. hangi koyun hangi siyah benli. ama donakları hep baker. hepsini biliyorum. hükmeden burun aynı. burun koskoca ve uzun.HEA-1 Bıyıklar tıraşlı. en çirkin dil-dalaşlarının âmili olarak hâfızasında yerleşmişti. derya girmezden burun. HEA-4 Bu koku. HEA-9 Arkasında ayak sesi duyunca birdenbire döndü ve Rabia orta yaşlı bir cüce ile burun buruna geldi. bir nÊfÊrin dÊ burnu ganamadı.

4. Meronim Olarak burun Anatomik açıdan burun. burun direği ‘burnun kemiği’ (TS: 362) sözleri burun sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimleridir. mukozayla kaplı boşluklar’ (TS: 362). NESNE : PARÇA NESNE : MADDE *balç : *yü:z : burun *burun : *teri. önem vermemek’. *yü:z ve *balç sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. burun delikleri şişeer (Gag. *kemük Türkiye Türkçesinde saban kemiği ‘burun boşluklarını birbirinden ayıran çeperi arkasında bulunan ince uzun kemik’ (TS: 1875).) ‘sinirlendiği zaman burun deliklerinin büyümesi’ gibi pek çok deyimde metaforik anlamlarda kullanılmaktadır. burun sözü nesne : madde ilişkisi gösteren meronimi *teri ve *siŋök ve *kemük sözleridir. burun kıvırmak ‘beğenmemek. burun perdesi ‘burun boşluğunu ikiye ayıran bölme’ (TS: 362). burun şişirmek ‘kibirlenmek’. Burun boşlukları ‘burun deliklerinden yukarı doğru açılan. *siŋök. burun deliği ‘burnun iki boşluğundan her biri’ (TS: 362) ifadeleri ise burun sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleri olmaktadır.temeline dayandığından metaforik olmaktadır. burun kanadı ‘burun deliğinin yan tarafındaki kabarık bölüm’ (TS: 362). burnu havada ‘çok kibirli olmak’. Oğuz grubu Türk lehçelerinde burun bükmek. 99 .

Tat. eŋek ‘çene.1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde YANAK ‘yanak’ Lat. alt dudağı’. bucca. Proto-Ogur *eiŋ.. eŋ ‘yanaklar. Çuvaş: ana ‘çene’ (Tenişev 1997: 218-219) 100 . ene. yüz rengi’. Doğu Tü.1. Trkm. KökTü. alt çene’. Hakas ek ‘çene’. *eŋek. iyäk ‘çene’. *eiŋ. viii. *eŋek. çene eklemleri’ (DLT I 135).2. äng ‘alt çene’ (ADĐL II 280).: xv.1. allık’. yy. KB 477).Tü. iyak ‘çene’. alt çene. Proto-Oguz *eiŋ. ve *yayŋak sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. Nogay iyek ‘çene’. iyek ‘çene’. en-lik ‘allık’ (DLT I 140. e:k ‘çene. *eŋek Proto-Tü. yüz rengi’. 2. Đslami ç.ç. alt dudağı’. iŋi-lik ‘allık’. cheek. eŋ ‘dış görünüşü. eŋek ‘alt çene’ (Sngl 118r2).: xi. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan YANAK kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *eiŋ. *eŋek (Tenişev 1997: 218). gena. Azb.11. iŋäk ‘çene. Başk. en ‘beniz. *eiŋ. Güney-Doğu: YUyg. iyäk ‘çene’. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay e:k ‘çene. ä:ŋ ‘alt çene’(TDS 813). eŋek ‘yanak’ (TT II B 15). Bud. yanaklar’ (Sngl 117 v28).11. Đng. Özb. Tuva eŋ-gis-ke ‘yanak. enek ‘çene. Krh. yy. Kaz.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Kırg en ‘çocuk alerjisi’. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk eŋ ‘yanak.*eŋek. alt çene. yüz rengi’. yy. Modern Tü. Karakalpak iyek ‘çene’. eŋek ‘alt çene’ (TDS 825). äŋlik ‘allık’. alt çene’.

yüz rengi. çene kemiği’ şekillerinin semantik farklılıklarından dolayı. Eski Anadolu Türkçesinde de eŋek ‘çene’ anlamına geldiği dikkat çekicidir. *ein ‘yanak. *eiŋ ‘yanak. Karahanlı ve Harezm dönemlerinde de eŋ ‘yanaklar. *eiŋ. 4. 2. aynı etimoloji altında birleştirilmesinin zor olduğunu belirterek Oğuz grubunda iki ayrı şeklin birbirine karışmış olabileceğini ifade etmiştir. beniz’ ve *eŋek ‘çene. beniz’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. Ancak bu iki sözün Oğuz grubu Türk lehçelerinde zaman zaman bir birlerinin anlamını karşılayacak şekilde kullanıldıkları görülür. yüz rengi. beniz’. *eŋek Uygur Türkçesi döneminde eŋek sözünün ‘yanak’. Tenişev. *eŋek Kullanım Alanı DLT I 40 kızıl anğ ‘kırmızı yanak’ ADĐL II 280 NÊ goyarsin ÊnginÊ Ê ADĐL II 280 Kazım isÊ goz lÊpÊsini o ÊngindÊn o bir Ênginä aparıb. yüz rengi. çene kemiği’ . alt çene’. en ‘yanak. Meronim Olarak *eiŋ. ‘alt çene. beniz’ ve *eŋek ‘çene. çene kemiği’ sözleri arasındaki anlam farkı açıktır. yanak’ anlamlarında *yü:z sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. *eŋek Etimolojik Değerlendirmesi *eŋek sözünün tüm Türk lehçelerinde ortak olduğu düşünülmektedir. Anlam Olayları Bakımından *eiŋ. *eŋek Anatomik açıdan *eŋek. onu ÊzmÊyä Ê çalışırdı 3. Bu durumda *eiŋ ‘yanak. çene eklemleri. Sözün Altay dillerindeki paralellerini verirken bu sözcüğün iki ayrı kökün birleşiminden meydana geldiğini de belirtmektedir: 1.Moğ. *eŋek ‘çene.1. anlamına gelirken eŋek / eyek sözünün ‘çene. *eiŋ. Bu söz aynı zamanda ‘alt çene’ anlamında *balç 101 . yanak rengi’ Kore *s-piam ‘yanak’. *enike (1997: 219). 2.

Lastik tekerlekli taşıtlarda lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi’ (TS 2380).sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olur. yanāaú (KTS: 310). Proto-Oguz *yayŋak. Proto-Ogur *yayŋak. yaŋaú. Başhöyük *Kadınhanı -Kn. tufa ‘yanak çukuru’ (Kargı *Tosya -Ks. eÆek (NF III: 123). beniz’) *eiŋ. öbbe ‘yanak.) (DS III: 868). yy. EKıp. yy. 14). Krh. *eŋek (‘çene. viii. *eŋek (‘yanak’) *balç : *eiŋ. *eŋek sözü. yy. öppe ‘yanak’ (-Isp. yanak ‘1.: xi. yüz’ (Üçkuyu *Çal -Dz. Yüzün göz. Đslami ç. kulak ve burun arasındaki bölümü 2.ç. eŋ (KE II: 190). *yayŋak (Tenişev 1997: 219). alt çene’) *yü:z : *teri : *eŋek. cayak ‘yanak’ Cayak cayakga dansettiler (Karaçay Aşireti. yy. ALAN : MEKÂN NESNE : PARÇA NESNE : MADDE *yü:z : *eiŋ. Batı Tü.) (DS XI: 4159). Bu iki söz diğer yandan *teri sözünün de nesne : madde ilişkisi gösteren meronimi olur.11.2. *eiŋ (‘yüz rengi.) (DS IX: 3343). yy. çene kemiği’ (KTS: 305).1. yamuz ‘yanak. xiv. yy. yanak’ (Sngl. *eŋek (‘alt çene’) : *siŋök. yañak (DK II: 319). *teri 2. -Brd. çene’ kapuğ yaŋa:kı: ‘kapı sövesi’ (DLT III 376).) 102 . KökTü. Yanakta bazen ben ve gamze olabilir.: GüneyBatı (Oğuz): TTü. bunlar da *eŋek meronimileri arasında sayılabilir.. xiv. beniz’ anlamında *eiŋ sözü ile birlikte *yü:z sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimidir. yanaú. xv.Tü. Doğu Tü. dişlerin tutulduğu kemik. MKıp. yy. öpücük’ (Đğdecik *Keçiborlu -Isp. Harezm ç. ‘yüz rengi. yaŋa:k ‘ağzın iki tarafında bulunan kemik. yaŋak ‘yüz.) (DS IX: 3307). *yayŋak Proto-Tü. yaŋaú (KE II: 704). eŋek ‘yanak’ (TT II B 15). anğ ‘yanak’ (DLT I: 40). yaaú ‘yanak. 339r. Bud.: xv.. yaŋaú (EM: 194). Modern Tü. yaŋağ. yaŋa:k ‘alt çene’ (KĐ 98). yaaò. xiv.

Yakut sıŋah (Tenişev 1997: 219-220) 1. içeriye yağmurla. bıyıkları. Hakas na:h. yaŋak (RLT: 214). -yses olayları görülmektedir. yaŋak. yaŋak. ja:k. pek şişman. yinak. Güney-Doğu: YUyg. Orta hecede -ng. paltosunun yakası yağ içinde zurnacının pantolonunun düğmelerini ilikleyerek ihtiyar. boynu. Kalmık dzädzur (1997: 220). jaγ.(DS X: 3986). saçı. Tuva ca:k. yanak’ (TDS: 849).‘çiğnemek’. yonok. Trkm. Tarihî Türk dilinde *ya:nγa:k ‘elmacık kemiği’ anlamına gelmekte. jak. ancak daha genel anlamda da kullanılmakatdır (EDT 948). taraf’ sözü ile -gak küçültme ekinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Tat. Azb. *yayŋak Etimolojik Değerlendirmesi Clauson'a göre. fonetik nedenlerden dolayı doğru olamayacağı görüşündedir. fiilden türetilmiştir: ProtoTürkçe *yay-n-gak > *yayŋak ‘çene’. yaŋak. belki de meslektaşlık gayretile kalktığı iskemleye kurulduğu. SFA-2 Hâttâ bazı geceler. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay d’a:k. bir alay “elma”sı parladı. Kırg ja:k (EDT 948b). yaŋak (EDT 948b). ciγak. Karakalpak jak. *dzadzi-l. *yan ‘yan. yanag ‘Yüzün elmacık kemeğinden çeneye kadar olan kısmı’ (ADĐL II 486). Başk. bir şaşırma. *yayŋak Kullanım Alanı EM 135 ve gözler ve yaŋaúlar úızıl olmaú ŋ ú TS 2380 Dedim dilber yanakların kızarmış / Dedi çiçek taktım gül yarasıdır SFA-1 Kırmızı yanaklarında bir gülümseme. yahut onu görünce nezaketen. Özb. yaŋak ‘elmacık kemiğinin aşağısı tarafı. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk yayak. ancak Tenişev bu varsayımın. yaŋak. Karaçay-Malkar cıyak. yanakları. 2. 103 . *yayŋak terimi. yanak ‘yanak’ (GS: 213). Gag. Kaz. karla birlikte giren genç îrisi. kurulup da zurnasını korkunç bir sesle üflediği zamanlarda bile uyanmaz. Bang’ın etimolojik araştırmasına göre. yaŋak (EDT 948b). bitkin hanendelerden birinin boş bıraktığı. Tenişev’e göre *yayŋak ismi. yanağ (EDT 948b). Moğ.sesi değil. yıŋak. Şor na:k. SUyg.

yanakları kızararak büzüldüğünü his eder etmez. bıyıklar uzun. onu oyun arkadaşı olmaya yeterli görmemiş. 104 . gülyağı kokusu burnunu îstilâ ediyor. HEA-4 Hacı Murad'in karısı Elif.hep iş görmekten olacak . HEA-8 Buna karşılık. artık hiç yanına uğramamıştım. Yanaklarından öptü. fare kapanı gibi sımsıkı kapanan ince dudaklı.sert ve pürtük pürtük. uzun kirpikläri. iki nişanlı olarak yalnız dolaştığımız zaman. Ona yumruk urdular. file benzeyen küçük gözleri yanaklarının et katlarına bütün bütün gömüldü.o da karanlık olduğu için arada bir de veda ederken yanaklarımdan öpmek oldu. sonra onu odasına çıkardık ve Cemal ile yalnız bıraktık. gözlerne. saçlar . yanak omuzları kızıl. HEA-2 Đpekli bol çarşafları içinde buruş yanaklarına yaşlar akarak nineler geliyor. yanaklarının çukurlarıyla hâlâ genç yüzü mütebessim. sönük gözleri ferlenmiş ve son derece memnun görünüyordu. bütün damarlarındaki sıcak kanın atışlarını gösteriyor. HEA-5 Gözlerinden pek kolaylıkla akan yaşlar yanaklarından yuvarlanıyordu. kara gözleri pırıl pırıl. yarı ince bir gülümseme dolaşıyor. beyaz gergin tenli. gözäl yüzü vÊ yanagları açıg sÊrin havada gızarmışdı TDS 849 Aysoltanıŋ güne yanan goŋur yaŋagını yalap geçyän şemalda salkınlık duyulardı. dudaklarna. gözleri gülümsek ADĐL II 486 Narınc bütün bÊdÊnindÊki ganın yanağına hücüm etdiyini hiss elÊdi ADĐL III: 72 gızarmış yanagları. HEA-6 Teni. Ayşe’nin boynuna sarıldı. HEA-2 Çenesini. küçük kara gözlü bir kızcağızdı. HEA-2 Annem. esmer ve elma yanaklı. gözleri. iri gözlärinin süzgün baòışı ona mÊlahÊt verirdi ADĐL IV: 242 gızın yumru. sıcak dudakları Huriye'nin kulağına dokunuyordu. yaşına göre. kalbini delen bir kurşunla yatıyor. HEA-3 Bana sokulmuş. elleri . bütün sevda gösterisi. yaşlarna.bende olsalar! Sendeki yanaklar! UK 206 dolu yanakları UK 233 başında saçlar kısa. yanakları. Hanife'nin elini sımsıkı yakalamış. UK 53 doluca yanaklı hem şıralı dudaklı bir kız UK 140 Kaykauz bakardı onun üzüne. PSE 93 Ozaman onun üzüne tükürüp. başkaları da yanaklarına urdular. sokulmuş. HEA-4 Şimdi sakalı yanaklarına sürünüyor. HEA-1 Orta boylu. sinemada elimi tutmak . bir çocuk gibi pembe ve tazedir. HEA-9 Şişman adam başını kaşıdı. yanak kemikleri çıkıktır. pembe yanaklı. HEA-6 Yanakları çökük ve şakakları dar. ilişer dudaklarınnan yanaana UK 171 onun yanaklarına gelip yattı UK 179 sendeki gözler bende de olsa! Kaşlar. solgun yanaklarınâ kan gelmiş. TNAS 88 Bogazdan giren iki yaŋakdan görner.HEA-1 Washington' daki bu on gün içinde. yanaklarna UK 149 o öper onu saçları. elâ gözlerinde yarı alaycı. HEA-9 Bu.

3.) ‘kırmızı yanaklı’ gibi metonim ve benzetmelerden kurulu pek çok deyim de bulunmaktadır. yy. yanaklar. çene kemiği. Meronim Olarak *yayŋak Eski Kıpçak metinlerinde ‘yanak. Uygur ve Karahanlı dönemlerinde eŋ / anğ sözlerinin de ‘yanak. 105 . eŋek ‘alt çene’. ağzın iki tarafında bulunan kemik. alt çene’. yüz rengi’ anlamlarında kullanıldığını ve ayrıca eŋek sözünün ‘çene. iyi beslenmekten dolayı gürbüz görünmek’. en ‘beniz. Günümüz Türkiye Türkçesinde yanak ‘yüzün göz. ene/ enek ‘çene. eŋek sözünün ‘çene. alt çene’. Daha genel anlamda yanak olarak kullanılıyor hatta metaforik olarak ‘herhangi bir şeyin yan tarafı’ anlamında da kullanılabilir (EDT 948). 4. çene’ anlamları dikkati çekmektedir. yanakları alma gibi (Gag. kulak ve burun arasındaki bölümü’ olurken Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerinde de benzer şekilde ‘yüzün elmacık kemiğinden çeneye kadar olan kısmı’ anlamına gelmektedir. Harezm Türkçesinde eŋ sözünün ‘yanaklar’ anlamında kullanılırken eyek. yanaklar’. alt çene’ anlamlarında. Tarihî Türk lehçelerinde *ya:nğa:k ‘elmacık kemiği’ olarak geçiyor. yüz rengi’. beniz’ anlamlarında. Çağatay Türkçesinde eŋ ‘dış görünüş. XIV. Nesnelerin yan yüzeylerini anlatmak üzere kullanıldığında ise metaforik olarak kullanılmış olmaktadır: kapuğ yaŋa:kı: ‘kapı sövesi’ (DLT III 376). Oğuz grubu Türk lehçelerinde de yanak sözünün kullanıldığı yanağına kan gelmek (TTü) ‘yüzü daha canlı ve renkli olmak. dişlerin tutulduğu kemik. çene eklemleri. Karahanlı döneminde ve daha sonra Çağatay Türkçesinde ‘yüz. Anlam Olayları Bakımından *yayŋak Clauson'a göre. yanak. Osmanlı Türkçesinde eŋek ‘çene’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. Türkiye Türkçesindeki ‘lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi’ anlatmak için yanak sözünün kullanılması metafor meydana getirmektedir. yanak.

Azerbaycan Türkçesinde Êng ‘alt çene’ anlamında. *siŋök ve *teri sözleri. *eŋek (‘yanak’) *balç : *yayŋak. alt çene’. alt çene’) *eiŋ. *eiŋ. *teri 106 . Türkmen Türkçesinde ä:ŋ ve eŋek sözlerinin ‘alt çene’ anlamlarında kullanıldığı görülmektedir. *yayŋak (‘alt çene’) : *siŋök. *yayŋak sözü ‘çene. *eŋek (‘çene. Bu anlamlar göz önüne alındığında *eiŋ / *eŋek ve *yayŋak sözleri arasında zaman zaman anlam geçişmeleri olmakla birlikte *eiŋ / *eŋek sözlerinin tarihsel ve modern Türk dili alanında daha çok ‘çene. *eŋek. *eiŋ. Bu durumda anatomik açıdan *yayŋak sözü de *eiŋ ve *eŋek sözleri gibi ‘yanak’ anlamında *yü:z sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. ALAN : MEKÂN NESNE : PARÇA NESNE : MADDE *yü:z : *yayŋak. *eŋek ve *yayŋak sözlerinin nesne : madde ilişkisindeki meronimleridir. anlamında kullanıldığını söylemek mümkündür. alt çene’ anlamlarında *eiŋ ve *eŋek sözleri ile birlikte *balç sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. ‘alt çene’ anlamında kullanılan *eiŋ. Ancak *eiŋ sözünün ‘yüz rengi’ anlamını da göz önüne almak gerekir.

Bud. çene ‘Far. (mec. bükeç ‘çene’ (Bozan -Es. *Ahlat -Bt. Batı Tü. kemik veya kıkırdak ile desteklenen. – xix. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde ÇENE ‘çene’ Lat. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri 3. gevezelik 5. Salman *Akkuş -Or. çarık 4. Đslami ç. çene kemiği’ (YTS: 83).1. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.) (DS V: 1676). xiv. mentum Đng. çeñe ‘uç. Proto-Ogur *çäŋä. altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad 2. Modern Tü. kerpeten vb. engi ‘çene’ (*Iğdır -Kr.. eŋek ‘yanak’ (TT II B 15). çene’ (KTS: 112).Tü.) Çok konuşma huyu. Mengene. Krh. sakak ‘çene’ (DLT II: 286). çene’ (EUTS: 72).2.. chin. dıdık ‘çene’ (-Af.1. xv.) (DS V: 1754).) (DS II: 816). yy. xiii.: xi. yy. taraf’ (TTS II: 855).. 1. Canlılarda baş bölümünde yer alan. çeŋe (CH I: 247). EKıp.) (DS V: 1758).12. Yugoslavya) (DS III: 1227).) (DS IV: 1458).1. (denizcilik) Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer. çeve ‘çene’ (-Kü. yy. yy. Köşe’ (TS 459).12. yy.) (DS III: 1152). *çäŋä (Tenişev 1997: 220). çine ‘küçük parmak’ (Manastır.. egek ‘çene’ (*Kızılcahamam -Ank. *çäŋä Proto-Tü. eyek ‘alt çene’ 107 . KökTü. ängäk ‘çene kemiği. enk ‘çene kemiklerinin birleştiği yer’ (-Vn. saúaú ‘çene altı’ (KTS: 223). çeñi ‘çene’ (TTS II: 856). eŋek ‘çene. Proto-Oguz *çäŋä. eğek ‘alt çene kemiği’ (Yukarısölöz *Orhangazi -Brs.) (DS V: 1672). çeyne (MŞ: 23). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan ÇENE kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *çäŋä sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.: GüneyBatı (Oğuz): TTü. 2. iŋek ‘avurt. viii. çeñe (DK II: 72). -To.ç.

. çene ‘çene’ (ATS: 198). 108 . gıdık’ (*Ağın -El.) (DS VII: 2374). çene. Tekeler *Silifke -Đç. çenä ‘1... kıdıh. tufa. 2. -Çr. yüzün yarım daire şeklinde olan aşağı kısmı. Kanca 4. kança ‘çene’ (Uruş *Beypazarı -Ank.. çene ‘yanak’ (ATS: 198). hırtik ‘çene altı. sıkıcı aletlerin bir şeyi sıkan taraflarından her biri’ (ADĐL IV: 430).) (DS VIII: 2786). çeneò <Far. meke.) (DS XI: 4317).) (DS X: 3985). -Kc.) (DS IX: 3152). Çene kemiği 3. Tenişev’e göre yeni Farsçadaki çänä sözü. *çänä sözünün Halaç Türkçesinde çänä şeklinde tespit edip bunun Farçadan alıntı oluğu fikrini belirtmiştir (Doerfer 1970: 24). çene’ (-Çkl. Gag.. kıtdik ‘gerdan. Bayburt *Sarıkamış -Kr. Trkm.. Kuzeybatı (Kıpçak): Kumuk çene. Sn.. mengene vb. Kuzey-doğu (Sibirya): Yakut säŋi-yä (Tenişev 1997: 220). Demir kancası’ (GS: 538). Çene 2.) (DS IX: 3483). eŋek ‘alt çene’ (TDS 813). *Gazipaşa -Ant. Türkçeden Farsçaya ve sonra yine Farsçadan Türkçeye geçmiştir. çene ‘1. kaşaltak ‘çene kemikleri’ (Şabanözü *Polatlı -Ank.) (DS VIII: 2619). ancak. Doerfer.. mekiş ‘alt çene. alt çene (ATS: 1278). 1. -Çkr. puòaò ‘çene altı’ (Đrişli. çene kemiği’ (Meydan *Mut -Đç.. kıdık.‘çiğnemek’ fiilinden türemesine bakarak Proto-Türkçe şekil hakkında fikir yürütülebileceğini belirtmiştir (1997: 220). -Sm. Halaç Türkçesindeki çana şekli. -Ama. gogoş ‘çene kemikleri’ (*Posof -Kr. eŋ (RLT: 211) ä:ŋ ‘alt çene (TDS 825)’. Azb.) (DS X: 3673). söğe ‘alt çene’ Söğe kemiği (-Sm. sözün Farsçadan alıntı olduğu varsayımına katılmamaktadır.) (DS VI: 2094). yumuk ‘çene’ (-Isp.. Sv. tufat ‘çene ya da çene kemiği’ (-Ks. -Ant. *çäŋä Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Türkçeden alıntıdır.(Kerkük) (DS V: 1820). çene altı.) (DS VIII: 2678). OrtaOğuzcada çayna-/çeyne.

büyük. yukarısı bele kadar vücudu sıkıyor. çıkık çeneli. 109 . çenemin altından bağladığım baş örtümle kocaman bir siyah ata tırmandırdılar. hâlâ beyaz ve düzgün dişleri vardı. insana sağa sola dönmeyecekmiş hissini veriyor. kolları omuzlara kadar açık. HEA-4 Çenesi sivri. buruşan bir çukurdan... otuz yaşlarında tür adamdır. biçimli ellerinde. yanakları çökük. HEA-8 Yumuşak. Dik. yine yemeni ile çenesi altından bağlanmış küçük başını düşünüyorum. geç vakitlere kadar çene çalarlardı TS 459 Sabahtan akşama kadar uyukluyorsun. SFA-2 Kafası yassıca. ince bir burnu. erkek gibi oturttular. çenesinin altında düğümlenmiş bir yemeni ile hep o eski Güzide. HEA-3 Đkimizin de uzun çenelerimizden derin bir açı çığlık uzanıp aya gitti ve biz kurt soyunun giydiği haince hüküm kalkıncaya kadar dağda kalmaya ant ettik. ibaret. alnı geniş. şakakları ağarmış siyah saçlı. HEA-1 Boynu çenenin altına kadar kapalı. başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu. iradeli başında Osmanlı imparatorluğunun en kudretli asker örneği teressüm ediyordu. adam bulursa çene çalardı. dişsiz ağzı. çukursuz bir çenesi var. gözlerimi açınca onu gördüm!. HEA-3 Çenesine doğru sivrilen armudî bir yüzü. HEA-2 Herhâlde onun enli omuzlu uzun boyunda. çenesine kadar örtülü beyaz çarşafın üstüne yuvarlak ve düzgün kesilmiş kır sakalı yayılmış. SFA-2 Bazen kapının önüne çıkar. en bariz Trabzon şivesi ile konuşuyordu. sakal bıçar ‘çeneyi okşayarak sakalı keser’ (okşayarak ve hile yaparak sakalla oynar ve çeneyi keser) TTS II 855 Cisrin bir çeñesinden öbür çeñesine varınca kâmil yüz yetmiş üç adımdır TTS II 856 Günce: Heğbe ve çeñisinüñ altı şiş eşek TS 459 Çenesinin. gece olunca çenen açılıyor SFA-1 Üst çene kemiğimde kalmış tek dişimle kaşar peynirini koparmağa çalışıyorum. TS 459 Komşu kadınlar akşam yemeğinden sonra onun etrafında toplanırlar. SFA-1 Birden hatırladım ki daha eveli gün üst çeneden dört diş çektirmiştim. çenesinde birer çukur.. pek parlak vücuduyla çenesinin altında billur gibi hareketlerle dalgalanan yuvarlak boynu ile. burnu çengel gibi ağzının üze rine uzanmış.2. ince dudaklı. dişleri bembeyaz. HEA-6 Başında beyaz bir takke. HEA-1 Saçları her zamanki gibi sımsıkı tepesinde bir topuz halinde. çenesi uzun. üstüne kırmızı bir kumaş yapıştırılmış büst gibi gösteriyor. HEA-4 Kudretli bir çeneyi çevreleyen yarım ay şeklinde abanoz gibi siyah bir sakal! HEA-5 Fakat gözünün aşağı kısmı kuvvetli çeneleriyle kocaman kırmızı dudaklarını. beyaz tül bulutları içinde onu. saatlerce sağa sola bakar. *çäŋä Kullanım Alanı DLT II 286 sakak oxşar. muntazam fakat büyük burnunu hiç sevmedim. HEA-5 Beni beyaz yeldirmeme. HEA-6 Elâ gözlü. HEA-2 Yanaklarında. HEA-2 Şimdi onun başına attığı siyah astar köylü yeldirmesinin altında.

Meronim Olarak *çäŋä Anatomik olarak *çäŋä. muhayyel bir kadınla defin ilmühaberi pazarlığına girişiyordu. ‘alt çene. düzgün yer yer toplanmış. yüz buruşuk. dirseyinä dayag verÊrÊk Êlini çÊnÊsinÊ söykÊdi. derhal çenesini içeriye çekiyor. Türkiye Türkçesinde ‘alt çenenin ucundaki çukur’ anlamında kullanılan çene çukuru ifadesi de *çäŋä sözünün meronimidir. o. buruşukların arasına allık. geveze’ (TTü). çenesini ÊllÊyirdi. o. *teri sözleri. Ê Ê Ê ADĐL IV 430 Bir Êli ilÊ anasının döşündÊn möhkÊm yapışmış körpÊ o biri Êli ilÊ anasının üzünü. modern Oğuz grubu Türk lehçelerinde konuşma ile ilgili birçok metaforik kullanımı vardır: çenesi düşük ‘çok konuşan. *çäŋä sözünün nesne madde ilişkisi gösteren meronimleri olmaktadır. *siŋök. çenesi kanameer (Gag. ADĐL IV 430 òanım masanın üstündÊn kitabı götürdü. HEA-9 Çene çene üstünde. şayet kadın babasını ona misal diye gösterirse. Ê Ê Ê 3. Diğer yandan *balç sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Ayrıca Divan’da karşımıza ‘çene’ anlamında çıkan sakak sözü de günümüz Türkiye Türkçesinde ‘alın ve yanaklarla saçlar ve kulak arasındaki kısım’ı 110 . imamın en talâkatli üslûbuyla. deriler sarkık. Günümüz Türkiye Türkçesinde kullanılan alt çene ve üst çene ifadeleri de *çäŋä sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleridir. derhal "geçmişlere rahmet" diye cuma akşamı geçen kör dilenci oluveriyor. çene’ anlamında kullanılmıştır (Tenişev 1997: 220). UK 219 burnusu biräz kamburdu. dirseyine dayağ veräräk älini çÊnÊsinÊ söykedi. Konuşma sırasında çenenin hareket etmesi dolayısıyla.) ‘çok geveze’. çeneleri kemikliydi. çene çalmak ‘gevezelik etmek’ (TTü). Anlam Olayları Bakımından *çäŋä Tüm kaynaklarda *çaŋa. Divan’da sakak ‘çene’ anlamında kullanılması da (DLT II 286 sakak oxşar. sivriydi. *yü:z sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. güüdesi bataldı ADĐL IV 430 Hanım masanın üstündän kitabı götürdü. sesini aksileştiriyor. sakal bıçar ‘çeneyi okşayarak sakalı keser’) dikkat çekicidir. çenesi düşük ‘geveze’.HEA-9 Böyle giderse dileneceklerini kocasına söylerse. 4.

ALAN : MEKÂN NESNE : PARÇA NESNE : MADDE *yü:z : *çäŋä *balç : *çäŋä *çäŋä : *siŋök. Ancak bu sözün ‘çene’ anlamında daha çok üst çeneyi işaret etmiş olduğu düşünülürse sakak sözünün de *çäŋä sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren bir meronimi olduğunu söylemek mümkündür.gösterdiğinden sözün anlam daralmasına uğramış olduğu düşünülebilir. *teri 111 .

Đnsan ve hayvan ağzı 2. 44r. Đnsan ve hayvan ağzı 2. xiv. yerlerin açık tarafı 6. ağz:ı ‘ağzı’ (IB 65). yy. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AĞIZ ‘ağız’ Lat. Uç. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü 3. aā(ı)z (NF III: 8). (müzik) Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü’ (TS 37). Krh. avuz (KTS: 17). Kesici aletlerin keskin tarafı 9.1. 2. EKıp.ç. yy. Üslup. ağız (DK II: 5). yy. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı 4. hudut 3. Bud.Tü. xiv. ağız arığın ermek ‘ağzı temiz tutmak’ (TT III 140). Gag. Modern Tü. ağız (TT III 97). ses çıkarmaya. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer. Çıkış yeri 7. (dil bilimi) Aynı dil içinde ses. aāız (EUTS: 7).13. kenar 11. *aγız (Tenişev 1997: 224). soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ 2. 112 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer. ağız ‘1. 6). KökTü. Proto-Oguz *aγız. os. ara 3. şekil. Açıklık.: xv. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan AĞIZ kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *aγız ve *aburt sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz.2. munsap 5. xv. ağaz ‘ağız’ (M I 23. Harezm ç. Đng. agız ‘insanın ve hayvanın ağzı’ (DLT I: 55). Yüzde. Sınır. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. yy.ç. Defa’ (TTS I 43-44). *aγız Proto-Tü. ügin (KTS: 297). Man. söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen.1. liman vb. Đslami ç. uç.2). ifade biçimi 10. aaz ‘1. Doğu Tü.Tü. avurtlarla iki çene arasında bulunan.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. ag(ı)z (KE II: 10). körfez. stoma.1. kavşak 8. Proto-Ogur *aγız. Koy. yy.: xi. ağz (Sngl. ix. ağız ‘1. mouth. belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili 12. yy. Batı Tü.13. aā(ı)z (EM: 105). xiii. – xix. yy. aız (KTS: 5).

yakınlık. Önce. çene kemiği’. tamlama şeklinde kullanılır). *agui ‘mağara’. Kesici aletlerin keskin tarafı. yol’ (ADĐL I: 4041). 9. Đnsan ve hayvanların yüzlerinin alt tarafında. 113 . Güney-Doğu: YUyg. arefe anlamında (çoğu vakit isme getirilerek. Başk. avıδ. Japon ago ‘çene. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay o:s. 3. alt ve üst çeneleri arasında yerleşen yiyip içmeye ve ses çıkartmaya mahsus uzv 2. bazı alet ve levazımatın iş gören tarafı. Çuvaş: vara (Tenişev 1997: 225) 1. KaraçayMalkar avuz. Karakalpak avız. Tat. Salar aγız. buhar’ sözü ile karşılaştırılması ise semantik açıdan mümkün görülmemektedir (Tenişev 1997: 225). Daha çok anatomik anlamında kullanılmakla beraber derenin ağzı örneğinde olduğu gibi metaforik kullanım da yaygındır (EDT 98). kapların vb. boşboğaz. Hakas a:s. avız. Kapı çengeli 4. eγiz. avız. Đnsan ve hayvan ağzı 2. Tofa a:s. Orta-Kore akoi. Kore aguri ‘ağız’. Kaz. Çayın denize dökülen yeri 8. Đki dudağın aralığı ve görünüşü 3. Kore karşılığı Ramstedt tarafından teklif edilmiştir. Sayılarda – defa. yanı. Şor aksı. Yemek yiyen. avuz. agız ‘1. 7. ev halkı hesaplamasında kullanılan birim’ (GS: 19). Bir yerin girilecek veya geçilecek tarafı. Tuva a:s. 6. şeylerin açık tarafı. Bir şeyin doğrudan kenarı.Namlu 4. Kumuk avuz. aγıs. SUyg. boğaz. Tenişev bu sözün Altay dillerindeki paralellerini şu şekilde vermiştir: Moğ. ağız ‘1. Nogay avız. girecek. kapı. Yakut uos. 5. oγiz. yan tarafı. bokurdak’ (TDS: 20). ağur ‘kin. Özb. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. *aγız Etimolojik Değerlendirmesi Türk dilinin en erken dönemlerden beri ağız sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Ateşli silahların lülesinin ön tarafındaki delik mermi çıkan tarafı. Ancak Moğ. Azb. aγız. Trkm. 4. Kırg o:z. Eski-Japon aki ‘balık kulakları’.

SFA-2 Onların ağızlarına bakar. bazılarının ayağında çizme. SFA-2 Bir lâmbanın ışığından eski fanilâlar giymiş kasketli insanlar. siyah siyah gözlü bir kadın hayretle büyüyen gözlerle karşımızda. dili. sevimli şakalarına karşı hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz.6 neteg yeme elig ağazka sevük erür ‘el ağza iyi olduğu gibi’ TT III 97 ağızınta sizni öge alkayu ‘ağızlarıyla sizi överek’ TT III 140 ağız arığın ermek ‘ağzı temiz tutmak’ DLT I 55 agız yese köz uyadhur ‘ağız yese göz utanır’ EM 105 ve eger biregünüŋ dişleri eti yÊnse va aāzı úoúsa yapraāından bir úaç gez ā çeyneye EM 125 aāız leõõetin giderür. bir plân kurmağa hacet kalmadan tam kavgaya kadar gitmeyen büyükçe bir ağız dalaşı ile meseleyi çözüveriyor: selâmı sabahı kesiyoruz. dişlerini gıcırdatıyordu. *aγız Kullanım Alanı IB 65 semi:z at ağzı katığ boltı: ‘şişman atın ağzı katı oldu’ M I 123. HEA-1 Đşte. geŋizi úurudur ā MŞ 10 úan āalebesi èalÀmeti uyúu çoú gelmek ve çok Êsnemek ve çoú gerinmek ve úan alacaú yÊrler gicimek ve gevde aāır olmaú ve burun becid úanamaú ve aāız yÀrı ā ùatlu olmaú ve gevdede çıbanlar ve sivilciler çıúmaú ve deri çekili çekili gelmek ve beŋiz ve dil úızıl olmaú ve düşde úızıl nesneler görmek TTS I 44 Meclis-i meyde ağız çaktı yarandırdı beni Fülk-i sahbâ ile yâr ağza yamandırdı beni TTS I 45 Kimi der ki dün ağzını kokladım Bakayım ne dermiş deyü yokladım TTS I 45 Çün bu söz ağızlara düştü ve kamu canavarlar işitti TS 37 Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş. TS 37 Çelik ağızlı. Karamanlı ağzı konuşuşuna. küçük gül makasını kâğıdından çıkardı TS 37 Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler TS 37 Anlaşılmaz.2. dimaāı. çirkin bayan TS 37 Gelgelelim Akif. basit ama. eski Đstanbul kalıntısı yeldirmeli ya da Anadolu'dan gelmiş çarşaflı. sallapatiliğine. SFA-1 Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla. kıskançlık duygusunu denemek istediğimi söylediğim zaman ahbaplarım hep bir ağızdan beni haşlar ya da yapmacık yaptığımı öne sürerlerdi. ağızlarında rumca bir lâkırdı. SFA-2 Baş örtüsü ağzına bağlı bembeyaz alınlı. söylediklerini anlar. iki kadeh atmışsa yine basit. koşarken akşam filesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz iriliğine. HEA-1 Hatta kimi kez acı da olsa. Berlin'e gidip de oradaki kahveleri gördüğü vakit ağız değiştirmek zorunda kalır SFA-1 Bunun için de uzun uzun düşünmeğe. ağzını. 114 . TS 37 Yusuf Efendi biçareye ağız açtırmıyordu TS 37 Âdeta saldırdı üstüme ağzı köpürmüş. burnunu örten bir hatuncağız daha! HEA-1 Tatlı bir şey çiğniyormuş gibi ağzını şapırdatıyor. garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu. idi. koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı. hesaplı fikirlerine.

ağzından. ağzı yuvarlak açık. son derece tatlı. HEA-6 Akıl ve hikmetin eşeklerin ağzına kalacağını kim umardı. ÊrÊbi burnu. tanınmayacak kadar şişmiş. omuzlarının arasına sıkışan küçük bir baş gördü. kirpiklerinin altına saklanan iki ürkek göz. delikleri açık ve kıvrık. aazlan hem boynuzculan. nice kuzu kafası UK 137 Kaykauz tez aldı onun ince yumuşak belini kavi erkek kollarınna da.ïztSα:zï»mï] S » GTA 182 [ε. gırmızı dodagları mÊnim hoşuma geldi ADĐL I 40 Ağzını yahalamag. direğe bağlayıp diri diri yakacağız. fakat inatla kısılmış bir küçük ağız. ağzına kurşun akıtacağız. HEA-4 Oğlanı bıraktıkları zaman. sizin gözlerinizdir. kararmış. bitmişti. üzeri külle örtülmüş siyah ağzı vardır.. HEA-3 Tepesinde bir volkanın sönmüş. bu alevlerini şakaklarımda. iri gözlü. HEA-6 Ben bu ağızlara vaktiyle inanmıştım. avuçlarımda hissettiğim cehennemle kurumuş. burnundan kan boşanmağa başlamıştı. ikiye ayırmaya çalıştığı küçük vücudunu ileriye doğru uzatarak. sıkıp güüsünä onnarın aazları bireri geldiler isteyişli sansı pek çoktan UK 226 kız tuttu elcezinnen onun aazını UK 211 o yaklaştı gelinin güüdesine da onnarın aızları bir yere geldiler GTA 150 [ç α…»tïn U»nU bYc»mYS ç»nUn »nıdZε dε: kαvεsï»nï α:zï»nï] » GTA 177 [Ôel»sεnε pαk…α»jαsïn bε. HEA-4 Hacı Murad. yüzü çürük içinde. yanında. Fakat gördüm ki. çocuklarını. Kavalerya Rustikana'dan diye başladı. gözleri hayat ve neşe saçarak.. ağzından çıkan o yarım cümle için onu utandırmıştı. HEA-8 Elleri midesinin üstünde. HEA-9 Rabianın âdeta ağzı hayretten açık. HEA-7 Maviliğin çerçevelediği melek yüzlü. HEA-8 Ben gelir gelmez. HEA-7 Kadınlığının verdiği temizlik. HEA-5 Sâbire Hanım da müthiş bir Türk hanımı. HEA-9 Ucu uzun.ızı»mı εm dY»za:sı be»nım α. mânalı ağızlı bir çocuk koşarak geliyor.»ım cYldZε. UK 25 düzülü gözlärlän.. hele sizin paşa.. Ağzı ile nefes almag. hükümdar sözüne kapılan bilgin sonu zindan veya terk-i nâm ü şandır. kocasını. yok mu. evini amansız ağız kalabalığı ile kullanan bir Türk hanımı! HEA-5 Fakat ağzım.ı sa:»bı be»nım dUdαk…αR»mï α»ta:sïn] [hεm be»nım α:»zïm se»nın » metınni:»nε hα»bεF veRε»dZεctıF] GTA 193 [sUvα»sαnα †ï»Rïn a:ztSa:zï»nï] S » ADĐL I: 40 topların ağzı düşman istehkamına çevrildi ADĐL II: 127 gara saçları... yaprak üstünde yığılı duran kavak incirinden birini ağzına atıyor. boğazım. HEA-7 Ağzını açmış bir mezarın karanlığı ile aramdaki biricik ışığım. hamısından artıg gözÊl balca ağzı.HEA-2 Sizin paşanızın sakalından tutup. sizin beylerin âzalarını birer birer koparacağız. HEA-6 Arada ağzından marpuçu çıkarıyor. eşglÊ dolu uzun kirpikli gözlÊri. ikisinin de ağzını kilitleyen bir konuşma yakaladım. bu lâtif mahlûku seyrediyordu. ağız daha sıkı ve daha anut. 115 .

TNAS 21 Agzı açık aç ölmez (açık agız aç bolmaz).yaşım. TNAS 21 Agzımı bulamak yandırdı. önge geldi diyip iyi berme. bir geple.ADĐL I 40 Piri kişi: Gızım.. TNAS 21 Agzında Alla. TNAS 22 Agzıŋda aş gatıklama. eli meŋli işe. TNAS 135 El hasası kümüşden. TNAS 21 Agzını alart-da (alart) höküm (döwrüŋi) sür. agzı dolı yumuşdan. TNAS 20 Agız aygak. TNAS 21 Agzı gızanda gepläning sowanda yüzi gızarar. bay gızı yar dannar. agız görki diş. TNAS 21 Agzıbirlik hemme zatdan güıçlüdir. TNAS 21 Agza geldi diyip diye berme. TNAS 115 Dişsiz agız . 116 . TNAS 22 Agzıŋdan al alsın. durmaz burnı nätse bolar. hödürsiz iymek haywanlıkdan. çıh ağaca vÊ bu sallanan arıları torbanın içinÊ salıb ağzını büz. TNAS 22 Agzıŋa geleni deymek nadanlıkdan. TNAS 21 Agzı gışık-da bolsa. dişsiz haraz). yüz görki gaş.aşım gözümde . agzalanı ganŋrıbiyr. agzalalar kaş getirer. TNAS 21 Agzı köp aşa yakşı (yakın). TNAS 134 El agza yakın. TNAS 20 Agız öz rızkını iyer.daşsız degirmen (. gulag-gulagtan eşitgir. TNAS 20 Agız iyer . agız görki diş). TNAS 52 Ayagda turan çaŋ ağıza yeter. TNAS 20 Agız bir. ADĐL I 40 ĐtlÊr hürÊ-hürÊ mağaranın ağzını aldılar. söz taygak. bay oglı geplesin. TNAS 21 Agzı gana degen gurt ol oba yola çıkar. TNAS 21 Agzı meŋli aşa yakın. sözi dogrı. TNAS 103 Dag görki daş.göz utanar. TNAS 20 Agza garan aç galar. TNAS 21 Agzına güyji yetmedigiŋ dili öz başını iyer. TNAS 68 Baş görki saç. TNAS 371 Yetimiŋ agzı aşa yetende. TNAS 21 Agzımda .gözi yumsa bolar. TNAS 21 Agzı gışık-da bolsa. TNAS 21 Agzını aç dili bolsa gaç. TNAS 21 Agzıbire Tangrı biyr. TNAS 73 Bayıŋ agzı gışık bolsa-da. göŋlünde Şeytan. TNAS 22 Agzıŋ dolı gan bolsa da. TNAS 21 Agzı bilen ak guş alar. yüz görki gaş / (... burnı ganar. TNAS 21 Agzıbirler aş getirer. TNAS 21 Agzı gowşak yumşak arar. TNAS 52 Ayakda bolandan agızda bol. käşge bir aş bolsadı: başımı kesek yardı. agzı açılsa. gulag iki. TNAS 20 Agızdan çıkan sözi dolanıp (ızına) alıp bolmaz. eli köp işe. TNAS 21 Agzında diş yok. başında huş. TNAS 20 Agız agızdan yelli. ancag cür’Êt edib içÊri girÊ bilmÊdilÊr TDS 20 Agzımda ekece diş kalmadı TNAS 14 Adam çişirilen yaylık (gap). iki dingle. yağınıŋ yanında tüykürme. käşge bir daş bolsadı. sırtıŋdan yel çalsın. TNAS 20 Agız . mıssarar..

2) ‘Dudaklar’. en yaygın anlamlar . görk agızda. boşluk’ anlamlarını kazandığı anlaşılmaktadır. Yine buradan. Bu anlam da ‘ağız’ anlamının standart metaforlarından biridir. Buna bağlı olarak bir takım metaforik anlamlar ortaya çıkmaktadır: 1) Şekil açıdan: kapalı bir odaya veya bir hacme giriş deliği. avurtlarla iki çene arasında. Ağız sözcüğünün tarihsel metinlerinde temel anlamının insan veya hayvan organı olarak ağız olduğu. şişe ağızları) ve doğal çevre detayları (vadi ağzı (girişi) ve ondan geçebilen nehir ağzı). soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk’tur (TS: 37). Yakut ve Çuvaş kaynakları dışında tüm kaynaklarda vardır. Bu anlam büyük ihtimalle asıl ‘ağız’ kavramından metonimi yoluyla oluşmuştur. Türk dilinin en eski dönemlerinden itibaren günümüze 117 . 3. Yakut Türkçesinde. Çuvaş Türkçesinde. daha sonra metaforik yollarla ‘herhangi bir açıklık. adam .TNAS 203 Haywan agzından semrär. 2) Bir taraftan ‘konuşma. Anlam Olayları Bakımından *aγız Eski metinlerde şu anlamlara rastlıyoruz (Tenişev 1997: 225): 1) ‘Ağız’. öbür taraftan ‘yemek yeme. aralık.maddi kültür nesnelerinin parçaları (kap ve çanak ağızları. Modern Türkiye Türkçesinde ağız sözünün birinci anlamı ‘yüzde. Asıl anlamının ‘ağız’ olduğuna başka bir anlam da göstermektedir: ‘tüfek namlusu’. TNAS 334 Utanç gözde. Bu iki anlam grubu *aγız teriminin AĞIZ karşılığı olan Türk lehçelerinde olağandır ve Proto-Türkçeye ağız organının asıl adı olarak yansıtılabilir. sözler’. yemek yiyen’. vücut organı olarak AĞIZ için temel terimdir.gulagından. bazı maddi kültür nesnelerinde yarı yuvarlak girinti: ok. Bu terim. eyer üzerinde. akmak agzına geleni diyer. TNAS 203 Haywan öŋüne geleni iyer. boğaz. ses çıkarmaya. 3) ‘Akarsu kavşağı’.

*azıγ. ağzı kapanmeer ‘geveze’.‘çok yemek’. Bu şekildeki metaforik kullanımları modern Oğuz sahasında da oldukça yaygındır. istenilen şeyi söyletmek’.‘öğrenmek. Hem insan hem de hayvan anatomisinde rastlanmaktadır. konuşmak’. ağzı kapanma. ağız açtırma. *di:ş. ağzına su almak ‘konuşmamak. *dilk. susmak’. ‘Yanağın iç tarafı. kötü konuşan’. ağzını yay. ağız alışkanlığı ‘çok söylendiği için bir sözü sık sık kullanma durumu’ gibi birçok metonimik kullanımını da görmekteyiz. anatomik işlevine benzetilerek birçok cansız nesne ve olgularla ilişkilendirilmiştir. *damγak sözleri *aγız sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimleridir.‘çok konuşarak başkalarının söz söylemesine fırsat vermemek’. değişmeden günümüze dek varlığını sürdürmektedir. Meronim Olarak *aγız Tarihsel ve modern Türk dilinde *aγız sözü. pis ağızlı ‘küfürbaz. Diğer yandan *du:dak / *erin. ağzından laf çıkmaz ‘gereksiz konuşmayan’. Türkiye Türkçesinde ağız sözünün ağzından bal ak. birçok metaforik kullanımına rastlamaktayız. *balç ve *yü:z sözünün hem alan : mekân hem de nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Ağız sözünün pis ağızlı ‘çok yiyen. ağız boşluğu’ anlamı açısından *aburt sözü de *aγız sözünün alan : mekân 118 . ne olduğuna bakmadan yiyen’. *çäŋä sözü de *aγız sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olmaktadır.‘güzel konuşmak’. çok meraklı’. ağız açmak ‘söz söylemek.doğru *aγız sözcüğü. 4.‘çok konuşmak’ gibi konuşma kabiliyeti ile ilgili. ağız yokla. Dolayısıyla anatomik yapı olarak baktığımızda *aγız. ağzın ucunnan lafetmee ‘sert şekilde konuşmak’. Gagauz Türkçesinde de ağız sözünün kullanıldığı pek çok metaforik deyim görülür: ağzı açık ‘aptal. Anatomik anlamda yüz kavramına bağlıdır.

‘ağza su almak’. o:rtam ‘yudum’. Kaz. adurt ‘avurt. Bu şekilde *aγız sözü aynı zamanda bir holonim de olabilmektedir.‘ağza su almak’.‘yudumlamak (örneğin: sıcak çay)’. *azıγ.: xv.2.1. *oğuçin. *aburt Proto-Tü. Đki yanağın iç yüzü. *oğuçin.13. Kırg u:rt. Kuzeybatı (Kıpçak): Kumuk uvurt. *aδurt (Tenişev 1997: 225). Modern Tü. aδurt (TT II 16). Kalmık ötşi. avurt ‘söz. Proto-Oguz *aδurt. Trkm. ağız’ (TDS 479). urt. Hakas o:rta. Gag. Diş etleri’ (GS: 60). u:rtam ‘yudum’).Tü. yy. urt. ALAN : MEKÂN NESNE : PARÇA NESNE : PARÇA *balç : *yü:z : *aγız : *aburt *balç : *yü:z : *aγız : *çäŋä *aγız : *du:dak / *erin. Proto-Ogur *aδurt.ilişkisi sergileyen bir meronimi olarak düşünülebilir. Karakalpak urt. yanağın iç tarafı’. avurt ‘Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü’ (TS 166). *di:ş. iç boşluğu 2. *aburt Etimolojik Değerlendirmesi Ramstedt. avurt/aurt ‘1. ouçi ‘yudum. Tat. – xix. Doğu Tü. Başk. Proto-Altay şekli *aburti olarak tespit edilebilir (Tenişev 1997: 226). Nogay uvırt. xiii. laf. *dilk. Batı Tü. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay u:rt ‘gırtlak’ (u:rta. *damγak 2. avurt (Sngl 53v5). Bud. yy.ç.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. sohbet’ (TTS I 287). urt. owurt ‘1. Yakut omurt (Tenişev 1997: 225) 1. Tuva a:rta. yanak’ (EUTS: 6). Çene 2. *aburt sözünün Altay dillerindeki karşılıklarını şu şekilde vermiştir: Moğ. Ağız boşluğu. 119 . Şor o:rta‘yutmak’.

Kaz. Karakalpak.. TDS 479 Ol aşakı dodagını dişledi..Eski-Uyg. 2) ‘Yudum. hey bülbül oldur Yanar od içre girer pervane feryad eylemez TTS I 288 Yanınca olup avurd ura ura giderdi TTS I 288 Yoldaşı kızlar ile avurd urup tebessüm etmeğe başladı TS 166 Hüdai. ağız boşluğu’ . Başkurt. Rakım biraz teselli buldu. 120 . dirseklerini' yana açıp sıkarak. Bayram'ın avurtları çökmüş solgun yüzüne bakarak bir varsayım yapmıştı TS 166 Biri avurtlarını şişirip dümbelek çalmaya. olağan çok anlamlılığa uygun anlamlardır (hacim. Fakat gene o azim ve irade var. Güney-batı: Kumuk. içeri almak).. Ölecek insanın yüzünde böyle -canlı bir ifade olmaz. lâf ü güzaf urur TTS I 288 Âşık onlar. Trkm. Bu anlamlardan (1) ve (2). HEA-9 Yüz soluk. feryad eylemez pervaneler TTS I 288 Sen avurduñ öttürürsün âşık. ellerini havaya kaldırarak. Özb. Çağ.Kumuk. Yak. sen avurduñ öttürürsün bülbülâ Kül olur eczası. Osman mübalâğa ediyor. Kır. diğeri zurna üflemeye başlar SFA-2 Karavokiri. 3) ‘Yanaktaki gamze’ . Nogay.Gag.2.. men bolsam ovurdımda suv bar yalı dımärın 3. ve kısmen Kuzey-doğu Türk lehçeleri. ovurtları yumralan yalı göründi TDS 479 A.. Orta-Kıp. ‘dişeti’. ser savurur. Tenişev. bazan avurtlarını şişirerek yakamozdan balığı nasıl tanıdığını anlatıyor. Anlam Olayları Bakımından *aburt Eski Türk metinlerinde *aburt teriminin şu anlamlarda kullanıldığını görüyoruz: 1) ‘Yanağın iç tarafı. bu anlamların da Proto-Türkçeye kadar uzanabildiği görüşündedir (1997: 226). Tat.. Yak. *aburt Kullanım Alanı TTS I 287 Bunlar bu avurda meşgul iken. ağza sığan su miktarı’ .. avurtlar çökük. TTS I 287 Bâd-für: Ve avurdu yelli kişi ki kimesine elinden iş gelmez itmediği nesneyi söyler.. ‘elmacık kemiği’ .Orta-Kıp.

ALAN : MEKÂN NESNE : MADDE *balç : *yü:z : *aγız : *aburt *çäŋä : *siŋök. *teri 121 . *balç ve *yü:z sözlerinin alan : mekân ilişkisini gösteren meronimidir.4. Meronim Olarak *aburt Anatomik yapı açısından *aburt. Diğer yandan *siŋök ve *teri sözleri *aburt sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleri olur.

2.1.14. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DUDAK
‘dudak’ Lat. labium Đng. lip. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan kavramını

DUDAK

karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *du:dak ve *erin sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.

2.1.14.1. *du:dak Proto-Tü. *du:dak (Tenişev 1997: 226); Proto-Ogur *du:dak; Proto-Oguz *du:dak; Harezm ç. xiv. yy. dudaú (KE II: 173), todaú (NF III: 429); EKıp. dudaú (KTS: 65), erin ‘burun deliği, dudak, diş eti’ (KTS: 74), irin ‘dudak’ (KTS: 113), todaú ‘dudak’ (KTS: 278), totaú ‘dudak’ (KTS: 281), tudaú ‘dudak’ (KTS: 283), tutaú, tutaā ‘dudak’ (KTS: 285); Batı Tü. xv. yy. ùuùak (CH I: 163), ùudaú (DK II: 294); xiii. – xix. yy. tudak ‘dudak’ (TTS V 3847), ùudaú, tutaú ‘dudak’ (YTS: 212, 214); Modern Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. dudak ‘1. Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri 2. (mec.) Ağız’ (TS 640), dodaò, dodak ‘dudak’ (Zarşat, *Iğdır -Kr.; Küçükhohne, Dedik, *Sorgun -Yz.) (DS IV: 1534), erin ‘dudak’ (Kadıçiftiği *Yalova -Ist.) (DS V: 1770), muncur, muncuri, muncuru ‘dudak’ (Kaptanpaşa köyleri *Çayeli, -Rz.) (DS IX: 3219), şıpıldak ‘dudak’ (*Bafra -Sm.) (DS X: 3770); Gag. dudak ‘dudak’ (GS: 162); Azb. dodaā ‘dudak’ (ATS: 297), leb <Far. (ATS: 814), dodak ‘dudak’ (Cla 232b), dodag ‘1. Ağız kenarlarını teşkil eden iki müteharrik deri-damar büküklerinden her biri 2. Bir şeyin (kabın vb.nin) kenarı, 3. Muhtelif aletlerin tutucu, sıkıcı kısmı (bu anlamda ancak 122

çoğul kullanılır)’ (ADĐL II: 127); Trkm. dodak, aylag (RLT: 73), dodak ‘dudak’ (TDS: 262); Güney-Doğu: YUyg. to:tak, Özb. dudok; Çuvaş: tuda (Tenişev 1997: 226) 1. *du:dak Etimolojik Değerlendirmesi Türkmen Türkçesinde bu söz do:dak şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak telâffuzda ikinci hecedeki /a/ sesi /o/ olarak telâffuz edilir. Bir ek aldığında /o/ya dönen bu /a/ sesi uzar. Bu uzunluk ikincildir. Ancak sözün ilk hecesindeki uzunluk birincil olmalıdır. Eski Türkçede dudak kavramı için erin sözü kullanılıyordu. Çağdaş Türk lehçelerinde, güneydoğu Türk lehçeleri dışında her lehçede varlığını sürdürmektedir. Güneydoğu grubunda ise genellikle dodak/dudak sözü kullanılmaktadır. 2. *du:dak Kullanım Alanı MŞ 104 dudaúlar gÊce yaş olup gündüz úuru olmaú ve göŋül ùarlıāanmaú ve gÊce ú gÊce diş úırcıldamaú MŞ 136 dil evvel ãararur ãoŋra úızarur zaómet ve óarÀret ãuãuzluú ve ùarlıāanmaú artuú olur ve ùudaú yarılur ve dil úurur ú TTS V 3847 Vey yanağın sel se bil-i an de lib-i akl u dil Vey tudağın selse bil-i ravza-i bağ-i cinan TS 640 Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı TS 640 Eve dudağınızda bir şarkı ile dönüyorsunuz TS 640 Bayram, dudağının ucuna gelen soruyu soramadı SFA-1 Kuşlar pek yakınından geçmişse, seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. SFA-1 Daha dün dudaklarını, tüylü kollarını; ağzının, kirli dirseğini; şeftali, kaşar peyniri, ekmek, kavun kokan avucunu, memeni, gözünü öpmüştüm. Şimdi kaçıyorsun benden, soğuyayım istiyorsun; soğuyup da gebereyim. SFA-2 Kalın dudakları bir taze incir rengi ile siyah, ballı... SFA-2 O sutiyensiz düşük göğsü, pek fena boyalı dudakları, hiç gülmeyen ince yüzü; dokunaklı, mahzun, azıcık şehlâ gözleri1e kimseyi pek fazla sarmıyordu. HEA-1 Samîm Bey, arada bir dudaklarında beliren o alaycı gülümsemesi ile dinliyordu. HEA-2 Ne genç, ne pembe dudaklı, ateşîn gözlü talebeler, ne uzun ökçeli zarif muallimler vardır. 123

HEA-2 Dudakları sarkmış, gözleri sönmüş, burnunun etrafında ihtiyar çizgiler, uzun kolları dizlerinin yanına düşük, ölü sükûneti ile oturuyordu. HEA-2 Ayasofya tarafından giren herkes uçan Türk bayraklarını siyah görünce dudaklarından bir feryat; kısılmış bir hıçkırık fırlıyordu. HEA-3 On sekiz yaşında körpe bir servi gibi uzun boyu, duru teni üstünde siyah ipek dalgalı saçları, ezici kara gözleri, çapkın kara kaşları, nar çiçeği gibi yumuşak ateşli dudaklarıyle Zeynep'in ünü Đzmir'i yakmış, Đstanbul'a kadar yayılmıştı. HEA-4 Acaba bu dudaklardaki tatlılık irsî bir marka mı, yoksa kızın ruhunun ifadesi miydi? HEA-4 Đpince burnunun altındaki renksiz ve kısık dudakları, anormal denilecek derecede, yamalı bir iradeye sahip olduğunu sezdiriyordu. HEA-5 Saffet. şişman, güzel vücuduyla, solgun mavi gözleri; renksiz dudakları ile katiyyen senin sevebileceğin bir kız değil. HEA-5 Fakat gözünün aşağı kısmı kuvvetli çeneleriyle kocaman kırmızı dudaklarını, muntazam fakat büyük burnunu hiç sevmedim. HEA-6 Alınlar arkaya kaçık, gözler içeriye çökük, sımsıkı kısık, ince renksiz dudaklar, burunla ağız arasındaki tıraşlı mesafe bir gorilinki kadar geniş. HEA-6 Ağızları küçük, âdeta dudaksız, birer kızıl nokta. HEA-7 Fakat dudaklarının yanındaki belirsiz, ince çizgi ve yüzünün aşağı kısmı bu gülüşe katılmadı. HEA-8 Kırmızı dudaklar biraz açık. bir eli yanına düşmüş, öbürü de Hikmet'in karyolasına yakalamıştı. HEA-9 Đşte bunu için yolunun üstünde tebessümler dudaklarda donar, kahkahalar kısılır, çocuklar çil yavrusu gibi dağılır. HEA-9 Çatkın yüzü derhal gülüyor, kısık dudakları açılıyor, Tevfiğe mütemadiyen emirler veriyor. UK 77 sütlär kurumuş dudaklarından UK 102 kalınca dudaklı olan UK 140 Kaykauz bakardı onun üzüne, gözlerne, yaşlarna, dudaklarna, yanaklarna UK 149 o öper onu saçları, ilişer dudaklarınnan yanaana UK 205 keskinnetmiş mavi gözlerni, sıkmış al dudaklarnı UK 268 çocuk baker kızın gözlerne, dudaklarna GTA 182 [ε.ı sa:»bı be»nım dUdαk…αR»mï α»ta:sïn] [hεm be»nım α:»zïm se»nın U α … metınni:»nε hα»bεF veRε»dZεctıF] ADĐL II: 98 [MahirÊ] gurumuş dodaglarını dili ile islatdı. H. Mehdi ADĐL II 127 Gara saçları, eşgle dolu uzun kirpikli közleri, erebi burnu, òamısından artıg gözel balaca ağzı, gırmızı dodagları menim hoşuma geldi. TDS 262 Onuŋ yarılan dodaklarından gan akardı TDS 262 Begenciŋ Aysoltana göni seredip bilmeyän görecinde, birmala yılgıryän dodaklarında utanç yalı bir yagday sızılär. 3. Anlam Olayları Bakımından *du:dak Tarihsel ve modern Türk dilinde *du:dak sözünün anatomik anlamda kullanıldığını görüyoruz. Türkiye Türkçesinde dudak temel anlamının yanı sıra doğrudan ‘ağız’ 124

anlamında da kullanılmaktadır. Dudak sözü ağız sözünün bir parçasıdır. Bu durumda bütün yerine parça kullanılmış olur. Bu da bir metonim içinde sinekdoka olayının ortaya çıkmasıdır. Diğer yandan ‘bir şeyin (kabın vb.nin) kenarı veya aletlerin tutucu, sıkıcı kısmı anlamlarında ise metaforik bir kullanım ortaya çıkar. Türkiye Türkçesinde dudak sözünün kullanıldığı pek çok metaforik deyim vardır: dudak bük‘bir şeyi beğendiğini, küçümsediğini belli etmek, umursamamak, küçümsemek, pek aldırış etmemek’, dudak payı bırak- ‘bardak veya fincan gibi kapları, ağzına kadar doldurmayıp dudağın yanaşabileceği kadar boş bir yer bırakmak’. Gagauz

Türkçesinde de kullanılan baldudaklı, aldudaklı, ince dudaklı, dudağı sarkık ol- ‘küs olmak’ deyimleri de dudak sözünün metonim olarak kullanılması neticesinde oluşturulmuş metaforik deyimlerdir. 4. Meronim Olarak *du:dak Anatomik olarak *du:dak, *yü:z ve *aγız sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Türkiye Türkçesinde kullanılan ‘üst dudağın ortasındaki oluk’ anlamındaki dudak çukuru (TS: 640) *du:dak sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimi olur. NESNE : PARÇA *aγız : *du:dak *yü:z : *du:dak

2.1.14.2. *erin Proto-Tü. *erin (Tenişev 1997: 226); Proto-Ogur *erin; Proto-Oguz *erin; Bud.Tü.ç. ol külüŋ erni ‘o gülen dudak’ (TT II 16,15) üstün altın erinleri ‘üst ve alt dudakları’ (I IV 30, 52-3), ärin (EUTS: 74), irin (EUTS: 96); Đslami ç.: xi. yy. Krh. 125

erin, irin ‘dudak’ (DLT I: 77), erin (DLT I 70, 77); Harezm ç. xiv. yy. ir(i)n (KE II: 271); MKıp. xiv. yy. eren ‘dudak’ (KĐ 12:XV); Doğu Tü.: xv. yy. ern ‘dudak’ (Sngl. 100r); Modern Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. erin ‘dudak’ (Kadıçiftiği *Yalova Ist.) (DS V: 1770); Güney-Doğu: Özb. irin ‘dudaklar (eski)’; Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. erin ‘dudak, ağız; tabak kenarı’, Kumuk erin, Karaçay-Malkar erin, Tat. irin ‘dudak, dudaklar’, Başk. irin ‘dudak’, Kaz. erin, Kırg erin, Nogay erin, Karakalpak erin; Kuzey-doğu (Sibirya): Altay erin, Tuva erin ‘dudak, çanak kenarı’, erin-tiş ‘ağız’, Şor erni, Hakas irin (Tenişev 1997: 226-227) 1. *erin Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev, *erin sözünün Altay dillerindeki paralellerini şu şekilde göstermiştir (1997: 227): Proto-Türkçe *erin ‘dudak’; Moğ. *eri-ğün ‘alt çene’, erü:n ‘çene’; Kalmık örgn ‘çene kemiği, çene’, Buryat ürgü(n) ‘çene, çene kemiği’. Doerfer, *erin sözünün Halaç Türkçesinde änne şeklinde tespit etmiş ve genellikle Türk dilleri bölgesinin doğusunda ärin, batısında ise dodak (fakat Türkmen Türkçesinde batı olmasına rağmen yine ärin) kullanıldığına dikkat etmiştir. (Doerfer 1970: 24) 2. Anlam Olayları Bakımından *erin Türk dili kaynaklarında şu anlamlara rastlanmaktadır (Tenişev 1997: 227): (1) ‘Dudak’. Tüm Türk lehçelerinde vardır. (2) ‘Tabak kenarı’. Metaforik anlam. Karaim, Tuv. Bu metafor, ‘alt dudağı’ olan anlamını birincil pekiştirmektedir. Bütün Lehçelerde ‘kenar’ anlamındaki kullanımları benzetme temeline dayandığından metafor neticesinde ortaya çıkmış olmaktadır. 126

3. Meronim Olarak *erin Anatomik olarak *erin, *aγız ve *yü:z sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Eski Türkçe döneminde *erin sözünün meronimleri olarak üstün altın erinleri ifadesinde anlatılan ‘üst dudak’, ‘alt dudak’ kavramları nesne : parça ilişkisi göstermektedir.

NESNE : PARÇA

*aγız : *erin *yü:z : *erin *erin : üstün altın erinleri

127

2.1.15. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DiL
‘dil’ Lat. lingua Đng. tongue. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DĐL kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *dilk sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. 2.1.15.1. *dilk Proto-Tü. *dilk (Tenişev 1997: 227); Proto-Ogur *dilk; Proto-Oguz *dilk; KökTü. viii. yy. tıl ‘bilgi almak için yakalanan tutsak’, tıl sab ‘konuşma’ (Ton 32, 36); Đslami ç.: xi. yy. Krh. tıl tuttım ‘sorguya çekilecek tutsağı tuttum’ (DLT I 336); Harezm ç. xiv. yy. til (KE II: 632), til (NF III: 425); EKıp. dil (KTS: 61); Doğu Tü.: xv. yy. siziŋ tilçe ‘sizin dilinde’ (Sngl. 200r. 22); Batı Tü. xiv. yy. dil (EM: 124), xv. yy. dil (MŞ: 18), dil (CH I: 250), dil (DK II: 90); xiii. – xix. yy. dil ‘1. Anahtar 2. Sözleşme 3. Körfez, koy 4. Düşman ahvalini söyletmek için alınan esir’ (TTS II: 1145), dil ‘dil’ (YTS: 67); Modern Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. dil ‘1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı 2. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri 3. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili 4. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası 5. Coğrafik anlamda burun 6. (denizcilik) Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek 7. (müzik) Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak 8. (halk) Anahtar’ (TS 586); Gag. dil ‘dil’ (GS: 145); Azb. dil ‘dil’ (ATS: 279), dil (EDT 489b), dil ‘1. Đnsan ve omurgalı hayvanların ağız 128

boşluğunda olup, gıdanın çiğnenip yutulmasına yardım eden ve onun tadını bildiren, insanda ise, ek olarak, konuşma seslerinin meydana gelmesinde iştirak eden organ 2. Đnsanlar arasında ünsiyyet vasıtası olup onların bir birlerini anlamalarına ve bir birleri ile fikir mübadelesi etmelerine imkan veren ses, söz ve grammatik vasıtalar sistemi 3. Bu veya diğer seciyyevi hususiyete malik olan konuşma veya ifade tarzı; üslup 4. Konuşma kabiliyeti, konuşma, 5. Konuşma, konuşma tarzı, 6. (mec.) Bir şeyi ifade veya izah eden, ünsiyyet vasıtası olabilen şey, 7. Muhtelif aletlerin, cihazların vb.nin uzanan ve çoğunlukla hareket edebilen hareketli kısmı, 8. (coğ.) Denizin, içeriye doğru uzanmış uzun, üstü düz, alçak kumlu kuru kısmı, 9. (mec.) Muharebede düşmanın durumu hakkında bilgi alınabilecek esir’ (ADĐL II 98); Trkm. dil (RLT: 223), dil ‘1. (anat.) Dil 2. Cihazlarda ölçüyü gösteren kısım 3. Lisan’ (TDS: 255); Güney-Doğu: YUyg. til, Özb. til; Kuzey-batı (Kıpçak): Kırg til, Tofa dıl; Kuzey-doğu (Sibirya): Altay til, Tuva dıl (EDT 489b), Şor til, Hakas til, Yakut tıl; Çuvaş: çelhe (Tenişev 1997: 227) 1. *dilk Etimolojik Değerlendirmesi G.Đ. Ramstedt, Ana Türkçedeki /δ/ sesinin Altaycadaki /d/ sesinden geliştiğini Ana Türkçedeki bu sesin eski Uygur Türkçesine v bazıdurumlarda da Çağatay Türkçesinde /z/’ye geliştiğini, Batı ve Güney Türkçelerinde /y/’ye, Kuzey

Türkçelerinde /d/ ve /z/’ye, Yakut Türkçesinde /t/’ye daha önce de Çuvaş Türkçesinde /r/’ye geliştiğini belirtmiştir. Räsänen Ural Altay ortak dilinde /δ/ ve /δ’/ seslerinin bulunduğunu, bu seslere Altaycada /l/ (r) veya /d/ (t) seslerine geliştiğini, Altaycadaki /d/’nin Türkçede /δ/’ye yönelik bir ses olduğunu söylemiştir. Daha sonra N. Poppe da Altaycada /d/ sesini kabul etmiş, bu sesin Türk lehelerinde /d/, /t/, /z/,

129

/y/ seslerine geliştiğini belirtmiştir. Bu görüşlere daha sonra Clauson, Dimitriyev, Serebrenikov, ve Bogoroditskiy de katılmıştır (Tenişev 1984: 280). Araştırmacılarca Ana Türkçede kelime başı /t/ sesi kurularak Oğuz grubu Türk Lehçelerinde /t/ > /d/ gelişiminin görüldüğü vurgulanmıştır. Đlliç-Svitiç, Oğuz Grubu Türk Lehçeleri ile Tuva ve Karagas Türkçelerini karşılaştırarak /t/ > /d/ gelişiminin görüldüğünü ancak Ana Türkçede /t/ ve /d/ olmak üzere iki farklı fonem bulunduğunu söylemiştir (1963/6: 37-38). N.K. Dimitriev de Türkmen

Ağızlarındaki /d/’li ve /t/’li kullanımlara değinerek /d/ ve /t/ seslerinin yoğunlukta olmasının yanı sıra daha sızıcı /d/ ve /t/ seslerin de kullanıldığını ifade etmiştir (Tenişev 1984: 209). Kaşgarlı da Oğuz Türkçesinin en belirgin özelliklerinden birinin söz başı /t/ > /d/ değişimi olduğu söylerken diğer yandan kelime başı /t/’li birçok örneğe yer vermiştir. N. Poppe ve Gombocz’a göre Oğuz Türkçesindeki /d/ diğer Altay Dillerindeki /t/ ile ilişkilidir (Đlliç-Svitiç 1963/6: 45). Altay dillerinde tespit ettiğimiz paraleller: Proto-Mançu-Tunguz *dilgan ‘ses’ (Tenişev 1997: 228). Menges, Kıpçak sahasında ve Rus ve diğer Slav dillerinde karşımıza çıkan tolmaç/talmaç ‘çevirmen; casus’ sözünün etimolojisini incelemiş ve *tıl kökünden türemiş olmakla birlikte bu sözün etimolojisinin kesinlik kazanmadığını ve Slav dillerinden alıntı olabileceğini belirtmiştir (1944: 262-263). Doerfer, *dilk sözünün Halaç Türkçesinde til, Türkmen Türkçesinde dil, Yakut Türkçesinde tıl, Kazak Türkçesinde ise tıl şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 24). 2. *dilk Kullanım Alanı EM 124 ve burun ve dil úuru olmak 130

bir taraftan ölçüsünü kaçırmış olduğu alkolün. gözü var. kaşı yok. millet bunlar insanların ruh ikliminden başka bir şey değildi. dudakları titredi. HEA-4 Hanife'nin ağzından: “Ama. şimdi ağzı var·. 131 . TS 586 Vehbi dedenin kendini dinlediğinin farkına varır varmaz dili dolaştı TS 586 Bunda yenilmiş. SFA-1 Köprü merdivenlerinin bir tanesinin altında bir dilsiz boyacı vardır. HEA-9 Ne yapsın.EM 125 aāız leõõetin giderür. TS 586 Çocuk.. bir taraftan da geçirmiş olduğu heyecanın etkisiyle kelimeleri hep birbirine karıştırıyor. din. yok gibidir.. Seninkiler sıçan kuyruğu gibi diye bu yavrunun saçlarını kıskanmak. HEA-4 Mamafih hiç bir sır saklamamak için yemin ettiği halde. Sanki iki bin sene evvel Atina'da bir garip dil öğrenmiş küçük bir çocuk. ters amma gene Tevfiğe hâkim. HEA-9 Fakat Peregrini’nin arkasında. titiz. HEA-1 Kavga. SFA-2 Filozofça söylenen adam. geŋizi úurudur MŞ 10 úan āalebesi èalÀmeti uyúu çoú gelmek ve çok Êsnemek ve çoú gerinmek ve úan alacaú yÊrler gicimek ve gevde aāır olmaú ve burun becid úanamaú ve aāız yÀrı ùatlu olmaú ve gevdede çıbanlar ve sivilciler çıúmaú ve deri çekili çekili gelmek ve beŋiz ve dil úızıl olmaú ve düşde úızıl nesneler görmek MŞ 136 dil evvel ãararur ãoŋra úızarur zaómet ve óarÀret ãuãuzluú ve ùarlıāanmaú artuú olur ve ùudaú yarılur ve dil úurur TTS II 1145 Urludur zindanda bir mühkem kilit Bu bu külünk anın dilidir gey işit TTS II 1145 Ah kim gam kilidinin dili yok Âşıkın bundna özge müşkülü yok TTS II 1145 Höcreler var gelberi göstereyin Kilidin dilin eline vereyin TTS II 1145 Mümkün olmadı kim bu kaleden bir dil alak TS 586 Ağzımı dolduran kocaman dil. HEA-6 Şarkının dili cennette konuşulan bir tek dildir. dili yok. HEA-1 Kıpkırmızı ve sipsivri bir dil küçük ağzından çıkabildiği kadar çıktı. SFA-1 Öteki “Todori” Đmrozlu idi. el ya da dil dalaşı. HEA-9 -Galip bey. artık. Vehbi Dedenin kendini dinlediğinin farkına varır varmaz dili dolaştı. ayıp değil mi?” diyordu. Rumcasına Rumlar gülerlerdi. kafası dar. ben. elinden gelse dilini kendi eliyle koparıp atacaktı. dili. sövme. Türkçesine ben bayılırdım. velinimetine basıyor küfrü! SFA-2 Dudaklarının kenarından hayal gibi beyaz bir dil geçti. HEA-2 Anasının yaşları soluk yüzüne akarken o yeni dilini bulmuş gibi konuşmaya başladı. içine saman doldurur kuruturlar. Başbakanın yanında pot kırarsın. HEA-4 Huriye'ye: “Sana dilini tut. kalbi kuru. evli değilim” diye kaçan söz kendi kendisini öyle korkutmuştu ki. dili zehir. dimaāı. hâlâ dil ağız vermeden yatıyordu. HEA-6 Korkarım dilini tutamazsın. padişaha dil uzatma. yoksa hepimizin derisini diri diri yüzerler. bunu Hasana sormağa dili varmadı. içilmiş bir şey yok ya! Sen onun dilini de anlarsın TS 586 Günlerdir doktorun dilinin altında bir şeyler olduğunun farkındaydı. HEA-1 Dili. HEA-9 Dil. demedim mi? Hadi git semaveri yak. gürültü. sayma. ince bir iki dilim peynir veya dil. bazen de haşlanmış bir sebze yemeği. kelimelere yer bırakmıyor ki. fakat Tevfik henüz ona doymamış.. TS 586 Birkaç dilim ekmek.

TNAS 30 Algılınıŋ dili uzın. göwher saçar. yeli bir sanaç. Mehdi ADĐL II 98 Dilini çıòartmag. nicä ateş dilleri UK 225 ne dilde laf ederler GTA 156 [pεc be»nε:Rım cen»dı α»nα dılımı] GTA 184 [ε. dil yüwrügi başa. 132 . TNAS 89 Boldusız yariŋ dili bir gulaç.jeza. akıllınıŋ elinde.dili uzın. akmak dili bilen. TNAS 19 Agıran yere el yeter.ı sa:»bı α……α»hïm be»nım] [bı»lε:Rïm αnı hıtS dı»lım ÔıR»Ôın nε dα » jαkïSïk»…ïkÌcı] [sεn ÔıR»sεn be»nım y:RεdZi:»mε Ôy:dεdZi:»mın ıtSı»nε »neRdε be»nım dZα»nïm ku. UK 98 Oğuz dilinde UK 177 dilim dönmeer UK 196 Dilin kesilsin senin. TNAS 67 Başa bela näden geler. TNAS 24 Akmağın dilinde. mollanıŋ sahılıgı dilinde. PSE 61 Ve onu halktan tenhaya çekip. kepän dili bilen dodaklarını yalaşdırärdı TDS 255 Đki kilogram dil alıp govurdım TDS 255 Sagadıŋ dili günortan nahar vagtınıŋ yakınlaşändıgını görkezyärdi TNAS 15 Adam dilinden tapar. iki barmak dilden geler (Başa bela geler bolsa. oğlu bir tikÊ ovunmag bilmÊdi TDS 255 Ene sesini çıkarman. iki barmak dilden geler). TNAS 98 Çeperiŋ eli halkı. PSE 62 Ey dilsiz hem saar ruh. TNAS 112 Dil açar.dil.ıtU…α»nε:F] [α»mın] GTA 250 [bαS»kα dıllε»Rın][ç»U jçk ç»nU »bılmε:Rïm »neRαsïÌsα] ε ADĐL II: 98 [MahirÊ] gurumuş dodaglarını dili ile islatdı. dil kesmeklik . H. TNAS 79 Bilbiliŋ dili öz başına bela getirer. Dille damag ADĐL II 98 Dil var bal getirÊr. hem doru lafetti.. haywan pälinden (Adam dilinden tutular). Bän sana sımarlaerım: ondan çık. hem dilinin bağı çözüldü. dil var bÊla ADĐL II 98 DÊnizdÊ beş kilometr uzunluğunda sün’i dil yaradılmış. TNAS 72 Baylarıŋ sahılıgı elinde.PSE 28 Ve o körlär çıkarkan. külÊkdÊn yahşı gorunan buhta ÊmÊlÊ gelmişdir ADĐL II 98 Hoş dil ilanı yuvasından çıharar ADĐL II 98 MÊhÊmmÊdhÊsÊn Êmi şirin dillÊ nÊ gÊdÊr oğluna tÊskinlik verdisÊ. TNAS 24 Aklı kel täŋ . TNAS 68 Baş kesmeklik . TNAS 52 Ayak yüwrügi aşa yeter. TNAS 21 Agzını aç dili bolsa gaç. TNAS 21 Agzına güyji yetmedigiŋ dili öz başını iyer. hem tükürüp onun dilinä deydi. agırdan söze .dili. parmaklarını onun kulaklarına koydu. şahırıŋ . .kaza. Hem o saat onun kulakları açıldı. Bu şeytanı kuuduktansonra dilsiz lafetti. TNAS 27 Akıllı işi bilen. ştä bir dilsiz hem şeytanlı adam Ona getirdiler.. oglan! UK 199 ama Rusçukta çözülecek senin dilin UK 219 Darayço da annadırdı kendi dilinin yardımınnan UK 221 buçaklar oynadı ellerinde.

TNAS 112 Dilden gelen elden gelse.baş salamat. iŋ ajı zat hem dil. TNAS 135 Eli uzınıŋ dil uzın. insan . TNAS 112 Dil bessesi. TNAS 113 Dil gılıçdan yiti. TNAS 215 Đle bela elden geler. TNAS 113 Diliŋde bolsa balıŋ.dilden. diş . TNAS 309 Süŋksüz dil . başa bela . TNAS 132 Ejemde bolsa dilärin. TNAS 114 Dil ussası. TNAS 113 Dilim .jan. ayagı şıplık . iş hassası. TNAS 113 Dili şıltık (şıltak) il bular. TNAS 329 Tıg yarası biter.gala. bireniŋ bilen gutarmaz.diwana.dana. gözüŋ agırsa eliŋi çek. TNAS 112 Dil düwügin diş çözmez (Dil düwenin diş açmaz). TNAS 114 Dili uzınıŋ ömri gısga. başa bela . TNAS 114 Dil süŋksüz. TNAS 113 Dili süyjülik döwletden köp dost gazandırar. TNAS 114 Dili yamanıŋ güni-de yaman.gaş / (Dil goragı diş. TNAS 113 Dil hem gala.suw. bela . bar gelday soltan yok. pul müŋ sözlär. iki barmak dilden geler. TNAS 112 Dil bilen böker . TNAS 113 Dili süyjüniŋ dostı köp. dil ujundan sözleme. TNAS 113 Dile geldi. senden närazıdırın başıma bela bolduŋ. TNAS 126 Dünyäde iŋ sğyji zat hem dil. senden razıdırın .dilime gala bolduŋ. TNAS 112 Dil bilenler yandır. bile geldi.dilinden.TNAS 112 Dil . göz goragı gaş). akıl . hem bela. ussa berseŋ . TNAS 112 Dil bir hazına.dilden. TNAS 183 Göz ujundan gözleme. dilim. TNAS 113 Diliŋ hapa bolsa. nämäni diymez). TNAS 181 Göze bela gülden geler. TNAS 112 Dil bir öl yere biten zat / (Dil bir öl yere biten. depe saçın dim-dik.bal bilen şeker. göze . 133 .pulum. TNAS 113 Dilini gısga tutanıŋ başı aman. gulak tamda. TNAS 203 Haywan ayagından asılar.eliŋi. Dil bilmez nöker abrayıŋı (dişini) döker. dil bilmedikler beladır. TNAS 113 Dile diş gala. dil yarası bitmez. TNAS 115 Dişiŋ agırsa diliŋi çek. iş hassası. TNAS 115 Dişim. TNAS 113 Dil gıybatda. gözüŋe zeper yeter. TNAS 112 Dil bilen orak orsaŋ. TNAS 112 Dil bir sözlär. TNAS 114 Dil kesik . TNAS 113 Diliŋ sakası yürekde bolar.dilden. TNAS 176 Gotur elden yokar. TNAS 112 Dil bilyän adam . bal agırmaz. TNAS 254 Molla berseŋ. TNAS 145 Är başına bela gelse. diliŋi çek. ayamda bolsa yaların. dil bilmeyän . nämäni diymez? TNAS 114 Dil ten goragı. TNAS 113 Diliŋ düwenini diş açmaz. özüŋe zeper yeter.bela.süŋk döwer. güler durar ıkbalıŋ.

Trkm. büyü’ . ‘saat rakkası’ . birincil anlamının Proto-Türkçeden beri organ olarak “dil” olduğu söylenebilir. Run. dile düş. 3....‘hakkında dedikodu yapılmak’. dil uzat. Karakalpak Kır. Metaforik anlamlar en erken kaynaklardan beri vardır. Trkm. Oğuz grubunda. de benzetme neticesinde ortaya çıkan bir metafordur. ‘Sihir.‘bir kimseye bir şey için kötü söz söylemek’.Karakalpak. Bunun gibi *dilk sözcüğünün temel anlamı ‘organ adı olarak dil’dir. haber’.diliŋ. Körfez .TNAS 358 Yaman dil il bozar / Yaman ayak yol bozar. 2) ‘Dil. Ayrıca eski Türk lehçelerinde ve günümüzde de rastlanan çok önemli üçüncü anlamı olan ‘sorguya çekilmek için yakalanan tutsak’(EDT 489b) anlamı da metonimik bir unsurun metaforik kullanımı ile ortaya çıkmıştır. EUyg. Tüm kaynaklarda vardır. ‘Haber’ Kır. ADĐL II: 98) anlamı metonimiktir. Yak. Bu anlam tüm kaynaklarda vardır.. garramıŋda . TTü. sövme’ . Bunun dışındaki bütün anlamlar ya metaforik ya da metonimik olur. Kır..Karaim. Karakalpak. Oğuz grubu Türk lehçelerinde de ‘duyulanı bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yapılan anlaşma lisan (TS: 586. metonimik anlamlardır. Bu anlamla ilgili birkaç metaforik anlam olayı vardır: a) ‘Müzik aletinin dilciği’ . Tat.TTü. TNAS 363 Yaşlıkda eliŋ işlär. Çünkü konuşma ile ilgili bir organ adından faydalanılarak gerçekleştirilen bir kullanımdır. Trkm. Başkurt Nogay. Özb. Buna dayanarak. dillere destan ‘çok 134 . Krh-Uyg. konuşma’. Çuv.Azb. ‘Bilgi için alınan tutsak’ Orh.Çuv. Kır. ‘Küfür. Bu kullanımlar arasında ‘ses.. ‘Ses’ Tat. b) ‘Coğrafî anlamda burun’ . Türkiye Türkçesinde kullanılan küçük dil ifadesi. Anlam Olayları Bakımından *dilk Türk Dilinin eski dönemlerinden günümüze *dilk sözünün anlamlarını Tenişev şu şekilde vermiştir (1997: 228): 1) ‘Vücut organı olarak dil’. Başkurt.

*aγız sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. anlatmak. 4. yılan dilli. açıklamak. sözünün meronimi içerisinde bulunması gereken bir söz de nesne : madde ilişkisi gösteren *teri ve kas sözleridir. *balç : *yü:z : *aγız şeklinde alan : mekân ilişkisi sergileyen bir hiyerarşi içinde *aγız sözünün meronimi olmaktadır. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE ağız : *dilk ağız : *teri 135 . Bu anlamı itibarıyla kas sözü bitki veya cansız nesneler için meronim olabilmektedir. katılık’ (Dankoff.) ‘dedikoducu’ gibi dil ile ilgili pek çok deyim vardır. taranan metinlerde genellikle et terimiyle karşılanmakla beraber.) ‘bir sebepten dolayı net konuşmaması’.) deyimler. *bokurdak. Meronimik ilişkilerdeki geçişlilik düşünüldüğünde *dilk sözü. sivri dilli (Gag.tanınmış. sertlik. her ağacın kabuğu. belirtmek. *öŋeç/ öŋüç sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olmaktadır. Diğer yandan Türkiye Türkçesinde kullanılan ‘damağın arkasında bulunan dile benzer küçük uzantı’anlamına gelen küçük dil ifadesi (TS: 1431) de *boγaz. Ancak kas sözü. Meronim Olarak *dilk Anatomik olarak *dilk. dilin dişleri arasında dolaşması (Gag. dili damağına yapış. dile getir.‘susuzluktan ağzı kurumak. ifade etmek’. Divan’da kas sözü için ‘kabuk. tatlı dilli. ünlü’. *dilk. dili uzamış olan (Gag. Kelly 1982: 261) anlamları verilmiştir.‘konuşturmak. *kekirtek. çok susamak’. dili kılıçtan keskin ‘kırıcı ve ağır konuşmalar yapan’.

yy. Muhtelif aletlerin. Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm 5.: xi. diş ‘diş’ (ATS: 292). yy.1. xiii. diş ‘1.ç. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DiŞ ‘diş’ Lat. dişlemek. üstünde yahut uç tarafında olan ucu sivri çıkıntı 136 . yy. Çark. parçalamak ve çiğnemek için ağızda olan kemik türü 2. tış ‘diş. yy. Bu organ adının karşılıklarının genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. diş (KTS: 62). EKıp. Mekanik aletlerin dişleri 3. Yenilen şeyi tutmak.2. Đslami ç.nde dişe benzetilen tane 4.1. 20 ve diğerleri).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. xiv. tılıŋnı ködezgil tışıŋ sınmasun ‘dilini gözle ki dişlerin kırılmasın’ (KB 167). Modern Tü. tiş (KE II: 638). dens Đng. Bud. tarak vb. ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert. diş ‘diş’ (TTS II: 1182). Krh. tiş (EUTS: 241). tiş (Sngl 195r13). çarkların kenarlarında.: xv. xiv.16. Doğu Tü. diş ‘1. 4). *di:ş (Tenişev 1997: 228). Azb. Proto-Oguz *di:ş. – xix. diş ‘1. cihazların parçaların. xiv. Sarımsak dişi’ (GS: 149). 602). diş (EM: 125). karanfil vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri 3. Đnsan ve insandan başkasının dişleri’ (DLT III: 125). diş (CH I: 163). yy. Diş 2. Harezm ç. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DĐŞ kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *di:ş ve *azıγ sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. tış (DLT II 311.16. alku tışlarınıŋ siŋirleri ‘dişlerin tüm sinirleriyle’ (U III 60. tiş (KĐ 39). tooth. diş (DK II: 93).Tü. testere. xv. yy. beyaz organlardan her biri 2. Sarımsak dilimi. (hayvan bilimi) Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar’ (TS 601.1. Proto-Ogur *di:ş. *di:ş Proto-Tü. diş (MŞ: 24). yy. MKıp. 2. Gag. Batı Tü. Çene kemiklerinin üstüne dizili.

Mançu-Tunguz *sila-fun. TS 601 Türk milleti Đstiklal Savaşı'nda varlığını dişini tırnağına takarak göstermişti 137 . Doerfer. tiş. Tofa diş. *di:ş Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Altay dillerindeki paralelleri şu şekilde vermiştir: Moğ *sidün < *sil-dun ‘diş’. 2.) (DS VI: 2047). Başk. gıncık ‘diş eti’ (Gündoğdu -Rz. EM 105 ve eger biregünüŋ dişleri eti yÊnse va aāzı úoúsa yapraāından bir úaç gez ā çeyneye MŞ 28 ve yaāı az olur ve ãıvuú olur dişleri ve dişler etini berkidür MŞ 104 dudaúlar gÊce yaş olup gündüz úuru olmaú ve göŋül ùarlıāanmaú ve gÊce gÊce diş úırcıldamaú TTS II 1182 Dişim biledim san sözü kogıl Nice bekleyübile aç kurt ağıl TTS II 1182 Buldu fırsat geldi bir dem yanına Her cihetten diş bilerdi canına TTS II 1182 Visali helvasına diş bileyüp TTS II 1182 Şu tırnaklı hayvan ki dişin düze ol: kahir TTS II 1182 Yüzemez iken suyu diler idi Yâri ağzına dişin biler idi TS 601 Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı TS 601 Bir diş sarımsak. Yakut ti:s (EDT 557b) (Tenişev 1997: 228) 1. tiş. tüm tarihî dönemlerde ve lehçelerde karşımıza çıkmaktadır (EDT 557). *di:ş Kullanım Alanı Bu söz. Kumuk tiş. Şor tiş. çiş. Özb. iki diş karanfil. Cihaz ve aletlerin dişleri’ (TDS 259). Trkm. Diş 2.veya delik-delik parçalarından her hangi biri 3. Nogay tis. *di:ş sözünün Halaç Türkçesinde tiş şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 24). arı iğnesi’. Japon *sasi ‘sivri çöp’ (1997: 228). Meyvenin bir ısırışta dişlerle ısırılan parçası’ (ADĐL II: 117). Kuzeybatı (Kıpçak): Karay. Karaçay-Malkar tiş. Tuva diş. Hakas tis. Tat. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay tiş. tiş. Bazı meyvelerin dilim şeklinde olan parçalarının her biri 4. diş ‘1. Güney-Doğu: YUyg. Karakalpak tis. tiş. Kırg tiş. diş (RLT: 83). diş. Kore *sal ‘ok.

HEA-4 Bu defa Hacı Murad'ın tebessümü. bu sihirli. ince bir burnu. HEA-3 Dişlerimin altında taş. boş ellerimi kaldırıyor. şöyle tatlı. gözleri dönüyor. haykırıyorum HEA-3 Çenesine doğru sivrilen armudî bir yüzü. ince omuzlarında birinin firuze renginde. hâlâ beyaz ve düzgün dişleri vardı. HEA-6 Yüzleri Yemen kahvesi renginde. UK 182 eski dişsiz dermen ADĐL II 117 ÊllisindÊ Êlif gÊddin çÊkilÊr. diş gıcırtısı. HEA-1 Münir'in iştahlı ve ihtiraslı anlarındaki yüzü. ciğere işleyen söz işitsem. kahve ile beraber Cemal’in geldiğini haber verdi. SFA-1 Đçlerindeki iki sıska Kürt çocuğu gülen dişleriyle hiç olmazsa sağlamdılar.. SFA-1 Kuşlar pek yakınından geçmişse. Cebinden nüfus kâğıdını çıkardı. HEA-9 Büyük babası söylerken dişleri kilitlenir. basitçe ifade eden bir musiki.. altmışında ön dişlerin tökülÊr ADĐL II 117 Dişi ile tutmag. dişleri sedef gibi.. bu tılsımlı saçları dişlerimle tuttum. HEA-6 Amatörlerden yirmi beş (belgede 27) kişilik bir orkestranın piyanisti. saya yumruk atması yanında bir de soyunmağa kalkışsa bilir daha ne kadar korkunç olur. ötekinin lâl renginde şeffaf kanatları vardır. ciğere işleyen söz işitsem.TS 601 Şöyle iki dişe dokunan. HEA-4 Dinmeyen bir cehennem azabı gibi geceleri gözünü yumdurmayan kıskançlıkla. Beyaz dişlerini baştan başa açarak sırıttı. Fakat gözlerini açar dinlerdi. HEA-2 Dedim. bir nağme duysam yok mu. SFA-1 Şöyle iki dişe dokunan. HEA-1 Dişlerini gıcırdatıyor. sonra cevap verdi. sigarasını yaktı. dişlerinin arasındaki bir düşmanı çiğner gibi çenesi çıkıp iniyor. TS 601 Ama daha üstününe. beyaz dişlerini gösterecek kadar açık. HEA-1 Fehmi.. yumruklarım sıktıran hep o gülyağı sakallı zebani! HEA-5 Nihayet Pendiğe yaklaştığımız zaman o kadar şiddetle koşturduk ki haykırmamak için dişlerimi olanca kuvvetimle sıktım. dişleri meydanda. HEA-2 Müziç’in bir diş ağrısından birdenbire kurtulmuş bir adam sevinci duydum ve o zaman Katina. HEA-9 Yüzünün derileri yanık ve buruşuk. SFA-2 Sonra doğruldu. Fakat beyaz kirpiklerinin arkasındaki mavi gözlerin ateşi hâlâ sönmemiş. şöyle tatlı. seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. fakat itiraf edecek yerde beni tahkir ediyor. arkası ürperirdi. bu kadın gözlerinin şimşeği. Doumet adlı ateşli bir genç müzisyendi. hattâ dişleri bile bembeyaz ve keskin. hepsi yoluna girer. Dişçi diş söker gibi baş tarafındaki resmi söküp aldı. basit. 138 . Kemal’i itina ile bir koltuğa oturdu. kadına yiyecek gibi bakıyor. HEA-9 Dişleri kilitleniyor. Uşağın dişi çıòır. bütün kuvvetimle çektim. Huriye'ye dişlerini gıcırdatan. daha başarılıya ulaşabilmek için dişiyle tırnağıyla son enerji damlası bitene kadar boğuşacak. HEA-5 Fena bir feryatla eğildim. TS 601 Hele biraz dişini sık. Beethoven'e benzemek için ön dişlerini çıkartmış. mütevazi sözleri yine öyle tatlı. basit bir nağme duysam yok mu. başımın üstünde duman ve ateş var.

gözünü yumub ağzını açır. diş – gala TNAS 20 Agırılı dişing emmi atagzı (çatlawuk). gutul. TNAS 40 Aş dileme. çek (sogur). TNAS 115 Dişiŋ barka dişläp gel. göç. bek dişle. dilim. ölmi-gurı işi yok. TNAS 103 Dag görki daş.. TNAS 21 Agzında diş yok. 139 . senden närazıdırın başıma bela bolduŋ.gaş (Dil goragı diş. TNAS 107 Degirmeniŋ dişi yok. Anlam Olayları Bakımından *di:ş Tenişev. TNAS 88 Bok dişle. TNAS 113 Dile diş gala. dişle garnıŋ doyunça. Beg berse. TNAS 221 Đşle deriŋ damınçe.dilime gala bolduŋ. burnuŋı dişle. TNAS 75 Beg berse. TNAS 152 Gaharıŋ gelse. gutul. TNAS 135 Eliŋ işlese.. ahzıŋ (dişiŋ) dişlär. dişi ilÊ. TNAS 115 Dişim. dokuzı dişlär. TNAS 115 Dişlek at dişin görkezmez. dırnağı ilÊ torpagdan yapışıb gurtarmağa çalışacagdır. TNAS 115 Diş çıkana çeynäp berme. dişinin dibindÊn çıhanı tÊngidçinin dalınca dayir. TNAS 45 Atası turşı alma iyse.bela. TNAS 115 Dişiŋ agırsa. TNAS 105 Daşı çeyne diş bilen. göz goragı gaş). agız görki diş). TNAS 113 Diliŋ düwenini diş açmaz. diş dile. TDS 259 Atlar dişleri bilen öŋlerine germelen agaçları gemirdiler TDS 259 Baharıŋ hünci dek düzülen dişleri ak sadap yalı yıldıradı TDS 259 Dil – bela. TNAS 115 Diş agrırdan adam ölmez. senden razıdırın . TNAS 115 Dişiŋ barka malıŋı iy. TNAS 68 Baş görki saç. TNAS 20 Agız yaraşıgı diş. ADĐL II 118 Şair dÊrhal özündÊn çıhır. oğlunung dişi gamaşar. TNAS 115 Dişiŋ agırsa diliŋi çek. tarihsel kaynaklarda bu sözün şu anlamlarını tespit etmiştir (Tenişev 1997: 228): 1) ‘Vücut organı olarak diş’. TNAS 85 Biri işlär. betine (yüzüne) bakma (Beryän adamıŋ betine garamazlar. TNAS 112 Dil düwügin diş çözmez (Dil düwenin diş açmaz). Göz yaraşıgı gaş. yüz görki gaş (. yüz görki gaş. TNAS 115 Diş dişe degenden daş (diş) daşa degsin.ADĐL II 118 YenÊ o insan daşlardan. gözüŋ agırsa eliŋi çek. TNAS 112 Dil . çeynäp bereniŋ aş bolmaz. göze . sormaga hiç kim gelmez. başında huş. goŋşıŋ yaman bolsa. 3. agız görki diş.gala. gayalardan tutacag. dişine bakma). diş .

Oğuz grubu Türk lehçelerinde rastlanan bir meronim ‘ağzın her iki tarafında altlı üstlü olarak bulunan ve ağıza alınan yiyeceği çiğnemeye yarayan düz ve yassı diş’ olan *azıγ. Nogay. 4. Başkurt.. *çäŋä sözü ve ‘alt çene’ anlamında da kullanılabilen *eiŋ. ‘tırmıktaki diş’.. Ancak Türkiye Türkçesinde kullanılan diş eti sözü. incidişli (Gag. nesnesi’. ‘pulluk demiri’. Özb.2) ‘Bir alet veya nesnenin çıkıntılı parçası. Yak. *aγız sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. *di:ş kelimesinin temel anlamı ‘organ adı olarak diş’tir. Meronim Olarak *di:ş Anatomik olarak *di:ş. dişini sök. sıkıntıya dayanmak. *eiŋ. ‘pulluk demiri. Buna bağlı olarak tarihsel ve modern lehçelerde görülen ‘bir alet veya nesnenin çıkıntılı parçası. Buna göre.‘kötülük edemeyecek duruma getirmek’. *eŋek ve *yayŋak sözlerinin ve *damγak sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimi olur. katlanmak’.‘darlığa.‘kötülük yapmak için fırsat beklemek. 140 . Diğer yandan *di:ş sözü. Trkm. ‘sıradağ tepeleri’ veya ‘sarımsak dilimi gibi dişe benzetilen tane’ anlamları benzetme temeline dayanan metaforik anlamlardır. oraktaki dişler’. Türkiye Türkçesinde ‘azı dişleri ile kesici dişler arasında. TTü. hıncını gösterir durum almak’. *di:ş sözünün grup : öge ilişkisi gösteren meronimidir. ‘sıra dağlardaki tepeler’. dişini sık. iki yanda ve altlı üstlü birer tane bulunan sivri diş’ anlamına gelen köpek dişi ifadesi de *di:ş sözünün grup : öge ilişkisi gösteren meronimidir. Uyg. Çağ. *çäŋä ve ‘alt çene’ anlamında kullanılmaları durumunda. Kumuk. *eŋek ve *yayŋak sözlerinin ve *damγak sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olmaktadır..) ‘dişleri çok beyaz olan’ gibi pek çok deyimde kullanılmaktadır. nesnesi’: Krh-Uyg. ‘diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et’ (TS: 602) sözü. Oğuz grubu lehçelerinde diş bile. Oğz.

azav. *azıγ (Tenişev 1997: 229). azığ. azıg (IB 39). azı ‘ağzın her iki tarafında altında ve üstünde olup. *eiŋ. (halk. *di:ş sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. IV 10.Türkiye Türkçesinde ‘dişlerin diş etlerinin dışında kalan bölümü’ demek olan diş tacı (TS: 604) ifadesi. azı ‘1. 17. *yayŋak : *di:ş *damγak : *di:ş GRUP : ÖĞE *di:ş : *azıγ 2. azu (Sngl 39r13). alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı. yy.2.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. 48). Tofa azıγ. azıg (DLT I 64). Kuzey-doğu (Sibirya): Altay azu. Doğu Tü. Çuvaş: *ora (Tenişev 1997: 229) 141 . Yakut ahı:. Proto-Ogur *azıγ. Trkm. *azıγ Proto-Tü. azuv. azıg (TT V 24. KökTü. NESNE : PARÇA *aγız : *di:ş *çäŋä. azuv. azıg (U I 45. Krh. azı dişi. yiyelen şeyi çiğnemeye mahsus dişler’ (ADĐL I 64). *eŋek.ç. adav. Đslami ç.: xi. Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru.1. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk azuv. Tuva azıγ. Şor azıy. Hakas azıγ. ozik. 71). Karakalpak azuv. Tat. Kırg azu:. ix.16. Karaçay-Malkar azav. Güney-Doğu: Özb.Tü.) Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi’ (TS 184). Modern Tü. azı. Bud. Azb. yy. SUyg. öğütücü diş 2.: xv. yy. Başk. Proto-Oguz *azıγ. Kaz.

. ADĐL I 64 Serjant sevindi vÊ azı dişleri görünÊnÊdÊk ağzını ayırdı 3. HEA-4 -Senin baban da son günlerde gemi azıya almış. EUyg.. Hakas. Kır. hattâ vaktiyle Gelibolu mutasarrıfı olan zamanın Dahiliye Nazırı Zâti beye benzemiyor değildi. azılı büyük memurlarından pek farklı değildi. Karakalpak ‘hayvandaki köpek dişi’. HEA-9 Abdülhamid’in mürteşî. Krh-Uyg.. Şor. Özb. Altay. *azıγ Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. 3) ‘Kenar’.. bir hayvan mürebisinin kaldırdığı acayip.. ‘azı dişi’. Hakas. Kumuk ‘iğne’ 142 .. 2) ‘Azı dişi’. SUyg. Karaçay-Malkar. Tuv. Altay dillerindeki paralelleri şu şekilde vermiştir (1997: 229): Moğ. Kumuk. *arağan ‘köpek dişi’. bu. gemi azıya alan mahlûkların damgası var.1. cin köpek dişi’.. Yak.‘azı dişiyle ısırmak. Kaz. (azu:lu: ‘yırtıcı hayvan’). şekilde bir kamçı gibi idi.. Özb. *azıg Sözünün Türevleri 3. Başkurt. heyecanlı ve canlı bir kadın! HEA-1 Fakat Sadi... Kaz. Azb..1 *azıg’dan Fiiller • azıgla... Anlam Olayları Bakımından *azıγ Türk Dili kaynaklarında şu anlamlara rastlıyoruz (Tenişev 1997: 229): 1) ‘Köpek dişi’. Böyle giderse. azı dişine vurmak’ 4. Japon *ira ‘diken’. *azıγ Kullanım Alanı HEA-1 Hiçbir zaman olmadığı kadar gemi azıya almış. SUyg. ‘yabani domuz. onda er geç tahakkümden kurtulan. ‘kenar’. ‘ustura. TTü.. bir daha ele geçiremez.. Karakalpak. Tofa. kocasının üzerinde nasıl bir hareketin etkili olacağını bilen azılı aslana.. HEA-4 Bir defa elden kaçırırsa.. Harezm ‘kurt köpek dişi’. ‘köpek dişi’. Kırım Tat. Orta-Kıp. 2... Trkm. Yak. iğne’. Kır. Karaçay-Malkar. Tuv. Bu sözün tarihsel Türk lehçelerinde son seste /g/ ünsüzü ile kullanılmış olduğu görülür. Çağ. başına bir belâ gelmesi muhakkak..

*eŋek. *di:ş sözünün grup : öge ilişkisi gösteren meronimidir. Aynı zamanda *azıγ sözü. 5. Meronim Olarak *azıγ Anatomik olarak *azıγ. *eiŋ.Bu anlamlar arasında ‘kenar’ ve ‘iğne’ anlamları benzetmeye dayalı metaforik anlamlardır. NESNE : PARÇA *aγız : *azıγ *çäŋä. *çäŋä. *yayŋak ve *damγak sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. *aγız sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olur. Diğer yandan *azıγ sözü. *yayŋak : *azıγ *damγak : *azıγ GRUP : ÖĞE *di:ş : *azıγ 143 . *eiŋ. *eŋek.

tamav ‘damak’ (KTS: 260). yy.1.. palatum.) (DS VI: 2030). 2. Batı Tü. Başk. tamak. xiv. ùamaú ‘damak’ (YTS: 201). palate. damak ‘damak’ (GS: 131). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DAMAK ‘damak’ Lat. pharynx Đng.2. tamaā.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. gincil ‘damak’ (Şimşirli *Đkizdere -Rz. tamak ‘damak’ (TTS V: 3709). Kuzey-doğu (Sibirya): Altay tamak. damak ‘Ağız boşluğunun tavanı’ (TS 522). Azb. Ağız boşluğunun üst tarafı 2.17.17. yy. III 37b 29-30. damağ (DK II: 79). – xix. damag ‘1.) (DS IV: 1332). damaò ‘damak’ (*Kangal ve köyleri -Sv. tamak. Trkm.1. tamak. damag ‘damak’ (ATS: 226). damak ‘1. *damγak (Tenişev 1997: 229). Palha *Divriği -Sv. tamğak (DLT I 467. Gag. Tuva taŋmak. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DAMAK kavramını karşılayan sözcüklerin Proto-Türkçe *damγak sözcüğüne dayandığı kanaatindeyiz. xv. Hakas tamah. Modern Tü. Kaz. Kırg tamak. Ağız manasında 3. 469).ç. tamak.Tü. tamaú. Damak’ (TDS: 237). Şor tabak. dalah. Kumuk tamak. yy. boğaz’ (DLT I: 469). At ve eşeklerde damak şişme hastalığı’ (ADĐL II 27). Karaçay-Malkar tamak. dalaò ‘dalak’ (Kızılçakçak *Arpaçay -Kr.) (DS IV: 1348). Đslami ç. yy. Boğaz 2. damaú (KTS: 55). EKıp. ùamaú. TT VIII I 1). Bud. Güney-Doğu: YUyg. Krh. U. *damγak Proto-Tü. Nogay tamak. xiii. kanğrak ‘damak’ (DLT III: 383). tomak.: xi. Proto-Oguz *damγak. Proto-Ogur *damγak. Karakalpak tamak. damak (RLT: 70). ùamaú (EM: 185).1. tamğak (TT II 16. Özb. tamgak ‘damak. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. tamak. Tat. dimaā (EM: 125). Yakut tamah (Tenişev 1997: 229) 144 .

taŋğay ‘sert damak’.1. TNAS 103 Damaksöw damakdan tapar. Çağ. taŋläy ‘damak’. Damak anlamında bu terim. Kır. taŋday ‘damak’. TTS V 3709 Tire-liğâm: uyan tamağı ve tamak uyan TTS V 3710 Ve bir müzehhep bir eyer ve bir kara sığırı tamak uyan ve iki kıt’a dendan-ı mâhi ve bir. 2. ADĐL II 27 Usta papirosu damağına salıb başladı işini ADĐL II 27 Gürdet iri barmagları arasındakı papirosu sakit-sakit övkeleyip damağına goydu. SUyg. kim şişer şişini giderir TTS V 3709 Dilek: kâm ü hâhiş.. Mongor taŋli. *damγak Kullanım Alanı EM 125 aāız leõõetin giderür. Karaim tanlay ‘damak’. tağalay ‘damak’ (Tenişev 1997: 230). *damγak Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. Kumuk taŋglaw ‘damak’. taŋglai ‘damak’. Altay dillerindeki örnekler şöyledir: Moğ. taŋne ‘damak’. Tuv. Malkar tıŋılawuk ‘damak’. dili. Dunsean tanlei. Özb. Kıp. Altay taŋday ‘damak’.. taŋlai. yarma damak. Yak. Kalmık taŋna. tamak kâm. TNAS 183 Gözüŋ agırsa . *damγak sözünün ‘yumuşak damak’ anlamında da kullanıldığına dikkat çekmiştir.. TNAS 385 Zagara görek. *taŋg-lai ‘damak’. kâr: iş TTS V 3709 Tamak uyan: damaklı gem.. geŋizi úurudur ā EM 185 ve ùamaú şişin nuşÀdurıla úaldursalar yavlaú müfìddür ú TTS V 3709 Ve balla duzu tamak ağrısına dürteler. serinliği midelerine yayılınca.tayakdan. Bu sözü *boğuz ile aynı anlamda kullanıldığını da tespit etmiştir (EDT 505). işiŋ agırsa . Nogay taŋlay ‘damak’. Başkurt taŋlay ‘yumuşak damak’. Karakalpak taŋlay ‘damak’.damagıŋı. 145 .eliŋi çek. hopur hopur. taŋday. taŋlay. ogrı . Türk diline dahil etmiş ve eskiden var olan terimleri ortadan kaldırtmıştır. TDS 237 Yaglı damak düye çalını gözler TNAS 103 Damak diyse. taŋlaw. iş diyse gulak yapır. Tat. TNAS 106 Datlı damak Tamuga elter. ta:lay ‘damak’. TS 522 Şerbetin tadı damaklarına. Kaz. dimaāı.

Karaim ‘damak’. Bu şekilde *damγak sözünün ‘ağız’ anlamında kullanılması. 2) ‘Yemek. Orta-Kıp. EUyg. ‘damağın arka tarafı ve gırtlak’. Çağ. ‘yemek’. metonimi ortaya çıkarır. Hakas. Hakas. Başkurt Nogay Karakalpak Kır.’ Tat. TTü. Diğer yandan *damγak sözünün ‘yemek’ anlamı da sözünün şu anlamları metonimik bir anlamdır. Orta-Uyg. ‘boğaz. Ancak Oğuz grubu Türk lehçelerinde sözün anlam daralmasına uğrayarak ağız boşluğundaki kısımların kastedildiği ‘damak’ anlamına geldiği görülmektedir. Azb. Azerbaycan Türkçesinde damag sözünün hem ‘damak’ hem de ‘ağız’ anlamında kullanıldığı görülür (ADĐL II: 27). Gag. Osm. Uyg. Kır. Krh-Uyg. Bu sözün ‘obur’ anlamı ise metonimi yoluyla oluşturulmuş metaforik bir anlam olur. Tuv. Altay Özb. Şor.3. Sözün coğrafî olarak ‘boğaz’ ve ‘akarsu kavşağı’ anlamları ise bütünüyle metaforik anlamdır. ‘solungaçlar’. Oğuz grubu Türk lehçelerinde bu şekilde metaforik ve metonimik yolla oluşturulmuş pek çok deyim görülür. Kumuk ‘obur’. Karaim ‘boğaz’. Harezm. Yak. Çağ. Şor. Karaim Karaçay-Malkar Kumuk Tat. tadı damağında 146 . 3) ‘Coğrafî anlamda boğaz’. Bu anlamlar içerisinde Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde ve günümüz Türk lehçelerinin önemli bir kısmında görülen ‘damağın arka tarafı ve gırtlak’ anlamının sözün temel anlamı olduğunu söylemek mümkündür. TTü. Kumuk Tat. Başkurt Nogay Karakalpak Kaz. gırtlak’. Anlam Olayları Bakımından *damγak Tarihsel Türkl lehçelerinden günümüze *damγak görülmektedir (Tenişev 1997: 230): 1) ‘Damağın arka tarafı ve gırtlak’. Özb. Uyg. Başkurt Nogay tamağ ‘akarsu kavşağı’. Orta-Oğz.

kal. Meronim Olarak *damγak Anatomik olarak *damγak sözü *aγız sözünün hem nesne : parça hem de alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. *eŋek. *eŋek. *eiŋ. *yayŋak : *damγak 147 . yumuşak damak ‘damağın boğaza yakın bölümü’ (TS: 2472).(Gag. Türkiye Türkçesinde kullanılan ön damak ‘damağın ön bölümü’ (TS: 1731).) ‘yemeği çok beğenmek’ deyimi de metonimik yolla oluşturulmuş bir deyimdir. Diğer yandan *damγak sözü *çäŋä. *yayŋak sözlerinin alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olur. 4. damak eteği ‘damağın kemiksiz ve yumuşak olan arka bölümü’ sözleri *damγak sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleridir. *eiŋ. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *aγız : *damγak *aγız : *damγak *çäŋä.

xv. 2. boāar.1. boāaz (NF III: 73). durumu aşağıdaki gibidir. AYAK. OMUZ. larynx. AYA.35). ùaālava ‘boğazın tavanı’ (KTS: 258). hançere’ (KTS: 90). semantik ve mereolojik incelemesine yer vereceğiz. boāaz. yy. xiii-xiv. MKıp.: xv. *boγaz (Tenişev 1997: 230). yiyecek’ (KE II: 121). xiv. BEL. yy. Đncelememiz. 2.1. KökTü. boā(u)z (NF III: 74). boāaz (MŞ: 9). boğaz (CCum). Harezm ç. OMURGA. BALDIR.2. boāaz (EM: 116). EKLEM. yy. tamaú ‘boğaz. şu kavramları içine alacak: BOĞAZ. Proto-Oguz *boγaz.2. SIRT. viii.2. BĐLEK. Bud. leksikal. yy. TABAN. yy. BEDEN. BUT. Proto-Ogur *boγaz. DĐRSEK. EL. büker (KTS: 39). boğuz. KALÇA. yy. guttur. BACAK. Krh. *bokurdak. damak’ (KTS: 260). boğaz 148 Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki .1. boğzı (Ton 8). throat. òalú ‘boğaz. TOPUK. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BOĞAZ ‘boğaz’ Lat. insanın vücudunun beden kısmındaki organlarının etimolojik. EKıp. boğz (Sngl 136v 4). BOYUN. boā(u)z ‘boğaz. ENSE.2 Beden Kısmındaki Organlar Bu bölümde biz. uŋaç. ketelük ‘boğaz’ (KTS: 141).ç. fauces. KB 993). DĐZ. tamaā. EĞE. yy. *kekirtek ve *öŋeç/öŋüç sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. Batı Tü. bovaz (KTS: 33 . Doğu Tü.: xi. yalın boğazı todmaz ‘onun yalnız boğazı doymaz’ (TT VI 14). GÖĞÜS. boğuz (DLT I 364). TIRNAK. unaş ‘boğaz’ (KTS: 293). PARMAK. xiv. *boγaz Proto-Tü. boğuz (DLT I 364. boguz ‘boğaz’ (DLT IV: 99). boāuz (CH I: 168). boāaā. xiv. Đslami ç.Tü. KOL. bogaz. Đng. KÜREK. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BOĞAZ kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *boγaz. boğa:z (KĐ 33).

*Merzifon -Ama. -Mn. keş ‘gırtlak’ (*Ulubey -Or. -Ba. hombur.) (DS VII: 2374). hırtlak ‘gırtlak’ (-Isp...) (DS IX: 3076).) (DS IX: 3369). ömğrdek ‘gırtlak.. ketlek ‘gırtlak’ (-Nğ. hombuk ‘boğaz’ Ne homburu büyük çocuk hiç doymak bilmiyor (Hamurcu *Đncesu -Ky.) (DS VII: 2439).) (DS IX: 3258).) (DS VIII: 2758). xiii. höğürtlek. – xix. ümük boğaz..) (DS VII: 2410).) (DS IX: 3334).) (DS VI: 1892). boğurdak. nünük ‘gırtlak. -Nğ.) (DS VIII: 2770).) ‘yemek borusu’ (Görece -Đz. (coğ. 149 .) (DS VIII: 2743). -Đç. holkum ‘gırtlak’ (-Ba. Çifteler -Af. höttük ‘gırtlak’ (*Beypazarı Ank. kömürtlek ‘gırtlak’ (-Çr.. boğaz ‘1. -Dz.. -Mğ. boğaz’ (-Dz.) (DS VII: 2432). gurgura ‘gurtlak’ (Limasol Kıbrıs. münük ‘boğaz. -Ank... hırtık ‘boğaz’ (*Kemaliye -Ezc.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. boğurtlak.) (DS VII: 2373).. özek ‘gırtlak. -Çr.. hörülük ‘gırtlak’ (*Silifke -Đç. Đki dağ arasında dar geçit 4. hançere’ (-Ml. imik..) (DS VI: 2198). (mec..) Đki kara arasındaki dar deniz’ (TS 321). Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar. Argıthan *Ilgın -Kn. kıkırdak ‘gırtlak’ (Peşman *Daday -Ks.. lığlığa ‘boğaz’ (*Erciş -Vn.. -Çkl. boğaz ‘boğaz’ (TTS I: 628).. kursak 2. Yedirip içirme yükümü. keniz ‘gırtlak’ (-Mr. -Mğ.) (DS II: 731).) (DS VII: 2397)..... ömük.) Yeme içme 7. bovartlak ‘gırtlak’ (Ilıcaköy. güğüm vb..) (DS VII: 2436). -Đç. hançere’ (YTS: 141).(DK II: 55).. yemek borusu’ (-Af..) (DS VIII: 2791). Ky. iaşe 5. hümürtlek ‘gırtlak’ (-Dz.) (DS VIII: 2774).. gırtlak çıkıntısı’ (-Ay. -To. -Đz. -Bo. (mec. -Đç. kimirtlek. hömürtlek. yy. kaplarda ağza yakın dar bölüm 3.) Yiyeceği içeceği sağlanan kimse 6. kertlek ‘gırtlak. hordela ‘gırtlak’ (Beşikdüzü *Vakfıkebir Tr. öyken düdüğü ‘nefes borusu’ (YTS: 170). -Kn. boāuz ‘boğaz’ (YTS: 36). *Artova -To.. -Ada. Şişe. -Ba.) (DS VIII: 2774).) (DS VII: 2400). gırtlak’ (Đğdecik ve Sancaklıboz köyleri -Mn. gırtlak (TS: 2309). -Kü.) (DS IX: 3229). -Ant. gogan ‘gırtlak’ (Çamlıca *Karacabey -Brs. kirtlik ‘gırtlak başı. gagan. Modern Tü.

. Nogay boγaz. Teknin anlamlarda. boyun’ (-Dz. bogaz ‘1.. Değirmenin üst taşındaki delik 4. Daha çok ‘gırtlak. Kuzey-doğu (Sibirya): Tuva bo:s (EDT 322a). Karakalpak buvaz-ak. Boğaz. Damak 2. Muhtelif kapların (şişelerin) ağızları ile gövdeleri arasındaki dar kısım 3. somat ‘boğaz. buγaz. damak (RLT: 71). Kırg boγos. gırtlan ‘gırtlak’ (GS: 126).) (DS X: 3662).) Denizin iki kara arasındaki dar kısmı 8. *boγaz Etimolojik Değerlendirmesi Eski Türkçede boğuz kelimesi günümüzde birçok lehçede varlığını sürdürmektedir. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk boγaz. gıda borusunun ve nefes yollarının yer aldığı tarafı 2. sözün orijinal şeklinin boğuz (boğoz) olduğu ve sözdeki ikinci ünlünün çok kısa ve ünlü ile başlayan ek aldığında düştüğü ve Çağdaş Türk lehçelerinde ikinci ünsüzün /u/ veya /a/ dönüştüğü görüşündedir (EDS 322a). Ayakkabı ve çorabının ayağından yukarı kısmı 5. -Mğ. Nehrin boğazı 4. (coğ.sesinin olmadığını ve bu tür 150 . Güney-Doğu: YUyg. Derelerin. cihazlarda boğaz’ (GS: 93). Başk.) Muayyen saz ustalarının icra sanatında kullandığı ve yalnız ona has olan perde ve müzikle ilgili ibareler’ (ADĐL I 295). Yüksek boğazlı kapların boynu’ (TDS: 101). gırtlak 2. boğaz ‘1. Şişe boğazı 5.) Boğaz 3. buaz (EDT 322a).. (müz. nehirlerin baş tarafı. buγiz. bo:sta:. Clauson. boγuz. soluk borusu’ anlamına gelen Eski Türkçe *öŋeç/öŋüç kelimesi de daha geniş anlamda ‘boğaz’ yerine geçmekte ve günümüzde birçok kuzeydoğu Türk lehçesinde varlığını sürdürmektedir (EDS 172).. -Đz. buaz ‘1. bokurdak (RLT: 71). Özb. -Ant. Batı Kıpçak şekillerinde ünlü ortasında -g. boğaz (EDT 172b). boğaz ‘boğaz’ (ATS: 141).) Boynun. gırtlak. Trkm. -Ay. Boynun ön tarafı 3. Tat. boγaz. Gag. (coğ. Azb. Kaz. Đki dağ arasındaki dar geçit 7. Tofa bo:s/boksu. Çuvaş: pır (Tenişev 1997: 231) 1.somak. (anat. çay ağzı 6. Tenişev.

HEA-3 Sanki ağlasam. ağabeyim hangi birimize yetişsin TS 321 Her gün evde pişen türlü yemeklerin hiçbiri sensiz boğazımdan geçmiyor TS 321 Müfit. kaç boğazız evde. inek çukuru: nûnan TS 321 Ses. HEA-5 Fakat ağzım. HEA-3 Ben. bu alevlerini şakaklarımda. boğor-la. kuşaklarında tabanca ve bıçak asılı. birden boğazına bir şey tıkandı ve sustu... boğazını sıkan büyük öfke ile titreyerek başını çevirdi SFA-1 Millet boğaz derdinde sabah sabah HEA-1 Başından böyle bir olay geçmiş gibi. HEA-1 Boğazı kısıldı.örneklerin büyük ihtimalle Oğuz Türkçesinden alınmış olmasından kaynaklandığını belirterek. 2. HEA-3 Đçimde yenemediğim bir hüzün. boğazımda bir yumru vardı. annemin sesi mi olduğunu bilmiyorum. *boγaz Kullanım Alanı EM 116 .‘boğazlamak’ örneğini göstermekle birlikte bu kelimenin Türkçeden Moğolcaya geçme ihtimalinin olduğunu da ifade etmiştir (1997: 231). Doerfer. boğazım. bitmişti. ve ãıāır ãuyın úatup yĆrlerise boāazdan úan gelmesin keser ā MŞ 9 anda úan çoāalur aòlÀù óarekete gelür çıbanlar ve şişler ve boāaz aārısı çoú ā olur MŞ 21 gögüsi ùaracuú ve boynı uzun ve boynı ince ve boāazında şiş ve maèdesi ā øaèìf ya gözi ya dimÀāı øaèìf MŞ 32 boāaz aārısına ãuyıyla āarāara vĆrseler fÀyide Ćder ãafrÀyı keser ùaèÀm ā iştahÀsın getürür TTS I 628 Tilki ne kadar çevik ise bir gün boğazı ele verür TTS I 628 Az kaldı ki boğazı da ele vireyazdım TTS I 628 Bozup kapuyı girdi cümle gazi Tekür gaafil ele verdi bogazı TTS I 628 Boğaz deliği: hulkum. Altay dillerindeki paraleller olarak genelde Moğ. *boγaz sözünün Halaç Türkçesinde bokuz şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 25). ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir TS 321 Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu TS 321 Hayat zor anne. boğaz boğaza idim. boğazımdaki katılığı eritsem ne olacaktı? HEA-5 Terler içinde azaplar ve ateşler içinde âdeta cinnetle pençe pençeye. avuçlarımda hissettiğim cehennemle kurumuş. HEA-3 Kalbim boğazımda atarak gözlerimi açtım. ağlayarak mutfağa gitti. HEA-2 Hepsinin boğazından beline kadar fişekleri var. 151 . boğazımdaki yumrunun ekmek mi.

GÊmÊrbanunun boğazından yapışıb divara çırpdı ADĐL I 295 Durna bulağının dar şırranına söykÊnmiş balaca gırmızı sÊnÊyin boğazından çıhan ağappag su pıggıldayır ADĐL I 295 Deyirmanın boğazına ölü salsan. Anlam Olayları Bakımından *boγaz Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde genel olarak boğaz. buğuz. damak’. uŋaç. 3. öyken düdüğü ‘nefes borusu’. öŋeç. büker. boğa:z. buğaz. ùaālava ‘boğazın tavanı’. zirÊk adam haggında) ADĐL I 295 SÊni o gara köpÊk ilÊ boğaz-boğaza bağladacağam. boğuz. Diğer yandan genel olarak modern Türk lehçelerinde şu anlamlar karşımıza çıkmaktadır (Tenişev 1997: 231): 152 . Yatarken ıhlamur içireceğim. bogaz düyäni yuwdar. HEA-9 Rabianın boğazına zeytin döğdüm. bovaz. gırtlan sözü de yer yer ‘boğaz’ (GS: 126) anlamında da kullanılabilmektedir. diyordu. kirtlik ‘gırtlak başı. buaz şeklinde kullanımlarına rastlanan sözün Kıpçak kaynaklarında da ‘halk’ anlamında metonimik kullanımları da görülmüştür. bir de terleteceğim. koydum. hÊlÊ bir gözlÊ. sözüni dovam edipbilmedi TNAS 88 Bogazdan giren iki yaŋakdan görner. boāar. öŋüç. şekli yaygın olarak kullanılırken damak (RLT: 71). Kısasü’l Enbiya’da bu sözün ‘yiyecek’ anlamında metonimik olarak kullanıldığı dikkati çekmektedir. tamaú ‘boğaz. Türkmen Türkçesinde bokurdak (RLT: 71). TNAS 229 Jan bogazdan geler. hançere’ sözleriyle yakın anlamlı olarak kullanıldığı görülür. TNAS 88 Bogazı bogmasaŋ. Gagauz Türkçesinde buaz şeklinde kullanılan söz ‘boğaz’ anlamına gelirken gırtlak. UK 54 buvazdan ses ADĐL I 295 Gülnaz dartınıb onun ÊlindÊn çıhdı. boāaā. unaş ‘boğaz’. sözü de yer yer aynı anlamda kullanılmaktadır.HEA-7 Küçük Raik'ın hıçkırığına boğazıma tıkanan ve karşı koyarak için bütün gücümü toplamaya mecbur olduğum bir hıçkırık karşılık verdi. boāaz. HDD TDS 102 Nursoltanın bogazı doldı. Bu sözün tarihsel ve modern Türk lehçelerinde yer yer ketelük ‘boğaz’. tamaā. bo:s. ısıttım. diri çıhar (çok diribaş.

Uygur ve Türkiye Türkçelerinde bu anlamda ve Çuvaş Türkçesinde de ‘yiyici’ anlamında kullanılması metonimi meydana getirmektedir.1) ‘Boğaz. Azb. Kuzey-doğu ve Çuvaş lehçelerinde ses değişimleri ile karşımıza çıkmaktadır. Kıpçak Türkçesinde ‘gırtlak’ için tamak da kullanılmaktadır. Harezm. Kıp. 2) ‘Bir nesnenin boğazı’. 4) ‘Evcil hayvanın yemi’. NESNE : PARÇA *boγaz : *damγak 153 . Çuvaş Türkçesi ve tüm Oğuz lehçelerinde ‘boğaz. 4. gırtlak’. Gag. ‘telli çağlının sapı’. Yerine göre *damγak sözü *boγaz sözünün hem alan : mekân hem de nesne : parça ilişkisi sergileyen bir meronimidir. Diğer yandan *bokurdak. Oğuz. Tenişev. Başkurt ve Nogay lehçelerinde bu kelimenin türevleri vardır ancak Tenişev. Tatar. *bo:yn sözünün alan : mekân ilişkisi sergileyen bir meronimidir. Oğuz Türkçesinden alıntı olduğunu gösterdiği görüşündedir. ve Güney-Kırgız ağızlarında bu terimin fonetiğinin. Bu anlam benzetmeye dayalı olduğundan metaforiktir. (büğiz) ‘şişe boğazı’. akarsu kavşağı’. Karaim. Karluk. Meronim Olarak *boγaz Anatomik olarak baktığımızda *boγaz sözü. *kekirtek. Özb. Karluk ‘boğaz’. Çağatay. Karakalpak ‘lamba camı’. 3) ‘Coğrafya terimi olarak boğaz’. TTü. *öŋeç/öŋüç sözleri *boγaz sözünün yine alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimleri olur. bunların Kuzey-doğu lehçelerinden alıntı olduğunu belirtmektedir. Bu anlam da benzetme temeline dayandığı için metaforiktir.

*bokurdak Etimolojik Değerlendirmesi Bu söze Oğuz grubu Türk lehçeleri içerisinde Türkmen Türkçesinde rastlanmaktadır. şişe boğazı’ (TDS 104). Moğ. boğurdak. buú ‘gırtlak. bokurdak. Nogay bogırdak ‘boğaz’ (Tenişev 1997: 232) 1. yy. yy. xiv. – xix. boğurtlak ‘gırtlak. Modern Tü. xiii.ALAN : MEKÂN *bo:yn : *boγaz *boγaz : *bokurdak.2. bagalzur. Batı Tü. *bagzalgzğur ‘boğaz’. gırtlak’.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. nefes borusu’. TDS 104 Dem alnanda. Proto-Türkçe *bokur-dak ‘Âdem elması’.: xv. boğardak (Sngl 136v11. Tat. yerel Kıpçak-Oğuz sözcüğü olduğunu belirterek en belirgin Altay paralellerine dikkat çekmiştir (1997: 232): Proto-Altay *baku. Başk. tozan burna ve ve bokurdaga giryer TDS 104Đlli gızıñı eliñe alsana. Proto-Oguz *bokurdak.Tü.ç. 2. bokurdak ‘boğaz. Tenişev. Kalmık bahalzur. TTS I 634 Türkide boğurtlak ve Fariside nây-i gelû denir. onuñ bokurdagı guradı 154 . *kekirtek. Trkm. buğardak ‘boğaz. boğaz üstündeki kıkırdak’. yy. Bud. Proto-Ogur *bokurdak. *bokurdak (Tenişev 1997: 231-232). bokurdak ‘boğaz kıkırdağı.‘boğaz. boğurtlak (DS II 731). *bokurdak Kullanım Alanı TTS I 634 Galsame boğazda boğurtlak başındaki yumruya denir.2. boğaz’ (EUTS: 51). puğırtak ‘gırtlak’. Proto-Mançu-Tunguz *bukse ‘kıkırdak’. Doğu Tü. Kuzey-batı (Kıpçak): Karaçay-Malkar bokkur. 137r6). *öŋeç/öŋüç *boγaz : *damγak 2. boğaz’ (TTS I 634).1. *bokurdak sözcüğünün. *bokurdak Proto-Tü.

4. Eski Uygur. Eski Anadolu Türkçesinden aldığımız Galsame boğazda boğurtlak başındaki yumruya denir (TTS I 634) örneğinde. Çağatay. boğardak. boğaz’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. boğurtlak. boğaz’ gibi anlamlarının karşımıza çıkmakla birlikte günümüz Başkurt Türkçesinde ‘nefes borusu’ gibi bir anlam da dikkatimizi çekmektedir. Tenişev. *bokurdak sözcüğünün *boγaz sözcüğü ile hem nesne : parça hem de alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi görevinde kullanıldığını görüyoruz. boğazdaki kıkırdak’ anlamı ile tespit etmiştir (1997: 232). Meronim Olarak *bokurdak Elimizdeki örneklerden *bokurdak sözcüğünün daha çok ‘gırtlak. bokurdak ve bokurdak şeklinde kullanımlarına rastlanmaktadır. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *boγaz : *bokurdak *boγaz : *bokurdak 155 . *bokurdak sözünü Türk lehçelerinin çoğunluğunda ‘âdem elması. Kıpçak. boğaz. bokurdak. Ancak bazı lehçelerde bu sözün boğaz sözüyerine kullanımı metonimik olmaktadır. Anlam Olayları Bakımından *bokurdak Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde genel olarak buú. Türkmen Türkçesinde bokurdak sözünün ‘şişe boğazı’ (TDS 104) anlamı metaforik kullanıma işaret etmektedir. Oğuz sahalarında ‘gırtlak.3.

kekirdäk ‘nefes borusu. nefes borusu’ (TDS 374). keki(r)däk ‘nefes borusu. kekirdevik ‘kıkırdak’ sözleri ve anlamları dikkat çekicidir. kekirdevik ‘kıkırdak’. Nogay keŋirdevik ‘kıkırdak. kikrük. úoúurdan ‘gırtlak’ (KTS 152). *kekirtek (Tenişev 1997: 232). nefes borusu’. kıkırdak ‘gırtlak.‘hayvan vücudunun ön tarafı’. ‘nefes borusu’. kigirläk ‘soluk borusu’. *kekirtek Proto-Tü. boğaz’ (KTS 163). Proto-Oguz *kekirtek. *kekirtek sözcüğünün şu Altay şekillere benzetmektedir (1997: 232): ProtoAltay *kenk-(rek/tirek): Proto-Türkçe (Oğuz) *kegrek ‘yumuşak eğeler. úurdan ‘hançere. gırtlak’. EKıp. ayrıca güneybatı Türk lehçelerinde gırtlak ‘gırtlak’ ve kıkırdak ‘kıkırdak’ sözlerinin *kekirtek sözünden geldiğini belirterek.2. Başk. úurdan. 603. soluk borusu’ (DD 2. Tenişev. kikrtäk. Karakalpak kegirdek ‘nefes borusu’. Bu konuda. Kuzey-batı (Kıpçak): Tat. Kıpçak ve Oğuz sahalarında bu sözcüğün boğazın 156 . nefes borusu’ gibi anlamlara geldiğine işaret etmektedir (1997: 232). kirdelik. gırtlak’ anlamları dikkat çekmektedir. Proto-Ogur *kekirtek. kaburgalar. göğüs kafesi’.3. úoúurdan.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Kırg kekirtek ‘nefes borusu’. kekirdek. ‘boğaz. Özb. Moğ.1. keŋirdek ve kakar şeklinde kullanımlarına rastlanmaktadır. gırtak’. Kaz. Nogay Türkçesindeki keŋirdevik ‘kıkırdak. keŋirdek ‘nefes borusu’. kikirdek. DS VI 1971). Çuvaş: kakar ‘borazan. 2. nefes borusu’. Anadolu ağızlarında ‘gırtlak. Çağatay sahasında ‘yemek borusu’. Modern Tü. *kekirtek Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Proto-Mançu-Tunguz *kenk-t. kigirtäk ‘nefes borusu’. Güney-Doğu: YUyg.2. nefes borusu’ (Tenişev 1997: 232) 1. Anlam Olayları Bakımından *kekirtek Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde bu sözün genel olarak kekirtek. kekirdeğk ‘gırtlak. *kenk. Trkm.‘hayvan vücudunun ön tarafı’.

*öŋeç/öŋüç Proto-Tü. gırtlak’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bud. *kekirtek sözcüğü. Bu açıdan. *öŋeç/öŋüç (Tenişev 1997: 233). öŋöç ‘nefes borusu’ (R I 1204). *boγaz sözcüğünün hem nesne : parça hem de alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi görevindedir. Kaz. ümäs ‘boynunun ön tarafı’.ç. Meronim Olarak *kekirtek Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *bokurdak sözcüğünün daha çok ‘nefes borusu’.1. Kuzey-batı (Kıpçak): Tat. üŋaç ‘yemek borusu’. lehçe üŋäs. öŋöç ‘yemek 157 . üŋäs tamırı ‘boynundaki damar’. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *boγaz : *kekirtek *boγaz : *kekirtek 2. öŋnäç ‘nefes boğazı’ (R I 1206). Kırg öŋgöç (EDT 172b).Tü. 3.‘yemek ve sindirim sistemi’ anlamından daha çok ‘nefes ve solunum sistemleriyle’ ilgili anlamlarına rastlamaktayız. Modern Tü: Güney-Doğu: YUyg. kızıl üŋäs ‘yemek borusu’. öneş (EDT 172b). Bunların yanı sıra Çuvaş Türkçesinde görülen kakar sözcüğünün ‘borazan’ anlamı metaforiktir. üŋas ‘boynunun ön tarafı’. öngüç ‘boğaz. gırtlak’ (EUTS: 151). Proto-Ogur *öŋeç/öŋüç. öŋülük ‘kadınların boğaza taktıkları süs’ (R I 1206). Proto-Oguz *öŋeç/öŋüç.: xv. Başk. öŋüç ağrığ igig ‘gırtlak hastalığı’ (U II 69. yy.2. Diğer yandan meronimideki geçişlilik açısından *bo:yn : *boγaz : *kekirtek sözleri. alan : mekân ilişkisi göstererek bir hiyerarşi oluşturur. Özb. öŋgäç.4). öŋeş ‘yemek borusu’. Doğu Tü. ‘boğaz. kizil oŋaç ‘yemek borusu’.4.

ös olarak sürdürmektedir (EDT 172b). uŋne ‘göğüs kemiğin üst tarafı. öŋöç. gırtlak. Yakut öŋüs ‘ense kasları’. Karakalpak öneş ‘yemek borusu’. Anlam Olayları Bakımından *öŋeç/öŋüç Tarihsel Türk lehçelerinde ‘gırtlak. nefes borusu. bas ‘boynunun iki tarafındaki kan damarları’ (Tenişev 1997: 233) 1. öngüç. Genel olarak sözcük.borusu’. Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde genel olarak öŋüç. *uŋ-ren ‘geyikte boğazın yan tarafında bir kas’. öŋüs şeklinde kullanımlarına rastlanan sözün Tatar Türkçesinde hem üŋaç ‘yemek borusu’ hem öŋöç ‘nefes borusu’ gibi farklı anlamlarda kullanımına aynı metinde rastlamak mümkündür. *öŋeç/öŋüç sözcüğünün büyük ihtimalle *öŋ ‘ön taraf’ kelimesinden /-aç/ küçültme ekinin birleşmesi ile meydana geldiğini düşünmektedir. ö:ş. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay öç ‘nefes boğazı’. öŋgeç. Tarihsel ve Modern Türk lehçelerinde *öŋeç/öŋüç sözcüğü ile kurulmuş Eski Uygur sahasında ‘gırtlak hastalığı’ anlamına gelen öŋüç ağrığ igig ifadesinde 158 . Aynı zamanda Tenişev. *öŋeç/öŋüç sözcüğünün Altay dillerinden Proto-Mançu-Tunguz *uŋ-gun: Evenk unŋu ‘gökyüzü’. balığın ön yüzgeci’ şekilleri ile paralellik tespit etmektedir (1997: 233).4 öŋüç ağrığ igig ‘gırtlak hastalığı’ 3. üŋaç. *öŋeç/öŋüç Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. ‘boğaz. 2. *öŋeç/öŋüç Kullanım Alanı U II 69. yemek borusu’ gibi anlamlarda kullanılmaktadır. nefes borusu’ anlamlarında kullanılan *öŋeç/öŋüç sözcüğü günümüzde birkaç Kuzey-Doğu Türk Lehçesinde varlığını ö:ç. Hakas ögös ‘nefes boğazı’.

Çağatay sahasında öŋülük ‘kadınların boğaza taktıkları süs’ anlamı da metonimiktir. 4. Tenişev. Meronim Olarak *öŋeç/öŋüç Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *öŋeç/öŋüç sözcüğünün ‘boğaz’. nefes borusu ve boğazı’ anlamlarda kullanıldığını ve somut organ adları anlamları oluğundan dolayı fazla metaforik anlama rastlamadığını belirtmektedir (1997: 233). Bu açıdan. *boγaz sözcüğünün hem nesne : parça hem de alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olmaktadır. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *boγaz : *öŋeç/öŋüç *boγaz : *bokurdak. öŋüs bas ‘boynunun iki tarafındaki kan damarları’ gibi kullanımlar dikkat çekicidir. *kekirtek. *öŋeç/öŋüç sözcüğünün *öŋ ‘ön taraf’ sözünden [-aç] küçültme ekinin birleşmesi ile meydana geldiği şeklindeki görüşü göz önüne alındığında Tarihsel olarak bu sözün *bo:yn sözünün de alan : mekân ilişkisi sergileyen bir meronimi olduğunu söylemek mümkündür. *öŋeç/öŋüç sözcüğü. *öŋeç/öŋüç sözcüğünün günümüz Türk lehçelerinde ‘gırtlak.metonimik kullanım görülür. Günümüz Yakut Türkçesinde öŋüs ‘ense kasları’. ‘gırtlak’ anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. yemek borusu. *öŋeç/öŋüç *bo:yn : * öŋeç/öŋüç 159 . Tenişev.

boyun ‘1. vücut’ (EUTS: 49). MKıp. boyun (KB 101. boyun (MŞ: 21).) (DS III: 1014). Kılıcın tatmağına de ‘kılıç boynı’ denir. boyun ‘1. EKıp. Doğu Tü. boyın (EM: 116). Đslami ç. Batı Tü. xiv. boyun (CCum 63).) (DS III: 1157).) (DS X: 3706). *bo:yn Proto-Tü. U IV 38. cervix Đng. -Kn. Gag.: xi. yy. (coğ. yy. boyun (CH I: 168).1.2. boyun (DK II: 56). insan boynu. boyun ‘boyun. xv. Bu organ adının karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. neck. Deve boynu denilen gerdanlık’ (TTS I 652).2. Modern Tü. yy. ense. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BOYUN ‘boyun’ Lat. Proto-Ogur *bo:yn. Testi. yy. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BOYUN kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *bo:yn sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. 2. xiv. Şişe boynu’ (GS 89).) Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer 4. yy. Kefil 2. – xix.Tü. süğsük ‘boyun. boyın. xiii. Bahçecik -Kc.ç. boyn. Proto-Oguz *bo:yn.2.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. xiv. yy. culuz ‘boyun’ (-Yz. 133). boğaz’ (-Nş. şişe. boyun ‘1. 286). Krh. Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi 2. boyun ‘boyun. boy(u)n (KE II: 134). Boyun 2. boyın (TT VIII G 66. *bo:yn (Tenişev 1997: 233-234).) (DS IX: 3247). nergi ‘boyun’ (*Cide -Ks. boynu ‘1. Üzeri’ (TS 338-339). Azb.2.2.. 27).: xv. yy. Bud. çege ‘boyunun iki yanında bulunan damarlar’ (KTS: 47). boyun ‘boyun’ (ATS: 148).) (DS IX: 3280). Harezm ç. boyun (KĐ 37). çıbık kemiği ‘boyun kemiği’ (Rumeli göçmenleri. omuz ‘boyun’ (Kumdanlı *Yaşvaç -Isp. güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım 3. Bıçağınkine ‘biçek boynı’ derler’ (DLT III: 169). Bedenin başı bedenle 160 . boyun (Sngl 142v.

boynumda. Kırg moyun. Karakalpak moyın. SUyg. boyun ‘1. 2. kayanın ve benzerinin tepesi ile eteği arasındaki kısım. Özb. yakası 4. *mun-dağa ‘at ensesi’ gibi sözcükleri de vermektedir (1997: 234). Kuzey ve Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri de dahil olmak üzere. Bulunma durum ekiyle: boynunda. Başk. *bo:yn sözünün Halaç Türkçesinde boyun şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 25). Tuva moyun. boyun. Arabaya ve kotana koşulan iki hayvan. 6. Bir şeyin boyuna sarılan kısmı. Cogapker’ (TDS 106-107). Dağın. Hakas moyın. Geyim-gecimin kelle giydirilen yeri. *boyn. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay moyun. Moğ. Bedenin kafa ile gödenin birleştiği bölgesi 2. Tofa moen. yapabilecek gücümde.‘boyun’: Proto-Tü. moyın. Nogay moyın. 4. moyın. moyın şeklini de tespit etmektedir (EDT 386b). 5. Güney-Doğu: YUyg. *bo:yn sözünün tüm modern Türk lehçelerinde. *bo:yn Kullanım Alanı EM 116 ger anı dögüp bala úatup yĆseler boyında olan òanÀzìr başını giderür TTS I 652 Bu yerde kurt ile yürü koyun. Çuvaş: may (Tenişev 1997: 234) 1. Altay dillerindeki paraleller olarak Proto-Altay *moyn. Trkm. Şor moyun. Kumuk boyun. Küyze. Doerfer. Tenişev. eğer habbeniz giderse ben boyun TTS I 650 Birbirinin boynuna kol bıraktı bûse-kenar ittiler 161 . *bo:yn Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. 3. Elbisesin boğazı saran kısmı. üzerimizde.birleştiren kısmı. Proto-Mançu-Tunguz moŋoŋ < *mon-ğon. boynumuzda ve benzeri: üzerinde üzerimde. yapabilecek gücünde. yapabilecek gücümüzde ve benzerleri’ (ADĐL I: 303-304). 2. Yakut mo:y. muyın. boyın. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. myjın. *bo:yn sözcüğünün yanı sıra tüm modern Türk lehçelerinde *boyunduruk gibi belirgin bir türevini de tespit etmekte. boyun. moin. buyin. Kaz. Tat. boyun (RLT: 212). çüyşe yalı gap-gaçların azgının inçelyen yeri 3.

kollarını sıvamış. güzel parmakları. HEA-5 O kadar çözülmez ki onları toprak örtse onlar yine boynumda. uzun. Ferhunde'nin önünde boyun kırdı SFA-1 Üstünde tertemiz açık lacivert bir kostüm. en büyük kadınları. şimdi artık Rauf babasının hiç gelmediğini. HEA-7 Rauf babasının boynuna atıldıklarını. senin de boynuna ip geçirirler. tepesi sivri siyah kalpağının yanlarından boynuna düşüyor. HEA-6 Beyaz saçları uzun. birkaç bûse dudağında ve yüzünde kodu TTS I 650 Anın içün gelmişem işbu kızı ben Ele getürem işit bu dem sözü sen Velid dedi sen anı benim boynuma sal Saraya geldiler ikisi rehal TTS I 651 Bir işi güç ile kişinin boyunan saralar ol işi düzmek ve zabteylemek ana müy esser olmaz TTS I 651 Avrat eydür şatt’a ayruk girmegil Geçmege vü ömr boynun urmagıl TS 338 Ellerini bu defa. HEA-8 Bu artistlerde ne var ki. biraz açık yakasının üstünde boynu ve siyah kesik saçları ile solgun başı iki fil dişi bir statü gibi görünüyordu. ince boynu. HEA-8 Gözlerini birdenbire açtı. SFA-2 Kafası mı büyüktü. HEA-4 Bu bir kaza. HEA-1 Buraya göbek atma. boyun kırma. sonra. sakallı bir hoca.TTS I 650 Ol mah-peyker urdu şahzadenin boynuna kol bıraktı. Tanrım. bir kolunu uyuz bir eşeğin boynuna atmış kulağına bir şeyler söylüyor gibi. kirli. Rauf babasından söz ederse nenesinin kendisine darıldığını anlattı. HEA-6 Sarıklı. HEA-5 Boynunda halatla ölen Nâzımın intikamını alabilecek olan bu Hüsnü Paşaya ilk defa olarak kalbimde minnettarlık hissettim. HEA-2 Bütün köy kadınları Ayşe’nin etrafını aldıkları. yoksa omuzları mı pek düşüktü? Galiba hepsi biraz böyleydi. Zayıf. bunu kimseye söylersen. saçlarından sürüklüyorlar? 162 . cübbesini sırtına toplamış. HEA-2 Sol kolu henüz beyaz bir sargı içinde. ilaç parasını boyunlarına aldılar TS 338 Hürrem Hakkı. sarı kırmızı çizgili bir kıravat boynunda. SFA-1 Yüzüne baktım: Yüzü kirli. yırtık kasketi. dedi. o arabacı amcanın boynu altında kalsın TS 338 Daha bir ay tutunamazlar. boynu mu uzundu. HEA-4 Hanife yüzünü Mürsel'in arkasına sakladı. boynuna sıkıştırdığı beyaz peçeteye sildi TS 338 Günahı söyleyenlerin boynuna. derler ki bu iki genç birbirlerini küçükten beri sevmişler de öyle nişanlanmışlar TS 338 Hay. sade benim değil. Karanlık dişleri vardı. onun boynuna sarıldıkları zaman o Đhsan’ın atını tutan çocuğun yanında dalgın dalgın duruyor. omuz titretme yaraşmaz. Burun kanatları birbirine yapışmıştı. beyaz. boyunlarını kırarlar deniliyordu TS 338 Çobanın hekim parasını. derinliklerinde hatırlamak istediği bir kızgınlıkla boynuma atılmak için çabalayan bir incelik vardı. kolumda kalacaklar. kaza ama. en haşin güzelleri büyülenmiş ve boyun eğmiş olarak. açık mavi süt rengi idi. kolları herifin boynuna sımsıkı sarıldı.

SUyg. TNAS 88 Boka batsan boyuŋ bilen. Krh. SUyg. yapyalnız sandalyede oturuyordu. Kır. telli çalgının sapı’ Özb. UK 23 hepsi boynularında muska taşıyardılar UK 50 bugacılar da . incelediği kaynaklarda *bo:yn sözcüğünün asıl anlamın dışında birçok metaforik kullanımını da tespit etmiştir (1997: 234): 1) ‘Şişe veya kap boyunu. ‘kibirlilik. boynularında asılı kemik .HEA-9 Kadın. mä’dän garovullarının fit säsäri. ADĐL I 304 onu däòi razı edin. hemmäni boyun eder. boynuna goyun ADĐL I 303 Elektrik çarhının boynuna dolaşan gayışın gäzäblä häräkäti. bir eycecik bir geñsi TDS 107 Boynı uzın çüyşe TNAS 52 Ayal-boyın. 2) ‘Palanın koluna takıldığı kısım. TNAS 313 Şembe jöhit boynuna. Karakalpak Kaz.. Tenişev. Gag.geniş arkalı. Özb. kalın kollu hem ayaklı hem ayaklı kavi adamnar. Uyg. baş eğme’. Gag. 3. 163 . Azb. Kır. gurur’. Yak. Yak. Tuv. yär-baş. Karahanlı Türkçesindeki ‘kılıç boynu’ anlamındaki kullanım da yaygın bir metafordur. TNAS 95 Çagalık . TNAS 129 Düyä ot (yandak) gerek bolsa. 3) Coğrafî metaforlar: Kumuk ‘vadi’. ‘Coğrafî anlamda burun’. ‘görev. Trkm. Çuv. boynunı uzadar. Trkm.304 Ortadakı täpänin boynunda çoban dayanmışdı TDS 106 Boyunlarda yaglıcak. boynunda tek taşlı pırlanta bir gerdanlık. boğazı’ TTü. Kumuk Tat. Anlam Olayları Bakımından *bo:yn Eski Uygur Türkçesi döneminde *bo:yn sözcüğünün hem ‘boyun’ anlamında hem de ‘ense’ gibi metaforik hem de ‘vücut’ gibi metonimik kullanımı dikkat çekicidir.. Başkurt Özb. Tuv.diş muskalar UK 159 atmayeydı Tanas uygun gementi onun boynusuna GTA 144 [sU»lınα bıF mes»tεtSkç kα»Rα denı»zın bçjUn»dα] çU » α ADĐL I 303 Bynundan yapışmag. TNAS 128 Düyä boynıŋ egri diyseler. başında bir taç. Çuv. Kır. 4) Ruhsal metaforlar: TTü.şalık. Çuv. belädän çıplak. dogrı yeri nire diyen. Altay Özb. ADĐL I 303 .

*gebde terimlerinin meronimi değildir. boyun borcu ‘yapılması gereken ödev. daralmak’ gibi örnekler de metaforik ve metonimik deyimlerdir. 4. boynun bükük olması ‘üzgün olmak.5) Metonimi: Azb.‘başkasının baskısı altında kalmak’ gibi deyimlerin arasında Gagavuz Türkçesinden boyun eğ.‘aşağılanmak’. *sıynak. ‘elbise yakası’. Azerbaycan Türkçesinde ‘atlarda ve diğer koşu hayvanlarında boynun bel sütunu ile birleşen kısmı’ (ADĐL IV 116) anlamında kullanılan süysün sözü hayvan organ adları içerisinde bir meronim olmaktadır. Meronim Olarak *bo:yn Anatomik anlamında *bo:yn sözü. *sıyn. katlanmak’. boyunduruk altına gir. vecibe’. *yelkä ‘ense’. Trkm.‘isteyerek veya istemeyerek uymak. *äiŋsä ‘ense’ 164 . Modern Türkiye Türkçesinde *bo:yn sözcüğünün boyun bük. *boδ ‘beden’ teriminin hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Diğer yandan *sügsün. *yelkä ve *äiŋsä sözleri ‘ense’ anlamında kullanıldığında *bo:yn sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleridir. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *boδ : *bo:yn *boδ : *bo:yn *bo:yn : *sügsün ‘ense’.

susun. süksün. sügsün. Proto-Oguz *sügsün. süsgün.1257. sûsün. omurganın başlangıç yeri’ olarak vermektedir (EDT 856a). sünsüğü. Proto-Ogur *sügsün. Orta Kıpçak süksün. Clauson. geyik. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan ENSE kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *sügsün. Bud. kıç. nape. 165 . 1267. 1259. xiv.2. MKıp.ç. Modern Tü.Tü. Tenişev.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Azb. Kuzeydoğu (Sibirya): Altay süksenek (Tenişev 1997: 234) 1.3. sünsün.3. nucha Đng.2. sünsür şekillerinde de dikkat çekmiştir. süksün. Ulç suni ‘yabani domuz ensesi’. süysün. yy. tüm şekillerin fonetik açıdan *süksün şekline dayanması gerektiği düşüncesindedir. süysün. Osmanlı sügsün şekillerini vererek Güneybatı Anadolu ağızlarındaki sügsün. Oroç suli ‘ense’. süsgün. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. süksün (KĐ 44). Tenişev’e göre bu sözün Proto-Altay kökü *süg. kambur’. Orok suli ‘at. susun. sünsür (DD 3. sünsüğü. *sügsün Proto-Tü. sünsün. 1264. Altay dillerinden şu örnekleri vermiştir: Evenk sulin ‘sırt. *yelkä ve *äiŋsä sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. ayı ensesi’.olabilir (1997: 235). süskün (TT VII). Eski Uygur süskün. bu sözü tarihsel ve modern Türk lehçelerinde süsgün şeklinde tespit ederek anlamını ‘arka. sûsün. 1269). occiput. *sügsün (Tenişev 1997: 234-235). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde ENSE ‘ense’ Lat.1. Tenişev. 2. süysün ‘Atlarda ve diğer koşu hayvanlarında boynun bel sütünü ile birleşen kısmı’ (ADĐL IV 116). *sügsün Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev.2.

Proto-Ogur *yelkä.2. boyun omurları’ (Anad. sünsür. *yelkä Proto-Tü. Meronim Olarak *sügsün Anatomik anlamda *sügsün sözü. omurga’ anlamlarını da ortaya çıkarmaktadır. sünsüğü. * bo:yn ‘boyun’ teriminin hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir.2. sırtın üst kısmı. insan ensesindeki 166 . Proto-Oguz *yelkä. sügsün. Azb. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *bo:yn : *sügsün ‘boyun omurları. sünsün. *sügsün Kullanım Alanı ADĐL IV 116 [Köroğlu] Êlini atın süysünündÊn goyub sağrısına gÊdÊr çÊkdi. (1997: 235): 4.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. *yelkä (Tenişev 1997: 236). Ê 3. ense’ anlamına dayalı olduğunu ileri sürerek. süksenek şeklinde kullanımlarına rastlanan sözün Azerbaycan Türkçesin kaynaklarında ‘atlarda ve diğer koşu hayvanlarında boynun bel sütünü ile birleşen kısmı’ gibi hayvan anatomisi ile ilgili kullanımlara rastlanmaktadır.3. Modern Tü. Proto-Türkçede asıl şeklin *eiŋse olduğunu kabul edip. omurga’ *bo:yn : *sügsün ‘ense’ 2. *sügsün sözcüğünün asıl anlamının ise ‘boynun arka kısmı. süksün.2. *sügsün sözcüğünün günümüzdeki Türk lehçelerindeki şekillerinin ‘boynun arka tarafı. Altay ağızları) olduğunu söylemekte ve Eski Uygur Türkçesinde ‘omuz. Anlam Olayları Bakımından *sügsün Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde genel olarak süskün / süsgün. süysün. Tenişev. yelke ‘hayvan yelesi.

At yelesi’ (ADĐL II 529). 167 . *yelkä Kullanım Alanı HEA-9 Yalının önünde durdu. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. yele’. yelkä ‘1. Özb. yelelerini sallıyorlardı. dağın tepesi. Karakalpak jelke ‘ense’. Karaçay-Malkar jelke. Tat. insan ensesindeki tüyler. dağın tepesi’ (DD 3: 1509). 2. Đki doru at yelelerini.tüyler. arka’. Azb. jilke ‘ense ve omuzun bir kısmı’. Anlam Olayları Bakımından *yelkä *yelkä sözcüğünün anlam çerçevesinden hem insan hem de hayvan için kullanıldığını anlıyoruz. Räsänen’in fikrine dayanarak *yelkä sözcüğünün *yayl ‘at ensesi’ sözcüğünden /-kä/ küçültme eki ile oluşturulduğunu düşünmektedir (1997: 236). yelka ‘omuz’. Nogay yelkä ‘ense’. *yelkä Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Bunların dışında *yelkä. Çuvaş: çilki ‘yele’ (Tenişev 1997: 236) 1. birçok tarihsel ve modern Türk Lehçesinde ‘ense. kavruklarını sallıyor sabırsızlıkla kaldırımları deşiyorlar. 3. arka. Kadın saçı 2. Başk. omuzun üst kısmı. ense derisi. yĆlkĆ ‘ense. ‘ense’ > ‘omuzlar arasındaki kısım’ > ‘omuzlar’ > ‘omuz’ şeklindeki bir anlam kaymasına bağlamaktadır (1997: 236). Bu sözün ‘boyundaki kirişler’ anlamında Orta Kıpçak sahasında yelge ve Türkiye Türkçesindeki yelke kullanımı dikkat çekicidir. yılke ‘ense ve omuzun bir kısmı’. Kaz. yelka ‘ense’. Tenişev *yelkä sözcüğünün ‘omuz’ anlamının ortaya çıkmasını. celke ‘ense’. Kırg jelke ‘ense. jelke ‘ense’. Güney-Doğu: YUyg. hayvan yelesi’ gibi anlamları ile görülmektedir. Kumuk yekle ‘ense’. HEA-9 Kadının dışında arabanın atları yerleri deşiyor.

Kellenin.. ardınca ‘onun arkasında’ (Sngl 37r. omuz’ 2. 3). * bo:yn ‘boyun’ teriminin hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. art (Sngl 36v. baş. Ćnsa. Ćnsa ‘ense’. alında olan etbeni. süsün..3..) (DS X: 3757). eÆse (NF III: 124). At ensesi 3.. omuzlar arasındaki kısım. ard (TTS I 33. -Gr. eŋse ‘güç’. boyun kökü. Proto-Ogur *äiŋsä. eŋse ‘arka’ (TTS III 1475). eŋse ‘1. kelle kemiğin arka tarafı 2.) (DS X: 3726). xv. Kumuk yeŋse ‘ense’.) (DS IX: 3295). boyun’ (Aşağı Kayı *Tosya -Ks. Trkm. 168 . Değirmenin direği dayandığı odun parçası’ (GS: 177). iŋsä ‘ense’. eŋse ‘arka’ (YTS: 83). Meronim Olarak *yelkä Anatomik anlamda *yelkä sözü. boyun kütüğü ‘ense’ (Kızılköy -To. Art. art saç ‘ensedeki saç’ (DLT I 42. ur’ (-Kıbrıs) (DS IX: 3271). Ense 2.. omuzun arkası’ (-Çkl. -Ada. oturaò ‘insan ensesi’ (Bahçeli *Bor -Nğ. *äiŋsä Proto-Tü. oğur ‘ense. süğsün ‘ense’ (-Ba. ĆnsĆ. süksün.: xi. yy. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. -Đst.. eŋse (CH I: 150). Harezm ç. Boyun 4. süysün ‘ense. ensä ‘1. – xix. yy.3. III 32-3.. yy. Proto-Oguz *äiŋsä. ense ‘1. Aziziye *Ereğli -Kn. I 247. Ćnse ‘boynun arka tarafı.. -Ant.) (DS II: 748).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. yy. GüneyDoğu: Özb. -Ezm. ense’. iŋse ‘omuz’.) (DS X: 3707). Modern Tü. Đncirlik *Havze -Sm. II 47. Đslami ç. süsgün ‘ense.. -Ank. Krh.2. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *bo:yn : *yelkä ‘boyundaki kirişler’ *bo:yn : *yelkä ‘ense.) (DS X: 3725). xiv. EKıp. IV 34-5). *äiŋsä (Tenişev 1997: 236-237). eñse (DK II: 105). arka’ (TS 714). Bir kişinin arka tarafı’ (TDS: 292). eŋse (KE II: 191). eŋse (RLT: 69). Boynun arkası 2. 18). şele ‘ense’ (-Ant. Batı Tü. Gag. Kaz. xiii.. eŋse (CCum 89). Tat. 26). yy.: xv. Doğu Tü. -Bil.4. -Krş.

büyük bir gürültü ve birçok yanlış fakat. HEA-3 Ensesinin kat kat olmuş etleri üstünde kısık bir boynun taşıdığı dört köşe bir kafa vardı. şakak ve ensesindeki saçlar beyazlanmağa başlamıştı. Nogay Ćnse ‘kürek kemikleri arası’. Räsänen’in *äiŋsä sözünün Fin. en emin emanetçi idi TS 714 Ellerini. saçlarını yakalamış. Proto-Mançu-Tunguz *faisa > fisa ‘hayvan sırtının kürek kısmı’ gibi paralellerine dikkati çekmektedir (1997: 237-238). göz kamaştırıcı hatlı omuzlarında. beyaz ensesinde toplanan. mızıkacıları da. HEA-1 Arkasında tirşe bir sabahlık. HEA-1 Tepesinin saçları dökülmüş. ensesinde müthiş bir ağrı vardı TS 714 Saydığın üç iskelenin ensesindeki Đsmail Ağa'nın dükkânı. UK 50 da şansora dirişmek enselerde ay: hem geriki ayaklarda UK 239 tutardı enselerinden TDS 292 Utulan eŋsesini gaşar 169 .. boyun’ (Tenişev 1997: 237) 1. beyazlı.. 2. Karakalpak eŋse ‘kürek kemikleri arası. niska ‘boyun’ ile ilişkili olduğu fikrini aktarmakta ve bunun yanı sıra Altay dillerinden *p’aiŋsa: Proto-Türkçe *eiŋse ‘ense’. HEA-8 Onun aşağı düşen. lekesiz mermer teninde. anlamlı ve ateşli bir anlayışla Rigoletto’yu çalıyordu. ensesine topuz yapmağa çalışıyor. kuvvet’. Kırg Ćŋse ‘güç’.. acımaz bir güç var ki! HEA-9 Eğer kapitülâsyonlar olmasa. siyah saçlı zarif bir genç kız bir piyanoya eğilmiş. HEA-3 Yâlnız özel bir Đtalyan odasında kır saçlı. saçları sımsıkı ensesinde bir topuz. *äiŋsä Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. seyircileri de enselerinden yakalayıp Beyoğlu kaldırımlarına fırlatırım. kumral saçlarının döküldüğü ense çukuruna kenetlerdi SFA-1 Đri tayfa ensesini tokatlayarak: -Bu enseyi o paralarla yaptık Ali Çavuş. ince enseli.eŋseli ‘güçlü’. güç. râbièakar ve bağèd mânasınadır ki art ve eŋse ve sonrarak ile tâbir olunur TS 714 Kendine geldiğinde.. orta yaşlı bir kadın bir şey örüyor. HEA-4 Bir kız başörtüsünü çekmiş. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay Ćŋze ‘kambur’. bol saçlarında o kadar uzak. *äiŋsä Kullanım Alanı TTS III 1475 Ardınca birkimse kodu ki kayış ile ardından eŋsere urudu giderken TTS III 1475 Ok meydanı eŋsesinde Levent Çiftliği nâm mahalde TTS III 1475 Dokuz mânası var. solgun bir başak demeti gibi. şişman. Çuvaş: eŋse ‘ense.

Şol vagt eñseden bir gövre etdi 3. vücut. güç’ anlamları ise Trkm. birini çok yüzmek. Kazak Türkçesinde eŋseli ‘güçlü’. Meronim Olarak *äiŋsä Anatomik anlamında *äiŋsä sözü. Karakalpak Kaz. ense kökü ‘ensenin gövde ile birleştiği yer’ 170 . güç. ‘omuz’ anlamı ise ‘sırtın üst kısmı’ anlamından gelmektedir. görünüş. Altay Türkçesinde Ćŋze ‘kambur’ kullanımına rastlanmaktadır. Nogay Türkçesinde Ćnse ‘kürek kemikleri arası’. Kırgız Türkçesinde Ćŋse ‘güç’. Kır. Ona göre ‘sırt’ anlamı. ensesine bin‘birine bir işi yaptırmak için sürekli baskı altında bulundurmak’. Çağdaş Türk Lehçelerinde sık sık rastlanan ‘sırt. arka. güç’ anlamlarının metonimik olduğunu ve ‘arka’ anlamının ise yön gösterme kavramı açısından metafor olduğunu söylemek mümkündür. ensesine yapışmak ‘yakalayıp sıkıştırmak’ gibi ilgi çekici kullanımları görmekteyiz. Diğer yandan ‘sırt. vücut. lehçelerinin yeni dönemine aittir (1997: 237). kuvvet’. *äiŋsä sözcüğünün ‘ense’. ‘sırtın üst kısmı’. görünüş.‘ısıtmak. 4.TDS 292 Aylarıñ şatlıgna bilbil heñ etdi. ense’ anlamından gelmekte. sürekli çalıştırmak’. Anlam Olayları Bakımından *äiŋsä Tarihsel ve Modern Türk lehçelerinde *äiŋsä sözünün Osmanlı sahasında eŋse ‘arka’ anlamında. * bo:yn ‘boyun’ teriminin alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. tedirgin etmek. Türkiye Türkçesinde kullanılan ense çukuru ‘ensede boyun hizasında bulunan çukurluk’ (TS: 715). Karakalpak Türkçesinde eŋse ‘kürek kemikleri arası. ‘boynun arka kısmı’ anlamlarının hangilerinin birincil hangilerinin ise ikincil anlam olduklarının tespitinin zor olduğunu belirtmiştir. Modern Türkiye Türkçesinde ensesinde boza pişir. kızgın duruma getirmek. Eski Türkçedeki ‘sırtın üst kısmı. Tenişev.

ALAN : MEKÂN *bo:yn : *äiŋsä Diğer yandan *yelkä sözcüğünün Orta Kıpçakçada yelge şekliyle ‘boyundaki kirişler’ anlamı Anadolu ağızlarında yelke ‘hayvan yelesi. 171 . insan ensesindeki tüyler’ anlamı itibarıyla *äiŋsä sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olur.(TS: 715) sözleri *äiŋsä sözcüğünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleri olmaktadır.

Urfa 102). 163). yy. Batı Tü. çikin ‘boyun ile aşık kemiği arasındaki omuzun üst kısmı’ (Sngl 220r22). Ed. kaçan ‘sırt’ (Tenişev 1997: 238) 1.4. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. Proto-Oguz *çĆkn. 353.2. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde OMUZ ‘omuz’ Lat.‘boynuna yakın göğüs kısmı’ (1997: 238-239). damak’. çen (DS III 1133). Trkm. çigin. *çege-rei.2. çin (DD 1.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. çiğn (Aks. eski Türkçede kelimede asli ünsüz olduğuna işaret etmektedir. ve *omuz sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. Muhtemel Altay paraleller: Moğ. Doğu Tü. Oğuz lehçelerinde tonlu ünsüzler ve Çağatay lehçelerinde tonsuz ünsüzler. *çĆkn Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev’e göre. Çuvaş: çan ‘beden’. Evenk çeken. cigin ‘omuz’. – xix. 2. *çĆkn (Tenişev 1997: 238).1. 172 . Gaz. çiyin ‘hem anatomik hem de ‘elbisenin omuzu’ anlamında rastlanmaktadır’ (ATS: 209). Azb. umerus. çekekte ‘gırtlak. Modern Tü. çiyin ‘Bedenin boynundan kollara kadar olan kısmı’ (ADĐL IV 434). çan-çuram ‘beden’ (çuram ‘sırt’). omuz başı’ (TTS II 911-913). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan OMUZ kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *çĆkn. Proto-Altay *çeke. yy.4. Đng. egin (RLT: 157). xiii. *çĆkn Proto-Tü. *ägn.: xv. Proto-Ogur *çĆkn. Güney-Doğu: SUyg.2. çigin ‘dirsek ile boyundan kolun başladığı yere kadar olan kısım arasındaki yer. çiğin ‘omuz. eğin’ (TDS 747). shoulder.

ADĐL IV 434 Tapdıg hurcunu götürüb çiyninä aşırdı TDS 747 Annagulı ecesiniñ çigninden tutdı 3. dirsek ile gerdanın aralığı.2. Ancak Türkmen Diliniñ Sözlüği’nde çigin sözü ‘dirsek ile gerden aralığı. boyun ile omuz arasındaki kısım. revan yerinden çekici götürdü. aşağa ucun yukarı kıldı TTS II 911 Çiğini ile kuvvet idüp gey katı Attı kalèadan aşağa bir atı TTS II 911 Sanasın her biri bir ejdehadır Çiğininde otura on bahadır TTS II 912 Andan ol çekice el urdu. älini onun çiyninä goydu. çiğininden ridasını aldı. 173 . Tenişev. oflak bıçağıyle sağ elinde ve çiğininde udru TTS II 912 Đki çiğininde bires kıl var idi Đçi taşı toptolu envâr idi ADĐL IV 434 Ağır bir sükutun gäsäbädä hökm sürdüyünü görän Lejläk çiynindäki beşaçılan tüfängini härläyib älinä aldı. *çĆkn sözcüğünün Türkmen Türkçesine ‘el. *çĆkn Kullanım Alanı TTS II 911 Yüzünü kıbleye döndü. çiğinine aldı TTS II 912 Kasap Hasan nam emret oğlanı. ki kasap Haci Veli’nin şâkirdidir. omuz başı. iki omuz arası ’ (TDS 166) anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra yanı sıra gerden sözü ‘boyundan kolun başladığı yere kadar olan aralık. bedenin boynundan kollara kadar olan kısmı. omuz. ADĐL IV 434 Bir daha harabalığı közdän keçirdikdän sonra gocaya täräf dönüb. yukarı ucun aşağa. Bu durumda aslında anlam farkı olan ve bir alt anlamlılık hiyerarşisi içinde yer alan bu kavramların yer yer bir birinin yerine de kullanıldığı görülür. Bunun yanında Azerbaycan Türkçesinde çiyin sözünün ‘elbise omuzu’ anlamı metaforiktir. Anlam Olayları Bakımından *çĆkn Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *çĆkn sözcüğünün ‘omuz. eğin’ olarak (TDS 747) açıklanmıştır. eğin’ gibi anatomik anlamları görülür. boyun ile aşık kemiği arasındaki omuzun üst kısmı. elin omuzdan dirseğe kadar kısmı’ temel anlamına dikkatimizi çekmiştir (1997: 238).

Kumuk inbaş. *ägn Proto-Tü. äŋiŋ. depe’ (TDS 790). Elbise. Onçaklı ulı bolmadık beyiklik. yy. igen. angın (EUTS: 16). eŋin (U II. şigin (KTS: 253). yy. yigin (KTS: 322). yy.2.Tü. iŋbaş. EKıp. 174 . Güney-Doğu: YUyg.4. Proto-Oguz *ägn. egin (TTS: XIV yy’dan başlayarak). SUyg. äyin ‘1. iŋiva. – xix. arka’ (TTS III 1390). *sıynak. ekin (DLT). Ayrıca *çĆkn sözü. Harezm ç. Bütin gövre üsti.2. Proto-Ogur *ägn. ängın (EUTS: 72). *boδ ‘vücut’ teriminin alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Özb. üst-baş 3. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *boδ : *çĆkn *boδ : *çĆkn *sıyn. Arka. Meronim Olarak *çĆkn Anatomik anlamda *çĆkn sözü. Ćnvoş. Ćgin. VII 2510). Azb. Başk. eğin/eyin ‘sırt. ıyıú (KTS: 103). *gebde sözlerinin de alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. xiii. Karaçay-Malkar imbaş. IV).: GüneyBatı (Oğuz): TTü. xiv. egin. ketif <Ar. üst baş’ (ADĐL II 243). *arka. Modern Tü. Ćgin ‘Kolun omuza bağlandığı yer. Ćginbaş. *sırt sözlerinin de alan : mekân ilişkisi gösteren meronimi olur. üst. endam. Tat. gerden 2. in. Trkm. Đslami ç. çigin <Moğ. vücut 3.ç. iin. 1822. *sıynak. inbaş. *gebde : *çĆkn *arka. *sırt : *çĆkn 2.4. egin (Sarıyev 2007: 9). Bud. omuz (KTS: 205). Bedenin baş dışında tüm kısmı 2. äyin-baş ‘Elbise.: xi. Krh. Batı Tü.’ (TS 676). (KTS: 51). *ägn (Tenişev 1997: 239). Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. e:nvoş. yara (EUTS: 285 egin (TT VII). sırt 2. igin. eyin (DS V 1821. eğin ‘1. ‘omuz’ (KTS: 141). *sıyn. iŋ. üst baş’ (ADĐL II 243). Boy bos. eg(i)n (KE II: 179). Beden. Diğer yandan bu söz.

eski metinlerde bu terimin sıfat yapma eki [-il] ile kullanıldığı belirtmektedir: EUyg. Karakalpak iyin. Nogay iyin. *ägn Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev’e göre. igni. Özb. eŋni. egne. Kaz. Çuvaş: anpussi. Ćn Ćt. iŋmen. *ägn sözcüğünde Eski Türkçedeki /-gn-/ sesi. insan omzunun ön tarafı’. Hakas inni. Yine Tenişev. Anad. eğil. eŋnen‘omuzda taşımak’. kadın elbisesi’. ampussi (Tenişev 1997: 239) 1. iŋmen. 175 . Çuvaş Türkçesinde ve Kıpçak lehçelerinde *ägn-baş ‘omuz’ şeklinin de yaygın olduğunu. iŋnen. iin. elbise’. buradan *kol-baş terimin asıl anlamının ‘omuz eklemi’ olup daha sonra *ägn terimine dönüşerek ‘omuz’ anlamına geldiğini varsaymaktadır ve şu Proto-Altay şekilleri vermektedir: *eğm Proto-Türkçe *ägn ‘omuz’. Yak. äŋil ‘omuz’. iin. *ägn Kullanım Alanı TTS III 1390 Cebrail indi yere tuttu anı Eğnine giyürdü ol hülle donu TTS III 1390 Yine gökyüzü oldu anber-feşan Kara tonun eğnine aldı zaman TTS III 1390 Eğnimdeki demir tonu çiğinim kasar TTS III 1390 Ol vakıt ki Musa Tûr dağında başında keçe takya ve eğninde kilim giyerdi TTS III 1391 Mâlik eğnine bir ağır cebe giydi başına bir müzehhep ışık urundu TS 676 Büyüdüm çabuk / Entarim eğnime dar ADĐL II 243 äjninä yeni kostyum geymişdir ADĐL II 243 äjnind donu yoh. Moğ. Kıpçak Türk lehçelerinde /-ŋ-/ ve Çuvaş lehçesinde /-n/ olarak karşımıza çıkmaktadır. başına papag ahtarır jnindä jnind ADĐL II 243 äjnindäki hämişälik iş patlarından başga bircä däst bayır-bacag patları var idi. Yakut iĆn. Şor egini. Kırg iyin. Proto-Mançu-Tunguz *emu-ge ‘köprücük kemiği’ (1997: 240).iŋbaş ‘omuz’. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay iyin. Tuva Ćgin. Tenişev. 2. Harezm Ćŋil ‘omuz’. eŋil ‘omuz’. Kuzey-doğu Türk lehçelerinde /-ŋŋ-/. egil ‘sırt. Ćngil ‘omuz. *eğem ‘köprücük kemiği. eŋin. elbise. iŋ.

EKıp. Eski ve Modern Türk kaynaklarındaki şu anlamlara dikkati çekmektedir (1997: 239): ‘omuz’. TDS 790 Onuñ eginlerinde de pogonlar hem bardı TDS 790 Egniñe. ense’. Krh. Kuzey-doğu (Yak. Özb. 4. Trkm. Orta-Uyg. beden. endam. Harezm. Trkm. *gebde sözlerinin de alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir. esbabıña bir seret TDS 790 Onuñ enginde gızıl donı. bedenin baş dışında tüm kısmı’ anlamları ile *sıyn. ‘omuz’ anlamı ile *sıyn. beden. TTü. *sıynak. arka’ anlamları ile yer yer *çĆkn.. *ägn sözü. Yak. endam. *ägin sözünün äyin-baş (ADĐL II 243) şeklinde Azerbaycan ve eğinbaş (TDS 790) şeklinde de Türkmen Türkçesindeki ‘elbise. *ägn sözü. *sırt sözleri ile de eş anlamlı olabilmektedir. Kıp. ‘omuz. sırt. bedenin baş dışında tüm kısmı’ anlamları ile *sıyn. boy. *arka. ‘vücut. Azb. *sıynak. sırt. 176 . arka’ anlamları ile *boδ ‘vücut’ teriminin alan : mekân ilgisi sergileyen meronimi olmasının yanı sıra ‘vücut.ADĐL II 243 Bir iyirmi manat da uşagların vä Mehribanın äyin-başı götürär. Azb. Anlam Olayları Bakımından *ägn Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *ägn sözcüğünün ‘omuz. ‘elbise’. Karluk. Oğz. arka. ‘omuz. *gebde sözleri ile yer yer eş anlamlı olarak da kullanılabilmektedir. boy. endam. ‘sırtın üst tarafı. ‘insan vücudu’. *sıynak. üst baş’ anlamlarındaki kullanımları benzetmeye dayalı olduğundan metaforiktir. beden. Oğz. dışında). boy. bedenin baş dışında tüm kısmı’ temel anatomik anlamları karşımıza çıkmaktadır. Eski-Türkçe EUyg. vücut. bilinde nagışlı gara yün guşagı 3. *gebde sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Eski-Osm. Meronim Olarak *ägn Anatomik anlamında *ägn sözü. Tenişev.-Uyg. Osm. Anad. Çağ.. sırt. *ägn sözü.

) (DS VII: 2534).. çiğinbaş. xiv. çoba ‘omuz’ (Erzin *Dörtyol -Hat. çığır ‘omuz başı’ (-Af.. *sıynak.) (DS VI: 1988). çiğin başı’ (DLT I 77). *omuz (Tenişev 1997: 240).) (DS VIII: 2801). dingil ‘omuz’ (-Mr. Pazarören *Pınarbaşı -Ky. 2. yy.: xi. *omuz Proto-Tü. Batı Tü. *Nizip -Gaz. çın. çığın..NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *sıyn. omuz ‘Boynun iki yanında. kıltı ‘ense ile baş arasındaki yer. egin. omuz başı’ (YTS: 56). omız. (anat. çigin ‘omuz.2. kol’ (-Af. omuz (DK II: 236). omuz’ (-Ur. Proto-Oguz *omuz. cindal ‘omuz başı’ (-Ant.) (DS III: 1178). dalh ‘omuz.) (DS III: 1160).. imbaş ‘omuz’ (Başhöyük *Kadınhanı Kn.) (DS VII: 2451). Gag. gerden. çigin (DK II: 73). *sıynak. *gebde : *ägn *boδ : *ägn *sıyn. yy. -Bt. xv.4. Trkm. eg(i)n (NF III: 115).. uşun ‘omuz başı. kolların gövdeye bağlandığı bölüm’ (TS 1684). Kuzey-batı (Kıpçak): Karay.. Proto-Ogur *omuz. – xix. gemşin ‘omuz kemiği’ Ahmet'in gemşini kırılmış (Uğurlu *Ermenek -Kn. omuzbaşı.) (DS VII: 2363).3.) (DS III: 1253).) (DS III: 1133). -Ky.) (DS III: 1228).. -Es.. yy. ümiz.) Bedenin boyun ile kol arasındaki bölgesi. çıŋ ‘omuz’ (Harput -El. omuz. 177 .) (DS IV: 1332).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. dal.. Egin-eşigin yakası ile eğinin aralığındaki bölgesi’ (TDS 487).. hıncık ‘omuzbaşı’ (*Sivrihisar -Es. Modern Tü. Đslami ç. *gebde : *ägn 2. omuz (CH I: 170). xiii. Bise -Kn. çingil ‘omuz’ (Çardak *Göksun. -Çkl. hüppülüç ‘omuz’ (Afşar aşireti.) (DS III: 977). Güney-Doğu: Özb. eg(i)n (KE II: 179). -Ur.) (DS III: 1208). Krh.) (DS IV: 1504). omuz ‘omuz’ (GS 351). omuz ‘1. Şekeroba -Mr. -Es. -Ama. yy. omuz ‘omuz’ (TTS VI 2983). -Ezm. çen ‘omuz arası’ (Kadıköy -Ada. Harezm ç. -Çr.) ‘bacak’ Dingillerini uzatmış (-Brs.. çiğiz ‘omuz başı’ (Günlükbaşı *Fethiye -Mğ.

*köŋül-dürük teriminde görüldüğü gibi. Kaz. HEA-2 Karagümrüklü işçi Đstanbullu kadınla yüksek ökçeli süslü kadının omuz omuza. omurığ sözcüğünün doğrudan akraba olmadığını. hovardaların kadın omuzlarına düştüğü. omuz. omuz omuza oturan gençler. 2. HEA-2 Eti kanlı. HEA-1 Her köşede. Tat. biçimsiz sarı yorganı kaldırmış omuz. hayvan köprücük kemiği’ (1997: 240-241). Kır. HEA-3 Bakıyorum. bu terimin türetim yoluna paralel olarak. *omuz Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. omildirik. *omuz Kullanım Alanı TTS VI 2983 Herkes bilmeyoruz deyip omuz sıktılar TTS VI 2983 Herkes omuz sıkup bilmeyoruz. TS 1684 Kadifeye benzer dokumalı pahalı kumaştan paltolarını omuzlarına atmışlar SFA-2 Bu saat. Tat. SFA-2 Bir tek omuz. yuva yapmağa hazırlanan çift kuşlar gibi. Karaçay-Malkar omuz. ömüldürük ‘at omuzluğu’. Aynı zamanda bu sözcüğün Türkmen Türkçesindeki omurağ. Âdeta omuz silkerek: -Pekâlâ. Başkurt ümildirik. Çuvaş: ämär (Tenişev 1997: 240) 1. dediler TTS VI 2983 Kütaf: Kimse ile yağrınlaşmak ve omuz uruşmak TS 1684 Başı omuzları içine çökmüş gibi idi TS 1684 Seni hizmetime alacağım. dedi. *omuz sözcüğünün Oğuz-Çuvaş bir arkaizm olduğunu düşünmekte ve Talât Tekinin aksine. *omuriğ. Proto-Altay *omur-: Proto-Türkçe *omuz ‘köprücük kemiği’. yüz yüze geldiği bir gündü. Moğ. daha eski zamanlarda *omuz teriminin şu türevleri daha yaygın bir kullanımı olduğunu göstermektedir: Uyg. Moğolca *muriğ sözcüğünden alıntı olduğunu iddia etmiştir. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay öjün (EDT 263b). sözcüğün aslının günümüz Türkçesinde. Fevzi Paşanın omuzları dua eder gibi bütün bütün eğilmiş. umıldırık. biçimli. omildirik. zavallı kadınların bile erkek dizlerine şarap gibi döküldüğü saattir. *omuz teriminin Yunancadan alıntı olduğuna inanmamaktadır. en tahammülsüz felâketleri sabır ve metîn genç omuzlarında taşıyorlardı. Özb.Kumuk omuz. ömüldürük. Tenişev’e göre. dedim. vakayii en tabiî bir şeymiş gibi anlatıyor. 178 . yan yana. Tuva öjün (EDT 263b).‘göğsün üst tarafı.

gözü hüzün içinde yavas yavaş hasırdakilere iltihak etti. uzun sarışın siması. Çuv. kovulmuş bir köpek gibi omuzları düşük. ama halis insanın sırtına UK 146 koyun yaanılarını. kalçalar bir erkek çocuk gibi dar. tarihsel Türk lehçelerinde şu anlamları tespit etmiştir (1997: 240): ‘omuz’. omuz ver. büyük. sessiz görünen beyazlı kadına uzun uzun bakıyordu. başı önde. mavi gözleri. Hem evä gelin. Özb. Anlam Olayları Bakımından *omuz Eski Türkçeden günümüze bütün Oğuz grubu Türk lehçelerinde *omuz sözü ‘omuz. iri vücutlu. HEA-6 Ağaçların üstünde yahut dibinde elleri sazlı. gözleri gülümsek TDS 487 Hoşgeldi gayış ancıgını omzundan asıp caya girdi TDS 487 Dayav yigindiñ şineliniñ omzunda ofitser pogonı bardı 3. hassas ve biraz müstehzi ve mütebessim gözüyle Nâzım meydana çıktı. Orta-Kıp... omuzlar geniş. HEA-9 O. omuzları renk renk kanatlı. Gag.HEA-3 Adaleli omuzları üstünde kocaman âşık başının ateşli ve rüyalı siyah gözleri varmış. ‘sırtın üst kısmı’. yüzleri en açık esmerden en u çikolata renkli melekler şarkı söylerler. destek olmak’.. UK 96 Araslanın omuzlarına. Huriye'nin ellerini itti. TTü. kolların gövdeye bağlandığı bölüm’ anlamında kullanılmıştır. Kumuk. kemikleri omuz aşırı köpeklere aterlar UK 149 da sultan aleer onu omuzlarınnan. HEA-5 Zaten bugünlerde Đstanbul’un bütün havasında artan tazyik ve tecessüsü âdeta omuzlarımda hissedecek bir hâl buluyordum. HEA-5 Enli omuzları üzerinde koyu. bıyıklar uzun. kıvırcık kalpaklar başlarında. HEA-7 Đkide birde başı ve omuzları o kadar hareketsiz. 179 . dostlarını hem komşularını yanına çaarın. boynun iki yanında.‘eşit derecede olmak’. Bu anlamlar arasında ‘elbise kolları’ anlamı metonimik yolla kazanılmış metaforik bir anlamdır. Karaim Karaçay-Malkar Özb. Günümüz Türkiye Türkçesinde omuz öpüş. Tenişev. gözler iki büyük mavi mine çiçeği gibi. ten ipek gibi yumuşak ve beyaz. Çağ. Oğz. PSE 187 Hem onu bulduktansora sevineräk omuzları üstünä kor.‘omuzu ile dayanmak.. yanak omuzları kızıl. Hanife'nin omuzuna kolunu attı. HEA-4 Hasan. ‘hayvan göğsünün altı’. HEA-8 Talip Bey'in enli omuzlu. merdivenden aşağı götürdü. omuz omuza ‘birlikte olma’ gibi metaforik deyimler de kullanılmaktadır. getirer o perdeciin ardına UK 169 uzun saçları omuzlarında. bıyıklar üstünden kartal gözler bakerlar UK 233 başında saçlar kısa. ‘elbise kolları’.. parlak yüzü i1e bu küçük adam arasında ne kadar çok ayrılık vardı! HEA-9 Boy uzun.

Ayrıca *omuz sözcüğü *kol sözcüğü ile alan : mekân meronimik ilişkisini göstermektedir. omuz eklemi ‘kol kemiğinin başını kürek kemiğinin yuva çukuruyla birleştiren eklem’ (TS: 1685) ifadeleri de *omuz sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimleridir. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *boδ : *omuz *boδ : *omuz *omuz : *kol 180 . Günümüz Türkiye Türkçesi omuz başı ‘kol ile omzun birleştiği yer’ (TS: 1684). Meronim Olarak *omuz Anatomik anlamında *omuz sözü. *boδ ‘vücut’ teriminin hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir.4.

) (DS II: 607). Modern Tü. yaārın (NF III: 465). yy. Krh. Harezm ç. yağrın (Sngl 333r. ya:ğırnı ‘1. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. ùalı ‘kürek kemiği’ (YTS: 201).2. 2. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KÜREK ‘kürek kemiği’ Lat. Bir şeyin arka tarafı’ (TDS 835). Güney-Doğu: Özb. fileke ‘kürek kemiği’ (Yendiğin *Ilgın -Kn.5.5. 181 . yy. xiv. 3-10). Batı Tü. yarın ‘kürek kemiği.: xi. yy. – xix. *yagrın Proto-Tü. Bir çeşit kepçe 3. belçe ‘kürek’ (Kerkük Türkleri -Ant.) (DS VIII: 2912). Proto-Ogur *yagrın.2. Đslami ç. MKıp. yarın bulğansa: e:l bulğanu:r ‘kürek kemiğini düzensiz ise ülke de düzensizdir’ (DLT III 21). 2. yy. yaranın başının ‘onun kürekleri ve baş’ (M III 8. çiğin kemiği’ (DLT III: 21). yağrın/yağırnı ‘sırt. Buğday toplamakta kullanılan kürek 2. Proto-Oguz *yagrın.) (DS V: 1864). (anat. iki kürek kemiği arası. yağra:n (KĐ 95). Man.) Kürek’ (GS 302).2. begiş ‘kürek’ (*Hekimhan -Ml.) (DS II: 597). katır kemiği ‘kürek kemiği’ (-Bt. kolun küreği ‘kürek kemiği’ (Şıhlar *Kızılcahamam -Ank. kürek kemiği. kürek ‘1. gulunç ‘kürek kemiklerinin arası’ (-Gaz. shoulder-blade. kebze (RLT: 102). Kayık küreği 3.) (DS VIII: 2683). 27). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KÜREK kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *yagrın sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. yağrin (EDT 970a). Trkm. arka. ùalu. xiii.Tü.ç.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. omuz’ (DK II 316). *yagrın (Tenişev 1997: 242). kürek ‘1. Enseden omurganın yan tarafı ile birleşen yerine kadar olan aralık. Kürek kemiği’ (TDS 404). yy. kürgek (KE II: 412). sırtın yukarı kürek kısmı’ (TTS VI 4204).) (DS VI: 2193). Doğu Tü. yağrın ‘sırt.: xv. xiv. scapula. Kazma aleti olan kürek 2. Đng.1. yy. xv. Gag. pilçe.

geh bağrını Geh beli. eğer çantası’ olup daha sonra Orta Türkçe döneminde ‘omuz’ anlamına gelmeye başlamıştır. Tenişev. *yagrın sözcüğünün temel anlamı ‘eğer. Çuvaş: çuram. ADĐL III 129 Gülle arhasından. hayvanın kürek kemiğine yakın durması sebebiyle *yagrın sözcüğünün ‘kürek’ anlamı kazandığını öne sürmektedir (EDT 905a).yağrin. Hakas çarın. *yagrın Kullanım Alanı DLT III 21 yarın bulgansa el bulganur ‘kürek kemiği karışırsa vilayet karışır’ TTS VI 4204 Eğer bu fazla ziyadece olsa yağrını sovuk ola ve üşüye TTS VI 4204 Geh yüreğin ağrıtır. Nogay yavrın. Tuva çarın (EDT 970a). jawrın (EDT 970a). Karakalpak jaurın. Proto-Altay *dağrem: Proto-Türkçe *yagrın ‘sırtın kürek kısmı’ ve Proto-Mançu-Tunguz *darma ‘hayvanın sırtı. Kaz. küräkläri arasından däyib keçmişdi TDS 835 Onuŋ baldırları ovlak meşiği yalı. yuvrun. yavrun. çarın. yarın. kürekleri ADĐL III: 129 güllä aròasından. *yagrın Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre. bel’ sözcüklerini yakın bulmaktadır (1997: 242). yaurın. jaurın. SUyg. Kırg jorun. çoram (Tenişev 1997: 242) 1.. Şor çarın. kürekleri arasından deyip keçmişdi. eğerin veya semerin. 182 . yawrın. 2. *yagrın sözcüğüne. jauırın. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. her edninde bir adam oturan yalı. yeŋsesi bolsa gurt sokusı yalıdı. Bu dönüşüm ilk bakıştan sıra dışı gelmektedir ancak Clauson. geh göğsü vü geh yağrını TTS VI 4204 Geçti belden çıktı bu gez yağrına Omzaşur her ne gelürse uğruna TTS VI 4204 Eğer yağ ile iki yağrın arasına dürtüp ovsalar korkuyu gidere TTS VI 4204 Yağırnında kalkan elinde sünü Ata bindi hiç çalmadı üzenü TTS VI 4204 Şunun gibi uludur kim bir kulağından iki yağrını ortasındakin. Başk. Yakut sarın.. yağırnısı yapı yalı. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay darın.

ALAN : MEKÂN *boδ : *yagrın *sıyn.3. yarın. omuz’ anlamları temel anlamı olmalıdır. çoram şekillerinde görülen bu sözün ‘kürek kemiği kısmı. *yagrın sözcüğünün temel anlamının ‘eğer. Meronim Olarak *yagrın Anatomik anlamında *yagrın sözü. *gebde : *yagrın *arka. Clauson. jaurın. jauırın. 4. *yagrın sözünün temel anlamının ‘sırtın kürek kısmı’ (1997: 242) olduğu görüşündedir. eğer. Bu sözün ‘bir şeyin arka tarafı’ anlamı ise metaforik anlamdır. sarın. Aynı zamanda *yagrın sözcüğü *sıyn. semer’ anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. *arka ve *sırt sözlerinin alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Tarihsel ve modern Türk dili alanında jawrın. yuvrun. Bu durumda ‘eğer. iki kürek kemiği arası. Ancak Tenişev. çarın. yaurın. jaurın. çarın. *sırt : *yagrın 183 . Bu söz hayvan için kullanıldığında ise anlam metonimik olur. sırt. sırtın yukarı kürek kısmı. ya:ğırnı. yavrın. *sıynak. çuram. eğer çantası’ anlamı metaforik olmaktadır. Anlam Olayları Bakımından *yagrın Tarihsel Türk Lehçelerinde *yagrın kelimesinin ‘kürek kemiği. *sıynak. çarın. *yagrın sözcüğü *boδ sözcüğünün alan : mekân ilgisi gösteren meronimidir. yağrin. jorun. darın. yağrin. arka. *gebde sözlerinin de alan : mekân ilgisi gösteren meronimi olur. eğer çantası’ olduğu daha sonra Orta Türkçe döneminde ‘omuz’ anlamına gelmeye başladığı görüşündedir. yawrın. çarın. yavrun.

nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça 8. divan vb. úol (NF III: 253). Đtfaiye aracının hortumu 4.2. xiii. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KOL ‘kol’ Lat. cihet 2. (askerlik) Kanat 12. kol ‘1. yy. Dizi. Azb. 2. Krh. Doğu Tü. dana.6. *kol (Tenişev 1997: 244-245). El’ (TTS IV 2609). Đş takımı.) (DS VIII: 2613).2. (denizcilik) Bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri’ (TS 1341). kol (Sngl 289v. yy. Nehrin kolu 3. Koltuk. *kol Proto-Tü. Gag. Makinelerde tutup çevirmeye. úol (DK II: 188). Đnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm 2. Kol 2. Taraf. Modern Tü. çekmeye yarayan ağaç veya metal parça 4. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. (tarih) Karakol 10.) Koyun. 10). yy. yy. kol (CH I: 170). yan.ç. Harezm ç. – xix. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal 6. Batı Tü. Giyside vücudun bu bölümünü saran parça 3. kol ‘1. Proto-Ogur *kol. òol (EUTS: 83).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. düzen 13.: xv. Bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü 7. Đng. kol ‘kol’ (DLT III: 134). úol ‘kol’ (KTS: 152). brachium. yy. yy. branş 9. Đslami ç. arú (KTS: 11).2. úol (EUTS: 180). kısım. EKıp. kuzu vb. kamat ‘kol’ Kamadından tutup vurdu yere (Aliköy *Çaycuma -Zn. āol (ATS: 184 . Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KOL kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *kol ve *kar sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. xiv. kol ‘1.Tü. xv. upper arm. xiv.1. MKıp. dal (I). grup 11. kol (KĐ 73). Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri. (anat. úol (KE II: 367).de ön ayağın üst bölümü 5.6. Bud. Proto-Oguz *kol. ekip. ko:l (DLT III 134).: xi. Ağacın dalı’ (GS 275). şube. kolın sala ‘kollarını sallayarak’ (U II 24).

semt. Taraf. Yakut hol. Çuvaş: hul (Tenişev 1997: 244) 1. ana hattan ayrılan kısım. 185 . Bazı aletlerde ve cihazlarda hareketi nizama salan ve başka görevleri gören kola benzeyen kısım’ (ADĐL I 539). Kumuk kol. gol ‘1. Kırg kol. Tat.>kola-vuz ekiyle meydana getirilmektedir. 3. Özb. Başk. *kol kökünden kol > kol-a. Ona göre Bizans kaynaklarında geçen batı Kıpçak sahasından κολοβρος/κουλουβρος (kolovros/kuluvros) olarak geçene Türkçe ‘kılavuz. Türk lehçelerinde sıkça rastlanan *kol-baş ‘omuz’ tamlamasına dikkati çekmiştir: Çuv. Trkm. kul. Bedenin eğinden (omuzdan) elin parmaklarına kadar olan kısım. Dal’ (TDS 177). Başkurt kulbaş ‘omuz’. Elbisesin kola düşen ve kolu örten kısmı 4. Nogay kol. Tuva hol. Mançu ulhi gibi Altay dillerinden örnekleri ile yakınlık göstermektedir (1997: 245). kol. Tat. kol. kol. kul. Đnsan bedeninin. Esas bir şeyden. Menges. çalışmasında kılavuz sözünün etimolojisine yer vermektedir. bölüm. önder’ anlamında gelen söz. kol. Đmza. 615a). Đmza 8. egin (RLT: 157). kulbaş. çigin. cadde 7. gol ‘1. kol. (Menges 1951: 90. go:l ‘çölde geniş çukur yer. Tenişev. hat 6. kol. Hakas hol. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. kul. hulpuççu. kul. Atın ön ayaklarından her biri 3. Ağaç budağı 5. *kol Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre *kol sözcüğü tarihsel ve modern Türk lehçelerinde ‘kol’ anlamında karşımıza çıkmaktadır (EDT 614b. düzlük’ (TDS 177).534). Karakalpak kol. 96). Ayrıca *kol sözcüğü Proto-Mançu-Tunguz *hul-kse ‘elbise kolu’: Evenk üksĆ. omuz başından parmakların ıcına kadar olan uzuvlardan her biri 2. 2. Tofa kol. Karaçay-Malkar kol. Kaz. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay kol. kol. Şor kol. SUyg. GüneyDoğu: YUyg.

kolları omuzlara kadar açık. Uzun. HEA-4 Macit kollarını Hanife'ye sardı. kalça kalçaya bir Rüfâî ayini içindeymiş gibi. ince parmaklı ellerini kazmanın sapına dayayıp durdu. bir daha hemcinslerimize dil uzatamayacak bir hâlde. Bana sargılarla doktoru gönderin. HEA-1 Boynu çenenin altına kadar kapalı. koldan korku yoktu. TS 1341 Öteki koldaki iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı TS 1341 Beni kollarının arasına alıyor. kolu kurusun kolundan birkaç zahim yidim. sakallı bir hoca. TTS IV 2609 Bir kimseye sordum: Bu kimdir dedim. saçlarımı okşuyor TS 1341 Hem de kolu kanadı tamamıyla kırılmış. 2. eşine de kol kanat gerer. öldü deyü beni bırakmış. kardeşinin başını kale kadar kuvvetli omuzuna dayadı. Rahatça eğlenebilirlerdi. HEA-3 Her ikiz kuzuyu sıcak kolları arasında kendi yavrusu gibi nasıl sevmiş. Gerü dua ettim kolun örtüm. ortancalı yerden yapma şirin bir binaya doğru yürüdü... HEA-6 Sarıklı. hepsini biliyorum. ateşi canlandırıyor ve kara duman durmadan soluk beyazlığa akıyordu... HEA-4 Mürsel. kanım çok akmış. KB 69 186 . HEA-2 -Bir şey yok hemşerim. HEA-1 Kol kola. sağa sola. SFA-2 Bembeyaz kolları adeleli idi. bir kolunu uyuz bir eşeğin boynuna atmış kulağına bir şeyler söylüyor gibi. üstüne kırmızı bir kumaş yapıştırılmış büst gibi gösteriyor. cübbesini sırtına toplamış. öne arka ya bir sallantı başladı. ona da analık eder SFA-1 Hususî otomobilin sahibinin koluna girerek önü glayyöllü.Doerfer. yukarısı bele kadar vücudu sıkıyor. Uzaktan atılan bir kurşun kaza ile koluma dokundu. *kol sözünün Halaç Türkçesinde kul şeklinde tespit etmiştir ve gerçek şeklin ko:l da olabileceğini belirtmiştir (Doerfer 1970: 26). Ben çadırıma gidiyorum. kollarını sıvamış. SFA-1 Kolunda kuvvet kaldıkça elini neye sürse güzel eyledi durdu. *kol Kullanım Alanı yazı taà úır oprı töşendi yadıp itindi úolı úaşı kök al kedip KB 764 oúıdı kör ay toldıúa yol bu ay toldı kirdi úavuşturdı úol KB 4896 eşitti ilig aŋgar úıldı yol bu kirdi iligke úavuşturdı úol TTS IV 2609 Andan kol kaldırıp iki cânipten çalınan çeng-i harbîleri dindirip. döndü gitti TTS IV 2610 Gulâm beni bir ağaca berkitti. TS 1341 Sade çocuğuna değil. Yahya-yeyi Bermeki budur dedi. düşmüşüm TS 1341 Kara yağız oğlan yalandan gözlerinin yaşını pembe mintanının kollarına siliyordu TS 1341 Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede. kollarında odun parçaları ve dallarla girip çıkıyor.

Kalktım. Birçok tarihsel ve modern Türk lehçelerinde var olan ‘ordu birliği’ anlamı ise dikkat çekicidir. duygulu vücuda sarılarak yatıştırmak için saçlarını okşamaya başladı. Benzer şekilde ‘bir cihazın kolu. *kol sözcüğünün anlam olayların şu şekilde tasnif etmektedir (1997: 245): 187 . omuzun bir hafif kalkık.HEA-6 Sarışın bir sporcu. koltuğun kolu. Anlam Olayları Bakımından *kol Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *kol sözcüğü genel olarak ‘insan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm’ veya ‘üst kol’ anlamlarında karşımıza çıkmaktadır. HEA-9 Boğazını yırtan hıçkırıklarla paşanın ayaklarına yığıldı. Hisar'a gidiyor ve beni de hazırlanmaya itiyordu. Tenişev. sıkıp güüsünä onnarın aazları bireri geldiler isteyişli sansı pek çoktan UK 156 Keykaus kolverdi biräz onun güüdeeciini UK 201 kolları kaviydi UK 213 dilber çeker onu aardına kolundan UK 220 kollarından da sürüdülär başka içerä ADĐL I 539 Telli sol bileyini közlerinin üstüne goymuş. Türkiye Türkçesinde ‘giyside vücudun bu bölümünü saran parça’ anlamı bir metafordur. Futbol şampiyonu tipi. bütün golu açıgda galmışdı. HEA-7 Kollarının altından yakalayarak fundalara doğru kaldırdım. Temel anlamın organ adı olduğu düşünüldüğünde bu da benzetmeye dayalı bir metafor olarak dikkati çeker. Kafa küçük. gülerek kolumdan çekti. zayıf kolları. HEA-8 Yemekten sonra. oğlan rahatlansın. ADĐL I 539 Demiryol stansiyasından mä’dänä bir gol ayrılır. birdenbire çarşaflı olarak. HEA-7 Benim elimde olmadan kolum. yanıma geldi. adaleleri mübalâğalı bir şekilde ceketinin kolları ardında oynuyor. ADĐL I 539 Đzzät Ähmädin golundan yapışıb gätirib oturdu palaz üstä ki. ayaklarnı saurtmaa UK 132 lazım orayı çetin bir kol UK 137 Kaykauz tez aldı onun ince yumuşak belini kavi erkek kollarınna da. ADĐL I 539 Sağ goldan isä öz vurulmuş tanklarının ardınca galhan bu piyada Muhtarov Dadaşın gäfil vä särrast atäşi altına düştü 3. ağacın dalı’ gibi anlamlar benzetme yoluyla metafor örnekleridir. hazırlandım. alın geriye kaçık. boğulan bir adamın can kurtaran simidine sarılışı gibi paşanın dizlerine sarıldı UK 50 kollarnı. bu küçük.

Kır. 8) ‘Elbise kolu’. Karakalpak Kır. Hakas. 2) ‘Kol’. 3) ‘El. 4. EUyg. TTü. Karaçay-Malkar. Tofa Hakas.1) ‘Kol. Uyg. *sıyn. Harezm Orta-Kıp. korumak. koluna kuvvet ‘iş yapan bir kimseye. yardım etmek’. *gebde sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olur. coşturmak için söylenir’ ve Gagauz Türkçesinden kolvermek ‘salıvermek’ kullanımları dikkat çeken metaforik deyimlerdir. Diğer yandan ‘insan vücudunda omuz başından 188 . Yak. Çağ. Orta-Uyg. omuzdan dirseğe olan kısım’. Azb. Çuv. isteki hazırlamak’. (birine) kol kanat olmak ‘yardım etmek. Çuv. Özb.. Tuv. Orta-Uyg. Güney-Doğu: Özb. Azb. isteklendirmek. Altay. Güneybatı SUyg. *boδ. Meronim Olarak *kol Anatomik anlamında *kol sözü. (kötü durum veya davranışlar için) çokça olmak’. Kaz. Kır. Şor.. Kuzey-batı (Malkar hariç). Karaim. TTü. Uyg. Trkm. kolları arasına almak ‘kucaklamak’ koluna girmek ‘kolunu birinin koltuğu altından geçirmek’. Kıp. Yak. Modern Türkiye Türkçesinde rastlanan kol gezmek ‘güvenlik amacıyla dolaşmak. Hal. kolları açmak ‘içtenlikle karşılamak veya kucaklamaya hazırlanmak. 6) ‘Koltuk altı’. Krh-Uyg. kol vermek ‘destek olmak’. kol ve paçaları sıvamak ‘bir iş yapmayı güçlü bir biçimde. himaye etmek’. 4) ‘El’. kol uzatmak ‘yayılmak. Güney-doğu. Altay. Orta-Uyg. korumak. *sıynak. aya’. ulaşmak’. Güney-doğu: Uyg. 5) ‘Omuz’. Krh-Uyg. Tat. 7) ‘Hayvanın ön bacağı’. Kuzey-doğu: Tuv. sevgisini ve dostluğunu göstermek. Başkurt Nogay Kaz. Çağ. Krh-Uyg.

*çaykan. karı.Tü.: xi. *kar Proto-Tü. yy.2. garsı. Karakalpak kar. Nogay karı. *ärŋek.6. *dırŋak 2. Çuvaş: hur.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Modern Tü. *älg. Trkm. *bilek. kol’ (TTS IV 2323: XIV yy. kar. *sıyn. *tirs(γ)ek. Doğu Tü.). KB). VIII: hkar). NESNE : PARÇA *boδ. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay karı. Şor karı. kar. yy. harı. Tofa kırı. *parŋak. Azb.2. Tuva kırı. *çaykan. karuca. xiii.ç. kari.: xv. *ärŋek. *çaykan. *älg. harın. *tirs(γ)ek. Bud. yy. Proto-Oguz *kar. incik. Kırg karjilik. – xix. *bilek. *kar Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. kara san. *dırŋak sözleri. hara. *kol sözcünün hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimleri olur. *ärŋek. SUyg. Đslami ç. kar (TT I. kare. Yarım kulaca denk gelen ölçü birimi’ (TDS 152).parmak uçlarına kadar uzanan bölüm’ anlamı düşünüldüğünde *omuz. *älg. Clauson *kar 189 . Yakut harı. karı. keçi ve benzeri hayvanların dizi ile toynağının arasındaki kısım. gari. Tat. *parŋak. kara. karı (DLT. garı ‘1. Krh. Başk. karı. *bilek. Güney-Doğu: YUyg. *parŋak. Kaz.fiilinden geldiğini düşünmektedir (EDT 644b-645a). jaya elik. Kuzey-batı (Kıpçak): Karaçay-Malkar karı. Proto-Ogur *kar. Özb. garı (ADĐL). karı. *tirs(γ)ek. *kar (Tenişev 1997: 246-247). Koyun. *sıynak. karu ‘bazu. kar. karu (Sngl). karış sözünün *kar. 2. *dırŋak ALAN : MEKÂN *kol : *omuz. karı. EKıp. *gebde : *kol *kol : *omuz. Batı Tü. hura (Tenişev 1997: 246) 1. karı (CCum). Dolayısıyla bu fiilin de bir tür ölçü ifade edebilmesi fikri akla gelebilir.

dirsek ile el arasında olan kısım’. Bu sözün ‘ölçü birimi’anlamı metonimik olur. harı sözü. *kar Kullanım Alanı TTS IV 2323 Zülfeyni ile karularım bağlamışam ben Ben ana feda bu ola karum niderem bene TTS IV 2323 Karusundan ağ ellerin bağladılar TTS IV 2324 Eğ ellerim karısından bağlattın mı? TTS IV 2324 Çomağı omuzuna bıraktı.köklü terimler ise ‘önkol’ anlamından meydana gelmekte ve Orta Asya kültür varlığı içinde gelişmektedir. ‘kolun omuz kısmı’. Mançu gala < *ŋala ‘el’ (1997: 246 . Türkmen Türkçesinin standart türündeki garı sözü. Moğolcadan alıntıdır. ‘omuz ile dirsek arasında olan kısım’. ‘omuz ile dirsek arasnda olan kısım’. Bu sözün Altay dillerindeki karşılıklarını Tenişev şu şekilde vermiştir: Proto-Altay *gar: Proto-Türk *Kar ‘kol. Türkmen ağızlarında karı şeklinde de geçmektedir. ‘önkol.fiilini ilişkilendirmektedir. *gar ‘kol. Tenişev. tarihsel dönemlerdeki anlamları arasında bunu belirtmemiştir. Çuvaş Türkçesindeki hura ‘2 metre uzunlukta bir uzunluk ölçüsü’ anlamı çok erken alıntı olarak görmektedir (1997: 246). yayı karusuna geçirdi 3. Türkmen Türkçesinde bu sözün özellikle hayvanlar için kullanılmasına rağmen Tenişev. Yine Tenişev’e göre ‘kol’ ve ‘kolun üst kısmı’ gibi anlamlar Çağatay ve Eski Anadolu Türkçesi kaynaklarında belirgin bir şekilde geçmektedir. kare. Yak. Türkmen Türkçesindeki *karı sözü. ‘önkol’ anlamlar asıl sayılmakta. Tenişev’e göre. kar ‘dirsek kemiği’ sözünde alıntıdır. Moğ. dirsek ile omuz arasında olan kısım’.sözü ile *kar. ölçü birimi olan *kar. Ayrıca 190 . uzunluk ölçü birimi’ gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 2. Evenk kari. el’.247). ‘karış. ‘el’. Anlam Olayları Bakımından *kar Tenişev’e göre *kar sözcüğü ‘kolun üst kısmı’.

*sıyn. garıŋa dayanmak ‘kendi gücüne dayanmak’. *älg. Bu anlamda ise *bilek. *dırŋak 191 . Tat. Kır. *boδ. *parŋak. kuvvet’ anlamında metaforik kullanımına da rastlanmaktadır: Çağ. *parŋak. Ancak tarihsel kaynaklarda yer yer ‘el’ anlamı da görülmektedir. *parŋak. *sıynak. Azb. kuvvet’. *dırŋak ALAN : MEKÂN *kol : *kar *kar : *bilek. TTü. dirsek ile el arasında olan kısım’ veya ‘üst kol’ (EUyg. *älg. *ärŋek. önkol.*karı sözünün ‘güç. omuz ile dirsek arasında olan kısım. NESNE : PARÇA *boδ. Trkm. *sıynak. *ärŋek.) anlamları düşünüldüğünde *kar sözü *kol sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren bir meronimi olur. *ärŋek. *dırŋak sözleri de *kar sözünün hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimleri olur. *gebde : *kar *kar : *bilek.) ve ‘alt kol’ (Yak. karı ‘güç. 4. Diğer yandan ‘kolun üst kısmı. Meronim Olarak *kar Anatomik anlamında *kar sözü. *älg. Altay Özb. Yak. *gebde sözlerinin nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olur. *sıyn. Osm.

çına. articulatio cubitus Đng.2. Bud.) (DS VII: 2539). incik kemiği ‘dirsek kemiği’ (Şıhlar *Kızılcahamam -Ank. Başhöyük *Kadınhanı -Kn. elbow. xv.7. yy.ç. çaāanaú (KTS: 45). Đki ve daha çok hisseden ibaret olan bir şeyin köşe şeklinde birleşen 192 . çınaçık ‘dirsek’ (Karaöay aşireti. Proto-Ogur *tirs(γ)ek. Dirsek 2. tirsek (KE II: 637).: xi. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. *tirs(γ)ek (Tenişev 1997: 247). çıāanaú (KTS: 49). Nehrin dirseği.1. tirsek (NF III: 428).Tü. Batı Tü. yy. yy. Harezm ç. 2. Krh.7. çıúanaú (KTS: 50). (mimarlık) Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç.2. tirsäk (U III). Modern Tü. cağ.) (DS III: 1179). nehrin dönüşü 3. øidaè ‘dirsek kemiği’ (KTS: 337). Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm 3. Uzunluk ölçüm birimi’ (GS 148). *tirs(γ)ek Proto-Tü. dirsek ‘1. titak ‘dirsek’ Titakımı kötü çarptım (*Şavşat ve köyleri -Ar.2. dirsäk ‘1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DĐRSEK ‘dirsek’ Lat. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası 4. EKıp. dirsek (CH I: 176). makas’ (TS 599). Gag. úarı ‘dirsek kemiği. Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı 2. xiv. tirsgek ‘dirsek’ (DLT III: 424). Proto-Oguz *tirs(γ)ek. Azb. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DĐRSEK kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *tirs(γ)ek ve *çaykan sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz.) (DS X: 3941). Đslami ç. Kol ile bilek arasında olan bükümün çıkık kısmı 2.) (DS III: 845). cağ kemiği ‘dirsek kemiği’ (Çepni *Gemerek -Sv. dirsek (ATS: 291). kol’ (KTS: 128).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. dirsek (KTS: 62). dirsek ‘1.

*tirs(γ)ek Kullanım Alanı TS 599 Dirseği yırtık neftî bir örme ceket giymiş. bucak köşe 3. uzun bir şeyin eğilerek teşkil ettiği köşe şeklinde bükük. *tirs(γ)ek sözcüğünün açık bir etimolojisi yoktur. sebebini biliyor musunuz? TS 599 Dirsek çürütüp emek verdiği kitapları. dayanak’ (ADĐL II: 115). terhek. *tirs(γ)ek sözcüğünün Proto-Türkçe *tirs(ğ)äk ‘hayvan dirseği’. tirsek ‘1. (anat. çavsavay. tirsek. Güney-Doğu: Özb. baldır kasları’ gibi Altay dillerinden karşılıklarını tespit etmiştir (1997: 248-249). Türk lehçelerinde ‘dirsek’ anlamında kullanılmakta. Başk. Proto-Mançu-Tunguz *tigza-ki ‘kol kasları. tirsäk. Tat. can vermeden can bulunamayacağını ona hiç söylememişti TS 599 Bu meslekte senelerce dirsek çürüttüğüne göre kendisini gayet iyi anlayabilirdi 193 . 1. trsey. 2. destek. Doerfer. *tirs(γ)ek Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre. Tenişev. Trkm. tirsak. Kırg tirsek. çasa (Tenişev 1997: 247). göz kapağında çıkan sivilce’ anlamına da gelmektedir. ancak bazı kuzeydoğu ve kuzey lehçelerinde ‘diz’ anlamına. Çuvaş: çavsa. Boruları birbirine bağlamak için eğri boru parçası’ (TDS 650). yıkılan bir şeyin altına vurulan paya. Kuzeydoğu (Sibirya): Hakas tirsek.) Kolun omuz kemiği ile bilek kemiği bağlayan yer 2. TS 599 Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı TS 599 Elini oturduğu koltuğun dirsek yerine vurunca ben kalktım TS 599 Bugünlerde size dirsek çevirmişler. (EDT 553b). Nogay tirsek.çıkıntısı. tersek. Aşağı eğilen. bazılarında da ‘arpacık. tirsek (RLT: 102). Karakalpak tirsek. trsay. trsag. ağaç ve benzeri. Kaz. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk tırsek. bogun (RLT: 194). trsek. garı ‘önkol’ (Sarıyev 2007: 9). *tirs(γ)ek sözünün Halaç Türkçesinde tirsäk şeklinde tespit etmiş fakat doğru şeklin ti:rsäk da olabileceğini belirtmiştir (Doerfer 1970: 26).

dirsek. EUyg. Özb. soğuyup da gebereyim. dirseyine dayag veräräk älini çänäsinä söjkädi TDS 650 Đki eñi tirsegine çenli çermelen Hazik tiz-tizden edim urup. Trkm. TTü.SFA-1 Daha dün dudaklarını. Özb.hürsek. zili çalınan kapıyı açmağa gitti. borunun dirseği’. dirseğini ağzına dayadı. Azb. elleri ille yüzünü kapamıştı. tirsek. Azb. dirseklerini yerä goyarag çayı nälbäki ile içer vä ayaglarını pat-pat yerä döyerdi ADĐL IV: 430 òanım masanın üstündän kitabı götürdü. Şimdi kaçıyorsun benden. Çağ. Gag. TNAS 97 Çaya tirsek. boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası. gözünü öpmüştüm. Salar Tat. Anlam Olayları Bakımından *tirs(γ)ek Tarihsel ve modern Türk dili alanında tirsäk. soğuyayım istiyorsun. gözleri dalgın. 3) ‘elbise kolu dirseği’. Bu sözün ‘giysi kolunda dirseğe denk gelen bölüm. ağzının. Dirseklerini bacaklarına dayamış. Tat. dirsekleri kabarmış. Gag. arkasında kadından bir sürü uydu. aşağı. ADĐL II 115 Diyar kişi dirseyi ile avradına toòunub pıçıldadı. kirli dirseğini. kavun kokan avucunu. helaya . SFA-2 Hayretle ona bakıyordum. tüylü kollarını. memeni. Çuv. HEA-4 Huriye'nin dirseği ikinci defa böğrüne batınca dalgınlığı ve sersemliği geçer gibi oldu. Başkurt Nogay Kumuk Karakalpak Halaç. bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç. Trkm. HEA-4 Oturdu. nehrin dirseği’ gibi anlamlar ise benzetme yoluyla metafor oluşturmaktadır. yukarı gezindiğini gördüğüm vakit bir milyoner hacıağa karısı olduğunu sezmiştim. ekmek. fakat dişlerini kıstı. şeftali. kıssanmaç gelyerdi TDS 650 Yanıca tirsegini yassıksız ere goyup gışaran. 2) ‘dirsek. dirsek kemiği’ anlamları temel anlamı olmalıdır. ADĐL II 115 Bä’zän Dilşad hanım üzügoylu uzanıb. 194 . TTü. tirsgek. Tenişev. HEA-1 Omuzları havada. *tirs(γ)ek sözcüğünün Türk lehçelerinde şu anlamlarını tespit etmiştir (1997: 248): 1) ‘Dirsek’. dirsäk şekillerinde görülen bu sözün ‘dirsek. kaşar peyniri. HEA-1 Her defasında dirsekleri havada. 3.

Hakas. 195 . ‘hayvanın arka bacağı dizi’. Tenişev. 6) ‘hayvanın arka bacağın dizisi’. Kır. Trkm. ölçü birimi’ (Çuv. Tenişev. Gag.) anlamları ise metonimiktir.. nesnelerin dirseği. Gag. 8) ‘işaret parmağın birinci ve ikinci eklemi arasındaki uzunluk’ Hakas. 7) ‘topuk kirişi’. ‘Elbise kolu dirseği. Türkçelerine bu kullanımın Hint-Avrupa dillerinin etkisiyle girmiş olabileceğini de belirtmektedir. Tat. 5) ‘ölçü birimi olarak dirsek’. Türk lehçelerinde bu sözün anlamlarının güney ve batı lehçelerine göre iki gruba ayrıldığını belirtir: *çaykanak ‘dirsek’ terimi olmayan Türk lehçelerinde *tir(ğ)ek terimi ‘dirsek’ anlamında kullanılmaktadır. Ancak Nogay ve Karakalpak Türk lehçelerinde terimlerinin ikisi de aynı derecede kullanılmaktadır (1997: 248). TTü. Genel olarak ‘dirsek’ > ‘dirsek ölçü birimi’ gibi gelişmeler Türk lehçelerinde yaygın değildir. nehrin dönüş yeri’ anlamları metaforiktir. Bunlardan Tenişev’e göre. Çuv. ‘ölçü birimi olarak dirsek’ anlamı bazı Türk lehçelerinde ‘dirsek’ anlamdan türemiştir. Tat. Bu sözün tarihsel ve modern lehçelerdeki anlamları içerisinde ‘boru vb. ve Çuv. Kırgız Türkçesindeki ‘topuk kirişi’ anlamı büyük ihtimalle ‘hayvanın arka bacağın dizisi’ anlamından türemiştir. Bu şekilde anlam aktarımının sebebi hareket etme görevini taşıyan topuk ve diz kirişlerinin benzerliği de olabilir.4) ‘kol kemiği’ (DLT). dayanak. Salar ‘diz’.

Şor şaganak. *çaykan sözcüğünü Proto-Altay *ça(y)k-a-: Proto-Türkçe *çaykan.‘diz’. *kemük 2. tsıganak. Özb. Tofa hsehenek ‘dirsek’ (Tenişev 1997: 249). Karakalpak şıganak ‘dirsek’. jeynek ‘dirsek’. Aynı zamanda *tirs(γ)ek sözü. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. *çaykan (Tenişev 1997: 249).4. *çaykan Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Doğu Tü. burun (coğ. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN NESNE : MADDE *kol. Meronim Olarak *tirs(γ)ek Anatomik anlamında *tirs(γ)ek sözü. EKıp. yy. jeynekmek ‘küçük zayıf (insan)’. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay çağanak ‘dirsek’. 1.). *kol ve *kar sözlerinin alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. ölçü birimi olarak dirsek’.2. Hakas çıganah ‘dirsek’.2. Proto-Ogur *çaykan. önkol’ (Sngl). çikenek ‘dirsek’. *kemük sözlerinin nesne : madde ilişkisi içerisindeki holonimidir. Kaz. *kol ve *kar sözlerinin nesne : parça ilgisi sergileyen meronimidir. Güney-Doğu: YUyg. çaganak ‘dirsek. *kar: *tirs(γ)ek *tirs(γ)ek : *bogum. nehir dönüş yeri’.‘kol’ gibi şekillere dayandırmaktadır (1997: 249-250). şıganak ‘körfez’. çekenek.: xv. Proto-Mançu-Tunguz *çaha. çıganak. *çaykan Proto-Tü. 196 . dirsek eklemi’ (CCum). çığanak ‘dirsek. Proto-Oguz *çaykan. *bogum. *siŋök. *kar: *tirs(γ)ek *kol. Nogay şıganak ‘dirsek. Đşlevinde de önemli rol oynamasından dolayı *tirs(γ)ek sözü. dağ çıkıntısı’.7. *siŋök. Tuva ‘dirsek. Kırg çıkanak ‘dirsek.

Aynı zamanda *çaykan sözü.) anlamının Türk lehçelerinde var olduğunu belirtmektedir (1997: 249).2. Bu sözün ‘önkol’ anlamı itibarıyla *kar sözü ile ‘dirsek’ anlamı itibarıyla *tirs(γ)ek sözü ile yer yer eş anlamlı kullanımı olduğu görülmektedir. çekenek. çikenek. önkol’ anlamları temel anlamı olmalıdır. Meronim Olarak *çaykan Anatomik anlamında *çaykan sözü. *siŋök. Bu sözün ‘körfez. *kol ve *kar sözlerinin alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. çaganak. şenek. Anlam Olayları Bakımından *çaykan Tarihsel ve modern Türk dili alanında çığanak. şaganak. Tenişev. Đşlevinde de önemli rol oynamasından dolayı *çaykan sözü. Kaz. dirsek eklemi. *bogum. *kemük 197 . çıganah. *kar: *çaykan *çaykan : *bogum. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN NESNE : MADDE *kol. *siŋök. *kemük sözlerinin nesne : madde ilişkisi içerisindeki holonimidir. şıganak. *çaykan sözcüğünün coğrafî dağılımından *çaykan teriminin ‘önkol’ anlamını sadece Çağatay Türkçesinde tespit etmiştir. jeynek. 3. Buna bağlı olan ‘ölçü birimi olarak önkol’ Çuvaş ve Orta Asya (Çağ. Uyg. Kır. *kar: *çaykan *kol. dağ çıkıntısı. *çaykan sözünün ‘ölçü birimi’ anlamında kullanımı metonimik bir kullanımdır. hsehenek şekillerinde görülen bu sözün ‘dirsek. coğrafî anlamda burun’ gibi anlamları ise benzetme yoluyla metafor oluşturmaktadır. çıkanak. *kol ve *kar sözlerinin nesne : parça ilgisi sergileyen meronimidir.

(mec. bilek (KTS: 31). yy. Kırg bilek. yy. 3).) Güç. bilekindin kesilip ‘bileğinden kesilip’ (U IV 38. diz eklemei’ (*Eşme köyleri -Uş. Kaz. bilek (ATS: 130). bilekçe ‘bilek. bilek. bıkanak. bilĆk. xv. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay belek. bukanak ‘ayak. bilĆk. bilek ‘Kolun dirsekten ele kadar olan kısmı’ (ADĐL I: 269).2.: xi. bile:k (KĐ 35). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BiLEK ‘bilek’ Lat. bilek (DK II: 49). EKıp. Modern Tü.) (DS II: 781).) (DS X: 3638). *bilek Proto-Tü. Krh. bilek ‘1.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. bilek (Sngl.Tü. bölek (KTS: 36). Đslami ç. kuvvet’ (TS 292). ayakla bacağın birleştiği bölüm 2. yy. bilek ‘bilek’ (DLT I 385). belĆk. bilek ‘bilek’ (GS 83).8.ç. Azb. Güney-Doğu: YUyg. Elle kolun. Gag. wrist. pelek. sıkmık ‘bilek’ (-Isp. carpus. bilÊgü (EUTS: 42).1. hayvanın topuğu ile tırnağı arasındaki yer’ (TTS I 553). xiii. bilĆk. – xix. Karaçay-Malkar bilek.8. bilek (CH I: 188). Nogay bilek. Đng. bilek. 149v.) (DS II: 663). Proto-Oguz *bilek. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Özb. yy. 198 . goşar (RLT: 82). Karakalpak bilek. xiv. MKıp. Batı Tü. Trkm. buğun ‘bilek’ (Karaçay-Malkar -To. 2. belĆk. 135). pilek. sinir ‘diz kapakla ayak bileği arası’ (Arslanköy *Mersin -Đç.: xv.2. Doğu Tü. bilek ‘elin dirsek ile bağlandığı yer’ (TDS: 95). *bilek (Tenişev 1997: 250). bıkınak.) (DS X: 3607). bilek. yy. Proto-Ogur *bilek. Başk. Tat. Kumuk bilek. sincik ‘ayak bileği’ (Bostanlar *Bahçe -Ada. Bud. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.) (DS X: 3641).2. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BĐLEK kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *bilek sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.

*bilek sözünü Proto-Altay *bile. anlayan ve ciddî bir tavırla oğuyor. Ağca hanımın biläyinden gan aòır ADĐL I: 539 [Telli] sol bileyini gözlerinin üstünä goymuş. yüzyılların delilik üzüntülerini bana yaşatan bu kadının bileklerini şiddetle yakaladım. HEA-9 Evde şimdi baştanbaşa lâmbalar yanıyor. Yakut bĆlĆnçik. *bilek sözü küçük fonetik değişikliklerle günümüzde çağdaş Türk lehçelerinde varlığını sürdürmektedir (EDT 338b-339a).. Halha bulh ‘kiriş’ gibi şekillerle karşılaştırmaktadır (1997: 250). hem başını sallayarak şarkı söyler gibi ince sesiyle mırıldanıyordu. *bilek Etimolojik Değerlendirmesi Clasuon’a göre. Tofa bilek (Tenişev 1997: 250). 2.Tuva bilek. fırtına azıyor. Hakas pilek. Tenişev. terk olundukta yine müctemi olur TS 292 Kadın. Rabia’nın bileklerini kolonya ile ovan Osman’ın kulakları dışarısını dinliyor. Proto-Mançu-Tunguz *bilen ‘bilek’. ADĐL I: 269 [Garaca gız] häyätä çatdıgda gördü ki.sözünden getirerek Proto-Türkçe *bilek ‘bilek. ağır takılarla yüklü sol bileğini yeşil abajurun altına doğru uzatmış TS 292 Onları merakla seyreden bir kalabalık önünde bilek güreşi yapıyorlardı SFA-1 Kalın. ADĐL I 269 Bunu deyerek. kara benekli bir burnu. HEA-8 Dayanıklılığım bitmişti. Araba sesi bekliyor.. piläk. bütün golu açıgda galmışdı TDS 95 onuŋ bileginden çermelgi gucurlı golları maşını ören çalt işledyerdi TDS 95 Bilegimde yalpıldayan bilezik. tüylü bilekleri. Fakat zaman artık durmuş. Fakat o hem kadının şakaklarını. Doerfer. TDS 95 Patışa deryanıñ gırsaına bir gazık kakıp. kısa kısa bir yürümesi. Moğ. dere suva düşüpdir. *bülike ‘kiriş’. 1. bilimi bolan-moñoni 199 . HEA-3 Ben anlamıyordum. delikleri kapanıp açılan üstü kara.. deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları. *bilek Kullanım Alanı TTS I 553 Fe’r: Dabbe kısmının bilekçesine ârız olur bir cins riyhin ismidir ki sığanıp sıkıldıkta dağılıp.. birkaç ay içinde. bir ujunı bilegine bağlap. geniş göğsü. bileklerini. önkol’. Şor piläk. sağa sola seğirte n ayak sesleri var. kalın kalın bir gülmesi. oña bir uzın yüp dakıp. mayor Ulduzun nazik uşag bileklerine baòdı. TDS 95 Bilegi yogın birini yıkar. *bilek sözünün Halaç Türkçesinde Farsçadan alıntı olan moç şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 26).

Şor. Harezm Orta-Kıp. Türk lehçelerinde *bilek sözünün şu anlamlarını tespit etmiştir (1997: 250): 1) ‘Bilek’. 5) ‘El’. Tarihsel lehçelerde bu sözün daha çok *kol sözü ile ilişkilendirildiği görülür. bilegi birdir. Krh-Uyg. Bu sözün ‘güç’ anlamında kullanılması metaforik bir kullanımdır.TNAS 80 Bilegi güyçli birin(i) yıkar. Çağ. *kol ve *kar sözlerinin hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Yak. hayvanın topuğu ile tırnağı arasındaki yer. Karaim Kumuk Karaçay-Malkar Tat. Kır. Tenişev. bilekçe. dilegi birdir. Orta-Kıp. Çağ. Altay. Krh-Uyg. EUyg. Orta-Kıp. TTü. piläk şekillerinde görülen bu sözün ‘bilek. Tuv. Şor Altay 2) ‘Önkol’. Başkurt 4) ‘Hayvan bacağın alt kısmı’. Gag. Trkm. Meronim Olarak *bilek Anatomik anlamında *bilek sözü. Karaim Kumuk Karaçay-Malkar Özb. Uyg. Ayrıca *bilek sözcüğü ‘ayak bileği’ anlamı itibarıyla *baltır sözcüğü ile hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi 200 . pelek. bölek. 4. TNAS 379 Yurdı bölek diyme. Harezm Tat. Özb. Osm. bilimi güyçli müŋün(i) yıkar.’ anlamları temel anlamı olmalıdır. Sözün ‘hayvan bileği’ anlamı metonimiktir. Ancak sözün “ayak” kavramı ile ilişkilendirilmesi durumu da vardır. Karakalpak Kır. bile:k. Çağ. Tofa Hakas. Azb. 3. Uyg. Başkurt Nogay Kaz. 3) ‘Güç’. pilek. Uyg. Barmagı bölek diyme. bilÊgü. Hrzm. Trkm. Anlam Olayları Bakımından *bilek Tarihsel ve modern Türk dili alanında bilek. ayak bileği.

*siŋök. *siŋir gibi terimleri alabiliriz. Ayrıca yapısal açıdan baktığımızda *bilek sözünün nesne : madde ilişkisini kuran meronimlerinden *boğum. NESNE : PARÇA *kol. *siŋir 201 . Bu durumda ayrıca alt anlamlılık (hiponimi) açısından *bilek sözü üst terim (hiperonim veya superordinate) olur. *kar : *bilek *bilek : *baltır ALAN : MEKÂN *kol. *kar : *bilek *bilek : *baltır NESNE : MADDE *bilek : *boğum. *kemük. *kemük. *siŋök. Diğer yandan Türkiye Türkçesinde ayak bileği ve el bileği kavramları *bilek sözünün hiponimleri olur.sergileyen meronimidir.

ihtiyar. Proto-Oguz *älg. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü’ (TS 687-694). Gag. Elindä. gerçek olan 2) (mec. mülkiyet “Elimdeki bütün parayı bu eve yatırdım. hatırda 12. hızlı. paylık ‘el’ (-Ba. Harezm ç. Đslami ç. äl ‘1. Proto-Ogur *älg. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde EL ‘el’ Lat. sıra 8. Kez. el ‘el’ (GS 175). manus Đng.. yy. Kolun bilekten tırnaklara kadar olan hissesi 2. *älg (Tenişev 1997: 251). el(i)g (NF III: 119). yuvacak ‘el’ (-Ba. el. Ton). asılılık manasında 6. . Sahiplik. Bulunda nurum eki ile: ÊldÊ . kaçarak 2) mağazadan değil.) (DS IX: 3415). defa 4. älig (DLT). Bazı hayvanların ön ayaklarının her biri 3.) (DS XI: 4322). nazarda. beceri manasında 7. gözlemeden.9. Alet adlarında. yan 9.: xi. älimdä ve s. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan. Defa. älig (KB). el (MŞ: 12). yy. yy. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan EL kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *älg sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. Krh. yy. eliğ ‘el’ (DLT I: 72). . il (KTS: 109). *älg Proto-Tü. el(i)g (KE II: 184-185). idare. el (CCum). xv. tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü 2. 2. xiv. elden satandan 11. Batı Tü. Taraf.1.2. Đştirak. ilave 5. EKıp. Azb. elle ya da ilde işlendiğini gösterir. yy. hand. el (CH I: 170). Đskambil oyunlarında her bir tur 6. 202 . kere 4.Êlinden şeklinde işlenerek sebep bildirir 10. KökTü.” 3. iktidar. Đskambil oyunlarında oynama sırası 5. yy. el (EM: 128). Çıkma durum ekiyle: Bu ÊldÊn (zarf) -1) tez. viii. xiii.1) Mevcut. Elle görülen işte marifet. bu aletin küçük.) fikirde.9. Modern Tü. älig (KT. – xix.mülkiyet.2. el ‘1. el ‘el’ (TTS III 1418). Nöbet. el.. xiv.2.

Doğu (Çağatay) Türkçesinde gerçek şekil älik’tir. el köpeği. bunun yanında äl herhalde Oğuz Türkçesinden ödünçlemedir (Doerfer 1970: 25). Oğuz grubu Türk lehçelerinde bu söz Türkiye Türkçesinde el. bir kolda sondaki iki ünsüz arasına ünlü eklenmiş (*älg > älig > Çuv. el tabancası 13. Gagauz Türkçesi sözlüğünde (GS) sözün ikinci anlamı olarak belirtilen ‘yabancı’ anlamı aslında ‘halk’ anlamındaki il sözüyle ilgili olmalıdır. alä sondaki -g düşmektedir) olduğunu düşünmekte.: el kuzusu. Doerfer. kol’ (TDS: 802). 1. *älg sözünün Halaç Türkçesinde äl şeklinde tespit etmiştir. bu şeklin kurallara göre Oğuz Türkçesinde äli. *älg sözcüğünün Ortak Türk Dilinin erken dönemlerinde iki kola ayrıldıktan sonra. el feneri. Türkmen Türkçesinde el/gol. Güney-Doğu: YUyg. ala (Tenişev 1997: 251). Kuzey-doğu (Sibirya): Yakut Ćlii. Şor ilgilik ‘eldiven’. kuş adlarının önüne getirilir. pence (RLT: 90). Doerfer’ göre. el ‘Adamın iki bileğinden aşağı sallanıp duran organı. Özb. Elde büyütülmüş.örneğin: el arabası. Gagauz Türkçesinde yel şeklinde bir /y/ türemesiyle karşımıza çıkmaktadır. 203 . *älg Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. ele öğretilmiş. sonra –i iyelik eki sanılarak yanlış ayırmayla äl olmuştur. diğer kolda ise iki harf arasına ünlünün girdiğini fakat sondaki -g sesinin düştüğünü düşünmektedir. Çuvaş: al. Đng. *ilik. evcilleştirilmiş manasında hayvan. Yine ona göre. hand’. Ayrıca Tenişev Altay dillerinden şu paralelleri tespit etmiştir: Proto-Altay *’algä: ProtoTürkçe *älg ‘el. ilii. ilik. örneğin. Trkm. el güvercini’ (ADĐL II 251-252). Proto-Mançu-Tunguz *ŋÀl(g)a ‘el’ (1997: 251-252). bazı Kuzey-doğu lehçelerinde *älg terimi var olmamasına rağmen bu terimden türemiş sözcükler vardır: Tofa eldik ‘eldiven’. Azerbaycan Türkçesinde äl.

TS 687 Elbette birçok önemli konulara el attı ama ulusumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü duruyor TS 687 Üvey babasının teklifleri. TTS III 1420 Olar kim benlik adını okurlar El arkasın önünde yere korlar TTS II 1420 Dâman-ı lütfuna elim irmek gerek senin Geldim kapuna el benim ey şah etek seniŋ TS 687 El var. hoplayarak yürümeler yapmasın. baş sallamalar. yağ parçası mı. HEA-1 Kadınları.. evlendiğimiz akşam ben Neriman’ın bütün sanat ve şiirle yapılan esvabının onu ne kadar cazip yaptığını söylerken o beni elimden tuttu. yalnız o genç kızın olacağımı tekrar etti. sövme. beyaz ellerini elime verirken ruhumda bir yemin o genç kızın. benim gibi. hayatını biraz seçilir çizgilerle hazırlar hazırlamaz insanın elinden çıkıyorlar. el ayak çekilmişti. SFA-2 Ellerimi nereye sürsem elimde deri parçası mı. sayma. yok gibidir. sokağa yukardan bakan bayanlardır. kalbinden çıkarıyor. HEA-5 Yalnız. HEA-2 Đnsan romanına koyduğu insan timsallerinin elinde esir olduğunu benim kadar siz de bilisiniz. O elini apış arasına sokmuş. ne bileyim bir şeyler kaldı. namerde el açmak iyi mi? TS 687 Nereye el atsak. her zaman. sokaklarda yolu şaşırdım SFA-1 Saçlarının alnındaki bitim yerlerine insan elini sürse. el var yumruk TS 687 Oturup kör gibi. işten el çektirildi. diye sahte gülüşler. garip el oğuşturmalar. kalınca parmaklı. HEA-3 Anladım ki şair. Bir garip dille de haykırırdı. 204 . mı. yüksek terziler elinden çıkmış şık elbiseli. HEA-2 Biz onların yüzünü. istediklerini söylüyorlar ve yapıyorlar. kir parçası. HEA-3 Karnım aç. ruhunu. el ya da dil dalaşı. kıvrım kıvrım kıvranırdı. elim ayağım donmuş gibi! HEA-5 Cemal Bey genç kızın biraz büyücek. gürültü.sildim. tenhalarda şurasına burasına el atması TS 687 Sorumluları tespit edildi. el var yumuk yumuk / El var pençe olmuş. HEA-6 Değirmen taşının üstünde el ele tutunmuş çepçevre erkekler. HEA-7 Fransız kadınlarını taklit edeceğim. ayakta duruyorlar. TTS III 1420 Eğer sen beni kaldırırsan el arkası yerde sana ölünce kul olurum. anlattığı konuları elinden. TS 687 Yollar ıssızdı. soğukça bir ter bulacağını sanırdı. SFA-2 Elimin tersiyle yüzümü gözümü . altından kirli işler çıkıyor. azametli. *älg Kullanım Alanı DLT I 72 onğ elig ‘sağ el’ EM 128 ve eli üstine úoyıcaú azacuú issi olur MŞ 18 yüzin ve elin ve ayaāın ãovuk ãuyıla yuyalar MŞ 23 eger burunı çoú úanasa yüzin ve elin ayaāın úatı ãovuú ãuyıla yuyalar ve kÀfÿrıla gül ãuyın yıyladalar ve alnına tÀze òıyÀr úabın ve nìlÿfer yapraāın ve úarpuz uralar TTS III 1418 El alup her biri bir mürşid-i feyya-âverden mescide doğru ayaklandı güruh-ı sersam. sıçrayarak. titrer durur.2. TTS III 1418 Mürşidin elini tutup ona teslim olmak. HEA-1 Kavga.

PSE 8 Ama O onlara dedi ki: her Onun ellerndä enser yaralarını görmezsem hem parmaamı enserlerin yaralarına koymasam. PSE 66 Ve çıktı ölü ayakları hem elleri sargılarlan balı olarak. PSE 56 O adama dedi: elini uzat. PSE 89 Simon Petri Ona dedi: ey Saabi. hem öldürdütänsora. cevap verip. hem bunu söyleyip. PSE 34 Ozaman padişah izmetkarlarına dedi: bunun ellerini hem ayaklarını baalayıp dişarakı karanla atınız. ki Bän kendimim. kalıçını hem urup arhiyerin izmekärına.HEA-7 Dünkü mavi yeldirmeli. PSE 92 Hem ştä Đsuslan barabar bulunanlardan biri elini uzadıp. canverdi. gözler. fakat çekici bir yalvarışla mavi yeldirmeliye yürüyor. onu kaldırdı. ona dokundu. hem dizçökerek ona dedi ki her istärsen beni paklamaa. ayağı takunyalı. başı yazma örtülü. sepetin üstüne Raik iki kolu ile asılmış. onun kulaanı kesti. yalvavarark. PSE 8 Sora Fomaya dedi: parmaanı burayı getir hem ellerimi kak. HEA-9 Terliklerini eline aldı. dedi: elini sahana Benimlen barabar kaldıran o Beni eläverecek. ciddî ciddî ve birer birer parmaklarını çekiyor. Beni yoklayınız. ellerini hem ayaklarını gösterdi. deil sade ayaklarımı. hem elimida onun ytinä sokmazsam aslı inanmayacam. amma ellerimi hem başımı da (yıka). UK 32 “Đpek Yolu” da buluner Karaganlıın yelindä UK 42 ani onun Küleni bekim düştüydü o maskaranın yelinä UK 54 salt yellär sansın oyneerlar. hem görünüz zerä duhun eti hem kemikleri yoktur. çıplak. GS 175 Tez yelden iş tez oler GS 175 Yel yeli yıkar PSE 3 Hastalara ellerini koycaklar. pembe ayaklarını ellerinin içine almış. elinde ufak bir sepet. PSE 173 Bir adam Đerusalimden Đerihona inärdi hem hırsızların elinä düştü. PSE 90 O da. HEA-9 Sokakta. yüzü güleç. PSE 5 Bakınız ellerimä hem ayaklarıma. PSE 122-123 Hem Đisus yüsek seslän baarıp dedi: Ey Buba. yavaş yavaş merdivenleri indi. amma Ona hiç kimisi el koymadı. Ve bunları söleyip. kadir-san. PSE 58 Ona gelip. kirli hayvan! UK 101 yellerinde tutuşturerlar UK 105 düşmüşler Oguzların yelinä UK 108 sen kaldırdın yelini kendi senselenä 205 . canımı Senin ellerinä verierum. hem elini getir da koy benim ellerimä. hem o kalktı. başlar. PSE 62 Đnsan Oolu adamların eline verelecek hem Onu öldüreceklär. HEA-8 Hikmet. kalbimi kavradı. eli bakraçlı kadınlar çeşmeye gider gelirler. üçüncü günde dirilecek. hem yüzü basmaylan (makramaylan) sarılmışdı. Đisus da aciyip elini uzattı. HEA-8 Meşrutiyet ilân edilince ana toprağımdan gizli bir el geldi. PSE 23 Onlardan kimisi Onu tutma isterlärdi. gülümseyräk UK 62 onun yelindä hepsi UK 67 Oğuz devletindä kendi yelinä UK 95 al yelini. PSE 62 Đisus ta elinden tutup.

burada sinfi düşmänlärin äli var ADĐL II 251 Nä män. başınnan annaşardılar. nicä ateş dilleri UK 226 kız tuttu yelcezinnen onun aazını UK 238 yapıp yelinnän yardımcılarna UK 250 o düşmesin çetecilerin yelinä UK 253 bir kamçıylan yelindä ayrdı onu bir tarafa UK 267 lafı onnarın kırık-buruktu. yellerne UK 219 da uzattı yeline Dilberä UK 221 buçaklar oynadı yellerinde. Tek elden ses çıhmaz.UK 121 aler yelindän o altın kruçeyi UK 123 yelinä alıp kuvedi UK 124 suratı. yellerni UK 142 bir hamut buçaa yelindä UK 148 keaykaus suvazleer onu başını. sopa yelinde UK 186 işlär bizim yelimizdä olacek UK 198 Todicik. ADĐL II 251 Bu äsnada yahında dörd-beş äl şiddätli tapança atılır ADĐL II 251 Bilirsänmi. UK 211 sıcak yelceezi sıkı tuttu onun yelini UK 212 o etiştirecek alsın yelindne piştofu UK 216 onun ayaklarna. dirseyine dayag veräräk älini çänäsinä söjkädi ADĐL IV 430 Bir äli ilä anasının döşündän möhkäm yapışmış körpä o biri äli ilä anasının üzünü. gızın cılpag baldırına döyür ADĐL IV: 430 òanım masanın üstündän kitabı götürdü. ağzı da tıkalı bir almaylan. nä de Nina konsulun äli ilä häyata keçirilän ceza ganunlarının li dähşätinä devam getirä bilmirdik. yelleri dä zengin UK 138 Vasil aldı onun yelinä UK 140 yaklaşıp çözdü onun ayaklarnı. çenesini älläyirdi. öper annısını. 206 . yellirinnän parmaklarınnan. insanlıg sifätini itirmäk demäkdir ADĐL I: 189 zabit adam şivini älinä alıb.»ïm »mαmUm α»nï nes»tε ç kïStSa:»zïn jelın»dε bçm»bçnılε:] » ε GTA 243 [i:»dε »jellε: »jellε:] ε ε GTA 250 [Ustε»…ï: »vα:dï jelın»dε] » ε ADĐL II 251 Đnsan işlerinin çohunu elleri ile görür. ADĐL II 252 Kömek etmäk imkanı äldä ikän bu väzifädän boyun gaçırmag . yelleri bağlı ardında. UK 268 tuter onun yelini GTA 185 [αjαk…αRï»nα jellεRı»nε en»sεF kαktï»…αF] ε » ε GTA 187 [so:»Rε i: çR»dε jεl øp»mεc pRçS»tSεnıjε jetıSε»lım pαs»cεllεjε dα »Ôenε ε bU…USα»…ïm] GTA 192 [b…αS»tïRmαmïStïm jellεR»mı jε] ε GTA 233 [Ôø»Rε bε. aler yellerini da oturder onu UK 167 da ozaman tutup kestiler sol yelimden parmaklarmı UK 168 beş para vermiş yeline UK 173 düşer paşanın yeline UK 176 Fedi çıker ev arından kürek yelinde UK 177 giyimni Gagouzça eskiycesine.. yelleri yanık UK 125 ama insanı girgin. yoldaş Tärlan.

gözüŋ agırsa eliŋi çek. göz terezi. TNAS 134 El elden üstündür. agırdan söze . şoña jen elimi uzatman TNAS 19 Agıran yere el yeter. Babadayhanıŋ eli. mollanıŋ sahılıgı dilinde. başa bela . TNAS 29 Alagan elim .dil. TNAS 132 Egri kesewi el yakar. Biz onı ezdurdik kökenek gerip TDS 802 Şu günden şeylek iliñ gızıl-tıllası meydanda çaşıp yatsa hem. dogrı bitmez. TNAS 88 Biziŋ elimiz mäl. yuwulsa gider. TNAS 134 El agza yakın. akıllınıŋ elinde. TNAS 183 Gözüŋ agırsa .damagıŋı.iki eli. TNAS 176 Gotur elden yokar. eli meŋli işe. eli köp işe. el suydun verip. *älg ve Türevleri 3. ussa berseŋ . TNAS 135 Elimin eti . TNAS 135 Eli bilen beren.TDS 802 Her kim eli gaplı goş haltasınıŋ yanında durdı TDS 802 Eñe soydun del-de.eliŋi çek. diliŋi çek.dilden.1 *älg’den Fiiller • ällä- 207 . TNAS 135 Eli uzınıŋ dil uzın. başına çal. TNAS 363 Yaşlıkda eliŋ işlär. ayagı bilen yortar. TNAS 136 El mizan. bir eli yagda. TNAS 72 Baylık el kiridir. bar gelday soltan yok.beregen.dilden. TNAS 132 Egri keser el kesmez. TNAS 134 El bilen eden işiŋ aybı yok. TNAS 243 Körün gözi . TNAS 24 Akmağın dilinde. TNAS 21 Agzı meŋli aşa yakın. TNAS 85 Biriniŋ gapısını el açar. garramıŋda .yel. TNAS 111 Dälä yel ber.diliŋ. TNAS 96 Çapak iki elden çıkar.eliŋi. TNAS 135 Eliŋ yag bolsa. birinşŋkşnş . 3. TNAS 98 Çeperiŋ eli halkı. TNAS 21 Agzı köp aşa yakşı (yakın). bela . agzı dolı yumuşdan. TNAS 115 Dişiŋ agırsa diliŋi çek. TNAS 72 Baylarıŋ sahılıgı elinde. TNAS 254 Molla berseŋ. işiŋ agırsa . ahzıŋ (dişiŋ) dişlär.dili. iki eline pil ber. TNAS 135 El hasası kümüşden. TNAS 215 Đle bela elden geler. köŋli oynaşda. TNAS 112 Dilden gelen elden gelse. TNAS 82 Bir eli balda. TNAS 121 Döwlen el.gözümiŋ köki. TNAS 135 Eliŋ işlese. şahırıŋ . TNAS 135 Eli işde.

el atmak ‘birisinin içine karışmak. el koymak ‘almak. ‘hayvanın ön bacağı’ Türkiye Türkçesine *älg sözcüğü ile ilgili çok sayıda türevin kullanıldığını görüyoruz: el açmak ‘dilenmek’. Oğz. kullanışlı’. aya. iskambil oyunlarında her bir tur’ anlamları ise metaforik anlamlardır. Đng. 2) ‘Aya’. kez. Ćlii. 4. Tenişev. elverişli ‘uygun. EUyg. bir işe girişmek. Bu söz ‘hayvanların ön ayakları’ gibi bir anlamda hayvan için kullanıldığında ise anlam metonimik olur.ADĐL IV 430 Bir äli ilä anasının döşündän möhkäm yapışmış körpä o biri äli ilä anasının üzünü. el bağlamak ‘saygı için ellerini göbeğinin üstünde kavuşturup durmak. elig. Azb. ‘aya’. Trkm. Çağ. Orta-Uyg. Çuv. ETü. SUyg. yeldiven ‘eldiven’. ‘kol’. ilik. sahiplenmek’. yel uzatmak ‘yardımda bulunmak’. çenesini älläyirdi. eliğ. Uyg. Harezm Orta-Kıp. ilii. al. Anlam Olayları Bakımından *älg Tarihsel ve modern Türk dili alanında älig. Orta-Uyg. ala şekillerinde görülen bu sözün ‘organ adı olarak el’ temel anlamı olmalıdır.‘ölüyü anmak için verilen yemek’ dikkat çekici mataforik deyimlerdir. Yak. el altından ‘gizlice’. hand’. el altında ‘kolayca alınabilecek yerde’. 3) ‘Kol’. Türk Dili kaynaklarında *älg sözcüğünün şu kullanımlarını tespit etmiştir (1997: 251): 1) ‘El. ‘maymun eli’. Çuv. 208 . el. Bu sözün ‘bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü. 4) ‘Hayvan pençesi’. teşebbüs etmek’. yeleştir. defa. Gagauz Türkçesinde de yel yele ‘beraber iş yapmak’. namaza durmak’. Orh. müdahale etmek. Osm.

*kol ve *kar sözlerinin hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir.5. *kar : *älg *älg : *ärŋek. *parŋak ALAN : MEKÂN *kol. Ayrıca *aδγu-t/ç ve *a:ya sözleri *älg sözünün özellikle alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleridir. Diğer yandan *ärŋek. Meronim Olarak *älg Anatomik anlamında *älg sözü. sözleri *älg sözcüğünün nesne : parça ilişkisi gösteren NESNE : PARÇA *kol. *aδγu-t/ç 209 . *parŋak meronimidir. *kar : *älg *älg : *a:ya.

56r. Azb. xiv. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü.2. Đng. Başhöyük *Kadınhanı -Kn. patas ‘avuç’ (*Ermenek -Kn.) (DS IX: 3409). avuç dolusu’ (EUTS: 6). aya ‘aya’ (Sngl. aya ‘aya’ (KĐ 27). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan AYA kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *a:ya ve *aδγu-t/ç sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz.10.. avuç içi.) (DS IX: 3303). Trkm. Talas. *Alanya -Ant. Krh. Terazi kefesi’ (TTS I 289).: xi. yy. Ferizler *Anamur -Đç.2. yy. 70). – xix. avuç içi 2. 2. aya (DLT. palm.) (DS VIII: 2908). *a:ya (Tenişev 1997: 252). kol ayaz ‘el ayası.’ (ADĐL I 67). avut. elmayası ‘elin iç kısmının parmaklara yakın yeri’ (Görece -Đz. Modern Tü. el ayası. I:83. avuç içi’ (Karaçay-Malkar. aya (KE II: 60).. Avuç 2.) (DS IV: 1366). ayada tutarsen ‘ayada tutarsın’ (DLT I 85). el’ (*Iğdır -Kr. Parmaklar dahil olmadan elin içi.: xv. Yaprağın yüzü. Harezm ç. aya ‘1. pataz... aya (RLT: 100). aya (YTS: 17).) (DS I:413). avuç içi’ (-Mn. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.ç. Đslami ç. IV:53).2. aye ‘aya. Erikilet -Ky. xiv.. yy. xiii. aya ‘1. Batı Tü. KB). MKıp. (bitki bilimi) Yaprakların düz ve parlak bölümü’ (TS 167).1. *a:ya Proto-Tü. aya’ (DLT I:50. 210 .26). aya (EUTS: 26). Bud. *Ahlat -Bt. adut. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AYA ‘aya’ Lat.) (DS V: 1725). adut ‘avuç. yy. çenge ‘avuç. yy.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Doğu Tü. Kerkük) (DS III: 1137). daraklık ‘elin ve ayağın ayası’ (-Gaz. panaz.. iki ayalarını kavşurup ‘iki ayayı birleşip’ (U II 46. -Hat. açık yeri 2.10.Tü. palma. aya ‘elin iç yüzü. Ayak tabanı 3. aya ‘avuç. oyuç ‘avuç’ (Koyundere *Ahıska -Kr. aya ‘1. Proto-Oguz *a:ya. Proto-Ogur *a:ya. awuç (NF III: 28).

men elimiñ. *a:ya Kullanım Alanı U II 46. bu sözün Proto-Altay *pèaliŋa: Proto-Türkçe *aya (< *aliŋa) ‘aya’. illâ sıklık ve aya avazı ADĐL I 67 yarpagları dar haçvarıdır. aya. Nogay aya. *falika ‘aya’. içerik garadı TDS 61 Şunuñ yalı grim bolsa. Kaz. 2. Tenişev. 1. Kuzey-doğu (Sibirya): Hakas aya (Tenişev 1997: 252).yumruk açıldığında elin iç yüzündeki düz yer’ (TDS 61). aya. bazı lehçelerde ise Arapçadan alıntı kaff kullanımının görüldüğünü belirtmektedir (EDT 267). *a:ya Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre çağdaş Türk lehçelerinin çoğunda *aya kelimesi kullanılmaktadır. Türkmen ve Azerbaycan Türkçelerinde görülen ‘yaprakların düz ve parlak bölümü’ anlamı benzetme temeline dayanan bir metaforik anlamdır. eliniñ ayasını gözüne penalap. 70 iki ayalarını kavşurup ‘iki ayayı birleşip’ TTS I 289 Eğer lâ-ilâhe ill’Allah demek terazunun bir ayasına urulsa ve yedi gök ve yedi yer içindeki ile bir ayasına konsa lâ-ilâhe ill’Allah ağır gele TTS I 289 Olmadı anların namazları Kâ’be yöresinde. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk aya. Türk lehçelerinde *a:ya sözcüğünün şu anlamları tespit etmiştir (1997: 252): 211 . Clauson bazı lehçelerde Moğolcadan alıntı alakan. avuç içi. Karaçay-Malkar ayaz. Proto-Mançu-Tunguz *faliŋa ‘aya’ sözcükleri *a:ya sözcüğü ile yakınlık sergilediğini belirtmektedir (1997: 252). Başk. Anlam Olayları Bakımından *a:ya Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *a:ya sözcüğünün ‘aya. Moğ. haya(n). ayasında saklardım TDS 61 Eliñ ayası yalı meydan 3. aya vä gın hissäsindä tüklärlä örtülüdür TDS 61 Eñe işigde saklandı da. avuç’ temel anatomik anlamları karşımıza çıkmaktadır. Tenişev. ayak tabanı. *a:ya sözünün daha sonra ‘terazi kefesi’ anlamında kullanımı da benzetmeye dayalı olduğundan metaforiktir. Güney-Doğu: SUyg.

yy. avuç ‘avuç’ (TTS I 286). Elin yarı yumulmuş durumu’ (TS 165).2. ALAN : MEKÂN NESNE : MADDE *älg : *a:ya *a:ya : *teri 2. Başkurt dışında tüm kaynaklarda görüyoruz. Modern Tü. dört parmak kadar genişlik ölçüsü’.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. oç. ovuç (TDS 479). Đslami ç. Başk. *teri sözü de *a:ya sözünün nesne : madde ilişkisi sergileyen meronimidir. Proto-Ogur *aδγu-t/ç. Kaz. yy.10. xiii.: xi.2. 212 . Hacim ölçüsü olarak avuç’ (GS 60). Trkm. Batı Tü. ouç (CCum). Krh. Elin iç tarafı. – xix. Tat.: xv. Kırg u:ç. avuca yerleşen miktar’ (ADĐL III 434). Başkurt ‘keçi tüyü için tarak’. Avucun tutacağı kadar. uvuç. avut-ça. *aδγu-t/ç Proto-Tü. auç ‘1. Özb. 4. Doğu Tü. Gag. Avuç 2. Elin parmaklar ve ayadan ibaret kısmı. Güney-Doğu: YUyg. us. Bu sözün Türk dili alanında yer yer *älg ve *aδγu-t/ç sözleri ile eş anlamlı kullanıldığı da görülmektedir. avuç. Proto-Oguz *aδγut/ç. elin içi 2. Kumuk uvuç. ‘ayanın çukuru’. yy. avuç-ça (KB). alakanın ayasında ‘sanki ayada’. *aδγu-t/ç (Tenişev 1997: 252). adut. Meronim Olarak *a:ya Anatomik anlamında *a:ya sözü. Karaçay-Malkar uuç. Kaz. uç. apaz. uvıs. hapaz 2. *älg sözünün özellikle alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. ovuç ‘1. avuç (Sngl). hovuç. alakanın ayasıy ‘çok küçük yer’. avuç ‘1.1) ‘Aya’. 2) ‘Uzunluk ölçüsü. avut (DLT). Azb. uvuç. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. EKıp.

*ä:lg sözlerinin anlamında da kullanıldığı görülür. Şor oş. Yakut ıtıs.253). babalarınızın hayat idealini avucumun içi gibi bilirim TS 165 Đki gündür yemek yemedim ama daha avuç açmadım TS 165 Elinde böyle bir sanat varken herkes sana avuç açmaktan başka ne yapabilir? TS 165 Cebimdeki paranın yarısını ayırıp avuç avuç ceviz alıyorum. Bu söz Oğuz Grubu Türk Lehçeleri içerisinde Türkiye Türkçesinde avuç. dirsekleri önlerindeki küçük masalarda.. gözleri denizde. *aδγu-t/ç Kullanım Alanı DLT I 50 bir ahut nenğ ‘bir avuç nesne’ TTS I 286 Emeklerin diriga gitti yeli Yürü sen yel avuçla yele yele TTS I 286 El-bürke: değermencinin aldığı değirmen hakkına denir. *aduç d-dillerinde) ‘avuç’. Tuva adış. 213 . /-u-/ sesinin etkisiyle /-d-/ sesinin /-y-/ yerine /-v-. -w-/ sesine dönüştüğüne dikkat etmiştir (EDT 44b). ProtoMançu-Tunguz *fatγa ‘hayvan pençesinin ayası’ (1997: 252 . kızları şampanyaya boğmuştum TS 165 Bu bir avuç insandan hemen hiçbiri. avuç unu tâbir olunur. Gagauz Türkçesinde ise auç şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. HEA-1 Đçerdeki müşterilerden bir bölüğü pencerelerin önündeki küçük masalarda. fakat hepsinin başları avuçlarının içine dayanmış. Türkmen Turçesinde ovuç. Moğ. 1. bugün tanıtma alanında çalışmamaktadır SFA-1 Bir avuç deniz suyu getirip ağzına damlattım.Nogay uvıs. Çuvaş: ıvas (Tenişev 1997: 252). Kuzey-doğu (Sibirya): Altay uuş. TS 165 Sen avucunu yalarsın! Beni daha fazla rahatsız etme. Bu sözün yer yer *aya. sedirde. Hakas o:s. SFA-2 Avuçlarını buz gibi su ile doldur! Çarp Bir daha! Bir daha! Tamam!. bir bölüğü arkada baştan başa uzanan uzun. avucuna topladığı zeytin çekirdeklerini yukarı. Karakalpak uvıs. sevinçle dolduruyorum ceplerimi TS 165 Küvetteki suyu avuç avuç yüzüne çarptıktan sonra havluya el attı TS 165 Aynı yerde avuç dolusu para harcamış. tamam mı? TS 165 Sizin analarınızın. Tenişev. *aδγu-t/ç sözünü şu Altay dillerindeki paralellerle karşılaştırmaktadır: Proto-Altay *pèatγz: Proto-Türkçe *adγu-ç (> *ayγuç > *avuç y-dillerine. *aδγu-t/ç Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. *fadku ‘avuç’. Azerbaycan Türkçesinde ovuç. Tofa adış. TS 165 Behire. havaya fırlatıyor. 2.

kimsesiz kadınlar. ‘aya’ (Çağ. Tofa Yak. Ovcumda top kimi oynasın dövran 3. Başkurt Tuv. avuç. dururlar. avuçlarına tükürdü. Đstanbul yârânı hiç yakamı bırakmaz. *aδγu-t/ç sözcüğünün asıl anlamının ‘miktar olarak avuç dolusu’ olduğu. uuş. ıtıs. Bazıları çok sefil. bir avuç toprak gibi idim. TTü. avuç-ça. u:ç. Anlam Olayları Bakımından *aδγu-t/ç Clauson. bitlenir.) anlamlarında kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 252): Tarihsel ve modern Türk dili alanında adut. bir paçavra gibi. avut-ça... avut. uvıs. ancak birçok lehçede ‘avuç’ anlamının da bulunduğu düşüncesindedir (EDT 44b). ADĐL III 434 Gäräk här ämrimä baş äjsin cahan. kurumuş ellerini kaldırdı. mabedlerimin en sevgili köşelerinden kalan bir avuç kül önünde diz çöküp inliyorum. auç. HEA-9 Avuçları hep açık. Kâmil ile sana attığı köteği unuttun mu? HEA-5 Fakat ben hasta idim. HEA-5 Arada. umumî bir sarı renk âhengi ötede berîde bir avuç su birikintisi etrâfındaki ağaçlıklar kırçıl. oş. ouç... GS 60 Açan aucumda tüü bitecek ADĐL III 434 . HEA-9 Çarşıda. cılız! HEA-3 Saçı bitmedik yetimler. HEA-9 Sabit bey ağabey. dağlar renksiz. adış. ellerini ovdu. Azb.HEA-2 Ne zaman bu kadar mebzul akan genç kanı ve göz yaşına mukabil bir avuç toprağımız bize kalacak? HEA-2 Yerler buz. Män ihtiyarsız ovcumu açdım vä guşcuğaz da şad bir säslä uçub getdi. içinde sevgili bir şey varmış gibi avuçlarını öptü HEA-3 Ben de yine halkla beraber avuçlarım acıyıncaya kadar iki şeyi alkışladım. sıkıştırdı HEA-4 Avuç kadar piçken. adış. hovuç. Gag. uuç. ADĐL III 434 Ovcumu soyug su ilä doldurub sinäsini vä döşlärini islatdım. Bu sözün ‘avuç miktarı’ anlamı ise metaforik anlamdır. kahve peykelerinde pinekler. o:s. gökten inecek inayeti kapmak için. başımızda bir dam bırakmak istemeyen herifler ve haydutlara karşı bu temiz ve şehit milletten ne zaman rahmetini esirgemeyeceksin? HEA-3 Birdenbire buruşuk yüzü üzerinde bir göz yaşı seli aktı. beli bükük ihtiyarlarıyle altımızda bir avuç toprak. uvuç. Salar Karaim Tat. Bir lokma ekmeğe el avuç açıyorlar. HEA-4 Birdenbire Hasan'ın elini küçük avuçlarının içine aldı. Hep cami avlularında. ıvas şekillerinde görülen bu sözün ‘elin iç kısmı’ anlamı temel anlamı olmalıdır. 214 . Türk Dili kaynaklarında *aδγu-t/ç teriminin ‘avuç dolusu’ (tüm kaynaklarda vardır). Tenişev.

NESNE : PARÇA *älg : *aδγu-t/ç *aδγu-t/ç : *ärŋek. Meronim Olarak *aδγu-t/ç Anatomik anlamında *aδγu-t/ç sözü. *parŋak ALAN : MEKÂN *älg : *aδγu-t/ç *aδγu-t/ç : *a:ya *aδγu-t/ç : *ärŋek. *parŋak 215 . Bunun yanında *a:ya ‘avuç içi’ sözü.4. Ayrıca *ärŋek ve *parŋak sözleri *aδγu-t/ç sözcüğünün nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini gösteren meronimleridir. *älg sözünün hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. *aδγu-t/ç sözünün alan : mekân ilişkisi gösteren meronimidir.

digitus. *ferekei ‘başparmak’. Çuvaş: ıvas (Tenişev 1997: 253-254). sırça parmak’ (DLT I: 487).1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde PARMAK ‘parmak’ Lat. yy. ve *parŋak sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. Moğ. ernek (DLT). *ärŋek Proto-Tü. Harezm ç.Tü.11. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay Ćrgek. Yakut ıtıs. Orta çağdan başlayarak (Çağatay.2. *ärŋek (Tenişev 1997: 253). Proto-Türkçe *ärŋek ‘başparmak’.: xv. yy. 216 . çıçalak ‘serçe parmak.2. Bud. Đslami ç. Đng. Ćrkek. finger. *ärŋek sözcüğüne Altay dillerinden şu paralelleri tespit etmiştir: Proto-Altay *pèäräŋa ~ *paraŋa. Proto-Oguz *ärŋek. Proto-Ogur *ärŋek.2. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. Tuva Ćrgek. Tenişev. atsız erŋek ‘yüzük parmağı’ yanar erŋek ‘orta parmak’ uluğ erŋek ‘başparmak’ (TT 37. *ärŋek Etimolojik Değerlendirmesi *ärŋek sözcüğü Clauson’a göre. Krh. 5). ernek (Sngl 37v. ernek. Eski Türk lehçelerinde erŋe:k olarak geçmektedir.ç. 1. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan PARMAK kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *ärŋek.11. ernek (KE II: 209). Proto-Mançu-Tunguz *fereŋÿn ‘başparmak’ (1997: 254).12). Osmanlı ve Kıpçak Türkçelerinde) parmak/barmak şekli karşımıza çıkmakta ve günümüze kadar böyle devam etmektedir. xiv. Hakas irgek. ernğek ‘parmak’ (DLT I: 104).: xi. 2. erŋäk (KB). ärngäk (EUTS: 75). yy. Tofa ergek. Şor Ćrgek. Doğu Tü. Kuzeydoğu Türk lehçelerinde (Hakas ve Tuva Türkçesi dahil olmak üzere) ergek şekli günümüze kadar gelmiştir (EDT 234).

*älg ve *aδγu-t/ç sözlerinin nesne : parça ilgisi sergileyen meronimidir. EUyg. *aδγu-t/ç : *ärŋek *ärŋek : *dırnak. ‘başparmak’. Ćrkek. Ćrgek. *ärŋek sözcüğünün alan : mekân ve nesne : parça ilişkilerini sergileyen meronimleridir. 3) ‘Parmak’. *ärŋek sözü. ‘parmak’. Tenişev. erŋäk. ernek. Tuv. irgek şekillerinde görülen bu sözün ‘parmak’ anlamında *parŋak sözü ile eş anlamlı denilebilecek bir durumda kullanıldığını görüyoruz. Çağ. Kuzey-doğu ‘başparmak’. *ärŋek Kullanım Alanı DLT I 121 beş ernğek tüz ermes ‘beş parmak düz olmaz’ DLT I 121 beş ernğek tüz ermes ‘beş parmak düz olmaz’ 3. Anlam Olayları Bakımından *ärŋek Tarihsel ve modern Türk dili alanında erŋek. 2) ‘Küçük parmak’. Ayrıca *dırnak ve *bogum sözleri. *bogum *älg.2. *älg ve *aδγu-t/ç sözlerinin grup : öge ilgisi sergileyen meronimidir. *aδγu-t/ç : *ärŋek 217 . NESNE : PARÇA *älg. *bogum ALAN : MEKÂN GRUP : ÖĞE *ärŋek : *dırnak. 4. ärngäk. Orta-Uyg. ernğek. Türk Dili kaynaklarında *ärŋek teriminin karşıladığı anlamları şu şekilde sıralamıştır (1997: 254): 1) ‘Başparmak’. Orta-Uyg. Krh-Uyg. Meronim Olarak *ärŋek Anatomik anlamında *ärŋek sözü.

(matematik) Đnç 6.) (DS III: 1198).) (DS III: 1203). çiçe ‘küçük parmak’ (*Bayramiç -Çkl.. gılıncık. yy.) (DS III: 1192). bÀmrak. gülmenaşi ‘küçük parmak’ (-Ist. *parŋak (Tenişev 1997: 254). barmak (CH I: 151). Modern Tü.) (DS III: 1247). başara parma. baş barmak ‘baş parmak’ (MŞ: 22). Arşının yirmi dörtte biri’ (TS 1769). parmaú (DK II 248). barmak (MŞ: 10).) (DS III: 940). serçe parmak’ (Evreşe *Gelibolu -Çkl. Đnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan 4.) (DS VI: 2164). parmak ‘1. çıta parmak ‘küçük parmak’ (-El. *parŋak Proto-Tü. -Ezc.) (DS III: 1242). çit parmak ‘küçük parmak’ (*Bünyan -Ky. çıtı parmak ‘küçük.) Bir işe karışmış olma ilgisi 7.) (DS II: 552). çıt parmak ‘küçük parmak’ (-To. (mec.. Doğu Tü.2. barmak/barmaò ‘parmak’ (TTS I 402). xiii.2.) (DS III: 1193). barbaò ‘parmak’ (Hisarardı *Yalvaç -Isp. bannak. öksüz barmaú ‘serçe parmakla orta parmak arasındaki parmak [yüzük parmağı]’ (YTS: 167). cırt barmaò ‘küçük parmak’ (*Ünye -Or.) (DS III: 897). bamak. xv. EKıp.) (DS II: 553). yy.) (DS VI: 2220). Eni bu organ kadar olan 3. boğumlu. başala parmak. başarat parmağı ‘baş parmak’ (*Şiran -Gm. barmaú. cıdıl. Proto-Ogur *parŋak. yy. Proto-Oguz *parŋak. başla parmak ‘işaret parmağı’ (-To. ãırça barmaāı (CH I: 390).) (DS II: 512).: xv. serçe barmak ‘serçe parmak’ (MŞ: 22). cıddik parmak ‘elin en küçük parmağı’ (*Pasinler -Ezm. barmaò ‘parmak’ (YTS: 24). 218 .: Güney-Batı (Oğuz): TTü.2. gösterme parmağı ‘işaret parmağı’ (-Ed.11. barmak (Sngl). – xix. barmak (CCum). uzunca organların her biri 2. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri 5. çite parmak ‘küçük parmak’ (Harput -El. baş barmaāı (CH I: 226). Batı Tü.) (DS VI: 2027). cırtlık parmak. oynak. gıcıl parmak ‘serçe parmak’ (Cimin -Ezc. Humhal *Yusufeli -Ar.

) (DS VI: 2042). barmak. Parmak 2. saz. Güney-Doğu: YUyg. nar. Teknik anlamlarda parmak’ (GS 362). parmak boyda 7. Tat. Tekerlerin dingilinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri 4. barmah. Çuvaş: pürne (Tenişev 1997: 254). el-ayak gutaryan ujı’ (TDS 73). (konuşma dilinde) Sanatçının esas müziği melodisine uygun olarak ilave ettiği ahenk // Telli müzik aletlerinde (tar. sürahi ağacı 5. barmo’. barmak. barmak. Şiirde: hece ölçüsü. daha doğuda bu şeklin Sarı Uygur dışında hiçbir lehçede rastlanmadığını belirterek. Tırmık ve tırpanın her bir dişi. parmak ‘1. barmak.) Pençenin ya da daraklığın ayrı ayrı boğumlı belekleri.gılcık. Kadıçiftliği -Ist. pürne. barmak. Tekerlek parmağı 3. Anad. Gag. barnak. mısralardaki hecelerin sayısına dayanan ölçü 8. gitçe ‘küçük parmak’ (Rumeli göçmenleri. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Kırg barmak. Đnsanın ve bazı hayvanların el ve ayaklarının ucundaki beş uzuvlardan her biri 2. Başk. Tat. bunun sebebinin de Çuv. Özb. ucu 6. barmak. Karakalpak barmak. ve benzeri ağaç ve çalılıkların yahut çiçeklerin başka yere ekilmek üzere kesilen küçük dal parçaları’ (ADĐL I 198). Trkm. Kaz.) (DS IX: 3288). barmaā (ATS: 93). Parmak uzunluğunda. Proto-şeklin *par/ŋak olarak geçmesi gerektiğini. Kumuk barmak. ve benzeri) icra edenin işlettiği ve yalnız ona has olan müzik ibareleri 9. Yüzüm. parŋak gibi şekillerin asıl terimde *-rn219 . marmak. Nogay barmak.) (DS VI: 2085). Salar ve Uygur Türkçeleri ile sınırlandığını. 1. barnak. barmak (RLT: 149). bu terimin dağılım alanının Tatar. Azb. *parŋak Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. barmag ‘1. Parmaklık. gıli parmak. Çeşitli cihazların parmağa benzeyen parçaları 3. kemençe. gılle parmak ‘küçük parmak’ Gılıncık parmağım açıldı (*Ahlat Bt. barmok. KaraçayMalkar barmak. ortadirek ‘ortaparmak’ (Saimbey -Çr. barmak. barmak ‘(anat.

çocuktan? dedi. TS 1769 Liderin dehasına gerçekten inanmış olanlar parmakla sayılacak kadar azdı TS 1769 Bu polemik kampanyasında bazı gizli teşekküllerin parmağını aramak gerektiği fikrinde idi. TTS I 402 220 . 2. öyle ince. Tenişev. *parŋak Kullanım Alanı Canı yok kişinin uykusu kanmaz Ki canlı barmağın uykuya banmaz TTS I 402 Bak ol barmağına ki boğun boğun Düzüptir kim ince kimi yoğun TTS I 402 Dedi ey barmağı şûm sözleri şûm Đşi vü fikri vü kendisi meş’um TTS I 402 Elüne ayine al yüzüne baò Geçi barmaò nice kalmış ayı ò TS 1769 Parmaklarımızla masanın tahtasında tempo tutuyoruz TS 1769 Değneği iki parmak kısaltmalı TS 1769 Haftasına kalmadı. boğum boğum parmaklarındaki mahareti bile göreceğim geldi. Moğ. tutmak’ fiilinden türetilmiş olma ihtimalinin olmadığını belirtmiştir (1997: 255). Altay dillerindeki *bari. Proto-Mançu-Tunguz *fereŋÿn ‘başparmak’ (1997: 255). *parŋak sözcüğünün Altay dillerindeki paralellerini şu şekilde tespit etmiştir: Proto-Altay *pèäräŋä ~ *paraŋa: Proto-Türkçe *ärŋek ‘başparmak’ ~ *parŋak ‘parmak’.seslerine işaret ettiğini. semirmeye başladım.‘almak. o sert şiş kayboldu. *parŋak teriminin. Doerfer. Daha parmak kadar. *ferekei ‘başparmak’. Doktorların parmağı ağzında kaldı TS 1769 Sen şeker ol ben kaymak / haydi yiyelim parmak parmak TS 1769 Ne istersin çocuk. Hakas ve Tuva Türkçesi dahil olmak üzere kuzeydoğu Türk lehçelerinde ergek şekli günümüze kadar gelmiştir (EDT 234). Ancak Çağatay. SFA-1 Đnce. *parŋak sözünün Halaç Türkçesinde barmak şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 26). Osmanlı ve Kıpçak Türkçelerinde ve günümüze doğru parmak/barmak şekli de görülür. Bunun yanı sıra tarihsel Türk lehçelerinde erŋe:k terimi geçmektedir.veya *-rŋ. kemikleri kırılacak. bu şekillerin temel alındığında.

hem dilinin bağı çözüldü. HEA-3 Biz demir parmaklığın öbür tarafından son defa trene bakarken kısa lâcivertli bir adamla gümüşîli kadın lüks lambasının altından geçiyor. bornusuna UK 167 da ozaman tutup kestiler sol elimden parmaklarmı UK 267 lafı onnarın kırık-buruktu. parmaklarını onun kulaklarına koydu. HEA-4 Tahta parmaklığa dayanmış. HEA-9 Cüceyi derhal dizinin üstüne çıkardı. sarı. ellirinnän parmaklarınnan. avluyu seyrediyor. tar çalmağa da barmagım yatmadı ADĐL I 198 Mühtälif növlu çalgı alätlärindä birgä çalmağa başladıgda. bir ayağını rıhtımın parmaklıklarının betonuna dayamış sigara içiyordu. blezik UK 145 sapleer parmaklarnı-tırnaklarnı UK 149 kız ürküp . Hanife'nin çenesinin altına dayanmış. parmaklarnı donaderlar. UK 95 tarayarak seyrek sakalını kuru parmaklarınnan UK 143 kıstırdı Keykauzun parmaklarnı UK 144 yaaleerlar güüdesini kokulu yaalarlan. PSE 61 Ve onu halktan tenhaya çekip. deneer kulaana. Barmaglarının ucunda. başınnan annaşardılar. ederek dalıyordum. HEA-4 Demir parmaklar. küpe.SFA-1 Sırtını elektrik direğine. kızın yüzünü kendine çevirmişti. gözlerni-kaşlarnı güzerlär.. arabaya doğru geliyorlardı. ." diye takdim etti. PSE 8 Ama O onlara dedi ki: her Onun ellerndä enser yaralarını görmezsem hem parmaamı enserlerin yaralarına koymasam. hem doru lafetti. kalın. küt parmaklı bir el vurdu. hem tükürüp onun dilinä deydi. hem elini getir da koy benim ellerimä. yeni baştan Rabia’ya: "Đşte senin altı 'parmak amcan. ADĐL I 198 barmaglarının ucunda ADĐL I 198 getdim girdim tar därnäyinä.. SFA-1 Belki de bir parmak kadar çaça. hem elimida onun ytinä sokmazsam aslı inanmayacam. SFA-2 Ceketinin cebine. HEA-2 Öğleye kadar onun parmaklarının yüzümde ve başımda. parmaklarına. belki de bir istavrit bir kaç balığım yutuyordur. här çalgıçı öz musigi alätinin hüsusiyyätlärindän asılı olarag häm dä öz bacarıgını daha gabarıg 221 . fakat: ikide birde ses gelen kapıya dönüp bakıyordu. HEA-9 Arkasında parmak dikişli uzun bir hırka. büyük. dolaştığını tahayyül. ama donakları hep baker. PSE 8 Sora Fomaya dedi: parmaanı burayı getir hem ellerimi kak. GTA 238 [i:çÌ»zmαn nes»tε tSçdZUk»…αF αn»nε:R…αF »nα:ÌSε çnnα»Rïn αnα…α»Rï ÔøstY»RY:mYS pαR»mαk…αn çnnå»Rε] α α … ADĐL I 198 Şehadet barmağı. çenesini beyaz bir tülbentle bağlamış. HEA-3 Misafirlerin yüzünden kazandıkları paraları parmaklarıyle sayarak bana hesabını veriyor.çekiler. Hem o saat onun kulakları açıldı. yunus balığını. saçlarnı daaderlar-tareerlar arkalarna. etlerine doğru kıvrılmış tırnaklı. yüzük.

parmaú. Anlam Olayları Bakımından *parŋak Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde genel olarak barmak. Türk Dili kaynaklarda *parŋak sözcüğünün için şu anlamları tespit etmiştir (1997: 254-255): 1) ‘Başparmak’. hece ölçüsü. Barmaglarının ucunda. TNAS 78 Bäş barmagıŋ deŋmi? (Bäş barmak deŋ bolmaz). Kaz. barmo. barmok. Karaim Kumuk Karaçay-Malkar Tat. Bunun yanında ‘tekerlerin dingilinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri. eni bu organ kadar olan. Çuv. Barmagı bölek diyme. bir işe karışmış olma ilgisi’ gibi anlamlar benzetmeye dayanan birer metaforik anlamlardır. Tüm tarihsel kaynaklar: Oğz. sırtıŋa barmak ildir. Kır. iki barmak dilden geler. 222 . koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan. Tenişev. iki barmak dilden geler (Başa bela geler bolsa. 2) ‘Parmak’. barnak.surätdä nümayiş etdirmäk üçün çalınan musiginin äsas melodiyası ilä hämahäng olan yeni “guşälär”. 3. bilmedik barmagın dişler TDS 73 Bal tutan barmağını yağlar TDS 73 Ol maşınıñ ehli böleklerini beş barmağı yalı bilyär TNAS 67 Başa bela näden geler. TNAS 145 Är başına bela gelse. barmağ. TNAS 379 Yurdı bölek diyme. ADĐL I: 198 barmaglarının ucunda ADĐL I: 198 getdim girdim tar därnäyinä. barmak. bilmedik barmagın dişlär. barmak. bilegi birdir. TNAS 382 Yüzüŋe yaldır-yuldır. pürne şeklinde kullanımlarına rastlanan sözün ‘parmak’ anlamı hâkimdir. iki barmak dilden geler). Başkurt Nogay Karakalpak Özb. TNAS 233 Kanun kesen barmakdan gan çıkmaz. TNAS 80 Bilen bilenin işlär. “halar” “barmaglar” älavä ätmäyä çalışmışdır. köp zatları döredyer TDS 73 Başam barmak baş getir TDS 73 Bilen bilenin işler. dilegi birdir. Uyg. ADĐL I 198 Beläçä Mahmud birçä barmag kağız tapmag fikri ilä yan-yöräsinä bahabaha su başına çatdı ADĐL I 198 Şähadät barmağı. marmak. tar çalmağa da barmagım yatmadı TDS 73 Eliniñ başam barmagı bilän knopkanı bazdı TDS 73 On barmagıŋ hunerli.

Meronim Olarak *parŋak Anatomik anlamında *parŋak sözü. *bogum ALAN : MEKÂN GRUP : ÖĞE *parŋak : *dırnak.) (1997: 254) anlamlarını vermiştir. *älg ve *aδγu-t/ç sözlerinin nesne : parça ilgisi sergileyen meronimidir. *aδγu-t/ç : *parŋak *parŋak : *dırnak..Tenişev. Kuzeydoğu Türk lehçeleri). *parŋak sözcüğünün alan : mekân ve nesne : parça ilişkilerini sergileyen meronimidir. ‘parmak’ (EUyg.). *bogum *älg. *aδγu-t/ç : *parŋak 223 . Ayrıca *dırnak ve *bogum sözleri. Bu iki sözün başlangıçta bir hiponim ilişkisi sergilerken zamanla yakın anlamlı hale gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. NESNE : PARÇA *älg. Çağ. ‘küçük parmak’ (Tuv. 4. Bu durumda *ärŋek ve*parŋak terimleri eş anlamlı gibi görünmekle birlikte aralarında bir anlam farkının olduğu da görülür. Orta-Uyg. *älg ve *aδγu-t/ç sözlerinin grup : öge ilgisi sergileyen meronimidir. Krh-Uyg. *ärŋek teriminin anlamları için ‘başparmak’ (Orta-Uyg. *parŋak sözü.

dırnak (CH I: 283). Kanca gibi araçların kıvrık yeri 3. Heykel dökümünde. 193r. Đng. xiv.: xi. duynaú. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan TIRNAK kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *dırŋak ve *dırma-k sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. dırğa:k. tırnğak ‘tırnak’ (DLT IV: 618). tırnak (Sngl. nail. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde TIRNAK ‘tırnak’ Lat. Modern Tü. Krh. – xix. tırnaú. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. dırnak. Proto-Oguz *dırŋak. EKıp. tırnak (KĐ 62). *dırŋak (Tenişev 1997: 258). tırŋak (DLT III 382). ùırnaú (DK II: 289).Tü. tırŋak (DLT.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. MKıp. III 191. Ciltçilikte tek yaprakları büküp cildi birleştirebilmek için bir yanında bırakılan şerit durumundaki kenar 5. yy.2. 25). IV 218). tırnaú (KE II: 631). dırnaú (EM: 124).12. dırnaú (KTS: 61). (müzik) 224 . dırnaú.1. xiii. angrak (EUTS: 16). tırnağ. KB). ùuynaú ‘tırnak’ (YTS: 66). tırnak (TTS I 202. Proto-Ogur *dırŋak. Doğu Tü. ùırnaú (EM: 188). tırnak ‘tırnak’ (TTS V 3802). yy. yy. Đnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka 2.: xv. yy. xiv. II 894. dıynaú.12. unguis. xv. Đslami ç. kalıp parçalarının birleştirilmesinde kolaylık sağlamak amacı ile yapılan dişlerin her biri 6.ç. Batı Tü. dırāaú. tırnaú (KTS: 274). yy. (denizcilik) Gemi demirinin ucundaki yassı parça 4.2. yy. ùıynaú. xiv. tıranāaú (EUTS: 237). yy. tırnak ‘1. Harezm ç. 2.2. tırnaú (NF III: 425). *dırŋak Proto-Tü. Bud. kaltı tırŋak üzeki toprak teg ‘tırnak altındaki toprak gibi’ (TT VI 336-9).

tırmak. *tu(ğu)rağun ‘toynak’. tirmok. dırnak ‘1. dıkam ‘tırnak’ (Karakoyun *Serik -Ant. Hakas tırğah. Nogay tırnak. *dırŋak ismin *tır-ma-. Tofa dırgak..) (DS IV: 1471-1472). Parmakların ucunun üst tarafında kemik gibi maddeden ibaret örtü // At.‘kazımak’ (1997: 258 . Tenekecilerin delik açmak için kullandığı alet. tırnak. eser adını.. Guşun. Proto-Altay *tirma-: Proto-Türkçe *dırma. Çuvaş: çerne (Tenişev 1997: 258). tırbak. *dırma. tirmak.Kanun çalmakta kullanılan mızrap 7. 1. pişegin ve saire pençesi. ayakların ucundaki yiti boynuz örtük 3. tırnak. tırbak. tırnak. Güney-Doğu: YUyg. Tat. Kırg tırnak. tirnok (EDT 551b). Proto-Türkçe *dırŋ-ak ‘tırnak’. Yakut tıŋırah. *Antakya -Hat. El-ayağın parmaklarının ucundaki buynuz ertük 2.fiilin türediğini belirtmektedir ve Altay dillerinden şu paralelleri göstermektedir: Proto-Altay *tırŋu-. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. tırnok.) (DS IX: 3252). Azb. Tırnak işareti’ (TS 2220). keski 8. metin içerisinde alıntı. Temelin üstünde 50-60 santimetre yüksekliğinde örülen duvar. ayrı-ayrı sözleri. Gag. Karakalpak tırnak.fiil şekillerinden *tırna. tırmak. Başk. dırbak. At gibi hayvanların tırnağı’ (GS 483). (dilcilik) “ ” işareti olup. dırnak (RLT: 135).. *dırŋak Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. tırmak. dırğak.. dırbak. Moğ. duvarın esası’ (TDS 285). -Nğ. Karaçay-Malkar tırnak. dırnaò. Tırmık (kuşlarda) 3. dırnaā (ATS: 273). timak. Trkm. tırnak ‘1. dırnag ‘1. Şor tırğak. Đnsan tırnağı 2. tırnah. Kaz. Kumuk tırnak. dırnak ‘tırnak’ (Güney *Yeşilova -Brd. tırnak. inik gibi hayvanların ayaklarının alt kısmında olan boynuz madde 1. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay tırgak. Ocı togalacık ve gışagı yazına egrelip duran nagış 4. Tuva dırğak (EDT 551b). -Gaz. tırnak. 225 . Özb. başlıkları..) (DS IV: 1454). -Sm. *Ermenek -Kn.259). ninik ‘tırnak’ (Babik *Pötürge -Ml. gibi manada işlenen sözleri bildirmek için işlenir’ (ADĐL II 121).

HEA-3 Herkes. SFA-2 Ceketinin cebine. HEA-3 Tırnakları ve gagalarıyle yüz yıllık kartallar. kalbim tuhaf tuhaf yanıyordu. hınç kesildi TS 2220 Ama daha üstününe. ne de parmaklarında her hangi bir el işi gördüğünü bana bildirecek bir boya. kibarlık. UK 145 sapleer parmaklarnı-tırnaklarnı UK 166 odun enser kakerlar tırnak altına ADĐL II 121 Dırnağile bezek vurup nemli toprağa. pençe ve her şeyle kurt soyuna saldırdı.Doerfer. HEA-3 Bu soğuk korku ve sıkıntı içinde tırnaklarım pençeleşiyor. SFA-2 Ne tırnak kenarlarında bir yenme ve siyahlık. küt parmaklı bir el vurdu. parmaklarının uçları ince pembe tırnaklarla son bulan dolgun avuçlu elleri vardı. vücudum sıcak ve yumuşak bir kürkle örtülüyor. *dırŋak Kullanım Alanı EM 124 ve dırnaúları úızmaú ve aruú olmaú ve incelmek EM 188 ve ùırnaú yaramaz olıcaú yaúsalar ıãlÀóa getürür ú MŞ 133 yaā bulunursa dırnakların ter Ćdeler TTS V 3803 Tırnagın oldu kör yumadan bulaşıkları Babam başına çalsın o şimşir kaşıklar TTS V 3803 Komadım zerrece haşv-i zait Bunda tırnak yeri bulmaz hâsit TS 2220 Đş karıştırmak için de ilkin belediyeye tırnak takarlar TS 2220 Her gün tepeden tırnağa kasabada kim varsa çekiştiriliyordu TS 2220 Kadın tepeden tırnağa kin kesildi. samimiyet. HEA-8 Bunlardan başka da bir kadın eli kadar kuvvetli. iyilik maskelerinin sakladığı zehirli tırnakların ne onarılmaz yaralar açtığı sanki tüylerim. ADĐL II 121 Siz bu hadislärä bir dırnag gädär dä fikir vermeyin ADĐL II 118 Yenä o insan daşlardan. HEA-2 Tabakasını uzattığı zaman tırnaklarının itina ile parlatılmış olduğuna dikkat ettim. gayalardan tutacag. uzanıyor. sanki vücudumda tayin edemediğim bir yer duruyor. tırnak. Goyun-guzu meleşerek galhır yaylağa. bir nasır. tuzak. daha başarılıya ulaşabilmek için dişiyle tırnağıyla son enerji damlası bitene kadar boğuşacak SFA-1 Dostluk. dişi ilä.. gözlerim ateşleniyor. sanki derim.kendiliğinden alıveriyor. büyük. HEA-1 Sadece uzun beyaz kolların hareketini. çenem uzanıyor. kalın. 2. büyücek. kara ormanın parçaladıkları kuşlarından kan ve kanat parçaları yağdırdılar. manikürlü tırnaklı güzel elini kalabalığın arasında seçebiliyordu. dırnağı ilä torpagdan yapışıb gurtarmağa çalışacagdır. bir kesik. etlerine doğru kıvrılmış tırnaklı.. sarı. *dırŋak sözünün Halaç Türkçesinde tirnak şeklinde tespit etmiş ve ayrıca /i/ ünlüsünün uzun veya kalın olmayışı garip bulmakta ve gerçek şeklinin ti:rnak veya tırnak olması gerektiğini belirtmektedir (Doerfer 1970: 26). 226 . ben istemeden vardığım bir müdafaa sistemini -aklıma sürünürcesine.

Bunlar metaforik anlamlardır. Çuv.saç. Goyun-guzu mäläşäräk galhır yaylağa.ADĐL II 121 Hele män säni öz atımın dırnagları altında tapdadanda tamaşa elä. Karaim. TDS 285 Men seniñ arkañı gaşaşardım velin. TNAS 162 Garıp oglan demir dyrnak bolar.-Uyg.. Anlam Olayları Bakımından *dırŋak Tarihsel Türk lehçelerinden günümüze *dırŋak sözünün şu anlamları görülmektedir (Tenişev 1997: 258): 1) ‘Tırnak. Meronim Olarak *dırŋak Anatomik anlamında *dırŋak sözü. Meniñ dırnaklarım ösüpdir TDS 285 Đlde oğlun dırnagına zar bolup yörenler hem bar TNAS 120 Dost öyünde dırnak alma.. kanun çalmakta kullanılan mızrap. Kızey-doğu: Çuv. 4. 2) ‘Hayvan tırnağı’. Dadaş Läläşov! ADĐL II 121 Dırnagilä bäzäk vurub nämli toprağa. TNAS 142 Et dırnakdan ayrılmaz. Özb. insan tırnağı’. *ärŋek ve *parŋak sözlerinin hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Çağ. Kaz. duşman öyünde . Başkurt Kumuk Karaçay-Malkar Nogay Karakalpak. 227 . Orta-Kıp. kanca gibi araçların kıvrık yeri. Bu anlamlar içerisinde ‘insan tırnağı’ gibi anatomik anlamın yanında hayvan için kullanılan ‘at gibi hayvanların ayaklarının alt kısmında olan boynuz madde. keski. tırnak işareti’ gibi anlamlar da benzetme yoluyla yapılan metaforlardır. 3. 3) ‘Toynak’. Krh. Teknik alanda kullanılan ‘gemi demirinin ucundaki yassı parça. Güney-batı Türk lehçelerinde. Salar Karaim Tat. kuş ve hayvan tırnağı’ gibi anlamlar mevcuttur. tenekecilerin delik açmak için kullandığı alet. Tüm kaynaklarda bu anlam vardır. Karaim. 4) ‘Nasır’. Trkm. Kır. Osm. Orta-Oğz. sen çıdap bilmersiñ. Gag.

NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *ärŋek. *parŋak : *dırnak *ärŋek.Türkiye Türkçesinde kullanılan ‘tırnakların etrafında bulunan ince deri’ (TS 2220) anlamında tırnak derisi ve ‘tırnağı taşıyan parmak ucundaki kemik’ (TS: 2220) anlamında tırnak kemiği sözleri *dırnak sözün nesne : parça ilişkisini gösteren meronimlerdir. *parŋak : *dırnak 228 .

Tarihsel ve Modern Türk Dilinde EKLEM ‘eklem’ Lat.13.. Doğu Tü. ogruğ ‘kemiğin ek yerleri’ (DLT IV: 425). sıkılmış yeri. bilek’ (Alanlı *Bozdoğan -Ay.. mafsal’ (TS 681-682). yy. xiii. en ‘parmağın ek yeri.) (DS II: 722).: xv.) (DS VII: 2524). -Gaz. -Dz. bogmak. joint.. bıkınak ‘eklem. – xix.2. hağ ‘parmak boğumu’ (*Hozat -Tn.) (DS V: 1743). yy. -Ky. bovum. bovun (KTS: 35). kısım // Bazı hayvanların (yılanların.) (DS V: 1674). yy.. Đslami ç.. Krh. eğ ‘vücuttaki eklem yerleri. eklem’ (Tokat -Es. Proto-Ogur *bogum. (anat. 2... -Çkl. boğun ‘eklem’ (Sngl 136v. parmakların eklem yerleri’ (-Zn. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. yy.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. bendi 3. Köy -Đç. owruğ ‘kemiğin ek yerleri’ (DLT IV: 446). xiv. -Çr. Tıflar Gaz.. Harezm ç. bogum ‘parmak eklemi’ (-Ama. Modern Tü. *bogum Proto-Tü.: xi. -Kü.2. *bogum (Tenişev 1997: 260). Bir şeyin boğulmuş. eklem ‘Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer. -Mn. oynak yeri. mafsal’ (TTS I 632). bo:ğun ‘parmak eklemi’ (EDT 316a). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan EKLEM kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *bogum sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz..) (DS X: 3519). -Ama.) (DS VII: 2251).. articulatio Đng.. parmak boğumu’ (-Krş. Batı Tü.) (DS II: 664).13.2. *Kiflis.. Kamış 229 . EKıp. boğun ‘boğum.1. 13).) Kemik uçlarının birbirine birleştiği yer. bend (ATS: 116). ilikmek ‘parmak eklemleri’ (Nğ. kertenkele ve benzerlerin) bedenlerinin bölündüğü kısımlardan (bentlerin) her biri 2. -Sv. Kemalli *Sungurlu -Çr. baāış (KE II: 68). buğum ‘1. setik ‘vücudun eklem yerleri. bent. Azb. Proto-Oguz *bogum. buğum (ATS: 154). boğun ‘parmak eklemi’ (DLT I 399).

Sözlerin çekimli sesleri boyunca bulunan böleği’ (TDS 102). atı. *bogum Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev’e göre *bogum sözcüğü. bogun hem-de damar kesellerini becermekde yaramlı serişdedir. Hakas pun (Tenişev 1997: 260). Kaz. SFA-1 Đnce. TTS I 632 Söz dokuz boğundur. Kamış. boğunu çok olur. Kemiklerinin birleşme yeri 2. nefessiz kalmak’ (Tenişev 1997: 260). TDS 102 Seydiniñ hemme dörlemeleriniñ bogun sanları deñ d÷ldir TDS 102 Bu sözleri ol bogunlara bölüp. poon. buın ‘eklem. ADĐL I 319 Gälbim särin. TDS 102 Kuştleriniñ perzisi. Bälkä dä uf demäzdim. Nogay buuın. boğam. *boğo. yañsı bilin aytdı. Güney-Doğu: YUyg. Karakalpak buuın. ruhum sevinçlä dolgun. boğun boğun olur. gargı ve benzeri bitkilerin bölümleri. Kırg muun. göynuñ bogun süñklerindendir. bogun (RLT: 194). bıuın. Başk. Bu fiilin Altay dillerinden paralellerini şu şekilde göstermiştir: Moğ. puun. buvun ‘eklem. 1. boğa boğa söyle. boğmak’ fiilinden türemiştir ve onun türevinde ‘bağlama’ > ‘eklem’ semantik dönüşümü vardır. Tat. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Özb. Kumuk bıyım. pili ve başgaları agaçdan. duzlı palçıgı.gibi bitkilerin düğümü’ (ADĐL I 319).‘bağlamak. buın. ruhı. ProtoMançu-Tunguz *foga. 3. ÷p-÷sli ululıkda bolan köli ÷meli getiryen duzlı suvı guragırı. doğransam buğum-buğum TDS 102 Onuñ gara. *bogum Kullanım Alanı Bak ol barmağına ki boğun boğun Düzüptür kimi ince kimi yoğun TTS I 632 Sügüyle göksünde söyle dürttü ki yedi boğun ile geçti TTS I 632 Beşince yer içinde akrepler var durur katırlar gibi ve kuyrukları sügü gibi. TTS I 632 230 . bilagırı. düğüm’. büğin.‘bağlamak’. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay mun. boğum boğum parmaklarındaki mahareti bile göreceğim geldi. değmesinin kuyruğunda üçyüz altmış boğun var TTS I 632 Boğunluca otu derler. bogun ‘1. *bog. 2. öğe’.‘boğmak. kökü ak olur. Trkm.

Tarihsel ve modern Türk dili alanında bovum. eklem’ anlamları temel anlamı olmalıdır. NESNE : PARÇA GRUP : ÖĞE *parŋak. buın. bovun. Eklem. ayak ve parmakların içinde bulunmaktadır.3. muun. büğin. bıuın. buuın. bendi’ anlamları ise metaforik anlamlarıdır. mun. vücudun birçok yerinde mevcuttur. sıkılmış yeri. 4. anlatımda daha çok işlevsel görevi taşırken boğum daha çok şekli bir yönü dile getirir. poon. Eldeki metinler itibariyle *bogum sözü *parŋak ve *ärŋek sözlerinin hem nesne : parça hem de grup : öğe bildiren meronimidir. buğum. El. Meronim Olarak *bogum Anatomik açıdan baktığımızda *boğum. kol. Bu sözün ‘kamış gibi bitkilerin düğümü’ ve ‘bir şeyin boğulmuş. buuın. pun. Anlam Olayları Bakımından *bogum Türk Dili kaynaklarında ‘vücut eklemi’ veya ‘bitki eklemi’ olarak kullanılmaktadır (Tenişev 1997: 260). boğım veya boğın şeklinde tüm çağdaş Türk lehçelerinde rastlandığını Clauson da belirtmiştir (EDT 316). bacak. Eklem veya daha dar anlamda ‘parmak eklemi’ olarak boğum. boğun. puun. boğam. şekillerinde görülen bu sözün ‘boğum. buın. bıyım. bo:ğun. *ärŋek : *bogum 231 . *ärŋek : *bogum *parŋak.

: xv. yy. cüdde ‘vücud. bod (DLT III 121. beden (MŞ: 10). -Mr.. Đslami ç. göğüs kemiği’ (-Dz. Trkm.: xi. Azb. Vücudun. -Es. bod (Ton 4. beden ‘adam ya da 232 . -To. baş. -Sn.: Güney-Batı (Oğuz): TTü.. gevde (DK II: 117). boy ‘boy. yy. *sıyn. eğen. oyur ‘gövde’ (Kazmasökü -Sn. Canlı varlıkların maddi bölümü. egni. beden<Ar. Kale duvarı’ (TS 254). xiv. vücut’ (TTS I 645). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BEDEN ‘beden’ Lat.) (DS VII: 2408). boy (ME 6). Giysilerde ölçü 4.1. eğin ‘vücut. Modern Tü. vücut’ (KE II: 133). -Mn. Gag.. vücud (ATS: 1207). *boδ (Tenişev 1997: 265).2.14. yy. xiv. endam <Far. body. yy. yy. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BEDEN kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *boδ. Đng. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. eğil. yy. kol ve bacak dışında kalan bölümü. beden (DK II: 42).14. çelim (ATS: 197). *sıynak ve *gebde sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz.. viii. – xix. arka.) (DS V: 1821). beden ‘1. xiii.2. (ATS: 377). gövde’ (ADĐL I 235). (KE II: 85). xv. KökTü. beden. beden (ATS: 109). beden <Ar. ten cisim’ (EM: 113). *boδ Proto-Tü. ‘gövde. Ks. EKıp. Proto-Ogur *boδ. beden (CH I: 150). Batı Tü. gövde’ (Brd. Harezm ç. xii.) (DS VII: 2448). oyru. gövde 3. bädän ‘Đnsan ve ya hayvanın vücudu. 60). boy (DLT III 141).. gövde (ATS: 552).) (DS III: 1025). boy (NF 111). boy ‘beden. Proto-Oguz *boδ. yy. corpus. beden. boy. sırt. vücut 2. yy. hücüt ‘vücut’ (Koyundere *Ahıska -Kr.. xiv. yy. horak ‘vücut’ (-Nş. bo:dluğ sı:nlığ kişi ‘yüksek boylu kişi’ (DLT III 138).) (DS IX: 3303). boy (CCum 63).2. boy (Sngl 141v12). eyin. Krh. KB 371). 2. Doğu Tü.

öz’.hayvanın dış görünüşün forması. buy. boy. Menges. Özb.. boy. Eski Türkçedeki kelime başında ve ortasında /d/ sesin modern güneybatı Türk lehçelerinde /y/ sesine (*boδ > boy). *boδ Kullanım Alanı EM 113 . Karaçay-Malkar boy.istisúÀ rencine fÀyide Ćder ve bedene úuvvet vĆrür MŞ 10 ãovuú havÀ bedeni diŋredür ve hazmı eyü be beŋzi úızıl eyler TTS I 645 Gönül ana verdidi gönülsüzün Gerü vardı Kaytas’a verdi sözüŋ Ne söz. Tuva bot. Moğol şekliile karşılaştırmak: Moğ. belki Japon *bata ‘iç organlar. Japon *be ‘erkek’ (Tenişev 1997: 266). (TDS 83). Gagauz Türkçesinde boy şeklinde geçmektedir. erkek’. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay bo buy. Güney-Doğu: YUyg. beden. *boda ‘varlık. Fakat diğer yandan Çuvaş şeklini ortak Türk şeklinden ayırıp. hayvan sayımında kullanılan isim’. büdün ‘kendi. Azerbaycan Türkçesinde boy. Tofa bot. endam’. beden. Tat. bot) dönüştüğünü belirtmektedir (Menges 1995: 89). Tenişev. 2. Oğuz grubu Türk lehçeleri içinde Türkiye Türkçesinde boy.. Salar boyi. karın’ terimi de bu alıntının bir eseri olmalıdır. Kumuk boy. Bod ve bodun sözleri. buy. *boδ Etimolojik Değerlendirmesi Kök Türk ve Uygur dönemlerinde bu sözün ‘vücut’ anlamında kullanıldığı bilinmektedir. öz. kuzeydoğu Türk lehçelerinde /t/ sesine (*boδ > Tuv. Tenişev’in Altay dillerinden şu paralelleri tespit etmiştir: Moğ. bu şeklin Eski Uygur alıntısı olma ihtimalinden de söz eder: Orta-Moğ. hiyle boyuna ton biçtidi Katı katı Tevrit’e and içtidi TTS I 645 Ne oyun kamuyu verir oyuna Çeviklik ton imiş anın boyuna TTS I 649 Burulmuş boynu san armut sapıdır 233 . Hakas pos. boy. insan. Türkmen Türkçesinde boy. öz. Çuvaş: pev (Tenişev 1997: 265) 1. öz’. bädän. *beye ‘vücut. Proto-Mançu-Tunguz *beye ‘vücut. Şor pozu.

Çuv. yanıp duran gara gözlerinde gucurlılık duyulardı TDS 83 Ceññel tarapdan dovam ÷den garaşılmadık geñ galdırıcı ses onuñ depe saçlarını uyşurdi. nirä barsa ‘Bıt-bıl-dık’. evlât. nä dua yazmag ilä ADĐL IV 117 Đmangulunun bädäni elä tärpänirdi ki. Krh-Uyg. Tenişev. Karaçay-Malkar 234 . HEA-9 -Kendine iyi bak. Halaç TTü. bädänindä sağ yer galmayıb. SUyg. *boδ sözcüğün asıl anlamını ‘boy. Orta-Uyg.. beden terbiyesini bir zaman Garp âleminde bir mani hâline sokmuştu. Rabia. Anlam Olayları Bakımından *boδ Clauson. 2) ‘Güç’. ADĐL I 235 Lazımdır mikrobları millätin bädänindän känar elämäk! Yohsa nä göz yaşı tökmek ilä azarlı şäfa tapar. canı dağlu TS 254 Yemen halkı yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için kabuğu kaynatıp içerler TS 254 Basit beden terbiyesi hareketleri dahi muayyen kaidelere uymayı. elä bil heç sümüyü yoò idi TDS 83 Onuŋ berdaşlı bedeninde. bu tepelerde. soy’ anlamına gelmesiyle çoğul şekliyle bodun olarak karşımıza çıktığını belirtmektedir (EDT 296). Azb. Gag. Salar. dimağına da sıhhat lâzım. Orta-Kıp Harezm Çağ. Trkm. bu geçitlerde onun yanında bir kemik ve et yığınından ibaret. TNAS 74 Beden azabından wızdan azabı agır. ADĐL I 235 Yazığı o gädär döyübdür ki. *boδ sözcüğünün asıl anlamının ‘beden’ olduğunu söyleyerek Türk Dili kaynaklarında geçen anlamları şu şekilde sıralamaktadır (1997: 265 . diñe onuñ düvlen yumrugı d÷l. 3.. terlemeyi icap ettirir HEA-4 Herhangi beden görünüşünde Mürsel'e daima faik olan Şaban. boy.Salınmış yüreği naèna çöpüdür TTS I 649 Boynu burulu. belki onun demir yalı berk bedenini hem pagış-para govşatdı TNAS 74 Beden agırsa. EUyg. insanın boyu’ olarak tespit edip. Yalnız bedenine değil. ADĐL I 235 Đndi ananın yarı-çıplag bädäni şahta garşısında müdafiäsiz galmışdır. Kuzey-batı Türk lehçelerinde. Güney-Doğu Türk lehçelerinde. Kır. ayağı bağlu Şehlâ gözü nemlü. insan boyu’. çalışmayı..266): 1) ‘Vücut. jan sızar. Osm. TNAS 74 Bedenäniŋ öyi yok. sözcüğün daha sonra ‘aşiret. HEA-4 Bunlar..

‘hayvan sayımı için sözcük’. *kulγak. *uδluk. bacak. *bıkın. b) sözcüğün girmiş halinin zaman ve mekân anlamında olan ek olarak kullanımı . *bäŋiz.3) ‘Uzunluk. eldeki çalışmada ele alınan konun en üst holonimi olarak kabul edilmektedir. NESNE : PARÇA *boδ : /baş/ *balç. Güney-doğu. *kar. *eyegü. Karaçay-Malkar Karakalpak Kır.Trkm. *tuyzke. Bundan dolayı incelenen tüm organlar. *kökrek. *bilek. Başkurt Karakalpak Özb. bunların dışında Alt. Güney-batı ve Kuzey-batı Türk lehçelerinde. *erin. *ögçe *boδ : /iç/ *yürek. *parŋak. *älg. bagırsak. *ägn. *ta:pan. *bo:yn. *boδ sözcüğünün meronimileri olarak kabul edilebilir. ‘yalnız. *azıγ. ETü.TTü. *du:dak. *di:ş.. Özb. bekar. *bät. *bagır. ‘yalnız. *bokurdak. *d(i)a:l-ak 235 . Azb. Tuv. *be:lk. *kirpik. *oŋurtka. *gö:küz. Krh. Trkm. Kır. *ärŋek. *bögrek. *çekn. *çaykan. Uyg. Çuv ‘yaş’. *damγak *boδ : /beden/ *boγaz. SUyg. Çuv. yayla)’ . *öbke. *ömgen. burun. bekar’. *çäŋä. Alt. *tirs(γ)ek. Trkm. *öŋeç/öŋüç. *göz. *kekirtek. 4) ‘Kendi’. *beyŋ. *kol. *topuk. nehir boyundaki yer’ anlamları ise benzetmeye dayalı metaforik anlamlardır. Meronim Olarak *boδ Anatomik anlamında *boδ. Özb. *ka:ş. 4. *aδak. *aburt. Alt. Bod sözünün ‘uzunluk ve güç’ anlamları sonradan kazanılmış metonimik anlamlardır. Uyg. *omuz. *köŋül. *saç. *dırŋak. Bu anlamdan: a) coğrafik anlam olarak ‘nehir boyundaki yer (kıyı. *kurug-sak. *yagrın.-Uyg. ebat’. *yü:z. Karaim Kır. *baltır.. *bu:t. *tö:ş. *aγız. *aδγu-t/ç. Uyg. Kuzey-doğu Türk lehçelerinde. *dilk.

siyak. siyak.14. Tuva sın. sin. beden (KTS: 26). Tat. Proto-Ogur *sıyn. Hakas sın. Proto-Oguz *sıyn. sına ‘beden’ (TDS 622). hın. sin. *sıyn Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. Bud. Đslami ç. Karaçay-Malkar sın. insan bedeni’ (DLT IV: 791). Eski Uygur Türkçesinde sın sözünün ‘Tanrının tecelli ettiği ışık. kevde ‘gövde’ (KTS: 142). Krh. *damor. sın ‘vücut.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. görünüş’ anlamında 236 . sin ‘Ölü gömülen yer. sın. *arka. Çuvaş: san (Tenişev 1997: 266) 1. yy. makber’ (TS 1986). Şor sın. *gö:pek 2.2. *sıynak Proto-Tü. yy. Karakalpak sın. *kemük. 5-6). bu beş yar[uk teŋri] sınları ‘bu beş ışık tanrının vücutları’ (M I 21. mezar. sın. Nogay sı:n (EDT 832a). sünig (KTS: 245). Kaz.NESNE : MADDE *boδ : *kılk. vücut. gövde’(EUTS: 118). bo:dluğ sı:nlığ kişi ‘yüksek boylu kişi’ (DLT III 138). sınak. *siŋir. EKıp.*a:ya. Özb. Man. Trkm. metfen. Modern Tü. sınak. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay sın. kabir. *siŋök. Tofa sın. *bogum. sın. *eiŋ. boy uzunluğu dış görünüş’ gibi anlamları kazandığını ileri sürmektedir (EDT 832). Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk sın.2. *sıyn. uzuv’ (EUTS: 203). isig-öz (EUTS: 98). Güney-Doğu: YUyg. sın.: xi. sı:n (EDT 832a). *ka:m/pak.ç. Harezm ç. sıynak. yin ‘vücut’ (KE II: 739). *ki:n. yin ‘beden. *teri ALAN : MEKÂN *boδ : *a:lın. xiv.ç. *sırt. kövtüng ‘vücut. *sıyn (Tenişev 1997: 266). *karım.Tü. Başk. budin (EUTS: 51). *tü:k. *sügsün. gömüt. *yelkä. daha sonra ‘boy. beden. *äiŋsä. *sıyn sözcüğünün asıl anlamının ‘insan vücudu’ olduğunu. sınak.Tü. *yayŋak. Kırg sı:n (EDT 832a).

Kır. mezar heykeli’. Şor. Bu durumda bu sözün daha somut bir anlamda kullanılması. Altay Hakas. Anlam Olayları Bakımından *sıyn Tenişev. Özb. *sıyn Kullanım Alanı M I 21. dış insanın görünüşü’. Hakas. Tuv. ärde gayrat bolsa. Uyg. Tat. 2. boy. anlam açısından bod sözünden farkını ortaya koymaktadır. Nogay ‘dış görünüşü’. Tofa ‘sıradağ’. Tuv. Karaçay-Malkar Kumuk Tat. TTü. Tenişev. ‘Resim. Oğuz lehçelerinde kelime ortasında /i/. Başkurt Nogay Karakalpak Kaz. 5-6 bu beş yar[uk teŋri] sınları ‘bu beş ışık tanrının vücutları’ DLT III 138 bo:dluğ sı:nlığ kişi ‘yüksek boylu kişi’ TS 1986 Sana ibret gerek ise / Gel göresin bu sinleri TDS 622 Sınamda sag yerim yok TNAS 46 Atda ayak bolsa.. Tuv. Osm.görüldüğü gibi ‘vücudun dış görünüşü’ anlamı da görülür. mezar heykeli’ anlamlarında kullanım alanına göre metaforik veya metonimik anlamlar ortaya çıkabilmektedir. ‘renk’. ‘mezar’. *sıyn sözünün Türk Dili metinlerinde şu iki ana anlamda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 266): 1) ‘Vücut. Kumuk Tat. Alt. 2) ‘Resim’. işi kın bolmaz. Şor. Karakalpak Kaz. dış insanın görünüşü’. *sıyn sözü. Alt. Kır. ‘benzer. ‘mezar anıtı’ (1997: 266). benzeyen’. Hakas. mezar taşı. 237 . Çuv. bu sözün *sin ‘mezar’ kelimesi ile ilişkisinin anlaşılmadığını belirtmektedir: EUyg Orta-Uyg. 3. ‘uzunluk’. ile diğerlerinde ise /ı/ ile kullanılmaktadır. Başkurt Kır. Çuv. boy. Çuv. ‘vücut. ‘mezar taşı. özge sın bolmaz. Orta-Kıp. ‘ağaç kütüğü’. Modern-Kıp. Orta-Kıp. Çağ.

Proto-Oguz *gebde. güüdä ‘1. Altay. sakatatı alındıktan sonraki durumu 3. ceset’ (TDS 185). Başsız tüm beden’ (TDS 186). ayak. Bedenin belden boyuna kadar olan aralığı 2.Bu anlamlar arasında Çuvaş Türkçesindeki ‘renk’. Erken dönemde anlamın ‘ölü beden’ olabildiğine de 238 . vücut. Güney-Doğu: Özb. Tat. yy. *gebde Proto-Tü. Etin göğüs kısmı’ (GS 125). gövde. Hakas. baş dışında insan gövdesi’ şeklinde vermiştir. Çuvaş: hevetü (Tenişev 1997: 267) 1. gövde ‘1. ölü vücudu 2. vücut’ (YTS: 93). (dil bilgisi) Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime’ (TS 881).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Đnsan bedeninde baş. xiv. Şor ve Tuva Türkçelerindeki ‘uzunluk’. Kırg kö:dö. gövdä. gavda. *gebde Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. Trkm. Modern Tü. Gag. Meronim Olarak *sıyn Anatomik anlamda *sıyn ‘vücut’ anlamında *boδ sözü ile yakın anlamlı durumda kullanılmaktadır. ayak ve kuyruktan geri kalan bölüm 6. kö:dön.14. Bir şeyin asıl bölümü 2. Hakas. Azb. gevde (EM: 133). 2. gävdä. Karakalpak devde. gevde ‘gövde. Altay Türkçesindeki ‘ağaç kütüğü’ ve Altay. Şor. Tuva. *gebde (Tenişev 1997: 267). Kesilmiş hayvanın. Kaz. Batı Tü. kol. 4. sözü *gebde şeklinde almış ve anlamını ‘el. gövde ‘ölen adamın gövdesi. Tofa Türkçelerindeki ‘sıradağ’ anlamları benzetme temeline dayandığından metaforiktir.3. kol ve bacaklar dışında kalan bölüm 5. Hayvanlarda baş. gövre ‘1. (bitki bilimi) Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü 4. Gövde. Proto-Ogur *gebde. Nogay kevde.2. kevde.

‘gövdenin üst tarafı’. fakat gövde yine meşe ağaçları gibi sağlam ve kalın. HEA-4 Hacı Murad'ın yavaş yavaş dizlerinin üstünde yükselen gövdesi çok mehabetli bir hal aldı HEA-6 Gövdesi insan. *gebde sözcüğünün anlamı ‘el.dikkat çekmiştir (EDT 688a). ke’li ‘karın’ (Tenişev 1997: 267). güüdesi bataldı TDS 186 Baş bolmasa gövre leş TDS 186 Nemets kapitanın agır gövresi yerde çabalınıp. UK 156 Keykaus kolverdi biräz onun güüdeeciini UK 211 o yaklaştı gelinin güüdesine da onnarın aızları bir yere geldiler UK 219 burnusu biräz kamburdu. *gebde Kullanım Alanı MŞ 10 úan āalebesi èalÀmeti uyúu çoú gelmek ve çok Ćsnemek ve çoú gerinmek ve úan alacaú yĆrler gicimek ve gevde aāır olmaú ve burun becid úanamaú ve aāız yÀrı ùatlu olmaú ve gevdede çıbanlar ve sivilciler çıúmaú ve deri çekili çekili gelmek ve beŋiz ve dil úızıl olmaú ve düşde úızıl nesneler görmek MŞ 12 ekşi nesneyi çok yĆmek gevdeyi úurıdur ve tĆz úocaldur ve siŋirlere ziyÀn Ćder MŞ 142 úaş ve kirpük dökülmek ve burun egri olmaú ve gözleri úızarmaú ve beŋiz ve gevde alaca olmaú TS 881 Bir tepsi baklavayı gövdeye indirdikten sonra. güzellik’ (Tenişev 1997: 267). poz’. çeneleri kemikliydi. 3. beyaz saçlı. ‘duruş. Çuv ‘güç. Anlam Olayları Bakımından *gebde Clauson. senin bütün güüdän karanlık olur. sivriydi. TNAS 113 Diline dıngı bermeziŋ başı gowgadan dınmaz. Anadolu’da ender görünen çelik bir vücudu var. karın’: Proto-MançuTunguz *keb-de: Evenk kĆbdĆ-r. HEA-6 Pembe yüzlü. 239 . Tenişev. Kır. PSE 25 Eer senin gözün fenaysa.. *gebde sözünün Altay Dillerinde şu paralellerini tespit etmiştir: Proto-Altay *keb-(/*kew-) ‘gövde. Kır.. Nogay Karakalpak Kaz.‘karnı şişirmek’. HEA-2 Ayın altında güzel ve korkunç yüzünü seyrediyordum. Buna bağlı başka kullanımlar ise şöyledir: Karaim Karakalpak Kaz. ayagını kakaştırıb yatırdı. Tenişev’e göre Türk dili metinlerinde *gebde terimi genel olarak ‘insan gövdesi’ olarak geçmektedir. kol. kafası eşektir. Erken dönemde anlamın ‘ölü beden’ olabildiğine de dikkat çekmiştir (EDT 688a). baş dışında insan gövdesi’ olduğunu söylemektedir. ayak. gövdesi heybetli denilecek kadar iri bir ihtiyar. 2. Proto-Moğol *kebe-l-(/*keğe-l-): Orta-Moğ.

*kurug-sak. *kekirtek. *bögrek. *oŋurtka. *d(i)a:l-ak NESNE : MADDE *gebde : *kılk. *bilek. *omuz. *bogum. *yagrın. bacak. *bıkın. *tirs(γ)ek. *siŋök. *gö:küz. *arka. *älg. bagırsak. *çaykan. *uδluk. *damor. *kemük. *bokurdak. *kol. *topuk. *tü:k.4. *gö:pek 240 .*a:ya. *ta:pan. *äiŋsä. *öbke. *sırt. *kar. *bo:yn. *ägn. *tö:ş. *kökrek. *aδγu-t/ç. Meronim Olarak *gebde Anatomik anlamında *gebde sözünün ‘başın dahil edilmediği vücut kısmı’ anlamında kullanımı yaygındır. *baltır. *bagır. *teri ALAN : MEKÂN *gebde : *sügsün. *ki:n. *aδak. *gebde sözcüğünün meronimileri olarak kabul edilebilir. *yelkä. *ögçe *gebde : *yürek. *eyegü. *çekn. *ömgen. *siŋir. *ärŋek. *karım. *dırŋak. NESNE : PARÇA *gebde : *boγaz. *parŋak. *be:lk. *öŋeç/öŋüç. *bu:t. *köŋül. *tuyzke.

ard. sırt’ (KTS: 70. yy. arka’ (YTS: 78). arúa. sırt’ (KTS: 117). yaārın ‘sırt. arúa (KE II: 32). dorsum. peş 5. arkada bulunan 8. iyin ‘arka. egin ‘sırt. uça ‘sırt. Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi 3. ön karşıtı 2. cavürün ‘iki omuz arası. yy. arka’ (DLT I: 87). Krh. yy. 241 . insanın arka tarafı. xiv. arha ‘arka. Art.Tü. sırt ‘sırt’ (Sngl 251v. igin ‘kürek kemiğinin bulunduğu yer. uça (KE II: 664). Batı Tü. art (NF III: 21).15. Arkada olan. art. xv. yaārın ‘sırt. (mec. bedeni 7. yy. arka (Ton 5).2. 2. arka ‘1. üst (üst baş)’ (DK II: 102). eğin’ (DLT I: 77). Đslami ç. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde SIRT ‘sırt’ Lat. arúa. arka’ (Kırım Türkleri) (DS III: 867). egin. Harezm ç. art (KE II: 33). Bud. sırt’ (KTS: 291). xiii. 4). Proto-Ogur *arka. cavurun.15. Geri kalan bölüm 4. arka. – xix.2. *arka (Tenişev 1997: 267). KökTü.1. arka ‘arka. (mec. yy. Doğu Tü. uça ‘arka. yy. geride kalmış zaman’ (TS 132-133).: xv. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. back.: xi. 22). arka (CH I: 170). eyin ‘kürek kemiğinin bulunduğu yer. destekleyen 9. arúa (EM: 108). arka berip ‘sırtını dönüp’ (TT.ç. sırt’ (KTS: 107).2. aròa (DK II: 18-19).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Modern Tü. viii. Otururken sırtın dayandığı yer 6. arka ‘sırt’ (Sngl 37r. Đnsanın vücudu. 78). egin ‘vücut. insanın arka tarafı. sırtın yukarı kürek kısmı’ (YTS: 230). sırt. Đng. egin ‘sırt. xiv. yy.) Kayıran. Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan SIRT kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *arka ve *sırt sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. EKıp. sırt’ (DLT I: 128). sırt’ (YTS: 11). VI 273). *arka Proto-Tü. sırtın yukarı kısmı’ (KTS: 306). arka ‘sırt’ (TTS I 217).) Geçmiş. Proto-Oguz *arka.

çindik ‘akra.. yağrı. -Ama. yağın.. yarın. yağarnı. okra ‘insan sırtı’ (*Bor -Nğ. Yardımcı. Bir şeyin arka tarafı. arka.. Yakut arğa. yargın.ağarnı ‘sırt. -Nğ. -To. Gag. oturamak ‘sırt’ (*Acıpayam -Dz. yağrıdal. hop ‘sırt. -Sm. Buğabağı -Çr. Savaş cephesinin arka tarafında.. yağarın. -Gr.) . yağannı. yanır. Kuzey-batı (Kıpçak): *arka. Đnsanın. yağnı. -Dy. Kırg arka. yanırlı. hayvan veya bir şeyin arkası’dır. Proto-Altay 242 .)’ (-El.. bakıcı.) (DS III: 1227). omuz’ Gel kızım hopuma bin de gidelim (-Mn. arka’ (Karaözü *Gemerek -Sv.. Bir şeyin arka tarafı 3.) (DS IX: 3297).. -Ba. yÀrnı ‘sırt’ (-Çr. 2. yağrını. hampa ‘sırt. havadar.) (DS VII: 2268).) (DS I:203). *arka Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre *arka sözün temel anlamı ‘bir insan. Çkr. -Mr. Tenişev’e göre *arka ‘sırt’ teriminin *a:rt ‘arka kısmı’ terimi ile ilgisi yoktur. Azb. yaan.. ters yüzü. yangırı. omuz’ Ne hampama binip duruyorsun? (*Afşin -Mr. yanrı. Söz daha sonra yan anlamlar kazanmıştır (EDT 215b).) (DS XI: 4117). destekleyici 5. Çuvaş: urha (Tenişev 1997: 267) 1.. aròa ‘1. Destek. yağrındalı. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay arka. Trkm. -Ada. Gövdenin eginden ince olan bölgesi.) (DS IX: 3275).) (DS XI: 4168).. ecdat’ (ADĐL I 128).nesil. yaarnı. arğas. Dayanç.. Bir zadın sırt yüzü.. yağır. dayanak’ (GS 53). aròa (ATS: 50). Gerdan -Ada.. yağırnı. hemayat’ (TDS: 50). hayvanın arkası. Tuva harka. Büyükçaylı *Dörtyol -Hat. dayak. ensesi 3. yaŋıllı. arka ‘1.) (DS X: 3615). yağınnı. Adet sıfatı “yeddi” sözü ile beraber (mec. beli 2. geri tarafı 3. yargındalı. *Bor -Nğ.) (DS VII: 2404). arka ‘1.) (DS I:82). yaŋır. alay ‘arka’ (Karataş *Sarayköy -Dz. yağrın. Sırt 2. yanıllı ‘sırt’ (Đğneciler *Mudurnu -Bo. sırt (insan hk. sırd ‘sırt’ (Hasanoğlan -Ank. küresi.. gerisinde olan yer 4. Güney-Doğu: *arka.

uudum arkalarını UK 219 yattıydı arkası üstünä UK 256 aldı Raduyu arkasından 243 . Hayvanın gözleri açıktı. kafesteki çığırtkan kuşun feryadına. Güzel kafası ara sıra sallanıyordu. hikâyeci varsa hepsinin arkasına düşüyor. *arka Kullanım Alanı EM 108 ve bu èillete mübtelÀ olan vÀcibdür ki… ve arúası üzerine tarmaúdan saúına ú TTS I 217 Senin ile arkalaşuben ikinç Elim Şah-ı Çin’den nite kala dinç TTS I 217 Müslim şah. hay nâbekârlar köy köpeği gibi arkalaşdıŋız deyüp. bel kemiğimin pişmiş paça gibi yılıştığını. eski koltuğa gömülür otururdum. yahudi kıyafetli adamlarla pazarlıkta idi. TTS I 217 Arkasına götüre bunlar günahın yüklenip Sanki kantarlar ile kuşun götürdü nâtüvan TTS I 217 Görelim yüzünü gözün öpelim Soralım göndün arkasın yepelim TS 132 Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış. dışarıda. küpe. arkam pencereye dönük. saçlarnı daaderlar-tareerlar arkalarna. SFA-1 Mart arka üstü yatmıştı. diye martıya doğru gittim. HEA-3 Böylece. blezik UK 170 arka arkaya olerlar da düüşerlär UK 178 gücüle uyuttum onu. gözlerni-kaşlarnı güzerlär. gene oturur bir zaman etrafına bakar. TS 132 Arkasında beli kemerli. parmaklarnı donaderlar. o kadar pıstılar ki arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladılar TS 132 Đstanbul'da ne kadar şair. SFA-2 O. Ne oluyor. HEA-1 Arkası kapıya dönük olduğu halde kimin geldiğini hemen anlamıştı HEA-2 Arkamı bir dükkâna dayadığımı. hiç ardı arkası kesilmeyen. Kırmızı ördek ayakları ara sıra havayı dövüyordu. 2. yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler. Süleyman'ın çiftliğe gelişi. gözlerini yummuştu. UK 46 hızlı hem ansızdan peyda olan düşmanın arkasında UK 144 yaaleerlar güüdesini kokulu yaalarlan. şık bir pardösü vardı TS 132 O kadar korktular. SFA-2 Dakikalarca arkası müşterilere dönük pantolonunu toplar. döküldüğünü duydum.. dar.. arkadaşlık. HEA-3 Bu dakikalar odamda. hepsiyle tanışıyordu SFA-1 Hür kuşlar. yüzük. çoğu sefil. Davet etsen dinine girse heman Hem sana arka ola ol pehlivan.dillerinden şu paralel vardır: Proto-Mançu-Tunguz *arka-n ‘insanın sırtı’ (1997: 268). arkada bıraktığı yeni ve mesut hayata eksiksiz ve güçlü bir hava getirmişti. dostluk. SFA-1 Cevap vermeden üç beş kürek daha çekip arkasına dönüp baktı. TTS I 217 Yoldaş yoldaşa arka olur biri düşerse biri kaldırır. dizlerimin.

Orta-Kıp. ‘hayvan sırtı’. Türk Dili alanında *arka sözünün şu anlamlarda kullanımlarını tespit etmiştir (1997: 267 . Harezm Çağ. Anlam Olayları Bakımından *arka Clauson’a göre ‘bir insan. sırtın üst kısmı. Orta-Uyg. arka taraf. Osm. 3. omurga’ anlamı metonimik bir anlamdır. hayvan veya bir şeyin arkası’ anlamı *arka sözün temel anlamıdır. Çuv. omuzlar. Trkm. ò òası ADĐL I 128 gız aròası üstä uzanyb kitab oòuyurdu ò ADĐL I 128 Tutulanların ikisinin arhasında iri şälä TDS 50 Arkası mehnet torbalı. ‘Vücut’ anlamına gelen *boδ ve *sıyn. Garıbın arkasıñ çalanndna seçiñ TNAS 34 Annada arka gitme. *sıyn. *arka sözünün alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. 2) ‘Đnsan sırtı. destek. Gag. üst. Özb ‘sırt. Ancak ‘hayvan sırtı. Karakalpak Kır. ‘sırt. TNAS 36 Arka agrı ata miras. arka tarafı. Diğer yandan *yagrın ‘sırtın kürek kısmı’ sözü. insan ve hayvan ensesi. Yak. TTü. birini destekleyen’ şeklinde metaforik yan anlam kazanmıştır (EDT 215b). 4. yardımcı’. sıradağ’. Daha sonra ‘destek veren. arka taraf. *gebde sözünün alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Kumuk Başkurt Nogay Altay ‘sırt. Orhon Krh-Uyg.ADĐL I 128 Aròasına yüklemek. *sıynak : *gebde : *arka şeklinde bir hiyerarşi görülür. Karaçay-Malkar Kaz. Aròası üste uzanmag.268): 1) ‘Đnsanın sırtı. ‘insan ve hayvan sırtı. omuzlar. Salar Karaim Tat. *sıynak sözcükleri. sırtın üst kısmı’: ETü.ogla. omuzlar. *gebde sözünün holonimi olur. gara dere batıp. 244 . Tenişev. yardım. bir ayal gaptamızdan geçip gitti TDS 50 Öyün arka yüzi TDS 50 Baylarıñ hileli düvnüni çöşüp. Uyg. destek’. omurga’: Azb. Meronimlerdeki geçişlilik göz önüne alındığında *boδ. ata yagrı . destek’. ‘sırt. arka tarafı. sırtın üst tarafı > hayvan sırtı. arka taraf’. Meronim Olarak *arka Anatomik anlamında *arka sözü.

ALAN : MEKÂN *boδ. sırt. Đslami ç. sırt. sırt ‘1. Gag. Kaz. sirt. Tuva sirt. Sırt. Azb. Trkm. Proto-Oguz *sırt. *sıynak : *gebde : *arka *arka : *yagrin 2.‘sırtında taşımak’ gibi paralellerdir (1997: 268). Kesici araçların kesmeyen kenarı 4.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Kırg sırt. Oğuzlar bayır ve yokuş gibi yerlere ve küçük derelere dahi ‘sırt’ derler’ (DLT I: 342). Proto-Ogur *sırt. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay sırt. Birinin ya da bir zatın arka tarafı 2. Bel. Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm 2. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk sırt. Dağların veya tepelerin üst bölümü 5. Proto-Mançu-Tunguz *sigde < *sir-de ‘hayvanın göğüs omurgaları’. Hakas sırt. dağ tepesinin üstü’ (ADĐL IV 89). 245 . Bir şeyin üstü. Dağın sırtı’ (GS 453).2. *sıyn. *sırt Proto-Tü. Kore sido. Yamaç üstü. Modern Tü. Proto-Moğol *serteng ‘omurga uzantısı’. kürek 2.: xi. Çuvaş: şart (Tenişev 1997: 268) 1. sırt ‘1.15. Krh. *sırt (Tenişev 1997: 268). Dikilmiş veya ciltlenmiş kitaplarda dikişin bulunduğu bölüm’ (TS 1973). üst bölümü 7. GüneyDoğu: Özb. kalın kıl. Tat. sırt ‘kıl. yy.2. sırt ‘1. omuz arkası 2. sırt ‘1. göğüs karşıtı 3. sırt (ATS: 1042). *sırt Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev’e göre *sırt sözcüğünün kaynağı Proto-Altay *sirte-: Proto-Türkçe *sırt ‘hayvan sırtı’. Đnsanın üstü 6. Büyük yer’ (TDS: 625). Đnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm.

beklemediği yerine bir darbe vuruyor. Kumuk Karaçay-Malkar Tat.. HEA-1 Adamın kafasına. HEA-2 Đçimde öyle bir sızı. HEA-2 Đki tarafı meyilli sırtlarla yükselen bir nevi dere içinden geçiyorduk.2. HEA-3 Sonunda onun korkunç şekline. ADĐL IV 89 Suyu tamam çekilmämiş halçanın saçaglarından süzülän iri damlalar onun enli sırtını. 3. sırtına.. tutkulu hücumlarına rağmen sırtı yere geldi. bizi yalnız bırakamaz. SFA-1 Sırtını elektrik direğine. düş 246 . üst kenarı’: TTü. omurga. dış tarafı. bir ayağını rıhtımın parmaklıklarının betonuna dayamış sigara içiyordu. SFA-2 Beygirlerin sırtına bir kamçı vururdu. sıradağ. ireli atdı. Golundan yapışıb. Tuv. aradaki boğaz parçası masmaviydi TS 1973 Sırtında hep aynı kahverengi elbise bulunduğuna göre fazla bir kazanç da sağlamıyordu TS 1973 Öteki karınca türlerinin yuvalarını yağma edip kendi boyunduruklarına alıyor. ama halis insanın sırtına UK 211 yastık gibi sırtları ADĐL IV 89 Sırtına bir-iki tutarlı dartdı. onların sırtından geçiniyorlarmış TS 1973 Benim bu marifetimi bilmeyenlerle bahse girip sırtımdan para kazanan açıkgözler bile oldu TS 1973 Çelişki içinde konuşur ve sırtında yumurta küfesi olmadığından dün ak dediğine bugün rahatlıkla kara diyebilir TS 1973 Kocaman duvara sırtını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi TS 1973 Anladım ki hayat savaşının birinci büyük dönümünde Ayşe'nin sırtı yere gelmişti TS 1973 Batı âlemi Türkiye'den vazgeçemez. Karakalpak Kır. sırtıŋa barmak ildir. Azb. ‘sırt. Anlam Olayları Bakımından *sırt Tenişev. buğumlu topuglarını isladırdı. sırtımda öyle bir ateş var ki! HEA-2 Nihayet birkaç sırt ve vâdi dolaştıktan sonra yumuşak inhinalarla yükselen yamaçlar ortasında bir köycüğe geldik. sırtıŋdan yel çalsın. Altay Özb. kebiriniŋ sırtı cayrılıp görünyer TNAS 22 Agzıŋdan al alsın. TDS 625 Ter gavunlarıŋ kebiri dilim alnan yalı yarılıp. bütün varlığını gıdıklıyor gibi. askerî ihtiyaçlarımıza sırt çeviremez TS 1973 Đkide bir kendini sırtüstü saman dalgalarının içine atarak yüzme taklidi yapıyordu. Kaz. UK 96 Araslanın omuzlarına. *sırt Kullanım Alanı TS 1973 Beşiktaş sırtları pırıl pırıl. Gag. Türk Dili alanında *sırt sözcüğünün şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 268): 1) ‘Hayvanın sırtı. Hakas. TNAS 382 Yüzüŋe yaldır-yuldır.

Orta-Kıp. tepe’. *gebde sözünün holonimi olur. Oğuz Çuv. ‘pulluk demiri’ 3) ‘Hayvan sırtı > insan sırtı’: Trkm.‘birine önem vermemek. ‘kürek’. tepe. bir şeye önem vermemek. *gebde sözünün alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. sürdürmemek’. Meronimlerdeki geçişlilik göz önüne alındığında *boδ. omuz. hayvan sırtı. Meronim Olarak *sırt Anatomik anlamında *sırt sözü.‘yenilmek. yapmamak. *sıynak : *gebde : *sırt *sırt : *yagrin 247 . sırtı yere gel. Bu sözün insanla ilgili anlamının temel anlam olması gerekir. *sıynak : *gebde : *sırt şeklinde bir hiyerarşi görülür. Karaim Nogay ‘sırt. *sıynak sözcükleri. Çağ ‘sırt. *sıyn. iyi davranmamak. ALAN : MEKÂN *boδ.‘işbirliği yapmak’.görünüşü. ‘Vücut’ anlamına gelen *boδ ve *sıyn. 4. üzey’. *sırt sözünün alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir.‘bir kimseden yararlanarak para sağlamak’ gibi örnekler de metaforik ve metonimik deyimlerdir. arkasında. ‘sıradağ’. 2) ‘Kürek’: Çağ. onu kabul etmemek. Hayvanla ilgili olan anlamı metonimiktir. sırt sırta ver. alt olmak’. ‘tepe’. birinin sırtından para kazan. arka tarafı. üst. dış tarafı. Diğer yandan *yagrın ‘sırtın kürek kısmı’ sözü. Çuv. Oğuz ‘yayla’. Cansız nesnelerle ilgili anlamı ise benzetmeye dayalı olduğu için metaforiktir. sıradağ’. Modern Türkiye Türkçesinde sırt çevir. *sıyn.

Doğu Tü. bel. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. – xix. *Merzifon -Ama. bel ‘1. Batı Tü. Bel 2. Đng.2. katı kürek ‘bel’ (Başhöyük *Kadınhanı -Kn. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BEL ‘bel’ Lat. orutúa ‘bel kemiği’ (KTS: 206).) (DS VIII: 2683). Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası 4.16. bel ‘1. bel (EM: 113). xv.1. belçe boğuzça suvda ‘bel.1). xiii. Geminin orta bölümü 6. bel’ (-Brs. bel ‘1. bel (KE II: 85). sırtın altına rastlayan bölgesi 3. Bardak. bel ‘bel’ (TTS I 486). yy. Güney-Doğu: YUyg. Gag. regio lumbalis.) Dağın iki tepesi arasında eğrilmiş yer ve alçak geçit 4. Proto-Ogur *be:lk. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BEL kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *belk sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.) Devre. sağrı ile omuzların arasındaki hisse. 2. xiv.ç. yy.16. Modern Tü. Krh. boğazlara kadar su içinde’ (U II 24. anı: be:linde: tut ‘onu belinden tut’ (DLT III 133).: xi. Đnsanın ve bazı hayvanların karnının arka tarafı. sırt’ (DK II: 47). dal 3. (mec.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. orutāa.) (DS II: 663). bel (Sngl 149r). waist. vazo vb. *be:lk (Tenişev 1997: 268). Bud.nin ortasındaki dar bölüm’ (TS 258).: xv. etraf 5. (mec. bil (EUTS: 42). yy. Đnsan bedeninde göğüsle karın. bel ‘bel’ (DLT III: 133). yy. bıkın ‘omurga.. Özb.Tü. bil ‘bel. sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm 2. Sağ ve ya sol yanında ayakla basmak için çıkıntısı olan uzun saplı kazma aleti’ (ADĐL I 227-228). Azb. Harezm ç. bel (MŞ: 10). Kuzey-batı (Kıpçak): 248 . şişe. EKıp. yy. bĆl. yy. xiv. kuşak bağlanan yeri 2. *be:lk Proto-Tü. Bahçıvan beli’ (GS 79). Bedenin ortası. Đslami ç. Bu bölümün.2. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer 5. Proto-Oguz *be:lk.2.

Doerfer. Kırg bel. Proto-Altay *beilke: Proto-Türkçe *beilk >*bĆl ‘bel’. 249 . *be:lk Kullanım Alanı U II 24. Proto-Moğ. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay bel. TS 258 Avlunun en uzak köşesine. değ yokuşu’. bel. Tat. boğazlara kadar su içinde’ DLT III 133 anı belinde tut ‘onu belinden tut’ EM 113 se ãovuúdan olan bĆl aārısın giderür Ć MŞ 10 öksürük ve bĆl aārısı çoú vÀkiè olur Ć MŞ 129 oŋurāa aārısınuŋ ve bĆl ve diz aārısınuŋ daòı sebebi bunlardur Ć TTS I 486 Sen işbu işe bağla bu gece bel Getir balta vü hacet olmaya bel TTS I 486 Sebzezâr-ı maânisin sirap kılmağa hâme-vâr bel bağladım TTS I 486 Bel bağlamazsa hizmetine yâr gibi hasm Lâzım değil kisen çekesin ins ü cana tığ TTS I 486 Bağlayam bil idem buna çare Tâ geçem bir lûèb o bed-kâre TTS I 486 Hazreti resulün katline bel bağladılar TTS I 486 Yine bel bağlamış öldürmeye üftadeleri Varayın yalvarayın ol şeh-i hûbana biraz TTS I 486 Đki birader gazâye bel bağladılar TS 258 Çıksam yüksek bellere gün eylesem / Acep nazlı yâr duyar mı ola? TS 258 Ne var ki böyle araçlara biz pek bel bağlayamayız TS 258 Şu kör olası işsizlik belimi fena hâlde büküyordu TS 258 Belini biraz doğrultmuş. Proto-Mançu-Tunguz *belge ‘karın. borçlarını ödemiş. dizler (çocukları oturulan dizler)’ (1997: 269). duvara belini verir otururdu TS 258 Đsli tavan bel vermiş. 2. *be:lk Etimolojik Değerlendirmesi Clauson bu sözü b÷:l şeklinde almıştır (EDT 330a).Kumuk bel.1 belçe boğuzça suvda ‘bel. *bekle-ğu-sun ‘bel’. *be:lk sözünün Halaç Türkçesinde bil şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 25). Kaz. daha rahat bir yaşam düzeyine erişmişti. Tuva bel. bäl ‘bel. bil. Tenişev’e göre *be:lk sözcüğü Türkçeden Moğolcaya alıntı olarak geçmiştir: Orta-Moğ. duvarları içeri kamburlaşmıştı SFA-1 Stromboli önünde akşam olurken nasıl da beline kolunu sarmıştın. Yakut bi:l. Çuvaş: pilek (Tenişev 1997: 268) 1.

sıkıp güüsünä onnarın aazları bireri geldiler isteyişli sansı pek çoktan UK 169 bellerinde piştoflar hem kılıçlar UK 190 da tuter Katiyi belinden UK 212 yımışak bükülän beli UK 225 kız sıkıp Mehmedin belini ADĐL I 227 Beline gayış bağlamag. kuşaklarında tabanca ve bıçak asılı. belädän çıplak. Sinäsindä şän guzular bäslänir. yani ben. deri kuşaklan baalı belindän. HEA-1 Tarık kolunu belime dolamış. beli çökmüş yamaça. söylediklerinizi anlamıyorum. dağ yokuşu. Harezm Orta-Kıp. boynularında asılı kemik . Azb. Tak.SFA-1 Sen değil miydin geçen sene ta kayıktan çıkarken bizim reis belindeki kuşağı çözüvermiş de hani bir teneke kolyoz çıkıvermişti koynundan. Çağ. UK 21 hepsi adamlar şindän şalvar taşısınnar. HEA-2 Hepsinin boğazından beline kadar fişekleri var. Orta-Uyg. Gag. belinde kılıç savaşa gidiyordum HEA-5 O tabuta bakınız. şimdi ayağında getrler. orta.geniş arkalı. *bel:k sözcüğün Türk Dili kaynaklarında şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 268 . başı başıma dayalı duruyordu. Salar Karaim Kumuk Karaçay-Malkar Tat. ne dediniz. TTü. HEA-9 Dimağı aydınlığa doğru gitmek isterken karnını ve belini koparan bu acı onu gene kirpi gibi büzdü. HEA-3 Fransızca roman dizinde. ADĐL I 227 bu süngünü onlar sağ täräfdän bel gayışlarından asmışlardır ADĐL I 227 Kürän at belindä ağırlıg hiss etmäyib yolun çohusunu oynaglayır ADĐL I 227 Şehli kändinin sağ täräfindä yalın beli ilä hırmanlar. Aksaraylı Emin. Bele gadar suya girmek. Avrupa'ya öğrenimini bitirmeye gideceğini hayal ettiğim kişi. başında kalpak. salınmışdı ADĐL I 227 Bahsanıza. o beli bükülmüş beyaz saçlı ihtiyarın yaşlarınâ bakınız. Tuv. Başkurt Nogay Özb. Tenişev. kara yüsek kalpak başlarına kara deridän uzun ayakkabı giysinnär UK 50 bugacılar da . anlayacaksınız. kalın kollu hem ayaklı hem ayaklı kavi adamnar. 250 . eyerin oturma yeri’: Enisey EUyg.269): 1) ‘Bel. Uyg. 3.diş muskalar UK 137 Kaykauz tez aldı onun ince yumuşak belini kavi erkek kollarınna da. çoğu modern ve tarihî Türk lehçelerinde *be:lk sözcüğü hem anatomik hem de ‘dağ geçidi’gibi metaforik anlamlarda görülmektedir (EDT 330). Anlam Olayları Bakımından *be:lk Clauson’a göre.

Hayvanla ilgili olan anlamı metonimiktir. Hakas. *sırt : *be:lk 251 . Osm. ‘sırt. Cansız nesnelerle ve coğrafî alanlarla veya ‘devre. sıradağ’. Alt. ‘sıradağ. orta’. Çuv. alet’ ilgili anlamı ise benzetmeye dayalı olduğu için metaforiktir. ‘sırt’. ‘bel.2) ‘Bel. *arka ve *sırt sözlerinin alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Trkm. destek. ‘bel. etraf. ağaç gövdesi. 4. kuvvet’. sırt’: Orta-Kıp. ‘bel. sıradağ’. Meronim Olarak *be:lk Anatomik anlamda *be:lk sözü. Kaz. geçit’. yokuş. hayvan sırtı. SUyg. Bu sözün insan vücudu ile ilgili anlamı temel anlam olmalıdır. ALAN : MEKÂN *arka . orta. güç. Karakalpak Kır.

Đng.17. Proto-Ogur *oŋurtka.. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan OMURGA kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *oŋurtka sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. oŋurha süŋügi.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. esas’ (TS 1684). omaca ‘belkemiği’ (-Af. oma. Batı Tü.) (DS XI: 4053). xiv. *oŋurtka (Tenişev 1997: 270). Trkm. yy. oŋurtúa (KE II: 496). kebir hayvanlarda: 252 .2. oŋurga sütüni (RLT: 158). uzunilik ‘omurilik’ (*Lâpseki -Çkl.) (DS X: 3630). omurov ‘omurga’ (Rumeli göçmenleri.) (DS IX: 3279). oŋuròa. oŋurāa. Harezm ç. kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan. Kadıçifliği -Đst. oŋurāa (CH I: 153). omurğa. 2. omurga ‘1. xv. kemikten. yy.2. içinde omuriliği barındıran kemik yapı 2. onurga ‘Adamlarda. amudu fıkari.17. oŋurğa. oğurğa ‘bel kemiği. yy. oŋurha kemügi. *oŋurtka Proto-Tü. Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan.1. Proto-Oguz *oŋurtka. onurğa ‘Bel kemiği’ (ADĐL III 446).) Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü. (mec.) (DS IX: 3280). onurğa (ATS: 932). oŋurúa. Modern Tü. omurga’ (TTS V 3001). temel. EKıp. belkemiği. oŋurha kemigi. (denizcilik) Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi 3.. Darıveren *Acıpayam -Dz. oāuntaāa ‘omurga’ (KTS: 203). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde OMURGA ‘omurga’ Lat. oŋurúa ‘belkemiği omurga’ (YTS: 163). omray. xiii. backbone. siğer kemiği ‘omurga’ (-Çr. – xix.2. Çilehane *Reşadiye -To. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. vertebra. Azb.

Bazı lehçelerde öndeki /-ğ-/ sesi /-m-/. *oŋurtka Kullanım Alanı MŞ 129 oŋurāa aārısınuŋ ve bĆl ve diz aārısınuŋ daòı sebebi bunlardur ŋ ā TTS V 3001 Bir külhancı külhan içine bir deve oŋurgasın bıraktı ol oŋurga sıçradı gerü daşra düştü TTS V 3001 Ve arka ve oŋurgalarına daim dürtseler. oŋuròa. omurga şeklinde kullanımlarına rastlanan sözün ‘omurga. Kuzey-batı (Kıpçak): Kaz. belkemiği. oŋurāa. Anlam Olayları Bakımından *oŋurtka Tarihsel ve modern Türk lehçelerinde genel olarak oāuntaāa. döş süñkleri ÷glip küykeripdi 3. Tenişev’e göre Türk lehçelerinde omurga organını karşılayan ortak isim.‘boğumlardan parçalara ayırmak’ fiilinden türemiştir (1997: 270). sintinesi su eden eski bir gemide gibi sulan durgun bir limanın rıhtımına bağlanmıştır TDS 488 Onuñ boyun oñurgası. oŋurúa. *oŋurtka terimidir. omurga kemiği’ gibi anatomik anlamların yanında ‘gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi’. 2. *oŋur. 253 . Kırg omurtka (EDT 93a) 1. ‘bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü. veya /-ŋ-/ sesine dönüşmekte ve /-r-/ sesinden sonra /-t-/ sesi eklenmektedir (EDT 92-93). baştaki /o-/ ve ortadaki /-r-/ sesi olduğunu sözün son hecesinin de /-ğa/ veya /-ka/ sesleri olduğunu belirtmiştir. omırtka . oŋurtúa . Eski Türkçe *oŋurtka sözcüğünün çağdaş lehçelerde sabit kalan seslerinin. oğuntaka. esas’ gibi benzetme yoluyla yapılmış metaforik kullanımlara da rastlanmaktadır. *oŋurtka Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. /-n-/. temel.gövreni kelle bilen birikdiriy÷n yilikli süñk’ (TDS 488). TTS V 3001 Pes avrat gitti ve öküzü öldüğü yere vardı ve ol öküzün bir oŋurkasın ve biraz tüsün buldu TTS V 3002 Eğer oŋurga süŋügünde olursa bel ağrısı derler TS 1684 Omurgası çürümüş. oŋurúa.

4. *kemük terimleri *oŋurtka sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. *kemük 254 . Meronim Olarak *oŋurtka Anatomik açıdan baktığımızda *oŋurtka sözü *gebde sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. bütün iskeleti birleştirmekte ve kemiklerden oluşmaktadır. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE *gebde : *oŋurtka *oŋurtka : *siŋök . Vücut yapısı açısından *oŋurtka. Dolayısıyla *siŋök .

2.2.18. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde GÖĞÜS
‘göğüs’ Lat. pectus Đng. breast, chest. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan GÖĞÜS kavramını karşılayan sözcüklerin Proto-Türkçe *ömgen, *tö:ş, *gö:küz, *kökrek ve *köŋül sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. 2.2.18.1. *ömgen Proto-Tü. *ömgen (Tenişev 1997: 271); Proto-Ogur *ömgen; Proto-Oguz *ömgen; Đslami ç.: xi. yy. Krh. ömgen ‘boyun damarı’ (DLT); Doğu Tü.: xv. yy. ömgen, ömgün ‘boğazın alt kısmı ve boyun ile göğüs arasındaki kemik’ (Sngl 86v24); Modern Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. önge ‘öfke, inat’; Güney-Doğu: Özb. ümgan ‘göğüs’, ömgĆn ‘göğüs’; Kuzey-batı (Kıpçak): Tat. ümgĆn ‘hayvan göğüsü’, Kaz. öŋmen ‘göğüs; yemek borusu; gövde’, Kırg ömgök ‘at göğsü’, Karakalpak öŋmen ‘yan’, öŋmrninrn jat- ‘yan yatmak’; Kuzey-doğu (Sibirya): Hakas önmen ‘köprücük kemiği’ (Tenişev 1997: 271) 1. *ömgen Etimolojik Değerlendirmesi Clauson sözü ömge:n şeklinde /e/ ünlüsünü uzun olarak almış ve temel anlamının anatomik olduğuna işaret etmiştir (EDT 159b). Tenişev, *ömgen sözünün Altay dillerinden şu paralellerini tespit etmiştir: Proto-Mançu-Tunguz *umHe(n): Evenk umĆn ‘Âdem elması; gırtlak’; Proto-Altay *ömHen ‘gırtlağın ön tarafı’ (1997: 271).

255

2. Anlam Olayları Bakımından *ömgen Clauson’a göre *ömgen sözü anatomik anlamında kullanılmıştır. Çağatay Türkçesi sahasında ömgön sözünün ‘at göğsü’ (EDT 159b) anlamında hayvan anatomisi için kullanımı metonimiktir. Tenişev’in, *ömgen sözcüğünün Türk lehçelerinde tespit ettiği ortak anlam: ‘göğsün üst tarafı, hayvan göğsü’dür (1997: 271). 3. Meronim Olarak *ömgen Anatomik açıdan baktığımızda *ömgen sözü *gebde sözünün alan : mekân ve nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir.

NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN

*gebde : *ömgen *gebde : *ömgen

2.2.18.2. *tö:ş Proto-Tü. *tö:ş (Tenişev 1997: 271-272); Proto-Ogur *tö:ş; Proto-Oguz *tö:ş; Man.Tü.ç. töş ‘göğüs’ (M II); Đslami ç.: xi. yy. Krh. töş ‘göğsün üst kısmı’ (DLT); EKıp. dös ‘göğüs’, töş ‘göğüs’ (CCum); Doğu Tü.: xv. yy. töş ‘göğüs’ (Sngl 178r13); Batı Tü. xv. yy. döş (DK II: 97), xiii. – xix. yy. döş ‘1. Göğüs, sine 2. Karşı, mukabil’ (TTS II 1241, XIV yy.), döş ‘göğüs, sine’ (YTS: 72), döş kemigi ‘göğsün ortasında birbiriyle bitişen yumuşak kemikler’ (YTS: 72); Modern Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. döş ‘1. Göğüs, bağır 2. Kaburga altı’ (TS 636); Azb. döş ‘göğüs’, döş ‘1. Bedenin, boyundan karnına kadar olan ön kısmı; göğüs, sine 2. Meme, emcek 3. Elbisesin, koynunu, göğsü örten kısmı 4. Dağın, tepenin yamacı 5. Genel olarak bir şeyin önü, karşısı 6. Hafıza, hafız manasında’ (ADĐL II 152); Trkm. dö:ş ‘1. (anat.) Bedenin kaburgaları birleştiren kıkırdaklı ön taraf bölgesi 2. 256

Gövrelerin boyundan garna çenli bolan aralıgı, ön tarafı 3. Giyilen giyimin göğsün üstündeki ön yakası’ (TDS 270); Güney-Doğu: YUyg. töş ‘göğüs’, Özb. tüş ‘göğüs’; Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. töş ‘göğüs, meme’, tĆs ‘hayvan memesi’, Kumuk töş ‘göğüs’, Karaçay-Malkar töş ‘göğüs’, Tat. tüş ‘göğüs’, Başk. tüş ‘göğüs’, Kaz. mös ‘göğüs’, Kırg töş ‘göğüs, göğsün üst tarafı’, Nogay mös ‘göğüs’, Karakalpak mös ‘göğüs’; Kuzey-doğu (Sibirya): Altay töş ‘göğüs’, Tuva döş, Hakas tös ‘göğüs’, Yakut tüös ‘göğüs’, Tofa döş ‘göğüs’ (Tenişev 1997: 271-272) 1. *tö:ş Etimolojik Değerlendirmesi Clauson bu sözü tö:ş şeklinde alarak anlamını ‘göğüs, özellikle göğsün üst kısmı’ olarak belirtmiştir (EDT 558b). Tenişev, Proto-Türkçede sözün başında /t-/ veya /d/ sesinin bulunduğu tespitinin zor olduğunu belirterek ve sondaki /-ş/ sesinin etkisiyle kelime başında /t/ olmasının güçlü bir ihtimal olduğunu ifade ederek, Altay dillerinden paralelleri şu şekilde vermiştir: Proto-Altay *t’öil-: Proto-Türkçe tö:ş ‘göğüs’; Proto-Mançu-Tunguz *tuiŋen < *tuilgen ‘göğüs’; Mançu tulu ‘at göğsü’ (1997: 272). Doerfer, *tö:ş sözünün Halaç Türkçesinde töş şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 25). 2. *tö:ş Kullanım Alanı Döş etlerin kebap etti müzaèfer Söğülme arası içer tolular TTS II 1241 Anı kim edemez hâsıl düşünde Uyanıkla diler göre döşünde TTS II 1241 Yaylanın karından ak beyaz döşü Yıkılıp üstüne ölesim geldi TTS II 1241 Pes Tanrı Taâlâ iki bulut veribidi, kaçan birisi buğday harmanı yeri döşüne geldi, altun yağdı TS 636 Bana yastık olsun döşlerin güzel. ADĐL IV 430 Bir äli ilä anasının döşündän möhkäm yapışmış körpä o biri äli ilä anasının üzünü, çenesini älläyirdi. 257 TTS II 1241

ADĐL II 152 … Ciyär sinänin içindä olur ki, gutu kimi şeydir. Onun gabag täräfi döş sümüyü vä gabırgalardır ADĐL II 152 ..Bah, härdänbir döşümün burasından ki bir ağrı tutur, dähi goymur näfäsimi alım ADĐL II 152 Sağımdan ävväl inäyin döşünü yaş däsmalla silmäk lazımdır ADĐL II 152 …Bir dağın döşündä, yolun gırağında bir bölük köç gördüm. ADĐL II 152 Döşlerärdä däniz kimi dalğalanan yaşıl ortlar, haradan başlanıb harada bitdiyi mä’lum olmayan yaşıl meşälär Sinamizdenin gözläri önündän keçir, onun könlünä därin bir sevinç verirdi TDS 270 Düny÷ni sil alsa, guba gazıñ döşünden TDS 270 Güllerden tirip döşe takcak men TDS 270 Mergen gazıñ ÷dil döşünden urdı 3. Anlam Olayları Bakımından *tö:ş Clauson’un aksine Tenişev, *tö:ş ‘göğsün üst tarafı’ sözünün *töş ‘tepe, yokuş’ ile bağlantılı olduğunu düşünmemekte, asıl anlamın ‘göğüs, vücudun ön tarafının üst kısmı’ olduğunu iddia etmektedir (Tenişev 1997: 272). Ancak sözün temel anlamının insan vücudunun bir kısmı olmasının yanı sıra coğrafî adlarla ilgili anlamı metaforiktir. 4. Meronim Olarak *tö:ş Anatomik açıdan baktığımızda *tö:ş sözü *gebde sözünün alan : mekân ve nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir.

NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN

*gebde : *tö:ş *gebde : *tö:ş

2.2.18.3. *gö:küz Proto-Tü. *gö:küz (Tenişev 1997: 272); Proto-Ogur *gö:küz; Proto-Oguz *gö:küz; Bud.Tü.ç. kögüs ‘göğüs, kalp’ (EUTS: 114); Man.Tü.ç. kögüzi kara ‘göğüsü kara olan’ (M I 18, 5); Đslami ç.: xi. yy. Krh. köküz, kögüz ‘göğüs’ (DLT I: 366), büksek 258

‘göğsün yukarı tarafı, göğüsten yukarı olan kısım’ (DLT I: 476), kögüz (DLT I 366); Harezm ç. xiv. yy. baā(ı)r (KE II: 68), kög(ü)s/z (KE II: 377), kökrek (KE II: 379), baā(ı)r ‘bağır, göğüs, ciğer’ (NF III: 41), kök(ü)s (NF III: 258); EKıp. böğür (KTS: 36), köğüs (KTS: 156), köks, köküs (KTS: 157), kövüs (KTS: 160), dös, döş ‘göğüs, döş, kaburga altı’ (KTS: 65), gökrek ‘göğüs kemiği’ (KTS: 87); Doğu Tü.: xv. yy. kögsük (Sngl 308r. 2); Batı Tü. xiv. yy. gögüs (EM: 134), xv. yy. gögüs (MŞ: 18), gögüz (CH I: 171), gögs (CH I: 178), gögüs (DK II: 122); xiii. – xix. yy. gögüs, gögüz (TTS I 316; II 444; III 304; IV 348), göğüs ‘göğüs, dine’ (TTS III 1730), gögüz ‘göğüs’ (YTS: 96); Modern Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. göğüs ‘1.

Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine 2. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı 3. Bu bölümün içindeki organlar 4. (mec.) Meme’ (TS 864), severe ‘göğüs kafesi’ (Mengeser *Doğubayazıt Ağ.) (DS X: 3593), böğür ‘göğüs’ (-Or.) (DS II: 766), can dili ‘göğüs’ (*Daday -Ks.) (DS III: 855), can tahtası ‘göğüs kemiği’ (Dişli *Bolvadin -Af.) (DS III: 858), cenev ‘göğüs, bağır; mide’ (-Isp.; Ortabereket -Ks.; -Kü.) (DS III: 881), çitlevü ‘göğüs kemiği’ (-To.; -Gr.) (DS III: 1246), dalak ‘göğüs’ (*Bergama -Đz.; -Mr.) ‘göbek’ (Ed.) (DS IV: 1336), döş ‘göğüs, bağır’ (-Uş.; -Isp.; -Brd.) (DS IV: 1589), goğos ‘göğüs, meme’ (*Sorgun -Yz.) (DS VI: 2095), gümbek ‘göğüs çukuru’ (*Bor -Nğ.) (DS VI: 2205), kökrek, kökürek ‘göğüs, bağır’ (-Ist.; -To.; -Kn.) (DS VIII: 2953), kükrek ‘göğüs’ (Ilıca *Çifteler -Es.) (DS VIII: 3026), öğür ‘göğüs’ (*Boyabat -Sn.) (DS IX: 3321), ök ‘göğüs’ (Rumeli göçmenleri *Eyüp -Đst.) (DS IX: 3324), sina ‘göğüs’ (*Bor -Nğ.) (DS X: 3637), söğük ‘göğüs kemiği’ (*Kızılcahamam -Ank.) (DS X: 3675); Gag. güüs ‘göğüs, göğüs kafesi’ (GS 125); Azb. köks (ATS: 790), köks ‘1. bk. döş 2. (mec.) Yürek manasında’ (ADĐL III 105); Trkm. gursak (RLT: 259

73), gövüs ‘1. Kökrek, döş, kursak 2. Meme’ (TDS 187); Güney-Doğu: YUyg. köküs, kökis, Özb. küks; Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. kökis, köhis; Kuzey-doğu (Sibirya): köküs, gös, Altay kögüs, köküs, kükse, Şor kögüs, Hakas kögis, Yakut kögüs; Çuvaş: kakar (EDT 714a), kagr (Tenişev 1997: 272) 1. *gö:küz Etimolojik Değerlendirmesi Clauson da sözü *gö:küz şeklinde kullanmıştır (EDT 714a-b). Tenişev’e göre son ünsüzün ötümsüz olması, /-k-/ ünsüzün ötümsüz olmasından kaynaklanmaktadır: Proto-Türkçe *kökz > *köks > köküs. Altay dillerinden paraleller: Proto-Moğ. *kökün ‘kadın göğsü’, Proto-Mançu-Tunguz *kuhun ‘kadın göğsü, meme’, Kore *kokai ‘çekirdek, öz’, Japon *kĆkĆrĆ ‘kalp’: Proto-Mançu-Tunguz *kohe-, ProtoMoğ. *köke-, ve böylece, asıl anlam: ‘kadın göğsü’ (1997: 273). 2. *gö:küz Kullanım Alanı EM 134 bögrülce ãovuúdur úurudur... gögüse ve öykene müfìddür MŞ 18 nìlüfer ãuyıyla içürler úaçan ki baāursaúlar ya siŋirler ya gögüs zaèìf olsa MŞ 21 gögüsi ùaracuú ve boynı uzun ve boynı ince ve boāazında şiş ve maèdesi øaèìf ya gözi ya dimÀāı øaèìf MŞ 32 úuru üzüm ıssıdur ruùubeti azdur maèdeye cigere úuvvet vĆrür gögüse ve öykene eyüdür ammÀ mizÀcı ıssı kişilerüŋ úanın göyündürür ve fehmi arturur TTS III 1730 Göğüs yarardı vü bağır diderdi Bu ebiyatı yazıp inşad ederdi TTS III 1730 Pes göğüzlerine değin duttu kaçan bağırsuklar ya sinirler ya göğüs zayıf olsa, ya öksürük olsa, ekşilerden sakınmak gerek TTS III 1730 Çekürge aslan göğüzlü olur. TTS III 1730 Ve göğüzden gelen irini arıtır ve cerahatlarını onultur TTS III 1730 Yüreğin yeri göğüzüŋ ortasıdır TS 864 Genç ve meçhul kadın çocuğunu göğsüne basarak girdi TS 864 Vücudumun etliliğinden, göğsümün dolgunluğundan, elbiselerim dar gelirdi TS 864 Öteden beri yola yüzü yoktu. Hele yokuşları karşıdan gördüğü vakit göğsü tıkanırdı TS 864 Onu sapasağlam görünce göğsüm kabardı oğul TS 864 Ne yazık ki geçtiğimiz yılda, göğsümüzü gere gere, işte zafer diyebileceğimiz pek az başarımız olmuştur TS 864 Kim bilir, bu erkek, kadınların zaafı ile göğsünü gere gere kaç kere istihza etmiştir 260

TS 864 Duvarda, güneşe karşı / Göğsünü kabartan bir güvercin / Đçimde öksüzün gözyaşı / Yıkılan yıllar için TS 864 Sevda mevsimi gelince kuşlar bin türlü teranelerle minimini göğüslerini yırtarlar TS 864 Göğüs bağır açık, ellerinde pankartlarla yürütüyorlar bu savaşı TS 864 Birdenbire sustu ve göğüs geçirdi, hüzün, dertlenme derecesini bulmuştu TS 864 Ben onun hatırı ve hatırası için daha ağırlarına da göğüs verirdim TS 864 Ben dervişim diye göğsün gerersin / Hakkı zikretmeye dilin var mıdır? SFA-2 Bir ara göğsümüze yediğimiz rüzgârı arkamıza aldık. HEA-1 Göğsümde on beş yıldır duymadığım bir sızı belirdi. HEA-2 Ameliyathanede kol bacak kesiyorlar, kafatası açıyorlar, göğüsten, karından kurşun çıkarıyorlardı. HEA-3 Birçok yasla, acıyla dolu göğüsler, kapalı, derin mahzenlerde inilder ve Çubuk çayı sessizlik içinde her an çağlar. HEA-3 Yan gözle baktım, bunu söyleyen genç son derece cılız, Đngiliz fanilasından kapalı göğüslü yeleği, baldır çoraplarıyle çok garip görünüyordu. HEA-9 Bu kadar genç bir göğüste ne sönmez, ne derin bir kin. HEA-9 O cüce göğüsteki yüreğe bir pehlivan yüreğinden ziyade güvenilir... PSE 123 Ve bunu syretmää deyi dopanan cümle halk, olan şeyleri gördüktensora, güüslerini düyeräk, döndülär. UK 37 sansın kılıç güüsünä dayalı UK 136 güüslerni da şişirärdi o çok duygular UK 137 Kaykauz tez aldı onun ince yumuşak belini kavi erkek kollarınna da, sıkıp güüsünä onnarın aazları bireri geldiler isteyişli sansı pek çoktan UK 155 ama sıkıp kendini hem çekip kızı güüsüne yalpak dedi UK 178 sıker güüsüne - Lanka pek sevdalı UK 202 acıdan şiştiydi güüsleri UK 211 güüsü doler iyi gelen sıcaklan UK 212 onun güüsündä ADĐL III 105 Zahirän heyrätamiz däräcädäsadä vä sakit olan bu balacaboylu insanın köksündä bu gädär zänkin vä gülcü bir üräk yaratmış täbiätin e’cazına heyran galmag olmazdı ADĐL III 105 Anahanım .. köksünü sıhmagda olan kädärlärini bölüşmäk üçün Atabalanın yolunu gözlämäyä başladı. ADĐL III 105 Män bir dövürdäyäm ki, tunc ganadlanır; Gara daşın, märmärin köksü atlanır TDS 187 Maŋlayı sakar ol atıŋ gövsi ilerik omzamak bilen, iki öŋ ayagınıŋ arasından possunlı sümeymelidi TDS 187 Öz gövsüniñ ak süysüni ÷mdiren seniñ yaşayşıña garşıdır öydy÷rmiñ TNAS 16 Admıŋ göwsünde arslanıŋ yatagı bar. 3. Anlam Olayları Bakımından *gö:küz Clauson’a göre *gö:küz sözü Türk Dilinin erken dönemlerinden beri metonimi oluyla ‘düşünce, fikir’ anlamına da gelmektedir (EDT 714a-b).

261

Tenişev’in araştırması sonucunda tarihsel kaynaklarından çıkardığı sonuç, *gö:küz sözünün asıl anlamının ‘bedenin üst tarafı olarak göğüs veya sırt’ olduğudur. Bundan hareketle sözün ‘göğüs kafesi, göğüs boşluğu’ anlamı da çıkmaktadır. Göğsün bir takım ruh özellikleri içerdiği inanışından kaynaklanan şu metonimik anlam olayları da vardır: Eski-Uyg. ‘akıl, düşünce’; Krh-Uyg. Altay ‘cesur’; Özb. Altay Kır. ‘ruh, can duygular’ (1997: 272 - 273). 4. Meronim Olarak *gö:küz Anatomik açıdan baktığımızda, *gö:küz sözü *gebde sözünün alan : mekân ve nesne : parça ilişkilerini gösteren meronimidir. Diğer yandan, *eyegü sözü, *gö:küz sözünün nesne : parça meronimik ilişkisi gösteren meronimidir. Göğüs kafesinde bulunan *yürek ve *öbke iç organ adları ise *gö:küz ile alan : mekân ilgisi içindeki meronimlerdir. Aynı zamanda *eyegü sözü, *gö:küz sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimidir.

NESNE : PARÇA

*gebde : *gö:küz *gö:küz : *eyegü

ALAN : MEKÂN

*gebde : *gö:küz *gö:küz : *yürek, *öbke

NESNE : MADDE

*gö:küz : *eyegü

Modern Türkiye Türkçesinde kullanılan göğüs boşluğu ‘akciğerlerle kalbi içine alan akciğer zarının çevrelediği boşluk, göğüs kovuğu, göğüs çukuru’ (TS: 865), göğüs kafesi ‘vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk’ (TS: 865), göğüs kemiği ‘göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı 262

kemik, iman tahtası’ (TS: 865), göğüs tahtası ‘göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası’ (TS: 865) gibi kullanımları da *gö:küz sözünün meronimleri olması açısından dikkat çekicidir 2.2.18.4. *kökrek Proto-Tü. *kökrek (Tenişev 1997: 273); Proto-Ogur *kökrek; Proto-Oguz *kökrek; Doğu Tü.: xv. yy. kökrek (Sngl 370v. 28); Modern Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. kükrek (DS VIII 3026), kökrek (DS VIII 2953); Trkm. kükrek, kükrök, kökrek; kükrek ‘insanın ya da hayvanın boğazının bulunduğu yerden göğsün biten kısmına kadar uzanan ön taraf’ (TDS 402); Güney-Doğu: YUyg. kökrĆk, Özb. kokrĆk, kökrĆk, hohräy, kohray; Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. kökrek, kekrek, Kumuk kökürek, Karaçay-Malkar kökürek, Tat. kürĆk, Başk. kürĆk, Kaz. kökirek, Kırg kökürök, Nogay kökirek, Karakalpak kökirek (Tenişev 1997: 273) 1. *kökrek Etimolojik Değerlendirmesi Clauson, sözün kaynağının Moğolca ve Farsça olamayacağını söyleyerek *kökrek sözünün etimolojisinin belirsiz olduğunu ifade etmiştir (EDT 712b). Tenişev’e göre, bu terim *kö:küz sözünden ortaya çıkmıştır. Kıpçak /z/ > /r/ ses değişimine uğrayarak *kö:küz > *kö:kür ve küçültme eki alarak: *kö:kür > *kökrek şeklinde bir gelişme göstermiştir (1997: 273). 2. *kökrek Kullanım Alanı TDS 402 Ganlı söveşlerde kükregiŋ gerip arslan yürek gahrımanıŋ aslı sen 3. Anlam Olayları Bakımından *kökrek Tenişev, *kökrek sözünün Türk Dili kaynaklarında şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 273): 263

Anad. Ancak Özbek ve Türkiye Türkçelerinde görülen ‘at arabası gövdesi veya önü’ anlamları benzetmeye dayalı olduğundan metaforiktir. Anad. verem. *eyegü ‘eğe’ kavramı. *kökrek sözünün nesne : parça meronimik ilişkisi gösteren meronimidir. gurur. şehvet. Kumuk ‘verem’. iç giyim’ ve ayrıca ‘zırh’ anlamları metaforiktir. 4. ‘kadıların göğsüne giydiği elbise’. Kaz. Kıp. Özb. Tat. Bu anlamlar içerisinde ‘vücudun üst kısmı’ anlamı temel anlam olmalıdır. hırs. ‘astım. Nogay ‘kendine güvenen. gururlu’. nefes darlığı’ gibi anlamlar *kökrek kavramı ile ilgili olması sebebiyle metonimiktir. hırs. Kazak ve Nogay gibi Kıpçak lehçelerindeki ‘cesaret. astım. Özb. Tat. ‘arabanın önü’. Göğüs kafesinde Anad. hiddet. 2) ‘Araba gövdesi’. 3) ‘Cesaret. tutku. şehvet. Karakalpak ‘gurur’. Bu sözün Karakalpak. Tatar ve Türkiye Türkçesinde görülen ‘kadınların göğsüne giydiği elbise. tutku’. Başkurt. Ancak bazı Kıpçak lehçelerinde ‘karaciğer’ veya ‘akciğer’ anlamları parça yerine bütün kullanımına işaret eder. ‘baygınlık’..1) ‘Vücudun üst kısmı’: Kumuk Tat. Bu da bir metonimik anlam olayıdır. darlığı’. Ancak ‘baygınlık. 5) ‘Baygınlık’. Diğer yandan. *kökrek ‘göğüs’ kavramını oluşturan önemli bir unsur olduğundan *eyegü sözü. 4) ‘Kadıların göğsüne giydiği elbise’. Meronim Olarak *kökrek Anatomik açıdan baktığımızda *kökrek sözü *gebde sözünün alan : mekân ve nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. Başkurt ‘burnu havada’. ‘akciğer’. ‘karaciğer’. nefes 264 . hiddet. ‘araba gövdesi’. kendine güven’ anlamları ise sonradan kazanılmış metaforik soyut anlamlardır. ‘göğse giyilen bir çeşit zırh’.

yürek.2. Karakalpak köŋil. meyil’ (ADĐL III 109). Đstek. Kalp. yy. xiii. viii. Gün. kevil. Kırg köŋül.5. Başk. yy. göŋül ‘yürek’ (TTS III 1763. Proto-Oguz *köŋül.bulunan *yürek ve *öbke iç organları ise *eyegü sözünün alan : mekân ilgisi içindeki meronimleridir. kiŋil. Hakas kö:l.Tü. köŋül (Sngl 24r13). arzu’ (TS 871-873).18. KB 211). Doğu Tü. Kaz. Nogay köŋil.: xi. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. köŋil. xiv. Modern Tü. bilinç. köŋül (DLT III 353. köŋül (TT II. Bud. KökTü. arzu. heves. Krh. *köŋül Proto-Tü. Tofa hö:l. köŋül (KĐ 85). Özb. Proto-Ogur *köŋül. MKıp. könül ‘(şairsel) 1. akıl. hatır vb. NESNE : PARÇA *gebde : *kökrek *kökrek :*eyegü ALAN : MEKÂN *gebde : *kökrek *kökrek : *yürek. kevil. Trkm. Gag. Salar köŋni. XIV yy. Güney-Doğu: YUyg. yürek manevi manada 2. Sevgi.ç. düşünüş. *öbke 2. yy. (mec. Şor köŋnü.: xv. Batı Tü. Çuvaş: kamal (Tenişev 1997: 274) 265 . yy. köŋül ‘kalp. köŋül. Tat. köŋülteki: savımın ‘aklımdaki sözler’ (KT. *köŋül (Tenişev 1997: 274). 12). Đslami ç.). gönül. Kuzey-doğu (Sibirya): köŋül. Azb. köŋül (Ton 15). küŋil. küŋil. iç’ (TDS 186). istek. gevil (DS VI 2011). ruh’ (KTS: 158). kalpte oluşan duyguların kaynağı 2. Kumuk göŋül. gövün ‘iç dünya. küŋil. Altay kü:n. – xix. köŋül. könül.) Đstek. anma. köŋül (CCum 152). yavlak sakınç köŋülinde yaşuru ‘aklında kötü düşünceleri saklarken’ (U II 23. köŋülimin yürekimin ertiŋü tepretdi titretdi ‘aklımı ürpertti kalbimi titretti’ (TT X 451). Yakut köŋül. yy. EKıp. III). gönül ‘1. 12-13).: Güney-Batı (Oğuz): TTü.

çünkü genelde dillerde tam tersi görülür. duygular’ anlamına gelip daha sonraki dönemlerde vücut organını karşılamaya başladığı fikri doğru değildir. sureti vvelki suret değil.. bu kızın delikanlıya gönlü akınca insanın yüreği kabarıyor 266 . ‘kalp. Tenişev. Diğer yandan. Ona göre. *köŋül Etimolojik Değerlendirmesi Clauson sözü köŋül şeklinde almış ve bu sözün orijinalde ‘düşünce’ ve ‘düşünce’ ile ilgili ‘akıl’.ki burada vücut kısmı ön plana çıkmaktadır. yürek ditremesine yavlaú yarar MŞ 104 dudaúlar gĆce yaş olup gündüz úuru olmaú ve göŋül ùarlıāanmaú ve gĆce ŋ gĆce diş úırcıldamaú TTS III 1763 ..275).1. Bağa eyitti: Maymun göŋlü kanda buluna? TTS III 1763 Hatırın gözler rakibin ol melek Hiç şeytan göŋlünü ağrıtmadı TTS III 1763 Göŋül bir pâk meşreptir akar her servi reftare Veli seyl-i fena şimdi anı varmışbulandırmış TTS III 1763 Ol attarı katıma getir bazar edelim dedim. 2. Tenişev bu fikre katılmamaktadır. ätida(?) köŋültä sığıt kälsär ‘gözlerimde yaş akarken. ‘düşünce’ gibi yan anlamlara sahip soyut bir kavram olduğunu ifade etmiştir. yüreğimden pek çok feryat gelirken(?)’ EM 199 . göŋül açar. Bur renç ki rahimde olur. bu terimin başlangıçtan itibaren ‘akıl. düşünce. *köŋül > *köŋl-ek ‘gömlek’ dönüşümünde de izlenebildiğini. can’ anlamında olan *köŋül sözünün Eski Türkçe *koyn ‘koyun (kucak)’ teriminden türediğini ifade etmiştir: ‘koynunda olan’ > ‘göğsünde olan’. Ona göre daha sonra. düşünce organı olarak düşünüldüğünde yürek ile birlikte veya yürek yerine kullanılan somut bir anlam kazanmıştır (EDT 731b). anı otalamak avratlar iş dir ve anın maymunlar yüreğinden artık derman olmaz. Attar katıma girdi. Ayrıca benzer bir durumun. *köŋül Kullanım Alanı THO 158 közdä yaş kälsär. yani başlangıçta somut bir organın karşılığı olan bir terim daha sonra soyut bir kavramı da karşılar hale gelir (1997: 274). ve müferriódür..belirtmiştir (1997: 274 . göŋlüm aktı TS 871 Gönüllerin birbirine kaynaştığı o günler millî bayramlarımızdan biriydi TS 871 Bu delikanlının kıza. bir hûp yiğit.

HEA-9 Gözünü. TNAS 121 Dostuŋ gözünde bolandan.. S.TS 871 Onun kenar mahallelerde sürüklenen çıplak ayakları benim gönlüme dokunuyor TS 871 Ne güzel yayla da şu bizim yayla / Çık soğuk su başına da gönlünü eğle TS 871 Tabiatın bu eşsiz güzellikleri karşısında o birtakım gevezeliklerle benim kafamı ağrıtacak. HEA-1 Sadi'nin babası kadının gönlünü hoş etmek için arada bir Ferhunde ile konuşurdu. Ezim ADĐL III 109 Ağaräsul … işi yubatmayıb hämin saat könlündäki mähäbbäti gıza söylädi ADĐL III 109 Aralıgdan könül guşun ürktdük. gönlümü karartacak değil TS 871 Birkaç gece evvel gelip de bir şey soracaktım. köŋli oynaşda. gutul. yoksa tıpkı ilk günlerdeki şakacı oyunbaz arkadaşlığının ihyası mı? HEA-6 Hastalıklı babamız o kadar kederli ki bir yüzünü. köŋlüne bol. göç. sonraki üç dört yıl içinde. çek (sogur). dolaşır. TNAS 179 Görki göz biler. gönlünü hoş etmiyor. kırılan bir gönlü almak mı. 267 . goŋşıŋ yaman bolsa. HEA-4 Gönlü isterse tarlalarda da çalışır. aklı köŋül. gutul. göŋlünde Şeytan. HEA-3 Gönlümün özlemiyle yapayalnız olmaktan vahşî bir tat alarak sokaktan sokağa dolaşıyordum. HEA-4 Acaba bu. HEA-8 Ruhumda bütün dünyaya karşı yalvaran bir alçakgönüllülükle döndüm HEA-8 Onun artist ruhu da.bogundan Gövün-gövünden TNAS 21 Agzında Alla. TNAS 52 Ayaklar nämüçin (neçün) barsın. gamış . rahatsız etmeye gönlüm varmadı TS 871 1934'te yepyeni bir Türkçeye gönül vermiş olan Atatürk. Ezim ADĐL I 456 Ey könül. cüssesinin küçüklüğüne rağmen iyi bir işçi olacağı kanaatini verirdi. TNAS 115 Dişiŋ agırsa. S. onun harap evini bırakıp gitmesi. sonra gelir. Edib ol gaşı käman bunların än’am sänä. gädrini bil ohlarının sinämdä. gädrini bil ohlarının sinämdä.. daha ılımlı bir dil devrimine yönelmiş olabilir mi? TS 871 Atölyelerde bu işe gönül veren idealist öğretmenler ders vermekteydi TS 871 Cevizli tel kadayıfına gönül verene de rastlanıyor HEA-1 Döner. HEA-1 Eğer Âkıle Hanım'ın gönlünde belli belirsiz bir istek halinde meydana çıkıp da el uzatıp erişemediği bir tek şey varsa o da romancı olmaktı. bu sonsuz çölün. sınsa tapılmaz TDS 186 Gövün sıgsa gövre sıgar TDS 186 Gövün gövünden suv içer. ayrıldır ADĐL III 109 Gonşu arvadların sözünä görä gızın könlü Yusifdädir TDS 186 Gövün bir çuyşedir. Bir-birilä gonuşmadıg. TNAS 135 Eli işde. köŋül barmayan yere. kendisine çekilmiş ve alçakgönüllü idi. HEA-9 Kızın gönlü olursa oğlana ne mutlu! ADĐL I 456 Ey könül. gönlünü ısıtan biricik Rabianın. bizim oğlanın gönlünü alır. yaratılışın ilk zamanlarını hatırlatan ıssız ululuğu ile. Edib ol gaşı käman bunların än’am sänä.

yürek kavramı ile ilişkilendirerek ‘kalp organı’ somut anlamını kazandığını belirtmiştir (EDT 731b). anma. Tenişev aksine bir terimin başlangıçta somut anlama sahip olması ve daha sonra soyut yan anlamlar kazanması gerektiği düşüncesini dile getirmiştir. 4. Diğer yandan. yürek” organ adları ile de ilişkilendirildiği görülür. Göğüs kafesinde bulunan *yürek ve *öbke iç organları ise *eyegü ile alan : mekân ilgisi içindeki meronimleridir. hatır gibi kalpte oluşan duyguların kaynağı. *köŋül ‘göğüs’ oluşturan önemli bir unsur olup nesne : parça meronimik ilişkisinin örneğidir.3. istek. Anlam Olayları Bakımından *köŋül Clauson *köŋül sözünün orijinalde ‘düşünce’ ve ‘düşünce’ ile ilgili ‘akıl’. NESNE : PARÇA *gebde : *köŋül *köŋül : eyegü ALAN : MEKÂN *gebde : *köŋül *köŋül : *yürek. *eyegü ‘eğe’. *yürek ve *gebde sözleri ile ilişkilendirildiği taktirde bu sözün bu kavramlarla alan : mekân ve nesne : parça ilişkisi gösteren bir meronim ve holonim olduğu düşünülebilir. Ancak Türk Dilinin en eski kaynaklarında bile bu sözün soyut anlamda kullanıldığını görüyoruz. ‘düşünce’ gibi yan anlamlara sahip soyut bir kavram olduğunu ifade etmiştir. Daha sonra. arzu” kavramlarının yanı sıra “kalp. Ancak. Oğuz grubu Türk lehçelerinde bu sözün “sevgi. Meronim Olarak *köŋül *köŋül sözünün *gö:küz. *öbke 268 .

ege ‘kazanda pişirilmiş kaburga yemeği’ (TTS III 1388). costa Đng. gekrek 269 . – xix. iyegü ‘kaburga kemiği’ (YTS: 87). *eyegü (Tenişev 1997: 275). eyegü (San 57r. -Dz. çiti kemiği ‘kaburga kemiği’ (-Sm. Proto-Ogur *eyegü.) (DS III: 1243). yy.) (DS V: 1677). xiv. eye kemiği’ (KTS: 117). eyegü (KE II: 218). eyegü (H. úaburāa ‘kaburga’ (KTS: 121. rib. úabar ‘kaburga. -Kn.Tü. irin ‘dudak’ (DLT I: 77). erin.) (DS III: 1197). -Ezc. *eyegü Proto-Tü. iyegü ‘omurga. Harezm ç..2. önden de göğüs kemiğine eklenen uzun. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde EĞE ‘eğe’ Lat. -Brd. Batı Tü..ç. Krh.) (DS III: 1297). yy.) (DS III: 885). eye. kaburga kemiği’ (YTS: 79). geğrek. arkadan omurgaya. eyegü (EM: 130). eyegü (NF III: 143). xiv.) (DS III: 1241). MKıp. eyegü: (KĐ 27). xiii. egri süŋük ‘eğe kemiği. yy. cerek ‘kaburga kemiği’ Damda geçi yayılır – cerekleri sayılır – Dama çıkma Fadimem – Seni gören bayılır (Fındıklı -Ist. eğe ‘Göğüs kafesini oluşturan. xv.: xv. eyegü (DK II: 108). yy.19. 29). Proto-Oguz *eyegü.. úabırāa. eye kemiği’ (KTS: 121). Bud. 122).: xi. eye:gü: (DLT I 137). Đslami ç. *Ünye -Or. eyeg. eğey ‘bir ucu boşta bulunan kaburga kemikleri’ (-Isp. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan EĞE kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *eyegü sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. 2. çıtloğ ‘kaburga kemiği’ (-Or. -Nğ..: Güney-Batı (Oğuz): TTü.1. eyegü. EKıp.2. yassı ve eğri kemiklerden her biri. kaburga’ (TS 675). Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. yy. xiv. eyegü (KTS: 78). yy. çit ‘kaburga kemiği’ (Piraziz -Gr. çötürge ‘kaburga kemiği’ (-Gr. yy. II 22. 6). Doğu Tü.2. Modern Tü..19. küsri ‘kaburga kemikleri’ (DLT I: 422).

āabırğa ‘eğe’ (ATS: 438). -Kü. *eyegü Kullanım Alanı EM 130 õatü’l-cenb rencine ki eyegü arasıda aārı olur TTS III 1388 Öğlene eğe de akşama kuzu Sabaha kaymaklaı bal ister gönül 3. Trkm. iskelet’ (Varyanlı -Mr. iyeği ‘kaburga kemiği’ (-Çr. Tofa e:gi.) (DS IX: 3315). iyegi. Çuvaş: ayak (Tenişev 1997: 275) 1.) (DS IX: 3272).. öğürğe ‘kaburga kemikleri’ (-Çkr. tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *eyegü sözünün anatomik anlamla ‘eğe’ anlamında kullanıldığını tespit etmiş ve ‘yurt iskeletini oluşturan eğeler’ gibi 270 . sepetlik ‘kaburga kemiği. sepetlek.) (DS X: 3584).‘yumuşak eğe kemikleri’ (-Çkl. temeçi ‘kaburga kemiği’ (Rz.. -Es. oğürğa ‘kaburga kemiği’ (-Ama. pardıkemiği ‘eğe kemiği’ (Rumeli göçmenleri. Yakut oyoğos... *eyegü sözünün etimolojisi konusunda Clauson ile hemfikirdir: *eyegü.) (DS X: 3874). gapırga (RLT: 164). 2. ikinci çifti’ (-Ml.) (DS VII: 2573).) (DS IX: 3396). *kapırga terimi daha yaygın kullanılmaktadır. gabırğa ‘eğe’ (ADĐL I: 387). göğüs kafesi’ (-Çkl. Anlam Olayları Bakımından *eyegü Clauson. ancak modern Türk lehçelerinin çoğunda bu terim yerine Moğ..) (DS VI: 1970). Türk lehçelerinde eğe organının eski adıdır. *Bor -Nğ. Tenişev. -Kc. *eyegü Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. öğe kemiği ‘eğe kemiği’ (-Sm.) (DS IX: 3317). Aslıhan *Uzunköprü -Ed. bu sözün muhtemelen Altay paralellerini şu şekilde vermiştir: Proto-Mançu-Tunguz *fiken ‘göğüs kemiği’ (1997: 275).. Kuzey-doğu (Sibirya): Tuva egi (EDT 272a). Azb. *Merzifon ve köyleri -Ama. kaşıklık gemi ‘kaburga kemiği’ (-Mr. keyrek ‘kaburga kemiklerinin alttan birinci.. -Ks. -Kn. e:gi. iya. iyağı. sepetkemiği. kaptırka ‘kaburga.) (DS VIII: 2680). sepetlig.) (DS VIII: 2779).) (DS VIII: 2636). öğrek.

Meronim Olarak *eyegü Anatomik açıdan baktığımızda *eyegü sözü *gö:küz ‘göğüs. nesne : madde ve alan : mekân ilişkileri gösteren meronimidir. ‘yan. dışında tüm Türk lehçelerinde ‘eğe’ anlamında kullanılmakta olduğunu belirtmiştir: Yak. grup : öğe. *eyegü sözünün Çuv. Çuv. 4. eğe’. taraf’. ‘yan. Tenişev. göğüs kafes’ sözünün nesne : parça. NESNE : PARÇA GRUP : ÖĞE NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *gö:küz : *eyegü *gö:küz : *eyegü *gö:küz : *eyegü *gö:küz : *eyegü 271 .otağların kuluşundaki yapı unsurlarına benzetme yoluyla oluşturan metaforik kullanımlara da dikkati çekmiştir (EDT 272a). Bu sözün ‘yemeği’ anlamı ise hayvanla ilgili olabileceğinden metonimiktir. hatta ‘yurt iskeletini oluşturan parça’ (1997: 275).

2. Doğu Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. çantı ‘leğen kemiği’ (-Ba. çenet ‘kalça’ (-Af. xv. uyluú ‘oyluk kemiği’ (DK II: 305). Eldirek *Fethiye -Mğ. fığla ‘kalça kemiği’ (Dere *Seydişehir Kn. MKıp.Tü. uylyk kemiği’ (*Emirdağ -Af.. EKıp. Başhöyük *Kadınhanı -Kn. – xix. coxa Đng. bıkın ‘böğür’ (TTS I 537). homa. uyluk başı’ (Yassıviran *Senirkent -Isp. Aslanköy *Mersin -Đç.. kalça ‘Gövdenin arka bölümünde. cızdik ‘kalça’ (*Şiran -Gm. Bulgarisan) (DS III: 1071). cavur ‘kalça’ (Karaçay Aşireti.1. kukuk ‘kalça’ Yorgunluktan 272 . homça. -Uş.ç.. almacık ‘kalça kemiği. kıcır kemiği ‘kalça kemiği’ (*Niksar -To. 6). yy. hip. -Brd.) (DS VII: 2400).2. Modern Tü.: xv.20.) (DS I:226). çotum ‘kalça’ (*Alanya -Ant. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. *Bor -Nğ.. çötme ‘kalça’ (Türkmenler. *bıkın (Tenişev 1997: 280).. yy. bıkın (KĐ 34). halça ‘kalça’ (-Çr.) (DS III: 1295). bügür (EUTS: 56). 2.16). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KALÇA kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *eyegü sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. xiii. bacakların birleştiği yerle bel arasındaki şişkin bölge’ (TS 1164).. *bıkın Proto-Tü. Proto-Ogur *bıkın.) (DS III: 867). bıúın (EUTS: 40). yy.) (DS III: 11361137).) (DS III: 1275). xiv.) (DS VII: 2418).) (DS V: 1850). Bud.) (DS VII: 2259). -Dz. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KALÇA ‘kalça’ Lat. Đsahacılı -Ada.20. hot ‘kalça kemiği’ (*Emirdağ -Af.. Batı Tü. bıkın üze ısırsar ‘kalçayı ısırırsa’ (TT VII 36. Proto-Oguz *bıkın..) (DS VIII: 2784). çörtme. hama ‘kalça kemiği. bıāın (KTS: 30).2.) (DS III: 947).. bıkın (Sngl 147v.) (DS VII: 2399). yy. -Ist. humaca ‘kalça’ (Fakıekinciliği *Pınarbaşı Ky. -Nğ.

Tenişev *bıkın sözünün incelediği tüm tarihsel ve modern kaynaklarında ‘kalça ve yan’ anlamında geldiğini belirterek Altay dillerinden şu paralelleri vermektedir: Proto-Altay *bıka. Höketçe *Saimbeyli. sözü bıkın şeklinde vererek.) (DS XI: 4035). satan ‘kalça. *boka-ğur ‘arka. bikin. mıkın. Trkm.. -Ada. bığın. kut kemiği ‘kalça’ (-Ky. Mğ.) (DS X: 3550)... bacak’ (*Arapkir -Ml. *bıkın Kullanım Alanı Denedin mi hiç ol belin bıkının Ne yaraştırmış ol tonlar biçinin TTS I 537 Yarma belenli ucası bir yığın Sımsıkı et hep yakışık bel bıkın TDS 118 Bu gız iki ÷lini bıkınına urup dur TDS 118 Garınları bıkınlarına elmeşen atlar ümzüklerini ileri atyardılar. *bıkın Etimolojik Değerlendirmesi Clauson.. -Ama. Orta-Moğ. Tat. tanta ‘kalça. Kalmık bokÿr. Başk..) (DS IX: 3160). arka tarafı’. *Mut -Đç. Özb. beken.. Moğ. bıkın ‘gapırgaların aşağı yüzü. -Kn. Proto-Moğ. uma ‘kalça’ (Üçkuyu *Bolvadin -Af.) (DS X: 3570). kalça’ (-Ay. baka’uur. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay bıkın. günümüzde kuzeydoğu Türk lehçelerinde varlığını sürdürdüğünü belirtmektedir (EDT 316a). Kırg mıkın. *Doğubayazaıt -Ağ. but’. -Dy. Bağlıca *Ardanuç. Kaz. TTS I 537 273 . kaba et’ (-Dz.) (DS VIII: 3017).) (DS VIII: 2992).. Hakas pıhtı (Tenişev 1997: 280) 1. aşağı eteği’ (TDS 118). menç ‘kalça’ (Yavuz *Şavşat. bığım. bikin. Erkinis *Yusufeli -Ar. Güney-Doğu: YUyg. buğÀr (1997: 280-281).kukularım ağrıyor (Rumeli göçmenleri *Mudanya -Brs. 2. mıkın. dekirdan ‘kabaet. bukÿr. Kuzey-batı (Kıpçak): Karaçay-Malkar bığın. bekin. kalça’: Proto-MançuTunguz *böka ‘kalça. Tuva bığın.) (DS X: 3821). Ancak bu sözün Türkiye Türkçesi ağızlarında da kullanımı yaygındır.‘yan. tantak.

böğür. Altay Hakas. Altay Uyg. *bıkın sözcüğünün modern kaynaklarda genellikle ‘yan. *uδluk ve *baltır sözleri bacak sözünün alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir. Aynı zamanda *bıkın sözü bacak sözü ile nesne : parça ilişkisini gösteren bir meronimidir.3. but’. *damor. Clauson. NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *bıkın: *siŋök. leğen kemiği’ anlamlarında kullanıldığı görülmektedir.*baltır.*bu:t. Bu sözün Tarihsel ve modern Oğuz alanında da ‘uyluk kemiği. *siŋök. *teri bacak: *bu:t. kalça kemiği. kullanıldığını belirtmiştir: Tat. ‘kalça. *teri terimleri *bıkın sözünün nesne : madde ilişkisini gösteren meronimleridir. *bıkın 274 . Bu sözün hayvan için kullanımı metonimik bir kullanımdır. Anlam Olayları Bakımından *bıkın Tenişev. kaburgaların aşağı kısmı. Tuv. kalça’ anlamında. Eski Türkçede hem “kalça” hem de “böğür” için günümüzde birçok kuzey ve kuzeydoğu Türk lehçelerinde hâlâ *bıkın kelimesinin kullanıldığını belirtmiştir (EDT 316). *kemük. *uδluk. ‘kasık’ anlamında kullanıldığını belirtmiştir (1997: 280). Kır. *kemük. *damor. kalça. Meronim Olarak *bıkın Anatomik anlamda *bıkın. 4. Uyg.

Oyun kâğıtlarında oğlan. dikme ‘bacak’ (*Göksun -Mr. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BACAK kavramını karşılayan sözcükler Eski Türkçe *bacak ve Proto-Türkçe *aδak sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. i:ncik ‘1. yy. gık. oma ‘bacak’ (TTS V 2979).2. dingil ‘omuz’ (Mr. -Dz. destek veya bunlardan her biri. Đğneciler *Mudurnu Bo. Mobilya ayağı’ (GS 68). Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. gış ‘bacak. āılça ‘bacak’ (ATS: 510). Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü 2. Birine sözde. Trkm. vale’ (TS 189). -Brd. bacak’ (-Ada. bacak ‘1. crus. gıç. Bacak 2..2.21. i:ncik ‘bacak’ (Sarıyev 2007: 9). 2. hiç ‘bacak kemiği’ (Eşke *Divriği -Sv. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BACAK ‘bacak’ Lat. -Ant. Modern Tü.) (DS IV: 1489). konuşmada yenilmek’ (TDS 487).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. güçsüz olmak 3..2. Đng. -Uş. ompa otur. bacak Batı Tü.) ‘bacak’ Dingillerini uzatmış (-Brs. gıç ‘insan bedeninin ombadan başlayan ve ayağa kadar olan ve insanın yürümesine yarayan organ’ (ADĐL I 210).) (DS III: 1224). patan ‘ayak. çimke ‘bacak kemiği’ (Bereketli -Dz. xiii. – xix.) (DS VII: 2384). -Isp.) (DS IV: 1504)..21.) (DS IX: 3407) 275 . leg. Azb. ayak’ (Af. Ayağın topuk ile diz arasındaki büyük kemik’ (TDS 339).1.. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ 3..) (DS VI: 2030).. ayak 4. Ayağın topuk ile baldır arası 2. Gag. Takatten düşmek. Baş aşağı ayağı yukarı olmak 2. bacak ‘1.‘1. halsiz. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak. bacag.

2. Onun bacaklarını kırmadılar. dizini sandakyanın üstünä goydu ADĐL I 210 Hayvancıklar . 3. 276 . çöñürtge sıpcıran barmaklarını gızgın ç÷ge gatadıpdı.nin ayağı. gıç. TDS 339 Onun çañ siñen inciklerini çöp-çalmazlar çızıpdır TDS 487 Şol yigit gatı ılımlı bolara çemeli. PSE 130 Pilata yalvardılar. Türkmen Türkçesinde “bacak” kavramı ile ilgili olarak ayak ‘canlılarda yürümek için hizmet gören organ’ anlamı temel anlamdır. sözleri de vardır. TS 189 Ece sinirli sinirli gerinerek bacak bacak üstüne attı. SFA-2 Birden takma bacaklı adamın gözlerinin bir kadın bacağına takıldığını gördüm.ayak / ayag. PSE 130 Amma Đsusa geldiklerindä. 7. SFA-2 Bir de kalın kalın. Anlam Olayları Bakımından bacak Ayak kavramından ayrı olarak “bacak” kavramı daha çok modern Oğuz Türk lehçelerinde kullanımakla birlikte eş veya yakın anlamlı kullanıldığı oma. guyruglarını oynada-oynada analarının mämälärini ämirdiler TDS 339 Çorlan inciklerini. incik .1. Bacak sözünün ‘masa. göğsümüzdeki cesaret tükenmez sanıyorduk. TS 189 Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu TS 189 Đpleri sedirlerin bacaklarına doladılar. açan Onu artık ölmüş gördülär. HEA-3 Bacaklarımızdaki kuvvet sonsuz. asıl men hem ompa oturdım. yere sağlam sağlam basan bacakları vardı. sandalye vb. ADĐL I 211 sağ bacağını bükerek.. bacak Kullanım Alanı TTS V 2979 Nice yerde omalar ve başlar ve ecsat yığıldı TTS V 2979 El-azele: Tavarın elmacığı üzere olan omaca kemiğine denir TTS V 2979 Hav: Sekiz mânası ver. bacaglarını bükäräk. atın sağrı taèbir olunan uzuvdur ki insanda uca ve omaca denir. āılça. ki onların bacakları kırsınlar hem alınsınlar. bacak Etimolojik Değerlendirmesi Oğuz grubu Türk lehçeleri içerisinde Modern Türkiye Türkçesinde bacak sözü ‘vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü’ (TS 189) anlamına gelmektedir. Azerbaycan Türkçesinde bacag ve gıç sözleri eş anlamlı olarak kullanılmakta gıç sözünün kullanım sıklığı daha fazla olmaktadır.

*damor. *bu:t. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *boδ: bacak bacak: *siŋök. *bu:t. *baltır sözleri bacak sözünün alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronimleridir. *teri bacak : *bıkın. *kemük. *boδ sözünün nesne : parça ilgisi sergileyen meronimidir. *baltır 277 . 4. son. *kemük. *damor. *siŋök. *teri terimleri bacak sözünün nesne : madde ilişkisini gösteren meronimleridir. Meronim Olarak bacak Anatomik anlamda bacak sözü. bitiş’ anlamları benzetme temelli metaforik anlamlardır.nehir veya akar suyunun aktığı yer. Aynı zamanda *bıkın. *uδluk. *uδluk.

yy. buù (DK II: 62). Trkm. Modern Tü.) (DS II: 775). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BUT ‘but’ Lat. femur Đng. bu:t (EDT 297b). Batı Tü. 2. but ‘but’ (DLT III: 120). Gag. Proto-Oguz *bu:t.: xv. but. Krh. but (Sngl 130r. çantı ‘kalça’ (GS 529). Proto-Ogur *bu:t. yy. Güney-Doğu: YUyg. 278 . yy.1.22. put. but’ (*Kavak -Sm. – xix. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. 23). *bu:t Proto-Tü. Hayvanların. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BUT kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *bu:t ve *uδluk sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. buù (CH I: 301).2.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. but. but (KĐ 29). bu:tı sınu:r ‘bacağı kırılır’ (DLT I 254.ç.22. yan ‘uca kemiğinin başı. SUyg. etli bölümü’ (TS 363). Harezm ç. yy. Doğu Tü.) (DS III: 1037). but ‘but. bud ‘bacağın çanak kemiği ile dize kadar olan kalın hissesi’ (ADĐL I 319). *bu:t (Tenişev 1997: 282). sağrı’ (-Ist. çağ kemiği ‘kalça ile diz arasındaki kemik’ (Taşoluk *Göksun -Mr.: xi.) (DS XI: 4019). yy. but ‘but’ (GS 99). but (RLT: 22). but ‘1. Đnsan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü 2. kolın butın sızlatur ‘elini bacağını sızlatır’ (TT VII 40.2. bacak’ (EUTS: 55). 24). buù (KTS: 39). buca ‘kalça. xiii. çantı kemiği ‘but kemiği’ (GS: 529).) (DS III: 1282). xiv.2. but (TTS I 721). Đslami ç. bud (EDT 297b). capgak ‘but’ (Karaçay Aşireti. EKıp. Özb. but. MKıp.Tü. xv. uca ‘but’ (Ömerli -Sm. ayak. but ‘but. but ‘ayağın dizden yukarısındaki kısmı’ (TDS 116).) (DS III: 858). Krh. Azb. bacak’ (KE II: 146). thigh. çöl ‘but. xiv. bud (ATS: 153). Uca kemiğine de ‘yan’ denir’ (DLT III: 160). Başhöyük *Kadınhanı -Kn. put. arka bacaklarının gövdeye bitişik olan dolgun. Bud. 141-2). yy.

Anlam Olayları Bakımından *bu:t Hakani ve Uygur Türkçesinde *bu:t sözünün. Doerfer.Halaç but. Tenişev. butluğ giyinmiş olup TS 363 Kimi azık torbasını. Kırg but. Karakalpak put. SUyg. tüm bacak anlamına da geldiğini görüyoruz (EDT 297). *bu:t sözünü Proto-Mançu-Tunguz *bugdi ‘bacak’ sözü ile karşılaştırmaktadır (1997: 282). but. Sondaki /-d/ sesi günümüzde Azerbaycan Türkçesinde korunmaktadır: bud. kimi yanındakinin kaba budunu yastık yapmıştı kafasına TDS 116 Vuşi keliñ iki butları saññıldaşıp titrej÷rdi TDS 116 Mañlayı sakar al atıñ art butları çıkın-çıkın bolup durdı ADĐL I 319 Bir budu şişä çäkib iki çöräk ilä täk yemişäm 3. *bu:t sözünün Halaç Türkçesinde but şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 26). Kumuk but. Tofa but (Tenişev 1997: 282) 1. Tat. EUyg. 2. but. Yakut bu:t. (EDT 297b). *bu:t sözünün tarihsel ve modern Türk Dili kaynaklarında şu anlamlarını tespit etmiştir (1997: 282): 1) ‘Bacak’. *bu:t Kullanım Alanı TTS I 721 Kolluğun ve butluğun cümle cebesin giyip TTS I 721 Bunlar zırh. Anatomik anlam dışında kullanımına pek rastlanmamaktadır. Tenişev. Kumuk Karaçay-Malkar. 279 . *bu:t Etimolojik Değerlendirmesi Clasuon’a göre *bu:t sözü günümüz Türk lehçelerinde hem insan anatomisinden ‘but’ hem de ‘arka bacak’ gibi hayvan anatomisinden anlamını almaktadır. Başk. külâh. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. but. Nogay but. Kır. Karaçay-Malkar but. Uyg. Hakas put. Kaz. Tuva but. but. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay but. Ortadaki uzun /u:/ ünlüsü ise günümüzde Türkmencede görülmektedir. kolçağ.

Bu kullanım metaforiktir. 4) ‘Bir nesnenin ayağı’. Hakas. *teri sözleri *bu:t sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. Kaz. ‘but’. Çağ. ‘kasık’. *damor.*bu:t sözü modern Türk lehçelerinin bir kısmında bacak sözü ile yakın anlamlı kullanılmaktadır. *kemük. Yak. Bu durumda bir bütün yerine parça kullanımından dolayısıyla bir metonimiden söz etmek mümkündür. Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerinde ‘bacağın leğen kemiğine kadar olan üst kısmı’ anlamlarında kullanılmaktadır. *bu:t sözü ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ anlamında *uδluk sözü ile eş anlamlı olmaktadır. Modern Oğuz Türkçesi içinde Türkiye. Orta-Kıp. *bu:t sözü ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ anlamında ise bacak sözünün alan mekan ilişkisi gösteren meronimi olur.2) ‘Tüm bacak’. Güney-Batı Türk lehçelerinde. 3) ‘But’. Tuv. *teri bacak : *bu:t ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ 280 . 4. Özb. Başkurt Nogay Karakalpak Kaz. Yak. Aynı zamanda. Karaim. *kemük. Alt. Tat. *boδ sözünün nesne : parça ilgisi sergileyen meronimidir. Tofa. *siŋök. Alt.. Kır. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *boδ : *bu:t ‘bacak’ *bu:t: *siŋök. Tuv. *damor. Meronim Olarak *bu:t Anatomik anlamda *bu:t sözü ‘bacak’ anlamında kullanıldığında.

Güney-Doğu: YUyg. kulağın. dizi. uyluk/oyluk ‘kalçadan dize kadar olan bacak kısmı’ (TTS V 3035). xiii. *uδluk Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. Krh. *uδluk Kullanım Alanı TTS V 3035 . Yak. uyluk ‘ayağın çatalba ile diz aralığı’ (TDS 672). utuk. *uδluk Proto-Tü. ot aldı! – diyip gıgırdı TDS 672 Ecem ellerini uylugına urup. Sözün hayvanlarla ilgili anlamı yan anlam olmalıdır. Proto-Oguz *uδluk. ‘but’. udluk (DLT). Koltuğun. kalan bedenin tuzlu su ile yuyalar. oyluğu arasın ol tuzla tuzlayalar. hususâ ayağı.2. yy. yy.2.ç. yy. Proto-Ogur *uδluk. TS 2294 Kalçalarının ve uyluklarının her basamakta aldığı şekil. yy. Trkm.. Batı Tü.2. Đslami ç.22. Yakut ulluk (Tenişev 1997: 282) 1. hasmım mezkûr Arslan’dır. Tenişev. kalbinde dayanılmaz heyecanlar alevlendiriyordu TDS 672 Đki ÷lini uylugına urdı-da: -Hay. Anlam Olayları Bakımından *uδluk Tenişev’in taradığı tüm tarihsel kaynaklarda ve modern lehçelerden TTü. udluk (TT VII). aglamaga başladı 3. KökTü. 2.. udluk (KT). SUyg. *uδluk sözünün u:d ‘dananın eklemi’ kelimesinden türediğini ve günümüz Türk lehçelerinden sadece güneybatı sahasında varlığını sürdürdüğünü iddia etmektedir (EDT 55a). *uδluk sözünün incelediği tüm tarihsel kaynaklarda ‘but’ anlamına geldiğini ancak Altay dillerinde paralellerini bulamadığını belirtmiştir (1997: 282). baldırı.. viii.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. oyluğu vardıkça katırak. uvluk. Doğu Tü. Trkm. Hakas. *uδluk (Tenişev 1997: 282). – xix. uyluk (Sngl). Modern Tü. 281 . TTS V 3036 Sol uyluğumda beni bıçağla urdu. Kuzey-doğu (Sibirya): Hakas ustuh. uyluk ‘Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü’ (TS 2294). Bud. ‘baldır kemiği’ olarak geçmektedir (1997: 282). yangın dünya.: xi. TTS V 3036 Bu hareketi itmeğe dahi bedeni öğretmek için anul anul başlayıp ovmak gerek.: xv.Tü..

4. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay san (Tenişev 1997: 282) 1. Karakalpak san. Nogay san. Kaz. Kırg san. 282 . *teri bacak : udluk ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ 2. san. *boδ sözünün nesne : parça ilgisi sergileyen meronimidir.2. Modern Tü. Güney-Doğu: YUyg. Meronim Olarak *uδluk Anatomik anlamda *uδluk sözü ‘bacak’ anlamında kullanıldığında. Özb. *damor. san. hayvanın but kısmındaki derisinden imal edilmektedir) sözünden anlaşıldığını belirtmektedir (Tenişev 1997: 282). *sa:n Proto-Tü. san. *uδluk sözü ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ anlamında ise bacak sözünün alan mekan ilişkisi gösteren meronimi olur. *kemük. Tenişev. *sa:n (Tenişev 1997: 282).22. sa:n. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *boδ : *uδluk ‘bacak’ *uδluk: *siŋök. san. Proto-Oguz *sa:n. *sa:n Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’da rastlanmayan bu sözün. *sa:n teriminin aslen BUT anlamına geldiğinin san-aç ‘deri çantası’ (bu çanta. Başk. *damor. *kemük. han. Kuzeybatı (Kıpçak): Kumuk san. *teri sözleri *uδluk sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. Karaçay-Malkar san. Başkurt Türkçesinde han şeklinde geçtiğini belirtmiş ve Çuvaş Türkçesindeki ‘vücut’ anlamına gelen bu sözün bu gruba ait olmadığını ifade etmiştir. Tat. *siŋök. Proto-Ogur *sa:n.: Güney-Batı (Oğuz): Trkm. birçok Türk lehçesinde sa:n.3.

2) ‘beden’ Kumuk. *damor. Başkurt. *kemük. vücut parçası. *teri ALAN : MEKÂN bacak : *sa:n ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ 283 .. sözünün ‘but. Karaçay-Malkar. *kemük. *siŋök. *damor. Kumuk. Anlam Olayları Bakımından *sa:n Türk Dili kaynaklarında şu anlamlarda kullanılmaktadır: 1) ‘but’. *teri sözleri de *sa:n sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. Kumuk ve Karaçay-Malkar dışında tüm kaynaklarında geçmektedir. Kır ‘uzuv. NESNE : MADDE *sa:n ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ : *siŋök. Tat.2. Karaçay-Malkar (Tenişev 1997: 282). vücut organı’. bacağın dizden yukarı kısmı’ anlamı düşünüldüğünde bacak sözünün alan mekan ilişkisi gösteren meronimi olur. 3. Meronim Olarak *sa:n *sa:n.

*Gölcük -Kc. xiv. 78). ti:z (DLT III 123).. aşık kemiği’ (YTS: 3). tiz (KE II: 638). Proto-Oguz *tuyzke. diz (DK II: 94). *Kadirli 284 . yy. knee. Kaval. dımak ‘aşık kemiği’ (-Ba.: xi. MKıp. yy. tiz. xv.) (DS VIII: 2629). -Ky. KökTü.) (DS VIII: 2781). -Krş. – xix.) (DS VII: 2443).2.) (DS III: 1006). 2. Modern Tü. başlıgı yükündürmis. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer 2. diz ‘diz’ (TTS II 1191). kıbat ‘diz’ Kıbatın kırılsın (-Ks. tíz (CH I: 217). tiz (Sngl 194r. yy. xiv. yinçük ‘diz. xiv. tiz (KĐ 38)..: Güney-Batı (Oğuz): TTü.) (DS VI: 1959).ç.) (DS VII: 2419). Proto-Ogur *tuyzke. yy diz (CH I: 197). Harezm ç. dımık. Oturulduğunda uyluğun üst yanı’ (TS 606). 19). aşuú (KE II: 40). diz aāırşaāı ‘dizkapağı.: xv. gecik ‘dizkapağı’ (-Ezm. diz (KTS: 63). Krh..2. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DiZ ‘diz’ Lat. tizligig söktürmis ‘baş eğdirmiş.23. höleke ‘aşık kemiği’ (Akçalar *Seydişehir -Kn.2. diz çöktürmüşler’ (THO 126).23. Batı Tü.) (DS IV: 1460). dı:z (U II 47. diz ‘1. *tuyzke Proto-Tü. EKıp. diz (EM: 125). diz gözi ‘diz kapağının iki yanındaki çukurlardan her biri’ (YTS: 70). yy. humma ‘aşık kemiği’ (-Ama.) (DS VII: 2430). genu Đng. -Nğ. yy. kokal ‘dizkapağı’ (Konurlar *Đnegöl -Brs. *tuyzke (Tenişev 1997: 284). hıcıp ‘aşık kemiği’ (Osmanlı -Bil.. incik kemiği’ (KE II: 740). kap ‘aşık kemiği’ (-Tr. tizgi (KTS: 278).. tiz ‘diz’ (DLT III: 123). Bud. yy.1. yy.Tü. viii.) (DS VII: 2357). cöge ‘aşık kemiği’ (*Đnebolu -Ks. xiii. hot kemiği ‘aşık kemiği’ (-Ank. Đslami ç. Doğu Tü. agırşak. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DĐZ kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *tuyzke sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.

yer’ (TDS 282). Kaz. tizek. Gag. Dastarlı *Ayaş -Ank. şıdık ‘diz kapağı’ (*Kurşunlu -Çkr. tiz. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay tize.) (DS X: 3765).) (DS XI: 4328). Bacağın diz oynağından boda kadar olan kısmı’ (ADĐL II 95). tize. Proto-Moğ. 2. Kalmık türe. Hakas tıs. Azb. pete ‘aşık kemiği’ Ahmet'le Hasan pete oynuyorlar (*Vezirküprü -Sm. diz (ATS 296). Çuvaş: çer-pussi. türei. Bacağın diz oynağı olan kısmı. Kore *tari ‘ayak’ (1997: 286). Tenişev. SUyg. diz ‘1. dız.) (DS IX: 3106). Tuva diskek. Özb. Yakut tüsäh. makalak ‘insanın dizkapağı’ (Taşkaracakalr -Çkr. yüksükcük ‘aşık kemiği’ (*Nizip -Gaz. Doerfer.) (DS IX: 3135). Tat. *türei: Moğ. makak. tizligig söktürmis ‘başını eğdirmiş. tüz. *tuyzke Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre *tuyzke sözü tüm çağdaş Türk lehçelerinde ti:z veya tis şekillerinde ‘diz’ anlamında kullanılmaktadır (EDT 570).. bükülen yeri 2. tizzĆ. dız ‘but kemiği ve incik kemiğinin birleştiği boğum. Kırg tize. Karakalpak dize. Trkm.Ada.) (DS VIII: 2904). tiz. maşşık ‘dizkapağı kemiği’ (*Bor -Nğ. dizini çöktürmüş’. çerke (Tenişev 1997: 284) 1. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. tirsek. *tuyzke sözünün Halaç Türkçesinde tiz ve bazen ti:z şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 26). EM 125 ãovuúdan olmış dizler aārısın giderür 285 . *tuyzke Kullanım Alanı THO 126 başlıgı yükündürmis. *tuyzke sözünün Türk Dili sahalarında ‘diz’ anlamında kulllanıldığını belirterek Altay dillerinden paralelleri vermektedir: Proto-Altay *tuyre ‘diz’: Proto-Mançu-Tunguz *tuyre-kse ‘baldır’.) (DS IX: 3436). dız. tize. tiz. egrem (RLT: 92). diz ‘diz’ (GS 141). GüneyDoğu: YUyg.

MŞ 129 oŋurāa aārısınuŋ ve bĆl ve diz aārısınuŋ daòı sebebi bunlardur MŞ 134 bu èillet úış güninde olsa iki ayaāın dizine degin ıssı ãu içine úoya TTS II 1193 Gerek ise Fağfur Şahın kızın Dileyem seninçün ü çökem dizin TTS II 1193 Kaçan kıyamet günü olsa kamu halâyık bir depe üzerine geleler saf saf durup dizlerin çökeler TTS II 1194 Lü’lü’ esir olup gelir âhir dizin dizin Düşman hisarı gibi olur tarümar laèl TTS II 1194 Đlâhî örü turdum hazretinde. iskelet gibi uzun bacakları diz kemikleri ile pantolonunun altından teressüm ediyor. kocaman. tadı hâlâ konuşuşunda fıkırdayan bir yetmişlik Rum. siyah gölge iğiliyor. ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. çocukluk hayatını anlatırken buldum. diz üstü oturmuş. PSE 58 Ona gelip. sevimli gözleri duvarlardaki kâğıdı seyrederken ben kapıdan girer girmez nazarlarında itimatla iddiasız bir sevinçle dolu bir tebessüm uyanıyor. ki dizin oturdum yüzüm toprağa kodum TS 606 Bir iskemlede ellerini dizlerine sermiş. Japon kadınlarının resimlerinde gördüğümüz gibi. HEA-5 Elleri dizlerinde. Đisusun dizlernä düşüp. cerrahın yakasına yapışınca zavallının dizlerinin bağı çözülecek gibi oldu TS 606 Zaten ufacık mahalle. kadınına rastlıyorduk. dedikodu desen diz boyu TS 606 Kendi de diz dize gelecek kadar karşıma geldi oturdu SFA-1 Yağız adam eller ellerini dizlerine bastırarak ayağa kalktı. HEA-9 Dizleri titriyor. ince ayaklarını mütemadiyen sallıyordu. SFA-2 Sonra elinin üstünü dizkapağına vurmağa başladı. yalvavarark. evden dışarı çıkmaz. başı. şezlonga dayalı. HEA-1 Teyzem sedire oturmağa başladıktan sonra bir gün onu. HEA-9 Uzun. diz çöküyor. içi bomboş. yumuşak bir küme teşkil eden tuvaletiyle. SFA-1 Sonra yine birdenbire bir manastırın kapıları avluya açılan dizi dizi odalarının önündeki kaldırımında siyahlar giymiş. PSE 37 Simon Petri da. diz çöktü ADĐL I 211 sağ bacağını bükerek. UK 122 da bir nışanda onun beygiri diz çöker UK 179 çökerek dizce ikonanın önünde çeketti Länka duvasını yaşları gözlerinde UK 231 Popaz çıktı önä başaldı dua etmää. HEA-2 Oda da yalnız o varmış gibi oturuyor. bunu gördüktensora. yanında diz çökmüştü. ona dokundu. HEA-1 Münir odaya girmiş. gözleri onun gözlerinde. Onu gülmeyä kaldırırlardı. dizini sandakyanın üstünä goydu 286 . dizlerinin üstünde. başını yere koyuyor. kadir-san. PSE 112 Onun önünä diz çöküp. kolları teyzemin belinde. kızın dizi dibinden ayrılmaz TS 606 Mengene gibi bir el. dedi. hem dizçökerek ona dedi ki her istärsen beni paklamaa. sessizce oturuyordu TS 606 Beş yüz sene evvel bahadır babalarımızın sizi dize getirerek zapt ettiği yerleri alamayacaksınız TS 606 Ne ettik de kaderimizi Đngilizlerle Fransızların kaderine bağladık diye dizlerini döven amatör diplomatlar TS 606 Bir nişanlısı var ki hiçbir iş görmez. kafasına tokmakla vuruluyor gibi ağrıyordu. Đisus da aciyip elini uzattı. HEA-7 Çevresinde beyaz.

bacak ve bir çok lehçede ‘bacak’ anlamında kullanılan *aδak sözlerinin nesne : parça ve alan : mekân ilgileri sergileyen meronimidir. Kärbälayı Cäfär dizi üstä oturub üzü-goylu düşmüşdü çöräyin üstä. ovucları ilä diz gapaglarını ovdu. dizlerine kara su inmek ‘beklemekten veya yorgunluktan güçsüz kalmak’. 3. *kemük.. Meronim Olarak *tuyzke Anatomik anlamda *tuyzke sözü. dize gelmek’. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN bacak. dizleri tutmamak ‘dizlerinde derman. güç kalmamak’. Ancak adak sözünün bacak anlamında kullanımı bir hiponim hiyerarşisi içinde bir metonim olarak düşünülmelidir. *teri bacak. ADĐL II 95 . diz kapağı ‘dizin diz kapağı kemiği ile kaplı bölümü’ gibi kullanımlar dikkat çekicidir. Anlam Olayları Bakımından *tuyzke Clauson *tuyzke sözü tüm çağdaş Türk lehçelerinde ‘diz’ anlamında kullanılmakta olduğu tespit etmektedir (EDT 570) Tenişev. (*aδak) : *tuyzke *tuyzke : *siŋök. (*aδak) : *tuyzke 287 . *tuyzke sözün tüm Türk Dili kaynaklarda ‘diz’ anlamında kullanılmakta olduğu belirtmektedir (1997: 284). *kemük. Modern Türkiye Türkçesi alanında *tuyzke sözünün diz çökmek ‘dizlerini yere koyarak oturmak. TDS 282 Begenç meletmil calbalarını çızgap. Diğer yandan *siŋök. *teri sözleri *tuyzke sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. ayaglarını oynatdı. 4.ADĐL II 95 Gädir .. dızından yökarı geçiripdir TDS 282 Ol gapdalındakı oturanıñ dızına kakdı TDS 282 Hiç haçan düşman öñünde ÷pmez olar dızlarını.. dizini dövmek ‘çok pişman olmak’.

xv.. inçük ‘diz kapağı ile topuk arası. baldır (EM: 111). Proto-Oguz *baltır.24.. Modern Tü.) (DS III: 843). baldır (MŞ: 21). calf. Batı Tü. çimke ‘incik kemiği’ (YTS: 56). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BALDIR ‘baldır’ Lat.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. 5-6). *Emirdağ. baltır (KĐ 36: xv). yy. Trkm. yy. incik ‘baldır’ 288 . Azb.24. topuò.. borbay ‘baldır’ (Çifteler. xiv. incik (EM: 145). incik 2. Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü. düdük.) (DS II: 739). düdük kemiği. Doğu Tü. pert ‘baldır’ (-Sm. topuk meşüğü ‘ayak bileği’ Topuòları ipince (Bahçeli *Bor -Nğ.2. baldır (CH I: 179). baltır (DLT).. bunun topuğa yakın olan kısmı.1. abış ‘bacağın diz kapağından yukarısı’ (Ürkütlü *Busak -Brd. yamız ‘baldır.) (DS IV: 1617). Süle -Gm. gövdenin yanı’ (-Af.) (DS I:22). EKıp. incik kemiği’ (KTS: 111). düdüklük ‘incik kemiği’ (*Lapseki -Çkl. baldır ‘1. -Nğ. omuz. balùır (KTS: 23).) (DS X: 3965).2. Ilıca. yy. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan kavramını BALDIR karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *baltır sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. baldır (DK II: 37). xiv. *baltır Proto-Tü. -Ezm. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. MKıp.) (DS IX: 3432). Kırım Türkleri -Af.: xv. -Ank. KökTü.: xi. Krh. sura. 2.) (DS XI: 4156). paça (ATS 952). Đng. *baltır (Tenişev 1997: 283-284). -Mn. cağ ‘baldır kemiği’ (*Keşap -Gr. Proto-Ogur *baltır. baltır (Sngl 127r). baldır gemügi (CH I: 395).. Đslami ç. yy. viii.. Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı’ (TS 208).2. yy. baltır (T VII 20. baldır ‘Kalçanın arka tarafında diz ile topuk arasındaki etli kısım’ (ADĐL I 189). yy.

baldır. incik ‘1. Yakut ballır. HEA-3 Yan gözle baktım. uzun baldırlarına kadar yarışlarca birinci gelen. Tenişev. baldır çoraplarıyle çok garip görünüyordu. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay baltır. yıgırt-yıgırt bolup dur (N. çöñürtge sıpcıran barmaklarını gızgın ç÷ge gatadıptı ADĐL I 189 zabit adam şivini älinä alıb. Ayağın topuk ile diz arası egin kemiği’ (TDS 339). esmer. gızın cılpag baldırına döyür. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Tuva baldır. golları-da açıktı TDS 339 Onuŋ çaŋ siŋen inciklerini çöpçalamlar çızıpdır TDS 339 Çorlan inciklerini. bunu söyleyen genç son derece cılız. SFA-2 Birinin kırçıl saçları gözüküyor. baldır ‘ayağın incik ile dizin arasındaki etli yer’ (TDS 70). Kumuk baldır. bulçiŋ ‘kol ve bacak kasları’. Karakalpak baltır. Kaz. Güney-Doğu: Özb. *baltır Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre *baltır sözü ‘baldır’ anlamında güneydoğu Türk lehçeleri dışında çoğu modern Türk lehçelerinde vardır (EDT 334). ümmiler. Kırg baltır. Hakas palır. baldır sızlaman bolmaz. butları. Tat. Pomma. *baltır Kullanım Alanı EM 111 baş ùamarından úan aldurmaú ve baldırdan óacÀmat Ćtdürmekdür MŞ 42 ve yüzi gözi úızıl olmaú ve ùamarlar ùolu olmaúdur èilÀcı baş ùamarından úan almaú ve baldırlarından óacÀmat Ćtmek ve ùabìèatı telyìn eylemek ve cevÀv içmek ve şol úan āÀlib olana dĆdügümüz āıdÀları ve şerbetleri tenÀvül Ćtmek TS 208 Tanıdıkları hep sefiller. Başk. Tofa baldır (Tenişev 1997: 283-284) 1. asil ve güzel bir atı hatırlatıyordu. baldır. ikiyan gapdalları. HEA-3 Uzun kollarından. 289 . baltır. uzun saçlar gözükmüyordu. 2. TDS 70 Ediginiŋ goncı baldırınıŋ yumrı etinden geçmen. baltır. Proto-Mançu-Tunguz *bolcan ‘kolluk’. Đngiliz fanilasından kapalı göğüslü yeleği. baltır. gışgırırdı TNAS 68 Baş agırman. ipten kazıktan kurtulmuş baldırı çıplaklardı. Gaylak hızzın) TDS 70 Çagalarıñ baldırları. Kore *parh ‘kol’ gibi Altay dillerinden örnekleri ile paralellik kurmaktadır (1997: 284). narin tüysüz baldırlarından tahmin ettiği kapkara. Ayağın topuk ile baldır arası 2. *baltır sözünün Moğ.(RLT: 70). Karaçay-Malkar baldır. ötekinin çıplak. Nogay baltır.

*damor. *baltır sözünün doğrudan “bacak” için kullanılması durumunda bütün yerine parça kullanımı gerçekleşmiş olmaktadır. *kemük. Yak. Kumuk. *siŋök. Karaim. Anlam Olayları Bakımından *baltır Tenişev. Trkm. Tat. Azb. 4. Özb. Tofa ‘incik’ gibi şekilleri tespit edip birincil anlamın ‘baldır’ olduğu kararına varmaktadır (1997: 284). Meronim Olarak *baltır Anatomik anlamda *baltır sözü.3. *kemük. Tat. bacak sözünün nesne : parça ve alan : mekân ilgileri sergileyen meronimidir. ‘baldır’. *teri bacak : *baltır 290 . Tofa. Türk Dili kaynaklarında Karaim. NESNE : PARÇA NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN bacak : *baltır *baltır : *siŋök. *teri sözleri de *baltır sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. dışında.

Desek ayağı 4. *aδak Proto-Tü. ayağ. ayağ ‘1. ayaú ‘ayak’ (YTS: 18. adak (DLT I 65). makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste 9. (halk. (spor) Altılı ganyanda yer alan her bir koşu 16. kadem. ayaā. Vücudun belden aşağı bölümü 5. ayag ‘1. yy. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü 2. (spor) Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri 15. Gag. (edebiyat) Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler 12. ayaú (DK II: 26). Yarım arşın veya 30. Basamak 7.2. xv. viii. adak (KT). Ayak 2. yy.ç. (coğ.1. Bacak 3.5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi.2. ayak (MŞ: 18).2. Azb.25. yy. adaú (EUTS: 3). doduk ‘insan ve hayvan ayağı’ (*Bayburt -Gm.Tü.) (DS IV: 1535). yy. adak ‘ayak’ (DLT IV: 5). DLT I 32). Hayvan ve kuş ayağı’ (GS 31). Proto-Ogur *aδak. azak (DLT I 32). Futun küpü alınarak hesaplanan değer 8. Batı Tü. Ayak 3. aêaú (NF III: 5). Basamak’ (TTS I 288-291). Đnsan 291 . baştın berü adakka tegi ‘baştan ayağa kadar’ (M I 30. Đslami ç.) Göl ayağı 11.25. EKıp. 24-5). Proto-Oguz *aδak.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. ayaú (KTS: 17). Bud. fut 10. ayak ‘1. ayak (CH I: 173). KökTü. ayak ‘1.ç. ayaā. ayaā (ATS 68). Harezm ç. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AYAK 2. ayak ‘ayak’ (DLT I: 84. Mobilya ayağı 3. Man. Krh. Kadeh 2. (edebiyat) Halk edebiyatında uyak 13. fit. ayaò. xiv.) Mayalardan önce. yy. (matematik) Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta 14. xiii. 119). *aδak (Tenişev 1997: 288). Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak. ayaú (KE II: 60). Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi 6. destek veya bunlardan her biri 4. Modern Tü. – xix.: xi. ayaú (NF III: 35). (madencilik) Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri’ (TS 167-169).Tü.

Tuva adak. yere dayanan kısmı. ayak ‘1. Karakalpak ayak. çağında. Çay.Tüfek.) .) Yarım arşına yakın mesafe ölçüsü 3. *aδak Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre *aδak sözünün tarih içerisinde ilk anlamı ‘bacak. ayak. Çuvaş: ura (Tenişev 1997: 288) 1. ayak’ olarak geçmektedir. *hadak ‘son. Nogay ayak. Clauson ile aynı düşüncede olup Altay dillerinden örnek olarak Moğ. Çıkma dırım ekiyle: ayagdan. KaraçayMalkar ayak. Kumuk ayak. Hakas. Eski Türkçedeki kelime başında ve ortasında /d/ sesin modern güneybatı Türk lehçelerinde /y/ sesine (*aδak > ayak). Ayrıca Hakas Türkçesinde *aδak > azak dönüşümün var olması *d > z dönüşümüne işaret etmektedir. Tenişev. ayak. adım manasında 4.) Defa. Nehir veya akar suyunun aktığı yer 4. tetiği 10. akarsu kavşağı’ sözünü vermektedir (1997: 288). bulak ve benzeri akar suların aşağı kısmı 6. Özb. yaramaz 9. ayak. . Kırg ayak.) Değersiz. ayagından hesaptan. Son’ (TDS 61). Hakas azak. SUyg. kuzeydoğu Türk lehçelerinde /t/ sesine (*aδak > Tuv. atah) dönüştüğünü belirtmektedir. direği 5. Kaz. alçak. Yakut atah. sandalye ve benzerinin ayağı 3. Canlılarda yürümek için hizmet gören organ 2. (mec. kere 8. azak > Çuvaş ura dönüşümü ise kuzeydoğu Türk lehçelerindeki 292 . Tat. dayağı. Başk. gerekli anda.vaktinde. azak. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay ayak. Bir sıra şeylerin ayağa benzeyen. (halk. Trkm. ayak. (halk. Masa. bacağı. Tarihsel ve modern Türk lehçelerin bazılarında ‘bacak’ bazılarında ise ‘ayak’ olarak karşımıza çıkmaktadır (EDT 45a). zamanı olduğu halde’ (ADĐL I 67-70). Güney-Doğu: YUyg. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. ayak. ahır 7. Menges. ayak.. Sürat. hesabından 11. Son.ve hayvanın yürümesine hizmet eden uzvu 2.. kıymetsiz. halk. Bulunma durum ekiyle: ayağında (halk. tabanca gibi silahların çakmağı.

adak olduğunu ve ana Türkçeden gelen /-d-/ sesinin korunduğu belirtmiştir. bu sorunu bir an evvel çözümlemenizi istiyorum TS 167 Hatta vekilin bile ayağını kendisinin kaydırdığını iddia ediyor TS 167 Halep'ten Đstanbul'a döndüğü gün ayağının tozu ile devrin padişahını görmeye gitmişti TS 167 Ayağınızın türabıyım. kafese kapatılmış bir kaplan gibi dolandı güvertede.sıkça rastladığımız z > r ses dönüşümüne işaret etmektedir (Menges 1944: 279) (Menges 1951: 90) (Menges 1995: 89). Doerfer. sonra yabancı misafirler varken de gelir. çakeriniz efendimizi dünyada bırakmam TS 167 Arkasını dönerek sandalyesini muavinin tarafına çevirdi ve ayak ayak üstüne attı 293 . yeğenine Rabia'yı almak için paşanın ayaklarına kapanacak. (Doerfer 1970: 26). TS 167 O gün yer yerinden oynadı. 2. *aδak sözünün Halaç Türkçesinde hadak şeklinde tespit etmiş fakat daha doğru şeklin äyak < Tü. paçaları sıvayacak. TS 167 Ayağınızı denk alıp. Bu köprünün dört ayağı var TS 167 Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler TS 167 Derken balıkçı öfkeyle ayağa fırladı. beni rezil eder TS 167 Ara sıra ötekinin berikinin ayağına ip takmaktan başka konuşacak lakırtıları olmazdı TS 167 Sandılar ki ihtiyar bahçıvan. *aδak Kullanım Alanı MŞ 18 yüzin ve elin ve ayaāın ãovuk ãuyıla yuyalar ā MŞ 23 eger burunı çoú úanasa yüzin ve elin ayaāın úatı ãovuú ãuyıla yuyalar ve ā kÀfÿrıla gül ãuyın yıyladalar ve alnına tÀze òıyÀr úabın ve nìlÿfer yapraāın ve úarpuz uralar MŞ 134 bu èillet úış güninde olsa iki ayaāın dizine degin ıssı ãu içine úoya ā TTS I 291 Bir ayağ üzre durur ha hu deyü Yana yana derd ile yahu deyü TTS I 291 Ol dem erişti ki meyhane gibi zeynola bağ Bir ayağ evde olup bağda ola bir ayağ TTS I 291 Girüp meydan-ı aşk içre başı top eyleyen gelsün Ayaò yerine başını o meydana koyan gelsün ò TTS I 291 Ol zaifi yanımdan eyleme dûr Ayağ altında koma nite ki mûr TTS I 291 Dahi kırk ayağ olsun nerdübanı Delim tertip ile düzsünler anı TS 167 Đskemlenin bir ayağı kırık. bütün Đstanbul'a ayağa kalkmıştı TS 167 Ayağı buraya alışmasın.

HEA-9 Rabia yukarıya çıkarken ayakları geri geri gidiyordu. SFA-1 Voli yerinin çakılında önce ayak sesleri. renkleri kalmamış olmasına rağmen vaktiyle epeyce pahalı ayakkabıları varken. sabahı seyrediyordu. HEA-2 Sonra beni takdim etti ve ayakta biraz konuştuk. ruhumuza uymuyor. belädän çıplak. SFA-2 Onların ayak seslerini hâlâ duyuyoruz. karnı dışarıya fırlamış. kimi mahmuzuna dayanmış. özellikle daktilolar arıyordu.geniş arkalı. biraz uzatsam ayaklarım değecek. deri kuşaklan baalı belindän. yüzlerini ona emniyetle. sonra denizde ve karada insan sesleri. tehlikesiz ve dost. HEA-2 Yalınayak genç kızlar atının dizginini yakalamış. HEA-1 Babam Doğu'daki sonsuz ayaklanmalardan birinde şehit olmuştu. SFA-2 Sokağa çıktığımız zaman benim de ayakta duracak halim yoktu.diş muskalar UK 50 da şansora dirişmek enselerde ay: hem geriki ayaklarda UK 61 ayakça durabilsin UK 122 kalkıp ayakça derin ürek acısınnan deer yavaş: UK 140 yaklaşıp çözdü onun ayaklarnı. HEA-4 Seninle gelen yolcular sağlam ayakkabı değilmiş. ayakta dikilmiş titrerken hiç bakmıyordum. ellerni UK 172 işidiler sal beygirlerin ayakları hem burnuları 294 . HEA-3 Ayakta durabilecek bir memleket. HEA-3 O. HEA-1 Kapıdan içeriye ayak atar atmaz gözlerin dişi yaratıklar. tatlı sesi.TS 167 Köy evinin içine ayak basar basmaz. bayındır evlerini kurmak zorundaydı. HEA-4 Hem herifin ayağında. kara yüsek kalpak başlarına kara deridän uzun ayakkabı giysinnär UK 37 çek benim ayak kaplarımı UK 49 kalanı durärlar ayakça hanın iki tarafında hem ardında UK 50 kollarnı. HEA-9 Uzun günün çalışmasından bitap. ayaklarını uzatır. bir vatan. SFA-1 Denize çok yakınım. hepsi bir ağızdan konuşuyor. yeni zamana ayak uydurmağa çalışan yaşları ilerlemiş adamlar. enseleri okkalı. HEA-9 Arkasında ayak sesi duyunca birdenbire döndü ve Rabia orta yaşlı bir cüce ile burun buruna geldi. kalın kollu hem ayaklı hem ayaklı kavi adamnar. muhabbetle çevirmişler. babam onları tanıdı. SFA-2 Etrafına yalınayak çocuklar toplanmıştı. elinde tefi. ihtiyar kadının odasına gelir. ona biri karşılık verir. ayaklarnı saurtmaa UK 50 bugacılar da . arkasını sedire dayar. önce ana topraklarında âsıl memleketin sahiplerinin servet ve saadetini. neden karısını yalınayak yürütmüş? HEA-6 Çünkü yeni dünya sıkı bir ayakkabı gibi ruhumuzu sıkıyor. UK 21 ayak geçrimää deyni demir özengeylän UK 21 hepsi adamlar şindän şalvar taşısınnar. HEA-2 Ayaklarını sallayarak hayvanın üstünde sessizce gidiyor. onun da. HEA-1 Kimileri şişman. şarkıdan şarkıya atlardı. gözler fırlak. boynularında asılı kemik . elbette bir saman ve hafif tezek kokusu duyulur TS 167 Bu şehirde akşama doğru / Đçime korku / Ayaklarıma kara su iner TS 167 Onları uyandırmaktan korkar gibi ayaklarının ucuna basarak odadan çıktı TS 167 Mânicilerden biri 'gülerler' diye bir ayak tutar.

*aδak teriminin organ adı 295 . Anlam Olayları Bakımından *aδak Tenişev. 2) ‘Bütün bacak’. Eski Türk Dilinden günümüze *bu:t ‘bacak’ sözü ile *aδak ‘ayak’ sözünün kullanımları ile ilgili olarak Altay Tuv. Hakas. Altay ‘nehrin alt kısmı’. Tüm tarihsel kaynaklarda görülür.UK 216 onun ayaklarna. Tenişev. ellerne GTA 232 [dα bıFÌ»ta: α»ja: kα…»dï »bïRαStSïk kï»sα] GTA 185 [αjαk…αRï»nα jellεRı»nε en»sεF kαktï»…αF] » α αα … ADĐL I 67 Täkärlärin säsi. Stolların arası beş ayagdır. Bu sözü ‘son. geç olacag. . Mustafa han kändläri çalıbçapıb gaçacag. Kır. Nogay Özb. ay . 4) ‘Bir nesnenin ayağı’ Güney-batı: Karaim Kumuk Karaçay-Malkar Tat. 3) ‘Son. Yak. Hakas. Yak ‘bir nesnenin ayağı’. dirseklerini yerä goyarag çayı nälbäki ile içer vä ayaglarını pat-pat yerä döyerdi TDS 61 Ayagı ulı sıganın geer. atların ayaglarının tappıltısı meşälärä säs salırdı ADĐL I 67 älindä tilov. Hakas. ADĐL I 67 Säfär. ayağında brezent şalvar vä köynäk Ehmädibigäm gälir ADĐL I 67 Üç ayag aralığı var. ayak ulusı – m÷hnet TDS 61 Gış paslınıñ ayagı ayaklanışı. Özb. Trkm ‘nehrin ayağı. TTü. Güney-batı: Tat. Tofa. ‘bacak’. şu gün hem soñkı günlerden biridi 3. aşağı. aşağı.ulduzu iki abbasıdan. ayagı kiçi söenin TDS 61 Baş ulusı – dövlet. nehrin alt kısmı’. Azb.. goşun ayağı ilä getcäk. Türk Dili kaynaklarında *aδak teriminin şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 288): 1) ‘Ayak’. bir nesnenin ayağı’ gibi anlamlar ise benzetmeye dayalı metaforik anlamlardır. başında säbät şlyapa. Başkurt Karaim Nogay Karakalpak Kaz. Özb. Çuv. Tuv. mähmäri on şahıdan vä galan malı da bu ayagdan giymät edirler ADĐL II 115 bä’zän Dilşad hanım üzügoylu uzanıb. ‘nehrin alt kısmı’. Uyg. Bu anlamlar içerisinde *aδak sözünün ‘bütün bacak’ için kullanımı bütün yerine parça kullanımı gösterdiğinden metonimi ortaya çıkarır. Karaçay-Malkar Nogay Karakalpak Kaz. gäl çaparag gädäk ADĐL I 68 Çitin arşınını bir şahıdan. Uyg. alt kısım ( > nehrin alt kısmı)’.

‘başkalarının kendisine yapması ihtimali bulunan kötülüklere karşı uyanık davranmak’.‘güçlü olmak’. Burada aslında Tenişev birçok lehçedeki bütün yerine parça kullanımına dikkati çekmiş olmaktadır. Metaforik kullanımlarına baktığımızda. Meronim Olarak *aδak Anatomik anlamında *aδak sözü.olarak görevini yitirdiğini ve sadece metaforik anlamda ‘bir şeyin sonu. alt kısmı’ olarak varlığını sürdürdüğünü.‘oturacak yer bulamamak. yıkılmamak. Modern Türkiye Türkçesinde ayak bas. Başkurt. ayaklar altında dolaş. Tat. ayağını denk al. *aδak sözünün ise ‘bacağın tümü’ anlamında kullanıldığını. ayağını kaydır. ayağını yorganına göre uzat.‘engel olmak’. Karaim. Yak. *aδak sözünün ise ‘ayağın tümü’ anlamında kullanıldığını belirtmiştir (1997: 288).‘takip etmek’ gibi kullanımlar dikkat çekicidir. Hakas. ayak sür‘verilen bir işi ağırdan almak’. 4. *aδak ‘insanın dik durmasını sağlayan organdır’. ayak uydur. Burada da bir metafor vardır. Ayrıca *ta:pan ve *topuk sözleri *aδak 296 . ulaşmak’. ayakta tut. lehçelerinde *bu:t sözünün ‘bacağın üst kısmı’ anlamında.‘giderini gelirine uydurmak’ ayakta kal. Fonksiyonel olarak baktığımızda. kadeh ayağı.‘bir yere varmak. Nogay. Kaz.‘yürüyüşte adım atışını başkalarınınkine uydurmak’. bacak sözünün hem nesne : parça hem de alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir.‘bir şeyin sürekliliğini sağlamak’ ve Gagauz Türkçesinde ayak ucunda gez‘sessiz yürümek’. Çuvaş Türkçeisnde *bu:t teriminin kaybolduğu. *bu:t ‘bacak’ anlamında kullanılmaya devam ettiğini. sandalye ayağı. Karakalpak. cansız nesnelerin dik durmasını sağlayan veya temeli olan birçok şeye de ayak denir: masa ayağı.‘bir yolunu bulup birini işinden veya görevinden uzaklaştırmak’. çökmemek’. ayakta dur. ayak izinden git.

Diğer yandan *ärŋek. *teri sözleri de *aδak sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. *damor. NESNE : PARÇA bacak : *aδak *aδak : *ärŋek. *parŋak sözleri *aδak sözcüğünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. *kemük. *teri 297 . *siŋök. *topuk NESNE : MADDE *aδak : *siŋök. *damor. *parŋak ALAN : MEKÂN bacak : *aδak *aδak : *ta:pan. *kemük.sözünün özellikle alan : mekân ilişkisi gösteren meronimleridir.

taban (Sngl 151r. Bir toplumu. EKıp. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. -Ar.26. daban ‘ayağın altı. -Gm... (eski) Kılıç vb. 5 ise tabandır 13. Dağ eteği 3. Batı Tü. -Çr. 128). taban ‘1. ùaban ‘taban. Doğu Tü. -Sm.. Krh..) (DS IV: 1313). ayakla basılan yüzü. -Tr. aya 2. yy..2. ökşem ‘ökçe. ayak tabanı’ (KTS: 257).. xiv. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde TABAN ‘taban’ Lat. Üstü kapalı bir yerin gezinilen. kaide 12. Ayağın alt yüzü. -Brd. (matematik) Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür. çığnek ‘ayak altı. yapımında kullanılan iyi cins demir’ (TS 2106).. Kn. çığnak. ayakkabı tabanı 2.) Bir ırmağın en derin olan orta yeri 10. -Ada. Ayakkabının alt bölümü 4.. Değerlendirmede en alt derece 7.2. 3). taban (KE II: 586). -Or. çığnaò.2. solea. *ta:pan Proto-Tü. seren vb. Đslami ç. taban ‘1. Modern Tü.nin alt bölümü 11. sole. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan TABAN kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *ta:pan sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.: xv.) Tarlanın düz ve verimli kesimi 14. Kaide 5. *ta:pan (Tenişev 1997: 289). -Eze. 2. çok çiğnenen yer’ (-Es.: xi. – xix. taban’ (-Uş.) (DS III: 1163). Temel 9. xiii. yy. taban (DLT I 400. Kızağın kayışı’ 298 . Đng. -Isp. yy. taban’ (KTS: 210). Proto-Oguz *ta:pan. (denizcilik) Dikey duran direk. yy. çubuk. Harezm ç. ökşe. tavan karşıtı 3.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Proto-Ogur *ta:pan.. Bir şeyin en alt bölümü 6..26. Gag.. (coğ. Ayak tabanı. yönetime katılmadan etkili olan kitle 8.1. (matematik) Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi. 405. (halk. bir kuruluşu oluşturan. úaluça ‘taban’ (YTS: 123).

Güney-Doğu: YUyg. Kırg taman. tapan. anlamda 6. Tuva davan. Ökçe ve ökçenin aşağı 3. tavan. ayag 9. Karaçay-Malkar taban. kere 5. Kaz. tohtora di. taban. Tofa daman. Nogay taban. Saha Türkçesindeki tabagay ve Tuva Türkçesindeki tavaŋgay şekillerinin büyük ihtimalle Moğolcadan alıntı olduğunu belirtmiştir (1997: 289). Bak. Ayağın bütün olarak aşağı kısmı 2. Hakas taban. Ayağa giyilen şeylerin arka kısmı 3. (mahallî) Değirmenin üst taşını yukarı kaldırmak için direklerden yapılan kurgu’ (ADĐL II 8). Altay dillerinden paraleller olarak Moğ. Ayağın genişliği ve uzunluğu ile ilgili bir ölçek’ (TDS 233). (halk. Karakalpak taban. daban (ATS: 217). taban. Kumuk taban. *ta:pan Kullanım Alanı MŞ 98 buòÿr-ı Meryem ki Türkce deve ùabanı dĆrler anı ùalaú üzerine yaúu eyleseler fÀyide úıla HEA-1 Artık bir gece önceki kalabık. HEA-2 Beni Ankara’ya iletin. hatta hasta görünen adama hiç benzemiyordu. *tabag ‘taban’ sözlerini örnek göstererek. *ta:pan sözünün temel anlamını ‘ayağın tabanı’ olarak vermiş ve tüm modern Türk lehçelerinde aynı anlamda ve bazı metaforik varyantlarla mevcut olduğunu belirtmiştir (EDT 441b).) Bir taban kadar olan uzunluk 4. Şor tamaş ‘el ayası’ gibi etimolojik açıdan benzer sözcükleri örnek vermiştir. tabanını öpem. taban. taban. Tenişev. Azb. Tat. Trkm. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay taman.(GS 455). SUyg. Çulım tavaç. bu zavallı ayaklara kendimden geçerek saygıyla bakıyorum. taban.) Defa. Altay tavaş. beri Ankaraya iletin? HEA-3 Tabanları parça parça olmuş. daban ‘1. Özb. daban ‘1. Hakas tamas ‘hayvan pençesi’. Đnsan ve hayvan ayağının dal kısmı 2. (halk. Çuvaş: tuban (Tenişev 1997: 289) 1. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Başk. 2. tabansız. *ta:pan Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. 299 .

HEA-3 Nasırlı ellerinle. Tuv. Özb. uzuv’. hasretten lime lime olmuş zavallı kalbinle oynayanlar cezalarını buldular. Tuv. tabanı’ Gag.. Çağ. Çuv . dabanıŋı gözlep gez TDS 233 Ayaklarınıñ bolsa dabanları kirden cayrık-cayrık. Çuv. Tenişev. Kumuk. Azb. üzengi tabanı ve benzeri’ . ADĐL II 8 Çoh gäzmäkdän dabanlarım sızıldayır ADĐL II 8 Gäränfil hala corabların ikisinin dä dabanını tohuyub käsdi ADĐL II 8 Dilänçi ayağına dabanları yatırılıb äyilmiş bir kişi başmağı geymişdi TDS 233 Daga çıksaŋ hem. Başkurt. Azb. ‘insan ayağı.Tuv. dışında tüm kaynaklarda vardır. HEA-4 Şaban'ın nasırlı tabanları çam iğnelerini çatırdatarak uzaklaşırken Mürsel Hanife'ye seslendi. Hakas. yukarıya doğru geriş ayakların kınalı parmakları garip renkli iki yaprak gibi açılıyor. HEA-4 Tabanları dar. dışında tüm dillerde vardır.HEA-3 Çıplak ayağını ikide birde dizinin üstüne koyuyor. Karaçay-Malkar. ÷dil dabanına köz basılan yalı boldı 3. patlak tabanlarınla. *ta:pan sözünün ‘insan ayak tabanı’ anlamı dışında hayvan ile ilgili olan anlamlar metonimiktir. 2) Ayak tabanına yakın olan nesnelere metaforik anlama taşıması: ‘ayakkabı tabanı. tabanlarını didik didik edecek bir falakaya çeker. HEA-9 Kaç defa: “Hilmi’nin Genç Türk olduğunu görsem.‘aya’. Türk Dili kaynaklarında *ta:pan sözünün şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 289): 1) ‘Ayak tabanı (insan ve hayvan)’. tabanında biriken topraklar parmaklarının arasında katılaşan çamurları ellerinin tırnaklarıyle ayıklıyor ve benimle konuşuyor. Alt. sonra Fizana sürerim” demişti. Uyg. sadece ikinci anlamı metaforik olarak belirtmekle birlikte aslında üçüncü anlam da metaforik olmaktadır. 3) ‘Kızağın kayışları. Anlam Olayları Bakımından *ta:pan Tenişev. ‘tekerlek tabanı’. bunun dışındaki bütün diğer anlamlar benzetmeye dayalı olduğundan metaforiktir. Uyg. 300 . SUyg. ‘topuk’. her cayrıgında guş guzlamaylıdı TDS 233 Bibinin adı tutuldı velin.

ALAN : MEKÂN *aδak : *ta:pan 301 . Meronim Olarak *ta:pan Anatomik anlamında *ta:pan sözü.4. *aδak sözünün alan : mekân ilgisi sergileyen meronimidir.

topur ‘topuk’ (*Mersin.2. 2.Tü. dopuú (KTS: 64). (madencilik) Belli bir amaçla kazılmaksızın asıl yerinde bırakılan kömür bloku veya cevher kütlesi’ (TS 2239).: xi. topık (TT VII). toppuh ‘topuk’ (Çarıkçı *Iğdır -Kr. EKıp. Özb.) (DS VIII: 3012). *topuk (Tenişev 1997: 286). ökce (RLT: 163). – xix. Proto-Oguz *topuk. topuk ‘topuk’ (TTS V 3827). gırcik.ç. tupik. topuk’ (-Ezm.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. topık ‘topuk’ (DLT IV: 640). topuú (KE II: 643).) (DS X: 3965). heel. kuru şemik ‘topuk kemiği’ (-Brd. *Tarsus -Đç. topuā (ATS 1145). yy. topuk ‘ökçe ile incik kemiğinin birleştiği yerinde iki tarafta duran kemik’ (TDS 655). Gag. aşık’ (KTS: 14). şırnak ‘topuk’ (*Dörtyol -Hat. Ayağın yuvarlakça olan alt bölümü 2. SUyg. 302 .) (DS IX: 3200). xv.27. calcaneus. yy.) (DS VI: 2091). Krh. Bud. gırcık ‘incik kemiği. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan TOPUK kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *topuk. topuk (KGRL 58). aşuk ‘insanın topuk kemiği’ (DLT I: 66).27. Đng.) (DS X: 3773). yy.) (DS X: 3964). xiv. topuk. Harezm ç.2. topug ‘Ayakta: baldır kemikleri ile ayak kemiklerinin birleştiği yerde yanlara çıkan oynak’ (ADĐL IV 198).2.1. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. topuk ‘topuk’ (GS 474). Modern Tü. gocik ‘topuk’ (*Arapkir -Ml.) (DS VI: 2054). Proto-Ogur *topuk. os calx. xiii. aşıú ‘topuk kemiği. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde TOPUK ‘topuk’ Lat. ùopuk (CH I: 361). Trkm. Güney-Doğu: YUyg. tobuk. Azb. to:k. ùopuú (DK II: 292). goççik.) (DS VII: 2540). yy. mine ‘inck kemiği’ (Kalkan -Kü. Batı Tü. Đslami ç. topuk ‘1. Ökçe 3. komuk ‘topuk kemiği’ (-Ist. *topuk Proto-Tü.) (DS VIII: 2914). ve *ögçe sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. ineçik ‘topuk’ (Karaçay-Malkar -To.

tomuk. Hakas tomıh. Moğ. töŋ. tubuk. tobuk. Başk. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay topuk. tomıh. Kalımk tög. gızın uzun saçları topuguna deyirdi TDS 655 Toyda topuk etmez. donuk turuncusu. Tat. 2. Tuva dovuk. evin üstündeki balkona bir başka asma merdivenden çıktılar. başında canlı kırmızı. sadakada san 303 . Kırg topuk. TS 2239 Topuklarına kadar uzun saçları vardı TS 2239 Sıska kız. düzgün ve ahenkli bir adale silsilesi birbirine giriyordu. *top terimi ile bir ilişkisinin tespit edilemediğini belirterek Altay dillerinden şu paralelleri vermiştir: Proto-Altay *tèopèi.Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Kumuk tobuk. HEA-3 Ayaklarına topukları yaldızlı. tomuk. bir baş uzundu. sırma saçlarını örsünler diye teller gönderdim. kuvvetli boynundan topuklarına kadar bir tutam fazla et görülmüyor. ince. Karakalpak tobık. yeşil oyalı siyah bir krep. donuk kırmızısı. Udmurt tokpugu ‘el ve kol kemiklerinde çıkıntılar’. incik’. Nogay tobık. tobık. Karaçay-Malkar tobuk. Kaz. Yakut tobuk (Tenişev 1997: 286) 1. Mançu tobgia ‘dizkapağı’. alışık olmadığı yüksek topuklarla yürümeye çalışıyordu SFA-2 Đstanbul’a geldiği zaman sırtında Anadolu’nun donuk sarısı. Buryat toyn (1997: 286). ADĐL IV 198 Avtor äsärinin başlangıcında yazır ki. Doerfer. tubuk. *topuk Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. sırma işlemeli terlikler. kadınla beraber. HEA-4 Saçları topuklarında. *toyi-g < *tobig ‘dizkapağı’. *topuk sözünün Halaç Türkçesinde topok veya toppok şeklinde ‘ayak bileği kemiği’ anlamıyla tespit etmiştir (Doerfer 1970: 27). *topuk Kullanım Alanı MŞ 128 yan başında sızlaya tÀ topuāa degin èilÀcı budur ā TTS V 3827 Biz topuk çalmada siz zevk u safada her şep Kaldırıp kâèb-ı muhanna gini cam-ı bade TTS V 3827 El-medeş: Devenin bilekçelerinin iç yüzleri yürürken biri birine carpmak cihetiyle topuk çalmağa denir.‘dizkapağı’: Proto-Mançu-Tunguz *tof-gi-: Evenk tuv-nu-ken ‘baldır. can alıcı yeşili birbirine fazla gösteriş etmeden göz almadan vücuda sarılıveren bir gömleği. belinde etekleri topuklarını döven pamuklu pazenden bir fistanı vardı. HEA-3 Bütün pehlivanlardan o. Clauson’un iddia ettiği gibi bu sözün.

Orta-Kıp. Bu anlamlar içerisinde ‘ayak bileği’ ve ‘baldır’ anlamları bütün yerine kullanımını gösterdiğinden metonimik anlamlardır. EUyg. Yak. 3) ‘Diz’. *kemük. TNAS 103 Daldan zıŋılan daş topuga deger. topuk etini dokam bolsaŋ goyma). Krh-Uyg. Tat. 4. 2) ‘Dizkapağı’. Meronim Olarak *topuk Anatomik anlamında *topuk sözü. Kumuk. Başkurt. Uyg. *teri sözleri de *topuk sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimleridir. Kır. Alt.. Karakalpak. *aδak sözünün nesne : parça ve alan : mekân ilgileri sergileyen meronimidir. dok deyip topuk etini goyma (Aşukluğunuŋ etini ajam bolsaŋ iyme. Çağ. Karaçay-Maklar. *teri 304 . NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN NESNE : MADDE *aδak : *topuk *aδak : *topuk *topuk : *kemük. Uyg. Kaz. SUyg. Alt. Güney-Batı Türk lehçeleri.TDS 655 Kenarınıñ bir n÷çe erleri topugından yökarı çıkmayar TNAS 12 Aç deyip aşık etini iyime. Nogay. Nogay. Karaim. Hakas. Tat. Kır. baldır’. Anlam Olayları Bakımından *topuk Tenişev Türk Dili kaynaklarında *topuk sözün şu anlamlarını tespit etmiştir (1997: 286): 1) ‘Ayak bileği. Hakas. ‘Diz kapağı’ ve ‘diz’ anlamlarının ise benzetmeye dayalı olma ihtimali oldukça güçlüdür. Özb. Tuv. 3.

Kaz. yüz yüze geldiği bir gündü. ökşe. Karakalpak ökşe. *ögçe (Tenişev 1997: 289).) Saban demirinin geçtiği ağaç parçası’ (TS 1721). Özb.2. bilmece gibi lâflar ediyor. 2. HEA-3 Ayağında ökçesiz uzun potinler. ökce. Gag. Nogay ökşe.27. ateşîn gözlü talebeler. ökçe.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Proto-Ogur *ögçe. 305 . ökçe ‘1. ükçä. Tat. arkasında bol kısa bir yeldirme. Trkm. Karagümrüklü işçi Đstanbullu kadınla yüksek ökçeli süslü kadının omuz omuza. Başk. ökcä ‘Ayakkabı altının topuk altına düşen aşağı kısmı. ökçe. hep kendi dediklerini dinletmek istiyordu. Proto-Oguz *ögçe.2. üksä. yüksek ökçelerini yere vurarak.2. ne uzun ökçeli zarif muallimler vardır. HEA-6 Arkasında uzun siyah bir esvap aykklarında ökçesiz erkek iskarpinleri. *ögçe Kullanım Alanı TS 1721 Ökçesi yenmiş ayakkabıların üstünde çamurlu paçaları lime lime sarkıyordu HEA-2 Ne genç. Modern Tü. okçä. basmak’ (1997: 289). Kuzey-doğu (Sibirya): Tuva e:dzek. Kırg ökçö. Hakas edzek (Tenişev 1997: 289) 1. ne pembe dudaklı. *ögçe Proto-Tü. Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü. uzun ökçelerinin üstünde yalpa vurur gibi yürüyen. HEA-4 Nazire hepsine karışıyor. yökçe. ök ‘destek.‘ayakla vurmak. (halk. Güney-Doğu: YUyg. topuk 2. başında beyaz bir örtü. ökçe (ATS 943). iki genç kadın onlara yaklaştı. HEA-9 Karşılarında. Azb. parmakları mıütemadiyen saçlarını düzeltiyor. Topuğun arka bölümü 3. dayanak’ sözü ile ilgili olmadığını öne sürerek Altay dillerinden şu paraleli örnek vermektedir: Proto-Mançu-Tunguz *feki. bu sözün Çağ. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. taban’ (ADĐL III 463). HEA-2 Hamal ile genç Münevverin. *ögçe Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev. Süleyman'la beraber çiftliğin her tarafında görünüyordu.

ayakkabının arka kısmı’ anlamına da oldukça sık rastlandığını ifade etmiştir. NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *aδak : *ögçe *aδak : *ögçe 306 . ‘ayakkabı topuğu. Meronim Olarak *ögçe *ögçe sözü ‘insan topuğu’ anlamında kullanıldığı taktirde *aδak sözünün nesne : parça ve alan : mekân ilgileri sergileyen meronimi olur. 4. *ögçe sözünün temel anlamının organ adı olması durumunda ayakkabı ile ilgili kullanım ise metonimik bir unsurun metaforik olarak kullanımıdır. *ögçe sözünün Türk Dili metinlerinde genel olarak ‘topuk’ anlamında kullanıldığını belirtmekle birlikte. Anlam Olayları Bakımından *ögçe Tenişev.3.

Proto-Ogur *yürek. köŋülimin yürekimin ertiŋü tepretdi titretdi ‘aklımı ürpertti kalbimi titretti’ (TT X 451). – xix. GÖBEK. yy. yürek (DK II: 343). kalp’ (DLT III: 18). Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.: xi. gönül’ (KE II: 259). xiii. xiv. MKıp. Proto-Oguz *yürek. xiv. MĐDE. yürek ‘yürek.3. köŋül kalış ‘gönül yorgunluğu. yürek ‘kalp’ (Sngl. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KALP ‘kalp’ Lat. Doğu Tü. yüräk (EUTS 307). KARACĐĞER. viii. Đncelememiz.1. *yürek Proto-Tü.: Güney-Batı (Oğuz): TTü.1. heart. iç ‘iç. yy. Harezm ç. yürek (NF III: 492). yy. yy. yürek (CH I: 438). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KALP kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *yürek sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.ç. 342v. 2.3. gönül 3. endişe’ (Sngl. Modern Tü. BAĞIRSAK. Cesaret’ (TTS VI 4768). cor Đng.1. Krh. Bud. Bir kimsenin ruhsal yönü. yürek (MŞ: 19).Tü. yürek ‘1. 12). yy. xiv. insanın vücudunun iç organlarının etimolojik. yy. Kalp 2. yü:rek ‘kalp’ (KĐ 93).2. KARIN. 310r. yürek (KE II: 751). yürek (EM: 199). xv. kalp. Gün. şu kavramları içine alacak: KALP. içeri. köŋülteki: savımın ‘aklımdaki sözler’ (KT. 22). 5). BÖBREK. 2. leksikal. EKıp. yavlak sakınç köŋülinde yaşuru ‘aklında kötü düşünceleri saklarken’ (U II 23. 12-13). Đslami ç. yy.3 Đç Organlar Bu bölümde biz. Mide 2.: xv. 307 . DALAK. yy. KökTü. yürek ‘1. *yürek (Tenişev 1997: 276). kalp’ (KTS: 333). yürek ‘yürek. AKCĐĞER. yardı: meniŋ yürek ‘kalbimi yardı’ (DLT III 18). semantik ve mereolojik incelemesine yer vereceğiz. Batı Tü.

cesaret 5. Koyundere *Ahıska -Kr.. korkmama. Kalp 2. -Brd. korkusuzluk. sağır ‘kalp.) (DS V: 1840). yürek ‘1. tesiri.) (DS IX: 3344). (mec.. fehr ‘kalp. kalp’ (Kavaklıdere -Mğ.) (DS IV: 1396). yörek. -Ant. kazav ‘ciğer. merkezi 3. kuvvet. yürek (RLT: 178). (mec. kalp’ (-Mn.) (DS VIII: 3009). Đnsanda kan dolaşımının göğüs boşluğunun sol tarafında yerleşen merkezi organ: kalp 2. (mec. -Ama. -Ant.. Başk.) (DS VIII: 2711). keyfini taşıyan organın sembolü’ (TDS 357).) (DS IX: 3356). yürek ‘1. üräk ‘1. Kalp. SUyg. hünerle. süleymen ‘yürek’ (*Ayaş köyleri -Ank. Azb. (mec. duygu sembolü gibi 3. yürek’ Kazav yok ki herifte (Babık *Pütürge -Ml.) Cesaret. iç organlar’ (-Çkr. Özb. gayret 4. ürek ‘yürek’ (Karakoyunlu *Iğdır. ruh hali.) (DS II: 757)..Kupa 4. -Kn. yürekten can ve gönülden’ (ADĐL IV 252 . Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk yürek. üreò. anlamında. Gag.) Bu organ insanın his. yüräk. Trkm. böğrek ‘yürek. Güney-Doğu: YUyg. kursak ‘yürek..) (DS X: 3513). yürek’ Keçinin dedesini bize yollayın (-Af.. dide ‘kalp. ciğerevi ‘kalp’ (Isp. dalaz ‘kalp’ (-Af. yürĆk.) (DS IX: 3319).) (DS III: 962). kalp’ (*Sungurlu -Çr. battal’ (*Mudanya Brs. gälb 2. (mec. bödek.) (DS VII: 2383). cesaretle 2) Hevesle.) (DS X: 3708).. 308 . -Isp. üräklä şeklinde zarf . -Gaz. Kızılelma *Bartın -Zn.. Tat. süldürmen ‘kalp’ (Elmacık -Brd.) (DS IV: 1339). (halk. heyecan. Mide’ (GS 489). yürek’ Fehrim kırıldı (-Kü.) (DS XI: 4068). öğsüsçe ‘yürek. Bir yerin veya bir zatın esası.) Herhangi bir şeyden çekinmeme.253). yüreklilik. Adamın duygu. ihtiyat etmeden..) (DS X: 3707). çekinmeden. hüner 5. örek ‘yürek’ (-Bt. ve çevresi) ‘sıkıntı’ Bu çocuklar ruhuma dalaz veriyor (Beydağ -Nğ. yürĆk.istediği gibi 6.) Acıma duygusu 6. öt ‘yürek. Güç.1) korkmadan. hiçin ‘yürek’ (Kadıçiftliği *Yalova -Ist. insan ruhu 2.) Mide. karın. üräyindän şeklinde zarf . -Đç.) Bak. ürek (ATS: 1177). iç’ (TS 2481). dede. fitne 4. -Ist.

şöyle kim her birisi yüreğün ovar idi ta kim ol renclerden Tevrat’ı unuttular. doğru yüreğe çarpar. *yürek Kullanım Alanı DLT I 46 özüm ağrıdı ‘karnım ağrıdı’ (öz. Çuvaş: çere (Tenişev 1997: 276) 1. ruhunda kopan bir hamleyle örsünün üzerinde milyarlarca kıvılcım tutuştururdu TS 2481 Yusuf bütün olayları korkuyla. yüreğe işlerdi TS 2481 Çıngırağın her çekilişinde ikisinin de heyecandan yürekleri ağızlarına geliyor. yürek ditremesine yavlaú yarar MŞ 84 bÀselìú ùamarından úan alalar ve yürek óarÀretin teskìn Ćdeler MŞ 104 dudaúlar gĆce yaş olup gündüz úuru olmaú ve göŋül ùarlıāanmaú ve gĆce ŋ gĆce diş úırcıldamaú TTS VI 4768 Bulara bir sayruluk veribidi kim karınları ıtlak oldu.‘namuslu.yüräk. *yürek Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre *yürek sözü tarihsel ve modern Türk lehçelerinde organ adı ‘kalp’ anlamında kullanılmakla birlikte az sayıda metaforik soyut kullanımlara da rastlanmaktadır (EDT 965a). bu basit. yürek ferahlatır diye uzatıyor TS 2481 Fakat sesi kulaklara değil. 2. bu aşağılık konuşmaları dinliyorum TS 2481 Yüreği bozulanların gözleri karanlık koridorlara. Yakut sürah. yüreği sarsılıyordu TS 2481 Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir TS 2481 Ayşe Hanım. pencerelere kaydı TS 2481 Aklımıza eski günler gelince / Yüreğimiz cız eder TS 2481 Bunu düşündükçe gülümser. bu görüşe katılarak Altay dillerinden şu paralelleri vermektedir: Proto-Altay *cürke ‘yürek’: Proto-Mançu-Tunguz *curga. kahveciden limon şekeri almış. yürek ve karnın içindeki nesne) DLT III 18 yardı: meniŋ yürek EM 199 . göŋül açar. Kaz. Tenişev. *cürüken ‘yürek’ (1997: 276). TS 2481 Yüreğim boğazıma tıkanmış bir hâlde.. Kırg jürök. tatlı tatlı yüreği çarpar. Kuzey-doğu (Sibirya): Tuva çürek. ve müferriódür. jürek. cesur’: Evenk curri. TTS VI 4768 Kişide kim erlik ola vü yürek Ana gün ölümdür ne kaçmak gerek TTS VI 4768 Ne zehre ile güzer edersin ve ne yürekle gezersin? TTS VI 4768 Ol arada kimse ile daèva idesi yüreğim yoktur TS 2481 Fazıla Hanım'ın elleri terliyor. Karakalpak jürek. yüreği daralarak izliyordu 309 . kapılara. Moğ.

bu dıştaki hareketsizliğe karşılık. fakat zarif. PSE 2 Ondansora (bitkidä) göründü öbürlerin onikisinä sofrada oturaklara hem onların yüzlerinä urdu onların inamasızlıı için hem yürek çetinnii için. PSE 31 Benim Gökteki Bubam da sizi bölä yapacek. deniz tutmuş gibi yüreği kabarmaya başladı TS 2481 Kapıda her araba durdukça yüreğim kalkıyordu TS 2481 Yüreği kan ağlıyordu. dizlerim vücudumun yükü altında çökecek gibi oluyordu TS 2481 Ne dersiniz kız bayağı hasta oldu. Alaha inanın. mütevazı Muhlis bey zaten istemezdi mezar taşı. iyi yürekli. yüreklerde derin ve ilâhî bir duygu ve ruh hareketi vardı. yürek çarpıntısı içinde geçirirdi. yüreğime dert oluyor TS 2481 Eğer bizden gizli Paris'e kaçsaydın babamın yüreğine inerdi TS 2481 Adam odur ki komşusunun ineği dişi doğurdu der. HEA-3 O kadar gökte yerde. Neçin Bu böllä küfr söyler. HEA-4 Bu tantanalı sözlerin yürekten tek hayranı Nazire idi. HEA-8 Derin değil. TS 2481 Namazı nasıl kıldığını bilmedi. alıp yediremedim.. HEA-1 Zayıf yürekli olan kocası bu davranışa karşı üzüldüğünü belli ederse “Elin piçine dadılık edemem!” diye adamı haşlardı. ki gözlerinlän görmesinler hem yüreklerinlän anlamasınlar. son nefesinde bir ekmek kadayıfı istediydi.. biraz da şımarık olan bu kadının Numan'la ilişkisini inceliyordum. her herkez kendi kardaşlarınıza yüreklerinizdän başlamazsanız onların yanışlıklarını. PSE 59 Ve hihatçılar orada olup oturlardı hem yüreklerindä düşünürlärdi ki. UK 50 han . onların şu perişan. saatlerce zamanını.salt göz hem ürek UK 77 çok yakındı üreklän kardaşına UK 84 hep tä üreenä damnamıştı UK 85 nända senin ürek güllerin? UK 95 başaarısı. fakat katı yürekli bir kadındı. TS 2481 Zaten kostüm meselesinden dolayı üzülen ve hırçınlaşan yüreği sanki bir diken yığınına sürtünür gibi kanıyordu. iyi yürekli. yüreğinde bir şeyler kaynıyordu TS 2481 Ankara ufuklarına bakarken eskisi gibi insanın yüreğine gariplik çökmüyordu. sürüm sürüm hâllerini gördükçe. osa ürek mi tuttu bunu? 310 . PSE 99 Amma bunları sizä söyledim için kahırlan doldu sizin yüreklerniz. TS 2481 Zavallı adam.TS 2481 Yüreğim merhametten eziliyor. PSE 43 Seväsin Saabi Allahını bütün yürekdän. O. HEA-4 Anası köyde güzelliği ile meşhur. yüreğine od düşer TS 2481 Sanki bana herkese yaptığından fazla yüreğini açardı TS 2481 Onu tanıyamamak sinsi bir korku gibi yüreğini kapladı SFA-2 Kibar. hem Bana inanın. HEA-6 Demek beni de kendin gibi yarım yürekli sanıyorsun? HEA-6 Fakat Rauf bundan nasıl ezilir. PSE 94 Ko sizin üreeniz şaşırmasın. PSE 4 Oda onlara dedi: ey akılsızlar hem aır-yürekliler inanmak için prorokların cumle söylediklerinä. PSE 59 Neçin yüreklerinizdä bunları düşünersiniz? PSE 84 Onların gözlerini körledi hem onların yüreklerini katılattı.

TNAS 358 Yaman dil il bozar Yaman ayak yol bozar. ogul (perzent) yüregimiŋ başı. bir sapar. yüregi jay tapmaz. TNAS 96 Çanak döwügi seolener. TNAS 372 Yetim oglan yüreksiz.ıtU…α»nε:F] [α»mın] ADĐL IV 252 Üräyi olmayan adamlar onu başa düşä bilmäzlär ADĐL IV 252 Ürek hesteliyi. Yüregi gursuldep etmen çıdamı TNAS 26 Akıl güyç berer. TNAS 295 Saçı uzınıŋ yüregi yuka. TNAS 113 Diliŋ sakası yürekde bolar. tarihsel ve modern Türk lehçelerinde *yürek sözünün şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 276): 311 . 3. üräkdä munis duygular oyadan belä ahşamlardan sonra yuhu nä gädär şirin olardı ADĐL IV 252 Üräyi olmayan adamlar onun başa düşä bilmäzlär ADĐL IV 252 Gecä ikän bir gadının täkbaşına ormana getmäsi böyük bir yüräk vä cäsarät istär ADĐL IV 253 Komsomolçular ictimai väzifäyä üräklä yapmışdırlar TDS 357 Gördi ol.yürek. bolyadadan. güyç . yürek döwügi eplener. Bibihanım elini üreyinin üstüne gojdu. yürege yetip buz bolar. yürekde. TNAS 155 Gara yürek ak bolmaz. yürek bular. TNAS 89 Bolya-da.ı sa:»bı α……α»hïm be»nım] [bı»lε:Rïm αnı hıtS dı»lım ÔıR»Ôın nε dα jαkïSïk»…ïkÌcı] [sεn ÔıR»sεn be»nım y:RεdZi:»mε Ôy:dεdZi:»mın ıtSı»nε »neRdε be»nım R Z » ε dZα»nïm ku. yetim guzı guyrusız. TNAS 155 Gara siŋek haram däl. TNAS 70 Batırlık bilekde däl. otlukda iki adamı. ADĐL IV 252 Ailädä ünsiyyät artıran.UK 111 çetin ürekli adamdı UK 122 kalkıp ayakça derin ürek acısınnan deer yavaş: UK 142 Alinin ürää titredi korkudan UK 143 Đy ürekli çocuksun UK 153 Aynä hep kitli üreklen yaşeer UK 159 Nikolçu soğuk üreklen itirdi kılıcını UK 169 kurşun üreine batık UK 172 dayanır mı ürek UK 177 nezamandan ürääm yaner UK 210 üreenä bir sevinmelik damnadı UK 233 ateşli üreklerlän UK 244 belliydi. Anlam Olayları Bakımından *yürek Tenişev.donumıŋ başı. gözgaŋ tapar. yürekde dert galya-da. ani ürekli kız UK 256 Zana oturardı kitle üreklän GTA 184 [ε. TNAS 184 Gulakdan giren yaman söz. aşa düşer. TNAS 116 Dogan . TNAS 107 Degimsize degim degse.

6) (metonimi) ‘Şevkat’ Çuv. 4. TTü. bu sözün organ adı anlamı dışındaki bütün anlamlarını metonimi olarak nitelemiştir ancak bunlar benzetme temeline de dayalı olabilen ve metonimik unsurların kullanılması ile oluşturulan metaforik anlamlardır. *yürek-le-. çerelle ‘cana yakın. cesaret.1) ‘Kalp organı’ tüm kaynaklarda bu anlamda kullanılmaktadır. Bunun dışında ‘bir şeyin en esas yeri. insana duyguyu bildiren organın sembolü’ (TDS: 357). yiğitlik’ yüm tarihsel kaynaklarda vardır. Metonimik anlamlar genellikle türevlerde ortaya çıkmaktadır: *yürek-lik ‘yüreklilik’ (Yak. Türk olmayan komşu dillerden alıntı olarak yorumlanabilmektedir (1997: 276). gayret. 4) (metonimi) ‘Gayret’ Tuv. ‘mide’. Yak. güç. Gag. 2) (metonimi) ‘Can. Đnsan vücudu içersinde fonksiyonuna bakılacak olursa *yürek 312 . ‘karın’. merkezi. hüner’ anlamına da gelmektedir (ADĐL IV: 252). heyecan. Azerbaycan Türkçesinde ürek. Tenişev’e göre cesaret ile ilgili metaforlar insanlığın çok eski dönemlerine kadar uzanmakta ve diğer yandan Çuvaş Türkçesindeki anlamlar. sürehte:h ‘azimli’. Ayrıca metaforik olarak ‘cesaret. Meronim Olarak *yürek Anatomik açıdan baktığımızda *yürek sözü *gö:küz sözün alan : mekân ilişkiyi gösteren meronimidir. Tenişev. Türkmen Türkçesinde kalp organının karşılığı olan yürek sözünün ‘organ olarak kalp’ şeklindeki birinci anlamı anatomiktir. 3) (metonimi) ‘Öfke’ Karaim. hem ‘organ adı’ hem de ‘insanın his. Çuv. ruh durumu’ sembolü anlamına gelmektedir. 5) (metonimi) ‘Hikmet’ Tuv. duyarlı’).

sözü. ALAN : MEKÂN *gö:küz : *yürek 313 . dolaşım sisteminin grup : öğe ilişkisi gösteren bir meronimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

hosciğer ‘akciğer’ (-Sn. öfkä ‘1. -Đst. Başk. oyfe. öyken (EM: 171).. öygen.: xi. Batı Tü.) (DS VIII: 2863). öpke (CH I: 168). öpke ‘akciğer’ (Sngl. öyken ‘insanların ve omurgalı hayvanların nefes alma organı’ (TDS 501). ökpe. öpkĆ.) (DS IX: 3365). xiii. Đslami ç.27).ç. paf. öpkesin ‘onun akciğeri’ (U III 79. öğen. 2.4). 77r. öfke. öpke ‘öfke’ (U II 25. öpke ‘öfke’ (DLT I 158). yy. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde AKCĐĞER ‘akciğer’ Lat. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk öpke. öygen ‘akciğer’ (YTS: 170). öfke (ATS: 942). -Hat. hiddet. xiv.) (DS IX: 3377). Modern Tü.3.2. kızgınlık.: xv. SUyg.11).3. öyken (RLT: 100). öyke ‘öfke’.. öyke ‘öfke. -Gaz. Güney-Doğu: Özb. öykün ‘akciğer’ (*Bolvadin -Af.1). lung. Gag.2. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. yy. -Ky. öfke’ (ADĐL III 472). (halk. öpke: ‘akciğer’ (DLT I 128). 58r. öyken. öfke ‘Engelleme. üfke.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. 314 .) Hırs. Bud. öyke ‘akciğer’ (KTS: 213). pulmo.) (DS VII: 2415). Akciğer 2. Proto-Oguz *öbke. gazap’ (TS 1717-1718). incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi. hışım.. hiddet. Krh. öyken. EKıp. hiddet’ (Sngl. *öbke Proto-Tü...öpkü ‘akciğer’ (KTS: 211).. gazap. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan AKCĐĞER kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *öbke sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. -Ba. yy. Azb. yy. xv.2. Đng.1. yy.Tü. kızıl ‘akciğer’ (*Bor -Nğ. – xix. öyken ‘akciğer’ (TTS V 3141). Trkm. Proto-Ogur *öbke. pafciğer ‘akciğer’ (Sk. *öbke (Tenişev 1997: 277). -Mr. öpke. Doğu Tü.

beni altüst eden bir öfke alevi dolaşıyor. fakat genç gözleri ve genç dudaklarında.üpkä. Nogay öpke. Nanay upke ‘dalak’. baruttan. *öğe-n ‘öfke’. ökpä. gögüse ve öykene müfìddür EM 171 ve öykende olan úarhaya nÀfièdür MŞ 32 úuru üzüm ıssıdur ruùubeti azdur maèdeye cigere úuvvet vĆrür gögüse ve öykene eyüdür ammÀ mizÀcı ıssı kişilerüŋ úanın göyündürür ve fehmi arturur TTS V 3141 Afyon kim dükeli dilde maèruftur. öfkäyä dönmüş dodagları gülümsünmäk üçün aralandı TDS 501 Öykenini sovuk alanı üçin ölenligi barada gürrüñ berdi TDS 501 Çekimli sesleri aydanımızda.. HEA-3 Öfkeden. ha bire yenilmekte olduğu için zaten öfkesi burnunda bir altmışaltı tiryakisi kahveyi zamanında getirmedi diye kızıp. 315 . umutsuzluk. *öbke Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre.. öfke karışımı bir şey TS 1717 Siz gelin de böyle bir adamın herhangi bir öfkeye kapılacağını tahmin edin TS 1717 Hayatında kimseye sert muamele etmedi ve öfke yüzü göstermedi TS 1717 . Altay dillerinden şu paralelleri tespit etmiştir: Proto-Altay *öp-k‘akciğer’: Proto-Mançu-Tunguz *up/fu-ke: Evenk öbdĆ ‘dalak’. HEA-3 Sesi görünüşte sakin. Japon pukupukusi ‘akciğer’ (1997: 277). komutan.. Tenişev. er. 2. ADĐL III 472 Katibin ganı gaçmış. TTS V 3142 Ve sâfi kan tevellüt kılar ve öykene ve göğüze TTS V 3142 Ve sovuk şişleri açar ve öykeni balgamdan arıtır TTS V 3142 Ol sudan dah’içeri yoldur yine Üç nefes kim varur iner öykene TTS V 3142 Çok olur bu fasl içinde ittifak Az olur öyken büyük olur dalak TS 1717 Fahri'nin gözlerinde karanlık bir ifade var. hiddet’ anlamını kazanmıştır (EDT 9a).. Çuvaş: üpke (Tenişev 1997: 277) 1... daha sonra ‘öfke. Kore *puhoa ‘akciğer’. Ve eğer artuk yirse öykene ziyan eyler. Hakas ökpe. Tuva ökpe. En eski anlam anatomiktir. *öbke Kullanım Alanı EM 134 bögrülce ãovuúdur úurudur. öykenden gely÷n hova ovaz perdelerini titredy÷r.. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay ökpö.. Moğ. gözlerimi delen. bunlar kendileri de anlayamayacakları kadar büyüktürler. Kırg öpkö. Türk Dilinin en erken dönemlerden beri “akciğer” organın karşılığı olarak *öbke sözcüğünün kullanıldığı görülmektedir. Karakalpak ökpä. Kaz. heyecandan kararmış yüzleriyle ateşe ve ölüme atılan subay.

ALAN : MEKÂN *gö:küz : *öbke 316 . Đnsan vücudu içersinde fonksiyonuna bakılacak olursa *öbke sözü. 2) ‘Öfke. ruh dünyasının önemli bir unsuru sayılmaktadır. Genellikle *öbke-lig ‘öfkeli. Bu. Modern Türk lehçelerinden aldığımız örneklerinde akciğerin iç organlarına bağlı olduğunu görmekteyiz. Tüm kaynaklarda rastlanmaktadır. hırçın. Tarihsel ve modern Türk dilinde akciğer farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Tenişev ‘öfke. insan duygusu olan öfke’nin de akciğerden geldiğinin sanılmasından kaynaklanmaktadır. Meronim Olarak *öbke Anatomik açıdan bakıldığında *öbke sözü *gö:küz sözünün alan : mekân ilişkisini gösteren meronimidir. alıngan’ olarak geçmektedir. Eski Uygur ile başlayarak tüm kaynaklarda vardır. 4. dolaşım ve solunum sistemlerinin grup : öğe ilişkisi gösteren bir meronimi olarak karşımıza çıkmaktadır.3. incinme’ anlamını metonimik anlam olarak düşünmüştür. Anlam Olayları Bakımından *öbke Tenişev’e göre Türk Dili kaynaklarında *öbke şu iki ana anlamda kullanılmaktadır (1997: 277): 1) ‘Akciğer’. Eski Türk lehçelerinde ise akciğer. incinme’. Birçok Türk lehçelerinde öfke olarak geçmektedir.

-Ezc. karın ‘1.. xiv. karın (Sngl.3. partın ‘karın’ (-Kc.) (DS XI: 4332).2.) (DS IX: 3310). Đslami ç. karın (DLT I 403).3. *karım Proto-Tü. cömbek ‘karın. koyun ‘karın’ Fatmanın bir uşak beşikte biride koynunda (Aliköy *Çaycuma -Zn. karın (MŞ: 17). Batı Tü. Mide 5. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm 4. gönül.) (DS VIII: 2943). úarın (EUTS: 168). 317 . Đng. karın ‘karın’ (DLT I: 403).) (DS III: 1006). (mec. 23). Modern Tü. Đnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi 2. Doğu Tü. yurek ‘karın. partı. úarın (DK II: 172). – xix.) Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme 7. yy.: xi. úarın ‘karın’ (KTS: 128). abdomen. karın ‘mide’ (TTS IV 2304).) Đç. Harezm ç. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.. -Đst. xv... ix. yürek. Proto-Oguz *karım. EKıp. aç karınka ‘aç karnına’ (H. karın (KĐ 70: xv). úar(ı)n (NF III: 202).) (DS VIII: 2781). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KARIN kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *karım sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. yy. Döl yatağı 3. 170). 64. -Es. KökTü.Tü. karın’ (Lohan -Gaz. *karım (Tenişev 1997: 277).. úarın (EM: 149).1. Krh.3. yy. adığıŋ karnı: yarılmış ‘ayının karnı yarılmış’ (IB 6). kıbıt ‘karın’ (Karaçay-Malkar.ç.. I 19.: xv. yy. úar(ı)n (KE II: 299). akıl. belly. -Gaz. mide’ (-Ay. (mec. 272r. karın (CH I: 173). -Đz. yy. yy. (fizik) Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar’ (TS 12171218). Başhöyük *Kadınhanı -Kn. Bud. abdomen. Proto-Ogur *karım. part.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. kafa 6. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KARIN ‘karın’ Lat. öden ‘mide. yy. -El.3. mide’ (Đğneciler *Mudurnu -Bo. 2. xiv. xiii.

Tenişev. mide. Đnsan ve hayvan bedeninin karaciğer. Ana rahmi. Sindirim borusunun en geniş kısmı 2. uşaklık 3. Yakut harın. yürek ve karnın içindeki nesne) EM 149 ãafÀdan úarın geçmesini baālar MŞ 103 ãovuúdur yaşdur úarın gĆçürür susalığı giderür TTS IV 2304 Karnuŋa haram nesne koymagıl. garın ‘1. karın. (mec. karın. Karın 2.) Bir şeyin karın gibi öne çıkmış kısmı’ (ADĐL I 438). *karım sözünün Türk lehçeleri dışında şu şekilleri vermiştir: ProtoAltay *karmu-: Proto-Mançu-Tunguz *kerimuk ‘mide.. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk karın. -Đst. 318 .. garın ‘1. bağırsaklar. garın. -Çkl. Mide’ (GS 250). karın. Nogay karın. *karım Kullanım Alanı DLT I 46 özüm ağrıdı ‘karnım ağrıdı’ (öz. Her kim karnına bir lokma haram koysa kırk gün duası kabul olmaz.. Kırg karın. *kormai ‘etek’: Moğ. Güney-Doğu: Özb. Trkm. Kalmık hormä (1997: 277). Karaçay-Malkar karın. karın. dalak ve diğer organların yer aldığı kısmı 2. āarın (ATS 463). Hakas harın. karin. -Sk. Karakalpak karın. Çuvaş: hıram (Tenişev 1997: 277) 1. Proto-Moğ. SUyg. kormai.. Azb. Başk. Göbeğin civarı’ (TDS 152). sakatat’ gibi daha spesifik terimler de kullanılmıştır (EDT 661). *karım Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre.) (DS X: 3991). *karım içinde bulunan iç organlar için *kurugsak ‘mide’ ve *bagırsuk ‘bağırsak. iç (RLT: 81). Tofa hırın. 2. Gag. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay karın.) Đç 4. tarihsel Türk lehçelerinde *karım sözcüğü. *karım sözünün Halaç Türkçesinde karon. -Ada.) (DS IX: 3401). karnı ‘1. (mec. Tat. Doerfer. karn. Kaz. ince bağırsak’: Evenk kerimuk.-Sv. tumbak ‘karın’ (-Ba. Tuva hırın. karın şekillerinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 25). -Đç.. vücut gövdesinin alt kısmı ve bu kısımda olan organlar için genel bir terim olarak kullanılmıştır.

TS 1217 Şuursuz bir acele ile mahmuzlarını atının karnına vurdu TS 1217 Karnım aç. Her hâlde mesleği onun ancak karnını doyuruyor galiba.. soğan tedarik ettiler. hem de kara ciğer hastalığından. dedi: neçin üreklerinizdä fäna şeyler düşünäersäniz? PSE 53 Ey Đosif. Doktorun yemeğini verdikten ve oğlu ile öğle vakti dönen torunlarının da karınlarını doyurup. Salim'in hediyesi bir sepet yemişle beraber odanın önündeki çardağın altında karınlarını doyurdular. kolları. HEA-1 Doktor Sadri çok bambaşka. HEA-9 Karından tâ koltuk altlarına kadar sarılan kırmızı kuşağın altındaki gövde hâlâ sırım gibi. HEA-6 Karnım acıkırsa yerim... karnı ve bütün vücudu sadece iğrenç bir et ve adale yığınından ibaretti. göğüsten... Davidin oolu. kabuletmeä Mariei senin karını korkma: zerä onun karnında doumuş olan Aios Duhtandır. inanmazsın. çuhasını düzältdi. karından kurşun çıkarıyorlardı. basık burnu altında kocaman dudakları hayvanî.. HEA-2 Ameliyathanede kol bacak kesiyorlar. Karnı Hüt dağı gibi şişmişti. HEA-1 Âkıle Hanım. PSE 146 Zerä ştä açan Senin selämının sesi benim kulaklarıma geldi. yana sürüşmüş häncärinin şişman garnının üstünä çäkib çıhdı ADĐL I 438 Här käsin garnındakını kim bilir? ADĐL I 439 Demiräm çıhın yoldan.. HEA-4 Yolda hep bu karın ağrısını çekti. Haftada bir gün hastalarından para almaz. HEA-3 Gözleri kanlı. dedi. garnımız aç d÷l Garaz netcek. kitabın yazılmışın dedisini. onun karnından diri su dereleri akacaklar.. HEA-4 Karnının sızısından gözü dünyayı görmüyor. SFA-2 Papaz efendi geçen yaz öldü. PSE 27 Đisus da. çıplak ayakları taşların üstünde sendeledikçe kanıyordu. elim ayağım donmuş gibi TS 1217 Yoğurtçuda çalışanlar bu türlü karın doyuranları çok görmüşlerdi TS 1217 Fakat öpüşmek. ADĐL I 438 Eşikağası ällärini yerä dästäk verib galhdı. PSE 22 Bana kim inanedärsa.Kilar-ı Âmire’m mühimmatı içün sade karın yağı lazım olduğun bildirip. zeytin. onların fikirlerini görüp (anayıp).TTS IV 2307 Otlu sulu yerde büyüyüp yiyip içip enine uzununa istediği gibi boy çekip bit haylı karın kasık salmış TTS IV 2307 . sevişmek karın doyurmuyor TS 1217 Felaket bununla bitmemiş. fıraç gibi keskin saçları altında alnı dar. ne verilse onu alır. kafatası açıyorlar. bazan sırtımda taşımayı bile düşündüğüm zamanlar oldu. kardeşim. üç ay sonra karnı büyümeye başlamış TS 1217 Sen patrona karın tokluğuna kayıkta miçoluk etmek üzere gelip uyuyakaldığını söyle TS 1217 Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun. karnımda olan çocuk sevinmekläan sıçıradı. bir insandır. arhalığını. doldurummu garnını tüstü ilä? TDS 152 Egnimiz yırtık d÷l. hiç bir zada m÷t÷ç d÷l 319 . her gün olduğu gibi o gün de bahçe işine başlamıştı. Sonra nereye çağırılsa gider. HEA-4 Biraz da ekmek. ruhum sıkılırsa dua ederim. ortalığı topladıktan sonra.

TNAS 12 Aç gözüŋ garnı doysa-da. Aç başım. Yak. TNAS 364 Yarar garna yarpırak. *bögrek. ‘bağırsak. Hakas. 2) (metonimi) ‘Yemek. mide’. 320 . Meronim Olarak *karım Anatomik açıdan baktığımızda *karım sözü *gebde sözünün alan : mekân ve nesne : parça ilişkisini gösteren meronimidir. dınç başım). bir t÷r bilen men hem etdigim aların ve garnımı doyrarın – diyip pikirlenyer-de. Ayrıca. işkembe’. Anlam Olayları Bakımından *karım Tenişev. Karın boşluğunda bulunan *kurugsak. dışında tüm Türk lehçe gruplarında *karım sözünün metonimi olarak ‘rahim. garnıñ üstünde ş÷nik dövler yalı edersin TNAS 12 Aç garnum. Altay. men hem şuña kovşayın. 4) ‘Vücut. dunç bulagum (Aç başum.TDS 152 Gel. Krh-Uyg. çocuk taşıma organı olarak karın’ anlamı vardır: *karım-daş ‘öz kız veya erkek kardeş’ (1997: 277). ve *d(i)a:l-ak organları ise *karım sözünün alan : mekân ilgisi içindeki meronimleridir. 3. 4. Tüm kaynaklarda bu anlamlara rastlanmaktadır. TNAS 157 Garnı ajyŋ watanı yok. TNAS 12 Aç garın. gözi doymaz. bagır-suk. Türk Dili kaynaklarında *karım sözünün şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmeiştir (1997: 277): 1) ‘Karın. Tenişev’e göre Çuv. *bagır. 3) ‘Tulum’ Karakalpak. TNAS 157 Garın doysa-da. gozi doymaz. gıda’ Tuv. dunç gulagum. manevi nesnelerin karşıtı olarak maddi nesneler’ EUyg. boş beyni. TNAS 46 Atda garın yigitde burun. tovşanıñ ızından kovalap gidiberipdir TDS 152 Atlarıñ garınları-da tazınıñkı yalı çekilipdi TDS 152 Sen nanı iyip.

*d(i)a:l-ak 321 . *bagır. bagır-suk.NESNE : PARÇA ALAN : MEKÂN *gebde : *karım *gebde : *karım *karım : *kurugsak. *bögrek.

işkembe. kursak ‘1.. -Gr. şıcak ‘mide’ (-Brs. úuruāsaú (EUTS: 188). yiyeceklerin toplandığı torba biçiminde şişkin organ 2..3.) (DS VI: 2078).: Güney-Batı (Oğuz): TTü.. mÀde. (halk. hotuk ‘mide’ (*Ahlat -Bt. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan MĐDE kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *kurugsak sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. – xix. yy. MKıp.) (DS VIII: 2621). mada. mide’ (DLT IV: 385)..ç. stomach. 286r. Krh. *kurugsak (Tenişev 1997: 277).. göğüs’ (-Isp.) Boğaz’ (TS 1412). kuşların kursağına benzeyen yapı 3.) (DS VII: 2246). mikgin ‘mide’ (*Saftanbolu -Zn. habe ‘mide’ (*Mudanya -Brs. kandız ‘mide ve karın bölgesi’ (*Uluborlu -Isp.3. kuruğsak ‘kursak. ix. kursak (KĐ 70). yürek ‘mide. Batı Tü. işkembe’ (*Maçka -Tr. Doğu Tü. EKıp. Proto-Oguz *kurugsak. yy.) (DS IX: 3100). kursak (Sngl. göden ‘karın. -Nğ. Đng. kuruğsak (DLT I 502). kuruğsak (IB). Đslami ç.2. yy. -Zn. -Gm. Bud.4. *kurugsak Proto-Tü. cesaret’ (YTS: 254).Tü. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. mide.: xi. mede ‘mide’ (Köşker -Krş.) (DS VII: 2420). yy. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde MiDE ‘mide’ Lat. gaster. sarov (KTS: 227).) (DS II: 668). giliz ‘mide. zekâ’ (TTS IV 2740). 2. KökTü.4. Kuşların yemek borusu üzerinde bulunan. Proto-Ogur *kurugsak. -Ant.) (DS IV: 1617). tombak ‘mide’ 322 .. Bahçeli *Bor.: xv. (hayvan bilimi) Böceklerin ve solucanların sindirim kanallarında bulunan. 9).) (DS VIII: 2679). düden ‘mide’ (*Bor -Nğ.) (DS IX: 3198). xiv. -Brd. bıngıldak ‘mide’ (-Ada. xiii. kursak ‘1.1.. Đdrak. yy. Modern Tü.) (DS VI: 2125). Mide 2. -Dz. Kuş kursağı şişirilip kurutularak yapılan veya ona benzetilen şişkin şey 4.

*kurugsak Kullanım Alanı MŞ 9 andan ãoŋra maèdeden cigere varur anda hazm olur è MŞ 21 gögüsi ùaracuú ve boynı uzun ve boynı ince ve boāazında şiş ve maèdesi øaèìf è ya gözi ya dimÀāı øaèìf MŞ 32 úuru üzüm ıssıdur ruùubeti azdur maèdeye cigere úuvvet vĆrür gögüse ve è öykene eyüdür ammÀ mizÀcı ıssı kişilerüŋ úanın göyündürür ve fehmi arturur TTS IV 2740 Đlle göyner kursağında yoğ olur Anın içün gelmez elinden kalur TTS IV 2740 Eğer hatun kişi kursağına yaku ede hayzını yürüde. Nogay kursak. zig ‘mide’ (Babik *Pütürge -Ml. zivir ‘iç. TTS IV 2740 Müşriklerin dahi necatından helâki yakınrektir cehennemin kaèrına düşmek ile yahut tamu yılanlarının kursağına düşmek ile.) (DS XI: 4390).) (DS X: 3955). tumbuş ‘mide’ Tumbuşunu iyi doyurdun mu? (*Ödemiş -Đz) (DS X: 3991). Başk. Đnsanda olan guatr’ (GS 121). Karakalpak kursak. mede. Bunlara ek olarak Altay dillerinden paraleller de verilebilmektedir: Moğ. Kırg kursak. Đçine sucuk ve benzeri doldurmak üçün ince kuru bağırsak’ (ADĐL I 581). Güney-Doğu: YUyg. kurskak. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk kursak. karın’ anlamıyla karşımıza çıkmaktadır (EDT 657). korsak. Yakut kurtah (Tenişev 1997: 277) 1. TTS IV 2740 Er etmeği er kursağında kalmaz. Hakas hursah. Kaz. aşgazan. gursak ‘1. kurkag ‘envil hayvan midesi’. Kore *kurĆi ‘mide’ (Tenişev 1997: 277-278). gursag ‘1. Özb. SUyg. korhak. Nilüfer -Brs. TTS IV 2740 Hak Taâlâ nièmetini birkaç kişinin kursağına lâtık gördü. kosak. kursak. Gag. *kurugsak sözü Türk dilinin modern lehçelerinde kurugsak ve benzeri şekillerde ‘mide. 323 . *kurugsak Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay kursak. Trkm. garın (RLT 80). Tat. mide’ Ahmed'i gördükçe zivirim bulanıyor (Gedeağız *Artova To. Azb.(*Mustafakemalpaşa. Proto-Mançu-Tunguz *hurke-(nse) ‘balık göbeği’. Kuşların kursağı 2. TTS IV 2740 Mü’minlere nasip olacak daneleri vardı kâfirlerin kursağına düşürdü.) (DS XI: 4386). Geviş getiren hayvanların ve kuşların birinci midesi // Genel olarak mide 2. 2. kursak.

kim fil içün düzdünüz. kursağına giden yemeği. HEA-9 Fakat o. ‘kursak’. Tat. TTü. Salar. kalkarlar. Osm. Altay Özb. Orta-Kıp. Đnsan vücudu içersinde fonksiyonuna bakılacak olursa *kurugsak sözü. ALAN : MEKÂN *karım : *kurugsak 324 . karısı var. Yak. galh. ‘göbek. SUyg. Osm. ADĐL I 581 Aclıgdan uşağın gursağı dolar . Başkurt. Kumuk. HEA-9 Dört kızı var. galh. Bununla beraber her gün kursaklarına sıcak yemek girmez. sırtını örten esvabı hak edebilmek için etrafını güldürmeğe. Nogay. ‘mide’.deyärdi 3.TTS IV 2740 Ol lokmayı. Kaz. Krh-Uyg. Orta-Uyg. sindirim sisteminin önemli bir öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Harezm. Karakalpak. ‘göğüs’. Uyg. Hakas. Trkm.. Ekmeklerine katık bile bulamadıkları günler vardır. Anlam Olayları Bakımından *kurugsak Tenişev. Hepsi bir buçuk odada yatar. Türk dili kaynaklarında *kurugsak sözünün şu anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir (1997: 277-278): EUyg. Altay (metonimi) ‘besin. Gag. Çağ. Nogay. . TTü. Krh-Uyg. Kaz. HEA-4 O menhus geçidin başlarında yedikleri ekmekten sonra kursağına bir lokma girmemişti. Karaim. Kır. .fikri ilä anası ona yanaşarag: . yemek’. Azb. Karakalpak. karınca kursağıa nice sığa? TS 1412 Düdüğün kursağı patlamış SFA-1 Sudan sıçramış kocarnan bir kolyozu bir martı denize hiç konmadan havada yakalıyor. Kır.Oğlum. 4. yemäyini ye. (metaforik) ‘zeka’. Meronim Olarak *kurugsak Karın boşluğunda bulunan *kurugsak ‘mide’ *karım ile alan : mekân ilgisi içinde meronimdir. karın’. eğlendirmeğe mecbur. gagasında iki defa salladıktan sonra üç kere yutkunarak yarı canlı kursağına atıyordu. ‘âdem elması’.

Modern Tü. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BÖBREK ‘böbrek’ Lat. xiv.) (DS X: 3915). – xix.) Đnsan ve hayvanlarda: sidik ifraz eden beden organı’ (ADĐL I 312). böbrek ‘böbrek’ (GS 92).5. gucik. omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri’ (TS 342).) (DS VII: 2433). kidney. Batı Tü. kangal ‘böbrek’ (Torul -Gm. EKıp.) (DS IX: 3497). Đslami ç.) (DS IV: 1463). gogelek. bügrük (KTS: 39). böbrek’ (DLT IV: 107). ren Đng. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. böbrek ‘Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan. Güney-Doğu: 325 . böyräk ‘(anat. -Yz.: Güney-Batı (Oğuz): TTü.) (DS VIII: 3006). Proto-Oguz *bögüz-ek. bögrek (MŞ: 30). guçcik ‘böbrek’ (-Ed. *bögrek Proto-Tü. cıngıl ‘böbrek’ (-Nğ.ç. Trkm.5. bövrek (RLT 160)..) (DS VIII: 2622)..) (DS VI: 2187). böğrek/böğrik ‘böbrek’ (TTS I 663). yy.) (DS II: 591).) (DS VI: 2094). tömbek ‘böbrek’ (*Göksun Mr. kurçik ‘böbrek’ (Kemaliye Ezc. bövrek ‘omurgalılarda sidik ifraz eden beden organı’ (TDS 108). Bud. -Ezc. bögrÊ (EUTS: 49).Tü. yy. Gag. xv. geyrek ‘böbrek’ (Çeperi *Gemerek -Sv. pötelek ‘böbrek’ (Çıkrık *Mecitözü -Çr. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BÖBREK kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *bögrek sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. yy. *bögüz-ek > *bögsek. pörtelek.3. yy. *bögür.: xi. bebrek ‘böbrek’ (*Düzce -Bo. höndelek ‘böbrek’ (Olus -Ama. Proto-Ogur *bögür-ek.2. 2.) (DS III: 922).1. böğrek (EM: 117). *bögüz-ek (Tenişev 1997: 278). böğür ‘böğrek. tıngırdek ‘böbrek’ (-Ama. xiii. dıngıl ‘böbrek’ (*Kemah -Ezc. Krh. Azb.) (DS X: 3980). bögrek (CH I: 287).3.

Kalmık börö (1997: 278). *bögrek sözü Türk Dilinin modern lehçelerinde bögrek. Tofa bo:rek. bü:rek. Tuva bürek.‘böbrek’: Proto-Mançu-Tunguz *fuhin ‘bağırsaklar. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. 2. Proto-Moğ. Tat. Tenişev. Kumuk büyrek. *bögrek sözünün *bözür-ek > *bögsek ve daha sonra *bögür şeklinde ses değişimine uğradığını göstermekle beraber Altay dillerinden şu paralelleri vermektedir: Proto-Altay *poher. *böğere ‘böbrekler’. ne beyle bövregiñ yarılıberdi 3. eger sil èalÀmeti varısa. böbrek şekillerinde ‘böbrek’ anlamıyla karşımıza çıkmaktadır (EDT 328b). büyiräk..YUyg. böräk. Anlam Olayları Bakımından *bögrek Tenişev. TTS I 663 Kaynamış şarap böğrekte ve kavukta kum ve taş bitüre TTS I 663 Ve ıssıdan hasıl olan baş ağrısına ve kulak ve böğrek ağrısına TTS I 663 Seğirttiğim görüp illerde yağı Sızardı korkudan böğrekte yağı ADĐL I 312 böyräk hästäliyi TDS 108 Kömürturşı gazından başga bölüp çıkarış organları – bövrekler arkalı bedeninden çıkan başka maddalar hem gana giryer TDS 108 Sen yalı bilimlem görlüpdir-le. úatı ãusamaú ve ùamarı tĆz tĆz ùoúımaú MŞ 27 baş aārısına ve úulaú ve bögrek aārısına […] müfìddür MŞ 30 idrÀr-ı bevl Ćder göksi ve cigeri ve talaāı ve bögregi arıdur beŋzi òoş eyler TTS I 663 Ve eğer biregünün böğriğinde daş ola anı çok kaynadalar TTS I 663 Böğrek ağrısı içün su ile ve kereyağı ile kaynadalar vereler TTS I 663 Böğrekte ve kavukta olan taş içün demür suyiyle veya turup yaprağı suyiyle. pügrek/pürek. Türk Dili metinlerinde *bögrek sözünün şu anlamları tespit etmektedir (1997: 278): 326 püre . *bögrek Kullanım Alanı EM 117 bögrek aārısı. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay börök. bögrek. iç organlar’. *bögrek Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre. Çuvaş: (Tenişev 1997: 278) 1.

ALAN : MEKÂN *karım : *bögrek 327 . hormon niteliğinde salgısı olan bez’ (TS 342). ‘göğüs’. böbrek üstü ‘böbreklerin üstünde bulunan. ifadeleri de *bögrek sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimleridir. Yakut ‘böbrek’. böbrek yağı ‘kasaplık hayvanların böbreklerinin çevresinde oluşan yağı’ (TS 342). Başkurt. birinci anlamı ‘karın’ olarak göstermekle birlikte günümüz lehçeleri itibariyle bu durumda bütün yerine parça kullanımı söz konusudur. Tat. TTü. 4.1) ‘Karın’ 2) Tüm kaynaklarda ‘yan’. Günümüz Türkiye Türkçesi böbrek taşı ‘böbreklerde oluşan taş’ (TS 342). böbrek üstü bezi ‘böbreklerin üstünde bulunan. Krh-Uyg. hormon niteliğinde salgısı olan bez’ (TS 342). Tenişev. 3) Tüm kaynaklarda ‘böbrek’. Meronim Olarak *bögrek Karın boşluğunda bulunan *bögrek sözü *karım ile alan : mekân ilgisi içinde meronimdir.

Yürek. baāır (KTS: 21). Đslami ç. bağır (Sngl.) (DS III: 875).6. bagır ‘1. bağırdın tepremiş ig ol ‘o. karın ile göğüs arasında olan. bavur. sine. SUyg. Trkm. öd çıkaran organ. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KARACĐĞER kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *bagır sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. 23). yy. MKıp. ciğer 2.: Güney-Batı (Oğuz): TTü.Tü. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KARACĐĞER ‘karaciğer’ Lat. Nogay bavır. Güney-Doğu: YUyg. xiii.369).1. bavır.ç. bağır ‘1. ahşa’ (TS 194). bağır ‘1. 2. Proto-Ogur *bagır.6. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir.3.: xv. baāırsaú (KTS: 21). xiv. baāır ‘karaciğer’ (EM: 111). bağır. Akciğer 3.: xi. Kaz. hayvanlarda sağ kaburganın aşağısında. *bagır (Tenişev 1997: 278). Krh. bağırsak vb. 125r. bağır ‘1. – xix. yy. vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı. Başk. bavur (KTS: 25). pençevüş ‘karaciğer’ (*Kula -Mn. ciğer 2.’ (TDS 65). göğüs. ba:ğır (KĐ 33). Modern Tü. bagır (RLT: 154). Kuzey-batı (Kıpçak): Karaçay-Malkar baur. yy. Tat. yy. karaceğerden çıkmış bir hastalıktır’ (TT VI 221). pençeviş. Đnsanda. beğir. Kucak. bagır ‘karaciğer’ Kimseye boyun eğmiyen adam için ‘bedük bağırlığ’ denir ki ‘ciğeri büyük’ demektir. Doğu Tü. Göğüs. bağır (EDT 317b). liver. Kırg bo:r. Proto-Oguz *bagır. cigÀr. (KTS: 43).3. Ciğer. 328 . (DLT I: 360). xiv. hepar. *bagır Proto-Tü. Bud.2. yy. Göğüs 2. kalp anlamında’ (ADĐL I 174). EKıp. ciğer <Far. Yürek’(TTS I 366 . Ok yayı ve dağda orta bölüm 3. Batı Tü. Karaciğer 4. döş 3.) (DS IX: 3425). Azb. Đng. bağır (DLT I 360). Karaciğer 2. ceğer ‘ciğer’ (Hasanoğlu -Ank. bavır.

*bagır Kullanım Alanı DLT I 360 bedük bagırlığ ‘ciğeri büyük’ (kimseye boyun eğmeyen adama denir) EM 117 bögrek aārısı. ayrıca tarihsel dönemlerde karaciğerin. Kıpçak Türkçesinde *bagır kavramı genel olarak. ciğer. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay pu:r (EDT 317a).Karakalpak bavır. Yakut bıar. göğüs’ anlamına gelmektedir (KTS 21). işletmekten bağrıŋı TTS I 368 Ermiş canı bağrı suya dönmüş Belâ nârında sızmış kalbi yağı 329 . ‘her şeyin içi veya önü’ anlamına kullanılmakta olduğundan dolayı *bagır sözü ‘iç organlar. TTS I 367 Akıttı kanı gözüm yaşlı kaldı Yüreğim deldi. úatı ãusamaú ve ùamarı tĆz tĆz ùoúımaú MŞ 9 andan ãoŋra maèdeden cigere varur anda hazm olur MŞ 30 idrÀr-ı bevl Ćder göksi ve cigeri ve talaāı ve bögregi arıdur beŋzi òoş eyler MŞ 32 úuru üzüm ıssıdur ruùubeti azdur maèdeye cigere úuvvet vĆrür gögüse ve öykene eyüdür ammÀ mizÀcı ıssı kişilerüŋ úanın göyündürür ve fehmi arturur TTS I 366 Yerin yardı karnın at ü er gücü Taşın bağrını deldi demren ucu TTS I 366 Geh yüreğin ağrıtır geh bağrıŋı Geh beli. bu:r. 2. Tenişev’e göre *bagır sözü şu Altay paralellerine sahiptir: Proto-MançuTunguz *fekin ‘karaciğer’ (1997: 278). karaciğer. eger sil èalÀmeti varısa. geh göğsü vü geh yağrıŋı TTS I 367 Şehidleri cemèidüp yerin kara bağrın yarup defneylediler TTS I 367 Saâdet ol kişinin kim ramazan ayında bağrı susaya. bağrım başlı kaldı TTS I 367 Bağırdan kan gelmekliğe assısı var. insanın duygularının oluştuğu yer olduğuna inanıldığını belirtmektedir (EDT 317). bazı fonetik değişikliklerle günümüze kadar varlığını sürdürdüğünü. Hakas pa:r. Tuva ba:r. Çuvaş: pöver (Tenişev 1997: 278) 1. Clauson. Tofa ba:r. süci ile kaynatıp mazmaza edice diş ağrısın giderür TTS I 368 Seni kâfire sataram. Çağdaş Türk lehçelerinde bu sözcüğün. karnı aca oruç dutmaktan. *bagır Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre Eski Türkçede *bagır olarak karşımıza çıkmaktadır.

bagır erleşiyler TDS 65 Duşman özüniñ ganlı hancarını Vatanıñ bagrına dir÷n vagtı. oğul ciğerime bit düştü! HEA-4 Oğlan ormanda. yere çarpan kafasının acısıyla bir çığlık atınca. Yak. bayırda bağrını dövüp Hanife. *bagır sözünün temel anlamının ‘karaciğer’ olduğunu. 2) ‘Aşk. bağrı ateşle yanmış TS 194 Đzmir'den kalkıp Mısır'a kadar beni görmeye. durnalar TDS 65 Garnıñ yanında. dışında tüm kaynaklarda vardır. Gülbeyaz da sığınak arayan bir yaralı kuş gibi Güzide'nin boynuna sarılmıştı. tä’sir eylämäz äfgan ona ADĐL I 174 Edän gan gönçä täk bağrım o lä’li-abidar olmuş ADĐL I 174 Ohudugca şirin-şirin diliniz. diğer yandan *bagır organının duygu kaynağı ve hazinesi olduğu inanışından dolayı bir takım metaforik anlamlar da kazandığını belirtmiştir (EDT 317a). Hanife diye feryat ediyormuş. Tüm kaynaklarda rastlanmaktadır. Anlam Olayları Bakımından *bagır Clauson. Vepa yalı gucurlı yigitler hey durup bilermi! TDS 65 Knyaz zıba gızı bagrına basdı TDS 65 Vay. bağrına basmış. ol sänäm äfganıma rehm eylämäz. beni okşamaya. Bağrıma taş bastım TS 194 Kışlanın uğrunda bir ufak mezar / Anama söylemen bağrını ezer TS 194 En büyüğünü kaybeden halk sanatkârının birkaç mısrası ile türkü bize bağrı yanan Anadolu'nun feryadını getirecek TS 194 Nice kahramanlar nice sultanlar / Gelmiş gitmiş bağrı yanık ozanlar HEA-1 Gülbeyaz. ADĐL I 174 Ey Fuzuli. merhamet. ben nideceğim? Oğul bağrıma od düştü. Güzide teyze sofaya fırlamış.Derd ile bağrımı ciğer-köşem Eyledi pâre pâre eğlendi TS 194 Bak çorak tarlasında sabanına dayanmış / Geniş alnı güneşle. Tenişev. şefkat gibi duyguların hazinesi olarak karaciğer’. Daşä bänzär bağrı. heyecanlarla bağrına basmak isteyeceksin TS 194 Acı çekerdim ama makul bir çocuktum. *bagır sözünün Türk Dili metinlerinde şu anlamlarını tespit etmiştir (1997: 278): 1) ‘Karaciğer’. gorkunç hovpuñ Vatanıñ üstüne abanan vagtı. Bağrım olur şana-şana. Gülbeyaz'ı yerden kaldırmış. bu meni n÷tdi? Edil bagrımı yakdı-da goyadı TDS 508 Bagrıŋ çıkaran ödi öt haltasında yıgnayar 3. TTS I 369 330 . beni bağrına basıp sevmeye gelirdi TS 194 Sen onu bambaşka duygularla. HEA-3 -Oğul! Bebe! Bebe! Bebemi alacaklar! Askere götürecekler. ve Çuv.

ALAN : MEKÂN *karım : *bagır 331 . Bu kullanım. ancak ‘dağ yamacı’ anlamı Tenişev’in belirttiği gibi metafordur.3) ‘Kızgınlık duygusunun hazinesi olarak karaciğer’ Çuv. Meronim Olarak *bagır *bagır sözü.. Yak. *bagır sözünün ‘aşk. Özb. benzetme yoluyla oluşturulan bir metafordur. 4) ‘Dağ yamacı’. ‘karın boşluğunda bulunan bir organ’ın adı olması sebebiyle bu söz *karım sözünün alan : mekân ilgisi dergileyen meronimidir. Nog. merhamet. ‘tepecik’. Kır. şefkat gibi duyguların hazinesi olarak karaciğer’ anlamı için metonimi olduğu düşünebilir. 4. dışında tüm kaynaklarda vardır. Kaz.

.) (DS II: 446). xv.) (DS IV: 1582).2. sine. Başhöyük *Kadınhanı -Kn. – xix. yy.: xi. işek ‘bağırsak. *bagırsuk (Tenişev 1997: 279). yürek’ (YTS: 22). içeh ‘bağırsak. intestine.ç. Đng. Proto-Ogur *bagırsuk. -Isp. akciğer. baāarsuú (NF III: 41). bağır’ (-Uş. döndürme ‘kalın bağırsak’ (Çiftepınar *Mersin -Đç. TT). Proto-Oguz *bagırsuk. yy. baāursak (MŞ: 18).) (DS III: 1154). bağırsuk (U. çevlik ‘kalın bağırsak’ (-Brd.. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan BAĞIRSAK kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *bagırsuk sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. yy. Krh. Başhöyük *Kadınhanı -Kn. ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü’ (TS 195). bağarsaò ‘bağırsak’ (Soğukpınar *Kangal -Sv. Modern Tü. içegü (KE II: 261). 2.7. döş ‘göğüs. -Brd.) (DS IV: 332 . iç organlar’ (KTS: 105). pumbar ‘bağırsak’ (-Rz. sokuriçeği ‘körbağırsak’ (Karaçay-Malkar. EKıp.) (DS VIII: 2878).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. karaciğer.) (DS X: 3757).Tü. yy. büken (NF III: 91). xiv. baarsak. *bagırsak. Harezm ç. bağarsık ‘bağırsak’ (TTS I 363). baāarsuk (CH I: 173).) (DS IX: 3485).3. sokurtüyün ‘apandisit’ (Karaçay aşireti.) (DS X: 3660). ciğer. bağırsak ‘Sindirim organının mideden anüse kadar olan. intestinum.7.) (DS X: 3660). Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. *bagırsuk Proto-Tü. xiii. Bud. yy. baāırãuú (EM: 111). baāarãuú. iç organlar’ (KTS: 116). bagırsuk ‘bağırsak’ (DLT I: 502).3. Batı Tü. baāır ‘göğüs. suçuò ‘bağırsak’ (KTS: 242).1. baarsık. Đslami ç. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde BAĞIRSAK ‘bağırsak’ Lat. kirişlik ‘ince bağırsak’ (Çiftepınar -Çr. xiv. şek ‘ince bağırsak’ (Ilıca *Çifteler -Es.

Trkm. Karaçay-Malkar bavursak. Başk. içege ‘insanın ve hayvanın yemek sindirim sistemindeki yumuşak borular’ (TDS 346). boğursak. ‘iç organlar. Gag. 333 . Đtfaiye aracının hortumu 3. Tat. Güney-Doğu: YUyg. bavursak. bavursak. Dar ve uzun çuval’ (GS 72). Kuzey-doğu (Sibirya): Altay borsok. bavurhak. Tenişev. Nogay bavursak. affedici’ anlamında olan bağırsak sözünün sadece 14.) Đnsan veya hayvanın sindirim sisteminin bir kısmını teşkil eden elastik boru 2. Kırg bo:rsok. Tofa ba:rsık (Tenişev 1997: 279) 1. barsak ‘1. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş. Doerfer. bu:rzak. Đçerisinden su akıtmak için lastik veya kumaş boru’ (ADĐL I 175). bavurhak. *bagırsuk sözünün etimolojisinin *bagır ‘karaciğer’ sözüne dayanmakta olduğunu ileri sürmektedir (1997: 279). tarihsel Türk dili kaynaklarında benzer şekilde yazılan ancak farklı anlamda olan bağırsak ve bağırsuk şeklinde iki söz tespit etmiş ve ‘merhametli. Kaz.1589). *bagırsuk Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. Azb. Bağırsak 2. *bagırsuk sözünün Halaç Türkçesinde bokarsak şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 25). Karakalpak bavursak. karnı bağırsukı ayağına döküldü. içege ‘bağırsak’ (RLT: 90). *bagırsuk Kullanım Alanı EM 111 ve baāırãuúları arıdır ā ã ú MŞ 18 nìlüfer ãuyıyla içürler úaçan ki baāursaúlar ya siŋirler ya gögüs zaèìf olsa ā ú MŞ 106 göbek düşmek muèÀlecesi daòı budur ya baāarsuúlara ãafrÀ dökülmekdür ā ú TTS I 363 Bağarsukda eyler ise lokma piç Temamet olur cahilin ömrü hiç TTS I 363 Hançerşer karnında dürttü. 2. bavursak. (anat. Kuzey-batı (Kıpçak): Kumuk bavursak. bağırsaklar’ anlamında olan bağırsuk sözünün ise günümüze kadar Türk lehçelerinde aynı anlamda yaşadığını söylemiştir (EDT 319b-320a). bağırsag ‘1.

Kır. Trkm. Bu sözün organ adları ile ilgili anlamı temel anlam olmakta. *bagırsuk sözün Türk Dili kaynaklarında şu anlamları tespit etmiştir (1997: 279): 1) ‘Bağırsak. TTS I 364 Kaçan bağarsuklar ya sinirler ya göğüs zaif olsa ya öksürük olsa ekşilerden sakınmak gerek. Meronim Olarak *bagırsuk *bagırsuk sözü. ‘karın boşluğunda bulunan bir organ’ın adı olması sebebiyle bu söz *karım sözünün alan : mekân ilgisi dergileyen meronimidir. Alt. Hakas. ALAN : MEKÂN *karım : *bagırsuk 334 .TTS I 364 Miyde kuvvet bulucak müshil sebebiyle ahlâtı aşağa bağursuk yoliyle def’eder. 2) ‘Körbağırsak’. 4) ‘Kalın bağırsağı’. Tüm kaynaklarda. HEA-6 Evet. añrımıza düşen zat bolmadı 3. 4.. Tuv. iç organlar’. TTS I 371 Sâde şüden-i rûde: Bir rencdir ki bağırsak sıyırması derler. Anlam Olayları Bakımından *bagırsuk Tenişev. sözün cansız nesneleri anlatması durumunda benzetme temeli bir metafor ortaya çıkmaktadır. ruh denilen şey körbağırsak gibi hayatta görevi kalmayan bir organ! ADĐL I 175 gülmäkdän bağırsaglarınız gırılardı TDS 346 Yartıgulak bolsa şol bölecik içegede eken TDS 346 Emma içegimiz cugurdaşıp durandan soñ.. 3) ‘Onikiparmak bağırsağı’. Karakalpak. TTS I 364 Bağarsuğundan çıkan tersleri dahi gevdesindeki kılları ve ayağındaki tuynakları. Başkurt.

Batı Tü. Dalağa zarar veren bir çeşit hastalık’ (TDS 236). *d(i)a:l-ak (Tenişev 1997: 279).8. splen Đng. diyaframın altında. Güney-Doğu: Özb.Tü. 2. talak. talak. yy. Modern Tü. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. spleen. sulak ‘dalak’ (DLT I: 411). Proto-Oguz *d(i)a:l-ak. Gag. dalag ‘(anat.8. Trkm. *d(i)a:l-ak Proto-Tü. Karaçay-Malkar talak. ùalaú (EM: 185). Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. (hayvan bilimi) Omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları çok olan bir organ 3. talak. Güneyce *Đkizdere -Rz. dalak ‘1. uzunca. Tat. talak (Sngl). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DALAK kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *d(i)a:l-ak sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz.1.ç. Proto-Ogur *d(i)a:l-ak. yy. xv. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DALAK ‘dalak’ Lat.) (DS IX: 3065). Başk. Đslami ç. yassı. Nogay talak. Doğu Tü. yy. damarlı. lapara ‘dalak’ (Şimşirli. dalak (RLT: 178).3. Bud. Krh. 335 . (halk. Kumuk talak.: xv.: xi.) (DS VIII: 2608).) Bal peteği’ (TS 516). ùalak (MŞ: 10). akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan.) Karın boşluğunun sol tarafında olup kan kürecikleri hazırlayan ve bu işlevine bağlı başka değişik vazifeleri gören beden organı’ (ADĐL II 23). Dalak 2. sol böbreğin üstünde.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. talak. dalak ‘1. yy. xiv.3. gevşek bir dokudan oluşmuş organ 2. Balıkların şişireği’ (GS 130) . dalak ‘1.2. Dalak 2. Azb. Kaz. Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri 4. talak. Midenin arkasında. tal ‘dalak’ (EUTS: 221). karatavuk ‘dalak’ (Sındı -Mğ.

tala:k. *d(i)a:l-ak Kullanım Alanı EM 185 ve eger sirkeyile ùalaú şişine yaúsalar giderür ú MŞ 10 anda sevdÀ çoāalur ve ùalaú büyür ve sevdÀvì marazlar çoú olur ú ā MŞ 13 uyúusu yavuzdur beŋzi ãarardur ùalaāı büyidür MŞ 30 idrÀr-ı bevl Ćder göksi ve cigeri ve talaāı ve bögregi arıdur beŋzi òoş eyler ā MŞ 98 buòÿr-ı Meryem ki Türkce deve ùabanı dĆrler anı ùalaú üzerine yaúu eyleseler ú fÀyide úıla ADĐL II 23 Đndi belä. Bu sözün dalak şekliyle Türkiye Türkçesindeki ‘tekerlek biçimindeki kaşar peyniri. Tenişev.) Clauson. talağ. bal peteği’ anlamlarına gelen kullanımı benzetmeye dayalı bir metafor oluşturmaktadır. ogluñ dalak bolupdır. dalak şekillerinde geçtiğini belirtmektedir (EDT 495b). *d(i)a:l-ak sözünün Halaç Türkçesinde talak şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 25). 2. bu sözü *d(i)a:l-ak şeklinde alarak Altay dillerinden şu paralelleri vermiştir: Moğ. Çuvaş: talak (<Tat. TDS 236 Gamçınıñ degen eri dalak yalı gızardı TDS 236 Hamala mende dalak keseli barmışında. *d(i)a:l-ak Etimolojik Değerlendirmesi ta:l. Esgär Saçlıya bärk bänd olduğu vaht yenä dä dalağı ancag Sübhanverdizadä täräfindän sancırdı. munıñ garnını iññelemeli 3. bu sözü tala:k şeklinde alarak sözün tüm modern Türk lehçelerinde talak. 336 . Kuzey-doğu (Sibirya): Yakut (Tenişev 1997: 279) 1. Kore *tira ‘dalak’ (1997: 279). meniñ gurulmagım-da mümkin ölmegim-de TDS 236 Soltan ece. Doerfer. Anlam Olayları Bakımından *d(i)a:l-ak Tarihsel ve modern Türk dilinde *d(i)a:l-ak teriminin anatomik anlamda kullanıldığını görüyoruz (Tenişev 1997: 279). *deliğün ‘dalak’.Karakalpak talak.

4. ALAN : MEKÂN *karım : *d(i)a:l-ak 337 . ‘karın boşluğunda bulunan bir organ’ın adı olması sebebiyle bu söz *karım sözünün alan : mekân ilgisi dergileyen meronimidir. Meronim Olarak *d(i)a:l-ak *d(i)a:l-ak sözü.

) (DS VIII: 2873). *ki:n Proto-Tü. yy.3. Kaz. yy. kün ‘misk’ (DLT). SUyg.9. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. Güney-Doğu: YUyg. Tat. xiv. Kuzeydoğu (Sibirya): Altay kindik ‘göbek çukuru. kündük ‘göbek’ (KTS: 168). kändik ‘göbek çukuru’. (Çilehane *Reşadiye -To. Özb.1. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde GÖBEK ‘göbek’ Lat. kin ‘misk kokusu. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan GÖBEK kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *ki:n ve *gö:pek sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. kındık ‘göbek çukuru’. kindik.ç. MKıp. kindik (Sngl. kindik ‘göbek çukuru’ (TT VIII). 2. göbek çukuru. kindik ‘göbek. *ki:n (Tenişev 1997: 279-280). göbek bağı’. Harezm ç. kendek. Proto-Oguz *ki:n.9. umbilicus Đng. yy. Doğu Tü. kindik üstün meŋ bolsar ‘göbek üstünde ben olursa’ (TT 37. xiv. kendek. Kırg kindik ‘göbek çukuru’.Tü. kündi.6).3. kindik ‘göbek çukuru’. kindij. Karakalpak kindik. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. kin (KB). Đslami ç. iyi bir koku’ (EUTS: 110). 316v.: xi. kindik ‘insan göbeği’ Bugün doğan çocuğun kindiğini anam kesdi. göbek bağı’.2. Hakas kindik = kin ‘göbek çukuru. navel. Modern Tü. kindik (NF III: 249). EKıp. Krh. KaraçayMalkar kindik ‘göbek çukuru’. kendek. 18). Başk. kindik ‘göbek çukuru’. Proto-Ogur *ki:n. Tuva hindik = hin ‘göbek çukuru’. Nogay kindik.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. göbek bağı’ (Tenişev 1997: 279-280) 338 . kindik (KE II: 359). yy. kindik (KĐ 85). Bud.: xv.

Tat. Meronim Olarak *ki:n *ki:n sözü *gebde sözünün alan : mekân ilgisi içindeki meronimidir. Buna bağlı olarak da Yak.1. Başkurt ‘direk. *ki:n Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev’e göre *ki:n sözünün Türk lehçeleri arasında genel anlamı ‘göbek’tir. 2.6 kindik üstün meŋ bolsar 3. Türkçelerinde ‘araba temelindeki kiriş’ gibi anmalara da rastlanmaktadır (1997: 280). Özb. Doerfer. Başkurt Türkçelerinde coğrafik bir terim olarak ‘merkez’ anlamı kaşımıza çıkmaktadır. Tat. Nanay huymu. Anlam Olayları Bakımından *ki:n Tenişev’e göre. Tenişev. Çuv. birçok lehçelerde ve Çağatay Türkçesinde kindik şeklinde geçtiğini belirtmiş ve köndük şeklindeki ünülerin durumu garip olduğu. Moğ. *ki:n Kullanım Alanı TT 37. *ki:n sözünün Halaç Türkçesinde köndük şeklinde tespit etmiş. sap’. 4. dingil. Yak. Ancak bu sözün ‘göbek’ anlamı dışındaki bütün anlamları metafor olmaktadır. *ki:n sözünün Altay dillerinden şu paralellerini tespit etmiştir: Proto-Altay *hulŋe > *hunŋe: Evenk uŋu-re. *ki:n sözünün Türk lehçeleri arasında genel anlamı ‘göbek’tir. ALAN : MEKÂN *gebde : *ki:n 339 . küyi (Tenişev 1997: 280). belki işitme hatasından meydana geldiğini söylemiştir (Doerfer 1970: 25).

) Bir şeyin merkezi. Dölütte. bağırsak düğümü 3.. göbek ‘göbek’ (TTS III 1713). süslü şeylerin ortalarındaki biçim 6. löbüt ‘göbek. Yağ bağlamış şişman karın 3. merkezi 3. göbek (RLT 163). göbek ‘1. beis manasında 5. Azb. esası anlamında 4. Mekiğin sapı 5. besleyen bağırsak 2.2. – xix. göbäk ‘1.: xv.) Sebep olan. *gö:pek Proto-Tü. Proto-Ogur *gö:pek. Kuşak. göbek (CH I: 181). Bak göbekduası’ (ADĐL III 172). Şehir. yy. Hızı azaltarak trafiği yönetmek amacıyla bir kavşağın girişine yerleştirilen çember veya üçgen biçimindeki ada 7.nin orta kısmı 4. Göbek bağı düştükten sonra karnın ortasında galan küçük çukur. Nehirde küçük bir ada 4. halı. yy. xv. Kilitleme sistemlerinde.2. Proto-Oguz *gö:pek. (mec. kindik. xiii. EKıp. gübek ‘göbek’ (*Maçka -Tr. göbek ‘1. yumurtanın dölüt dışında kalan bölümlerle ilişkisini sağlayan organların çıktığı yer 11. Ön ve arka tekerlerin ortasına oturtulmuş mil üzerinde dönen ve teker tellerinin takılmasına yarayan parça’ (TS 862).3. anahtar dişlerinin tam olarak birbirine oturduğu pirinç yuva 10. Bazı sebze ve meyvelerin orta kısmı 5. (mec. nesil.) (DS III: 895). Bak göbekbağı 3. ülke vb. tavan. göbek (ATS 546). úavsuk ‘göbek’ (KTS: 132). Lastik 340 . Karnın ortasındaki kesilip bağlanan düğüm. yy. tam ortası. göbek’ (*Çal -Dz. büyük göbek’ (-Đç. göbek (YTS: 95). Đnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk 2.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Modern Tü. cıcık ‘iç organlar. *gö:pek (Tenişev 1997: 280). Bahçe. Değirmen taşının ortası 9. köbek ‘göbek’ (KTS: 156). Batı Tü. Kağnı tekerleğinin ortası. tepsi vb.) (DS VI: 2205). göbek ‘1. batık 2. Direk’ (GS 116). Doğu Tü. araba tekerleğinin dingil geçen yeri 8. kindük ‘göbek’ (KTS: 149). Trkm. Gag. göbek (Sngl). Bitki veya meyvenin özü.9. ilçe ve köyleri) (DS IX: 3089). Göbek 2. kindek. Çocuk anne karnındayken onu annesi ile birleştiren. *Bor -Nğ. batın 12.

hılt var kusamaz. daha bir saat var. damar’. diğerlerinde ise kindik olarak geçmektedir (EDT 729). kübek. ellisinin üstünde. Orta-Kore pais-kop ‘göbek deliği’ (1997: 280). Çuvaş: kavaba (Tenişev 1997: 280) 1. Göbeği burmak alâmeti oldur kim eğilir bükülür ağlar. bir yandan da göbek atarmış.’ (TDS 185). nerede ise bilmem kaçıncı Türk Moskof muharebesi patlamak üzere idi TS 862 Bu halının göbeği pek zarif TS 862 Temiz bir isim.. nihayet iki göbek dayanabilir. Tenişev’e göre bu terim çoğunlukta Oğuz lehçelerinde karşımıza çıkmaktadır. züğürt evlatlarda ancak bir. TTS III 1713 . TTS III 1714 Tutar göbek burusu goncayı açıldıkça Şikâf-ı pireheninden o gül gibi nâfın TS 862 Düğmeleri birer birer açtı göbeğine dek TS 862 Göbeğini eritmek için her sabah bir saat yol yürür TS 862 Đsviçre'nin göbeğinde. TTS III 1714 Maècun kim göbek burusunu ve kuluncu ve eskimiş istitlakı giderir. göbek bağlamış.. metal gözlük çerçeveli biriydi TS 862 Paris'te uzun yıllar yaşamalarına karşın ülkeleriyle olan göbek bağını hiç mi hiç gevşetmemiş gençler var 341 . köbek. her sabah koşu yapıyor. Tat. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. *gö:pek Etimolojik Değerlendirmesi Clauson’a göre günümüzdeki Türk Dilinin batı lehçelerinde köbek. *gö:pek Kullanım Alanı MŞ 20 ot içdüginden ãoŋra göbeği bursa MŞ 86 eger göbek burarsa òaùmìyi úaynadup ãovıdup eçeler ãu yĆrine MŞ 106 göbek düşmek muèÀlecesi daòı budur ya baāarsuúlara ãafrÀ dökülmekdür TTS III 1713 Ve her ki ot içtükten sonra göbeği bursa ıssı su içe TTS III 1713 Bir kişinin göbeği burar bağırsaklarında yel var. Altay dillerinden muhtemel paraleller: Proto-MançuTunguz *hubgu ‘göbek bağı. tozda koşu yapan delikanlıyı düşünüyorum TS 862 Dolmuştan inince bir yandan saatine bakar. TS 862 Meclisten geçirinceye kadar göbeğim çatlamıştı TS 862 Benim oğlanın göbeği çıkıyormuş da biraz.topun delindiğinde iç yüzeyine yerleştirilen yuvarlak lastik yama. 2. dedi TS 862 Göbeğini eritmek için her sabah sıcakta. diye TS 862 Şimdi gördüğü kişi. Ancak Çuvaş Türkçesinde de var olduğundan Proto-Türkçede de bu terimin var olduğu düşünülmektedir.

Gag.. ALAN : MEKÂN *gebde : *gö:pek 342 . dingil.SFA-1 Yanımıza elleri saygı ile göbeğinin altına bağlı hırpanî bir delikanlı yanaştı. Bu coğrafî anlamlar ve cansız nesneler ile ilgili anlamlar metaforik olmaktadır. ‘tüfek namlusu’ (1997: 280)... korku. Meronim Olarak *gö:pek *gö:pek sözü *gebde sözünün alan : mekân ilgisi içindeki meronimidir. ‘direk. sap’.diydi TNAS 95 Çagaŋ ak süyt emen yeri. ADĐL III 172 Män sänä ümidäm. 4. boyun kırma. 3. Anlam Olayları Bakımından *gö:pek Tenişev’e göre *gö:pek sözü Türk Dili kaynaklarında ‘göbek’ anlamı ile karşımıza çıkmaktadır. HEA-4 Đstanbul'un göbeğinde bile yalnızlık. vä gurumuş otlardan gotman vururdular ADĐL III 172 Bu zalım oğlu zalım ahırda işi o yerä gätirib çatdırdı ki. HEA-6 Şu köhne türbeyi çocuklara oyun meydana yaptırıncaya kadar göbeğim çatladı. TTü. *ki:n sözünde de olduğu gibi coğrafik anlamlar da yaygındır: Gag. Đstanbulun göbeyinden hotkarın öz gısını da götürüb apardı. Tat. ADĐL III 172 Biçinçilär sıra ilä durmuş. omuz titretme yaraşmaz. ömür içerde otırsıñ-la! .. Göbek ganınıŋ daman yeri. sän de göbeyini piyländirmekdän başga heç näyä fikir vermirsän TDS 185 Etim oglan öz göbegini özi keser TDS 185 Goñşudan gelen gartañ ayal çaganıñ göbegini kesdi TDS 185 Mama ece meniñ göbek ÷nemdi TDS 185 Seniñ göbegiñ gömlen yalı. HEA-1 Buraya göbek atma. Mürsel'in yedi göbek ecdadına savurduğu küfürler oğlana pek tesir etmemekle beraber yiyeceği dayağın korkunç olacağı muhakkaktı. göbeye gädär galhmış yaş otu biçir .. HEA-4 Kâmil'in. Daima duman içinde bir istikbal. ‘nehir içine küçük bir ada’.

xiv. sövek (KTS: 241). 2.. insanın vücudunun genel organlarının etimolojik. Harezm ç. söŋük. söŋüküŋ tagça yatdı ‘kemiklerin dağ gibi yığıldı’. sü:ŋü:k (KĐ 54). xiii. leksikal. sümüh. EKıp. 20). yy. süyek ‘kemik’ (-Đst.) (DS X: 3728).. os. 214). süŋek. sümük. – xix. süngük (EUTS: 210. Đncelememiz. süÆük (NF III: 384). Doğu Tü. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. süveg. SĐNĐR. Azb. söngük. Modern Tü. yy. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde KEMiK ‘kemik’ Lat. -Kr. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan KEMĐK kavramını karşılayan sözcükler Proto-Türkçe *siŋök ve *kemük sözcüklerine dayanıldığını kanaatindeyiz. sümük. bone. süvek.1. Batı Tü. sümük (EDT 838b). sümüyh ‘kemik’ (-Ağ.. yy. yy. sümük ‘1.: xi. -Kn. Ezc.Tü. süğük. süŋük ‘kemik’ (YTS: 196). *simgök > *siŋök Proto-Tü. xiv. süŋük (THO 144). *simgök (Tenişev 1997: 260). 247r. Çeşitli şeyleri kaplamak üçün istifade edilen bazı hayvanların (fil gibi) dişi yahut buna benzeyen başka sert cisim 3.: xv. viii. yy. xiv. süñük (DK II: 275). Đng. -Ada. KökTü. süŋek (Sngl. 246). sünğük ‘kemik’ (DLT III: 367). DAMAR. 2.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. -To. süŋük(g) (EM: 181).) (DS X: 3713). yy.. süvük (KTS: 245. Proto-Ogur *simgök. Đslami ç. süŋük (KE II: 577).2. süŋük. süŋek. yy. Đnsan ve omurgalı hayvan iskeletini oluşturan parçalar 2. Zar (tavla ve benzeri oyunlarında) sümük atmag 343 . xv. Krh. semantik ve mereolojik incelemesine yer vereceğiz.) (DS X: 3695). MKıp.1.4. Bud. sumuk ‘kemik’ (-Çr. Proto-Oguz *simgök.4.1. süŋük ‘kemik’ (TTS V 3622). DERĐ.ç. şu kavramları içine alacak: KEMĐK.4 Genel Organlar Bu bölümde biz. süŋekke yilik teg ‘kemiğe ilik gibi’ (KB 89-90). yy..

Özb. gövde 3. Tuva söök. ten perdelerini tutan Kudret işim çoktur benim zâhir ü iyan benim TTS V 3622 Zebaniler çeke tuta ilede tamuya ata Deri yana. süyek.zar oynamak’ (ADĐL IV 117). suyak. soŋĆk. süŋük. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay söök. sımık. kalça kemiği’. sög. SUyg. süŋk (RLT: 96). *siŋök Kullanım Alanı THO 144 söŋüküŋ tagça yatdı ‘kemiklerin dağ gibi yığıldı’ DLT III 367 edhgü er sünğüki erir atı kalır ‘iyi adamın kemiği çürür. Đnsan ve hayvan bedeninin ayrı ayrı iskelet bölümleri 2. Tofa söök. süyĆk. Başk. Kaz. Kuzey-Moğ. Tenişev. sukĆk. süyek (EDT 838b). söŋök. Yakut uŋuoh. Beden. *siŋök Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Zayıf. Proto-Türkçe simgök ‘kalça kemiği’ (1997: 261). Kalmık tşimgn ‘ilik’. sümük. Nogay süyek. *çimü-gen ‘ilik. Hakas söök. söŋĆk. süŋĆk. höyĆk. Kumuk süyek. sümük. Karakalpak süyek. sunuk. süyek (EDT 838a). adı kalır’ EM 181 etlerüŋ eyüsi oldur ki süŋüge ılaşuú ola ŋ TTS V 3622 Ol nazeni gözleri görmez anın Gitti hali süŋüğü dirmez anın TTS V 3622 Ete deri süŋük çatan. soŋuk. Trkm. *siŋök sözünün Altay dillerinden şu paralellerini göstermektedir: Proto-Altay *şimö-: Proto-Moğ. süvak. Kırg sö:k (EDT 838a). süŋük tüte. Güney-Doğu: YUyg. güçsüz’ (TDS 618). Karaçay-Malkar süyek. süyök. süñk ‘1. Çuvaş: şama. Tat. 2. söyĆk. *siŋök sözünün modern kuzeydoğu Türk lehçelerinde çok çeşitli şekillerde karşımıza çıktığını belirterek orijinal şeklinin tespit edilmesinin zor olduğunu ve sözün büyük ihtimalle süŋök olduğu söylemektedir (EDT 838b). Ayrıca Tenişev. söök.‘diz kapağın içindeki sıvı’. Proto-Mançu-Tunguz *ç/şime. Çuvaş Türkçesinde ilk sesin /s-/ > /ş-/ dönüşümünü göstererek ilk hecedeki ünlünün /*i/ olduğunu savunmaktadır. süyek. sivĆk. şoluk dem bir figan ola 344 . sivek. şam (Tenişev 1997: 261) 1. sunek. çömög ‘ilik’.

Anlam Olayları Bakımından *siŋök Tenişev. tecribede bişen eliñ hüneri bap-başgadır TDS 618 Ol eli berdaşlı. ADĐL IV 117 Đmangulunun bädäni elä tärpänirdi ki. ADĐL IV 117 Gol sümüyü. 3) ‘Kül’. soŋkım-görgim). Hakas. Kır. Tenişev. Hakas. *kemük sözünün ise ‘omurgadaki gibi yumuşak kemikler’ için kullanıldığını belirtmektedir (1997: 262). dayav adamdı TNAS 68 Başkıŋ-maza. Diş aşırısı . Tüm kaynaklarda vardır. iskelet’. Başkurt. TNAS 309 Süŋksüz dil .maza. Nogay. Alt.süŋk döwer. TTS V 3622 345 . ele bil òeç sümüyü yoh idi. Alt. 2) ‘Meyve çekirdeği’. Đmangulunun bedeni ele terpenirdi ki. 4) ‘Soy’.et agırısı. Tenişev ayrıca *siŋök sözünün asıl anlamının. tarihsel Türk lehçelerinde tahminen *siŋök sözünün ‘kol. söŋŋkın-aza (Birinci ayal . Tuv. 3. Türk lehçelerinde *siŋök sözünün şu kullanımlarını tespit etmiştir (1997: 261): 1) ‘Kemik. Ancak diğer yandan *siŋök sözünün *kemük sözüne göre daha genel bir kullanımı olduğunu söylemek mümkündür. bacak ve baldırdaki gibi içinde ilik bulunan boru şeklinde olan kemikler’ için kullanıldığını. Kumuk. Đlkimbagtım.yza. Tuv. ikinci ayal . SUyg. Yak. nämäni diymez? TNAS 181 Göz agırısı . Kır. ‘ilikli kemik’ olduğunu belirtmiştir (1997: 261). elä bil heç sümüyü yoò idi ADĐL IV 117 Mäsmä özünü bärkä verän kimi küräklärindän ağrı gopur. SUyg. sümükläri sancırdı TDS 618 Adam görünüşli maymınlarda yüzüñ süñkleri adamıñka garanda güyçlürek ösendir TDS 618 Đşde berk÷n süñküñ. Baldır sümüyü. damarları gizildäyir. Karakalpak. süñk başı iri.süŋk agırısı. büyük ihtimalle.Bakıcak endamına kim soralar Süŋük içinde iliğin göreler TTS V 3624 Ve tendeki damarler ırmaklar misalinde iidi ve süŋükler dağlar misalinde idi. TNAS 114 Dil süŋksüz.

Gag. şimik ‘kemik’ (Üstükran *Varto -Mş. kemik.4. Proto-Ogur *kemük. -Sm.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Karakalpak kemik. *kar. kimek. *ärŋek. gĆmik. Güney-Doğu: Özb. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. kemük (YTS: 133). kimek. Modern Tü. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay ke:mik (Tenişev 1997: 261-262) 346 . Kesirik -El ve ilçeleri) (DS VI: 1988). Başk. *bilek. yy. *siŋök sözünün ‘iskelet’ anlamında kullanılması bütün yerine parça kullanımını gösterdiğinden metonimik olur. Meronim Olarak *siŋök Birçok organ içinde bulunan *siŋök. hemih ‘kemik’ (*Daday -Ks. *kemük (Tenişev 1997: 261-262).Bu sözün ‘kemik’ veya ‘iskelet’ anlamı dışındaki bütün anlamları metaforiktir. *parŋak. kemik.2. sümük’ (ADĐL III 154). Batı Tü. xiii. *älg. *aδak : *siŋök 2. kemik ‘1. kemik ‘kemik’ (GS 263). gemik ‘bak.. – xix.) (DS X: 3779). NESNE : MADDE *kol. *tirs(γ)ek. gemük. Proto-Oguz *kemük. bacak. Đnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı 2. Azb. *bıkın. kemük ‘kemik’ (TTS IV 2411). Tat. bulunduğu organlar ile nesne : madde ilişkisini gösteren meronimi oluşturmaktadır. Kırg kemik. *çaykan. Kumuk gemik. *baltır. Nogay kemik. Kaz. 4.1. Bu sert organdan yapılmış’ (TS 1267).. kĆmik. *kemük Proto-Tü. komik.

‘kemiği kemirmek’. HEA-1 Yüzü de uzun. kâse-i ser: Başın kâsesi yaèni ol kâse gibi kemük ki dimağı müştemil ola TTS IV 2411 Muòò: Kemük içinde olan ilik ve beyniye muhu-t-dimağ derler. Moğ.‘kemiği kemirmek’ fillinden gelmektedir: Tuv. *kemük Kullanım Alanı MŞ 160 ol ãınmış kemigüŋ üzerine vuralar ve eyle ki èÀdetdür ãaralar üç güne degin ŋ şeşmeyeler TTS IV 2411 Avrat katında tavusun kemüğün yaksalar tizek doğura TTS IV 2411 Cümcüme. ipince. bir gevşeklik vardı. çarpık bacaklarıyle Mehmet köyde ne kimsenin dikkatini. Arnavut şivesile konuşuyordu. çıkık kemikli suratının üstündeki soluk mavi gözleri. ismi Bayramdı. kemi ‘ilik’. Đri kemikli bir adamdı. TS 1267 Kemikten bir tahta gibi gıcırdayarak Nihat yerinden kalktı TS 1267 Soğuk kemiklerimize kadar işlemişti TS 1267 Belkemiği Anadolu Türklüğü olan bir millî devlet kurmalıyız TS 1267 Suriye'de bel kemiğine bir kurşun dokunmuştu TS 1267 Badik Ahmet'in elmacık kemikleri. Yak. kemi ‘kıkırdak’.1. fakat sadece kemik ve deriden olan bu baş size zayıf etkisi yapmıyordu. ne de başka babasız çocuklar gibi köy kadınlarının merhametini çekmişti. hemdi. TTS IV 2411 Er-reşreş: Yumuşak kemük ki ekli mümkün ola. şakakları basık. yemekten sonra iki büklüm odasına çekilmiş. HEA-3 Başının iki tarafında garip bir surette yaprak gibi açılan büyük kulakları. kemirdek dahi denür. tâ kemiklere işleyen bir sıcaklık.‘iliği olan kemik’.‘kemiği kemirmek’ (1997: 262). kemil. sıska omuzları üstünde gömülen hastalıklı başı cılız. duru beyaz yüzündeki ateşli gözlerinin feri kaçmıştı. 2. Orta-Moğ. lades kemiği çıktı SFA-2 Arkadaşımın. *kemi. Proto-Moğ. kemdi. SFA-2 O sinirli. tombul yanakları kıpkırmızı oldu TS 1267 Kırılan kaval kemiği yeni yeni kaynamaya başladığında arkadaşları ona içkiye devam ederse sakat kalacağını söylediler TS 1267 Dün de muhallebicide tavuk yedik. SFA-2 Sırtının kemikleri hamudundan kurtulmuş araba okları gibi dışarıya fırladı. Proto-Mançu-Tunguz *humhan < *hamu-han ‘baldır kemiğin iliği’ (Tenişev 1997: 262-263). kömüllĆ:. HEA-4 Nine'nin köhne kemikleri o kadar ağrımış ki. *kemük Etimolojik Değerlendirmesi Tenişev’e göre.‘kemiği kemirmek’ ve bundan türeme bağlı *kemdük ‘kemirilmiş’. HEA-7 Havada kokulu. Altay dillerinden paraleller: Proto-Altay *kamü-: Proto-Türkçe *kamü-k ‘iliği olan kemik’. fırlak. irin gibi sarı yüzü. kemikli. 347 . *kemük sözünün kökeni büyük ihtimalle Orta-Uyg.

Karakalpak. kemiklerinde hissediyordu. Tat. Kaz. Kumuk. *kemük ‘yumuşak kemikleri’ şeklinde bir ayrım görülür. Başkurt. Çağ. sivriydi. HEA-9 Onun konuşuşunda. UK 41 kemikleri biyazıdı olmalı şansora pelinnik içindä UK 42 ani kemikleri çürüyer pelinnik içinde UK 49 üstlerindä asılı türlü kemiklär UK 52 kemiktä. bakışındaki başkalığın. 3. ätdän. Bu durumda *siŋök ve *kemük sözleri arasında bir anlam karşılaştırması yapmak gerektiğinde *siŋök sözünün başlangıçta ‘ilikli kemikleri’ anlatmasına rağmen zamanla daha genel bir kullanıma sahip olduğu. Kır. modern Türk Dili sahası metinlerinde *kemük sözü şu anlamlarda kullanılmaktadır (1997: 262): 1) ‘Kemik’. asırların yarattığı yüksek bir medeniyetin eseri olduğunu. O. ki yazı tamam olsun: hani Ondan bir kemik kırılmayacak.. ellerini hem ayaklarını gösterdi.HEA-9 Bir daha imamın kapısında görür. Tat. hem görünüz zerä duhun eti hem kemikleri yoktur. ki Bän kendimim. PSE 5 Bakınız ellerimä hem ayaklarıma. Özb. Anlam Olayları Bakımından *kemük Tenişev’e göre. Sonanın baş gämiyinä bahır vä düşünürdü ADĐL IV 155 Şehid sıyrılarag gämikdän. PSE 130 Zerä bu şeylär oldular. *kemük sözünün temel anlamı muhtemelen ‘yumuşak kemik’ olmalıdır. Güney-Doğu Türk lehçelerinde. diğer yandan *kemük 348 . vücudunda kırmadık kemik bırakmayacaktı. Ve bunları söleyip. 2) ‘Yumuşak kemik’. Eski Türkçede *siŋök ‘ilikli kemik’. Beni yoklayınız. ancak *siŋök şeklini koruyamamış lehçelerde kemiklerin hepsi için *kemük kullanılmaktadır (1997: 262). güüdesi bataldı GTA 194 [bız ε: tçp»la:dïk ce»mıc tSUkUR»dαn] » ADĐL III 154 Şamil Aslan beyi diggetle müayine etdi. taşta gercikli oymak UK 146 koyun yaanılarını. Yine Tenişev’e göre. ADĐL III 154 Bahşı da orada idi.. kadınlara dert yandığını işitirse. Alacag payını äbädiyyätdän. ki yazı tamamolsun: hani Ondan bir kemik kırılmayacak. 3) ‘Kıkırdak’. PSE 115 Zerä şeyler oldular. çeneleri kemikliydi. Karaim. onda eskimiş gemiklerine geder işlemiş beş-altı hastelik tapdı. Nogay. Alt. kemikleri omuz aşırı köpeklere aterlar UK 219 burnusu biräz kamburdu.

sözünün de başlangıçta ‘yumuşak kemikleri’ anlatmasına rağmen zamanla daha genel bir anlam kazandığını söylemek mümkündür. *oŋurtka. burun. Meronim Olarak *kemük Birçok organ içinde bulunan *kemük. Ancak bir çok lehçede *siŋök ve *kemük sözlerinin anlamlarının genelleşmesi açısından bütün yerine parça kullanımının görüldüğü söylenebilir. *çäŋä. bulunduğu organlar ile nesne : madde ilişkisini gösteren meronimi oluşturmaktadır. NESNE : MADDE *balç. 4. *topuk : *kemük 349 . *tuyzke. *yagrın. *eyegü.

sinir ‘1.2. – xix. siŋir (MŞ: 12). sinir. xiv.ç. 14). Proto-Oguz *siŋir. Doğu Tü. gövde organları’ (*Ünye -Or. Güney-Doğu: YUyg. yy. Đng. Karaçay-Malkar siŋir. Kaz.2. MKıp. xiv. siŋiri tamırı süŋükiŋe tegi közünüp ‘kiriş ve damarlarını kemiğe kadar görünüyordu’ (U III 35. sinir ‘Bak äsäb’ (ADĐL IV 78). Yakut iŋi:r. sıŋır. yy. xv. Bud. Trkm.) (DS XI: 4091). Çuvaş: sanar (Tenişev 1997: 264) 350 . siŋir (KĐ 54). *siŋir Proto-Tü. singir (EUTS: 206).: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Kuzey-doğu (Sibirya): Tuva si:r. kiriş’ (TTS V 3478). 258r. Tarihsel ve Modern Türk Dilinde SiNiR ‘sinir’ Lat.4. Özb. (halk. Karakalpak siŋir. Tofa si:r. *Kavak -Sm. xiii. *siŋir (Tenişev 1997: 264). Hoşa gitmeyen.. hiŋir.2. siŋir (KE II: 559). can sıkan 5. 20-1). 2. siŋir. siŋir (EM: 178). Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. Gag. Batı Tü. bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği 4. yy. siŋir ‘birleştirici sarı doku. Herhangi bir şey. siŋir (CH I: 189). Harezm ç. siŋir (KTS: 237). nervus.4. hastalık derecesine varan özellik 3. Proto-Ogur *siŋir.: xi. Rahatsız edici. siŋir ‘sinir. siŋir (Sngl. Tat. yy. sıŋır. Krh. yy. Kumuk siŋir. Başk.Tü.: xv. sinir ‘kiriş’ (GS 418). kiriş’ (TDS 598).) Kas kirişi ve zarı’ (TS 1988). Hakas si:r. yy. Nogay siŋir. sinir. sinew. Modern Tü. organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet 2. siŋir. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara.1. Đslami ç. siŋir ‘sinir’ (DLT III: 362). siñir (DK II: 268). xiv. Azb. yy. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan SĐNĐR kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *siŋir sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. varaza ‘sinir.

Karaim. iki kat zırh gimiş. *siŋir sözünün Türk lehçelerinde tespit ettiği anlamlar şunlardır (1997: 264): 1) ‘Kas. Eski Türk anatomi anlayışına göre. yay kirişi’ (1997: 264).. 351 . kiriş’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. TTü. *siŋir Kullanım Alanı EM 178 ve çoú yĆyicek siŋirlere ziyÀn Ćder ŋ EM 185 . geyiği siŋirledi TTS V 3478 Geri kalan kâfir olup ol deveyi siŋirlediler TTS V 3478 Hakir bir atın önün alıp da gözüne bir hadenk-i Rumî urunca at depesin yere dikip oku kırıp kalkarken kılıçla atı kıç ayaklarından siŋirleyüp artık davranmadan kaldı. sinirlärini yatırmag üçün yazı masasına oturdu 3. “damar”. insan vücudu “kemik”. “sinir”. TTS V 3478 Ardından erişip kılıç üşürdüler. Kore *siŋur ‘damar. kiriş’ Kıp. *siŋir Etimolojik Değerlendirmesi Tarihî ve günümüzdeki Türk lehçelerinde *siŋir sözünün ‘kas. duru beyaz yüzündeki ateşli gözlerinin feri kaçmıştı. Bilâhare siŋirleyüp sakalar kârhanesi önünde öldürdüler. (XIII yy. dışında tüm lehçelerinde vardır. kemikli. olaşdurur ŋ MŞ 12 ekşi nesneyi çok yĆmek gevdeyi úurıdur ve tĆz úocaldur ve siŋirlere ziyÀn ŋ Ćder MŞ 18 nìlüfer ãuyıyla içürler úaçan ki baāursaúlar ya siŋirler ya gögüs zaèìf olsa ŋ TTS V 3478 Otağın önüne erişi geldi. Yak. iplik’.) 4) ‘Đplik’. “et” ve “deri” olmak üzere beş unsurdan oluşmaktadır (EDT 841). TS 1988 Etin sinirlerini ayırmak SFA-2 O sinirli. Tenişev’in. tesir etmedi. 3) ‘Yay teli’. ADĐL IV 78 Bütün sinirlärim kaman teli kimi inläyir ADĐL IV 78 Hälil hırda otağında bir-iki däfä ötäyä-bäriyä gedib. 2) ‘Sinir’ Kıp. 2. (CCum).1. Altay dillerinden paralelleri Tenişev şu şekilde vermiştir: Proto-MançuTunguz *sire-kte ‘kiriş. Anlam Olayları Bakımından *siŋir *siŋir sözcüğünün temel anlamının Türk dilinin tarihsel sürecinde genel olarak ‘kas siniri’ olduğu görülmektedir.cemìè endÀmlara degürür ve ùamarlara ve siŋirlere ledür.

Diğer yandan ‘yay teli’ ve ‘iplik’ anlamları gerçek dünya şartlarına uygunluk gösterdiği oranda metonimi ya da metafor olduğu kabul edilir. Ruhsal nitelik anlamı ise metonimi olmaktadır. Meronim Olarak *siŋir Türk dilinin tarihsel sürecinde *siŋir sözünün ‘kas. 4. kiriş’ anlamında kullanıldığı düşünüldüğünde kas kavramının nesne : madde ilişkisini gösteren meronimi olduğu anlaşılmaktadır. 352 .Modern Oğuz grubu Türk lehçeleri içerisinde Türkiye Türkçesinde bu sözün ‘duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara. Ancak Türkmen ve Gagauz Türkçelerindeki temel anlamın kas dokusu ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Azärbaycan Dilinin Đzahlı Lügätinde sinir sözü için äsäb sözüne gönderme yapılmış (ADĐL IV 78) ve äsäb sözü için de insan veya hayvanin sinir sistemi ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet’ anlamı temel anlamıdır.

yy. EKıp. başlıú. tamur (Sngl. yy. MKıp. tamur (KE II: 593-594). tamur ( KB 105 4099). 20).ç. özek ‘belin iç yanında bulunan damar’ (DLT I: 71). aşaāa ùamar ‘dirseğin iç yanında hacemat yapılan üç damardan en aşağıda olan ki akciğer damarı.1. ùamar (MŞ: 9). xv. tamar ‘damar’ (TTS V 3710). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DAMAR ‘damar’ Lat. xiii. Đslami ç. 261). xiv. tamar. yy. vein. yelge ‘boynun iki yanında bulunan damarlar’ (KTS: 318). yy. 2.4. tamar (CCum 233). *damor Proto-Tü. ırú (KTS: 102).: xv. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. tamır. 17).Tü. Bud. ùamar (DK II: 284). arteria. yy. Doğu Tü.4. Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DAMAR kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *damor sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. Proto-Ogur *damor.vena Đng. ‘şahdamar. baş ùamar ‘dirseğin iç yanında hacemat yapılan üç damardan en aşağıda olan ki akciğer damarı. tamar (NF III: 401).3. siŋiri tamırı ‘kas ve damarı’ (U III 35. bÀselìú <Grk. Harezm ç. tamur ‘damar’ (DLT I: 362). başluú ‘dirseğin iç yanında hacamat yapılan üç damardan en aşağıda olan ki akciğer damarı. *damor (Tenişev 1997: 264). ùamar. tamar.: xi. ùamar (CH I: 183). Krh. tamur (KTS: 260. – xix. Batı Tü. ùamar (EM: 185). tama:r (KĐ 66). baş damarı’ (EM: 112). damar (KTS: 55). xiv. 161v. baş damarı ve başlık da denir’ (YTS: 15). otaçı terildi tamur kördiler ‘hekimler toplandı ve damar yokladılar (nabız aldılar)’ (DLT I 362). yy.2. yy. tamar ‘damar’ (DLT IV: 567). baş damarı ve aşağı damar da denir’ (YTS: 25). baş damarı ve başlık da denir’ (YTS: 353 .3. Proto-Oguz *damor. xiv.

kuvvet’. Özb. (mec. Tat. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı. kabiliyet. Azb. Damar 2. 354 . tamır. Karakalpak tamır. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. tamir. tamur. beceri manasında’ (ADĐL II 28). yaradılış 5. Mermerde. Đçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru 7. ùamar ‘damar’ (YTS: 201). Başk. damar ‘1. (mec. tamur. Tahminen Proto-Altay dilindeki anlam. Hakas tamır. Tuva damır. başlangıcı 3.) Heves. damar’ (1997: 264-265). tomur. Kırg tamır. maden veya mineral katmanı 4. Güney-Doğu: YUyg. tamur.) Soy. Kaz. temayül. Canlıların bedeninde: içerisinde kan veya lenfin dolaştığı boru şekilli organ 2. Trkm. *damor Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. bu sözün ‘damar’ ve ‘kök’ anlamlarıyla tamır ve Oğuz lehçelerinde tamar şekliyle geçtiğini belirtmektedir.15). *tamir ‘güç. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ’ (TS 523). damar (ATS: 227). Altay dillerinden paralelleri Tenişev şu şekilde vermiştir: Moğ. Çuvaş: tımar (Tenişev 1997: 264) 1. Kumuk tamır. Yakut tımıt. Ösümüklikleriñ sapak görnüşli ovnucak çılgımları’ (TDS 237). tamir. (EDT 508a). bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi 3. Çeşmenin meşeyi. Modern Tü. Bitkilerde damarlara benzeye su ve mineralleri taşıyan yollar 4. damar ‘1. Damar 2. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay tamır. tamır. SUyg. sinir’ Hıkışlarım gevşedi (Bozüyük *Göksun -Mr. damar ‘1. Gag. tamar.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. Tofa damır. Karaçay-Malkar tamır.) (DS VII: 2358). hıkış ‘damar. (mec.) Huy 6. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal 2. ‘hayat güçünü içeren aort. damar ‘1. Nogay tamır. can’. tamır. Japon *tama ‘ruh. tamır. Kas’ (GS 131).

çölünün. söveşde. Damarları şişmek. HEA-9 Rakım kendi kendisine: "Osman’ın damarına basmış olacak" diyordu. hepsinin içindeki Anadolu damarlarımda daraban ediyordu.cemìè endÀmlara degürür ve ùamarlara ve siŋirlere ledür. ADĐL II 28 Gan damarları. HEA-8 Şakaklarımdaki tuhaf atış şiddetlenmiş ve bütün hayatım. onda gan damarları yokdur.2. yirmi yaşında yoktur amma bu kadar yaş içinde beşyüz şahzadenin başın kesip burca stı. sanki damarlarımdan fırlayacak gibi çırpınıyordu. ol dahi bir hatadır. yıkar adamın başına çadırı. özü aranda da olsa. ADĐL II 28 alnın damarları görünür ADĐL II 28 Dağ ätäyindä bir çeşmä vardır... işde. şakaklarım ve bütün damarlarım içinden kaynıyor.. burhan ile işlerem dersin. damarlarıma geçti. olaşdurur MŞ 9 úan ve ãafrÀ ve balāam ve sevdÀ andan ãoŋra ùamarlara varur anda hazm olur MŞ 42 ve yüzi gözi úızıl olmaú ve ùamarlar ùolu olmaúdur èilÀcı baş ùamarından úan almaú ve baldırlarından óacÀmat Ćtmek ve ùabìèatı telyìn eylemek ve cevÀv içmek ve şol úan āÀlib olana dĆdügümüz āıdÀları ve şerbetleri tenÀvül Ćtmek MŞ 84 bÀselìú ùamarından úan alalar ve yürek óarÀretin teskìn Ćdeler À ìú TTS V 3710 Karıcıktan sordu kim: Bu şahın ver mürüvveti nicedir.. hizmet etmeğe yarar mı? Karıcık eyitti: Melikimiz eyü kişidir. damarları tarsıldap urdı TDS 237 Göreşde. *damor Kullanım Alanı EM 111 baş ùamarından úan aldurmaú ve baldırdan óacÀmat Ćtdürmekdür EM 117 bögrek aārısı. bä’ziläri ayrı-ayrı damarlar. TNAS 66 Barlıdan balto-şap damar. yarışda. emma ol duyucı ör÷n TNAS 16 Adamıŋ yetmiş iki damarı bolarmış. HEA-2 Göğsümdeki yara. şu adamların da damarına basmasanız. birnice yıldır kim hatakârlık ile şahzadelerden tamar götürürsüŋ işlediğini hüccet. ADĐL II 28 Faydalı gazıntıların bä’ziläri böyük kütlälär şäklindä. içinden bir demir geçer gibi. muzdarip insanlarının. 355 . Bu sesleri uyku tutmadığı geceler açık bir pencerenin önünde dinlerken o kadar kendime eğilmişimdir ki. TTS V 3710 Kılıcından iki kan tamardı anın Tamarın kesmiş idi aèdânın TS 523 Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu TS 523 Ne olur biraz uslu otursanız. yanıyor. ovasının. úatı ãusamaú ve ùamarı tĆz tĆz ùoúımaú EM 185 . TS 523 Birden nasihat damarlarının kabardığını duydu.. bir kızı vardır. Senden kuvvat alyar damarda ganım TDS 237 Ol tuññi görnüşli bolup. HEA-2 Tâ ilk günlerde rıhtımda onun yeşil gözlerini. kırmızı dudaklarını gördüğüm an bir cihanın zehirleri kanıma. onuŋ biri saz bilen suwlanarmış. dışarıya fırlamak için şiddetle atıyordu. gızardı. kanımın damarlarımın içinden akışının sesini duyar gibi olurdum. olmaz mı? TS 523 Tutarsa onun bir damarı. damarı dağdan gelir. TS 523 Üstüne üstlük damar sertliği de yapışmamış mı zavallının yakasına? inçecik nerv damarlarına baydır SFA-2 . acıyor. eger sil èalÀmeti varısa. Cemaât eyitti: Ey hudavend. HEA-2 Dağının... säpälänti vä sairä şäklindä tapılır ADĐL II 28 Onların da milliyyät hissi vä geyrät damarı ayılıbdırmı? TDS 237 Halnazarıñ gazabı içine sıgmadı.

verdiği ‘ağacın kökü’ (Çağ. Güney-doğu lehçeleri. belirtmemekle birlikte. Proto-Türkçede ‘damar’ ve ‘kök’ olmak üzere iki ana anlam ortaya çıkmaktadır. Gag. Nogay.TNAS 71 Baydan akmasa-da. TTü. Güney-doğu lehçeleri. 3) ‘Kas’. Harezm. modern Türk Dili sahası metinlerinde *damor sözü şu anlamlarda kullanılmaktadır (1997: 264): 1) ‘Kan damarı’. Özb. Çuv. Kaz.) anlamı da metaforik olmaktadır. Gag. Trkm.. TTü. kardeş’.. Merkez-doğu. Çuv. köken’ Orta-Kıp. Anlam Olayları Bakımından *damor Tenişev’e göre. Böyle bir anlam dağılımı. Çağ. Orta-Kıp. Orta-Kıp. Orta-Uyg. Merkez-doğu. Altay lehçeleri için ortaktır: Proto-Altay *zültü: Proto-Türkçe *yıltız ‘kök’. nesil. EUyg. 6) ‘Ağacın kökü’ Çağ. Kır. ‘başka türden katmanların arasında bulunan sıvı. 5) (metaforik) ‘Kanal’ (suv tamırı) EUyg. *sudal ‘kan damarı’. Çuv. ‘huy’. 356 . Uyg. Orta-Kıp.ömri. Yine Tenişev’e göre. Proto-Moğ. 3. Yak. 4) ‘Sinir’ Tofa. Tenişev. TNAS 103 Damarına göre gan al. Hakas. hasrat . ayrıca modern Türk lehçelerinde tüm kaynaklarında karşımıza bu anlam çıkmaktadır. Japon *sunti ve diğerleri (Tenişev 1997: 264). damar. Kuzey-batı. TNAS 110 Dert damarı iyer. Hakas. Kuzey-batı. 2) ‘Kiriş’. Krh-Uyg. 7) (metaforik) ‘Soy. ‘akraba.. maden veya mineral katmanı’.

4. Meronim Olarak *damor Türk dilinin tarihsel sürecinde *damor sözünün ‘damar’ anlamında kullanıldığı düşünüldüğünde dolaşım sistemi kavramının grup : öğe ilişkisi gösteren bir meronimi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu sözün hayvanlarla ilgili anlamı metonimik olmakla birlikte bitkiler ve cansız nesnelerle ilgili olan anlamları benzetmeye dayalı olduğundan metaforiktir. 357 .

deriden düzenlenmiş. koyka ‘deri. ten 2. Azb.4. tere. ter. yy. Gag. teri.4. deri (ATS: 260). tirĆ. teri ‘deri’ (DLT III: 221). Meyvenin kabuğu’ (ADĐL II 76). yy. Tat.4. Ovnuk hayvanlarıñ soylup alnan hamı’ (TDS 250). Adamın ve hayvanının bedeninin dış örtüsü 2. Kaz. däri. Özb. xiv. deri (EM: 123). yağ ve benzerleri saklamak için koyun ve keçi derisinden hususi usulle hazırlanan matar 5. teri (NF III: 422). skin. Đslami ç. ten ‘adam vücudunun dış görünüşü. derma Đng. *teri (Tenişev 1997: 383). teri (KE II: 627). deri (DK II: 83). Tarihsel ve Modern Türk Dilinde DERi ‘deri’ Lat. Đnsan ve hayvanın bedeninin üstünü örten mikroskobik kalınlıkta et örtüsü 2. deri (MŞ: 13). 92). Başk. täri. beden’ (TDS 644). Modern Tü. yy. yy. Proto-Oguz *teri. teri. Aslında deri için kullanılan bu kelime kürk için dahi kullanılır’ (DLT III: 173). saāri (KTS: 223). Karaçay-Malkar teri. tirĆ. Đşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu’ (TS 562). kıl veya pulla kaplı tabaka. deri (CH I: 168). deri (RLT: 74.2. Batı Tü. SUyg.: Güney-Batı (Oğuz): TTü. ten (DK II: 288). deri ‘1. 358 . Bu tabakadan yapılmış 3. deriden dikilmiş 6. cilt. Krh. Harezm ç. Kuzey-batı (Kıpçak): Karay. deri (KTS: 59). Trkm.4.: xi. Đnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy. 2. GüneyDoğu: YUyg. Deriden biçilmiş. *teri Proto-Tü. teyin (KTS: 273). Proto-Ogur *teri. deri ‘deri’ (YTS: 65). yy. teri. – xix. Gön 4. teri. Kırg teri.1. sagrı ‘deri’ (DLT I: 421). Tarihsel ve modern Türk dilinde insan vücut organı olan DERĐ kavramını karşılayan sözcükler bir tek Proto-Türkçe *teri sözcüğüne dayanıldığını kanaatindeyiz. xv. deri ‘insan ve hayvan derisi’ (GS 139). xiii. Bu organ adını karşılığı olan genel Türk dilindeki durumu aşağıdaki gibidir. Kumuk teri. deri ‘1. EKıp. Hayvanın tüyle örtülü derisi 3. Peynir. xiv. deri ‘1.

derileri şakaklarına doğru çekilmiş. *teri Kullanım Alanı MŞ 10 úan āalebesi èalÀmeti uyúu çoú gelmek ve çok Ćsnemek ve çoú gerinmek ve úan alacaú yĆrler gicimek ve gevde aāır olmaú ve burun becid úanamaú ve aāız yÀrı ùatlu olmaú ve gevdede çıbanlar ve sivilciler çıúmaú ve deri çekili çekili gelmek ve beŋiz ve dil úızıl olmaú ve düşde úızıl nesneler görmek TS 562 Bütün kemikleri. bu sözü teri: şeklinde alarak son seste bir ünlü uzunluğuna işaret etmiş ve sözün tüm modern Türk lehçelerinde teri:. geyik başındaki deri’. tirie:. Solon meta ‘yüz’ (Tenişev 1997: 383). fakat sadece kemik ve deriden olan bu baş size zayıf etkisi yapmıyordu. kolunda siyah deri çantası TS 562 Bu efendi. deri. SFA-1 Kalın. birçok çile çektik amma. derisi kemiklerine yapışmış. Karakalpak teri. değil mi? HEA-2 Mangalın karşısında el kadar yüzünün ince derisi gözlerine doğru derinleşen nâmütenahi çizgiler içinde. *teri Etimolojik Değerlendirmesi Clauson. içine saman doldurur kuruturlar. delikleri kapanıp açılan üstü kara. Fakat beyaz kirpiklerinin arkasındaki mavi gözlerin ateşi hâlâ sönmemiş. Doerfer. derimizi yüzersiniz. tuzak kurar. Hakas te:r. hattâ dişleri bile bembeyaz ve keskin. kara benekli bir burnu. geniş göğsü. tüylü bilekleri. yoksa hepimizin derisini diri diri yüzerler. şakakları basık. teri şekillerinde geçtiğini belirtmiştir (EDT 531a). deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları. padişaha dil uzatma.Nogay teri. kalın kalın bir gülmesi. bu iş biterse bizlere tilki gibi. 2. HEA-9 Yüzünün derileri yanık ve buruşuk. HEA-9 Yanakları solmuş. ince bir deri altında birer birer sayılıyordu TS 562 Üstünde yine o siyah deri pardösüsü. HEA-9 -Galip bey. kısa kısa bir yürümesi. âtisi ölçülemeyen ezeliyeti ile bakıyor. Tofa tere. hastaneye yatırılacak kılığa girmişti TS 562 Tefecilerin eline düşerse derisini yüzerler. Çuvaş: tir (Tenişev 1997: 383) 1. mazisi. dudakları kurumuş. HEA-1 Yüzü de uzun. gözleri çukura kaçmış. gözleri sayısız senelerden beri yaşayân muazzep bir ruhun yaşı olmayan. bütün ateşi gözlerindeki yeşil şulelerde.. Kuzey-doğu (Sibirya): Altay tere. *teri sözünün Halaç Türkçesinde täre şeklinde tespit etmiştir (Doerfer 1970: 27). HEA-2 Ağam. Yakut tiri:. ipince. 359 . Diğer Altay dillerinde şu paraleller vardır: Evenk dere ‘yüz..

batırıŋ başında. kara yüsek kalpak başlarına kara deridän uzun ayakkabı giysinnär UK 26 çetin deri döşeklerde yurtanın bir duvarı boyunda UK 52 koyun derileri üztündä oturarak UK 131 bir bars derisinnän UK 170 da soysun derisini diriden ADĐL II 76 Gulunun başının tükläri. häz. 4. deri kuşaklan baalı belindän. gara deri . Anlam Olayları Bakımından *teri Türk Dili kaynaklarında *teri sözünün tüm metinlerde ‘deri’ anlamında kullanıldığını görüyoruz. *boδ sözünün nesne : madde ilişkisi gösteren meronimidir. insan vücudundaki deri veya hayvan başındaki deri anlamına gelebilmektedir (Tenişev 1997: 383). erbet baksaŋ – diriŋ. Bu sözün insan ile ilgili olan anlamı temel anlamdır.ayak astında. Meronim Olarak *teri Anatomik açısından *teri sözü. Bu deri. Hayvan ile ilgili olan anlamı metonimik olur. deriŋ bolmaz. TNAS 83 Bir goyundan iki deri alınmaz. adam hem öz teninine bilgeşleyin yara salarmı? TNAS 23 Ak deri . TDS 644 Hey. 3.GS 139 Yedi deri soymaa bir kimseden GS 139 Sokulmaa bir kimsenin derisi altına GS 139 Derisini kurtarmaa UK 21 hepsi adamlar şindän şalvar taşısınnar. TDS 251 Govı baksan. ADĐL II 76 Pälängin därisini soyub evä dönärkän gonuşular başıma toplandı ADĐL II 76 Özümüz üçün lazım olan patlar vä ayaggabı hazırlamagdan ötrü heyvanlardan yün. NESNE : MADDE ALAN : MEKÂN *boδ : *teri *boδ : *teri 360 . gaşları vä kirpikläri hına rängindä idi. TNAS 124 Duşman derisinden dostuŋa possun biç. Hätta därisi belä küränä çalırdı. Cansız nesnelerle ilgili olan anlamları ise metaforiktir. Baş kavramının bir sathını oluşturması sebebiyle de baş kavramı ile alan : mekân ilişkisi açısından da *boδ sözünün meronimi olduğu görülür. däri (gön) äldä edirik ADĐL II 76 Golumun derisi soyulub.

burun. büyük oranda tıp metinlerde karşımıza çıkmakla birlikte.6. *aδγu-t/ç : *ärŋek *parŋak. *ärŋek : *bogum *gö:küz : *eyegü NESNE : MADDE *saç : *kılk *burun : *teri. *kemük 361 . PARMAK. *siŋök. *du:dak. *saç. BACAK.1 Meronimi Türlerine Göre Tasnif Türk dilinde organ adlarına yönelik şöyle bir meronimi tasnifi belirlenmiştir (bk.5). Dolayısıyla organ odlarının meronimik ilişkileri hem kendi içinde bulundukları kavram alanı ile ilgili olmanın dışında diğer kavram alanlarıyla da ilgili olabilmektedir. özellikle de yüzdeki organ adlarının kullanım sıklığının fazla olduğunu söylemek mümkündür. *kulγak. *ka:ş. Bölüm: Đlişkileri Türk Dilinde Organ Adlarının Meronimik Türk dilinde organ adlarına tarihsel karşılaştırmalı açıdan bakıldığında günümüze kadar çoğunlukla günlük hayatta EL.3. BAŞ gibi organ adlarının. tarihsel dönemlerde hâkim olan dünya görüşüne göre iç organlara farklı anlam ve görevlerin yüklendiğini görmek mümkündür. KOL. 1. 3. *erin *balç : *beyŋ *balç : *kulγak. Meronimik Đlişkisi NESNE : PARÇA *boδ : *balç Örnekler *balç : *kılk. *aγız : *erin BÜTÜN : KESĐT GRUP : ÖĞE *saç : *kılk. *kirpik. *çäñä. *görs>göz. *siŋök. *tü:k. *tü:k *di:ş : *azıγ *älg. Đç organlar. *kemük *tirs(γ)ek : *bogum.

*bilek. *bät. *yü:z. *parŋak. nesne : madde.*a:ya : *teri. *ärŋek. *çäŋä. *ka:mpak. *aγız. Buna göre nesne : parça. *arka. *gö:küz : *eyegü ALAN : MEKÂN *balç : *a:lın. *çaykan. *aburt *balç : *saç *yü:z : *a:lın. grup : öğe. *sırt : *yagrın Bu tasnife göre *boδ sözünün insan vücudu ile ilgili en genel kavram olarak bir holonim olduğu görülür. *eŋek. *älg. *tirs(γ)ek. bütün : kesit. alan : mekân ilişkileri içerisinde corpus kapsamındaki bütün organ adlarının ilgili geçişlilikler de göz önünde alınarak *boδ holonimine bağlanabilmektedir. *yayŋak. *ka:m/pak. *bäñiz. *aburt *kol : *omuz. *eiñ ~ *eñek. *yayñak. 362 . *eiŋ. *dırŋak.

*ka:ş : *kılk. *çäŋä. *kirpik. *bıkın. *ka:ş. *görs>göz. *bäŋiz.*balç.3. *teri *yü:z : *bäŋiz ‘yüz rengi’.1. *gebde. *erin *saç. *gebde. burun. *çäñä. Nesne : Parça Corpus kapsamındaki organ adlarının işlevsel açıdan *boδ holonimine bağlanırken diğer organ adlarının da kendi içlerinde birbirine bağlı olarak yine işlevsel açıdan gösterdiği bir holonim : meronim ilişkisidir. *eŋek. *kökrek. *kol. *teri *balç : *göz *yü:z : *göz *göz : *ka:m/pak ‘göz kapağı’. *sıynak. *göz. *yü:z. *ka:ş. *teri. *kulγak. *tü:k *teri : *tü:k *balç : *saç : *tü:k *yü:z : *tü:k *ka:ş : *tü:k *balç : *kulγak *yü:z : göz. *kirpik.1. ‘yüz rengi’. bacak terimleri de kendi meronimleri açısından nesne : parça ilişkisi içerisinde birer holonim olabilmektedir. Bu açıdan *älg .*aδak. *tü:k *balç : *saç : *kılk.*ärŋek . *saç. *köŋül. *bo:yn. *karak ‘göz bebeği’ *yü:z : *ka:ş *balç : *ka:ş *göz: *kirpik *balç : *yü:z : burun 363 . *yayŋak. *du:dak. NESNE : PARÇA *boδ : *balç : *beyŋ *balç: *kılk. *tü:k. *gö:küz. Burada *boδ holoniminin işlevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu parçaların görev yapma fonksiyonu taşıması gerekir. *bät. *damγak. *kar.*aγız . *ka:ş. *boγaz. *parŋak. *çäŋä. *eiŋ. *aδγuç. *bilek. *sıyn. *saç. *erin *yü:z : *bät ‘yüz rengi’. burun. *kirpik. *du:dak. *ka:ş.*boδ. *aγız.

*parŋak.NESNE : PARÇA *yü:z : *eiŋ. *eŋek. *ärŋek. *dırŋak *boδ. *kar : *älg *älg : *aδγu-t/ç 364 . *sıyn. *gebde : *kol *kol : *omuz. *eiŋ. *sıynak. *yayŋak : *azıγ *damγak : *azıγ *aγız : *damγak *boγaz : *damγak *boγaz : *bokurdak. *älg. *çaykan. *eŋek (‘yanak’) *balç : *yayŋak. *gebde : *kar *kar : *bilek. *sıynak. *dırŋak *kol. *eŋek. *bilek *bilek : *baltır *kol. *sıyn. *tirs(γ)ek. *kekirtek. *çaykan. *bilek. omurga’ *bo:yn : *yelkä ‘boyundaki kirişler’ *boδ : *çĆkn *sıyn. *ärŋek. *sıynak. alt çene’) *balç : *çäŋä *balç : *yü:z : *aγız : *çäŋä *aγız : *du:dak *yü:z : *du:dak *aγız : *erin *yü:z : *erin *aγız : *dilk *aγız : *di:ş *çäŋä. *eiŋ. *yayŋak : *di:ş *damγak : *di:ş *aγız : *azıγ *çäŋä. *kar: *tirs(γ)ek. *gebde : *ägn *boδ : *omuz *boδ. *älg. *öŋeç/öŋüç *boδ : *bo:yn *bo:yn : *sügsün ‘boyun omurları. *parŋak. *eŋek (‘çene. *eiŋ.

*dırŋak. *aburt. *öbke. *tuyzke. *kol. *bu:t ‘bacak’. burun. *be:lk. *bo:yn. *bögrek. *gö:küz. *bo:yn. *parŋak *aδak : *topuk *aδak : *ögçe *gebde : *karım : *kurug-sak 365 . *ägn. *köŋül. *eyegü. *bokurdak. *bögrek. *çäŋä. *topuk. *tirs(γ)ek. *di:ş. *kökrek *gö:küz. *baltır. *kirpik. *tö:ş. *d(i)a:l-ak *gebde : *boγaz. *parŋak. *ömgen. *aδak. *saç. *beyŋ. *kurug-sak. *köŋül. *kol. *kökrek : *eyegü *gebde : *köŋül *köŋül : eyegü *bıkın: *siŋök. *yü:z. *parŋak *aδγu-t/ç : *ärŋek. *dilk. bagır-sak. *kemük. *aδγu-t/ç : *ärŋek *ärŋek : *dırnak. *ta:pan. *gö:küz. *çekn. *bilek. *aδγu-t/ç. *kökrek. *bogum *älg. *öbke. *ärŋek. *bıkın. *dırŋak. *kar. *aγız. *aδγu-t/ç : *parŋak *parŋak : *dırnak. *çekn. *oŋurtka. *damγak *boδ : /beden/ *boγaz. *ömgen. *bu:t. *tirs(γ)ek. *uδluk. *aδγu-t/ç. *eyegü. *d(i)a:l-ak *gebde : *oŋurtka *gebde : *ömgen. *azıγ. *kökrek. *bokurdak. *ärŋek. *öŋeç/öŋüç. *omuz. *bagır. *çaykan. *göz. *be:lk. *kar. *aδak. *kekirtek. *parŋak. (*aδak) : *tuyzke bacak : *baltır. bacak. *ögçe *boδ : /iç/ *yürek. *parŋak *älg. *uδluk ‘bacak’ bacak. *älg. *kurug-sak. *parŋak : *dırnak *parŋak. *ärŋek : *bogum *boδ : /baş/ *balç. *kulγak. *ta:pan.NESNE : PARÇA *älg : *ärŋek. *topuk. *öŋeç/öŋüç. *çaykan. *damor. *baltır. *tö:ş. *du:dak. *aδak *aδak : *ärŋek. *bogum *ärŋek. *gö:küz. *teri *boδ: bacak. *yagrın. *bäŋiz. *bıkın. *oŋurtka. *bilek. *erin. *ägn. *tuyzke. *omuz. *bu:t. *älg. *bagır. *yagrın. *bät. *kekirtek. *ka:ş. *uδluk. bagır-sak. bacak. *tö:ş. *ögçe *gebde : *yürek.

*bod *balç *yü:z *ka:ş *göz burun *du:dak *erin *eiŋ *yayŋak *çäŋä *aγız *aburt *kirpik *beyŋ *kılk *saç *tü:k *a:lın *ka:mpak *damγak *bo:yn *damγak *sügsün *yelkä *aiŋsä *bokurdak *kekirtek *öŋüç *boγaz *arka *sırt *gebde Şema 1: Nesne : Parça 366 .

*bod *arka *sırt *be:lk *gebde *ömgen *tö:ş *gö:küz *kökrek *köŋül *yürek *öbke *kol *kar *çĆkn *ägn *omuz *tirsγek *çaykan *bilek *älg *aδγuç *ärŋek *parŋak *bıkın *çĆkn *ägn *omuz *ta:pan *aδak *baltır *topuk *ögçe *a:ya bacak Şema 2: Nesne : Parça (devam) 367 .

da Karahanlı Türkçesi metinlerinde ‘karaciğer’ (DLT I: 360) anlamında kullanıldığında *boδ : *gebde : *karım geçişliliği ile nesne : parça ilişkisi *boδ sözüne 368 . Bu durumda tamğak sözü ‘boğaz’ anlamında xi. *bagır kavramı. yy. Ancak diğer yandan Türkmen Türkçesinde ‘boğaz’ anlamını koruyarak nesne : parça ilişkisi içinde doğrudan bağlanabilmekte ve onun meronimi olabilmektedir.da doğrudan *boδ sözünün nesne : parça ilişkisi içindeki meronimi olurken günümüz Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde önce *aγız sözünün nesne : parça ve alan : mekan ilişkisi gösteren meronimi olmaktadır. yy.*bod *gebde *karım *kurugsak *bögrek *bagır *bagırsuk *da:lak Şema 3: Nesne : Parça (devam) Bu meronimler arasında geçişlilik ile *boδ terimine bağlanabilen *damγak sözü. 469) şeklinde ‘boğaz’ anlamına gelirken ‘damak’ anlamına gelen kanğrak (DLT III: 383) sözünün de kullanılması dikkat çekicidir. yy. xi. xi. Karahanlı döneminde tamğak (DLT I 467.

4). Bu durumda Modern Oğuz sahasında Türkmen Türkçesinde öyken ‘akciğer’ (TDS 501) sözü önce *gö:küz sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimi olmaktadır. göğüs’ (TDS 65) anlamı ile *boδ sözüne geçişlilik ilişkisi ile bağlandığı görülmektedir. göğüs’ (KTS 21) anlamları açısından nesne : parça ilişkisi içinde doğrudan *boδ sözüne bağlanabildiği de görülmüştür.1. Batı Türkçesinde (EAT. Batı Türk çevresi metinlerinde öyken (EM: 171) sözü genel olarak ‘akciğer’ anlamına geldiği görülür. öpke ‘öfke’ (U II 25. baāır ‘karaciğer’ EM: 111) de devam etmiş.1). *bagır sözü ise *karım sözünün nesne : parça ilişkisi gösteren meronimidir. öpke ‘öfke’ (DLT I 158). Karahanlı öpke ‘akciğer’ (DLT I: 128). xiv. *kılk ve *tü:k meronimleri *saç ve *ka:ş holonimlerinin bir kesitidir.ile *boδ sözünün meronimi olurken bu durum xiv. 3. ancak Eski Kıpçak Türkçesi metinlerinde ‘ciğer. vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı’ (TS 194) anlamı ile doğrudan *boδ sözüne nesne : parça ve alan : mekan ilişkisi açısından bağlanabilmekte. Azerbaycan Türkçesinde ‘karaciğer’ (ADĐL I 174) anlamı ve Türkmen Türkçesinde ‘ciğer. bağırsak vb.2. karaciğer’ ve ‘her şeyin içi veya önü’ anlamlarının yanı sıra ‘iç organlar. yy. Bu ilişkinin bir bölümleme fonksiyonu taşıdığı görülür. Diğer yandan Eski Türkçe dönemi metinlerinde öpkesin ‘onun akciğeri’ (U III 79. Bu açıdan *kılk ve *tü:k meronimleri *saç ve *ka:ş holonimleri ile aynı maddeden olup. 369 . Türkiye Türkçesinde bağır ‘göğüs. ciğer. Bütün : Kesit Corpus kapsamındaki organ adları içerisinde *saç ve *ka:ş terimlerinin holonim : meronim ilişkisi içerisinde *kılk ve *tü:k ile aynı maddeden olmaları açısından gösterdikleri holonim : meronim ilişkisidir. yy.

BÜTÜN : KESĐT *saç : *kılk, *tü:k *ka:ş : *kılk, *tü:k

*saç

*ka:ş

*kılk, *tük

Şema 4: Bütün : Kesit

370

3.1.3. Grup : Öğe Bu ilişkide *saç, *ka:ş, *di:ş, älg, *aδγu-t/ç, *gö:küz, *ärŋek, *parŋak sözleri birer holonim olarak kendi meronimleri ile bir grup : öğe ilişkisi sergilerler. *kılk ve *tü:k sözleri, *saç ve *ka:ş sözlerinin, *azıγ sözü *di:ş sözünün, *ärŋek, *parŋak sözleri *älg, *aδγu-t/ç sözlerinin, *bogum sözü *ärŋek, *parŋak sözlerinin ve *eyegü sözü de *gö:küz sözünün meronimi olarak ilgili gruba dâhil olan bir kavram olarak ortaya çıkar. Bu ilişkilerde bir toplanma fonksiyonu görülür.

GRUP : ÖĞE *saç : *kılk, *tü:k *ka:ş : *kılk, *tü:k *di:ş : *azıγ *älg, *aδγu-t/ç : *ärŋek, *parŋak *ärŋek, *parŋak : *bogum *gö:küz : *eyegü

*saç, *ka:ş

*di:ş

*älg, *aδγu-t/ç

*gö:küz

*kılk, *tük

*azıγ

*ärŋek, *parŋak

*eyegü

*bogum

Şema 5: Grup : Öğe

371

3.1.4. Nesne : Madde Bu ilişkide *boδ, *kol, *kar, *tirsγek, *çaykan, *bilek, *älg, *ärŋek, *parŋak, *bıkın, bacak, *baltır, *aδak, *balç, burun, *çäŋä, *yagrın, *oŋurtka, *eyegü, *tuyzke, *topuk holonimleri bir nesne ise bu nesnelerin meronimleri olarak genellikle *siŋök, *kemük, *damor, *teri sözleri bu nesnelerin yapılmış olduğu maddeleri temsil etmektedir. Bu ilişkinin bir tür yapılma fonksiyonu taşıdığı görülür. NESNE : MADDE *balç : *teri, *siŋök *saç : *kılk *a:lın: *siŋök, *teri *yü:z : *bät, *bäŋiz, *teri *ka:ş : *kılk, *tü:k *kirpik : *kılk, *tü:k *burun : *teri, *siŋök, *kemük *yü:z : *teri : *eŋek, *eiŋ (‘yüz rengi, beniz’) *eiŋ, *eŋek (‘alt çene’) : *siŋök, *teri *eiŋ, *eŋek, *yayŋak (‘alt çene’) : *siŋök, *teri *çäŋä : *siŋök, *teri *tirs(γ)ek : *bogum, *siŋök, *kemük *çaykan : *bogum, *siŋök, *kemük *bilek : *boğum, *siŋök, *kemük, *siŋir *a:ya : *teri *boδ : *kılk, *tü:k, *bogum, *siŋök, *kemük, *siŋir, *damor, *teri *gebde : *kılk, *tü:k, *bogum, *siŋök, *kemük, *siŋir, *damor, *teri *oŋurtka : *kemük *gö:küz : *eyegü *bıkın: *siŋök, *kemük, *damor, *teri bacak: *siŋök, *kemük, *damor, *teri *bu:t: *siŋök, *kemük, *damor, *teri *uδluk: *siŋök, *kemük, *damor, *teri 372

NESNE : MADDE *sa:n ‘bacağın dizden yukarı kısmı’ : *siŋök, *kemük, *damor, *teri *tuyzke : *siŋök, *kemük, *teri *baltır : *siŋök, *kemük, *teri *aδak : *siŋök, *kemük, *damor, *teri *topuk : *kemük, *teri *kol, *kar, *tirs(γ)ek, *çaykan, *bilek, *älg, *ärŋek, *parŋak, *bıkın, bacak, *baltır, *aδak : *siŋök *balç, burun, *çäŋä, *yagrın, *oŋurtka, *eyegü, *tuyzke, *topuk : *kemük *boδ : *teri

*saç

*ka:ş

*kirpik

*gö:küz

*kılk, *tük

*eyegü

*boδ, *kol, *kar, *tirs(γ)ek, *çaykan, *bilek, *älg, *ärŋek, *parŋak, *bıkın, bacak, *baltır, *aδak, baş, burun, *çäŋä, *yagrın, *oŋurtka, *eyegü, *tuyzke, *topuk

*siŋök *kemük

*teri *tamar

*siŋir *bogum

Şema 6: Nesne : Madde

373

3.1.5. Alan : Mekân Bu ilişkide *boδ holonimi bir mekân kabul edildiğinde, onun meronimleri, bu mekânın içinde bulunan nesneler olur. Bu nesneler özellikle yerleşme fonksiyonu ile bu mekânda yer alırlar. Diğer yandan *balç, *yü:z, *bo:yn, *gebde, *kol, bacak terimleri de kendi içlerindeki yerleşme fonksiyonu taşıyan meronimleri açısından birer holonim olmaktadırlar. Bu açıdan şöyle bir tablo çizmek mümkündür.

ALAN : MEKÂN *balç : *a:lın, *ka:mpak, *yü:z, *bät, *bäñiz, *eiñ, *eñek, *yayñak, *aγız, *aburt *balç : *beyŋ *balç : *saç *balç : *yü:z : *a:lın, *ka:m/pak ‘alın’, *yayŋak, *eiŋ, *eŋek, *yayŋak, *çäŋä, *aγız, *aburt *aγız : *damγak *çäŋä, *eiŋ, *eŋek, *yayŋak : *damγak *balç : *bäŋiz *bäŋiz ‘yüz’ : *a:lın, *ka:m/pak, *eiŋ, *eŋek, *yayŋak *boδ : *a:lın, *ka:m/pak, *eiŋ, *yayŋak, *sügsün, *yelkä, *äiŋsä,*a:ya, *arka, *sırt, *karım, *ki:n, *gö:pek *boδ : *bo:yn *boδ, *sıyn, *sıynak : *gebde : *arka, *sırt *arka, *sırt : *çĆkn, *ägn, *omuz *boδ, *sıyn, *sıynak, *gebde : *çĆkn, *ägn, *omuz *gebde : *sügsün, *yelkä, *äiŋsä,*a:ya, *arka, *sırt, *karım, *ki:n, *gö:pek *boδ : *arka, *sırt : *yagrın *boδ : *arka, *sırt : *be:lk *gebde : *ömgen, *tö:ş, *gö:küz *bo:yn : *boγaz, *sügsün ‘ense’, *yelkä ‘ense, omuzlar arasındaki kısım, omuz’, *äiŋsä, *öŋeç/öŋüç *boγaz : *damγak , *bokurdak, *kekirtek, *öŋeç/öŋüç *kol : *omuz, *tirs(γ)ek, *çaykan, *bilek, *älg, *ärŋek, *parŋak, *dırŋak 374

ALAN : MEKÂN *kol : *kar *kar : *bilek, *älg, *ärŋek, *parŋak, *dırŋak *kol, *kar: *tirs(γ)ek, *çaykan, *bilek, *älg *bilek : *baltır *älg : *a:ya, *aδγu-t/ç *aδγu-t/ç : *a:ya *aδγu-t/ç : *ärŋek, *parŋak *ärŋek, *parŋak : *dırnak, *bogum *gö:küz : *yürek, *öbke *gebde : *kökrek *kökrek : *yürek, *öbke *gebde : *köŋül ‘göğüs’ *köŋül ‘göğüs’ : *yürek, *öbke *gö:küz : *eyegü bacak: *bıkın, *bu:t, *uδluk, *sa:n, *baltır, *bıkın bacak : *aδak bacak, (*aδak) : *tuyzke *aδak : *ta:pan, *topuk, *ögçe *gö:küz : *yürek, *öbke *gebde : *karım : *kurug-sak, *bögrek, *bagır, bagır-suk, *d(i)a:l-ak *gebde : *ki:n, *gö:pek *boδ : *teri

375

*bod *balç *yü:z *ka:ş *göz burun *du:dak *erin *eiŋ *yayŋak *çäŋä *aγız *aburt *kirpik

*beyŋ *kılk *saç *tü:k *a:lın *ka:mpak

*damγak

*damγak

*bo:yn *boγaz *damγak *sügsün *yelkä *aiŋsä *öŋüç *çĆkn *ägn *omuz *bokurdak *kekirtek *öŋüç

*gebde

*arka *sırt

Şema 7: Alan : Mekân

376

*bod *arka *sırt *yagrın *be:lk *ömgen *tö:ş *gö:küz *kökrek *köŋül

*yürek *öbke

*gebde

*kol *kar *çĆkn *ägn *omuz *tirsγek *çaykan *bilek *älg *aδγuç *ärŋek *parŋak *bıkın *çĆkn *ägn *omuz *ta:pan *aδak *baltır *topuk *ögçe *a:ya

bacak

Şema 8: Alan : Mekân (devam)

377

*bod

*gebde

*kurugsak *bögrek *karım *bagır *bagırsuk *da:lak

*ki:n *gö:pek

Şema 9: Alan : Mekân (devam)

378

1. *ka:mpak Burada. farklı türden olan meronimiler genellikle geçişsizdir. Bu ilişkiyi sergileyen meronimileri birkaç örnekle ele alalım: *bod : *balç : *beyŋ *bod : *balç : *kılk. *kılk ve *a:lın sözleri kendi içerisinde herhangi bir meronimik ilişkiyi sergilememektedir. Holoniminin işlevini yerine getirmesi için meronimiye ihtiyacı vardır. *balç sözünün meronimileri olan *beyn. Nesne : Parça Đşlevsel açıdan birbirine bağlı olan holonimi ve meronimiyi gösteren bir ilişkidir. Meronimik ilişkilerin tümü nesne : parça olmasından dolayı *a:lın sözü aynı zamanda *bod sözünün da meronimidir. Eldeki çalışmada vücut organları ile ilgili meronimiler beş türe ayrılmaktadır: nesne : parça. Aynı türden olan meronimiler kendi içerisinde geçişli olup olmadıklarına örneklerle incelenmiştir. Türk Dilinde Organ Adlarının Meronimik Geçişliliği Bölüm 1. Fakat *älg sözünün geçişli meronimileri 379 . *parŋak : *dırŋak Burada. *saç. *kol sözünün meronimi olan *älg aynı zamanda *a:ya sözünün holonimidir. Fakat. Bu ilişkinin görev yapma fonksiyonu taşıdığı görülür. 3. grup : öğe.4’te belirttiğimiz gibi meronimilerin geçişliği konusunda görüş farklılığı vardır. Meronimik ilişkilerin tümü nesne : parça olmasından dolayı *a:ya sözü aynı zamanda *kol sözünün da meronimidir.3. *tü:k *bod : *balç : *a:lın. *kol : *älg : *aδγuç : *a:ya *kol : *älg : *aδγuç : *ärŋek. bütün : kesit.2. Chaffin’e göre aynı türden olan meronimiler geçişlidir. nesne : madde ve alan : mekân. *bod sözünün meronimi olan *balç aynı zamanda *a:lın sözünün holonimidir.2.

*älg. *bogum sözü. *siŋir ve 380 . Bütün : Kesit Bu ilişkide meronimi. *ärŋek ve *parŋak sözleri kendi içerisinde herhangi bir meronimik ilişkiyi sergilememektedir. Bu ilişkiyi sergileyen meronimileri bir örnekle ele alalım: *älg. 3. Bu ilişkinin yapılma fonksiyonu taşıdığı görülür.2. *tamar. Bu ilişkiyi sergileyen meronimileri birkaç örnekle ele alalım: *saç : *kılk.4. holonimin bir kesitidir. 3.2. *parŋak : *bogum Burada. *aδγuç : *ärŋek. *älg sözü ise bütün bu meronimlerin baş holonimi görevini üstlenmektedir. Bu ilişkinin bölümleme fonksiyonu taşıdığı görülür. *älg sözünün meronimi olur.3. meronimi bu gruba dâhil olan bir kavram olarak ortaya çıkar. *aδγuç : *ärŋek. *tü:k Burada. *aδγuç ile grup : öğe meronimik ilişkisini sergilemektedir. *kemük. Grup : Öğe Bu ilişkide holonimiyi bir grup olarak alındığında.olan *a:ya. *ärŋek ve *parŋak ile grup : öğe meronimik ilişkisini sergilemektedir. Dolayısıyla. *kılk ve *tü:k sözleri birer meronimi olmalarına rağmen holonimi farklı olduğundan dolayı herhangi bir meronimik ilişkiyi sergilememektedir. Aynı zamanda *ärŋek ve *parŋak sözleri. *teri. Bu ilişkinin toplanma fonksiyonu taşıdığı görülür. *parŋak : *bogum zincirinde yer alan herhangi bir söz.2. Nesne : Madde Bu ilişkide holonimi bir nesne ise meronimi bu nesnenin yapılmış olduğu maddedir.2. 3. Çalışmadan alınan malzeme itibariyle vücut organlarının çoğu *siŋök. *tü:k *ka:ş : *kılk. holonimi ile aynı maddeden olup.

Bu ilişkiyi sergileyen meronimileri birkaç örnekle ele alalım: *bod : *gebde : *karım : *kurugsak. *bagır. komşu toplulukların görüşlerinden etkileşimler gibi iç ve dış etkenler sayesinde oluşmaktadır. *bögrek. meronimi. Alan : Mekân Bu ilişkide holonimi bir mekân kabul edilirse.2. *bögrek. *balç *balç sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır.*boğum’dan yapılmaktadır. *bagırsuk sözleri aynı zamanda *bod sözünün da meronimileridir. Türk Dilinde Organ Adlarının Farklı Kavram Alanları ile Meronimik Đlişkileri Korpus kapsamında taranan metinlerde yer alan insan vücudu ile ilgili organ adlarının anlam çerçevesi ile ilgili olarak yer yer farklı kullanımlar dikkati çekmiştir. tarihsel döneme ve sahaya göre değişebilirken. Fakat. fonksiyonunun açıkça belli olmadığı organların tahminî görevi. Bu temel anlamıyla bu söz. 3. Ancak sözün VIII. çoğu organın meronimi olmakla birlikte kendi içerisinde herhangi bir meronimik ilişkiyi sergilememektedir. Bu ilişkisinin yerleşme fonksiyonu taşıdığı görülür. insan vücudunda. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. *bagır. *karım ile alan : makân meronimik ilişkisini göstermemektedir. 3. Meronimik ilişkilerin tümü alan : makân olmasından dolayı *kurugsak. *bagırsuk *bod : *gebde : *ki:n. *bod sözünün meronimi olan *gebde aynı zamanda *karım sözünün holonimidir. 381 . yy. *gö:pek Burada.5. bir şeyin başlangıcı. *ki:n ve *gö:pek sözlerin *karım sözüne yakınlık göstermekle birlikte.3.da ‘ordunun başı. Bu sözler. bu mekânın içinde bulunduğu bir nesne olur. Bunlar. toplumun dünyaya bakışı.

*beyŋ *beyŋ sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. ‘Başlangıç’ anlamında zaman ve mekân holonimlerinin alan : mekân ilişkisini sergileyen bir meronimi olur. duygu’ anlamı ise his kavramının olay : kahraman ilişkisi içerisinde meronimi olur. haz. ‘Bir şeyin tepesi’ anlamında coğrafiya kavram alanı içerisinde dağ holoniminin nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini gösteren bir meronimi olur. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Dolayısıyla töpü / tepe sözü de alanmekân ilişkisi içerisinde *balç sözünün bir meronimi olarak ortaya çıkarken Modern Türk lehçelerinde tepe sözü temel anlamı itibariyle bir coğrafi terim durumunda olduğundan bu sözün bir coğrafya kavram alanı içinde alan : mekân meronimik ilgisinin olduğu da dikkati çeker. ‘zevk. Bu sözün ‘lider’ anlamında kullanımı toplumsal bir kavram alanı içerisinde topluluk holoniminin grup : öğe ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur. ‘Hayvan sayımında birim’ anlamında miktar holoniminin grup : öğe ilişkisini sergileyen bir meronimi olur. ‘ileri’ gibi yön gösterme anlamları ise yine mekân kavram alanı içerisinde yer holoniminin alan : mekân ilişkisi gösteren meronimi olur. Ancak sözün ‘bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse’ anlamında kullanımı toplumsal bir kavram alanı içerisinde topluluk holoniminin grup : öğe ve diğer yandan olay : kahraman ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur.coğrafik özellikler’(EDT 375-376) şeklindeki anlamları metaforik kullanımlardır. ‘Yukarı’. Tarama Sözlüğünde ‘başın üst. Tepe sözü. Bu temel anlamıyla bu söz. kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü’ (TS: 2191) olarak açıklanmıştır. ‘aşağı’. 382 .

Ancak bu kelime insandan daha çok hayvan ve bitki için kullanılmaktadır. *saç sözünün temel anlamı insanla ilgilidir. Tarama Sözlüğünde de yer alan kıl sözünün ‘saz teli’ (TTS IV: 2478) anlamı saz aletleri kavram alanı içerisinde saz kavramının nesne : parça ilişkisini gösteren bir meronimi olmasının yanı sıra saz telinin yapıldığı madde ilgisi içinde nesne : madde ilişkisi gösteren bir meronimi durumundadır. ancak bu söz Gagauz Türkçesinde ‘hayvan postu’ anlamında da kullanılmakta ve bu anlamıyla hayvan anatomisi kavram alanının nesne : parça. Ancak *a:lın ve maŋlay sözleri. Diğer yandan ‘bilgelik’ soyut kavramının da insan hayatı içersisinde süreç : adım ilişkisi sergileyen bir meronimi durumundadır. *kılk sözü diğer yandan sakal kavramının da grup : öğe ilişkisi sergileyen bir meronimi durumundadır. ön tarafı’ anlamı ile 383 . *tü:k *kılk sözünün anlam çerçevesinden hem insan hem de hayvan için kullanıldığını anlıyoruz. *tü:k kavramı yerine göre. Diğer yandan ‘bir şeyin karşısı. *saç. temel anlamları itibariyle *boδ : *balç meronimik geçişliliği içerisinde bu sözlerin alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimleridir. *ka:m/pak *a:lın ve maŋlay kavramları. kader soyut kavramının nesne : parça ilgisi sergileyen bir meronimi de olur. nesne : madde ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. *a:lın. Ancak Türk lehçelerinde çoğunda kullanılan aksakal sözü bilir kişi olma kavram alanı içerisinde bilgi ve tecrübe sahibi olan bir kişi göstermesi sebebiyle toplum holoniminin grup : öğe ilişkisini sergileyen bir meronimi durumundadır. hayvan anatomisi kavram alanının olduğu kadar bitki kavram alanı içerisinde de nesne : parça ilişkisini sergileyen bir meronimdir.*kılk.

*ka:m/pak sözü Azerbaycan Türkçesindeki gabag şekliyle ‘evvel. yan. ileri. xv. *kulγak sözü ‘akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri’ anlamı açısından coğrafi kavram alanı içerisinde akarsu kavramının alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronimi olur. *yü:z.dan . günümüze (xiv. geçmiş’ anlamları ile zaman kavram alanı içerisinde bütün : kesit ilişkisi sergileyen bir meronim olur. yön. yy. -EM: 199. *kulγak sözü. yy. MŞ: 18. ‘sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça’ anlamı açısından tarım aletleri kavram alanı içerisinde saban holoniminin nesne : parça ilişkisini gösteren bir meronimi olur. 384 .cansız nesnelerle ilgili bir kavram alanının nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. taraf’ (TTS VI 4778) anlamlarıyla da karşımıza yaygın olarak çıkmakta ve bu açıdan nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronim olur. nezd. DK II: 343). *bät. yy. *kulγak Modern Oğuz alanında *kulγak sözü temel anlamının dışında ‘telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu’ anlamı açısından saz aletleri kavram alanı içerisinde saz sözünün nesne : parça ilişkisini gösteren bir meronimi olur. yüz şekliyle temel anlamının yanı sıra ‘karşı. *bäŋiz *yü:z sözü Batı Türkçesinde xiii. *kulγak sözü ‘yan taraf’ anlamı açısından nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronim olur.

-MŞ: 10. yy. *bäŋiz sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘yüz rengi. metonimik bir ilgi ile ortaya çıkan bir anlamdır. -EM: 135. ‘iğnenin gözü’. *bät sözü ‘yan taraf’ anlamı açısından nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronim olur. xv. yön’ anlamındaki kullanımları modern Oğuz lehçelerinde yoktur. Bunun dışında ‘gurur’ anlamı da görülmektedir. Bu sözün ‘gurur. özellikle delik veya açık’. Dolayısıyla bu anlamıyla bu söz hislerle ilgili bir soyut kavram alanının nesne : parça ilişkisi içerisinde bir meronimi olur. 385 . anlamlarında nesnelerle ilgili kavram alanının alan : mekan ilişkisi gösteren bir meronimi olurken Modern Oğuz alanındaki tüm Türk lehçelerinde karşımıza çıkan ‘görme.*bät sözünün birçok Türk lehçesinde ‘gurur’ anlamı da görülür. yy. ‘suyun topraktan kaynadığı yer’. dış görünüş’ olarak kullanılmaktadır. Bu anlamlar benzetme temeline dayalı metaforik anlamlardır. ‘çekmece’. taraf. -CH I: 155.dan günümüze doğru Batı Türkçesinde (xiv. ‘terazi kefesi’. xiii. Bu durumda özellikle *bät sözünün hayvanlarla ilgili kavram alanına ait bir meronim olduğu da söylenebilir. Bu anlamdan dolayı *bäŋiz sözünün his ve duygu kavram alanına ait bir meronim olduğu da söylenebilir. bakış’ soyut anlamı ile algı ve duyum kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisini gösteren bir meronim olmaktadır. taraf’ (TTS III 1807). Bu. ‘bölüm’. *görs > *göz *göz sözü. yy. Ancak Kuzeybatı Türk Lehçelerinde kısmen *bät sözünün ‘hayvan yüzü’. sayfa. Ayrıca *göz sözünün metafor yoluyla ‘büyük bir nesne üzerinde küçük bir detay. *yü:z teriminin ise ‘insan yüzü’ anlamında kullanıldığını söylemek mümkündür. -DK II: 127) temel anlamının yanı sıra ‘uç.

‘karanın. türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü’ gibi anlamlar coğrafi kavram alanında alan : mekan ilişkisini gösteren bir meronim olur. ‘kemerli ve çıkıntılı şey veya yer’. ‘kavun ve karpuz dilimi’. ‘yüzüğe takılan kıymetli taş’ gibi anlamlarından dolayı nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronim olur. Bu temel anlamıyla bu söz. ‘karanın. Bu temel anlamıyla bu söz. özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda. ‘bir şeyin ön tarafı’. türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü’. Burnun çıkıntılı özelliği birçok benzetmeye yol açmıştır ve bu benzetmeler birçok kavram alanına yeni anlamlar kazandırmıştır: ‘dağ tepesi’. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. ‘ayakkabının ön tarafı’ gibi anlamlar nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini 386 . özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda. *ka:ş *ka:ş sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır.‘küçük pencere’ gibi anlamlar nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronim olur. ‘ufuk’. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. ‘damın saçağı’. *burun Burun sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında kaşın yay şeklinde olması dolayısıyla birçok kavram alanında benzetme yoluyla kazanılmış yeni kullanımları da görülür: ‘eyerin ve semerin önünde ve ardında olan yükseklik’ anlamıyla atçılık kavram alanının nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimidir.

*eŋek. *çäŋä sözün çenesi düşük ‘çok konuşan.gösteren bir meronim olur. Bu durumda bu sözler. uç. çene çalmak ‘gevezelik etmek’ (TTü). hudut’. yerlerin açık 387 . *eŋek. elmacık kemiği’ anlamlarında organ adı olarak kullanılmaktadır. *çäŋä *eiŋ. körfez. ‘koy. ‘sınır. liman vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri’ anlamı denizcilik kavram alanı içerisinde mengene kavramının nesne : parça ilişkisini gösteren bir meronimi durumundadır. Bunun yanı sıra bu sözlerin tarihsel ve modern Türk dili alanında benzetme yoluyla kurulan metaforlar ile çok geniş bir kavram alanına sahip olduğunu görmekteyiz. Ancak *yayŋak sözünün yer yer ‘herhangi bir şeyin yan tarafı’ (EDT 948) anlamında da kullanıldığı görülür. *eiŋ. *yayŋak sözleri tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘yanak. *aburt *aγız ve *aburt sözleri tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. kerpeten vb. çenesi düşük ‘geveze’. *yayŋak. geveze’ (TTü). ‘bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer’. ‘önce. alt çene.) ‘çok geveze’ gibi kullanımlarında konuşma kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisini gösteren bir meronimi durumundadır. çenesi kanameer (Gag. Coğrafi kavram alanında ‘nehir ağzı’. çene kemiği. insan organları kavram sahasına ait olmaktadır. *aγız. Tarihsel Türk lehçelerinde bu kavramların yer yer birbirlerinin yerine kullanıldığı da görülmektedir: *çäŋä sözü Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi sahalarında kullanılan ‘mengene. evvel’ anlamı ise zaman kavram alanı içerisinde süreç : adım ilişkisi sergileyen bir meronim olur. beniz. yüz rengi. Bu tür kullanımlar nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronim olur.

‘ateşli silahların lülesinin ön tarafındaki delik mermi çıkan tarafı’ gibi kullanımlar hem alan : mekân hem de nesne : parça ilişkisini gösteren meronimik kullanımlardır. alçak kumlu kuru kısmı’ gibi kullanımlar alan : 388 . Bu temel anlamıyla bu söz. ‘muhtelif aletlerin tutucu.tarafı’. Coğrafi kavram alanında ‘körfez. yy. koy’. kavşak’ gibi kullanımlar alan : mekân ilişkisini gösteren birer meronimik kullanımdır. ‘kesici aletlerin keskin tarafı’. kenar’. Nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde ‘kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı’. (Ton 32. *erin *du:dak ve *erin sözleri tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda bu sözün toplum kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisi sergileyen bir meronim olmaktadır. üstü düz. Bunun yanı sıra tarihsel ve modern Türk dili alanında benzetme yoluyla kurulan metaforlar ile çok geniş kavram alanlarında kullanıldığını görmekteyiz.nin) kenarı’. ‘uç. ‘birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer. içeriye doğru uzanmış uzun. Bu söz Kök Türk dönemi metinlerinde tıl ‘bilgi almak için yakalanan tutsak’. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. sıkıcı kısmı’. 36) ve daha sonra Đslami çevrede xi. *du:dak. ‘denizin. Yer yer görülen ‘bir şeyin (kabın vb. Karahanlı döneminde tıl tuttım ‘sorguya çekilecek tutsağı tuttum’ (DLT I 336) şeklinde ‘esir’ anlamında da kullanıldığını görüyoruz. *dilk *dilk sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. ‘kapı çengeli’. ‘coğrafik anlamda burun’. ‘tabak kenarı’ gibi anlamlarındaki kullanımlar nesnelerle ilgili kavram alanı içerisinde alan : mekân ilişkisini gösteren birer meronimi olur.

*di:ş. testere. küçük döner tekerlek’. 389 . ‘bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak’ gibi kullanımlar nesne : parça ilişkisini gösteren birer meronimik kullanımdır. Ayrıca *di:ş sözün ‘sarımsak dilimi. üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan. ‘bazı meyvelerin dilim şeklinde olan parçalarının her biri’ gibi anlamlarında kullanımı bitki kavram alanı içerisinde bütün : kesit ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur. ‘makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan.mekân ilişkisini gösteren birer meronimik kullanımdır. Nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde ‘birçok aletin uzun. tarak vb. Ve yer yer ‘öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi’ anlamında kullanılan *azıγ sözü tarım aletleri kavram alanı içerisinde araba holoniminin nesne : parça ilişkisini gösteren bir meronimi olur. çevresi oluklu.nde dişe benzetilen tane’. karanfil vb. *azıγ *di:ş ve *azıγ sözlerinin tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. ‘mark. ‘ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası’. *dilk sözünün ‘lisan’ anlamında kullanımı konuşma kavram alanı içerisinde grup : öğe ve bütün : kesit ilişkileri gösteren bir meronim olur. Ayrıca *dilk sözünün ‘muharebede düşmanın durumu hakkında bilgi alınabilecek esir’ anlamında kullanımı istihbarat kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur. ‘anahtar’. *di:ş sözünün benzetme yoluyla ortaya çıkan ‘mekanik aletlerin dişleri’. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri’ gibi anlamlar nesnelerle ilgili bir kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren birer meronim olur. yassı ve çoğu hareketli bölümleri’.

Azerbaycan Türkçesinde de boğaz ‘boğaz’ (ATS: 141). bovartlak ‘gırtlak’ (DS II: 731) sözlerine de rastlanmaktadır. *öŋeç/öŋüç *damγak sözü temel anlamının dışında Azerbaycan Türkçesinde ‘at ve eşeklerde damak şişme hastalığı’ anlamı açısından tıp kavram alanı içerisinde hastalık sözünün grup : öğe ilişkisini gösteren bir meronimi olur. kıkırdak sözü ise ağızlarda ‘gırtlak. Karahanlı metinlerinde tamğak (DLT I 467. ‘akarsu kavşağı’ gibi coğrafi kavram alanından alan : mekân ilişkileri gösteren meronimi örnekleri karşımıza çıkmaktadır. boğaz (EDT 172b). boğaz ‘boğaz’ (ADĐL I 295) ve damag ‘ağız boşluğunun üst tarafı’ (ADĐL II 27. *kekirtek. *öŋeç/öŋüç sözlerinin tarihsel ve modern sahada yer yer birbirlerinin yerine kullanıldığı görülür. 469). DS VI 1971) anlamında kullanılmakta ve boğaz sözünün meronimi olmaktadır. *kekirtek. *bokurdak. gırtlak’ (GS: 93). gırtlan ‘gırtlak’ (GS: 126) ve damak ‘damak’ (GS: 131) sözleri farklı kullanım alanlarına sahiptir. soluk borusu’ (DD 2. kursak’ (TS 321) anlamında kullanılırken ağızlarda boğurdak. Modern Oğuz alanında Türkiye Türkçesinde boğaz ‘boğaz. damak ‘boğaz. *boγaz. boğaz’ (DLT I: 469) ve kanğrak ‘damak’ (DLT III: 383) sözlerindeki şekil ve anlam farkına rağmen *damγak. 603. Başkurt ve Nogay sahalarında ‘coğrafi anlamda boğaz’. ATS: 226) sözleri farklı kullanım alanına sahipken Türkmen Türkçesinde bogaz ‘boğaz’ (TDS: 101).*damγak. boğurtlak. xi. Dolayısıyla damak sözü ağız sözünün nesne : parça ve alan : mekan ilişkisi göteren meronimi olmaktadır. Gagauz Türkçesinde de Türkiye Türkçesindeki gibi buaz ‘boğaz. şişe boğazı’ (TDS 104) sözlerinin 390 . damak’ (TDS: 237) ve bokurdak ‘boğaz. tamgak ‘damak. Bunun yanı sıra boğaz ve damak ‘ağız boşluğunun tavanı’ (TS 522) farklı anlamlara gelmektedir. yy. *boγaz. Tatar. *bokurdak. gırtlak. Kumuk. Karaim.

*boγaz. *kekirtek ve *öŋeç/öŋüç sözlerinin tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Yine *boγaz sözünün ‘yeme içme’. *boγaz sözü ‘iki dağ arasında dar geçit’. ‘yüksek boğazlı kapların boynu’. ‘iki kara arasındaki dar deniz’. cihazlarda boğaz’ gibi anlamları ile cansız nesnelerle ilgili bir kavram alanının nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. güğüm vb. *bokurdak. ‘ayakkabı ve çorabının ayağından yukarı kısmı’. çay ağzı’. ‘yedirip içirme yükümü. iaşe’. ‘bir şeyin boyuna sarılan kısmı’ gibi anlamları ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde elbise holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. *bo:yn *bo:yn sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. kaplarda ağza yakın dar bölüm’. Bu temel anlamıyla bu söz. kekirdeğk ‘gırtlak. ‘değirmenin üst taşındaki delik’. Diğer yandan kekirdek. ‘evcil hayvanın yemi’ gibi anlamları açısından beslenme kavram alanı içerisinde bütün : kesit. güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım’ gibi anlamları ile cansız nesnelerle ilgili bir kavram alanının alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olur. ‘yiyeceği içeceği sağlanan kimse’. nesne : parça. Ayrıca *bo:yn sözü ‘dağ sırtlarında geçmeye 391 . nehirlerin baş tarafı. Bunun dışında *bo:yn sözü bütün Modern Oğuz alanında ‘testi. şişe. nehir gibi holonimilerin alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronimi olur. Ayrıca *boγaz sözü ‘şişe. ve grup : öğe ilişkilerini gösteren bir meronimi olur. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. ‘teknik anlamlarda. ‘derelerin. Bunun yanı sıra *bo:yn sözü ‘elbisenin boğazı saran kısmı’. deniz. ‘akarsu kavşağı’ gibi anlamları açısından coğrafi kavram alanı içerisinde dağ. nefes borusu’ (TDS 374) sözünün kullanım alanı farklı olmaktadır.benzer aynı kullanım alanına sahip olduğu görülür.

‘dağın. boyundaki kirişler’.elverişli alçak yer’. gurur’ simgesi olarak kullanılan *bo:yn sözü burada duygu kavram alanında olay : kahraman ilişkisi sergileyen meronim olmaktadır. 392 . yy. *äiŋsä Buddhist Türk çevresi metinlerinde süskün (TT VII) ve Memluk Kıpçak çevresi metinlerinde süksün (xiv. baş eğme’ ifadelerinde kullanılan ‘kibirlilik. *yelkä. Bu temel anlamıyla bu söz. Bunun yanı sıra Modern Oğuz alanında yine organ adı olarak Azerbaycan Türkçesinde süysün şeklinde ‘atlarda ve diğer koşu hayvanlarında boynun bel sütunu ile birleşen kısmı’ (ADĐL IV 116) anlamında hayvan organları kavram sahasına ait bir kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır. ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. ense’ temel anlamında kullanılmaktadır. -KĐ 44) şeklinde rastlanan *sügsün sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda ‘boynun arka tarafı. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. *yelkä sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘ense. ‘vadi’ gibi anlamları ile coğrafi kavram alanı içerisinde alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olur. kayanın ve benzerinin tepesi ile eteği arasındaki kısım’. Bu temel anlamın dışında ‘hayvan yelesi’ anlamıyla *yelkä sözü hayvan anatomisi kavram alanının nesne : parça. Ayrıca *yelkä sözünün ‘dağ tepesi’ anlamı coğrafiya kavram alanı içerisinde dağ holoniminin nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini gösteren bir meronimi olur. *sügsün. Bunun yanında tarihsel ve modern Türk dili alanın ‘boyun. bazen de ‘ense’ > ‘omuzlar arasındaki kısım’ > ‘omuzlar’ > ‘omuz’ şeklindeki bir anlam kaymasıyla organ adı olarak kullanılmaktadır.

yy. yy. Karahanlı döneminde ayrıca uşun ‘omuzbaşı. ekin (DLT) şeklinde görülmektedir. Karahanlı çevresi metinlerde egin. vücut. çigin ‘omuz. 393 . IV) şekillerinde. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. çigin (DK II: 73). sırt. ängın (EUTS: 72). omuz (DK II: 236). Bunun yanında *äiŋsä sözünün insan özellikleri ile ilgili ‘güçlü’. Harezm çevresi metinlerinde daha çok eg(i)n (KE II: 179). yy. ‘kambur’ gibi anlamlarda doğrudan insanın dış görünüşünü niteleyen bir kavram alanı içerisinde kullanılması bu sözün nesne : parça meronimik ilişkisini de göstermektedir. *omuz Bu sözlerin tarihsel ve modern sahada yer yer yakın anlamlı olarak kullanıldığı görülür: *çekn sözü xiii. *ägn. ve sonrasında eğin/eyin ‘sırt. yy. xv. *ägn sözü ise Buddhist Türk çevresi metinlerinde angın (EUTS: 16). boy. arka. beden. bir kişinin arka tarafı’ organ adı olarak kullanılmaktadır. eg(i)n (NF III: 115) sözünün kullanıldığı görülür. çiğinbaşı’ (DLT I: 77) sözü de “omuz” kavramı için kullanılan bir başka sözdür. xi. ense. Doğu Türkçesi metinlerinde çikin şeklinde ‘boyun ile aşık kemiği arasındaki omuzun üst kısmı’ (Sngl 220r22) anlamında görülmektedir. yy. ve sonrasında Batı Türkçesi metinlerinde çiğin ‘omuz. omuz başı’ (TTS II 911-913).*äiŋsä sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘sırtın üst kısmı. xiv. Ancak *ägn sözünün kavram alanı içerisinde ‘sırt. Bu durumda *ägn sözünün tarihsel ve modern tüm kaynaklarda ‘omuz. arka’ (TTS III 1390). *çekn. xv. Batı Türkçesinde xiii. eŋin (U II. omuz ‘omuz’ (TTS VI 2983). Bu temel anlamıyla bu söz. arka’ anlamlarının da olduğu anlaşılmaktadır. omuz (CH I: 170). yy. omuz başı’ (YTS: 56) sözlerine sık olarak rastlanmaktadır. egin (TT VII).

üst baş’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde elbise holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. *omuz sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda ‘omuz. bedenin baş dışında tüm kısmı’ temel anlamında kullanıldığını söylemek mümkündür. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Tarihsel Türk dili döneminde *yagrın sözün ‘eğer. kolların gövdeye bağlandığı bölüm’ temel anlamında kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz. boynun iki yanında. boyun ile aşık kemiği arasındaki omuzun üst kısmı. yaārın (NF III: 465) sözleri ‘kürek kemiği’ ve ‘enseden omurganın yan tarafı ile birleşen yerine kadar olan aralık’ temel anlamlarında kullanılmaktadır. eğer çantası’ anlamında kullanımı at biniciliği kavram alanının nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. omuz. çiğin kemiği’ (DLT III: 21). eğin’ temel anlamında kullanılmaktadır. bedenin boynundan kollara kadar olan kısmı.endam. Bu temel anlamıyla bu söz. Bunun dışında *ägn sözü ‘elbise. yy. Bunun yanında *omuz sözü ‘elbise kolları’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde elbise holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. Bu temel anlamıyla bu söz. omuz başı. xiv. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bunun yanı sıra *çekn sözü ‘elbisenin omuzu’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde elbise holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. semer. *yagrın *yagrın sözü ile ilgili olarak xi. yy. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. da yarın ‘kürek kemiği. kürgek (KE II: 412). kürek sözünün günümüz Oğuz sahasında rastlanan 394 . Bu temel anlamıyla bu söz. dirsek ile gerdanın aralığı. *çekn sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda ‘omuz. boyun ile omuz arasındaki kısım. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır.

‘buğday toplamakta kullanılan kürek’. yan. ve sonrasındaki metinlerinde (CH I: 170. cihet’ (TTS IV 2609) anlamlarında da kullanılması o dönemlerde de *kol sözünün mekan kavram alanı içinde alan : mekan ilişkisi gösteren bir meronimi olduğunu da ortaya koymaktadır. yy. ‘bir çeşit kepçe’. Ayrıca *kol sözü ‘elbise kolları’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde elbise holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. Ayrıca *kol sözü ‘hayvanın ön bacağı’ anlamı ile hayvan anatomisi kavram alanı içerisinde nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. *kar *kol sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde *kol sözü ‘ağaç dalı. *kol sözü temel anlamı açısından insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. kol’ anlamlarında geçmesinin yanı sıra ‘taraf. Bunun yanı sıra *kol sözü ‘makinelerde tutup çevirmeye. DK II: 188) ‘el. Bunun dışında *kol sözünün Batı Türkçesinin xiii. Batı Türkçesinin xiii. ve sonrasındaki metinlerinde ‘taraf. ‘kayık küreği’gibi anlamlar tarım aletleri kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisini gösteren bir meronimi olur. *kol. Askerlik kavram alanında *kol sözü Türk dilinin en eski dönemlerinden bu güne kadar gelen ‘ordu birliği’ anlamı ordu holonimi ile grup : öğe ve bütün : kesit ilişkisini gösteren bir meronimi olur. yy. ‘kazma aleti olan kürek’. yan. çekmeye yarayan ağaç veya metal parça’ anlamı ile mekanik aletleri kavram alanı içerisinde alet holoniminin nesne : parça ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. budağı’ anlamı ile bitki kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur. cihet’ (TTS IV 2609) anlamlarında da geçmektedir. 395 .

yy. *tirs(γ)ek.*kol organına benzetme yoluyla oluşturulan metafor olarak kullanılan ‘bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri. kuvvet’ anlamı insanın özellikleri ile ilgili kavram alanında da yer almaktadır. dal. ‘omuz ile dirsek arasında olan kısım’. Harezm çevresi metinlerinde tirsek (KE II: 637. divan vb. keçi ve benzeri hayvanların dizi ile toynağının arasındaki kısım. kısım. xi. *kar sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘kolun üst kısmı’. ‘karış’. ‘bir halat oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri’ anlamı ise denizcilik kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisini sergileyen bir meronimi olur. xiv. ‘iki metre uzunlukta bir uzunluk ölçüsü’ anlamı ölçü kavram alanı içerisinde yaygın kullanım görmektedir. ‘bazı çalgıların elle tutulan sap bölümü’ anlamı müzik aletleri kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisini.nin yan tarafında bulunan dayanmaya yarayan parça’ anlamı mobilya kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisini. ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. *çaykan *tirs(γ)ek sözü Buddhist Türk çevresi metinlerinde (U III). ‘el’ anlamlarında organ adı olarak kullanılmaktadır. Karahanlı Türkçesinde tirsgek ‘dirsek’ (DLT III: 424). Bunun yanında yine vücuttaki fonksiyonuna 396 . NF III: 428) ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamın dışında ‘koyun. yy. şube. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bunlardan ‘koltuk. Ayrıca *kar sözünün ‘yarım kulaca denk gelen ölçü birimi’. ‘önkol. incik’ anlamıyla *kar sözü hayvan anatomisi kavram alanının nesne : parça. Bu temel anlamıyla bu söz. dirsek ile el arasında olan kısım’. branş’ anlamı da birçok kavram alanında görmek mümkündür. Bunun yanı sıra kolun gücü ile ilgili ‘güç.

dağ çıkıntısı. Uzunluk birimi anlamında kullanılan *tirs(γ)ek sözü ölçü birimleri kavram alanı içerisinde bütün : kesit sergileyen bir meronimi olur. makas’ ve ‘aşağı eğilen. Aynı şekilde de ‘bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç. Bu temel anlamın dışında ‘hayvanın topuğu ile tırnağı arasındaki yer’ anlamıyla *bilek sözü hayvan anatomisi kavram alanının nesne : parça. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. yıkılan bir şeyin altına vurulan paya. dayanak’ gibi anlamları da nesne kavram alanına aittir. Ayrıca ‘güç. *çaykan sözü temel anlamının ‘körfez. bucak köşe’ anlamları nesne kavram alanında alan : mekân veya nesne : parça ilişkisini sergileyen bir meronimi olur. 397 . kuvvet’ anlamı insanın özellikleri ile ilgili kavram alanında da yer almaktadır.benzetme yoluyla metafor ile ortaya çıkan ‘boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası’ ve ‘iki ve daha çok hisseden ibaret olan bir şeyin köşe şeklinde birleşen çıkıntısı. *tirs(γ)ek sözü ‘giysi kolunda dirseğe denk gelen bölüm’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde elbise holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. Bu temel anlamıyla bu söz. uzun bir şeyin eğilerek teşkil ettiği köşe şeklinde bükük. ağaç ve benzeri. coğrafi anlamda burun’ anlamı açısından coğrafiya kavram alanı içerisinde nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini gösteren bir meronim olabilmektedir. *bilek *bilek sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. destek.

*aδγu-t/ç *a:ya sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda ‘elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü. Diğer yandan *älg sözü ‘kez. el MŞ: 12. Genel olarak *älg sözünün tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanıldığı görülmektedir. yy. grup : öğe ilişkilerini sergileyen bir meronim olarak da ortaya çıkmaktadır. yy. *a:ya. el -CH I: 170. ‘iskambil oyunlarında oynama sırası’. el EM: 128. *älg sözü ‘bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü’ anlamı ile mekanik aletleri kavram alanı içerisinde alet holoniminin nesne : parça ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. el. Ton). defa’. Aynı zamanda *a:ya sözü ‘yaprakların düz ve parlak bölümü. Batı Türkçesi metinlerinde (xiv. Harezm çevresi metinlerinde (xiv. *kar sözlerinin birer meronimi olurken *kol sözünün tarihsel ve modern alanda yer yer ‘el’ anlamını da karşıladığı görülmektedir. xv. KB). yaprağın yüzü’ anlamı ile bitki kavram alanı içerisinde alan : makân ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur. yy. ‘iskambil oyunlarında her bir tur’ anlamları ile zaman ve sıralama kavram alanları içerisinde bütün : kesit.*älg *älg viii. Kök Türk metinlerinden bu yana (älig -KT. el(i)g -KE II: 184-185. NF III: 119). Bu temel anlamıyla bu söz. süreç : adım. Başkurt Türkçesi sahasında *a:ya sözü 398 . yy. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bunun dışında *älg sözünün çok sayıda kavram alanlarında kullanıldığı ve meronim temsil ettiğini görüyoruz. yy. Karahanlı Türkçesinde (älig ‘el’ DLT I: 72. TTS III 1418) doğrudan ‘el’ anlamında kullanılmıştır. xi. Bu durumda *kol. avuç içi’ temel anlamında kullanılmakla birlikte yer yer ‘ayak tabanı’ anlamında da kullanılmaktadır.

‘uzunluk ölçüsü; dört parmak kadar genişlik ölçüsü’ anlamı ile ölçü birimleri kavram alanı içerisinde bütün : kesit sergileyen bir meronimi olur. *aδγu-t/ç sözü de tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. *a:ya ve *aδγu-t/ç sözlerinin arasındaki anlam farkı meronimlerinden kaynaklanmaktadır. *ärŋek ve *parŋak sözleri *a:ya sözünün değil, *aδγu-t/ç sözünün meronimleri olmaktadır. Ancak bu fark, Karahanlı ve

Harezm Türkçesi dönemi eserlerinde (adut, avut, aya ‘avuç, avuç içi, aya’ -DLT I:50, I:83, IV:53, ayada tutarsen ‘ayada tutarsın’-DLT I 85; xiv. yy. awuç -NF III: 28, aya -KE II: 60) çok belirgin olmamakla birlikte her iki söz de insan organları kavram sahasına ait olmaktadır. Aynı zamanda hem tarihsel hem de modern Türk dili sahaların çoğunda ‘avucun tutacağı kadar, avuca yerleşen miktar, miktar olarak avuç dolusu’ anlamı ile ölçü birimleri kavram alanı içerisinde bütün : kesit ilişkisi sergileyen bir meronim olur. *ärŋek, *parŋak *ärŋek sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda ‘parmak’ temel anlamında kullanılmakla birlikte yer yer ‘başparmak’ ve ‘küçük parmak’ anlamlarında da kullanılmaktadır. Bu durumda *ärŋek sözünün *parŋak sözünün nesne : parça ilişkisi sergileyen bir meronimi olduğunu söylemek mümkündür. *parŋak sözünün hem tarihsel hem de modern Türk dili alanının büyük bir bölümünde ‘uzunluk ölçüsü, inç, arşının yirmi dörtte biri, parmak uzunluğunda, parmak boyda’ anlamları ile ölçü birimleri kavram alanı içerisinde bütün : kesit sergileyen bir meronimi olduğu da görülür. Bunun yanı sıra *parŋak sözü Modern Oğuz alanında ‘bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri, tekerlerin dingilinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri’ anlamı ile araba kavram alanı içerisinde 399

tekerlek holoniminin hem nesne : parça hem de bütün : kesit ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. Aynı şekilde *parŋak sözü ‘çeşitli cihazların parmağa benzeyen parçaları, teknik anlamlarda parmak’ anlamı ile mekanik aletleri kavram alanı içerisinde alet holoniminin nesne : parça ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. Ayrıca *parŋak sözü ‘Tırmık ve tırpanın her bir dişi, ucu’ anlamı ile tarım aletleri kavram alanı içerisinde tırmık holoniminin grup : öğe ilişkisini gösteren bir meronimi olabilmektedir. *dırŋak *dırŋak sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bu temel anlamın dışında ‘toynak, hayvan tırnağı, kuş tırmığı’ anlamıyla *dırŋak sözü hayvan anatomisi kavram alanının nesne : parça ilişkisini sergileyen bir meronimi olur. Ayrıca *dırŋak sözü ‘kanca gibi araçların kıvrık yeri, tenekecilerin delik açmak için kullandığı alet, keski’ gibi anlamları ile mekanik aletleri kavram alanı içerisinde alet holoniminin nesne : parça ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. Aynı zamanda *dırŋak sözü ‘gemi demirinin ucundaki yassı parça’ anlamı ile gemicilik kavram alanı içerisinde gemi demiri holoniminin nesne : parça ilişkilerini sergileyen bir meronimidir. Bunun yanı sıra *dırŋak sözü ‘mızrap’ anlamı ile müzik kavram alanı içerisinde saz aleti holoniminin olay : kahraman ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. *bogum *bogum sözü xi. yy. Karahanlı Türkçesinde ogruğ / owruğ ‘kemiğin ek yerleri’ (DLT IV: 425, 446) sözü ile birlikte boğun şeklinde ‘parmak eklemi’ (DLT I 399) 400

anlamında ; Harezm çevresi . xiv. yy. baāış (KE II: 68); tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak geçmektedir. Bu temel anlamıyla bu söz, aslında insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bu temel anlamın dışında ‘kamış gibi bitkilerin düğümü’ anlamıyla *bogum sözü bitki kavram alanının nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini sergileyen bir meronimi olur. Benzer bir şekilde *bogum sözü ‘bir şeyin boğulmuş, sıkılmış yeri, bendi’ anlamı ile cansız nesnelerle ilgili bir kavram alanının alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olur. *boδ, *sıyn, *sıynak, *gebde *boδ sözü viii yy. KökTü. metinlerinden itibaren (Ton 4, 60), xi. yy. Karahanlı Türkçesinde bod (DLT III 121, KB 371) ve boy (DLT III 141) şeklinde ve aynı zamanda ‘yüksek boylu kişi’ (DLT III 138) anlamında günümüze doğru anlamları koruyarak yer yer beden (MŞ: 10, CH I: 150, DK II: 42) ve gevde (DK II: 117) sözleriyle birlikte tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda insan organları kavram sahasına ait bir söz olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda *boδ sözü ‘ölçü, uzunluk, ebat’ anlamları ile ölçü kavram alanı içerisinde bütün : kesit ilişkisi sergileyen bir meronim olur. Bunun yanı sıra *boδ sözünün Karaçay-Malkar sahasında ‘güç, kuvvet’ anlamı, insan ile ilgili bir kavram alanına ait olmaktadır. Ayrıca *boδ sözü ‘aşiret, soy’ anlamı ile toplumsal bir kavram alanı içerisinde topluluk holoniminin grup : öğe ilişkisi sergileyen meronimi olur. *sıyn, *sıynak sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bu temel anlamına bağlı olarak ‘resim, mezar

401

taşı, mezar heykeli’ anlamı ile âdet kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisi sergileyen meronimi olur. *gebde sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. *gebde sözü ‘kesilmiş hayvanın, sakatatı alındıktan sonraki durumu, etin göğüs kısmı, hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan geri kalan bölüm’ anlamı ile hayvan anatomisi kavram alanı içerisinde nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen meronimi olur. Aynı zamanda *gebde sözü ‘ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü’ anlamı ile bitki kavram alanı içerisinde alan : mekân ilişkisi içerisindeki bir meronim olur. *arka, *sırt, *be:lk *arka sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bu temel anlamın dışında *arka sözü ‘hayvan sırtı, omurga’ anlamı ile hayvan anatomisi kavram alanının nesne : parça, ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. Ayrıca *arka sözü ‘geçmiş, geride kalmış zaman’ anlamı ile zaman kavram alanları içerisinde bütün : kesit, süreç : adım, grup : öğe ilişkilerini sergileyen meronimi olur. *sırt sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan ve hayvan anatomisi kavram alanına ait bir söz olmaktadır. Ayrıca *sırt sözü ‘dağların veya tepelerin üst bölümü, büyük yer, yamaç üstü’ anlamı coğrafî kavram alanı içerisinde dağ holoniminin nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini gösteren meronim olur. Ayrıca

402

*sırt sözü ‘kürek, pulluk demiri’ anlamı ile tarım aletleri kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronimi olur. *be:lk sözü, temel anlamı açısında insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bu temel anlamın dışında *be:lk sözü ‘hayvan sırtı, eyerin oturma yeri’ anlamı ile hayvan anatomisi kavram alanının nesne : parça, ve alan : mekân ilişkilerini sergileyen bir meronimi olur. Ayrıca *be:lk sözü ‘dağ sırtlarında geçit veren çukur yer, dağın iki tepesi arasında eğrilmiş yer ve alçak geçit, sıradağ’’ anlamı coğrafî kavram alanı içerisinde dağ holoniminin nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini gösteren meronim olur. Ayrıca *be:lk sözü ‘sağ ve ya sol yanında ayakla basmak için çıkıntısı olan uzun saplı kazma aleti, bel’ anlamı ile tarım aletleri kavram alanı içerisinde nesne : parça veya alan : mekân ilişkisini gösteren bir meronimi olur. Bunun yanında *be:lk sözü ‘geminin orta bölümü’ anlamı ile gemicilik kavram alanı içerisinde gemi holoniminin alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olur. Ayrıca *be:lk sözü ‘bardak, şişe, vazo ve benzerinin ortasındaki dar bölüm’ anlamı ile nesne kavram alanı içerisinde alan : mekân ilişkisi sergileyen bir meronimdir. *oŋurtka *oŋurtka sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bunun yanında *oŋurtka sözü ‘gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı öğesi’ anlamı ile gemicilik kavram alanı içerisinde gemi holonimi ile alan : mekân ve nesne : madde ilişkileri sergileyen bir meronim olur.

403

*ömgen, *tö:ş, *gö:küz, *kökrek, *köŋül *ömgen sözü Đslami çevrede xi. yy. Karahanlı Türkçesinde ömgen şekliyle ‘boyun damarı’ (DLT) anlamında, xv. yy. metinlerinde ömgen, ömgün şeklinde ‘boğazın alt kısmı ve boyun ile göğüs arasındaki kemik’ (Sngl 86v24) anlamında geçmektedir. Bu anlamlarıyla bu söz *bo:yn sözünün nesne : parça ilişkisini sergileyen bir meronimi durumundadır. Ancak modern Kıpçak sahasında bu sözün büyük ölçüde (Tat. ümgĆn ‘hayvan göğüsü’, Kırg ömgök ‘at göğsü’) hayvan organları kavram sahasına ait bir söz olduğu görülür. Diğer yandan (Kaz.) öŋmen ‘göğüs, yemek borusu; gövde’, (Karakalpak) öŋmen ‘yan’, (Hakas) önmen ‘köprücük kemiği’ anlamları ile yine insan organları kavram sahasına ait olduğu anlaşılmaktadır. *tö:ş sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘bedenin kaburgaları birleştiren kıkırdaklı ön taraf bölgesi’ anlamında kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Ayrıca *tö:ş sözünün ‘dağın, tepenin yamacı’ anlamı coğrafî kavram alanı içerisinde dağ holoniminin nesne : parça ve alan : mekân ilişkilerini gösteren bir meronimi olur. Bunun yanında *tö:ş sözü ‘giyilen giyimin göğsün üstündeki ön yakası’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanının nesne : parça ilişkisi sergileyen bir meronimi olur. *gö:küz ve *kökrek sözlerinin tarihsel ve modern tüm kaynaklarda insan organları kavram sahasına ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Clauson ve Tenişev, Türk dilinin eski dönemlerinde insan duygularının göğsün içinde bulunduğunun sanıldığını belirtmişlerdir (EDT 714a-b, 712b; Tenişev 1997: 273). Bu durumda *gö:küz ve *kökrek sözlerinin hislerle ilgili bir soyut kavram alanının olay :

kahraman ilişkisi içerisindeki meronimleri görevinde kullanıldığı görülür. Buna bağlı olarak *kökrek sözü yine ‘cesaret, şehvet, hiddet, hırs, tutku, gurur, kendine güven’ 404

anlamı ile duygu kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisi sergileyen meronim olur. Bunun yanında *kökrek sözü diğer yandan ‘kadıların göğsüne giydiği elbise, göğse giyilen bir çeşit zırh’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde elbise holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimidir. Ayrıca yer yer ‘araba gövdesi, arabanın önü’ anlamında kullanılan *kökrek sözü araba kavram alanı içerisinde araba holoniminin nesne : parça ilişkisini gösteren bir meronimi olmaktadır. *köŋül sözü viii. yy. Kök Türk metinlerinde köŋülteki: savımın (KT. Gün. 12), köŋül (Ton 15) şeklinde Buddhist Türk çevresinde köŋülimin yürekimin ertiŋü tepretdi titretdi ‘aklımı ürpertti kalbimi titretti’ (TT X 451), köŋül (TT II, III), yavlak sakınç köŋülinde yaşuru ‘aklında kötü düşünceleri saklarken’ (U II 23, 12-13) anlamları ile xi. yy. Karahanlı Türkçesinde köŋül ‘gönül’ (DLT III 353, KB 211) anlamında ve Kıpçak metinlerinde köŋül (CCum 152), köŋül ‘kalp; akıl, bilinç, ruh’ (KTS: 158) anlamlarında xiii. yy.’dan günümüze Batı Türkçesinde göŋül ‘yürek’ (TTS III 1763, XIV yy.) anlamlarında kullanılmış olduğu görülür. Bu durumda bu sözün, insan organları kavram sahasına ait bir söz olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda *köŋül sözü ‘sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı’ anlamı ile duygu kavram alanı içerisinde grup : öğe ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur. *eyegü *eyegü sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. Bu temel anlamıyla bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bunun yanı sıra *eyegü sözü ‘yurt iskeletini oluşturan parça’ anlamı

405

ile maddî kültür kavram alanı içerisinde yurt holoniminin nesne : parça ilişkisi sergileyen meronimi olur. bacak xiii. yy. ve sonrasında Batı Türkçesi metinlerinde oma ‘bacak’ (TTS V 2979) sözüne rastlanmaktadır. Modern Oğuz sahasında bacak ‘bacak’ (TS 189, GS 68) sözünün yanı sıra Azerbaycan Türkçseinde āılça ‘bacak’ (ATS: 510), bacag, gıç, omba (ADĐL I 210) sözleri, ve Türkmen Türkçesinde i:ncik ‘bacak’ (TDS 339) ve yer yer bazı deyimlerde kalıplaşmış olarak görülen ompa (ompa otur- TDS 487) sözleri hem insan organları hem de hayvan organları kavram sahalarına ait birer meronim olmaktadır. Bunun yanında bacak sözü ‘bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak’ anlamı ile mobilya kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisi sergileyen meronim olur. *aδak *aδak sözü, viii. yy. Kök Türk metinlerinden (KT, EUTS: 3, M I 30, 24-5) itibaren kullanılmıştır. xi. yy. Karahanlı Türkçesi döneminde azak (DLT I 32), ayak (DLT I: 32, 84), adak (DLT IV: 5, I 65) şekilleriyle görülürken xiv. yy. Harezm metinlerinde de her üç şekline de (ayaú -KE II: 60, aêaú -NF III: 5, ayaú -NF III: 35) rastlandığı görülür. xv. yy. Batı Türkçesi metinlerinde sadece /y/’li şekiller yer almıştır. Bu söz, insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. *aδak sözü ‘birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, masa, sandalye ve benzerinin ayağı’ anlamı ile mobilya kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisi sergileyen bir meronim olur. Bunun yanı sıra *aδak sözü ‘son, aşağı, alt kısım’ anlamı ve buna bağlı olan ‘nehrin alt kısmı, göl ayağı, nehir veya akar suyunun aktığı yer’ anlamı ile coğrafî kavram alanı içerisinde nehir veya göl 406

(hidronim) holoniminin alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olur. Aynı zamanda *aδak sözü ‘yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, adım, mesafe ölçüsü’ anlamları ile ölçü kavram alanı içerisinde bütün : kesit ilişkisi sergileyen bir meronimdir. *ta:pan, *topuk, *ögçe *ta:pan sözü ‘temel, bir şeyin en alt bölümü’ yan anlamına bağlı olarak *ta:pan sözünün bir çok kavram alanı içersinde nesne : parça ve alan : mekan ilişkisi sergileyen bir meronim olarak kullanıldığı görülür *topuk sözü temel anlamı açısından insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Ancak tapan sözü gibi nesnelerle ilgili kullanıldığında ilgili nesnenin nesne : parça ve alan mekan ilişkisi sergileyen meronimi olur. *ögçe sözü de aynı durumu göstermektedir. *yürek, *öbke *yürek sözü temel anlamıyla insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Bunun yanında tarihsel ve modern Türk dilinde his ve duygu kavram alanında da kullanımlara sahiptir. ‘cesaret’, ‘hüner’, ‘gönül’, ‘acıma duygusu’, ‘güç, kuvvet, gayret’, ‘öfke’ gibi anlamlar açısından olay : kahraman ilişkisi sergileyen meronimi olur. *öbke sözü de temel anlamıyla insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. Ancak diğer yandan ‘engelleme, saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap’ anlamları ile duygu kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisi içerisindeki bir meronimdir.

407

merhamet. *bögsek. ‘körbağırsak’. mide’ (DLT IV: 385) şekillerinde kullanılan sözün Modern Oğuz alanında Türkiye.*kurugsak. göğüs. kursak ‘mide. idrak. Aynı zamanda *bagır sözü ‘aşk. *bagır. *bagırsak. tepecik’ anlamı ile coğrafî kavram alanı içerisinde dağ holonimin alan : mekân ilişkisi sergileyen meronimi olur. kuruğsak ‘kursak. sine’. *karım Kök Türk ve Karahanlı Türkçesi dönemlerinde kuruğsak (IB). ‘akciğer’. bağırsak vb. *d(i)a:l-ak sözü 408 . *bögür. şefkat gibi duyguların hazinesi olarak karaciğer’ ve ‘kızgınlık duygusunun hazinesi olarak karaciğer’ anlamları ile duygu kavram alanı içerisinde olay : kahraman ilişkisi içerisindeki bir meronim olur. *bögrek. kursak (KĐ 70). Gagauz ve Azerbaycan Türkçelerinde kursak şeklinde farklı bir kavram alanının nesne : parça ilişkisi gösteren bir meronimi olduğunu söylemek mümkündür. ‘kalın bağırsağı’ anlamlarıyla insan organları kavram sahasına organ adı olarak kullanılmaktadır. *d(i)a:l-ak *bögrek sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘böbrek’ anlamında bazen de ‘karın. *bagırsak. ‘yürek’. Türkmen Türkçesinde ise “mide” için aşgazan sözünün kullanım sıklığı yüksek olmakla birlikte garın (RLT 80) sözü de kullanılmaktadır. ‘snikiparmak bağırsağı’. zekâ’ (TTS IV 2740). döş. *bagırsuk. *bagırsuk sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda ‘bağırsak. yan’ anlamıyla insan organları kavram alanının bir meronimidir. ‘kucak. *bagır sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘karaciğer’. Bunun yanı sıra *bagır sözü ‘dağ yamacı. vücut boşluklarında bulunan organların ortak adı. iç organlar’. ‘ciğer. ahşa’ anlamlarıyla insan organları kavram sahasına ait olarak kullanılmaktadır.

Başkurt Türkçelerinde ‘merkez’ anlamında da kullanılmakta ve bu anlamı ile coğrafî kavram alanı içerisinde alan : mekân ilişkisi sergileyen meronim olmaktadır. *gö:pek *ki:n sözü Yak. Bu temel anlamıyla bu söz. *damor. Ayrıca *siŋök Modern Oğuz alanında ‘çeşitli şeyleri kaplamak üçün istifade edilen bazı hayvanların dişi yahut buna benzeyen başka sert cisim’ anlamı ile mobilya kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisi sergileyen meronim olur. *siŋir. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmakta ancak modern Oğuz alanında *siŋir sözü temel anlamından çok ‘duyuları beyinden organlara. organlardan beyne ileten unsurlar’ anlamı ile insan organları kavram sahasına ait kullanımı ve buna bağlı olarak ‘rahatsız edici. *kemük. tam ortası. *teri *siŋök sözü Başkurt Türkçesinde ‘meyve çekirdeği’ anlamı ile bitki kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur. esası’ anlamına bağlı olarak kullanımı yaygındır.de tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. *siŋök. *ki:n. hastalık derecesine varan özellik’ anlamı ile duygular kavram alanına ait kullanımı açısından olay : kahraman ilişkisi gösteren meronim olmaktadır. Bu durumda alan : mekân ilişkisi sergileyen bir meronim olur. Tat. *gö:pek sözünün Modern Oğuz sahasında ‘bir şeyin merkezi. *kemük sözü tarihsel ve modern kaynaklarda ‘organ adı’ temel anlamıyla insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. 409 . Buna bağlı olarak bir çok kavram alanı içersinde ‘merkez’ anlamına gelen bir meronim olarak kullanılmaktadır. *siŋir sözü tarihsel kaynaklarda temel anlamda ‘kas siniri’ olarak kullanılmaktadır.

kas siniri. Bu temel anlamıyla bu söz. Benzer bir şekilde *damor sözü ‘soy. ‘başka türden katmanların arasında bulunan sıvı. *teri sözü tarihsel ve modern tüm kaynaklarda temel anlamda ‘organ adı’ olarak kullanılmaktadır. insan organları kavram sahasına ait bir söz olmaktadır. yaradılış. Ayrıca *damor sözü ‘çeşmenin meşeyi. köken’ anlamı ile toplum kavram alanı içerisinde süreç : adım ilişkisi içerisindeki bir meronim de olur. bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi’. Aynı zamanda *teri sözü ‘meyvenin kabuğu’ anlamı ile bitki kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisi içerisindeki bir meronimi de olabilmektedir. Bunun yanında *teri sözü ‘deriden düzenlenmiş veya yapılmış nesne’ anlamı ile giyim kuşam kavram alanı içerisinde ilgili holonimin nesne : madde ilişkisi sergileyen meronimi olur. 410 . Bunun yanı sıra *damor sözü ‘mermerde. maden veya mineral katmanı’ anlamı ile madencilik kavram alanı içerisinde ilgili nesnenin bütün : kesit ilişkisi sergileyen meronimi olur. sinir’ anlamlarında kullanılmaktadır. ‘bitkilerde damarlara benzeye su ve mineralleri taşıyan yollar’ anlamı ile bitki kavram alanı içerisinde nesne : parça ilişkisi içerisindeki bir meronim de olabilmektedir. Buna bağlı olarak *damor sözü ‘ağacın kökü’. başlangıcı’ anlamı ile coğrafi kavram alanı içerisinde alan : mekân ilişkisi içerisindeki bir meronimi olur.*damor sözü tarihsel ve modern kaynaklarda ‘damar’ temel anlamında ve zaman zaman da ‘kas. nesil.

burun üst terim bunun hiponimleri ancak kemerli burun. Başka bir deyişle. Ancak bu meronimi geniş Türk dili alanı içerisinde bazı lehçelerde metonimi ve metaforlar neticesinde ortaya çıkan aktarmalarla da kullanılabilmektedir. hiponimi ile de karıştırılmamalıdır. üst kavram gibi anlam ilişkileri gibi en az üzerinde durulan. kıkırdak olabilir. büyük ölçüde. parçabütün kavramını belirtirken. hiponimi. gövdesi olabilir. Meronimi.Sonuç Yapısal anlam bilimi içerisinde anlam ilişkilerinden biri olarak ele alınan “meronimi” konusu da alt anlamlık (hiponym). bir konudur. meşe. Meronimleri ise burun kemiği. parça-bütün ilişkisi. Eldeki çalışmada organ adları. *parŋak. ince uzun burun. kökü. küçük burun olabilir. bir nesnenin bir üst sınıfa dahil olduğunu göstermektedir. meyve ağaçları ve benzerleri olur. büyük burun. *parŋak’ın holonimidir. Türk dilinde meronimi. burun derisi. *älg’in meronimi ise. Türk dilinde insan organ adları ile ilgili meronimi biçimsel ve sözlüksel anlam biliminde kullanılan bir sınıflandırma sistemi olarak karşımıza çıkar. hiponimi. alt kavram. burun delikleri. *älg. Bunun başka bir kavram alanı ile ilgili olarak düşünürsek ağaç sözünün bir üst terim yani hiperonim olarak düşünürsek bu sözün hiponimleri kavak. yaprakları. *parŋak. Meronimi. eski tıp metinlerinden ve tarihsel ve modern lehçelerin izahlı sözlüklerinden taranarak tespit edilmiştir. köpek bir hayvan türüdür (hayvan sözünün hiponimidir) . Mesela. *älg’in parçasıdır (el sözünün meronimidir). Tarihsel ve modern Türk dili alanında insan organ adlarının nasıl algılandığı ve toplumsal alanda nasıl kullanıldığı ve buna bağlı olarak nasıl bir “dil davranışı” sergilendiği de ortaya çıkmaktadır. holoniminin karşıtıdır. Meronim – holonim ilişkileri hiyerarşiktir ve bir tür anlam 411 . Ancak bu ağaç kavramının meronimleri ağacın dalları.

2. insan hayatı kavram alanına bakıldığında.7. 2. Örneğin: *dırŋak. Böylece meronimik parça-bütün ilişkisinde parça zorunlu olabilir veya olmayabilir. *boδ’un meronimidir – *boδ. *älg’in meronimdir – *älg.‘görmek’ fiilinden /-s/ isim yapım eki ile oluşturulduğu görüşü dikkat çekicidir (bk. Tarihsel ve modern Türk dili kaynakları üzerinde yapılan çalışmada. *çäŋä sözünün çayna-/çeyne. örneğin. insan vücudu organları etimolojisi açısından *beyŋ sözünün *bĆñi ‘beyin’ hem de beŋi: ‘sevinç’ (EDT 348b) anlamlarını ifade etmesi dikkat çekicidir. *älg. Aynı şekilde *kirpik sözünün *kirp.‘kokmak’ kökünden.‘gözü kırpmak’ kökünden.zinciri oluşturmaktadır. *kol holonimidir: *boδ.1. Her zincirin başında global holonimi vardır. Eski Türkçe *göz sözü. Aynı zamanda. *kör.‘çiğnemek’ kökünden. sakal. bir global holonimidir Holonim (üst terim) ise içermesi gereken meronimleri yitirdiğinde işlevini ya tamamen ya da kısmen yitirebilir: tekerleği olmayan araba işlevini yerine getiremez. 2. bazılarına göre ise değildir. *kol’un meronimidir – *kol. Ayrıca meronimlerin ayrılabilir ve ayrılamaz olma özelliği ve buna bağlı olarak holonimi ile bağlılık derecesi de şu şekilde örneklendirilebilir: *saç. sakal. Bazı bilim adamlarına göre bu iki sözcük semantik açıdan birbirine bağlıdır. ancak bir *parŋak eksik *älg işlevini kısmen yerine getirir. *yü:z’ün ayrılmaz parçası değildir. *dırŋak’ın holonimidir. *saç. sosyal durumu ve bilgeliği ile ilgili önemli bilgiler vermektedir.1). kolu olmayan kapılar da vardır ancak sapı olmayan kaşık yoktur. burun sözünün *bur. bıyık gibi kavramlar insanın yaşı.4). *öŋeç sözünün *öŋ ‘ön taraf’ kelimesinden /-aç/ küçültme ekinin birleşmesinden geldiği fikirleri görülmüştür (bk. *älg’in holonimidir.1. *kol. *köŋül sözünün Türk dilinin eski dönemlerinden itibaren hem ‘göğüs’ hem 412 .

*kol. *aδak. Bunlar ve daha pek çok önemli etimolojik tespitler ikinci bölümde verilmiştir. *ka:ş organının yay şeklinde olması nedeniyle çok sayıda metaforik kullanımları görülür. Meronimik değerlendirmeler açısından insan organ adları insan anatomisi kavram alanında NESNE : PARÇA. GRUP : ÖĞE. *tü:k. *teri gibi organlar karşımıza çıkmakta ve en son ALAN : MEKÂN meronimik ilişkisi açısından baktığımız zaman *boδ sözünün 413 . *öbke. *damor. *kemük. bir başka deyişle tüm organ adları *boδ’un meronimleri olmaktadır.‘kalp’ hem de çeşitli soyut anlamlarda kullanılması hâlâ bir tartışma konusudur. *di:ş. Benzer bir şekilde *yürek. Örneğin. *siŋök. *siŋök. *siŋir. Organ adlarına ilişkin anlam olayları Türk dilinin tarihsel gelişim sürecini belirgin bir şekilde göz önüne sermektedir. hem ‘gözkapağı’ hem de ‘herhangi bir kapak’ gibi değişik anlamları göstermiştir. BÜTÜN : KESĐT. *bögrek. NESNE : MADDE meronimik ilişkisi açısından baktığımız zaman *boδ sözünün meronimleri. ALAN : MEKAN ve NESNE : MADDE ilişkileri çerçevesinde sınıflandırılabilmektedir. *köŋül. *boδ. *yürek. *boγaz. Benzer bir şekilde *göz. *siŋir gibi organ adlarının hem tarihsel hem de modern Türk dili sahasında çok geniş bir anlam yelpazesi oluşturduğuna tanık olunur. *bagır. *kemük. *aγız. Böylece insan vücuduna NESNE : PARÇA meronimik ilişkisi açıdan baktığımız zaman *boδ ‘beden’ sözü tüm organ adlarının holonimi olmakta. BÜTÜN : KESĐT ve GRUP : ÖĞE meronimik ilişkisi açısından baktığımız zaman ise *boδ sözü diğer organlarla herhangi bir meronimik ilişkiye girmemektedir. *ka:m/pak sözü tarih sürecinde hem ‘alın’. vücudun temel yapı taşı olan *kılk. *bogum. *bagır gibi iç organ adlarında somut ve soyut anlam zenginlikleri Türk dilinin tarihsel gelişimini göz önüne sermektedir. *öbke.

*baş sözünün alan : mekân ilgisi içerisinde meronimidir. *sıyn. *a:ya sözü. *a:lın. nesne – parça ilgisi kapsamında *boδ ve *baş sözlerinin meronimidir. *sırt. ALAN : MEKAN ve NESNE : MADDE olarak tespit edilen meronimik ilişki türleri içerisinde meronimler kendi içerilerinde geçişlilik gösterir. Fakat *ärŋek ve *parŋak sözleri 414 . *gebde terimlerinin ise meronimi değildir. *karım. NESNE : PARÇA meronimik ilişkisini örnek olarak aldığımız zaman *kol : *älg : *aδγuç : *ärŋek. *yayŋak. *balç sözü. geçişliliklerini kaybetmektedirler. NESNE : PARÇA. *arka. *ka:m/pak. *beyŋ sözü. *sügsün. BÜTÜN : KESĐT. *eiŋ. Türlerinin veya temel anlamlarının dışına çıktıkları an meronimler. Çoğu kez meronimik ilişkide bulunan asıl ve yan kavramlar metonimik olarak da bütünün yerine parça. *äiŋsä. *ki:n. Türk dilinde organ adları bir hiyerarşi içerisinde meronimik açıdan bir geçişlilik gösterebilmektedirler. *gö:pek gibi vücudun dış yüzeyinde olan organlar olmaktadır. örneğin ALAN : MEKAN meronimik ilişkisi yerleştirildiğinde *kol : *älg : *aδγuç : *a:ya : (?) *ärŋek. “el” kavramının yerine gol sözü kullanıldığında parça yerine bütün kullanımı gerçekleşmiştir. *kol’dan *dırŋak’a kadar meronimik ilişkiyi korumaktadır. *aδγuç sözünün ALAN : MEKAN türünden bir meronimik ilişkiyi sergilemektedir. Dolayısıyla bu metonimik kullanım Türkmen Türkçesinde yaygındır.*a:ya. *parŋak : *dırŋak. *boδ ‘vücut’. Türkmen Türkçesinde gol sözünün günümüzde doğrudan doğruya “el” kavramını karşılayacak şekilde kullanımı yaygındır. parçanın yerine bütün kullanımı şeklinde bir çeşit anlam kaymasına uğramış şekliyle de ancak temel anlamda kullanılıyormuş gibi de görülebilmektedir.meronimleri. *sıynak. *yelkä. şeklinde geçişlilik bozulmaktadır. GRUP : ÖĞE. teriminin nesne-parça ilgisi sergileyen meronimidir. Arasına başka türden. *parŋak : *dırŋak meronimi zincirinde sözler.

Meronimler de hiponimler gibi bir dilin söz varlığını hiyerarşik bir yapı içine yerleştirir ve düzen verir. Bu açıdan eldeki çalışma Türk dilinin SözAğı (WordNet) modeline sağlayacağı tarihsel ve modern Türk diline ait sözlüksel veri tabanı (database) ile de ayrı bir önem arz etmektedir. *aδak. Türk dili için de WordNet modeli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Türk dilinde organ adlarının meronimik incelemeleri diğer yandan insanların sözlüksel hafızalarının bilgisayar ortamına aktarılma modeli olarak tanımlanabilen WordNet için de önemlidir. Meronimler de bu hiyerarşik / hiponimik düzen içinde tür ilişkisinden ziyade parça ilişkisi ile ilgili olarak söz varlığında yer alır. Yay telinin gergin olmasından dolayı günümüzde Türk dili alanının bazı yerlerinde *siŋir sözünün ‘duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara. Bunun yanı sıra Türk dil ve kültürünün tarihsel gelişimine ilişkin olarak.*a:ya sözünün artık ne NESNE : PARÇA ne de ALAN : MEKAN meronimik ilişkisinde bulunabilir. Benzer bir şekilde *kol. *köŋül. Meronimi kavramı bu tip sözlüksel hafıza modellerinde de önemli bir yere sahiptir. tarihsel dönemde ‘kastaki sinir. organlardan beyne ileten teller ve bu tellerin oluşturduğu demet’ anlamına da gelmeye başladığı düşünülebilir. *siŋir sözü. kiriş’ anlamında kullanılmaktır. *yürek gibi sözlerin de çok farklı kavram alanlarında yer alması ve tarihsel süreç boyunca farklı anlam ve kullanımları kazanması söz konusudur. *boδ. Ayrıca yayın teli hayvanın sinirinden yapıldığı için *siŋir sözü ‘yay teli’ şeklinde avcılık kavram alanına ait bir anlam da kazanmıştır. 415 .

Cambridge University Press. Đstanbul. A. Sema. (2007). Tıpkıbasım.2 BARUTÇU. New York. TDAY-Belleten 1991. II Cilt. Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri. Doğan. Ankara. TDK Yayınları. Ali Şir Nevayi Muhakemetü’l-Lugateyn – Đki Dilin Muhakemesi. Türkçenin Söz Varlığı. ALLAN. c. Mark. Ankara.2. I Belagat. J. CAFEROĞLU. CANN. sayı 5. Cambridge. The Handbook of Linguistics.b. (1977). BĐLGEGĐL. (Orta Asya’da Türkçe Sempozyumu’nda sunulan tebliğ). Keith. Hülya. ALTAYLI. (1986). Ankara. An Introduction. Tarihî Türk Şiveleri. 3.Kaynaklar AKALIN. DAHL. ANDERSSON. BARUTÇU ÖZÖNDER. Đshâk bin Murâd. 416 . Ankara. F. Sema. s. Engin Yayınevi. (2001). (1968) Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. CANPOLAT M. F. (2003). (1978). A. M. F. L. s. (1989) “Altayca kelime başı /p/”. Doğan. Anlam bilim Konuları ve Türkçenin Anlam bilimi. Keith. Türkçenin Gücü. (2008). (1984) Türk Dili Tarihi I-II. ATA. (1996). CAFEROĞLU. Blackwell Publishing ARSLAN EROL. AKSAN. AKSAN. TÖMER.Ü. Ankara. Đstanbul... Doğan. Vol. Ankara. A. Linguistic Meaning. (1987). REES-MILLER. (2000). Sema. Đstanbul. Kısasü'l-Enbiya. Anlam bilim. Türk Dil Kurumu Yayınları BARUTÇU. Anlambilimi ve Türk Anlambilimi. AKSAN. Ankara. Edviye-i Müfrede. Seyfettin. (1994) “Maniheist ve Buddhist çevrelerde Türk şiiri”. s 62-67. Ankara. Doğan. Natural Language Semantics. (1997): Nasırü'd-din Bin Burhanü'd-din Rabguzi. Ö.. TDK Yayınları. F. Doğan. Logic in Linguistics. Dil Dergisi. MEB Yayınları. (1992) “Türk dilinin bugünkü durumu”. ALLAN. (1999). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilimi) III. Ankara. I. (1988). Sema. 69-87. Ankara. Aysu. (1982). Kaya. ÖNLER Z. Formal Semantics. ARNOFF. Routledge&Kegan Publishers. Ankara. Giriş-Metin. AKSAN.. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü. TDK. Janiw. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler) 1989 III. (1980). Ronnie. (1993). Blackwell Publishing ALLWOOD.. Ankara.. AKSAN. BARUTÇU. Ankara. (1994). Edebiyat Bilgi ve Teorileri.

Çeviren: Semih Tezcan. J. DOERFER. J. Wiesbaden. G. Harrassowitz Verlag. G. G. Oxford. TRĐNON. (1972) An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1975-1976). Sayı: 2.. Wiesbaden. Akadémia Kiado. Cognitive Linguistics. D. 173-177. (2004). DOERFER. DOERFER. Baltimore and London. Fields. Türk Şiveleri Lügatı (Divânü Lugât-itTürk). KELLY. (1991). (1976): “Das Vorosmanische (Die Entwicklung Der Oghusischen Sprachen Von Den Orchoninschriften Bis Zu Sultan Veled)”. (1996): “Primary *h.in Mongol?”..A. F. Harvard Üniversitesi Basımevi. G. HESCHE. Vol.. F. R. A General Rhetoric. Wiesbaden.. KLĐNKENBERG. Sayı: 133.I-II.. Wiesbaden. (2000). and Contrasts. CORBETT. ss. CĐACHĐR. Wiesbaden. DOERFER. DUBOĐS. Old Turkic Word Formation.A.-M. (1987): Lexik und Sprachgeographie des Chaladsch. (1993): Versuch einer linguistischen Datierung älterer osttürkischer Texte. CRUSE. Pazarların Sabah Evangeliyası. G. Budapest. PĐRE. Mark Aronoff. William. Cilt 2: Kartenband.. (1982) Mahmud el-Kaşgarî. Wiesbaden. ss. Meaning in Language. G. s. Cambridge University Press. Marcel. Mihail. Eva Feder Kittay. (1992). D.CHAFFIN.. The Concept of a Semantic Realation. Ankara. DOERFER. Chişinau. (2003). TDAY-Belleten 1954. W.. Central Asiatic Journal.. (1993): Chorasanturkısch. MĐNGUET. Janie Rees-Miller. G. J. The Handbook of Linguistics. Edited by Adriene Lehrer. Saadet. 3 cilt. London. Harrassowitz Verlag. (1986). Ed. Türk Dilleri Araştırmaları 3. Otto Harrassowitz. Oxford Press. Cilt 1: Textband. CROFT. Harrassowitz Verlag. (1981). Belleten. Published by Lawrence Erlbaum Associates. (1970): “Halaçça Orta Đran’da Arkaik Bir Türk Dili”. Lexical Semantics. (1954). EDELĐNE. CRUSE.. D. Alan. David. (1988): Grammatik des Chaladsch. Cilt: 40 (1996). DOERFER. Roger. Sayfa: 285-288. 81-131 DOERFER. G. 417 . CLAUSON. G. Frames. (1993-2): “Halaçça h-’nin Diğer Türk Dillerindeki Karşılığı Üzerine”. D. DOERFER. G.. (1980): Wörterbuch Der Chaladsch. Cilt: XXXIV (1970). S. H. Cambridge University Press CRUSE. “Türkçe ñ/g sesine dair”. New Essays in Semantic and Lexical Organisation. The Lexicon. P.A. 17-58. TEZCAN.. DOERFER. Blackwell Publishing CRYSTAL. 15-30.. (2003). Dictionary of Linguistics and Phonetics. CRUSE. ERDAL. (1910). Blackwell Publishing DANKOFF.

Semantic Theory. IRIS.. (1978) “Đki Osmanlıca Metinden Derlenmiş Anatomi ve Fizyoloji Terimleri” Bilim ve Kültür Dili Olarak Türkçe. Cambridge University Pres. Semantics and Cognition. “Altayskie Dentalnıye: t. 235-269. JACKENDOFF. Cambridge University Press. AÇIKGÖZ.. (2004-1). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. FRAWLEY. Lawrence Erlbaum Associates Publishers. A. Ankara 8-10 Mayıs 2002. Pierre. Türkoloji Dergisi. Anlam bilim. Ankara. ĐLLĐÇ-SVĐTĐÇ. New Jersey. (2001). Understanding Semantics. Bakı. AHMETYANOV. HERAUSGEGEBEN Von D. (2002). KORTMANN Bernd. Tatarca-Türkçe Sözlük. A. Ray. Zeynel. GANĐYEV. Multilingual Yay. Z. Janos. TUKAN. (1988). Đzdatelctvo Akademi Nauk Turkmenskoy SSR.. Çev. Đstanbul.. “Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler”. Mağrupi’nin Şiirlerinde Metonimi. (1986). Ankara. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.:Berke Vardar. ECKMAN. et al.. Đnsan Yay. TDAY-Belleren 1954. Türkmen Nakyllary we Atalar Sözi. (1999). KOLTSA. Kazan.. (1983). KORKMAZ. HAMZAYEV. Springer GAYDARCĐ. MIT Press. Peter Rolf Lutzeier. Moskova: 37-56. Esin.33-38. Studies in Natural Language Processing.. Linguistic Semantics. Problems of the Part – Whole Relation. Đ... POKROVSKAYA. Ankara. “Bolmasa kelimesine dair”. (1988). (2002). Lexicology/lexikologie. B. s. s. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ed: Martha Walton Evens. ALTYYEW A. Ankara: KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 6. (1973). (2005).. 6.ERDEM. (2004-2). (1997). F.. Franz Hundsnurscher.. L. Ruth M. Melek. William. K. Bildiriler. Türkmen Türkçesinde Alt Anlamlılık (Hyponymy). University of Delaware. P. Aşgabat. (2002). KIRAN. R... Melek. Ankara GUIRAUND. V. M. (1977). G. Formal Concept Analysis. Türkmen Türkçesinde Metafor. (1962): Türkmen Diliniñ Sözlügi. Alan Cruse. KEMPSON.. Melek. (1963). H. Michael Job. Halgımızın Deyimleri ve Duyumları. Moskova.. GANTER Bernhard. MTAD. GELDĐYEW G. s. M. Walter de Gruyter Publishing HEKĐMOV M. Seçkin Yay.d. Dilbilime Giriş. A. KÂHYA.. E. 392 s. ERDEM.. Y. Oxford University Press 418 . Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002. M. GagauskoRussko-Moldavskiy Slovar. (1991). Sayı 1. (1974). Maarif. ERDEM. 15-30. Cilt 1. Cambridge. Relational Models of the Lexicon: Representing Knowledge in Semantic Networks.δ” Voprosı Yazıkoznaniya. (2003).

(2000). Semantics. çev. Ankara. (1966-1980-1983-1987): Azärbaycan Dilinin Đzahlı Lügäti. (1987). (1941). Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa).") Central Asiatic Journal 30:1-2 (1986): 55-77. Çev. Sala yü jizan zhi. Müntahab-ı Şifâ. Türk Dil Kurumu Yayınları. Contemporary Lingustic Analysis An Introduction. Cambridge University Press. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Zafer. Ekim 2002. TDK Yay. (1977). (1985). John. Türkiyet Mecmuası. LYONS. 2nd Edition. Karl Heinrich (1986). Kuramsal Dilbilime Giriş. Cambridge University Pres. Volume I-II. Ankara. Morphologische Probleme. Etymological Notes on Some Päçänäg Names. Ä. Toronto. (1968).:Ahmet Kocaman. Penguin Books. Karl Heinrich (1944). L. “Ana Altayca Sözbaşı *d-” Türk Dilleri Araştırmaları. Karl Heinrich (1995). Patrick. Language and Linguistics. (1992). John. Türk Kültürü Dergisi. William.. Karl Heinrich (2002). Part-Whole Reasoning in an Object-Centered Framework. (review of Peter B. M. ÖNLER. ORUÇOV. Semantics:The Study of Meaning. Namık. LĐGETĐ. Karl Heinrich (1947). Beijing (Pekin) Min-zu çu ban shi. Sayı: 474. Golden's "Khazar Studies: An HistoricoPhilological Inquiry into the Origin of the Khazars. “Türkçede uzun vokaller”. MURPHY. LYONS..LAMBRIX. LYONS. LYONS. Lian yün. Lynne. Ankara ÖLMEZ. Harrassowitz Publishing MENGES. H. Altaic Elements in the Proto-Bulgarian Inscriptions. (1985). LĐN. ORKUN. King's Crown Press MENGES. Second edition. Introduction To Theoretical Linguistics. Mehmet. Reprinted from Byzantion Volume XVII. s.. Yıl: XL. Michael. Ankara 419 . Springer LEECH. Geoffrey. O’GRADY.. 1991: 167190. MENGES. Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Neşriyatı. 82-94. Wiesbaden MENGES. Semantic Relations and the Lexicon. Qaraqalpaq grammar. (1991). Canada. (2003).: Tayip Gökbilgin. Bruxelles MENGES. (1983). 1944-1945 MENGES. Eski Türk Yazıtları. Çeviren: Eyüp Bacanlı. VII-VIII. John. John. “Türk Dillerinde Fiil Terkibi”. DOBROVOLSKY. Ä. Karl Heinrich (1960). Cambridge University Press MENGES. Bakı. Cambridge University Pres. The Turkic languages and peoples: An introduction to Turkic studies (Veroffentlichungen der Societas Uralo-Altaica). (1990). Karl Heinrich (1951). (1981).

Gagauz Türkçesi ve Ağızlarının Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. baskı.. Semantics. H. F. 1949 Almanca baskıdan Rusçaya çeviri. 4 cilt. Uta E.. Çev. TEKĐN. (1998). RÄSÄNEN. Opyt Slovarya Türkskih Nareçiy. Ankara. THOMSEN. 2. H. Begül (2007). (1955). Analyzing Everyday Texts. TDAY-Belleten. TAHSĐN. (1984). Sravnitelno-Đstoriçeskaya Grammatika Türkskih Yazıkov – Fonetika. Berdi. R.. Sage Publications Inc TAYLOR. John. Uzun Kervan. R. SAEED. F. Aşkabat . RĐFAT. SARIYEVA. (1985)..PALMER. Second edition. (2000). Orhon Yazıtları Araştırmaları. Yayınlanmamış Makale. 1-26 TANASOGLU. (1950). R. (2003). Mehmet. Semantik:Yeni Bir Anlam bilim Projesi. 23-48 TAHSĐN. “Oğuz lehçeleri üzerine”. Moskova. Ankara.. B Serisi: 15. Çeviren ve Yayına Hazırlayan Vedat Köken. s. Moskova. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Cambridge University Press. M. SARIYEV. Ana Türkçede Asli Uzun Ünlüler. Đstanbul. Om Yay. Materiali po Đstoriçeskoy Fonetike Tyurkskih Yazikov. http://www. Adamın Anatomik Leksikolijisi. St. Roman.upriss. XX. (1960). R. Ankara 420 . Yayınlanmamış doktora tezi. Linguistic categorization : prototypes in linguistic theory. E. (2001). TDK Yay. Sravnitelno-Đstoriçeskaya Grammatika Türkskih Yazıkov – Leksika. (1959). Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları (2-Temel Metinler).uk/papers/maics96.. Talat (1975).. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Semantics. VII+278 S. B. (1997). TDAY-Belleten. 550s. Classification of Meronymy by Methods of Relational Concept Analysis.. TDK Yay. Đstanbul. PALMER. (1991). Çuvaş Sözlüğü.. E.Ankara STAMOVA.. Kitâbiyat Yay. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. V. (2001). “Oğuzlar ve Oğuz ili üzerine”. “Nauka”. TENĐŞEV.. Glenn F.pdf RADLOFF. (1981)... R.. Chisinau.. 55 TL. Moskova. B. PRISS. D.org. TENĐŞEV. G. Petersborough. STILLAR. s.. Oxford University Pres.: Ramazan Ertürk. RÄSÄNEN. John I. W (1896-1911). (1996). Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı. Blackwell Publishing SAĞLĐK. (2002). Selcan (2007): Türk Dilinde Yon Gösteren Karşıtlıklar: ASAGI:YUKARI Sözcükleri.

(1998). Cerahiyyetü'l-Haniyye. VOSSEN P. TDK Yay. Yuriy. Türkmenistan Sağlık Bakanlığı. Ankara. Moskova. Eylül 2007. 74-79. Oxford University Press.. (1996). TAVKUL. Kırgız Sözlüğü. Recep. Sayı: 3.TUFAR. Đstanbul. Türk Dil Kurumu Yayınları:535..: Abdullah Taymas. (1998). TDK Yay. Đlter. TDK Yay. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. VURAL. H. Hanifi. Moskova. (1995). (1998) Eurowordnet: A multilingual database with lexical semantic Networks. Rusça-Latınca-Türkmence Anatomiya Sözlügi. XIII. ABC Kitabevi. Türk Dil Kurumu Yayınları. Sözlükler ALTAYLI. Cilt: 4. Gagauzsko-Russko-Moldavskiy Slovar. (1973). ATALAY. Çev.Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü (1965-88): VIII Cilt. Ankara. (2007). Ankara. (1994). 2. Đstanbul. N.Baskı. Ankara. Türk Dil Kurumu TOPARLI. Semantics:Primes and Universals. baskı. Ufuk (2000). Türk Dilinde Meronimi. Komrat. TDK Yay. YUDAHĐN.. Ankara. Giriş-Dil Özellikleri-Metin-Đndeks. WIERZBICKA. Derleme Sözlüğü (1963-1979). Recep. Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü. Nuri. Şerefeddin Sabuncuoğlu. II Cilt. Besim (1992). (1998). (1993): Mukaddimetü’l-Edeb. TDK Yay. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. II Cilt. VASĐLĐEV. Türkçe Sözlük. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü. 2. Springer. (1981). Romanlar ADIVAR. K. (1992). Ankara. 2 cilt.. Türk Tarih Kurumu. (1992). 11 cilt. MEB Yayınları. Berke. Kısa Gagauzca-Rusça Laflık. MAMMEDOV. Halide Edib (2001). Ankara ÇEBOTAR. TDK Yayınları. 4. (1998). Özbek Tilining Đzahlı Lûgatı. Divanü Lûgat-it-Türk Tercemesi. KARAATLI. (2003). UZEL.. YÜCE. “Sovetskaya Entsiklopedia”. Akile Hanım Sokağı. baskı. Aşgabat. Özgür Yayınları 421 . ss. Türkçe-Sahaca Sözlük. 4 cilt. Anna. K. Ankara. Ankara VARDAR. Seyfettin. Petr A.

Orhaniye Matbaası ADIVAR. Özgür Yayınları ADIVAR. Sinekli Bakkal. Halide Edib (1954). Atlas Kitabevi ADIVAR. Atlas Kitabevi ADIVAR. Halide Edib (1997). Seviye Talip. Son Kuşlar. Özgür Yayınları ADIVAR. Bilgi Yayınevi 422 . Asit Faik (1952). Atlas Kitabevi ADIVAR. Halide Edib (2001).ADIVAR. Halide Edib (1936). Lüzumsuz Adam. Asit Faik (1987). Döner Ayna. Raik'in Annesi. Dağa Çıkan Kurt. Kenan Çobanları. Ateşten Gömlek. Đstanbul ADIVAR. Halide Edib (1926 / 1342). Varlık Yayınları ABASIYANIK. Can Yayınları ABASIYANIK. Halide Edib (1995). Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçilik ve Kâğitçilik. Halide Edib (1991). Halide Edib (1991). Handan.

Đngilizce Özet This work examines meronimy as a semantic and lexicological concept and theory. Bu corpustaki kavram ve terimlerinin eş zamanlı ve art zamanlı meronimik ilişkileri hem organ adları kavram alanında hem de diğer kavram alanlarında incelenmiş ve araştırılmıştır. Yabancı ve Türk kaynaklarından yararlanarak Türk diline uygun bir meronimi teorisi ve tasnifi geliştirilmiştir.Türkçe Özet Bu çalışmada. 423 . semantik ve sözlükbilimi teorisinin önemli bir unsuru olan meronim incelenmiştir. For practical application of developed classification a corpus was created based on body organ names in modern and ancient Turkish dialects. Teoriyi pratiğe dökmek için vücut organ adlarını örnek alarak Türk dilinin modern ve eski lehçelerine ait kaynaklarından yararlanarak bir corpus oluşturulmuştur. A meronymic classification for Turkish language was developed based on foreign and Turkish sources. A practical application of our meronimic classification was made based on the terms and concepts in our corpus.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->