P. 1
osmanlıcaturkce

osmanlıcaturkce

|Views: 919|Likes:
Yayınlayan: orakles

More info:

Published by: orakles on Nov 23, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

A â (ha.

) Osmanlı alfabesinin ilk harfi olan elif ile yirmi birinci harfi olan ayın harfleri, Türk alfabesindeki a veya â işaretleriyle karşılanır. a (a.f.n.) 1. kelimenin sonuna gelen ve ey! mânâsını veren bir nida edatıdır cana (ey can); zâhidâ (ey zâhid) gibi. 2. sesli ile biten has isimlerin sonuna gelirse a harfi yâ şeklini alır Nâbiyâ (ey Nâbi); Bâkiyâ (ey Baki)., gibi. 3. iki aynı veya iki ayrı kelime arasına sıkışarak sözün mânâsını kuvvetlendirir rengârenk; lebâleb; gûnâgûn.. gibi. âb (f.i.)1. su. (bkz: mâ'). âb-ı âbistenî 1. gebeliğe sebebiyet veren su, menî; 2) nebatların yetişip büyümesine sebep olan su ve yağmur. âb-ı adâlet doğruluğun feyz ve bereketi. âb-ı ahmer (kırmızı su), âb-ı âteşîn (ateşli su), âb-ı âteş-mizâc (ateş mizaçlı su), âb-ı âteş-nâk (ateşli su), âb-ı âteş-nümâ (ateş gösteren su), âb-ı âteş-pâre (ateş parçası gibi su), âb-ı âteş-reng (ateş renkli su), âb-ı âteş-zây (ateş doğuran su), âb-ı âteş-zede (ateş vurmuş su), âb-ı âzer-âsâ (ateş gibi su), âb-ı âzer-sâ (ateş gibi su), âb-ı ergavânî (erguvan rengindeki su) l) kırmızı şarap; 2) (haksızlığa uğrayanın döktüğü) göz yaşı. âb-ı Âmû Amuderyâ suyu. âb-ı âşâmî içilir su. âb-ı bâde-reng 1) şarap rengindeki su; 2) kanlı göz yaşı. âb-ı bârân l) yağan su, yağmur; 2) yağmur suyu. âb-ı beka nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı câvid nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı câvidân nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı cevânî nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı hayât nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı hayvân nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı hızır nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı zindegânî nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı zindegî nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı beste 1) donmuş su, buz, dolu, çiy; 2) meç. billur, sırça; şişe. âb-ı bün çok zaman köhne ve içi boş ceviz ağaçlarının köklerinde bulunan zamka benzer bir nesne, ağaç karası. âb-ı ciğer l) ciğer suyu; 2) göz yaşı. âb-ı ciğer-hûn (ciğeri kanayanın suyu)kederden dökülen göz yaşı. âb-ı çeşm göz yaşı. âb-ı dehân, âb-ı dehen ağız suyu, salya. âb-ı dendân 1) diş suyu, salya, tükürük; 2) tükürülüp atılmış şey; 3) dişin güzelliği. âb-ı dîde 1) göz suyu, göz yaşı; 2) müte-vâziyâne bakış. âb-ı dîde-i câm (bardağın, kadehin göz yaşı) şarap. âb-ı engûr (üzüm suyu) şıra, şarap.

âb-ı eyyâm (günlerin suyu = güzelliği) 1) güneş ışığı. 2) ay ışığı. âb-ı füsürde 1) donmuş su, buz; dolu; kar, 2) pelte; 3) meç. kılıç, hançer; 4) billur, şişe. âb-ı gerdende (dönen billur) gök kubbesi. âb-ı gûşt et suyu. âb-ı güşâde (açılmış su) sulandırılmış şarap, kötü şarap; beyaz şarap veya rakı. âb-ı güvârâ hazmı kolay, içimi güzel su. âb-ı haclet utanma teri. âb-ı harâbât (harabelerin = meyhanelerin suyu) şarap. âb-ı harâm (yasak su) şarap. âb-ı hasret kederden dökülen göz yaşı. âb-ı hâtır (hatırın suyu = güzelliği) güzel muhayyile. âb-ı hayât (hayat suyu) l) içene ebedî hayat bağışlayan efsânevî su; 2) meç. çok tatlı ve hafif su. âb-ı hayât-ı la'l dudağın âb-ı hayâtı, dudağın cana can katıcı hassası. âb-ı hayât-ı tesliyet teselli âb-ı hayâtı. âb-ı hazân (sonbahar suyu) sonbahar yağmuru, [bitkilere ve insanların sıhhatine zararlıdır]. âb-ı hufte (uyuyan su) 1) durgun su; 2) donmuş su, buz; kar; dolu; kırağı; çiy, şebnem; 3) billur; 4) cam; 5) bardak; şişe; 6) kınında bulunan kılıç ve benzerleri. âb-ı hurdenî içilir su, içme suyu. âb-ı hûrşîd (Güneşin suyu) 1) güneş ışığı; 2) ebedî hayat veren su. (bkz: âb-ı beka v.b.). âb-ı huşk (kuru su) 1) billur; 2) cam; 3) cam veya billur bardak; 4) şişe. âb-ı iskender (bkz: âb-ı hayât). âb-ı işret (işret suyu) şarap. âb-ı kâr (işin suyu) işin parlak gidişi, basan, refah. âb-ı kebûd (mavi su) Çin denizi. âb-ı kevser 1) Cennet'teki sulardan biri. 2) muz. adına anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde rastlanan makam. âb-ı la'lî 1) lal renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. âb-ı lûtf (lütfün suyu, yağmuru) lütufkârlık. âb-ı meleh çekirge suyu. (bkz: âb-ı mürgan). âb-ı Meryem 1) Meryem suyu, çeşmesi [Hz. Meryem'in doğruluğundan, namus ve iffetinden kinaye olarak] ; 2) Hz. Meryem'in doğruluğu ve iffeti; 3) şıra; 4) şarap. âb-ı meygûn 1) şarap renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. âb-ı muallâk 1) gök; 2) güzellerin çenesi. âb-ı musaffa tasfiye edilmiş, temizlenmiş su, saf su. âb-ı mün'akid (donmuş su) l)buz; 2) kılıç, hançer, 3) şişe, billur, (bkz: âb-ı müncemid). âb-ı müncemid 1) donmuş su; buz, kar, dolu, kırağı, çiy; 2) billur; 3) cam; 4) billur veya cam bardak veya şişe; 5) kılıç; hançer, kama. âb-ı mürde donuk, akmayan su. âb-ı mürgan 1. kuşların suyu. 2. [Y.W. Redhous'a göre] Şiraz civarında bir suyun adı. 3. efsânevî bir çeşme olup; suyu nereye götürülürse götürülsün içinden sığırcık kuşları çıkar ve orada bulunan çekirgeleri yer. [Fer-heng-i Ziyâ'ya göre 1) Şiraz civarında bir gezinti yeridir ki, halk Recep ayında her salı günü eğlenmek için oraya gider; 2) Fars ile Irak arasında bulunan Semirem kasabasında bir pınardır ki bir yere çekirge musallat olduğu zaman o pınardan şişe içine biraz su alarak çekirgelerin bulunduğu yere götürürler, yolda bir çok sığırcık kuşları şişeyi götüren kişinin ardına düşer ve çekirgelerin üşüştükleri yere gelince sığırcıklar, çekirgelerin hepsini telef ederler]. âb-ı mürvârîd 1) inci suyu [aydınlıktan kinaye olarak]; 2) göze su inmek tâbir olunan bir hastalık.

âb-ı nâb (saf su) şarap. âb-ı nâfî' (faydalı su) şarap, (bkz: ebû nâfî'). âb-ı nâr (ateşin suyu) kırmızı şarap. âb-ı nârdân 1) yabani nar suyu; 2) kırmızı şarap; 3) kan; 4) göz yaşı. âb-ı neşât (neşe suyu) menî, mezî. âb-ı puhte 1) kaynamış su; 2) et suyu; 3) pelte. âb-ı püşt (bel suyu) 1) menî, nutfe; 2) mundar ilik. âb-ı rengîn 1) renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. âb-ı revân 1) akar su; 2) meç. hayat. âb-ı rez, âb-ı rezân (asma kütüğünün suyu) şarap. âb-ı rû (y) 1) yüzsuyu; 2) ırz, namus, şeref, haysiyet, (bkz: tezellül). âb-ı rûşen 1) yüz suyu; 2) ırz, namus, şeref, haysiyet. âb-ı sebük (hafif su) kolay hazmedilebilir şey. âb-ı siyâh l) siyah su; 2) tufan; 3) şarap; 4) karasu illeti, glokom. âb-ı surh l)kırmızı su; 2) şarap. âb-ı sükûn iran'da yarı kurumuş büyük bir göl ve bu göle dökülen bir ırmağın adı. âb-ı şakayık 1) şakayık suyu; 2) şarap; 3) göz yaşı. âb-ı şeng (bkz: âbzen). âb-ı şengerfî 1) al renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. âb-ı şîrîn tatlı su, şerbet. âb-ı şor l) acı su. (bkz: ücâc); 2) göz yaşı. âb-ı tarab 1) inşirah suyu; 2) şarap, süci. âb-ı Teberistan Taberistan veya Mazende-ran denilen bir dağ tepesindeki pınar, [bir kimse o suya "dur!" derse durur, "ak!" derse akarmış]. âb-ı Teberiyye Suriye'nin Teberiyye kasabasında, suyu yedi sene akan ve yedi sene kesilen bir pınar imiş. âb-ı telh 1) acı su] şarap; 2) göz yaşı. âb-ı tîg kılıcın suyu. âb-ı yâkut (yakut gibi su) kırmızı şarap. âb-ı yeh l) eriyen buzun suyu; 2) buzlu su. âb-ı zehre 1) safra suyu, safra; 2) şarap; 3) şafak ışığı. âb-ı zer 1) altın suyu, ince toz hâlinde öğütülüp zamkla suda eritilmiş ve yaldızlama işlerinde kullanılmış olan altın varak; 2) safran suyu; 3) altın renkli şarap. âb-ı zerd 1) sarı su; 2) kederden dökülen gözyaşı. âb-ı zindegânî (bkz: âb-ı hayât). âb-ı zindegî (bkz: âb-ı hayât). âb-ı zîr-i kah l) farkına varılmadan sızan su; 2) gizli veya tanınmayan kabiliyet; 3) entrikacı, mürâî, saman altından su yürüten; 4) dolap, desise, entrika. âb-ı zülâl l) berrak su; 2) billur; 3) cam. âb ü dâne su ve ekmek, (bkz: kısmet, nzk). âb ü kil l) su ve kil (= arz); 2) fânî vücut. âb ü tâb l) güzellik, parlaklık, tazelik. 2) tarz, âdet, yol. 3) Ağustos ayı. âb (a.i.) ayıp, nakısa, kusur, (bkz: ayb). abâ (a.i) 1. yünden yapılmış kaba kumaş, aba. 2. bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek, [meç. dervişlik, şeyhlik], (bkz: Âl-i aba). âbâ (a.i. eb'in c.) 1. babalar. 2. gökküreleri, seyyareler, gezegenler. âbâ-i kenîsâiyye kilise ileri gelenleri. âbâ-i ulviyye yüksek babalar. âbâ ve ecdâd atalar, babalar ve dedeler. a'bâ (a.i.c.) 1. yükler, ağırlıklar. 2. mes'ûliyetler, sorumluluklar. 3. çift denk veya sandık. ab'âb (a.s.) sözü karnından söyler gibi görünen [adam], fr. ventriloqııe.

âbâb (a.i. ebb'in c.) otu çok olan yerler, mer'alar, çayırlar. ab-âbiyyet (a.i.) sözü karnından söyletmiş gibi konuşabilme. âbâd (a.i. ebed'in c.) sonsuz gelecek zamanlar. âbâd (f.s.) 1. mâmur, şen, bayındır. 2. f. e. çokluk bildirir. Şems-âbâd güneşi bol olan yer. Feyz-âbâd feyizle dolu olan yer. â'bâd (a.i. abd'in c.) köleler, (bkz: abîd, ibâd). âbâdân (f.s.) şen, mâmur, bayırdır. âbâdânî (f.i.) mâmurluk, şenlik, bayındırlık, (bkz. âbâdî' ümran). âbâdî (f.i.) 1. mâmurluk, bayındırlık, şenlik. 2. Hind'in Devlet-âbâd şehrinde ipekten yapılma bir çeşit ince veya kalın yazı kâğıdı. abâdile (a.i. Abdullah'ın c.) Abdullah adında olan kimseler. [Hz. Muhammed zamanında bu adda 220 kişi vardı]. Harb-ül-Abâdile (Abdullahlar harbi) Abdullah adlı dört kumandanın bulunduğu harb. âbâft (f.i.) gayet şık, sağlam ve kalın kumaş, (bkz: âbeft). âbâl (a.i. İbil'in c.) develer. âbâm (f.i.) 1. kule. 2. gübrelerini toplamak üzere güvercinler için yapılan kule. 3. burçlar rrantakasının bir işareti. âbân (f.i.) 1. Güneşin akrep burcuna girdiği Güneş yılının sekizinci ayı.2. Güneş ayının onuncu günü. 3. eski Acem (îran, Fürs) an'anesine göre, Güneş yılının sekizinci ayında meydana gelen işlerin ilerlemesine vekil tâyin edildiği farz olunan bir meleğin adı. âbân-gâh (f.b.i.) 1. Güneş yılının onuncu günü. 2. bu onuncu güne me'mur far-zolunan meleğin adı. [eski Fürs inanışına göre o gün yağmur yağarsa erkeklere, yağmazsa kadınlara ait sanılır ve hangi sınıfa ait ise onlar suya girip yıkanırlar ve birbirleriyle su serpişip eğlenirlermiş]. abâ-pûş (a.f.b.i.) 1. aba giyen, derviş. 2. rind. 3. fakir. âbâr (a.i. bi'r 'in c.) su kuyuları. âbâr (f.i.) hesap defteri. âbâr-gîr (f.b.s.) hesap defterlerini tutan, muhasebeci, sayman. âbât (a.i. ibt veya ıbıt'ın c.) koltuk altlan. abb ışık. (bkz: nûr, ziyâ') abbâs (a.i.) 1. arslan. (bkz: esed, gazanfer, şîr). 2. Peygamberimizin amcalarından, Mekke fethinde Müslüman olan zât. Abbâsî (a.s. c. Abbâsiyân, Abbâsiyyûn) 1. Hz. Abbâs'a mensup olan. 2. i. Emevîler'den sonra kurulan halifelik. (750-1258). 3. i. îran şahı Abbas tarafından çıkarılan para. Abbâsiyân (f.i.); Abbâsiyyûn (Abbasi'nin c.) Abbasî halîfeleri. âb-bâz (f.b.s.) su cambazı. âb-berîn (f.b.i.) nehir, ırmak ve çağlayan kenarlannda suyun şiddetle dökülmesinden meydana gelen içi oyulmuş kovuk. âb-câme (f.b.i.) su kabı. âb-çerâ (f.b.i.) kahvaltı. âb-çîn (f.b.i.) ölü yıkayıcıya ait ve ölüyü kurulamaya yarayan peştemal, bez. abd (a.i.c. ibâd, â'bâd, abîd) köle, kul. (bkz: bende). abd-i âsim günahkâr, suçlu kul. abd-i müşterâ para ile satın alınmış köle. abd-ül-kadir 1. Allah'ın kulu; 2. erkek adı. âb-dâde (f.b.s.) su verilmiş, sulanmış. abdâl (a.i. bedîl'in c.), (bkz. ebdâl). abdâlân (f.i- abdâl'ın c.) abdallar [bunlar 7, 40, 70 olarak sayılır]. âb-dân (f.b.i.) 1. su kabı, kova. 2. sidik kavuğu, mesane. âb-dâr (f.b.s.) 1. sulu, taze. 2. parlak. 3. sağlam vücutlu. 4. nükteli. 5. zarif, güzel. 6. hoş. 7. i. su veren hizmetçi. âb-dendân (f.s.) şaşkın, saf, bön; mağlûp, âciz [kimse]. âb-dest (f.b.i.) 1. namaz vesaire için din icâbına göre el, ağız (bkz:

mazmaza), burun (bkz: istinşak), yüz; dirseklere kadar kollan ve aşıkkemiği üstüne kadar ayakları yıkama, kulaklara, boyuna ve başa meshetme (bkz: vuzû'). 2. el yıkama suyu. 3. gaita ve idrar çıkarma ameliyesi; gaita; idrar. 4. paylama, azarlama, [...ini almak, ...ini vermek fiilleriyle kullanılır]. âbdestân, âbdest-dân (f.b.s.) abdest, su ibriği. abdest-hâne (f.b.i.) 1. apte-sâne, ayak yolu, hela. (bkz: âb-rîz). 2. abdest alacak yer. âbdestlik (f.t.b.i.) bir nevî kısa cübbe. âb-dih (f.b.i.) zariflik ve güzellik veren [süs]. abd-ül-lezîz (a.b.i.) Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen bir ağacın dut kurusuna benzeyen yağlı ve tatlımsı bir meyvası. (bkz: habb-ül-lezîz). abede (a.s. âbid'in c.) ibâdet edenler, tapın an lar. abede-i esnâm, abede-i evsân puta tapanlar. âbeft (f.i.). (bkz. âbâft). âbek (f.i.) 1. sulu, su dolu olan şeyler. 2. cıva. (bkz. zîbak). 3. kabarcık denilen sivilce, çıban. â'bel (a.s.) 1. çok sert [taş]. 2. i. taşlık dağ.' âb-endâm (f.b.i.) güzel, tenâsiiplü endam; güzellik. âb-endâz (f.b.i.) su mühendisi. Âber (a.h.i.) Nuh'un erkek torunu. aberât (a.i. abre'nin c.) göz yaşlan. abes (a.s.) boş, saçma [şey]. Abesle iştigal etmek boş şeylerle uğraşmak. abes-gû (a.f.b.s.) boş söz söyleyen, saçma konuşan. abesiyyât (a.i.c.) işe yaramaz şeyler, saçmalıklar, (bkz: türrehât) âb-gâh (f.b.i.) 1. su biriken yer, havuz. 2. anat. karnın, kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan nahiyesi, boş böğür. âb-gîne (f.b.i.) 1. billur. 2. şişe, sürahi; kadeh. 3. ayna. 4. elmas. 5. kılıç; bıçak. 6. göz yaşı. 7. sevgilinin kalbi. 8. şarap. âb-gîr (f.b.i.) 1. su biriken yer, havuz. 2. dokumacı fırçası. âb-gûn (f.b.s.) 1. suya benzer. 2. mavi renk. 3. i. gök. 4 . parlak [kılıç v.b.]. 5. i. nişasta. âb-gûn kafes (f.b.i.) gökyüzü. abher (a.i.) 1. nergis çiçeği. 2. yasemin. 3. zerrinkadeh çiçeği. 4. dolu kap, dolu kadeh. abherî (a.s.) nergis gibi, nergisimsi. âb-hest (f.b.i.) bozulmuş meyva [kavun, karpuz v.b.]. âb-hîz (f.b.i.) çok yükselen su dalgası. âb-hûn, âb-hûst (f.b.i.) 1. ada. 2. sel suyunun oyduğu çukur, kovuk. 3. orman içinde bataklık. 4. çeşme; su yolu. âb-hûr, âb-hûrd (f.b.s.) 1. su içmiş olan [kimse]. 2. i. su ve yemek. 3. i. günlük yiyecek. 4. i. nasip, kısmet. 5. i. kısa bir istirahat için durma. 6. i. içilecek su kabı. 7. i. içme suyu bulunan yer. âb-hurde (f.b.s.) su içen. âbık (a.s.) 1. sebepsiz olarak efendisinin yanından kaçan köle. 2. cıva. (bkz. âbek, zîbak). âbî (a.s. ibâ'dan) çekinen, nazlanan, sakınan; tiksinen. âbî (f.i.) 1. ayva. 2. s. suda yaşayan ve suda hâsıl olan. 3. s. açık mavi. âbid (a.i.c. evâbid) mesel, yanıltmaç. âbîd (f.i.) kıvılcım. abîd (a.i. abd'in c.) kullar, köleler, (bkz: a'bâd). âbid (a.s. ibâdet'den. c. abede; müen.âbide ibâdet (kulluk) eden, tapınan (bkz: zâhid). âbid-âne (a.f.zf.) ibâdet edene yakışacak bir surette, (bkz: zâhidâne). âbidât (a.i. yanlış olarak âbide'nin c.) anıtlar. âbidât-ı islâmiyye islâm medeniyeti anıtları.

âbidât-ı kadîme ilk çağlardan kalma anıtlar. âbidât (a.i. ve s.) ibâdet eden, inanmış kadınlar. âbide (a.i.c. evâbid). [âbidât yanlıştır] yadigâr kalacak eser, anıt. a'bide (a.i. abd'in c.) köleler. âbidevî (a.s.) 1. âbide gibi, âbideyi andırır, anıtsal. 2. çok büyük, fr. ınoıuı-mental. (bkz: muazzam). âbidîn (a.i. ve s. âbid'in c.) ibâdet edenler; inanmışlar. âbil (a.s.) 1. koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan [adam]. 2. çayırda otlayarak suya muhtaç olmayan [hayvan]. âbile (f.i.) 1. sivilce, küçük çıban. 2. su kabarcığı. âbile-i pistân meme düğmesi, ucu. âbile-i rûh-i felek astr . yıldızlar. âbile-i rûz Güneş, (bkz ; Âftâb, Hurşîd, Mihr, Şems). âbir (a.s. ubûr'dan. c. âbirûn, âbirîn) bir yerden geçen, geçici. abîr (a.i.) 1. bir ilaç terkîbi. [bu terkip; beyaz sandal, sünbül kökü, kırmızı gül, turunç ve iğde çekirdekleri, nârenç gibi güzel kokulu bâzı otlarla bir miktar doğulmuş miskten meydana gelirmiş]. 2. güzel koku. âbirîn , âbirûn (a.s. âbir'in c.), (bkz. âbir). âbis (a.s.) alaycı, saygısız. âbis (a.s.) asık suratlı, yüzü ekşi [kimse], âbist (f.s.) gebe. (bkz: âbistân, abiste, abisten). âbistân (f.s.) 1. gizli, gizleme. 2.gebe. âbiste (f.s.) 1. (bkz: âyiştene). 2. gebe, hâmile. âbisten hâmile.2. dişi. âbisten-gâh (f.b.i.) 1. gebelik yeri, rahim, döl yatağı. 2. Dünyâ, âlem. âbistenî (f.i.) gebelik. âbişhor (f.i.) 1. [hayvan ve insan]sulama yeri. 2. içme kabı. 3. günlük yiyecek.4. dinlenmek için kısa bir duraklama. âbişten-gâh (f.b.i.) 1. gizli yer,gizlenecek yer. 2. aptesâne (bkz: âbiştgâh, âbişt-geh). âbişt-gâh, âbişt-geh (f.b.i.) 1. gizli yer, gizlenecek yer. 2. aptesâne. âbiye (a.s.) yüzünü örtü ile örten utangaçkadın veya kız. âbiye (a.s. müen.) güzel, zarif [kız]. âbkâme (f.i.) 1. Bağdat ve Anadolu'nun bâzı Doğu illerinde yapılan turşu ve salata nevinden bir katık. 2. ekşi hamurdan pişirilip sirkeye konulan ve turşu yerine kullanılan bir yiyecek; piyaz; salata. âbkâr (f.b.i.) 1. sucu, saka. 2. saki, kadeh sunucu. 3. şarap tüccarı. 4. şarap ayyaşı. abkarî (a.s.) büyük bir ustalıkla işlenmiş kumaşlara sıfat olarak ince, çok güzel mânâsına gelen bu kelime, Yemen'in bir tarafında bulunan ve cinlerin oturduğu sanılan Abkar şehrinin adından alınmıştır. âb-kend (f.b.i.) 1. dere, su geçidi. 2. havuz. âb-keş (f.b.s.) 1. su çeken. 2. i. delikli kevgir. 3. i. sucu, saka. 4. i. sâkî, kadeh sunucu. 5. i. şarap tiryakisi. âb-kûr (f.b.i.) lâğım çukuru, pisliğin aktığı yol ve delik. âblîse (f.i.) tarlayı tohumlayan, ekinci. âblûc, âblûk (f.i.) "nöbet şekeri" denilen "nebat şekeri". âb-nâk (f.b.s.) 1. sulu. 2. ıslak, nemli. âb-nâme (f.b.s.) su münâsebetiyle yazılan şiir. âbnûs (f.i.) abanoz denilen sert ve siyah bir ağaç. abnûsî (f.b.s.) 1. abanoz; abanozdan yapılmış. 2. abanoz gibi[siyah]. 3. i. abaabnûsiyye (f.a.i.) bot.abanozgiller, fr. ebenacees. âb-râh, âb-râhe (f.b.i.) su yolu, mecra, kanal. âb-râne (f.b.i.) su yollarına ve borularına bakan mühendis, su mühendisi. abrâş (a.s.) 1. alacalı, benekli [at]. 2. beyaz ve kırmızı alaca renk. 3.

vücudunda sam lekesi bulunan [adam]. abre (a.i.c. aberât) göz yaşı. (bkz: âb-zîh2, dem'). âb-rîz (f.b.i. ve s.) 1. su akıtan. 2. aptesâne. 3. ibrik, çirkef çömleği, havruz, lâzımlık. âbrûd (f.b.i.) sünbül; nilüfer. absâl, âbsâlân (f.i.) bahçe, park, koru. âb-seyr (f.a.b.s.) su gibi akan, yürüyüşü çabuk at. âb-süvâr (f.b.s.) 1. su yüzünde yüzen. 2. su yüzündeki kabarcık. âb-süvârân (f.b.i.c.) suyun veya şarabın üzerindeki kabarcıklar. âb-şâr (f.b.i.) su şarıltısı, şelâle. âb-şîb (f.b.i.) dere gibi aşağı akan su, akıntı, akarsu. âb-şinâs (f.b.i.) 1. sudan anlayan. 2. su yolcu. 3. gemi kılavuzu. abt (a.i.) 1. yalan. 2. şüphe uyandırıcı hareket. âb-tâb (f.b.i.) (bkz: âb ü tâb). âb-tâbe (f.b.i.) 1. bahçıvan kovası, ibrik. 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher, (bkz: âftâbe2). âbû (f.i.) nilüfer çiçeği. abûs (a.s. ubûset'den) somurtkan. abûs-ül vech suratı asık, asık suratlı. âb-vend (f.b.i.) su kabı, maşrapa, bardak. âb-verz (f.b.s.) suda meşkeden, suda yüzen, yüzgeç. âb-yâr (f.b.s.) 1. sulayan, sulayıcı. 2. meç. feyizlendiren, bereketlendiren. âb-yârî (f.b.i.) 1. sulayıcılık. 2. meç. yardım. âb-yârî-i himmet himmet yardımı. âbzen (f.b.i.) 1. küçük havuz. 2. banyo, (bkz: âb-ı şeng). âb-zih (f.b.i.) 1. su sızıntısı, su kaynağı. 2. göz yaşı. (bkz: abre,dem'). âb-zürüft (f.b.s.) eskimiş, bozulmuş [kavun, karpuz gibi şeyler]. âc (a.i.) fildişi, bağa. âc (f.i.) bot. ılgın [ağaç]. acâc (a.i.) 1. bulut. 2. duman. acâfet (a.i.) zayıflık, çelimsizlik. acâib (a.s. acîbe'nin c.) çok tuhaf şey, anlaşılmaz. acâib-i seb'a-i âlem dünyanın 7 acibesi, 7 tane şaşılacak şeyi. [1. Mısır piramitleri. 2. Bâbil'de Semiramis'in asma bahçeleri. 3. Zeus'un heykeli. 4. Rodos heykeli. 5. Efes'te Artemis-Diana ma'bedi. 6. Bodrum' (Halikarnas) da Mosoleus'un türbesi. 7. iskenderiye deniz feneri]. Acâib-ül-Mahlûkat (yaratıkların acayipliği) XV. yüzyıl münşilerinden Yazıcıoğlu Ahmet Bîcan'm Arapçadan tercüme ettiği, yer, gök ve denizlerdeki garabetlerden bahseden eseri. acâibât (a.i. acâib'in c.) 1. acayip şeyler. 2. normale aykırı gelen, yadırganan mahlûkları inceleyen ilim. 3. normale aykırı yaratılmış mahlûklar. acâiz (a.s. acûz ve acûze'nin c.) koca kanlar. âcâk (f.i.) toprak, (bkz: hâk). âcâl (a.i. ecel'in c.) vâdeler, tabiî ömrün sonlan, gayetler, ölümler. acâle (a.i.). [aslı icâle'dir]. (bkz: icâle). acâlet (a.i.). [aslı icâlet'dir]. (bkz: icâlet). acâleten (a.zf.) [aslı icâleten'dir]. (bkz: icâleten). âcâm (a.i. ecme'nin c.) meşelik, kamışlık, ağaçlıklar. a'câm (a.i. Acem'in c.) Acemler, Arap olmayan kavimler, iranlılar, (bkz: eâcim). âcân (f.i.) polis. âcâr (a.i. ecr'in c.) kiralar, mükâfatlar. acc (a.i.) bağırma, na're. âcc (a.s. müen. âcce) kalabalık. accâc (a.s.) 1. gürültülü. 2. fırtınalı,rüzgârlı; soyu temiz [at]. âce (a.s.) bir tane fildişi.

aceb (a.i.) acaba, hayret, gariplik, şaşılacak şey. a'ceb (a.s.) (daha, çok, pek) acayip, tuhaf ve garip olan. a'ceb-ül-acâib 1) çok garip ve gülünç olan.(bkz: garib). 2) Manyas'lı Mahmut'un dîne ve hekimliğe ait eseri. acebâ (a.e. acib'den) şüphe ve tereddüt bildiren edat, acaba, (bkz: âyâ). a'cef (a.s.) ince, zayıf. a'cel (a.s.) pek acul, çok acele eden. acele (a.i.) çabuk, çabukluk, (bkz: isti'câl) aceleten (a.zf.) çarçabuk, (bkz: ale-l-acele) acem (a.i.) harflere nokta koyma. Acem (a.i.c. a'câm) 1. Arap olmayan, Araptan gayri olan kavim. 2. iranlılar. A'cem (a.i.c. eâcim) Arap kavminden olmayan kimse. acem-âne (a.f.zf.) Acemlere yakışır-casına. acem-aşîrân (makamı) (a.f.b.i.) müz. Türk musikisinde kullanılan şed makamlardan biri. Bu makam çargâh makamının acem-aşîrân perdesi üzerine nakledilmiş şeklidir. Dominantı çargâh, tonikası Acem-aşîrân perdeleridir. acem-aşîrân (perdesi) (a.f.t.b.i.) muz. aralıkları birbirine müsavi olmayan 24 dereceli Türk musikisi ses dizisinin kaba çârgâhdan başlamak üzere dördüncü perdesinin adı. acemî (a.s.c. acemiyân) 1. tecrübesiz, toy. 2. iranlı. a'cemî 1. Arap olmayan, iranlı. 2. Acemce. 3. beceriksiz [kimse]. 4. dilsiz. acem-ırak (a.b.i.) muz. adına anonim bir edvarda rastlanan isim. acem-istân (a.f.b.i.) iran ülkesi. acemiyân (a.f.b.s. acemî'nin c.) 1. tecrübesizler, toylar. 2 . iranlılar. acem-kürdî (a.f.b.i.) muz. Türk musikisinde kullanılan mürekkep bir makamdır. Acem makamını teşkil eden acem-aşîrân ve uşşak makamları dizilerinin pest tarafına bir kürdî dörtlüsünün katılmasıyla terkip edilmiştir. Makamın melodik seyrinde önce Acem makamının, sonra da kürdî dörtlüsüyle kürdî makamının özelliklerini gösterir. acem-perestî (a.f.b.i.) 1. îran sanat ve edebiyatına karşı düşkünlük ve bu sanat ve edebiyat taraftarlığı. 2. Iran taklitçiliği. acem-pûselik (a.f.b.i.) muz. tahminen iki asırlık bir mürekkep makamdır. Acem mürekkebine, bir pûselik beşlisi ilâvesinden doğmuştur. Bütün pûselikli mürekkep makamlar gibi lâdügâh perdesinde durur; pûselik beşlisini inici bir şekilde icra ederek karar verir. Acemde olduğu gibi burada da güçlü perdesi bilhassa re-nevâdır. Donanıma acem gibi bir si için bir koma bemolü konulur; îcâbederse nota içinde acem'deki gibi si bekar ve si küçük mücenneb bemolü, pûselik için ise, sâdece si bekar ilâve olunur. acem-rast (a.f.b.i.) muz. adına Kırşehirli Yusufun edvarında (XV. yy.) rastlanan makam. acern-uşşak muz. adına Müstakimzâde Süleyman'ın dergisinde (XVII. yy.) rastlanan makam. acem-zirkeşîde (a.f.b.i.) muz. adına Kırşehirli Yusufun edvarında (XV. yy.) rastlanan makam. Âcer (a.h.i.) ismail Peygamber'in anası, (bkz: Hâcer). âcer, âcir, âcürr (a.i.) tuğla, kiremit. a'cez (a.s. âciz'den) çok âciz ve kudretsiz. aceze (a.f. âciz'in c.) düşkünler, güçsüzler, beceriksizler, zayıflar. âcî (a.s.) 1. fildişinden yapılmış, fildişine ait. 2. fildişi satıcısı, işçisi. acîb (a.s. aceb'den) tuhaf. acîb-ül-kıyâfe kılığı kıyafeti tuhaf olan. (bkz. garip). âcib (a.s. aceb'den) şaşılacak şey.

acîbe (a.i.) şaşılacak şey. acîbe-i hilkat hilkat acibesi, anormal ya-radılmış. (bkz: u'cûbe). âcil (a.s. ecel'den. müen. "âcile") vâdeye bağlı, vâdesi geldiğinde yapılacak olan, ertelenmiş. âcil (a.s. acele'den) acele eden, acele, gecikmez. âcil-âne (a.f.zf.) 1. acele edene ait. 2. şimdiki zamana ait. âcilen (a.zf. ecel'den) sonradan, geç, vâdesi geldiğinde yapılmak üzere. âcilen veya âcilen er veya geç. âcilen (a.zf. acele'den) tezelden, gecikmeden, (bkz: müsta'celen). âcin (a.s.) rengi ve tadı değişmiş, bozulmuş pis su. acîn (a.s.) yoğurulmuş şey, hamur, macun. Lahm-i acîn yoğurulmuş, mâcunlaşmış et, lahmacun. acînî (a.s.) 1. hamur gibi, hamur, macun kıvamında. 2. kim. hamurumsu, fr. pateux. acîniyyet (a.i.) hamur, macun hâlinde olma. âcir (a.s. ecr'den) elindekini bir başkasına kiralayan. âcîş (f.i.) üşüme. aciz (a.i.). (bkz. acz). âciz (a.s. acz'den. c. âcizân) 1. eli ermez, beceriksiz, kabiliyetsiz. 2. zayıf, güçsüz. âcizân (a.s. âciz'in c.) âcizler. âciz-âne (a.f.zf.) beceriksizcesine; alçak gönüllülükle. âcizî (a.f.i.) l. kabiliyetsizlik, beceriksizlik. 2. tevazu, alçakgönüllülük. âcizî (a.f.s.) fakir, alçakgönüllü kimseye ait, yâni "benimki". âciziyyet (a.i.) 1. beceriksizlik, kabiliyetsizlik. 2. fakirlik; tevazu. acmiyy (a.s.) akıllı, anlayışlı, ince fikirli. acn (a.i.) yoğurma. acûl (a.s.) aceleci, içi dar. acûl-âne (a.f.zf.) acele edene yakışır surette. acûz, acûze (a.i.) kocakarı, meç. cadı karı. (bkz: pîre-zen). âcül (f.i.) geğirme. âcür (a.i.) 1. tuğla. 2. kiremit. 3. kerpiç, (bkz: âcer). âcürî (a.i.) tuğlacı, kiremitçi. âc-üs-sinn (a.b.i.) biy. fildişi, fr. ivoire. acz (a.i.) 1. beceriksizlik. 2. ed. düz yazıda bir fıkranın son cümlesi. 3. manzumede beytin ikinci -dizesinin son yarısı.[zıddı sadr]. acz-i ikdâm uğraşıp da bir şey yapamama, (bkz: aciz). âçâr (f.s.) 1. katılmış, kanştınlmış, birleştirilmiş [turşu, tarator, salata ve benzerleri gibi şeyler]. 2. inişli yokuşlu, düz olmayan [yer]. "Gencîne-i güftâr" adlı Farsça-Türkçe lügatte eserde kelimenin Türkçe olduğu bildirilmektedir. Âd (a.h.i.) çok eskiden Yemen taraflannda bulunan ve Hud Peygamber tarafından îmâna getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. âd (a.i.c.) âdetler. a'dâ (a.s.) en zâlim, pek gaddar. a'dâ' (a.i. adû' ve adüvv'ün c.) düşmanlar, yağılar. a'dâ-yı dîn din düşmanları. âdâb (a.i. edeb'in c.) 1. terbiyeler, utanmalar. 2. usuller, yollar, kaideler. âdâb-ı asr zamanın usulleri. âdâb-ı muâşeret içtimaî yaşayış bilgisi, usulleri âdâb-ı mutâvaat itaat usulleri. âdâb-ı münâzara konuşma kaideleri. âdâb-ı umûmiyye umûmî ahlâk kaideleri. âdâb ve erkân yol iz, yöntem, sıra saygı. a'dâd (a.i. aded'in c.) sayılar.

a'dâd-ı asliyye gr. asal sayılar. a'dâd-ı kesriyye gr. kesir sayıları. a'dâd-ı mütebâyine mat. asal sayılar (aralarında). a'dâd-ı rütbiyye gr. sıra sayıları. a'dâd-ı tevzîiyye gr. üleştirme sayıları. a'dâd (a.i. adad ve adud'un c.) 1.sâidler, bâzular, kollar. 2. havuz kenanndaki büyük ve düz taşlar, duvarlar. a'dad (a.s.) kolu ince, kısa kollu[adam]. adâhî (a.i. udhiyye'nin c.) kurbanlar. adâhik (a.s. udhûke'nin c.) gülünecek şeyler, latifeler, şakalar. âdâk (f.i.) ada. (bkz: cezire). adakk (a.s.) (daha, en veya çok) dakik,ince. a'dâl (a.i. ıdl'ın c.) 1. denkler. 2. eşitler, müsâvîler. adalât (a.i.) adale'nin c.) -kaslar. adalât-ı inebiyye anat. gözbebeği -kasları. adalât-ı mücevvefe anat. kalb -kaslan. adale (a.i. c. adalât) vücutta hareketleriyapan sinirli etler, kas. adale-i cebhiyye anat. alın -kası. adale-i cildiyye-i unk anat. boyun deri kası. fr. platysma. adale-i dâliyye anat. delta kası, fr. muscle delto'ide. adale-i fahziyye anat. uyluk -kası. adale-i hıyâtiyye anat. terzi -kası, fr. muscle couturier. adale-i hicâb-ı hâciz anat. diyafram kası. adale-i kalb anat. yürek kası. adale-i madgiyye anat. çiğneme kası. adale-i medâriyye anat. çevre kası, fr. muscle orbiculaire. adale-i melsâ anat. yalız kas, fr. muscle lisse. adale-i muassıra anat. büzücü, -büzgenkas, fr. muscle sphincter. adale-i mudhike anat. güldürücü kas. adale-i muhattata anat. çizgili kas. adale-i mukabile anat. karşıt kas, fr. muscle opposant. adale-i muştiyye anat. tarak kası kas, fr. muscle pectine. adale-i mürabba'-ı munharife anat. yamuk kas, fr. muscle trapeze adale-i müsennene anat. dişli kas. adale-i na'liye anat. nalınsı kas. adale-i rahmiyye anat. dölyatağı kası. adale-i sadriyye anat. göğüs kası. adale-i savtiyye anat. ses kası, fr. muscle vocal. adale-i seddâdiyye anat. tıkayıcı kas, fr. muscle obturateur. adale-i tev'emiyye-i sâkıyye anat. baldır ikizkası, fr. muscle gastrocnemien. adale-i zât-ür-rüûs-i selâse anat. üç başlı kas. adâlet (a.i.) 1. hakka riâyetkârlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk, (bkz: adl, dâd). 2. kadın adı. adâlet emri tar. ahâliye zulüm ve taaddî edilmemesi hakkında sadrâzam tarafından vâlîlere yazılan emir. adâlet-kâr (a.f.b.s.) âdil, adaletli, (bkz: adâlet-penâh). adâlet-kârâne (a.f.zf.) adâletlicesine. adâlet-kârî (a.f.i.) âdillik. adâlet-penâh (a.f.b.s.) adaletli, (bkz: adâlet-kâr). adalî (a.s.) adaleli, sinirli ete mensup, kaslarla ilgili. adall (a.s. dalâl'den) 1. doğru yoldan pek uzak olan, çok sapıtmış bulunan, çok fena yol tutmuş olan. 2. pek çok hatâda bulunan. adâmet (a.i.) ahmaklık, akılsızlık. adarr (a.s.) en zararlı, (bkz: azarr). adarr-ı müskirât içkilerin en zararlısı. a'dâs (a.i. ades'in c.) mercimekler. âdât (a.i. âdet'in c.) âdetler, görenekler, usuller, tabiatlar, alışkanlıklar. âdât-ı medeniyyet medeniyet âdetleri, usulleri.

âdât ü ahlâk sosy. töre, fr. moeurs. adâvet (a.i.) düşmanlık, yağılık.(bkz: buğz). add (a.i.) 1. sayma, sayılma. 2. itibâr etme, edilme. add etmek 1) saymak; 2) itibâr etmek. âde (a.i.) âdet kelimesinin Arap kaidesine göre yapılan mürekkep kelimelerdeki şekli fevk-al-âde; alel-âde.. gibi. addâr (a.i.) denizci, gemici taifesi. aded (a.i.c. a'dâd) sayı. aded-i âsam mat. -oransal sayı, fr. nombre rationnel. aded-i aslî mat. asıl sayılar, aded-i âşârî mat. ondalık sayılar. aded-i ferd mat. tek sayı. aded-i gayr-i muntak mat. -Grandisi sayı,fr. nombre irrationnel. aded-i hakikî mat. gerçek sayı. aded-i kesrî mat. kesir sayılan. aded-i menfî mat. negatif sayı. aded-i mevhûm mat. -sanal sayı. aded-i muntak mat. rasyonel sayı. aded-i müretteb sosy. tamsayı. aded-i müsbet mat. pozitif sayı. aded-i rütbî mat. sıra sayılan. aded-i rüûs fer. şahısların adedi, [bir kimse vefat edip yalnız üç kızı kalsa mes'elenin mahreci aded-i rüûsuna göre "üç" olur.] aded-i silsile-i ale-l-vilâ mat. aritmetik dizi. aded-i tâmm mat. tamsayı. aded-i tevziî mat. üleştirme sayıları. adeden (a.zf.) sayı bakımından, sayıca. adedî, adediyye (a.s.) adede mensup, adetle ilgili. adediyyât (a.i. adedî'nin c.) 1. adetle ilgili şeyler. 2. fık. sayılan şeyler. adediyyât-ı mütefâvite huk. fertleri arasında pahaca fark bulunan ve sayılabilen şeyler. [karpuz ve kavun gibi]. adediyyât-ı mütekaribe huk. fertleri arasında pahaca fark olmayan ve sayılabilen şeyler [yumurta ve ceviz gibi]. a'del (a.s. âdil'den) (daha, pek, en) adaletli, çok doğru. a'del-ül-âdilîn (âdillerin en adaletlisi) Allah. Âdem (a.h.i.) 1. dünyâdan ilk yaratılan adam. 2. ilk peygamber, (bkz: ebü-l-beşer). 3. (f.c. âdemân) adem (a.i.) yokluk, bulunmama. adem-i basîret basiretsizlik, görüşsüzlük. adem-i dikkat dikkatsizlik. adem-i emniyet güvensizlik. adem-i ifâ yerine getirememe, yapamama. adem-i ihtimâl olamamazlık. adem-i iktidâr 1) güçsüzlük, gücü yetmezlik. 2) intiazsızlıktan doğan bir hastalık, fr.impuissance. adem-i imkân imkânsızlık, olamazlık. adem-imtizâc birleşmezlik, geçimsizlik, geçinemezlik, bağdaşmazlık. adem-i inkıtâ kesilmezlik. adem-i inzibât yasavsızlık. adem-i irtibât mant. ayrıklık, fr. disjonction adem-i istikrâr bir halde durmazlık. adem-i istimâ' huk.dâvanın dinlenmemesi. adem-i iştihâ iştahsızlık. adem-i itâat itaatsizlik. adem-i ihtilâf anlaşmazlık, uyuşmazlık. adem-i i'timâd güvensizlik. adem-i kabûl kabul etmeme. adem-i kifâyet yetmezlik. adem-i levn biy. akçınlık, fr. albinisme. adem-i lüzûm gereksizlik.

adem-i merkeziyyet bir merkezden değil her teşekkülün kendi kendini idare etmesi. adem-i mes'ûliyyet mesuliyetsizlik, sorumsuzluk. adem-i mevcûdiyyet yokluk. adem-i mutâbakat uymazlık, uyuşmazlık. adem-i muvâfakat razı olmayış. adem-i muvaffakiyyet muvaffakiyetsizlik,başarısızlık. adem-i müdâhale karışmamazlık. adem-i müsâade müsâadesizlik, izinsizlik;darlık. adem-i müsâvât -eşitsizlik. adem-i nezâfet pislik, kirlilik. adem-i riâyet riayetsizlik, saygısızlık. adem-i salâhiyyet -yetkisizlik. adem-i sebât sebat etmeyiş, çabuk bıkıp usanma, direnmezlik. adem-i tâbiiyyet sosy. -bağımsızlık. adem-i ta'kip huk. -kovuşturmazlık. adem-i tecâvüz saldırmazlık. adem-i te'diye ödememe. adem-i tenâzur kim. -bakışımsızlık, simetrisizlik. adem-i temyîz-ül-elvân astr. renk indisi,fr. indice de couleur. adem-i teslîm eko. bir evrakın, bir vesikanın verilmesi icâbeden kimseye veya yere verilmemiş olması. adem-âbâd (a.f.b.i.) yokluk diyârı, ölüm. âdemân (a.i. âdem'in c.) âdemler,adamlar. âdem-hâr (a.f.b.s.) insan yiyici. âdemî (a.f.s.c. âdemiyân) âdemoğlu. ademî, ademiyye (a.s.) ademle, yoklukla ilgisi olan, ölüm hakkında. âdemiyân (a.f.i. âdemî'nin c.) âdemoğulları, insanlar, adamlar. âdemiyâne (a.f.zf.) adamca, erkekçe, cesurca âdemiyyet (a.i.) 1. adamlık, insanlık.2. adamlık, namuslu adama yakışır hal. âdem-küş (a.f.b.s.) adam öldüren. âdem-pîrâ (a.f.b.s.) olgun, bilgili adam. âder (a.s.) kasığı çıkık [adam]. âder (f.i.) ateş. (bkz: âzer). ades (a.i.c. a'dâs) mercimek [hububattan]. adese (a.i.c. adesât) 1. mercimek. 2. mercek. 3. dürbün. adese-i ayniyye fiz. gözleme merceği, fr. oculaire.gözlük vesaire yapmaya yarayan mercimek biçimindeki cam. adese-i mer'iyye fiz. nesne, cisim merceği, fr. objectif. adese-i mütekarib fiz. -yakınsak mercek, fr. lentille convergente. adesî (a.s.) ades'e, mercimeğe benzeyen nesne. âdet (a.i.c. âdât) görenek, usul, tabîat, alışkanlık. âdet-i ağnâm koyun ve keçiden alınan resim. âdet-i gulâmiyye işlerin görülmesi için kullanılan adamların masrafları karşılığı olarak alınan resim. âdet-ullâh Tanrı töresi. âdetâ (a.zf.) bayağı, basbayağı, enikonu. âdeten (a.zf.) âdet olarak, görenek suretiyle. adevân, adv (a.i.) hızla koşma. adgâs (a.i. dags'ın c.) rüya teşevvüşâtı, karışıklıkları, adgâs ü ahlâm karışık rüyalar tarzında kullanılır adhâ (a.i.c.) kurbanlar, îd-i adhâ Kurban bayramı. adham (a.s.) iri yapılı [adam]. âdî (a.s.) 1. bayağı, aşağı, değersiz. 2. âdet olan. adîd, adîde (a.s.) çok, bir çok. emsâl-i adîde bir çok benzerler. adîd (a.i.) 1. bir ısmmlık şey, lokma, (bkz: adûd). 2. ısırma. 3. arkadaş. 4. hasım.

âdil, âdile (a.s. adl'den) 1. doğruluk gösteren. 2. doğru, (bkz: dâdgüster). Şâhid-i âdil adaletli, doğru şahit, tanık. Âdil-şâhî g.s. güzel sanatlarda kullanılan bir kâğıt cinsi [tezhip, hat, minyatür v.b. için]. Hükûmet-i âdile her işinde adalet, doğruluk bulunan hükümet. 3. i. [birincisi] erkek, [ikincisi] kadın adı. adîl (a.s. adl'den) eşit, eş, müsâvî. âdil-âne (a.f.zf.) adaletliye yakışır bir şekilde, doğrulukla. âdilî (a.f.i.) adalet, doğruluk. adîm (a.s. adem'den) yok olan. adîm-ül-imkân imkânsız, olamaz. adîm ü heder (eylemek) yok etmek, ziyan etmek. adîmet-ül-cenâh zool. Yeni Zelanda'da yaşamakta olan bir kuş, apteriks. adîmet-ül-ercül zool. ayaksızlar, fr. apodes. adîmet-üt-tüveyc bot. -taçsızlar, fr. apetales. adîm-ün-nazîr (a.b.s.) eşi olmayan, eşsiz. âdîne (a.i.) cuma günü. âdîş (f.i.) ateş. âdiyât (a.i. âdiye'nin c.) her zaman olagelen, alışılmış şeyler. âdiyât-ı umûr günlük, ufaktefek, değersiz işler. âdiyen 1. bayağı, basbayağı. 2. her zamanki gibi. âdiyye (a.s.) îtiyat edilmiş, alışılmış. Eyyâm-ı âdiyye (alışılmış günler) tatil veya bayram günlerinin dışında kalan günler. Ma-hâkim-i âdiyye ceza mahkemelerinin dışında kalan mahkemeler. âdiyyet (a.i.) adîlik, aşağılık, bayağılık. adl (a.i.) doğruluk, (bkz: adâlet, dâd) . adlâ' (a.i. dıl'ın c.) 1. kaburgalar. 2. mat. geometrik şekillerin kenarları. Zü-l-erbaati-l-adlâ' dörtgen. Zü-l-kesîri-l-adlâ' poligon, çokgen. Müselles-i-mütesâvi-l-adlâ eşkenar üçgen. 3. [Arapçada] sayı kökleri. adlî (a.s.) 1. adalete mensup, adaletle ilgili. Hâtâ-yi adlî adalet yanlışı, yanlış hüküm. 2. II. Mahmud'un lâkabı.[şiirlerinde kullandığı Adlî mahlası münâsebetiyle]. Adlî (a.i.) H. Sultan Bayezid'in şiirdeki mahlası. adliyye (a.i.). mahkeme yargılama işleriyle uğraşan dâire. Adl-penâh (a.f.b.i.) adaletin barındığı yer, adalete sığınan kimse. adn (a.i.) 1. ikametgâh. 2. cennet, (bkz: firdevs). adrâs (a.i. dırs'ın c.) dişler, bilhassa arka dişler âdrahş (f.i.) 1. şimşek. 2. yıldırım.3. gök gürültüsü, (bkz azrahş). âdreng (f.i.) mihnet, sıkıntı, keder. adû (a.i.c. a'dâ') düşman, yağı. (bkz: adüvv). adud (a.i.c. a'dâd) 1. kol, pazı. 2. s. yardımcı, arka. adud-ud-devle devlet adamlarından bâzılarının lâkabı. adûd (a.i.) 1. ısırımlık, bir lokma, (bkz: adîd). 2. s. acıklı, ıztırap verici [hal]. 3. s. zâlim. adudî, adudiyye (a.s.) kol, pazı kemiği ile ilgili. adüvv (a.i.c. edâdî) düşman, yağı, hasım. adüvv-i cân can düşmanı, (bkz: adû). âdyende (f.i.) eleğimsağma [alâim-i semâ], gökkuşağı, (bkz: âfendâk, kavs-i kuzah). afaf , afâfet (a.i.) 1. afiflik, temizlik, temiz olma. 2. fenalıktan, günâh işlemeden kaçınma. afâif (a.i. afîfe'nin c.) iffet sahibi, namuslu, şerefli kadınlar. afâk (a.i. ufk'un c.) ufuklar, gök kenarları, gökle yerin birleşir gibi göründüğü yerler. meç. görüş ve dönüş sınırlan, [zıddı: enfüs]. âfâk-ı rûh ruhun ufukları. âfâk-gîr (a.f.b.s.) ufukları tutmuş, dünyâya, her tarafa yayılmış.

âfâkî (a.s.c. âfâkıyyât) 1. havaî, dereden tepeden söz. 2. objektif, nesnel. 3. Mekke'ye yalnız hac için giden veya Mekke'den ayrılan kimse, yabancı. afa-llâhü anh (a.cü.) Allah onu affetsin! afâret (a.i.) şeytanî, kötü, ifritçe niyet. afârît (a.i. ifrît'in c.) şeytanlar; kurnazlar. âfât (a.i. âfet'in c.) belâlar, musibetler. âfât-ı semâviyye semâ âfetleri. afen (a.i.) çürüme. âfend (f.i.) kavga, dövüş, savaş ["âfendîden" masdanndan]. âfendâk (f.i.) eleğimsağma [alâim-i semâ], al-yeşil kuşak, (bkz: âdyende, kavs-i kuzah). a'fer (a.s.) pek ak. (bkz: ebyaz). âferîde (f.s.c. âferîdegân) yaratılmış, mahlûk, yaratık. âferîde-gâr, âferîd-gâr (f.b.s.i.) yaratan, yaratıcı, Tanrı. âferîde-gârî , âferîd-gârî (f.b.i.) Tanrılık. âferîn (f.i.) beğenme, alkış, yaşa, varol, bravo. -âferîn (f.s.) yaratan, yaratıcı, [yaratmak mânâsına gelen Farsça âferîden masdarından] âferînende (f.b.s.) 1. yaratıcı. 2. yaratan. âferîn-hân (f.b.s.) "âferin" diyen, (bkz: şâbâş-hân, tahsîn-hân). âferîniş (f.i.) 1. yaratma. 2. yaratılış ve bütün mahlûklar. a'fet (a.s.) 1. solak. 2. pek akılsız [adam]. 3. en güç şey. âfet (a.i.c. âfât) 1. büyük felâket, belâ, (bkz: adûd2). 2. mec. çok güzel insan. âfet-i âb (su âfeti) su kızı, deniz kızı. âfet-i cân 1) canın belâsı, can belâsı; 2) güzel, dilber. âfet-i cân-ı cihân cihanın canının belâsı. âfet-i devrân âşıkların güzeller için kullandıkları bir tâbir. âfet-nümûn (f.b.s.) felâket, belâ gösteren. âfet-resân (a.b.s.) belâ getiren, musibet eriştiren. âfet-zede (a.f.b.s.) musibet görmüş, belâya uğramış, mahvolmuş. âfetzede-gân (a.f. âfet-zede'nin c.) belâya uğramışlar, mahvolmuşlar. aff (a.i.) iffet, namus. aff (a.s.) iffetli [kadın].[müen. "affe"]. aff-ı husûsî huk. küçük bağış. aff-ı umûmî huk. büyük bağış. âfî (a.s.) 1. silen. 2. silinmiş. 3. affeden, bağışlayan, (bkz: âmürz, âmürzâ). 4. affedilmiş, bağışlanmış. S. yalvaran [müen. "afiye"]. afîf (a.s.) iffetli, namuslu, temiz, [müen. "afife"]. afîf-âne (a.f.zf.) temiz olarak, temizce, tertemiz. âfik (a.s.) yalancı. afîk (a.s.) çok aptal. âfil (a.s. ufûl'den) 1. ufûl eden, gurûb eden, batan [Güneş, yıldız], (bkz: garib). 2. görünmez olan, kaybolan. afir (a.s.) çok kötü niyetli. âfiyet (a.i.) 1. sağlık, esenlik. 2. Baş-yazarı Avanzâde M. Süleyman olan ve istanbul'da yayımlanmış haftalık tıp ve sağlık gazetesi. iâde-i âfiyet hastalığı geçirme, (bkz: selâmet, sıhhat). âfrâze (f.i.) 1. aydınlık, ışık. 2. mum veya kandil fitili, (bkz: âfrûze). âfrûşe (f.i.) un helvası, (bkz: efrûşe). âfrûze (f.i.). (bkz. âfrâze). afs (a.i.) 1. mazı denilen tane. 2. s. kekre. âf-tâb (f.b.i.) 1. Güneş, (bkz: Hurşîd, Mihr, Şems). 2. Güneşin ışığı. 3. s. güzel [kadın]. 4. güzel yüz. (bkz: mâh-cemâl). 5. şarap. Âftâb-ı Kureyşî Peygamber efendimiz. âftâb-ı mağribî kılıç. âf-tâbe (f.i.) 1. su kabı. (bkz: âftâve). 2. Güneş biçiminde yapılan

mücevher, (bkz: âb-tâbe2). âftâb-gerdan (f.b.i.) 1. Güneşten korunmak için giyilen başlık. 2. avcı kulübesi. âftâb-gerdek (f.b.i.) 1. ayçiçeği. 2. zool. kaya keleri. âftâb-gerdiş (f.b.i.) 1. yer yüzü. 2. s. dâima Güneş gören yer. 3. zool. kaya keleri, (bkz: âftâb-perest4). âftâb-gîr (f.b.i.) 1. şemsiye. 2. güneşli yer. âftâbî l- tente, güneşlik, şemsiye. 2. s. Güneşe ait. âftâb-iştihâr (f.a.b.s.) büyük ve pek meşhur adam. âftâb-perest (f.b.s.) 1. Güneşe tapan. 2. i. nilüfer çiçeği. 3. i. ayçiçeği. 4. i. zool. kaya keleri, (bkz: âftâb-gerdiş). âftâb-rû[y] (f.b.s.) 1. Güneş yüzlü, yüzü Güneş gibi parlak. 2. sevimli, dilber. 3. Güneşe karşı olan [yer]. âftâb-ruh (f.b.s.) Güneş yanaklı [güzel]. âftâb-süvâr (f.b.s.) sabahlan erken kalkan, gün doğmadan uyanmak âdetinde bulunan [kimse]. âftâve (f.i.) su kabı. (bkz: âftâbe). âfûr (a.i.) belâ kasırgası. afüvv (a.s.) merhametli, dâima affeden, suç bağışlayan [Allah]. afv (a.i.) 1. suçunu bağışlama. 2. özür dileme. 3. birini vazifesinden uzaklaştırma. afv an-il-cerâha huk. bir kimsenin kendisini "kısas" veya "diyet"i gerektiren bir şekilde yaralayan şahsa karşı mâlik olduğu "kısas" veya "diyet" veya "hükûmet-i adil" hakkından vazgeçmesi. afv an-il-cinâye huk. kendisine karşı kısası ve diyeti gerektiren bir cinayet işlenilen kimsenin veya bu hususta velîsinin kısas veya diyet hakkından vazgeçmesi. afv an-il-kat' huk. bir uzvu kesilmiş olan kimsenin bu sebeple mâlik olduğu kısas veya diyet hakkından vazgeçmesi. afv an-il-kısas huk. kendisine karşı cinayet işlenen kimsenin veya bu husustaki velîsinin kısas hakkından vazgeçmesi. afv an-il-şecce huk. baş veya yüz yaran suçlu üzerine lâzım gelen kısas veya diyet veya hükûmet-i adil hakkından başı yanlan kimsenin vazgeçmesi. âgâh, âgeh (f.s.c. âgâhân) 1. bilgili, haberli, uyanık. 2. [birincisi] erkek adı. âgâh-ân (f.s. agâh'in c.) âlimler, bilgililer, bilginler. âgâhî, âgehî (f-i.) âgâhlık, haberli ve uyanık olma. âgal ("ga" uzun okunur, f.i.) 1. darıltma, kışkırtma. 2. ağıl. 3. an kovanı. 4. çiğnemeden yutma. âgaliş ("ga" uzun okunur, f.i.) kışkırtma, saldırmağa kışkırtma. âgande (f.s.) 1. yastık, minder, sucuk gibi zorla doldurulmuş şey. (bkz: âgen, âge-ne). 2. bir nevi zehirli böcek. âganî ("ga" uzun okunur, ugniyye'nin c.), (bkz. eganî). agarr (a.s. gurre'den) 1. kendini çok beğenmiş. 2. beyaz. 3. alnında beyaz beneği, akıtması olan [at]. 4. asîl, âlîcenap. 5. çok sıcak [gün]. agarr-ül-eyyâm en sıcak gün. âgaşte (f.s.) 1. bulaşmış. 2. i. başlangıç. agavât (Türkçe ağa'nın Arap. c.) ağalar. agayân (Türkçe ağa'nın Fars. c.) ağalar. âgaz ("ga" uzun okunur, f.i.) başlama. âgaz-ı zenbûr muz. (bkz: âvâz-ı zenbûr). âgaze ("ga" uzun okunur, f.i.) müzik başlangıcı, çalgıcılann ve okuyuculann ahenk başlangıcı. âgaze-i Kâbilî muz. adına anonim bir kan-temir ekinde (XVIII. yy.) rastlanan makam. âgaz-gâh ("ga" uzun okunur, f.b. i.) başlama yeri veya zamanı; menşe'. agbâ (a.s.) 1. daha veya en koyu. 2. daha veya en küt. agber (a.s.) çok tozlu.

agbes (a.s.) kül rengi. agbiyâ (a.s. gabî'nin c.) ahmaklar, kalın kafalılar. agdiye (a.i. gadâ ve gıdâ'nın c.) yenip içilecek şeyler, (bkz: agziye). âgen (f.i.). (bkz: âgande1) âgene (f.s.) dolmuş, doldurulmuş. âgende (f.s.) doldurulmuş, dolu, tıkalı, (bkz: âgîn). âgende-gûş (f.b.s.) kulağı dolu, söz dinlemez, hayırsız, sefil. âgeste , âgeşte (f.s.) 1. ıslanmış, ıslak. 2. bulaşmış, yoğurulmuş. agfer (a.s.) affeden, mağfiret gösteren. agfer-ül-gafirîn affedenlerden en çok affeden, Tanrı. agırrâ (a.s. garîr'in c.) tecrübesizler, safdiller; acemiler. âgıye (a.i.) içine su biriken çukur. ["agıyye" şeklinde de kullanılabilir]. âgîl (f.i.). (bkz. âgul). âgîn (f.s.) dolu, doldurulmuş, (bkz: âgende). -âgîn (f.s.) 1. "dolmuş" mânasına olarak kelimeleri sıfatlandıran bir ek Vahşet-âgîn vahşetle dolu. 2. şişman, tavlı. âgiste (f.s.) sıkı sıkı bağlanmış, düğümlenmiş. âgîş (f.s.) 1. ilişik, sarkık, yapışık. 2. uzatılmış. aglâk (a.i. galak'ın c.) 1. kilitler. 2. kapalı anlaşılmaz şeyler. aglâl (a.i. galel'in c.) ağaçlar arasından akan sular. aglâl (a.i. gull'ün c.) 1. boyuna geçirilen zincirler. 2. prangalar. 3. kelepçeler. ağlât (a.i. galat'ın c.) hatâlar, yanlışlar, (bkz: galatât). agleb (a.s. galib'den) (daha, pek, çok) kuvvetli, en çok galip. agleb-i ihtimâl büyük bir ihtimâl. aglef (a.s.) 1. sandıkta kapalı. 2. sün-netsiz. 3. meç. katılaşmış, duygusuz [kalb]. aglez (a.s. galîz'den) (daha, pek, çok) kaba ve galîz. aglime (a.i. gulâm'ın c.) oğlanlar. agmâd (a.i. gımd'ın c.) kılıç ve bıçak kını. agmâd-ı süyûf kılıçların kınları. agmâr (a.s. gamr'ın c.) 1. büyük, ulu kişiler. 2. seller. 3. (gumr'ın c.) câhil, bilgisiz ve bön kimseler. agmâz (a.i. gamz'ın c.) göz yummalar, göz kırpmalar. agnâ (a.s. ganî'den) (daha, pek, çok) ganî, en zengin. Ağnâm (a.i. ganem'in c.) koyunlar. ağniyâ (a.s. ganî'nin c.) zenginler. agniye (a.i. gınâ'ın c.) şarkılar, türküler. agrâ (a.s.) çok sevimli, çok yakışıklı. agrâr (a.s. gırr'ın c.) tecrübesizler, aptallar. agrâs (a.i. gars'ın c.) dikilmiş ağaçlar, fidanlar. agrâz (a.i. garez'in c.) maksatlar, niyetler. agrâz-ı hükûmet hükümetin niyetleri, maksatları. agrâz-ı nefsâniyye nefse ait maksatlar. agrâz-ı şahsiyye-i keyfiyye keyfe bağlı şahsî maksatlar. agreb (a.s. garîb'den) en garîb, pek tuhaf. agreb-ül-garâib şaşılacak şeylerin en garibi. agribe (a.i. gurâb'ın c.) kargalar. agsân (a.i. gusn'un c.) dallar, budaklar. agsem (a.i.) beyazı siyahından çok olan saç, kıl. agser (a.i.) 1. boz ve esmer renkli, çok tüylü aba, kilim. 2. kurbağa yosunu. 3. karabatak kuşu. 4. s. aşağılık [adam]. agşâ (a.s.) 1. pek baygın [adam]. 2. vücudu kara, yüzü beyaz [hayvan]. agşiye (a.i.gışâ'mn c.) perdeler, örtüler, zarlar, deriler. agtaş (a.s.) 1. karanlık. 2. zayıf gözlü. agtiye (a.i. gıtâ'nın c.) perdeler, örtüler. âgul ("gu" uzun okunur, f.i.) göz ucuyla bakma [ hiddetlenerek],

(bkz: ağıl). âgûn (f.s.) 1. baş aşağı; ters. 2. u-ğursuz. âgunde (f.s.) atılmış, hallaç elinden çıkmış pamuk yığını veya yumağı. âgûr (f.i.) 1. tuğla. 2. kerpiç. 3. kiremit. âguş ("gu" uzun okunur, f.i.) kucak. âguş-i leyl-i târîk karanlık gecenin kucağı. âguş-i terbiye terbiye kucağı. âguşte (f.s.) bulaştırılmış, kirletilmiş.(bkz: âgaşte). âgüs (f.i.) taşçıların kullandığı demir kalem agvâ (a.s.) dalâlete en çok sapan, (bkz adall). agvâl (a.i. gul'ün c.) güller, korkunç hayaletler, hortlaklar. agvâr (a.i. gar'ın c.) mağaralar. agvâs (a.i. gavs'in c.) yardım istemekiçin bağırmalar, yardımlar ["yardımcı" manâsıyla "evliya-u-llah" hakkında kullanılır], (bkz: aktâb). agvât (a.i. gait'in c.) 1. çukurlar. 2.aptesâneler. 3. pislikler. agyâr (a.i. gayr'in c.) gaynlar, başkalar, yabancılar. agyâz (a.i. gayze'nin c.) ağaçlıklar, meşelikler agyed (a.s.) 1. esner vücutlu. 2. uykucu, tenbel agyer (a.s. gayret'den) (daha, pek, çok) gayretli [adam]. agzâ' (a.i. gazâ'nın c.) düşmanla savaşmalar. agzeb (a.s.) pek gazaplı, öfkeli [adam]. agzef (a.s.) uzun ve sarkık kulaklı[hayvan] agzel (a.s.) 1. pek âşı.kane. Agzel-i eş'âr şiirlerin en âşıkanesi. 2. i. en şiddetli sıtma. agziye (a.i. gızâ'nın c.) yenip içilecek şeyler, (bkz: agdiye). âh (f.n.) aferin, bravo! mânâsına kullanılır. âh (müşterek) ah, yazık. ah, ahâ (a.i.) 1. kardeş, 2. dost.(bkz: ahu). ah li-ümm baba ayrı, ana bir kardeş. ahabb (a.s.) (daha, pek, çok, en) sevilen. ahâbir (a.i. ahbâr'ın c.) hikâyeler, rivayetler. ahâbiş (a.i. Habeş'in c.) Habeşliler. ahad (a. s. c. âhâd) 1. bir (sayı]. 2. i.kişi, kimse. âhâd-i nâs (bkz: avâm). ahad-ül-ahadeyn emsalsiz, eşsiz âhâd (a.s. ahad'ın c.) birler, birden dokuza kadar olan sayılar. ahadd (a.s. hadd'den) (daha, pek, çok) keskin ahâdîd (a.i. uhdûd'un c.) sopa ve kamçı gibi şeylerin vücutta bıraktığı izler. ahâdîs (a.i. hadîs'in c.). (bkz. ehâdîs). ahâdiyyet (a.i.) birlik, husûsiyle Allah'ın vahdaniyeti (bir olması). ahadü-hüma (a.b.zf.) ikiden biri. ahaff a.s.) (daha, pek, çok) hafif, düşüncesiz. ahâil (a.s.c.) iri yapılı ve kibirli kimseler. ahakk (a.s.) (daha, pek, çok) salâhiyet, yetki verilmiş olan. âhâl (f.i.) çerçöp, bir şeye yaramayıp atılacak nesne, (bkz: âkal). ahâlî (a.i. ehl'in c.) 1. halk. 2. Başyazarı Mehmet Behzat olan ve Sofya'da günaşırı yayımlanan bir gazete. 3. başyazarı Agâh Sırrı Levend olan ve İzmir'de yayımlanmış günlük bir gazete. ahâlî-yi asliyye asıl sahipler, otokton (yerli) halk. âhâr (f.i.) 1. hattatların kullandıkları kâğıda sürülen nişastalı yumurta. 2. kahvaltı. 3. bir nevi çelik. aharr (a.s.) (daha, en, pek) sıcak. ahâsîf 1 a.i.c.) toprağı yumuşak, taşsız, kumlu yerler. ahâsin (a.s. ahsen'in c.) (bkz: ehâsin). ahass (a.s. hâss'dan) 1. daha, en, çok) husûsî, *özel. 2. z f. başlıca. 3. s. yakın. ahavât (a.i. uht'un c.) 1. kızkardeşler. 2. kadın arkadaşlar. 3. benzer

şeyler. ahaveyn (a.i.c.) iki kardeş, [islâm â-limlerinden Urfa'h vaiz Mahmut Kâmil Efendi'nin babası Mustafa Kâmil Efendi ile amcası Urfa'lı Ayn-i vahit Mehmet Efendi]. ahazz (a.s.) (daha, en veya çok) bahtiyar, mesut, mutlu. ahbâ (a.i. haba'nın c.) saray adanılan. ahbâb (a.i. habîb'in c.) dost, bildik, tanıdık, (bkz: âşinâ). ahbâr (a.i. haber'in c.) 1. haber, ortada dönen 'söylentiler. 2. (hibr'in c.) Yahudi bilginleri, hahamları. 3. meserretler; iyilikler. 4. yazı mürekkepleri. ahbârî (a.s.) rivâyetçi. ahbâs (a.i. habs'in c.) 1. su bentleri. 2. su bentleriyle meydana getirilen havuzlar. 3. hapisler, zindanlar. 4. gayr-i meşrut vakıf hâlinde bulunan topraklar veya binalar. ahbâz (a.i. hubz'un c.) ekmekler. ahbel (a.i.) böğrülce tanesi. ahbel (a.s.) divâne, deli, kaçık. ahben (a.s.) istiskaya uğrayan, karnına su dolan kimse. ahbes (a.s.) (daha, pek, çok, en) mundar, yaramaz. ahbeseyn (a.i. ahbes'in dualis obligu-us'u) en mundar şeylerden ikisi (= bok ile sidik). ahbeş (a.i.) Habeş, Habeşî. ahbiye (a.i. hıbâ'nın c.) kıldan yapılan göçebe çadırları. ahcâl (a.i. hacl'in c.) 1. topuklar. 2. zincirler. ahcâr (a.i. hacer'in c.) taşlar. ahcâr-ı dalle coğr. sapkın, uzaklara sürüklenmiş kaya, fr. bloc erratique. ahcen (a.s.) kıvırcık, [saç hakkında]. ahceste (f.i.) 'kapı eşiği, (bkz: âstân, atebe). ahd (a.i.c. uhûd) 1. söz verme. 2. and, yemin. 3. devir, zaman, gün. (bkz: ahid). Ahd-i atîk isa'dan önceki Yahudi peygamberlerin kitapları Tevrat, Zebur, Mezâmir v.b.]. ahd-i cedîd isa'nın kitabı, inciller ve ekleri. ahd-i karîb yakın zaman, evvelki zaman. ahd ü peymân yemin, and. ahda' (a.s.) (daha, en veya pek) halîm, alçak gönüllü, itaatli. ahda (a.s.) 1. en hud'acı, çok aldatıcı. 2. i. insanın ensesine yakın iki damar. ahdâk (a.i. hadeka'nın c.) göz bebekleri. ahdân (a.i. hadin ve hadîn'in c.) dostlar, yoldaşlar, yaşdaşlar. ahdar (a.s.) pek yeşil, yemyeşil, (bkz: ahzar, sebz). ahdâs (a.i. hades'in c.) 1. yeni hâdiseler. 2. fena şeyler, dertler, musibetler. 3. talihin değişmeleri. 4. s. gençler. ahdeb (a.s.) kambur. ahdeb (a.s.) kimsenin rey ve düşüncesini beğenmeyen, uzun boylu ahmak [adam]. ahdebiyyet (a.i.) kamburluk. ahder (a.s.) şaşı adam. ahder (f.i.) kardeş çocuğu, yeğen. ahderiyy (a.i.) yaban eşeği. ahdî (a.s.) sözleşme, anlaşma ile ilgili. ahd-nâme (a.f.b.i.) (bkz: ahid-nâme). âhek (f.i.) kireç. âhek-i siyâh rutubete dayanıklı bir çeşit çimento. âhek-i tefte sönmemiş kireç. âhen (f.i.) 1. demir. 2. zincir. 3. kılıç. 4. s. sert, katı. âhen-i cüft, âhen-i gâv saban demiri. âhen-âşiyân (f.b.i.) dikiş yüksüğü. âhenbe (f.i.) çulhaların dokuyacakları bezin iki yanına koydukları demirli ağaç. [bezin buruşukluğunu açtığı için buna "çînber"

de denilir]. âhen-câme (f.b.i.) sandıklara vurulan demir çember. âhen-cân (f.b.s.) demir canlı, sabırlı, dayanıklı, katı yürekli. âhen-dest (f.b.s.) demir elli, eli demir gibi olan. âhen-destâne (b.zf.) demir elli olanlara yakışırcasına. âhen-dil (f.b.s.) 1. demir yürekli, kahraman. 2. merhametsiz, (bkz: âhenîn-dil). âhene (f.i.) demir halka. âheng (f.i.) 1. uygunluk, düzen. 2.çalıp çağırıp eğlenme, cümbüş etme. âheng-i esvât leng. kelimelerde kalınlıkla incelik ve yuvarlaklıkla düzlük bakımından vokallerin birbirleriyle uyuşması, ("karınca; örümcek" gibi). âheng-i ezelî fels. "öncel düzen, fr. har-nıonie preetablie. âheng-i savâit gr. sesli, uyumu. âheng-i selâset ed. akıcılık, ses kakışması bulunmayan güzel yazılardaki tatlı ses. âheng-i taklîdî leng. taşıdığı mânâyı teşekkül ettiği seslerle de telkin eden kelimelerden meydana gelen söz tertibi, ("tir tir titremek" gibi). âheng-i tarab muz. Ferâizcizâde ibrahim Vefa'nın (XIX. yy.) adlandırdığı makam. âheng-i tasîrî ed. anlatılanları -kelimelerin yapılışından, cümlelerin uzayıp kısalmasından, bazı sözlerin seslerinden yararlanarakcanlandırma özelliği. [Meselâ "Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi; döverdi sahili binlerce dalgalar asabî" .. gibi]. âheng-dâr (f.b.s.) ahenkli, uygun,düzenli. âhen-ger (f.b.i.) demirci. âhenger-i gayret gayret demircisi. âhengerî (f.b.i.) demircilik. âhen-hâ[y] (f.b.s.) demir çiğneyen, gemi azıya alan, sert başlı, dikbaşlı, [at]. âhenî, âhenîn (f.s.) 1. demirden. 2. demir gibi pek sağlam. âhenîn-ciger (f.b.s.) cesur, dayanıklı. âhenîn-dil (f.b.s.) demir yürekli, kahraman, merhametsiz. (bkz.âhendil). âhenîn-reg (f.b.s.) (bkz: âhen-reg) âhen-keş (f.b.s.) demir çeken, mıknatıs. (bkz. âhen-rübâ). âhen-pûş (f.b.s.) demirler giymiş, demir kuşamış, zırh giymiş. âhen-reg (f.b.s.) damarı demir veya demir damarlı, sağlam, dayanıklı, kuvvetli [at]. (bkz. âhenîn-reg) âhen-rübâ (f.b.s.) mıknatıs. (bkz: âhen-keş). âhen-sâ, âhen-sây (f.b.i.) eğe, törpü, bileği taşı. âher (a.s.) başka, diğer, gayrı. âher-ün-nehr ast. Semânın güney yarımküresinde bulunan En-nehr burcunun en parlak yıldızı, Achernar. âheste (f.s.) yavaş, ağır, yavaş yavaş. âhestegî (f.i.) yavaşlık, acelesizlik. âheste-rev (f.b.s.) acelesiz, yavaş yavaş yürüyen. ahfâ (a.s. hafî‘den) (daha, pek, çok) hafî, en gizli. ahfâd (a.i. hafîd‘in c.). 1. oğul oğulları, torunlar. 2. yardımcılar, hizmetkarlar. ahfâs (a.i. hıfs‘ın c.) işkembeler, kırkbayırlar. ahfaz (a.s.) 1. alçak ve çukur [yer] 2. mec. alçak gönüllü kimse. ahfeş (a.s.) 1. küçük gözlü, zayıf bakışlı. 2. yalnız gece gören [kimse]. [ahfeş‘in lâkabında üç büyük Arap âlimi vadır: Abdülhamîd, Said bin Mes'ade, Ali bin Süleyman]. ahfiye (a.i. hıfâ‘nın c.) 1. gizli şeyler. 2. ağaç çiçeğinin tomurcuğunu örten dış kabuklar. ahger (f.i.) yanar kömür, ateş koru, kızıl ateş. ahger-i sûzân yakıcı kor. ahgül (f.i.) başak kılçığı, kılçık, sakal.

ahibbâ (a.i. habîb‘in c.) (bkz. ehibbâ). ahid (a.i.) (bkz. ahd.) ahid-nâme (a.f.b.i.) anlaşma şartlarını ve iki tarafın imzasını taşıyan kâğıt. ahid-şiken (a.f.b.s.) anlaşmayı bozan. ahîha (a.i.) bulamaç denilen yemek. âhîhte (f.s.) 1. sıyrılmış, çıkarılmış, [silah] 2. saldırılmış. ahillâ (a.s. halîl‘in c.) sâdık, hâlis, candan dostlar. (bkz. ahlâl). ahille (a.i. halîl‘in c.) çuvaldızlar, şişler. ahîr (a.s.) 1. en son, en sondaki. 2. huk. Başkasının nikâhında bulunan kimse ile cinsel ilişkide bulunan. âhir (a. zf.) nihayet, son olarak. âhir-kâr (a.f.zf.) işin sonunda, neticede. âhir-ül-emr en nihâyet, sonunda. âhir-bîn (a.f.b.s.) sonunu düşünen, gören, akıllı. âhire (a.s. âhir‘in müennesi). son. âhire (a.s. ve i.) 1. zânî ve zinâkâr. 2. kahpe. âhiren (a.zf.) sonradan. ahîren (a.zf.) en sonra, en son olarak, son zamanda, geçende, bu yakınlarda. âhiret (a.i.) öbür dünya, öteki dünya. (bkz. ahret). âhiretlik (a.t.i.) 1. ahretlik, evlatlığa alınan öksüz. 2. ahret kardeşi. (bkz. ahretlik.) âhirîn (a.s. âhir‘in c.) sonrakiler, sonlar. âhirûn (a.s. âhir‘in c.) sonrakiler, sonlar, en sonralar. (bkz. âhirîn, evâhir.) âhir-zamân (a.b.i.) (bu dünyanın) son gün(ü). ahissâ (a.s. hasîs‘in c.) pintiler, cimriler. âhiyâne (f.i.) 1. damak. 2. anat. Boğaz. 3. anat. Beyin kemiği, kıhıf. âhiyye (a.i.) 1. ucunu yere berkitip halkasına hayvan bağlanılan ip. 2. sürekli felaket, musibet. ahîz (a.i. ahz‘den). Esir, tutsak. âhiz (a.s. ahz‘den). Ahzeden, alan, alıcı. ahiz (a.i.) alma, kabul etme. (bkz. ahz.) âhize (a.i. ahz‘den) alıcı âlet. ahkab ( kab uzun okunur. a.i. hukub ve hukb‘un c.). uzun zamanlar. ahkad ( kad uzun oknur. a.i. hukd‘un c.) kinler, garezler. ahkaf ("kaf" uzun okunur, a.i. hukfe'nin c.) kum tepeleri. ahkâm (a.i. hükm'ün c.) 1. emirler, hükümler, (bkz: ahid, ahidnâme). ahkâm-ı adâlet adalet hükümleri. ahkâm-ı adliyye 1) adalete ait, adaletle ilgili hükümler, emirler, tesirler; 2) adliye nezâretinin eski adı. ahkâm-ı âmire huk. emredici hukuk kuralları. ahkâm-ı asr asrın hükümleri. ahkâm-ı nâhiye huk. yasaklayıcı hukuk kuralları. ahkâm-ı nusret 1) zafer hükümleri. 2) kanunlar. 3) yıldızlardan ve başka görünenlerden çıkarılan mânâ. ahkâm-ı şahsiyye huk. şahsî statü, fr.statut personnel. ahkâm-ı şer'iyye huk. İslâm hukukundai'tikat, ibâdet, muamelât, nikâh ve cezalara aithükümler. ahkar (a.s. hakir'den) (daha, pek, en, çok) hakir olan. ahkem (a.s, hükm'den) en çok hükmeden; (daha, en veya çok) kuvvetli. ahkem-ül-hâkimîn hâkimlerin en kuvvetlisi, Cenâbıhak. ahker (a.i.) ateş koru. ahkûk (f.i.) ham zerdali. ahlâ (a.s. hulv'den) 1. (daha, en, pek) tatlı Şekere muhtaç olmamak, şekerden ahlâdır. 2. (daha, en, çok, pek) şirin. ahlâb (a.i.hılb'ın c.) tırnaklar, pençeler.

ahlâf (a.i. hılfın c.) müttefikler, birleşikler. ahlâf (a.i. halefin c.) birinin yerine geçenler gelecekler, halefler. ahlâk (a.i. hulk'un c.) 1. insanda bulunan ruhî ve zihnî haller. 2. iyilik etmek ve fenalıktan çekinmek için takibi lâzımgelen usul ve kaideleri öğreten ilim. ahlâk-ı fâzıla faziletli huylar, iyi ahlâk. ahlâk-ı hamîde övülecek huylar. ahlâk-ı hasene güzel huylar. ahlâk-ı umumiyye (bkz: âdâb-ı umumiyye). ahlâk-ı zemîme kötülenecek huylar, kötü ahlâkıyyât (a.i.c.) ahlâka ait olan bahisler ve mütâlâalar, ahlâk bilgisi, ahlâkıyyet (a.i.) 1. fels. törellik. 2. ahlâklılık. ahlâkıyyûn (a.s.c.) ahlâka dâir kitap yazan bilginler. ahlâl (a.i. hıll'in c.) samîmî dostlar, (bkz: ahillâ1). ahlâm (a.i. hulm'ün c.) 1. rüyalar, hülyalar, uykuda görülen şeyler, [hulm Arapçada akıl mânâsına da gelir]. 2. açık saçık rüyalar. 3. düşü azmalar. ahlas (a.s.) 1. en hulûskâr. 2. fazla hâlis ve temiz olan. ahlât (a.i. hılt'ın c.) 1. kansan şeyler. 2. insan vücudunda farzolunan dört unsur veya usare kan, salya, safra, dalak [ahlât-ı erbaa]. ahlât-ı fâside bozuk usareler. ahlât-ı mahmûde normal durumdaki usareler. ahlat (a.s.) (daha, en veya çok) karışık; karıştınlabilir, kanştınlmağa elverişli. ahlef (a.s.) solak [adam]. ahles (a.s.) sırtında kızıl yamalar bulunan siyah tüylü [koyun]. ahliyâ (a.s. hâlî'nin c.). boş [şeyler]. ahmâ (a.i. hamâ'nın c.) kayın biraderler. anmâ (a.s. hamiyyet'den) (daha, pek, çok, en) hamiyetli. ahmak (a.s.) pek akılsız, sersem, şaşkın. ahmak-âne (a.f.zf.) ahmak olana yakışacak surette, ahmakçasına. ahmakî (a.i.) ahmaklık, akılsızlık. ahmakiyyet (a.i.) ahmaklık, akılsızlık. ahmâl (a.i. hıml'ın c.) 1. yükler. 2. ağır şeyler, eşya, ağırlık. ahmâl ve eskal ağır yükler. ahmâs (a.s. humus'un c.) beşte birler. ahmâs-ül-kadem anat. ayak tabam. ahmed (a.s.) 1. daha, pek, çok, en çok) methedilmiş olan. 2. i. erkek adı. Ahmed-i Muhtar Hz. Muhammed. âhmend (f.s.) yalancı hîlekâr. ahmer (a.s.) kırmızı, kızıl. Mevt-i ahmer kanlı ölüm. ahmer-i safrâ biy. öd şansı, fr. billirubine. ahmerân (a.i.c.) iki kırmızı şey 1. et ile şarap. 2. altın ile safran. ahmes (a.s.) 1. kuvvetli, en yiğit adam. (bkz: ahves). 2. katı [yer]. ahmez (a.s.) 1. sağlam, çok sağlam ve dayanıklı. 2. i. suyun içinde devamlı açılıp kapanan ve deniz ağzı denilen bir hayvan. ahnâ' (a.s.) 1. çapraz ve aykırı işler. 2. çarpık ve eğri şeyler. ahnâ' (a.s.) çok alçak gönüllülük eden [adam]. ahnâs (a.i. hıns'ın c.) 1. yalan yere yeminler. 2. yeminden dönmeler. ahnâsiyye (a.i.) bot. ananasgiller. fr. bromeliacees. ahnef (a.s.) ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. ahnes (a.s.) basık ve sivri burunlu âhond (f.s.) okumuş, hoca; büyük, ulu. ahrâ (a.s.) daha lâyık, münâsip, ahrab (a.s.) 1. kulağı yank [adam]. 2. i. kulaktaki küpe deliği. ahrâc (a.i. hırc'ın c.) hayvanlann palan, yular ve tasmalanna dikilen boncuklar.

ahrad (a.s.) pek tamahkâr, çok pinti. ahrak (a.s.) sünepe, miskin, akılsız [adam]. ahrâm (a.i. harem ve harîm'in c.) 1. mukaddes yerler, sahalar. 2. [eskiden] kadınlara mahsus dâireler, haremler. 3. kanlar, eşler; kızlar; kadın hizmetçiler; kadın akrabalar; kadın ziyaretçiler. ahrâr (a.i. hürr'ün c.) serbest olanlar, köle ve esir olmayanlar. ahrâr-âne (a.f.zf.) hür olanlara yakışacak surette. ahras (a.s.) dilsiz, (bkz: ebkem). ahrâs (a.i. hâris'in c.) muhafızlar, koruyucular. ahraz (a.s.) kirpikleri dökülmüş, çipil gözlü adam. ahre (a.i.) veresiye. Ahreb (a.s.) 1. (daha, ençok veya çok) harap, yıkık. 2. ed. rübâî vezinlerinden "mefûlü ile başlayan on iki şekilden herbiri. (bkz: ahrem, rübâî). ahrec (a.s.) [at v.b.] alacalı. Ahrem (a-i-) 1. ed. rübâî vezinlerinden "mefûlün" ile başlayan on iki şekilden herbiri. (bkz: ahreb, rübâî). 2. anat. omuz ucu. fr. acromion. ahremî (a.s.) anat. omuz ucuna ait, omuz ucuyla ilgili. ahres eski [şey]. ahreş (a.s.) sert, katı [şey]. ahret (a.i.) (bkz: âhiret). ahretlik (a.i.). (bkz. âhiretlik). ahriyân (f.i.) nefîs, kıymetli kumaş, parça [hediye için elverişli]. ahruf (a.i. harfin c.) 1. uçlar, kenarlar. 2 lehçeler, şiveler. ahsâ (a.i.) çok kumlu, taşlı yer. ahsar (a.s.) en kısa, pek kısa. Kelâm-ı ahsar en kısa söz. ahsâs (a.i. hiss'in c.) duygular. ahseb (a.s.) 1. (daha, en, veya çok) iyi hesâbedilmiş, uygun, münâsip. 2. çok hasis, cimri. 3. cüzamlı, miskin. ahsem (a.s.) 1. yassı, geniş ve yayvan [burun]. 2. yassı ve geniş burunlu [adam]. 3. geniş yüzlü [kılıç]. 4. (a.i.) arslan. (bkz: dırgam, esed, gazanfer, haydar, şîr). ahsen (a.s.) (daha, en veya) pek güzel. ahsen-i takvîm en iyi, en güzel kıvamda;meç. insan. ahsen-ül-hâlikîn yaratıcıların en güzeli; en yakışıklısı, Allah. ahsen-el-kasas (hikâyelerin en güzeli) Kur'ân'da Yusuf sûresinde anlatılan hikâye. ahsüme (f.i.) boza. (bkz: ahşüme). ahşâ (a.s.) (daha, en veya pek) korkunç. ahşâ' (a.i. haşâ'nın c.) 1. vücutta bulunan bağırsaklar, ciğer gibi şeyler, içirik. 2. cihetler, mahaller, bölgeler. Ahşâb (o.i. haşeb'in c.) 1. keresteler. 2. s. tahtadan yapma. ahşâm (a.i. haşem'in c.) bir büyük adamın maiyeti erkânı. ahşef (a.s.) uyuz [adam]. ahşen (a.s.) 1. (daha, en veya pek) sert [şey]. 2. geçimsiz [adam]. âhşîc, âhşîg (f.i.) zıt ve uygunsuz. âhşîcân (f.i. âhşîc'in c.) zıtlar, husûsiyle dört unsur [ateş, su, hava ve toprak.] âhşîg (f.i.) zıt. (bkz: âhşîc). âhşîgân (f.i. âhşîg'in c.) zıtlar. (bkz. âhşîcân). ahşîşân (a.s.) pek huşûnetli, çok katı. âhşüme (f.i.) boza. (bkz: ahşüme). Ahşâ (a.s.) (daha, en veya pek) korkunç ahşâ' (a.i. haşâ‘nın c.) 1. vücutta bulunan bağırsaklar, ciğer gibi şeyler, içirik. 2. cihetler, mahaller, bölgeler. ahtâb (a.i. hatab'ın c.) odunlar. ahtal (a.s.) 1. çabuk yürüyen. 2. boşboğaz [adanı].

ahtam (a.s.) uzun burunlu, burnu uzun [adam]. ahtâr (a.i. hatar'ın c.) tehlikeler. âhte (f.s.) 1. dışarı çekilmiş, çıkarılmış [kılıç ve benzeri gibi şeyler]. 2. husyesi [erbezi] çıkarılmış, burulmuş [hayvan], iğdiş. Ahtem (a.s.) siyah şey. ahter (f.i.c. ahterân) yıldız, (bkz: kevkeb, necm, sitâre). ahter-i dün-bâle-dâr kuyruklu yıldız. Ahterân (f.i. ahter'in c.) yıldızlar. ahterbîn (f.b.s.) müneccim, fr. astrologue. (bkz: ahter-şinâs, ahter-gû, ahter-şümâr). ahter-gû (f.b.s.) yıldızlarla konuşan, müneccim, (bkz: ahter-bîn, ahterşinâs, ahter-şümâr1). Ahterî-i Kebîr (büyük yıldız) Afyonkarahisarlı Mustafa Ahterî'nin 1545'te yazdığı Arapçadan Türkçeye sözlük. ahter-sûhte (f.b.s.) yıldızı Güneş ışığında kaybolmuş, bedbaht, talihsiz. ahter-şinâs (f.b.s.) yıldız ilmi ile meşgul olan, müneccim, fr. astrologue. (bkz: ahter-gû, ahter-bîn, ahter-şümâr1). ahter-şümâr (f.b.s.) 1. müneccim, fr. astrologue. 2. gece uyuyamayan, uykusuz [aşk veya kederden]. ahû (a.i.) 1.kardeş. 2. dost. (bkz: ah, ahâ). âhû (f.i.c. âhuvân) 1. ceylan, karaca. 2. meç. güzellerin gözü. âhû-yi âteşîn-dem Güneş. âhû-yi çîn Güneş. âhû-yi bezm bir meclisin, bir davetin başlıca güzeli. âhû-yi Çîn 1) Çin'in misk karacası. 2) Güneş. âhû-yi dünbâle-dâr güzelin sihirli gözü. âhû-yi dünbâle-keşîde kenarı sürme ile genişletilmiş göz. âhû-yi felek Güneş. âhû-yi harem 1) Kabe dolaylarında belli bir sının olan ve bu sınır içinde avlanması yasaklanan ceylan; 2) elde edilmesi mümkün olmayan güzel. âhû-yi hâveri Güneş. âhû-yi leng giriften (topal ceylan tutmak) meç. insafsızlık etmek, zayıflara musallat olmak. âhû-yi ner erkek ceylan. âhû-yi sifîd seçkin dilber. âhû-yi simîn sâkî; 2) sevgili. âhû-yi şîr-efgen, son derece, cazibeli, delikanlı, kız; çekici, büyüleyici göz. âhû-yi şîr-gîr son derece, cazibeli, delikanlı, kız; çekici, büyüleyici göz. âhû-yi tatar Tataristan'ın mis karacası. âhû-yi zerîn 1) Güneş; 2) yaldızlı sürahi. âhû-beçe (f.b.i.) ceylan yavrusu. meç. çekingen, erkek güzel. âhû-bere (f.b.i.) ceylan yavrusu. âhû-bere-i felek Güneş. âhû-çerende (f.b.i.) ot yiyen, otlayan ceylan. âhû-dil (f.b.s.) "karaca yürekli" meç. korkak. âhû-güzeşt (f.c.) "âhû geçti" fırsat elden kaçtı. âhû-mâde (f.b.i.) dişi ceylan. âhûn (f.i.) delik, yarık, lâğım. âhûn-ber (f.b.s.) kara hırsızı. âhûn-bür (f.b.s.) delik açan, yer kazan; lağımcı. âhû-nigâh (f.b.s.) 1. ceylan bakışlı. 2. meç. ülfet ve ünsiyetten çekinen güzel. âhû-pâ (f.b.s.) ayağına çabuk, çevik. âhûr (f.i.) ahır, dam. âhûr-i çerp yiyip içme bolluğundan kinaye. âhûrî (f.i.) hardal. âhuvân ceylanlar, karacalar. âhuvâne (f.zf.) ahuca, âhucasına.

âh u zâr (f.b.i.) ağlayıp inleme. ahvâl (a.i. hâl'in c.) 1. oluşlar, bulunuşlar, durumlar. 2. Başyazarı Celâl Nuri olan ve istanbul'da yayımlanmış bir gazete. ahvâl-i âlem dünyanın gidişi. ahvâli askeriyye askerî durumlar. ahvâl-i hâzıra zamanın şartları. ahvâl-i ism gr. bütün (îrap) Türkçede mefulü bih, mefulü ileyh gibi mefuliyet halleri. ahvâl-i milliyye millî haller. ahvâl-i mu'tâde alışılagelen haller, günlük durumlar. ahvâl-i perîşân perişan haller. ahvâl-i pür melâl çok acınacak haller, durumlar. ahvâl-i sıhhiyye sağlık durumu. ahvâl-i siyâsiyye-i düveliyye devletlere ait siyâsî haller. ahvâl-i şahsiyye huk. hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki haller, fr. etats civils. [doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabîî bir çocuğu tanıma, ölüm vak'aları gibi]. ahvâl-i şâirâne şairane haller ve tavırlar. ahvâl-i tarihiyye târihî haller. ahvâl-ü şerâit işler, haller. ahvâl (a.i. hâl'in c.) dayılar, annenin erkek kardeşleri. ahvas (a.s.) bir gözü küçük [adam]. ahvat (a.s.) en ihtiyatlı, ihtiyata çok uygun. ahvâz (a.i. havuz'un c.) havuzlar. ahvec (a.s.) (daha, pek, çok, en) muhtaç. ahvef (a.s.) 1. en korkak. 2. çok korkunç. ahvel (a.s.) bir şeyi iki gören, şaşı. (bkz: lûç). ahver (a.i.) 1. Müşteri yıldızı, Jüpiter, Erendiz. 2. s. beyaz yüzlü, güzel gözlü [adam] 3. s. zekî, akıllı. ahves (a.s.) cesur, kahraman, yiğit [adam], (bkz: ahmes). ahyâ (a.i.hayy'in c.) diriler, canlılar. ahyâ vü emvât diriler ve Ölüler. ahyâf (a.i. hayfın c.) 1. çeşitli, birbirinden farklı şeyler. 2. süt kardeşler. Ben-ül-ahyâf oğlan kardeş olsun, kız kardeş olsun, ana bir kardeşler. Ben-ül-allât huk. baba bir erkek ve kız kardeşler. Ben-ül-a'yân Ana-baba bir erkek veya kız kardeşler. 3. dereler, bayırlar. ahyâl (a.i. hayl'in c.) 1. atlar, at sürüleri. 2. atlı kıtalar, (bkz: huyûl). Ahyân (a-i- hîn'in c.) vakitler, zamanlar sıralar. ahyânâ, ahyânen (a.zf.) ara sıra, vakit vakit. ahyânî (a.zf.) ara sıra, vakit vakit, (bkz: ahyânâ, ahyânen). ahyâr (a.s. hayyır'ın c.) iyi ve faziletli olanlar. ahyât (a.i. hayt'ın c.) iplikler, ipler. ahyâz (a.i. hayiz'in c.) kapalı yerlerin bölümleri, odalar; bölmeler. ahyer (a.s.) fazla iyi olan. ahyûn (f-*-) "yüanbaş" denilen bir ot. ahz (a.i.) alma, kabul etme. (bkz: ahiz). ahz-i asker askere alma. ahz-i intikam intikam alma, öç alma. ahz- istifâ tamamen bitirme, tüketme. ahz-i mevki' yer alma. ahz-i sâr öç alma. ahz ü girift yakalama, ele geçirme; esir etme. ahz ü i'tâ alışveriş. ahz ü kabz kendine mal etme, istimlâk. ahz ü sirkat ed. başkasının yaptığını az çok değiştirerek, veya hiç değiştirmeden benimsemek, (bkz: intihâl). ahz ü siyâset yakalama ve öldürme. ahzâ (a.s.) (daha, en, çok) alçak, menfur [adam]. ahzâb (a.i. hizb'in c.) 1. kütleler, kıt'alar. 2. Kur'ân-ı Kerîm'de otuz

cüzden herbirinin dörtte bir kısımları. 3. Kur'ân-ı Kerîm'in otuz üçüncü sûresi. Medine'de nazil olmuştur, 73 âyettir. ahzad (a.s.) eğrilip bükülen, esnek, elastikî. ahzân (a.i. hazen ve hüzn'ün c.) kederler, sıkıntılar, (bkz: âlâm, ekdâr, gumûm, hümûm). ahzâr (a.i. hazer'in c.) endîşeler, ihtiyatlar. ahzar (a.s.) yeşil, (bkz: ahdar, sebz). ahzeka (a.s.) ; bodur ve büyük karınlı adam. ahzel (a.s.) beli kırılmış [adam]. ahzem (a.s.) 1. işini sıkı tutan, ihtiyatlı, tedbirli. 2. yüksek [yer]. 3. göğsü büyük insan veya hayvan. ahzen (a-s-) 9° hüzünlü, kederli. ahzer (a.s.) 1. ufak gözlü [adam]. 2. daima gözünü kırpan [adam]. âib (a.s.) geri dönen, (bkz: âyib). Âid (a.s.) 1. ilgili, ilişikli, dolayı, (bkz: dâir, müteallik, râcî'). 2. geri dönen. 3. bir hastayı ziyaret eden. âidât (a.i. âide'nin c.) gelirler, kâr, kazanç, fayda, (bkz: avâid, ulufe). âidât-ı ticâriyye eko. kanunlar ve sözleşmelerle hükme bağlanmamış ve açıkça belirtilmemiş durumlarda mevcut ticarî teamüllere dayanılmak suretiyle ödenen aidat. âide (a.i.c. avâid, aidat) 1. kâr, kazanç, fayda. 2. huk. birisine ait olan hisse. âidiyyet (a.i.) ait olma, ilişkinlik. âik, âyik (a.s. avk'dan. c. avâik) manî olan, alıkoyan, geciktiren, mania, engel. (müen. âyika). âika (a.i.c. avâik) müşkül, zor; engel. âil, âyil (a.s.) 1. ailesini besleyen. 2. kalabalık bir ailesi olan. 3. fakir. 4. muvâzenede olmayan [terazi]. 5. aşın [müen. âile (a.i.c. âilât) 1. bir kimsenin karısı. 2. akraba. 3. ev halkı. 4. aynı gaye için çalışan kimselerin hepsi matbuat ailesi. âile-perver (a.f.b.s.) ailesine, evine düşkün, evcimen. ailevî (a.s.) aileye mensup, aile ile ilgili. [doğrusu "âilî" dir]. âilî (a.s.) aileye mensup, aile ile ilgili, (bkz. ailevî). ainne (a.i. inân'ın c.) dizginler, (bkz: einne). âiş (a.s.) 1. yaşayan. 2 rahat yaşayan. müen. â(y)işe). (bkz: âyiş). âiz (a.s.) 1. karşılık olarak veren. 2. karşılık olarak verilmiş, [müen. â(y)ize]. aizze (a.s. azîz'in c.), (bkz. eizze). âj (f-i.) dinlenme, istirahat; rahat [hal]. âjeh (f.i.) vücutta çıkan siğil, (bkz: âzeh). âjende (f.i.) çamur, harç [binalarda]. âjeng (f.i.) yüzde yaşlılıktan veya öfkeden dolayı beliren buruşuk. âjig (f.i.). (bkz. ârîğ). âjîh (f.i.) 1. kir, pas. 2. çapak. âjîne (f.i.) değirmen taşı gibi şeyleri yontup düzelten demir âlet, dişengi. âjîr (f.i.) çukur, havuz, göl. 2. izdiham, kalabalık. 3. nâre, bağırma. 4. s. akıllı, açıkgöz. 5. s. çekingen. 6. s. amade, hazır. âjirâk (f.i.) gürültü, patırdı; bağırış. âjüg (f.i.) 1. ağaç budama, budantı. 2. hurma lifi. (bkz: âzüğ). â'kab (a.i. akıb'ın c.) 1. ayağın ökçeleri. 2. oğullar veya torunlar. akab (a.i.) 1. topuk, ökçe. (bkz: pâşinâ). 2. arka, an. Akabinde arkası sıra; derhal. akab-ı leşker bir asker kolu veya kıtasının gerisi. akabât (a.i. akabe'nin c.) l. korkunç hâdiseler, tehlikeli anlar. 2. tepeler, yokuşlar. akabe (a.i.c. akabât) l tepe, yokuş. 2. zorlu geçit, tehlikeli an. (bkz: badire).

akab-gîr (a.f.b.s.) tâkibeden, ardından gelen, kovalayan. akab-gîrân (a.f.b.s.) kovalayanlar, ardına düşenler. akabî (a.s.) önceye ait. akab-rev (a.f.b.s.) 1. arkadan gelen. 2. peşe, arkaya düşmüş. akade (a.i. âkid'in c.), (bkz. âkid). akaid ("ka" uzun okunur, a.i. akîde'nin c.) inanılan şeyler. akaid-i dîniyye dînî inanışlar, ve bu inanışlardan bahseden kitap. akaik (a.i. akîka'nın c.) (bkz: akika). akaim ("ka" uzun okunur, a.s. akîm'in c.) (bkz: akîm). ak'ak (a.i.) saksağan. akakir (a.i. akkar'ın c.) hek. ilâç yerine kullanılan kökler. a'kal (a.s. âkıl'dan) (daha, en, pek, çok) akıllı. âkal (f.i.) çerçöp. (bkz. âhâl). Akalim ("ka" uzun okunur, a.i. ıklîm'in c.) . (bkz. ekalîm). akall (a.s. kalîl'den) pek az, çok az. (bkz: ekall). akall-i kalîl azın azı, en aşağı. akalliyyet (a.i.) 1. azlık. 2. azınlık, bir ülkede hâkim unsurların dışında kalan ve ekseriyet teşkil etmeyen etnik varlıklar, (bkz: ekalliyyet). akam (a.i.) erkek ve dişi kısırlığı. akam ("ka" uzun okunur, a.s.) 1. kısır, çocuksuz. 2. tedavisi kabil olmayan [hastalık]. akamet ("ka" uzun okunur, a.i.) kısırlık, verimsizlik, neticesizlik, sonuçsuzluk. akar ("ka" uzun okunur, a.i.c. akarat) para getiren mülk [ev, dükkân, tarla, bağ, bostan, v.b. gibi]. Akarât ("ka" uzun okunur, a.i. akar'ın c.) gelir sağlayan mallar ve yapılar. akaret ("ka" uzun okunur, a.i.) kısır olma, kısırlık, (bkz: ukaret). akarib ("ka" uzun okunur, a.i. akreb'-in c.) zehirli ve tehlikeli hayvancıklar. akarib ("ka" uzun okunur, a.i. akrabâ'nın c.) (bkz: ekarib). akas (a.i.) pis kokulu olma. akasî ("ka" uzun okunur, a.i. aksâ'nın c.) çok uzaklar. akasır ("ka" uzun okunur, a.i. akser'in c.) pek kısalar, (bkz: ekasır). Akasîm ("ka" uzun okunur, a.i. uksûme'nin c.) (bkz: uksûme). Akavîl ("ka" uzun okunur, a.i. akvâl'in c. kavl'in c.c.). (bkz. ekavîl). akbeh (a.s. kabîh'den) en kabîh, çok veya en yakışıksız, pek çirkin. akbel (a.s.) en çok beğenilen, gözde olan. akbiye (a.i. kubâ'mn c.) üste giyilen elbiseler, kaftanlar. akd (a.i.) 1. bağ, bağlama, düğümleme, bağlanma, düğümlenme, (bkz. akid, bend, rabt). 2. sözleşme, kararlaştırma. 3. kurma, düzme. 4 nikâh. 5. nesri [düzyazı] nazma [koşuk] çevirme. akd-i encümen encümen kurma. akd-i hibâle-i izdivac evlenme bağıyla bağlanma. akd-i meclis, akd-i meşveret meclis kurma, konuşmak üzere toplanma. akd-i muâvaza huk. hibe ve sadaka gibi te-berruattan olmayıp iki taraftan ivaz verilerek yapılan akit. [satış, trampa gibi]. akd ü hall (düğümleme ve çözülme) ed. Dîvân edebiyatında bir nesri nazma çevirmeye akd; bir nazmı nesre çevirmeye hail denir. akdâh (a.i. kadeh'in c.) kadehler, bardaklar, kupalar. İdâre-i akdâh içki içme, şerefe kadeh kaldırma. akdâm (a.i. kadem'in c.) ayaklar. akdâr (a.i. kader'in c.) değerler, kudretler. akdem (a.s. kadîm'den) ilk, önce, önceki, daha önceki. akdem-i efkâr fikirlerin en ehemmiyetlisi. akdem-i umûr işlerin en önemlisi. akdemîn, akdemûn (a.s. akdem'in c.) 1. evvelce olanlar. 2. eksikler. 3. geçmişler. 4. önce yaşamış olanlar. akdemiyyet (a.i.) öncelik, zaman bakımından eskilik.

akder (a.s.) 1. çok veya en kudretli. 2. kısa boyunlu; kısa boylu. akdes (a.s. kuddûs'dan) en kutlu, en kutsî, en kutsal. akdî (a.s.) akitle ilgili, akitle tesbît edilmiş. akdî fâiz huk. miktarı anlaşma ile tesbît edilmiş faiz. akd-i istikrâz huk. borç alma sözleşmesi. akd-i nikâh huk. evlenme sözleşmesi. akd-i mes'ûliyyet huk. akdi ifâ etmeyen tarafın sorumluluğu. akd-i pey huk. satış sözleşmesi. akdî tazminât huk. akti ifâ etmeyen kimsenin ödemekle yükümlü olduğu şey. akd-i zimmet huk. islâm olmayan kimsenin veya cemaatin islâm tâbiiyetini kabul etmesi. akdiyye (a.i.) anat. mafsallarda olan düğüm ve yumru. a'kef (a.s.) çok akılsız, sersem. âkese (f.i.) 1. bir şeye ilişmiş, yapışmış, asılmış. 2. Ökse. akfâ (a.i. kafâ'nın c.) başın arka tarafları, enseler. akfâl (a.i. kufl'ün c.) kilitler. akfâr (a.i. kafr'ın c.) çöller. Akfâs (a.i. kafas'ın c.) 1. hamal küfeleri. 2. kafesler. akfer (a.s.) çok veya en kısır. akhâf (a.i. kıhfın c.) l kafa taslan. 2. ağaçtan yapılmış kaplar. akher (a.s.) çok veya en kahredici, (bkz: kahhâr). âkıbet (a.i.c. avâkib) nihayet, son. (bkz: encam). âkıbet-ül-emr bir işin sonu. âkıbet-bîn (a.f.b.s.) sonunu önceden gören. âkıbet-bînî (a.f.b.i.) sonunu önceden görme, tedbirlilik. âkıbet-endîş (a.f.b.s.) sonunu düşünen. akıl (a.i.). (bkz. akl). âkıl (a.s.c. ukalâ, akılan, âkılûn) akıllı kimse. [müen. âkıle]. âkıl-ül-ukalâ akıllıların akıllısı, çok akıllı. âkılân (a.i. âkıl'ın c.). (bkz. âkil). âkılâne (a.f.zf.) akıllıcasına. âkılât (a.i. âkıle'nin c.) akıllı kadınlar. âkıle (a.i.) 1. akıllı kadın. 2. kadın adı. âkım (a.s.) 1. kısır. 2. verimsiz. âkır (a.s.) 1. kısır [kadın]. 2. verimsiz [toprak]. 3. çocuksuz [kadın], (müen. âkıre). akıs (a.s.) inatçı. âkı ("ki" uzun okunur, a.s. âkk'dan) isyan eden, âsî, başkaldıran. âkıs (a.s.) pis kokulu. akîb (a.s. akeb'den) bir diğerinin arkasından gelen. âkib (a.s. akeb'den) 1. bir diğerinin arkasından gelen. 2. resullerin arkasından gelen (= Hz. Muhammed). Akib (a.zf.) önce. (bkz: akeb). akid (a.i.) bağlama, bağlanma, (bkz: akd). âkid (a.s. akd'den. c. âkidîn, akade). akîde (a.i.c. akâid) 1. îman, dînî inanış, (bkz: i'tikad). 2. ağdalanmış iken ufak ufak kesilmiş olan renkli şeker. âkideyn (a.s.) huk. her akitte akdi yapan iki taraf. âkif (a.s.c. âkifûn, akûf) 1. bir şeyde sebat eden. 2. ibâdet eden. 3. h. i. erkek adı. akîk (a.i.) çok kere kırmızı renkte olan bir cins değerli taş. akîk-i Yemânî Yemen akîki. akîk (a.s.) 1. bunaltıcı bir sıcak. 2. i. bunaltıcı sıcaklık. akika (a.i.c. akâik) çocuğun doğumunun yedinci günü veya saçının ilk kırkılışında adak, nezir için kesilen koyun. âkil (a.s. ekl'den. c. ekele) ekleden, yiyen, [müen. âkile], âkil-ül-beşer insan eti yiyen [adam]. âkil-ül-cerrâd çekirge ile beslenen. âkil-ül-esmâk zool. balıkçıl, fr. piscivore.

âkil-ül-haşâyiş zool. otçul, fr. herbi-vore. âkil-ül-haşerât zool. böcekçil, fr. in-sectivore . âkil-ül-hevâm haşaratla beslenen. âkil-ül-hubûbât zool. tanecil, fr. grani-vore. âkil-ül-lühûm zool. etçil, fr. carni-vore. âkilet-ül-ekbâd (ciğerler yiyen kadın) Hz. Hamza'nın ciğerlerini yiyen, Ebû Süfyan'ın karısı Hind. âkil-ül-küll her şeyi yiyen. âkil-ül-lahm et yiyen, etçil.. âkil-ün-nebât otla beslenen, otçul. âkil-ün-nemel zool. karınca yiyen. âkil-üs-semek balıkla beslenen. âkile (a.i.) hek. yenirce denilen yara. Akim (a.s.) 1. kısır. 2. neticesiz. 3. yağmur getirmeyen rüzgâr, bilhassa batıdan veya kuzey batıdan esen rüzgâr. âkinc (f.i.) 1. çengel. 2. bumbar dolması. akir (a.s.) çocuksuz, verimsiz [erkek]. âkis (a.s. aks'den) akseden, çarpan, vuran. akis (a.i.) . (bkz. aks). âkise (a.i.) ışığı aksettirmeye yarayan alet, fr. reflecteur. akk (a.i.) anaya babaya âsî olma. (bkz: ukuk). akk (a.s.) serkeş, inatçı. akkâm (a.i.) 1. deveci, katırcı. 2. mahmil ile hacca giden sürre alayı hizmetçisi. 3. çadır mehteri. akl (a.i.c. ukul) akıl, us. akl-ı bâliğ ergin kimsenin hâli. akl-ı beşer insan aklı. akl-ı evvel 1. yaratılıştan olan akıl, Allah. 2. kendisini en akıllı sanan. akl-ı fa'âl işleyen, yapıcı akıl, fr. intellect actif. akl-ı hayvânî içgüdü, insiyak, sevk-i tabiî. akl-ı ilâhî tanrı zekâsı. akl-ı insânî insan kavrayışı. akl-ı küll tabiatta görülen umûmî âheng; meç. Cebrail. akl-ı maad geleceği kavrayan akıl. akl-ı maaş geçim fikri. akl-ı nefsânî kendini koruma içgüdüsü. akl-ı selîm sağduyu, (bkz: hiss-i selîm). akl-ı şeytânî şeytanî zekâ. aklâm (a.i. kalem'in c.) 1. yazı âletleri. 2. memurların çalıştıkları dâireler. aklâm-ı devlet resmî dâireler. aklâm-ı sitte [eskiden] altı türlü olarak kabul edilen yazı. [sülüs, nesih, muhakkak, rik'a, tevkî', reyhânî]. aklen (a.zf.) akıl ile, akıldan. aklen ve naklen akıl ve nakil yoluyla. aklî (a.s. c. akliyyât) akla mensup, akıl ile bilinen veya bulunan şeyler, akla dayanan, ussal, fr. rationnel. aklî ma'lûliyyet akıldan hasta olma. aklî muvâzene zihnî denge. akliyyât (a.i.c.) akıl ile araştırılıp, bulunabilen hususlar. akliyye (a.i.) 1. akıl ile ilgili olan. 2. akıl ile anlaşılan. 3. akılcılık, fr. rationalisme. akliyyûn (a.i.c.) hâdiseleri akıl ile araştıranlar. akm (a.i.) kısırlık, (bkz: akam). akmâr (a.i. kamer'in c.) aylar, yıldızlar. akmed (a.s.) ensesi uzun ve kalın. akmer (a.s.) ay gibi beyaz [yüz], akşey. akmî (a.s.) l eskimiş. 2. anlaşılmaz. akmise (a.i. kamîs'in c.) gömlekler. akmişe (a.i. kumaş'ın c.) kumaşlar, yünden veya pamuktan yapılmış

aksâ-yı emel mefkure.f. aks-i da'vâ zıt teorem. Akrebî (a. boydaşlık.) kullar.i. semânın kuzey yarımküresinde görülebilen büyük bir burç. 4.i.) aralannda soy yakınlığı olanlar. lât. çatışkı. akrubân (a. fiil.i. lefîf. ukûs) çarpma. [meselâ bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine. daha.c. aks-i sedâ yankı. akreb (a. scorpius.s. aksâ (a. .s.i.i. akrepler. dâireler.s. akrân (a. aksâ-yı yemîn en sağ. 2.s. 2. çarpıp geri dönme. [aslı akribâ' dır].). aksâ-yı merâtib rütbelerin en ilerisi. akranlık. küçük akrep. akret (a. uzak. akrâs (a. aksâm-ı selâse (üç kısım) Arap gr. Japonya. söz bölükleri. tepki. (bkz. 2. kara'nın c.) zool.s.i.i. muzâaf. reaksiyon. fr.i. ülkü. dazlak. akribâ).s.) erkek akrep. 4. fr. aksâm (a. Akren (a.) akrebe ait.s. akrebek (a. çocukları tâbirindeki zamîr vâkıfın kendisine değil de en yakın mercii bulunan A nın çocuklarına hamlolunur]. insanı akrep gibi sokan kimse. dokumalar.) ince ince yumru burunlu akna' (a. kurs'un c. zekî bir câriye. akser). aksâm-ı seb'a (yedi kısım) Arap gr. mec. (bkz: akraba).) kısırlık. astr. kusb'un c. kelimelerin " sahîh. çevik. 3. akrah (a. Çin. ayakkabı bağı. 2. pek) yakın. yaşıtlar. köleler.) dişi akrep. ed.) karîn'in c. aksâ-l-merâtib rütbelerin en büyüğü.) parçalar.i. ekasî) son.i. 2. çıplak [dağ]. aknân (a. aksâ-yı yesar en sol. akra' (a. aknâ (a. aksâm-ı kelâm gr. karîb'in c.c.) 1.i. aksar (a.) büyük bağırsaklar.) eş ve benzer olanlar. akrebiyye (a. fr. (bkz.).) arkalar (sırt [adam] mânâsına). sonra oğlu A ya. aks-i mülevven renkli akis. akre (a.i.i.i.) 1. aksâb (a.c. temiz su. bir cümlenin veya mısraın altını üstüne getirmekle bir başka cümle veya mısra' meydana getirme.) çatık kaşlı [adam]. akribâ (a. akrebe (a.) alnı beyaz at.s.) 1. mehmûz.) kırık şey. kısm'ın c. yaşdaşlar. nakıs.i. akriha (a. "isim. scorpion.) yuvarlaklar. en son. akrabâ (a.) en çok kanaat eden [adam].bezler.s. aks-i müddeâ karşısav. akreb-i mekniyyât huk. aks (a.) 1.) akran oluş. çemberler. akrebâ (a. meşrût-ün-lehi bildiren zamîr'in en yakın mercii mânâsını anlatır. saatin kısa ibresi. aksâ-yı şark uzak doğu. kusvâ). harf" bölümleri. bölümler. aks-ül-amel 1.s. akarîb) 1. kazan veya tencereyi ateş üzerine asmağa mahsus "S" şeklindeki kanca. aksâ-yı merâm arzuların son haddi. başının saçı dökülmüş olan. akrep şeklinde. 2. aksâd (a. dişi akrep. saatin kısa ibresi. sonra çocuklarına şart etse. karah'ın c. misâl.i. karîb'den) (en. akrâ' (a. ecvef' bölümleri. akreb (a.) Kur'ân-ı Kerîm'i en güzel ve pek latîf okuyan. kınn'ın c. zehirli ve tehlikeli hayvancık. ağaçsız tarla. aksâ-yı garb uzak batı. ideal. (bkz. scorpionides. akrâniyyet (a.i. 3.i.s.

2. çok kuvvetli. beylik arazîler. akziye (a. aksâ-yı terakkî terakkinin son basamağı.b.) hisseler. kutn'un c.i.i. akt (a. kesmeler. 2. azıklar.s. aks-endâz (a. akûb (a. akasır) en (daha. ulular. kavî'den) en kavı.i. reaction. kazâ'nın c. i. akser-i turuk yolların en kısası.s.s. akvâz (a.) kum tepeleri. kavim'den) en (daha. aks-el-gâye en son gaye. geçim. (bkz: kutub). fiz. azgın. en kısa yol.) çarpıp duran. kavl'in c. Akvâs (a. puhu kuşu.s. kut'un c.f. contraposition. ihtiyarlıktan beli bükülmüş [adam].) 1. akuk (a.s. pek doğru şey. akvâm (a. zıt. kırılmalar. akvât-ı yevmiyye günlük yiyecekler. âl-i abâ Peygamberimizin kendisiyle birlikte kızı Fâtıme. (bkz. yaylar.) üst. 2. sıkıntılı vakit.) büyük belâlar.i. ve s. âl (a.c. kutr'un c. dek.) hükümler. büklümler. ısıran.s.) sahipler. aksâ-yı bilâd bir memleketin hudut bölgeleri. akvâl (a.i. yanlar. kavisler. kuru ayaklı hayvan.i. c. akser (a. aktân (a.i.) 1.i. viraar. sülâle. aksâ-yı şeb gecenin son demleri.i.i.) 1. ters. düzen. akşer (a. kuduz [hayvan]. âl-i kadir kadri. ters. aile.) kırmızı yüzlü. aksât (a. fr.aksat (a.) yemekler. 3. 'tepkime.s. tersevirme. akvâ (a. kavs'in c. akve (a. kavm'in c. ilgiyi kesmeler.i.) eli kesik [adam].) milletler. nasipler.i. âl-ül-âl pek yüksek. akvâl-i hakîmâne filozofça sözler.) sözler. damadı Ali.s. 2. akser-i eyyâm günlerin en kısası.s. paylar. aksî (a. aktâ' (a. kıyâs'ın c. bâlâ).s. akur (a. akvât (a.) 1.. akves (a. kızıl çehreli [adam].) evin önündeki açık meydanlık. akyise (a. âl-i Abbâs Emevîlerden sonra 749 dan 1258 e kadar süren Abbasî hükümdar ailesi.s.) 1. kavî'nin c. tarikat kurucuları. aks-i te'sir tepki. aktâb (a. alâ (a. i. akvâm-ı beşer insan kavimleri. kutb'un c. geçimsiz. inatçı. aks-i mürekkep mant.i.). gebe [hayvan]. lâkırdılar.) sağlam ve kuvvetli olanlar. yüksek. kazî. 3. dönemeçler.) kudurmuşcasma. akur-âne (a. çok) doğru.) pamuklar.i.i.) baykuş. kadî'den) fıkıhda (daha. (bkz: âlî.i. aksâ-yı murâd en son.i.) yaralayan. kıst'ın c. akzâ (a. anasına babasına itaat etmeyen. akviyâ' (a. kim.) toz. avlu. ale (a. pek) kısa. çok topal. efendiler. uluslar. Kelb-i akur kuduz köpek.s. kıymeti yüksek olan. . pek) bilgin.s. torunları Hasan ve Hüseyin'den mürekkep ailesi. kavz'in c.i.) hîle. azîzler.) rütbece yükseklik. akveriyyât. pek. 2. akta' (a. 2. aktâr (a. kıyâs).f.) vaktin tesbîti. âkû (f.i. üzere. ulüvv'den) yüce. en. yegâne arzu.) 1. akvem (a. uğursuz. büyüklük. âl (a. şan.zf. evlât. kuduzcasına. âlâ. (bkz: gubâr). huysuz.zf. fr. yenilecek şeyler. şeref.) tararlar.) pek aksak.) 1. 3. âl (a.s. 2. akzel (a. akverîn (a. kasîr'den.i.

sülük nevinden [müen. belgeler.c.i.i. alâ hâlihi (a. alâkiyye (a. "ilişki.s.). alâim (a.) Allah'ın farzettiği üzere. iz. iddiasına göre. acılar. tek başına.) rütbelerine ve derecelerine göre. elfin c.s.) her halde.elem'in c. sırasıyla. bir şeyin dış yüzü.i.b.) 1. pıh-tımsı. aygıtlar.) 1. a'lâf (a. alâik (a. alâmet'in c. âlâf (a. 2.b. nişanlar. [Kore'de düşmana arslan gibi saldıran bir Türk askerine "arslan" denildiği gibi]. alâka-dârân (a. 2.zf. alâ kadr-il-istitâa (a. alakiyye].f. herkesin önünde.s. ulûfe'nin c.) ilgilendiren. alak (a. alâ-eyyi-hâl (a.) rivayet edildiğine göre. âlât-ı nâriyye ateşli silahlar.zf.f.) iki takdirden herbirine göre. alâ-hide (a. alak-ı dem kan pıhtısı.zf.i.) anat.) kederler.a'lâ (a. ilgililer. ilişikli. alâmet'in c. alaki (a. alâ kavlin (a.s. âlât (a. 3.zf. belge. alâka-dârân) ilgili. en.b. zf. .cü.) 1. pek) yüksek. alâmât.) nişanlar. kavs-i kuzah). alâ-rivâyetin (a. kocaman. kederleri. alenen. alâka-dâr (a.i. olduğu kadar. s.i. alâ külli şey'in kadîr (a. söylenenlere bakılırsa.i.) açıkça. (bkz: münâsebet). güç yettiği kadar. meteor. alâ kadr-it-tâka (a. alâkavî (a. alâif (a. elemler. (bkz: alenen).zf. sebepler. alâniyeten (a. 5 . âlâm-ı gurbet gurbet elemleri.s.) 1. alâim-üs-semâ al yeşil kuşak.) elden geldiği kadar.) "ilgiler. fr. âlât-ı basariyye gözle ilgili dürbün.s.*ilgi. a'lâl (a. i.zf. alenilik. alâka'mn c. âlâ (f. bahşişler. arma. şöhret. alem'in c. (bkz: bi-eyy-i hâl).) ayrıca. alâik. âlâm (a.i. samanlar. nişan. (bkz: alâmât).) alâ kadr-il-imkân olabildiği kadar.i. pıhtılaşmış kan. alefin c. damga. alâ merâtibihim (a.) olduğu gibi. açık. sülükgiller. hastalıklar. herkesin gözü önünde. alâkat) l. kabîle başkanlan. alâik-i dünyeviyye dünyâ ilişkilerin. illet'in c. âlâs (f.i.) gözö-nünde. iri.zf. yüksek dağlar. alâim-i cevviyye astr. alâmet (a.) (daha. vatandan uzak kalma acılan. has isimler.) ihsanlar.zf.) şöyle böyle.c. alâka-bahş (a.s.s. âlâm-ı fikr fikrin elemleri. otlar.) birinin sözüne. ahzân).) sakız. 4. sancaklar.) izler. alâk (a. 2. alâ kil-et-takdîreyn (a. âlâ cery-il-âde (a. hirudinees. (a.) binler. işaret.zf. hayvan yemleri. âlâ mâ-faraz-Allah (a.i.) güç yettiği kadar. alânî (a. âlâ (a. eyl'in c.) açıkta.i.i. alâim-i semâ.i. 3. 2.zf. (bkz: ulufe).) 1. pıhtı kabilinden olan.) zool. alâmet-i fârika ayırıcı işaret. alâ külli hâl (a. meydanda. sınır işaretleri. alâka (a. e d. 2.) âdetin cereyanı üzere. gözlük gibi optik âletler. sempatik.) alâkalılar. alâim) l. bir kelimenin hakikî mânâsından mecazî mânâsına nakledilmesinin sebebidir.) kirleten. herkesin önünde. 2.zf.) her şeye gücü yeten. (bkz: ale--dderecât). âlet'in c. alâmât (a. zf.zf.zf. alâka-dâr'ın c. (bkz. bayraklar. c. âlât-ı câriha yaralayıcı âletler.) 1. her nasıl olsa. (bkz: alâim). alâniyet (a.) odun kömürü.f. 2.i. 2. sülük. (bkz. ün.) vâsıtalar. sızılar.s. âdyende. a'lâm (a. âlâm u askam üzüntüler ve hastalıklar. âlât-ı katıa kesici âletler.zf. alâ melei-n-nâs (a. "ilişkiler.

) nöbet yoluyla. 2. âlek (f. nöbetleşe. ışık araçları.i. alâ vech-il-ihâta içine almak üzere. âlâ tarîkın (a. fr. çamur. (bkz: âle. yemiş kapçığı.zf.) eğlence yoluyla.) kısaca. basbayağı.i. sünbül-i asâfir). alâ-tilk-en-niam (a.) çok vakit. (bkz.zf. ot. çanaklar. depdebe. . 2. ençok. yapışkan balçık. rastgele.) 1. âle (f. uzun.zf. boş bulunarak.) 1.) şahit. 1. defaten. fr. (bkz: aceleten). boyuna.) uygun olarak manâsıyla terkip yapılır.) ilâveler. alâ-tarîk-il-münâvebe (a. 2.zf.zf.) çok veya en teklifsiz. tanık göstererek.) kıyâs yoluyla. âlâve (f.s.) I. çanak ile ilgili. (bkz: ale-1-ımıyâ).i. âlâv. alebiyye o.s.i. capsules. (bkz: alâ-merâtibihim).zf. pıhtımsı (kan). alâ-vech-it-tafsîl tafsîl üzere.) gölge hâdise.i. ilâve'nin c. ale-l-husûs (a. ale-l-amyâ (a. âlât-ı tab'iyye baskı âletleri.) üzere mânâsına alâ vech-il-isti'câl acele üzere. alef (a. (bkz: ekseriyyâ).zf. instrument d'optique. alûfe [ulufe olarak da kullanılır].körlemeden. alâ-vechi (a.i. cümbür cemaat. âle (a.c. sülükgiller. alekat) 1. ale-d-devâm (a. alâ-tarîk-il-kıyâs (a.zf. sırasıyla. dalgınlığa getirerek. alebe alebât) bot.) zool. [Güneş veya yağmura karşı] sığınak.zf.) 1. (a. i. aleka (a. capsules. yemiş kapçıkları. fr.zf. sürekli olarak. fakirlik.i. ale-1-hâdise (a. alâye (a. sülük.zf. (bkz: âlek.) derhal.zf.zf.) topluca. ışık vâsıtaları.zf. alâ vefk (a. hayvan yemi. çokluk. epiphenomenisme. âlâyiş (f. 2. âlây (f.i. alâ tarîk-ilhezl hezl yoluyla gibi.i. [aslı ale-1-ımıyâ'dır]. hep birlikte.zf. takımlar. ale-l-ıtlak (a. âdet olduğu üzere. husûsiyle. ale-1-icmâl (a. şaşılacak şey. [ikinci mânâ uydurma olmakla beraber yaygın ve galiptir]. alâ-tarîk-il-hezl (a. alebât (o. Alcem (a.s. ale-d-derecât (a. cana yakın.) hesaba sayarak. capsulaire. yükseklik.) gölge hâdisecilik. (bkz: garîb). ale-1-fevr (a. fr.) dalgınlığa gelerek. âlây-ı vâlâ hep beraber. ale-l-acele (a. tantana. âlef (a.) uzun boylu.) yoluyla mânâsına mürekkep kelime yapar.i.zf.i. ale-l-hesâb (f.inceden inceye.) körü körüne. 2. ale-1-ımıyâ (a.) şahitlik yoluyla.) tuhaf.s. mutlaka.zf. âlât-ı ziyâiyye fiz. alebî.zf.) yüksek yer. âlek (a. kan pıhtısı.zf. sünbül-i asâfir). alâ-tarîk-il-istişhâd (a. alay suretiyle. çanaklar.) alay.zf.) 1. ale-1-amyâ).s. saman. körlemeden.zf.) ilâç 'için kullanılan ve "hint sünbülü" denilen bir çiçek.) derecelerine göre.) hele.) bot. ale-l-ekser (a.) alev. kan pıhtısı.âlât-ı rasadiyye astronomi ve meteoroloji araştırmalarında kullanılan âletler.i. epiphenomene. çarçabuk.) bu nimetler karşılığı üzere. toplu olarak. âlât ve edevât avadanlık.zf. alâ-tarîk-iş-şehâde (a.) umumiyetle. bayağı. fr.zf. ale-l-gafle (a.i. yal. bulaşıklık. a'lâf. genel olarak.zf. nasıl olursa olsun. fr. yulaf. alâ-tarîk-il-icmâl (a. alâ vefk-il-matlûb istenilene uygun olarak.) yemiş kapçıkları.) körü körüne. alekıyye (a. ale-1-hâdisiyye (a.) ilâç için kullanılan ve "hint sünbülü" denilen bir çiçek. alekî (a. 2. bulaşma. alebe'nin c.c.) daimî surette. gösteriş. birden. ale-l-acâib (a. ale-1-âde (a. alâvî (a.) çabucak. 2. sülü-ğümsü.

alâmet. âlem-gîr (a.i. ale-l-ittisâl (a. âlem-ârâ (a. 8.Tanrının bulunduğu dünyâ.) bayrağı kaldırmış. sınır işareti.) âleme mensup olanlar.) dünyâya ait. alem-dârî (a. bilginlerin bilgini. âlem'den. alem (a. fânî dünyâ. âlem-i mevâlid" de derler]. (bkz: sancak-dâr).zf.zf.f. lüzum. sarıgın altın teli.zf.b. âlem-i lâhut Tanrı âlemi.ale-l-infirâd (a. minare tepesi. ale-1-istimrâr (a. has isim. âlem-i kudsî Tanrı âlemi. Alemdâr-ı Nebî (Peygamberin bayraktarı) Hazret-i Ebû Eyyûb-il-Ensârî. bayrak kaldıran. çok) bilen.f. mânâ.) âlemi. 2. alemî (a. 3.c.c.s. ale-l-umûm a.i. 4. eğlence. âlenıîn.) umumiyet üzere. âlem-i anâsır. alem-dâr (a. fânî dünyânın dışında olan âlem. bütün âleme ışık saçan. bayrak taşıyan.s.i. âlem-i eflâk ü encüm. âlem-i berzah (bkz: mânend. insanlar. cihan. dünyâyı zapteden.f.b. âlem (a. âlemiyân) cihâna mensup. alem-efrâz (a. âlem-i hiss.f.f. 5. âlemiyân (alemî'nin c. âlem-i kevn varlık âlemi. bu dünyâ.i.s. âlem-i ceberût 1. yükseltmiş. âlem-i menâm. siyâset dünyâsı. (bkz. kişinin kendinden geçip daldığı âlem. âlem-i şahâdet tas. âlem-i gayb görünmez âlem. âlem-i misâl uyku. âlem-i nâsût.i. âlem-i berîn en yüksek âlem.b. âlem-i esbâb madde âlemi. a'lâm) 1. 7.) iki âlem. genel olarak.c. âlem-i nakayis nakîseler âlemi. âlem-i fânî fânî âlem.) birer birer.b. bilgin.b.) yol yordam gereğince. [Buna "âlem-i mülk.f. âlem-i melekût Tanrının mutlak hükümdar olduğu âlem. âlem-i ma'nâ rüya âlemi. bütün âleme yayılan. âlem-i ervâh ruhlar âlemi.) kaideye kurala göre. 4 yüksek dağ. meç. insanlar. dudaktaki çatlaklık. var olma dünyâsı. a'lem (a. a'lem-ül-ulemâ âlimlerin âlimi.b. dünyevî.f.zf. teker teker.) dünyâlar. dünyâyı süsleyen. 2. âlem-i istiğrak iç dünyâ.zf.) aralıksız. Örfî idare (sıkı yönetim)' nin kapatmasıyla "Takvimli gazete" ve "Teşrih" adıyla çıkmıştır.) 1. c. dehr). Refi' Cevad Ulunay tarafından istanbul'da yayımlanmış günlük siyâsî bir gazetedir. 6. ale-l-kaide ("ka" uzun okunur. a.s.s.) yeter derecede. ale-l-usûl (a. âlem-i ulvî ruhlar âlemi. âlem-i âhiret öteki dünyâ.) cihanı parlatan. yaradılışın dördüncü basamağı. âlemûn. birbiri ardınca. ale-l-kifâye (a.) bayrak çeken. âlem-i kevn u fesâd var olma ve bozulma dünyâsı. âlem-i nâr ateş dünyâsı.s. pek. dünyâ. nişan. bu dünyâ.f. bayrak. (bkz: âlemûn. insan. sancak. alem'den) has isimle ilgili. âlemîn (a.s. âlim'den) en (daha. âlem-i kitmân saklı âlem. içkili eğlence. âlem-efrûz (a. yetecek kadar. [dünyâ ile âhiret . öteki dünyâ. âlemeyn (a.b. âlemî (a. 3. birlikte. âbâd).) cihanı tutan.) aralarında fasıla olmadan. ale-l-iştirâk (a.b.zf. orta ait. âlemâne (a.s.s. âlem-i şems Güneş ve peykleri. âlem'in c. halk. âlem-i âb içki âlemi. ayrı ayrı.) müştereken.zf. . âlem-i sabâvet çocukluk dünyâsı. rüya âlemi.zf.) bayraktarlık. avalim). âlem-i siyâset siyâset âlemi. avalim) 1. alem-efrahte (a. âlem-i hâb uyku âlemi. 2.s.

vâsıta. ale-s-seher (a.e. âlet-i musavvat fız.) alevlenen. aleynâ (a.f.e. Müzâkere-i aleniyye açık müzâkere.zf. âlgune ("gu" uzun okunur. pusarık. ale-t-tahkik (a.c. aleniyye (a.) 1. peki.i.zf.f. aleyhâ (a.e.) "baş ve göz üstüne" başüstüne. [ikincisi] kadın adı. kızılbaş.) al renginde.i.) seherleyin.zf. siper.b. âlgûn (f-s. âlemli (a.) 1.zf.s. aydınlatan. âlet-i tecfîf kurutaç. âleng (f.) alevlenen. arka arkaya. alen (a.t.b.i. ale-s-sabah (a.s.f. aleyh-is-selâm (a.b.h. alemiyyet (a.) onun üzerine olsun. alevgîr (t.) Ebû tâlib'ih oğlu ve Peygamberimizin damadı ve .) insanoğluna ya-kışırcasına.b. yüce.) bizim üzerimize olsun.) "ona selâm olsun!" mânâsında peygamberin adı anılırken kullanılan bir söz. âlet (a.) alevlenmiş.s.f.) âlemin sığınacağı yer.i.i.c. müsavat üzere.) onun üzerine. en çok. (bkz: alâniyet).f. alev-keş (t.f.s. âlî. Âlemûn (a-i.) cihanı yakan. 2. göz önünde.zf. mikrofon. i. âlem-pesend (a. 2.b. ale-t-tahsis (a. ulüvv'den) 1.) alenî.i.b. âliye (a. dessiccateur. şey]. aleyhi (a.) dünyâyı parlatan.c. Müzâyede-i aleniyye açık artırma.) "lanet onun üzerine olsun!" mânâsında şeytandan bahs edilirken kullanılan bir söz.s.) gözönünde olma. aleyh-il-la'ne (a.) mufassal olarak. ale-t-tertîb (a.) 1. f. aleyh (a. âlât) 1. kararlamadan. istihkâm. zf. göz önünde.e. uzun uzadıya. alenî (a. aleyhim. Alevî (a.s.) âlâ edatının zamirle birleştiği zamanki şekli. bir düzen üzere. Aleyküm (a.i. seher vakti.f.) aşikâr. alev-rîz (t.) herkesin beğendiği [yer. bir boyda. aley (a. karşıt.f.i. aleniyyet (a.f. âlem-şümûl (a. 2.) sırasıyla. âlem-tâb (a. alî (a. avadanlık.) halının bordur çerçevesi içinde yalnız bir tarafta bulunan mihraba benzer hattî şeklin üzerinde. aleyke (a.b. (bkz. allık. açıktan açığa. ale-t-tafsîl (a.i. 2.b.f.zf.) cihanı saran.) karşı.b.s.) sabahleyin.zf. alev-hîz (t. alenen (a.)hususî olarak.c.) sizin üzerinize. aygıt. parlayan.) dünyâyı gösteren.zf.âlem'in c.) arası kesilmeksizin. birbiri ardınca.zf. âlem-sûz (a.) açıkça. koyu ve parlak pembe. s. âlem-nümâ (a. saldıran asker.) aşağı yukarı.) karşı. âlem-pîrâ (a. gizli olmayan.c. makine. besbelli.) senin üzerine.âlemi-yâne (a.) aleyh kelimesinin cemi ve tesniye şekilleri.) açık. (bkz: alâniyeten).) âlemi süsleyen.) muhakkak surette.) rağmen. fr. aleyhimâ (a. serap. erkenden. i.zf.s.) alevden fırlayan. ale-t-tahmîn (a.) dünyâlar.zf.f. ale-r-re'si ve-l-ayn (a. ale-s-seviyye (a. alem'den) bir kelimenin has ismi olma vasfı. avalim).s. çubuklara bağlı dörtgen motifleriyle birlikte heyet-i umûmiyesi. açık. 3. zıt.b. ulu.b. gün doğmadan evvel. âlem-penâh (a. (bkz: edevat).s.) 1.i. ale-t-tevâlî (a. hele. 2.b.s.i. ale-r-rağm (a.f. (bkz: âlemin.e. aleyh-dâr (a.f. 2. (bkz: cihân-şümûl). Hazreti Ali'ye intisabı olan kimse. muhakkak).s. [birincisi] erkek.s.s. kadınların yüzlerine sürdükleri pembe düzgün.b. meydanda olma.zf.

amcazadesi. âlihât (a.) 1.i.i.c.) hafif mizaçlı. çok saygıdeğer. meşhur bir çeşit lâle.) 1. Âliye (a.b.) kıç atma. âlete mensup.zf.s. şan ve şerefi büyük olan. âlim-ül-gayb (a. kendisine güvenilmesi .f.zf.b.) âlete mensup. mabut. âlim (a.b. âlî-makam (a.s. yemin edici.s. Tanrı. acılık. c.) çifteli [at]. âlihe (a.b.b. ilm'den. çok talihli. ilâh'ın c. haysiyetli kimse. âlî-himmet (a. çifte. âlî-mekân (a. âliyye (a.it. âlî-güher (a.it.f. [Allah'ın sıfatlanndandır.b. Halik.) (bkz: civân-merd-âne). büyük.) mayası yüce olan. 2) yemin.) alenî.b.f. bilgin.) Allâhîler.i. Allah-Muhammed-Alî Bektaşi tarikatına mahsus bir deyim. âlih'in c. acı tat.b.b. Allâhân (a. alîm (a.) bahtı yüksek. Tedrisât-ı âliye yüksek öğretim. çok takdir edilen. (bkz. okullar.) Allah. s. âlih (a. 2.i. alîn (a. âlîzende (f.) Allah. ıztırap çeken. Allâhî (a.b. kederli.b. [kurucusu Ahmed ibni Alî-yül Harîrî-yül-Alî-yüd Dımışkıyyül Şâfıî-yül-Halvetî'dir. 2. aliyy (a.s.i. âlim-ül-gayb ve-ş-şahâde görüleni görülmeyeni bilen.s.c. âliye (a.s. 1) tasdik işareti. (bkz: a'mâ). en a'lâ. alkame (a.) bir şeyin en yukarısı.) Allah adamları. âlî-şân (a.) yeri.s. âlih (a. kör.f. âlî-cenâb-âne (a. râzık-ül-verâ). âlet'den) 1.) makamı yüksek. meşhur. 2 .zf.) yüksek rütbeli.s. âlîz (f.f. "bilgisi ezelî ve ebedî olan" demektir].i.s. veliyy-ullah).) soyu yüksek ve temiz olan.) en iyi. Allah-Eyvallah [bektâşilerce]. âlî. 3. cömert.i.s.) elemli.i. âlî-cenâb (a. meşhur bir çeşit lâle.) acı hıyar. âlî-fıtrat (a.) Allah bilir ki. âlî-baht (a.) Tanrı.]. Rabb.s. şerefli. dönek.s.) yem torbası.i.s. [Hrisriyanlann "PederoğulRuhullah" telâkkilerine uygun bir teslistir].f. tanrılar. ulemâ') çok okumuş. eden. tepesi. çok kıymetli. âlî kadr (a.s. Allah-Kerim Yeri Eski Türk kahvelerinde fakirlerin para vermeden oturup yattıkları yer ve sayvan. aliyy-ül-a'lâ (a.) himmeti yüksek olan. Allah adamları. 2. allak (o. alîk (a. Allâhiyân) Allah adamı. derecesi yüksek olan.s. 2. [Farsça "âlîzîden" mastarından]. ermişler. (bkz.) âlime yakışacak surette. âlim (a. mabutlar.s. Mekâtib-i âliye yüksek mektepler. ilm'den) çok bilen. bilginler. Allah (a. Allâhiyân (a-i. necip. veliyy-ullahlar. âlim-âne (a.i. âlî tebâr (a.) âlimler. âlimân (a. acı hıyar.) yüksek yara dılışta olan.i. alkam (a. sözünde durmaz. 2. âlihât) tapınılan şey.) 1. hasta.) tapınılan şeyler. âlî-câh (a. illet'den) l. Ulûm-ı âliyye teknik bilgiler. Halvetî tarikatı şubelerinden birinin adı. yüksek kıymette olan.s. âletle ilgili.s.s. ünlü. sakat. alimallah (a. âlim'in c. dördüncü halîfe.zf. 2. Allahü a'lem bi-s-savâb Allah doğrusunu daha iyi bilir.) 1.Allâhî'nin c.b.s.b. Allahü ekber Tanrı uluların ulusudur.) 1. 2. alîk-üd-devâb yem torbası.f.f.i.c. alîl (a.) yüksek.) ilâhlar. Hûda).) hayvana bir defada verilen yem. âlim-ül-guyûb (a. alîf (a.i.s.

âmâl-i ma'sûmâne ma'sumcasına emeller.c. a'mâ (a.i.) en yüce.s.) nişan yeri. maak ve mauk'un c. âlüfte'nin c. âlûde-dâmânî. bilgisizlik. saban demiri. âm (a. emân (a.i.i. gök.) günahkârlık. âlüğde (f. a'mâl-i hasene güzel işler. nişan atılacak yer.) bir kimseye iltimas yapılması için bir başkasına hitaben yazılan yazı. bulaşıklık. âlû (f. a'vâm) sene. korkusuzluk. amâim (a. en üstün. görmezlik. (bkz: aşüfte). amân-nâme (a.i.c.) sarıklar. 2.) 1.i. [konuşmada kısaltılarak "âlbâlû" denilir]. ilm'den) çok bilgin. a'mâl-ül-ma'den metalürji. âhen-i gâv). âlûsî (f.) can eriği.) hayvan yemi ["ulufe" olarak da kullanılır]. amân.b.) 1. meç.) 1. câhil. yüksek yer. 2. yağmur bulutlan.s. Amalika (a. allâk (a. âmâc-gâh. kör.i. saldırıcı.c.) 1. âlûs (f. bulaşmışlar.i.i. bulaşıklar. âlûde'nin c. âmâc-geh (f.i.) 1.b. amâir. imâme'nin c.s. ümitler. imâret'in c.) işler.i.) vişne. fahişe.s.) ummalar.s.fr. a'mâl-i erbaa mat. karışık işlem. (bkz: umk). âlüfte (f. a'mâl-i mürekkebe mat. allâm. âmâl (a.i. b. 2.) hazır.b.i. allâm-ül-guyûb görünmeyen şeyleri bilen. emel'in c.i. âmâl-i kavm kavmin emelleri.s. ıstıraplı. amâyir (a. âm-ül-fîl (a.) fil yılı. âlû-yi Buhârâ 1. (bkz.) sakızcı. önümüzdeki yıl. bulaşık. âlüfte-gân (f.h. tuğla fırını. çıkarma.f. iffetsiz [kadın].b.) 1. âlûde (f. âlû-bâlû (f. iffetsiz. çarpma. suçlular. (bkz: âhen-i cüft. başa sarılan şeyler. yücelerin yücesi. alışık.i. a'mâl (a. âlûd.) derinlikler. ma'mûreler. dilekler. alyâ (a. Allah'ın sıfatıdır].) kabarcık. hazırlanmış.) derinlik. a'mâl-i şakka eziyetli. zahmetli işler. âlûde-dâmenî (f. [toplama. tüylü erik.i.caiz olmayan [kimse]. 2. bağış. ulüfün c.) eteği bulaşık. [Allâm. ulufe). amâir-i hayriyye hayır müesseseleri.i. şeftâlû [şefteâlû] kayısı eriği. dört işlem. âlûde-gân (f. amâkat (a. s. istekler. bağışlama.i. 2. âlûde-dâmân. bayındırlıklar.b.) çok eskiden Sînâ yarımadası bölgesinde yaşadığı sanılan ve gariplikleriyle şöhret bulan bir kavim. yıl.) namussuz kadınlar.) göz pınarları. âl-ül-âl (a. 2.b. (bkz: imaret). 2.s. amâ (a.) şiddetle saldıran. yükseklik. dalmış. a'mâk (a. amel'in c.) 1.zf. şiş (bkz: âmâs). âlufte-gân) 1.) 1.s. şeftali.i. erik. alûfe (a.i. ahşkan.i. körlük. allame (a. operation composee.) nazlanarak göz ucu ile bakan. Türkistan eriği.i.) âmâdelik. âmâde (f. hedef. umk'un c. 2. âm-ı mukabil gelecek sene.i. âm-ı kâbil. hazırlık.) naz veya kırgınlıktan dolayı göz ucu ile bakma. nişan tahtası. âmâh (f. bölme]. baş zırhlan. Allah. âlûde-gân) bulaşmış. âlûde-gî (f. manevî körlük.s. âmâk (a.i.i. âlûde-dâmen (f. a'mâk-ı zemîn yer derinlikleri. âmâc (f.) amcalar.i. eminlik. .i. 2. Allâme-i küll her şeyin sırrına vâkıf olan. garkolmuş. âlû-gürde (f. namussuz kadın.) 1. Zerd-âlû [canerik] zerdali. amm'ın c.i. 2. a'mâm (a. âmâde-gî (f.i.

âmedî (f.s.i..s. [müen." diye geçen bir âyetin başında bulunarak Müslümanlık kurallarının remzi olup "inandık.b. geliş.s. geliş-gidiş. zayıf gözlülük. sütunlar.) inandık.i.a'mâr (a.s.h. (bkz.) fiilen. amel-i cüz'î kim.) herkesin girebildiği umûmî yer.s.s. bir işi yapan.) 1. âmâh). içsürmesi. âmennâ ve saddaknâ inandık ve tasdik ettik. âmen (a. ameliyyât (a.t.s.i. ırgat. meç.) işçi. 4.s. (bkz: şüd). niyet. inceleme.) vergi tahsildarı. aşk hastası.) 1. yaşanılan müddetler. âmihe]. 2. fr.s.) yetki belgesi.b. âmîge (f. âmedci (f. diyecek yok. âmediyye (f. 3. iş. âmed ü şüd geliş-gidiş. a'mâ-ül-eşkâl psik. âmeden-gâh (f.s.b. 2 hakkıyla ve iyi yaşamalar. hesap. (bkz: kasden). (bkz. amd (a. işleyerek. amîd (a.) 1. akromatopsi.) divit. 2.b.) 1. âmih (a.) isteyerek ve bilerek. âmeden-i laklak leyleklerin gelmesi. yılda. âme (f. karışık olan. önder. sinler.f. garip şeyler.) çok veya en emin. .i.s.) 1. başlıca nokta. amel-dâr (a. islâm dîni inanışlarını anlatan ve "Âmentü billahi ve me-lâiketihî ve kütübihî ve resulihî. karar. süsleyen. fr. âmâre-gîr (f. operasyon. 2.) uzun ömürlü.i. âmed-şüd (f. edi yitimi.) 1.s.) muhasebeci.. ameş gözü zayıf olma. hakikat. apraksi.) 1. âmentü (a.senevî. şaşakalmış. renk körlüğü. karında su birikme hastalığı.) 1.s. âmed (f.b. amel (a. yaşayışlar. âmîhte (f.s. 3.i. âmedenî (f. a'mâ-yı elvân psik. hoşa gidecek tuhaf. âmennâ (a.) karışmış. 2. âmede-gû (f.) hastaların ameliyat yapıldığı yer.b.) gümrük vergisi. gelen. (bkz: fiil). hazırcevap [kimse]. şef.f. komutan. berat. amelen (a. amelî). ergographe. çalışarak. travail elementaire. fr. elemansal iş. amel-nüvîs (a. ameliyye (a. yaşlar.) şaşkın. 3. amâs (f.) direkler. âmîgî (f.) işyazar.b.) iş yapmaktan kalmış. 3.) 1.) ' insan vücûdunda hâsıl olan şiş ve kabarcık. âmîg. (bkz: âmedci).i. diyecek yok!" anlamına gelir.b.) [eskiden] bakanlar kurulu başkâtibi. a'mide (a. katkılı. 2. pek yaşlı.f.i.) hakikî [mecazî karşılığı]. bir doktorun hastanın bir yerini kesip tedâvî etmesi.zf. (bkz : amiyy). (bkz: âmenna). karışık.) dolduran.i. yazı hokkası.) işleme suretiyle.) Kur'an'da. işleyerek yapılan şeyler. varıp-gelme. 3. amel-mânde (a. 4.i.b. güvenilir. kolonlar. iş göremez durumda olan.i.) karışmış olma. tecrübeler.) Diyarbakır'ın eski adı. amelî (a.cü.) (bkz: âmed ü şüd). 2. amele (a. 2. mathematique.) gelme. ömr'ün c.s. âmil'in c.i.i. amelehu (a.i.) bir sanat eserinde sanatkârın imzasından önce yazılan "tarafından yapıldı" mânâsında bir söz. hayatlar. ameliyyât-hâne (a.i. geldi -gitti. Âmî (a.zf. geliş. geldi-gitti.f.zf. işlev yitimi. sürgün. say man. niyet.).i. çok hasta.) kast. çiftleşme.) düşünmeden güzel söz söyleyen kimse.i. amûd'un c.s. âmâr. âmîhte-gî (f.i. 2.i. Âmid (a. amel-nâme (a. – -âmây (f.f. yıllık.i. [yapma kelimedir]. âmâre (f. âmed ü reft 1. amden (a.j-I (f. pratik. 2. meydana getiren.cü. a'mer (a.

âmme (a.s. affeden. Âmine (a. âmil (a. âmîze (f. emin olarak. âmin diyenler. (bkz: âmîje').) hala. 2.). bayındırlaştıran. lâkin.i. amîm (a. karışmış.s. ammâl (a.f. uysallık. şu kadar ki. amm (a.) 1. vâlî. îmâr olunmuş. âmir-i mücbir bir kimseye bir işi yapmaya veya yapmamaya zorlayan kimse. emrederek.s. ..) 1. ancak. 2. işleyen. 2. emreden.) bundan sonra. o kadar ki. emn'den) sağlıkla.i. âmîze-mu[y] (f.) öyle olsun. âmmî (a. Tanrı. ama. sebep.s.i. âminen (a. korkusuzca. yaygın. âmîn-hâ-nân).) umûmi. bağışı umûmî olan. mütevelli. s. 2. âmmeten (a. kır sakallı olma. mütesellim. amel'den. buyuruculuk.s. âmme. 2.i. 2. affetme. (bkz: âmürziş). Amma sıkıntı çektik ha. âmin-hân'ın c.le karışık. mahlut. âmile (a. devlet idare adamları. âmir olana yakışacak surette. Muhammed'in annesi. emr'den c.) 1.s. Bahr-i amîk derin deniz.) görmeyerek. ammât) amca.) yaraşan.s. âmin (a.h. karışık. ammî. amir (a.) amcalar.e. karışmış. (bkz: âmîze).) karışık. avâmil) bacak.) saçı sakalı kırlaşmış adam. (bkz: âmir).f. [müen.i. ammete (a. 2. genel olarak. amîm-ül-ihsân ihsanı. umûm'dan) umûma ait.i.c.) 1.) emeli olan. affeden.f. ammâ (a.zf. umrân'dan) 1.s.s. (bkz: salimen). avâmil). iki ayak.) 1. i. c. âmm (a.s.i. huk.) amirlik.) âminciler.) . şâir.yi içine alan. esenlikle. (bkz: âmm). emn'den) gönlü emin. 2. 3.s.) umûma mahsus olan. âmirz-kâr (f. c.) adîce.. ammât (a. 4.n.zf. tanrı bağışı.s.s.s.s. âmîz-gâr (f. kalbinde korku olmayan. (bkz: imtizaç). âminci. fakat. ammâr (a.s. ammâ ba'dü (a.tar. âmiyy (a. âmir-âne (a. uygun. 3. âmîn-hân (a.. öyle ki. buyuran. âmin diyen.b. amele. Devlet hizmetlerine ait mas-rafl'ann muvakkaten veya daimî olarak yapılmasını temin etmek üzere muhasiplere yazılı olarak izin ve emir veren şahıs. "âmire"]. 2. devlete ait.zf.) kır saçlı. umûm'dan) umûmî. . âmiriyyet (a. ümerâ) 1.) Hz. mahlut. yâ Rab duamızı kabul eyle! âmin alayı [eskiden] çocuğun ilk mektebe başladığı gün yapılan tören.i.s.b. âmiyâne (a. ayak. avamca. bir memurun vazife bakımından büyüğü. bayağı. genel. düşünmeyerek. âmir (a. âmîn-hânân (a. âmîze-mûyî (f.c.s.zf. resmî.) âmircesine. 3. gelelim maksadımıza. şenlendiren. mâmur eden. âmiletân iki bacak. âmir-i i'tâ eko. (bkz: ammâr). -âmîz (f. amîk (a.âmîje (f.s. i.b. âmirziş (f. yapıcılar.zf. âmir (a. âmil (a.. amın'ın c.i. genel.) mamureden.) avama mahsus.f. âmîn (a. Fikr-i amîk derin düşünce.umk'dan) derin.i. bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdîdi yapmaya muktedir olan kimse.c.) geçiniş.zf. amel'den. âmîziş (f. vergi tahsiline me'mur kimse. şâmil].s. çokluk bildirir Amma yaptın ha. [bkz.b.s. bahşişi.) 1. 1. umûmî. bayırdır. bağışlayan. amiyyâ (a. bağışlama. herkese ait.i. isteyen.b.

) hocalık. 4.zf. menfaat.) zahmet.b. sütün. (f. öğretmenlik.s. anhâ ondan (müennes). Ammiyâ (a.) öğreticilik. amû (a. 2. Zen-ân kadınlar. âmûzende (f. 5. 2. muallimlik. (bkz: bi-l-iltizam). âmûz-gâr (f. Gûy-an söyleyerek. âmirziş). âmûz-gârî (f. kelimeyi zarf yapar. amûden (a. (bkz: afi. -ân (f. direk. âmûzî (f.i.) dizilmiş.) öğretmenler. 3. Şâh-an şahlar. âmürzâ (f.) 1. 2. öğretim. âmürz. pek az bir zaman. (bkz: afi. düşünmeyerek. asıl. 2. düşünmeyerek ımiyyâ.) 1.i. amûd-i fekarî bel kemiği. çok geçmeden. öğretmen.zf) görmeyerek. an-küm sizden.e. uzun boylu [adam]. anhâ.Ammûriyye (a.) -dan ve -den. minhâ şundan bundan.s. öğrenmiş.i.i.) gece yarısı vakitleri. âmürziş (f. kıymet. 3. ânât.i.i. düşünmeyerek an (a.) amca.i. an-kümâ ikinizden.) Ankara şehri. Hiras-ân korkak. meyva. çok çalışan. bu. anhüm onlardan. anh ondan (müzekker). az bir pay. âmûhte (f.) 1. kader. amyâ (a. işçi.) dik olarak.) âmürzende (f.) öğretici. an-il-gıyab arkadan.e. âmûhte-gân (f. ummiyyâ (a.zf) görmeyerek.i. zahire. an-karîb yakından. an-kasdin bile bile. (bkz.i. ammeyyâ. öğrenmiş. amel'den) 1.) affeden. kaimen). ân (f.i. âmürg (f. bilmezlikle.s. öğrenci. anhümâ o ikiden. 2. s. evân) lâhza.) bilen. çoğul edatı. 2. Edeb-âmûz edep öğreten. dikey olarak. alım.i.) bir erkeğin nikâhında bulunan bir kaç kadından herbiri.s. kalifiye işçi.i. âmûg (f.b. amûd-i nûrânî nurdan sütün.i. amûdî (a. bağışlayan.) yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası.) okumuş. kendisi yokken. öğretmen.zf) görmeyerek. yukarıdan aşağı dik inen çizgi. an-cehlin bilmeyerek. meşakkat. -âmûz (f. hülâsa. fayda. düşünmeyerek ımyâ (a.) affeden.s. öğretmenlik mesleği.) l. öğretme. an-asl aslından.) yukarıdan aşağı. c. . cemi. ân-ı vâhid pek az. an-samîm-il-kalb can ve gönülden.) 1.vakar. 2. kuma. güzellik cazibesi. dizi. *dikey. âmürz-gâr (f. öğrenme. âmûhte-gân-ı ezel nebîler ve velîler. (bkz: âmm).) 1. ân (a.s.c. bir an. sıfat edatı. çalışkan. muallim. âmûziş (f.i.i. boyuna.i.s. ânâ' (a. pek kısa bir süre. ân-be-ân gittikçe.b. anâ' (a.zf) görmeyerek. 2.i. anan) şu. iyi. şöyle böyle ederek. afüvv.i. güçlük. şu bu ve öteberi. âmûde (f. anâ-ül-leyl gece yanlan. ânî'nin c. yavaş yavaş.) affeden. amûd (a.) affeden. öz yürekten.b. âmûsnî (f. öğreten. âmût (f. amûl (a.) 1. bağışlayan.i. ortak. bir miktar. günâhları affeden Tann.i.

andelîb (a. unk'un c. an'ane'nin c. güzel koku saçan.zf.) 1. yaprak saplan.i. su. anâdil (a. n. fr.) bir anda.f. (bkz.f. 5. a'nâb (a. su. aslında. sürekli. andem (a. .i. taraflar. anber (a.) an'ane ile. (bkz.) rivayetler.zf. toprak.i. an-asl (a. ânen (a. enf in c. yabani eşek sürüsü.) hek.) anber yağdıran.s.s.i.f. hava ve ateşten yaratıldığını ve bu dört maddenin vasıflannı anlatan manzum eseri.e.s. yayla çiçeği.) çok inatçılar. anber-efşân (a. anânet (a. traditionalisme. anber-ter (a. a'nâk (a. güzellerin saçı.s. anat.) nahiyeler.) örümcekler. ân'ın c. a'nâk (a. kabalık. anber-nisâr anber saçan. an'aneviyye (a.i. anber-sirişt (a. a'neb (a. meç.s. en zarif. tafsîlât. gece.) ümîdi boşa çıkma. anede (a.) boynu uzun [adam]. gelenekle ilgili. an'anevî (a. an'ane (a. (bkz: hezâr). bir geminin kendisine zincir veya halat bağlanmak için bedenin üst başına bağlanan halka.). ân'ın c.i. meç.c.i. (bkz.) 1. anber-şemîm (a. zamanlar. ı. 2. bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi. anâsır-ı erbaa (dört unsur) 1) ateş. anberî.s. kül renginde bir madde.b.) bilmeyerek. ânak (a. gittikçe. -âne (f.b.) 1.) bülbüller. hemencecik. insanın toprak.b. an-cehlin (a. âne (a. anadil) bülbül. anâne'nin c.s. ânen fe-ânen (a.) sertlik.) elemanlar. ineb'in c. anber-efşân).i.) bulutlar. 2.) .) yaş ve taze üzümler.i. inv'in c. unsur'un c. Tıfl.b.s. Nihâvend makamı gibi başlayıp sonradan yegânda karar veren makam.i. bir hesabı yapmakiçin lüzumlu malûmat. ânât (a. ismi zarf yapan bir ek Fakir. Fakirane.i.i. yapışkan ve miskgibi kokan. boyunlar. 2) XV.) den. an'anât (a. anber-bâr (a. 4.b. cedî (keçi) burcundaki v. gelenek. andelîb'in c.i.s. vakit ilerledikçe. fr.s. anber-nisâr). anâfet (a. anâne (a. gelenekler. güzel koku. 1.a'nâ' (a.) . anber saçan.c. yüzyıl şairlerinden Boya-cıoğlu'nun. Tıflâne gibi. ânâf (a. 2. hava.) 1.) anber gibi. a'nân (a.i. ân-be-ân (f.i. 3. 2.s.b. anber-bu[y] (a.) anlar.) bülbüller. iri taneli Hint pirinci. an'anât) 1.i. 1. hezârân).f. andelîb-ân (a.) sıfatı.f. yıldızları.) çok zarif. güzellerin benleri ve zülüfleri. başansızlık. kasık. 2. f. kanı dindirmek üzerekullanılan bir çeşit reçine. Anele (a. ağacın ucu.) onlar.nuanccs.s. anâsır (a.b.f.) 1.c.i.i.) gitgide.i. gerdanlar. bilmezlikle.) devamlı.i. fr.zf. [insanda]. 2.zf. anâsır-ı hisâbiyye mat.c.) anber kokulu.) burunlar. v.i.b. muz. anberiyye (a. güçsüzlük.s.f.) anber kokan.b.) anber kokulu. ada balığının bağırsaklarında toplanan yumuşak. rakı.) cinsî muamelede iktidarsızlık. anâkat (a. e.zf. anberîn (a. 6.) gelenekçilik.i. rüzgârla kalkan toz bulutu. güzel kokulu bir ilaç. ankebût'un c. geleneksel. 3.i.) aslından.) büyük burunlu [adam]. impuissance. 3. anâkib (a. 2. 2. kasık kılı. muvaffakiyetsizlik.z. ânân (f. ufuklar. öğeler.b. bir bulut.b. dişi ve yabani eşek. rivayet. 3. fasılasız. bot. anân (a.

4.) 1.b. örümceksi.zf.zf. (bkz: bi-1-iltizam). an-samim-il-kalb (a. . ânife (a. çok geçmeden.f. inâ'nın c. an-samîm (a. 2. âniye (a. an-kümâ (a.c. anka-yı lâ mekân tas. devşirme suretiyle toplanıp Türkçeyi ve islâm dinini öğrenmek üzere Türk köylülerine satılmış olan acemi oğlanlardan müddetini bitirip Rumeli ağasının tezkeresiyle ulufeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. an-hümâ (a.) bir an içinde.) isyancı.zf. inâd'dan) inatçı. tar. 2.ângâh. an-karîb-iz-zamân yakın vakitten.) ense. tar.) 1.i. i. anî (a. koyulaşmış.) nakit para olarak.) "ti 'dan geldi" aşk. Allah. Anîd (a.) cana yakın kız ve kadın. anka-yı mağrib Zümrüdüanka kuşunun bir adı. tuhaf.) örümcekimsi. kavgacı. 3. öz yürekten. 5. .zf. Ânîse (f. ânî (a. tahsildar. anîk (a. özünden. annâb (a. kaçaklar.) onlardan. i. unât) 1.) şundan bundan. an-küm (a. anka' ("ka" uzun okunur. yukarıda. (bkz: sîmurg).) inat eden.) örümcek.s. zümrüdüanka kuşu. derhal. 2.zf.i. 2. anûd (a. şöyle böyle ederek.) örümcekler.) 1.zf.s. anh (a. evânî).zf.) can ve gönülden. garip [Şey]. s. ankebûtiyye (a.) üzümcü. 2.) ikinizden. 7.zf. köle. kemâle ermiş. ismi olup.) "mim'den geldi" aşk. hemen. muztarip. [müen. an-kasdin (a. ânise (a. an tı âmed (a. an-hüm (a.s. ondan sonra. anhâ]. (bkz. anhâ minhâ (a. a'nî (a. unfdan) 1.e.zf. müfettiş. muztarip. zarif. biraz evvel.zf. ângeh (f.) bile bile. i. 2. katılaşmış [kan ve mürekkep gibi akıcı maddeler]. ihtiyar kız.b.s. anâkib) örümcek.i. devşirme suretiyle toplanıp Türkçeyi ve islâm dînini öğrenmek üzere Türk köylülerine satılmış olan acemi oğlanlardan müddetini bitirip Anadolu Ağasının tezkeresiyle ulufeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret.s. sıkı bağlı şey. Ânis (a. anûn (a. bildirilen. alçak gönüllü. an mim âmed (a. inatçı [kimse]. ânif-ül-beyân demincek beyân olunan. ismi olup cismi olmayan nesne. s. ânif (a.cü.s.i.) sizden.zf.f.i.].cü. şiddetli.) ondan [müen. sert. i. ânîn (f-i-) yayık [yağ çıkarmaya mahsus].) demincek.i.) güzel.) içinden. Ânifen (a.) kaplar. ankût (a.s. mütevâzi. o anda.) o vakit. şu bu. aniye].s. cismi olmayan bir kuş.s.) gençlik çağının başlangıcı. ânî (a.b. Ânid (a.s. ankebûtî (a. -arachnides.) ıztıraplı.i. s. 3.zf.f. Esmâr-ı âniye olmuş meyvalar.zf.zf. inâd'dan) çok inatçı anîf (a.) yâni. ânât. meşgul. a. ankebût (a. an-karîb (a. anîk (a. büyük ve şişman [deve]. anîz (a. öteberi. ihtiyar bekâr.s.) pek yakında geçen. [Anadolu'ya işarettir.) yakından. [Rumeli'ye işarettir]. . kaba muamele eden.s.) o ikiden.i.c. an-nakdin (a. ânif-üz-zikr biraz evvel bildirilen. (bkz: anîd).i.) olmuş. fr.s. işçi. 6.

küçükten büyüğe yazılan yazılar. ârâ' (a.i. adı anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde geçen makam. arabiyyet'in c.i. 3. 5.) muz.c.) "oylar.i. tabiatıyle ayrıca bir makam addedilmesine imkân yoktur.b. âr-sız utanmaz. fa bakıyye diyezi ile donanır.s. arâ' (a.b. (bkz.i.) tar. arabiyyet (a.) âdetler. açık saçık konuşma. güçlük. Güçlüsü birinci derecede beyâtî-arabân'ın güçlüsü olan nevadır. (a. hacetler. Bütün kürdî dörtlüsü ile karar veren terkipler gibi.i. A'râb (a. çıplak arazi. Meclis-ârâ.) muz.s.i. cennet ile cehennem arasındaki bir yer. (bkz: bâdiye-nişîn). Arabistan (a. arâiz (a. a'raf (a.i.f.c. arabân-nigâr muz. Arapça. 2.f. Şam. hileler. arabân (a. bezeyen. arabân-bûselik muz. 2. âr (a. mıntaka.i. lâ-dügâh perdesinde durur.i. a'râbî (a.s. Arab'ın c. a'rab veya urban ve urub) Irak. -ârâ (f. zor. Arâis (a.) süsleyen. akıllar. Arafât (a.) gelinler. 2. zekâlar.i. arabân-kürdî (a. 2. arabân-ı cedîd muz. ârâb (a.) 1.c. kürdî dörtlüsü için si bekar ve küçük mücenneb bemolü lâhin içinde ilâve edilir. (bkz: bi-âr).anve (a.) 1.) a'raftakiler. arabî (a. arefe'nin c. adı XIX. (bkz: arat2). anye (a. Beyâtî-arabân makamına bir kürdi dörtlüsü ilâvesinden mürekkeptir. cebren. üzüm ve sâireden çekilip elde edilen ispirto. kitap. Dede Efendi'nin terkibi olduğu kabul edilebilecek olan az kullanılmış bir mürekkep makamdır. a'râk (a.).) l. yy. 4.i. avlu. Hicaz. 2. arabiyyât (a. arabiyye (a.) Haccın icaplarından olmak üzere Kurban Bayramının arefe-sinde usûlüne göre vakfeye durulan ve Mekke civarında bulunan mukaddes dağ.) Arap edebiyatı.) meşakkat.i.) arz olunan hususlar. eski İranlılarca o günkü işler için me'-mur farzolunan bir meleğin adı. ireb ve irbe'nin c.c. ârâd (f. 2.) her Güneş ayının yirmibeşinci günü ile.i. Arap edebiyatı.) utanma. 3. arûs'un c. Arap kavmine mensup. şetaraban makamının bir sekizli tiz şeklidir. dekler. arabât) 1. . tepe. mi bakıyye bemolü.) 1.i.b. itiyatlar.i. oyunlar. Arab (a.) çöl Arapları. bir mahallin takririnde o mahalde mevcut timardan başka âher sancakta da timarı olan kimsenin o âher sancaktaki timarına verilen ad. arâbe (a. kuvvet. neva perdesinde kalır. 3.i. çıplaklık.zf.i. anveten (a. Arap dili. arabiyyât) Araplarla ilgili.Arapların yaşadığı memleket.i. bölge. Ceziret-ül-Arab. arabân-kürdî'den başka bir şey olmayıp aynı terkibe muhtelif zamanlarda muhtelif bestekârlar tarafından verilen isimlerden ibarettir. Yemen ile Mısır'da ve Afrika'nın şimalinde bulunan semitik kavmin umûmî adı.i. ter. ar ü nâmus utanma ve namus.) Arapça ile ilgili olan [ilim. arîza'nın c. (bkz: beyâtî-arabân-pûselik). sırt. geniş.i. ârâ-yi umûmiyye *genel oylar. an zeâmet (a. zorluk. Yâni şetaraban gibi yegâh'da değil.i.) Arap ülkesi. Dil-ârâ. başında yazılmış bir dergide geçen makam. [bu bakımdan "an zeamet" hisseden ibaret demekti]. eârîb) çölde yaşayan Arap. keçi veya koyunun memesine geçirilecek torba. Şevk-ı cedît ve zevk u tarâb makamları.i.) 1.i. komşuluk. usuller.) zorlama. Beyâtî-arabân gibi si koma bemolü.i. 2. a'râfiyân (a. fikir). kahren). re'y'in c. örfün c.

ârâmî (f. sevilen güzel. fels.s. dinlenme. Bir dîvânı vardır.b.i. arsa'nın c.) kavuk altına giyilen takke. tesadüf.) rakı içen. karar kılma.b.) 1. a'râş (a. tahtlar. 2. a'râz (a.b.i. yer.b. 3. ârâm-geh (f. terle ilgili. arakk (a. ırk'ın c.s. çölde mahsus konulan nişan. pek.) dinlenen.i. istemeklik. dikenli ardıç ağacı. başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.) terli. S. ârâmîde (f.zf. 2.c. 4.) 1.) ter döken.) en çok dervişlerin giydikleri yünden yapılmış bir çeşit külah.) rahat ve huzuru bozan. bitkinlik. haşir ve neşir meydanı" mânâlarına gelir. arak (a. ârâm-ı dil gönül rahatı. 4. (bkz: ârem-gâh). güzeldeki boy bos.) düzen verici. arasât (a.b.s.i. kaza. ârâm-güzîn (f. rahatlık.i. rahatsızlık veren.) l pek çok asker. dinlenme yeri.f. ârâm-sâz (f.i.) oturan. aramram (a. ârâm-gâr (f.s. (bkz: âre-mîde).s.b.) rakı. dinlendiren.) nikâh törenleri.) dinlenilecek yer.) aram verici.) ırzlar. eğlenme. huzur. rahat olan.s. dinlenme. ârâm-gâh-ı ebedî (sonsuz olarak istirahat edilen yer) mezar. araz'ın c.b.) ise de "mahşer yeri. damlar. (bkz: ârâmrübâ). 3.i.s. arak-rîz (a. 2) sevgili. a'râz (a. 1630 yılında istanbul'da ölmüştür.) rahat kaçıran. süsleme.i.i. direkler. (bkz: aremrem).dinlendirici. durma.i.s. şiddetli hal ve iş. ârâm-cû (f. süslülük. (bkz: ara3). ârâm (f.) rahat yaşayan [adam]. damarlar.s. en.) 1.b.b. oturan.f.b.) dinleniş.i.i. a'râs (a. 2. bölge.s. hastalık alâmetleri. sevilen güzel. 2. arak-nûş (a. 2.s. 2.) süsleyicilik. felâket.) kökler. 2.) 1.) sahrada. arakıyye (a. bozan.s. çatılar. arakî (a. ârâyî (f. ârâste-gi (f. 3.i. duht-i rez. arak-nâk (a. ârâm-bahş (f. dinlenmek isteyen. 3. rahat.) tere mensup.) istanbul'da doğmuş bir Mevlevî şâiridir. çok) ince. (bkz: âreste).f.) 1. ârâmî (f. yerleşen. (bkz: bint-ül--ineb. araz (a.i. mıntaka.i. a'râz) 1.) aram arayan. 3. ârâm-cûyâne (f. terleyen.i. . süs-leyici. ârâm-ı cân 1) gönül rahatı.) dinlenen.i.rakı. ırz'ın c. boş topraklar. rahatta ve sükûn halinde bulunan. 2.s. irem'in c. ârâm-sûz (f.b. ârân (f.) 1. a'râs (a. istirahat etme.i. 2.) dinlenmek isteyene yakışacak surette. Bu tarîkatin şâirleri arasında göze çarpacak bir varlık göstermiştir. (bkz: ârmiş). duhter-i rez). (urs'un c. (ırs'ın c. işaretler.i. süsleyiş.) arsalar. tesadüfler. (bkz: mirfak). mekân. arak-dâr (a.) bezenmiş.s. felâketler. namuslar. [arâmîden mastarından].) arâstelik.) 1. süs. aras (a-i-) yorgunluk. ârâyende (f. (bkz: ârâm-sûz). bezek.c. alâmet. ârâm (a.) (daha. ârâm-gâh. ziynet. ârâmiş (f. meç.) terlemiş. avlu.b. dağ servisi.s. a'râk (a. ârâste (f. kazalar. pavyonlar. arât (a. kendi kendine vücut bulamayıp. Hetk-i a'râz ırza geçmeler.b. Ârâmca [semitik dillerden].i.) dinlenme.b. işaret. ârâyîş (f.f. alâmetler. ar'ar (a. ârâm-cûyî (f.) 1. arş'ın c. yerleşme.i. süsleniş.i. ârâm-rübâ (f.) dirsek.f. 2. düğünler. arak-çîn (a.h. süslenmiş.s.i. ter içinde kalmış.i.i.) evliler.

Lâhin içinde yapılacak olan değiştirmeler. arâzî-i emîriyye-i sırfa huk. arâzî-i hâliyye boş. yalnız hazîne menfaatleri veya yalnız tasarruf haklan veyahut her ikisi bir hayır cemiyetine tahsis olunan mîrî arazî. aynen arazbarda olduğu gibidir. arâzî-i mektûme huk. Pûselik beşlisi kullanılmışsa. bırakılmış topraklar. mutasarrıfının intikal sahibi mirasçı bırakmaksızın ölümüyle mahlûl olan arâzî-i emîriyye. adı Nasır Abdülbâ-kî'nin tedkik ve tahkikinde geçen makam.f. Türk müziğinin pek eski mürekkep makamlanndandır.f. arazbâr-pûselik (a.i. arâzî-i âmire kendisinden herhangi bir surette intifa olunan yerler. timar toprağı.arazan (a.b. arâzî-i memlûke mülk. arâzî-i gayr-ı mezrûa ekilmemiş toprak. Güçlü birinci derecede nevâ'da beyâtî'nin ve çârgâh'ta rast'ın güçlüsü olan gerdaniye. mer'a. arazbâr (a. pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına tahsîs edilmiş yerler. kimsenin temellük ve tasarrufunda olmadığı ve ahâliye . arz'ın c. [sahibi yer üzerinde mülkiyet hakkını hâizdi]. topraklar. beytülmâle haber verilmeksizin tasarruf olunan mahlûl veya müs-tahik-i tapu yerler. arâzî-i meftûha devletin malı sayılır. arâzî-i emîriyye huk. bekar işareti ile değiştirilir. fetih hakkının taallûk ettiği yerler. kışlak. bu arıza. harap. çayır. yaylak. Selim'in ihtira ettiği mürekkep makamlardan biridir. topraklar.) yerler. su baskını veya içine henüz çift girmemiş olan yerler. arazât 1. Nevâ'da beyâtî ile rast beşlisi'nin çârgâh'daki şeddi ve uşak dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelmiştir. arâzî (a. fetholunan arazîyi ülüleınr. dörtlünün bir arızası yoktur. (tersi arâzî-i âmire'dir]. rakabesi beytül-mâle ait bulunan araziden koru. iklimler. diğer iki dizi için de si koma bemolü konulur. Makam.zf.i. Nota içinde nevâ'da beyâtî için si küçük mücenneb bemolü. [tarla. arâzî-i meftûha huk. Arazbâr-pûselik. koru ve emsalini içine alır]. yol.b.i. ikinci derecede de çârgâh'da rast beşlisinin durağı olan do-çârgâh perdeleridir. Donanımına arazbar gibi yalnız mi için bir koma bemolü konulur. arazbar mürekkebine bir pûselik dörtlüsü veya beşlisi ilâvesinden meydana gelmiştir. arâzî-i mahlûle huk. mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler. makamı meydana getiren ilk iki dizide mevcuttur ve uşşak dörtlüsünde (lâ-si koma bemolü -do-re) de bu ses yoktur. rakabesi beytülmâle ait olarak devlet tarafından fertlere dağıtılan yerler. Devlet bu kabil arazîyi ya ganim-lere veya başkalarına dağıtır veya kendi sahipleri elinde bırakır]. arâzî-i mahmiyye huk.) genişlik. arâzî-i mevât huk. Donanımına mi için bir koma bemolü konulur. arazbâr-zemzem muz. arâzî-i gamire ("ga" uzun okunur) huk. beytülmâle ait menfaatleri ve tasarruf haklarından hiç biri bir cihete tahsîs olunmayıp devlete ait olan ve fertlere tefviz olunan memleket arazîsi. sahipsiz topraklar. müslim olmayan eski ahâlisi elinde bırakır veya hâriçten müslim olmayan ahâliyi getirerek yerleştirirse bu arazîye "haraciyye" denilir.) muz. uşşak dörtlüsünü inici bir şekilde icra ile lâdügâh perdesinde kalır. 3 memleketler. [kaideten. arâzî-i emîriyye-i mevkufe huk. arâzî-i metrûke terkedilmiş. beşlinin son sesi olan mi. III. Pûselik dörtlüsünü veya beşlisini inici bir şekilde icra ile lâ-dügâh perdesinde kalır. 2. arâzî-i haraciyye huk.i.) tesadüfen.) muz. arâzet (a.

arec (a. topal. sırtlan. (bkz: ârenç.i. arâzî-i mevkufe huk. arbede-cû (a. arâzî-i memlûkeden şartlarına uygun olarak vakfolu-nan yerler. i.b.-(daha.s. arec'in müen. vakıf toprak. 2. [burada vakfiyet tahsîs münâsebetinden ibarettir]. arâzî-i ukriyye huk. arâzî-i mevkufe-i gayr-ı sahîha huk. (bkz. antrepo. 2.) ödünç alınan veya verilen şey.i.i. süzgü. ard-hâle). un eleyici.terk ve tahsis kılınmadığı halde yüksek sesli kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi mâmur yerlerden uzak bulunan. (bkz: arbede-kâr).) topallık. arbede-sâzî (a.) ânzî.i. arbede-sâz (a. arecân (a. ârd (f.) 1. [arazî kanununa göre mîrî menfaatleri bir cihete tahsîs olunan yer].i. tecrübe. arcele (a. (bkz: ardtûle. arâzî-i mevkufe-i sahîha huk. kıraç yerler.s. yirmi beşte. değirmen taşına buğdayı akıtan oluk. buğday ve benzerlerinden öğütülen un. a'ref (a.i. açıkgöz.) 1. sokaklarda oturulacak yerler ile caddelerde boş bırakılan mahaller.) 1.i. 2. a'râzî (a.f. veya pek) akıllı.) imtihan.s. (bkz: arbede-sâz). kervansaraylar.) 1. arâzî-i mîriyye devlete ait arazî. aksak. rastgele. ziraat olundukça her sene hâsılatından beytüssadakaya konmak üzere öşür alınan yerler. (bkz: cidal).f.) kavga. .) kavga çıkaran. pek.) topal.b. arâzî-i müştereke huk. yâni tahminen yanm saat mesafe uzaklığı olan taşlık.i. şayian tasarruf olunan yer.i. i. vergiye tâbi olup.i.b.s. sahiplerinin kudretsizliği yüzünden boş kalması sebebiyle hâsılatından muayyen kısmı devlete ve yirmide. aksaklık. pırnallık.) topallık.) "bulamaç" denilen yemek. aksak. ârden (f.) dirsek. âreb (a. aksak adamın yürümesi.b. ârdîn (f. deneyiş. [bunlar.i. pek ma'ruf. kevgir.s.) topallık. arâzî-i muhtekere kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir para karşılığında kiraya verilen arazi. arec (a. çok) arif. arcâ (a.) 1. arddûle (f.f. (bkz: cidâl-cû). ârec (f.) kavga çıkaran. tesadüfi. ârâziş (f. [istihkak-ı hars'ın yani bir yerde ziraat etme hakkının bu gibi yerlere taallûku asıldır]. un eleği. kavgacı.s.) kavgacılık.s. aksaklık.i.i. [kiracı kira bedelini her sene arazî sahibine vererek o arazîyi daimî surette elinde bulundurur].) sürü.) kavga çıkarmaya yellenerek. çok bilinen. kavgacı. en. ârd-bîz (f. vakfo-lunmuş arazî. patırdı. arbede (a.) kavgacı. arddûle). ardtûle. ardiyye (a. a'rec (a.) hayır ve iyilikte bulunma. arâzî-i selîhâ huk. arâzî-i mürfaka huk. (bkz: leng). çıplak tarla. arâzî-i mübâreke Hicaz.i.) "bulamaç" denilen yemek. arbede-kâr (a.f. arbede-cû-yâne (a. 2. arâzî-i mülkiyye hükümet toprağı. 2. yolculara mahsus olmak üzere terkedilen konak yerleri. âre (a. arâzî-i öşriyye huk. ârdhâle (f. arâzî-i met-rûkeden sayılır].s. ödünç. sadaka verme.) (daha.i.) topal.zf. otuzda bir gibi muayyen hissesi "ukr" nâmıyle mâliklerine verilmek üzere devletçe çiftçilere tefviz olunmuş mülk yerler.b. [bunların rakabesi ve bütün tasarruf haklan vakfa aittir].s. . arâzî-i mukaddese kutlu topraklar.) eşya saklanan yer. arâzî-i emîriyeden ifraz olunarak ülülemre'nin veya onun izniyle başkalarının vakfeylemiş olduğu arazî. âret).f. arecân (a.

bir notanın. (bkz: ârâm-gâh).) uykusuzluk. arab'dan) hâlis Arap cinsinden olan. hemen odur" gibi bir yakınlık ve benzerlik mânâsına gelir. velî. ânzât ve avarız) 1.) 1. 4. arifin müen. örfene. ters.) kalabalık ordu.s. ârî (f. ârif-âne (a. kıskançlık. 2. pembe. ârız (a. arekiyye (a. hîle. gelip geçici. sesini yanm ton yükseltmek veya alçaltmak veyahut eski hâline getirmek için ön tarafına konulan diyez. arîs (a. sırtlan.s. ârig (f.c. çeşit. ârife (a. müen. ârem-gâh (f.s.h. kırılma. "öyledir. ve i.) 1. a'rem (a. -sız. 2. yeleli. 2.) süslenmiş. 3. 1. bekar işaretlerinin ortak adı.). ârif (a.) kadıntuzluğu denilen nebat (bitki) in kök kabuğu. (bkz: ârâmîde). 6. 3. Aristatâlîs (a. meşhur. ârim (a. urûc'dan) 1. dirsek [vücutta].) 1. sakatlık. ânz'dan) 1.) Hind-Avrupa dil ailesinden olan ırk.) güzel koku. 2. âreste (f. topluluk veya kimse. armağan. gelen.i. ârî (a. 3. 2.) evet.i. tesadüfen.) iki yanak. i.s.c. arıza (a.) dinlenen. arîf (a. çıplak. avarız).) .) uygunsuz. yanak.) dirsek. noksan.i. (bkz: naam. vâlî.) arifler. nefret.s. ârenc (f. urefâ) 1. aksama. nevi. bemol. arz'dan) 1.f. (bkz.e. erkek adı.i. rastgele. arife.i. ârif bi-llâh marifeti Allah'a vâsıl olan. i. rahat. dubara. ârız-ı gülgûn gül renginde olan yanak.i. bilgililer. bilgili. 2. arif olana yakışacak surette. arfâ (a. bilen. bağış. usul. arefe (a. irfan sahibi. (bkz: âraste). bir önceki gün. âret). benzer.) 1. 2. tavır.i. (bkz: ârec. [2 nci mânâsının "harîfâne" den bozma olduğu söylenmektedir].) Yunan feylesofu Aristo. ârızî (a. iyilik.i. i. velî-lik mertebesine ulaşmış kimse. üslûp. âren (f.) gerdek. keder. (bkz: âjig). ortaklaşa. mefhum (kavram). âret (f. 4. çok tanınmış. hoşa gitmez. kin ve düşmanlık.i. al yanak. tesadüfi vak'a. gücenme. 3. 4. 2. e. arim (a.s. 2. bozukluk. haset. âret). irfân'dan) 1. âremîde (f. (bkz: aramram). (bkz: ârec.s. yol. arık (a. [hekimlikte göz ilacı olarak kullanılır].i. ârızân. galiba. 3. kabiliyetli. dirsek.s. 2. dağ. (bkz. aremrem (a.i.f.zf. hür. 2. ârî (a. ârenc). sonradan çıkan.s. muvakkat. 3. ârenc. muz.) zinâkâr [kadın].i.i.i. ârızetân (a. irfân'dan c. 2. zan-nolunur ki. i.s.s.i. âdet olduğu üzere.) inatçı.). aksak. ârifân (a. ârızât (a. bulut ve şâire gibi görmeye manî olan herşey.) benekli. ârib (a. ârıza'nın c. bilgi sahibi. arifin c. s. argîş (f.) 1. . 5.i. müen. ârifân).s. eli-açık. dînî bayramlardan bir evvelki gün.) bir şey getiren [kimse]. mihnet.b. âric (a.s. ârızan (a.s. topal. "ârice". ârende (f. geçici olarak.i. müen. 4. çıkıp inen. hâkim. c. (bkz. 3. renk. ânz'dan c. bezenmiş. âreng (f. dert. belâ). nâzik. 2. alacalı [şey].i.). kafa tutan. âriş (f. engebe.). "a'raf") 1. 2. avârif) 1.i.s. gidiş.) mânâ (anlam).i. avarız) 1. 2. 5.zf. tarz.i. cömert.anlayışlı ve bilgili. tarz. arf (a. ârifîn (a.b.

s. dokuzuncu gök. eğrice. ahter-şinâs. asma çardağı.). ârızan).) 1. lâtif.i. 2. arş ü zemîn gök yüzü ve yer yüzü. (bkz: takdime.f. 3. arş-fersa (a.i. şimşekli. özleme. . özleyiş. yıldırım. dam. Arş-ı âşiyân kutsal kimselerin öldükten sonra gidecekleri yer. müteessif. teessüf. arrâf (a. 4. ârizen (a.i. [müen.i.s. çatı. Tanrı'nın katı. eğreti olarak.i. Tanrı'nın katı. 4.) güvene. kâhin. ars (a. âriz (a.i. 2.) kocasına ve sevgilisine çok düşkün kadın.) benzerlerinden çok daha iri olma. arrâde (a. arz'dan) geniş. (bkz. arsa-i târih tarih alanı. arş (a. arsa-i kâr-zâr savaş meydanı. hoşnutsuz. arem (a.) arslanlı [eski kuruş para]. arş-ı rahmân en yüksek gök tabakası. Tanrı'nın katı. arş-ı a'zam en yüksek gök tabakası.) manevî. ars (a. arş-ı Hudâ en yüksek gök tabakası. ârişî (f.).c. (bkz. enli.i. hamele-i arş. ikizler takım yıldızı. arm.) yıldınmlı gök gürültüsü. arîz-ül-cism y. sundurma. arş ü kürsî göğün arş kısmı ile altındaki kürsü. müneccim.) ödünç. falcı.) 1. arş-ı ınecîd.c. 5.i. geniş şey]. arîza (a.i. arş-ı a'lâ-yı saâdet saadetin en yüksek yeri.) sevinç. 3. arş-ı Yezdânî en yüksek gök tabakası. gürleyen ve şimşek çakan. 3. arâiz) küçükten büyüğe yazılan yazı. arslânî (f. 2. zahmet. istirhâm-nâme). arsa-i âlem âlem arsası.i. uzun uzadıya. taht.i.arîş (a. arş-üs-simâk astr.i. (bkz: arş-ı a'lâ). artaliyyet (a. Tanrı'nın katı. fr. kafes. artal (a.) arşı yıpratan. ârman (f. arş-ı a'lâ göğün en yüksek tabakası.) inatçılık. arkan ("ka" uzun okunur. toprak. arş-ı iclâl en yüksek gök tabakası.i.s. hekim. 2.s. arsa (a. (bkz: arş-ı berin). yalan ve kötü söz. Arrâs (a.s. ârâmiş). ârmiş (f.s.i. âriyeten (a. göçebe Arap aşiretlerinin örfe vâkıf umûmî bilgileri. arş-üs-süreyyâ Ülker yıldızının altında bulunan bir yıldız kümesi. hasret. arîz ve amîk (genişliğine ve derinliğine) enine boyuna. arşiyân (f. lâyık.) 1. avârî) ödünç. (bkz. ârmânî (f.) benzerlerinden çok daha iri olan.) 1. âriyetî (a. arş-pâye yükselen. kafa tutma.c. dünya meydanı.zf. arrâdât) tekerlekli mancınık. ahter-şümâr1). f.i. çadır.zf. Tanrı'nın katı. pişman. 2. cumba. 3. çardak. arş-ı berîn göğün en yüksek tabakası. ferahlık. arasât) yer.) ödünç. 2. âriz-i Lübnan but. "arrâfe"].i.b. arîz (a.) terleme.) 1. 2. ökçe siniri. arîz (a.) Arş'ın etrafında teşbih edip dolaşan melekler. platheimintes. arş-ı azîm en yüksek gök tabakası.) kederli. Lübnan servisi. Tanrı'nın katı. savaş arabası.c. âriyet (a.) 1. semiz.i.s. 3.i.) ardıç ağacı. (bkz: ahter-bîn. 4. yassısolucanlar. arkub (a. mütevâzi. ahter-gû. enli. sıkıntı. s. arş-ı ilâhî en yüksek gök tabakası. eğreti.ool.i. Tanrı'nın katı. arşa (a. samandan yapılmış bir çeşit ev. hamelet-ül-arş). âriyet-serây dünyâ. arş ü ferş.) 1. a.s. arûb (a. arştan üstün. pişmanlık. eğreti.

s.i. [bu şekil bizde yoktur]. arâis. düğün ziyafeti.) 1. Arûsân (a. arûsân) 1. 2. arûsî (a. yol. 3. . 3.i. ululuk.) 1. kim. teftiş verme.s. geline veya güveye ait. arz-ı dîdâr yüz gösterme. arûzî (a. arz-ı mazhar bir işin görülmesi hakkında. arûz (a.) yedinci kat göğün adlarından biri. 4.) 1.) bir büyüğe sunma.c. Efgan. ârûn (f-i-) iyi vasıflarla şöhret bulma.b. Arap nazmında beytin birinci mısrâ-ının son kısmı. arz-ı hâcet istek bildirme. ârûde (f. i. Pakistan ve kısmen Hindistan nazımlarında kullanılan vezindir. arz-ı hulûs 1) dalkavukluk etme.) öfkeli. arz-ı hüsn güzellik gösterme. halk tarafından yüksek bir makama topluca verilen dilekçe. bir iş için birinin yanına sokulma. eski Arap şiirlerini esas tutarak. sevgiyi belli etme. bir sisteme bağladığı rivayet edilen. arûs'un f. Türk. aruz veznine ait olan. f. (bkz: bahr. aruzla yazan kimse. usul. dilekçe.c. yemiş vermeyen bir dağ ağacı. gösterme.s.i.c. debdebe. arz-ı leşker asker gösterme. 6. eârîz) 1. kükürt. Arûs-i felek Güneş.i. arz-ı endâm boy gösterme. muayyen kalıpları.s. arz-ı hâl (arzuhal) 1) "hâlin bildirilmesi".i. ne halde bulunduğunu bildirme. hırslı. ilm-i aruz).) gelinler. aruf (a. arz-ı cemâl yüz gösterme.i.) şan. Arûs-i çerh Güneş.i. Arûs-i hâverî Güneş. azamet.c. bildirme. arz-ı kudret kudret gösterme. Husrev Perviz'in sekiz hazînesinden biri.i. güzel ve iyi huylular. ârûg-zen (f. arz-ı meveddet muhabbeti. arz-ı mâ-fi-zzamîr gönüldekini söyleme. sıtma ve başka ateşli hastalıklarda gelen ilk titreme.Arûbâ (a. Arûsân-ı bâğ tarla çiçekleri Arûsân-ı çemen çimenlik çiçekleri Arûsân-ı huld ebediyetin gelinleri.s. esas Arap nazmında. arz-ı hürmet saygı sunma. aruzla ilgili. yeşil ve pembe dalgalı sedef. geğiren.) öfkeli.) uzun zaman ıstırap çeken. arz-ı muâhât kardeşçe bağlılığı bildirme. düğüne. 3. şeref. ârûg (f. arz-ı hayret şaşkınlık gösterme. 2) samimi olarak sevgisini gösterme. arv (a.) 1. gelin.) geğirme.) geğirici. yanak.i. arvend (f. küçük gelin. 2. Arûs-i cihân Dünyâ. arz-ı hüner marifet gösterme. arz (a. hecelerin uzunluğu ve kısalığı esâsına dayanan. arûs (a. arz-ı minnettârî minnet altında bulunduğunu belli etme.i. Askalon.f. (bkz: arzuhal).i. kızgın. taraf. Arap dilcilerinden imam Halil'in. Arûs-i Şâm Şam. arz-ı iftikar ihtiyâcını meydana koyma. 2.s. 2. arz-ı minnet minnet gösterme. yan. 2. (bkz: arzâ).) Osmanlılar'da değeri geline göre değişen ve yeni evlenen erkeklerden alınan bir vergi. cennet hurileri Arûs-âne geline yakışacak şekilde arûsek (a. Fars. 5. arûsiyye (a. önüne koyma. 2. ârugde (f.

) istek.i. muhtıra.i. arz-ı uhuvvet (bkz.s. Arzû (a. arz 1. a'sâ) 1. toprakla ilgili.) istek.f. arz'dan) toprağa ait. değirmen. arz-ı cenûbî güney enlem.) arzlar.b. arz-ı muâhât). 2.b. mal alma. arz-ı nefs nefsini öne sürme. arz-ı mukaddes). arzû-şikesten (f. arz (a.s. ârzû-mendî (f.i. arziyyât (a. ârz (f. istek kırıklığı. (bkz: arz). (bkz: arz-ı hâl.s.) meşhur halk hikâyelerinde Kamber'in sevgilisi. memleket. [tabakaları itibariyle]. genişlik.i. herhangi bir mahalde kutup yıldızına veya diğer yıldızlara rasatlar ve bu rasatlara dayanan astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tâyin etme.b. âs (a.i. arz-ı a'şâriye öşür -onda bir.. arz-hâne (a.zf.zf. (bkz. (bkz: resâs).) jeoloji. mersin ağacı. ârzû-nâk (f. arz-ı harâc vergi veren memleket. . [aynı ameliye Güneşle de yapılabilir]. yaşamak isteği. dervişlerin taşıdıkları sopa. (bkz: âriz). arz'ın c. gösterme.) istekli.) 1. ârzû (f. kalay. arzîz (f. arz-ı belde ta'yîni jeol. arzî (a. arzan (a. aslanhâne. arzuhal (a. ârzû-mend. heves. fr. arz-ı ta'zîmât saygılarını bildirme.s. arz-ı meskûn yaşanabilir [yer].h.b.) enine.arz-ı müddeâ fikrini bildirme.b. 2.i. enlem. geologie . hevesli. 2) Mehmet Rauf tarafından istanbul'da resimli ve haftalık olarak yayımlanmış bir gazete.) toprakla. toprak.) Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Şerîf odasının dışındaki aralık oda. ârzû-mend (f. astr.i.i. Mahsûlât-ı arziyye toprak mahsulleri. istid'â).c. asâ (a.s. 2.) istekli. Musa'ya Allah tarafından mu'cize olarak verilen ve yılan hâline giren değnek. 2. topraktan yetişen. arz-ı mukaddes Filistin ve havalisi. âsâ-yi Mûsâ Hz. hevesli. ârzû-dâr.i. arzû-keş. ârzû-keş (f. astr. ârzû-dâr (f. arz-ı mev'ûd Filistin. arz'dan) ene ait. enliliğine.b. arz-ı gayr-i meskûn yaşanmaz [toprak.i.) toplanma yeri [bir şey arzetmek için]. gösterme.) ardıç denilen ağaç. bağlılığım bildirme. kakum denilen bir hayvan.c.i.b.) hâtıra.) istekli.) enine olarak. arzû-mend). arz-ı basît düz yer. sopa. arz-gâh (a.i. Dünyâ. s. (bkz: âsiyâ.i. arz-ı şimâlî kuzey enlem. Habb-ül-âs mersin ağacı meyvası. genişliğine. ârzû-dâr.). arz-ı ubûdiyyet kulluğunu. arzâ (f. arz-ullâhi vâsia Allahın yarattığı yer yüzü geniştir. 1. hevesli. arziyye (a. âs (f. deynek. geniş arazî. hâhiş-ger). en. 3.i.b. heves. kendini gösterme [fedakârlık karşısında]. arzânî (a. hâhiş-gâr. andaç. yer arz-ı Ken'ân (bkz: arz-ı mev'ûd.s.) istekli. (bkz.i.) bot.i. ârzû-keş). âsi-yâb). arazûn ve [tabakaları bakımından] "arzîn" şekli de vardır).i.) arzunun yerine gelmemesi.vergi veren memleket. arzî (a. iklim. gösterme.b.c. arzîn (a. (bkz.) kurşun.b.f. arz-dâşt (a. arz-ı taleb mal satma. arz-ı belde astr. arzû-yi hayât psik.f.) sunma. her hangi bir mahallin üstünden geçen arz dâiresi. en ile ilgili.

f. asabiyye-i teşennücât sinir spazmları. sâhib'in c.) 1.) 1.f. bahriyeliler. a'sâb-ı alâkaviyye anat. asab-ı hançerevî anat. a'sâb-ı şemme anat. asab (a.) şeref ve itibarca küçük olanlar. asâfir (a. asabât) 1.) 1.) vücudun alt kısmında çıkan kıllar.).s. asgar'm c. usfûr'un c.) vezire yakışacak surette. sahipler. usbu'un c. (bkz: esâbi1) asabî (a.i. âsaf-âne (a. asâyib). veş). fr. vazomotor(lar). asabe ile ilgili. asker'in c.e. asabiyye (a.s.ashâb'ın c. 2.) değnekler. a'sac (a. 2. asâkir (a. 2. asâhıb (a. 2. a'sâb-ı gûş kulağın sinirleri. asâkir-i hassa pâdişâhı koruyan askerler. asâhib (a. asâkir-i bahriyye deniz askerleri. din ve milliyetini asm derecede kayırma gayreti. sargılar. serçegiller. asâgır.i. asabe'nin c. a'sâb) sinir. asab-ı şevkî anat. asâgıre (a. nerf hypoglosse.Süleyman Peygamberin veziri. esneme. 2.c. akciğer mide siniri. asab'dan) sinirli.) alnı üstüne saçı dökülmüş.b. asabiyyet-i kavmiyye şovenlik. yurtseverlik. c. asâib (a. 2. asab-ı vustâ anat. kendi akraba. a'sâb-ı muharrike anat. sinirlilik. işitme siniri.s. me-diane. damar. ciddîlik.) 1.s.f.i. sopalar. baba tarafından akraba olanlar. birinin fırkası ve avenesi.) gibi.i. başa sarılan nesneler.i.) vezire mensup. kaşbastılar. ortadamar. asab-ı rievî-i mî'de anat. görme siniri. asâgır ve ekâbir (a. (bkz: asabe). tutumu Âsafınki gibi mâkul olan [vezir]. Cennet-âsâ cennet gibi. asab-ı alâkavî anat. asab-ı sem'î anat. 2. asab'in c.) sahipler. 4.i.i. gırtlak siniri. koklama sinirleri. âsaf-rey (a. zool.âsâ (f. a'sâbî (a. büyük dilaltı siniri. mâlikler.) esed‘in c.) küçükler ve büyükler. âsaf-tedbîr (a. [îtibar ve mevkice]. Asâd (a.s. asabî). âsâb (a.s. süs. fr. vatan.) 1. bir tek sinir. (bkz. a'sâb (a. şer'an.i. asab-ı basarî anat. fr.) 1.).i. sopa çeken. a'sâ (a. kör yedekçisi. serçe kuşları. 2 vakar. sinir hastalıkları. sinir hastalıkları pavyonu.) erler.i.) 1. (bkz.s. cemâatler. 3.s.s.i. 3. . asâkir-i berriyye kara askerleri. efendiler. asab-ı aynî anat. yol arkadaşları. asabe'ye ait.) yolu.) sinirler. vezir. âsafî (a. 2.i.b. omur siniri. Âsaf (a. asabât (a. Emr-i âsafî sadrâzam buyruğu.i.zf. asâ-keş (a. göz siniri. Lisân-ül-asâfîr kuş dili. tayfalar. asab-ı enfî anat.i. miras alamayan akraba. asâbi (a.) 1. (bkz: manend.i. asâ'nın c. -âsâ (f. fr. asab-ı taht-el-lisânî-i kebîr anat. sinirli.i. asabiyyet (a. bezek. eseb'in c. damar devindiren sinirler. 2. burun siniri. nerf vague. nerf spinal. dostlar. fr. arslanlar.) düşüncesi Âsafınki gibi mâkul olan [vezir]. asabiyy-ül-mizâc yaradılışça sinirli olan [kimse].h. motor sinirleri. ısâbe'nin c. asabe (a. sempatik sinir sistemi.) 1.i. asabiyy-ül-cenâh zool.s. pseudonevroptees. asabânî (a.b.) parmaklar. Bâb-ı âsafî Bâb-ı âlî. a'sâb-ı kâinat kâinatın sinirleri. sinir kanatlılar.

âsâr-ı atîka veya kadîme eski eserler. as'ar (a.) temel.) pek kibirli.i.s. yazıda veya sözde bayağı tâbirlerin bulunmaması.b. asar (a.i. kendi nâmına hareket. kolay zaptedilen. işitmez.asâkir-i mansûre-i Muhammediyye tar.) ön ayaklan sekili olan [hayvan]. 2.s.) çok zehirli ve korkunç yılan. sert. görevler.i. Âsâr-ı nefîse güzel sanat eserleri.i. ayrı ayrı küçük insan toplulukları.) 1. yüzyıllar. 4. ısr'ın c.i.) 1. asâr (a. tahammül edilmez. beğenilmiş eserler.) 1. âsâr-ı sınâiyye ve zarîfe zarif ve sanatlı eserler. (bkz: gubâr). Arap yazısında ikinci ve üçüncü kökünde uzun harf bulunan bir fiil. âsâr-ı ulviyye astr.s. asâlet (a. söz işitmez.) suçlar. âsâl (a. asârîm (a.) 1.) yüzyıllar. asr'ın c.b. Muhammed'den kalan hırka. alâmetler. asâkir-i muâvine yardımcı milis askerleri.s.i. usme'nin c. âsâr-ı edebiyye edebî eserler. güç. âsâr (a. Mahmud zamanında Yeniçeri Ocağının 17Kasım 1 826 da kaldırılması üzerine kurulan ordu teşkilâtı. 4. asâkir-i muntazama ordu askeri. gerdanlıklar. âsâl (f. gelenekler. günâhlar. kök.) ikindi ile akşam veya yatsı arasındaki zamanlar.) kolay tutulan. II. (bkz.) bal peteği. Âsâr-ı mergube rağbet kazanmış. vazifeler. asammiyyet (a. 3. asâleten (a. an'aneler. soysop temizliği.s. asâletlü (a. 2.) kendi nâmına hareket ederek. âsâr-ı cedîde yeni eserler.i. âsâl (a. saç. cürümler.) asâletli. nişaneler. gr.zf. Bi-l-gudüv-vi ve-l-âsâl sabah-akşam. âsâr (a. bilimsel eserler. 2 .) 1. asl'dan) 1.) sayı hesap. âsâr-ı ilmiyye ilmî.) sağırlık. asamm (a. âsâm (a. âsân kolay. [eskiden yabancı elçiler için kullanılırdı]. [vekâletin zıddı olmak üzere de kullanılır]. toz. asale (a. ism'in c.) ahlâk. Âsâr-ı nisvân (kadınların eserleri) Fevziye Abdiirreşid tarafından İstanbul'da onbeş günlük olarak yayımlanmış bir aile dergisi. (bkz: edeb-i kelâm).) eskiden yabancı elçilere verilen unvan. âsâr-ı eslâf veya kudemâ eskilerin yazdığı âsâr-ı hâzıra çağdaş eserler. âsâr-üş-şerîfe Hz. asrâm'ın c.s. sakal ve benzeri kutsal emânetler. sağır. asâkir-i nizâmiyye ilk askerlik devresini yapmakta olan asker. 3.i. yıldızın tesiriyle meydana gelen gök hâdiseleri.i. âsân-gîr (f. a'sam (a. asîl'in c. başyazarı Menemenlizâde Tahir olan ve istanbul'da yayımlanmış haftalık bir gazete. fr. nutatio .) fakirlik. kabahatler.i. asâkir-i şâhâne askerler [umûmî olarak]. asâlet-meâb (a. hikâyeler. çadır kümeleri. tasmalar. kabahatler. melce). a'sâr-ı sâlife geçmiş asırlar.t. ed. 2. 2. izler.) kolaylık. asâkir-i redîfe ikinci devre askerliğini yapan askerler.i. 3 . sığınak. . 2. yükler. a'sâr (a.i. a'sâm (a.) 1.i.s.i. duymazlık. 3. asâle (a. eser'in c. âbideler. 2.i. i.i. Âsâr-ı mehdiyye astr. âsânî (f. âsâr-ı matbûa basılmış eserler. çarpık yüzlü âsâre (f.

i. asgar-ı nâmütenâhî istenilen her değerden daha küçük.b.).) sabahlar.âsârûn (f. sarmaşık. sedefin c. sonsuz küçük.) 1. içi temiz.) kedi otu. âsâyiş-cûyâne (f-b. gerçekler.b.) 1. asemm (a.s.zf. sufûr). değirmen sahibi. a'ser (a.i.) akbulutlar.s. asel-i musaffâ süzme bal. Asdagân (a.i) anat. 2.i.i. asfâr (a. boş. sürçmeler.) huzur ve güven veren.i.i. âsâyiş-perver-âne (f. erken olmuş hurmanın koyu usaresi.) rahat. şakaklar. kulaktan hiç işitmeyen [kimse].) 1. ısâbe'nin c.) gece devriye gezen.i. zulüm. asel (a. 3. . samîmî dostlar. Şem-i asel balmumu. a.(bkz: deh-dehî). asdika-yi bende-gân sâdık kullar. âsâyiş-bahş (f. 2. haksızlık. -l asâtıb (a. güvenlik. asga (a. öğrenmeye çok hevesli. asel-i temr bot. çarpık yüzlü.i.) değirmencilik.U.i. (bkz.) 1. asre'nin c. san. âsâyiş-cû (f. sıbr'ın c. sıfr'ın c. huzur. 2. âsây (f.s.) boyalar.) suçluların veya mahkûmların ellerine ve ayaklarına takılan demirden veya kayıştan yapma kelepçe. rahatını ve huzurunu isteyen.s.) 1. gece bekçisi. saffın c.) 1. değersiz şeyler. âsâyiş (f.) asayiş arayan.) sesler. hükümsüz. fr. asbâr (a. bir çeşit kına çiçeği. 2. cennetteki dört sudan biri.i.s.) 1. ayak kaymaları.i. 2. asbâh (a. sıbg'ın c. mendil. omuzlarına taktıkları sarı kumaş. asbâb (a. asâib).) sedefler. Âsbânî (f. en) küçük. asfiyâ (a. 2. 3. âsbân (f. i. 2. sıfırlar. (bkz. ötücü. 2.) gibi (bkz: âsâ).) çok sağır. i. 4. asiyâ-bân). rahat. âsâyiş berkemâl rahat ve huzur yerinde. aser (a. 3.) 1. ıstabl'ın c.s.i. asf (a. azizler. kızıl.i. asdâf (a. (bkz. 4.i. yanılmalar. Asced (a. asfâd (a. avazlar.) saflar. soluk benizli. sıdk'ın c. aseliyyet (a. âsâyiş-perver (f.s.) 1. sargı.b. asfer (a. sudg'un c. asdika ("ka" uzun okunur. çok. huzur ve selâmet taraflısı.) rahat. sâdık'ın c. 2.s. pek. sufûf). rüzgârın kuvvetle esmesi. asdâ' (a. . bal. infinitesimal. ases (a. infiniment petit. solak. 2.i. 2 eğri dişli veya eğri bacaklı [adam]. 3. insanın kollarındaki nabız damarları. a.) 1. aselî (a.i. 2.zf.s. asdâg (a. asfâf (a. bal renginde olan.i. Mahbûb-i asfer altın.) samimî dostlar.s.) ahırlar. asgar (a. sagîr'den) (daha.b. s.i. dayanılması çok güç. ıslık calici.i. samîmî. subh'un c. huzur ve selâmet taraflısına yakışacak surette. eğri olan katı şey.) 1. asdâk (a. saf. uçuk.) çukur yerler.i. aserât (a.) 1. asb (a. asel-i Dâvud bot.) solaklık. safî'nin c.) asayiş ve rahat arayana yakışacak surette.i. Asâyib (a. 5. Yahudilerin ayırdedilmek üzere. a'sel (a. can çekişme.) değirmenci. 3. safed'in c.i. 2. bağ.) bal hâli. doğru ve samîmi olanlar.i.) hâlis altın.i.s.i.) 1. asbâg (a.s. sadâ'nın c.s. hatlar. pek zor ve çetin. sabeb'in c. i. hakikatler. (bkz.) anat. büsbütün boş. eskiden kullanılan bal renginde bir çeşit kumaş. tuttuğu yol doğru olan kimseler.

Sultan sarayı.) çok isyancı. asî (a. âsitâne (f.) 1. karma kanşık. avâsıf.s. 3.i. 2. musibet. yasak. usât) 1. kırmızı tüylü [adam]. bitişik.s. (bkz: âsim). şaki.) belâya düşüren.i.) Medine şehrinin bir adı.c. âsıfe (a.). asîf (a.) kafası kanşık.) şırası veya yağı alınmak için sıkılmış şey. saçı kızıl [adam].i.i. akşam. âsîme-gî (f.s.i.) asîl olanlara yakışacak surette. sersem.) kalb ile dil.) 1.) ayağı kayan. kayınpederler.) en küçüklü.i. öğleden sonranın son kısmı. ashâb (a. âsin (a.i. asgarî (a. şiddetli esen rüzgâr. asîb (a.) 1.i. asiye (a. haydut.i. zahmetli.) uygun. âsib-i rüzgâr zamanın belâsı. posa. asîr (a. .c. 3. (bkz: atebe). en az olan. taze bamya.b. 2. asîl-zâde (a.s. asî. sağlam. eshâb). âsıfât.s. güveyler. (bkz.) 1. âsî (a. dolaşık.s. güç. çapkın.) müneccimlerin hesaplama göre insan hayatının uğursuz dakikaları.s.i. âsî (a. âsıfe (a.s. asl'dan) 1. sıhr'ın c. âsitân (f. âsitân-ı memâlik-sitân (ülkeler fethedenin eşiği). asâil) 1. Abd-i âsim günahkâr. 2. öğleden sonranın son kısmı. asgareyn (a. kendi adına hareket eden. âsire (a.i.s.) 1.i. ashar (a. 2.i.) asilzadeler. zor.i. âsım (a.s. beyinsiz. âsiyâ (f. Âsıma. âsîme-ser (f. temiz ve görgülü bir aileye mensup olan. ölüm. zarar veren. gündelikçi. astan).i.) pis kokulu. komşu.h.i. titiz tabiatlı [adam]. terbiyeli [adam].i.s. kayınbiraderler.i. âfet.) 1.s.b. Âsgûn (f. belâ.s. Emr-i asîr zor iş. asîde (a. âsîme-sâr. akılsız. asîl-zâde-gân (a.s. avâsıf) 1. (bkz. 2.i. 2.s. zarar. 3. ölüm. kadın adı. âsire (a. un. asîle (a. elverişli.) ahlâkı bozuk. âsîven (f.) değirmen taşını yontan âlet. günahtan. (bkz: âsîme).h.zf. haramdan çekinen. âsir. asîre (a. bulamaç.b. âsî (f. (bkz: secîr).) doktor. sersem. şiddetli [rüzgâr. 2. beyinsizlik.s. çarpışma. 4. usare.c.s.asgarân. karşı gelen. kabahatli kul. kızgın. edepli. şaşkın.s.s. fırtına]. âsitân (f. [üzüm ve benzerleri gibi şeyleri]. yanına yaklaşılamayan. usret'den) 1. akşam.) bir efsâneyi nakleden.c. (bkz: âsîven). 3. âsir. âsîb (f.) eşik. dişengi. âsim (a. cerrah.i. (bkz. kederli.) evlenme neticesinde erkek akrabalar.s. âsî (a. 2. istanbul. âsıfât) sert. Ashame (a.i. ashâr (a. günahkâr. ahlâksız.b. âsıf. asîr (a. asîl-âne (a.) Peygamberimiz devrinde İslâmlığı kabul eyleyen Habeş Necâ-şi'sinin adı. asîl (a.c.f. şaşakalmış olma. asîl (a.f. (bkz: bağı).) mahzun. asîr (a.) cibre. iyice kökleşmiş.s. sâhib'in c. âstâne). âsir (a. âsire (a. 2. 2. asîl-zâde-gân) adam evlâdı.) pek sıcak. ism'den) günahlı. 2.c.s.i. usefâ) para ile tutulan işçi. akılsızlık. âsîme (f. c.). 2. âsirât) hayvanın ayağının arasına takılan köstek. kabahatli. etsuyu ve tereyağı ile pişirilen bir türlü Arap yemeği.) fikri dağınık. şaşkın. 2. Âsime (a. meç. bir şeyin bütünü.) şırasını veya yağını almak için sıkan.s. ismet'den) 1. iffetli.b.) 1. âsîb-resân (f.) Hazar denizine verilen bir ad.f. isyân'dan.

i.) şimşek.s. uyanık ve gözü açık [adam].s.s.b.s. asmâ (a.) dînî inanışlara göre Hz. arş-ı a'lâ). (bkz: aslub). beve). dam. hâlis. âsmân-dırahş (f.) değirmen yapan.s. kural.i. süreyyâ (bkz.s.i. çeşme duvarlarının bölmeleri.) ["âsî" kelimesinin müen.) 1. soyca. âsmâniyân) 1. âsümânî).i.) değirmen sahibi. sulpler. bir şeyin belli başlı kısmı. Me'mûriyyet-i asliyye asıl me'murluk. ölen kimsenin babası. esaslı.. karşıgelenier. 3. aslâ (a. (bkz. suk'un c.s. seçkin. asl-ı meyyit huk.) askere mahsus. sert.n. kolon.i. asker'in c.i..b.) 1. leşker).) asker kampı. âsiye (a. âsî'nin c.s.s. temelden.) devredici. âsiyâb (f. aslâ ve kat'â hiç bir vakit.) 1. askar (a. babasının babası ve ilâh. asl ü esâs. asmah (a. asâkir) er. alelhusus.) gök.) âsîler.) aslında. baş.) tavan. sütün. asliyyet (a. hakîkaten. (bkz: mümtâziyyet).s. aslî (a.i. aslâd (a. katı. kök. askerî (a. soy. kederli.) aslî. askeriyân (o. s. Âsiye (a. temel. aslah-Allah (a. 2.c. esâsında. (bkz . Aya mensup.) asla mensup.âsiyâ.) hususîlik.) gök mavisi.i. Mûsâ'yı Nil'den çıkararak büyütüp yetiştiren Firavn'ın zevcesinin adı. aslub (a.s.zf.) askerler.i. asled (a. aska' (a.) değirmen taşını yontan âlet. aslâb).) kanarya [kuş]. âsmân-gûnî (f.s.b.f. aska' (a. askere askerliğe mensup. en ziyâde. zâten.) beller. (bkz: esâsî. kaide.i.h.i. sulb'ün c. keskin [kılıç].zf.b. asker (a.i. (bkz.) askere ait. hasis.b. doğru. as). seyyar. âsmânî (f. başkaldıranlar. saman uğrusu. . âsmân-gûn. değirmenci. seçkinlik. aslah (a. pinti.) dazlak.) saman yolu.) eğri elli veya eğri bacaklı. yer. âsiyân-ı rûz-i cezâ kıyamet gününün âsîleri. katı ve düz. özellik.b. âsiyâ-zene (f.c. 2.s. âsiyâ-seng (f. askerle ilgili. Güneşe.i.) Arapların meşhur şâiri.).) kesik kulaklı. 3. safî. sulb'ün c. (bkz: asker). asliyye (a. göğe. husûsî. 2. pinti. cimri. 2. asker-gâh (a. kütük. (bkz.s. asman ü rîsmân ciddî söz ile ona karşı söylenilen saçma sapan sözden kinayedir. esas.i.jisyancı kadın.s. âsi-yân (a. dişengi.i. kehkeşân).f.) 1. eslah). berk. âsmân-dere (f.i. âsiyâ-ger (f. sıhhat.) çok şecâatli. sald'ın c.i. asl-ı vakf vakfedilen mal. 2. esasen. âsiyâ-bân (f. kökten.i. aslâb (a. mümtaz).) 1. âsmân-ı berîn (bkz.b. âsmâne (f. dip.s. s. asıl. pek kahraman asmaî (a. asl (a.b.i. askeriyye (a.b. (bkz. aslen (a. üzüntülü [kadın].s. âsmân (f. aslem (a.) 1. hakikî. asl ü fasl gerçek. (bkz: cünd. 2. asla' (a.i.b.cü.i.). bölgeler.(bkz: asuman).) su değirmeni. z f.h. sert. eslah-Allah).f. hakikat. 2 açık mavi. asma' (a.b. [çakmaktaşı hakkında] ateşsiz. başlangıç. tamahkâr. başının ön tarafındaki saçları dökülmüş olan [adam]. direk. (bkz.) değirmen taşı. âsiyâ-âjen (f.) değirmen taşı dişengisi.) üzüm şırası. asl ü nesl soysop. asker (f. başlıca. nesep. kubbe.) hiç bir vakit.s. âsiye (a. sâlih'den). semâ.

âstîn-feşân (f. inandıran. tekye. âstâne-i saâdet-âşyâne (mutluluk yuvası olan eşik) meç. sütûr).) zamana uygun.i. assâr (a. satr'ın c.) saat. 2. bal arısı. âstân (f. (bkz: ya'sûb). eşik. âsûde (f. büyük tekke.i.i.) eski îranlılarca. asayiş. yüzyıl.s.) bot.i. düşmanlık ve bozgunluk yapmaya çalıştığı farzolu-nan büyük bir şeytanın adı. asmıha (a.b.) 1. (bkz: (bkz. âstân-i fenâ fâni dünyâ.i.) yumurta.s.c. gailesiz.b. âsmende (f. âstîne (f.i.) gönlü rahat.i. sultan sarayı. gündüzün ilk zamanı.i. yazı sıralan.i. 5. asnâm (a. i. asr-dîde (a.) 1.) usare. hazırlanan[adam].i. ulu olan eşik) meç. âstâne (f. f r. Asr-ı sâbık geçen yüzyıl.) rahat. âsmânî'nin c. sürçme. başbuğ. 2. asr-ı saâdet Hz. ahceste).s. istanbul.(bkz: âstîn-berçîde).i. kulağı sakat. asrâm (a. değişiklikler. asmet (a. mersin ağacı. yen. asr (a.i.b. âsmûg (f. istanbul.) esvap kolu. sevgililer. sımâh'ın c. âstâne-i izzet-bünyân (yapısı yüce.. hasta. balcı.) 1. 2. bey.) melekler.i. istanbul. putlar. arı kovanı.) meydan. âsûdegî (f.i.s. âstîn berzede (f. dinç [olan].) kulak delikleri. -Osmanlı devletinin merkezi olması dolayısıyla. asre (a.s. âstâne-i devlet-penâh (devletin sığınağı) meç. asr-ı hâzır şimdiki çağ. âsrîs (f. âstîn berçîde. âstâne-i saâdet (mutluluk eşiği) meç. atebe. asûb (a. sultan sarayı. (bkz: âsitâne).i. âster (f. payitaht. s.b. astâr (a. hazırlanan [adam]. sultan sarayı. alık. (bkz: âsîne).s. âsmân-rend (f.tahsîsen "İstanbul" mânâsına da gelir. bal satan. âstîn-efşân.) yıldırım. 3. sırm'ın c. istanbul.) astar. asrem (a.b. tahayyüller.i. 2. 3. huzur.) hazırlanmış. aşerat) 1.c. 3. assâb (a. yanılma. masraflar. hîle ile aldatan. *özsu çıkaran. asr-ı evvel. âsûde-dilî (f. âsmân-senc (f. sarfın c.) hazırlanmış. 2. mutluluk sahibi olan eşik) meç. sultan sarayı. bal peteği. âsmâr (f. âstân-ı refi'-mekân (yeri yüksek olan e-şik) Sultan sarayı. gündüz.s. zelâk).i.i. dergâh.s. (bkz. moderne. asremân (a. 2.b. âstâne-i saâdet-meâb (saadet.) 1. merkez.s.) 1.) rahat. Allah'a yakın kimselerin kabri. eşik 2. ailesini geçindirmek için sıkıntı çeken [kimse].) 1.[bkz: âsitân. ayak kayma. Muhammed'in zamanı. âstâne-i feyz-âşyân (feyiz yuvası olan e-şik) meç. ikindi vakti. çadır kümeleri. yeri yüksek olan eşik) meç.) iplikçi. asrî (a. hipodrom. dilsiz.) yazı satırları.b. . sultan sarayı. sessiz. at koşturulan meydan. [meç.) "asır görmüş" yüzyıllık. 2. sultan sarayı. istanbul.) müneccim.i. meç.s. -sânî ikindi namazı vakitleri.i. sultan sarayı.âsmânî âhen (f. assâle (a. a'sâr.f.i. an beyi. 2. 2. sanem'in c. âstâne-i aliyy-ül-mekân (mekânı.) 1. âsmâniyân (f.) kovandan bal çıkaran.s. âstîn-mâlîde (f.) gece. asrâf (a.i.) 1. papuçluk. (bkz. samt'dan) konuşamayan.) 1. vazgeçen.) 1. asr-ı sâbık geçen yüzyıl.i. (bkz: aşarim).) yen silken. assâl (a.s. kutlu ve mutlu geçen zaman]. iki yüzyıl. şaşkın.i. başı dinç. insan kümeleri. âstîn (f. emn).b. 2. asrân (a. asûr) 1. 4. ölümlü dünyâ. istanbul. gece ve gündüz. 2.

) içki içen [kimse]. a'şârî (a.) içenler. ot gibi olan. göğe.a. (bkz: âsiyâbân).s.c. yemek.) obur.s. a'şâbe (a. a'şâ (a.i. gözleri dumanlı [adam]. fr. a'şârî aded mat.) 1.i. muharremde pişirilen aşure.). Sa'd bin Ebî Vakkas]. aşâyâ (a.) 1.a. âsümân (f.) içen.) hâli rahat olan.i. âş (f. a'şâb (a.s.s. (bkz.i.) (bkz: asman). hazır.i. .s. Hazret-i Ömer bin-il-Hattâb.s.) gündüz görüp gece görmeyen ve tavuk karası denilen bir göz hastalığı. Hazret-i Osman bin. asvef (a. aşebî. âsûde-dil). âsyâb (f. çok şiddetli [rüzgâr]. âsümânî (f. -âşâm (f. Abdürrahmân bin Avf.) birin on cüze ve her cüzün yine ona bölünmesi kaidesine mensup.c. Hazret-i Zübeyr bin-il-Avvâm. asveb (a. oymaklar. systeme metrique. aşâ' (a.) 1.c. âsüfte.i. âşâm'ın c. hazırlanmış. ota benzeyen.) otlar âşâm (f. [Hz. 2. âsûde-nişîn (f. açgözlü.) mahsullerden alınan onda birler. (bkz.s. Ebû Ubeyde bin-il-Cerrâh. gardroplar.i. a'şâr (a. aşere (a.) 1.âsûde-dilî (f. sunvân'ın c. aşak (a. Affân. asyâf (a. öşr'ün c. (bkz: âsmânî). âsyâb-ı devlet devlet dâiresi.i.s. aşâvet (a. aşebiyye (a. aşî'nin c. aşâir (a.i. i. sâib'den) (daha. islenmiş [ateşle]. âsügde (f. âşâmânde (f.). [bu] dünyâ.i. (bkz: âsiyâ). aşere-i mübeşşere Cennetlik oldukları.i. âsyâbân (f. muhtelif asırlarda yaşamış birkaç Arap şâirinin adı. (bkz: esed. hızlı yürüyen. asvine (a. aşerat) on aşerât (a.).i. asûm (a. aşer (a. yiğitler.s.) 1.) onlar [sayı]. 2. Asûm (a.i. âsûde-hâl (f. âsûr (a.s. a'şiye) akşam yemeği.) yiyecek ve içecek.) sarmaşık.) yaş ot.s. gazanfer. Ebû Bekir bin Ebî Kuhâfe. 2. ışâ').) rahatça oturan.s.b. 2.) on sayıları.) yaz mevsimleri.i. âşâmîdenî (f. aş. şîr).s. 2. aşer'in c.s.s.) taze otlar.i. esed'in c. asveb-i akvâl sözlerin en doğrusu. ondalık sayı. âsiyâ. pek. Hazret-i Talha bin Ubeydillâh.) kabileler.s.s. âsûde-hâtır (f. otla ilgili.) ayaklanma.) yenilebilen veya içilebilen. âşâmân (f. asûf (a.) maişeti için çok çalışan [adam] asûf (a. asfdan) çok zulüm ve gadreden. asy (a. âsüd (a.) elbise saklamaya yarayan dolaplar.s.i.) ota ait. 2. arslanlar. âş-ı halîl bot. âsiyâb). âsyâb-ı âlem meç. Hazret-i Alî bin Ebî Tâlib.) gönül rahatlığı. avâsîr) tuzak. aşer'in c.) çok yapağılı.i. uşb'un c.b.s.i. aşb (a.i. içici. mercimek.i.) akşamlar. açık mavi. Mey-âşâm şarap içen. sayfın c.i.s. âsyâ (f.) 1. sağlıklarında kendilerine Peygamberimiz tarafından müjdelenen on zât. semâya mensup.). en) doğru. aşîret'in c.b.i. Said bin Zeyd. çok.

âşinâ-yı hilkat yaradılış âşinâsı.s. koca. âşık-ı dîdâr-ı pâk temiz yüzün âşıkı.) yuva tutan. birine. gidip uzaklaşan [kimse]. köy odalarında ve mahalle kahvelerinde gerek kendinin gerek başkalarının sözlerini sazla ve sözle dile getiren kimse. 2.) 1.) muz. ahçı.s. âşinâ (f.i. 3.i. mi'de bir kürdî dörtlüsü ilâvesinden hâsıl olmuştur.) 1. aşîk (a.i. mesken. açık.) âşık kadın.) yuva yapan. (bkz: aslîne). aşka ait.f.) yumurta. âşkârâ. aşib (a. kuş yuvası. içten gelen arzu.) 1. aşîrân (f. 3. âşir (a. âş-hâne (f. tnici'-dir. (bkz. âşık'ın c. âşiyân. âşık-ı müştak çok arzulu. aşîrân-zemzeme muz.aşevî (a.s. âşiyân-sâz (f. öğleden sonra. aşâyâ) günün batması. (bkz: sahîl). akşam. âşıka (a. [doğrusu aşna dır].s. 2.s. âşık-ı efgende çaresiz. âşiyân-ı mürg-i dil gönül kuşunun yuvası. seven kadın.s. . (bkz: pûselik-aşîrân). "âşıka"). (bkz. aşîb (a. âşık (a. aşî (a. i. aşîrân-vefâ-dâr muz. âşî (a.) akşama ait. âşikâre (f. aşiyye (a.s.) 1. bildik. ondabir. celî. aşâir) kabîle. Âşîhe (f. i. bahir. Güçlüler. . ışk'dan) 1. ev. âşî (f. Kürdî dörtlüsü'nün hüseynî-aşîran şeddi ile aşîrân perdesinde kalır. oymak.i.) onuncu olarak. "âsiye").f. cinsel arzulara dayanan sevgi. tavuk karasına tutulmuş. aşiyy (a.) 1. adı Nasır Abdülbâki'nin Tetkik ve Tahkik'inde geçen makam. pûselik-aşîran mürekkebine. 3. aşk (a. âşiyân-ı harâb yıkık yuva. âşıkî (a. âşık-âne (a. âşık-ı bîkarar kararsız âşık. 2.s.) fazla âşık. 2.i.i. âşık-ân (a. (bkz: ayan.) sevgi. akşam. aşk-ı cismânî maddî aşk. istekli âşık. i. âşık olana yakışır yolda. onuncu.c. bir şeye tutkun. âşiren (a.b.) bol otlu. [aslı ışk dır]. hü-veydâ) [doğrusu âşkâr. i. akşam yemeği yiyen [kimse].s.zf.i. ibkâr). âşık-ı şeydâ delicesine seven kimse.s.) aşkla ilgili. aşîret (a.zf. ma'hut.s. [cümledeki yerine göre] ahbap.s. 2. ed. akşam yemeği.) aşçı. samîmî dost ve arkadaş. aşîrân-mâye muz.b. öşür toplayan.) 1.) aşevi. mutfak. halk şâiri.) âşıklar. 2.i.) çok otlu. âşiyân-gîr (f. aşîr (a.s.i.s. (bkz: ahbap). aşk-ı derûn derinde. aş-pez). hazret. (müen.) 1. imre. yuvalanan.i. meydanda. Pûselik-aşîran gibi fa bakıyye diyezi ile donanır. tanıdık. içte olan aşk. Makam. emre. (bkz: ışk).) kişneme. evvelce ordularda. Başkaca bir ânzası yoktur. adı mensur bir edvarda geçen birkaç asırlık eski bir mürekkep makam. âşkâre dir].) muz. akşam.i.) âşıkça. istek. 2. aşîrân-pûselik (f-b. (müen. bilen. Hüseynî-aşîran perdesinin ve makamının isminin kısaltılmış şeklidir. 2. aynen pûselik aşîrân makamında olduğu gibi hüseynî ve dügâh'dır. âşikâr. Sâdullah Ağî'nın terkîbettiği bir makamdır. âşîne (f. tanıyan. kışlalarda.c.) belli.i. âşık-ı zâr inleyen âşık. âşiyâne (f. zavallı âşık. seninki.s.b. akşam.

b. aşkâre. aşerat) on sayısı. 2. aşr-ı âhir ayın on günlük son kısmı.b. aşk-ı rûhânî manevî sevgi. âşikâre). bitmiş aşk. (bkz. Allah sevgisi. S. aşk-bâz (a. aşk-ı sehhâr sihirleyici. aşş (a. âştî-perver (f. -barışıklık.i. yalandan âşık görünen.b.i. âşnâgerî (f.f. âş-kâre (f. âşnâv (f. âş-kâre).i. Sadettin Arel tarafından verilmiş olan isimdir.i. (bkz: âşnâb). aşşâb (a. ondalıkçı. aşk-ı makhûr kahrolmuş. aşkâr (a. büyüleyici aşk.s. aşkî. aşk-efzâ (a. âşnâ-ger (f. tabaka.f. koyu al.) 1. yalancı aşk.f.) [suda] yüzme. aşkla ilgili.) birine âşık görünerek arzusuna kavuşmak isteme.s.) aşçı. sever görünme.i.) 1. aşr-ı evvel ayın ilk on günü. gökyüzü. yüzücü. 3. büyüleyici aşk. haberdarlık.i. aşnâyân (f. yüzücü. sevgiyi artıran. (bkz.) aşevi.b.) yüzgeç.b.f. 2. dokuza bir ilâve ile on etme. (bkz.. âşnâ-verî (f. felek. kat. aşka ait. âşnâ-ver (f.b. âşkûb (f.c. (bkz: aş-pez).b.b.) kuş yuvası. (bkz: âşiyâne. vekr). Güçlüsü dügâh la perdesidir. âştî (f.) aşkla oynayan. aşr-hân (a.b. kızıl saçlı adam.b.i. [H.dostluklar. 3. i. aşk-ı hakikî gerçek sevgi. menedilmiş. Niseb-i şerîfe'si kürdî gibi 9 dur.) yüzücülük. âşkû. sevgisi. aşk-ı mecâzî Allah sevgisine ulaşmak için o'nun yarattığı geçici suretlerden birini sevme.) aşkı besleyen. (bkz. âş-pez (f.b. âş-pezî (f.) aşinalıklar.s. aşk-ı fazl ü hakk fazilet ve doğruluk aşkı. erkek adı [birincisi].) 1. aşk-perver (a.s. aşre (a.) yüzücü. aşk-ı füsûnkâr sihirli. (bkz. Hâlit Ziya Uşaklıgil'in bir romanı. âşnâb (f.). âşnâ (f. âşnâ-yî âşnâlık dostluk.) ezbere aşır okuyan [kimse]. (bkz: âşinâ). kürdî makamının hüseynî aşîrân mi perdesindeki şeddine H. maddeci olmayan ideal aşk. (bkz. 2. ahçı.s. on sayıdan birini alma.i. yüzücülük.s.). âşnâh (f. öşürcü.) sulh taraflısı.i. aşşeb'den) nebatları.) 1. 2. mahvolmuş aşk. aşkârâ (f. yüzücü. "fenâ-yı hayât" isimli parçası bu makama örnektir]. aşk-ı mürde ölmüş.) barış ziyafeti. aş-pez hâne (f.i.yüzücülük. dînî merasimde Kur'ân-ı Kerîm'den on yet miktarı okunan kısım. aşk-ı füsûnkâr).i. haberdarlıklar âşnâyî (f.). aşk-bâzî (a. bitkileri sıralamakla ve incelemekle uğraşan bilgin. yasaklanmış aşk.) yüzgeç. 2. iane.i. ahçılık.b.i. doru at. i.s.s. (bkz: aşna). Hiç bir ânzası yoktur.) suih. aşk-ı memnû' 1.i. Arel'in "âyîn-i şerîf-i devr-i revân" peşrevi.) ahçı. . tavan. aşk-ı ilâhî Tanrı aşkı. âştî-hûre (f. aşr-ı evsat ayın iki on günlük kısmı. maddeye bağlı olmayan aşk. aşr (a. (bkz: aşk-ı sehhâr).) vaktiyle a'şâr tahsildarlığı yapan kimse.i.) [suda] yüzme.b.) 1.i. âşnâ-ger). âşnâyî'nin c.i. aşşâr (a.i. yüzme.i.) aşçılık. mutfak.i. yüzme. âşikâr.b.) muz. aşk-ı marazî düzensiz bir ruh hâlinin normal olmayan sevgisi.i.b.i. muaşşir). aşkıyye (a.aşk-ı Eflâtûnî platonik aşk. 2. âşnâ-ver).f.i.

atîre'nin c. hareketsizlik.) muharrem'in onuncu günü pişirilen buğday tatlısı. şaşkınlık. aşure aşüfte (f. ıtnâbe'nin c. 2. geh (f. meçhul. a'tâf (a. bir kişinin güzelliği.) aptallık.i. 2. âşüfte-dil (f. atâvil (a.b.i. âşıklar. s. ateh getirme.b. koltuk altlan.h. atâhet (a. âştî-perverî (f. kargaşalık. 2. atâyâ' (a.b.i.) sulh taraflısına yakışacak surette.i.i. atâyâ-yı seniyye padişah hediyeleri.i.âştî perver-âne (f. meyiller. uzun boylular. bütün vücut. atâkat (a.i. susuzluk.) aşüfte olmuş gibi. -ât (a. 2.) aşiftelik.) işsizlik. fr.i. pek şefkatli.i. 2. (bkz: ihsan). çılgınca sevmiş. ölüm. atîme'nin c.i. a'taf (a. hararet.i.) 1.b. 3. âşüfte-gî (f.) 1. atâ-bahş (a. Atâî mahlasını kullanan ve asıl adı Âlî Çelebi olan bu şâir.i.) susuz.s. serseri bilinmeyen. 2.b. atâim (a. tembellik.b. günahkârlık. çok merhametli [adam]. pavyonlar. atâd (a. Arapların tslâmdan önce Recep ayında kestikleri kurbanlar. Âşûg (f. atvel'in c. âştî-sâz (f. 2. âşûb-engîz (f.c.) 1.s. aşvâ' (a. a'tâl) 1. bahşişler. karıştırıcı. atab (a. vücudun örtülü olmayan bir yeri.) karıştıran.) gece gözü görmeyen [kadın.s. ıtl'ın c. kız]. büyük kadeh.) 1. hisarlar.) bağışlama. aşy (a. atfın c.) bahşiş veren.i.s. ataş (a. kısa ipler. âşüfte-dimâğ (f. atâhiyye (a. 1437 yılında Bursa'da ölmüştür. atâhiyyet (a. en antetli. 3. -âşûb (f.i. karıştırıcı.) banşseverlik.) Bursa'da doğmuştur.b.i.b.s. gürültülü yer. akşam karanlığı.s.) akşam yemeği yiyen. 2. putlara kurban edilen dişi koyunlar.) sulh taraftarlığı. aşve (a.) susama. atiyye'nin c. âşûrâ' (a.i. âşûb-gâh. 2. izin. utum'un c.a. âşûb (f. üşengenlik.i.i. iffetsiz kadınlar.) akşam yemeği. âşüfte'nin c. azgın ve baştan çıkmış deli gibi olan.f. (bkz: atş).) gönlü perîşan olmuş. âtâm (a.) mahvolma.) hediyeler. (bkz: atâhiyyet). atâ' (a.) 1. atal (a. sâye-banlar. Allah vergisi.i. Muradın vezirlerinden idi.) aşüfteler. Babasının adı Hacı ivaz Paşa'dır. husûsiyle ense. Hayvân=hayvânât. aşyân (a.) yüksek binalar. (bkz: âlüfte-gî). kenarlar.) 1. 3. âşüfte-gâr (f. akşam yemeği.) çıldırırcasına seven. Âşur.) karışıklık yeri. âşûb-i restehîz ü kıyamet kıyamet kargaşalığı.i.) 1. banşsever. banşçı.) Arapça'da cemi edatıdır. Atâî (a. lüzumlu âletler takımı.) 1.s.b. atf'dan).i. atâyâ-yi ilâhiyye Tanrı vergileri. asrının iyi şâirlerinden olduğu halde pek şöhret kazanamamıştır. sicimler. atâhe. (bkz. 2.i. aşûb-i gavga kavga kargaşalığı.i. 2.) sulhseven.) 1. II. atâir (a.. köşkler. armağanlar.i. . âşüfte-gân (f. i. seçkinler. kargaşa çıkaran.it. bu yüzden perîşan bir halde.) kargaşalığa sebebiyet veren.s.) aklı perîşan. atmalar. şefkatler.) ocaklar. -sulhseverlik. ruh argınlığı. böğürler. atâlet (a.) 1. atâlet-i rûhiyye psik.i. psychasthenie. âtâl (a. bahşiş. uzun ipler.) 1. erkek adı.s.i. durgunluk. budalalık.zf. sersemlik.s. yanlar.) azad. âştî-sâzî (f. aptallık. merhametler.i. Nebat=nebâtât.b. atânîb (a. banşseven. atâ-ullah (a. susamış olanlar.i. aşifte. atâşâ (a. iffetsiz kadın. gibi. atşân'ın c.s. atak. 2. yabancı.) ne idüğü belirsiz. âlüfte). Şehr-âşûb şehri karıştıran.c.s. Babası.

bunak. âteş-i hûn-i hamiyyet hamiyyet kanının ateşi. 2) kanlı gözyaşı. (bkz: Af-tâb. âteş-i bî-bâd 1) şarap. âteş-i câm-ı zîbekî gümüş veya billur kadehte içilen şarap. 2) hâlis altın. âteş-i derûn "iç'in ateşi" gönül yanıklığı.i. (bkz: atbâk). de-mence precoce. 2) cemre. âteş-i âb-perver meç. mihr. basamak. atyeb'in c. 2. 2) hâlis kırmızı altın. 2) kadeh dolusu şarap.i. yedi gezegen yıldız. İbrahim'in halkı tenvîr etmesine kızarak kendisini cezalandırmak üzere yaktığı ateş. tabaklar. atba' (a.). âteş (f. ahceste). hançer ve benzeri silahlar. deniz ve kara muharebelerinde kullanılan yangın çıkarma vâsıtalarından biri. âteş-i Hindî Hint'te yapılan bir kılıç. ihsanları. kanallar. 3) içine şarap doldurulmuş yaldızlı kadeh.i.) bunamış. 2) kırmızı akik.i. Üzüm şarabı. üşengenlik. (bkz. âteş-i be-cân 1) canda olan ateş.) 1. ateb (a. 3) şarap. 2. (bkz.i. kızgınlık. .) çok hoş olanlar. atebe-i ulyâ (bkz: atebe-i felek-mertebe). 3) gerdek hâli. tıb'ın c. hararet. atbâ (a.) 1. atebât). âteş-i Nemrûd Nemrut'un.c.s. Şems). 3) ateşe tapanların taptıkları hiç sönmeden yanan ateş. atebe (a. atbâ' (a. 3. Ateh getirmek bunamak. hançer. Kâzımiyye gibi. ateh-zede (a.). âteş-i tevbe sûz şarap. en iyiler. etbâk). 2) işkence. âteş-i seng lal ve yakut. âteş-i beste 1) donmuş ateş.) dereler. atebe'nin c. âteş-i mûsî.atâyâ-yı tabîat tabiatın atiyeleri.) 1. âteş-i mücessem kılıç. basamaklar. gecenin ilk üçte biri. âteş-i serd 1) şarap. 2) hiddet.s. (bkz: âteş-i beste). kılıç. 2) Güneş. atebe-i seniyye (bkz: atebe-i felek-mertebe). 2) altın. âteş-i bî-dûd 1) Güneş. 3) şarap. âteş-i bî-zebâne 1) alevsiz ateş. Hz. tabl'ın c.s. kapaklar. atâlet. âteş-i bahâr 1) kırmızı gül. 2. (bkz: âsitân. (bkz: asced). iranlıların mukaddes ziyâretgâhı. Şems). âteş-i heft-mecmer astr.i. ateme (a.türbeli yerler. işsizlik. eşikler. âteş-i sîm-âb-sân 1) cıva gibi ateş. âteş-i pür-âb (su dolu ateş) 1) meç.(bkz. atbâl (a. ateh (a.i. bahşişleri. karakabarcık "yanık kara" denilen bir yara. öfke. âteşîn-sadef) âteş-i subh mec. âteş-i parsî 1) hek. taby'in c. âteş-i hecr ayrılık ateşi.i. atebât) eşik. âteş-i Mûsî Güneş.) meme başlan.) 1. âteş-i rûz (gün ateşi) Güneş. atebe'nin c.f. bunaklık. atebât-ı âliye Irak'ta -Necef. atâyıb (a.b. âtbîn (f. âteş ü âb 1) kılıç ve benzerleri. 2) yanıp tutuşma. âteş-i füsürde 1) donmuş ateş.i. âteş-i ter kırmızı şarap.i. âteş-i rûmî tar. atbâk (a. tabak ve tabaka'nın c.b. atebât (a. atbıka (a. Güneş. atebe-i felek-mertebe Osmanlı padişahlannın sarayı. 2) lâle.s. tembellik. Mihr. atbâk'm c. fr. âteş-i sûzân yakıcı ateş. eşiği öpülen mukaddes yerler. Salât-ül-ateme akşam namazı. od. 3) baharın lâtifliği ve güzelliği. (bkz: Aftab. kerbelâ.) en pis. zulüm. âteş-i tak. kama.) özü ve sözü doğru olan faziletli adam.i. ateh kabl-el-mîâd erken bunama.) bunama. Hûrşîd. (bkz: asced). Hûrşîd.) davullar. âteş-i seyyâle (su gibi akan ateş) şarap.

) ateş saçan.) cehennemlik olanlar. âteş-dil (f.) çakmak [âlet].âteş-i zer (altın ateşi) sürüm ve parlaklık. âteş-feşân (f. kıvılcım.b. âteş-dâr (f.b.b.s. s. âteş-nihâd (f.) 1.s. kızgın.a. âteşîn-sadef Güneş. âteş-hirâm (f.s. günahkâr. (bkz: Âftâb.b. ve i. âteş-dân (f.b.b. pek zekî adam.b.) (bkz. âteş-pâ (f. âteş-efşânî (f.) ateşe tapanların ibâdet ettikleri mabet. âteşîn (f.s.b. dokunaklı. 2.) ateş gibi kırmızı. âteş-nümâ (f. kırmızı. (bkz.s.b.b. âteş-dem (f. âteş-efrûz). savaş.b. âteş-bâz-ı velî ocağı Mevlevî tekkelerinde lokma pişirilmesine mahsus ocak. 3.s. 3. âteş-karâr (f. Mihr.) ateşbazlık. âteş-dâm (f.s. huysuz.b. âteş-engîz (f. kırmızı altın.) ateş böceği. şimşek.s. âteş-nâk (f.) ateş saçan. hastalık. âteş-dîde (f.) ateş saçan.s.b.) sür'atle yürüyen. âteş-ek (f.s. mangal.i. 2. cehennem zebanisi.) 1.i. âteş-bâzî (f. (bkz: âteş-efşân).) "ateşte duran" cehennemlik. fişekçi. âteşîn-mâr 1) ateşli yılan. âteş-efrûz (f. âteş-hulk (f. harb. .s.i.b.b. 3.s.s.) ateş renkli. dağlama âleti. âteş-berk (f. âteş-gede-i behrâm astr. ateş parçası. her gördüğü güzeli seven.i. aceleci. çıra.) ateş saçma. âteş-gûn (f.) 1. Muallim Naci'nin 1844 de basılmış bir şiir kitabı.). Âteşîze (f.b. eski savaşlarda yapılan harp malzemesi. (bkz.i.) sözü veya sesi yanık ve dokunaklı olan. ateş böceği.s.s.s. âteş-bâz (f. atik.b.b. Âte în-dem (f. canlı. frengi. ateşli. merhametsiz [adam]. ateş renginde.i.b. ateş püskürtme.b. âteş-gîre (f.s. keklik. çevik.s. âteş-geh (f.b.) ateşli. huzursuz.b.) ateş görmüş.) "ateş huylu" ateşli. (bkz.s.s.b. Âteşiyân (f. ateşli.b.s. küçük ateş.i.) ateşe tapanların ibâdet yeri.s.i. gözyaşı.) ocak.b.) 1.) ateş gibi.) sert tabiatlı. âteş-dem). hamel burcu. geçimsiz [kimse].s. âteş-fürûz (f. âteş-feşân (f.) ateş yakan. 2. 2.). 2. 3) ateş alevi. ateş veren.b. sözü dokunaklı. 2. 2. huysuz. âteş-efşân. huysuz. ateşlik. âteşî (f. ateş püsküren.) ateş gösteren. ateşe tapanların ibâdet yeri. hokkabaz. âteş-hîz (f. âteş-nisâr (f.) ateşle oynayan. 4.) "ateş tutan" ateşli. âteş-meşreb (f.) 1. 2.b.) 1.) 1.) ateş yağdıran.) meç.b. âteş-gede (f.) 1.b. âteş-gâh (f. öfkeli. âteşîn-libâs l) kırmızı elbise.i. külhancı.a. maşa.) 1.b.b.) hâlis. âteş-kâr (f. işinin ehli.i.b. 2) kırmızı elbise giymiş kimse.b.s. âteş-fâm (f. âteş-gâh). Şems). pek zekî adam.s. s. 2) yanık ak.s. meç. ocak.) her güzeli seven. geçimsiz. merhametsiz [adam].b.b.) sert tabiatlı.s. ateşten. hararetli. "ateş huylu" huysuz. âteş-beste (f.) mecûsî mabedi. mangal.b. ateşten geçmiş.b. 3. i. âteş-hâne (f.s) ateşleyen. âteş-mizâc (f.b. çok öfkeli.s. zâlim.s. 2. fesatçı. âteşîndem).s.a. 4) havâi fişek. âteş-hâtır (f.i.i.i. 3.i. 2 sözü dokunaklı olan. kundakçı.) 1. âteş-bâz-ı velî makamı Mevlevi tekkelerinde dervişlerin terbiyesine mahsûs olan mutfak müştemilâtından bulunan meydân-ı şerif deki beyaz post.b. âteş-pâre (f. âteş-bâr (f. meç. ateş tutuşturan.b. âteşîn-pençe bir işte eli çabuk kimse.i. âteş-hâr (f. 2.b.b. hiddetli. Hûrşîd. 4.

atfen (a. 3. âtıka (a. âteş-suhan (f.s. eski.) ateşi çok olan yer. (bkz: âteşîn-sadef).s.) ücretli yardımcı. âteş-perver (f. atîd (a. mangal. atîre (a.b. âtıf (a. âtiye (a.b. âtî (a.) ateşe tapan.i. iyilik severlik. gelecek.c. bağlaç kullanma. âtik (a. âtî. asistan. utv'dan) isyan eden. yakılmış. şefkate.) ateş saçan. (bkz: tuhr). taam'ın c.) 1.i. avâtik) sırtın üst kısmı. âtime (a. athar (a.) çok temiz olan.) . âteş-tâb (f. âtık.s.) 1. ihtiyar. eğme. âtıfet-kâr (a. kızıl. âteş-zâr (f. serbest bırakılmış.i.) eski eserler.) 1. 6. atî (a.s.s.f. azatlı.) 1. soyu temiz [at]. ateşe tapma. yavaş.b.) esirgeyip koruyan. tembel. Hz. 2. sağ salim. ateş yakıcı.) dokunaklı. kalın kafa. 5. âtıs (a. 2.i.b.b. hatır kıracak şekilde söz söyleyen. 2. (bkz: et'ime).b. tembelcesine. athal (a. (bkz: atsan).) hazır. 3.f. atîka (a.c. 2.s. âtî-yi millet milletin yarını. faydasız. âtil (a.b. âtıfet (a. ıtk'dan) 1.) 1.) isyan eden.s. gr. gelen [kişi veya şey]. tâhir'in c. üşengen.) kül rengi. atfdan) 1.s.s. 2. yavru kuş. ateşli. hür. meylettirme. bağlamaya ait.i.i. atf-ı beyân bir cümlenin mânâsını îzah ve kuvvetlendirmek için atıf edatı. âtik (a.s. önde. karışmamış. atîk.s.b.s. atâir) 1. "atfiyye"].s.) kadınları aybaşı ve doğumdan kurtulduktan zamanlar. eski [şarap v.) . âtıfet-kârâne (a.i. 2. atîme (a. aynı anlamda olan iki kelimenin yanyana kullanılması.) elbise sandığı.c. ["tâhir" bu mânâda kullanılmaz]. şeytan ve cin taifesi.s. âteş-zebân (f.s. bağlaç. 3.s.) birinin adına.) suyu iyi verilmiş kılıç. âtıfe.b.) 1. âtihe (a.s. gibi]. Güneş. avâtıf) karşılık beklemeden gösterilen sevgi. Ebu Bekir'in lâkabı. dokunma. 2.) ateş renginde.) "ateşten doğma" 1) meç. 4.s. gelecek zaman. asîl.) yakıcı. iyilik severliğe ait. genç kız.s. at'ime (a.) berrak. şefkatli. kıymetli.b. (bkz: azv).b. 2. atış.s.b.) âtıfetkâr olana yakışacak surette. âtim. i. * âteş-peyker (f. eski . aksıran.b. âteş-zen (f.s. çok dokunaklı söz veya şiir söyleyen. 4.) yemekler.c. bakma. 3.s. boş. 2. birine yükleyerek. atîkıyyât (a. atf-ı nigâh göz atma. 2. 2. eğilen. âteş-zâd (f. istikbal. çok yakıcı yer.].) ateşperestlik. âtım (a. ateş gibi hararetli. ityân'dan) 1. kokuları seven. atıf (a.s. güzel kokulu. istikbâli. [müen. 2. gözeten. „îr gr. âtıla (a.i.) tembelce. i.b. âteş-zede (f. âtıl.) ağır. âtî-üz-zikr aşağıda zikredilen. zf. bağlayan.s. hazırlanmış.b.c. athâr (a.i. atf.f.s. 3.) inatçı.b. âteş-perest (f. [deli dîvâne.i. atâim) ateş yakılan ocak. kafa tutan. âtıl-âne (a. ıtırlı. ıtr'dan) 1. âtih. genç kız. atîde (a. âteş-zene (f. âtî-l-beyân. âteş-pâş (f.zf. şafak. meyleden. ölen.s.) 1. atfî (a. âtır (a.zf.s.). saf.) çakmak [âlet].s. aşağıda sözü geçen.âteş-perestî (f. 2. atuş (a.i.) yakıcı. i.) mahvolan.i. 5. bağlama.s. güzel. arkeoloji. 4. aşağıda.s.zf.i.i. putlara kurban edilen dişi koyun. yakan. yakılan. kafa tutan. âteş-reng (f.

atşân (a. 3. mahvetmeler. s.) merhemler.) 1. talipler. düz. meşime). 2. ileride. atles (a. aşındırılmış.s. atrâk (a. i. bahşiş. harabeler. susuzluk çekenler. ağaç kökleri.) durmadan aksıran. şamatacı [adam].i. Atse-i çah kuyudaki aks-i seda. h. teşne).i. 2. ana rahmi. (tılb'ın c.s. arayanlar. tılâ'nın c. (bkz: turuk). ferahlıklar.) susuz. attâs (a. erkek adı. karalama kâğıtları. atlas gibi.) attarlık. 2. şenlikler.) kenarlar.i.) hediyeler. tüysüz. (bkz. neşeler. atûh (a.i. eskitmeler. merhamet. zamparalar. atş'dan) susuz.s. atiyye-i seniyye pâdişâh hediyesi.i. aktar dükkânı. atlâs (a.) yazılmış sayfalar. tımr'ın c. havsız. kalıplar. Atse-i anberîn güzel kokulu nefes. iğne iplik vesaire satan.i. (bkz: ahras). krater. şafak sökme. . atmâr (a.i. âtûn (f. ıtr'dan) 1.i. atrâr (a. ats-ı subh (sabahın aksırığı).) 1. (bkz: muannid). 2. atlâl (a. tarîk'ın c. vücuttaki sinirler. s. atlâb (a. çadır ipleri.) l.zf. ihsanlar.i. 2. biçimler. âtiye (a. atnâb (a. şekiller. aktar. 4. atlas. uçlar. 2. paçavralar.) bunak.i.f. atlas (a.) oyunlar eğlenceler. atiyye (a. susayan.s. atiyye'nin c. (bkz: atse-i subh). yırtık. (bkz. târik'in c.) gözler. tınâb'ın c.i.) eski püskü elbiseler.) aktarlık. Atlas denizi.) 1. atreş (a. atme (a. resimler.i. birine sevgisi olan. eski püskü. bahşişler.s. 2.i. 3.s. 2.) 1. atş (a. ats-ı şeb (gecenin aksırığı) seher vakti. atfdan) 1. işitmez. volkanın tepesindeki lâv menbaı. attâr (a.) gece gelen. üstü ipek. tarab'ın c. -husûsiyle. atlas-ı minâ gökyüzü.i.) 1. âtiyen (a.) inatçı. atlastan yapılmış. susama.) sağır. tırs'ın c. Atse-i şeb şafak. tâlib'in c. aşındırılmış.) yollar.) gıcırtı.i. aktarlık. atrâs (a.i. gelecekte. örenler. turra'nın c. 2.) kadın peşinde dolaşanlar.) 1.Arapların Islâmdan önce Recep ayında kestikleri kurban. atûf (a. atiyyât (a. atrâb (a. attârî (a. gürültücü.) çok bağırıp çağıran.].) su kaplumbağası. susamış. âtişe (a. büyük harita.) 1. yankı. ataya) hediye. aşağıda. Atse (a.s.s.i.i. atlesî (a.gece gelen yaya seyyahlar.) susuzluk.i. güzel kokular. eski.s. atît (a. âtiş.s. ats (a.) fazla susamış. attaş (a.s. i. (bkz: atî).i.i. talel'in c. atliye (a.i.c. attaret (a.) ["atî" kelimesinin müen. atûfet (a.i. tarfın c. talas'ın c. (bkz: ihsan). Atse-i subh şafak. aksırık. altı pamuk kumaş. atûm (a. (bkz: habl-ül-hıyâm). attât (a.s.i. atrâf (a. 2. hovardalar.) 1. Atse-i kemân okun çıkardığı ses.) eski. [büyük A ile] meşhur mutasavvıf. 2. atse-i tîğ savrulan kılıcın çıkardığı ses. (bkz: teşne). (bkz: ma'tûh).i. husûsiyle talebeler.) şefkat. atruk (a. susamış. atûb (a.) ateş kaynağı.s.) tek aksırık. kızlara dikiş ve okuyup yazma öğreten kadın.

dağınık. 3. armağanlar. boş gezen. bilhassa harb sebebiyle alınırdı!. a'vâk (a. küçüklük. 4. (bkz: âkid).) iratlar. atyeb (a. tavd'ın c.i. fırtınalar.) sert.i. engeller.b.) dünyâlar.i. avn'ın c. avân (a. valiler. engebeler. âsıme'nin c. avâlim (a. 2.) pek uçucu. avârız-ı müktesebe cehil. 3. âvâh. âlem'in c.f. 4.s. âdi ve kaba. âlemûn). avâsım (a. sefeh.s.) 1.âtûs (a. avâdî (a. perişan. âdiye'nin c. yoksullar. atvel (a.i.s. bunaklık. âmil'in c. bağışlar.zâlimler.i. yetenekli kimseler. avârif (a. atyân (a. nâzik. s.) balçıklar. (bkz. sonuçlar.zf. takatler. âvâre (f. âkıra'nın c. nzık. akıbet' in c.f.) 1. âın'in c. kısırlar. kusur.s. . ayak takımı. ikrah gibi insanın ibtidâen dahli bulunan şeyler. ârıza'nın c.i. atvâd (a. halkın hoşuna gidecek şekilde hareket eden.) serserilik. hatâ. avâlim-i ulviyye dünyâdan gayrı yüksek âlemler. gelirler. şiddetli rüzgârlar. 3. kısmet. (bkz.) âvâre gidişli.i. âide'nin c. çok) güzel. âriyyet'in c.s. a'vân (a. atvâk (a.) halkça beğenilecek şey.) ödünç şeyler. âika'nın c.). âmm'ın c. avâkıb-ı umûr işlerin neticesi. 2. avârî (a. 3. âvâregî (f. zaman.b. avâik (a.) neticeler.i. (bkz. ölüm gibi kisbî ve ihtiyarî olmaksızın insana arız olan şeyler.) dağlar. sebepler.i. durdurmalar. işsiz güçsüzlük. avâkıb (a.) l eyvah.) ayak takımının beğeneceği bir tarzda.b. âsıfa'nın c.) 1. âveh (f. 4.i. fesat. Arapçada kelime sonlarının okunuşuna tesir eden hususları anlatan gramer bahsi.) yıllar.s. eli açık.b.i. tıyb'den) (daha.b.) işsiz.s. müşküller.f. avâr (a.) başıboş. demagog.) hudut şehirleri. çamurlar. muvakkat vergi [fevkalâde hallerde. avâm (a. avârız-ı dîvâniyye Tanzimât-ı Hayriyye'den önceki zamanlarda carî kanun ve nizamlara göre alınan vergi ve resimler. tasmalar. avâkıd (a. fakirler. kuvvetler.) yardım edenler. işleyenler. avârız-ı semâviyye delilik. yazık! 2. seneler. iyilikler. verimsizler.) ayıp.) 1.e.i. sonlar. ârife'nin c. atyer (a. pek. avâmil (a. serseri.s. âvâre-reviş (f. 2.) aksırtıcı şey. kaba ve câhil halk. aylak.i. 2.) zulmedenler. belâlar. Rûh-i atyer çabuk uçan ruh. avâm-pesend (a. gr.i.i. 2.) alıkoymalar.) engeller. [en çok tıbbî ilâçlar ve kokular hakkında kullanılır]. 3. i. tiyn'in c. avâm-pesendâne (a.) herkes. sarhoşluk.i.i. durumların sonu.s. aidat). aylaklık.i. avâsıf (a. kazalar. avâkır (a. kudurmuşlar.i. gerdanlıklar. enfiye. tavk'ın c. zor işler.) 1. vazgeçirmeler. a'vâm (a.) 1.) halkı avlayan. başıboş hareketli. avâm-firîb (a. hezel. nasip.i. avârız (a. cömert kimseler.s. 2.b. avk'm c. en. âhâd-i nâs). avâid (a. (bkz: âlemin. boyundaki halka çizgiler. âvâre-ser (f. işsiz güçsüz.s. âvâre-gerd (f.s.) vakit. avâkıb-ı ahvâl hallerin. güçsüz kimse. yardakçılar.i. avân-ı meftûniyyet meftunluk anları. çabuk kaybolan. avâkıb-ı hasene iyi son nefesler. kabiliyetli. melekût). âkid'in c. atyeb-i me'kûlât yiyeceklerin en güzeli. tavîl'den) pek uzun.

has. âven (a.s. tek gözlü. sıyırıp çıkma. âvâze-hân (f-b. çengel. 4.c. b. hür olanlar.s. karşılıklar.i.i. temiz. avez (a. âvî. âverd-geh (f.avâsîr (a.zf. saldırma. 6. a'vâz (a. hasta ziyareti.i. geri gelme. (bkz: âvend6). 3. âvâz-ı zenbûr muz. 2. âtıfet'in c. i. zf. getirilmiş.) ses.) bangır bangır. asılmış [şey]. âverd (f. taht. yakınlar. âvâz (f . bir gözü kör. lehine veya aleyhine dönme.i.s. şöhret. 2.) asılı bulunan.) hücum edilmiş. âvâz-ı mûsikî müzik sesi. 2.i. âvine (a.) hevenk. evân'ın c. hırıldayan. ilk. âverde (f. ivaz'ın c.s.) 1. avdet (a. a'ved (a. 2.i. satranç oyunu. avd (a. av'ave-yi kilâb köpeklerin havlaması.) bedeller.) asılı. âvengân (f.i. âvineten (a.s.i. zamanlar. delil.) 1.) 1. sarkık.) uluyan.i. ip. seda. i. Peyâm-âver (Peygamber) haber getiren.) harp. 2. âvend (f. âvizgin (f. savaş. âvîşe.i. ün. mahremler. âveng (f.i.s.) asılmış olma durumu.) daha veya en çok faydalı.) (asılgan. i. sarılma.) geri gelme. 2. âvîze-i nücûm yıldız topluluğu. sıkıntı. (bkz: mengûş).i. ilişkin) insana balta olan dilenci. gençler.i. lâmba ve sâireyi taşıdığı halde tavana asılan billur veya mâdenden yapılmış süs. a'ver (a. âsûr'un c. avâz (a. s. (bkz: yek-çeşm). anat.i. yavru kuşlar.s.i. âverdenî (f. asılmış. avn'in c.) çok veya en sakin.) 1. asılı.) eğri büğrü. asılan. mânâsı anlaşılmaz [şey]. i. âvîze-i gûş küpe. saldırılmış.'kapkacak. evvel. 2.i. körbağırsak. taşıyan. âvîjgân (f.) 1.) tuzaklar. -âver (f. anlaşılması güç şiir. senet.s.) 1.s. saf.i. yüksek ses. av'ave (a. âviye (a.s. yoldan sapma. avene (a. âvâze (f.i. 5. 2. âvendî (f. 2.) getiren.) 1. âverd-gâh. avaz avaz (f.) 1. âvîhtegî (f. dönme. dönme. avâtık (a.) evvel. tesadüfen.) nefret. çağlar. (bkz: hanende). 4. âvîhte (f.s. dönüş. âvîz (f.s.) dönme [Yahudiden].) savaş meydanı. çivi. avâtıf (a.i. 3.) ara sıra.i. âgaz-l.) vakitler. avdetî (a. Kırşehirli Yusufun edvarında tanımlanan bir makam. aver (a.) şarap fıçısı.i. âvîl (a.zenbûr). âvîşen (f.) şarkıcı.s.) 1. şarap. önce. genç kızlar.s. meç. âvind (f.) bir gözü kör olma. (bkz.i. .) getirilmesi uygun düşen hediyelik eşya. kafadarlar.s.s. sicim.i.) yardakçılar. (bkz: avle). âtık'ın c.zf. a'vec (a. 3.) havlama. 2.) 1. âvâz-ı ra'd ü sâika gök gürültüsünün ve yıldırımın sesi. avl'den) feryat.s.) fakirlik. yüksek mertebe. âvîze (f.i.s. önce. cenk. âverdîde (f. 3. ipe geçirilmiş ü-züm. âvîje (f. güzeller. a'vez (a.) mum.) naklolunmuş. ihtiyarlar. kekik otu. iyilikseverlikler. kabı. kiraz ve benzerlerinin askısı.) karşılık beklemeden gösterilen sevgiler. ilk. (bkz: âvşin). hâlis.

ayb-ı hâdis huk. âyât-ı muhkemât açık ve mânâsı kat'î olan âyetler. avniye Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecit ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. acınma.i. değerbilir. noksan.) zir. kusur. Ayb (a.c.) 1. sığınak.i. i. avl (a. ayâr (a. lyâr). a'yâd (a. yardım eden. aybet (a. pek belli. sığınma. 3.) daha veya en kudretsiz. hüveydâ. evvelce Millet Meclisi'nin kararlarını incelemekle görevli başka bir meclis olup.zf. avn-i Hakk Allah yardımı. kafadar. avret (a. ayb-pûş (a.s. (bkz: aşikâr.s. îd'in c. vazgeçirme.) Kur'ân'ın cümleleri.) feryat.s. harman savurmakta kullanılan çatal tahta kürek.) dedikoduculuk. El'-avzü bi-llâh Allah'a sığınma. açık.i. saadete doğru gitme. ayb-gû (a.) kekik otu. avn-i İlâhî Allah yardımı. ayâniyyet (o. heybe. s. avrat. âyâ (f.f.f. 3.i. (bkz: lyâr-dân).i. avnî (a. (bkz: şeyn).âyet'in c.s.f. altının. ayr'ın c.i. tedâvî edilemez.) kadınlar.) 1.f. kadın.i. bir memleketin ileri gelenleri. âyât-ı müteşâbihât icâbında te'vîl edilebilen âyetler.) feryat.i. avrât (a.b.) ayıbı örten. (bkz: avîl). yardım.b. . iyileştirilemez. yardakçı.) deri çanta. 2. 2. 4. (bkz. ayb-gûyî (a. âvşin (f. zevce.) yüzme.) 1.b. a'yâ (a. ortaya çıkma.) eşekler. ayâ (a.i. a'yâd-ı Müslimân Müslüman bayramları. [müşterinin satın aldığı kumaşı kesip biçmesiyle meydana gelen hal gibil. avkeşe-i sagîre anat. 2. gümüşün ve başka kıymetli mâdenlerin karışma derecesi. erkek adı. ud çalan.s. â'yân (a.i. 2. ayâr-dân (a. 2. iyân).f. ayb-cû (a.i. büyük iri gözlü adam.) dedikoducu. meydanda (doğrusu "lyân").) 1. ayb-ı kadîm huk. uyûb) utanılacak şey.s. avvâc (a. 2.i. a'yâr (a. avle (a. aybe (a. Senato üyesi.i. deri çanta.i. çok açık.s.i) 1. insanın.) 1. ûd'dan) udcu.i. avm (a. ayıp. eşyanın vücuda gelmeden önce "ilm-i ilâhî" de sabit olan suretleri. 2. yardımla ilgili. lâdes kemiği.) kusurlu. gösterilmesi ayıp olan yeri. kusur. avret'in c. (bkz: vuzuh).) ölçü.) şüphe ve tereddüt bildiren edat. âyât (a.s.i. Osmanlı imparator-luğu'nun 1877 ve!908 Meşrûtiyetinde üyeleri hükümetçe seçilmişti. satan elinde iken satılan şeyde mevcut olan ayıp. ayânen (o. iktidarı hiç olmayan. ayıp. kabiliyetsiz. celî. durdurma.b.) 1. bakılan yer.) fildişi satıcısı veya işçisi.i.i. a'vâk) alıkoyma. valiz.b. kudretsiz. a'vân) 1.i. avvâd (a.b.e. (bkz: himâr). avn (a. 2. ayb-nâk (a. bahir.) belli.avk (a. gözler. a'yân-ı sâbite tas. a'yen (a. (bkz: acaba).) bayramlar. (bkz: âvîşen1).i. yaba.c. 2. avz (a.) insanın ayıbını araştırıp soran.) açıklık. ayn'ın c. âyân ve eşrâf ilerigelenler. avkeşe (a. ayân (a.i. (bkz: te'hîr).) açıkça. leke. satılan şeye müşteri elinde iken arız olan ayıp.c. sıkıntı sebebi.) 1.f.s.c.

s.b. âyende ve revende gelen giden. âyîne-i şeş-cihet (altı tarafın aynası) 1) Hz. âyet-i tergîb cennetteki güzellikleri. âyîne-i İskender İskender'in aynası. âyîne-i âb su aynası.t.b. âyîne-i ârız yanak aynası. Büyük İskender bu aynaya bakarak yüz fersah mesafede bulunan düşmanını görürmüş]. âyîne-i maksûd Kur'ân'ın 4 üncü sûresinin 62 nci ayeti. tarzı.i.i. uzun ve küçük dikdörtgen çerçeve.) ayna mahfazası. âyid (a. Mevlevîlerin dönerek ney ile yaptıkları âyin. âyet-el-kürsî (bkz: kürsî).) Kula halılarında motifleri çevreleyen mustatil [dikdörtgen] bordürün üstüne yatmış dar.b. 2.i. âyet-i terhîb cehennemin korkunçluğunu anlatan âyet. âyib (a. 5. âyîne-i pârtâb parlak ayna. Kur'ân'ın herhangi bir cümlesi. 2. âyet-i maksûd Kur'ân'ın 4 üncü sûresinin 62 nci âyeti. âyîne-i baht nikâhta güveyin geline getirdiği ilk ayna. âyîne-dân (f. 3. gelici. tarikat erbabınca toplanıp eğlenme.) 1. 2) Alevî'lerin içki sohbetleri. âyîn-i Mevlevî Mevlevi âyîni.b. âyîne-i in'itâf bir şeyin aksedip göründüğü ayna. (bkz: âyîne-rû). muvâzenede olmayan [terazi]. Alevîlerin içki sohbetleri. âyîne-i pürtâb-ı mücellâ cilâlı parlak ayna. berber.s. âyîne-i çarh Güneş. âyîjek (f.i.) 1. âyîne-i hâverî Güneş.) 1. âyil.s. âyîne-den (f.) 1. ayna. kalabalık bir ailesi olan. âyet-in-Nûr Kur'ân'ın 24 üncü sûresinin 12 âyetlik (a. ailesini besleyen.) demir. (bkz: âhen). ayın (a. âyende-nümâ [eskiden] çalanların kim olduklarını görmek için evlerin sokak kapısı karşısına ve birinci katın pencereleri hizasına konulan ayna. âyîne. 4.). âyende (f. âyet-i kerîme kutsal âyet. nişan. merasim. âyet (a. âyet-ül-hıfz muskaya yazılan âyet. âyîn-i kudemâ eskilerin usûlü. c. âyât) 1. âyîn (f. 2. fakir. eski zamanlara ait olması hasebiyle bestekârları unutulmuş bulunan ilâhi. âyîn-i kadîm mevlevîhânelerde tekkelerin kapatılmasına kadar semâ esnasında âyinhan-lann okudukları.) Osmanlı alfabesinin yirmi birinci harfi olup ebced hesabında yetmiş sayısının karşılığıdır. âid).i. iyilikleri anlatan âyet. ayna tutan. âyendegâh) gelen.i. [Iran hurafelerine göre Aristo tarafından yapılıp iskenderiye'de yüksek bir yere konulmuş bir aynadır ki. 2) bir velînin gönlü. âyîne-i gerdân Güneş.i.i. âyine (f.s. dönüp çekilen.) ayna mahfazası. âyîne-i gerdûn Güneş. i. (bkz: âil. âyîne-i kît'ı efrûz Güneş.) kıvılcım. âyîn-i şerîf Mevlevîhânelerde semâ esnasında âyînhanlann söyledikleri ilâhiler. Muhammed'in gönlü. âyîn-i cem 1) ahbapça. . âyij. alâmet. (bkz: ayn5). 2. 2. âyet-ül-mevâris Kur'ân'ın 4 üncü sûresinin 12 nci âyeti. (bkz: âib).) geri dönen.c.s. aile). âyîne-i âsmân Güneş. Eşref Nesip tarafından istanbul'da yayımlanmış haftalık mizahî bir dergi. suyun parlak yüzü. âyile (a.i.âyen (f. âyîne-dâr (f. aşırı. ayna gibi parlak olan yanak. (bkz. tören.

hîlekâr. âyişe (a.i.s. ayniyye (a.) Mevlevihânelerde ve semahane içinde yüksekçe bir yerde bulunup mutriphâne denilen mahfilde semâ edilirken âyin okuyan kimse. göz hastalıkları kliniği. 2) bileşik göz. kurnaz. 2) astr.) sık koruluk. âyîne-zidây ayna silici. ayn-ı mevkuf huk. ormanla ilgili. ayke (a. ayn-ül-bakar bot. ing. kıymetli olan ve taşınabilen şeyler. uyun). rahat yaşayan. kaynak. ne yapacağını bilmeyen. ayn-ı vâhid tek gözlü. 2.s.i.) 1.b. âyîne-veş (f.i.b. ayn-ı hatâ yanlışın ta kendisi. Aldebaran.s.s. (bkz: a'yân. aykevî (a. yaşayan. kendisi.) 1. âyiştene (f. ayş ü dem eylemek içki içip keyfetmek. 2. aynî (a. (bkz: ayın). vakfolunan şey. a'yâr) eşek. petekgöz. kusur olsun olmasın her halde tazmini lâzım gelen ayn. (bkz: ayş ü tarab).i.b. uyun) 1. ayn-ı mürekkeb 1) anat.i. îyn) iri ve güzel gözlü. âyîne-sâz (f. eğlence. âyiz. âişe). ayn-ı mazmûn huk. tıpkısı. 2. ayn'ın c. 2.) 1. Emrâz-ı ayniyye göz hastalıkları. ayniyyât (a. . ayn-ül-fiil fiil maddesinin ikinci harfi. aynâ (a. 2. ayş ü nûş yiyip içme. ayniyyet (a. ayn-üş-şems değerli bir taş.) alçakgönüllülükle edilen hizmet. ayyârân (ayyâr'ın c. Ed-deberân. ayn-ı kerâmet Peygamberlere yakışacak bir kudretle. ayni (a. ayn-ı betrâ (ayın harfinin başı) hemze. âyişte. ayş ü işret yiyip içme.) kullanılmaya veya harcanmaya elverişli olup taşınabilen ve para eden şeyler. 4. gözle ilgili.) iki gözle bakan. a'yân. a'yün (a.) aynacı. aynı olarak. ayş (a. âyîn-perestî (f. (bkz.c.b. âyişne. aslı. âize).s. âyîne-fürûz (f. 2. fr.) tıpkısı.c.) ayna gibi. lât.zf. alpha Taurus.). gözler. 2.b. âyîne-rû (f. 3.) 1. göz.s. fr.) ayyarlar. âyiş. başkası değil.) para olarak değil madde (eşya) olarak verilen. 5. pınar. 3. arnica.s. hep o.) 1. tıpkısı olma.i. ayş-i deh-rûz (on günlük yaşama) bu dünyâdaki hayat. ayyâr (a. casus. (bkz: a'yün). çalgı çengi. aynî (a. Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi.i.) yüzü ayna gibi parlayan. keramet gibi. 2.s. aldatanlar. karşılık olarak veren. semânın kuzey yarımküresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı. ayn-ül-kemâl nazar değme. Aldebaran. karşılık olarak verilmiş. ayn-üs-sevr 1) boğa gözü. âyize (a. dalkavuk.i. dolandırıcı.i.i.) 1. ayyân (a.) kusur görücü. ayn (a. menbâlar.) bir şeyin aslı gibi. ayş ü tarab yeme içme. çeşmeler. atik. kat'î.b.ve i.s. yorgun. tıpkısı. s. ayn-el-yakîn gözüyle görmüş gibi. (bkz: âiz.âyîne-efrûz (f.i. öküzgözü.s. cilâcı.) coğ. pınarlar.) 1. ayr (a. (bkz: âiş.s. (bkz.c. bir şeyin eşi. ayyâb (a. abiste).s. çevik.s. âyîne--efrûz). (bkz: îyş).i.s. gözün çok tesirli bakışı.) 1. âyîn-hân (f.) göze mensup. tamamı. ayn'ın c. (bkz: ayş ü nûş). zekî. ayn-ı hayât (hayat pınarı) (bkz: âb-ı hayat). aynen (a.) yaşama.b.zf.) ayna cilâsı. ayneynî (a. (bkz: himâr). 2. (bkz: yek-çeşm).

) desteler. azâmîm (a.) ezeller.s. semânın pek yüksek yeri.) aç gözlülük. azâb-ı kabr kabir azabı meç. hırs.s.) organlar. a'zâ (a. azam (a. 3.) gülünç. . a'zâ-yi dâhiliyye iç organlar. chevre. hayvanı öldürecek kadar yaprağı zehirli olan bir ağaç. 3. ayıpsız. âzâde (f.) l. başsağlığı ziyareti.c. keder. ıdhiyye.f.b. hürlük.f. 2.) kısa ve sık sık dikilmiş. hür.s.) kurban bayramında kesilen hayvanlar. ayyâşân (a.i. yanılmalar.a. zümreler.) yanlışlar.s. azamât).i. azamet-fürûş (a. bir sayının ötekinden büyük olması.hürlük. büyüklük. gailesiz.s.a.s. capella.) dolandırıcılık. a'zamiyyet (a.) serbestlik. f r. âzâdegân) l.s. matem evi. çok) büyük. âzâde-hayât (f.i.i. tılsımlar.) 1. geçim darlığı çeken. ululuk. uzhûke'nin c. serbest olan. kümeler.i. âzâde-gân (f. azâ-hâne (a. (bkz: adâhîk). a'zamî (a. 2. azâb (a. âz (f. (Alpha Avriga) lat. ["azayım" şekli yanlıştır]. 2. pek büyüklük.s. ayyâş'm c. 3.) dehşetli hâdiseler. azâhî (a. kötü niyet.s.i. a'zâ-yi tenâsüliyye biy. kıskançlık. mat.i. a'zâ-yi mevcûde hazır bulunan üye. a'zâ-yi hariciyye dış üyeler. tamah. kin. ve s. en çok.) 1.) başında gaile olmayan. uzhiyye'nin c.b. öncesiz zamanlar. keçi.i.i) işkence. âfetlere ve hastalıklara şifalı olması için okunan dualar. azamet (a.i.) acı gören ev. ayyâş (a. mühim şeyler. garaz.) 1.s. başı dinç. âzâdî (f.i.s. öfke.b. sarhoş. azâd (a. uzv'un c. âzâl (a. ayyûk (a. âzâde'nin c. çalım. hiddet. a'zam-ı esbâb sebeplerin en büyüğü. azâd (f. a'zâ-yi fahriyye onursal üyeler. kusursuz. azâb-engîz (a. cenaze alayı. (bkz: adâhî). büyük sıkıntı. azâb-ı cehennem cehennem azabı. âzâde-gî (f. Demokrat Mustafa tarafından istanbul'da yayımlanmış "demokrasi mesleğinin hadim ve müdafii" günlük bir gazete.i.b. (bkz: serbesti). udhûke.i.) çalım satan. üyeler.) gönlü hoş. azâhik (a. husûmet. semânın kuzey yarımküresinde bulunan Auriga burcunun en parlak yıldızı. a'zam (a.i.i. rahat.b.) ayyaşlar. eâzım) (daha. 2. serbestlik. tam bir mânâ anlatan mısra'. 1. büyük sıkıntı. en.i.i. şükür.) hayattan kurtulmuş.s. sabır. serbest ve hür olanlar.) gönlü bir şeye bağlı olmayan. a'zâ-yı tabiiyye tabiî üyeler (bir mecliste). ed. azâim (a. [ikinci bir mısraa bağlanmadığından bu adı almıştır].i. 2.c.) bot. serbest. sebatlar.b.i.b. ayyâş-ı bed maâş geçimi fena. udhiyye. 2.b. izmâme'nin c.i. âzâde-dil (f. azâ' (a.s. 2.b.f. başı dinç.) 1. azîme'nin c. güldürücü şeyler. meç.) 1.) en büyük. 2. kurtulmuş. ayş'dan) çok içki içen. kurum.ayyârî (a. üreme organları. âzâd-draht (f. âzâde-ser (f. ezel'in c.] azâim (a. astr. azâlîl (a. kurum satan. kararda kat'îlikler ["azayım" şekli yanlıştır.i. 3.s. azab (a.) 1. 2.f. ergen. bekâr. âzâde-hâtır (f. kimsenin kölesi olmayıp istediği gibi hareket eden. uzlûle'nin c. ızhiyye. [Tanzi-mattan önce) deniz tüfekçi eri.) 1.) azap verici. azîm'den c. pek.) kayıtsız.

azdâd (a.) mart ayı.) kolun yukarı kısmı.s. [kirli eşyayı temizlemek için sabun gibi kullanılır. küfürbazlık. âzerahş (f.b. âzerşeb (f.i. zarar görmüş.c. azb'den) en lezzetli ve tatlı. Azer-âbâd (f. uzd.i. kırılmış olma. boyalı. Âzerî (f. âzerşîn (f.i. tezatlar. [şakayık nevinden ortası siyah. a'zûd. kızıl. a'zeb (a.i. âzeryûn (bkz: âzer-gûn). zulüm görmüş. azfâr (a. fenalık görmüş olma. şiddetli azarlama. âzâr (f.s. azâz (a.) Azerbaycan. kıran. Azerbaycan halkından olan kimse. âzâr-resân (f. (bkz: âzeryûn). azarr (a. saygınlık. âzârî (f. âzâr (f. âzerşîn). mecûsî.]. ezfâr.i. azd-ud-devle devletin desteği. âzerm-cû (f. uzfûr1. 2. izz'den) i'tibar. . iki zıt mânâya gelen kelimeler. a'zel (a. âzâr-resîde (f.) ateş.) incitme.b. kırılmış. keskin.) 1. kulaklar.s. ateş renginde kırmızı.) tatlılık. ezâfîr). 2.) 1.i. azb (a.i.) anat. azâr-ı dil gönül kırıklığı. zıtlar. âzer-perest (f.) vaktiyle Tebriz'de bulunan ateşe tapanlann bir mabedi.b.) yıldırım.b. azâzîl (a. i. kesme.h.) 1. (bkz: ezar). büyüklük. azâzet (a. şefkat 3.i.) 1.i. âzeh (f. haya.) ateş mezhepli. kolun üst kısmı.i.) bir lokma.i.i.b. Azerbaycanlılarla ilgili.i. boya. sivri uçlu âlet ile delinmiş. tekdîr eden.i. 2. 2. kırılma. ateşe tapan. zabu'nun c. destek. Azerbaycanlı. üzn'ün c.i. 3. âzer-gûne 1. âzer-kede (f.) ateşe tapan.b. âzâr-mendî (f. âzer-gûn. a'zâr-ı urkubiyye mırın kırın. âzerm (f.s. engeller. Âzerbâyigân (f. özürler. a'dûd) 1.s. azarr-ı müskirât içkilerin en zararlısı. âzer (f. âzerd (f. (bkz: zufr.) dert ve kederi îcâbettiren. âzer-kîş (f.i. utanma. âzâriş (f.b.) Tann'nın sözle ifâde edilemeyen büyüklüğü. ısırma.s. âzâr-dîde (f. değer. zarar'dan) çok zararlı.s. âzde (f.) bahaneler.i. âzân (a.h. âzerbûye (f.) 1. Lisân-ı azb-ül-beyân söylenişinde tatlılık olan dil.i. azb (a.azamût (a. azd. 2. şimşek. a'zâr (a. kuvvet.) ateşe tapanların mabedi.i.b.i.) İblis'in (şeytan'ın) melek bulunduğu sıradaki esas adı.) zulüm görmüş.) incitilmiş.i.i. kudret. âzerbû. haşmet.) ateşe tapan eski iranlıların yedi 'gezegen yıldıza nisbet ettikleri yedi ateşgededen dördüncüsü.b.s.) yalnız ve silâhsız bulunan adam.) . âzâr-mend (f.s. (bkz.b. âzer-asâ (f. azud (a.i. azıd.) incitilmiş. zab‘ın c.) ateş gibi. boyanmış.) vücutta çıkan siğil. 2.) incitme. özr'ün c.) incitilmiş. "semender" denilen ve ateş içerisinde yaşadığı sanılan bir hayvan.i. âzerşeb'). kenarları çok kırmızı bir çiçek]. (bkz: adarr). renk. ay çiçeği. nâzik. incitilmiş olma.) terbiyeli.s.i.i. a'zâd. kırma. (bkz. tekdîr. muzırlık. âzer-âyin (f.i. s.i.c. azbâ' (a. ızd.i.) 1.b. azarlayan.i. 2. azbu' (a. 2. 3.b.s. (bkz: âjeh). 2.i. (bkz.) çöven denilen nebatın kökü. uzud).s. 4. zıdd'ın c.s. âzârende (f. 5.) sırtlanlar. hastalık yüzünden hırpalanma.) inciten.) tırnaklar.) semender denilen bir kuş.) 1.

büyük belâ. garezler. i. yoğurttan yağ çıkarmaya mahsus yayık. yonga. zıll'in c. afsunlayan. çok meydanda. azher (a.) gölgeler. âzifet (a. 2.i.i. iftira.f.s. (bkz. Kur'ân-ı azîm-üş-şân sânı büyük olan yüce Kur'ân. iri.âzfendâk (f.) 1.) 1. azîze (a. azar. tılsım.i. ağrı. azîz.i. azfer (a.s. (bkz: âdyende. azm-i atlas anat.c. i.) gümüşî. âzime (a.c. azil (a. azîr (a. atlas kemiği. 2. pazı kemiği.) 1. iğrenme.i.b. azîzân (a. 3. 2.) 1. (bkz: istihân). (bkz: adgas). ökçe kemiği.s. muhterem.i. demetler.i. paylayan. azırrâ (a. ıstırap.s. 2. (bkz: zılâl). azm-i adesî anat. azîm. azîmet-i râh yola çıkış.) gök kuşağı. en zâlim. akıntı. azîl (a. apaçık. zags'ın c. azlâl (a.c. inatçı.) biçilmiş ekinin tarlada satılması. büyük iş. azîzân] 1.i. [birincisi] erkek. azlâf (a. ezlâf). süs. kanun. 2. azîmet (a. azîr (a. sızı.i. âzife.). sevgili. âzîr (f. mercimek kemiği. (daha. azm-i akab anat.) kıtlık yıllan. çatal tırnaklı hayvanların tırnaklan. azgas ("ga" uzun okunur. zıgn'ın c. i.i. zulm'den) 1. azm-i adud anat.) 1. a. zılfın c. zahve'nin c.) sivri uçlu bir âletle delinmiş [nesne].s. pek belli. azm-i âne anat. büyük günâh. çıkışan. bayram günü. 2. talaş. azîme (a. azîme (a. karma karışık rüyalar veya söylentiler. âzin (a.i. âfendâk). Azîz-i Mısr Hz. kıtlık yılı.s. cuma günü. azm (a. 2. ulu. eizze. izam) kemik.i. azîm-üş-şân (a.c. azik (a. en. âzimât (a.b.i-) nefret. yol verme.) kıyamet.) 1. âzîne (f. eşik tahtası. ağaç ve tahta kınğı. pek ziyâde zulmeden. besbelli. ünü. âzime'nin c. (bkz: azîz). azl (a.i. azhâ (a. 3. izâl) 1.) uzun tırnaklı adam.) gitme. âzîmet-hân (a. kadınlarda aybaşı gelen damar.) yalan. azherü min-eş-şems "güneşten bile açık" apaçık. azmden) niyetli. azgan ("ga" uzun okunur.) körler.) 1. âzil (a.i.i. gün gibi meydanda. âzîn (f.i. azîmet ve avdet gidip gelme. 'kesin karar veren.) sânı. atlas. zâhir'den) en zahir. desteler. âzîğ (f. (bkz: ârig).) serkeş. 2.) kinler. besbelli. 3. azı dişi. özür dileyen.) 1. (bkz: adırrâ). i. sağrı kemiği.i. kin. âzim (a. kasık kemiği.i. sebat.s. azâim) 1.c.s. azîzî (a.i. azl). azîz-i zûintikam intikam alan Tanrı. azhâ (a. sanı büyük olan. pek. aziyy (a. efsun. [ikincisi]-kadın adı.). âzîş (f.i. en karanlık. âzîde (f.) işinden çıkarma. donanma [şenlik]. 2. zarîr ve darîr'in c. azarlayan.) afsun okuyan. Yusuf.s.) hoşa giden. (bkz. [Farsça c. ezâvî) deniz dalgası. özür. 3.s.i. azîhe (a. azamet'den) büyük. 2.s. azlem (a.s. perdedar. kaide. fr. ziynet. a. gri. gidiş. .i. 2.s.) göller. 3. izin veren. avâzil.) divan şâirlerinin bâzı ortak adı. ıslah edilemez.) zool. kararda kat'îlik. sayın. su havuzlan.c.s. 2. kefil. kapıcı. azîz'in f.i.s. çok) zulmeden. azm-i acz anat.

uyluk kemiği. Vâmık u Azrâ hikâyesindeki kadın kahraman. azm-i remîm anat. üzerinde yürünmemiş kum.) 1. kürek kemiği.i. azmî (a. 2. azm-i zend anat. niyet.) ölüm meleği.i.b. azrâ' (a. azm-i us'us anat. önkol kemiği. şakak kemiği. qmuz kemiği. i. azmîn (a. azme (a. (bkz. 3. azm-i mıtraka anat.) azimli. dizkapağı kemiği. h. 4. âzmend (f.) denemiş. fr. kaval kemiği.s. kararlılıkla. i. azm-i kat'î Kat'î azim. azm-i dıl'î anat. azm-i mihver anat. sınamış. karar. kesin karar. azm-i şazye anat. temel kemiği. vazife. pek çok veya en çok şeyler içine alan. tar. azm-i gırbâlî anat. görev. aşık kemiği. fr. kararla ilgili.s. kuyruk kemiği. azm-i enfî anat. tecrübe olunmuş.) tecrübe. azm-i vecenî anat. kesin karar. azm-i terkova anat.s.i. kemik özü. artkafa kemiği. [müen.i. çekiç kemiği. azm-i rıdfa anat. âzmâyî (f. niyet. sınama. sınamış olma. h. azm-kârâne (a.f. delinmemiş inci. . elmacık kemiği. Meryem'in sıfatı]. kaşık kemiği.) denemiş. alın kemiği. azm-i lâmî anat.zf. fr. susamsı kemik. âzrahş (f. göğüs kemiği. kalça kemiği. azmiye]. âzmâyîş-i kalem kalem tecrübesi.i. azmen (a.) karar vererek. ra-dius. fr. tamahkâr.) anat. sınanmış.) 1. azm-i kafa anat. 2. *kayıksı kemik. 2. azm-i sudgî anat. âzmâ. fr. azm-i kitf anat. erkek adı. i. azm-i semsemî anat. azm-i cidârî anat.i.) 1. fr. tecrübe etmiş olan.) 1.) 1. azm-i kasaba anat. eksenkemik. azmûde (f.s. i. kalbur kemiği.) görgülülük. naviculaire. azmûdegî (f. kemikten yapılmış. azm-i zevrakî anat .) kemikli. köprücük kemiği.). (os.s. (bkz: sebât-kâr). karar.s. Azrâil (a. axis. asteine. âzmûn (f. sınama. yalnız ihtiyar (emektar) tirendazların kullandığı bir çeşit ok. *süngersi kemik.i.) haris. clavicule. azm-i harkafa anat. üzengi kemiği. âzmây (f. azm ü cezm kat'î karar.).zf. dirsek kemiği. Cenk-azmâ cengi denemiş. omoplate. [Hz. azm-i vetedî anat. azm-i hanek anat. baldır kemiği. sınamış. çürümüş kemik.s. 5. damak kemiği. âdrahş). azm-i kû'bere anat.) azimli olarak. en çok güvenilir. kararlı.azm-i cebhî anat. azmen (a. dil kemiği. azmî (a. azm-i mik'a anat. eğe kemiği. azm-i ka'b anat. burun kemiği. 2. Medîne. azm-i rikâbî anat. kararlı olarak. tecrübe. azm-i senedânî anat.f. 2. deneme. tırnaksı kemik. sesamoîde. niyet ederek. âzmâyîş (f. azimle.i. azm-i isfencî anat. yan kemiği. örskemiği. azm-i zıfrî anat. azm-kâr (a.i. deneme. azm-i kas anat. azm-i fahz anat. (bkz: cezm). 2.) 1. azm (a. kızoğlan kız. fr.) kasıt.

âzz.s. B b (a. âzûr (f. "ebced" hesabında iki sayısının karşılığıdır. pek. vergili.s. Yârân-ı bâ-safâ safâlı dostlar.) ile. azviyyât) birinin üstüne atma.) ısırma.) eğlence. erişme. eski fermanlarda geçer]. asma ve ağaç budantısı. bâ (a. azûl (a.e. eski paralarla fermanlarda geçer].b.i. isnatlar. kuvvet. 3) eli açık.e.) 1.). âzver). bilgili. (bkz.s.i. bâ-berât berat ile. vergili. çok zekî. 3. onunla ki. gücenmiş.c. 2.) öylece.azrâr (a.ha. fermanı ile.c.i. istanbul'da . azref-i zürefâ zariflerin zarifi.) 1.s. [pâdişâhlar hakkında dua yerinde kullanılır. azûz (a. mükemmel güzellik.i.) ısırıcı. 2) beceriksiz. bâb-ı âlî (yüksek kapı) Osmanlı imparatorluğu zamanında.i.) şu suretle ki. bâ-mazbata mazbata ile. 4.s. bâ-an-ki (f. en (pek. bâ' (a. çok keder. azûmet (a. âzver (f.) ısıran.i. âzze (a.b. eziyet.be (f..) hatırı.i.) iftiralar. âjüğ). âzereng). tamahkâr. bâ-tapu tapu ile. gücendirilmiş olma. Cemâl-i bâ-kemâl tam.b. mahzun. şeref. kayıplar. âzûg (f. ağırbaşlı.s. azz-i benâm parmak ısırma. verimli. beli bükük [ihtiyar]. (bkz. parıltılar. iftira. âzürde (f. en. azûf (a. [pâdişâhlara mahsus dua yerinde olup.i. kulaç. yükten sırtı berelenmiş [hayvan]. şu şartla ki. azze (a. s. âzreng (f. kerem.s.e.) zararlar 2.) gönlü kırılmış.s. pas. kudret.i.i. bâ-posta posta ile.c.li.) aziz olsun! azze ensâruh yardımı bol olsun. azref (a. (bkz.i. bâ-haber haberli.n. zû'nun c. sert. yetme. (bkz: âzûr). meşakkat. ebvâ') 1. âzüg (f. ebvâb) 1. bâ-tahrîrat tahrîrat ile.s.) incitilmiş. kapı.b.s. azze ve celle aziz ve celîl olan [Allah].) kir. azviyyât (a. Tavîl-ül-bâ' 1) uzun kulaçlı. 2. âzürde-gî (f. azz (a. son derece katı. çok) zarif. azv-i cinnet delilik isnadı. bâb (a. azyak (a. 2.i. 2. ısırıcı. pinti.) incinmiş. azv (a. hurma lifi.) (daha.) Osmanlı alfabesinin ikinci harfi olup. âzürde-hâtır (f. erzak. âzürde-püşt (f. bâ. kırılmış. 2) gücü yeter. aydınlıklar. (bkz. bâ-jurnal zabıt varakası ile.) çok azarlayan. [tek noktalı olduğundan "bâ-i muvahhide" ve noktası altta olduğundan "bâ-i tahtâniyye" denir]. bâ-vekâr vakarlı. paylayan çıkışan. ona yakıştırma. böylece. çok) dar. yazı ile. atf).) "b" harfinin Arapça okunuşu.i.) haris. azvâ' (a. âzürde-dil (f. gönlü kırılmış. bunun gibi.. azv'in c.) 1. posta ederek. 3) zavallı.) yiyecek. bâ-emr-i âlî sadrâzam emri. âzûn (f.. onun gibi.) 1. azze nasruh yardımı bol olsun. zarar'ın c. verimli olma.) ışıklar. zav'. beceriklilik. Kasîr-ül-bâ' 1) kısa boylu.i.

i. (bkz: bâc-gîr). Bâbûr-nâme (f.i. bâc-dâr (f.i. (bkz: bâc-bân. bâbâyâne babayani.963) de ölen Musa Merkez Efendi oğlu Ahmet Efendi'nin iki cilt üzerine tertîbettiği Arapçadan Türkçeye lügat kitabıdır. 4. tepe-penceresi. bâbâ-yi atîk Babaeski [Trakya'da].) Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı.i. bâb-ı saâdet 1) sultanın sarayı. vergi toplama memuru. uğur.) Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı. uygun bir şey. hırsızlann ocağı. 3. münâsebet. den den". bâb-ı cennet cennetin kapısı. Bâbûs-ül-vâsıt XVI. mes'ele. sadrâzam konağı. iş. bâbzen (f. dâiresi. bâb-ı vâlâ-yı fetvâ (bkz.) olsun.b. bâc-bân. tövbe. Adem. 3. bâd (f. 2. bâb-ı hükûmet hükümet kapısı.) 1. baba.b. bâbâ-yı âlem Hz. bâb-ül-hâne (f. paşa kapısı yerinde kullanılan bir tâbirdir]. mec. [adam]. bâbet (f. (bkz.) 1. 2. alık. bâb-ül-hâne (f.b. bâc-gîr (f. bâb. dervişçe. baca. 2) istanbul. geçit. 29 harfli Fars alfabesi. tembeller yurdu. fıkra. (bkz husus).i. harç. küçük pencere. bent. şekil. bâb-üs-selâm (a.) geçiş vergisinin [parasının] toplandığı yer [ev].) demirden veya ağaçtan yapılmış kebap şişi. bâb-ı sagîr (küçük kapı) 22 harfli Arap alfabesi.a. bâb-ı tahkir leng.i. elverişli.) 1.) baç. bâb-ı ser-askerî askerlik işleri ile uğraşan dâire. Osmanlı hükümeti. bâbâ'nın c. 4. tarikat babalan. bâc (f. eski edebiyatımızda "çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve bir çok dillerin meydana gelmesi bakımından da masalda adı geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu.) 1. sersem. bâc-gâh (f.s. bâbûne. bâc-ı kırtıl hayvanlardan alınan resim. Dâr-üs-saâde). bektâşi şeyhleri. bâbâ-suhan söz babası. mevzu.b. Arap dilbilgisinde küçültücü isimler bölümü. hayır. 2.i. Bâbil (a.b.i. 2. Astâne. uygun. listede "kezâlik. . ata.i. geçiş parasına tâbi'. bâb-ı zabtiyye istanbul'da emniyet işleriyle uğraşan dâire. bâc-dâr). yol. boğaz.) 1.s. bâbûne-i gâv bot.i.i. bâb-ül-ebvâb Şirvan civarındaki derbent bâb-ül-mendeb Kızıldeniz'de Hint Deniz civarında bulunan bir boğaz.i. asır bilginlerinden olup 1555 (H. (bkz fasl). 5. gümrük vergisi. ilkçağdan kalma bir şehir. şeyh. olaydı.s.) geçiş vergisi tahsildarı. bâb-ı şerîf Konya'da Mevlânâ türbesinin kapısı. bâbâ (f. bâb-ı fetvâ-penâhî.i.) genelev. manevî önder. taallûk.) papatya. 2.b. vergi. bâb-ı meşîhat şeyh-ül-islâm kapısı. bâb-üs-saâde (a.b. (bkz: bâj). bâb-ı hümâyûn Topkapı Sarayı'nın birinci kapısı. elmas dal [süs].) ahmak. bâb t. bâb-ı adâlet hak kapısı. bâc-güzâr (f.) lâyık. bâceng (f. haraç veren.sadâret.b. bâb-ı kebîr (büyük kapı) leng. bâb-ı irtişâ' rüşvet kapısı. 2. bâb-ı âsafî tar. sığırgözü de denilen sarı bir papatya. ola.) Topkapı Sarayı'nın girişteki ikinci kapısı. dâhiliye ve hâriciye nezâretleri ile şûrâ-yı devlet dâirelerinin bulunduğu bina. 2. tas. umumhane gibi fahişelerin toplandığı yer. bölüm. bâbük (f.b.i.h. şeyhler. 5.e. bâbâyân (f.i. bâbûnec (f. bâb-üş-şerîf Konya'da Mevlânâ türbesinin kapısı.) Bâbûr Şah'ın Vekayi' adını da taşıyan meşhur hâtıra kitabı.i.) 1. umûm-hâne). (bkz.) babalar. şeyh-ül-islâm). vergi. 3. (f.

hoş rüzgâr. iş işten geçtikten sonra. . bâdâmî (f. uçurtma. 4.b.b.). bâd-bân-gûşâ-yı azîmet olmak yelkenleri açıp yola çıkmak.i. yelpaze. (bkz: şirâ). bâd-bân-gûşâ (f.). ah sesi. Bizans İmparatoruna ait bir gemide rüzgâr tarafından Hüsrev Pervîz'e götürülen hazînelerin birinin adı. 2.) badem biçiminde.s. kolay elde edilmiş. bâdâ (f.) mükâfat. kibirli. ba'de hazâ bundan sonra. ba'de-l-icrâ yapıldıktan sonra. gemi sereni.b. 2. söz. tan yeli. övme. bâdâme (f. Âfiyet-bâd afiyet olsun. bâd-i hevâ bedava.) âdil. doğru. bundan böyle. bâd-bîzen (fb. 2. 3. tersane halkından olan azap (ordu ve donanmaya katılan yeniçeri askeri) lann bir sınıfı. bâdâm-ı dü-mağz iki içli badem.e. 3. bâd-ber (per) (f. (bkz: dâd--ger). 2. büyüklük taslama.b. rüzgâr tarafından getirilmiş. 2.b. sabah rüzgârı. bâd-bânî (f.) yelpaze.) yelpaze. nağme. ba'de-l-harb harpten. (bkz: bâde).i. bâd-i şimâlî kuzey rüzgân. bâd (f. manika. bâd-dâr (f.e. ah çekme.) 1. 7. şanssız. 3.) 1. ipek kurdu. nakarat. meç. dâima kendini methettiği halde elinden bir iş gelmeyen kimse.a.b. bâdâm (f.i. bâd-i nev-rûz bahar rüzgân. olaydı.) 1.i. şarap.s.) 1. badem .) elinde avu-cunda bulunmayan. bâd-i hazân sonbahar rüzgân.s. deli.) tar. bâd-i pürgû mütemadiyen sesler çıkaran. 4. bâd-bân (f. 2) muz.s.b. felek. soluk. bâd-bedest (f. yel.b. bâd-âver. bâd-âverde (f.b. bâd-âverd). ba'dü bu'din (a. 3.i.i. bâd-i cem Süleyman Peygamberin hükmettiği yel. kutlu olsun. sevgilinin güzel gözü. ve i. tas. cicili bicili.) sonra. (bkz. 2.b. nazarlık.s. aldanmış. neden sonra.b. savaştan sonra. 4. bundan böyle. züğürt. 2. bâd-der-keff (f. ba'de-l-edâ yapıldıktan sonra. ıslık çalan rüzgâr.i. süslü nesne.zf. şişman. bâd-i cenûbî güney rüzgân.) hayli zaman sonra. bâ-dâd (f.) "elde rüzgâr" meramı boşa çıkmış. bâd-i sabâ 1) doğudan esen hafif. Nûş-bâd afiyet olsun. kibir. bâd-i berîn lâtif hava. (bkz: bâd-keş). hiç bir işle "ilgisi olmayan kimse. bâd-bâr (f. nazar boncuğu. 2. Doğu müziğinde bir ses.i. 5. meç.s.) 1.s.) ola.) 1.s. bâdâş (f. semâ. bâd-bân-ı ahdar yeşil yelken. bâd-i nevâ ses. bâd-âverd (f. 5.Âferin-bâd aferin olsun! Mübârek-bâd mübarek.s. bâd-bâz (f.) 1. yelken. Allah'ın yardımı. bâd-bîz. bâd-âverd). zincir halkası. Min ba'd bundan sonra.) yelken açan. gemilerdeki rüzgârlık.b. et beni. nefes. gökyüzü.zf. rüzgâr. ba'de (a. adı manzum anonim bir edvarda geçen makam. meç. bâd-i seher-hîz gün doğusundan esen hafif rüzgâr. bâd-i subh sabah rüzgân. bâd-i semûm sam yeli. ba'de harâb-il-Basra Basra yıkıldıktan sonra. eski püskü hırka.s. ba'de-l-feth fetihten sonra.b. bâd-âver (f. 6. 6. iflâs etmiş.) 1. (bkz.

ba'de-l-izdivâc evlendikten sonra. ba'de-z-zevâl öğleden sonra. ' bâd-herze (f.s.) kafesli pencere.s. içki. bâde-nûş (f.b. sebebolan.i.b. ba'de-z-zuhr (a p) öğleden sonra.i.b. b. ba'de zemân bir zaman sonra. bâde-i ikbal ikbâl şarabı. bâd-fürûş (f.b. yapıldıktan sonra.s. bâde-i cüvân taze şarap. sonsal.b. ceza. bâde-perest (f. ba'de-t-taam yemekten sonra. sağladıktansonra. vantilatör. bâdî ebed-in her şeyin başı. zf.) bundan sonra. bâd-efrâh (f. bâd-efrâ. gül renkli (kırmızı) şarap.s.) şaraba tapanlar. bâde-i hamrâ kırmızı şarap. bâd-ges (f. bâdester (a.) şarap içen. 2.) bundan sonra. 3. şaraba pek düşkün olanlar.i.) 1.b. yıllanmış şarap.zf. bâde-i pîr eski. bâde-hâr (f. gözetici.i. ba'de-l-mevt ölümden sonra. ba'de-hüm (a.zf. 2. (bkz: bâd).b. letafet. bâdî-i emirde işin başlangıcında. meç.s.b. hazinedar.) nice zahmet ve sıkıntıdan sonra. (bkz: bâde-keş). bir nevî fırıldak. bâd-gerd (f. duru şarap. ba'de-zâ. yüksek mevkide bulunmanın verdiği muvakkat keyif ve neş'e. gül renkli (kırmızı) şarap.ba'de-l-îfâ îfâ edildikten.b. bundan böyle. bâd-gîr (f.) 1.) şaraba tapan. ba'de-l-istihsâl elde ettikten. ba'de-l-yevm bugünden sonra. ba'de-l-imzâ imzadan sonra. halk hikâyelerinde Hızır'ın kahramanlara ve bâzı saz şâirlerine rüyalarında sunduğu içki. başlangıç. bâde-perest'in c. şaraba pek düşkün.b s. bâdî (a. 2. bâde-i gülgûn. bundan böyle.) gözeten. 2.s. baca. bâde-i sad-sâle "yüz senelik şarap" meç.zf. bâd-gân (f. 3.i. bâde-fersây (f.b.) şarap içen. bâd-ger.) ondan sonra. bâd-gâne (f. bed'den) 1. bâde (f. 4. ba'd-ezîn (a.i. ba'de-l-mütâlâa okuduktan sonra. ilk. 3. büyü.) kunduz. bâde-i nûşîn içimi kolay ve hoş şarap.zf.) ondan sonra. bâde-fürûş (f. ba'de-zâlik (a. aposteriyori. . bâde-hâr (f.) aşırı şarap içmekten yıpranmış kimse. ba'de-l-musâlaha barıştan sonra.i.i. şarap. soyunu sopunu sayarak öven dalkavuk.) onlardan sonra.) 1. afsun.) 1. bâde-i mest keskin şarap. ve i.e. güzellik. ba'de-mâ (a. aşk. sebep. bekçi.) bundan sonra. bâde-i nâb hâlis. ba'de-t-tahkîk tahkikten sonra. Allah sevgisi. ba'dehû (a. bâde-i gül-reng gül renkli (kırmızı) şarap.b.) bundan sonra.) bir kimseyi. pek eski şarap.b.) kasırga. nargile ve semâver başlığı.b.) şarap içen.meyhaneci.). 2. ba'de-zâlik (a.) şarap satan.s. ba'de-l-lüteyyâ ve-l-letî (a. mucip. bâde-i cân-bahş can veren şarap.i.zf.s.) şarap içen. (bkz. ba'de-zîn (a. ba'de-l-istizân izin aldıktan sonra.i. ba'dezâ. bâde-perestân (f.e. sihirbazlık. fels. bâd-gerd). bâde-keş (f. bâde-i gül-fâm.

(bkz: bâd-bîz. zor geçit.) yelpaze.) dokunmuş.b. bâd-per (f.) patlıcan renginde.b.) kibirli.s. -bâf (f. 5.) patlıcan.) 1.b.i. kamçı topacı. 2. 4.) panzehir. (bkz: bâd-bîz. geçici. bâd-peymâ (f. ilk bakışta. aubergine. hızlı giden. bâd-vîz (f. 5. bostan. rüzgâra veya havaya ait.s.b. bâd-pâ[y] (f.) 1. bâft (f.b.) 1.s.s. bâd-zen.i. bâd-reftâr (f. 3. dolu [ay]. 2.i. kibirlilik.) 1.) bot. bâd-reng (f. 2) methiye. rüzgâr gibi koşan. 2. bâd-serî (f.s.i.b.s.s. olgun [meyva]. [bu çölün güney sınırları Arap yarımadasının içerisine doğru kavisli olarak uzanır].bâdî-i nazar ilk nazarda. bâdir (a. 1. (bkz: bâğ-ı vesî'). kılıcın.i. bâdih (a. birdenbire vuku bulan. bâd-bîzen. (bkz: bâdingân). taassup. bevâdir) 1. (bkz: bevbât). 2. hızlı giden at.) 1. âsî-lik. kendini beğenen. kötü niyetli.s. bâfende (f. dilimizde "pafta" şeklinde kullanılmaktadır]. fırıldak. bâdire (a. bâdiye (a. rüzgârın hangi taraftan estiğini gösteren âlet.i. külfetsiz. bâdin (a. bâğ-ı bedi' meç. sür'atli. ilk düşünce.i. Zer-bâf sırma dokuyan. 3.f. bâd-sehâ (f.i.) Fırat ve Dicle'nin birleşip denize döküldüğü noktadan îtibâren batıya doğru uzanan çöl. bâdî (f.h. boş gezen.i. pafta. 2. 2. s. bâd-zen. turunç. bâdincâniyye (a. kadın ziyaretçi. birdenbire vuku bulan. mutaassıp. (bkz: bâdincân).b. beklenmedik hâdise. 3. 3.) yelpaze. bâdingân (f. bâd-süvâr (f. bâd-nümâ (f. 2.i. büyük bahçe. bâdîy-ür-re'y ilk fikir. acur. (bkz: akabe). bâd-zene).) hızlı yürüyen. bâdiye-nişîn (a. kibirli.) patlıcan .i.s.i.i. bâd-sene (f.) 1. cennet. başıboş.b. hızlı giden atlı.s.s. Bûriyâ-bâf hasır ören. hıyar. 2. bâd-ser (f.b. (bkz: ser-keş). bâdincânî (f.i. büyüklük taslayan.) Hindistan cevizi. felâket.f. [kelime. sür'atli.) şişman. bâğ-ı vahş hayvanat bahçesi.) 1. âsî. bağ. bedenli.) . koşu atı.) serseri. beklenmedik ziyaret. bâdiye-peymâ (a. bâğ (f. oyma levha.b. dokuyucu. çulha. 2. tas.b.) potur. bâd-bîzen).s.) yelpaze.b. beklenmedik.i) 1. 2. tez.s. yaprağın ve her türlü nebatın ucu. 4.) dokuyan. morumsu.) 1. Bâdiyet-üş-Şâm (a. büyük bir haritayı oluşturan parçalardan her biri. i. büyük renkli leke. tozluk. bâd-zene (f-b.i.s.f. hızlı yürüyen at.) çölde dolaşan.i. 2. ilk görünüşte. 4. hemen yapmak isteyen. cömert.) dokuyucu. patlıcangiller.i. hiddetli iken yapılan bir yanlışlık.i. (bkz: mirva-ha.c.s. meç. kır. övgü.) ayağına çabuk olan [at ve şâire]. bâf-kâr (f. bâd-zehr (f.i.c.) dokuyucu.b. 2. bâfte (f.b. bâd-keş (f. parça.a.) 1. bâfte (f. bâd-seyr (a. anî ilham.) kumaş.) "rüzgâr yürü-yüşlü" çabuk. ağaç kavunu. büyümüş Içocuk]. bâd-keş). [bu] dünyâ. güçlük çekmeden söylenen söz. 2. musîbet.b. namlunun.b. 3. övünen kimse. bâd-rengîn meç. i. ayağına çabuk.) 1. fr. bâdinc (f.i.s.) 1. bâdîc (f. 3.i.b. bâdiye-gul dünyâ. 1) şiir. bâdihe (a.) çölde oturan. bâdincân (a.b.i. 3. . bevâdî) çöl. kâğıttan yapılmış uçurtma.

bahâ' (f. bagy (a.) koltuk tutan.s. üzüm bağlan. bâğ'ın c.b. alışma. ihtiyatlı. bağayâ ("ga" uzun okunur. bâğ-bânî (f.i.b.i. bagle (a. bâgel (f. bâğ-i naîm. (bkz: bâğ-vân).i.i. bâ-haber-ân (f.i. bugat) haksızlık eden serkeş. değer. bağteten (a. bâğ-çe-vân (f.i. bagiyy'in c. suyun derin yeri. (bkz: âsî). akıllı. cennet.) fahişeler. parıltı. zekî.) ileri gitme. azgınlık.) paskalya. bâgût (a.i. 4.zf. 3. zekî. 3. hiç sev-meyiş.i.t. bahçıvanlık.i.s. serkeşlik.i.b. bagalek (f.) bağlık.i. kimseyi sevmeyen.i. akıllı.) erkek domuz. 2.) bağcılık. bâgî-lik (a. apansızın. gezinti yeri. bagal-gîr (f. bagal (f. 3.) bahçe. bâ-haber-ân) 1. bagl (a. cennet.s.) kıymet. baggal (a.) birdenbire. (bkz: râh. bâgat ("ga" uzun okunur. katır.b. (bkz: bâğ-bân). haberliler.buğz'dan) buğzeden. bahçıvan.s. bagl'den) katırcı. bahçıvan. cennet.bâğ-ı vesî' meç. bâğ-bân (f.f.a. bagzâ (a. bâh (a. güzellik.) ılık su. 2.i.c. bâgî-yâne (a. seyir yeri. cennet.c.i.) haberi olanlar. bâğ-i and. tiksinen.) koltuk.) bağlık yer.s. bâğ-i rıdvân.) şiddetli nefret. tedbirli. bahçelik.) serkeşlikle.zf.) şehvet. 3. bagi (a.) aynı bahçede yetişen.s. 2. koltuğa giren. bâğ-çe (f. bâğ-i cinân.c. cennet. Dünyâ. . "küçük bağ" demektir]. bağ. a.i. bâgı (a.) bağcı.) şiddetli nefret. buğz'dan) herkese buğzeden.b. bâha (a. cennet.c. bâğ-i kuds. cennet. bâğ-i cihân. bâğ-i irem. bâğ-zâr (f.) 1. haberi olan.a.b.i. bahâ-pîrâ-yi İsmâil meşhur bir çeşit lâle.b. tarîk). bigal) ester.i.i. açık meydan. bâğ-i refî' cennet. cennet.) Bağdatlı. bağrâ f.) dişi katır.) l. nefret eden. bâğ-i dehr dünyâ bahçesi.i.i. [bağ ile küçültme edatı olan çe den yapılmıştır.i. bedel. hiç sevmeyiş. alan. hünerli bahçıvan. köpek memesi. bagza. bâğ-vân (f. ihtiyatlı kimseler. bahçeler.) bahçıvan.i. âsîlik. bağlar.s. cennet. cennet.i. bâğ-i behiştî.i.) l. bağdâ' (a. bağaya) fahişe. Bağdâdî (a. azgınlık. bâgî (f. dadanma.) serkeşlik.i. cennet.b. bâğ-bân-ı girân-destmâye zengin. nefret eden.i. bağ bekçiliği. Zîr-i bagal koltuk altı. bağcı. bâgız (a. f.b. bâğ-ı bahâr bahar bahçesi.s. bâ-haber'in c.) yol. bagıyy (a. (bkz: bağız). bagîz (a.b.) bağçivan. bâ-haber (f. bahâ (a. bâh (f.) serkeşlik. (bkz: bagîz). zariflik.s. bâğ-i firdevs.b.) koltuk altından çıkan yumruca. bâhâ.i.bir evin etrafındaki kapalı avlu veya bahçe.b. 2. bâğ-i huld. (bkz: bâğ-ı bedî). bâğ-istân (f.

bahâret (a. (bkz: bahâ-dâr.) ekin sulayıcı.i.) 1. bahâdırân) cesur. sözler. 6.) 1. kükreyip ses çıkarma [deve hakkında].) kahramanlık. eli değneksiz çoban. sarı papatya. bahhâs (a. (bkz: ayn-ı vâhid. sulayan. bâhil (a. fırsat gözetleyen. bahâne-perdâz (f. s. 2.) kaplumbağa. pâdişâh tarafından yeniçeri ağasından îtiba-reıı ocak ağalarıyla yeniçeri kâtibine verilen ba-harlık.i. sebep. 2. başıboş.i.s. bahk (a. kör [göz].) kıymetli. bâh'dan) şehvete mensup. yalandan özür. bâhir (a.) yalancı. dört ayaklı hayvanlar.i.b.h.) kıymetli. pek cimri.s. canavarlar. kısa boylu.) işkence. kırılma [kürek kemiği hakkında). ışıklı. beyaz yüzlü. bodurlar.s. apaçık. bahâ-gîr (f. ahmak. 2.s. bahârân (f-i-) ilk bahar günleri. 3. bahârân) kışla yaz arasındaki mevsim.s. değerli.i. bahâristân (f. bâhir (a. vesîle. 2. çıtırdama. buhalâ) hasis. yularsız deve. 2.i.) bahane arayan. 2. papatya. tar. bahsala'nın c.b. çok alçak adam. put.i. yiğitçesine. bahâ-lî).s.b. bahâtir (a. bahbaha (a i) 1. bahâlık (a. (bkz: bahâ-gîr. bahir (a. güzel. besbelli.i.i.i. (bkz: bahâ-dâr. alık [adam]. (bkz: çelîpa. bahâne-cû (f. tarçın. Molla Câmi'nin meşhur eseri.s.zf. bahâr'ın c. (bkz: be-hem).s. bahâr (a. parlak. bahâ-lî (f.) özür dileyen. mışıldama.) bir gözü kör [adam]. bahâdırî (f. cimri. [bahçe. kusur. 22 Mart'la 21 Haziran arası. eğilme. güzel. bahâ-gîr). Arap kabilelerinden birinin adı.) 1. sanem).s.) 1. behîme'nin c. ilkyazla ilgili. bahâlî). 7. yiğit.s. bâhî (a. (bkz. ölçek. Bahâ-ullâh (a. bahâyim (a.i. 2.i. tarçın.c. bâhile (a. eziyet. belli. birlikte. Bahâriyye (f. 3.) 1.) kısa boylu kadınlar. ed. 4.b. 5. çok bahseden. (bkz: sülhafa). güzellik. bâhek (f.s. yek-çeşm). bahhâr (a. karabiber gibi kokulu şeyler [papatya mânâsına gelen bahâr'ın cemidir]. buhl'den. çürük şeyler. ayan). buhl'den) çok bahîl. bahâdır-âne (f. sebep bulan. seçkinlik. beraber. 2. tamahkâr. işte çabukluk gösterme. şehvetle ilgili. dul. noksan.s. uzaklaştırmalar. bâhir (a. göz patlatma. bahâr-ı ömür gençlik. çayır gibi]. bahârî (f. bâhika (a. . gemici.b. bahhâl (a. bahar tavsifiyle başlanarak birini medirı için yazılan kasîde. kocasız kadın. gençlik.) 1. 3.s.i. ilkbahar mevsimi. bahs'den) bahsetmeyi seven.) karanfil. bahâr-ı şevk neş'e ve arzu bahân . sığırgözü. bodur ve edepsiz kadınlar. bühtere'nin c. garaz. sığır papatyası. bahâne f. bâhik (a. yiğitlik.s.s. bahâdır (f.) ilkbahara ait.bahâ-dâr (f.) görmeyen. bâhe (f.c. bühter. derya). yeşil ve çiçekli yer.) l. bahâsıla (a. bahr'den) denizci. bahak.) 1. 2. karanfil.) boş. bahârât (a. park.) pahalı. c. sürüp çıkarmalar.i.) Bahaîlik mezhebinin kurucusu. bâ-hem (f. 3.) 1.zf.) kahramancasına.s. bahâî a. bahâr (f. bahîl (a. bahâr-ı hayât hayâtın bahân. serseri.i.) 1.s.s.s. (bkz: bahr. behlâk ve behlâka'nın c. Suriye'de bir sıradağlar.) deniz. atılmış pamuk.i.s. 2. açık.) göz patlama.i.b. karabiber gibi kokulu şeyler. 2. İlkyaz. bahdele (a.) alışkın.) birarada. değerli.i.) üstünlük.

Bahr-el-Cebel'den ayrılan bir kol. Bahr-i Müncemid-i Şimâlîşimal (kuzey) kutbunu çeviren deniz. mecmua.i. çok koşan cins deve.i. Bahr-i Ahmer Kızıldeniz. bahr-i nıuhîtî coğr. Bahr-i nâzik muz. Hicaz gibi dügâh perdesinde kalır.) 1. 3. arûz'da aslî bir vezinle ondan doğan vezinler mecmuası. bâhire (a. bâ-hired (f. Bahr-i Mutavassıt Akdeniz. Bahr-i Muhît-i Şimâlî iskandinavya yarımadasının batısından İngiltere adalarına kadar uzanan deniz. 2. do bekar.) şehvet verici resimleri ve yazıları içinde toplayan kitap. bahr-el-Arab (Araplann ırmağı) Güneybatı Sudan'da bir ırmak. Kızıldeniz. Bahr-i Muhît-i Kebîr Büyük Okyanus. araştıran.) l konuşulan şey.s.) muz. Bahr-ül-Hind coğr. Bahr-i Muhît-i Hindî Hint yarımadasının doğusunda kalan deniz.) 1. Bunlardan Arap nazmı hâricinde kullanılan bahirler şunlardır bahr-i nâzük (a. Bahr-i Muhît-i Atlâsî Atlas okyanusu. Bahr-i Hazer Hazer denizi.c. bahîre (a. bahr-i kâhil durgun. 2. adı Kırşehirli Yusufun edvarında geçen makam. Hint denizi. Bahr-i Sükûn (bkz: Bahr-i Lût). dikenli ağaç.f. sakin su. Bahr-i Rûm Akdeniz. Segâh'ın tam dizisinin veya dizisinden bir parçasının geçki olarak karıştığı bir hi-caz'dan ibarettir. Güçlü birinci derecede bahr-i nâzik'i terkîbeden her iki makamın dizisinde olduğu gibi nevâ'dır. [bâzı rivayetlere göre "Akdeniz'le Hint Denizi" veya "Karadeniz'le .s. Bahr-i Sefid Akdeniz. Şap Denizi. Bahr-i Müncemid-i Cenûbî cenup (güney) kutbunu çeviren deniz. 2. [yapmakelime]. bâhis (a.) câhiliyet devrinde (islâmdan önce) Arapların kulağını keserek işaretleyip bıraktıkları dişi deve veya koyun. Bahr-i Ahdar Hint Okyanusu.i.]. bahr (a. ebhâr. akıllı. Muradnâme'de geçtiğine göre en az 5-6 asırlık bir makamdır. bâhnâme (a. [sularının son derece kesîf oluşundan.zf. bihâr. Bahr-i Siyâh Karadeniz. okyanus. (bkz: behmân).) zekî.s. bahren (a. Hicaz gibi si bakıyye bemolü.i. bahr-el-azrak Habeşistan dağlarında Tana gölünden doğan ırmak. mi koma bemolü. büyük göl veya nehir. Segah geçen yerlerde si bekar ile si koma bemolü. Bahr-i Ummân Arap yarımadasının güneyi ile İran güneyi arasında kalan deniz.). Basra körfezi ile Hint denizi. bahr-el-cebel Albert gölü ile "Bahr-el-Gazal" arasında Nil'e verilen bir ad. bahl (a. ebhur. Bahr-i Lût Filistin'de seviyesi denizden çok aşağıda ve çok şaplı bir göl.i.i. (bkz. Pasifik okyanusu Bahr-i Muhît-i Mu'tedil Büyük Okyanus.) cimrilik. [muhaffefi "beh-nâme"dir.bâhire (a. Bahr-i Ebyaz iskandinavya yanmadasının doğusunda Novaya Zemliya adasına kadar olan deniz. bahreyn (a. la bakıyye diyezi ilâve edilir. söz. bâhmân (f.) denizden. üzerinde hiç bir dalga bulunmadığından bu ad verilmiştir]. bahr-i muhit cogr. "iki deniz".b. buhur) 1. bahs). fa ve do bakıyye diyezleriyle donanır.b. iddialaşma.s.i. bahis (a.) vapur. bahr-el-zeraf Güney Sudan'da bir ırmak olup Jonglei'den hemen sonra Sadd çanağında. (bkz: buhl). deniz. bahs'den) bahseden.i. deniz yoluyla. Bahr-i Kulzum Şap denizi. Pasifik okyanusu. okyanusal.

a. 2. 2.) bağış. doğu. bağışlanmış. bahte (f. . bakma. bağışlayış.s. bahis).) 1.) bahşiş. veriş. miğfer.s.i. kargı.batı. baht-ı bîdâd insafsız talih. yürüyüşü güzel [adam]. baht-bergeşte (f.b. açık talih. talihli. i. serpenâh). (f. affeden. 3.i.i.s. bahrî (a. bahtî (a. ["bâhten" mastanndan]. bahs'den) bahse ait. salına salına güzel yürüyen.b. baht-ı hâbîde kötü talih. kısmet. gümrük alma.b. şefkat. afiv.i. talih. ihsan).s.b.) 1. fena talih.) 1.s.s.) bâzı Divan şâirlerinin ortak olarak kullandıkları mahlas. (bkz: atıyye.) l. (bkz: kâbus). işkence.i.) .b. 2.i.) 1. saf. affeden. (bkz. bahisle ilgili.s. 3. gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği. beyaz yüzlü.) bağışlamak. 3. bahtere (a. horultu [uykuda].b. uzaklaştırma.i. i. salına salına yürüyen. 2. bahşiyye-i Halvetiyye (f. 2. ihsan ediş. ihsan bahş-i kalenderi cömertçe dağıtma. kâbus). 4.) 1.) bahşeden.Akdeniz"]. veren. 2. iki büyük esas. [yeni şâirlerde] garp.s. donanmaya ait işler. besili.s. şefkatli (Allah). zulüm.) evvelce savaşlarda giyilen demir başlık.) 1.s.) l.b.s. bahsî (a. 2. (bkz: rahman).) 1. deniz kaplumbağası. bahtek (f .t.) ed. ağırlık basma [uykuda].s. denize mensup.c.) "talihi uyumuş olan" Talihsiz.) kaptan ve gemiciler gibi deniz işlerini bilenler.) oynamış. kötü kader.s. pejmürde.) bahtlı. büyük baba. 2. (bkz: huftebaht). 3. baht-âver (f. Kur'ân tâbirlerinden olup "nakıs" mânâsına gelir. talihsiz. Hayât-bahş hayât veren. bahsala (a. 2. bahâsıla) 1. bahşâyiş-ger (f.s.i. (bkz: bed-baht). yağmur suyu ile ekilmesi kabil olan tarla. kendini beğenmiş. temel şey. cet. (bkz.i. bahşâ (f. kibirli.) öz. bahtâk (f. kısa boylu edepsiz kadın. uykuda ağırlık basma. baht (a. bahşûde (f.i). bahs (a. bahriyye (" i) 1. 2. i. 2. bağış olarak verilen para v. verilmiş. 1.) 1.) merhametli. (bkz.i. bozuk. kader. patka da denilen.) salına salına güzel yürüyüş.i. Safâ-bahşâ safa veren. kesilip tane tane olma [süt hakkında]. " bahşende (f. bâhter (f. baht (f. kemikten et ayınr gibi sürüp çıkarma. bahset (f. bahşâyende (f. -bahş. Sahbâ-yi baht hâlis şarap. denize ait. i. bahriyyûn (a. baht-ı siyâh kara talih. bahterî (a. soluk. 2. (bkz: ikbâl). (bkz. i. bağışlayan. hadîs yazanlardan iki kişinin adı. i. bahşâyiş (f. 3. affedilmiş. hoş yürüme. takma ad. i.i.i. baht-ı hâb-âlûde kötü talih. 2. bağışlayıcı.i. bahşetmek (f. hâlis. 3.s.i. vermek. merhamet. bâhte (f. [kurucusu Seyyid Muhammed-ül-Bahşî-yül-Halebî dir].) veren. semiz [koyun]. küçük baht. 2.m.) affedici. bahsere (a.s. gizli şeyi meydana çıkarma.) Cemâliyye-i halvetiyye şubelerinden biri.) "talihi dönmüş" bahtsız. dağıtma. bahtsız. bahşiş (f. baht-ı bîdâr uyanık. tüyünden kürk olan. [eski şâirlerde] şark. burulmuş üç yaşında koç. bağışlayan. bahs (a. bahş (f. baht-hufte (f. kıyafetsiz.) 1. bahsân (f. hirâm). denizle ilgili.c. oyunda yutulmuş (kimse). 2.

(bkz: bakîde).b. baîr (a. bön [adam].i.i.) sürülmemiş.a. deste. câhil. gümrük. yük ağır gelip hayvanı çökeltme. bahz (a. bâis-i leyl ü nehâr (gece ve gündüzün sebebi) Allah.i.b. felâket. bâika (a. mutlu.i. bâis-i hüzn üzüntü.i. sızlanma sebebi.b. Aktâr-ı baîde uzak ülkeler.) dibi geniş kuyu.i.i. bâhûr (a. bâisiyyet a i) sebebiyet. bâkend (f.i.i.s. bahûr-dânî resmî günlerde tütsü yakmakla vazifeli kimse.) husûsiyle. (bkz. bakariyye (a. musîbet. bu-kar. talihli. 3) göz damarı]. ırak. teyel. 2) arslan.) fazla kalan şeyler. mes'ut olanlara yakışacak surette. baîd (a.i. terzi. bahtiyâr-âne (f.i.c. muz. baîd-ül-ihtimâl ihtimâlden uzak. 2. bahtiyâr-nâme (f.b.b. baht-ver (f. (bkz.s. bahûr-dân (a. bâj-bân f. İran'da meşhur bir kabîle.s.b.s.i.i. bakar. 2. Bâkır (a. .) bahtlı.s.) haraç. bâkılâ (a. bahtiyar-casına.) erkek deve. mutluluk. (bkz: beyûn). bâis (a.) dikiş. bevâik) belâ.bir adamı çenesinden. oyulgal amali. sebebolan. 3. bakarî (a. bakayâ (a.) zool.) demet. bâkıa (a.) 1. Musul ve Bağdat'ta kullanılan bir makam. sebebolan. gönderen. kaygı. bakıyye'nin c.) vergi ve gümrük sandığı.b. baîd-i lâzım muz. bâir (a. 2. talihli. bir makamın seyir dahilinde bulunup da istimali yok denecek kadar o makama dâhil olan perdelere denir ki sabâ makamının seyrinde neva perdesinin ciiz'i bulunması gibi.) bot. bakla. sığırlar. mes'ut. bâis-i feryâd şikâyet. açılmamış sert. en çok.' bâka (a. bâ-husûs (f.) bahtlı. bahtiyârî (f-i-) ' bahtiyarlık. îcâbettiren. kalıntılar.bu'd'dan) uzak. katı toprak.) çok sıcak. heykel. oyulgalama.) içinde tütsü yakılan kap.) 12 imâmın beşincisi imâm Zeynül-Abidîn'in oğlu ve İmâm'ı Hüseyin'in torunudur. tütsü. hele. (bkz: havf). Güneydoğu Anadolu. bevâis) 1. bitki. bâk (f. s.i.f. baîm (a.zf. bahye (f.i. (bkz: bâc).i.i. bâis-i beka devamlılık sebebi. laden gibi maddelerden meydana gelen ve yakılırsa güzel bir koku veren ot. bahûr-i Meryem (a. sevinme sebebi. 2. bâis-i şekvâ şikâyet sebebi.i.i. bakara (a. can sıkma. sakınma. gümrükçü. talihli. bâj (f. bâyir).) korku. hâli perişan. put.) bahtlı.) 1. teyelli. talihli. renkli ipeklerle dokunmuş kumaş. bâis-i şekva). bâis-i bâdî aslını. tutam.) ödağacı. bahtlı.b.s. kutlu.i. ziyâde sıcaklık. bostan kuyusu.i. bâire (a. sakalından tutup çekme.) Merye-mana eli denilen bir nebat. 2.) dert. sıkıntı olma.h. esasını bulan. günlük.) Sindbad adlı Hint hikâyesinin islam yazarları tarafından meydana getirilmiş şekli.s.) 1.c. belâ.bahtiyâr (f.) 1.i. [mânâsı 1) geniş. bahye-zen (f.i.i.) sığır cinsinden olan hayvanlara ait. bâj-dân (f.) dikişçi.zf. misk. (bkz: dâhiye).b. Hayvânât-ı bakariyye sığır cinsinden olan hayvanlar.s. bukur. bukarât) sığır. baht-mend (f.) dikişli. bahye-dâr (f. (694-735). 2. 3.) haraççı. bahûr (a.b. bâis-i meserret sevince sebebolan.s.b. (bkz: buhûr-dân). yer.c. onlarla ilgili. bâin (a.) şaşkın. sıkıntı sebebi.

(bkz: dûşîze). 2. .) 1. bâkire (a. bakıyyet-ullâh tas. o. bakiye (a. yeşil kabuklu. kol. (bkz: cenah). (bkz: bekkem). 3. fr.) 1.) 1. kanat. artan. bakliyyât (a. pirinç.) bakkal dükkânı. baklagiller. kızoğlan kızlar. s.]. sarı.]. Güşâde-bâl kanadı açmış. 2. bakla (a.) sığır çobanı. bakkal (a.f. sermedî). budala. sığır sürüsü. bakıyye-i matlûb alınacak paranın geri kalan kısmı.) bakireler. bevâki) 1. roche detritique. bakkala verilen ücret.) 1. (bkz. bunu da Meşâir-ül-eşvak ile Mesâri-ül-uşşâk'dan tercüme etmiştir. bakıyye (a. semizotu bakla-yı beyyine semizotu. (bkz: câvid.) ağlayan kadın. c.) 1.s. (bkz: gir-yân).) bakıyyeye ait. kalıcı. 2. i.i. 1599). El-âlâm fî ahval-i beldet-il-harâm tercümeleri ile Fazâil-i cihâd'ı vardır. has ve tabiî olmayan kumaş boyası. tahtabiti. faydayı. Bakkaliyye (a.i. bakıyye-i medeniyyet medeniyeti. a.) bot. bundan başka.s. bakka (a. bâkir (a. 4. bakkam (a. eflâtun renklerindedir]. (bkz. bâkûre (a. iyi iş.i. bâkî (a. beka'dan c. geri kalan. bâkirân (a. câvidânî. turfanda [yemiş]. meç. 2. hayırsever. bakıyyevî (a. s. şeker. Kanunî Sultan Süleyman'dan himaye görmüş ve Meliküşşuarâ.) 1.) bot. muz. 2.). boypos. Bâkure ("ku" uzun okunur. i. bâkî (a.i. sivrisinek.i. işlenmemiş [toprak. zf.ö.) sürüp giden şeyler. İstanbul'da doğmuştur. bâki'nin c. Bâkî (a. fazla. (d. zeytin ve benzerleri gibi şeyler satan [kimse]. bakkalın sattığı yiyecek maddeleri. bakla-yı hamka.i.s. zararı ayıramayan sersem. ("bakî" nin müen.) kızoğlan kız. uygarlığı andıran kalıntı.) 1.s. baklîn (a.s. 2. büyük bakkal dükkânı.b. küçükçe küçük ikili aralığının edvar kitaplarındaki adı.i. s. üst. Tanrı. 2. bakıyyet-üs-selef eskiye bağlı. lâyemût. kırmızı boya ağacı. 2. geri kalan. bâkîde (f.) evvel yetişen. yakut [kırmızı. yeşillik.i. orman v. daimî.i. bekaya) 1. ba'l (a. bâkıyât-ı sâlihât sevabı sürüp giden şeyler.i.f. bâkirân-ı behişt cennet hurileri. (bkz: bâkend). 1527 . bakıyyet-üs-süyûf kılıçtan kurtulanlar.b. yukarı. i.s. bakkar (a. Sultânüşşuarâ gibi unvanlar kazanmıştır. peynir. 3. bakirin c.) eldeğnıemiş. alttaraf. bâkûret-ül-hayât gençlik. kırıntı külte. iri taneli malûm sebze. sebze.i. artan.c. 2. bakiye ile ilgili. bakıyye-i bükâ' ağlamaktan kalan eser. baklagiller.) 1. artık. artık.) ünlü Türk şâirlerinden olup asıl adı Abdülbâki Mahmûd'dur. 3.s. bakıyyet-üs-seyf kılıç artığı. bakliyye (a. i. bakkal-hâne (a. sığırtmaç. 2.h. bakî ' bâkîye (a. (bkz.s. dindar kimse. babasının adı Mehmed'dir.i. Güneş tanrısı. kankocadan her biri.) ağlayarak. sebzeci. bakl. bakıyyevî sahrâ jeol. bâkiyen (a. bakliyye).bâkıyât (a. bâkî'nin müen.) legümin. bâl (f. bükâ'dan) ağlayan. 4. "câhiliyyet" zamanına ait bir put. arta kalanlar. Meşhur dîvânından başka Mevâ-hib-ül-ledünniyye tercümesi vardır ki buna Meâlim-ül-yakîn fî sîreti seyyid-il-mür-selîn adını vermiştir. Allah'ın sevgisini kazandıran ve mutluluğa kavuşmayı sağlayan güzel iş. 2.i.zf. bakî U). bükül) 1. (bkz: bakliyyât).

s. bâl-güşâ (f. galibiyet.b. bâlâterîn (f. [palto. istek. bâlâ-pervâz-âne (f. 3. bâl-şikeste (f. bâlâ-rev (f.' bâlûa (a.) yüksekten giden. yedek atı bâlâ-yı bülend uzun boy. temiz. uzun boylu. azat. bâlî (a. bâliş-çe (f.. üst.) bir şeyi aşın derecede yüksek gösterme. 2.) 1.) yastık. 2. boy.i.s. bâlîde). bâliğ. Selîm-ül-bâl temiz yürekli.b.s.b. meç. dan kuşu.) kiremit altına konulan ince tahta. toplam. bâlâ-bülendân (f. çok zaman Kızıldeniz'in Habeş sahillerinde bulunduğu rivayet edilen gayet büyük ve pullu bir balık.b. köhne.s. bâlver (f. i.s. bâlâ-dest f.s.b.i. bâlîn-i istirâhat dinlenme yastığı.) uzamış.b. 2. koltuğu. Müşevveş-ül-bâl niyeti bozuk. uykucu.s.) yüksekten konuşarak.) 1.s. palavracı. çatı.) üstte. orak kuşu. bâlûde (f.i. yukarı. balâr (f. el üstünlüğü.i. gelişmiş.b.b. 2.) en yüksek. şişirme.s.) himmeti yüksek olan. Ferîh-ül-bâl gönlü rahat. gibi]. boynuzdan yapılmış içki kadehi.i.) 1. bir kadeh şarap.b. bâlûğ (f. bol bol.a.) kanat açan. 2.s. padavra tahtası. bâlâ-ter (f. balgam üstün olan. bâlâ-himmet (f. varan. (bkz: bâlûde). bâlâ vü pest 1) üst-alt.i. 4.) 1.b.) uzun boylu.i. i.i. bâliş-i zer sırmalı yastık.) yüksekten uçan.i. fr.b. phlegme. bâl (a. bâliğ (a. gönül. dağ kırlangıcı.büluğ'dan) 1. yüce.) vücutta farzolunan dört unsurdan biri. bâlâ-kadd (f. soğuk mizaçlı. zulüm. yastıkcık.b. koltuk. (bkz. can besleyen. atıp tutarak. Hâlis-ül-bâl yüreği rahat. tavan arası. 2. yetişen. palavra savurarak.) 1.) eli üstün. 2.b.b.b.s.s. son mertebeyi bulan. galip.b.b.c.) 1.(bkz: bâlâ). bâlâ-destî (f. i. bâliş-i çâr-mîn deriden yapılan yastık. siğil. nakit .zf. kalp. balgam (a.i. vâsıl olmuş. ana baba bir kardeş.) uzun boylular.b. .s. altın. yüz yastığı.s.) evin en üstü.a. uçabilen. 2.s.) uzun boylu. balgamî (a. bâlâ-pervâz (f. meç.s. erkeğin karısı. pek yüksek. bâlû (f.) daha yüksek.) zevce.) kanadı kmk. i. tembel. ba'le (a. şişiren. birader.s. yüksek. Mâ-fi-l-bâl murat. bâlâ-bülend'-in c.) boy atmış. Fârig-ül-bâl kaygısız. Münkesir-ül-bâl gücenik. bâligân-mâ-belag (a.s. bâliş (f. bünyede.s. ' bâlvâne (f. yürek.) 1.) kanatlı.zf.b. hatır.b. (bkz.) küçük yastık. bâlâ-hâne (f.) bir şeyi aşın derecede yüksek gösteren. bâlîn-perest (f.i.b. eski.s.) koca. bâlâ-pûş (f.i.s.) büyümüş boy atmış.s. 3. yekûn. yastık. 2. pardesü v. bâlîn (f. yukanda oturan. bâlâ keşîde (f.) 1. Ebniye-i bâliye köhne binalar. hizmetçi.i. 2.s. reşîd). bâlû-hân (f. meç. bâlâ-nişîn (f.) üste giyilen şey. bâlâ-bülend (f.) "kanat vuran" uçan. 4. bâliş-i per kuştüyü yastık.) ziyadesiyle. uçan. bâlâ (f. balgamla ilgili olan. 2.b.bulûğa eren. büyümüş.) 1. erişmiş. bâlâ-hânî (f. gök ve yer. bâlîde (f.i. belâlı') su dökecek çukur.b. bâlzen (f.b.s. ferah ferah. delikli taş.

bâm-ı refi' (yüksek çatı) dokuzuncu gök. -bân (f. bey söğüdü. bâng (f. satıh.) 1. hâtûn. Isa.s. (bkz.) 1. 2.i.i.i.. serpiştiren.s. Pâs-bân bekçi. bâr-i istihfâf küçük görülme yükü. bânûc (f. meşhur.i. Mevsim-i bârân yağmur mevsimi. defa. bâm-gâh (f. Şûle-bâr ışık saçan. bârân-dîde (f. meç. 3. tasa. bâr-i dil gönül yükü. bârân-rîz (f. bemm). Gürk-i bârân-dîde eski kurt. bang-i rihlet ölüm sesi. izin. sorgun ağacı. sabahleyin.bâm (f. kadın.ci. yağmurluk. gam. 2.) salıncak.e.i. serpen. mey-va.) 1. seda.b. hanım.) 1. bâr-i keder keder yükü.s. sevgilinin boyu. kurucu. sabah vakti mânâsına gelen "bamdâd" kelimesinin hafifletilmişi. seher vakti. -bâr (f. bârân (f. 2. bânevâ (f. (bkz. haykırma. yağmur saçan. bâm-ı nühüm meç. keder.) 1.. mal. elem yükü. borç.s. bâr-i intizâr bekleme yükü. serpen. bu göğe çıkarılmış].) 1. . 5 . bâm-ı revâk-ı bedî' (bkz: bâm-ı bedî'. çatı. yağmurla ilgili. mülk sahibi.e. Bânû-yi Mısır Zelîha. 3.) yağmur. Allah. tanbur gibi çalgılara takılan kalın tel. bâm-ı vesî geniş çatı. gök. dam. 2. bâr-i Hüdâ Tanrı. ünlü. bâm-ı refî').i. bân (f.) sabah. 2. Yahudiler tarafından öldürülmek istenen Hz. Bağ-bân bağcı. 3. ve zf. gelin. (bkz: târe). bâm-gâh).) 1.) 1.) . 2. 4. seher vaktinde. sık ve kaba sakal. saçan.i.i. 2. Hûn-bâr kan döken. bâng-i nemâz ezan. bânû-yî maşrık Güneş. bâr-i mihnet eziyet. gür sakallı.) görmüş geçirmiş. tan yeri. Her bâr her defa. bâmdâdân (f. seher vaktinde.) . bâne (f.i. (bkz. bâme (f. yağmur döken. Âteş-bâr ateş yağdıran. elem. birinci gök. s.i. yemiş. bükre). 2. bamdâd.) l . kuran. Tanrı. [efsâneye göre.) yağdıran. bâm-ı Mesîh "Mesih'in göğü" dördüncü gök.i. zf. bâng-i revârev israfil'in çalacağı sûrun ikinci derecesi. bâm-ı hadrâ (yeşil çatı) gökyüzü. bânû (f. 4. bâm-ı çeşm gözkapağı [üstteki].) erken. kubbe. çatı" gök. açık. bâr (f. yağmurdan koruyan. seher vakti. kanun. bânî (a. bâm-ı bülend 1) yüksek çatı.s. uzun. bân (a. 2) gök. ses. Nigeh-bân gözcü. bâm-ı bedî dokuzuncu gök.) kasık. şarap ve gülsuyu gibi şeylerin şişesi. bâm-geh (f. kerre. bâm-ı ferâh "geniş.i. döken.) dam. müsâade. bâmdâdî (f. Eşk-bâr göz yaşı döken. bâm-zemâne "zamane çatısı" en aşağı dünyâ. binâ'dan) bina eden. 2. dokuzuncu felek. yük. yapan.) .b. seher vakti. bâm teli sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri.i. [kelimeyi "bânüvâ" şeklinde de okumak caizdir].i.. bârânî (f. zengin. kaygı. bâr-i girân ağır yük.b.

bârû (f.) parıldayan. bâ-reng (f.s. (bkz: baran).) ince gören. bâr-mend (f. bâriş (f.) soğukça. 2. sığınak. Fikr-i bârîk ince düşünce. bâr-gâh-ı kibriyâ Tanrı huzuru.s.i. defa. dakik.e. 2. 2. Avn-i bârî Tanrının yardımı. yük kaldıran.b. bârhâ (f. Feyz-i bârî Tanrının feyzi. bâr-gâh. bârika (a.) yağdıran.) pek ince.i. sabırlı. bâriyye).i. Allah mübarek etsin!.i. bârek-Allah (a.s. 2. bir şeyi iyice gözden geçiren. 4.c. bevârî) hasır. açık. (bkz: bâriyy. kale.i. sur.i. dünkü gün. Bârî (a. (bkz: târe). (bkz: bârû).s. berd'den. 2.) 1.s.) 1.b.b. Tanrı. bârrî (a. bârika-nümâ (a. yüklük. hamal. beygir.) 1.i. bevârik) .b. bârîk (f. hülâsa. 2. girilebilecek yer.s.) 1. Bâr-Hüdâ (f.i.b. (bkz: bâriyâ.c. bârûd-i siyâh güherçileden işlenen barut. hayırlı ve bereketli olsun! bârende (f. Bârika-yı Zafer Namık Kemal'in 1872 de basılmış istanbul'un fethini anlatan bir eseri. 2.i.) yük kabı [yol için]. Mâ-yi bârid soğuk su.baras (a. bevârî) hasır. at. Tavr-ı bârid soğuk. yağdırıcı.b.b.) l. sağanak.) hiç olmazsa.b. bâriz (a.) parlak. bârik-ter (f.f. soğuk-çasına.s. 2. (bkz: bâr-ver].b.c.s. bâr-dân (f. bâre (f. çirkin davranış. bârik (a. (bkz: bâriyâ. meydanda.) l yağmur. i.b.s.i. bâriyy (a. bâr-hâne (f. barut imal edilen fabrika veya atölye.i.s.i.i. hisar burcu. kez. yük pusulası. i.b. gebe.b. bürûz'dan) aşikar.s.f. ince. bâr-ver (f.i. sabırlı.) girmek için izin almak lâzım gelen.b.c. bevârih) samyeli denilen sıcak ve şiddetli rüzgâr. güzel. bâriha (a. 3.) yük tartan. siper. defalarca. şimşek.b. bârik-bîn (f. iyi netice veren.) mübarek ola.) l. bâriyye (a. bâr-nâme (f. zahir). bâr-gîr (f.) nâzik. bârid (a.i. itüzümü.i. barut konulan ve saklanan yer. 2. çadır. berâat'ten) mükemmel. bâridâne (a.) kale duvarı. dünkü gece. bârih (a. bâriyye).) yük taşıyan. sık sık. meyva veren. yüksek divan. bârûd (f. Allah. hâsılı. bevârid) soğuk. mey vali.b. dirhem. bâriyy). zülf.h.) Allah.i. yüklü. bâr-berdâr (f. Cenabı Hak. yük tutan.) ince kumaştan örülen hasır.) zaman zaman. bârûd-hâne (f.s. odacı. tahammüllü.i. (bkz: mütebâriz. bârec (f.i. 2.) 1.b. bârî (f.zf. bari'.i. bir kere.s. yük kaldıran. bâr-ber (f.h. hamal.) I.) renkli. bârîsiyye () ölen Hıristiyanlann vârislerinden alınan rüsum. feres).b.) bot. bevârî) hasır. 3. yaratıcı. tahammüllü.) 1.s.i. yemişli [ağaç]. 2. bâr-âver. (bkz: halik). bâriyâ' (a.n. üstün.i.) yemiş veren. faydalı. bâr-senc (f. c.i.b. bâr-keş (f. (bkz: bâr).) 1.) eşya.h.c.) barut. (bkz: esb.s.zf. evvelki günün gecesi. bâr-dâr (f. inceleyen. at. bâria (a. Bârî-Teâlâ (a. yüklenmiş. yük taşıyan. bâr-geh (f. bârika-yi hakîkat hakîkat ışığı. yıldırım parıltısı.) vücutta yer yer beyaz ve alaca lekeler meydana getiren ve tedavisi kabil ("ka" uzun okunur] olmayan bir hastalık. . hüveydâ.i. yolcu eşyası indirilecek yer.) yaratan.

) 1.s.) ibretli görünüşler. menfaat. arz.i. aruz vezinlerinden biri. önden gören. açık.c. (bkz. doğruca. gönderme. geniş. i.b. şen.) doğrulukla. ba's (a. basîret-kârî (a. basar'dan) görüşle ilgili olan. 2. (bkz: ayn. ibretler.s. zengin.) hek. bast (a. bâsıt-ür-rızk Allah.zf. 2.) 1. busu') ter. diriltme. 2.bârûdî (f. basâir (a.) bot. basîta-i şemsiyye astr. ebsâr) 1. bâsia-i mahbûbe sevgilinin kırmızı dudağı. basiretli. bast'dan) 1.s. bast'dan) 1. basît (a.i. sezene yakışacak surette. kötü söz. uzun uzadıya anlatma. sert.zf. bâsıt-ül-keff (avuç açan) dilenci.) bot. basîret-kârâne (a. anlayan. (bkz: bâr-mend).s. döşeme minder. bâsik (a.) 1. 2. yayıcı. 5.i. murdar iliğin dimağ ile birleştiği yerde görünen kabartı. 2.b. basîr (a.f.) soğan çeşidi.) uzak yer. cadran solaire. yayvan. vision binoculaire. basala-i sîsâiyye anat. yalın. bâsire (f. 3.i.i.) 1. basar (a. 3. istanbul'da İ 869. basît-ül-yed eliaçık. önden görüş. basar'dan) görüp. düzgün. seziş. fr. basar'dan) 1.i.i.s. soğan ve benzeri gibi kökler. kuyruğunu sallayıp sokulması. Hadîd-ül-basar gözü keskin. görmek kuvveti ve hassası. ba's-i emvât ölülerin dirilmesi. 2. iki gözle birden görme.tenseur. bâsıt (a. vücûdun bir tarafında yaratılıştan kalma kabartı. yiğit.i. basal (a. sehl). görüş.i.) 1. ba's-ü ba'd-el-mevt öldükten sonra dirilme. besm'den) güler yüzlü. (bkz.) 1.i.i. iki gözle görme. basâret göz açıklığı.s. görücü. güleryüzlü.) biy. şen adam. köpeğin yaltaklanması. bâ-savâb (a. basbasa (a. bessâm).) ekin. 4.i.1 878 yıllarında Ali Efendi tarafından yayımlanmış "Menâfii vataniyye ve havâdis-i mûmiyyeye dâir millet gazetesi". basar'dan) gören. basaliyye (a. yemişli. basarî (a. engelsiz. basîret'in c. güleç.) 1. bâsim (a.i. yayan. neşeli. serd). haram şey. 2. sâde. bâsia (a.) ağzına kadar su dolu olan kuyu. bâsır (a. peygamberlik.) eli açık. basala (a. deliller. 2. basar-ı ayneynî psik. bâsıta (a. cesur kimse. Kuvvet-i basar gözün iyi görmesi. 6.i. bâsita (a.) önden görene. yeniden dirilme.c. soğan. kolay. çeşm). 2. (bkz: ityân. 3. meç. 2.) çok kırmızı olan dudak.i. varlıklı.i. düz yer. görme. dalkavukların nefret edilecek hâli. bâ-sâmân (f. (bkz: asan.s.b. aruz). 2. gönderilme. basîret (a. 4. açan. çift görme. fr.) önden görmeklik. görme. sezişli. açma. sâde. düz. anat. göz. bâsıra (a. basîle (a. bâsil (a. basar-ül-hakk Tann'nın algılayıcı gözü. .i. yaygın. cömert [adam]. basîret-kâr a f h ç) . yayma. göz. derin görüş. inceden inceye etraflı.i. cömert. basît-ül-vech güleryüzlü. bâr-ver (f.) 1.s. i. basî (a. arızasız. yemişi olan.i.s. çirkin kimse. 3. fena.s. bâsika (a.s. düzenli. fayda. bir uzvu uzatıp açan [adalel. basîte (a. fr. yükseklik ölçmeye yarayan yayvan Güneş saati. basar-ı müzdevic hek. basîret-i kalb gönül uyanıklığı.) koyu gri. kahraman. güneş saati.

bâşir (a.i. bâşgûn. tohumluk olmak üzere alıkonulan sarı ve iri hıyar. mutlu.) atmaca [kuş]. ünse işaret olarak Allah tarafından tevcihin gelmesine de "bast" denilir].i.) patrikler. tas. bâsûrî (a. bâş-pâre (t. bâşe-i felek "nesr-i tâir" ve "vâki" denilen iki yıldız. yerine getirme. i. bast-ı cevâb karşılık verme. çok sevinme.i.) olur. Lütuf ve rahmeti.).i.i.) 1. 2. . ola.) 1.) olsun.) Ptolemeos soyundan gelen hükümdarlar. bâşgûne (f.i. Evrâm-ı bâsûriyye basur memeleri.i. hek. kazın ötmesi. batt). âletin yu karı ucunda bulunan ve üflemek üzere dudağa dokundurulan kısmına denilir ki. ola.) kadınların örtündükleri yaşmak. dağ arasındaki dere. bâsûr (a.i. vâjgûne). Böyle olan abid eşyayı istîâb eder. haksızlık etme. 3.) 1. nısfiye ve girift'lerde. kesrin paydasıyla çarpıp payına katmak ve çıkanı pay yapıp asıl paydasını olduğu gibi bırakmak.s. dünyâ. kehli.i. mat. mazi. kibirlenme 3. rahmete.i. namaz bezi. bast-ı yed el uzatma. klarnet gi bi nefesli çalgılarda da böyle ayn ağızlık parçası mevcuttur]. baş parçası. eski. Gah bâşed. muz. ağır davranma. geçmiş zaman. bast-ı mukaddemât asıl maksada girmeden bir şeyler söyleme. bâşâm (f. bâş (f. kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bâzan iltihaplanmasından dolayı makadın içinde ve dışında peyda olan memeler yüzünden makattan kan veya cerahat gelme. ortaya koyma. şom. [fagot. bitâh) 1. 2.e.) basurla ilgili. bathâ' (a. cesaret. kurb ve ünsü kabule işarettir. hemorro'ides.i. büyük kannhhk.) tef. aşınmasın ve iyi dursun diye ceviz. şimşir gibi kıymetli ağaçlardan veya fildişi.bar gibi maddelerden yapılır. 2. bast-ı bisât halı. bâstân-i bîbaka sonsuz târih.) 1. bâşâme. örtü. çakıl taşlı büyük dere. [Kabule. avarelik.s. bâşed (f. ney. vâjgûn. hiçbir şey onun üzerinde müessir olamaz. [mukabili kabz'dır].n. örtü gibi şeyleri sermek. bâstân-şinâs (f. batarika (a. batânet (a. kilim. kahramanlık. Mekke'de dağ arasında bulunan bir dere.i. batâlet (a. Onun her şeyde tesîri olur. bâstân (f. bâşeng (f. bast-ı dâ'vâ dâva açma. üzerine alma. geçmiş. açıklama.) zool.) târih. bâşak (a. tülbent. ters.) 1.) 1. bast fî makam-il-kalb Nefis makamında rica mesabesindedir. bürümcük. çok yiyicilik. (bkz. 4. abd'in halk için batman rahmete vesîle olmasını iktizâ eder. ağırlık. 2. bast ü beyân açığa vurma. oburluk.i.c. bevâsîr) . güler.f. bâşe (f. (bkz: dâire). mesut.) 1. 2. bast-ı makal söz açma. bâtere (f.i.b. târih.i. 2. 3.i. müjdeci. kazın suya dalışı.s. bat (a. batâet (a. batrik'in c. başaşağı.s. gâh ne-bâşed kâh olur. 2. 2. asma üzerinde bulunan üzüm salkımı. kâh olmaz.b. uğursuz. batbata (a.s. baskın çıkmaya çalışma. bâzgûne. rica hâli. bâşûme (f.bast fî makam-il-hafî Allah'ın abdi mah-lûkat ile zahiren bast demesi.c. Bu. tüm sayılı bir kesrin tüm sayısını. sazdan ayrılabilen bir kısımdır ve kamıştan değil.) 1. mayasıl. i. başörtüsü.i. boynuz.c. 2. h.) 1. bir cins küçük atmaca. batar (a.) perde. Batâlese (a. bâzgûn.) yavaşlık. 2. 2. fr. işsizlik. (bkz.

"hissi müşterek. davranışı ağır. Ehl-i bâtın sofiler. işsiz. bey'den) satan. iç.i. batî-ül-hazm hazmı güç.s.i. nesil. bâtınen (a. bâyeste (f. batîha (a. Baûza.s. (bkz: bürrân). su kabı.) sürülmemiş. gerekli. kaz şeklindeki sürahi. nesilden nesile. şiddetle hareket eden. ebtine) çukur.c. 2. çürük.) 1. Hasan Sabbah'ın tarikatı. (bkz: tîg-i bürrân). battâliyye (a.s. vehm. tasdik. 6. battâl (a. pek doğru. bâtir (a.s. bâtik (a.) dahilî. hafıza. batn-ı kebîr büyük karın. 4. bâyiste-i hestî Cenâbı Hak.) çulha. bâtir (f. gerekli.s. 2. bununla beraber. kuytu yer. işe yaramaz.) 1. butun. ilâhî sırra ermiş bulunanlar.i.Mek-ke-i Mükerreme. 2. bevâtın) 1. batnen ba'de batnın soydan soya.i. batş (-i-) zor veşiddetle yakalayış.i. S. inanma. (a.i. sen.s.) l. bevâtir) keskin kılıç. yumurtlayıcı. hantal. 2. soy.i. baykar (a. bütün). sır ve hakikatle ilgili [zahirî mukabili].i.) muz.b. sindirimi ağır. s. içinden olarak. 3. lâzım. 4. bâtıl (a. bâyin (a. sağlam. 2.s. batîn (a.) zengin [adam]. helak olma.i. yalan. huyu ağır. batt (a. gizli.) sivrisinek. bez ve kumaş dokuyan. batî-ül-hareke hareketi.c. 2. bat'dan) yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan yünden yapılmış kalın örtü. (bkz: batın). ayırıcı.s.i. beyzâ'dan) yumurtlayan.i.a. koruyucu.s. ağır hareketli. bâ-vücûd-ki (f. büyük karınlı. yavaş olan. batîş (a. bâyiiyye (a.i. hayâl. batâyih) sazlı.) içki sürahisi.i. ebtân) 1. ham toprak. bâyiste (f. bâtıl i'tikad boş inanç. içteki.) dâhilen.i. batın (a. bâver (f. cesur. batş'dan) sertlikle. böbürlene böbürlene . beyhude.) bâtıl mezheplerden biri olup âyetlerin dış mânâlarından ziyâde bâtın. satıcı. battâniyye (a. ["evvelki batında kimse varken ikinci batında olan kimse istifâde edemez" demektir]. bâtın (a.) karına mensup.s. (bkz: beyâtî).) zarurî. bâyi (a. Talâk-ı bayin boşayan tarafından ric'ati mümkün olmayan talâk. battâl'dan) [eskiden] işi bitmiş olan resmî kâğıtların konulduğu torba.s.) keskin.) nalbant. kamışlı dere. Tanrı. iç mânâlarına ehemmiyet verdikleri için Tanrı sıfatlarının bâzılarını şüpheli gösterirler. (bkz: maa-hazâ).s.i. batâet'den) yavaş. Batîh (a. batîr (a.s.) 1. karın.) böyle iken. iç yüz.) keskin [kılıç].) turna kuşu. bauz (a. görünmeyen nesne. bayâtî (f. sertlikle tutuş.i. katı.s. bâtıye (a. bâtınî (a.i. bâyir (a.c. batn (a. (bkz: batn). kuşaktan kuşağa.) lüzumlu. batî-ül-mizâc tabiatı. pek büyük.) pazar yerlerine gönderilen mevad ve eşyadan gümrük intisap resminden başka olarak alınan resim. 2.i.c. bâtire (a. Havâss-ı bâtına fels. mutasarrıfa" denilen beş iç duygusu. mahvolma. bâtıniyye (a. uzak yer. beyn'den) aralayıcı.i.s.i.zf. ebtân.b. batâlet'den) 1. kaz. bâyız (a. içyüzdeki. batî (a.c. bay-gân (f. açılmamış.s. baykara (a. batnî (a. 3. içyüzünde. kahraman.s.c. karınla ilgili. butlân'dan) boş.) bekçi.

bâzâr-gâh (f. oynayan.i.b.) 1. eğlence. karış. 9. geri.s. iniş. eğlence bâzî-ger (f. 3.s.) 1.) bayrak.) birazı. bâzî (a. bir kulaç boyu.b. ba'zân (a.i. tekrar.a. 5. bâzî-gerî (f. bayrak-dâr (f.i. 2. bâzâr-ı Ukâz (bkz: sûk-ı Ukâz). "baytariyye"].b.) insandaki ayırdetme kuvveti. asrın sonlanyla XV.i. bâzî-hâne (f. kuşçubaşı. pazar yeri. bâyî-gâh (f. 2. baytâr (a.i. çöküş. 12. yüksek.s. 2. dağıtan. . şehbaz. beğenmeyen. geveze.b.) doğancı.b. bir miktar. bâzık (a. bâzergân (f. bâzgüşâ (f.b.) baytarlıkla. bâzbe-hazîne (f.i. 2.) 1. başaşağı.) köçeklik. çengilik.i.s. 3. bâz-geşt (f. ters.salınarak yürüme. Abdül-Kadir Geylânî'nin lâkabı. 7. s.) pazar yeri. bâzgûn.) oynayan. eğlence. veterinerlikle ilgili.) oyun yeri. fr. bayrak (f. köçek. çarşı. baytarî (a.i. lâtîfeci kimse. pişmanlık. ağa makamında Yahudilere verilen bir ad. şom. 10. bâzende (f. Nakşî tarikatında hususî olarak mevcut on bir kelimeden birisi. fark etme. pazar. Şâhid-i bâzâr zayıf ahlâklı kadın. 4. kuşçu. bâzıh (a. 2.b. bezirgan. bâz-bân (f-b.) geri dönme. 3. haraç. doğan [kuş]. oyunculuk.) zekî. Bayrâmiyye (o. bâzir (a. şarap. istihfaf eden. acrobate. bâz-ül-Eşheb Hz.i.) oyun oynayan. Kumar-bâz kumar oynayan. çarşı.i. şahin. avcı. küfürbaz. ayırma. ekici. s.zf. yeniden.) oyun.s. canbaz. veteriner. (bkz: bazr). bezl'den) bol bol veren. Ser-bâz başı açık.) 1. bâz-hâne (f.) geri verilmek üzere eğreti olarak hazîneden alınan şeyler. Âteş-bâz ateşle oynayan. eğlence yeri.) doğancı.b.i. oynayıcı.b.b.zf.s.s. sancak.) küçük doğan [kuş].i. eken. bâzgûne 1. bâzî-gûş (f. bâz-dâr (f.) baytarlık. 2.) bayrak taşıyan. bâzî-gede oyun yeri.b. bâz-keşt (f.) bir şeyin küçük kısmı. tacir.) 1.i. oynatıcı.) geveze. hayvan hekimliği. bir kaç. gerisin geriye. parçası.) 1. 8.) şen. dönük.i. geri. sancak-dâr). bâşgûne). yan taraf. yüksek dağlar. 3. sövme.) pazarla ilgili.i. bâzârî (f. eğlence yeri. oyun.s. kuşçu. ba'zı (a. kimi. 2. rakseden.i. bâzil (a. kumarcı. dansöz.zf. pazarda alınıp satılan. (bkz: alem).b.) Nakşî tâbirlerin-dendir.i. 6. [diğerleri hoş derdem. ba'z (a. dedikoducu.i.i. bâz (a. oyuncak. 2. 13. anlayışlı. 3.) vakit vakit. (bkz. bâzâr (f. s. sövüp sayma.) ev kuşlarının yetiştirildiği ve barındırıldığı yer.b. bâzıa (a. bâzî (f. tekrar.) Hacı Bayrâm-ı Velî tarafından XIV.i. uğursuz.bi) oyun. rahmin başlangıcındaki et parçası. sel uğrağı.b.i. bir kısım. çengi. bayzar (a.i. gerileme.) hayvan hekimi. pazar. Cibâl-i bâzıha yüce. derisi kesilmek üzere olan yara. bâz (f. malı çok olma.s.b. bâzek (f. yine. ağzıbozuk. bir takım. bâzâr-ı âlem bütün çarşı. [müen. asrın ilk yarısında Ankara'da kurulan bir tarikat. bir kısmı. bâzergânî (f.s.) yüce. boşboğaz. ara-sıra. bâzîçe 1. bâzende-zebân (f. açık.) tüccarlık. alışveriş.s.) hek. (bkz: alem-dâr. 2. baytara (a. Cân-bâz canı ile oynayan. 11.s.) 1. 2. dilcik.i.

yüksek [yer.) kolbağı. zâlim.zf. vu-kuf-ı zamânî. muhterem kimse.i. bâz-nâme (f. be-der dışarı. beçe-i hûrşîd (Güneşin yavrusu) kıymetli taş veya mâden. becidd (f. 2. fr. son derece.s. gerçek.) 1. becâ (f.) dudu. Ayn-i becâ' geniş. beçe-i hûnîn (kanlı yavru) acı gözyaşları. bec (f. bilhassa avcı kuşlar için yazılan eser. kuvvet ve istidat. be-hükm-i kader kaderin hükmüyle. iftira. [eski lûgat çiler. sefer der vatan.i.) yerinde. psittacisme. 5) yakut. meç. becîr (a. kelimelere -e hâlini verir.) kadınk nişânesindeki fazla et. pazvant (pazıbent).) 1. kanunu koyana göre. i. 2. arslanın bile korktuğu. geri.) 1. geyik. beçe-i tâvus-ı ulvî (gökteki tavusun yavrusu) 1) Güneş. kabiliyetsiz. bâzû (f. geniş. "böbürlenmek" kelimesinin "bebir"den geldiğini söylerler].s. 2. yol.i.i.b. beçegân) insan veya hayvan yavrusu. bece (a.) 1. şaşma. ciddî. becel (a.) sivilce.) eski kitaplara göre. be-gâyet çok aşın. becâ-nâ-becâ yerli ve yersiz. ağzın içi. 2. papağanlık. vukuf-ı adedî. 2. 2. müdahaleci.i.s.s. üslûp.) birçok. Hindistan'da ve Afrika'da bulunur.b. üstü yol yol tüylü.) değişme. dilcik. vukuf-ı kalbî'dir]. becbece (a.i.e.s.) fels. uygun ve uygunsuz. beçe-bâz (f. 2. geri kalmış. be-hem-zede (bkz: behem-zede). gündüz.b.i. be-hod kendi başına. iri göz. itibarlı. kolun omuz ile dirsek arasındaki kısmı.) 1. bebga (a. bazr (a. tuhaflık. yalnız. sözü geçer. karaca. durmuş. 2. papağan.) tarz. tekrar. beççe-i nev yeni doğmuş çocuk veya hayvan. şişman. bebân.zf. beçe-i hor (bkz: beçe-i hurşîd). beççe. bebr. be-hakkı hakkı için. 3. hokkabazlık. be-hükm-i li-llâh Allah'ın hükmünce. bâzû-bend (f. yolu. yâdkird. 2.i. yürüyüşü. uygun.) kuşçuluk. güç.i.) "çocukla oynayan" gulâmpâre. becîl (a. be-kavl-i şârî' huk. be-ceyb yakaya doğru. arpacık [çıban]. becce-i kûy (bkz: veled-i gayr-i meşru).i. bâz-pes (f.c. iyi ve kötü.) 1. bebgaiyye (a.) 1. bâzmânde (f. bâzû-dirâz (f. gösterişli. karşılıklı yer değiştirme. -be (f. nigâh-daşt.) 1. be hakkı Hudâ Allah hakkı için. (bkz: bühtan). -e kadar mânâsını verir Tâ-besabâh sabaha kadar. bebbân (a. İsferdiyâr'ın oğlu Behmen'in lâkabıdır. kafasız.i. 4.nazar ber kadem. . azgın bir canavarmış. z f.i. saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeden. dest-be-dest elele.s. kulampara. yalan. bebbân-ı şübbân gençlerin tarzı. cidden.b. halvet der encümen. tepe]. yâd-dâşt. pazı.) "uzun kollu" 1. yeniden. nüfuzlu. be-dûş omuzda. 2. 3.) çocuk avutmak için yapılan gürültü.i. 2. 4) ateş. becâyiş (f. kediye benzer. gerçekten. bol. becâ' (a.i. becrâ' (a. 2) Ay. büyük. bebir (f. göbeği çıkık [kadın].) 1. beçe (f.i. avurt. gayet büyük.s.) 1. (bkz: pebga).b. be-hükm-i kadî kadı kararıyla. su ve şarap sızıntısı.

bedâvî (a. kötümserlik.a.b.b. mükemmel ve yeni şeyler. bed-baht (f. mânâ güzellikleri.) Bedahşan yakutu.i. herhangi bir konuya dâir birdenbire söz söyleme.s.)sanatkâr. bedâih (a.) bedeviler. korkak.) soyu kötü.beçedân (f.f.) huyu. yürüklük.) yağlı. bedâyi'-i âsâr eserlerin güzelleri. kötülük. bedâhe. mant. (bkz: bedâyi'-âşinâ) bedâyi'-perver (a.zf.zf. bed-ahter (f.) güzellik tanıyan. çocuğu.s. talihi kötü olan [kimse]. dölyatağı. bed-ahlâk (f. bed-amel (f. fena. beççe ve beçe'nin c. güzellikten anlayan.s.s. bed-bînî (f. 2.b. göçebeler.zf.b.).b. bed-âyin (f.a. değiştirme. eskiden Osmanlı sa-raylannda şehzadelere verilen ilk okuma dersi. bedîa'nın c.i. bedevîlik. i. bedâyi' (a. Bedahş (f.s. pessimiste. bedîh'in c.) işi ve hareketi fena olan.s.) ahdinde durmayan. kötümser.s. hâmile.i. hisse.s.s. bedâheten (a.) sermâyeler.b.s.) hâin. semiz olma. bedâl (a.s.b. (bkz: bidde). 2. (bkz: bedûat).i. 2. şekil.). bed-asl (f. anamallar. Bedânet (a. talihsiz. bed-âhû (f.s. bed'-i besmele tar. "fena" mânâsına c. ateş tutuşturmaya mahsus yan yanmış paçavra. bed-çehre (f.b.a.i. bedevî'nin c. bedâyi'-şinâs (a.s. ansızın. z f.s. bed-bînâne (f.) 1. bed-bîn (f. çocuklar.s.) huyu ve ahlâkı kötü olan [kimse].s.f.) 1.) güzelligi takdir eden. bed-ahd (f. bed (f. derman.b.s. beçe-gân (f.) fena yapılı.a. fenalık öğreten. bedâat (a. çirkin.i. bedâd (a. bi-1-bedâhe).b. 2 . bed-âmûz (f. bedâyi'-pesend (a. i. güç. bedahş-i muzâb şarap. fr. yavrusu olan. bidâa'nın c. düşünmeksizin.) fena sesli.) nazarı değen. göreneği ve âyini kötü olan. bed-bûk (f. bedâyi'-i ma'neviyye ed. değişme.i.) yavrular. trampa.b. küçük silâh.) başlangıçta.) 1. başlayış. bed-çihre). apaçıklık. pay. 2.s. semizlik Bedâvet (a.i. nasip.) rahim. çölde yaşayanlar. bedâyi' (a.) birdenbire.b. yaramazlar.b.) güzel sözler.) takat.s. güzellik. (bkz.) fena gören.b.b. çirkinler. ilkönce.i. bed-çeşm (f.) bahtsız. kötü bir şekilde başlanmış. f. beçegân-ı dîde gözyaşları.i. her şeyi fena gören adama yakışacak surette. beddâl (a.i.f. fenalar. bedâyî'-i lâfzıyye ed. bed-bû (f. bed-âgaz (f. kötümserce.b. bedâhet (a. karakteri bozuk. aslı fena bed-âvâz (f. bedân (f.b.) mübadele. fırka. bedâih-ül-ukul akıllıca söylenen sözler. 3.) 1. sanatçı.) geleneği.i.s.) fena görürlük. göçebelik.i. bed'in c.i.s.) 1.i. hasetçi. kokan.) eşi ve benzeri olmayan güzel. bedâyi-i âşinâ (a. çöl.) fena kokulu.a. 2. yenilik.) başlama.i.b.) çirkin yüzlü.) başlangıcı kötü. bedde (a.s. beçek (f. bedî'.s.i. 3. bedân) 1.) hiçbir şeyi beğenmeyen. onunla bed'an (a.b. (bkz.) bir çeşit kesici âlet.) bakkal.b.b. bed-bûd (f.b.s. kara bahtlı. yaramaz. cinsi bozuk. bed-çihre (f. gebe.s. beçe-dâr (f. fenalık öğrenmiş.) 1. vefasız. kelime güzellikleri. evidence.) bedülik.b. .b. bahtı kara. bed-cins f a h y) . ilkin. f.s.) yıldızı. savaşacak akran. bed (a. fr. 2.

bedel-i rakabe huk. devletin gerekli bulduğu hallerde hazîneye maledilmesi üzerine zeamet sahibine verilen aylık. bed'etmek (a. Venedik cumhuriyetlerinin verdiği kesin vergi. (bkz: ivaz). budun) kurbanlık deve. askere gitmemek için verilen para. be-dergâh (f. bedeviyyet (a.) 1.b. bed-fiâl (f. şahsen.c. bedestân (f.b. beden ile. vücut.) yaptığı işler kötü olan.). bedel (a. mayası bozuk.i. karşı. çölde yaşayan. bir şeyin yerine verilen ve yerini tutan şey.t.c. bedel-i nakdî aşk. tımar sahiplerinin haklarını. Bedevî (a.) ilk başta. mukabilinde. göçebelik. Has yerine hazîneden verilen para. [büyük memurlar giyerdi].) kaprisli.) l.) fenalık ve ayıp işlemesini emreden. 2. korkak.b. bed'eten (a.) kötülük düşünen.b.bed-dil (f. bed'en (a. bed-endâm (f.a.i. [büyük memurlar giyerdi].a.i. sonu fena.i.m.) nezaketsiz. sonu kötü. bed'et (a.i. ilenç.s.b. ( bed-dimağ (f.i. karşılığında.s. acemi ocağında ve ocak dışındaki türlü hizmetlere verilmiş olan acemilerin.s.a. bed-gevher (f.) bedene mensup. 2.) çölde yaşayanlara uygun bir surette. inatçı.b. bedeniyye (a.) yüreksiz. bed-fermâ (f. Seyyit Ali'nin babası Seyyit ibrahim.c.b.) başlamak. bedel-i öşr ekilmesi bırakılmış bir tarla için öşre karşılık alınan bedel. bedevî (a.b. başkasının adına ve masraf lyla hacca giden.) 1.) âkibeti.b. 576 (1180-1179) senesinde Fas şehrinde dünyâya geldi. be-der (f. 2. kapıya çıkma. Terbiye-i bedeniyye beden-kâr (a. 2.i. bedenen (a.s. bed-encâm (f. Buğdan beyleriyle Dobra.) biçimsiz.a. ten. kölenin şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi mukabilinde vermeyi deruhte ettiği "ıtk" veya "kitabet" akçesi. zeamet.i.b.b. bedevîyâne (a.b.) samur kaplı bir nevi ceket. bedel-i hâss tar.) cevheri fena. . terbiyesiz. bedelât) 1.) Seyyit Ahmed-ül-Bedevî tarafından kurulan tarikat. bir beylik arazî (malikâne) veya muayyen bir kira karşılığında birine bırakılan arazi (mukattaa) ye konulan vergi. askerlik yapmakla görevli ve yükümlü bulunan bir kimsenin askere gitmemek için verdiği para. bedel-i cizye tar. tar. 675 (1276) da Mısır'da vefat ederek Tanta'daki türbesine gömüldü.s. karşılık.zf. Yeniçeri ocağına kayıt ve kabulleri hakkında kullanılan bir kelime. tasarruf hakkı mukabilinde verilen muaccele-i misil. bed-endîş (f.i. bedel-i zeâmet tar.s. bedelen (a. 3. beden-nûr (a. beden (a. göçebe.f. bed-fercâm (f. bedene (a. bed-dua (f.kaba [kimse].i.a. bed-edâ (f.b. (bkz: be-ziztân).) '.) bedevîlik. vücutla ilgili.) dışarı. Seyyit Ali'nin oğludur.zf.) başlangıç.i. (bkz. vücutça.) inkisar.zf. bedel-i askerî askerlik bedeli.) kakum kaplı bir nevi kısa ceket. bedenî. onun babası Seyyit Mehmed.b. yâni emsaline uygun peşin para.f.i.s. çarpık. kambur.) yerine.s.s. bed'an).s. Seyyit Meh-med'in babası da Seyyit Ebî Bekr'dir.b. bedel-i tımâr tar.s. bedel mâ-yetehallel vücudun sarfiyatını tamamlayan yiyecekler.zf. ebdân) gövde. bedel-i misl huk.) değerli eşya ve mücevherlerin alınıp satıldığı çarşı.zf.i. cisim.

s.b. dedikoducu.) "gem almaz. tabiatı fena.) iyilik etmeyen. huysuz. fenalık isteyene yakışacak surette. bed-meniş (f. bed-peymân (f.b. bedâyi') 1.bed-girdâr (f. açık.) aleyhte bulunan münafık.) her işin fenalığını isteyen.s. kötülüğü beğenen. sözün üzel olması usûl ve kaidelerinden bahseden ilmin adı.f.s. açık olma. 2. bed-hâh (f. bed-hâl (f.s. çöl adamı. gün gibi aşikâr hakikat. kötü sarhoşluk. besbelli.c. sütü bozuk. (bkz: ivaz). bedîhî-i ûlâ ispata ihtiyaç olmayan.b.b. septik. tutuşulan bir bahiste aldanan kimsenin vereceği şey.s. âsî. eşi ve benzeri olmayan.a. aslı bozuk. mayası bozuk. kötü olan. fena sarhoş. bed-hâhâne (f. i.) hâli kötü.) bedîhe.s. bed-gû (f. ed.c. bedîl (a. hüveydâ). bayağı [kimse]. bed-nâm (f. bed-legâm (f. yeni. bedîhe (a. (bkz.b.) 1. fena tanınmış. bedr-i bülend ayın ondördü. düşünmeden. hareketi kötü. bed-nihâd (f.) 1. serkeş at"l. bedi' (a.b. bedîhî (a.b.) 1. soysuz.a.s. rezil. bedîa (a. kendini bilmeyecek derecede sarhoş. (bkz.s. bed-hisâl (f.). güzel söz söyleyen. güçbeğenir.) güzellik yeri. i. adı kötüye çıkmış. bedîa-zâr (a.s.s. bed-kadem (f.s.i. soyu bozuk. beğenilen ve takdîredilen pek yeni şey.) kötü yüzlü.) 1. görünür. bu savaşa "Bedir Gazası" denir.) işi. bedîdâr (f. müşkülpesent.b.) kötülük. bed-güher [gevher] (f.s.b. kademsiz.b. meydanda.) kötü bakışlı. sözünün eri olmayan. bed-lika (f. âşkâr. i.s. bed-hu[y] (f. (bkz. bed-kâr). ilm-i bedâyi'). şüpheci.) andında. işi.b.a.) aslı. akla kendiliğinden gelen. bedevi. bed-mestî (f.) şan ve şerefi büyük olan.s.) kötü adlı.s. garip. hareketi fena.a. bedîî kırâat ed. 2. bedîd. mükemmel bir şeyi icâdeden.b. bed-pesend (f.i.i. fr.i. 2.b. i. soysuz.s. bed-kâr (f.zf.) her şeyden şüphe eden.s. çirkin suratlı. söz dinlemeyen "kimse.s.a. bed-maâş (f. bed-mâye (f. konuyu ses ve işaretlerle canlandırarak çok güzel okuma. i.s.s. bedîhe-gû (f.) delili ve ispatı gerekmeyen açık şeyler.b. güzellik. bedîhiyyet (a. bed-mihr (f. sarhoşluğu kötü.) soysuz. kötü huylu.i. Bedr (a. bediî (a.) 1. bed-nesl (f.b. besbeüilik. . 2.s. bir şeyin karşılığı. delilsiz. bed-nigâh (f.) estetik.) meşhur.b.i.b. düşkün.) Hz.i.s. 2. 2. söylemeye alışık bulunan kimse. bedr-i kâmil ayın ondördüncü gecesi.s.h. bed-nijad (f. 2.) 1. 2.s. sözünde durmayan. dolunay. güzel.s.) soysuz.s.s.) yaşayışı davranışı iyi olmayan.s. 2.b. eşsiz ve görülüp işitilmemiş.) 1.) bedîhî olma.s.) içi. i. birdenbire söylenen güzel söz. başlangıç.a. serkeş.) ayın on dördüncü gecesi. bed-mest (f. huylan kötü. 2.Muhammed'in dinsizlerle çarpıştığı Mekke ile Medine arasında' bir yer olup. kötü huy.) kötü huylu. insaniyetsiz. bedîh (a.b.s.) ayağı uğursuz. kötü tabîath.) hasletleri.b. bedî'-üs-semâvâti ve-l-arz Cenâbıhak.s. ideal. bedîiyyât (a. bedîhiyyât bedîhî'nin c.b. kadın adı.) bedmestlik.b. aslı fena. kötülüğü metheden. bedîa-i hayâliyye ülkü. bedr (a.b.b.b.b.) rezil.b. açık olan.i. bedîhiyyât) 1. estetik.b. bed-gümân (f. 3.

b.i. ödlek. serseri.) 1.b.) 1. kılavuz. karga. Begter (f.i.).s. be-hakkı Hudâ Allah hakkı için.c. Dûş-be-dûş omuz omuza. 2. bed-tıynet (f. bed-reg (f. erkek adı. bayağı adam.) 1. bed-râh (f.8) sayılan da kullanılır. işleri kötü idare eden. bed-sigâl (f. gidişi kötü.6.) keder. delil. oğlak derisi.). lâtif. befm (f.) askerlikte keşif kolu takımı. yakışıklı. çapkın [kadın].s.) tabiatı.c. kümes.s.b. güzel yüzlü oluş. be-hakkı (f. befterî (f.b. i.z. (bkz. kefterî). 2. pek ziyâde. bed-şükûn (f. (bkz: zer-beft). bedre (a. 3. bedr ü kemâl bir yazı stili. .s. folluk. doğan gibi hayırsız ve zararlı kuşlar. bidrûdj. bed-sîret). dâima.) avcılar tarafından kullanılan alıştırılmış kuş. bedrûd (f.b. Necîbiyye'dir]. h. değersiz kuşlar arasında adı geçer]. kötü damarlı [insan ve hayvan]. bedûat (a. bedri). bedâat). (bkz. koyu arasındaki kirli bir renk.) hareketi. debdebe.) eşkin.c.) omuza. hoş.) aslı kötü.a.bedr-i münîr parlak dolunay. içi altın dolu kese. Bedriyye (a.) pek çok. 2. beter. tasa.b.) Sühreverdiyye tarikatının altı şubesinden biri [öteki şubeleri Zeyniyye. (bkz.) uğursuz. bed-tâli' (f. i.]. begayâ ("ga" uzun okunur.) 1. 3.s. sert başlı at.b.) 1. (bkz: şûr-baht).) korkak. bedri (f. kartal.). niyeti bozuk.) hâli. 2.b.s. âşyân). 2. befş (f.b. yürük at ve katır. [kelime "befem" şeklinde de kullanılır]. iç sıkıntısı. 2. bezreka). (bkz: bedre2). bedreka (f.b. ahlâksız. tabiatı fena olan. bed-üslûb (f.s. güdük [hayvan]. begas (a. 2.s. Bunun yerine "ebced" hesabına göre karşılığı olan (2. lori [veya "lûri" kuşu [avcı olmadığı için adî.) kötü düşünceli. yaradılışı kötü bed-sûret (f.a. bider) 1.s. a.a. huysuz.e.i. süslü. bed-rây (f.s. Abâ-be-dûş abası omuzunda. bed-râm (f.) talihi kötü.b. .s.b. aşın.i.zf.) hakkı için.i. bed-reng (f. ağzı bozuk.i. bed-tedbîr (f. Bahâiyye. behâim (a. son derecede.1. çok kötü. zf. yüreksiz.a.a.4.) yol gösteren.) 1.s. bed-sîret (f.) kötü huylu. bed-rân (f.i. Ahmediyye. [beşyüz kuruşa eskiden "kese" denilirdi].) yaratılışı.) daha kötü. (bkz. beğnek (f.i.s.) tavrı. (bkz. bigas. soyu bozuk. omuzda. orospu.) fena düşünceli.) veda.i. beftere (f. kötü dil.) kuyruğu kesik.i. herkes hakkında kötü söyleyen. gidişatı fena olan.i. içi altın dolu kese.b.b.) mektup zarflarının üstüne yazılan aslı meçhul bir kelime.) açıkla. bed-reftâr (f.i. bedriyye (a. Kemâliyye.s.i.b.a. begend (f. kadın adı. (bkz: bedri). beft (f.b. (bkz. bedûh (a. ağzı pis.s.i. talihsiz.) fena yola sapan. a. bed-ter (f. tavrı. begayet ("ga" uzun okunur. beganûş ("ga" uzun okunur. (bkz. kuzu. be-dûş (f.s. tezgâha mahsus ağaç tarak.) fena istekli. bed-zehre (f.i.) güzellik. yuva.s. esenlik.a.) azamet. (bkz. behîme).i. bügas). (bkz. [bedri kelimesinin müen.s. bed-sirişt (f.s.i.) sık dişli çulha tarağı. biçimi kötü.s. esenleme.) eskiden kullanılan zırhlı elbise. 2.i. bagsân) 1. bed-zebân (f.b. behâcet (a.b.s. f.

birikmek. sıhhat.s. behak). behem-ber-âmden (f. (bkz: bâhem). güleryüzlü [kadın]. (bkz: behkene). Basra civan v.b. kadın adı. (bkz. dik. behiştî (f.s. behîmiyyet hayvanlık hâli.) 1. behîle (a.i. fırdevs).s. düz siyah şey. Necîbiyye'dir].i. hayvanı.) keyfi her zaman yerinde olan [adam].) cennet gibi yer.s. behl (a.i.i. 2.) iyilik. (bkz: atş). az su. bâtıl. behişt-hırâm (f.a. behcet'den) şen.) 1. fr. cennetlik.i.zf. 2. güzel. hep bir yerde.) her halde. ince ve güzel vücutlu kız.b. behişt-zâr (f. soyu temiz [kadın].s. (bkz: adn.s. be-her-hâl (f. behem (f.s. Hediyye-i behiyye güzel hediye. meç. behatt (a. nefesi sıkışıp çok soluyan [adam].) her ay.i. behîr (a. göğüs darlığı hastalığı dolayısıyla solumaktan yol yürüyemeyen [adam]. hebetude.) cennete gitmiş.) l.) l şişmanlık dolayısıyla yürürken soluyan [kadın]. elbette. bihişt. Ahmediyye.s. behkele (a.s.i.) behişte mensup. behîm (a.m.s.s. alacasız hayvan.s. . 3.). idâre-i behiyye güzel idare. beher (f.) 1. behî (a. güleryüzlü [adam].) 1. erkek adı.) Sühreverdiyye tarîka-tinin altı şubesinden biri. müteessir olmak.a.) her. behdel (a.) sütlâç. behîre (a. güzel.). behîme (a.i. [Abbasî halîfelerinden "el-Me'mûn" un çok sevdiği bir yemek olduğu söylenir].i. behişt-sîmâ (f. kızmak.s.) 1. sütlâç. behem-zede (f. behc (a. süt lapası. behâ'dan) güzel. 2. behâim. mutlaka. yalan söz. s. Behîmî (a. (bkz: behek). nefret. şirinlik. behken (a. behbûd (f. hep bir yere. birarada. her biri. sırtlan yavrusu. be-heme-hâl (f.i.a.i.i) susama. behîte (a. erkeğin memeleri büyük olma. 2. 2.zf. behişt-i dünyâ (dünyâ cenneti) yerdeki cennet = Semerkand vadisi.s.) iftira. sağlık. beyhude.c.) narin. boşuna.i.i.b. 2. behîc (a. Şam ovası.i.).) insanın derisinde pul pul beyazlık ve alaca bir renk meydana getiren bir çeşit hastalık.) kalın kuşçu eldiveni.) her halde.i. (bkz.) 1.Behâiyye (a. behlel (a.b. şen. lanet.).) 1.) meskeni' cennette olan (= merhum).) toplu.) behişt-i gümgeşt kaybolmuş cennet. sevinç. behle (f. sevgili. bühlel). behas (a.) cemiyeti dağıtmış.b. (bkz: behîle). bir işi çabuk görme ve tutma. behîre). boş. beher-mâh (f. behişt-nişîn (f.s.s. güzellik.) cennet. nasıl olursa olsun. behişt (f.b. 2.zf. hayvanlık. behîce (a. behkene (a.) güzel ve gösterişli genç [erkek].i.b. az şey. behâmîn (f-i-) bahar mevsimi. Kemâliyye. (bkz. Zeyniyye.b. behâyim) dört ayaklı hayvan.b.s. [öteki şubeleri Bed-riyye. hayır ve iyilik seven.i.) abes. uçmak. behet (f.) cennet gibi güzel yüzlü. behkele). toplanmak. behak (a. behcet (a. behhâs (a. 2. mutlaka.b.) emir ve işte çabukluk. 2. (bkz. bahhâs). behişt-âşiyân (f. (bkz. topluluğu bozmuş.) hayvana mensup. pürüzsüz ses.s. behiyye.) cennette oturan. her bir. Memûniye denilen ve pirinç unu ile pişirilen helva. behek (f. güleryüzlülük.i. behiştî-rû (f.i.i.) huri gibi güzel yüzlü. behkeşe (a.

i.i.) bir miktar. (bkz: bühme).) Behrâm Çubî'nin kestiği başlardan yaptırdığı minare. behsûs (a. (bkz: mebhût olmak).i. bühlûl).s.i.) 1. behtere (a. 2. behme (a.s. (bkz: behrâmen).i. bâh-nâme).zf. filanca.s.h.b. donakalmak.) 1. 3. miskab). Acem pehlivanlarından birinin adı. çok iyi adam [Arapça'da fasîhi bühlûl dür]. behre-dârî (f. hisseli. paylı.i. 2. behrâm-tel (f.s.) hisse ve nasîbi olan. 4. 2. erkek adı. ondan dolayı. eksik veya ayan bozuk para. her renkte olan leylâk çiçeği. i. cür'et.b. 2. behrem (a. pay.behlûl (a.c. Behûriyye-i halvetiyye (a. behre-dâr (f.) sakîl. kadınların kullandıkları allık. behrâmen (f.i. 2. işe yaramaz şey. keçi otu. c. iş. (bkz.) 1.) behremendlik. mesafe. behre (f. pay-hhk.) yumuşak [yer]. oğlak.i. behrec (a. delice hareketleriyle meşhur olmuştu. kaba. çiçeğin göz alıcı güzelliği ve parlaklığı. bihâm .) 1.b. behnâne (f.i. behs neşe ve güleryüzle karşılama. behreme (f. . bot. (bkz: behre-dâr). bihâmât) 1. behremân.) şaşkınlık. behreme (a. 2. behnâne 1.i. çok gülen. behnân (a.) behrelilik. 2.i. iyi huylu ve dâima gülen kadın.i.) burgu.) şerik.s. behmân filan. (d. Iran hükümdarlarından bir kaçının adı ki en meşhuru . 3.) 1. faydasız. Behmen (f. Behlûl (a.güleç. 2.i.i. kırmızı gül. buzağı.b. çok gülücü.) .i.) hisse. anlayışlı.) îran hükümdarlarından Isfendiyâr'ın oğlu Erdşîr'in lâkabı.i.i.s. yılmamazlık.) Ramazâniyye-i Halvetiyye şubelerinden birinin adı. tedbirli. hayır sahibi. yeşil elbise.) onun için. kırmızı düzgün. [kurucusu Şeyh Muhammed-ül-Behûrî-yür-Rûmî'dir.i.) hisse ve nasibini almış.h. kadın adı.s. bir nevi kırmızı yakut. 3. 3.i. iyi huylu ve dâima gülen adam. 3.zf.) asfur çiçeği.ö.b. behmen (f. 4. behrelilik. Edirneli olup Alî-yür-. çok çalışmadan dolayı el ve ayak derilerinin sertleşmesi. [doğrusu pehnâne'dir].) 1.) behreli. s. behrek (f. güler yüzlü. behneke (a.) çok ziyâde. hayranlık.s.) Harûn-ür-Reşîd'in kardeşinin adı olup. (bkz: bâhmân). 1039 (1629/1630)].b. Hindlileriıı ibâdeti. behre-ber (f. çirkin [adam]. behrever (f. behrâ (f. (bkz: behre-mend). beh-nâme (f. 2.ûmî'den hilâfet almıştır.s. arzuya bırakılmış şey. kahraman. saç ve sakalı kına ile boyama.) şişmanca ve vücudu güzel kadın. kısmet.) l.b.i. ipekten dokunmuş güzel bir kumaş. felâket.i.) 1. asfur çiçeği. kırmızı gül.b. nasip.s. ortak. zekî. behte uğramak şaşakalmak. beyaz pide. maymun.i. ortaklık. (bkz: behrâmec). uzaklık. 2.s. güler yüzlü.) 1. behr (a.) behreli. 2. 2. fazla. turpa benzeyen ve "kavza kökü" denilen bir ot.) 1.b. behne (a. yiğit [adam]. behremend (f. 3. behre-berî (f. behrâme (f. hisseli. az şey.i. 3.) şeriklik. (bkz: nıatkab. behre-mendî (f. c.) 1. bühüm. behmâr (f. 2. kuzu. 3. (bkz. yaralardan gelen irin. behre-yâb (f. kavrayışlı. 2. behrâm (f. çiçeği kokulu olan bir cins söğüt ağacı. beht (a. ? . behrâmec (a. 2.s. behremen (f-i-) (bkz: behrâmen).) yalan söyleme.) 1. yaban eşeği avına pek düşün olan "Behrâm Gür" dur.b. ümidin boşa çıkması. Merih yıldızı. behnes (a.

i. kopmuş. kızlık. Bektâşiyân (f.) 1. kızoğlan kızlık. hükmüyle.zf.i.i. ergen [kimscj. be-hükm (a. Kalû-belâ evet dediler. çözülmüş. bekûriyyet (a. beksimat (f. behv. Mustafa Bekri tarafından kurulmuştur. beis (a. eş.s. bühüt) duyanları hayrete düşüren iftira. köşk. [bu iki mânâdaki c. 2. be's).i. bel'-i lokma lokmanın yutulması. belbâl'in c. bel' (a. 2 . be-kavl (a. bikr). pekî. (bkz: ârî.i. bühüvv" gelir]. süslü delikanlı.) makara şeklinde olan [kemik ve sâire]. düşük.) dediğine göre. fena şey. alalie. (bkz. behz (a. ceza.) akran. iyi nâmın kalması.e. 2.) vesveseler. pesmet.i. tasalar. belâ-yı siyâh (kara belâ) meç. yalan. yer altında hayvan ağılı. 5. bekâret (a. bektâş (f. 2. sözüne göre. belâ-yı hilkat yaratılış belâsı. kederli.) yakışıklı. yutulma. çıkrık. bektaşlık müsâvîlik. (bkz: . misafir odası.i. (bkz: nail olmak). evvelki hal üzere kalmak. 4. kötü kimse. 5. belâde.) ilk doğan çocuk.e. geniş meydan. olaylar. Bektâşî (a. yaslı. keder.i. şiddetle göğse vurma.) maksat ve meramına ulaşan.) 1. a. bekâmet (a. bekûrî (a. Mustafa Bekri 1099 (16871688) de Kudüs'te doğmuştur. yırtık. büyük gaile. bel (f. bektâşi'nin c. salon. avuçta.) 1.i. be-kef (f. dökük.) ilk evlâtlık. sabah. ebkem).i.) dilsizlik. bekâm olmak ermek.) Karabâşiyye-i Halvetiyye şubelerinden biri. belâ (a. b.) erkek görmemiş kızın hâli.s.) l . (bkz. kuyu vesâirede kullanılan çark.) ökçe. musibet. bekrî (a. 2.b. ileri kakma.i.) el içinde.s. belâ-yı nâgâh apansızın gelen belâ. bekrevî (a. yer.a. telâşlar. fr.) 1. 3. ilk evlat. belâbil (a. bekâr (a.i. 3. 2. rahim ile mahrecinin arası.) hükmünce. yeniçeriler. gevşek. behve (a. be-kavl-i âri' kanunu koyana göre. kuruntular. kopuk.) belki. (bkz: küfv. bejmân (f-i-) l. bâkilik.) dilsiz [adam].s.h. emme. (bkz: bikâmet). 2 .i. hayhay.) 1. (bkz: Mekke).) kırmızı boya ağacı. 2.c.) geçim darlığı.i. belâ (a. bejendî (f.i. günahkâr.c. müzevir.i.i.s. Bekriyye-i Halvetiyye (a. Bekkem (f.) devam.i. Bekke (a. erken.) 1. sarhoş. cumba. bekîl (a.) katı ekmek. ahras. âfet. sebat.zf.h. eşitlik.) Hacı Bektâş Velî tarikatına mensup olan kimse. (bkz: anadil). belâd (f. belâya) gam. "ebhâ.i. bülbül'ün c.) Mekke'nin eski adı.behût (a.i. muâdil). (bkz.). 4. belâ-yı berzah iki belâ arasında berzah gibi olan yer. 2.s. bel (a. gayet zor iş. bekâm (f. çardak. yutma. beka ("ka" uzun okunur.zf. belî). (bkz bakkam). bekre (a. göğsün içi. çözük. makara.i. hüzünlü. kazanmak ve maksadına ulaşmak. belâbil (a. genç. çok içki içen. behv (f.f. sofa. peksimet. beka-yı şöhret şöhretin bekası. 2. pejmürde.i. içkiye düşkün adam.) 1.) bülbüller.) hiç evlenmemiş. boğazdan mideye kadar olan aralık.) evet. mafsallarda makara şeklinde bulunan oyuklu kemik. Bektâşiler. be-küsiste (f.) 1. acı olan hâdiseler.s. bekîm (a.i. Benû Selim kabilesinden bir cemâatin ismi.i.i. s.

bülukka'nın c.i.) 1. belî (f. belâlek (f. belâg-ul-mübîn ilâhî teblîgat. düz ovalar. memleket.s. 4.i. belham (a. ve i. (bkz: bilâl). iyi.b. 2. [kadınların kullandığı]. sözün düzgün. 2. ıslaklık. sar-mısak. bir şehrin temizliğine. mihnet. budalalık.i. bayındırlığına ve intizâmına bakan dâire. Hz. keder.) belâ tartan.s. obur. belâdûr (f.s.) iyi ve düzgün söz söyleyebilen.) felâketler.) dudakta. cevherli. akılsızlık. belâgat-fürûşâne (a.) izansızhk.s.) ayaklan alacalı olan at. budala.) bönlük.) bönlük. elmas.f. belâhet (a.b.i.) belagat füruşluk. memleketli. belâgat-perdâz (a. [belâdûr Araplarda "habbülfehm" denilen ve ilaç olarak kullanılan Hindistan'da yetişir bir meyva].b. kavga. (bkz: belibil).f. Beled-ullah.f. gamlar.s. bir çeşit haşhaş. be-leb (f. [Arapçadan Farsçalaş-tınlmıştır]. fasîh. Belde-i Tayyibe Medîne-i Münevvere. iyi su verilmiş çelik.) çöller.bilâ-de).f. şey. ahmak.s.) belâ görmüş. 2. 2. aç gözlü. belâya çatmış. [kelime bilâl şeklinde de kullanılır]. ıslaklık.f.i. yetiştirilen söz. fasîh.) 1. mücâdele. uzdillilik.b.) şehir. belâdır. belâg (a. belâ-senc (a.) belâ çeken. 6.s.i.) belediye. Beled-ül-Emîn Mekke-i Mükerreme. beliyye'nin c. 2.s. temreni. belensem (a. yetiştirme.f. 2.f. alıklık. terbiyesiz. belbâle (a. belâdet'den) iz'ansız. 2. ölecek halde.b.i. i. ok mahfazası. beled (a. pencere çerçevesinin alt tahtası. 3.) katran. 2.b. eziyet ve sıkıntı çeken.i.) 1. dağ soğanı.i. bön. belâgat (a.i.i.s. beliğ (a. Musa hakkında israillileri kandırarak fena söylediğinden dolayı tanınmış olan "Bel'am bin Bâurâ" adında israil kabilesinden bir zâtın adı.) 1. (bkz: ârî. 5. sersem. (bkz: beyân). kasaba. 2. fasîh ve düzgün olarak. Kur'ân-ı Kerîm. uzdilli olana yakışacak surette.) belâ çekmiş. sersemlik. abrutissement. belend (f. (bkz: belendîn).) 1. pürüzsüz söz söyleme.) evet. beleh (a. kuruntu.e.zf. yerinde ve adamına göre söylenmesini öğreten ilmin adı. belâgat-fürûş (a. belâgat'den c. belesân (f.i. pisboğaz. ahmaklık. buldan) şehir. belâ-dîde (a. apathie. tasa. belâl (a.) uzdillilikle.i.i. bilâd. belediyye (a. belâgat-fürûşî (a.s.s. belendîn (f.c. (bkz: belend2). zümrüt gibi süs eşyası. belel (a.) belâya uğramış. hastalıktan iyileşen. pelesenk ağacı. tasalar. fr. telâş. 2. beledî (a. ed.c.) 1. kılıcın cevheri ve menevişi. belâ-keş (a. balsama ve bu ağacın yağı. gümüş.i. s.) su gibi ıslatan. belâdet (a.) bot. belâ savmak için verilen sadaka. bülega) 1. güzel.) 1. düzgün [söz veya eser].) 1. bir çeşit yerli kumaş.zf. belak (a.f. belâ).i. belîg-âne (a. belbâl. belâyâ (a.f.s. Can-be-leb canı dudakta. ıslatış.) saban [çiftçilikte]. yakut.zf. kederler. (bkz: bülend).) uzdillilik taslayan. altın. kılıç. belâ-zede (a.f. yaşlık.s. eriştirme. bel'am (a. belâkîk (a. şehirli. zafer.i.b. belîd (a.s. düşkünlük. kusursuz.b.) kapı pervazı. belâbil) vesvese. belbûs yabani soğan.i.b. belde (a. belârek. kalın kafalılık. düzgün söz söyleyen.i. memleket. belâ-keşîde (a.i.) beliğcesine. kapı pervazı ve çerçevesi. cilt bezi. uzdillilik. . gelin tacı.

s. ekin.i. uyku verici ve gözbebeğini açan bir ot. pes perde. beliyye (a. belvâ). [kelime "kesb-i belûl" veya. harap ve boş [yer].i. hattâ. benâbe (f. bell (a.) bot. yer palamudu. bellût-ül-arz bot. harman. 2. belâya.c.i. ahmak. sevgi. benc (a. belvâz (f.) [doğrusu bül'ûm'dur]. kasavet.s. bağlama. belsemî pelesenk yağı ile "ilgili.i. ing. (bkz.b. belût (a.) defa. belki (f. parmak uçları.i. duvardan dışarı çıkan direk ucu. belyâd (f.). benâdık (a.belîha (a. 2.i. yalan.i.i.i.) 1. bel'den) çok yiyici. (bkz: bülûl).) felâketler. benetnash. kederler. kurşunlar.) keder. Alkaid. bemm (a. belûl (a. ekşi elma. felâket. bellût (a. benâver (f.) 1. geniş olan kadın.s.i. olabilir.c. meşhur.i.b. dolan. (bkz.i. 2. beltem (a.) nakışsız. (bkz. belmâ-rîş (f.) Belûcistanlı. nöbet. serin rüzgâr. meşe ağacı.s.i. [bâzan "el" mânâsına da gelir]. a. bâm2). bend (f.i. benbek (a. [nazımda bem şeklinde kullanılır]. rabıta.i. su biriktirmek .i. eta Ursus Majoris. bağ. gamlar. tambur gibi çalgılara takılan tel. alâka. semiz kızlar. 4. meşe palamudu.b. beliyye'nin c. küçük aptest bozulacak yer. 2. beliyye.) namlı. fındıklar.) parmaklar. 2) astr.s. hastalıktan kurtulma. belka' ("ka" uzun okunur.hîle.i.) ıslatma. belvâje (f.) 1.) 1. umulur.s. yağmurlu. 5 . yular. belû' (a.i. kan çıbanı. (bkz.) pelit ağacı. bellûa (a.h. bunduk'un c. benbel (f. belûs. kasavetler.s. ne bilirsin. Zîr ü bemm en ince ve en kalın tel. bint'in c. bağ. belmâ. benât-ül-lahm etli. 2.) "ban otu" denilen.e.) 1.) bot. 3.) parmak ucu. belme-rîş (f. balsaminees. 3. fr. mafsal. fıkra. belka' (a. belvâ (a. palamut. birini emri altına alma. [kelime Farsçadan Arapçalaştınlmıştır]. 3. sâde kostüm. 2.) 1. tasalar. tasa.) ihtimâl.) kırlangıç. belmâ-rîş). bend-i dil gönül bağı. Dübb-i Ekber denilen yıldız kümesinin kuyruğunun ucunda bulunan kümenin en sönük yıldızı.). benâdir (a. ıslanmış şey.) şişe [nazımda "belvâre" olarak da kullanılır]. tevazu.i. iri. be-nâm (f. benât-ı na'ş 1) naaş kızları. benân (a. 2.i. bend-i âhenîn (demir bağ) kelepçe. palamutlar. yuvarlak. kızlar. muz. benât (a.s.) peltek [adam].) 1. beliyyât) felâket. (bkz: beng). bebekler. (bkz: ekûl).) kurtulma. "beng"in Arapçalaştınlmasıdır].i.) çıkıntı.) bot. keder.s. kaba şey.i. belûtiyye (a.i. kadınlar.i. lât. belsemiyye (a. 2. bel'ûm (a.) iri çıban. kanun.) l. suların lağıma akmasına mahsus delikli taş. bilye). beliyyât (a. 2. tasa. (bkz: bünbek).) tenha [çöl]. ekşi şey.i. kuklalar.) faydasız. "-bülûl" şeklinde kullanılır]. gam. çitlenbik. ilgi. Belûcî (f. belme (f. boğum.) ticâret yerleri. kınaçiçeğigil-ler. belîl (a.i. belvâye (f. fr.) alaca. bülûs (f. benât-ı Havvâ kadın kısmı. ["bene". meşhur.s. alaca bacaklı [at].i. 2. (bkz. ıztırap. benâm (a.) kabasakal.i. hîleci. makale. bül'ûm). madde. meşe ağacı meyvası. ünlü.s. Müşar-ün-b'il-benân parmakla gösterilir.s. bilâh) arkası büyük.i. ticâret iskeleleri. 1. bender'in c. ben (f.) 1.

) bende-pervercesine. bende-nuvâz (f.b. bende-i efgende düşkün köle.i. liman. Yâni bir nevi hüseynî geçkisiz ve sonuna sultânî-yegâh ilâve edilmiş hisâr-pûselik'tir. bendeye mensup. (bkz: tercî-i bend. bağlı.i. bende'nin c. bağlayan. 2. bağlı. aynı zamanda pûselik'in güçlüsü olan hüseynî perdesinden istifâde edilerek. benderek (f. re bekar. bendek (f.b.) kölesini. Evvelâ sûz-i dil'de uzunca bir müddet durulduktan sonra müşterek seslerden ve sûz-i dil'in durağı.i.) köle çocuğu. kulunu. bendeş). (bkz. iyi muamelede bulunma.i. köle. bend ü belâ gönül bağlılığı ve bundan doğan eziyet.b. Güçlü birinci derecede sûz-i dil'in durağı ve pûselik'in güçlüsü olan hüseynî mi. ilik. köle. (bkz.) 1. bendelik.i. kulluk. (bkz. bağlanmış.) 1. eğrilmek için hazırlanmış pamuk parçası. s. şehir. bende-i halka-begûş kulağı halkalı köle. bende-gî (f. liman ve boğaz ağzına yapılan küçük kale. bendene (f.) atılmış pamuk yumağı.b. abd). düğme. hiddetli bakma.s. sûz-i dil'in re perdesi bekarlaştırılmakta ve sonra.c. esir.) köle besleyicilik. bende-i hirîde satın alınmış köle. ubûdiyyet). kopça.a. bendeş (f.) 1. bendîme. çocuğunu onun kölesi yerinde tutup mütevazı muamelede bulunan. benâdir) ticâret yeri. 2. baraj. 8. bende-gân (f. gazel tarzında kafiyeleri değişen manzumelerin her bir parçası. bend-i hisâr muz. Makam umumiyetle inicidir.c.) 1.) esvabın bâzı yerlerine dikilen düğme. bağlanmış. bende-perverâne (f. bendîme (f.s. bendeferman ferman kölesi.b. (bkz. adamını taltif eden. sultânîyegâh ile yegâh perdesinde kalmaktadır. bender (f. do bakıyye diyezi lâhin içinde ilâve edilir. bende (f. başından sonuna kadar aynı vezinde bir çok beyitli parçalardan meydana gelen ve kısım kısım. 2. bende-niz [eski nezâket dilinde] köleniz. 2. bendek). bendegân) 1. bendî (f. emir kulu. kölelik.i. bender-gâh.) bende-nuvâzcasına. sert bakış. bender-geh (f. su mecrası için yapılan kemer. köleye ait. bende-nuvâzâne (f. (bkz: bendime.b. esvap yakasına ve kollarına açılan ufak . çâker-hâne). pâdişâh hizmetinde olanlar.b. si bakıyye veya küçük mücenneb bemolü.b.) işlek iskele. bende-hâne (f. taraftar. itaatli.i.). bendîde (f. pûselik'in re şeddi yapılarak.i. 2. işlek ticâret iskelesi. e d. Pûselik için re bekar. bendime. bendaka (a. terkîb-i bend). bendine).i. bende-i üfkende vurgun kul.zf.b. meç. ikinci derecede pûselik'in durağı ve sultânî--yegâh'ın güçlüsü olan dügâh la dır.) küçük iskele.b.) kul. bende-i direm harîde para ile satın alınmış köle.için iki dağ arasında yapılan set. mendirek.i. köle olan.zf. kullar.i. intisâbeden. bir şeyi fındık gibi ufaklama. sultânî-yegâh için de sol bekar. benderz (f.) çuvaldız. Donanımına sûz-i dil gibi sol ve re bakıyye diyezleri konulur. sûz-i dil. sultânî-yegâh icra edilmektedir. esir.i. bende-zâde (f. kul. öyle muamelede bulunan kimseye lâyık bir şekilde. 2.) [eski nezâket dilinde] köle evi. (bkz. 7 .i.i. adam besleyici. köle. Makam. meç. pûselik ve sultanî yegâh makamlarından mürekkeptir.) 1.i. bağlı. bende-perver (f.s. bende-perverî (f.) esir. 6. kölenizin evi (= bizim ev). köleler.i.

benefşe (f.i. 2. bengî (f. esvabın koltuk altındaki parçası.) cetvel. bendine). benîka (a. bendukî (a. oğullar. f. (bkz. bendime. esrar. c. oğul ile ilgili.c. raiyyet yazılı olanların timar sahibine verdikleri resimlerden birinin adı. benne (a. savat.i. kazanç vergisi kabilinden bir vergi idi].i. Peyâm-ber (peygamber) haber getiren. menekşe rengi.i.s. tarla ve bostan kenarlarına suyun akıntısını kesip havuz gibi birikmesi için yapılan setli çukur. benefsec (a. benû. palamar. afyon gibi uyuşturucu ve keyif verici "ban" denilen bir nebat ve bunun tohumu. tembellik. (bkz. binan) güzel koku. bengâh (f. c.i. 2.) ince urgan. bend-rûg (f.i.s. getiren götüren.i. [bu resim. kanal. fenalıktan kaçınma.i.delik.) çok zaman çorap yapılan adî ipek.i.i.i!) 1. asıl.s. Semen-ber ak göğüslü. dülger.) üzere.)tarla. benûh (f. benûh).) benk tiryakisi. Yahudiler. (bkz: menefşe).) bot. benû (ibn'in c. s. temel. atın göğsünden yukarı.s. (bkz. bendene. menekşe. bennâk (a. keçeden yapılmış Türkmen evi. mimar. i. benve). benî Hâşim Hâşim oğulları. violacees. benâyık) 1. aşağıda olduğu gibi.i.) menekşelik.) menekşe. 3. Beniyye (a.) oğullar.b. 2. ber-vech-i âtî.i. benefşe-zâr (f. meyva. (bkz: benefsec). küçük çitlen-bik. boğazı üstünde çıkan tüyden iki dâirenin biri. bendîme). bepga ("ga" uzun okunur.menekşe tarlası.) yığın. (bkz. bendîne (f. bennâ (a. ekin bekçisi. (bkz. benî Ümeyye Emevîler.) altın ve gümüş üzerine işlenilen nakış.b.i.).) 1.i. benş (a i) . mor.) çocukları uyutmak için söylenen ninni.) dudu. benû. mercimeğe benzer bir mahsûl. ben-vân (f-b.) mor renk. yemiş. kalfa. ber-vech-i zîr aşağıdaki gibi.) 1.) . benek-i büzürg eski kumaşlarda bulunan dairevî bir motifin adı. akıllı.) alan. bebga). 4. menekşegiller. benefş. benî İsrâil İsrail oğulları. ihmal.) 1. benîn'in muzaf halinde n si düşmek suretiyle meydana gelir]. meme. ip. ber (f.i.b. 2.i.i.e.i.) oğullar. bendiş (f.i. binâ'dan) yapı yapan. benevî (a.i. esas. ber (f. benka (f. benîn (a. gökyüzü. benes (a. i. 5.) "Kâ'be-i muazzama". sîne. i. 3. çekinme. 2. benîk (f. temkinli [kimse]. beng (f. benûn. fr. burçak nevinden. papağan. benî Âdem Ademoğullan. benve (f. s. ibn'in c. benefşî (f. emîr'lere ve büyük rütbeli kimselere mahsus çadır.) kötülükten. atlas üzerine işlenmiş sırma çiçekli bir nevî kumaş. ber-nehc-i şer'î huk. 2.) bot. yaprak. benek (f.i. [benî kelimesi. esrarkeş.) keten bezinin en iyisi.) 1. şer'î usul veçhile. benefsenciyye (a. kucak. (bkz: bene). benefşe-gûn (f. insanlar. benevre (f. harman. -ber (f. benî (a.).) menekşe renkli.i.) tar. .s. bene (f.) atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir nevî kumaş.i. bengere (f.b.) oğula mensup. göğüs.i. benî beşer insanlar.i. Dil-ber gönül alan. küme. su bendi.

berâhîn (a. kesin deliller. berâhîn-i aleniyye meydanda olan deliller.s.) birlikte bulunan.i. bürsün'ün c.) Berberistan adamları. iltimas ve himaye ile ileri sürülmüş kimse. berât-ı terhânî gördüğü büyük bir hizmet karşılığı olarak vergiden muaf tutulması hakkında pâdişâh tarafından verilen ferman.i. tanıklar. ayrılmış. berâgîs (a. berây-i isticvâb sorgu maksadıyla.b. berâtîl (a. [çok zaman silâh hakkında]. berriyye'nin c. aksine. berây-i ma'lûmat bilgi vermek için. yollanılmış. tanıklar. berây-i istikbâl karşılamak için.i. 6. yaratıklar.) bir dâva sonucunda temiz ve ilişiksiz çıkma.i. berevât) [eskiden] rütbe.i. berâat-i istihlâl ed. bürgus'un c. müsâvîlik. ber-âver (f.i.i.) yola çıkanlmış.) tersine. (bkz: bur'. içindekiler hakkında toplu bir fikir verecek surette güzel sözler kullanma.i bürcüme'nin c.e. mahlrkat. gönderilmiş. 2. berâbire (a.i. berây-i hâtır hatır için. berây (f.i.) l. beriyye'nin c.) l.) rüşvetler.a. berâhime (a. kibarlık îcâbı.i. berehmen'in c. yaratma. bir şiirin veya bir makalenin başında.). 2. halkın. bir kitabın. berây-i tedâvî tedâvî için. aklık. berây-i maslahat iş için. doğrulamak için. genişlik. berây-i tenezzüh gezinti için.s. i.) deliller.i. berây-i nezâket nezâket. farksızlık. evin kapısı. berât (a. berâverde (f. peygamberliğin bildirildiği Şaban ayının onbeşinci gecesi.) mafsallar.s. farksız.) çekilmiş. 2. berâsin (a.[berg'in hafifletilmişi]. berât-ı hümâyûn pâdişâhlara mahsus ferman. berâhîhte.) açık. berâat (a.).) için.i. boğumlar. güzellik.) yırtıcı hayvan pençeleri. üzerine getiren. seçilmiş şey. h. Bermek).s. bir hizada. berây-ı cinsiyyet cinsiyet için. sahralar. berâet-i zimmet zimmetinde bir şey olmayış. (bkz. maksadıyla. aklanma. berâberî (f. en. berâet (a.s. işlenmemiş ve ağaçsız bölge. (bkz: bürnüs).) 1. berây-i tasdîk tasdik etmek.s. bürnüs'ün c. berâtî (f.) çöller. berâhîn-i katıa kat'î.i. hemcins olması dolayısıyla. Bermekî'nin c. hasta iyiliğe dönme.s. bırtîl'in c.) üste getiren. berârî (a.c. bürhân'ın c. 8. yukarı kaldırılmış ve yükseğe götürülmüş şey.) fazilet. meziyet. insanlar. müsâvî. haraç ve vergi vermeyen Müslüman ve kılıç ehli . leke hastalığı.) pireler. berâcim (a. berâhencîde (f. berânis (a. iyilik. beras abraşlık. Berâmike (a. berây-i tebdîl-i hevâ hava değişimi için.i. halk. olgunluk. berât-ı cibâyet vergi. genç kadın. berât gecesi Peygamberimize. hediyeler. berâh (a. aklık. berâyâ (a.) fukaraya verilen eski elbise. berâber (f. çıkanlmış.) Hint ve Mecûsîlerin ruhanî reisleri.e. 3. berâhîde (f. berârende (f. başkanlan. buru1). bir arada. anlık.b. resim ve icâre gibi hazîneye yahut vakfa ait paralan toplamak yetkisini veren vesika. 7.) beraberlik. ber-akis (f. berâhîn-i kaviyye sağlam deliller. nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman. ber' (a.i.) yemiş ağacı. berâbir.

i.) soğuk. kâr. pürüzünü giderme.) muz. (bkz: çespân).) 1.) yükseğe kaldırılmış. iki yürük semaî ile türlü şekillerde dizilmiş 5 adet sofyan'dan mürekkeptir.i. pis.) Berberler ülkesi.) esir. Dâ-ül-berdet mîde dolgunluğu hastalığı.) anat. [rûmî şubatın 26 sından itibaren 7 gün şiddetle devam eden bir soğuk]. 32 zamanlı ve 14 darplıdır.s. hamel burcu. maslûb).) toplayıcı. 2. omuzda.i. 2. berçîn (f.i. Hicaz'da bir dağ adı.) 1. perişan. (bkz. "Müşteri" denilen yıldız. berber-hâne (f. 2. 2.) en çok fırtınalı havada yağan dolu. (bkz: cihân-nümâ). (bkz. (bkz. vaktiyle Kahire 'de dış kabuğundan hasır.b.s.b.s.s. (bkz: hamel). yemişli. berde (a.kısmı. bircîs). sağlam ve lâtif. berçîde (f. Berberistân (h.i. lâvuta (lavta) denilen bir çalgı. bere (f.b. ed. ilâhi gibi eserlerde kulanılmıştır.i. Berdeng (f. (bkz.) kocakarı soğuğu. 2. münzevî. berd-i acûz kocakarı soğuğu.b.oturan halktan olan.) yerinde. Nâ-bercâ yerinde değil. Afrika'nın bütün kuzeyinde -Mısır hâriç. fr. hasır otu. bende). Pâ-bercâ sabit. 3. fakat yüksek bir mânâ taşıyan mısra. 2. Türk müziğinin büyük usûllerindendir. berbâre (f. ber-devâm (f.) ' kölelik.c. Tabiî mertebesi 32/4 dür. Reâyâ ve berâyâ bütün halk. içindeki özünden kâğıt yapılan bir bitki.) 1. tıraş eden. bere-i felek Güneş'in 21 Mart'ta dâhil olduğu burç. saç kesen kimse. Hâne ber-dûş (evi omuzunda) serseri. bir köy. fena. cilalama. kalın kilim. ber-bâd (f.b.) eteği toplu. (bkz. peşrev.) 1.zf. parlatma. kaz göğüslü. 3.s. on iki burçtan biri. lyre. mîde dolgunluğu. salbedilmiş. evin damında bulunan oda.s.s.) 1. sundurma. 2.s. asılmış [insan]. ber-dâr (f. seçme. 2. 2. epi-didyme. esaret. i.i. Gene 32 zamanlı olarak mevcut olan 22 darplı muhammes ve 26 darplı hafif den daha az kullanılmıştır. tahtaboş. kirli. Hint ve Mecûsîlerin ruhanî başkanı.) omuz üzerinde. Bu usûl. berçîde-dâmen (f. 32/2 mertebesine ağır berefşan ve 32/8 mertebesine de yürük berefşan denilir.s. berbâr.s. sütü çok olan deve.i. bered (a.s. erbezi üstü.) toplanmış.) kuzu. tutsak.b.) çöl ortasında bulunan küçük dağ ve tepe.) 1. Suriye'de iki nehir. 4.i.b. berdiyy (a. 3. ber-batt (a.) hek. ber-bend (f. 2. berber (f.) çocuğu annesinin sırtına bağlamaya yarayan göğüs kuşağı. dünyâdan elini eteğini çekmiş.i.f. uygunsuz.s. berehmen (a.) 1. doğru ve münâsip. köle.) 1. ber-efşân (f. düzleme.i.i. berbah (a. b. Bercîs (a. 2. sebat edici. . ber-ceste (f. çardak. daimî).) Berber kavmine mensup olan. perdaht). berdâşte (f. f r. devamlı.) devam üzere. (bkz: berd-ül acûz berdâht düzeltme. ber-câ (f.s.i. i. ber-belend (f. [bunun dışındakilere reaya denirdi]. berde (f. devşirilmiş.a. Afrika'nın kuzeyinde bulunan bir kavim.i. harap.) berber dükkânı. karavaş. berâhime) 1.i. berdegî (f. dâim. berd (a.b. berberî (a.i. tam. esirlik. berd-ül-acûz (a. berced (a.) gayet yüksek yer veya rütbe.) 1. lir. münasebetsiz. kameriye. viran.i. Türk halısı.b. ber-dûş (f. zahmetsizce hatıra geliveren.b.

) [eskiden] rütbe.i.i.b.s. su biriktirilen yer.) hayır sahibi olan doğru kimseler. mutluluk. berf-âb (f. [kelime Farsçada "azık.) kış yaz karlı olan. yüz çevirmiş.i. kar içinde.i. yeşil yaprak.b. yok eden.) ağzın dış kenarı. yukarıya kaldırıp atan. asker. Tanrı vergisi. ters olmuş. 2. berencen. bergeşte (f. berhemen (f-s. berf-nâk (f. puta tapanlann papazlanyla ateşe tapanlann bilgin ve soysop olanları.i. karı eksik olmayan. berg (f. berg-i gül gül yaprağı.) kar parçası.i.i.i.) kara batmış.) çıplak. berencîn kadın bileziği.) ezberlenmiş. berg-i ter bot. s. 2.) 1. sıyrılmış. berg-i çeşm göz kapağı. berend (f. altın yaldızla işlenmiş hâlkâr yaprak motifi. iyilik severler. 2) hediye. bolluklar. berf-pâre (f. 3. berr'in c. s. kılıcın suyu.b. 2. azm.) karlı. nakışsız ipek kumaş. berg-i ıtrî g.) karsuyu. berg-i sebz 1) yeşil yaprak.) 1.) büyük yılan. berevât-ı şerîfe pâdişâhlar tarafından verilen beratlar. bereket (a. berg (f.) bent. yükseğe çıkarılmış. karlık. berg-i hazân sonbahar yaprağı.i. berg-i bîd).) 1. 2. berevât (a. berendâhte (f. hazırlık. berât'ın c.) yüz çevirmiş. mal.b.) 1. bolluklar. berehrehe (a.s.s. (bkz. gereç. güzel söz. dal budak. üzüm çubuklarının altına konulan çatal ağaç. saadetler. berehmen. kenarları tırtıllı büyük yaprak motifi. saadet. ejder. sivar). ber-endâze (bkz: ber-endâz). üryan).i. (bkz: berig).b. bolluk. çini veya tezhipte kullanılan. herek. bereket'in c. berekât (a. niyet. berg ü bâr malzeme. berekât-ı kelâm-ullah Tanrı kelâmının verdiği feyizler.s. yük.s. 2. (bkz: sele). 2) söğüt yaprağı biçimindeki süngü ucu. 1) söğüt yaprağı. (bkz: ebrencen. bir yana atan. nağme. berf-âlûd (f. s. 2.i. (bkz: bürehne. berehne (f. berehnegî (f. hayırlar.b. pala gibi âletler. (bkz: bü-rehnegî). yükseğe kaldırılmış. berg-i diraht ağaç yaprağı.s. bergeşîde (f. berg ü şâh bot. berfûs (f. berg-i hâllkârî g. Tah-ran'da hamurdan yapılan erişte yemeği" mânâlarına da gelir]. bereketler.) çok yakışıklı ve güzel [kadın].i. berf (f.b.s. yiyinti.) su bendi.) 1. hatırda tutulmuş. mutluluklar. takat. kuvvet.) tersine dönmüş.) 1.). dudakların çevresi. bergab (f. berekât) 1.b.s.) kardan. bergerde (f. 2. berfûz.c.) kar. meymenetler.) çıplaklık. berfîn (f.i. set. berere (a.s. meymenet. kılıç. ber-endâz (f.s. tartılmış. berg ü nevâ geçinecek şey. derin yer. üste. çekilmiş. berem (f. berfend (f.i.) buzhane.) 1. 3. (bkz: berg--bîd). nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren fermanlar. berg ü sâz. berg-i bîd bot. asma ve kabak çardağı.s.) yaprak. kar ile ilgili. s. bergâşte (f.) puta tapan.Brahma dîninde olan.s. dervişlerin bellerine bağladıkları pösteki.i. . karlı soğuk su. berf-dâr (f. berf-dân (f.s. bergamân (f. keskin hançer.i. 2. berg-bîd (f. ahenk.s.

) şiddetli kasırga.) at eyerinin altına örtülen sırmalı veya şeritli örtü.b. bergüstvân (f.s.b.) müddet. berhe min-ez-zemân bir müddet için. berhem-zen (f.i.) postacılar.) sabun.) berhudar olan. berhem-hurde (f.) geçimi güçleşmiş.b. delik. berîzen (f-i-).) eski veya harap bulunan büyük ev.i.b. (bkz: beve).b. bürhûn). berk-ı hâtıf göz kamaştıran şimşek. yatak. sevinme. minder.b. parıltı.s.s. sonbahar. atılan. andaç. temiz. berhâst (f. berhîhte (f. bergeşte-baht (f. nasip. haberciler.b.s. yaratık. 4. çöl. 2.c.) kalkmış. oda.i. hisar. yaprak dökümü.i. altını üstüne getiren.i. işi bozulmuş.) saçmasapan söz.b. ber-güzîde (f. berhîz (f.). (bkz: buruk. (bkz: berhüyûn). Ra'd ü berk gök gürültüsü ile şimşek. güz. su çevrintisi.) hediye. duvar ve bostan kenarlarına ve tarla aralarına diken ve çalı-çırpı ile yapılan çit.c. haberci.) sağ. uçurulmuş. berhüyûn (f.s.) karışık.i.i. berhâne (f.) 1. 2. (bkz: berg). hâtıra.) içinde ekmek pişirilen ocak.) yaprak döken. aklanmış.b. habîs. dağınık. 2.) seçme. berîk (a.s. berhûr (f.i.çember. berîdân) postacı.) haber kuşu. ulaklar. 5. sonbahar.) günü dönmüş. Bâd-i berîn tan zamanı esen yel.) hisse. bergeşte-rûz (f. yırtık. berk (a. yaş odunun yanarken çıkardığı yaşlık.b.i. tatar. torba. (bkz. berîd-i cânân sevgilinin habercisi.s. (bkz: gaşiye1. berhûd (f. seçkin. berhem (f. balık.) kalkan.) un helvası. 2. berig (f. berhûh (f. berîd (a. diri.) yaprak döken. beriyye (a. ulak. buruk) şimşek.b. berhûz (f. haşa. berî-üz-zimme (a.i. (bkz: semek). berîcen (f.s. berg-rîzân (f-b. düşkün. Berîd-i felek Satürn gezegeni (Zuhal). Hayr-ül-beriyye Hz. dâire. ınes'ut olan. 2. (bkz: berhûn). halk. berj (f. kemer. bergeşte-hâl (f.s.s. berâet'den) salim.i. ayaklanmış. berhûn (f-i-) l. berg-rîz (f. zaman.i. berhem-zede (f.b. benzen).s. berhur-dârî (f. girdap.i. kaybolmuş.b. berh (f.b.s. fırın.) 1. (bkz: pertev. az şey. ziya).s. onan. sıçrayan. sahra. berhâbe (f. berî (a.c.) güzelliği ve olgunluğu ile akranından üstün olan sevgili. yarık.i. talihsiz. ber-hevâ (f. en yüce. ber-hayât (f.i. berîd-tayr (a. nasîp.) "çarpışarak" birbirine girmiş.) dağarcık.) karmakanşık eden.) ışık.i. küçük ev.s.b.a.b.s. berhâste.i.i. döşek.b. kır.bergeşte-ahter (f.b. berhe (a.s. bir döşekte beraber yatılan kimse. berîke (a. talihi ters.s. 3. set. berîd'in c. su birikintisi.) yıldızı tersine dönmüş. şimşek. Berîn pek yüksek. habîsa). berâyâ) 1.b. pay. berîa (a. kadın.) karmakarışık.a. parça.s.) zimmeti temiz olan. . hamle edilmiş. bergüzâr (f.s. kurtulmuş. ber-hurdâr (f.) bent.b. (bkz: bevj). nemed-zîn).a.i.s.i. ters.) havaya gitmiş. berîdân (f. 3.s.s.(bkz: berîcen). hisse. ortası boş nesne. insanlar. varoş. altı üstüne getirilmiş. Muhammed.) silâh çekilmiş. (bkz. onma.) berhudar olma.) fena talih.

zerdali.c. devamlı. berk-âşiyân (a. duru.) genç irisi. berniye (a.s. berrât (a. güzel kadın.) yuvası şimşek olan. haricî.) Çok ince ipek kumaş.) şimşek saçan. gereğince. Bahr ü berr deniz ve kara. topraklar) Amerika.) l. (bkz: matkab. bermûde (f.zf. su aygın.s. sökülmüş. [bağış. çekilip meydana getirilmiş.b. büyük küp. sancı. Bermek (a.b.s.i.i.i. 3. parlak. ebrâr) doğru sözlü.) koparılmış. 2. kayısı.s. bernîk (a. kökünden çıkarılmış. yüz örtüsü. delikanlılık.) 1. nurlu.) mükemmel.f. bermûde-i fermûde buyurulan. 2.s.zf. Avrupa.i.f.) 1.i. soğutmaç.s. çarçabuk.) kara yoluyla. Seyyâle-i berkıyye şimşek gibi.) ezberleme. küçük horoz. hatırda tutma. ilerletilmiş. doruk.s. parıldama. cömertlik örneği tutularak bermekî-meşrep.berk-ı şerer-hîz kıvılcım yağdıran şimşek. bermekî-haslet gibi sıfatlar yapılmıştır]. nesne. güzelliği birden çarpan kadın. berniş (f.b. yıkılmamış. bürku'). (bkz: burna. Berkan (f-'-) kıvırcık tüylü kuzu postu.) genç. bermâh.) su soğutmaya mahsus kap. berku' (a.s.h.) zool.i. bernâ (f.i.) şeftali.i. Fâzıl. berk-ı Yemânî Yemen kılıcı. 2. i.a.zf. daimî.) gençlik.i. berkan (a.b. berpâ (f. çarçabuk. toyluk.) 1.s. berânî) 1. 2. i.i.) arzusuna kavuşan. yerli. yabani.) peçe. berr-i atîk (eski karalar.i.i. Afrika.s.s. Sür'at-berkıyye şimşek gibi. kınından çıkarılmış. şer'î hükümlere riâyet etmeyen. (bkz: kemâ-kân). âdet olduğu.b. romatizma sancısı.i. berreyn (a. (bkz: unvan). yiğit. meç.) (iki kara) Asya ve Avrupa ki talan.) kara toprak. bürnâk). zarfın üzerine yazılan adres.i. ber-minvâl-i sâbık (a.i. mafsal ağrısı. berrâka (a. miskab). pek parlak. berren (a.s. parlak.) eskisi gibi.s. topraklar) Asya.) 1.) şimşek gibi. hayır işleyen kimse. berr-i cedîd (yeni karalar. berr (a. berm (f. 2. elektrik.i. açık. törpü. emredilen şey. delikanlı. ayak üzerinde. berrak (a. . bernûn (f. berk-efşân (f.) şimşek gibi yakıcı. ince tül.i. (bkz: müberrid). Berkuk (a. bermâl (f-i. bermâhe (f. çekilmiş.) Harûn-ür-Reşîd zamanında vezirlik eden bir ailenin Hâlit.) 1. ["berkî'nin müen"]. elektrik Ahbâr-ı berkıyye telgraf haberleri berkî (a.) alışıldığı.a.kann ağrısı. karlık. (bkz: şahika. Pîr ü bernâ ihtiyar ve genç.) nurlu. berk-âsâ (f. bürnâh. dileğine eren.zf.a. 2.s. ber-mûcib (f. 3.i.) burgu.) parlayıcı.a.) mucibince. ber-mû'tâd (f. berkıyye (a. Avustralya. berkende (f. uyarına göre. tecrübesizlik.b. berkeşîde (f.s.a. berkend (f. ber-kemâl (f.) dağ tepesi. bernâî (f. Cafer adında dört oğlunun soyadı. [kelime Farsça "berkenden" mastarından geliyor]. zirve).b. berrâde (a.i. 2. 2. sahra ve kıra ait. bernâme (f. ber-murâd (f. mektup başlığı.b. Yahya.s.b. pırıldayın.c. berrânî (a. berr'den) 1.b.c. ber-karâr (f.) şey. (bkz: bürka1. kürkü.) şakıma. berk-endâz (a.) ayakta. berr (a. fihrist. (bkz: kal'). bıçkı.) kararlı. her zaman olduğu üzere.

ümmet. s. ekincilik. Zenginliği bertaraf insan adamdı.) 1. 2. berûmend (f.b. şöyle dursun. ziyan. 3. ber-vech-i yesîr kolaylıkla. rezil.s. ekin. 2.) 1. berzîger (s.i. incelenerek. hisseli.) dönüş.s.b. s.i. berûmendî (f.i. köşebaşı. berzûg (a. berz-ger (f. 5. bervak (a.e. 2. berze-gâv (f. döndü.) 1. ber-vech-i tahkik tahkik edilerek. kâfi. zariflik. ince. taze. dar dil [denizde].) (bkz: berz-gâr. verimli. ova.berrî (a.) olduğu gibi. berterîn (f.s. s. edepsiz.a. köşk. 2.zf. nâzik.) 1. satlıcan.) kavga. pek.i.) karaya [toprak] ait. 2. bir araya getirilmiş. ber-vech-i peşîn peşin olarak. 3. alçak adam. be's (a. berz-gâr. cübbe veya ferace kuşağı. 2. zahmet. karpuz. azap. ber-vech-i tafsîl tafsilâtlı. ber-teng (f.a.) zâtülcenp. 2.i.i. menfaati! olma. 2. isteğine ulaşan. herzede (f. 2.) ekinci.sokak. ber-vech-i zîr (bkz: ber-vech-i âtî) ber-vech-i meşrûh anlatıldığı üzere ber-vech-i iştirâk ortaklıkla. teferruatlı olarak.) kadife gibi kumaşlarda beliren pürüz. yumuşak yer. meç. 4.i.i.) 1.i. bervâr. 2. ekim. sayfiye.a. berriyyet-üş-Şâm Şam çölü. zarar. korku. üstün. keten yaprağı ile yapılan bir çeşit müsekkir macun. a'lâ. fr.i. lâtiflik.) çift öküzü.) faydalı.) 1.) çiftçilik.s. kavun. yakışıklı. budak.i. ber-sâbık (f. bes (f. ne ise ne.i. 3.) çukur.i. berz-gerî (f.i. bitki.b. harâset. pleuresıe. berzec (a.) eskisi gibi. güç. 3. olarak.i. (bkz: fâlih).b. (bkz: fılâhat. gönül isteği. zirâat). tamam.b. ber-vech-i bâlâ yukarıda olduğu gibi. cadde. ipekli kumaş. (bkz. can sıkıcı yer. zor. berşân (f. önceden.) ziraat.i. faydalı.i. (bkz: beyaban). . ber-vech-i âtî aşağıda olduğu gibi. bir yana atılan. uzun kara parçası.s.) 1.) gezinti için tertiplenen yemek.) 1.s. s. büküş. çimen gibi dal budak salıp yükselmeyen nebat. veya şey. Rûz-i be-rûz savaş günü. berriyye (a.) yeter. kara ile ilgili. şiddet. burzag2). berzah-ı belâ içinden çıkılmaz belâ. 4. 2. ziraat. ber-taraf (f. sahra.) sanzambak [çiçek]. at koşumunun sırt kayışı. meziyetli. bervâre (f. ber-sâm (f. 3. çok. savaş.c. ber-vech (f. küçük çocuğu anasının sırtına bağlamaya yarayan göğüs kuşağı.) 1.s. biriktirilmiş. afyon şurubu. Berzenciyye (f. nasipli. berûz (f. çayır.) esmer. arzu. bersiyâh (f. bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden halk.i. bers (a. berş (a. berz (f.i. havadar mesken.) etine dolgun delikanlı. bervâze (f. çok en yüksek. bertaft (f.) Kibreviyye tarikatının şubelerinden birinin adı. lâzım değil.i. arka kapısı. berş-i rahîkî Rahîkî adlı birinin yaptığı bir çeşit macun. berrüste (f. dal.i. tarla sürecek öküz. berter. yetişir. değerli. evin küçük kapısı. berzah (a.) 1.i. berze (f.f.b. z f.) daha.) toplanılmış. herzen (f-i-) l. berârî) çöl. zorluk. berz-ger. 3.i. mahalle. 2. ölülerin ruhlarının kıyamete kadar bulunacakları yer.

yararlık. yol hazırlığı.) 1.e. bir çeşit yemek.) 1. besâret (a. besere (a.) güler yüzlü. best (f. (bkz. harman yerinde toplanılan buğday ve arpa demeti. beste (f.) kapı mandalı. tamam.i. besâ (f.) çok. 2. Dil-beste dili bağlı. bağlılık. 2. besîse (a. besmele (a. hayli. besî (f. çenesi düşük. besâtîn (a.b. yeter. çokluk.s.s. besâk (f. "Bismillâh-ir-Rah-mân-ir-Rahîm" cümlesinin adı. hizmetçi.) 1.i. besâre-nişîn (f. basitlik. kaparo.i.i.s. beskele (f.i. 2. kahramanlık. dili bağlı.b. s.) 1. besmân (f. saçma.s. meydana çıkarma.i. basît'in c. [A-rapçada sıkıntı ve fukaralıktan fena durumda olmak veya savaşta şiddetli harekette bulunmak" mânâlarına gelir]. bitiştirilmiş. düz yer. kapalı.i.b. un ile yağdan yapılan bir çeşit bulamaç. tencere gibi yayvan kap. (bkz: besmcle-keş). Bessâse (a. besend.) rastık. 4. ufak çıban.s.) 1. besûr) vücutta çıkan sivilce. sükût eden.) basit olanlar. besîm). besdek (f. fenalık. s.) l. aralarında kesin bir bağ bulunan iki şey. be-sîmlik.) göz açıklığı.i. (bkz: bâsim. bağlı.) nice nice. bestegî (f.i. büstân'ın c. birçok. bağlanmış.) 1.s. derin görüş. şarkının makam ve ahengi.s. pesâvend). besere-i habîse karakabarcık denilen ve çıktığı yeri kangren eden öldürücü bir hastalık.) ağzı kapalı.i.) düğüm. 2. besîm (a. muz. ziyâdelik. besm'den) güleryüzlü. 3. bess-i şekvâ şikâyeti meydana çıkarma. çok gülen adam. sâde şeyler. besât (a. besîc (f.) Mekke-i Mükereme. besâtet-i arz yer düzlüğü.) bir anlaşmadan sonra rehin olarak bırakılan şey. bessâm (a.) divanhane. dilde düzgünlük. (bkz: şecaat).) çok çabuk yürüme. nifak. bâsim. (bkz: ukde). besr. 2.) nefesi tutulmuş. uşak.i.i.i. cesurluk. . düzlük.i. sofa. 2. be-ser ü çeşm (baş ve göz üstüne) bâşüstüne. [kelime bisât şeklinde de kullanılabilir]. (bkz: besmele-hân). besâlet (a. iftira.c. beste-dehân (f. fazlalık. başlangıç. şiir kafiyesi. be-ser (f. bahadırlık. saçmasapan [söz]. 2. besgûy (f.) herze.b. esneme.) bostanlar. besmele-hân (a. besmele-keş (a. [cemi' olarak besâtûn şekli de vardır]. yiğitlik. besâvend (f. besende (f. yetişir.) 1.s. ed.) 1. besbâs (f.i. çalçene.) besmele çeken. salon. (bkz. pek çok.i. 2. kazan.e.) 1.) baş üstünde. sefer hazırlığı.i.s. besme (a. besbese (a. serbest söyleyiş. beste-dem (f.) geveze. ağız karası.i. 2. "Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm" diyen.) sofada oturan.) kâfi.s. besâmet (a.f.) besmele çeken.i.) .i.b. besâtet (a. s. besîr (a. güleç [adam]. 3. besek. yol azığı.s.f.i.) dilâverlik. besâit (a. kapı sürgüsü. donmuş. Esterâbâd ve Gürgan'da yapılan basma nakışlı ipek kumaş. sebze bahçeleri. 1.s. besâre (f.4.) sazdan. zafer tacı. susan. (bkz: vesnıe).) güleryüzlülük.i. birçok. 2. ağaç dallarından veya türlü türlü çiçeklerden yapılarak bayram ve nevruz günlerinde giyilen başlık. yayma.b.i. dağıtma. hazırlık. bess (a. bessâm).i.

Muhammed.b.) insan. beste-nigâr (f.i. adı ilk önce Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde geçen makam.epithelium pavimenteux.a.c. 2.b. (bkz: betrâ').i. "asıl. beşere-i muhât-ı rasafî anat.) şu şartla ki. cisim.i) 1.) Hurûfi bir şâir olan Refîî'nin hurûfîliğe dâir yazdığı 110 sahifelik bir eseri.) 1. açıklığı. uzun boy.Dil-bestegî gönül bağlılığı. silindirsel epitelyum. birinci derecede kuvvetli olarak kullanılan çargâh do perdesidir ki. en eski mürekkep Türk makamlanndandır. beşâret-âver (a. okşadıkça süt veren deve. 3. beşer (a. 2. balsama ağacı.i.i. (bkz: merbûtiyyet). adı ilk olarak Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam.zf.) Hicaz'da yetişen ve misvak yapılan hoş kokulu bir ağaç. muştucu.) sivilceler. beste-nigâr-hisârek muz. kenar.i. İlm-ül-beşer antropoloji. beşâat (a.s. beşel (f. yeni çıkan garip şey. compositeur. Bilhassa kuvvetli hüzün. Nev'-i beşer insan cinsi. Eb-ül-beşer Hz. muştu.i.) ayağı bağlı.) [boşnak kelimesinin cemi olarak kullanılmıştır] boşnaklar. iki kimsenin birbiriyle tutuşması.i. parlaklığı ve gençliği. beste-rahim (f. adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde geçen makam.b.) muz. [2 nci mânâsı ekseriya kadınlar arasında kullanılmaktadır]. atmaca [kuş]. küçük çıbanlar. beste-hân (f. sarıl!" mânâsına beşelîden mastarından emir.i.) 1. beşe (f. f r. beşere (a. kederli. beşâşet (a. besr'in c. bot. be-şartı an ki (f. çirkin kıyafet. beste-kâr (f. yaslı.i.) 1.s. beşenc (f. Âdem.) 1. 2.) 1. anthro-pologie. insan derisinin dış tabakası.) beste okuyan. fr. (bkz: bişâret). beşâm (a. beşem (f. uç.a. Güçlü. besteci.i. beste-hisar muz.) müjdeci. besûs (a. iki şeyin birbirine sarılması.f.) kısır kadın. taraf. Hayr-ül-beşer. 2. sabânın güçlüsüdür.i. beste-nigâr-ı atîk muz.b.b.s. beşen (f.) zool. yassı epitelyum.) dudağı kapalı. beste-ısfahân muz. beşânika (a.s. ıztırap ve dindarlık mevzularında kullanılabilir. Donanımına sabâ gibi si için koma ve re için bakıyye bemolü konulur. [eş'emu min Besûs Besûs'tan daha uğursuz]. Sabâ makamına Irak makamının pest dörtlüsünün (yâni Irak perdesindeki segah dörtlüsünün) ilâvesinden meydana gelmiştir. besûr (a. Lâhin içinde icâbeden yerlere sabânın tiz sekizlisi için la bakıyye bemolü ve Irak'ın pest dörtlüsü için de fa bakıyye diyezi ilâve olunur. kompozitör. adı anonim ve manzum bir edvarda geçen makam. güzelliği. güler yüz. Seyyid-ül-beşer Hz.i. Husûsî ve orijinal bir kıymet taşıyan bu makam rağbetle kullanılmıştır ve hâlen de kullanılmaktadır.b. şarkıcı. beste-pâ (f. Bu dörtlü ile Irak perdesinde durur.i. müjde.) besteleyen.) 1.b.i. 2. kütikül. yiyinti ve içintilerdeki acılık.i. haberci.s. 2. beşere-i muhât-ı üstüvânî anat. kabahat. beden. beste-nigâr-ı kadîm muz. kapalı olma. beşâret (a. Araplarda çok meşhur ve meş'um bir kadın. 2. kapalılık. İsfahan makamı gibi başladıktan sonra özatışla ırak perdesinde karar veren makam. fr.b. 2. . güç hazmolan şey.) güler yüzlülük.s. tutuk. beşâret-nâme (a.f. beste-leb (f. mahzun.) yüz lâtifliği.

beşme (f.) salcı. 3.) daha fena.) güleryüzlü. şen. keder.) 1. güleryüzlü.i. betûk (a. sof.s.i. beşm (f.) güleryüzlülükle. beta' (a. [Kamûs-i Muhît'e göre "bivâbet" şekli de kullanılır]. bevâdî (a. beşerî. 2.s. 3. 4. betûk (f. 3. insanî. 2.i. betîl (a. (bkz: şebnem). Hz. dolu. [kelime ebter in müennesidir].) kat'î. betûliyye (a. müjdeci. ifrit. insana mensup. Muhammed'in kızı Fâtımat-üz-Zehrâ ile Hz.) tiftikten yapılmış şal. müjde getiren. . erkeklerden çekinen namuslu kadın. betyâr.s. 2. betîle (a. belli. çiy. çini saksı. başyazarı Dr. Seyf-i bettâr çok keskin kılıç. kuytu. beraber oluş. kırağı.i. beşûş-âne (f. bevâh-en (a.i. kâse. 2.i. beşîr (a. eksik bırakma.s.) 1. 3. (bkz: ikamet). bevâ' (a. bâdiye'nin c.s. ayrı renkli beş çubuk motifi ile süslenmiş bir çeşit kumaş. belli olarak.) dişi eşek.i.i. (bkz: beste-rahim).) meydanda. beşî' (a. beşg (f.i. bevâbî (a. mide sümük zan.) antropoloji. "çeşmezen" denilen bir göz ilacı. zarf.i.) husûsiyle.) kısır kadın. kesme. 2. 4. tabaklanmamış ham deri. s. düşman. hek. kulaç.) oturma [bir yerde].i. (bkz: hüveydâ). Hz.zf. gürgengiller. naz. beşerlik. insanlık. bevâbet (a. betât (a. besili. mezhepsiz. kusurlu.i.s. fr.) 1. 3.) çok keskin. kap. vücudun içindeki "gışâ-yı muhâtî" denilen derinin dış yüzü. aşikâr.) semiz. dinsiz.) kapıcılık. 3.b.s. işve. (bkz: bettâr). i. hele.i. ekşi.i.i. çok çirkin. betr (a.) aşikâr. betyâb (f.zf. beşere-i muhâtiyye-i mi'de biy.i. (bkz: bivâbet). bûhe'nin c. şebnem. beşeriyyât (a. (bkz: bürrân). betre (a. kayıngiller.) 1. bevâhe (a. beşeriyyet (a. bettât (a.i. atın seyrek basması. kar. nehirlerdeki akıntı.s. çakır doğanlar [kuş]. (bkz: beşîr2). sepeti. kulaçlama.i. 2. mihnet. Bey-i betât kat'î satış. bev' (a. (bkz: badire). betrâ' (a. (bkz: tîrdân).) 1. güleç [adam]. bâdire'nin c. 2. beter (f. bot. betyâre (f.i. beraber. 2. beştek.) benzer. bevâdir (a. dişi baykuşlar.i. Rey ile Taberistan arasında havası çok soğuk bir yer. yağlı.) 1.beşere-i muhâtiyye biy.) yuvarlak tabla. atılacak oklar içine konulup omuza alınan mahfaza.b.) ayrılmış hurma fidanı.) çok kesen. betkîş (f. 3. beşeriyye (a. ayrı kök salan fidan.s. 2.i. (bkz: bed-ter).betulinees. çok keskin. sataşma. beşyûn (f. çöller. gulyabâni. beş parmak da denilen.i.zf.) kapıcılık. 2. kırlar.) olagelen hâdiseler.i.) beşere. i. beştük (f. betûl (a. beşûş (a. 2. Nevzat olan ve Paris'te yayımlanmış aylık bir dergi. Meryem'in lâkabı. bettâr (a.) ok mahfazası. dev. Meryem'in lâkapları. tadı fena şey.i.s.i. sıkışık [yer]. 2. şeytan. salkımları sarkık olan ağaç.) 1. ana ağaçtan ayrılıp başka kök salan fidan. bakkal tablası.c.) 1.) dert. kapı bekçiliği.) 1. kesme. fr.) vazo. bett (a.) acı. okluk. görülmesi istenilmeyen şey.) 1.s.s. (bkz: betîl). anthropologie. bevâh (a. şal yapan ve satan. (bkz: beşuş). ahmak adamlar.) sahralar. be-tahsîs (a.) 1.) 1.

(bkz: bevvâl). [zıddı "zevahir" dir]. (bkz. ebvâl) 1.s.i. mahvolma. 3. bevkâ' (a.) 1. bevn (a. zahir. bıktırıncaya kadar ısrar etme. girdap. bârika'nın c. ince kamıştan örülen hasırlar. 2. bevârid (a. bevr (a. bevâtıl (a. 3. mahvolma. bâika'nın c. yokolma.) l/acele. bevbât (a. düşünme. (bkz: berk). büven. mal. kim.i.) hasırlar. keder ve belâ meydana getirme. parıltılar.i. iki şey arasındaki uzaklık. lanet etme. kıtlaşma. biy. debdebe. bevk (a.) kuyu. bârih'in c. 2.i.) 1.i. hüveydâ). kaburga kemikleri. çürüme. 2.) sahra.i. çiftleşme [kadın ve erkek]. bevâsîr (a. açıklık.. 2. 2. 4. yalan söz. bârid'in c. 4.i. bevvân).) 1. âfetler. bevj (f. 2. kır.i. mayasıllar. yemekler.) 1. bâis).s. 5.) kargaşalık.i. haykırma. 3. bevân (a. bevle (a. ileri geçme.i.i. 3. çok işeyen adam. bâriyye.) bâtıl.c.i. bir kimseden kaçıp gizlenme. kocaya varmayarak kadının evde çürüyüp kalması.i. bâtın'ın c. sermâye azalma. Bevh (a-.i. belâya uğrama. şimşek.) 1.) sidikle ilgili. dâim olanlar.i. su çevrintisi. bevn-i baîd uzak mesafe. bevâs (f. şiddetli yağmur. gösteriş. (bkz: bi-vân. beviş (f. bevârî (a. yokluk. bâriyy'in c. kız çocuğu.) 1. bevlî. 6. bevh (a.) mesafe.i.) galip gelme. ebvine). 7. ziynet. bevc (a. gerdanın yanında olan etler. bevga' (a. s.i. bâtıl'ın c. tahmin. işeme. yok olma. yorulma. bir araya geliş. bevârik-i süyûf kılıçların parıltıları. 3. bir şeyin . ileri gitme.) küçük kız çocuğu. s. felâketler [kelime müfret gibi kullanılan cemidir]. bevârih (a.i.s. büyüklük. 2. sürülmemiş yer. Habs-i bevl küçük aptesini tutma. bâtire'nin c. üre. 2.i.c.i.s. fenalık. 2.) yumuşak toprak.) 1. çiş.i.i. keder. 2.) 1. sıçrayıp binme.) kalanlar. çöl.i. (bkz: berj). bevâr (a. bevâik (a. musibet.) gizli. karmakarışık olma. bâriyâ. Dar-ül-bevâr cehennem. su kaynağını karıştırıp açma.) 1. müfret gibi kullanılan cemidir]. bevg (a.s. bevâis (a.i.) farzetme. haberli olma. ilenme.i. baki ve bâkiye'nin c.) hisse. 4. hiddet ve kızgınlığın geçmesi. bevâkî (a. yıldırım parıltıları.) samyeli denilen sıcaklar ve şiddetli rüzgârlar. (bkz: beviç). şimşek. sövme. (bkz.) basurlar. bevâtir (a. 3. bâis'in c. bevânî (a.i. sınama. soğutulmuş şeyler. aşikâr. çalıp çırpma. nasip. idrar.).) şiddetli kasırga. göz kamaştırıcı şeyler. sakat şeyler. 3. izinsiz ve habersiz olarak bir yere apansızın gelme. ateşin sönmesi.s. üstünlük.i.) belâlar. musibetler [kelime. 2. kapalı şeyler. bevs (a.i. bevh (a. bevn (f. sidik.i. boşboğaz [adam]. yoklama.i. bevâtın (a. düşmanlık. mu-sîbetler.) keskin kılıçlar. 4.i. kederlenme.bevâhid (a.i. bevâşe (f. (bkz: bi'r.) 1. (bkz: bâdiye). 2. 3.) l sıkıntı. bevliyye (a. çok açıklık. eşya. bevne (a.) belâlar. çeh). 2. 2. meydanda. süs. 2. bâsûr'un'c. [Ahterî'ye göre] kulaklar arasında ensede veya omuzlarla boyun arasında.) 1. pay. yaramaz şeyler. deve ayakları. bevâh. bevd (a. bevk (a.i.i. oranlama. felâket. beddua etme. s.s. bevl (a. bevc (a.) 1. bevârik (a.) 1. 2. çâh.c.) çiftçilerin harman savurduktan yaba.

2. göçebe.) kapıcılık...) Hindistan cevizi. bey'-i fâsid eko. hıyârattan ârî olan bey'-i nafiz. bevzek (f. bevvâb-ı mi'de mîde kapısı. küçük yapılı ve çabuk yürüyen [adamlar]. bey'-i nâfiz huk. 2. bey' bi-l-mücâzefe huk.) 1. bevvâl (a.rengi. büyü') satma. mevkuf kısımlarına ayrılır. alıp vermekle olan fi'lî bir satış akdi.s. mahvolma.) 1. gösteriş. rutubet dolayısıyla yiyecek ve giyeceklerde meydana gelen yeşil küf. bevvâbîn. Arap çocuklarının çok oynadıkları bir oyun. piyadeler. bey'-i sahih huk. s.m. (bkz: bîd. bevvâbân (a. fâsid. dolu. [satranç oyununda] paytaklar.) çöl adamı.i. [bakkallardan deftere yazılmak suretiyle mal almak bu kabildendir]. bivân). bevvân (a. beyâdıka. bahis ve teftiş "etmek". huk. satın alma. bevvâb'ın c. bevs "etmek" (a. [fuzûlî'nin bey'i gibi]. beyâbân-ı gam gam çölü. 3. 2.s. beyâbân (f. beyâbân-nişîn (f. bey'-i bâtıl eko. (bkz: bevle). bevvâl-i çeh-i zemzem zemzem kuyusuna işeyen [yalnız şöhret kazanmak ve adı anılmak için uygunsuz bir iş yapan].s. huk. 2. kapı. yurtsuz.i.. girilecek yer. götürü satmak. iri kıçlı kadın. (bkz: bevân.c.) kapıcılar. beyâ (f. bevvâb (a. bey' men yezîd artırma ile satış. düşme. bey'-i câiz sahih olan satış.i. beyâzıka (a. bey'-i gayr-i lâzım huk. bey bi-l-istiglâl huk. beyâd (a. bey'-i mün'akid huk.i.i. beydûdet). beyâbânî (f.b. aynı ayna. bevş (f.) 1.) zengin iken fakirleşme.i. 2. beyzak'ın c.i. satılma. satanın malı kiralamak üzere vefâen bey'etmesi. bevsâ' (a. hükümsüz olan satış. sık sık işeyen. başkasının iznine bağlı olan satış.i. bevz (a.s. bevvâb'ın c. 2.) aşîret. çöl.c. bevz. bey'-i bi-l-vefâ eko. [pazarlıksız ve lâkırdısız müşterinin parayı. bevvâbîn (a. bey'-i mevkuf eko. satış. akdin yapılmış olmasına rağmen bâzı dış nitelikleri itibarıyla geçersiz olan satış.i.) bedevî.) 1. büven. bevl'den) çok. in'ikad bulan satış akdi demektir ki sahih. ekmekçinin de ekmeği vermesi gibi]. bey ü şirâ' alım satım. bevt (a. dolmuş.s. nafiz. bey' bi-l-isticrâr huk.t. beydak.) kır. zâten ve vasfen meşru olan satış akdi. huk.). 1. bey' (a.b. eşek ansı. debdebe. . sonradan mecmu bedeli verilmek üzere belli bedelle ceste ceste mal satmak. düşkünlük. bevvâbet (a. bey'-i bât kat'î satış. büyûd.i. (f. bevvâ (a.c.) yok olma. yânî na-kitten başka olarak malı mal ile değiştirmektir ki trampadan ibarettir.i. bevvâbân) kapıcı. devamlı oturuş.i. kendisinde hı-yârattan birisi bulunan bey'-i nafiz.) çalım. bey'-i lâzım huk.i.) kapıcılar. bey'-i mukayaza huk.i. dağıtma "k". çocukları evlerine getirip götüren okul hademesi. belirli bir süre içinde satılanı geri almak şartıyla yapılan akit.) 1. ebvine) çadır direği. bey'-i teâtî huk. ağacın köküne yakın olan yerleri. i.i. bevvâbîn-i medâris ü mekâtib mektep (okul) ve medreselerin kapıcıları. üçüncü şahsın hakkı taallûk etmeyen satış akdidir ki lâzım ve gayr-i lâzım kısımlarına ayrılır. kaybolan çillerden sonra yüzün güzelleşmesi.

bey'at-ün-nisâ (kadınlar anlaşması) Hz. beyân-nâme (a. Donanımına beyâtî'nin si koma bemolü ile şetaraban'ın yalnız mi bakıyye bemolü ve fa bakıyye diyezi arızaları konulur. Terkibindeki beyâtî ile. Donanımına uşşak gibi si için bir koma bemolü konulur.c.b. acem. isminden de anlaşıldığı üzere araban (yâni şetaraban) makamına beyâtî ilâvesinden mürekkeptir. ilâç. beyâriş (f. segah. Beyâtî'nin güçlüsü ve şetaraban'ın durağı olan neva] re perdesi. söylenmediği halde söylenmiş sayılan hüküm.i. gardâniye.i. beyân-ı zarûret huk. beyân'ın c.i. çargâh. beyâdir (a. hâlâ kullanılmakta ve çok kullanılmış bur makamdır. istiare gibi bahislerini öğreten kısmı. Lâhin içinde beyâtî icra olunurken son iki arıza bekar yapıldığı gibi şetaraban için si bekar ve si bakıyye bemolü kullanıldığı da çok vâkidir. beyâh (a.) çâre. hakikat. Uşşak gibi dügâh [la perdesinde durur ve güçlüsü neva] re dir. Niseb-i şerîfesi 8 dir. makamın yapısıyla alâkalı değildir. 2.f. sebze ve meyva. (bkz: biyâh). dileğin bildirilmesi. beyâtî (f. Beyâtî-arabân. bîat). beyân-ı hâl hâlini bildirme. Uşşak'ın tasavvufî ve felsefî karakterine mukabil beyâtî'nin biraz hüzne kaçan bir karakteri vardır. hüseynî. (bkz. muhayyer. beyânât (o.i. neva.) muz. beyân-ı efkâr fikirleri söyleme. beyâtî-arabân (f. kinaye.paytaklar.s. bir kaç asır tutulmuş ve XVIII. Bu makam. mecaz. Esasen beyâtî araban'da şetaraban dizisi bütün sesleriyle tam olarak yapılmaz. uşşak dörtlüsüne pûselik beşlisi ilâvesinden meydana gelen ve Türk müziğinin 5 numaralı basit makamı olan uşşak'ın inici şeklidir. beyân (a. Çok eski bir terkip ise de. uşşak kadar ruha huzur verici değildir. tedbir.) muz.c. (bkz. *demeç. bu perdelerde gezinerek ikinci bir şekilde karar etmesidir. büyâh) ufak balık. Türk müziğinin mürekkep makamlanndandır. bey'at (a. beyân-ı matlab istenilen şeyin beyân edilmesi. anlatma.c. anlatma. bodur olarak yerde yetişen fidan.i. Türk müziğinin en eski makamlarından olup.i. geceyi iş ile geçirme. beyâna mevzu olmayan bir nevi söz. Uşşak'dan farkı. Orta sekizlideki sesleri şöyledir (peşten tîze doğru) dügâh. teşbîh.) harmanlar. Bu güçlü perdesinin uşşak'dan daha ehemmiyetli olarak kullanılması ve ekseriya bu perdeden başlayarak bestekârların bir hicaz geçkisi yapmış olmaları. açık söyleme. ["biyâh" şeklinde de kullanılır]. tiz perdelerden başlaması. hâli yazı ile bildiren açıklama. belagat).i. şetaraban'ın da güçlüsü olmaktadır. Beyâtî. Ancak şetaraban'ın dördüncü arızası olan do bakıyye diyezi'nin beyâtî araban'da bulunmayışı. ed. boysuz.i. belagat ilminin.) kısa. bildirge. 2.) gece uyuma. son yarım asırda biraz değişikliğe uğrayarak. beyât (a.i.).b.) nutuk. beyanât) 1. Muhammed ile Medîneli 12 kişi arasında yapılan anlaşma. bestekârlar tarafından hicaz beşlisinde fazla dolaşan bir karcığar gibi . *söylev. asrın son senelerinde Sâdullah Ağa tarafından tekrar ortaya atılarak ihya olunmuştur. bildirme. gece iş görme. Beyâtî araban'ın terkibi bu şekilde ise de. makamın birinci derece güçlüsüdür. eskiden yalnız "araban" diye anılan makamda do perdesinin natürel olarak kullanılması ve hattâ araban'ın yegâh gibi bâzan dügâh perdesinde de kalması ile alâkalıdır.) 1.i. onun gibi dügâh [la perdesinde kalır. bu perde. beyâre (f.

i. arada. [kelime bidah şeklinde de kullanılabilir]. .) 1.beyazlık. harman yeri. koparılmış olan şey. beyâzî l. açılmamış pamuk kozası.) sert başlı. beydak (a. (bkz: beyzah). çıkışma. inter-sexuel. harmancı. makamın yegâne numuneleridir. ak. fr. sahra. Makam ekseriya beyâtî araban'ın güçlüsü olan neva perdesinden îtibâ-ren bir pûselik dörtlüsü göstererek ve sonra istenirse tam bir pûselik dörtlüsü göstererek. Beyâtî makamının karcığar geçkilerine çok elverişli olması ve karcı-ğar'ın sonunda da şetaraban başmdaki beşli'nin bulunması buna sebebolmuştur.) pazar yeri.i.i.) sofa ve salon. meç.i. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.) yok olma.i. araya. aklık. 2. beydâ' (a. mısır gülü. i. ekin harmanı. aydınlık. pul. iri ve şişmanca kadın. i. paytak. kıymetli kâğıt ve benzeri şeylerde satıcıya bırakılan satma payı. beydere (a. beyn-el-akrân akranlar. Beyâtî ile pûselik makamının ekseriya tam dizisinden müteşekkildir. güç. Donanımına beyâtî gibi si için bir koma bemolü konulur.i. başa kakma. bey hân l. beygare ("ga" uzun okunur.) 1.) harmana mensup. inter-costal. fr.s. bu arızalar bekar yapılır. Beyâtî-ara-ban makamının sonuna bir pûselik beşlisi ilâvesinden ibarettir.s. Nota içinde pûselik için si bekar ve sol bakıyye diyezleri kullanılır. beyn (a. bir çeşit beyaz çiçek. beyn-el-ahâlî ahâli arasında. vesîka. cinsarası. adı anonim bir edvarda geçen makam.i. beyâd.i. eğeler arası. beyder (a. kazma. iş. uzunluğuna açılan yazma kitap ve mecmua.) 1. beyâtî-hisâr muz. rende. pazar. 2. Zekâi Dede'nin terkîbettiği bir mükekkep makamdır. beydaha (a. hattâ donanım ve seyir hususiyetleri karcığar ile müşterektir. beyn-ed-dıl'î anat. beyâz (a.i. (bkz: bîdah). kadın adı. ve sonra tam bir pûselik dizisi veya hüseynî perdesini güçlü ittihâz ederek inici bir şekilde sıralanan pûselik beşlisi ile seyir ve böylece bu dizi parçası ile dügâh perdesinde karar kılmaktadır.i. 2 umurta akı. doğru lügat. s.i. 2. aklık.) etine dolgun. beyderî (a. bey-gar. aralık. beyâtî-arabân-pûselik (f.) ekini harman etme. beyâdıka) satranç oyununda piyade denilen taşların her biri.i. büyûd). beyhen bot.) kökünden. Fahri Efendi'nin terkîbettiği bir makamdır ki. 3. beylek (f. beylem (a. 2. Pûselik makamı ile dügâh perdesinde kalır. arasında. beyn-el-bahreyn muz. f. beyâvâr (f.) berat. 4.kullanılmağa başlanmıştır. ferman.i. çöl. haşan at. onun fahte peşrevi ile saz semaîsi.) eko.i.sır saklamayan. nefret edilen kimse. Beyâtî-araban gibi donanır ve pûselik dizisinin îcâbeden seslerinde. 2. adı anonim bir edvar-ı ilm-i musikide geçen makam.i. i. beykem (f. Güçlü birinci derecede beyâtî'de olduğu gibi neva ve ikinci derecede pûselik'de olduğu gibi hüseynî perdeleridir. yaşıtlar arasında. tehlikeli yer. uğraşma. sığır dili. beydâh (f. dâima aklındakini ve kalbindekini söyleyen.) 1. beyâtî-pûselik muz.i. 2. 3. beydânât) yabani dişi eşek.) 1.b. beydâne (a. bey'iyye (a.c. beyhuşt (f.) muz. Esasen güçlü. tekdir. beyn-el-cinseyn fels. hüccet.) sövme. (bkz: bîd.i. beydûdet (a. bey-gâh (f.i. Gurâb-ül-beyn ayrılık kargası. dibinden kopmuş.c.) meşguliyet. ara. yazlık köşk. durak. boşboğaz.

astr. en iyi olan beyti. elongation. [islâm hukukunda]. eritilmiş sürme. beyt-ül-hüzn hüzünlü. (bkz: Mescid-i Aksa). in-terrigital. Cennet-i Firdevs'de bir köşk olup Hz. interarticulaire. beyt-ül-kasîd ed. elongation. beyne beyne (a. uzanım.) "Mukaddes ev" 1. beyn-el-üdebâ edipler arasında. hücrelerarası. beyn-el-kıtaât coğ. fr. bir Allah bir kendi bilir. chambre anterieure. büyüt) 1. ihtilâf. chambre posterieure.b. beytârâ (a. iki şey arasındaki mesafe. tropikler arası. Kudüs camii.i. (bkz: hacle. beyt-i ahzân 1) gam ve keder yuvası. beyn-el-mefâsıl anat. (bkz: Beyt-ullâh). anlaşmazlık. *eklemlerarası. meç.i. hâne. interplanetaire.) ne iyi ne kötü. beyn-el-eviddâ ahbaplar.i. marangoz rendesi.i. beyn-en-nehreyn iki nehir arasında. beyt-i muzlim fotoğraf kutusu. gazelin en güzel. 2. beyt-i ma'mûr yedinci kat gökte. beyn-el-hücrevî biy. beyn-es-semâi ve-l-arz yerle gök arasında. beyn-el-havf ve-r-recâ korku ile ümit arası. beyn-el-halk halk arasında. Allah sevgisinden başka bir şeye bağlı .s. beyn-ez-zevceyn karıkoca arasında. beynehümâ (a.beyn-el-enâm halk arasında. beyt-ül-arûs gelin odası. oda. in-tercellulaire. 3. beyn-el-medâreyn coğr. kazma [âlet].c. beyt-ül-ahzân 1) Yusufu kaybeden Ya-kub'un çadırı. Beyt-ül-Mukaddes (bkz. derme çatma ev.i.c. beyn-el-ihvân eş dost arasında. fr.) yardım sandığı.) ikisi arasında. veteriner.i. fr. 2. beyn-el-esâbî biy.b. fr. sert ve uzun taş. beyn-el-ulemâ âlimler arasında. (bkz: beyt-ül-arûs). beyt-üs-sadaka (a. hayvan hekimliği. gezegen-yer-Güneş üçlüsünün oluşturduğu *açı.i. f r. fr.zf. ardoda. aynı vezinde iki mısra'dan ibaret söz. 2) dünyâ. 2. evlilik devam ederken kan ile kocanın birlikte oturduklan ev. beyn-en-nâs halk arasında. ara açıklığı. 3. hacle-gâh).) baytarlık. beyt-ül-Makdis). fr. oba. 2) (bkz: beyt-ül-ahzân).c. aralık. beyn-el-milel (a. fr. beyârim) 1.i. fr.) baytar. kasidenin seçilmiş en güzel beyti.c. 4.karanlık oda.zf. beyt-i halfî biy. beytâr (a.) 1. ebyât) e d. Beyt-i Harâm (bkz: Beyt-ül-Harâm). beyt-ül-ankebût örümcek yuvası. (a. beyt-i musarra' ed.) milletlerarası. beyt-ül-ma'mûr. beyn-es-seyyârât (gezegenler arası) astr.) onunla Tanrı arasında. beyne-hû beyn-Allah (a. mısrâlann ikisi de kafiyeli olan beyit. beynûhet-i a'zamiyye ast. Kudüs. yağlı sürme. beyt-i şerîf Kabe. Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk. beyt-ül-gazel ed. fr.h. 3. beyt-üz-zifâf gelin odası. gerçek dostlar arasında. beyt-i kuddâmî biy. i. beyt-i iddet huk. Beyt-i Mukaddes (a. beynûnet (a. 2. beyn-el-guzât gaziler arasında. beyt (a. ev. beyn-ed-düvel devletlerarası. beyt-i ankebût. intertropical. önoda. mesken. Âdem'le yeryüzüne indirilmiş -Kabe mevkiineTufandan sonra yine Çenetteki yerine alınmıştır. parmaklararası. gamlı. kederli ev. beyn-en-nevm ve-l-yakaza uyku ile yarı uyanıklık arası. karalar arası. beyt-ül-Haram Kabe. beyrem (a. international. beyt-ül-mâl mâliye hazinesi. ikisi ortası.

) "kısırlık yumurtası" 1.i. . bahir.i) "hikmet'in evi" Tann'ya âşık bir gönül.i. ve i. kasidenin en iyi beyti.s.) etine dolgun. beyyin (a-s-) açık.i. beyze-i İslâm (a.olmayan bir gönül. (bkz: ayan.it ve i.i. istek.). (bkz: vâzıhan). daha ak. bostan kuyusu. 2.b.i. [Mısır'da Beyyum'da (1108-1696) da doğmuş Alî Bin-il-Hâfız ibni Muhammed tarafından kurulmuştur].) deliller.i.) saka. 4.) yumurta şeklinde.) 1.) horoz yumurtası.s. (bkz: beyt-üz-zifâf).i. Güneş. beyt-üz-zifâf (a. beyyâb (a.i. beyyâkallah (a. şahitler.i. beyûz ((a. (bkz: beyt-ül-hikme).zf. beyze-i subh.) gelin. ve i. haya.) gelin. güldürsün. (bkz: arûs). meç. meç. isteğine kavuştursun" mânâsına gelen bir tâbir.s.) "Allah seni sevindirsin. aşikâr. ümit.i.i.n.) ed.b. (bkz: burhan). beyzah (a. beyzet-ül-akr (a.i.i. bey'den) perakende satış yapan küçük tüccar. beytûtet (a.i.) balık ağı. tamah. çalçene. beyzâre (a. demir başlık. beyûg (f. (bkz: arûs). sucu.) 1. (bkz: Beyt-fŞerîf). 3. celî. beyt'den) geceleme. bî-hûde-gû). Millet-i beyzâ islâmlar.i. beyzâ'dan) çok yumurtlayan. beyt-ül-arûs). Hilât-ı beyzâ (beyaz kaftan) şeyhülislâm kaftanı. beyyinât (a. (bkz: husyeteyn). yumurta [umûmî olarak].) Kadiriyye tarikatı şubelerinden birinin adı. beyt-ül-ma'mur (a.) açık olarak. Beyt-ül-Makdis (a. beyûn afyon. geveze. beyyine (a. beyyâhe (a. beyyine'nin c. [aslî şekli Beyt-ül-Makdis' dir]. Beyyûmiyye (a. Kabe hizasında Kerûbiyânın tavafı olan Beyt-i Şerif. (bkz. tanık.i.it. ve i.). (bkz: beyzet-ül-İslâm). beyyine-i âdile doğru şahit.) [eskiden] mâliye hazînesi. beyzet-üd-dîk (a. beyyinât) delil.) gelin odası. (bkz: beyt-i mukaddes3). iri yapılı şişmanca [adam]. horoz yumurtası.h. 2.c. beyû (f. çok beyaz.i. (bkz: bâin). beyt-ül-kasîd (a. büyük sopa. en çok atın ayaklarında peyda olan yumurta büyüklüğündeki şişler. 2.i.) tenasül âleti. şahit. beyûs (f. beyt-ül-hikme (a.b.) uzun.i.i.it. Güneş.i. yumurta.) gelin odası. tanıklar.b. Güneş.i. beyzavî (a.i. beyzâ bâz (a. beyzâre (a. yaltaklanma. beyûgânî düğün. 3. beyze-i zerrîn Güneş. beyze-i âteşîn. beyze-i çarh.b. (bkz: beyzî). beyt-i mukaddes).s.) gökte. beyûn (a. beyze-i zer.h. beyz (a. bulunmaz şey. beyze (a.c. (bkz. hayvanların. aşikâr olarak. miğfer). 2. beyzâr (a. beyt-ül-mâl (a. beyzâ' (a. (bkz: husye). beyzeteyn (a. alçak gönüllülük. kuşun yumurtlaması. Beyyâ' (a. (bkz.) 1. 3.b. Güneş. gece kalma. (bkz: beydaha).s. buyuz) 1.c.f.) hayalar.) "Allah'ın evi" Kabe. hüveydâ). tanık.) 1. Beyt-Ullah (a. beyze-i âftâb Güneş. beyyinen (a. beyt-ül-arûs (a. beyzâr. çok nâdir şey.i. (bkz.) yumurtalarla gözbağcılığı ve elçabukluğu yapan oyuncu.) dibi geniş kuyu.

3. Allanın ruhları yaratıp "elestü bi-rabbiküm" (=ben sizin Rabbiniz değil miyim ?) dediği an.s. suç.) konuşmada açıksaçıklık. bezîr (a. bezekârî (f.) 1. büzûzet). bezi' (a.s. ahenk ile okunan şiir. kıyafetsizlik. para dökme. yayın kirişini çekip salıverme. şaka tarzında söylenen lâkırdı.b. hayat. bezl (a. bezm-i gam gam meclisi. 2.) bezcilik. esen ["esnek" mânâsına gelen "bezîden" mastarından].) gevezelik. beyzet-ül-harr (a. bezâne (f. saçma.i.) esici.it. oval. suçluluk. mavimsi bir nevî değerli taş.it. ve i. 2) Bektâşilerin içki âlemleri. (bkz. bezîn (f.b. bezm (a. kabahat. bezm-i işret içki meclisi. bezm-i aşk aşk meclisi. şakacı. manifaturacılık.s. bezbâz (f. bezk (f.i.) 1.i.) şiddetli sıcaklık. beze-kâr (f. kızgınlığını belli etmeyip soğukkanlı olarak hareket eden adam [müennesi "bezîme"dir]. kuvvetli. . hatâ. yumurta biçiminde olan.s.) kertenkele. bezm-i mey). tespihböceği.i.i-) hızlı yürüme.s. bezâ (a. bezbeze (a. (bkz. suçlu. kapalı güzel kadın. bezm-i nûşânuş (bkz: bezm-i işret. bezaga (f. üstünlük.) "yer yumurtası" yer mantarı. depretme. 2.) pejmürdelik. sıkılma.it. bezîr (a. perişanlık. zafer. zarif [çocuk]. esen [rüzgâr]. bezm-i cem 1) îran mitolojisindeki Cem'in içki meclisi. (bkz: bezm-i mey. 2.) bol bol verme. islâm'ın hakîkî merkezi.i. bezle (f. bezm-i elest tas. (bkz.) esici. bezle-bâz).beyzet-ül-arz (a. bezl-i güher cevher dağıtma.b. uslu. beyzî (a. bezâzet (a. bezer (a. 2. ve i. beyzet-ül-beled (a. kaçma. eğlenceli meclis. (bkz. hoşa giden nâzik söz. bezm-i cihân cihan. keme. beze (f.i. bizâz.) 1.s. domalan [bitki]. bez beze (a.i. bezâzet (a.) 1. islâm milleti. bezm-i ferâ-yi Ahmed Efendi meşhur bir çeşit lâle.) gökçil. islâm'ın yayıldığı saha. miskin. bezm-i fenâ dünyâ.it. (bkz. 3) içki âlemi.i.) fakir.) örtülü. yumurta şeklinde bir şey.nasip. islâm ülkesi. inci saçma.) zool. bezle-gû (f. diş ucu ile ısırma.) geveze.s. kırma.) tohum. bezm-i fütûh zafer meclisi. 2. bezm-i nûşânuş).i. beyzavî).) günahkâr. bezm-i mey içki meclisi. şiddetle sarsma. dünyâ meclisi. galebe.) lâtifeci. ve i.i.) günah. beyzet-ül-İslâm (a. (bkz: bezle-gû). (bkz: ibzal).) akıllı. ve i. bezm-i hâss husûsî meclis.it. bezr). kısmet. beze (a. 3. beyze-i islâm). âhiret. ve i.i. 2 .) l.) Hindistan cevizi kabuğu. meclis-i mey). beyzet-ül-hıdr (a.i. bezl-i cehd elinden geldiği kadar çalışma. bezle-bâz (f.i. bezâdî (a. daralma. pay.) deve kuşu yumurtası. bezl-i nükud parayı bol verme. küçük yakut. lâtife.i. i.s.s.) içkili. keler. zorlu kimse. 2.i. dernek.) .i. bezm (f. bezm-i nûşânuş. bezîm (a.) 1.s.b. ekilecek tane. (bkz: bezm-i işret.) günahkârlık.

sündüs denilen altın işlemeli atlas.s. mahrem.) ekinci.i. manifaturacı. bığza (a. meclisi süsleyen. çargâh.i. esasen bu beşli. topraklar.) sohbet ve muhabbet meclisinin bir köşesi. 3.i. bıdı gan ("ga" uzun okunur. yeni terkîbedilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. gizli şey. i. (bkz: bedestan). bezyûn (a.) 1.(f. 1. Donanımına nihâvend gibi si ve mi küçük mücenneb bemolleri ile fa bakıyye diyez konulur ve lâhin içinde sabâ'nın ilk beşlisi için si bekar.) bir parça yer.) tohum saçan. kavun.İ. 5.s. i.b.) başlarına eklendiği zaman kelimeleri -e haline getirir. esnaf çarşısı.) bot. bıtâ' (a. bıtâka (a. sırdaş.) âfet. onun gibi rast perdesinde durur.) -sız. 2.) 1.) bedestan.s. delil.f.i.s. ülkeler. (bkz. bezm-geh (f. malın ve paranın çokluğundan doğan sevinç. Nihâvend makamı ile. bezme (a.i. bezz (a.s. şaşkın [adam]. büzûr) tohum.i.i. bızâa. yalnız kendi nefsini düşünen [adam].b.) bedestan.) beyhude.b. ile. boş.s.i. f. Nihâvend makamı içinde sabâ makamının (dügâh.i.edatıyla aynı işi .(a. Bî-âşiyân yuvasız. 2.) bot. bidisgan. (bkz: bedreka). bidisgan. bıd'a (a. bidişgan.b.i. bıtâne (a. buk'a'nın c. bezz-istân (a. obur [adam]. 3.) yol gösteren.bezm-i safâ safa meclisi.b. mi bekar kullanılır. (bkz: bedestan). bıdısgan ("ga" uzun okunur. esnaf çarşısı.) bot. bezr-ül-bene (a. bızâat (a.i.) gecikme. batâik) pusla kâğıdı. zengin [adam]. re bakıyye bemolü.i. 2. si koma bemolü. kılavuz. f.b. bırtîl (a. bezzâz-istân (a. bıdâa. i.) 1. bezr (f. bedesten. (bkz: bıdısgan.c. kumaş satan. felâket.i. bodur [adam]. segah. Güçlü.i. ekilecek tane. banotu tohumu. bezr (a.) şiddetle nefret. bıdâa.i.) pamuktan veya ketenden yapılmış dokuma.b. ekinci. hicaz. sarmaşık [ot]. bıtna (a. varyoz. bıttîh (a. bidişgan.s. ağır davranma. 3. çarşı. gizlenilen hal.) .).) 1.) 1. utanmaz. bezr-ger (a.) eğlence yeri. astar. çiftçi. bıd'. 2. ziyafetin zevkini arttıran..f. anapara.i.) gündüz yenilen bir öğün yemek. bezr-kâr (f. mîde dolgunluğu. varaka.) 1. bezm-i tarab muz. adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam. -maz [Farsça kelimelerin başına getirilir]. (bkz.e. 4. bıka' ("ka" uzun okunur. hüseynî) perdelerinden ibaret olan ilk beşlisini kullanmaktan ibarettir ki. bezr-kâr).i. hiç sevmeyiş. (bkz: ziraat). bilgi. bılgın (a. ince kumaş. bıtn (a. bezm-i vuslat sevgililerin vuslat (birbirine kavuşma) meclisi. bezreka (a.i. bızr (a.i. bezm-gâh . musibet.) eğlencenin.). bezr (a. nihâvend'de olduğu gibi neva ve ikinci derecede de sabâ'da olduğu gibi çargâh perdeleridir.) ekim.i. 2. yafta.i. bezci. berâtîl) 1. bi. bıdâat).b.e.i. bıdâat (a. bir hakkı iptal için rüşvet olarak verilen şey.c. bî-âr arsız. için mânâlarını vererek Farsçadaki be. bedesten. a.i. (bkz: bağza').c. 2. çiçek ve sebze tanesi. gerçek olarak niha-vend eserlerde pek çok kullanılmıştır.i. bedesten. bezr-ger (f.i. 2. 2. bezm-ârâ (f.f.i. sermâye. bezme (f.b.) l.) geceden bir kısım. karpuz. muz. bî. ıska). ıska).) sarmaşık [ot]. bir şehrin ortası. 2. 4. (bkz: bıdısgan. rüşvet. bezm-efzâ (f. bezzâz (a.

sıynk. bî-bahâne (f.s.b.s. 2.i.) bîçâreler. bîb (a.). bidüziye.b. bî-ârâm (f.) bekasız.) yardımıyla. havuza gelen suyun yolu.b. şekillerini (bi-t-tabi. bilgin.b.) cansız.şeklini (bi-1-münâsebe).h.s. korkak. anlayışsız. bî-basîret (f. nasipsiz. bi-ş-. 2. Bicâd (a. bî-âr (f.b.s. bî-câ (f. sıçan. (f. Bîcen (f.s.i. durup dinlenmeyen. bî-âşiyân (f.s.görür.i. bi-avni (a.s. bîbî (f. kur-luluşsuz. benzeri olmayan.i. merhametsiz. şems (Güneş) harfleriyle bi-d-. bîat (a. hakîm. yakuttan daha az değerli kırmızı bir taş ["mercan" diyen lûgatlar da vardır]. Hz.c.s. biçişk (f. zavallılık. bî-çâre-gân) çaresiz.b. 2.) 1.b.) çaresiz gibi.i.s.s. hala.) 1. aldırış etmeme. bi-s-.a. bicrît (a. bî-aded (f. kırmızı dudak.) hâlis.b. bî-bâkî (f.s. tıpkı.) yuvasız. bî-bahâ (f. bî-bekâ ("ka" uzun okunur.a. bi-n-netice .) amansız. bî-berg ü nevâ elinde avucunda bir şeyi olmayan.i. bî-çâregân (f. yol yol.) bahtsız. zavallı. zf. paha biçilemeyecek kadar değerli. bacası. talihsiz. 2. bî-çûn u çirâ niçin ve nedensiz. bî-bedel (f.c. kehribar gibi saman çöpünü kendine çeken. halı.) benzersiz. Kameriye harfleriyle başlayan kelimelere eklendiği zaman bi-1.s. eşsiz.) korkusuzluk.s.b. zavallılar. bicişk (f.) kuru. eşsiz.b.b. meyva vermeyen. bî-behre (f. hatun. bîcâde-i müzâb (erimiş yakut) kırmızı şarap. bî-berg (f. bî-çâre'nin c. çekinmeyen. dayanağı olmayan. bî-add (f.) 1.) berâetsiz.) dalsız. bî-çâregî (f. bî-bâk.s. etrafındakileri görmeyen. bi-r-.) yüreksiz.b. (bkz: Bîjen).b.a. [aslı "bey'al" dır]. kuru.) bahânesiz. olduğu gibi. 3. biçrek (f.. doktor.b. (bkz: usfûr). hayâsız. bi-n-. acımaz.) korkmayan. emsalsiz.s.b. değersiz. 2. bî-adîl (f.) fare.) arsız. bî-âb (f.b.i.s. amanver-mez.) 1. 2. utanmaz. 2.) bîçarelik. bi-aynihî.b.s.) cevapsız.b. ev kadını.a.) l sayın bayan. bîcâd. bîa (a. bîçâre-vâr (f.s.a.) 1.) 1. mahrum. behresiz. bî-amân (f. Abdullah'ın lâkabı.) aldatılarak kendisiyle dâima alay edilen kimse. Bi-hakkın hakkıyla. gibi) alır. biyâ') kilise.) basiretsiz.i. bîcâde (f.).s.i.zf. sakınmayan. (bkz: lâyüs'elü amma yef al). susuz.i. f. kör. bî-cevâb (f.s. hanım. zf.) 1.a.) aynıyla.a.s. bî-ciğer (f. bî-cân (f.) benzersiz. rezil. bi-aynihâ (a. (bkz: bizi şk). bî-çâr. bî-asl (f. bi-avni-ilâhi teâlâ Allah'ın yardımıyla.) asılsız.a. lemelsiz. Bî-asl ü esâs aslı esâsı olmayan.s.b.a. bî-çûn (f. 2.s. Allah.s. sebep sorulmaz.b.b.) sayısız. serçe kuşu. 3. bî-çâre (f. bî-baht (f.s.a.b.s. temiz şey.s. bî-berâet (f. havuzdan dışarıya su akıtan delik. çizgili olarak dokunmuş kilim.s. . bî-bâr (f.b.b.b. bi-t-. biçîz (f. rahatsız.s.) kabul ve lasdik muamelesi. aba.s.) pek küçük ve değersiz [şey]. ruhsuz.) hekim.s. donuk. bibr (f.s.s.) yersiz. bi--z-. mutlak (Allah).) havuza su akıtan musluk. zavallı gibi. sebepsiz.) hesapsız.

Bi-d-da'vâ dâva ederek.) mutsuz. 3.i. merhametsiz.i.i.) bir kaç kere.i. t ile başlayan kelimelere katıldığı zamanki şekli olup kelimeyi zarf yapar.i.s.) söğüt ağacı.a. bî-dirîg (f.s. salkımsöğüdü bîd-i piyâde.) davet ederek.bîd (a.i.b. bî-dimag (f. bi-d-devr (a. gaddar. ağlayan söğüt. düşkün. 2. bîd-bâf (f. c.zf.s.zf. 2. elinden geleni yapan. sepet örücü. bid'at-i merdûde reddedilen. huysuz [aygır. bî-dâd-ger (f. dolaşarak.s. bî-dâd-gerî (f. kızılsöğüt.b. âşık.) mutlu. bi-d-devletü ve-l-ikbâl (a.) zool. süiti. (bkz: bedde).) âşık. hisse. 2.) haşarı. başlangıç. korkak.) uyanık. bîdester (f. gönülsüz. hainlik. bîdâre (f. beğenilmeyen yenilik. aydın.b. bida') 1.zf. bedel verme.) don.) bir şeyi başka bir şeyle değişme.a.) dâva ederek.e. ağlayan söğüt. bî-derd (f.s.s. bî-dâdî (f. gürdâs). ağlayan söğüt. zavallı. güçsüz. .) sonradan meydana çıkan şeyler. bid'at'ın c.) zalimlik. çabalama.) devrederek. esirgenmeyen.b. bîdâr-dil (f.b. bot.) başlangıçta. hâin. bîd-i sürh bot.s. bidâl (a.zf. bot.s.i.i.s. salkımsöğüdü bîd-i mecnûn.) devlet ve ikbal ile. j bid'at-i hasene beğenilebilir yenilikler.) dermansız.) 1. dinsiz. bîdâr (f. sultanî söğüt. pantolon gibi ayaktan giyilen şeylerin paçası.i.) yok olma. sert başlı. bîdah (f. işkence. salkımsöğüdü bîd-i nâlân. esirgemeyen.i. çaresiz. beydûdet).b. 4. mükerreren). beğenilen yenilik.zf.) geniş ova.) durmayan.) 1. eğlenmeyen. bîd (f. uyanıklık.) 1. 3.) devası bulunmayan. (bkz: safsâf). arkadaşlar arasında nöbetle satın alma. bid'at-i seyyie fena yenilikler. uykusuz.i. nüktesiz. b. dikkatlilik. trampa etme. bi-d-da'vâ (a.a.) sepetçi. Bi-t-tedrîc tedricen. bî-dîn (f. derman. 2.s. ağlayan söğüt. bi-d-da've (a. kalpsiz.) zâlim. bî-devlet (f.) 1. bidâyet mahkemesi (a.b. (bkz. büyûd. beyinsiz. başta.i.b. bî-devâ (f. acımasız.b.b. 2 . peygamber zamanından sonra dinde meydana çıkan şey. bid'at-i makbûle makbul olan. bot. kunduz. 2.) zalimlik.b. kafasız. bidâd (a.i. bî-direng (f.b.s. kedersiz.zf. bî-dil (f. zulüm. (bkz. çabuk.zf.) takat. zâlim.i. bot.i.) dertsiz.s.) akılsız.) Arapçadaki b i.a.i. gaşûm . s.a. (bkz.edatının d. bot. bidde (a. bidâyet (a. bîd-i giryân. Baht-ı bîdâr uyanık talih Dil-i bîdâr uyanık gönül. 2. bid'at (a. at].s.) [eskiden] asliye mahkemelerine verilen ad. bidâyeten (a. bîdâr-baht (f.) başlama. bi-d-duâ' (a.b.) 1. ağlayan söğüt. bida' (a.b. bidh (a. bid (a.) uyanık. sonradan meydana çıkan şey.s.) dua ederek. bi-d-def'ât (a. salkımsöğüdü bîd-i sernigûn bot.i.s. (bkz: beyâd. salkımsöğüdü bîd-i revân. uğraşma. beydah). bîd-i müşk bot. uyumayan. güç.b. salkımsöğüdü. ağlayan söğüt. t. bidak (f. bîdârî (f. bî-dermân (f. bî-dâd (f. gaddarlık.defalarla.) 1. ilkin [aslı bedâet'dir].

bid-istân (f. tasasız.s.a.s.s.b.s.) vakitsiz. yabancı.b.i.b. garezsiz. bi-gayr-i hakkın haksızlıkla. kargı. bî-gaye ("ga" uzun okunur. (bkz: bıdısgan. ilgisiz.) kayıtsız tabiatlı.s. onunla [tek dişi].b. bî-duht (f.b. accusatif.) 1.).) söğütlük. ilgisizler.a. f. b. bîdvend (f. bî-fâide (f. bucaksız. bî-geh (f.b.a. i. sonsuz.s.) esterler.zf.zf. bi-emr-illâh (a. bilâ-fütûr). bî-gışş (f.b.b. 3. (bkz. mutlaka.zm. onu. dağ kökü.s.s.b. bî-gayret (f. fr. terbiyesiz. (bkz. bidrûd (f. a.s. sınırsız.) mızrak. cümlesi. bıdışgan. temel. -i.) 1.a. bî-gümân (f. bîe (a. bîgal ("ga" uzun okunur. murdarilik daman. bîh (f. Mef'ûl-ü bih gr. bigal ("ga" uzun okunur.) kantaşı.i.) soğuk tabiatlı. bî-gâh.zf.) Kelîle ve Dimne'nin müellifi olan meşhur Hind filozofu. elbette.s.a.) 1.b. nitelik. kızsız [kimse].) sonsuz. 2. bi-gayr-i kasdin (a. bidre (f. utangaç. bî-encâm (f. zavallı.zf. katırlar. bihâ (a. hareketsiz.i.) gamsız. -sız. bidist (f. selâmet. bîh-i kûhî bot. uçsuz. bî-günâh (f. bî-fark (f. ondan.) arkadaşsız.) aletsiz.i.zf.) sonsuzlar. samimî. sınırsız. uyumaz.) yabancılık.s.) günahsız. taraf tutmayan. konak.s. bih (f. bidisgân).s. suçsuz.) faydasız. bîet (a.) şüphesiz. kayıtsızlar.b.b.) ölçüsüz.a. baldıran kökü. ona.) başkasıyla. 2. .) hepsi. bih (a. kök. (bkz: bî-şekk). haksız yere. hâli. uyanık.) hilesiz. 2.zm.) karış.) nihayetsiz. bagl'ın c. bihâ' (a. onu.s. durum.) anat.b. yararsız.) 1.a. kanşıksız. cansız. ayva. bîgerân (f.a. bî-gâne'nin c. bi-esrihi (a. h. ona.s. f. bî-garez (f. bî-gâne-gân (f.) 1.) o. bî-edât (f. kaynak. bî-edeb (f. bî-gavr (f.) sağlık. sıkılgan.b. bî-hâb (f.s.s.s. bî-gânegî (f. bî-endâze (f. bî-gamm (f.zf.) yurt.) edepsizcesine.i. bî-edeb-âne (f. bî-gâne (f. [bazı lûgatlarda "bedest" şekli de var]. tanıyıp da tanımazlıktan gelen. kızı olmayan.a.a.) gayretsiz.i. f. Bidpây (f. (bkz: cürsûme). 2. bî-gâne-meşreb (f. yeğ.i.s.a.b.s.i. bir menzile konma. tarafsız. kayıtsız.) bigâneler. ondan.) herhalde. bî-gaye'nin c.i.b.s.) dipsiz.i. 2.b. dünyâ ile ilgisini kesmiş olan.) garezsiz bir surette.zf. bî-gayât ("ga" uzun okunur.) 1.i.s.b.) istemeyerek.) ağaç kurdu. bi-eyyi-hâlin (a. keyfiyet.).s.) edepsiz. tas. onunla [tek erkek]. hal. (bkz: bihî). (bkz: rumh).a.h. begas).i. bi-gayr (a.i. ortaksız. gayesiz.b.a.) hep bir arada. bi-fazl-illah-i teâlâ (a.i. çok. bi-ecmâihim (a.b.zf.a. Gah ü bî-gâh vakitli vakitsiz. bî-gâne-hûy (f.b.) o.zf.bidisgân (f.) Allah'm emriyle. 2. bî-garez-âne (f. tembel.) 1. iyi.s. Zühre (Venüs) yıldızı. bî-fütûr (f.i. bi-eyyi-hâl.e. bî-enbâz (f.) Allah'ın fazlıyla. aşın.b. 2.i. f.) uykusuz. bigas (a.b. esenlik.) sarmaşık [ot].) farksız.s. sonu olmayanlar. asıl.

üstünlük. kalburdan geçirilmiş bihter. bihâk (a.s. 2.b. bilgisiz. kendinden geçmiş olan. bihnâne (f. yararsızlık.) hareketsiz. bî-hesâb (f.s. sayısız. her zaman bahar.s.s.zf. has ekmek.i.s.) daha. bih-efgen (f.) akıllı [kimse].) iyiler. uçsuz bucaksız. bî-hûde-gû (f.b. bî-hicâb (f.b. şaşkın. duygusuz.b. 2. sağ.i. benzersiz.s.s.b. bî-hûdâne (f.s. bihterek (f.s.b. bî-hûd (f. iyi adamlar.b. onlardan.zm.) o.) 1. bi-hamdi lillah (a.b. bihimâ (a. bî-hazân (f.) denizler.) erkek kurt. bihred (f. tükenmez. bih-dâne (f.i.) en iyi olma. kıymetli bir taş.b.a. sonsuz.s.) boşuna. seçkin.s.zf.s. bihîne iyi.b. bih'in c. bî hengâm (f. onlan. bî-hayâ (f. onlardan.b. pek iyi. (bkz: bî-nazîr). sağlam. bi-haseb-il-örf ve'l-izâfe âdet olduğu üzere.s. bihîn. bakımından. bahr'in c.) baygınlık. "günü iyi" iyi günlü. (bkz: bih2). bi-haseb (a. 2.) Farslılarca 120 senede bir kere on üç ay itibâr edilen senenin ismi.b.) cansız.) yersiz yurtsuz. bih-rûze (f-b. tamamıyla.s.) utanmayan.) iyi olmaklık.s.b.) en iyi. ayva.b. bî-hûde. pek çok.) ses kısıklığı. usulünce. uçmak. bî-hânümân (f. bî-hareket (f.). i. (bkz: bî-hödane).b. rütbe bakımından. kafasız.zm.) hakkıyla.s. (bkz: rûze). onlan.i. pek iyi. bî-hüde (f.s. utanması olmayan.) cennet. bih-rûz. 2. bihâh. boş yere.) kök söken.s. sınırsız.s. onlara. bî-hûde-kâr (f.s.i. bî-hadd ü pâyân sınırsız ve sonsuz.) o.b. onlarla [çok erkek]. 2.i.) Allah'a şükür olsun. bihân (f.s.) ağız kokusu. bî-hadd (f. bî-hemâl (f. verimsiz. bîhaste (f.b.) beyhudelik.b.) hadsiz.b.i.) eşsiz. iyilik.i.) dikensiz.) vakitsiz.) 1.) elekten. bihişt (f. onlarla [çift erkek]. kökünden söken. geveze.i. bihterî (f.s. sıhhî [vücut]. bih-güzîn (f. bîhte (f. bî-hemtâ (f.a.s. bihâhe (a. bi-haseb-il-merâtib rütbece.) boşuna çalışan. bayılmış. bihâr-ı baîde uzak denizler.s.a.s. üstünlük. bihbûdî (f. .s. bî-hodi (f. kımıldamayan. binim (a. mutlu.b.a.) beyaz.b. bihterîn (itf. sarraf. i.s.) 1. bihterek (f. bihr (a. bihbûd (f. bî-hiss (f.) boşuna.b. bî-hâsıl (f.zf.) -ce.s. onlara. en iyisini seçen. bî-hodâne (f.) hissiz.a.) baygınlıkla.) habersiz. en iyi. (bkz: bî-hod).b. i.) 1.b. (bkz: bî-âr).) kökünden söken. bî-hıred (f. çılgın. bihî (f.s. bî-hod (f.i. en. (bkz: be-hişt).s.i. bi-hakkın (a. bî-hayât (f.). bî-hâr (f.) akılsız. 2. nihayetsiz.) 1.) iyi.) benzersiz.) ayva tohumu.a.zf.b. vurdumduymaz. bî-hûde-gî (f. boş yere konuşan.s. bîh-ken (f.) hesapsız.i.a.bî-haber (f.a.). her zaman taze. bihrâm (f-i-) oruç. yorgun.b.) sonbaharsız. faydasızlık. [sonraları dört senede bir gün fazlası olan sene-i kebîse şekline konulmuştur]. beyhude.b.i.zf.i. çoluksuz çocuksuz.a. hallaç.b.) âciz. bihâr (a.

şarap içme.) 1. bikr-i hükmî huk.) ["hiç bir şey yemeden" anlamına gelen] "aç.s. bî-hûşâne (f. bî-irtiyâb (f. bî-insâf (f.zf. XV. 2.b. ülkeler. 2.a. bikr-i fikr ilk olarak söylenen fikir. ebkâr) dokunulmamış.a.).) boşuna gevezelik. katıksız. doğuşu iyi. bi-izn-illah).s.b. bî-hüdegû (f. sâde. aynıyla. bî-kes (f.s. kız-oğlan kız.) sınırsız. bî-izzet (f. bey zar). bîilaç" deyiminde geçer.i. bî-kayd (f.s. 3.) Allah'ın izniyle. bî-kesî (f. kıymeti olmayan.) geveze.)şaşkıncasına.s. bîje (f.a.b. bî-kelimât (f. değeri.) izzeti.) kapı anahtarı. 1rj bî-i'tidâl (f. bî-kâr (f.s.b. şarap meclisi.) hadsiz hududsuz. b. genç kız. bî-kâm (f.) 1. bî-ihtiyâr (f.) şüphesiz.s.) kayıtsız. (bkz: bekâret).) ibaresi ibaresine. bî-kıyâs (f.b. 2.i. alâkasız.zf.s. kararsız.s.b. ölçüsüz bî-ittisâl (f.s.a.b. bi-hoş. bî-i'tibâr (f. maharetsiz.) insafsız.s.s. acımaz. bî-ibâretihâ (a. bî-iştibâh (f. soyu güzel.a.a. deli. bî-kerân (f. bikmâz (f.b. bî-kaydâne (f.s. (bkz: bekâmet). sersem. bî-huzûr (f.a. tekerrür etmemek ve hakkında hadd-i zina icra . Bîjen (f.b.) yersiz.a.zf. sırf. karışık.i. marifetsiz. bî-karâr (f.b.i.a. erkek adı.s. bijeng (f.a.a.) kimsesiz. aslı temiz. bikr (a. değersiz. kimsesizlik.i. bika' (a.) 1.) iktidarsız. rahatsız. bî-hûş (f. anlayışsız.a.s.b.) kavuşmasız.) kelimesiz.) yararsız. h.b.s. bî-ilâc (f.a. bekâr.s.a. bî-hüde-gûyâne (f. saf.) nihayetsiz. (bkz: nâ-be-mahall).zf. bî-mahall (f. (bkz.s.) bîkeslik.) yerler.a. bî-kem ü kâst (f.a. husûsiyle.a. pek çok. bî-intihâ (f. bî-hüner (f.zf.b. bîka (a. uçsuz.b.i. güçsüz.) i'tidâlsiz. bî-kıymet (f.s.s.) îran mitolojisinde kahraman meşhur Rüstem'in kızkardeşinin oğlu.c.) çizgisiz.a. bî-kesâne (f.b. topraklar.s. bî-infisâl (f.s.b.) aynlmasız.s. kayıtsızlıkla.i.)hünersiz. hâlis.s.) kıymetsiz. aldırmaz.b.s. buk'a'nın c. salt.) şeriatın emir ve müsaadesiyle bi-izn-illâhi teâlâ (bkz.s.i. kenarsız.) gevezelikle.a. bih-zâd (f.b. tamam olarak.b.a.i.) şarap. UI .s. rahatsız.) mercimek. şaşkın. z f.b.b.s.) i'tibarsız.bî-hudûd (f.zf. bikâmet (a.a.) kendiliğinden. kızlık.. [behzâd şeklinde de kullanılır].b.zf. 2. bî-iktidâr (f. sonsuz. ilgisizlikle.) huzursuz.) ölçüsüz.b. i.) şüphesiz. sonsuz.) 1. sözsüz.) idraksiz. bî-idrâk (f.) kimsesizlere yakışır bir halde. karışık çizgili. ')iÜ bi-izn-illâh (a.i.zf. çalçene.s.b.a. yüzyılda yaşamış İran'lı ünlü bir minyatürcü. bi-izni şer'î (a.)1. elde olmayarak. işsiz [kimse]. s.) kararsızlık.a.b. bî-karârî (f.a.b.s. aldınşsızlıkla.b. tedirgin.) eksiksiz olarak.) kayıtsızca.b. kendinden geçmişçesine bî-hutût (f. 2. [Efrâs-yab'ın kızı Münije'ye âşık olduğundan dolayı Efrâsyab tarafından bir kuyuya hapsedilmişse de Münije'nin yardımıyla Rüstem tarafından kurtarılmıştır]. bî-hüde-gûyî (f.

zf. biçim. ko puk.) lüzumsuz. Halep.) sormadan.b. bilâ-istisnâ (a. bilâd (a. haber vermeden. söyletmeden.b.zf. Trablusgarp.i. bilâ-ihtiyâr (a. tabiat. bikle (a. Sofya.) tashih edil meden.b. mâmur beldeler. bildirmeden. kusursuz.b. bilâ-fütûr (a. Maraş.zf. bilâ-ihtâr a.) aksine. gibi.b. bezmeksizin. irticalen. bilâ-iş'âr (a.s. bilâd-ı aşere 10 şehir [izmir. bulaşmadan 2. Bilâ-bedel bedelsiz. Selanik. bilâ-lüzûm (a.kelimeleri zarf yapar. ve i. bilâd-ı erbaa 4 şehir [Edirne. gevşek.b. kendiliğinden. bilâbil (a.b. düşük. bîl (f.. fesatçı.s. bilâ-isticvâb (a.) tahkik etmeden. sonradan.edilmemiş olmak şartıyla zina ettiği malûm olan kız.) bakireler.zf. bilâd-ı selâse [eskiden] 1. bilâ-ücret (a. Anadolu.s.b. bikrân (a-i.) 1. bayındır duruma getirilmiş..s. kasabalar. Rusçuk.zf.) istisnasız. bi-l-âfiye (a.zf.zf.) ücretsiz. 2.) ihtar edilmeden.s.) düşünmeksizin. Kahire].b.b.) isbatsız.) kusursuz. Bursa.) sonra. bil'âhire (a.) -siz. intikal etmeden. kopmuş. bilâ-tevakkuf (a.) seçilmeden.zf.(a.s. hatırlatılmadan. bilâd-ı garbiyye batı memleketleri.) bedelsiz.zf. çözük.i. bilâd-ı cesîme büyük memleketler. tersine.) irtikap etmeden. bilâh (a. 3.b. Bosnasaray. şehirler. belbâle). bilâde (f.zf. sürekli. Kudüs.i. bilâ-tahkîk (a.) elinde olmayarak. belâd).) durmadan.i.a.b. 2. elem.zf.b. bilâl (a. kavramadan. Galata. rüşvet almadan. bilâd-ı harâciyye haraca bağlı arazi. tam tersi.s. bilâdı-ı isnâ aşer 12 şehir [Adana.) 1. şekil.zf. eksiksiz. An-tep. yaradılış.) müzevir. bi-küsiste (f. (bkz. bilâ-tashîh " iL.s.(a. Galata ve Eyüp semtleri.zf.) korkusuzca. Trabzon.) memleketler. belâl). kıyafet. istanbul.s. bilâ-fâsıla (a. bil. kılık. gübre sepeti. bilâ-taksîr (a. sağlıkla. eklendiği -kameriyye harfleriyle başlayan. bilâ-isbât (a.zf. bî-kusûr (f.zf. belîha'nın c. 2.) -ile mânâsına gelip. keder. arasız.) sebepsiz. kesin olarak.) afiyetle.zf.b.s. bel. bilâ-inkıtâ' (a.b. bilâd-ı rûm Osmanlı imparatorluğuna dâhil şehirler. Şam. Sivas. sonunda. Kan-diye. geçmeden.zf.b. (a. bilâ-sebeb (a. bil-akis (a.b. Bursa. istanbul'da Üsküdar.s. bikr-i mazmûn orijinal ve ilk olarak söylenmiş mazmun.b. bilâ.e. (bkz ı'belbâl.bikr'in c.) 1. parasız.) 1. Diyarbakır. Bağdat. karşılıksız. bilâ-udûl (a. Eyüp. çözülmüş.) taksirsiz. Beyrut. bilâ-kayd ü şart kayıtsız ve şartsız. Hind ayvası denilen Hindistan'a mahsus bir meyva. Lârisa].b. belde'nin c. .b.s. şehirler. tam. Çankırı].b.) iş'ar etmeden. tersine olarak.) 1. Erzurum. Edirne. seçmeden. telâş. [Arapça kelimelerin başına getirilir]. 2.s. sorup soruşturmadan. gereksiz. (bkz: ebkâr).) arkalan büyük olan kadınlar. (bkz: be-lâde. aralıksız. aldırmayarak.b.b. bilâ-irtikâb (a. düzeltilmeden.) devamlı. bilâ-teemmül (a.). 2. Bil-iktifâ iktifa ederek. bilâ-intihâb (a. bilâd-ı âmire îmar görmüş.b. dönmeden.) sapmadan.) fasılasız. bilâ-bedel (a.e. bilâ-intikal (a. çapa. tasa.

zf.zf. çocuksuz. patlayarak. bi-l-imtisâl (a. bölerek.zf. ayartarak. dikkat ederek.) acele ederek. toptan. bi-l-inkısâm (a.zf. husûsî olarak.zf.) imza ederek.zf.zf. benzer göstererek. hele. bi-l-imzâ (a.) hep.zf. 5.zf.zf) icra ederek. ada.) saygı duyarak.) hakîkî olarak. liyakatli olarak. yerine getirerek.zf.) aynlarak.) çözülerek. anlaşmak yoluyla.) kandırarak. uyuşarak.zf. bi-l-istilzâm (a.zf.bilâ-vâsıta (a.zf.zf. bi-l-istihdâm (a.) istiklâl üzere.) imtihanla.b.zf. bi-l-iftihâr (a.) açılarak.zf.zf. araçsız.zf.zf. bil-cümle (a.) hizmete alarak. (bkz: bi-1iktizâ). bi-l-ihtimâm (a. bi-l-infâz (a. bi-l-imtihân (a.) diyelim ki.zf. z. bi-l-fi'l (a. bi-l-istihsâl (a.) titremez. "kesme" denilen küçük bahçıvan beli şeklindeki ok temreni.b. başlıbaşına.) iktidar ile. bi-l-istikbâl (a. .) kiraya vererek. uğurlu olarak. cevâbını alarak.i.) çatal temrenli bir çeşit ok.) hakkı ile. aynlıp tek kalarak. bi-l-iktizâ (a. saygıyla. meydana çıkarak.zf. imzalanarak. 4. bi-l-farz (a.zf. bi-l-icrâ (a.zf. bi-l-istihkak (a. öğünerek.zf. bi-l-istîcâr (a.zf. kiralayarak.) hükmünden dolayı. bi-l-infisâl (a.zf. bi-l-îcâb (a. bi-l-ihtiyâr (a. bi-l-istidlâl (a.i.) aynlarak. bi-l-intisâb (a.) husule.) donarak.) misal. dikkatle. tutalım ki.) bindirilerek. bi-l-imlâ (a. sonuçlanarak. bi-l-iltizâm (a. doğrudan doğruya. gelişerek.) düşünmeksizin.zf. bi-l-istidlâl (a. yan.) intikal ederek. bi-l-iktisâb (a ?f) kazanarak.zf. 3.e. yanak.zf.zf. (bkz: cümleten).zf. yerini bırakıp giderek. gönderi. bi-l-isticvâb (a.) delil getirerek.b. bi-l-hayr (a. bi-l-irâe (a. özenle.zf.) infilâk ederek.s. (bkz: bedâheten).).) uyuşmak. ivedilikle. bi-l-intikal (a.zf. sınavla.zf) birine mensup olarak. gerektirerek. kayık küreği. yaparak.zf. elde ederek.zf. yararlanarak.) infaz yoluyla. bi-l-istiklâl (a. apansızın. bi-l-hükmü (a.f) sorup anlayarak. bilâ-veled (a.zf. bi-l-infikâk (a. bi-l-irkab (a.) faydalanarak. bîle (f. bi-l-istihbâr (a zf) haber alarak. karşı giderek.zf.) lâzım olduğu için. yoldan çıkartmak suretiyle. bi-l-hâssa (a. bi-l-intihâb seçerek. bi-1-îcâb).b.b.zf.) özenerek. bi-l-intâc (a.zf. birbirinden diğerine geçerek. bi-l-imtizâc (a. meydana getirerek.) lüzumlu. bi-l-isti'câl (a. (bkz: hassaten). bi-l-infilâk (a. keserek.) karşılayarak. titremeden. bi-l-ihtirâm (a. kullanarak.zf. gerekli görerek. (bkz: faraza).s. bi-l-iktidâr (a. bîlek (f.) mahsus. ayrılarak. bi-l-iskât (a.s.) veletsiz. örnek.) söyleyip yazdırarak. yol göstererek. gerekli görüldüğü için. bi-l-istifsâr (a. isteğiyle.) 1.zf.) göstererek. bî-lerziş (f.) iddia için.b. bi-l-istifâde (a.) susturmak. anlaşarak.) dileğiyle. birdenbire. 2. icra marifetiyle.) iftiharla. bi-l-inkişâf (a.zf.) neticelenerek. (bkz.) soruşturup. ağzını kapatmak için. dikte ederek. bütün. gerçekten.)' kısımlara ayırarak. bi-l-infirâd (a.zf. yaparak.) vasıtasız. bi-l-iddiâ (a.) hayırla. gösterip öğreterek.zf. bi-l-incimâd (a. (bkz: an-kasdin).) bile bile.zf.b. bil-bedâhe (a.

zf. bi-l-müzâkere (a. .zf. hep. konuşarak.zf.zf.) görerek.) zâtülcenp. bi-l-maiyye (a. bî-lüzûm (f.f.zf. bozmadan. Ecsâm-ı billûriyye billurdan yapılmış cisimler.zf.zf. bitirerek. sırasını bularak.) istişare yo luyla.) bot. bi-l-münâvebe (a. bi-l-münâsebe (a.s. sarmaşıkgiller. bi-l-kayd (a. ruhsat alarak. i.) kim. ayırma ile.) vâsıta ile.zf. bi-l-işgal (a. sırasını getirerek. bi-l-ittifâk (a.zf. billûriyye (a.) değiştirme yoluyla. bilve (a.zf.zf. bi-l-vâsıta (a.) birleşerek.zf. bi-l-kuvve (a. bî-l-i'tâ (a.) billurdan yapılmış veya billur ile ilgili. bi-l-keşf (a.zf. konuşarak.) nöbetleşe.s. birleşerek. 1.zf.) büsbütün. bi-l-istisnâ (a. bi-l-kimyâ (?f) kimyaca.) muhafaza ederek.) gayet parlak ve şeffaf (saydam) taş veya pek saf ve temiz beyaz cam. konuşarak.i.) billur gibi. billûr (a. billûrî (a. uyuşarak.) bütün. yüzleştirerek.zf.zf.) işgal ederek.i. bir şeyi saklamadan söyleyerek.a. bi-l-umûm (a.zf.) tamamlayarak. kerem ve inâyetiyle. danışarak.) yazı ile bildirerek.zf. hakkı teslim ederek. bi-l-vekâle (a. yeri gelmişken.) konuşarak. gerek. bi-l-ittihâd (a.zf. bi-l-iştirâ (a.b.zf. 2. fr. bi-l-istişâre (a.s.) billurdan. bi-l-istîzân (a.) lüzumsuz. bi-l-itmâm (a.) keşfederek. bi-l-izzi ve-l-ikbâl (a. bi-l-lisân (a.) tasavvurî olarak.zf.s. belvâ). bilur (f.) ayırarak.zf. bi-l-kalb (a.) izin ile.zf.) getirerek.zf. sırasında.). müttehiden).) beraberce. (bkz: müttefikan.). bütün bütün. düşünce halinde.zf.i.) vererek.) Allah'ın inâyetiyle.) bu vesile ile.) satın alarak.zf. bi-l-istintâk (a. oybirliğiyle.zf.) müzakere ile. elbirliğiyle.zf. su veya hidrojeni bulunan mânâsına hydro karşılığı.) lütuf.pleuresie. bilsâm (a.) maiyyetiyle. billur gibi. (bkz. adamlarıyla.bi-l-istimlâk (a.zf. * araç h. bi-l-iş'âr (a.zf.) kim.zf.s. satlıcan.) vekâlet ederek.i.) kaydederek. verme suretiyle. billûrî. bi-lutfihî (a.i. bi-l-izâfe (a. billurdan. bi-l-vesîle (a. izafeten).zf. bi-l-muhâfaza (a.) izzet ve ikbâl ile. sırası gelince. kristal [Farsçası bilûr dur]. istimlâk ederek.) danışarak.zf. bi-l-i'tirâf (a.zf.zf.) ortaklaşa. işgal suretiyle.i. bilûrîn (f.) itiraf ederek.zf.) sorguya çekerek. bilsikâ' (a. meydana çıkararak. hanımeligiller. bi-l-müşâhede (a.b. (bkz. bi-l-müşâvere (a. bi-l-müşâfehe (a.zf.) karşılık olarak. bi-l-külliyye (a. bi-l-iştirâk (a.zf. billâhi (a. billûrîn (a.) sırası düşünce. bi-l-ityân (a.zf.s.) Allah için.) istimlâk yoluyla. bi-lutfihî teâlâ (a.) yapışkan otu. bilsâniyye (a.) yüz yüze. değişe değişe.) billur. bi-l-istirar ister istemez.) konuşmak suretiyle. akciğer zan iltihabı. billâh. billur. açarak. bi-l-mukabele (a. bi-l-muvâcehe (a. bi-l-mâ' (a.

) [gözü] baygın bakışlı olan.s.) . bî-mikdâr (f.s.a. deliler yurdu.b.s.) merhametsiz.b. bî-muâdil (f. bîmâr-hîz hastalıktan yeni kalkan [kimse].a.a. bîm-i ta'ne azarlanma. saygısız. yapılan bir iyiliği gücendirecek şekilde hatırlatmayan.) 1. 2. tehlike.b. bin. (bkz. kötü yaratılıştı. takatsizlik.a. mayası bozuk.) -e.) gönlü sıkılmış. 2. bi-ma'nâhü (a. takatsizlikle. görücü. bî-mihr ü vefâ vefası. bî-mer (f.a.b. bîmârân (f. sevgisiz.s. 2.b.s. bitkin. bî-mübâlât kayıtsız. f. (bkz.) şefkatsiz.) riyasız.a. yok yere. bed-tıynet).s.) . bîn (a.b. 2. bîm-engîz (f.s.zf.b. başına kalkmayan. saçmasapan [söz].s. (bkz. -bîn gören. bî-maksad ü bî-günâh (a.) zevksiz.b. bi-mübâlût (f. bî-magz (f.i. zayıf.s. bî-mihr (f. bîmâr (f.) 1.e. bîm-nâk (f. (bkz. yurtsuz.hastahâne.b.s. büyün) bölge. 'önemsiz. bîm ü ümîd korku ile ümit.) 1. bî-mecâl-âne (f. bîmâr-hâne).b. benzersiz.) yine o mânâya. bîmâre (f.) çekinmeksizin.) hastalık. bî-mekân (f.a.b. bî-meâl (f.çekinmeden.).s. sevgisi olmayan.(a.zf.s.b. bîm-i cân can korkusu.b. bîmâr-dâr (f h s) hastabakıcı.bi-l-vücûh (a.i.i. insaniyetsiz.a. akınlar veya harpler sırasında ele geçen kadın esirlerin ayrıldıkları sınıflardan biri.) emsalsiz. bitkinlikle.s.a. bî-merâ (f. bî-nazîr). bî-mâye (f. takatsiz. yersiz.) korkmuş. eşi bulunmayan.zf. akılsız.s. tımarhane.b. bî-meze (f. bî-mûcib (f.) anlamsız.) mânâsız. bîmâr-ciger (f.b.s. bî-magz-âne (f. bî-ma'nâ (f.a. bîmâr'ın c.b. yine o anlama. bîmârî (f.) 1. serseri.s. bîmâr-çeşm (f.i. sayısız. 2. bîm (f. Bin Mehmed Mehmed'in oğlu.s. 2. benzersiz.b. bîmâr-dil (f.b.i.s. sakınmadan.(bkz: bîmâristân2). sayrı. -de.) dikkatsiz. bed-sîret.b.) mûcipsiz. korku.b. güçsüzlük.s.) halsiz.a.s.s. bî-misâl (f. hoppa adama yakışacak surette. yoksul.) 1. bî-mânend f h s) manendi.) hesapsız.s.) beyinsiz. bî-mezak (f. (f. (bkz: havf). bîm-i dûzah cehennem korkusu. hoppa. hükümsüz.) her yönden. . tat almaz.) çok sıkıntılı ve üzüntülü.b.a. -ile hallerini karşılar ve şemsiye harfleriyle başlayan kelimeleri zarf yapar. kararsızlık. sebepsiz. bî-muhâbâ (f.a.s.s. bî-merhamet (f. bîpervâ). bin (a. mürüvvetsiz. bitkinlik.s. bî-minnet (f.s.) korkutan. eşi benzeri olmayan. mânâsız.s.s. (bkz: bî-mubâlât) bî-müdânî (f.b.c.) 1. 2.b. bî-mecâlî (f.b. yüreği katı. hastahâne.) akılsız. Bin-netîce netîce olarak. benî) oğul. üzüntülü.b. güçsüz.) eşsiz.b.b.) maksatsız ve günahsız.s. bî-mecâl (f. sayısız. bî-mürüvvet (f. mıntaka.s. (bkz: bî-hemâl.b.) tatsız. bîtâb). soğulup sayılma korkusu.a.a.c. gücendirici bir şekilde hatırlatmayan [lütuf].a.s.) güçlükle. ürkütücü. bîmârân) hasta. lûtufkâr.) 1. dermansız. bîmâr-istân l. 2. (bkz: bî-nazîr).b.a.c. hasta.s. bîmâr-hâne (f. tımarhane. ürküten.b.) hastabakıcılar. neticede. halsizlik.) eşsiz. Bin-nefs nefisle. tuzsuz.i.

s.) kendisi. görüş. uzak görüşlülük. engel. bî-nasîb (f.zf. bî-nâm (f.) görürlük.s. tatsızlık.b. yapısı.) iğe sarılmış pamuk ipliği. zavallı. görücü. rezil.s. bî-misâl). bînek gözbebeği. (bkz: müstagnî).i. yayın ele alındığı kısmının ucu. (bkz: usfûr). fakir.) 1.ekinciler arasında su paylaşmak için kullanılan ölçek. bî-nihâye (f. yapı. -için.) yalvarmasız.) nasipsiz. (bkz: piyâle). 2.) bunun üzerine. 2.s. kadeh. düzensiz. -bînî (f. 4.) zenginlik. isnâd).) "görme kabiliyeti gitmiş" kör. beynamaz. yapma. (bkz: bi-nâvend).b.) kalbi.) l .s. namaz kılmayan. basiretli.) bundan dolayı. 2. dürbün.b.a.) bundan dolayı. (bkz: binâberîn).) namazsız.). bi-n-nâr (a.zf.b. binâberîn).b. bî-nemekî (f.zf. hakikati kavrayan. mülakat.i. binâen (a. gören. binevend (f. bî-niyâz (f. bî-namâz (f.b. 4.b. kâse. binâen-alâ-zâlik (a. tas.b.) serçe kuşu. (bkz: hadeka).s. kendi kendine. bînâ-dil (f.f.) 1. [Arapçası "fincan" dır. vefasızlık. 2. (bkz. binâen aleyh (a. bî-namâzî (f. kendi kendisi. ihtiyaçsız.b.zf. beynamazlık. 2. bî-nevâ-yı firâk ayrılığın nasipsizliği. bingere (f.burun.b. bînendegî (f. fakirlik. bî-nigâh (f.zf. bincişk-i züvân bot. yakar-masız. bî-nevâyî (f. kendiliğinden.) -den dolayı. akıllı.i. sessizlik. 2. binâgûş (f.b. 3. (bkz: ebedî). ilerisini düşünen.s. bî-nemek (f.zf. (bkz. kuşdili de denilen dişbudak ağacının meyvası.2. tatsızlık. bî-nesak (a.c.s. sansız. bînâyî görücülük.s. namazsız.s.s.) namussuz.b. kulak memesi. görücü. lezzetsiz. görme kabiliyeti.i.b. 3. sonsuz. bî-nazîr (f.) 1. kulak tozu [aslı bünâgûş dur]. uç.) fels. muhtaç. bî-nişân (f.) l.s. bi-n-nefs (a. bî-nihâyet (f.b. çaresiz.) 1. içinden.i. göz.b. bundan dolayı. uzgören. bunun üzerine. basîretkâr). bînende (f.) 1. 2.Dûr-bîn uzaktan gören.) manevî görüş.) ateşle.) 1.) 1. bî-niyâzî (f. görebilme. bincişk (f. . gören. dayanma.) tuzsuz. bu sebepten.s. ayrılık dolayısıyle zavallı bir hâle düşmüş olan.) bakımsız. binâ' (a.) nasipsiz. kurma. (bkz: binâen-alâ-zâlik). sükût. nasipsizlik.) sırasız. talihsiz.i. [insanda ve denizde].s. binâ emîni inşâatı kontrol eden kimse. bî-nâm ü nişân (olmak) adı sanı kalmamış (olmak). bîneng (f. binâvend (f.a. binâ-yi ilâhî Tanrı binası.zf. bînâb (f. talihi kapalı. meçhul (edilgen). uyanık. binâber (a. lezzetsizlik.s. Âkıbet-bînî sonu görürlük. -den ötürü. ev.s. 2. engel. 2.i. bîniş (f.i. işâretsiz. 2. gr.i.s. binâberîn (a.].b. (bkz.i.b.) manî. dalış.) nişansız. (bkz. bînâyî-refte (f-b.s. i. bunun üzerine.) adsız. bingân (f. binâ-gerde (f. fr.f. 5.) nihayetsiz.) 1. (bkz: bi-nevend).a. bî-nevâ (f.) mâni.i. bi-nefsihî (a. mutavaat (dönüşlü) gibi fiillerin esâsını mevzu yapan kitap. dayanarak. bînâ (f.s. meç. tuzsuzluk.). dağ tepesi. lâzım (geçişsiz). yapılarak.i. bînî (f-i.i. müteaddî (geçişli). tatsız. 3.s. yoksulluk.) nihayetsiz. ebniye) 1. tükenmez.) kurulmuş. sonsuz. kadınların aybaşı hali.

tas. Bircîs (a. hanende. dostça.) kardeşçe. bint (a.c. viran. bî-rengî (f.s. birbâs (a. bir dereceye kadar. binsır.b. birâz (a. birâder (f.a. bî-reng (f.s. dermansız.) kılıç.a. bî-per ü bâl (f. bî-revgen (f-b-s. bî-râh. çıkmaz sokak. bi'r-i muattal susuz. görünmez.b.) 1.) az şey.) 1. birâzbân. 3.s. bî-pervâ (f.i. ihtiyar. yatak.b. taslak halinde bulunan resim.b.) 1.).) 1.b. birâder-âne (f. bi'r (a. bi'r-i zemzem Mekke'deki zemzem havuzu. bi-resm (a. dost. reysiz.b. bîrâste (f. benât) kız. -ederek mânâsına gelip.s. başarısız. bîrâne (f. ilâhî cevher.i. bî-rey (f. pîr. utanmaz.i.i. yolsuzluk.) üveyi kardeş. dökük.) -ile. oysuz. görmez. birâz (a.) 1. bint-i ineb (üzümün kızı) şarap.) kardeş çocuğu. (bkz: bî-muhâbâ).kelimeleri zarf yapar Bi-r-ricâ rica ile.s. birâder-i mâ'nevî ahret veya din kardeşi.) kolsuz.) savaşa atılma. 3. bî-nûr (f.s. Ayşe bint-i Osman Osman kızı Ayşe.b.i.) çekinmeksizin. hah. bî-râhî (f.s. bîrân. [hatâ ile birini öldüren katil için diyet olarak şer'an verilmesi gereken yüz deveden yirmisinin bu neviden olması gerekir]. yol bulunmayan sapa yer.s.i. bî-reh (f.) orta parmakla serçe parmak arasındaki parmak. 2. bir (a. bîreg (f.) derin kuyu.i.b.e.i.) merhametsiz.) damarsız. (bkz. yolsuz.i. (bkz: bercîs1).s. uğursuz. düşüncesini söylemeyen. erkek kardeş. örtü gibi şeyler. sakınmadan.a.i. renksiz. bî-rahm (f. 2. bî-râhe (f. karşı karşıya döğüşme. bi-n-netîce sonuç olarak.) 1. birâder-enger (f. 2.) resmî olarak.b. binsâr (a. döşek.) 1. kardeşlik.b.zf..zf. i.i. yüzük parmağı. renksiz.[asıl ve mecazî mânâda]. birâder-i can-berâber çok yakın dost. meç. harap. yeğen.i. bi-n-nisbe (a. eklendiği -şemsiye harfleriyle başlayan.) yağsız. bî-perde (f.) renksizlik. birâder-hande (f. 2.c. güçsüz [kimse]. nursuz. tükenmez. kalbsiz. yıldırım. 2.) belirmez.zf.s. birâder-i rızâî süt kardeşi [Acemler berâ-der şeklinde kullanırlar].) sonsuz. binye (a. soysuz. birâzvân (f. körkuyu.) Müşteri (Jüpiter) [gezegen] [Farsçası Bercîs dir].s.b. birâderî (f.i.spontane.) 1.) yıkık. budanmış [ağaç].b. bint-ül-cebel (dağın kızı) aksiseda. münasebetsiz ve kötü yola sapan. i.) kardeşliğe kabul edilmiş kimse.i. bîr (f. bi-r-rakabe rakabet ederek.i. bîrâd (f. âdet olduğu gibi. bî-pâyân (f. bint-i mehâd iki yaşına girmiş dişi deve. .s. kilim.b. seccade.b.) arsız.i. 2. kanatsız. biraz.) nisbetle.s.) fazla dallan kesilmiş.) 1. bünye). aforoz veya sürgün. ahret kardeşi.) kardeşe mensup. (bkz: bi-z-zât). 2. bî-nümûd (f.s. arsız. nefiy.a. 2. müzik bilmeyen okuyucu. kardeş. birâder-zâde (f. âbâr) kuyu.s. hançer ve bıçak gibi âletlerin kabzaları içine bağlanan demir berâzbân ve berâzvân şeklinde de kullanılır].

bi'se-l-masîr cehennem.).b. arsız. bî-sebeb (f. (f.) 1. bî-rû (f. bî-sânî (f. bîrze.i.) üzüm salkımı.a. döşeme. hallucination. hayır. dış.a. ne fena. birr ü takvâ çocuğun ana ve babasına itaatli olması.) . birke (a.) 1.) bot.s. bî-sânî).) cansız. birînc (f.c. bisât (a. bî-ser (f. biryân tava. yüzsüzlük. büyük belâlar. züğürt [kimse].s. yaygı.s. bîrûn (f-i-) l.s.s. 2.i. gölcük. değer. selâmlık odası. bisât-ı felek yeryüzü. bîrûzec (a. Benât-ı bi'se afetler.a.) sabahsız. bisât-ı kevn ü mekân).dışarı.i. dönek.b.) kızartılmış.b.) kıymet. birincâsf (f.i. 2. .) kısmetsiz. hâriçte. biryân-ı muhallâ tere.b. yalancı zümrüt.a. bî-sân (f. bisât-ı bûsî (f. değersiz yeşil bir taş.) başsız. (bkz: bisât-ı felek. birr (a. bî-riyâ (f.i.b. bî-sebât (f. çimen. compositae artetnisialaxa ["ing mugwort miskotu. dışarıda. fazla.b.s. suyoncası denilen. birnîs (f.s. zf. birîşüm (f.a. Beifuss miskotu" dur]. minder.b.a.bî-reyb (f. nane ve piyazlı kebap. pirinç [hububattan].s. yeryüzü. haricî.i. bî-seher (f.s.) at kestanesi.s.) 1.) ikincisi olmayan.b. ve i. (bkz: birincâsf). sermayesiz. (bkz . 2. yonca.s. (bkz: bisât-ı hâk. büsre). lât.) 1. bî-ser ü bûn ipe sapa gelmez [söz. iyilik.i.i.) bot.i. talihsizlik. birsâm (a. alm. birsîm (a. bî-sabr (f. bîsere (f-i-) atmaca cinsinden zağanos denilen avcı kuş.) firuze.s.a. hareket]. pirinç [mâden]. bi'se (a. paha biçilmez. bağışta bulunma. bî-semen (f. 3. busat) kilim. bir benzeri olmayan. bisât-ı kevn ü mekân kâinat. bisât-ı berf (kar döşeği) karla kaplı olan yer.) gerekli eşyası bulunmayan.a. dünyâ. benzersiz.a.) şüphesiz. şeytanboku. bisât-ı hâk).) aslı olmayan bir şeyi görür veya işitir gibi olma.b. birişte (f. el etek öpme.) sebatsız. bî-rûh (f.) parasız. bî-sâz (f. [acı ve kokulu bir sakız]. bürsen). ne çirkin" mânâsına gelir. bisât-ı arz yeşillik. 2.i. tepsi gibi şeylerde susuz veya az suda pişirildikten sonra kızartılan et kebabı [Anadolu'da toprak çukurda pişirilir ve adına "pîren" denilir]. s. birsîm-i mâ' bot. bisât-ı satranç satranç tahtası.a.) bot.) riyasız. birîg (f.s. yabanî karanfil. pilav. güzellik.) bot.) etek öpme. fr.s. yalansız.i.i. bîrûnî (f.s. sarı çiçekli bir ot.i. varsam.a.) yüzsüz.i-) 1.s. bîrûz (f. olmayan şeyi varsayma. bisât-ı hâk yeryüzü.i.s.e) "ne kötü. büsre'nin c. yok yere. birincâsb (f. kasnı.) . bisâr (a. 2.i. keçe. bîser.b.) selâmlık dâiresi. anaya babaya itaat. bî-sâmân (f. birsân (a.i. (bkz.) ibrişim'in hafifletilmiş şekli. fr. zümrüte benzer.) sebepsiz. bîrzî (f. Armoise miskotu. Misk otu. koyun otu.i. göğüs.i. büyük havuz. birkıl (a.) hayâsızlık. 2.b. bî-rûzî (f.) kısmetsizlik. "zemberek" denilen bir harp âleti. [hafifletilmişi "birûn" ]. tüfek.) sabırsız. küçük göl. 3. (bkz. 3.i. bî-rûyî (f. gökzümrüt. bîrzed.

bî-serân (f-b. biş-i behâr bot. bîsütûn (f . çarpık.) yirmi 20 bîstâh (f. (bkz: galî).) orman. bîstümîn yirminci. bi'set-i Muhammediyye (bkz: bi'set-i nebeviyye). artık. bisre (a.) sivilce.) iki hörgüçlü erkek deve ile bir hörgüçlü dişi devenin yavrusu. bîserek (f. meşelik.b.a.e.b.zf. i. bî-sûd (f. intizamsız.). bistûh (f. arsız. bıldırcın otu denilen.). gümüş kakmalı işlemeler. benzeri olmayan. kıymetli.i.a. beceriksiz.a. fr.i. (bkz: büsut). bi-s-suhûle (a.s. hareketten kalmaz. Bi-s-suhûle suhuletle. savruk.bî-ser ü pâ başsız. esir.) fels.s. meşelik.s.s.s.s.a. gökyüzü. değerli. bisyâr-kes (f.s. şekilsiz.b.) 1.i.b. başıboş olanlar.s.) küstah.) âciz. bisr (a. düzensiz.b. bîserâk.b. bî-şekk (f. tutsak. bisyâr-gû (f. döşek.s. pahalı. bistâr (f.).b.b.s. bî-şerm (f. boğazlanmış hay bismil-gâh.sazlık. bî-şikîb sabırsız.i.i.i.i. zayıf [adam]. . cılız. bîş (f.) bektâşilerce bismillah yerine kullanılır.) 1. benzersiz. bismil-şüde (f. bî-ser ü sâmân sefil ve perişan.i. eğri. bisyârî (f.) boğazlanmış.) "başsızlar" ana baba terbiyesi görmemiş olanlar. bisyâr-husb çok tembel.) durmaz. altın. (bkz: perûş). amorphe. 2. 2. kusursuz. bism-i şâh (a.) gevşek. hayvan kesilen yer.) kesilmiş. bister (f. sazlık.) salhane.s. bî-şevâib (f. bî-şebîh (f.i.s. (bkz: bî-gümân). v.s. i. halsiz. Allah. bism (a.(a. bistâm (f.) -ile mânâsına gelip -şems harfleriyle başlayan kelimeleri -zarf yapar. 4.i. bîşe-zâr (f.s.) şüphesiz.) çok konuşkan. (bkz.) çıraklara. bismillâh (a. edepsiz. bişâre. bisut (a. bismil (f. bî-sükûn (f.s. bi'set-i nebeviyye Peygamberimizin gönderilişleri. kolaylıkla. durmayan. sevgilisi Şîrîn'in emriyle Kermanşah civarında deldiği dağ. bîstgânî (f. bis.s.zf. saçı.a.) mercan [taş]. kim. utanmaz [adam].f.. 2. faydasız.) ["bi+ism" den] ismiyle. bî-şâibe (f. h. âşık Ferhad'ın.s. eksiksiz. bî-şekl (f.) boş.i.s. ziyâde.s.b. bîşe (f. bişâret (a.) çokluk.) yüksek fiatlı. bisyâr (f.s. eksiksiz. i. tutan ve saçılan şey. bîş ü kem fazla ve eksik. bi'set (a.) utanmaz. 2.) çok. Çetr-i bîsütûn gök. Çin'de yetişir zehirli bir ot.) ormanlık. hizmetçilere ve askerlere ayın yirmisinde verilmesi gereken ücret. 3.b. kaya koruğu.i. bismil-geh (f. tutuş.i.) suhuletle.b. bîş-bahâ (f-b.) arkadaşı çok olan. bistüm.a.s. beşaret). (bkz: besmele).) 1. bişâr (f.) kusursuz.) 1.. ne cesiz.) vücudu sivilceli olan [kimse]. bisyâr-ber bol meyveli.) gönderme. i.) lekesiz.s. dermansız.b. çok kimseyi tanıyan. sabrı tükenmiş.zf. kolaylıkla gibi. bîst (f.) yatak. bîş-i mûş fareye benzer küçük bir hayvan. adıyla.i.

b.a. gaseyan.) güçsüz. bî-tâbî (f. bî-taayyün (f. bî-tedbîr (f. bi-tamâmihâ. düşünmeden. ederek mânâsına gelip. eklendiği -şemsiye harfleriyle başlayan.) tarafsızca.zf.s.e.) kusuru. bi-t-tahrîk (a. bi-t-tarîk-it-tecrîd (a. kesinti.) tecrit. çevik.b. 3.) tamamıyla.) tedbirsiz. 3. bî-tâb-âne (f. düşüncesiz. yorgun. bişkel (f. işe düşkün. heybetli ve muhterem.s.) takatsizlik. bît (a. bişkene). gam. bî-tâkat (f. gecele-yiş. tabîî olarak. bîşî (f.) 1. dağınık. bî-tarafâne (f. kasavet.) sığıntı.) şuursuzca. bîtet (a.i.) hurma çiçeğinin kapçığı.i. 5.) 1.zf. akıllı.) yoluyla. s. cü. becerikli. (bkz. kışkırtarak.zf. bişkene bişkele (f. daha çok.) etrafıyla. [eti panzehir olarak kullanılırdı]. oynatarak.a. Bi-t-tagyîr değiştirerek.) 1. bişkûfe (f.a.a.) bitkin bir halde.) ufak parçalan. bi-t-tahkîk (a.a.) fazlalık. tamamen). bişkel.i.s. bi-t-tafsîl (a. bişkele). (bkz. hareket ettirerek. kesilen bir şeyin ufak bitke (a.s. kendi gelen.s.) 1. talaş. bî-takvâ (f.zf. biş-mûş (f. (bkz: takat). (bkz: şü-kûfe). kazma.) kuvvet ve iktidar sahibi.) kuvvet. bîş-ter (f. 4. halsizlik.b.) tahammülsüz. bî-şuûr-âne (f. aforti-yori. bî-tâ (f.) şüphesiz. bişkele. (bkz: beytûtet.) 1. teşvik ederek. haydi haydi.i.a.zf. (bkz: bî-mecâl). (bkz: bişkel.a. baldan ve hurmadan yapılan bir çeşit şarap.) tamamıyla. gece kalma. bîtet). koyu şıra.s. dayanılmaz. 2.) daha fazla.) şuursuz. tahkik ederek. araştırarak.) bitkin.).bişing (f.s. 2.i. bî-tâb (f.a. çiçek. biştâm (f. bî-şuûr (f. bî-taraf (f. boş.) adı sanı belirsiz.e. Bi-t-tanzîm tanzîm ile.s.s. ayırma yoluyla. bi-t-tarîk (a. varyoz.i. bi-t-tab' (a.) tarafsız. sayısız.s. bî-şübhe (f. (bkz: bit-tişvîk). kıvırcık saç. işe yaramaz. burgu.s. güçsüz.i. 2.zf.s.i.i. 2.kelimeleri zarf yapar. zool.s.) ibâdetsiz.b. takatsiz. *kesîn.b. küskü.cü. menfaatsiz. bıldırcın otu ile beslenen bir fare.s.). bi-tarîk-il-evlâ mant. uzun boylu [adam]. saygıdeğer kişi. bıldırcın otu ile beraber yetişen safran kökü. bî-tâil (f.) perişan.s. 3 kuvvetli. çaresiz.) geceleme. gıda. günahkâr. bitke-i haşeb tahta parçası. eksiği olmayan. tanzîm ederek.zf. bişkûl (f.b.s. ihtiyatlı. zf. 2.s. bot. asalak. bişpûl (f. bî-tahammül (f. bit. pek çok.) 1.zf.zf. tomurcuğu. bî-tâk (a. i. (bkz: beytûtet.a.i. bî-şümâr (f.) faydasız. rastık.i.) tabiatıyla. tedbirli. bi-t-tamâm (a.a. bi-takdîr-illâhi teâlâ (a. uyanık. (bkz: bi-tamâmihî. herhangi bir kimseyi ve yanı tutmaksızın. (bkz: tufeyli). bîte (a. hepsi. bitlâb (f.) takatsiz. tasa.) hadsiz.i. balyoz.(a.) gece kalma.) Allah'ın takdiriyle. bi-tamâmihî (a.a.b. kusma.b.a. .) buruşuksuz. bî-taksîr (f. uzun uzadıya. 2. [bıldırcın otu zehirinin panzehiri olarak kullanılırdı]. 2. bîte).s.b.) tahkik ile. bişkene (f. eğri anahtar.) 1.i. bişkûh (f.i. 4. idraksiz. geceleme.) -ile. bita' (a.

i. bî-zâd (f.s. biz. ikinci bir şahıs tarafından yapılan ve işin yürütülmesini kolaylaştıran kabul. muvafakat. Bi-z-zarûre zarurî olarak. bi-t-tavassut tediye eko.s. biyâet (a. bî-vech (f.) vücutsuz. *etkileyerek. nâ-be-hengâm. bîvegî (f. bîvâre (f. altınsız. bîver (f. fr.) -e. bî-zeneb (a.) bezginlik.i.b. bî-zer (f. eklendiği -şemsiye harfleriyle başlayan. kışkırtarak. bivâbet (a.i.) istek ile.s. biya' (a. bi-t-tevkîf (a.) "onbin" sayısı. bî-zevâl (f.i. bıkmış. dönek. bîve-zen (f. bi-t-te'sîr (a. yarasa. . büyâh) ufak balık.) 1. uygunsuz. (bkz: ebedî. sıkıntı.) kiliseler. bityâr. vefasızlık.zf. bîzâr (f.b.zf. bîvâyegî (f. entrikacı. nasipsiz.) sivrisinek. desîse. 2. nâ-bemevsim).i.b.a. bîa'nın c.) rahatsız.) kurarak.c.) te'sir ederek. bîvâz (f. keder.(a. bîzâre (f. gibi. garip.) vakitsiz. bizâz (a. bî-vefâyî (f.i.) fakirlik.a. tediyesi red ve protesto edilen poliçenin üzerinde ismi bulunan herhangi bir şahıs adına.b. bî-vukuf (f. al.b. Bi-z-ziyâre ziyaretle. bi-t-teâdî (a. bi-zâtihi (a.) zulüm ile.i.) gadir.) tevkif edilerek.b. bi-t-tav' (a.i. biyâât) satılık mal.s. bî-vefâ (f. bîzârî (f.b. bîvâr).) tesadüfen.) benzetme yoluyla.i.) vefasız.zf. bizâ' (a.s. pinti. (bkz: savâmi). perişanlık.a. bevâbet).) zevalsiz.a. zf. otomatik. sonu olmayan. (bkz: bevân.i. bî-zebân (f.a. bi-t-tesâdüf (a. bivân (a.) dul kadın. tasarlayarak. hayırsız.). bî-vakt (f.s.s. -rek mânâsına gelip. büzûzet).zf. poliçe bedelinin herhangi biri tarafından ödenmesi.).s.) durmayan. biyâh (a. ile. bîvâr (f.i.b. bîve (f.b.) eleyen.i. Bi-z-zikr zikrederek. dul.) birisine kaba ve çirkin muamelede bulunma. usanmış. câvidân.kelimeleri zarf yapar. (bkz: bezâzet. (bkz: beyâh).) derece derece.b. tutuklanarak. (bkz.i.) pejmürdelik.i. (bkz. bîv (f.) kocasız kadın.c.i.b. kuyruksuz.zf) kendiliğinden. kıyafetsizlik.) âciz.s. (bkz: bi-t-tahrîk2). bî-vücûd (f. bi-t-tavassut kabûl eko. bi-t-tedrîc (a. bî-zebânân) dilsiz.a. poliçenin muhatabı tarafından kabul edilmemesi hâlinde.) 1.s. hakkı ve kanunu çiğneyerek. Müteharrik bi-zâtihi kendi işler.) dulluk. kimsesiz. biûza (a.c.s.b. rastgele. câvid. bîzâre-i bîdâre âşık hilesi. (bkz: huffâş).s.i.s. bî-vend (f.) behresiz.s. tarayan. bityâre (f-i-) elem.e.s. bi-t-tasmîm (a.s.a. bevvân).zf. bî-vâye (f. kabul.) teşvîk ederek.) sebebsiz.b.) vefasızlık. hasis.) hîle.) zahîresiz. (bkz: bîver).zf. küskünlük.c. (bkz. küskün.bi-t-tarîk-it-temsîl (a. Fitne-bîz fitneci.s.s.b. kalburdan geçiren. azar azar. mahrum. ebvine). -bîz (f.) güve.) zool. azıksız.a.zf. anoure. bi-t-teşvîk (a. büven. cimri.zf. 2..

bizlâh (a. (bkz: eb). pâdişâh saraylarının korunması ile vazifeli olan kimseler. elde götürülmek üzere hazırlanmış eşya çıkını. şiddetli ses. meydan. bostâniyân saray teşkilâtında.b.) insanın bütün malı ve eşyası. c.i. bûd ü ne-bûd (f. bu'd-i mücerred varsayılan uzay. aralık. . ışıksız. 2. buhak (a. odak uzaklığı. can sıkılma. 2. omuzda.) Dev-leti'nin Mısır'daki 7 ocaktan ibaret olan askerî teşkilâtı. buhayre-i dem'iyye anat.i.i. göl. alan. bu'd (a.) 1. bornûz (a. geveze [adam]. boy u t. distance angulaire. kutup uzaklığı. selva). eb'âd) 1.) hekim. bizle (f. fr. bu'd-i mizvâ astr. varı yoğu. 2.i.) kin.i. bî-ziyâ (f.i. bûb (f. âsîler. kavun karpuz.i. bostâncıyân.i. bûğ (f.) .) gündelik elbise.zf. sevmeme.) baba. 2.) 1.i. bu'd-i kutb astr. pintiler. bû (f.) 1. nefret. (bkz: bi-cişk). bizişk (f. uzaklık.) kollu ve başlıklı hamam havlusu.i. çenesi düşük. bostân (f. göze arası boşluğu.i. uzaklar. 2. bizle (a.) 1.i. sebze bahçesi. gözyaşı pınan.) leş yiyen kuşlar. (bkz: adavet). avlu. bu'dân (baîd'in c.i. haykırış. (bkz: bûy). 2.i. ağır ve pahalı ev döşemesi. deniz haritalarında çoklukla tatbik edilen bir ölçme usûlü. fr. bûd (f.a. hezâr). (bkz.i. espace intercellulaire. serkeşler. bûstân).c. bû (a. bıldırcın.) 1.i. *açı uzaklığı.) ister istemez.) hekimlik. bahîl'in c. longueur de tangente.) koku satan. başucu uzaklığı. buhalâ' (a. çil [kuş].s. kıymetli kumaştan yapılmış yaygı.i. distance zenithale.) l.geo. bu'd ü nebûd var yok.i. râsıtla semâdaki iki yıldız istikameti arasında. bûbürdek (f. bi-z-zevât) kendi. Bu'd-i mesâfe gidilen yolun uzaklığı. 'teğet uzunluğu. fr.i.b. buhbûha (a. buğrâ (f. 3. bu'd-i mümass mat.i. (bkz. bû-fürûş (f.i.) cimriler. şiddetli sel. fr.a. 2. bûdene (f. erkek baykuş.) varlık. bugat (a. bizişkî (f. 3. dis-tance polaire. buhâr buğu buhârî buhara mensup buğu ile ilgili buhayre (a.i. kendisi. saha.b. 2.b.i. bi-z-zarûre (a. cerrahlık.zf. râsıdın gözünde meydana gelen açı. turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. bu'd-i mihrâkî fiz.) haksızlık edenler.i. bu'd-i müzevvâ astr. bûh. bu'd-i nîreyn usûlü top.) ıraklar. bâgi'nin c.i.' budha (a. (bkz. karanlık. bûhe (a.) kucakta. Hârizm hükümdarlarından birinin lâkabı.) bülbül (bkz: andelîb. budû' (a. anlama.sermed. sermedi). distance focale.) ziyâsız.) saha.) lâtife.i. bu'd-i semt-ür-re's mat.) koku. bostancılar. ansızın gelen yağmur.i. bi-z-zât (a. bugas (a. fr. çakır doğan.i.) 1. tamahkârlar.) orta yer. buâk (a. bu'd-i beyn-el-hücrevî anat. fr. bürnüs). şaka.) küçük deniz. (bkz: bezle).i. doktor. buğz (a. bûbürd. bölükât-ı seb'a (t.s. (bkz: bi-n-nefs).) eli kesilmiş olan adamın elindeki yara. turna kuşu.) erkek kurt.i. bizh (a.

i.) alçakgönüllülükle hakkını isteme. temizlenmiş koyun bağırsağı. 2. pirinç ve şâire ile doldurularak yapılan bir yemek. 2.) 1.) Beyt-ül-Mukaddes'i harabeden ve yetmiş bin Yahudiyi öldürdüğü söylenen Bâbil Kralı Nebukadnezar. Buhtunnasar (a. bunduk.) cimrilik. i. pintilik.i. buhrân (a. koyun bağırsağı. (bkz: bihâr. izinde olanlar. bukratiyyûn (a. (bkz. bûmbâr. buhl). (bkz: bahl.) 1. âfet. belâ. 2. kriz.i. (bkz: büste). (bkz: ra'd).i.buhl (a. bûmhen (f. dip. hastalığın en ağır zamanı.) 1. bûm.c. (bkz: ferzend. kalabalık.) . bûnbâr (f. a. buhrân-ı ceyyid hastalığın iyiye yüz tuttuğunu gösteren nöbet buhrân-ı kâmil. Bundukî (f. (bkz.f. ülke.i. toprak.i. obur. 2.h.i. (bkz.) fındık. 3. büyük yapı. fr. 4. kanâatini ve işini sık sık değiştiren kimse. buhle (f. i. ebhâr. ufak ve yuvarlak tane. koyun ve benzeri hayvanların kalın bağırsağı. 2.i.s.) gök gürültüsü. yer. leke.) eski Yunan hekimi ünlü Hipokratis'e ait. buhû' (a. yurt. kalabalık. 2.) 1. bûm-i musîbet belâ baykuşu. perişan.i. bûmehen. tüfek kurşunu. i. bûme (a. 3. (bkz: ekûl).). 3. bıka') 1. musibet.) izdiham. 2.h. (bkz: bahte). ba'hl. otlar. 2. sürülmemiş tarla. tavşankulağı.i. bûm (f. bakl'in c. s .) semizotu.i.c.) ünlü hekim Hipokratis'in yolunda. benek.) 1.) denizler. buhûr-i meryem bot.s. henüz açılmamış çiçek. mahdum). buk'a (a.) 1.zf. tabîat. memleket memleket. buhûh (a. nöbet. huy. kıyma. düşüncesini. baykuş.i. baykuş. bûjene (f. bûmehîn). karışık bir hâl alması. bûme (a.i. elsıkılığı. Bukrat (a.s. yeşillikler. Venedik şehrinin Arapça adı olan Bundukiyye'den gelmiştir. buhtû. bür'ûme). bahr'in c. buk (a. buhûr-dân tütsülük.i.i. buhrân-ı vükelâ kabine buhranı. bukkarî ("ka" uzun okunur. buhûl (a.i. cemâat.) cimrilik. onunla ilgili. bukratî (a.) tütsü. kolay. bu'kûke (a. yalan söz. bûn (f. 2. bukta (a.i. bağırsak. güruh.) boru. ebhur). (bkz. tomurcuk. rahim.) zool.) eski Yunan hekimi meşhur Hipokratis. siklamen. bûmehen.i. düdük.i.) yer yer. bûkalemûn (f.i.i. meç. nihayet. buhûr (f.i.s. bu'kûket-üs-sayf yaz mevsiminin en sıcak zamanı. dağınık.i.i. deprem. bir işin tehlikeli. Türkçede "Fındık altını" denilen Bundukî adı. Bukul ("ku" uzun okunur. buhtûr (f.) 1.) ses kısıklığı. bu'le (a. hastalığın iyiye yüz tuttuğunu gösteren nöbet buhrân-ı mahmud hastalığın iyiye yüz tuttuğunu gösteren nöbet. cyclamen.) zool.) sebzeler. a.i. bûmehin (f-i-) 1.) oğul. buht (a.i. buk'a buk'a (a. 2.i. konca. buhran sühûneti fiz. buht (f.) bir altın para. yer. bulunduğu yerin rengine giren ve böcek yiyen. 2 .i. . kritik sıcaklık. buhur (a.) 1. bürûm.) zool.i.s. iki hörgüçlü deve. sıçan büyüklüğünde bir hayvan. bu'kûket-üş-şitâ' kışın zemherirdeki hali. meç. bûmhen). buhûl). bunduk (f. (bkz: bahûr-dân).) 1.i. toprak. buhrân-ı redi' hastalığın fenalaşma nöbeti. buhte (f. bunduka (a. yer sarsıntısı.) çok yiyen.

bûs. [Cevza (ikizler). Süleyman'ın uçan tahtını taşıyan rüzgâr. (bkz. bûse-zen (f. bûse-geh). (bkz: bûse-rübâ). sülün. bûre (f. buselik makamıyla nevruz sesinden meydana gelmiş terkip. 2. Hut (Balıklar) burcu].s. burc-i Süreyya meç. Sevr. burc-i bâdî havalı burç.) öpmek.b.h.) öpecek yer. 2) Arslan burcu. [Hamel (kuzu). burha (a. bûsîde (f. burc-i âteşî. i. öpen.i. Cedy.i. [Seretan. öpüş. bûrânî f. (bkz. bisât'ın c. 4.s. bûse-lik (f. öpücük alan. Esed (Arslan). soğancık.b. busende). öpme.i.) buse. burcâs (a. bûs-gâh (f.i. Akreb. burc-i hûşe 1) Sünbüle burcu. (bkz. 2. teberzed).b. fıstıkî renk.hasırcı. burç). zool. kuyumcuların kullandıkları tuza benzer bir madde.b. Cevza. 3.) 1. Dâmen-bûsî etek öpme.s.s. pûselik). burûc-i isnâ aşer (Güneş medarının) on iki burcu. burûc) 1. toplayan. bûr (a. Seretan. 2. bu're (a.i. Burak-ı Cem Hz. Akrep. kızıla çalar at. öpücük. bûriyâ-bâf (f.) dünyâ ve ahrete hayrı olmayan kimse.) 1. Yunus. etine dolgun delikanlı.s. burc-i âzerî ateşli burç.) öpen.) öpülmüş. .) bot.i.b.s.i.) pirinçli ve yoğurtlu ıspanak ve benzeri sebze yemeği.) hasır. bûsîden (f.) çok cins olan dişi deve.s.bundukiyye (a. Arslan takımyıldızı. i. bûsî (f.) -öpücü.) hasır dokuyan.i.i.i.i. bûse-geh (f.c.) yüksekte bulunan nişangâh. (bkz. burc'un c. burc (a. bûse-rübâ (f.i. Dâmen-bûs etek öpen. haşlanmış buğdayın döğülmüşü. 3. 2. auphin. burbûr (a. (bkz: ber-zûg). Güneşin ayrıldığı on iki kısımdan herbiri.i. bûs ü kenâr öpme ve kucaklama. burc-i evliyâ Bağdat şehri. alan.) öpen.i.) 1.b. Hızır Bin Abdullah'ın edvarında geçen.b.) Tatar oku. (bkz: bûse-gâh. burc-i âbî sulu burç.b. Dest-bûsî el öpme. kuleler. buseyle (a. parmak boğumlarının oynak yerlerindeki kemiklerin sivrileri. fr. burût (a. bûse-çîn (f. yuvarlak bina. Esed.i.) 1.) buse. herhangi bir şekil gösterilen ve kendisine özel bir ad verilen hareketsiz yıldızlar kümesi. Sünbüle. Burzag (a. Burc-ül-Esed astr.b. [bunduk kelimesinden gelen bu ad. doru. delikanlılık çağındaki neşe.) öpülecek yer. bûse-gâh. nebat şekeri. çukur. busat (a. kale.i. çölde çukur biçiminde yapılan ocak. Kavis (Yay) burcu]. öpücük toplayan.i.) Hz.i. Arapçada ve bâzı Türk lehçelerinde yaşamış olup daha ziyâde Arap âleminin doğu bölgelerinde kullanılmıştır]. Mizan. bûse-şikesten (f.). bûse (f-i-) öpme. Muhammed'in Mî-raç'ta bindiği binek. bûriyâ (f. -bûs (f. Terazi (Aquarius) burcu].) kilimler. Delv.) şapır şupur öpüş. güzelin ağzı.i. döşekler. Burâk (a.i. minderler. Kavs. [Hamel. (bkz. öpücü. kapan. burûc (a. burcuma (a.) bulgur. bûse-çîn).) bıyık.s.) hisarlar.m.i.) öpme.) öpülecek yer.) parmak boğumu. bûsende (f. burc-i Delfîn astr. burc-i eşref-ahter mîzân uğurlu yıldızlardan meydana gelen Terazi burcu. bûr (f. bûse-câ (f. bûselik-nevrûz muz.i.s.i. keçe yaygılar. hisar çıkıntısı kule. hedef.

) Azrail.i. bûstân-fürûz (f. tabiat.b. bûyâ (f. (bkz: butlan).) 1. bûy-i ezhâr çiçeklerin kokusu.i.i. bûş (f.i.) iyi huy. butayn-i eyser anat.) ufak ve parlak bir böcek.) bot. küçük karın veya göz.i.i. 6. mezartaşı.b. bûy-i ümîd (*umut kokusu) ümit belirtisi. Buyahyâ (f.) serçe parmak ile adsız parmağın uçlan açıldığı zaman aradaki açıklık. buûlet (a. bûstân (f. gül ve çiçek kokularının çok olduğu yer.b. bûzine. bûy-perest (f. dal ve yapraklan yerlere yayılan.) tarçın.i. butlân-ı da'vâ dâvanın esassız. sığır kuyruğu denilen ve ayı kulağına benzeyen bir ot. nesiller.i.i. çürüklük. butu' (a. çürüklük.) terler. bûzâr (f.i.b.s.) koklamak. bûyîden (f. butayn-i eymen anat.b.i.i. kuyumcu kalıbı. (bkz: zevce).). butayn (a.) boşluk.) 1. bahçe. basî'in c. buus. butha (a. buûle (a. s.) bostana ait.) bot.) 1.i. (bkz. kimyon ve benzerleri gibi baharlar. sorguçlu ve kırmızı gagalı bir kuş.) kokulu. ümit. umma. bûznîne (f i) maymun. koku.i.i.i. 2. bûsiş (f. bûzîdân (f.s. Busm (a.) gecikme. bûy-dân (f-b.) kankocalık. bûstân-serâ (f. karanfil.) 1.i. sebil v. sol kanncık. çeşme. katmerli horozibiği denilen bir çiçek.i. 3. bustân-bân (f.) kadın. kökünden çıkar çıkmaz.i. gövdesiz ve kısa saplı nebatlar. kısmet. bûstân-fürûz). nasip.) av köpeği.i.) bahçıvan.) kokma. bûyçe (f. keçi gibi hayvanları sağaltmak için bacaklarına yapıştırılan bir çeşit laden. bûy-i ruh rûh'un kokusu.) özleme. başak. 2.b.b.) şapırtılı öpüş. butûl).i.i. butûn (a. batn'ın c. bûysûz (f. bûstân-pîrâ (f.) zool. beyhûdelik. bûyî (f.) "bahçe süsleyen" bahçıvan.) bot.i. butlân bâtıllık. geç kalma. sevgi. bûyiş (f. beyhûdelik. haksız. eşlik.i. bûy-i vefâ (vefa kokusu) (karşılıklı) vefa bulmak ümidi. bûy-dâr (f. buûs yokluk içinde bulunma. bûstân-efrûz (f. çok zaman su kenarlannda bulunan ve balıkçıl denilen. bûy (f. 3. hücre. tamah.i.i. .i. butîmâr (f.) güzel kokulu. sağ kanncık. nefs.i. eş. buzm (a. semizlik otu veya koç otu denilen ve ilâç olarak kullanılan bir ot. g.) bot. pota. bûte (f.) 1.) kokululuk. biber. gibi mermer veya değerli taşlardan yapılan eserler üzerine ucu kıvrık bir yaprak şeklinde oyma motif. boş oluşu. Şiraz'lı Şeyh Sadî'nin ünlü eseri.i.b. kuyumcuların altın ve gümüş erittikleri kap. 2. tatarcık. tilki hayası. busu' (a.b. karınlar.s.) tuvalet çekmecesi. 5. 4. bu'sûsâ (a. soylar.i. bûstânî (f. 2.i.) hastalanan koyun. boşluk. (bkz: bostan. sarmaşık [ot]. butûl (a.) buhurdan. bûye (f. huy. (bkz. 2. bûstân).) bahçe içinde bulunan köşk. bûzîne.m.) kanncık.i. pay.bûsîr (f.i.

i. ebkem'den) dilsizler.i. en kıymetli olan şey.i. (bkz: tebâüd). maşa. bühlûl (a. soluganlık. (bkz: zügal). ağaç kavı.) sık sık soluma.) 1. bücc (a.s. (bkz: şetm).i. behve'nin c.) oturma [bir yerde]. nihayet. hezâr). büdde (a. bühre (a.i. aşık kemiği. (bkz: behlûl). erken. bühtân yalan.) sövme. ateş koru.c. şaşılacak şey.). 2. çok tuhanık. büd (f. 2. bücûl.i. belâ. bükm (a. kertenkele. (bkz: andelîb. (bkz: büd2). bücr (a.) 1.i. baykuş. sersem. bülbül-i şeydâ çılgın bülbül. bühtüre (a. bügas ("ga" uzun okunur.i. bühme bühüm. (bkz. bükâ-engîz (f.s. büdâd (a.s. bü-l-acebter (a. c. gözyaşı dökme.) anat. 2. . (bkz: hüdhüd).) sabah. bodur. şer. bü-l-acebî (a.i.s. bâkî'nin c. kötü. ayrılma. bön kimseler [müfret olarak kullanılır. bücûs (a. nasip. bücûd (a.) 1. ileri geçme. beç (f.) çok acayip.s.i. üst dudağın ortasından dışarı doğru taşan et parçası. 2.i.) ağlayanlar. 2.) aydınlık.) ağzın iç tarafı. aşık kemiği.) 1. 2. bükâ' (a.) 1. (bkz: bâmdâd).) budala. büc (f. bücriyye (a.i.i. kaydırak. bülbül (a. hisse.i.) çok acâiplik. (bkz. bü-bü' (a. kesik kesik soluyuş. saksı.i. topuk kemiği. dere içindeki çayırlık ve sazlık. büjmeje (f. behv.i.) 1. iftira. büdbüdek (f. (bkz: büde2). fena. geniş yer. bükâ-yı şedîd hüngür hüngür ağlama. bühlel (a.) kurbanlık develer. bükâ-yı sürûr sevinçten doğan gözyaşı. 2. bihâm. ışıklı. büht (a. (bkz: behme).b.s. bücriyy. bühr (a. büjhân imrenme. gözbebeği. bükâ-alûd (f. vazgeçme. 3.) ilim. bihâmât).) ağlama. pay. palazı. behlel). yalan.i.i.).s. ibibik kuşu.i. vazgeçme. bühüt (a.i. bücdet (a. maşa. (bkz: tebcîd). iftira. çok şaşılacak şey. son. avurt.i. tan yeri.) ağlatıcı.) 1.s.i. Bühûr (a. bükât (a.) ağlatıcı.) çavuşkuşu. büdûr (a. müfredi "bedîl" Türkçede kullanılmaz]. musibet. 2. begas).i.) kaya keleri.b.s. en değerli. (bkz: büdâd.) âfet. bücül (f.i. bü-l-aceb (a. ıslaklık.c. i. bir seyyarenin (gezegen) bir günlük hareketi. bühüvv (a.) 1.s. a. sahip. akılsız. yer altındaki hayvan ahırları. bükse (a.) anat. seher.) 1. son.) topuk kemiği. büjûl (f. nihayet. pay.) kuş yavrusu. (bkz: büdde). çok tuhaf.i.) 1. misafir odaları.) kısa. bilgi.i.) 1.) duyanları hayrete düşüren yalan ve iftiralar. bükre (a. (bkz: bü-lûlet). Büdalâ' (a.) 1. büdd (a. bedîl'in c. bühtür.) yaşlık.s. belâbil) güzel öten mâruf kuş. bülbül-i nâlân ağlayan bülbül. nasip. 3.b.i.i. 2. 2. büde (f.i. uzaklaşma.s.i. büç . bülbül-i genc meç.buzra (a. bülâlet (a. 2. kömür.) keçi. 2. meç.i.) son derece şaşılacak şey. encam).). büdün (a. kiremit parçası. bücâl (f. behût'un c.i.s.) hızla geçme. hisse. bedene'nin c.

s.b.b. belûl).i. belagat sahipleri.) uzun boylu. yükseklik.) Kadınların yüzlerine sürdükleri bir çeşit düzgün.i.s.i.) boşboğaz. bülend-nazar (f. bülga (a.s. himmeti. (bkz. bülend-bîn (f.) payesi. nişan.b.) geçinmeye yetecek kadar olan şey.) büyüklüğe eğilen. 3.b. çöl. bü-l-fudûlâne (f.b. kök.b. belâkîk) düz ova. münasebetsiz söz söyleyen.s. algune). kadeh. i. şarap. bünbek (a. bülûkka (a. bir çeşit zerdali.) 1. iller. bülûg (a.) hançere. bün-i nâhûn 1) tırnak kökü.) sebatsızlık. beceriksiz. bülbülî (a. düzgün ve tertipli olarak meramını anlatanlar.) aklına geleni yapmak isteyen.s. bülgat (a.).b. gayreti büyük.) yüksekte uçan. [Bülgat-ül-ehbâb Osmanlı şâirlerinden merhum Râsih Bey'in henüz basılmamış olan edebî bir eserinin adı olduğu rivayet edilmektedir].b. bülgune ("gu" uzun okunur. (bkz: belend).) iyi çalışır. (bkz: bülâlet).i. h.s.b. isteği çok kimse. bülend-pervâz (f. (bkz.b.s. çok hırslı. bülûh (a.i.i. i.i. bün-i hisâr kalenin dibi.i.) boyu uzun ve biçimli olan [adam].i.) büyük.s. bülend-iktidâr (f.c. Bülûcistan halkından olan. bün-i rân kasık.b. bülend-ahter (f. bü-l-fudûlî (f. çalışması yüksek olan. varlık. yüce. bülbül'ün c. bün-âver (f. bülega' (a. (bkz. bün-i hûşe üzüm çöpü. belîğ'in c. haykırma. bülend-per (f. horoz ibiği. memleketler. himmeti. maymun iştahlılık. 2. ilâçlı hap. (bkz.) şehirler.b. bülûl (a.) "yüksek uçan" izzetinefis. 2) acele.) erkeklik yaşına girme. (bkz. ıslaklık. bülend-pâye (f.s. yorgun olma. bül-heves).) geçinecek kadar şey.s.b.) en yüksek.s. talihi uygun.b.) âciz.) yaşlık.i.b.i. gırtlak. boşboğazlıkla. bül'ûm. belde'nin c.s. 2. budalalar.b. reşîk. Bülend-bîn).i.) ahmaklar. bün (f.s. bülend-kadd (f. bül-hevesâne (f.) dangalaklıkla.i. kargaşalık. bü-l-fudûl (f. ["belûkka" şekli de kullanılır]. bül'um (a. maymun iştahlı. (bkz: benbek).) yücelik.i. bün-i câh kuyunun dibi. bül-vefâ (a.b.) kadırga balığı denilen bir nevî deniz canavarı.s. bülend-terîn (f.i. (bkz. bülbüle (a. bün-i bînî burun ucu.s.s.a.b. bülend-himmet (f. yaramama.) yüksek ses.) beliğ olanlar.) esas.) çok vefalı. (bkz: bel'ûm). 2. (bkz. . dip.s.a. onur sahibi.) 1.bülbülân (f.s.i.i.s.i.zf. bülend-âvâz (f.) kavga.) bülbüller. bâlâ-pervâz).) maymun iştahlıcasına.b. allık. renkli deri.a.i. ["benbek" de doğrudur]. rütbesi yüksek.zf. bülend-ter (f.) her şeye istekli olan.) 1. temel. bülgâk (f. 3. bülend (f. servendâm). bülgâme). bülûlet (a.) daha yüksek. bül-heves (f. keyfine buyruk.) dangalaklık.b. bülend-bâlâ (f.) yüksek. kendinden büyük işlere karışan [kimse]. gayreti. bün-i bagal koltuk altı.s. bülehâ (a. büldân beld.) yıldızı yüksek. bül-gâme (f.). boşboğazlık.b. erginlik. bülû' (a.) emzikli su kabı. bülendî (f.) çok kuvvetli. [doğrusu "belend" dir]. her şeye istekli. bül-hevesî (f. son.) köklü. bülend-girây (f.i. f. 4. sapı. i. yerleşmiş. bülûc (f.

berâcim) parmak boğumu.) soğuk. beden.s. esas bina. esas bina. bürcüme (a. bündâr (f. fr. sıkıntıya katlanan [kimse]. götüren" mânâlarına birleşik kelimeler yapar.) 1. Bürdbârî (f.f.) 1. 2. tahammüllü. törpüden çıkan kırıntı. duvar . esas.i. bürdbâr (f.c. aba.s. bina.i.) göğsü.) yapı. asîl ve kibirli kimse. temel. bürdek (f. ikinci yapı. (bkz: ber'. birinci yapı. bünyâd (f.) yontulan ağaçtan çıkan döküntü. bürd-i Hazremî Hadramut bölgesinde dokunan aba.) 1. set.) açık.) hastanın iyiliğe yüz tutması. payanda. bürehne-sîne (f.) oğulluk.) boru denilen bir müzik âleti.i. ["be-rehne" olarak da kullanılır].s. duvar. Hz. hırka. bünye-i sünâiyye bot. yonga. Muhammed'in sırtından çıkardığı hırkayı kendisine giydirmesiyle meşhur olan bir kasidenin adı. berâgîs) pire. bünye ile ilgili. . f. ağırbaşlı.) bir çeşit çubuklu kumaş.s.) çıplaklık. bünûd (a.bündâd (f. yapı.i.) boru çalan. ağaç yongası. çubuklu kumaş. muamma. (bkz: bürûd1).i. bürd-i muhattat çizgili. sancaklar.) 1. büngâh (f. yer. çadır. çıplak. 2. hâlisi.) 1.) ev bark sahibi. bünye-i dâhiliyye bot. Dil-bürde âşık gibi.i. 2.b. payanda. Yemen'de yetişen kahve ve ağacı. evlâtlık. destek. structure interne.) sabırlılık.i. vücûdu canlandıran. zengin. structure primaire.) hek.) 1. bünyâd-ger (f. bürâye (a.) büyük bayraklar. s.) Arab'ın giydiği bir çeşit aba. Hz.b.b.s. borucu.b. 2. bünlâd (f. sabırlı.s. bünye-i ûlâ bot. fr.i. temel.i. bürde (a. hoş kokulu bir çeşit kabuk. vücut. bünyevî (a.i.) şiddetli azap. Arabistan'da kahve ağacının yapraklarından ve henüz olmamış meyvasından yapılan bir çeşit turşu ve salata. bürehâ' (a.) bilmece. bend'in c.i. bürehne (f. bünyân-ı kavî sağlam yapı. bürd (f.b. bünüvvet (a. bürâd (a.) bünyeyi kaldıran. Muhammed önünde okuduğu kasideye karşı.s.i. sıtma hastalığı. f r. bür' (a. bulmaca. Kasîde-i bürde Kâab bin Züheyr'in.s. yalın. 2. bünn (a. destek. bürgu ("gu" uzun okunur.) bina yapan. bürdâ' (a. (bkz: bünlâd). set.s.i.i.c. bünyâd-ı kavî sağlam yapı. bünyâd-ı zulm zulüm yapısı. bağrı açık. bürgu-zen ("f.i.) uysal. bürehne-ser (f.i. [Farsçadan Arapçalaştırılmıştır].) 1. asıl. 2. başıkabak.i. buru').i. sıkıntı. bir şeyin aslı.b.b. yapılış.i.s.) içine para. ["bereh-ne-gî" olarak da kullanılır]. bürehne-gî (f.) başıaçık. structure secondaire. Bürâ' (a. 2.. -bürde (f. dut ağacı kabuğuna benzer. parmak boğumlarının oynak yerlerindeki kemiklerin sivrileri. bünye-hîz (a. şey.) yalınayak.) bünyeye ait. yapı. bürd-i Yemânî makbul bir Yemen dokuması. götürmüş. iç yapı.i.i.) isimlere eklenerek "götürülmüş. bünk (a. temel. bünyân (a.i. bünye (a. bürehne-pâ[y] (f. bürgus (a. eşya ve yolculuk malzemesi konulan oda. (bkz: bündâd). bürd (a. bina.) küçük bilmece.i. ağırbaşlılık. kuruluş [doğrusu "binye" dir].i.

ardıç ağacı meyvası. volkanizm.) 1.) genç. bürr (a.) genç. bürhân-ı limni mant. bürka'-fiken (a.i. dâire. 2. ufak göl [Arapçası birke dir]. bur'). bürke-i lâcivert gökyüzü.i. bürnâk). develere vurulan bir çeşit damga. bürhân-türsî (a. Cerrâhiyye. [ötekiler Sinâniyye. fazilet ve iyilikte benzerlerine olan üstünlük.) bot.Bürhân (a. Hançer-i bürrân keskin hançer.c. yiğit. volkanik. Ba'de bürhet-in bir hayli zamandan sonra. 3. bürîdegî (f. (bkz: berku'. Mıs-riyye]. bürîde-ser (f.i. 2. tümdengelim. 2. Bürs (f.) ejderhâ.c.s.) soğukluk. çember. berânis) 1. volkan. 3.i. kamh). bür üm (a. zool.i. açıklayıcı. yırtıcı hayvan pençesi. kurbağa. bürhe (a.b.) Ahmediyye tarî-katinin 6 şubesinden biri. ispat. örtü atan. bürnâh). bürnâh. tül. az konuşan. uzun zaman.) dilim. (bkz: su'bân). bürkânî yanardağa mensup.) keskin.s.) 1.i.s.c.i..b. berâhîn) delîl. (bkz: bürâd). bürîde-zebân (dili kesilmiş) sessiz. işten soğuma. yiğit.i. avlu. 3. (bkz: hüccet). Ramazâniyye. kesilmek" mânâsına gelen bürîden mastarından]. mâni. bürîde-düm (kuyruğu kesik) talihsiz. kemer.i.) uzayın sonluluğunu ispat etmek için kullanılan teorem.i. alaca çekirge ["birkan" şeklinde de kullanılır). (bkz: ber'.) kadınların yüzlerini örttükleri örtü.b.s. Tîg-i bürrân keskin kılıç. kesici. bürku' (a. burna. Uşşâkıyye.s. bilgi. bürhân-ı süllemî sonsuzluk kavramı tartışılırken kullanılan "kademeli delil". hasta iyiliğe yüz tutma. 2. bürhân-ı tezâyüf sonsuzluk kavramı tartışılırken ileri sürülen karşılıklı ilinti delili. bürnâ (f.f. bürnâk). büyük yılan. bürsün (a. bürka' (a. 2. bürîde (f. bürhân-ı râcî bir meselenin ispatı. [en çok meyvalarda kullanılır].). kollu ve başlıklı hamam havlusu. tanık. bürku'). (bkz: bernâ. bürka'). i. ev ve kale kapısı.) buğday. bürsûte (a. berâsin) 1.) jeol.) kadınların örtündükleri peçe. bir çeşit kadın yeldirmesi. yaşmak.i. bürkân (a. 2) Ahmet Asım Efendi'nin Farsçadan Türkçeye bir lügati. delikanlı.beyaz tenli adanı. bernâ. bürhet-en min-ez-zemân bir hayli zaman.) tehlikeli yer.) genç. 3.i.) müddet. bürnâh (f. hınta. bürûd (a. insan eli. kesilmiş ["kesmek.i.i. . İsa'nın mucizesi.) örtü açan. delikanlı.) kesilmişlik. bornoz.i.) başı kesik. Arapların üstten giydikleri bir giyecek. yüzörtüsü. havuz. bürhûn (f. bürîn (f.) l. duvar. (bkz: gendüm.i. bürnüs (a. burna.i. bürhân-ı katı' l) red için söz götürmeyecek surette doğruluğu ispata tanık olan sağlam senet.) yanardağ. martı kuşu.i. (bkz: berku'. 2. (bkz: berhûb1'2). çift.s. bürû' (a. bürhân-ı mîzânî mantığa uygun olan delil.s. bürke (a. 4. bürkan l. Bürhân-ı mesîh Hz. bürsân (f.i. (bkz: birsan).i. bürrân (f. Bürhâniyye (a. bürnâk (f. yiğit. (bkz: bernâ. bürûdet (a. (bkz.) 1.s. bürhânî ispatlayıcı. delikanlı. soğuk.i. bürkâniyyet (a. 2. bıkma.

büstec (f.i.) lanet. put. akarların ve içilecek şeylerin.s. meydanda.i. habîs.) put. büt-tirâşî (f. fr. besâtûn) bostan.i. (bkz: heykel-tırâş).) puthâne. 3. Arap çocuğu olduğu halde Arapçayı bilmeyen ahmak. s. bürûk (a. bürût (a.) 1. (bkz: sa-nem-hâne). (bkz: bîd. puta tapanların ibâdet ettikleri yer. her şeyin tazesi. ortaya çıkma.) 1. (bkz: bunduk. büteyrâ' (a.). (bkz.) 1. büstânî (a. büt-perestî (f. habîsa). 2. 2. beydûdet). besâtîn.s.s.i. büssed (a.c.b. utanmaz.b. büyût (a.b. büşter). mihr.i. (bkz. bütû' (a.c. ün. berîke. aşikâr.) şimşekler. bürûdet-i muâmele yapılan muamelenin soğukluğu.) 1. bürûfe (f. büşterî (bkz.) 1. güzeller.) 1. büsûl (a. büt-şiken (f.) mercan [taş]. büt-perîveş (f. büşkânî (a i) 1. büt-hâne (f. büsut (a.i.s.b. büsûl. güzel. her şeyin ucu ve başı.) küstah.b. mebhût).i. büstûka (a. şaşa kalan. 2. edepsiz. büşter (f.) bostancı.b.) satmalar.i.bîn'in c. büveyz (a. (bkz. (bkz. batn'ın c. 3.i. büste (f.i. ilenme. büş (f.i. (bkz: berîk. bütan) sanem). şems).b.) portreci.i. büsûr (a. berk'in c.i. at yelesi.i. büt (f. 2. büstâh (f.) küçük küp.i. hüveydâ). kurdeşen. kâhkül. sarık. fıstık zamkı. bağ bahçe. küpçük. 2.c. (put îmalci. bel kuşağı. putlar.i.) fındık. ağacın henüz açılmamış çiçeği. büt-i perîneş periye benzeyen güzel. 2.f. büt-kede (f. belirme. 1.s.) hayran olan. 2.c. 2. büvân (a. s.) un helvası. büstân (a. bürûk (a. (f. satışlar. bun-duka). beyt). ["bi-sut" şeklinde de kullanılır]. 2. çelîpâ. büyûn (a-i.i. büsûk (a.s. bür'ûme (a.b. noksan.) el açıklığı. genç kız ve oğlan.) putçu. büstek.).) müjde. kendi dilini bilmeyecek kadar ahmak adam. ebvine) direk.i.i. büt-şikestî (f.) hek.i. beyt'in c. eksik. (bkz: büstân).mendil.i. bot.i. bevâh.i. büslet (a.) 1. büsûr (f.i. büt-nigâr (f. uzaklaşma.i. bütân (f. bürûz (a. bisâr) 1.).s. büyû' (a. satılmalar. bahçıvan. 2. i.i.) şöhret. akgünlük.) bölgeler.i. sevinçli haber.) yok olma. ["büstân" Farsça "büstân" kelimesinin Arapçalaştınlmışıdır].) puta tapan. beddua.) put kırıcılık büt-tirâş (f.) put kıran. çadır direği ["bivân" şekli de vardır].) biy. büşterem.) 1. (bkz: hurşîd. . s.) puta tapma.i. büt-perest (f.s. ekşiyerek veya mayalanarak tadının ağır ve buruşturucu olması. bütûn (a. bir şey haram olma. besr'in c. büsr. (bkz. 2. bür'ûm.b. büsre (a. besr). soylar.) peri gibi güzel. 3. birinin akranına üstün olması. burût).i.i. civanmertlik. karınlar. tomurcuğu.).i. mıntıkalar.b.b. büt-lâl (f. i. 2. büyûd (a.) çok soğuk. (bkz.i.) puthâne.b. 2.) bot. Güneş. heykel yapan.bürûdet-i hevâ havanın soğukluğu.i.) 1. satın almalar.i. yumurtacık. pislikten veya kan bozukluğundan meydana gelen kaşındıncı bir hastalık. ilenç.i.i. kesilme. beyâd.) put.i. bey'in c. ovule. nesiller.i. ağacın boylanıp uzaması. büşrâ (a.) 1. bürûdet-engîz (a. sabah. heykel yapıcılık.

(bkz: büzûr). bezr'in c. ihtiyar.i.i. büzürg-meniş (f. büyûz (a. büzürg-şehnâz muz. doğru rey. büzûzet (a. şef. taneler. asîl kişiler. (bkz: büzbeçe).i. cesîm. tüyleriyle hareket eden deniz bitkilerinin tohum hücreleri.b. büzürg-selmek muz.) büyükler. Hüseynî beşlisinin hüseynî perdesindeki şeddi. büzürg-gerdâniyye muz.) küçük keçi.) keçi. Hızır Bin Abdullah'ın edvarına göre büzürg makamına gerdaniye âvâzesinin katılmasıyla elde edilen terkip. büz-i kûhî dağ keçisi. Güçlü birinci derecede. kesin karar ve tahammül. büz-dil (f. keçi yavrusu.i. ev kümeleri. donanım boştur. Türk mûsikisinin çok az kullanılmış en eski mürekkep makamlanndandır. büzürg-mâye muz.) doğma. büzûzet-i hâl kıyafet perişanlığı.b. büzûrât-ı müteharrike bot.) yumurtalar. bezr'in c.i. büzürg-vâr (f. Ekseriya bu beşlilerde kanşık bir sür'atte seyredildikten sonra. büzeyr (a.) 1.i. pintilik. ulu. doğmaya başlama. (bkz: bezâzet. . büzgale ("ga" uzun okunur. 2. Hızır Bin Abdullah'ın on iki makamdan büzürg selmek âvâzesini eklemekle elde ettiği terkip.) "keçi yürekli" korkak.i. saygıdeğer [kimse]. büzürg'ün c.i. büyük. ulu.s.) büyük.) ululuk.) yüksek fikirli.c.b. büzürg-dil (f. i. Hızır Bin Abdullah'a göre büzürg makamına şehnaz âvâzesi eklemekle elde edilen terkip.s.) bot.s. büyût'un c.i.i. olan büzûr'un c. başkaca bir arızası yoktur. Lâhin içinde hüseynî beşlisinin hüseynî perdesindeki şeddi için fa bakıyye diyezi konulur.i. (bkz: teys).) yaşlı. büzûg (a. ulu kimseye yakışacak yolda.) tohumlar.i. makamın terkibindeki ilk iki beşlinin ilkinin durağı ve ikincisinin tiz durağı olan hüseynî.) kişioğlu. f. taneler.s.s. büzürg-zâde (f.b. büzürg-vârî (f. sporcuk. büzürg-geveşt muz. perişanlık. 3 . ikinci derecede çargâh beşlisinin tiz durağı olan neva. 3. büzîçe (f.) bot. üçüncü derecede pûselik beşlisinin durağı olan dügâh'dır. (bkz: azîm. Hızır Bin Abdullah'ın büzürg makamına geveşt âvâzesini katarak elde ettiği terkip. büzürgân) 1. reis.) tükrük.) büyüklük. 2.s.i. büzûrât (a. beyz'in c.s. saygıdeğerlik. büzm (a. büz (f. kuvvet. pûselik beşlisi ve çargâh beşlisinin rast perdesindeki şeddinden (yânî mahûr makamının pest beşlisinden) meydana gelmiştir. 2. büzûr (a.) oğlak. muz. sertlik. cömert.) gönlü yüce. salya.b. büzürgân (f. büzürg-sâl (f. büzâk (a. eli açık. (bkz: azamet).b. ululuk. bizâz). büyüklük. Hızır Bin Abdullah'a göre on iki makamdan büzürge mâye âvâzesi katılmakla elde edilen terkip. oğlak. büzürg-nevrûz muz.) pejmürdelik. Bilhassa seyirde çargâh beşlisine ehemmiyet verilerek ve onun dâhilinde gezinilerek yürünür.) 1.büyûtât (a.) keçi çobanı. üstbaş döküklüğü. büzürgî (f. 3. çıkma. büzürg (f. ulular.b.i. büz-bân (f.) büyük. kıyafetsizlik. tohumlar. rasttaki çargâh beşlisi ile inici bir şekilde rast perdesinde durulur. büzbeçe (bkz: büzgale). zoospor. Hızır Bin Abdullah'ın edvarında büzürg makamıyla nevruz âvâzesinin terkibiyle meydana gelen makam.i. kebîr).i.zf. asilzade aileleri. büzürgâne (f.

) kıvırcıklık. câ-yi dil-nişîn gönül açıcı yer. uzdilli.i.b. yarım daire.i. 2. C câ (f. büyük yol. 4. câdû (f. 2.) 1. çâplûs). işlenmemiş [toprak].) sihirlercesine söz söyleyen. 2. cebreden.) sihirbaz kıran. ca'd-i kalem 1. anayol. istanbul'da Galatasaray'dan Taksim'e doğru uzanan cadde. cibâyet'den) 1. i. 2. kurak. câcîm (f.) dalkavuklara yakışırcasına. câdû-fen (f. câ-yi şübhe işkillenecek nokta.zf. câ-yi işret işret yeri.i. Câbülka (f. câdû-ger (f.) safran.s. câbî (a.) ok kuburu. gürbüz. tas. arapsaçı. dalkavuk. câdib. câbir-i küll-i kesr (kırılan. kebe gibi kaba bir yün dokuma.) sihirbazlara. işlek.i.) 1.) 1.i. kırık sancı. sadak. [eskiden] vakıflı akar kiralarım toplamakla görevli bulunan kimse. câ-be-câ (f. câdd.) yer yer. câdise (a.i. câbe (a. (bkz: çâlbûs. Câbilsâ (f. (bkz. insanın mutlaka Allah'a doğru yönelen yolundaki ilk merhalesi. 3. 2. 2. 2. ca'be (a. acuze. cüdât) dilenci. insan gayretinin son hedefi burada mutlak ile mevsuf [=Allah ile insan] birleşir. vergi tahsildarı.) havuz.i. s. câ-yi mülâhaza düşünülecek nokta.) en uzak Batı'da bulunan. câ-yi penâh sığınılacak yer. çekirge. 2. ay kısaltmasında cemâziyel evvel. (bkz.i. dalkavukluk. câdû-vâne (f. câbiye (a. câdû-keş (f.i.c. yaltaklanan. . câb (a. gulyabâni. bin kapısı olan efsânevî bir şehir.zf. câdû-gerî (f. çorak. 3. kırıkçı. kalemde kalan mürekkep bulaşığı.b. güzel yazı.s.i.) büyücü.s. sihirbaz öldüren.) 1.) ciddî.) büyücülük.b. 2. içki içilecek yer. öldürücü.) kıvırcık [saç].). (bkz: sâil). hortlak.i. Câbülsâ (f.s. (bkz: câdû-zebân).i. yelek. câ-yi rahat rahat edilecek yer. büyücü. câ-yi iştibâh tereddüt edilecek nokta.büzzâka (a.i. 2. s.). büyücülere yakışacak surette. eletek öpen. yaltaklanma.i. ana cadde.) kuvvetli. 4. en uzak Doğu'da bin kapısı olan efsânevî bir şehir. çalışkan.) cevap verme.s. cadde (a. câdî (f. câdis.) kabuksuz sümüklü böcek. çok güzel göz. vücudu çok tüylü olan kimse. vampir.) geniş. azimli. câ-yi behiştî cennet gibi yer.b.) kusur görücü.i.s. dalkavukluk. câbir (a. yer. yıkık. cablûsî (f. (bkz: müca'ad). ve s. 2. sihirbazlık.b. büyücü. (bkz şâh-râh). çirkin kocakarı.a.s. yazann kaleminden çıkan güzel sözler.i.i. aba.zf. mevki.i.) bir cevap. cebr'den) 1. câblûs-âne (f.s. ca'd (a. Câbülka). cadde-i kebîr 1. ce'b).i.s.) yaltaklanıcılık. cadı.i. mekân. Câbülsâ). bozulan her şeyi düzelten) Allah. Câbilka (f. s. (bkz: mücbir). cicim. cadde (a. câdî (a. ca'd-i girih-gîr kıvırcık ve dolaşık saç.) l. (bkz. câbet (a. caâdet (a. tas.) 1. câdil (a. câdibe (a.i. karakoncolos.) sihirbaz. zorlayan. harap. câblûs (f. ca'd-i şütür (deve kıvırcığı) meç.i.b. câdû-suhen (f.). sihirbaz. türlü renkli ipliklerden dokunan bir çeşit döşeme.

cahîm (a. (bkz. eden. i. cehd'den) 1.) insanın içinde dönüp dolaşan hâtıra. câhî.s. Hırs-ı câh mevki hırsı. cefcâf). câhid (a.i.) 1. ısrarla inkâr eden. 3. câhe (a. cahûd (a. [kurucusu Edirneli Şeyh Câhidî Ahmed Efendi'ye nisbetle bu adı almıştır].) 1.i. yerleşmek üzere yer beğenen. câife (a. minyatür v.) açık. cafcaf (f. câhil-i munsif insaflı. elinden geldiği kadar çalışan. (bkz. Câhiliyye (a. yapan.) Halveti tarikatı şubelerinden birinin adı. küçük akar su.b.s. cühûd). tecrübesiz.zf.) 1.) patlak gözlü. cehdeden.i. câger jiU. cahûd-i anûd çok inatçı Yahudi. câhide]. i. câdû-zebân (f. uzdilli. câibe (a.s. hüveydâ). mevki.s. Islâmdan evvelki devrin adı.s. cahillikle. Şîîlerden imâm Ca'fer-i Sâdık taraflısı olan. câhil (a. (bkz. 2. cehl'den. cahûf (a. câdûyî sihirbazlık.i. mağrur).zf. Muta muharebesinde bayrak tutarken iki elini de kaybederek öldürülmüştür. gündüzü gündüz eden. hat. erkek adı. bilgisizlik.b. câhiye (a. cühela. câhiliyye (JU. bilmediğini teslim eden. söyleyen câhil. (bkz: câhid. tamu.) yer seçen. "orun. açık olarak. i.) cehennem. Cahîmî (a ) cehennem gibi. cafiz (a. Cür'et-i cahilane câhilce ataklık. h.f. cahd'dan) 1. Yahudicesine. cevâib) halkın ağzında dolaşan haber.) çıfıtçasına. genç. [müen. 2. cevelân'dan) cevelân eden. (f.i. gözüpek [adam]. güzel sanatlarda kullanılan bir çeşit kâğıt cinsi [tezhip. bilgisiz.s.) işleyen. bilimsiz.s. 2.s. toy. câil-ül-leyl-i ve-n-nehâr geceyi gece. ca'feriyye (a. cahd-ı mutlak. Hasm-ı câhid bile bile inkâr eden düşman. câil (a.) cefâ eden.) Ca'ferî tarikatı.i. (bkz. makam.). puta tapanlar. 2. ahlâksız [kadın]. karında açılan yaralar câife olabilir].i.Yahudi. Hz. ca'ferî (a. câil (a. cebele.f. eziyet eden.s. c. yırtlaz. câdû-suhen). cevfe (boşluğa) kadar giden yara. erkek adı. i. câile (a. cahûd-âne (a. kibirli. Islâmdan önceki Arap devrine ait. Ca'fer-i Sâdık Şîîlerin on iki imamından altıncısı. cahiz.) îtibar. Nâr-ı cahîm cehennem ateşi. câhil-i anûd inatçı câhil.) câhilce.s.zf. câfî (a.s.i. cahilliğe ait. cahd'dan) bilerek inkâr eden. cahillik.) Câhiliyet devri adamları.) kendini beğenmiş. Cenâbıhak. aşikâr.i. câh.]. bevâh. alenî.s. cühhâl) 1.i. câhız (a.c. [göğüste. (a.) katılar için kullanılan hacim ölçüsü. câhıyen (a. cahd-ı mustağrak Arap gramerinde iki tane menfî (olumsuz) geniş zaman sıygası (*kipi). ca'fer-i zü-l-cenâheyn (bkz: ca'fer2). eimme-i isnâ-aşer). câhil-âne (a. arkada. Hz. çıfıt. câhiz (a. cahd (a. câhiliyyet (a. 2.) bile bile inkâr etme. büyücülük. câhidiyye (a. câ-gîr (f.) 1. (bkz: cây-gîr).) cesaretli. (bkz. câ-güzîn (f.) .) büyülercesine söz söyleyen. câhili.i. câhid (a. lokma gözlü [adam].i. dönüp dolaşan. câhsûk (f. Ca'fer (a. 2. İ.) kuş kursağı.s. . Ali'nin kardeşi olup.s.) iffetsiz.i. yaratan.s.s.) huk. orak. 2.s. Mu-hammed'den önce Arap yarımadasındaki puta tapma devri.b.câdûvî.) alenen.

câlis-i evreng-i -saltanat saltanat tahtına oturan. câm-ı cem Şark mitolojisinde.) l . câme-i hâssa tar. bostan.) 1. câm-ı gîtî-nümâ). câm-ı zerrin (altın kadeh) beyaz şarap.i. İpokrat ile beraber en büyük Grek hekimi. yazdıkları medhiyeler dolayısıyla verilen para ve bahşiş. şişe ve toprak cinsinden şarap kadehi. naz ve gamze ile salınan güzel.) 1.s. câm-ı cihân-bîn (cihanı gösteren kadeh) (bkz. azık. caiz (a. olabilir. câlis (a. câme-i fena). 3. Galen (131-210). kendilerini Cemşit sülâlesinden sayan Sent ve Kişmir hâkimlerinden bir kısmının lâkabı. sevgilinin çenesi. çamaşır.) hek. câliş (f-i-) l. elbise.i. düzme.]. tuzak.câir (a. câm-ı aşk tas.i.i. sırça.) Keyânîlerden Keykuştasb'ın veziridir.i. câm-ı sabûhî sabah içkisi içilen kadeh. câm-ı ayş hayat kadehi. cefâ eden güzel. c. (bkz. câizât (a. câm-ı fena (fânilik kadehi) ölüm.i. aidat. Osmanlı pâdişâhları tarafından verilen elbiselik kumaşlar.h. câm-ı âteş-fâm ateş renkli kadeh. içinde dünyâyı seyrettiren kadeh. zulmeden. câme-i guk yosun. caize (a. ca'liyyât (a. oturan. câlîz (f. yapma olan hususlar. câm-ı şîr sütlü meme.i. sıla).) sebze bahçesi.i. 2. 2. 3. sabır. s. naz ve gamze ile salınan. cülûs'dan. câm-ı tehî boş kadeh. (bkz: cam4). 2. câm-ı sîm (gümüş kadeh) meç. câm-ı seher Güneş.) 1. avâid. h. câlife (a. 2. şarap. c. câm-ı şarâb şarap kadehi. cevr'den) çevreden. kavun karpuz tarlası. câm-ı şehriyârî büyük kadeh. câiz'in c. kadeh. câl. 3.) caiz olan şeyler. câlî (f. yapma. câm-ı cihân-nümâ). câm-ı sahbâ kırmızı şarap içilen kadeh. hikmet ve heyette yüksek bilgisi vardı. 2. câliş-ger (f.) 1.h. yalnız şehvet duyguları için yaşayan kimse. i.) ilk çağların.c. (bkz. cevâz'dan. cüllâs) cülûs-eden.i. bahşiş. câme-i fena (fânilik elbisesi) kefen. ihsan. tas. Tann âşığının yüreği. yol yiyeceği. işe başlama. câlis-i serîr-i saltanat saltanat tahtına oturan. şarabın îcatçısı sayılan "Cem" in sihirli kadehi. eski şâirlere. olur. Câmâsb (f.s. armağan. deri ile eti beraber toparan yara. Horasan'da bir kasaba. zevk ve safa kadehi. cevâz'dan) işlenilmesinde cevaz olan. ca'l (a. alma.c. ca'liyye (a. câme-i hâb gecelik. cevâiz) 1. cam (f. bu gün "Câmâsbnâme" adıyla anılır. cam. câm-ı cihân-nümâ cihanı gösteren kadeh. ca'lî)" ca'liyyet (a. câm-ı cihân-nümâ. hediye. câm-ı ruşen parlak kadeh. bardak. [Eski Farsça ile ve "Ferheng-i Mülûk" ve "Esrâr-ı Acem" adıyla yazdığı kitap.s. ed. câm-ı âlem-nümâ (bkz.s. 4. (bkz: câme-i seher). misvak ağacı ["evvelce" lifli dallan. oturucu.) ["ca'lî" nin müen. Câlînus (a. ca'liyyât) yapmacık.çiftleşme.i. 2. diş fırçası vazifesini görürdü]. Dilber-i câir zulmeden.i. tahammül. câme (f.s. tahta çıkan.) sahte.i. [kelimenin Arapçası cemi "câmât" dır]. meydana getirme. atiyye. .b. câme-i âhiret (bkz.

s. .b.) çamaşır yeri. soyunup giyinilecek yer. Câmi'-ün-Nezâir Eğridirli Hacı Kemal'in.i.b. câme-şûyân) çamaşır yıkayan.b.) külhanbeyi. derleyen. câme-i nahcivânî sade dikilmiş elbise. camide (a.i. 4. zamanın camii. elbiseyi muhafaza eden kimse.) l .) sabah riizgân veya güneş. cam yapan sanatkâr. gardırop.i. XV. cevâmi') içinde namaz kılınan ibâdet yeri.) İran'ın XV.) elbisesi yırtılmış.) cam fabrikası. Muharrem ayının onuncu günü giydikleri siyah elbise [burhân-ı kaatı]. tüfek fitili. Bizde Câmî adıyla şöhret bulan eseri Arap nahvine ait Kâfiye'nin şerhi olup vaktiyle medreselerde okutulurdu.i. (bkz: câm-ı seher). elbiselik kumaş.i. 3.c.) kirli elbise. sürahi. mütefekkir ve âlim şâiri. câmi-i devrân devrin. topluluk. Cami (a. câmi'-ül-kelim beyân tâbirlerindendir. yerli dolap. diken.) 1. câmekiyye (f. câmgul (f. câme-kân (f. c. cansız. çamaşırcı. câm-hâne (f. içinde cuma namazı kılınan mescit. duman ve bulut. câme-dûz (f. câme-seher (f. dolap. hizmetçilere verilen maaş. terzi. câmi'-ül-mahâsin güzel vasıflar bulunan. 2. câme-hâb (f. Fatih'le muhabere etmiştir.i.) çamaşır yıkayanlar.i. Cism-i câmid cansız cisim. câmi-i kebîr büyük cami. Câmî (f.i. [doğrusu "câme-ken" dir]. câme-dâr (f. Câmi'-ül-Fürs XV-XVI. câme-şûy'un c. fiz. câme-i îdî 1) kırmızı elbise.i.b.) camlık. câme-şûyân (f. Lâfzı az.) yük. camia (a. ücret ve elbise parası. cem'den. istiare).i. atiyye. cevâmi') 1. cevâmid) donmuş.) elbise biçen. donuk. c.i. Câmi'-ün-Nasâyih (nasihatleri toplayan) ünlü Türk bilgini İbni Kemal'in didaktik bir eseri. 2) baharda açılan türlü çiçekler. toz.) esvap ve çamaşır koymaya yarayan sandık.b. câme-i matem matem elbisesi.h. elbise soyunulacak yer.i.) vakfın gailesinden vazife sahiplerine verilen aylık.b. câme-gâh (f. câme-hâne (f. çamaşır odası.b. mânâsı çok söz.i. c.b. câm-ger (f. Asıl adı Ab-durrahman'dır. câme-i ' nev-rûzî 1) rengârenk elbise. s.s.b. toplayan.b. câme-i ihram hacıların giydiği dikişsiz elbise.b. içinde bulunduran. câme-i katran Peygamberimizin sülâlesinden olanların. 2) bahar çiçekleri. câmi-i Kur'ân (Kur'ân derleyen) Halîfe Osman. yüzyılları arasında yaşadığı sanılan Inegöllü Mustafa bin Meh-med bin Yûsuf un Farsçadan Türkçeye çevirdiği lügat kitabı. 2.i. Bir çok manzum ve mensur eserleri vardır.i.b. câmegî (f.s.b. câme-i mûyî (kıllı elbise) meç.b. yüzyıl şairlerinin birbirlerine yazdıkları nazireleri toplayan mecmuası.) yatak.a.s. 2. câmid. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf. cem'den. (bkz: teşbîh. 2. kürk.) camcı ustası. içine alan. câme-dân (f. Güneşin tesirinden korumaları itibariyle ağaç yapraklan. vestiyer câme-derîde (f. câme-i seher Güneş. câme-i hurşid Güneş'in ışığı ve yer. toplaç.i. câme-şûy (f.câme-i hayât (hayat elbisesi) ömür. cümûd'-dan. câme-âlûd (f. 2. cemeden. çamaşırcılar. cem'den) 1. Ecsâm-ı camide cansız cisimler. câmi'-ül-hurûf kitap yazan. cami' (a. f r. hizmetkâr.i.

i.b.) canbazlann oynadıkları. topluluk. arazi. (bkz: câne).b. mülk. canbazlıkla.s. yaşayış. câmûs-ı cesîm iri.) 1.b. cân-bâzân) 1. [eski] fedaî atlı asker. kadın adı. durağı olan dügâh perdesinden îtibâren hüseynîaşîrân perdesine nakledilmiş bir uşşak dörtlüsü (inici olarak sesleri şöyledir dügâh.s. Melâmiyye-i Nûriyye.) candan bağlanmış. tepe ile alın arasındaki yer. candan bağlı.s. silâhlı [kimse]. hüseynî-aşîrân perdesinde durur.s.) 1. (bkz: cân-feşân). hünerlerini gösterdikleri yer.c. 4.b.b. cân-ver (f. Mazhariyye. can (a.b. 3.s. (bkz: gayr-i menkul). câ-nemâz (f.) yaratıcı.gr.i.s. Canfeza. 2. hayat.c.s. ayın yir-miüçüncü günü. câmid-ül-keff cimri.s. Kasaniyye. cânâne (f. câmid-ül-mâl taşınmaz mal. cana can katan. 2. cân-fezâ (f. 3.b. cân-âver.b. ırak. Allah.i. can (f. Hâlidiyye'dir]. can. Yâr-ı can can dostu. câmûs (a.i.s. cân-bâzân (f. azık. cân-bâz'ın c. aldatıcı. candâne (f. Güçlü birinci derecede sabâ'nın durağı ve uşşak dörtlüsünün mi şeddinin güçlüsü olan dügâh. i.) 1. hayat bağışlayan. canbaz.s.) bir da'vâ uğrunda can verilicik.b.) 1. 4.b.) 1. Gûş-i can can kulağı. aşîrân) ilâvesinden ibarettir. cân-bâz (f.b. 2. yaşayan. silâh. (bkz. cân-berleb (f. toplayıcılık. muhafız. 3. cânn). bıngıldak. cân-fezâ).b. Nâciyye. diri. gönüle ferahlık verici.) Nakş-ı bendiyye tarikatının 9 şubesinden birinin adı. cana (f. cân-fersâ (f. (bkz. 2. (bkz. bu dörtlüyü inici bir şekilde idare ile.i.) can-bazlar.i. can veren. rast.) can dayanamayacak derecede. (bkz. 5. i.b. eli sıkı.s. ey sevgili! cân-âferîn (f.b.b. canlı. beyin. cevâmîs) manda.i. cân-âzâr (f. s. canan. can ile oynayan. Sabâ makamının pest tarafına.b.b.i.).b. hayvan alışverişiyle meşgul olan kimse.i.b. gönül verilmiş. i.) 1. cân-efzâ (f. Cân-ı can (canın canı) Allah. cân-bâzâne (f. cân-efşânî (f-b. canlı.i. câmih (a. can yakan. [ötekiler Ahrâ-riyye. muz.s. cân-ciğer (a. (f. Murâdiyye.i. cân-bahş (f. 2. eziyet eden. tasrifi (çekimi) ve iştikakı (türesi) olmayan isim veya fiil. ma'şûka. cân-efşân (f. 3. cana can kalıcı. gönül. koruyucu.) canbaza yakışacak surette. 2.) canını veren [aslı "cân-fıdâ" dır].zf. cân-beleb. silâh. ruh teslim edecek halde bulunan. emniyet memuru. câmid-ül-ayn yüreği katı. zararlı hayvan. tahminen beş altı asırlık pek az kullanılmış bir mürekkep makamdır. 3. sevgili. câne-dâr (f.b. Cenâbıhak. 2. tas.) can inciten. İsm-i câmid a. i.) canı dudağında. 4.) başı sert [hayvan]. câmiyye (f. domuz.i. 3.s. cân-dârû (f. ağlamak nedir bilmeyen. toplu olma.s.) "namaz yeri" seccade. 2. câne (f. i. can artıran.i. cân-ı şîrîn tatlı can.). câmiiyyet (a.s. cân-bâz-hâne (f.Mâ-i câmid donmuş su. h. canavar. cân-dâr). cân-fedâ (f. ruh. sevgili.). su sığırı.s. i. (bkz: can"). büyük manda.) 1. cân-dâde (f. i. ruh.b.) ey can. canını tehlikeye koyan. Mecdediyye.) bir da'vâ uğruna canını veren. cân-bâzî (f. cân-dâr (f.) tiryak.n. i.s. cân-efşân).) câmi'lik.) çok teklifsiz sevişen [kimse].s.b.) 1.). 2.) canbazlık. tamahkâr. cân-feşân (f. erkek adı. can. ikinci .

cân-sitân (f. 2.i.s.b. ruh alıcılık. Cârî (a.f.b.) can eritici. candan sevilen [kimse]. fr.s. altıncı veya yedinci kemik olur. öldürücü.i. Şehr-i carî geçen ay. 2. cevânib) 1. câr-ül-cenb bitişik komşu. Allah'ın nezdi. yana düşen. örtü. câr-ül-cünüb akrabadan olmayan. cân-sipârî (f. 1) bir yatırımdan bir yıl i-çinde sağlanan gelirin yatırım değerine oranı.i.b.b.) yürek paralayan. cân-hırâş (f. ve i. insana belâ olan.i. câniha (a.b.derecede de birinci güçlü kadar ehemmiyet arzetmek üzere sabâ'nın güçlüsü olan çargâh'dır. geçen.) canını feda eden.b. cünha'-dan) suç işlemiş. courant. cirân) 1. tehlikeli olan.i.s.) 1. sermâyenin yüzde ile gösterilen yıllık geliri.b. cân-rübâ (f. gönül açan. Lâhin içinde uşşak dörtlüsü için de fa bakıyye diyezi ilâve edilir. kaburga kemiklerinin ikinci veya üçüncüsü ile yedincisi arasındaki herhangi bir kemik olup ekseriya beşinci.s.) Azrail.s. caniye (a.) birinin yerine geçen. câr-ullah Mekke'ye gidip orada oturan.b. Câniyâne (a.f. iki taraf. caniye (a. hâlihazır fiatlara dayanan maliyet. vekil.s. cân-gîr (f. Cânn (a. fedâkârlık. câ-nişin (a. *yanal. cân-gâh (f. Mâ-i carî akar su.s.) iki yan.b. (bkz: dil-hirâş). cân-şikâr.b. geçer.s. can alıcı.i.b. müşteri.) canını feda edercesine. cânib-i rahmet Allah'ın kullarına öldükten sonra yapacağı ihsanın bulunduğu yer. (sabâ'nın iki arızası bu dörtlü'nün seslerine dâhil değildir).) ruh besleyen. car (a.) 1.) cin taifesi. komşu. carî mâliyyet eko. canice.) can ısırıcı.s. cenb'den c. para arz ve talebine göre meydana gelen faiz. câr-ı mülâsık. .. cânih.) yancı [askerlikte]. Donanıma sabâ gibi si için koma bemolü ve re için ba-kıyye bemolü konulur. fazla keder ve sıkıntı veren.) can feda edicilik. cân-perver (f. lateral. cân-sipârâne (f. câniha (a.b. yanda olan.) cânî kadın. iç tırmalayan.s. cânib-dâr (a. cân-şiken (f.) can düşüren.b. 2. taraf. yan. cana dokunan.) canını teslîm eden. ruh sıkıcı. birinin yerine oturan. yana ait.) azîz. cân-güdâz (f.s.) can azaltıcı. güzel.) cânî gibi.b. çarşaf. cânî (f. suç sahibi olan. cân-şikâf (f.s. cânib (a. cenaha meyleden veya bir tarafı tutan. f r. kısa zamanda paraya çevrilebilecek aktif hesaplar. acıma uyandıran.i.b.b. yabancı komşu. can evi.s. (bkz: hesâb-ı carî). cânibeyn (a. cân-güzâr (f. canibi (a. Azrail. 2. canını harcayan.s. carî faiz haddi eko. cânî. yaralayıcı.s. cân-sipâr (f.s. cân-sitânî (f.) can sıkıcı. akan.) can yırtıcı. can harcayan. mant. iç açan. cereyân'dan) 1.b.zf. (bkz: cân-şikâr. can çıkancılık. (bkz: sûy).zf. cân-sûz (f.) gönül kapan.b.s. dilber. sosy.s. i. carî hesâb eko.i.b. cân-figen (f.f.) candan geçer o-lan.c. satış esnasında geçerli olan fiat carî hâsıla eko.) can yakan. 3.b. yürüyen. 2. jeol. can çıkarıcı.) cansitanhk.) ruh alıcı. 2. canını feda eden. erkek adı. carî ihtiyat eko.s.s. para piyasasında doğan. cân-şiker). ruh eksil-tici.b. carî fiat eko. cinâyet'den) cinayet işleyen. cihet. cereyan eden. 2. cân-nisâr (f.s. cân-gezâ (f.s.s.s.b. cân-şiker (f.) can avlayıcı.

nokta.) "ebedî ve daimî akıl" anlamına gelen bu kitap Iran şahlarından Huseng'e ait olup. cevârî) 1. yaralayan.i.) Baba Efdâl-i Kâşânî tarafından yazılmış ahlâk ve felsefe kurallarını derleyen Farsça eser. 2. cerh'den) 1. câversiyy-üş-şekl darı şeklinde. repaçes.(bkz. suçlu. ailesinin maişetini kazanan. cârûb-nümâ (f. cerr'den) cerre-den.i. câsim iU.) hırçın [kadın]. 2. cârûb-zen (f-b-i-) süpürücü.) buğday arasında biten bir çeşit sarı darı. câriha (a. çekici. cârihîn o (a. İran. câvîdâne. Hesâbât-ı câriyye karşılıklı geçen hesaplar.b. Esliha-i câriha yara açan silâhlar.i.i. 4. câr-ullah (a.i.) kireççi. gr. 2. belirli bir devre içinde yapılan masraf. cass (a.) süpürge. câst (f. çeken.carî masraf eko. cârime (a. cârr. ayak gibi âzası. sürükleyen. dinlenme yeri.c.i. üzüm teknesi. Sikke-i câriyye geçer akçe.s. câsûm (a.s. cârih. câsir (a. Câvidân-nâme (f. cerheden.i.i. (a.s. cürm'-den) 1. câris (a.i.) Mekke'ye çekilip orada oturan. câversî (a.) üzümün sıkıldığı yer. .) çarşaf. behişt. câriha (a. (bkz.s.b. gizli haberler öğrenerek veya sırlan çözerek haber veren. (bkz: cây-i penan). cây-i mülâhaza düşünülecek yer.b.) katolik. cây-i buse öpülecek yer. Hurûf-i cârre a. [bu] dünyâ. 2. çürüten. mücrim. zool. hizmetçi kız. cârim. yırtıcı kuş veya hayvan. insanın el. harf-i cer'ler. çaşıt. harpte esir düşmüş veya odalık olarak alınmış kız.c. yaralayanlar. cây-i behiştî cennet gibi yer. kız.b. Hint.i.i. 3.s. alçı taşı. câriyye (a. câvîdân . Mekke'de Kabe'nin. cay (f. fr. câvidân.) yüzükoyun. cevârih) 1. câselîk (a. hurma toplayan.i.) kâbus.) yer.) süpürücü. Dâ-ı câversî kabarcık hastalığı.) Kur'ân'ın. cây-i işret içkili eğlence yeri. cârub (f. 2.cerh'den c. cesâret'den) cesaret eden. câvidân-serây (f. askerliğe dâir haberlerini öğrenip bildiren kimse. düşmanın.i. Esterâbâd'lı Fazlullah tarafından. geçer olan. Lihye-i cârûb-nümâ süpürgeyi andıran sakal. firdevs). sığınak.i. Câvidân-hıred (f. cârih'in c. cârû. süpürgeyi andıran. câvers (a.b.). cây-i meşakkat (sıkıntı yeri) meç. para ile satın alınan halayık.s. cevâsîs) 1. patrik. cây-i karâr durma.b. casus (a. kireç.) cennet. başpapaz. cây-i iştibâh şüphe noktası. Medine'de camilerin süpürme işi mühim ve şerefli bir vazife ve rütbe idi]. câvidâne. çöpçü.s. câsûsî (a.s. mütedavil kıymetler toplamının kısa vadeli borçlar toplamına bölümü.) câri olan. sıvacı.) casusluk. cârşeb (f.i.i.) süpürge gibi.s. 2.) bir darı tanesi büyüklüğünde olan kabarcık.s. câvid. göğsü üstüne yatmış kimse. cây-i iltica sığınma yeri. câvidânî).[evvelce.i. korkunç rüya. başpiskopos. cârre (a.) 1. (bkz: câ). câriye (a. câvîdânî (f. carî nisbet eko. kesen. Câvidân-nâme veya Câvidân-ı kebîr (f.i. cârûb-keş (f.s. Hurûfiye tarikatının inancına göre yapılmış tefsiri.s.b. adn. cassâs (a. büyük papaz.) cerh edenler. Yunan ve Arap filozoflarının ahlâk hakkındaki kurallarından bahseder. câvîd . hafiye.

c.). sevimlilik. cây-nişîn (f.b. alım. câ-güzîn). sympathique. ceb-hâne). ce'b (a.b. i. 2 . cây-güzîn (f. cezb'den) 1. erkek adı.s. ümit veren şey. Sayyâdiyye. zorlayıcıhkla. ciyâ') aç. kırmızı toprak boya. Cebânet (a. cezm'den) cezmeden. sihirbaz.i.i.) cebbarcasına.yerleşmiş. cev 'ân). çeken. cebelistân (a. câzû (f. Cebbân (a. cebe-pûş (a.i. tembel. cây-i şübhe (bkz: cây-i şekk. mezhep.i. kurşun. alımlı.) [evvelce] barut. cebân (a.i.b.) 1. 2. alımlı. gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.b. cây-i iştibâh).s.s. 2. cebel (a. . mekân. (bkz: cebîn). Üzeyriyye. İ'tikad-ı câzim hiçbir şüphe olmayan kat'î inanış. 2. cebbâriyyet (a. (bkz: cây-i iltica). cezb'den) 1. 2.s. cebel-ün-nûr Mekke'deki Harra dağı. yer tutan. becerikli [kadın]. ce'be (a. yurt.t. zorbalar.) yer tutan.s.i.) îran şahlarının nevruz günü giydikleri elbise. göbek mıntıkası. cây-i rahat rahat yer. cebr'den c. cezbeden. cây-bâş (f. ceberriyye (a.b.b.i. rütbe. cebeliyye (a. câzib. acıkmış. cebâbire) 1. cibâl) dağ. cebbâc (f.c. zorbalıkla. ikamet yeri.) 1.) zincirden veya halkadan örme zırh.s. cây-I şekk.) [evvelce] yeniçeri ocağına bağlı bir sınıf asker. her hareketi bir cebir altında yaptığına inanan tarikat ve bu tarikata inanmış olan kimse. (bkz. 3.i. [Rufâiyye tarikatının öteki şubeleri Hâfıyye. Cendiyye. gülle ve benzerleri gibi harb malzemesi ve bunların bulunduğu yer. Acelâniyye.i. mevki.i. cây-i şek (bkz: cây-i iştibâh).) oda. yerçekimi.i. kuvvet ve kudret sahibi. (bkz: cübn). cazibe (a.i.) dağlık.b.) cebbarlık. cebbâr'ın c.) birinin yerine geçen. (bkz. cebâbire (a.) yerinden kalkmayan.i. cây-gâh. çekim. S. cây-i penan sığınma yeri. cebbarı.zf.s. 2. cebbar (a. câyir (a. göbek. cebredici. cebredicilik. mesken. cebeli. arzu edilen nokta. açık hava ibâdetgâhı. zorlayıcı. alımlılık. yıldızların birbirini çekimi.i.) zırh giyen. 2.) cebrediciler. 2 . mezarlık. aç olan.) 1. cebel-i Lübnan Lübnan dağı.b. kesen. cây-i taaccüb şaşılacak şey. cazibe (a. 2. 4.i. s. cây-i suâl sorulacak şey. ev. câyi' (a. cebeci (f. yerleşen. kestirip atan. cazibeli.c. dağ ile ilgili. câzibe-i arz fiz. edici. sığınak.) insanın cüz'î irâdesini (elindeliğini) kabul etmeyip. Medî-niyye tarikatlarının şubelerinden birinin adı. zorlayıcılar. Katnâniyye. okumaya değer.s. Allah. cây-i şübhe). yer çe kimi. cebbara mensup.b. psik.i.) 1.s.s.s.f.) Rufâiyye.i. i. cây-i tereddüd (bkz: cây-i iştibâh.) dağa ait. ceber (a. dağlık yer. cebâbîn) peynirci.f.i. cây-ı ümîd 1. üşenen. ceberiyyun) elin-deliği (cüz'î irâdeyi) kabul etmeyen felsefe yolu. Kiyâliyye. (bkz: câ-nişîn).s.f.b.) korkaklık. karar veren. cebertiyye (a.c. cây-mend (f. cebânet'den) korkak. câzim r (a.cây-i mütalâa mütalâaya. câzibe-dâr (a. sevimli. Şeyh-ül-cebel Haşhaşîler denilen Ismâilî'lerin reisi.) anat.) çevir ve cefâ eden. zorba. cebe-hâne (f. büyücü. (bkz. cebel-i Arafat Arafat dağı. cebbâr-âne (a. duygudaşlı. cebbâne (a. cây-gîr (f. cây-geh (f-i-) lyer. cadı. cebe (h. fr.

cibâh) 1. 3. cebhe-i sefid beyaz yüz. Cebrail (a.i. tahvillerle.i. cebr-i nefs kendini zorlama. ananın veya babanın babası. birinin karşısında yere alnını koyan. cebr-i hatır gönül yapma. kazanç.). Cibril).s. zor. devletin şahıslara borçlanması. atavi'stique. top.i. cedd-i fâsid annenin babası.f. [zıddı olan "kaderiyye" ile bir şekilde olmak üzere.) peygamberlere emir ve vahy'e vâsıta ve memur olan dört büyük melekten biri. ceddanî (a. (bkz. (bkz. 2. burun. denklem. ced (a. l) alınması bir kanunla mecbur kılınan.) alın sürücü. Zeyniyye. cedâvî (f. yüreksiz. cebîn-sâ[y] (a. cebrî istikraz eko. zor altında. cebr (a. Medîniyye tarikatının öteki şubeleri de şunlardır Meymûniyye. (bkz: cebîn-sâ cebin (cebânet'den) 1.i. cebîn-fersâ (f. 3. mat. cebrî (a.) alın sürücü. atavisme. aşk.) yüz süren. Çîn-i cebin alın kırışığı. ceberut (a. 2. cebr-i âlâ mat.i. Cebreîl (a.b. cebire (f.Fazliyye.i. cedd-i sahih babanın babası. 2.i. ced' (a. 2. (bkz. Alvâniyye-i Hameviyye].i.i. Allah'ın büyüklüğü. tüfek mermisi.i. cebriyye (a-i-) beşerî irâdeyi inkâr eden bir mezhep. cedde (a. (bkz. Becâniyye.b. el veya ayağını kesme. ceddât (a.) halkın bir işe hazırlanması.) yoktan yaratma. cebir muadelesi. cedde'nin c. meç.i. cebren (a.s. cedd'den) ataya ait. onunla ilgili. cedd). bâzan "ceberiyye" tarzında telâffuz edilir]. savaş bölgesi. yüz. cebrî).) 1.i. aşın büyüklük. (a. cedvel'in c. .i. cedb (a. cebr ve mukabele mat. alın. pek ziyâde kibir. f r. ceddât) büyük ana veya babanın anası. cebire (a. 2. cedd (a. avantaj. tas. 3. cebir.).i. i.) 1. kulak.) . düzeltme. cebirsel.zf. 2.ı.c. alın. cedâvil (a. kusur. cebhe (a. Âlem-i ceberut ilâhî kudret. ihsan.) nineler. borcunu ödemesi için alınmış bir karar olduğu halde buna uymayan kişi için bu kararın yerine getirilmesi amacıyla ve yetkili kuruluşlarca zor kullanılarak yapılan yürütme. taraf.s. cedd-i a'lâ soy kökü. mat. hediye.f. dudak. Cibril).) 1. cebr-i icra eko.) büyük babadan büyük babaya intikal suretiyle. büyük baba. Nûriyye.s. cebr-i adî.) birinin. Cebreîl. cebhe-sa[y] (a. cedd-i büzürg-vâr hatırlı.) zorla. equation. korkak. cebr ile.) 1.c.s. 4. (bkz: cebân). saldıran bir ordunun sağ ve sol kanatlarının ortası. alçak. cebe-hâne). 2) bir borcu karşılamak mecburiyeti karşısında yapılan borçlanma. zorlama. yön. cebriyye (a. (bkz: cebhe-sâ [y]).b.) cetveller. cebr-i noksan eksiği tamamlama.) 1. (bkz.zf.) hizmetkâr aylığı.'ılAa. bol yağmur.) kınk ve çıkık olan bir uzva sanlan tahtalar. cedvel). kendini zor tutma. 2. ceddâniyyet c.) atavizm. soylu sayılan kişi. (bkz . cebr-i mâfat kaybedilmiş bir şey yerine başka bir şey bulup onunla avunma. Allah'a varmanın üçüncü basamağı. gönül alma.s. tamir etme. ceb-hâne (a f h i ) cephane.i. zorla. Vâsıtiyye. cebi (a.c. cedâ (a. fr. ecdâd) dede. Cebrail. cebir bahisleri. fr. kısırlık.i.i.i. cedd be-cedd (a. 3. barut ve şâire.

2. münâkaşacı.) atalara ait. 2. 2. su kanalı. . katlanan. goitre.i. meç. (bkz: mücedded). yalnız güzel çizgi çizmekle uğraşan sanatkâr.i. tarikat adamının kalbinin öğrendiklerinden perişan olması. cefâ-kârî (a. düzgün çizgi çizmeğe mahsus ağaçtan veya mâdenden yapılmış âlet. guşa.) 1.) mezar. 2) Lâle Dev-ri'nde Kâğıthane'de açılmış sun'î bir dere. münâsip. cedvârî (a. Dünyâ. cedelî (a. tedbir ve reyler. 2.i. cefâ-keş (a.s. cedel (a.f.b.i. tartışmada sual soran.) 1. cedelî-mücîb (a.) vücutta çıkan çiçek hastalığı.c.i. incitme. cedelî-sâil (a. cedvâr-la ilgili.b. kuruma. kalabalık. cefâ-kârâne (a. cederî-i bakarî öküz ve inek cinsi hayvanlarda meydana gelen çiçek hastalığı. cedes (a. cefâ çekmiş. maşuk.i. uygun. cedde-i sahîha babanın anası.i. 2. cedide (a. cedvâra ait. (a.i. cedvel-i sîm 1) gümüş kanal.) gece ve gündüz. söz yansı yapmak. eziyet. kütle. çizelge.f. cederî j-ia. cedvel (a.) 1.b. kabir. cedvâj (a. tas.i.) cefâcılık. eza). cedvel-ül-kevâkib astr.b.s. erkek oğlak.s.i. cefâ eden.cedde-i faside ananın anası. (bkz: cevr.) cefâ eden.) 1. çeken mânâsına da gelir].) cetvel çeken sanat erbabı. eziyet eden. oğlak.) 1.f. liste. 3. İlm-i hilaf ü cedel mantık yoluyla münâkaşa ilmi. kuru olma.b. tartışmayı açan.s. atalarla ilgili olarak. cedere oa.) çekişme yeri. 2. cederî-i kâzib su çiçeği denilen kabarcıklar. (a. cedîdân. sevilen. oyma ve kakmalarda birkaçı birbirine paralel olarak yerleştirilen çubuk hâlindeki motif. zâlim. cedgâre (f.zf. falcı. cedy (a.b.) münâkaşada cevap veren. 2. kalabalığın verdiği uğultu. anne anne. çespân. bol yağmur.f.s. ceffe (a. kavga.b. münâkaşaya. cefâ-yı yâr sevgilinin cefâsı. i.zf. cedvâr (a. cefâ-perver (a.) türlü türlü yol. tartışmaya ait. fildişi. cefr'den) cifirci.) cefâ arayan.) münâkaşayı. münâkaşada.) 1.) l.f. eziyete dayanan. 2.) astr. cedâvil) 1. kullanılmamış. cetvel tahtası. (bkz: cedy).b. sert münâkaşa.s. sabit (*durağan) yıldızlar cetveli. yeni. cedel-gâh (a. tartışma.) boyundaki kalkan bezinin büyümesiyle beliren hastalık.) cefâkârcasına. (bkz: edebiyyât). 4. cefâset (a.. Oğlak burcu.i.b. 2.i. Edebiyyât--ı cedide yeni edebiyat. on iki burçtan biri. Cedîr (a. pek az zamandan beri bilinen veya mevcut olan.) cefâ görmüş. hediye. cedîd. cefâ-cû (a.f.) 1. cedvel-keş (a.s.b. keçinin erkek yavrusu.) bot. 2. sevgili. armağan.f. Acemlerin kullandıkları bir vezin.i. cedîdeyn (a.b. zencefil cinsinden kâfuru kokulu uyarıcı olarak kullanılan safran kökü. ceffâr (a.s.) cefâ çeken.b.s. cedden (a.i.s. 2. cefâ-dîde (a. şâyeste). hek.s.s. f r. [halk dilinde cefâ çekmiş. s. Telkîh-i cederî çiçek aşısı. cefâ-pîşe (f. cefâf (a.i. (bkz: bercâ.s.) 1.) 1.) hazımsızlık ıstırabı. cedî (a. bana anne.) iffetsiz. (bkz: cüderî). cedel etmek dil kavgası.i.s. (bkz: cafcaf).f. cefâ-kâr (a. 3. oylar. su arkı.) cefâyı benimseyen kimse. cefâ (a.f.) lâyık. aybaşı âdetlerini kolaylaştıran bir ilâç.s. gaddar. ahlâksız [kadın]. g. cefcâf (f.

cehûd-âne (a. (bkz. cehreten (a. cehende (f. münasebetsizler. cehele (a.i.s.s.) kurumuş. sıçrayış.) güya kayıptan haber veren bir ilim. câhil'in c.) 1.) cehenneme mensup. (bkz: cühela. ) cehennemlikler.) kabalık. ecfân) 1. katmerli cahillik. c.s. gurbete düşme. günahkâr kulların gideceği azap yeri.i. Sırran ve cehren gizliden ve açıktan. cehân (f.) memleketten aynlma. (bkz: cihan). cehennem (a. hâviye veya derk-i esfel]. içtimaî. cehende-gî (f. belli olan. cehâret (a.) yağmur vermeyen bulut. cefr (a. çalışma. cefn (a.i. cehd ü gayret. 2.) cıfıtçasına.) yiğit mizaçlı. cefvet (a. çabalama.) salkım. alenen. edebî bir dergi. çıfıt. cilbâb'ın c. cefîf (a.s. 2. cehennem gibi [sıcak veya y akıcı]. nezaketsizlik.i.zf. fırlamış. bilgisizler.) aşikâr olarak.i.i. (bkz: echel). güzel.) 1. kahramanlık.i. cefv (a.f. cehri.) 1. (bkz: cehân2).) 1. Şemşîr-i celâdet yiğitlik kılıcı. sıçrayan.i. (bkz. cehennemiyyûn (a. 2. 2.i. çok sıcak yer.b. cüherâ') 1.c.). celâ-yi vatan doğduğu yerden ayrılma. hakikatlerden haberi olanlar. cühhâl). celâ' (a. yiğit. ufak çıngıraklar.i. bilmezlik. celâdet (a. himmet. sa'y).i.) gerçeklerden.i.s. ayırma. tamu. göz kapağı.zf. cehîr-üs-savt çok ve kuvvetli ses.i.f. cehriyye (a. cahîm. dikkate değer. cehren (a. sıçramış.i. 2. küpe. (bkz: cehl). celâcil (a-i. açık olarak söylenen.c. (bkz. cehd ü ikdam çok çalışma. aşın hız.) bilmezlik.i. kuru. cehîr (a.) kaba muamele. hemen. kahraman. celâbîb (a. saîr.i. bıçak ve kılıç kını. sıçrayan.i.) açıkta olan. cehîz (f-i.zf. cehennemi sür'at büyük.) yüksek sesle. hutame. bilgisizlik. birden. cehr'den.s.zf.) ses yüksekliği. 2.f.i. cehre (a. Yedi kattır [cehennem.i. 2. cehâz (a. başörtüleri. (bkz: cifr).) 1. cehl-i basit ayıplanmayan cehil.) pek câhilcesine.i.i. . cehennemlik. dünyâ.i.) küçük çanlar.s. cehûl (a. cehûd (a. cihaz).cülcül'ün c. feraceler. celâb (f. celâdet-perver (a. cehâlet-i müstetemme koyu cehalet. cihaz). cehl'den) pek câhil. lâzî.) Yahudi. cefve (a. cifâr) geniş kuyu. cehende).s. 2.).c.i. cefr (a. cehd (a. âhirette. gömlekler.ceff-el-kalem (a. azar.) düşünmeksizin. fırlayan.) cahillik. sakar. fırlayış. celâdet-şiâr (a. cehalet (a.i. kendini bilmezler. çabuk hareket eden. kadınların yüzlerine örtündükleri yaşmaklar. açıktan. cıhbız'ın c. cehâbize (a. yüksek sesle. cehl ıSf (a. [müfredi hiç kullanılmaz].) 1.) yiğitliksever. (bkz: gayret.zf.b. yiğitlik.) yüksek sesle söyleme. görünen şey. sesin yüksek olması. cehûlâne (a.) bahadırlık. cehennemle ilgili. 3. açıktan açığa. cehennemi (a. (bkz: cehalet). cehl-i mürekkeb bilmezliğinin farkında olmayan.s. asma çubuğu.s. cehr j (a.) açıktan veya yüksek sesle yapılan.). Abdullah Cevdet tarafından istanbul'da yayımlanmış aylık iktisadî. cehâm (a.) cefâ. fırlayan.

Allah.i. celb-i kulûb kalpleri kazanma. celi (a. [kelimenin aslı "koyun. cellâdiyye (a. 2. 3. ululuk. 2. oturumlar. çok merhametsiz. celîb (a. fahişe.) büyük olanlar. celâl. golgota tepesi. büyük kamçı. yazı ile çağırma. 4 .celâfet (a. arkadaş.i. [ikincisi] kadın adı. celâlet (a. celâdet'den) fazla celâdetli olan. celîs-i enîs cana yakın arkadaş. (bkz: şebnem). çekme. celb-i menfaat ve defi mazarrat faydayı isteme. yüceler. celi). büyüklük. Allah'a ait. celbûb (f. celîs (a. büyüklüğü artsın" anlamına gelen Tanrı için kullanılan saygı sözleri.i. 2. çiy.) 1. İstanbul sarayında ilk işe haşlamış acemi. meydanda. hicrî XI. (bkz.) çabuk kızan [kimse]. ara bozucu. koğucu. satılık esir.t. kendine çekme.i. 3. 2. celîd (a.s. celle (a. keçi. celalli (a. s. kamçı ile vurma. s. celî'in c. gammaz). ulu. sebze.n. çan sesi.) kamçı ile vurma.i. celâl adlı kimselerle ilgili olan.liyye" şeklinde hitâbolunurdu]. celâli (a.) gül tatlısı. celîl-üş-şân (a. hatt-ı celî).s.) "yüce ve azîz olun!" mânâsına bir dua sözü. celiyyât) 1. hışım.s.) 1.) cellâtlık. g. celîle'nin c.s.i. 2. cellâd-ı felek (göğün cellâdı) ölüm meleği.s. celcele (a.) cellata verilen para. 2. celeb (f.s. 2. ulu.) 1.) kabalık. Zü-l-celâl celâl sahibi. 3. "a. lanet toplama. Sultan Celâlettin Melekşah tarafından hazırlanan ve hicri 41 1 târihinde başlayan bir Güneş takvimi. 3.f.) 1.) şan ve şerefi pek büyük. ilmik.i. bir yazı sitili.) 1.zf. esir. cellâd jiLa. celiyyât (a. (bkz.i. gök gürültüsü. . 2. büyük. büyüklüğü artsın" anlamına gelen Tanrı için kullanılan saygı sözleri.s.) 1.f. celâl'den) 1. çekiş. celâil (a. meydanda olan şeyler.) bot. cilâlı. 2.i.i.i. (bkz: celîl). sığır. celeb (a. bir yazı sitili.) 1. çağırma kâğıdı [mahkemeye].) celp kâğıdı. meç. celî (a. celâl ü câh büyüklük rütbe ve mevkii.) oturmalar.) kırağı. cellatlık ücreti. insanı kesen. s. (a. .i.i. celâliyâne (a.i. celîl . 2. 2. celse'nin c. celle şânuhû "onun sânı. i. celb-nâme (a. cilâ'dan c. açık. asan kimse. parlak.f. celî-müsennâ g. celbiz (f. "tanrısal. yüksekliği. (bkz.i. kalın ve okunaklı bir çeşit sülüs yazısı.tar.) 1. asırdan önce Anadolu'da başgösteren eşkıyaya verilen bir ad.i. can. celb-i la'net lanet çekme. 3. celb-i teveccüh birinin ilgi ve sevgisini çekme. cülesâ) birlikte oturan. kement. kızgınlık.b. erkek adı. 2. belli.) naneye benzer bir ot. celb (a. celîle (a.[birincisi] er kek.) kaya.) celâlî olana yakışacak surette. sığır" mânâsına gelir]. sarmaşık. celbu (f.i.i. celesât (a. cülûs'dan c. Celmed (a.s. celd (a.) 1.i. yontulmamıştık.) 1. celîd (a.) büyük. (bkz.i. celde (a. orospu. daha çok koyun getirterek kasaplara satan büyük tüccar. celencebîn (a. celle ve âlâ "onun sânı. zararı istememe. büyüklüğü artsın" anlamına gelen Tanrı için kullanılan saygı sözleri. aşikâr. cellâdî (a.i.s. yüksekliği.b. s. celle celâ-lühû "onun sânı.) aşikâr. yüksekliği. taş. hüveydâ). [vezir veya müşîrlere ve onların dâirelerine hitaben yazılırdı. Bu rütbeden aşağı olanlara da "behiyye".

insan topluluğu. 2. cemâh (a. tar.) baş sertliği. insan toplulukları. toplama. gibi. 2.) birkaç kişinin oturmasına ayrılan yer.i. görünme. Şark mitolojisinde şarap ve içkinin icatçısı. 4.le (I celvetiyye (a.i. 3. (bkz: ma'şer). gr. müfredinin şeklini bozmadan sonuna în. ün getirilerek yapılan cemi müslimîn. Cemâliyye-i sâniye-i halvetiyye tas. abd'in nuût-i ilâhiyye ile halvetten hurucudur.i. [doğrusu "cil-se" dir]. yine kalkmak üzere ilişme. kebap şişi.c. oturum.) tas. Bu suretle ki.c. celesât) oturma. yığma. cemâat (a. cemâdî (f.i. müslimat. cemâat-i çilingirân-ı hâssa tar.) Halvetiyye ve Uş-şâkiyye tarikatları şubelerinin adlan.c. saraydaki kitapları ciltlemekle görevli sanatkârlar zümresi.zf. cemâhîr-i müttehide birleşik devletler.i.) cansızlar. 2. cemâat-i hademe-i ehl-i hiref tar.) Allah'ın lütfü..) 1. 5. Yeniçeri teşkilâtında birkaç odadan meydana gelen kısım. şah. ruhsuzluk.i. 4. kütüb. 4. 2. müfredinin şeklini bozmadan. c.i.s. imamın arkasında namaz kılanlar. cem'ül-cem cem'in cem'i.) güzellikle. 3. cemâd (a.i. Aziz Mahmut Hüdâî'nin kurduğu tarikatın adı.) 1.s. gr. bu cemî yapıldığı zaman müfredinin şekli bozulmaz. kusursuzlukla ilgili.celse (a. donukluk. Büyük iskender'in lâkabı. hayvan ve eşyayı gösteren isim. yurdunu terketmek" mânâsına gelen Arapça "celvet" kelimesi tasavvuf ıstılahı olarak. gibi. .it. cemâdât) taş gibi cansız olan şey.i. Cemâliyye (a. a. cem'-i sahîh (salim) a..) 1. kitab. cem'-i müennes gr. i. abd'in aynı ve âzası enâniyetinden çıkarak âza abidsiz hakka muzâf olur. ["yerini. toplam.i. cemâdiyyet (a. Arz-ı cemâl yüz gösterme. cemâl (a. şakacı [kimse]. celse-gâh (a. Süleyman Peygamber'in lâkabı. cemâhîr (a. cemâat (a.b. narinlik [atta]. cem'-i mükesser (kırık cemi) a. gr. lâtifeci. celû (f. birden fazla insan. karikatürist Cem tarafından istanbul'da yayımlanmış haftalık bir gazete. hükümdar. 2. 2.i.h. çoğul. mat. tas.c. yerini.) cumhurlar.) 1.) cansızlık.s..f. 2.i. gr. cem (a. cumhuriyetler.) ruhu olmayan. erkek adı.) bir yere toplamak suretiyle. cemâd'ın c. bir mezhepten olan topluca halk. celvet (a. [Cemâ-lüddîn-i Aksarâyî neslinden olan Mehmet Ha-mîdüddînül Cemâli tarafından kurulmuştur].i. cem'-i müzekker a. cem' (a.i. saray işlerini görmek için görevlendirilmiş sanatkârlar zümresi. yüz güzelliği. cemâdiyet cansızlık.i. celse-i hafife ilişmek suretiyle oturuş. cemi yapılacağı zaman müfredinin şekli bozularak yapılan cemi. cemâdât (a. cemâat-i mücellidân-ı hâssa tar.) 1. yurdunu terketme. müslimûn. celse-i hafiyye gizli oturum. Uşşâkıyye-i Ahmediyye şubelerinden birinin adı olup Edirneli Şeyh Mehmed Cemâleddin efendi tarafından kurulmuştur.. Tanrı sıfatlan ile. cumhûr'un c. cem'den. kulun. halvetten çıkışına ve Tanrı varlığında fânî oluşuna denilir]. cumhûrluklar. 3. cemi müennes. gibi. sonundaki müennes alâmeti olan e (t) kaldırılıp yerine at getirilir müslime (t). cemâl-ullah (a. cansız cisim. iki türlüdür cemi müzekker. cumû) l . saraydaki çilingirlik işlerini yapmakla görevli sanatkâr zümresi. cem'an (a. imamın arkasında namaz kılanlar. sağlam cemi' mânâsında kullanılan bir cemî olup. cemâat) 1. celse-i aleniyye açık oturum. cemâli (a. cemâat'ın c.

3.i. cemed (a.) arabî ayların altıncısı ("doğrusu" bkz: cümâd-el-âhire). cemîle-kârî (a. cemre-i ûlâ [fi-1-hevâ] birinci cemre [hava (da) ya]. kolektivizm. Cemşîd (f.b. 4. cem'iyyet'den) 1. i. cemeliyye (a.) cemiyetler. fr.i. cem'iyyet cj-ua. 2.c. kurum.s. cemiyetle ilgili.) iyilik severlik. şütür-bân). cemîl (a. ufak çakıl taşı. ortaklaşa.f. cem'iyyet-i akvam (milletler cemiyeti) birinci cihan harbinden sonra kurulan ilk birlermiş milletler cemiyetinin bizdeki adı.) dîvan şâirleri tarafından bayramlar. cem'iyyât (a. hep. Cemşîd-i mâhî-gîr 1) Hz. ed.) hep. cem'iyyet-gâh (a. 2.b. kurumlar. güzel düşünceler. cemel (a. tekmil. cemel-il-bahr (a. genek "tenasübü".i.) hızlı giden erkek deveye binen.i. cemder (f.) bir çeşit bıçak veya kama. düğün dernek.i.zf.) ahi.i. 3. Süleyman. dernekler.) iyiliksever.b. cem'iyyet-i kelâm bir kaç mânâsı bulunan söz. cemiyete ait.) 1.s.) zool.f.b. cemm (a. arabî ayların beşincisi ("doğrusu" bkz: cümâd-elûlâ).b.i. Cemşâsb (f. cemre-i sâlis [fı-t-türâb] üçüncü cemre [toprak (da)'a].) 1. baharlar gibi cemre vesilesiyle. 2. 2) Hz.) toplanılacak yer. cemre-i saniye [fi-l-mâ] ikinci cemre [su (da) ya].s.i. "cemmâze" dir]. bütün. cemed'den) çok soğuk.t.h. ateş hâlinde kömür. şubat ayında azar azar artan sıcaklık.zf. erkek adı.c. deveci. 2. 3.i.i. güzel.b. 4. 2) [eskiden] mekteplerde verilen mükâfat. cemâzi-yel-âhir (a. cemmâz-süvâr (a.i. cemâl'den) 1. cemerât) 1.s. cem'î (a.i. cem'iyyet'in c.i.) hızla giden. 5. cem'iyyet-i beşeriye insan topluluğu.) büyük sayı.f. cemmâş (f. cem'iyyet-i hatır akıl ve fikir topluluğu. fr.cem'âniyye (a.i.f. (bkz: cem'iyyet-gâh). Cemşîd'in oğlu. cemile (a. 2.) 1. kar.). kılıç-bahğı. 5. çemen (f. zihin ve hatırın yalnız Allah için meşgul olması. Süleyman.) güzel hareketler. [müen. cemm-i gafîr insan kalabalığı. cemre (a. cemerât (a.b. balina. devegiller. kalabalık. Zikr-i cemîl 1) iyilikle anma. (bkz: cemel-ül-mâ'). cimâl) erkek deve. (bkz. buz gibi. zamanlarındaki büyük adamlar için yazılan şiirler. 2.i. Hz. iltihaplı bir çıban.b.f.c.i. cemreviyye (a. cem'iyyât) 1. cemîle-kârâne (a. cemîle-kâr (a. hoşa gitmek için yaranma. cem'iyyet-geh (a. cemel-ül-mâ' (a. Güneş. toplantı yeri. cemmâl (a.s. hek. bir kimsenin geçmişi. balina.i. bütün.i. çokluk. (a.f. 3) meç. buz. cemâzi-yel-evvel (a. .) iyilik severlik.) hızlı giden erkek deve. cemmâz (a. cemâl'den) 1. cemîlât (a. tas.b. sosy.c. [böyle söze "cem'iyyetli" denilir].i.) Cemşâsb'ın babası.h. (bkz: cemel-ül-bahr).s. yahut karşı bulunan kelimeleri bir arada bulundurma.i. cemre'nin c.) çardak. gerek "tezâd" dolayısıyla birbirine uygun. 2.) 1. cemîle-kârlık (a. dernek. dondurma.s. collectif. 2. hac töreninde bir defa taş atılması. kılıçbalığı.) cemreler. cem'den) cümle.f. 2.) deve sürücüsü.i. topluluk.) iyiliksevercesine.e.i. cemî1 (a.b. kadın adı. Yunus.i. cemmâz (a. cemedî (a. kara kabarcık.) zampara.i. ortakçılık.i.i.) 1. 2. cemî'an (a.

) kahraman. Zeyniyye. onur ve büyüklük" terimi olarak kullanılır. aşağılık. kuş kanadı. cendel (a. cenb (a. Uzeyriyye. yan. Cenâb-ı Hakk. Zü-1-cenâheyn 1) dünyâsı da.s.s. iki yüzlü. bu durumda olup ta henüz gusletmemiş olan kimse. ceng-âverî (f. 3. [küfür olarak]. ceng-azmâ (f. aşk. kanat. Cenâb-ı lem-yezel Allah. 2. kavgacı. (bkz: mürâî). Cenâb-ı Kerem Allah. tek+düm. [ötekiler Harîriyye. "şeref. 4.) eşya ve elbise gibi şey.) savaş.) cenkçiler.s. cender (f. ceng-âverân (f.cem' ü telfîk (toplama ve birleştirme). ceng-âzmûde (f. 4. cenâh-ı ma'dilet adalet kanadı. cenâh-ı tâir kuş kanadı.) bayağı. 2.i.i. baskı. 3. 2) iki tarafa da yaranmasını bilen. cenbî (a.zf. tazyik. Tabiî mertebesi 10/8 dir.s. dövüşkenlik. iki yan. dar dere. Mevlânâ.i cenâh'dan) iki kanat. ceng-âverân) cenkçi. Kiyâliyye.s. kalın oklava.) 1.i. adî [kimse]. tek+ düm. Vâsıtıyye.) 1.f. Cenâb-ı Mevlevi Hz. cenâib. 2. Sayyâdiyye.) Arapların yan taraflarına takmak suretiyle kullandıktan bir çeşit eğri kama.i. pis.) cenk arayıcı. erkek adı.) nehirlerde bulunan büyük kaya. meç. yürek. cenâb (a. cendere (a.i. kuvveti ve halleri başka şekle sokan. hazret. ceng-i harbî muz.s. cenbiyye (a. Türk müziğinde bir küçük usul olup 10 zamanlı ve 10 vuruşludur.) orman. dövüşkene yakışacak surette. kol.) yan tarafa ait.f. cendâl (f. cendere-hâne (a.) 1. pazı. Der ceng-i evvel ilk ağızda.i. hançer.b. tek. ceng-âver (f. Acelâniyye. Özellikle mehter müziğinde kullanılan çok hareketli bir usuldür. cengel (f.i.i. cendeliyye (a. dövüşkenler.i.c. Fazliyye.i. cenah (a. oda. Cenâb-ı Kibriya.c.'ceng-bâz (f. [cinâze [ = tabut) mânâsına gelir]. kol. Vuruşları (hepsi l zamanlı olmak üzere) düm. cenabet (a. cenâiz) insan ölüsü.b.) 1. ceng-cû (f.) savaşçıya yakışır yolda. ceng-i zergerî yalancıktan yapılan savaş. savaşçılar.b. gönül.b.b.ce-nîbe'nin c. guslü gerektiren durum.b.) yan.b. cenâyib (a-i. sıkı ve dar yer. tek. Cenâb-ı Halik Allah.b. Allah.i. boğaz. ceng-âzmûdegî (f. âhi-reti de iyi olan. ceng-âverâne (f. 2.zf. kavgacı bir şekilde. huzur1. (bkz: tenâsüb). ceng-âver'in c. 3. ed.i. binekler. avlu.s.i. 3. dövüşken. cenâh-ı semek balık kanadı.) savaş tecrübesi olan kimse. cenâb-ı südde-i devlet-meâb pâdişâh kapısının avlusu. Başta iki adet nîm sofyan sonra iki yürük semaî vardır. Hâlis--ül-cenân kalbi temiz. taraf. 4. cenâb-ı hilâfet-penâhî (hilâfetin sığındığı yüce kişi) pâdişâh.i.) savaşta tecrübe sahibi olma. Cebertiy-ye. [bkz: cünüb]. ceng (f.) savaş tecrübesi olan [kimse]. Nûriyye'dir]. .) cenkçilik.i. tek+düm.s. Cenâb-ı mühavvil-ül-havli ve-1-ahvâl havli. vuruşma. cenaze (a. cenâheyn (a. âhiret.) kumaş ve elbise ütülemek üzere birbirine bitişik iki silindirden oluşan bir çeşit ütünün bulunduğu yer. cenan (a. Katnâniyye. savaşçı.) rufâiyye tarîkatinin on iki şubesinden biri.i.b. ceng-cûyâne (f-b.) yedek hayvanlar.) kalp.) cenkçiye.

i. üreme dağarcığı. cennet âşiyân (a. cerâbe-i hafiyye biy. cennet-i a'lâ cennet katlarının en yükseği.) bakır pası renginde olan yeşilimsi madde.) bot.) tar. cennet-i ef'âl.b.s. çıvgar.) yeri cennet olan. yağmacılar güruhu..b. cennet-i ruh.s. cenîbe. 2.s.) cerahatler.) gazeteler. Iskat-ı cenîn çocuk düşürme.) makamı yeri cennet olan. fr.i. cennet âsâ (a. cennet-ün-naim. bunlara tâbi olanlar. çok ferah ve havadar yer. cenâyib) yedek hayvanı.s. kadın adı. cerâd-ül-bahr denizden çıkarılan ve teke denilen ufak. cennet-i a'lâ). Osmanlılar tarafından ordu hizmetlerinde kullanılan Hristi-yan esirlere verilen bir ad. cerâim (a.i. cerâd (a. Cenûbî (a.) orman.i. cenkâr (f. döl.b. cengî ' (f..i. cerâde'nin c. cenîn-i tâmm-ül-hilka hek..c.) bakır pası renginde olan. cennet-makarr (a. cennet-i nefs cennetin maddî düşünülüşü. cennet-nazîr (a. cennet-makam (a.) yeri cennet olan. zool. bahçeler. kırmızı bir böcek. yeryüzü cenneti.) 1. cennet-i sıfat. husûsiyle yarılmış yer. cenîver (f.i.) bahçıvan.) suçlar. [aslı jenkâr. cerahat) 1. güneydoğu. cennet'in c. conceptacle.i. Sekiz cennet vardır [dâr-ül-celâl. cenûb-i şarkî coğr. centiyan giller.) yeri cennet olan cennet-i vesile (bkz.c. cennet (a. meç. âzası belirmiş olan cenîn. cennet-ül-huld. âzası kısmen teşekkül etmiş cenîn.s.i. uçmaklar. [aslı "cirâhat" dır].i. güney yönünden.i. cerâb (a.i. cerîde'nin c.) savaş hâlinde bulunan.c. cerâid (a. cerahat (a. güneyde bulunan. torba.b. 2. çatlak. yara.i. irin. cerâhor (o. cennât-i adn cennet bahçeleri.zf.b. cenîn (a.) yarık. .b.s.s.i. cennet-ül-karar. cennân (a. cennet-i za'f cennetin manevî düşünülüşü. irinler. (bkz. cenûb-i garbî coğr.i. cerâd-ı münteşir yayılmış yağmacılar.) cenneti andıran.) güney.i. 2. cennet-mekân (a. dış gebelik.i. cerâim-i cinâiyye huk. cennât (a. cennet-ülfirdevs.f. 3.b. bot. cenûb -j'-~ (a.i. cenâib. cerrahlık [aslı cirâhat" dir]. cennet-ül--adn].) cennet gibi. cenûben (a. (bkz: cirâhat). sık ağaçlık. cinayetler. döl). zenkâr'dır].) suyu yudum yudum içme.) cenup. ceng-nâme (f. düşük. cerahat (a.i.b. cenîn-i gayr-i müstebîn-il-hilka anat.s. cenîn-i müstebîn-il-hilka anat.b.) dağarcık. bahçe. cerabe (a.f.) savaş hikâyelerini anlatan kitap.i. kabahatler.) cennetler.i.c. güneybatı. yaralar.) sırat köprüsü. cerâid-i yevmiyye günlük gazeteler.) dağarcık. cenîn-i kâzib gerçek olmayan gebelik.i. cenîbe-keş (a. cür'a).) yedek hayvanı çekip götüren. cen-net-ül-me'vâ.f. cer (a.i.) cenuba mensup.s. cinân.cengel-istân (f. cennet-üd-dünyâ dünyâ. 4. Centiyâniyye (a. cerâhat'ın c.) cerîme'nin c. çekirge. cennet-i a'mâl. uzuvları tamamen teşekkül etmiş cenîn (= karındaki çocuk. cenîn-i sakıt düşen çocuk. Cengîziyân (f ' c ) Cengiz soyundan gelenler. cennet-i kalb. cennât) 1.) karındaki çocuk. uçmak. cenîbet (a. cer (f. (bkz: bihişt). sekizinci cennet. cenkârî (f. cinayet suçlan. dâr-üs-selâm.

2. volt. doğru akım.) 1.) yaralı. müşterek suçlar. oluş. ceres-hay-ı zerrin altın çı ngıraklar. kasıtsız olarak ve bir yanlışlık sonucu birini yaralama. elbette. tüysüz. 2. günah. beceriklilik. acariens. cerh-i gerdan (dönen çark) dünyâ (bu-). (bkz: cerib).i.i.i.s.i.akma. cerbiyye (a. tomurcuklar.) çan ve zil sesi. hurma toplarken yere düşenleri yeme. cür'et'den) cesur. gözü pek.i. çıngırak taşıyan.) bot. 2. kabul etmeme.) elbisesinden soyma.i. göz kapaklarının iç kısmında çıkan sivilceler. uyuzluk. hasta tohumlar.i.i. campanulacees. 2. çerde (f. donu san. meç. tüysüz. zindan. cerge (f.i. çançiçeğigiller. . cerd j (a. cerem (a. s. (bkz. yaralanma.) dipler.) çıplak bir hâle getirme.) dilenci çanağı.) hek.i. çürütme. cerh-i hatâ huk. gidiş. ihtiyarî olmayan bir fiil ile vukua gelen cerh. cerh (a. (a. hayvanın boynuna takılan çıngırak. gonidies.i. yaralama. çerde .) zool. mikroplar. bumbar dolması. mahrum. cerâsim-i mütenâsile bot. cerbeze (a. 2.b.i. uyuz olmuş.f. fr. çıplak. verimsiz. cürsûme'nin c.) cariyelik hâli. hareket.). cereb (a.s.) uyuz [kimse]. ışık ve ışık konacak yer. cereng (f.) vakıf tarafından verilen yiyecek. uyuza tutulmuş olan. cerebiyye (a. cerh fî-hükm-il-hatâ huk. 3. cereyân-ı daimî doğru akım.) 1. hilekârlık. cerh-i mühlik huk.cerâim-i müştereke ortak. cereyân-ı mütemadi f iz. akım.) 1.) san renkli. 3. cerha (a. cerâyet (a. ceres-dâr (a.) Mekke'de hacılara eşlik eden atlı muhafız. bir cerhtir ki bununla mecruh olanın bir gün ve bir günden daha az bir müddet yaşaması tevehhüm olunmaz. cerbân uyuz hastalığına tutulan.i. cereme (a. hatâ. 2.i. 4. cereb-nâk f. cerdâ (a. 2. cereyân-ı mesâlih işlerin oluşu. yiğit. yürekli.i. acarides.s. çorak.s.i. 3.i. 4. uyuzu olan.) çıngıraklı. Cereyan-ı galvânî f i z.) hek. (bkz: mecruh).) 1. 2. cereyan (-i-) l. kurnazlık. cerebî (a. mecruhun ölümüne sebep olan yaralama. cerî' (a. cery). cered (a. cereyân-ı elektrîkî elektrik akımı.) uyuz hastalığı. uyuz böcekleri.) 1.s. uyuzluk. kuladan açık olan at.) 1.) 1. dazlak. güzel konuşma. cerî. uyuz.i. karıştırılmamış [şarap].s. mutlaka. (bkz: cerime). çan. olma. cered (f. cerebiyyet (a. Cergand (f.) yaralı.i. fr. cereb-ül-ayn (a-b-i-) hek. cereyân-ı hevâ hava akımı.) oburluk.i. cerî-ül-Iisân sözünü esirgemeyen. başka birinin yaptığı za-ran ödeme. cerh-i mushin huk. cinayet. fr. kökler. (a. geçme. cereyân-ı mütenâvil alternatif akım. kılıç ve topuzun çarpmasından çıkan ses. cerdân (f. para cezası.i.i. ceres (a. uyuz böcekleri. ca. cereyân-ı müvellidî jeneratör. yeşil yosun hücreleri. dazlak. 3. cerâsîm (a.) bir yerde bulunan insan kümesi. Lâ-cerem şüphesiz. cerâye (a. (bkz: cerid). çıplak bir hâle getirme. ceresiyye (a.) zool.i. 2.i. cerh-i amd birini gerek yaralayıcı âletle ve gerek başka bir şey ile haksız olarak kasden cerhetme. cerâzet (a.

i. cerv (a.i. 4.i. cürün) hurma kurutma yeri. cerrah (a. cerîh (a. cerîde-i resmiyye T.i. cerr-i eskal ağır bir yükü kaldırma. (bkz: cerbân). cerrâh-nâme (a. imparatorluk devrinde Arabistan ülkelerinde kullanılan aşağı yukarı 216 litrelik bir hacim ölçüsü.i. cerid.) yaralı. yırtıcı hayvan yavrusu. (bkz. Resmî Gazete. cerîh-ül-fuâd. 3. cerîb-üt-taâm dört kâfiz arpa ve buğday alan bir ölçek. uyuz.i. cerûz (a. cerâim) 1. 3. cerrâhiyye (a.i. c. [II.i. cerrah'in c. yaralı. dönüm.) 1. cânî. cerîb (a.s. cerş (a-i-) bir Şyi kazıma. 2.f.) 1. cerîre (a. bir şeyin kabuğunu soyma. cerm (a. cerh'den) yaralanmış.) yalnız.i.) yara.i. cerdâ3). cermüze (f. ceride (f. öldürme.f. cerrahî (a. cerrâh-hâne (a. cerâid) 1. hükümetinin resmî yayın organı.b. 3. ceride (a.b.M. cerşeft (f. san ve zehirli akrep. cerre (a. 2. cerîde-i nüfûs nüfus kütüğü.) eskiden cerrahlığa dâir yazılan kitap. para. i. 2.cerib (a. cerre çıkma [eskiden] medrese talebesinin.i. cürm'den.) toprak testi.i. 4.i. 2. (bkz: kıt'a). operatör doktorlar.) 1. 3. namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplaması. cerîha-dâr (a. çerim (a. cerr-i menfaat çıkar sağlama. Arapça'da ait olduğu ismi meksûr (kesreli = esreli) okutan harf veya edat. (bkz: tecessüs). suç.) kabahat.) küçük. yiğitlik. cerrâhî'nin müennesi. cerrar (a. zabıtname. Halvetiyye tarîkatinin bir kolu.c. cerime (a. günâh işleme.) merak. 2. irilik. arkasından sürükleyen.i. kesme. cerr (a. Sonralar (1838) Tıp Okulu ile birleştirildi].i. tarla ve arazî ölçüsü. 2. cürüm) 1.) operatörlük [doktorlukta].i. gr. ceride (a. cerîha-i iltiyâm-nâ-pezîz onulmaz yara. cereme.) cerrahlar. tutanak. ufak meyva. bir çeşit Arap kayığı.) cereyan.i. dînî öğütlerde bulunmak. mübarek üç aylarda köylere dağılıp halka.i. harf-i cerr). cerrâre (a. eşya ve şâire çekme. 3.) 1.) cesurluk. (bkz: ekûl).s. koyun kırkma.(a. çekme. . suç ödeme.) 1. süvari kolu.) sefer ve misafirlik.s. cism'den) büyüklük.M.s.) obur. çerin (a. cerîde-i feride eşsiz. cerîde-i havadis Çörçil adında bir ingiliz tarafından 1840 da çıkanlmış olan ilk husûsî gazete. sürükleme. cery (a. us pahası.i. tek gazete. cesamet . cerrâh-hâne-i âmire [eskiden] Avrupai metotla ameliyat yapan cerrahlık kurumu. ceriha (a. cerz (a. yüreklilik.s.c. Mahmut devrinde Tophane'nin kuruluşundan 5 yıl sonra 1832 de açıldı. (bkz.c.b. cerrahîn (a. yok etme. suçlu.i. 2. çekici. cerîh-ül-kalb yüreği yaralı. suç.) Osmanlı imparatorluğu'nda orduya cerrah yetiştiren müessese. 3.f.B. dilenci.) 1. kesme. çorak [yer].s. 2. hiciv. harp aletleriyle donatılmış kalabalık ordu.) verimsiz. (bkz: mecruh).s. cerr-i kelâm (etmek) bir konu hakkında konuşmağa zorlanma (k). i. i.) ed. cesâset (a.i.) uyuz hastalığına tutulan. cürüm.) kabahatli.i. tenha. 2. gazete. ecrân.) operatör [doktor]. ecrine.s.i.s. enik. cesaret (a.

zf. cesûrâne (a.) kâtip. bir kısmı Türkçe. 1077) dir].c. .f.) l. kısım kısım.b.nâ-sevâb doğru olmayan karşılık.) 1. cevâb-ı kat'î kesin söz. cevâb-nüvîs (a-f-b. erkek adı. 2. bayram.i. ziyafet.i.) çok meraklı.zf. parça parça. ceşn-i Meryem doğum yaparken Meryem'in yanında bulunduğu ağacın taze hurma vermesi anılarak yapılan bayram. yiğit.s. büyük. cevâb-ı bâ-savâb doğru cevap. cessâse (a.i.. cess (a.i. cömert.zf. 2.sıçrayarak. araştırma.i.i.i.s. eli açık. cesten (f-fi-) sıçramak. ceste (f. atılmak. cesk (f.) 1. cûd'dan) 1. elle yoklama.) sıçramış. (a. cevâb-I müskit sessizce verilen cevap cevâb kıla. ecsâd) ölü vücut. 2. önce Arapça olarak yazıp sonra Türkçeye çevirdiği din ve ahlâk bilgileri veren eseri.cesed (a. cevâbât (a. yiğit-çesine.i. dilenci. elmaslar.) sıçraya sıçraya. cev (f. (bkz: tedricî).) arpa. cesur (a. yürekli. sıçrayarak.s. keder. sıçrayan. [istinsahı.s.) kruvazör. 3. eğlence. tahsildarlar. özler. ceşn (f. cevabî (a.) cevap. cevâhir-i ulviyye felekler.s. atlamak. fırlamış. cevâb-dih (a. Cevâhir-ül-ebrâr büyük Türk mistiği Ahmet Yesevî'nin menkıbelerini. cevahir (a. (bkz: şaîr). kıymetli taşlar.i.) cevap veren.i. karşılık olarak.i.i. gezegenler. atlayış. i. ceste ceste (f. şölen. 795) den 1439 (H.) 1. cevâb-nâme (a.) arsız.) mihnet. cessâs (a. kaçmak. çabuk hareket eden. 3. tarikatının âdabını anlatan. yazı ile]. câbî'nin c.i. yazman.) cevap. Cevâhir-ül-ahbâr (iyiliklerin cevherleri) sofi bilginlerden Antakyalı Şeyh İsaoğlu Şeyh Kasım'ın. (bkz: ecvibe).) yavaş yavaş. cevher'in c. cesâmet'den) iri. soruşturma. 1666 (H.s. ceşn-i büzürg eski İran'da 21 Martta yapılan bayram. bir kısmı Farsça olan eser.f. cevâd (a. cevabî (a. yüreklice.b. azar azar. cevâb'ın c. cevâb-ı safî inandırıcı cevap. cevâb-ı redd ret cevabı. Dâne-i cev arpa tanesi. cesîm-ül-cüsse iri vücutlu. harp gemisi.) caddeler.f.s. cesîm .s.i. işlek yollar. Cevâhir-ül-kelimât Şemsî adında bir zâtın Arapçadan Türkçeye kaleme aldığı 108 sayfalık bir lügat kitabıdır. karşılık. musibet.zf. kurtulmak. atlayarak.i. ceş (f. mayalar. ceste-gîr (f.) sorulan şeylere verilen karşılıklar.) atlayan.s. cevâdd (a. cestân cestân (f. cevâb. cevaben (a.b.) cevap olarak yazılan yazı. kocaman. ecvibe) sorulan şeye verilen karşılık [sözle. cevâb ale-1-cevâb cevaba cevap.) câbîler. Cevâhir-ül-esdâf 1392 (H. sıçrayış. cest (f. cevherler. 2. cevâbât. 843) a kadar Kastamonu'da beylik süren Candaroğullan'ndan tsfendiyar Bey'in emriyle oğlu ibrahim Bey için adı bilinmeyen bir zât tarafından meydana getirilmiş Kur'an tefsiridir. cesîme (a. câdde'nin c. cesâret'den) cesaretli.) cesaretle.c.) mavi boncuk. cestân (f. büyük. 2.

[evvelce] Horasan'da ve Şam'da yapılan kılıçların demirlerinde görülen siyah ve beyaz dalgalı benekler. cevânî (f.c. (bkz: câniha). (bkz: cevherin.i. 2. olgunluk. cevf-i batnî anat.) bulunduğu diyarı terket-mek zorunda kalanlar.) mandalar. 3.i.) dolaşılan yer. cevf 1. cevf-i galsamî biy. atlı. cevf-i arz dünyânın içindeki boşluk. 3. ibâdet yerleri. cevahir) 1. cevâmid (a. tazeliği. hizmetçi kızlar. solungaç kovuğu. marifet. cevân'ın c. cevânih (a.i.). karın boşluğu. casus). 6. cevelân-gâh. cevâiz (a. cevf-i nihâhî anat.i. cevânib-i erbaa dört taraf. câmûs'un c. donmuş şeyler.c. cevelân-gerî. Müşteri (Jüpiter) ile Zuhal (Satürn). cânib'in c. [zıddı "mühmel"]. çizgiler. değerli taş ["cevahir" en çok bu mânâda kullanılır]. cevdet-izihn zihnin tazeliği.f. cevâmîs (a.) 1. s. hüner. düşünce üslüğü. yanlar. gezinme.). acıkmış. cami' ve câmia'nın c.i. cevârih (a. oyuk. 4. toplu şeyler.b. maya. Utarit (Merkür). cev cev (f. . bir yazı sitili. 4. cevdet-i fehm anlayış iyiliği. yalnız noktalı harfler hesâbedilmek suretiyle ve "eb-ced" hesabıyla yazılan. cevf-i mi ' de mîde boşluğu.) verilen bahşişler. cevher (a.i. câriha'nın c.) cevelângerlik. büyüklük. Zühre (Venüs).s. cevâz-ı kanunî kanunî bir yasağı olmayan. 2. cevfî içe gövdeye ait gövde ile ilgili. (bkz.) 1.c. üstünlüğü. kusursuzluk. 2.. gerçekleşmesi için başka bir nesneye ihtiyâcı tılmayan.). elmas. ağız boşluğu. göğüs boşluğu. cevdet (a.i. menkut). mu'cem. (bkz. gövde boşluğu.).) tane tane. dolaşması.i. civânân). civânî) cev'ân (a.cevahiri (a.) caiz olma. mescitler. cevder (f. [mescitlerde cuma namazı kılmak caiz değildir].) cansızlar.s.b.s.i.) halayıklar. g. hayatsız. izin. müsâade. cüvân). cevâr-il-Künnes gezegenler. câmid'in c. (bkz: gâv). dolaşıcı. güzellik. beyin boşluğu. 'gözevi. 2. 3. (bkz: câyi'). cevdet-i fikr fikir. cevelân-ı dem kanın cevelânı. üstünlüğü. cevlân-gerî (f.) taraflar. cevelân-geh (a.zf. cevf-i hicâbî biy.) cevahirci. cevâsîs (a. iç. cevf-i leyi gece yansı. 5. câsûs'un c. cû'dan) aç.) cevelân edici. cevâib (a. su sığırları.) öküz. cevaz (a. cevâz-ı şer'î yapılması şerîatçe suç sayılmayan. (bkz. 6. cevânib (a. boşluk. câriha). yan gece.) 1. cevâmi' (a. cevelân edicilik. 2 .b. cevf-i nuhâî anat. omurilik kovuğu. düşünce tazeliği.i.i.). cevf-i fem anat. cevârî (a. (bkz. cevlân-ger (a.i. cevân (f-s. câniha'nın c. cevâz-ı istihdam karârı atanabilme kararı. iyilik. öz.i. kalb. (bkz.orbite. dönüp dolaşıcılık. üstünlüğü. cevelân. dönüp dolaşma yeri. savaş yeri.i. cevf-i sadrî anat. koşu. cevâlî (a. erkek adı.i. s. ed. fr. Merih (Mars). armağanlar. câize'nin c. cevdet-i karîha kavrama tazeliği. 5.i. elmas alıp satan. çok defa manzum olan târih. cevlân dolaşma. tazelik. câriye'nin c. kendi kendine bir varlığı olup. (bkz: caize). parça parça. cevf-i a'lâ anat.) halk arasında dolaşan haberler. dolanma. fels. f. cevelân-ger. mîdesi boş. cevanan (f.i.i.

i. (bkz: cevher4). cevheriyyûn (a. eziyet.) mücevherden. cevîne (f-s. 3) ateş.) fels.b. boşluk. tatula.i.b.) servi kozalağı.) 1. cevreb (a. eza. cevz-i mâsil bot.) çorap.cevher-i ebyâz biy.i. sitem.) arpadan yapılmış nesne. cevher-i sincabi biy. arpa unu.) hava.) zırh delen. cevheriyye (a. cevher-i ulvî 1) en yüksek cevher. cevherin (a. cevher-pâre (a.) küçük hin-distan cevizi.b. substance grise. fr. cevlân-geh a. cevşîre çulha.) köşk.i.)) örme zırh. [şiirde] sevgili veya onun dudağı.) cevher satan. substantialisme. cevheri (a.b. değerli taş veya inciye ait olan. haksızlık. cevahirci.i. arpa torbası. cevher-i lâsık biy.b. cevz-i gendüm buğday tanelerinin birbirine yapışmasıyla meydana gelen yumru. zırhlı.s.s. cevherden. konak. bunlarla yapılmış veya işlenmiş bulunan. cevvî.i. tas.b.s. 3.b.) arzın etrafındaki boşlukla ilgili.b.b. (bkz.) düğme.i. noktalı [harf].s. cevelân-gâh. cevher-dâr (a.i.) bir tane cevher.i. felekler. fr. cevî (f.) zırh paralayıcı. madde hâlinde olmayan ve kâinatın ruhunu meydana getiren nesne. cevşîr. cevhere.i.) zırh ören. cevher-tırâş (a.substantialisme. cevhere (a.b.) ceviz. cevîn. cevşen (f. cevval (a.). gökyüzü. cevher-i ferd 1) atom. 2.s.) bot.f. 2. cevhercilik. tözcülük.i.) zırh giyen. cefâ. (bkz: cevher3). cevşen-pûş (f.s. cevv-i hevâ hava boşluğu.i. kar-gabüken ağacı ve bu ağacın zehirli tohumu. tarikat adamının ruhan ilerlemesine manî olan şey.i.s. vaktiyle giyilen1.) Allah'a bir cevher nazarıyla bakan mu'tezile fırkası. ikizler burcu.) bir arpa ölçüsündeki ağırlık. cevher-fürûş (a. Hindistan cevizi. cevherî). substance blanche. cevr (a.s. îlm-i ahvâl-I cevv meteoroloji. aslı. cevher-ebyaz (a.) cevher işleyen. gadir. cevz-üd-tıbb (a. elmaslı. semânın kuzey yarım küresinde görünen iki parlak yıldızlı bir burç olup Güneş. cevz (a. cevher-i küll evrenin *tözü. Fikr-i cevval hareketli. cevviyye (a. cevheriyye]. fr.s.f.i.s.) koşan. Cevza' (a. siyah ve beyaz dalgalı benekli [kılıç]. cevz-ül-kayy (a.s. cevz-i Hindî Hindistan cevizi. cevv (a. köşk. canlı fikir. cevşen-dûz (f. (bkz: cevsak) cevsek (f. cevv-i kebûd mavi boşluk. Çâk-ı cevreb çorap söküğü. (bkz. fr. hareket eden.f. aglütinin.b.s. cevelân-geh). güher-fürûş). Nân-ı cevîn arpa ekmeği. cevz-i bevvâ . cevse (f. cevz-ül-hind bot. 2) ed.i.b. 2.) mücevher parçası. savaş elbisesi.b. cevsak (a. mayıs ayında . 2.s.i. cevşen-şikâf (f. 2) ruh.f.) ast. (bkz.b. 4.) 1. eski tüfeklerden birinin adı. cevlân-gâh. ak madde.f.b. 2.) akmadde.) 1.) zırh eriten cevşen-güzâr (f. bozmadde.i. cevher-i mücerred mutlak cevher. cevşen-güdâz (f. cevz-üs-serv (a. cevheri. dolaşan.) zırh delen cevşen-hây (f.i. çardak.i) 1. [müen. zulüm. kuyumcu.c.

sinüsle ilgili. juglandasees. iyi.i. . Havâ-i ceyyide temiz hava. Cezâir-i Bahr-i Sefîd coğr. ceydâ (a.c. cez'a (a.) ada.i. cevdet'den c. ceza'ü feza telâş içinde ağlayıp sızlanma. 2. Tâbiyet-ül-ceyş kuvvetleri yerleştirme bilgisi. ceyb-i murakabe dervişlerin düşünmek üzere başlarını öne eğmesi.i. ses. geo. ceyvâd (f. cevizgiller. cezâir-i hâlidât Kanarya adaları. Telâffuzu kulağa sen gelen kelimelerin söyleniş keyfiyeti. ceybî (a. gr.(a.) mat. yaptığı binanın üzerinden atılarak öldürülmüştür].i. şart cümlesinde bulunan ikinci kısım ["haber verirseniz ben de gelirim" cümlesindeki "haber verirseniz = şart.s.) boş. cep.) bot.i. ed. Ceyyid-i hâlidât. saf. cezâir-i Hind Hind-i Çînî adalan.) elemlenme. ceyyide (a.i.) 1. dayanma. leş Ju-meaux. cüyûb) 1.i. Gemini]. ordu. Ceyyid-i saadet Kanarya adaları. ceyyid (a. cez'. fr. Mukaddimet-ül-ceyş büyük kuvvetlerin öncüleri .ing. ceza' (a. [bkz: ittika'). ceyb-i kavs arka sinüs. cezâ-yi seza lâyık olan ceza. cez (a. (bkz: cezire). c. ciyâd) taze.) göz boncuğu denilen. cezâir-i garb Cezayir. ben de gelirim = ceza" dır].i. Geminus. cezâen (a.) ceza olarak. [lât. güzel şiirler. cey yid-ül-ayâr ayan hâlis. yangı.s. 2. cezâir-i Seb'a lyonien adalan.) günahtan sakınma. 2.i. kederlenme. cevz-ber-günbed (f. ceza' (a.]. tam olan [para]. cezaî müeyyide ceza baskısı. saf hava. cezâ-yi Sinimmâr Sinimmâr'ın gördüğü ceza [daha güzelini yapmasın diye. seda.i. 3. kekeme veya pepeyi olmayış. (bkz: ceyyid). cezâlet (a. hoş. ceyş (a.s. cezâiyye cezaya ait.s. Efkâr-ı ceyyide iyi düşünceler.) ağaç kökü. Ceyyid-i Yunan İyonya adaları.) sabırsızlıkla sızlanma. ceyb-i tefekkür düşünme vaziyeti. gömleğin açıklığı.) adalar. rekâketsizlik.bu burca girer. Eş'âr-ı ceyyide ed. ceyyid-i hevâ iyi hava. 2. ceyb (a. ceza.i. cevziyye . cez (f.) zool. fr. kara alaca ve değerli bir süs taşı. ceyb-i hümâyûn pâdişâhın husûsî kesesi. ceza ile. Ceyyid-i garb Cezayir.zf. ceyl (a. cezâir (a. ceyb-i sabr sabretme. ceyb-i tamâm kosinüs ceyb-i a'zam doksan derecenin sinüsü. cezâir-i saadet (saadet adaları) Kanarya adaları.i.s. cezîre'nin c. peltek. cezâir-i müctemia takım adalar. cezâir-i isnâ aşer Ege denizindeki oniki ada.i. azap..) [ceyyid'in müen.) 1. yararsız bir işle uğraşma. damarlı akik. Akdeniz adaları.) uzun boyunlu kadın. cezaî. karşılık [iyi veya kötü]. asker. cezâ-yi nakdî para cezası. Sevk-ül-ceyş strateji. Ceyyid-i seb'a. cüyûş) 1.b. sinüs. ceza işleriyle ilgili. cezâ-yi amel işlenen bir şeyin görülen fenalığı. yengeç. cevzâk (f.

bir kelimenin sonundaki harf veya harekeyi düşürme. Azm ü cezm ü kasd kesin olarak verilen karar.) 1. 2. cezâlet-i ma'nâ mânâ düzgünlüğü. cezmî (a. sanal kök.zf. cezîre-i bürkâniyye coğr.f. kare kök üç. inme. cezel (a. dokuzun cezridir. Medd ü cezr coğr. cerz-i talî bot. cezr-i vetedî kazık kök.i. ılgın meyvası. cüzûr) 1. kelime]. anakök. cezr-i aıııııdi mat. radikal. cezr-i havaî açık havada yetişen küçük kök. gönül alma. cezr-i müsbit bot. çekilme. niyet. çetrefil olmayıp. cezr-i tâmm mat. cezl). çekicilik. iki kök. cezr-i asam mat.) kestirip atmak suretiyle.f.i. gr. mat.) bir şeyi ikiye bölme.) 1.) cezbeye tutulmuş gibi.i. cezr-i nâtık.) cezbe verici. cezb (a.s.) kendine çekme. 3.f. cezr-i mihver mat. cezebât (a. kat'î karar ve niyete ait. (bkz: cezü1). .cezâlet-i lafz ed. cezbe (a. cezebât) 1. ikincil kök. yanardağ adası.i. cezmen (a. cezbe-efgen. cezr-i mantık. kılkök. cezlân (a.). tarikat ehlinin kendinden geçme hâli. kelime düzgünlüğü.b. cezîl (a. erkek adı. cezr-i hamız kim.b.) cezbeye tutulma hâli. cezr (a. cezbe-dârî (a. fr. cezbe-dârâne (a. asal kök. 2. çok. cezbe'nin c. cezrî (a. 2. cezm (a. -fegen (a.) 1.i.]. cezr-i muzâaf mat. 2. (bkz: cezr-i vetedî).) bot. mortes eaux.) cezbeye tutulmuş.c.) bot.i.c. fr.) 1. küçük tomurcuk. cezr-i mik'ab mat. cezr-i ekmel coğr. kökle ilgili. asit kökü.i. cez'-i adûdî-i re'sî anat. cezer-üt-türâb yabani havuç.i.s. cezr-i şârî anat. tutunma kökü. i. [denizde] alçalma. kesin karar. raci-ne fıxatrice. keçi v.c. tomruk.) cezbeli. heyecana gelmesi.) havuç. cezr-i murabba' mat.) kasaplık davar [koyun. kol-baş *anadamarı. (bkz: cezbe). cezbeye düşürücü. peltek ve bozuk olmayan [söz. kuvvet ekseni.s.f. cezire (a. bol. cezbe-yâb (a.b. cezr-i rîşî saçak kök. 2.i. [çok zaman söz ve kelime hakkında kullanılır].s. gelgit.i. cezl (a. kendinden geçmiş. cezre (a. cezâir) ada [denizde]. (bkz: azm).s.b. asıl. cezb-i kalb gönlü çekme.b.b. cezr-i mükâ'ab küp kare.s. cezbiyye (a. doğru olan.zf. 2. kendi misline darbo-lunmakla bir sayı meydana getiren rakam. cezer (a.f. cezr-i arızî ek kök.) 1. cezmâzec (a. ruhun hayret ve sevince kapılarak sanki cesetten hâriç bulunuyormuş gibi olması. kök.s. büyük gidim. dürüst.i. cezî' (a. (bkz. küpkök. cezbe-dâr (a.i. Ecr-i cezîl bol sevap.i. kalın odun.s. cezm ile ilgili. cezr-i dereni yumru kök. cezr-i aslî bot.) mutlu.) çekme. karekök. köke ait. 2. cezîret-ül-Arap Arabistan yanmadası.

rüşvet olarak verilen hediye.i.) yüreği coşturan. cîd (a.) leşle dolu olan yer.) kavgacılara yaraşır yolda. câbîlik.) fls.) yaratılışta olan. ciger-cûş (f.s. 2. Cibril (a. ciger-gûşe (f. ciyef) iaşe.) gerçekten çalışılacak işler. 3. cezzâr (a. cezb'den) çok cezbeden. ciddiyyet (a.b.b. mühim.) odun. (bkz. cidden (a.i. arbede-cû). (bkz. önem. cifr (a. ciğer.i. (bkz: fıtrî).) kavgacı. i. ciâle (a. fr. cezûb).i.i. mücâdele).i.c. ciger-der (f.f.s.i. 2. ıztırap veren. [doğrusu "cefr" dir].) evlât. duvar. savaş. gaddar. cifriyyât (a. cesaretli.) cifir ile ilgili olan şeyler.) çok cezbeden.) 1.c.) soysuz. cibâl (a. maaş. önemli. alçak [kimse]. (bkz: cezzâb). ehemmiyet.f.) ciğerli. falcı. cezûb (a.) put.) mücâdele yeri. cüdrân) 1.b. ciger-güdâz (f. cidal (a.s. köktencilik.c.) Cebrâîl. cidâl-gâh (a.b.) [cibillî'nin müen]. ağırbaşlılık. Cibilletsiz t. cîbâ (f. sıkıntılı [kimse]. kireç. acı. zâlim. kanlı.s. ağırbaşlı.i. karşılıklı kavga. 2.) 1.i.s. çelîpâ. cifâr (a. radicalisme . cibâl-i şahika yüksek dağlar. salîb. "ciddiyye"].) geniş kuyular. gelir toplamalar.i. sütü bozuk. yaradılış.) huy. 2.i. Dünyâ.) gerçekten. ciğer yırtan. ciğer söken. cîfe (a. çeken.) alınlar.) 1.) ciğerin bulunduğu yer. ücret. cidâr-ı hadîka bahçe duvarı. ciger-fürûş (f. vergi.f. cibillet (a. cübbe'nin c.i. Imâm-ı Mâlik'in bâzı şartlarla kabul ettiği bir nevî mâlî muamele hakkında kullanılan bir kelime. cidâl-cûyâne (a.c. ciger-hâr (f.) 1. cibs (a.s.) kederli. (bkz. b.s.s. cibâyet (a. cibillî (a.b.i. leş. ciger-dâr (f. 3. cezû' (a. cidâl-i maişet geçim mücâdelesi.) cifirci. 2. (bkz: cibillet). hayırsız. cüdür. 3.) 1. cibâyât (a.i. cibâb (a. ciğer (f . hissiz. cifrî (a.i.) cebhe'nin c.) leş yiyen.).) dağlar. kavga çıkarırcasına. deve kasabı. cezzâf (a.i.s. avaz. cebel'in c.) ciğer paralayan. (bkz: cefr). (bkz: câbî). Cibilliyyet Arapça ["cibillet" kelimesinin Türkçe bozuntusu].) ciğeri delip geçen. zar. i. bir işi gerçekten çalışıp işleme. cidâl-i hayât hayat mücâdelesi. kimsenin mülkiyeti altında olmayan dağlar.i. ciddîlik.i. cibâh (a.) ciğeri yakan.b. cidâl-cû (a. cidd (a.s.s.) 1. ciger-dûz (f. cefr'in c.cezriyye (a.i. cezzâb (a. (bkz.b. 2. savaşçı.i. ciddîlik. . cibt (a. cidar (a.) vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili. ciger-gâh (f. cibilliyye (a.) 1.). (bkz: haç. cibilliyet.i.i.s. 3. sevgili. sanem]. bağır. cübeb). ciddî (a. zorlu.i.i.b.) ciğer satan. meç.zf. gerçek.zf. meç. 2.b. Ceng ü cidal savaş.i. 2.b. hararetli konuşma. cîfe-gâh (a.s. keder.i. ciddiyyât (a.) 1. cüyûd) boyun.i. s. (bkz.) câbîlikler. 2.f. Cebreîl.s.) çok sabırsızlanan. ciger-pâre). (bkz. kansız. cibâl-i mubaha huk. yürekli.c. sıkıntı.b.b. (bkz: fıtrat).s. [müen.b. ciğerci. tabiî.i. çeken.i.f. cibâyet'in c.s. cibillî).) ağ ile balık tutan balıkçı. cîfe-hâr (a.

s.) Dünyâ.f.s. huk.s.i. göz. Tanrı emirlerini yerine getirmek maksadıyla dünyâ'ya musallat olan benlikle savaş. cihân-bânî (f. 2.) cihanı.b. çok özleyen. cihanı (f.) hükümdarlık. Dünyâyı zapteden. büyüğü olan. Dünyâyı süsleyen. çok acıklı.s.b.s. cihân-gîr (f. cihân-key (f.) padişahlık. cihân-revâ (f. cihâd-ı ekber (büyük savaş) tas. cihân-sâlâr (a.i. cihanı gezmiş.) cihanı dolaşmış.b. İslâm âmme hukukunda islâm dâvası uğruna dünyâdaki islâm nizamını hâkim kılma veya bu nizâmı savunma maksadıyla yapılan savaşlar. acısı olan.) hükümdarla ilgili. 2 .) cihângir-cesine.b.b.) meç.) acıklı. ciger-teşne (f.ciger-hâre (f. 2.s.s.b.b.i. cihân-geşte (f.b. cihân-ı İslâm islâm âlemi. cihân-dîde (f-b. cihân-bân (f. cihân-efrûz (f-b. cihân-ı gayb görünmezlik dünyâsı. ciger-pâre (f. meç. 3.b. [bu nüsha 1732 (H.s. cihân-âferîn (f.s. cihân-güşâ (f. Dünyâyı gezip görmüş. ciger-tâb (f. cihân-cû[y] (f. ciger-sûz (f. i. padişahlık. (bkz: ber-bâr.s. öte âlem. gaddar. cihân-dîdegî (a. Sadr-i cihan Ekber Şah'ın vezîri.s. islâm dünyâsı. 1065) de kaleme aldığı Asya coğrafy asıdır. Allah.a. cihanı.zf. (f. cihâd-ı asgar (küçük savaş) islâm uğrunda silâhla savaşma. cihân-gîrî (f.) cihanın. cihândâr-âne (f. cihan (a. [aslı "cenan" dır].) hüküm-darcasına. Dünyâyı parlatan.s.) cihanı. cihân-âlem (f.s.b. cihân-dârî (f.b. hükümdar.) herkes. . cihân-sitân (-r1 (f-b. cihân-muta' (f.i.s. 2. cihanı.s. cihân-nümâ (f. Dün-yâ'yı dolaşan. erkek adı.b. Allah.b.s.s. Dünyâyı yaratan. büyücü. Dünyânın bekçisi olan 1.) cihangirlik.) cihanı. cihân-ârâ (f.) cihanı.f.b. ciger-rend (f.b. 1145) de ibrahim Müteferrika tarafından bastırılmıştır]. i. Dünyâda oturan. pâdişâh.) acı veren. tecrübeli. cihanı. dünyevî. cihân-penâh (f.s. evlât.s.) cihanı zap-teden.i. Dünyâyı zaptedercesine.i.b. cihân-ı can ruhlar âlemi.s. acıklı.b.b.b.s.i.b.s.) cihâna yaraşan.) fâtih. cihân-gîrâne (f. çok eziyet çeken kimse.) 1. (bkz: gîtî-sitân). 2. pâdişâh. i.) Dünyâ halkı.) bütün dünyânın boyun eğdiği [kimse].s. II. cihâd (a. 2. merhametsiz. çatının üstünde her yanı gören yüksek taraça.) âlemin sığındığı muhafız.s.) 1. cihâd'a mensup. Dünyâyı gören. (f. erkek adı. dünyâda geçer olan. pâdişâh. cihânî'nin c.b. dünyâyı dolaşan. Ünlü Türk bilgini Kâtip Çelebi'nin 1654 (H.) "dünyâyı düzene koyan" hükümdar. cihân-dâr (a. cihâdı.) 1.b. Sultan Mahmut zamanında harp masraflarına karşılık olmak üzere kesilmiş olan sikke.) dünyâyı dolaşan. berbâre4).i. ciger-hûn (f. savaş işleriyle ilgili. 2. din uğruna düşmanla savaşma.) bağır yakan. cihâniyân (f.a.b.s. 3. 3.) cihâna.b.) cihanın başkanı.b.) 1.s.) ciğer parçası. cihân-penâhî (f.) 1.b. pâdişâh.b. öteki dünyâ.) Dünyâyı gezip görmüş olma. cihân-pû (f-b.b. cihân-gerd (f.zf.c. bezeyen. Dünyâya hâkim olmaya çalışan hükümdar.b. âlem.) ciğeri kanlı. Dünyâyı tutan hükümdar.i.s. 2. cihâniyân) 1. cihâdiyye (a. cihân-bîn (f.i.) 1. cihân-nevred (f.) cihanı. kendi kalbi içinde.) cihanı.i. i.b.) cihanı. Dünyâ'yı gösteren harita. insan.

cihâren (a.[fakirler gibi].) parlaklık veren. bakımlar. 3. cihâz-ı asabi anat.i.i. yön. cihâz-ı Muharrik biy. cihât-ı selâse üç taraf [en.i. millet.b. cihar (f. cihât) 1. müezzinlik vazifeleri gibi].i.a. cihet-i gayr-ı muntaka vakıfta sonu gelmeyen hizmetler.) parlatan. görüşler. parlaklık veren.f.b. cihât-ı zarûriyye vakfın başlıca işlerinden olan. anayönler.) cilâlı.) 1. ferace. parlatılmış. cihet tevcihi bir din görevlisinin bulunduğu yerden bir başka yerdeki göreve tâyini. cîl (a. kayyumluk gibi]. alt].b.s. hatiplik.a.) parlatma. dolaşım sistemi. 3. hareket sistemi. takım. taraflar.i. cihât-ı asliyye 1) vakfın başlıca gayesini tahakkuk ettiren hizmetler.i.i.cihân-sitânî (f. celâbîb) 1.s.s. dünyâ çapında. kuşak.c.c.) çilingir.) ciltçi. cihâz-ı basarî anat. 2. cihar ü yek (bkz: cihar ü yek). batı. delâilülhayrât vazifeleri gibi]. müezzinlik.b. müslim. boy. cihâz-ı hazmî biy. hizmet. 3. [mescitlere nazaran imamlık. evrak koymak üzere gözlere ayrılmış cüzdan. dört yön. bahane. sindirim aygıtı. nesil.i. cilâs (a. yan. sol. sinir sistemi.b. çarşaf. (bkz: cehâz). parlaklık. sebep. cehr'den) apaçık olarak. imamlık. semtler. güney]. görme aygıtı. her yanı kaplayan. evrak çantası. iki yön. cilâ-dâr (a. 4. (bkz: alenen). . cihet'in c. insan güruhu.i. 2. cihâz-ı deverânî anat. parlak.s.) beraber oturma.i.s.b. boşaltım aygıtı.i. cihaz (a. S.) iki cihet.) hükümdarlık.c.b. cihân-tâb (f. yerler.s. cilâ-ger (a. devinim düzeni.s. âlet [doğrusu "cehâz" dır]. üst. 2. kuzey. systeme locomotrice. padişahlık. dünyâ ölçüsünde. cehr'den) açık söyleme veya okuma. cihar (a. cilbâb (a. 2. cihât-ı fer'iyye vakfın ikinci derecedeki gayesine ait olan hizmetler. kalınlık].) Dünyâya sıcaklık ve ışık veren.s. cemâat. mücellit. evkaf maaşları. cila' (a. meşin.b. yönler. çeyiz. cihar ü se (bkz: cihar ü se). 2. aşîret. evkaf maaşı. apotek cihâz-ı teneffüsî anat. 2.) cila yapan kimse. (bkz. cihât-ı erbaa dört taraf. cülûd. ciheteyn (a. deri. 2) coğr. cilânger (f. eclâd) 1.zf. solunum aygıtı cihâz-ı müfriğ biy.) cihanı yakan [Güneş].. (bkz: âlem-şümûl).) büyük cüzdan.c. 3. cihât-ı gayr-i zarûriyye vakfın ikinci derecede işlerinden sayılan cihetler. cihâz-ı tenâsül-i şeybiyye bot.b.i. vesîle. üreme sistemi.f. cilâ-sâz (f. taife. yüz. cihar ü dü (bkz: cihar ü dü). [bir camide okunması meşrut buhâri. cihân-sûz (f. ecyâl) 1. cilâ-bahş (a. [doğu. sağ. 4. cihân-şümûl (f. [müderrislik. cihât-ı sitte altı taraf [ön.f. arka. kitap. (bkz: şıkkayn).) cila sürülmüş. şifâ-i şerif. cihât (a. vazîfe. cihar). cilâ-dâde (f. hatiplik. cilâcı. Cihâz-ı tenasüli anat. cild-ger (f.). fr. cild (a. gömlek. cihet (a. 4. ilgi.) 1. cilbend (f.) 1.b.i. [cibâyet ve hazîn-i kütüplük gibi]. kap..i. vakfın başlıca gayesini te'min eden cihetler. yer. 2.s. taraf. cilalanmış. çilen ba'de çilin devirden devire.

pekiştirme sıfatıyla yapılan cinas [Kapkara ise ne çıkar badesi rengîn olsun. cilve-kâr (a. cilve-rîz (a. cilve etme. oku. cilve (a.) cinayet hâli. benzeyiş.) erkek develer. cilve-i ilâhiyye Allah'ın cilvesi.b. i. cinâs-ı nakıs ed. Semerkand vâdîsi. (bkz. kırıtma. (bkz. görünme.zf. cilve edecek yer. gibi]. cinâs-ı tanım e d.f. cim (a. cinân-üd-dünyâ (dünyâ cennetleri) 1) Basra'da Ubulla. Şam vadisi. 2. cilve yapan. mürd gibi]. (bkz: cilve-ger). ayak takımından. Telif târihinin 1397 (H.s.) cinayetle ilgili. cinâyet'in c.800) ile 1446 (H.. cilve-ger (a. s.f.b.i. cinas (a.) 1. cilt hastalıkları kliniği.) kaba.f. yazılışları bir sesten olan ayn kelimelerle yapılan cinas ["Ruhsânnı cananın âyineye benzettim / Vah vah ne hatâ ettim ay'ı neye benzettim" beytinde olduğu gibi]. cimâh (a.f. cilve-sâz (a.b.). birçok anlamlara yorulabilen söz.s.f. 4. [dem = âdem] gibi.s.s.f. yalnız harflerde beraberlik. harekede ve harflerde eksiklik ve ziyâdelik bulunmayan cinas ["kır! (kırmaktan emir) = kır (çöl)] gibi.) at. cildiyye (a. Cinân-ül-cinâs Akhisar'lı Mehmed bin Bedreddin Münşî'nin 1584 (H. cilve-nümâ (a. kırıtkan. deri duyumları. cima' (a.ha.s.b.b. 899) da istinsah edilmiştir.) soysuz. cilf (a. cimrî (f.i.f.) kendini gösterme.).) cilve ederek.) cennetler. cinâs-ı muharref ed. cilve-sâz). dilenci [Türkçede pinti.f.s.s. 992) yılında yazdığı Farsçadan Türkçeye lügat kitabıdır. cinn). deri ile ilgili. cilvelilik. telmihli söz. tamahkâr mânâsına kullanılır].b. Cinân-ül-cenân II. cim-i arabî c sesi.f.i.) cilve yapma. lastikli söz.b. cinaslı kelimelerin birinde bir veya bir kaç harfin ziyâde olması suretiyle yapılan cinas. cilve-gâh-ı zuhur çıkıp görünülen yer.s.(a. cilve-geh (a. ağır suçlar.s. 3) El-cezîre'de Bevvan geçidi.i. cilve-künân (a.i. lâfızda. cilve-fürûş (a. uçmaklar.) Osmanlı alfabesinin altıncı harfi olup "ebced" hesabında üç sayısının karşılığıdır.f. cinâiyye (a.) cilve yeri.i.) cilve eden.i.) cilveli. criminalite. îmâlı. 2.b.) cilve gösteren.) münâsebet. 850) arasında yazıldığı tahmin edilmektedir.) "cilve satan" cilveli. cinâs-ı mefrûk ed. cennet'in c. cilve-sâzî (a. bahçeler. s.b. alçak. cildiyye (a. cinâs-ı darbî ed. cilve-kün (f. 2) Soğdiyana.i.) ciltle. cilve-penâh (a.s. sen başlı olma.f.i. cemel'in c. cilve-gâh.) 1.) hoş ve güzel olan.b.b. yaz! gibi]. cin (a.i. telaffuzu bir. cinân '.) cilve yapma. cilvegerî (a.) cinayetler. cimâl a. cilveli. cilve eden. cilve yapan. [deme kış yaz. [bunun bir adı da Ravzat-ül-Cinâs'dır]. cilve-perdâz (a. tecellî. fr. mânâsı ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması.cildî. [1493 (H. cinai. . cinâiyyet (a. cem'den) çiftleşme [insan hakkında].i. hoyrat. cildî ihsaslar fels.b.s. büyük.) hek. toplu kabile. kaderin cilvesi.) şa'şaalı. süvari alayı. sensations cutanees. fr. cimâr (a. cinâyât (a.f. cilve yapan.) cilve eden.s. harekelerde ayrılık bulunan cinas [merd. Murat zamanında yaşayan Hacı İvaz-ül-müfessirîn Oğlu Muham-med'in ahlâk mev'izeleri ile öğütler veren kitabıdır.s.

yemek ve para. cins ' (a. cirye (a. hacim.c. zâtülcenp. eldiven gibi şeyler yapılan tabaklanmış deri. altının kırmızılığı. cism-i hâil korkunç cisim. mizaç. cinn (a.i. komşular.) cinse mensup.i. cirâhât (a. cinsel eğitim.i.s. a.f. cirsâm (a.c. cinâze (a.) komşuluk.) toprak testiler. cism-i felekî gökcismi.i. cirriyye (a. . meç.s. çeşit. cinâyât) adam öldürme veya o derecede ağır sayılan suç. safran. câr'ın c. âdet. cerre'nin c. cîret (a. beden. ruhî depresyonla ortaya çıkan delilik.) cinayet işleyenlere. cinâyet-kârî (a. lâtif cisimlerden ibaret bir yaratık (mahlûk). cinnistân (a. cism-i gayri muzî f i z. cinsle ilgili. cîrân (a. cins cins (a-b. cism-i azm anat.i.) zool.i.i. madde. bonnet. gözle görünmez.i. kemik gövdesi. saf şarap. kelimenin müzekker (erkek). cirâhat'ın c.s.b.zf. cinnî (a.) cânîlik. aşağı.i. cinnî (a. diaphyse.) cine mensup. ciryâl (a.c. 2.i. cîr (f. türlü. s. ciriyyâ (a. cîrân-ı sâlihîn iyi komşular. alt.i.cinayet (a.) 1.i. cism-i beyzî elips cisim. 3.i. tabîat. Ebnâ-yi cins insanlar.f. (a. ciryâle (a. cinnet (a. çılgınlık. temiz renk.) 1.) tabut. 2. kök. cism-i hevâî gaz hâlinde olan madde.) çeşitli. pek zekî ve anlayışlı kimse. cism-i latîf 1) beş duyu ile idrâk edilemeyen cinler. (bkz: mücâmaa). börkenek. 3. cirm (a. cinsî cazibe cinsel çekicilik.i. ecsâm) 1. cîre (f. fr.i.) 1. 4. kılıç kayışı. cinnet-i mütenâvibe zaman zaman gelen delilik krizi. cerahat). soy. cisâd (a.) havsala. cirmân (a. cism (a. cinsî münâsebet erkeğin kadınla birleşmesi. cânîlere yakışacak bir surette.i.) temel. 2.) çırak.c. cism-i basît töz.b. cism-i eflâtûnî mat.) 1.i.s.i.i.i.) cerâhatlar. irinler.) cinler diyarı. delilik. 2. müennes (dişi) oluşu.i. cereyan.s. cins-i lâtif güzel kadınlar için kullanılır. alışkanlık. fr. biy. cinâyet-kâr (a.) cinayet işleyen. nevi'. yaralar. melekler. cinseyn (a. cinn'den) cin tutma. yılan veya sazan balığı.f. civarda olan yerler.i.) saf şarap. cinsî terbiye fels.) "iki cins" kadın ve erkek. s. education sexuelle. (bkz: zîr). delilik. (bkz. 2.b. 2. 2.) 1. ecnâs) 1. bir nevî kırmızı boya.i. gr.) 1. 2) meç.i. cism-i billûrî billur cisim. cinsiyyet (a.) 1. canilik.i. uşak ve hizmetçilere verilen gündelik. cevher. cinâyet-kârâne (a.c. fr. 3. ışıksız cisim. gövde. cism-i cevheri ilk madde. cinsî (a. bir cin.i. 2.) ecinli. öldürücü zehir. 2.f.) bir cins ile ilgili olma. ecrâm) cisim.i. cirrîs (a. cirân (a.) azalarla birlikte vücut. poligon. müşteriler. cirs (a. cism-i cemâdî cansız cisim. cinnet-i maniya-i inhitâtiyye hek.) 1. kan. menşe. 2. oylum.

s.) tayın. cû (f. civârî yakınlıkla. eli açık olanlar. cizmîr (a. komşulukla ilgili.i. (bkz: zîbek).zf. civân-merdâne (f. cism-i nâtık söz söyleyen cisim. ciz' (a. civâriyyet (a. cizm (a.s. cismi (a.b.) cömertlik.i. civân-baht (f. cisr-i cedîd (yeni köprü) bugünkü Galata Köprüsünün yerindeki köprü.s. yakın yer. cizâl (a. cismiyyet (a i ) (bkz.) haraççı. .) gençler.b.) açlar.) cömertler. s. asîl.b. cîve (f. vergi.i.zf. (bkz: pul. ciyâdet (o.i. (bkz: cismânî).) [evvelce] Müslüman olmayan teb'adan alınan vergi. araştırma.s.i. bileşik cisim.) 1.) küçük sürü.i. ağaç kütüğü.) ağaç kütüğü.i. 2. katı cisim. leşler. (bkz: sahavet).i.güzel kadın veya kız.i. araştırma. civânî (f. cisr-i atîk (eski köprü) bugünkü Atatürk Köprüsünün yerindeki eski köprü. harekette olan cisim. cisr-i muallâk asma köprü. Cisr-i Ergene (Ergene köprüsü) Uzunköprü'nün eski adı. cizye (a.b. yakın komşu. çevre. cizye-dâr (a. cisr (a. [doğrusu "cevân" ve "cüvân" dır].) gençlik. cismânî (a.s).i.c. 2.) 1. Unkapanı Köprüsü. (bkz.b. gökcismi.s. karnı acıkmış olanlar.) arama. vücutça. cism-i sefenî biy.) civan-merte yakışır yolda. yücegönüllülükle. cism-i mürekkeb kim.i.) hurma toplama. civân-merdân) temiz.) köprü. ruhanî karşılığı. cizn (a. cism-i üryan çıplak vücut. (bkz: âlî-cenâb). sırat). civan kaşı g.) iaşeler. yöre. civân-merd (f. cismâniyyet (a.) iyi eşkin giden soy atlan. civân-merdân-ı millet millet fedakârları. tazelik. porsiyon. 2.i. cizye-i gebrân Hıristiyanlardan alınan cizye. bedence. cizye denilen vergiyi alan tahsildar. cömertlikle. cizâret (a. sümüksü cisim. cism-i semavî astr.) yakınlık. fildişi oyma ve kakmalarda paralel kenar şeklindeki parçalarla yapılan zig-zak bir motif. ciyâd (a. komşuluk.f. kantara. astre. Cüst ü cû arayıp sorma. el açıklığı ile.) 1.) cisim.) civân-merd'in c. iyilik.i. ciyef (a. cism-i sulb f i z.) ["cismânî"nin müen].b.s. cisreyn (a.) deve kasaplığı. (bkz: âlî-cenâb-âne).c. cismânî).zf. civân-merdî (f. dînî işlerden ayn olan. güzellik. fr. cismâniyyet). vücut. insan vücudu.s. vergi ödeyen delikanlı. cismen (a.) talihli.) 1.s.i.) genç olana yakışacak surette. civânâne (f. civânân (f-'.b. ciya' (a.s. civân-merdân (f.i. kök. cömert.i. cism-i müteharrik f iz.) cisim itibarıyla. civar (a. civan genç (bkz: cüvân).i. cismâniyye (a. nasırlı cisim.f. cism-i muhâmî biy. cîfe'nin c. bedenle ilgili. 2. cism-i nizâr zayıf vücut. cizye-güzâr (a.civân'ın c. el açıklığı. fakat tslâm devleti tâbiiyetinde bulunarak cizye. cizfe (a.) Müslüman olmayan.i.i.) cıva. câyi'nin c.) iki köprü [istanbul'daki Unkapanı ve Galata köprüleri].) hurma ağacının kökü.

) fakirlerin giydikleri çul veya kaba dokunmuş kumaş. cûlehî (f.i.i. cumuât). ayak kirası.i. taşkın.) millete. Cû (a. cumhurcu. cumhûr-i hükemâ filozoflar sınıfı. cûd-i sehâ cömertlik.) civciv. cûş ü hurûş taşıp coşma.i.) 1. küçük dokumacı. kalender [kimse]. (bkz: cum'ât. kaynama.) akarsu. cumhûriyyet (a. cumhûr-i nâs halk kalabalığı. cû'-i kelbî (köpek açlığı) hek. erkek adı. ilk sayısı l Mayıs 1924 te yayımlanmış günlük siyâsî gazete.i.i. coşkun akışı. cu'l (a.i. coşkunluğu.) perşembeden sonra gelen günler. cumeât). kebeli. cum'a'nın c. cû'dan) aç olarak..coşma. Şumnu ile Razgrat arasında bulunan meşhur bir yer.i.) perşembeden sonra gelen günler. cumhûrî.i.) açlık. cuğd (a. gibi.. Cum'a-i atîk (eski Cum'a) Bulgaristan'da Osmanlılar zamanında. cemâhîr) halk. 2. 2. elaçıklığı.i. (bkz: çûg). (bkz: cuşiş.) işe yaramayan adam. örümcek. cem'den). cumuât (a. Cum'a-i bâlâ (yukarı Cum'a) Osmanlılar zamanında Selanik vilâyetinin Serez sancağında bulunan bir kaza merkezi. cumûh (a.) çaylak.) 1. cûş ü hurûş-i nev-bahâr ilkbahar neşesi ve ahengi. Cûdî (a. cûd (a. Fursat-cû fırsat arayan. çoğullar. taşma. 2.) cumhuriyetçi. karşılık. ücret. cûl (f.) "arayan. başıboş kalabalık. 2.i. cûş-i dil-i enhâr ırmakların gönlünün coşması. cum'a'nın c.s.) perşembeden sonra gelen günler.s.) abalı.) 1. cüce (f.zf. cum'a'nın c. 2.cû (f. toplanma. çay.i. 2. cumhûriyye (a. ırmak. çulha.i) Şırnak ilinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağın adı. cûşânî).i. cûlâ-hek (f. kalabalık.) öküz boyunduruğu. aç kalma. tas. cuımı' (a. cum'ât. (bk cum'ât. cumhûr-i üdebâ edebiyatçılar. Çare-cû çâre arayan.) cömertlik. tutulanın.i. cumeât (a. cu-meât.c.i. c. Def'-i cû açlığı giderme. örümcek. cûşâcûş (f.f. perşembeden sonra gelen gün.i.) aptal. cûş-i âb suyun coşması. bir türlü doymak bilmediği bir hastalık.) atın hamlığı. cû'an (a. (bkz: cumeât. cumuât) 1. toplamalar.s. ahâli. cum'a (a. cum'ât (a. cu'l-ale-l-cihâd gazada bulunmak üzere alınıp verilen ücret. baş sertliği.b. cu'bûs (a. Kurucusu ve başyazarı Yunus Nadi Abalıoğlu idi. (bkz: cûy).s. cumuât). [Nuh'un gemisinin bu dağın üzerinde oturduğu Kur'an'da yazılıdır]. cûlâh (f. cumhura muhalefet kuvve-i hatâdandır : halkın benimsediği davaya karşı çıkılmaz. halka mahsus.i. Hükûmet-i cumhûriyye cumhuriyet hükümeti. araştıran. cûg (f. cemi'ler.i. cumhurluk.i.) çok coşkun.) 1. cûş (f-i-) l.) baykuş. coşma. . cumhûriyyet-perver (a. cu'bûb (a.) 1. yığmalar. cûleh (f.i. 2.s.i. istanbul'da çıkan ve hâlen çıkmakta olan. b. 2. cumhur (a. arayıcı" mânâlarına gelen sıfatlar meydana getirir. cem'in c. -cû (f. Sûre-i cum'a Kur'ân'ın 62 nci sûresi. cûd-i kerem.

c. cedîr'in c. ırmak. (bkz. çizgi. cüderî (a. cüft (f. dağ arasındaki yol. cübeb (a. cûşîr. ırmak. 3 . cûyek (f.) çift. 2.) lâyık olanlar.) ayrılık.i.) alınlar. (bkz. cüfre ia (a. Hz. cübbe'nin c.i.) 1. cebîn'in c. cûşânî). c.) ayrı.) kuyu. cûy (f. uygun olanlar. cüdâyî). cüfâf (a. cûşânî (f.i. cûşî'den) kaynama. c. duvarlar.) çifte atan. ikili. 2. cuşiş). çay. 2 .i.s. 3. çeh).i) 1. (bkz: cevşen). cüdür (a. cüda (f. cüderâ' (a.s.s.s. hayvan ve insan sağrısı. s. (bkz: cûş. cüfâen (a. tek olmayan. cüfâl (a.b.) arayıcı.). ayrılmış. Ali. (bkz: ecdâd.) coşan.i.i. dere. cüff (a.) dokumacı. köpük. (bkz: cebânet).) 1. cüderî-i kâzib su çiçeği. cüft-i felek Güneş ile Ay. keder coşkunluğu. cûy-i revân akarsu. benzer. kaynama.) coşma.) 1. eşi olan. cûy-i sîrişk gözyaşı ırmağı.s. cüdât (a. cûşîre (f. cüft-i betûl Hz.i. beyhude.cûşâk (f.) bol. cüdâ-gâne (f. cûyâ.i.i. cüfte (f. (bkz: vâfir).i. Cüdde (a. cûşiş-i ahzân hüzün. üstlükler. ayrı düşmüş. cüft-gâv (f. cidâr'ın c. cübbe (a.i. cûş-âver (f. cübb-i Yûsuf Yusuf peygamberin atıldığı kuyu.i.) arayıcılık.i. cedd'in c.s.i. (bkz: cûş.s.zf. coşkun. arayan. elem. (bkz: cûyende). cübeb) [evvelce] sarıklı din adamlarıyla bâzı yaşlı kimselerin giydikleri uzun üstlük.) çiçek hastalığı. şekil. akarsu. cübün (a.i. cûyende-gî (f.b. -cûy (f. faydasız yere.i. cûşîde (f.) ayrı ayrı. cübnî (a. 2 . 2. peynir hâlinde olan şey. cüdeyy (a.) coşma.) kurumuş. yakışanlar. bir çift öküz. akarsu. ince deriler.) duvarlar. câdî'nin c.b.s. cûşân (f.). cûşiş-i efkâr düşüncelerin coşkunluğu. -cû).i. cüfâ' (a. ırmak kenarı. kof. cûyende (f. cüfte-endâz (f. eş. cübb (a. araştırıcılık.).i.i. niyâgân).) coşturucu.) dilenciler.s. . cüda cüda tek tek. peynirci. kaynamış.i. (bkz. cûy-çe.) çift öküzü. cûşîde-gî coşkunluk.b. (bkz: iftirâk). cûyân). (bkz: cû). cûyân arayıcı. (bkz: mânend).) 1.) küçük ırmak. cûşen (f. içi boş.).) boşuna. cüded) 1.zf.s. kaynayış. "Demirkazık" denilen kutup yıldızı. cüderî-i bakarî inek veya öküzde meydana gelen çiçek hastalığı.s.s. cibâb). işaret.i.b. cüdrân (cedr'in c. Fâtıma'nın kocası. tarz. su üzerindeki çerçöp. (bkz. i. cûşiş-i dil gönül coşkunluğu. cûşiş-i yâd anmanın coşkunluğu. kaynama. 2. ayrı ayrı.) coşmuş. (bkz: bi'r. dimağa işlemiş olan baş yangı.) 1.) astr. 2 . zarlar. araştırıcı. cûyâ.) at katır gibi hayvanların attığı çifte. cübn (a.i. cüdâî (f. cüdûd (a.i. cûy-bâr (f. ayrıca.) nehir. cüdâyî (f. cüfer) çukur. korkaklık.i. başkaca. kaynayan. cuşiş (f. 2.i.i. boşluk. peynir.) pardesü gibi üste giyilen şeyler.

cüllâs (câlis'in c. câhil'in c.) harflerin sayı kıymetine göre ölçülmesi.i. pellicule. Cüleyde (a.i. Cülûd (a. cümâde . cülnâr (a.b.i. cühela (a. cümel-i ekber ebced cümlesi harflerinin sayılarının. cühûd (a.) sesi kuvvetli olan kimse. . birikiş.i. kocaman ve kuvvetli.) kaya.) tek inci.) cümleler. celâcil) küçük çan.) çul dokuyan.) zehir. şart cümlesinin ikinci kısmı. 2.) 1. cuman (a.) tar.i.) hek.) Müslümanlar arasında çıkan mezheplerden birinin adı. cehîr'in c. hizmetkâr.i. Arapça adlarının sayılmasıyla yapılan hesap. cülâb (a. cümâd-el-ûlâ (a. bütün.) arabî aylarının beşinci ve altıncısının adı. ishal veren şerbet.i. hükümdarın ilk tahta çıktığı gün verdiği bahşiş. 3. cühemiyye (a.i.i.i. tahta çıkanlar için söylenmiş veya yazılmış yazı.i. sistem. (bkz: cülâb).i. cühela').).i. cüllâh cülleh (a.c.s. ufak çıngırak.) 1. hesaplanması.) zool.i.) cülus edenler. cülûsî (a.i. cümle (a. cülûs-i hümâyûn pâdişâhın tahta çıkması. cehûd-i anûd çok inatçı Yahudi. Cülesâ (a.) gülnar. cümle-i asliyye gr. cehûd).i. Meselâ Muhammed birincide 92.) kafatası. pâdişâhın tahta çıkmasıyla ilgili olan.i.) çul. tef çevresine dizilen zil.cühâl (a. (bkz: cemâzi-yel-evvel). cehîr). cüllenâr. cümd (a. i. i. cümle-i cezâiyye gr.) bilgisizler.) kişniş. cüherâ (a. papaz veya keşiş.) arabî aylarının altıncısı. temel cümlesi. cülmüd (a.) hayvan derileri. 2. cühhâl).i.i. cühhâl (a.) 1. (bkz. kelime dizileri. cümel-i müntahabe seçme cümleler.) iri inci. cümel-i sagîr ebced hesabı.s. cild'in c. cülbe (a. (bkz. fr.i. gülsuyu. 2. cülcül (a. cümle-i asabiyye anat. cümel-i hikemiyye hikmetli cümleler. ikincide 224. cüll).. cül (a.i.). tahta çıkma. üçüncüde 1530 eder. cülâzî (a. narçiçeği. sinir sistemi. çulha. küçük dokumacı. fiil. cüllâb (f.i. cümmel (a.i.) taş.c.) 1. (bkz: gül-nâr). Cülus (a. cümel. Ikd-ül-cümân inci gerdanlık.) 1.i. celîs'in c. cülnâr (a.) arabî aylarının beşincisi. pul. (bkz: cemâzi-yel-âhir). pullan. [Hicretin ikinci (mîlâdî 8 inci) yüzyılında Emevî hükümdarlarından ikinci Mervan'ın üstadı Cad ibn-i Derhem tarafından kurulan bu mezhebi Cühem (hicrî 128) yaymaya başladığı için bu adı almıştır]. hep.b. takımlar.i. 2. (bkz: cümle). (bkz: cehele. oturma.i. i.i.) bilgisizler. hademeyi çağırmakta kullanılan el çıngırağı. (bkz: cehele.i. i. cülcülân (a.(a. 2.s.).) 1. oturanlar.) gülsuyu. cümâd-el-âhire (a. cülâhek (f. cümcüme (a. 2. kilise veya manastır uşağı. cümâne (a. dericilik. 2.).i. cümel (a.i. cülcüle (a. fail (özne) ve mefûl (nesne) den meydana gelen manâlı söz. cülûsiyye (a.s. cümel) l. (bkz: cüllâb). 3. cümle'nin c. 4. bilmezler. (bkz. cümel-i kebîr ebced harflerinin adlarının sayısına göre yapılan hesap.i.) birlikte oturanlar. câhil'in c. onulan yaranın derisi.i. cüll (a. cülmûd (a. örümcek.

i. cümmâl.) kımıldanmış. cümle-i tefsîriyye gr. lenf sistemi. takımyıldız.) tahrik edicilik.) donukluk. cünbiş-i zemîn yer sarsıntısı. cümle-i vasfiyye gr.) l. zevk. başka bir cümleye bağlı olan. cümle-i mütemmeme gr. (bkz. (bkz: cümle-i tâbia). cümle-i şartiyye-i faraziyye gr. isim cümlesi. 2) feleğin hareketi.) eğlence yeri. kımıldatan. uta benzer madenî bir çalgı.i. cümle-i emriyye gr. iki virgül veya iki çizgi. donma.i. Ülker yıldız kümesi. sallanmış." gibi sözlerle kendinden önce gelen cümleleri açıklayan cümle. cümle-i tâbia gr. cünbânî (f-i. küme. cümle-i zarfiyye gr. fr. kımıldanma. "meselâ. Ülker topu. cünâh (a. cünbiş (f. cümle-i sempati-i kebir anat. cümle-i şartiyye (f.. cümle-i iltizâmiyye gr. cümle-i lenfâviyye anat. (bkz: cümle-i mütemmeme). hareket. haber cümlesi.) glâsiye.) çok güzel.) ikiz çocuk. cümûh (a. parantez içinde bulunan cümle.s. sıra cümlecikler. cünâb (f. oynatan manâsıyla sıfatlar yapar Dünbâle-cünbân kuyruk sallayan.i. cümûd-ı ayn göz donukluğu. cünbîde (f.cümle-i fi'liyye gr.) bir araya gelerek tortop olmuş. catalepsie. fiil cümlesi.i. hep birlikte. cümal (a. cünbân (f. zarf olarak kullanılan kelime grubu. kendinden önceki cümleye bağlı olmayan cümle. emir cümlesi. bkz. cümle-i ihbâriyye gr. cümle kapısı sarayın büyük kapısı. cümle-i şartiyye-i hakîkıyye gr. -cünbân (f.s.i. Dâ-ül--cümûd donma. hareket eden. cümle-i inşâiyye gr. Ser-cünbân baş oynatan. emir cümlesi.) bütün. cünbiş-i yemin yer sarsıntısı. sallanan. cümle-i müste'nefe gr. karşıtlı cümlecik.) günâh.i. cümmâ-ül-keff (dertop olmuş avuç) yumruk. . (bkz: cümle-i tefsî-riyye). deprem. 2.i. cümlede sıfat olarak kullanılan kelime grubu. cümle-i ismiyye gr. cümmâ-üs-Süreyyâ astr. "yâni".b. cünâbe (f. hareket etmiş. cümle-i istidrâkiyye gr.) sallayan. cümleten (a. eğlenti. anlamı başka bir cümle tarafından tamamlanan cümle. katalepsi. istek cümlesi. cümûd-ül-mevt ölüm titremeleri. çok iyi. cümle-i müfessire gr. (bkz: cünbüş). cümle-i mu'tarıza gr. cümûd (a. baş sallayan.s. cünbiş-i evvel 1) kaza ve kaderin başlangıcı. cümle-i vücûbiyye gr. Gerçek şart cümleciği. cümle-i kevkebiyye astr. proposition conditionnelle reelle. eğlence.). cümle-i müfessire). Sözde şart cümleciği. kümbet. büyük sempatik sinir sistemi.zf. cümle-i mütevâliyye gr.) kımıldanan. cünbiş-i müjgân kirpiklerin hareketi. zevk. oynayan. cümle-i hukûk-i müktesebe kazanılmış hakların benzerlerinden biri. cümûdiyye (a. gereklilik cümlesi. donuk olma. (bk cemâh). cümbüş.s. fr. kümbet. cümle-i istifhâmiyye gr. cünbüş (f.i.i. cümmâ' (a.) 1. 3. hep. kımıldayan. 2.s. kubbe. cünbüde (a. "buzul.) yâdes (lâdes) tutuşma. fr. 3) gezegenlerin Hamel burcundaki hareketi. şart cümlesi. soru cümlesi.) kubbe. deprem. tek başına anlamı tamam olan cümle. cünbüz). cümle-i tâmme gr. proposition juxtaposees. (bkz cümle-i şartiyye gr.

c.i.i.b.) 1. cünne (a.) 1.i. tüysüz.i.c. atılgan. atılganlık.f.) 1. içki içen. uçurum. cür'a-nûş (f. kök. atılganlık. atmaca [kuş].) yar.zf. küçük kabahat. cürre (f. cür'et-kâr). delilik. kısa tüylü [at].s. uçurum.i. s. cür'et-yâb (a. cürsûme-i dıraht ağacın kökü. suçüstü. cür'a-i mevt ölüm yudumu. ilençler. kemer.) çınar. 2. bitki örtüsü olmayan. 2. aşkın galip gelmesi.i. çıldırma. cünûd (a.) yudum.) cesurluk. kılsız. cür'a-i cânı-i leb dudak kadehinin yudumu.i.b. böyle bir tarz takınarak. bir çeşit ibrik. 3. yiğit. cünnâr (a.b.f.) içki içenler.) ufak cürüm. cünûd) asker.i. 2.i.) yaralar. cünh (a. i. suçlu.) keskin. ata iyi binen. cürde (a. (bkz: cenabet). delirme. cürez (a. ' cürm (a.) verimsiz. iyi binicilere yakışır bir tarzda. 2. 4.b.b. cürd (a.) suçlu.f.s. yiğitlik. cünûn (a. cünûn-i âhidî merak hastalığı.) fena sözler.i. cünûn-i gayr-i mutbık gelip giden akıl bozukluğu. cünûn-i mutbık kesilmeksizin devam eden akıl hastalığı. 5.f. cürûh) yara. çorak [yer].) kubbe. beddualar. cündiyâne (a. içki kadehinin dibinde kalan kısım. ordular.b. kümbet.s.) 1. bir tek yara.i.).i.) askerler.) alışkanlık. atlı asker. cüruf (a. (bkz: bîh). cürâz (a.s.i.i. cirzân) tarla faresi.) 1.i.f.b. damla damla döken. 2. cilt hastası [deve]. cesur.s. cürre-bâz (f. cüruf (a.hareket. sipahi.i. yiğitlik. cünüb (a.i.i.) cesaret. atılgan.c. cürz (a.i.i.s.f.) cesur. [kelime Farsçadan geçmedir].) 1.) mâden posası.) 1. şahitlikte bir tek hükümsüzlük sebebi. cürha (a. (bkz.) 1.b. cürüm. dip. karınca yuvası. cünbüz (a. erkek şahin veya akdoğan. cünûn-i şebâb erken bunama. 2. 3.i. cürh (a.s. 2. cür'et (a. cürh'ün c. cürmâne (f. cündî (a. cürûb (a. cür'a-rîz (f.i.) ceza. bir damlası. cürûn (a. 2. içim.s. cünha-dâr (a.f. küçük suç. cürm-i meşhûd gözönünde işlenen suç.i. gözüpek.) yar.b.s. [doğrusu "cünbiş" dir].) cesur. . cürf (a.) cesurlukla. tas. cür'et-kârî (a.) karın ağrısı. 3.i. c. asker topluluğu. cürsûme (a.i.b. 2.i. cünha (a.) cündîcesine. cünûn-i devrî zaman zaman gelen delilik. cür'a-dân (a. cürm-nâk (a. binici.s.) 1.i. piyâdesiz [süvari]. şarap artıklarının döküldüğü kap. demir boku. kadın başörtüsü.f. cür'et-kârâne (a. 2. cür'a-nûşân (a.f.i.) kabahatli. cünd (a. cüsâd (a. cürüz (a. cerâim) suç.) şer'an yıkanmak zorunda kalma hâli. kımıldanma.i.i. esirgeme. cünd'ün c.b.) koruma.) askerî süvari. (bkz: kabl--el-mîâd). uçan her türlü kuşun erkeği.zf. ve ed.) içen.) 1. cünûn-i ehl-i aşk âşıkların çılgınlığı. (bkz: gürz). cür'a (a.i. hızla uçan ok. cür'et-kâr (a. yiğitlikle. çıplak vücut. cürûh (a. çorak bölge. cür'etkâr. eski savaş silâhlarından kalkan.c.

irikıyım [kimse]. [yânî ölünün ana ve baba bir kardeşleri ve onlann oğullan].) uykuda gelen ağırlık.s.i. cüst (f.i. cüzâm-hâne (a.) bütün vücut [azalarla birlikte].i.i. cüzâfen (a. cüseym'in c. cüsmân (a. (bkz: ecsâm). ağırbasma.s. cüseyme (a. tebâreke. . elifbe.i. cüyûş (a.) büyük.i. araştırma.i.cüsâl (a. cüyûd (a.b.) insan vücûdunda onulmayan çıbanlar ve yaralar meydana getiren miskin hastalığı. ato-misme.) boyunlar. cüzâze'nin c.) askerler. cüz' (a.i. ceyb'in c.i. geniş. çelimler.b. cüz'-i tam bütün.b.). c. bölük.) arayıp sorma. cüvâl (f.) götürü pazar.i. elaçıklığıyla.) geğirme. (bkz: ceyb). ceşy'in c. fr. yânî yakın ve uzak ana baba bir amcalar ve onlann oğullan ve oğullannın oğullan.i.i.i.zf. cüzâzât-ı zeheb altın kesintileri. cüz'-i eb huk. babanın oğlu ve oğlunun oğlu. cüvânî (f. cüzâf (a. şanslı.i.i.) cömert.f.) arama. parçala-namayan kısım. cüsâm (a.c.i. cüses (a.b. hareketli. cüz'-i ferdiyye fels. cüsse (a.) cömertlikle.i. cüvân-merdâne (f.c.) kesintiler. cüsse'nin c.i. cüz'-i istikbâl astr. cesetler. cüşâ' (a.i.) küçük cisimler.i. ceset. cüzâze (a. babanın babasının oğulları ve onlann oğullan. cüzâzât (a.) cüzamlıların barındığı yer. cüsûm (a. cüzam (a. [kelime "cevân" şeklinde de kullanılır]. cüzâfen bey' götürü satmak.i. cüz'-i şayi' bir şeyin üçte bir veya dörtte bir gibi bir parçası. cüvâl-dûz (f. cisimcikler. beden.) cisimler. cüvân-merd (f. cism'den.) çabuk. atomculuk. bedenler. ecza) 1.i.i. amme cüzleri gibi evvelce mahalle mekteplerinde okunan küçük okul kitabı. bölünme imkânı olmayan en ufak zerre.s.) cömertlik.) tarla kuşu.i. cüyûb (a. fr. kâbus. (bkz cüvâl-dûz). cüsâm (a. cüst ü cû (f.i. cüvân-merdî (f. çevik. cüses) gövde. cüsû (a.) cisimcik.) gövdeler. cüsse-dâr (a.) çuval. cüvân genç. celim.) tamahkârlık.) bahtı açık.i.c. kırıntı. cisimcik. talihli. elaçıklığı. cüz'-i içtimâ' astr.) gençlik. cüz'-i ferdî atomal.b. cüz'-i mütemmem tam olan parça.i. cüseym (a.) götürü-pazar olarak.s. cüst ü çâlâk (f.b. cüz gülü bir çeşit süsleme olan hâlkârda görülen gül motifinin bir nev'i. cüz'-i la yetecezzâ bölünemeyen. kırıntılar.) köprüler. cüveyre (a. eli açık. cîd'in c.) cüsseli. araştırma. cüz'-i cedd huk. taze delikanlı. kalıp. iki gök cisminin birbirini kestiği yerin tülü (boylamı). cism'in c. (bkz: civan). cisr'in c. cüseymât) küçük cisim. pintilik. câriyecik.s. iri yapılı. cüzâzât) kesinti. kısım. 2.zf. cüseymât (a. cüz'-i ferd atom. kırıntıları. fezada karşı karşıya gelen iki şeyin tülü (boylamı). cüsûr (a. cüvân-baht (f. ordular. cüsâle (a. gerdanlar.) sonbaharda dökülen yapraklar.b.i. parça. corpuscule.) çuvaldız.) küçük câriye. parçalandığı vakit ana vasfını kaybeden şey. kalıplar.s.

cüz'î küsûf astr.i.i.b.b.) 1.) ata iyi binen kimseler. ehemmiyetsiz. 2) genellikle Arap kadınlarının giydiği çarşaf.) ayağına çabuk [kimse]. cüz'iyyât (a. pabuç. mücellit. 2) çayır ve çimen. cüz'iyyât) az. cüz'î-yi izafî varlığı başka bir şeye veya duruma bağlı olan şey. çadır. cüz-dân (a. sür'atli giden at. göçebe. cüzûliyye (a. Ç ç ç (f. çâbüksüvâr). "ebced" hesabında "cim" gibi üç sayısının karşılığıdır. çâçele (f. çâder-i tersâ 1) Hıristiyan kadınların büründükleri bir çeşit örtü. 2) karanlık gece. çâh-ı Bîçen Bîjen'in Efrâsyâb tarafından hapsolunduğu kuyu.i. çâderî (f. çabuk).i. cüz'î-yi hakîki hakikatte var olan şey. 2. eline çabuk olma.i. (bkz: dıfda').i.) içtiğimiz çay [aslı Çince ça'dır].i. 2.) gök rengi.s. çabuk (f.s. maaş defteri. cüz'î'nin c.) elçabukluğu.) azlık.s. çay (f. çâder-i kâfûrî sabahın aydınlığı. çâbükî (f-i-) 1.) adalı. cüz-bendî (f. 3. c.ha. korku.s. kök dalı. cüzeyre (a.i.b. adada oturan.f. pekaz. çukur. 2. cezr'in c. çâder-i Laciverd 1) gök.) mücellitlik. İrâde-i cüz'iyye elinde olma. az miktarda.b. çâbük-süvâr (f. çâbük-dest (f.) küçük ada. postal.) kökler. cüz'î. 2.) Kur'ân'ı okumayı öğrenen talebe. çabukluk.) dizginine çabuk. cüz-hân (f. kadınların başlarına büründükleri örtü. çâder-nişîn (f. çâbük-destî (f. ağzı kapandığı halde içinde cerahat bulunan yara.) eline çabuk [kimse]. cilbent. çeviklik. çâbük-inân (f. inilti.s.i.) 1. 2. çabuk (f. seri.) 1. ça. (bkz: zûd).i. 4. evrak konulan çanta. bir nevî cüzdan. çâbük-hırâmân (f.i.s.b.i. adacık. çâh-ı gabgab çenealtı çukuru. cüz'iyye (a.) Şâzeliyye tarîkatinin on iki şubesinden biri. çâh-ı bun kuyu dibi. elindelik.) çabuk giden.b. cüzeyrevî (a.) çabuk yürüyen. portföy. çâbük-pâ (f. (bkz. (bkz. çâbük-süvârân (f. hafif.). çâder çeb 1) yatak bağlanan yaygı. (bkz: çâbük-inân). .) çabuk. çâh. Masârif-I cüz'iyye küçük bir masraf. [kurucusu Berberiye kabilelerinden Sus-ı Aksâ'da sakin Cüzûle kabilesi halkından şeyh Ebû Abdullah Mehmet bin Süleymân-ülCüzûlî'dir].) Osmanlı alfabesinin yedinci harfi olup. çâh-ı Bâbil Bâbil'de Harut ile Marut'un kıyamete kadar saçlarından asılı kalacaktan kuyu.s. 2) şafak ve güneşin aydınlığı. çâder-i ihram meç.s.s. değersiz.i.s.s.c. cüz'iyyât-i umur işlerin ayrıntıları.b.i. cüzeyr (a.) ince kök. çâbük-süvârân) iyi at süren. çeh (f. ata iyi binen. cüz'iyyet (a.b. atını hızlı süren. ufak tefek şeyler. güneşin kısmen tutulması.i.b. çâbük-rev (f.b.) çarık.b.s. çâder (f. para çantası.a.) 1. kurbağa. mânâsı düşünüldüğü zaman zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. 3.) 1. cüzûr (a.i. kar. mavi ile yeşil arası bir renk.) çadırda oturan.b. çağz (f.) kuyu.i.cüz-bend (f. çâder-i kûhlî 1) gök. 2.

i. yaltakçı. 2) ten. çâker-zâde (f.) kul kayırıcılık. çam (f. çâh-ken (f.i. çâlîş (f-'-) l savaşta düşmana karşı kibir ve naz ile yürüme.) 1.b. çiftleşme.i. köle. 2.i. çâker-âne (f. (bkz: bi'r).) çabukluk.s. çapar (f. meç.i. parça parça. bende-hâne). 2. çâker-perver (f. kulluk.b.b.) kuyu kazıcı. çâh-ı nisyân (-a atılmak) unutulmak. Ma'rûzât-ı çâker--âne mâruzâtım. çâh-ı zemzem zemzem kuyusu.) 1.) yırtmak. [siz yerine de kullanılır]. savaş. çâh-ı zulmânî 1) karanlık çukur.) bot.b. yüksek yer.s. çâk-dâr (f.i.b. çamın sidik ve pislik. 2. tuğla ve çanak çömlek fırını. (bkz: çekâçâk).s.) kölesini okşayan.) 1. çâplûs). yırtık.s. çâh-ı sitâre-cû müneccim kuyusu. çâlâk (f. çâker-hâne (f.b. çok yırtık. (bkz.i. dünyâ. çâh-yûz (f.b. çâker-nevâzî (f. yanaşma.b. çâr-cihet dört taraf. çâk-i girîbân (etmek) sıkıntısından yakasını yırtmak. 2.i. sevgiye.) çatlamış. dört yan. 4. çâlâkî (f. çâlîş-ger (f.) 1.) kul.) kuyuya düşen şeyi almakta kullanılan âlet.i. çâh-ı zekân çene çukuru. adam öldüren hırsız.b. çâme (f. tezcanlılık. çâre. (bkz: bende). salınma. 3. çâne (f. şâir. zm. çâh-ı zic rasat çukuru. 2) i. çâh-sâr (f.zf. çâker (f.i. çakacak (f. çâker-perverî (f. çâker-perverâne (f.s.) 1.). yâni konuşanın çocuğu. bildirdiklerim. (bk çâr-pâre).) [nezâket dilinde] kul veya kölenin çocuğu.) çene.t. (bkz: câblûs. çâh-ı zenahdân. yarılmış. çâplûs (f.i-) postacı. eğrilme. 3.s. dört. 2. çaygiller. çak çak (f.) 1. yaltakçı.) çekiç.b. yolkesici. 2.b.s.m.) dalkavuk. çâh-ı Yûsuf Yusuf peygamberin. çalpara. i.i.i. çâlîk Li (f. çâkerî (f. kölecesine.b.) köle okşayana. "ben" mânâsına.s. karşı durma. çâl-pâre (f. 2. eline ayağına çabukluk.) 1.i.) kul kayıran. câriye. birleşmeye düşkün. birleşme. çâliş. çar (f. bıçak gibi katı şeylerin çarpışmasından çıkan ses.i. eline ayağına çabuk. . (bkz: çemîn).i. çâlîk-bâz (f.) silâh çatışmalarından çıkan ses. çâker-nevâz (f. nefs.çâh-ı Nahşeb Ortaasya'da Nahşeb'de bir müneccimin çukuru.s. [siz mânâsına da gelir].) 1. çak (f. salınarak yürüyen. 2. (bkz: câblûs).i. çâh-ı pest 1) alçak çukur.i.) şiir ve gazel. kula ait.) çelik çomak oyunu. çâh-ı zenah (çene kuyusu) çene çukuru. çâlbûs (f.) dalkavuk. çevik.) yarılmış.i.b. parçalamak. 3. sabahın aydınlığı. çâh-ı Rüstem Rüstem'in üvey kardeşi tarafından tuzağa düşürülüp öldürüldüğü çukur. yırtmaç. i.i.b. tez canlı olan. büyük adam. köle kayırana yakışır yolda. çâk-ı girîbân yaka yırtmacı. kölelik.) ağaçtan yapılmış dört parçadan ibaret köçek zili.s.b. kılıç. kardeşleri tarafından atıldığı kuyu. (bkz: cihar). 2. çâiye (a.) kul okşa-yıcılık. yırtılmış. çâkîde (f.zf. 2.) 1. çak etmek (f. yarık.) kuyusu çok yer. çak çak (etmek). mücâdele. çâkûç (f.s. çâme-gûy (f.i.) çelik çomak oynayan kimse. 3.i. hanende. yırtılmış.

çâr-dehûm (f. 6.f. çarh-ı çihârüm Batlamyos sisteminde dördüncü felek.a. Dünyâ.) ucu dört dilli kırbaç. [evvelce] pâdişâhların ve büyüklerin üzerinde oturdukları dört katlı şilte. çâr-deh ma'sûm-i pak (a. (bkz: Hulefâ-yi Râşidîn).) çâre arayan.) 1. çargâh. çâre (f. çâr-cihet (f. 5. dört unsur. safra. çâr-darb (f.) muz.b. devreden. yegâh.) çâre bulan. dolunay.b. Niseb-i şerife sayısı 9. çâr-gâme (f. dört taraf.) her taraf.b. [candan gönülden bekleme. kuruluk. Çargâh beşlisinin tiz tarafına bir çargâh dörtlüsü katılmasından meydana gelmiştir. 2) talih.b.b. çark.b.) çâre buluculuk. işret meclisinin kızışması. çarh (f. silâhdar.) Hz. Makam çıkıcı olarak seyreder. 4.b. ok yayı. Ömer. dört yön.i. sakalı. felek.s.s. pûselik. tekerlek. 2. acem-aşîran. 3. tedbir. dönen.b. 6.i.s.) 1.b. rast. Bu şekilde hiç bir ânza yoktur. Orta sekizlideki sesleri şöyledir kaba çargâh. çarh-ı âhengerî demircilerin kullandığı bileği taşı. dört köşe. 2.b. çakır doğan. çâre-sâzî (f. çarh-ı çep-endâz hilekâr dünyâ. çâr-devâl (f. çâre--sâz). çâr-erkân (f. çâr-bâliş.). bir kerre.s.) dört taraf. çar erkân-ı cuvânî Pâdişâhın husûsi hizmetinde bulunan ve enderun'un büyüklerinden olan dört zat hakkında kullanılır. 7.b.i.s. Ebûbekir.i. ayrılık. 3.s. yol. Me.b. peygamber ve Fâtıme'dir. Osman. 4. isteme mânâsına]. 2. çâr-cû-yi fıtret insan vücudundaki dört unsur (kan. gaddar felek. rikâbdar'dır. çâr-emîn (f.) çâre bulan.b. s.s.) çâre.b. balgam.b. 3. (bkz: çâre-sâz).i.b.b. kader.i.) çerçeve. çâre-cû-yâne (f.i. çarh-ı devrân 1) (bkz: çarh-ı devvâr). . çâr-ebru (f.) Dünyâ'nın dört tarafı. çuhadar.i. Durağı kaba. her yön.i.b.çâr-âgâzin (f. kısmet.) 1. çâr-çeşm (f.h.zf. gök. batı. lenfâ). çargâh ve güçlüsü rast perdeleridir. tef. çâre-i hail hâl çâresi. muz. çâr-bâliş-i erkân tabiatteki dört özellik (sıcaklık.) çâre arayan. kuzey].b. rutubet). hüseynî-aşîran.) meç.) on dördüncü.a. 5. çarh-ı âb-kesî (su çeken çark) bostan dolabı. çâr-gâh (f.b. dört taraf [doğu. yânî tamdır.i. 2.) "dört kaşlı" ter bıyıklı genç. çarh-ı ahdar mavi gök kubbesi. çâr-çûbe (f. i. çâr-gûşe (f. ilâç.s. çâre-cû. çarh-ı âbnûs göğün dokuzuncu katı.s. güney.b. bunlar has odabaşı. çâre-perdâz (f.) 1. çözüm yolu bulan. 2. çözüm yolu bulan. çâre-hâh (f. yardım.) dört köşeli şarap şişesi. çâre-cû (f. çâr-deh (f.) Melâmilikte saçı. 2. dört eleman. sür'atli giden yorga at.i.s.a.i. çâre-i halâs kurtuluş çâresi. dügâh. çâr-dîvâr (f.i. çâr-aktâr (f. yaka [elbisede]. çâr-gûşî (f. kaşı ve bıyığı ustura ile traş etme geleneği. çâr-bâlişt (f. soğukluk. Santurî Ethem Efendi'nin yaptığı ve on örnek verdiği bir mürekkep makam olup suzidil ve zengû-lenin birleştirilmesiyle elde edilmiştir.i.i.i.b. on dört. Ali.b.) "on dört pak masum' "isnâ aşeriyye" olanlarla tarikat erbabına göre on iki imam ile Hz. çâre-sâz (f. çâre-i' teennüs alışkanlık yolu. (bkz. çâr-duvâl.b. çâre-yâb (f.) dört göz.) 1. Türk mûsikîsinin l numaralı basit makamı ve anadizisidir. çâre-ger (f.) çâre arayana münâsip görülecek surette.s. 2.cü.) 1.) 1.

) g. s. ister istemez. çâr-nâ-çâr (f. 2.b. dört telli tambur ve kemence. 2.b. çardak. çark(h)-ı felek eski kumaşlarda görülen bir motif şekli.i. çâr-mağz (f. (bkz: çâl-pâre).) sert kabuklu yemişlerin içi.b. çâr-yâr-ı güzîn (bkz.i.) geveze.i.) çarık. oyun havalarında kullanılır.) 1. dört küçük parça sert tahtadan yapılmıştır.s. koyun" hakkında].) "dönen su" girdap.s.s. çarh-ı kîne-sâz (bkz: çarh-ı nigân).i.i. çârtâ-çârtâre (f.i. süpüren. [en çok "katır.s.) ed. çarh-endâz (f. süpürgeci.b.) 1. dört unsur.i.) 1. sığır. çâr-zebân (f. deve.) süpürücü.i.b. çâr-mîh (f.i. çârû-keş (f.i.b. çalpara. Ebûbekir. Hanbelî). çarh-ı felek 1) sihir. 2. Maükî.s.b. çihar-yâr-ı güzîn).i.b.a.i.b. çârûb-zen (f.b.s. çarşı.s. çârûb-furûş (f. (bkz: Hulefâ-yi Râşidîn).b. Türk müziğinde kullanılan bir usûl vurma âletidir ki. rübâî nazım şeklinin başka bir adı. çâr-mısra' (f. (bkz: çehâr-şenbih). çarh-ı esir göğün esir tabakası kısmı. dört kısım. [evvelce oyuncular bunu avuçlarının içerisine alarak bir çiftini birden vururlardı]. salîp. suçluyu haça germek için kurulmuş put şeklindeki darağacı. çârug (f. süpürge.i. "dön çivi" çarmık. Sünnîlik.) çâryâr'a. çarh-ı mînâ mavi gök kubbe. 2. kötü talih. devreden.) 1. semavî.) dön ayaklı hayvanlar. 2. bir erkeğin diğer bir erkekle birleşme şekli. pazar.) Ahmed Fakih'in dînî fikirlerini ifâde ettiği manzum eseri. -felek. çâr-kûşe (f.b.) dördüncü. çârüm (f. çâryek (f. -sipihr Batlamyos sisteminin dördüncü feleği. Ömer.i. (bkz: dü-beyt. çâr-sû (f. 2. Çarh-nâme (f. (bkz. çarh-ı nühüm dokuzuncu gök. çalçene. çâr-mezheb (f. çarhî (a.i.) arbalet (oluklu ok) kullanan.) dördüncü gün. çarh-ı nigân (altüst olmuş) kötü talih.çarh-ı devvâr gök. çâr-yârî (f. .) 1. 2. 3.i. dörtte bir. 2. dört köşe çadır.) . çâr-tekbîr (f. 3) hanımeline benzer bir çiçek. terane).i.) 1.b.b. dört unsur. çâr-yâr (f.) dört mezhep(Sünnî. kitap ciltlerinin aşınmaması için köşelere konulan ve çok kere süslemeli olan bakırdan yapılma üçgencik.). eşek. çarh--zen). 2) yanarken dönerek ateş saçan donanma fişeği.zf. ilk dört halîfeye bağlılık. dönen.i.) 1. hayatın esasını teşkil eden dört unsur.b.) süpürge satan.) mevlevî dervişlerinin semâ yaptıkları yer. muz. çarşamba. çârümîn bâm. ordunun ilerisinde bulunan askerin yaptığı tâlim. [Hz. talih.s.b.a.) dört defa tekrarlanan "Allahü ekber" sözü. çârûb (f. çârmîh-ı hayât vücudun.) dört dost. dört parça.i. çârûb-keş (f. çarha (f. kutsal. çarh-âb (f.) dört taraf. na'ş denilen dört yıldız. (bkz: çehârümîn).i. çâr-tak (f. (bkz: cerh). (bkz: çehârüm).) çeyrek. çâr-şenbih (f. tekke şeyhi.) çaresiz.b.i. çâr-şeb (f. çâr-pâre (f.i.b.b. çıkrık gibi dönen yuvarlak dolap.) 1. Ali].) çarşaf [giyilen].i.) tekke şeyhi. çâr-mâder (f. Dünyâ. çarh-ı gaddar zâlim felek.b.s.b.b. çarh-gâh (f. ve i.b. dört tarafı olan şey.) dördüncü.s. çârümîn (f. çarh-zen (f.a.b.b. Şafiî.b. Osman. çâr-pâ (f.b.

gürz gibi evvelce kullanılan savaş âleti.) muz. çehre-perdâz (f-b-i.b.) ekmek ve başka yiyecek konulan sepet.) çeşni.i.i. güzellerin kâhkülü. çehâr-deh (f. çâşnî-gîrân) [evvelce saraylarda] çeşnigir. çavuş. çekûç (f.e. 2.b.) 1.i. Bağ-çe= küçük bağ.i.s. çehâr-şenbih (f. 3. kıvrık çizgi. çegâne-bâz (f.) çağla. (bkz: bi'r. çâh). çelenk (i.) çegane denilen zilli maşayı çalan kimse.s. çeh-i zemzem (bkz. 3. dişengi. kuşluk vakti.i.c. (bkz: çâr-âgâzin).i. ahçıbaşı.) 1. 2.) on dört. çehâr-gâne (f. tadına bakan kimse. çâh).) kılıç ve hançer gibi şeylerin kını.) çavuşlar.) hububat. çehârüm f. çehre-gû (-başı) (f.) 1.) aşk.i. hoş renkli bir çeşit gül.) dört unsur.i.b. çehâr (f.) 1. çavuş (f.b. . (bkz. s. eğribüğrü. surat asma. 3. (bkz. çelîpâ (f. tadımlık. surat. (bkz: but.s.i. damlamış.) ırmaklarda işleyen bir çeşit kayık.i. çâşnî-gîr (f. 2.i. çekle (f. -çe (f. serpinti. çakacak). kavisli. çehre-nümûd (f. çar. çâr-yâr). hububat elenen kalbur. çâşnî-gîr'in c. taşçı tarağı.) bir çeşit çalpara.i.).) küçültme edatı. çâşt (f. cem (f.s. (bkz.s.i.) [evvelce saraylarda] sofra hizmetine bakanlar.) yüz gösterici. çâh-ı Bâbil). 3. 3.b.i. gül. kayser. (bkz: çârüm).b. (bkz: tu'mz). 2. 2. hâl). çekâçâk (f.s. çekâçâk-ı süyûf kılıçların çarpışmasından doğan ses.i. çeçek (f. tas. çehre-i gülgûn gül renkli (pembe) yüz. çegale (f.) kuyu. yüzünü gösteren.) damlayan. çâvele (f.). (bkz: çâr-şenbih). naz ve eda ile salınarak yürüme. yüz. düzgün. salîb. kılıfı' çeh (f. çarşamba. çekiç. damlayan. çâvûşân (f.) 1.) dört (bkz: çar.i. 2.) yüzünü açan. i. çehre (f. 2. süslü. onbaşıdan sonca gelen erbaş. çehâr-deh ma'sûm Hz.) 1.s.i. çeh-i Bâbil (bkz.) dördüncü. Hûn-çekân kan damlayan.i.) 1. Muhammed ve kızı Fâtıma ile on iki imam. (bkz. topuz. [vücuttaki] ben.) 1. şekil.b. çehâr-agâzin (f. sofracıbaşı. 4.b. çâvûş'un c. çehâr-yâr (f. çiçek hastalığı. çekân (f-s. yüz açıcı. tad. çeh (f. cihar).i. yemeklerin lezzetine. ilâhî tecellî nurlarının görünmesi.) mücevher veya herhangi bir mâdenden yapılıp başa takılan sorguç.i. çeh (f. çâh-ı zemzem).i.s. (bkz: çârümîn).s.i. damlamış. çehre-perdâz-ı cihan Güneş.i. (bkz. bıçak ve benzerleri gibi şeylerin çarpışmasından çıkan ses.b. çekre. değirmen taşı dişengisi. çâşt-dân. [evvelce kadınlar kâhküllerini haç şeklinde iki taraftan yanakları üzerine sarkıtırlarmış].b.) küçük sudamlası. 2. [aslı "çihre" dir].b. 2.) dördüncü gün. lezzet.i.i. put.s. çihre).) ressam. haç. çehârümîn (f. s. çekçâk (f.i.i.) dört ayaklı hayvan. çâşnî (f. (bkz: çekâçâk). çengi tefciği. harman savurdukları yaba.) kılıç. sanem).çâsâr (f. çehân (f-s) damlayıcı.).) 1. çaşnı-gıran (f. çekide (f.) [saraylarda] satranççı başı.b.b. çâşdân (f.) 1. 2." çeç (f. çâş (f. çegane (f. çehâr-pâ (f.) dördüncü. çehre-güşâ (f. tahıl yığını.i. çeliyye (f.b. kuşluk yemeği.

i. ağaç ve çiçeği olan çayır. başa bağlanan yemeni.) bağ budayıcı. Ahmet Dâî'nin Yıldırım Bayezit'in oğlu Süleyman Çelebi adına kaleme aldığı manzum eseri. çendân (f. çengi. rpngüi (f. 6. çenâr i. çendî (f.s.) iki odayı birbirinden ayıran duvar. otlama. çemen-soffa (f.) 1.i.).s.s.b. eğri büğrü. çemânî (f. Çenâg (f. pastırmaya konulan bir ot.i. hîlekârcasına.) bahçıvan. çengel (f. (bkz. bir müddet çend-în (f. 2. Dîvan edebiyatında manzum bir nevî.) öpüş sesi.) biraz. çend (f. (bkz. otlak.i.i. çeng (f. 2.) çenberlerin arasından atlayıp geçen oyuncu. pençe. çenber-i mînâ gökyüzü. otlama.b.zf. 3. (bkz: çerâ-gâh. çemâne (f. bahçe.i. çenber (f.) o kadar. Çend-rûz birkaç gün. (bkz:çâmîn). çemen-istân (f. 2.) içki kadehi. 2.b. 2.s.) bahçede. çengî (f-i-) l.). sol.i. 5. çayır. 2.s. cep (f. çeneb (f. (bkz: hırâmân). fitil.) birkaç. yeşillik.) hilekârlık.) l .) l.b. piyâle).b. çene-bâz (f.çeng denilen sazı çalan kimse. çengârî (f.) bakır pası renginde olan.s. çemen-ârâ (f. çengâl.b. çimen. esirlik. 2. kasnak. toplanılmış. lat. el. şarap kadehi. falso. çep-endâz (f. Çemin (f-i-) sidik ve pislik. Çenâr (f.i.) 1. çengel.s.i. çepçâp (f.b.) çok konuşan.b. çep-endâzâne (f. 3. çene (f.zf. platanus. çep-endâzî (f.i. 3. (bkz: çeşm-Çerag). çeper (f.) çimenlik.i. çerâ-çeşm (f. çengâl-i şahin şahin pençesi. çenesi düşük.) sık orman. 2. . çenberî (f.) 1.i) sünnet.s. yeşil ve kısa otlarla örtülü yer.b. salıma. çerâ-câ (f.b.e. Çend-bâr birkaç defa. çenber-i gerden anat.i.) 1. boyun kemiği. cep ü rast sağ ve sol. çengel. tâki. çeng-i meryem meryemeli denilen nebat. mânâ. 4. sâkî). her ne kadar. çengâr (f.i.b.i. suç.b. buhûr-i meryem). çerâg (f-i-) 1.s. yemek. bölme.) 1.i.b.i. çenber-bâz (f. çemen-der (f. i.i. yengeç.kazanılmış. çemen (f.b. oyuncu kız. ed. (bkz. bakır pasından yapılan yeşil boya. 2. şarap kadehi.b.) 1.b.i. 3.i. Der-çenber çenber içinde sıkıştırılmış.) çınar. çerâ (f.) bu kadar. z f. çemen-zâr (f.b.i.) hîlekâr.) köçekler için yazılan şiir. 4. çengelistân (f.) 1.i.) eşek. 2. naz ile salınarak yürüyen. çeng-nâme (f. orman. çınarağacı.i. çemen-pîrâ (f. çenber-deş (f. (bkz: çâne). tahtadan veya demirden yapılan dâire veya halka. naz edici.i.) çanak. meç. ve i. pençe.) hîlekâra yakışır yolda. i.i. pençe. 2.) sağ ve-sol.i. çer-gâh). bağlılık. kabahat.) çenber biçiminde olan. çengi-nâme (f. yanlış.) çimenlik. cep ü rast (f. z f. dik tutularak çalınır bir çeşit saz. 2.b.) otlak. çimle kaplı bulunan oturacak yer.b.i.zf. 2. 3. çemen.) 1. ceman (f. zf. kanuna benzer. 2. 3. otlak.) aynı çenberde bulunan noktalar. mum.) 1.s.

b. çerde (f. çeşide (f.) Halvetiyye tarikatının ayrıca talî şubeleri de meydana gelmiş olan Nasûhiyye şubesinin ikinci derecedekiler-den birinin adı. çerâg-bere (f.b. hapis. 2. çerb ü huşk semiz ile kuru. şâyeste). yağ. çerâg-küş (f. hîlekâr.i.b.zindan.). kandil. sır saklayan.b. (bkz. dilencilerin dilenerek biriktirdikleri şey.) 1.b.s. çerâ-gâh. otçul. çespân (f. 2.'tatlılık. çerb-güftâr (f-b. çerâg-perhîz (f-b-s-) fener fanusu.çerâg-ı çeşm 1) göz nuru. çerâg-çeşm (f. çespân). tatlı dillilik.) eline çabuk.i. çerm-şîr (f.s. çesbân (f. çerâg-vâre (f. çerâ-hûr (f. semizlik. (bkz. sokak feneri.i. çeres (f-i-) l. çerge (f-i-) sürek avı.) gürz.) 1. cerh (f. çerâ-geh (f. çerge çerisi çingeneler hakkında kullanılan bir söz.s.i.b.) otlayıcı. (bkz.) hayvan otlatılan yer.c. uygun. (bkz: çerâ-câ.) insan ve hayvan derisi. çerâ-hâr).s. çerâm.i.s.i. yağız. tatlı ve güzel sözlerle halkı kendine çeken kimse. (bkz: çerâg-bere).b.b. çerb-güftâr. çerm (f. (bkz: ayn. çarh). şâyeste).b. çerâmîn (f-i-) otlak -çerâ-zâr (f. sokak feneri.) şamdan. otlak. (bkz. çerbe (f. evlât. [kurucusu Çerkeş'li Şeyh Hacı Mustafa Efendi'dir].i. çerb-güftâr). çerb-gû (f. çerkes'in c. donanma.).i.) lâyık. . uygun. otlak. nimet ve bolluk içinde yaşayan kimse. Siyeh-çerde kara yağız. 2. çerbî (f-i-) 1.i. çerb-dest (f. eli işe yatkın. yaltakçı. deneyen. çerâg-pâye (f. otlak. (bkz: tâ-ziyâne).b.s.) renk.) çayır. (bkz: bercâ. çerkeşiyye (f. çerâg-ı seher sabah yıldızı.i. 3) yıldızlar. dîde). 2) evlât. çerb-zeban). çeşmân) göz. çerâgân (f.) 1. işkence. çerâ-geh).i.b. [evvelce] suçluların başlarına yaralar açarak ve herbirine fitiller koyarak uçlannı yakmak suretiyle edilen işkence.) sır tutan.i.s.) kamçı.s.b.) fukara torbası. çerb-zebân). çerâg-pâye).b. otlak. (bkz: çerâg-pâ. çerb-âhûr (f. çerâg-pâ. topuz. (bkz. çerb (f-s-) ! semiz. çeres-dân (f. 2. mer'a).). çerb-gû.) tadıcı. otlayan.).i. 3. yağlı.) lâyık. tadına bakan" manâsıyla birleşik kelimeler meydana getirir.i. çerb-pehlû semiz yağlı.). çerâg-ı sipihr meç. çeşân (f.) tatmış. gövdeli.) çayır. tadına bakan. çerâkese (a.i. çespîde (f. yağlı kâğıt.) 1. 2. çerâg-ı mugan şarap. 2) Ay. yakışır. 4. Nemek-çeş tuzlu.i. yemi bol olan ahır. (bkz. şenlik.) şamdan. -çeş (f. 2.i.(bkz. tadılmış olan.s. çer-gâh (f. fazla ve üstün olma. 2. tadan. kavrulmuş un ile yapılan bir çeşit yemek. münâsip.) Çerkesler.yağlılık.s. çerende (f.b.) ot yiyen hayvan.i. çeşende (f. çeşm (f.) 1.i. uygun. 3. çerviş (f. 5.i.s. çayır. etrafı aydınlatma. hayvanın eritilmiş yağı. 2. 1) Güneş. üzüm teknesi. zengin ile fakir. (bkz: çespân.) "sınayan.) içinde "çerag" yakılan kap.s. çerb-zebân (f-b-s. yu-ırAışaklik.i. çerâ-hâr (f.) göz nuru. münâsip.

(bkz: çeşm-i mahmur). 2. çeşm-i mahmur baygın. süzgün göz. tanışıklık. sıkılmaz. (bkz: çeşm-I horos). çeşm-i gâv. [babası tarafından kurban edilecek olan ismail Peygamber'in gözü].b. çeşm-aşina (f. çeşm ü gûş (göz ve kulak) dikkat. çeşm-i hûn-rîz (bkz: çeşm-i hûn-feşân). çeşm-i gâvmîş bot. çeşm-i horos horoz gözü. çeşm-i hâb-âlûde uykulu. çeşm-i nergis mutasavvıfın. çeşm-i bülbül 1. sığırgözü denilen bir çeşit iri papatya. kırmızı şarap.) 1. gaddar bakışlı göz. çeşm-i İsmail kadere razı olan göz. meç. çeşm-âşnâyî (f.) göz âşinalığı olan. süzük göz. çeşm-i dünbâle-dâr (kuyruklu göz) boya ile kuyruk çekilmiş göz. çeşm-i sepîd (beyaz. feri kaçmış. atların yüzüne takılan meşin gözlük. (bkz: çeşm-i hûn-feşân). çeşmân (f. 2. çeşm-i câdû büyüleyen göz. çeşm-i giryân ağlayan göz. kulplu veya kulpsuz. çeşm-i siyah kara göz. (bkz: çeşm-i derîde. (bkz: çeşm-i mîzân). çeşm-i ha bide uykulu göz.) gözler. çeşm-i şehlâ şehla göz.çeşm-i âhû ceylân gözü. mahmur göz.i. bî-hayâ).) nazar boncuğu. yüz örtüsü. (bkz: isâbet-i ayn).i. çeşm-i penam nazarlık [nazar değmesin diye yazılan muska].) göz âşinalığı. camdan yapılmış ve üzeri spiral renkli camlarla bezenmiş veya bu spiraller arasına çiçek motifleri yerleştirilmiş şurup vesaire konmak için kullanılan uzunca boyunlu. çeşm-i hûn-hâr. (bkz: çeşm-i terâzû). çeşm-i hûn-feşân (kan dökücü göz) zâlim. hayâsız. çeşm-i keşide çekik göz. çeşm-i zânû diz kapağı. s. çeşm-i sitâre-şümâr uykusuz göz. çeşm-i fettan büyüleyici ve çekici bakış. noktalı veya damarlı sırça. çeşm-i nerm sevimli. . (bkz: çeşm-i sitâre-şümâr).b. (bkz: çeşm-i şeb-peymâ). çeşm-i gazûb kızgın bakış. çeşm-âvîz (f. açık mavi çeşm-i zahm nazar değme. tanıdık. g. çeşm-i mest sarhoş göz. sulu göz. çeşm-i bed kem göz. çok güzel göz. çeşm-i bed-dûr "kötü nazar değmesin" anlamında iyi bir dilek sözü.b.i. ak göz) .i. çeşm-i hoş-nigâh güzel bakışlı göz. çeşm-i hurûs 1) kırmızı şarap. çeşmân-ı dil-fürûş gönlü aydınlatan gözler. çeşm-i şeb (gecenin gözü) mc. süzgün göz. kapaklı veya kapaksız bir çeşit sürahi. çeşm-i şeb-peymâ uykusuz göz. 2) kırmızı dudak. meç. donuk göz. çeşm-i pürhumâr mahmur. baygın.b. çeşm-i gazal âhû gözü. ay ve yıldızlar. (bkz: gamze-i fettan). ulaştığı mutluluğu insan gözünden gizli tutuşu. çeşm-i terâzû terazi kefesi. çeşm-i ter ıslak. çeşm-i süzen 1) iğne gözü.i. çeşm-ârû (f. çeşm-i mizan terazi kefesi. çeşm-i nergis (nergisin taç yapraklan) güzel göz. çeşm-i firengî (frenk gözü) gözlük. 2) çok pintilik. çeşm-i pür-mahmûr baygın. çeşm-i meygûn şarap gibi sarhoş edici göz. peçe. yumuşak bakışlı göz. çeşm-i derîde edepsiz. çeşm-i zağ (karga gözü) mavi. çeşm-i bî-âb utanmaz. çeşm-i yâr sevgilinin gözü. çeşm'in c. muska.

bir an. çetr (f. çeşn. 2.s.) körebe gibi gözler bağlanarak oynanılan bir çocuk oyunu. çeşme-sâr (f.b.i.s.) "gözbağcı" büyücü. çetr-i sîmîn Ay. çetr-i bî-sütûn gök.) nazar değmesine afsun eden.i.)göz yumma. (bkz güzîde). çeşme-i germ Güneş çeşme-i hâverî Güneş. (bkz: çeşm -efsâ). (bkz çeşm-hurde).b. 2. çeşme-i sîm-âb Ay. çeşm-derîde (f.b. çeşme-i nûrbahş). çeşme-i germ).s. çeşmesi çok olan yer.b.) 1.) 1.b. çadır. çeşm-pîş (f. kısa bir zaman.) umma. (bkz: âb-ı hayât).b.s. gölgelik.) göz öpen.b. (bkz: kamer. 3. dolunay.b. çeşm-ter (f. çeşm-bend (f. görmemezlikten gelme.) gözü kapalı.) göz öpme. çeşm-efsâ (f.çeşm-bâz (f.) gözevi.b.). bengisu'yun çeşmesi. mavi çadır) gök yüzü.b.s. çeşme-i tîre-gûn gece. (bkz: çeşme-i âteş-feşân. çeşm-hâne (f. çeşm-bendek (f. çeşme-i rûşen Güneş. çeşme-i hayvan veya Hızır âb-ı hayât denilen suyun.s. çeşme-i tedbîr 1) dimağ.i. bakmayan.) nazar değme. (bkz: çeşm-hâne).i. çeşm-dân (f. çeşen (f.) "göz açan" dikkatle bakan.b. 2. çetr-i anberîn karanlık gece. çeşm-bûsî (f.s.b.s.i. çeşm-pûş (f.i.). nazar boncuğu. çeşm-efsây (f. çeşm-resîde (f. 2) sevilen erkeğin ağzı.) utangaç.) musluklu su haznesi pınar. çeşme-i hıdır âb-ı hayât çeşmesi.b. bayram.s. affetme.) pınarı. şölen.b. çeşmesi çok olan yer. bağışlama. leyi).) seçkin.) pınarı. çeşm-dûz (f.) "göz oynatan" yalvaran. çeşme-i âteş-feşân Güneş. çetr-i rûz (bkz: çetr-i nur.) perde. çeşme-i hızr âb-ı hayât çeşmesi. çeşme-i nûş 1) bengisu.) 1. örtü. çeşme-i nûr-bahş Güneş. çeşm.b. çetr-i firûze-fâm mavi renkli gök.) nazar değmiş. gece.b.b. çeşm-daşt (f. bekleyen.) gözleyen. (bkz. çeşme-i âftâb güneşin parıltısı. çeşm-nişîn (f. çeşm-dâr (f.) "gözü sulu" çok ağlayan. beyin. çetr-i âb-gûn (gök cadın. çeşm-pûşî (f.i.) çeşmesi bol olan yer. çeşm-zed (f.s. su kaynağı çeşme-i âb-ı hayât ebedî hayat çeşmesi.) gözü bağlı.s.s. çeşm-hurde (f.s. çeşme-sâr (f. çetû (f.b.b. düğün.) bir şeye göz dikmiş olan. çetr-i seher). 2. çeşme-i Hızır). sıkılmaz.b.s. çeşme-i vasl kavuşma pınarı.) utanmaz. (bkz çeşme-sâr) çeşm-güşâ (f.s. çeşme (f. çeşm-çerâğ (f.b.) göz dolduran.b.b. ziyafet. mâh).b. çetr-i nur.s. çetıvi sîmâbî.b. (bkz çeşme-sâr) çeşme-zâr (f.s. çetr-i seher Güneş. (bkz: çeşme-i hayvan. çeşme-i hurşîd (bkz: çeşme-i âftâb. çeşm-bûs (f. her zaman görülebilen.i.s.) gözevi.s. 2) düşünme kuvveti. çeşme-i hâverî.s. çeşme-i hıdr âb-ı hayât çeşmesi. çeşme-i süzen (bkz: çeşm). .beste (f. çeşm-zahm (f.b.b.i.s.i.b.i. çeşme-i hızır âb-ı hayât çeşmesi.

) 1.b.b. (bkz: çihil).s. çınar (f.i.) hücrede oturan. buruşukluk. .s.i. çile-hâne (f. cihar ü se (ciharıse) dört (ile) üç. 2.b. çim (f.e. [zar oyununda]. bir çeşit tatlı kavun.) nasıl.b. ibrişim. (bkz: çar1. [kelime "çihil" in hafıfletilmişidir]. çille-i büzürg zemherir.(f. 2. ne türlü. devşirilmiş mânâsına gelerek birleşik kelimeler yapar Ber--çîde çekilip toplanmış. ahmak. çevgân--zenân) çevgân vuran. çirâ (f. çihâr-dost (f. Ömer. yün ve şâire demeti. çemen). çin-seher (f. sopa sallayan.) nasıl.s.c.b.i.) kırk hadis. çihârâ-gazeyn muz. (bkz: çevgân]. çihil J (f. çînende (f.b. tas.) çevgân ile oynayan. kırkayak denilen hayvan. (bkz: çehre. 2. çevgân-ı sünbül sevgilinin saçı. çile dolduran.i. çile.e.) 1.b. çîn-i ebru kaş çatıklığı. cihar ü dû (ciharıdü) dört (ile) iki. Ebûbekir. 3. (bkz. nicelik. 2. çile-keş (f. (bkz: çenâr).b. 2. [zar oyununda].) [doğrusu "çenâr" dır].b.b. çihâ) ne. Ali. çevgen.a.b. çil (f. Hz. sıkıntı.i. (bkz: çehre).s.i. çatıklık. büklüm. çok. çîne-dân (f.b. 2.) çevgân taşıyan uşak.). Hurde-çîn kırıntı toplayan.) 1.s. çile dolduran. kesilmiş çimenli yerler. eziyet. 2.s. cirit oyununa alışık at. Allah'ın ezeldeki takdiri.i. ressam.b. çevgân ile oynayan. çîne-rîz (f.i.) 1. bir yerde 40 günlük ibâdet.) kırk. (bkz. çihre-perdâz (f-b. çimen (f.i. yay kirişi. çîn (f-i.) çini. devşirici. cihar (f.i. kıvrım.gı'ınpgî (fi ) nasıllık.) çile çeken.i. erbain.i. Hûşe-çîn başak toplayan. meç.a. çevgân-dâr (f. çi-fâide ne fayda var.) kuş yemi.çetûk (f.).s. çihil-sâl (f.) alacakaranlık. çihr (f. çînî (f. çi-gûne (f. çihre).s. -çîn (f.c. kırk. çihre (f.i. çîne (f.) zool. çille (f. kaç para eder.s.) "dört dost" Hz.i.i. Santurî Edhem'in (1855-1926) adlandırdığı makam.i. çihil-pâ (f.) toplayıcı. 3. (bkz: usfûr).).i. (bkz: çil). çîn-i cebin alın buruşukluğu.) serçe kuşu. çihil hadîs (f.) toplanmış.e. çevgân-bâzû (f-b. çevgânî (f.) "toplayan.) kırk yaşında. çevgân (f-'-) l-cirit oyununda atlılann birbirine attıkları değnek. Hz. zevk ve sefadan el çekerek. derleyen" mânâla-nyla mürekkep kelimeler yapar.) 1. -çîde (f. çevgân-zen (f-b. dökücü.s. [zar oyununda].) çok kollu büyük avize.s.) dervişlerin çile doldurdukları yer.i. Çin. çile çekmiş. 4. baston.) 1. ucu eğri değnek.s. ri. Hz. değnek. çihil-çerâğ (f. ne türlülük. çehâr). rutubetten meydana gelen yosun. çihâr-ı yâr-ı güzîn).) dört.) kuş kursağı.) resim ve nakış yapan.Osman. sırlı kap.s. çille-nişîn (f. çevgen (f. cihar ü yek (ciharıyek) dört (ile) bir. çihâr-ı yâr-ı güzîn (bkz: çihâr-dost).s.) yem döken. çi.

fr.) zool. irinli yara ve çıban. da'vet'in c.) sıçrama. mavi ve soluk bir renk aldığı hastalık. Çûbîn (f-h.i.s.i.b. dâ'-i hadır hek. kir. dert.e. pis su. çirk-âlûd (f. (bkz. çûbîne (f-s. nasıl. çûbe (f. c.) nasıl ve nîçin. çûn ü çirâ (f.) Nûşirevân'a karşı ayaklanmış olan. 2.i.s.) çeviklik.s. değnek gibi kuru nesne.) 1.b. ağaç kurdu. çûbek (f. bulaşık. pas. çûb (f-i.i. perende atma.i. dâbbe (a. (bkz: nâsiye).s.) eline çabuk. düzgün.) 1. oklağı.i. çirk (f.tatlı dilli. dar.i. yiğit. D da' (a. (bkz: çûb).) ağaçtan yapma şey. renk körlüğü.b.i. çünkü.i.b. 3. çîstân (f. çünbek (f.) çirkef.e. (bkz: çûn). (bkz: çûn). maharetli. dâ-i merak karasevda. sopa.b. nice. (bkz: râî. yiğitlik.) perende atan.s. zîrâ. 2. kapıcı.i. dabb (a. 2. çüst (f. gibi.) uzellilik.) 1.) 1. çirk-âb (f. su arkı. vücudu birden kaplayan uyuşma hastalığı.b. güzel olmayan.s. bu şekilde. fitil. mademki. şu sebepten ki.b.e.zf.s.e. Hürmüz'ün seraskeri Behrâm'ın lâkabı. taklak atan.) gibi. binici. yarada olan kan ve irin. çû (f.i.) şan ve şeref.) çamçak denilen ağaç çanak.) 1. çü (f. çuha (f. -ı.b.b.) kirli. çabuk hareketli. çüvâl-dûz (f. sopa. (bkz: cüvâl-dûz). tekaüt. nice. çirkin (f.f. dâbbe-süvâr (a. hizmetçi. 2.) ağaç değnek..) hayvana binen.i. çîre-kâr (f. emekli.s.) alın. dâ'-i Dalton hek. çiz (f. s. çünki (f. ustalık. ustalık.) kertenkele. cûg (f. misilli.b.) eli işe yakışan. papaz feracesi.s. öğrenci. değnek.e. çomak. çünkü. çîrezebân (f.i. sıkı. sığırtmaç. (bkz: cûg). kahraman. çûnîn (f. kanlı.i. becerikli. 3. muntazam. bunun gibi.i.b. çûn (f. pek kirli. me'mur. eliuz. Çirâ (f. 2.s. dâb (f.) çuval. 4.i. odun. çuha. kandil. (bkz: bahâdır).e.i. kahramanlık 2. çîre (f. murdar.) şey.) "dua" mânâsına gelen cemî şekli. çüstî (f.i. (bkz: çirâ). 2.) şundan dolayı ki.Çûn ü çirâ niçin ve neden. daavât-ı hayriyye hayırlı dualar.) davul tokmağı.) 1.) bilmece. mum. çûbîn.) böyle.) güzel konuşan. dâ'-i ezrak hek. yakışıklı.) çuvaldız. (bkz: çûbek).) 1. (bkz: illet. çumçuma (f.b. çumâçum (f. çünbek-zen (f.b.e. Daltonizm.b. atlama. maraz).i.i. çûb-hâr (f. nasıl. çûha-dâr (f. hypocondrie. çûn (f. çünân (f.i. şûbân). 2. pis. daavât (a. çûbân çoban. çuval (f. nîçin. dâ-i udâl tedavi edilemeyen müzmin hastalık. çûn). çîre-dest (f. çöp. devâbb) yük ve binek hayvanı. i.) gibi. çûnân (a. mademki. kap. çırak. 3.) 1. talebe.) 1. cildin mor. 2. cesur ve anlayışlı. boyunduruk.). çîregî (f.i.i. (bkz: çû). yün kumaş. 3. çevik. becerikli. .) hastalık. 2.) 1. nesne. (f-e) öyle böyle. çîre-destî (f.) oklava.) bunun gibi.i.

meç. (bkz: âdil). 3. (bkz: âdil). hayat.i. 6.].) adalet isteyerek.b.) eyvah. dâd-güsterî (f.i. figan. dâd-hâhân) hak. dad ü sited (f. doğru. dâfika (a. Yâ dâfi'! ey Al-lahım! dâfi'-i beliyyât belâları savuşturan. savan.) hakkı yerine getiren. intikam alan. dâfi'-i taaffün pis kokuyu defeden. dâd-ver (f. (bkz: adi). dâdistân (f.) adaletli.i.zf. nasip.) [dâfi'in müen].i.i. iten.s. 5.i. 2. veriş. tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. doğru. sırtlan. dâder-ender (f. dâd-sitân (f. antiseptique.) 1.s. dâd-rast (f. Allah'ın ihsanı.c. -dâde (f. dâde-i Hûda Allah vergisi.) alış veriş.) kardeş. dad ü feryâd (f.s. insâfeden. dâd-rân (f.i. 2. (bkz: âdil). doğru. defedici kuvvet. [Tanrı ve meç.s.b. sızlanma. (bkz: âdil). doğru. satış.b. eyvah. (bkz: dâfik]. dâd-bahş (f. 4. dâd-ı Hûda Allah vergisi.i.s.b.b.b.) Cenâbıhak. dâfia (a.s. çocukları büyüten dadı. (bkz: birader). şikâyetçi olarak. (bkz: zabu'). dabu' (a.s.) insaflı. dâd-hâhâne (f.s. 2. dâd-ger (f. bir kimsenin küçüklüğün-denberi hizmetinde bulunan ihtiyar köle. hayatta olan biten şeyler.i.) adaletli. bir işe ortak olma. bir işe razı olma. şikâyetçi. yardımcı. (bkz: dâfi').s.s. vergi. defeden. doğruluk. kuvve-i dâfia itici.it. doğru.b.) adaleti yayı-cılık.b. dâd-güster (f. hummayı gideren. ihsan.) adaleti yayan.dâbbet-ül-arz (a.) lala. dâderâne (f. adalet isteyen.b. Cenâbıhak.) 1. adaletlilik.) adaletli buyuran.b.i.) adaletli.b. doğru.s. dâfi'-i humma hek. (bkz: müzâd-ı taaffün). doğru. doğru. doğru.s.i.) üvey kardeş. fr. 7. dâd (f.) kardeşçe.b.c. Allah.) Osmanlı alfabesinin on yedinci harfi olup "ebced" hesabında sekiz yüz sayısının karşılığıdır. Allah. yargıç. dâfi' (a. dâd-hâh (f.s.) 1.b. dâd-gâh (f. 3. kısmet. i.zf.s. yardımcı.m.b.b.s. adaletli.) [dâfik'in müen.e. dâd-rast). dad ü sitâd-ı dehr dünyâ alış verişi. dâdender (f.) vermek. .). feryat. dâfik (a. dâd-gîr (f.) üvey kardeş [erkek].b.b. savuşturan. 2. yardıma yetişen.) adaletli. dâd ü sited alışveriş.) 1. doğru olan hükümdar.) adalet yeri. 2. 2.s. vergi.) 1.) fırlayarak dökülen [su. (bkz: ihkak-ı hakk). (bkz: âdil). dâd-dih (f. dâdû (f.s. dâd-ı hakk Tanrı vergisi. dâdâr (f.) adaletli. dâdrâd (f. dada (f. dâd-âferîn (f. sel gibi şeyler].s. dâd ü feryâd feryâd. (bkz: ahz ü i'tâ).) halayık. adalet. dâd-fermâ (f.) 1.) kıyamet alâmetlerinden olmak üzere ortaya çıkacağı söylenen hayvanın adı. dâder (f. hâkim. fetva. pâdişâh]. Mâ-i dâfik menî.b. Tanrı.) adaletli. dad ü sitâd.b. feryâd. mahkeme dîvânı.s. (bkz.s. dâd ü diniş bağış. yanıp yakılma.i. i. ' dâd-res (f. yardım eden. dâden (f.) verilmiş. (bkz: âdil). Karâr-dâde karar verilmiş. dâd-âver (f.ha. ateş düşürücü. adaletli. (bkz: tazallüm). diba') zool. adaletli. imdada yetişen.b. dad (a. (bkz: âdil).b.

i. dâhilen mersûm dâire geo.b. içters [açı]. dubara. çok gülücü. patırdı.) hîle arayan. iç çokgen.) azgın. dâhiliyye (a. sığınmış. fr.s. karaciğerin büyümesi.i. dağı. önek.cü) rica ederim. dâgul (f. dutumıc (a. fr. gönül acısı.) kurbanlık hayvanlar. oyun. [hek. işaret. mu-sîbet.) Kafkas dağlarının kuzeyinde ve Hazar denizinin batı kıyısında bulunan bir bölge. aşağılık j kimse]. hy-purtrophie. 2.s.i.zf. dagal-perdâz (f.) dolandırıcı. 2.) dahîye yaraşır yolda. kalınlık. düzen. içeriye mensup. dâğıstan (f. içeri girmiş. hîleci. dagal-dâr (f.) gülen. dağdağa (a. dâhik (a.zf. zafîr). devâhik) azı dişlerden her biri. dahilî. cercle inscrit. fr. dahîluk (a.s. meç.) gürültü buyuran. meşhur demirci isyan etmiş ve Dahhâk'ın düşürülmesine sebep olmuştur]. s.b. hizmetçi.i.) 1. hipertrop-hie] dahâme-i kebud hek. dahâmet-i izâm kemiklerin iriliği. pıtırdı uyandıran. fr. dâhilen mütebâdil geo. dâh (f. (bkz. 3. dâhile (a.) iç ile ilgili. 2.b. gülücü. dahî (a. (bkz: dega). insan ve hayvan vücûduna kızgın demirle vurulan damga.s.h. dağdağa-fermâ (f. dühûl'den) yabancı.) gürültü. çerçöp. pek müteessir.zf. s. Dahhâk (f. dubaracı. dağlı.i. içe. [Hastalandığı zaman iki çocuk beyni ilâç olarak kullanılırdı.i.b.i.i.) dağlık yer. korkak. (bkz: deh). dâg-dâr (f. beyhude telâş ve ıztırap. içeri. dahiyye'nin c. s. dahâlet (a. 2.) 1.s.c. dâg-ber-dil (f. dagal-bâz (f. kızgın demirle nişanlanmış. yaralı. dagal (f. son derece zekî.i. dehalet).c. im. dehâ sahibi. dâhike (a. alçak. premisses. içten.) nişan.) Çemşîd'in yerini almış olan İran'ın zâlim ve gaddar bir hükümdarı idi.) 1. duhât) 1.) biy. dıhk'den) çok gülen. 2. damga vuran. münafık. iç düşüncesi. 3. Gâve'nin çocuklarına sıra gelince.) irilik. belâ.s. adgas) rüya karışıklığı. i. sığınan. polygon inscrit.) "yara yara üzerine" kat kat üzüntü. 2. dahîl (a.). kalp. dâhilen mersûm mudalla geo. dâg-ı derûn iç yarası. şişkinlik. dâg-ı dil gönül yarası. sana sığınırım. câriye.c. elem yanığı. Dağıstan (h.dafire (a.i. içi.b. kocamanlık.s.) hîleci.) kaba kuşluk vakti. daha (a. Hareket-i dâhil ilmiye sınıfında ilk derece. 4. başkaldıran.) 1. sığıntı. Havâdis-i dâhiliyye iç haberler.) iç.i. yanık yarası. dâg (f. dâg-ı elem elem yarası. devâhil) 1. dahâmet (a. hîle.) hîle. dâhil (a. anlayışlı ve uyanık. dahâyâ (a. içinde. dahhâk (a.s.b.s.s.s.s. dâhî-ce (a.). dâhil-i esnan ilk askerlik çağı. . gönül kıran.i. hileci.i. dâg-zen (f-b.) içeriden. (bkz.s.b.i. kabalık.s. dağdağa-i âlem dünyâ telâşı ve ıznrâbı. İbtidâ-i dâhil medresede başlangıç. kalınlığı.) gönlü üzgün. çok üzgün. dags (a. içdaire. bir şeyin içyüzü. dâg-ber-dâg (f. on [sayı[.i.c. irileşme. dâhilen (a.i. dâgıyye (a. yalvarırım. geçmez akçe.s.

i. dâhiye (a. 3.i.zf.) 1.i.i. devam'dan) bir düziye.Emrâz-ı dâhiliyye iç hastalıklar.s.i.) devamlılık. 4. (bkz: udhiye).) çukur açan. daimî (a. dâhim (f. devam'dan) devamlı. türbe.) Güneş'in ufuktan henüz yükselip yayılmaya başladığı zaman. (bkz.i. dâire-i arz astr. dokunma. dâire-i azîme 1) astr. çok kurnaz adam. s.s. dehm-ül-izâm iri kemikli. dahi ü hare gelir ve gider.) 1. dâhiye yakışır bir yolda. i.st. (bkz: dem-be-dem).) dahîce.c. dâhine (a. Encümen-i daimî devamlı encümen. paralel. ilk kuşluk vakti.i. kükreyen erkek devenin ağzından saçılan köpük.s.c. [birincisi] erkek adı. kabir. fr. dahm-ül-izâm (a. dâhten (f. lahit. S. dahi ü ta'rîz işe karışma. devâir) 1. dahâmet'den. dahye (a. mezarcı. iri yapılı [kimse]. 2. deyn'den). dahm (a.i. dâî-i şübhe şüphe uyandıran şey.) 1.) taç. girme. musibet. dahâmet'den) fazla kalın olan.s. zilli tef.f. dâhis (a.i. dahilî ticâret yurt içinde yapılan ticâret. parmağın uçlarında. 2. dâim-ül-hamr (a. devr'den) 1. 2. devam edicilik. duhâ).) 1. dahme (f. dâî' (a. ev ve apartman bölüntüsü. dâinler vekili Osmanlı imparatorluğu zamanında Düyûn-ı Umûmiyye'de bulunan alacaklı mümessili.) lâğım ve fişek atan. devreden. dâire (a. dâir (a.s. niyet. nüfuz. (bkz: ber-devâm). ilgili. dahve (a.) iri kemikli. devamlı.s. kuşluk vakti kesilen koyun. iklîl). (da'vet'den c. dahîm (a. 2. dâir ve şâir (dönen ve dolaşan) seyyah.b. dâî-i dîrîne eski duacı. Umûr-i dâhiliyye iç işler. dahve-i kübrâ kaba kuşluk. fikir. yoğun.) bilmek. dahi (a.b.) bostan korkuluğu. dâim-ül-evkat her vakit. içaçı. c. dâim-ül-eyyâm her gün.i. devâhin) duman çıkan baca. ait. dâhiyan (a.s. Dalton hastalığı. (bkz: dîhîm.b.i. dönen. Osmanlı imparatorluğu zamanında Şehremâneti'nin belediye şubeleri.) lağım saçıcı. Dal-tonisme. dua eden. karışma. 3. her vakit. dahîm.b. dehâya) kurbanlık hayvan. tırnak diplerinde çıkan dolama. 2. donanma geceleri havaya atılan fişek. dıhâm) iri. 2. dahilî zâviye geo.i. dâima (a.zf. dâime (a. dahiyye (a. dâî-i mazarrat zarar getiren şey. dâire-i aide ait olduğu resmî makam. arzın merkezinden geçerek semâ küresini kesen . me'-murun çalıştığı yer. te'sir. dâin (a. (bkz. esfer. duacı. dâhim (f. sebebolan. çember.c.) alkolik.s. mezar. duâ'dan c. sürekli. dahilî nizâm-nâme içtüzük. dahilî istihale bir çeşit mâden billuru içinde başka cins mâden billuru bulunması. dahme-güşâ (f. dahme-endâz (f. 1. dâimiyyet (o. saçan. 6. 2. felâket. -dâim. devam'dan). duât) davet eden. dahme-feşân (f. dâiyân) 1.s. kalın.i. 2.s.) nasip ve rızk. dâhül. Meveddet-i dâime sürekli dostluk. dâhûl (f. sınır içi.s.) hek. dâ-i Dalton fels. dâyin). etyaran.m.

hükümet dâiresi.s.b. istiklâl arzu-zu. dâire-i evvel-is-sümût astr. [istanbul'da.c. dairevî (a. dâiye-i istiklâl istiklâl idiâsı. toz hâline getirilmiş şey. çevreteker. bir saatlik zamanın altmışta biri. dâiyân-ı devlet devlete dua edenler. ince. yengeç dönencesi. 940) yılında ölen büyük Türk bilgini Kemal Paşa Zade Ahmed Şemsüddîn Efen-di'nin Farsça bâzı kelimelerin benzerleri ve mürâdifleri arasındaki kök ve yapı farklarını ve mânâ inceliklerini gereği gibi inceleyen çok mühim ve yazma bir eseridir. dakî-ka'nın c. duyulmaz. boylam. ince ve anlaşılması güç ve dikkate muhtaç olan şeyler.dâî'nin c. dâire-i sâdise altıncı (Beyoğlu) dâire. 2. dâiye-i tefevvuk üstünlük iddiası.s. ince düşünce. Bayezit'te şimdiki Üniversite merkez binasının bulunduğu yer]. dâire-i irtifa' astr.s. iç-*teğet daire. dâire-i sıa astr. aydınlık dairesi. vekâlet. a. dakayık-ı umur işlerin ince noktalan. bakanlık.herhangi bir düzlemin teşkîl ettiği ara kesit. dâire-i nısf-ün-nehâr her hangi bir mahallin semt-ür-re'sinden geçen düzlemin semâ küresi ile teşkîl ettiği ara kesiti. dikkat'dan) 1.) anlaşılması güç olan şeyi bilen.zf. ufak. tutulmaz. fr.i. dakika-dân (a. edebiyatın incelikleri. dakik (a. dakkalar. 2) den.s. 3.) tef çalan. ince noktalar. dâiret-ül-burûc (a.f.) çepeçevre. dakika-bîn (a.b. dâire'den) değirmi. Fikr-i dakik ince düşünce. bilen. dakikalar. yörünge düzlemi.) 1. dâire-i sadâret sadaret dâiresi. fr.) astr. ölçülü davranan kimse.b. fırdolayı. düşey dâire. arzın bir senede resmettiği mahrek sathının semâ küresi ile olan arakesiti. dâire-i dâhilî mat. duacılar. dakayık) l. dâiren-mâdâr (a. nâzik. dâire-i mestevî astr. dâire-i faside fasit daire. dâire-i tül astr. 2. dâire-i muhîtiyye bot. dâire-i sagîre astr. dâire-i kaza (kaza dâiresi) salâhiyet. dakka. mahallin semt-ür-re'sinden geçen nısf-ün-nehâr dâiresinden mâada diğer bütün nisf-ün-nehâr dârelerine verilen bir ad. dâire-i husuf astr.i.) incelikleri gören. dâiren (a. dikkatli. dakayık ("ka" uzun okunur. tutulma dairesi.b. un. dakika (a. dâiye (a.) dua edenler. 2. dâire-i intihâbiyye seçim bölgesi. dakayık-ı fenniyye fennin incelikleri. 'kısırdöngü. dâire-i inkılâb astr. arzın merkezinden geçmeyen boylam. dakayık-ı hendesiyye geometriye ait incelikler.) dönerek. (astronomlara göre) gökyüzündeki en yüksek nokta.f. cerc-le vertical. pericycle. . sıfır dereceli baş boylam. dakayık-ı edebiyye ed. dâiyân (a-s.f.i.zf. dakik-i hâss has un. iç-daire.c. dâire-i şakulî astr. dâire-i küsûf astr. vazife.i. dâire-zen (a. Dakayık-ül-hakayık (hakikatlerin incelikleri) 1533 (H. dâire-i tenvir astr. tutulma sırasında güneş'in üzerinde görülen karanlık kısım.s. bir küre üzerine çizilebilen en büyük dâire. dâire-i umûr-i askeriyye askerî işler dâiresi. dâire-i resmiyye resmî dâire. dâire-i imkân imkân dâhili. devâî) içten gelen bir duyguyu teşvik edici hal.

doğru yoldan sapma. dakika-şinâ (a. yalan tuzağı. sakat iş yapan. ağ.s. dâm-ı belâ belâ tuzağı. çok gezen.da-kik'den) un gibi olan veya unlu [patates. belirten.i. yırtıcı olmayan vahşî hayvan. dâmen (f.i. delâlet'den) delâlet eden. azamet ve haşmeti devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir.) Osmanlıca "dal" harfi şeklinde olan yabani asma. s.f. rütbesi devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir. [dad" ve "ti" harfleriyle yazılan kelimelerden bâzıları dal sesini verir]. aber-ration.) çalma. Kamet-i dal iki büklüm olmuş boy. dâme maalihû [eskiden] "şerefle i. dâm-ı ankebût örümcek ağı.b. dalâlet (a.) . günaha girmiş. kapı kapı dolaşan.s. dalâl.) etek.b. 2.) 1. dalîl (a. dâme iclâlühû [eskiden] paşalara yazılan resmî kâğıtlarda adlarına şeref payesi yerinde ilâve edilen bir tâbir. fr. tuzak. sapıtmış. dağın]. dâliyye (a. dâme mülkühû ülkesi dâim olsun! dâmet seâdetihû saadeti dâim olsun! dâme sirruhû [eskiden] "huzur içinde yatsın!" anlamına gelen iyi bir dilek sözü. dakiki. fr.) yanlış. 2. bahtı devam etsin. sapınç.) doğru yoldan çok çıkmış olan. dâmen (f. iki kat olmuş. dâme. dâlle (a. fr. hatâya düşmüş. süredursun!" anlamına gelen bir tâbir.s. gösteren. dal (a. (bkz: dâliyye). kapı aşındıran. dâm-ı zülf zülfün tuzağı. dakkak (a. dâme mecdühû [eskiden] ""büyüklüğü. dâme ikbâlühû [eskiden] "ikbâli. Fırak-ı dâlle doğru yoldan ayrılmış olan din fırkaları. 2. . dâmâd (f. dâme izzuhû [eskiden] "izzeti. vurulma. (bkz: daman). Noktasız olduğundan "dâl-i mühmele" de denir.s.) 1. dâlî. büyüklüğü devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir.s. doğru yoldan ayrılmış.s.s. 2.) "dâim ve baki olsun!" mânâsında kullanılan bir iyi dilek sözü. çok sapan. dakk (a. dâlî (a.b.) güveyi. dâm-ı tezvir tezvîr.f. dâme kadrühû [eskiden] "mertebesi. Yunanca "delta" harfi şeklinde olan adaleler. dâm-ı girihgîr düğümlü tuzak. dalâlet'den) doğru yolu şaşırmış. dalâlet-şiâr (a. dakk'dan) 1. 2. dâlî (a. fels. vurma. dakk-i bâb kapı çalma. 1. Osmanlı alfabesinin onuncu harfi olup "ebced" hesabında dört sayısının karşılığıdır.i. anat. kanbur. determinant dallın (a. dâmet (a. 2.i. etek [elbisenin. günaha girmiş.ha. fasulye gib i şeyler]. daman. büyüklüğü devam etsin!" anlamına gelen ve şeyhülislâmlara yazılan resmî belgelerde ismin önünde kullanılan bir tâbir.) 1.i.dakika-senc (a.i.) güç şeylere akıl erdiren. işaret eden.) anlaşılması zor olan şeyleri fark edip tanıyan.i. dalâlet'den) 1.s.i.i. delâlet'den) mat. kapı çalan.zf. dâmâd-ı hazret-i şehriyârî Osmanlı hanedanından bir prensesle evlenen kimse. dam (f.) anat deltamsı. dâme ulüvvuhû [eskiden] "ulviyeti. büyüklükleri devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir. dalâl-i baîd doğru yoldan büsbütün uzaklaşma. deltoîde. dâlle (a. dakikiyye (a-s.

) 1. dâmenî (f. (bkz: âlim). gibi.) elini eteğini çeken.s.) tuzak kurulan yer.s. konuşulan kişi. dâmıga (a. 2. dâmen-der-meyân-ı gayret ol bir işe canla başla girişmek.s.s. avcı. ovanın bir yanı. [bu] dünyâ.) gönlüyle anlayan. Nemek-dân tuzluk. kanı akan yara.i.i.c.) tane toplayan.e.) mercimek.i. 2. kurşun.i. etek tutan.) hek.i.b.i. Suhan-dân sözbilir.i. dâmî (f-i. dâm-yâr (f. çevresi.i.) 1. etek öpme töreni. vücutta peyda olan ur. kab mânâsına kelimeler meydana gelir. Arapça. dânak.. dâmen-çîn (f. bir işe karışmayan.b. bilir. 3.) bilicilik.b. dâmî). naz eden. dâmia (a. gülle. Farsça.) bilenler.i. kadın başörtüsü.b. 3.) "eteği kuru" meç. dâmen-i sahra kırın eteği.i.i. devânîk) çocuklara pişirilen dişbuğdayı. tohumluk. dana (f.) . 2. bilgiçlik.b.) "eteği uzun" meç. s.s.c. 2.b. dan (f. ahmak. dudu. dâne-i hâl tek ben.i.dâmen-i afv ile setr affedilmek. 4.b. dânâyî f. dâne-i hardal hardal tanesi. hasım. İğne-dân iğnelik. dâmen-gîr (f.s. şikâyetçi. etek bulaştklığı. Ateş-dân ateşlik gibi.i. dâne-i şirâre kıvılcım tanesi.) 1. Nâ-dân câhil. bilen. s. bilgiç. dâmvez (f. dânâ-yi Tûs (Tus'lu) Firdevsî. Mürg-i dana konuşan papağan.b. devşiren.) dağ eteği.b. damiye (a. ambar. 2. tane tane. dânâ-yân (f. (bkz: dânük).) etek ile yelpazeleme. 2.b. âlimlik.b.) yavaş yavaş.) eteği bulaşık. 2. devânık.i.) 1. damla damla kan sızdıran yara.s. mahfaza. bâzan da Türkçe kelimelere takılarak yer.i.) 1. dâmen-âlûde (f. dân-çe (f.b. dânâ-yân) bilen. (bkz: dan). davacı. dânâ-yi Yunan Eflâtun. kulyabani.b.) 1. dâmen-huşk (f.i. tane.) tane.s. dânâ-dil (f.) .i. Nükte-dân nükte bilir. gönlü çok aydınlık.s.) eteği belinde. dâne (f. iffetsiz. dâmûz. bilici.b.i. dâmen-i canan sevgilinin eteği. işe hazır. dâmen-der-meyân (f. eteklik.) büyük gübre küfesi. dâmen-zenî (f. dâm-gâh-ı dîv meç. döküntü hâlinde bulunan ufak tefek şeylerden faydalanan. görüşüp.b.b.b. tohum atılmış tarla. dâmen-derâz (f.s.) "etek toplayan" nazlanan.) etek öpen. Dil-i dana bilir gönül. dâmen-zen (f. bilgililer. dânâk (a. dâmen-bûs (f. Sürme-dân sürmelik. (bkz: dânek).) tane.b. -dan (f. Kalem-dân kalemlik. 2) güneşin parıltısı. çekirdek. dâm-gâh. dâmen-keş (f.s. dânâ'nın c. 2. tohum. iffetsizlik. eteğe yapışan. yapar. dâne-çîn (f. . dânek (f. kafa tasını geçip dimağa kadar işleyen yara.b. dâmen-i hurşîd (güneşin eteği) 1) dördüncü gök.s. dağınık. (bkz.i.) etek öpme. dâmgul (f. dâmene (f.) etek sallayan. tuzakçı. dâmen-bûsî (f.) 1. dâm-geh (f. dâmen-âlûde-gî (f. dâne-dân (f.) hek.i. namuslu kadın.

dânik (a. dâr-ı dünyâ). biliş. dâniş ve bîniş (öğrenme ve bilme) bilgi ve görgü. dâr-ı fena dünyâ.b. fr.) tane döken.b. dâniş-geh. dâr-ı ridde aslında Müslim iken sonradan ir-tidâdeden veya bir aralık tslâmiyeti kabul etmiş iken sonradan mürted olan şahısların hâkim bulunduğu şehir veya kasaba.) bilgiçlik taslayan. öbür dünyâ. dâniş-mend'in c. Yakub'un evi. dâniş-geh (f. (bkz: dâniş-ger. dânişî (f. didactique.b. 2.b.b. dâniş-perest (f. dâr-ı gurur. Ehl-i dâniş bilgi sahipleri. 2. erkek adı. dâr-ı islâm Müslümanların hâkimiyeti altında bulunan yerler. dâniş-mend (f. (bkz. öbür dünyâ.) şahadetname. dâniş-men-dân) 1.) 'bilginler. dar (a.) bilgin. dâr-ı harb Müslümanlar ile aralarında sulh hâli bulunmayan gayrimüslimlerin ülkesi. dâr-ı ibtilâ dünyâ. dâniş-gâh. (bkz: dâr-ı gurur. (bkz: dâr-ı hüzn. dânişverân) âlim. dâr-ül-imtihân).) üniversite. dâr-ı hüzn dünyâ. dâr-ı ibtilâ. kadıların yanında stajyer olarak çalışan kimse. dâniş 1.c.) l mangır. dâr-ül--imtihân). dâr-ı ukbâ. Dâr-ı ahzân (hüzün. dâr-ı ibtilâ. dar-ı beka ahret.) dânişmentler. yer.i. âlim. dâr-ı hüzn. dâr-ı şeşper. dar-ı emân Müslümanlar ile sulh hâlinde bulunan veya Müslümanların zimmetini kabul eden gayrimüslim bir milletin ülkesi. öğretici.s. üzüntü evi) Hz.b. tohum serpen dang (f. mektep. bilgili. bilgin. bir dirhemin dânisten (f. bilgi.s. dâr-ı naîm Cennet.i.b.b.s.i. [bâzı ahkâm itibarıyla dâr-ı harb'den ayrılır].) öğrenici. (bkz: dâr-ı ibtilâ.s. bilimi seven dâniş-pezîr (f.s. haberli.b. dâr-ül-ukbâ ahret.m. dâniş-gâh. Tanzimat'tan önce. dânişî). dirân) l. dânişî). dâniş-ger (f. 3. Encümen-i dâniş akademi. dâr-ı şeş-per. dâr-ı gurur dünyâ. Dânük çocuklar için hazırlanan diş-buğdayı.s. dâniş-verân (dânişver"in c. üniversite.) ilimi.s. i. yurt. dâniş-âmûz (f. dâr-ı şeş-per.i. bilgin.s. [Müslümanlar oralarda hu-'zur ve emniyet içinde yaşarlar].s. dâr-ı şûrâ-yı askerî 1253 yılı muharreminde teşkil ve 1259 tarihli nizâmnâme ile vazifesi tesbit olunan ve bir reis ve bir müftü ile askerî ve mülkî ricalden onbir dâimi ve altı muvakkat âza (üye) ile kurulan yüksek askerî bir meclis idi.s.i. . dâniş-nâme (f. dâniş-gede). dâr-ülimtihân]. dâniş-fürûş (f.). (bkz: dânişver. c.i. [1296 yılında lağvolunmuştur]. dâniş-gede (f.b. âlim. dâr-ülemkân. ev.b. dâr-ı şeş-per dünyâ. dâniş-sâr (f. ilim. (bkz: dânâk). (bkz: dâr-ı cihan. dâr-ı hüzn.) bilgi yeri. âlimler. dâr-ül--imtihân).) bilen. 2. dâr-ı şeşder (bkz: dâr-ı cihan. dâr-ülemkân. dar-ı dünyâ dünyâ.dânende (f.) bir dirhemin altıda biri. dâne-rîz (f. dânende-i serâir içindeki sun bilen.) bilmek.) bilgin. dâr-ı âhiret ahiret.b. 2. [bu ülkedeki Müslim olmayan ahâlîden her birine "harbî" denir]. (bkz: dânişger. dâr-ül-emkân.b. (bkz: dâr-ı dünyâ).c. dâr-ül-emkân. dâniş-ver).i. dâniş-ver (f.) bilgili. dâniş-mendân (f. dâr-ı cihan [bu] dünyâ. dâr-ı pilpil (bkz: dâr-ı fülfül).

f. 2. Keyâniyân denilen eski Fars hükümdarlarından dokuzuncusu. hükme mâlik. darb (a. 2. çarpma. darb-ı dest el. 2. küp dibinde kalan tortu. (bkz: zarâat).) vuruşlar.) l. vuruş.. alçalma.. 4. daraka (a. dırâk). dar (f. tutan. derk. darabât-ı anîfe şiddetli vuruşlar.c. çarpıntı.i. darb-ı feth muz. (bkz: tezellül). durûb) 1. dâr-ül-imtihân). (bkz: darb-ül-yed). dikme. şan. dâr-ı ibtilâ. darb-ı nutk dilin gücü.i. güç. -dar ( f. darâgım (a. şiddetli çarpıntı. direk. 2.) 1. darbe'nin c. darre'nin c. (bkz: dâr-ı cihan.c. kalp çarpıntısı. darabât (a. 2. darb ü cerh vurma ve yaralama.li. hükümdar. çarpış. sahip. dâr-üt-tabâat-ül-âmire Devlet Matbaası. himayesini kabul etmiş olan gayrimüslimlere mahsus yerler. dar (f. vuru. Alem-dâr bayrak tutan. (bkz: dârû-berd).) 1.) yazarının kendisini küçülterek. dâr-ül-emkân dünyâ. 6. kumalar. . ata sözleri. 4. (bkz. darabân-ı şedîd hek.) 1. kuvvet. kendini küçültme. dırgam'ın c. deriden yapılmış kalkan.i. dövme. büyük gösteriş. Hisse-dâr hisseli.i. 3. Bayrak-dâr bayrak tutan.i. darb-ı sikke para basma. 2. ilgili. edrâk. çarpmalar. darâat-nâme (a.i. Nazımda beytin ikinci mısrâının son tef ilesi. biy. para basma.b. darr). dâr-ül-cihâd İslâm sınırları dışındaki ülkeler. klâsik Türk müziğinde 88 zamanlı ve 64 darplı bir büyük usûl olup peşrev ve besteleri ölçmek için kullanılırdı. savaş.i.i. ağaç. 1. hüküm sürme. dar (a. dâr-ül-emkân). ed. İslâmla barış hâlinde olmayan veya bir anlaşma yapmamış olan ülkeler.i. dar ü gîr kavga. dârât (f. dârâ-yi dar ü gîr savaş hükümdarı.dâr-ı zimmet Müslümanların ahit ve emânını. tevazu ve alçakgönüllülük gösterdiğini bildirerek yazdığı maktup. vurma. dâr-ı gurur.). vurmalar. gırtlağın hançereyi meydana getiren kıkırdaklarından kalkan biçiminde olanı. Keykubad. Hükümdar hükme sahip. (bkz. zarb).i. (bkz: dâr-ı cihan. dâr-ül-muhâsebe ve-l-mevtâ ölüm işleri dâiresi. (bkz: zarâgım). kurma. 5. batte-ment. vurma.i. bir çeşit kumaş. darb-ı unk boyun vurma. darabân-ı dehr zamanın değişkenliği. miskinlik gösterme.i.i. klâsik Türk müziğinde 18 zamanlı ve 13 darplı olan bir büyük usûl olup özellikle dînî eserlerde kullanılırdı. Itrînin ünlü na'tı bu usûlle ölçülmüştür.) ortak kadınlar.i.) 1. dârât-ı İskender iskender'in debdebesi. darb-ı Türkî muz. dâr-ı hüzn. darabân-ı kalb kalbin vuruşu. [dâima eşanlamı olan "gîr" ile beraber kullanılır). . darb-ı rikâb (bkz: darb-ı unk). 2. dâr-ül-imtihân dünyâ.) arslanlar. dâr-ı şeş-per. darağacı. dâr-ı hüzn. mat. Dara (f. darâat (a. fr.) 1. Defter-dâr defter tutan. kol kuvveti. darb-ı mesel atalar sözü. (bkz: darb-ül-lisân). sahip olma. darb-ı hiyâm çadır kurma. dâr-ı şeş-per.) debdebe. dâr-ı gurur. 3. mâlik. dârâyî (f. Cenâbı hakk'ın bir adı. Alâka-dâr alâkalı. darâir (a. dâr-ül-cezâ ahret. 3.s. gibi. 3. daraban (a. 2.) savaş. çarpma. dâr-ı ibtilâ.

darbe-i hükümet hükümet darbesi.c.i.) ecza saklanılan yer. 2.i. darb-ül-yed el. darbî (a.b.i. vuruş.) eczâhâne. darbe (a. dârib (darb'dan) darbeden. darb-zen (a. darb-ül-lisân dilin gücü. dârende (f.i.i. dâr-ül-aceze (a. dârbâm (f. belâ. getiren ulaştıran.i. darr (a.i. darîh (a.b. [aslının dârû-yi Çin olduğu söylenirse de aslı "Çin dansı anlamına gelen dâr-ı Çin'dir.a. dârçînî (f. debdebe. bir sayıyı aynı çarpımı vermek şartıyla çarpan sayıların en büyüğü.) yer ve yurt. çarpan.b. ay ağılı. zarb-hâne). dâr-ül-âfiye (a. dârib-i müşterek-i asgar mat. caup d'etat. (bkz: darb-ı dest).b. rahatlık ve sıkıntı.b. darb ile ilgili. darb-ı mesel). dâric (a.) l. darabât) 1.i. dere 'den) yazılma.b.i.i. darre (a.) aynı ölçüde olan iki vuruş. çarparak.i. u dârû (f. döven. vazife.) darba ait. direk. dârçîn (f-i-) tarçın. 2) kadınların yüzünü örtmesi. 2.) kiriş.c.b.) zarar. (bkz.) ilâç. darb-hâne (a. adırrâ) anadan doğma kör. (bkz: darb-ı nutk).a. dârû-yi bür'üs-saa te'sirini derhal gösteren ilâç. dâire. bir sayıyı aynı çarpımı vermek şartıyla çarpan sayıların en küçüğü.b.) 1.) ) para basılan yer.i. şiddet.s.i. dârû-berd (f. saklayan. Saâdet-i dâreyn iki dünyâ saadeti.s. . (bkz: zarîh). darîr (a. dâreyn (a. dâriyye (f. keder. dârende-i ferman.) dîvan şâirlerinin.i.b. dâr-i fülfül (f. darbımesel (a.eczacı.) mihnet. dârât). döğerek.i.i.i.zf. tutan. içine girme.c. keyif verici bir içki olarak kullanılırdı]. dâr-bâz (f.) ilâç satan.s. madenî levha üzerine kabartma nakışlar yapan.) ihtişam. dârib-i müşterek-i ekber mat.i.) 1.) mezar. yazdıktan manzume. 2. darbe-i cenah kanat vuruşu.i. Serrâ ve darra tatlı ve acı günler. değirmi. darbe-i himmet himmet vuruşu.b.f. kabir.i.c. 2. darben (a. 2. dârende-i menşur ferman almış. darsînî dâr-çînî darr (a. (bkz.b. musibet. ferman almış. (bkz: derem-serâ. darbe-i kahr ezici darbe. ortak çarpan.darb-ül-hicâb 1) bütün Müslüman kadınlarının yüzlerinin peçe ile örtülmesi kuralı.i.) ortak kadın kuma dârr (a. (bkz.i.) sıkıntı.) zararlı. dar ü diyar (f. dârû-furûş (f. darbe-i şedîd şiddetli vuruş. büyüklerin yaptırdıkları evlere dâir.) atalar sözü.b. dâr-üş-şifâ).s. çarpma.) karabibere benzer uzun taneli baharat. vurarak.i. darbe-i hasar zarar darbesi. darbeyn (a. dârû-hâne (f.). belâ.) tarçın renginde olan.) canbaz. ata sözleri. darrâ' (a. dâr-ül-akakir (f. kol kuvveti. belâ. dârib-i müşterek mat.i.i. vurma. darb-hâne-i âmire devlet paralarının basıldığı yer. kale döven.f. darbe-i serd soğuk vuruş. Tarçın suyu.s. 3. dâre (f. fr.) "iki dünyâ" dünyâ ve ahret.) 1.) yoksullar yurdu.

i. dâr-ül-İslâm (f.) Cehennem.b. kavga meydanı.i. .) hilâfet merkezi. dâr-ül-kütüb (f.b.b.b. dâr-ül-kurrâ' (a. hükümet konağı. i.b. dâr-ül-elhân (a.a.) Kur'ân okuma ilmini ihtisas derecesinde öğreten mektep.) "övünülecek yer" Diyarbakır'ın eski adı. dâr-ül-mecanîn (a.i. dâr-ül-mesnevî (a.b.i.) "ilim yeri" Kahire'deki Câmi-ül-ezher'in bir adı. kütüphane. 2. dâr-ül-karâr (a.) islâm ülkesi. dâr-ül-bedâyi' (a. Fâtih civarında kurulmuştur]. İstanbul'da.) konservatuar'ın eski adı. dâr-ül-celâl (a. 2.i. i. dâr-ül-bugat (a.i.) üniversite.b. dâr-ül-bevâr (a.a.) "Osmanlı mûsikî evi" Özel Türk mûsikîsi konservatuarı.b.i.b.b.i.) "secde yeri Kemah'ın eski adı.b.) 1.b. h. istanbul.b.b.) Sultan Mecit zamanında Valde Sultan'ın.) 1.i. dâr-ül-hilâfe (f. atölye.i.) Âhiret.i.) imaret.) hafız yetiştirme yurdu.i. dâr-ül-cihâd (bkz. dâr-ül-maârif (f.i.b.i. dâr-ül-kemâl (olgunluk evi) İstanbul şehri.i.i.i. Sultan Mahmut Türbesi civarında 1849 da yaptırdığı mektep. dâr-ül-huffâz (f. dâr-ül-feth (a.b.b.i.b. başkent.) "yücelik yeri" Amasya'nın eski adı. dâr-ül-muallimât (a.) Dünyâ.i.i. yoksullar yurdu. [ilk adı "Valde Mektebi" idi].a.) akıl hastahânesi. dâr-ül-fevz (a.) "fetih yeri" Kayseri'nin eski adı.a. dâr-ül-mülk (a. [1848 de Sultan Mecit devrinde. savaş. dâr-ül-kıyâm (kıyamet evi) öteki dünyâ. İstanbul'da. dâr-ül-muallimîn-i âliye yüksek öğretmen okulu.i. dâr-ül-fenâ (f.b.b. dâr-ül-eytâm (yetimler yurdu) yetimlerin barındırıldığı bir kurum. dâr-ül-beka ("ka" uzun okunur.) beka evi.i. dâr-ül-ilm (a.a.) Dârülbedâyi'in mûsiki ile meşgul bulunan bir şubesi olup istanbul'da kurulmuştur.) "asîler yeri" Haleb'in eski adı.) mahkeme.i.b.i.b.i.i.i. dâr-ül-harb (a.) başşehir. dâr-ül-muallimîn (a.b. dâr-ül-azâb (f. dâr-ül-bâb (a. dâr-ül-hikmet-il-İslâmiyye Meşrûtiyet devrinde açılan ve Şeyhülislâm kapısında toplanan yüksek müşavere hey'eti (danışma kurulu).b. dâr-ül-fünûn (a. çalışma yeri. b.) "yücelik yeri" Erzurum'un eski adı. üstünlük yeri" Harput'un eski adı. dâr-ül-mesâî (a. dâr-ül-mûsikî-i Osmânî (a.b. dâr-ül-beyzâ (a.) "beyaz ev" [büyük D ile) 1919 da Lyautey tarafından Faslı subayların yetiştirilmesi için Meknes'te kurulan askerî okula verilen ad.b. Cennet.i. dâr-ül-hadîs (a. dâr-ül-harb).i.) "zafer.b. [l Ağustos 1933 de istanbul darülfünunu yerine üniversite kurulmuştur].) korunulacak.b.) kitabevi.b.i. dâr-ül-bedûyi-i Osmânî (bkz: dâr-ül-bedâyi').) "mesnevî yeri" Mevlânâ Celâleddîn'in Mesnevî'sini okutmak için açılan dershanelere verilen bir ad.b.) kız öğretmen okulu.b.i.i. okuma salonu.) erkek öğretmen okulu.b. dâr-ül-mescid (a.) hadîs ve bununla ilgili şeyleri öğretme yurdu.dâr-ül-âmân (a.) "giriş yeri" Kazvin‘in eski adı. â h i ret.i.) Cehennem.b. dâr-ül-fahr (a.i. dâr-ül-kadî (a.) emaret dâiresi.a.i. okul.i.b. dâr-ül-it'âm (f.b. dâr-ül-huld (a.) kıyametten sonra kalınacak yer. her zaman harp sahası olabilecek yer. f. dâr-ül-emâre (a.b. [1869 da ilkin istanbul'da kurulmuştur]. dâr-ül-izz (a. dâr-ül-istihzâr (m h i ) laboratuvar. sığınılacak yer.

i.i. Hz.i. (bkz: dâs).i. dâr-üs-sanâ'a (a. meç.i. sağlık yurdu.b. elde etmek.i.) ilk defa açılmış olan sağır ve dilsizler okulu. epope. destan.) çanak çömlek ve kireç ocağı.i. 5. destan ile ilgili. Kureyş reislerinin. dâr-üt-tıbâat-il-âmire (f.i). dâr-üs-sugr (a.) tellâl. dâr-ül-cihâd). dâstân (f. mâlik ve sahip olmuş. dâr-üz-zafer (a.b.i.) "danışma evi" Müslümanlıktan evvel.b.) "yardım yeri" Erzincan'ın eski adı.) Cehennem. b. dâr-ür-ridge (a. dâr-üş-şifâ' (a.i.b.b.b. tuzak. dâs (f.i. dâsâr. (bkz: matbaa-i âmire). mâlik olmak. dâr-ür-râhe (a. (Sonraları. fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır]. (bkz. Selim zamanında. 3.) "saltanat yeri" Bursa. (bkz. dâs (f.i.) orak.) 1. yetim ve öksüzler için kurulmuş olan yatılı lise. dâr-üs-selâm (a.) 1.a. simsar.i. dâr-ülIslâm). dâr-ün-nusrâ (a.b.) 1. (bkz: dûzah. Edirne. 3.) Cennet. dâr-ün-naîm (a. saray. dâr-üş-şafaka (a.i. (bkz: dâr-ül-fünûn). Cennet.b.i.b.i. dâstânî (f.i.b.s. eskimek.b.b.b.i.i. tımarhane.i. dâr-ür-rif'a (a. dâr-üs-sulh (a. tutmak. dâr-üs-sıhha (f.b. sedef otu.i.i. dâr-üs-saâde ağası sarayın harem dâiresinde bulunan harem ağası.i.) şifâ yurdu. 2. masal.) "kurtuluş yeri" Bayburt'un eski adı. dâşten (f. 2. (bkz: dâr-ı naîm). doğumevi.i.).) "küçük yer" Antakya'nın ve ispir'in eski adı.b.). 2. dâstâr (f.) medreseye göre daha kolay ve pratik bir Arapça öğretmek üzere evvelce açılmış bulunan bir ortaokul.b. epique.b. fr.) 1.) destan okuyan.) hastahâne. dâr-ün-nedve (a.s.s.) saadet yeri.f.i. Üsküdar'da Selimiye'de kurulan devlet matbaası.) resmî elbise ve kumaş dokunan ve biçilip dikilen yer.b.) "âlimler. simsar. dâr-üş-şifâ'). nîrân).ü (a. destan kahramanlarına yakışacak surette. dâşte (f. dâs-ı zerrin altın orak.) "pehlivanlık. yıpranmış. 4. dâr-üt-tıbb (a. Bağdat'ın eski adı.) "yücelik yeri" Malatya'nın eski adı.i. dâr-ül-ulûm (a.) üniversite. dâr-üt-ta'lîm-i mûsikî (a. dâr-üt-ta'lîm (a. şöhret.i. 2.dâr-ül-mülk-i Osmânî İstanbul. meç.b. dâr-üs-saâde (a.a. kahramanca. Mu-hammed'e karşı bulunanların toplanmasından dolayı. eskimiş.) Bursa'da Yıldırım Bayezid devrinde açılmış olan bir tıp medresesi. tahra. dâr-ün-nasr (a. yeni ay.) III. orakcık. dâr-ün-nüzhe (a. köhne.b.b. dâstâr (f. İstanbul gibi Osmanlı imparatorluğu başkentlerine verilen ad. zaptetmek. dâr-üs-saltana (a. (bkz. 2.) tellâl.i.i. ün.b. dâr-ül-ulemâ (a. 2.i.i.) 1.b.i.b. Kabe'nin güneybatısında münâkaşalar için toplandığı bir yerin adı olup Kusey ibni Kilâb tarafından kurulmuştur.i.) "eğlence yeri" Akşehir'in eski adı.) "zafer yeri" Aksaray ilinin eski adı.) 1.) Birinci Dünyâ Savaşı sırasında İstanbul'da kurulan özel mûsikî topluluğuna verilen bir ad.a.b. bilginler yeri" Sivas'ın eski adı. dâr-üs-saîr (a. dâstân-serâ (f.m.) sanatyeri. meç. dâr-ün-necât (a.b. orak.i. görüp gözetlemek. bot. hikâye.b. yiğitlik yeri" Niğde'nin eski adı. .i. dâse (f. dâr-ül-vilâde (a. dâr-üt-tedâvî. dâr-üt-tırâz (f.) fakir kadınları doğurtmaya yarayan hastahâne. dâr-üt-tedrîs (a. dâr-ül-pehlevâniyye (a.i.b.i.) 1865'te istanbul'da.b.) hastahâne. destancı.b. 4.) "yardım evi" Tokat'ın eski adı.b.

dâ'-üz-zi'b (a.i. bir cilt hastalığı.b. bir cilt hastalığı. 4. kol ve ba-caklardaki derilerin fil derisi gibi sert ve çizgili bulunmasından meydana gelen bir hastalık. dâ'üş-şa'r (a.i.i. dâ'-ül-câversiyye (a. atlarda görülen sinir hastalığı. (bkz: dâ'--ül-fîl).i. dâ'-iis-sıla (a. sövme. dâ'-ül-mücterr (a.) hek.) hek. dâ'-üt-teşhîr (a.i. insan ve hayvanda kıl ve tüy döken bir hastalık.i. uyku hastalığı. çağırmalar. havlama hastalığı. teşhircilik.n. dâ'-ül-merak (a.) hek.) baro teşkilâtı bulunmayan yerlerde kanunî müsâade ile ve vekil sıfatıyla dâva takibine salahiyetli olan kimse. dâ'-ül-behr (a. 2. bir mesele üzerinde husûsî bir fikir sahibi olma.i. dâ'-üz-zehr (a.i.i.b.c. dâ'-ül-cümûd (a.b.) hek. başka başka hastalıkları hazırlayan hastalık. doğru.) hek. sedef hastalığı. teorem.b.) hek.dâ'-ül-alîk (a.) hek. da'vât (a.b.i. da'vâ vekili (a. (bkz: dîk-ı nefes). dâ'-ül-hanâzîr (a. yurtsama. dâ'-ül-gussa (a. ispirtolu içkilerin çok kullanılmasından meydana gelen hastalık.i.i) hek. adalelerde tutukluk yapan bir hastalık. geviş getirme hastalığı.) hek.) hek.b. dâ'-ül-küûl (a. vezir.) hek. 4. doymazlık hastalığı. fr.) hek.i.b. dâ'-ül-cev (a. da'vâ-yi nübüvvet peygamberlik iddiası.) uyuşukluk.) dâva açan kimse. saç döken hastalığı. dâ'-ül-kalb (a.) yurdunu arama.b. saçkıran. 2. 3.) hek.i.i. fr.) hek.i. havlar gibi sesler çıkarıp soluma. dâ'-ür-raks (a. alkolizm.b. (bkz: dâ'üs-sebât). dâ'-üs-sa'leb (a.i. dama.b. dâ'-ül-efrenc (a.i. hay-vanlann ciltlerinde siyah lekeler hâlinde görülen bir hastalık.i. hâkim]. dâ'-ül-asab (a.b.b.i.b. sinir hastalığı.b. davetler.b. şikâyetçi olarak mahkemeye başvurma. dû'-üs-sedef (a. (bkz: dâ'-ül-efrenc). (bkz: dâ'-ül-cümûd). dâ'-ül-ferfîr (a.i. 3.) hek. dâ'-üs-sahrâ' (a.b. dâ'-ül-fîl (a. kö peklerin ayaklarında görülen bir hastalık. mat.) hek.i. dâver-âne (f.b.i. 2.b.b. nefes darlığı. nöbet.i. kuduz hastalığı. dâ'-üs-sevâd (a.) hek.) hek. insaflı olan hükümdar.) hek. hypocondrie.i.) hek.b.) saç ve sakal ağarması hastalığı.) hek. kurt hastalığı denilen açlık. 2.b.) 1.i.b. doğruluğu seven bir . dâ'-ül-hanes (a.) hek.) hek.s.) hek.i.) yürek çarpması. sıraca hastalığı. 2.b. utaçıcılık.i. alcolisme. dan büyüklüğündeki kabarcıklarla meydana çıkan bir hastalık. dâverâ (f. mesele. karasevda. erkek adı.b. dâva. dâ'-ün-nibâh (a.i. deâvî) 1. karasevda.) hek. oyunda sürülen para. dâ'-ül-esed (a.) 1.i.i. dâ'-ül-fecl (a. ayıp yerlerini gösterme hastalığı.b.b.) hek.) hek.i. da'vâ-yi bî-ma'nâ saçma iddia.b.b. hâkim ve vezirle ilgili olan. 3. uzun süre çöllerde bulunan kimselerde görülen sayıklama hastalığı. gut hastalığı. Cenâbıhakk'ın adı.i.b. melankoli.i.) 1.i.b. da'vâ (a. vezir veya hâkim. dâ'-ül-esâbi' (a. dav (f.b. dâ'-ül-kelb (a. tavla gibi oyunlarda tutulan sıra.b.b. dâver (f. dâ'vet'in c. dâ'-ül-hader (a. 5.i.b.i. iddia.) hek.b. firengi hastalığı.i. satranç.t. saçların yapışmasıyla beliren bir cilt hastalığı.) 1. dâ'-üş-şeyb (a. dâ'-ül-nıülûk (a.b.b.i.zf.i. da'vâcı (a. sık sık çırpınmalara yol açan bir hastalık.) hek.) ey dâver! [hükümdar. dâ'-üs-sebât (a. duvar sırası. yurdu özleme.) hek. [cemî şeklinde] dualar.) hek.

debâbîs (a.i. dücüc).i. decâciyye (a.) bir kimsenin hakkını araması.s.) destekler. (bkz: dârât).) astr. Deâvî nezâreti Tanzimat'tan sonra kurulmuş olan adliye vekâleti. . kâtipler. (bkz. mahkeme.i. debagat (a. gök cismi.i. debbûs-i âhenîn (a.b.s.) topuz. day'a (a. okul. debâle (f.) pek dar. debûs (f.i. 2.i. kaide.i.) ağaç kavunu. büyük bir gösteriş.b.i.) 1.i. 4.c.c. sepilendiği yer.) kale duvarlarını oymakta kullanılan bir savaş âleti. da'vî (a. da'vet-i mesâib belâları davet etme. 2.i.) mektepli.s.f. dâverî-gâh (f.) 1.s. çağrı kâğıdı [eski metinlerde "okuntu" dur]. debdâb (f. bir kimseye hâlinden şikâyet etme.) çağırma.i. dücâce). dâyin (a. debîrân (f-i. 3. 2.debîr'in c. dây (f. debbâğ-hâne (a. (bkz. de'b (a. dâvalar.i.) Dâvud peygamberin sesini andıran kalın ses. dibâgat). Merkür. müdâfaa edilen fikirler.) şöhret. batı tarafından esel yel. decâce-i Hindi Hint tavuğu. da'vâ'nın c.) tabak. debdebe (f. (bkz: debbûs).) duvar sırası. debdâb (a. (bkz: debûs).) dallı.s.i. çocuğa bakan dadı. kaz. dayyık (a.i. çağrı.i. müsteşar.) israil oğullarının bir hükümdarı ve peygamberidir. okullu.i.i. deri terbiye eden kimse. Sesi güzel ve şâirdi. 2. debbâğ (a.) âdet. debîr (f. debîr-i felek).) hayvan derilerinin terbiye olunduğu.i. haşmet. yalancı Mesih.i. Zırh-ı Davudi Dâvud peygamberin "Câlûd" ile yaptığı savaştaki zırh gibi. iyi ile kötüyü ayır-detme. debâbîs) topuz. alacaklı.f.i. 5.c. gürültü.i. ayın dördüncü durağı. sepici.i.) 1. de'b-i kadîm eski âdet. azamet. hindi gibi kümes hayvanları sınıfı.) deriyi terbiye etme. debîr-istân (f.) tavuk. 2. gelenek. dicâce. dücüc) 1. büro. meseleler. Mezâtnîr-i Dâvud dualar dergisi.) 1. ululuk. tavuk.) topuzlar. debbâbe (a.) borç veren.büyüğe yakışacak surette. (bkz: da'vâ).i. kıyametten az evvel çıkacak ve Hz. hindi.i. (bkz. de'b-i dîrîn eski âdet. dâverî (f. sütnine. deâvî (a.b. tantana.i. dâva ve mahkeme.) davul. hükümdarlık. dâye-gî (f.i. da'vetiyye (a.) batı rüzgârı.) mahkemeye başvurmalar. [adliye nezâretinden öncedir].) 1. (bkz.h. 2. eski usul. deâim (a. pa-yandalar. 2. Utarit.i. kur.b. davudi (a. debg (a. decâc (a. debistânî (f. müsteşarlar.i. debbûs'un c. debîr-i çarh (feleğin kâtibi) Utarit gezegeni. çiçekli ipek kumaşlar. 1. da'vet (a. 2. debâbîc (a.) kalem odası. s. zay'a).i. decâce (a.) mektep.i.) dayalık. dîbac'ın c. yazıcılar. Isa tarafından öldürülecek olan yalancı ve zararlı şahıs. hâkimlik.i. savaş meydanı. deccâl (a.i. Utarit. dücâc). s. debîr-i felek astr.) demir topuz. Dâvud (a. debûr (a. Deberân (a. kavga.i.) l. yazıcı.i. dua. tavuk. dâye (f. usul. dıâme'nin c.).i. debistân (f. mahkemenin gönderdiği çağrı kâğıdı. 2. (Merkür) gezegeni. kâtip. debîr-i asman astr.b. tarz. horoz ve piliç cinsi. patırdı. dadılık.) taya.) 1. ziyafet. debbûs (a. sepileme.). (bkz: dicâc.

kezler. kez.) altın ve sâire gibi gömülmüş kıymetli şeyler.i.) 1. kaldırma. ded (f.i. def'-i gamm gamı. gömülü.i. deff (a. def ü tard askerlikten ihraç.zf. defn'den) gömülmüş.) 1. kıymet ve değeri olan kimse veya mal. yan. 2. havanın bulutlanması. deffâfe-i felek astr. 2. defâtir) dikilmiş kâğıt mecmuası. tasayı giderme. defter-i yevmî günlük defter. yere gömülmüş altın ve şâire gibi değerli eşya. defaten (a. mülk ve arazî işleriyle uğraşan dâiresi. deffe (a. decn (a. 2. def'-i şübhe şüpheyi. defaât (a.c. def'a-i ûlâ ilk defa. defter-dâr (a.i. kederi.i.i.) l.c. defter'in c. defter-i a'mâl yapılan iyilik ve kötülüklerin yazıldığı manevî defter.) bir kitap kabı gibi ortasından menteşeli ve açılır kapanır iki kanat şeklinde çift sahifelere verilen ad.) defterler. deffâfe (a. 4.i. gömülme.yalancı.i.zf. bir dâvayı müdâfaa için açılan başka bir dâva. [Farsçası da "defter" dir.c. defâtir-i atîka eski defterler. ateşi düşürme. def ü ref savma. 3. 2.) âdet.) tef çalan. def'-i meclis toplantıya son verme. Grekçe'den gelmedir]. bir yerde oturma. birden. 3. defa'nın c. huk. defter-i Hâkanî devletin mal. savma. giderme.i. gömüler. (bkz: levha-teyn). deeb (a.) tef.) tef. defter (a. sıkıntıyı giderme. def'-i dem hek. defaât) kere.i. [eskiden] mâliye vekiline verilen unvan. defâin) 1.i. defter-i kebîr "büyük defter" bir tüccarın veya bir müessesenin aylık ve bilanço hesaplarını veren ana defteri. (bkz: medfûn). savulma. edebî.s. ortadan kaldırma.f. Dâd ü ded [ot ve et yiyen] yabani hayvanlar. bir vilâyetin para işlerini idare eden kimse. yollar. defn-i emvât ölü (leri) gömme. def'-i hararet hek. defâdı' (a.) iki defa. defn (a. def'-i hacet aptes bozma.i. defâin (fa. deffeteyn (a. bol yağmur. defâtir (a.) kurbağalar. yüz. (bkz: deff). kalbin kasılarak kanı atardamara göndermesi.b.) 1. tehlikeyi savma. defin (a. deffâf.i. öteye itme. def'-i taaffün (bkz: izâle-i taaffün). def'-i mazarrat zararlı şeyleri yok etme. 2. tapu ve kadastro.c. verme. birlikte dikilmiş kâğıtlar. defn-i meyyit ölünün gömülmesi. Hüseyin Rifat tarafından istanbul'da yayımlanmış haftalık siyasî. sahtekâr. 3.s. kuşkuyu giderme. deb-i dîrîn eski âdet. defîne'nin c. mizahî bir dergi. defaten ba'de uhrâ tekrar tekrar bir çok defalar. dâire. defâtir-i resmiyye resmî defterler. birinci defa. . defîn-i hâk-i ıtırnâk güzel kokulu toprağa gömülü [ölmüşler hakkında].i. kitap cildinin iki yanından her biri.i. def'-i belâ belâyı. dıfda'ın c. zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden ibaret çalgı.) kereler.i.) et yiyen yabani hayvan. Zühre yıldızı. define (a.i. yol. def (a. defateyn (a. defa (a. (bkz: def-zen).) bir defada. def (f. (bkz: defter-hâne).) gömme.

i.s.) ağız. cihûn).b. ağız temizleme.) on gönlü olan. kovuk. çiftçiler. 2. iyiliği inkâr edenlerin ağzı.defter-hâne (a. alaycı söz. def-zen (a.) ağız oynatan. dehâne (f.s. çöl. hek. i. 3. dehâet (a.) kapanmış ağız.) 1. dehân-ı küfrân nimetin kadrini bilmezliğin.) hâlis altın. dehre (f.i. dehâlîz) 1.) deh-rîler. dehr-i âşûb dünyâyı karıştıran. dehr sûresi Kıır'ân'ın 76 ncı sûresi olup 31 âyettir.i.s. erkek adı. saf.) ağzını açan. güzel.s. [sûre-i dehr Kur'ân'daki 76 ncı sûre]. harcâî. dagal).) dağ mağarası.b.f.i. (bkz. 2. deh (f. hîlekâr. deh-dile (f. 2.i. fr. (bkz: deffâf). dehân-ı safa safa ağzı. zaman. köy ağalan. dehr-i bî-direng kararsız dünyâ. dehâ-perver (a. dülıûr) 1. ve s. .s.) astr. deh (f.i. dehân-güşâ). bir işe başlama.) on [sayı]. dehân-ı hadîd kurumuş ağız. kargaşalıklara yol açan [güzel]. dehâlîz (a.b. fırın ve benzerleri gibi şeylerin ağzı. karanlık.) tef çalan.).b. vefasız.i. dehen (f. deh-sâle (f.i. dâh). genie. (bkz: âlem. 2. deh-sâl (f.) 1. i. dehr-i dûn aşağılık dünyâ. tabur. dehen-güşâ (f.s.b.i.i. köylüler.s.b.s. dehalet (o. (bkz.b. devir. dehâne-i küb küp ağzı. dehân-ı teng dar. dehlîz'in c.) zekîliğin. habîs.f. dehen-bâz (f. (bkz.) birinin merhametine ve himayesine sığınma. materialiste. gezegen yıldız. dehân-güşâ (f.c. dehân-beste (f.s.) çok dehşetli. feryat. fr. dehhâş (a. dega (f. bir tarzda hareket. dehş (f. dehâ sahibi. kalpte kulakçık kapakçığı.i. (bkz: dehâne). deh-dehî (f. (bkz: dehene). (bkz: dehen).) 1. geveze. fr. dehriyye (a. dehâz (f. dehâr (f. defterci. deheş (a. iyi. bulanıklık. ittihat. çok korku veren. dehâ sahibi olma.b. ittifak. koridor. dehr-i bî-sebât sebatsız dünyâ. kalp [para].s.) testi.s.s. sahra.i. 3. dehr (a. on yaşında. dehen-şûy (f. (bkz: dihlîz).) dehâ yetiştiren. i.) dünyânın sonsuzluğuna inanan felsefe okulu. destere gibi dişli ve bağ budamaya mahsus bıçak.i. dehliz (a. habislik.) holler. ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. defterî (a. dehriyyûn (a. dehr-i fâni geçici dünyâ. Mekke veya Medine'de nazil olduğu tartışma konusu olmuştur.) 1.f. dehriyye (a. küp.i.). dehân-ı istihza (alay ağzı) alay eden. dehrî.b.i) geniş ve susuz ova.) dehâlı.i.) nâre.).b.) dâhîlik.i.i. ufak ağız. dünyâ.b. tefci.i.s. (bkz: aşr. dünyânın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyâyı inkâr eden. (bkz: dehrî).s. çatlak.) on yıllık.) birlik. anlayışlılığın ve uyanıklığın son derecesi.i. dihkan'ın c. sıra.s. dehene (f. susmuş. dehâne-i tennîir fırın ağzı.).) ağız yıkama. defter-i Hâkanî). 2.i. 2. dehâ (a. koridorlar.) ağız. dehâ-kâr (a. söylemeye hazırlanan. dehrî'nin c. dehân (f.c.i. (bkz: dehân).) tahra. dehâkîn (a.b. deh-riyyun) 1.i. materialisme. hîle. hol.) deftere mensup. (bkz: seyyare). (bkz. dehişt (f. dehşet).f. 2. (bkz: as-ced).c.i. dehnâ (a.b.

) onuncu. oyun. sevimli görünecek hal. korku ve telâş gösterme. dükkân'ın c. delâlet'den) 1.i.b.s. tellâl. akla şaşkınlık verecek surette korkma.f. dehvâ' (a.b. 3. on iki burçtan birinin adı olup. dehşet-âgîn (a. ovuşturulma. 2.) 1. zool. (bkz: desise). delik (f.s.i.i.) "dâhiye" sözünü tekîd için sıfat olarak kullanılır. hatırlama. korkunç.i. delk bi-l-mesfere hek.) naz. dervişlerin giydiği eski aba ve yırtık cübbe.s.) bir kadınla bir erkek veya bir erkekle bir kadın arasında aracılık eden kadın.dehşet (a. 3. kılavuzluk. delâlet (a. dehşet-âver (a.i. edille) 1. ovuşturma. riyakâr adam. delv (a. 2. delîl-i nakli üstad delili. dehşet-efşân (a.s. sansargiller.b.s.i.i.c delâil. astr. korkunç.i.s.s. yol gösteren. ürkütücü. delâil-i nakliyye ve kavliyye söz ve anlatma delilleri. (bkz: delil). (bkz: öşr). koketlik.i.s. dilenci.) fındıkçılık.) dükkânlar. delâl (a. yol gösterme. dellâl (a.i.) korku veren. delk'den) hamamda müştenleri keseleyip yıkayan kimse. delîl-ül-ibâd Mehmed bin Sinân-üd-dîn adlı bir zat tarafından 1481 (H. muhkem.b.) 1. belge. delîl-i kat'î kesin delil.c.) korkunç.) dehşet saçan.b.) hîlekâr. işaret. kanıtlar. dek (f.f.i. s. .) dehşet veren.) zool. münâkaşa neticesinde bulunan delil. (bkz.s. delk-i istimna' el ile bel getirme.) eski elbise. dellâliyye (a. yıldıran. deh-yek (f. Dâhiye-i dehyâ çok büyük belâ.).s. delâlet'in c. kılavuzluklar. tellâk. burhan). dellâle (a. s. 2.) korku ve dehşet saçan.f. sansargiller.) yol göstermeler. dek-bâz (f.i. korku. konuşma. musibet. dehşet-nisâr (a. Delkıyye (a. durum.) gül tohumu.) el ile ovma. dilencilik. delîl-i aklî düşünülerek bulunan delil.f.) eski aba veya hırka giyen. korkulu.f. delk (f.b.s. fakir.) "dâhiye" sözünü tekîd için sıfat olarak kullanılır.) tellâllık parası. deh-üm (f. delâlât) 1. 4. dehyâ' (a. dellâk (a. çatma. işve. delîl'in c. ürkme.). delbiyye (a. kanıt. tanık. 2. sürtme. dehşet-bahş (a. delâil-i kaviyye sağlam deliller. şahit.s.) onda bir. korkutan. sağlam. çok korkutan. delk (a. şaşma.f. 886) yılında manzum ve mensur olarak kaleme alınmış dînî bir eserdir. kılavuz. delîl-i cedelî huk. dehşet-nâk (a.dehşet-bahş).s. kanıtlar.f.s.b.i. alâmet olma. delâlât (a. dekâkîn (a. kesin kanıt. tokuşma. alâmet olmalar.b. cilve.) ürkütücü. iz. oyuncu. dehûn (f-i-) ezber okuma. deli (a. yamalı dilenci hırkası. gösterme. insana güzel. (bkz. dehşet-endâz (a.b.i. delâil (a. delk-pûş (f. 2. su kovası.i.) korku ile karışık.) delâlet eden şeyler. hile. delk-i şedîd sert ve şiddetli ovuşturma. satılacak şeyi satan. delâil-i târihiyye târihî deliller. alıcı ile satıcı arasında vâsıta olan kimse. delîl-i ilzâmî inandırıcı delil.i. 2.b.b. 5.i. banyodan sonra sert bir fırça ile ovuşturma. destvân). delk ü temas sürtme ve dokunma. (bkz: beyyine.i. dehşet-engîz (a.f.) 1.i. delîl (a.

zaman. Tebevvül-üd--dem fizy.) 1. intikam alan. soluk. dem-i âteşin 1) yakıcı nefes. ağlayan. dem-i ejderhâ ejderha ağzı. 8.c. dem-i germ 1) sıcak nefes. ağız [insan. 4. demân (f. öfke.i. azarlama.i.i. dem-be-dem (f. Tîg-ı demâr ölüm kılıcı.s. kılıç]. kanlı canlılık. kibir.c. bahar gibi güzel kokan nefes.s. dem-â-dem (f. müddet.) kibirli.b. nefes. (bkz.) içi pek dolu. 4. büyüklük taslayan.b. 2) hararetli. dâima. şiirin vezni.) ateş körüğü. eski ocak ayının sekizinci günü bu burca girer ["delve" şeklinde kullanıldığı da olmuştur]. 2. meç. demdeme (f. kırıp geçirme. . dem-i zehre bot.) 1. 7. 2. âh.s.s. dem-i musaffar içine safra karışmış kan. içki. bıçak. 3. dem" (a.b.i. hîle. dem-i şâm akşam vakti. dem-i şiryanı biy. dem (f. fırsatları kaçırmayın" anlamına. kırmızı ve san çiçek açan ve buğday tarlalarında bulunan bir zehirli ot. telef. bağırıp çağırma. gıcırtısı. soluğu kesilmiş. boyun eğme. dimâ') kan. hîle. dem-i bahar bahar nefesi. dem-i serd soğuk nefes. soluk. saldırıp kükreyen.) helak eden. an. demâr (f. kanlı. dem-i subh seher vakti. 3.b. deme (f.s. "zamanı iyi değerlendirin. 9.) sessizlik. susmuş. demendân (f.) nefesi bağlanmış. kan işeme. 2. dem-bestegî (f. 2) susma.b. 4. dem-i civânî gençlik zamanı. (bkz: muttasıl). ün. hiddet. hakaret. akşam üzeri.) helak.i. idrar kana karışarak kan zehirlenmesi. 3. dem-i tîg kılıcın ucu. okşayıcı nefes. ölüm. bol kanlılık. kanla ilgili. dem-i kalem kalem ucu. gün açımı. asabiyyet). dem'a (a. ruhu teslim edecek zaman.) bir damla gözyaşı. n. Kay'-üd-dem kan kusma. demâr-âver (f. zorlu. kalem ucunun sesi. sık sık. 2. cehennem. demânkeş (f. dem-i teslim ölüm â u. kavga. isa'nın nefesi. aldatma. zaman. asabî. davul. 2. 6. kirli kan. hiddetli. gözyaşı damlası. demeviyyet (a. kuyumcu ve demirci körüğü. (bkz: müntakim). İrâka-i dem kan dökmek. heybetli. dumû') gözyaşı. 3.zf. 2) yakıcı ân.) 1. tatlı söz. zaman.i.) gözyaşı döken.s. hiddetle çıkışma.i. sert ve ümit vermeyen söz. 2) can bağışlayan soluk. ateşli sözler. dem-i nerm yumuşak.s. sinirlilik.i. 2. dem-i seher. küfür. 5. susmuşluk. dem'a-rîz (a. 3) söz dinleme.zf. dem bu dem genellikle Bektaşî ve Melâmî şiirlerinde geçer. temiz kan.i. dem-i vâ-pesîn son nefes.) 1. demende (f.) vakit. keskin tarafı. ağlama. İ'tidâl-i dem soğukkanlılık.) 1. tehlikeli ağız.) 1. dem-i îsâ 1) üflemekle ölüyü dirilttiği söylenen Hz.i.) 1.Güneş. kükremiş.i. dem'ân (a. gurur. üfleyen. demdeme (a.s. emre itaat etme. saat. 4. sinirli. gözyaşı dökme. 10. ağız ağıza dolu [kap]. şöhret. ateş. 2.) vakit vakit.b.i. 2. vakit. dem bu demdir. koku. aldatma.) 1. büyüklük. heyecanlı. demeviyye (a. demâg-dâr (f. vakit. mahv. dem (a. üstünlük.f. suskunluk. dem-i verîdî biy. dem-beste (f.) her vakit. demevî. i. 5. dem-i teslim l) meç.

asabî. dendân3). denâset-i libâs esvap kirliliği.) ağır ağır.b. dendân (f. dem-ül-ahaveyn (a. kazanma(k).) 1. nefes. tempo tutan. rezil. paslı.b. dem-ül-ahaveyn).s. denânîr-i mevcûde mevcut altınlar. ednâs) kir.) bitmiş. dem-keşîde (f.i. 2.) 1. denes (a.b. dem'î. akıllı. dostluk.b. sırdaşlık. tamah ve ümit.) 1. dem'iyye (a. külhan. murdarlık.b.s. i. s. pergel noktası.i.i.e. 3.) muz.i. nakîsa. der (f. denn (a.i. denâet-i tab' tabîat adîliği. denâset-i ahlâk ahlâk kirliliği.s. 2. 3. çark.) altınlar. dem-keş (f. yaşayan. çıkmış.i. 3. (bkz. eşlik eden.b. . kürdan. (bkz: fazâhat).) hakîm. denî (a.b. dem-üs-su'bân). g. 2. deng (f.f.) 1. Gudde-i dem'iyye gözyaşı bezi. halkârî çevreleyen tepelikleri boydan boya ve en dıştan saran ve içeriye dönük olan kavisciklerin beheri. mırıltı. dudak kıpırtısıyla söylenen söz.b. dendân-ı bulûğ akıl dişi.) ayıp.) alçaklık. hayran.b. 5. denâet (a. pas.) sözü açık söyleme.i. dendân-gîr (f. alçakçasına. dem-üs-su'bân (a. denîe (a.s.) alevlenmiş. i. ney.) küp.) diş kirası. denâet-kârâne (a.b. deniş (a. adîlik.b. kardeşkanı. dem-güzâr (f. denâet-kâr (a. 2.i. dâima öten bir cins güvercin.i. dem-gâh (f.) 1. kapı.) tempo tutan. der-ceb (etmek) cebe koyma(k).) arkadaş. bülbül gibi.s.) arkadaşlık. kuyumcu veya demirci ocağı.b.) bot. i. dem-kâr (f. uzun uzun ötenleri. 2. nefes alacak yer. kardeş kanı. sersem.zf. yetişmiş [çiçek.b.) bot.demevi-yy-ül-mizâc tabiatı demevî olan. dem-girifte (f. Muhammed'in uhud muharebesinde kınlan dişi. dem-sâz (f.b. soysuz. c. demne-dânî (f. -de. şaşkın.) kirlilik.b. 2.i. ısırgan otu. büyük küp. der-i aliyye. ahmak.s. i.) denî ve alçak tabîath. 3.) vakit geçiren. diş tanesi. dost. demne (f.) fırın ve ocak bacası. denânîr (a.b.b. deni-yy-üt-tab' alçak tabîatli. pislik. kaval gibi çalgıları devamlı üfürenler. destere gibi şeylerin dişi.s.i. dendân-behâ (f h i ) .) 1. sebze v. s. dem-güzârî (f. diş [ağızda bulunan]. sinirli. dem-gîr (f. sürmüş.) kirli.s.) 1.i. g.) göz yaşı ile ilgili.i.) vakit geçirme. 2. dendân-ı saadet Hz.b.i. dem-sâzî (f. kafadar.) alçak.s. şarap içen.i. bâzı kuşların. dînâr'ın c. tarak.i.i. paslılık.) soğuk nefeslilik. kokmuş. i.f. s.) arkadaş. dendân-müzd (f. dem-serdî (f.i. 3. dendene (f. diş kirası. homurdanma. der-saâdet (Dersaadet) İstanbul.i. iki katı şeyin tokuşmasından meydana gelen ses. dendâne (f.s.i.b. demşinâs (f. 4.) alçakça. çirkin görülen hal. Der-enbâr anbarda. (bkz. sırdaş. alma(k).i. dendene (a.s. (bkz. denâset (a. içinde.) ocağı söndürmek veya buharın çıkmasını önlemek için ocak ve fırın deliklerine tıkılan paçavra. Der-hâtır hatırda. demide (f. soluk çeken.]. der-i bâr dîvan kapısı.s.

[Farsçada. eli dolu (gelme).hired akıl derdi. [ençok "yıldız" hakkında söylenir]. dağınık. cins.) kapıcı.) "yırtan. 3. dar geçiüer. sokma. derâ (f. kapalı. nakışlı kâğıda yazılmış yazı].şikem hek. toplama. derdeme (f. elde olan. 2.) ev kapısı.derûn gönül kaygısı. biriktirme. kapalı kapı. der-ân (f.i. yırtıcı.i.s. 3. der-âmed (f. tutma.n.s.) derhal. kapıya bakan. sıra yaran. der-best. çan.s. 2. der-dest (f. hemen. kapı yeri. 2 . 4. 2.) derbentler. derd.) "uzun soluklu"meç. derd-perver). der-beçe (f. gelir.i. hattatların yazdıkları meşk tomarı.i.) üzücü.) 1. kapanmış.b. 2. (bkz. derbend'in c. tasa. der-beste (f.b.) çıngırak. derd-i aşk veya -ışk sevgiden dolayı çekilen aşk. dürrî'nin c.b. meç. s. 4. arasına sıkıştırma.) 1. boğaz. dere (a. derâre (f. i. nevi.i. der-bend (f. keder.s.b.) 1. derâz-nefes (f.s. sınır kalesi.i. Yâve-derây saçma sapan şeyler söyleyen. 5.i.i.) 1. kehf).) hemen arkasından. okkanın dörtyüzde birleri. derd-engîz (f. derârî (a. kapı kapı gezen. kavgacı. derd. dırlanan" mânâsına sıfat yapar.hicran ayrılıktan doğan üzüntü.) astr. 2. 2. geveze. susmuş. kaygı. mağara.) parlak. derâyende (f.) karısının kötü hâline göz yuman kimse. elde etme.) çançan eden. delen" mânâlarına kelimeyi sıfatlaştmr.i.b. edepsiz. demirci çekici.b. derd. –der (f. vah vah! derd-âşinâ (f. renkli şeyler.) "durmadan söylenen.) kapı yavrusu. (bkz. sıkıcı.i.b.i) 1. s. kısım. paralar.s.s. sızı.dil gönül tasası.) acı. derd. derd. (bkz: bevvâb). der-bâr (f. der-bend ağası [evvelce] geçit karakollannda bulundurulan muhafız.s. derây (f.) kucaklama. (bkz. perişan. dert çeken. Perde-der perde yırtıcı.) 1. keder. yaran. dar geçit. yapılmakta olan. derdâ (f.i. gam. derddemâdem zaman zaman gelen dert. yedi gezegen. güzel söz söyleyen kimse. Herze-derây. derâz (f. deyyus).) 1. serseri. der-beder (f. kann ağnsı.şer baş derdi.) uzun. der-bân-felek Güneş ve Ay. derd. sıkıntı. Sâf-der saf yaran.nihân gizli üzüntü. dirhem'in c. derd j (f. derâ-yi deyr kilise çam. küçük kapı.) dert. der-akab (f. . dert.s.a. o anda. dili uzun. akçeler. der-bân (f.i. der-i ümmîd umut kapısı. acı. derâ-yi kenîse kilise çanı.i.i. sarma. Ciger-der ciğer delen.zf. i.a.s.b. i. 2. der-bâr-ı şevket-karâr (pâdişâh kapısı) İstanbul. der-bâr-ı saâdet-karâr (saadet kapısı) istanbul. 2. derd-keş (f. derây (f.s.b.b. (bkz: dırâz).) 1. -derâ. kapıbağı.) yazık. mihnet görmüş olan.b. çeşit. boğazlar.zf. 5. 3. derd. defa.) 1. çıngırak. ağn. derâz-zebân (f.) 1.b.b. der-âguş (f. lâklakacı. deniz kenarında ticâret yeri olan şehir. 4. gazeteye yazma. 2. der-bend-ât (f.der-i lûtf-i yâr sevgilinin lütuf kapısı. kasavet. memleket sının. kere. derâhim (a.

) yavaş yavaş. 5. derecât-ı cennet cennetin katlan.i. derekât) 1. (bkz: çespân). 2.b. derhişte (f. der-hâst (f. derd-nâk). 3.b. derece. şimdi. Mustafa Nihat tarafından istanbul'da yayımlanmış onbeş günlük ilim ve sanat dergisi.b. tabakaları. derhör (f.tafdîl gr. derd-nâme (f. tasalı. verem. 2. i. lâyık.) para. derd-mendân) dert sahibi. dilekçe. (bkz: çespân.) ur. derece-i intizâ' kim.) ur ile.b.s.süllem merdiven basamağı. regression. derecât (a. (bkz: derd-keş). tekke. derece (a. (bkz: çespân. deren (a.kâfiyye kâfi.mirkad merdiven basamağı.) hemen. en aşağı kadar.s.) cömertlik. degre de dispersite.) 1.c. derem-serâ (f. 1) karşılaştırma derecesi. derekî (a. çözüşme derecesi. derece. kerte.s. karışık. derece-i inhilâl kim. derhem-berhem (f.zf. akçe.s. dergîş (f.s.s.i.b. derece). izdiham. kapı yeri. rütbe.s. der-gâh. kaygılı. derem-güzîn (f.c. derece-i gılzet ve hiffet hafiflik ve kalınlık derecesi. dereke (a.i. derhâl (f.i. (bkz: darb-hâne). üzüntülü. dergâh-ı muallâ "büyük kapı" meç. 2.b.) sarraf.i. dâirenin 360 parçasından herbiri. muztarip. derecât-ı mahâkim türlü mahkeme dereceleri.) acı çeken. kapı yeri. dereni. derece derece (a. karmakarışık. tasalı.saniye ikinci derece.i. 2. derece.a. (bkz. derece-i hâmıziyyet kim. derece-i ûlâ birinci derece. dergâh-ı izzet Tanrı kaü. derd-nâk (f. saray. münâsip. dergâh-ı mevlevî mevlevî tekkesi.) uygun.s.s. seza. kaygılı.) lâyık. dereke'nin c.) karmakarışık. dağılım derecesi.b. kapı önü.) para basılan yer. seza.) 1.) yırtıcı. incinme. 2) üstünlük derecesi.) lâyık.nihâye son derece. derende (f.) 1. Şîr-i derende yırtıcı arslan. bir çeşit zerdali. 3.s. 2. derd-perver (f. derece-i arz enlem.i.) hatırda.) gerileme.). eşitlik derecesi.s. derece. der-geh (f.müsavat gr. dergâh-ı şerîf tekke. 3.i. derhem (f.i. çok kalabalık.) dertli. derhûş (f.derd-mend (f. derece. yırtan.i. der-hûr (f. derhör. derece-i hararet ısı derecesi. yeter derece.) dert sahipleri.) şikâyet mektubu. "bulaşma" manasınadır]. dergâh-ı âlî pâdişâh kapısı. birer parça.zf. fr. dergâh-ı ilâhî Tanrı katı. termometre ve benzeri âletler ve bu âletlerin ayrıldığı kısımlardan herbiri. derem (f.b.) istek. dergâh-ı Mevlânâ mevlevî tekkesi. 2. derece. derhûş. [aslı "kirlenme". en aşağı kat. dereke-i mirkat merdivenin en aşağıdaki basamağı. basamaklar.) dertli. tabakaları.b. dereniyye (a.b. derece. derece-i tül boylam. f r. derekât-ı Cehennem Cehennem katlan. 4.i. 2. derd-mendân (f. kaygılı. tasalılar. derece'nin c.s.i. derecât) 1. münâsip.i. şâyeste). (bkz: derd-mend.c. . (bkz: sahavet). o anda. elaçıklığı. aşağı inilecek basamak. kaygılılar. derd-zede (f.) 1. şâyeste).b. şişle ilgili. basamak.zf. der-hâtır (f. dertlenen. kapı önü.s. dilek. miktar. asitlik derecesi. uygun. derekât (a.

) 1. derre.i. kavrama. der-miyân (f. takat. ele geçirme. ders-hâne (a.) boşboğaz. der-uhde (f. düşkünler. 2. iyice kavrama.zf. (bkz: idrâk). (bkz: revzen). belli. derk (a. beceriksizler. Derd-i derûn gönül derdi.) ders okuyan.derî (f. yakalama. ileri sürmek.b. söylemek. Sene-i dersiyye ders yılı. dersle ilgili.i. tenbih. malûm. yürek. dermândegân (f. der-pey (f. aşikâr. beceriksiz. bisiklet. dip. âciz.s. bir şeyi öğrenmek için öğretmenden azar azar alınan vazife.i. ders-i âm [evvelce] talebeye. der-niyâm (f.) kında. dürrî (a.b. ışıldayan. zavallılar. (bkz: derîde-dehân).s. 2. pusu bekleyen. sınıf. anlayışlı. öğretim yılı. 2. bilinen.s. Ateş-i derûn "için ateşi". derk-i dekayık ince şeyleri anlama. derk-i esfel-i cehennem Cehennem'in en dibi.c. der-kemîn (f. zavallı. medreseliye ve herkese ders vermeye yetkili bulunan kimse.b. kenara yazılmış olan yazı.b.) ağzı yırtık.a. ders-i ibret (ibret dersi) göz açacak şey. 3. dermân-de (f.f. dermândegân) bîçâre.s. 2.) kanadı kırık.) istanbul [der-i saadet = saadet kapısı istanbul]. Der-saâdet (f. havası iyi. (bkz: derûne). derîçe (f.s. güzel eser. derîde-dehân (f. kimse. akıl.b.b. dürûs) 1. küçük kapı. 2.s. çâre. der-pîş (f.) parlak. 2. acizlik. velospit. dermân-degî (f.b.i.i. beceriksizlik. cami hocası. derûn-i şehr şehir içi.s. dcrs-hân (a.) bîçâreler. işde. (bkz: kehkeşân).s. telkin. kılıfta. dersî.) ders yeri.) 1. güç. der-kâr (f.) yırtılmış. sahihi. içeri. dere (f.) 1.b. Farsça'nın fasîhi. derîde-dehen (f.b. dersiyye (a. derrî. derûn-i dilden gönülden.) bîçarelik. kişi.i.s.s. anlama.) 1.i. derrâce-süvâr (a.) pencere.s. kalb. oyma kapı.s. kucağa alma. gönül yanıklığı. ders vekâleti [evvelce] Şeyhülislâm kapısında. gözönünde bulunan. "öğrenci. der-kenâr (f. 3.c. derrâk (a.İâç. gönül. tâlîmat. en aşağı kat.h.) dere.b. derre-i asman saman uğrusu.) pusuda. eski devirlerde üstü sığır derisi ile örtülü. direktif. âcizler. derman l. [kelime Arapçalaştınlarak "deriyye" şeklinde de kullanılabilir].i.b.) ortada. Lillâhi derrühû mükâfatını Tanrı versin! derrâce (a. .a. öne sürmek. dâhil.zf. çıkma yazı. iç. yırtık. anlatmak. derk'den) çabuk anlayan. der-kafa (f.) üstüne alma.a. medrese talebesi ve bunların dersleriyle meşgul olan dâire. der-pîş etmek gözönünde bulundurmak.b.b. boşboğaz.i. yüklenme.a. 3. dik sözlü.s. tekerlekleri içinden dönen bir çeşit harp âleti. derûn (f. güzel iş.i. derk-i netâyic neticeleri anlama. derûn-i hâne ev içi. 2.) bisiklete binmiş olan kimse.) hemen arkasında olan. kuvvet. yeşilliği bol olan dağ eteği. iş üzerinde bulunan. kına sokulmuş. düşkünlük.zf.) en önde. Sana kim ders verdi sana kim akıl verdi.s. arada.) ardı sıra.i. 2. kucaklama. deride (f. s. ders (a. 2.s.) derse ait. der-miyân etmek ortaya koymak.) 1.i. derîde-per (f. ders vermeye mahsus yer.f. ["derek" şekliyle de kullanılır].b. Samanyolu. derr (a.) 1.s.f.) 1.b. us payı.b. iyice kavrama. dermân-de'nin c.

i.b. şecaat.i. derûnî murakabe fels. 2.) feyzi deniz gibi sonsuz. deryâ-yı ahder yeşil deniz. deryâ-misâl (f. deryâ-yı Rûm coğr.) dilencilik. Allah için alçakgönüllülüğü ve fıkarâlığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse.) bin adımda bir dikilmiş taş. şehir kapısı.) dilencilik.) muhafız. meç. gardiyan. deniz gibi. deryâ-yı adem yokluk. dervâze-hezâr-gâm (f-b.) içten. inci çıkarılan deniz.) dilenciler. dervâze-bân (f.b.b. dervîş-âne (f. cesaret. fr. himmeti büyük. derûn-perver (f. münafık. deryûze-ger (f.b. .i. deryâ-nûş (f. dervâze (f. dervîş'in c. (bkz: deryâ-nûş).b. deryâ-yı la'l meç. Hint okyanusu.) çok içki içen.) küçük deniz. alçak gönüllü kimse. (bkz: deryâ-keş). fakir ve ihtiyaçlı kimse. gemi yapılan veya tamir edilen yer. Âh-ı derûnî içten.zf.s. deryâ-keş (f.s. deryâ-yı hâmile meç. içebakış. iyi huylu [kimse]. endoscope. havsalası geniş.) 1. sertlik. 3. deryâ-yı rahmet (rahmet denizi) Allah'ın rahmeti. şaşkın. dervîşân (f. deryâ-nevâl (f. derûn).b.b.i.i. burun ve benzeri yerlerin içine bakmaya yarayan âlet.) akıllı.s.) insanın boğaz. 2. anlayışlı. deryâ-yı kulzum Bahr-i ahmer. zarurî. derya (f. kulak deliği.s. deryûze-gî (f. i.) denizde gezen. deryâ-bend (f.) 1.b.i. deryâ-yı nur (nur deryası) îran hazînesinin en değerli mücevheri olup ağırlığı 186 kırattır. dervâh (f-s. derviş (f. lâzım.) çok içki içen.i. i.) kapı. dervişcesine.) derviş ruhlu. ağız. 6. açık deniz. 5.s. utanma. Kâse-i deryûze dilenci çanağı. semâ.) derviş olana yakışacak surette. derûn-nişîn (f-b. deryûz. (bkz: sâil). 4.) denizi andıran.s. dervîş-nihâd (f.s.b. gönülden gelen ah. gönlü büyük. deryâ-dil (f.) kalbideniz gibi geniş olan.s. i. sağlam. deryâ-feyz (f.s.) dervişler. (bkz. göl.) 1.) içten pazarlıklı.b. Akdeniz.b. kin besleyen. dervâ. deryâ-neverd (f. derûne (f. deryâyı-ummân umman denizi.i. 3. ve s. ayıp. gönülden.s. hiçlik denizi. deryûze (f. dervâze-i nûş meç. derûn-dâr (f.) bahşişi deniz gibi çok olan. dervâh (f. başaşağı asılmış.b. deryûze-ger'in c. dolaşan.a.s. hayran. kale kapısı. int-rospection. dervîş-i abâ-pûş aba giymiş derviş.s.) yalnız kalmayı seven. deryâ-yı esved Karadeniz.) 1. gönül yapıcı.) deniz.) deniz gibi coşan. deryâb (f. Şap denizi. deryûze-gerân (f-b.b. gerçek.) dilenci.i.a.i. Kızıldeniz.). 2.s. muhkem.b. deryâce (f. kazık gibi bir uzaklık ölçüsü. ters.derûn ü bîrûn iç ve dış. dervîş-i dil-rîş gönlü yaralı derviş.s. dervâze-i gûş meç.s.i. hastalıktan yeni kurtulup iyice kendisine gelemeyen [kimse]. deryâ-yı Hind coğr.s.b. 2. gökyüzü. okyanus. derûnî (f. derûn-bîn (f.b.s. şarap fıçjsı.) 1. doğru. liman. deryâ-yı ebyaz Akdeniz. deryâ-bâr (f. kabalık. fr.i.a. 2.

dessas (a.zf.s. mevki. güç. Şems). valvule tricuspide. tülbent.s. dâstân). oyun. sanklar. valvule ilecocoecal.derz (a.f. destan (f. desîse-kâr (a. dest-âmûz (f.s.f. 2.b. ikili kapacık.) destan okuyan. destân-zen (f. üslûp. dürûz) 1.s.b. hîleci. lâmbda dikiş. dest-i ra'şedâr titrek el.) anat. 2.i. (bkz: desîse-kâr). dessâme (a. dest-i billur billur gibi el.i. destâr (f.s. kör-ince kapacığı. dessâmât-ı sîniyye biy. oyuncu. kapacık. ücretler. el. destân-serâ (f. valvule mitrale. kıssa. dessâm-ı zû-selâset-iş-şerâfe anat. 3.s. o-yunlar.i. teskere. 5.i. destân-ger (f. fr.b. desâis (a. lambdo'ide. destâr-ı hümâyûn pâdişâh sarığı. dessâm-ı iklilî anat.b.) 1. Mihr. des (f.i.) hîleci. (bkz: menend). dest-âlây (f.) hîle eden. başarılı el. üçlü kapacık. dest (f.) destâr-bend'in c. destâr-ı Yusûfi sultanların sardığı bir çeşit sarık.b.) 1.) desîse eden. düstûr'un c. kuvvet.s.b. güç.) sarık saran.) desîse edene yakışacak surette.) sank saranlar. (bkz: destgâre). (bkz.) iğne.c. desîse (a. f r. valvule. yağ ile ilgili şeyler. derz-i lâmî biy.s. epopee . mekr. [Tanzimat'tan önce asker ve sivil me'murlara bu adla para verilirdi].f. destâr-ı şerif Mevlevîlerin başlarına giydikleri sikkenin üzerine sarılan sank. anat. fayda. hasta. desemiyye (a. 2. dest-i dil gönül eli.) yağa mensup. kuru duvann taşlan arasına harç doldurup tesviye etme.i. dest ü pa el ve ayak. dest ü pâ-yi bârid soğuk el ve ayak. f r. dest'in c.i. el altından yapılan iş. menfaat. yavrudan beslenip alıştırılmış.i. zincire vurulu. kuvvet. çekişmek.) kapakçık.) hileler. desâis) hîle. terzi. desîse'nin c.i.) sank parası. (bkz: Âftâb. fr.i. bulaşık el.s. oyunlar. tezvîr. destan (f. desâtîr (a. desemî. meddah. derzen (f.b. galebe. destâr'ın c.i. 3. sarıklı. o-yuncu. desem (a. dest ü girîbân olmak elle yakasına yapışmak.) hîleci. benzer. destârân (f. 6.c. dest-i Musa (Musa'nın eli) Güneş. tülbentler. fr. dest-i Hakk Allah'ın eli. 2 .s. hikâye.i.i. kapakçık. yağa benzer. yüksek yer.) eller. dest-i âhenîn "demir el". (bkz: dek).i. dubaracı. tarz.b. düşüm) yağ. 2. . 4. üstünlük. yiv.i.b. dest-i gayb (gizli el) kaderin eli dest-i hafi.) bulaşmış. (bkz: imame). hîleci. ve i. aldatıcı.) sank.c. desâis-i şeytâniyye şeytanca hileler. şehir ve kasaba. derzi (f. dessâm (a. (gizli el) kaderin eli dest-i pür-mahâret becerikli. deskere (f.c. dest-i istibdâd istibdad'ın eli.) ele alıştırılmış. desîse-bâz (a. destâr-bendân (f. sanklılar sınıfı. el altından yapılan işler. dekler.düstûr). Rüstem'in babasının lâkabı.) dikiş ile yiv yapan. bahşişler. Hurşîd. hîle. destan) 1. destâr-behâ (f.).b. taş ve şâire taşımaya yarayan tahta.s. fr. desîse-kârâne (a.b.b. zafer. (bkz. dest-i üstâdâne becerikli.) 1.) eş. der-zengîr (f.i.) hîlekâr. dikiş yivi.) zincirde.i.s. sigma kapacıkları. başarılı el.. oyuncu. (bkz: hayyât). istibdad'ın verdiği azap. dessâm-ı dekkak-ı âverî anat. destâr-bend (f.

s.i.) 1.) el işi. i.i. 2.b. dest-gâh (f. dest-girây (f.b. tutacak yer. dest-güzâr (f. masa örtüsü. taş ve sâire nakline yarayan tahta.) 1.s. el bıçkısı. küçük el.s.i.i. zafer. gözleri görmeyen kimseyi elinden tutup gezdiren.) eli başında. raks.i.b. dest-çâlâk (f. destâr-pûş (f. el kavuşturmuş. g. küçükten büyüğe verilen hediye. yankesici.b. el bileziği.i. dest-be-dest (f. 2. dest-geh (f. destar yapan. demet.) 1.b.) 1. dest-gâh-dâr (f.b. şaşkın.b.) mevlevîlerde giydikleri sikkelerine sank sarma yetkisi olan kimse. b. destâ-seng (f. 2. dest-ber (f. ne yapacağını şaşırmış.) yardımcı.) 1.b. dest-bend (f. dest-hatt (f.zf. yardım. 2. pâdişâh fermanı. 2 . zenginlik. dest-güşâ (f.) zayıf. dest-be-dehân (f-b. dokuma âleti. 2. tezgâh. 2.s. usta.b.s. deste-seng (f. sarkıntılık.i.s.) 1. dest-ber-sîne (f.) ezme işinde kullanılan. deste (f.i.b. tezgâhtar.) el yazısı. destarla ilgili. Destârî (f. (bkz: bâzîçe). s. dest-âvîz (f. i.) 1.i.b. el ile yazılan mektup.b.b. elele tutuşup oynanılan bir oyun.) ufak hediye.i.b.b. dest-gîr (f. 2 . s .) el açıcılık. kabza.) el atıcı. dest-be-ser (f.) elele. üstünlük. atölye. [bkz. 3.i. destâr-hân (f. dest-endâz (f.) el açan.) el öpme. 2 . sınama.) eli göğsünde.i.) amele başı.b. dest-kâr (f. tavla ve benzeri oyunlarda eline çabuk olan oyuncu. 3. elinden tutma.zf. dest-bâ-dest (f. imdada yetişen. hasta. satranç. dest-bûs (f.i. 3. pamuk ve yün ipliği gibi şeyleri eğirmeye yarayan âlet. dest-bâz (f. el çeken.) kuvvet.b. iş. [maneviyatta da kullanılır].s.b. insan veya hayvandan meydana gelen halka.i.i. el uzatan. elcik. bilezik.s.b. bir tepsi içinde gönderilmiş yemek. [toplantıda] baş köşede oturan.i.s.i. testere. dest-be-dest).). (bkz: dest-gâh).i. yağlık. zulmeden.) üstünlük.) l .b.b.i.b.b.s. 3. 3. s. kalfa. testi. dest-efşân (f. kuvvetsiz. el bağlamış. bir örgü motifi. yardımcı.i.b.) eli bağlı.s. bir işten vazgeçen.beste (f. [Farsçada "yalvarma" mânâsına da gelir].a. 4.) 1. dest-güşâyî (f. dalgın. avuç açan. dest-azmâ (f. el uzatan. dest-bûsî (f. 4. mahkeme ilâmı.) tohum gibi saçılan şeyler. deskere).i. 2.) 1. hokkabaz. destî (f.) oyuncak. dest-keş (f. takım.s. kol-bağı. çelimsiz. peşin satış.) parmağı ağızında. destine (f. iğ.) sapan ["dest-seng" de denilir]. destek (f. 2.) deneme.s. dest-güzîn (f.b. dest-hûş (f. g. destgâre (f.) elinden tutan. yedek at. avuç açıcılık. deste-çûb (f-b-i-) değnek.i. billur veya mermerden yapılmış âlet. (bkz.destâr-çe (f. dest-bûye (f. dest-erre (f.) 1.) el öpmeklik. 2.) testi ile oyun yapan hokkabaz.b. 6.i. dest-ber-bâlâ-yı dest el elden üstündür.b. 3.) eline çabuk. incik boncuktan yapılan kol bileziği. 2. el uzatma.) elele. dest-dırâz (f. el öpme töreni. dest. destere.s.s. kuvvetlilik.) 1.b. on yapraklık altın varak defteri.b. dest-bûy.b.) mendil.) ele sürülen ıtır gibi kokulu madde. 5.i.) 1.s. dilenci. dest-bürd (f-i.s. mektubun sonuna konan imza veya tarih. sopa. bir şeyin yıkılmaması için o şeye vurulan dayak. atik. işe hazır. elden ele.b.b.s. . destî-bâz (f. tutam. dayanak.) teskere.b.b.

vahşî.b.b.) çölde. dest-sûze (f. at ve yay gibi elde kolaylıkla idare olunan şey.i. kır. dest-teng (f. evde gezen. dest-lâf (f. 2. dest-vâre (f. ovalık. müzahir).i.b.b.b. muavenet. (bkz. açılın. fırsat. devâ-nâ-pezîr (f. b. elde etmek. deşt-zâr (f. deştneverd). 2. dest-yâb (f.s.b. deşt-peymâ (f. yakıcı.s. dest-şikeste (f.b.b. 2. töre.) abdest. 2. 6.) 1. ücret.) sapan.i. kodeks. ilâcı olmayan. 5.b. Âftâb. devâ-i seb'a yedi deva.b. deva' (a.) 1.b. balmumu. Hûrşîd. ova.) 1. dest-res (f. kaba bir söz söyleneceği zaman kullanılır.) 1.) elde bulunan şey. destûrî (f. (bkz: deşt-gerd.i. fakir. ruhsat. dest-yâr (f. evde gezen. dünyâ. el uzatma. 4. yabanî. deşt-neverd (f.) şifâsı imkânsız olan. devâ-yi misk güzel kokulu bir çeşit şeker helvası. deşne (f.i.b.) çöllük. dest-renc (f. 2.s. dest-pâk (f. deşt-i hayât hayat çölü. dest (f. (bkz: deşt-gerd.s. dest-nişân (f. çöl. zerdüşt dîninin ruhanî başkanı. 5.i.) yardımcı. armağan. dindar. deşt-i Kıpçak Dinyester ile İrtiş arası geniş step. savulun!. 2.b. dest-vâne (f.i. dest-res olmak (f. 2. dest-nemâz (f. (bkz: deşt-neverd.b. yedi ilâç[üstübeç. günlük.) yardım. dest-mâye (f. dest-müzd (f.s. zafer. deştî (f. 3.b. meclisin baş tarafı. deşt-peymâ).) kendi eliyle dikilen fidan.i.s. deşt-i kebîr İran'da Tahran'ın güney doğusuna düşen meşhur çorak bir bölge.) hediye.) desturla ilgili. deşne-i subh tan yeri [ilkönce hançer şeklinde görüldüğünden kinaye olarak]. öküzödü]. i.i.) 1.b. bilezik. destur (f. baston.s.s. el emeği. el kadar. 2. mürdesenk. destûr-i riyazi matematik formülü.) çölde.) nişanlı kız. deşne-i -Lârî Lâr diyârına mahsus hançer. 2. müsâade et.b.i.i. izin. tutunma.i.i. deşt-i Kerbelâ Hz. sermâye. tedbir. kazanç. dest-mûze (f.i.Mihr.t. terementi.) 1. devâ-yi müsekkin acı giderici. ele benzer. dest-seng (f.zf.i. zift.i.m.) ele geçirmek.) çölde. dest-Mûsî Güneş. ilâç. yoksul.) savaşta giyilen demir eldiven. el gibi. i.) hançer. fakir.b. (bkz.) bâzı kimselerce. kanun.s. ayakteri.i.i. destvân (f. (bkz: muîn. üstünlük. deştpeymâ).s. dest-zen (f. (bkz: mehr-i muaccel).t. edviye) 1. dest-sûz (f. destûr-i edviye ilâç yapma konularıyla ilgili kitap. dest-yârî (f. Hüseyn'in susuzluktan öldüğü yer.c.i. yatıştırıcı ilâç.) bahşiş. desturun (f.i.) 1.) hamam natın. 3.) damadın geline verdiği ağırlık. el bileziği. iltiyâm-nâpezîr). kuvvet ve zenginlik. deşt-gerd (f. kırda.) eli dar.b.) pazarlık. birinin kılavuzluğu ile bir işe tâyin edilen kimse. Şems). 3.) eli yakan. evde gezen.) bozkır.) elerme.i. (bkz: dellak). mendil. dest-vâr.b. çoban değneği. dest-mâl (f.kazanç.s. dest-peymân (f.i. izin verin geçelim. 3.) geçinecek hüneri ve sanatı olmayan kimse.b.i. arka. erişmek.b. deşt-i fena fânilik ovası.b.b. müsâade. çâre.) elbezi. el ile yapılan iş. kırda. müsâade edin. cin ve peri şerrinden kurtulmak için söylenen bir söz. . kimse olmasın.b. kırda. çölle ilgili.

dolâb'ın c. koşan.devâbb (a. çemberleri paralel veya merkezleri ortak olan dâireler. deverân-ı kebîr biy.i. ilâçla ilgili olan nesneler. baş dönmesi hastalığı. devâlîb (a. devâir (a. deveran (a. yazıcı. devâ-nâ-pezîr (a.) içten gelen bir duyguyu teşvik edici haller. devât (a. Peyk-i devan yanda koşan at uşağı. deverân-ı dem biy. devâvîn (a-i. devâhî (a.) dönüp dolaşma. dânik'ın c. devan devan (f. koşarak. devam (a. düvel) 1.) 1. devhat-üz-zeheb "büyük altın ağaç" Hz. yorgan. felâketler. devâir-i uruz coğr . yazı takımlarına bakan kimse. devâr. devânik (a. sebat. devende (f. dâim olma. 2.f. (bkz: devât). devâir-i askeriyye askerî dâireler. Osmanlı imparatorluğu.b. fr.) divit.) 1.i dâbbe'nin c. divitdâr. devâc (f.f. Ekvator hattına paralel olarak geçen küçük dâireler. dolanma.i. devlet-i ebed-müddet süresi devamlı olan devlet.) duman çıkaran bacalar. devâî. dâire'nin c. devâi-d-dehr dünyâ halleri. devâir-i mütevâziye geo. devlet (a.) yük ve binek hayvanları. (bkz.) gezen. dâhiye'nin c.b. 2.s. bir hükümet idaresinde teşkilâtlandırılmış olan siyâsî topluluk. deviyy (a. 2. deverân-ı lenf biy.i. düzen dolapları. bir dirhemin dörtte birleri. ilâçlara ait. z f. devlet-i müebbed).s. devâlib-i ihtiyâlât hîle dolapları. gürültüler.s. patırtılar. devlet-i aliyye-i Osmâniyye). 2. devlet-i ebed saltanatı ebedî.) hek.s.) 1.i.s. dev-âsâ (f. fr.i. hızla.i. circulation. sürme. mangır" a kadar hesap etmek âdeti olduğundan kendisine verilen lâkap. sürekli olan devlet. ulu ağaç.s. (bkz. dâiye'nin c.i. devâhil (a. kan dolaşımı. devâvîn-i atîka eski şiir dîvanları.s. dâhine'nin c. devâir-i belediyye belediye dâireleri. devâir-i husûsiyye özel dâireler.i.s.) ilâç tertibeden. devlet-i aliyye-i Osmâniyye tar.) divit. hızlı yürüyen. mangırlar. çemberleri paralel veya merkezleri ortak olan devâir-i resmiyye resmî dâireler. devâlî (a.i.i.dîvân'ın c.b.) içler.) mat. lenf (akkan) dolaşımı. rotatoire.) 1. Ali'yi takdis etme anlamına gelen bir deyim. dolâb).c. devâ-sâz (a.) 1. nerden geldiği belli olmayan sesler.i.) hek. damar hastalığı. hızla. (bkz.i. 3. devan (f.) ilâcı.) üste örtünecek şey. devâir-i müttehidül-merâkiz geo. . devâhin (a. seğirten. devha (a.) şâir dîvanları. çâresi olmayan. bir işe.i. deveranı (a. s.zf. dönel. dönüp dolaşan. Esb-i devan koşucu. kalem koymak için uzun madenî sapı ve ucunda bir de hokkası bulunan âlet. varice. devît (f.i. devle (a.) Abbasî halîfelerinden Ebû Cafer Mansûr'un hasisliğinden bir şeyi "dânik = en ufak şey. devâiyye (a-s.) dev gibi. büyük dolaşım. bir me'-mûriyete gidip gelme.) dâireler. çâre bulan. (bkz: devît). devâir-i devlet devlet dâireleri. duvar (a. büyük belâlar. 2.) anlaşılmayan.) "devlet" kelimesinin Arapça tâbirlerde geçen bir şekli. devât-dâr (a.) musibetler. fr. (bkz: dîvân2).f.) büyük.i. Osmanlı imparatorluğu. bir halde bulunma. sür'atle.i. devlet-i âliyye Osmanlı imparatorluğu.). devâî (a. dâhile'nin c.) koşa koşa. devânikî (a. hızlı giden at.i. devlet-i âl-i Osman tar.

devr-i bâtıl mant.f. devr-i istibdâd tar. saadet ve nîmet sahibi. güzel sanatlarda kullanılan ve Hindistan'ın Devletâbâd şehrinde yapılan bir kâğıt cinsi. Bu usul ile şarkı ve ilâhiler ölçülmüştür. büyük saadet. dönüp dolaşma. devletlü utûfetlü vezirlere.b. s. devlet-âbâdî (a. [Sadrazamlık etmişlere "übbehetlü devletlü" yazılırdı]. 6. Türk müziğinin küçük usullerindendir. devlet-hâh (a. devr (a. 28 zamanlı ve 12 darblıdır. (bkz: devlet-yâb). .s. mutlu. devr-i dil-ârâ gönlü hoş eden devir. devr-i esatir tar.c. aktarma.) mevki ve zenginlik düşkünü. devletli).i. (nüzul) ve tekrar geldiği yere dönme (urûc) hâli.) g. mevki.b.f. baştan sonuna kadar okuma.s. devletli.f.). minyatür v.b. şehitlerin âhiretteki en büyük saadeti.devlet-i ezelî başlangıcı bilinmeyen devlet. 2. kader. lâle mevsimi. en hoş zaman. devlet-i şehâdet şehitlik devleti. devr ü teslim biri. 3 baht. mutlu. devletli! inâyetlü sarayın kızlar ağasına verilen unvan. tas.) [eskiden] refah. tevşîh. bir şeyi başkasına teslim etme. devr-i cünûn fels. fr. devlet-meâb (a. devr-i kebîr muz.f. vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen bir unvan. kısırdöngü.b. devr-i felek zaman. II. (bkz: devlet-iktirân).b.t. müşirlere. nakil. bir işi tamamıyla başkasına vererek o işten çekilme.) refah içinde. dün yâya gelme.s.s. muz. dünyâ gezisi. konak. devr-i inhitat gerileme dönemi. pâdişâh damatlarına verilen unvan. devletlü semâhatli şeyhülislâmlar hakkında kullanılan bir unvan. devlet ü ikbâl ile birini uğurlama sözü. devletlü necâbetlü şehzadeler hakkında kullanılan bir unvan. 7. bir zamanın bölündüğü kısımlardan her biri. devlet-yâb (a. kut. mutluluk. devlet-medâr (a. devlet-hâne (a.f. mitoloji çağı. Bu makamın 7/8.]. zaman. devr-i âlem dünyâ seyahati. devlet-mend (a.i. folie carculaire. hat. güle güle. talih. devr-i ebvâb kapı kapı gezip dolaşma.s. Abdülhamid zamanına (1878-1908) verilen bir ad. devlet-i müebbed (bkz: devlet-i ebed). Peygamber'in devri). devr-i hindî muz. durmamacasına dönüp dolaşma.b. 4.i.b.) büyüklük merkezi olan [hükümdar v. devr-i kamerî bir ay içinde ayın dolaşması. devlet ü ikbâl ululuk.) devletin. cercle vicieux. hükümdar. devletlü siyâdetlü Mekke şerifine verilen unvan. devr-i kamer ay devri. dönme.]. belâ günleri. devlet-iktirân refah içinde. bir şeyin etrafını dolaşma. Bu usul ile kâr. ilâhi bilhassa beste ve peşrevler ölçülmüştür. Türk müziğinin büyük usullerindendir. büyük rütbe. devr-i dâim durmadan.-lü (a. 9.b. 8. bir de 7/4 ağır devr-i hindî mertebeleri kullanılmıştır. devr-i gusmâ musibet. edvar) 1. devr-i ikbâl mutluluk günleri. devletlü re'fetlü [eskiden] seraskerlere verilen bir unvan. devr-i gül gül mevsimi. fr.i. 5. (bkz. çağ.b. döner delilik. Bir semaî ile bir sofyandan mürekkeptir. zenginlik. [tezhip. saadet nöbeti. büyüklük ve iyi talih. devr-i lâle lâle devri. 3. saadet ve ihtişamının sığınacağı yer. 7 zamanlı ve 5 darblıdır.b. devr-i isnâ-aşerî on iki hayvan adlarıyla sayılan on iki yıllık devir. talih.) ev. devr-i devlet devlet zamanı. bir müzik üzerinde her ölçüye verilen isim olup umumiyetle büyük ölçüler ve peşrevler için kullanılır. devr-i mihnet dünyâ. 4. 2. âhır zaman (Hz.

devr (f. devr'den) devreden.i.) deylemliler. * dönem. 2. 2. devrân ile ilgili. i. Güneş yılının onuncu ayı. devr-i terakki terakki. devre-i mutavassıta eski okullardaki ilk altı sınıfın orta sınıfları. pâdişâh devri.h.s. [Usküdar'lı Hâşim babanın devre-i ferşiyye'si meşhurdur]. devre-i arşiyye kavs-i urûc. hastalığın ilerleme dönemi. devrât) 1. casus.i. devrî. Muhammed'in yaşadığı Çağ. dedeler kıdem sırasıyla arkada olduğu halde semahanenin dâiresi içinde ve halka şeklinde görünmek suretiyle üç defa yapılan dolaşma. devrî rüzgâr coğr. bülbül. Türkü. fr.i. 3. devr-hân (a.i. Güneş yılının onuncu ayında ve her Güneş yılının 8. 2. devren (a.i.i. kış. bir kaç yıldan meydana gelen zaman süresi. tevşîhler. bir şeyin fırdolayı etrafı. devir ile. insan ve kâiâtın Tann'dan çıkıp Tannya dönmesi felsefesine göre bu devir safhalarını anlatan tasavvuf şiiri. devre-i kasire fiz.) karanlıklar. Türk müziğinin küçük usullerindendir. ilâhiler. Çerh-i devvâr Dünyâ. 14 zamanlı ve 6 darblıdır. Felek-i devvâr Dünyâ. devrân (a-i-) dünyâ. karatavuk.) 1. şarkılar. deybâzer Güneş aylannın sekizinci günü. talih. devr-i tefrih b i y. 3.b. devvâr (a. dey (f. geçmiş dersleri hatırlama. devr-i tezâyüd hek. (bkz. devriyye (a. Deyâlime (a.i.zf. gezici karakol.) Tehmûres'in lâkabı. hafiye. devre-i ferşiyye devriyelerin kavs-i nüzule ait olanları. [Bektaşi tâbirlerindendir].c. Türk müziğinin küçük usullerindendir. kader. [buna "Sultan Veled Devri" de denir].h. deybâdîn (f. 15 ve 23 üncü günlerinde yapılacak işleri idareye me'mur sayılan melek. dönemli yel. 3.devr-i râbi' eski takvimlerde uğurlu ve uğursuz günler devri olup on iki gündür. çok dönen. her Güneş ayının 23 üncü günü. kuluçka devri. 2. kenarı. devre (a. 2. zaman. kısa devre. peşrevler ölçülmüştür. ve onu idareye me'mur sayılan melek. devr-i saltanat bir hükümdarın hüküm sürdüğü devir. dönme.) 1. besteler. . Bu usul ile âyîn-i şerifler. vent periodique. devvâre (a. deyâcîr (a. sığırcık ve benzerleri gibi kuşlann mensup olduğu sınıf. şarap kadehi. z f. devr-i sabık bir önceki hükümet. zaman zaman. kârlar. devr-i Veledi mukabele günü semâ başlamadan önce şeyh önde. devr-i revân muz. devir. devriyye mevleviyyeti ilmiye mensuplarına rütbeleri îcâbınca tevcîh olunan vazifelerden birinin adı.i. deybâvend (f. devriyye medreseleri Osmanlı imparatorluğu zamanında istanbul'da "sahn-ı semân" medresesinden daha üst derecedeki öğretim kurumlan. geceleri dolaşan kol takımı. devre-i ibtidâiyye eski okullarda altı sınıfın ilk sınıflan.) l. 3.) 1.i. bir melek adı. devr-i turan muz. felek. köçekçe ve oyun havalarında kullanılmıştır. deylem'in c. devriyye (a. şitâ). devr-i saadet Hz.) devrederek.s.) pergel denilen geometri âleti. i. Sene-i devriyye yıl dönümü. deycûr'un c. Cenâbıhak. 3.s. 7 zamanlı ve 3 darblıdır. devir suretiyle.) 1.h. dönüş. devre-i âliye [eski] sultanî teşkilâtında ûlâ denilen ilk altı sınıfın son sınıflan. ilerleme dönemi.f.) Kur'ân'ı dâima okuyup devreden [kimse]. 2.

kuzeyinde Mesken kasabası yakınındaki manastır. deyr-üz-zaferân Mardin ilinin güneydoğusunda. [bu] dünyâ.) insanın güleceğini getiren. anat. Şeb-i deycûr karanlık gece.s. deyn (a. deydene usul âdet. deyr-ül-aver Irak'ta Kerbelâ ve Necef arasında bir yer. edyâr) 1.) karısının namussuzluğuna göz yuman ve katlanan kimse. uzaklıkta. duyûn.c. kilise. dahm'ın c.) manastırla ilgili. deyr-ül-gebrevî yukarı Mısır'da M.c. insanlık âlemi.i.i. bir kimse. deyr-ül-cemâcim Irak'ta Kûfe'ye 42 km.) ince ağrı. âdet.) gülme.i. deyr-üz-zûr Suriye'de bir şehir. şirden denilen bağırsak.i. uzağında Dicle nehrinin sol yakasındaki bir şehir. bir vakte talik ve te'hîr edilmeyen borç. ödeme yahut hakikaten veya hükmen ibra olmaksızın dahî sakıt olan borç.) manastır. Teb'de bir yer. manastır. bu dünyâ. dıl'-ı mücessem mat. deyyân (a. Dıhâm (a. manastır adamı.deycûr (a. dıkk (a.) mükâfatlandıran veya cezalandıran. biri. ödenmedikçe veyahut hakikaten veya hükmen ibra olunmadıkça sakıt olmayan borç. kırıntısı. deyn-i lâzım-ı sahîh huk. meyhane. deyr (a. kurumsak.c. deyr-ül-âkul Bağdat'ın güneydoğusunda ve 83 km. deyn-i hâl huk.i. güldürücü dıkak (a. dıfda' (a. kenar. deyyus (a.f. deydene-i dîrîne eski usul.) kış ayı. ayrıt. arete.i.b. deyr-i teng (dar kilise) meç. incesi.) zool. (bkz: zıbâbiyye).i. meyhane. deyyâr (a.i. tasalı dünyâ. dıbâbiyye (a.s. geo. deyr-ül-bahrî Mısır'da bir önemli yerleşme merkezi.Ö. 2. deyrânî (a. uzaklıkta bulunan bir manastır.c.b. fr. Tanrı. dikkenar. XII.) 1. bir fert.i. manastır ile ilgili.b.) dâimlik. (bkz. deyâcîr) çok karanlık. süregelme. deyr-hâne (a. güneyinde ve Dicle'nin sol kıyısında çok eski ve büyük bir manastır.) bot. ökseotugiller. deyr-i mürrân Suriye'de Şam yakınlarında büyük ve eski bir manastır. kilise. dıbk (a. 2. dıl' (a. deyr-ül-Kamer Lübnan'da bir kasaba.s. 3. her şeyin ufalmışı. (bkz.) zool.i. dey-mâh (f. kalın olan şeyler. deyr-ül-Caslîk Irak'ta Bağdat'ın 55 km. 2 .' dıhk (a.s. kaburga kemiği. deyn-i gayr-i sahîh huk. gelenek.s. dıl'-ı kaim geo. deyrî (a. deyr-ül-Medîne Nil'in batı yakasında.c. yüzyıldan kalma kral mezarları. erime hastalığı. deyr-i kunna Bağdat'ın 90 km. s. deyden.i. dıbkıyye (a. güldüren. meç.i. kurbağagiller. deyr-i kurrâ' Kûfe'ye 42 km. (bkz:çağz) dıfdaiyye (a.f. deyr'den) manastıra mensup. düyûnât) borç. hâkim. defâdı') kurbağa. dıl'-ı kâzib anat göğüs kemiğine dayanan beş tane küçük kaburga kemiği. adla') 1. Fırat'ın batısındaki bir manastır. zalâm. . deyr-i semân Suriye'de birkaç Hıristiyan manastırının adı. deymûmet (a. devam.) iri.s.s.i. manastır sahibi. Eskikale köyünde bir manastır. dıhk-âver (a. 2. zulmet). deyr-i mihnet hüzünlü. deyr-i mugan mecusî mabedi.) ökse.) 1. derâre). deyr-i Abdurrahmân Irak'da Küfe yakınında bir yer.i.

dırâz-gûş (f.b. duru') cenkte. dücâc).i. (bkz: mukaddeme). 5.c.) ipekli kumaş dokuyan.b.i. dırâ'. canfes kumaş.c. dîde-i gâv (öküz gözü) 1) sığırgözü denilen çiçek. çiçekli bir çeşit ipek kumaş.i. bekçi. dırsî. dırâz (f.i. dîde-i giryân ağlayan göz. dîde-i hûn-bâr kanlı yaş döken.) renkli dokuma motiflerle süslü lüks bir çeşit ipek kumaş. kan ağlayan.i.s. destek.i. s. meydanda. dîdân (a.c. dicâce (a. cevşen). dîbâ-yi frenk frenk canfesi. dîdâr-ı hürriyyet hürriyetin güzel yüzü.) arslan. görüşme. doğruluğu gören göz.i.i. dırgam (a. ileri gelen. dırsıyye (a. dîbâc (a. görme. süslü bir ipekli kumaş. gözucu. a. haydar.i. savaşta giyilen zırh.) el uzunluğu.h.i. dî (f. kurtçağızlar.s.c. Dımışk (a. -dîde (f. baş.) dîde-bân'ın c. (bkz: decâce.b. dırs (a.) azı dişine ait.) pek dar. darâgım) arslan.c.) Şam. (bkz: çeşm-i siyah).s.) 1. tura. 2. gözleyiciler. Dımışki (a. dî ve ferda dün ve yarın. dîdân-ı haytiyye şeritler. 2) bir çeşit üzüm. göğüs kemiğine dayanan yedi tane kaburga kemiği.i. azı dişi ile ilgili. bekçiler.) başlangıç.) uzun.i.i.c. nöbetçi. görülmüş. dûd'un c.c. dîde (f. dicâc (a. 3. kadın adı.s. çeşm).i. dîbâ.s. s. kırmızı şarap.).) sepicilik. (bkz. dîde-i siyah kara göz. el uzatan. kolcu.i. dır' (a. (bkz. 4. önsöz. çehre. dibâgat (a. adrâs) azı dişi.) 1. gözbebeği. dırgame ("ga" uzun okunur. dıyyık (a.i. tavşan. dıraht (f. kan saçan göz. görüş kuvveti. dücâce). Lûtuf-dîde lütuf görmüş. (bkz: ayn. . [aslı "derâz" dır].c. dîde-i bînâ gören göz. Zarar-dî-de zarar görmüş.i. gözcüler.) uzunluk. Nûr-i dîde gözün nuru. şeritler. dîdâr (f. (bkz. yaşlı göz. [evvelce] gümrük kolcusu. bir yazı sitili. dîde-i hakk-bîn doğruyu. 2. dırâz-dest (f.i.i. dücüc) bkz: decâc.yüz.) dün. 2.). (bkz: tâziyâne). payanda. dırra (a. binaya vurulan direk. dîde-i mahmur mahmur (bakışlı) göz. 4. hayvan derilerini terbiye etmek zanaati. 2. Mekân-ı dıyyık pek dar yer. 2. dallı.) deriden yapılmış kalkanlar. dîdâr-ı yâr sevgilinin yüzü.i.) kulağı uzun. gazanfer. göz.s. g. 3. debâbîc) 1. dîbâ-yi Hindi Hindistan'dan gelen bir çeşit kalın ipekli kumaş. gözcü. açık. (bkz: diraht). daraka'nın c. diâm.b.) 1. dîbâ (f. şîr). 1.b. dibace (a. dîde-bân (f. dünkü gün.) l. dîde-gân) görmüş. dücüc) tavuk. dîdân-ı em'a bağırsak kurtlan. 2. canfes. Dimişki). dırâzî (f. dırâk (a. göz. i. gözcü.) ufak solucanlar. dîde-gân) 1. kırbaç. dîde-i hurûs (horoz gözü) meç. dîbâ-bâf (f. dîdân-ı şerîtiyye zool.i.i.i.i. diâmet (a. gözleyici. dîbâ-yi münakkaş sündüs de denilen altın veya gümüş karıştırılarak dokunmuş çiçekli.dıl'-ı sahîh anat. dîdâr-ı pak temiz yüz. esed. dîde-bân-ân (f.c.

i.b.i.i. dih-çe (f.b.b.s.b.b. dîhîm (f. muhabbet kazanı. dih-hüdâ (f.s.) köy ağası. 2. Ârâm-dih rahatlık veren.s.) "gözü yolda" bekleyen.b. (bkz: dahîm.zf.) gözüne uyku girmeyen. -dîde'nin c. bağışlama. nöbetçiler. a. dîdebân-ân-ı âlem yedi gezegen.*j (a.s. dih-dâr (f. dîg-i sevda aşk tenceresi." dîde-fürûz (f. [aslı Farsça "dih-gân" dır]. darlık. ince eleme. 2. öteki. küçük köy. dîg (f. dikkat (a. dikkat-i nazar bakış inceliği.) 1. dakik'in c. 2. başkalaşmış. Mihr. diyeke.) 1. dihî (f. 2. dihât) 1. karye.i. dîde-gâh (f. fr.b. Dihistân (f.s.) 1.b. dîger.i. a. tıknefes.) veren.b. bozuk.b.) köy. incelik.) göz aydınlatan. dîde-bân-ı felek astr.i. dikak ("ka" uzun okunur. (bkz. utandırıcı. köylü. g. başkaları için yaşayan kimse.) 1. gezegenler.b.i. dihât oUj (f. dîk (a.) dakiklik. gözcü. . gönül. köylülük. (bkz: dihkan). 2. kalb. mutluluğunu anlatmak için " gözünüz aydın olsun!" anlamına iyi bir dilek. 2.) taç. ince arama.i. işten anlar. toprak tencere.).s. Lûtuf-dîde-gân lütuf görmüşler.i. köylü. dîg-i cûşân taşmış. dîger-gûn (f. atiyye).) köye mensup.s.b.) verme. Hûrşid. Zühal (Satürn) gezegeni.i. başka zaman. dîk-efrak (a. dîk-ı nefes nefes darlığı.) çatal ibikli horoz. taşkın. dih-dâr). taşan tencere. efser. (bkz. dîk (a.) "gözü kapayan" rüşvet.s.) gözcünün bulunduğu yer. dîh'in c. dihlîz (a.) dar olma. meç.) iyi gören.c. dîde-pûş (f.i. dîger-kâm (f. köy ağası.b. dihkanî ("ka" uzun okunur.s. karye.) köy ağası. ölmüş.) başkalarını düşünen. edyâk) horoz. dîger-rûz (f. [bkz: dîger-bîn).b.s. altruiste.s. (dühn'ün c. f.) başkalarının iyiliği için fedakârlıkta bulunan.) sürünülecek yağlar. dîde-nümâ (f. çiftçi.) köylü.) görmüşler.i. dîde-dâr (f. meç.c.h.) başka defa. dîk-i ebyâz Cennet'te bir kuş. köylü. (bkz: dîh). dil (f.) diğer.i.s. veriş.) göz gibi.b. tek renkli kenarları gümüş veya altın motifli ipek kumaş. ihsan. ekinci.i.i. çiftçi. dehlîz). -dîde-gân (f.) göz alıcı.) bir kimsenin sevincini.i. dîger (f.i. [evvelce] gümrük kolcuları.i. köy. köy kâhyası. dîk-ül-arş "sidret-ül-müntehâ" da bulunan ve bağımsıyla Cennet'teki meleklere namaz zamanını bildirecek olan tavus şeklinde bir melek. -dih (f.) 1.i. dihân . değişmiş.) çömlek.) rençberlik.t. dîde-ver (f. dîde-bî-dâr (f. dîde-rübâ (f.) Esterâbâd denilen kasaba.b.s. verici. ikîîl). başka. (bkz: dihhudâ).) köyler.s.b. (bkz: Aftâb. dîde-be-râh (f. Şems). ehemmiyet verme.) incelenmiş. (bkz.) gözetici. Haclet-dih utanç verici. dih-gân (f-b. yürek. ufalmışlar.) başka gün.kolcular. doğruluk. dihkan ("ka" uzun okunur. diğer.s.b. bâr (f. dih (f.s. dîger-bin (f. dîdeler-rûşen (f. (bkz: dîde-bân).i. çiftçilik. dâhim. göze benzeyen. dîdebân-ân-ı çihârüm Güneş.i.i. s. kırmızı sahtiyan.s. di his (f. dîh (f.

güzel söz söyleyen. 3.) 1.) gönül arayan.b. dildil (f. nokta. dil-i zar zavallı gönül. 2.) gönül inciten. dil-âşûb (f.) dilberlik. dil-cû[y] (f. yürekli. dil-bâz (f.) dilbere. 2. sıkıntı.s. güzele. merhametsiz. dil-i şeydâ deli gönül.b. mezar.) gönülden vurgun olan. i. dil-i bî-karâr kararsız gönül. dil-i sâd-pâre yüz parça.s. gönlü rahat. güzellik.) gönül bağlamış. gönül. 2. dil-berî (f.s. dil-âzâr (f. erkek adı.s. bil-berâne (f. kalp kıran. dil-beste (f. dil-bend (f. dil-ber (f. dil-i sûzân yanık.) gönül eğlendiren. (bkz: dil-beste). dildil-künân (f.s. dil-i nâ-mihribân merhametsiz yürek. gönülü karıştıran. hatır kıran. dil-i zar. 2.) gönül anlar. kalbi meftun eden [güzel].s. dilâverân) 1. dil-âzürde (f. gönlü dinlendiren. bilgin. 2. orta.b.) gönlü rahatlandıran.b. dil-berân) 1.s. güzeller. dil-i pare pare parça parça. dil-berân (f. sevgiliye yakışır surette.b.) 1. dil-âsûde (f. kız adı.b.i. zavallı gönül.) 1. göze hoş görünen.s. kalbi kırık. dil-âsâ (f. i. gönül okşayan. gönül alan. yüreği sıkan. dil-i zinde diri ve uyanık gönül.b.) yiğitler.s.s. dil ü can gönül ve ruh. dil-i yek-vücûd tek parçadan yapılı gönül.zf.) 1.) 1.) gönlü bir şeyle ilgili olmayan. dil-âver (f. dil-i sevdâ-nihâd sevdalı gönül.b.i. muz.i. gönüle asılan. 2. 2. dil-i nâ-şâd kederli. 3. dil-i mecruh yaralı gönül.s. yürekliler. paramparça olmuş gönül. dil-i vîrân yıkık.s. dil-i nâlân inleyen gönül. dil-i pür-âteş ateşli gönül. cazip. kadın adı. dil-i bî-mâr hasta gönül. güzel.) gönlü rahat. dil-i inhâr ırmakların gönlü. muz. yiğit.b. dil-ârûm (f.s. i. âşık.s. 2. yan.i.s.b.b. ıstırap. . muz.b. avutan.bs.b. dil-i nizâr kederli gönül. dil-i sevdâ-nişân sevdalı gönül. güzel. bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlanndan biridir. inleyenler. dil-i derya denizin ortası. Abdül-bâki Dede'nin terkibettiği 7 makamdan biri. gönül çeken. 2. ateşli gönül. akıllı. mandıra.b. kalb.) gönlü incinmiş. dil-âvîz (f. gönül çeken.s. dil-i sengîn taş yürekli. dertli gönül.b. âşık. (bkz: dil-dâde). gönüle sıkıntı veren. i. birinin gönlünü almış. sevgili. Abdülbâki Dede'nin terkibettiği 7 makamdan biri.) heyecanlı. paramparça olmuş gönül.c. dil-âzâd (f.) dilberler. dil-dâde (f. inleyiciler.dil-i âvâre serseri gönül. dil-âverân (f.c.s.b. dil-ârâ. dil-dâr (f. dil-âşüfte (f. dil-i hâk toprağın aln. dil-i pak temiz gönül. ağıl.s. dil-çâlâk (f. ıztırap çekenler. i.b.s. meftun olan.b. 2.s. gönül kapan. gönül vermiş. dil-âver'in c. gönlü alıp götüren. gamlı gönül.) gönül bağlayan. dil-i şeb gece yansı.) 1.b.s.b. dilber'in c. dil-i dîvâne deli gönül. dil-âgâh (f. dîl (f.c.) 1.) inilti. kalbi uyanık. erkeklerin başlarına sardıkları renkli mendil. harap gönül.b.b.

dil-firîb (f. mertce-sine.) yiğitlik. dil-figâr (f. muz. dil-gîr (f.s. âşık. Makam ferahfeza ile onun gibi yegâh perdesinde durur. öfkelenmiş.b. Güçlü birinci derecede hü-seynî'nin güçlüsü olan. yüreklilik.) yürekliler.s. dil-fürûz (f. dil-keş (f. Donanımı si için koma bemolü ve fa için bakıyye diyezi konulur.i.s.). kalbe ferahlık veren.i. dil-efgâr. Umumiyetle inicidir. dil-keşîde (f.s. gücenik. 2.s.s. üçüncü derecede de ferahfezâ'nın güçlüsü olan acem-aşîrân'dır. Bu makam. cazibeli.dügâh'dır (bu perde aynı zamanda ırak makamının da güç-lüsüdür. (bkz. 2.b.s.s. (bkz: cân-hırâş). dil-hâh). yiğit. (bkz: dil).s.s. nota içinde bir değişikliğe hacet kalmaz (tabîî geçkiler hâriç olmak üzere. ve i. tahminen beş asırlık veya daha eski bir mürekkep makamdır.) gönlü hoş. dilîr-âne (f. Donanıma muhayyer gibi si için koma bemolü ve fa için bakıyye diyezi konulur. Arif Meh-med Ağa'nın terkibettiği bir mürekkep makamdır. Bu dörtlü (segah dörtlüsünün ırak perdesindeki şeddi) ile ırak perdesinde durur.) gönlü hasta. Bu makam. dilîrân) yürekli.) iç açıcı.) gönlü kızmış.b. dil-figâr (f. A.) gönül çalan.s.s. gönüle ferahlık veren. yiğitler.b. alımlı. dil-efzâ (f. cesurlar. dil-haste (f. kırgın.s.b. Güçlüler.a. hüseynî makamına ırak makamının dizisinden bir parçanın (meselâ makamın pest dörtlüsünün) eklenmesinden mürekkeptir. dil-güşâde (f. dilkeş-hâverân (f. dil-güşte (f.b. yüreği rahat.s. dil-hâste (f.s.) muz. gönül çekici.c. 2.). 2.) gönlü yaralı. adı 1500'de yazılmış manzum bir edvarda terkipler arasında geçen makam. ferahfezâ'ya geçilince bu iki arıza bekar yapılarak. yüreği rahat.b.) gönlü yaralı olan.) gönül isteği. dil-hûş (f-b. sevindiren. gönüle eziyet veren. dilîrân-ı nîzedâr mızraklı yiğitler.) yürek eriten. dilîr (f. adı 1909 da yayımlanmış anonim bir güfte dergisinde geçen makam. muz. kalbe sıkıntı veren. dilîrî (f.) 1.s.s. dil-harâb (f. dile (f. kırılmış. dilîr'in c.b.) gönlü geniş.) gönlü ölmüş.b.b.i.s.b. muz.) gönül aldatan. gönül dileği.b.dil-dûz (f.s.i. iç a-çan. dil-efrûz (f. dil-hâh (f.b. dil-güdâz (f. dil-güşâ (f. (bkz: dil-fürûz). dil-hurrem (f. mertlik. âşık.s.) 1.s. yüreği sevinçli.b. tırmalayan.s.) yiğitcesine. dil-hûn (f. hasta gönüllü. (bkz: dil-efrûz).b. gönül sahibi. Dilkeşhâverân'm terkibindeki her iki makamın da donanımı aynı olduğundan.). cesur.zf. (bkz: mecrûh-ül-fuâd).b. gönül. dil-germ (f. Konuk'un terkîbettiği bir mürekkep makamdır.b.) !.) içi kan ağlayan.) gönlü şen.b.b.) gönlü yıkılmış. Bu güçlüler bir sekizli tiz ve peşte de şâmil olup.) yürek parçalayan.) gönül tutan.s.hüseynî ve ikinci derecede -hüseynî'nin durağı olan.) 1.b. dil-hırâş (f. [elde bu makama ait hiç bir örnek yoktur]. A. dil-ferâh (f. her birinin makamın terkibindeki diziler içinde vazîfe aldığı unutulmamalıdır.) muz. si için küçük mücenneb bemolü ve do için . ikinci derecede muhayyer'in güçlüsü olan hüseynî.) gönül delen.b.) gönlü ferah.b.) gönül aydınlatan.b.i.s. gönül açan.b. dilîrân (f. kalbe batan. birinci derecede muhayyer'in durağı ve ferahfezâ'nın ikinci güçlüsü olan dügâh. dil-düzd (f. i. yüreği ölü.s. sevinçli. muhayyer makamına ferahfeza terkibinin ilâvesinden müteşekkildir.b.

) anat.) iç sıkıntısı.b. çehre. Dimişki (a. dil-şüde (f. [aslı "dil-nevâz" dır]. fikrî.i. tahminen iki asırlık bir mürekkep makamdır. dil-şâd i (f.s.) gönül avlayan. gönül yakan. dimağa mensup. dimâ (a.b. dil-nişîn (f. dil-zede (f.s. muz.) gözü gönlü tok.s. sıkıntılı. dimne'nin c. hoş lâtif. gönlün beğendiği.b.) 1.) süprüntülükler.b. dil-teng (f. âşık. gönül kapan. vurgun.b.b. kendine meftun eden. dil-sâz (f. b. sevinmiş. dîn (f.f. tahminen iki asırlık bir makamdır. Şam'a ait. 2.i. 2. akıl. yürek yakıcı.b. dil-kûb (f. dokunaklı. dil-nıürde (f.b. . (bkz: mağz).b. dil-sûz (f.s.b.) yanak. tahminen altı asırlık bir mürekkep makamdır.s. dil-şüküfte (f. bilgin. (bkz. güzel sanatlarda kullanılan ve Şam'da yapılan bir çeşit kâğıt. yüz. kınk gönüllü. dil-sûhte).s.i.b. kederli.) kalbi. minyatür v. hat. çok acıklı. dînâr (a.s.) Allah'a inanmış ve bağlanmış olan kimse.) helak. dil-nüvâz (f. edyân) Allah'a inanma ve bağlanma.) 1.) gönül yapan. dîn-dâr (a. zihnî.) yüreği yaralı.) gönlü gitmiş.i.) gönlü kara.) gönül okşayan.i. dil-şikâr (f.s.b.) gönlü zedeleyen.s.bakıyye diyezi ilâve olunur. 2. dil-pesend.s.b.h. (bkz: dil-zede).) gönül alan ve zapteden güzel.b.) çakal adı.) gönül kinci.s.c. canlanmış. dil-nüvâzâne (f. duygusuz. Elimizde hiçbir besteli numunesi yoktur. dimen) süprüntülük.) vurgun. dil-sitân (f. dil-şikâf (f.s. dil-şikeste (f. Dimişk (a. Elimizde hiçbir besteli numunesi yoktur. ["Kelîle ve Dimne"] kuşlar ve diğer hayvanlar hakkında Hintçe yazılmış bir hikâye kitabı olup.s.b. dil-sîr (f. i. (bkz: dil-teng). dil-tengî (f.) gönlü kırık. şuur. daha sonra "Hümâyunnâme" adıyla Osmanlıcaya tercüme olunmuştur.b.i.) 1. muz. dimağ ile ilgili.i. gönlü ölmüş. 2.b.) gönlü ditilmiş. dimâgî.s. îran'lı Hüseyin Vaiz tarafından "Envâr-ı Süheylî" adıyla Farsçaya. dimâgiyye (a. edmiga) 1. pek istekli. dîm (f. dil-küşte (f. gönül darlığı. Dimne (h.b. dil-teşne (f. âşık. gönül okşayana yaraşır yolda. i.i.) 1. 2.) gönlü açılmış.) gönüle hoş gelen. dimağ (a.) kanlar. i.i. her şeyden elini eteğini çekmiş. gönül alan.f.s. dimne (a. 2. her Güneş ayının 24 üncü günü.b.s. (bkz: huş).b.) gönlü susamış.i.s.s. dil-zinde (f.) yüreği yanık. gönülde yer tutan.) gönlü ölmüş. denânîr) 1.s.b. dil-rübâ (f. kalemi muhafazaya me'mur sayılan melek.i.s.b.s.) yüreği dar.s. muz. [tezhip. dertli.b. Dervîş-i dil-rîş gönlü yaralı derviş.b. mahv. dil-şiken (f.) yürek delen.c. bir Fransız frangına denk olan sırp parası.b. 2.) gönül okşar-casına.) 1.s.) gönlünü kaptırmış. dil-rîş (f.b. dimâr (a. 2. (bkz: Şâmî). dîn (a. (bkz: dil-rübûde).) Şam. vuran.c. Sefk-i dinin' kan dökücülük. kederli.s. dimen ı (a.s. dil-sûhte (f. hüzünlü. dil-pezîr (f.i. beyincik.c.s. dem'in c.b. âşık. dil-rübûde (f. Şam'la ilgili. i.i. dil-siyâh (f.b. eski zamanın çeyrek lirası değerinde bulunan bir nevî altın parası.i.) 1.b.s.s.s.) gönlü hoş. dimağ-çe (a. beyin.b.].

yemişli ağaç.) dince. karışık olmayan dirhem [gümüş para].) bayrak. 3.i. zekî. kavrayışlı.f.i. dirâyet-kâr (a.) ağaçlar. dîr-bâz (f.i. dirhem-i ceyyid bozuk.f. Pâdişâh-ı dîn-penâh dîni koruyan.) dîni koruyan. ve zf. direfş (f.s. din bakımından.i. dirahşânî (f.) iki yüzlü.c. uzak.) 1.b. çoktan. direfşân (f. dîn-perver (a. ziya. parlayan inci. para.b. dîrân (a-i. dîne zarar verecek surette. dirayet (a.) sarraf. diraht-i Meryem Meryem'in altında oturduğu ağaç. kavrayışlı.) nur. parlaklık.f. dirâyet-mendâne (a.) Allah'a inanmış ve bağlanmış olan kimseye mahsus veya yakışacak şekilde.) ışıldayan.b.i. tutma.zf. dirâyet-kârâne (a. nurlu.f.i. diyer).) ekin biçen. dîn-şiken (a.f.zf.) ağaçlık yer. direm-güzîn (f. (bkz: dirâyet-mendâne). dirahş (f. Dürr-i direfşân 1.i.) dîne hizmet ve yardım eden. parlayan Güneş.) dîni kıran. derâhim) 1. parıltı.t. (bkz.) ışıldayan. (bkz: aram).s. parlayan. (bkz: dirâyet-kârâne). ışık. dirhem-i mağşuş başka mâdenlerden oluşmuş.) dirayetli.s. diraht'ın c. [aslı "durahşân" dır]. dîr ü dırâz uzun uzadıya. karışık dirhem. Akaid-i dîniyye (din inanışları) din dersleri. dîni arkalayan. Akvâl-i dîn--şikenâne dîne zararlı olacak şekilde sözler. direv (f.b. dîr (f.) bekleme. 2.b.i.) parlak.s.) dirayetli bir şekilde.i.b.) ekin biçme. 3.f. diraht-i meyve-dâr yemiş veren. kavrayışlı. dirhem.) dinle ilgili olan. dirhem-i rayiç gerek ceyyid ve gerek züyuf olsun.s.s. dirahşân (f.) parlaklık. dîn-dârî (a. (bkz: seçer).) darphâne.) evler.b.s.f.dâr'ın c. 2.) .s. dirhem-i hâlis saf gümüşten ibaret olup.f. uzun müddet. uzun müddet.) dindarlık. Ulûm-i dîniyye (din bilgileri) din dersleri.fz. direm-serâ (f. dirhem-i örfî onaln kırattan ibaret dirhem. bilgili. dirahşende (f.) ağaç. gümüş para. hasat. eski okkanın dörtyüzde biri. geç. s.i.s. bilgili. ışıklı.s. dirâyetkâr olana yakışır yolda. parıldayan.dîn-dârâne (a.i.zf. dirhem (a. dînen (a.) dîni kıracak.) zekî. mürâî).s. parıldayan. dîniyye (a. kavrayış.b. direfş-i Gâvyânî (Gâve'nin bayrağı) [Dah-hâk'ın zulmüne karşı isyan eden ve Gâve isminde bir demircinin kendi meşin önlüğünü yırtarak yaptığı bayrak]. dîn-penâh (a.f. [aslı "durahşânî" dir].b. sancak.s.s. dîr ü zud geç ve çabuk.b. dirayetli (a. 2.i. diraht-ı Vakvak üzerinde meyve yerine insan başı gösterilen mitolojik ağaç. dîne karşı koyan.i.b.) uzun. para basılan yer. parıl-dayıcılık. dîne destek olan.) dirayetli.) para ile alınmış. dînî.f.b. dirahtistân (f. gecikme. dirahşendegî (f.) zekâ. halk arasında alınıp verilen dirhem.) dirâyet-lilikle.) 1. diraht (f. dîne destek olan pâdişâh. dîn-şikenâne (a. orakçı. başka bir mâden ile karışık olmayan dirhem. akça. (bkz. 2. direm-hırîde (f. dîn-fürûş (a. (bkz: dür). (bkz: durahşân). bilgili.f. istirahat. dirahtân (f. eski.i. direm (f. direng (f.b.s. direv-ger (f. .i. Mîr-i dirahşân parlak. bilgi.zf. dirâyet-mend (a. gümüş para. diş.zf.

dîvân-ı riyaset başkanlık kurulu. dîvân-ı haysiyyet onur *kurulu.) 1.s.i. 2. anat. dîv-i âhenîn-beden demir gövdeli dev. dirhem-i züyûf bakır veya başka mâdenlerle karıştırılmış gümüş sikke. 3. [dîvân-ı harpler 21 Şevval 1286 tarihli eski Askerî Ceza Kanûnu'nun 48 inci maddesine göre beş askerden teşkil edilirdi]. dîvân-ı ilâhî âhiretteki hesap günü. dev.b. dî-şeb (f.t.) eskiden taşrada me'mur olan vezîr veya âmirlerin mektupçuluk vazifesini gördürmek üzere kullandıkları me'mur. yatak çarşafı.f. dîvân-ı Fuzûlî Fuzûlî'nin dîvânı. 2. orta boyda olan. esirgeme. dîvâne (f. eyvahlar olsun! dîrîn.) şahıs. *yargıtay. kazaskerler.b.) delicesine hareket eden. 2.hâne (a. mehirde. kapacık.s.b. muhasebat . sadrâzam. dîrûz (f.i. dîse (f.) 1. defterdarlar ve şâir büyük devlet ricali bulunurdu].b. [1287 (1870) de adliye nezâretinin teşekkülü üzerine lağvolunmuştur]. devâvîn) 1.) 1. önleme.dirhem-i şer'î ondört kırattan ibaret dirhem. dîvân-ı muhasebat Sayıştay.i) huk. şişe kapağı.) halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip hallolun-duğu. dîvân (dîv'in c.i. üste giyilen kaftan.b. kanunlara ve nizâmnâmelere göre bakılacak dâvâlan görmek üzere 1284 târihinde kurulan ilk nizamiye mahkemesi.) huk. budala.) dün. f. şerîata göre.i. dîvân-ı Hakanı Hâkanî'nin dîvânı. Âyîn-i dîrîn eski töre.b. cin. dîvân efendisi (a. Merhamet-disâr çok merhametli.c. dîvâne-rev (f.i.i.) delicesine hareket eden. düşür) 1. aman.) geniş sofa salon. şeyhülislâm. men'etme. dîvân-ı hümâyun (a. bir şâirin şiirlerini kafiyelerine göre alfabe sırasıyla içine alan mecmua.i. dîvâne. [bu mecliste.b.c.i. e.i. disâm (a. dîvân-ı kebîr (büyük dîvan) Mevlânâ Celâ-leddin Rûmî'nin bütün gazellerini ve rubailerini bir arada toplayan Farsça eseri.f. 2. dîvân-ı âlî yüce divan. dîvâne-res (f.i. dîvâne-gî (f. alık. [zekâtta . dîvân-ı harb (a. harp dîvânı. 3. -disâr (a.) eklendiği kelimeye çokluk. 3. elbise. bolluk mânâsını verir. dirîga ("ga" uzun okunur.zf. yazık. eyvah. devlet işlerinin görüldüğü pâdişâh huzuru.f. dirîg (f. dîvân-ı harb-i örfî sıkıyönetim mahkemesi. kapak. büyük meclis. dîrîne eski kadîm. diyette. askerî mahkeme. 70 tane arpanın ağırlığı.) küçük şiir mecmuası. dîvân-ı âm halkın katıldığı meclis. (bkz: dîvân kâtibi). dirhem ü dinar gümüş ve altın para. disâr (a.) devler. şeytan.) divanelik. nisâb-ı sirkatte muteber olan da bu dirhemdir]. mantar gibi şeyler. çılgın.s. delilik. murakabe altında bulunduran yüksek kurul. 2. (bkz: Şems-ül--Hakayık).i.i. devletçe sarfolunan paraların hesabını kontrol. dîvân-ı temyîz-i askerî Askerî Yargıtay. dîvân-çe (a. dîvân-ı hâss pâdişâhın başkanlık ettiği meclis. ah. dîvân ö (a. dîvân-ı deâvî nezâreti çavuşbaşıhğın kaldırıldığı hicrî 1252 (1836) yılında bunun yerine ihdas olunan dâire. kişi.) yazık.) deli. Bende-i dîrîne eski kul.i.s. dîvân-ı ahkânı-ı adliyye (a.b.

ahar başka memleket. (bkz: dîrân). dostî (f. dîvân efendisi). dostça.i.i. cinci. (bkz: levn).i. dîvânî.s.).) dostluk.b. diyer (a. dost-kân (f.b. dîv-âsâ (f.) dindarlıkta gayretli olan.) dîvâna ait. Tann. dönen. sevişen kimse. 4. dindarlık. dâr'ın c. din.i. diyar-ı küfr islâm ülkelerinden gayri yerler. 3. dîv-sâz (f.i.) ev sahibi. diyât (a. dubara. diyet-i kâmile huk. şibhi amd suretiyle vuku bulan bir katilden dolayı verilmesi gereken bir diyettir ki dört neviden yirmi beşer adet olmak üzere yüz devedir. (bkz: edyâk). diyar-ı gurbet gurbet ili. [bu neviler bint-i mehad.b.i.) duvarcı. dost'un c. hakîkî sevgili. memleket. diz (f.i. dek.b.i. 2. arkadaş veya sevgililerle içilen şarap.i. nikâhsız kan veya koca. Mahmûd [Kâşgarlı-J ). diyar (a. katledilen şahsın nefsine bedel caniden veya ailesinden alınan tam diyet olup mikdân maktule göre değişir.i.s. 2. ülke. diyanet (a.) diyanetle ilgili.) deve ait. evler. korkunç tabiatlı.) dost tutan. dîze (f. dîvâniyye (a.) ağaç kurdu.b. diyeke (a.) dev gibi.b.h. 2. Anadolu. devâlîb) 1. dîvek (f. yabancı haneler. dîvanla ilgili.) [eskiden] savaşlarda giyilen arslan ve kaplan pöstekisi.) dostlar. büyük kadeh.b. 2.i.i. dostân) 1. metres.i.s.) dost meramlı. tas.i. hîle.i. .) l .i. devle ilgili. diyar-ı Rûm Osmanlı ülkesi.) horozlar. Hatt-ı dîvânî dîvandan çıkan yazıların yazıldığı bir çeşit yazı. dolâb (a. devreden.s. [Farsçası "dûlâb"dır]. din duygusu.) dostlukla.i. 2.i. 2. dîv-lâh (f. bot. dîv-beçe (f. dîvâr (f.) diyetler.b.s. dost-gâhî (f. büyük kadeh.) dev yavrusu. sur. dîv-câme (f. dîvân kâtibi (a.s. diyât) kan bahası. kötü. dost-âne (f. içine eşya ve şâire konulan raflı veya rafsız göz. dîver (f. 3. dost-dâr (f. dost (f. dîv-çe (f. (bkz.) Tehmûres'in lâkabı. diyânî (a.) cin tutmuş. diz-dâr (f.i. zool.i.b.f.) 1. elde hiç bir numunesi bulunmayan.i.c.) l.) kale. güve.i. sevilen kimse.c.b. 2. dostân (f.b.i.) duvar. arka kaşağısı. dîvâr-ger (f. kadın tuzluğu denilen nebat (bitki). 2 .). diyet'in c. diyar. güve. dîv-bend (f. s.b.zf.) .s.i. dîve (f. meramı dostun meramına uygun olan.dîvânı.b.s.b.) kale muhafızı.i. iri yan.) renk. cin çarpmış.c.) 1. dâr'ın c. (bkz: dîv-çe1) . dîvî (f. özlenen ülke. dost-kâm (f. 2. 3.s.b.) 1. bedestenin içindeki küçük dükkânlar.) evler. 4. b.b. ağaç kurdu.s. (bkz: dost-kâm).t.) ipekböceği. şiddetli rüzgâr. 5. dîv-gîr (f. 3. hıkka ve cezea denilen develerdir]. asırlardan beri terkedilmiş bir Türk müziği makamıdır. sülük. diyar-ı tahassür özlem diyarı.) muz. diyet-i mugailâza huk. dîv-bâd (f. diyet (a. kasırga. Dîvânü Lûgat-it-Türk (a. cinnet. diyânet-kâr (a. dîk'in c.i. dost-kânî (f. (bkz: mecenne).i. kuyudan su çıkarmaya yarayan ağaçtan veya demirden yapılmış çark. dîz. sevgilisi olan. dev gibi. delilik. Menâsib-i dîvâniyye dîvan kalemin deki me'murluklar. bint-i lebun.i. (bkz.) 1.) 1. bir toplantıda bulunanlara şarap ikram etme.

mîde ve bağırsaklarda olan uzun solucan.i.) 1. trişin. chrysalide. zû'). 4.) "is sıvayıcı" kara calici.i. ipekböceği. duacı.i. yuvarlak solucan. 2. dûd-i sabbaga zool. dûd-i vâhid zool. duman. mürekkep yapılan çıra isi. ocak. duâ-yı hayr hayırlı dua. dûd-i müsellâh zool. duman). dua' (a.b.) dua eden.f.b. dua okuyucu.i.i.) dua okuyuculuk. krizalit. dûd-i müstakim zool.i.i.) dumanlı.s. aşçı. yürek darlığı. duh (f. soysop.i.b.i. dua edicilik. ocak. dûd-endûd (f. dûd-i dil-i pür-âteş ateşli gönlün dumanı. tasa. hasır sazı. kabîle.s. tenya.i. dûd-hâne). gurur. tütün.) 1. hasır otu. 3. dûd-hâr (f. beddua. fr.i. duâ-hân (a. dûd-gâh. . böceğe ait. böcek. iplik gibi ince uzun bir kurt. tömbeki içen kimse.b.dû' (a. duâ-yı müstecâb kabul edilen dua. dufayda (a. dûd-i âh ilenç. duâ-gû (a.f. ocak.s.f.) soysop. dûd-efgen (f. kelebek. gam. ed'iye) 1.s. dûd-ül-Medîne zool. fr. Allah'a yalvarma. dûd-mân-ı Osmânî Osmanlı hanedanı. dûd-i çerağ lâmba isi.). çok zaman koyunların karaciğerinde yaprak şeklinde bulunan bir kurt.b.b.i. kırmızı kurt. dûd-mân-ı Bektâşiyye 1) Bektaşi ocağı. silsile. dûd-i şeridi zool. keder.f. Dûdmân (f. günlük ve ödağacı yakarak cin davet eden kısmı. ducret-ver (a.) dua okuyan.) hanedan.) kurda. 2. çok zaman köpek ve kurt böbreğinde bulunan bir solucan. dûd-i remel zool. 2. fr.) ayran. (bkz: dûde.) 1. soysop. dûd-mân). dûde (a. dûd-ül-kilye zool. dua edenler.s.) zool. dûd-i ham yaş odunun yanmasından çıkan yoğun duman. davet edenler. dûd-i dimağ kibir. domuz şeridi. dûd-i hadîs zool. niyaz. sığır şeridi. (bkz: dûd-hâne. (bkz. 2. iftiracı. dûd-i ciğer yürekten kopan ah.) sihirbazların üzerlik. küçük solucan.b. dûd-i harîr zool. dûd-âlûd (f. kumda yaşayan ve balık avlamak için oltaya takılan kurt.s. dûçâr-ı hayret ü ıztırâb sıkıntı ve şaşkınlığa uğrama. duçar (f. (bkz: duht. böcek. dûd-i üstüvânî zool. 2. birini çağırma. onlarla ilgili. ducret (a.b. inilti.i. duâ-hânî (a. dûd-ül-kebed zool. keseli kurt. (bkz: arûs).systicerque.i. duâ-gûyî (a. dûd-i ibrişim zool. dûd-i mükeyyes zool.s.c.) gelin.) duâcılık. (bkz. dûde (f. duhter).s. sivri kuyruk.f. dûg (f. bir yere gönderme.b. (bkz: dûd-i harîr).b. kız. dîdân) kurt. külhancı. dûd-i şa'rî zool. kelebek.) duman yeri. 2. kırmızı renk elde edilen böcek. dugd (f. dûd-hâne (f.i. (bkz: zucret-ver). tetard. uğramış. 2) Yeniçeri ocağı. dûdiyye (a.) tutulmuş. yakalanmış.i.c. havâi fişek.) 1. dûdî. baca. dûd (a. dûd (f.) 1. (bkz: giriftar). (bkz: dûde).) iç sıkıntısı.) sıkıntılı. duât (a.i. dûd). (bkz: zucret). 3. iribaş. dûd-i dil yürekten çıkan ah.b. kabîle. dûd-geh (f.i. kabîle. (bkz.) kurtçağız. büyüklük. dâî'nin c.

ileriyi. kerîme. duhterî (f. dumur (a. içine girme. dumûr (a.zf.s. duhân (a.s.) 1.s. duhter-i âftâb (güneşin kızı) meç.i. otsuz. tütün.s.i. Mekke'de nazil olmuştur.) 1. uzak.i.s.) hakirlik. Sûre-i duhâ Kur'ân'ın 93 üncü sûresi. dür ü dırâz uzun uzadıya.) kim.i.(bkz. duhûl ü huruç içeri girip çıkma. tedbirli.i. iğne ile dikilmiş.i.) kızlık. hâher). zelillik.i. duht-ender (f. duhter-i rüzgâr dünyâ olayları. yapraksız ve meyvasız ağaç. duhûl-i muzafferâne muzafferce giriş. duhân-nûş (f.i.b. duman. 11 âyettir. duhter).b. duhân-ı âteş ateş dumanı. 2) i. Duhter-i Hindu (Hintli kız) AbdülhakHâmit Tarhan'ın dön perdelik piyesi (1875). evler.cli.b. dûn-perver (f-b. şarap. duhter-i rez (asma kızı) şarap. i. kız çocuklar.) 1. zillet. (bkz: dîr). 2. duht (f. dürbün. geleceği gören.i) 1.) 1. şarap.) defetme. ilerisini görürlük.i.) dûr-bâş! Diye bağıranlar.i. uzaklaştırma duhye (a. duhânî (a. Dünyâ-yi dûn aşağılık dünyâ.i. alçak kimseleri koruyan. duhterân (f. (bkz: adla').) tütün içen.b.s. dûn-ân (dûn'un c. çıplak baş ve yüz. fumant. dumanlı.s. 2. dûr-bînî (f.).) kaba kuşluk vakti.) "duman yutan" tütün içen. aşağıda.dûh (f. (bkz: duh.i. üveyi kız. duhûl (a. uzun.s.s. uzağı. 2.s. aşağılık. dulû' (a-i. çıplak arazî. 2. akıllı. duhûr (a. 2.i. aşağılık. i. dâr'ın c.) 1.) bir yere girmek için verilen ücret. 3. 2 .) kuşluk vakti kesilen kurban.s.) kız. dûrâ-dûr (f. duhter-i hum (küp kızı) meç.) 1. duht-i rez (asma kızı) şarap. zayıflıktan hayvanın karnının içeri çökmesi. duhân aşam (f. duhter'in c. "uzak ol!" mânâsına bir emir. dem'in c. duhtere (f. 2. durahşân (f. ilerisini.b. uzaktan zağa. dûr-bîn 1) uzağı gören. kadın esirlerinin bir nev'i. dumû' (a.) tütün satan. bekârlık.) erişilmesi güç şey. geleceği görerek. dûr-bîn (f.i.).) hastalıktan âza kuruma.) kötü. yer. Mekke'de nazil olmuştur.) kızlar.b.i. değnek. dûn (a. kerime.dıl'ın c. dûr-bînâne (f.) uzak uzak. bölgeler.) uzak. duhâ (a. duhûr (a. . bot. sağılmış. körelme.b. dürbün.) göz yaşlan.i. aşağı. 2.zf.) ilerisini düşünen. duhter (f. asa. kovma.) kız. fr.i. Sûre--i duhân Kur'ân'ın 44 üncü sûresi. uzun uzadıya. 2. (bkz: duht. soysuz kimse. tar.b.) içeri girme. dûr-bâş (f. dûr-dest (f. tüysüz. dûr (f. (bkz: dahve).) dûnlar. dûr-endîş (f. 2. 3. tohum tanesi. duhân-furûş (f-b. duhûliyye (a. dirahşân). duhne (a. tek tane.) ilerisini.b.i. alçak.) uzağı. dûr (a. dûhte (f. onlann ilerlemesine yardım eden. bekârlık. alçaklar.) 1.i.) 1. aşağılık kimseler. Baht-ı dûn alçak talih.i. dûr-bâşân (f.) kızlık. 4. darı. yasakçılar. 59 âyettir.) bir uzvun beslenememesinden dolayı kuruyup kalması. altta.fı. Salât-ı duhâ sabah namazı. hasırotu.s.

dûzah (f. [müen. Dübbe (a. kızoğlan kız. Little Dipper.i. ing. dün geceki. lât. dün gece.) iki kat etme.i. dayanma omuzu) katlanma. an gibi şeylerin iğnesi. telefon.) kızoğlan kızlar.) üzüm ve hurma pekmezi.s.c.) uzaklık.s. semânın kuzey yarımküresinde bulunan meşhur yedili yıldız grubu olup kuyruğunda Kutup Yıldızı (de-mirkazık) bulunur. Great Bear.b. dolan. dûst (f. duru (a.i. dûzahî (f. fr. el değmemiş.b. dûşâb (f.i. (bkz: dûzah-makarr.i.) çok uzun. diken.) l.s. rüya. (bkz: dûzahmakarr.) kızlık. (bkz: bekâret). kızoğlan kız olma hâli. (bkz: ketf)dûş-i gayret (gayret. dûzâhiyân) cehennem.b.b.i. (bkz: hirs). dübbe]. Petit Oıırs. dûzah-nişîn (f. Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye Şinâsî'nin 1863 te basılmış Türk atasözleri ve deyimlerini içine alan bir eseri. dûşîze-gî (f. dübb-i şimalî şimal ayısı.) 1.) sivrisinek. dûr-şenîd (f. Yedigen. dost). tedbirli olma. Little Bear.b. dü-bârâ I (i.a.) cehenneme mensup.) döğmeler.i. dü-âlem (f. astr. 2. semânın kuzey yarım küresinde bulunan meşhur yedili yıldız grubu. tavla zarlarının ikisinde de iki noktalı tarafın üste gelmesi.dûr-endîşî (f.i.) mekânı cehennem olan. dûzah-mekân (f. dır'ın c. omuz.a. düş (f. zebaniler. zebânî. Dübb-i ekber adlı yıldız kümesinin . çuvaldız. dûşîn. dûşize-gân (f.dubara.s. dişi ayı.) durağı cehennem olan. fr.) ilerisini düşünme. vurmalar. darb'ın c. düz (f. lat.b. (bkz: dâr-üs-saîr. dübb-i asgar astr.i.s.) ayı. Küçükayı. akıllılık. dussûkıyye (a.i.i.s. oyun.a. düş ber düş omuz omuza.i.). düş azmak rüya görürken kirlenmek. dûşîne düngece ile ilgili.b.s. çarpmalar.) dikici. dü-âteş sevgilinin iki dudağı. düzene (f. 2. (bkz: ihtilâm olmak). Zer-dûz sırma dikici. hîle.) azap melâikeleri.i. telgraf. yalan.) iki. dûşîze-gân) kız. dü-rû iki yüzlü.s. sırmalı. dübb (a. dû-zah-nişîn). Cüvâl-dûz çuval dikmeye mahsus iğne.b.) Mısır'ın Dussuk kasabasında doğan ve orada ölen Ibrâhîm Dussûki tarafından kurulan bir tarikat.) sevgilinin iki dudağı. dü-cihân iki cihan (dünyâ ve âhiret).c.s. Büyükayı. dü-âteş (f. kâfir. durûb (a. Ursus majoris.b.) uzağı yazan.b. düş be düş omuz omuza.i.b.b.i. pekmez. kâfir. durûb-i emsal darbımeseller. dü-pâ iki ayaklı.) oturduğu yer cehennem olan. Grand Ours. nîrân). dûr-nümâ (f. dü-bâlâ (f. kâfir. dûzah-nişîn). ce-hennemî. katmerleme.) uzağı gösteren. ing. dübb-i ekber astr. dûşîze'nin c.) 1. dûzâhiyân (f. dü-bâre (f. Ursus nıinoris (= Küçükayı). dûzah-mekân).) [eskiden] savaşta giyilen zırhlar. Big Dipper.) iki dünyâ (= dünyâ ve âhiret).) iki kat. (bkz. dûrû-dirâz (f.i.i.i. atasözleri.) uzak işitir. dûzah'ın c. tamu. dûr-nüvîs (f. dü (f. bakire).s. 3. (bkz: dûzah-mekân. dü-âlem iki dünyâ (dünyâ ve âhiret).b. 2. dûşize (f.i. dü-bâr. dûzah-makarr (f. dûrî (f.s. dayanma. (bkz.

Makam.c. elde bir numunesi yoktur. (bkz: decâc. dübür.s.i.) y.s. [aslı "dühnî" dir]. dü-dîde (f. kat kat olma.) dehâ sahibi.s. kuğu burcu. dügâh terkibine bir buselik beşlisi ilâvesinden mürekkeptir. tavukgiller. böğrülce.i. dühn (a. dicâc). Güçlü.b. beş altı asırlık bir mürekkep makam olup. (bkz: zulmet).i.ool.) karanlık. ing. Duphe. dügâh (f. dühnî. dü-gâne (f.) muz. dügâh-pûselik (f.) tereddüt. sabânın durağı ve nev-eserin yegâhtaki şeddinin veya şetarabanın güçlüsüdür.) 1. dücür (a.b. makama ismini vermiş olan.) zool. dü-dile (f. sabânın la bakıyye bemolü ile şetarabanın si bakıyye bemolünden başka sol bakıyye diyezi nota içinde ilâve olunur. 2. dihân. (bkz. bulut. dücüc (a. 2. dücünne). dücâciyye (a. tavuk. ikiz. astr. sabâ ve dügâhda olduğu gibi çârgâh'tır. ayıgiller. dücce (a. Durak perdesi. dücünnât) 1. en az iki asırlık bir mürekkep makam olup elde bir numunesi mevcut değildir. ikinci derecede bir güçlü tesbît etmek müşküldür. birinci derecede.) karanlıklar. kararsızlık.i. semânın kuzey yarım küresinde Lyre burcunun yanında çok parlak bir kaç yıldızdan meydana gelen bir burç. Türk müziğinin en eski mürekkep makamlanndandır.b.a.c.c. dücâce (a. Cygne.i.b.dörtgenindeki parlak iki yıldızdan biri. (bkz: decâce.i. rekât namaz. dühât (a. arkası.b.) sürünecek yağ ile ilgili. dühür (a.c. duhûl (f. dübr (a. Donanıma -sabânın ki gibi. dücne (a. dügâh-ı kadîm muz.s. Dügâh makamının güçlüsü. dücüc) 1.) çok karanlık.i.dügâhtır ki. 2 .) 1.i. onc-tueux. fr. Türk müziğinin birkaç asırlık ehemmiyetsiz mürekkep makamlarından biridir. decâc.b. dücâc'ın c. çift.) ed.i. bir işin sonu. dücünât).) muz. dücünne (a. tavuk. iki beyitten ibaret olan rubâînin başka bir adı.b. dünyâlar. dücâc (a. (bkz.) 1. iki tane. .) tefler. fr. dücce-i lücce denizin engin karanlığı. lât.c. diicâ' (a.) iki cihan (dünyâ ile âhiret). Bu makam. dügâh-ı acem muz.i.) iki gönüllü. dühenî (a. dicâc. sabâ terkibine şeteraban makamından veya nev--eserin yegâh perdesindeki şeddinden birkaç sesin ilâvesinden mürekkeptir. karanlık. [yedili kümenin en parlak yıldızıdır]. dügâh gibi donanır ve değiştirilir. deffin c. anlayışlı ve uyanık olanlar. dicâce).i. iki tarafta sevgisi olan. dü-dil. lât. dücî (a.i. dügâh-hicâz muz. kıç. dübbiyye (a.i.) iki göz. edhân) sürünecek yağ.) tavuklar. Salât-ı dü-gâne iki rekât namaz.i. (bkz: zulmet).i.i. kaypak.s.i. dü-beyt (f. yağmur yağma. dücye (a.. bir şeyin gerisi.) bot. 2. fr. bu beşli ile dügâh perdesinde kalır. dühniyye (a. dehr'in c. 3. dü-dilî (f.) davul. dücen.s. makat.c. Bu makam.i. devirler. münafık. en az.i. dü-kevn).c.b. son derece zekî. (bkz: zulümât). sabânın güçlüsü olan çargâhtır. dâhî'nin c.i. aynca da pûselik beşlisinin yedeni olan sol diyez konulur. dücî) karanlık.si için koma ve re için bakıyye bemolleri konur. dü-cîhân (f.) kim.i. 2. karanlık. Cygnus. kapalı hava. alplıa Ursus majoris. zamanlar. dücüc). düfûf (a. horoz ve piliç cinsleri. çok eski bir mürekkep makam olmakla beraber elde bir numunesi yoktur.s. dücye'nin c.

küre.f.i.i.s. [Farsça'sı "dukan" dır].). dür (a. (bkz: dünbâle). doğancıların kuş kaldırmada kullandıkları küçük davul.b. dııınel.) Güneş batması. bekçi davulu. kutu-cuk.) tortu.i. dünb. dünbûre tambura denilen çalgı.i. dürr). tamahlı.i. elgün. rüsûb).i. dü-pâ (f. dürd-âşânı ((f. dühül-derîde (f. hırslı kimse.i. bölünmüş. yer.) dünyâ işleriyle uğraşarak mal mülk sahibi olan. fr.f.) tülbend.) kuyruğu kesik. Har-ı dü-pâ (iki ayaklı eşek) eşek gibi insan.) 1. içinde yaşadığımız âlem.i. kadın adı. dünbe (f.) 1.) şarabın tortusunu içen. dümbelek.b. çöküntü. dünbâle). dükkân (a.) Hz.b. dümbâle.b. dünyâ-dâr (a. dümmel (a.) büyük kan çıbanı. (bkz.) kuyruk.) şarap içen. (bkz: dürd-keş). tülbent ağası.c. davulcu. (bkz: düm.i. dü-nîme (f.s.i.) aşk.i.) kuyruklu. dünyâya ait. sefil dünyâ. cevahir kutusu.i. küçük kitapçı dükkânı. dünyâ-perest (a.i. dünyâ ile ilgili. dükkânçe-i sahhâf kitapçı dükkâncığı. ulmacees.s. düm (f.s. (bkz: düm. inci tanesi.) kuyrukçuk. 3.b. dünbâle).b.s. arkası sıra giden. düm-i gürg (kurt kuyruğu) sabahın erken saati.b.b. içoğlanı. dünbâl. 2. (bkz: gurûb).) "davuluyırtılmış" alnının damarı çatlamış. . herkes. 2 . kalender. dürc. dürd-âşâm.i. (bkz: süllem). Necm-i dünbâle-dâr kuyruklu yıldız.Âvâz-ı duhûl davul sesi.) kuyruk.i.) 1. kuyruk tutan. ordunun arkasındaki kuvvet. kıymetli. dürc-i teng sevgili'nin ağzından kinaye. 2. rüsvâ. 3. dülbend (f. düm-çe (f.b.b. 2. dümbâle (f. bunların başı. dü-cihân). düm-geh (f. dünyalık (a.Ali'ye verdiği kır katır. karaağaçgiller. dünbek (f. dünbe). dürer (a. 1127 (1715) de Mısır'da doğmuştur]. dürd. dü-nîm. dürre'nin c. sevgili.b.) şarabın tortusunu içen.i. dülûk (a. arkadan giden.s. dürce (a. dümbâl.b.) kuyruk. dünyâ-yi dûn alçak. dürd-keş (f. dürdâriyye (a. yer yuvarlağı.s.) dünyâya tapan. hokka gibi olan ağız. dünbâle (f.) küçük dükkân.) iki ayaklı. dünbâle-dâr (f. düm-dâr (f. dürd-keş).b.i. artçı. dümbâl.i.i. şarabı son damlasına kadar içen. [kurucusu Şeyh Şehâbeddin Ahmed-üd-Dürdirî'dir.b. Alâka-i dünyeviyye dünyâ işleriyle olan ilgi. ikiye aynlmış. dürdîriyye-i halvetiyye Hanefiyye-i Halvetiyye şubelerinden birinin adı. dünyeviyye (a.) dünyâya mensup. dürd-hâr. (bkz: dürd.b. duhûl -bâ (f.i.i. dülbend-dâr (f. dürde (f. dürdî (f. dür-dâne (f. Muhammed'in Hz. dünyevî.i.) kuyruk yeri. düldül (a.) tortu. dünbüre.s.) kuyruk.s. dülûk-i şems Güneşin batması.) 1. dürc-i zer altın kutusu. rezil. s.) iki parça.) büyük inci taneleri.i. dürd-hor (f. kirpi. (bkz.dürde. sandık. uyan. dünb.b.) merdiven. alaca karanlık.dükkâncık.b. . düm-gâh. kısa kuyruk.) kuyruktan. (bkz: dürd-âşâm).i.) bot. çöküntü. düm-bürîde (f. dürece (a.i.s. dekâkîn) içinde öteberi satılan oda. dü-kevn iki âlem (dünyâ ile âhiret). mal ve zenginlik. (bkz. 2. 2.t. dünbâle-rev (f. dünbâl. dü-mûy saçına sakalına kır düşmüş [adam]. (bkz: dünbâl.) para.) kutu. 3.) [eskiden] saraylarda sarıklarla ve ince bezlerle uğraşan kimse. hokka.i. dürc-i dür inci kutusu.i. dünyâ (a. dükkân-çe (a.

f. dürr-i sadef-nişîn sedefinden çıkmamış inci dürr-i semîn kıymetli inci. 4. büyük defter. düstûr-i mükerrem (kanun. dua. dürr-i sirâb iri inci. seçkinlik incisi (Hz. 2. dürüst (f. kalınlık. S.c. çil kuşu. dürr-i hoş-âb iyi inci. dürr-i nefîd dizi inci. dır'ın c. dü-rûz. büyük inci. ders'in c. katı. [çok zaman "yıldız" hakkında kullanılır]. dürûger. devlet kanunlarını içine alan kitap. dürzî'nin c.h. inci gibi söz söyleyen ağız.) inci yağdıran. keklik cinsinden bir kuş. kereste.) inci serpen.i.s. (bkz: sifânet). dürr-i nâb parlak.eti gevrek. dürr-i yegâne eşi bulunmayan. kural. 2. parlak. nizam üzere hareket eden) vezir. dürr-i istifa seçilmiş inci.s.) inci gibi parlayan.f. inci gibi söz söyleyen.s. dürûg-zenî (f.i. düzgün. düstûr (a.) yalancı.i.dürer-bâr (f.) yalan. tam dürüst-hân (f.) dülger. dürûgî (f.) kaba. düzgünlük. (bkz. dürrâce (a.i.b. neccâr). sağlam. inci dizisi. dürer. Dürr (a. dürre'nin c. dürr-i nâzım dizilmiş inci.i. (bkz ders).) Lübnanlı.) yalancılık.i.b.s.) dersler. -şeh-vâr (pâdişâha lâyık) iri inci.i.b. dürûz (a. sert. (bkz . selâm. katılık.i. dürr-i yek-dâne iri taneli inci. [Farsçası "dür" dür]. dürrât (a.b.) inci. dü-rû (f.) kabalık. dürûg-zen (f. sağlamlık.i. dürr-efşân (a.) okuyuşu doğru doğru ve dürüst olan.) zırh gömlekler.s.) tavla oyununda zarların ikisinin de üçlü gelmesi.b. dürüst-ayâr mükemmel doğruluk. dürûg-ı bî-fürûg adî yalan. sertlik. kalın. dürrâa (a. dürr-i şah-vâr. dürûs (a.i.i. dürûger (f. yontulmuş ağaç. Kevkeb-i dürrî parlak yıldız. dürüşt (f. mec.) doğru.i. Hz.i. Muhammed.s. vezir. Dürzî (a. dürre (a.) inci toplayan.s. dürûg (f. dürer). 3. desâtîr) 1.). (bkz. dürûs-i nâfia faydalı dersler. beyaz inci. gerçek olmayan söz.c. dürr-i girân-mâye kıymetli iri inci.i. duru (a. dürrâc.i.) büyük inci taneleri. kizb). müşîr. sadrâzamlarla . medih. dürûgerî (f. dürr-çîn (a. Dü-se (f. dürr-i nâ süfte delinmemiş inci. dü-rûze iki günlük. panltılı.) dürzîler. Muhammed).i.s.s. bir binanın tahta olan kısımlarını yapan usta. bütün. dürûd (f. dürr-i meknûn muhafazalı parlak inci. dürger).s. kısa [zaman]. dürüstî doğruluk. ferace.) iki yüzlü. (bkz.s. tek inci. kanun. dürriyye (a.b.b.b.) üste giyilen önü açık bir elbise. esaslı kaide. dürrât) büyük inci tanesi.) marangozluk.) zool.) yalanla ilgili. dürr-i yekta eşsiz inci. dürüştî (f. dürger (f. 3. dürûg-ı maslahat-âmîz iş bitiren yalan. kaide. mec. dürr-i yetîm sedefinde tek olarak çıkan iri.turaç kuşu. dürr-i güftâr söz incisi. dürr-i Aden Aden incisi. dürrî.i.) 1. ekin biçme. kızoğlan kız.h.

Rusya.i.) devletlerle ilgili. [birinci umûmî harpte"ingiltere.) dağ. düvâl (f. düşmen (f. ikiye bölünüş. dü-vîst (f.) düşman. beklenmedik kazanç. düşüm (a. [İngiltere.a. 2.b. suûbet) düşvâr-pesend (bkz: müşkül-pesend). düvel-i mü'telife uyuşmuş.) yağlar.) 1. üste giyilen kaftanlar. düveliyye (a. eseri kalmama. sövüp sayma. (bkz: adû.b.i. Emr-i düşvâr güç iş. düyûn-ı umûmiyye (umûmî borçlar) Osmanlı imparatorluğunun XX. kâr. dü-vüm. dü-vümîn ikinci.s.) pazartesi günü. .i. suçlunun boynuna takılan çatal ağaç.b. zor. desem'in c. düvel (a.i.s. bir târih mısraının sene adedinin iki katı olması ki asıl târih bu sayının ikiye bölünmesiyle elde edilir. düyek (f. ilâhi formunda en ziyâde kullanılan ölçü olup. düvel-i sâire düvel-i muazzama'nın dışında kalan devletler. âyîn'i şeriflerin muayyen kısımlarında. [birince umûmî harpte "Osmanlı imparatorluğu. 2. düvel-i müttefika ittifak etmiş. Düstûr-nâme-i Enverî Enverî'nin XV inci yüzyılda Osmanlı tarih kaynaklan arasında bulunan bir eseri. eğrilmiş. AvusturyaMacaristan" idi].b.) devletler.vezirlere tazim makamında verilen unvan.b. 2.i.) mahvolma. i. anlaşmış devletler. elbiseler. beste.) ikiye ayrılma. Bu güzel usûl.) zar oyununda en büyük sayı olan iki "6" nın yanyana gelmesi. kurala uygun olan. düstûr-ül-edviye kodeks.s. Almanya. düveli. dü-tâ (f.) on iki. ed.b. dü-şakk (f.s. duyûn (a. düstûrî (a. peşrev. italya" idi]. düşnâm (f. (bkz: sânî).) güç. tomruk. tasma. düşeş (f.i. Düyek.) borçlar. Fransa. Almanya. Türk müziğinin küçük usullerindendir ve eski zamanlardan beri pek rağbetle kullanılan bir ölçüdür.) dün gece. iyi tesadüf. iki kat.s. yatak çarşafları. dağlık.) güçlük. düşman. düstur ile ilgili. dü-şâh. yağı. tevşîh.deyn'in c. codex. iki adet sof-yandan mürekkeptir. oyun havası ve bilhassa şarkı formlarında da istimal edilir.) on ikinci on ikide bir düvâzdeh-imâm on iki imam. düşvâr (f.i. birleşmiş devletler. kamburu çıkmış. adüvv.) düstûra ait. düvâzdeh (f. hasm).i. 8/4 ağır düyek mertebesi de sık kullanılır. birleşik devletler. düşvârî (f.s. çatal ağaç. meç.i. düstûr-ül-amel gereği gibi uygulanacak olan kanun. (bkz: şetm). devlet'in c. (bkz: eim-me-i isnâ aşer).) 1.s.) iki yüz. disâr'ın c. düsür (a. Kad-i dû-tâ iki büklüm olmuş boy. (bkz: bkz. zorluk.i. düşîne (f. asrın ikinci yansından sonra yabancı devletlerden aldığı borçlara karşı gösterdiği gelirleri toplamaya mahsus yabancı me'murların idaresi altında ve istanbul'da bulunan müessese.b. düşenbih (f. düvel-i muazzama büyük devletler. düvâzdehüm (f. bükülmüş. Rusya.i. Sekiz zamanlı ve beş darblıdır. düsûr-ün-nefs her şeyi çabuk unutma hâli. düşür (a. düşmenân düşmanlar.i. Münâsebât-ı düveliyye devlet münâsebetleri. AvusturyaMacaristan.) muz. rastgelme. düşîn.s. düşvâr-ger (f.) kayış. yağılar.b. Fransa.b.i.) 1. italya].) sövme.zf. fr. dü-şâhî (f.

dağınık..) 1.i. eb'âd (a.s. devam eden borçlar. 2) tahkim edilmediği için her gün azalır veya çoğalır durumda olan borçlar. ebabil (a. yağılar. 3) tediye zamanı malûm olmayan alacaklar. eâzım (a. eazz-i ehibbâ dostların en azîzi. 2) vâdesinde ödenmeyen para ve krediler.i. iranlılar. boy. a'la'nın c.) borçlar. olan dü-yûn'un c.c. çok sayın. ebâ-en-cedd (bkz: eben-an-cedd.) Arapça kelimeleri müennes yapmaya yarar hafız = hafıza.) hırsızlık. olan "A'câm"ın c. ata.) en azîz. düzdân) hırsız. [Arap aruzuna mahsus ıstılahtır].) en umûmî. gibi.) şiddetli rüzgârlar. dağ kırlangıcı.i. peder).düzd'ün c. "keçisağan" denilen bir kuş. i'sâr'ın c. anormal yaradılışlar.s. eâzım-ı millet millet büyükleri. eazz-Allah Allah azîz etsin! eazze (a. düyûnât-ı atîka eski borçlar. (bkz: ebî. kamış.e.s. Dürr-i düzdîde çalınmış inci.) elif harfinin üstün ve ince okunan şekli. [Kur'ân'ı Kerîm'in 105 inci "Fil" sûresinde sözü edilen "kuş sürüsü" vesilesiyle edebiyatımızda çok geçer]. büyük adamlar. . Eâcim (a. eben-an-ceddin). ebâet (a. devlet borçları.s. düzd j (f.s. Eârîb (a. nazımda beytin birinci mısraının son kısımları. eamm (a. eb'âd-i selâse (üç uzaklık) 1. taaccüp olunacak.) uzaklıklar. uzunluklar..) 1.b.c. 2.i. arûz'un c. hırsız gibi. a'zam'ın c. müfretsiz "tekilsiz" c.) çölde yaşayan Araplar.) 1. 2. A'cem'in ve Acem'in c. Düyûn-ı Umûmiyye eko. pek muhterem. Acemler.i. 1) düyunu umûmiyyenin bir kısmı. kamışlık [yer].) iki dilli. dü-zebân (f. sürüler. eazz (a. eb'ad-i ihtimâlât ihtimâllerin pek uzağı.c. hasımlar. eâzım-ı rical devlet adamlarının en büyükleri. sâlih = sâliha. adüvv'ün c. l ) tediye edilmeyen borçlar. âba) 1. ba'd'den) daha (en. ebâdîd (a. düyûn-ı muhkeme eko. 2. 2. pek.s. . bölükler.s. düzdî (f. (bkz: A'câm).) pek yüksek olanlar. Dest-i eâdî düşmanların eli. uğru.i.s.) düşmanlar. eâcib-i dehr dünyânın çok şaşılacak şeyleri. âdil = âdile.e (a. sürrak). pek şümullü.) hırsızlar. eâsîr (a.s.3. eârîz (a. eb (a.) pek büyük olanlar. deyn'in c. düyûn-ı mütemevvice eko.i. bu'd'un c. u'cûbe'nin c.cü) "azîz etsin!" mânâsında biriyi dilek. E e (ha.)hırsıza yakışır yolda. eb'ad (a. eâzım-ı üdebâ edebiyatçıların en büyükleri. yükseklik (veya =derinlik). vücuttaki garip. belirli vâdelerde yalnız faizleri ödenen uzun yıllar vadeli devlet borçlan. düzd-âne (f. olan a'dâ'nın c.zf.) müteferrik. şeref sahibi olan büyük kimseler.s. hırsızca.) çalınmış [şey]. düzdân (bkz. çok) uzak.i. düzdîde (f. şaşılacak şeyler. kasırgalar. [eşyada kullanılmaz]. eb'âd-i bî-nihâye sonsuz uzaklıklar.s.i. âba) baba. şiirin vezinlerinden bahseden ilimler. 2. eâdî (a. en. eâlî (a. eb-i müşfik şefkatli baba.düyûn-ı dâime eko. (f-s. (bkz: aruz). A'râbî'nin c. ebû. eâcîb (a.) Arap olmayanlar. düyûnât (a. 3.i.

beden bilgisi. kumlu.) kumlu dereler ve ırmaklar. aslında "bedii" in cemidir].) böğürler. sermedî).) mezar.) eski sâmî alfabe sırasına göre tertiplenmiş. ebed-Allah (a. ebdân (a. bezr'in c.i. ebdân (f.) 1. kaçma. zevalsiz.s.) deve çobanı. katiyen. (bkz. birden ona sıra ile. 2.i. şeytanlar. yakın olmayan [hısım ve akraba]. faydasız. ebed-el-âbâd (a. 2.s. ebedâ. Tann'ya bağlanmış olan derviş. ebedi-yy-üd-devâm sonsuz olarak devam edecek olan.i.) "Allah.) iğne yapan ve satan.s. ibtal'in c. otlak. baharlar.f. ondan yüze onar onar. İlm-ül-ebdân 1) hek.f. cemâat. (bkz: çespân.i. ebed-gâh (a.i. ebânet (o. hiçbir zaman. . vücutlar.) 1.) asla. iblîs'in c. ibrîk'ın c. tansuk. [müfredi kullanılmaz]. alıklık.zf. 2.i. (bkz. ebcer (a. aralarına vokaller konularak mânâsı olmayan. hiç bir zaman.) ebed'e mensup.) ibrikler.zf. ebbâz (a. daha başlangıçta" terkibinde geçer]. Anadolu'da göçebe bir halkın adıdır. ebb (a. iğneci.i. [daha çok "tıfl-ı ebced-hân (ebced okuyan çocuk) çok acemi. dünyâ ile ilgisini kesip. yüzden bine yüzer yüzer olmak üzere birer sayı değeri verilmiş olan Arap harflerinin diziliş sırası ve bütünü.s.) alaca atlar. ile-1-ebed).) 1. lâyık. taze veya kuru ot. ebbed-Allahü mecdühu Allah onun mecd ve şerefini daimî kılsın. ebed-âbâd. şâyeste).) ebced okuyan.) patlak gözlü [adam].b. 2. cem'i az kullanılır].b.i. en acîp. ahmaklık. sonu olmayan. yanlar. Bu herfler sekiz grupa ayrıldıktan sonra. aptallık. hiç bir vakit. olan ebzâr'ın c. asla.) 1. anatomie. ebâtîh (a.c. ebeden (a. kavim. (bkz.) yemeklere konulan kurumuş kekikler. ebbed-Allah (a. acemi. ebbâr (a. 2. su kapları [müfredi çok.) Allah dâim eylesin! ebed-el-ebed (a.) 1. dâim eylesin!" mânâsına bir iyi dilek. ebedî.s.f. 2.) boş.) büyük ve çıkık karınlı [adam]. ebâlîs.s. (bkz: ibil).i. ebediyyen (a. bed'den.).i. aptal.) mezar. 2. ahmak.cü.beden'in c.f. ebed-hâne (a. ebced (a. Arapça'ya mahsus sesleri gösteren harfler ilâve edilmiş ve bu sıraya göre harflere. [evliyadan 70 kişilik bir cemâat veya zümreye verilmiş bir addır. ürkme. ebed--âbâd. ebârik (a. ebed-el-âbâd).ebâid (a.) 1.) iblisler. kabîle.s.b. hiç bir daha. Efganistan'da bir Türk topluluğunun. fakat Arap harflerine mevzu teşkil eden şu sekiz kelime meydana getirilmiştir.i. Allaha bağlanmış olma.zf.b. şaşkın. ebâzîr (a. ebedî. gövdeler. büyüklerine de "dede" derlerdi].i. (bkz: remîde).i. bir kısım halk. budala [kelime. (ebrak'ın c. eb'ad'ın c.i. ebece (a.) sonu olmayan gelecek zaman. s. 2) jimnastik. sözler. alık.i. 2. boş inanışlar. bir yük odun. ebced-hân (a.e. ubtûle'nin c. Aşın Alevî olup kendilerine "Seyyid Gazî Yetimleri". (bkz: bathâ'). fr.) 1. ebdâl (a.b.) en bedi'. âbâb) 1.) ebedî olarak. şaşkınlık.) iri yapılı adam.) ibnelik. ebtah'ın c. yan taraflar. ebcel (a. ebda (a. müfred gibi kullanılır. sonsuz dünyâ. budalalık. hiçbir zaman. balçıklı [yer]. ebârîk (a.s. sıçrayıp atlayan karaca. en göze çarpan. ebdâlî (a. en uzak [yerler]. ebâtıl (a. ebed (a. ebbâl (a. dervişlik. tenler. en harikulade. ebediyye (a. ebâlise (a. mektebe yeni başlayan. ve s. esassız olan şeyler.) cisimler. [müfredi başka mânâda kullanılır].zf. ebbâle (a.i.i.s.i. mer'a. 2.) 1. ebâtîl (a.s.

buhl'den) daha (en. buhur. bahis. buhur.i.i. Hukuk-i ebeveyn ana baba hakları. kaba zihinli. ebkâr (a. ebhâr).s. bikr'in c. ebhâs-ı müşkile zor bahisler. ahmaklık. (bkz: ahras). ebeveyn ana baba (bkz: vâli-deyn).f.) denizler. ebleh-firîbâne (a.) kalın dudaklı [adam].) alacalı [renk].) söz söylemeye muktedir olmayan adam. ebed-müddet (a. beliğ'den) daha (en. açık kaşlı. ebhur). nefesi fena kokan [adam].i) çok süt içmekten mîde ve karında hâsıl olan yel ve şiş. ebed-kıyâm (a. belâhet'den) pek akılsız.zf. (bkz. anat. bahs'ın c. buhâr'ın c.i.i. ebhar (a.s.) babadan. süresiz. atardamar. ebr).i. ebhem (a. (bkz.) buğular.) dilsizlik.b. dumanlar. hares). vu-zuhlu. bükm'den c. bön.) sonsuz.) bot. eblek-i eyyam meç.s.i. [ölümü 573 (1177)].i. ahmaklık. ebhâs (a. saflık. parlak.) akılsızcasına. eblehi (a. karanlık. ebhâs-ı cedide yeni bahisler. (bkz: ebleh). bahr'ın c. ebled (a. ebir (f.s.s.s.) pek çok buğzedilen. Şahs-ı ebhal pek cimri kişi.s. dâimîlik.f. eben an cedd (a. ebgaz (a.) baba.s. meç. ebhire (a.) alaca ata binmiş [kişi]. nurlu. ebhal (a.) 1. eblûç (f-s.) ağzı. (bkz: eblehiyyet).s. ebkemiyyet-i mutlaka mutlak. (bkz: ebke-miyyet). 2. bahs). kızoğlan kızlar. cavidânî). bahr'ın c.s.i.s. ebhâs-ı arnika derin bahisler.damar. eblek (f. ebher (a.s.b. ebkâr-ı efkâr evvelce söylenmemiş olan fikirler.f.i. savaşçı yiğit.f.s. saflık. ebleh-âne (a.s.) hayırlı.f. peder. meç.) 1.) 1. (bkz: eblehi). pek) beliğ. bulaca. ebkem (a. ebleh (a. nebat şekeri. avlayan. (bkz: bihâr. nesne]. tam dilsizlik.) aptal aldatan. bakla gibi boğumlu ve bir ucundan diğer ucuna kadar birden ayrılabilen bir ot.) Ebû Reşit Kutb-üd--dîn Ebû Bekir Bin Ahmet Bin Muhammed-ül--Ebherî tarafından kurulan tarikatın adı.i. (bkz: bihâr. sıcak memleketlerde yetişir. [adam. birinci defa söylenmiş mazmunlar. alaca. eblak-süvâr (a.i.s. eblek-i cihântâz (bkz: eblek-i eyyam). alabacak [at]. bükm) söz söylemeye muktedir olmayan (hayvan gibi dilsiz. eberr l (a. alık.f. eblag (a. (bkz: eblak).s. pek) parlak.) bönlük. ağızsız).i. eblehiyyet (a. hiç sevilmeyen. kuşaktan kuşağa. (bkz. ebî (a. eblak (a. (bkz: eb. eblek-i şerh (bkz: eblek-i eyyam). balık'dan) 1.s. rengârenk. kalpten vücûda kan dağıtan büyük ana. 2.s.) sonsuz.zf. ebleme (a. ah-makçasına. 'dededen. ebhâr (a. ebhâr-i vâsia geniş denizler. Ebheriyye (a. ebû). ebleh-firîb (a. şerefli ve faziletli [olan]. ebkâr-ı nüket daha önce hiç kimse tarafından kullanılmamış olan nükteler. büyük babadan. 2.b. 2.) ezilmiş toz şekeri.ebediyyet (a.) bönlük.). pek) hasîs. ebkâr-ı maânî evvelce düşünülmemiş olan mânâlar. . daha (en.) denizler. gece ve gündüz dolayısıyla Dünyâ ve zaman. (bkz: ebkemî. ebkemiyyet (a. ahmak.) pek kalın kafalı.i. ahmak.).) dilsizlik.zf.i) ebedîlik. Zulmet-i ebkem dilsiz. ebhur (a. ebes (a.) aptal aldatırcasma. süresiz. eblec (a.b. sonu olmayan zaman. 1. sonsuzluk. en fasih ve olgunluk derecesine çok yakın olan. 3. ebkemî (a. eblem (a.

ihsan ihsan. ebru (f.b. ebr. [eskiden] kâğıt üzerine yapılan hafif hâre. [ebr'in (bulut'un) yerinde durmamasından kinaye olarak bu mânâyı aldığı sanılıyor]. ebreş (a. yüksek yapılar.) 1. ebnâ-yi dehr zamane adamları. taşlı. ebniye . ebnâ-yi Âdem Adem oğulları.) şaşkın. 4. ebr. g.seher sabah bulutu.i. Hz. ebnâ-yi beşer insan oğulları .) oğullar. motifli boyama . ebniye-i âliye yüksek binalar. tezhiplerin dış kısımlarında ve buna benzer sanat eserlerinde yardımcı bir süsleme unsuru olarak kullanılan.s. (bkz. (bkz: ebir. Ebû Bekir. ebr. sünger.i.(a. burûc).) gözünün akı çok. gamam. ebras (a. Osman. 2. ebrak (a. güzel kaş. ebr.s.i. (bkz: ebrikühen). hareli. ebnâ-üd-dehâlîz anası babası belli olmayıp şuraya buraya bırakılan çocuklar. 2. pek) soğuk. dolu yağdıran fırtına bulutu. sipahi askerleri. ebnâ-yi sebil yolcular. ebniye-i hâssa pâdişâh binaları. Hz. Hüseyin. 2. yânî vücudunda yer yer beyaz lekeler bulunan adam. beyaz ve kırmızıdan meydana gelen alaca renk.s. ebnâ' (a. eshâb-ı fîl'in sergerdesi olan şahsın adı. Ömer. kitap ciltlerinin iç kapaklarında. ebnâ-yi hilkat insanlar. (bkz: ebniye-i mürtefıa). ebr-âlûd (f. ebr (f.eblûk (f. (a.) bilezik. ebrencen-i dest el bileziği. dağ kırlangıcı.c.) hayır sahipleri. ebrâr (a. ebnâ-yi cins aynı cinsten olanlar. lütuf bulutu. (bkz: hâcib). burç. (bkz: sivâr).s.i.s.).) bulutlu. berr'in c.) zool.i. ebrâr-ı ümmet ümmetin hayırlı insanları.) 1. ebr.) "ebabil" denilen kuş.) 1.) zool. ebrû-vân) 1.binâ'nın c. ebniye-i mürtefia yüksek binalar. Şeş-ebrâr (altı hayır sahibi) Hz. iki yüzlü [adam].i. ebrikühen (f. sersem.s. iki renkli. sehâb).) 1. s. sam lekesi. (bkz: sehâb-âlûd).) binalar.) kaleler. yapılar.rahmet rahmet bulutu. alaca benekli [at].s. dindarlar.baran yağmur bulutu. ebrû-yi dilfirîb cazip.) baras (miskin illeti) hastalığına tutulan. balçıklı [yer]. kale burçları. ebr-i bahar bahar bulutu. 3. Hz.) 1. burc'un c.s. g. i.s. ebred (a. ebrimürde (f. Hz. daha (en.i. ebniye-i mîriyye beylik binalar.) ibrişim. ne yapacağını bilmeyen (adam). özü sözü doğru olanlar. münafık.nisan nisan bulutu. 2. Hz. ebniye-i atîka eski binalar. 2. kumlu. ebr.b. ibn'in c. (bkz: benî beşer). ebnâ-yi zaman (zamane) içinde bulunulan çağın insanları. ebrâc (a. 2. fazla parıltılı. Alî.mürde sünger. kaş. ebrî (f. ebrîşüm (f. ebraş.) bulut. ebnâ-yi vatan vatan evlâtları. ebrencen (f.i. iyiler. şarlatan.s.i. s.i. ebr-kâr (f. Kelâm-ı ebred pek soğuk kaçan söz.i.b.kühen sünger. ebr. 3. ebniye-i seniyye pâdişâh binaları. fakat güzel gözlü [kimse]. sünger. Hasan. ebrec (a. lekeli şey. ebnâ-yi sipâhiyân aşk. abraş. bükülmüş ipek. insanlar. (bkz: halhal). Ebrehe (f. alacalı [at].

faydasız şey. 2.s.[597-653]. 932 . Ester-i ebter kuyruksuz katır. Ebü-1-heves (a.h.) bulut gibi. [d.i.) kaşlar. ebtah (a.) körlüğüne rağmen hafızasının fevkalâdeliği ile tanınmış büyük Arap şâirlerinden biri ki kasîdeleriyle meşhurdur [973-1057]. 2.) "insanların babası" Hz. Hz.i.i. yeni ay. bâtın'ın c. ata.i.h.h.) kara bulut. ["Sıddîk" lakabıyle anılır]. Türk yahut başka bir kavme intisabı açık değilse de.usulü.h. (bkz: âbık). beşuş)." diye başlayan 111 inci "Leheb" sûresi. (bkz: dübb. ebrû-ferâh (f.b. [Kur'ân-ı Kerîm'de "Tebbet yedâ ebî lehebin. Ebû-Türâb (a. ebî. Muhammed'in düşmanı iken sonradan müslüman olmuştur. ö.i. Muhammed'e düşmanlığıyla meşhurdur. doğuşken erler. Ebû-Muse-1-Eş'arî (a. hilâl. Arap olmadığı.h..i.) asıl adı Ömer olup Hz.) Kureyş'in bir kolu olan Benî Ümeyye'nin reisi." denilmektedir. Ömer'in lâkabı.) çukur.. Ebü-1-enbiyâ' Hz.c. Ebû-Tâlib 1.i.i) "toprak babası" Peygamberimizin damadı olan Hz. görme hassaları.i. zürriyetsiz ve hayırsız [adam].i.i. (bkz: besâmet.s. bü-1--heves). Ebû-hamîd.i.Fars.i. [bu usulde boyanan boyaların belli başlıları bedahşi bengal ve Lahor boyalan idi]. Ebû Fırâs-il Hamdânî (a. ebû (a.. [İslâm Ânsiklopedisi'nde ".b. 3. Ebü-1-hevl (a. Ebû Hafs Halîfe Hz.) Hanefî mezhebinin kurucusu olup asıl adı "Nu'man Ibnü Sabit" dir. ebtâl (a. talih. besîm.h.) meşhur ilim ve sanat hâmîsi ve Hims meliki Seyf-üdDevle'nin amcazadesi olup. insan başı .b.i. Ebû-Hanife (a.i. Ebû-Nüvâs (a.s. Peygamberin amcası ve Abd-ülMuttalib'in oğludur. (bkz. ebter (a. Şahs-ı ebter evlâtsız adam. Ebû-Ieheb (a. Bedir Gazası" nda öldürülmüştür. Ebûbekir. baht.i. (bkz: eb.) sahâbe'den olup Muâviye ile Hz. ebuk (a. ebü-l-beşer (a.968].b. ' Ebû-Bekr (Bekir'in babası) (a. ayı. sihirbaz. ebrû-yi sanem bot.s.h. ebâtîh) kumlu dere ve ırmak. (bkz. ebâtıl) en boş.c. şen olmak.) "alev babası" Hz. kaçan [köle].i. Alî'nin lâkaplarından biri. Âdem.i. dilenci.) zool. neticesiz iş. h.i. kuyruğu kesik [hayvan]. Ebû-Süfyân (a.b. kasırga bulutu.) gözler.b. islâm dînini kabul etmemiş ve halkı da bu dîni kabulden uzaklaştırmayı kendisine iş edinmişti. ebtal (a.) baba. ebû-hûmid (a. şans. hokkabaz. ibrahim. Emr-i ebter faydasız. ebr-veş (f. Mehmed'in lâkabı.) 1.) "fâtihler babası" II. Ebû-cehl (a. basar'ın c. kuytu yer. fakat Araplar arasında doğup büyüdüğü muhakkaktır. ebü'1-feth (a. ebü-l-aceb 1.) ilk halîfe Hz. ebsâr (a. Ebû-Yahyâ Azrail.i.s.) kaçmış.) güler yüzlülük. battâl'ın c..) yiğitler. h.) güler yüzlü [kimse]. ebruvân (f. (bkz. Muâviye'nin babasıdır. Hz.i. Imâm-ı Alî'nin hakemi. ebrû-ferâhî (f. ebrû-yi zâl-i zer meç. " ebû kalemûn bukalemun. ebrû'nun c.i.). peder).) meşhur Arap şâirlerinden bir zat. beyhude. Alî'nin babasının adı. hirs).. kan kurutan otu. beşâşet).b.) "korku babası" Mısır'da Ehramlar civarında. bununla karısı Ümmü Cümeyle hakkındadır].s. ebrûmîg (f. Ebü-l-Alâ' (a.b. basar). Arap şâir ve ediplerinin en büyüklerinden biridir. ebtine (a. Ali arasındaki hilâfet (halifelik) ihtilâfında. 2.

eclâd (a.s.1 (a. etli kemik. ecla' İ. ecfün (a.i. ebvâb-ı irtikâb irtikâp kapılan. 2. ebzün (a.s. pek belli.i. üstü düz araba veya devenin . eclâf (a.) sebep. ürkme. çok aşikâr. celîl'den) daha (en.) çavuşkuşu. ebü-n-nevm (a. cild'in c. eli açık [kimse].) 1.) bot.bir şeye çok devam etmekten usanç gelme.i.i. (bkz: hîidhüd)! ebü-z-zeheb (a. su -temizliğini kaybedipbozulma.) "uyku babası" bot. ebvâb (a. bilgisiz olanlar.i. cömert.b.) taifeler. ecîr j '-1 (a. geriye bırakan. atalar. eceli (a. illet. ecl Ja. echer (a.i. ibibik. rezil kimseler. kapılar. çok zengin adam.i.i. fazilet ve rütbe îtibânyla büyük olanlar. pek) celîl.) edepsiz. en ulu.) 1.) l. ecdâs-ı ecdâd ataların kabirleri. O ecilden o sebepten. 2.s.s. ecâmire (a. birden ölme. ücretle tutulan. 2. baharat. ecille-i üdebâ-yi Osmâniyye Osmanlı edebiyatının büyük adamlan.) 1.b. insan takımları.) cin taifesinden bir fert. pek beyaz. çok büyük. yemekten tiksinen [adam]. bâb'ın c.s.) bilgi. gündüz iyi görmeyen kamaşık gözlü [adam].i.i. echel'in c.) 1.1 (a. (bkz: ecr). mezarlar. echere (f.i. celîl'in c.b. büyük babalar. asma çubuklan.i. cenîn'in c.b. ecinni (a. ecdâd (a. hayâtın son demi.s. echelü min Karagöz Karagöz'den daha câhil. Mevt-i ebyaz anî ölüm. ebyân (a. ecel-giyâ (f. 3. kaçma. kirpikler.) altın babası.i. boynuzsuz koç. ecell-i mahlûkat (mahlûkların en üstünü) insan.s. çok) lâyık. ecel-i kaza tehlikeye uğramak suretiyle.i. anî ölüm. ecr'den) ücretle çalışan.) yabancılar. küvet. ecbe (a. ecille-i ricâl-i devlet devletin büyük adamlan.i. 2.) 1. işini sonraya.i.) en (çok. cefn'in c. ecfân 1. içinde yıkanılan küçük havuz. başka memleketlere mensûbolanlar. cedes'in c.I (a.) alnı geniş adam. ecder (a. 3. tabiî olarak gelen ecel. ebü-l-iber (a. banyo. ecâhil (a. beyt'in c. ecim (a.i. ebyaz (a.b. baldın çıplaklar.s. ecânib (a.s. pek) câhil.c. pek) câhil.) daha (en.) dedeler. başı kel [adam].) hayvan derileri. bölümler. uçur). eclâ (a. eclah (a. ecel (a. sfenks. ecir j. daha (en. cilfin c. gündelikçi. cüfûn). beyâz'dan) pek ak. pek.). 2. kısımlar.) kabirler. ebzâr (a. bezr'in c. ecîl (a. ecinne (a. [bizde "büyüt" bu mânâda kullanılmaz]. ecnebî'nin c. celî'den) en celî. nadan. tesadüfi olarak gelen ecel. aksi [kimse]. ecille (a. İhtilâc-ı ecfân göz kapaklarının seğrimesi. mızraksız adam.) 1.c.i. cedd'in c.s. ecel-i mev'ûd. 2.i. 2. ebz (a. göz kapaklan.s. ebvâb-ı müzehheb yaldızlı kapılar. geciktirilen şey. 3.s. zehirli bir bitkinin kökü. câhil'den) 1. (bkz: ciyak). ebvâb-ı rahmet rahmet kapılan. 2.s.) 1. ebürrebî' (a. 2.) iki mısra'dan meydana gelen manzum sözler.i. utanmaz (adam]. ecdâs (a. 2.i. son derece güzel [kadın]. ömrün sonu. c.) 1.s.i. ecemme (a.) ana karnındaki çocuklar. ecel-i nâ-gehân ansızın gelen.(bkz: ecfân.i. âcâl) muayyen olan vâde. i.) yemeklere konulan kekikler.şeklindeki korkunç bir taş. istemediği hâle uğratma.i.s. 2.) ayak takımlan. birini. echel (a. ebyât (a. haşhaş.) pıtırak dikeni.) kısa dudaklı ve miskin [adam]. bıldırcın otu.

c.) yan taraflar. ecmâl (a. bilgisiz. i.s. cirâb'ın c.) askerler. boş kafalı. ecrâm-ı ulviyye astr. ücem.) hepsi. ecnebiyyet (a. ecsâm (a. ecsâm-ı semâviyye coğr.) vücutlar.i. en iyi olan. yahut "ya = ecvef-i yâî" olan Arapça fiiller. ecr-i misi huk. ecnebi. yıldızlar. sahî). bedenler.) yabancı [kimse veya nesne] . yıldızlar. gümüş. i.zf. kereviz. cünd'ün c. gök cisimleri. soylar. cevfden) 1. meşin veya bezden yapılmış çantalar. ormanlar.s. bîgaraz ehl-i vukufun takdîr ettiği ücret ecr-i müsemmâ mukavele ve pazarlıkla kararlaştırılan ücret. ecved-i mensucat dokumaların en iyisi.s. ecme'nin c. Peygamber. cümlesi. ücret. harçini.s. otsuz [yer]. söylenilen sözlerin karşılıkları.i. türlüler. cilfden) daha (en. cenb'in c.s. çok birleşmiş ve biriken.s.i.) 1. misafir. ecmel (a. bakır. çok) güzel. Tıfl--ı ecred tüysüz çocuk. ecvibe (a. eliaçık.i.) uyuz [insan veya hayvan]. en (daha. 3. bir iş. çok câhil. daha.) dağarcıklar. taşralı. cemâl'den) 1. ecnâs (a. ecvâd açıklıklar luklar.) bot. ecniha (a. mahfel. ecnâd (a.s. ecnebiyye (a.s. ücûr) 1. ecmaîn (a. çeşitler. 2.i.i. yabancılık. sert başİı [at]. ecmât) sık ağaçlı yer. (bkz: cünûd). ahsen). 2. (bkz: cüsûm). haktan uzaklaşan [adam]. [kira bedeli tâyin edilmeden bir yerin kiralanması hâlinde vasıf. içi boş. ecsâd (a. Radiya-llahü anhüm ecmaîn Allah hepsinden razı olsun. garip. ecnâs-ı muhtelife türlü.) erkek develer. 2. kalay. gariplik. çeşitli cinsler.i.c. pek.i. Eski gramerlerde ayn-ül-fi'li (üç harflilerin [sülâsîlerin] ikinci harfi) "vav = ecvef-i vâvî".) gövdeler. 2. ecsâd-ı seb'a (yedi cisim) altın. pek) edepsiz. ecrâm (a. topu. ahrete ait mükâfat. ecsâm-ı felekiyye gök cisimleri. cem'den) en toplu. bâe (bey)] gibi.) 1.üstüne yapılan küçük kulübe. ecribe (a.i. genç.i.) sorulan şeylerin. ecnâb (a. eclef (a. ecr (a. (bkz. ecnef (a. yabancı [adam]. tenler. [aylığı yirmi liradan hizmetçi tutmak veya yıllığı beşyüz liradan bir ev kiralamak gibi].) cansız olan cisimler. beli eğri olan [adam]. nevîler. 2.i. kof. içler. ecmel'in c. erkek ve kadın adı. 3. ecrâs (a. . gövdeler. büyük çıngıraklar. ecrâm-ı semâviyye gök cisimleri. mevki ve kullanma tarzı bakımlarından kiralanan yere benzeyen yerlerin kira bedelleri o yerin de ecr-i misl'idir].) kanatlar. cism'in c. orman. ecvef (a. demir.) sık ağaçlı yerler. hizmet karşılığında verilen şey. ecmât (a. [sâim (sav m). pek.i. 2. (bkz: ücem). cesed'in c. ecreb (a. kovuklar. cömert.) cinsler. kurşun. ecma' (a. Memâlik-i ecnebiyye yabancı ülkeler. cirm'in c. yakışıklı.s. 2. meç. ecme (a. ecved (a.i.) ecnebilik. ceres'in c. yüzen cisimler.s.) 1.) çanlar. ecsâm-ı sâbiha fiz. 1) bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdiri. cenâh'ın c. sevap. ecred (a. (bkz. taburlar.i. ecvibe-i müskite susturucu cevaplar. cins'in c. yıldızlar. cevâb'ın c.i.) 1. 2. ecmûd (f.i. Ecved-ün-Nâs Hz. ecneb (a. tüysüz adam. Arz-ı ecred otsuz toprak.

s. 2. edâ-yi salât namazı vaktinde kılma.i. yıldızlar. (bkz. ecneb (a.s. pek ince.) ağaç kökleri. yabancılık.s. 2.s. ücûr) 1. edâ-yi deyn borç ödeme.) leşler. e d.i.) 1.) ecza.i.cizl'in c.i. kalay. cirm'in c.i. eczâ-hâne (a.s. (bkz. ifâde.) çanlar. ciltlenmemiş kitap vesaire.b. 3. ecnebiyyet (a.ecyâd (a.c. tarz. çok mühim. soylar. cüzâm'dan) 1. eczâ-üş-şi'r ed.i.) l parçalar.) uyuz [insan veya hayvan]. ecza' (a. gümüş.) 1. 2. ceres'in c. ecsâd-ı seb'a (yedi cisim) altın.i. caka. ecnebiyye (a.) eczane. ücret.t. meşin veya bezden yapılmış çantalar. efâîl ü tefâîl). ed'ac-ül-ayneyn gözleri kara.s. pek siyah [şey]. [aylığı yirmi liradan hizmetçi tutmak veya yıllığı beşyüz liradan bir ev kiralamak gibi]. [kira bedeli tâyin edilmeden bir yerin kiralanması hâlinde vasıf. 1) bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdiri.s. büyük çıngıraklar. ecrâm-ı semâviyye gök cisimleri. yanıcı kimyevî maddeler. cilve. kabileler. üslûp. gariplik. bedenler.i. bir iş. eczacı dükkânı. harçini. ecniha (a. eczâ-yı şerife Kur'ân-ı Kerîm'i meydana getiren otuz cüz. uluslar. ecza dolabı. ton.i. 2.i. 2. eczem (a.) kanatlar. yabancı [adam]. cism'in c. ecsâd I (a. ecr-i misl huk. yüzen cisimler. eczâ-yı unsûriyye esas teşkîl eden parçalar. beli eğri olan [adam]. (bkz: cüsûm). ecr (a. eda' (a.s. gövdeler. parmaklan veya eli kesik [adam]. tenler.i. 5. eczâl (a.i. ecyâf (a. 2. şîve.i.i. ilâçlarda kullanılan maddeler. kurşun. Memâlik-i ecnebiyye yabancı ülkeler. yıldızlar. cenâh'ın c. (bkz: ispençiyari). cesed'in c. 2. tomruklan. ahrete ait mükâfat. 2.) ecnebilik. ecnâs-ı muhtelife türlü. ecsâm-ı felekiyye gök cisimleri.) 1. hizmet karşılığında verilen şey. çeşitli cinsler.) uzun boyunlu [adam]. Tıfl-ı ecred tüysüz çocuk. otsuz [yer].) cansız olan cisimler. cîl'in c. tüysüz adam. ecrâm (a. bîgaraz ehl-i vukufun takdir ettiği ücret. edakk l (a.) 1. 2.s. . garip. [Hz.) uzun boyunlar. nesiller. ilâç yapan ve satan kimse. ed'ac (a. edâ-yi i'tizâr özür dileme edası. münasebetsiz tavır. işve). ecred (a. 3. cîd'in c. ecsâm-ı sâbiha fiz. ecsâm (a.) burnu kesilmiş.s. haktan uzaklaşan [adam]. borç veya borç gibi olan herhangi bir şeyi ödeme. ecsâm-ı semâviyye coğr.) gövdeler.) vücutlar. bakır. taşralı. genç.i. eczâ-yı tıbbiyye ilâç yapılan nesneler. eczem (a. demir. sert başlı [at]. kısımlar. dakik'den) en dakik. (bkz: kazâ-yi salât).f. ecrâs (a. eczâ-yı nâriyye kim. mevki ve kullanma tarzı bakımlarından kiralanan yere benzeyen yerlerin kira bedelleri o yerin de ecr-i misl'idir]. Arz-ı ecred otsuz toprak. sevap. 3. cüzamlı.) dağarcıklar.) 1. miskinlik illetine uğramış olan. ecreb (a. yerine getirme. yıldızlar. misafir. ecribe (a. cîfe'nin c. 2 .i. cüz'Un c. ecyâl (a. 4. ecnef (a. kadın adı. cirâb'ın c. ecrâm-ı ulviyye astr. Muhammed'in şemâilindendir]. arûz'un sekiz asıl parçası. gök cisimleri. eczacı (a.) 1. kurum. ecnebi. ecyed (a. milletler. ecr-i müsemmâ mukavele ve pazarlıkla kararlaştırılan ücret. naz.) yabancı [kimse veya nesne] . kara ve büyücek gözlü.

edât-ı haber gr. dakik'den) en dakik.s. kısımlar. edebî. ilâçlarda kullanılan maddeler. 2 . ilâç yapan ve satan kimse. edebiyat bilgisi.) leşler. edeb-hâne (a. ecved-i mensucat dokumaların en iyisi. 3. edeb'-den) edebiyata. eczâ-yı nâriyye kim. cevfden) 1. 3.i.f. eczâ-yı unsûriyye esas teşkîl eden parçalar. en iyi olan. ecvef (a. soylar. ecvâd (a. iyi terbiye. *koşaç.s. edat (a. ton. ednâ'mn c.s. 2.s. eczâ-üş-şi'r ed.s.) dua eden. edakk-ı umur işlerin en mühimi. (bkz: kazâ-yi salât).) ayak yolu. naziklik. usluluk. (bkz. edeb (a. 2) ed. muallim.c.b. söylenilen sözlerin karşılıkları. [sâim (savm).s. zariflik. çok mühim. aşağılık kimseler. cîl'in c. Peygamber. münasebetsiz tavır. ifâde arasında bayağı ve çirkin tâbirler bulunmaması. eczem (a. ecza dolabı. uluslar.b. boşluklar. boş kafalı. Ecved-ün-Nâs Hz.) burnu kesilmiş.t. eczâl (a. duacı. ecyed (a.f. kof.i. eczâ-yı tıbbiyye ilâç yapılan nesneler. kovuklar. haya. (bkz: ispençiyari). bilgisiz. cömert. ecved (a.) oyuklar. edakk (a. çok câhil. başlıbaşına mânâsı olmayan kelime veya harf. gövdesi büyük olan.s. pek ince.i.i. pek bayağı. ciltlenmemiş kitap vesaire. cîd'in c. edeb-ül-bahs bir konu üzerinde görüşülürken tutulacak yolu belirten mantık dalı. i. daha.s. edeb-âmûz (f. bâe (bey)] gibi.) eczane. [evvelce] ulemâ sınıfının çok zaman imza veya mühür üstüne koyduktan ve "duacınız.) en alçak.) ağaç kökleri. cüzâm'dan) 1. 2. arûz'un sekiz asıl parçası.s. parlayan şey.i. cevfin c. sahî). ecvibe-i müskite susturucu cevaplar.s. cizl'in c. pek siyah [şey]. tomrukları. cîfe'nin c. edebiyye (a.i. ecvâf (a.i. hayırhâhınız" mânâsına kullandıkları klişeleşmiş bir söz. 2.) ecza. edeb-i san'at kusursuz. nesiller. tarz. ela-çıklıklan. 3.i. eczacı dükkânı. meç. edeb-i kelâm 1) söz zarifliği. e-d-dâî (a. 2. ecza' (a.b. eczacı (a. efâîl ü tefâîl). yerine getirme.i. milletler. eczâ-hâne (a. şîve. (bkz: işve). edânî (a. cûd'un c. cilve. caka. cevâb'ın c.s. kabîleler. edâ-yi deyn borç ödeme. kara ve büyücek gözlü.) uzun boyunlu [adam]. âlet.) 1. parmaklan veya eli kesik [adam]. ecvibe (a. fr. edevat) 1. ed'ac (a.) 1. 2. eczem (a. kadın adı.) 1.i.i. âdâb) 1.) l parçalar. ed'ac-ül-ayneyn gözleri kara.i.) sorulan şeylerin. copule. güzelliği. yahut "ya = ecvef-i yâî" olan Arapça fiiller. içler. [Hz. cüz'ün c. utanma. 5 . Eski gramerlerde ayn-ül-fi'li (üç harflilerin [sülâsîlerin] ikinci harfi) "vav = ecvef-i vâvî". .ecsem (a. naz. 2. 2. 4. edâ-yi i'tizâr özür dileme edası.) astr. pek.) 1.i. içi boş. ecyâd (a. (bkz: asalet). ifâde.i. Muhammed'in şemâilindendir]. ecûc (a. 2. kurum.) edep öğretici.) uzun boyunlar.c. eliaçık. edeb erkân yol yordam.i. (bkz: Ayn-Us-sevr).) cömertlikler. (bkz. yanıcı kimyevî maddeler.) ışık veren. ecyâl (a. 3. edâ-yi salât namazı vaktinde kılma.) pek iri. ecyâf (a.i. terbiye ve nezâkete mensup.i. üslûp. borç veya borç gibi olan herhangi bir şeyi ödeme. e d. miskinlik illetine uğramış olan. E-d-deberân (a. cüzamlı.h. fasîh ve belîğ olan sözlerin süsleri. eczâ-yı şerife Kur'ân-ı Kerîm'i meydana getiren otuz cüz. ap-tesâne. eda' (a.

edille (a. dem'in c. kıyâs-ı fukahâ'dan çıkan.) yalvarmalar. (İbrâhîm-i Edhem). fiillere ve isimlere eklenen manâlı kelimeler. edhân (a. edhem (a. edebiyyât yapmak meç. edinen (f. edîb-âne (a. gizli.s. 2. [tarikat.) iğrenilen. ed'iye-i hayriyye hayırlı dualar.) 1. 2. edimme (a. tabaklanmış deri.) edebiyat ile uğraşanlar.) iki nokta. şeriatın dört delili.) hek.) edepli.i. edille-i tâliye huk.) dumanlar. terbiyeli. edlem (a. edât'ın c. istis-hap. (bkz: dümû').) Şeyh Ebî Ishak ibrahim bin Edhem bin Süleyman bin Mansûr-il--Belhî tarafından kurulan tarikatın adı.) hâlis misk. defîn'in c.) göşyaşlan. duâ'nın c. edhine (a.i. sünnet. edfak (a. Cenap Sahabettin ve arkadaşlarının mümessili bulundukları edebiyat okulu.i.zf. kalınlaşan dumanlar.s. küçük kap. âsâr-ı sahabe ve âsâr-ı kibâr-ı tabiîn gibi deliller. 2.i.) kasığı yarık [adam]. Tıfl-ı edîb terbiyeli çocuk.i. edepli. edeb'den) 1. edîb-i bî-müdânî eşsiz edebiyatçı. "efkârın defi.) karayağız.) l .i.) derinin ikinci tabakası. örf. kıyâs-ı fukahâ'dan çıkan. gömülü şeyler. edevât-ı rabtiyye gr. güzel sözler. [fıkıh ilminin dayandığı asıl deliller bunlardır].s.c. avadanlıklar edevât-ı kitabet yazı vâsıtaları. kitap. bir işi işlemeye vâsıta olan şeyler. 2.i. nesirli. . edîbe (a.i. iki şey arasını birleştirme.i. icmâ. ed'iye-i me'sûre eser'de.i. edfân (a. nazımlı. içderi. işaretler. maslahat-ı mürsele. edevât-ı lahika gr. duhn'ün c. asıl ve amel. niyazlar. delîl'in c. parçalar. şeriatın dört delili. edille-i şer'-iyye). edille-i erbaa (dört delil).) beyinler. icmâ-i ümmet. edille-i erbaa kitap. edimme-i dahilî bot. bağlama edatları. (bkz: Udebâ). sünnet. her hangi bir dâvayı ispat etmeye yarayan şeyler. kıyastır. edmiga (a. edî (a. teamül. edfâ. karayağız at. edille-i asliyye fık. edîb. güzel ve uzun uzun sözlerle mevzu dışında konuşmak.) 1. edîm-i arz yeryüzü. âdet.f. zarif. edîm (a. bu sözlerden bahseden ilim.i. edebiyyât-ı Osmâniyye Osmanlı edebiyatı. icmâ-i ümmet.i.edebiyyât (a. nâzik [kimse]. yâni hadiste geçen dualar.s. edfer (a. kılavuzlar. dimâğ'ın c.) 1. edille-i kaviyye sağlam deliller. erkek adı. yüz. küçük ve şerir [adam]. 3. edhemiyye (a.) defineler. Edebiyyât-ı Cedide (yeni edebiyat) 1896 dan 1901 yılına kadar devam eden Tevfik Fikret.i. edebiyyûn (a. edille-i akliyye kanunî deliller. Hâlit Ziya Uşakhgil. edevat (a. rehberler.i. nâzik olana veya edebiyatla uğraşana yakışır surette. ed'iye (a. sünnet. edhine-i mütekâsife kesafet peyda eden. tiksinilen. edeyân Çok koşan [hayvan]. duhân'ın c. son takılar. mâsivâ-ullah'ın terki.) 1. (bkz. eder (a. siyah adam. ağyar muhabbetinin ref i" esâsına dayanır]. zarif.i. edille-i şer'iyye kitap.i. takımlar. 2.s. s. edm (a. 2. 2. edebiyatla uğraşan [kimse]. çok kokan şey. ederfen (f. erkek ve kadın adı. kaide-i külliye. satıh. terbiyeli.i. edmu' (a. gr. tuzlu balgam denilen cilt hastalığı. âletler.i. (bkz: delâil).) beli bükülmüş [adam].) 1. i.) sürülecek güzel kokulu yağlar.

) illetler. (bkz.) yalanlar. (bkz: a'mâl. efâzıl). ef'â (a. edviye (a. fena tabiatlı [adam]. Dıhk-ül-efâî acı acı.i. kiliseler.s. dîk'in c.c.s.) horozlar.) ağzı büyük [adam].s. ufhûs'un c. şeytanlar. efdal'ın c.) yemeğe konulan baharat. efâkil (a. kurnazlar. dişleri dökülmüş [adam].i. efâdıl (a.i. en aşağılık adamlar. devr'in c. ifrît'in c. Acem ve Türkçe telif ettikleri müzik kitaplarında. efdal'ın c.s.) titreyenler. kısımlar. çok alçak. efîke'nin c. efkel'in c.s. haller. fuvâk'ın c.i. dümdüz şey. edyâr (a.ednâ (a. yalan [sözler]. efâviye (a. Şarklıların Arap. efâtîh (a. işler. efham'ın c. yedişer harfli olan diğerlerinin her birine tefile. bunların tekrarından ve değişmelerinden "aruz" un ölçüleri meydana gelmiştir. edreng (f.s. ef'âl (a. efâyik (a.) 1. 2. hareketler. edvâr-ı sabıka geçen zamanlar.) ilâçlar. ednâs (a. 3. 2. eğerin altına konulan keçe. edrek (f. deyr'in c. denes'in c. 3. efâvîc (a. (bkz: efvag. edyâk (a.). başı kara.i. mütefâilün. Şahs-ı edred dişsiz adam.i. (bitki). muz. efâhîs (a. 2. efânîn (ü. hastalıklar. dâ'ın c. engerek yılanı.s. efîke'nin c. 2.) gözü dumanlı adam. edveş (a.) engerek yılanları. üfnûn'un c. müs-tefilün. edsak (a. hâincesine gülüş. edviye-i müessire te'sirli ilâçlar.) 1.s.i. edvâ' (a. şark müziğinden bahseden fen eserleri. devirler. efâîl.) sıkıntı ve musîbet.) bölükler. dîn).) 1.) 1. hecin. efâhim (a. efâik (a. s. Bu sekiz temel kalıbın Arap alfabesine göre beş harfli olan ilk ikisinin her birine efile.s. 2. fâilâtün.s. düzme sözler. asılsız.i.) 1.i. edânî) 1. fevc'in c. takımlar.s. çapkınlar. vücudu beyaz [hayvan]. kirler.) mantar ve benzerleri gibi nebat.) 1. düzme.i.) taze zencefil. efâzıl (a. fâilün.i.i.) pek yağlı [şey]. 2. kayalıkta bulunan kuş yuvalan. mefâîlün. şartlar.) pek mümtaz olanlar. dertler.) taş arasında. müfâaletün. titrekler. c.i. edra' (a. denî'den.) gaflette bulunan [adam]. (bkz. yüzyıl Türk hekimlerinden Geredeli İshak bin Murat'ın hekimliğe dâir eseri. mefûlat] kelimeleri ki.) işler.) 1. mecmualarında makamlar ve usuller dâire şeklindeki şemalarla gösterilmek âdet olduğundan dolayı bu ismi taşırlar. pek aşağı. pek az. i.i.) teğelti. Edviye-i Müfrede (basit ilâçlar) XIV. efâvîk (a. eski müzik nazariyatı kitaplarına verilen bir addır. (bkz: efî). efâî (a. devâ'nın c. dîn'in c.s. fiil). edrem (f. fıâl. ef'âl-i seyyie kötü işler.i. edvar (a. dolanlar.). efa'nın c. zamanlar. murdarlıklar.s.i. fi'l'in c. ameller. 2. son derece hâin olan cinler.) en ulu. olan efvâc'ın c. çok bilgililer. cüretliler. efâîl ü tefâîl (a. edsem (a. .) manastırlar. s. meç. edred (a. en bayağı. edyân (a. değişiklikler. pislikler. ikisine birden efâîl. sarmaşık gibi birbirine sarılmış sık ağaç dallan. hîlekârlar.) hıçkırıklar. altısına birden tefâîl adı verilir.i. iftiralar. efârît (a.) arûz'u hazırlayan İmâm Halil'in ahenk ölçüsü olmak üzere bulduğu [feûlün. edser (a.i. efveh). (bkz.) uydurma. az. edrem (a.s. asırlar.i.) dişsiz. ef'âl-i basene iyi işler. pek büyük ve saygıya lâyık kimseler. 2.s.

(bkz: mecruh). 2. 2. s.s.s.s. felek'in c. atıcı. eflâk (a. temiz. (bkz: fuhûm). pek) fazîletli. amca. anlamalar. efkar-i fukara' fakirlerin fakiri.s. 2. eflâk-ı külliyye yeryüzünü çevreleyen büyük küreler. eflâk-ı cüz'iyye dünyâdan daha küçük küreler. fehm'den) çok fehîm olan. kandırma. gökler. kötü [şey].) 1.i.efâdıl). yıkık. dolan. . hala. kekik. yere atan. fehîm'den) daha (en. zamanlar. maksat. pek) fehâmetli. düşünceler.i. ef'ide (a. efîn (a. (bkz: ifk). efgende (f. efgâne (f. fehâ'nın c.) 1. çok şeref sahibi.i. somak ve benzerleri gibi kuru otlar. kurtulan.s. bağınp çağırma. ef'î (bkz.) düşkünlük. fazlalar. eflah (a. efkâr-ı umûmiyye halkın. endîşe. vesvese. efâzıl-ı ukalâ akıllılann en ileri gelenleri. babanın erkek kardeşi. ef'î-i münakkaş alaca derili engerek yılanı. biçâre.) pek kaçıcı. efgan (f. effâf (a. eftid (f.) her şeyin içleri.) yakın hısımlar. amca. düşkün. efîke (a. rey'. bahtına. düşünceler. dağınık.s.s. efâik) yalan. efâzıl-ı vükelâ-yi fihâm büyük vekillerin bilgilileri. fuâd'ın c. sıkıntılı. en âlâ. şaşılacak şey. -efgen (f.s. semâlar.s.) 1. çürük [ceviz]. (bkz: figan). ziyâdeler. -efgâr (f.) 1. kalpler. kışkırtma. pek çabuk anlayan. perakende. bahtlar. evder (f.) düşük [ana rahminden düşen çocuk]. eferr (a. fadîh'den) daha (pek. ef'ide-i hâlise saf. (bkz: cenîn-i sakıt). fâzıl'dan) 1. akrabalar.i. en ulu. 2. f âdil. kaderler. pek) fakir ve muhtaç. efhâs (a. efhâm (a. meziyetlilik. efid. düşürücü.s. efdal (a. felekler.) ıztırap ile haykırma. düşürülmüş.) daha (en. bozulmamış kalpler.) daha (en.) yürekler. ef'î-i mücelcel zoo. yere atılmış. (bkz: figende). fazîlet-lilik. ef â). çok koşucu. efdâl (a. (bkz: fıkr). isnâd-ı efîke yalan isnâd etme.i. sakat. (bkz: efvek).) soğan veya yemeklere konulan nane. efgâr-ı mey içkiden dolayı ağırlaşmış.) ticâret için bütün dünyâyı gezen [adam]. 2. efhem (a. inleme. effak (a. yıkılmış.i.i.) 1. niyet. fehm'in c. efder. effâk (a. yeğen. çok) felah bulan. lûtuflar.i.) düşüren. en) rezil.s.) efdallik. iftira. ihsanlar. yıkıcı.i. efkâr-ı sahîha doğru düşünceler. boş kafalı [adam]. idrâkler. yıkan. zihni son derece açık ve zeyrek olan.s. talihler.c. bağnşma. çıngıraklı yılan. fahz'ın c. [kelime "fıgâr" şeklinde de kullanılır]. 2 . efhâ' (a. (bkz: fıgen).s.s. efdah (a. daha (en. kederli [adam]. efkâr-ı âliye yüksek fikirler. nasî-bine. efjûl (f.s. ifk'den) fazla iftira eden.i. kuruntu.) 1. iyilikler. (bkz.s.i. üstünlük. fazl'ın c. medhedici. gönüller. çok sarhoş. selâmete çıkan. pek. efhâz (a. fahs'ın c. 2 . teyze çocukları.) zihinler.s. boşlukları.) 1. efkar (a. 2.) yaralı. vasfedici. 2. meziyetler. küreler. kötürüm. efkâr (a. efham (a.) 1. efdaliyyet (a.) çok of çeken. efika (a. umûmun düşüncesi. nîmetine kavuşan. efgendegî (f. düşünme. efzah).) fena.i.s. üstün. fikr'in c.s.

) yukan kaldmlmış. omuzlan geniş.h.) Eflâtun'a ve onun felsefesine ait. şan.s. Osmanlı ordusunda nizamiye hizmetini bitiren erler. tek olanlar.s. Zühre. melekler.s.) iç açıklıkları. Ser-efrâz. efles (a. f r. avam. eflec-ül-esnân seyrek dişli. merkezi Bükreş olan. . sevinçli olan [kimse]. birler.c. yükseltilmiş. efrâh (a. efrâşte (f. fenn'in c.i.müstebdele muvazzaf askerlik hizmetini bitiren efrâd.eflâk-ı seb'a (yedi dünyâ) astr.) neşeli. kuruntulu [adam]. seyrek [diş]. mâruf.) gökte oturanlar. frenklere. reyhan. 2. anlayışlı ve zekâsıyla meşhur olan bir îran hü-kümdân.) pek ayrık. efrâd-ı ümmet bir topluluğa dâhil olan 2. melek [Eflâkî Mevlânâ'ya dâir "Menâkıb-ül--Ârifîn" adlı eserin müellifi Hâkî Dede'nin mahlası]. fesleğen. 2. Avrupalılara mahsus.i. 2. efrâh (a.) arkası kamburumsu olan [adam].i. onunla ilgili. (m. kısraklar.) yetişkin. efrâd-ı millet milletin bireyleri. Târih-i efrenc Mîlât târihi.i. eflûd (a.h. 429 .) ihtiyarlıktan bunamış olanlar. efrâd-ı aile aileyi teşkil eden fertler. Zuhal. efrâd-ı cemâat topluluğun bireyleri. güzel ve gürbüz [çocuk].firâz baş yükselten.) bot. efrâd-ı beşer insanlığın fertleri.) 1.) atlar. sevinmeler.b. (bkz: efrâşte). askerler.) Aristo'nun hocası.ö. Avrupalılar. (bkz: efrâhte). efrâhte (f. efradını cami' ağyarını mâni (tanım için) aynı özelliğe sahip olanların hepsini içine alıp farklı olanları dışarıda bırakan. eflâkiyân (f. feres'in c.) cinsler. efrân (a.) avlular. büyük. . eflâtûnî (a.) Cemşid soyundan.) 1. nâs halk. Merih. fınâ'nın c. işi gücü olmayan [adam].) yukan kaldmlmış. efra' (a. debdebe.) Osmanlı imparatorluğu zamanında. Dâ'-ül--efrenc frengi hastalığı.h. bunaklar. (bkz: Feridun).s.i.i. ferh'in c. çeşitler. eflâkî (f.) büyük iskender'den evvel yaşamış ve Keyhusrev tarafından öldürülmüş olan Mâverâünnehir Kralı Tûran'lı bir yiğit. erler. Tâife-i efrenc frenkler.s. Elsine-i efrenciyye Avrupa dilleri.i. "memleke-teyn" (iki memleket) den bir kısım. efrenciyyûn (a. yükseltilmiş.) 1.i. efrenciyye (a. meşhur. Utarit. fırengi illetiyle ilgili. beygirler. mümtaz. efrez (a. efnân-ı elvan renk çeşitleri. efrâd.i.s. efrenc-müşg (f.s.) daha (en. platonique. Müşteri. keyifli. efles-i nâs insanların en züğürdü.askeriyye askerî erler.s. eflâkiyân) gökte oturan. onlarla ilgili. bezek.i.347). piliçler. vesveseli.) Avrupalılar. [Acem ve eski Osmanlı edebiyatında bu isme çok rastlanır]. pek) müflis. fened ve fenid'in c. efnâd (a. efrâd-ı redife tar.i.s. [kelime firâz şeklinde de kullanılır]. eflec (a. efrenc (a.) süs. züğürt. yükselten.i.s.) frenk.) 1. Efrâsiyâb (f. eflâk (a.i. efnân (a.s.s.) 1. Eflâtun (a.s. piçler [insan ve nebat hakkında].s. Kamer (Ay). efrak (a. efrâs (a.c. efrâd. neviler. [bizde "fenn" bu mânâda kullanılmaz]. Efrîdûn (f.i. eksiksiz ve fazlasız. ferah'ın c. eflâkî'nin c. Sokrat'ın talebesi olan meşhur Yunan filozofu. efrâd (a. kollarının arası açık [adam]. efrend (f.) kaldıran. 2. -efrâz (f. çatal [şey]. Şems (Güneş). efrencî. efniye (a. ferd'in c. Avrupalı. Alp Er Tunga.i.

inan.) efsâne.b. korkaklar.) yürek donukluğu.b.s.b. silken. (bkz: mikvad. efsâr-dûzân-ı hassa tar.s. efsâne (f.) efsâne arayıcılık. efsed (a.b. -efşân (f. şû'le). kalbi kırık. efsun (f.s. büyü.s. dağıtan.) 1. (bkz. efsâne-perdâzî (f. (bkz: dîhîm.i.) bulgur. efsâl (a. yüreksizler.) masal yazan. efsürde-dimâğ (f. kabiliyetsiz.s.b. saçmasapan lâkırdı.) pek fena. 2.s.) tâc. efsâne-gû [y] un c. yazan. efsâr-dûzân (f. derîg. hayf). arpağ. efsâr (f.b.) afsun. fıkra anlatanlar.b. (bkz: afrûşe). efsânevî (f.) 1.s. Dâmen-ef-şân etek silken. efsâne ile ilgili. kansız.i. saçmasapan söyleyen. yakan. tutuşmuş. [kelime "feşân" şeklinde de kullanılır.b.) alçak. gönlü donmuş. eyvah! gibi bir teessür edatı. efsâ (f. 2. efsürde-dimâğî). 2. Muhammed.i.s.) beyni donmuş. yüreği donuk. efser-dih (f.) taç giydiren. sıkma.b.s.i. ışık. efsürde-mağz (f. efsürde'nin c. hissiz. gayretsiz.s. Dil-efrûhte gönlü yanık.b.s.i.) yanmış. efsürde-dil (f. nur.) efsuncu. şule.s. efsürde-gî (f. efşâr (f.) un helvası. efsâne-gû[y] (f.b. yular yapanlar. feşil'in c. masal.) donukluk. efsûn-gerî (f.i. efsürde-mağz). parlamış. saray atlarının yularlarını yapanlar. Şem'-efrûhte mumunu yakmış.b. fesl'in c. Zer-efşân altın serpen. kanı soğuk [adam]. sıkılmış. efser (f. 2. şua'. efsâne vü efsun 1) masal ve büyü.b. (bkz: üfürükçülük. efsürde-gân (f. efrûşe (f. efsürde-mağzî (f. dillere düşmüş.). büyücü. serpen. kansız adamlar.) yular. duygusuzluk. boş laf. aydınlanmış. efşe (f. (bkz. Cihân-efrûz dünyâyı aydınlatan. Muhammed.i.s.s. efsâne-gûyî (f. -efrûz (f.i. efrûz (f.b. efsürde-gân) donmuş.c.i.) büyülü. 2)meç.efrûg (f. gayretsizlik. vazgeçen. efsûs! (f. efsah (a. efsâne-gûyân (f.b.) efsâne arayan veya arayıcı.) yazık. parlatan.s. asılsız hikâye.b. adî romancı.) gayretsiz.i.) saçan. (bkz.s.s. (bkz: füsun. 2.i. (bkz: füsürde).i. gözbağcılık.b.s.a. efsürde-mizâc (f. meddah. efsürde-dimâğî (f. efsâne-nüvîs (f. boş söz. çimdikleme. tutuşturan. efrûhte (f. sihir. duygusuz. üfürükçü.) büyücü. donuk.a. uzdilli.) mizacı soğuk. duygusuz. duygusuz.b. kabiliyetsizlik. boş vakit geçirmek isteyen.s. masal.i.s.s.i. efsah-ül-Arab. aydınlatan.s.) en fâsık. (bkz: sâhir). . efsürde-dilî (f.s.b.) 1. adî romancılık. efsâne-cûyî (f. bezgin.) masal uyduruculuk. (bkz: fürûz). efsâne-perdâz (f.) yularcılar. pek) fasih. iklîl).) masal söyleyen. sihirli. efsah-ül-Kureyş Hz.a.) masal uyduran.).b. Hz.) efsâneye ait. Âlem-efrûz. aşağılık kimseler.e.i.) büyücülük.).s. duygusuzluk. efsâne vü efsun (masal ve büyü) boş lâkırdı.c. kadın adı.i.) cesaretsizler.) daha (en. efsûn-kâr (f. efsâne cû[y] (f. i. efsürde (f. panltı. efsak (a.b. efşâl (a. rukye) efsûn-ger (f.b. (bkz: pertev.b. ışıklanmış. efsûn-perdâz (f. meşhur olmuş hâdise.s. (bkz: efsürde-dimâğ).i. çok bozuk.) 1. zimâm). [meyva suyu gibi şeyler]. pek edepsiz. meç.) 1.) beyin donukluğu.s.) ziya.) efsâne söyleyicilik.

ehabb-ı emval malların çok sevileni. efzâr (f. çok sevilen.) öfke ile yan yan bakma.) çoğalan. sonlar. 3. (bkz: igrâ'.) her ne kadar. (bkz.) tek.i. teşvik).s. efvag (a. şeytanlar. . efşüre (f.) filler.b.s.s. ağıza benzeyen her türlü delikler.) burnundan konuşan. egul (f.f. Yevm-ül-ehad pazar günü. efyûn-keş). egvâl (a. eğer.) arttıran. tüfek].i. yek).) korku ile bağırıp çağırmalar.) halk sözü. efvâh-ı nâriyye ateşli silâhlar. efzûn fazla. egniş (f. çoğaltan. *ya-nıltmaçlar.i. efvek (a. gavr'in c. efvâh-ı nâs halkın ağzı.i. ehâcî (a.s.e. (bkz: gerçi).i.) zir.i. efzâ1 (a. çok. edsak.s. kısımlar. ehad (a. egvâr (a. 4.) usare.) afyon. hımhım. fıtr'in c.i.s.) sıçrayıp seğirtme. fem ve fevh'in c.) sıkılmış. -isem.. (bkz: vâhid. haşhaştan çıkan uyutucu bir madde.s. (bkz: futan). 2. bâzan baştaki vokal düşerek "-ger" şeklinde kullanılır]. eğer (f. ise de.s.i. -isek" kelimelerinden önce gelir. -efzûd (f. kandırma. efdah). nâzik kumaşlar. egann (a. yukarı. ["ise. egalît ("ga" uzun okunur. ön dişleri uzun [adam].) ağzı büyük.i. habîb'den) daha. Ruh-efzâ ömür arttıran. savaş zamanı. efyûnî (f. efzûnî (f.i. arttırıcı. uglû-te'nin c. bir. (bkz: kesret). a.) ziyâdelik. büyük felâketler. [bilinen büyük hayvan (lar)]. daha fazla. pek sevgili. [top.f. ilk sayı. menfezler. efşürde (f. efyâl (a. egare ("ga" uzun okunur. nihayetler. efyûn-keş (a. arttıran. ehacc (a.s. efvag). 3. (bkz: tekessür. asılsız. ugniyye'-nin c.) artma. efvâf (a. fevc'in c. eğerçi (f. (bkz. çukurlar. ehabb (a. efşüre-i engûr üzüm suyu. yapı meydana getirme.) bilmeceler.i.i.) ayakkabı. eganî ("ga" uzun okunur. efveh (a.) ağızlar. muharebe günü. takımlar. eftâr (a. çoğalma.i.) yalancı. ehemmiyetsiz. gulyabâniler. fezâ'm c.. çoğaltan [-feza şeklinde de kullanılır]. afyon tiryakisi.) dipler. uhcüvve'nin c. isen.s.s. efvâhî (a. çokluk. -iseler. gemi yelkeni. olsa da. posası çıkarılmış [şey]. havalar. efvâc (a. ["ehad" Allah'ın isimlerinden biridir]. yemeğe konulan bahar. yanıltmacalar.e. kazalar. bulmacalar.s. efzah (a. eftân (f-s) düşen.) pek katı.i.) büyük ağızlı [adam].) baş ve şahadet parmaklarının aralan. vücûdu olmayan hayvanlar. sert şey. efzûnî-yi ömr ömrün çokluğu. gul'ün c. san'at sahiplerinin kullandıkları âletler. efûr (a.s. âhenkler.s. Zînet-efzâ pek çok zînet bahşeden.) şart edatıdır.f. a.) inşam yanıltacak hatalı sözler. (bkz: ehann). -iseniz. -efzâ (f.i.s. efveh).) afyon kullanmaya alışmış olan.i. inşâ etme. lisanı. (bkz. öz. efyûn (a. artan.b. a. efzûn-ter (f.i) ince.) 1.i. türlü şekil alan periler.). (bkz: eflâk).) kışkırtma. nağmeler.i. yaba. en. düşerek.) daha çok. (bkz: edsak. f. fazîh'den.) ayrılış zamanı. Yevm-ül-egarib savaş.i. fîl'in c.i.) bölükler..) bina yapma. tezâyüd). aşkın.i. kundura.) şarkılar. efzâyiş (f. ehabb-ı ehibbâ dostların en sevgilisi. (bkz: evzâr).efsun (f. efvâh (a. egarib ("ga" uzun okunur. 2.). şayet manasınadır.

) kirpikler. ehl-i aruz ed. 2.b.s. sevgililer. (bkz: ehad-ül-uhadeyn). ahsen'in c.s. hilâl'in c. 2) ıtlakdan. yânî. ehadiyyet-ül-cem' 1) birlikte çokluk. peygambere nisbetinde kat'iyen şüphe olmayan hadisler.s. pek) hasîs.i.s. 2. en husûsî.) 1. bir memlekette. ehâlî (a.) 1. bir kasabada. sahip. ehâlîl (a.ehadd (a. 2 maharetli. istekler. ehadiyyet-ül-kesret l) kesretin ehadiyyeti. hâss'dan) 1. maksatlar. çok.b. ehâdîs-i merfûa ve mürsele araya rivâyetçi karışmadan.i. Peygamberimizin sözleri. (bkz: ehad-ül-âhâd). ehl-i âhiret ölüler. tanıdıklar.s. çok. halk. ehass-ı amal dileklerin en husûsîsi. hafif den) 1.s. ehemm (a.i. Peygamberimize isnâ-den uydurulan sözler.) dostlar. z f. 2. çok pinti. hımhım.s. müstahak.) yeni aylar. gayeler. ehl'in c. 3. ehibbâ' (a. ehâlî) 1. meramlar.c. hadd' den) daha (en. ehdâf (a. eşsiz. pek mühim olma. eşsiz. ehdeb (a.i. 2. bir yerde oturan.s. ehdâb-ı mühtezze titrek kirpikler. ehâlî-i fazl fazilet sahipleri. sözler ehâdîs-i kudsiyye lâfzı Hz.i. ehille (a. kimse]. hasis'den) 1. ehass (a. daha (en. ehadiyyet-i rabbâniyye Allah'ın birliği. hilâl şeklinde olan şeyler. peygambere. 2) kendinde kesret münâfî olmayan şey. bir köyde. 2) kendisinde nesebî kesret taakkul olunan vâhid. değer. Ehdeliyye (a. ahâli. pek) hafif. çok ehemmiyetli. emsalsiz. daha (en.i.b. ehadü hümâ (a.i. (bkz: müjgân). (bkz: ahbâb). ehad-ül-uhadeyn (a. kıymet. kabiliyetli. Peygamberin ağzından duyulan hadisler. pek) lâyık. ehâdîs (a.) erkek tenasül âletlerinin delikleri. mâlik. haberler.s. 2. kankocadan herbi-ri. (bkz. şümullü. farklı. ehadiyyet (a. nişan alınan yerler. ehl-i aba Hz.) genizden konuşan [adam]. . habîb'in c. bildikler. ehaff (a.i.l (a. (bkz: egann). Allah'ın birliği. (bkz: ehil). ehakk (a. ehass-ı ehibbâ tanıdıkların en başlıcası. umûm. ilham tarikiyle söylenen hadisler. doğrudan doğruya Hz. usta. esmadan müstağni olan. ihlîl'in c. en) güzel olan şeyler. ehadiyyet-ül-ayn 1) görünüş birliği. ehil (a. 3.i.) ikiden biri. meali Allah'a ait olan. emsalsiz. (bkz: ecder. becerikli.) daha (pek. hedefin c.i. meç. ehl (a. pek şen ve sevimli. başlıca.) teklerin teki. (bkz: vahdâniyyet). ehemmiyyet (o. kasit-ler.) 1. hakik'den) daha (en.s. 2. bir semtte veya mahallede yerleşip oturanlar. ehadd-i süyûf kılıçların en keskini. 2.) Esseyyid Hasan Alîyy-ül-Ehdelî tarafından kurulan bir tarikat. mühimm'den) daha (en. ehl). pek) keskin. ehl-i âlem insanlar. hüdb'ün c. ehâdîs-i sahîha Hz. ehâsin (a. şiir kurallarından anlayanlar. hadîs'in c. 3.s. elyak). en bayağı [nesne. yüksek şeyler. Muhammed ve ailesi.). ehann (a. mutasarrıf olan. değerlilik. ehâsin-i ahlâk ahlâkın en iyisi. ehâdîs-i mevzua Hz. Takdîm-ül ehemm iki işten en mühimini öne alma. en güzel olan şeyleri.i. Dünyâ-yi ehass en bayağı dünyâ [bu dünyâ]. ehad-ül-âhâd (a. önem. ehadd-i âlât-ı katıa kesici âletlerin en keskini.s.) teklerin teki. pek) mühim.) birlik. ehdâb .s.) 1. 4. dikkat nazarını çekiş.) sık ve uzun kirpikli [adam]. 3. ehaff-i mücâzât cezaların en hafifi. ehass (a.

doğruluk sahipleri. ehl-i mahşer kıyamet günü dirilecek olanlar. ehl-i kalem yazı işleriyle uğraşan.ehl-i arz cin. familya. gönül dilinden anlayan [kimse]. (bkz: mü'min). ehl-i hevâ haylaz. ehl-i hakk kendini Tann'ya vermiş kimseler. ehl-i cennet cennetlik olanlar. ehl-i İslâm islâm topluluğu. Allah adamı. ehl-i hıref kumaş dokuyan sanatkârlar. ehl-i dil gönül adamı. ehl-i kubur ölüler. sofu. inanmışlar. günahkâr olmayanlar. ehl-i cihâd din uğruna savaşanlar. ehl-i idrâk düşünce sahipleri. ayrılık yaratan kimseler. eli açık. doğru insanlar. ehl-i örf 1) huk. ehl-i dünyâ dünyâ adamı. Osmanlılarda medreseden yetişen şerîat . ehl-i nifak ortaya nifak sokan. Hz. bilginler. günahkâr. ehl-i îmân îman etmişler. ehl-i naîm cennette bulunacak kimseler. sayman. îman sahipleri. ehl-i ittika dindar. ehl-i cehl câhiller. tasavvufta "hal ve cezbe" denilen muvakkat olarak kendinden geçme sırrına eren. aile. ehl-i muhasebe muhasebeci. ehl-i merâkib bir şeye binerek seyahat edenler. ehl-i bâdiye bedeviler. ehl-i mansıb mevki'. ehl-i kal ilâhî gerçeklerden haberi olmayanlar. ehl-i beyt hâne halkı. kalender. ehl-i kıble Müslüman. ehl-i emsâr şehir. ehl-i ırz. kanundan çok örfî ve idarî tedbirlerle iş gören idare adamı. 2) tar. ehl-i ilm ilim adamları. ehl-i büyûtât ünlü kabilelere mensubolan-lar. ehl-i hakikat doğru yol adamı. Ahireti düşünmeyen. orun sahibi. îmânı bütün. ehl-i hükümet hükümete mensup kimseler. bilgisizler. ehl-i irfan irfan sahibi. ehl-i ehvâ dinde mezhep ayrılığı yaratan. ehl-i hüner hünerli. doğru kimseler. ehl-i kitâb dört kitaptan birine inanan. ehl-i nücûm müneccimler. milleti idare edenler. ehl-i hikmet filozoflar. ehl-i nâr kötü ruhlu. ehl-i hâl tarîkatte. âlimler. ehl-i keyf keyfe. ehl-i hârâbat meyhane adamları. bilirkişi. ehl-i bagy bir bölgeyi zorbalıkla idare altına alanlar. ehl-i kanaat kanaatkar olan. ehl-i hey'et astronomi ile uğraşanlar. ehl-i hibre bir şeyi çok iyi bilen. ehl-i namus namuslu. ehl-i bid'at islâmlığın genel kurallarına uymayan kimse veya topluluk. kasaba halkı. sanattan anlayan kimseler. (bkz: ehl-i vukuf). ehl-i cehennem cehennemlik. vecde gelen kimse. ehl-i ma'rifet kabiliyetli kimseler. cehennemlik insanlar. her şeye akıl erdirenler. ehl-i dikkat dikkat sahipleri. ehl-i kelâm iyi konuşan. ehl-i iffet doğru. peri. cezbeye tutulan. eğlenceye düşkün. saygıdeğer kimse. ehl-i kerem cömert. şeytan. dürüst. bilgili. çöl halkı. ehl-i kıyam camilerde ders okutan hocalara zor sorular sorup güç durumda bırakan öğrencilere verilen bir ad. Pey-gamber'in yakın akrabası. ehl-i dîvan dîvan kaleminde çalışanlar.

peçeli kadın. ehl-ül-kisâ Hz. ehl-i tevhîd Müslüman. noksan. ehme (f. mensubiyet. ehl-i suffe Hz. insandan kaçmayan.i. müderrisler. ehl-i tedbîr tedbirli. ehl-i şîa Hz.) ehlini yetiş tiren. ehliyyet-nâme (a.) 1. Mısır'da eski zamandan kalma. huni biçimindeki büyük binalar.. ehl-i hayr. ehl-i tertîb f ı k.f. Alî'nin mezhebine bağlı olan kimseler. (bkz: ehl-i beyt). cezaya ehil kimseler. ehl-i şeka şakîler. kazaskerler. zengin. soyguncular. şeyhülislâmlar. değer sahiplerini koruyan.i.b. farz olan beş vakit namazı. eksik. ehl-i re'y hâkimlik eden. ehl ü iyâl aile. ehl-i fazl da denir]. ehl-i vücûd varlık sahipleri. (bkz: munis). ehl-i tasavvuf tasavvufla uğraşan. namuslu. hâli mestur. ehl'den) alışık olan. (bkz: ehl-i hibre). ehl-i salâh huk. men'edilen şeyleri yaptıklarından dolayı haklarında ceza tatbiki kolay olan âkil baliğ kimseler. kifayet. korunan fakat Müslüman olmayan vatandaşlar. Muhammed'in Medine'de yaptırdığı mescide bitişik bulunan odalarda barınan ve O'nun toplantılarına katılan kimseler. ehl-i şikem işkembesine düşkün olanlar. ehl-i tahkik araştırmacı kimseler. sırf boğazını düşünenler. tepeleri ortak bir noktada bulunan. ehliyyet (a. bir işi hak edebilecek durumda bulunuş. insanlar.f. vahşî olmayan. ehl-i ukubet huk. idareci kimse. i. 2. ekl-i ta'kîb takîbedenler. vurguncular. piramit. ehl-i perde örtülü. Muhammed ve ailesi. çoluk çocuk. derviş. işe yarar halde bulunuş. ehl-i vukuf iyi bilgisi olan. vergi veren. ehl-i salîb haçlılar. iktidar. ehl-i tarîk bir tarîkata mensup [olan]. ehl-i şer fenalık sahibi. ehliyye (a. vakfın gailesinden maaş ve tayına müstahik olan kimseler. evliya. doğru olan kimse. kadın adı. 2. alışkın.) 1. ehl-i vezâif huk. ehl-ullah (a. [camiin. (bkz. tabanları da herhangi bir poligonun birer kenarından ibaret olan bir takım üçgenlerden meydana gelmiş . ehl-i zimmet bir islâm devletine tâbi olan.i. ehl-i servet servet sahibi. ehl-i tevârîh tarihçiler.b. 2. yetki. ehl-i sabıka ilk Müslümanlar. ehl-i safa kalbi temiz. erbâb-ı şikem). mâhirlik. bulunuş. peşinden gidenler. ehram (a.b. iktidar. [bu evsâfı hâiz olanlara ehl-i afa. birinci derecedeki vâris.i. ehl-i takva dîne bağlı kimseler. ehlî.) 1. ehl-perver (a. aşk ve sevda.s. gibi). arada fasıla vermeden muntazam olarak kılan. imam. ehl-i Rum Osmanlılar. liyâkat ve kabiliyet vesikası. esnaf. 2. 4.bilginleri (kadılar. salâhiyet.s. müezzin vesâir hademesi veya fakirler gibi]. alışmış. ehl-i sûk çarşı halkı. kendine çekidüzen verme. 3. akrabalık. ehl-i sünnet Peygamberimizle sahabelerine (dostlarına) itikatta uyanlar. liyâkat kabiliyet.) bir kimsenin herhangi bir iş yapabileceğine dair ilgililer tarafından verilen vesîka. ehl-ül-farz fık.) 1. bilirkişi.) Tanrı adamı. akıllı. herem'in c. ehl-i sülük bir mezhebe mensup olan. adamcıl. velî. Hristiyanlar.s. ehnâme (f.i.

i. ehren. ince belli. ehrâm-ı mürabbaî dörtgen piramit. hizb'in c. dehşetler. Hz. ehrâmî kavak bot. Ah-med bin Idrîs-eş-Şâfiî. eimme-i mahallât mahalle imamları.i. Ali ile başlayarak Mehdî ile sona eren on iki İmam. ehrem.s. ehred (a.) daha (en. eimme-i dîn din adamları. kolay. ehren. Hz. hevl'in c. 3. ehveniyyet (a.i.i. ehver (f.s. ehrâmen. ehrâmen. kolayı. münif.s.i.) dizginler. Hz. ehrimen). Hz. ehyef (a. İmâm-ı Mehdî]. hay. bölümler. 2. istekler. (bkz: rahîs ehven-i şerr iki şerrin en zararlısı.). eimme-i isnâ-aşer [Şîîlerde Hz. pek ucuz. ehvec (a.) arzular. hevesler. Muhammed-ün-Nakî. delik. Alî bin Musa. ehvel (a. . ehrime). yularlar. Hz. hevâ'nın c. einne (a. (bkz. eh var (f. çelimli at. (bkz: ehrâmen. hiss'in c. sersem.i. pek) korkunç.) duygular. ehrâm-ı müsellesi üçgen piramit. ehsâ' (a.i. ehren. arada mezhep farkları bulunan Müslümanlar cemaati. Hz.s. inân'ın c. hevâ'nın c.Alî. pek) mehîb. dev. daha hafif. ehremen (f. eğik piramit. en zararsız. hevl'den) daha (en. kadir. ehviye (a. eimme-i erbaa (dört imam olup Müslümanların en büyük müctehidlerinden.) şaşmış. kolayı. semi'.) şaşkın. ehrime. ehyeb (a. ehram biçiminde.s. ehrâm-ı gayr-ı muntazam geo. çok heybetli. ehven-i şerreyn iki şerrin en zararlısı. düzgün olmayan piramit. alîm.i. ehremen. düzgün olan piramit. [üstbaş hakkında].) geo. Ehl-i ehvâ' inanışları sünnet ehlininkine uymayan. 2. (bkz. eimmet-ül-esmâ "esmâ'mn başı" tas. meyiller.i. ehrâm-ı muntazama geo. ehremen. ehrâm-ı mail geo. Musa Kâzım. ehrime. Imâm-ı Bakır.s. ehrâmî (a.s. Hz. pyraınidal. piramit kavak. (bkz: ehremen. ehrâmen (f. Zeyn--ülÂbidîn.(bkz. basîr. fr. ehzâb (a. Gaz-ve-i Ehzâb Hendek Gazvesi. dik piramit.) taifeler. kısımlar. bölükler.) 1.i. ehren (f.) sevgili.) 1.) yırtık şey. ucuzluk [zıddı "gala"]. 2. ehviye-i lâtife lâtif müzik havalan.) 1. ehrimen).). Hz. ehrime (f. Aliyy-üt-Taki.). hevâ). Hasan-Ul-Askerî. şehvetler. ehrime. Ahmed bin Hanbel].). ehvâ' (a. şeytan. imâm). yakışıklı [genç]. ehrimen). ehremen. ehrimen). ehûn (f-i-) toprakta meydana gelen yarık. ehvel-i heyâkil heykellerin en korkuncu. Ca'fer-üs--Sâdık.) Zerdüştlerin inandıkları kötülük ve karanlık tanrısı.) ehvenlik. dev. eimme-i nuhât nahiv (sintaks) âlimleri.şekil. Hz.i. ehrâm-ı zû kesîr-ül-vücûh çokgen piramit. eimme (a.). ehvâl (a. ehsâs-ı rakîka ince duygular. Hz. en meşhur hukuk âlimlerindendir) [Ebû Hanîfe. ehven (a. alık [adam]. (bkz. ehrâm-ı nakıs kesik piramit. [Hz. şaşakalmış olan [kimseler].i. imâm'ın c. Mâlik bin Enes. şeytan. ehsâs (a. insan kümeleri.i. ehrâmen. Hz.s.i. Hasan. Hüseyin.s.) uzun boylu ahmak [adam]. (bkz.) korkular. ehrimen (f. müte-kellim olmak üzere yedi isim demek olan esma--i seb'a yerinde kullanılır. ehrâm-ı kaim geo.

) bot. kısmetler.) vücutta. ıklîm'in c. siğil.) daha (pek. büyük yılan. ekabb (a. ["ejdehâ" nazımda kullanılır]. kıdh'ın c. devlet ricali. muhterem. ejhân (f-s. ekalliyyet (a. katî'in c. Gauss muvâzene metoduyla mevcut rasatlara dayanarak ertesi sene yıldızın bulunması lâzımgelen yeri tâyin etti ve Ceres. alıç.s.i.) dünyânın mıntıkaları. (bkz: ejah). su'bân). ejder-i kahir ("ka" uzun okunur) ölüm ejderhası. ekasî ("ka" uzun okunur.i. ekber'in c. ekasî-i bilâd en uzak şehirler. uknûm'-un c. meşhur riyaziyeci ve fizikçi bilgin Gauss'un buluşu olan bir metoddur. (bkz: aksam. ekahî ("ka" uzun okunur.i. uk-huvân'ın c.i. (bkz: bürsân.) oklar.i. Ekanîm ("ka" uzun okunur. ejgân. ekalîm-i bârideısoğuk iklimler. kısm'ın c.s.) eski Acem pâdişâhları. ekâsire-i Acem Acem hükümdarları. şiddetli. lakırdılar. (bkz: ejgehân).) (dev ağızlı) meç.s. kısım). ekârim (a. (bkz: ejeh). ağır toplara verilen bir isim. ejeh (f. azîz'in c. büzür-gân). kavl'in c.s. ejgehân tenbel. ekalîm ("ka" uzun okunur.) 1. a.) en necip.i.i. yenilen mantar.) sivilce. ekavîl-i kâzibe yalan.s. kelimeler. ejder-dehân (f. [italyan astronomu Giuseppa Piazzi. ejdef (f.) papatya çiçekleri.) kızılcık denilen meyva. onun tâyin ettiği koordinaüarla tekrar bulundu. ekâris (f. ejîr (f.i.s. 2. a. ekanîm-i selâse Hıristiyanlığın baba..eizze (a. Türlü ölçüleri yapılan bir mesaha içinde elde edilen çeşitli değerlerden hakiki değere en fazla yanaşabilmek için kullanılan bir takım riyâzî ameliyeler silsilesi.s. çok sahâvetli. ekatî ("ka" uzun okunur. uyanık [adam]. en küçük kareler metodu. aksâ'mın c. en) kısalar. astr. 3. 2.b.i. ejderhâ. cesur ve merhametsiz [adam]. a. pek âlicenap. a. akalliyyet).) akıllı. seyyârât-ı sagîreden Ceres'i keşfettiği zaman şartların kötü oluşundan seyyârecik kaybedilmişti. a. oğul ve rûh-ül-Kudüs'den ibaret teslîs inanışı. akreb'in c.i. ekall-i murabbaât mat. a. ekâbir (a. (bkz: ejhân). görgü ve faziletçe büyük olanlar. ekrem'in c.) sözler. ekasır ("ka" uzun okunur. a.) tembel. a. 2. ejah (f. (bkz: akall). pek. ekavîl-i bâtıla bâtıl sözler.) koyun sürüleri. ekavîl ("ka" uzun okunur. cömert ve eliaçık olanlar.s. hiddetli.s. diyarlar. nasipler. akser'in c. ekalîm-i seb'a yedi iklim. eizze-i nasârâ Hıristiyan evliyası.i. ekarib ("ka uzun okunur. azîz kimseler. zatlar.i.) asıllar.i. ekadîh ("ka" uzun okunur.) rütbece. ejder. hısımlar. en aşağı.) 1. meç. ekâlîm-i hârre sıcak iklimler. en çok ellerde çıkan pürtüklü küçük urlar. korkunç ve hayalî bir hayvan. a.) daha (en. uydurma sözler. .s. (bkz.) beli ince olan. rükünler. ekasîm ("ka" uzun okunur. paylar. (bkz. memleketler.) yakın akraba. a. ejdehâ (f. memleketler.) 1. ekall l (a.) en az. erenler. olan aksâm'ın c. ejder-i münakkaş nakışlı ejderha.).]. çok) uzaklar. ekâbir-i şuarâ-yi Arab Arap şâirlerinin en büyükleri. ekâsire (a. olan akvâl'in c.i. alaca derili büyük yılan. kisrâ'nın c.

eknâf (a. kürd'ün c. karaciğerler.) 1. yemek]. ekbâ-yi etrika sokakların süprüntüleri. 2. kim. uygunlar. ekîden (a. taraflar. ekele (a.i. fr. aşındırma. ekîd.i. bulanıklıklar. pek) büyük. gözü kudretten sürmeli [adam]. çadırlar. 2. sarih ve kat'î olarak. i. ekmeliyyet (a. oburlar.) ağaç çiçeklerinin kapçıklan. 2. (bkz: kübûd). ekkâl (a.i. elbisenin yenleri. 2. ükzûbe'nin c.) yenmiş.s. muâdiller. odalar. eknân).) ölüleri sardıkları bezler. denkler. i. corrosif.i. sığınacak yerler.) te'kidli. sarih.s. ekmehiyyet (a. ekmen (a. en uygun. muhakkak.) kebet-ler. ekreh (a. ekl'den) 1. Cihâd-ı ekber.zf.i. erkek adı. ciğerlerin iltihaplanması.). ekkâf (a. kesin emir.s. yenilmiş [şey. muhakkak.) göze çekilen sürmeler. hâlâ ["kü-nûn" şeklinde de kullanılır]. eki (a. 2.s. eksiksizlik.) 1.zf.) hurmalar. yenilme. ekbâd (a.s. daha (en. ekâbir) 1. çok ekleden.s. mükemmel ve kusursuz olan. kuvvetli.) 1. c. [kelime yalnız "taraf ve "yan" mânâsına kullanılır]. kenefin c. ekinne (a.i. müsaviler. obur. Muhammed. ekmel-i enbiyâ Hz. kat'î. (bkz: bu'le. ekkâl-üs-suht çok haram yiyen.) 1. ekûl). nasipler. kederler. 2.) süprüntüler. eşitler. Emr-i ekîd kat'î. (kefel'in c. kinân'ın c. kat'î tenbihler. yiyiciler. tekrar olarak. âkil'in c. [Ekber Hindistan'a hâkim olan Türk hükümdarı]. ekmel (a. el'an. gamlar. (kimm'in c. daha (en.) ekmehlik. kilim parçalan.) canipler. küfv'ün c. ekdar (a.) tas. yanlar. eki ü şurb yeme içme.i. eğerci.ekâzib (a. kol ağızlan. kinn'in c.i.) ekmel olana yakışacak surette. ekhâl (a.s. kaygılar. ekbâ' (a.) asılsız. ekfâ (a. (bkz. İltihâb-ı ekbâd hek. 4.s. kusursuzluk. ekhel (a.f. te'kidli. ekfân (a.h.) bir şey yeme[k].i.s.i. ekmel-i mahlûkât (mahlûkların en kâmili) insan. kâmil'den) 1.) çok sürme kullanan. kebed ve kebid'in c. 2. eknân (a.i. ekdâs (a. kebîr'den.) çok yiyenler. uydurma sözler. ekîde (a. ekrâd (a.) yüksek taşlık tepe. paylar.s. eklef (a. perdeler. kasavetler. çok iğrenç.) en kerih. etrafındaki etleri çürütüp mahveden [yara]. evin ortalan. kümm'ün c.s.i. ekeme (a. yüzü çilli [adam]. ekmel-âne (a. (bkz: darîr). kühl'ün c. pek) kâmil. Ekberiyye (a. kefen'in c. bayır. en eksiksiz.b. 2.) semerci. i. ekmâm (a. tasalar. erkek adı. evler. Ekber Şah devrinin tarihi ile şâirlerinin hayat hikâyelerini anlatır. küds'ün c.) 1. sofiyenin en büyüklerinden Muhyiddîn-i Arabî tarafından kurulan bir tarîkat.) mükemmellik.s. (bkz: âkile). ekbâ-yı matbah mutfak süprüntüleri. yalan. ekber-nâme (a. kuvvetli olarak. 2.i.i. yiyen.) her şeyin gerileri.) l.i. 3. mahfazalar. ekfâl (a. acılar. zayıflık halleri.) eşler.i. .) Ebul Fadıl Allamî'nin (1550-1602) Farsça tarih kitabı. ekdâr ü âlâm kederler. tomurcuklan.i. benzerler. Gazayı ekber en büyük savaş. ekber (a. (bkz: ekinne). mü-kerreren.i. 3. Tenbîhât-ı ekîde kuvvetli. noksansızlık. anadan doğma körlük. eknûn (f-zf-) şimdi. nahiyeler. kifl'in c. kibâ'ın c.i. keder'in c.) anadan doğma kör. ekîle (a. sağlam.) kürtler. koyu renkli arslan.

) haysiyetler.) büyük yalan.) kileler. el. kâseler.i.) eksere mensup. hasepler. ekvâh (a. çok şeref sahibi. (bkz: bu'le. 2.i.) küpler. kîs'in c. cemaatler.) an kovanlan. ekremcesine. has isimlerde ve Osmanlıcadaki izafet ve sıfat terkiplerinde kullanılır.) 1.s. ekzeb (a. ekl'den) çok yemek yiyen. 2.i. (bkz: küvem).s. ektâr (a.i.s. örnekler. ektâr (a. fr. omuz kemikleri. ekvâb-ı şerâb şarap küpleri. bir şeyi sarmalar.s. ekrem (a. doğuşunda kusurlu olan.) kamıştan yapıl-. ekvar (a. daha ziyâde. nesepler. keter'in c. pek çok olma. daha (en. ekseriyyâ (a. (küvâre'nin c.s. ekvâm-ı büzeyriyye anat. [Ekşem suratlı ekşimiş suratlı] tâbiri meşhurdur. ekremce. pisboğaz.) pek kiyâsetli.) 1. ektâf (a.s. çok elaçıklığıyla. eksem (a. demirci ve kalaycı ocaklan. kûh'un c. misâller. pek cömertlikle. çok zaman. ekvân (kevn'in c. karasal. ekkâl). sık sık.) ekrem olana yakışacak surette. büyük su kaplan. burnu. Allah. torbalar. ektem (a. bardaklar. ekseriyyet-i ârâ reylerin oyların çokluğu. pek büyük uydurma. ekvâz (a.) çok defa olarak.f.s.s. ölçekler. Hâlik-ı ekvân dünyâların.i.) Arapça "harf-i ta'rîf" olup kelimelerin başında bulunur ve ismin mânâsını tarif ve tâyin etmeye yarar. obur. ekşem (a. zeyrek.s. (bkz: ahsuma. ekseriyyet-i mutlaka bir fazlasıyla elde edilen ekseriyet (çoğunluk). ekseriyyet (a. kalabalıklar.) büyük karınlı şişman [adam]. mertebeler. ekyes (a. pek cömert.). kutr'un c. soredie. 4. eksâ min-el-basal "soğandan fazla giyinir" [Arap halk tâbirlerinden]. yansından çoğu.) ekremlik. ekremiyyet (a. kumul. ekvarn (a. bölükler. (bkz. arka omuz başlanndaki düz kürek kemikleri.) boza. hububat ölçüleri.h. kûb'un c.ekreh-i mahlûkât mahlûklann en iğrenci. ketif ve kitfin c. eksibe-i bahriyye med ve cezir (kabarma ve inme) yapan düz sahillerdeki kum yığınlan.) oburluk. çokluk.i.) üstüste pek çok giyinen [adam].) kümeler. kûz'un c. ekvâs (a.i.zf. daha (en.zf. kevs'in c. çokluk. kulağı kesik veya noksan olan [adam]. 2.) 1. maharetli.) büyük çöllerde rüzgârların savurup biriktirdiği kum yığınları. erkek adı.(a. zekî. ekûlî (a.i.) ekreme mensup. lütuf ve kerem sahibi olana mensup. 3. i.i.) oburcasına. devirler. ekseri (a. aktar). ekûl-âne (a.i.s. çok defa. Muhammed'in ümmeti. ekyâl (a. ekser (a. becerikli [adam]. kevr'in c. en büyük kısım. karnı büyük [adam].) 1. pars denilen yırtıcı hayvan.) para keseleri.mış penceresiz kulübeler. eksibe (a. nebîz). kûme'nin c.f.) omuzlar.i. varlıklann yaratıcısı. ekrem-âne (a. (bkz: ekrem). eksiyye (f. hiç olmazsa yandan bir fazlası. şerefler.i. dönmeler. çok eli açık.i. pek) kerîm. ektâd (a.i. kesîr'den) en çok. kesîb'in c. ekûl (a. ekrem olma. dereceler. 2. i.) varlıklar. âlemler. çoğu.) yaşmaklar. pek) çok sır saklayan. ekrem-ül-ümem Hz.i.zf.) ekser olma hâli.i. dünyâlar.f. takımlar. ekrem-ül-ekremîn (ekremlerin ekremi) Cenâbıhak. domalan. ekyâs (a. ekvâb (a. ekremî (a. Hurûf-i şemsiy-yeden biriyle .) kadehler. eksibe-i berriyye jeol. eksâ (a.zf. keyl'in c. Arapçadaki terkiplerde. 2.) 1.i.

[Tanrı adlarından]. yol açan haksızdır. semânın kuzey yanmküresinde Dübb-i ekber'in civarında beş parlak yıldızdan meydana gelen küme.s.i.i. kâfi. Ulül-elbâb akıl sahipleri.) akıllar. Kafkas dağının tepesi. yüce. bundan sonra "ey!" nidası gelir. akıbet.i. Herkül.i. akımı.) her şeyi gören. şaşılacak şey! el-adlü esâs-ül-mülk (a.) astr. bilmiş ol ki! el-aceb (a. elem-elem-elemdembedem vakit vakit gelen elem. 2.c. ela (a. .f. elektrîkî (fr.) başlama ve tenbih edatıdır.Bouvier. elem-i intizâr bekleme elemi.h.h. sancı.) astr. lât. el'ân (a. illallah!. şu anda.) bot.) Mezopotamya. fr. lübb'Un c.) hak kabul etmeyen.h.zf. maddî ve manevî ıztırap.b. elem-i asabi bek.) "dîvânelik türlü türlüdür". elektrik-nümâ (fr.s.) yardım ve şikâyet edatı olarak "aman. s.s. semânın kuzey yarım küresinde "Co-rona Borealis" burcunun yanında. elektromagnetizma. Elcezîre (a. acayip.) şimdi. el-bâdî azlam başlayan. acı.zf.) esneklik. elâstikiyyet (fr. licâm'ın c. nihayet.n. sinir ağrısı.) astr. el-amân-hâh (a. elbâb (a. akıllı kimseler.i. hâlâ. elektrîkiyyet (fr. 2. elem (a. sus" gibi mânâlarda da kullanılır. hakkında türlü hurafeler anlatılan Kaf dağı.e. el-câ-i âlâ rütbetihi (a.f. elektrîkiyyet-i mıknatısiyye fiz.i.s. elbette (a.) adalet mülkün temelidir. el-amân (a.) 1. eledd (a. tklîl-i şimalî ve Şilyâk burçları arasında bulunan büyük bir yıldız kümesi. ela ey! şimdi. bu âna kadar. eninde sonunda. h. Fransızca'nın "-algie" sonekini karşılar.) kat'î olarak.) fiz. yaka silken. cü.a. el-Cebbâr (a. (bkz: câme]. medet" manasınadır. uzun boylu. mutlaka.) el aman dileyen. Cereyân-ı elektrîkî elektrik cereyanı.) esvaplar. Hasm-ı eledd inatçı düşman. 2.i. sığırtmaç. inatçı [adam].) hayvanların ağızlarına takılan gemler. behemehal. yüksek. Boötes. dert. elcime (a. elbüz (a. elektrik niteliğinde. "delilik bir türlü olmaz" mânâsında kullanılır. iğdegiller.i.i.a. elem-i kalb gönül ıztırabı.i.) esnek.dey. fr. el-cünûnü fünûn (a.e. (bkz: hurûf-i şemsiyye). elem-hek. Kafkas sıradağlarının en yükseği.) tuhaf. 3.b. elektrikle ilgili. semânın kuzey yarım küresinde görülebilen dörtgen biçimli ve içinde eğik olarak bir hizada üç parlak yıldızın dizildiği çok güzel ve çok parlak yıldızlardan olma yıldız kümesi (Orion). libâs'ın c.h. elbet. şimdiki halde. el-anyâsiyye (a. sıkıntısı. elektrîkiyyet-i sakine fiz. ağrı. "bıktım artık.s. nazımda ve sözün başında kullanılır. i. ikisi çok parlak birkaç yıldızdan müteşekkil bir burç. el-Avvâ (a. keder. Elbürz (f. henüz.) . âlâm). lât. Hercules. el-basîr (a. elbise-i resmiyye resmî elbise[ler].s.başlayan kelimelerin evveline geldiğinde l yerine o harf şeddeli okunur "eş-şems" gibi.i.s. libaslar. elâstikî (fr.) 1. "Dicle" ve "Fırat" nehirleri arasındaki yerin adı. elektrikleşme. i. [kelime bizde müfret gibi kullanılır]. usandım.) astr. yeter. daha.i. elektrostatik.h. elektroskop.) eletrikleştirme. yakışıklı kimse. sızı. 1. el-câsî (a. elbise (a.nevralgie. bâlâ.

elem-zede-gân (a. hâlâ. elem-zede-gân) eleme uğramış. elhân-ı sürür sevinç nağmeleri. elhân-ı şitâ' 1) kış nağmeleri.) ed. siper.cü.b. dertliler.s. Perseus. lihb'in c. [elestü = değil miyim].. elfâz-ı mütezâdde gr. sözler.) hakîkaten. elgaz-ı müşkile zor bilmeceler. dertli. bugünkü günde. elest (a. zıtanlamlılar. el-hâletü hâzihi (a.) iki tepe veya kayalık arasındaki boğazlar.) kelimeler. elhân-ı iltifat iltifat nağmeleri. usûlüne göre. el-gıbta (a. elhân nağmeler. lât.zf. yükseklikte. .cü. bugün.i. [elüh (=karakuş). el-garaz (a.) dallan birbirine girmiş ve dolaşmış ağaçlar.s. (bkz: lihâb. elfâz-ı müştereke l) birçok anlamı olan kelimeler.zf. pek) lezzetli. henüz. semânın kuzey yarım küresinde imreet-ülmüselsele (And-romeda) burcunun kuyruğunda 6 parlak yıldızdan müteşekkil bir burç. kederli. el-hâl (a. (bkz: hezâr). şimdiki zamanda. 2) bir kaç dilde kullanılan kelimele elfâz-ı müteradife bir mânâda bulunan kelimeler. elemzede'-nin c. gıbta ederim. Elemût (f.i. elezz-i et'ime yemeklerin en lezzetlisi. Persee. el-gaz bilmeceler.i. fr. bin beyitlik kasîde. duvar..i. 2) Cenap Şahâbeddin'in meşhur kış şiiri. Allah'a şükür. El-hasûd lâ-yesûd hasetçi doymak bilmez. lühûb). el-hamdulillâhi teâlâ (a. el-emrü emrüküm (a. gelelim maksada. lifin c.n. cü. elhân-ı tuyûr kuş cıvıltıları. yanıltmacalar.i. şimdi. ülûf) bin [sayı].i.) 1. sözün kısası" mânâlarına kullanılır. âlâf.h.c.f.s. sizin emrinizdir. el-Fâris (a. elfâz-ı cemile güzel sözler. elfiyye (a. eleng (f. Bu kale.) şimdi. elemli. el-hâc (a. elem-zede (a. şimdiki halde. arthralgie. elf-i evvel Peygamberimizin hicretinden sonra geçen bin yıl elf-i leyle ve leyle binbir gece masalı.i. kale ve istihkâm askeri. ezgiler. elfâz (a.) hazır olan cemaati "Fatiha" sûresini okumaya da'vet eden nida.) "hased olunur" mânâsına kullanılır.) gıbta olunur. el-firâk (a. hâlâ.) Allah'a hamdolsun. sinonim (synonyme) kelimeler. lezîz'den) daha (en. (bkz: el-yevm). elfâf (a. (bkz: el-vidâ).) hacı..zf. 2.f.) Allah'ın. insanların yaradılış başlangıcı. el-hased (a. ruhları yarattıktan sonra "elestü bi-rabbiküm = ben sizin Rab-biniz değil miyim?" dediği zaman. doğrusu. elhân-ı keman kemanın nağmeleri. doğrusu ya.i.b.h. islâm dîninin bir îcâbı olarak.) emir.zf. birbirine dolaşık fidanlar. mut (=yuva) mânâsına olan âmût'dan kısaltılmıştır. yuvasını yüksek yere yapan karakuş yuvasına benzetilmiş ve bu ad verilmiştir].c. emriniz bâşüstüne. şunu demek isterim ki. elhâb (a. lafz'ın c. kederliler. bulmacalar.i. fr.elem-i mafsal hek. ayrılık sözü.) "maksadım şu ki.s. el-fâtiha (a.s. elf-i sânî Hicret'i takip eden ikinci bin yıl. el-emrü fevk-al-edeb emir terbiyeden üstündür. sur. esenleşme. elf (a.) astr. "Kâbe-i Mükerre-me"yi ziyaret eden kimse. elfâz-ı galize kaba küfürler.) Hasan Sabbah'ın otuz-beş sene içine sığındığı Kazvin ile Giylan ara sında yüksek ve sarp bir kale. el-hakk (a. şiir. şimdiye kadar. elezz (a.cü.) elemliler. dar geçitler.) ayrılma.) henüz.

s.) çifte. elkâb (a.f. bir örgü motifi.f. Azâb-ı elîm çok acı veren azap. semânın kuzey yarımküresi eteğinde Herkül burcunun altında zincirvâri bir yıldız kümesi. sığınırız. araştırmaya meraklı [adam]. pek ağrıtan.b.i.c. 2.i.i. saraydaki kızlarağasına devletlü inâ-yetlü. bilinen kıymetli taş. Allah korusun!.i. müşirlerle. kâmil. el-Hayye (a.i. (bkz: el-hük-mü-li-1-galib).) hulâsa. ülfet'den) 1. elkab-ı resmiyye resmî unvanlar. cü.h.. alışmış. alışkın. . elif-i maksure bazı Arapça kelimelerin sonunda bulunan ve ye şeklinde yazılan elif. el-hükmü li-men galeb (a.h. sadrazamlık etmişlere übbehetlü devletlü.s. el-Kusvâ (a.n. elmas parçası.i. (bkz: ve-1-hâsıl). uzatmayalım. elifi (a.lâhz'ın c.) 1. el-hükmü li-llâh (a. cazibeli.i. çok anlayışlı [adam]. El-Keşşaf (a. fazîletlü. kısacası. elmâs-pâre (yun. f Mustafa. ekvator. elhâz (a. semâhatlü yazılırdı. cü. [sadrâzamlara fehâmetlü devletlü. me'lûf). sakınınız. tutukluk olan. (bkz: maâz-Allah). dâva gibi]. elime (a. el-hazerü min-es-sârikin hırsızlardan sakınınız.) hüküm galip gelenindir. g. insaf edelim. Ebûbekir'den satın almıştır].kekeme. insaf edilmeli. soyadları. bir iyilik edilince tam edilmeli. billur. s. yahut. meç.) Allah'a sığındık. Allah'a sığınırım.zf. ha. unvanlar. sakınalım. sızlatan. [evvelce] rütbe sahiplerine verilen resmî unvanlar. meç. kadın adı.) akıllı. sözün kısası. (bkz: el-hükmü limen-galeb). el-Hevâ (a.) çok yemin eden [adam]. Allah esirgesin.i.zf. elmas (yun.cü. lakab'ın c. alışık. elîz (f. Ophiucus.s. Muhammed1-in devesinin adı [Hz. elif (a. elem'den) çok dert ve keder veren. pâdişâh damatlarına devletlü utûfet-lü. kristal.) "sakın. el-ıyazü bi-llâh (a. bir şeyin başlangıcı.) hâsılı. 2. (bkz: Kusvâ).) pek zekî.) astr. el-hazer (a. sıçrama. lât. sözden anlaşıldığına göre." mânâsına kullanılır.) göz ucu ile bakışlar.) dilinde pek lüknet. elibbâ (a.) g. acıklı. netice îtibâ-nyla. otuz üç harften ibaret olan Osmanlı alfabesi 2. elîf (a. kısa söyleyelim. insaf edilsin. el-insâf (a.) her gördüğü şeyi tetkike. hak kuvvetlinindir. sözün kısası. alışılan şey.) 1. ülfet olunan. elmahî (a.s. hâsılı. elhâz-ı dil-firîb-âne gönül aldatırcasına. s.h.) astr.f.i. 3.) 1.i. lebîb'in c.cü. bantlarla süslenmiş bir çeşit kumaş. elmâs-rîze (yun. el-kıssa (a. Yılan.) Zemahşerî'nin ünlü Arapça Kur'an tefsiri. sarıklılara mekrümetlü. tekme. (bkz.) "hüküm Allah'ındır. el-kanâatü kenzün la yefnâ (a. elma'. seraskere devletlü re'fetlü.) 1.) . elif-i memdûde uzun okunan elif.s.s. 2. olgun [kimseler]. i .) elmas kırıntısı. alımlı bakışlar.) kanâat tükenmez bir hazînedir. el-ihsân bi-t-temâm (a. elmaî (a.cii. istenilen. elken (a.) hüküm galibindir.s.) bir şey verilince tam verilmeli. pek sevgili ve kıymetli.. elifbe (a.i. s. güçlükle meramını anlatan.b.) Hz. Arap alfabesinin ilk harfi. elif-i iklîm yedi iklimin ilki. elmâs-ı hâl dar lekeli elmas.i. Mekke şerifine devletlü siyâdetlü. el-hükmü-li-1-galib all (a.el-hâsıl (a. acıtan. elif-i kâfîyân kûfî yazısıyla yazılan elif. elifba.) 1.b. elmâs-tırâş (yun.zf. elmalı. peltek. eliyy (a. çok güzel. 2. elîm.) elmas gibi yontulmuş olan makbul bir cam. ağrı ve sancıyı hissettiren. 2. döküntüsü.i. kulun elinde ne var" mânâsına başsağlığı için kullanılır.

cü. el-vedâ'). bugünkü günde. elvâh-ı kışr bot. gereklik. 2.i. elzem (a. em'âk (a. Samsun. emced'in c. emâkin-i mukaddese kutsal yerler.el-minnetü li-llâh[i] (a. Bu yıldızın sağında ve solunda iki istikamete uzanan bir doğrultuda Ukab burcunun ikinci derecede parlak yıldızlan ve bu iki doğrultuya ortadan amut olan bir hat üzerinde de diğer yıldızlar bulunur].) 1. 2. hoş [olan]. elsün (a. minnet ancak Allah için" manasınadır. henüz.cü.i.) bademler. el-Ukab (a. mevzîler. Artvin. güzel.) uzun yapraklı otlar. eltâf (a. fr. son derece lâzım olma. olan "emki-ne'nin c.s.s. şimdi.i. Allah'a emânet olun. renkler.i. tavşancıl. yanaklar.) elçinin götürdüğü itimatname.) kıça ait. iyilikseverlikler. esen kalın! (bkz: el--firâk). soymuk damar (-demeti). portreler. levh ve levha'nın c. okşamalar. fr.i.i.s. 3. (bkz: half. l'Aigle. elviye (a. elsen (a. livâ'nın c. latîfden) daha (en. and.i. pek) lâyık.) iyi muameleler. emâkin (a. kasem). . bayraklar. lât. meak ve meûk'un c. el-firâk. Aquila. lîfin c.) ülfeti çok.i. elzemiyyet (a. büyükelçi. şu anda. emâcid (a. elsine-i garbiyye batı dilleri. [kelimenin fasîhi "el-vidâ" dır]. şimdiki zamanda.i. herkesle konuşup görüşmeye alışık [adam].) bağırsaklar. (bkz: ecder. izmit.) göz pınarlan.) yemin.i. 2. yağlı koyun kuyruğu. ehakk). liber. elûh (a. ağacın odun kısmındaki lifler. fidanlar. (bkz. iplik biçimindeki şeyler. nezâketler. Kartal burcu. tablolar.s. elûke (a. pek) lâtif. doğrudan doğruya Dâhiliye nezâreti'ne bağlı bulunan Çanakkale. [Dübb-i ek-ber'in kuyruktan itibaren üçüncü yıldızı (vega) yıldızına birleştirilip bu mesafenin yandan fazlası aynı istikamette eklenip uzatıldığı takdirde el-Ukab burcunun en parlak yıldızı olan Nesr-üt-tâir (Altair) yıldızına rastlanır. miâ'nın c. lüzumlu. (bkz: lüsn).s. astr. Ardahan. elvâz (a. elviye-i müstakille [eskiden] bir vilâyete bağlı olmayıp.zf. Farsça. elviye-i mütemevvice dalgalanan bayraklar.h. em'â-i rakîka ince bağırsaklar. kıçı meydana getiren kaba etler. insan ve hayvanlarda adaleleri meydana getiren ince iplikler. 2.s. alacalı. el-vedâ' (a.i. mekân'ın c. kıç ile ilgili. çeşitler.) diller. emâlîc (a.i. Antalya.) fasîh.) "Allah'a minnet.i. (bkz: emkine). lisân'ın c. elyevî (a.i.) sancaklar. elsine-i şarkiyye doğu dilleri. elsine . elsine-i selâse (üç dil) Türkçe.) daha (en. iyilikler. kartal.) düz satıhlar.) 1.) 1. liyakatli. el-vida' (a. yerler. elûk (a. Arapça. em'â (a. hâlâ. elye (a. mevkiler. s.) mahaller. (bkz: el-hâletü hâzihi). elviye-i selâse (üç liva) Mîsâk-ı millî metninin ikinci maddesinde zikredilen üç liva Kars. elvan (a. nebatları (bitki) yumuşak kısımlannı. levn'in c. karakuş. çok yakışır.) sefir.) bugün. eltaf (a. Muğla gibi livalar.) Allah'a ısmarladık.) 1. düzgün konuşan.) elzemlik. lâzım'dan) daha (en. elûf (a.i. rengârenk. elyaf (a.i.s.i.) en çok haysiyet ve onur sahibi olan kimseler. üzerine yazı yazılan ve resim yapılan şeyler. (bkz: liva).). ümlûc'ün c. el-yevm (a. elyak (a. em'â-i galîza kalın bağırsaklar. lütfün c. el vah (a. pek) lâzım.i. levz ve levze'nin c.

emân (a. deliller.). onur ve haysiyet sahibi olanlar. emânât-ı mukaddese "Hırka-i Saadet. emân-ı âmin huk.) arzular. millet. enıâsil (a. erkek adı.s. c. b. ümniyye'nin c. nişanlar. emânât (a. mecîd'in c.) emanetçilik.) 1. emâm (a.i. gibi].b. emare (a. emsel'in c. emced-i emâcid şereflilerin şereflisi. eşya veya kimse. mecîd'den.) "Tann'nın emâneti" Osmanlı imparatorluğunda pâdişâhların hükümet telâkkilerine göre halk. i..i. niyetler. en çok benzeyenler. emânet suretiyle.i. çok şeref. tamah.. Sakal-ı Şerif gibi kutsal emânetler olup. bütün harbeden düşmana verilen genel bir emandır ki. gibi. eser.emâlîs (a. 2.s. c. insan ömrünün .b. hırs.i.f. emâcid) 1. meramlar.i. emân bi-1-kitâbe huk. ipucu. alâmetler. (bkz. emniyet edilen kimseye bırakılan şey. emârât) alâmet. emcâd (a. eserler. şikâyet.) aman dileyen. emârât-ı hasene iyi alâmetler.f. emedd-i a'mâr ömürlerin en uzunu.) kendisine emânet edilen. yardım isteme.i. emânet-dâr (a.). istekler. mezîr'in c. belirti. umma. karine ile anlatan bir tâbir veya bir işaret ile verilen eman. uzun.) .i. 3. buna riâyet olunur. gayeler. emr'den) 1. emânı. 2. emedd (a. emred'in c. emanetçi. eminlik.b. amal) ümit.s. daha (en. aman isteyen. eski ve sâdık hizmetçi.) son. o müddetin nihayet bulmasıyla sona erer. harp edenlere yazılı eman gönderilmek suretiyle verilen emandır ki. emânât) 1.f. sözle verilen eman gibidir. emân-hâh (a.s. emân-ı sarîh huk. rüsumat emâneti = vergi emâneti.zf.) 1. emânet'in c. nihayet. kuddâm. emaneten (a.i. özel maksatlar.) 1.) emânet olarak. onur ve haysiyet sahibi olan. sulh yapma. emek-dâr (t. aman dileme.s. emârât (a. emârid (a. Sakal-ı Şerif. emân-ı müebbed huk.f. pîş). 2 . ummalar. emânet (a. emâzir (a. [iki tarafın birbirine karşı harp etmemek üzere silâh bırakmaları ile olur]. 2. pek) medîd.i. yetkili bir ferdin düşmandan bir veya birçok şahsa vermiş olduğu emandır ki. eşler.s. Peygamberimizden kalma bâzı kutsal eşya [Hırka-i Saadet.s. beylik.) otsuz ve susuz sahralar. "sana eman verdim" ve "siz eminsiniz" ve "size bir zarar yoktur" gibi bir tâbirle verilen eman. emed (a. emced (a. emâre-i hasene iyilik alâmeti. emeller. emel (a. emânât-ı şerife (bkz: emânât-ı mukaddese). korkusuzluk.i. akranlar. emân hakkı kanunî ve fiilî himaye. halîfe olduğu zaman Yavuz Sultan Selim tarafından istanbul'a getirilmiştir.) bir işte emeği çok geçmiş olan.i. itibarlı kimseler. pek) mecid.c. emânet-dârî (a.) bıyıklan terlememiş gençler. arzu. çöller. 2.b. emânî (a. ["geliniz!" denilmesi gibi]. emâre'nin c. maksatlar. Tûl-i emel haddinden çok fazla şeylere kavuşmak isteği. emirlik.i.c. emânî-yi mahsûsa husûsî. muayyen bir zamana kadar verilen emandır ki. emân-ı hâss huk. rica. emaret (a. emânet-ullah (a. arzular. 4. i. bu bir müsâlaha" demektir. aman diyen. prenslik.. Cedd-i emced çok ulu ata. çok sürekli. emânetler. 2. eınân bi-1-kinâye huk. emir'in hâli ve sıfatı. imlîs ve imlîse'nin c.i.) şeref. nişan. [evvelce] devlet dâirelerinden bâzılarının isimleri (şehremaneti = belediye kurulu.i. medd'den) daha (en.) kuvvetli ve azamet sahibi olanlar. emân-ı muvakkat huk.

i.) amiral.c. emerr (a. emîr-i nahl Hz. bir şehrin başı. emhâr (a. Hz.h.s.i. Emevî devleti. mehl'in c.i. emerr-i edviye ilâçlann en acısı.) donuk beyaz. emîr-ül-Hâcc Hacılar emîri. emîr-i silâh (silâh emîri) Selçuklularda silâhhânenin koruyucusu ve kumandanı.s. bir şeyin yapılması için verilen fazla zamanlar. ziyafet ve içki meclislerinin düzenlenmesini sağlayan kimse.) mehiller. i.b.) sancak emîri. (bkz. korkusuz. Sandık emîni veznedar. aynlma hâlinde. mahrem evrakı yazan ve saklayan kimse.) 1. emîn-i rahmet Cebrail. emr). (bkz: hırs-ı câh. kadına verilecek. hırs-ı nukûd). emîr-i Mekke Mekke emîri. mühr'ün c. demirci çekici. kadın adı. Fetva emîni [eskiden] Şeyhülislâm Kapı-sı'nda fetva işlerine bakan en büyük me'mur. Selçuklularda şölenlerde hizmet eden ve hükümdarın sofrada zehirlenmesini önlemek maksadıyla yemeği tadan kimse.i.) taylar. emîr-i şikâr (av emîri) Selçuklularda hükümdarın avlanma işleriyle uğraşan ve av hayvanlarına bakmakla görevli olan kimse. hırs-ı pîrî. Muham-med'in sülâlesinden olup Mekke'de me'mur bulunan zat. emîr-i âb-hayvân Hızır.) 1. başkumandan . emîr-i meclis (toplantı emîri) Memlûklular-da ve Anadolu Selçuklularında hükümdarın bezm denilen özel toplantılarının. Şehr-emîni Şeh-remânetinin reisi.) daha (en. [kelimenin cem'i olan "ümerâ" bu mânâlarda kullanılmaz]. Emeviyye (a. (bkz: emîn).) koyunlarda meydana gelen uyuzluk. Emîn-i vahy-ullah Hz. bir kavmin. Ali'nin lâkabı. kuruntular. ümenâ) 1. 2.i. hacılar kafilesine reislik etmekle vazifeli . emniyet sahibi. şey]. Muhammed. Muhammed.) islâm arasında kurulan ilk devlet. emhâr-ı zevcât zevcelerin nikâh bedelleri.c. zamanlar. (bkz: emîr-ül-mâ'). serasker. Hz. emîhe (a. emir (a. 4.b. mühletler. emîr (a. emîr-ül-alem (a. c. emîn-i cev saray ahırlarına mahsus ot ve arpa ile şâir levazımı temîn vazifesiyle mükellef olan me'mur. kendisine güvenilen [kimse. emhâr (a. emhak (a.i.i. nikâhta kararlaştırılan para ve sâireler. evâmir). emhâl (a. emess (a. i. Yed-i emîn mahkemece kendisine bir şey emânet olunan kimse. dokunan. vâdeler. 2. emîr-i cân-dâr muhafız kumandanı. emîr-i devât (divit emîri) Selçuklularda büyük divan'da divit taşıyan ve saklayan. bir çeşit ot. 2. ["emîn" kelimesinin müennesi].yetmeyeceği hülyalar. en çok temas eden.s.i. emîr-ül-bahr (a.s. 2. pek) acı. emîn (a. korkusuz [yer]. şüphe etmeyen.i. at yavruları. emîn-i çeşnigîr çeşnigir başı.) nikâh bedelleri. ümerâ) 1. ilk islâm hükümeti.i. emr'den. emniyetli. güvenen. büyük bir hanedana mensup kimse. erkek adı.) pek fazla messeden. emîne (a. Muhammed'-in lâkabı. mehr'in c. Emîn-i vahy Hz. emîr-i dâd (adalet emîri) Büyük Selçuklularda ve Anadolu Sulçuklulannda bir dîvan me'muriyeti. (bkz: mihâr). emîr-ül-ceyş serdar. emîme (a. beği. birine emniyet eden.i. 3.

buyrultu.s. Istabl nâzın. rahatlık. husus. emlâh (a.s. iş buyurma.) emîrcesine. devlete ait mallar. düz taş.i. melîh'den) en melâhatli.s. körpe ve nâzik (vücut veya dal).f. Hacer-i emles jeol.f. emîre (a. en) sarp. haneler.) kumandanın oğlu.i. pek çok) genç.i. emlâk-i emîriyye (bkz: emlâk-i mîriyye). (bkz: emir). buyrultu. emlâk-i hâssa (bkz: emlâk-i hümâyûn). enılâh-ı bahriyye deniz tuzları.i. 2. emkiııe (a.i. emîr olana yakışacak surette. milk ve mülk'ün c. emmâre (a.) ifâl babından olan "imkân" kelimesinin mâzî fiili olup "mehmâ emken" sözünde geçer. 3. buyruk. 2.) (daha. 2. emr'den) emreden. metin. emken (a. emîr-i zünbûrân zool. (bkz: asayiş. emlâk (a. (bkz: i'timâd).c.i. emîr-ül-mü'minîn mü'minlerin emîri. Muhammed. en başta. emlah (a. emâlis) düz. cilâlı. evler.f. emniyyet (o.bulunan zat.i. bağ.e.s. emniyye (a.b. Ömer'e verilmiştir]. . âsûdegî). (bkz: ıneh-mâ emken). pürüzsüz. emled (a. arıbeyi. mevkiler. vakıa.b. pek melîh. mekân'ın c.) cemâatler. emlâk-i mîriyye beylik malları. emir-nâme (a.) tuzlar. güvenlik.i. (bkz: emâkin). genel polis teşkilâtı. cmkine-i cedide yeni evler. emniyyet-i tâmme tam bir güvenlik.s. Emniyeti su'-i isti'mâl güveni kötüye kullanma. bahçe vesaire gibi sahip olunan mal ve mülk. Eınlah-ül-Arab (Arabın en güzeli) Hz. emles (a. emlâk-i mazbuta el konulmuş mallar. emîr-ül-müslimîn (Müslümanların emîri). emlâk-i mevkufe vakfedilmiş. (bkz: emr-nâme. emîr-ül-mü'minîn).) imrahur. Nefs-ül-emr bu işin aslı. inanma. ferman). son derece güzel. emnâ' (a. güvenme. emredici.b. ahır müdürü.b. [bu unvan ilk evvel Hz. 4.) emniyet. Muhammed'in halîfesi. âmirden me'mura yazılan kâğıt. en. özü. emniyyet-i âmme halk güvenliği. emniyyet-bahş (a. emr (a. Nefs-i emmâre insanı hissî zevk ve lezzete sevk eden nefis ve şehvet. cebreden [şehvani hallerde.) eminlik. tarla. emniyyet-i umûmiyye 1.s.b. polis teşkilâtı. (pâdişâh). eminlik. kalabalıklar. eminlik.f. [evvelce] pâdişâhın ahırlarına nezâret eden kimse.i. (bkz: asayiş).) mahaller. kollama [askerlikte]. emir-nâme-i sâmî [evvelce] sadrâzamın emrini bildiren yazı. günah ve suç işlemede]. milh'in c. meldâ]. hâdise. şey. c.f. kamusal güven. emlâk-i hümâyûn pâdişâh mallan.) istanbul'da Fındıklı'daki saraylardan birinin adı.zf. [ağızdan veya yazı ile].i. emn (a. emlâk-i milliyye millî mallar. korkusuzluk. güvenlik.i. bağışlanmış mallar.) daha (pek. korkusuzluk. genel güvenlik.) kadın emîr. iş. çok. emn ü asayiş eminlik ve rahatlık.) ev. [bu mânâlarda kullanıldığı takdirde cemi "umur" gelir]. evâmir) 1. (bkz. emîr-zâde (a. emîr-âhûr (a. Hz.) emir kâğıdı. Emn-âbâd (a. pürüzsüz. [müennesi . melâ'ın c.i. emn ü emân korkusuzluk.i. emîr-âne (a. bölükler.) 1. yerler.) güven veren. ahır beyi. emîr-ül-ümerâ' (emirlerin emîri) [eskiden] mülkiye (sivil) de paşalık unvanının ilk derecesi ki ikinci rütbeyi karşılar. emlâ' (a. emîr-ül-mâ' amiral. Evvel-i emr ilk iş olarak. korkusuzluk.

emrûd (f. emr-i âlî [eskiden] pâdişâh tarafından verilen emir. akıl hastalıkları. fr. emrâz-ı zühreviyye biy. . hayvan derileri. frengi ve bel soğukluğu gibi. epidemiques. mern'in c. sinir hastalıkları. cilt. emred (a.i. maraz'ın c. emriyye (a. mat. Böylece "Kûn=ol!" emrini verince bütün eşya ve canlılar meydana çıkmıştır.f. eş. hastalıklar. emr. deri hastalıkları. emrân (a. "Âlem-i Kitman" (= saklı âlem. sidik yolu hastalıkları. meydanda durum. emraz j.) illetler. Sîga-i emriyye emir sîgası. bulaşıcı hastalıklar.) emir götüren.hakk (Allah'ın emri) ölüm. emrâz-ı dâhiliyye hek. Allah'ın hükmettiği âlem) da idi.i. emr-i sâmî [eskiden] sadâret makamından yazılan emirname. hikâyeler. emr. emrûdî (f-s. emârid) bıyıklan terlemeye başlamış iken henüz yüzünde tüy.kavlî aldığı emri yapmaya mecbur olan [kimse]. atalar sözü.hâzır gr. emrâz-ı ayniyye hek. emir eri. emr. dış hastalıkları. emr-i tabîî tabîîiş.f. misl'in c. emrâz-ı bevliyye hek.i. emsal (a. fr. emr-i münîf-i vâcib-ül-ittibâ (bütün dünyânın boyun eğip bağlanması gereken emir) pâdişâhın emri. eşler. emrâz-ı mühiike hek.i.i.. (bkz: ermûd). emrâz-ı intâniyye hek.). önemli iş. numuneler. Süleyman'ın vecî-zeleri. emr-i kün "ol!" emri. Durûb-ı emsal darbımeseller. [tas.i-. atasözleri. Beni bilmeleri ve tanımaları için bu halkı yarattım]. emir alan. emr-i muhal gerçekleştirmesi imkânsız olan emir. en çoğu yolsuz birleşmelerden bulaşan hastalıklar. 4.b. mikroplu. emr. emrâz-ı müstevliyye hek. emrâz-ı asabiyye hek. emr-i vâki' beklenmedik emir.c.) kürkler. örnekler. Şâbb-ı emred tüysüz genç. zaman hadis olmadan önce Cenâb-ı Hakk.) armut.s. 3. emr.b. eskiden subayların kıt'a ve daire dışında buyruğu altında bulunan er. emr-i nıüşkil zor iş. emr. emr-i ma'ruf Tanrı ve kula göre doğru ve âdil olan. benzerler.s. kaç misli alınacağını bildiren sayı. jeod. [Ben gizli bir hazîne idim. emrâz-ı cildiyye hek. mesel'in c. emr. emr-nâme (a. ateşli hastalıklar.garîb tuhaf şey.l (a.) armut biçiminde olan.) 1. 2. frengi ve benzeri hastalıkları. emir--nâme.ilâhî (Allah'ın emri) ölüm. ikinci şahsa verilen emir. emr-i şer'in "şeriat emirlerini yerine getirmeye hazırım" anlamına kullanılan bir söz. emr ü ferman buyruk ve ferman. (bkz.emr bi-1-ma'rûf şeriatın emirlerine uygun emir ve yasaklarına göre yaptırmama. destanlar.gaib gr. kıl bulunmayan genç.azim büyük.) kıssalar.venüs hastalıkları. emrî. ferman). emsâl-i inkisar astr. emr-ber (a. katsayı. emir kipi.) emre ait. benzer. havanın içinden geçen ışığın kırılma miktarı. fr.i'tibârî görünüşte olan iş. contagieuses. emrâz-ı nisâiyye hek. emrâz-ı hâriciyye hek. emrâz-ı efrenciyye hek. emirle ilgili. göz hastalıkları. emsal (a.i. öldürücü hastalıklar. emr-i mübîn apaçık. emr. emsâl-i Süleyman Hz.i. iç hastalıkları. salgın hastalıklar. üçüncü şahsa verilen emir. kadın hastalıkları. emrâz-ı sâriyye hek. emrâz-ı akliyye hek.

emval (a. hediye gibi şeyler dağıtma.. Devlet. numuneler. [dükkân.i. akşam vakitleri. emyâ. (bkz: miyâh). beldeler. çok benzeyen. emyâl-i bahriyye deniz milleri. emvâc-ı bahr denizin dalgalan. emvâc-ı kahr zulüm dalgası.) tabîatler. emtia (a..s. emtâr (a. vilâyet ve belediyelere ait mallar. türlü tabiatlar.i. gibi]. emsâl-i zâviyeviyye mat. [altın. muşt ve mışt'ın c.) yağmurlar. mâ'ın c. emvâc (a. tesniye cemi hallerindeki mütekellim. emvâh (a. emvâl-i umûmiyye kamuya ait mallar. emzâ (a. emsâr ü bilâd büyük şehirler. emsile (a. binâ-i merre. masa. para ile alınan şeyler.) sular. z f.) ölüler. emyân (f-i-) Para kesesi. ism-i mensûb. bırakılmış mallar.i. ağaçlardaki meyva-lar.s. emyâh (a. nehy-i gaib. gibi]. masdar. meyyit'in c.i.i. mevâşî (davar.i.) sular. emvâl-i ganâim ganimet mallar. mallar. 2. metâ'ın c. ism-i fail. kumaşlar. gibi]. satılacak şeyler. (bkz: mîl). mîl'in c. emtia-i gûnâ-gûn çeşitli mallar. emvâl-i menkule taşınabilen mallar. emyâl (a. iyi vasıfta (nitelikte) olmayan mallar. nehy-i hâzır.) 1. emvâl-i zahire saklanması mümkün olmayan mallar. cahd-ı mustağrak. emsel (a. mizâc'ın c. a. ism-i mekân. çok te'sirli olan. emvâl-i gayr-ı menkule taşınmaz mallar. emr-i hâzır. emzice-i muhtelife muhtelif. mal) gibi şeyler]. emsâl-i kesîre bol örnekler. memleketler.) dalgalar.i. devlet mallan.refraction. gr. hükmü çok yürüyen.) mülkler.) 1. emşâ (a. muzârî. olan miyâh'ın c. cahd-ı mutlak. Defn--i emvât ölülerin gömülmesi. para çantası. nefy-i hâl. misl'den) pek müşabih olan. [çakı. emzice (a. Sahâib-i emtâr yağmur bulutlan. emvâl-i metruke terkedilmiş.i. emtia-i ecnebiyye yabancı memleket mallan. emvâl-i eytâm yetimlerin mallan. kat'î. emyûs (a. kasabalar. mevc'in c. ism-i zeman.) büyük şehirler. benzeri durumlarda olduğu gibi. emr-i gaib. matar'ın c. sahipleri bilinmeyen mallar. emsâr (a.) tuz taşı.i.i. emvât (a. huylar. kanepe. emsile-i muflanda (sıralı örnekler) bir sığanın müfred. emvâl-i bâtına saklanması mümkün olan mallar. mesâ'ın c. İhyâ-yi emvât ölülere can verme. gibi birer misâlle gösterilen şekli]. (bkz: hemyân). gümüş.) [denizde] 2500 arşın uzunluğundaki ölçüler. emten (a.i. 2. masdar-ı mîmî. emsile-i muhtelife (türlü örnekler) [Arapça'da bir fiilin mâzî. Bezl-i emval para. misâller. nefy-i mâzî.) taraklar muşt-ül-kadem ayağın üzerindeki ufak kemikler].i. içinde fiillerin çekim örnekleri bulunan ilk kitabın adı. emvâl-i âmme eko.i. emtâr-ı kesîre bol yağmurlar. ism-i mef'ûl.i. emtia-i ticâriyye tüccar mallan. muhâtab ve gaib şekilleri. emvâl-i emîriyye para ve eşya gibi beylik mallar. tarla. 3. 6080 kadem veya 853 metreden ibaret olan deniz mesafesi. 2. açısal 'katsayı. örnekler. meşrepler.s. ev. mâ'ın c. emvâl-i âdiyye eko. . ekinler. kınlmamış büyük tuz parçalan. [emlâk. emsiye (a. emsali misillû aynı biçimde.) pek metin. mısr'ın c. ism-i tafdîl. mübalağa ile fail.) akşamlar. mâl'in c. misâl'in c. huylar. çok dayanıklı.) 1.

2. miskin. enâbîb (a. enâr-Allahü kabrehû (a.i. ufak heybe.) inbik. nebez'in c.) yaş ve kuru çamur. Seyyid-ül-enâm (halkın ulu'su) Hz. enâbîk (a.) Arapça kelimelerin sonuna gelerek kelimeyi zarf yapar kasden. enbâşte (f. yiyecek çantası.i.i. anbar.) anbarlar. tıkanmış. nebî'nin c.) 1. deve. enam (a. enbîre (f. enâcîl (a. çalı çırpı.s. çekirdeği büyük. enbâ (a.s. Yuhanna].i. enâ-niyyet). tahkîm edilmiş yer.) armut.i.s. (bkz: nâhîd). kamış gibi içi boş olan fen âletleri.) 1. borular. gayretsiz [kimse].) en nefis olan şeyler. 2.i. kale.) 1.i. (bkz: resul). Bî-enbâz şeriki olmayan.) koyulaşmış. enbâhûn (f. na'm'ın c. (bkz: şerîk). enâr (f. enbîk (a.) boğum boğum olan şeyler.) "Allah mezarını aydınlatsın" mânâsına gelen iyi bir dilek. olgunları çok tatlı olan Hindistan'a mahsus bir meyva. enbân. yalvaçlar. hisar.s. s. enbâr (a.) ortak. enbeh. nebî'nin c. takma adlar. eş. gibi. en'âm (a. bütün mahlûklar. enâbîb-i gırbâliyye kalbur damarlan. yonga gibi şeyler. (bkz: rümmân).) ortak kadın. Muhammed.) doldurulmuş. inbik'in c.) küçük dağarcık. enâcîl-i erbaa Hz.s. bâzı âyet ve sûreleri de ihtiva eden dînî dua kitabı. ünbûbe'nin c. kuma. i. (bkz: enbûşe). enbâr (f.) üstü toprak sıvalı damlarda sıva altına konulan saz. ["enbârden" ve "enbâşden" mastarından emir].). inâyeten.e. enâbîb-i hazmiyye anat. (bkz: emrûd). enbeste-dem (f.) ağacı armut ağacı büyüklüğünde. talaş. nibr'in c.) 1. enbele (f. enmele'nin c. 2. enbüh (f. enbiyâ (a. katılaşmış.i. hamından turşu yapılan. Beynel-enâm halk arasında.cü. 2. enbâz (f.s.) parmak uçları. insanlar.) müstakil şeriat sahibi olmayan peygamberler. at. enâmil (a.i. eşsiz.b. isa'nın göğe ağmasından sonra Havâriyyun'un tertipledikleri söylenen dört ayn incil metni (Mettâ.i.i. hayvan gibi kimseler. incil'in c. en değerlileri. enbâg (f.i.) Hint hurması.) yerden çıkanlan otun kökü.s.. çanta. 4.i.) lâkaplar. eneiyyet). gübre. 2 . yıkılmış. Luka.) kendini beğenme. soyadları. bencilik.) inciller. perakende.) inbikler.) Zühre (Venüs) gezegeni. enâfis (a. şeriklik.-en (a. Rabb-ül-enâm bütün mahlûkların Tanrısı. Der-enbâr etmek anbara koymak.i. eneiyyet.i.i. dolu. [cemi olduğu halde bizde müfret olarak kullanılır]. Kur'ân-ı Kerîm'de bir sûrenin adı. (bkz: enâiyyet. meyvasınm kabuğu kalın. enâhîd (f.i. uyuşmuş [nesne]. enbânçe (f. sığır ve. enbeste (f. enâbîş (a. enâfis-i âsâr-ı edebiyye edebî eserlerin en nefisleri. kuvvet vermek için ekinlere dökülen çerçöp.i. teslim etmek. hakîkaten. 3. enbîr (f. enberût (f.) peygamberler.) 1.(bkz. dağınık şeyler. i. hazım (sindirim) boruları. Markus. enbâz (a. i. halk. enbâzî ortaklık. enfes'in c.i.) nar [meyva]. enâdîd (a.) perişan.i. demir hindi. sağlam. enâiyyet (a. enâniyyet (a. küme.) tenbel.i. yaratılmış olan canlılar. yığın. .i. heybe.i.i. enbâne dağarcık denilen deri çanta. koyun gibi hayvanlar. enbârde (f.

) cemiyet. kasnı denilen ilâcın yapıldığı bir ağaç.) nihayet.). dere. meclis. [encûhîden ve encûgîden mastarından]. biten.i. encûg (f-i-) lkıvrım. yüce yerler. 2. (bkz: tîn). beden. 2. (bkz.s.i.) incir. hatmi çiçeği.b. unutulup gitmiş. Leşker-i enbûh kalabalık asker.) istif edilmiş.f. encâd (a.) minder.s.) bot. (bkz: endiye). kalabalık. enbûb (f.i.i. nedâ'nın c. nazâir).i. endam (f. komisyon. 2. encüm (a. necs'in c. çokluk.i.zf.) son bulan. insanın âzası. en çok deve. endâyiş-ger). kıyma kıyma. enbûh (f. endâhte (f. yüce peygamberler.i. buruşmuş (meyva). eğsiran v. enbür (f.) koklama.s. döşek. nazîrler. nücûm.) 1. encüriyye (a. boy bos. silâh atma. encam (a. çiyler.) ödağacı. encîre (f. 2. atılma. i. atılmış.) ocağı ve ateşi karıştırmaya yarayan âlet.s.i.i. encâb (a. 4.s. (bkz: âhir-ül-emr). bir tarafa bırakılmış.) yıldızlar. duvarın yıkılıp dökülmesi. enbüre (f.s. başka. enbûbe-i bevliyye anat. i. biçim. ısırgangiller. encâm-pezîr (a. encîn (f. encüre (a. katlanmış ["enbûden" mastarından ism-i mef'ûl].s.i. 1. (bkz: cemâat. yer elması.s. eksi. ürtiker. encûg (f. endâhte-i kûşe-i nisyân unutma köşesine atılmış. (bkz: enâbîş). (bkz: kevâkib. işkembe. fercâm). encümen-i dâniş akademi. enbûzen (f. patates gibi yerden çıkarılan şeyler.) ısırgan otu.) yüksek yerler. döşeme. endâ' (a.s. enbûbe (a. ödağacı.i. enbûşe (a. 1. atış. sıvacı. i. encidân (a. hek. enbûzen-i inşân toprak [insanın asıl maddesi olduğu için]. benzeyenler.enbiyâ-yi kibar ulu.) bot. son.) biy. ağaç kökleri. encûc (f-i. ocak. şûra. encümen-i siyâsî siyâsî encümen. koku. encümen (f. (bkz. necd'in c. encümen-gâh (f. enzâd). enbûde (f. boy. hayvan]. (bkz: encûc). isilik. (bkz: akıbet.b. takım. ısırgan otu. encer (a. solmuş. (bkz: ünbûbe-I enbûbî (a. kalın. s.) asıl. nadad'ın c. encûh. 4. 3. endâd (a. bot. (bkz.b. 2.) bot. enbûbe-i gırbâliyye anat. ısırgan otunun meydana getirdiği kabarcıklara benzeyen bir çeşit deri hastalığı. boşaltma. 2. enbûy (f.i. nidd'in c. 5. i.) misiller.i.s. necîb'in c. encâm-ı kâr işin sonu.i. cel encüm-feşân (a.i. (bkz: lenger).) 1.i. encel (f. endâd (a. politika kulübü.i. (bkz: encüre).i. ısırgan otu. cisim.) 1. (bkz: ünbûbe).) gemi direği. i. ufak ufak. encîr. encüriyye-i bahrî zool. devşiril-miş. 2. dolap beygiri.) bot. i. encürî (a. necâib. deniz ısırganları.i.) pislikler.) meclis. hek. necm'in c. sitâre-gân). 2. meclis. . Arz-ı endam etmek boy göstermek.) 1. vücuttaki kaşıntılı döküntüler." gibi karşılıkları vardır]. kurdeşen. encür (a.) hararet kabarcıkları.i. encâs (a. [Anadolu'da "eğsi. (bkz: encere.f. atma. (bkz: encûg). 3.i. eşler.).) yıldız saçan. çok.). yoğun.i. encere (f. madde. izdiham).i.) şebnemler.i. endâd ü ezdâd benzerler ve zıtlar.i. eşbâh.) vücut. (bkz: ünbûbe-i bevliyye). tüyü dökülmüş [şey. nücebâ).) bot. ["encîden" mastarından].) .) 1.) 1. (bkz: ünbûbî). tane tane. (bkz. 2. endâht (f.b.

nücûm..) 1. takdir.i. ısırgan otu. baştan geçen şey.f. encüm (a.) sıvama. tane tane. içyüz. 2. encel (f. endâyiş (f.) hek. sıvacı malası.i.i. encümen-gâh (f. endâye (f. buruşmuş (meyva).i. ısırgangiller. kasnı denilen ilâcın yapıldığı bir ağaç. (bkz: endâyiş-ger).b. Silâh-endâz silâh atan.) den. ender (a.) 1. encümen (f. deniz ısırganları. atıcı.b. 2. (bkz: encûc). ölçek. nefer.endâm-ı mevzun düzgün endam. enderi (a. ender (f.i. kurdeşen.i.) 1.) yıldızlar.i. Müşkil-ender müşkil zorluk içinde zorluk.i. mertebe.i.i. endâze-gîr (f.zf. (bkz: encîn).) bedene uygun. yaldızcı.) hikâye. (bkz: encûg). endâze-hâne (f.) 1. meclis. sitâre-gân). 2. nazîrler. (bkz: kevâkib. yaşı küçük. halat.i. 4. endâz (f. (bkz: endiye).s. encere (f.) hararet kabarcıkları.s. hatmi çiçeği. gibi. mektup. endâ' (a. endâve. derece.s. ürtiker. atmış.) 1. ocak.i.i. er. endâyiş-ger (f. enderûb.b.i. encüre (a. encüm-feşân (a. tahmîn. takım. nazâir).) bot. encidân (a. encîr. necs'in c.i.b.) 1. encümen-i dâniş akademi.) pislikler.) ısırgan otu. bir şeyin iç tarafı. şikâyet. harem dâiresi.) incir. nadad'ın c.) yaşı küçük. çiyler. ısırgan otunun meydana getirdiği kabarcıklara benzeyen bir çeşit deri hastalığı.) 1.s. [evvel encâs (a. pek) nâdir. kalb. ufak ufak. eşbâh. encîre (f.zf. endâr (f.) geçmiş sıkıntıları hatırlama. Tıfl-ı endek yaşı küçük çocuk. mühendis. encür (a.b.b. (bkz.) 1.) kalın ip.i. nedâ'nın c. encüriyye (a. Hân-ende okuyucu. azıcık.). encümen-i siyâsî siyâsî encümen.) misiller.) şebnemler.) bot. [en-cûhîden ve encûgîden mastarından].i.s. kıyma kıyma.zf. i. muhasebeci (sayman). 2. 2. cemiyet yeri. endek-sâl (f. endâd ü ezdâd benzerler ve zıtlar. ısırgan otu.) daha (en. [çok defa Farsça veya Arapça iki kelime arasında kullanılır].) yıldız saçan. (bkz: lenger).) sıvacı. encürî (a.) ödağacı. encüriyye-i bahrî zool. Cehân-ender cehân cihan içinde cihan. vücuttaki kaşıntılı döküntüler. mahcup.) cemiyet. utanmış. encer (a. dâhili. 3. nasihat.i. 3. s. 2. encîn (f. enderez (f. düzgün beden. 2. endâd (a. encûg (f. 3.i. encûc (f. 2. nidd'in c. çok seyrek ve az bulunan. (bkz: encere. endek (f. (bkz. . isilik. yaldızlama. temriye denilen cilt hastalığı. hek.) bot. şûra.i. 2. az. ödağacı. endaze (f. 2.i. solmuş. 1. matematikçi. (bkz: encüre). (bkz: vakıa. içinde". encûh. ser-güzeşt). biçimli elbise.) meclis. endeme (f. endâmî (f.) 1. encûg (f. Gemi yapımında ölçü ve kalıp çıkarılan yer.i. 2. politika kulübü.) 1.b. necm'in c. enderûn (f.i. endûb. vasiyet. boğum boğum.) 1.s. enzâd). sıvacı. komisyon. nâdir'den) "-de. Saz-ende çalgı çalan. altmış santimetrelik bir ölçü.) bot.i.s.i.i.i.) gemi direği. 2. end-bend (f. Tîr-endâz ok atan.i. endûc (f. hek. bot. benzeyenler. ["encîden" mastarından]. endâd (a. 2.) 1. kıvrım. parça parça.i. eşler. öğüt.i.

zf.i. (bkz: encîn endâz (f. az. mektup. atmış. sıvamak. utanmış.zf.i. endaze (f.s. insanın âzası. düzgün beden. . muhasebeci (*sayman).b. endûh-i bî-pâyân sonsuz keder.i. (bkz.i. (bkz: endâ'). Müşkil-ender müşkil zorluk içinde zorluk. halat. 3. kaygı.) düşünen. yaşı küçük. endîşe-i ferda yarının düşüncesi.endâht (f. 2.) 1. enderûb. endeme (f.) 1. endûd (f. endâyiş (f. endâze-hâne (f. ser-güzeşt). 2. endîşe-kâr (f. mühendis. vasiyet.) düşünce.e.s. içinde". endam (f. "sıva" manasınadır. boğum boğum. endâhte (f. şikâyet. Hân-ende okuyucu. yaldızlama. ender (f. biçim.) 1.i. yaldızlamak mânâsına olan "endûden" mastarından müştak olup "parlak sıva". atılma. endûb.s. vesvese.i. içyüz. endîşe (f. endîş-nâk (f.) Farsça partisip eki Sâz-ende çalgı çalan.) sıvacı. dâhili. endek-sâl (f. sıvacı malası. üzüntü. Silâh-endâz silâh atan. 2.) 1. 3. endâyiş-ger (f.) endişeli.i.i. temriye denilen cilt hastalığı. enderi (a. takdir.) "endîş" ile nihayet bulan sıfatları isimleştirerek bunlara "düşünüş" mânâsını verir. geçim sıkıntısı.i. gam. 2. endâze-gîr (f.) hek. endâr (f. şüphe. nâdir'den) "-de. unutulup gitmiş.b. azıcık.i. gibi. 2. harem dâiresi. Âkıbet-endîş sonunu düşünen.) geçmiş sıkıntıları hatırlama. pek) nâdir.i. enderûn-i hümâyûn saray müstahdimîni yetiştirmek için kurulan teşkilât. keder. Dûr-endîş derin. endîşî (f. baştan geçen şey. çiyler. endâhte-i kûşe-i nisyân unutma köşesine atılmış.s.) . 2. enderez (f.i. çok seyrek ve az bulunan. keder. boy.) kalın ip. öğüt.) 1.) atılmış. mertebe. nefer. Akıbet-endîşî sonunu düşünüş. bir şeyin iç tarafı. ende (f. 2. 4.s. parça parça. matematikçi.) hikâye. görüş.) vücut. ender (a. Gemi yapımında ölçü ve kalıp çıkarılan yer. atma.i.i. endûh. sıkıntılı.) yaşı küçük. cisim. boşaltma. Dûr-endîşî her şeyi evvelden düşünüş. kalb. kaygı.i. kederli. düşünceli. ölçek. Enderûn (f-b.b. Bed-endîş fena düşünen.) gam. atıcı. Zer-endûd yaldızlı.b.) 1.) 1.i.b. nasihat. Tıfl-ı endek yaşı küçük çocuk.) sürmek. nedâ'nın c. silâh atma.s. end-bend (f.s. endüh (f.i. sıvama. 2. enderûn ü bî-rûn iç ve dış. 3.) daha (en.) 1. sıkıntı. endâye (f.i. tahmîn. ölçülü davranan. endiye (a. altın sıva.) düşünceli. bir tarafa bırakılmış. tasa.) 1.i. beden. Tîr-endâz ok atan. yaldızcı. vakıa. korku. mahcup. boy bos. tedbirli. 2. atış.b.s. endîş (f. altmış santimetrelik bir ölçü.) den. Ula etmek. [evvelce Hırka-i Saadet ile Hazîne-i Hümâyûn "un bulunduğu saray]. merak. . endek (f. derece. endûc (f. uzağı düşünen. Arz-ı endam etmek boy göstermek. er.) şebnemler. [çok defa Farsça veya Arapça iki kelime arasında kullanılır]. Cehân-ender cehân cihan içinde cihan. üzüntü. endîşe-i maişet geçim derdi. endâm-ı mevzun düzgün endam. endâve.

) 1. (bkz: hengâm). emeksiz kazançlar. kazanmış. . tasavvur. endûh-güsâr (f. ganimetler. hazırlanmış. keder gideren. taslak. 2. enfâr (a. burun otu. nâfi'den) en nâfi'. fr. engîl. Kur'ân-ı Kerîm'de bir sûrenin adı. tasalı.) kopanlmış. 2. solipsisme. 2. engâr (f.s. nefesler. enf (a. 2.b. incil. enfüs (a.zm. hayat sahipleri. şüphelenme. zan. Ebü-1-enf koca burunlu. nefîr'in c. ene (a. enfâs-ı Mesîh Hz. endûhte (f. ölüleri dirilten nefesleri. biriktirmiş. biriktirilmiş. topluluk. endûh-gîn (f. enfüs ü âfâk nefis ve dışı. Kesr-i enf burnunu kırma. enfî (a. 5. enfüsî (a.i. en değerlisi. hesap defteri. kazanılmış.) fels. enfâs-ı ma'dûde sayılı nefesler.) nefiste meydana gelen.s. sözü sohbeti çekilmeyen kaba kimse.s.) fels. soluklar. ilik. mevsim. engâme (f. enâiyyet. nefîs'den) daha (en. engîle (f. fr. her şeyin ön kısmı.s.) Hallâc-ı Mansûr'un söylediği "ben hakkım" mânâsına meşhur bir söz. (bkz: engûl. 3. [uydurma kelimedir].i.) sanat sahiplerinin kullandıkları âlet. s. enfiyye (a.s. engûle).) cemâatler.i.b. efsâne. asrın açık ve düzgün Türkçe ile yazı yazan bilginlerinden olup 1531 (H. tasalı. ene-l-hakk (a. sub-jectivisme. düşmandan alınan mallar. çok) faydalı. kederli. işlemeli bir çeşit kumaş. 3.) vakit. mağrur.b. ben. oynatılmış. daha (pek. 4.) ruhlar.i. enfes-i et'ime yemeklerin en lezzetlisi. 2. insan hayâtı. 3. kendini beğenmişlik. subjectif. sanma.) 1. 2. canlar. eneiyyet (a. Hik-met-endûz hikmet kazanan.) gamlı.s. nefel'in c.) 1. yükseltilmiş. nebî ve velî uluların irşâd edici duâlan. fr.i. tamamlanmayan iş.i. 938) târihinde ölen Iznik'li Musa Bin Hacı Hüseyin'in aslı Arapça olan Tefsîr-i Hâzinî'den yaptığı tercüme bir eserdir. (bkz: er-jeng.) gam. engele. (bkz.endûh-fersâ (f. savaş yeri.i. burunla ilgili. nefs'in c. tamamlanmayan iş ve nakış. uç. fr.) öznelcilik. düğme.s. engel.i. (bkz: endûh-gîn. düşünülmüş şeye nispetle düşünene.i. kibirli.) bencilik.) 1. çok değerli ve lezzetli [olan]. kalabalıklar. nefes'in c. 2. tekbencilik.) bal. enfüsiyye (a. [zıddı afakî = fr. objectifdir]. karıştırılmış.i.cü. (bkz: endûh-nâk.i. enfas (a. Engelyûn (f. halk. Enfes-ül-cevâhir XV. ödenmiş.) keyif için buruna çekilen çürütülmüş ve içine bâzı kokulu maddeler katılmış tütün tozu. sıkıntılı. sıkıntıyı gideren. engîhte (f. enfes (a. enfa' (a. gamlı. enâniyyet).i. hikâye.i. ferdî zihne ait bulunan.) 1. erteng). 2. nefes).s. enfâl (a. toplanma yeri.i. endüh-nâk).) 1.) kederli. (bkz: asel). engâz (f. utanarak geri geri çekilme. endûh-nâk. moi. öznel. engânı (f.) 1. gamı.s. eneiyye (a. oyuncular derneği.s. pek) nefis. yaşayanlar. (bkz. enfes-i asar eserlerin en nefisi.) kederi. (bkz: nefir).b.i.i. isa'nın. engebîn (f. endüh-nâk (f.) 1. baştan geçen bir şeyi ve hikâyeyi tekrarlama.s. endüh-gîn). enfâs-ı hayriyye hayırlı nefesler. kibrini kırma. yedi renkli.) burun. Tarâb-endûz ahenk kazanan. engare (f.) buruna mensup.

) zool. Engürûs (h.) zir. sevgili.i.) hasta.i. engüşt-i sütürg baş parmak. engûl. (bkz. (bkz: engûje).b. engüşt ber-cebîn nihâden (f. taaccübeden. nehr'in c. (bkz. [birincisi] erkek. fesat karıştıran. nehr'in c. (bkz. Âb-ı engûr (üzüm suyu) şarap. 2. engüje.s.i. (bkz: ha-deka). sevimli.).) koparan. yaba. engüştene (f. enhâr (a.) gözbebeği.) parmakla gösterilen [iyilik veya fenalık hususunda].) 1.engîr (f. dermansız [kimse]. engüşt-i büzürg baş parmak.i. engüşt ber leb-zeden (f. engüşt der çeşm kerden (f. (bkz. arkadaş. engüşt bürek (f. engüşt-i kihîn serçe parmak. enîs-i dil gönül dostu.) parmak. taraflar. 2.) parmağını tuza sürmek. engüşt hâlden (f.i.) güzel. engüjed (f. cihetler. yar. enhür (a. -engîz (f.) . dost.) çirkin huy. Safâ-engîz safa koparan. enhâr-ı âmme hiçbir ülkeye bağlı olmayan nehirler. karıştıran. kömür. inleme. susturmak. engüşt (f. fahm). zayıf.i. enhâr-ı arnika derin nehirler.) üzüm. enîk. 2. üns'den) 1. engüşt-i hatâ yanlışı işaret eden parmak. enhas (a. (bkz: enhâr). engüşt-i muhannâ kınalı parmak. ["engebîn" şeklinde de kullanılır].) 1. Fitne-engîz fitne koparan.) parmağı alın üzerine koymak.s. çok şom [meş'um]. fena tabiat. engüjed).dey. (bkz: hılrît).dey. engele.) ırmaklar. engûr (f.i. dep-reten. engübîn (f-i-) bal.) filcilerin fili idare için kullandıkları ucu eğri demir karga burnu. engûr). engiştâl (f. Macar.i.). engel. [ikincisi] kadın adı. ekincilerin harman savurduktan âlet. engüşte (f. şaşakalan. (bkz: asel). engüjed (f.köstebek.i.i. engişt (f.) inilti. neşe yaratan. enîs. engûrek (f. (bkz: ineb). (bkz: eş'em].) dikiş yüksüğü. enhâ-yi sahra çöl tarafları.i.i. kalpten acı çekip inleme.) 1. engüşt ber-nemek sûden (f.) parmağı ağzında [olan]. söz vermek.s. engüşt-i çehârüm adsız parmak (yüzük parmağı). engüşt-i nîl fakirlik.) ırmaklar. parmakla göstermek.i. engüşt-i mi hin orta parmak. engüşterî (f.i. selâm vermek. 2. enîse (a.i. hayran olmak. Enîs-ül-Ârifîn (ariflerin dostu) XVI.i. engüj (f.) parmağa süs için takılan yüzük. Kıymetsiz ve itibarsız şey.i. (bkz: enhür). enîn-i kalb kalbin inlemesi.i.dey. (bkz. yollar. yemin etmek. yok farzetmek.) terzi veya yorgancı yüksüğü. Macaristan.). 2. engüştâne (f.b. engüşt-ber-dehân nihâden (f.) 1. ırmaklar. meç. engüşter. engûje (f. enîka (a.i. çaylar. engüştâne). şaşmak. enîr (f. mahvetmek.dey.) iyiliğe karşı kemlik etmek.e. engîle). nahs'dan) en nuhûsetli. engüşter-i pâ ayak yüzüğü. engüje. 3. dey) dudağa parmak vurmak.) "encüdân" veya "enci-dân" da denilen ağaçta meydana gelen ve "kasnı" adını alan bir nevî ilâç. ağız aramak. şirin şey. söyletmek. engûle (f. engüşt-nümâ (f.b. (bkz: engüştene).dey. enîn-i hafi gizli inilti. engüşt ber-dehân (f. yüzyıl şâirlerinden Azmî Pîr Mehmet bin Pîr Ahmet'in 1566'da "Ahlâk-ı Muhsinî" aldı Farsça . enhâ' (a.i.) kokusu keskin ve fena olan baldırgan pusu. enîn (a.s. çaylar. nahv'in c. engîl. pek uğursuz.i.i.i. yanlar.

s.i.s. ensâb (a. enmûzec-i âlem âlemin örneği.) 1. enkaz-ı remîme kazaya uğramış ve esaslı kısımları dağılmış gemi ve tekne bozuntuları.i. casus. Hicretten sonra. pek fena. serler. Hz. pek) insaflı. ensârî (a. koruyucular. enîse (f. bina yıkıntıları.) ensârdan olan kimse. 2. baba tarafından hısımlar. [fasihi "nümûzeç" dir]. mostra. (bkz: kizb). enne (a. tamam katı' (cosequence)]. putlar. zürriyetler. 'kişilik. soylar. sülâleler.) donmuş.) daha (en. hafiye. enâmil) parmak ucu. logaritma cetvellerinin sayıları [ceyb (sinüs). teceyb (cosinus). heykeller.) nesep ilmi. ensâr-ullah Allah yolunda Hz. (bkz: nimâr.s. çok yerinde. ensâr (a. [kinaye olarak "el" mânâsına kullanılır]. dokular. enîşe (f.) 1. enkas (a. (a.) fels. enmâr (a. uygun. 2.) 1.i.) 1. 2. nesy'in c. Muhammed'e din uğrunda yardımcı olan kimseler]. enmûzec-i evvel ilk örnek.) yardımcılar.) evlâtlar.) kurtuluş doğruluktadır. nâsır'ın c.).) çok inleyen.) kaplanlar. ensâbiyyât (a. lügatlerde bulunmamakla beraber kullanılır olmuştur]. belâlar. 2. yıkıntı moloz.s.s. enkiha (a. müdâfîler.) 1.i. örmeler. (bkz: nâr). 1526 (H. ensaf-ı esnaf esnafın en insaflısı. katı' (sequence).i. enseb (a. histologie. nikâh'ın c.) unutmalar. [bu kelime Arapça bir kalıba . ilm-i ensâb nesepleri inceleyen ilim. enker (a. (bkz. enîsân (f. tamam mümâs (cotangent).) yarımlar. eniyyet (a.i. (bkz: müdâhin). anatomide dokumaya benzetilen uzvî teşekküller ve botanikte yaprakların ince örgüleri. ensâb (a. enkaz-ı ümmîd ümit yıkıntısı.c.) numune. nesc'in c. [ensâc kelimesi. od. insaf dan) daha (en. cü. Enîs-ül-Kalb Fuzûlî'nin Iran şâirlerinden Hüsrev-i Dehlevî ile Molla Câmi'ye nazîre olarak yazmış olduğu meşhur Farsça kasîdesidir. nukz'un c. yalan.c. anırtı. en-necâtü fi-s-sıdk (a. a. 933) yılında Kanunî Sultan Süleyman'ın Macaristan'a yaptığı seferini hikâyeetmektedir]. enmele (a. ensâf (a.) hek. döller.aslından Türkçeye çevirerek II. Enîs-ül-Guzât XVI.i. enmûzec (a. 2.) 1.i. mümâs (tangent). fr. eksik. ensaf (a. pekişmiş [nesne]. örnek. enkaz-ı beşer insan yıkılmaları. boş. fr. semânın güney yarımküresine ait bir burç olup "Orion" ve "Sevr" burçları altından uzanır. nesîb'den) daha (en. Muham-med'e yardım edenler. çok) noksan. [ensâr Medine'deki "evs" ve "Hazrec" kabilelerine mensup. dokumalar.i. nimr'in c. İlm-ül-cnsâc dokubilim. nısfın c. (bkz: naşirin).h.s. [bu eser. dalkavuk. nesicler. ensâc (a. neseb'in c. 2. pek) münâsip.i. mânâsız söz. nusub'un c.s.i. ensâ (a. ve i. ensice (o. eski hayvanların bakiyeleri.i.i. nikâh). ensâl (a. enker-ül-esvât seslerin en çirkini.s. (bkz: nesi).i. tip.s. nesc'in c. Selim'e sunduğu men-surmanzum eseri. yanlar.) astr.i.) en çirkin. soylar.i. en-Nehr (a. asır şâirlerinden Hü-sâm Fütûhî'nin manzum olarak yazdığı 118 sa-hifelik bir fetihnamedir. (bkz: nâlân). enkaz ("ka" uzun okunur.) ateş. muavinler. (bkz: esnam). kumaşlar. pek. nümûr). bâzı. nesl'in c.i. per-sonnalite. 3.

ihsanlar.i.a. sevinç. ensice-i müşekkile bot. erâcif ve ekâzîb yalan ve uydurma sözler. nimetler.i. *sürgendoku. erâciz-i şuarâ şâirlerin kısa vezinli şiirleri. pek) nurlu.i.) bön. erakk-ı evrak kâğıtların veya yaprakların en incesi. zeyrek. ermele' nin c. mes'ut. noksanlık-lann türlüsü.) 1. nutk'dan) daha (pek. bakmalar. şaşkın. adalet. kartal [kuş]. erâik (a. sıyrıklar. pek.i. kısa vezinli şiirler. epürnâk (f. dul kadınlar.i. (bkz. enzâl (a.i. uslu olma.i.) bakışlar.) şahane tahtlar.).) salıncaklar.) çarşamba günü. 2. sünepe. 2. enyâb (a. enûk (a. erânib (a.i. erâmil-i askeriyye asker dulları.) 1. ni'met'in c. olur ise. nûr'un c.) dört.) zool.) 1.h°5 ne kadar hoş. toprak tabakaları. meristeme. olsa. enzâr-ı ecnebiyye yabancı bakışlar. ta-savvufî eser. er (f.s. Epicurisme. çok) rakik. envâ'-i nekayıs eksikliklerin. erâmil. daha (en.) ölüye ağlayan kadınlar.) reziller. erâmile (a.1ar. erâcîf (a. erâzil-i nâs halkın en rezilleri. Eytâm ve erâmil yetimler ve dullar. 2. çok. 3.i. 4. (bkz: şâbb). ise.ürcûha'nın c. fr.) balıkların karınlarında peyda olan yumurta dizileri. (bkz: niam). envâ'-i kesîre çok çeşitler. h. yiyecek ve içeceğe dâir şeyler. namussuzlar. enûşe (f-'-) l.) yalan sözler. çok ve pek parlak.i. uydurmalar. en vah (a. enzâr-ı umûmiyye herkesin gözü önü. er'an (a.s.i. enzâm (a.) zool. nezl ve nezîl'in c.s. erakk (a.e. i. ışıklar. çılgın. ağıt yakanlar. âdillik. Envâr-ı Şarkıyye (şarkın nurları) istanbul'da yayımlanmış onbeş günlük fennî ve edebî bir dergi.i. enver (a. en'üm (a. erâcîz (a.i. iyilikler. tavşanlar. türlüler. aşağılık adamlar. erbaa' (a. nazar'ın c.i.i. epsân (f. enzâr-ı ümmet halkın bakışları.) tıpta kullanılan bir ot.) bekârlar. (bkz: fesân). nesr'in c.) boyunduruklar. mecûsî mezhebi. alçaklar. enzâd (a. nev'in c. ince. en) iyi söz söyleyen. (bkz: esnân-ı katıa).sokularak uydurulmuştur]. aydınlıklar. ensür (a. entarûn (a. pek bayağıları. Envâr-ül-Aşıkîn (âşıkların nurları) Yazı-cıoğlu Ahmet Bîcan'ın ağabeyisi Yazıcıoğlu Mehmet Efendi'nin Megârib-üz-Zamân adlı Arapça eserinden faydalanarak yazdığı dînî. nîr'in c. erâbet (a.s. ürcûfe'nin c. (bkz: endâd). kansızlar.) çeşitler. 2. erneb'in c. enva' (a. nevr'den) 1. ekmekler.) köpek dişleri denilen uçları sivri dört diş. genç pâdişâh. dullar. erîke'nin c. kantaron. 2. şarap. düzmeler.) ziyalar. entak (a.i.i. lûtuflar.) soysuz-. ["eğer" in hafifletilmişi]. erzel'in c. envâr (a. erkek adı. i. erâcîh (a-i. fr.s. şerefli ve tertipli kimseler.i.s. deli. nâb'ın c. erbaa (a.i. Şâpur Şâh'ın halası.i.) akıllı. Epiküriyye (yun. yüzsüzler.) daha (en.i. . Medine'de bir yer adı. enûşâ (f. parlaklıklar. Epikürcülük. kasideleri. çok güzel.s.) bileği taşı. enyâr (a.) mısraları kafiyeli. ürcûze'nin c. erâzil (a. enzâr (a. kasideler.) fels.s.) delikanlı. nüsûr). enzâr-ı ta'ziye tâziyet bakışları.) eğer. 3. nevh'in c. nazad'ın c. ahmak.

. kırkıncı [sırada]. erbâh (a.kırk. vefalı kimseler. askerler. erbâb-ı iktidar muktedir. kötü niyetliler. dervişlerin çile çıkarmak için hücreye kapandıkları kırk günlük müddet. erbâb-ı kalem yazarlar. Füsûl-i erbaa (dört mevsim) ilkbahar. erbâb (f.i. sanatkârlar. batı. erbaûn (a. (bkz: ehl-i dil). erbiyân (f. üstün çıkanlar.Ahlât-ı erbaa dem. faizler. erbâb-ı ma'nâ dindar kişiler. güvenilir kimseler. sol. erbâb-ı nücûm astrologlar. toprak. erbaîn-i âşûra arabî aylarından Safer'in yirmisine rastlayan gün. erbâb-ı sabâhat ü zarafet güzel ve zarif kimseler.s. birşey yapmak isteyenler. sevda. erbâb-ı hâcât halkın ihtiyaçlarını karşılayan kimseler. iyi yaratılıştı kimseler. rabb'in c. yaz. Kânûn-ı sânî'nin (Ocak) on yedisine (Efrencî 31) kadar süren ve kışın en soğuk zamanı sayılan 40 gün]. iktidarlı kimseler. akıllı. [eskiden] selâse kaidesi. erbâb-ı hüner hüner sahipleri. Yevm-ül-erbaa (dördüncü gün) çarşamba.i. karakış. ribh'in c. erbâb-ı san'at (bkz: erbâb-ı hıref)erbâb-ı servet zenginler. erbâb-ı dîvân 1. Anâsır-ı erbaa (dörtunsur) ateş. sonbahar. erbâb-ı hıref zanaatkarlar. (bkz: ehl-i şikem).) su çekirgesi.i.) faydalar. güney. muktedir.) 1. anlayışlı. mâlikler. kazançlar. erbâb-ı denâet alçak kimseler. arka. ancak dış yüzüyle görenler. erbâb-ı safâ-yı bâtın kalbi temiz. kış. îman sahibi kimseler. erbâb-ı temkin temkinli kişiler. 3. [müfret olarak kullanılır] ehil.) kırk. [İmâm-ı Hüseyn'in Ker-belâ'da şehâdetinin kırkına tesadüf ettiği için Iranlılarca eyyâm-ı mahsûsa'dan sayılır]. balgam. erbâb-ı ticâret ticâretle uğraşanlar. dindar kişiler. kuzey. erbâb-ı şikem sırf boğazını düşünenler. erbâb-ı garaz garaz sahipleri. erbâb-ı maâlî itibarlı. erbâb (a. erbâb-ı vefa vefa sahipleri. meclis üyeleri. saygın kişiler.s. mevki sahibi kimseler. erbâb-ı câh zenginler. yıldızlara bakıp da talih bildirenler. becerikli. devlet dâiresi 'görevlileri. erbâb-ı sülük din işleriyle uğraşanlar. 2. lâyık. erbâb-ı himmet himmet sahipleri. ön.) ulu. Etrâf-ı erbaa (dört taraf) sağ. işkembesini düşünenler. erbaa-i mütenâsibe mat. iş tâkibedenler. 4. 2. sahipler. erbâb-ı seyf kılıçla uğraşanlar. erbâb-ı temyiz basiretli. erbâb-ı mesâlih işi olanlar. başkan. itibarlı. (bkz: erbeûn). 2. erbâb-ı fenn fen ile uğraşanlar. (bkz: erbaîn). erbâb-ı hıred sağduyu sahipleri. şeriatçılar. erbâb-ı fünûn fen adamları. erbâb-ı tagallüb galip gelenler. erbâb-ı sika inanılır. erbâb-ı dil gönül adamları. hava. su. reis. erbâb-ı tab' tabiat sahipleri. erbain l. erbâb-ı sunan iyi konuşan kimseler. erbâb-ı vukuf bilirkişiler. erbâb-ı mütâlâa okuyanlar. fen adamları. [rûmî Kânûn-ı evvel'in (Aralık) dokuzundan (Efrencî 22). (bkz. safra. boğazına düşkün olanlar. ilimle uğraşanlar. eshâb-ı mesâlih). iyiyi kötüden ayın edebilen kimseler. [sayı]. Cihât-ı erbaa (dört taraf) doğu. erbâb-ı namus namuslular. erbâb-ı zahir kâinatın mâhiyetini. [sayı].

hindistan cevizi. pek.i. râcih'den) daha (en.).s. ergad (a. seçkin olma. 2.i. ıtır gibi şeylerin güzel kokusu. en ziyâde yumuşak. haysiyetli. ercül (a. erdşîrdârû (f. refî'den) daha (en. ercmendî (f.) boz.) muharebe. (bkz: kermet-ül-beyzâ).s. erdşîr-i ceng cenk eri.b. kocakafa. ark. ercâl (a. ercmend (f. erdeh (a.e. erd-şîr (f.) itibarlı. yönler. anber. erbû-dâr (f. 2.) çürük şey. ercahiyyet (a. yabani şebboy. erd (f.i. er'es (a.) armut ağacı. öfkeli.i.i. hırslı. güzel ve parlak kızıl. çok) rica edilen.i. istenilen.) Arap şehirlerinde kullanılan ve istanbul kilesiyle dokuz kileyi karşılayan büyük bir ölçek.i.) bot. şerefli. pek) yüksek.) "hâşâ" mânâsına inkâr ifâde eden bir kelime. ercümend (f.b. erdeb (a. (bkz: emrûd). ercül). sarmaşık nevinden ören gülü. erez (a. (bkz: ergavân).i.) baş örtüleri.b. tercihe şayan. ricl'in c. misk. koyu renk şal. üstün. 2.) 1.i. ercâl).s.i.) peltek [adam]. erganun (f. ergab. erdiye (a. pek) râcih. ercâ (a. erteng). (bkz: ceng. (bkz: ercümend).s. itibarlı. erdâne (f. ercen (f.s. erdem (a. 2.i. kızıl şey.) eski îran hükümdarlarından bir kaçının ismi. acıbadem ağacı. su akıtmak üzere açılan yol. erendân (f.i.i.) daha (en.s. kahır.) 1.) ağaç kurdu. erfeş (a. en ferahlı yaşayış.) güzel koku.) arkaya.) ayaklar. ercül-i kâzib anat. erfa'-ı derecât derecelerin en yükseği.s.) başı büyük. (bkz. 2. gergedan. (bkz: akdâm.) bot. ridâ'nın c.i.i. itibarlı.i. ercâ (a.) şerefli.) 1.s.s.i. kulakları kaba ve uzun [adam]. seçkin. ercmend-âne (f. erfa (a. omuzlardan aşağı ve belden yukarı örtülen şeyler. ergav ("ga"lar uzun okunur. zool. 2. sonraya bırakılan şey. muhterem.i.i.) 1. f. harb).zf. ve i.) daha (en. ercîl (a. kadir ve kıymet. acıbadem ağacı. s. .) hâli vakti çok iyi olma.) armut.s. erceng (f. erda (a.s. savaş.i. uygun. kırmızı kadife. yüce. ergavân (f.s.) bot.) usta gemici. erga. erenbânî (a.) bot. (bkz: eric).i.i.i. erett (a. 2.) 1. yalancı ayaklar. 2. tadı acı bir nebat (bitki). 3. ricl'in c.) Ebhâriye tarikatı şubelerinden birinin adı. dere. (bkz: ercmend). şaraba düşkün olan sarhoş. perhâş.b.i.). recâ'nın c. nefsî isteklerine düşkün olan. kükremiş cenk ars-lanı. un. [kelimenin aslı "irdeb" dir]. ırmak. haysiyetli. ercah (a. erec (a.) bot.i. öfke. (bkz: ertel). ercâlûn (f.) 1.) bot.erbû (f. ergavânî (f. üstünlük.) muz. erdiye-i nisvân kadın böşörtüleri. muhterem. sof.) erguvan da denilen kırmızımtırak bir çiçek. ere (f.i. erkek adı. ercüvân (i-) l.) taraflar.) 1.) erguvan çiçeği renginde. erdeb (f.i. [kurucusu Safiyüd-dîn-i Erdebilî'dir].erguvan çiçeği. (bkz: ervâne). pek) râcih olma. yoldaş olmaya en çok lâyık. şerefli bir kimseye yaraşır yolda. erciye (a. koca yarpuzu denilen hoş kokulu. cidal. ergande (f.s. org. (bkz: ak-dâm. erfak (a. akasma. erdşîrân.) ayaklar. (bkz: erjen). aksarmaşık denilen nebat (bitki).i.i. Erdebiliyye (a.

erkam-ı cümel ebced hesabı. eriş (f. erjeng (f.(bkz. rakam'ın c. akrabalar. (bkz. erâik).) erguvan renginde olan. misk. olgun [adam]. erîr (a. erîbe (a. erkâh-ı rehâbîn [kilisede] papazların sığındıkları. erka ("ka" uzun okunur.) hiddetli. uyanık. erkam ("ka" uzun okunur.b. sütunlar.i. erkam-ı aşere sıfır da dâhil olduğu halde birden dokuza kadar olan sayılar. erkân-ı harbiyye meslek ihtisası görmüş zabitler.) sığınılacak yerler.s. erkân (a.) 1. erîb . 2.) zekî. bilek.s. irb'den) akıllı.s.i. direkler.Şarâb-ı ergavânî erguvan renginde kırmızı şarap. resimler. anber. oyunda mızıkçılık eden veya kazanan kimsenin kopardığı yaygara.) sert başlı.) 1. ergîde-nigâh (f.s.i.c. esaslar. erkam-ı arabiyye Arap rakamları. Allah.) çiftçi. haykırış. erkâh (a.) güzel koku. erîs (f.i. (Zeyçlerde kullanılırdı. erkam-ı dâlle birden dokuza kadar olan sayılar.b.b. . çok) ucuz. en yukan. ses.) 1. erîke-nişîn (f. taht.) tahtı süsleyen [pâdişâh]. çok) rahîm.i.b. uykusuzluk hastalığı.i. enguvân (f.s.s. 2. (bkz'erîke-ârâ).) l. 2. rahm'in c. 3) müsteârün leh [benzeyenin mânâsı]. en. (bkz. erîke (a. döl yatakları.s. [hurûf-ı cümel'in aynı olmakla beraber kullanılış itibariyle farklıdır. engavân). rükn'ün c. erkân-ı harb zabiti meslek ihtisası görmüş zabit. arslan]. endaze. rahîs'den) daha (pek. erguvânî (f. oynak ve hızlı giden at. erkân-ı devlet devletin ileri gelenleri.)]. (bkz: serîr). zekî. erhâ (a. (bkz: rusug). ["ergenûn" un muhaffefi].i-). pek.s. (bkz: erec). erkam-ı setiniyye [eskiden] setini adı verilen hesapta kullanılırdı. erhas (a.) el değirmenleri. kızmış. ikincisine "erkam-ı gubâriyye" denilir. a. erk (a. erhâm (a.) hiddetlenmiş. (bkz: haris).i. erîs. destekler. ergavânî). ergide (f. subaylar grubu. rahîm'den) daha (en. 2. zeyrek. erîke-ârâ (f. bot. (bkz: erteng).) boynu kalın [adam. rehâ'nın c. ekinci.i.i. erkam-ı gubâriyye bugün Batı'da kullanılan rakamların başka bir değişik şekli idi. ıtır gibi şeylerin güzel kokusu. erham-ür-râhimîn merhametlilerin en merhametlisi.s. erîke-pîrâ (f. uslu.) tahtı süsleyen [pâdişâh].i. erkân-ı istiare (istiarenin esasları) ed. 4) cami' [benzeyen ve benzetilen arasında benzeyiş şekli].i. erkab (a. rükh'ünc. erkân-ı askeriyye yüksek rütbeli zabitler. arşın. oturdukları yerler.) Iran hurafelerine göre meşhur ressam "Manî" nin yaptığı resimleri ihtiva eden mecmua. hısımlar. sayılar. genelkurmay.) yazılar. subaylar. erîsî (a. acıbadem ağacı. erkân-ı harbiyye-i umûmi ordunun sevk ve idaresiyle meşgul en yüksek askerî makam.) pek yüksek. erhas-ı es'âr satılan eşyanın en ucuzu.s. öfkelenmiş. öfkeli bakış.s.) ercen).i. erham (a. erîb ü edîb akıllı fikirli ve edepli [kimse]. erjen (f. erkam-ı Hindiyye islâm âleminde kullanılmış olan iki türlü sayı işaretlerinden birinin adı. kurmay subay. (bkz: erîke-pîrâ). 2) müsteârün minh [kendine benzetilenin mânâsı]. merhametli.) hek.s.) tahtta oturan. 1) müsteâr [kendine benzetilen]. reisler. erkam-ı dîvâniyye bâzı Arap harfleriyle gösterilen rakamlar. ergun (f. erîc (a.s. akıllı.s. a.

c. ermagan (f.i.i. ermâs (a. "erâmil" kullanılır].i.c.) tabakların.i. ertâ (a.) bıçkıcı. ermûn (f. rimme'nin c.i. yöntem.i. oylukları etsiz. 2. erşed (a. hediye.i.s.s.) bıçkı yeri.) 1.i.) yerinen. urûş) 1. yalancı [adam]. istek.s. erteng (f. ermâm (a. usûl.) 1.i. kusuru dolayısıyla.s. 3 yol.s. darbeler. kongre. remes'in c. (rumh'un c. miktarı muayyen olan diyet. ermûd (f. tavşan. remî'nin c. ernebe (a. ertel (a. erre-keş (f. destere].erkân-ı salât namazın rükünleri. ermiye (a.b. arzu.i. kül rengi. ersûsa (a. [dest-erre = el bıçkısı.i. ersah (a.s.) Cemşîd'in kız kardeşidir [ki öteki hemşiresi Şehrinaz ile beraber Dahhâk'in sarayında idiler.) gözyaşı. yerinme.) zool. ölüme sebeb olmayan ve miktarı muayyen bulunmayan uzuvlar için bilirkişinin takdîr ve tâyînine bırakılan diyet.s.) 1. âdâb. erş (a. gözetlemeler. erş-i gayr-i mukadder fık. ermân-hâr (f.i. gözlemeler. ergin olan. ernıân (f.i. erânîb) anat. (bkz: dem'). 2. müzevir. [sıcak memleketlerde. destere. kurt. pişman olan.cü.i. Ermîn (f. kan pahası. pişman olma. hızar. en çok Yemen'de yetişir].) misvak ağacı. ers (f.) gündelikçiye peşin verilen ücret. ernebiyye (a. 3) vech-i şebeh [benzeyen ve benzetilen arasındaki şekil]. kurultay. burun ucu.i. (bkz: minşâr).i. [dâima c.) armut. rasad'ın c. süngüler. pek) reşîd.b.) durmuş. vuruşlar. ermâh (a. Ernevâz (f.i. değerinden indirilen para. 2. ermîde (f.) peltek [adam].i. yaprağıyla sahtiyan [deri] boyadıkları bir nevi ağaç.) fesatçı.i.i.) Keykubât'ın dördüncü oğlu. s. 2.s. zayıf [adam].i. hareket hattı daha iyi olan.) Iran hurafelerine göre meşhur ressam ve nakkaş . ermedâ (a.i.i.) dolu yağdıran kasırga bulutlan.i. ersâd (a. (bkz: mücevveze). gri.) bıçkı. hediye). erşed-i evlâd çocukların en ergini. erkân-ı teşbih (teşbihin esasları) ed. erş-mukadder fık. reşîd'den) daha (en.) 1.s.) cin fikirli [adam]. satılık malın. sakatlanan bir uzuv için cerhedenden alınan şer'î diyet.) sallar. erre-hâne (f.) mızraklar.) nzkı veren Allah'dır. ermele (a.) armağan. vücûduna iğne batınp çivit ile resim ve şekil yapmış olan [adam]. yemeğin kokusundan iştahı gelip karnı acıkan [adam]. erneb (a. 4) edât-ı teşbih veya vâsıta-ı teşbih [benzeyiş hükmünü veren kelime]. (bkz: emrûd). 1) müşebbeh [benzeyen].i.s. ölüme sebep olmayarak kesilen veya muattal bırakılan uzuvlara mahsus.c. 2. tavşangiller. 2. ermed (a. gözü ağrıyan [adam]. doğru yola daha yakın. Dahhâk öldükten sonra Feridun'un idaresine geçtiler]. ermâ' (a. erke (a. büyük sarık. ersen (f. erânib) zool. (bkz: erett). errâc (a. sakin.b.c. ersem i (a. erre (f.i. erşah (a.) rasatlar.h. (bkz: bergüzâr. 2) müşebbehün bih [kendine benzetilen].) çürük kemikler. erâmil.h.) ateş külü. remh'in c.) eski zamanda kullanılan kavuk. er-rızku al-Allah (a. fık.) meclis. (bkz: arbûn). erâmile) dul kadın.) çok güzel ve cilveli olan [sevgili].) l.

çok) rezil. erzel-i nâs insanların en fenası. erzâl (a.) ucuz fiyatlı. erze (f.c.i. yânî yedi parçadan birinci iklim.i.i.s.) çam ağacı.i. 2. rezîl'den) 1.i. erzânî (f. 2. erziş (f-i-) kıymet. ar-vana. uygun. köksap [lar]. es'ab-ı umur işlerin en zoru. fasihi "erüz" dür. (bkz: düğ). çadırlar. sa'b'dan) daha (en.s. erzak (a. perdeler.) yiyecek.i. ervâm (a.) pirinç [hububattan].b. 2. erûme (a.dik [ses]. 2. zool. ısbı'ın c. alçak. içilecek şeyler. erjeng). (bkz: rüzelâ). ervah (a. canlıcılık. verimli.b. rîfin c. erzâniş (f.s.) dan ekmeği.) 1.) 1. 2. ekvatora yakın olan mıntıka. erzân (f--) l. hayâtın cevherleri.) fels.i. liyâkat. içecek. rûh'un c. esâbi' (a. yıldızlar. (bkz: erdâne). yabani şebboy.i. erz. yerinde. erzâk-ı mukaddere Allah'ın herkese takdir ettiği nzık. samanlı sıva çamuru. 4. erze-ger (f.i. yenilecek. anakök. bir cins dişi deve.i. ervahı (a.b. şeref ve itibar.) ma'mur. biçilmiş [şey].i.h. ervend').) merhem. esâbî (a. ele hürmetle alınan.s.i. ervend (f. animisme.i. revk'ın c. üsbû'un c. erûme'nin c.i. ervâh-ı habise kötü ruhlar.) bot. esâbi'-sukur (a. meç. erzen-i zerrin (yaldızlı dan) meç. erzel-i ömr ihtiyarlığın sonları.) gayet güzel ve beyaz göz. Rûmîler. 3. düz ve ekini bol olan yerler. es'abî (a. Arap diyarının dışında bulunanlar. ıztıraplı [gün].) pahası kesilmiş. pin.) canlar.) 1. azıklar.i. çok güzel [genç].i.f.i. f r.i. ervâh-ı mukaddese kutsal ruhlar. esâbi'-ül-kadem ayak parmaklan. ervâh-ı tayyibe iyi ruhlar.) yoğun. bot.ucuz. tabiatın bütün varlıklarında insanınkine benzer ruhlar bulunduğu yolundaki ilkel inanç. sıkıntılı.bot. değer. erzîz (f. erzân-bahâ (a. erûs (f. erveb (a. mecmua. ervâh-ı latife melâikeden kinaye olan bir deyim.Manî'nin yaptığı resimleri içine alan koleksiyon. erva (a. ervâne (f. nzk'ın c. erz (a.) l.) hayır ve iyilikler.) haftalar.i. soysuz. (bkz: engelyun. [cinlerle şeytanlardan kinaye bir deyim].) 1. pek. 2. bunaklık günleri. erzen (f. kadir ve itibar. rezîl'in c.s. erzenîn (f. ilâç. ervâhiyye (a.). son derece cesur ve yiğit [adam]. erûm (a.i. 2.) alçaklar. sınama. .) dan [hububattan].) 1. eryâf (a.i. esâbi'-zîb parmaklannı süsleyen. dergi. zor. daha [en. 2.) sıvacı. eski usûle göre yeryüzünün bölündüğü yedi iklim. deneme.i. erzel (a. ucuzluk. (bkz. rûmî'nin c.s.i. yüzsüzler. ervâh-ı makamât müzik makamlarının ruhları. çam.i.) 1. erûm) kök. Roma'lı-lar.i.i. soysuzlar. çamdan çıkarılan zift.) parmaklar. lâyık görülme. c.) bot. ervâk (a.i. tecrübe. pek) güç. es'ab (a.) ruhlar âlemine mensup olanlar. erzîde (f. mer-yemana eli denilen bir kök.) kalay. baha. erzâk-ı askeriyye askere verilen yiyecekler. sâk-ı cezri.) kumaş. ervenân l. lâyık. ervîn (f. erze (a. meta.i. esâ (a. f r. 2. esâbi'-i zîb-i dest-i tekrîm tekrîm elinin parmaklannı süsleyen. 2.

üsküfün c. saîd'den. metropolitler.i. esâfil-i Şark paryalar. esârîr (a. isnâd). daha saâdetli. (bkz: hakîkî. (bilginlerin) ileri gelenleri. 2. su'r'un c.). esasla ilgili. doğru. esîre.). esre). (bkz. ifâde şekilleri. [Anadolu'da "hâtûn parmağı" denilen üzüm]. namlar.]. esfel'in c. esâs devre eko. es'ad (a. esaret (a.i. kendiliğinden.s. temelinden.s. Teşkilât-ı esâsiyye Anayasa.) usuller. esâme (a. esâs fıat eko. mitoloji. esâs mâliyyet eko.i. 2. esâse (f.) 1. ikramiye.) satılan şeylerin bilinen fiyatları.) 1. esâsî. bir hey'etin ileri gelenleri. dip.) pek aşağı ve bayağı olanlar. (bkz: üserâ). esâsât) 1.i. köşkerler. (bkz: zâten). ilâve. esâs-ı beyt ev eşyası. esâtîn (a.i.) eskiciler. esâmi (a. fiatlara esas olarak alınan unsur. doğru.c.) piskoposlar.esâbi'-ül-azârî (a.) sağlam. üstüvâne'nin c. sahîh). asıl. esâkit (a.s. bir takımın. esâhic (a.s. en mutlu. istihsâlin umûmî hacmine göre inip çıkan maliyet. kulluk. esâlîb (a.) parmak üzümü. 2) kurucular veya ortaklar tarafından taahhüt edilen sermâye. temel. esâka (a. kök. yalanlar. [müfredi bu mânâda kullanılmaz.) esâsından. esasen (a. yollar. esâsât (a. (bkz: esma'). es'ad-ı eyyam günlerin en mutlusu.) üzengi kayışı.i.i. kunduracılar. üstûre'nin c. esâs (a.i. esâre (a.) türlü türlü yürüyüşler.) yeniçerilerin kaydı.i.t. esas olarak alınan kıymet sayısı ile alâkalı * sayışım bilgilerinin toplandığı dönem. Muallim Naci'nin şâir ve ediplerin biyografilerine dâir 1891'de basılmış bir eseri. 2) eko.i.) döşeme.) 1. esahh (a. aslından. en bayağı takımı. esârâ (a. narhlar.i. esâtîr-i Yûnâniyye Yunan mitolojileri.i. prim gibi ödemeler hâriç olmak üzere verilen ücret.i.) yiyecek içecek artığı. tutsaklık. 2. Kanûn-ı esâsî Anayasa.i. harp esirliği.s. eskefin c. kölelik. eshece'nin c.) esaslar.) asıl ve temele mensup. tarzlar. köleler. gerçek.i.zf. sı'r'ın c. yüz güzelliği.i. esâfil-i nâs halkın en aşağı. pek) sahih. esâtîr-i îrâniyye îran mitolojileri. esâs'ın c.) esirler. esâkıf (a. halkın en aşağı tabakası.s. ism'in c. esaslı (a. esâfil (a. (bkz. esâs (a. esâtîr (a.).) göz ucu ile bakma. hüküm altında bulunma. avuç ve alındaki çizgiler. esâsiyye (a. esâs sermâye eko.s. es'âr (a.i. Galâ-yi es'âr fiat-lann yüksekliği. .) uydurma hikâyeler. esirlik. olan esmâ'ın c. Taht-ı esaret esirlik altında.) pek saîd. doğruluk. masal nevinden şeyler. esâret-i vicdâniyye vicdan esirliği.i. 2. 1) iptidaî madde ve müstahsil işçilik maliyeti. minder gibi ev eşyası. direkt maliyet. çok hayırlı. üslûb'un c. olan esrâr'ın c.i. ulufe defteri. isnâd'ın c. esânîd (a. üstüvaneler. esâs mevduat eko. tahsisat. adlar. sahih'den) daha (en. sırr'ın c. esîr'in c. herhangi bir ikraz veya istikraz neticesi husule gelmeyen mevduat. esâtîn-i ulemâ âlimlerin.b. 1) hisselere bölünmüş şirket sermâyesi. es'âr (a. esâs ücret eko.

esed-ullah (Allah'ın arslanı) Hz.) kadın bilezikleri. çok daha evvel olan. gazanfer. esbât-ı benî isrâil İsrâiloğullan. esb-efgen (f. esb-i sabâ-reftâr yel gibi seyirten at. esb'in c.) 1. peçe.i. esbât (a. kıvırcık olmayan düz ve uzun saçlar. astr. esb-rîz.) 1.) 1. geçmişten önceki. esâtize (a. 2 . rahatlar. mızmar). doğru. esbak (a.) uzun bıyıklı [adam].esâtîr-ül-evvelîn ilk zamanlara ait masallar.s. sivâr'ın c. üstâz'ın c.s. [Yahudiler]. esb-rân (f. esbâb-ı cefâ cefâ sebepleri. esbel (a.b. hizber. kadınların yüzlerini kapadıkları tül.îme büyük işler ve sebepler. esbgul (f. at koşusu.) vâsıtalar. esb-i tâzî Arap atı. esbâb-ı muhaffife işlenen cürmü hafifletici sebepler. 2. esbâb ü efâil-i a/. -rîs (f. esâtîz. kuvvetlendirici sebepler.i.) siyahlıklar.) sedefler. mevzun nesirler. savaş meydanı.i. esdâf (a. 2. 3.i. sıbt'ın c. sâbık'dan) 1. (bkz: dırgam. Arttırıcı.) at. nesirde fıkra sonlarının kafiye tarzında olan uygunlukları. arslan.i. ["gül" kulak manasınadır.s. [eskiden] iflâs hâlinde bulunan şahsın alacaklarının kanunî topluluğu. esâtize-i mûsiki mûsiki.) içi su dolu kovalar. esbâb-ı matlub huk. bu tohumun nebatı at kulağına benzediğinden bu ismi almıştır]. esbât (a.b. haydar. sebeb'in c. sec'in c.i. (bkz: feres). at koşturucu.) "at deviren" yalnız başına düşmana saldıran ve düşman atı öldüren yiğit. secel'in c. escâl (a. esbâb-ı sahîha doğru sebebler. esbân (f. karalıklar. sedefin c.) daha (en. her şemsî ayın 18 inci günü. 2. sevâd'ın c. esb-engîz (f. Güneş'in. kuvvetli.i.s. esb (f.) karnıyarık denilen tohum. pek. rûmî temmuzun dokuzunda ve efrencî temmuzun yirmi üçünde içine girdiği ve semânın kuzey yarım küresi . müzik üstatları. inci kabuklan.i. esbâb-ı hakikiyye hakiki. Alî. Bir hükmün usûl ve kanununa uygunluğunu ispat için ileri sürülen sebepler. öncekinden daha önceki. evlât ve torunlar. huzurlar.i.i.b. hizerb. ustalar.b. at koşturacak meydan. esâvid (a.s. esâvir-i nisvân kadın bilezikleri. candan [kimse]. lâzı-malar. cumartesiler. bir îlâmın istînâf [yeniden başlama] suretiyle cerhini [çürütül-mesini] îcâbeden sebepler.) at süren. esbâb-ı mucibe huk. ustaları. esâvire (a. leys.) ata binmiş. [kelime Farsça "üstâd" sözünden alınmıştır]. esbâb (a. esb-süvâr (f. beygirler.) 1.b. 2. esâtize-i elhân (elhan üstadları) mûsiki üstatları.) 1. sebt'in c.) atlar. güçlü. esâvire-i murassaa mücevherli. icbar eden sebepler. gerçek sebepler. esbîl (f.) mahmuz.i.b. (bkz. gerekçe.) üstatlar. olan "esvire"nin c. escâ (a.i. cenk eri. 2. çok) sâdık.i. kadınların başlarını örttükleri ince ve güzel bir örtü.i. daha eski.) 1.i. esâvir. esbâb-ı feshiyye huk. esed (a. esbân (a. beygir.b. pırlantan bilezikler. esb-tâz (f.s. at koşturan.) at hırsızı.i. şîr). esbâb-ı mücbire zorlayan. esbâb-ı müşeddide "esbâb-ı muhaffife" nin zıddı.s. 2 .i. esbâb-ı nakziyye bir îlâmın temyîz suretiyle cerhini [çürütülmesini] îcâbettiren sebepler. 1. esdak (a.) ed.

2. tasa. hadîs-i şerif. esfâr-ı haşire içdenizlerde yapılan seferler.) acıklı.i. eshâ' (a. eser-i san'at san'at eseri. zool. târih. keder. fr. arslangiller. (bkz: usfûr). türlü türlü. Leo. hüzün. esfâr (a. eser-i mesaî çalışarak meydana getirilen eser.i. eser-i telâş telaş belirtisi.i.c.) 1.) serçe kuşu. ciltler. esfeliyyet (a.i. te'lif. iz. esfâr-ı bahriyye deniz seferleri. 2.s.i. anlatılan "ilm ü kelâm" m sonu. mâlik ve mutasarrıf olanlar. düşmana karşı gidişler. (bkz: esfâr-ı bahriyye). esfel-i sâfilîn cehennem.) esef eden. esedî (a. eserî (a. sifr'in c.i. (bkz: gûnâ-gûn). eshâb-ı a'râf Cennetle Cehennem arasında kalıp her ikisine de giremeyen ruhlar. bot. eshâb-ı amal aç gözlü. 2. çok) yaşlı.) sepetler. eser-i cedîd [eskiden] mevcut kâğıtlardan birinin adı. s. esfâ (a. esfel (a. eslâl. çok bayağı. [bunların bâzı kaynaklara göre 305. te'sir. üsel) bot.i. eser (a. esfâr-ı baîde uzak seferler.) büyük kitaplar. esfâr (a. l. esed-ullah-il-galib (Allah'ın galip arslanı) Hz. vakayi kitabı. sahî'den) daha (en. f r. yolculuklar. esen (a.) daha (en. eser-i îcâd icat mahsûlü. esef-nâk (a. 4.i. cahîm Cehennemlikler. sahipler. en temiz.i.i.s.s.c. esfâr-ı bihâr deniz seferleri.s. bir kimsenin meydana getirdiği şey.) 1. hüzünlü. eli açık [kimse]. alâmet. eshâb-ı aba (bkz: âl-i aba).) üzerinde arslan resmi bulunan Selçûkî parası. sukamışıgiller. hırslı kimseler. Ali. esenn-i şüyûh yaşlıların en yaşlısı. objet d'art.f. 5.) acıma. nişan. makat.) aşağılık.b.) rengârenk. eser-i hayret şaşkınlık belirtisi.c. eser (a. pek aşağı. 3. devlet 1) servet sahipleri. 2. pek. zengineshâb-eshâb-eshâbler.) 1. esere. esef (a. eşele (a. eshâb (a. 2.) en saf. gam. [Kâğıdın başında Arap harfi ve soğuk damga ile eser-i eedid yazılı olduğu için bu adı almıştır]. esef-hân (a. eser-i hayr hayırlı iş.s. Lât. çok) sahi. sefet'in c.s. le Lion. yola gidişler. f r. eser-i hayât hayat. eshâb-ı câh rütbe sahipleri. en güzel eşyayı kendine ayıran [kimse]. (bkz: sâhib). kıç. en sefil. [müfretsiz cemidir]. bâzı kaynaklara göre de 313 olduğu bildiriliyor]. eshâb-ı akar gelir sahipleri. esediyye (a. asar) 1. cömert. 6. sefer'in c.s. 3.) 1. eshâ' (a.f. acıyan.i.) 1. aşağı [taraf]. 2) i eri gelenler.s. basılmış kitap. eshâb-ı Bedr Bedir gazâsı'nda Peygamberimizin maiyyetinde bulunan îman sahibi kimseler. esfât (a. sâhib ve sahb'ın c. netîcesi. . yolculuklar. 2.b. (bkz: esi). typhacees. canlılık alâmeti.eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil beşinci burç. Peygamberimizi görmek ve sohbetine ermek şerefini kazanmış kimseler. pek. cennet Cennete gidebilecek olanlar.

kutsal kişiler. ruvât). eshâb.güzîn Hz. (bkz: râvî. eshâb-ı menâsib yüksek rütbeli me'murlar.i'tibâr itibar gören kimseler. eshâb-ı kibar Hz. emlâk mal. eshâb-ı sebt "cumartesiciler. eshâb. Mislînâ. cumartesiye bağlı olanlar". her şeyi tenkit fikri ile düşünenler. eshâb-ı kehânet ü şerâfet kâhinler ve şerefli. eshâb-ı süyûf "kılıç adamları"askerler. Mekselînâ. eshâb.inziva inzivaya çekilenler. eshâb-ı Suffa Medine'de Mescid-i Nebevî civarında "Suffa" denilen misafirhanede Peygamberimiz tarafından yedirilip içirilen fakir Müslümanlar. eshâb-ı timâr tımar ve zeamet sahipleri. kendi görüşüne ve ölçüsüne göre hükmedenler. isimleri ve nesepleri yazılan . zenginler. eshâb-ı rivayet rivâyetçiler. eshâb-ı tercih huk. eshâb-ı servet servet sahipleri. büyük tımar sahipleri. Muhammed'in seçkin. Mernûş. eshâb. arkadaşları. eshâb-ı tevârîh tarihçiler. eshâb-ür-re'y bir emre veya bir maddeye bağlanmaksızın. ferâiz huk. Kıtmîr (köpekleri)]. becerikli kimseler. [Yemlîha. eshâb-ı Nâr Cehennemdekiler. eshâb. mezhepte mevcut sözlerden ve rivayetlerden birini diğerine tercih iktidarları bulunan kimseler. eshâb-ı salîb Haçlı seferlerine katılanlar. Muhammed'in sahabeleri. eshâb-ı mütâlâa okuyucular. eshâb-ı tahrîc içtihada muktedir olmayıp mezhep usûl ve kaidelerini ve şâir fıkıh hükümlerini ve bunların delil ve mehazlarını kavramış olduklarından sâhib-i mezhepten veya mezhepte müçtehid olan zâtın eshâbından nakledilmiş olup da bir çok cihetlere ihtimâl olan bir muhtemel sözü tafsile ve iki cihete ihtimâli bulunan müphem bir hükmü tavzîha ve mevcut olmayan mes'elelerin hükümlerini mezhep usûl ve kaidelerinden istinbat ve tahrîce muktedir olan kimseler. idareciler. eshâb. eshâb-ı matlûb alacaklılar. eshâb-ı yemîn mübarek. değerli dostları. (bkz: Sebtiy-yûn). [bunlar muhtelif sözler arasından "esas" veya "sahih" olan veyahut hassa veya kıyâsa uygun olan budur gibi tâbirlerle değişik sözlerden birini diğerine tercih ederler]. eshâb-ı kubur ölüler. eshâb-ı muâhaze tenkitçiler. eshâb. zebaniler. îtibarh kimseler. Muhammed'in yakınları. Şâzenûş. Kefeştatayyuş. Yahudi kavmi.intikal bir mirastan pay alma hakkını kazanmış olanlar. eshâb-ı temyiz tahrîc ve tercih kudretini hâiz olmayıp yalnız zâhir-i mezhep ve zâhir-i rivayet ile rivâyet-i nâdireyi tefrika ve mezhepte mevcut kuvvetli rey ve mütâlâa ile zayıf mütâlâayı ayırmağa muktedir olan kimseler. mülk sahibi olan kimseler. Eshâb-ı Kehf Kur'an'da kendilerinden bahsedilen ve bir mağarada uzun müddet uyumuş bulunan kişiler.idare idare adamları. Hıristiyan askerler.eshâbeshâb-eshâbdirâyet dirayetli. eshâb-ür-rakîm Kur'ân-ı Kerîm'in 18 inci sûresinin 9 uncu âyetinde bahsedilen ve bir tefsire göre. târih yazarları. eshâb-ı tedbîr tedbirli kişiler. eshâb-ı kiram Hz. Debernûş. eshâb-ı zeamet tar. terekeden kendilerine şer'an muayyen sehim takdîr olunan verese. eshâb-ı mesâlih resmî dâirelerde işlerini tâkibeden kimseler.hayr hayır sahipleri.kalem me'murlar.

esâkif) eskici. kulluk. bileği taşlan. kederli. asıl.i.) bot. (bkz.) 1. 2 doğru şey.) sabahlar.b.i.i.) vücûdu sıhhatte bulunanlar. eshel (a. esîr-i hizmet hizmet esiri.) 1.) 1. esîr (a. dolgun ve parlak [yüz]. elâstikî ve akıcı hafif bir cisim. borç alınan paraya karşılık senetler. en ağır. esîr-i sâfiyyet saflık esiri.i. esîr-ül-Hind (a.levha sahipleri.) 1. kaba. uzun.i.) şerefli ve otoriter [adam]. esl'in c. eshâr-ı bahar bahar sabahlan. seher'in c. daha (en. yalancı. 3. 3.s.i.i.s.i. eshâm-ı umûmiyye Tanzimat sıralarında devletin. atebe.) esirle ilgili. kölelik. esinne (a. es'ile (a. tutsaklık. esîr-i harb harp esiri.) bir me'murluk veya hizmette birinden önce bulunmuş olanlar. köşker.s. dertler.s.s.i. eslâs (a. geçmişler. esre).) becerikli. esham ve tahvilât hisse senetleri ve tahvilleri. eskam-ı demeviyye fizy. eslâf (a.s. kabahatli. beyin zarlan. şarlatan [kimse]. esihhâ (a.i. halka borç karşılığı olarak. 2. iyi. eskefe (a. hâl). süprüntü. kirişin bir katı. esleb (a. yalın kat tasma. esîr (a. fizikçilere ışık. hisseler. [kelime Rumcadan Arapçaya geçmiştir].c. üçtebir parçalar. en çıkar yol. esîrî (a. armağan olarak verilen şey. esîne (a. uçacak gibi hafif.i. kılıçlar. ince deriler. eshel-i umur işlerin en kolayı.s. esham (o. karaılgın ağacı. oturacak yerler. aşka tutulmuş. eshiye (a. . esîrî (a.i. pek) sâlih.i.i. [bir tefsire göre de "rakîm". vadinin veya Eshâb-ı Kehfin köpeğinin yânî. suçlu [kimse]. Nesîm-i eshâr sabahlan esen rüzgâr. yerlerine geçilen kimseler. selefin c. eşele). 2. oklar. esîr-i turra-i canan sevgilinin perçeminin esîri esîre (a.i. sabah vakitleri. fr. sahî'nin c. illetler.) ağır yükler. en çirkin.) 1. (bkz. moloz.) kâinatı dolduran ve bütün cisimlere nüfûzeden. hararet ve e-lektrik gibi şeylere nakil vâsıtası hizmeti gördüğü farzolunan. sahîh'in c.) sorulan şeyler. savaşta düşman eline düşen kimse. 2.i. ağır şeyler.).) tahtlar. esirre (a. karaılgın ağaçları. sinân'ın c. sâlih'den) daha (en. gamlı.c. süls'ün c. sıkal'ın c. 3. pek) sakil. a. can sıkıcı.s. vurgun. kan bozuklukları. eşkal (a. esele'nin c. serîr'in c. kapının basamağı. esîs (a. eskal ("ka" uzun okunur. 2.) hastalıklar. kul. sehl'den) daha (en. çerçöp. eslah (a. eslaha-k'Allah Allah seni ıslâh etsin. tutkunluk.s.i.i.) bot. 2. paylar. eskam ("ka" uzun okunur.) üçtebirler. a.) günahkâr. (bkz: emraz). açıkgöz [adam]. eshel-i tarîk en kestirme.) esefli. sihâ'nın c. köle. südde). tartısız.s. 2. eli açık olanlar. kehfin bulunduğu dağın. üserâ) 1.) 1. insanın yüzünde veya vücudunda bulunan ben. esîf (a. eskef (a. süngüler. esîl (a. pek) kolay. esi (a. düşkün. sehm'in c. eshed (a. eshâr (a. sakam'm c. kunduracı. esîl (a. 2. 2. (bkz.) cömertler. esîr-i aşk aşkın esiri. nasipler. actions.s. "tutsak. esîr-i fırâş yatalak.i.) "Hint esîri"sözü dinlenmeyen. kıtmîr adıyla meşhur olan köpeğin adıdır]. eshıyâ (a.i. suâl'in c. verdiği senetler. eslâl (a. sakil'den) 1. 3.) 1. özürsüz olanlar.) eşik. (bkz: esâre.s. esîm (a.) esirlik.s.

3. Mugnîy. simer'in c. esma' (a. siny'in c. esman (a. Kayyûm. esmer-ül-levn karayağız. Hamîd. Kerîm. Hakem. mütekellim] yerine kullanılan deyim. Bâis. eslenc (f. Râfi'. esmâr (f. sınfın c.i. Vâsi'.) en semahatli. Zü--1-Celâli ve-1-İkrâm.s.s.l (a. zâniye).eslem (a.) meyvalar. Ganiyy. Ehad. yürürken. Rezzak. sem'in c. Muzill. Alîm. Esmâ-yi Şerife (Allah'ın en güzel. Şekûr.i. Hayy. Âhir. Vehhâb. esmâr-ı münferice bot. yaralayıcı silâheslihalar. Rahîm. Kadir ("ka" uzun okunur).i. Mü'min. müfret gibi kullanılır]. semer'in c. Musavvir. esmâr (a. çeşitli meyvalar.) "efdal" gibi "bülent. esna (a. Muhsî. aşüfte. en şerefli isimleri) [99 tanedir ve şunlardır Adi.) bedel(ler). Hakk. Berr. Lâtif. Semî'. Afüvv. Kahhâr. kıssalar. esmâk-i azmiyye zool.i. savaş zamanı. Gafur.) kulaklar. Rakîb. namussuz kadın. Selâm. Nâfi'. Şehîd. Kebîr. Gaffar. hikâyeler. Müheymin.(bkz: hengâm. [bizde. sürmetaşı.) gece masalları.) balıklar. hançer. ulama yonca.i. Veliyy.i. esnâ-yi tesâdüm aşk. kulak esmah -J (a. Halîm. sâlim'den) en selâmetli. silâh). malacoplervgiens .) buğday renkli. en sağlam. Basit. Celîl. mersin ağacı. Azîm. Muizz. kadîr. en doğru yol. Mâcid. Vâlî. Mucîb. Vâcid.i. esliha (a. nevîler. açılır yemiş. en emin. esnâ-yi harb aşk. esmâk dlu.) bot. [kılıç. değer(ler). Esmâ-yi Hüsnâ. Reşîd. Bârî. en doğru. Basîr.]. esnaf (a. Hâfid. Vâris. çarpışma zamanı. Sabûr. Mukad-dim. Azîz. Bedî'. yemişler. semî'. Muktedir. Hâdî. Hakîm. Fettâh. yumuşak yüzgeçliler. Habîr. Dârr. semen'in c. bir sanatla veya dükkâncılıkla geçinen [kimse]. Mümît. esmâr-ı gayr-i münferice bot. Cebbar. 2. eslem-i turuk yolların en selâmetlisi. Muîd. Aliyy. Melik. (bkz. kemikli balıklar. . Samed. en emîni. Vâhid. çeşitler. esmâ-i seb'a (yedi ad) [hayy. çok eli açık. esmâr (a. antimon. esliha-i hafife hafif silâhlar [tabanca. Mübdî'. Tevvâb.) bot. esmâk-i merh-ül-misbah-ı kısmî zool.).i.) kaba tutya. karayağız. Halik. savaş sırası. sıra. Metîn. esnâ-yi râh yolda giderken. Mâni'. Ra'ûf. Müntekim. Kaviyy. esmâr-ı eşcâr ağaçların meyvalan. vakit. Vedûd. Kabız ("ka" uzun okunur). fr. Rahman. esliha-i cedîde yeni silâhlar. Muksit. Bâtın.i. esnâ-yi ikamet bir yerde oturulduğu an. Mütekebbir. Zahir. Müteâlî.) [bizde kullanılmaz] ara. açılmaz yemiş. Hafız. alîm. mürîf. [top gibi]. Mecîd. hîn). Muahhir. atîka eski silâhlar. basîr. esnâ-yi müzâkere bir konunun tartışıldığı an. müsademe sırası. esmâr-ı gûnâ-gûn türlü türlü.s. uygunsuz. silâh'ın c.i. esmâr-ı gûnâ-gûn çeşitli meyvalar. Bakî. esmâr-ı bünye-hîz vücûdu canlandıran meyvalar. câriha cerh edici. Vekîl. tüfek esliha-i nâriyye ateşli silâhlar. Mâlikü'1Mülk. yerde sürünerek açılan yonca. esliha-i sakile ağır silâhlar. Kuddüs. esmed (a. Evvel.s.i. cinsler.) 1. yüksek" [şey]. Cami'. esna' (a. kategoriler. zümreler. esmer (a. Nur. kama ve şâire gibi]. Hasîb. Muhyî. kıymet(Ier). aralık. (bkz: âlüfte. fahişe. semek'in c. Mukıyt.

çabuk. yaratılış gününün sırlan. . esrar (a.) Şeyh Ferî-düddin Attâr'ın tasavvufa dâir ünlü eseri. Hıristiyanların taptıktan heykeller.) esrarlı. esr (a. çok) serî. 2.f. akıl dişi. hiç bir zaman.) selâmlar. esteh (f.) putlar. estân. uyuşturucu ve sarhoş edici te'sirleri olan bir zehir.) kara günlük ağacının zamkı.) eski zamanlardan rivayet ve hikâye edilegelen bilgi ve haberlerin neticesi. esta be (a. yirmi yaş dişi. küçük azıdişleri.) asıllar. kökler. esvâk (a.) şarlar. esûnı (a.i. (bkz: esîre. esvâr (a. (bkz: esvef). (bkz: heste). esrâr-âlûd (a. es-sabru miftâh-ül-ferec sabır.b. akciğer petekleri. esâre). esrâr-ı Elest Elest gününün. esrar kullanan. müfret olarak kullanılır]. savt'ın c. estâne uyunacak ve istirahat edilecek yer.s.) giyimler. estâr-ı kitâb kitap satırları.s.esnâh (a.i. (bkz: Elest). Hint kenevirinden çıkarılan.i. kulluk.) 1.) örtüler. sitr'in c. esrâr-ı hafiyye gizli sırlar.f. gizlenilen ve bilinmeyen şeyler. Esrâr-nâme (a.) sırlı.i.i. sadâlar. esrem (a. 3. sitayişler. esnân-ı askeriyye kurra seneleri.h.) Medîne-i Münevvere'nin bir başka adı. (bkz: sütûr).) l çekirdek. esniye (a.f. sûfun c.s.i. yaşlar. gizli. 2. satr'ın c. ölçekler. esûf (a.) esrar çeken. hâşâ. ester (f. esrâr-engîz (a. bir şeyin iyiliğini ve güzelliğini söylemeler. sûr'un c. Esrib (a. esra' (a.) [halk "sof" der]. esnân-ı hilm anat. esrar tiryakisi.) katır. genişliğe kavuşmanın anahtarıdır.b. şarap kadehleri. giyecek şeyler. sinn'in c.cü.s. dişler. sanem'in c. çürümüş ağaç kökleri. estağfiruilah (a.b.i. hi esvâb (a. kemik.) medihler. ["sütûr" daha çok kullanılır].) üstübü denilen keten tarantısı. pazarlar. pek. koyun yünleri.i. esre (a.cü. sâ'ın c. esniye-i seniyye pâdişâhı medhetmeler. (bkz: sütûr).b. 2. 2. rica ederim.s. e-s-selâm (a.b. esvât (a.s. esvâf (a.i. ziyafetler.i. bir şey değil" mânâlarına kullanılır.i.) yazı sıralan. esnâh-ı rieviyye anat. sûk'un c. dizileri. mahcûbediyorsunuz. senâ'nın c. sinh'in c. aklın eremiyeceği işler.) dişi kınk. Kayd--ı esr esirliğe düşme. ester esterven kısır kadın. çarşılar.s. satı'dan) uzun boyunlu [insan ve hayvan].) pek çabuk eseflenen. yüreği yufka. estarek (f. [kelime. esnan (a. esrâr-ı hüsn ü ân güzelliğin sırlan. esta' (a.) sesler. seri'den) daha (en.i.) 1.i.zf.s. esnân-ı nâbiyye anat. tutsaklık.) "Allah1-dan mağfiret (afiv) dilerim. 2. dişleri dökük kimse.f. sevb'in c. (bkz: Yesrib).i. esnam (a. 3. esvâ (a. (bkz: bagl). saklanan sırlar.) ri. esnân-ı katıa kesici dişler. bir adamın.) esirlik. suretler. estâr (a.i. (bkz: ensâb2). esrâr-keş (a. perdeler. esnâm-perestân puta tapanlar. övmeler.) 1. kaleler. e-s-salâ (a. estâr (a.i. esrâr-ı derûn başkalanndan gizli tutulan.i.i. çukur yerler.) pek yalancı ve günahkâr [adam].) halkı namaza davet için kullanılan bir söz mânâsına gelmekle beraber "kendine güvenen meydana çıksın!" mânâsında kullanılır.i.i. hayırdualar olsun. [sulh ve selâmet]. alışveriş yerle1. sırr'ın c.s. kederlenen.

i.i. şerîr'den) daha (en. sevâd'dan) siyah. eşcâr-ı bâg bahçenin ağaçlan.). eşler. çok merhametli.) Araplar arasında meşhur bir tamahkânn adı. eş'em (a. 2. vezinli ve kafiyeli sözler. sü-veydâ-ül-kalb).s.) 1.i. cisimler. (bkz: âşâm.) 1. eşbâh (a.s. benzeyenler. 2.(Lâtifi)].".s.) dinde meşhur.s.) kanşıklıklar. pek) uğursuz. eşbeh (a. eşâim) daha (en.s. 2. si'r'in c. sıkıntılar. sünnet ehlinin bir kısmına dâhil olanlar.) kıllar. eşerr-i nâs insanlann en şerlisi.i. esvedeyn (a. 2.) kılıçlar. pek) şecâatli. (bkz: nazm).esvât-ı hayvanât hayvan[lann] sesleri. Süyûtî'nin "nahv" e ait meşhur eserleri.) 1.s. emici kıllar. (en. tasalar. cins bozukluklan. esved (a. kara.) çolak [kimse].[bizde "süyûf daha çok kullanılır]. pek) şefkatli.s. kederler. siyahlıklar.i. en şomlar. eş'âr (a. eşyan (a. eş'emü min Besûs Besûs'tan daha uğursuz. şebîhden) 1. daha güzel şiir söyleyen. eşen (f. akar sular. şedîd'den) daha. hayaller. eşbû (f. şecer'in c. çok) şerir. (bkz: en-dâd). kömür konulacak yer. eşfak (a. şibh ve şebîh'in c. en güzel. şom. en cesur ve yiğit.i.) en şifalı [şey]. seyh'in c.) "iki siyah"yılanla akrep. karalıklar.s. şecen'in c. uzaktan görünen şeyler. eşell (a. çok mal[lar]. seyfin c. esûf). ters giyilmiş elbise.s.s. üzüntülü [adam]. (bkz: eşâire). şâir'den) en. (bkz: Mâtürîdiyye).s.) doğru söz söyleyen.b.s. eşcâr-ı müsmire meyva ağaçlan. 2. eşfâ-yi edviye ilâçlann en şifalısı. eşedd (a.s. şerli. karaltılar.s.) ölmeyecek kadar az yiyecek ve içecek şey. (bkz. çizgili elbiseler. eşedd-i ihtiyâç en zorlu ihtiyaç. Eş'ab (a. elemler.s.s.i. esvide (a. en iyi. esved-ül-kalb (a. eşâim (a. İbn-i Nüceym ile Ibn-i Vekîl'in "Furû"a. eşekk (a. daha.i. esvef (a.) gamlar.) 1. eş'âr-ı mümisse bot.c. eşâm (f. . eşâire (a.i.) hüzünlü. eş'ar-ı zentân zamanın en iyi şiir söyleyeni. (bkz: süyûf).i. ["cümle-i eş'ânnda bu matla-ı meşhurdan eşbehi yoktur. imam Ebü-1-Hasen-ilEş'arî'ye bağlı olanlar. eş'ar (a. eşfâk (a.) arslan yavruları. (en. şefîk'den) 1. çetin ve sert. nazîrler. 2. eş'arî (a.) çok şek sahibi. esyâh (a.s. şecî'den) daha (en. kederli.) kömürlük.) şefkatler. eşâire). eşdak (a. şibl'in c. erkek adı. misiller. en müşabih. (şa'r'ın c. şebâh'ın c. eşerr (a. gövdeler. esyâf (a. eşcâr (a.c. pek) şiddetli. üşâbe'nin c. şahıslar.) en uğursuzlar. (bkz: besûs).i.s. kavun ve karpuzun hamı. eş'arî'nin c. eş'ar-ı nâs halkın en iyi şiir söyleyeni. eşfâ (a. kelek. kut-i lâ-yemût). 3. eşâib (a. eşcân (a. pek. sevâd'ın c. büyük kapılar. (bkz: süyûh).) 1.i. i. (bkz.c. eşbâh (a. eş'em'in c. şafakat mânâsına gelen "şafak" in c.s. [kısaltılmış adıel-eşbâh ve-zâir]. pek benzeyen.s.i. eş'âr-ı guddeviyye bot. eşedd-i mücâzât en şiddetli ceza. eşca (a. fazla tered-düdeden.h. 2. eşbâl (a.) 1. [Arap atasözü]. karaltılar. vücutlar. bez tüyler.) ağaçlar. 2.i.).

acımalar. fesat karıştıranlar.s. nisadır.s. kişiler. (bkz.s.i. eşgal (a.s. eşhâs-ı muzırre zararlı kimseler. s. kızıl donlu [hayvan]. pek) şakî.merhametler. eşkâl-i müteşâbihe mat. haşarılar. fr.) göz kapağının kenarları. eşi'a (a. sevinçle ağlayış.s. kaygı. şehîr'den) en şöhretli. ışıklar. kır at.b.i.) at kişnemesi. eşkâl-i hayât hayâtın şekilleri. eşheb (a. kimseler. hasretten. şehr'in c.) pek sevinçli. eşher-i şuarâ-yi zemân zamanın en tanınmış şâiri.) azılılar.) aydınlıklar. güç iş. eşîha (f.s. tanınmış kimseler. eşfâr (a. esed. eşka ("ka" uzun okunur. eşk-i telli keder. çok iyi tanınmış.i. sirişk). dırgam). eşgal-i mühimme ehemmiyetli işler. kırmızı yüzlü [adam].) biçimler.) 1. aynlıktan dolayı akan gözyaşı eşk-i tarab sevinç ile ağlayış. eşk-i tahassür tahassürden. tanıklık ediyorum" mânâsına. eşk-i teessür teessürden akan gözyaşı. (bkz: sahîl). 3. şekl'in c. "şehlâ" dır]. Ta'tîl-i eşgal (işleri bırakma) grev. şîr. pek meşhur.) l . (bkz: dem'. kırmızı ile kanşık koyu mavi. arslan. eşhür (a. 2. eşhâ (a.f. tasadan doğan gözyaşı. soğuk [gün]. 2.i.) koyun gözlü. şehâdet'den) "şahitlik. Zilka'de ile Zilhicce'den de alınan 10 günle.i. (bkz. eşher (a. öz nşınlar.i.) daha (en. [müfredi. . eşk-i şîrîn sevinçten dökülen gözyaşı.). meşgul'den) daha (en. Muharrem ve Receb" aylan. eşhür-ül-hacc). ela [müen. eşk-i şekkerîn sevinç gözyaşı. 4. nazım şekilleri.i.b. eşfâk-ı şâmile herkese yapılan merhametler. eşiddâ' (a.i. harbin ve ölümün haram kabul edildiği arabî aylanndan "Zilka'de.) gözyaşı.) aylar.) islâm'dan evvel. şerir'in c.s. eşi'a-yi muhiyye bot. benzer şekiller.i. eşhas (a. şühûd).b. eşirrâ. şüfr'ün c. ela gözlü [adam]. suretler. eşhâd (a. eşkah (a. eşkâl-i hendesiyye geometri şekilleri. eşhür-ül-hacc (a. 2. Zilhicce. şehî'den) en çok. eşiddâ-yi mücâhidin cehdeden. pertev.i. i. a. şevâhid. çok işi olan. eşhür-ül-hurum (a. ışık dağıtan. eşrar (a. eşi'a-yi âlem-tâb-ı âftâb Güneşin âlemi ışıltan aydınlıklan. tarzlar. n.s. [bu aylarda "Kabe" civânnda av dahî avlanamazdı]. haydut. c. sevinçle ağlayış. kötülük edenler. 3. edepsizler. şâhid'in c.) şiddetli davranan yiğitler.i. kirpik yerleri. eşhürün ma'lûmât (a. savaşan yiğitler.) 1. sevinç ile dökülen gözyaşı. istekle yenilen [şey]. şahs'ın c. (bkz. esir (a.) nur. eşhedü en la ilahe ill-allah Allah'tan başka Tann olmadığına tanıklık ederim. al renkli [at]. gazanfer. eşk-i sürür sevinç gözyaşı. şuâ'ın c. bu mânâda kullanılmaz].) "hac aylan" islâm'dan evvel "Kabe" nin tavaf edildiği aylardır [Şevval. (bkz. pek) meşgul. pek fazla sevilip beğenilen. eşi'a-yi hûrşîd Güneşin ışıklan. aydınlık veren. eşkar).s. eşhâr (f. eşkâl (a. beyaz.b. rayons medullaires. eşk-i mescûm dökülmüş gözyaşı. ziya'). eşhel (a. mısra'dan kasideye vann-caya kadar manzumelerin mısra' sayısı ve kafiye sırası ile bulunduğu suretler. eşk-i şâdî sevinçten dökülen gözyaşı.s.). şedîd'in c. eşhâs-ı ma'rûfe bilinen. eşi'a-pâş (a.i. (bkz.) adamlar. eşhedü (a. kalye taşı denilen radyom hamızı. eşkâl-ı nazm ed. eşk (f. cem'an 70 gündür].

pek.s. eşmel (a.s. eşmat (a.) ağaç yosunu. 2. Külliyât-ı Eş'âr. ağlayan.) gözyaşı döken. eşk-bârî (f. şarat'ın c.) gözyaşı dökü-cülük. eşkel (a. (bkz. 3. eşk-rîz (f.i.) 1. Iranda Yangın Var.) içilecek şeyler.i. (bkz: eşkah). arkadaşlar. çok ağlayan. eşk-rîz).s. ağlayış.) 1. burnu kesik [kimse]. semânın güney yarım küresinde Esed (Arslan) burcu ile Kelb-i Asgar (Küçük Köpek) burçları arasında cenuba (güney) doğru uzanan büyük zincirvârî bir burç. makale ve fıkrasını içine alan bir eseri. eştâd (f. Eşkeş (f. kırmızı yüzlü [adam].) gözyaşı döken.b.) yelkenler. ö.i.b.s. beyaz dişli [adam]. şenî'den) daha (en.) inci gibi.s. pek) şâmil.) astr. 2.b. Medresede okumuş ve bir ara Avrupa'ya kaçarak Paris ve İsviçre'de bulunmuştur.) ortaklar. çok kıymetli mücevher. i.s. eşkar (a. [şerîk'in cem'i olan "şürekâ" bizde çok kullanılır]. şerîr'in c.i. 1846. azılılar. Hydra. eşraf (a.i. onurlu. ileri gelenler. eşribe (a. Hydre.) gözlerinin akı kırmızılı olan [adam]. çok) şeni'. eşrâf-ı belde memleketin ileri gelenleri. ağlayıcı. tabaka. şâmil'den) daha (en.h. kızıl donlu [hayvan].b. deneme. eşrefle ilgili. çok şümullü olan. yüzücü. fr. nişanlar [Türkçe'de müfredi kullanılmaz]. -feşânî (f.i. esne (a. 2. kat.) Kadiri tarikatı şubelerinden birinin adı.) ağlayıcılık. şirâ'ın c. Babasının adı Hafız Mustafa'dır. (bkz: eşk-bâr). 2. yüzgeç.s. eşk-rîzî (f. esrem (a. ağlayıcı. eşk-âlûd (f.s. [şiirleri toplanarak sonradan neşredilmiştir].) dağ hırsızlan.s.) yaş döken.s.s.i.b. 1911). eşref il (a. eşkyûd (f.h.) şeref ve îtibar sahibi kimseler. eşribe-i bâride soğuk içkiler.) ağlayıcılık. edepsizler. eşneb (a. içkiler.) burunsuz.s.) gözyaşı yağdıran. daha (en. Eşref (a. istimdat.s.) saçına. fesat karıştıranlar.s. 2. esrar (a. sakalına kır düşmüş olan.s. şerifin c. (bkz: eşk-rîzî). şerefli. şakî'nin c. eşria (a. esna (f.b. haydutlar.i. şerâb'ın c.i. eşkel-ül-ayneyn iki gözünün akı kızıl olan. Eserleri Hasbihal. Hicivle-riyle tanınmış olan bu şâirin pervasız bir karakteri vardır.) alâmetler. 3.) eşrefe ait. eşrât-ı saat kıyamet alâmetleri.s.) şerirler.b.b. eş-Şücâ (a. kötülük edenler. eşrât (a.i. çok ağlayan.i. .i.h.i. eşkû.s. al renkli [at]. eşrâk (a.s. fena. eşk-ver (f. [kurucusu Kuzeybatı Anadolu Kadirîleri arasında pîr-i sânî (ikinci pîr) olarak tanınan Eşrefoğlu'dur]. eşk-efşânî. (bkz: eşk-bârî).) gözü yaşlı. eşref-i mahluka (mahlûkların en şereflisi) insan. eşk-efşân. eşkûb (f.) 1. kaplayan. 1908 den sonra istanbul'a dönmüştür. eşrefi (a. eşref-i saat uğurlu ve mesut saat. (f. lât. kötü ve çirkin. şerîk'in c.s.) güneş ayının yirmi altıncı günü. Deccâl.s.) Şehnâme'de adı geçen Turanlı bir cenkçi. o güne me'mur sayılan melek. eşkıya (a. 21 sûreden ibaret olan zend'den (Zerdüşt'ün kendisine nüzulünü iddia ettiği kitaptan) bir sûrenin adı.) müfret ve basit karşılığı olan mürekkep. eşria-i süfün gemilerin yelkenleri. şerîfden) 1. eşrefiyye (a. (d.h. esna (a. tavan.Eşkâl-i Zemân (zamanın şekilleri) Ahmet Râsim'in 66 kadar musahabe. (bkz: eşirrâ). eşk-bâr (f. pek) şerefli. erkek adı.) Kırkağac'ın Gelenbe köyünde doğmuştur.

i. kederler. doktorlar. mesleğine uyanlar. hayvanın iki ön ayağı. kavak ağacı. bavulu. tarîk'in c. 2. etâ (f. etân (f. eşyâ-yi beytiyye ev eşyası. (en. baş. mevcut olan şeyler. tasalar. Kabe'yi yedi kere tavaf etme (dolaşma) hareketleri. etra (a. etrâf-ı kuddâmiyye anat. 2. etka ("ka" uzun okunur.i. tıp ilmini bilenler. fr. vesileler. caddeler.) topraklar. et'ime-i nefise çok güzel yemekler. etıbbe (a. katlar. etbâ' (a.i. vâsıtalar. uçlar. etrika (a. mertebeler. Türk'ün c.s. şey'in c. fırkalar.) çocuk bilgisi. ["eşyâh" müfret olarak "usul" mânâsına da gelir].) l.i.i. bir kısmı suyun içinde. 3. kanapesi. istekler. etfâl (a.s. hayvanın iki art ayağı.) yemekler. 2. kusursuz. dikenler [bitki]. eşya' (a. takî'nin c. işine. tıfl'ın c. levazım. günah işlemekten çok çekinen.i. pek) tam.i şavt'ın c.s. kabileler.s. terah'ın c. etemm (a. eşvâk (a. a. bot. koltuğu. tâbi'nin c.) bot. tabîb'in c.) Allah korkusuyla günah işlemekten çekinenler. her iki ayak. sınıflar.s. taze fidanlar. (bkz: siya'). kaygılar.) yanlar. eştât-ı ulûm ilimlerin nevileri. kapaklar. geçinmek üzere tutulan yollar. etrâf-ül-beden anat. etrâh-ı kalb gönül sıkıntıları. 3. etıbbâ-yi hâssa saray doktorları.i. yosunlu taş. türfe'nin c. etfâl-i behâr taze çimenler.) telidler. 2.s.) takımlar. bir kısmı dışında kalan kaya. eşvâk (a. evde doğan kul ve cariyeler. etbâ ü hadem taraflılar ve hizmet edenler. tirb'in c. sebepler. etraf (a. mes-leklek. çiçekler.şeyb'den) saçı. neşveler.) ihtiyarlar.) 1. yemek tepsisi veya tahtaları. şîa'nın c. eşya' (a.i.) 1.i. tabak ve tabaka'nın c. ziyâde perhizkâr. pedologie.i.) l koşmalar.) yüzünde vücûdunda çok beni olan [adam]. 2. eşyem (a. türâb'ın c. takî'den) pek takî. türs'ün c. sıçrayışlar. etraf (a. (bkz.c. etrâf-ı süfliyye anat. etrâf-ı ulviyye anat. dişi eşek. ayaklar. çeşitleri. hizmetçiler. evin masası. büyük sahanlar. 2.s.) dere gibi akan su. etfâl-i bâg yeni yetişen.i. etrâb (a.s. misafir. çiçekler. zarif ve nâzik şeyler. eşvât (a. yolcunun sandığı. şeyh'in c. eşyâh (a.i. etıbba.i. (bkz: hâldâr). bir yaşda olanlar.) gelmiş. garip. çocuklar. birinin sözüne. her iki el. Etrâk (a. 2. tamm'dan) daha. etribe (a. eksiksiz.s.i.) akranlar. et'ime-i lezize lezzetli yemekler. elbise. çeşitler. yardımcılar.i.i. etâve (a. cemâatler. perdesi ve benzerleri gibi nesneler.i. etlâd (a. yaşlılar. etkıyâ (a. etbâk (a. taâm'ın c. çamaşır. etfâl-i mekâtib mektep çocukları.) şiddetli arzular. kıyılar. körpe fidanlar. şevk'in c. çıkını.i. güzel yemekler. etyab'ın c. yollar. (bkz: şüyûh).) bölükler. hek. tarîkatler. şetît'in c.eştât (a.i. etâyib (a.) nesneler.) 1.) hekimler. tabakat).gelen. etrâf-ı halfiyyeıanat. sepeti. et'ime (a. etrâs (a.i. tarafın c.) gamlar. 2. neviler. örtüler. etrâh (a.s. aşlar.i. eşyeb (a. şevk'in c. seçme nesneler. haller. dereceler.) 1.) seçkin. kemiklerin uzamaları.) 1. . sakalı ağarmış ihtiyar [adam].) 1. uşaklar. etfâliyyât (a.) kalkanlar [harp âleti].) Türkler. eller.

evânî (a. evvel'in c. evsat'ın c.) ayak takımı. kelimelerin evvelleri. (bkz: şahika). etvâk (a. orta-dakiler. 'günberi. (bkz. evânî-i sim ü zer altın ve gümüş kapkacak.zf. âbide'nin c.c. (bkz: levn). geçmiş zamanlar. bahçe. evvel zamanlar. evb ı (a.i. fr. leş dix commandcments.i.) ortalar. evâvîn (a. evâgî (a.i. evâbid (a.) yutma.i.) hal ve hareketler.i. salonlar. eyyâm-ı bîd).f. etvâr (a. kadın gerdanlıkları. evâhir (a. rüzelâ).) sonlar. kelimelerin ortalan. tavk'ın c. son notası. astr. evbâş'ın c. 2.) geleceğe hâtıra kalan eserler. aşağılık kimseye yakışacak surette. (bkz: evkâş. evâre (f.) çirkin. evcât) 1. 2.i. köşkler. çağ.) buyruklar. etvâs (a.i. tavr'ın c. evâil-i kelimât gr. imaret. renk.) ayakta-kımları. borç.i. ayın son günleri. su akıtılacak yerler. nefsin yedi derecesine göre değişen haller. bir şeyin en yüksek noktası. her arabî ayının ön üç. Evc-i bâlâ en üst derece.) ilk vakitler.) büyük sofalar. (a.i. inâ'nın c. 2.) divan ve hükümet dâirelerine ait defter. kaplar.i. evbâşân (a. evşâb.i. evbâş-âne (a.) muz. c. iyvân'ın c. tâûs'un c.) kapkacaklar.i.) terbiyesize. [zıddı "evâhir" dir]. [zıddı "evâil" dir]. evâil (a. Ancak evic'de bestekârlar hemen her zaman mi diyez (acem) .(bkz: turuk). Bu makam ırak makamının inici şeklidir. evâhir-i saltanat saltanatın sonlan. (bkz: deyn). orta günler.i. evân-ı şebâb gençlik çağı. evâbid-i üdebâ ediplerin eserleri. 2. evc (a. [zıddı "hazîz"]. ettûn (a. işler.i. boya. ortada bulunanlar. evâr. (bkz: nesr-üt-tâir). (bkz: âbidât). yön. evbâş (a. cihet. etvâr-ı mütehayyirâne şaşkınca tavırlar. âvine) vakit. vebeş'in c. evâmir ü nevâhî emirler ve yasaklar. evârîn (f. evâmir (a. doruk. zaman. on dört ve on beşinci geceleri ki gündüzlerinde oruç tutulması müstahap-tır. aşağılık kimseler. ödünç.rif at yüksekliğin tepesi. Hindistan cevizinin sütü. önceler. tarla ve bostanları sulamak için açılan arklar. evâzıh (a. tüm).i.i. Durak ırak ve birinci derecede güçlü dügâh'dır. âhir'in c. evâsıt-ı kelimât gr. (bkz: hen-gâm).) bağ.*günöte doğrusu. âgiye'nin c.s.) 1.i. yüksek. eve. şirzime. tarzlar. 21 haziranda arzın mahreki üzerinde Güneşten en uzak bulunduğu nokta. yutuş. eski makamlardandır.i. etvâr-ı nâ-lâyıka uygunsuz hareketler. yüce.) astr. evâm (f.) 1. [kelime müfret gibi kullanılır]. evc ve haziz hattı astr. etvâr-ı seb'a tas. Donanıma si koma bemolü ile fa bakıyye diyezi konulur. Evc-i asman göğün en yüksek kısmı. buyrultular. aşağılık kimse. eski. evâmir-i aşere Yahudilikte riâyet edilmesi şart olan on kaide. Evc-i hevâ havanın üstü.) hamam külhanı.s.i. (bkz: eyâr). evc (f. (bkz: hazele. E-t-tâir (a. Segah dörtlüsünün ırak perdesindeki şeddi ile uşşak dörtlüsünün karışmasından mürekkep bir makamdır. en yüksek taba evc-i ikbâl yükselişin en son noktası. evâsıt .i.) taraf.i. iptidalar. evân (a.) tavus kuşları.i. evbâr (f.) mehtaplı geceler. başlangıçlar. terbiyesiz. orta zamanlar. emr'in c.

terkibinde eviç olduğunu değil.b. sol için üç diyez ve si için bir koma bemolü konulur. vahal'ın c.i. Bu beşli ile dügâh perdesinde kalır.) ahmaklar. inici bir şekilde ırak'da karar verir. dağlar arasındaki yerler.i.i. çok) muvafık. evc-i pûselik muz. pek lüzumlu. evceh (a. s. pek. evic-aşîrân (f. pek) vefalı. esassız şeyler. evüdd). neva. yükselen. Donanımına fa. evc-pervâz (a. kuşkular. evcâ'-ı batn karın ağrıları. 2. balçıklar. a. evhaş-i efâî yılanların en vahşîsi. evhaş (a. vâdî'nin c. acem.i.b. evcâ'-ı şedide şiddetli sancılar. evhad (a. vefîk'den) daha (en. eviç.) dereler. evfâ' (a. evhen (a.s.) çok korkak [adam].s. vedîd'in c. Güçlü birinci derecede eviç'in durağı olan fa diyezidir. (bkz: vâdî). yığın. evc-i hûzî muz. Evc-hûzî. evc-maklûb muz.). evc-i nihavendi muz. evcer l (a. pek çok [olan]. eviç'e bir pûselik beşlisi ilâvesinden mürekkeptir. çok uygun. evc-gîr (a. evgad ("ga" uzun okunur. pek) zayıf. altı yedi asırlık birmürekep makamdır. (bkz: nedamet). pek münâsebetti.) pişmanlık. 2. pek) vâ-fır.s. vâcib'den) en vacip.s. . sancılar. Orta sekizlideki sesleri şöyledirırak. III. bir tane. 2. Pûselik beşlisi için ise bu sesler bekar yapılır.s. evc-aşîrân muz. evdiye (a. evceh-i akvâl sözlerin en münâsebetlisi. numunesi bulunmayan bir mürekkep makamdır. tek. evfer (a. tahminen iki asırlık veya daha eski. (bkz.) yükseğe çıkan. Selim'in adlandırdığı bir makamdır. Makam tiz perdelerde dolaştıktan sonra. kuruntular.f. evcel (a. çok gerekli.s. Hicazkâr makamının yanm ton pestte kalan şekli olan bu makamın ismi. Sengin semaî.). Donanımına uşşak gibi yalnız si için bir koma bemolü konulur (bu ses evic'de de müşterektir).) yüksekte uçan. do.) 1.kullanmışlardır. (bkz: evc-i hûzî). i. gevşek. acılar. sayıca daha bol. evceb (a. pek tamam. beşinci derecede olan nim hicazdır.s.f. vâfir'den) daha (en. akılsızlar.) muz.s.b. mekânlar.i. biricik.s. evceb-i vecâib lüzumluların lüzumlusu.s. vücür).s. kürdî. nîm hicaz. idareli. o perdede kaldığını bildirmektedir.) ağrılar. dayanıksız. Bu makam zirgüle makamının fa diyez (ırak) perdesindeki şeddidir. sızılar.) kap kaçak. evham (a. adı anonim bir edvar-ı ilm--i musikîde geçen makam. küme. evend (f. segah.b. evhen-i büyüt (evlerin en dayanıksızı) örümcek yuvası. eviç-aşîran da evchûzî'nin diğer bir isminden başka bir şey değildir. vagd'ın c. vefâ'dan) 1.). pek uygun. vecâr ve vicâr'ın c. evini iyi bir halde bulunduran. (bkz. evcire l (a.i.s. düyek ve sofyan (2 adet) usûllerindeki 4 bektâşi nefesi makama misaldir.s. cana yakın. Güçlü.) çok çekingen [kimse]. daha (en.i. Uşşak ile dügâh perdesinde kalır. adı Millet Kitaplığındaki bir edvarda geçen makam. (bkz: vehen).i) içinde gizlenmek için avcılar tarafından yapılan çukurlar. rast. evcâr (a.) 1. en çok.) zanlar. evhâl a. çok vahşetli.i. evc-ârâ (f. iki asırlık bir mürekkep makamdır. sıvalar. yetkin. evfak (a.i. pek) vahşî. vahşî'den) daha (en. sözünde duran. evcâ' (a.i. vehm'in c. evgenc (f. vâhid'den) yegâne.) daha (en. evdâd (a. eviddâ'. vecâ'ın c. eviç makamına uşşak ilâvesinden mürekkeptir.) en vecihli. Donanıma eviç gibi si koma bemolü ile fa bakıyye diyezi konulur. top. siperler. evcümend (f. yerler.

mahfazalar. basamaklı damarlar. içi hava ile dolu olan damarlar.) iki asırdır kullanılmayan ve elde hiç bir numunesi bulunmayan mürekkep bir makamdır. ikisi son sünnet).i. turuncu. evkaf-ı mazbûte hükümet tarafından idare olunan vakıflar. bitkilerin gelişmesine yarayan halka şeklindeki damarlar. bina ve şâire. ev'iye-i halezöniyye bot. evk (a. kan damarları. hakiki dostlar.) kuş yuvaları. yatsı namazlannın kılındığı vakitler. evind (f. kaplar.s. ev'iye-i süllemiyye anat. evkaf ("ka" uzun okunur. a. ev'iye-i şebekiyye bot. 2. . terbiyesiz. ev'iye-i halkaviyye bot. evkaf-ı hümâyun tar. aldatma.i. ikindi namazı sekiz rekât (dördü sünnet "sünnet-i gayri müekkede". ikisi sünnet). dördü farz.f.i. sevgililer. zamanlar. evkat ("ka" uzun okunur.) l. hâsılı türlü renklerde bir suyu bulunan bitki damarları. aşağılık kimse. cami. ev'iye-i şa'riyye anat. evkat-güzâr (a. odun damarları.s. evüdd). vekr ve vekre'nin c.s.i. akşam.) l . 2. evkat-ı salât namaz vakitleri. Hakkı Tank Us tarafından istanbul'da yayımlanmış günlük bir gazete. evkaf-ı selâtîn (bkz. ev'iye-i hevâiyye anat. evkâr-ı tuyûr kuş yuvaları. evkaş ("ka" uzun okunur. iletken damarlar. vakt'in c. san. yeşilimsi. [sabah namazıdört rekât (ikisi sünnet. ev'iye-i demeviyye anat. ev'iye-i nâkile bot. a. ikindi. çağlar. ev'iye-i haşebiyye bot.i.b.evic-gerdâniyye (f. ev'iye-i verîdiyye anat. ikisi farz).b.i. viâ'nın c.)t vakit geçiren.) ahbaplar. a. açık damarlar. Eviç ve gerdaniye mürekkep makamlarının birleşmesinden ibarettir. vedîd'in c. ev'iye-i şiryâniyye anat. vakıflar umum müdürlüğü. evkat-ı hamse (beş vakit) sabah namazı vakti (tan yeri ağardıktan Güneş doğmasına yakın olan zamana kadar).) yük. evşâb). kırmızı ve siyah kan damarları arasındaki gayet ince damarlar. evkâr (a.) hîle. damarlar.i. yatsı namazı onüç rekât (dördü sünnet. (bkz: hud'a). siyah kan damarları. evkaf-ı hümâyûn).) 1. süt kıvamında beyaz. bitkilerin gelişmesine yarayan ve balık ağı gibi birbirinin üzerine dolaşmış bulunan ince damarlar. Osmanlılarda devletin denetim ve gözetimi altında olmak şartıyla kurucusunun soyundan gelen mütevellîlerce yönetilen vakıflar. medrese. kırmızı kan taşıyan nabız damarları. ev'iye-i lenfâviyye anat. ev'iye-i münakkata bot. ev'iye (a. 2 . oyun.] evkat-ı muayyene belli zamanlar. (bkz: evbâş. eviddâ' (a. ikisi son sünnet "sünnet-i gayri müekkede". üçü vitir namazı). evkaf-ı mülhakka tar. evkaf-ı münderise gelirleri yok olmuş vakıflar. bitkinin gelişmesine yarayan ve birbiri üzerine sarılıp dolanan damarlar. ev'iye-i meftuna anat. vakfın c. dördü farz. noktalı damarlar. (bkz: evdâd. imaret gibi hayratın idaresine ayrılan arazî. öğle. öğle namazı on rekât (dördü sünnet.) ayak takımı. dördü farz). ağırlık. akşam namazı beş rekât (üçü farz. lenf damarları. pâdişâhların ve onlara mensup olanların vakıfları. ev'iye-i lebeniyye bot. evkaf-ı celâliyye Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye ayrılan ve gelirleri Mevlevi tarîkatine tahsis edilen vakıflar. eviddâ-yi kadîme eski dostlar.

i. evrâk-ı nakdiyye kâğıt para[lar]. yapraklar. koruyanlar. evlâ' (a. 2. Kafkasya.i. evlevîlik. evrâm (a. Rusya'nın güneyi. çocuk.s. 2. evlâdiyyet (a. 3.[zıddı "evlâd-ı bütün" dur]. Irak.fortiori. evked-i evâmir emirlerin en kuvvetlisi. Babasının adı.) çocukların ağaca ip takarak yaptıkları salıncak. evrâk-ı mahzeni arşiv.i. (bkz: ebrencen). varak'ın c.i. evlâda mahsus. evrencîn (f. bir mevzuun husulünü veya doğruluğunu ispat edici vesikalar.) soysuz ve pinti [adam]. Yetmiş yaşlarında İstanbul'da ölen Çelebî'nin ölüm târihi ve mezarı bilinmemektedir.evked (a. Hollanda. fr. 2.s. kuvvetli. daha uygun. evrâk-ı mütekabile bot. . Allah'a daha yakın bulunanlar. üstün tutulmaya lâyık olma. Suriye. veled'in c.s. eşya]. evlâtlık. evlâd-ı inâs kız çocuklan.i.) 1.) 1. himaye edenler. Aslen Kütah-ya'lıdır.) 1. 4. 3. karşılıklı yapraklar.) kadın bileziği. evleviyyet (a. diyecek kalmama. Eserlerinde bir takım hurafe ve masallar da epeyce yer tutmakla beraber verdiği bilgiler. evlâd ü iyal (bkz: lyâl). okunması âdet olunan dînî dualar.) 1. Polonya. verem'in c. 2. evlâd-ı fatihan Rumeli zaptında bulunan-lann soyu. Dalmaçya. kız. arşiv. (bkz: ezkâr). evleviyyetle haydi haydi. evrencen. evlâd-ı bütün huk. yumrular. evlâd-ı zuhur huk. her vakit dilde ve ağızda dolaşan sözler.) esvabın. evlâd-ı vatan vatan çocukları. evre (f. [Türkçe'de müfred olarak kullanılır] oğul. daha iyi. elbisenin dış yüzü. pek) tekitli. 2. almaşık yapraklar. Fatih ve Yavuz Sultan Selim'i anlatan 1872 de basılmış tarihe dâir bir eseri. evliya' (a. üstün. evlâd-ı ümm ölünün ana tarafından oğlan ve kız kardeşleri. evliyâ-yı etfâl çocukların velîleri.) vücûtta peyda olan şişler.) 1. bir halka meydana getirmek suretiyle çıkan yapraklar. evlâdiyye (a.i. evrâd (a. çocuklar. mütevekkil bir eda ve kendini mahsus tatlı bir üslûp ile anlatılmıştır. meç. nesil. İran'ın bir parçası. evlâd-ı zükûr erkek çocuklar. bir kimsenin kız çocuklarının erkek ve kız çocuklan.) l. Mısır ve Hicaz taraflarını dolaşmış ve birinci cildi İstanbul'a ait olmak üzere on ciltlik seyahatnamesini meydana getirmiştir. i.i.s. emir sahibi bulunanlar.) evlâda mahsus. evliyâ-yı umur iş başında bulunan kimseler. velî'nin c. evrâk-ı müteakibe bot. vird'in c.i.) daha (en. bir adamın öz erkek ve kız çocuklarıyla erkek evlâdının erkek ve kız çocukları. erenler.h. evrak (a. evrâ (f.i. evrâk-ı rîşiyye kuş tüyü şeklinde olan yapraklar. evrâk-ı matbua eko.) 10 Muharrem 1020 (25 Man 1611) târihinde istanbul'da Unkapanı'nda doğmuştur. evlilik.1631 târihinde istanbul civarından başlayarak seyahate çıkmış ve yarım asırlık bir seyahat devresinde Anadolu ve Rumeli'den başka. daha lâyık. evrâk-ı müsbite eko. evrâk-ı halkaviyye bot.) hisar. kâğıtlar. keramet sahibi olanlar. Evrâk-ı Perişan Namık Kemal'in Sefahattin Eyyûbî. evkes (a. Macaristan. sülâle. evlâd (a.) 1.i. Almanya. Derviş Mehmed Zıllî'dir. basılı kâğıtlar. Avusturya. 2. Evliya Çelebi (a. evlâtlık. çok sağlam ve dayanıklı [ev. evrek (f.i. evrâk-ı havadis gazeteler.

pek sağlam. evâsit) 1.s. veşl'in c.i. aşağılık kimseler. sofu. evtâd-ül-bilâd büyükler ve başta gelenler.vesen'in c. evtâr-ı hüzn ü ilham hüzün ve ilham telleri. evüdd (a. 5. hayalar. evtân-ı muhacirin göçmenlerin vatanları. 2. beğenilen nitelikler. 4. [müfredi. utanmalar. şekiller veya yazılan yazılar. evvâbîn namazı Celvetiyye tarikatı mensupları tarafından beş vakit dışında kılınan nafile namaz. evsâf (a. aldatma ["evren-dîden" mastarından].i.) insanın doğup büyüdüğü ve sevdiği memleketler.s. (bkz: desîse.) 1. sırasıyla l Türk aksağı. lüzumlu olan şeyler. eviddâ'. evsâm (a. Terk-i evtân vatanlarından ayrılma. s. dîhîm. veter'in c. murdarlıklar. hükümdar. mütahallik). 4. vedîd'in c.).s.) putlar. evşâb (a. evsâh (a. vesah'ın c. ağaç kurdu.b.) ihtiyaçlar. (bkz.i. yaya gerilmiş ipler. süs. anat. ilâhilerde düyek'den sonra en çok kullanılmış ölçüdür. vatar'ın c. (bkz: evşâz3). (bkz: esnam).i. uğrunda ölünen topraklar.) tahtta oturan. bayağı.i. şerir). dîhîm. evbâş. şerir).i. evkâş). evtâd-ül-arz dağlar. yüksek ile alçak arası.) 1. 5. 3. evreng (f. ona halli. (bkz: evsâl). 2. hîle.i. 2. evşeng (f. hîle. 4. evdâd). döğmeler. (bkz: verîd). vasfın c.) tahtı süsleyen hükümdar. beste ve şarkı formları için de kullanılmıştır.evrend (f. taraflılar. vasm'ın c. evsâf-ı cemile güzel vasıflar. vasat'ın c. 2. vasl'ın c. kaliteler. 2. vâsî'den) daha (en. bir kavsin iki ucuna bağlanan düz çizgiler. birbiri ardından katar gibi kuyruklanmış olarak gelen kimseler. (bkz: erîke. Beste devri revân adı verilen usûl. (bkz: erîke. evreng-zîb (f. verid'in c.i. toplardamarlar.) kirler.s. boyunun iki tarafında olan damarlar. orta. evsâl (a. 3.) ayıplar. evtâd-ül-fem dişler. hâlin hoşluğu.) ortalar. en çok güvenilir olan.i. evtâd (a. şeref. arlar. (bkz. s. .) 1. (bkz: vasf). i.s. (bkz: veşm).s. İzâle-i evsâh kirlerin giderilmesi. taht.) sıfatlar. evşâl (a.) 1.i. şan. kirişler. muz.i.) ince ip.i. [akşam namazından sonra kılınan bu nâfila namaz altı rekâttir]. 7. (bkz: müdâhin. 2. bir şeyin ortası.s. pek) vâsi' ye geniş. 2. evsâf-ı hamide övülen. oynaklar.) vücut üzerine bir iğne ile kara bir tozdan yapılan resimler.i. zâhid. evtâr-ı âcile acele ihtiyaçlar. Aynca peşrev.) ayak takımı.c. vesm'in c.i. evsa' (a. ortadaki. evsâm (a. hud'a). akıl ve irfan. veted'in c. vücuttaki oynak yerler. bu mânâda kullanılmaz]. 6. çok muhkem. şeref. Evsat. Keyânîler'den Keypeşin'in oğlu ve Lührasb'ın babası. aşağılık kimse.s. (bkz.) dalkavuk. evsen (a. 2 sofyan'dan mürekkeptir. siyah kan damarları.s.) Allah'a sımsıkı bağlı. Türk müziğinin büyük usûllerindendir. ev-sat'ın darplarının birleştirilmiş şeklinden başka bir şey değildir.b. evsât (a. 2. evtâr (a. haçlar. inanılan.) vücuttaki mafsallar. evreng-nişîn (f. damla damla akan su. evvâb (a.) ağaç veya demir kazıklar.) 1.i. Usûl. pislikler. 26/8 lik yürük evsat mertebesi çok kullanılmıştır. teller. 3.) 1. evtâr (a. yakışıklılık. evride (a. 3. evşâz (a. evtân (vatan'in c. evsân (a-i. evsat (a.) 1. Yirmialtı zamanlı ve onüç darplıdır. taht. direkler. sicim. evsak (a. yardımcılar.

t. (bkz: nev-bahâr. eyâ (a. işin başlangıcında. eski. din bilgisi çok geniş olan [kimse]. ilk zamanlarla ilgili. (bkz: vezn). tavırlar. geçmiş. evveliyyât (a. soruşturmalar.) yer yüzleri.) daha evvel. evvel-ül-evvelîn (birincilerin birincisi) Allah. husûsî idareli eyâletler.) haller. evvelin (a.) 1.c. ölçüler.zf. (bkz: efzâyiş). günâhlar. [berd-el-acûz'un başlangıcıdır. fr. evveliyyet (a. çok âh eden. bana bak!" gibi mânâlara gelir. öncelik. evvel (a. dünyânın asıl desteği.zf. Tahkîkat-ı evveliyye ilk ağızda yapılan tahkikler.c. evzân-ı şi'riyye ed. eyâdîm (a. şiirin ölçüleri.s. eyâdî (a. [Kur'ân'da bu kelime ile Hz. 3. dağlar. pek) vazıh.i. merhametli. ibtidâ.t. evzâr (a. evvelâ (a.zf.n. ilkönce.) evvellerin evveli.f.s. (bkz: evvelâ). evzâyiş (f-i-) çoğalış. [bir sözü sağlamlaştırmak için kullanılır]. 2. yahu.zf. yükler. evvelûn -' (a. (bkz: evvelen).i. hâdiselerin başlangıcı. (bkz: vilâyât). bunu huş fırtınası tâkibeder].) başlangıç. ilk. 2.) ayaklı kadeh. 2. sıra üstünlüğü. ["eydî" çok kullanılmaz]. vâzıh'dan) daha (en. eyâg (f. ergeç. besbelli.zf. evzâ' (a. 3.) her şeyden evvel. hisarlar.) her şeyden evvel.b. sırada üstünlük.i. primaute.s.evvâh (a. evvel-ül-evâil (a.) önce Allah'ın yardımıyla.) evvelkiler. vaziyetler. eyâlât (a. önce. ilk olarak.zf. başlangıç.) tartılar. ["İranlılar "iy" de derler]. önce. olan eydî'nin c. efzâr3). z f. evvelen (a. vezer'in c. evvel-i riyâh-ı bevârih Haziran başlangıcından. yed'in c.s. evzâ-ı garibe garip. evvel-emirde (a.n. geçmiş zamanda. ey (a. vizr'in c. (bkz: piyâle). sığınacak yerler.) "ey. her şeyden önce.t. en önce olan. îmânı sağlam. galebeler. 9 Mana rastlar.) eller.i. .i. evzâr (f. bir hâdisenin başlangıçtaki hâli. evvel gelen insanlar. hamuleler. birinci. evzân-ı atîka eski tartılar. fels. evveliyye (a. aruz vezinleri. evzâ-ı dil-bâzâne gönül eğlendirecek şekilde vaziyetler. 5. eyâlât-ı mümtâze imtiyazlı. eski zaman adamları evvelin ü âhirin eskiler ve yeniler.) 1. 2.) en evvel.) önceki insanlar. eski.f. eski adamlar.) vâlîlerin idaresi altında bulunan memleketler.) 1. hatâlar.i. ibrahim vasıflandırılmıştır]. 2. Muhammed.i. 2. evvel-i berd-el-acûz kocakarı soğuklan denilen ve bir hafta kadar süren mevsim değiş mesinin başı. evzân-ı arûziyye ed.).t. Temmuzun ilk haftası sonuna kadar zaman zaman esen mevsim rüzgârlarının başlangıcı. evzah (a.i. birinci.s. evzân (vezn'in c. evvel ve âhir eninde sonunda.i eyâlet'in c.c.i. üstünlükler. evâil) 1.s.i. evvelki (a.b. kaleler.) birinci olarak. evveli. evvel-i mâ-halak (ilk yaratılan) Hz.i. vaz'ın c. (bkz: cibâl). ağırlıklar. evvel-Allah (a. başmanlık. çok açık.) nida için ve nidaya cevap için kulanılır. ilk.) birinci. tuhaf haller. "hey. evvel-bahâr ilkbahar. duruşlar. rebî1).i. 4.) 1. cinayetler. hey!" mânâsına gelen ve Arapça kelime ve terkiplere giren nida edatıdır. [Ziya Şükûn'un "Gencîne-i GüftâY'ında kelimenin Türkçeden alındığı yazılıdır]. evvel-be-evvel (a. zeminler. şarap kupası. evvelce (a.) 1. evzâr (a. (bkz: eydî). (bkz. çok dua eden.

) 1.) en yümünlü. kötü yeminler. eyyâm-ı bukalemun değişen zaman. çocukluk devresi. 2. eyyam ola "heyamola" nın aslıdır.) eyâlet merkezi olan şehir. (bkz: hengâm). 3. örtü. s. evet. kemerli yüksek bina. talihler. divanhane. geminin hareketine elverişli olan rüzgâr.) 1. pekî. Gemiciler demir alırken bir ağızdan şarkı gibi söyledikleri şey. bahtlar. zaman.zf. 3. eymen-ül-yemîn en yümünlü.[evvelce] kadınların yüzlerine örttükleri ince delikli peçe. yetîm'in c. talihli. 2. heyhat. eyâmin-i eyyam günlerin en kutlusu. eytâm (a. öyle olsun. dinlenme günleri. çardak. eydî (a. nüfuz. eyyâm-ı ömr. sağ taraflar. teşekkür ederim. kuvvetler.).i. yed'in c.) anası babası ölmüş. geminin hareketine elverişli olan rüzgâr. öksüzler. eyyâm-ı hâzıra şimdiki günler.) bot. eyyâm-ı ta'tîliyye tatil günleri. kutlu. 2.) 1. Tanrı tecellîsine mazhar olduğu yer. eyâsî . eyyâm-ı resmiyye resmî günler. kurban bayramının ilk üç günü. oturacak yüksek yer. 3. eyvân-ı sîmâbî gökyüzü. sağ taraftaki. eyyâm-ı eza matem günleri. s. bir kararda kalmayan zaman. zaman. iktidar. Allah'a ısmarladık. 2. eyyâm-ı ma'dûde sayılı günler. sağ eller. Vâdî--i Eymen Musa Peygamberin Tur dağında. hayırlı. an. 2. 4. eyyâm-ı ma'dûdât. eymen'in c.s.i. zaman. 4. köşk. eyâlât) bir vâlînin idaresi altında bulunan memleket.) eller. [Arapçası "iyvân" dır]. "enir" denilen bir cins yaban mersini. günler. ey-v-AIlah (a. eymün (a.c. nüfuz. 2. 3. pek kolay. eyyâm-ı cem' Mekke'de Mina ve Arafat ziyaretiyle geçen dört gün.büyük sofa.zf. eyvah (f. en kutlu olanlar.i. yorgunluk. (bkz: eyyâm-ı hayât). eyâlet-gâh (a.b. eyyâm-ı bâhur ağustosun ilk haftasında olan en sıcak günler.i. gündüzler. eyyâm-ı sahavet (çocukluk günleri) çocukluk yıllan. e. eyyam (a. eyyâm-ı devlet saltanat süresi. an-diçmeler. eyyâm-üt-teşrîk kurban bayramının ilk üç günü. eyyâm-ı hayât ömrün günleri. andlar. eytâm ve erânıil yetimler ve dullar. kurban bayramının ilk üç günü. yevm'in c. eymân-ı galize fena. eymen (a. salon. mutluluklar. yemîn'in c. (bkz: eyâdî). eyâmin (a. nerede. eymân eyn (a. (bkz: eymün). 3. 4. en yümünlü. eyger (f. yemîn'in c. en kutlu. 2. eyvân-ı kisrâ Dicle kıyısındaki Medâyin şehrinde harabesi bulunan eski bir saray. . (bkz: hengâm). sol taraftaki. kudretler. aldırış etmeyen. (bkz.i. eymân-ı kâzibe yalan yeminler. ["eyâdî" çok kullanılır].i. vilâyet ["eyâlet" kelimesi eskidir]. eyyâm-ı kalîle birkaç günlük kısa zaman. eyyâm-ı tercil din mefhumundan önce kurbanlar için ayrılan zaman.eyâlet (a.n. 2. büyük yeminler. eyyâm-ı mâziyye geçmiş günler.) 1. eymân (a. eyyâm-ı âdiyye tatil ve sayılı günlerden başka günler. 4. eyvân-ı zerkârî gökyüzü. 3. yümn'den) 1.) yazık. (bkz: hîn). eymân-ı sâdıka doğru yeminler. yalnız kalmış küçük çocuklar.) 1.s.i.i.s. eyâzî. eyyam reisi zamana göre hareket eden [adam]. eyvan (f-i-) l. eyn-el-meferr kaçacak yer yok mu? eyser (a.

karşıtlar.) lâyık. zaîfden) daha (en.i. ez'akî (a. ez'ar (a. (ezanı ilk kuyan zât Hz. Eşhedü enne Muhammeden Resûl-Ullah. zı'fın c. ezâmîm (a. Allâhü ekber Allâhü ekber.) 1.) gaddar ve zâlim [adam].) kaşlarının kılı çok ve saçı uzun [adam].s. kısa boylu. ezder (f. incitme. çespân. 2. kuvvetsiz.s. cevr). Hayya-al-esselâ. ez (f.) ezan ile ilgili.i. ez'af (a. Yâ eyyühessâkî ey içki sunan! eyyüh-el-ashâb ey mal ve mülk sahipleri! eyyüh-el-islâm ey Müslümanlar! ey zan (a. Eyyûb (a. Hayya-al-esselâ. Eşhedü enne Muhammeden Resûl-Ullah. pek çok. ezdâd (a.iktidar.) 1. şâyeste). 2. Bilâl-i Habeşî'dir). Eşhedü en la ilahe il-1'Allah.) gönülden. ezberm (f. s. zebed'in c. katlar. Müslümanları ibâdete çağırmak için çok defa minareden. zufr'un c. eziyet. Cem'-i ezdâd birbirine zıt olan şeyleri bir araya toplama. ez-an-cümle o cümleden olarak. paslar. on dördüncü ve on beşinci günleri.b. alçak [kimse]. ezâ-yi derûn iç incinmesi. dermansız. ez-cümle bu arada.) incinme. te'yîd'den) sürdürsün. ızmâme'nin c.s. ez-ber (f. zıdd'ın c.s. olan ezfâr'ın c. ey!" gibi hitap edatı. ez her cihet her bakımdan.s. ez'âf-ı muzâafa kat kat. eyyid-Allahü Allah kuvvet versin! eyyim (a.s. Allâhü ekber Allâhü ekber. yaraşık.) cemaatler. keza. ey y id l (a. Hayya-al-el-felâh Hayya-al-el-felâh (sabah ezanlannda ilâveten es-salâtü hayrün min-en-nevm). (bkz: cefâ. s.) yine öyle.) "den. can yakma. kısa boylu ve kötü huylu [adam]. dan" mânâsına gelir. bekâr.) Kur'an'da adı geçen ve kendisinden "kulumuz" diye bahsedilen ve sabırlı insan örneği olarak gösterilen Isrâiloğullan peygamberlerinden biri. yüksek sesle yapılan davet.) karşı olan şeyler. 3. 3. ez+ber "göğüsten" kelimesinin karşılığı olduğuna göre "ezberden" kelimesi yanlıştır]. ezâfîr (a.h. [Allâhü ekber Allâhü ekber. her yönden.) tırnaklar.i. ezbâd (a. kuvvetlendirsin. ezan (a.zf.) zihinde tutma. ez'af-ı nâs insanların en zayıfı. ez'af-ı ibâd halkın en zayıfı. ezânî (a. La ilahe il-1'Allah]. köpükler. unutmamaya çalışma.) ezber.) bir şeyi iki misli yapan fazlalıklar.i. münâsip. çeyrekler. Eşhedü en la ilahe il-1'Allah.) dul.s. on üçüncü.) 1.b. ezânî saat Güneşin battığı zaman 12 olan saat. eyyede (a. muayyen kelimeleri söylemek suretiyle. sağlam.) "ya.e. [ez den. (bkz. ez ser-i nev yeni baştan. ez-dil gönülden.i.i. ezfâr). ez dil ü can can ve gönülden. (bkz: bercâ. başlıca.s. [evvelce saygı göstermiş olmak için "ben" zamîri yerine kullanılırdı]. muktedir. Tunalı Hilmi tarafından isviçre'de yayımlanmış bir gazete. bu dahî. eyyühâ (a. pek) zayıf. ez'af (a. . fi. ez-dil ü can can ve gönülden. ezebb (f. özellikle.i. kötülük eden [kimse]. "ber göğüs". ez-dil (f.i. eyyâm-ül-bîz her arabî ayının on ikinci. 2.e.) kuvvetli. ez kaza kazara. eza (a.i. öteki gibi.

) 1. zelîl'den) daha (en. soğuk [şey].s.i. kalem kaşlı.) insanda akıl. cefâ. zahmet. eziyyet (a. ez-kadîm (f. zikirler. başlangıçsız. Tâ ezel ezelden beri. ezfer (a. zehre ve zehere'nin c. ezhâr-ı erbaa "ebegümeci. Câmi'-i Ezher Mısır'da meşhur bir medrese. ezherân. kıble rüzgârı. [Hz. ezecc-ül-hâcibîn ince ve uzun kaşlı. menekşe. .s. (bkz: evrâd). çok) zelîl. ezhâb (a. başlangıçsızlık. soğuk. ezkâ (a.i. yularlar.) 1. el ezel çok eskiden.i.s.) 1. (bkz: azar.) 1. söylemeler. 2. ezîr (f.) daha (en. ezhereyn (a-ic. meşakkat. temiz.s. zahr'ın c.i.i. ezhâr-ı bahar bahar çiçekleri. çok) hâlis. ezfelî (a. ezheriyye (a. zelîl'in c. alçak. Kudret-i ezeliyye Tanrı gücü. Kuzey Kutbunda bulunan küçük yıldızlar. lekesiz. bkz: ezâfîr). (bkz: min-el-kadîm). zeheb'in c. ezher-ül-levn parlak yüzlü. faziletli.i.) eziyet.) çiçekler. ezhâr-ı rebîî bahar çiçekleri.zf. bölük.) Halvetiyye tarikatı şubelerinden birinin adı.s. ezhân-ı nâs halkın zihni. zekâ. ezhâr-ı nev-bahâr bahar çiçekleri.i.) haykırma. fikir. incitme. iyilikle yâd etmeler.i. zikr'in c.i. s. ezelî ve ebedî başlangıcı ve sonu olmayan. (bkz: zuhur). ezeli (a. gelincik" çiçekleri. meç. aşağılık [kimse]. hatmi. ezell-i nâs en zelîl ve aşağılık adam.) güzel kokulu [şey]. İlm-i ezelî Tanrı bilgisi. idare. hafıza.) alçaklar. Muhammed'in vasıflarından biri].s. aşağılık [adam]. tırnak bahuru denilen tıbbî bir koku. aşağılıklar. ezher-ül-vech yüzü gözü nurlu.s. satıhlar.i. renciş). incinecek. ezille (a. ezhâr (a. (bkz: zikr). yumurta sarıları.i. öncesizlik [zıddı "ebed" dir]. dizginler. öncesizlik. ezel ile ilgili. yollar.) 1.) ezele mensup. hatırlamalar. zimâm'ın c.i. ezkâr (a. bildirmeler. Tanzîf-i ezikka sokakları temizleme. zukak'ın c. 3.s.i. ezfile. incitecek hal.) eskiden beri. Mâlik-i ezimme-i kâinat herkesin idaresine sahip olan (Allah). ezimme-i umur işlerin idaresi. anlayış.) ezelîlik.i. ezîb (a. ateşte tencerenin içindeki şeyin kaynaya kayna-ya taşma derecesine gelmesi. ezelî. i. çok zekî. arkalar. pek. kavrayış kudretleri. zufr'un c. 2. binek hayvanının sırtları.) güruh. ezkâ (a. [kurucusu Şeyh Ebî Abdullah Muhammed bin Abdurrahmân-üz-ZüvâvîülEzherî'dir].) pek beyaz. 2. adîler. Ezhâr-ı Ramazan (Ramazan çiçekleri) Selânikli Tevfık tarafından istanbul'da yılda bir defa olmak üzere Ramazan ayında yayımlanmış bir dergi. pek. çok gaflette bulunan. ezikka (a.) 1.) 1. ezel (a. ezher (a. ezgehân (f. ezkâr-ı cemile medih ile. güzel ve parlak. tembel [adam]. öncesiz.) ince ve uzun kaşlı. 2. 2. ezeliyye (a.s. pek) anlayışlı. cemaat. tırnaklar. ezhel (a.) başlangıcı olmayan geçmiş zaman. ezfâr (a.) Ay ve Güneş.ezecc (a.) sokaklar. ezimme (a. 2. ezhâr (a.) daha (en. sırtlar. ezhân (a. yüzler.) pek dalgın ve unutkan. altınlar. ezîz (a.s. 2.s. anmalar.) işsiz güçsüz.a. anmalar. zihn'in c. ezeliyyet (a.i.

) Azerbaycan'ın Arapça adı. (bkz: azlâl. ezmine-i mâziyye geçmiş zamanlar. başı sert [at]. ezrâr-ı ârızıyye bot.) kazara.s. Ümmü Habîbe (Remle bintü Ebî--Süfyân). bot. ["zevce" nin c.s. ezmine-i kadîme-i hayât j eol.) 1. ezvâc-ı asabiyye anat. ezrâr-ı ıbtıyye bot.i.) iri.] Seyf-i ezûz pek keskin kılıç. zamân'ın c. ezmine-i cedide yeni zamanlar. ezlâl (a.b. ezlâm (a. zenb'in c. Şevde bintü Zem'a.s. sözü düzgün ezrâr (a. (bkz: bürrân). Muhammed on . yanlışlıkla.i. ezlâf (a. Zeyneb bintü Cahş. Zeyneb bintü Huzey-me. alışık olunmayan bir yerden çıkan tomurcuklar. zıll'ın c. ezvâc-ı tâhirât Hz.) bahâdırlar. 2. zevç ve zevce'nin c. ez-kazâ (f. dal tepelerindeki tomurcuklar. ezmine-i müstakbele gelecek zamanlar. ezkiyâ' (a. ezrâr-ı lahmiyye hek. Cariyeler iMâriyet-ül--Kıbtiyye (Şem'un adlı birinin kızı olup Mukavkıs tarafından Mısır'dan hediye olarak gönderilmiştir). yaranın etrafında meydana gelen et çıkıntıları. Meymûne bintü Haris (nikahladığı son eşi). dil uzatan. 2. yiğitler. ezmâr-ı Etrâk Türk yiğitleri. zılfın c. nebatların (* bitkilerin) üzerinden ilk ve son baharda meydana gelen tomurcuklar.) 1. kılıç v. paleozoik. çiftler. çiçek tomurcuklan. keskin şey. sinir çiftleri. ezmine-i selâse üç zaman. Hz. hâlisler.s. Muhammed'in ismetli zevceleri. Şahs-ı ezra' fasih. kadının veya kocanın eşleri. ezmine-i mutavassıta ortaçağ. olarak "zevcât" kelimesi daha çok kullanılır].) lekesizler.) vakitler. ezlagî (a. çatal tırnaklar [hayvanlarda]. ezmân (a. zırr'ın c.s. anlayışlılar. zekî'nin c. ezkiyâ-yi ehl-i tarikat tarikat ehlinin en faziletlileri. uzun şey. ezrâr-ı intihâiyye bot.) Câhili-yet devrinde Arapların fal açmak veya uğur saymak için kullandıkları kumar okları. ezrâr-ı libâs elbisenin düğmeleri. Haf-sa bintü Ömer-el-Fârûk. ezûc (a. Cüveyriyye bintü Haris (adı Berre olup Peygamber tarafından değiştirilmiş).) keskin fikirliler. zelem ve zelm'in c.) anlar.) kötü düşünceli [kimse].i.i. ezvâc (a. (bkz: ezmine). zimr ve zemîr'in c.i.[Hadîcet-ülKübrâ (Huveylid'in kızı). ısıran köpek. zekî'nin c. il eznâb (a. ısırıcı. esvap düğmeleri. ezlak (a. Ümmü Seleme (Hind bintü Ebî-Ümeyye).i. zılâl).i. ezkiyâ' (a. ezmine-i kadîme eski zamanlar. ezmine (a.i. anlar. ezkiyâ-yi etfâl zekî çocuklar. ezrâr-ı şahmiyye bot.) 1.) tenasül âleti. ezûz (a. zamân'ın c.i. vakitler. faziletliler. (zenb'in c. çağlar.ezkât (f. ezmâr (a. Reyhâne (Kurayza Yahudi kabilesinden). ezmine-i meçhule bilinmeyen zamanlar. kahramanlar. kozalak. A'işe bintü Ebî-Bekr.) 1. ezlag.s. ezûm (a.) ısıran.) kocalar.i. 2. ezrâr-ı zühreviyye bot.a. ezlaî (a. eşler. Kelb-i ezûm ısırıcı. 2. (bkz: ezmân). günahlar. edepsiz [adam].s. yaprakların dibinde meydana gelen tomurcuklar. çağlar [dilimizde az kullanılır] .) pek keskin olan [hançer. Safiyye (Hayber Yahudilerinden Huyey bin Ahtab'ın kızı). aleyhte söz söyleyen [adam].) gölgeler.s. suç-zünûb).) kuyruklar.i.) zool. Ezrebî (a.zf.

. fehm'-den) anlayışlı. 2. ezyâf (a. fâhire (a. fa'âlün limâ yürîd dilediği işi yapan.s. îtibar. fahreden. keder veren. acıklı. erkek adı.s. çok kuvvetli. fahh (a. (bkz.f.s. Çin'de porselenden yapılan kapkacak. [evvelce] Çin imparatorlanna verilen bir ad.]. (bkz.s. içtimaî bir dergi. activite.s. Selâmi izzet (Sedes) tarafından istanbul'da yayımlanmış edebî. çini. 3. rezîl.b. fadîha (a. 2.].) çok acıklı. erkeğe düşkün kadın. günahkâr. fâdıl (a. i.) karaçalı denilen kalın ve çok dikenli bir ağaç. fağfur (f. fahimlik.) 1.i. etkin. fr. fâcia-engîz (a. dâima harekette bulunan. fa'âl (a. 3. fa'âliyyet (a. tuzak.i. (bkz: fâzıl). felsefî. âfet. çalışkancasına.) l.f. f r. 2. fâil'in c. kendini medheden. fi'l'den) 1. fâcir. fâhir. ağ.i.s. çok övünen. fahh-ül-fâr fare kapanı. fahâmet (a. facia (a. 3. 4.s. eco-le active. etkinci okul. hareket.ha.s. Çin işi.s.i. ezvâk (a. 3. fâciât (o. zîk'dan) pek dar. fahîm.f. kim. neşeler. Allah. davetliler.) yegâne başvurulacak en büyük makam. fazîha). hazîn ve acıklı tiyatro oyunu yazan [kimse]. 2. hazîn ve acıklı tiyatro oyunu. etkinlik.b. saksı. îtibar ve nüfuz sahibi olan. fa'âl-âne (a. ayyaş. ezver (a. yalancı. fâci' (a. acıklı şeyler. fahhâş (a. fevâci') insanı dertli eden. kadın adı. fagfûrî (f.) musibetler. toprak testi. fahâmetli. ezverî (f. çömlek. ilâveler.c. övüngen.s. gayretli.s. i. kıymet. fa'âl olana yakışacak surette.f. (bkz: fecî')".s.c. konuklar. şakî. ezvâk-ı pâdişâh-âne pâdişâhlara yakışır zevkler. kuyruklar. Düvel-i fahîme îtibar ve nüfuz sahibi olan devletler. lezzetler.s. fels. şanlı. çalışır durumda olan ticarî kuruluş. gayret. fahhâr (a.) fahîm olana yakışacak surette.) [evvelce] sadrâzam. fihâm) fahâmetli.i. fâdıla (a. onurlu. eşlerinden ikisi Peygamber hayatta iken vefat etmiştir. fâcire (a. fa'âl mekteb ped. habîs.) failler. değer. Osmanlı alfabesinin yirmi üçüncü harfi olup "ebced" hesabında seksen sayısının karşılığıdır.b.) fa'alcasına. Mısır hidivi ve prenslere verilen bir lâkap. drame. kadın adı. fahm'-den.i. şerir. ululuk.) kapan. F f (a. sefih.) tatlar. 2.s.) boynu eğri [kimse]. fr.i.s. fahr'den) t 1.b. çok işleyen. 2. çalışma.) 1.c.i. fâhim. c. fahâmet-lü (a. fels. musibet.i. 5. ["fâci" in müennesi]. fagfûr-i Çîn Çin fağfuru. fücûr'dan.zf.i.bir nikâhlı evlilik yapmış. kadına düşkün erkek.s. şirkette faal bir iş gören hissedar.) l. actif. füccâr) 1.zf. fahîm-âne (a.. yapanlar. trajedi üstadı. faale (a. hazlar. fadîh. (bkz: fâdıl). zevk'ın c. fr. fudalâ) 1. müf .) etekler. ezyak (a.) misafirler. ekler. ["fâdıl" kelimesinin müen. fahîme (a. 2. fa'âl hissedar eko.f. fena huylu. fâcia-nüvîs (a. zeyl'in c. (bkz: fecîa). kim. fahhâm (a. çalışkan. ezyâl (a. (bkz: zuyûf).) 1. çanak.i. fak. fazîh.t. sıkıntılı. fa'âl şirket eko.) facia yazan.s. c. şerefli.) "buzdan soğuk" mânâsına gelir. fecere.) kömürcü.) her türlü kötülükleri şahsında toplamış [kimse].). ez-yah (f. akıllı.s.) fağfura mensup. 2.s.s.) 1.) 1. 2. zayfin c. fahâmet-penâh (a. fûhime (a. fücur sahibi.

[bkz: âlüfte. ed. fahr-ül-vüzerâ vezirlerin övünüleni. arama. fahmî. odun kömürü. fahm-i hayvani (hayvan kömürü) fr. eski şâirlerin. böbürlenme. divan edebiyatında kasidenin belirli kısımlarından biri. Kavl-i fahiş çirkin söz. fahr-ül-ulemâ bilginlerin en büyüğü.s. (bkz: fahrî'). teamüle uymayan gayr-i kanunî fiat. fahs (a. actif kömür. kim. Yirmi zamanlı tek usul olan fâhte.) fahrî olarak. kabahat. fahm-i billûrî elmas. ücretsiz görülen [iş]. fahm-i fa'al kim. i.i. Hatâ-yı fahiş pek kötü yanlış. muz. Muhammed. kebîr). kahpe. aygır. şeref.s. fahriyyen (a. erdem. 2 . erkek.zf.) bir şeyin iç yüzünü araştırma. taşkın. insafsızca.) fahrîlik. fazîlet. fahiş (a. şeref. bitkisel kömür. değerli. kendini medhetmek . fahm-i hasebi coğr. parasız.i. fahmiyyet (a. aylıksız. fahm-i tabîî kim. 4. fahişe (a. (bkz: hamam).i. fahm (a. ululuk. fihâm) büyük. 2. fahm-i sânî-i alüminyum kim. eski şâirlerin.) kömür. onur için. fahş'dan) 1. hakkaniyete. büyük. verilen zekâttaki tamahkârlık. Çenber usulü fâhte'nin başına bir sofyan getirilerek teşkil edildiği gibi. mükemmel. Yalnız 20/4 mertebesi kullanılmıştır. akıl ve mantığın kabul edemeyeceği söz ve iş. fâhite (a. fahriyyet (a. ahlâksız. ed. fahm-i türabı huy kömürü. ar. 4. fuhûl) 1. beyitler. 4. c. fevâhiş) 1. fahm-i madenî mâden kömürü. kıvanç. Muhammed. s. onur için. fahr-i âlem.c. beste ve ilâhiler ölçülmüştür. Kalsiyum karbür. fahr'den) çok fahreden. kömürümsü. en değerlisi.) ed.tehir).) 1.) kim.i. ahlâka aykırı. parasız ve menfaatsiz. 2. fahr-i kâinat Hz. muhtelif şekillerde bulunan bir sofyan. aşın.s. maaşsız. fahrî (a. charbon aninıal.i. 3. kısmık [adam]. kendi faziletlerini ve şairliklerini övmek yolunda yazdıkları şiirler. fahr-ül-mürselîn Hz.i. i. fâhte (f. fahâmet'den. 2.i. büyüklük. (bkz: azîm. ayıp. (bkz: engist). *doğal kömür. en büyük bilgin. c. fahiş fiat eko. pek kötü. 2. Havza-i fahmiyye kömür havzası. fahm-i nebatî nebatî. fahr-i hüseynî on iki terekli taç. fahm (a. şöhret.) 1. ün. s. iki yürük samâî ve gene bir sofyan'dan mürekkeptir. 2. fevâhit) yabani güvercin. fahr-i edhemî dön terekli taç. bu usul zencîr'in de terkibinde bulunur.) 1. fahm-i sânî-i kalsiyum kim. fahr-ül-üdebâ ediplerin en büyüğü. Peşrev. iri.i. fahmiyye (a. Türk müziğinin büyük usûllerindendir. alüminyum karbür. aşüfte. S. üveyik kuşu. övünen. kadın adı. 3. erkek adı. mübalâğalı.) 1. çirkin. fuhuş. meşru olmayan şehvanî haller. övünme. 3. büyüklenme. fahriyye (a.) kömürle ilgili.i. tamahkâr. fahriyyât (a. ahlâksız kadın. üveyik. karbonat. karpit.c. 2.c. 3. zina. zâniye). cesîm. hadisler ve rivayetler anlatan [kimse]. günah. fahl (a. 3. akıllı ve zekî [adam].s. fahriyye'nin c.i. fuhş'den. fahr (a. Yirmi zamanlı ve onbir darplıdır. fahriyyât) 1. onur. kendi faziletlerini ve üstünlüklerini övmek suretiyle yazdıkları şiirler. ulu.s. 4. 2. Fahr-i kâinat).i. (bkz: Fahr-i âlem. kıymetli. pinti. 2. fahşâ' (a. fahur (a. 3. erkek ve kadın adı.

üstünler. işleyen.c. fâka-yı şedide şiddetli ihtiyaç. ümit. fels. 2. Fakr ü faka yoksulluk. 2. bir basan kazanan.zf.i. a.c.s. fâil-i müşterek huk. fâillik.c. nema. 3. 2. fıkâh) 1.c. 2. fakd (a. faka (a. taşkınlık. işlenen bir suçta parmağı olan. Çi-fâide neye yarar. müessirlik. işleyicilik.f. fâil-i hakiki (gerçek yapıcı) Allah. hayır. kâr.) üstünlük. te'sirli. fâik-ül-emâsil benzerlerinden daha üstün durumda olan. ihtiyaç. ama. (bkz: güzeşte. taşan. fevz bulan.i. efhâz) uyluk.e.i.b. 3. bulunmama. fahz (a.s. fâil-i müstakil huk. fıkra. feyezan eden. fâiz-i cüz'î bir liranın belirli zaman içinde getirdiği faiz. fâiz-i külli bir parayı teşkil eden cüz'î faizlerin tutan olan asıl faiz. s. fakahet ("ka" uzun okunur. activite.i. te'sir. çokluk.) fakirlik. fevkinde bulunan. faiz. kendini medhederek. ancak. fakat (a. kalça ile baldır arasındaki kısım.) fayda arayan. faiz (a. fakahetli ("ka" uzun okunur. mütemâcid. fâide-cû (a. fâikat (a. Bî-fâide faydasız. bir fı'lin anlattığı işi yapan. fıkıh ilminde bilgi sahibi olma. faik. sujet. 3. kazanç. işe yarama.itiyadında olan. fâiz-i mürekkeb bir paranın getirdiği faiz.f. fâil-i mübaşir huk. gr.i. fâj. fr.i. işleyen ve yapanın hâli.s.s. fâide-i târihiyye târihî fayda. Esbâb-ı fâikıyyet üstünlük sebepleri. fâide-mend (f. 2. fevz'den. yapan. şu kadar var ki. ilerde olanlar. yoksulluk. kârlı. menfaat. fâikıyyet (a. muradına ulaşan. [yapma kelimelerdendir]. fâje (f. andropogon muricatus denilen bir çiçek. kâr. lâkin.) yalnız. bir suçu kendi işleyen veya bunun işlenmesine sebep olan. fevâil. fâil-i muhtar istediğini yapmakta serbest olan. Azm-i fahz uyluk kemiği. faika (a.) menfaat elde eden. ribâ). 2. a'lâ. fâide-i hiber bir işin hakikatine varma faydası. fâik-ül-akrân akranlarından üstün. fahûr-âne (a. fâide dili (a. fakha (a. bir şeyi bizzat yapan kimse. boşuna. fail (a. c. fevz'den) 1. çıkar gözeten.b. (bkz: fıkdan). faale) 1.s. fayda. 2.) esneme. c. ödünç verilen paraya karşı alınan kâr. (bkz. faize (a.i.) 1.) lâikler.) evvelce] müftüler hakkında kullanılan resmî bir unvan. fevâid) 1.s. fâiz-i basît alınan borç müddeti içinde değişmeyen anaparanın getirdiği faiz. fâiz-ün-nûr nur bolluğu. fâik'in c. fâiliyyet (a. erkek ve kadın adı. fr. i. fâil-i hayr hayır işleyen. fâil-i şerr kötülük işleyen.) fa-kihlik. fevâiz) 1.i. fakd-i nakd para yokluğu. fevk'den) 1. fâih (a. vâde sonunda ana paraya katılmak suretiyle hesap edilen faiz.i. öğünerek.s. 3..) yokluk. a. kazanç. faydalı olan bend.i. "fâyih" şeklinde de kullanılır]. suç ortağı. manevî olarak üstünde olan İhtirâmât-ı faika üstün saygılar. erkek ve kadın adı. .) fahûrcasına. bolluk. kurularak. fevâih) çiçek ve meyva kokusu. mütemeddih). kim.

Hindistan'da kendi kendilerine türlü eziyetler yapmaya alışmış olan dervişler. fakire yakışacak surette.i. . falcı.i. fıkıh (din. muvakkat.) uğur. (bkz: feh-hâm). fâl-i hayr iyi hal.f. fakr (a. Phegda. felc'den) yarım inme. (bkz: fâl-gîr). fâkihe (a. fâlic (f.zf. tomruk. fâl-gû (f.c. [ennârü fâkihet-üş-şitâ' ateş kışın meyvasıdır.i. fr. yoksul. züğürt.] fakîr (a. 3.i. fevâkih) yemiş. fâlice (a. muvaffak ve mes'ud [kimse]. dilenci.s. 3. fâkihet-üş-şitâ (kış meyvası) ateş.) 1.b. Phecda. [yedili kümenin üçüncü derecedeki parlak yıldızıdır]. kahve fincanına.b. fıkh'dan c. fâl-nâme (a. meyva.i.) renk.i. anüs. âciz. fakîh-ül-fukahâ fakihlerin fakîhi. fakr'den. toprağı süren. (bkz: nısf-ı nüzul).b. astr. fâlik-ül-habb-i ve-n-nuvât habbeyi. anemie. makat. iyi alâmet. c. ing. falaka (a. şeriat) ilminin üstadı. fakîr-âne (a. 3.s. 4. fakirlik. (bkz: âcizane). fakr u sefalet büyük yoksulluk.i.[eskiden] mektepte veya medresede kabahatli talebenin -arkası üstü yatırıp dayak atmak üzere.i. fakircesine. 3. eken.f. züğürtlük. falaka.) galip. 5. zekî.i. fakir-i mu'temil huk.s. ayıran.) [alçakgönüllülükle] söz söyleyenin evi.i. i. fakîd (a. fâlih (a. (bkz: sâil). Gül-fâm gül renkli.) 1.s. fâlic (a. uğur sayma. fakr u faka (bkz. ihtiyar. Dübb-i ekber denilen yıldız kümesinin dörtgeninde bulunan bir yıldız.i.) Aşık Paşa'nın tasavvufa dâir bir mesnevîsi. erkek adı.anat.b.b. talih deneme.ayak bileklerine takıp sıkıştırılan iki ucu ip bağlı bir sopa.s. Pîr-i fânî pek yaşlı olan. fânî (a. çift atlı yük arabalarında. fâl-zen (f.b. yaşlı. nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı. 2. geçici ["baki" zıddı]. muhtaçlık. Zer-fâm altın renkli v. 3. iskambile bakmak gibi bir takım garip usullerle insanın talihine ait şeyler söyleme. çeki kayışlarının bağlandığı ağaç.f. uyluk. fenâ'dan) 1. ölümlü. 2.i. 2.) fal söyleyen. fakîr-hâne (a. anlayışlı [kimse]. fala bakan.) memeleri henüz arşaklanmış [kız].) ikiye bölen. fakîh (a. taneyi ikiye yaran. (bkz: levn).f. parasız. fukahâ) 1.) fal kitabı.s. kazanıp yaşayabilmeye kudreti olan yoksul kimse. 2. Fakr-nâme (a. zengin olmayan. fâlik-ün-nevâ Allah.b. fâl-i bed fena hal.) 1.s. fakr u zaruret şiddetli yoksulluk. en büyük fakih. fâl-gîr (f.) fakirlik. fukara') 1.) falcı. sabah aydınlığı. fena alâmet. Alem-i fânî fânî dünyâ. muzaffer. lât. iki ucu bir yere bağlı olan halat.) 1. Sebz-fâm yeşil renkli.) ["fâlic" kelimesinin müen. fâlik (a. Gamma Ursus Majoris.s. faka). 3. zavallı.s. bîçare. bâzı manivela işlerinde kullanılan ucu iple bağlı bir ağaç. vücudun yansına inen inme.) fala bakan. falak (a. 2. fal (a.) nâdir bulunan [nesne]. 2. yoksulluk. 4. fr. – fam (f. fâlik (a. alçakgönüllülük göstererek "ben" mânâsına gelir. 2.i. fakr-üd-dem kansızlık.] (bkz: ffflic).

i. küre veya silindir şeklinde cam kapak. 4. rahat. taşkın. fr. benlikçilik. fr. anlayışlı. fark-ı cem merâtipte zuhur itibariyle vahidin teksiri.i.) Osmanlı saltanatının kuruluşu sıralarında eyâletlerde hudutlardaki muhafız askerler. h. [birincisi] erkek. fariğ (a. Allah'ın emri. [ikincisi] kadın adı. içinde mum yanan üsütü tabiat resimleriyle işlenmiş döner fener. 2. işini bitirmiş. Fars (a. Kendisine muallim-i sânî (felsefede Aristo'dan sonra ikinci üstad) unvanı verilmiştir. fanus (a. fart-ı zekâ zekâ taşkınlığı. Fârâbî (t.i. aşın heyecan. dünyâ alâkalarını tamâ-miyle terkederek ehâdiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti. hyperesthesie. 2. aşırı besi. fark olunmasına. 3. Kendisine Garplılar Alfarabius derler. bir mülkün. 3. ata binmekte jnahâ-retli. ayırma.c. fr. muş). tasarruf. atlı. fevkalâdelik.) sıçan. ayıran.i. iki veya daha çok şey arasındaki aynlık.s. fark j (a. i. aynlma. ferâiz) 1.) 870 veya 873 le 950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin islâm âleminde yayılmasına yol açmış büyük bir Türk filozofudur. Acemce. fart-ı enâniyyet psik. amplitude. Babasının adı Muhammed'dir. asude. i. aşırılık. işsiz.) fânilik. taşkınlık. Eserlerinin Ibn-i Sînâ üzerinde büyük te'siri vardır.i. ferasetli. fârisiyye (a. çekilmiş. aşın bellem. vacip. Iran dili. farîza-i zimmet boyun borcu. fariza (a. sıcaklık farkı. fevânîs) 1. kullanma hakkını başkasına terk eden. aynlmasına sebebolan. ferâğ'dan) 1.) sıçan.i. 2. Asıl adı Ebû Nasır Muhammed'dir.h.s. iran'ın dili ve halkı ile ilgili olan. Fars cümle-i kevkebiyesi astr. furûk) 1. (bkz. fr. fare. baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer. farika (a.s. Kanun dediğimiz çalgının mucididir. iran'ın güneyindeki Şîraz vilâyeti.i. ferâiz).fâniyyet (a. 4. aşkınlık. fart-ı hıfz psik.c.c. camlı mahfaza. . sahip olma. fark eden. fart-ı hassâsiyyet duyguda aşınhk. fart-ı mahabbet sevgide aşırılık fart-ı semâne şişmanlık aşırılığı.) îran edebiyatı. fârisân (a. ölümlülük. başkalık.c. fr. fârisî. ayrılık. farz. 3. fart (a. fark-ı sühunet coğr.s.zf. S. abajur. 4. boş. fârise (a. 2. hypermnesie.). boş kalmış. faraza (a. constellation de Persee. lâzım. 3. gönlü rahat. fart-ı cünûn aşırı delilik. fâris. fark'dan) 1. içinde mum yakılan büyük fener. binici. farza farazi (a. fart-ı tağdiye biy. mirasçılardan herbirine şer'an düşen hisse.i.) Iran. 2. fr. vazgeçmiş.) 1.c. fârık-ı nîg ü bed iyiyi kötüyü ayıran. borç. fârig-ül-bâl başı dinç. far (a. suralimentation.). Uzlukoğlu Tarhan'ın torunudur. Pers takımyıldızı. aşırı duygu. aşkın. fârisiyyât (a.s. fare (a.i. seçilme.f. egotisme. pay. Eserlerini zamanının ilim an'-anesi gereğince hep Arap diliyle yazmıştır. (bkz: far. fâris'in c.h. Farsça. fark-ı tâmm tas. (bkz: süvari). (bkz: muş). huk. 2. fart-ı gayret gayrette aşmlık. başın tepesi. fânûs-i hayâl hayalî fener.) aşın. (bkz. 2.) 1. fârig-ül-hâl hâli vakti iyi olan. (bkz: farzî) faraziyye (a. vazife. fârık. gerek.i.i. faraziyyât farziyye). fark-ı fahiş çok aykm fark.

ara.zf. fasıl (a. bölen.i. [asıl mânâsı Arapçada "köpüksüz hâlis süt" demektir]. 4. hypothese. fâsık-ı mahrum günah işlemeye hazır olduğu halde bir fırsatım bulamayan. fâsık (a. zarurî. farz-ı kifâye Allah'ın. Hz.) eski Horasan'da Belh'e yakın bir şehir. 2. 2. fısk'dan. farziyye'nin c. çay ve ırmak suyu ile sulanan yer. 3.s. farz (a. ola ki ["faraza" yanlıştır]. Allah'ın. iyi söz söyleme kabiliyeti. 3.) 1.) güzel ve açık konuşan. fasâhat-perdâz (a. bir hususu bir dâvaya mevzu ve asıl kılma "beni burada yok farzedin".i. farziyyât) bir iddiayı aydınlatmak için söylenen ve hükmü kat'î olmayan. iki şeyin arasındaki bölme. c. Ömer ve adaletine mensup. fârûkî (a. Hatt-ı fasıl iki şeyi birbirinden ayıran çizgi. ayıran. c. fâsid. diyelim ki. sapkın.) güzel ve açık konuşma. fark'dan) 1.i. şöylece düşünelim. fesâd'dan. bozuk.s. fi-1-mesel). sesi ve ışığı nakle yarayan ve "esîr" denilen ince maddenin farz ve kabul edilen dalgalan. 2. farzı (a. farziyyât (a. Ömer gibi].i. aralık. terki günah olan emirleri. fâsıla-yı kübrâ gr. feseka. uzdilli.zf. ["faraziyye" yanlıştır]. farz-ı muhal olmayacak bir şeyi olacakmış gibi düşünme.fârûk (a. üç harekeli ve bir sakin harften meydana gelen dört harfli kelime (vatanım) gibi. lüzumlu. 2. kötü. (bkz. furûz) 1. haklıyı haksızdan ayırmakta pek mahir olan. (bkz: fasl). farziyye). [geniş manâsıyla] Türk müziğinde klasik bir konser programı.c. fasıl (a. uzdillilik. 2. (bkz: idma'. fesede) 1. tutalım ki. dört harekeli ve bir sakin harften meydana gelen beş harfli kelime.i. tutalım ki. zekât gibi]. Ömer'in lâkabı. fasl'dan) fasleden. sayma. i. yanlış. [namaz. (vatanımız) gibi. fasıla (a.etmek saymak.i. muz. [Hz.i.) diyelim ki.b. erkek adı. bir netîce elde etmek için ihtimalli veya gerçek olarak kabul edilen bir tahminde bulunma.c.) kan alma. zf. fasd (a.s. işlenmesi kat'î olarak lüzumlu. 3. a. farz. (bkz. fesatçı. (h. varsayım.). teker teker her Müslümanın yerine getirmesi lâzımgelen emri. fevâsıl) 1.c. tutmak.i. farz-ı ayn Allah'ın. varsayımlı.i. bi-1-farz. fâsıla-yı saltanat Yıldınm Beyazıt'ın esir düşmesinden sonra Çelebi Mehmet'in pâdişâh olmasına kadar geçen zaman. kötülük eden. füssak) Allah'ın emirlerini tanımayan. hac. farziyyât-ı gayr-i mümkine gerçekleşmesi imkânsız olan düşünceler ve incelemeler. . tutma. farz ve takdire bağlı bulunan mesele. farz-ı telâtum dünyânın her tarafına yayılmış olan ve son derece elastikiyeti (esnekliği) sebebiyle havayı.) Hz. faside (a. ["farazi" yanlıştır]. farza). fâsıla-yı sugrâ gr. ayıran şey. gerekli "onu ziyaret etmek farzoldu". fârûk-ane ("ka" uzun okunur. (bkz: pâryâb). diğerlerinden sakıt olan emirleri. muz. c.f.s.f. fena. oruç. [haklıyı haksızdan ayırdederek adaleti tam yerine getirmekle ün kazandığı için "fârûk" kelimesiyle adlandınlmıştır]. fusûl) 1.i. fasâhât (a. Bil-farz diyelim ki. 3.) fârûk olana yakışır surette. fr.s. günah işleyen. hypothetique. (bkz. farziyye (a. 2. farza (a.s. tutalım ki. bir kısım Müslü-manlann yerine getirmesiyle.) farz. takdir ve tahmin usûlüne dayanan. [cenaze namazı kılmak gibi]. farzen (a. fâryâb (f. keskin.) farzedelim ki. hacâmet). bir bestekârın ayni makamdan bestelediği iki beste. s.

fasalât) 1.s. fasîle-i lahmiyye damkoruğugiller. fassâl-i bed-hısâl fena huylu. şarkı vesâirenin hepsi. b) geniş manâsıyla Türk müziğinde klâsik bir konser programı. anat. 3.c. bir kitabın başlıca bölüntülerinden her biri. iyi söz söyleme kabiliyetinde olan [kimse]. kesinti. bot. geo. vücûdun oynak yerleri. fasîh olana yakışacak bir tarzda. adam çekiştirme. Kelâm-ı fasîh düzgün söz. yüzük taşı.i. fasl'dan) herkesin ayıplarını ve kusurlarını diline dolayıp zemmeden. fasl-ı müşterek geo. 2. oynak yerleri.c. fasl-ı harîf güz mevsimi. baklagiller. fasîle-i sencâriyye hodangiller. fâsidât (a. fasîle-i zeytûniyye zeytingiller. 8. fasîle-i bakliyye bakla fasilesi. fasl-ı mudhik Arap ülkelerinde iptidaî bir komik türü. fusûl) 1. fusahâ) 1. açık. fr. etli bitkiler. fasîle-i salibiyye turpgiller. çürüten. c. meç. fâsid dâire kısır döngü.s. vücûdun mafsalları. bir defada çalınan peşrev. aile. fesh'den) fesheden.i. 2. güzel. 2. s.i. hacamatçı cerrah. fasîle-i karanfüliyye karanfil fasilesi. fassâl (a. sarih. fasîle-i sanevberiyye kozalaklılar. fasîle-i kibrîtiyye kibritotları. 2. ayrıntı. dedikoducu. fasîh-âne (a. (bkz: talik). 3.) fasâhatli. dedikoducu. neticelendirme. aşikâr. bozan. Bey '-i fâsid huk. a) bir bestekârın aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semaî. anababa. hurma ağacının fidanı. çançiçeğigiller. terkipler ve cümleler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma usûlü. bölüm. *karanfilgi ler. (bkz: fasıl). fasl-ı şitâ kış mevsimi. fr.c. ayırım. 6. ilkbahar. ayırma. diffe-rance. fasl-ı karîb mant. abscisse]. 2. fasîle-i sabbâriyye bot. kemiğin oynak yeri. bir düzlem üzerinde birbirine dik olarak tasavvur edilen kemiyyât-ı vaziyye mihverleri'nden ufuk hattına amut olanına aynı düzlem üzerindeki bir noktadan indirilmiş dikmenin uzunluğu. fasl-ı gül gül mevsimi. ed. fass (a. fasîh (a. fasl (a. fasd'dan) kan alıcı. 4. (bkz: fasıl2) 10. fasih (a. fasîle-i ceresiyye bot. mafsal. tiyatro oyununun başlıca kısımlarından herbiri. fasl-ı hazân sonbahar. fasîle-i şefeviyye ballıbabagiller. kelimeler. . fasl-ı sayf yaz mevsimi. iptal eden. 11. fassâd (a.münafık. fâsid-ül-mizâc ahlâk ve tabiatın normal durumunu bozan. dört mevsimden herbiri.i. fasl-ı bahar. halletme. fâsih-i şirket şirket fesheden. muz. arakesit. düzgün ve açık konuşan. 5.i.c. fasl-ı rebî bahar mevsimi. [topografyada bu sistem 90 derece farklı olduğundan geometrinin faslası topografyanın tertibi olur. uzdilli. fasla (a. fasile (a. badem gibi mey-vaların içi. kesme. gözbebeği. aleyhte bulunma. fass-ı nigîn yüzük taşı. alım satım şartlannda eksiklik olan satış. sayıp döken. kan alan.s. fasîh-ül-lisân düzgün söz söyleyen. fasl-ül-cesed anat. fusûs) 1. ayrılma. familya.f. 4. fark. (bkz: fasıl2). fâsid'in c. 7. fr.) bozucu şeyler. fesat çıkaran. bir cinsten olan nebatların (bitki) hepsi. güz.zf. iki sathın (düzey) birleşmesinden meydana gelen çizgi (fasl-ı müşterek). fasâil) 1. 9.

Peygamberin ilk zevceleri Hz.) yaratan.h. 2. Zeyneb ve Rukiyye isimli kızların annesidir [kızlarına. fazâhat (a. 4. yaratıcı. 2. fevâtih) 1. açığa vurma. Fatıma (a.) ["fâtır" kelimesinin müen. nihayet bulan.s. fıtnat'dan) 1.f. fatk (a.s. duyulup yayılmış. methal. dört kızının en küçüğüdür. olmamış. yoluna koyma.) meydana çıkma.c. kavrayışlı. 3. fatûr (a. fevâtik) fırsat buldukça adam öldüren [kız. duyurmak]. yarık. 2. 2. uyanık. Sultan Mehmet'in istanbul'u fethetmesi dolayısıyla aldığı târihî lâkap. 632 de Medine'de vefat etmiştir. keskin kılıç.) fatinlik. fâtiha-hân (a.b. çatlak. giriş.i. i.s. s.]. [ikincisi] kadın adı. (bkz: Halik).) 1. Lâkabı Zehra'dır.) oruç bozacak şey. fatîne (a. fâtin (a. 1. fevâyih) 1. [diğerleri Zeyneb. durgun. fâtiha-i kelâm sözün başlangıcı. dile verme. hal ve fasl olunabilen. fâtik (a.) Hz.) birinin ruhuna fatiha okuyan. fazâhat-i lisâniyye utanılacak tarzda söz söyleyiş. erkek adı. yarma. fatîn. çiçek ve mey-va kokusu. 2. fâtike (a. fatîr (a. gevşek. fethedenler. Kudret-i fâtıra Hakk'ın yaratma kudreti. Hz.c.b. fatiha (a. fitne'den) fitneci. fâtih-i bilâd beldeler. Kudret-i fâtıra Tann'nın yaratma gücü. "kasık yangı" denilen bir nevî hastalık. anlayışlı. güzel vasıflar. çatlatma. fâtır (a. 2. fâtır-üs-semâvât gökleri yaratan. fâşî (a. açan. dile vermek. şehirler fetheden. Tanrı. karar. fâtıra (a. fâtir (a. mantar. II.s. fatiha sûresi ["elhamdü lillâhi rabb-il-âlemîn" diye başlayan sûre]. faysal-pezîr (a. güzel kokulu nesne. ayırma.i. Hadîce'den dünyâya gelen.s.i. (bkz: fıtnet). Kur'ân-ı Kerîm'in birinci sûresi. ablalarının adını vermiştir].f.c.) 1. faysal (a. 2. açığa vurmak. hicretten 11 yıl sonra. Tanrı. fetheden.i. fatânet (a. 2.s.i. bir çeşit pasta. bir memleket zapteden. duyulma.s.c.s. [birincisi] erkek. akıllı. fatihan (a. kadın]. s. Ali ile evlenmiş. . fazâil (a. h.i. feth'den) 1.c. Hicretten 18 yıl önce 605 de Mekke'de dünyâya gelmiş.) meydana çıkmış. (bkz: seb'ül-mesânî). füttâk) fırsat buldukça adam öldüren kimse.i.s. fatîm (a. kesîn hüküm.) kendiliğinden dağılan güzel koku. derecesini bulmamış şey. kırma. bot. ılık olan. fâyiha (a. fâyih (a.) 1. (bkz: fâti-ha-i kelâm). (bkz: tîg-i bürrân). (bkz: fazîha). Ümmü Külsûm. Ümmü Külsûm'dur]. dîbâce. alçaklık. fâtih-ül-ebvâb kapıların açıcısı. zeyreklik. Hz. [yanlış olarak "fıtık" şekli yaygındır].s.i.) bir hüküm kabul eden.) fâtihler. fâtiha-i fikret sözün başlangıcı. bazlama.c.i. elbisenin dikişlerini sökme.i. fazâyih) edepsizlik. 3. zihin açıklığı. Hasan ve Hüseyin'in. füturlu.i.) . fütur) 1. 2.s. erdemler. 3. zihnin yaradılıştan bir şeyi çabuk ve iyi anlamak hususundaki istidadı. mayasız saç ekmeği. fâtihatü-1-kitâb mukaddime.) sütten kesilmiş [çocuk]. Peygamberden sonra ancak 6 ay yaşamıştır. fatr (a. zekî. fazîlet'in c.s. ["fâşetmek" meydana çıkarmak.) insanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye karşı devamlı ve değişmez istidatlar. 3. fâtih (a.s. hâkim. az sıcak.c. (bkz: fazilet). (bkz: fâtır). Ru-kiyye. başlangıç.faş (f. 18 yaşında Hz. fatk u ratk-ı umur işleri düzeltme.f.i.

iyilik. fecâyi' (a.i..s. Bu fazlalık miktarına "fazl-ı kürevî" adı verilir. öfkeler. 2. i. 2. üstün. (bkz. fâzıla (a.) 1.) ne âlâ. fazla mesaî eko. fazâhat).i. erdem.f. üstünlük.) kabalık. (bkz. fazl tarîki huk. necasetler. fazîha (a. fazla c. fazâyih (a. (bkz. fazl (a. kötü sözlülük. kürevî bir satıh üzerindeki üç noktanın teşkil ettiği üçgenin iç açılan toplamı dâima (200 grat) veya 180 dereceden fazladır. lüzumsuz. fecîa'nın c. [kurucusu Şeyh Seyid Cemâ-leddin bin Fazl-ı Hindî-i Burhanbûrî'ye nisbetle bu adı almıştır. fazâil-i asiiyye temel faziletleri. fâdıl). sertlik.) musibetler. görevliyi. 2.c. faik. fazilet sahibi. fazl-ı hakk (ile) Tanrı'nın inayeti (ile).i.s. erdem. fazîhet (a.) "erdem kitabı" Hafızoğlu Mehmet Yemînî'nin 1519'da Hz. 1. erkek adı.b. Osmanlı Impa-ratorluğu'nda ilmiye sınıfına mensup olanlardan istanbul ve Harameyn unvanını alan kimselere verilen bir lâkap. faza-lât) kazurat. pislikler. ["fâzıl" kelimesinin müen. fazâil-i cemile iyi faziletler. 2.b. (bkz: fazâhat).) tas. fazîha (a. ziyâde. 3. artık.) tar. Şeyh Cemâlettin 941 (1534-1535) de Küçerat'da doğmuş. fazliyye (a. 4. 1029 (1620) da Burhanlar'da ölmüştür]. fazalât (a. vereseden bâzısının diğerini ikrar ve bâzısını inkâr hâlinde yapılan veraset taksimi. 2. erdemli.zf.s. insanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat.i.) faziletli.b. 4. fazîlet-mend (a. fazilet (a. şey. fazîh.) 1. fena söz.fazâil-i ahlâk ahlâk faziletleri. fazîlet-perver (a. Rufâî tarikatı kollarından biri. insanın yaradılışındaki iyilik. fazâzet (a. fazlalık. fazz (a. fazâil) 1. fazla.c. kötü sözlü. kadın adı. fazîlet-kâr (a. yürekler acısı. faziletli.i. baki. iyi huy.s. fazilet sahibi. Muhammed'in ve Hz. (i.i. utanmaz. ziyâde.) kazuratlar.c. öyle olsun! fecaat (a. fâzılât (a. bir düzlem üzerinde bulunan üçgenin iç açılan toplamı (200 grat) veya 180 derece olduğu halde.) fazilet. fâzıl (a. . 2. Kavl-i fazîh çirkin. artık.i.) acıklılık. f r. 3. fuzalâ) 1. lütuf.f.s.]. Ali'nin vasıflarım ve Hz. rezil.i.s.s. febihâ (a. alçaklığı gerektiren iş. fena. ne güzel. 2. erdem sahibi olan kadınlar. murdarlıklar. ileri. fazîha'nın c. mat. [müen.) 1. Fazîlet-nâme (a.). i. fazilet. (bkz: fâzıl). fuzûl) 1. Ali'nin kerametlerini bâzı hikâyelerle kaynaştırarak kaleme aldığı bir mesnevisidir. çirkin. güzel vasıf. erdemli.) huysuz. fazl-ı müşterek mat. fazîletlü (a.b.t. fazâil-i zâtiyye zâti faziletler. fazl-ı kürevî astr.i. vertus cardinales. kaba [adam].).c. ortak fark. belâlar. fazâil-i âliye yüksek faziletler. [Arapçadaki şekli "fazâih" dir]. "fâzıla" dır]. kadın adı.) fa-zîletsever. fazîha). yazı ile sınırlandırılan normal süreden daha çok çalışma.s. gereksiz. artan. [yapma kelimelerdendir]. c. fazla (a.i. pislik.s.f. fazâyih) edepsizliği.i. fazâil-i insâniyye insanlık faziletleri. i.c. çok. iki sayının birbirinden olan farkları. erdemli.f. işçiyi yapılagelen işin önemi ve acele oluşu gibi sebeplerle kendi muvafakati de alınarak yasasında tespit olunan sınırlan aşmamak üzere normalinden daha çok çalıştırma.) faziletli. erdemler.s.

fehâris (a. fecere (a.s ) pek. 2. 3. fedakâr (a. (bkz. amûdî şekilde görünen aydınlık. korkunç. anlayış. fedâ-kârî (a. 3. belâ). fecî (a. keder ve ıztırap veren. fecr (a. fedm (a. [aslı "fidâ-kâri" dir].i. zekî.b.f. fecr-i atî ed. fehvâ'nın c.i.i. ufkun gün doğusu tarafından görünen aydınlığı. fakîh2.) canını esirgemeyen.fecc (a. bir çift öküzle bir günde sürülebilen toprak.) mânâlar.]. fe-emmâ (a.) fedakârlar.i. [Mısır'da kullanıldığı için Mısır'la alâkalı vakfiyelerde geçer. fücur sahipleri.) uyarınca. fehhâm (a. fehvasınca (a. "gelecek zamanın fecri" 1908 Meşrûtiyet'inden sonra Edebiyât-ı Cedî-de'ye benzemek gayreti ve Servet-i Fünûn mucmûasında.b.].) 1. anlam. (bkz.s.i.s. fena huylular. 2. fehâvî) mânâ. fedâ-yi cennet cenneti feda etme.f. fekare'nin c. fedâkârlık.) budala. yalancılar. feda' (a. [aslı "fidâî" dir].) anat.zf. fedâkâr'ın c. sefiller.i.f.s.bağ. (bkz: facia). pek zekî.) akla yatkın. fedaî (a. fecâyi') musîbet. fehîm (a.s. fecr). fedâdîn) 1.f.t. fekâhet (a. 2.) lâtîfecilik. fecve (a.f.s. olunmak" masdarlanyla kullanılır]. fehd (a. fedâ-kârân (a.c.i. türlü renkte görünen ışıklar. hoşmizaçlık. fedâ-yı can canını feda etme. bir çift öküz.i. boyun. i. akıllı [kimse]. avlu.) fedakâr olana yakışacak surette. elem. pars. yer ölçülerinde kullanılan bir kelime. fehhâme (a. fehm (a.i. fedâviyye (a. anlayışlı.b. fehva (a. fecr-i mübtesim gülümseyen fecr. en çok anlayan. fühûd) zool.s. [aslı "fidâkârân" dır].) fedâyî takımı.i.). âfet. anlayışlı. fecir (a. fehîm1). (bkz.s.) sabaha karşı. fegâne (f. Güneş doğmadan önce. tan yerinin ağarması.zf.i) anlama. fedâ-kârân-ı millet millet uğruna kendi menfaatlerini feda edenler. boğaz. ["etmek. canını feda1 edercesine. feda eden. (bkz: berzah). reziller.) 1. anlamlar.zf. 2. fecr-i şimalî uzun gece yanlannda kutup bölgelerinde. açıklık. dehşetli. fehm-sâz (a.). fehme mensup. ser-dengeçtiler [Bâtınîlerde].) 1. fıhris). feddân (a.i. fedâî'nin c. canın menfaatini feda etme. ayyaşlar. 2. fâcir'in c. eşkıya. kavramlar. fedâi-yân (a.) olmadığı halde. omurgalar. fihris'in c. [kelimenin aslı "fıdâ" dır]. sözü gereğince. gözden çıkarma. mefhumlar. fecr-i sâdık (hakikî fecir) şafak sökme. fehâvî (a.s. 2. [bkz: fakîk2. [aslı "fıdâkâr-âne" dir].c. cömert.i. fehhâm). fehm'den) 1. acıklı. mefhum.) kendini veya şahsî menfaatlerini esirgemeyen. kalın kafalı. olmazsa. erkek adı. anlaşılır.f.) ["fehhâm" kelimesinin müen.) iki dağ arasındaki yol.c. gelince. fedâkâr-âne (a.) düşük [çocuk]. yeni bir "6cole" kurmak arzusuyla toplanan gençlerin takındıkları ad.s.) f. kavram.c.) fadâîler [aslı "fidâî-yân" dır]. fehm ile ilgili. kurban.i. 4.) kaldı ki. eli açık. fehmî (a. fecîa (a.) 1.) fedakâr olanın hâli. fekar (a. (bkz: fehhâm). mühim bir maksat uğruna canını vermeye hazır bulunan.i. [aslı "fidâ-kâr" dır]. fecr-i kâzib (yalancı fecr) sabaha karşı doğuda. . uğruna verme. canını verme. fe-illâ (a. şerirler.i. (bkz: sıkt).i. günahkârlar. enseden kuyruk sokumuna kadar istif istif dizili olan omurga kemikleri.

) zool. felek (a. o zaman. üst çene.) "nasıl" mânâsına kullanılan eski bir tâbir. (bkz: mebde). (bkz.b. fekk-i mühür mühürü bozma.s. fe-keyfe (a. (bkz. asman). felevât) susuz çöl..s. musibet görmüşler. inme inmek. kurtuluşa eren.c.s. felah (f. gök bilgisi ile uğraşan âlimlere göre dokuzuncu kat gök.i. fe-lâ cerm (a.zf. fekk-i esfel anat. 3. felah-ı vatan 1) vatanın selâmeti. felç (a. felâket--zedegân) belâya uğramış. nüzul). Çoban-yıldızı). birincisi Kamer (Ay)]. felâh-yâb (a.f.) 1.s. koparma. Felâtun (yun. felâhan.i. omurgalılar. (bkz: filâhat).i. 2) tar.i. zoru halletme. çok itibarlı.) o halde.) felâket yeri.f. semâ. bot. şüphesiz. yarım felç. eflâk. felât (a. fülük) 1. fekk-i rabıta bağı koparma. felah (a. ayırdetme.f.f. dördüncüsü Şems (Güneş). sapan. söz söyleme.b.s. felâsife-i Yunan Yunan feylesofları.Zülfekar Peygamberimizin Hz.c. fekk (a. 2. başlangıç. (bkz.) [aslı "filâhat" dir].) muhakkak.f. fekk-i rehn rehini kurtarma. felâsife (a. 2. bahtsızlık. belâ. felc-i nısfî vücudun yalnız bir tarafına gelen felç. felek-debdebe etrafı yıldızlar gibi çok ve kalabalık olan kimse. feshetme. 3.) felah bulan. fr. çene ile ilgili.b. felc-i kısmî vücudun bir kısmına gelen felç.) Sokrat'ın talebesi. musîbet görmüşler.h.i. inrne. felâket-gâh (a. yedincisi Zuhal (Satürn).) vücutta bir tarafın hareketsiz kalması. kurtarma. felak (a.) omurga kemiği ile ilgili olan. kesme. onma. ikincisi Utarid (Merkür).i. 2. (bkz: feylesof)Mezâhib-i felâsife feylesofların okulları. Ali'ye hediye ettiği kılıç. fekki. mutluluk.i. ayın çevresinde görülen parlak halka. çene kemiği. anat. filozoflar. dinsizler. fekkiyye (a. rahat yaşayanlar. felâket--dîde-gân) belâya uğramış.) anat. ilgiyi kesme. felâ-ket-dîde'nin c.b. 10 şubat 1920 de istanbul Meclis-i Meb'ûsânı'nda teşekkül eden bir grup. Seng-i felâhan sapan taşı. feylesofun c. kurtuluşu. çenek.b.i. (bkz: bâdiye). kölenin boynundaki esaret kaydını giderme. alt çene. selâmet. 6. felce uğramak 1) nüzul isabet etmek. i. felek-ül-a'zam. felâket-dîde (a. felâhan (f. falak). felek-i cev-zehr hâle.) iptida.). 2. [ağız hakkında] açma. felâ-ket-zede'nin c.zf. vertebres. ayırma.i. felek-i esfel birinci gök. . kutluluk. felâket-zedegân (a. âlem.i.c. fekk-i a'la anat.i. altıncısı Müşteri (Jüpiter).s.c. felâket (o. 2. 2) yarım kalmak [bir iş]. çeneye ait. (bkz: dâhiye). fr.f. bilginler.) 1. beşinci Merih (Mars).) belâya uğramış olanlar. musibete uğramış. kurtuluş. musîbet. fekk-i rakabe memlûkü veya cariyeyi azâ-detme. fekçe (a. musîbet görmüş.i. Üçüncüsü Zühre (Venüs. Amûd-i fekarî omurga.s. gökyüzü. akıllı kimseler. fekariyye (a.b. çözme. felek-ül-eflâk evvelce.) belâya uğramışlar. felâket-zede (a. felsefe ile uğraşanlar. [sekizincisi felek-i sâmin. felâhat (a. yürüyemez olmak.) zool. Aristo'nun hocası olan meşhur Eflâtun. felâket-dîdegân (a. Plâton'dan bozma a. bozma. fekarî (a.c.i. 4. düşüncesiz. felâ (a.) 1.) 1.) taş atmaya mahsus âlet.) iki çene [alt ve üst].i. colonne vertebrale. fekkeyn (a.i. 5. kaygısız.zf. âlimler.

çeşit. dek. Efkâr-ı felsefiyye felsefe fikirleri.i. menfez. zari'). felek-câh (a. ağız ile ilgili. felsefe-i dîniyye din felsefesi. felsefiyyât (a. (bkz: hanzal).) fânilik yeri. Fomalhuut. felekiyyûn (a.i. semânın güney yarım küresinde bulunan Hut burcunun en parlak yıldızı. felâhat'dan) 1.i. (bkz: harrâs. fem-ül-hût astr. fenâ-pezîr.) Celvetî tarîkatı şubelerinden biri. Kişver-i fena yok olma yeri. siyah Arap. zencî. filozo-fi. nehir ağzı. f. fenâ-gâh (f.b.b.i. 3.i. fr. rahatlık.) 1.i. fr. felsefe-i ahlâkıyye ahlâk felsefesi.s. Felek-nâme (a. felsefiyye (a.i. astronomik. bütün varlığını Hz. felevât (a. rütbesi gök kadar yüksek olan.h. 2. ebûcehil karpuzu.) 1. felek-meşreb (a. Gül-fem ağzı gül gibi olan. felsefe ile ilgili düşünceler ve bilgiler. bu dünyâ. femî (a.i. efmâm [kullanılmaz]) 1. S.i. (bkz: dehân. fr. 2. dayanma ve -Allah'tan geldiğine inanarak-boyun eğme. felât'ın c. sahtekâr.b. 5. yokluk. felsefe (a. hikmet ve marifet sevgisi. fenâ-fi-1-aşk tas. felek-zede (a. Fenâiyye (a.) gidiş ve hareketi felek gibi çabuk olan. fenâ-fi-llah tas.) susuz çöller. 6. b.s.s. her seyyareye [gezegen yıldız] mahsus bir gök tabakası. fem-i lâtif güzel ağız.f. fend (a. astronome'lar.) fena bulan.f.) bot. fenâriyye (yun. fenn (a. fenâ-fi-1-pîr tas. dünyâ. yuvarlak kütük. fend (f. yok olma.) meç. . dönek. talihsiz. 6.) hikmet bilgileri. astronomie. felâkete sabretme. felekî. hikmet bilgisi. geçip gitme ["bulmak" fiili ile kullanılır].i. talih. uygunsuz [olan] fena şey.s.) felek mertebeli. huy ve mizaç sakinliği. fe-li-hâzâ. kader.) Rufâî tarikatı kollarından biri. kimine yâr olur.s.i. 2.b. tabiat. s.) "felek şöhretli" derecesi. ekin eken ve biçen. acı hıyar.) felsefeye mensup. felsefî. fenâ-yâb (a. fend-bâz (f. 4. felekiyyât (a. fena söz.i. Muhammed'in manevî şahsiyetinde yok etme. felek-seyr (f.) şunun için. mertebesi yüksek olan.) 1. felek-âvâze (f. Gonce-fem gonca gibi küçük ağızlı. Allah'ın varlığı içinde yok olma. aşk içinde yok olma. askerî müzikte bir zilli âlet. 3. [kurucusu 834 (1430 1431) de şeyh Şemsettin Mehmet bin Hamzat-ül-Fenâ-rî'ye nispetle bu adı almıştır]. kimine olmaz. sözünde durmaz.c. felsefe-i târihiyye târih felsefesi. dehen). iyi olmayan. felekiyye (a.s. nevi. fem (a. eskilerin inanışına göre.) büyük dağ. nehir ağzı.f. çiftçi. kötü. fünûn) 1.s. hüner.) gökbilgisiyle uğraşan âlimler.s. felsefe-i ûlâ ilkçağ felsefesi. fena (a.i.dünyâ.c. c.c. yok olan. [aslı "fevh" dir.i.b. (bkz: desîse). fenâ-fi-r-resûl tas.b. a.b. sınıf.b.) hilekâr.) Şeyh Ahmet Gülşehrî'nin tasavvufa dair Farsça mesnevisi. [tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma]. 3. ekinci. fem-i nehr çay. imdi. [kurucusu Kütahyalı Fenât Ali Efendi'dir]. tabaka. kızak.) ağızamensup. ağız. 4. 2. fellâh (a. türlü.a. bütün varlığını pîrin manevî şahsiyetinde yok etme. fe-li-zâlike (a. 2. fena adam.i. feng (f.c.i.c. "beka" mn zıddı. baht. gök bilgisine mensup. bir ilmin esaslı düsturları. musibete. cefâdan hâzeden.b.i.) gök ve hey'et ilmine ait şeyler. felsefe ile ilgili. feleğe.zf.) feleğin kahrına uğramış. efvâh].) hîle. meşhur bir feylesofa ait husûsî bir meslek.

kimya kimya ilmi. dilimizde bu mânâda. fenn. akdin sıhhat şartlarından rkbiri bulunmaksızın yapılan ferağ. fenn. 2. yer ölçme bilgisi. firdevs'in c. ferağ (a. fenn. [kelimenin hîle mânâsı. ferağ an-il-cihât vak. ekincilik bilgisi. bir mülkün tasarruf. sürgün.) 1. s. bir kimsenin ahardan istidâne eylediği para mukabilinde borç ödendikte iade olunmak şartıyle alacaklısına yaptığı ferağ. başkasının arazîsini. fariğ ile mefrûg--un-leh gizlice aralarında "sana mutasarrıf olduğum şu icâreteynli gayri menkulü ferağ edeceğim.zf. muhabere]. yahut şerikinin hissesini mutasarrıfı veya şeriki tarafından ferağa vekâleti yahut velayet veya vasiyyeti olmaksızın me'mûru izniyle bir kimsenin başkasına ferağı. fer'-i talî bot. ferâğ-bi-l-istiglâl vak. fence. 3. fr. ilim. ikinci derecede ehemmiyeti olan [şey]. fennî ıstılah teknik terim. fenn. kayıt ve şartsız yapılan ferağ. ferağ bi-l-vefâ vak. rahat etme. tomurcuk. fer-i devlet devlet nüfuzu. bırakıp terket-me. ferâğ-ı kat'î huk. . fenn. cennetler.) fen vasıtasıyla. bezek.i. fariğin. dal.s. 5.i. yalnız Arapçada kullanılır. ferağ (f. fenn. teker teker. bir kimsenin uhdesindeki bir ciheti vakıftan kasr-ı yed ederek onu başkasına ferâğetme. zînet.derya denizcilik.c. dinlenme. 3. fennî ta'bîr teknik terim.menâfi'-ül-a'zâ fizyoloji.tabakat-ül-arz jeoloji. nur. fen ile. fenn. 2. Kûşe-i ferağ rahatlık köşesi. fenniyye (a.c. ferâğ-ı fuzûlî huk. fer (a.ma'deniyyât mineraloji. kuvvet.i. şube. Mebâhis-i fenniyye fen ile ilgili bahisler. fürû) 1. fenne uygun olarak. süs. 4. bahçeler. bitkinin dibinden süren filiz. fakat aramızda hakikatte ferağ olmayıp gayri menkul eskisi gibi benim uhdemde kalacaktır" diye sözleştikten sonra zahiren yapılan ferağ. sanat.teşrih anatomi bilgisi. tech-nologie .) fene mensup. sahip olma hakkını başkasına terketme. ferağ bi-1-muvâzaa vak.saydelânî eczacılık. kuvveti. hiç bir işle meşgul olmama. ferâdîs (a. ortaç. fenn. 3. istirahat etme. ferâdîs-i cennet cennet bahçeleri.) serin rüzgâr. fennen (a. fen ile ilgili olan. savaş tekniği. fenn.marifet.zf. fr. budak. ferâğ-ı fâsid huk. fenn. fennî. mefrûg-un-bihi mefrûzun lehden istîcâr etmek üzere yaptığı ferağ.mesâha-i arazî jeod. Kıtâat-ı fenniyye aşk. 4.i. 2.i. (bkz: fu-râğ. iktidar. fer'-i fiil gr. bir aslın neticesi.) 1. parlaklık.) tek tek.terbiye-i etfâl pedagoji. ferâde ferâde (o. 2. fer (f. fenn. huk. fenn.zirâat ziraat. ferâğ-ı bâtıl huk.i. fenniyyât (a. nüfuz. vazgeçme.) teknoloji. akit şartlarından biri mevcut veya me'murun izni munzam olmaksızın yapılan ferağ. ziya). fen kıt'alan [istihkâm.) 1. geodesie. ferağ ü intikal alım satımda tapu muameleleri. Farsça "fend" sözü yaşamaktadır]. (bkz: ale-1-infirâd).harb harp. uçmaklar. ferâğ-ı bal gönül rahatı.inşâ' yazı yazma sanatı. aydınlık.

üçüncü derecede de -sultânîyegâh'ın güçlüsü olan. ferâhnâ (f.s. 2.b.) meşhur bir çeşit lâle. s. ferah ferah (f.) gönül açıklığı. [bkz. bolluk. bu noktalar gözönünde tutularak bekar konulur.b.f. Türk müziğinin mürekkep makamlanndandır. birikme.i.) 1. dügâh'da rast beşlisi. (bkz.f.) bol bol. ferah (a. Dâ-men-ferâhem toplu etek. ferah (f.b. sevinç veren. Bu diziler. sevinç getiren. ferâh-âstîn (f.s.b.) sevinçle. mutlu.) şan ve şeref. (bkz: mes'ûd. geniş ağızlı. [maddî manevî]. toplu. yayvan. genişlik. ferâh-dest (f.b.feragat (o.f. ferah-bahş (a.) ferah saçan. şen ve hafif mevzular. Bu diziler kullanılırken. ferâgat-i nefs kendini feda etme. ferâh-gâm (f. kutlu. Makamın seyrinde. ucuzluk. Tahminen 1870 senelerinde Ahmed Ağa tarafından terkîbedilmiştir. 2. Durak ırak ve güçlü birinci derecede dügâh perdeleridir.i.s.b.) ferah bağışlayan. terkibindeki her iki makamın müşterek seslerinden istifâde edilir. muz.s.) 1. Donanıma fa ve do için birer bakıyye diyezi konur. nevâ'da rast beşlisi. ferâh-dehen (f. açık.s.b. biraz eviç makamına benzerse de ifâde itibariyle dahî ondan farklıdır. Makam ferahnak beşlisi ile karar eder. neşeli ve zarif mevzularda kullanılabilecek güzel bir makamdır.i. sultânî-yegâh'ın yedeni için de nota içerisinde do bakiyye diyezi kullanılır. toplanma. sevinci artıran. Bununla . (Acemaşirân ve sultânî-yegâh makamlarını.i.i. cömertlik.-fezâ (a. sefih.b. yegâhdan Aceme kadar sâdece bir onlu hâlinde tam bir şekilde göstermek mümkündür). iç açıcı. muz.s. safâlı.s. eli geniş.i. ferâgat-kâr (a. ekseriya karışık bir surette kullanılır. vazgeçme. ferah-efzâ. Türk müziğinin mürekkep makamlanndandır.) feragat sahibi.b.) eli açık.s. Şuh. vazgeçecek kadar zengin olma. ferah arttıran.f. ferâhet (f. 2. bahtiyar .f. Hesâb-ı ferah geniş tutulan hesap. sevindiren.) güler yüzlü.b. gönüle açıklık veren.çargâh.b.s. ferâh-engîz (f. sevinçli. savruk. hakkından vaz geçen. çalçene.) ağzı geniş. ferah-âver (a. geniş geniş. Zikredilen beş dizinin son ikisinde her iki arıza.b. ferah-efşân.dügâhtır. se-gâh'da ferahnak beşlisi. meşhur bir çeşit lâle. Makam umumiyetle inicidir. ferah-nâk (a. Bu makam.s.f. el genişliği. (bkz: istiğna'). Bu makam acem-aşîran ve sultanî-yegâh makamlarından mürekkeptir.) ferah getiren. Sul-tânî-yegâh ile yegâh perdesinde durur. ferâhan (a. ferâh-ebrû (f. bol. genişlik. şad). 2. ferâhî (f.f. Donanıma yalnız -terkibindeki her iki makamın müşterek arızası olan.) "yeni bol" cömert.Acem. ferâhem (f.) ferah artıran. geniş.) 1. 3.i. 2. 2. bahar tasvirleri gibi parçalarda kullanılabilir. sevinme. neşe ile. Güçlüleri birinci derecede Acem-aşîrân'ın durağı olan. istirahat.s. nota içerisinde geçen yerlere konur. ikinci derecede -aynı makamın güçlüsü olan.si küçük mücenneb bemolü konur.s. cömert. Tahmînen 1820 senelerinde Şâkir Ağa tarafından terkîbedil-miştir. civânmerd.) bolluk. 3. geniş yer.) 1.) el açıklığı. müsrif.zf.b. (bkz: tahaşşüd).) mes'ut.b. ferah-fezâ (a. Segah 'daki ferahnak beşlisinin si koma bemolü ve hicaz dörtlüsünün mi bakıyye diyezi arızaları. ferahnak beşlisi ve nîm hicâz'da hicaz dörtlüsünden mürekkeptir. ilkinde yalnız birinci arıza ve üçüncüsünde yalnız ikinci ânza mevcuttur. dinlenme. sevinç.i.) l. geveze. fetâ). ferâh-destî (f. -feşân (a. devşirili.i. sevinç veren.) 1.s.b. el çekme. sahî).

elde hiçbir numunesi yoktur.i. ferd j (a. ferâiz (a. Nâ-fercâm faydasız. avret.) ikinci dereceden olarak. ferd-i âferîde hiç kimse. 2) faydasız. şâyeste). yarık.i. kabir.) 1. ferâmûşî (f. ferâiş (a. Acem-aşîrân. hatırdan çıkma. Mısır'ın eski hükümdarları.s. Dizisi umumiyetle inicidir. 2. (bkz. ferbiyûniyye (a. teşkil bakımından yanlış olmakla beraber kullanılır olmuştur]. oda hizmetçileri. etli. günün ertesi. ferâşet-i şerife vekili Kabe'nin temizliğiyle görevli bulunan kimselerin istanbul'daki temsilcisi. nîm hisar.). 3. toplu. ferâh-sâl (f.) 1. dügâh.s.) etrafı pencereli yaz köşkü. topluluk. [aslı "firâset" dir].i. çargâh. fir'avn'ın c.) bot.c. ferâid (a. Donanımına si ve mi için iki küçük mücenneb bemolü konur.s. ferah-nümâ (a. üstü olmayan.) semizlik. çatlak. denizanası.s.i. son. 1919'da Ali îlmî tarafından istanbul'da haftada iki defa . yarınki gün.). çardak.s.i. uğursuz. fayda. Firaunlar. Ferâine (a. kadın adı. kürdî makamının yegâh perdesindeki şeddidir. altı. döşemeler. eşi bulunmayan. ertesi gün. ferbâl.rast'tır. ferah-zâr (a. öbür dünyâ. Güçlü -dördüncü derecede olan.c. gururlular. ferîd. ed. buyruklar. feride).i.) bereketli yıl. 2. ferîd ve ferîde'nin c. [kelime. ferâşe (a. Orta sekizlideki sesleri şöyledir yegâh.) 1. farîza'nın c. ferâmîn (a.) pervane [gece kelebeği]. Bed-fercâm sonu kötü.i.) âlim ve fâzıl [kimse]. ellilik. ferc (a. rast. ferbih (f.) semiz.i. Saadettin Arel tarafından isimlendirilmiştir. (bkz: çespan. yaramaz. ut yeri. yalnız olan şey. 5.) anlayışlılık. (bkz: nisyân). kürdî.) münâsip. sütleğengiller. ferâh-rû (f.i. Feraset (a. çift olmayan. ferda (f. dişilerde tenasül âleti. uygun. fercâd (f.) 1. ferbiyûn (a. 2. gelecek zaman. (bkz: firâset). ferş'in c. efrâd) 1.b.b. 2. tek. 2. 2 . şahıs.f. kişi. sin. aralık.) "ferâmûş" un hafifletilmişi.) "son. 4. (bkz: encam).bir mürekkep makamıdır ki. (bkz. unutma. ferâmûş (f. kibirliler. 3. edep yeri.b. Eshâb-ı ferâiz mirasçılar. atî.b.) sıcak memleketlerde yetişen ve ilâç olarak kullanılan reçineli bir zamk. akıbet.) 1. ferbâle (f.) acele ve geniş adımlarla yürüyen. ürünü bol olan yıl. âhiret. ferbihî (f.) Kabe süpürücüsünün hizmeti. 4. meç. ferc-ül-bahr zool.beraber hicaz dörtlüsünün kullanılmadığı ferahnak eserler de vardır. besili. menfaat. fercâm (f.) unutma. ferd-ül-ferd ikiye bölünemeyen sayı. 2. Ferâine-i Mısriyye Mısır Firaunları. fercâm-gâh (f. kıyamet.zf.b.i. ferâiz-i dîniyye dînin farzları. akıbet yeri" mezar.i. başka bir yere bağlı bulunmayan beyit.i.i.i.s.) Türk müziğinin en az iki asır önce terkîbedilmiş. ferâh-rev (f. (bkz fariza). erkek adı. fer'an (a.f. 2.i. yarın.b. ferâhûr (f. (bkz: mülahham).) . (bkz: müfred).) 1. ferâh-ebrû). öbürgün.i. 1910'da H. yataklar. şer'î miras ilmi. odalıklar.i. tek beyit. ferâşet-i şerife beratı Kabe'nin temizlik me'mûruna verilen berat.i.i.i. çabuk seziş. ferâmûş (f. fermanlar. Bî-fercâm 1) sonsuz. tek olan sayı.s. neva. fermân'ın c.) Türk müziğinin şed makamlanndandır.i. feraset (a. fürûc) 1.

efrâs) at. Sayı 4-5.) zool. Ferheng-i Ziya Ziyâ'nın Farsça lügati. ferdâ-yi kıyamet kıyametten sonra. çalçene. tek tek.olmak üzere yayımlanmış. (Gencîne-i Güftar). (bkz: ferih). lât. fena koku.i. eşsizlik. ferhâş (f.) zühre. ferhat (a. individuel. Feres-i asgar astr. s.i.i. teklik. kederden. (Çobanyıl-dızı-Venüs) gezegeni. ferhân (a. bireycilik. Ferezdak (a.) teklik. feresiyye (a. neşe. biri de Acemce olmak üzere İstanbul ve Ankara kütüphanelerinde 16 nüshanın bulunduğu Şükrü Kurgan tarafından bildirilmektedir.f. tek tek.i.) 1. sah. individualisme. ferd-â-ferd (a. ferdiyy-ül-esâbi zool. 353). Ferheng-i Cihangiri Şirazlı Cemâlüddin Hüseyn Incu tarafından yazılan ve 1608 de Cihangir devrinde tamamlanan Farsça lügat.) kıvırcık ve dolaşık olmayan uzun saç. 2. fertle ilgisi olan.h. marifet. Ferhâd (f. memnun. ferdî. feres-ül-bahr su aygırı. h.i. sanldığı ağacı kurutan bir cins sarmaşık. fergand. Ferheng-i Reşidi Reşîdî'nin Farsça lügati. erkek adı.) Cebrail'in atı. ağzı kalabalık. fr.) birlik. Feres-i ekber astr. zafer. şen. yazarları meçhul olan hikâye kitapları olup yedisi Türkçe.zf. feres-ül-hayât (a. Hicrî 20-115 (Milâdî 641-728) yıllan arasında yaşamıştır. (bkz: perhâş). ferdiyyet (a.) fert fert. in-dividualite.i. i.i.i. feres (f.i. Car-ree de Pegase.s. (bkz: gîsû).) 1. ferdiyye (a. (bkz: hayliyye). [ikincisi] kadın adı. gürültücü. Feres-i a'zam astr.s. darlıktan sonra gelen sevinç. ferec (a. 2.i.h. oyun. 2. perissodactyles. ferdâniyye (a. ferfere (a. temkin.) fels. ["vakar" zıddı]. babası. 2.) fert fert. (Türk Dili Belleten.i. En-dîşe-i ferda yarını düşünme. ferfâr (a. (bkz: esb). satranç oyununda at. (bkz: Feres-i a'zam). ferhâl (f. Hz. 2.i. gam. siyasî.) farfara. ferden-ferdâ (a. fergande (f. [Allah'ın vasıflarındandır . Ferheng-i Naşiri Nâsırî'nin Farsça lügati. Tâ-be-fer-dâ kıyamete kadar. 2. Islâh-ı nefs-i feres at cinsinin ıslahı.) 1.i.i. Pegasus. (bkz: vahdâniyyet). Asıl adı "Hemmâm" dır. teselli. 3. (bkz: vahdâniyyet). fr. kokmuş.) Arapların "Cerîr ve Ahtal" la birlikte meşhur üç hiciv şâirinden biridir. Arap edebiyatının şaheser-lerindendir. ferdâniyyet (a. akıl. farfara.) 1. 2. fr. erkek adı. sekizi Arapça. ilmî. fr. ferheng (f. Ferheng-i Şuûrî Şuûrî'nin Farsça-Türkçe lügati. tekparmaklılar. yıl 1945. hafif meşreplik. kederden. darlıktan sonra gelen sevinç. Farsça lügat kitabı. tasa ve sıkıntıdan kurtulma.) sevinç.s. Ferhâd ve Şîrîn adıyla meşhur olan eski bir hikâyenin erkek kahramanı olup Şîrîn'in âşıkıdır.) 1. sevinçli. bilgi. edebî bir gazete. 3.zf. atgiller.) 1. (bkz: ferd-â-ferd).i. kavga. semânın kuzey yarım küresinde Keykâvüs (Cassiopee) ile Elfâris (Persee) burçları yakınında parlak yıldızlardan müteşekkil bir burç. i. Sa'saa oğlu Galib'dir.) 1. aslen Basra'lıdır. tek şey. birlik. (bkz: ferden-ferdâ). Ferec Ba'd-eş-Şidde 1) zorluktan sonra gelen kolaylık. beygir. Hü-seyn'in oğlu imam Zeyn-ül-Âbidîn hazretleri hakkındaki kasidesi. akılsızlık. . fr. 2. hüner.) savaş. patırtıcı.i. Seri III. individualisme.i) 1. hipopotam. geveze. [birincisi] erkek. neşeli. fr. Tay.b.c. feres (a. Ferengîs (f. edep. 2.

erkek adı. ferîkayn l' (a. bir şey üzerinde sınırlı bir aynî veya şahsî hakka dayanarak zilyet olan kimse.) 1.i. kıymeti. kutlu. zamanının bir tanesi.s. Lâkabı Ferruh'dur. âmir. Sadî'nin Bostan adlı eserinden seçme 170 beytin tercümesi. nişan).i. ferîk-i evvel korgeneral. (bkz: ferhân). korgeneral. ayrıntılı. [birincisi] erkek. sevinçli olarak. ferih fahur iftihar ederek.s. eşsiz. buyruğu. tümgeneral. cemâat. hükümdar fermanı. ikinci ferîk = tümgeneral]. Ferkadân (a. sekizinci gök. insan topluluğu. [birince ferîk = korgeneral. 2. Ferîdûn-fer (f. uğurlu. kibirli.s.i. fermân-ı âlî. tek.) sevinçli. eşi olmayan. s. buyruğu.s.i. ölçüsüz.s. a. hüküm süren.) 1. zamanın bir tanesi.) astr. emreden. uğurluluk.) buğday tanesinin olgunu.Pişdâdîlerin altıncı pâdişâhı olup Cemşîd sülâlesinden demirci Gâve'nin yardımıyle Dahhâk-i Mârî'yi öldürmüştür.) iki askerî fırka. (bkz: firişte).s.) Feridun gibi şanlı. 2. feride (a.) l askerî kolordu kumandanı. buyruğu. 2. kadri ulu olanın fermanı) meç. buyuran. Fermân-fermâ hüküm süren. ferhunde (f.) reyi mübarek. s. gururlu [kimse]. Kuzey kutbuna yakın ve Küçükayı kümesine tabî iki parlak yıldızdan herbiri olup. ferîd-üz-zemân asrın. ferîd (f.i. [bu yıldızlardan ikisine birden "fer-kadân" denilir]. ferîd-ül-asr.) [aslı "fırişte" dir]. uğurlu olan. katılaşmış [şey]. fer'iyye asılla ilgili olmayıp.i. Dübb-i as-gar (Küçükayı) denilen yıldız kümesinin en parlak yıldızlan olan "Dübb" ve "Merak"ın müşterek adı.) sihir. 2. fermân-ı beşâret-unvân (yüksek unvan sahibinin fermanı) meç. ferhunde-tâli' yaver. ferhunde-pâ[y] (f. feride (f. . ferîd-üd-dehr (a. pâdişâh fermanı. neşeli ["fahur" kelimesiyle birlikte kullanılır]. mes'ut. sihirbazlık. ferih j (a. ferhunde-re'y (f.i. kutlu. ferhest (f. iki taraf. [evvelce] pâdişâh tarafından verilen yazılı emir. ikinci derecede olan fer'î aynî hakk huk. fer'e mensup olan. Tekabül-i ferîkayn iki düşman tarafın karşılaşması. pâdişâh fermanı.i.b.) falı kutlu.c. ferîkan ("ka" uzun okunur.s. meymenetli. mutlu.) mübâreklik.) kendi reyiyle hareket eden. eşi bulunmayan.i.a. bir alacağın temini gayesiyle ona bağlı olarak kurulan menkul veya gayri menkul rehin.a. ferhunde-sâl kutlu yıl. buyruk. büyü. ferâid) l. ferhunde-fâl (f. ferd'den c. ferîk-i sânî tümgeneral. fermân-ı celîl-ül-kadr (değeri. (bkz: ferîd-üd-dehr).b.s.) topluluklar.b. ferhunde-gî (f. fer'î zil-yed huk. çok değerli inci. fermân-ı âlî-şân (şanı ve şerefi büyük olanın fermanı) meç. (bkz: tevki'. i. berat. ferişte (f. öğütülecek hâle gelmişi. buyrultu. Feridun (f-h-i-) l. [bkz: feleki sâmin). ferman (f-i-) emir. üstün. ferîk (a. kutlu. mübarek.b.Ferheng-nâme-i Sa'dî Hoca Mesud'un. kadın adı.i. avcı kuş. ferma (f.) astr. pâdişâh fermanı. 2. dizilmiş inci. [ikincisi] kadın adı. ferkad (a. 2. kıyas kabul etmez. mes'ut.s.) zamanında tek olan. kutluluk. 3. bulundukları yerden doğup batarlar.c. emreden. ferîd.) 1. ferik (a. donmuş. fer'î.) ayağı uğurlu [olan]. süren. Hükürn-fermâ hükmeden.b.b. emir buyuran. 2.

kocamış. fermân-berdâ (f. fermâyende (f. buyruğu.s.). Min-el-ferşi il-el-arş fakir iken talihi yardım edip zengin oluverme.). pîr.) bunakçasına. şilte. yeryüzü. 2. kaçma.) 1. taş ve şâire döşetme.b. fermân-ı vâcib-ül-iz'ân (itaat edilmesi.s. 2. fertût-âne (f.s.) delil.) 1.s.) fermanberlik. bunak. ferman. halı. şerefe. pîrezen).i. pâdişâh fermanı. fersûde-pîşânî (f. 3. Kâbeyi süpüren. mahveden.s. hüccet.) pîrlik. buyurma. s. ferrâşî (a. -fersâ (f. sahra. (bkz: ferseng). seccade. pâdişâh fermanı. pâdişâh fermanı.s. eskimiş.i. fertûtî (f.i. erkek adı.) yıpranmış.) fermana uyan. uğurlu evlât.i. 4. ferman-dih (f. fersân (f-i-) derisinden kürk yapılan bir kır sansarı.b. şaşkınlık. Taharnmül-fersâ tahammül bırakmayan. milyonlarca yıl önce meydana gelmiş olan dünyâ). bu-yurulmuş. fertût.) fersûdelik. 3. fersude (f. 2.) ayağı uğurlu. (c. ferş (a. döşemeci. yaygı. bahtı açık.) aldığı emri yerine getiren. yoran. emir. yıpranış. hükmü geçen. hayırlı.i. uğurlu. 2. fermân-dih).fermân-ı hümâyûn pâdişâh buyruğu. 2. ferrâş (a. ferruh-kadem (f.) aşındıran. sipariş.) ümmet. fermâyiş (f.) emri kabul edilen. fersûde-gî (f.i. emretme. fermûde (f. fertûte (f-S-) pek ihtiyar. Tâkat-fersâ takat bırakmayan. üç millik bir mesafe [denizde]. (bkz.) döşeme işleri. emir.) fermanı.i) 1. kutlu olan.a. fermâyiş-i şal şal siparişi. döşeyen. bunaklık. ferruh-zâd (f. ferseng (f. yıpranmış elbise. emri yürüyen. ferş'den. ferruh-fâl (f. fermân-berdârî.i. Câme-i fersude eskimiş.s.i.b.b. aşınmış. buyruğu. hizmetçi.) mevki ve şeref sahibi kimse.i. fermân-ı şeref-iktirân (ululuğa. kutlu.) 1.) meymenet. (bkz: fermânfermâ. fermân-ı vâcib-ül-imtisâl (itaat edilmesi. ferşiyyât (a.b. fersendâc (f.b.b.) emir veren. gaflet. fersah fersah bol bol. (bkz: mübarek).s.b. kutlu çocuk.s.i.i.zf. i. fürüş) yayılan şey.i. gafil. emrolunmuş.i. hasır. halî'-ül-izâr). mübarek.i.i. buyruğu. fermân-ı ilâhi Tanrı buyruğu.) 1. boyun eğilmesi gerekli olanın fermanı) meç. fermana uyarlık. ferruh (f.) talihi uğurlu. çok yaşlı. (ferş-i) sâl-hurd çok eski.) 1.b.s. 2. eski. fernûd (f. halı. eskilik.) döşemecilikte kullanılan malzeme. (çok eski. üstünlüğe erişenin fermanı) meç. ferr (a. yayma. irâde. fermân-ber (f.s.s. süpürücülük. -beri (f. ferruhî u (f. Kerr ü ferr saldırma ve çekilme [savaşta]. takatsiz düşüren.i) firar.) fersah. ısmarlama. pek çok. fersûd. Bermû-de-i fermûde emrolunan nesne. fernâs (f. uğurluluk. 2. fermân-fermâ (f.a. boyun eğilmesi gerekli olanın fermanı) meç. 2. fermân-ı pâdişâh! pâdişâh buyruğu. fermân-revâ).s. . şaşkın. (bkz: ma'tuh.) ferraşlık. muhtelif mesafelere tekabül eden değerde bulunan bir uzunluk ölçüsü. kır.) 1.) 1. fermend (f. (bkz. buyuran. ferşiyye (a. fermân-revâ (f.i. (bkz: fermân-dih). fersah (a.i.döşeme.i.b. yırtık. pâdişâh. furûş.

kürk kaplı elbise.i. çürüme.i. 2. ferve-i semmûr samur kürk.) 1. feryâd-bahşâ (f. ferzâne-gân (f. hakîm. gürültülü.) yular. bozma.). ferzend (f. bozukluk. (bkz: mahdum.) feryâdet-tiren. feryâd-nâk (f. Acemi Ocağı'nda kayıtlı bulunan çavuş çocuklarına verilmiş bir ad. Erbâb-ı fesâd eşkıya.). 3. feryâd-res (f.s. hikâye. feseka (a.) bilgi. şikâyet. 2.) oğula yakışacak surette.b.i. fesâd-ı te'lîf ed. ferzâne (f.s. 2. ferzend-i bevvâb bevvaplann Acemi Oca-ğı'na kayıtlı çocukları.b. (bkz.b. bozulma.i.) patırtılı.c. fesâne (f. fesâd-âmîz (f. 4.i. Acemi Ocağı'nda kayıtlı bulunan sipahi çocuklarına verilmiş bir ad. kürkü tilki. fesh (a.) fesatla karışık. bilginler.) masal ve hikâye düzen.i.b. fâsid).i.s. yazı. f e' s uli (a. ferz (f. suyu.s) fesat karıştıran. ferzendân) oğul. vezîri suretinde kullanılan bir taş.) asılsız hikâye.s.i. bozulma. feryâd (f. hava kabarcığı.) 1.s. ferzin ji (f. feryâd-nâme (f. dağıtma. ferve-i murabba' çaprazları mücevherli.ferve (f.b. ferzân (f.i. (bkz: figan).s. fenalık.) günah işleyenler.) satranç oyununda şahın müşaviri. bağrışma. [evvelce şeyhülislâmlar giyerdi].) 1. fâsid'in c. aşağıdan yukarı fışkırtan havuz ağızlıkları.) kendini acındırmak gayesiyle yazılan mektup. Mecûsîlerin melâikesi.i. makbul hayvanların postu. fesâd -j (a. sızlanma. masal. ibn).) fesatlar. feryâd-hân (f. oyunbozanlık eden. .) 1. 3. fesâd-ı mi'de mîde bozukluğu.c. çocukların oynadıkları su püskürten oyuncaklar.) l. ferzend-i ercmend şerefli çocuk. düğmeleri murassa' olan kapaniçe. bahar mevsiminin ilk ayı. yardım istemek için çıkarılan yüksek ses.) 1. gürültü.i. ferzâne-gî (f. çürüklük. masal. anlaşmazlık. (bkz: fesâne. fesâdât (a. veled. kabı atlas. asılsız şeyler söyleyen. ferzend-i sipahi tar.i.b. fesâkî (a. 2) yirmi iki martta olan bir fırtına. S. fesâd-ı dimağ delilik. feryâd-ı andelîb 1) bülbülün feryadı. fesân (f.) ilim ve hikmet.s.) çocuklar. 2. alıngan. fesâdât) 1. fesâne-perdâz (f.) yardım isteyen. yaygara.i. fesâd-engîz (f. ferve-i beyzâ beyaz kürk.s. zararı icâbettiren. bileği taşı (seng-i fe-sân). fıskıyye'nin c. tas. ferzend-i çavuş Tar.i. çağrışma. (bkz: efsâr).c.i. fesâr (f. sapkınlar.i.) kürk. ferverdîn (f. bir cümlede tertibin. ferzend-i hâver yakut. feylesof. fesede (a. ötmesi. üstünlük. ferzend'in c. efsâne). ferzend-i âftâb yakut. nefsânî bağlantılardan sıyrılmış olan derviş. ferzâne'nin c.s. kötülük. (bk ferz). füûs) iki yüzlü balta. arabozanlık. fesâd-ı ahlâk ahlâk bozukluğu. fitne.zf. 2. fesâd'ın c. dağılma. 2. fâsık'ın c.b.b. çocuk. ferzend-i âb suda yaşayan hayvanlar.) âlimler.) feryâdedenin imdadına yetişen.i.b.i. ferzend-âne L (f. mânâ çıkmayacak derecede karışık ve bozuk olması. ferzendân (f. (bkz: efsâne). bilgili [kimse].

c. serpen. lâmba fitili. feterât (a. füshat'den) geniş. Meydân-ı fesîh geniş meydan. âkit taraflardan birisinin diğer tarafa sözleşme hükümlerinin devamını istemediğini bildirmesi.i. örgü. genç. otopsi. fesi (a. açık.c. aşikâr zafer. fesh-i mukavele mukavelenin. fetîle-i giysû saç örgüsü. erkek ve kadın adı.c. feth-i İslâm Tuna nehri üzerinde Kladove kasabasına yakın bir kalenin adı.c. feth-i bilâd şehirlerin istilâsı.b. fesîh (a.c. delikanlı. [feth-i lam ile = lamın fethiyle. 2. fetret). fetha-i hafife e okutan üstün.i. fetâvâ. bir mahkemenin verdiği karan.i.). sıkan. feşâfeş-kâr (f.) 1. çürütmesi.fetvâ'nın c.i. Zer-feşân altın saçan. Mehmet tarafından fethi. feth-i müşkilât zorluklan çözme. fetha'nın c. mert. fetha (a. efşâl) cesaretsiz. fetîle (a.s. üstün "e" okunmasıyla].) hışmı. 2. . fetehât) 1. zaptı. sübhân-Allah).i. feth-i nıübîn açık. feth (a. 3. fethiyye (a. 2. fetâvî (a-'. fetîl. Sahrâ-yı fesîh geniş. feşâfeş-i derya denizin fısırtısı. huk.fesh-i ihbar eko. vınlama çıkaran. daldırma [bağ çubuğu ve şâire]. feth-i kelâm söze başlama. zaptetme.c. fesh-i şirket şirketin dağılması.s.i. yüreksiz. açık sahra. 3. anlaşmanın bozulması.f. (bkz: küşâd). [ sûre-i feth innâ fetahnâ-leke sûresi].c. (bkz: zafer-nâme). fesh-i i'lam huk. îlâmı hükümsüz bırakma. 2. fısırtı. feşâfeş-i tîr okun sesi. hükümsüz bırakması. açılma.) müteakip iki harfin fethasıyla (okunan kelime) [faraza. 2. fethe mensup. efsâl. 2. atılan okun havada çıkardığı ses.) l.. fısırtı. kuşatma.c. -feşân (f. fisâl) zir. hışıltı. bir harfin üstün. 2. feth-i meyyit ölümün sebebini anlamak için cesedin açılarak muayenesi. fetih hakkında yazılan kasîde.) müftünün verdiği şer'î cevaplar.).) sıkıcı. saçıcı. fetâ (a. feşfeşe (f. fetret'in c.i.i. yaralara konulan tiftik. fütûh. feveran. şıpırtı. feth-nâme (a. delik. fe-sübhân-Allah (a.i. fethateyn (a.) bir fethe dâir yazılan şiir veya risale. fetha-i sakile a okutan üstün. 4.s.) hışırtı. (bkz: ferâh-dest. c. 4. açma. yiğit. faşâfeş (f. gibi].s. eli açık.s. feşâr (f. feşil (a. (bkz. onun üstünde bulunan bir başka mahkemenin bozması. [e] olarak okunması. fısırtı. fütuhat) 1. feth ü kıraat [Kur'ân ve fermanlar hakkında] açma ve okuma.s. Âteş-feşân ateş saçan.. fityân) 1.) Arapça kelimelerin üstüne konulan "üstün" işaretleri. ovarak deriden çıkarılan yuvarlak kir. feşâfeş-i daman eteğin hışırtısı. Arapça kelimelerin üstüne konulan üstün ( ) işareti.b. Lâ-fetâ illâ Alî Ali'den başka yiğit yoktur. sahî). düşmanın mağlûbiyetini bildirmek için yazılan mektup (Nâme-i Hümâyûn). (bkz: efşân).) saçan. feth-i bâb kapının açılması. fetehât (a. feth-i Konstantiniyye istanbul'un II. başlama. (bkz. korkak. fethî. fetâvâ-yi âlemgîrî bütün âleme yayılan fetvalar.s. cömert.) 1. (bkz: bed').i. ["efşân" muhaffefi].

[pusla odası. 2.). iki vak'a arasındaki zaman.) fatihalar. takım.b.). fevc (a.i.i. fâkihe'nin c. zafer kazanmış. fâyiha'nın c. (bkz.f. fevâid (a.s.i. fevâih (a. üstün gelmiş.i.t.s. fetvâ-emîni (a. kazançlar.i. (bkz: fâci').) güzel kokular.i.) meyvalar. kahbeler. fâzıla'nın c.). fitne'den) 1. müftünün bulunduğu resmî dâire.) çiçek ve meyva kokulan. fevâiz (a. 2. (bkz: mısdak). Cenâbıhak. fetva (a.i) apansızın adam öldürme. fettâk (a.) altın ve gümüşü muayeneye yarayan taş. fevehât) güzel koku. gönül alıcı.) ahlâksız kadınlar. (bkz. iki sıtma nöbeti arasında geçen zaman. 2. fevâkih-i lezize lezzetli. fetâvâ. açan.) 1. fâiz'in c. mihenk) taşı. fevâid-i me'mûle umulan faydalar.i.). Dâr-ül-fevâhiş umumhane (genel ev). Devr-i fetret fetret devri. fâtiha'nın c.c. fevâsıl (a. 4.). fasıla). fevâci (a. (bkz. fevâkih (a. fetk (a. 4. biniciler.i. feveran l. 3. efvâc) bölük.i. (bkz: bâb-ı fetva).(bkz. menfaatler. fevc-â-fevc takım takım. 2.i. yemişler. fânûs'un c. fevâzıl (a. kârlar. fetheden. fevâtih (a. kullarının kapalı işlerini açan. galeyan etme. fettâne (a. fâsıla'nın c. faydalar. dağ keteni. 2.s.fetîle-i hacer bot. fett (a. fâhişe'nin c.i. fevâhir (a. fâhire). fevc fevc bölük bölük. 3. fâris'in c.b.s. fevâhiş (a.i. 3. fâci'in c. mehek (mehenk. fevehân fevh'in c.i. (bkz: fatiha). fettâh-ı kerîm iyilik etmesini seven. fenalık yapan. hek. fevehân) güzel koku. fâhire'nin c. fâide'nin c.). fettan (a.(bkz: fanus). erkek adı. fennî bir dergi. fetvâ-hâne (a.i.c. müftülük. (bkz: fâris). fetva odası. (bkz. kerem sahibi olan Cenâbıhak. iki peygamber veya pâdişâh arasında peygambersiz veya pâdi-şahsız geçen zaman. fâih'in c. kanlı katil. i. [damar] vurma. ayarlan.i.s.i. zamanı. fetvâhâne-i âlî mülga Şeyhülislâm dâiresinde mahkeme-i şer'iyye ve müftülerin mercii olmak üzere vücuda getirilen iftâ müessesesi. Şeyhülislâm kapısı.s. feth'den) 1. (bkz: fâhir. fevha'nın c. [Osmanlı târihinde Yıldınm'ın mağlubiyetiyle Çelebi Sultan Mehmed'in idareyi ele alışı arasında geçen sekiz senelik 'müddet]. fahişe). fitne ve fesada teşvik eden. [su] .c.) atlılar. (bkz: fâide).) [eskiden] Şeyhülislâm kapısında fetva işleriyle meşgul olan dâirenin başkanı. fetk'den) çok adam öldürmüş kimse. fetâvî) müftü tarafından verilen şer'î hüküm veya karar.) güzel kokular. akın akın. faiz). reft). fetvâ-penâh (a. feterât) 1. 1888'de Murat Emir tarafından istanbul'da on-beş günlük olarak yayımlanmış edebî. za'f. fevehât (a.b. tatlı meyvalar. fevâris (a.) . 2. fevâyih (a. uyuşukluk.i.c. cazibeli. oynak [kadın!.) 1. fevânîs (a. Bâb-ı fetva. ["fevâyih" şeklinde de kullanılır].i. mülga Meşihat dairesindeki meşhur iftâ müessesesi. fetret (a.f. 3.). fettâh (a.i.) "fetvaya sığınan" Şeyhülislâm.kaynama.s.i. fuzalâ). fevha (a. cemaat. (bkz. fevh (a.c. fettâh-ı nur (nur açan) Allah. (bkz: fitret). fevâih). i'lânât odası adlarıyla üç dâireden ibaretti].

fevz i (a. coşması. fevt-i fursat fırsat kaçırma.s. birdenbire. fevzî (a. bereket ve bolluk veren. Allah.i. fevr (a. dinsiz. geniş olan. kaygısız.b.zf. aşın doyma.) toprak üstü. 2. feverân-ı âb su fışkırması. (bkz: dehrî).i. fevk-i işba' fiz. fevz u nusret zafer. bolluk. feyfâ-neverd (a. fevk-al-hadd (a. çarçabuk. füyûz). fevvâre-i âb-ı hayât abıhayat fıskiyesi.i. . feyfâ' (a. rahat yaşayan. feylesof (a. 2. 2. üstte noktası olan harf (Arap alfabesinde). (bkz: feyz). toprağın üzerinde.i. fevk-as-serâ (a. haddinden fazla. feyâfî) düz. feyezân-ı Nîl Nil'in taşması.i. fevren (a. zafer. umulandan çok. suyun taşması. kalender kimse. 2. fevk-i zeveban fiz. yukarıda bulunan.f. fevziyye (a.i. pek çok. üstlü. i.f. olağanüstü. feyyâl (a.s.) 1. 4. felâsife) 1. duyulmadık. feverân-ı zaman zamanın taşkınlığı.) kargaşalıkla ilgili.c. utku.i.s. yukarı [maddî. feyiz.zf. fevk-at-tabîa (a. fevkani ("ka" uzun okunur.i. fevvâre i (a.) file bakan kimse. elden çıkarma.it. fevk-al-me'mûl (a. fevt-i nâgehânî ansızın ölüm. fevt (a.) kargaşalık. üstünde.i.b.) son derecede. taşan [sel].) zaferle. feyezan (a.) susuz çöller. anar-chique.) hadden aşkın.) tabiat üstü.s. feverân-ı dem kan fışkırması.s. [müen. her zamankinden başka. içi çok temiz. fazlalık.) fels. taşan [sel]. fevk-al-gaye ("ga" uzun okunur.s. fevri. feyiz.s.s. feyhâ'nın c. üstte olan. göğe ait. feyyâz-ı kudret Allah. tar.) büyük. feyâfî (a. âlim. 2. a. kaçırma.s.i.zf. "fevkiyye"]. ölüm. 3. fevkani tahtani altlı. felsefe ile uğraşan. bir daha ele geçmemek üzere kaybetme. kurtuluşla ilgili.i.b. selâmet. susuz kumlu çöl. feyyaz (a. fevzâî (a. fevzâ (a.) galiplik. fevvâre-i bedâyi' güzellikler fıskiyesi. genişlikler. fevk-al-arz arzın. i. i.) 1.c. filozof. Yeniçeri Oca-ğı'nın kaldırılması üzerine II. yol alan.) boşluklar. (bkz: mevt). sahralar. Ale-l-fevr derhal. çöl yolcusu.fışkırma.b. Sultan Mahmut tarafından eski odalar mevkiine verilen ad.) içinden su fışkıran şey.b. üst taraf. 4. [hiddetle] köpürme. üst insan.i.s.) âdetin üstün de.c. fevk-al-âde bütçe fevkalâde hallerin meydana getireceği masraflan karşılamak gayesi ile hazırlanan bütçe. fevk-al-mu'tâd alışılmıştan. a. fevk (a. görülmedik. fevzâviyyet (a. fil çobanı. fıskiye. manevî]. üstünlük. 4.zf. feyfâ'nın c. feyyâz-ı mutlak Allah. yer yüzü.) umulanın üstünde. erkek adı. 2. düşünmeden yapılan [hareket]. anarşi. insanüstü.) 1.) 1.) üst. içi çok temiz.) acele. çok cömert [kimse]. engin. 2. büyük sahra. s.i. fr. fevk-al-me'mûl ümîdin dışında. birdenbire.) çöllerde ilerleyen.i. çok cömert [kimse]. fevriyye (a. fevk-al-beşer (a. i.) birdenbire. kurtuluş. hemen. feyhâ (a.i. 3. kadın adı.) 1. feyâyih (a. akıllı kimse. (bkz" fîl-bân).) çarçabuk. 3. feverân-ı gazeb kızgınlığın patlak vermesi. aşmerime.b. enginlikler. (bkz: kafr). derhal. feyiz (a.) 1. fevk-al-âde (a. anarşist.

sağrı omurları. 2. yükseklik.s. fezleke resmi [evvelce] huk. Kuruçeşme ile Arnavutköy arasında.b. hoş hikâyeler. feyz-yâb (a. mahkemelerin cereyanını kısaca tespit eden vesîkadan alınan masraf. feza' ji (a.) feyiz getiren. yer.) artıran.s. (bkz.) 1.) fezada giden. fezaya ait. gürlüğü) İstanbul'da. feyz-i neş'e bahşâ neşe verici bolluk. nukra). fıkarât cıü (a.f.) feyiz arttıran. sırt omurları.b. feyzâ-feyz (a. 2.) [aslı "fekariyye" dir]. bereket veren. muhtasar. feyiz alanı.i. çoğalma. netice. fezâ[y] (f-s. Hayret-fezâ hayret artıran.s. bağırıp çağırma. fıkarât-ı rakabiyye anat. fezleke'nin c. [füyûzât. (bkz: sîm. vatanın uçsuz. 4.s. onların hâriçte zuhurunu istilzam eden tecellî. feyz-âver (a. füyûz).i. irfan. 3. korkma.f. fezâ-yı ferda yarının boşluğu.i. gürlük. çokluk. 3. fıddâ-i hâlise hâlis gümüş.) feyiz bulan. fezleke-i târih târih hulâsası. hulâsa. icmaller. boyun omurları. bucaksız gökleri. hayret veren.erkek adı. 2.i. ümitsizlik.) feyiz bağışlayan. Ferah-fezâ ferah artıran. feyz ü rif'at bolluk. feyz-resân (a.]. feyz-i câvidân ebedî feyiz. bolluk. ilim.i. 1. dayanamama. feyz-bahş (a. ilerleme. feyz-nâk u (a.s. feyyil (a. olan füyûz'un c.s.f. 4.) feyz ile dolu olan. fıkarât-ı lâtife lâtif. bereketli. ucu bucağı bulunmayan boşluk. feyz (a.s. fıkra'nın c. bel omurları. fıkarât-ı zahriyye anat. fazlalık. 2. omurga kemiklerinin boğumlan.) fezlekeler. fezâ-neverd i (a. fekariyye). deniz kenarında Boğaziçi liseleri adını taşıyan lisenin eski adı. [evvelce] mahkemelerde soruşturma evrakının altına yazılan hulâsa. (bkz: fekarî). uzaysal. Feyz-i atî (geleceğin feyzi. verimliliği.s. fezâî (a. 2. bereket ve bolluk getiren. neşenin feyzi. fezada dolaşan. 2. huk. feza (a. sağrı omurları. bolluğu. feyz-i tabîî tabîî olan bereket.f.i) 1. fıkarât-ı anîfe yukarıda geçen cümleler. fasıllar. feyz-i mukaddes a'yân'ı sabitenin. fazla. ilerleme.) 1.) feyizli. gür. çoğaltan.) [aslı "fekarî" dir]. cümleler.f. Dâ-ül-fıdda gümüş ile zehirlenme.b. feyzdâr (a. feyz-efzâ (a. 3.i. suyun taşıp akması. özeti.s. fıkarî (ü (a. özetler. fıkarât-ı kataniyye anat. feyiz bulucu. (bkz: efzâ).b.) 1. "uzay. dünyânın sonsuz olan genişliği.) feyizli. hulâsalar. inleyip sızlanma.s. bolluk. fıdda (a. bölümler. fıkariyye ıü (a.f. feza ile ilgili. kuyruk omurları. feyiz. verimlilik. feyz-i safa safânın.b.b. alan. fıkarât-ı müntehabe seçilmiş hikâyeler. . özet.) gümüş. istidatlarına göre.f. geniş ova. fıkarât-ı arziyye anat. 4.f. feyz'in c.) 1. kıssalar.s. küçük hikâyeler. fıkarât-ı acziyye anat.) feyiz eriştiren. fezâyişte (f. geniş saha.b.s. devamlı bereket. paragraflar.) zayıf hüküm. fezleke (a.b.b. fezâ-yı feyz feyiz sahası. fıkarât-ı lâzime ve nâzike ince ve gerekli fıkralar.c. fezâ-yı vatan vatanın fezası.s.) ziyâde. kısımlar. fezâlik (a. fıkarât-ı us'ûsiyye anat.i. çok. (bkz: fıkra).

Allah'a karşı isyan etme. 2. bulun-mazlık. fıkdân-ı akl akıl kıtlığı.i. agnosi. şerîat ilmi.) kan alma. aşk. fıkhiyye (a. fırka-i siyâsiyye siyâset partisi. firak) 1.c. bölükler. şeriatın usul ve hükümleri. zihnin her şeyi çabuk anlayışı. çocukların oynadığı su püskürten oyuncak. kısa hikâye.) yokluk. (bkz: fücur). fısk (a. fa-tânet). fıkdân-ı kuvâ Fransızca "adynamie" karşılığı. hak yolundan veya hak yoldan çıkma. alaylar. bir şeyi gereği gibi anlayıp bilme. firak (a. fr. chronique.) hikâye okuyan. zihin darlığı. 2. takımlar. fesâkî) suyu. kıtlık. fasıl. 2. (bkz: fakr-üd-dem). grubu.i. fıkıhla ilgili. fıkdan (ii (a. fıskıyye (a.i. tümenler. darlık. 2.i) çocuğu. politika partileri. kanun maddelerinin paragraflarından her biri. madde. fr. [aslı "fekariyye"dir]. buğday unu veya buğday kavutundan 1458 veya 1667. duyumsamazlık.) fıkıha ait.i. (bkz. fıtr (a. fıkra-hân (a. Mâlikî. damardan kan çıkarma. (bkz. sefahate dalma.) ramazan bayramında bölünmeden verilmesi şer'an vâcibolan 1) buğday. (bkz: fatk).). fısâd (a. omurga kemiklerinden bir boğum. fr. Müslüman grupu. sapıtmış. tanısızlık. 3. fıkdân-ı elem acı yitimi.c. fıkh). amelî ve şer'î meseleler bilgisi.i. fıkra (a.) 1. kadın adı.]. firkateyn (a.f.) ["fıkhî" kelimesinin müen. fırsâd (a. fursat). Vakt-i fıtâm sütten kesme zamanı. fıkdân-ı hassâsiyyet psik. 5. fırak-ı dâlle dalâlete düşmüş.) eskiden kullanılan bir çeşit savaş gemisi.fıkariyye-i âliyye zool. buğday unu veya buğday kavutu"nun miktarı olan 1458 veya 1667 gramdır]. yüksek omurgalılar. 3) kuru üzüm. 6. aşağı omurgalılar. fıtra (a. "arpa.i. yazılmış kısa bir haber. fıkdân-ı temyiz fels. zihin açıklığı. 4.s. dinsizlik.c. (bkz. fıkıh (a. gündelik hâdiselerin kısa ve temiz bir üslupla yazılmış şekli. [adam]. kalabalıklar.) oruç bozan.b. 2. fırak-ı siyâsiyye siyâset. fıkdân-ı nukud para darlığı.s.i).) karadut.i. omur. 2. aşağıdan yukarıya fışkırtan havuz ağızlığı. fıtık (a. 3. fırka-i askeriyye tümen. 2. masal. fıkh (a. fıkıh.c. partiler. fıkdân-ı irâde irâde yitimi.i. 7. (bkz: fakd). [kitap veya eserde].f. ["gabâvet" in zıddı]. fıkdân-ı imkân imkânsızlık. cennetler. 4. .i. (bkz: fasd). aboulie. kansızlık. fıkdân-ı ma'rifet-i hissiyye psik. ahlâksızlık. siyâset partisi. paragraf. [Hanefî'den gayrı diğer üç ehl-i sünnet mezhebine (Şafiî. fr. insan kalabalığı.) 1.i. Hanbelî) göre. 3. bend. (bkz: fıkhî). fırka (a. fıtâm (a. kısım.i. îd-i fıtr ramazan bayramı.) 1. îman etmeyen fırkalar. bölüm. tümen. 3. fırka'nın c. yavruyu sütten kesme. fıkariyye-i süfliyye zool.i. ehl-i sünnet ve cemaat'ten ayrılan mezhepler. (bkz: sada-ka-i fıtr). [aslı "fekariyye"dir]. fusuk) 1. fıkarât) 1. hainlik. fıkdân-ı dem fizy. 4) kuru hurmadan 2917 ile 3333 gram sadaka. fırka-i nâciyye selâmet yolunu bulmuş fırka. fıkhî i (a. fıtnat (a. gazetelerde. fıkdân-ı nakd para darlığı. kıssa. apathie. kuru üzüm ve kuru hurma miktarı da buğday. fırsat (a. 2) arpa. söyleyen.). zeyreklik.anemie.s.i.i. şeker bayramı.i.

) itibarlı. fidye-i necat kurtulmalık. düşkün. fehâris) 1. fi zemâninâ (f. düşüncesi.s. 2. yaradılıştan. fî-i carî geçer değer. fıtriyye (a. baha. eşyanın adlarını gösteren defter.i. nativûisme fî (a. niyet. zihin tasavvuru.zf.i. kıymetler. 2. (bkz: fücâ). ameller. huy. fie (a. büyükler. -figâr (f. cemâat. kıymet. nüfuz ve itibar sahibi kimseler.s. içinde. akıl. inleme. düşürücü. fikr-i âteşin ateşli fikir.i. ya sonuna konulan cetvel. Mü-nâziun fîh hakkında münâkaşa. idrâk.) bahalar. fiâl (a. fikr-i galat yanlış düşünce. fıtrî. fi 20 Teşrîn-i evvel 20 Ekimde.s. yaradılıştaki.s. fi'l'in c. fikr-i ferda yarının fikri.) tabîî. ulular.s. inanma. üstün kimseler. hatır. fahl'in c. Bed-fiâl kötü işler işleyen kimse. fidâî (a. fihâm (a. kavgalı.) fıtrî olarak. (bkz: feda).i. Allah kerîm. çekişme olan. mizaç.zf.i. düşünce. efkâr). kuruntu. doğuştancılık. fihâl (a. (bkz: fikr).) Allah'ın hıfz ve siyânetinde. (bkz: seciyye.) yaradılış.cü. (bkz: feryad). bölük. 3.s. Mâ nahnü fîh konuştuğumuz. güruh. (bkz. Mevlânâ'nın tasavvufa dâir ünlü eseri. tabîat. (bkz: ef'âl). fiat) taife. [kelime Farsça "fihrist" den alınmıştır]. fî'nin c. ["ef-gen" kelimesinin hafıfletilmişi]. şimdiki zaman içinde.) fels.i. değer.) bir esiri kurtarmak için verilen şey.) atıcı. fıtraten a. 7. f. fikr-i fâsid bozuk. -de ["fîhâ" müfret müennes için kullanılır]. fikir (a. 6. (bkz: efgende). murad. indeks. fedaî). figâr (f. fihris (a. düşünce. 2. incinmiş.) yara.c. birdenbire.fıtrat (a. (bkz.) işler.) çok kuvvetli. bozucu fikir. düşünce.) 1.i. zan. fidye. ficâ (a.) yaralı. figan ("ga" uzun okunur.zf. -figende (f.) can kurtarma karşılığı verilen akçe vesaire. fidye (a. c. Mef'ûlün fîh "-de" hâli.) yıkılmış.) " onda.i.c. [çok zaman küçümseme yoluyla söylenir].c. -figen (f. Fîhi Mâfih (o şey ki onun içinde) Hz. yanlış bir şeyi düşünme. (bkz: cerîha). fıtriyye (a. figan-perver figan ettiren. 4. 5. tînet). fikr (a. figan-ı tîz yüksek feryad. bayağı fikir. ["efgende" kelimesinin hafifletilmişi].i. müteessir.).i.i. Dil-figâr yüreği yaralı.) zamanımızda. [evvelce] târihin başına konurdu.) ıztırap ile bağırıp çağırma.i.i. fiat (a. yıkıcı. fie-i kalîle az cemâat. (bkz: efgen). -fîh (a. can kurtarma akçesi. zihin. maksat. fahîm ve fahm'ın c.) ansızın. içinde" mânâsını verir.e. fihrist (f. . değerler. fî-i aslî asıl değer. fikr-i amiyane alelade. figan-ı tîz-i heves arzunun yüksek feryadı. olacağı. ve e.c.zf. fî-i maktu biçilmiş kıymet. takım.i. fikir. fiat) fiat. bağırtan.i. fidâ (a. fî-i kat'î son fiat. fr. fî-emân-illâh (a. oy. (bkz: efgâr). bir kitabın içinde neler bulunduğunu gösteren ve kitabın ya başına. efkâr) 1. kârlar.). [yapma kelimelerdendir]. yıkık. rey. fî (a. fihris).

fikrî. "-i hâli" alan geçişli fiil. kâr.. fi'l-i muzâri' gr. verbe accompli.i. tek kökten yapılan fiil [olmak. efâîl) iş. verbe intentionnel. geçişsiz fiil. [yazmış idi. zina ve livâta.. fi'l-i müsbet gr. fikirle ilgili. efal. fi'l-i meçhul gr.. faili. gibi]. "-i hâli" almayan fiil. fi'l-i istimrarı gr. morfemi ile yapılır [geleceks e. 2. fi'l-i cevheri gr. intransitif. i. fikren (a. içmek. bir işin geçmiş zamanda olduğunu bildiren sîga. olumlu fiil. gizli fikir.. açılmak. fiâl.) fikir. fi'l-i lâzım gr. faili. niyet fiili.) 1..i. "imek" mastarından yapılan varlık fiili. zihnen. sona erdirme. "bilmek" maddesiyle meydana gelen fiil [yazabildim. zf. [birincisi] erkek. hem hâle.i. (bkz: fikr). yeresiniz. fikr-i vatan vatan fikri. gibi].. "yazmak" maddesiyle meydana gelen fiil [düşeyazdım. gibi]. zamanla ilgili olup mânâya yol açan kelime. fi'l-i gayr-ı kıyâsı gr. idee fixe. fr. sevmiş imiş. fikriyye mensup. f r. kurallı fiil [ateş'den ateşlemek.. kaidesiz. -e sin. içmek. gibi].) fikir ile. efyâl. düşünce bakımından. fi'l-i kıyâsî gr. fikret (a. fi'l-i menfî gr. gibi]. basit fiil. yardımcı fiil [idi. vatan düşüncesi. fikret). dönüşlü fiil. emir