P. 1
hesaplar

hesaplar

|Views: 1,328|Likes:
Yayınlayan: Samet Kayrak

More info:

Published by: Samet Kayrak on Nov 22, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. KALDIRMA MEKANİZMASI SEÇİMİ
 • 2.1. Halat Çapı
 • 2.2. Tel Halatın Kopmaya Karşı Mukavemeti:
 • 3.1. Halat Makarasının Seçimi:
 • 3.2. Makara Aksının Hesabı
 • 3.3. Kaymalı Yatak Hesabı:
 • 4. KALDIRMA MOTORU SEÇİMİ
 • 5.2. Et Kalınlığının Bulunması
 • 5.3.1. Halatın Sarılmasından Oluşan Bası Gerilmeleri:
 • 5.3.2. Sarılmış Tamburda Oluşan Bası Gerilmesi:
 • 5.3.3.1. Halat Yükünün Neden Olduğu Eğrilme Gerilmesi:
 • 5.3.3.2. Döndürme Momentinden Dolayı Oluşan Kayma Momenti:
 • 5.4. Tambur Milinin Hesabı:
 • 5.5. Tambur – Motor Redüktör Oranı:
 • 5.6. Tamburun Dişli Çarka Tespiti:
 • 6.1. Kanca Seçimi
 • 6.2. Kanca Seçimi:
 • 6.3.1.1. Çubuktaki Çekme Gerilmesi;
 • 6.3.1.2. Kesme Kuvveti:
 • 6.3.1.3. Dişlerde Yüzey Basıncı Kontrolü:
 • 6.3.1.4. Somun Boyu Tespiti:
 • 6.3.2.1. (1-2) Kesitinin Mukavemet Kontrolü:
 • 6.3.2.2. (3-4) Kesitin mukavemet kontrolü;
 • 7.1.1. Kanca Traversinin Eğilmeye Karşı Mukavemet Kontrolü:
 • 7.1.2. Travers Muylusundaki Eğilme Momenti:
 • 7.1.3. Muylu ve Aksı Arasındaki Yüzey Basıncı:
 • 8.1.1. Araba Yürütme Direnci
 • 8.1.2. Yürütme Motoru Hesabı
 • 8.1.3. Tahvil Oranı
 • 8.2.1. Araba Yürütme Direnci:
 • 8.2.2. Yürütme Motoru Hesabı:
 • 8.2.3. Tahvil Oranı:
 • 9. REDÜKTÖRLERİN SEÇİMİ
 • 10.1. Kanca Traversindeki Rulman
 • 10.2. Kedi Tekerleklerindeki Rulmanlar
 • 10.3. Köprü Tekerleklerindeki Rulmanlar
 • 10.4. Tamburun Yataklandığı Rulmanlar
 • 11.1. Eğilme Momenti
 • 11.2. Şekil Değiştirme
 • 12.1. Fren Seçimi
 • 12.2. Frenlenen Güç
 • 12.3. Isı Zorlamasının Kontrolü
 • 12.4. Fren Gevşeticisinin Seçimi

HESAPLAMALAR

1. KALDIRMA MEKANİZMASI SEÇİMİ
t
h
⇒ hareket saati
günde 4 saat haftada 6 gün
4x6x52=1248 saat
t
h
mak
mak
z
palanga ikiz
1
1
*
z
1
η −
η −
= η
orta işletme grubu kaynak / 4 /
G
r
= Q =40 000!"81=#!2400 $
#0000 ≤ Q ≤ 45000 ⇒ kaynak / 1 / den
%=8 seki% halatl& 'alanga se(ildi"
Şekil 1: Sekiz Halatlı İkiz Palanga
)ald&r&lan yük gere*in+e 'alanga se(imi kaynak /1/ den al&nm&şt&r"
1
2. TEL HALAT SEÇİMİ
,in(lerde kullan&lan halatlar standart ti' kendir -%lü .e kendinden
ya*lamal&d&r" /le.e s&+akl&*a maru% kalmad&*& süre+e kurumad&*&ndan ya*lamaya
gerek yoktur" üretimde (eşitli (elik halatlar ile gergi halatlar&n& kullanmaktad&r" 0ünya
standartlar&nda 1/2345 06$5 72" 3628 g-re üretim ya'an5 hammadde .e 'roseslerde
uluslararas& kalite gü.enli*i 32962:9!002 belgeli .e genellikle yerli fabrikalardan
1;elik <alat 3el 2anayi /"=" >?%mit5 <as ;elik <alat 2an" 3i+" /"="9 )ayseri8 .in(lerin
ti'5 donan&m5 (al&şma alan&5 kald&rma yüksekli*i .e ka'asitelerine g-re genel olarak
6x#6 @25 18xA 0-nmeyen 1nuflex8 (elik ask& halatlar& ile 6x1! 23 .e 2B5 8x1! 2B
kendir .eya (elik -%lü ask& halatlar&n& .e 6x12CA5 6x24CA kendir -%lü gal.ani%li gergi
halatlar&n& kullanmaktad&r"
2.1. Halat Çapı
8 halatl& iki% 'alanga i(inD

mak
mak
z
palanga ikiz
1
1
*
z
1
η −
η −
= η

97 , 0
98 , 0 1
98 , 0 1
*
4
1
4
=


⇒η
iki% 'alanga
=05!A

" 'al iki% E % 2
F G
2
kan+a
max
+
=

A4 5 50824
!A 5 0 4 2
2000 #!2400
=
+
η
• max min
2 101 5 0 d =

mm AA 5 22 !8 5 #8182 101 5 0 =
mm 24 d
min
=
se(ildi"
24 mm standart (a'&nda .e (ekme dayan&m& 1650 $/mm
2
olan 6x1! ila.e telli
6x12/6C6H/1 lif -%lü (&'lak telli (a'ra% sa* sar&ml& 2B/IB halat se(imi ya'&lm&şt&r"
/ş&nma .e e%ilme muka.emetleri mükemmeldir" )o'ma de*eri maksimum tel halat
i(in 26#000 $ dur" Jaklaş&k birim a*&rl&*& 1562 kg/m
2
Kdir" )aynak /1/ den (ekilmiştir"
2
2.2. Tel Halatın Kopmaya Karı M!"a#emet$%
• 2
<
= 3el halat emniyet katsay&s& aral&*& D 12
<
=A"""""1#8

)
L M
4 N G
d =
⇒21=
M 1650
N 4 A4 5 50824
⇒γ =14568 emniyetlidir"

8
g
a
1 1 2 2
statik dinamik
+ =
• .=20 m/dk ⇒05## m/sn a=0516 m/sn
2
=508245A4 11C
g
a
8 ⇒ 2
dinamik
=5165#568 $

)
L M
4 N G
d
⇒21=
M 1650
N 4 68 5 5165#
⇒ γ =14545 emniyetli
<alat (a'& bulunmas&nda .e muka.emet hesa'lar&nda uygulanan formül .e
sabitler kaynak /1/Oden al&nm&şt&r"
&. HALAT MAKARASI HESA'I
4akaralar ü%erinde halat&n (&kmamas&n& sa*layan muhafa%alar me.+uttur"
<alat makaralar& rulmanlar ile yataklanm&şt&r" )an+ada emniyet mandal& me.+uttur"
&.1. Halat Ma"ara(ının Se)$m$%
0r D 3el halat makaras& yu.arlanma dairesi (a'&
0a=0
2
D 0&ş makara (a'&
0
1
D ?( makara (a'&
d
/
= d
2
D 3el halat makaras& yata*& i( (a'&
d
$
= d
1
D 3el halat makaras& yata*& d&ş (a'&
b
a
D 4akara d&ş k&sm& genişli*i
2
1
D )aburga kal&nl&*&
2
2
D Jan kaburga kal&nl&*&
d
2
D/ks (a' kal&nl&*&
#
k
1
D 3aş&y&+& yatak boyu
r D makaran&n i( yu.arlanma dairesi (a'&
x D bron% bur( kal&nl&*&
d
#
D 3el halat makaras& yata*& bandaP i( (a'&
=ekil 2D 0-küm 3el halat 4akaras&n&n Ql(ülendirilmesi
4inimum yu.arlanma dairesi (a'&R
;elik d-küm makara se(ilmiştir" /kma s&n&r& 255 $/mm
2
dir" 0=21 mm halat
(a'& i(in se(imler aşa*&daki gibidir" <alat makaras& kaymal& yatak se(ilmiştir"
• 0
makara
=)md
<
=2224=528
• 0
1
= 528 mm ≅ 560 mm
4akara (a'& 560 mm al&nd& /1/9/4/
4akara -l(üleriR
• r=12 mm
• a=40 mm
• ba=A0 mm
• d/=100 mm
• d$=1#0 mm
4
• 0r=0
1
Cd
<
=560C24=584 mm
• 0
1
=0
r
C2a= 560C240=640 mm
• 2
1
=05010
r
C10=0501584C10=15584 mm
• 2
2
=0582
1
=05815584=1256A2 mm
4akara boyutlar& Füneş 4akine /"="Oden kaynak /1/ den5 kullan&lan mal%eme
boyut .e sabitler kaynak /4/Oten al&nm&şt&r"
&.2. Ma"ara A"(ının He(a*ı
maksimum e*ilmenin oldu*u yerdeR
@
4e
L = ≤σ
em
aks (a'& d
aks
=!0 mm5 aks mal%emesi se(ilmiştir"

#2
d M
@
#
*
=

#
em
L M
4e #2
d =

2
/ 5 , 127
2
255 Re
mm N
S
em
= = = σ

1
kan+a
l
4
F G
4e *
+
=
l
1
D makara ekseni ile mesnet aras&ndaki mesafe

80
4
2000 #!2400
4e *
+
=
⇒ 4e=88A4000 $mm
l
1
=!0 mm

3
* 5 , 127
8874000 * 32
π
= d
⇒d=8!516mm ≤ !0 mm
⇒d=8!516mm ≤ !0 mm emniyetlidir"
5
&.&. Kaymalı +ata" He(a*ı%
)aymal& yatak eksenel do*rultuda gelen ku..etler karş&l&*&nda e%ilebilirD
7ron% .e 'irin(lerde σ
bem
=15÷ 208 $/mm
2

d I
H
L
b
*
= ≤σ
bem
I D yatak u%unlu*u
d D aks (a'&

85 100
10##0A
L
b
*
= ≤σ
bem
⇒ σ
b
=1154A $/mm
2

bem
emniyetli
yatak hesab& sabitleri i(in kaynak /4/ kullan&lm&şt&r"
Jatak mal%emesi olarak 280 se(ildi"
,. KALDIRMA M-T-R. SEÇİMİ
)ald&rma sistemini hareket ettirmek i(in gereken gü( tam yük i.mesi% gü( ile
i.melendirme gü+ünden oluşmaktad&r"
2istemlerde kullan&lan tüm elektrik motorlar& k&sa de.re motorlu asenkron
olu' sin+a' kafeslidir" #80 ,olt (al&şma geriliminde .e yüklü emniyetle kald&r&la+ak
gü(te se(ilmiş" 2istemin sa*l&kl& işlemesi i(in motor ada'tasyonlar& 06$96BS
standartlar&na uygun ada'tasyon şekline g-re ya'&l&r" )ald&rma ünitesinde redükt-r
ile motor aras&nda ka'lin kullan&larak maksimum torklarda emniyet oluşturulur" 6T 44
.e 6T 55 koruma s&n&flar&nda olu'5 (ift h&% i(in -%el motorlar5 ithal motorlar .e yüksek
koruma s&n&flar& iste*e g-re ha%&rlanmaktad&r"
Blektrik motorlar& bir sarg&l&larda 3BB @att .eya F/4/)5 (ift sarg&l&larda
IBU:J 2:4BU .e 2B@ BVU:0U?,B kullan&l&r"
η
s
= 05!8 D halat sistemini .erimi
η
3/
= 05!8 Dtambur .erimi
η
dk
= 1 Ddişli kutusu .erimi
η
3
= 05!6 D to'lam .erim
6
η
4
= 1000 de./dk ⇒ 1656A de./sn D de.ir say&s&

3:T
k kan+a
4:3
E 1000
, F G
$
*
* ) ( +
=

!8 0 !8 0 !6 0 1 60 1000
4 2000 #!2400
$
4:3
, * , * , * * *
* ) ( +
=
⇒$
4:3
=28552 k@
#0 k@Ol&k 1000 de./dkOl&k F/4/) F4225 m6 ti'i se(ildi"
3ah.il oran&R

) iki%
4
3:T
, i
0r M n
i
*
* *
=
• ⇒
2 A 4
25 0 M 1000
i
3:T
* *
, * *
=
=585! =1 3o'
?
3o'
= 6# se(ilmiştir"
3amburun de.ir say&s&R
• i
3:T
=
3/4
4:3
n
n
⇒ 6#=
3/4
n
1000
⇒ n
3/4
=155! de./dk
redükt-r se(imi # )7 ti'i WB3 redükt-rden i=6# de./dk se(ildi"
)ald&rma motoru hesa'lar& kaynak /1/Oden5 motor standartlar& i(in kaynak /
!/Odan redükt-r se(imi kaynak /8/Oden al&nm&şt&r"
/. TAM'.R HESA'I
3ambur (elik (ekme mal%emeden imal edilir" 3ambur (a'lar& se(imi 06$
normuna g-re halat (a'&n&n minimum 16 kat& olarak ya'&lmaktad&r 125 olarak al&nd&8"
<alat&n tambura dolanma (a'& halat -mrü bak&m&ndan -nemlidir"
0t D tambur (a'&
A
b D halatlar aras& mesafe
a D yi. te'esinin yu.arlanma dairesine u%akl&*&
r D yi. radyüsü
e D kenar (&k&nt&s&
=ekil 4D 3ambur Ji. Trofili
8
=ekil 5D <alat&n 3ambura .e Hlanşlara 2ar&lmas&
!
0
t
tambur (a'& tambur eksenine sar&lan halar ekseninden -l(ülür"
• 0
tam
= )td
h
=25x24=5000 mm
• U=055#d
h
=055#24=125A2 mm
• 7=0515d
h
=051524=#56 mm
• e=255d
h
=25524=60 mm
• a=05125d
h
=0512524=# mm
1. Tam*!r!n 'oy!tlan0ırılma(ı%
<alat k&la.u%u tambur ü%erindeki yi.lere sar&lmas& i(in imal edilir" 0i*er bir
g-re.i de alt .e üst kan+a blok limitlerinde sXit+hleme .esilesiyle sistemin hareketini
keser" )&la.u% ile tambur ayn& mal%emeden imal edildi*i i(in -mür olarak artt&r&lm&ş
bir de*ere sahi'tir" )&la.u% halatla beraber tambur ü%erinde ileri geri hareketi ile
halat&n dü%ün sar&lmas&n& sa*lar" Jükün dikey bir 'o%isyonda kald&r&lmas& s&hhatli bir
(al&şma i(in %orunludur 1.in( kald&rma ekseni d&ş&nda yük (ekilmesi halinde halat
k&la.u%u büyük tahribat g-rür8"
3ambur ya'&m&nda 2t#A mal%eme se(ilmiştir"
W
yi.
D tambur ü%erindeki yi. say&s&
I
yi.
D yi. a(&lm&ş tambur ü%erine s&ralanabile+ek maksimum halat
u%unlu*u
h
k
D makara tak&m&n&n yerden olan yüksekli*i
W
3:T"</I
D tambur ü%erinde kala+ak halat u%unlu*u
?s Dhalat iletim oran& 18 halatl& iki% 'alanga i(in 48
C2 Dek sar&m say&s&
Ji. say&s&R
W
yi.
=
M 0
h i
3/4
) iki%
*
*
W
yi.
=
!A 18 2
M 6 0
8 4
,
* ,
*
= +
10
⇒20 yi. al&nd& (ift say& olmas&ndan kaynaklan&r"
Ji. ad&m&R
2=d
<
C 115""5#8=d
<
C2=24C2=26 mm
Ji.li k&sm&n u%unlu*uR
I
yi.
= b=W2=2024=480 mm
=ekil 6D 3ambur <alat 2ar&l&ş Trofili
3ambur u%unlu*uR
I
3/4
= 2+C2bCa
a=0541b=0541506=1!658 mm ≅ 1!A mm
+=05#4b=05#4506=16#2 mm =16# mm
⇒ I
3/4
= 216#C2480C1!A=#26C!60C1!A=148# mm
Ji.li k&sma sar&lan halat u%unlu*uR
I
<
=W
3:T"</I"
<
k
C145"""588=48C6=#8 mm
/.2. Et Kalınlı1ının '!l!nma(ı
δ =05Ad
<
⇒ 05A21=1658 mm
11
tambur mal%emesi .e kullan&lan boyutlar sabitler kaynak /1/Oden al&nm&şt&r"
/.&. Tam*!r0a -l!an 2er$lmeler$n Kontrol3%
3ambur ü%erinde ü( (eşit gerilme oluşmaktad&r"
5.3.1. Halatın Sarılmasından Oluşan Bası Gerilmeleri:
s
kan+a
s
s
y
1
E %
F G 1 1
E %
L
H
Y h
Hs 85 0
L
*
) ( * ,
*
*
*
* ,
*
+
= =
=
η
s
D halat tamburunun .erimi 105!88

98 , 0 * 8
) 2000 392400 ( * 1 , 1
F
s
+
=
⇒H
s
=55##65A# $

20 12
A# 55##6 85 0
L
1 b
*
, * ,
= ⇒ 1!55!8 $/mm
2

2
bem
mm $ 5 11A
2
2#5
2
L / ,
Re
= = =
σ
b1
= 1!55!8 $/mm
2
> 11A55 $/mm
2
emniyetsi%
emniyetli et kal&nl&*& i(inR

5 11A 20
A 415A2 85 0
L h
He 85 0
Y
bem y
, *
, * ,
*
* ,
= =
⇒δ =20501 mm
⇒δ =21 mm se(ildi"
δ = et kal&nl&*&
5.3.2. Sarılmış Tamburda Oluşan Bası Gerilmesi:

h Y
Hs 5 0
L
2 b
*
* ,
=

2
2 b
mm $ 46 86
20 16
A# 55##6 5 0
L / ,
*
, * ,
= =
σ
b2
=86546 $/mm
2
≤ 11A55 $/mm
2
emniyetli
12
5.3.3. Yük ve !ndürme "#mentinin Oluşturdu$u Gerilme:
5"#"#"1" <alat Jükünün $eden :ldu*u B*rilme FerilmesiD
4e=HsI
U
=55##65A812=44!##4245A
σ
e
) D D ( *
D * Me * 32
4
2
4
1
1
− π
=
0
1
=0
r
9d
<
=600924=5A6 mm
0
2
=0
1
92δ =5A692521=5#4 mm

2
4 4
e
mm / N 1 , 9
) 534 57 ( *
57 * ) 7 , 44933424 ( * 32
=
− π
= σ

)(
)y )b
2
Um
5 0
)(
)y )b
2
0 L
L
e
em
*
* * ,
*
*
*
= =
)b=056
)y=05A8
)(=15!#
2=2
Um=450 $/mm
2
2
em
mm $ 1! 2A
!# 1
A8 0 6 0
2
450
5 0 L / ,
,
, * ,
* * , = =
σ
e
=!5166 $/mm
2
≤ 2A51! $/mm
2
emniyetli"
5"#"#"2" 0-ndürme 4omentinden 0olay& :luşan )ayma 4omentiD

) ( *
* *
4
2
4
1
)
0 0 M
0t 4t #2
Z =
1660101!
2
600 A# 55##6
2
0t Hs
4t = = =
* , *
$

2
2 2
)
mm $ 52A #
5#4 5A6 M
600 1660101! #2
Z / ,
) ( *
* *
= =
1#

)(
)y )b
2
Um
2! 0
)(
)y )b
2
Z
Z
0
em
*
* * ,
*
* = =

77 , 15
93 , 1
78 , 0 * , 0
*
2
450
* 29 , 0
em
= = τ
$/mm
2
τ
)
=#552A $/mm
2
≤ 155AA $/mm
2
emniyetli"
/.,. Tam*!r M$l$n$n He(a*ı%
4aksimum e*ilme gerilmesinin oldu*u yerden mil hesab& ya'&l&rR
4il mal%emesi 2tA0 se(ilmiştir"
Um=68A $/mm
2

em
L
@
4e
L =
148#
4
1000 2000 #!2400
2
1
2
H
4e * *
+ +
= =

1465!4550 4e =
$mm

)(
)y )b
2
Um
5 0
)(
)y )b
2
0 L
L
em
*
* * ,
*
*
*
= =
)b=0565
)y=05A8
)(=15#
2=2

25 , 8
3 , 1
78 , 0 * 5 , 0
*
2
87
* 5 , 0 = =
em
σ
$/mm
2

#2
d M
@
#
*
=

# #
em
tambur
M 25 68
1465!4550 #2
L M
4e #2
d
* ,
*
*
*
= =
⇒ d
tambur
= 2A!568
14
⇒ d
tambur
= 280 mm al&nd&"
/./. Tam*!r 4 Motor Re03"t5r -ranı%

1
2
n
n
i =

2
n
1000
50 =
⇒n
3/4
=16566 de./dk

5
6
#
4
1
2
%
%
%
%
%
%
i * * =

5
6
#
4
1
2
%
%
%
%
%
%
50 * * =
/.6. Tam*!r!n D$l$ Çar"a Te(p$t$%
3ambur5 gü( kayna*& taraf&ndan indirekt olarak tahrik edildi*i taktirde5 tahrik
momentini kü(ültmek .eya kald&r&la+ak yükün ka'asitesini artt&rmak
hedeflenmektedir" 7unun i(inde dişli (ark mekani%malar& de.reye girer" 0işli (ark&n
tambura ba*lanmalar&n& y-nlendiren fakt-rlerin baş&nda tamburun fonksiyonu
-nemlidir" Bn kullan&şl& ba*lant& şekilleri aras&nda yer alan konstrüksiyon (eşitleriR
=ekil AD 0işli ;ark&n 3ambura 3es'iti
Uedükt-rle tambura ba*lanmas&R
=ekil 8D Uedükt-rle 3amburun 7a*lanmas&
15
6. KAN7A SEÇİMİ
6.1. Kan8a Se)$m$
06$ standartlar&na g-re S) 22 .e ü%eri mal%emeden imal edilir" )an+a
ü%erinde bulunan eksenel rulman ile gaga #60
0
kendi ekseni etraf&nda d-nme
kabiliyetine sahi'tir" )an+a blo*u ka'ak .e mal%emeleri d-kme demirden imal edilir"
06$ 15401Oden kan+a blok mal%emesi 23 50 se(ilmiştir"
=ekil 11D )an+a 7lo*u Uesmi
6.2. Kan8a Se)$m$%
Uesim 16D )an+a
)an+a d-.me (elikten imal edilmiş olu'5 eksenel rulman& ü%erinde sonsu%
d-nme hareketi ya'&labilmektedir"
16
06$ 15401Oden #"gru' kan+a -l(üleri al&nm&şt&r" 40000 $ kald&rma ka'asiteli"
)an+a mal%emesi S22 se(ilmiştir"
)an+a -l(üleriR
a
1
= 224 mm e
1
= 51A mm
a
2
=180 mm e
2
=56A mm
a
#
=252 mm e
#
=44A mm
b
1
= 200 mm <
1
=250 mm
b
2
=1A0 mm <
2
= 212 mm
kan+a hesa' -l(üleri
r
1
=25 mm d
1
= 150 mm
r
2
= 40 mm d
2
=125x14 r
6
=#26 mm
r
#
=1#0 mm r
e
=500 mm r
A
=280 mm
r
4
=##5 mm l
i
=<
i
=!05 mm r
8
=500 mm
r
5
=4A5 mm m=112 mm
kan+a boyutlar&
=ekil 12D )an+a )esiti
1A
6.&. Kan8anın M!"a#emet Kontrol3%
6"#"1" ;ubuk )&sm&n&n 4uka.emet )ontrolüD
6"#"1"1" ;ubuktaki ;ekme FerilmesiR

4
d M
G
L
2
4
(
*
=
≤ σ
em
150
2
#00
2
L
em
= = =
Re
$/mm
2
U
m
=5009650 $/mm
2
1(ekme muka.emeti8
U
e
=#00 $/mm
2
1akma s&n&r&8
d
4
=d
5
=d
#
058125=100 mm
2=2
d
4
=
M 150
#!2400 4
*
*
⇒ d
4
=5A5A1 mm
5A5A1≤ 100 mm emniyetli
d
4
=125 mm
d
5
=125 mm
d
#
=100 mm
h=14
6"#"1"2" )esme )u..etiD
hDhat.e UdC25x14 i(in h=14 mm

h d M
G
Z
4
)
* *
=
≤ τ
em

em
4
Z M h
G
d
* *
=

2
U 82 0
Z
m
em
* ,
=

2
600 82 0
Z
em
* ,
= ⇒ U
m
=246$/mm
2
18
2A #6
M 246 14
2!4#00
d
4
,
* *
= =
#652A≤ 100 emniyetli
6"#"1"#" 0işlerde Jü%ey 7as&n+& )ontrolüD
iDminimum diş say&s&
d
#
=100 mm d
5
=125 mm
) ( * *
*
2
#
2
4
d d M i
G 4
T =
≤ T
em
T
em
=140 $/mm
2
"""" 60 $/mm
2
8
) ( * *
*
2 2
100 125 M 40
#!2400 4
i =
⇒i=2522 adet
6"#"1"4" 2omun 7oyu 3es'itiD
i
somun
= ih =252214
=#1508 mm≅ #2 mm al&nd&"
6.&.2. Kı#rılmı Kı(ımların M!"a#emet Kontrol3%
6"#"2"1" 11928 )esitinin 4uka.emet )ontrolüD
l
e
1 4/[
@
4
/
H
L + =
≤σ
em
2
e
2 4/[
@
4
/
H
L + =
≤σ
em
=ekil 1#D 192 )esitinde Ferilmelerin 0e*işimi
1!
3ra'e% kesit i(in gerekli boyutlar&n hesab&R
#
<
b b
b 2 b
e
1
2 1
2 1
1
*
+
+
=

#
250
1A0 200
1A0 2 200
*
*
+
+
e
1
=121560 mm
e
2
=<
1
9e
1
=2509121560
e
2
=12854
tra'e% kesitin atalet momenti
#
1
2 1
2
2 2 1
2
1
<
b b #6
b b b 4 b
6 *
) (
* *
+
+ +
=
250
1A0 200 #6
1A0 1A0 200 4 200
6
2
*
) (
* *
+
+ +
=
6=240#5A545 mm
4
54 , 19724
, 121
240357545
e
!
"
1
1
= = =
mm
#
5 , 1871943
4 , 128
240357545
e
!
"
2
2
= = =
mm
#
)esit a*&rl&k merke%ine etki eden moment ku..etinin de*eri R


+ ⇒ 

+ = , 121
2
224
* 392400 e
2
a
* # Me
1
1
=!1664640 $mm
)esit /lan&R
4250
2
170 200
* 250
2
$ $
* % &
2 1
1
=
+

+
= mm
2

150
54 , 19724
91440
4250
392400
em 1 ma'
= σ ≤ + = σ
$mm
2
⇒545858≤σ
em
emniyetlidir"
em 2 ma'
5 , 1871943
9140
4250
392400
σ ≤ − = σ
em 2 ma'
4 , 40 σ ≤ − = σ ⇒
emniyetlidir"
20
6"#"2"2" 1#948 )esitin muka.emet kontrolüR
=ekil 14D #94 )esitindeki gerilmelerin de*işimi

#
#
@
4e
/ 2
\ H
L + =
*
tan *
ma ≤σ
em

/ 2
L H
L
4
*
tan *
ma
= 9
4
@
4e
≤σ
em
α =halat a(&s&
α =45
0
>60
0
aras&nda de*işmektedir" α
6 121 45
2
#!2400
e \
2
H
4e
0
1
, * tan * * tan * = =
⇒4e=2#85A!20

54 1!A6624
6 121
240#5A45
e
6
@
#
#
,
,
= = =
mm
2

5 18A1!4#
4 128
240#5A545
e
6
@
4
4
,
,
= = =
mm
2

54 1!A6624
2#85A!20
46250 2
45 #!2400
L
0
#
, *
tan *
ma
+ = ≤σ
em
⇒σ
max#
=165#1≤ 150 $/mm
2
emniyetli

46250 2
45 #!2400
L
0
4
*
tan *
ma
= 9
5 18A1!4#
2#85A!20
,
≤σ
em
⇒ 9855 $/mm
2
≤ 150 $/mm
2
emniyetlidir"
21
)an+a standartlar& Füneş 4akine 2an" /"="Oden5 kullan&lan mal%emenin
akma s&n&r& .e dayan&mlar& kaynak /2/Oden al&nm&şt&r" <esa'lamalar i(in kaynak /1/
formülleri kullan&lm&şt&r"
9. TRA:ERS K-NTR-L;
9.1. Kan8a tra#er($n$n M!"a#emet Kontrol3
=ekil 15D )an+a 3ra.ersine Btkileyen Jükler 1)&sa =aftl& )an+a 3ra.ersi i(in8
I=#50 mm d=80mm
d1=150 mm b=#50 mm
A"1"1" )an+a 3ra.ersinin B*ilmeye )arş& 4uka.emet )ontrolüD
3ra.ers mal%emesi 2t50 se(ilmiştir"
Ue=255 $/mm
2
akma s&n&r
2=2
σ
em
=
5 12A
2
255
2
,
Re
= =
$/mm
2
)an+a tra.ersler iki mesnet ü%erine oturtulmuş .e ortada yüklü kirişler gibi
e*ilmeyle momenti ortadad&r"
22
4
max
=
4
#50
#!2400
4
1
G * * =
⇒ 4
max
=#4##5000
ortadaki muka.emet momentiR

*
6
1
@ =
<*=0
1
><
2

@
4
L
ma
= ≤ σ
em

=
2
< 150 #50
6
1
#4##5000
L
* ) ( *
≤ 12A55
⇒<=8!588 mm ≅ !0 mm
A"1"2" 3ra.ers 4uylusundaki B*ilme 4omentiD
3ra.ers muylusu da e*ilmeye g-re hesa'lan&r" 4uylunun tra.ers g-.desine
birleşti*i yerdeki moment muylu i(in en büyük momenttir"
e
t
=kan+a blok lamas& .e i( taraftaki koruma sa(& to'lam kal&nl&*&"
4
l
=
2
e
2
G
t
+
4uylunun muka.emet momentiR
#2
80 M
#2
d M
@
# #
l
) ( * *
= =
⇒@
l
=50264 mm
#

l
l
l
@
4
L =
≤σ
em
⇒ 5 12A
50264
4
l
, =
⇒6408660 $
2#
4
l
=
2
e
2
G
2
*
⇒ 6408660=
4
e #!2400
t
*
⇒ e
t
=655#2 mm ≅ 66 mm
A"1"#" 4uylu .e /ks& /ras&ndaki Jü%ey 7as&n+&D
T=
t
e d 2
G
* *
≤ T
em

66 80 2
#!2400
* *
≤ T
em
⇒ #A516 ≤ 12A55 $/mm
2
tra.ers hesab& .e mal%eme se(imi kaynak /1/Oden5 kullan&lan mal%emenin
s&n&r dayan&mlar& kaynak /2/Oden al&nm&şt&r"
?. TEKERLEK :E RA+LARIN HESA'I
=ekil 16D 3ekerleklere Btkiyen Jükler
;al&şma s&n&flar&na g-re mal%eme de*işikli*i g-steren tekerlekler (elik d-küm
.eya (elik mal%emeden imal edilir" /ş&nmalar& a%a indirmek i(in sade+e dişli grubuna
işlem uygulan&r" 2istemin kullan&m ama+&na g-re tahrik grubu g-bekten .eya dişli
tekerler ile ya'&l&r"
24
=ekil 1AD Uay .e Ql(ülendirilmesi
?.1. Ke0$ Te"erle" He(a*ı
0
3B)?
Dkedi tekerlek (a'&
T
3B)?
D tek tekerlek yükü
∑@ D motor tekerlek yükü
k
em
= #0 $/mm
2
D teker .e ray aras& müsaade edilen yü%ey bas&n+&
b=45 mm D ray genişli*i
r=4 mm D ray k-şe baş& yu.arlakl&*&
d=50 mm D muylu (a'&
f=0505 D ek%antirisite
µ =050A"""050! Drayla teker aras& sürtünme katsay&s&
06$ 150A4Oden se(ilen )2922 ray& /945 simgelidir"
b=45 mm5 r=4 mm5 k
em
=#0 kg/+m al&n&r"
25
3ekerlek mal%emesi orta işletme şartlar& i(in FF#0 se(ildi"
Ferekli tekerlek (a'&R
∑@=GC@
/U/7/
⇒ T
3B)
= 105600
4
#0000 #!2400
4
@ G
/U/7/
=
+
=
+
$
0
3B)
=
30 ) 4 * 2 45 (
10500
k * ) R * 2 $ (
(
em
)*+

=

=!551# mm
⇒ 0
3B)
=250 mm
0
3B)
= 250 mm se(ilir"
06$ 15046 standartlar&ndan 0=250 mm se(ilmiştir" Bn kü(ük teker (a'&"
3ekerlek boyutlar& R 250 mm i(in"
0
3B)
= 250 mm d
2
=280 mm d
11
=250 mm
b
1
=55 mm d
#
=50 mm d
14
=28 mm
b
2
= !0 mm d
4
=60mm d
15
=18 mm
b
#
=50 mm d
A
=200 mm e=15
+=15 mm d
8
=1A5mm l
1
=115
l
2
=115
+&.ata say&s& 4 416
Uay boyutlar&R
k=b=45mm h
1
=55± 1mm r
5
=4mm
b
1
=125 mm h
2
=24 mm ]
x
=!1+m
4
b
2
=54 mm h
#
=20 mm ex=#5#1 +m
b
#
=24 mm r
1
=4 mm @%=2A55 +m
#
f
1
=1455mm r
2
=# mm ]y=16! +m
4
f
2
=11 mm r
#
=4 mm @y=2A +m
#
f
#
=8mm r
4
=5 mm 2252 kg/m
)222 = /45 06$ 150A4 standartlar&
26
8"1"1" /raba Jürütme 0iren+i
@=
+ = + ) , * * , ( * ) * * ( * 05 0 2 50 08 0
250
422400
f 2 d ^
0
@
3B)
⇒ @=6!2A5#
8"1"2" Jürütme 4otoru <esab&
η =105805""""505!08 aras&nda η =0580 se(ilmiştir"
$
yür
=
2 1
E 1000
, @
to'
araba yür
, *
*
*
⇒$
yür
=
k@ AA 2 2 1
60 80 0 1000
16 6!2A5#
, , *
* , *
*
=
8"1"#" 3ah.il :ran&
⇒ n
m
=
3B)
J_U
0 M
,
*

#8 20
M 25 0
16
,
* ,
=
de./dk
Blektrik motoru se(imi WB3 UB0_)3_U motorlu redükt-rler #k@ .e 1420
de./dkOl&k )V ti' motorlu redükt-r se(ilmiştir"
;e.rim oran& i=#0Odur"
?.2. K5pr3 Te"erle" He(a*ı
0
3B)2
D k-'rü tekerle*i (a'&
T
3B)2
D tek k-'rü tekerle*i yükü
∑@ D raya etkiyen to'lam tekerlek yükü
k
em
=#0 $/mm
2
D k-'rü tekerle*iyle .e ray aras& müsaade edilen yü%ey
bas&n+&
b=45 mm D ray genişli*i
r=4 mm Dray k-şe baş& yu.arla*&
2A
d=50 mm D muylu (a'&
f=0505 D ek%antirisite
µ =05A"""05! D rayla teker aras& sürtünme katsay&s&
gerekli tekerlek (a'&R
∑@=GC@
/U/7/
C@
k-'rü
⇒ 248A00
4
150000
2
#0000 #!2400
4
@
2
@ G
T
k-'rü
/U/7/
3B)
= +
+
= +
+
= $

05 , 224
30 * ) 4 * 2 45 (
248700
k * ) , * 2 $ (
(
D
em
)*+
)*+
=

=

=
mm
⇒0
3B)
= 400 mm
0
3B)
= 400 mm se(ildi"
/raban&n iki tekeri serbest d-ner di*er iki teker ise dişlilerle tahrik
edilmektedir" buna g-re 06$ 15046 standartlar&ndan 0=400 mm se(ilmiştir"
7uradan 06$ 150A4Oden se(ilen serbest d-nen dişlisi% tekerlekler
• 2 3B)BUIB) 2250x!5 06$ 150A4 1FF#08/Ug! 06$ 150A5Oden dişli
(emberli tahrik tekerlekleri
• 2 3B)BUIB) 2F250[!5 06$ 150A5 1FF#08/Ug! tekerlek dişli (emberli
06$615082Oden se(ildi"
• 2 0?=I? ;B47BU 250 F 06$ 15082 1FF#08 al&nd&"
3ekerlek boyutlar& 400 mm i(inR
0
3B)
= 400 mm d
2
=440 mm d
11
=#20 mm
b
1
=65 mm d
#
=80 mm d
14
=#5 mm
b
2
= 110 mm d
4
=!5mm d
15
=2# mm
b
#
=65 mm d
A
=2A0 mm e=15
d
8
=210mm l
1
=140
l
2
=140
28
4 20 4 adet +&.ata ba*lant&s& .ar"
2!
8"2"1" /raba Jürütme 0iren+iD
) , * * , ( * ) * * ( * 05 0 2 50 ! 0
400
5A2400
H 2 0 ^
0
@
@
3B)
+ = + =
⇒@=645#851 $
8"2"2" Jürütme 4otoru <esab&D
η =105805"""505!08 aras&nda η =0580 se(ilmiştir"

2 1
E 1000
, @
$
to'
araba yür
yür
, *
*
*
=

46 # 2 1
60 80 0 1000
20 # 6!2A
$
yür
, , *
* , *
* ,
= =
k@
8"2"#" 3ah.il :ran&D

01 #4
#8 20
6!5
n
n
i
3B)BU
4:3:U
,
,
= = =
Blektrik motoru se(imi WB3 UB0_)3QU 555 k@ Kl&k 1420 de./dk motor i(in
se(ilmiştir"
;e.irim oran& iD40 al&nm&şt&r"
@. RED;KTARLERİN SEÇİMİ
7ütün dişliler ka'al& bir d-küm kutu i(inde ya* banyolu olarak (al&şmakta .e
kademe yataklar&nda rulman bulunmaktad&r" Uedükt-r dişlileri %or şartlarda (al&şa+ak
şekilde indüksiyonla sertleştirilmiştir" 7ununla beraber redükt-rün daha rahat
(al&şmas&5 daha a% aş&nmas& i(in dişliler helis dişli .eya 'lanet dişli olarak imal edilir"
Uedükt-r giriş .e (&k&şlar& g-bekten ya'&lmakta .e kay&+& mil ile
birleşmektedir" Uedükt-r i(i dişli aksam& sementasyon (eli*inden üretili' yü%ey
sertleşme .e taşlama ya'&lmaktad&r" 3ers momentlere karş& dayan&kl& olarak imal
edilir"
#0
7ir (ok sistemde fren grubu motorun arkas&nda kullan&l&r5 ba%& fren gru'lar&
imalata ba*l& olarak redükt-rün arkas&nda konur" 7u durum di*er aksanlara orant&l&
olarak motorun so*utmas&na engel olma%5 motor .erimi -nemlidir"
=ekil 1!D ;ift ;&k&şl& Uedükt-r
<areket motorlar& redükt-rlü olu'R
)edi tekerlekleri hareket motoruR
WB3 UB0_)3QU motorlu redükt-rler #k@ .e 1420 de./dkOl&k )V ti'i motorlu
redükt-r se(ilmiştir"
;e.rim oran& i=#0Odur"
)-'rü hareket motoru i(in iseR
WB3 UB0_)3QU 555 k@Ol&k 1420 de./dk )V ti'i motorlu redükt-r se(ilmiştir"
;e.rim oran& i=40 al&nm&şt&r"
)ald&rma motoru redükt-rüR
1000 de./dk say&s&nda motor i(in #0 k@ gü+ünde #)7 ti'i i=1/6#
redüksiyona sahi' WB3 UB0_)3QU 1(ift (&k&şl&8 se(imi ya'&ld&"
#1
1B. R.LMAN HESA'I
I
10h
D nominal -mür 1kren .e yük kald&rma makinelerinde
200009#0000 saat8
n Dde.ir say&s&
S D dinamik yük say&s&
S
0
D statik yük say&s&
T D eşde*er yatak yükü
' D -mür denklemi üssü
bilyal& yataklar i(in '=#
makaral& yataklar i(in '=10/# al&n&r"
T=H
U
xCH
/
γ
H
U
D yükün radyal bileşeni
H
/
D yükün eksenel bileşeni
x D yata*&n radyal bileşeni
γ D yata*&n eksenel bileşeni
=
T 6
h 10
T
S

n 60
10
I

#
6
#
h 10
10
T n 60 I
S=
1B.1. Kan8a Tra#er($n0e"$ R!lman
H
U
=0
H
/
=GCF
)/$S/
=#!2400C2000=#!4400 $
T=H
/
=#!4400 n
$=4 de./dk
#2

#
6
10
#!4400 4 60 25000
S=
⇒ S=A166A25#6 $
⇒S=A165A k$
2)H rulman katolo*u a(&sal temasl& rulmanlar (ift s&ral& seri5d=150mm i( (a'l&
3andem ya'&da birleştirilmiş A24000$ dinamik yük taş&yan A##07S7 numaral&
rulman se(ildi"
Uulman de*erleriR
d=150
0=#20
S=A24000
S
0
=800000
1B.2. Ke0$ Te"erle"ler$n0e"$ R!lmanlar
yataktaki rulman say&s& = 2
n
)
=#0
H
/
=0

4 2
#0000 #!2400
4 2
F G
H
)B0?
U
+
=
+
=

52800 T H
U
= =

# 5 #
6
# 5 #
10
8 52800 1 #0 60 #0000
S=
⇒S=1A6848564 $
##
Uulman de*erleriD
2)H rulman katalo*u a(&sal temasl& rulmanlar (ift s&ral& seri5 d=50 mm i( (a'l&
3andem ya'&da birleştirilmiş 1!!000$ dinamik yük taş&yan A#10 7BS7 numaral&
ralman se(ildi"
2)H 22#10 B oynak makaral& rulman se(ilmiştir"
Uulman de*eriD
d=50
0=110
b=40
+=1!!000
S
0
=224000
1B.&. K5pr3 Te"erle"ler$n0e"$ R!lmanlar
yataktaki rulman say&s& = 2
n
)3
=40
H
/
=0

4 2
150000 #0000 #!2400
4 2
F F G
H
)QTU_ )B0?
U
+ +
=
+ +
=
H
U
=T=A1550 $

# 5 #
6
# 5 #
10
8 A1550 1 40 60 #0000
S=
⇒S=2614A!55 $ ≅ 26155 k$
Uulman de*erleriD
2)H rulman katalo*u a(&sal temasl& rulmanlar (ift s&ral& seri5 d=80 mm i( (a'l&
3andem ya'&da birleştirilmiş #A4000$ dinamik yük taş&yan A216 7BS7 numaral&
ralman se(ildi"
#4
Uulman de*eriD
d=80
0=1A0
b=58
+=#A4000
S
0
=455000
1B.,. Tam*!r!n +ata"lan0ı1ı R!lmanlar
yataktaki rulman say&s& = 2
n
)3
=50
H
/
=0

4 2
150000 #0000 #!2400
4 2
F F G
H
)QTU_ )B0?
U
+ +
=
+ +
=
H
U
=T=A1550 $

# 5 #
6
# 5 #
10
8 A1550 1 50 60 #0000
S=
⇒S=2A!AA2505 $
Uulman de*erleriD
3ambur mili (a'& 280 mm dir" Hakat rulman tak&la+a*& k&s&mdaki mil (a'&
bilyan&n dayana*& olmas& i(in (a' düşümü ya'&ld&" ,e 240 mm se(ildi"
2)H A248 7S7 numaral& rulman se(ilmiştir"
;ift s&ral& rulman ti'idir"
Uulman de*eriD
d=240 mm
0=#00 mm
#5
b=A5 mm
+=880000 $
S
0
=1800000 $
11. D-L. 2A:DELİ KİRİC HESA'I
)-'rünü oluşturdu*u 6 'rofili 32 !10/1 >23 #A geniş 'rofil se(ilmiştir"
11.1. E1$lme Moment$
=ekil 20D 0aimi Jük F
g
Onin B*ilme 4omenti
2istemin a*&rl&*&n&n e*ilme momentiR

2
x `
4gx
e
= 1I9x8
x=I/2 i(in kiriş noktas&ndaki maksimum e*ilme momentiR

8
I `
4g
2
e
1
=
I= 20m=20000mm
m / k$ 25 5 6
16
100
`
e
= =
#6
)-'rü ortas&ndaki tahrik sisteminin e*ilme momentiR

4 2
I F
4g
)B0?
2
=
Jükün k-'rü ortas&nda do*urdu*u e*ilme momentiR

4 2
I G
4g
#
=
4aksimum e*ilme momentiR
4g
max
=4g
1
C4g
2
C4g
#

8
20 #!2400
8
20 #0000
8
8 20 1 6250
4g
2
4/[
+ + =
⇒4g
4/[
=1#65500 $
4g
1
= #12500
4g
2
=A5000
4g
#
=!81000
11"1"2" )edi <areketinin 0o*urdu*u B*ilme 4omentiD
#A
=ekil 21D <areketli Jük F
'
Onin B*ilme 4omenti

2
4/[
8
2
b
I 1
I 2
Htb
4' =
b=2000 mm=2 m I=20
bir tekerlek bas&n+&R
105600
4
#0000 #!2400
4
F G
Htb
)B0?
=
+
=
+
= $
8
2
2
20 1
20 2
105600
4'
4/[
=
⇒ 50160 $m
sistem a*&rl&klar&ndan meydana gelen yatay e*ilme momentiR
42 5 22#21
14
#12500
14
4g
a 4g
1
1
= = = $m
28 , 10714
7
75000
7
Mg
- Mg
2
2
= = = $m
85 5 140142
A
!81000
A
4g
a 4g
#
#
= = = $m

@y
a 4g a 4g a 4g a 4'
@x
4' b 4g b
L
# 2 1 4/[ 4/[ 4/[
+ + +
+
+
=
≤σ
em
@x=2A55 +m
#
=2A50m
#
@y=2A +m
#
=2A00m
#
5 5 11A
2
2#5
2
Ue
L
em
= = = $/mm
2
=11A500 $/mm
2

2A00
142 5 140 A14 5 10 #21 5 22 6 5 #
2A50
50160 4 5 1 5 5 1#68 2 5 1
L
+ + +
+
+
=
≤σ
em
⇒σ=658A k$/m
2
#8
11.2. Ce"$l De1$t$rme
=ekil 22D 0aimi Jük .e <areketli Jükün 2ehimi
δ
g
=a*&rl&*&n sehimi
δ
'
=hareketli yük sehimi
2
1000
2000
1000
I
Y
em
= = = +m
6x=!!180 +m
4

#84
2000 5

!!180 10 21
2000 625 5 0
#84
I 5

6x B
Fg
Y
#
6
#
g
= =
⇒δ
g
=05062 +m

6x B 4 8
Htb
Y
'
=
1I9b8 [#I
2
91I9b8
2
]

! ! 1 8 0 1 0 2 1 4 8
4 0 5 6 0 0
Y
6
'
=
1200092008[#2000
2
91200092008
2
]
⇒δ
'
=1566
δ
g

'
≤ δ
em
⇒05062C1566=15A22 ≤ 2 emniyetli"
$= 4otor gü+ü k@
J=Jük kald&rma h&%&5 m/s
G
3
=3o'lam yük
x
to'
=3o'ram .erim
#!
x
to'
=xs"xtam"xdiş"""""/1/""""""1A528
x
s
=<alat sisteminin .erimi
x
tam
=3ambur .erimi
x
diş
=dişli kutusu .erimi
x
to'
=05!8"05!8"1=05!6
!6 5 0 " 1000 " 60
5 8 5 5 4!0 14!0500
$
+
=
=4262 k@
$=42562"15#6=5A5!6 <T""""""""""""""/1/"""""""""1A5#8
$=60 <T gü+ünde n=1000 d/dOl&k motor se(ildi" /6/
12. DRENLEME :E ÇAZME SİSTEMİ
12.1. Dren Se)$m$
H
$
= Hren 'abu(lar&nda meydana gelen fren ku..eti
4
H
=Hren momenti
^
=Hren tamburu .e fren balatas& aras& sürtünme katsay&s&
ν =Hren emniyet katsay&s&
6= 7alata u%unlu*u
b=balata genişli*i
T=yü%ey bas&n+&
0=kasnak (a'&
$+=frenlenen gü(
,=(e.resel h&%
4
H
=ν "4
mot

2
"""""""""/1/""""""""18"18
4
mot
=!550"
n
$
=!550" 66 5 210
1000
#6 5 1 / #0
= $m
ν =055""""""""155"""""/1/
40
µ =05!8"""""""""/1/
4
H
=055"210566"0!8
2
=101515 $m
H
$
=
^ " 0
4
H
"""""""""""""""""/1/""""""""""""""18528
06$ 154#5Oe g-re kasnak (a'& 0=150 mm olan (ift 'a'u(lu fren se(ilmiştir" /
1/
µ =054"""""""/1/
8# 5 1685
4 5 0 " 15 5 0
15 5 101
H
$
= =
T=
1 " 7
H
$
""""""""""""/1/"""""""""""185#8
b=200"""""""/1/
1=#50"""""/1/
024 5 0
#50 " 200
8# 5 1685
T = = $/mm
2
TB4≤ 056 $/mm
2
'<'em emniyetlidir"
12.2. Drenlenen 23)
$I=
#6 5 1 " 1000
. " b " 1 " ' " ^ " 2
""""""""""""""""/1/""""""""""""""18548
,=
60
n " 0 " M
"""""""""""""""""""""/1/""""""""""""""" "18558
,= 85 5 A
60
1000 " 15 5 0 " M
= m/s
$
I
=
10 " A 5 AA5
#6 5 1 " 1000
85 5 A " 200 5 0 " #50 5 0 " 024 5 0 " 4 5 0 " 2
=
98
<T
12.&. I(ı Zorlama(ının Kontrol3
1 " 6 " ^ " 2
$ " 1000
, " T
I
=
"""""""""""""""""/1/""""""""""18568
41
T",
#6 5 1 " 200 5 0 " #50 5 0 " 4 5 0 " 2
10 " A 5 AA5 " 1000
8
= =05101 $/m"s
T".≤ 21152÷ 2558 emniyetlidir"
12.,. Dren 2e#et$8$($n$n Se)$m$
/
I
=Fe.şetme işi
λ =<a.a aral&*&
=Fe.şetme sto*u
H
$
=Fe.şetme ku..eti
3=3o'lam ku..et iletim oran&
?=
/ 1 / """"" """"""""""
15
1
""""""""" """"""""""
8
1
?=
10
1
H%=
8 A 5 8 """"""""1 """""""""" """""""""" / 1 / " """""""""" """"""""""
^
i " Hr
Hr='"b"1""""""""""""/1/""""""""""""""""""""""""""""18588
Hr=05024x#50x200=1680 $
λ =1"""""""""""# mm""""""""""/1/
h=2"λ 11/i8"151"""""""""""""/1/"""""""""""""""""""""""""""""""185!8
/
I
=2"H%"λ /µ
kol
""""""""""""/1/"""""""""""""""""""""""""""""""185108
µ
kol
=05!"""""""""""/1/
/
I
=2"186"6"1=#A#5# $"m
42

2. TEL HALAT SEÇİMİ Vinçlerde kullanılan halatlar standart tip kendir özlü ve kendinden yağlamalıdır. Aleve sıcaklığa maruz kalmadığı sürece kurumadığından yağlamaya gerek yoktur. üretimde çeşitli çelik halatlar ile gergi halatlarını kullanmaktadır. Dünya standartlarında (ASTM, DIN, BS. TIS) göre üretim yapan, hammadde ve proseslerde uluslararası kalite güvenliği TS-ISO-9002 belgeli ve genellikle yerli fabrikalardan (Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş. –İzmit, Has Çelik Halat San. Tic. A.Ş.- Kayseri) vinçlerin tip, donanım, çalışma alanı, kaldırma yüksekliği ve kapasitelerine göre genel olarak 6x36 WS, 18x7 Dönmeyen (nuflex) çelik askı halatları ile 6x19 ST ve SE, 8x19 SE kendir veya çelik özlü askı halatlarını ve 6x12+7, 6x24+7 kendir özlü galvanizli gergi halatlarını kullanmaktadır.

2.1. Halat Çapı 8 halatlı ikiz palanga için: •

ηikiz palanga =

1 1 − η z mak 1 1 − 0,98 4 = 0,97 ⇒η ikiz palanga=0,97 * ⇒ * 4 1 − 0,98 z 1 − η mak

• •

S max =

Q + G kanca 392400 + 2000 ⇒ 2 * 4 * 0,97 = 50824 ,74 η 2 * z * ηikiz pal .
S max

d min = 0,101 *

⇒0,101

*

312 88

,9 = 2 ,7 m 8 2 7 m

d min = 24mm seçildi.

24 mm standart çapında ve çekme dayanımı 1650 N/mm2 olan 6x19 ilave telli 6x12/6+6F/1 lif özlü çıplak telli çapraz sağ sarımlı SEALE halat seçimi yapılmıştır. Aşınma ve ezilme mukavemetleri mükemmeldir. Kopma değeri maksimum tel halat için 263000 N dur. Yaklaşık birim ağırlığı 1,62 kg/m2 ‘dir. Kaynak /1/ den çekilmiştir.

2

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->