P. 1
Arçelik Klima Kullanma Klavuzu

Arçelik Klima Kullanma Klavuzu

|Views: 40,058|Likes:
Yayınlayan: burcakozkok

More info:

Published by: burcakozkok on Nov 10, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 Fuzzy konunumu ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Jet cool konumu ........................2 2........................................................................................................................................14 Manuel çalýþtýrma.......................................................................................................................................................................... Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler.............................................................................................................................11 Ýkincil fonksiyon (2ndF)...............................................................................................7 Çalýþma konumlarý ......................... Klimanýzýn teknik özellikleri ................................14 Otomatik baþlatma..................................................8 Nem giderme konumu ......................................................................................................6 4.....................4 Uzaktan kumanda ...................................... Atýk gereksinimleri...................................12 Saatin ayarlanmasý.............................................................................................................................14 Test çalýþtýrma................12 Program saatinin ayarlanmasý...................................................15 6......................14 5............................................. Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý...............3 Ýç ünite ......................... Pratik ve yararlý bilgiler ..8 Isýtma Konumu .................. Bakým ve temizlik ............................................................................................................................................6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar .......................................................................................Ýçindekiler 1.............. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý ................................................................................................................................................................................................................................17 8........................................................ Ön hazýrlýk ......................................................................13 Program saatinin iptal edilmesi...................4 Dýþ ünite ..........................................................10 Uyku konumu .............................................20 1 ................................................................................7 Soðutma konumu .............16 7............. Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý ....................10 Hava akýmý yönlendirilmesi ......9 Fan konumu ................................19 9....................................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ....................11 Yatay salýným kontrolü...........7 Açma / Kapama ...........................6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi .........5 3..6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi ........................

• Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir.Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. • Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. • Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. elektrik çarpabilir. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. . Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz. gýdalarý muhafaza etmek. Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder. elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz. • Eðer üründen garip ses. ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz. Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. • Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz. duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz. • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. (Otomatik baþlatma). Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz. Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. hayvanlarý yaþatmak. • Klimanýzý.Topraklama yapýlmadan. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir.

• Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.69/A 640 620 2.96/D 1930 1950 9.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr.9/C 3.2 2. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir.9 3.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr.5 965 35 12 40.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg.85 320 31 7.81/C 2.8 2.1 9.0 450 31 6.02/D 2500 2430 11.0 2.3/C 900 870 3. Bu deðerler. Bu.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2.82/C 3.21/A 3.) (kg. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler.7 0.3 11. • Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.8 1. ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir. 3 .

dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .

kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için. 5 . ** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý.Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir. yanýltýcý olabilir.

uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. Ýki adet AAA 1. serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda. 6 . hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C. Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli. •Uzaktan kumandanýzý. Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz. oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz. güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar. bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz. hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda. Askýyý sabitleþtirmeden önce. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak. daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk. boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz. Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz. kesintisiz olarak çalýþacaktýr.5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr.

iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. 2. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. Soðutma konumunu seçiniz. fuzzy. Soðutma konumu* 1. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr. “Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir.Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. 7 . Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz. 4. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. 3. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. fuzzy. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz.

5. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. fuzzy. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr. 4. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir.5. Nem giderme konumunu seçiniz. yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. fuzzy konumunu seçiniz. fuzzy. 6. Nem giderme konumu 1. 3. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. 2. 2. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. 3. orta. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz. 8 . Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. Fuzzy konumu 1. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir. 4. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz.

6. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. 2. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. Isýtma konumunu seçiniz. (Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir). fuzzy. Isýtma konumu * 1. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir.(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). 9 . Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir. Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz. **4. 2. “Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. Fan konumu 1. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. 5. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak. Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz.5. 6. 3. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir).

CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir. “Jet cool” konumunu iptal etmek için. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur. Bu konum.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. Jet cool konumu 1. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr. 10 .”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4. ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz. orta. CANCEL ON OFF SET veya veya 4. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir. Uyku konumu 2. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Klimanýz 30dk.3. Fan hýzý chaos swing konumundayken. Fan hýzýný sýrasýyla düþük.

Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz. 5.1. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. 6. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek. 11 . ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. 4. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir. Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. 2. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir. 3. Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz.

Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. “Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 12 . “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. 3. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. 2. Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. 3. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr. 4. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. Saati ayarlamak için. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz. 4. “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. 5. 2. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz). 1. 5.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1.

siz evde yokken veya uykudayken. Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz. 3. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý. “2ndF” tuþuna basýnýz. Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz.m. Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. 2.m. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar.Dikkat! Saati ayarlarken a. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. 1. 13 . Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. (öðleden önce) ve p. Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr. Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz. ON OFF 4. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz.

Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn.5 -3 dakika sonra devreye girer. 14 . Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz. manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir. Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo. Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr.

uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner. hava filtresinin temizlenmesidir. klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz. týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. Yeni filtreleri takýnýz. . Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce.bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. 3. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz. aseton. 2. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su.Bakým ve Temizlik Anti. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm. soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. Filtrenin hasar görmesi halinde. Uzun süre kullanmayacaksanýz. Klimanýzýn filtresini. ürüne giden elektriði kesiniz. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba.

Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak. büyük mekanlarda örneðin. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 . soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. Klimanýz çalýþýrken. pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. Geniþ. güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz. kafeterya. 16 . güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz. Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir.3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz. Serin havayý oda içinde tutmak için. klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr.Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz. oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir.

Bu. Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise. Su akýyormuþ gibi bir ses. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. Odada tuhaf bir koku var ise . istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir. 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. Bunu önlemek için hava akýmý. Klima sis üflüyor ise. 17 . Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Bu. soðutma için biraz bekleyiniz. Kontrol ediniz. Bu. Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. Ortam çok nemli ise.7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. Kokunun duvardaki. Bu. Eðer hava akýmý. Bu.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. halýlardaki. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir. Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise. klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise. Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar.

Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz. Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www.216. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0. Alacaðýnýz Hizmet fiþi. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz. Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz. 1.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz. 2.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden.Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz. 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz.arcelik. ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. Sizlere iyi ürün vermek kadar.com. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.) 18 .Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz. 4. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.Kullaným ömrü : 10 yýldýr. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr. Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan. 5.Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. Ankara Asfaltý Yaný. 3. 6.

8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. Soðutma kapasitesi. 4. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). 10. Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için. (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. 9. Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir. 3. 6. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. bir tente. Özellikle. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. 19 . Hava yönlendirme kanatlarýný. Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz. gölgelik vs. Soðutmada. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. 5. mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. “Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. 8. Bu nedenle. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr. 2. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. 1. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. enerji sarfiyatýnýzý düþürür. konfor etkisini azaltacaktýr. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz. 12. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde.

soðutucu akýþkana. Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin. ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. Sistemin sökülmesi. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn. soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. 20 .9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn. • Yað. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr.

.

ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda. yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür. ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır. . garanti süresine ilave edilir. . Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı.Klima’nın.Yetkili Servis atölyelerince. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. bayi. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre.Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde. onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme. ücretsiz olarak de i tirme i lemi. kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım. mamülün yetkili servis atölyelerimize.90110 .Tamiri için gereken azami sürenin a ılması. Mü terimizin buna onayı arttır. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın. Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Bu süre. Tip : 70110 . . mü terinin kullanımına tahsis edecektir. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı. aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar. Ancak. acente temsilcili i. .18110 .24110 5400644101 Rev.C. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir. i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R.:e . Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T. benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü. de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->