P. 1
Arçelik Klima Kullanma Klavuzu

Arçelik Klima Kullanma Klavuzu

|Views: 40,503|Likes:
Yayınlayan: burcakozkok

More info:

Published by: burcakozkok on Nov 10, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

....................................16 7..................................................................................................................................................................................................5 3.... Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler...........................................3 Ýç ünite ..................................................................................................... Atýk gereksinimleri...........................................................8 Isýtma Konumu ..........................................7 Çalýþma konumlarý ..10 Uyku konumu ..7 Açma / Kapama ...... Klimanýzýn teknik özellikleri .................................................6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi .....................................................................................7 Soðutma konumu .............................................................................20 1 .............................................................................................................................................................10 Hava akýmý yönlendirilmesi ....................................................................................................................................................................................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ...........................17 8..............................................14 Test çalýþtýrma..........14 Manuel çalýþtýrma................14 5...................................................................................Ýçindekiler 1................................ Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý........................................................... Pratik ve yararlý bilgiler ......................................6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi ......................................................................................9 Jet cool konumu ....................................................2 2..................12 Program saatinin ayarlanmasý..........................19 9..........................................................................................................................................................................................................9 Fan konumu ...........................................4 Dýþ ünite ..............................11 Ýkincil fonksiyon (2ndF)................................................................................................................6 4......................................14 Otomatik baþlatma............................................................11 Yatay salýným kontrolü.............................................. Bakým ve temizlik ........................................................................................................................................................................................................7 Fuzzy konunumu ............................................................................................12 Saatin ayarlanmasý......8 Nem giderme konumu ..................................................................................................................................................................................................15 6....................13 Program saatinin iptal edilmesi............. Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý ..................................................................................................................................................... Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý ......4 Uzaktan kumanda ............6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar ... Ön hazýrlýk .......................................................................

• Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz. • Eðer üründen garip ses. • Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. • Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir.Topraklama yapýlmadan. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir. • Klimanýzý. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder. elektrik çarpabilir. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. hayvanlarý yaþatmak.Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. gýdalarý muhafaza etmek. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. • Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz. • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz. Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. (Otomatik baþlatma). • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. . • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse. Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz.

ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2.0 450 31 6.0 2.02/D 2500 2430 11. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler. • Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.8 1. • Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.3/C 900 870 3.96/D 1930 1950 9.81/C 2. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.3 11. Bu. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. 3 .85 320 31 7.) (kg.2 2.9/C 3.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3.21/A 3.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr. Bu deðerler.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2.9 3.69/A 640 620 2.5 965 35 12 40.7 0. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2.8 2.82/C 3.1 9.

Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .

5 . ** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý.Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir. yanýltýcý olabilir. kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için.

Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz.5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . Askýyý sabitleþtirmeden önce. hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar. kesintisiz olarak çalýþacaktýr. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz. boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. 6 . Ýki adet AAA 1. Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek. þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. •Uzaktan kumandanýzý. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda. Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk. güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz. serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir. daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda.

“Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. 4. ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr. 3. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. 7 . iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. fuzzy. Soðutma konumunu seçiniz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. fuzzy. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. Soðutma konumu* 1. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda.Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. 2. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý.

Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. orta. Fuzzy konumu 1. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. fuzzy. 6. Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 3. Nem giderme konumu 1. fuzzy konumunu seçiniz.5. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. 8 . nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 4. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. 2. Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 5. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. 2. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr. 4. Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. Nem giderme konumunu seçiniz. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. 3. fuzzy. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir.

6. Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir. Fan konumu 1. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. (Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir).(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Isýtma konumu * 1. fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). 2.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. 5. “Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. fuzzy. Isýtma konumunu seçiniz. **4. * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz. 2. 3. 9 . Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak.5.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 6.

ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Uyku konumu 2. Klimanýz 30dk. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir. 10 . “Jet cool” konumunu iptal etmek için. Fan hýzýný sýrasýyla düþük. Bu konum. hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz. orta. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir.”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr. • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz.3. Jet cool konumu 1. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir. CANCEL ON OFF SET veya veya 4. CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir. Fan hýzý chaos swing konumundayken.

Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. 6. Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr. 11 .1. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz. ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek. 4. 5. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. 2. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz. 3. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir. Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir.

Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. 1. 2. “Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 5. 4. Saati ayarlamak için. 3. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 3. Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz. Bu durumda. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. 4. “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. 2. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz. 12 .Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr. 5. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz).

Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý.m. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. 2.Dikkat! Saati ayarlarken a. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz.m. Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz. Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý. “2ndF” tuþuna basýnýz. siz evde yokken veya uykudayken. ON OFF 4. 1. (öðleden önce) ve p. Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. 13 . Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz. program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar. Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz. 3.

Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz.5 -3 dakika sonra devreye girer. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn. 14 . manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu. Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir. Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için. fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar. Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2. Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur.

Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. hava filtresinin temizlenmesidir. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner. 3. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir. Filtrenin hasar görmesi halinde. týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz.Bakým ve Temizlik Anti. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Uzun süre kullanmayacaksanýz. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz. aseton. Yeni filtreleri takýnýz. 2. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. . Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz. klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. ürüne giden elektriði kesiniz. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm.bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým. 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. Klimanýzýn filtresini. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su. soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz.

soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak. Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr. pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. kafeterya. Klimanýz çalýþýrken. soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr. Serin havayý oda içinde tutmak için. Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir. Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz. oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. 16 . Geniþ. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz. büyük mekanlarda örneðin.Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 . bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir.3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz. güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur.

Bu. Bu. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. Odada tuhaf bir koku var ise . Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Su akýyormuþ gibi bir ses. Kokunun duvardaki. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Kontrol ediniz. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. Bu. Bu. Bunu önlemek için hava akýmý. klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise. halýlardaki. Klima sis üflüyor ise. Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise.7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir. Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. Ortam çok nemli ise. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. Bu. soðutma için biraz bekleyiniz. Eðer hava akýmý. 17 .

Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. 4. Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý.arcelik.216. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz. 3. Alacaðýnýz Hizmet fiþi. 1.com.Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz.Kullaným ömrü : 10 yýldýr. Sizlere iyi ürün vermek kadar. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0. ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr. 6. Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www.) 18 . Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz. 5.Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz. 2. Ankara Asfaltý Yaný.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz. Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

“Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. konfor etkisini azaltacaktýr. Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz. Soðutma kapasitesi. 3. bir tente. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. 2. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr.8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine. mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. 19 . (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. Özellikle. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. 1. Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için. Bu nedenle. Soðutmada. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. gölgelik vs. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. 8. hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr. 10. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz. 9. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. 6. 12. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. enerji sarfiyatýnýzý düþürür. Hava yönlendirme kanatlarýný. 5. 4.

9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr. soðutucu akýþkana. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. 20 . Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir. Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn. Sistemin sökülmesi. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn. • Yað.

.

mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız. garanti süresine ilave edilir. . Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. Bu süre. mamülün yetkili servis atölyelerimize. acente temsilcili i. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. . Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı. i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R.90110 . Mü terimizin buna onayı arttır.:e . mü terinin kullanımına tahsis edecektir. Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. Ancak.24110 5400644101 Rev. yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre. bayi. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar. aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü. ücretsiz olarak de i tirme i lemi. ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda.Yetkili Servis atölyelerince. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir.18110 . ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır. . de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T.Tamiri için gereken azami sürenin a ılması. Tip : 70110 . onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme.C.Klima’nın. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı.Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->