duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

.............................11 Yatay salýným kontrolü.........7 Soðutma konumu ...........................................................................................................................................................................4 Dýþ ünite .....................7 Açma / Kapama ......20 1 ................................................................10 Hava akýmý yönlendirilmesi ........................................................................................14 Otomatik baþlatma.....................................6 4.......14 Manuel çalýþtýrma..6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar ............................................................7 Fuzzy konunumu ............. Klimanýzýn teknik özellikleri ............................................................................................................................................................................................................19 9.......................7 Çalýþma konumlarý .................................................................................................................................. Bakým ve temizlik .....Ýçindekiler 1........................................................................... Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler........................17 8.............6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi ....................................................3 Ýç ünite ...14 5........... Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý ....12 Program saatinin ayarlanmasý............................................... Pratik ve yararlý bilgiler ............ Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý................................................................9 Jet cool konumu ............................................................10 Uyku konumu ...................................8 Nem giderme konumu ............................................ Atýk gereksinimleri.....................................................................................................................................................................................9 Fan konumu ................................................................................................................................................................................................................5 3...............................................................................................................................................................................12 Saatin ayarlanmasý................................................................................................. Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý ..............2 2................................................13 Program saatinin iptal edilmesi.................................4 Uzaktan kumanda ....16 7.......................................................................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ........14 Test çalýþtýrma................................................................... Ön hazýrlýk .11 Ýkincil fonksiyon (2ndF)...............8 Isýtma Konumu ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi .................................................................................................................................................................................................................................15 6.............................

elektrik çarpabilir. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz. Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. • Eðer üründen garip ses. Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir.Topraklama yapýlmadan. • Klimanýzý. • Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz. • Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz. Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz. • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz.Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. hayvanlarý yaþatmak. gýdalarý muhafaza etmek. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder. • Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. . Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz. Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz. • Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. (Otomatik baþlatma). ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz.

9/C 3.8 1. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2. ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir.) (kg.7 0. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir.3 11.0 2.9 3.0 450 31 6.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg.96/D 1930 1950 9.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz.82/C 3.02/D 2500 2430 11. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.5 965 35 12 40.8 2. • Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.81/C 2. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler.85 320 31 7. Bu deðerler. 3 . • Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.1 9.3/C 900 870 3.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2.21/A 3. Bu.2 2.69/A 640 620 2.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin.

Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .

** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý.Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir. kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için. yanýltýcý olabilir. 5 .

güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda. Askýyý sabitleþtirmeden önce. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek. þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda. uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn.5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. Ýki adet AAA 1. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman. Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde. klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir. daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz. hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr. bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. 6 . Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak. •Uzaktan kumandanýzý. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr. kesintisiz olarak çalýþacaktýr. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C.

oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr.Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. Soðutma konumu* 1. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. “Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. fuzzy. fuzzy. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. 7 . “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. 3. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Soðutma konumunu seçiniz. 2. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz. Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. 4. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz.

fuzzy. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. Fuzzy konumu 1. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. Nem giderme konumunu seçiniz. 8 . yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük.5. 2. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. fuzzy konumunu seçiniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. fuzzy. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. 6. Nem giderme konumu 1. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir. 3. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr. 4. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. 3. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 4. orta. 2. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz. Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. 5.

5. Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3.5. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz. “Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. 2. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. **4. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak. 3. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. 6. istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz. Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. Isýtma konumunu seçiniz.(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). 2. 6. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. Isýtma konumu * 1. fuzzy. (Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir). Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 9 . Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Fan konumu 1. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz.

“Jet cool” konumunu iptal etmek için. Fan hýzýný sýrasýyla düþük. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Fan hýzý chaos swing konumundayken. CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir. • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Uyku konumu 2. Klimanýz 30dk.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr. Bu konum. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir.”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4. 10 . orta. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz.3. CANCEL ON OFF SET veya veya 4. hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz. Jet cool konumu 1.

klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. 4. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek. Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz.1. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. 3. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda. 2. Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. 5. ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr. ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. 11 . Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz. Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz. 6. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir.

3.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz. Bu durumda. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 3. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. 4. “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Saati ayarlamak için. 1.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz). 2. Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. 5. 12 . “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr. Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. 4. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 2. “Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz. 5.

1. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý. Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý. (öðleden önce) ve p. ON OFF 4. Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz. Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz. 2.m. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz.Dikkat! Saati ayarlarken a. 3. siz evde yokken veya uykudayken. Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar. program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz. 13 . “2ndF” tuþuna basýnýz. Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz.m. Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz.

Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa. manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu. Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr. Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz. Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz. fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo. Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için. 14 .5 -3 dakika sonra devreye girer.

bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz.Bakým ve Temizlik Anti. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz. Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. Filtrenin hasar görmesi halinde. klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. 2. soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. hava filtresinin temizlenmesidir. Yeni filtreleri takýnýz. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip. 3. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz. uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm. 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. ürüne giden elektriði kesiniz. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. . KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. Uzun süre kullanmayacaksanýz. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir. Klimanýzýn filtresini. aseton.

pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. kafeterya.3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz. büyük mekanlarda örneðin. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. Serin havayý oda içinde tutmak için. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak.Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz. Klimanýz çalýþýrken. soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir. Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 . kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. Geniþ. güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz. klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr. soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr. 16 .

Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. Bu. Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz. Bu. Bu. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise. klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. Bunu önlemek için hava akýmý. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Su akýyormuþ gibi bir ses. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Eðer hava akýmý. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. soðutma için biraz bekleyiniz. Ortam çok nemli ise. 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. Odada tuhaf bir koku var ise . Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Klima sis üflüyor ise. 17 . Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. Bu. istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. Kontrol ediniz. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Kokunun duvardaki. halýlardaki. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar.7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir. Bu. klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir.

2. Sizlere iyi ürün vermek kadar. Alacaðýnýz Hizmet fiþi. 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz.Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz. 5.) 18 .Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz. Ankara Asfaltý Yaný.Kullaným ömrü : 10 yýldýr. 3. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0. ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan. Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz. Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz. 1. 4.216.arcelik.com. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý. 6.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz.

9. enerji sarfiyatýnýzý düþürür. konfor etkisini azaltacaktýr. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir. Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. 19 . bir tente. Bu nedenle. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. Soðutma kapasitesi. 5. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir. Soðutmada. mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. 2. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. “Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. 1. Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr. 4. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken. Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için. 3. klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. 12. Özellikle. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. Hava yönlendirme kanatlarýný. Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. 10. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). 8. Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr.8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. 6. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde. Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz. gölgelik vs. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine.

yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. soðutucu akýþkana. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn. Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir.9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr. Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. Sistemin sökülmesi. çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. • Yað. 20 . Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr.

.

mamülün yetkili servis atölyelerimize. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı. aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . . ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar. Tip : 70110 . Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür. Mü terimizin buna onayı arttır. garanti süresine ilave edilir. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir. de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü. Ancak.18110 . i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R. . Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme. . Bu süre. . ücretsiz olarak de i tirme i lemi. ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır.Klima’nın. kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre.Tamiri için gereken azami sürenin a ılması.90110 . Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.:e .Yetkili Servis atölyelerince. acente temsilcili i. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. bayi. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız.24110 5400644101 Rev. ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda. yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir.Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde. Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. mü terinin kullanımına tahsis edecektir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful