duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

...................................................10 Uyku konumu .....................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ..............................................6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi ..............13 Program saatinin iptal edilmesi...........................................................................................12 Program saatinin ayarlanmasý.12 Saatin ayarlanmasý...................................................15 6................................................... Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler.........................................................................................................................................................2 2.......................................14 Manuel çalýþtýrma.................................................. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý .......................................................................................................... Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý ........................................................................................Ýçindekiler 1......... Atýk gereksinimleri.............................................................4 Uzaktan kumanda ...................................................................................... Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý.............6 4...............................................................11 Yatay salýným kontrolü.............16 7....................7 Çalýþma konumlarý ..................................................................................................14 Otomatik baþlatma...................................................................................................................5 3.....................................................................................................................................................................................7 Açma / Kapama .7 Fuzzy konunumu ...................................................................................17 8.......................................... Bakým ve temizlik ..6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi .................................................................10 Hava akýmý yönlendirilmesi ....................................................................................................................................................................3 Ýç ünite ........................9 Jet cool konumu ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14 5............................. Pratik ve yararlý bilgiler ...................19 9......................20 1 ............... Ön hazýrlýk ........................................................................................................................................ Klimanýzýn teknik özellikleri ...........................................................................................................................................................8 Isýtma Konumu .................................................6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar .......................................................................................................................................................................4 Dýþ ünite ........11 Ýkincil fonksiyon (2ndF)......................9 Fan konumu ..............................8 Nem giderme konumu ..........14 Test çalýþtýrma..7 Soðutma konumu .....................

• Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. . Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz. duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz. • Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz. Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. • Klimanýzý. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz. Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir.Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz. Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. elektrik çarpabilir. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. • Eðer üründen garip ses. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. (Otomatik baþlatma). hayvanlarý yaþatmak. Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz. ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse. 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz.Topraklama yapýlmadan. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. • Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. gýdalarý muhafaza etmek. • Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz.

• Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.82/C 3.81/C 2.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3.8 1. Bu.85 320 31 7. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2.7 0.1 9.8 2.) (kg. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg.21/A 3.9/C 3.0 450 31 6. Bu deðerler.9 3. 3 . ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir.2 2. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz.02/D 2500 2430 11.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin. • Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.0 2.5 965 35 12 40.3/C 900 870 3.96/D 1930 1950 9.69/A 640 620 2.3 11. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir.

dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .

yanýltýcý olabilir. ** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý.Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir. 5 . kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için.

5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. •Uzaktan kumandanýzý. hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda. kesintisiz olarak çalýþacaktýr. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz. uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr. uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. Askýyý sabitleþtirmeden önce. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C. güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda. hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek. Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk. Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz. Ýki adet AAA 1. 6 . Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli.

Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz. iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. 7 . ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr. Soðutma konumunu seçiniz. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý. 4. ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. Soðutma konumu* 1. 2. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. “Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 3. fuzzy. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz.Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. fuzzy. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir.

nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Fuzzy konumu 1. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma.5. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. 2. fuzzy. yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir. Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. orta. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. 2. Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr. Nem giderme konumunu seçiniz. 4. 4. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. fuzzy konumunu seçiniz. 5. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz. Nem giderme konumu 1. 3. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. 3. Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 6. 8 . fuzzy. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir.

Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak. 2. fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Fan konumu 1. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3. 6. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. “Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. 6. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde. fuzzy. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. 9 . 2. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. (Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir). istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz. * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz. Isýtma konumunu seçiniz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir. Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder.(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir).5.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). 3. Isýtma konumu * 1. 5. **4.

Klimanýz 30dk. Fan hýzýný sýrasýyla düþük.”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4. Uyku konumu 2. orta. Jet cool konumu 1. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz. 10 . hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. “Jet cool” konumunu iptal etmek için. Fan hýzý chaos swing konumundayken. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir.3. Bu konum. ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. CANCEL ON OFF SET veya veya 4. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir. • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr.

Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. 3. 6. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir. Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 2. Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. 5. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. 11 . Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr.1. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek. klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. 4. ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz.

5. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz. 4. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. Bu durumda. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. “Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 1. 3. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz). 2. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. 2. Saati ayarlamak için. 4. Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. 12 .Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1. 3. Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. 5. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir.

program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr.Dikkat! Saati ayarlarken a. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý. 2. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz. siz evde yokken veya uykudayken. Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr. 3.m. Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar. ON OFF 4. 13 . 1. (öðleden önce) ve p. Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý. “2ndF” tuþuna basýnýz.m. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz.

Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz.5 -3 dakika sonra devreye girer. Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir. Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için. manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu. Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur. Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. 14 . Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr.

klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. Klimanýzýn filtresini.Bakým ve Temizlik Anti. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz. Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba. aseton. soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. Yeni filtreleri takýnýz. Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. hava filtresinin temizlenmesidir. uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner. klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz.bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su. KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. ürüne giden elektriði kesiniz. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz. týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. Uzun süre kullanmayacaksanýz. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip. 3. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. . 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir. 2. Filtrenin hasar görmesi halinde. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz.

Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz. Serin havayý oda içinde tutmak için. Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir. Geniþ. klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak. büyük mekanlarda örneðin. kafeterya.3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz. Klimanýz çalýþýrken. soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr. güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz. pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur. 16 .Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 . Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz.

Bu. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir.7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. Bu. Su akýyormuþ gibi bir ses.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. halýlardaki. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. Bu. soðutma için biraz bekleyiniz. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Bu. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise. 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Odada tuhaf bir koku var ise . Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise. Bunu önlemek için hava akýmý. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. Kontrol ediniz. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar. Kokunun duvardaki. Eðer hava akýmý. 17 . Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise. Bu. Ortam çok nemli ise. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise. Klima sis üflüyor ise. Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir.

Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz. Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr. Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan. Ankara Asfaltý Yaný.Kullaným ömrü : 10 yýldýr.Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz. 1. 4. 3.Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz. 5. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi. 6. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz. Sizlere iyi ürün vermek kadar.com.) 18 .Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. 2. Alacaðýnýz Hizmet fiþi.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz. ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý.arcelik. 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz.216. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi.

Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. 9. 6. Hava yönlendirme kanatlarýný. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz. gölgelik vs. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. 5. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. bir tente. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). enerji sarfiyatýnýzý düþürür. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. 3.8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. Soðutmada. Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken. Bu nedenle. 8. Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr. 4. Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. 10. 12. Özellikle. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. 2. 1. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. Soðutma kapasitesi. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. 19 . klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde. konfor etkisini azaltacaktýr. (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine. “Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir.

9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. soðutucu akýþkana. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn. soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. Sistemin sökülmesi. Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr. 20 . yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin. • Yað. Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn.

.

Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. mü terinin kullanımına tahsis edecektir. mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür. yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar. bayi. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar.Tamiri için gereken azami sürenin a ılması. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T. garanti süresine ilave edilir. mamülün yetkili servis atölyelerimize. . Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü.Klima’nın. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı.90110 . ücretsiz olarak de i tirme i lemi. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım. de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.Yetkili Servis atölyelerince. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı. . Mü terimizin buna onayı arttır.C.24110 5400644101 Rev. Ancak. aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. Bu süre.Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde.:e . onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme. ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda. Tip : 70110 . ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır. acente temsilcili i. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir. . i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R.18110 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful