duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

..............................................................................................8 Nem giderme konumu ..................6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi ....20 1 ........................ Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý ............. Klimanýzýn teknik özellikleri ..................................................................6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar .................................................................................................................14 Otomatik baþlatma...........................................4 Uzaktan kumanda ...10 Uyku konumu ..................................16 7...........7 Açma / Kapama ......................... Atýk gereksinimleri......................7 Fuzzy konunumu ............................... Bakým ve temizlik ...10 Hava akýmý yönlendirilmesi ..............................7 Çalýþma konumlarý ..........................................8 Isýtma Konumu ...................................................................................................................................................... Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý........ Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler..........................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ..................................17 8....................................................................................................... Pratik ve yararlý bilgiler .................................7 Soðutma konumu ...................................................................13 Program saatinin iptal edilmesi...................................................................................................................................................5 3..................................................................................................................................... Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý .......................................................................................................................................................................................14 Test çalýþtýrma.........................................................................................................................6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi ..............12 Program saatinin ayarlanmasý.....4 Dýþ ünite ...........9 Fan konumu .................................................................................11 Ýkincil fonksiyon (2ndF)...........................................................................................................9 Jet cool konumu ........................................................................................Ýçindekiler 1..................................12 Saatin ayarlanmasý........................2 2.........................................15 6.............................................................................................................11 Yatay salýným kontrolü.....................................................................................................................................................................................................................3 Ýç ünite ...................................14 5...........19 9.............................................................................................................................. Ön hazýrlýk ..........................................................................................................................................................................................................................................................................14 Manuel çalýþtýrma.....................................6 4............................................

Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. • Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder.Topraklama yapýlmadan. • Klimanýzý. • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. • Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir. • Eðer üründen garip ses. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. • Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz. gýdalarý muhafaza etmek. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. elektrik çarpabilir. . duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. hayvanlarý yaþatmak. Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz. (Otomatik baþlatma). • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. • Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz.Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz.

• Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.3/C 900 870 3.96/D 1930 1950 9. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin.0 450 31 6. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr.82/C 3. Bu.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg. Bu deðerler.21/A 3.02/D 2500 2430 11. ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler.69/A 640 620 2.2 2.8 1.0 2.) (kg. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr.1 9.8 2.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2. 3 .5 965 35 12 40.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2.9 3.7 0.3 11. • Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.81/C 2.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2.85 320 31 7. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.9/C 3.

Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .

Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir. kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için. ** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý. yanýltýcý olabilir. 5 .

hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir. serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C. Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz. daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda. Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. Askýyý sabitleþtirmeden önce. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek. hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz. •Uzaktan kumandanýzý. Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz. güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr. klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. Ýki adet AAA 1.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar. boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr.5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. kesintisiz olarak çalýþacaktýr. uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. 6 . Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak.

Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. 2.Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. “Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. 4. fuzzy. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz. ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. 3. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Soðutma konumunu seçiniz. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz. 7 . iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý. fuzzy. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. Soðutma konumu* 1. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma.

8 .5. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir. 2. 4. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. fuzzy. Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. 6. fuzzy konumunu seçiniz. 4. 5. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. 3. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Fuzzy konumu 1. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 3. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. orta. Nem giderme konumunu seçiniz. Nem giderme konumu 1. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. 2. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. fuzzy. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr.

“Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. 2. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Isýtma konumunu seçiniz. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3. 9 . Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. 5. fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 2. Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz.(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. 6. Isýtma konumu * 1. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. (Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir). Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. 6. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir.5. * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz. 3. **4. Fan konumu 1. Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak. fuzzy.

Bu konum. Fan hýzýný sýrasýyla düþük. “Jet cool” konumunu iptal etmek için. 10 . Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz. ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. orta.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur.3. hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. Fan hýzý chaos swing konumundayken. Jet cool konumu 1. Klimanýz 30dk. CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. CANCEL ON OFF SET veya veya 4. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr.”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir. • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. Uyku konumu 2.

Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. 3. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. 4. 11 . Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir. Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. 5. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz. 2. Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek.1. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr. Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz. 6. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda.

Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 4. “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr. 1. 12 . Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz. 4. “Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz. 2. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 3. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz). Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. 5. 2. “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. 5. Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Saati ayarlamak için. Bu durumda. 3. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1.

1. (öðleden önce) ve p. siz evde yokken veya uykudayken. Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr. Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý. Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz. Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz.m. “2ndF” tuþuna basýnýz. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz. 13 . Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. 2. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz.m. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr.Dikkat! Saati ayarlarken a. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz. 3. ON OFF 4. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz.

Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn. Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa. Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz. Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur. Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr. Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için.5 -3 dakika sonra devreye girer. manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu. 14 . fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir. Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz.

2. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. 3. . klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz. Filtrenin hasar görmesi halinde. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. hava filtresinin temizlenmesidir. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. aseton.bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Klimanýzýn filtresini. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz. KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba. týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip.Bakým ve Temizlik Anti. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz. 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz. soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. Yeni filtreleri takýnýz. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. Uzun süre kullanmayacaksanýz. uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner. ürüne giden elektriði kesiniz. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz.

oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. Klimanýz çalýþýrken. Serin havayý oda içinde tutmak için. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 . Geniþ. Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak. soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. 16 . güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz. klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr. Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz.3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz. Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir. bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir. soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr. büyük mekanlarda örneðin. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur.Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz. kafeterya. Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz.

klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. Su akýyormuþ gibi bir ses. Bu. 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr.7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. Bu. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz. soðutma için biraz bekleyiniz. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise. Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir. halýlardaki. Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise. klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. Odada tuhaf bir koku var ise . Ortam çok nemli ise. 17 . klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Bu. Bu. Bu. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. Kokunun duvardaki. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. Klima sis üflüyor ise. istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir. Kontrol ediniz. Bunu önlemek için hava akýmý. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer hava akýmý. Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise.

Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz. Sizlere iyi ürün vermek kadar.arcelik.Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz.Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. 2. Alacaðýnýz Hizmet fiþi. Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz. 4.) 18 . ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr. Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz. 3. Ankara Asfaltý Yaný.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz. Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz.com. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi. 1. 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz. 6. Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi. 5.216.Kullaným ömrü : 10 yýldýr.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz.

5. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. konfor etkisini azaltacaktýr. 2. 9. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz. Soðutma kapasitesi. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. 1. 3. Bu nedenle. 12. gölgelik vs. Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi. 6. klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için. 10. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine. hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz.8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. bir tente. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken. “Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. 8. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. Özellikle. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. enerji sarfiyatýnýzý düþürür. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde. (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. 19 . Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. 4. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. Soðutmada. Hava yönlendirme kanatlarýný.

ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr. soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. Sistemin sökülmesi. çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr.9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. soðutucu akýþkana. • Yað. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. 20 . Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir. yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin.

.

Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı. Ancak.24110 5400644101 Rev. Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. mü terinin kullanımına tahsis edecektir. . Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın.Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde.Yetkili Servis atölyelerince. ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir. benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür. de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım. ücretsiz olarak de i tirme i lemi. . Bu süre. . ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre. mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız. yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar. . aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar.Tamiri için gereken azami sürenin a ılması. mamülün yetkili servis atölyelerimize.:e . Mü terimizin buna onayı arttır.18110 .C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. Tip : 70110 . bayi. i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R.90110 . acente temsilcili i. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir.Klima’nın. garanti süresine ilave edilir.