duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

14 Otomatik baþlatma.................................................................................................................11 Yatay salýným kontrolü....................................................................................................... Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler...................................................................................................................................................................11 Ýkincil fonksiyon (2ndF).....................................................12 Saatin ayarlanmasý...........7 Çalýþma konumlarý .................................7 Açma / Kapama ...9 Jet cool konumu ..................................................14 5...........................6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi ..7 Fuzzy konunumu .................................15 6.................................................................................................................................................................20 1 ..................................4 Uzaktan kumanda .....................5 3..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16 7..............................................................................................................................3 Ýç ünite .Ýçindekiler 1........... Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý ....................14 Manuel çalýþtýrma.......... Bakým ve temizlik ......................................2 2........................................................ Klimanýzýn teknik özellikleri .................. Atýk gereksinimleri...................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ........................................ Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý ..................................................................................................6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar ........................................................10 Uyku konumu .......................... Pratik ve yararlý bilgiler ..............................................................6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi .............................................................9 Fan konumu ...........................................................................................................13 Program saatinin iptal edilmesi......................................................................................................................17 8..........10 Hava akýmý yönlendirilmesi ..................................................................................12 Program saatinin ayarlanmasý................................................7 Soðutma konumu .................................8 Isýtma Konumu ........................19 9................................................................................................................................................ Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý...............6 4.......................................................................................................8 Nem giderme konumu .........................................................................................................................................................14 Test çalýþtýrma..................... Ön hazýrlýk .....................................................................................................................4 Dýþ ünite .....................................................

elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir. duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. • Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. . • Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz. 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz. Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar.Topraklama yapýlmadan. • Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz. Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz. • Eðer üründen garip ses.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz. • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. • Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir. • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. gýdalarý muhafaza etmek. hayvanlarý yaþatmak. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. elektrik çarpabilir. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz. (Otomatik baþlatma).Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. • Klimanýzý. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir.

02/D 2500 2430 11.82/C 3.8 1. • Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.69/A 640 620 2.3/C 900 870 3.8 2.21/A 3. 3 .3 11.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2. ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3.0 2. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr.0 450 31 6. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr.85 320 31 7. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler.5 965 35 12 40.1 9.) (kg. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. • Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2.9 3.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin.96/D 1930 1950 9.2 2. Bu.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg.81/C 2. Bu deðerler.9/C 3. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir.7 0. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz.

Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .

5 . kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için. yanýltýcý olabilir. ** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý.Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir.

klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz. Ýki adet AAA 1. Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk. uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. Askýyý sabitleþtirmeden önce. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz. þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz. Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda.5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr. 6 . boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. kesintisiz olarak çalýþacaktýr.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn. daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. •Uzaktan kumandanýzý. güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek. Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman. serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda.

ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. “Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. Soðutma konumu* 1. 2. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Soðutma konumunu seçiniz. fuzzy. 7 . Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. fuzzy. 3. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. 4. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir.Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr. iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz.

4. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. Nem giderme konumu 1. Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz.5. Fuzzy konumu 1. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. 3. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr. 2. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük. 5. 2. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. fuzzy konumunu seçiniz. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. 3. Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. fuzzy. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz. Nem giderme konumunu seçiniz. fuzzy. 4. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. orta. 8 . nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. 6.

(Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir). Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Fan konumu 1. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. 6. fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. fuzzy. **4.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir. 2. * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz. “Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. 6. istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz.5. 9 . Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Isýtma konumunu seçiniz. Isýtma konumu * 1. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. 2. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip.(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 5. Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz. Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde. Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak. 3. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir.

”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4. Fan hýzý chaos swing konumundayken. “Jet cool” konumunu iptal etmek için. hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir. 10 . • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. orta. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur. Bu konum. Fan hýzýný sýrasýyla düþük. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz. ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Uyku konumu 2. Jet cool konumu 1.3. CANCEL ON OFF SET veya veya 4. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. Klimanýz 30dk. CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz.

Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. 6. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. 11 . ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. 3. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr. Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr. Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. 4. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir.1. Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda. klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. 5. 2.

Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz). 3. “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. 4.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz. 2. Bu durumda. 4. Saati ayarlamak için. 5. “Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz. 3. 12 . 5. Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1. 2. 1. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz.

m. program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr. siz evde yokken veya uykudayken. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz.m. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz. Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý. 1. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar. Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. ON OFF 4. Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz. Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý. Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. “2ndF” tuþuna basýnýz. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz.Dikkat! Saati ayarlarken a. 3. 2. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr. 13 . (öðleden önce) ve p. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz.

Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo. Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir.5 -3 dakika sonra devreye girer. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu. Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz. 14 . Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz. Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr.

soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. . týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. hava filtresinin temizlenmesidir. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su. Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. 3. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. Uzun süre kullanmayacaksanýz. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. aseton. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner.Bakým ve Temizlik Anti. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra. ürüne giden elektriði kesiniz. Yeni filtreleri takýnýz. 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. Filtrenin hasar görmesi halinde. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz. Klimanýzýn filtresini. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz.bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. 2. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz. klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz.

klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak. pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. Serin havayý oda içinde tutmak için. soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. Klimanýz çalýþýrken.Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz. Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz. soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. kafeterya. 16 . güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz. Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir. Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. Geniþ. Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz. oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 .3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz. büyük mekanlarda örneðin.

7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Odada tuhaf bir koku var ise . Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise. Bu. Bu. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar. Su akýyormuþ gibi bir ses. Bu. Kontrol ediniz. klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. Bu. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir. soðutma için biraz bekleyiniz. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. Bunu önlemek için hava akýmý. istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. 17 . Bu. Ortam çok nemli ise. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise. Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Kokunun duvardaki. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Eðer hava akýmý. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir. klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz. halýlardaki. Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. Klima sis üflüyor ise.

Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr.arcelik. 1.Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. 2.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz. 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz. Alacaðýnýz Hizmet fiþi.216. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi. 5. Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www.) 18 . Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz.com. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz. 3.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz. Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan.Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0. Sizlere iyi ürün vermek kadar.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden.Kullaným ömrü : 10 yýldýr.Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz. Ankara Asfaltý Yaný. 6. 4.

ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir. Özellikle. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz.8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. bir tente. konfor etkisini azaltacaktýr. Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. 3. “Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için. mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. 10. ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. 1. 9. 8. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken. Hava yönlendirme kanatlarýný. 12. (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. 5. Soðutmada. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. Soðutma kapasitesi. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine. Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. enerji sarfiyatýnýzý düþürür. 19 . hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr. 4. Bu nedenle. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr. 2. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). 6. Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz. klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. gölgelik vs. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir.

çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr. soðutucu akýþkana. yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin.9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. 20 . Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir. Sistemin sökülmesi. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. • Yað. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn.

.

mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız. mamülün yetkili servis atölyelerimize.Yetkili Servis atölyelerince. ücretsiz olarak de i tirme i lemi. mü terinin kullanımına tahsis edecektir.Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde.18110 . Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. bayi.:e . garanti süresine ilave edilir. i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R. yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar. kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar. Bu süre. .C. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme. . Tip : 70110 . acente temsilcili i.24110 5400644101 Rev. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın. Ancak. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T. ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda.Klima’nın. ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır.90110 . Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir. . . benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü.Tamiri için gereken azami sürenin a ılması. de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı. Mü terimizin buna onayı arttır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful