duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

...................................10 Hava akýmý yönlendirilmesi ....................................................................................14 Manuel çalýþtýrma......................6 4..................................... Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler..........9 Fan konumu ......... Bakým ve temizlik ...................................................................................................................................................................................................................................12 Saatin ayarlanmasý......................................................................................................................................................17 8................20 1 .................3 Ýç ünite ................................................... Pratik ve yararlý bilgiler ...................2 2............................ Klimanýzýn teknik özellikleri ..........................................15 6........................................................................................................6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi ...................................................................................7 Çalýþma konumlarý ...............14 5.........................................................................................................................................................................................................16 7.......................................................................................................................................14 Otomatik baþlatma...........................................................................................................7 Soðutma konumu ...... Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý ..........................7 Açma / Kapama ......................................................................8 Nem giderme konumu .....................................................................................................................................7 Fuzzy konunumu ...................................................11 Ýkincil fonksiyon (2ndF)..........................................................................................................................9 Jet cool konumu .4 Uzaktan kumanda ..................................................................11 Yatay salýným kontrolü...14 Test çalýþtýrma............................................................8 Isýtma Konumu ............ Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý.......................................................... Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý .......................................................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ......5 3....................................................................................................................................................................................................................................................................4 Dýþ ünite ............................................................................. Atýk gereksinimleri............13 Program saatinin iptal edilmesi. Ön hazýrlýk ..6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar .......Ýçindekiler 1..........................10 Uyku konumu ..................................................................................19 9..............................................................................6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi ...............................12 Program saatinin ayarlanmasý..............................................................................................................................................................................................

Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder. Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir. gýdalarý muhafaza etmek. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz. hayvanlarý yaþatmak. Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. • Eðer üründen garip ses.Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz. elektrik çarpabilir. Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. • Klimanýzý. (Otomatik baþlatma). 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz. • Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. • Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. • Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz. Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz. • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz. . • Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz.Topraklama yapýlmadan.

9 3. 3 . ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.1 9. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler. Bu.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2.) (kg.7 0.02/D 2500 2430 11.85 320 31 7.69/A 640 620 2.82/C 3.9/C 3. • Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.3 11.8 1. • Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.81/C 2.2 2.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2.0 2.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz.3/C 900 870 3.5 965 35 12 40.96/D 1930 1950 9. Bu deðerler.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin.21/A 3.8 2.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.0 450 31 6. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr.

Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .

5 . kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için. yanýltýcý olabilir.Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir. ** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý.

serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . bir saat sonra ise 2°C yükselecektir.5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar. þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz. Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk. kesintisiz olarak çalýþacaktýr. Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz. •Uzaktan kumandanýzý. klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C. Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda. boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. 6 . güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. Ýki adet AAA 1. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman. Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. Askýyý sabitleþtirmeden önce. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz. hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde. Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak.

iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. 7 .Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. fuzzy. “Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. Soðutma konumu* 1. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. 3. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz. oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. Soðutma konumunu seçiniz. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. 4. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 2. fuzzy. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr.

3. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. 4. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir. fuzzy konumunu seçiniz. orta. fuzzy.5. Fuzzy konumu 1. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 5. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. 3. fuzzy. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir. Nem giderme konumunu seçiniz. 8 . 2. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. 6. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr. 2. 4. Nem giderme konumu 1.

Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde.5. Isýtma konumunu seçiniz. Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. Fan konumu 1. 9 .Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. 6. fuzzy. 5. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz. Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak. 2. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. Isýtma konumu * 1. 6. 2. (Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir). fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz.(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3. “Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. **4. 3. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz.

“Jet cool” konumunu iptal etmek için. orta. CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir. ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr. Uyku konumu 2. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir. Klimanýz 30dk. Bu konum. CANCEL ON OFF SET veya veya 4. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. 10 .Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. Jet cool konumu 1.”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz. Fan hýzý chaos swing konumundayken. • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz.3. Fan hýzýný sýrasýyla düþük. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur.

Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir.1. Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. 2. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. 4. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. 5. Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. 3. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek. klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. 11 . Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. 6. ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr.

Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz. 3. “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. 2. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz). Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 1. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Saati ayarlamak için. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 12 . 5. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. 3. 4.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 2.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1. 5. Bu durumda. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr. “Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. 4.

Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. 3. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz. ON OFF 4. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar. Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý.Dikkat! Saati ayarlarken a. 2. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz. siz evde yokken veya uykudayken. Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz.m. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz. 1.m. “2ndF” tuþuna basýnýz. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz. Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. 13 . (öðleden önce) ve p.

Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur. Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz. Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2.5 -3 dakika sonra devreye girer. Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz. Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz. Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa. manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. 14 . fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir. Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr.

. uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner. týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. Yeni filtreleri takýnýz. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. ürüne giden elektriði kesiniz. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Uzun süre kullanmayacaksanýz. aseton. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz. 2. klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. Filtrenin hasar görmesi halinde. Klimanýzýn filtresini. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz. KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra.Bakým ve Temizlik Anti. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir.bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce. 3. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz. hava filtresinin temizlenmesidir. klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba.

pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur. kafeterya. güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz. soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr. Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz. Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. Geniþ. kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak. Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. Klimanýz çalýþýrken. büyük mekanlarda örneðin. Serin havayý oda içinde tutmak için. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 . 16 . bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz.Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz.3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz.

Bu. Eðer hava akýmý. Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. halýlardaki. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Bu. Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise. Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir. Bu. Bu. Klima sis üflüyor ise. Kontrol ediniz. Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar. 17 . 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz. Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise. Su akýyormuþ gibi bir ses. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. Kokunun duvardaki. Odada tuhaf bir koku var ise . Bunu önlemek için hava akýmý. Bu. soðutma için biraz bekleyiniz. klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. Ortam çok nemli ise.7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz.

4.216. 5. Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan.Kullaným ömrü : 10 yýldýr. Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz.Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz.) 18 . 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz. ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr.arcelik. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz. 2. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden. Alacaðýnýz Hizmet fiþi.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz. Ankara Asfaltý Yaný. 1. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 3.Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz.Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr. Sizlere iyi ürün vermek kadar.com. Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý. 6.

Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. gölgelik vs. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. Özellikle. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken.8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. 1. hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr. 12. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. enerji sarfiyatýnýzý düþürür. mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. 4. konfor etkisini azaltacaktýr. bir tente. Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. Bu nedenle. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir. (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. 2. Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için. 3. klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. Hava yönlendirme kanatlarýný. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde. “Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. 19 . Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. 5. 9. 10. Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine. Soðutma kapasitesi. Soðutmada. 6. Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. 8.

Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. soðutucu akýþkana. 20 . Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. Sistemin sökülmesi. çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir. yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr.9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. • Yað. Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn.

.

Tamiri için gereken azami sürenin a ılması. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T. yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar.Yetkili Servis atölyelerince.Klima’nın. Tip : 70110 .Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. garanti süresine ilave edilir.24110 5400644101 Rev. onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme. Mü terimizin buna onayı arttır. de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü. i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R. ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda. acente temsilcili i.:e .90110 .C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. . . .18110 . kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım. mamülün yetkili servis atölyelerimize.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür. mü terinin kullanımına tahsis edecektir. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar. aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . Bu süre. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre. Ancak. . ücretsiz olarak de i tirme i lemi. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir. Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. bayi. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız. ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful