duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu

70110 90110 18110 24110

Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica ediyoruz.

EEE Yönetmeliðine Uygundur.

... Klimanýzýn teknik özellikleri ..............................................................................17 8........................................ Klimanýzýn çalýþtýrýlmasý ...........................................14 Test çalýþtýrma...........................................6 Klimanýzýn üstün özellikleri ...........7 Açma / Kapama ....................................................................................................................................15 6.........................................................6 4................................... Konforlu bir kullaným ve enerji tasarrufu için neler yapýlmalý.................19 9...............................4 Uzaktan kumanda ........................4 Dýþ ünite ..................................................... Ön hazýrlýk ......................................................................................6 Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi ............................................................................................................8 Nem giderme konumu ...................................................12 Program saatinin ayarlanmasý............................6 Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar ..........................................................................................................7 Çalýþma konumlarý ................................................................................................................. Pratik ve yararlý bilgiler .2 2..........................13 Program saatinin iptal edilmesi....................................................................................................................................................12 Saatin ayarlanmasý........................................................................................Ýçindekiler 1....................10 Hava akýmý yönlendirilmesi .....................16 7..............................................................................................................14 Manuel çalýþtýrma..................................................................................................7 Soðutma konumu ......... Yetkili servis çaðýrmadan önce yapýlmasý gerekenler......................................................................................10 Uyku konumu .....14 5............................................................................................................5 3.........................................................................20 1 .................................................................................................................................................................................................................................11 Yatay salýným kontrolü....6 Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi .. Bakým ve temizlik ......9 Jet cool konumu .........................................................................................................................................7 Fuzzy konunumu ................................................................................................................................................................................................11 Ýkincil fonksiyon (2ndF)..............................................8 Isýtma Konumu ...........................3 Ýç ünite ............................................................................................................................................................. Atýk gereksinimleri.....................................................................................................14 Otomatik baþlatma...................9 Fan konumu .................................................... Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý .......

• Klimanýza doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz. duman ve koku gelirse ürünü sigortadan kapatýnýz. Klimanýn elektriksel parçalarý suyla temas ettiyse klimanýzý kapatýp servis çaðýrýnýz.Topraklama yapýlmadan. • Klimadan tahliye edilen suyu içmeyiniz. • Klimanýzý. • Elektriksel parçalarýn suyla temasýný engelleyiniz. •Çocuklarýn ürün üzerine çýkmasýný engelleyiniz. Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir. Aksi taktirde ciddi yaralanmalara neden olabilir. elektrik kesildiðinde set deðerlerini hafýzasýnda saklama yeteneðine sahiptir. • Klimanýzý durdurduktan sonra tekrar çalýþtýrmak için 3 dakika bekleyiniz. • Klimanýzdan soðutucu gaz kaçtýðýnda havalandýrmak için mutlaka pencereleri açýnýz. gýdalarý muhafaza etmek. Elektrik kablosunu ýsý kaynaklarýndan uzak olmasýna dikkat ediniz. • Elektrik tesisatýnýzýn uygun olduðundan emin olunuz. • Klimanýzý besleme kablosundan tutarak çekmeyiniz. Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Klimanýzý þartlara ve saðlýk koþullarýna en uygun sýcaklýða ayarlayýnýz. bulunduðunuz mekaný soðutmak dýþýnda (elbiseleri kurutmak. ya da yine “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýndaki detaylarý okuyarak sýrasý ile iþlemleri yapýnýz. Dolayýsý ile tekrar elektrik geldiðinde kendiliðinden set edilen deðerde çalýþmaya devam eder. Özellikle küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeylerine dikkat ediniz. ortaya çýkabilecek kullaným zararýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. 2 • Hava akýmýnýn uzun süre doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz. • Klimanýza mutlaka modeline uygun gecikmeli tip (C-tipi) otomatik sigorta kullanýnýz. klimanýzýn plastik parçalarýnda erimeye neden olabilir. • Klimanýzýn üzerindeki düðmeleri ýslak elle kullanmayýnýz. • Elektrik kablosu üzerine aðýr maddeler koymayýnýz. Dikkat ! Güvenlik önlemlerinin alýnmasýnda herhangi bir hata yapýlmasý durumunda son derecede tehlikeli sonuçlar doðabilir. bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz. • Eðer üründen garip ses.Bu cihazlardan yayýlabilecek aþýrý ýsý. • Klimanýzý hazýr duruma getirmek için Yetkili Servisi çaðýrýnýz. Klimanýzýn elektiriði tekrar geldiðinde otomatik baþlatma ile çalýþmasýný istemiyorsanýz sigortadan kapatýnýz. • Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrmayý ihmal etmeyiniz. • Klimanýzýn yakýnýnda ýsýtýcý cihazlar kullanmayýnýz. • Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitelerdeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya bir baþka cismi sokmayýnýz. • Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini týkamayýnýz. hayvanlarý yaþatmak. Bu konunun detayýný “Otomatik Baþlatma” baþlýðý altýnda (Sayfa 14) görebilirsiniz.Klimanýzý Kullanmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler ve Güvenlik Uyarýlarý • Þebeke geriliminin 220 Volt olduðundan emin olunuz. Aksi taktirde tesisatýnýzýn sigortasý atabilir. Bu önlemlere uyulmadýðý taktirde firmamýz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse. (Otomatik baþlatma). Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. Bu klimanýzýn randýmanýnýn düþmesine ve düzensiz çalýþmasýna yol açar. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar aðýr yaralanmalara neden olabilir. yasal ve standartlara uygun olmayan þebeke beslemelerinin kullanýmý halinde. • Hava filtresini çýkarýrken metal parçalara dokunmayýnýz. Uyarý : Klimanýz çalýþýr konumda iken. elektrik çarpabilir. .

69/A 640 620 2.96/D 1930 1950 9.) (C Tipi) 70110 7000 2052 7800 2287 3. Bu deðerler.8 1.7 1250 39 12 48 20 Amper 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 • Þirketimizdeki geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin.82/C 3.02/D 2500 2430 11. ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.9/C 3.85 320 31 7.7 0.3/C 900 870 3.5 16 Amper 24110 24000 7038 25000 7331 2.8 2. * Soðutma konumunda 1 yýlda 500 saatlik çalýþma ile harcanan enerji tüketimidir.Klimanýzýn Teknik Özellikleri Modeller Soðutma kapasitesi Isýtma kapasitesi Enerji verimlilik oraný Çekilen enerji (W) Çekilen akým (A) Elektrik giriþi Nem alma kapasitesi * Yýllýk enerji tüketimi soðutma modunda Ses seviyesi Ýç ünite net aðýrlýðý Dýþ ünite net aðýrlýðý Kullanýlacak sigorta (Btu/h) (W) (Btu/h) (W) Sogutma Isýtma Soðutma Isýtma Soðutma Isýtma (V/Hz. haber verilmeksizin deðiþtirilme hakký tarafýmýzda saklýdýr.1 9.9 3.21/A 3. 3 .3 11.) (It/h) (kWs) dB(A) (kg. • Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr.0 25 16 Amper 90110 9000 2639 9700 2844 2.81/C 2. • Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr. ilgili standartlara göre laboratuvar ortamýnda elde edilen deðerlerdir.5 965 35 12 40.2 29 16 Amper 18110 18500 5425 19700 5777 2.0 450 31 6. Bu. ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir. • Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan edilen deðerler.0 2.2 2.) (kg. • Anma deðeri için TS EN 14511 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.

dýþ ünite boru baðlantý vanalarý 4 .Ýç Ünite Dýþ ünite Anti bakteriyel filtre Ön panel Manuel çalýþtýrma düðmesi Hava çýkýþ menfezi Üst hava giriþ menfezi Çalýþma durumu gösterge ledleri Ön panel hava giriþ menfezi Açma / kapama gösterge ledi Uyku konumu gösterge ledi Zamanlayýcý gösterge ledi Sinyal alýcý Defrost ledi Kontrol kutusu kapaðý Karbon filtre Hava çýkýþ menfezi Hava giriþ menfezi (arka ve yanda) Ýç .

Uzaktan Kumanda Koruma kapaðý açýk durumda Sinyal daðýtýcý Koruma kapaðý kapalý durumda Uzaktan kumanda gösterge ekraný Uyku konumu tuþu Zaman ayarý iptal tuþu (CANCEL) Kayýt tuþu (SET) Oda sýcaklýðý gösterge tuþu ** Yatay salýným kontrol tuþu * Ýkincil fonksiyon tuþu Çalýþma konumu seçim tuþu Zaman ayarý otomatik baþlatma tuþu (ON) Bitirme tuþu (OFF) Fan konumu tuþu Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþu Neo plasma hava temizleme tuþu * Sýfýrlama tuþu (RESET) Hava akýmý yönlendirme tuþu Açma / Kapama tuþu Oda sýcaklýðý ayar tuþu Jet cool tuþu Ýç ünite fan hýzý ayar tuþu * Bu modellerde geçerli deðildir. kumanda sýcaklýk sensörü sýcaklýðý geniþ bir aralýkta algýladýðý için. ** Kumanda üzerinden okuduðunuz ortam sýcaklýðý. yanýltýcý olabilir. 5 .

uzaktan kumandanýzýn sinyallerinin bu noktadan alýndýðýndan emin olunuz. boyutlarý ve performanslarý standart pillerden farklý olan. bir saat sonra ise 2°C yükselecektir. Böylece ertesi sabah size güç ve zindelik veren. Bu sayede bulunduðunuz ortamda homojen bir sýcaklýk daðýlýmý saðlamak mümkün olacaktýr. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz. Uzaktan kumandanýz ile klimanýzýn alýcýsý arasýnda herhangi bir engel olmamasýna dikkat ediniz.Ön Hazýrlýk Uzaktan kumanda askýsýnýn duvara monte edilmesi Uzaktan kumandanýzýn askýsýnýn. Uzaktan kumandanýzýn pillerinin deðiþtirilmesi Uzaktan kumandanýzýn pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde açýnýz. oturduðunuz yerden rahatça gerçekleþtirebilirsiniz. kesintisiz olarak çalýþacaktýr. Nem Giderme konumu Sýcaklýðýn nispeten düþük fakat nemin yüksek olduðu durumda. serin ve rahat bir ortamda maksimum konfor elde edilir. Ýki adet AAA 1. Uzaktan kumanda Parmaðýnýzýn tek bir hareketi ile klimanýzýn bütün fonksiyonlarýný. Fuzzy konumu Klimanýzýn oda sýcaklýðýný hissederek.5 V pili (+) ve (-) yönlerinin doðru olarak yerleþip yerleþmediðine dikkat ederek yuvalarýna yerleþtiriniz ve kapaðý tekrar takýnýz. Askýyý sabitleþtirmeden önce. Dikkat! Uzaktan kumandanýza kesinlikle þekli. klimanýzýn üzerindeki sinyal alýcýya doðru tutunuz. Bu konumda klimanýz 18°C ayar sýcaklýðýnda 30 dk. sýcaklýk ayarý 30 dakika sonra 1°C. güneþ ýþýnlarýný doðrudan alabileceði bir yere ve ýsý yayan bir cihazýn yakýnýna koymayýnýz. 6 . daha rahat ve dinlendirici bir uyku ortamý saðlamýþ olacaktýr. Programlý (baþlama / bitirme) fonksiyonu Klimanýzýn belirlemiþ olduðunuz zaman ve þartlarda kendi kendine çalýþmasýný veya durmasýný ayarlar. fan hýzýný ve ayarlanmýþ sýcaklýðý otomatik olarak kontrol etmesidir. Bu sayede elektrik tasarrufu saðlanarak. •Uzaktan kumandanýzý düþürmeyiniz. Uyku konumu otomatik kontrolü 1 . hava akýmýný istediðiniz açýda yönlendirebilirsiniz. Jet cool Bulunduðunuz ortamýn kýsa bir sürede soðumasý için jet cool tuþuna basmanýz yeterli olacaktýr. •Uzaktan kumandanýzý. vida yerlerinden vidalayarak duvara monte ediniz. þarj edilebilir piller yerleþtirmeyiniz. klimanýzýn çalýþmasýný otomatik olarak durduracak olan bu sistemde. uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkarýnýz Klimanýzýn Üstün Özellikleri Uzaktan kumandanýzý kullanýrken dikkat etmeniz gereken noktalar. Üründen bip sesi gelmeden uzaktan kumandayla gönderilen sinyal geçerli olmamaktadýr. Otomatik hava akýmý yön kontrolü Aþaðý yukarý hareket edebilen yatay kanatlar ve saða sola hareket edebilen dikey kanatlar sayesinde.7 saat arasýnda belirlediðiniz süre sonunda. Klimanýz yetkili servis tarafýndan monte edilecektir. hava konfor þartlarýný saðlamak için geliþtirilmiþ bir sistemdir. Uzaktan kumandanýzý kullanacaðýnýz zaman.

ön pano ve yatay kanatlar üzerinde yoðuþma olabilir. Klimanýzý 18ºC ile 30ºC arasýnda oda sýcaklýðý set deðerine ayarlayabilirsiniz. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. azaltmak için ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basýnýz. Fuzzy konumu Sýcaklýk ayarý. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. oda sýcaklýðý set deðeri 1ºC artacak veya azalacaktýr. kumandanýzýn üzerindeki “oda sýcaklýðý ayar” ve “fan hýzý ayar” tuþlarý ile ayarlayýnýz. Oda sýcaklýðýný ve fan hýzýný. Nem giderme konumu Nemin yüksek olduðu durumlarda. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Soðutma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi þartlarýnda soðutmayý saðlamak için kullanýlýr. Oda sýcaklýðýný arttýrmak için uzaktan kumandanýzýn “sýcaklýk arttýrma” tuþuna. 2. 3. kumanda üzerindeki “açma / kapama” tuþuna basýnýz. fuzzy. 4. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir.Klimanýzýn Çalýþtýrýlmasý Açma / kapama Uzaktan kumandanýzý. Fuzzy konumu Nem giderme konumu Isýtma konumu * Klimanýz soðutma konumunda kesintisiz olarak uzun süre çalýþýrsa. fuzzy. Uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki sýcaklýk deðerini oda sýcaklýðýnýn altýnda seçiniz. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Çalýþma konumlarý Split klimanýz 4 farklý çalýþma konumunda kullanýlabilir. Soðutma konumunu seçiniz. “Sýcaklýk arttýrma veya azaltma” tuþlarýna her bastýðýnýzda. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. ortamý fazla soðutmadan nemi azaltmak için kullanýlýr. 7 . Soðutma konumu* 1. Isýtma konumu Ýstenilen sýcaklýk derecesi ve þartlarýnda ýsýtmayý saðlamak için kullanýlýr. iç mekan fan hýzý ve istediðiniz çalýþma konumu otomatik olarak ayarlanýr. Daha sonra çalýþma konumlarýndan birini seçiniz. Soðutma konumu Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açarak “çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz.

Eðer klimanýzýn bu konumda saðladýðý konfor. 6. fuzzy. Nem giderme konumunu seçiniz. 5. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Fuzzy konumu 1. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. fuzzy. 3. Bu durumda sýcaklýk göstergesi ekranda görülmeyeceði için sýcaklýðý kontrol etmeniz mümkün deðildir. 2. Bu durumda ön paneldeki “açma/kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. yüksek ve chaos swing (doðal rüzgar etkisi) fan hýzýna geçecektir. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. orta. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Sýcaklýk yeterli gelmediði taktirde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa daha basabilirsiniz. Ortam size soðuk geldiðinde “sýcaklýk artýrma” tuþuna bir defa basýnýz. Nem giderme konumu 1. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. Çünkü fan hýzý otomatik olarak en uygun konumu ayarlanýr. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Chaos swing (doðal rüzgar etkisi) konumundayken. 8 . Çünkü klimanýz en saðlýklý koþullarý ortam sýcaklýðýný gözönüne alarak otomatik olarak oluþturacaktýr. Tuþa her bastýðýnýzda klimanýz sýrasýyla düþük. 4. 2. 3. Ortam size sýcak geldiðinde ise “sýcaklýk azaltma” tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýnýz. sizin için uygun deðilse diðer konumlarý seçiniz. 4. Bu konumda fanýn hýzýný ayarlamanýz mümkün deðildir. Klimanýzýn soðuttuðu havanýn odaya veriliþ hýzýný ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki “Fan hýzý ayar” tuþuna basýnýz.5. Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Fuzzy konumunda sýcaklýk ayarý ve fan hýzý oda sýcaklýðýnýn hissedilmesi suretiyle otomatik olarak ayarlanýr. fan hýzý ortam sýcaklýðýna göre orta ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. Nem giderme (alma) konumunda klimanýz oda sýcaklýðýný hissederek ayar sýcaklýðýný ve fan hýzýný otomatik olarak belirleyecektir. Aþýrý soðutma yapmadan oda içindeki fazla nemi gideren bu konuma geçmek için “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. fuzzy konumunu seçiniz.

Daha sonra “ fan hýzý ayar” tuþuna basarak. istediðiniz sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. “Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz. fuzzy. 3. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. nem giderme ve ýsýtma konumlarýna geçecektir. 9 . Tuþa her bastýðýnýzda konum deðiþecek ve sýrasýyla soðutma. kumandanýzdaki sýcaklýk set deðerini daha yüksek seçmenizi öneririz. (Resimdeki gösterge chaos swing konumunu göstermektedir). Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýndan daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. kumanda üzerindeki“açma / kapama” tuþuna basýnýz. 6. Isýtma konumu * 1. 5. “Sýcaklýk arttýrma ya da azaltma” tuþlarýndan birine basarak. Chaos Swing Özelliði : Diðer fan hýzlarýnda daha etkili (deðiþken fan hýzlarýnda) hava isteði durumunda “Fan hýzý ayar” tuþuna basýlmalý ve chaos swing konumuna getirilmelidir. 6.5. Sýcaklýk 16 ºC ile 30 ºC arasýnda 1 ºC’lik kademelerle azaltýp artýrabilirsiniz. Bu durumda klimanýn üflediði hava ýlýk olarak hissedilebilir.iç ünite üzerinde bulunan kontrol paneline yönlendirip. Isýtma konumunu seçiniz. ** Klimanýz ýsýtma konumunda iken ortam sýcaklýðý istenen sýcaklýða ulaþýktan sonra iç ünite faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. Ýç ortam sýcaklýðýný düþük hissettiðiniz hallerde. (Resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir).(Üst resimdeki gösterge yüksek fan hýzýný göstermektedir). Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. * Klimanýz ýsýtma konumunda iken daha verimli bir ýstama için yatay kanat açýsýný en alt konumda olacak þekilde ayarlayýnýz. 2. Fan konumu 1. “Fan hýzý ayar” tuþuna basarak fan hýzýný istediðiniz konuma getiriniz.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzý. **4. 2. Uzaktan kumandanýzýn içindeki “fan konumu” tuþuna basýnýz 3. Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz.

3. boyunca oldukça yüksek fan hýzýnda sýcaklýk ayarýný 18 ºC’ye getirerek soðutma konumunda çalýþacaktýr. • Jet cool tuþu • Fan hýzý ayar tuþu • Çalýþma konumu seçim tuþu • Sýcaklýk ayar tuþlarýndan birine basmanýz yeterli olacaktýr. CANCEL ON OFF SET Jet Cool özelliði ýsýtma konumunda geçerli deðildir. “Jet cool” konumunun iptal olmasý ile birlikte klima en yüksek hýzda çalýþmasýna devam edecektir. Bu konumda dijital gösterge “ Po “ iþareti belirecektir. “Jet cool” konumunu iptal etmek için. ortam sýcaklýðýna göre yüksek ve düþük hýz arasýnda otomatik olarak deðiþir. orta. Jet cool konumu 1. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Uyku konumu 2. Fan hýzý chaos swing konumundayken. 10 .”Jet cool” konumu özellikle sýcak yaz günlerinde oda sýcaklýðýný kýsa sürede düþürmek için kullanýlýr 4. Klimanýz soðutma veya ýsýtma yaparken uyku konumu seçildiðinde en uygun konforu saðlayacak þekilde çalýþýr ve belirlediðiniz süre sonunda durur. siz uyurken odanýzýn çok soðumasýný veya ýsýnmasýný önler. Fan hýzýný sýrasýyla düþük. Klimanýz 30dk. Uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “Jet cool” düðmesine basýnýz. Bu konum. hýzlý ve chaos swing konumuna geçirmek için uzaktan kumandanýzýn üzerindeki “fan hýzý ayar” tuþunu kullanýnýz. CANCEL ON OFF SET veya veya 4.

Yatay kanatlar çalýþmaya baþladýktan sonra ilk 5 hareketinde maksimum ve minimum açý arasýnda salýným yapacaktýr. Yatay kanatlar yukarýya ve aþaðýya hareket etmeye baþlayacaktýr. Eðer klimanýz açýk deðilse “açma/kapama” tuþuna basýnýz. “Uyku konumu” tuþuna her bastýðýnýzda. klimanýzýn kaç saat sonra duracaðýný gösteren rakam 1 sayý artacaktýr. Veya uzaktan kumanda üzerindeki “CANCEL” tuþuna bir kere basýnýz. Daha sonra arzu edilen ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Uyku konumu özelliði soðutma ve ýsýtma konumlarý ile birlikte kullanýlabilir. “Hava akýmý yönlendirme” tuþuna basýnýz. Yatay kanatlarýn yönünü ayarlamak için her zaman uzaktan kumandanýzý kullanýnýz. Not: Hava akýmýný yönlendirme tuþuna basýldýðýnda. Yatay salýným kontrolü Dikey kanatlarý ayarlamadan önce klimanýn kapalý olduðundan emin olunuz. Bu süre en fazla 7 saat olarak belirlenmiþtir. Bu sýrada yatay kanatlarý istediðiniz herhangi bir açýda durdurmak istiyorsanýz tekrar hava akýmý yönlendirme tuþuna basýnýz. “Açma / Kapama” tuþuna basarak klimayý çalýþtýrýnýz. Dikey kanatlarýn yönünü elle ayarlayýnýz. Hava akýmýnýn yönlendirilmesi Uzaktan kumandanýzý kullanarak yatay kanatlarý kontrol edip klimanýn üfleme yönünü ayarlayabilirsiniz. Yatay kanatlarýn elle ayarlanmasý ürüne hasar verebilir. soðutma konumunda 30 dakika sonra belirlediðinizden 1ºC daha yüksek.1. Uyku konumundan çýkmak için uzaktan kumandanýzýn göstergesindeki saat hanesi silinene kadar “uyku konumu” tuþuna arka arkaya basýnýz. 11 . Uyku konumunu ayarlamak için “uyku konumu” tuþuna basýnýz. 3. ”Çalýþma konumu seçme” tuþuna basýnýz. Klima kapatýldýðýnda yatay kanatlar da kapanacaktýr. 5. Doðal rüzgar esintisi sayesinde sizin için en konforlu ortam yaratýlmýþ olacaktýr. Dikey kanatlara eriþebilmek için yatay kanatlarý dikkatlice aralayýnýz. Klimanýzýn ön panelinde bulunan zamanlayýcý gösterge ledi yanacak ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinde klimanýzýn 1 saat sonra duracaðýný gösteren “1” rakamý belirecektir. Soðutma veya ýsýtma konumlarýndan birini seçiniz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz. 2. 6. Uyku konumu konumunda chaos swing fonksiyonu çalýþmaz. ilk 5 hareketten sonra yatay kanatlar tanýmlý bir algoritma uyarýnca otomatik olarak hareket edecek ve oda havasýný düzgün bir þekilde daðýtacaktýr. Not: Uyku konumunda iken oda sýcaklýðý ayar deðeri. 4. 1 saat sonra ise 2ºC daha yüksek olacaktýr.

“Zaman arttýrma” veya “zaman azaltma” tuþlarýndan birine basýnýz. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz.Eðer klimanýz açýk deðil ise uzaktan kumandanýzýn “açma / kapama” tuþuna basýnýz. 5. 2. Bu foksiyonlarýn kullanýmýyla ilgili detaylý bilgiler için sonraki sayfalara bakýnýz.Ýkincil fonksiyon (2ndF) 1. Bu durumda ön paneldeki “açma / kapama” ledi yanacak ve klimadan uyarý sinyali gelecektir. “2ndF” tuþuna basýnýz ve ekranda “2ndF” imgesinin gözüktüðünü kontrol ediniz. Ýkincil fonksiyon kýsa süre sonra otomatik olarak devreden çýkacaktýr veya “2ndF” tuþuna tekrar basmak suretiyle de ikincil fonksiyonu devreden çýkartabilirsiniz. 4. “SET” tuþuna basarak belirlediðiniz zamanýn hafýzaya alýnmasýný saðlayýnýz. Mavi renkli “2ndF” tuþuna basýnýz (Uzaktan kumandanýn ekranýnda “2ndF” Ýmgesini görünüz). 12 . 4. “2ndF” tuþu uzaktan kumandanýzda mavi renkle belirtilen fonksiyonlarýn kullanýlmasýný saðlamaktadýr. 1. 5. Bu þekilde istediðiniz zamana eriþtiðinizde. “açma / kapama” tuþuna basýnýz. Basýlan tuþa baðlý olarak uzaktan kumandanýzýn göstergesinde beliren saat birer dakika artacak veya azalacaktýr. Saati ayarlamak için. Bu durumda. 3. 3. 2. Ayarlanan saati deðiþtirmek için “RESET” tuþuna basarak saat ayarlama iþlemlerini sýrasýyla tekrarlayýnýz. CANCEL ON OFF SET Saatin ayarlanmasý “RESET” tuþuna bastýðýmýzda veya uzaktan kumandanýzýn pillerini yeni taktýðýnýzda saati yeniden ayarlamanýz gerekir. Uzaktan kumandanýzýn kapaðýný açýnýz.

Program saat ayarýný yapabilmek için “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” veya “zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþuna basýnýz. klimanýzýn otomatik olarak açýlýp kapanmasýný saðlar. Program saatini klimanýz çalýþýr durumda iken ayarlayýnýz. Program saatinin ayarlanmasý Program saat ayarý. program saat ayarý ile ilgili beþ tuþ bulunmaktadýr. d) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” ve “ zaman ayarý otomatik bitirme(OFF)” tuþlarý ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný ve kapanmasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. Klimanýn zamanlayýcý gösterge ýþýðý yanacak ve programlanmýþ olacaktýr. Zaman ayarý arttýrma ve azaltma tuþlarý CANCEL SET b) “Zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþu ile klimanýzýn çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamaný ayarlayabilirsiniz. 13 . siz evde yokken veya uykudayken.m. c) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” ve “ zaman ayarý otomatik baþlatma (ON)” tuþlarý ile klimanýzýn kapanmasýný ve çalýþmaya baþlamasýný istediðiniz zamanlarý ayarlayabilirsiniz. Klimanýz vereceðiniz program ayarlarý için uzaktan kumandanýn saatini esas alacaðýndan saatin doðru ayarlanmasý büyük önem taþýmaktadýr. Zaman ayarý kayýt ve iptal tuþlarý Uzaktan kumanda göstergesindeki saatin doðru olduðundan emin olunuz.Dikkat! Saati ayarlarken a. “Zaman Ayarý Artýrma” ve “Azaltma” tuþlarýný kullanarak istenilen çalýþma veya durma zamanlarýnýn ayarlanmasý. Uzaktan kumandanýzýn üzerinde. “2ndF” tuþuna basýnýz. 2. Zaman ayarý otomatik baþlatma ve bitirme tuþlarý a) “Zaman ayarý otomatik bitirme (OFF)” tuþu ile çalýþýr durumdaki klimanýzýn kapanmasýný istediðiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Program saatini dört þekilde kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek herbir “zaman ayarý için kayýt (SET)” tuþuna basýnýz. (öðleden sonra) yazýlarýna dikkat ediniz. 1.m. ON OFF 4. (öðleden önce) ve p. 3.

Test çalýþma konumu için ön pano üzerindeki çalýþtýrma düðmesine yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. 14 . Kompresörün devreye girmesiyle birlikte fan hýzý da önceki ayarlara otomatik olarak ayarlanýr. Test çalýþtýrma konumunda iken eðer uzaktan kumandadan sinyal alýnýrsa.5 -3 dakika sonra devreye girer. manuel çalýþtýrmada oda sýcaklýðýna göre klimanýzýn çalýþma konumu. Yaptýðýnýz zaman ayarlarýný iptal etmek için.Program saatin iptal edilmesi Manuel çalýþtýrma Uzaktan kumandanýz çalýþmadýðý zaman devreye girecek olan konumdur. Çalýþtýrma düðmesine basýldýðýnda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. uzaktan kumandayý klimaya yönlendirerek “CANCEL” tuþuna basýnýz. Otomatik baþlatma Elektrik kesilip tekrar geldiðinde klimanýz. klima kumanda ayarlarýna göre çalýþmaya baþlar. Test çalýþtýrma konumunu iptal etmek için butona tekrar basýn. Ýlk kalkýþta fan en düþük hýzda çalýþýr ve kompresör 2. fan hýzý ve ayar sýcaklýklarýný göstermektedir. Manuel çalýþtýrma tuþu Uzaktan kumandanýzýn ekranýnda “2ndF” imgesinin yanmadýðýný kontrol ediniz. otomatik baþlatma özelliði sayesinde elektrik kesilmeden önceki ayarlardan çalýþmaya baþlar. Eðer klimanýzý durdurmak isterseniz tuþa tekrar basmanýz yeterli olacaktýr. Test çalýþtýrma (Test operations) Test çalýþtýrma boyunca klima soðutma konumunda oda sýcaklýðýný göze almaksýzýn maksimum fan hýzý konumunda çalýþýr ve 18 dakika içerisinde kendine ayar yapar. Bu durumda klimanýzýn ön panelindeki program saati gösterge ledi sönecek ve uzaktan kumandanýzýn göstergesinden ilgili haneler silinecektir. Oda Sýcaklýðý > 24 ºC 21ºC < Oda Sýcaklýðý< 24ºC Oda Sýcaklýðý< 21ºC Çalýþtýrma konumu Ýç ünite fan hýzý Ayar sýcaklýðý Soðutma Yüksek 22ºC Nem Alma Yüksek 23ºC Isýtma Yüksek 24ºC Bu tablo.

týkanýp týkanmadýðýný kontrol ediniz. Uzaktan kumandanýzdaki pilleri çýkartýnýz.Bakým ve Temizlik Anti. filtreyi soðuk suyla yýkayýnýz. 3. Yetkili Servisi’mizden yeni bir filtre alýnýz. Mevsim sonunda klimanýzýn iç mekanizmalarýný kurutmak için fan konumunda 2-3 saat çalýþtýrýnýz. 15 Klimanýzý suyla yýkamayýnýz. Ön paneli açýp anti-bakteriyel filtreleri çýkarýnýz. Filtre üzerindeki tozlarý elektrik süpürgesiyle aldýktan sonra. Uzun süre kullanmayacaksanýz. KARBON filtre Filtreleri Yetkili Servislerimizden temin edebilirsiniz. Hava filtresini temizlemediðiniz taktirde. Filtreyi kuruduktan sonra yerine takýnýz. Ýki saat süreyle güneþte kurutunuz. Klimanýzýn bulunduðu ortamýn kirlilik durumuna göre belirli aralýklarla (en az 15 günde bir) ön panel hava giriþ menfezlerinin arkasýnda bulunan sürgülü hava filtrelerini çekip. klimanýzýn dýþ ünitesini hava þartlarýndan koruyacak bir örtü ile örtünüz. uzaktan kumandayý veya dýþ yüzeyini asla 40ºC’den sýcak suyla veya tiner. hava filtresinin temizlenmesidir. Dikkat! Klimanýzý kesinlikle filtresiz çalýþtýrmayýnýz. Yýkadýktan sonra filtreyi gölgede kurutunuz. Filtreleri temizlemeden önce klimanýzý kapatýnýz. . Yeni filtreleri takýnýz. radyatör gibi ýsý kaynaklarýnýn yanýnda kurutmayýnýz. Klimanýzýn hava filtresi kullanma mevsiminin baþýnda ve sonunda temizlenmelidir. Aksi halde klimanýzýn ve uzaktan kumandanýzýn dýþ yüzeyine zarar verebilirsiniz. Filtreyi kurulamak için bez kullanmayýnýz ve kesinlikle doðrudan güneþ ýþýðý alan yerlerde veya soba. Karbon filtrenin temizlenmesi 1. Filtreyi deforme etmemek için kesinlikle sýcak su. soðutma kapasitesi düþer ve enerji sarfiyatý hissedilir derecede artabilir. Filtrenin hasar görmesi halinde. aseton. klimanýzýn ömrünü uzatýr ve daha verimli çalýþmasýný saðlar. Klimanýzýn filtresini. benzin gibi uçucu maddelerle temizlemeyiniz. bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardýr. Temizlik ya da bakýma baþlamadan önce. KARBON filtreyi tekrar yerine takýnýz. deterjan ve benzeri maddeler kullanmayýnýz. 2. Anti bakteriyel filtre üzerinde bulunan KARBON filtreyi hafifçe çekerek çýkartýnýz. Hava temizleme filtresinin 2 yýlda bir defa deðiþtirilmesi gerekir. ürüne giden elektriði kesiniz. Klimanýzýn temizliðindeki en önemli bölüm.bakteriyel filtrenin temizlenmesi Yetkili Servisi’mize yaptýracaðýnýz yýllýk bakým.

Serin havayý oda içinde tutmak için. Klimanýz çalýþýrken. hem de fazla elektrik sarfiyatýna neden olur. soðutma kapasitesi düþecek ve kullandýðýnýz elektriðin bir kýsmý boþa harcanacaktýr. Klimanýzýn dikey ve yatay kanatlarýnýn yönünü ayarlayarak. oda sýcaklýðýnýn ve hava akýmýnýn oda içinde homojen olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyiniz. Klimanýzý uzun bir süre çalýþtýrmayacaksanýz 2 . klimanýzdan daha iyi verim elde edilmesini saðlayacaktýr.3 saat fan konumunda çalýþtýrýnýz. Hava filtrelerini düzenli olarak temizlemezseniz. pastane gibi kapýlarýn sürekli açýk olduðu yerlerde hava perdelerinin kullanýlmasý elektrik sarfiyatýný azaltarak. kafeterya. Bu hem saðlýðýnýz için iyi deðildir. Geniþ. Daha sonra sigortadan kapatýnýz ve uzaktan kumanda pillerini çýkartýnýz.Pratik ve Yararlý Bilgiler Odanýzý aþýrý soðutmayýnýz. Klimanýzýn çalýþmasý sýrasýnda pencereler kapalý tutulduðundan. 16 . Bu durumda ortam istenilen sýcaklýk konumuna daha çabuk gelir. fýrsat buldukça pencereleri açarak odayý havalandýrýnýz. bu iþlem klimanýzýn içindeki rutubeti giderir. büyük mekanlarda örneðin. kapý ve pencereleri mümkün oldukca kapalý tutmaya dikkat ediniz. güneþ ýþýnlarýnýn doðrudan içeri girmesine engel olunuz. Hava filtresindeki týkanma hava akýþýný. güneþlik ve perdeleri kapalý tutunuz. soðutmayý ve nem giderme olayýný azaltýr.

klimanýzýn ýsýtma iþlemi sýrasýnda buz çözülme iþleminin baþlangýcýnda ve bitiminde ünitenin içinde gerçekleþen Freon gazýnýn ters yönlere hareket etmesinden doðan sestir. Klimanýz çalýþtýrýldýðýnda veya durduktan sonra iç üniteden “tik” “tik” gibi sesler geliyor ise. Su akýyormuþ gibi bir ses. Kokunun duvardaki. Eðer hava akýmý. soðutma için biraz bekleyiniz. Isýtma iþlemi sürerken hava akýmý doðrudan doðruya baþlamýyor ise. Piller bitmiþ veya yanlýþ yerleþtirilmiþ olabilir. Odada tuhaf bir koku var ise . Sýcaklýk deðiþikliði plastik gövdenin büzülmesi veya genleþmesine yol açar. klimanýzýn içinde dolaþan soðutucu akýþkanýn (Freon gazýnýn) sesidir. Klima sis üflüyor ise. Zamanlayýcýyý çalýþtýrma sýrasýnda bir hata yapýp yapmadýðýnýzý kontrol ediniz. Ünitenin hava giriþ ve çýkýþ pencerelerinin önünde bir engel olup olmadýðýný kontrol ediniz. Bu. Klimanýz gürültülü çalýþýyor ise.7 Yetkili Servis Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Klimanýz çalýþmýyor ise. sýcaklýk yeterli dereceye ulaþtýktan sonra baþlayacaktýr. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Bu. Klimanýz etkili olarak soðutmuyor veya ýsýtmýyor ise. Ortam çok nemli ise. Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz. Uzaktan kumanda aletinizin göstergesi silik ise veya hiç göstermiyor ise.mobilyalardaki veya oda içinde bulunan giysilerdeki nemden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný kontrol ediniz. Sýkýþmýþ havanýn atmosfere açýlýrken çýkardýðý gibi bir ses. klimanýzýn yanlýþ çalýþmasýndan kaynaklanmaz ve bir arýza deðildir. Klimanýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda oda çok sýcak ise. istenmeyen bir soðutma etkisi görülecektir. klimanýzýn korunmasý için geliþtirilmiþ bir önlemdir. Bunu önlemek için hava akýmý. Klimanýz tekrar çalýþtýrýldýðýnda 3 dakika kadar çalýþmýyor ise. Bu. Bu. sýcaklýk derecesi yükselmeden baþlarsa. Bu. Filtrenin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. halýlardaki. 3 dakika sonunda klimanýz çalýþmaya baþlayacaktýr. 17 . klimanýzdan çýkan hava akýmýnýn sýcak havayý soðutmasý ile buðulanma oluþacaktýr. Kontrol ediniz. Bu klimanýzýn arýzalý olmasýndan kaynaklanmaz ve normaldir. Sigortanýn atýp atmadýðýný ve devre kesiciyi kontrol ediniz.

Kullaným ömrü : 10 yýldýr. Doðrudan bu numarayý çevirerek Arçelik Çaðrý Merkezine baþvurabilir ve arzu ettiðiniz hizmeti talep edebilirsiniz.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Hizmet Merkezimize baþvurunuz.585 8 888 *Sabit telefonlardan yapýlan aramalarda þehir içi arama tarifesi üzerinden. 5. 2. Diðer Numara Çaðrý Merkezimize ayrýca www.tr adresindeki tüketici hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 585 8 888 nolu telefonu arayarak 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaþabilirsiniz.Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. 34950 Tuzla/ÝSTANBUL Aþaðýdaki önerilere uymanýzý rica ederiz. cep telefonu ile yapýlan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapýlmaktadýr. Yazýlý baþvurular için adresimiz : Arçelik Çaðrý Merkezi. 3.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden ‘‘HÝZMET FÝÞݒ’ istemeyi unutmayýnýz. ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi. Sizlere iyi ürün vermek kadar. 1. Ankara Asfaltý Yaný. Yeni Numaralar: (Sabit telefonlardan veya cep telefonlarýndan alan kodu çevirmeden*) 444 0 888 0. Yetkili Servislerimizin haftanýn 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasýnda hizmet vermeye baþlamasýnýn ardýndan.Hizmet için gelen teknisyene ‘‘teknisyen kimlik kartý’’ný sorunuz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniþ kapsamlý yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 4. Arçelik Çaðrý Merkezi de haftanýn 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasýnda yeni telefon numarasý olan 444 0 888 ile canlý olarak hizmet vermeye baþladý. iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz.com.Ürününüzü kullanma kýlavuzlarý esaslarýna göre kullanýnýz. Alacaðýnýz Hizmet fiþi.Tüketici hizmetleri Deðerli Müþterimiz.) 18 . 6.arcelik.216.

Isý deðiþim elemanlarýnýn kirlenmesi.8 Konforlu Bir Kullaným ve Enerji Tasarrufu Ýçin Neler Yapýlmalý? 7. 2. 4. Kapýlarýn açýk tutulmasý zorunluluk ise (maðaza ve dükkanlar gibi yerlerde). Mekaný kullanmadýðýnýz zamanlarda klimanýzýn kapanmasýný ve kullanacaðýnýz zamanlarda yeniden açýlmasýný saðlayabilirsiniz. 5. Soðutmada dýþ ünite direk güneþ altýnda olduðu yerlerde. (Yýllýk bakým garanti kapsamý dýþýndadýr) 11. týkanmasý klimanýzýn istediðiniz soðutma/ýsýtmayý gerçekleþtirmek için daha çok çalýþmasýna. 1. gölgelik vs. Klima iç ve dýþ ünitelerinde yer alan ýsý deðiþim elemanlarýnýn temizliði çok önemlidir. konfor etkisini azaltacaktýr. Soðutma kapasitesi. enerji sarfiyatýnýzý düþürür. ihtiyacýnýza göre daha yüksek sýcaklýk deðerlerinde kullanabilirsiniz. Soðutmada klimanýzýn ihtiyaç duyduðunuz sýcaklýk deðerinden daha düþük deðerlere ayarlanmasý enerji sarfiyatýnýzý arttýrýrken. mekanýn ihtiyacýndan daha büyük bir klima ise ortamý çok çabuk soðutacak ve kompresörü sýk sýk kapatýp açacaktýr. Klimanýzýn toz tutucu filtelerinin temizliðini düzenli aralýklarla yapýnýz. Soðutma kapasitesi mekanýn ihtiyacýndan daha küçük bir klima verimli soðutma saðlayamayacaðýndan kompresörü sürekli devrede tutmak zorunda kalacak ve enerji sarfiyatý artacaktýr. klimanýza yýlda en az bir defa bakým yaptýrmanýzý öneririz. Ayrýca klima kullanýmý sýrasýnda mekanýn kapý ve pencerelerinin mutlak suretle kapalý olmasý gerekmektedir. dolayýsýyla enerji sarfiyatýnýzýn artmasýna sebep olur. bir tente. ile(dýþ ünitenin hava akýþýný engellememek þartýyla) doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmasý enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engeller. Klimanýzýn kapasitesinin kullanmak istediðiniz mekana uygun olduðundan emin olun. 3. Ayrýca daha yüksek kapasiteli klimalar daha yüksek ses seviyesine sahip olduðu için. Soðutmada. 10. Klimanýzda programlama özelliðini kullanarak enerji sarfiyatýnýzý düþürebilirsiniz. Hava yönlendirme kanatlarýný. Klima kullandýðýnýz mekanýn ýsý yalýtýmý konforunuzu arttýrýr. 8. 19 . mekan içerisinde bulunan kiþileri rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlamanýzý öneririz. 9. klima kapasitesine göre daha küçük kalan mekandaki gürültü sizi rahatsýz edecektir. enerji sarfiyatýnýzýn da artmasýna sebep olacaktýr. güneþin camlardan direk içeri girdiði saatlerde güneþlik perdelerin veya panjurlarýn kullanýlmasý klimanýzýn enerji sarfiyatýnýn artmasýný engeller. ve bu nedenle mekanýn ýsý kaybý-kazanç noktalarýnýn iyi izolasyonu önemlidir. klimanýzdan beklediðiniz performansý almanýzý engelleyecektir. Filtrelerin zaman içinde týkanmasý hava akýþýný engelleyeceðinden. hava perdesi gibi dýþarýdan sýcak veya soðuk hava akýmýný engelleyici cihazlar kullanýlmalýdýr. “Chaos Swing” özelliðini kullanmanýz mekan içerisinde daha dengeli bir hava daðýlýmý saðlamanýza yardým edecektir. Klimanýzý sürekli en düþük ayar sýcaklýðý yerine. Bu nedenle. Özellikle. Bu durum klimanýzýn enerji sarfiyatýný arttýracaktýr. 6. Klimanýn bulunduðu mekan aþýrý soðuyacak ve konfor yerine rahatsýzlýk yaratacaktýr. Montaj esnasýnda iç ve dýþ ünitelerin yerleþim kaidelerine uyulmasý önemlidir. 12. cihazlarýn hava giriþ çýkýþ kanallarýnýn ve üfleme menfezlerinin önlerinde hava akýþýný engelleyecek etkenlerin olmamasý gerekmektedir. Bu durum klimanýzý zorlayacaðý için.

9 Atýk Gereksinimleri Ambalajýn imha edilmesi • Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. çevre ve insan saðlýðý için potansiyel olumsuz sonuçlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. Atýk prosedürüne uygun olarak yapýlacak iþlemler. Eski ürünü elden çýkarma Eski klimanýzý çevreye zarar vermeyecek þekilde atýn. Bu sembol elektriksel ve elektronik parçalarýn evsel atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamasý gerektiðini belirtir. Sistemin sökülmesi. 20 . soðutucu akýþkan atýlmasý ve diðer parçalarýn demontajý. Normal ev çöpüyle birlikte atmayýn. • Ürününüz bu sembol ile iþaretlidir. Klimanýzý çöpe atmadan önce çocuklarýn tehlikeye maruz kalmamasý için elektrik fiþini çekin. yaða ve diðer parçalara gereken müdahale yetkili servis tarafýndan ilgili yerel ve ulusal mevzuatlara göre yapýlmalýdýr. Atýk talimatlarýna uygun bir þekilde tasnif ederek çöpe atýn. Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaklarý bir yerde muhafaza edin. Klimanýzýn ambalajý geri dönüþümlü malzemelerden üretilmiþtir. • Sistemi kendi kendinize sökmeyiniz. • Yað. soðutucu akýþkana. Klimanýzý nasýl atabileceðiniz hakkýnda yetkili satýcýnýz veya belediyenizin çöp toplama merkezine danýþabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yetkili servis yada yerel yetkililere danýþabilirsiniz. • Atýklarýn geri dönüþümü ve kullanýmý özel arýtma tesisi tarafýndan yapýlmalýdýr. ilgili yerel ve ulusal mevzulara uygun olarak yapýlmalýdýr.

.

. Ürünün arızasının 15 i günü içinde giderilmemesi halinde Arçelik A. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men malın.Tamiri için gereken azami sürenin a ılması. mamülün yetkili servis atölyelerimize. ücret iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi yapılacaktır. Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan i lemler için i çilik masrafı.Klima’nın.90110 . . Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmi tir. ithalatçı yada imalatçısı ndan birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadı ının belirlenmesi durumunda. ücretsiz olarak de i tirme i lemi. i çilik ve üretim hatalarına kar ı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE LE GARANT ED LM T R. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. Ancak. onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi olması artıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme. . yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildi i tarihten itibaren ba lar.Tamir süresi en fazla 30 i günüdür.C.:e . aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması . Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir.18110 . Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı. bayi. de i tirilen parça bedeli ya da ba ka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Bu süre. garanti süresine ilave edilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebli uyarınca T. benzer özelliklere sahip ba ka bir ürünü.24110 5400644101 Rev. Arızanın giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. . Tip : 70110 .Yetkili Servis atölyelerince. mü terinin kullanımına tahsis edecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre. mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız. kullanma kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldı ı Servis elemanları dı ındaki ahıslar tarafından bakım.Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde. Mü terimizin buna onayı arttır. acente temsilcili i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful