P. 1
0180-Finansal_Tablolar_Analizi_(KPSS)_Özet[1]

0180-Finansal_Tablolar_Analizi_(KPSS)_Özet[1]

|Views: 237|Likes:
Yayınlayan: gunes_sa

More info:

Published by: gunes_sa on Nov 07, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

FİNANSAL (MALİ) TABLOLAR ANALİZİ

Finansal tablolar; muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır. Temel Finansal Tablolar: Ek Finansal Tablolar:
- Bilânço, - Gelir Tablosu, - Satışların Maliyeti Tablosu, - Nakit Akım Tablosu, - Fon Akım Tablosu, - Kar Dağıtım Tablosu, - Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,

Finansal tablo kullanıcıları,
- Yöneticiler, - Yatırımcılar, - Kredi kurumları, - İşçi ve İşçi Kuruluşları, - Devlet, - Mali analistler,

Finansal tabloların genel nitelikleri, 1) Yarar Maliyet İlişkisi, 2) Önemlilik, 3) Muhasebe bilgilerinin niteliksel özellikleri (Anlaşılabilir olma ve ihtiyaca uygun olma), 4) Güvenilir olma (Temsilde doğruluk, kanıtlanabilir olma, tarafsız olma), 5)Karşılaştırılabilir olma BİLANÇO: İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu yani varlık ve kaynak durumunu gösteren tablodur. Bilânço Özellikleri ve içeriği; 1- Bilânço, aktif ve pasif olarak iki bölümden oluşur. Aktifte işletmenin sahip olduğu ekonomik değerler (VARLIKLAR), pasifte ise KAYNAKLAR (borç ve sermaye) yer alır. 2- Bilanço aktif toplamı ile pasif toplamı birbirine eşittir. VARLIKLAR = KAYNAKLAR, ya da VARLIKLAR = BORÇ + ÖZKAYNAK. 3- Bilançoda varlıklar likiditeye göre kaynaklar ise vade yapılarına göre sıralanır. 4- Bilançoda aktif ve pasif kalemler brüt tutarları ile kaydedilir. 5- Aktifte, aktif düzenleyici hesaplar pasifte ise pasif düzenleyici hesaplar indirim kalemleri olarak yer alırlar. Düzenleyici hesapların kullanımı ile aktif ve pasif net değerleri ile gösterilmiş olur. 6- Aktifte, Dönen Varlıklar ile Duran Varlıklar yer alır. 7- Pasif, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (KVYK), Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (UVYK) ve Öz Kaynaklardan oluşur. Bilançoların Düzenlenmesiyle ilgili ilkeler a) Varlıklara İlişkin İlkeler : 1. Bir yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıklar, bilançoda dönen varlıklar grubunda gösterilir. 2. Bir yıl içinde paraya dönüşemeyen, hizmetlerinden uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıklar, bilançoda duran varlıklar grubunda gösterilir. Dönem sonunda bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubuna aktarılır. 3. Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. 4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 5. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. 6. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek üzere ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 7. Özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 8. Alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.

1

kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda gösterilir. 3. Dönem sonunda bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. sermaye yedekleri. herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmalar. gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler bilançoda ayrıca gösterilmelidir. İşletme sahip veya ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki hakları özkaynaklar grubunu oluşturur. 2. GELİR TABLOSU: İşletmenin bir faaliyet dönemindeki faaliyetlerinin sonucunu kar veya zarar olarak gösteren tablodur.Brüt Satış Karı: İşletmenin ana faaliyet konusuna ilişkin satışlarından elde edilen kardır. Sermaye yedekleri. Tutarları kesinlikle saptanamayanlar veya durumları tartışmalı olanlar dahil. Bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen borçlar dipnotlarda gösterilir. bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda gösterilir. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. geçmiş yıl kârları (zararları) ve dönem net kârı (zararı)ndan oluşur. esas sermayenin ayrıntıları bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir. hem de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir. yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden meydana gelir. 2. P. 1. hem dönemsel. 3. 2.9. Özkaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı. statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar. Borçlar. Verilen rehin. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler : 1. iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.Faaliyet Giderleri: İşletmenin ana faaliyetleri ile ilgili olan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen AR-GE. 3. kâr yedekleri. 6. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır. özkaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır. özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. ve GY Giderlerinin oluşturduğu gider grubudur. Sermaye yedekleri ise hisse senedi ihraç primleri. 2 .Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar: İşletmenin esas faaliyeti dışındaki olağan faaliyetlerle ilgili gelir ve karlardan oluşur. Ancak. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir.Satış İndirimleri: Brüt satışlarından indirilen satış iadeleri ve satış ıskontolarını kapsar. Bir yıl içinde vadesi gelen borçlar. 4. S& D. 5. 4. personele. Kâr yedekleri yasal. iptal edilen ortaklık payları. Bir yıl içinde vadesi gelmemiş borçları. 5. 10. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması. 4. alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara. 5.Satışların Maliyeti: İşletmenin dönem içindeki satışlarının maliyetidir. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak. bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen tüm yabancı kaynaklar bilançoda gösterilmelidir. c) Özkaynaklara İlişkin İlkeler: 1. ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları ile işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz. ödenmiş sermaye. Özkaynaklar.

Belli bir dönemin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için. onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Maliyetler. 5. 6. 9. maddi duran varlıklar. dönen varlıkları ifade etmektedir. kredi komisyonları ve benzeri giderlerden oluşur. Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde. Gerçekleşmemiş satışlar. FON AKIM TABLOSU: Bir dönem içinde işletmenin sağlamış olduğu tüm mali kaynakları ve bunların kullanım yerlerini göstererek bilânço ve gelir tablosunda görülmeyen fon akımını ortaya koymak amacıyla düzenlenen finansal tablodur. pasifteki azalıştır. önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek niteliktekiler dışında kalanlar. GELİR TABLOSU İLKELERİ 1. dipnotlarda açıklama yapılır. Belli bir dönemin maliyet ve giderlerini gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda. Karşılıklar. dönem başında/sonunda doğru hesap kesim işlemleri yapılmalıdır. 7. 3. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. NET ÇALIŞMA (İŞLETME) SERMAYESİ TABLOSU: Bir faaliyet döneminde net çalışma sermayesindeki ortaya çıkan artış veya azalışlar ve net çalışma sermayesinin kaynaklarını ve kullanım yerlerini göstermektedir. gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki olumlu farkı anlatmaktadır.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: İşletmenin esas faaliyeti dışındaki olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararlardan oluşur. Başka bir anlatımla. makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden. 8. Net çalışma sermayesi kavramı. 9. her türlü aktif azalışı ile borçlar ve öz sermayedeki artıştır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.Olağandışı Gelir ve Karlar: İşletmenin olağan faaliyetleri dışında arızi nitelikteki (duran varlık satışı gibi) karlar ile olağandışı olay/gelişmeler sonucu ortaya çıkan gelir ve karlardır. 2. Fon kullanımları ise genel olarak aktiflerdeki artış. işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. gelir ve karlar. Fon kaynakları basit anlatımla. 3 . Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. 7. şarta bağlı olaylardan kaynaklanan. 8. kur farkları. 4.6. sık ve düzenli olarak ortaya çıkmayan gider ve zararlardır.Finansman Giderleri: İşletmenin borçlarından dolayı katlandığı ve varlık maliyetlerine eklenmemiş bulunan faiz. alacak ve borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır. Bütün kâr ve zararlardan. stoklar. bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir. tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır.Olağandışı Gider ve Zararlar: İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız. öz sermaye ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı olan devamlı sermaye ile duran varlıklar arasındaki fark belirlenmektedir. Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli. Brüt çalışma sermayesi kavramı.

000 +27.81 27. C) Analizi Yapanın Niteliğine Göre: 1) İç Analiz: İşletme içinden kişilerin gerçekleştirdiği analizdir.000 100. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ TÜRLERİ A) Analiz Kapsamına Göre: 1) Statik Analiz: Bir yıla ait finansal tablo verileri üzerinden yapılan analizdir. dönem karının nasıl ve nerelere dağıtıldığını gösteren bir tablodur.400 89. FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZ TEKNİKLERİ • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz).000 +10. Bu tablodaki nakit kavramı nakit ve nakit eşdeğeri varlıkları ifade etmektedir.000 28.00 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 4 . Kar dağıtım tablosu. Tabloda. B) Analiz Amacına Göre: 1) Yönetim Analizi: İşletme yönetimi tarafından işletmenin başarı düzeyini. dönem içi değişiklikleri ve dönemsonu tutarları belirtilerek gösterilir. temettü miktarı gibi konuları içine alan analizdir.ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynaklar değişim tablosu. verimliliğinin ölçülmesi. dönem net kâr ve zararı her dönem için dönembaşı tutarları. 2) Kredi Analizleri: İşletme içinden ya da dışından kişilerce. • Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz). kanuni yükümlülüklerin. planlamaya ve kontrole veri sağlamak üzere yapılan analizler. esas sözleşme gereklerinin ve genel kurul kararlarının sonucu. mevcut karlılığının devamlılığı. Nakit akım tablolarında sadece nakit giriş ve çıkışlar yer alır. • Eğilim Yüzdeleri ile Analiz (Trend Analizi) • Oran Yöntemi ile Analiz (Rasyolar) 1.KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ Bir işletmenin birden fazla dönemlerine ait tablolar karşılaştırılmalı olarak düzenlenir. 3) Yatırım Analizleri: mevcut ve potansiyel yatırımcılar tarafından yaptırılan ve firmanın karlılığı.000 55. KAR DAĞITIM TABLOSU: İşletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren tablodur. bir işletmenin belli bir dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişiklikleri gösterir.000 54. işletmenin borç ödeme gücünü belirlemek için yapılan analizlerdir. performansının. 2) Dinamik Analiz: Birden fazla döneme ait mali tablolar üzerinden yürütülen analizdir.000 +19. geçmiş yıllar kârları ve zararları. bu değişimlere sebep olabilecek nedenler aranır. 2) Dış Analiz: İşletme dışından kişilerin gerçekleştirdiği analizdir. kâr yedekleri. Kalemler arsındaki farklar ve değişim yüzdeleri belirlendikten sonra. NAKİT AKIM TABLOSU: İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanım yerleri itibariyle gösteren bir tablodur. Özkaynaklar Değişim Tablosu önceki dönem ve cari dönem verilerini kapsayacak şekilde düzenlenir.600 41. Yatay Yüzde = (İlgili kalemde baz alınan yıl verisine göre artış veya azalış/Kaleme ait baz alınan yıl verisi) 2000 2001 Artış/Azalış Tutarı Artış/Azalış Yüzdesi (%) 18.55 21. ödenmiş sermaye yedekleri. Finansal tablo analizi ikiden daha fazla yıllar için yapılırsa ya başlangıç yılı baz yıl olarak alınır ya da her bir yıl öncesindeki yıl baz yıl olarak dikkate alınır.

09% 100.281.000 45.70% 100.27% (6.84% 100. Dikey Yüzde = İlgili kalem verisi/ Baz alınan kalem verisi Prestij AŞ Karşılaştırmalı Tablolar Analizi AKTİF 1.13% 7.00% 100.92% 103. DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Ticari Alacaklar 2000 Grup Toplamına Genel Toplama Oranı (%) Oranı (%) 9. DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar (-) Amortismanlar Net Maddi Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar 398.000 4.00% 86.00% DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 429.2.91% 23.79% 2001 110.00% 66.00% 100. Bu yıla ait tutarlar 100 kabul edilerek.69% 107.000 TOPLAM AKTİF 1.00% 3.00% 100.53% 34.67% 76.11% 107.000 100.00% 100.75% Stoklar 587.00% 100.48%) 68.37% 40. ORAN YÖNTEMİ İLE ANALİZ (RASYOLAR) 5 . Bu yöntemde.000 293.00% 2.000 7. EĞİLİM YÜZDELERİ İLE ANALİZ (TREND ANALİZİ) Bu yöntemde.65% 100.33% 3.00% 111.00% 100.30% 31.70% 133. Bu yöntemde tek bir yılın finansal tabloları analiz edilebileceği gibi birden fazla yılın tabloları karşılaştırmalı olarak ta analiz edilebilir.96% 122. Trend Yüzdesi = [(İlgili kalem cari yıl verisi)/(İlgili Kalem Baz alınan yıl verisi)]X100 AKTİF Dönen Varlıklar Hazır Değerler Ticari Alacaklar Stoklar Dönen Varlıklar Toplamı Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAMI 1999 10000 23000 18000 51000 8000 18000 26000 77000 2000 13000 20000 22000 55000 8000 20000 28000 83000 2001 11000 25000 24000 60000 8000 12000 20000 80000 1999 100.22% 107.95% 25.000 136.90% 4. işletmenin bilânço ve gelir tablosu yüzde değerleri ile ifade edilir. Her bir varlık kalemi toplam varlıkların yüzdesi olarak ifade edilir. işletmenin bilânçosundaki toplam varlıklar %100 olarak kabul edilir.000 92.14%) 17.00% 2000 130.000 522.82% Diğer Dönen Varlıklar 52.06% DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1. Aynı şekilde toplam kaynaklarda %100 olarak kabul edilir ve borçların ve öz kaynakların toplam kaynaklardaki payı belirlenir.77% (24.000 120.00% 100.02% 30.00% 108. finansal tablolarda incelenecek dönemlere ait bir yıl esas alınır.710.33% 117.000 105.YÜZDE YÖNTEMİYLE ANALİZ (DİKEY ANALİZ) Bu yöntemle.04% 74. İşletmenin gelir tablosunda ise net satışlar %100 kabul edilir diğer gelir tablosu kalemleri buna göre belirlenir. diğer dönemlere ait değerler esas alınan yılın aynı değerleri ile karşılaştırılarak yüzde yöntemine göre oranlanır.

hazır değerleri ve diğer süratle paraya çevrilebilir varlıkların dışında.20’nin altına düşmemesi genel bir kural olarak istenir. NakitOran ı = Haz ıazırDe ler ( Kasa + Bankalar + NakdeE şakd erVarl ırVar ) KVYK LİKİDİTE YARDIMCI ORANLARI Stok Bağımlılık Oranı: Asit-test oranının 1’den küçük olması durumunda. 5) Piyasa Performansını Ölçen Oranlar LİKİDİTE ORANLARI: İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır. Nakit Oranı. aşağıdaki gibi hesaplanır: CariOran = DönenVarl ıklar KVYK Asit. Cari Oran (Çalışma Sermayesi Oranı): Dönen Varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösteren bir orandır ve işletmenin genel likidite durumunu ortaya koyarak işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar. Asit-test Oranı. 2) Mali Oranlar. Genel kural olarak 2 olması yeterli kabul edilen cari oran. Stok Bağımlılık Oranı = (KVYK-Hazır Değerler)/Stoklar 6 . Nakit Oranı (Disponibilite Oranı veya Hazır Değerler Oranı): Faaliyetlerden sağlanan fon girişlerinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda.Oranların Sınıflandırılması 1) Likidite Oranları. 3) Faaliyet Oranları. Likidite Oranları kendi içinde üçe bölümlenir: Cari Oran. Asit − TestOran ı = DönenVarl ıklar − Stoklar KVYK Asit − TestOran ı = DönenVarl ıklar − ( Stoklar + GelecekDön emGiderler i ) KVYK Asit-test oranının 1 olması yeterli sayılmaktadır. stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösterir. borçların geri ödenmesinde işletmenin stoklara olan bağımlılığının ölçümünde kullanılan bir orandır. işletmenin kısa vadeli borçlarını elindeki mevcut hazır değerler ile ödeme gücünü yansıtmaktadır. Oranın bir olması işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamını nakit ve hızlıca paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir.Test Oranı (Likidite Oranı): İşletmenin her 1 TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönen varlığı olduğunu gösterir ve aşağıdaki şekillerde hesaplanır. işletmenin kısa vadeli borçlarının geri ödenmesinde. 4) Karlılık Oranları. Stok bağımlılık oranı. Nakit Oranının 0.

Net çalışma sermayesi devir hızının yüksek olması.000 TL alıcılardan doğan alacaklar hesabının borç kalanı 1.000 .FAALİYET ORANLARI: İşletmenin faaliyetlerinde kullanılan varlıkların etkili biçimde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi veren oranlardır.000 +1. Dönem başı stok 2. net satışlar tutarı da esas alınabilir.D.200 .000 olduğu bir işletmede S . ( 2. dönem sonundaki ticari faaliyetlerden doğan alacak senetlerinin borç kalanı 700. Alacakların Ortalama Tahsilat süresi Oranı: Ortalama Tahsilat Süresi = 360/ADH Örnek: Belirli bir dönemde işletmenin kredili satış tutarı 12. Alacak devir hızı işletmenin likidite durumunun ölçülmesinde tamamlayıcı oranlardan birisidir. işletme net çalışma sermayesinin verimliliğinin yüksek olduğunu ifade eder. S.000 ) / 2 Burada stokların yılda 4 kez devrettiği anlaşılmaktadır.000 TL.000 TL. ADH =Kredili Net Satış Tutarı/Ortalama Ticari Alacaklar Kredili satışların net bilinmemesi durumunda. Stoklar ay esasına göre 12/4= 3 ayda bir.D. Net çalışma sermayesi devir hızının düşük olması. stok ve alacak devir hızının yavaş olduğunu gösterir. NÇSDH=(Net Satışlar)/(Ortalama Net Çalışma Sermayesi) Dönen Varlıklar Devir Hızı: Varlıklar) Dönen Varlık Devir Hızı = (Net Satışlar/Ort. Dönen 7 .000.H = (Satışların Maliyeti)/Ortalama Stok Ortalama Stok=(Dönem Başı Stok+Dönem Sonu Stok)/2 Örnek: Satışların maliyeti 12. işletmenin aşırı net çalışma sermayesine sahip olduğunu.800.000 TL ve Dönem sonu stok 3.800 . Ticari alacakların kalitesi ve likiditesi hakkında bir bilgiye ulaşmak için kullanılan önemli bir orandır. Stok Yenileme Süresi: Stok Yenileme Süresi= 360/SDH Alacak Devir Hızı: Alacakların tahsil yeteneğini gösteren orandır.000 = 4 olur.000 TL ise alacakların devir hızı oranı nedir? 12 .000 ) / 2 360 Alacaklar ınOrtalamaT ahsilatSür esi = = 30 gün 12 ADH = Net İşletme Sermayesi Devir Hızı: Net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığı hakkında bilgi verir.000 + 3.200.000. Stok Devir Hızı: Belirli bir dönem içinde stokların kaç defa yenilendiğini gösterir.300.000 . gün esasına göre 360/4=90 günde bir devretmektedir ya da yenilenmektedir.300 .000 = 12 (700 .H = 12 .

Aktif Devir Hızı: İşletmenin sahip olduğu tüm varlıkların verimliliğini ölçmede kullanılan bir orandır. Toplam Aktif Öz sermaye Devir Hızı: Özsermayenin (özkaynağın) ne ölçüde verimli kullanıldığını gösteren bir ölçüdür.50 olması. işletmenin özsermayesini verimli olarak kullandığını gösterir. Oranın yüksek olması ise. Duran Varlıklar/Özkaynaklar Oranı Oran. Şu formülle bulunur: Otofinansman Oranı= (Kar Yedekleri-Geçmiş Yıl Zararları)/Ödenmiş Sermaye 8 . Oranın birden yüksek olması işletmeyi borç baskısından kurtarır işletmenin rahatlamasına neden olur. Duran Varlıklar Devir Hızı: Duran Varlık Devir Hızı = (Net Satışlar/Ort. Düşük olması ise. Oranın genelde 0. Ancak bu düzeyden sonra borç yükünü artırmak işletme riskini artırarak işletmenin Finansal sıkıntı içine girmesine neden olabilir. Finansman Oranı: FO = (Özkaynaklar)/(Toplam Yabancı Kaynaklar) Oranın 1 olması istenir. aynı zamanda kaynak toplamı içersinde yabancı kaynakların payını gösteren bir orandır. Oranının genelde 1’den küçük olması istenir. dönen varlıkların verimliliğinin yüksek olduğunu gösterir. Aynı şekilde Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye oranı da. Özsermaye Devir Hızı = (Net Satışlar)/Özsermaye Oranın yüksek olması. Türkiye gibi sermayesi yetersiz olan ülkelerde 0.60 olması uygun kabul edilebilir. İşletmeler genellikle kaldıraç etkisinden yararlanarak firma değerlerini artırmaya çalışırlar. işletmenin duran varlıklarının yüzde kaçının devamlı sermaye ile finanse edildiğini gösterir. işletmenin duran varlıklardan verimli olarak fayda sağladığını gösterir. Otofinansman (İç Kaynaklar) Oranı İşletmenin oto finansman yoluyla sağlamış olduğu fonların oransal ifadesi için kullanılır. Duran varlıkların yüzde kaçının Özkaynaklar ile finanse edildiğini gösterir. Oranın 1’den büyük olması duran varlıkların finansmanında özkaynakların yetersiz kaldığı ve yabancı kaynakların kullanıldığı anlamını taşır.Oranın yüksek olması. Oranın düşük olması işletmenin tam kapasite ile çalışmadığını gösterir. Duran Varlıklar) Oranın düşük olması duran varlıkların yeteri kadar verimli kullanılmadığını ve duran varlıklardan istenilen gelirin elde edilemediğini gösterir. işletmede dönen varlıklarda bir aşırılık olduğunu gösterir. Aktif Devir Hızı = Net Satışlar/Ort. Ancak. MALİ YAPI ORANLARI Finansal Kaldıraç Oranı: FKO = (Toplam Yabancı Kaynaklar)/Aktif(Pasif) Toplamı Varlıkların yüzde kaçının borçlarla finanse edildiğini gösteren oran olarak yorumlanabilirken. oranın çok yüksek olması işletmenin özsermayesinin yeterli olmadığını ve daha çok yabancı kaynak kullandığının göstergesidir.

verim derecesinin ölçülmesinde kullanılan oranlar bu grupta toplanmaktadır. Fiyat/ Kazanç Katsayısı. 3. 4.İş Hacmi Rantabilite = Faaliyet Karı/Net Satışlar İşletmenin esas faaliyetlerinden ne ölçüde karlı olduğunun göstergesi olarak kullanılır.KARLILIK ORANLARI: İşletmenin emrine verilmiş olan öz ve yabancı kaynakların. net satışlar içindeki yüzdesini göstermektedir. Yatırımcı katsayısı yüksek çıkan hisse senetlerini tercih etmeyecektir. 9 . PİYASA TEMELLİ ORANLAR: a) Fiyat / Kazanç Katsayısı: Hisse senedinin piyasada gerçek bir fiyatla işlem görüp görmediğini gösterir. Hisse Senedinin Piyasa Fiyatı / Hisse Başına Kazanç b) P/D= (Hisse Senedinin Piyasa Fiyatı/ Hisse Senedinin Defter Değeri ) P / D değeri küçük olan hisse senedi yatırımcı tarafından cazip görünür. Özkaynak NetKar Özkaynak = Net kar Marjı Özkaynak Devir Hızı İşletmenin piyasadaki performansını değerlendirmek amacıyla kullanılan oranlardır. Oran net karın. 2. işletmenin geçmişteki kazanç gücü ve faaliyetlerinin etkinlik derecesi değerlendirilir. Bu oranın yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi alternatif yatırımların karlılıkları da göz önünde bulundurularak yapılır. Özellikle sermaye piyasasında işlem gören işletmelerin mali tablolarının yorumlanmasında kullanılacak oranlardır. NetKar NetSat x NetSat . Karlılık oranları ile. 1.Gayri Safi Rantabilite = Brüt Satış Karı/Net Satışlar Satılan malların satış fiyatı ile maliyeti arasındaki farkı yansıtan brüt satış karının net satışlardaki yerinin önemlilik derecesini yansıtır.Net Rantabilite = Net Kar/Net Satışlar İşletme faaliyetlerinin net karlılığını gösterir.Mali Rantabilite =Net Kar/Öz kaynaklar İşletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını göstermektedir.

3) Ödenmeme Riski. Değer = Anapara x [1 +(Faiz Oranı x Vade)] S=Gelecek Değer. P= Şimdiki Değer (Anapara) Basit Faizde Şimdiki Değer (Bugünkü Değer) Gelecekteki bir değerin bugün itibariyle kaç TL’ye eşit olduğunu bulmaya şimdiki değer (bugünkü değer) denir.Defter Değeri: Özsermaye/Çıkarılmış Hisse Senedi Sayısı TİCARİ ARİTMETİK Paranın Zaman Değeri: Bugün sahip olunan paranın gelecekteki paradan daha değerli olduğunu ifade eder. P = S/[1+( i x n)] Şimdiki Değer = Gelecek Değer/[1 +(Faiz Oranı x Vade)] Basit İskonto Senedin vadesinden önce paraya dönüştürülmesine iskonto ya da senet kırdırılması denir. Vade gün olarak verilmişse n = Kalan Gün Sayısı / 365 olarak hesaplanır. elinde parası olmayanın bugün itibariyle bu paraya sahip olmasını sağlayan unsurdur (yani paranın fiyatıdır). İskonto tutarının senedin vadeli değeri üzerinden hesaplanmasına dış iskonto yöntemi denir. Basit Faizde Gelecek Değer: Ödenecek faizin anaparaya eklenmesi ile bulunacak değerdir. I=Pxixn Anapara = P. Süre (vade) = n n=1 n = 1/2 n = 1/3 n =1/4 n =1/12 olacaktır. Şimdiki değer gelecekteki değerin tam tersidir. Faiz: Elinde parası olanın parasını ödünç vermesini. Basit İç İskonto P = S/[1+ (i x n)] Basit Dış İskonto P = S x[1 – (i x n)] Ülkemizde senet İskontosunda Dış İskonto Yöntemi kullanılır. Vade (süre) 1 yıl ise 6 ay ise 4 ay ise 3 ay ise 1 ay ise Basit Faiz (I) = Anapara× Faiz Oranı× Süre (Vade) Faiz oranı = i. 2) Likidite. S = P x[1+ (i x n)] G. Gelecekteki toplam tutarı (anapara + faiz tutarını) görmek için aşağıdaki formül kullanılır. İskonto hazine bonosu ve finansman bonosunda da kullanılır. 10 . 4) Vade Riski Faiz Türleri: Basit Faiz ve Bileşik Faiz BASİT FAİZ: Bir yıla kadar olan işlemlerde genellikle kullanılan faiz türüdür ve bunda faiz tutarı sadece anapara üzerinden hesaplanır. Faiz Oranını Etkileyen Faktörler: 1) Enflasyon. İskonto tutarının peşin değer üzerinden hesaplanmasına iç iskonto yöntemi denir.

n = Vade(süre) AGD= A x [(1+ i)n -1] / i Anüitenin Bugünkü Değeri (ABD) ABD= A x [(1+ i)n -1] / [i x (1+ i)n] Devamlı Anüiteler Efektif Faiz = [1+(Nominal Faiz /Devre Sayısı)]Devre Sayısı -1 11 . P = S /(1+ i)n Devre (Vade) Uzunluğu Yıldan Kısa Olması Durumu Bileşik faizde devre uzunluğunun yıldan daha kısa olması durumunda devre faiz oranı. Değer = Anapara x (1 +Faiz Oranı)Vade Bileşik Faizde Şimdiki Değer (Bugünkü Değer) Şimdiki değer gelecekteki değerin tam tersidir. i = j /m (i= devre faiz oranı. i = Faiz oranı. m = devre sayısı) Not: Yıldan daha kısa süreli hesap açtırıldığında yıllık nominal faizlerin üzerinde faiz gerçekleştiriliyorsa bu faize efektif faiz (gerçekleşen faiz ) denir. r = [1+(j /m)]m -1 (r= efektif faiz) Anüite: Belirli bir zaman sürecinde eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler dizisine denir. P = S /(1+ i)n Şimdiki Değer = Gelecek Değer / (1 +Faiz Oranı)Vade Bileşik Faiz İç İskonto Bileşik faizde sadece iç iskonto hesaplanır ve o da bileşik faizde şimdiki değerden başka bir şey değildir.BİLEŞİK FAİZ: Her devre kazanılan faizin anaparaya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden faiz hesaplanmasına denir. Ödemelerin ve vade aralıklarının eşit olması durumunda faiz değişmiyorsa anüite söz konusudur. j = yıllık nominal faiz. Bileşik Faizde Gelecek Değer: S = P x(1+ i)n G. yıllık nominal faiz oranının (piyasa faiz oranı) yıl içindeki devre sayısına bölünmesiyle bulunur. Anüitenin Gelecekteki Değeri (AGD) A = Her ay yatırılan eşit tutar.

ABD= A / i Geciktirilmiş Anüitelerin Bugünkü Değeri Bazı durumlarda anüiteler belirli bir vade sonunda başlayabilir. (1+Reel Faiz Oranı)= [(1+Nominal Faiz Oranı)/(1+Enflasyon Oranı)] Veya Reel Faiz Oranı= [(Nominal Faiz Oranı – Enflasyon Oranı)/(1+Enflasyon Oranı)] Maliyet ve Satış Fiyatı Nedir? Birim malın satışındaki para miktarına fiyat adı verilir. Irving Fisher nominal faiz. Satış Fiyatı Maliyet Fiyatı 12 . Bunların hesaplanması aşağıdaki şekilde olmaktadır. para arz edenin satın alma gücündeki artıştır.250TL Örnek: Satış üzerinden % 20 karla 9. Örnek: 5.Bu anüitelerde vade olmadığı için eşit ödemeler sonsuza ( ∞ ) kadar devam eder. Dolayısıyla devamlı anüiteler aşağıdaki formülle hesaplanır. ABD= A x [(1+ i)n -1] / [i x (1+ i)n+g] (g=gecikme süresi) Enflasyon Oranı ve Faiz Oranı İlişkisi Enflasyon: Zaman içerisinde mal ve hizmet fiyatlarının ortalama düzeyinin yükselmesidir. Maliyet Fiyatı Satış Fiyatı 100 TL 125 TL 5. Özellikle uzun vadeli işlemlerde görülür.000x125)/100 =6.Zarar Kar = Satış Fiyatı .Maliyet Fiyatı Kar veya zarar. reel faiz ve enflasyon arasındaki ilişkiyi şöyle özetlemiştir. Reel Getiri Oranı (Gerçek Getiri Oranı). Satış Fiyatı = Maliyet Fiyatı + Kar ya da Satış Fiyatı = Maliyet Fiyatı . Kar payı toplanarak. maliyet veya satış fiyatının % si olarak verilir.000 TL maliyetindeki bir mal maliyet üzerinden % 25 karla satılmaktadır.000 TL X Satış Fiyatı = (5.000 TL’ye satılan malın maliyet fiyatı ve kar tutarı nedir? Satış Fiyatı Kar Maliyet Fiyatı 100 TL 20 TL 80 TL Olduğuna göre şu denklem oluşturulur. Buna göre satış fiyatı ve kar tutarı nedir? Maliyet Fiyatı Kar Satış Fiyatı 100 TL 25 TL 125 TL Olduğuna göre şu denklem oluşturulur. Bu tür anüitelere geciktirilmiş anüiteler adı verilir. Alış fiyatı. satış fiyatı. zarar payı çıkarılarak satış fiyatı bulunur. Maliyet üzerinden % ile kar veya zarar ifade edildiğinde maliyet fiyatı “100” kabul edilir. maliyet fiyatı gibi çeşitleri vardır.

500 TL 750 TL 100 TL X Kar = (100x750)/2.000 TL X Maliyet Fiyatı = (9. Karışımın ortalama fiyatı ne kadardır? ÇÖZÜM: Fiyat Miktar Tutar 5 x 10 = 50 6 x 8 = 48 7 x 2 = 14 Toplam 20 112 Ortalama Fiyat = 112/20 =5.6TL Birim fiyatı belli bir karışım elde edebilmek için karışıma girecek malların her birinden ne 13 .000 TL’ye satılan bir malın maliyet fiyatını ve zarar tutarını hesaplayınız? Satış Fiyatı Zarar Maliyet Fiyatı 100 TL 10 TL 110 TL Olduğuna göre şu denklem oluşturulur. Maliyet üzerinden % kaç kar yapılmıştır? Maliyet Fiyatı Satış Fiyatı Kar 2. 6 TL olan fasulyeden 8 kg.500 TL X Satış Fiyatı = (4.500 x 125)/100 = 5.000 TL X Satış Fiyatı = (4.000x80)/100 =7. Malın peşin satış fiyatı kaç TL’dir? Maliyet Fiyatı Kar Satış Fiyatı 100 TL 25 125 TL Olduğuna göre şu denklem oluşturulur.500 TL 3. Peşin satışta % 8 indirim yapılacaktır.200TL Örnek: Satış üzerinden % 10 zararla 4.625 TL X Peşin Satış Fiyatı =(5.250 TL’ye satılmıştır. Örnek: Kilosu 5 TL olan fasulyeden 10 kg.500 TL olan bir mal maliyet üzerinden % 25 karla satılacaktır.625 x 92)/100 = 5.250 TL 750 TL Olduğuna göre şu denklem oluşturulur.400TL Örnek: Maliyeti 2.500 TL olan bir mal 3. Maliyet Fiyatı Kar 2. 7 TL olan fasulyeden 2 kg alınarak bir karışım elde edilmiştir.000x110)/100 = 4. Maliyet Fiyatı Satış Fiyatı 100 TL 125 TL 4.500 =%30 Örnek: Maliyet fiyatı 4.625TL Satış Fiyatı İndirim İndirimli Satış Fiyatı 100 TL 8 92 TL Satış Fiyatı İndirimli Satış Fiyatı 100 TL 92 TL 5.175TL Karışım ve Birleşim Hesaplamaları Bir malın değişik kalitelerinden belli miktarda alıp karıştırarak yeni kalitede bir mal elde edilmesine karışım denir. Satış Fiyatı Maliyet Fiyatı 100 TL 110 TL 4.100 TL 80 TL 9 . Karışımın birim fiyatına ortalama fiyat denir.

25 TL fiyatlı maldan 3 birim. ortalama fiyatla satıldığı zaman meydana gelecek kar. Örnek: 38 TL ortalama fiyatlı bir karışım elde edebilmek için kilosu 30 ve 40 TL olan mallardan ne miktarda karışım yapılmalıdır? Bunun için. Fiyat Ortalama Fiyat Miktar 30 2 38 40 8 Tabloda da görüldüğü gibi 30 TL fiyatlı maldan 2 birim. 30 TL olan dört cins maldan ne miktar karıştırılırsa ortalama fiyat 23 TL olur? Bunun için. Böylece her maldan kendi hizasındaki miktar kadar alım yapılır. düşük fiyatlı mal. Böylece her maldan kendi hizasındaki miktar kadar alım yapılır. yüksek fiyatlı mal ortalama fiyatla satıldığı zaman meydana gelecek zarara eşit olmalıdır. Birleşimde takip edilecek esas yol şu olmalıdır.miktar alınacağının hesabına birleşim denir. Kısaltma yapıldığında 30 TL fiyatlı maldan 1 birim. Örnek: Kilosu 18. küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe doğru fiyat sıralaması yapılır. Her malın fiyatının verilen ortalama fiyatla farkı alınarak öteki fiyatın hizasına yazılır. küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru fiyat sıralaması yapılır. 25. 40 TL fiyatlı maldan 4 birim alınması halinde ortalama fiyat 38 TL olacaktır. Fiyat Ortalama Fiyat Miktar 18 7 20 2 23 25 3 30 5 Tabloda da görüldüğü gibi 18 TL fiyatlı maldan 7 birim. 20. 40 TL fiyatlı maldan 8 birim alınmalıdır. Her malın fiyatının verilen ortalama fiyatla farkı alınarak öteki fiyatın hizasına yazılır. Bulunan sayılar arasında kısaltma yapılabilir. 30 TL fiyatlı maldan 5 birim alınması halinde ortalama fiyat 23 TL olacaktır. 14 . Bulunan sayılar arasında kısaltma yapılabilir. 20 TL fiyatlı maldan 2 birim.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->