P. 1
Vat An

Vat An

|Views: 55|Likes:
Yayınlayan: zaf_yilmaz8369

More info:

Published by: zaf_yilmaz8369 on Nov 06, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

VATANSEVERL˙GE KARSI I˘ ¸

Lev Nikolayeviç Tolstoy
Çev. ve ed. Acar Burak Bengi

Özgür yazılım LYX ile hazırlanmı¸tır. s Ticari amaç dı¸ında ve hiçbir de˘ i¸iklik yapmaksızın özgürce kullanılabilir. s gs acarbura@gmail.com

˙ Yoku¸ Yayınları, Istanbul, 2007 s

˙çindekiler I
Çeviri Hakkında Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz? Hristiyanlık ve Vatanseverlik Elestirilere Cevap ¸ Vatanseverlik mi, Barıs mı? ¸ Vatanseverlik ve ˙ktidar I Sonsöz: Vatanseverlik mi, Hakikat Severlik mi? Kaynaklar Dizin 3 6 61 124 130 140 163 182 187

2

Çeviri Hakkında
˙ Tolstoy’un bu kitaptaki makalelerini, Aylmer Maude’un Ingilizce baskılarından (“Christianity and Patriotism” [1]; “A Reply to Criticisms” [2]; “Patriotism, or Peace?” [2]; “Patriotism and Government” [1]) Türkçeye çevirdim. Aylmer Maude, Tolstoy’u sahsen tanımı¸ , Oxford Üniversitesi ¸ s için Tolstoy biyografisi yazıp, ondokuz cilt Tolstoy çevirmi¸ ve çevirileri s (mektupla¸ malarında) Tolstoy’un onayını almı¸ biridir. Maude baskılarıs s nın tüm bu güvenilirligine ragmen, Rusça çevirmeni Koray Karasulu, ˘ ˘ ˙ ricam üzerine, benim Ingilizceden yaptıgım çeviriyi, en yetkin Rusça ˘ baskıyla, 90 ciltlik Polnoe Sobranie Soçineniy ile kar¸ ıla¸ tırarak kontrol s s etti. Yalnız, Karasulu’nun tüm düzeltilerine baglı kalmadım, bunlarda ˘ ve tabii tüm çeviride sorumluluk süphesiz bana ait. ¸ ˙ Önsöz, Sonsöz ve dipnotlardaki tüm çeviriler de bana aittir ve Ingilizceden yapılmı¸ tır, bana ait olmayan çevirileri metin içinde gösterdim. Bir s sey belirtmedigimde, Tolstoy’un mektup ve günlüklerinden yaptıgım ¸ ˘ ˘ ˙ çevirilerin kaynagı R. F. Christian’ın iki¸ er ciltlik Ingilizce derlemeleridir ˘ s [3, 4]. Christian’ın günlük derlemesinin kısaltılmı¸ , sansürlü ve bozuk bir s ˙ Türkçe çevirisi var: Ibrahim Kapaklıkaya’nın Günlükler’i (Anka Yayınları, 2005). [5, s. 90] Bazı kelimelerin (“pantalon” yerine “pantolon”, “yekûn” yerine “yekün”, “bagırsak” yerine “barsak”, “agabey” yerine “abi”, “ıstırap” yerine ˘ ˘ “ızdırap” gibi) sözlüge uymayan yazımları, benim bilinçli tercihlerimdir; ˘ “ıstırap” veya “agabey” gibi kelimeler Türkçede yoktur, sadece Türkçe ˘ sözlükte vardır. Kimsenin “ıstırap” veya “agabey” dedigini duymuyo˘ ˘

3

Türkiye’de sol kesimin veya bir bölümünün “vatanseverlik”e kötü. kanserojen bir bilinç genidir. s ˘ Katkıları dolayısıyla: Çeviriyi Rusçasından kontrol eden Koray Karasulu’ya. “tevazuu” ˘ ¸ gibi kullanımlar da Türkçeden dü¸ mü¸ tür. s 4 .Çeviri Hakkında rum. ama “kârlı” derken sadece “k”yı ince söylüyoruz. hem de “a”yı s s uzun. Bunlar Türkçede “ızdırap” ve “abi”ye evrilmi¸ tir. Mesela “kâfir”de hem “k”yı ince. hiçbir vatan˘ severlik türünü iyi saymıyor Tolstoy ve ben de ba¸ lıkta ve kitap içinde s “vatanseverlik” kelimesini tercih ederken. “hala” ile “hâlâ” veya “askeri” ile “askerî” gibi kimi kelimelerin birbirine karı¸ masını önlemek dı¸ ında kullanmıs s yorum. Kakülleri (yani kâkülleri). “camii”. Veya “kâretmek” ˘ derken “â”yı uzun ve “k”yı ince. Veya “makul” derken “a”yı uzun ve “l”yi ince ya da “tarih” veya “mana” derken “a”ları uzun söylüyoruz. Tolstoy Cemiyeti Ba¸ kanı Prof. “yurtseverlik” veya “vatanperverlik” ve hele “milliyetçilik/ulusalcılık”ı Tolstoy’un ele¸ tirilerinden s sakınmı¸ degilim. ama “kâgıt”taysa sadece “k”yı ince söylüyoruz. “Bilmem ne Camisi” demeliyiz ve diyoruz. sadece dogru yazmak degil. Tolstoy’un TürkErmeni meselesine ili¸ kin bir sözünün anlamını teyit eden. bilinçlerden de bir an önce ka˘ ˘ zımak sart. Toronto s Üniversitesi’nin ünlü Tolstoy uzmanı. “yurtseverlik”e iyi anlam yükledigini duydum. ama bunlara atanmı¸ bir s i¸ aret (en azından bugün) yok. Hele “agabey” s ˘ kelimesini. kelimelerin nasıl okundugunu göstermek veya ˘ Türkçeyi okundugu gibi yazmak bakımlarından yetersizler ve çeli¸ kili ˘ s i¸ levler üstlenmi¸ ler. çünkü kaküller. zira karde¸ ler arasında “aga-beylik” (ve süphesiz her tür ¸ s ˘ ¸ agalık). “Bilmem ne Kilisesi” dedigis s ˘ miz gibi. Tolstoy’un kullandıgı ˘ ˘ kelime patriotism ve makalelerde de açıkça görülecegi üzere. Aynı sekilde. Dogru söyleyi¸ leri verebilmek için birçok s ˘ s kelimeyi hem inceltme hem de uzatma i¸ aretleriyle ve farklı sekillerde s ¸ donatmamız gerekirdi.

˘ s 5 .Çeviri Hakkında Donna Tussing Orwin’e. aynı yardımı yapmak dı¸ ında kapak fotografını s ˘ ˙ s da temin eden. Yasnaya Polyana müzesi Uluslararası Ili¸ kiler ofisinden Elena Petrova’ya. ve Fransız milli mar¸ ıyla bazı Fransızca bölümleri s çeviren Alper Altug’a müte¸ ekkirim.

s s Aslında reformcu Tolstoy. sadece son otuz yılda degil. Ve hangisi daha güçlü. belli degil” türünden yorumlar da yine reformcu Tolstoy’a ili¸ kin˘ s ˙ dir. Batı’da çe¸ itli dillerde yayınlanmı¸ ve Rusya’da s s Rusça olarak da el altından okuyucuya ula¸ mı¸ tır. her türlü iktidarı lanetleyip. hem de onunla çatı¸ an bir s unsurdur. çiftligi Yasnaya s ˘ ˘ 6 . bu amaçla Avrupa’yı s dola¸ masına. yüz yılı a¸ kın bir süre sonra ilk kez yayınlanıyor.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? Tolstoy. s reformcu Tolstoy’u okuyup. mevcut egitim sistemlerini reddederek. sadece Sava¸ ve Barı¸’ı yazmadı. bir zihin ve ˘ vicdan reformcusudur da aynı zamanda. s Kiliseyi (her türlüsünü) aforoz eden ve sonra kilise tarafından aforoz edilen Tolstoy da. entes s resandır. siddete dayalı bir ¸ devrimin hayır getirmeyecegini gösteren Tolstoy da. “Rusya’da iki büyük güç var: Tolstoy ve Çar. ama bu aynada. Lenin tarafından “Rus devriminin aynası” diye nitelenen. en ba¸ tan beri ˘ s vardır ve sanatçı Tolstoy’u hem tamamlayan. i¸ te bu reformcu ˘ s Tolstoy’dur. Çarlık Rusyası’nda yasaklanıp. Pasif direni¸ ve sivil itaatsizlikle Ingiltere’yi dize getiren Gandi de. onunla yazı¸ arak bu ögretilerden etkilenmi¸ s ˘ s ve bunların Budizm ve Hinduizmdeki kaynaklarına ba¸ vurmu¸ tur. Bu dönemde yazdıkları. s s s s sadece dünyanın en büyük romancılarından biri degildir. sava¸ ve barı¸ üzerine de yazdı. kendini pedagojik çalı¸ malara vermesine. ömrünün son ˘ otuz yılını adadıgı mücadelesi ve bu dönemde yazdıklarıyla. hatta Sava¸ ve Barı¸’tan önce sanatı tamamen bırakma kararı s s alıp. Türkiye’deyse.

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz? Polyana’da köylü çocuklar için tamamen özgürlükçü bir egitim anlayı˘ sıyla okul açmasına, onlara ögretmenlik yapmasına ve egitim üzerine ¸ ˘ ˘ makaleler yazmasına yol açmı¸ tır. Bu çalı¸ malara tekrar tekrar dönecek s s ve daha ileride reformcu yanı hakimiyeti ele geçirdiginde de halk için ˘ egitici içerikli hikayeler yazacak, Posrednik (Aracı) yayınevini kurup ˘ ucuz ve degerli edebiyat yayınlayacaktır. ˘ Tolstoy’un bu reformcu-sanatçı ikiliginin kökeninde yatan seyse, ha˘ ¸ yatı, kendisine ba¸ rol yazılmı¸ bir senaryo gibi, hatta ba¸ rolünü kendi s s s yazıp oynadıgı bir senaryo gibi algılayan benlik ile aynı benligin bu ˘ ˘ algılamayı yadsıyan bilgisi arasındaki çeli¸ kiyi kuvetle ya¸ amasıydı. s s ˙ uyarınca benci, ikincisi uyarıncaysa özgeciydi. Ilki uyarınca pagan, ˙ Ilki ˙ ikincisi uyarıncaysa ahlakçıydı. Ilki uyarınca (evlenene kadar) kumar ve kadın dü¸ künü, ikincisi uyarıncaysa günlügünde daima ve sürekli s ˘ pi¸ mandı (ve ya¸ lılıgında cinsel perhizi vazetme a¸ ırılıgına gidecekti). s s ˘ s ˘ Kazaklar’da Olenin, ilki uyarınca tabiatla bütünle¸ ir, pagan Ero¸ ka ve s s Luka¸ ka’ya hayranlık duyar, ikincisi uyarıncaysa (daha ziyade umuts suzlugu yüzünden) ba¸ kaları için ya¸ amak ister, ama tüm benligine ˘ s s ˘ hayat enerjisi zerkeden pagan, tutkulu bir a¸ kın diriltmesiyle (tekrar ilki s uyarınca) o isteginin hakiki ve samimi olmadıgını, bir kaçı¸ oldugunu ˘ ˘ s ˘ anlar, yalnız ne var ki, kar¸ ılıksız a¸ kın diriltmesi de geçicidir. Sava¸ ve s s s ˘ Barı¸’ta, ilki uyarınca, güzel Sonya hiç bencil olmadıgı için defolu ve s köylü Karatayev benligini eritip hayat ve insanlıkla bütünle¸ tigi için ˘ s ˘ bilge bulunurlar. . . Ve Tolstoy ilki uyarınca kendini varetmeye yönelir, ama sonunda, yok olacagı gerçegiyle yüzle¸ ip, ikincisi uyarınca bir ya˘ ˘ s sama döner. Benliginin hiçlikte erimesiyle –ölümle– sonuçlanacak bu ¸ ˘ ba¸ rol yanılsamasından vazgeçip, içinde eriyecegi hiçlige kar¸ ı, içinde s ˘ ˘ s eriyecegi hakikatin pe¸ ine dü¸ er. Hayatı, bu hummalı arayı¸ ın ve elde ˘ s s s ettigi ipuçlarına göre ya¸ ama mücadelesinin dramıdır –sürekli a¸ agı ˘ s s ˘ yuvarlanacak bir kayayı sonsuza dek tekrar yoku¸ yukarı yuvarlamaya s mahkum Sisifus’unki, yani, insanlıgınki gibi. ˘

7

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz? Ömrünün son otuz yılında, çogu zaman resmî, kurumsal din ve va˘ tanseverlik (ulusalcılık, milliyetçilik) sekillerinde tezahür eden, hakikat ¸ yerine ikame edilen ve insanların, içinde eriyerek aslında nefslerini geni¸ letmek istedikleri, dolayısıyla insan ve toplum hayatını yönlendirip s tarumar eden, akla da vicdana da aykırı, temel bir irrasyonel elementle –kayayı a¸ agı yuvarlatan pagan tanrıyla, Nefs’le– sava¸ ır. Hem bu eles ˘ s menti besleyip manipüle eden, hem de bu element tarafından üretilen iktidar, devlet, ordu, kilise, ulema vb. gibi hükümran unsurları ve bunlara yanda¸ veya kar¸ ı her tür cebir failini kar¸ ısına alır. Tahrifat ve s s s hurafatını ayıklayıp tüm dinlerin ortak ve hakiki özüne, Tanrı’nın içi˙ ˘ ˘ mizdeki krallı˘ ına dönmeyi, Isa’nın “Dag’daki Vaaz”ı uyarınca “kötülüge g cebirle direnmeme”yi, “dü¸ manını sevme”yi, vicdani reddi, sivil itaats sizligi ve almaya degil vermeye dayalı bir hayat tarzınıysa, kurtulu¸ un ˘ ˘ s yegane güzergahı olarak savunur. O irrasyonel elementin temel tezahürlerinden birine, yani resmî, kurumsal dine ili¸ kin Tolstoy ele¸ tirilerinin bir özetini daha önce vermi¸ tim s s s [5]. Bu derlemeyse, Tolstoy’un vatanseverlik üzerine ele¸ tirilerini bis raraya getiriyor, yani o irrasyonel elementin diger tezahürüne ili¸ kin ˘ s ele¸ tirilerini. Bugün ya¸ asa, o irrasyonel elementin üçüncü ve irrasyonels s ligi en çıplak sekilde gösteren tezahürünü de incelerdi, futbolu! ˘ ¸ D. S. Mirsky, vaiz Tolstoy öncesinde, sanatçı Tolstoy’da da bulunan bu çıplaklı˘ ı i¸aret etme huyunu, sanatına atfen, hakikati etiket ve teamülg s lerden ayıklamak seklinde tanımlıyor [6]. Böylesi bir hakikat arayı¸ ı ¸ s bugün Tolstoy’la öyle özde¸ le¸ mi¸ tir ki, Sanat Nedir?’de formüle ettigi s s s ˘ te¸ hisi, internette rastladıgım üzere, Tolstoy Sendromu diye ve “Olanca s ˘ delile ragmen hakikati görmezden gelme seklinde bir insan davranı¸ ı” ˘ ¸ s açıklamasıyla kavramsalla¸ tırılmı¸ tır: s s
˘ ˘ Sunu biliyorum ki, insanların çogu, sadece zeki sayılanlar degil, ger¸ çekten zeki olanlar, en karma¸ ık bilimsel, matematiksel ve felsefi s ˘ çözümlemeleri anlayabilenler, eger herhangi bir konuda, kimi zaman büyük çabayla olu¸ turdukları bir yargının, gurur duydukları bir s

8

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz?
˘ yargının, ba¸ kalarına ögrettikleri, üzerine tüm hayatlarını temellens ˘ dirdikleri bu yargının yanlı¸ olabilecegini itirafa zorlayan türdense, en s basit ve bariz bir hakikati çok nadiren anlayabilirler. [7]

Çok sonraları, en karma¸ ık çözümlemelerle ba¸ ı ho¸ en zeki insanlara s s s dair, muhakkak engin tecrübeleri olan ve Tolstoy gibi vatanseverlikle militarizme kar¸ ı duran Einstein, benzer bir te¸ hisi su formülle basitle¸ s s ¸ s tirip me¸ hur edecektir: “Bir önyargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan s zordur.” Tolstoy Sendromu’nun te¸ hisine de yol açan ve Tolstoy’un sanatına s en ba¸ ından beri egemen olan bu özellige, hakikati gösterme yöntes ˘ mine, Sovyet edebiyat ele¸ tirmeni Viktor Sklovski “tuhafla¸ tırma” adını s ¸ s veriyor. Tolstoy bugün ya¸ asaydı, bu yöntem uyarınca mesela futbolu söyle s ¸ gözler önüne sererdi: Çelik çomak veya uzun e¸ ek gibi bir oyunken ve s rakiplerin tek farkı üzerlerindeki elbiselerin renkleriyken ve bizzat oyuncular da sürekli o renkleri degi¸ tirip rakip takımlara transfer olurken, ˘ s oyun dı¸ ındakilerin, o renklere ve o renkleri kullanan ticari müesseselere s “biz” veya “bizim takım” diye tapması ve sonuçta oyunun, kazanmak ugrunda her¸ eyi mübah sayan bir sava¸ a dönü¸ erek ahlak erozyonuna, ˘ s s s bilinç garabetine yol açması, oyun dı¸ ındaki insanların birbirini budas ması, bu tuhaf hadiseyi hayatlarının en önemli meselelerinden biri haline getirmesi, bu ugurda devasa miktarlarda para ve emegin harcanması, ˘ ˘ dünyanın en önemli meselesiymi¸ gibi medyada programların, açık s oturumların yapılıp tartı¸ ılması vs. s Aynı yöntemle mesela özel otomobili de söyle tanımlardı Tolstoy: ¸ Hayat kalitesini yükseltme, ula¸ ımı kolayla¸ tırma ve rahatlatma i¸ les s s viyle ortaya çıkıp, pek tabii tam tersine, ula¸ ımı imkansız hale, hatta s i¸ kence haline getiren, yarattıgı bu imkansızlık ve i¸ kence ke¸ meke¸ i s ˘ s s s içinde insanları canavarla¸ tıran, hem dünya kaynaklarını hem de iktisadi s birikimleri berhava eden, ya¸ am alanlarını teneke, plastik, egzoz, asfalt, s

9

Yayınlanmı¸ ilk eseri (diger çogu ˘ s ˘ ˘ gibi kısmen otobiyografik) Çocukluk. bir vaiz olmadan önce. solumayı imkansızla¸ tırıp insanları s zehirleyen. çocukça sorular sorma özelliginden. yani o irrasyonel elementin iki asli tezahürü üzerinedir: Çocuk: Dadı bugün niçin giyinip ku¸ andı. Tolstoy’un bir re¸ s s formcu. “her¸ eyi varolu¸ prensibi içinde s s s görme”sinden. tuhaflıgı te¸ hir etme. olaganüstü gerçeklik hissini de yine büyük oranda. bir çocugun gözleriyle bakar hayata ˘ ve 1910’da. çe¸ itli ba¸ lıklar altında çocukları ve kimi zaman da çocuks s s ˙ larla büyükleri konu¸ turur Tolstoy. Çocuk: Ne bayramı? 10 . tuhafla¸ tırma degil. ömrünün son birkaç ayında ba¸ layıp. bu türden bir bakı¸ açısı ve yakla¸ ıma. kimilerince ˘ ˘ s Einstein dehasının da temel bir unsuru sayılan. Bu ˘ s g çalı¸ mada. ve biz de kiliseye gidecegiz. aynen “kral çıplak” diyen çocugunki s ˘ gibi. ve “Biz” Kimiz? gürültü. hayatına tecavüz eden ˘ ˘ bu avantajlar yüzünden kanun koyucuların takdirini fazlasıyla kazanan teneke ve plastik karı¸ ımı sey. s ¸ Sklovski. bitirmeden ve revize s etmeden bıraktıgı son çalı¸ masının adı da Çocukların Bilgeli˘ i’dir. ilk eserlerinde de bulunan bu özelligine “tuhafla¸ tırma” diyor. hayatı yok eden ve cennetin tam aksine cehennem tasvirine uygun tüm bu avantajları yüzünden insanların sürekli yenisini almak için ya¸ ayıp köle gibi s emek harcadıgı. s ˘ ˘ s Tolstoy. Ilk üç konu¸ ma “Din”. etiketlerle teamülleri ayıklayıp dünyayı “yaradılı¸ güs nünde Adem’e göründügü gibi” [6] gösterme ugra¸ ından. “her¸ eyi ilk ˘ s kez görüyormu¸ casına yazma”sından. küresel ısınmaya hatırı sayılır katkılarıyla dünyayı. benim üzerime de bu s ˘ yeni gömlegi geçirdi? ˘ ˘ Anne: Bugün bayram oldugu için. sanatçılıgının ayırıcı bir niteligini ve gücünü. ama aslında Sklovski’nin bu yakı¸ tırması ˘ s ¸ s tuhafla¸ tırma. bu avantajları daha da arttırmak için satıcıların sürekli ye˘ nisini piyasaya çıkardıgı ve herkesin özgürlügüne. hakikati göstermedir. “Sava¸ ” ve s s s “Anavatan: Devlet” üzerine. yarattıgı o me¸ ˘ ˘ ˘ s hur. saf çocuk gözleriyle bakıp ko¸ ullandırılmamı¸ çocuk bi˘ s s linciyle sorgulama yeteneginden alır. çünkü Tolstoy’unki.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. kaza cehennemine çeviren.

ülkemizin halkı demek.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Çocuk: Nasıl yükseldi? Kanatlanarak mı? ˘ ˘ Anne: Hayır. çünkü o s Tanrı ve Tanrı her¸ eyi yapabilir. neyin olmadıgını nasıl bilecegim? Anne: Hakiki imana inanmalısın. Aptalca olan hiçbir seye inanmamalısın. s I Çocuk: Neye imanı? ˘ ˘ Anne: Diger insanların söyledigine.) Git. demek. yıldızs s ¸ ˘ ların ötesinde yine yıldızlar var ve gök dedigimiz seyin de sonu yok. 11 . atkını da tak. demek. çıkıyoruz.) Galiba saçmalıyorum. önce biz fethettigimize s göre toprak bize ait. “Biz”. I ˘ Çocuk: “Agdı” ne demek? Anne: Yükseldi. Ma¸ a Orlova [8 ya¸ ında]: “Biz” kimiz? s s Petya: Sen daha çocuksun. ¸ ˘ ˘ Çocuk: Ama neyin aptalca olup. s ˘ Çocuk: Ama nereye gitti? Babamın bana söyledigine göre. (Yüksek sesle. Orada yıldızlardan ba¸ ka bir sey yok. Rusların bizden toprak al¸ s masına izin vermeyecek! ˘ Petya Orlov [10 ya¸ ında]: Biz de diyoruz ki. ˘ Çocuk: Ama tuz saçıldı diye biri ölecek dedigimde. aptalca seylere ¸ ˘ inanmamam gerektigini sen kendin söyledin! ˘ Anne: Çok dogru. ˙manı olmalı. Çocuk: Ama hakiki iman ne? Anne: Bizim imanımız. anlamazsın. (Kendi kendine. babana söyle. gök aslında sadece bo¸ luk. ¸ Öyleyse o nereye gitti? Anne (gülerek): Her¸ eyi anlayamaz insan. kanatlanarak degil. Çocuk: “Miraç” ne demek? ˘ ˘ Anne: Efendimiz ˙sa Mesih göge agdı. Çocuk: Ayinden sonra çikolata yiyecek miyiz? • Karlhen Smit [9 ya¸ ında]: Prusyamız. Bayagı yükseldi i¸ te. ve “Biz” Kimiz? Anne: Miraç.

¸ • ˘ Gavrila [u¸ ak ve asker yedegi]: Evet. Hep beraber olmak s daha iyi olmaz mıydı? Petya: Oyun oynamak için beraber olmak daha iyi. Bazı insanlar bir ülkeye. sevgili küçük efens s dim. ve “Biz” Kimiz? Karlhen: Her yerde böyledir. Gazetelerde bir ¸ ˘ seyler okudum. . Ve her ülkenin kendi çarı I ya da kralı vardır. hepsini anlayamıyorum. Karlhen (araya girerek): Ya da Parlamento’su. önemli bir¸ ey.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. her insan kendi anavatanını sever. bazıları da ˘ digerine aittir. Ma¸ a: Öyleyse büyümek istemiyorum. . s Petya: Küçüksün. s Karlhen: Büyüyünce anlarsın. Ma¸ a: Neden ayrı olduklarını anlamıyorum. ¸ 12 . Petya: Hepsinin kendi ordusu vardır ve hepsi kendi halkından vergi toplar. ho¸ ça kal! Tanrı bir daha görü¸ memize izin verecek mi acaba? s s ˘ Mi¸ a [efendisinin küçük oglu]: Gerçekten gidiyor musun? s Gavrila: Tabii! Sava¸ var ve ben de yedekteyim. Mi¸ enka. Ma¸ a: Ben kime aitim? s Petya: Rusya’ya. bizimkiler seyleri tuttu diye –neydi adları. . ama bu oyun ˘ degil. Avusturyak’ın gücendigini ¸ söylüyorlar. hepsi gibi. hepimiz gibi. istemesen de Russun. Ma¸ a: Ama ya istemezsem? s Petya: ˙stesen de. . ama simdiden inatçısın. Ma¸ a: Ama niye böyle ayrılmı¸ lar? s s Karlhen: E çünkü. s Ma¸ a: Anlamıyorum. Ma¸ a: Ama niye böyle ayrılmı¸ lar? s s Petya: Ne demek? Her ülke farklıdır. s Mi¸ a: Kimle sava¸ ? Kim kime kar¸ ı sava¸ ıyor? s s s s ˘ ˘ Gavrila: Tanrı bilir! Benim anlayacagım sey degil.

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ¸ ˘ Tolstoy’unsa makalelerde açıkladıgı üzere– be¸ eri.. Gavrila: Nasıl gitmeyeyim? Çar. çünkü. [8] ˙ Tolstoy diger yazılarında da. korunma paranoyasıyla me¸ rula¸ tırılıp yüceltilen sahte ve mütecaviz unsurlar –yardımla¸ ma s s s yerine. degil mi? s Gavrila: Kim karısı ve çocuklarını bırakmak ister? Hem niye böyle iyi bir yerden ayrılmak isteyeyim? ˘ Mi¸ a: Öyleyse niye gidiyorsun? Onlara. ˘ s cografi. hem de hayvani s s saldırganlık dürtüsü ve pagan iktidar saiki gibi. ko¸ ullar ve odaklarca manipüle ˘ s edilir. ideolojik.. ve “Biz” Kimiz? Mi¸ a: Ama sen niçin gidiyorsun? Çarlar dala¸ tıysa. dinî. ˘ Mi¸ a: Ama gitmek istemiyorsun. Mi¸ a: Niye gelmez? s Gavrila: Niye mi. gitmek istemedigini ve s ˘ gitmeyecegini söyle. Isa’nın “dönüp çocuklar gibi olmazsanız. çünkü ˘ hem arsızla¸ ıp doyumsuzla¸ arak aleyhe dönen bencillik. Mi¸ a: Ya onlar da reddederse? s Gavrila: Ellerinden gelmez. yani tabiatın fa¸ ist yanını haklı çıkaracak s veya hükümran kılacak sekilde ve bilge olmayan çocuklarda görüldügü. Ne yaparlar sana? Gavrila (güler): Ne mi yaparlar? Zorla sürükleyip götürürler! Mi¸ a: Ama kim seni sürükleyip götürür? s Gavrila: Benim gibi adamlar tabii –emir altındaki adamlar! Mi¸ a: Senin gibi adamlarsa. ˘ asla cennetin krallıgına girmeyeceksiniz” sözüne dikkat çeker. psikolojik vs. 13 . niye seni sürükleyip götürürler? s Gavrila: Kumandanların emri. bırak sava¸ ı s s s onlar yapsın. çünkü kanun böyle. Mi¸ a: Ne tür bir kanun? s Gavrila: Acayip acayip seyler söylüyorsun! Seninle fazla çene ¸ çaldım. sosyal Darwinizmi. Emirler verilir ve insan sürüklenip götürülür. Ama bu ˘ bilge ve saf çocuklar kadar bilge ve saf kalmak çok kolay degildir. Anavatan ve Ortodoks Dini için. Semaveri son kez hazırlamamın zamanı. sosyal. ailevi. siyasi.

s s Napolyon’a kar¸ ı sava¸ ıp Fransızlara esir dü¸ mü¸ tü. Sefih ya¸ amdan tam s s s olarak kurtulamasa da.” Rusya’nın oraya neden geldigini sormaksa henüz aklına dü¸ mez. çe¸ itli askerî ve idari görevler üstlenmi¸ . Kar Fırtınası gibi ilk eserlerini gönüllü gittigi bu ˘ cephelerde yazmı¸ veya tasarlamı¸ tır. görs kemli bir ki¸ ilik ve saygın bir eski generaldi. bir yıl sonra Baskın’a malzeme olacak Kafkasya macerasının ba¸ ında. Neden geldim? Bunu da bilmiyorum. Hem baba hem de anne s s tarafından yüzlerce yıl geriye giden aristokrat bir ailenin ve gelenegin ˘ bir üyesi olarak yeti¸ mi¸ . g Delikanlılık. günlügüne su iç çatı¸ ma yansır: “Buraya nasıl s ˘ ¸ s geldim? Bilmiyorum. “onsuz bir s Rusya dü¸ ünemiyorum” dedigi Yasnaya Polyana çiftligi de bu dedesinin s ˘ ˘ mirasıydı. kendini Rusya’nın sahibi hisseden bir gelenege mensuptu. kralın çıplaklıgını tümüyle gören bilge s ˘ bir çocuk degildi her zaman.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ama kimyası sekillenirs ˘ ¸ ken. hayatına bir yön verememi¸ olmanın çares s sizligiyle ve sefih ya¸ antısından kurtulmak amacıyla. Tolstoy bu ko¸ ulların kölesi degildi. kahramanlık ve sava¸ gibi olguları s da bu ilk eserlerinin kimilerinden itibaren sorgulamaya ba¸ lar. vatanseverlikle me¸ rula¸ tırılıp yüs s s s celtilen ve hüküm süren militarizm. anne tarafından dedesi. Çocukluk. Nikolay Tolstoy. giderek birbirleriyle çatı¸ an bir karı¸ ımıydı. biyografilerinde aktarılan böylesi bir iklimden etkilenmi¸ ti. ve “Biz” Kimiz? Tolstoy da. en ba¸ tan itibaren. onunla birlikte Kafkasya’ya gitti. Baskın. bana en ¸ s ¸ rahatlatıcı gelen sey. Sivastopol Skeçleri. s 1851’de 23 ya¸ ındayken. Tüm s bunlar. sava¸ lara katılmı¸ s s s s s bir aileye. Üç yıl Kafkasya’da Samil’e ve iki yıl da Kırım’da Os¸ ˙ manlı. sava¸ konusunda çocukken sahip oldugum bakı¸ ¸ s ˘ s 14 . Tolstoy’un. ˘ s 5 Subat 1852 tarihli günlük giri¸ inde de söyle der: “Tuhaftır. Bir yıl sonra. yukarıdaki bilge ve bilge olmayan çocukla˘ rın. A˘ aç Kesme. s 30 Mayıs 1851’de. ˘ Sava¸ ve Barı¸’taki Nikolay Rostov’a model olan babası. kölelere ve büyük çiftliklere sahip bir Kont’tu s s ba¸ langıçta. Sava¸ ve Barı¸’taki s s s s s s ya¸ lı Bolkonski’ye model olan. bilge ve saf çocukla çatı¸ an etkenlerdi. Gençlik. aile gelenegine ve ˘ s ˘ büyük abisi Nikolay’ın önerisine uyarak orduya katılıp. Ingiliz ve Fransız birliklerine kar¸ ı sava¸ tı. Volkonski.

yoksa bayagı bir duygunun 15 . ya da övüngenlik yüzünden bir insan karde¸ ini öldürmeye sıvanıp. Ona cesaret mi. kaybolacagı bir ormana kaçan bir ço˘ ˘ cuga. [. insan karde¸ lerini öldürmeye karar verir? Öfkenin etkisi altında s ˘ bunun yapıldıgını dü¸ ünmek istemi¸ imdir hep. bunları anlamıyordum– sava¸ ın gerçekligi. seçime soylu bir duygunun mu. tersine. bilge çocuklarınkine degil. . kendini koruma ve görev duygularını varsaymak zorunda kaldım.” Ama belli s ki. Baskın ise aynı yıl su satırlarla ˘ ¸ ba¸ lar: s Sava¸ daima ilgimi çekmi¸ tir: büyük generallerce tasarlanan manevs s ralar anlamındaki sava¸ degil –hayal gücüm böyle devasa devinimleri s ˘ ˘ izlemeyi reddediyordu. aynen bir adamın uzun endam veya yapılı cüssesine duydukları sekilde mi saygı du¸ yuyorlar.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ya s ˘ ˘ da cezalandırılmaktan korkup. hangi duygunun etkisi altında. Çocuk bakı¸ açısına sık sık geri dönüyorum. bu olabilir mi? Kırbaçtan korkup. ama tüm o sava¸ anlas s s ˘ rın her daim öfkeli olduklarını varsayamayacagımıza göre. ˘ Cesaret nedir –bütün çaglarda ve bütün milletler arasında saygı ˘ ˘ gören o nitelik? Neden bu iyi nitelige –tüm digerlerinin aksine– bazan ˘ melun insanlarda rastlanır? Tehlikeye sogukkanlı tahammül yalnızca fiziksel bir kapasite mi yoksa ve insanlar da ona. Ilerki aylarda. yoksa korkaklık mı ˘ ˘ denecegi. Ve Kafkasya’da gönülllü katıldıgı bir baskından mülhem hikayesi. ayrılmamasının ˘ ˘ nedeni rütbe ve madalya alma arzusudur. kendini tehlikeye atmaya. Austerlitz ve Borodino’daki ordula˘ rın nasıl düzenlendiginden çok. kendisi için belirgin bir avantaj olmaksızın. ve “Biz” Kimiz? açısı –hamaset. paramparça olmak üzere kendini sarp bir yerden a¸ agıya atan bir ata gözüpek denebilir mi. Nitekim 29 Mayıs 1852’de bu sefer de ˘ ˙ “bütün sabah Kafkasya’nın fethini hayal” eder. kendini öldürülme tehlikesine s maruz bırakan bir adama? Her tehlikede bir seçim vardır. s düpedüz öldürmeydi ilgimi çeken. . daha da sa¸ ırtıcı ¸ s olanı. ] Bir insan. ya da rezil olma korkusuyla bebegini öldürüp ceza çarptırımına katlanmak zorunda kalan bir kadına. ne sekilde ve hangi duygunun etkisi ¸ ˘ ˘ altında bir askerin digerini öldürdügüyle ilgiliydim. sık sık ordudan ayrılmak istedigini yazar günlügüne.

annesi. yakmak üzere Rusların hâlâ ilerledigini görerek. karısı ve çocuklarının korkuyla titreyip saklandıkları vadiye yakla¸ tıs ˘ ˘ ˘ gını görerek. topçulardan ate¸ leme çubugu isteyen su s ¸ genç Almanın safında mı? Hangi allahın belası onu anavatanından 16 . generalin maiyetindeki su suba¸ ¸ yın safında mı? Rusya’da bir ailesi. bir iç ses daima “Hayır” kar¸ ılıgını veriyor. çaresiz bir kızgınlık içinde ve umutsuz bir feryatla lime lime ceketini yırtıp silahını atan ve pösteki ba¸ lıgını gözlerinin üzerine s ˘ dü¸ ürüp ölüm-¸ arkısını söyleyen ve sadece elindeki bir hançerle s s ˘ kendini dosdogru Rus süngülerine atan bir Cemi’nin safında mı? Hakkaniyet onun safında mı. serfleri ve s ˘ onlara kar¸ ı yükümlülükleri var. altıncı bölümde de sunları söyler: ¸ ˘ Sava¸ ! Ne akıl almaz bir olgu! ˙nsanın mantıgı “Haklı mı. ve Kafkasya’ya sırf sans eseri ¸ ve cesaretini göstermek için gelmi¸ . sırf en kısa zamanda s yüzba¸ ı rütbesi ve rahat bir mevki edinmek isteyen ve bu nedenle s ˘ dag insanlarının dü¸ manı olan yaver ahbabımın safında mı? Yoksa. mutlulugunu olu¸ turan her¸ eyden mahrum edilecegini s s görerek. s ˘ ˘ agır bir Alman aksanıyla. yoksa tam yanımızdan geçerken pek güzel Fransız sansonları söyleyen. ˘ Rusların dag kabilelerine kar¸ ı sava¸ ında. akrabaları. gerekli s I mi?” diye sorunca. keses ˘ ˘ sine (ancak istemeye istemeye bo¸ altacagı) üç ya da dört mermi s ˘ koyup gavurlarla kar¸ ıla¸ maya ko¸ an ve sürdügü tarlalarla kulübes s s ˘ sini ezmek. ama dag insanlarıyla husumet içinde s olmak için ne bir nedeni ne de arzusu. Yoksa. kendini koruma duygus s ˘ suna dayanan hakkaniyetin bizim safımızda oldugundan kim ku¸ ku s duyar? Bu sava¸ olmasaydı.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. arkada¸ ları. cinayet ve baskınlarından s s kim sakınacaktı? Ama iki ayrı insan dü¸ ünün. zengin ve kültürlü kom¸ u Rus topraklas s rını vah¸ i ve sava¸ kan kabilelerin soygun. Bu s ˘ gayritabii hadisenin sırf inatçı mevcudiyeti onu tabii gösteriyor ve kendini koruma duygusu da haklı. ve “Biz” Kimiz? ˘ ˘ ˘ mu vesile olduguna baglı degil midir? [9] Daha ileride. Kendini koruma ve dos layısıyla hakkaniyet duygusu kimin safındadır? Su sersefilin safında ¸ mı: Rusların yakla¸ tıgını duyup duvardan eski silahını kapan.

bu çatı¸ ma öyle sürmektedir ˘ s ki. bu bölümler Çarlık Rusyası’nda sansürlenmi¸ tir. ˘ ˘ 6 Ocak 1853 tarihli günlük giri¸ i de. R. . Bass ˘ ˘ kın’ın sansürlenerek yayınlandıgını ve elyazmasından farklı oldugunu. “Ordudaki sevkin ˘ ¸ tarifi imkansız”dır: Antik Yunan’da bile böylesine kahramanlık yoktu. [. bu tezi destekler niteliktedir: “Sava¸ s s o kadar haksız ve melun bir sey ki. Ve bu göstermelik degildi. ˘ ˘ mahsuscuktan degil. ama bu insanları gördügüm ve bu sanlı zamanda ¸ ˘ ya¸ adıgım için Tanrı’ya sükrediyorum. Silistre’de her sabah ve ak¸ am saatlerce s bu “muhte¸ em” manzarayı uzaktan seyretmektedirler. Tolstoy yukarıdaki bölümleri Baskın’a dahil etmekten vazgeçmi¸ tir.000 ki¸ i halihazırda bu sözü tutmu¸ tu.” s Ama 1854’de. 5’indeki bombardıman. Kornilov [. çok daha kanlı bir sava¸ ın ya¸ andıgı ve gönüllü gits s ˘ tigi Kırım’dan. onu sürdürenler vicdanlarının sesini ¸ bastırmaya çalı¸ ırlar. cidden oldugunu her yüzde görebilirdin ve 22. 90 ciltlik Tolstoy külliyatında ve bazı Ingilizce çevirilerde bu bölümler yer almaz. Tolstoy’un yayına gönderdigi metninse mevcut olmadıgını belirtiyor [10]. ölecek misiniz gençler?” dediginde.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Kaspar Lavrentiç. Ama Aylmer Maude gibi kimi kaynaklara göreyse. içindeki bilge çocukla pagan çocugun çatı¸ ması sürmektedir. s ˙ nitekim. Majesteleri! Hurra!” diye bagırdılar. Ortanca abisi s Sergey’e 20 Kasım 1854’de yazdıgı mektuba göre de. yakını Tatyana Aleksandrovna Yergolskaya’ya yazdıgı ˘ ˘ 5 Temmuz tarihli mektuba göreyse: “insanların birbirini öldürdügünü ˘ izlemek tuhaf bir zevk” olsa da. kimi kaynaklarca söylenen dogruysa. . Christian da. Türkçe çevirilerde de bu bölümlerin ya biri ya da ikisi eksiktir. hâlâ gönüllü bir askerdir s ˘ Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? bu ücra bölgeye getirip bıraktı? Su Sakson. 40-50 yıl sonra vatanseverlik üzerine yazdıgı makale˘ ˘ lere aykırı dü¸ meyecek ve 20 yıl kadar sonra yazdıgı Anna Karenina’nın s ˘ son bölümüyle örtü¸ ecek bu satırlara ragmen. askerler “Öle˘ ˘ ˘ cegiz. ˘ s Hatta. ] “Öl˘ meniz emredilse. bu ¸ delipoyraz kom¸ ularla kana susamı¸ ihtilafımıza neden karı¸ sın? [9] s s s Görüldügü gibi. F. . ] Bir kez bile çarpı¸ s s s ˘ mada yer almadım. . sas ¸ 17 .

1855’de. Tolstoy. tüm dünya tarihinin en parlak ve sanlı ¸ menkıbesı olarak kalacak. sövalye ruhu ve vatan sevgisi alay konularıdır. Sivastopol’dakileri 18 . ¸ ¸ hovardalık ve tehditse saygınlık sebebidir. bunun gerçekle¸ mesi yolunda kullandıkları yöntemlerse tehdit ve zorbalıktır. Tolstoy bu notu göndermez. “gurur ve kahramanlık hissinin s ruhunuza nüfuz etmesi ve kanınızın damarlarınızda daha hızlı akması” için yeterlidir. zorbalık.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. en iyi erzak ve mühimmat için alınan parayla en kötülerini temin etmek vb. Orduda iyile¸ meye yardımcı olacak bu yayın Çar’ın iznini alamayacaktır ama. [11] ˙ Mektup. ve “Biz” Kimiz? ˘ dece Rus tarihinin degil. Sivastopol Skeçleri’nin ilkini. bir yıl önce ortanca abisi Sergey’e mektubunda degindigi ˘ ˘ konuyu i¸ leyerek (komutan Kornilov’un askerlerle konu¸ masını da aks s tararak). tersine. Fransız ve özellikle de Ingiliz askerlere hayranlıgından. “çocukluk hamasetine geri dönüp”. Sivastopol’u dü¸ mana bırakma niyeti ve ihtimalinin ˘ s zerresi yoktur. izlenimler seklinde rapor eder. kahramans lıgını ve fedakarlıklarını. önsöz]. ruhunu. ciddi bir moral zaaf içindedir ve etkin biçimde sava¸ amaz. “Aralık’ta Sivastopol”u yazar ve görkemli sava¸ manzaralarını. onla˘ rın “ahlaken ve fiziken” Ruslara üstünlüklerinden. gibi yolsuzluklar yaygındır [13. Tüm fizikî imkan¸ sızlıklara ragmen. Rus subayı egitimsizdir. çogu askerlikten ba¸ ka bir meslek s ˘ ˘ s için uygunsuzdur ve hizmette asıl amaçları da para kazanmaktır. 12. Kahramanlar kendilerini seve seve ölüme atmaktadırlar. s Rus ordusu gerçekten iyile¸ meye muhtaçtır: Yiyecek için ayrılan paraya s el koyarak erleri aç bırakmak. Sivastopol’da olmak dü¸ üncesi bile. s askerî seref. Çar’ın ogullarından birine göndermek niyetiyle. “Rus Askeri ve Subayının s Olumsuz Yanlarına Dair Bir Not” yazar (özetlersek): Askerleri. pipo içtikleri veya komutanlar onları soyarken seslerini çıkarmaya cüret ettikleri için kırbaçlanan bir ordu. yaralıların yüce tevazularını ve dayanıklılıgını. bu tür ˘ yolsuzlukları ve kötü yönetimi te¸ hir eden. Rusların kahramanlıklarından ve bir ordu gazetesi çıkarma planından sözeder. aksi imkansızdır. ˘ ˘ duygulu bir mesafeden. Rus insanının gücünü.

çogumuz gibi böylesi sadece bir ihtimalle burun buruna gelen insanlar kadar sakin ya¸ amaya. 13 Nisan’da. ve “Biz” Kimiz? ˘ harekete geçiren hissiyatın. bir s ˘ ˘ ˘ denizci karısının çocugu. masum çocuklar öldürülmektedir: ˘ Dün sokakta atçılık oynayan bir oglanla kızın yakınına bir top mermisi ˘ dü¸ tü: kollarını birbirlerine doladılar ve birlikte yere yıgıldılar. ˙nsanlar. muktedir adamlar s s s haline getirmi¸ tir. Rus insanında ancak nadiren ˘ yüzeye çıkan. böyle korkunç ko¸ ullara. Bu saik. s ˘ soguk algınlıgına geçmeden önce bir iç geçirip on dakikalık bir melan˘ ˘ koli ya¸ amı¸ mıdır. Nitekim (benim hafızamda yer etmemi¸ se de) Susan s Layton. dar ve bön duys s ˘ gularla ortak bir yanı bulunmadıgı. bir madalya ya s I s da ni¸ an yüzünden veya tehdit edildikleri için katlanmazlar: ba¸ ka s s ve daha yüce bir saik olmalı. bütün günü böyle bir melankoli içinde mi geçmi¸ tir. 7 Nisan 1855 tarihli günlük giri¸ inden ögrendigimize göre. bu hissiyat. pislik ve aralıksız s çalı¸ maya katlanarak bu ko¸ ullarda ya¸ amaya. yüz çe¸ it ölüm ihtimaliyle burun burunayken ons ˘ ları. kendi ya¸ adıgınız bo¸ . iç ya¸ antısının apaçık bir tasviri olmayan s ˘ s kelimeler dizisiyle belirlemeye çalı¸ mak çok dogru bir fikir vermeyebilir. s Bu hazin olay ardından hiçbir elem belirtisi göstermeksizin soguk algınlı˘ gını kaydetmesi enteresan. günlügüne sunları kaydeder ˘ ¸ Tolstoy: ˘s Tehlikenin degi¸ mez cazibesi ve beraber ya¸ adıgım askerlere ili¸ kin s ˘ s 19 . ama ruhunun derinliginde gömülü yatan bir hissiyat. ama belki de sadece kendi elemini kaydetmek ˘ istememi¸ tir veya bunu gereksiz bulmu¸ tur. s s s bunları bilmiyoruz. Soguk algınlıgım öyle feci ki hiçbir i¸ e koyulamıyorum. çocuklara siddetin Tolstoy’da iz bıraktıgına ve Tolstoy’un bu ¸ ˘ konuyu eserlerinde tekrar tekrar i¸ ledigine dikkat çekiyor [14]. Kız. bir anavatan sevgisidir. Yine de. s ˘ ˘ bilge veya bilge olmayan. s ˘ bu olaydan altı gün sonra. Her gün top ve bomba saganagı altında ˘ ˘ ˘ benim bulundugum bölgeye geliyordu. [12] Bu aradaysa. ve de uykusuzluk.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. top mermilerinin ˘ ˘ saganagı altında. tamamen farklı ve daha güçlü bir ˘ ˘ dogası oldugunu artık kavrıyorsunuz. bunlar kısa günlük notlar ve s s gerçekte ne hissedip ya¸ adıgını.

özellikle de gerçekle¸ ecek bir taarruzda s yeralmak isterken. . masum kan akıyor ve figanlarla beddualar ortalıgı kaplıyor. denizciler ve bizzat sava¸ ın yöntemleri öyle ho¸ ki. bu sava¸ ı görmek içindi s s . Çar “Aralık’ta ˘ ˘ ˘ Sivastopol”u Fransızcaya çevirtmi¸ ve sava¸ ta Tolstoy’un kollanmasını s s istemi¸ tir. [. ] ˘ I¸ Bu hikayede. s s s s Beyaz bayraklar indiriliyor. s s gülü¸ üyor. birbiriyle bakı¸ ıyor. . ate¸ kes s sırasında Fransız ve Rus askerlerin dostane konu¸ malarını aktararak s sava¸ ın anlamsızlıgını ve hunharlıgını te¸ hir eder. bilge çocukla çeli¸ ip s “Aralık’ta Sivastopol”un hamasetiyle örtü¸ üyor. kim kahramanı? Hepsi iyi ve hepsi kötü. “Mayıs’ta Sivastopol”da nöbet geçmi¸ tir ˘ s ve Tolstoy. o sıra fena bir vatanseverlik nöbetine yakalanmı¸ tım. askerlerin kahramanlıks ları ardında yatan korkular ve övüngenlik saikinden söz eder. bus s rayı terketmek istemiyorum. kaçınılması gereken kötü ve örnek alınması gereken iyi nerede? Kim hikayenin canisi. önceki hamaseti giderme çabası ta¸ ır. ama en çok da vatanseverlik yüzündendi. Masıy 1855’de s ˘ abisi Sergey’e yazdıgı mektuptaysa söyle der Tolstoy: ˘ ¸ Kırım’a gönderilmem yolundaki ba¸ vurum. . Mektup ve günlüklerindeki bu ifadeler. ölüm ve ızdırap makineleri tekrar gürlü˘ yor. hatta onun ötesine de s ˙ geçip pagan çocukla bulu¸ uyor. bilincinin tüm devinimi. kapsamı ve nihai yargısını ortaya koymayan bu notlar. 20 . hemen nedametle diz çökmüyor. O’nun önünde. konu¸ uyor. Aylmer Maude’un önsözünde aktardıgı üzere. . s ˘ ˘ s Binlerce insan biraraya toplanıyor. kendilerine hayat vermi¸ ve herbirinin ruhuna ölüm korkusuyla iyi ve güzel sevs gisini yerle¸ tirmi¸ olanın önünde. s Bu mektupla aynı yıl yazdıgı. Bu hikayelerin Ingilizce çevirisine yazs dıgı önsözde Aylmer Maude’dan ögrendigimize göre. itiraf edeyim. Ve bu insanlar –yüce bir sevgi ve fedakarlık yasası ikrar s eden Hıristiyanlar– ne yaptıklarını görüp. ve “Biz” Kimiz? gözlemlerim.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. s s co¸ ku ve sevinç gözya¸ larıyla karde¸ çe kucakla¸ mıyorlar. ˙ste bu defa istedigimi söyledim.

dost çevre˘ sini ve iyi bir evlilik yapma umutlarını terkedip. aktif hizmete yazılan bir gönüllü tasvir edilir. kendi bölgemizi savunuyoruz ve kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edecegiz. hakikati ˘ ˘ ˘ kahraman yapar. . ama “ho¸ a gitmeyeceginden de emin”dir. gazeteler ve arkada¸ larının s s mektuplarındaki kahramanlık hikayeleri ve rütbe ve ni¸ an hayalleri yüs zünden “vatanseverlikle tutu¸ an” ve “bu duyguya çok sey feda eden”. . [9] Aylmer Maude’un önsözünde degindigi ve diger çevirmen David Mc˘ ˘ ˘ Duff’ın önsözündeyse daha ayrıntılı aktarıldıgı üzere. s ¸ mükemmel bir mevkiyi. “kendinden önceki ve sonraki birçokları” gibi. kahramanlıgı hakikat degil. Panayev ise. bu satırları “her okudugumda. onları yazılı görmektense yüz kırbaç yemeyi ˘ yegliyorum” diyecektir. cepheye aylarca ula¸ amayı¸ ı ve yakla¸ tıkça duydugu korkunç s s s ˘ ölüm ve yaralanma hikayeleri yüzünden “küllenen vatanseverlik ate¸ ini” s 21 . “Mayıs’ta Sivas˘ ˙ topol”u yayıncıya gönderirken yanına bir not ekler Tolstoy: Ilk skeç “Mayıs’ta Sivastopol”un. katiyen parçayı yayınlamayın lütfen” der editör Panayev’e. ˘ “Agustos’ta Sivastopol” da yine. hikayenin sansürden geçebilmesi için. on yıllık didinmeyle kurdugu evini. ve “Biz” Kimiz? [. Mesela be¸ inci bölümde. ] ˘ ˘ Hikayemin –tüm benligimle sevip tüm güzelligiyle çizmeye çalı¸ s ˘ tıgım. bugün ve yarın hep güzel olan– kahramanı Hakikat’tir. atılabilecek s ba¸ ka bazı bölümleriyse i¸ aretlemi¸ tir. s ˘ s ˘ Biz sadece anavatanımızı. bu korkunç kan dökmeyi kı¸ kırtan da biz degildik.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. hatta sansür ˘ s ˘ heyetince tamamen yasaklanabilecegi korkusunu dahi ta¸ ır. gönüllü.” Panayev’in bu eki. Kendisine ˘ s riskli gibi görünen bölümler için alternatiflerini yazmı¸ . dün. “kıyaslanamayacak ölçüde ikincisinden iyi olduguna kani”dir. ˘ 1886’dan sonraki hiçbir baskıya dahil edilmeyecek ve Tolstoy. yukarıdaki finale su ekin yapılması gerektigini yazar: “Ama bu sava¸ ı ¸ ˘ s ba¸ latan biz degildik. ama “Eger i¸ aretlemedigim bös s s ˘ s ˘ lümleri dahi atmaya kalkarlarsa.

1888. “hayatla esrik” kalabilenler kazanır ve mutlu aileler kurar.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. On yıl kadar sonra Sava¸ ve Barı¸’taysa sava¸ üzerine su yargıya varır s s s ¸ Tolstoy: Neden milyonlarca insan birbirini öldürdü. bu geçicidir. “bir sanat eserinden ziyade hayatın kendisi ˘ olarak yarattıgı”1 . tabiat ananın katil yanına ragmen ve o yandaki çok daha s s ˘ habis unsurlara gözünü dikmi¸ Dostoyevski’nin tersine. her¸ eyiyle s s s hayat kadar gerçek kıldıgı. ˘ s 1889’da bir ba¸ ka subayın Sivastopol anılarına önsöz yazıp. “Count Leo Tolstoi”. Çar himayesinden mahrum kalır.) “hayatla esrik olundugu sürece mümkündür sadece”[17] ˘ ˘ ve hayatın anlamını sorgulayanlar degil. ba¸ ı ve sonu bulunmayan o devasa Sava¸ ve Barı¸ ev˘ s s s 1 Matthew Arnold. insanlar bunu yapmakla. ama Sava¸ ve Barı¸ için de aynı derecede. arıların ˘ da sonbaharda birbirlerini öldürürken yerine getirdigi ve erkek hayvanların birbirini yok etmesine sebep olan. hatta daha fazla geçerli. ama hayır.” (sonradan Itiraflar’da söyles s yecegi üzere. Aslında Anna Karenina için söylüyor. içindeki çatı¸ mayı. “Ya¸ amak. hatta bunlara sansürcülerce farklı seyler eklenir ve ¸ bu skeçler nedeniyle Tolstoy. (Tolstoy. Essays in Criticism. otuz dört yıl sonra. s s hatta kimilerince “tabiat tarafından yazılmı¸ ” gibidir. zavallı bir ödlege dönü¸ mü¸ ve gönüllü olmakla s ˘ s s “en aptalca bir hata” yaptıgını anlamı¸ tır. Tolstoy. hayatla mutlu s bir uzla¸ ma (daha ziyade galiplerin mutlu uzla¸ ması) içinde görünür. hayatla uyum içindekiler.) s s ˘ s Aylmer Maude’dan ögrendigimize göre. 1887. bunu yapmanın fiziken ve ˘ ˘ ahlaken kötü oldugu dünya kuruldugundan beri bilinirken? Çünkü öylesine kaçınılmaz bir ihtiyaçtı ki. [16] Sava¸ ve Barı¸. s s 22 . kimilerince de s ˙ “hayata yazılmı¸ bir kasidedir”. ve “Biz” Kimiz? tamamıyla kaybetmi¸ . bilge ve pagan çocuklar arasındaki çatı¸ s s mayı bir sonuca ula¸ tırmı¸ tır sanki. temel zooloji yasasını yerine getiriyorlardı. sava¸ deh¸ etiyle somut s s s olarak kar¸ ıla¸ tıgındaki hayal ve ki¸ ilik kırılmasını yine tasvir edecektir. son iki Sivastopol skeçi yogun ˘ ˘ ˘ biçimde sansürlenir. benzer saiks ler ve hayallerle sava¸ a giden genç bir askerin. kendini hayatın akı¸ ına bıraka˘ s bilenler.

23 . 1877’de bu ayaklans s malar Rusya’nın katılımıyla Osmanlı-Rus (93 Harbi veya Rus-Türk) sava¸ ına dönü¸ tügünde. ˙ Bilge çocugun. ve “Biz” Kimiz? reni sonsuza kadar sürse de. kendis s s sini de. Tolstoy da Anna Karenina’nın son bölümünü s s ˘ yazmaktadır.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. en azından kısmen. artık kati bir rotaya girmi¸ tir ve “kötülüge cebirle direnmeme” s ˘ akidesi de sekillenmeye ba¸ lamı¸ tır. bu hunharlıkları. vaiz. Rusya Panislavizmin etkisi altındadır. ˘ ˘ s ˘ Baskın’dan beri içinde kabaran ama sonuçlandırıp kesinle¸ tiremedigi s ˘ kanaati. vatanseverlikle ilgili olanları Anna Karenina’nın son (sekizinci) bölümünde hissedilir. Türklerin sivil Slavlara. Sırbistan ve Karadag’daki Ortodoks Slavlar. yaratma eylemi ve tanrı rolü sona ermi¸ tir. Çatı¸ ma güçlenecek ve Sava¸ ve Barı¸ ardından dügümlenmeye s s s ˘ ba¸ layan bir varolu¸ krizi neticesinde. ama dogum sancıları Anna Karenina’da çoktan ba¸ lamı¸ tır. s o tabiat yasaları. Türkler ve ˘ s 2 Ölmeden kısa bir süre önce Turgenyev’in Tolstoy’a yazdıgı son mektubundaki ünlü ˘ sözü. Gazeteler ve kulaktan kulaga dola¸ an ˘ s haberler. hayal gücünü zorlayan hunharlıklar yaptıgı anlatılır (bu tür haberlerin. Rusya’nın da ˘ te¸ vikiyle. Batı medyasına ˘ da yansıdıgı anla¸ ılıyor). Çok sonra buradaki makalelerde vatanseverligin melanetleri diye sayacagı sava¸ ve askerlige dair kanaati. Tolstoy’un hem kendi çıplaklıs s gını hem de kralınkini görmesiyle ve bilge çocugun öne çıkmasıyla ˘ ˘ sonuçlanacaktır. “Rus topragının büyük yazarı”2 Kont Tolstoy’u bile öldürecektir ˘ bir gün. söylentiler ve anekdotlarda. Hayat. kadın ve özellikle çocuklara akıl almaz. s Bulgaristan. Osmanlı yönetimine kar¸ ı ayaklanırlar. Bu s ˘ s s sancıların konumuzla. Dostoyevski de. reformcu Tolstoy’un dogumu Itiraflar’da gerçek˘ ˘ le¸ ecektir. Dostoyevski’nin aynı yıllarda aylık olarak yayınladıgı Bir Yazarın Günlü˘ ü yarı yarıya Panis˘ g lavist propagandayla doludur. ¸ s s • Anna Karenina’yı 1875’de tefrika etmeye ba¸ lar ve aynı yıl Bosna-Hersek. yani Saava¸ ve Barı¸’ın asıl ba¸ kahramanı.

ama bu hayvanlara kar¸ ı büyük bir ¸ s haksızlık ve hakaret. mazlum Slavları kurtars 3 Ama bu bölüm on bir Türkçe çevirinin dokuzunda sansürlenmi¸ tir. degil mi? Bu arada. genel s s ˘ bir Slav ayaklanmasından korkan Türklerin ve Kafkasyalıların tüm Bulgaristan boyunca yaptıkları zalimlikleri anlattı. s Türklerin tatlı seyleri çok sevdiklerini söylerler. ve “Biz” Kimiz? Müslümanlara kar¸ ı toptancılıga varan bir öfkeyle ve ayrıntılarıyla Bir s ˘ Yazarın Günlü˘ ü’nde [18] sık sık anlatır. sabaha kadar öylece bırakıp sonra da asıyorlar –akıl almaz her türlü zalimlik. gülsün diye kendileri gülüyorlar. Bebek sevinçle kıkırdayıp parlayan silahı minik elleriyle yakalamaya ˘ ˘ çalı¸ ıyor ve sanatkar aniden silahı dosdogru bebegin yüzüne sıkıp s ˘ minik ba¸ ını paramparça ediyor. Ama Bulgar’ın bana anlattıkları arasında su sahne özellikle il¸ ¸ ˘ gimi çekti. Köyleri yakıyor. Kollarında bebegiyle. Bu s Türkler ise çocuklara zulmetmekten zevk alıyorlar –ana rahmindeki bebekleri hançerle kesip almaktan. yüzünden on santim mesafede tutuyor. ˙nsanlar bazan insan vahI setini “hayvani” diye tarif eder.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. geçenlerde Moskova’da kar¸ ıla¸ tıgım bir Bulgar. ¸ Türklerin hunharlıklarına ili¸ kin bu hikayeler. kundaktaki bebekleri havaya atıp annelerinin gözü önünde süngü ucuyla yakalamaya kadar her¸ eyi s yapıyorlar. kadın ve çocuklara tecavüz ediyor. öldürüyor. bebegi ok¸ uyor. esirlerini kulaklarından siper kazıklarına çiviliyor. Bunu annelerinin gözü önünde yapmak asıl zevk aldıkları sey. bütün yapabilecegi budur. ˙nsanları I kulaklarından çivilemek. bir hayvan asla bir insan kadar vah¸ i olamaz. asla aklına dü¸ mezdi. 1878-80 arasında yazdıgı Kag ˘ ˙ ramazov Karde¸ler’in “Isyan” (veya “Ba¸ kaldırı”) ba¸ lıklı bölümündeyse s s s ˙ ˙ Ivan Karamazov’a anlattırır3 (be¸ ayrı ve saygın Ingilizce baskıdan [21] s yaptıgım kombine çeviriyle veriyorum): ˘ Bu arada. Tam o anda Türklerden ˘ ˘ biri silahını bebege dogrultup. [5] s 24 . s o kadar maharetle. o kadar sanatkarane bir sekilde vah¸ i olamaz. Türkler eglenceli bir oyun ˘ icad ediyorlar. yapabilseydi bile. Sos nunda istedikleri oluyor ve bebek gülüyor. ¸ s ˘ Kaplan sadece ısırıp parçalar. s ˘ titreyen bir anneyi gözünün önüne getir. Sanatkarane. Türkler arasında çembere alınmı¸ .

resepsiyonlar ve kutlamalar ba¸ latılıp. Karadag ve Bosna-Hersek ise bagımsızlık veya özerklik kaza˘ ˘ nırlar. s s 1894’de dile getirdigi bu görü¸ lere.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. yani. . Tolstoy 1894’de. Romanya. [. yüz binlerce masum insanın kıyımı. en azından o za˘ ˘ 25 . . bu kitabın “Hıristiyanlık ve Vatanseverlik” ba¸ lıklı ilk s makalesinde aynı dönem üzerine sunları söyleyecektir: ¸ Türk sava¸ ından önce de. . . . O zaman da. gazeteler gittikçe daha fazla yalan söyledi. Sırplar veya Bulgarların herhangi birinden. Aksakovlar ile Katkovlar tarafından körüklendi. ˙lk önce. ve “Biz” Kimiz? maya yönelik bir kamuoyu vicdanı sekillenmesine. [. . simdi s s ¸ [. Bulgaristan. Berlin Kongresi’ni dayatan Britanya s ˘ ve Avusturya-Macaristan tarafından kısıtlanır. Rusya’nın Ayastefanos Ant˘ s la¸ ması’yla elde ettigi kazanımlar. Aleks ˘ sandr rıza göstermekten kaçınamadı ve artık bildigimiz üzere. ] biz Ruslarla yüzlerce yıldır kimsenin s ˘ hiç kaale almadıgı bazı Slav karde¸ lerimiz arasında ani bir sevginin s ˘ alevlendigi varsayıldı –Almanlar. içip. (daha önce Tolstoy’un katıldıgı ˘ Kırım Sava¸ ı’nda da oldugu gibi) Avrupa’yı kar¸ ısına alır ve 1878’de s ˘ s Osmanlıları maglup eden sava¸ sonunda. bu Karadaglılar. Sırbistan. Rusya’ysa s s yayılmacı ve Panislavist politikasıyla. sava¸ taraftarlıgına. ] sadece. O zaman da aynı co¸ kunluklar. milyonların s zalimle¸ tirilmesi ve aptalla¸ tırılması. Fransızlar ve ˙ngilizler daima ve I ˘ hâlâ bize. aslen sava¸ istemeyen III. Sırbistan ayaklandı. bu olayların cereyan ettigi ve Anna ˘ s ˘ Karenina’yı yazdıgı zaman da pek uzak degildir Tolstoy. ¸ s ˘ sava¸ gönüllülerinin olu¸ umuna ve Panislavizme hizmet eder. ] o zaman da Moskova’da yiyip. sava¸ s gerçekle¸ ti. . ] vatanseverlik timsalleri olarak anılan. s uydurdu ve hararetlendi ve sonunda. Ruslarla Slavlar arasında ansızın alevlenen kar¸ ılıklı sevgiden söz ettiler. birbirlerine budala seyler ¸ söylediler ve vecd duygularıyla mütehassis oldular. birlik ve barı¸ tan s söz edip. Diplomatik notalar ve yarıs resmî makaleler ba¸ ladı. kıyas kabul etmeyecek ölçüde daha yakın ve akrabayken. . Gazeteler heyecanı kızı¸ tırdı ve iktidar tedricen oyunda s yer almaya ba¸ ladı. s I [. asıl mesele –Türkiye’ye kar¸ ı tertipler– hakkında sessiz s kaldılar.

iyi egitimli. Aylak kalabalıgın s ¸ s ˘ genelde zaman öldürmek için yaptıgı her¸ ey. ama her mutsuz ailenin mutsuzlugu kendine ˘ özgüdür” [22] diye ba¸ lamı¸ tır. azınlıklar meselesi. Anna Karenina’ysa “Tüm mutlu s s aileler birbirine benzer. bir ihtiras adamı degil.” s ˘ O sıra. romanı tefrika eden dergi editörü. Anna. “vatanseverlik timsali” Katkov tarafından reds ˘ dedilir. ve “Biz” Kimiz? man da sava¸ a kar¸ ıdır. Ve bu nedenle. o çok istedigi ˘ ˘ etkiyi yaratamamı¸ tır. saglıklı ve enerjikti. yani Tolstoy’un yukarıda “körükleme” i¸ iyle andıgı. ˘ ˘ ˘ Anna’nın daha tutkulu ama kırılgan ruhuna da ne deva olabilmi¸ . sadece bir tepki gelmi¸ tir ve o da aleyhtedir. intihar etmi¸ tir. Anna Karenina’nın son (sekizinci) s s bölümü. g ˘ s • s Sava¸ ve Barı¸ mutlu ailelerle bitmi¸ ti. mensup oldugu çevrede Slav meselesi ve Sırp sava¸ ından s ˘ ba¸ ka hiçbir sey üzerine yazılıp konu¸ ulmuyordu.” “¸ ansına. ne s cevap verebilmi¸ tir. durumu daha acıklı bir hal s ¸ ˘ almı¸ tır. Ve yedinci bölümde. Tolstoy tarafından ayrıca yayınlanır ve Dostoyevski tarafından da Bir Yazarın Günlü˘ ü’nde agır biçimde ele¸ tirilir. ama bu enerjisini nereye s ˘ ˘ yöneltecegini bilmiyordu.” kıtlık. mutsuz bir ailenin s s evlilik dı¸ ı bir a¸ k ya¸ ayan kahramanı. kitabının ba¸ arısızlıgından sonraki ˘ S s ˘ bu en güç zamanda. a¸ ıgı s s s s s ˘ Vronski.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Hayır i¸ leriyle ugra¸ an ve kendisi gibi ihtirassız olan bir genç kızla yakınla¸ mı¸ . s ˘ s s s ama bu benzerlikleri yüzünden onunla bir ili¸ ki kuramamı¸ tır. “Zeki. Kozni¸ ev. simdi Slavların hayrı s ¸ 26 . siyasi ve felsefi konularla ˘ hemhal bir fikir adamı olan Kozni¸ ev’le açılır. önceden me¸ hur yarı¸ sahnesinde. kazanma hırsı ve gösteri¸ s s s ugruna harika bir atı zorlayarak mahvettigi gibi. tüm ihtirasına ragmen. Altı yılda s s yazdıgı kitabı. s Sekizinci bölümse. gibi meseleler yerine “Slav meselesi öne çıkmı¸ tı ve evvelce bu davanın s destekçilerinden biri olan Kozni¸ ev kendini tamamıyla ona adadı. tüm roman s s kahramanları içinde Tolstoy’a en çok benzetilen Levin’in abisidir. spritüalizm vb. s s Yazacak ba¸ ka bir seyi de olmadıgı için. ne toplum ne de yazıp çizenler üzerinde.

22 ya¸ ına s gelmeden büyük bir serveti tüketmi¸ tir. men˘ faatkar saiklerle ele aldıgını da görüyordu. pek çok insanın meseleyi övüngen. ˘ ¸ Kozni¸ ev. bakanlıkları olmayan bakanlar. Artık tüm zamanı öyle doluydu ki. ve “Biz” Kimiz? için yapılıyordu. ˘ lüzumsuz ve abartılı çok sey yayınladıgını teslim ediyordu. gelen mektup ve taleplerin hepsini cevaplayamıyordu. Trende. konu üzerine konu¸ ulup yazılan çogu seye detaylarda s s katılmıyordu. gazeteleri olmas yan gazeteciler ve takipçileri olmayan parti liderleri. Kozni¸ ev’in deyi¸ iyle. yemekler. sarho¸ tur ve kahs ¸ s 27 . hanımların s elbiseleri. tavernalar –hepsi Slavlara sempatimizin deliliydi. Toplu¸ ˘ mun bu genel galeyanı içinde öne çıkıp herkesten çok bagıranların. tüm ulusta. s Kendini tümüyle bu büyük davanın hizmetine adadı ve kitabını tamamen unuttu. dostu Katavasov’la beraber. karde¸ i Levin’in çiftligine dogru s s ˘ ˘ yola çıkar. Kendini s s s s ˘ meseleye daha fazla verince. Gazetelerin.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Kozni¸ ev. karde¸ lerine artık s ˘ ˘ sözde degil eylemde yardım etme arzusu doguruyordu. izlendiklerini farkedip caka satan. Balolar. Sımarıktır. Kozni¸ ev’i sevindiren bir ba¸ ka olgu ortaya s s çıktı: bu. çıgır s ˘ açacak bir husus oldugu daha açık göründü Kozni¸ ev’e. Slav meselesinin. konu¸ malar. “milletin ruhu ifade bulmu¸ tu”. sırf birbirin˘ den daha fazla bagırıp dikkati kendi üzerlerine çekmek maksadıyla. onun devasa boyutlara ula¸ ıp. Ve büyük bir dava için sava¸ an s s ˘ ˘ Sırplarla Karadaglıların kahramanlıgı. ama toplumun tüm sınıflarını birle¸ tiren ve sempati duyulmaması imkansız olan. bira. ku¸ kuya yer s s vermeyen ve sürekli artan co¸ kuyu da görüyor ve teslim ediyordu. ˘ ba¸ arısızlarla tatminsizler oldugunu görüyordu: askerleri olmayan s ba¸ kumandanlar. Fakat bunlarla birlikte. Toplum katiyetle arzusunu dile getirmi¸ ti. Pek çok seyin ¸ ˘ lüzumsuz ve gülünç oldugunu görüyordu. konserler. övüngen gönüllüler de vardır. mazlumlara kar¸ ı sempati ve zalims s s lerine kar¸ ı da infial uyandırıyordu. s Dinda¸ ve karde¸ Slavların katli. biri evvelce Moskovalı zengin bir tüccarken. sürekli birbiri yerine geçerek toplumu me¸ gul etmeye yarayan su son moda oyalanma araçlarından biri s ¸ ˘ haline geldigini görüyordu. kamuoyu tezahürüydü.

pek naho¸ biçimde böbürlenmektedir. ızdırabını bir çiçek gibi yakasına tutturmu¸ tur s ve bütün bu muzdarip.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Kozni¸ ev’le konu¸ masında. istedigi yüz ifadesiyle konu¸ masına bile mani oluyordu. Vronski. özsaygısını yeniden kazanabilecek. Kiti’yle. ve “Biz” Kimiz? ramanlıgından besbelli emindir. s Bir ba¸ ka gönüllüyse bedbaht Vronski’dir. süslü bir ızdırap çekmek˘ tedir. sosyeteyle basının tutumu ve Kozni¸ ev’in sava¸ s s taraftarlıgı tasvir edilmi¸ olur. Gönüllülerin s yarattıgı bu izlenimden rahatsız olan Katavasov. Levin’in tamamen farklı ruh alemine s tanık ediliriz. menfaati dogrultusunda. toplumun degi¸ ik kesimlerine mensup farklı ki¸ iliklerde ˘ s s gönüllülerin asıl saikleri. ama rütbe alamamı¸ bir askerdir. bir sürü i¸ e girip çıkmı¸ tır ve bunları tamamen lüzumsuzca s s s uzun uzadıya. Üçüncüsü mütevazı ve samimi. bu mut˘ s luluguna ragmen giderek artan bir huzursuzluk içindedir. ˘ s Bir ba¸ kası. mutlu bir evlilik yapmı¸ olan Levin. Toplumun ˘ ˘ hayrı dogrultusundaki giri¸ imleri tavsamı¸ . ama zevahire aykırı ko˘ nu¸ manın tehlikesini sezerek bir sey söylemez ve böylece Katavasov’la. menfaati söz konusu olma˘ s s dıgında sevkinin de köreldigini görmü¸ tür. s s ölüme gittiginden. çene çalarlar. sözedip yazıklanır. tüm bu gönüllüles ˘ s rin i¸ e yaramazlıklarından. Ya¸ lı asker. kendini vakfedecek önemli bir i¸ bulmu¸ tur. hayata yenis s den dönebilecektir (tabii ölmezse). “di¸ inin kes s sintisiz zonklayan agrısı yüzünden sabırsızca çenesini oynatıyordu ve ˘ bu. ölmeyi istediginden. ˘ ¸ ˘ s ˘ atalarından devraldıgı varlıklarını aynı sekilde bayındırla¸ tırarak ço˘ ¸ s 28 . kendisi için ölüm dı¸ ında bir ˘ ˘ s seçenek kalmadıgından vs. s ¸ gerçekte konu¸ amadan. Sevdigi kadınla. zira Vronski bu sayede yapacak. sakil teknik terimlerle süsleyerek anlatmaktadır. en azından kısmen. yıkılmı¸ adam lakırdıları arasında.” ˘ s Böylece. Annesi sava¸ ı Tanrı’nın bir s s lütfu olarak görür. meselenin Kozni¸ ev’le Levin arasında ˘ s s tartı¸ ılmasına geçmeden önce. hatta kendi ya¸ adıgı bölgede bir ayya¸ ve s s ˘ s hırsızın bile gönüllü oldugundan sözetmek ister. yolcular arasındaki ya¸ lı ˘ s bir askerin görü¸ lerini ögrenmek ister.

yine de bazıları topragı kiralayabilmeks s ˘ tedir. Hancı insafsızdır ve köylülerin canı pahasına iste˘ digini almaktadır. ve “Biz” Kimiz? cuklarına devretmek için çalı¸ tıgındaysa verim alabilmektedir ve o da s ˘ hayıtını böylece dogal akı¸ ına bırakmı¸ .” s “Ama birinin borcunu neden silsin?” “Evet. ileride Kozni¸ ev’le tartı¸ masında da Levin’in kullanacagı bir kavram. bü˘ s ˘ tün o köylüler neden böylesine çalı¸ ıp didinmektedirler. hancının nasıl ˘ ödeyebildigini sorar. insanlar farklı i¸ te! Kimi sadece kendi ihtiyaçları için ya sar: s ¸ ˘ mesela Mityuka [hancı]. s s ˘ 5 Ergin Altay. Sonuç s itibariyle tüm bunlar. s. hayatın anlamı. “ruh” yerine “Tanrı” demi¸ [19. herkesin önünde sadece ızdırap. Fyodor’a göre. hatta bazan ˘ birinin borcunu silip.” “Nasıl yani? Nasıl Tanrı’yı hatırlar? Nasıl ruh5 için ya¸ ar?” dedi s 4 Diger ˘ çevirilere bakmadım. sadece kendi midesini nasıl dolduracagını ˘ dü¸ ünür. ˘ O tarihte kölelik kaldırılmı¸ tır. 785].Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. söz konusu ki¸ inin s ˘ ˘ “ne çe¸ it bir adam olduguna baglı. ama Platon dogru dürüst bir ihtiyardır. 785] s 29 . gelecek yıl topragı kiralayıp kiralamayacagını ve ˘ ˘ Fyodor kiranın çok yüksek oldugu cevabını verince de. inanç ve Tanrı konularıyla bogu¸ maktadır Levin ve nihayet kitaplarda veya akıl yürüterek ˘ s bulamadıgı Tanrı ve inancın izine bir köylüde rastlayıp. hayatın anlamını kavramalı ve böylece bir seys ¸ tani gücün melun sakası gibi görünmesini engellemelidir. ama yine huzur bulamamı¸ tır. s Halbuki “ruh”. s s Tanrı’yı hatırlar. burada da “ruh” yerine. onları tanır. ya da intihar ¸ ˙ etmelidir. Levin de uzak bir köydeki topragını bir hancıya kiralamı¸ tır ve ˘ s simdi köylü Fyodor’a. s. Ruh4 için ya¸ ar. bu sekilde s ˘ ˘ s s ¸ ya¸ amak imkansızdır. ama bu. ölüm ve ebedi yokolu¸ bulundugu gerçegiyle yüzle¸ tirmi¸ tir Levin’i. ˘ s s s hayatın dogal akı¸ ı dogal görünmemektedir. kendisi dahil. [19. ölüm kapıda beklerken. Itiraflar’daki Tolstoy gibi. o köyde ya¸ ayan hali vakti iyi ve saygın bir ba¸ ka ¸ s s köylünün. kendisi neden s öteye beriye ko¸ turarak onların ba¸ ında dikilmektedir? Yakın geçmi¸ te s s s abisinin ölümü. “öteki dünya” demi¸ . köylülerin durumunda hakiki s bir iyile¸ meye yol açmamı¸ tır. kendisi mahrumiyet içine dü¸ mektedir. Platon’sa tersine insanlara borç vermekte. ama Ergin Altay. Platon’un.

786] Buna benzer ba¸ ka örnekler de var bu çeviride. 30 . midemiz için ya¸ amaktan ¸ s ba¸ kasını yapamayız. ihtiyaçları I ˘ ˘ için ya¸ amaması gerektigini söyledi –yani. “hakikat geregince. . kavranılmaz bir sey ¸ s ¸ ˘ ˘ için ya¸ amalıyız. s s ˙htiyaçların için degil. Tanrı yolunca. Peki? Fyodor’un o anlamsız sözlerini anlamadım mı? Ve ˘ ˘ ˘ anlayınca. Türkçede Tolstoy ve Anna Karenina okunamıyor ve hiç okunamamı¸ s demektir. Bu anlas sılır ve aklî. hayatta an˘ ladıgım her¸ eyden daha açıkça ve tamamıyla anladım ve hayatımda s ˘ bundan asla süphe etmedim. hancı Kirilov’un midesi için ya¸ adıgını söylüyor. ne de tanımlayabildigi s Tanrı için. . ” Levin çok heycanlıdır. Ve sonra o aynı Fyodor. tüm dünya. herkesin bildigi gibi: hakikat geregince. tümüyle aynen onun anladıgı sekilde. aklî yaratıklar olarak. bu yan cümleyi de söyle çevirmi¸ : “Hiçbir zaman ku¸ kulanmadım bundan. ¸ s s Edemem de. ] ˘ Fyodor. tek bundan suphe ¸ etmiyorlar ve bunda daima hemfikirler. Söylediklerinden daha anlamsız ne olabilir? ˙nsanın. ˘ s ˘ ˘ “Bayagı i¸ te. dü¸ künler ve muglak kelimeleriyle aynı seyi söyleyerek onun s ¸ üzerine dü¸ ünüp yazan bilgeler– biz hepimiz su tek seyde hemfikiriz: s ¸ ¸ 6 Ergin Altay. Tanrı için ya¸ amak! Hangi Tanrı için? Tanrı ˘ I s için. tek bunu tamamıyla anlıyor. kimsenin ne anlayabildigi. Bizler. ve “Biz” Kimiz? ˘ Levin neredeyse bagırarak. muglak ve ¸ yanlı¸ buldum mu? s ˘ ¸ Hayır. anladım. Tanrı yolunca. anladıgımız ve bize cazip s ˘ gelen. edemezdim de6 Sadece ben de degil. o bilinç iklimini hatırlamı¸ tır. s. ˘ Bildiginiz gibi. arzuladıgımız sey için ya¸ amamalıyız da. Tanrı için. ruhu için ya˘ sama” seklindeki bu basit sözler sayesinde aydınlanmı¸ tır. daha dogrusu ¸ ¸ s ˘ ayılmı¸ . ya¸ aması s s ˘ gerektigini söylüyor ve daha sözün ba¸ ında onu anlıyorum! Ben ve s asırlar önce ya¸ ayan milyonlarca insan ve bugün ya¸ ayanlar –köys s ˘ lüler.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. siz de kimseyi incitmezsiniz. dogrulugundan süphe ettim mi? Onları budala. [. Diger çeviriler s ˘ de böyleyse.” [19. . ¸ herkes. . insanlar farklıdır! Sizi alalım mesela. insanın midesi için s ˘ ya¸ amasının kötü oldugunu ve Hakikat için.

s ˘ ˘ s ˘ 786] 31 . . varolu¸ ¸ s s mücadelesini ke¸ fetti ve de arzularımın tatmini önündeki herkesi s ˘ ˘ bogazlamam gerektigine dair yasayı. çünkü zaten ruhumda bulunan ˘ seyi söylediler bana. ] Ne hale gelir. ˙yiligin bir sebebi varsa. bana da herkese verildigi gibi verildi. çünkü bu gayriakli. . s ¸ [. s. artık perdeyi açıp. Öyleyse iyilik. Ve bu bilgiyi herhangi bir sekilde ¸ ˘ kazanmadım. Akıl. Tanrı için ya¸ aması gerektigini bilmes seydim? Çalar. Levin i¸ te böyle bir s ˘ s ruh hali içindedir. Tolstoy. sebep sonuç zincirinin ötesindedir. Aklın çıkarsaması bu. neyin iyi. insas ˘ ˘ nın kendi ihtiyaçları için degil. sebebi yok ve sonuçları olamaz. sava¸ ve barı¸ üzerine tartı¸ mayı ba¸ latır. sahneyi hazırladıktan sonra. tam tersini söylemi¸ : “Mantıgın açıga kavu¸ turdugu bir bilgidir bu. . kendi ölçüsüne gelmeyen soruma cevap veremezdi. ama biz çok az bir gecikmeyle. Ama akıl. Ve ben onu biliyorum. ˘ ˘ Onu nereden edindim? Kom¸ umu bogazlamayıp sevmem gerektigi s bilgisine varı¸ ım akıl yoluyla mıydı? Çocukken bana böyle söylediler s ve ben de memnuniyetle ona inandım. Cevabı hayatın kendisi verdi. ˘ neyin kötü olduguna dair bilgimle. açık ve kesin bir sekilde ¸ ¸ biliyoruz ve bu bilgi akılla açıklanamaz:7 aklın ötesinde. Ama kim ke¸ fetti onu? Akıl degil! Akıl.” [19. verildi çünkü onu hiçbir yerden alamazdım. ba¸ kasına yönelik sevgiyi ke¸ fedemezdi. yalan söyler. bir ödülü ˘ I ˘ ˘ varsa. yine iyilik degildir. o artık iyilik degildir. s s s s Kozni¸ ev’in su sözlerinde salona giriyoruz: s ¸ 7 Ergin Altay.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. o inançlara sahip olmasaydım. bir sonucu. nasıl ya¸ ardım. sadece bir seyi sarsılmaz. s s Slav meselesiyle hemhal olan Kozni¸ ev geldiginde. Ben ve diger s tüm insanlar. hepimiz onu biliyoruz. öldürürdüm. . Hayatımın temel sevinçlerini olu¸ turan seylerden hiçbiri varolmazdı benim için. ] Soruma bir cevap aradım. ve “Biz” Kimiz? ˘ ˘ ˘ ne için ya¸ amamız gerektigi ve neyin iyi oldugunda. [.

13 çevirinin hepsinde sansürlü. çünkü benim dı¸ ımda. Bulgarlara uygulanan hunharlıklardan dahi önce ve ben onlara kar¸ ı bir sevgi beslemezken. ‘kafir Hacerilerin’8 boyundurugu altında s ˘ ızdırap çeken Ortodoks Hıristiyanlara dair hikayeler canlılıgını koruyor.” dedi Levin geçi¸ tirerek. bir canavar oldugumu ya da ˘ Karlsbad sularının üzerimde böyle bir etki yaptıgını dü¸ ündüm! Ama s geri dönünce rahatladım. onun üzerine atılır ve kurbanı savunurdun!” “Ama adamı öldürmezdim. sadece Rusya’yla alakalı olan ba¸ kalarının da bulundugunu s gördüm. Müslümanları ˘ kastediyor. niçin tüm Rusların s ansızın Slav karde¸ lerine böyle muhabbet duyar hale geldiklerini s ˘ hiç anlayamıyordum. Halk karde¸ lerinin ızdırabını duydu ve sesini çıkardı. Ben s kendim halkım ve bunu hissetmiyorum. sadece çocuk. ama ba¸ kalarında var” dedi Kozni¸ ev keyifsizce s s ˘ ka¸ ını çatarak. ˙ Müslüman soyunun kaynagı sayılan Ismail’in annesi ve Haceriler. Tüm s s s ˘ Rusya –halk– iradesini ifade ettiginde. Slav karde¸ leriyle s s ˘ ˘ degil de.” “Bilmiyorum. Kan ve din karde¸ lerimizi öldürüyorlar. “ama ben bunu görmüyorum. [5] ˘ 32 . yukarıdaki ve tespit ettigim üzere Rusça orijinaldeki “kafir Hacerîler” ˘ ifadesi. sanırım.” “Ki¸ isel görü¸ lerin hükmü yok bu hususta. insanın duyguları tecavüze ugruyor ve s Ruslar bu deh¸ etleri durdurmaya yardım etmek için atılıyorlar. s s ve itiraf etmeliyim ki. Slavlara zulüm konusundaysa böyle s bir anlık duygu yok ve olamaz. “Yurtdı¸ ında ya¸ ıyor ve gazeteleri okuyordum.” s “Belki. Biri Konstantin [Levin]. Üzüntüye kapılıp.” “Ben de” dedi Prens. pe¸ inen söyleyemem.” “Belki sende yok.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. kadın ve s ˘ ya¸ lı olduklarını farzedelim. bu adama sava¸ ilan edilip edilmedigini sormak için s durmazdın. kendimi anlık duygu ma bı¸ rakırdım. “Halk içinde. öldürürdün. sadece insani. artık bu bir ki¸ isel görü¸ s s 8 Hacer. dinda¸ larıs s mız veya karde¸ lerimiz dahi olmadıklarını. ve “Biz” Kimiz? “Burada bir sava¸ ilanı yok. Böyle bir sey görseydim. baktıgım bütün Türkçe Anna Karenina’larda. s ˘ “Evet.” dedi Kozni¸ ev. Yolda s ˘ ˘ ˘ yürüdügünü ve bir sarho¸ un bir kadın ya da çocugu dövdügünü has ˘ yal et.” kar¸ ılıgını verdi Levin. Hıristiyan hissiyatın bir s ifadesi var. Peki.

avare insanlar. öteki damadından örnek verir. irade ˘ s gösterdigini ileri sürer. ama aslında o s mevkide yapılacak bir i¸ yoktur: s ˙sinin bir yarar saglayıp saglamayacagını sor. damadı bürokratik ve fuzuli bir mevki elde etmi¸ tir. Kiva’ya. halkın bir s s seyden haberdar olmadıgını. iradelerini ifade etmek söyle dursun. Pugas çev’in soygun çetesine katılmaya. Levin’in kayınpederi Prens. Levin.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. . kilise vaazinde söylenenlere körü körüne ¸ ˘ boyun egdigini savunur. “halk” kelimesinin de çok belirsiz oldugunu savunur. Levin (ve Tolstoy) kanadı. simdiki gibi yüzler degil. ne üzerine ifade etmeleri ge¸ ˘ ˘ rektigi hakkında en ufak bir fikre bile sahip degildir! O zaman. ve “Biz” Kimiz? ˘ meselesi degildir. . özel bir ön cephe birligine. sekiz s bin rublenin yararına inanmamak da imkansızdır. epigramlarıyla ünlü romancı ve gazeteci Alphonse Karr’ın Prusya’yla sava¸ tan önce söyledigi su sözü aktarır sonunda: s ˘ ¸ ˘ Sava¸ ın kaçınılmaz oldugunu dü¸ ünüyorsunuz. . Ama i¸ te.” Pe¸ inden. . s ˘ s böyle bir örnege ihtiyacı bulunmadıgını ve bizzat tanık oldukları üzere. Sırbistan’a gitmeye daima amade. Me˘ murlar. ayrıca. sana en gerekli sey ˘ ˘ ˘ I¸ ¸ ˘ ˘ oldugunu kanıtlayacaktır! Ve dogru sözlü bir adamdır. sosyal po¸ zisyonunu kaybetmi¸ onbinlerce insan daima bulunabilir. halk iradesi tartı¸ ılır. öyle mi? Çok güs s ˘ zel! Sava¸ vazedeni. herkesin önünde s hücuma. Canlı bir örnek olarak yanlarındaki ya¸ lı bir ˘ ˘ s köylüye ba¸ vururlar ve köylü Levin’in tezini haklı çıkararır: sava¸ ıp s s sava¸ mayacakları hususunda dogru karar Çar’a aittir. ögretmenler ve köylülerin binde biri ya¸ ananlardan haberdardır ˘ s belki. ˘ ˘ yüzlerce insanın sözkonusu haklı dava ugruna her¸ eyini feda edip. taarruza gönderin! 33 . halkın ˘ iradesi oldugunu söylemeye ne hakkımız var? Az ileride. Prens. Kozni¸ ev ise. ama geri kalan seksen milyon. Ama Levin’e göre: ˘ ˘ Seksen milyonluk bir ulusta.

konu¸ s ˘ mayı gayriihtiyari zihnini fazlasıyla i¸ gal eden dü¸ üncelere baglayas s rak. vaiz s s s bilge çocugun dogum sancılarını çekmektedir burada. ve “Biz” Kimiz? Kozni¸ ev. Kozni¸ ev’in s ˘ s Alphonse Karr’a kar¸ ı savunmasını degil. bu sözlere. toplumda i¸ bölümü bulundugu. Kozni¸ ev ise. mazlum s karde¸ leri için kendini feda etmek üzere ayaklandıgını söyler. Levin’in iç mos ˘ ˙ nologundan. milliyetçi ve Panislavist dergi editörü Katkov tarafından reddedilmi¸ ve Dostoyevski tarafından da ele¸ tirilmi¸ tir. tanrı için. aslında menfaat ve övüngenlik saiklerine hizmet ettiklerini 34 . ˘ • Yukarıda çevirip aktardıgım yerleri nedeniyle Anna Karenina’nın bu ˘ son bölümü. Türkleri de öldürmek” dedi Levin çekingenlikle. ruhları için kendilerini feda ederler I ˘ ve daima etmeye hazırdırlar. sava¸ kanların. Levin’se. s s s anla¸ maya varmanın imkansızlıgını farkederek çekilir. s ˘ ˘ ruhu için ya¸ ama” akideleri hâlâ bilincine hükmettiginden. “˙nsanlar. ama bilge çocuga ˘ ˘ ˘ aykırı bir akide –asla “kötülüge cebirle direnmeme” akidesi– de yine ˘ burada sekillenmeye ba¸ lamı¸ tır. Isa’nın “Barı¸ degil. “ruh” ile neyi kastettigini sorar. fikir adamlarıs s ˘ nınsa gazetelere yazıp kamuoyuna tercüman olması gerektigi yollu bir ˘ savunma getirir ve pe¸ inden. Tolstoy ise. ¸ s s Tolstoy. o sözlerin Isa’ya yamandıgına inanacaktır) ve gönüllüleri. savunmayı s bahane edip.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. tartı¸ maya girmi¸ olmaktan hicap duyup. tek bir birey gibi. Rus halkının. sadece son sözlerini cevaplas ˘ makla yetinir: ˘ “Ama bu sadece kendini feda etmek degil ki. Levin’in söz˘ s ˙ lerini. Isa-kılıç meselesini zaten tuhaf buldugunu (ki sonradan ˘ ˘ ˙ Tolstoy da. ˘ intikam ve cinai saiklerin esiri olarak tanımladıgını anlarız. vatanseverlerin ve benzerlerinin. Katavasov. Ama Levin.” diye ekledi. kılıç getirmek için geldim” seklindeki sözs ˘ ¸ leriyle kar¸ ılar. cinayet için degil. s ˘ bu tartı¸ malar öncesinde benligini saran “hakikat geregince.

ve “Biz” Kimiz? –ikiyüzlülüklerini– gösterirken ba¸ arılıdır. bunların benzerlerini. ˘ Ayrıca. yukas rıda andıgım ilk hikayelerinde de göstermi¸ tir. kimi zaman kendilerinden bile sakladıkları gönlünü tanımı¸ tır. sava¸ kar¸ ıtlarının savunmaları. Kamptan. Itiraflar’da dile getirecegi varo˘ lu¸ kriziyle. bu hikayeler küllen inkar edilmiyor. orada buldukları ˘ herkesi katlettiler. kıs˘ men bilinç sürçmesine. ¸ s Tolstoy bu tip hunharlıklar ya¸ andıgını bilen. uydurdu ve hararetlendi” diyecektir (ki Dostoyevski’nin inandıgı türden hunharlık hikayelerinin propaganda amacıyla ˘ her zaman uyduruldugu veya abartıldıgı söylenir). süt ve meyva temini için gittigim bir köy vardı ve bu sekilde yok edilmi¸ ti. buna bizzat tanık olmu¸ s ˘ s ˙ biridir. tutulmasına yol açtıgı anla¸ ılıyor. ˘ s s Bu kitabın 1894 tarihli ve “Hıristiyanlık ve Vatanseverlik” ba¸ lıklı mas kalesinden yukarıya alıntıladıgım bölümde Tolstoy. s 35 . ˘ s kendisi de eski bir gönüllüdür ve diger gönüllüleri. ˘ s aynı dönemde Bir Yazarın Günlü˘ ü’nü tefrika eden Dostoyevski –irrasg yonel Panislavist propagandadan bazan azade– sert ele¸ tiriler getirir. s s harem için yeteri kadar genç olan kadınlar hariç. inanç arayı¸ ıyla bogu¸ maktadır ve sonradan tapacagı. sava¸ ın nasıl bir sey oldugunu bizzat ya¸ ayarak bilen Tolstoy s ¸ ˘ s –hunharlık hikayelerindeki muhtemel abartmaları kestirebilecegi gibi– ˘ sava¸ larda hunharlıkların i¸ lenebildigine de evvelce bizzat tanıklık etmi¸ . Türkler girip. “gazeteler gittikçe ˘ daha fazla yalan söyledi.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Bu sürçmelere. ama Anna Karenina’yı yazarken. ama Slavlara uygu˘ ˘ lanan hunharlık hikayeleriyle e¸ zamanlı yazdıgı Anna Karenina’nın son s ˘ bölümünde. s Ama bu dogru te¸ hislerinin yanısıra bir bilinç sürçmesi de ya¸ amaktadır. bu hikayelerin küllen yalan s s oldugu iddiasına dayandırılmıyor. s s ˘ s üstelik yine buradaki gibi Türklerle Bulgarların rol aldıgı bir örnegini. s Silistre’de “Türklerin hunharlıklarından korumak için yanımıza aldıgı˘ mız yakla¸ ık 7000 Bulgar ailesi”ni ve “¸ üpheciligime ragmen inanmak s s ˘ ˘ zorunda kaldıgım bir hunharlık”ı dile getirmi¸ tir: ˘ s ˘ Biz i¸ gal ettigimiz çe¸ itli Bulgar köylerini terkeder etmez. Bu konuda tecrübelidir. asla s s ˘ s ˘ “kötülüge cebirle direnmeme” akidesini ezberlemektedir. Bu ezberin. gönüllülerin gerçek ˘ gönlünü. ˘ ˘ 5 Temmuz 1854 tarihli mektubunda yakını Yergolskaya’ya nakletmi¸ .

s en hastalıklı. gerçegin ta kendisi. Levin’e yönelttigi soru da yanlı¸ . . s s Örnek. bir kadının sarho¸ lar tarafından dövüldügünü görse. Ama Tolstoy’un sadece örnegi s ˘ yanlı¸ degil. hunharlıklar kar¸ ısında insanın infial s s duydugunu ve Rusların da kurbanları bu hunharlıklardan kurtarmak ˘ için atıldıklarını ileri sürüyor ve su örnegi veriyordu: ¸ ˘ ˘ ˘ “Yolda yürüdügünü ve bir sarho¸ un bir kadın ya da çocugu dövs ˘ ˘ dügünü hayal et. Dostoyevski’nin i¸ aret ettigi üzere. [. bütün ülke˘ ˘ ˘ lerin.” kar¸ ılıgını verdi Levin. Levin de Slavlardan söz s s ˘ ˘ ˘ ettigini biliyor. bu adama sava¸ ilan edilip edilmedigini s sormak için durmazdın. . sanırım. ˘ kar¸ ıla¸ tırma yanlı¸ . . çünkü dövülen bir kadına s s yardım ederken kim sarho¸ ları öldürmeyi dü¸ ünür ki? Kurtarmak için s s ˘ ˘ atılır. aynı kefeye konamaz. kendimi anlık duyguma bı¸ rakırdım. ] “Ben kendim halkım ve bunu hissetmiyorum. i¸ kenceyle parçalanmasını gündeme getirmeliydi. tartı¸ ılan buydu. Kozni¸ ev “Hayır. s ˘ “Evet. Slavlardan.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. böyle s ˘ ˘ s 36 . Böyle bir sey görseydim. ˘ s çünkü gündemde olan. ugradıkları s s s soykırımdan. öldürmeye degil. öldürürdün. Levin galip gelsin diye Tolstoy’un burada Kozni¸ ev’e yanlı¸ s s bir örnek verdirdigini yazar (Kayhan Yükseler’in [YKY] çevirisiyle [18. en kudurmu¸ bir imgelemin fantezisini a¸ ıp geçiyor. öldürürdün!” diye s diretiyor. Bu bir ¸ ˘ ˘ buçuk yılda Slavların maruz kaldıgı vah¸ et üzerine ögrendiklerimiz. Levin “Ama öldürmezdim!” diye itiraz ediyor. ku¸ kusuz bu anlamsız bir çıkı¸ . ayrıca. i¸ kencelerden konu¸ uyorlar. pe¸ inen söyleyemem. s. bir kadın ya da bir çocugun s ˘ ˘ dövülmesini degil.” [.” “Bilmiyorum. Levin’e. Kozni¸ ev. ve “Biz” Kimiz? Yukarıdaki bölümde. ] Slavların ugradıgı sınırsız i¸ kence ve acıların s ˘ ˘ tümüyle gerçek oldugu biliniyordu. ˘ 920] aynen aktarıyorum): ˘ Kozni¸ ev ısrarla. simdi binlerce görgü tanıgının dogruladıgı bir gerçek. Slavlara zulüm konusundaysa böyle s bir anlık duygu yok ve olamaz. onun üzerine atılır ve kurbanı savunurdun!” “Ama adamı öldürmezdim.” Dostoyevski. Oysa mesele hiç de sokak kavgası falan degil. . s s ˘ Levin’in hemen atılıp kadını kurtaracagını söylüyor.

Türkleri de öldürmek” dedi Levin çekingenlikle. ne yapman gerekir?’ g Tolstoy. ama tüm bunlar yapılacak dogru seyin bunlardan biri oldugunu ˘ ¸ ˘ göstermez.” ˘ Evet. çocugun yedi ya¸ larındaki s ablası. 37 . karde¸ ini Türk’ün elinden kurtarmak için atılıyor. kalp krizi geçirebilir ¸ s vs. sadece dizgi hatası bir virgülü kaldırdım): ˘ Levin orada. hazla. bayılabilir. belli belirsiz ilk kez o ezberi telaffuz ettirir: ¸ ˘ “Ama bu sadece kendini feda etmek degil ki. konu¸ s ˘ mayı gayriihtiyari zihnini fazlasıyla i¸ gal eden dü¸ üncelere baglayas s rak. Hiçbir sey hissetmiyorum. cinayet için degil. Levin kolay ve dogru. ama bu. “˙nsanlar. Tolstoy. kollarına aldıgı s ˘ ˘ bir bebegin gözlerini oymaya hazırlanıyor. 921-2] aynen aktarıyorum. Bizim Levin s dü¸ ünceler içinde bekliyor. Ben halkım. s.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ˘ ˘ Levin’e bu soruyu yöneltmez ve mazlumu kurtarma sava¸ ı bu kez s kendini feda pahasına savunulunca da. ama s s ˘ meseleyi sonuçlandırmayan bir cevap vermi¸ tir. Kozni¸ ev’in ortaya koys s ması gereken örnek ve (Tolstoy’la) Levin’in cevaplaması gereken soru su olmalıydı: ‘Yolda yürüdügünü ve bir sarho¸ un çocukları i¸kenceyle ¸ ˘ s s parçaladı˘ ını hayal et. elinde süngülü tüfegi dikiliyor. Kozni¸ ev’in yanlı¸ sorusuna. umursamayabilir. ve “Biz” Kimiz? bir durumda ne yapacagı degil.. kendinden ˘ iki adım uzaklıkta bir Türk kendinden geçmi¸ . tereddüt geçiriyor: s ˘ “Ne yapacagımı bilmiyorum.. asla “kötülüge cebirle direnmeme”yi ezberlemekte oldugu için. ¸ ˘ ˘ Slavların ugradıgı vah¸ ete kar¸ ı içten bir duygu yoktur ve olamaz s s da!. Levin’e aynı soruyu yöneltmez. korkabilir. ne yapması gerektigi sorulmalıydı. Sırbistan’da. Ne ˘ ˘ ˘ yapacagı soruldugunda. ruhları için kendilerini feda ederler I ˘ ve daima etmeye hazırdırlar. Levin ˘ ˘ sa¸ ırabilir. aynı soruyu tekrar yöneltmeyi gerektirecek sekilde. duygusunun dogru olacagını göstermez. bu sözlerinden sonra cidden nasıl davranırdı? Evet.” diye ekledi. çocugu ˘ nasıl kurtarırdı? Çocugun öldürülmesine göz mü yumardı acaba. Levin anlık duygusuna göre davranacagını söy˘ ˘ ˘ leyebilir tabii. ama Dostoyevski benzerini yöneltir (Kayhan Yükseler’in çevirisiyle [18.

ya Türk çocugu vermek istemez. iyiyi kötülükten. yakarı¸ ˘ s lar içinde i¸ kenceyle parçalandıgını. çıglıklar. hakikat geregince. ˘ g ˘ böylesi bir bilinç sürçmesi ya¸ amaktadır. Türk’ü öldürmek olmaz! Bebegin gözlerini ˘ oysun daha iyi. Tolstoy. ruhun için yag pabilecegin ve yapman gereken ilk ve tek sey. Tanrı için. Tolstoy. Ben Kiti’ye gidecegim. yani “iyi ve kötü s s ˘ bilgisi. Tanrı’nın içimizdeki krallı˘ ına gitme bencilligi sergiler. görüyorsun.” Yalnız Dostoyevski’nin bu ele¸ tirisi tamamen dogru sayılmaz. ho¸ görü ˘ ˘ s s 38 . “konu¸ mayı gayriihtiyari ˘ s zihnini fazlasıyla i¸ gal eden dü¸ encelere baglayarak”. hakikat gere˘ ince. yap sen de!” ˘ ˘ “Yap demek kolay da. yapamam! Hayır. Tanrı için. gözlerinin s ˘ ˘ oyuldugunu vs. Çocukları kurtarmanın tek yolu hunharları ˘ öldürmekken. Le˘ ¸ ˘ vin’e ve kendine o aynı örnegi ve soruyu geni¸ leterek yöneltmeliydi (ve ˘ s cevabını almalıydı): ‘Yolda yürüyorsun ve çocukların. ˘ ama asla cebir kullanma. çünkü s ˘ Levin.. ama ba¸ ka yazılarında sürekli sunu vazes ¸ decektir: kötülüge kesinlikle. yataga nına davranırsa! O zaman Türk’ü öldürmem gerekmeyecek mi?” “O halde öldür be karde¸ im!” s ˘ “Hayır. tam olarak Dostoyevski’nin yönelttigi sekilde degilse de. ruhu için ya¸ ama” akidelerine bag˘ s ˘ layarak. masum ˘ ¸ ve mazlumu zulüm ve çılgınlıktan. bu sürçmenin yönels digi ve ileride demir atacagı “kötülüge cebirle direnmeme” akidesince. ˘ ˘ ˘ buradaki makalelerde kısmen. yani çocukları kurtarmak ve bunun geregi olarak hunharları öldürmek ˘ ˙ degil midir? Yok eger (Isa’nın “dü¸ manını sev” düsturunu.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? ˘ yoksa çocugu kurtarmak için hemen zalim Türk’ün üzerine mi atılırdı? ˘ “˙yi de. hatta kendini siper ve feda ederek diren. iyi ve kötü bilgisi. süngüye geçirildigini. canını çıkarsın. “Kiti’ye gitme” bencilligi sergilemez. tecavüz edileni tecavüzden kurtarmak. çocugu kurtarmak için Türk’ü saf dı¸ ı etmek gerekmez I s mi?” “Evet.. “ruhu için kendini feda”ya da razı olan (ama o akidelere taban tabana aykırı biçimde çocukları fedaya da razı olan) ve yazarının da bizzat yöneldigi.

[21. canla caniyi. bunun gerekçesini anlayabiliyor mus ˘ sun – böyle bir alçaklıgı anlayabiliyor musun. böyle bir dü¸ ˘ s man sevgisinin ikiyüzlülük ve aslında kimseyi sevmemek anlamlarına gelecegini unutarak. Dolayı˘ sıyla bir an önce giri¸ biletimi geri vermek istiyorum ve eger dürüst s bir adamsam onu en yakın zamanda geri vermek zorundayım. . sadece s ˙syan"] en derin saygılarımla O’na biletini iade ediyorum. ˘ ˘ ˘ bu saçmalıga neden ihtiyaç oldugunu ve neden izin verildigini an˘ layabiliyor musun? Böyle olmazsa. hakikat gere˘ ince. çünkü iyiyi kötüden ayırdedemezmi¸ . zalimle mazlumu. [. ruhun için çocukg ların parçalanmasına izin vermen gerekiyorsa. karde¸ im. . canla can ¸ dü¸ manını. ona giri¸ için s ˘ böylesine agır bir ödeme yapmak. tecavüz s edilenle tecavüz edeni bir tutma irrasyonelligine vardırıp. katille maktülü. kim bilmek ister su kahrolası iyi-ve¸ ˘ kötüyü? Evrendeki tüm bilgi. . Tolstoy’sa bu en canalıcı meseleyle ˘ 39 . diyorlar. . . munis gözya¸ ları dökmesinin gerekçesini. o Tanrı’nın ˙ krallı˘ ına giri¸ biletini iade et.’ Tıpkı Ivan Karamazov’un iade ettigi gibi: g s ˘ ˘ ˘ Kendisine ne yapıldıgını bile anlayamayan minicik bir yaratıgın. Tanrı için. canlıyla zombiyi.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? telkini seklinde almak yerine. ve asla “kötülüge cebirle direnmeme”ye fanatikçe ˘ ˘ taparak) iyi ve kötü bilgisi. bu kadar feci bir bedel ödenmesi gerekiyorsa. ] kurtarsın diye ‘sevgili Tanrı Baba’ya ızdırap dolu. ˙nsanlıga duydugum sevgi nedeniyle I istemiyorum [. [. o hakikati. "I ˙ Ivan roman sonunda çıldırır. dostum. Dostoyevski bir yıl sonra 1881’de bileti iade etmeden (veya ettigi için) ölür. Ve ˘ ˘ ben de bunu yapıyorum. o küçük çocugun ‘sevgili Tanrı Baba’ya ˘ ˘ döktügü gözya¸ larına degmez. iyiyle kötüyü. . itirazım var. imkanlarımızın ötesinde. ] Hakikat için ödenecek toplam ızdırap çocukların ızdıraplarıyla ˘ ˘ çogaltılıyorsa. ˘ ˘ Ebedi] ahengi istemiyorum. Bu s s kadar feci bir bedel ödenecekse. ] ahenk için istenen bedel çok yüksek. Kabul etmedigim Tanrı degil Alyo¸ a. o Tanrı’yı çöpe at. . o ruhu. s [. insanoglu bu dünyada hayatını sürdüremezmi¸ . uysal. . hakikat böyle bir bedele degmez. s hayatını tanrı hizmetine adamaya hevesli munis rahip adayım benim.

sanki kalbinin bir bölümü adale baglamı¸ s ˘ s veya ta¸ kesmi¸ gibi görünüyor burada (böyle görünmedigi yerler. ˘ Tanrı ya mutlak iyi degildir ya da mutlak kudrette degildir ve bunların ˘ ˘ her ikisine sahip olmayan sey de Tanrı degildir” seklinde özetlenebi¸ ˘ ¸ lecek çeli¸ kiye– yani can havliyle sarıldıgı imanın önündeki asıl engele. [23] s ˙ Itiraflar’da anlattıgı üzere. pire ısırıgı yüzünden. çogunluk olsa da). Gayriakli varlıkların ızdırap tezahürü. acı çekme organı ˘ 40 . Çocuk ve hayvanların ızdırap manzaraları kar¸ ısındaki etkilenmemiz. açıkça tanımlanmı¸ ve oldukça hafiftir. acımasız tabiat yasalarını sızlanma ve mızıkçılıga kaçmadan sportmenlik ve metanetle kar¸ ılayan ˘ s insanlar gibidir. pagan yanından hiç kopmayan.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Çocukluk acılarımızı hatırlamaya çalı¸ ırsak. kurbanlarla empati kurma. onlarınkinden çok s bizim kendi ızdırabımızdır. hele bilge çocugun ¸ s ˘ asla yana¸ mayacagı bir açıklama getirecektir: s ˘ Hayvanda ve çocukta acı. 1887’de yazdıgı Hayat Üzerine s ˘ adlı eserinin son bölümünde bile. ate¸ lenme ve tifüs s s hastalıklarında ve çe¸ itli illetlerde görülebilir bu. sehir insanı Doss s ¸ toyevski’nin aksine. Tolstoy kendini her bakımdan mükemmel˘ le¸ tirmeye ve aynı program dahilinde vücudunu da türlü egzersizlerle s güçlendirmeye çalı¸ ırken. onları hayas ˘ limizde bile canlandıramadıgımızı görürüz. s s ˘ s ˘ ˘ Bazan bir çocugun. beyin. s ˘ sa¸ ılacak kadar irrasyonel ve bir o kadar insafsız. ve “Biz” Kimiz? asla böylesine canalıcı ve müthi¸ biçimde yüzle¸ mez. tabii s s ˘ ki. kurbanlar ˘ arasında yer almadıgından. ızdırabın kendisinden kıyaslanamayacak kadar büyüktür ve dolayısıyla acıma duygumuzu a¸ ırı boyutlara çıkarır ki. yakınındaki insanları da avladıgı ve kendisini de er ya da geç avlayacagı hakikatiyle ˘ ˘ yüzle¸ tikten ve imana döndükten sonra. Veya bir aristokrat. hatta bu yanıyla tabiat ananın en sevdigi spora. Yasnaya Polyana’da köksalan Tolstoy. tanrı inancının cevaplayamadıgı (ve ˘ ˙ Ivan’ı çıldırtan) meseleye –yani “ızdırap (ve kötülük) varolduguna göre. avcılıga ˘ ˘ da meraklıdır. bir kont olarak. ki irrasyonel bir varlıgın acısı s hafızasında iz bırakmaz. akli s bilinçle donanmı¸ bir varlıkta ula¸ tıgı azap derecesine asla ula¸ maz. sevgili abisi Nikolay dahil. s ˘ ˘ sadece onlara ili¸ kin bir hatıramız bulunmadıgını degil. bir yanıyla tabiattan. tabiat ananın. bir iç organı parçalan˘ ˘ ˘ mı¸ casına acı acı agladıgını görürüz.

s ˘ ˘ ˘ Kasaplar yedigimiz sıgırları öldürüyor. ve Muravyovlarla Çerkaskileri suçlamı¸ ˘ ˘ yorum. Zira yirmi yıl kadar sonra s s Tolstoy bir mezbahayı ziyaret ederek. kendisi kasapların çok ötesinde bir hunhar. beni hiç alakadar etmiyor. Lehlerin ˘ ayaklanmaları ve siddetle bastırılmaları üzerine de sunları söylemi¸ tir ¸ ¸ s mesela: ˘ ˘ ˘ Lehlere Lehçe konu¸ ma yasagı. Çok daha önceleri. tüm resmî. Hıristiyanlık dahil. üç yıl sonra 1895’de yazdıgı ve bu kitapta da yer alan ˘ “Ele¸ tirilere Bir Cevap” ba¸ lıklı mektup-makalesinde söyle diyecektir: s s ¸ Yabani. Hayvanlara kıyım bakımındansa. ölene kadar vejeteryanlıgı vazedecektir. bu özü de en iyi s ˘ 41 . s ¸ ˘ ˘ ama kızdıgım bir sey de degil. tüm dinlerin ortak bir özde bulu¸ acagını. alı¸ ık olmadıgı bir perspektiften s ˘ tabiat anayı tüm vah¸ etiyle görecek ve 1892’de yazdıgı “Ilk Adım” [24] s ˘ ˙ ba¸ lıklı uzun makalesinde kasapların sıgırları nasıl öldürdüklerini tüm s ˘ çıplaklıgıyla anlatıp. Lehlerin inanç s ve dillerine yönelik korkunç siddet eylemlerini yazıyorsunuz ve bun¸ ları vatansever harekete bir argüman olarak sunuyorsunuz. kimin Lehleri sindirdigi veya Schleswig-Holstein’ı elegeçirdigi veya zemstvo toplantısında konu¸ tugu. Ama ben öyle görmüyorum. ahmak ve zalim Rus hükümetlerince i¸ lenen. kurumsal s dinleri insan ızdıraplarının asıl sorumlusu sayıp.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Tolstoy’un. Leh mese˘ ˘ lesi üzerineyse. Belli ki. ˘ alı¸ kanlıklar her¸ eyi masum gösterebiliyor. Bu siddet eylemleri kar¸ ısında infial duymak ve ¸ s onlara var gücüyle kar¸ ıkoymak için. temel ve evrensel insani degerler seklinde özetlenmeye ˘ ˘ ¸ çok daha yatkın bir anlayı¸ tır. sempati duydugum bir sey degil. ve “Biz” Kimiz? güdük kalmı¸ gibi görünüyor. insanın Leh ya da vatansever s olması gerekmez. “Hıristiyan olmak” ile burada ve daima kastettigi sey. Muravyov Lehlere kıyan kasaplardan biridir. saraydaki yakını Aleks sandra Tolstaya’ya yazdıgı 14 Kasım 1865 tarihli mektubunda. tahrifat ve hurafattan arındırılsa. spor için bu i¸ i yapan s bir avcıdır ve bu avların bazan ekstra hunharlık içerdigi söylenir. Hıristiyan olmak yeter. resmî ˘ ¸ kilise dini degil. ama onları suçlamak ya da ˘ onlara sempati duymak zorunda degilim.

bu düsturu ˘ ˘ vazettigi ilerki yıllarda zaman zaman bizzat muhatap olur. ayrıca. Tolstoy. hunharca seyler yapabildigini ¸ ˘ inkar ederek. s. hatta Anna ˘ Karenina’daki durumun da arızi veya abartılı veya sava¸ ya da gönüllü s askerlikle halledilemeyecek kadar karma¸ ık oldugu söylenebilir. dü¸ mana ˘ s duyulan sevgi. sistemli. Levin’i geregi gibi muhatap etmedigi o soruyla. bile bile. Nite˘ ¸ ˘ ˘ ˙ kim kendi Incil’ini yazmı¸ tır. meseleye mantıki açıklama getirilemeyecegini tes˘ lim eder. olabils ˘ ˘ digince kı¸ kırtıcı ve özendirici oldugu biliniyor. ve “Biz” Kimiz? (kendi anladıgı sekliyle) Hıristiyanlıgın ifade ettigini savunur [5]. ruhani uyanı¸ la kavranabilecek bir seydir söz konusu olan s ¸ ˙ ki. s g Kayhan Yükseler çevirisiyle [18. Nihayet. on binlerce s 42 . sürçer: Insanların çılgınca. söz konusu durumların istisnai oldugu. ama s ˘ hayat böyle arızi durumları bazan dayatmaktadır da gerçekten. Öte yandansa. kurtaracas s ˘ s s gımız çocugun ileride hayırlı biri. ama ilk kez belli belirsiz Anna Karenina’da s ˙ telaffuz ettigi. ama onu ˘ ˙ cevaplayamaz. 920-1] aynen aktarıyorum:) ˘ Bir kere bu öldürmelerin geli¸ igüzel degil. Tolstoy’un. öldürdügümüz hunharınsa hayırsız ˘ ˘ ˘ biri olup olmayacagı ve çocuk öldürülene kadar bu cinayetin gerçekle¸ ip ˘ s gerçekle¸ meyecegi (gibi sahte sorgulamaların cevapları da) malumumuz s ˘ degildir. “kötülüge cebirle direnmeme” seklindeki Isa düsturu.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. hayatta böyle durum˘ ˘ larla kar¸ ıla¸ ılmadıgını (bo¸ yere) savunmaya çalı¸ ır. Yoksa tek (ve aslen azımsanamayacak) mesele Levin’in orada (ve bir gelecek zamanda) bulunmayı¸ ı mıdır? (Dostoyevski’nin Bir Yazarın Günlü˘ ü’nden. Isa’nın vazettigi sevgi. Binlerce. ˘ çocukları parçalanmaktan kurtaracak sey ile ruhu için yapacagı seyi bir ¸ ˘ ¸ tutmayan bu kategorik savunmalarında bir bilinç sürçmesi oldugu a¸ i˘ s kar. ‘bir çocuk. ˘ ¸ ölmeden iki yıl önce 1908’de yazdıgı “Sevgi Yasası ve Siddet Yasası”nın ˘ ¸ son ek bölümünde. ve ne olursa olsun asla cebir kullanmamak sarttır. onu öldürecek biri ve bunu engelleyebilecek digeri’ gibi durumların gerçekçi sayılamayacagını. asla “kötülüge cebirle direnmeme”yi vazeden ve Levin’in. bunun temel tezahürü de sevgidir. ˘ ˘ ¸ ˙ kendi Incili’nin de temel düsturudur.

Ama Levin ˘ ˘ bu duygunun hem olamayacagını. içten duygular beslendigini dile getirmek isterdim. Çocuklarının gözleri s önünde insanların canlı canlı derileri yüzülüyor. yani hiçbir s sey hissetmiyor. iki s s s ˘ gün sonra onu. Dünyada olmamı¸ tır diye üzülmezdik. kadınların ırzına geçiliyor. Halkımızda s ˘ ˘ bu duygunun var olduguna. Bu bayın onurlu ve tartı¸ masız dürüst bir insan olduguna. annelerin gözleri önünde bebekleri süngülere geçirilip havaya kaldırılıyor. ve “Biz” Kimiz? insan kılıçtan geçirilmi¸ tir. Burada uzaklık etkileyici olmasın! Gerçekten de kimi ki¸ ilerde bu s psikolojik özellik yok mudur? “Ben görmüyorum ki. ölene kadar korkunç acılar içinde uzun süre çıglıklar ˘ attıgını i¸ itince bu bay hastalanmı¸ . hem de hiçbir sey hissetmedigini ¸ söyleyip duruyor. Örnegin duygularından söz etmekten pek ˘ ho¸ lanmayan bir bayla kar¸ ıla¸ mı¸ tım. tamamen duygulu bir insan görüntüsü veriyor. s en azından çok üzülmezdik. ama Levin her˘ halde böyle degil. hiçbir sey hissetmiyorum i¸ te!” Saka bir yana. benden uzakta oluyor bunlar. olamayacagını a¸ ırı bir heyecanla iddia ediyor. kaba. Elbette duygusuz. sapkın duygular içinde olan insanlar vardır. ¸ s ˘ Levin efendi de hiçbir sey (!) hissetmedigini söylüyor ve Slavların ¸ ˘ ˘ ugradıgı baskı ve siddete kar¸ ı halkımızda içten bir acıma duygusu ol¸ s ˘ ˘ madıgını. iki ya¸ ındaki bir oglanın kız s s s s s ˘ ˘ karde¸ inin gözleri önünde gözlerine si¸ sokuldugunu ve sonra kazıga s ¸s ˘ ˘ geçirildigini. orada bebeklerin gözlerinin oyuldus ˘ ˘ gunu canlandırın gözünüzde. ne de duyduk. öyle mi? Aynı olay dünyanın çok uzak ˘ bir kö¸ esinde ya¸ anabilir: “Eh. Mars ¸ s ¸ gezegeninde insanlar ya¸ adıgını. ˘ ˘ Slavların ugradıgı vah¸ ete kar¸ ı toplumumuzun bütün tabakalarında s s ˘ güçlü. . ˙skencelerde öyle incelikler vardı ki geçs I¸ mi¸ te bir benzerini ne okuduk. sabaha kadar uyuyamamı¸ . bizde degil s s ˘ ˘ ki!” Bunu dogrudan dogruya söylemese de dü¸ ünüyor. bir hiç. . Mesafe insani duyguları gerçekten etkiliyorsa akla ¸ 43 . tecavüz anında hançerle delik de¸ ik ediliyor. En dehs seti çocukların i¸ kenceler içinde acı çektire çektire öldürülmesi. Bu benim için bir muammadır.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. i¸ ini yapamayacak kadar agır ruh hali içinde bulmu¸ s s ˘ lar. s ˘ bir Pugaçev çetesi üyesi olmadıgına Levin’in inanmasını isterdim. dünyanın öbür ucunda. buna defalarca tanık olduguma Bay Le˘ vin’i inandırmak isterdim.

hem bunlarla ve hunharlıklarıyla mücadele etmeyi. Tolstoy bunların günahlarını te¸ hir etmeyi seçmi¸ ve daha s s 1863’de yazdıgı Kazaklar’da. gaflet ve hatta bazan mahva sürükleyebilir. ‘burası zalimler kapısı’ diye damgalamaya. Dostoyevski bu köprüye girip çıkıyor olabilir. Dostoyevski. ama o s mazlum Slavların gelecek ku¸ akları malesef köprüyü kesinlikle geçip s zalimle¸ tiler ve o hunharlıkları atalarına uygulayanlarla aynı uyruk ya s 44 . Ama Bir Yazarın Günlü˘ ü’nü ˘ g okuyanlar da. Rusya’daki hunharlıklara kar¸ ı duyarsızlık içindedir. bu da zulüm kar¸ ıtını veya mazlumu s ˘ s zalime dönü¸ türür. ama böyle tedbirler sezdirmeksizin köprüyü geçerek. bu ızdırap yanında. akla s ˘ s ˙ su soru da geliyor: ‘Insanlık hangi yakınlıkta sona eriyor?’ ¸ Dostoyevski’nin anlattıgı hunharlıklar insanın insicamını bozan. bir paranoya ve nefrete dönü¸ üp ırkçılıga da götürebilir ki. ve “Biz” Kimiz? ister istemez su soru geliyor: “˙nsanlık hangi mesafede sona eriyor?” ¸ I Evet. in˘ sanların sava¸ meydanında ölmesine kıyasla çok daha korkunç. Susan Layton’ın i¸ aret ettigi üzere [14]. bu zorbalıgın mimarlarından yana s ˘ olmayı seçmi¸ tir. hem de yakınındaki kurbanlarına yardım etmeyi seçer. Tolstoy’u. Dostoyevski’ye sormak da akla geliyor. bu soru gerçekten de akla geliyor. kilisesini ve mutlakiyetini melekler olarak görürken. onu okuyan herkes teslim eder. tarihin en baskıcı ve s zorba bir rejimi altında ya¸ arken. uzaktaki hunharlıklara kar¸ ı duyarsızlıkla suçlarken. yakındaki. Panislavizmin ve Türklerle Müslümanlara kar¸ ı toptancı bir hıncın öne çıktıgından süphelenecektir. kendisi daha tuhaf ama aslında yaygın s bir duyarsızlık içinde. masum ve makul bir tedbir sayılabilir ve bu tedbiri s ‘ırkçılık’ diye kökünden kestirip atmak.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Yani. Dostoyevski. Bir s ˘ ¸ kapıdan sürekli veya çogunlukla zalimler çıkıyorsa. Çar’a ve Ortodoks kiliseye biat eden bir milliyetçi s ve Panislavisttir. Rus ordusunu. o kapıya artık ih˘ tiyatla yakla¸ mak. Ka˘ s ˘ zak Ero¸ ka agzından Rusların çocuk cinayetlerini zikretmi¸ tir. burnunun dibindeki. Tolstoy ise. yıkıcı s hunharlıklardır ve Dostoyevski’nin bunlardan içtenlikle muzdarip olabilecegini. ama bu soruyu sorunun sahibine.

benzer hunharlıkların dünyanın s s her yerinde her an ya¸ andıgını ve burnumuzun dibinde de ya¸ andıgını s ˘ s ˘ (mesela organ mafyasını. fenalıgını farkettigimiz hayatı. kendilerine Türk ve Kürt diyen insanların birbirlerini katletmeyi sürdürdüklerini. insanların böyle hunharla¸ abilmesine. ama günlük gaile ve avuntularla s hayatımızı. uzaktaki hunharlıklar kar¸ ısında ˘ s insicamımızın bozulabilecegini. Israil.) hatırlamamız. daha yakın bir zamanda. bugünün ba¸ ka örneklerinden de bili˘ s yoruz. kendi ba¸ ımıza da kolaylıkla gelebilecek ve gelmese s bile insicamımızı yıkan fenalıklara. gönüllü gitmemizi. kurbanları kurtarmaya gönüllü gitmiyoruz. Halbuki. sahsen tanıdıgımız insanlar ¸ ˘ degillerse. yine eskiden zulüm görmü¸ s ˙ bir halkın bugün zalim devleti. ve “Biz” Kimiz? da dine mensubiyet dı¸ ında hiçbir günahı bulunmayan yeni ku¸ aklara. o s ˘ s 45 . Ve hunharlıklar Balkanlar’da s bu sefer Müslümanlara kar¸ ı i¸ lendiginde Dostoyevski gibi bizim de s s ˘ insicamımız bozuldu (bu insanlar Müslüman oldugundan degil tabii. Mesela. Sonuçta. s s bir yüzyılı a¸ kın bir süre sonra zulmettiler. gerekiyorsa kendimizi feda ˘ etmemizi saglayacak kadar güçlü olmuyor. Dostoyevski’nin sözünü ettigi adam da çok ˘ etkilenmi¸ söz konusu hunharlıklardan. ama gönüllü sava¸ a gitmemi¸ . bunlara kar¸ ı bir sey yapmayı¸ ıs s ¸ s mıza veya yapamayı¸ ımıza üzülüyoruz. merhametimiz ˘ ve kurtarma istegimiz. ˘ ˘ kurban oldugundan). ¸ s kızarttıgımız balık veya tavuklarla hunharlıgına katıldıgımız hayatı –ha˘ ˘ ˘ yatımızı– sürdürüyoruz. Örnek çok ama. ayakta kalacagı süpheli veya kal˘ ¸ mayacagı ve hasar görecegi süphesiz binalara mahkum edilen insanların ˘ ˘ ¸ bir depremle hunharca katledilecegini vs. o hunharlıklar ya¸ anmasa ˘ ˘ s da herkesi tarumar edip öldüren ve ölümle beslenen hayatı. herkesin birbirini yemesi seklindeki gayrime¸ ru bir tabiat yasasına dayalı hayatı. dünyanın fena bir yer olmasına. bazı haber ve olaylar öne çıkıp zihnimizi ku¸ atıyor ve yakınla¸ ıyorsa bile. Vicdanımızın bir kö¸ esinde ˘ s o hunharlıklara. Levin’in aksine.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Lübnan’da sivilleri katlederken de insicamımız bozuldu. insicamımızı ˘ bozmaya fazlasıyla yeter. s s s “i¸ ini yapamayacak kadar agır bir ruh hali”ne mıhlanmı¸ .

ama belki de sadece ızdırap çekme sekli Dosto¸ yevski’ninkinden farklıdır. ardından varını yogunu köylülere dagıtmak isteyecek. 1886’da tamamlayacagı. “hiçbir sey hissetmedigi”ni akla ¸ ˘ getirebilecek türdendi. Yaptıgı hayır i¸ lerini de. belki de Levin’den daha iyi degi˘ liz. temalar dillenir. Levin gibi. dört yılda. ve “Biz” Kimiz? adamı saymazsak. Ama Levin hiçbir sey hissetmedi˘ ini ileri sürüyor. halkın sefaletini somut olarak kendi gözleriyle görüp. tüm buns ları. öyle yapması gerektigine inancı ve kendini ˘ ˘ mükemmelle¸ tirme ihtirası yüzünden yaptıgı akla gelebilir. ba¸ kaları için duydugu s ˘ s s ˘ merhamet yüzünden degil. sefaletin hayır i¸ leriyle giderilemeyecegine ve (Proudhon’un) “mülkiyet hırsızlıktır” s ˘ sözünün dogruluguna tanıklık edip. Gazetelere yazdıgı açık mektupla da dikkatleri ve s ˘ iki milyon rubleyi kıtlıktan kıvranan köylülerin yardımına çekmi¸ tir. gerekeni yapmak seklinde ızdırap çekiyordur. 46 . Tüm buns ˘ larda bazan ve kısmen dogruluk payı vardır belki (azizlerin de günahkar ˘ olabilecekleri gibi). Rusya’nın ve dünyanın dikkatini meseleye çekecek. Nitekim Dosto˘ ¸ yevski. Levin o lakırdıları ¸ etmeden dört yıl önce. almaya degil vermeye dayalı bir ˘ ˘ ˘ hayat tarzını. Dostoyevski ve biz. ama karısının in˘ ˘ fiali ve Çar’a müracaatla bunak raporu çıkartmak gibi tehditleri sonucu. Tolstoy’un. Ba¸ kalarının ızdıraplarını payla¸ amıyormu¸ gibi s s s görünür Tolstoy buralarda. 1873’de ya¸ anan kıtlıkta insanların yardımına s ko¸ an Tolstoy’dur ve bunu o tarihte yazmaya ba¸ ladıgı Anna Karenina’ya s s ˘ ara vererek yapmı¸ tır.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Eserlerindeyse sık sık ba¸ kaları için ya¸ amak s s vb. ama sanki bu tür hassasiyetlere sahip olmadıgı için vazediyormu¸ gibi bir ˘ s ku¸ ku yaratır insanda. s 1882’de Moskova sayımına katılacak. Tanrı’ya döndükten sonra da aynılarını vazeder. “agır bir ruh hali”yle (ama “i¸ ini yapamaya˘ s cak” bir duruma mıhlanmadan) meseleye sahip çıkacak. Levin’i hiçbir sey hissetmemekle suçlar ama. Öyleyse Ne Yapmalıyız? [15] adlı ˘ kitabında anlatıp. Yukarıda degindigim ¸ g ˘ ˘ bazı örnekler de. kendini kurbanla¸ tırıp sızlanmak seklinde s ¸ degil. asgari tüketim ve bedensel çalı¸ mayı vazedecek.

böylesi grupları devrimci propaganda 47 . kendisi de egilecek ve gözlerinde ya¸ larla. ba¸ kalarını bu seferberlige çekecek. ve “Biz” Kimiz? tüm varlıgını ve 1881 öncesi eserlerinin telif haklarını ailesine devredip. ondan kendini böyle ˘ s a¸ agılamamasını dileyecektir. kontrol için gelen iktidar yetkililerinden korumak üzere evini çembere alıp. ha˙ sat zamanı bölgeyi terkederken onu minnetle ugurlayacaktır. Iki sene ˘ evinden uzakta kıtlıkla mücadele eden Tolstoy. s ˘ 124’ü çocuklar için 370 a¸ evi açacak ve günde üç bini çocuk. ˘ daha sonra yazdıgı ve yazacagı her seyin her tür telif hakkından vazgeç˘ ˘ ¸ tigini ilan edecek ve vazettigi sekilde ya¸ amaya çalı¸ acaktır (karısının ˘ ˘ ¸ s s dinmeyen infiali.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. yani hiçbir sey hissetmeyen ¸ Levin. genç ogluyla önünde egilip yardım isteyen bir köylünün kar¸ ı˘ ˘ s sında. hayır i¸ leriyle s toplumun kurtulamayacagını vazettigi ve Levin’in duyarsızlıgına ben˘ ˘ ˘ zer bir kayıtsızlık gösterdigi halde. yine. yardım birimlerinin se¸ killenmesine bile göz yummuyor. 2000 yılında yazdıgı Lenin ˘ biyografisiyle [26] bu bilgileri teyit ediyor: Lenin. [20] s ˘ Bu arada. rahipler onu Deccal ilan edecek ve bazı köylüler buna inanıp tehditkar bir tutum takınacak. onaltı bin s ki¸ iyi doyuracaktır (ki ogullarının faaliyetleri bu rakamlara dahil des ˘ gildir). Ingiltere’de yayınlattıgı bir ˘ yazı nedeniyle Çar kendisine kar¸ ı bir önlem almayı dü¸ ünecek ama s s cesaret edemeyecek. toplumun hayır i¸ leriyle kurtulamayacagını vazeden bir s ˘ genç de o sıra kıtlık bölgesindedir ve yardım ve a¸ evi faaliyetlerine s ˙ katılmayan iki siyasi sürgünden biridir [25]. açlık ve ˘ s hastalıkla pençele¸ en köylülerin yardımına ko¸ acak. bütün ailesiyle çe¸ itli bölgelere yayılacak. yerli ve yabancı s s para ve gıda yardımı temin edecek. Ve halkın genel sefaletiyle maruz kaldıgı hunharlıkları te¸ hir ˘ ˘ s ˙ eden yazıları Çar tarafından yasaklanacak. yani Lenin. Robert Service da. (yardım faaliyetleriyle kendini heba ˘ edip ölecek olan) dostu Rayevski’den durumun aciliyetini ve vahametini ögrenince. ama asıl kalabalıksa. s Kıtlıksa 1891-92 yıllarında tekrarlaycaktır ve Tolstoy. onu 82 ya¸ ında evden kaçmaya zorlayana kadar). Bu genç Vladimir Ilyiç Ulyanov’dur.

s ˘ s çünkü insani önlemler sadece yetersiz degil. dı¸ yardım ve s s ˘ s s hükümet müdahalesine izin vermemi¸ . Lenin’e göre. zas ˘ rarlıymı¸ da aynı zamanda. Aleksandr üzerinde nüfuz sahibi olan ve Kutsal Konsey’in uzun süre ba¸ ında kalan Pobedonostsev. kıtlık bölges sinde kilise restorasyonu için para harcama pe¸ indedir [27]. eserlerini sansürleyip aforoz ettigi ˘ Tolstoy’un ba¸ dü¸ manı ve Dostoyevski’ninse dostudur. Levin’in s ötesinde. Çar ve kilise hükümranlıgı altında telef olan halk adına korku˘ suz bir mücadeleyle geçecektir. kıtlık “ilerici bir s faktör olarak rol oynuyor”mu¸ .000 ki¸ inin ölümüyle sonuçlanırken. bardagı ta¸ ırıp Tolstoy’un aforozuna s s ˘ s yol açan son damla olacaktır. s ˘ ¸ s s kızkarde¸ i yardım faaliyetlerine katıldıgı halde o katılmayı reddetmi¸ . vicdani redci Hıristiyan toplulugu Dukhoborların Kanada’ya göçünü saglamasıdır. kıtlık s sartlarına ragmen köylüleri eksiksiz kira ödemeye mecbur etmi¸ .3 milyon ve 1932-33 kıtlıgında da en az 5 milyon ˘ ˘ ki¸ i ölmü¸ . Lenin’in kayıtsızlıgı aile üyelerini bile sa¸ ırtmı¸ . inançları yüzünden gadredilen. Bu yüzden. 1899’da bu sefil manzarayı ve (Toporov karakteriyle) Kutsal Konsey’in (en yüksek dinî otoritenin) ba¸ ındaki s Pobedonostsev’i te¸ hir eden Dirili¸. ama Tolstoy’un son otuz yılı. daha çok Lenin’in yukarıdaki portresine benzeyen. ¸ ˘ sürekli. s s Hiçbir sey hissetmeyen Levin’in aksine. [27] s Levin hiçbir sey hissetmedigini söyler. kapitalizmin geli¸ imini ve ˘ s dolayısıyla önündeki nihai sosyalist ilerlemeyi yava¸ latacagı için. III. Bu ¸ ˘ s “ilerici” kıtlık yakla¸ ık 400. Tolstoy’un bir ba¸ ka öne çı¸ s kan eylemi de.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ideolojisi ugruna insanların telef olmasına aldırmayan Pobedonostsev. bu çalkantı ve baskının en büyük mimar ve uygulayıcılarından biri. Lenin’den de “ilerici” oldugu anla¸ ılan Stalin. Ailesi Samara’daki bir çiftlikten gelir s temin ediyormu¸ ve Lenin gayet “ilerici” bir fedekarlıkta bulunup. Lenin’in s s “ilerici” iktidarı tesis edildikten sonraysa kıtlık da daha “ilerici” olmu¸ s ve 1921 kıtlıgında 1-1. Buna vesile ˘ ˘ 48 . ve “Biz” Kimiz? için kullanıyormu¸ . Rusya’nın ˘ en çalkantılı ve baskıcı bir döneminde. insanlar s açlıktan telef olur ve Tolstoy onları kurtarmaya çalı¸ ırken.

Rusya’ya dönü¸ te pasifizmi benimseyen. Dukhoborların Kanada’ya s göçüne vakfedecek ve bu i¸ i düzenlemeye de ogullarıyla takipçilerini s ˘ görevlendirecektir. ama bu macerada bizzat yer alan Aylmer Maude.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. menfaat ve övüngenlik saiklerini gizleyen hakikat bezirganlarını –tüm önderlerin. Rus ors ˘ dusunun en genç albayı olan. ama Dirili¸’in gelirini kabullenip. Tolstoy’un “kötülüge s ˘ cebirle direnmeme” dogmatizminde. Aylmer Maude’un biyografisinde anlatıldıgı üzere. liderlerini Tanrı elçisi saymak gibi bazı batıl inançları vardır ve Tolstoy bunlardan haberdardır. etrafını çevreleyen ve Tolstoyculuk kilisesi kurup ruhban sınıf olu¸ turmaya çalı¸ an. yani gayrisamimileri veya (aynı derecede samimiyetsiz) a¸ ırı samimi fanatikleri. aynı inanç ve s pratikleri benimseyen Dukhoborların yanına gönderilir ve 1895’de Dukhoborların vicdani reddine öncülük ettigi (yanlı¸ ) gerekçesiyle Balkan ˘ s eyaletlerine sürülür. o tarihte artık epeydir eserlerini telifsiz yayınlamaktadır. kraldan çok kralcı müs s ridleri de sorumlu tutuyor [28]. Dukhoborların gördügü muameleden haberdar eden i¸ te ˘ s bu Kilkov’dur. ba¸ ka bazı naho¸ Dukhobor özelliklerinden de söz ediyor: ˘ s s gerçekte bir süredir eski pasifist geleneklerine aykırı ya¸ ayıp. ve “Biz” Kimiz? olan ki¸ iyse. izmlerin. Tolstoy. Dukhoborların. Tolstoy’un müritlerince haberdar edilmedigi. Tolstoy’un takipçileri arasında en samimi ve yetenekli ki¸ i s diye gösterilen Kilkov. kutsalların kiliselerini kuran (aslen putperest) ruhban sınıfını– Farisileri. kendi iç iks tidar entrikaları nedeniyle Tolstoy’un görü¸ lerini benimsemeleri. inançların. Kilkov. ho¸ görüsüzlükleri vs. Kafkasya’ya. üç yıl sonraysa Kilkov’un dı¸ sürgüne gitmesine s izin verilir. katı ve s irrasyonel tutumları. bilerek ya da s s s bilmeyerek iktidar. Maude. Tolstoy’u. sonunda bu yöntemle bir sey yapılamayacagına ¸ ˘ hükmedip sosyalist devrimci olacaktır. 1877-78 Osmanlı-Rus sava¸ ında bir Türkü s öldürmekten hicap duyup. s küçük bir bölümünü kendine ayırarak topragını köylülere dagıtan ve ˘ ˘ onlar gibi ya¸ ayan Prens Kilkov’dur. • 49 . bir ba¸ ka deyi¸ le.

“ülke ˘ s ˘ s sevgisi” denmi¸ . “yurt sevgisi”. niye savunmasız bir sivile saldırmaktan daha gösteri¸ li bir ifade bulmasın ki? [32. fikir adamlarının gazetelere yazıp. 108]9 s Alphonse Karr’ın yukarıdaki sözlerine kar¸ ın Kozni¸ ev. Tolstoy’un. sırf Isa’ya atfedilen bu düsturlar yüzünden. kendisine saldıran vatansever kadınlara cevaben Einstein da kuracaktır: Bence. bir hipnotizma. sonu gelmez bir karga¸ anın hüküm s ˘ sürdügü bu kasvetli alanda bir yenilik olurdu. kategorik olarak. benzer bir formülü. kamuoyuna ˘ tercüman olması gerektigi yollu haksız bir savunma getirir. özel bir ön cephe birligine. Ve yine süphesiz. öyle arizi ˘ ¸ ¸ bir durumda vicdani reddin ne kadar vicdani olacagı tartı¸ ılabilirse de. Yukarıdaki “vatansever kadınlar” yerine. s. toplumda i¸ s s s bölümü bulundugu.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Nitekim Anna Karenina ˙ da. ve “Biz” Kimiz? Kayıtsız sartsız her ko¸ ulda. En azından. latif cinsin böylesi kahramanca duyguları. Ayrıca. Alphonse Karr’dan yaptıgı su ˘ s ˘ ¸ alıntı ve alıntının mantıki ve vicdani icaplarıyla. s. hiçbir düstur s ˘ ugruna çocukları feda etmeyip. “Intikam benim. Tanrı’nın krallıgına giri¸ biletini iade ˘ ˘ s ederek. öyle mi? Çok güs s ˘ zel! Sava¸ vazedeni. vatansever kadınlar ceps heye gönderilmeli. Vatanseverligin ele¸ tirildigi ba¸ ka yerlerde de. kar¸ ılıgını ben veririm” seklindeki Kutsal Kitap s ˘ ¸ sözlerini epigraf yaparak ba¸ lamı¸ tır ve sekizinci bölümün yukarıda s s inceledigim tartı¸ masına son noktayı da. her durumda ve daima kolları sıvama kararı sadece kolun ˘ sahibiyle onun vicdanı arasındaki bir meseledir. ama hayır i¸ lerinin yetersizli˘ s gini vazedip kıtlık vahametiyle yüzle¸ tiginde kolları sıvayan Tolstoy’un. ˘ s arızi veya degil. Levin’in kayınpederi Prens daha önce koymu¸ tur aslında: s ˘ “Sava¸ ın kaçınılmaz oldugunu dü¸ ünüyorsunuz.123] s 50 . yine kolları sıvayacagına süphe yok. bir sonraki sava¸ ta erkekler yerine. “milliyetçi s kadınlar” deniyor. Kozni¸ ev’in ˘ s 9 Bu kitap Türkçeye de çevrilmi¸ . taarruza gönderin!” Çok sonraları. [33. ˘ s ˘ öyle arızi bir durumla somut olarak yüzle¸ tiginde de. parçalanacak bir çocugu ¸ s ˘ ˙ kurtarmanın son çaresiyken bile cebri yasaklamak. tuhaf bir sekilde kendini kurtarama¸ dıgı bir Tolstoy Sendromu. herkesin önünde s hücuma.

s o sözlerin mantıki ve vicdani icaplarını ve (Tolstoy’un ihmaliyle) cevapsız bırakılmasını es geçer. ama bu gelenegin en etkili sözcüsü ve ta¸ ıyıcısı. mesela. en önde sava¸ malıdır. sansı. gidip ölün ve öldürün’ diyemez. cinsiyeti. sanatını ve s ˘ ˘ zihnini Devlet hizmetine verdigi”. Zorunlu askerlik bir yana. ‘I¸ bölümü geregi. karınızı ¸ ˘ yasa bogmak varsa. Tolstoy’un paltosundan çıktı˘ ına g veya güç aldıgına dikkat çeker. 1900’de yazdıgı ve bu kitabın son ma˘ ˘ ˙ ˙ kalesi olan “Vatanseverlik ve Iktidar”da: “Insanın en iyi duygularının tümüne en igrenç biçimde tecavüz eden bu deh¸ etli düzenleme” veya ˘ s “kadim dünyanın herhangi bir köleliginden kıyaslanmayacak kadar beter ˘ derecede bir a¸ agılanma ve itaat gerektiren bir kölelik durumu”. “Ruhun Bagımsızlıgı Bildirisi” ba¸ lıklı s ˘ ˘ ˘ s bir barı¸ çagrısı kaleme alır. ˘ 1919’da I. ancak insanların kendi iradeleriyle asker ols dugu bir yerde haklı görülebilirdi belki. vicdani red hareketlerinin. ˘ ¸ s yüzünden asker olmayan veya askerligini tehlikesiz bir sekilde savan ˘ ¸ ˙s biri. Bu kitaptaki makalelerde de bu meseleye zaman zaman deginir. kendi iradeleriyle degil de. ˘ s Tolstoy’u i¸ ine geldigi gibi karakterlerine yanlı¸ örnekler verdirmekle s ˘ s ve konu¸ turmakla suçlayan Dostoyevski de. sonradan yazdıklarında bu meseleyi asla cevapsız bırakmayacak.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. zorunsuz askerligi de en sert biçimde lanetleyecek ve vicdani ˘ red ile redcileri savunacaktır. s ˘ Vicdani redci. Alphonse Karr’ın sözlerini. Bildiride. babanızı. kaçınılmaz oldugunu vazeden herkes. sava¸ ın ˘ s gerekli. Tolstoy’dur. g Aylmer Maude da. insanlara. ananızı. “hiç önlem alınmadıgı için” insanların ˘ ˘ 51 . barı¸ giri¸ imlerinin ve s s Milletler Cemiyeti gibi örgütlenmelerin. zorla ˘ ˘ asker yapıldıgı bir yerdeyse haklı görülemez. ya¸ ı vs. hiç ihmal etmeyecektir. bana ne. hele 20’li ya¸ lardaki çocuklara. sizin s ˘ sansınıza ölmek ve öldürmek. ve “Biz” Kimiz? bu i¸ bölümü savunması. Kısa bir Tolstoy biyografisi de yazan. ünlü ˘ Fransız yazar Romain Rolland’ın esin kaynagı da Tolstoy’dur ve Rolland. anti-militarist ve pasifist gelenekler tarihte epey gerilere gidiyor. “çogu aydının bilimini. çocugunuzu. Dünya Sava¸ ı bittiginde. Tolstoy. Gandi’yi de ˘ s ˙ esinleyen Tanrı’nın Krallı˘ ı Içinizdedir [29] gibi eserleriyle.

Milletler Cemiyeti’ne hitaben ve Tolstoy’la daha somut biçimde ˘ örtü¸ en yeni bir bildiri kaleme alınır. dünya çapında zorunlu askerligin lagvedilmesi olacaktır. ˙nsanları. Bu yönde en etkili ˘ ˘ düzenleme. hayatlarından vazgeçmeye ya da iradelerine ragmen ˘ I ˘ veya eylemlerinin haklılıgına kani olmadıkları halde. berabes ˘ rinde insan ki¸ iliginin alçalmasını ve özgürlügün yıkımını getiriyor. gelecek ˘ için ders çıkarmaları gerektigi. H. Bertrand Russell. ırk. ölüm saçmaya zorlamak. ] Mutlak silahsızlanmaya dogru kati bir adım ve uygar ulusların di˘ ˘ magının demilitarize edilmesi için çagrı yapıyoruz. Gandi. Bu gibi ki¸ ilerin ve daha birçogunun imzaladıgı bildiride sunlar vurgulanır: s ˘ ˘ ¸ [31] ˘ [. bireye. Martin Buber. Georges Duhamel. ne kadar haksız ve aptalca olursa olsun ˘ emirlere körü körüne itaat ve düpedüz katletmeye yönelik egitim. bütünü için çalı¸ ma” çagrısı ˘ s ˘ yapılır. G. insan haysiyetini ayaklar altına alıyor. bu kez Britanya’da. bir ülkenin veya bir sınıfın bencil çıkarları ve tutkularına alet ettigi” vurgulanır ve sınır. barı¸ için ciddi bir tehdittir. Tagore. Wells vs. Miguel de Unamuno. Zorunlu askerlik. ama bu tecrübeden. . zümre tanımadan. geni¸ profesyonel subay I ¸ s takımlarıyla. Henri Barbusse. . sadece “Hakikat’e ˘ ˙ hizmet etme”. ˘ s tüm güçleriyle nefret ekmeye hizmet ettigi ve “elçileri olmaları gereken ˘ Dü¸ ünce”ye tecavüz edip. ˙nancımız su ki. [30] 1926’da. “Zorunlu Askerlik Kar¸ ıtı Bildiri” ba¸ lıs s gıyla. demokrasiye ve insan hayatına saygıyı yerlebir ediyor. Millet˘ ler Cemiyeti’nden. Romain Rolland. askerî talim. zorunlu askerligin tüm ülkelerde kaldırılmasına yönelik bir teklif getirmesini istiyoruz. hakiki silahsızlanmaya dogru bir ilk adım olarak. Vatanda¸ larını sas 52 . aydınların insanlar arası sevgi ve anlayı¸ ı yok etmeye. zorunlu asker orduları. “onu sosyal veya siyasi bir zümrenin. bir s devletin. imzalayanlar arasında su gibi s ¸ isimler vardır (italik yazdıklarım önceki bildiriyi de imzalamı¸ lardır): s Einstein. “Insanlıgın çıkarları için. ˘ Dolayısıyla.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? “çok güçlü kolektif cereyanlara” kapıldıgı. ba¸ ı bo¸ bırakılan bu güçlerle aklın bir ˘ s s kenara itildigi. s ˘ Baraka hayatı.

maddi silahsızlanmadan önce gelmelidir. ˘ ˘ Bu degerlendirmeyi layıgıyla irdeleyebilmek için. men¸ eyi ve idamesini onlara borçlu bulunmuyor. mevcut s mekanizmanın kendisi de milli hissiyat kalıpları üzerinde etkili bir rol oynuyor. dı¸ mekanizs ˘ mayla10 zihnin iç haleti arasında kar¸ ılıklı bir ili¸ ki bulundugunu s s farketmek lazım. milliyetçiligin –kulaga ho¸ gelen. Ahalisinden askerî hizmet s talep eden bir devlet. ulusal ordularla. uluslararası ˘ ˘ düzene en büyük engel. ] ¸ s Tolstoy ve Einstein’ın yolları sık sık kesi¸ iyor –bu bildirinin yanısıra. . biz onun kölesi degil. “mekanizma” yerine sürekli “Makine Sanayii” denmi¸ . tüm bir erkek nüfusa. bu put her yerde ürkünç ve son derece habis bir güç edindi. Devlet. .Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. bu emri ihlal s ediyor [. Son yüz elli yıldır. [. Zorunlu askerlikle. Dahası. s 10 Türkçe 11 Bir çevirisinde. askerî yeterligin psikolojik temelini olu¸ turur. diyor insanlar ısrarla. dinin11 yanısıra. yakından ili¸ kili. haklı olarak diyorlar ki. ve “Biz” Kimiz? va¸ a gitmeye zorlamak konusunda kendini yetkili gören bir Devlet. s. ayrıca. ama yanlı¸ s s kullanılan vatanseverlik adıyla da malum seyin– korkunç abartılan ¸ ruhudur. 112] s ba¸ ka Ingilizce çeviriye göre “bu dinin yanısıra”. . militarist saldırganlık ruhu nak¸ ediliyor. s s Sava¸ egitimiyle. s ˘ ˘ barı¸ ta onların hayatlarının esenligine ve degerine asla gereken s önemi vermez. [33. ] Ruhani silahsızlanma. ¸ bence. erkekler sava¸ ı kaçınılmaz ve hatta arzulanır bir s ˘ s sey olarak görmeye ba¸ lıyorlar. bizi cebren askerî hizmete ve sava¸ a girmeye zorlayınca. gençligin gözünde kaba kuvet aygıtını da putla¸ tırmalıdır. daha kibar adıyla söylersek. Sadece mekanizma geleneksel hissiyat kalıplarına dayanıp. . onlarda muhakkak milliyetçi bir ruh uyandıra˘ caktır ki bu. milliyetçilik dininin yanısıra. Okullarıns ˘ daysa. s ˙ 53 . zorunlu askerlik hizmeti uygulamasıyla. etkilenmeye en açık bir ya¸ ta. yani. ˘ Su an milliyetçiligin böylesine esef verici bir seviyeye yükselmesi. s mesela Einstein’ın su gibi görü¸ leriyle de: ¸ s ˘ Devlet bizim hizmetkarımız olmalı.

ve “Biz” Kimiz? Dolayısıyla zorunlu askerlik uygulaması. mevcudiyetimizi de kökünden ciddi biçimde tehdit etmektedir. toplum için bir utanç ˘ kaynagı olmak bakımından? [. 112] s s 13 Türkçe çevirisinde. Bir adamın. egitim sisteminin i¸ leyi¸ iyle kalıtsal bir s s hastalık gibi ku¸ aktan ku¸ aga geçen su talihsiz milli geleneklerdir. s ˘ çevirisinde. geçmi¸ yüzyıllarda din sehitlerinin s ¸ maruz kaldıkları arasında bir nebze fark var mı. siyasi devlet degil. [. sürüyse. yaratıcı. ancak s ˘ o. sürü olmaklıgıyla dü¸ üncede s ˘ ˘ sıg. ] ˘ ˘ ˘ Saglıksız milliyetçiligin kaynagı olan zorunlu askerlik hizme tiyle mücadele edilmeli. Basın’ın agır sanayi ve askeriye tarafından kontrol edilen o bölümüdür. Bu konu beni. [33. “askeri hizmete kendini adayarak kar¸ ı olanların” denmi¸ . ki¸ iliktir. . vicdani redciler13 ulusla rarası düzeyde korunmalı. s. Bu lanet. soylu ve yüce olanı yaratır. [32. . “kendini bu konuya adamı¸ muhalifler” s denmi¸ . duyguda sıg kalır. askerî egitim ve bunun yüceltilmesidir. midemi bu¸ ˘ landıran askerî sisteme getiriyor. . [33. farkedebilen bireydir. Askerî hizmete direnen vicdani redcilerin12 s ˘ bugün maruz kaldıgı feci ezayla. ] Ulusların sorumluluk sahibi liderlerinin aslında sava¸ ı bertaraf ets meyi samimiyetle istediklerine inanıyorum. “vicdani redciler” yerine. 96-99] ˙nsanlık tarihinin sayfalarında gerçekten degerli olan sey. s ˘ aynı zamanda da. . “Askerî hizmete direnen vicdani redcilerin” ifadesi yerine. beyaz ırkın ˘ ahlaki çökü¸ ündeki temel sebeptir ve sadece uygarlıgımızın hayatta s ˘ kalmasını degil. Bu s s ˘ ¸ ˘ ˘ gelenegin esas ta¸ ıyıcısıysa. Bu mutlak surette gerekli ˘ ˘ ilerlemeye direncin kaynagı. bana göre. bir bando nagmeleri e¸ liginde. s. s. büyük toplumsal hayırları da olan Fransız Dev˘ rimi’yle ba¸ ladı ve çok geçmeden tüm diger ulusları etkisi altına s aldı. dörtlü sıra halinde uygun adım yürümekten zevk alması. bana ˘ I ¸ ˘ göre. sürü tabiatının su en berbat ürününe.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. 113] s 12 Türkçe 54 . Dolayısıyla uluslararası bir ruhun olu¸ umunu desteklemek ve sös ¸ venizmle mücadele etmek isteyenler zorunlu askerlik hizmetine kar¸ ı s bir duru¸ sergilemeliler. en önemlisi.

insanoglu gözümde çok degerli. Uygars s ˘ ˘ lıgın bu veba kaynagı en kısa zamanda yok edilmeli. vicdani red hakkını gerçekten ve dürüstçe tanıma ve ˘ uygulama çagrısı yapıyorlar. tüm s ˘ ˘ ˘ bunlara ragmen. herhangi bir ülkenin koyun kitleleri gazetelerce I kı¸ kırtılıp. bugün. birkaç çıkar grubunun ˘ adi emelleri ugruna. 15] Birle¸ mi¸ Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumlar. ve “Biz” Kimiz? onu hakir görmem için yeterli. s s vicdani reddi destekliyor ve dü¸ ünce. bugün uy˘ ˘ gar dünyayı muzdarip eden sakatlıgın. a¸ agılık bir sey bana göre! Böyle igrenç bir s ˘ ¸ i¸ te yeralmaktansa parçalara ayrılmayı tercih ederim. ona tek gereken muhafazasız bir omurilikti. Zorunlu askerlik hizmeti. ordu dı¸ ı alternatif sivil hizmet uygulamasına geçme s çagrısı. epey zamandır da ülkelere çagrıda bulunuyor. Emir üzerine kahramanlık. Bugün birçok ülkede (kimilerinde epey ˘ zamandır) vicdani red hakkı tanınıyor. okullar ve basın üzerinden sistematik biçimde yozla¸ tırılmı¸ olmasaydı. insanlar üniformaları s giyip ölmeye ve öldürülmeye hazır hale gelirler. zira inanıyorum ˘ ki. ahmakça siddet ve vatanseverlik adı altında giden ¸ ˘ tüm igrenç saçmalık – bunlardan nasıl da nefret ediyorum! Sava¸ s ˘ ˘ son derece bayagı. Arjantin. s. 10] s s ˙ki hafta içinde. ticari ve politik çıkarlarca. Birle¸ ik Krallık. [32. Izlanda. s s ˙ ˙ mesela: Australya. bana göre.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Büyük beyni kendisine tamamen yanlı¸ lıkla verilmi¸ . Kanada. vicdan ve inanç özgürlügü çerçes ˘ vesinde temel bir insan hakkı olarak kabulleniyorlar. öyle azgın bir öfkeye sevkedilebilir ki. Irlanda. ba¸ vuru süresini kısıtlamaksızın ve bu s hakkı gizlemeksizin tanıyan) düzenlemeleri yapıp hayata geçirme ve hem mahiyet hem de süre bakımından cezalandırıcı (yani askerî veya uzun) olmayan. eger milletlerin s ˘ sagduyusu. s 55 . bu melanet epey önce ortadan kalkmı¸ olurdu. kısaca. kanunda ve uygulamada bu hakkı tanıyan ˘ (insanları sorguya çekmeksizin. profesyonel veya gönüllülerden olu¸ an ordular var ve zorunlu askerlik yok veya kaldırılmı¸ bulunuyor. [32. Yine de. s. birey haysiyetindeki sakatlıgın en utanç verici semptomudur.

Slovenya. bir vicdani redcinin (Mehmet Tarhan) davasında Türkiye’yi suçlu buldu. zorunsuz askerlige de. Azerbaycan’da ve 1949’dan beri üye olan Türkiye’de vicdani red hakkı hiç. ve “Biz” Kimiz? Hindistan. etkin bir uluslararası hakemlikten ve ordusundan da yana olur. hem de ˘ ˘ Tolstoy kar¸ ı çıkarlar –Tolstoy daha kapsamlı ve daha sert olmak üzere. Malezya. Romanya. Fransa. mesela: Avusturya. Güney ˙ ˙ Afrika. din içinde de aynı seyin ˘ ¸ ya¸ andıgını gösterdigi gibi). [34] • Zorunlu askerlige de. Italya. Slovakya. Yeni Zelanda. Isveç. Almanya. Kimi ülkelerde. yasada bile tanınmıyor ve vicdani ˙ redciler de gadrediliyor. Nazilerin onu daha önce ele geçirmesini engellemektir. Macaristan. s Ama Einstein. Çek Cumhuriyeti. Karadag. Tolstoy Nazileri görmedi. Birle¸ ik Devletler. ama daha ziyade ba¸ ka eserles s rinde (etkin bir) pasif direni¸ i en uç noktaya kadar savunan devası. nitekim. hele Rusya. ˘ insanlıgın sürekli bu irrasyonel unsur içinde debelendigini ve böyle gi˘ ˘ derse daha da batacagını herkesten iyi görüyordu (ba¸ ka makalelerinde. atom bombasının icadına ¸ gerekçesi de. 2006’da Avrupa Insan Hakları Mahkemesi. yukarıda özetledigim ˘ Birle¸ mi¸ Milletler ve Avrupa Konseyi kriterlerine uymayan yasa veya s s uygulama aksaklıkları var. her s 56 . Monako. Ermenistan ve Yunanistan gibi birkaç ülkedeyse vicdani red hakkı sözde tanınıyor. Hollanda. zorunlu askerligi süphesiz savun˘ ¸ mamakla birlikte. Nazizmin daha önce durdurulmayı¸ ından Britanyalı s pasifistleri de sorumlu tutar. ˘ s o irrasyonel unsurun diger tezahürü içinde. ˘ Bazı ülkelerdeyse zorunlu askerlik kalkmadı.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. s ˙ ˙ Polonya. Lüksemburg. Lituanya. Portekiz. bunların yanısıra. Fas. hem Einstein. ve hatta. Estonya. Norveç. Isviçre. ama Avrupa Konseyi üyesi olan sadece iki ülkede. aynı sekilde. Malta. ama bu kitaptaki makalelerin kanıtladıgı üzere. Belçika. Ispanya. Letonya. s ˘ ˘ Te¸ hislerinde haklı bulunur Tolstoy. Danimarka. ama epey zamandır vicdani red hakkı tanınıyor ve alternatif hizmet uygulaması var.

Gandi-Britanya örnegiyle verilebilirmi¸ gibi görünmü˘ s yor pek. artık bünye s deva kabul etmez. sırf sürüye ait görmedikleri için ˘ ba¸ kalarını bogazladıgı Nazi Almanya’sına. ya da seni parçalarız” seklindedir. insan olmak yerine hayvan. çünkü gelecek tepki. “Evet tabii. ¸ s hatta dı¸ arıya yayılır ve sonuçta uzun bir kan cehenneminden –i¸ i¸ ten– s s s geçtikten sonra kurtadamlar durdurulur.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. cevap biraz süpheli. ˘ kurtadam olmak esastır. kurtadamlıga ˘ ˘ geçmenin nerede ba¸ ladıgını te¸ his ederek. yalnız burada gözardı edilmemesi gereken önemli bir nokta var: Kurtadamla¸ ma salgını hakimiyet kazandıktan ve akıl ile vicdan s devre dı¸ ı kaldıktan sonra deva aramak zaten nafiledir. ve “Biz” Kimiz? zaman tamamen tedavi edebilir mi. zaten adam olmak degil. artık “Hey sa¸ sırdınız mı? Adam olmaktan çıkıp kurtadam oldunuz” diye uyarmanın ¸ anlamı yoktur. ˘ s Dolayısıyla. ˘ tam tersine. Nitekim. bunu kestirmek zor. ˘ köpekler ve diger bazı hayvanlar gibi. vicdanın katledilmesi yüzünden. yani Tolstoy’un te¸ hisidir zaten deva olan. ama bu seytani gen insanlı¸ gın vicdanında. ama insanların ¸ s korkunç bir salgınla cinnet geçirip içindeki en hunhar yanları azdırarak. ya sen de kurtadam olursun. orada vicdani redcilerin bulunması yüzünden degil. s Nazi Almanya’sı da. adam olmak yerine kurtadam oldugu. Çocukların Bilgeli˘ i’ndeki Ma¸ a’nın “‘Biz’ kis g s miz?” sorusuna kar¸ ı. Gandi pasif direni¸ le Britanya’yı dize getirdi. bir buçuk asır boyunca. tedavi ancak kurtadamla¸ madan önce uygulanabilir ve s deva da zaten hakikatten. sadece kan cehenneminden beslenir. vicdanen sorumlu bireyler degil. fa¸ izme kar¸ ı Tolstoy’un s ˘ ˘ s s devası ne kadar tedavi saglayabilirdi veya hiç saglayabilir miydi? Bu ˘ ˘ soruların cevabı. aklın ve vicdanın s ˘ s ˘ hakim kılınmasıdır. adamlıgın. zalimleri ve s ˘ 57 . emir-komuta ˘ zincirinde halkalar imal eden militer bilincin tüm toplum kesimlerine nak¸ edilmesi yüzünden. artık kurtadamla¸ ma salgını ve parçalamalar hızlanır. bilincinde feci bir yara açmı¸ ve kolaylıkla hortlayıp ˘ s insanları ele geçirebilecegini de kanıtlamı¸ olur. dini veya uyruguna bakmaksızın. adamlıktan nerede sapıldıgını. bulunmaması yüzünden.

tarumar etti. yozla¸ anların daha da putperestle¸ ip baskıcı iktidara katıldıgını ˘ s s ˘ ve bunun tekrar daha fazla yozla¸ mayla putperestlige neden oldugunu s ˘ ˘ ve insanlıgı tarumar eden bu irrasyonel.” ˘ “Oradaki bütün insanların hayatlarını feda edeceginizi mi söylüyor- 58 . tüm bunları görüyordu. mazlum da ˘ s olsa Almanlıgın ülküle¸ tirilmesi yüzünden. hür aklı ve vicdanı devre dı¸ ı bırakıp tecavüz etmemek s seklinde özetlenebilecek temel ve evrensel degerleri ve ülküleri –yani ¸ ˘ hakikati– katlederek. zalim de olsa. insanları ve toplumları yozla¸ tırs s dıgını. saikleri yüce degerlermi¸ gibi sunup hakikat yerine ikame ederek.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. övüngenlik vb. Nefs’in– simgeler ve kutsallar üzerinden. halk. Port Arthur’un teslim edilmesi üzerine Tolstoy’un gözya¸ ı döktügünü söyler [28]. Tıpkı Port Arthur (Rus-Japon) sava¸ ı nedeniyle. maddi ve manevi menfaat. bu sözlerin muhatabı olan bir “Tolstoycu”yla Tolstoy arasındaki bu konu¸ manın söyle sürdügünü yazıyor (soran s ¸ ˘ Tolstoycu): “Ne yapardınız?” “Teslim etmektense. “Bizim s ˘ s zamanımızda asla böyle bir sey yapmazdık” dedigi söylenir. Büyük kızı ¸ ˘ Tatyana ise hatıralarında. Ma¸ a’nın “Hep beraber ˘ s s olmak daha iyi olmaz mıydı?” sorusuna kar¸ ı. ve “Biz” Kimiz? zalimligi dı¸ layıp. bu pagan ˘ tanrının. adam olmak yerine kurtadam oldu ve tarumar olup. ˘ s kendi içinde gördügü gibi. çehreler altında. millet. ˘ Aylmer Maude. kutsalla¸ tırma. tarih boyunca aslen din veya sövenizmin türevleri seklinde teza¸ ¸ hür ettigini görüyordu. bu s ˘ ˘ teslimiyete ve geçmi¸ te kendi katıldıgı Sivastopol sava¸ ına atfen. gerçekte tapılan ve taptırılan putun. masumları ve masumiyeti “Biz” sayan bir cevap ver˘ s mek yerine. propaganda. vatanseverlik hipnozus nun hakim kılınması yüzünden. din. bayrak. güç. vatan. ama güçlü elementin. insanlıgı ülküle¸ tirmek yerine. iktidar. hips notizma ve hamasetle. Diger kimi hatıra ve biyografilerde de. Nazi Almanya’sını görmemi¸ ti ama. orayı havaya uçururduk. s aynı irrasyonel elementin –yani yalan. ˘ s ayrıca sava¸ larla katliamlara yol açarak. önder vb. Tolstoy.

Bugünse. Ama Tolstoy. Tolstoy ise.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. kısmen degerli bulmakla birlikte. Bu vatanseverlik. Tolstoy uzmanları da. o bencilliklerin hizmetkarı olmayayım diye onları kontrol altında tutuyor. Ve neticede. ve sonra o da çöktü. Çarlık rejimiyle kıyaslanamasa bile yine baskıcı bir rejim hakim oldu. canımı yakıyor. hatıralarında. ne Rusya’yı ne de ˘ Japonya’yı tutmayıp. 31 Aralık 1904 tarihli günlük giri¸ inde ˘ s söyle söylüyor: ¸ Port Arhtur’un teslim edilmesi beni kahredip. epey s ˘ kan dökülmesi bir yana. Port Arthur sava¸ ı ˘ s üzerine asıl söyleyecegini. Ve onu dogru dürüst yaparsın. böyle bir konu¸ ma gerçekle¸ tigini söylüyor. kendine gelmedi. Onunla büyütüldüm ve ki¸ isel. zorbalıgın devamı halinde kanlı bir ˘ ˘ ayaklanmanın kaçınılmazlıgını çok önceden haber vermesine ragmen. Sisifus gibi didinmesine ragmen. Tolstoy’un tüm uyarılarına. s s Port Arthur üzerine. Ve o bencillikler yava¸ yava¸ köreliyor. ailevi. baskı ve zorbalık daha da arttırıldı. ˘ ˘ kaya a¸ agı itilerek. hatta aristokratik s ˘ ˘ bencilligin kölesi oldugum kadar onun da kölesiyim. Tüm bu bencillikler içimde canlı. her iki ülkenin sömürülen halk kesimlerinden yana oldugu yolundaki sözleri aktarılır. • Çarlık Rusyası malesef. en etkili sava¸ kar¸ ıtı yazılarından biri olan ˘ s s uzun makalesi. s sava¸ süresince halkta vatanseverligi kı¸ kırtmak için seferber edilen s ˘ s hamaset ve propagandadan nefret ettigi ve ayrıca. bu çagda¸ Sisifus’un ˘ s 59 . ama içimde ilahi yasanın bilinci de var ve bu bilinç. s s ˘ ama Tolstoy’un kendisi de hatıra yazarlarının “çogu zaman konu¸ maları ˘ s uydurdugunu” (ki bu sözü de müzisyen Goldenweizer’ın hatıralarında ˘ [36] nakledilir!!). “Kendinize Gelin!”de söyler. sık aktarılan ba¸ ka anekdotlarda da. ˘ bu aile içi hatırata (hele karısı Sofya’nınkilere) tamamen güvenmemek gerektigini söyler. Tolstoy’un. ve “Biz” Kimiz? sun?” ˘ s ˘ “Ne sanıyorsun? Bir askersen. yapacagın i¸ bellidir.” [35] Kızı Tatyana.

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ki malesef onu ıslah etmeye degil. arsızlıktır. sahips lenme hırsını. putperestligin arkasın¸ ˘ daki sey. vatanseverlikle desteklenen ve ordularla yürütülen bir tarihin. s Tolstoy. hatta ısıtarak mahveden. tüm çatı¸ ma ve çeki¸ melerin tek nedeni ve dünya kaynaklarını s s s da yok eden. ¸ ˘ ˘ hep beslemeye yönelik toplumsal modeller hakim görünüyor. vatanseverlik. yabancılara saldıran ˘ fa¸ ist dazlaklar var. önce tecavüz ¸ etmeme yasasına ve pe¸ inden herkese tecavüz ettiren sey. dincilik vb. hatta dünyayı cehenneme çeviren. ve “Biz” Kimiz? ya¸ adıgı. Yasnaya Polyana çiftliginin s ˘ ˘ ˘ ve Moskova’daki evinin müze yapıldıgı ülkede. Ve tüketimi asgariye indirmenin. yeni bir Nuh tufanı getiren sey. s ¸ milliyetçilik. bu makaleleri yazdıgı topraklarda. Zira insanlıgı mahveden tüm sa˘ ˘ ˘ va¸ ların. Nefs’in arsızlıgı. özellikle iktidar hırsını köreltmenin tek kurtulu¸ olduguna s ˘ dair ögütleri de sürekli dogrulanıyor. en temel hakikatlere. insanlıgı büyük sava¸ ve kıyımlarla mahvedecegi uyarısını da yapmı¸ tı ˘ s ˘ s ve bu dedikleri de gerçekle¸ ti. sekillerde tezahür eden. Acar Burak Bengi 28 Subat 2007 ¸ 60 .

bütün bu milyonlarca Rus ve Fransız insanı. Bu duygular Fransa’da. ˘ s Ruslarla Fransızlar yüzyıllardır birbirlerini tanıyarak ve bazan dostane. pe¸ inden sa¸ kınlık ve nihayet bir infial hissi uyandırdı ve bunu s ¸ s kısa bir dergi yazısıyla anlatmak istedim. aniden birbirlerine özel bir dü¸ künlük besledikleri. muhtemelen ba¸ ka birçok ki¸ ide oldugu gibi bende de önce s s ˘ keyif. yalnızca gazetelerden bunları okuyup duyanlar bile. subayları Paris’e gittigi ve daha da sahte sapan sözler duyup ˘ ˘ sarfederken epeyce yiyip içtigi için. çe¸ itli saraplardan s s ¸ epeyce içtigi için ve aynı sekilde bir Rus filosu geçen yıl Toulon’u ziyaret ˘ ¸ ettigi. gayet hasmane ˘ s ˘ ili¸ kilere girerek ya¸ adılar ve simdi aniden. ama malesef çogu zaman da. geçen Ekim ayı boyunca en sıradı¸ ı biçimlerde s ifade edildi. Rus denizcilerin kar¸ ılanması. simdi okuyucuya ¸ sundugum görü¸ lere vardım. hatta bulunmasa da. sadece yiyip içip konu¸ anlar degil. bir Fransız filosu iki yıl önce s s ¸ Kron¸ tad’ı ziyaret ettigi. iktidarlarının kı¸ kırttıgı. ama bu tuhaf olgunun temel sebeplerini her defasında daha dikkatli irdeleyince. haberlerini diger gazetelerden derleyen s ˘ 61 . ˘ s ˘ orada bulunan herkes. kıyıya çıkan subayları sahte sapan epeyce söz s ˘ dinleyip sarfederken çe¸ itli yerlerde epeyce yiyip.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Geçen yıl (1893) Ekim ayı boyunca Fransa’da gerçekle¸ en Franko-Rus s kutlamaları. yani bütün Frans sızların bütün Rusları ve bütün Rusların da bütün Fransızları sevdigi ˘ hayaline kapıldı.

iskelede. Denizden. Toulon’daki Fransız donanması limanda iki çizgi halinde hizaya ˘ girdi ve filomuz. hepsi. ellerinde ¸ çiçek demetleri tutan köylüler. tek bir s 14 Ta¸ ra s 15 Bir Habercisi. –[Koray Karasulu] 62 . dört bir yandan tek bir ses gürlüyordu: “Ya¸ asın Rusya. Amiral Avelan. salvoların yanıs sıra. s karadan. denizcilerin bereleri ve sapkalarıyla izleyenlerin mendilleri. s ˘ ya¸ asın Fransa!”Bahriye gelenegine uygun olarak. Fransız gemisinden Rus milli mar¸ ının nagmeleri s s s gürledi. s s ˘ ˘ Bu çıglıklar. Fransız denizciler yelken sereniyle direklere tırmandılar ve ˘ her iki filoyla çevredeki gemilerden kesintisiz selam naraları yagdı. ate¸ li ve co¸ kulu “Hurra!” “Ya¸ asın Rusya!” “Ya¸ asın Fransa!” s s s s nidalarıyla kar¸ ıladılar. hem müzigi hem de top atı¸ larını bastıran güçlü.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Selskiy Vestnik14 gazetesinde söyle anlatılıyor: ¸ Rus ve Fransız gemileri bulu¸ tuklarında birbirlerini. Böylesine kitlesel bir co¸ ku manzarası kar¸ ısında denizcilerimiz göz ya¸ larını s s s tutamadılar. Fransız donanmasının ba¸ kurmayları s ve Toulon limanının en kıdemli subayları tarafından kar¸ ılandılar. Donanma bandosu milli mar¸ “Tanrı Çar’ı Korusun”u s ˘ ˘ çaldı. köylü kadınlar ve çocuklarıyla dolu birçok mavna bulunuyordu ve çocuklar dahi demetlerini sallayıp alt˘ larını ıslatıncaya kadar15 bagırıyorlardı. ama halkın “Ya¸ asın Çar! Ya¸ asın Rusya!” çıglıklarına boguldu. bayrak. ¸ ˘ co¸ ku içinde degerli misafirlerin onuruna sallanıyordu. otuz parelik bir s ˘ atı¸ la kar¸ ılık verdi. aralarından geçti. –[Koray Karasulu] Rus deyimi. özel teknelerde s halk sapka. s yerel yetkilileri selamlamak için mürettebatının subaylarıyla kıyıya çıktı. Fevkalade görkemli bir hava hakim olmu¸ tu. önde amiralin zırhlısı ve ardında diger gemiler olmak üzere. Vive la Russie. s Birçok özel teknede. Top s ˘ gürlemeleri ve çan sesleri arasında kalabalıgın dostça el sıkı¸ maları s birbirini izledi. mendil ve çiçek demetleri sallıyordu. Rus milli mar¸ ı “Tanrı Çar’ı Korusun” ve Frans sız milli mar¸ ı Marseillaise’i çalan bandolar vardı. Rus denizciler. s Rus sancak gemisi Fransız filosu onuruna on be¸ parelik bir top s atı¸ ı yaptı ve Fransız sancak gemisi de iki misli.

Amiral Avelan. Paris’teki kar¸ ılama ve kutlama larsa s s daha da sıradı¸ ıydı.” Kısa bir sohbet sonunda Bakan’dan ayrılırken. ba¸ ı açık bir halde ve Rus ve Fransız subaylar e¸ liginde. Polis Cercle Militaire yolunu açmaya davrandı. Nihayet. ¸ s ˘ ˘ “Rus filosu ve tüm Rusya. Kasırga besbelli yakla¸ maktaydı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik haykırı¸ seklinde kayna¸ tı. . Fransız s s ˘ ˘ Deniz Bakanı tarafından beklendigi donanma idaresi karargahına yöneldi. Aynı s s ˘ ˘ anda kortej üzerinde kulakları sagır eden bir çıglık koptu: “Vive la Russie! Vive les Russes!” (“Ya¸ asın Rusya! Ya¸ asın Russ s lar!”). Hükümet ve tüm Fransa sizi ve maiyetinizdekileri. kortejin ba¸ ı meydanda göründü. 1893 No: 41) s Toulon’daki kar¸ ılama böyleydi. “konukseverliginizi takdir edecektir. Gürleme giderek güçlenip netle¸ ti. . sükran duygularını ifade edemeyecegi kar¸ ılıgını verdi. bayrak ve mendiller sallayıp. ‘büyük ve asil bir halkın’ temsilcileri olarak selamlıyor. pences s ¸ 63 .” dedi. Kalabalık arasında tarifsiz bir izdiham s s ve sıkı¸ ıklık vardı. s Gazeteler Paris’teki kar¸ ılamayı da söyle anlatıyor: s ¸ ˙ ˘ Bütün bakı¸ lar. Meydanda büyük bir izdis s ham vardı. Nihayet. Rus ve Fransız halkları arasındaki sempatiye s ˘ tanıklık eden iki mahaldir. Rus denizcilerin görünecegi. epey ötelerden bir alkı¸ ve I s feryatlar kasırgasının gürlemesi duyuldu. . balkonlardaki ve hatta s çatılardaki tıkı¸ tıkı¸ halk sapka. . ama bunun ˘ kolay bir i¸ olmadıgı anla¸ ıldı. Amiral tekrar konuk˘ severligi için te¸ ekkür edip ekledi: “Sizden. her yerde candan dostlar olarak agırlanacaksınız. o an devasa halk kitlesindeki ço¸ kunlugun son kerteye s ula¸ tıgını ve oradaki herkesin kalbinden ta¸ an duyguları aktarabis ˘ s ˘ lecek söz bulmanın imkansız oldugunu bildiriyorlar. Bütün ba¸ lar açıktı ve pencerelerdeki. tüm Rusların kalplerine s kazınmı¸ olan sözleri telaffuz etmeksizin ayrılmak istemiyorum: ‘Çok s ya¸ a Fransa’” (Selskiy Vestnik. Amiral’i kabul ederken Bakan söyle dedi: ¸ “Kron¸ tad ve Toulon. s¸ s ˘ Tanıklar. .” ˘ Amiral. boulevard des Italiens’e s (˙talyan Bulvarı’na) çevriliydi.

ruhu canlandırıp sevgiyle titreten –insanların karde¸ ligine kani bir sevgiyle. sokakta bir ne16 Yeni Zamanlar. saf ve yüce seylerle doluyor I ¸ ˘ ki. rengarenk konfeti bulutlarını a¸ agıya atarak canhıra¸ s ˘ s bir sekilde alkı¸ lıyordu. Burada kelimeler kifayetsiz kalıyor. görkemli. –[Acar Burak Bengi] 64 . Ayin sırasında. Daha çarpıcı. Birkaç saat bir çe¸ it hezeyan içins deydim. gördügüm ve ˘ ˘ hissettigim seyin yanında soluk kalıyor. Bu co¸ ku degildi –bu kelime ¸ s fazla banal– co¸ kudan daha iyiydi. sempatilerini mümkün olan her sekilde ifade etmeye ¸ ˘ çalı¸ ırken. ¸ s ¸ ˘ meydandaki kalabalıgın ba¸ ları üzerinde dalgalanıyordu. els lerini uzatıp. üniformaları altın nakı¸ lı Fransız Hükümet s temsilcileri ve fraklı belediye üyeleri arasında durmak ve “Vive la ˘ Russie! Vive le czar !” çıglıkları e¸ liginde milli mar¸ ımızın tekrar s ˘ s ˘ tekrar çalındıgını i¸ itmek. sa¸ ırtıcı. kalem bunların tümünü ifade edemiyor. insanın gözlerini ya¸ artan ¸ s s bir olay diye anlatmakta. koro kilisede “Tanrım. Lyon Garı’nda. Kelimeler. s s Neredeydim ben? Ne olmu¸ tu? Hangi sihirli cereyan tüm bunları tek s bir duyguda. acayip ve ba¸ döndüren bir duyguydu.Hristiyanlık ve Vatanseverlik relerden küçük. dünya çapında. (Nos voye Vremya16 gazetesinden. sadece a¸ kın s s ˘ anlarda insanların üzerine sinen daha yüksek bir idealin varlıgı. kan ve ilhak siddetine ve sevgili s ˘ ¸ annesinden çocuklarını koparmayaysa hasım bir sevgiyle titreten– bir olay diye anlatmakta haklılar. karde¸ lik ve sevgi Tanrı’sının varlıgı. kalabalıktaki co¸ kunun hezeyan sınırına vardıgını s s ˘ yazıyor. daha derin. degerli misafirlerini daha iyi görmeye çabalıyordu. “Vive la s ˘ Russie! Vive les Russes!” diye bagıran yüz bin ki¸ ilik kalabalık. sapka ve bayraklar denizi. tek bir kavrayı¸ ta harmanlamı¸ tı? Burada hissedilen. O zaman Paris’te bulunan bir Rus gazeteci bu denizciler geçidini söyle tasvir ediyor: ¸ Bunu. de˘ gil mi? ˙nsanın kalbi öylesine harika. kullarını esirge!”yi söylerken.) Bir ba¸ ka muhabir. daha s sevinçli ve daha çe¸ itli. Tüm bir mendil. Amiral Avelan ikinci katın balkonunda görüns ˘ ˘ dügü an Cercle Militaire’de bulunmanın nasıl bir sey oldugunu tarif ¸ etmek imkansız. s s ˘ gerçekten de.

Noisette de boeuf á la béarnaise. Mousse de homard parisienne. Paris usulü kremalı ıstakoz. Ananaslı dondurma. (Et suyu. yemek ˘ mönüleri bile bildirildi. Bernaise ˘ soslu sıgır filetosu. Ve Çar¸ amba günü nerede ne yiyip içtiklerinin. Salade russe. Mesela. Ama dahası. Faisans á la Périgord. Ekim 1893) s II Fransa’ya giden Rus denizciler.) 65 . Toulon meyveleri. To¸ ˘ ulouse tavugu. Croûte de fruits toulonaise. iki haftanın tamamı boyunca bir sö¸ lenden digerine gezdiler ve her sölen sırasında ya da akabinde yiyip. Casseroles de truffes au champagne. Rus kaptanlarından biri Fransa’nın saglıgına içer içmez. Cuma s s günü nerede ne yiyip içtiklerinin. sampanyalı salata. N gazetesinde yemegin bir sanat eseri oldugu vurgulanıyordu: ˘ ˘ Consommé de volailles. Parfaits á l’ananas. bu sırada neler söylendiginin haber˘ leri telgrafla bütün Rusya’ya iletildi. petits pâtés. ˘ ¸ içip konu¸ tular. Desserts. Hiçbir kelimenin aktaramayacagı muhte¸ em bir etki yarattı. Rus salatası. sadece ¸ kaldırılan kadehler degil. gazetelerin sevki öyle bir raddedeydi ki. Tatlılar. bu sözler de derhal tüm dünyaya nakledildi. Mantarlı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˘ fesli çalgılar grubunca çalınan Marseillaise’in muzaffer nagmeleri ˘ açık kapıları yararak içeri yayıldı. küçük börekler. (Novoye Vremya. tüketilen bütün o börek ve mezeleriyle. Chaud-froid de volailles á la Toulouse. Perigord sülünü. bu vakıa derhal dünyaya duyuruldu ve Rus Amiral ˘ ˘ “Güzel Fransa’ya içiyorum” der demez.

Zephyrs Nantua. ne revanche (rövan¸ ). Grand Moët (Yıllanmı¸ Bourgogne. Miktar öyle kabarıktı ki. ne de kaybedilen yerlerin geri alınması. onları seviyoruz ve s de barı¸ı. s s s s s Ya¸ asın Fransa ve Rusya. Ya¸ asın Cumhurba¸ kanı ve e¸ i. barı¸ın nimetleri.17 bir tür Bourgogne vieux. s ˙ Moët sampanyası) vs.-Germain. her iki ˘ ¸ ˘ 17 Vodkanın Fransızlarca yanlı¸ bir telaffuzu. Ya¸ asın Rus Imparatoru ve Imparatoriçesi. bu sölenler sırasında ¸ ¸ tüketilmi¸ bütün esritici içkiler sayıldı. sürekli aynı kelimelerin s s s farklı sekillerde e¸ le¸ tirilip sıralanmasından ibaretti. Bir Ingiliz gazetesinde. Selle de daguet grand veneur. filoları ve orduları! Orduyu seviyoruz. Konu¸ malar. barı¸ı s s seviyoruz ve donanma komutanını seviyoruz! Konu¸ malar su nakarat s ¸ beytiyle bitiyordu: Toulon-Kron¸ tad ya da Kron¸ tad-Toulon. Her mönüyle birlikte. barı¸ın güvenligi. Geyik gögsü. Germain çorbaları. Rusya’yla Fransa’daki tüm ayya¸ lar s biraraya gelse bitiremezdi. Esturgeon braisé moldave. Maksadımız ne ˘ sava¸ . birçok farklı sarabın içildigi bu yerlerin adları. Zéphyrs Nantua. (Livonien ve St. Bu kelimeler daima ¸ s s aynı anlama geliyordu: birbirimizi muhabbetle seviyoruz ve birbirimizi aniden böyle muhabbetle sevdigimiz için vecd içindeyiz. bu kadar s kısa bir zamanda bu kadar içkiyi. Sölene katılanların yaptıkları konu¸ malar da nakledildi. tek s s maksadımız barı¸. Avrupa’da barı¸ ve s s s ˘ s ˙ ˙ huzur.) Gazetenin sonraki sayısındaysa yeni bir mönü verildi. –[Tolstoy] s 66 .Hristiyanlık ve Vatanseverlik N’nin bir sonraki sayısında söyle deniyordu: “A¸ çılık bakımından ye¸ s mekte yok yoktu. Mönü suydu: ¸ Potage livonien et St. onları da seviyoruz ve de barı¸ı. Moldovya ˘ ˘ usulü mersinbalıgı. Birçok farklı s s yemegin yenip. ama mönüler ¸ s konu¸ malardan daha çe¸ itliydi. sölen katılımcılarının içtigi içkilerin tanımları da veriliyordu: bir ¸ ˘ tür “vudka”.

2001-05] s 67 . daha da tuhaf dinî ayinlerle toplu dualar e¸ lik etti. ˘ s yerini saglamla¸ tırmak ve köylü-çiftçi ekseriyetin destegini almak gibi politik hedefler ˘ s ˘ pe¸ indeydi. Kardinallerle Piskoposlar her yerde dua reçeteleri hazırladılar ve kendileri de en tuhaf duaları okudular. s Bütün bu tuhaf davranı¸ lara. Birbirimizi ve barı¸ı seviyoruz. Rus Çarı’na. –[Aylmer Maude] Fransa’da Roma Katolik Kilisesi’nin yeniden tesisini saglayan ve Katolisizmi çogunlu˘ ˘ gun dini olarak tanıyan. s ˘ Muhabbet duygularını daha bir iyi ifade edenler ni¸ anlarla ödüller s aldılar. bu sözlerle her¸ ey anla¸ ıldıgı için. artık söylenecek s s ˘ ba¸ ka bir sey kalmıyordu. çok tuhaf ve beklenmedik hediyeler verildi. diger birçok beklenmedik hediyenin ˘ yanısıra. Mesela Fransız filosu. içinde hiçbir sey yazmadıgı veya en azından kim¸ ˘ senin bilmesi gereken bir sey yazmadıgı anla¸ ılan bir tür altın kitap ¸ ˘ s hediye etti. özellikle de aynı anda iki mar¸ ı birden çalan bandoların muzaffer müzigi e¸ liginde söylenince: s ˘ s ˘ Çar’ı yüceltip tuttugunu altın etsin diye Tanrı’ya yakaran bir mar¸ ile ˘ s bütün çarlar ve kralları lanetleyip yıkımları için beddua eden digeri18 ˘ e¸ liginde söylenince. Tüm Fransızlar aniden fevkalade dindar oldular ve s batıl inançların zararlı araçları diye. Pius arasında akdolunan 1801 Concordat’ı. daha da sa¸ ırtıcı bir nesne aldı –alüminyumdan yapılmı¸ ve ¸ s s çiçeklerle kaplanmı¸ bir köylü sabanı. . Kron¸ tads ¸ s s Toulon! Buna daha ne eklenebilirdi ki?! . kimilerineyse. kaynak: The Columbia Encyclopedia. –[Acar Burak s Bengi] 19 Napolyon ile Papa VII. benzer hizmetler veya sadece sevgi ta¸ kınlıgı yüs ˘ zünden. sürekli dua ettiler. Fransızların epeydir alı¸ kın olmadıkları s s izlenimi uyandıran. s Böylesine kısa bir süredeki kadar çok toplu dua Concordat19 zamanından beri yapılmamı¸ tır.Hristiyanlık ve Vatanseverlik milletin de en asil ve kahramanca eylemlerini çagrı¸ tıran kelimeler olarak ˘ s telaffuz ediliyordu. azimle kendi okullarından çıkardıkları o tasvirleri özenle Rus denizcilerin odalarına asıp. Rus filo kumandanıysa. Napolyon. ama devlet otoritesine tabi kılan bu anla¸ mayla. . Mesela Toulon’daki bir piskopos Jorigiberi zırhlısının denize indirili¸ i sırasında barı¸ ın Tanrı’sına dua s s 18 Fransız ve Rus milli mar¸ larının Türkçe çevirileri bu bölümün sonunda. –[Acar Burak Bengi.

general falancayı. “Korkunç rahminden ölüm kusup kusmayacagı bilinmez. I. mürettebatı bugün bizimkiyle böylesine sıkı ve karde¸ çe birle¸ en görkemli gemilerle elele. Fransız çocuklara manzum iltifatlar yazdılar ve Fransız çocuklar da manzum ve nesir cevaplar gönderdiler. s ˘ ˘ Rus çocuklar. Fransızlara s ˘ ate¸ li baglılıklarını açıkladılar ve benzer bir açıklama da Kazan Belediye s ˘ Meclisi’nden geldi. Arras Papazı. ˘ Fransız Egitim Bakanı’na. s 20 General ve Amiral. . bu iki ulusu barı¸ ın koruyucuları ˘ s yapsın. Ama eger. denetimi altındaki tüm ögrencilerin. Rus Sarayı’nın Yüce Ba¸ Rahibi’ni temin etti: Rusya’ya.Hristiyanlık ve Vatanseverlik etti. ama gerekirse sava¸ ın Tanrı’sına da yalvarabilecegini hissettirecek s ˘ sekilde. . madam filancaya te¸ ekkür etti ve madam filanca da. Rus Egitim Bakanı. dü¸ manı kar¸ ılamaya s s s s gidecektir. ˘ ˘ s s bundan sonra artık sava¸ ın Tanrı’sına yalvarmak zorundaysak. ” Bu arada. ˘ Falanca kentin Bölge Mahkemesi’nde Rus avukat adayları Fransız milletine yönelik vecd duygularını bildirdiler. “Kaderinin ne olacagını sadece Tanrı bilir” dedi. Nikolas’ın ikinci oglu. Fransızlara kar¸ ı ani bir muhabbet beslemeye s ba¸ ladıklarını açıkladı. Jorigiberi. Hayvanları Koruma Dernegi üyeleri. Rus kadınlar da Fransız kadınlara sükranlarını sundu. –[Aylmer Maude] ˘ 68 . Rus mils letine kar¸ ı besledigi sıcak duyguların yakıcılıgı konusunda temin etti. ögret˘ ˘ ˘ menlerin ve yazarların. on binlerce telgraf Rusya’dan Fransa’ya. Fransız kadınlar Rus kadınlara tebrik gönderdi. Fransa’dan da Rusya’ya uçtu. Bir Rus aktörler top¸ lulugu Fransız aktörlere tebrik gönderdi ve Fransız aktörler de Rus ˘ aktörlerin tebrigini kalplerinin derinliklerine gömdüklerini bildirdiler. yalnızca barı¸ çıl hatıralar bıraksın s ve Fransa’yla Rusya’nın dostlugu. bugün barı¸ ın Tanrı’sına yalvarmı¸ ken. Ama bu ya¸ anmasın ve bugünkü kutlamalar. denize yeni ¸ ˘ indirilen gemiden söz ederken. suna s ¸ kesinlikle kaniyiz ki. General falanca. Quirinal denize s indirilirken Büyük Prens Konstantin’in burada bulunması gibi [Konstantin Nikolayeviç20 1857’de Toulon’daydı].

˘ ama bir tek gazete tarafından bile kabul edilmeyen a¸ agıdaki protestoyu s ˘ ben biliyorum: ˘ Fransız ögrencilere açık mektup. ve Rus halkı. hatta yazılıp basıldıysa da. s ˘ bu grubun yetki takınmasını ve Fransız ögrencilerle aralarındaki tebrik alı¸ veri¸ ini siddetle protesto ediyoruz. tam tersine. epey benzer duyurular yapıldı. ¸ ¸ s Heyecan öyle büyüktü ki. geçenlerde. s ˘ ˘ Biz. Rus ögrenciler tarafından kaleme alınan ve Paris’e gönderilen. Kutsal Bakire’ye taptıgı içtenlikle güveniyordu Fransa’ya.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˙ Majesteleri Imparator III. Biz de Fransa’yı sıcak s s ¸ duygular ve derin saygıyla anıyoruz. herkes bunları onaylıyordu ve de ˘ memnundu ve geride kalmamak için bir an önce. Yüce Ba¸ ˘ s ˙ Rahip de cevapladı: Fransız din adamlarının Imparator Ailesi’ne yönelik duaları. Ba¸ larındaki Üniversite Müfetti¸ i’yle birlikte bir grup Moskovalı hus s ˘ kuk ögrencisi. bu protestolar ya susturuldu ya da gürültüye getirildi. Aleksandr’a ve muhterem ailesine besledikleri sevgi. Bu çılgın gidi¸ atın saçmalıgına dair protestolar s s ˘ dile getirildiyse. onu. aynı türden bir sey ¸ yapma tela¸ ı içindeydi. yüce özgürlük. Mesela. Toulon kutlamaları üzerine tüm Moskovalı ˘ ögrenciler adına konu¸ ma cüreti gösterdi. Fransa’daki tüm Kardinal ve Ba¸ piskopos’ların da kalplerinin s derinliklerine i¸ liyordu. en sıradı¸ ı seyler yapıldı. insanlıgın gelecekteki 69 . Rus gençliginin en iyi tabakası. Her türden generaller. ve hem Fransız hem de Rus rahipler Kutsal s Bakire önünde egiliyor ve neredeyse aynı inancı ikrar ediyordu. çe¸ itli bölgelerden ögrencilerin Moskova Birligi temsilcileri. e¸ itlik ve karde¸ lik ideallerinin geçmi¸ te s s s ˘ ˘ tüm dünya için sürekli sözcülügünü ve haberciligini yapmı¸ ve hayata s geçirilme çabalarına kahramanca öncülük etmi¸ büyük bir ulus olarak s ˘ ˘ görmemizdir. Hepsi birini bir sey için kutladı ve birine bir sey için te¸ ekkür etti. ama bizim böyle anmamızın sebebi. Çar’larına gönülden ba˘ lı tüm Rus halkının kalbinde co¸ kuyla g s yankılanıyordu. telgraf ˘ memurları ve kabzımallarca. ölümde ve kalımda. ama kimse tus ¸ haflıgını farketmedi.

˙naniyoruz ki. tütsü yakıyor.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˘ esenligi için mücadelede Fransa’yı önder olarak tebrik etmeye her zaman hazır bulunmu¸ tur. tüm s yetkililerce ho¸ kar¸ ılanan topyekün sarho¸ lugu ve atılan nutukların s s s ˘ anlamsızlıgı bir yana– en deli ve vah¸ ice seyler yapıldı ve kimse oralı ˘ s ¸ olmadı. s ˘ umarız. Aksine. bu kutlamalar. Toulon gösterileri. Bir muhabir. Ama biz Kron¸ tad ve Toulon’dakiler gibi s s kutlamaları böyle tebrikler için uygun vesileler olarak görmüyoruz. geçici olmasını umsak da. önceki büyük tarihî rolüne ihanetini: bir zas ˘ manlar tüm dünyayı istibdat zincirlerini kırmaya çagırmı¸ ve özgürlük s için sava¸ an her halka karde¸ çe yardım elini uzatmı¸ bir ülke. büyük Fransa ve Almanya ulusları arasında ˘ yarattıgı çatı¸ ma dramının bir perdesidir. milli I s ˘ ˘ sövenizmle sürüklenmeyecek ve insanlıgın yöneldigi daha iyi top¸ lumsal ko¸ ullar için mücadeleye hazır bir sekilde. s ˘ 24 Moskova Ögrenci Federasyonu Konseyi Bu kutlamalarda –harcanan milyonlarca i¸ günü ya da katılanların. Bu kutlamalar bizde. normal ˘ hayat geli¸ imini sistematik olarak sekteye ugratan. Fransa’nın genç ku¸ akları. kararlı protestomuz Fransız gençliginin kalbinde duyguda¸ s bir kar¸ ılık bulur. Bu çatı¸ ma. kendi ülkemize kar¸ ı ızdırap ve Fransız s ˘ toplumunun böylesi büyük bir kesiminin körlügüne kar¸ ı da esef s duyguları uyandırıyor. hazin bir durumu i¸ aret ediyor –Fransa’nın. Bu sekilde birkaç düzine insan ezilerek öldürüldü ve kimse bunu ¸ zikretme geregi duymadı. Napolyon ve Bismarck’ın. su an Paris’te Rus denizcilerden ˘ ¸ herhangi birinin arzularını tatmin etme görevini yerine getirmeyecek 70 . III. tüm Avrupa’yı s s ˘ silah altında tutuyor ve Rus mutlakiyetini –daima özgürlüge kar¸ ı s istibdat ile zor kullanımının ve sömürülenlere kar¸ ı sömürenlerin dess tekçisi olmu¸ bir mutlakiyeti– dünyada siyasi kaderlerin belirleyicisi s yapıyor. her aydınlanma. simdi s s s ¸ ˘ ˘ kendi özgürlükçülügünden yüz çeviriyor ve bir halkın dogal. mevcut hadiseleri s ¸ ˘ nasıl yorumlayıp onlara kar¸ ı nasıl tavır alması gerektigini bilecektir. s ˘ özgürlük ve bagımsızlık hasletini amansızca ve pervasızca yerle bir eden Rus Hükümeti önünde.

Mesela Fransız ve s Rus bayraklarının renklerinden olu¸ an bir elbise giymi¸ bir kadın. güpegündüz gemisinden denize atladı ve “Vif ˘ ˘ lya Frans!” diye bagırarak yüzdü. denizcilerin muzaffer bir sekilde kar¸ ılanmasına ¸ s ili¸ kin tasvirlerden birini öylesine okurken. Kiev Üniversitesi Haberleri’nde. güçlü ve normal insanlar ˘ bile genel haleti ruhiyeye kapılıp anormal bir vaziyet aldılar. Sudan çıkarılıp. öpsünler diye. bunu neden yaptıgı sorulunca. yuvarlanan bir kartopu ˘ gibi büyüdükçe büyüdü ve sonunda sadece hemen oracıkta bulunanlar. Çiçeklerle çe¸ it çe¸ it kurdele atmanın ve s s hediyelerle iltifatlar yagdırmanın yanısıra. ˘ ˘ Bu acayip heyecan öyle bula¸ ıcıydı ki. Fransız kadınlar sokaklarda ˘ kendilerini Rus denizcilerin kollarına atıp onları öptüler. Hatırlıyorum da. Sikorskiy adında bir Psikiyatri Profesörü. des s nizcilerin gelmesini bekleyip. çocuklarını getirdiler onlara. Kiev eyaletindeki Vasilkovski bölgesinin bazı köylerinde 71 . sadece yatkın ve sinirleri zayıf olanlar degil. s ˘ gayet saglıklı görünen bir Rus denizci. kimileri de nedense. ˘ ˘ kar¸ ılıgını verdi.Hristiyanlık ve Vatanseverlik bir kadın bulunmadıgı yolunda. Fransa onuruna gemi etrafında yüzecegine dair ant içtigi. Bariz çılgınlık vakaları bile vardı. bir muhabirin aktardıgı üzere. orada bulunanların hepsi vecd içinde agladı. ve Rus denizciler bu istegi yerine getirince. s ˘ Böylece kimsenin engel olmadıgı heyecan. bir Fransızdan bir baloda duydugu ˘ ˘ sözleri yazdı ve bütün bunlar kimsenin dikkatini çekmedi. aniden bir duygunun kendini s hissettirmekte oldugunu ve hatta gözya¸ larının e¸ iginde bulundugumu ˘ s s˘ ˘ farkettim ve bu duyguya direnmek için çaba sarfetmem gerekti. sanki öyle olmalıymı¸ gibi. III Geçenlerde. iki hafta boyunca çevresinde ˘ tüm olup biteni gözleyip. ˘ Genelde bütün bu kutlamalarda kadınlar dikkati çeken bir rol oynadı ve hatta erkekleri yönlendirdi. “Vive la Russie!” diye bagırarak köprüden ˘ nehre atladı ve boguldu.

bayramlık giyinmeleri. Bay Sikorskiy’in demesine göre. iyi seyler yiyip içmeleri ve çalı¸ mayı ˘ ¸ s bırakmalarından olu¸ uyor. . bu insanların durumunu bariz bir psikopatik salgın sayıp. Semsiyeler. alkolden kurtarılmak ve egitimle saglık ko¸ ullarının ˘ ˘ ˘ ˘ s iyile¸ tirilmesi için yakarı¸ ı. Bolca tatlı yiyorlardı. Çalı¸ mayı reddetmenin s s a¸ ikar saçmalıgına dikkatleri çekildiginde. Duygusals ˘ s lıga meyilliydiler. o köylerde Malevanov adında bir önderin etkisi altındaki bazı insanların.Hristiyanlık ve Vatanseverlik inceledigi psikopatik bir –kendi tabiriyle– Malevanizm salgınından söz ˘ etti. Profesör bu insanların halini anormal bulmu¸ . Bu salgının özü. yayılmasını engellemek için iktidara tedbir alma tavsiyesinde bulunurken. Daima ne¸ eli bir ruh s s hali içindeydiler ve tam bir bayram havasında ya¸ ıyorlardı: birbirlerini s ziyaret ediyor. dünyanın sonu yakındır deyip tüm ya¸ am biçimlerini degi¸ tirerek malı mülkü s ˘ s dagıtmaları. makalesini su sözlerle sonuçlandırıyor: “Malevanizm hasta ¸ bir nüfusun çıglıgı. a¸ ırı derecede nazik.” s s Ama eger Malevanizm hasta bir nüfusun çıglıgıysa ve alkolle za˘ ˘ ˘ rarlı toplumsal ko¸ ullardan kurtarılma yakarı¸ ıysa. hareketli ve ˘ s s geldigi kadar kolayca ve iz bırakmadan kaybolan sevinç gözya¸ ları dök˘ s meye hazır bir haldeydiler. neden zorlayayım kens dimi?’” Alim profesör. birlikte dola¸ ıp duruyorlardı. oldukça konu¸ kan. istemiyorsam. s s Fransa’daki sehir nüfusunun büyük bir bölümüyle Rusya’daki idari ve ¸ ayrıcalıklı sınıfların neredeyse tamamını korkunç bir hızla ele geçiren bu yeni illet. . hasta bir nüfustan gelen ne kadar daha korkunç bir çıglık ve ˘ alkolle bozuk toplumsal ko¸ ullardan kurtarılmak için nasıl bir yalvarı¸ tır s s acaba? 72 . daima basmakalıp kar¸ ılık s ˘ ˘ s ˙ veriyorlardı: ‘Istersem çalı¸ ırım. ipek sallar ve benzeri aksesuarlar ¸ ¸ almak için zaruri ihtiyaçları satıyorlardı ve sallar sadece tuvalet süsü ¸ olarak i¸ lerine yarıyordu. Paris’te patlak verip. s s Söyle diyor: “Sıradı¸ ı gamsızlıkları çogu zaman ne¸ eli bir vecd halini ¸ s ˘ s alıyordu –dı¸ etkenlerin tetiklemedigi bir co¸ kunluk halini.

ne kadar daha ˘ gereklidir acaba? ˙ Iki hastalık arasındaki benzerlik tıpatıp. aynı sarkı söys ¸ leme ve müzik. Bir ba¸ ka fark ˘ s daha var: ilk gruptakiler. Toulon ve Paris’te ortaya çıkıp tüm Fransa ve Rusya’ya yayılan bu yeni salgını. ne kadar daha tehlikeli addetmemiz gerekir ve böyle salgınların yayılmasını engellemeye dair kati tedbirler almak. süngüler. a¸ ırı nezaket ve konu¸ kanlık. aynı seçme s yiyecek merakı. s ˘ ˘ attitudes passionelles21 içindeki aynı palyaço pozları. aynı kadın yönlendirmesi ve Sikorskiy’in Malevanistler arasında gözlemledigi. benimse merasimler. nedensiz gelip giden ve sık dökülen s s aynı duygu selleri. resepsiyonlar ve ziyafet ˘ konu¸ malarında takınılan o gayritabii pozları hedefledigini anladıgım. bazı önderlerini tımarhaneler ve manastırlara kapatıp digerlerini ücra bölgelere sürecek düzenlemeleri ˘ yapmakla iyi edecekse. barut ve dinamiti) olan. Benzerlik tıpatıp! Tek ve bunların cereyan ettigi toplum için fevkalade ˘ önemli olan fark su ki. aynı aylaklık. kim bilir. zırhlılar. aynı anlamsız konu¸ malar. –[Acar Burak Bengi] 73 . ruh s s ¸ hallerini sadece ki¸ isel ve sifahi aktarımla ba¸ kalarına bula¸ tıran birkaç s ¸ s s düzine gariban uysal köylüyle sınırlı. Durup dururken ortaya çıkan ve ne¸ eli bir vecd haline dönü¸ en aynı sıradı¸ ı gamsızlık. profesörün tavsiyesine uyarak.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ve eger Malevanistlerin akli dengesizligi tehlikeli addediliyorsa ve ˘ ˘ iktidar. sürüyle gazete ve enfeksiyonu dünyanın dört ucuna yaymak için birbiriyle yarı¸ halindeki s her tür yayına) sahip olan milyonlarca insanın deliligi. vakalardan birinde delilik. ˘ ¸ istihkamlar. bırakın sarho¸ olacak kadar içmeyi. büyük paraları kontrol eden. aynı bayram havası. dahası deliliklerini yaymanın en güçlü imkanlarına (posta hizmetleri. telgraf. aynı gezinmeler ve ziyaretler. iktidar için degilse toplum için. en gösteri¸ li elbiselerle aynı süslenmeler. öteki vakaysa. diger insanlara siddet uygulama imkanları (tüfekler. kendi küçük imkan¸ larıyla ya¸ ayan ve dolayısıyla kom¸ ularına siddet uygulayamayan. hiç alkol s 21 Tutku edaları. aynı kutlamalar. aynı duygusals s s lık.

Hristiyanlık ve Vatanseverlik kullanmazken, ikinci gruptakiler, sürekli yarı sarho¸ , hatta ayakta bile s duramayacak bir haldeler. Öyleyse, bu vakaların cereyan ettigi toplum ˘ için, Bay Sikorskiy’in bilgilerine göre, hiçbir siddet eylemi veya cinayetin ¸ gerçekle¸ medigi Kiev salgınıyla, bir resmi geçitte yirmi kadının ezilerek s ˘ öldügü Paris salgını arasındaki fark, sobadan sıçrayarak yerde için için ˘ yanıp duran, tutu¸ mayacagı besbelli bir köz ile bir evin kapıları ve duvars ˘ larına çoktan ula¸ mı¸ bir yangın arasındaki fark kadar büyüktür. Kiev s s salgını sonucu, en kötü durumda, Rusya’nın milyonda biri kadar bir bölgenin köylüleri me¸ akkatle kazandıklarını harcayacaklar ve devlete s vergi ödeyemeyeceklerdir. Ama korkunç bir erke, devasa miktarlarda paraya, siddet silahlarına ve deliliklerini yayma araçlarına hakim durum¸ daki insanları ele geçiren Toulon-Paris salgınının sonuçlarıysa korkunç olabilir ve olmaya mecburdur. IV Takkesi ve sabahlıgıyla dermansız ve silahsız ihtiyar bir bunak abuk ˘ subuk konu¸ tugunda, kar¸ ı çıkmadan merhametle dinleyebiliriz onu, s ˘ s hatta sakayla huyuna bile gidebiliriz; ama ba¸ tan a¸ aga keskin kasatura¸ s s ˘ lar, kılıçlar ve dolu silahlarla donanmı¸ , güçlü kuvetli, tüm bir deliler s kalabalıgı, ipini koparıp heyecan içinde ölümcül silahlarını saga sola ˘ ˘ salladıgında, onların huyuna gidemez insan, hatta bir an bile huzur ˘ duyamaz. Ve simdi Fransız ve Rus toplumlarını sarıp Fransızların kar¸ ı¸ s lamasıyla yükselen heyecanda da durum böyle. Çünkü bu psikopatlık salgınına kapılanlar en korkunç cinayet ve imha silahlarına sahipler. Evet, bu kutlamalar sırasında yapılan tüm konu¸ malar, kaldırılan s tüm kadehler ve yazılan tüm makalelerde, sürekli, ya¸ ananların barı¸ ı s s korumak adına oldugu ilan edildi. Sava¸ taraftarları bile, kaybedilen ˘ s bölgelerin i¸ galcilerine yönelik bir nefretten degil de, bir sekilde nefret s ˘ ¸ eden bir tür sevgiden söz ettiler. Ama akıldan zoru olanların kurnazlıgı bilinen bir seydir ve “Sava¸ ˘ ¸ s

74

Hristiyanlık ve Vatanseverlik istemiyoruz, barı¸ istiyoruz!” cümlesinin sürekli tekrarı ve herkesin s zihnindekine dair sessizlik, en tehditkar bir belirtidir. Rus elçi Elysée’deki ziyafette cevaben kaldırdıgı kadehle söyle dedi: ˘ ¸ “Sadece bu duvarlar arasında bulunan herkesin degil, büyük ve güzel ˘ Fransa’nın her yerinde ve tüm Rusya’da kalpleri su an bizimkiyle bir¸ likte atan uzak yakın herkesin tüm kalbiyle kar¸ ılık verecegi bir kadeh s ˘ kaldırma teklifinden önce, Çar tarafından Kron¸ tad ziyaretinin iadesiyle s yetkilendirilen Amiral’e yönelik iyi niyet sözleriniz kar¸ ısındaki derin s sükranlarımızın ifadesini size aktarmama izin verin. Böylesine fevkalade ¸ bir birlik, baglılık ve samimiyetle kutlanmakta olan muhte¸ em ve barı¸çıl ˘ s s zaferin gerçek önemine dair sözleriniz, i¸ gal ettiginiz ulvi mevkiyle s ˘ agırlık kazanıyor.” ˘ Tamamen yersiz, aynı barı¸ atfı Fransız Cumhurba¸ kanı’nın konu¸ mas s s sında da vardı: “Rusya’yla Fransa’yı birle¸ tiren sevgi bagları” dedi, “(ki iki yıl önce s ˘ Kron¸ tad’da filomuz adına yapılan dokunaklı gösterilerle güçlenmi¸ ti) s s her gün güçleniyor; dostane duygularımızın içtenlikli alı¸ veri¸ i, barı¸, s s s güven ve emniyetin lütfunu gönlünde ta¸ ıyan herkese ilham vermelis dir”–vs. Her iki konu¸ mada da barı¸ lütufları ve barı¸ çıl kutlamalara tamamen s s s umulmadık ve yersiz bir sekilde atıfta bulunuluyor. ¸ ˙ Rus Imparatoru’yla Fransız Cumhurba¸ kanı arasındaki telgraf alı¸ ves s ˙ ri¸ inde de durum aynı. Rus Imparatoru su telgrafı çekti: s ¸
Au moment où l’escadre russe quitte la France, il me tient à caeur de vous exprimer combien je suis touché et reconnaissant de laccueil chaleureux et splendide que mes marins ont trouvé partout sur le sol français. Les témoignages de vive sympathie qui se sont manifestés encore une fois avec tant d’éloquence, joindront un nouveau lien à ceux qui unissent les deux pays et contribueront, je l’espère, à l’affermissement de la paix générale, objet de leurs efforts et de leurs vaeux les plus constants.

75

Hristiyanlık ve Vatanseverlik
(Rus filosu Fransa’dan ayrılırken, Fransa topraklarının her yerinde ˘ denizcilerimin muhatap oldugu sıcak ve görkemli kar¸ ılamanızdan s ˘ ˘ ötürü ne kadar duygulandıgımı ve müte¸ ekkir kaldıgımı size bildirs mek isterim. Umarım, iki ülke arasındaki sıcak duyguda¸ lıgın bir kez s ˘ ˘ daha böylesine belagatla ifade edilmesi ve onları birle¸ tiren yeni bags ˘s lar eklenmesi, çaba ve arzularının degi¸ mez hedefini, dünya barı¸ ını, s ˘ saglamla¸ tırmaya hizmet eder.)22 s

Fransız Cumhurba¸ kanı da cevap telgrafında söyle dedi: s ¸
La dépêche dont je remercie votre majesté m’est parvenue au moment où je quittais Toulon pour rentrer à Paris. La belle escadre sur laquelle j’ai eu la vive satisfaction de saluer le pavillon russe dans les eaux françaises, l’accueil cordial et spontané que vos braves marins ont recontré partout en France affirment une fois de plus avec éclat les sympathies sincères qui unissent nos deux pays. Ils marquent en même temps une foi profonde dans l’influence bienfaisante que peuvent exercer ensemble deux grandes nations devouées à la cause de la paix. ˘ (Paris’e dönmek üzere Toulon’dan ayrılırken aldıgım telgrafınıza ˘ te¸ ekkür ederim majesteleri. Üzerindeki Rus bayragını Fransız sus larında selamlama zevkine eri¸ tigim mükemmel filo ve cesur denizs ˘ cilerinizin, Fransa’nın her yerinde kar¸ ıla¸ tıkları dostane ve renkli s s ˘ kutlamalar, ülkelerimizi ne kadar içten bir sempatinin birle¸ tirdigini s bir kez daha göstermi¸ tir. Bunlar aynı zamanda, kendilerini barı¸ a s s ˘ vakfetmi¸ iki büyük ulusun yararlı bir etki yaratabilecegine dair derin s bir inanç da tesis ediyor.)

Yine her iki telgrafta da, ne sırası ne geregiyken, denizcilerin kar¸ ılan˘ s masıyla hiç alakası olmayan barı¸ a bir atıf var. s Bütün bu sefih ayinlerin Avrupa barı¸ ı adına yapıldıgını söylemeyen s ˘ bir tek konu¸ ma ya da makale bile yoktu. s
22 Tolstoy’un,

parantezler içinde, Fransızcadan Rusçaya aktardıgı bölümleri, Rusçadan ˘ Türkçeye Koray Karasulu çevirdi. –[Acar Burak Bengi]

76

˘ s Geçenlerde sava¸ ın gerekli ve hatta faydalı oldugunu yazan Bay Zola s ˘ ve aynı fikri birkaç defa ifade eden Bay De Vogue.” Kutlamalar hakkında yazılan birçok makale açık ve naif bir haz ifadesi barındırıyordu. hiç degilse onlardan ˘ bize söz etmeye kalkmayın. o zaman neden.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Rus basın temsilcilerinin verdigi yemekte herkes barı¸ tan söz etti. s ¸ s eger gerçekten onu dü¸ ünmüyorsak? ˘ s V Kimse sava¸ ı dü¸ ünmüyor. Si vis s pacem. her fırsatta.) s s s Ama eger öyleyse. sava¸ hakkında s bir söz söylemeyip sadece barı¸ tan söz ettiler. kutlamalar sırasında tacitu consensu (sessiz mutabakatla) herkesten saklanması kararla¸ tırılan seyi kimse s ¸ dı¸ a vurmadı. sadece ˘ egitimli varsayılan insanlara yönelik gazeteler ve dergilerde degil.” (Barı¸ s ˙ istiyorsan sava¸ a hazırlan. ısrarla. cumhuriyet barı¸ tır. Rus ˘ ˘ 77 . “Kimsenin süphesi yok” demek ¸ istiyor insan: “Böyle kötü niyetleriniz varsa bile. kims ˘ senin di¸ lerini dökmek. gözlerini morartmak veya kollarını kırmak gibi s bir niyeti olmadıgına. Kimsenin sava¸ hakkında bir sey söylemeyi¸ ine neden böyle sevinelim. Rusya’da kendi aramızda. “Ama bütün bunlar barı¸ ı güvence altına almak için yapılıyor. bazan yaramazlıklarını saklamaktan öyle ¸ haz alırlar ki. para bellum. sadece polis tarafından hemen uzakla¸ tırılan gafil bir s s adam herkesin dü¸ ündügü seyi bagırdı: “A bas l’Allemagne!” (Kahrolsun s ˘ ¸ ˘ Almanya!) Çocuklar da. barı¸ çıl bir topluluga katılıp. sadece geceyi huzur içinde geçirmek istedigine. ki nitekim. la république c’est la paix. Imparatorluk barı¸ tır. aynı sekilde. ama sava¸ hazırlıklarına milyarlar harcanıyor s s s ve milyonlarca insan Rusya’yla Fransa’da silah altında. ¸ s ˘ Tıpkı bir adamın. Meclis oturumları son s zamanlardaki kutlamalar üzerine konu¸ malarla açıldı ve konu¸ macılar s s bu sölenlerin Avrupa’ya barı¸ bildirisi oldugunu beyan ettiler. ˘ ˘ oradakileri temin etmesine benziyordu. L’empire c’est la paix. hazları onları ele verir.

Fransa’yla dost olmak Rusya ˘ için yararlı ve avantajlıdır”–vs. Selskiy Vestnik’te bile. Rusya’yla barı¸ ı ihlal etme kararı aldıgında. (Selskiy Vestnik. . Plus de quinze cent mille hommes qui habitaient nos départements du Haut-Rhin. 43. le grand devoir de votre vie. Les Français du temps du Charles VII ont vengé leurs pères vaincus à Créy. Avusturya ve ¸ ˘ ˙ Italya). et qui étaient de bons Français. 1893). C’est votre devoir. il faut que nous soyons de bons citoyens et de bons soldats. . Ils ne sont pas résignés à leur sort. ont été obligés de devenir Allemands. bu kolay bir lokma olmayacagı ve hatta ba¸ arılı bir mücadele büyük ˘ s fedakarlıklar ve kayıplar gerektirecegi için. C’est pour que vous deveniez de bons soldats que vos maîtres vous apprennent l’histoire de la France.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Hükümeti’nce köylüler için yayınlanan bir gazetede. L’histoire de la France montre que dans notre pays les fils ont toujours vengé les désastres de leurs pères. C’est à vous–enfants élevés aujourd’hui dans nos écoles–qu’il appartient à venger vos péres. s ˘ sadece Tanrı’nın yardımıyla Rusya kendi ba¸ ının çaresine bakabilirse s de. No. Almanya’yla sava¸ halinde Fransa’yla ittifakımızın askerî avantajs ları izah edildi ve iktidar tarafından kandırılan bu talihsiz insanlara su telkin yapıldı: “Sözünü ettigimiz Güçler (Almanya. beklentilerin aksine. à Poitiers. baskı. ils espèrent toujours redevenir Français. Ve neden tüm Fransız ortaokullarında. Mais l’Allemagne tient à sa conquête. elle a perdu une partie de son territoire. 1899) a¸ agıdakileri içeren ders kitabıyla ögretiliyor tarih: s ˘ ˘ Depuis que l’insurrection de la Commune a éte vaincue. la France n’a plus été troublée. elle s’est remise au travail. Pour reprendre à l’Allemagne ce qu’elle nous a pris. du Bas-Rhin et de la Moselle. Au lendemain de la guerre. Mais la France a perdu sa renommée militaire pendant la guerre de 1870. Vous devez y 78 . Elle a paye aux Allemands sans difficultés l’énorme contribution de guerre de cinq milliards. vaincus à Sedan et à Metz. Ils détestent l’Allemagne. . et c’est un grand pays dont tous les habitants aiment sincèrement leur patrie et dont les soldats sont braves et disciplinés. Bay Lavisse tarafından derlenip (21. Azincourt.

Sorular da söyle: ¸ 23 Benzer uygulamalar bugün de ya¸ anıyor. solun ve s s s tarihçilerin tepkisini çekti ve maddenin iptaline yönelik 180. ya¸ amınızın en büyük görevi. . Ama Almanya zaptettigi bu bölgeye –vatanlarını içtenlikle seven. gibiler s dogrultusunda bir egitim “reformu” yaptı ve Japonların. Ama Fransa 1870 sava¸ ında askerî s s ününü kaybetmi¸ ti. Azincourt’da yenilen babalarının intikamını almı¸ tır. Fransa ve Japonya örnekleri. Ayrıca. Çinlilerin. Subat 2005’de. devletin tarih yazmasından ve sömürgeciligin s ˘ deh¸ etlerinden muzdarip göçmenlerin. Yukarı-Ren. kurulu¸ mitini tarihi gerçek olarak sunmak vb. Simdi s ¸ ˘ okullarımızda egitim gören siz çocuklar da Sedan’da ve Metz’de yenilen babalarınızın intikamını almalısınız. Ama kaderlerine boyun egs s mediler. zaman ¸ zaman soykırıma varan katliamlar üzerine. ˙yi askerler olabilmek için s I ˘ ˘ de. Fransa ta˘ ˘ rihi. . –[Acar Burak Bengi] ˘ ˘ 79 . tahrif ve manipüle edildigine ˘ ˘ çogu ülkede rastlandıgı belirtiliyor. ögretmenlerinizden Fransa tarihini iyi ögrenmelisiniz. Poitis s ers’de. köle ticareti üzerine ve Fransa’nın bugün miras aldıgı ırkçılık üzerine resmî bir yalanı nak¸ etmektedir” (kaynak: 16 Aralık 2005. son zamanlardaki yeni giri¸ imleriyle öne çıksalar da. cesur ve disiplinli askerler olan insanların ya¸ adıgı bu s ˘ ˘ büyük bölgeye– çok deger veriyor. . Japonya’da da sagcı ve milliyetçiler. Bu sizin görevinizdir. VII. Fransa’nın sag hükümeti.)23 s s Sayfanın dibinde yukarıdakiler üzerine bir dizi soru var. vatanseverlik ve milliyetçilik ugruna. Crecy’de. . Burayı Almanya’dan geri almak için iyi yurtta¸ lar ve iyi askerler olmalıyız. Almanya’dan nefret ediyorlar. ˘ s The Guardian. Charles zamanında ya¸ amı¸ Fransızlar.000 imza toplandı. A¸ agıs s ˘ Ren ve Moselle bölgelerinde ya¸ ayan yüz elli binden fazla Fransız s ˘ vatanda¸ ı. deniza¸ ırı Fransız vatanda¸ larının. sürekli tekrar Fransız olmayı ˘ umut ediyorlar. Daima bunu dü¸ ünmelisiniz. (Fransa Komün’lerin isyanları bastırıldıktan sonra rahatladı. yazarlar ve aydınlardan olu¸ an 1000 ki¸ ilik ikinci bir imza kampanyasında s s da söyle dendi: “Bu yasa. tarihçiler.Hristiyanlık ve Vatanseverlik penser tourjours. Jon Henley’nin haberi). Sava¸ s tan hemen sonra da i¸ e koyuldu. ülkemizde daima talihsiz babaların intikamını ogulların aldıgını gösterir. Kuzey ve Güney ˘ ˘ Korelilerin ve hem Japon hem de uluslararası akademisyenlerin tepkisini aldı. kolonyalizmin sadece olumlu taraflarına yer vererek. Söz konusu yasa maddesi. vs. s ˘ ¸ Fransız sömürgeciliginin faydalarından söz edecek bir egitime yönelik yasal düzenle˘ ˘ meye giri¸ ti. okul kitaps larında hakikatin. Alman olmaya zorlanmı¸ tı. Hiç zorlanmadan Almanlara be¸ s s milyarlık sava¸ tazminatı ödedi. geçmi¸ teki ˘ s hunharlıklarını sansürlemek. Ve topraklarının da bir kısmını.

budala. yigitliklerini uyandırmalı” diyen. barakaları. limanları. platformları ve zafer taklarınıyapanlar. cephanelikleri. istiridyeleri ve sarapları bulup getis ¸ renler. s topları. . s s ˘ s bir çocuk saflıgıyla sevinç çıglıkları atan ve etrafa bakmalarına zaman ˘ ˘ kalmadan. önlerine dikilmi¸ ölümcül dü¸ manlar ve kaçmalarını engellemek s s için arkalarına dikilmi¸ amansız subaylar. baktıkları halde onları aldatıp onlara en korkunç faciaları hazırlayan adamların tüketmesi için– tüm bu sülünlerle kiraz ku¸ larını. Öyle ki. . açlık ve s s ˘ elem. Réflexions sur le ˘ livre VII (VII. çalı¸ an insanlardır. süslenip dalgalanan bayraklar altında yerini almı¸ her amirale ve s ba¸ kana. dogrulugu. buharlı gemileri. paylarına ne amiraller. kitaba göndermeler) de var. genç ku¸ aga ve genel olarak tüm Rus ve Fransızlara s ˘ da. ama “bu hatıra cesaretlerini kırmamalı. her zaman her yerde. büyütüp. Tek derdimiz barı¸ . paylarına sadece çamurlu sava¸ meydanı. salonları. bu soruyu sormaya gerek varmı¸ ve aldatılan s talihsiz kurbanın kim oldugu çok açık degilmi¸ gibi. aldatılan. el altından ve sürekli. tersine. ˘ “Sava¸ ı dü¸ ünmüyoruz.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Topraklarının bir bölümü dı¸ ında. ˘ ˘ s O kurban. ne ba¸ kanlar. tüm bu gazetelerle kitapları dizip basanlar ve –besleyip.” s s s Qui diable trompe-t-on ici? (Lanet olsun. burada kimi kandırıyorsunuz?) diye sormak istiyor insan. çürüyen s 80 . s s sıradan insanlara. resmi konu¸ malarda büyük bir ısrarla barı¸ tan söz ediliyorsa. mendirekleri ve tüm bu sarayları. kan. saglıklı beyaz di¸ lerini göstererek. soguk. Fransa ne kaybetti? Kaç Fransız s o toprakların kaybıyla Almana dönü¸ tü? Bu Fransızlar Almanya’yı s ˘ seviyorlar mı? Bir gün Almanya’nın bizden aldıgını geri almak için ne yapmalıyız? . yaralar. s su toplamı¸ elleriyle bütün o gemileri. “Fransa’nın çocukları 1870’deki yenilgilerimizi hatırlamalı” ve “bu hatıranın yükünü kalplerinde hissetmeli”. ne de bans dolar dü¸ en. kaleleri. ızdırap. avantajı ve s ˘ ˘ ˘ hatta kahramanlıgı telkin ediliyor. havai fi¸ eklere ve bandoya. sava¸ ın gerekliligi. ne bayraklar.

Ama ˘ s ˘ bu iddianın sersemligi öyle açık ki. Bir dost milletin temsilcilerinin diger milletin ˘ temsilcileri tarafından özel kutlamalarla ve seref duyarak kar¸ ılanma¸ s ˙ sında yanlı¸ olan ne? Ittifakın. Ve simdi su Toulon ve Paris kutlamalarında ziyafet çekenler gibi adam¸ ¸ lar. filan-filan miktarda. iki ¸ s milletin kar¸ ılıklı olarak birbirine sempati duyup. yine o s halktan olu¸ turulan top-yeminin harcanacagı noktaları gösterecekler. çünkü hiçbir mazareti bulunmayan. ne de simdi Almanlara özel bir ¸ dü¸ manlık duymadıgımız gibi. insan ciddi ciddi onu çürütmekten ˘ 81 . bu duyguyu birbirine s ifade etmesinden ibaret. “Durum. bütün bu yakı¸ ıksız ve anlamsız sefih s s ayinlerin Avrupa barı¸ ını koruma amacı güttügünü söylemek daha da s ˘ sahte. Fransızların da Ruslara bu ani. sıradı¸ ı s sevgisi sahte. Rusların Fransızlara. lüzumsuz bir ölüm dü¸ en hep aynı munis. sava¸ çı niyetler yok” deniyor bize.Hristiyanlık ve Vatanseverlik cesetler ve anlamsız. en a¸ ikar ve arsız bir s sahtekarlık. ¸ s iyi bir ak¸ am yemeginden sonra koyu renk bez çadırlar içinde oturacaks ˘ lar ve bir haritaya saplanmı¸ ignelerle. kastedildigi sekilde. budala s insanlar. önlerinde iyi sarap dolu kadehlerle ve di¸ lerinin arasında purolarla. Ve. Üçlü Ittifak’ın barı¸ ımızı s ˘ s ve Avrupa barı¸ ını tehdit ettigi ve Fransa’yla ittifakımızın güçleri denges ˘ leyecegi ve dolayısıyla barı¸ ın bir garantisi olacagı söyleniyor bize. filan-filan vaziyeti almak veya su s ˘ ¸ ya da bu kurdele veya ni¸ anı kapmak için. aynen. Almanları sevmeyi¸ imiz ve onlara ˘ ¸ s güvenmeyi¸ imiz de sahte. Ne daha önce. s ˘ VI “Ama öyle bir sey yok. ne de simdi Fransızlara özel bir sevgi duymadıgımızı ¸ ˘ hepimiz biliyoruz. ne daha önce. bunun neresi kötü?” Bu kötü. s ˘ ˙ Almanya’nın Rusya’ya kar¸ ı planları oldugu. Avrupa barı¸ ını tehdit eden tehlikeli bir s s kom¸ uya kar¸ ı savunma bakımından önemi olabilecegini teslim etsek s s ˘ bile.

Böyle olması. Hatta daha da büyük. simdi s s ¸ Paris’te vatanseverlik timsalleri olarak anılan Aksakovlar ile Katkovlar tarafından körüklendi. Seytan bir katil ve yalanların babasıdır. Fransızlar ve Ingilizler ˘ daima ve hâlâ bize. önsöze bak. çünkü Wilhelm’in bir Avrupa ittifakı önderliginde barı¸ ı bozma tehlikesi ˘ s varsa. tıpkı simdiki gibi. Yuhanna 8: 44.24 Yalan daima cinayete yol ¸ açar. biz Ruslarla yüzlerce s ¸ yıldır kimsenin hiç kaale almadıgı bazı Slav karde¸ lerimiz arasında ani ˘ s ˙ bir sevginin alevlendigi varsayıldı –Almanlar. yani bir ittifakın barı¸ ı garantilemesi için. sadece. Üstünlük simdi s ¸ Franko-Rus ittifakındaysa. Türk sava¸ ından25 önce de. Bir denge olu¸ turmak için s ˘ s Avrupa kaç ittifaka bölünmek zorunda? Madem i¸ ler böyle yürüyor. O zaman da. –[Acar Burak Bengi] Harbi. çünkü bir yalan ve bir yalan asla zararsız olmaz. ˘ “Fransa’yla Rusya’nın barı¸ ı garanti altına almak için kar¸ ılıklı sempas s tilerini ifade etmelerinde kötü olan ne?” diye soruyorlar. o zaman aynı seyi. O zaman da aynı co¸ kunluklar. kıyas kabul etmeyecek ölçüde daha yakın ve akrabayken. toprak kaybını hazmedemeyen Fransa’nın ¸ ˙ yapma tehlikesi çok daha büyüktür. simdi oldugu gibi. Franko-Rus Ittifakı da gerçekte neyse –yani bir ¸ sava¸ ligi– ondan ba¸ ka türlü görünemez. resepsiyonlar ve kutlamalar ba¸ latılıp. Üçlü Ittifak da kendini barı¸ -ligi olarak adlandırdı. s s O zaman. barı¸ güç dengesine baglıysa. Bu kötü. bize bir sava¸ ligi olarak göründügü halde. Rus¸ ˘ 24 Yeni 25 93 Ahit. tehlike hâlâ mevcut. tüm s güçlerin matematiksel bir e¸ itlik içinde olması gerekirdi.Hristiyanlık ve Vatanseverlik utanıyor. aralarında bir denge kuruls ˘ ˙ ması gereken birimler nasıl belirlenebilir? Ingilizler simdi Rusya’yla ¸ Fransa ittifakının kendilerini tehdit ettigini ve bu yüzden yeni bir it˘ tifak olu¸ turmaları gerektigini söylüyorlar. –[Acar Burak Bengi] 82 . o s zaman herhangi bir insan toplulugunda en güçlü adam bir tehlikedir ve ˘ digerleri onu dengelemek için ittifaklar kurmak zorundadır. bu Karadaglılar. Özellikle de bu gibi bir durumda. s s ˘ ˙ Tamamen aynı sekilde. Nitekim. Sırplar veya Bulgarların herhangi ˘ birinden.

s ˘ deh¸ etli ugra¸ yeniden ba¸ layacak. Aleksandr. vatanseverlik s ˘ s s 83 . uydurdu ve hararetlendi ve sonunda. Tanrı onlarla olsun. o bildik ugursuz ve budala duyuru gazete ˘ sütunlarında görünecek: Biz. Toulon ve Paris’te yas s pılan ve gazetelerde hâlâ yapılmakta olan sey de. Tanıdık. çaglar öncesine uzanan. aynen simdi Paris’te oldugu gibi. yüz binlerce masum insanın kıyımı. besbelli aynı yola veya ¸ daha da kötü facialara yöneliyor. kendilerini katliama gön˘ dermeyi Tanrı huzurunda görev bildigimizi. içip. tüm sadık tebaamıza duyururuz. s s s ¸ III. Finlandiya Büyük Prensi. Diplos matik notalar ve yarı-resmî makaleler ba¸ ladı. Ve biz etrafa s bakmaya zaman bulamadan. Gazeteler heyecanı kızı¸ tırdı ve s s iktidar tedricen oyunda yer almaya ba¸ ladı. s ˙ önce. Çe¸ itli generaller ve bakanlar. vs. Tanrı’nın lütfuyla tüm Rusya’nın otokratik ˙mparatoru. –vs.. aslen sava¸ s istemeyen III. Çanlar çalacak ve uzun saçlı adamlar altın i¸ lemeli cüppelerini giyip s cinayet adına dua etmeye ba¸ layacaklar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik larla Slavlar arasında ansızın alevlenen kar¸ ılıklı sevgiden söz ettiler. Gazetelerin editörleri. gazeteler yalans larını basacaklar. yani. çevresindeki herkesçe. çe¸ itli bölüklere. sava¸ gerçekle¸ ti. birbirlerine budala seyler söylediler ve vecd duygularıyla ¸ mütehassis oldular. vs. s s milyonların zalimle¸ tirilmesi ve aptalla¸ tırılması. ne kadar barı¸ yanlısı olursa olsun. Sırbistan ayaklandı. Polonya I Kralı. zengin insanlar kalabalıgı vatansever konu¸ malar geveleyecek ve ˘ s Almanya’ya kar¸ ı dü¸ manlık a¸ ılayacak ve hadiseler öyle sekillenecek ki. “Tanrı s Çar’ı Korusun” ve “la Marseillaise” nagmelerine içtikleri gibi. o zaman da Moskova’da Ilk ¸ ˘ yiyip. Aleksandr rıza göstermekten kaçınamadı ve artık bildigi˘ miz üzere. Fransa’ya. bize Tanrı tarafından ema˘ net edilen sevgili insanlarımızın iyiligi için. birlik ve barı¸ tan söz edip. asıl mesele –Türkiye’ye s kar¸ ı tertipler– hakkında sessiz kaldılar. ordulara ve filolara içecekler. ˘ Rusya’ya. zamanları ve enerjileriyle ne yapacaklarını bilmeyen aylak. s bütün gazetelerce ve tüm milletin kamuoyunca talep edilen (veya bu gibi durumlarda daima tüm milletin kamuoyunca talep ediliyormu¸ s gibi görünen) bir sava¸ ı onaylamaktan kaçınamayacak. gazeteler gittikçe daha s fazla yalan söyledi.

kocalarıyla karde¸ lerinin ¸ s öldürmeye giri¸ tigi insanların yaralarını sarmaya hazırlanarak ve böyles ˘ likle en Hıristiyanca bir i¸ yaptıklarını hayal ederek. s s Her zamankinden daha çok çalma fırsatını sezen her türden memur dört dönmeye ba¸ layacak. bunları toplayacak yeteri kadar insanın kalmadıgı noktaya ula¸ ınca ve hava. hastalanacak. ni¸ anlar ve yıldızlar almayı umarak. ölüler üzerlerine kireç serpilerek gömülecek ve pe¸ inden bir kez s daha. daha önce hiç görmedikleri ve kendilerine ne bir kötülük yapmı¸ ne de yapması mümkün olan s binlerce ba¸ ka insanı öldürecekler. s Ve hasta. ellerindeki ¸ ölümcül silahlarla. simdiden Kızıl Haç için adlarını kaydettirip. vah¸ ile¸ tirilmi¸ s s s s s ve zalimle¸ tirilmi¸ olacak ve dünyada sevgi azalacak. s ˘ türlü kurdeleler. –[Acar Burak Bengi] 84 . yaralı ve ölü sayısı. insanoglunun s s ˘ halihazırda ba¸ lamı¸ bulunan Hıristiyanla¸ ması26 tekrar on yıllarca. dört dönecekler. bir süreligine duracaklar. Ordu komutanları.Hristiyanlık ve Vatanseverlik kisvesi altında. munis insan. hastalıktan ölecek ve nihayet insanların onları biner biner öldürecekleri yere gelecekler ve onlar da. ta ˘ ki bunu ba¸ latanlar usanana ya da gerekli görenler istediklerini alana s kadar. annelerins den ve çocuklarından koparılan yüzbinlerce basit. Ve böylece bir kez daha insanlar barbarla¸ tırılmı¸ . nedenini kendileri bilmeden. nefret ve cinayeti te¸ vik için çalı¸ maya koyulacaklar ve sas s tı¸ larını iki katına çıkarmaktan sevinç duyacaklar. açlık sefaleti çekecek. bütün bu aldatılan insanlar kalabalıgı ileri. s Ve sükunet içindeki çalı¸ ıp didinmelerinden. çifte maa¸ s s ve istihkak çekerek. hastalar rastgele bir yere getirilip üstüste ¸ atılacak. karılarından. ˘ yaralılar bir sekilde toplanacak. Fabrikatörler. daha ileri sürülecek. Aylak hanımlarla beyefendiler. komutanlara bile naho¸ gelecek ˘ s s kadar. Uygun adım ilerleyecek. dört dönecekler. haçlar. ruhlarındaki ızdırabı sarkılar. hovardalık ve votkayla bastırarak. s s s 26 Önsöze bak. nereye sürülürlerse oraya yürüyecekler. donacak. tüccarlar s ve mühimmat satıcıları iki kat kâr beklentisi sevinciyle ko¸ u¸ turacaklar. insanları öldürmeleri geregi. o çürüyen top-yemiyle enfekte olunca.

böyle bir duyuruyu en canhıra¸ bi˘ s çimde protesto etmeyi ve kalplerimizin. söz ve eylemlerince bilerek veya 27 Soganlı ˘ be¸ amelli yelveku¸ u ve donmu¸ kartavugu. bir ortolans à la soubise et logopèdes glacées27 tabagından sonra. s s onları çocukluktan itibaren sapkınla¸ tırarak. vatanseverligin daima yol açtıgı alı¸ ılageldik insafsızlıklara ˘ ˘ s rehnedilir ve bu kutlamaların önemini farkeden ki¸ i. sava¸ tan kazanç saglayacak s ˘ olanlar. Fransızların Imparator ailesine yönelik s hayır dualarının muhakkak ki Çar-sever Rus halkının kalbinde sevinçle yankılandıgına. pe¸ inen sarts s ¸ landırılıp. filo komutanlarınınkilerle. Dolayısıyla o gazeteci baylar. ba¸ rahiplerinkilerle ve s elçilerinkilerle birlikte atmayıp. ¸ ˘ i¸ te o zaman. bilginlerin ve yazarların payla¸ tıgına s ˘ Fransız bakanları temin edince ya da Rus filo komutanı. s VII ˙s I¸ te böyle Toulon kutlamaları gibi vatansever gösteriler gerçekle¸ tiginde. muhatap oldukları kar¸ ılamadan ötürü tüm Rusya’nın minnettar kalacagına Fransızları s ˘ ˙ temin edince ve ba¸ rahipler. s tüm Rusların Kron¸ tad ve Toulon ve Paris’te olup bitenlerle duyguda¸ lık s s içinde bulundugunu ve bu ölüm kalım ittifakının tüm bir halk iradesiyle ˘ onaylandıgını öne sürünce ve Rus Egitim Bakanı duygularını. tüm emri ˘ ˘ altındakilerin. aksine. Rus çocuklarının. s ˘ insanların iradeleri. sadece kendimiz için s degil on milyonlarca Rus için de. cemaatleri adına kefil olunca ve Rus halkının temsilcisi ˘ diye görülen Paris’teki Rus elçi. bu çılgınlıktan azade olan bizler. görünü¸ te uzak gelecek için olsa da. onların zımni sos nuçlarına kar¸ ı çıkmaktan kendini alamaz. Ve bir kez daha. sava¸ ın mevcudiyetini onun gerekliligine s ˘ kanıt gösterecekler ve yine gelecek ku¸ akları sava¸ a hazırlayacaklar. eline bir kadeh Grand Moët sampanyası alarak. kendilerinden emin. ˘ ¸ ani ve müstesna bir güzel Fransa (la belle France) sevgisiyle dolup tasan kalbinin tüm Rusların kalplerine tercüman oldugunu beyan edince. o gazeteci baylarınkilerle.Hristiyanlık ve Vatanseverlik yüzyıllarca geriye atılacak. –[Alper Altug] s s s ˘ ˘ 85 . egitim ˘ bakanlarınınkilerle.

Alman hakimiyetindeki ˘ ¸ s 28 Paul Déroulède (1846-1914). Chants du Soldat yazarı. Almanların da tekrar onun öcünü almak zorunda s kalacakları ve bunun böylece sonsuza kadar gidecegi. vatansever bir ant içtigini anlattı: ˘ ˘ ˘ Fransa’nın dirligi ve serefi yeniden tesis edilene kadar Almanya’yla ˘ ¸ sava¸ için ajitasyon yapmayı bırakmayacakmı¸ . söyledikleri gibi barı¸ ın onanmasına benzemes yip.Hristiyanlık ve Vatanseverlik bilmeyerek etrafa saçtıkları ölümcül yalan ve yanlı¸ lar kar¸ ısında. konu¸ maların ˘ s s ve kucakla¸ maların altında ne gizlendigini biliyoruz. Toulon baharının ilk cırcır böcegi –Almanya’yla s ˘ sava¸ ma taraftarlıgı iyi bilinen bir Fransız ajitatör28 – bir Franko-Rus s ˘ ittifakına zemin hazırlamak üzere Rusya’ya geldi ve köyde bizi ziyaret etti. Jena’nın öcünü alana kadar ˘ ¸ da Prusya’nın huzur bulamayacagı ve simdi Fransa lehine bir revanche ˘ ¸ gerçekle¸ mesi halinde. s ˘ VIII Yakla¸ ık dört yıl önce. ama bunları s sadece kendileri için yapsınlar. besbelli gurur duydugu. Istedikleri ˘ kadar Moët içsinler. Ögle yemegi için eve dönü¸ te ziya˘ ˘ ˘ s retçimizle ahbaplık ettik ve bize hemen nasıl sava¸ tıgını. kar¸ ılıgını verdik. seklindeki savunmasına kar¸ ılık. Fransa’nın eski sınırlarıyla gücü ve sanının geri kazanımı ¸ için ve kendimizi Almanya’nın ugursuz planlarına kar¸ ı emniyet altına ˘ s almak için. Kaybettigi bölgeleri geri alana kadar Fransa’nın s ˘ huzur bulamayacagı seklindeki savlamasına. s s Bizim çevre. makaleler yazıp konu¸ malar yapsınlar. kendini Hıristiyan addeden bizler bu beyefendilerin söyleyip yazdıklarıyla sartlandırılmaya göz yumamayız. esir dü¸ üp s ˘ s kaçtıgını ve. –[Aylmer Maude] 86 . daha ziyade suça katılmaya hazırlanırken suçluların daldıkları sefih ayinler ve esriklige benzeyen bütün bu sarho¸ vecdlerin. ˘ s ˘ Fransızların kendilerinden koparılan karde¸ lerini kurtarmakla yüs kümlü oldugu. Rusya’yla Fransa arasındaki bir ittifakın gerekli oldugu ˘ kanaatini payla¸ madı. Geldiginde biz ot biçiyorduk. öfke ve s s ˙ tiksintiyle doldugunu ilan etmeyi kutsal görevimiz addederiz. ¸ Göz yumamayız çünkü.

kilise binalarını ba¸ ka amaçlara uyarlamakla. böyle bir kaybın daha çok bir kazanç olarak deger˘ ˘ lendirilebilecegi. Hıristiyan bakı¸ açısıylaysa. Alman degil de Fransız sayılmak daha ˘ ˘ ho¸ gelecek diye ve ziyaretçimiz Fransız ordularının sanını yeniden s ¸ kazanmasını istiyor diye. ama Baltık Eyaletleri29 veya Pos ˘ lonya bizden alınsaydı ba¸ ka türlü konu¸ acagımızı söylediginde. sadece kiliselerden haçları s ˘ kaldırmakla. s ¸ Estonya. cevabını verdik. Fransız s hakimiyetindekinden hiçbir sekilde hiç de daha kötü bir durumda ol¸ madıgı ve kimi Alsace’lılara. kar¸ ılıgını verdik. genelde. aynı zamanda Hıristiyan ögretilerden kaynaklanan bütün ahlak ˘ kaidelerini de reddetmeli. hatta bir tek insan hayatını feda etmenin bile dogru ˘ ˘ ˘ olmadıgı. Sovyetler’in çökü¸ ünden sonra bu eyaletler su devletler oldu: Litvanya. ne sampanyamız. Ve ne bandomuz. tutarlı olmak adına. ziyaretçimiz sadece omuzlarını silkip. ancak hile ve desiseyle sürüklenebilir sava¸ a. Hıristiyanlık yok edilene kadar. dedik. Bizse bu hile ve desis seyi görüyoruz. ˘ Fransa’nın katlandıklarına katlanmadıgımızdan. Letonya. insanlar. sadece tüm cinayetleri yasakla˘ makla kalmayıp. simdi oldugu ¸ ˘ gibi. C’est à prendre ou à laisser (Bu ancak böyle yapılabilir) dedik. rahiplere s ˙ ba¸ ka görevler vermekle ve her¸ eyden önce Incil’i yasaklamakla kalmas s malı. Bir Hıristiyan Hükümet sa˘ s ˘ va¸ a girdiginde. sava¸ ın yol açacagı korkunç ızdırapları çeks ˘ meye degmeyecegi. ne de idrakımızı bulandıracak ba¸ ka bir seyimiz bulun¸ s ¸ dugundan. sava¸ insanların öldürül˘ s s mesini talep ettigine ve Hıristiyanlık. karakteristik Fransız ˘ 29 Bugün. hiçbir durumda sava¸ ı ˘ s onaylayamayacagımız. bizim için böyle ko˘ nu¸ makta hiç sakınca bulunmadıgını. dolayısıyla ona teslim olamayız. gerektirdikleri askerî güçle siyasi harcamadan bizi ˘ kurtaracagına göre. milliyet ayrımı yapmaksızın herkesi karde¸ sayarak. Polonya veya Baltık Eyaletleri’nin kaybı bir facia s sayılamayacagına. s tüm insanlara iyilik yapılmasını istedigine göre. –[Acar Burak Bengi] 87 .Hristiyanlık ve Vatanseverlik çalı¸ an kesim mensubu Alsace-Lorraine sakinlerinin. siyasi s s ˘ ˘ bakı¸ açısıyla bile.

güvenmedigi anla¸ ılacak biçimde. ˘ ¸ ¸ onlara bir çıkı¸ yolu bırakmalıyız. s s ˘ “Peki hangi i¸ için gelmi¸ ?” diye sordu Prokofi. solgun. ¸ ˘ s “Peki ama. ama hâlâ azimle çalı¸ maya devam eden mesai s arkada¸ ım Prokofi’ye. Varlıklı bir Fransız oldugunu söyledim. sakin ve ayıkken. s ˘ “Dites-lui que nous aimons les Russes. saka olarak s ¸ aldıgı seye sakayla cevap vererek. “kımıldayacak bir yerleri kalmaz. ˘ ¸ s ˘ ˘ Belli ki. ¸ s ¸ “O kimlerden?” diye sordu Prokofi. evimizdeki misafirperver kar¸ ılamadan ötürü fevkalade ˘ s müte¸ ekkir kaldıgını. Bu sözler besbelli. ihtiyar. Almanları sıkı¸ tırma önerisinden de çok s sa¸ ırttı Prokofi’yi ve onda biraz süphe uyandırdı. s ¸ s yeti¸ kin ve egitimli bir adamın. iki ˘ büklüm bir mujik olan. s beyaz parmaklarıyla Prokofi’nin ter içindeki kenevir gömlegini her ˘ yanından sıkarak. sert bir sesle. Almanları her iki yandan sıkı¸ tırma önerisini saka olarak almı¸ tı. duygularını gayriihtiyari açıga ˘ ˘ ˘ vurdu. söz ve jestlerin anlamını izah ettigimdeki munis sa¸ kınlıgını ve alaycılıgını hatırlıyorum. gidip ˘ dagınık otları tırmıklamalarını bagırınca. onları her iki yandan sıkı¸ tırırsak” dedi Prokofi. halk arasında ˘ fikirlerine daha fazla sempati bulacagını umarak.Hristiyanlık ve Vatanseverlik kibarlıgıyla.” s Bu kar¸ ılıgı ziyaretçime tercüme ettim. ˘ IX Bu sohbetten sonra misafirimizle otluga gittik ve orada. ama görü¸ lerinin benzer sekilde kar¸ ılanmayı¸ ına s ˘ s ¸ s s çok yazıklandıgını söyledi. 88 .” (Ona Rusları sevdigimizi söyle˘ yin) dedi. Ruslarla Fransızların Almanları her iki yandan s sıkı¸ tırmasına matuf hareket planını tercüme etmemi istedi. bunu fiilen gösterdi ona. Fransız. sava¸ tan arzu edilir s ˘ s bir sey gibi söz edebilecegine inanması mümkün olmamı¸ tı. ˘ s ba¸ ıyla ziyaretçimi i¸ aret ederek. Prokofi’nin. Almanya’ya kar¸ ı s s s sava¸ halinde Rusların Fransa yanında yer almasını saglamak umuduyla s ˘ geldigini açıkladıgım zaman Prokofi besbelli memnun kalmadı ve küçük ˘ ˘ ot yıgınları arasında oturan köylü kadınlara dönerek.

daima bitkin ama feci iki s s s büklüm haline ragmen hep çalı¸ an Prokofi’nin kaba figürü– bu iki ada˘ s mın olu¸ turdugu güçlü tezat. ve agır i¸ yüzünden si¸ mi¸ parmaklarıyla. Almanları ˘ da alırız yanımıza”. –[Acar Burak Bengi] 32 Hu¸ agacından çarık. I¸ i bitirdigimizde birlikte gezintiye çıkarız. siz kargalar. diz altından baglanan ev yapımı bol pantolonu ve a¸ ınmı¸ ˘ s s laptileriyle. Sava¸ ve Barı¸’ta Napolyon’un da beyaz ellerine sürekli s ˘ s s vurgu yapar. insanların me¸ akkatli emegiyle beslenip. Ve sonra. o zaman. Ve Rus halkına yönelik diplomatik misyonu böylece sona erdi. yaslandıgı yabanın di¸ leri ˘ s arasından damarlı elini çekti.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˙s “Hey. Birbirinden böylesine farklı bu iki adamın görüntüsü –silindir sapkası ¸ ve o zamanlar çok moda olan uzun paltosuyla. Prokofi bunu söyleyip. le brave homme!” (Ah ne cesur adam!) diye haykırdı kibar Fransız gülerek. I¸ te Almanları sıkı¸ tırma zas manı! Otlar daha toplanmadı ve Çar¸ amba günü de biçmeye30 gelecegiz s ˘ gibi görünüyor” dedi. saçında ot tu˘ s ¸s s tamlarıyla. çatalı omuzuna attı ve kadınlara gitti. Birinin sahsında. sonra da ¸ s ˘ aynı insanları top-yemi olarak kullanan bütün o insanlar cisimleniyordu. kelimenin Rusçası hem “sıkı¸ tırmak”. yabancı ziyaretçiyi incitmi¸ olmaktan s korkarcasına. Tolstoy’un bilinen ve sıkça ba¸ vurdugu bir yöntemdir. yıpranmı¸ di¸ lerinin köklerini gösteren munis bir tebess s sümle ekledi: “Gelip bizle çalı¸ san ve Almanları da yanında getirsen s ˙s daha iyi edersin. sürekli çalı¸ mayla eci¸ bücü¸ . s –[Koray Karasulu] 31 Bazı karakteristik özellikleri leytmotif olarak kullanması. ekonomik devi˘ s ˘ nimlerle yürüyen. Prokofi’deyse o top-yeminin kendisi. tembel degil ama. Kalkın. çalı¸ maya alı¸ ık olmayan beyaz elleriyle31 enerjik bir bis s çimde Almanların nasıl sıkı¸ tırılması gerektigini gösteren iyi beslenmi¸ s ˘ s zarif Fransız. çalı¸ an bir adamın daima yaptıgı gibi.32 omuzundaki koca bir yaba dolusu otla ve uzun adımlarla. “Oh. bana çok daha açık göründü ve s ˘ simdi Toulon-Paris kutlamalarından sonra bütün canlılıgıyla aklıma geli¸ ˘ yor. hem de “biçmek” anlamlarında kullanılıyor. canlılık ve özgüven parıltısıyla. uyuyorsunuz. sonradan bu sekilde kendilerini ¸ defedenleri besleyip koruyanlar. –[Koray Karasulu] s ˘ 30 Bu 89 .

sürekli. Ben Rus halkı içinde ya˘ ˘ rım yüzyıl ya¸ adım ve bütün bu süre boyunca. tabiyatıyla. Vatanseverlik hissinin. sevgili bir anneden koparılan s çocuklar. Vatanseverlik hissine dair ifadelerin halkımızca dillendirildigini hiç i¸ itmedim. Ama Rusya. bir kere en önce. Alman¸ ˘ ˙ lar ve Ingilizler de. ˘ ˙ Ama Ingiltere denizlerdeki üstünlügünü hiç kimseye kaptırmaz. Rusların. kendilerini ve ailelerini geçindirme 90 . ondan mahrum kalanlara zerkedilmesini gerekti˘ recek kadar yüce bir ahlaki his oldugu pe¸ inen kabul edilir. tüm insanlarda içkin bir his oldugu ve sonra da. halk arasındaki en ciddi ve saygın ˘ s insanlardan. muhafaza etmek ugruna. Diger ülkelerin çalı¸ an s ˘ ˘ s kesimi arasında da aynı seyi gözlemledim ve egitimli Fransızlar. bölgelerinden mahrum edilme riskini de göze alamaz: Baltık eyaletlerinden. gerçek Rus halkının s olu¸ turdugu büyük kitle içinde bir vatanseverlik tezahürü veya ifadesi s ˘ –askerî hizmette ögrenilen ya da daha özsüz ve a¸ agı halk kesimlerince ˘ s ˘ kitaplardan kopyalanan vatansever formüller haricinde– ne gördüm ne de duydum. ama tam aksine. bana sürekli s aynı seyi söylediler. vatanseverligin temel saikleri olarak boy gösteren siyasi s ˘ meselelerle ilgilenemeyecek kadar. Almanya’nın kendine buyurmasına ve Dogu’daki ˘ tarihi misyonundan onu mahrum etmesine izin veremez.” Böyle ˘ ˙ sözler sarfedilirken Fransızların. kendi çalı¸ an kesimleriyle ilgili olarak. Ama bu ˘ s kabullerden ne biri ne de digeri dogrudur. tıpkı Fransızlar gibi. Polonya’dan ve Kafkasya’dan. Dogu’daki nüfuzlarını idame ettirmek. Almanların ve Ingilizlerin kaybedilen bölgeleri geri almak. ¸ Çalı¸ an kesim. onca kurban vererek kazandıgı avantajları kaybetme ihtimaline göz yumamaz. Ama Almanya da. her¸ eyi fedaya hazır oldukları pe¸ inen kabul edilir ˘ s s genelde.Hristiyanlık ve Vatanseverlik X “Ama Fransızlardan iki eyalet alınmı¸ . her türlü vatansever tezahür kar¸ ısında tam bir s kayıtsızlık ve hatta a¸ agılama ifadeleri duydum. ˘ birlik ve güçlerini veya denizdeki üstünlüklerini vs.

Vatanseverligin. basın ve her çe¸ it kutlamalarla– ve olaganüstü s ˘ ˙ bir yogunlukla Rus halkına a¸ ılandıgı bir yerde. iktidar elinde bulunan her ˘ ˘ araçla –Kilise. ancak hipnoz etkisi korundugu sürece tutunabiliyor halk ˘ arasında. ˙ Rusya da bu durumun bir örnegidir: Iman’a. ne kadar vergi ödemesi ˘ gerekecegi. iktidarların sarfettigi yogun çabaya ragmen. simdi Paris’te oldugu gibi. dahası gitgide kayboluyor ve sadece ondan çıkarı bulunan üst sınıflar arasında tutunuyor. ˘ ˘ Konstantinople’un kime ait olacagı. Avustralya veya Matabeleland’ın33 ˘ ˘ ˙ Ingiltere’ye ait olup olmayacagı ve hatta vergilerini hangi hükümete ˘ ödeyecegi ve ogullarını hangi orduya gönderecegi. bir ˘ devletin su veya bu bölgesinin digerine devri vs. Çar’a ve Anavatan’a ˘ baglılık ve sevgi biçimindeki vatanseverligin. ˘ ¸ ˘ bazan kalabalıgı ele geçirmesi de. onları ilgilendirmiyor. ¸ ˘ ama sadece bu meselelerin hangi ko¸ ullarda ortaya çıktıklarını hiç bilmes dikleri için degil. iktidarla hükümran ˘ sınıfların yogun hipnotizmasına maruz kaldıgında gerçekle¸ iyor ve bu ˘ ˘ s vatanseverlik. ancak kitleler. daima tamamen ka˘ ˘ ˘ yıtsız kaldıgı konulardır. askerî hizmetin uzun sürüp sürmeyecegi. dahası hayati menfaatleri milli ve siyasi menfaatlerden ˘ tamamen ayrı oldugu için. arazi için uzun ˘ ˘ yıllar ödeme yapması gerekip gerekmeyecegi ve emegi kar¸ ılıgında çok ˘ ˘ s ˘ kazanıp kazanmayacagıdır –hepsi de. okullar. Halktan biri için. –[Acar Burak Bengi] 91 . onun için önemli olan. sosyalizm ˘ ˘ ˘ insan kitlelerine giderek daha fazla nüfuz ediyor. Çar ve Anava˘ s ˘ 33 Bugün Zimbabve’nin batı yakası.Hristiyanlık ve Vatanseverlik derdine dü¸ mü¸ durumda: Rusya’nın Dogu’daki nüfuzu meselesi. nereye bir sınır çizilecegi. Saksonya veya Braunschweig’in Al˘ man Birligi’ne dahil olup olmayacagı. içkin olmayan bir vatanseverligi ˘ insanlara kazımak ve aralarında geli¸ mekte olan sosyalizm fikirlerini s bastırmak için. milli ve siyasi menfaatlerden ta˘ mamıyla farklı sorular. Iman. kaybedilen Fransız bölgelerinin geri alınması. iktidar tarafından öylesine özenle a¸ ılandıkları vatanseverlik ise yalnızca yayılamamakla s kalmayıp. Als s ˘ manya’nın birligi. Bu yüzden.

Rusya’da veya dı¸ arıda. benimsemezler. s s siyasi ili¸ kilerimiz son derece gerginle¸ ti ve Fransa’yla sava¸ söylentileri s s s duyulur oldu. A. ¸ ˘ s ˙ aslında tüm halk arasında. s XI Kı¸ ın Paris’teki karısını arada bir ziyaret edip.34 uzun güz ak¸ amlarında raporunu sunmak s s üzere gelen –okuma yazmasız. yüz milyonlarca Rus insanı. s ˘ ˘ ˘ Çar’ına kar¸ ı tavrı da.Hristiyanlık ve Vatanseverlik tan’larına özellikle baglı oldukları yolunda kendilerine atfedilen haksız ˘ söhrete ragmen. yani. kınama degilse. yani. ˘ Ruslar bugün. ¸ Delikanlılık ve Gençlik’teki Dimitri karakterini yaratırken model aldıgı D. ne saldırılabilen ne de savunulabilen bir inancı. Bir baglı˘ lık hissi nak¸ etme ugrundaki sonu gelmez. siddet kullanan tüm otoritelere kar¸ ı takındıgıyla s ¸ s ˘ aynıdır. Türkiye’de veya Çin’de s yerle¸ ik durumdalar. Gazeteleri okuyan dostum kahyasına. yogun denemelere ragmen. Rusya’yla Fransa arasındaki ili¸ kilerden söz etti. Bu. vatanseverlik aldatmacasından ve Iman. ama bilge ve saygıdeger köylü– kah˘ yasıyla sık sık sohbet eder ve. Basının söyleminden etkilenerek (ve eski bir ordu s 34 Süphesiz. Çogu zaman Iman ˘ ˘ ˘ –baglı oldugu varsayılan su Ortodoks Devlet imanı– hakkında hiçbir sey ˘ ˘ ¸ ¸ bilmezler ve tanır tanımaz onu reddedip rasyonalist olurlar. O sırada vatansever Rus gazeteleri bu müdahale yüzünden öfkeyle yanıp tutu¸ uyordu ve hükümran sınıfları öyle kızı¸ tırdı ki. ˘ Dyakov. diger seyler yanında. Anavatan’ındansa ˘ –bununla kendi köyü veya bölgesi kastedilmedikçe– ya tamamen bihaberdir veya haberdarsa da. bizimkine kıyasla ˘ ¸ Fransız iktidar sisteminin avantajından söz ederdi ona. Rusya’nın çalı¸ an sınıfı. mutlak kayıtsızlıktır. –[Aylmer Maude] 92 . Lehlerin son ayaklanması ve Fransız Hükümeti’nin bizim i¸ lerimize müdahalesi s arifesindeydi. onunla diger ülkeler arasında ayrım yapmaz. kendisi köyde yalnız s ya¸ ayan eski dostum D. Çar ˙ ve Anavatan’a baglılıktan en bagımsız olanlardır. evvelce Avusturya veya Türkiye’ye göçmelerinden tamamen farksız olarak.

yönetimi altına ˘ ˘ girebilecekleri her iktidarın –Avrupa’da daha kötüsü bulunmadıgına ˘ göre– elbette Rusya’dakinden daha iyi olacagı gerçegidir. sanılabilirdi ki. s “E.Hristiyanlık ve Vatanseverlik mensubu olarak) bir sava¸ halinde orduya tekrar girip Fransızlarla s sava¸ maya gidecegini söyledi. “Niye sava¸ alım?” diye sordu kahya. s Böyle yorumlar. aklı ba˙ sında her çalı¸ an Rus insanından i¸ itilebilir. “Varsın. iktidarın hipnotik etkisi altında bulunmayan. hepsi ikinciyi seçerdi. O sıra vatansever Ruslar. bana dedigine göre. ama daha çok ve daha iyi topraga. Türkiye veya ˘ s Avusturya’ya. ¸ s s Çar’larını ve Anavatan’larını sevmelerinden söz ederler. Rus köylülerinin Iman’larını. (hangisi olursa olsun kendisini aynı s ˘ sekilde soyacagını bildigi için) –suyun iyi olup olmadıgından bile deme¸ ˘ ˘ ˘ yecegim– topragın yumu¸ ak ve killi olup olmadıgından ve lahananın iyi ˘ ˘ s ˘ yeti¸ ip yeti¸ meyeceginden. (kitaps ˘ larda tabir edildigi üzere) Çar babalarının emri altında. oysa su iki yer ¸ arasında seçim yapması gerekseydi. Fransa’nın bize buyurmasına nasıl izin verebiliriz?” “Ama siz kendiniz onların bizden daha iyi yönetildigini söylediniz. taptıkları Anavatan’larına. bu yoruma öyle sa¸ akalmı¸ ki. ne ˘ ¸ s s kar¸ ılık verecegini bilememi¸ ve gerçege çok benzer bir rüyadan uyanan s ˘ s ˘ biri gibi gülmü¸ sadece. bir tek Rus köylü cemaati bile hangisine yerle¸ ecegi konusunda bir an tereddüt etmezdi: Rusya’ya. Hollandalı ve Alman ˘ 93 .” ˘ dedi kahya gayet ciddi bir biçimde. Her bir Rus köylüsü için hangi iktidar altında ya¸ ayacagı meselesi. fevkalade daha az bir öneme sahiptir. bizim için de düzenlemeler yapsınlar. s s ˘ Rusların bu kayıtsızlıgının kaynagı. kutsal Ortodoks ˘ ˙ Iman’larıyla. ama daha az ve daha kötü topraga veya Rusya dı¸ ındaki herhangi bir yere. Prusya. Beyaz Çar babaları ve Ortodoks inancı olmaksızın. ama öyle degil: ˘ ˘ ˘ ˙ bildigim kadarıyla. Çin.” Ve dostum. Fransızlarla s ˘ Sivastopol’un bir ‘revanche’ını gerekli görüyordu. Amerika’ya göçen Ingiliz. bunu daha önce çok ˘ gördük ve bugün de hâlâ görmekteyiz.

s s –[Aylmer Maude] 37 Dört tereklekli gezinti arabası. sırtlarında yalnızca gömlekleriyle ˘ onu kar¸ ılamaya ko¸ mu¸ lar ve yüce kumandanlarını müthi¸ bir co¸ kuyla s s s s s selamlayıp. büyük oranda suni olarak hazırlanıyor ve sergilenen co¸ ku seviyesi. Aleksandr’ınki. Ama bu teza˘ ¸ hürlerin nasıl hazırlandıgını bilmek lazım. ˘ Avrupa halklarının bir yönetimden digerine. Rus ˘ s s 35 III. Çar’ın her ˘ yolculugu sırasında. çalı¸ anlar arasında s katiyen tepkiye yol açamaz. veya bu Franko-Rus senliklerinde.Hristiyanlık ve Vatanseverlik köylüler ve Rusya’ya gelen digerleri arasında da aynı tutum hakim. Mesela Rusya’da. –[Aylmer Maude] Karkov yakınında.36 s Fransa’da. taç s giyme töreninde35 veya Ekim’in 17’sindeki Çar’ı öldürme giri¸ iminde. Aleksandr’ın çocuklarından biri yaralandı. Aleksandr’ın seyahat ettigi treni havaya uçurma ˘ amacıyla bir terörist giri¸ imi gerçekle¸ ti. Kalabalıgın co¸ kusu. çe¸ itli merasimler sayesinde ˘ ˘ s halkta ifade bulan tezahürlerini i¸ aret ederler. Türklerinkinden Avustur˘ yalılarınkine veya Fransızlarınkinden Almanlarınkine kayması. askers ler –anlatıldıgı üzere– oldukları gibi. XII Vatanseverligin varlıgının kanıtı olarak. bir keresinde ak¸ am yemeginden sonra kaleskasını37 o s ˘ sıra kampta bulunan alaya sürmü¸ . s s Aleksandr henüz veliahtken ve gelenek icabı Preobrajenskiy Alayı’nı kumanda ederken. Bu eski bir sanat ve dolayısıyla uzmanları da o vecd hallerini hazırlamada virtüöz seviyesine ula¸ mı¸ durumdalar. hep birden kaleskanın pe¸ isıra yarı¸ a tutu¸ mu¸ lar ve veliaht s s s s bakarken birçogu istavroz çıkarmı¸ . köylü cemaatlerinden ve fabrikalardan insanlar onu ˘ kar¸ ılayıp buyur etmek üzere biraraya getiriliyorlar. s ˘ s bunu kendileri için gerekli görenlerce. Almanya’da. çalı¸ an s sınıfın ko¸ ullarında o kadar küçük bir fark yaratır ki. Kaleskası görünür görünmez. tahta çıkmasından iki yıl sonra. mesela Rusya’da. II. Borki’de III. zafer kutlas ˘ maları yapıldıgında. iktidarlarla hüs kümran sınıfların telkinlerine maruz bırakılmazlarsa. Prusya’ya sava¸ ilan edildiginde. –[Koray Karasulu] 36 1888’de. 94 . 1883’te. sadece o co¸ kuyu organize edenlerin s s sanat seviyesini gösteriyor. Bu kar¸ ılamayı gören herkes.

iki. üç. . dört . Bu. üç. aynen gerçekle¸ tigi üzere. hatta bir saatligine bile olsa ˘ kendilerini ziyaret etmeleri dilegiyle. lütfen hazırlık yapılmasın. ˘ ˘ ˘ ˘ Rus denizcilerin geldigi ögrenilir ögrenilmez.” s Veliaht gider gitmez tugay komutanı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik askerlerinin Çar ve vârisine kar¸ ı duydugu saf baglılık ve sevgiden. . ˘ “Ha¸ metmeaplarını ne zaman bekleyebiliriz?” s “Muhtemelen ak¸ am. sekiz. bölükteki her on adamdan birinin s s de ko¸ arken ıstavroz çıkarması dogrultusunda talimatlar verdi. Sidorenko. bölük komutanlarını biraraya toplayıp. ıstavroz ˙ çıkaracaksın. . Yalnız. . Denizcilerimizin kalmaları ayarlanan tüm kasa- 95 . Ba¸ ças ˘ s vu¸ lar bölükleri tefti¸ ettiler ve her adamı birer birer sayarken onuncuda s s durdular: “Bir. epey uzaktaki birçok kasaba ve köyde de. Bize. tamamen aynı sekilde yapılır. hatta askerlerle subaylar ve her¸ eyi düzenleyen alay komutanı üzerinde kusursuz bir co¸ ku s s izlenimi yaratıldı. dört . bir. vatansever tezahürler olan her yerde. dokuz. iki. on. senlikler organize etmek için derhal komiteler olu¸ turuldu. halk hissiyatının ˘ ¸ spontan bir ifadesi gibi görünen Franko-Rus senlikleri de kendiliginden ¸ ˘ gerçekle¸ mediler. Ne s s var ki. ıstavroz çıkar. ” Hepsi emre göre yapıldı ve veliaht ile oradaki herkes üzerinde. önceki gün ¸ ¸ s resmî geçitten sonra tugay komutanına ertesi gün gelecegini belirtti. ¸ s ˘s Her yerde bu senliklerin masrafları için bagı¸ listeleri açıldı. aksine çok maharetli ve gayet bariz bir sekilde Fransız s ¸ hükümetince hazırlandılar. böylesine kaba degilse de. s ˘ ˘ yüzleriyle jestlerinin ifade ettigi yapmacıksız ve besbelli spontan dinî ˘ co¸ kudan ve özellikle istavroz çıkarmalarından mütehassis olmu¸ . Birçok ¸ ˘ ˘ kasaba. . [malumatını tüm diger gazetelerden toplayan iktidar organı Selskiy Vestnik’ten aktarıyorum yine] sırf nispeten uzunca olan Toulon-Paris güzergahındaki ˘ irili ufaklı bütün kasabalarda degil. Ivanov. “Hurra!” çıglıklarıyla kar¸ ılamaya ko¸ maları s ˘ ˘ s s ve arabanın pe¸ inden ko¸ turmaları. hepsi suniydi ve su sekilde hazırlanmı¸ tı: veliaht. bütün askerlerin ertesi gün temiz gömlek giymeleri ve kaleskası görünür görünmez (ki bunun için gözcü dikilecekti) veliahdı. Paris’teki imparatorluk elçimize temsilciler gönderdi. . Rus denizcilerin bir günlügüne.

Bakanlar ile diger yets kililere yüz bin rubleden fazla para tahsis etti. daha da büyük meblaglar s ˘ harcamaya hazır bulundugunu duyurdu. tatil edilmesine karar verildi. Rus s ¸ ziyaretçileri selamlamak ve Fransa hatıraları diye onlara hediyeler vermek için Toulon’a veya Paris’e özel temsilciler yollama veya onlara tebrikler ve ho¸ geldin telgrafları gönderme kararı aldı. Denizcilerimizin hiç ˘ görünmedigi birçok kasabada da yine. halkın belli bir kesimini. Ekim’in 1’ini minnetle Fransa için bir sevinç günü olarak hatırlayabilsinler diye. anormal derecede heyecanlı bir ˙s hale getirdiginde. insanlar sunu der: “I¸ te bakın. as˘ s len kasaba ayaktakımının çamurunu. Rus ziyaretçilerin ˘ ˘ kar¸ ılanmasında eglence harcamaları olarak. alt düzey yetkililerin aldıkları cezaların affına karar verildi.” Son zamanlarda Toulon ve Paris’te gerçekle¸ en. Halkın Toulon’u ziyaretini ve Rus filosunu kar¸ ılamaya katılımını s kolayla¸ tırmak için. onları kontrol ˘ eden iktidar ve hükümran sınıflar her istediklerinde. halkta vatansever 96 . Birçok kasaba ve bölge. Rusya onuruna Ekim’in 1’inde çe¸ itli senlikler düzenleme kararı alındı. devasa meblaglar ayırdı ve sırf kar¸ ılamalar ve s ˘ ˘ kutlamalar alabildigine müthi¸ olsun diye. her yerde (elindeki güç sayesinde daima muktedir oldugu) e¸ zamanlı düzenlemeler yapıp.Hristiyanlık ve Vatanseverlik baların belediyeleri. Ekim’in s ˘ 1’inin her yerde milli bayram olarak kabul edilmesine ve tüm egitim ˘ kurumlarında ögrencilere o günün. Lothringen’deki manevralarda gerçekle¸ en ve Rusya’da her merasim vesilesiyle s sürekli tekrarlanan türden tezahürler sadece sunu kanıtlıyor: kalaba¸ lıgı heyecanlandırmak için varolan araçlar öyle güçlü ki. Bir iktidar böylece. s ˙ Almanya’da Imparator’un veya Bismarck’ın resepsiyonlarında. yerel yönetimce bu amaçlara tahsis edilen meblagların yanısıra. demiryolu tarifeleri yarı yarıya dü¸ ürüldü ve özel s s trenler tahsis edildi. Paris’tekilereyse iki günün. çe¸ itli sölen ve senliklerin organizasyonu için yüz s ¸ ¸ ˘ bin rubleden fazla. senliklerin düzenlenmesi için özel bir ko mite tarafın¸ dan yüklü bir miktar toplandı ve Fransız Hükümeti. ˘ Bizzat Paris’te. tüm millet iradesinin ˘ ¸ spontan bir ifadesi bu.

tamamen bu amaca adanmı¸ özel kitaplar ve gazetelerde s onu yüceltmeyi bıraksınlar. ismini ve ailesindeki isimleri. sürekli suni araçlarla ˘ ve de özel durumlarda i¸ lenmek zorunda kalmazdı. konu¸ malarla. su ˘ ˘ ¸ an yapıldıgı gibi. ˘ ˘ Vatansever duygular insanlarda gerçekten o kadar içkin olsaydı. Sadece bir anlıs gına.Hristiyanlık ve Vatanseverlik tezahürler yaratabiliyorlar. Ingiltere ve Amerika’da ¸ da. ˘ onun dogum ve isim günlerini –çanların çalması. vatanseverlik ve mevcut iktidarlara biat ve baglılık husule getirmek ˘ için hükümran sınıflarca hararetle yapılanları yapmaktan vazgeçsinler de. hatta bunlara ili¸ kin zamirleri s koca harflerle dua kitaplarına. bir yıllıgına. s siirlerle ve anıtlarla– sürekli aynı dogrultuda hipnotize ediliyor. serbestçe kendiliginden ortaya çıkmaya terkedilirdi. sadakat yeminine zorlamayı bıraksınlar. portresini her yerde sergilemeyi ˘ bıraksınlar. tüm Rus halkını taç giyme töreninde her Çar’a. ˘ Ama insanlar. sonra ¸ ˘ 97 . onu suni olarak husule getirmek için su ˘ ¸ an iktidarlarla hükümran sınıfların sarfettigi yogun çabalar ve bütün bu ˘ ˘ çabalara ragmen elde edilen sonuçların küçüklügüdür. Italya. takvimlere ve okul kitaplarına basmaktan vazgeçsinler. Kilise ayinleriyle. her Kilise ˘ ayininde agır bir ciddiyetle Çar için bildik duaları okumayı bıraksınlar. Öte yandansa. gazetelerle. vatanseverligin insanlarda ˘ bulunmadıgının en açık kanıtı. Rusya’yla ilgili olarak s ˘ ˙ ˙ böyle. Fransa. Çar hakkındaki en hafif saygısız bir söz yüzünden insanları kovu¸ turup hapse atmayı bıraksınlar. kandiller ve çalı¸ ma ˘ s yasagıyla– tatil yapmayı bıraksınlar. görelim. varsayılan bu vatanseverligin ne kadarı günümüz halklarının ˘ karakteristigi. vaazlarla. halkın –Prokofi ve muhtar Ivan ve ˘ tüm Rus köylüleri gibi gerçek çalı¸ an insanların– kendilerini o ya da bu s sekilde toprak sahipleriyle genel olarak zengin insanların ellerine teslim ¸ eden Çar’a (insanların bizi temin ettigi ve yabancıların inandıgı gibi) ˘ ˘ peresti¸ duymasının ne kadarı dogal. kitaplarla. bunları yapmayı s ˙ sadece bir anlıgına bıraksınlar da. ama aynı sekilde Almanya. görelim. çocukluktan itibaren tüm imkanlarla –okul kitaplarıyla.

Ingiltere. ˘ s –[Aylmer Maude] 39 Suikaste 98 . Amerika. top.39 yarın Katerina’ya. su veya bu yemle ustaca ˘ s ¸ oraya çekilmi¸ tir. Napolyon’a ve Boulanger’ye benzer co¸ kunlukla tezahürat yaptılar. –[Aylmer Maude] kurban giden III.40 Nikolay’a. bunun tüm milletçe payla¸ ı˘ s s lan duyguların ifadesi oldugu söyleniyor bize. tüm nüfusun ˘ ancak on binde birlik minik bir bölümünü olu¸ turur. II. Aleksandr’a. ikincisi. 1825’te Dekabrist komplocular tarafından Imparator ˙ s ilan edilmi¸ ti. bugün s s Pyotr’a. yine aynı sekilde bagırıp sapkalarını sallayas ¸ ˘ ¸ caklardı. Pyotr. Almanya ve Italya’da da aynısı oluyor. Vatanseverlik denen sey. sonra tekrar Napolyon’a. iktidarın elde etmek is¸ 38 Kral Louis-Philippe. bugün. Konstantin’e.38 Cumhuriyet’e. öbür gün Paul’e. Leuchtenberg Dükü’ne. bu sava¸ ın açıldıgı s s ˘ I. bir yanda. üçüncüsü. Ama birincisi.Hristiyanlık ve Vatanseverlik birkaç bin insan zorla veya rü¸ vetle biraraya getiriliyor ve seyirlik ne s varsa görmekten daima ho¸ lanan meraklıların da katılımıyla. parıltılar ve her tür sa¸ aaya refakaten önlerinde ne bagırılıyorsa ¸ s ˘ aynısını bagırmaya ba¸ ladıkları zaman. –[Aylmer Maude] s 41 Maximilian Eugène Joseph Napolyon (Leuchtenberg dukalıgını satın alan Eugène de ˘ Beauharnais’nin oglu).41 Slav karde¸ lerimize. Prusya s Kralı’na. Birinci Napolyon’un Rusya’yla sava¸ ına. iktidarın arzu ve talep etmedigi bir sey bagıran ˘ ¸ ˘ herkesi –Franko-Rus kutlamaları sırasında hararetle yapıldıgı üzere– ˘ derhal susturup uzakla¸ tıran polis var. bans dolar. Aleksandr’ın kızkarde¸ i Marya Nikolayevna’yla evlendi. s Fransa’da. sonra tekrar Müttefiklere. böyle ˘ kutlamalarda bagıran bu binler veya en fazla on binler. Fransız denizcilere ve yetkililerin buyur edilmesini istedigi ˘ ˙ ˙ herkese tezahürat yapıyorlar. Rusya’daysa aynı co¸ kunlukla. –[Aylmer Maude] 40 Aleksandr ve II. III. Nikolay’ın karde¸ i. bütün o binler arasında tüm bunların ne s anlama geldigini bilen ancak birkaç düzine vardır ve ya¸ ananların tam ˘ s tersi gerçekle¸ iyor olsaydı. Burbonlara. Rusya’da bizde ¸ ˘ ˘ yapıldıgı gibi zorla biraraya toplanmamı¸ sa. dördüncüsü. bu bagırıp s ˘ sapka sallayan on binlerce insanın büyük çogunlugu. Orleans’a. Aleksandr’a.

ama onun hiç de yüce s degil. onu hissets tiklerine kendilerini inandırmaya çalı¸ ırlar veya en azından hissediyors mu¸ gibi yaparlar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik tedigi hedefler geregi okullar. Frankreich. hepsinden yücesin) ile eksiksiz ifadesini bulan bir duygudur ki. her egi˘ timli insan için dogal olan o yüce duygunun katına henüz ula¸ madıkları ˘ s içindir. yüce vatanseverlik duygusunun en net formülünü elde etmek için Deutschland yerine sadece Russland. Bu yüce duyguya henüz ula¸ mamı¸ larsa. din ve satılmı¸ bir basın tarafından halk ˘ ˘ s arasında sürekli üretilip desteklenen bir ruh halidir yalnızca. bu. vatanseverligin yüce bir hissiyat ol˘ duguna dair öylesine tam bir inançla söylerler ki bunu. diger yan˘ daysa. Italien veya bir ba¸ ka s krallık koymak yeterlidir. hükümran sınıflara göre halkta geli¸ tirilmesi gereken bu s yüce duygu nedir? Bu hissiyat. o duyguyu ˘ tatmamı¸ sıradan ve saf insanlar bu yüzden suçluluk duyup. s Peki ama. s XIII “Ama sıradan insanlar vatansever duygular beslemiyorsa. ¸ Almanya. pe¸ inden tüm ulusun daimi s s iradesinin bir ifadesi diye ortaya sürülen geçici bir etkidir.” s ˘ Hükümran sınıfların insanları. aksine çok budala ve ahlaksız bir hissiyat oldugunu görmemek ˘ ˘ imkansız. Iktidarın yaptıgı da tam olarak budur. Baskı altındaki milliyetlerin vatanseverligi de müstesna degil. hükümran sınıflarca benimsenen özel yöntemlerle zihnî ve ahlaki seviyesi en dü¸ ük kesimlerde uyandırılıp. Süphesiz iktidarlar ve bir devletin bütünlügü ¸ ˘ için çok kullanı¸ lı ve arzulanan bir duygudur bu. yani s ¸ ˘ vatansever Alman sarkısı Deutschland. Deutschland über alles (Almanya. budaladır. kendi krallıgını veya halkını diger bütün ˘ ˘ krallık veya halkların önüne koymaktan ba¸ ka bir sey degildir. O da emekçi yıgınlar ˘ ˘ ˘ içinde gayritabiidir ve onlara suni olarak üst sınıflar tarafından a¸ ılanır. en kati tanımıyla. çünkü her krallık kendini diger hepsinden daha ˘ 99 . bu duygu onlarda s s ˙ geli¸ tirilmelidir.

herkesce tanınan ˘ ¸ s ¸ temel ahlak yasasının tam tersi bir dürtüye– itecektir. çünkü onu ˘ hisseden herkesi. Böyle bir durumda vatanseverlik –yani toplumsal düzeni yıkmaya hazır olmakla kalmayıp yagma. bu anla¸ ılabilir bir sey. s ¸ Ama böyle bir duygunun Hıristiyan çagımızda ne anlamı olabilir? ˘ Zamanımızın bir Rusu. vatanseverlik nasıl bir ˘ erdem olabilir? Bu hissiyat zamanımızda artık. kesinlikle bir ahlak kusurudur. kendi halkını s bütün digerlerinin önüne koyabilmesi. bu duygu. toplu kıyım. kadim dünyada. Vatanseverlik. ve ahlaksızdır. tek bir milli dini benimsemi¸ ken ve ilahi olarak atanan hükümdarının mutlak iktidas rına tabiyken ve kendini. bir erdemdi belki. çevredeki barbarlara kar¸ ı dü¸ ˘ s s manca bir duygu besleyebilmesi ve kendi halkını savunmak için onları öldürebilmesi anla¸ ılabilir bir sey. çünkü maddi ve manevi zemini yok. bir erdem olmamaktan da öte. kaçınılmaz olarak diger devletler ve halklar aleyhinde ˘ kendi devleti ve halkı için avantaj arayı¸ ına –kendimize yapılmasını s istemedigimiz seyi ba¸ kasına yapmamak seklindeki. vatanseverligin bir anlamı ˘ vardı. yani vatanseverlik gerçek anlamıyla zamanımızda varolamaz. sunu ¸ 100 . sürekli onu yutmaya ugra¸ an bir barbarlar ˘ s okyanusu ortasında bir ada gibi görürken.Hristiyanlık ve Vatanseverlik iyi addederse hepsinin yanılacagı açıktır. Ama zamanımızda. her millet az çok homojenken. hem dinî hem ahlaki idealimize ters bir sey talep ¸ ederken ve insanların e¸ itligi ve karde¸ ligini degil. insandan –o zaman eri¸ ilebilir en s yüksek ideale– Anavatan’ına sadakat talep ederken. hangi gerekçeler ve amaçla gidip Fransızları ve Almanları öldürebilir veya bir Fransız nasıl Almanları öldürebilir. Kadim dünyada. erkeklere kölelik ˘ ve kadınlara tecavüz tehdidi dayatan barbar saldırılarına kar¸ ıkoyma s arzusu– dogal bir duyguydu. esaret. ken˘ s ¸ dini ve vatanda¸ larını böyle bir felaketten korumak için. bir devlet ve bir s ˘ s ˘ ˘ halkın tüm ötekilere üstünlügünü kabul ederken. bir insanın.

Britanya’daki Hintli ve Rusya’yla Türkiye’deki Tatarla Ermeni benzer bir durumdadır. bir milleti olu¸ turan halkın bir ırk. Fransa ve Prusya gibi en homojen devletlerin insanları bile artık. kendisi gibi insanlardır yalnızca? ˘ Öyle ki. çogu zaman kendisiyle aynı mezhep ˘ ˘ ve meslekten olan. Greklerin. hayat sartlarının kendisi su an öyle degi¸ mi¸ durumda ki. kadimler için dogal olan vatanseverlik hissiyatını ˘ duyamazlar. Hıristiyandır. bir devlet ve bir dine mensup ¸ s bulundugu kadim zamanlardaki kadar belirgin bir biçimde tanımla˘ nabilir olmaktan çıkmı¸ tır. ˙ Ama günümüzde. çünkü pek sıklıkla temel hayati menfaatleri (kimi zaman. ˘ Ayrıca. hem¸ erilerinden çok bir ba¸ ka s s devletin insanlarına yakın ve lazımdır –ticaretle ugra¸ anlarda. aynı zamanda s dinlerini. ailevi menfaatleri. barbar degil. manevi menfaatlerde veya her ikisinde s çogu zaman kendisiyle biraraya gelen. barı¸ ve barı¸ çıl bir ürün alı¸ veri¸ i arzulayan ve ortak s s s s i¸ menfaatlerinde. pek sıklıkla. Romalıların vatanseverligi o kadim ˘ zamanların örnekleridir. diniyle s s ˙ Roma’ya. Anavatanlarını savunurken. manevi. dogdukları toprakları ve devletlerini de savunan ˘ Mısırlıların. yani ticarette. vatanseverligi hangi yönde ifade bulabilir? Avusturya’daki Çek.Hristiyanlık ve Vatanseverlik –ne kadar kötü egitim almı¸ olursa olsun– gayet iyi biliyorken: diger ˘ s ˘ devletin insanları ve tahrik edilen vatansever dü¸ manlıgının hedef aldıgı s ˘ ˘ halklar. ba¸ ka ˘ s s milletten i¸ verenlerle baglantılı çalı¸ anlarda ve özellikle bilim adamları s ˘ s ve sanatçılarda vaki oldugu üzere. ˘ onun dı¸ ındadır. s ˘ sermayeleri yurt dı¸ ına yatırıldıgında. Rusya. Ama bu birkaç tabi milliyet bir yana. bir devletin insanları. Yahudilerin. kimi zaman. ¸ ¸ ˘ s s ülkemiz dedigimiz ve geri kalanların hepsinden ayrı tutmamız beklenen ˘ sey. dogu¸ tan Irlanda’ya ve bir vatanda¸ olarak Birle¸ ik Devletler’e ˘ s s s aitken. bilimsel veya sanatsal menfaatleri) kendi ülkelerinde degil. kimi zas ˘ man. ˘ Rusya. Birle¸ ik Devletler’de ya¸ ayan bir Irlandalı. ekonomik menfaatleri. milliyetlerini. karıları ba¸ ka bir milletten oldugunda. tahrik edilen vatansever dü¸ manlıgının yöneltildigi o s s ˘ ˘ 101 . Prusya ve Avusturya’daki Leh.

ona tırpanlar ve makineler temin eden Alman arasında dü¸ manlık hayal etmek daha da imkansızdır. Hıs ristiyanlıgın anlamını 1800 yıl boyunca her ne kadar gizlemeye çalı¸ mı¸ ˘ s s olsak da. erkleriyle mevcudiyetlerinin ona dayandıgını hissederek. s ˘ Artık uzun bir zamandan beri Hıristiyan milletlerin dala¸ ma gereks çeleri yoktur ve olamaz da. en ham ve aptal insanlar bile. farklı ˘ ˘ s milliyetlere mensup bilim adamları. Ama Hıristiyan aydınlanma o devletleri içeriden dönü¸ üme s ugratıp. Milliyet ve s siyasetten bagımsız olarak aynı genel menfaatlere yogunla¸ an. sırf atalet sayesinde ve iktidarlarla hükümran sınıflar. Hıristiyan bilincin milletleri hazırladıgı o ˘ birle¸ meye de yegane engel oldu. s Zamanımızda vatanseverlik. ya¸ anıp bitmi¸ bir geçmi¸ ten ardakalan s s s zalim bir gelenektir. onu ˘ halk arasında ısrar. sürdü¸ s ˘ rülmektedir. Bir Almana hububat s s ˘ temin eden Kazanlı bir köylüyle. Ve her¸ eyden önce. vatanseverlik yalnızca ˘ gereksiz olmakla kalmadı. o yine de hayatımıza i¸ lemi¸ tir ve hayatımızı o ölçüde kontrol s s etmektedir ki. kimilerinin ¸ ˘ i¸ ine geldigi için kaldırılmayan bir iskeleye benziyor. s 102 . s ˙ Alman ve Italyan i¸ çilerle ilgili olarak da durum aynıdır. Fransız.Hristiyanlık ve Vatanseverlik devlettedir. bir binanın duvar in¸ asında s ihtiyaç duyulan ve su an bina kullanımını engelledigi halde. yanısıra ya¸ adıkları ahlaki s ilkelerle vatanseverligin mutlak uyu¸ mazlıgını görmezden gelemezler. Zamanımızda vatanseverlik. hepsine aynı temel ilkeleri verir vermez. vatanseverlik zamanımızda imkansızdır çünkü. hile ve siddetle kı¸ kırtıp muhafaza ettigi için. ˘ s ˘ XIV Vatanseverlik. heterojen nüfuslardan olu¸ an ve barbarlara kar¸ ı savunma s s ihtiyacı duyan güçlü devletlerin sekillenmesi ve bütünle¸ mesi için bir ¸ s gereklilikti. Sınır bölgelerinde ve ba¸ kentlerde barı¸ s s içinde birlikte çalı¸ an Rus ve Alman i¸ çilerin nasıl ve neden birbirleriyle s s dala¸ maya ba¸ layacagını insan hayal dahi edemez. sanatçılar ve yazarlar arasındaki bir dala¸ manın bahsiyse yalnızca gülünçtür.

onu ba¸ s s latanlar degil ba¸ kaları zarar görür) ve geçenlerde Rusya’yla Almanya ˘ s arasında sürdürülenki gibi bir gümrük sava¸ ı ba¸ latılır. sırf istedikleri olsun da kar¸ ısındakiler dize s gelsin diye kendini cezalandırma hilesine ba¸ vururlar (ki bu vakıada s kendileri için çok uygundur.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ama iktidarlar halkı rahat –yani. temel varlık sebebi dü¸ ˘ s manca ili¸ kilerini bertaraf etmek ve düzenlemekte yatar. vatanseverlik kisvesi altında. Ve böylelikle s iktidarlar. heyecanlı hayvanı kontrol edemiyormu¸ gibi yapıp. Ama nasıl koruyorlar? ˙ Insanlar Ren kıyılarında birbirleriyle barı¸ çıl ili¸ kiler içinde ya¸ arlars s s ken. ansızın. Franko-Rus senlikleriyle daha da alevlendirilir ve her an kanlı bir sava¸ a yol açabilir. dı¸ arı s s salması gibi. bu adamları tekrar Alman ilan etmek gerekli görünür ve tüm Fransızlarla Almanlar arasında husumet yaratılır. milletler arasında barı¸ ı idame s s ettirmek maksadıyla varolan o aynı kurumlar dala¸ maya ba¸ larlar. büyük ulusların iktidarları arasında dü¸ manlık s s s tekrar ba¸ gösterir ve fevkalade bo¸ bahanelerle bir sava¸ ba¸ latılır ve s s s s Almanlara. ¸ o çocuklara mahsus hileye. Veya Almanlarla Ruslar. çünkü iktidarların. birbirleriyle barı¸ çıl ili¸ kiler içinde– s s bırakamazlar. Gazetelerin yars s dımıyla Almanlar ve Ruslar arasında husumet yaratılır. tek degilse de. sınırlarında s s s sükunetle ya¸ amaktadırlar ve ansızın. ¸ s ˙ Iktidarların nasıl halkı etkileyip. barı¸ içinde emek ürünü ve hizmet alı¸ veri¸ leri yaparak. ahs s maklık ardına ahmaklık ederler ve yapacak daha iyi bir sey bulamayıp. krallar ve imparatorlar arasındaki çe¸ itli anla¸ mazlıklar s s ve entrikalar neticesinde sava¸ ba¸ lar ve Fransız hükümetine. bu dü¸ manca ili¸ kileri tahrik s s eder ve sonra da onları bertaraf etme gösterisi yaparlar. onlarda diger milletlere kar¸ ı husu˘ s 103 . halk duruma alı¸ mı¸ ken. Asırlar geçer. ˙ Iktidarların halklar arasında barı¸ ı koruma tela¸ ında olduguna temin s s ˘ ediliyoruz. çünkü bir gümrük sava¸ ından. oranın s s sakinlerinden bazılarını Fransız ilan etmek gerekli görünür. Atının kuyrugu ˘ altına biber serpen ve onu ahırında kamçılayan bir çingenenin. yularına asılarak.

iktidar ˘ telkinleri dogrultusunda bir inanç halklar arasında tesis edilir. Bu savlar oldukça dogru görünüyor. birbirlerine kar¸ ı dü¸ manlık beslemiyors s s lar ve anla¸ mazlıklarını barı¸ çıl bir yoldan giderebilirler. Iktidarlar. sagduyuyu ve vicdanı terk etmesinden ve iktidara ˘ köle itaatinden ba¸ ka bir sey degildir. iktidarlar onları diger halklara saldırmaya ˘ zorlarlar. Hakemlik yöntemiyle barı¸ ı savunanlar söyle akıl yürütüyor: iki hays ¸ van avlarını sava¸ madan bölü¸ emez: çocuklar da böyle davranır. diger milletlerden veya içindeki dü¸ manlardan ge˘ s lecek bir saldırı tehlikesi altında olduguna ve bu tehlikeyi yegane sa˘ vu¸ turma yolunun da iktidara köle itaatinden geçtigine temin ederler. ama yalnızca iktidarlar tarafından tetiklenmi¸ olmasın. bars s barlar ve barbar milletler de. ikna ve soruna ili¸ kin kararı tarafsız ve makul insanlara has vale ederek giderirler. ˘ Divide et impera. çünkü bunlar modern ˘ s vakıalar. Vatanseverligin vazedildigi her s ¸ ˘ ˘ ˘ yerde. gerçekte vazedilen budur. diye temellendirir. Her iktidar. Halklar iktidarların ta˘ hakkümü altında olunca. Zamanımızın insanları bir aydınlanma ˘ dönemine girmi¸ durumdalar. orada bulunmasaydı ˘ ¸ s ˙ i¸ ler daha kötüye gidecekti. kazanılsa bile s daima zarar verdigi halkın menfaatiyle tamamen alakasız bir sekilde. diger milletlerin saldırı tehlikelerine dair. Ama rasyonel insanlar anla¸ mazlıklarını s müzakere. ˘ ¸ iktidarlar. s ˘ Bu. devrimler ve diktatörlükler sırasında tüm açıklıgıyla görülür ve ˘ iktidar olan her yerde ve daima meydana gelir.Hristiyanlık ve Vatanseverlik met yarattıgına ili¸ kin bu son iki vakıayı aktardım. iktidarın s muhteris ve çıkarcı emellerine ula¸ masındaki bir araçtan. varlık sebebini ve kullandıgı tüm siddetin me¸ ruiyetini. Zamanımızın ulusları da böyle davranmalı. s s 104 . (Böl ve yönet. yönetilenlerin s de insan haysiyetini. ama tüm tarih boyunca bir tek sava¸ yoktur ki. Böylelikle.) Vatanseverlik en basit. s ˙ Iktidarlar halkı. tehlike altında s olduguna ikna ederek halka tahakküm ederler. Ama bu sav. Vatanseverlik köleliktir. en sarih ve en tartı¸ masız anlamıyla.

Vatansever˘ ¸ s lik adına Ruslar Fransızlara kar¸ ı ve Fransızlar da Ruslara kar¸ ı sava¸ tılar s s s ve yine vatanseverlik adına Ruslar ve Fransızlar simdi Almanlarla sa¸ 105 . ve aynı vatanses verlik üzerine Bay Boulanger’nin iktidarı. böylesine izansız ve korkunç bir erki kötüye kullanmamaları ve bu yüzden çılgına dönmemeleri mümkün degildir. neredeyse. aynı vatanseverlik üzerine (Konsül ve Imparator ˘ olarak) Napolyon’un iktidarı in¸ a edildi ve Napolyon’un devirilmes sinden sonra da Burbonların iktidarı ve pe¸ inden Cumhuriyet’inki ve s Louis-Philippe’inki ve pe¸ inden tekrar Cumhuriyet’inki ve tekrar Bonas parte’ınki ve pe¸ inden bir kez daha Cumhuriyet’inki. Devrim’den sonra da Kamu Güvenligi Komitesi’nin iktidarı bu vatanse˘ ˙ verlige dayanıyordu. bilmedigi insanların tüm hüs ˘ kümlerini sorgusuz sualsiz itaatle yerine getirmeyi üstlenen insanlar rasyonel olamazlar ve iktidarlar. Iktidarlarına tabi insanlar rasyonel olamaz. ˘ ˙ Iktidar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik yalnız halka i¸ aret ettigi müddetçe ve halk iktidar sultası altında degilse. halkların iktidarlar kar¸ ısındaki daima irrasyonel ve tahripkar s itaati devam ettigi müddetçe. ˘ Devrim’den önce Fransız kralların halkları üzerindeki iktidarı. milletler arasında barı¸ . yani bir sekilde hükümranlar mevkiine gelmi¸ adamlarca ¸ s emredilecek (insanları öldürmek de dahil) her¸ eyi yerine getirmeye s pe¸ inen söz verenlerin rasyonelliginden bahsetmek ne kadar anlamlıdır? s ˘ Petersburg. yani böyle bir erke hükmedenlerse daha da az rasyoneldirler. Vatanseverlik varoldukça insanların iktidara tabiyeti daima sürecek. bir grup insanın digerine. Viyana ve Paris’te ya¸ ayan. ˘ yani devletini. çünkü her iktidarın dayanagı vatanseverliktir –yani halkını ve ülkesini. çünkü ˘ zaten tabiyet halihazırda azami irrasyonelligin bir göstergesidir. onları tehdit ettigi varsayılan tehlikelerden korumak ˘ ugrunda insanların iktidara itaate hazır olmasıdır. ˘ s kongre ve hakemler yöntemiyle tesis edilemez. s ˘ ˘ ˙ dogrudur sadece. s Söylemesi korkunç ama. Bu ˘ nedenle. vatanseverlik adına ˘ uygulamadıgı hiçbir siddet eylemi yoktur ve asla olmamı¸ tır. yerle¸ tirildi. rasyonel yollarla.

hatta sanatçılar ve özellikle gazetecilerce payla¸ ılıyor. o kadar çok insanla payla¸ ırlar onu. adli meslek üyeleri. Ve bütün s 106 . ufak bir hükümranlar grubunun elindeydi iktidar: imparatorlar. vatanseverlik s s ˘ adına Ruslar Lehlere ve Almanlar Slavlara baskı uyguluyorlar. bilim ˘ s adamları.Hristiyanlık ve Vatanseverlik va¸ maya hazırlanıyorlar ve vatanseverlik adına Almanlar iki cephede s sava¸ maya hazırlanıyorlar. bizzat o genel. s Geçmi¸ le bugün arasındaki tek fark. XV Egitimin yaygınla¸ ması. geli¸ kin ula¸ ım araçları. bugün daha çok insanın. yüzeysel egitimin araçları. krallar. halk arasında va˘ ˘ s s tanseverligi uyandırmak için iktidarlar ve hükümran sınıflarca kullanılan ˘ nüfuz da o kadar artmı¸ durumda bulunuyor. milletler arasında kar¸ ılıklı dü¸ manlık s s s duyguları uyandırmada fevkalade olanaklar yaratıyor ve vatanseverligin ˘ faydasızlıgıyla tahripkarlıgı ne kadar a¸ ikar olmu¸ sa. Ama gerçek su ki. üst s sınıflara vatanseverlikle saglanan avantajları payla¸ ması ve bir o kadar ˘ s insanın bu acayip batıl inancı yayıp korumaya katılımıdır. artan seya¸ ˘ hat ve temas imkanları ve özellikle gitgide iktidar tarafından daha fazla kontrol edilen basının geli¸ imi. vatanseverlik adına Komün üyeleri Versailles’daki insanları ve Versailles’daki insanlar Komün üyelerini katlettiler. farklı milletler arasında ˘ s s s artan temaslar. simdiyse s ¸ o iktidar ve sagladıgı avantajlar sadece memurlar ve din adamlarınca ˘ ˘ degil. ta¸ ra memurları. s Önceden. toprak sahip˘ leri. ˙ Iktidarlar erklerini muhafaza etmekte ne kadar zorlanırlarsa. dükler ve onların memurlarıyla sava¸ çıları. basının büyümesi ve en ba¸ ta da diger milletlerden kays ˘ naklanan tehlikenin azalması. bankerler. ögretmenler. Ama sava¸ lar da degil sadece. vatanseverlik aldatmacasını sürdürmeyi gitgide daha da zorla¸ tırmalı ve nihayet imkansız hale getirmeliymi¸ s s gibi görünüyor. aynı zamanda büyük ve hatta küçük kapitalistler.

kitleler iktidarlarının kimlerden olu¸ ¸ s tugunu ve çevrelerinde hangi milletlerin bulundugunu büyük oranda ˘ ˘ okuyup ögrenebilirken. içine ba¸ ka ˘ s s mefhumlar yerle¸ tirmek de gerekli. Kendilerini sürekli çalı¸ ıp didinmekten kurtararak biraz egitim alabis ˘ len ve dolayısıyla maruz bırakıldıkları aldatmacayı anlayabilecek gibi görünen halk kesimleriyse. ˘ s s çıkarları. her yerde ajan bulundurarak. okur-yazarlıgın ve seyahat imkanlarının geli¸ imi sayesinde. kilise ögre˘ tisinin. avantajlı pozisyonlarının idamesi için vazgeçilmez olan vatanseverlik aldatmacasını yayıyorlar. halkın iktidar ˘ s emirlerini yerine getirmesine matuf kuru talepler artık yeterli degil. karakteristikleri ve niyetleri konusunda halkın içine en vah¸ i s ve en sapkın bir mefhumu yerle¸ tiriyorlar ve halk çalı¸ ıp didinmeyle s s öyle baskı altında tutuluyor ki. kendilerini kölele¸ tiren yerel memurlarla soylulara körü körüne s itaat ederlerdi. halktan insanlar sürekli ve kolaylıkla seyahat ˘ edip dünyada neler yapıldıgına dair haberleri ta¸ ırken. Yüzyıl önce. s Ve basının. yasal hükümlerin. okullar ve gazetelerin aracılıgıyla. öyle tehditlere. halkların kar¸ ılıklı ili¸ kileri. s s ˘ halk her zamanki kadar aldatılıyor. s aldatma öyle ba¸ arıyla sürdürülüyor ki. ˘ halkın hayata ili¸ kin hakkaniyetli fikirlerini bulandırmak ve hayat sarts ¸ larıyla diger milletlerin kendisine kar¸ ı tutumu hakkında. iktidarın bu memurlarla soyluları rü¸ vet ve ödüllerle kontrol s altında tutması kafiydi. okuma yazmasız kitleler.Hristiyanlık ve Vatanseverlik bu insanlar. bilerek veya bilmeyerek. ne de fırsatı bulunuyor ve ˘ böylelikle esenligi adına kendisine dayatılan taleplere sikayet etmeksizin ˘ ¸ teslim oluyor. içine yerle¸ tirilen fikirlerin önemini anlas mak ve haklılıgını sınamak için ne zamanı. çok daha zorla¸ masına ragmen. Simdiyse. rü¸ vetlere ve iktidar hipnos 107 . Ve kitleler kendilerinden isteneni itaatkarca yerine getirsin diye. iktidarlarının kimlerden olu¸ tuguna veya kendilerini s ˘ çevreleyen milletlere dair bir mefhumu bulunmayan. Aldatma araçlarının geli¸ imi ve artık daha fazla sayıda insanın katılımı sayesinde. ˘ s iktidarlar.

talimatname ve projelerini özenle yazan bakanlar. Ve Makyavelist bir tutumla. tefti¸ lerini ve kar¸ ılıklı ziyaretlerini –yani çe¸ itli s s s üniformalar. yarattıkları aldatmacanın farkında olarak degil. subay veya memur seklinde avantajlı ve yüksek ˘ ¸ ödenekli mevkiler edinerek.Hristiyanlık ve Vatanseverlik zuna duçar ediliyorlar ki. ama halkı kandırmak ˘ istegiyle degil. dostlarını mahveden aldatmacayı yayma i¸ inde yer almaya ba¸ lıyorlar. 108 . neredeyse istisnasız derhal iktidar tarafına geçip ögretmen. rahip. bu aldatmacanın tüm zalimligini anlayınca. ˘ s ˙ Insan. s ¸ aldatıcılar aldatmak istedikleri için degil. sahsi. ekseriya iyi ve yüce bir sey yaptıklarına dair ˘ ¸ saf bir inanç e¸ liginde. Güçlerinin ve avantajlı s ˘ pozisyonlarının bu aldatmacaya dayandıgını belli belirsiz hissederek. Ama hakikat su ki. kendi faaliyetleri olmasa. türlü kurdele ve ni¸ anlarla üniformalarını ku¸ a¸ s s nıp. rapor. çetrefil ve i¸ e yaramaz s ˘ s muhaberat. Agır emek altında ezilen kitleler içins s ˘ den o veya bu sekilde kurtulan herkesin kaçınılmaz olarak yakalandıgı ¸ ˘ kapanlar egitim kapılarında kurulmu¸ gibi. Yine aynı sekilde. diplomatlar ve hür türden resmi görevliler de. manevralarını. yaptıkları seyin onlara yarayacagını dü¸ ündükleri için ˘ ˘ ¸ ˘ s böyle davranıyorlar. taç giyme törenlerini. Yanlarındaki bakanlarıyla krallar ve imparatorlar da. açgözlü mak˘ ¸ satlarla veya övüngenlik yüzünden insanların sadece bedenlerini degil ˘ ruhlarını da yok eden bu zalim aldatmacayı yürütenlere ba¸ langıçta öfs keleniyor ve bu zalim aldatıcıları te¸ hir etmek istiyor. ˘ ister istemez onun cazibesine kapıldıkları dogru. ve tüm yaptıklarının son derece degerli ve makul olduguna ˘ ˘ tamamen kaniler. tümü fi¸ lenecek güzel kagıtlara müphem. ba¸ ka türlü davranamadıkları ˘ s için böyle yapıyorlar. öteye beriye gidip gelmeler ve ciddi edalarla yaptıkları ve hasım sayılan (sava¸ mayı asla dü¸ ünmeyecek) halklar arasında barı¸ ın s s s nasıl korunacagına deginen isti¸ arelerini– i¸ te bu sekilde gerçekle¸ ti˘ ˘ s s ¸ s riyorlar. etraflarındaki herkesin sempatisi ve onayıyla süs ˘ rekli desteklenen bir inanç e¸ liginde aldatıyorlar.

s ˘ s s ˘ endi¸ eli insanların tuhaf esvapları içinde durmaksızın öteye beriye at s ko¸ turdugunu. ister istemez ona özel ve neredeyse dogaüstü bir önem de atfediyor. diplomatlar ve hür türden resmi görevliler de. çetrefil ve i¸ e yaramaz s ˘ s muhaberat. türlü kurdele ve ni¸ anlarla üniformalarını ku¸ a¸ s s nıp. ˘ mesela. özellikle sehir kalabalıgı. halkın tüm ya¸ amının sekteye ugrayacagına veya yerle bir olacagına s ˘ ˘ ˘ tamamen kaniler. kendi faaliyetleri olmasa.Hristiyanlık ve Vatanseverlik halkın tüm ya¸ amının sekteye ugrayacagına veya yerle bir olacagına s ˘ ˘ ˘ tamamen kaniler. zafer takları dikildigini. Kalabalık. Franko-Rus senlikleri gibi senliklerin düzen¸ ¸ leyicileri de bundan ku¸ ku duymuyorlar ve vatansever konu¸ malar s s yapıp kadeh kaldırırken içtenlikle müteessir oluyorlar. bizzat bu icraatlarla da. askeriye. talimatname ve projelerini özenle yazan bakanlar. resmi görevliler ve din adamlarıncaysa. çünkü tüm hayatları bu aldatmaca üzerine kurulu oldugundan ona ihtiyaçları var ve ba¸ ka bir ˘ s sey yapamazlar. topların atıldıgını. rapor. resmî görevliler ve din adamlarının yaptıkları haklı gösteriliyor. imparatorlarla krallar ve birbirlerinin yaptıkları haklı gösteriliyor– ama bununla da kalmıyor. icra mahalindeki ¸ herkesin sempatisini kazanıp onayını alıyorlar. Yine aynı sekilde. çanların s ˘ çaldıgını. alayların bando e¸ liginde uygun adım yürüdügünü. havai fi¸ eklerin. belge ˘ s ˘ ˘ ve telgrafların uçu¸ tugunu ve ulakların oradan oraya ko¸ u¸ turdugunu. birbirlerine tamamen baglı olduklarından. Dahası. birbirlerinin icraat ve faaliyetlerini onaylayıp ˘ haklı gösteriyorlar –imparatorlarla krallarca askeriye. bir sey söyleyip yazdıgını vs. üniformalar ve papaz ˘ cüppeleriyle süslendiklerini. ¸ ˘ bu insanların tüm yaptıklarında kavranabilir bir anlam görmeyip. Vatanseverlik vazeden din adamları da. görüyor ve tüm bunların en s ˘ ¸ ˘ 109 . insanların taçlar. tümü fi¸ lenecek güzel kagıtlara müphem. yazdıkları vatansever siirlerle ¸ okul kitapları kar¸ ılıgında cömertçe ödüllendirilen yazarlarla gazeteciler s ˘ de aynı inanca sahipler. bu arada. Bütün bu insanlar rollerini farkında olmaksızın icra ediyorlar.

s XVI ˙ Iktidarların halklar üzerindeki erki. dogrudan Çar’a baglı bir tür muhafız alayı. kamuoyu denen seye dayanıyor. Geçenlerde II. mah˘ ˘ keme kararlarını kabullenmenin dogruluk ve gerekliligine dair ve iktidar ˘ ˘ adamlarının bize ula¸ tırdıgı her¸ eyi. manzarayı pek ¸ muhte¸ em de buldu. gizemli ve mühim ˘ bir anlam atfedip.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ufak bir geregi yokken yapılmakta oldugunu (ki aslında durum budur) ˘ ˘ belirleyecek pozisyonda bulunmadıgından. kazancını ˘ ˘ vergi biçiminde hükümete vermenin dogruluk ve gerekliligine dair. zaman zaman hakim olan haz ile daima s ˘ hakim olan saygının bu dı¸ avurumları tüm o sersemlikleri yapanların s güvenini güçlendiriyor. özel süslemeli yeni bir taht ısmarladı ve gögsünde zırhı. Ikti˘ darların erki. ¸ Vatanseverligin yüce bir ahlaki hissiyat olduguna dair ve kendi mil˘ ˘ letinle devletini dünyanın en iyileri diye görmenin dogruluk ve gerek˘ liligine dair bir kamuoyu var ve bu da. baglı oldugun iktidarı tanıyıp ˘ ˘ ˘ ona itaat etmenin dogruluk ve gerekliligine dair. Ve kalabalıga. ilahi hakikat s ˘ s 42 IV. zora dayanmıyor. bir halkın digerini maglup edip silah zoruyla boyundurugu altında tuttugu veya ˘ ˘ ˘ ˘ hükümranların silahsız bir halk arasında silahlı yeniçeri. dahası. bütün bu gösterileri vecd çıglıkları veya saygılı bir ses˘ sizlikle kar¸ ılıyor. orduda hizmet edip ˘ ˘ onun disiplinine itaat etmenin dogruluk ve gerekliligine dair. hiç kontrol etmeden. Wilhelm kendine. ve tebaası ˘ bunda gülünç hiçbir sey görmemekle kalmadı. bir de üzerine kırmızı s s bir pelerin geçirerek tebaasının önüne çıktı ve bunun gerekli. diz altından bagcıklı dar pantolonu ve migferinin ˘ ˘ ˘ tepesinde ku¸ olan beyaz bir üniforma ku¸ anıp. epey zamandır ve halen. s ˘ ˘ –[Koray Karasulu] 110 . epey uzun bir zamandır. ona özel. çok önemli bir hadise olduguna mutlak bir inançla o yeni tahta oturdu. ˙ (Korkunç) Ivan zamanında kurulmu¸ . opriçnik42 ve ˙ muhafız alayları bulundurdugu günlerdeki gibi.

¸ ˘ iktidarları üretip erki onlara veren veya onlardan alan seydir. Ama sükür ki öyle degil. s s Gerçekten de öyle olabilirdi. tüm organlarıyla –memurları. Bir kez böyle bir kamuoyu varoldu mu.Hristiyanlık ve Vatanseverlik diye kabul etmenin dogruluk ve gerekliligine dair bir kamuoyuna yol ˘ ˘ açıyor. polisi. ˙ Iktidarların erki kamuoyuna dayanır ve erki ellerinde tutarak. birincisi. iktidarlarca keyfi olarak üretilemedigi gibi. daima insanlıgın katettigi yolda ısrarla ilerledigini görmek için. mahkemeleri. günümüzde milyarlarca parayı. Kamuoyunun. aksine sürekli degi¸ ip insanoglunun devinimiyle ˘ ¸ ˘ ˘s ˘ devinen bir sey ve. okulları. asla duragan ˘ kalmayıp. erk de kamuoyunu. sonra yine bir monar¸ iyi yıkıp yerine s s s bir cumhuriyet getiriyormu¸ gibi) salınıyorsa. kiliseleri ve hatta basınlarıyla– daima kendilerine gereken türden kamuoyunu destekleyebilir iktidarlar. ˘ ˘ ˘ 111 . itaatkar din adamlarını. mahkemeleri. s okulları ve hatta gazeteleri kontrol eden kudretli bir iktidar tesis edilir ve bu iktidar. kendisi için bir gereklilik olan bu kamuoyunu halk arasında idame ettirir. kamuoyu. tıpkı ˘ ˘ güne¸ in yönlendirdigi yolda sa¸ madan ilerleyen gündüz ya da bahar s ˘ ¸ s gibi. postayı. telgrafı. sabit. degi¸ mez veya ¸ ˘ ˘ s duragan bir sey degil. gecikme ve salınımlara ragmen. organize bir idari mekanizmayı. eger kamuoyu sabit ve degi¸ mez bir sey ˘ ˘s ¸ olsaydı ve iktidarlar kendilerine gereken kamuoyunu daima üretebilselerdi. bu sadece. daima devindigini. ikincisi. Kamuoyu erki üretir. telefonları. tıpkı günler ya da aylar gibi. kamuoyunun s iktidarlarca suni olarak üretilen dı¸ tezahürlerine baktıgımızda böyle s ˘ görünür. Ve sanki bu durumdan kaçı¸ yokmu¸ gibi görünür. ¸ Kamuoyu kımıldamadan duruyor gibi görünüyorsa veya bugünkü onlarca yıl öncekiyle aynıysa veya kimi ko¸ ullarda sanki önceki bir s duruma dönüyormu¸ gibi (mesela cumhuriyetçi bir hükümeti yıkıp s yerine bir monar¸ iyi getiriyormu¸ . disipline edilmi¸ orduları.

ama kamuoyu hep akı¸ kan ve geli¸ en bir sey oldugu için. Bize ˘ ˘ kımıldamadan duruyor gibi görünüyorsa. çabalarının bo¸ a çıkması kaçınıls s ¸ ˘ s mazdır: Ya¸ lı olan çürür. iktidarlarının dayanagı olan eski vatansever ˘ kamuoyunu idame ettirmeye ve onu yok edecek yeni kamuoyunun tezahürünü durdurmaya çalı¸ ırlar. s Kamuoyu dogası geregi sürekli ve zaptedilmez bir devinimdir. Elli yıl önceki o aynı hükümranlar. vergiler. Katolisizm. genç olan büyür. bugün Avrupa halklarının durumu. Iktidarlar ve hüküm¸ ran sınıflar tüm güçleriyle. insanların s s bilincindeki canlı. eskiden kamuoyu talep ettigi için vardı ˘ bunlar. s Bu insanların kontrolündeki imkanlar devasa. sava¸ lar. elli ¸ yıl öncesiyle neredeyse aynı oldugu halde. Ama eskiyi koruyup yeniyi durdurmak s sadece belli sınırlar dahilinde mümkündür.Hristiyanlık ve Vatanseverlik kamuoyunu halkın tüm ya¸ amıyla ili¸ kisi içinde ele almamız kafidir. fark edilmeyen degi¸ imlerin s ˘s kendi içimizde gerçekle¸ mesidir. her yerde. Ortodoksluk s ve Luthercilik hâlâ varsa da. simdi vatanseverligi ¸ ˘ insan hayatının zaruri bir ko¸ ulu diye ileri süren iktidarlarla hükümran s sınıfları olu¸ turanlardır. belli bir kamuoyu evresinin avantajlı bir pozisyonunu kapıp tüm güçleriyle onu kalıcı kılmaya çalı¸ an ve henüz tamamen ifade edilmemi¸ se de. o kadar fazla büyü˙ yecek ve o kadar güçlü bir sekilde ifade bulacaktır. s s Söyle ki. lüks ve yoksulluk. aynen bir bendin akan suyu 112 . kamuoyunun devinimini olu¸ turan. s Yeni kamuoyu ne kadar uzun süre engellenirse. Ve miadı dolmu¸ bir kamuoyunu elden s s bırakmayıp yenisini örtbas eden böyle insanlar. simdiyse iktidarlar bir zamanların ya¸ ayan kamuoyunu suni ¸ s olarak ayakta tuttukları için varlar. Kamuoyunun bu devinimini –tıpkı akıntıyla yüzerken nehrin devinimini de fark etmedigimiz gibi– çogu zaman fark etmiyorsak bunun ˘ ˘ nedeni. ordular. yeni ve gerçek kamuoyunun ortaya çıkmasını engelleyen ki¸ iler bulunmasındandır. bu. halkların bu durumla ili¸ kisi ˘ s elli yıl öncekinden çok farklıdır. harici unsurlarında.

o kadar ısrarcı olur ve kaçınılmazs lıgı da o kadar a¸ ikardır. biz egitimli. yarın Wilhelm. Aleksandr’ın barı¸ sever s s 113 . bizi temin ettikleri üzere. bu durumu III.Hristiyanlık ve Vatanseverlik sadece belli bir seviyeye kadar durdurabilecegi gibi. vatanseverligin bize gayet basit ve dogal seyler olarak sunulan ˘ ˘ ¸ en sıradan talepleri üzerine dü¸ ünsek. yani o ahlak ilkelerini ve vatanseverlik s adına kendimizi dü¸ ürdügümüz durumu gözden geçirmektir. oysa ˘ öyle bir durumdayız ki. ˘ s ˙ Iktidarın yogun çabalarınca hâlâ kamuoyumuz sayılan sey ile bilinci˘ ¸ miz arasında ne ölçüde bir çeli¸ ki bulundugunu görmek için.. tanımadıgımız. egitimli. hepimiz ¸ ˘ gidip. insancıl ve hatta Hıristiyan sayıyoruz. s ˘ Sırf. N. Vatanseverlik artık insanlara en korkunç bir gelecekten ba¸ ka hiçbir s sey sunmuyor. miadı dolmu¸ kamuoyundan yenisine geçi¸ i kaçınılmaz olarak gers s çekle¸ mek zorundadır. tüm halkların karde¸ ligiyse. Ve dolayısıyla insanların s eski. Dogu sorunu üzerine ate¸ li bir makale yazsa veya filanca prens ˘ s bazı Bulgarları ya da Sırpları yagmalasa veya kraliçe ya da imparatori˘ çenin biri bir seye gücense. Ve bu geçi¸ ne kadar geciktirilirse. s s ˘ ˘ giderek daha fazla. Hepimiz s ˘ s ˘ kendimizi özgür. insancıl Hıristiyanlar. ˘ ˙ Iktidarlar insanlarda. hem Hıristiyanlar hem de zamanımızın sıradan insanları olarak ne ikrar ettigimizi bir dü¸ ünmektir –sosyal. Bu henüz gerçekle¸ me˘ s mi¸ se. insanoglunun aklına ve gön¸ s ˘ ˘ lüne giderek daha fazla yerle¸ en bir idealdir. vatanseverligin kahramanlıgı seklindeki –artık ˘ ˘ ¸ onlar için dogal olmayan– eski kamuoyunu ne kadar alevlendirmeye ça˘ lı¸ ırlarsa çalı¸ sınlar. tüm milletlerin dayanı¸ ması ve karde¸ ligine inanıyors s ˘ lar. ama herkese besledigimiz türden dostça duygular ˘ ˘ besledigimiz insanları öldürmek zorundayız. son kuru yapragın dü¸ mesi ve baharda s s ˘ s dolgun tomurcuklardan tazelerinin açması kadar kaçınılmazdır. bu talepler ile hepimizin pays la¸ tıgı o gerçek kamuoyunun ne boyutta çeli¸ tigini anlarız. Aleksandr’a gücense veya Bay N. ailevi ve ˘ s ki¸ isel hayatımızın rehberini. Bu geçi¸ . çagımız insanları artık vatanseverlige inanmıyorlar. aslında s ˘ tek yapmamız gereken.

iktidarların suni ¸ biçimde kı¸ kırttıgı. Insanlar. Nikolay olarak Rus tahtına çıktı. Ama Aleksandr’ın yerinde ba¸ kası olsa s veya Aleksandr’ın mizacı degi¸ ecek veya Nikolay Aleksandroviç. Zamanımızda varsayıs ˘ lan kamuoyu i¸ te budur. ne milyonlarca insanın silahlanması. bugün yanlı¸ ve epeydir ölü bir kamus ˘ s s oyuna muvafakatın terk edilmesi ve her bireyin gerçekten dü¸ ündügü ve s ˘ hissettigi seyi söylemesi veya en azından dü¸ ünmedigi seyi söylememe˘ ¸ s ˘ ¸ ˙ sidir. ne gösteriler düzenlenmesi. birkaçı bile. Su an üzerlerine çullanan musibetlerden tüm ˘ ˘ s ¸ 43 [Aleks-androviç: Aleksandr-oglu] Kasım 1894’de II. Hesse’li Prenses Alexandra’yla evlendi. Alice ˘ s yerine Amelia’yla evlenecek olsa. o zaman kana susamı¸ hayvanlar gibi s birbirimizin barsaklarını de¸ mek için atılacagız. henüz birbirimizin gırtlagını kesmemi¸ sek.43 Victoria’nın torunuyla evlenecek olmasına. Ve kamuoyu degi¸ imiyle. kendiliginden degi¸ irdi. hayatların. yeni ve sıra dı¸ ı ¸ s bir seyin planlanması falan gerekmiyor. bunu bir yapacak olsaydı. ya¸ ayan bir kamuoyu ˘ s kendini gösterirdi. ne sendikalar. mevcut herhangi bir seyin yalanlanması. Aleksandr yapmamıza izin vermedigindendir.Hristiyanlık ve Vatanseverlik mizacına borçluyuz veya Nikolay Aleksandroviç’in. ˘ Bir ay sonra. insanları ezip ˘ s tarumar eden tüm o iç dokusu da. geçmi¸ e ait. –[Aylmer Maude] 114 . ˘ s sırf III. ne patlayıcılar. ne devrimler.. ne yeni icatlar. Bu türden kanaatler en ilerici ve liberal basın s organlarının hepsinde sogukkanlılıkla tekrarlanıyor. ne havacılık çalı¸ maları vs. Kraliçe Victoria’nın ikinci kızı Prenses Alice’ten olma torunu. ne barikatlar. hiçbir ek çabaya gerek kalmaksızın. ˘ Biz. eskimi¸ kamuoyu s derhal ve kendiliginden yıkılır ve yeni. ˘ Ki bu korkunç! XVII ˙ Insanlıgın hayatında en büyük ve önemli degi¸ iklikleri gerçekle¸ tirmek ˘ ˘ s s için hiçbir kahramanlık gösterisi gerekmiyor. gerçek. bin yıllık Hıristiyanlar. tek gereken bir kamuoyu s degi¸ imidir. tek gereken. Kamuoyunun degi¸ imi için de herhangi bir fikrî çaba gös˘ s ˘ s terilmesi. ne yeni yollar ve makineler yapılması.

Ruslar. hem de tüm iktidar ellerinde olsa bile devrimcilerin yüzlerce yılda ba¸ aramayacagı sekilde. o zaman s ¸ hayatımızın tüm tertibinde böyle bir degi¸ im derhal gerçekle¸ tirilecek˘ s s tir. ˘ ˘ anla¸ malarla ittifakların degerini ve faydasını teslim etse veya kendi hals ˘ kımızla devletimiz yüceltilirken diger ırklara kara çalınıp sövüldügünde ˘ ˘ ya da Katolisizm. gidip onun kabul odasında beklese ve sonra herkeste. onlara methiyeler dizse.Hristiyanlık ve Vatanseverlik insanları kurtarmak için ne kadar küçük bir seyin gerekli oldugunu ¸ ˘ söylemeye insan utanıyor: yalan söylemeyi bırakmak gerekli sadece. özellikle de genç ve egitimsiz ki¸ ilerde. s ˘ ¸ Gücün kudrette degil hakikatte yattıgına bir inansalardı insanlar ve o ˘ ˘ hakikati cesaretle dile getirselerdi veya en azından söz ya da eylemde caymasalardı. Oysa büyük ve kar¸ ı konulmaz gücümüz. onun önünde egilse. insanlar kendilerine empoze edilen yalanı hele bir reddetsin. ne olur yani? Hatta sohbette. önemsiz gibi duran bu s eylemlerde –irrasyonel oldugunu apaçık gördügümüz seylerin mantık˘ ˘ ¸ sızlıgını gücümüz yettigince gösterip ona katılımdan kaçınmamızda– ˘ ˘ yatıyor ve ilerlemesiyle tüm insanlıgı harekete geçiren asıl sahici ka˘ 115 . dü¸ ünmedikleri seyi söylemeyi ve kötü ve budala bulduks ¸ ları seyi yapmayı bir bırakacak olsalardı! ¸ ˙ Insan bir imparator. tuhaf ˘ ˘ ünvanlarla ona hitap etmek üzere. dü¸ ünüp hissetmedikleri seyi söylemeye hele bir son versinler. Ortodoksluk veya Luthercilik ya da Napolyon ve Pyotr gibi sava¸ kahramanları ya da hükümranlar veya bunların Boulanger s ve Skobelev gibi çagda¸ ları göklere çıkarıldıgında sessiz kalsa. kral ya da fatihe “Vive la France” veya “Hurra!” diye bagırsa. kendisiyle hiçbir ortak yanı bulunmayan insanların ˘ saglıgına içip. bu çok takdire ˘ s ˙ sayan diye bir izlenim yaratsa. ne olur yani? Ya da Franko-Rus Ittifakı ¸ ˙ veya gümrük sava¸ ı lehine ya da Almanlar. ne olur? Ya da vatansever senliklere ¸ gitse ve sevmedigi. ne olur ˘ s ˘ yani? Bütün bunlar önemsiz gibi durabilir. Fransızlar veya Ins gilizler aleyhine bir makale yazsa. üzerine saraylı üniforması giyse. Yeter ki.

s Kuvetin zorda degil. Insan ˘ yalnızken ve dünya meseleleri üzerine dü¸ ünürken.Hristiyanlık ve Vatanseverlik muoyunun temelindeki o zaptedilmez kuvet de bu güçten doguyor. Ve dün bir ¸ s ˘ ˘ insanın yeni dü¸ üncesi olan sey. ¸ s üzerimize çöreklenen bu melanet ve hıyanet okyanusuna kar¸ ı ne yapas bilirim ben? Fikrimi ifade etmenin neye faydası var? Hatta neden bir fikir olu¸ turayım ki? Bu müphem ve çetrefil meseleler üzerine dü¸ ünmemek s s daha iyi. Ama dünyayı devindiren ruhani kuvet onları bertaraf eder. gazetelere rü¸ vet verir ve okullarla s dini kontrol altında tutarlar. özgür de olsa. Dü¸ üncesini s ˘ s içtenlikle ifade eden insanın tecrit altında kalacagı sanılabilir. insanoglunun tavrı farklıla¸ maya ba¸ lar. bir özgür insan. fakat ˘ çogu durumda diger herkesin veya ekseriyetin uzun zamandır aynı ˘ ˘ seyi dü¸ ünüp hissettigi. kendine söyle der: “Tek ba¸ ıma. s ˘ s s Mevcut halde her insan. s ¸ s Ve bu dü¸ ünce yerle¸ ir yerle¸ mez. ne de s devrimler yaratabilir ve yaratacaktır. o bir kitapta veya gazetede degildir. ˘ ˙ daima bagımsızdır. ne bir kurum. ˘ ele avuca sıgmaz ve bagımsız kuvet insan ruhunda gösterir kendini. zihin faaliyeti ve bunun açık ifadesinde yattıgını ˘ ˘ bilirler ve bir ordudan ziyade. Belki de bu çeli¸ kiler varolu¸ umuzun kaçınılmaz bir ko¸ uludur. kapana kısılamaz. Eylem ve sözleriyle tam ters bir tutum içindeki binlerce insan arasında. bugün ekseriyetin genel dü¸ üncesi olur. çünkü insan bilincinin derinliklerinde yatar. dogru bildigini basitçe ifade etmekle yaratabilecegi seyi. s s s 116 . karde¸ ine. sonra gayriihtiyarı s dü¸ üncelerini karısına. ne milyonlarca müfreze. ˘ ˘ Özgür bir insanın. ne mil˘ ˘ ˘ ¸ yarlarca ruble. ˘ ˙ Iktidarlar bunu bilirler ve o kuvetin önünde titreyip. ona kar¸ ıkoymak s ya da onu zaptetmek için her yola ba¸ vururlar. derhal algılanamayacak ölçülerde ama s s s kar¸ ı konulamaz biçimde. içtenlikle ne dü¸ ünüp ne hissettigini söyler. varolan ve kendisine dayatılan izlenimden bagımsız ˘ olarak. sadece ifade etmedigi ortaya çıkar. bu en güçlü. ne sava¸ lar. bu yüzden sansürü tesis eder. arkada¸ ına ve (aksini günah saydıgı s s s ˘ için) hakikati saklayamayacagı kimselere ifade ederken. bagımsız dü¸ üncenin bu ifadesinden kor˘ s karlar.

¸ kötülükle mücadele bahanesiyle yok eder. bir ˘ üçüncüsü. varolan düzenle hayalî bir çatı¸ maya kurban ederiz. eline her¸ eyi ˘ s kesebilecek. hakikat bilincini ve onun ifadesini. bildigi hakikati ortaya koymaz. s Kimi. yaptıgı ˘ iyilikler sayesinde fazlasıyla telafi edildigine. ˘ s ˘ altıncısı da. kral. 117 . digeriyse. bu hakikat. bir dördüncü. insanları incitmek istemedigi için. sonradan insanlıgın hizmetinde kullanılmak üzere. tam da mücadele etmesi gereken ¸ o temellere dayandıgını farketmekte. bakan. ailesini geçindirmesine ˘ yarayan kazançlı bir pozisyondan onu yoksun bırakabilecegi için. kendini ve ba¸ kalarını ˘ s temin eder. kendini mesai birligi yaptıgı insanlara baglı hissettigi için. kendini sosyal faaliyet enstrümanına verir ki. tüm benligimizle uyu¸ mazlık içindeki hayatımızın anlamsız ˘ s düzeninden yakınırız ve yine de elimizdeki biricik ve güçlü enstrümanı. yalnız degil. ne de dünyamızda varolan bir ˘ sosyal faaliyete katılımda her insanın mecburen.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ve neden ben tek ba¸ ıma dünyanın tüm melanetiyle mücadele edeyim s ki? Beni sürükleyen akıntıya uymak daha iyi degil mi: bir sey yapılabi˘ ¸ lirse. bıçagın ˘ ˘ ucuyla çivi çakmaya ba¸ laması gibi. s Hepimiz. bir imparator. memur veya asker olarak görev yapar ve hakikatten –kendi pozisyonunda kaçınılmaz olan– sapmaların. hiç degilse bir ölçüde ˘ hakikatten sapacagını ve kendisine sunulan kudretli mücadele silahının ˘ etkisini yok edici ödünler verecegini farketmektedir. bir be¸ inci. Tıpkı. bildigi ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ hakikati ortaya koymaz. o kudretli fikir enstrümanıyla onun dünyayı harekete geçiren ifadesini elden bırakıp. tam aksine.” Ve her ˘ s ˘ insan. kullanmak söyle dursun. söhret ve ˘ ¸ güce ula¸ mak istedigi için. ˘ ˘ ˘ Kimi. kadim ve kutsal bir gelenekten s ˘ kopmak istemedigi için. diger insanlarla ortakla¸ a yapılması lazım. hakikatin söylenmesi kovu¸ turmaya neden olacagı ve kens ˘ dini adadıgı ya da adamaya niyetlendigi iyi bir sosyal faaliyeti sekteye ˘ ˘ ugratacagı için. ne tüm sosyal faaliyet sekillerinin. olaganüstü keskinlikte bir bıçak verilen bir adamın.

s ˘ s ˙ Insanların vicdanına ters dü¸ en hayat düzeninin degi¸ tirilebilmesi s ˘ s ve yerine vicdanlarına uygun olanın getirilebilmesi için. mevcut düzenle s açıkça mücadele eder ve suna tamamen ikna edilmi¸ tir: güttügü amaçlar ¸ s ˘ öyle hayırlıdır ki. miadı dolmu¸ s kamuoyunun yeni ve canlı olanla degi¸ tirilmesi gerekir. ne hakikatin susturulması. çogu zaman bizzat hatalı buldugumuz seyi dogrudan kendimiz ˘ ˘ ¸ ˘ ifadelendiriyoruz. hatta ne de faaliyetinin ba¸ arısı için gerekli yalanlar. digeri digerinin ¸ ˘ ˘ ugruna– onları sessizce geçi¸ tirmekle kalmıyor. miadı ˘ s dolmu¸ kamuoyunun yeni ve canlı olana yol vermesi içinse. ögrettigi her¸ eye ruhunun de˘ ˘ ˘ s rinliklerinde inanmaz.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ruhani önder mevkiindeki bir digeri. yani harici zora yaslanmayı bir bırakıp. yalnızca hakikat ve onun ifadesi tesis edebilir. iyilik yaptıgından hiç süphe ˘ ˘ ˘ ¸ duymaz. ugra¸ ının faydasını yok eder. Bir üçüncüsü. hayatın s yeni taleplerini farkeden insanların onları açıkça ifade etmesi gerekir. ama biz bildigimiz hakikati söylemeyi becerememekle kalmı˘ yoruz. Açıkça ve mertçe halihazırda mazhar oldukları hakikati (tüm milletlerin karde¸ ligini ve s ˘ münhasıran kendininkine adanmanın suçunu) bir ifade etselerdi. Miadı dolmu¸ ve zararlı hayat düzes nini ıslah edecek yeni kamuoyunu. devrimci veya anar¸ ist olarak. ˘ s 118 . o yeni. edebiyat aracılıgıyla insanları ˘ egitir ve iktidarla toplum kendine kar¸ ı ayaklanmasın diye tüm hakikati ˘ s söylememek geregine tabi oldugu halde. bir dördüncü. Özgür insanlar. Eski. iktidarların güçleri ve yarattıkları tüm kötülüklerin yaslandıgı o ölü. hem söz hem de fiille bu ˘ s taleplerin tam tersini onaylıyorlar. daima güçlü ve özgür olana. Ama bu yeni taleplerin farkında olanlar –biri bir seyin. yeterdi. ¸ yani hakikate ve onun ifadesine güvenseler. ama yaptıgı iyilikleri göz önüne alarak. canlı s ˘ kamuoyunu ortaya çıkarırdı –taleplerini kuvetle ve açıkça bildirmek ve insanoglunun vicdanına uygun yeni varolu¸ biçimlerini tesis etmek için. aldatıcı ˘ kamuoyu kurumu¸ bir deri gibi kendiliginden soyulup. kendine ˘ hakikatten sapma izni verir. gücü bulunmayan ve hiçbir zaman özgür olmayan bir seye.

çevredeki insanlarca söylenende degil. XVIII ˙ Insanlar sadece. hakikatin gücüne vakıf her insanın ruhunda kabaran ve bir alevin sonsuz sayıda alev 119 . s Sırf bu yapılsaydı. bir halkın digerine. kiliseyi. yani s ˘ cinayetin yüceltilmesi de sona ererdi. vic˘ danlarınca. sabık ¸ ˘ kamuoyunun ölü bir kalıntısı oldugunu anlasalar yeter. ikti˘ ˘ darlarca körüklenen kin ve dü¸ manlıgı biterdi. kendilerine kamuoyu diye dagıtılıp. hakikatin. o ˘ zaman aldatıcı ve suni biçimde idame ettirilen kamuoyu anında yitip gidecek ve hakiki bir kamuoyu kendini tesis edecektir. ki bunların ˘ ˘ vatanseverlikten ba¸ ka hiçbir temeli yok. Bir ülkenin digerine. her birinde dı¸ avurulmayı talep edip. s s ama tüm bu besbelli korkunç kaba kuvet organizasyonu. ˘ s dayatmacı ve suni yollarla idame ettirilen seyin kamuoyu degil. ˙ Iktidarlar okulları. her¸ eyden önce ˘ s kendilerine inansalar –ruhlarının derinliklerinde bilincinde oldukları. vatanseverlikle beslenen tüm batıl inançlar –bunlardan kaynaklanan tüm habis duygular ve siddet eylemleriyle ¸ birlikte– derhal yıkılırdı. güç sahiplerine s saygı ve emir kulluguyla emegin teslimiyeti son bulurdu. daima dı¸ etkilerle yönlendirilen ve zayıf insans lardan olu¸ an devasa kitle. yani Tanrı tarafından söylenende yattıgına inansalar yeter. milyarlarca rubleyi ve disipline edilip makinelere dönü¸ türülmü¸ milyonlarca insanı kontrol edebilirler. böylesine karma¸ ık.Hristiyanlık ve Vatanseverlik artık sadece zaptı altında bulundugu eski kabugun dü¸ mesini bekleyen ˘ ˘ s kamuoyunu. sırf mevcut toplumsal görü¸ e s s aykırılıgı yüzünden ifade edilmeyen seyin. ve her¸ eyden önce. ˙ Insanlar dü¸ ündükleri seyi söyleyecek ve dü¸ ünmedikleri seyi söyles ¸ s ¸ mekten bir kaçınacak olsaydı. anında yeni kamuoyu tarafına geçerdi. basını. Ve s eskisinin yerine yeni bir kamuoyu hakim olurdu. askerî zaferlerin. dünyayı dönü¸ türen o kuvet ˘ ¸ s oldugu ve insanın onu ifadelendirmekle yükümlü bulundugu gerçegine ˘ ˘ ˘ inansalar– yeter.

. 34: Esav. cinayet hazırlıklarına harcadıkları milyonlarca rubleyi ˘ halktan almaya cüret edebilirlerdi. bir anlasalardı. 32. ne de suç ortaklas rına dagıttıkları. halkın iflahını keserek vergilendirmeyle ve milletin gözbebegini geçim me¸ akkatine ˘ s daldırıp oymakla elde edilen barı¸ degil. dinamit ve barutla. Yaratılı¸ 25: 29. Dolayısıyla. . 31. bireysel olarak her insanın s ˘ 44 Eski Ahit. her saat üzerlerine çullanan ig˘ valarla tasalandırılıp onları panige sevkeden hayalî deh¸ etlerle kor˘ s kutulmasaydı. . hakikati ifadelendiren sözdeki müthi¸ gücü. –[Koray Karasulu] 120 . ne barı¸ çıl bir toplulus gun gözleri önünde. –[Koray Karasulu] ˘ s 45 Yeni Ahit. ölü bir agacın çürüyüp devrilmemesi ve genç s ˘ olanın büyümemesi kadar imkansızdır. . . mercimek çorbasına s satmasalardı44 .Hristiyanlık ve Vatanseverlik tutu¸ turabilmesi gibi. Yuhanna 14:27. hükümranları. 30. Ve o barı¸ gerçekten de artık s s bizimle ve onu korumak bize baglı. kendi barı¸ımı size veriyorum: kalbiniz tasalans s masın ve de korkmasın. “Size barı¸ bırakıyorum. Ellerindeki gücü bir kullanacak olsalardı. 33. istihkamlarla. ˙ Insanlar. bir degi¸ im sadece mümkün degil. sölenlerle. ne kendilerinin ve suç ortaklarının çıkarları ugruna s ˘ gümrük anla¸ maları düzenlemeye veya bozmaya. bir tabak mercimek çorbası kar¸ ılıgında s s ˘ ilk ogulluk (behorluk) hakkını karde¸ i Yakup’a satar. . toplarla. o zaman tüm o görünürdeki muazzam organizasyon ate¸ önündeki s mum gibi eriyip gidecektir. kendilerine ves rilmi¸ bu gücü. ondan bir ikincisine ve bir üçüncüsüne aktarılan s hakikat bilinci kar¸ ısında bir hiçtir. ˘ s s imparator ve kralların bir kasabadan ötekine ziyaretleriyle.”45 demi¸ ti Mesih. ˘ Bireysel olarak insanların kalpleri. Yalnızca o ate¸ in tutu¸ turulması las s s zım. ¸ söylevlerle. kaçınılmazdır ve bu˘ s ˘ nun gerçekle¸ memesi. insanları keyiflerince evrensel bir kıyıma sürükleyip ¸ sürüklememe tehdidine cüret etmek bir yana. disipline edilmi¸ katillerin tefti¸ ve manevralarını ˘ s s gerçekle¸ tirmeye. hep arzuladıkları barı¸ –diplomatik görü¸ melerle. Önceliklerini. simdiki gibi. insanlar muazzam ve engel tanımaz güçlerinin nerede yattıgını bir bilseydi.

••• 121 .Hristiyanlık ve Vatanseverlik özgür hakikat taraftarlıgıyla korunan barı¸ – çoktan tesis edilmi¸ olurdu ˘ s s aramızda.

. s Geçmi¸ in köleligine mahkum etmek istedikleri s ˘ Silah ba¸ına ey yurtta¸lar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik LA MARSEILLAISE Haydi vatan evlatları Zafer günü geldi. ˘ s Fransa yenilerini yaratacak Herbiri sizinle vuru¸ maya yeminli s Silah ba¸ına ey yurtta¸lar. s Vurun darbenizi ya da tutun kendinizi. çünkü nihayet Bedelini ödeyeceksiniz vatana ihanetin Bedelini ödeyeceksiniz vatana ihanetin Sizinle sava¸ mak için silah ku¸ andı herkes. kelepçeler? Ey Fransızlar! Ne büyük utanç bizim için! Ve ne büyük bir ta¸ kınlıga vesile olmalı! s ˘ Sindirmeye çalı¸ tıkları biziz bu küstahların. kalle¸ ler s Her türden reziller Titreyin. ileri Ne ister bizden bu güruh? Bu köleler. kadınımızı bogazlayacaklar ˘ Silah ba¸ına ey yurtta¸lar s s Safları sıkıla¸tırın s Dü¸manın pis kanıyla topra˘ ımızı sulamak için s g ˙ Ileri. kelepçeler? Bu zincirler. . bu hainler. . . s s Titreyin zalimler ve siz. yüce gönüllü sava¸ çılar. s s s Ve eger dü¸ erse genç kahramanlarımız. çattı Zulüm açmı¸ kanlı bayragını s ˘ Kanlı bayragını ˘ ˙s I¸ itiyor musunuz su zalim askerlerin ¸ Kırlarda attıkları naraları? Neredeyse koynumuza girip Evladımızı. bu katil krallar? Kimin için bu igrenç prangalar? ˘ Bu zincirler. Bagı¸ layın bize kar¸ ı ˘s s ˙ Istemeye istemeye silah ku¸ anmı¸ s s 122 . s s Ey Fransızlar. her¸ ey.

Sancaklarımızın altında Sana sahip çıkanlarla birlikte saf tut. s Hükmetsin bizim serefimize. hainlere Silah ba¸ına ey yurtta¸lar. seni haykıran yigit sesleri taçlandırsın ˘ Ve can çeki¸ en dü¸ manların son nefeslerinde. s s s Sözler V. . s s Ey kutsal vatan sevdası. Tanrı Çarı korusun! Çeviren Koray Karasulu 46 I. Yol göster. s Ortodoks Çarı. . Jukovski’ye. s Özgürlük. 1834-1917 yılları arasında milli mar¸ olmu¸ . Sana sahip çıkanlarla birlikte saf tut. s s Görsünler senin zaferini ve bizim sanımızı ¸ Silah ba¸ına ey yurtta¸lar. . Lvov’a ait. Güçlü ve ha¸ metli Çarı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Su zavallı kurbanları ¸ Su zavallı kurbanları ¸ Ama acımak yok o kanlı despota Bouillé’nin suç ortaklarına Analarının yüregine acımasızca hançer saplayan ˘ O zalimlere.F. ¸ Hükmetsin dü¸ manın korkusuna. müzik A. Nikolay zamanında yazılmı¸ . destek ol cesur intikam sava¸ çılarımıza. sevgili özgürlük. –[Koray Karasulu] 123 .A. s s Çeviren Alper Altug ˘ TANRI ÇARI KORUSUN46 Tanrı Çarı korusun. . Ki zafer.

–[Acar Burak Bengi] 48 Kuzey Kuryesi. ama internet s ˘ ve elimdeki bir kaynaga bakarak yaptıgım yüzeysel bir ara¸ tırma farklı seyleri öne ˘ ˘ s ¸ ˙ çıkarıyor: Adam Mickiewicz (1798-1855. Fransız. ˘ ˘ s soyluluk ve içtenlik bakımından gayet dokunaklı bir Hıristiyan hareketin öncülleriymi¸ ler sadece. –[Koray Karasulu] 49 Muhatabının. Istanbul. kimi zamansa tamamen makaleler seklinde ¸ kaleme almı¸ tır ve Tolstoy yayıncılıgında da bu mektuplar aynı sekilde makale olarak s ˘ ¸ yer alırlar.49 s Makalem “Hıristiyanlık ve Vatanseverlik”e pek çok itiraz yükseldi. Rus. daha çok Slav kültürü ve edebiyatı üzerine çalı¸ mı¸ . ˘ s Makale mükemmel. Sonraları. benim için yeni ve sevinç kaynagı olan çok sey ˘ ¸ ögrendim ondan. Ona dikkatimi çektiginiz için size çok müte¸ ekkirim. Hıristiyanlıgın yeni bir evresini haber s ˘ ˙ verip.. dünya¸ nın da büyük sairlerinden biri olarak kabul ediliyor.) –[Acar Burak Bengi] 124 . bunun en ünlü ve uzun örneklerinden biri “Bir Hintliye Mektup”tur. Makale¸ s nizden ögrendim ki. (Ko˘ s ˙ ray Karasulu’nun dikkat çektigi üzere. s s Hıristiyanlıgı ve Avrupa’nın liberal gelenegini savunmu¸ . mistik ve milliyetçi Andrzej Towianski’nin s (1799-1855) etkisi altında kalmı¸ . Istanbul). Ama dinî ˘ yönelimlerini. Mickiewicz’le Towianski’den haberim vardı. Towianski. Alman ve Avusturyalı filozoflar ve gazeteciler itiraz ettiler 47 Zdziechowski (1861-1938). Polonya’nın (o zamanlar daha ¸ ziyade Polonya-Litvanya’nın) bagımsızlıgı için çalı¸ an bir milliyetçiymi¸ ve ömrünü ˘ ˘ s s sürgünde (Avrupa’da) geçirmi¸ . bu iki sahsın sıradı¸ ı mizaçlarına yoruyordum. Dolapdere’de bir Adam Mickiewicz ˘ Müzesi var. Tolstoy’a bu ki¸ iler hakkında ne söyledigini bilmiyorum. Polonya’nın en büyük sairi.. Tolstoy bunun gibi bazı meks s tuplarını kimi zaman makale yazar gibi.47 Mektubunuzu aldım ve hemen Severniy Vestnik’teki48 makalenizi okumaya koyuldum. Polonya’nın (Isa gibi) kurtarıcı bir misyonu bulundugunu savunuyormu¸ . 1918’den itibaren Bol¸ evizm.Elestirilere Cevap ¸ Marian Edmundovich. ˘ ˘ s s materyalizm ve komünizm kar¸ ıtı polemikler yazmı¸ . –[Koray Karasulu] Polonyalı edebiyat ve kültür tarihçisi ve denemeci olan Zdziechowski. vatanseverlige kar¸ ı ortaya çıkan ve hâlâ direnen.

˘ Vatanseverlik kelimesiyle. kibritte titrese de. gayriinsani vatanseverligi yanında. sadece dü¸ mana kar¸ ı kendi ˘ s s anadiliyle dinini korumayı hedefleyen. Ama ulusların ezilmesi veya güçlü olması. vatanseverlik tabiatını degi¸ tiremez. Mektubunuzda diyorsunuz ki. kölele¸ tirilmi¸ ulusların kar¸ ıt s s s vatanseverligi var bir de. kamp s s ate¸ inde parlasa da. ama ezende de ezilende de görülse. bencillik misali. digerlerinden çok kendini ˘ sevmek kastedildigi gibi. ˘ ˘ ¸ ˘ katiyen iyi olamaz. vatanseverlik. Sadece. tüm itirazlar. Bu ögreti özellikle Hıristiyan uluslarda mantıksızdır. size katılmamak imkansız. Dahası. sizinki de dahil. “güçlü ulusların istilacı. Ate¸ daima aynı. ezilenlerin vatanseverligi de ezenlerinkin˘ den daha mazur görülebilir diyorsanız. insanın. s “Vatanseverlik”le gerçekte. sadece kötü bir egilim degil. buna tamamen zıt. vatanseverlik denen seyde ¸ temel bir fark yaratmaz. yakıcı ve tehlikeli ate¸ tir. Bir ˘ s ulusu tüm digerlerine yeglemek seklindeki bu egilim. aynen “bencillik”le. ezilenlerinkini iyi vatanseverlik ˘ ¸ olarak belirliyorsunuz. ˘ ˘ bu sevgi ve yeglemenin iyi ve yararlı bir ögreti oldugu da kastedili˘ ˘ ˘ ˙ yor. vatansever¸ ligi kınamamın. ˘ ˘ mantıksız bir ögretidir de aynı zamanda. diger uluslardan çok kendi ulu˘ suna sevgisi kastedilir. Bogazla˘ ˘ ˘ nan birindeki bencillik tezahürünün rahat bırakılan birindekinden daha mazur görülebilmesi gibi. insanın. kötü vatanseverligi hedef aldıgında haklı. Isa ˘ ögretilerinin temel prensiplerine aykırı oldugu için mantıksız degildir. ulusuna yönelik spontan. içgüdüsel sevgisi ve onu tüm diger uluslara yeglemesi kastedilmiyor sadece.Ele¸tirilere Cevap s ve simdi de siz ediyorsunuz.” Bu sekilde. ama iyi ve ˘ ˘ ˘ yararlı vatanseverlik bakımından temelsiz olduguna baglanıyor. ˘ ˘ ˘ 125 . ama ˘ ˘ bu iyi ve yararlı vatanseverligin nelerden olu¸ tugunu ve kötü vatanse˘ s ˘ verlikten nasıl ayırdedilebildigini henüz hiç kimse açıklama zahmetine ˘ katlanmadı. Bir ulusu digerlerine yeglemenin nasıl iyi ve ˘ ˘ ˘ dolayısıyla arzulanır bir egilim sayıldıgını tahayyül etmek zor.

onun sonuçları olan. su veya bu törende de˘ il. bir Hıristiyan olmaya gayret ettigim için. Polonya’nın bir ba¸ ka ünlü ve milliyetçi sairi. ˘ “Tanrı’nın Kilisesi su veya bu yerde. s hatta o tutumlara kar¸ ı gelme arzumda da oldukça ileri giderim. ˘ ˘ s˘ yararsız ve engelleyici bir hale getirdigi için de mantıksızdır. Mesela vatanseverlik. Bu yüzden. Lehlerin inanç s ve dillerine yönelik korkunç siddet eylemlerini yazıyorsunuz ve bunları ¸ vatansever harekete bir argüman olarak sunuyorsunuz. Hıristiyanlık. –[Acar Burak Bengi] ˘ s 126 . Rus hükümet yetki˘ lilerinin Lehlere yönelttigi o yabani ve ahmakça tutumlar kar¸ ısındaki ˘ s infial ve tiksintimin derecesi bakımından. aynı fedakarlıgı ˘ tüm insanların iyiligi için talep etmektedir ki. ˘ ˘ Alsace veya Bohemya’da benzer seylerin olmaması için. hakiki Hıristiyanlıgın yayılmasına muhtacız. vatanseverlikle hedeflenen her¸ eyi kendi yolundan kazans dıgı ve böylece vatanseverligi. mesela ben. gün ı¸ ıgında yanan bir lamba gibi. yine de. fuzuli. çünkü vatanseverligin kendisinden talep ettigi her¸ eyi. Polonya. Yabani. ama Hıristiyanlıgı veya en ˘ ˘ azından. Ama ben öyle görmüyorum. Krasinski50 gibi bir adam artık bir vatansever olamaz. vatanseverligin ¸ ˘ degil. ki Leh degilim. tüm geze¸ ¸ g gende ve bireylerle uluslar arasında bulunabilen tüm ili¸kilerdedir” seklindeki s ¸ bir inanca sahip. Hıristiyanlık ˘ ˘ s adına yapar. Bu siddet eylemleri kar¸ ısında infial duymak ve onlara ¸ s var gücüyle kar¸ ıkoymak için. ama s Katolisizmi diger dinlerden veya Leh dilini diger dillerden çok sevdigim ˘ ˘ ˘ için degil. Bu noktada. insan e¸ itliginin idrakını ve insan hays ˘ 50 Zygmunt ˙ Krasinski (1812-1859). kendi ulusu için olandan ˘ çok daha etkili ve tabii bir taleptir bu. her Lehle boy ölçü¸ ürüm. Hıristiyan olmak yeter. ˘ ˘ “Biz Hıristiyanlıgı kabullenmek istemiyoruz ve dolayısıyla vatanse˘ verligi yüceltmekte özgürüz” diyebilirler. militanlarından vatanda¸ ları ugruna s ˘ hayatlarını feda etmelerini talep ederken. ahmak ve zalim Rus hükümetlerince i¸ lenen.Ele¸tirilere Cevap s Hıristiyanlık. Insanlıgın s ¸ ˘ mübarek kaderine Polonya’nın ve Polonya’ya da (kendisininki gibi) eski asil ailelerin önderlik ettigine inanıyormu¸ . insanın Leh ya da vatansever olması s gerekmez.

Polonya’yı ve Baltık eyaletlerini Russ la¸ tırıcılara.P. küçümsemeye mecbur ediyor. Vatanda¸ lık Hukuku Kürsüsü’nde ders veren. Yahudi yapılacagını. halkının en iyi yapabilecegini ˘ 51 Rusça baskının editörleri. ˘ Vatanseverligi hayırlı sayan bir doktrin bulunmasaydı. ezilen kesimin s ¸ ¸ vatanseverligini savunanlar. sahsi˘ ¸ yetini unutmak ve sonra var gücüyle. ne adına i¸ lenmi¸ ve i¸ lenmektedir? s ˘ s s s Savundugunuz o vatanseverlik dı¸ ında hiçbir sey adına. ortaya koymak için çabalamak degil. baskıdan muzdarip olanları. ˘ Polonya’da. böyle yapmazlarsa dilleriyle dinlerinin zarar görecegini söyleyeceklerdir. Bugün. fethedilen ulusları. Vatanseverlik onlara bir varolu¸ zemini sunuyor. ˘ s ¸ Bizim yabani Rusla¸ tırıcılara. egitimli insanlar (ki en zorba dinî eziyetçimiz eski bir profe˘ sördür51 ) vatanseverligi dayanacak bir zemin olarak görüyorlar. yüceltmeye degil. artık vatanseverlige yer kalmaz. Yahudilere eziyet edenlere. o zaman bile. bu profesörün 1860-1865 yılları arasında Moskova Üniversitesi.Ele¸tirilere Cevap s siyetine saygıyı bir kez ikrar ettik mi. s Size bunu. –[Acar Burak Bengi] ˘ 127 . ˘ Tüm bunlarda beni en çok hayrete dü¸ üren sey su ki. böyle siddet eylemlerinin ¸ gerçekle¸ tigi her yerde yapılanlar. ama. Kutsal Konsey ba¸ kanı K. Pobedonosts s sev oldugunu belirtiyorlar. mazaretleri s var. dil ve din ugruna gerçekle¸ tirilen bütün o semeresiz eziyetlerin ˘ s deh¸ etlerini bilirler. ˘ ˙ Ikincisi. Bohemya’da dil ve dine yapılan ve Rusya’da Yahudilere yapılan o saldırılar. yüzyıl ˘ sonu insanları su an yaptıkları alçaklıklara azmedecek kadar dibe batmı¸ ¸ s durumda olmayacaklardı. bir ulusun sahsiyetini ortaya ¸ koymasının yolu. Ve de ˘ Rusların Polonyalı. Tarihi ˘ bilirler. XIX. –[Koray Karasulu] Önsöze bak. vatanseverlik doktrini sayesinde. vatanseverligin teorik temellerini yıkmaya. onu imha ˘ etmeye. Alsace’da. kabullenilse bile. Alman. Hıristiyanlık ise s ayaklarının altından çekiyor. tersine. Baltık bölgesinde. neden böyle yaptıklarını sorun. Böylece. anadilleriyle dinlerini savunmak için yaptıklarını. (ne kadar mükemmel ve rafine olarak su˘ nulursa sunulsun) vatanseverligin bizzat kendi somut davaları için ne ˘ kadar zararlı oldugunu görmüyorlar.

Ele¸tirilere Cevap s hissettigi ve dolayısıyla en çok yapmak istedigi seyi gerçekle¸ tirmektir; ˘ ˘ ¸ s aynen bir bireyin, ki¸ iligini, ona dikkat kesildiginde degil, onu unutup, s ˘ ˘ ˘ gücü ve kapasitesi elverdigince tabiatına hitap eden seyi yaptıgında, en ˘ ¸ ˘ fazla ortaya koyacagı gibi.52 ˘ Ahlaksızlıgı savunmada kullanılan en bildik safsatalardan biri, varo˘ lan ile olması gerekeni kasten birbirine karı¸ tırmak ve bir seyden söz s ¸ etmeye ba¸ layıp, onu digeriyle ikame etmektir. Vatanseverlikle ilgili s ˘ olarak, her¸ eyden önce kullanılan i¸ te bu safsatadır. Her Leh için en s s yakın ve candan ki¸ inin Leh oldugu; Alman için Alman oldugu; Yahudi s ˘ ˘ için Yahudi oldugu; Rus için Rus oldugu bir vakıadır. Hatta, tarihsel ˘ ˘ sebepler ve kötü egitim sonucu, bir ulus halkının digerine içgüdüsel ˘ ˘ olarak antipati ve garez duydugu da dogrudur. Bunların hepsi dogrudur, ˘ ˘ ˘ ama bunu teslim etmek, her insanın kendini digerlerinden çok sevdigini ˘ ˘ teslim etmesi misali, böyle olması gerektigini asla kanıtlayamaz. Tersine: ˘ tüm insanlıgın ve her bir bireyin bütün esenligi, bu tercihleri ve garezleri ˘ ˘ bastırmada, onlarla mücadele etmede ve insanın diger uluslarla yabancı ˘ bireylere, tıpkı kendi ulusuyla yurtta¸ larına davrandıgı gibi davranmas ˘ sında yatar. Vatanseverlige, her insanda i¸ lenmesi gereken bir duygu ˘ s diye ihtimam göstermek tamamen lüzumsuzdur. Tanrı, veya tabiat, zaten, bizim ihtimamımız olmadan bu duyguyu öyle tertiplemi¸ tir ki, s kendimiz ve ba¸ kalarında i¸ leme derdine dü¸ memize gerek kalmaksızın, s s s o her insanda bulunur. Alakadar olmamız gereken mesele, vatanseverlik degil, içimizde bulunan ı¸ ıgı hayata kavu¸ turmak, hayatın karakterini ˘ s ˘ s degi¸ tirmek ve onu gözümüzün önünde duran ideale yakla¸ tırmak˘ s s ˙ tır. Zamanımızda her insanın gözü önünde duran ve Isa’nın gerçek ˙ ı¸ ıgıyla aydınlanmı¸ bu ideal; Polonya’nın, Bohemya’nın, Irlanda’nın, s ˘ s ˙ Ermenistan’ın uyanı¸ ıyla ya da Rusya’nın, Ingiltere’nin, Almanya’nın, s
52 Bu,

bir topluluk halinde geçimleri için çalı¸ an, farklı yerlerde farklı i¸ ler yapan bir halk s s için de böyledir. Yeter ki, her biri, toplum için en gerekli olanı, gücü ve kapasitesi ölçüsünde, elinden geldigince yapsın, o zaman hepsi kaçınılmaz biçimde farklı i¸ lerde, ˘ s farklı aletlerle ve farklı yerlerde çalı¸ acaklardır. –[Tolstoy] s

128

Ele¸tirilere Cevap s Avusturya’nın bütünlük ve büyüklügünü korumayla alakalı degildir; ˘ ˘ ˙ tersine, Rusya’nın, Ingiltere’nin, Almanya’nın ve digerlerinin bütün˘ lük ve büyüklügünü yıkmakla, cebren sürdürülen ve devletler denen ˘ o kar¸ ı-Hırisitiyan ala¸ ımları imha etmekle, bütün gerçek ilerlemenin s s önünde duran ve baskı ve i¸ gal altındaki ulusların ızdıraplarına, çagda¸ s ˘ s insanlıgın muzdarip oldugu tüm o melanetlere yol açan o ala¸ ımları ˘ ˘ s imha etmekle alakalıdır. Bu imha ancak gerçek aydınlanma sayesinde mümkündür: Rus, Leh, Alman olmadan önce insan oldugumuzu, bir ˘ ögretmenin takipçileri oldugumuzu, bir Baba’nın çocukları oldugumuzu, ˘ ˘ ˘ karde¸ oldugumuzu ikrarla. Ve bunu, makalenizde gayet mükemmel s ˘ gösterdiginiz üzere, Leh ulusunun en iyi temsilcileri anlamı¸ tır ve an˘ s lamaktadır. Günbegün, tüm dünya çapında giderek daha çok insan tarafından anla¸ ılmaktadır bu. Dolayısıyla, devlet siddetinin günleri s ¸ artık sayılıdır ve sadece boyunduruk altındaki ulusların degil, ezilmi¸ ˘ s çalı¸ an insanların kurtulu¸ u da yakındır; yeter ki, eylem ve sözle iktidars s ların siddet uygulamalarına katılarak, kurtulu¸ anını bizzat kendimiz ¸ s geciktirmeyelim. Herhangi bir türden vatanseverligin iyi kabul edil˘ mesi ve halkın vatanseverlige kı¸ kırtılması, kar¸ ımızda duran o ideallere ˘ s s ula¸ manın ba¸ lıca engellerindendir. s s Bir kez daha, mektubunuz ve mükemmel makale için ve bunlarla bana, vatanseverlik hakkındaki görü¸ lerimi yeniden irdeleme, tartma ve s ifade etme fırsatı verdiginiz için çok te¸ ekkür ediyorum. ˘ s En içten saygılarımla. . . •••

129

Vatanseverlik mi, Barıs mı? ¸
Sayın Bayım, Bana yazarak, “Hıristiyan duru¸ ve gerçek barı¸ adına”, Kuzey Ames s ˙ rika Birle¸ ik Devletleri’yle Ingiltere arasındaki meseleye ili¸ kin görüs s sümü belirtmemi istiyor ve “ulusların, yakında, uluslararası barı¸ ı temi¸ s nat altına alacak yegane yola uyandırılabilmesi” umudunu dile getiriyorsunuz. Ben de aynı umudu besliyorum. Aynı umudu besliyorum çünkü, zamanımızda vatanseverligi yüceltip, genç ku¸ agı bu batıl inanç dogrul˘ s ˘ ˘ tusunda egiten ve bu arada vatanseverligin o kaçınılmaz sonucunu, yani ˘ ˘ sava¸ ı es geçen ulusların bu çapra¸ ıklıgı kanımca o raddeye ula¸ mı¸ tır s s ˘ s s ki, artık her önyargısız ki¸ inin aklına gelen türden en basit bir degers ˘ lendirme, içine dü¸ ürüldükleri çıldırtıcı çeli¸ kiyi insanlara göstermeye s s yeter. Gayet cazip ama birarada bulunamayacak, iki seyden hangisini seçe¸ ˙ cegini sordugunuzda, çogu zaman “Ikisi de” diye cevap verir çocuklar. ˘ ˘ ˘ Hangisini istiyorsun: dola¸ maya çıkmak mı, evde oynamak mı? Dola¸ s s maya çıkmak ve evde oynamak. Hıristiyan uluslar da, hayat su soruyu önlerine getirdiginde aynı ¸ ˘ cevabı veriyorlar: “Hangisini seçiyorsun: vatanseverlik mi, barı¸ mı?” s Vatanseverlikle barı¸ ı bagda¸ tırmak, aynı anda hem dola¸ maya çıkmak s ˘ s s hem de evde kalmak kadar imkansız olsa da, söyle cevaplarlar: “Hem ¸ vatanseverlik, hem barı¸ ”. s ˙ Geçenlerde Kuzey Amerika Birle¸ ik Devletleri’yle Ingiltere arasında s

130

bu kez sava¸ olmayacagı ortaya çıktı. omuz omuza s verip digerlerine tahakküm etmeleri gereken ve aynı dili konu¸ an iki ˘ s Anglo-Saxon ulus arasında– sava¸ mayı gerektirecek kadar ciddi olmas dıgı ısrarıyla. sava¸ kan çıglıklar yükseldi. Salisbury bir seye razı s ¸ olmadı. s Çünkü. Edison. Barı¸ mı? s Venezuela sınırı üzerine bir anla¸ mazlık çıktı. hem s s ˙ Ingiltere’de hem de Amerika’da çe¸ itli yazar. güç. mevcut ihtilaf sava¸ sız çözülmü¸ olsa s s ˙ bile. din ˘ s adamı ve din büyügü dua edip kilisesinde mesele üzerine vaaz verdigin˘ ˘ den veya her iki taraf da henüz hazır bulunmadıgını dü¸ ündügünden. Attila’nın tüm sava¸ larında öldürülenden daha fazla insanı öldürecek silahlar s tasarlamakta oldugunu söyledi ve her iki ulus da hararetli sava¸ ha˘ s zırlıkları yapmaya ba¸ ladı. ba¸ ka ihtilaflar çıkacaktır ve içlerinden herhangi biri s ˘ s kesinlikle sava¸ a yol açacaktır. birbiriyle sava¸ mak yerine. Ya bu yüzden. Ingiltere’yle Almanya arasında. Ingiltere’yle Amerika arasındaki ihtilafa yol açan sebeplerin hâlâ aynen baki kaldıgını görmemek için.Vatanseverlik mi. insanlar s ˘ s milyonlarca paund ve dolar kaybettiler. sava¸ kan ˘ s s s 131 . s ˙ Ama. Ingiltere’yle Rusya arasında. servet ˘ ˘ ve sanı en büyük erdemler ve bunları kom¸ ularının kaybı pahasına si¸ s lahla elde etmeyi de en takdire layık i¸ sayan iki silahlı adam yanyana s ya¸ ıyorsa ve bu adamları alıkoyan ahlaki. her iki ulusun iktidarlarına sava¸ tan kaçınmaları yolunda ˘ s çagrı yapmaya ba¸ ladılar. ya da her tür piskopos. Ve insanlar s ˘ yatı¸ tı. Ama. prens ve devlet adamları. her gün gers s çekle¸ tigi üzere. daima sava¸ arayı¸ ında olacaklar. s ihtilaf konusunun –özellikle de. bir saatte. Senato’ya bir mesaj yazdı ve her iki taraftan da vatansever. bu sava¸ hazırlıklarının yanısıra. bakı¸ ın pek az perspicacité ˘ s (nüfuz) edebiliyor olması lazım. borsada panik ya¸ andı. yarın veya öbür gün Ingiltere’yle Amerika ˙ ˙ arasında. ˙ Ingiltere’yle Türkiye arasında ve mümkün her e¸ le¸ mede. çocukluktan itibaren kendilerine ögretildigi üzere. kaçınılmaz biçimde. s ˘ o zaman açık degil midir ki. ˘ s ˘ o veya bu sebepten. Cleveland. dinî veya siyasi bir bag yoksa.

tüm ulusların önünde Amerika’nın büyüklügü ve ikbalini ˘ ˙ arzularsa ve aynısını Ingiliz de kendi ulusu için arzularsa ve Rus. s bazan da Afrika toprakları. daima ve her an bir karanlık nokta. küçük bir sava¸ duraksas s s madan sürüp gitmektedir ve bir ara büyük gerçek bir sava¸ ba¸ layabilir s s ve ba¸ lamaya mecburdur. kah burada. Fransız atasözündeki gibi. ˘ muhtemel bir sava¸ sebebi görürsünüz: bazan Kore’dir. Ermenistan. Devletlerdeyse tam tersi: hepsi silahlıdır. onların bencilligi devlet güçleri ve kamuoyunca kontrol altında ˘ tutulur. böyle biri kamuoyunca kınanıp. ve her¸ eyden önce. Soygun i¸ i bir an bile durmaz. Türk. –[Alper Altug] ˘ 132 . bir daha ancak. Leh. her biri benzer s bir arzuya sahipse. istediginiz gün. kom¸ usunu bir inekten veya bir hektar tarladan s mahrum eden bir ki¸ i. vatanseverlik erdemi diye yüceltir. kah orada. hırsız ve soyguncu diye anılır.Vatanseverlik mi. üzerlerinde hiçbir nüfuz yoktur. derhal polis tarafından yakalanıp. (zaten hiçbir nüfuz ve nasihate aldırı¸ etmemek üzere silahlans mı¸ ) güçlü devletlerin asla kabul etmeyecegi besbelli olan. ama özel hayatın bencilleri silahlanmı¸ ˘ s degillerdir. uluslararası s ˘ kongreler kurma çabaları. kendi ülkesinin gücünü ¸ arttırmak maksadıyla diger halkın mülkiyetine yönelen her gaspıysa ˘ övüp. bazan Pamirler. Boer. bu arzuların gizlenip bastırılması gerektigine degil ˘ ˘ 53 Daha iyi sıçramak için. kuyruguna tuz serperek bir ku¸ u yakalamaya ˘ s kalkı¸ maktan daha komik bir giri¸ imdir. Çek. s ön cephedeki kar¸ ılıklı silah atı¸ maları benzeri. s Amerikalı. hapse atılır. Gazeteleri açın. Habe¸ istan. Venezuelalı. Elinde silahla. yani daha iyi gerilip birbirlerinin üzerine daha vah¸ ice s atılmak için geri çekileceklerdir? Bireyin bencilligi korkunçtur. rakiplerine kar¸ ı silah hazırlıgını veya kullanımını iyi say˘ s ˘ mazlar. bireyin s s s her siddet eylemini cezalandıran kamuoyu. Venezuela s veya Transvaal. Habe¸ . Barı¸ mı? s ili¸ kileri olaganla¸ tıracaklar ve bir kez birbirlerinin bogazlarına sarıldıks ˘ s ˘ tan sonra. Türkiye. s Dahası. Hollandalı. Ermeni. pour mieux sauter53 ayrılacaklar.

gurur duyulacak ve hem kendinde. belli ki. çogu ˘ ˘ ˘ kabul edecektir. vatanseverligi yok etmeli. i¸ galci olmas s yanı bile. Sava¸ ın kökü de. ama bir ba¸ ka çe¸ idi var. ancak digerine veya bazan birçok ülke ve ulusa ˘ ˘ zarar verme pahasına elde edilebiliyorsa. Barı¸ mı? s de. o zaman sava¸ nasıl olmaz? s Sava¸ tan kaçınmak için. bunu s ˘ kim bilmez ki? Onlara vatanseverligin melanet oldugunu söyleyin. ister istemez alıkoymaya yöneliktir. bizim güttügümüz çe¸ idi. tersine. Lehlerin. tabii bir duygu olan bencillik hususunda s 133 . vaazlar vermek ve barı¸ ugruna Tanrı’ya s s ˘ yakarmak degil. yanlı¸ vatanseverlik bir melas nettir.Vatanseverlik mi. ˙ Insanlara sava¸ ın melanet oldugunu söyleyin. hem de ba¸ kalarında s te¸ vik edilecek bir sey olduguna hepsi kaniyse ve birinin ülkesinin s ¸ ˘ büyüklügü ve ikbali. Neden insanlar bencilligin iyi olabilecegini ˘ ˘ söylemez. ama yine de her vatanseverlik. insanlar önceden zaptettiklerini alıkoymak isterler. ikili ve üçlü kar¸ ı ittifaklar yapmak degil. Iyi ˘ ˘ üzere. zapt ve i¸ gal edilen ulusların. i¸ galsiz kurulan tek bir ulus s yoktur ve i¸ gal de sadece kendisini gerçekle¸ tiren yollarla. i¸ galci olmayabilir. Ve bu vatanseverlik en kötülerinden biridir. farklı uluslardan ˘ s ˘ prenslerle prensesleri birbirleriyle evlendirmek degil. yani siddet s s ¸ ve cinayetle becerilebilir. yani. ¸ Vatanseverlik iyi olamaz. çogunun dedigi bu iyi vatanseverlik. sava¸ ı yok etmek ¸ s için. kimse açıklamaz. s ˙ Çeklerin. diger uluslara tahakküm etsinler diye English speaking ˘ ˘ ˙ s s s nations’ı (Ingilizce konu¸ an ulusları) barı¸ içinde birlikte ya¸ amaya ikna etmek degil. münhasıran kendi halkının hayrını s arzulama. Vatanseverligi yok etmek içinse. yani vatanseverlik denen seydir. Ermenilerin. insan yaradılı¸ ına ait. o zaman da. Ama vatanseverlik alıkoymaya bile yönelik olmazsa. güleceklerdir. ama bir çekinceyle. öyle ki.” Ama nedir s s ˘ s ˙ vatanseverlik. yeniden yapılanmaya yönelik vatanseverligidir. her¸ ey˘ ˘ s den önce onun melun olduguna dair kanaati üretmek gerekir ve bunu ˘ yapmak da zordur. sava¸ ın kökünü ˘ s kazımak gereklidir. “Evet. çünkü en hınçlısı ve ˘ siddeti en fazla tahrik edenidir. Öyleyse. Irlandalıların vs.

Barı¸ mı? s daha kolay serdedilebilirdi bu. 1890’larda Tolstoy’la Rus-Ermeni ögrenciler arasında geçen bir ko˘ nu¸ mayı aktarır biyografisinde. Demek istedigim. . o zaman onu birle¸ s tirici veya hayırlı sayma imkanı bulunurdu. Sadece bir tek ¸ s ˙ vatanseverlik. hepsi ¸ ˙ birbirine kar¸ ı. Ama tapınaklar insana zarar vermeden ayakta kalırlar. simdiki gibi. fakir ve zayıfları tamamen ˘ ˘ ˙ aynı sekilde bir ba¸ ka Iktidar gadrederdi. s ¸ ˘ ekmeden önce tarlayı sürmek iyi ve faydalı diye. ¸ ˘ s Bir zamanlar insanlıga sagladıgı kazanımlar anısına. Eger Türk-Ermenileri yarın özgür bırakılsaydı. . Türklerin ˘ ya da Kürtlerin sıkı¸ tırdıgından daha az sıkı¸ tırmıyordur. “Vatanseverlik insanoglunu devletlere kayna¸ tırmı¸ tır ve ˘ s s devletlerin birligini idame ettirmektedir”. . Rus vatanseverlikleri s varken. ve Ermeni.Vatanseverlik mi. aynı vatanseverligin simdi 1800 yıllık Hıriss ˘ ˘ ¸ tiyan ya¸ antısından sonra da aynı sekilde hayırlı oldugunu söylemek. tapınaklar. vatanseverlik ise hesaba gelmez dertler açmaktan geri durmaz. vatanseverlik artık birle¸ tirmiyor. devletleri ˘ ˘ ˘ birle¸ tirdigini söylemekle. öylece 54 Aylmer Maude. Fransız. tüm devletler ve uluslar için ˘ ˘ ˘ ˙ korkunç felaketler yaratırken? Insanlıgı devletlere kayna¸ tıran o aynı ˘ s vatanseverlik simdi o aynı devletleri yok ediyor i¸ te. Alman. Rus ya da Fransız Iktidarı olup ¸ s ˙ 134 . muhakkak bazı Ermeniler de gadre katılıyor˘ ˘ lardır. Yunanistan’da ve s Roma’da serpildigi zaman vatanseverligin hayırlı oldugunu. vatanseverligi ya¸ atmak ˘ ¸ ˘ s da iyi olabilirdi. daha nüfuzlu ve zengin olanları. Neden vah¸ ilere dönü¸ en Ermenilerle Türkler birbirlerini bogazlıyors s ˘ lar? Her ikisi de Türkiye’den kendi payına dü¸ ecek miras için kaygılanan s ˙ Ingiltere’yle Rusya neden bu Ermeni kıyımlarına54 son vermeyip. simdi ekin çıktıktan ¸ sonra sürmenin de aynı sekilde iyi oldugunu söylemeye e¸ tir. artık münhasıran kendi s s s s devletine baglılıgın ne geregi var –bu. . gibi kadim anıtları korudugumuz sekilde. Ama insanlar artık devletler ˘ içinde birle¸ mi¸ tir ve bu i¸ tamamlanmı¸ tır. mesela sadece Ingilizlerinki olsaydı. kendi insanlarını. s ˘ Denecek ki. ama. Amerikan. mesele milliyet meselesi s ˘ s degil!. gayritabii bir duygu olan ve suni biçimde insana a¸ ılanan vatanseverlige kıyasla. durumları gerçekten o kadar umutsuz mu? Insanlar abartmıyor mu? Tamamen dogru oldugunu varsaysak bile. Türkiye’deki Ermenilerin gadredildiklerini ve tek s umutlarının devrim oldugunu söyleyen Rus-Ermeni ögrencilere Tolstoy söyle kar¸ ılık ˘ ˘ ¸ s ˙ verir: “Hadi ama. kabir˘ ˘ ˘ ler vb. Ingiliz. parçalıyor.

konumları sayesinde kitleleri ızdıraplarından kurtarabilecekken bunu yapmayanlar.” (Aylmer Maude. Fransız ˘ ˙ sava¸ ları? Ya zaptedilen ulusların. Çogunlukla fikirlerim hülasa edildi ve ˘ s ˘ pe¸ ine. iyi insanlar ve –en önemlisi de– küçük dagları yara˘ tan. böyle s insanlar. muazzam bir günah i¸ lemektedirler. s. kozmopolitizm. hükmü geçersiz bu kalıntısından ˘ s kendilerini azat edemezlerse. eger insanlar uzak geçmi¸ in. gerçekten farketmez. Halihazırda birkaç kez vatanseverlik üzerine yazma fırsatım oldu –sa˙ dece dogru anla¸ ılan bir Isa ögretisine tamamen aykırılıgı üzerine degil. Ermenilerin. Lehlerin. ˙s I¸ te bu yüzden. s ˙ Dünyada en korkunç melanet ikiyüzlülüktür. 333-4) –[Acar Burak Bengi] 135 . “bunun kozmopolitizmden a¸ agı kalır yanı s s s ˘ yok” ibaresi eklendi. bu magrur sessiz˘ ligi en inandırıcı sav olarak kabullenip gafletin karanlıgında yürümeye ˘ ˘ devam ederler. ya sessizlikle ya da fikirlerimin ˘ mistisizm. zeki. Barı¸ mı? s ˙ bekliyorlar? Habe¸ ler ve Italyanlar neden katlediliyorlar? Venezuela’da s neden kıyıma ramak kalmı¸ korkunç bir sava¸ vardı ve o zamandan s s beri. iki cilt birarada. Alman. ˘ s ˘ ˘ ˘ Hıristiyan bir toplumdaki en hafif ahlaki taleplere de tamamen aykırılıgı üzerine– ve her seferinde savlarım. 1987. vatanseverligin me¸ ruiyeti ve hayrının fevkalade açık ve kesin ˘ s oldugunu. kar¸ ı savlar yerine. Isa’nın sadece bir kez olmaması. Kan denizleri akıtılmı¸ tır bu duygu ugruna ve daha da ˘ s ˘ akıtılacak. bu kutsal duyguya yönelik bo¸ ve budala saldırıları cevap˘ s lamaya degmeyecegini dü¸ ünürler ve insanların çogu da. olgun. Irlandalıların s hıncı! Ya bir uluslararası sava¸ ın hazırlıkları? Bütün bunlar vatanseverlis gin meyvalarıdır.Vatanseverlik mi. çocukluktan ˘ ˘ s ˘ itibaren aldatılanlar ve vatanseverlik zerkedilenler. anar¸ izm ve kozmopolitizmin ütopik lakırdıları olduguna s ˘ dair magrur imalarla kar¸ ılandı. The Life of Tolstoy. sanki bu kelime. Türk. örnek te¸ kil ederek kitleleri gayriihtiyari sürükleyen insanlar. Oxford. s s Ciddi. neden Transvaal’de bir digeri? Ya Çin-Japon. cilt 2. tüm savlarımı tartı¸ ılmaz biçimde çürütüyormu¸ gibi.

Vatanseverligin. Tapınak’ta alım satım yapan tacirlerle sarrafların masa ve sandalyelerini devirip onları. Farisiler en dogru insanlardır ˘ ˘ ve bizimkinin yanında. Böyle bir ögreti çok elveri¸ li. onların ikiyüzlülük mahareti çocuk oyunudur. 12-17. kesintisiz bir ikiyüzlülükten ba¸ ka bir sey olamaz. ikiyüzlü. ˘ 55 Yeni ˙ Ahit’e gönderme: Isa.Vatanseverlik mi. silahlı bir soygun çetesi arasında ya¸ anan tüm has yatlarımız. ve bu Farisilerin55 ikiyüzlülügüne kar¸ ıdır. ruhani/ahlaki s üstünlük taslayan ve böylece otorite. s ¸ Bir ucunda Hıristiyan kutsiyeti ve doayısıyla yanılmazlıgı. övüngen ve Isa’ya hasım ˙ bir Yahudi toplulugu olarak resmedilir. ama yalanlar agının yıkılacagı ˘ s ˘ ˘ gün geliyor ve iki ucu birarada tutmak mümkün degil artık. dini (hakikati) kendi tekelinde gören. Barı¸ mı? s öfkelenmesi bo¸ una degildir. her alanda varoldugu biliniyor ve bunlara “Farisi” ve “Farisilik” ˘ deniyor. aldatma ba¸ arısız oldugundaysa. kutsiyetle aldatıp empoze etmek mümkün oldugunda. s ˘ ˘ s Ama kendi çagımızın ikiyüzlülügüyle kısaylandıgında. s ˙ Insanlar istese de istemese de. Yeni Ahit’te Farisiler. ya da. kutsiyet ˘ devreye sokuluyor. geleneklere ve (çogu seklî) bazı kurallara sıkı sıkıya uyarak. Yuhanna 2. ama bu resme uyan insanların ve tutumun s daima. korkunç. Hıristiyanlıga –tevazu ve sevgi ögretisinin s ˘ ˘ ikrarına– refakaten. Farisi ikiyüzlü˘ ˘ ˘ lügü nedir ki? Bizim ikiyüzlülere kıyasla. kılıç ve daragacı i¸ e s ˘ ˘ s koyuluyor. ˘ ˘ s böylece. hem fiziksel hem ahlaki ızdıraplara yol açan bu vatanseverlik nasıl gerekli olabilir ve bir erdem sayılabilir? Ve bu soru cevaplanmak zorundadır. 13-16). ama ˙ gerçekte dinin (hakikatin) özüne aykırı davranan. Tanrı’nın evini pazar meydanına veya hırsız sıgınagına ˘ ˘ çevirmekle suçlayarak kovar (Matta 21. Iki bin yıl önce ya¸ amı¸ gerçek Farisilerin bu ˘ s s resme uyup uymadıklarını tartı¸ anlar var. 4546. Vatanseverlik ögretisi bakımından ˘ bu gerçekle¸ mek üzeredir. ya birine ˘ ya da öbürüne katılmak zorundayız. Luka 19. su soru insanlıgın kar¸ ısında net olarak ¸ ˘ s duruyor: Hesaba gelmez insan ızdıraplarına. dahası. sadece insanlara i¸ lenip telkin edilmemesi gereken bir s sey degil. her yerde. Ba¸ ka türlüsü de olamaz. –[Acar Burak Bengi] 136 . diger ucun˘ ˘ daysa pagan kılıç ve daragacı olan bir ögreti ikrar etmek çok elveri¸ li. aynısını ˘ ¸ ba¸ kalarına da dayatıp vazeden. kurtulmak için insanın var gücüyle mücadele etmesi ¸ ˘ gereken bir melanet oldugunu kabul etmek gereklidir. ya insanlıga verdigi ˘ ˘ ˘ tüm o korkunç ızdırapların kefaretini ödeyecek kadar hayırlı oldugunu ˘ göstermek. iktidar ve maddi/manevi menfaat elde eden.

ders kitaplarında. vaazlarda ve aptal milli mar¸ larda yapılan sey– aynı ölçüde ¸ s ¸ budalalık olarak görülsün. ülkemizin s s gücünden haz duymayı bırakmak yanında. Baltık Eyaletleri. siirlerde. küçümsemeyle. iknayla. zayıflamasını arzulayıp. ulusların fiziksel ve ruhsal hayatlarını yok ˘ ˘ 56 Keyfin bilir. geçebilmek için zayıf olanı yolun dı¸ ına iterek. bir Ingiliz de. makalelerde. her¸ eyi yiyip digerlerine hiçbir sey ˘ s ˘ ¸ bırakmayarak. Ama eger Hıristiyanlık ˘ gerçekten barı¸ sunuyorsa ve biz gerçekten barı¸ istiyorsak. o zaman da. her çareye ba¸ vurarak s s s ˘ s onu söküp atmak gerekir: vaazla. anıtlarda. çünkü devlet ne kadar ˘ büyükse vatanseverligi o kadar kötü ve zalimdir ve üzerinde gücünün ˘ temellendigi ızdırap yekünü de o kadar büyüktür. c’est à prendre ou à laisser. alayla.56 Eger vatanseverlik ˘ ˘ iyiyse. onun ufalmasını. ˘ Hindistan ve diger müstemlekeleri bakımından aynı sey söz konusu ˘ ¸ oldugunda sevinmeli ve buna yardım etmelidir. Hıristiyanlık hakikatse ve barı¸ içinde ya¸ amak istiyorsak. o zaman. o zaman da. Polonya.Vatanseverlik mi. o zaman s s vatanseverlik barbar geçmi¸ in bir kalıntısıdır ve simdi yaptıgımız sekilde. kendi ulusunu övmek –yani bugün yalanla dolu milli tarihlerde. Barı¸ mı? s Fransızların dedigi gibi. maskaralık ¸ sayılıyorsa. Finlandiya. barı¸ sunan Hıristiyanlık bo¸ hülyadır ve bu ögreti ne s s ˘ kadar erken sökülüp atılırsa. var gücümüzle buna yardım etmemiz de gerekiyor. –[Alper Altug] ˘ 137 . nasıl istersen. o gücün zayıflamasına sevinmeli ve yardım da etmeliyiz. ülkesinin büyümesini arzulamaktan aynı derecede utansın. resimlerde. o zaman. devletimizin büyümesine yönelik ˘ ¸ mevcut arzumuzdan vazgeçmemiz gerekmiyor sadece. s ¸ ˘ ¸ onu kı¸ kırtıp geli¸ tirmenin yanlı¸ lıgı bir yana. ˙ ˙ Ermenistan Rusya’dan ayrıldıgında sevinmeliyiz. Genç ku¸ agı s ˘ ¸ s s ˘ öyle egitmeliyiz ki. Vatanseverligi övdügümüz ve genç ku¸ agı ˘ ˘ s ˘ onunla egittigimiz sürece. genç bir adam. Ve genç ku¸ agı bu sekilde yeti¸ tirmemiz gerekiyor. ba¸ kasının s s muhtaç oldugu seyi cebren alarak kaba bencilligini göstermekten su ˘ ¸ ˘ ¸ an nasıl utanıyorsa. o kadar iyi olur. Öyleyse. gerçekten ˘ ikrar ettigimiz sey olmak istiyorsak. kendini övmek su an nasıl ahmaklık. Irlanda.

giderek daha fazla vatanseverlik ve sava¸ a kı¸ kırttılar ve simdi o s s ¸ ˙ derece co¸ turmu¸ durumdalar ki. o zaman güneyli kabile kralını sürecek ve sava¸ madan sana boyun s egecektir. kuvetli ve kala˘ ˘ balık olduklarından. çekilmi¸ kılıçlarıyla ve Ba¸ melek Mikail’in i¸ areti uyarınca. uzaktaki. gösterilen yönden yakla¸ an tehlikeyi kar¸ ıs s lamak üzere. bap) ˘ Konfiçyüs. sair. s Tablo. eger Avrupa kar¸ ılarına ¸ ˘ ˘ s silahlanma ve Edison icatlarından daha kuvetli bir sey çıkaramazsa. Wilhelm’in niyetince. Japonya ve Çin. bir hatip. anla¸ ılmalıdır. Avrupa ülkelerinin simdi Afrika’ya yaptıgını Avrupa’ya yaparlar. ama mükemmele¸ en her biri ˘ ˘ ˘ s ögretmeni gibi olacaktır. s ˘ s Zamanımızın en komik ki¸ iliklerinden biri.Vatanseverlik mi. bizim Isa s s ögretisini unuttugumuz gibi. ¸ “Ögrenci ögretmeninden üstün degildir. 1800 yıllık köhne. müzisyen. oturan s s s Buda ve Konfiçyüs figürlerine gözlerini dikmi¸ dururlarken resmetti. bu çabucak ögreniliyor) ve cesur. kaba. mahir.” (Luka 6:40. Ve s ˘ s kendi bakı¸ açısından. pagan. feci sava¸ lar olacagı.” ˘ 138 . gerçekten de. öldürme sanatında çabucak ustala¸ ırlar (Japonya’nın s gösterdigi üzere. deniz kıyısında. ˙ Vatanseverlikleri ugruna Isa’yı unutan Avrupa ulusları bu barı¸ çıl in˘ s sanları. kısa sürede kaçınılmaz biçimde. s ¸ ˙ dramaturg. küçük bir krala su kar¸ ılıgı vermi¸ ti: “Tüm ordunu lagvet. su ¸ s ˘ s ˘ ¸ an birliklerine harcadıgını halkının egitimi ve tarımın geli¸ imi için kul˘ ˘ s lan. Buda ve Konfiçyüs ögretilerini tamamen ˘ ˘ ˘ bir unuturlarsa. vatansever bakı¸ s s açısından tamamen haklı. boyun egmeyi reddeden güneyli bir kabileyi ele geçirmek ˘ için birliklerine kaç adamlık ve ne sekilde ilave yapması gerektigi hu¸ ˘ susunda. Avrupa uluslarının birle¸ mesi gerektigine i¸ aret ediyor. Barı¸ mı? s etmek üzere silahlanmamızın devam edecegi ve sava¸ lar olacagı. geçenlerde Avrupa’nın tüm uluslarını. ressam ve hepsinden önce de bir vatansever olan Imparator Wilhelm. simdi ˘ s ˘ ¸ hazırlandıgımız türden –Uzak Dogu’nun yeni ve korkulası sava¸ çılarını ˘ ˘ s vatanseverligimizle yozla¸ tırarak içine çekmekte oldugumuz türden– ˘ s ˘ devasa.

Buda ve Konfiçyüs’ün s s ögretileri. silahlarını ku¸ anıp biraraya toplanmı¸ e¸ kiyalar olarak resmedilen s s s tüm Avrupa iktidarlarına. onları telef ve yok edecek seyi i¸ aret ederken ¸ s gösteriyor. Yalnız altında yazılana hiç de tercüman olmuyor. silahsızlanarak inkar etmemizle ve Dogu ˘ ˘ ˙ uluslarına. ˘ vatanseverligi reddetmemizle. s Wilhelm’in çizdigi tabloyu görmü¸ bir arkada¸ ım söyle dedi: “Tablo ˘ s s ¸ harika. ikiyüzlülügümüzle. Ba¸ melek Mis kail’i. yani cidden.” Sunu da ekleyebilirdi: “Ve Lao-Tsu’nun tevazusunu. uluslara cebren hükmetmek s s istiyoruz ve böylelikle de mevcut kom¸ ularımızdan daha da güçlü. Barı¸ mı? s Korkmamız ögütlenen Konfiçyüs böyle ögretmi¸ ti.Vatanseverlik mi. yeni s dü¸ manlar yaratıyoruz kendimize sadece. Buda’nın munisligiyle Konfiçyüs’ün sagduyu˘ ˘ sunu. Avrupa’nın ve tüm Hıristiyan dünyanın kurtulu¸ u. tersine. e¸ kiyalar gibi kılıçlar ku¸ anıp deniza¸ ırı karde¸ lerimizi ˘ s s s s öldürmeye atılmamızla degil. Isa’nın bize ögrettigi s ˘ ˘ ˘ karde¸ çe ya¸ amın bir örnegini göstermemizle gerçekle¸ ir. Isa’nın ögretisini ˘ ˘ s ˙ ˘ unutmu¸ . Wilhelm’in ress mettigi biçimde.” Ve biz ¸ ˙ sahiden. sahte Hıristiyan uluslarımıza rehberlik eden su hayvani vatan˘ ¸ severlikten kıyaslanamayacak kadar yüksekte duruyor. Isa’yı öylesine unuttuk ve Hıristiyan olan ˘ her¸ eyi öylesine a¸ ındırıp hayatımızdan attık ki. o barbar zamanların kalıntısını. yabani vatanseverlik ve vah¸ etin degil. s s ˘ s ••• 139 . onu inkar etmi¸ olan bizlerse.

köhneligini ve zararını gösteren tüm savla˘ ˘ ˘ rım. s ˘ ˙ Geçenlerde bir Ingilizle mevcut sava¸ hakkında konu¸ urken. s Bu gerçek. ¸ Genellikle gerçek. simdiki gibi i¸ lenmemesi gerektigi. ˘ ¸ s ˘ tersine tüm rasyonel insani yollardan bastırılması ve kazınıp atılması gerektigi dü¸ üncesini halihazırda birkaç kez ifade ettim. ˘ s insanları tarumar eden evrensel silahlanma ve tahripkar sava¸ ların tek s bu duygudan kaynaklandıgı inkar edilemez ve apaçık bir haldeyken. ya açık˘ ˘ lama yerine birtakım si¸ irilmi¸ . irrasyonel ve zararlı bir duygu ˘ oldugu. iyi vatanseverligin. ya da s yalnız kötü vatanseverligin (Jingoizm veya Sövenizm’in) melun. vatanseverlikle hiçbir ortak yanı bulunmayan s ˘ bir sey ikame edilir. Ama ilginçtir.Vatanseverlik ve ˙ktidar I Vatanseverligin günümüzde gayritabii. degi¸ mez bir cevapla kar¸ ılanmı¸ ˘ ˘ s s s ve kar¸ ılanmaktadır. insanın kendi halkı veya dev˘ letine matuf ve diger milletlerin esenligine halel getirmeyecek. ya da vatan¸s s severlik adı altında bir ba¸ ka kavram. iyi vatanseverligin içerigi bize ya asla söylenmez. ama ˘ ¸ gerçek iyi vatanseverligin –kınanması irrasyonel ve hatta fena– çok yüce ˘ ahlaki bir duygu oldugu yollu. ˘ vatanseverligin gericiligini. daima ve halen. insanlıgı muzdarip eden illetlerin büyük bir kısmının sebebi ˘ ˘ oldugu ve dolayısıyla bu duygunun. tuhaf. cafcaflı ifadeler dile getirilir. ya sessizlik. sava¸ ın s s s 140 . ya kasten yanlı¸ yorumlama. hepimizin bildigi ve sonuçlarından s ˘ müthi¸ muzdarip oldugu. gerçek ˘ ˘ menfaatlerden olu¸ tugu söylenir.

Acar Burak Bengi] 141 . bu gerilim sava¸ a dönü¸ mü¸ tü.57 ˘ ˙ Ingiliz toplumunun tüm ruh halince sergilendigi üzere. öyleyse ˘ ˘ ˙ bile. Tolss s ˘ s toy’un öldügü yıl. Boer’ların hüküm sürdügü Birlik. ¸ çoktandır bir ideal olarak kabul edilen seyin –halkların karde¸ çe birle¸ ¸ s s mesinin– önündeki temel engeli olu¸ turmaktadır? Ve dolayısıyla. Britanya Uluslar Toplulugu’nun bir üyesi olarak. bilimsel veya hatta maddi ve pratik olsun. ahlaki. vatanseverlik savunucularınca maksatlı biçimde vatanseverlik kavramıyla ikame edilir ama. Ama gayet a¸ ikar degil mi: halks ˘ ların bu hususiyetleri –gelenekleri. vatanseverligi olu¸ ˘ s turmaz. kendi içine i¸ leyen türden. dahası onun tersidir. su an Ingilizleri esinleyen vatanseverligin kötü bir vatanserverlik ¸ ˘ oldugunu gösteriyordu bu yalnızca. Rus. ama. herhangi bir milliyetin korunup ˙ savunulması ve böylece kar¸ ılıgında sadece Macar. genellikle söylendigi gibi. ˘ ˘ ¸ ama böyle menfaatleri herkes için isteyen ki¸ i. Halkların hususiyetleri de. zamanımızda aynı hususiyetler. 1880-81. 1910’da. söyledigine göre. halkların hususiyetleri insanlıgın ilerlemesinin temel ˘ bir sartıdır ve bu hususiyetlerin korunmasını gözeten vatanseverlik de ¸ öyleyse iyi ve yararlı bir duygudur. Fransız ya da Anglo-Saxon. Ingiliz vatanda¸ larını iyi davranmaya sevkedecekti. dilleri– insan hayatı için bir zamanlar gerekli sartlardıysa da. net bir sekilde açık ediyordu. s ˙ “Yani sadece Ingilizlerin mi iyi davranmasını istiyorsunuz?” diye sordum. iyi ˘ s ˙ vatanseverlik. Transvaal Sava¸ ı olarak da anılıyor). Diyorlar ki. itikatları. vatanseverlik ˘ ˙ oldugunu söyledim ona. açgözlü amaçlar olmayıp. Ingiliz bana katılmadı. 1902’de Boer’lar s s s ˙ sava¸ ı kaybetmi¸ ve Boer cumhuriyetleri Britanya Imparatorlugu’na katılmı¸ tı. bu cevapla. “Herkesin öyle davranmasını istiyorum” dedi. yani tüm insanlara uzandıgını. ırk ˘ s ayrımına dayalı rejimse 1994’de son buldu. hakiki menfaatlerin karakteristigini. –[internet.˙ Vatanseverlik ve Iktidar asıl sebebinin. Güney ˘ ˘ Afrika Birligi kuruldu. s Alman. –[Aylmer Maude] Britanya ve Hollandalı Boer’lar s ˙ arasındaki Ikinci Boer Sava¸ ı (Birincisi. sadece vatansever olmas makla kalmaz. 1899-1902. s s Britanya’yla Boer’lar arasında sürekli bir gerilim vardı ve Britanyalılar Boer bölgelerinde çıkan altına hücumu edince. Polonya ve Irlanda s ˘ 57 Güney Afrika Sava¸ ı. Britanya sömürgeciligindeki ˘ ˘ ˘ ırk ayrımcılıgını çok daha ileri noktalara ta¸ ıdı ve 1960’da Topluluk’tan çekildi.

hem bireyler hem de ˘ 58 Rusya’daki özerk Mordovya (veya Mordva) Cumhuriyeti. kültürlü ve okumu¸ adamlar ¸ s ¸ s bunu bizzat görmemekle kalmıyorlar.˙ Vatanseverlik ve Iktidar milliyetlerinin degil. gittikçe artan yabancıla¸ maya ve bölünmeye hizmet s ˘ s etmektedir. Acar Burak Bengi] s 142 . diger tüm halklar ve devletlerden önce kendi ˘ halkı veya devletini yegleme seklindeki gayet kati bir duygu ve bunun ˘ ¸ sonucu olarak o halk veya devlet için elde edilebilecek en büyük refahla gücü –ancak diger halklar veya devletlerin refahıyla güçleri pahasına ˘ ele geçirilebilecek seyleri– elde etme istegidir. insanlar arasında yakınla¸ maya ve s birle¸ meye degil. bir doktrin olarak da ahmaklıktır. bugün çogu insanı güt˘ ˘ mekte kullanılan ve insanlıgı gaddarca tarumar eden. vatanseverligin zararlı ve irrasyo˘ nel olu¸ unun her türlü if¸ asına. bugün Mordvinlerin üçte biri bu bölgede ya¸ ıyor. insanın kendi halkı için manevi menfaatler istemesi ˘ degildir (insanın sadece kendi halkı için manevi menfaatler dilemesi ˘ imkansızdır). Ama sa¸ ırtıcı vaziyet su ki. herhangi bir rasyonel temelden yoksun s s en koyu bagnazlık ve hararetle de direniyorlar ve onun yararlarıyla ˘ yüceligini övmeye devam ediyorlar. vatanseverlik. En eski ¸ s ˘ çaglardan günümüze kadar tüm insanlık tarihi. –[internet. Mordvin. hepimizin bil˘ digi vatanseverlik. s ˘ s II Vatanseverligin zararlı ve irrasyonel olu¸ unun insanlara a¸ ikar görün˘ s s mesi beklenirdi.58 Çuva¸ ve birçok diger ˘ s ˘ milliyetin de korunup savunulması. Provanslı. ¸ ˘ Dolayısıyla açıkça görülecektir ki. Bask. hu˘ ˘ susiyettir). çünkü her halk ve her devlet kendini halkların ve devletlerin en iyisi sayarsa. vatanseverlik bir duygu olarak kötü ve zararlı. ˘ Bu ne anlama geliyor? Bu sa¸ ırtıcı durumun bana sundugu tek bir açıklama var. halkların hususiyetleri de degildir (bunlar duygu degil. hayalî degil gerçek vatanseverlik. hepsinin kesif ve zararlı bir gaflet içinde ya¸ ayacagı a¸ ikardır. Demek ki.

Insanlıgın bir bölümü s ˘ önde. fiilî örnek ve etraflarındaki herkesin genel faaliyetiyle insanların ˘ zihinlerine kazınan ve belli bir dönem sultası altında ya¸ adıkları zamane s tasavvurları var. hangi evreye ula¸ mı¸ olurlarsa olsunlar. gibi tasavvurlar. mesela bizim Hıristiyan dünyamız için yamyamlık. millet veya devlet gibi– daima bu ˙ tasavvurlar merdivenini çıkmı¸ ve çıkmaktadır. en a¸ agıda s ˘ hayvani hayat seviyesinden. tarihin belli bir döneminde insan bilincinin ula¸ tıgı en yüksegine dogru. henüz uygulamada eski hayat tarzlarıyla çatı¸ maya girmemi¸ olan s s digerleri. Ve bir de gelecegin ˘ tasavvurları var: kimileri halihazırda yürürlüge yakla¸ ıp insanları hayat ˘ s tarzlarını degi¸ tirmeye ve önceki tarzlara kar¸ ı mücadeleye zorlayan ˘ s s tasavvurlar –mesela günümüzde emekçileri özgürle¸ tirme. ötekiler çok geride. geçmi¸ in eskiyen. çogunlugu olu¸ turan üçüncülerse ortada bir ˘ ˘ s yerde seyrederler. Her insan –her ayrı homojen grup. tasavvurlar– ve halihazırda tanınmı¸ s s ama. evrensel talan ve kadınlara tecavüz vb. kendis lerine yabancıla¸ mı¸ ve geri dönemeyecekleri tasavvurları hep varolmu¸ s s s tur. kadınlara s e¸ itlik hakkı. birbirini izleyen basamak dizileri seklinde s ˘ ˘ ˘ ¸ temsil edilebilir. ortadaki veya geridekiler– seyrettikleri üç tasavvur evresiyle üç farklı ili¸ ki halindedirler. s Hem bireyler hem de ayrı insan grupları için. tasavvurlar sadece anı olarak kalmı¸ tır. Ama hepsi. s ˘ 143 . hem ˘ bireyler hem de homojen insan grupları –öndeki. s s kaçınılmaz ve kar¸ ı konulmaz biçimde dü¸ ük tasavvurlardan yüksek s s tasavvurlara dogru seyretmektedirler. belli bir dönemde. et yemeyi bırakma vb. Hem bireyler hem de homojen gruplarca katedilen yol. ko˘ ¸ münal bir mülkiyet sistemi düzenlemesi. Bu türden olanlara ideal deniyor: siddete son verilmesi. Ve daima. devlet sistemi. evrensel bir din ve insanların genel bir karde¸ ligi gibi tasavvurlar. evcil hayvanların kullanımı vb.˙ Vatanseverlik ve Iktidar homojen grupların bilincinde dü¸ ük tasavvurlardan yüksek tasavvurlara s bir devinim olarak ele alınabilir. ticaret. mesela günümüzdeki mülkiyet. bir de s egitim.

toplumlarında en güçlü etkiye ˘s s sahip ki¸ ilere kazanç saglayan türdendir. benzer nedenlerle ve her tür devlet sisteminin dayanagı ¸ ˘ yapılan vatansever tasavvur dogrultusunda. halihazırda insanların bilincinde daha yüksegiyle ˘ degi¸ tirilmi¸ . bunu daima becerebilirler. suni yöntemlerle idame ettirirler. Genelde. Ve bu durumda. ˘ s Bundan kazanç saglayacak insanlar o tasavvuru. köhne vatansever tasavvur ile aksi yönde ilerleyen. anlam ve yararından ˘ artık mahrum olsa da. varını ˘ s ˘ 144 . evvelce kullanı¸ lı ve hatta gerekli olmu¸ bir s s tasavvur gereksizle¸ ip. Bunun nedeni de. kazançlı pozisyonları s s köhne dinî tasavvura baglı bulunan rahiplerin. ardında geçmi¸ in köhne anıları ve önünde ges lecegin idealleri bulunmak üzere. Ve insanları etkileme bakımından en güçlü silahlara sahip olduklarından. politik alanda da gerçekle¸ ir.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Ve dolayısıyla. güçlerini. daima bugünün ölüm dö¸ egindeki ˘ s ˘ tasavvurlarıyla yarının hayata uyanan tasavvurları arasında bir mücadele halindedir. halihazırda Hıristiyan dünyanın bilincine girmi¸ olan tüm tasavvurs lar akıntısı arasındaki tuhaf tezatın açıklaması burada yatıyor. Aynı sey. idamesi. hangi seviyede bulunursa bulunsun. kasten insanları ˘ bu köhne tasavvura tabi tutmak için kullanmalarıdır. Ama öyle olur ki. köhne bir tasavvur. her insan ve her homojen insan grubu. insanları etkilemeye ve eylemlerini yönlendirmeye devam eder. Köhne tasavvurların böylesi alıkoyumu din alanında daima gerçekle¸ s mi¸ ve halen gerçekle¸ mektedir. ya¸ amın degi¸ en tüm biçimleriyle keskin bir zıtlık içinde oldugu s ˘s ˘ halde. bu köhne tas ˘ savvur. uzun veya kısa bir mücadeleden sonra yerini s yeni bir tasavvura –o zamana kadar bir ideal olan ve bu sayede mevcut bir tasavvur haline gelen yenisine– bırakır. Bana öyle geliyor ki. III ˙ Insanın kendi halkına özel sevgisi seklinde bir duygu ve dü¸ manların ¸ s zorbalıgıyla katliamına kar¸ ı halkını savunma ugruna huzurunu.

ama halihazırda 2000 yıl kadar önce insanlık. dönemin ˘ s ˘ en yüksek tasavvuruydu. halklar) barı¸ çıl. yabancı mülkleri gasp etmelerine ve gasp ettiklerini zor kullanarak savunmalarına sempati duymakla kalmıyor. her millet kendi avantajı için diger milletlerin halkını kat˘ liam ve yagmaya tabi tutmayı münasip ve me¸ ru saydıgında. sanatlar ve bilimde birlik uyarınca. gaspları ve savunmaları bizzat talep ediyorlar ve bunlardan memnuniyet ve gurur duyuyorlar. bu saldırıları. insanın karde¸ ligi sek˘ ¸ s ˘ ¸ lindeki daha yüksek tasavvuru tanımaya ba¸ ladı ve o tasavvur insanın s bilincine gitgide daha fazla nüfuz edip. kar¸ ılıklı olarak avantajlı ve dostane. insanlar bugün birbirlerine öylesine baglılar ki. avantajlarının da tersine.˙ Vatanseverlik ve Iktidar yogunu. gittikçe silinip sonunda tamamen ortadan kalkması gerektigini dü¸ ü˘ s nürdü insan. endüstriyel. sanatsal ve entelektüel ili¸ kiler içinde birlikte ya¸ ıs s yorlar ve bunu bozmaya ne niyetleri ne de ihtiyaçları var. Irlandalılar. artık lüzumu kalma˘ mı¸ ve köhne. Çekler. günümüzde en degi¸ ik biçim˘ s lerde gerçekle¸ ir oldu. hatta hayatını feda etme hamaseti seklinde bir doktrin olarak ˘ ¸ vatanseverlik. s s s ticaret. kom¸ u bir halktan kaynaklanan i¸ gal. makul bir zemini bulunmaksızın ve kendi dogruluk anlayı¸ ˘ s larının da. bilgeliginin en yüksek temsilcilerinin sahsında. Ama bunun tam tersi oluyor: bu zararlı ve köhne duygu varlıgını sürdürmekle kalmıyor. iktidarların diger milletlere saldırıla˘ rına. Büyük devletlerin boyundurugu altına dü¸ mü¸ . Dolayısıyla. Geli¸ kin ileti¸ im araçları sayesinde ve endüstri. ezilen küçük ˘ s s ˙ milletler –Lehler. anlamsız ve zararlı vatanseverlik duygusunu onlardan s kapıyorlar ve öyle bir kapıyorlar ki. ˘s s s s lüzumsuz ve bu bilince aykırı olan köhne vatanseverlik duygusunun. ˘ s s ticari. tüm faaliyetleri ona yogunla¸ ıyor ve ˘ s daha güçlü milletlerin vatanseverliginden bizzat muzdarip bulundukları ˘ 145 . kıyım veya ˘ s s zorbalık tehlikeleri artık tamamen ortadan kalkmı¸ tır ve tüm halklar s (devletler degil. gittikçe daha da kuvetle alevleniyor. Finler veya Ermeniler– kendilerini fethedenlerin ezen vatanseverligine tepki duyup. degi¸ ik milliyetlerden insanlar arasındaki karde¸ lik bilincine ula¸ mı¸ ken. ˘ Halklar.

Her yazar. yerini o kadar saglama alır. özellikle de. çünkü hükümran sınıflar (sadece asıl hükümranlarla memurları degil. yıl s s s s dönümleri. diger milletlere kar¸ ı her türlü haksızlık ve gaddarlıgı s ˘ s ˘ yaparak. ve s her¸ eyden önce. kariyerinde o kadar ilerler. bir askerin terfi etmesi de yalnızca vatanseverligin ürettigi sava¸ la ˘ ˘ s mümkündür. ¸ Hükümran sınıflar orduyu. ˘ s ancak vatanseverlige yaslanan iktidar sistemi sayesinde koruyabilirler. onlarda kendi halklarına kar¸ ı dü¸ manlık tahrik ederek ve s s sonra da bu dü¸ manlıgı. sıradı¸ ı avantajlara sahip bir konumun keyfini süren tüm ˘ s sınıflar: kapitalistler. ˘ Bu korkunç vatanseverlik duygusunun yogunla¸ ması Avrupa halkla˘ s 146 . o erk tarafından daima en iyi sekilde ödüllendirilenler olunca. ¸ Bir memur ne kadar vatanseverse. vatanseverlik ugruna. aynı se¸ kilde. nümayi¸ ler. s iktidar erkini ayakta tutan o duygular. fethedenlerin kendilerine kar¸ ı i¸ lemi¸ ve i¸ lemekte oldukları aynı s s s s fiilleri.˙ Vatanseverlik ve Iktidar halde. o ˘ kadar söhret kazanır. ögretmen ve ˘ ˘ ˘ profesör vatanseverligi ne kadar vazederse. ˘ emekçi yıgınlarınkine nazaran sıradı¸ ı avantajlara sahip konumlarını. Böyle oluyor. kendi halklarını tüm halkların en iyisi ve daima haklı olarak tasvir eden tarihler aracılıgıyla çocuklarda vatanseverlik ˘ ate¸ ini tutu¸ tururlar. Okullarda. dini. Vatanseverlik ve yol açtıgı sava¸ lar. yeti¸ kinler arasında bu duyguyu. diger halklara kar¸ ı i¸ lemeye hazır hale ˘ ˘ s s geliyorlar. basını ve parayı ellerinde tutarlar. gazeteciler ve sanatçılarla bilim adamlarının çogu). okulları. abideler ve yalancı vatansever bir basınla tutu¸ tururlar. ˘ ˘ Her imparator ve kral vatanseverlige kendini ne kadar vakfederse. kendi halkında yabancıya kar¸ ı dü¸ manlık s ˘ s s uyandırmak için kullanarak. alevlendirirler vatanseverligi. gazetelere muazzam bir gelir ve ˘ s diger pek çok ticaret alanına da kâr saglar. ˘ Halkı etkileyecek en güçlü araçlar ellerindedir ve daima sebatla kendilerinde ve ba¸ kalarında vatansever duyguları beslerler.

Rusya ve diger güçlerinkini. yüzyılın ikinci yarısında. kendi halk yıgınlarının vatanseverli˘ gini öyle tutu¸ turdular ki. genel askerlik hizmeti uygulamasına boyun egdiler –yani. s Almanya’nın hükümran sınıfları. Vatanseverlik çagrılarına yıgınların bu ˘ ˘ köle itaatinden sonra. 147 . ve hatta hükümranların o en küstahı. sonundaysa ˘ kıta ülkelerinin tüm insanları. okumu¸ adamlar ve din adamları cinayet i¸ lemeyi ögs s ˘ renmek. Fransızlara kar¸ ı zafer kazanmaları s sonucunu dogurdu. babalar. kısmen övüngenlik. ˘ s s IV Pek ya¸ lı olmayan günümüz insanlarının bile hatırlayacagı üzere. XIX. ˘ kocalar.˙ Vatanseverlik ve Iktidar rında hızla yükselen bir ilerlemeyle süregelmi¸ ve zamanımızda. haklarını savunan kendi çalı¸ an s insanlarını. zalimligi ve çılgınlıgı hiçbir ˘ ˘ ˘ sınır tanımadı. istisnasız tüm ˘ s erkeklerin asker olmasını öngören bir yasa teklifi verildi. kadim dünyanın herhangi bir köleli˘ ginden kıyaslanmayacak kadar beter derecede bir a¸ agılanma ve itaat ˘ s ˘ gerektiren bir kölelik durumuna. daha s fazla yayılacak yerin bulunmadıgı en uç noktalara ula¸ mı¸ tır. II. Bu zafer Almanya’nın vatanseverligini daha da alev˘ ˘ lendirdi ve ardından da Fransa. üst rütbelilerin itaatkar köleleri olmak ve öldürmeleri emredilen herkesi –ezilen milletlerin insanlarını. Afrika ve Amerika’da –kısmen keyif. Asya. vatanseverligin etkisi altında Alman halkının s ˘ sessiz sedasız mutabakatını kazandı. iktidarların küstahlıgı. kısmen de açgözlülük yüzünden– diger halkların topraklarını ˘ gasp yarı¸ ı ba¸ ladı ve iktidarlar arası güvensizlik ve husumet de giderek s s arttı. direnmeksizin. Wilhelm tarafından halka ilan edildigi üzere. kendi babalarını ve karde¸ lerini– öldürmeye ˘ s tamamıyla amade bulunmak zorundaydılar. tüm ogullar. Hıristiyan halk arasında vatanseverligin yol açtıgı sa¸ ırtıcı ˘ ˘ ¸ s esrimeyi en bariz biçimde gösteren bir hadise ya¸ andı. kısa s ˘ bir süre önce. ˙ Insanın en iyi duygularının tümüne en igrenç biçimde tecavüz eden ˘ bu deh¸ etli düzenleme.

her ¸ s türden sahtekarlık. onlar gibi s cinayetten haz alarak. –[Aylmer Maude] s ˘ s ˘ 60 Önsöze bak. her sava¸ ta –ileti¸ im araçlarının geli¸ mesi ve s s s s basın sayesinde– bir Roma sirkindeki seyircilere dönü¸ üp. dolandırıcılık. bilge çocuklar. böyle suçları i¸ leyen iktidar ba¸ kalarınınki degil de s s ˘ kendilerininkiyse. –[Acar Burak Bengi] 148 . sevinç duyuyorlar. hile. hangisinin ˘ ölümüne sevinilecegini duyanın milliyeti belirliyor. ˘ ˘ s ba¸ parmagın a¸ agı çevrilmesiydi (pollice verso). ve halklar bütün bunlarda onlara sempati duymu¸ ve halen duyuyor olmakla s kalmayıp.”59 s ˘ Ve sadece yeti¸ kinler degil.60 o gün s ˘ lidit veya diger toplarla öldürülüp parçalanan insan sayısının yedi yüz ˘ ˙ yerine bin Ingiliz veya Boer oldugunu duyunca seviniyorlar. bütün iktidarlar. fethedilen halklara ve birbirlerine kar¸ ı adaletin ilk s sartlarını en bariz biçimde ihlal etmi¸ ve ediyor olmakla kalmayıp. casusluk. saf. artık sadece öldürmeye ve ölmeye mecbur s edilenler cinayeti arzulayıp bundan sevinç duymuyor. Avrupa’yla Amerika’nın tüm halkı. dahası.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Ele geçirilen toprakların sakinlerine kıymak tamamen dogal bir i¸ lem ˘ s olarak kabullenildi. birinin ba¸ ına bir felaket gelip zayıf dü¸ mesini bekliyorlar s s sadece. ˘ Ve anne babalar –böyle durumlar biliyorum– çocuklarını bu gaddar59 Roma anfiteatrlarında maglup bir gladyatörün katlini isteyen seyircilerin verdigi i¸ aret. çocuklar da. bir devletin digerine saldırması için hiçbir sebep bulunmamasına ˘ ragmen. soygun ve s cinayetten de suçluydular ve suçlu olmayı sürdürüyorlar. evlerinde huzur içinde ya¸ arken. kana susamı¸ çıglıklar atıyorlar: “Pollice verso. ˘ Tüm iktidarlar. pençeleriyle di¸ lerini ˘ ˘ s çıkarmı¸ vaziyette duruyor ve mümkün oldugunca az riskle saldırıp pars ˘ çalamak için. hiç kimsenin tehdidi altında bulunmadan. Tek mesele. rü¸ vetçilik. herkesçe bilindigi üzere. diger halkların topragını ilk önce kimin ˘ ˘ ele geçirip sakinlerine kıyacagıydı. Farklı halklar ve devletler arasındaki kar¸ ılıklı husumet son zamanlarda öyle sa¸ ılası boyutlara ula¸ tı s ¸ s s ki. Hıristiyan oldugu söylenen dünyanın tüm halkları vatanseverlikle ˘ öyle canavarla¸ tırıldılar ki.

” “Yumrugu patlatacagım. silahlı iktidarlar varoldukça. silahlarını bırakmaları lazım. Sadece kötü çocuklar. yine vatanseverlik geregi. Ve aynı sey istihkamlar ve donanmalarda da olur: bir devlet on tane ¸ zırhlı yapar. Lahey Konferansı’nı ve hemen s ˙ pe¸ inden gelen Ingiltere Transvaal sava¸ ını kastediyorum. sonra ilki on iki tane yapar ve bu s böyle sonsuza kadar sürer. tehlikede oldugundan. ˘ ˘ ˘ sarho¸ adamlar veya hayvanlar böyle dala¸ ıp kavga eder.” “Seni kamçılayaca˘ ˘ ˘ gım.˙ Vatanseverlik ve Iktidar lıkta cesaretlendiriyorlar. meseleye bu yolla bir çözüm bulmanın imkans s sızlıgını en somut biçimde göstermi¸ tir. birbirlerine güvenmemeyi sürdürerek. . kom¸ usu da on bir tane.” “Seni sopalayacagım. silahlanma ve sava¸ las rın sonlandırılması imkansızdır. sava¸ felaketlerini ve durmadan artan silahlanmayı s azaltacagı fikriyle kendilerini avutabiliyordularsa. beyaz bayrak ta¸ ıyıcıların bir toplantı için s ˙ biraraya gelirken yaptıkları gibi. Güçlerin birbirine güvenmesi içinse. Ama hepsi bu degil. yakın zamandaki ˘ ˘ s hadiselerle artık kapanmı¸ durumda. Bir anla¸ manın mümkün olması için. Bir devletin ordusundaki her büyüme (ki her ˘ devlet. sürüp giden tam da budur. .”. Saf insanların inandıgı bir kaçı¸ yolu. ordularını dagıtmak ya da küçültmek yerine. ama en uys s gar iktidarların en yüksek temsilcileri arasında. tebaalarının egitim ve ˘ ahlakını yönlendiren o insanlar arasında. s tarafların birbirine güvenmesi gerek. vatansever sebeplerle büyütmeye çabalar) ˘ kom¸ ularını da. Iktidarlar. Lahey Konferansı’ndan sonra ˘ s apaçık hale geldi ki. Lahey Konferansı ˘ ve pe¸ isıra gelen sava¸ . V Vaziyet gitgide kötüle¸ iyor ve besbelli mahva sürükleyen bu ini¸ in dus s racagı yok. s s Az ya da sadece yüzeysel dü¸ ünen insanlar. ordularını büyütmeye mecbur s ˘ eder ve bu ilk ulusun tekrar büyütmesine yol açar. “Seni cimcikleyecegim. uluslararası hakemlik s mahkemelerinin. kom¸ ularının ˘ s 149 .” “Seni vuracagım.

ne de saldırır ˘ 61 Kötü çocuk. hep büyüttükçe ve Güç’lerden her birinin fırsatını bulur bulmaz kom¸ usuna saldıracagını bilerek. kimsenin durdurmaya yeltenmemi¸ s s oldugu veya su an yeltenmedigi korkunç kanlı Transvaal Sava¸ ı geldi– ˘ ¸ ˘ s asla beklendigi sekilde degilse bile. yine de bir i¸ e yaradı. ama hiçbir halk bir digerine ne saldırmak ister. ya bir aldatma. i¸ e yaradı. en ufak bir tereddüt göstermeden kendi halkını silahlanmayla mahvetmi¸ . beklenmedik ve münasebetsizse de. Polonya’yı bogazlamı¸ . bir anla¸ ma mümkün degildir ve s ˘ her konferans ya bir budalalık. düzmece oldukları besbelli bildiri ve tebligatlarına itiraz izni vermezken.˙ Vatanseverlik ve Iktidar ilavelerine mukabil. içlerinden gülseler de. casuslar yardımıyla s ˘ orduların her hareketini izledikçe. halk huzurunda açıkça öyle sözler telaffuz ediliyordu ki. diger güçlerin ˘ hükümetleri. ne kadar tuhaf. s Ama tam kendi ordusunda bir büyümeye hazırlandıgı anda gelen ˘ böyle bir teklif. hepsi özen göstererek s milletler arasında barı¸ ın düzenlenmesiyle dürüstçe ugra¸ ır gibi yaptı. herkesin s s inanacagına dair tam bir güvenle iktidarlara silahsızlanma teklifinde ˘ bulunmu¸ tur. digerlerinden ziyade Rus ikti˘ darına özellikle yakı¸ ıyordu. Türkistan’la Çin’i yagmalamı¸ s ˘ s ˘ s ve özellikle de Finlandiya’nın nefesini kesmeye çalı¸ mı¸ ken. yurtta s ¸ s kimseye. bu ¸ ˘ s sürede iyi maa¸ lar alıp. s ˘ s Lahey Konferansı –ki pe¸ inden. –[Acar Burak Bengi] 150 . ya bir ˘ münasebetsizlik ya da bunların tümüdür. Varolmak için bir gerekçeleri ˘ bulunsun diye. Bu konferansta enfant terrible61 olmak. halklarını diger halkların saldırılarından koru˘ malıdırlar. iktidarlar. komik ve besbelli düzmece olan bu müzakereyi. kendi halklarının gözü önünde reddedemediler ve delegeler bundan hiçbir sey çıkmayacagını pe¸ inen bilerek biraraya geldiler ve birkaç hafta. ya bir eglence. ˘ ¸ ˘ s s çünkü iktidarların. Rus hükümeti öyle sımarmı¸ tır ki. sava¸ lara da son ˘ s veremeyecegini en açık biçimde gösterdi. halkları muzdarip eden melanetleri düzeltemeyecegini ve gerçekten dileselerdi bile silahlanmaya da.

lekesiz. zararsız olabilirdi. Ne var ki. diger milletlerde s ˘ kendilerine kar¸ ı bir nefret uyandırırlar. ¸ Sadece askerî iktidarlar degil. ˘ ˘ Ve gücü ellerinde tutan iktidarlar. sürmek akıllıcaydı. ama artık iktidarlar s ˘ s gereksizle¸ mi¸ tir ve halklarını korkuttukları tüm tehlikelerden çok daha s s büyük bir serdir. siddet s ¸ eylemleri i¸ lemeye dayalı faaliyeti geregi. barı¸ istemek bir yana. kaba ve sapkın insanlardan. Oysa iktidarların halklarını yapmaya zorladıkları sey tam da budur: varolan ¸ ve iktidarlar bulunmasa hiçbir seyin bozamayacagı birligi bozmak. ˘ hem de kendilerininkinde vatanseverligi uyandırabilirler ve her ikisini ˘ de özenle yaparlar. ama tohum ˘ ekildikten sonra sürmeye devam etmek besbelli saçma ve zararlıdır. s Eskiden halklarını diger halkların saldırılarına kar¸ ı savunmak için ˘ s iktidarlar lazımdıysa da. özellikle de askerî güçle donatıldıgında. s s Ekmek için sürmek gerektiginde. kutsal insanlardan olu¸ saydı. ˘ s Dolayısıyla. hem diger milletleri tahrik edebilir. çünkü varolu¸ ları bu s s temel üzerine bina edilmi¸ tir. ¸ ˘ ˘ VI Günümüzde insanların. halkını.˙ Vatanseverlik ve Iktidar ve bu yüzden iktidarlar. bugün aksine. faydalı demesem ˘ de en azından. Çinlilerin teorisindeki gibi. Kendilerine kar¸ ı diger halkın s s ˘ nefretini ve kendi halkının vatanseverligini uyandırdıktan sonra her ikti˘ dar. iktidarlar daima kutsallıga s ˘ ˘ tam ters ögelerden olu¸ ur –en küstah. her iktidar dünyadaki en korkunç ve tehlikeli organizasyondur. En geni¸ anlamda ˘ s 151 . ama ancak ve ancak. özenle. iktidarlar milletler arasında varolan barı¸ ı suni biçimde bozuyor ve aralarında dü¸ manlık uyandırıyorlar. tehlikede olduguna ve savunulması gerektigine inandırır. ba¸ ka türlü de yapamazlar. genelde iktidarlar. onsuz varolamayacaklarını dü¸ ündükleri bu s iktidarlar nedir gerçekte? Belki bir zamanlar bu iktidarlar gerekliydi ve örgütlenmi¸ kom¸ ular s s kar¸ ısındaki savunmasızlıga nazaran ehveni¸ erdi.

yarın ¸ Salisbury. Chamberlain veya Rhodes. kapitalistler ve basın dahil. yarın Grigori Otrepyev olabilir. –[Aylmer Maude] s 152 . her nasılsa tepede bulunan o insanların veya o tek bir ki¸ inin gücü altında toplayan s bir koniyi andırır bütün bu organizasyon. ruhani ve ahlaki ˘ geli¸ imi. O. Öyle ki.˙ Vatanseverlik ve Iktidar iktidar. ahlaken en ¸ degersiz olanın ele geçirmesinden yanadır). bugün. halkın büyük bölümünü. dü¸ manla˘ s rına direnmek için kendilerini birbirlerine baglamayı yararlı buluyor. digerlerinden daha kurnaz. Koninin tepesinde. her kim ele geçirebis liyorsa onun ele geçirmesine izin veriyor (ki sans daima. bugün Napolyon olabilir. ˙ Insanlar. bu küçük bölümse daha da küçük bir bölüme s ¸ ˘ tabidir ve o da daha küçügüne ve bu böyle devam eder. bu deh¸ etli erk aygıtını tesis ediyor. Aleksandr. küstah ve vicdansız ˘ insanlar veya o küstah ve vicdansızların her nasılsa vârisi olmu¸ tek bir s ki¸ i hüküm sürer. saldırılara direnirken Çerkezlerin62 yaptıgı gibi. s ˙ Insanlar. yarın bir Burbon veya bir Orleans. bir Boulanger veya bir Panama Sirketi. onlara egemen küçük bir bölümün gücü altında istifleyen bir organizasyondan ba¸ ka bir sey degildir. köle gibi ona itaat ediyor ˘ ve sonra da bundan melanet çıkmasına sa¸ ıyorlar. onları her an en büyük facialarla tehdit eden bu deh¸ etli organizasyondan korkmazlar. Ve herkesin sadece can ve malları üzerinde degil. bugün Gladstone olabilir. bugün Boris Godunov. Kafkasyalılar kendilerini s ayaklarından birbirlerine baglarlardı. Anar¸ istlerin bomba¸ s s larından korkarlar da. Nikolay veya III. tüm bölümleri tamamıyla. oyna¸ larıyla kocasını öldüren iffetsiz Yekaterina. Ülkeleri Rusya tarafından ilhak edildiginde ˘ ˘ bunun örnekleri ya¸ andı. ta ki sonunda ˘ askerî zorla tüm digerleri üzerinde güç sahibi olan birkaç ki¸ iye veya tek ˘ s bir insana varana kadar. yarın Pugaçev. s O. sonra s deli Pavel. ögrenimi ve dinî egitimi üzerinde de mutlak erk sahibi olmasına s ˘ ˘ izin veriliyor böyle iktidarların. ˘ 62 Sarıldıklarında hepsi sava¸ arak ölsün ve kimse kaçmasın diye.

hâlâ kendilerini birbirlerine bagla˘ maya devam ediyorlar. kongreler. konferanslar. kötü ve her¸ eyden önce ahlaksız bir duygu oldugunu insanların s ˘ anlamasına. s kendi amaçları için degil iktidarının amaçları için ziyan eden bir dö˘ vü¸ horozuna. antla¸ malar ya da hakemlik mahkemeleri degil.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Ama ortada tehlike falan yokken de. kendilerini özenle bags ˘ ˘ lıyorlar. çünkü s ˘ insanı sadece bir köleye dönü¸ türmekle kalmaz. zararlı. sonra da bundan bir melanet çıkmasına sa¸ ıyorlar. Bir ki¸ i hepsine her istedigini yaptırsın diye. gücünü ve hayatını. kendilerini baglayan ipin ucunu fırlatıp. kendilerinin i¸ lemeye hazır oldukları ˘ s tecavüzleri bekleyen insanlara mahsustur sadece. s rezil. iktidarlar denen ve s ˘ insanlıgın en büyük melanetlerine kaynaklık eden o siddet araçlarının ˘ ¸ imhası gereklidir. Böyle yapıp. Hıris˘ tiyanlıgın bize ögrettigi üzere Tanrı’nın bir oglu oldugunu veya hatta ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 153 . tam da bunu yapmıyorlar mı? VII ˙ Insanları silahlanma ve sava¸ ların deh¸ etli ve sürekli artan. kendilerini s s muzdarip eden melanetlerinden sakınmak için. zararlı bir duygudur. ˘ serbest bırakıyorlar. Bu kaba bir duygudur. bir bogaya veya bir gladyatöre de dönü¸ türür. ne¸ eli ve barı¸ içindeki ili¸ kileri bozar ˘ s s s ve her¸ eyden önce. erkin en kötü insanlar eline dü¸ ebilecegi ve daima s s ˘ dü¸ tügü o iktidar organizasyonunu üretir. ona itaat ettikleri. onu idame ettirdiklerinde. çünkü en a¸ agı ahlak seviyesinde s ˘ bulunan ve diger milletlerden de. ahlaksız s ˘ s bir duygudur. ˙ Iktidar siddetini yok etmek için sadece bir seye ihtiyaç var: o siddet ¸ ¸ ¸ aracını tek ba¸ ına destekleyen vatanseverlik duygusunun kaba. rezil bir duygudur. sonra. çünkü diger halklarla avantajlı. alçagın veya ahmagın biri ele geçirsin ve onlara aklına ˘ ˘ gelen her zararı versin diye. çünkü vatanseverligin etkisi altındaki her insan. ¸ s Ve insanlar örgütlü ve askerî bir iktidar kurup.

çocukları. her an Avrupa bize kar¸ ı birle¸ ebilir diye. memleket savunması için orduya ˘ ¸ ihtiyaç oldugu seklindeki bahane katıksız bir aldatmacadır. Bizi yönetmekte ˘ ve emegimizden geçinmekte ısrarlılar. makinistiz. Almanya. kendimize yapılmasını istemedigimiz seyi ba¸ kasına ¸ s 154 . do¸ s s ˘ nanmamızı büyütmemiz ve ordumuza takviye yapmamız gerektigi söyleniyor. s Ve insanlar halihazırda bunu anlamaya ba¸ lıyorlar. imalatçıyız. s s i¸ imiz var ve çalı¸ mak istiyoruz. iktidar denen. Kuzey s Amerika Birle¸ ik Devletleri’nin bir vatanda¸ ı söyle yazıyor: s s ¸ ˘ Biz çiftçiyiz. bizi birbirimize zincirleyen deh¸ etli bag bir mücadele gerektirmeksizin s ˘ kendiliginden paramparça olacak ve onunla birlikte ürettigi deh¸ etli ve ˘ ˘ s i¸ e yaramaz melanetler sona erecektir. Almanların onlara saldırmaya hazır oldugunu söyleyerek korkutuyor. halkını. s ˙ Insanların sadece bunu anlaması yeterli. ondan nefret ederiz. ˙ns I giltere ve Amerika’daki sıradan insanlar sava¸ a kar¸ ıdır. Fransız ˘ Hükümeti. ˘ ˘ anavatanının oglu ve iktidarının kölesi oldugunu ikrar eder ve aklıyla ˘ ˘ vicdanına ters fiiller i¸ ler. Karıları. s ˘ Biz yalnızca. s ˙ktidardan beslenen tüm o sayısız insan. Ruslar ˙ngilizlerden. Mesela. dostlas ˘ rımızı seviyoruz. ˙ngilizler herkesten korkuyor I I ve simdi Amerika’da. ailelerimize baglıyız ve kom¸ ularımıza karı¸ mayız. gençlerimizi sava¸ larına gönderiyorlar. iktidarın bizi vergilenI dirmesine yaslanıyor ve bizi ba¸ arılı bir sekilde vergilendirmek için s ¸ hazır ordular muhafaza ediliyor. ögretmeniz ve hepimizin ˘ bütün istedigi. Bizi vergilendiriyorlar. Biz barı¸ çılız. o zaman. Kendi evlerimiz var. kendi i¸ imize bakma hakkı. taciriz. s s sava¸ tan korkar. Bu aldatmacadır ve gerçek dı¸ ıdır. bizi askere alıyorlar. anne babaları. Fransa. Biz sadece s s rahat bırakılmak istiyoruz.˙ Vatanseverlik ve Iktidar kendi aklının rehberligindeki hür bir insan oldugunu ikrar etmek yerine. s s Bizi rahat bırakın! Ama politikacılar bizi rahat bırakmak istemiyorlar. evleri olan insanlar gidip birileriyle sava¸ mak istemezler. elimizde avucumuzda ne varsa yiyorlar.

inanmadıkları I ˘ Peki kendimizi bu sülüklerden. kendilerini korumak amacıyla sava¸ maları ges ˘ ˘ rektigini dü¸ ündürttügü için. Sava¸ . silahlı adamlar olmasının kaçınılmaz bir sonucudur. iktidarlarca vergilendiriliyor. er ya da geç sava¸ ır. I ˘ alıkonup. bize saldıracak olan ordu kimlerden olu¸ uyor? s Bu ordu da bizden.˙ Vatanseverlik ve Iktidar yapmamayı istiyoruz. aldatılıyor ve sava¸ a sürükleniyor. s hazır bir orduyu muhafaza eden ülke. üstelik. bir gün. sırf birbirlerine kar¸ ı güçlerini sınamak için fırsat kolluyorlar. Almanya’yla Fransa s s da. s ˙sa uysallıgı. topraga ektiklerimizle beslenenlerden nasıl kurtaraca˘ gız? Onlarla sava¸ alım mı? s Ama biz kan dökmeye inanmayız. munisligi. ta ki önce silahlı adamları –süratle sizi öldürmek için kullanılabilecek ve ödemezseniz sizi hapsedecek 155 . ülkemizin s dü¸ manı yok. Fakat. zorbalıga maruz bırakılıyor. Halkları sava¸ mak s s s ˘ ˘ istedigi için degil. Zas ten birkaç kez sava¸ tılar ve yine sava¸ acaklar. insanlara. dü¸ manını affetmeyi ve öldürmenin yanlı¸ ˘ ˘ I s s ˘ ˘ ˘ oldugunu ögretti. vergilendirilmeye boyun egmemiz kar¸ ılıgında s s ˘ çıkarlarımızı gözetecekmi¸ gibi yapan üst sınıftan gayrı. bunu yapmaktan ˘ Böylece. onlarda birbirlerine kar¸ ı dü¸ manlık s s uyandırıp. zahmet çekmeyen. üst sınıflar. ülkelerini dü¸ manlarına kar¸ ı koruyarak Tanrı’ya s s hizmet ettikleri dü¸ üncesiyle aldatılan kom¸ ularımız ve karde¸ lerimizs s s ˘ den olu¸ uyor. ama “üst I ˙ncil üzerine yemin ettiriyor bize. s s Karınıza bir telgraf veya dostunuza bir paket yollayamazsınız ya da bakkalınıza çek yazamazsınız. silahlarla para onlarda ve onlar bizden daha uzun süre dayanabilirler. bizim s ˘ ˘ emegimizle. Halbuki. ˙ncil insanlara yemin etmemeyi ögretir. s ˙sa’nın ögretisini izlemek isteyen halk. Bu yolla kaynaklarımızı bo¸ altıyorlar ve bizi güdüp s s küçük dü¸ ürsünler diye gerçek karde¸ lerimizi üzerimize çeviriyorlar. ama pirinç dügmeler ve pahalı süslerle bezeli güzel elbiseler ku¸ ananlardan. kendini daha iyi gören biriyle kar¸ ıla¸ acaktır ve bunlar kavga eder. sınıf”. Yumruk s kavgasındaki gücüyle gururlanan adam. Büyük.

Askerî ˘ feti¸ leri önünde egilmeyi reddederek. Onların emirleriyle ate¸ etmeyeces ˘ ˘ giz. ˘ Tek kurtulu¸ . çe¸ itli sekillerde.˙ Vatanseverlik ve Iktidar silahlı adamları– muhafaza etmek için gereken vergiyi ödeyene kadar. onlarsa inanmıyor. gelebilir. Ilımlı ve uysal bir halka kar¸ ı süngü hücumuna geçmeyecegiz. s ˘ ˘ Sizin sahte “Kurt! Kurt!” çıglıgınız bizi ürkütmez. s ˘ “Dünyada barı¸ !”. kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa. ba¸ s ˘ ˘ kalarına da öyle davranmaları gerektigini. askere yazılanlar duraksayıp sava¸ mayı reddedecek. o üst sınıfı sessizce bertaraf s ˘ edin. insanlara öldürmenin yanlı¸ oldugunu telkin etmekte. ˙nsanları egitecegiz. ögretmekte yatıyor. Kiliselere. s ˘ Biz orduya yazılmayacagız. Vergilerinizi. hayırsever bir s ˘ hayatın. ˙sa ne dü¸ ünüyorsa onu I I s ˘ söylerdi. sırf ˘ ˘ mecbur oldugumuz için ödüyoruz. onlarsa. ocakları için mücadele eden çiftçiler ve ˘ çobanlara ate¸ açmayacagız. Sava¸ çıgırtkanlıgı yapıp. s s ¸ Sunlar da bir Alman askerinin yazdıkları: ¸ 156 . bu tip sesler duyuluyor. “üst sınıfı” neyin memnun edecegini dü¸ ünüyorlarsa onu söylüyorlar. kan dökme ve çatı¸ ma hayatından daha iyi oldugu s s ˘ dü¸ üncesini telkin edecegiz insanlara. sava¸ . ˘ ˘ I Ve sessiz etkimiz her zaman kendini hissettirecek. s Biz ˙sa’ya inanıyoruz. ödemeyecegiz ve her fırsatta dü¸ ündügümüzü s s ˘ söyleyecegiz. ancak insanlar orduları dagıttıklarında ve kendis ˘ lerine ne yapılmasını istiyorlarsa diger insanlara da aynısını yaptıklarında. Hıristiyanca. s Cecil Rhodes’un telkiniyle. Böyle yazıyor Kuzey Amerika Birle¸ ik Devletleri’nin bir vatanda¸ ı ve s s çe¸ itli taraflardan. erk sahiplerini. Mecbur oldugumuzdan ötesini ˘ ödemeyecegiz. sahte sofularınıza vergi ve ikiyüzlü yardım ˘ ˘ derneklerinize a¸ ar. s s onlara tüm kuralı. gerekçe olarak vatanseverlik nutuks ˘ ları atan vaizleri desteklemeyi bırakın. Varsın onlar da bizim gibi i¸ e gitsinler.

En kati kanaatim su ki. çünkü bana tarifi imkansız s felaketler getirdi. Privat saldırısında yaralandım: sag kolum iki kez boyluboyunca isabet aldı. Bazı av köpeklerinin bakımına daha fazla ayrılıyor. 1870’de. tekrar çagrıldım ve s s ˘ ˘ söyledigim gibi St. Ve ben iki kez yaralanan kolum yüzünden yıllarca acı çektim. bir zamanlar vatansever oldugumuz için gerçekten ˘ utanmamız lazım. 2005. halkların mutluluguyla yapılan haris ve güçlü bir ticaret. 2006. Matta 5: 38-48. Mesela ben. 18 Agustos 1870. . dü¸ manını sevmek yolundaki düsturları s (Yeni Ahit. St.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Prusya Muhafız Alayı’yla (1866 ve 1870’de) iki sefere katıldım ve tüm ruhumla sava¸ tan nefret ediyorum. Daha 1866’da Avusturya’ya kar¸ ı sava¸ ta yer almı¸ ve Trautenau ve Königgratz’da sava¸ ıp. yedekteyken. Dominik Pamir. çev. Privat saldırı˘ sında isabet alan sag kolum için günde 80 fenik alıyorum. . fazlas s s s ˘ sıyla deh¸ et görmü¸ tüm. ilahi barı¸ tasavvurunu63 s hissediyorum. Kaos g s s ˙ ˙ Yayınları. Luka 6: 27-36) Tolstoy. Esriklik hali kısa zamanda geçti. –[Acar Burak Bengi] ˘ 157 . s ˘ Dagdaki Vaaz’da çok güzel ifade edilen. yine de. yeni bir ya¸am anlayı¸ı olarak Hıristiyanlık). varsın kaçık oldugumu dü¸ ünsün insanlar. Ve onun yüzünden ne deh¸ etler ya¸ ıyor insan! ˙nsanın iliklerine s s I ˘ i¸ leyen acıklı feryatları asla unutmayacagım! s ˘ Birbirlerine asla kötülügü dokunmamı¸ insanlar vah¸ i hayvanlar s s gibi birbirini katletmeye ba¸ lıyor ve küçük. O zamandan beri ˘ asla ayaga kalkamadım. Lev Tolstoy. ¸ Eko Kitaplıgı. Biz yaralanan askerler genellikle öyle sefil bir taz˘ minat alıyoruz ki. mesela surada: Tanrı’nın Egemenli˘ i Içinizdedir (Mistik bir din ¸ g ˙ de˘ il. kötürüm bir askerin. bu düsturları ve özellikle kötülüge ˘ cebirle kar¸ ı koymamayı. senden çalana fazlasını vermek. s ¸ ˙nsanların egitilmi¸ hayvanlar gibi ko¸ u¸ turdukları ve servet ugruna ˘ ˘ I s s s birbirinin kuyusunu kazmaktan ba¸ ka bir sey dü¸ ünmedikleri bir düns ¸ s ˘ yada. içimde hep. Hıristiyanlıgın kasten tahrif ve ihmal edilen temelleri olarak s ˘ görüp. Bir bira imalathanesinde iyi bir pozisyonu kaybettim ve sonradan da ona geri dönemedim. köle ruhlar iyi Tanrı’yı s 63 Isa’nın ˙ “Kötülüge direnme: Sana tokat atana öbür yanagını dön” seklindeki ve intikam ˘ ˘ ¸ gütmemek. veya surada: Inancım Neden Ibarettir?. sava¸ yalnızca daha büyük ¸ s ˘ çaplı bir ticarettir. Lev Tolstoy. çev. sürekli vazeder. hayır kurumlarınca ikmal edilen dilenci sadakasıyla hayatta ˘ kalmaktan ba¸ ka yapacagı bir sey yoktu. Dominik Pamir.

insanların birbirine s ˘ tecavüz edip. (sonradan soylu ˙mparator Frederick olacak) Veliaht Prens Frederick o I ˘ zamanlar günlügüne sunları yazmı¸ tı: “Sava¸ ˙ncil üzerine bir ironi¸ s sI dir. Bir kur¸ un. birbirlerini öldürür. .”. ama ¸ o zaman insanlar böyle yeti¸ tirilmeyecek. Su an diger insanları öldürmek ve onlara siddet uygulamak üzere ¸ ˘ ¸ özellikle egitilip hazırlanan insanlar var (¸ iddet kullanmaya hakkı bulun˘ s dugu varsayılan ve bu amaç için varolan bir organizasyondan yararlanan ˘ insanlar). tüm iktidarların onları angaje etmek için onca zahmete girdigi ˘ vatanseverlik yutturmacasını anlamaya ba¸ lıyorlar. “Ama iktidar olmazsa insanlar birbirine tecavüz edip. bir siddet organizasyonu ¸ ¸ bulunmayacak ve zamanımız insanlarına dogal gelen siddet ve cinayet. böyle fiillerde onu yardakçıları yapıyorlar. Hiçbir sey olmayacak. Komutanımız. sunun ¸ beklenmesi gerekir: siddet organının ilgası. Çılgınlar gibi ko¸ turuyor ve kavurucu yaz sıcagında korkunç s s yarasını serinletecek suyu bile bulamıyordu. bu siddet ve öldürme de iyi ve yüce faaliyetler sayılıyor. gereksiz olmakla zararlı hale gelmi¸ ¸ s bir organ ilga edilecek. artık kadük bir organizasyonun ilgası. ˘ ¸ daima ve herkes tarafından kötü sayılacak. insanların birbirine tecavüz ¸ edip. Zavallıcık acıdan deliye döns ˘ mü¸ tü. s VIII “Ama. hiç kimse digerlerine kar¸ ı s ˘ s siddet kullanma hakkına sahip olmayacak. yalnızca uzun zamandır i¸ e yaramaz ve dolayı¸ s sıyla lüzumsuz ve kötü olan bir sey. Neden? Siddet sonucu ortaya çıkan ve siddet uygulamak için ku¸ aktan ¸ ¸ s ku¸ aga geçen.” derler genellikle. ˙ Insanlar.˙ Vatanseverlik ve Iktidar buna bula¸ tırıp. birbirini öldürmeyi bırakmasına yol açacaktır. iktidarlar olmazsa yerine ne olacak?” diye sorulur genellikle. . s s yanımdaki erin çenesini parçalamı¸ tı. 158 . birbirini öldürmesine neden sebep olsun? Aksine.

˘ ˘ ˙ Iktidarların ilgası. siddete ihtiyaç duymayan. daha adil ve makul bir sosyal düzen ˘ ¸ fırsatı yaratacaktır. s 159 . ne de kamu egitimi olacak” derler. ne mahkemeler. ˘ ˙ Insanlara siddet uygulamak için olu¸ turulan iktidar organizasyonu¸ s nun ilgası. Insanlar telef ediliyor ve telefat giderek daha da artıyor. hepsi. yasalarda veya mahkemelerde veya mülkiyette veya poliste veya mali düzenlemelerde veya kamu egitiminde makul ve iyi olanın ve ˘ dolayısıyla siddete dayanmayanın ilgasını hiç de gerektirmez. Tüm erkekler sava¸ kölelerine dönü¸ türülüyorlar ve s s gidip öldürmeleri ve öldürülmeleri için emir beklemek zorundalar her an. bu eylemlerin su ¸ ¸ ankinden –yani onları i¸ lemek için özellikle tasarlanmı¸ bir organizasyos s nun varoldugu ve hem onların hem de cinayetlerin iyi ve yararlı eylemler ˘ sayıldıgı zamankinden– daha az olacagı açıktır. ne mülkiyet. Ya da erkeklerin yanısıra kadınlar da mı asker olmalı? Bu da ba¸ ladı –Transvaal’de. daha kö¸ ˙ tüsünü hayal etmek bile zor. Dahası mı? Telef edilen halklar açlıktan mı ölmeli? Bu dahi ba¸ lıyor s ˙ artık –Rusya’da. ˘ bir siddet uygulama ve bunu me¸ rula¸ tırma organizasyonundan azat ¸ s s edecektir bizi sadece. devraldıgımız eski. s ˘ halkın gerçekten ihtiyaç duydugu ölçüde varolacaklar. Aksine. ¸ tamamen kendi kendini desteklemeye yarayan kaba iktidar gücünün yoklugu. lüzumsuz bir organizasyondan. halkın durumu su ankinden ¸ ˘ ¸ daha iyi olacaktır. ne polis. melun olan ve halk iradesinin özgür ifadesini engelleyen yok edilecek sadece. Mahkemeler. o zaman bile.˙ Vatanseverlik ve Iktidar ˙ Iktidarların ilgası siddet eylemlerine yol açsa bile. Italya’da ve Hindistan’da. ama mevcut ikti˘ dar formunun barındırdıgı melanetleri devreye sokmayan bir formda ˘ varolacaklar. kamu i¸ leri ve kamu egitimi. Halkın durumu simdi öyle bir noktada ki. Ama iktidarların bulunmayı¸ ıyla karga¸ alar ve iç çeki¸ melerin yas s s sanacagını farzetsek bile. ˙ Iktidarların siddet kullanımını çe¸ itli sosyal faaliyetlerle kasten karı¸ tı¸ s s ran insanlar “Ama o zaman ne yasalar.

Iktidarlar aynı sekilde. sıkıca gerilmi¸ s kordonun kopmasını ve çocuklarınızla birlikte korkunç katlinizin ba¸ las masını bekliyor olabilirsiniz ve de olmalısınız. Finler. sizi ˘ baskı altında tutup mutsuz eden iktidarları vatanseverliginizle idame ˘ ettiren sizler. düzensiz s anlamıyla. hepiniz asker –köle– oldunuz. Çekler. hatta s ¸ daha da yogun olarak. kendinize gelin. I. yegane hasımlarınızın. . sizi ve çocuklarınızı silahlandıracak. ˘ Sizi tehlikeden korumayı üstlendiler ve bu sahte korumayı öyle bir noktaya vardırdılar ki. Boer’lar. insanlar için vatanseverlikten ve üzerine bina edilen iktidarların despotizminden kurtulmak en yararlı i¸ tir. telef edecek ˘ ve sapkınla¸ tıracak ve kimse bunu durdurmanıza ya da engellemenize s yardım etmeyecek. s IX ˙ Insanlar. anar¸ iyi kastetseydi bile –ki böyle bir anlamı hiç yoktur– s ama o zaman bile. hiçbir anar¸ ik düzensizlik. Rhodes ve Çar adına halkın hükümranı konumundaki bizim diktatörlerimiz gibi örneklerde gördügümüz üzere– ne kadar zalim ve insanlık dı¸ ı olurlarsa o gücü o kadar ˘ s 160 . ˘ Sadece bir tür yardım mümkün: zirveyi ele geçirmede ba¸ arılı olmu¸ s s ki¸ i ya da ki¸ ileri tüm digerleri üzerinde erk sahibi kılan ve –Napols s ˘ yonlar. kelimenin olumsuz. . iktidar bulunmayı¸ ı gerçekten. Ruslar olmadıgını. Nikolay. Bismarck. ta kendiniz oldugunu anlayın. hepiniz telef edildiniz ve giderek daha fazla telef ediliyorsunuz ve her an. bir durun ve ne yaptıgınızı irdeleyip ˘ dü¸ ünün! s ˙ Kendinize gelin ve hasımlarınızın. Fransızlar. eger siz kendi kendinize yardım etmezseniz. hem fiziksel hem de ruhsal saglıgınız için. Ve bu katliam ne kadar büyük olursa olsun ve ihtilaf nasıl sonuçlanırsa ˙ sonuçlansın. Almanlar.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Öyleyse. ˘ ˘ hem abiler hem de ablalarınız için. Chamberlain. iktidarların halklarını s halihazırda içine dü¸ ürdügü ve dü¸ ürmeyi sürdürdügü durumdan daha s ˘ s ˘ kötü olamazdı. aynı ko¸ ullar sürüp gidecek. ˙s I¸ te bu nedenle. Ingilizler.

sanatsal veya bilimsel– hangisi olursa olsun.˙ Vatanseverlik ve Iktidar sıkı tutmalarını mümkün kılan o korkunç siddet konisinin baglarını yok ¸ ˘ etmek. Acar Burak Bengi] 161 . Rus. 1895’de Japon yönetimine geçmi¸ ti. dahası. iktidarınızca gerçekle¸ tirilen böyle her ˘ s zapt. kapitalistlerin. Sunu anlayın ki. sizin için önemli ˘ bir mesele olmadıgı gibi. 1898-1930 s arasındaysa kullanım hakkı Britanya’daydı. sizin iktidarınızın mı. geni¸ karde¸ lik ili¸ kilerinin hazzı ve s s ˘ s s s s s malların yanısıra dü¸ ünce ve duyguların da alı¸ veri¸ i sayesinde halklarla s s s birlik içinde bulundugunuzu anlayın. askerlerin. sanatçıların ve emeginizden ge˘ çinmek için bu vatanseverlik yutturmacasına muhtaç herkesin sizi aldatmada kullandıgı telkinlere teslim olarak. ˘ Sunu anlayın ki. Irlandalı ya da Çek. hizmet alı¸ veri¸ i. Alsace’ın Alman ¸ ˙ veya Fransız olmasıyla ve Irlanda ya da Polonya’nın özgür veya köle olmasıyla hayatınız hiçbir sekilde iyile¸ mez. tüm gerçek be¸ eri menfaatlerinizin. yazarların. çünkü halkınıza vurulan boyunduruk. ticari. ızdırabını çektiginiz tüm ˘ ˘ melanetlere kendiniz yol açtıgınızı anlayın. yöneticilerin. Bu koniyi birarada tutan bagları yok etmenin de sadece bir yolu var: ˘ vatanseverligin hipnozundan uyanmak. endüstriyel. Çin’de bir mülki idare. tıpkı zevk ve sevinçleriniz gibi. size zarar verir. ˘ ˙ Imparatorların. Ingiliz. bu zaptların gerçekle¸ tirilmesi veya gerçekle¸ tirildiginde sürdüs s ˘ rülebilmesi için gerekli tek seye. Irlandalı ya da ˘ s Leh olsanız bile. kimin elinde bulunursa ¸ s ˙ bulunsun istediginiz yerde ya¸ ayabilirsiniz. hiçbir s sekilde diger halklar veya devletlerin menfaatlerine ters dü¸ medigini ve ¸ ˘ s ˘ kar¸ ılıklı i¸ birligi. vatanseverligi kızı¸ tırarak sadece ¸ ˘ s durumunuzu kötüle¸ tirirsiniz. ˘ ˙ ˙ Fransız. kralların. Alsace’lı. –[internet. s 64 Bugün Weihai. kim olursanız olun –tarımsal. Leh.64 ¸ Port Arthur veya Küba’yı zapt altına almayı becerecegi. rahiplerin. sunu da anlayın ki. soygun ve siddete katılımınızı icbar ¸ ¸ etmek maksadıyla kaçınılmaz biçimde her tür iktidar baskısını beraberinde getirerek. yoksa ötekinin mi Weihaiwei. meclis üyelerinin.

••• 162 . eski çaglara ait.˙ Vatanseverlik ve Iktidar yalnızca vatanseverliklerin mücadelesinden dogmu¸ tur ve bir milletteki ˘ s her vatanseverlik tezahürü. bir anlasalar. habis organizas˘ yonlar ve onlarla birlikte gelen tüm ızdıraplar. ken¸ dinizi köhne vatanseverlik tasavvurundan ve ona dayanan iktidarlara itaatten azat ettiginizde ve halihazırda hayat bulup. lüzumsuz. her yandan sizi ˘ kendine çagıran ve halkların karde¸ çe birligini öngören o daha yüksek ˘ s ˘ tasavvur bölgesine cesurca girdiginizde mümkündür. a¸ agılanmalar ve s ˘ suçlar kendiliklerinden yok olurdu. bir anavatanın ya da ötekinin veya iktidarların çocukları olmadıklarını. s iktidarlar denen o çılgın. digerinde de ona kar¸ ılık gelen bir tepkiyi ˘ s tahrik eder. sırf bunu. tüm dertlerinizden kurtulmanız ancak. ihlaller. Tanrı’nın çocukları olduklarını ve dolayısıyla diger insan˘ ların kölesi de dü¸ manı da olamayacaklarını. ˘ ˙ Insanlar. Sunu anlayın ki.

vatansever olmadıkları ve ülkeyi tehlikeye soktukları yolunda suçlamak.Sonsöz: Vatanseverlik mi. insanları sürüklemek daima basit bir i¸ tir. ne I s Amerika’da. onlara. Kimileri fanatikle¸ ip. ˙nsanlar daima liderlerin s I emrine uydurulabilirler. bundan saglayabilecegi s ˘ ˘ en iyi sey.65 ¸ s Ba¸ lıktaki66 basit. Ama. ama hayati soruyla Türkiye’de asla yüzle¸ ilmiyor ve s s yüzle¸ ilmemesiyle ilk ve en büyük yanlı¸ yapılıyor. nihayetinde. ne Rusya’da. ama daha önce Birikim dergisinin (Mart 2007) 215. sal˘ dırıya ugradıklarını söylemek ve pasifistleri. . Bu malum. hakikati zaten umursas maz hale gelmi¸ durumdalar veya ikisinin aynı sey oldugu yolunda s ¸ ˘ kendilerini kandırıyorlar. bu soruyla simdi yüzle¸ seler. Kolay. [37. Kimileriyse. ne de Almanya’da. Tek yapmanız gereken. ‘Ta¸ s ˙ mam. . ¸ ˙ngiltere’de. sonra da vatanseverlik. buradaki. çiftligine tek parça halinde geri dönmekken? Dogal olarak. pe¸ inden de yanlı¸ s s s s cevaplar hakim kılınıyor. bunda ne var? Ikisi 65 En kıdemli Nazilerden Hermann Göring’in 18 Nisan 1946’da. önce hakikat severlik. Parlamento da olsa veya komünist diktatörlük de olsa. s. . Bu her ülkede aynı sekilde i¸ ler. 278-279] 66 Bu yazı bu kitabın sonsözü olarak kaleme alındı. tutukluyken söyledigi ˘ sözler. s s s 163 . ülkenin liderleridir siyaseti belirleyen ve demokrasi de olsa. Hakikat Severlik mi? E tabii ki insanlar sava¸ istemezler. dergiye gönderilen yazının biraz revize edilmi¸ ve geni¸ letilmi¸ halidir. Bir çiftlikteki zavallı bir ahmak nes ˘ ˘ den bir sava¸ ta hayatını riske atmak istesin. fa¸ ist diktatörlük s de olsa. ne sıradan insanlar sava¸ istemezler. sayısında yayınlandı.

Ve böylece s kurtulur. [44] ¸ s Einstein da söyle formüle etmi¸ : ¸ s Emir üzerine kahramanlık. [38] Bu sözler.67 Büyük Alman sair Heine’nin benzer sözleriniyse Tolstoy alıntılıyor (John¸ son’ınkini de alıntılamı¸ tır): s ˘ Ne tuhaf bir sey! Çogu alçak. kendi milletinin kusurlarını en net s biçimde görür. ellerinin ˘ ˘ temizligine ve kalbinin saflıgına gözatmak isterim. [42] Alman filozof Schopenhauer’a göreyse: Esaslı ki¸ isel meziyetleri olan biri. kendisinin olan hataları ve ahmaklıkları dört el savunmaya hazırdır. ilk sıgınagıdır. ama ne Johnson’ın sözü. yeteneksız bir adamın me¸ hur olabilecegi tek yoldur. ait oldugu millete yapı¸ ır. kirli i¸ lerini. artık minnetle. 164 . Hakikat Severlik mi? birbiriyle çeli¸ miyor ki’ diyeceklerdir muhtemelen. ] naçizane belirtmek isterim ki. s. Ama çeli¸ ebiliyor. zira hep gözünün önündedirler. [41] s Bir ba¸ ka me¸ hur Amerikalı dü¸ ünür Emerson da söyle diyor: s s s ¸ ˘ Tüm bir ulusun avaz avaz vatanseverlik kükredigi bir anda. Bierce’ın kitabının bir s s Türkçe çevirisi var [40]. (iç sava¸ a da katılan) Amerikalı s s yazar Ambrose Bierce’ın su cevabıyla peki¸ tirildi: ¸ s ˘ ˘ [. sıkısıkıya ¸ ¸ ˘ gururlanmanın son çaresine. Johnson’ın me¸ hur sözünü de almı¸ kendi kitabına [39]. 10] 67 Bierce. .Sonsöz: Vatanseverlik mi. [43] Ve Bernard Shaw’a göre: ˘ Sehitlik . bir asrı a¸ kın bir süre sonra. . ahmakça siddet ve vatanseverlik adı ¸ ˘ altında giden tüm igrenç saçmalık – bunlardan nasıl da nefret ediyorum! [32. . din yoluna adanmı¸ lık¸ s s larıyla veya yüksek ahlaklarıyla veya anavatanlarına sevgileriyle maskelemeye çalı¸ ır. s s Hatta Britanyalı me¸ hur kültür adamı Dr Samuel Johnson’a göre: s ˘ ˘ ˘ Vatanseverlik bir alçagın son sıgınagıdır. . Dünyada gururla˘ nabilecegi hiçbir seyi bulunmayan su zavallı dilenciyse. ne de Bierce’ınkiler asla anla¸ ılmıyor s bu Türkçe çeviride.

kitabın. Müss lümanlıga veya ba¸ ka bir dine. referanduma veya kamu˘ s oyuna müracaatla sınanıp ıslah edilemeyecegini nasıl bilip benimsiyorsa ˘ ve bu gerçege göre ya¸ ıyorsa. katliamın. ˘ tersine. ki¸ isel veya millli menfaatlere. Tanesi iki liradan iki tane limon ˘ ¸ almak isteyen biri. bir peygambere. ˘ s Alı¸ veri¸ yapabilmek için iki kere ikinin dört etmesi gibi bazı temel s s gerçekleri kabullenmemiz nasıl sartsa. ideolojinin. alı¸ veri¸ imkansız ve bu ki¸ i ˘ s s s de ıslaha muhtaç demektir. iki kere ikinin dört etmesi gibi bazı temel. mutlak s ˘ hakikatleri unutmayıp.Sonsöz: Vatanseverlik mi. ama aklın ve vicdanın emrettigi. konu¸ abilmek. aynı sekilde. tartı¸ mak. gaspın. dine. ¸ ˘ yalanın vb. hür akıl ve vicdana müracaatla 165 . AB’ye veya ba¸ ka bir seye ˘ s ¸ satılmı¸ degiller. bu ˘ s s hakikatlerin de hiçbir öndere. ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Türklüge. hür s aklın ve vicdanın emrettigi –dürüstlük. kutsal kitaplara. bir öndere. ˘ ˘ s Marksizme. menfaatin veya kamuoyunun bu hakikatlere müracaatla. pazarlık edip üç lira ödemeyi teklif edebilir. komünizme veya ba¸ ka bir ideolojiye. gibi ˘ ˘ degerleri. hakkaniyet. ˘ ¸ Zeka özürlü ya da sahtekar ya da fanatik bir çılgın olmayan. çok farklı s s s görü¸ leri savunup pazarlık edebiliriz. her tür önderin. Tolstoy gibi dahiler. iki kere ikinin ˘ s s dört ettigini ve bu gerçegin vatanseverlige. dinin. sagduyu vb. Atatürkçülüge. hırsızlıgın. ulusalcılıga. ideolojiye. birarada ya¸ amak imkansızdır. Aynı sekilde. ama tutarın zaten üç lira oldugunu iddia ederse. kısaca tecavüz etmeme yasasıyla özetlenebilecek– temel ve ev˘ rensel degerleri kabullenmemiz sart. s ˘ temel ve evrensel degerlerde –bu hakikatlerde– mutabık olmamız sart. referanduma veya kamuoyuna müracaatla sınanıp ıslah edilemeyecegini. gibilerin –kısaca tecavüzün– iyi oldugunu iddia eden bi˘ riyle de konu¸ mak. kralın çıplaklıgını te¸ hir ediyorlar sadece. milliyetçilige. bilinci dumura ugramamı¸ veya hipnotize edilmemi¸ herkes. kitaba. tartı¸ abilmek ve ¸ s s birarada esenlikle ya¸ ayabilmek için de benzer temel hakikatleri. hür aklın ve vicdanın em˘ s ¸ rettigi –tecavüz etmemek seklinde özetlenebilecek– temel ve evrensel ˘ ¸ degerleri de bilip benimser ve bu hakikatlere göre ya¸ amaya çalı¸ ır. Hakikat Severlik mi? ˙ Insanlıgın bu ataları. menfaate.

hakikat içinde tüm insanlıkla bütünle¸ meyi özleyen insanlar s 166 . din veya milliyetçilik/ulusalcılık sekil¸ lerinde tezahür eden çok güçlü bir irrasyonel element hakim kılınıyor. hakikat severliktir. cinayet i¸ lememektir. hür. nefrete. hakikatler de barındırır ve dindarlar arasında bilerek veya bilmeyerek onun sadece hakikatlerine yönelen. dürüst olmak. Din. hür aklın ve vicdanın süzgecinden geçirerek. putla¸ tırma¸ s lar ve kutsalla¸ tırmaların fevkalade güçlü büyüsü ve hipnotizmasıyla. en basit. aklın ve vicdanın ˘ ˘ ˘ emrettigi. yalanın yanında yer almamak. iki kere iki farkına bile varmadan üç ettiriliyor ve Allah’ın veya vatanın “intikamına memur” olma hipnotizması. esenligimiz için de aslolan. degil. hakikat bir kenara atılıp. baskılar. menfaatçi olmamak. sınıf bilinci/mücadelesi veya etnik degerler veya ezilen s ˘ ulus milliyetçiligi veya milli/ulusal degerler degil. gaspetmemek. ir˘ rasyonellige. iyi severlik. adam olmak. siddete ve güce tapıp tapındırmak degil. Hakikat Severlik mi? sınanıp ıslah edilmesi gerektigini bilip benimser. tam tersi yapılıyor. aslolan. ˘ ¸ ˘ masumdan. hak sever˘ lik. ele¸ tirel akıl ve vicdan devre dı¸ ı s s bırakılarak veya rehnalınarak. adil olmak. ˘ Bilir ve benimser ki. kimileriniyse tamamen atmak ˘ gerekirken. iyiye. hakikate inanıp ˘ sevgi duymaktır. vatanseverlik. ve de s ˘ esenligimizdir ki. geli¸ memiz ve (Türkiye’de ve dünyada) birarada ya¸ ayabil˘ s s memiz için sartken. iki kere ikinin dört etmesi kadar açıkken. kısaca tecavüz etmemektir. sagduyulu olmak. ulusalcılık vs. bu ikisi zaten birbirinden ayrı dü¸ ünülemez. insan olmak. vatanseverlik veya bilmemnecilik degil. temel ve evrensel degerlerdir. hakikati. yalancı olmamak. s tapındırmayla. dogmalar. makuldan yana olmak. ˘ milliyetçilik. tüm fikirleri hakikatin. ˘ ˘ s s ama sürekli ihlal edilen formülüyle söylersek. me¸ hur ve tartı¸ masız. ancak bu yolla. haktan.Sonsöz: Vatanseverlik mi. özgürlügümüzü ba¸ ka˘ s sınınkinin ba¸ ladıgı yerle sınırlamaktır. faydalı yanları degerlendirip muzırları atmak. iyi olmaktır. pe¸ ins den de bu hipnotizmanın failleri üretiliyor. magdurdan. hür aklı ve vicdanı telkin etmek ve hakim kılmak esenligimiz. çalmamak. ˘ s Hakikat bu kadar. objektif ˘ olmak.

dinî s vs. Hakikat Severlik mi? vardır. türünü ˘ ¸ devam ettirmek çılgınlıgıyla. tapınmaya. biz farkında olmadan nefes aldıran. vatan. güce. fedakarlık gibi sunulur. kolektif bir seydir. katil bir sey. en belirgin ve sevdigi ¸ ˘ ˙ simgeler. Soyutlamalar. din vs. (ki bu da tam anlamıyla negatif bir dindir) hiçbir hakikat barındırmaz. halk. kastettigi kolektif bir sey.Sonsöz: Vatanseverlik mi. söylev. kurbana. hayvan s yanımıza yönelip güçlenir. s ¸ ¸ kahramanlık. gizlenir. nefretle beslenen ve nefreti besleyen seydir. kitap. Tapılan. s s hipnotizma ve esrimeyle yürür. övüngen bir seydir. Putla¸ tırılıp tapılan milli. ˘ anne kendisiyle çiftle¸ sin diye yavruyu parçalatan seydir. seref. Kendini kurban etme ve asıl yaygın olan. putla¸ tırılarak ve bunlara tapılarak. hayatta kalmak. esrikliginde de kendini gösteren sey˘ ˘ ¸ dir. ulu önder Atatürk kutsalla¸ tırılarak. Kendinden ba¸ kası bilinmez veya dü¸ man bilinir ve bir sonraki adımda. san. simgeler ve sloganlar üzerinden. tecavüzcü. Jung’unsa benligin ¸ ˘ negatif yanına atfen. bir peygamberin. devlet. hayvan ve kan olan sey. dü¸ünen. kana doymayan. vücuda emirler gönderen. sürüye ait olmayanlar par˘ çalanır. insanların nefslerini (gerçekte büyütme saikiyle) kolektif bir Nefs içinde. aidiyetlerle ve bir önderin. ordu. hissedilir. kanımızı pompalayan. etnik. s ¸ gerçekte tüm kutsalla¸ tırmaların yöneldigi ve putların kastettigi seydir. vatan. on yedi ¸ ¸ aylık çocuga tecavüz ettiren seydir. bayrak. kaplana. köpekler. s ¸ iktidara. için fedakarlık ve digergamlık maskesine bürünerek gerçekte en ˘ akıl almaz egoizmi ve putperestligi saklar. Gölge ile. son derece güçlü ˘ bir puttur. s ˘ ˘ ¸ futbol taraftarlarının azgınlıgında. peygamber. küçük veya en büyük hunharlıklar. Freud’un Id ile. millet. s s maymunlar ve benzerlerinin yaptıgı gibi. bilincin derinlerinde bilinci kontrol s edebilen elementer. bilinci tamamen ˘ ¸ ele geçirdiginde Hayvan’ın (¸ eytan’ın) krallıgını kuracak olan ve kimi ˘ S ˘ 167 . ba¸ kalarını kurban s etmeler. tehdit paranoyasıyla saldırı emri veren. sava¸ a. ama milliyetçilik/ulusalcılık vb. bayrak. bir tanrının arkasında. sürü içinde eritmesiyle güçlenir ve bu gayet egoist davranı¸ . hakikate kar¸ ıdır ve her ikisi s de –dinin negatif yanı ve milliyetçilik/ulusalcılık– sürüle¸ meye.

Nefs’in hükümranlıgı bu humma üzerinden s ˘ yürüyor ve Atatürk’ün kurdugu. görevinden uzakla¸ tırılıyor. katil de olsa. Bu derece zı¸ vanadan çıkılmı¸ durumda. hakikate aykırı. gerçekte ˘ ˘ ˘ tapılan bu Nefs’tir. ¸ ¸ ˙s I¸ te korumak için bir sürü insanın yırtındıgı. (‘Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene’ demekten farksız). Bir profesör sırf. “yabancılar görse. tam tersine. Tüm insanlar gibi iyiligi kötülügü. bazan da ikisi kolkola giriyorlar. Tanrı’larının “intikamına memur” olan tapınak rahiplerinin cadı ¸ avına maruz kalıyor. dogrulugu yanlı¸ lıgı bulunan bir ˘ ˘ ˘ ˘ s ˘ insan –ne kadar büyük biri olursa olsun– bir tanrıya. ˘ ˘ ˘ adam öldürdügü ve “Türklük”. iki kere ikiyi üç ettiren. Hakikat Severlik mi? ilahiyatta açıkça Seytan olarak tanımlanan seydir –yani Nefs’tir. Tanrı kelamı ˘ ˘ yapılıp. onun “Ne mutlu Türküm diyene” gibi. bir ba¸ ka profesörün s s bir TV programında ısrarla ve tekrar tekrar “her sekilde bu adamın yok ¸ olmasını istiyorum” seklindeki çılgın feryadıyla mıhlanıyor. dipsiz sunagına sürekli kurban s s ˘ isteyen put. Bir din (Islam) devleti yerine. Çocuklarda hür aklı ve vicdanı geli¸ tirmesi. taptıgı. Nefs’e tapıldıgı ˘ ˘ ˙ hiç umursanmadan. desteklenmesi gerekirken. tam s tersine bir ba¸ ka put. Türk olmayı yeterli sayan. putla¸ tırılan Atatürk dayatılıyor –farklı ruhban s s sınıfı.Sonsöz: Vatanseverlik mi. “vatan”. kanun koydugu. Tanrı’larına kurban sunma sehvetiyle çılgınla˘ ¸ san. aslında (Nazizmi görmedigi için) farkında degilse de Nefs’e matuf sözleri. desteklemesi gereken okullar. aynı putperestlik nedeniyle. s bu hipnotizmayla ba¸ lıyor. herkes tapmaya zorlandıgında. hür aklın ve vicdanın geli¸ tirilmesi. insan olmak yerine. puta dönü¸ türüls dügünde ve ona tapıldıgında. “millet” filan diye isimlendir˘ digi sey: kendi nefsleri ve onu geni¸ letmek için katıldıkları kolektif Nefs. 168 . Aynı ˘ hipnotizma ve tapınma. Atatürkçülükle içeriden yıkılıyor. öteki din (Milliyetçilik/Atatürkçülük) devleti dayatılıyor. tapınagı ve çehreleriyle gerçekte hep o aynı puta. ˘ ¸ s putla¸ tırılan her¸ eyde gerçekte tapılan. okuldan itibaren tüm bir nüfusa dayatılıyor. maktul de olsa. ‘bu adam da kim?’ diye sorar” dedigi için. Negatif (politik) dinin putunu yıkmak için s de.

bazan digerininki. kudurmak ve küçülmekte s s mi kurtulu¸ ? Veya ‘Vay. (Atatürkçü ve vatanseverlerden) olu¸ uyor ve her toplulukta bulundugu gibi. Hakikat Severlik mi? ama asla Türkiye laik olamıyor. garantisi ve kanıtı olabilir mi? Bu ˘ ülke Türk ve Müslüman insanlardan. ‘Vay. bunlar arasında da katiller. ele¸ tirilebilmesinde degil mi kurtulu¸ ? s s ˘ s Önce kutsalla¸ tırma. organ mafyasındakiler. rahatça S s ˘ her¸eyin sorgulanabilmesinde. münferit ˘ görülebilir ve asıl önemlisi. sahtekarlar bulunuyor. kültürde. orada bir sa˘ katlık var demektir. Atatürk’e “bu adam” demi¸ ler’ diye (ki denen s s bu bile degil aslında) çıldırmakta mı? Veya “Ne mutlu Türküm diyene” ˘ demekte mi gerçekten? Atatürkçü. hep bir din devleti olarak kalıyor. Peygamber’e hakaret etmi¸ ler. böyle yaratıklar üreyebiliyorsa. bunlar hakim bir bilinç garabeti sayılmayabilir. insanlıga malolmu¸ seylere ˘ ˘ s¸ hakaretin ki¸ isel alınamayacagını idrak edememekte ve hakaret kar¸ ıs ˘ s sında siddete ba¸ vurma ilkelliginde mi kurtulu¸ ? Hakaretin. ama geregi derhal yapılıyorsa bunlar arızi. s Bir cografyada. de Türk ve Müslüman. zaten kimse bu hunharlıkları övmedigine ˘ göre.Sonsöz: Vatanseverlik mi. ‘¸ una hakaret ettin. bir insanın yalan söylemediginin. s ˘ caniler. Halbuki. kimsenin ˘ ˘ ˘ hakkına tecavüz etmediginin vs. sahibini ¸ s ˘ s küçültecegini bir kenara bırakıp. bunu a¸ agıladın’ demeden. bazan birininki. seriatı için kelle kesiyor ve her zaman baskı ˘ ¸ hakim kılınıyor. Ve bunların hepsi her sabah “Ne mutlu Türküm diyene” demi¸ ti ve hepsi Müslüman. çocuk pornosuyla ugra¸ anlar vb.) olması. Ve daha beteri su ki. gerçegi saklamadıgının. kamuya. bilinç ikliminde on yedi aylık bir bebege ˘ ˘ tecavüz edilebiliyorsa. Türk veya Müslüman (veya milliyetçi/ulusalcı vs. bir de bunları ˘ s ¸ yakalamayan veya (mesela pornocuları) yakalayıp altı ay sonra serbest bırakan bir sistem var. Fakat hakim bir 169 . bu ˘ s kabul edilemez’ diye kı¸ kırtmak. bu gibi seylerin ¸ tek bir örnegi varsa bile (ki dünyanın her yerinde vardır). kı¸ kırmak. putla¸ tırma fanatizminde. pe¸ inden her¸ eyi hakas s s s ret sayma deliliginde. sonra halka.

hasta. faili meçhul veya belli cinayetler. “at. Artan ve daha fazla yozla¸ ıp. Darbeler. onu siyasetçi-seçmen-mafya suç ortaklıgına. deprem mezarlıgından kurtulmanın ˘ 170 . ˘ belki yüz binlerce veya milyonlarca insanı katledecek ve vatanın kutsal ba˘ ımsızlı˘ ını da iktisaden ve siyaseten yok edecek olan müteahhitler ve g g asıl bunların politikacı ve devlet adamı suç ortaklarıyla. Batılıya vs. karnından sıpayı”. ama yine de. silahlı kutlama ilkelligi. s in¸ aat. kutsal vatan topra˘ ını ve tabiatını g katleden. ya¸ lı. dizini döver”. bebek demeden insanların dinlenme. çocugu katleden. talan ettirmem. yolsuzluklar. polis. s ˘ s idamlar ve i¸ kenceler. Hakikat Severlik mi? garabet var: Hür aklın ve vicdanın emrettigi temel ve evrensel degerler ˘ ˘ yerine. Susurluklar. tarifi hiç yapılmayan –ama “kol kırılır. “kızını dövmeyen. Cinayetler. kabadayılık. yagmalayan. bu ˘ katliamı on yıllardır tüm uyarılara ragmen sürdüren ve yine on binlerce. belediye hakim degil. hatta yüce kılabiliyor. “kadının sırtından sopayı. si˘ lah”. ya¸ ama hakkını elinden alabiliyor.Sonsöz: Vatanseverlik mi. içeren– de˘ erler hakimiyet g kazanmı¸ durumda ve sırf milli veya dinî olması bir takım hassasiyets leri haklı. ˘ ¸ mafya vb. kadın ve çocuklara hunharlıklar. kanser gibi her s yere nüfuz etmi¸ çeteler. masum veya makul. ev veya i¸ yeri alarmı. Ermeniye. “kadın erkegin elinin kiridir”. ‘Vatan topragı kutsaldır’ deyip. “baba (veya koca) döver de. deprem teröründen. uyuma. köpek. Agalık ve a¸ iret düzeni hâlâ hakim. ˘ yen içinde kalır”. Araba. ama kurbanları kurs s tarmaya memur birimlerin tek bir müdahalesince halledilebilecek bu tecavüz kar¸ ısında hukuk. beton mezarlıgına döndüren. mafya ili¸ kileri ve s s çürümü¸ lük hakim. siddet. bar vb. ˘ emlak talanına ve ranta kurban eden. s çalı¸ ma. sırf milli degerler diye. tecavüzler sürekli adetten ve töreden sayılıp hakimiyet kazanmı¸ durumda. çocuk. yırtıcıla¸ an vasıfsız bir s s s nüfus sürekli hakimiyet kazanıyor. garabetler. sever de” vb. ek ˘ ˘ imar izni gibi. Çürük zemine s ˘ çürük binalar dikip durmadan on binlerce insanı. gibilerin gürültü terörü her an ve sürekli insanlara tecas vüz edebiliyor. avrat. ‘Kürde. tüm bu hunharları üretip panzehirini üretmeyen bu sosyal/siyasal sistem hakim. ˘ ben talan ederim’ diyerek.

yapılamıyor. ama etkisiz eleman. bu ¸ cografyanın insanlarına. putlara da. linç. “Vay. tapılan. bu duruma mıhlanan Türklüge. cinnet kudurganlıgı son yıllarda öyle körüklenip egemen kılındı ki. s s ¸ Ve bu “Ne mutlu Türküm diyene” deyip cana okuma. bilinç iklimine tecavüz edilirken ve ˘ (bu tecavüzleri gizlemek ve baskı aygıtını elde tutmak için uydurulan. sansür. i¸ letilmeyi¸ i. akıl durduran s örneklerini sıralayabiliriz –televizyon ve gazetelerde zaman zaman açıga ˘ çıkan garabetleri: hukugun i¸ lemeyi¸ i. çıkarılanların s da ceza almayı¸ ı veya göstermelik cezalar alması. Acıtmadan kelle kesip. Ve tüm bu garabetin. kurumlara ˘ vb. ¸ 171 . tecavüzcülerin yargı önüne bile çıkarılamayı¸ ı. tehdide maruz ¸ bırakılıyor. s kralın çırılçıplak oldu˘ unu söyleyenler. Bütün bunları yapanlar da Müslüman ve Türk. Bu arada masumlarsa.Sonsöz: Vatanseverlik mi. çürümü¸ lük ve tecavüzün çok daha vahim. vatan. vatana. vatanın gerçek hayrı için söz söyleg yenler. Türklüge. kurumlar vs. suna buna hakaret ettin!” diye. Türklük. saldırganlık ve siddetin yanısıra. taptırılan) o kutsallara. yani kral çırılçıplak. siddete. hatta ba¸ ka bir sey demiyorlar. hatta vatansever kahs ramanlar olarak taltif edilmesi vs. Listeyi çok uzatabiliriz ve ¸ yolsuzluk. seyircileri Müslüman ve Türk. (gayrıme¸ ru) yasal ˘ s s s s s engeller. ne˘ ticede tehdit. ˘ kurumlara ve mıhlayanlarla onların zihniyetlerine kar¸ ı söz söyleyenler. her¸ey de ortada. beden yakabilen ve ba¸ ka baskılar uygulayabilen bir s seriat bilinci de hakimiyetini kaybetmiyor. cinayetlerle taçlanabildi. kangrene veya en habis kansere veya s s kuduza “münferit” denip bunların hesabı sorulmuyor. kültürüne. vatana. her sabah “Ne mutlu Türküm diyene” demi¸ lerdi. sorumluları. de tecavüz edilirken. s tecavüzler ve tecavüzcüler. ama hiçbir s sey yapılmıyor. geregi yapılmıyor ˘ ve temizlenmeye gidilmiyor da. bu duruma dü¸ üs rülmü¸ ve hiç kurtarılmamı¸ ken. Suçlar ve failleri. ortakları. ya azınlık veya istatistikî çogunluk. teca˘ vüzün suçluları. Bütün bu çırılçıplak tecavüz garabetiyle. Hakikat Severlik mi? en basit ve gerçekçi bir yolunu bile açmayan bir garabet hakim. her sabah “Ne mutlu Türküm diyene” demi¸ lerdi. önce kanunla ve bir süredir ¸ de alenen kudurtulan kalabalıklarla gadrediliyor.

ama fazlasının zararlı oldugunu ˘ ˘ 172 . vatanseverliginse tamamen zıt. bilincin sürekli tecavüze maruz kalmasına ve Nefs’in krallıgına bir ˘ tepki olarak. Halbuki. Zira. Kimileri de milliyetçiligin kendisini ¸ ˘ ˘ suçlayıp. Vatanseverligin iyi ˘ ˘ ˘ bir sey. vatanseverligin iyi. diye diye. kanserojen bir bilinç geninin kapkara bir bulut s gibi üzerimize çökertilmesi ve o putun –Nefs’in– krallıgının tescili ol˘ dugu için. kaderine terkedilemez” sözü altında. bir ba¸ ka ve çok masum görünü¸ lü bir sorumlu daha var: s s vatanseverlik. artık insanları insanlardan korumanın –isteyenin istedigini tehdit edebildigi. s Hrant Dink cinayeti. gerçek milliyetçiligin tamamen ˘ zıt. hatta yüce bir deger oldugu. iyi bir sey oldugunu savundu.Sonsöz: Vatanseverlik mi. öldürebildigi ve bu hunharlıklarda ˘ ˘ ˘ desteklendigi bir cehennemden korumanın– daha gerekli oldugu bir ˘ ˘ noktaya gelindi. ˘ hepimiz Ermeniyiz” sözleri benimsendi –kafaya (kur¸ unla) kakılan bir s Türklüge kar¸ ı. s yüceltilen böylesi fa¸ ist. Hakikat Severlik mi? hatta katillerden biri (Samsun) emniyet dairesinde. vatan kahramanı olarak kameraya alınıp lanse edilebildi. bu kadar infial uyandırdı ve bu yüzden “Hepimiz Hrant’ız. ba¸ ka bazı kesims lerce de vatan evladı olarak sahiplenildi. insanları ˘ ¸ ˘ devletten korumak gerekliyken. ve katil Müslüman ve Türk. ˘ ¸ ˘ ama kimsenin vatanseverligi suçladıgını duymadım. Ama Nefs’in krallıgını yola çıkaran. cinayetten önce namaz kılmı¸ ve “kutsalına” (Türklüge) hakaret ettigi s ˘ ˘ için bir insanı öldürmü¸ tü. iyi bir sey oldugunu savundular. hakikat yerine. üzerindeki insanların ve kültü˘ rün. Hrant Dink cinayeti ardından genellikle ırkçı/etnik/a¸ ırı milliyetçilik s suçlandı. sürekli onanıp kutsalla¸ tırılan. Bu tip suçlamaları yapanlar. “Türklük” ˘ s ˘ ve “vatan” vs. bu cografyanın. suç ve melanetinse bir doz a¸ ımın¸ ˘ ˘ s dan sonra ba¸ ladıgı seklinde bula¸ ıcı bir hipnotizma hakim kılınmı¸ s ˘ ¸ s s durumda. insanlıgı hakim kılma özleminin isyanı olarak. saglıklı bir demokraside sart oldugu üzere. üstelik Atatürk’ün “Vatan toprakları kutsaldır. aklı ba¸ ında insanları da kan˘ s dırabilen.

insanların dürüst. bu ˘ yanlarına mazaret buluyor ve hunharlıklar i¸ liyorlar. (daha fazla dürüstlügün daha iyi olması gibi) daha fazla va˘ tanseverlik de daha iyi ve (en fazla dürüstlügün en iyi olması gibi) en ˘ fazla vatanseverlikse en iyisi olarak pompalanıp. güzel. ˘ ¸ ülkede. me¸ ruiyet. ama fazlasının zararlı oldugunu söylemeye ben˘ ziyor. Büyük bir gaflet veya hakikate ihanet içinde vatanseverligin yüce ˘ bir deger sayılmasıyla. özlemek ve bunlar ugruna söz söylemek ˘ için vatansever olmak gerekmez. hakikat sever olmak gerekir. zaman zaman hayal s s kırıklıgı ve küskünlükle agır ele¸ tiren. depremde insanların ölmemesini. iyi ve sagduyulu olmasını. yani hakikat yerine ˘ s ikame edilmesiyle. kültürde. çirkin degil. adalet ˘ olmasını. hakikat yerine ikame edildikten sonra. destanla. istis yoruz. hamasetle. köyde.Sonsöz: Vatanseverlik mi. adil. tam tersi. özlüyoruz. soludugumuz ha˘ ˘ ˘ yatta. s Bir çogumuz (ama etkisiz eleman olan çogumuz). sıgaranın iyi. bunları 173 . güzel bir ˘ ˘ çevrede ya¸ amayı. çünkü bu saydıklarımı istemek. Peki bunları özleyip. hatta kutsal˘ la¸ tırıldıktan. mitle. sava¸ olmamasını. mar¸ la. doganın ve tarihi eserlerin korunmasını. mahallede. havanın ve suyun temiz ˘ s olmasını. Ya vatansever denebilir mi? Yine hayır. aklı ve vicdanı tamamen uyu¸ tus s rup. dünyada mutlu olmayı ve kimseye tecavüz etmemeyi. Pe¸ inden de. artık kaçınılmaz s biçimde. kims senin magdur edilmemesini. hipnotizmayla. s Nefs’in dürtülerini uyaran en etkili uyu¸ turucuya dönü¸ üyor. içinde bulundugumuz çevrede. propagandayla. ba¸ kalarının da mutlu olmasını ve kimseye tecavüz edilmemesini. hakimiyet s ve kutsiyet kazanıyor. Vatanseverlik s s s (mesela dürüstlük gibi) bir kez yüce bir deger sayıldıktan. insanlar s s onu kana kana içip. ele¸ tiren. sanat ve bilimin s geli¸ mesini. hatta kutsalla¸ tırılmasıyla. töre cinayetlerinin. yani daha ilk dozundan itibaren melanet yola çıkmı¸ oluyor ve pe¸ inden gelecekler de kaçınılmazla¸ ıyor. insanlara vatan haini denebilir ˘ ˘ s mi? Kesinlikle hayır. Hakikat Severlik mi? söylemek. en bayagı ve hunhar yanlarını ortaya çıkarıyor. organ mafyasının son bulmasını vb. semtte. sehirde. sırf bu özlemler dogrultusunda ˘ iyile¸ meler olsun diye fikir beyan eden.

dünyayı ve kendilerini kana buladılar. ¸ Melanetin a¸ ırı. vatanseverligin daha en ba¸ ta temel degers ˘ ˘ s ˘ lerle. bir kilise kurmaya ne gerek var. çok sevmekle ilerlediler. yava¸ yava¸ s s hipnotize oldular. kilise kuruldu mu. fa¸ izmle degil. Kimse. vatanlarını sevmekle ba¸ ladılar. ertesi gün aniden bir katil olarak yataktan kalkmıyorlar. Bu saydıklarımı istemeyi. durup dururken gidip cinayet i¸ lemiyor. en özet ifadesiyle ve zaten hiç matah olmayan kelimenin en kötü anlamıyla. Amerika’nın Irak’a saldırdıgı s ˘ ˘ ˘ günlerden hatırlayabiliriz. aniden bir günde cinnet geçirmedi. daha s çok sevmekle devam ettiler ve nihayet vatanlarından ba¸ ka hiçbir seyi s ¸ sevmemeye varıp. örgütlemiyor. kana kana içiliyor. Ba¸ bakan’ı bilmem ama. böyle ˘ bir saptırmayla vatanseverlik hakikatin yerine ikame ediliyor ve zehir böylelikle hayat iksiri olarak empoze edilip. etnik veya ırkçı milliyetçilikle. yani bu igrenç katliama ˘ (Türk çocukların azmettiricisi ve ölüme göndericisi olarak) katılmayı istemi¸ lerdi ve hâlâ da kimileri bunun gerçekle¸ medigine üzülüyorlar s s ˘ ki. en masum dozunda vatanyorumcuları a¸ ırı milliyetçi filan degildi. simdi isimlerini hatırlamadıgım o politika s ¸ ˘ ˙ ste. deh¸ etli bir uyu¸ turucu degil. Nazi Almanyası. ba¸ ka emel ve saikler daima vardır veya s ürer ya da üretilir ki. hayat iksiri diye yuts s ˘ tukları tatlı bir seyle. hakikatle çeli¸ tigine yakın bir örnegi. bu saikler. eger ba¸ ka emeller ve saikler yoksa? Ve böyle bir ˘ s ad verilip. s önce yava¸ yava¸ hipnotize oluyor. ¸ s azmettirmiyor. Amerika yanında Irak’a girmeyi.Sonsöz: Vatanseverlik mi. hayat s s s s ˘ iksiri diye yutulan tatlı bir seyle. istemek için “vatanseverlik” diye bir ad koymaya. iktidar saikleridir. Ame˘ s rika’dan gelecek para yardımını da hesaba katarak. deh¸ etli bir uyu¸ turucu degil. vatanseverlik saymakla. hakikate ˘ ˘ ˘ s 174 . hakikat severlik degil de. masum s s ˘ vatanseverlikle ba¸ ladıgına. I¸ s ˘ severligin tanımı ve bildigimiz tüm temel degerlerle çeli¸ kisi. Hakikat Severlik mi? özlemek. ˙ Insanlar bir aziz kadar safken. yani vatanseverlik nedeniyle. cinayete göz yummuyor veya kı¸ kırtmıyor. O zaman Ba¸ bakan Tayyip Erdogan ve kimi s ˘ politika yorumcuları. Türkiye’nin çıkarına olacagı dü¸ üncesiyle.

milliyetçilikle ba¸ lamıyor. Bu yasaya kar¸ ı ˘ s s söylenen her¸ ey (fa¸ izan bir uygulama olması. ¸ ˘ Vatan hainligi. 301’le ba¸ lıyor. tecavüzle ba¸ lıyor. yani çü˘ rüme gerçekle¸ ecekti –hakikate her ihanette gerçekle¸ tigi gibi. tetigi çekmekle bitiyor. sansürcülükle. çünkü “Türkiye” denen bu cog˘ rafyada ve kültürde en temel hakikat çignenecek ve menfaat ugruna ˘ ˘ hunharlık yapma seklindeki böyle bir bilinç garabeti. tıpkı Bernard Shaw’un. Iki kere iki. jeopolitik. ama vatanseverlikle çürümenin ger˘ s çekle¸ tigine yakın ve enteresan bir örnek. faili meçhul cinayetlerle ihanette. “Katl sansürün ekstrem biçimidir” [45] diyerek dikkat çektigi üzere. bizzat vatanseverlik. henüz yoksa s ¸ ˘ tesis edilmesi gerektigi açık açık savunuluyor ve böylece hakikate iha˘ net. jeostratejik veya iktisadi ya da siyasi menfaatler saglanacak olsaydı bile. “vatan” denen bu cografya ˘ ˘ böyle bir bilinç garabetinin hakim oldugu bir yer yapılacaktı. Hakikat Severlik mi? ihaneti. vatansevmezlik degil. etnik veya a¸ ırı veya ırkçı milliyet˘ s s s çilikle ba¸ lamıyor. hakikate ihanet nedeniyle çürüme ve dolayısıyla vatana da ihanet gerçekle¸ iyor. s ˘ Irak örneginde gerçekle¸ medi. illegal fiiller i¸ lemesinin ˘ s me¸ruiyeti ve dolayısıyla derin devletin iyi bir sey oldugu. hakikate s s ˘ Hrant Dink cinayetiyle ihanette.Sonsöz: Vatanseverlik mi. hakikat akıl s almaz biçimde igfal edilerek. vatanseverlikle ve her tür s s putperestlikle. hakikat severliktir. yetmi¸ mils s yonun tamamı bu suçun ortagı edilecekti. Ve illegallige me¸ ruiyet kazandırıp vatana da ihanet eden s ˘ s sey. yani. Bu ölüms s cül döngünün. fa¸ izmle ve katliamla bitiyor. böyle bir kara ¸ bulut. fikir ˘ s ˘ ifade etmeyi kanunda ve bilinçlerde yasaklayan yargı ve saldırganlıkla. ihanetlerde gerçekle¸ tigi gibi. akıl almaz biçimde üç ettirilerek. ˘ Katliam da. organ mafyasıyla ihanette vs. fa¸ izmle ba¸ lamıyor. ˘ sonuçta vatana hayır gelmeyecekti. her devletin gizli. böyle bir günah me¸ ruiyet ve hakimiyet kazanacaktı. derin devlet bahislerinde s ˘ ˙ ya¸ anıyor. Adalet Bakanı gibilerin s s 175 . bu abuklugun mimarı. tetigi çekmekle ba¸ lamıyor. vatanseverlik bumerangının devasıysa. Böyle bir katliama katılmakla. yani vatanseverlikle.

bu garip olurdu. yani “ya tap. s ˘ sansüre ba¸ vuracak ve böylece o çok sevgili milliyetinin temizlenmesine s degil. on bir Türkçe çevirinin dokuzunda sansürlendi ve böylece hunharlıkları yalanlamak veya mahkum edip dı¸ layarak s temizlenmektense. vatana. Hakikat Severlik mi? iddiasının aksine. ˘ Karamazov Karde¸ler yasaklanmadı tabii. tabii. Dostoyevski gibi dünya kültür mirasının devlerinden birini ve (Türklerle ilgili hunharlık hikayeleri barındırıyor diye) onun en büyük eserini.Sonsöz: Vatanseverlik mi. soyuyla övünmeye çalı¸ an yeniyetme zavallılıgı. ondan temizs lenmek gerekir. s söz konusu bölüm. g bizzat kendisi hunharca bir durum ve 301’i savunanlar. örtbas edip kafayı kuma gömerek sahiplenen ve bizzat kendisi sahtekarlık ve katl karı¸ ımı bir hunharlık olan s sansürle. dogru ve yanlı¸ tarafları nesnellikle s ˘ s belirlenerek degerlendirilmesi gerekir büyümek için. bu mükemmelen saçma. atasıyla. degilse bile ona tapınıp taptırmaya zorlayacak. ama daha acısı su: bu Dostoyevski sansürüyle Tolstoy ¸ sansürlerini ve gazetelerde yogunca i¸ lenip. kirlenmesine yol açacaktır. Eger Dostoyevski ˘ haklıysa. millete. dine nefretle en agır hakaretleri yagdıran Bir ˘ ˘ ˘ Yazarın Günlü˘ ü’nü de yasaklamak lazım ki. nefret et” zihniyetinin terkedilmesi s ve Dostoyevski’nin de. her¸ eyin de. milliyetçilik geni. ya tep. 301’e göre ayrıca. dı¸ lamak. Karamazov Karde¸ler’i de ve s bayraga. sansürü. o hunhar geni kınayıp mahkum etmek. o ˘ ˘ ˘ zaman bu belgelenir ki. hunharlıgı günümüz Türkiye’sinin kültürel bir geni yapmaya ˘ hizmet edildi. babasını hep mükemmel görmeye ça¸ lı¸ acak. i¸ in içine bir de yalanı. ama kendine yeterli bir birey olamayan. uygar Batı toplumlarında muadilinin bulunmayı¸ ı ve s verilen örneklerdeki mahkumiyetlerin tamamen farklı suçlara dayanması vb. katarak hakim oldu. bu gen yüzünden abartılara veya toptancı bir nefrete kapılmı¸ olabilir. Yok eger Dostoyevski haklı degilse. aslında Dostoyevski’nin de yasaklanmasını savunuyor durumdalar. ama benzer s bir uygulama. yakla¸ ık iki yüz bin ki¸ iye ˘ s s s 176 . s ˘ yani sövenizmin her türü.) bir yana. büyüyemeyen ve babasıyla. malesef. hatta yalana. tersine. zaten Dostoyevski’de marazi bir gen de vardır.

ama Nazi Almanya’sı ˘ s krallıgının tek biçimi degildir ve ayrıca tek felaket de. onun hakimiyet kazanması yeteri kadar fecidir ki. ama hepsinin tama˘ men kurtadamla¸ madıgını umuyor ve uyanmalarını diliyorum. ama bu s ˘ 177 . ve 301 kar¸ ıtları da. böyle bir cina¸ yet. hakimiyetini epey arttırmı¸ tır. ama tabii çok daha hunhar ve– inanılmaz. sol yumrugunu kaldırmaya veya bilmemne-izme veya bilmemne ˘ sloganı. Türkiye milliyetçilikle s s mi kurulmu¸ tur bilmem ama. Milliyetçilerin ve kı¸ kırtanların arasında. “Katl sansürün ekstrem biçimi˘ dir” yalnızca. her¸ eyden önce ˘ ˘ ˘ s sansürlememeye. ˘ Türkiye’de hep güçlü olmu¸ ve son yıllarda. Türk kanını zehirli buldugu gerekçes ˘ siyle. krallıgını Nazi Almanya’sında kurmu¸ tu. ˘ tecavüzdür. gayet hazin ve ironik bir tuhaflıkla. kirletti. bu teamülü yaratmalıdır. yani 301’i mahkum etmeye. bilinç iklimini gerçekten zehirledi. hunharlık. apaçık. özgürlügün gaspıdır. pankartı veya bayragına ya da dindarlıga degil. ihtiyaç var. Halbuki. Zehrin ya da asaletin kanda bulunabilecegi s ˘ seklindeki ırkçı ve irrasyonel üslubu bir yana bırakırsak. Hakikat Severlik mi? yutturulmu¸ “Müslüman Tolstoy” aldatmacasını te¸ hir eden çalı¸ malas s s rım da. ve Nefs’in krallıgına yönelik. Hrant Dink cinayetinde de –Dostoyevski ve Tolstoy sansürlerindeki gibi. her ikisi de susturmaya yöneliktir. ˘ Nefs. bir insan öldürülerek Türk kanının sahiden de zehirli oldugu fiilen ˘ kanıtlanmaya çalı¸ ılıyor. gayet acı ve adi bir fars sahnelendi: Türklügü ˘ a¸ agılamayı yasaklayan bir kanun ve (kraldan çok kralcılıkla) bu kanunu s ˘ da a¸ an kudurtmalar neticesinde. 301 kar¸ıtı basın yayın dünyasınca örtbas edilmi¸ tir [5]. bu sekilde ¸ örnek olmaya. krallıgını tama˘ ˘ ˘ men kurması degildir. s s Bernard Shaw’un dikkat çektigi üzere. Bu teamülü yaratmak s içinse. Türkiye’deki kültür. sansür bilincini. s ˘ milliyetçilikle batıyor. malesef son derece talihs siz kı¸ kırtmalarla. ho¸ larına gidenin degil.Sonsöz: Vatanseverlik mi. Nefs’in s tamamen ele geçirdigi kurtadamlar var muhakkak. çünkü istatistikî bakımdan münferit. ama arkasındaki deh¸ etli ve s etkin hipnotizma bakımından hegemonik. daima hakikas s ˘ tin tesisine çalı¸ malı. yukarıdaki manzaranın gösterdigi üzere.

tutkularına. Dolas yısıyla. sorum˘ s ¸ luluk ve vicdan geregi. bir sinege bile zarar vermesin ˘ ˘ diye çocuklara “Günahtır” derken kastedilen seyi? ¸ Ermeni soykırımını kabullenen Türk (veya Türkiyeli) vatanda¸ ların. “Günah” diye bir seyi hatırlamıyorlar ¸ mı –cehennemde yakan “günah”ı degil. epeyce bir cesaret ve ˘ s ˘ güç gerektiriyor ki bu da. ama küçülten degil büyülten ˘ bir i¸ tir. olmayacaklar mı? Vatana. . ˘ ˘ duygulanmalarının sahici. insanlar sokaga dökülür. insanlıgı ve ˘ ˘ 178 . hem de vatana büyük bir hizmet yapmı¸ . s ˘ haklı olma ihtiraslarına hizmet ettiklerini hiç akıllarından geçirmiyorlar mı? Bögürlerinde kabaran her duygunun hakiki olmayabilecegini. tüm bu manzara kars ˘ g sısında ellerini vicdanlarına koyup. ama duygunun sahte ve melun olabilecegini ˘ akıllarından geçirmiyorlar mı?. hatta ilan etseler.Sonsöz: Vatanseverlik mi. en basit mantıga aykırı oldugunu. kendileri gibi dü¸ ünmeyen insanları hedef göstermekle. . bu yüzle¸ meyi gerçekle¸ tirebils s seler ve bu itirafı yapsalar. bir kitlenin övgüsüyle ve kahramanlıkla taltif edilerek ölüme gitmekten çok daha zor. Bu i¸ yapılacak mı. ulusalcılar.. kızgınlıklarına. . çünkü fikirler. satılıyor . s son derece güçlüdür ve ki¸ ilik artık ondan ibaret gibi algılanır. vatans da¸ a degil. s menfaatleri için vatanı satan hainler olmayabileceklerini. vurulmaya maruz bırakmasının. hem daha mutlu. kı¸ kırıp s s kı¸ kırtmakla –‘vatan ku¸ atılmı¸ . bir an durup dü¸ ünüyorlar mı? ¸ s Ayrıca. bu hakaretler yenilir yutulur degil . . . Nefs’in hipnotizması. Ve bu zor i¸ in kotarılması lazım. yazının s ˘ ba¸ ından beri özetledigim ve aslen herkesin bildi˘ i. ölüm riskine. kı¸ kırtmalarla– yanlı¸ yaptıklarını. menfaat için insanın kendini tehditlere. Sisifus’un s s s Türkiye’de hep a¸ agı yuvarlanan kayası. Hakikat Severlik mi? da çok zor bir i¸ tabii. bölücülük yaptıklarını hâlâ itiraf s s edemiyorlar mı? Cesaretlerini toplayıp. bir kez olsun yukarı itilecek s ˘ mi? Bütün o milliyetçiler. yanlı¸ yaptıgını itiraf etmek. vatan hainleri’ ˘ vb. belki de kendi menfaatlerine. tartaklanmaya. yanıldıgını. . s s s ˘ sıkıntı çıkar . günahtan kurtulmak istediklerini. hele kutsallar. kı¸ kırtıcılar ve digerleri. bu insanların belki ˘ ˘ de sadece (dogru veya yanlı¸ ) inandıkları seyi savunduklarını.

kendisine saldıran vatansever kadınlara cevaben söyledigi su sözlere: ˘ ¸ 68 Talmud’dan aktaran Tolstoy. neden ölüyor o çocuklar? Bu sart mı? Sart oldugunu ¸ ¸ ˘ savunanlar. dü¸ ünmeye çalı¸ anları da vatan haini diye kas s s nunla ve hedef göstermekle susturarak. götürüs leriyle getirisi arasında –vatana. s s melanetiyle hayrı arasında– bir muhasebe yapılıyor mu? Yoksa. bu yolu deneyelim. böyle bir i¸ için her biri˘ s miz. hele insanların kendi iradeleriyle degil. güvenilir ki¸ ilerden olu¸ turulacak ˘ s s seffaf bir komisyona verelim. Hakikat Severlik mi? bugünkü Türkiye’yi bu günahtan temizlemek istediklerini. Peki bu çözüm de mümkün degilse.68 Güneydogu’da kangren olmu¸ ve Türkiye’yi de kangren eden. Tolstoy’un Anna Karenina’da Fransız ˘ yazar Alphonse Karr’dan alıntıladıgı su sözlere uymalılar: ˘ ¸ ˘ Sava¸ ın kaçınılmaz oldugunu dü¸ ünüyorsunuz. seni suçlas s yanlara yakın ol. ekonomik. hastane. [41] 179 . övenlerdense uzak dur. varlıgımızın mesela üçte birini. seyler yapmakla. akıllarına hiç getirmiyorlar mı? Neden dostun acı söyledigi hatırlanmıyor? ˘ ˘ Bazı arkada¸ ların seni över. i¸ . agalık ˘ s s ˘ ve a¸ iret düzenini ıslah etmek vb. a¸ götürmek. Oraya okul. vatanı. digerleriyse ele¸ tirip suçlar. hamaset ve inata esir olarak. herkesin önünde s hücuma. psikolojik. ahlaki vs. öyle mi? Çok güs s ˘ zel! Sava¸ vazedeni. mesele hallolabilecekse. ordakilerin insan s ¸ gibi ya¸ amalarını saglamakla. ne ¸ ˘ yapacagız? Bu sava¸ ı sonsuza kadar sürdürmek mi iyi? Tekrar tekrar ˘ s isyanlar çıkması mı iyi? Ba¸ arılabilse bile. sehitler için infial ¸ duyulmadıgı yolunda ele¸ tiriler yapıldı. askerî ˘ s müdahalelerle hallolmayan ve tarihte iki düzine kadar ayaklanmayla azdıgı söylenen bir yara var. vatanda¸ a ili¸ kin götürüleriyle getirisi. ama duyurulamı˘ s yor ki? Gerçekten. ‘bölünmez bütünlük’le sıkı¸ tırıp çatlatma ve çürütme s yoluna mı gidiliyor? Hrant Dink cinayetinden sonra. baskıyla. mecburen askere ˘ gittigi bir yerde bunu savunanlar. ba¸ ka s çözüm dü¸ ünmeyerek. oradakilerin hepsini öldürmek s mi iyi? Bu didi¸ menin siyasi. özel bir ön cephe birligine. Duyuluyor. taarruza gönderin! Veya Einstein’ın.Sonsöz: Vatanseverlik mi. bunun için geç s ˘ degilse ve para lazımsa.

beyninde elektro-kimyasal bir degi¸ im ya¸ ayıp. s. Hakikat Severlik mi? Bence. bilimsel bir yakla¸ ımla. bir gazetede veya dergide bir platform olu¸ turulmuyor ve AB.] s Baskı ve sıkı¸ tırmayla çatlatma ve çürütme. s Bütün bunlar neden umursanmıyor? Neden. bir sonraki sava¸ ta erkekler yerine. s Kıbrıs. Ayrıca. bir ˘ ¸ matematik problemi çözer gibi. baskıcının tarafına geçip. yozla¸ ma ve baskı arttıkça. latif cinsin böylesi kahramanca duyguları. Kürt (veya PKK) vb. sonu gelmez bir karga¸ anın hüküm s ˘ sürdügü bu kasvetli alanda bir yenilik olurdu. etmeye bileniyorlar. -lıklarla) üzerine bindigi küreyi ısıtan s ˘ ˙ insanlıgın genel halinden ne kadar farklı acaba? Insanlıgın su halinden: ˘ ˘ ¸ Bilgi agacının yasak elmasını yiyerek kendi çıplaklıgını farketti ve ˘ ˘ cennetten kovuldu. Ermeni. Baskıyla insanlar s yozla¸ ıyor. türü– yozla¸ malarla. o-onlar seklinde parçalayan ¸ 180 . kendi içlerindeki günaha dı¸ arıda keçi arayarak. niye savunmasız bir sivile saldırmaktan daha gösteri¸ li bir ifade bulmasın ki? [32. hayatını ben-biz. vatanseverlik ve ba¸ ka -lik. Müslümanlık. bu yozla¸ maların hesabının sorulmaması. hakimiyet kazanmasıyla. meseleler. hâlâ tüm bu akıl ve vicdan dı¸ ı. bilinç sahibi ˘ s s oldu ve kendi kendisinin farkına vardı. onu kurban ediyor.Sonsöz: Vatanseverlik mi. deprem. En azından. kı¸ kırıp kı¸ kırtmadan. ama “günah”ı s unutmadan. vatansever kadınlar ceps heye gönderilmeli. küresel ısınmayla da kıyamet kapıdayken. bir ba¸ ka yoldan daha s s yürüyor. kimseyi vatan haini diye s s hedef tahtasına çevirmeden tartı¸ ılmıyor? s Deprem bir yana. Amerikalılık. (Türklük. vicdanlarının ve haysiyetlerinin s s sesini susturabilmek için. Susurluk. Hıristiyan˘ lık. Veya bir ba¸ ka deyi¸ le: Sadece tuhaf kimyasal bis s le¸ imli bir bitkiyi yiyerek ya da bir travma geçirerek ya da belli bir s süre ritmik tam-tam sesleri duyarak ya da belki ailesinden fazla sevgi görerek. daha yukarıda özetledigim –cinayet. 108. hakikat dı¸ ı vaziyetle tarumar olmak çıldırtıcı s s degil mi? Bu halimiz. sogukkanlı bir sekilde. mafya ˘ vs. Bedeni ve dürtüleriyle hâlâ kısmen hayvan kalsa da. dürüstçe. ıslah s s edilmemesi ve me¸ ruiyet.

Sonsöz: Vatanseverlik mi, Hakikat Severlik mi? yeni bilinciyle hayvanlar aleminden kovuldu ve sahip oldugu o yeni ˘ bilince ragmen kendini bilemedigi için, o bilinçle cami avlusuna bıra˘ ˘ kılmı¸ durumda kaldı. Epey zamandır da, kendisini vareden kaynakla s göbek bagını bulma, kayıp cennete geri dönme ve kendini bilme ihtiyacı ˘ içinde –biberon diye minareyi, çanı, vatanı, bayrak diregini, bir önderin ˘ büstünü, sag ya da sol yumrugunu veya bir ba¸ ka putu agzına tıkıp– o ˘ ˘ s ˘ camiyi, kiliseyi, havrayı, futbol takımını, ideolojiyi, önderi, devleti, halkı, bayragı veya vatanı putla¸ tırarak, umutsuzca bunlara tapıyor. O bilinç sa˘ s yesinde ayrı¸ an iyi-kötü, biz-onlar ikileminde iyinin, “biz”in yanında yer s aldıgı, kendisini vareden kaynaga baglandıgı ve kayıp cennetin kapısını ˘ ˘ ˘ ˘ buldugu yolunda kendini ve ba¸ kalarını kandırmaya çalı¸ ıyor, ama as˘ s s lında tüm bunlardan uzakla¸ makta, doyumsuz nefsini geni¸ letme çabası s s içinde, kudret pe¸ inde ko¸ makta, nefsinin, hatta kollektif bir Nefs’in ve s s kudretin kölesi olmakta, hayvani yanının emirlerine boyun egip sürüye ˘ katılmakta ve hayvani bir güç ve haz tatmininin sonu gelmez arayı¸ ı s içinde, arsız bir menfaat, sahiplenme ve lüks i¸ tahının doymak bilmez s fukaralıgı içinde, tüm bu melanet ve irrasyonellik içinde tarumar olup, ˘ tarumar etmektedir. Halbuki, asıl vatanı hakikattir ve o da içinde bir yerlerde olmalı. Acar Burak Bengi 13 Mart 2007

181

Kaynaklar
[1] L. Tolstoy, The Kingdom of God and Peace Essays, çev. Aylmer Maude, OUP, (The World’s Classics), 1942. 3 [2] L. Tolstoy, On Civil Disobedience and Non-Violence, çev. Aylmer Maude, Signet, 1967. 3 ˙ [3] Tolstoy’s Letters, Ing. çev. ve ed., R. F. Christian, iki cilt, Athlone Press, 1978. 3 ˙ [4] Tolstoy’s Diaries, Ing. çev. ve ed., R. F. Christian, iki cilt, Athlone Press, 1985. 3 [5] Acar Burak Bengi, Sansürlenen Tolstoy (Tolstoy’un Din Ele¸tirisi ve s s ¸ Türkiye’de Karanlı˘ ın Gücü), Yoku¸ Yayınları, 2007. Su adresten ücg retsiz indirebilirsiniz: http://yokus.yolasite.com/ 3, 8, 24, 32, 42, 177 [6] D. S. Mirsky, A History of Russian Literature, 1927. Alıntıyı yapan Henry Gifford (Leo Tolstoy, A Critical Anthology, Penguin, 1971). 8, 10 [7] L., Tolstoy, What is Art?, çev. Richard Pevear ve Larissa Volokhonsky, Penguin, 1995. 9 [8] L., Tolstoy, Recollections and Essays, çev. Aylmer Maude, OUP, (Tolstoy Centenary Edition), 1937. 13

182

Kaynaklar [9] L., Tolstoy, Tales of Army Life, çev. Louise ve Aylmer Maude, OUP, (The World’s Classics), 1963. 16, 17, 21 [10] R. F. Christian, Tolstoy, A Critical Introduction, Cambridge University Press, 1969. 17 [11] Mektubun bu bölümü, R. F. Christian’ın derlemesi dı¸ ında, David s McDuff’ın, The Sebastopol Sketches (Penguin, 1986) çevirisine yazdıgı ˘ önsözde de alıntılanıyor; her ikisinden kombine çeviri yaptım. 18 [12] L. Tolstoy, The Sebastopol Sketches, çev. David McDuff, Penguin, 1986. 18, 19 [13] V. Shklovsky, Lev Tolstoy, çev. Olga Shartse, Progress Publishers, Moscow, 1978. 18 [14] Susan Layton, Russian Literature and Empire (Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy), Cambridge University Press, 1994. 19, 44 [15] L. Tolstoy, What Then Must We Do?, çev. Aylmer Maude, OUP, (Tolstoy Centenary Edition), 1934. 46 [16] Alıntıyı yapan Aylmer Maude, Tales of Army Life’ın önsözünde. 22 [17] L. Tolstoy, A Confession and Other Religious Writings, çev. Jane Kentish, Penguin, 1987. 22 [18] F. M. Dostoyevski, Bir Yazarın Günlü˘ ü, çev. Kayhan Yükseler, YKY, g 2001. 24, 36, 37, 42 [19] L. Tolstoy, Anna Karenina, çev. Ergin Altay, Ergin Altay, ed. Orhan ˙ s Pamuk, Ileti¸ im, 7. baskı, 2006. 29, 30, 31 [20] E. J. Simmons, Leo Tolstoy, Vintage, 1960. 47

183

2002). 39 [22] Bu ve Anna Karenina’dan yapacagım sonraki alıntı ve özetlerin ˘ ˙ kaynagı su üç Ingilizce çeviridir: George Gibian’ın revize ettigi. Service. (II) Maria Ilinichna Ul’yanova. ve 3. bu s paragrafta aktardıgım. Adrew R. ama 1. cilt 1. 1989. s. s ˘ onun için de. Lenin. OUP. 87-8 (çe¸ itli baskıları var). Ballantine Books. 47 [26] Robert Service. Essays and Letters. Penguin. Aylmer Maude. 1959. To the Finland Station (A Study in the Writing and Acting of History). 177-8. s. 2005). 219-20. Doubleday Anchor. s. Tolstoy. Ralph E. Constance Garnett. 184 . 41 [25] Edmund Wilson. The Belknap Press of Harvard University Press. “On Life”. 2003. Lenin’e ili¸ kin bilgilerin kaynaklarını veriyor ˘ s (Rusya Milli Kütüphanesi’nden ısmarladım. 1925. Prague. çev. Straus and Giroux. Oxford University Press. online ödeme yapamamak gibi bir zorluk ortaya çıktı): (I) V. 316-7. 1961. çev. 1976. The Brothers Karamazov: (I) çev. 1995). M. (IV) çev. Richard Pevear ile Larissa Volokhonsky’nin ödüllü yeni çevirisi (Penguin. On Life and Essays On Religion. Tolstoy. Farrar. 238-9. s. 2002. Na chuzhoi storone. A Biography. (II) çev. cilt 12. Wilson. Ignat Avsey. ve David Magarshack çevirisi (Signet. Bu kaynaga ˘ dikkatimi çeken: A. MacAndrew. (III) çev. 311-2. 1903. 1989-91. 2003. Vospominaniya o Vladimire Il’iche Lenine. 367. Bantam Classics. s. belgeleri sipari¸ im sonuçsuz kaldı ve sadece 2. ˘ ¸ ˘ Aylmer Maude çevirisi (Norton & Company. Matlaw. Richard Pevear ve Larissa Volokhonsky. s. 24. Norton & Company. N. belgeyi alabilecegim belirtildi. s. David McDuff. 40 [24] L.Kaynaklar [21] F. Vodovozov. 1953. Aylmer Maude. 2000. s. 26 [23] L. Grant Richards. Moscow. Dostoevsky. 1998. çev. (The World’s Classics). ‘Moe znakomstvo s Leninym’. s. Tolstoy. 298-9. ed.

Einstein. Fikirler ve Tercihler. Ballantine Books. s. Calcutta. I. 48 [28] Aylmer Maude. Lenina. 180 [33] A. 53. 1958-65. 59 185 . (III) V. 49. Bartolf bildiri metnini su kay¸ naktan almı¸ : The Collected Works of Mahatma Gandi. 1954. Visva-Bharati. Z. Lenin. Wilson. Elif Çakmak. Fr. 1977. 58 [29] L. 2005. Arion Yayınevi. 192. 54. 52 [31] “Anti-Conscription Manifesto” ba¸ lıklı bildiriyi Christian Bartolf’un s yazısında bulup. The Life of Tolstoy. Tolstoy. Sonja Bargmann. yeni g ˙ g bir ya¸am anlayı¸ı olarak Hıristiyanlık). 31. çev. çev.Kaynaklar 208. Quaker Council For European Affairs. Wings Books. 414. 2. 20-24. Einstein. 54 [34] Bu paragraftaki bigilerin kaynakları. “The Disarmament Conference of 1932”. 52 [32] A. Ahmes dabad 1969. cilt 55. N. I. Ideas and Opinions. oradan çevirdim. Tolstoy Remembered. s. oras dan özetledim. Christian Bartolf’un “Tolstoy’s Legacy For Mankind: A Manifesto For Nonviolence” ba¸ lıklı yazısında bulup. ed. OUP. 47 [27] A. McGraw-Hill. Tanrı’nın Egemenli˘ i Içinizdedir (Mistik bir din de˘ il. çev. Tolstoy. 1989. Moscow. 164. 55. Derek Coltman. Alex Aronson ve Krishna Kripalani. 50. 56 [35] Tatyana Tolstoy. European Bureau For Conscientious Objection. Dominik Pamir. Eylül 1945. s. 51 [30] Bildiriyi internette. Polnoe sobranie sochinenii V. çev. cilt. Kaos s s Yayınları. Bartolf bildiri metnini su kaynaktan almı¸ : Rolland ¸ s and Tagore. 1999. (iki cilt birarada) 1987. 50. Amnesty International ve Wikipedia gibi internet siteleridir.

2005 164 [41] L. 175 186 . 164 [43] A. The Devil’s Disciple. 1901. Peter Sekirin. der. çev. B. Horizon Press. 164 [40] Ambrose Bierce. The Devil’s Dictionary. Nuremberg Diary. 163 [38] James Boswell. 1911. Emerson. Seytanın Sözlü˘ ü. 164 [44] G. 1998. Ya¸ am Bilgeligi Üzerine Aforizmalar. The Rejected Statement. W. Goldenweiser. 179 [42] R. 164 [39] Ambrose Bierce. çev. 164 [45] G. (Muss ˘ ˙s tafa Tüzel. Shaw. Talks With Tolstoy. Straus and Company. A Calendar of Wisdom. New York: Farrar. 2006) adlı kitabın üçüncü bölümünde de bulunabilir. Perde. Koteliansky ve Virginia Woolf. 3. Shewing-Up of Blanco Posnet (1911) “Limits to Toleration”. B. Journals. (1904-1910). Part I. I¸ Bankası. 164. Schopenhauer. Omega Yayın¸ g ları. Shaw. 1791.. internette bulup ˙ Ingilizceden çevirdim. S. The Life of Samuel Johnson. çev. Aphorismen zur Lebensweisheit. 1824. 59 [37] Gustave Gilbert. Tolstoy. Cemal Atila. 1947.Kaynaklar [36] A. 1969. S. B. Hodder and Stoughton.

175. 25 Aleksandr. 152 Altay. 69. 83. 131 Concordat. 17 Cleveland. 25 s B Barbusse.Dizin A Aksakov.. 177. 52 Buda. Ambrose C Charles. 185 “Anti-Conscription Manifesto”. 29–31 Amnesty International. 164 ¸ g Birle¸ mi¸ Milletler. R. 56 Avusturya-Macaristan. 70 Boulanger. 172. Matthew. 79 Christian. 48. Deutschland über alles. 56 s s Bismarck. 22 Atatürk(çülük). 105. 94. Martin. Christian. F. 167–169. 115 Buber. 185 Berlin Kongresi. 55. 185 Arnold. 56 Avrupa Konseyi. 139 Budizm. 105 187 . Hrant. 104 Seytanın Sözlü˘ ü. Ergin. 25 Bierce. 25 Ayastefanos Antla¸ ması. 55.. 3. 86 Deutschland. 77 Déroulède. 179 Divide et impera. 67 D De Vogue. 98. 114. 131 ˙ Avrupa Insan Hakları Mahkemesi. 172 Attila. 6 Burbonlar. 99 Dink. 113. 165. VII. 52 Bartolf. Henri.

26. 34–40. 24. 105 M Malevanizm. 49 Konfiçyüs. 34. 98 Louis-Philippe. 19. 39 s Türkiye’de sansürlenmesi. 9. 23. 23. 179 Emerson. 131. 120 European Bureau For Conscientious Objection. 177 Bir Yazarın Günlü˘ ü. 42–44. Boris. Georges. 6. 176 Karamazov Karde¸ler. 25. 52–56. 73 s Marseillaise. 82 Kilkov. 138. 149. 10. 136 Fransız Devrimi. 163 L Lahey Konferansı. 50. g 26. 33 Katkov. 48. 42–44 Duhamel. 176. 54 G Gandi. 44–46. 138 Einstein. 78 Layton. 164 Eski Ahit. 26. 72. 176 Tolstoy Ele¸ tirisi. 44 Lenin. 164 Güney Afrika Sava¸ ı. 122 K Karr. 141 s 188 . 185 F Farisi. 51. 59 Göring. 134 H Heine. Hermann. le (Fransız milli mar¸ ı). 150 Lao-Tsu. 51. 126 Kürt. 52 Dukhoborlar. 26. 91 Kozmopolitizm. s 35–38. 184 Leuchtenberg Dükü. 24. 139 Konstantinople. Susan. 57 Godunov. 48. 52. 98.Dizin Dostoyevski. 35–38. Samuel. 164 J Johnson. 49. 49 E Edison. 164 Johnson. 139 Lavisse. 135 Krasinski. 6. 24. 42. 24. 47. 22–24. 164. 152 Goldenweizer. Alphonse.

63. 124 Mikail. Mehmet.. 41 Tolstoy aforoz edilmesi. 124 Shaw. V. 58.Dizin Maude. S. 9. 62. 48. 14 g “Agustos’ta Sivastopol”. 10 S Sikorskiy. 58. Aleksandra. Cecil. 185 R Rhodes. 175. 47 Severniy Vestnik. 89. Romain. 25. 164 Selskiy Vestnik. 67. 21 Panislavizm. 56 Tolstaya. 3. 78. 70. Ba¸ melek. 58 s Russell. 46 Pugaçev. 21 ˘ Salisbury. 98. ˘ ˘ 51 Rus-Japon sava¸ ı. 71. 48 Sukhotina-Tolstaya. 131 Schopenhauer. 44 Pobedonostsev. Bertrand. 49. B. 52 “Ruhun Bagımsızlıgı Bildirisi”. 177 Shklovsky. Tatyana (büyük kızı). 152 Q Quaker Council For European Affairs. 56. 7 Prokofi. 49 P Panayev. G. 138 s Milletler Cemiyeti. 33. 17. 73. 51. 74 Sisifus. 59 Posrednik. 168 Novoye Vremya. (¸ klovski). 127 Port Arthur. 52 Mirsky. 52 189 . 105 Nazizm. 58 Rolland. 8 S N Napolyon. 52 s Tanrı Çarı Korusun (Rus milli mar¸ ı). 156 T Tagore. 134 Mickiewicz. 48 A˘ aç Kesme. s 23. 123 Tarhan. Aylmer. Robert. 23. 88. 97 Proudhon. 51. 51. 6 Stalin. 164.. 95 Service. D. 64 O Osmanlı-Rus sava¸ ı (93 Harbi). 89.

150 Turgenyev. 149. 17. 50. 35–37. 52 190 . 46. 8 Sava¸ ve Barı¸. 14. 34. 32. 14–17. Nikolay (büyük abisi). 17. 14. 59 Baskın. s 141. 46. 23. 18 Tanrı’nın Egemenli˘ i Içinizdeg ˙ dir. 157 Tolstoy Sendromu. 47 “Mayıs’ta Sivastopol”. 48. H. 14 Delikanlılık. 101. s s 26. 20 s kıtlık faaliyetleri. 14. 40 Kar Fırtınası. 23 Çarlık Rusyası’nda sansürlenmesi. 23. 29. 8. 7 Sanat Nedir?. Sergey (ortanca abisi). 22–24. 18. 35. 82. 14. 178 Türk-Slav. 10 g Çocukluk. 9. 6 reformcu-sanatçı. 132 Türk-Ermeni. 37. 177 Öyleyse Ne Yapmalıyız?. 6 ˘ Gençlik. 17. 3 reformcu. 10 s Tolstoy. 145. 8. 14 Hayat Üzerine. 14 Dirili¸.Dizin Anna Karenina. 20. G. 20 Towianski. 21. 22. 43. 42 Sivastopol Skeçleri. 7. 89 “Sevgi Yasası ve Siddet Ya¸ sası”. 9. 50 “tuhafla¸ tırma”. 47 Çocukların Bilgeli˘ i. Nikolay (babası). 44 Kırım Sava¸ ı. 51. 35. 124 Transvaal (Güney Afrika) Sava¸ ı. 54–57 W Wells. 21 “Müslüman Tolstoy” aldatmacası. 50 Türkçe çevirisi. 23–25. 49 s egitimci. 17. 42. 92–94. 41 ˙ Itiraflar. 23–27. 46 Polnoe Sobranie Soçineniy. 40 ˙ “Ilk Adım”. 23 Türk. 20 aristokrat. 14 Tolstoy. 38. 134. 49.. 52 V Vicdani red. 44. 10. 26– 38. 29–32 “Aralık’ta Sivastopol”. 14 Kazaklar. 22. 7. 44 U Unamuno. 18. 14 Tolstoy.

8. 17. Tatyana Aleksandrovna. 82. 42 Yergolskaya. 7. 136. 110. 152 Yeni Ahit. 37. 138. 36. 124 Zola. 42 Z Zdziechowski. 82. s 52 191 . 38. 139. 51–56 “Zorunlu Askerlik Kar¸ ıtı Bildiri”. 60 Yekaterina. 157 ˙ Isa. Kayhan. 120. 14. 147 Y Yasnaya Polyana.Dizin Wilhelm. 13. 34. 40. 113. 35 Yükseler. 77 Zorunlu askerlik.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->