VATANSEVERL˙GE KARSI I˘ ¸

Lev Nikolayeviç Tolstoy
Çev. ve ed. Acar Burak Bengi

Özgür yazılım LYX ile hazırlanmı¸tır. s Ticari amaç dı¸ında ve hiçbir de˘ i¸iklik yapmaksızın özgürce kullanılabilir. s gs acarbura@gmail.com

˙ Yoku¸ Yayınları, Istanbul, 2007 s

˙çindekiler I
Çeviri Hakkında Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz? Hristiyanlık ve Vatanseverlik Elestirilere Cevap ¸ Vatanseverlik mi, Barıs mı? ¸ Vatanseverlik ve ˙ktidar I Sonsöz: Vatanseverlik mi, Hakikat Severlik mi? Kaynaklar Dizin 3 6 61 124 130 140 163 182 187

2

Çeviri Hakkında
˙ Tolstoy’un bu kitaptaki makalelerini, Aylmer Maude’un Ingilizce baskılarından (“Christianity and Patriotism” [1]; “A Reply to Criticisms” [2]; “Patriotism, or Peace?” [2]; “Patriotism and Government” [1]) Türkçeye çevirdim. Aylmer Maude, Tolstoy’u sahsen tanımı¸ , Oxford Üniversitesi ¸ s için Tolstoy biyografisi yazıp, ondokuz cilt Tolstoy çevirmi¸ ve çevirileri s (mektupla¸ malarında) Tolstoy’un onayını almı¸ biridir. Maude baskılarıs s nın tüm bu güvenilirligine ragmen, Rusça çevirmeni Koray Karasulu, ˘ ˘ ˙ ricam üzerine, benim Ingilizceden yaptıgım çeviriyi, en yetkin Rusça ˘ baskıyla, 90 ciltlik Polnoe Sobranie Soçineniy ile kar¸ ıla¸ tırarak kontrol s s etti. Yalnız, Karasulu’nun tüm düzeltilerine baglı kalmadım, bunlarda ˘ ve tabii tüm çeviride sorumluluk süphesiz bana ait. ¸ ˙ Önsöz, Sonsöz ve dipnotlardaki tüm çeviriler de bana aittir ve Ingilizceden yapılmı¸ tır, bana ait olmayan çevirileri metin içinde gösterdim. Bir s sey belirtmedigimde, Tolstoy’un mektup ve günlüklerinden yaptıgım ¸ ˘ ˘ ˙ çevirilerin kaynagı R. F. Christian’ın iki¸ er ciltlik Ingilizce derlemeleridir ˘ s [3, 4]. Christian’ın günlük derlemesinin kısaltılmı¸ , sansürlü ve bozuk bir s ˙ Türkçe çevirisi var: Ibrahim Kapaklıkaya’nın Günlükler’i (Anka Yayınları, 2005). [5, s. 90] Bazı kelimelerin (“pantalon” yerine “pantolon”, “yekûn” yerine “yekün”, “bagırsak” yerine “barsak”, “agabey” yerine “abi”, “ıstırap” yerine ˘ ˘ “ızdırap” gibi) sözlüge uymayan yazımları, benim bilinçli tercihlerimdir; ˘ “ıstırap” veya “agabey” gibi kelimeler Türkçede yoktur, sadece Türkçe ˘ sözlükte vardır. Kimsenin “ıstırap” veya “agabey” dedigini duymuyo˘ ˘

3

Toronto s Üniversitesi’nin ünlü Tolstoy uzmanı. s 4 . ama “kâgıt”taysa sadece “k”yı ince söylüyoruz. Bunlar Türkçede “ızdırap” ve “abi”ye evrilmi¸ tir. kelimelerin nasıl okundugunu göstermek veya ˘ Türkçeyi okundugu gibi yazmak bakımlarından yetersizler ve çeli¸ kili ˘ s i¸ levler üstlenmi¸ ler. “Bilmem ne Kilisesi” dedigis s ˘ miz gibi. Kakülleri (yani kâkülleri). Dogru söyleyi¸ leri verebilmek için birçok s ˘ s kelimeyi hem inceltme hem de uzatma i¸ aretleriyle ve farklı sekillerde s ¸ donatmamız gerekirdi. Tolstoy’un kullandıgı ˘ ˘ kelime patriotism ve makalelerde de açıkça görülecegi üzere. kanserojen bir bilinç genidir. “yurtseverlik” veya “vatanperverlik” ve hele “milliyetçilik/ulusalcılık”ı Tolstoy’un ele¸ tirilerinden s sakınmı¸ degilim. Veya “kâretmek” ˘ derken “â”yı uzun ve “k”yı ince. Tolstoy Cemiyeti Ba¸ kanı Prof. “hala” ile “hâlâ” veya “askeri” ile “askerî” gibi kimi kelimelerin birbirine karı¸ masını önlemek dı¸ ında kullanmıs s yorum. hiçbir vatan˘ severlik türünü iyi saymıyor Tolstoy ve ben de ba¸ lıkta ve kitap içinde s “vatanseverlik” kelimesini tercih ederken. ama bunlara atanmı¸ bir s i¸ aret (en azından bugün) yok.Çeviri Hakkında rum. zira karde¸ ler arasında “aga-beylik” (ve süphesiz her tür ¸ s ˘ ¸ agalık). Türkiye’de sol kesimin veya bir bölümünün “vatanseverlik”e kötü. bilinçlerden de bir an önce ka˘ ˘ zımak sart. Hele “agabey” s ˘ kelimesini. çünkü kaküller. sadece dogru yazmak degil. s ˘ Katkıları dolayısıyla: Çeviriyi Rusçasından kontrol eden Koray Karasulu’ya. “yurtseverlik”e iyi anlam yükledigini duydum. ama “kârlı” derken sadece “k”yı ince söylüyoruz. “camii”. hem de “a”yı s s uzun. “tevazuu” ˘ ¸ gibi kullanımlar da Türkçeden dü¸ mü¸ tür. Mesela “kâfir”de hem “k”yı ince. Tolstoy’un TürkErmeni meselesine ili¸ kin bir sözünün anlamını teyit eden. Aynı sekilde. Veya “makul” derken “a”yı uzun ve “l”yi ince ya da “tarih” veya “mana” derken “a”ları uzun söylüyoruz. “Bilmem ne Camisi” demeliyiz ve diyoruz.

Çeviri Hakkında Donna Tussing Orwin’e. ˘ s 5 . aynı yardımı yapmak dı¸ ında kapak fotografını s ˘ ˙ s da temin eden. Yasnaya Polyana müzesi Uluslararası Ili¸ kiler ofisinden Elena Petrova’ya. ve Fransız milli mar¸ ıyla bazı Fransızca bölümleri s çeviren Alper Altug’a müte¸ ekkirim.

Bu dönemde yazdıkları. en ba¸ tan beri ˘ s vardır ve sanatçı Tolstoy’u hem tamamlayan. Batı’da çe¸ itli dillerde yayınlanmı¸ ve Rusya’da s s Rusça olarak da el altından okuyucuya ula¸ mı¸ tır. s s Aslında reformcu Tolstoy. çiftligi Yasnaya s ˘ ˘ 6 . s reformcu Tolstoy’u okuyup. i¸ te bu reformcu ˘ s Tolstoy’dur. siddete dayalı bir ¸ devrimin hayır getirmeyecegini gösteren Tolstoy da. belli degil” türünden yorumlar da yine reformcu Tolstoy’a ili¸ kin˘ s ˙ dir. yüz yılı a¸ kın bir süre sonra ilk kez yayınlanıyor. onunla yazı¸ arak bu ögretilerden etkilenmi¸ s ˘ s ve bunların Budizm ve Hinduizmdeki kaynaklarına ba¸ vurmu¸ tur. “Rusya’da iki büyük güç var: Tolstoy ve Çar. ama bu aynada. Türkiye’deyse. sava¸ ve barı¸ üzerine de yazdı. kendini pedagojik çalı¸ malara vermesine. bir zihin ve ˘ vicdan reformcusudur da aynı zamanda. sadece son otuz yılda degil. hem de onunla çatı¸ an bir s unsurdur. s Kiliseyi (her türlüsünü) aforoz eden ve sonra kilise tarafından aforoz edilen Tolstoy da.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. sadece Sava¸ ve Barı¸’ı yazmadı. hatta Sava¸ ve Barı¸’tan önce sanatı tamamen bırakma kararı s s alıp. Ve hangisi daha güçlü. entes s resandır. Lenin tarafından “Rus devriminin aynası” diye nitelenen. ve “Biz” Kimiz? Tolstoy. Çarlık Rusyası’nda yasaklanıp. Pasif direni¸ ve sivil itaatsizlikle Ingiltere’yi dize getiren Gandi de. her türlü iktidarı lanetleyip. ömrünün son ˘ otuz yılını adadıgı mücadelesi ve bu dönemde yazdıklarıyla. mevcut egitim sistemlerini reddederek. bu amaçla Avrupa’yı s dola¸ masına. s s s s sadece dünyanın en büyük romancılarından biri degildir.

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz? Polyana’da köylü çocuklar için tamamen özgürlükçü bir egitim anlayı˘ sıyla okul açmasına, onlara ögretmenlik yapmasına ve egitim üzerine ¸ ˘ ˘ makaleler yazmasına yol açmı¸ tır. Bu çalı¸ malara tekrar tekrar dönecek s s ve daha ileride reformcu yanı hakimiyeti ele geçirdiginde de halk için ˘ egitici içerikli hikayeler yazacak, Posrednik (Aracı) yayınevini kurup ˘ ucuz ve degerli edebiyat yayınlayacaktır. ˘ Tolstoy’un bu reformcu-sanatçı ikiliginin kökeninde yatan seyse, ha˘ ¸ yatı, kendisine ba¸ rol yazılmı¸ bir senaryo gibi, hatta ba¸ rolünü kendi s s s yazıp oynadıgı bir senaryo gibi algılayan benlik ile aynı benligin bu ˘ ˘ algılamayı yadsıyan bilgisi arasındaki çeli¸ kiyi kuvetle ya¸ amasıydı. s s ˙ uyarınca benci, ikincisi uyarıncaysa özgeciydi. Ilki uyarınca pagan, ˙ Ilki ˙ ikincisi uyarıncaysa ahlakçıydı. Ilki uyarınca (evlenene kadar) kumar ve kadın dü¸ künü, ikincisi uyarıncaysa günlügünde daima ve sürekli s ˘ pi¸ mandı (ve ya¸ lılıgında cinsel perhizi vazetme a¸ ırılıgına gidecekti). s s ˘ s ˘ Kazaklar’da Olenin, ilki uyarınca tabiatla bütünle¸ ir, pagan Ero¸ ka ve s s Luka¸ ka’ya hayranlık duyar, ikincisi uyarıncaysa (daha ziyade umuts suzlugu yüzünden) ba¸ kaları için ya¸ amak ister, ama tüm benligine ˘ s s ˘ hayat enerjisi zerkeden pagan, tutkulu bir a¸ kın diriltmesiyle (tekrar ilki s uyarınca) o isteginin hakiki ve samimi olmadıgını, bir kaçı¸ oldugunu ˘ ˘ s ˘ anlar, yalnız ne var ki, kar¸ ılıksız a¸ kın diriltmesi de geçicidir. Sava¸ ve s s s ˘ Barı¸’ta, ilki uyarınca, güzel Sonya hiç bencil olmadıgı için defolu ve s köylü Karatayev benligini eritip hayat ve insanlıkla bütünle¸ tigi için ˘ s ˘ bilge bulunurlar. . . Ve Tolstoy ilki uyarınca kendini varetmeye yönelir, ama sonunda, yok olacagı gerçegiyle yüzle¸ ip, ikincisi uyarınca bir ya˘ ˘ s sama döner. Benliginin hiçlikte erimesiyle –ölümle– sonuçlanacak bu ¸ ˘ ba¸ rol yanılsamasından vazgeçip, içinde eriyecegi hiçlige kar¸ ı, içinde s ˘ ˘ s eriyecegi hakikatin pe¸ ine dü¸ er. Hayatı, bu hummalı arayı¸ ın ve elde ˘ s s s ettigi ipuçlarına göre ya¸ ama mücadelesinin dramıdır –sürekli a¸ agı ˘ s s ˘ yuvarlanacak bir kayayı sonsuza dek tekrar yoku¸ yukarı yuvarlamaya s mahkum Sisifus’unki, yani, insanlıgınki gibi. ˘

7

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz? Ömrünün son otuz yılında, çogu zaman resmî, kurumsal din ve va˘ tanseverlik (ulusalcılık, milliyetçilik) sekillerinde tezahür eden, hakikat ¸ yerine ikame edilen ve insanların, içinde eriyerek aslında nefslerini geni¸ letmek istedikleri, dolayısıyla insan ve toplum hayatını yönlendirip s tarumar eden, akla da vicdana da aykırı, temel bir irrasyonel elementle –kayayı a¸ agı yuvarlatan pagan tanrıyla, Nefs’le– sava¸ ır. Hem bu eles ˘ s menti besleyip manipüle eden, hem de bu element tarafından üretilen iktidar, devlet, ordu, kilise, ulema vb. gibi hükümran unsurları ve bunlara yanda¸ veya kar¸ ı her tür cebir failini kar¸ ısına alır. Tahrifat ve s s s hurafatını ayıklayıp tüm dinlerin ortak ve hakiki özüne, Tanrı’nın içi˙ ˘ ˘ mizdeki krallı˘ ına dönmeyi, Isa’nın “Dag’daki Vaaz”ı uyarınca “kötülüge g cebirle direnmeme”yi, “dü¸ manını sevme”yi, vicdani reddi, sivil itaats sizligi ve almaya degil vermeye dayalı bir hayat tarzınıysa, kurtulu¸ un ˘ ˘ s yegane güzergahı olarak savunur. O irrasyonel elementin temel tezahürlerinden birine, yani resmî, kurumsal dine ili¸ kin Tolstoy ele¸ tirilerinin bir özetini daha önce vermi¸ tim s s s [5]. Bu derlemeyse, Tolstoy’un vatanseverlik üzerine ele¸ tirilerini bis raraya getiriyor, yani o irrasyonel elementin diger tezahürüne ili¸ kin ˘ s ele¸ tirilerini. Bugün ya¸ asa, o irrasyonel elementin üçüncü ve irrasyonels s ligi en çıplak sekilde gösteren tezahürünü de incelerdi, futbolu! ˘ ¸ D. S. Mirsky, vaiz Tolstoy öncesinde, sanatçı Tolstoy’da da bulunan bu çıplaklı˘ ı i¸aret etme huyunu, sanatına atfen, hakikati etiket ve teamülg s lerden ayıklamak seklinde tanımlıyor [6]. Böylesi bir hakikat arayı¸ ı ¸ s bugün Tolstoy’la öyle özde¸ le¸ mi¸ tir ki, Sanat Nedir?’de formüle ettigi s s s ˘ te¸ hisi, internette rastladıgım üzere, Tolstoy Sendromu diye ve “Olanca s ˘ delile ragmen hakikati görmezden gelme seklinde bir insan davranı¸ ı” ˘ ¸ s açıklamasıyla kavramsalla¸ tırılmı¸ tır: s s
˘ ˘ Sunu biliyorum ki, insanların çogu, sadece zeki sayılanlar degil, ger¸ çekten zeki olanlar, en karma¸ ık bilimsel, matematiksel ve felsefi s ˘ çözümlemeleri anlayabilenler, eger herhangi bir konuda, kimi zaman büyük çabayla olu¸ turdukları bir yargının, gurur duydukları bir s

8

Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy; ve “Biz” Kimiz?
˘ yargının, ba¸ kalarına ögrettikleri, üzerine tüm hayatlarını temellens ˘ dirdikleri bu yargının yanlı¸ olabilecegini itirafa zorlayan türdense, en s basit ve bariz bir hakikati çok nadiren anlayabilirler. [7]

Çok sonraları, en karma¸ ık çözümlemelerle ba¸ ı ho¸ en zeki insanlara s s s dair, muhakkak engin tecrübeleri olan ve Tolstoy gibi vatanseverlikle militarizme kar¸ ı duran Einstein, benzer bir te¸ hisi su formülle basitle¸ s s ¸ s tirip me¸ hur edecektir: “Bir önyargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan s zordur.” Tolstoy Sendromu’nun te¸ hisine de yol açan ve Tolstoy’un sanatına s en ba¸ ından beri egemen olan bu özellige, hakikati gösterme yöntes ˘ mine, Sovyet edebiyat ele¸ tirmeni Viktor Sklovski “tuhafla¸ tırma” adını s ¸ s veriyor. Tolstoy bugün ya¸ asaydı, bu yöntem uyarınca mesela futbolu söyle s ¸ gözler önüne sererdi: Çelik çomak veya uzun e¸ ek gibi bir oyunken ve s rakiplerin tek farkı üzerlerindeki elbiselerin renkleriyken ve bizzat oyuncular da sürekli o renkleri degi¸ tirip rakip takımlara transfer olurken, ˘ s oyun dı¸ ındakilerin, o renklere ve o renkleri kullanan ticari müesseselere s “biz” veya “bizim takım” diye tapması ve sonuçta oyunun, kazanmak ugrunda her¸ eyi mübah sayan bir sava¸ a dönü¸ erek ahlak erozyonuna, ˘ s s s bilinç garabetine yol açması, oyun dı¸ ındaki insanların birbirini budas ması, bu tuhaf hadiseyi hayatlarının en önemli meselelerinden biri haline getirmesi, bu ugurda devasa miktarlarda para ve emegin harcanması, ˘ ˘ dünyanın en önemli meselesiymi¸ gibi medyada programların, açık s oturumların yapılıp tartı¸ ılması vs. s Aynı yöntemle mesela özel otomobili de söyle tanımlardı Tolstoy: ¸ Hayat kalitesini yükseltme, ula¸ ımı kolayla¸ tırma ve rahatlatma i¸ les s s viyle ortaya çıkıp, pek tabii tam tersine, ula¸ ımı imkansız hale, hatta s i¸ kence haline getiren, yarattıgı bu imkansızlık ve i¸ kence ke¸ meke¸ i s ˘ s s s içinde insanları canavarla¸ tıran, hem dünya kaynaklarını hem de iktisadi s birikimleri berhava eden, ya¸ am alanlarını teneke, plastik, egzoz, asfalt, s

9

bitirmeden ve revize s etmeden bıraktıgı son çalı¸ masının adı da Çocukların Bilgeli˘ i’dir. ve biz de kiliseye gidecegiz. Bu ˘ s g çalı¸ mada. “her¸ eyi varolu¸ prensibi içinde s s s görme”sinden. kimilerince ˘ ˘ s Einstein dehasının da temel bir unsuru sayılan. hayatına tecavüz eden ˘ ˘ bu avantajlar yüzünden kanun koyucuların takdirini fazlasıyla kazanan teneke ve plastik karı¸ ımı sey. çocukça sorular sorma özelliginden. hakikati göstermedir. bu türden bir bakı¸ açısı ve yakla¸ ıma. benim üzerime de bu s ˘ yeni gömlegi geçirdi? ˘ ˘ Anne: Bugün bayram oldugu için. Ilk üç konu¸ ma “Din”. ve “Biz” Kimiz? gürültü. yarattıgı o me¸ ˘ ˘ ˘ s hur. solumayı imkansızla¸ tırıp insanları s zehirleyen. “Sava¸ ” ve s s s “Anavatan: Devlet” üzerine. bu avantajları daha da arttırmak için satıcıların sürekli ye˘ nisini piyasaya çıkardıgı ve herkesin özgürlügüne. sanatçılıgının ayırıcı bir niteligini ve gücünü. bir çocugun gözleriyle bakar hayata ˘ ve 1910’da. tuhaflıgı te¸ hir etme. Yayınlanmı¸ ilk eseri (diger çogu ˘ s ˘ ˘ gibi kısmen otobiyografik) Çocukluk. Tolstoy’un bir re¸ s s formcu. ilk eserlerinde de bulunan bu özelligine “tuhafla¸ tırma” diyor.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. kaza cehennemine çeviren. bir vaiz olmadan önce. Çocuk: Ne bayramı? 10 . saf çocuk gözleriyle bakıp ko¸ ullandırılmamı¸ çocuk bi˘ s s linciyle sorgulama yeteneginden alır. hayatı yok eden ve cennetin tam aksine cehennem tasvirine uygun tüm bu avantajları yüzünden insanların sürekli yenisini almak için ya¸ ayıp köle gibi s emek harcadıgı. tuhafla¸ tırma degil. s ¸ Sklovski. s ˘ ˘ s Tolstoy. ömrünün son birkaç ayında ba¸ layıp. “her¸ eyi ilk ˘ s kez görüyormu¸ casına yazma”sından. çe¸ itli ba¸ lıklar altında çocukları ve kimi zaman da çocuks s s ˙ larla büyükleri konu¸ turur Tolstoy. ama aslında Sklovski’nin bu yakı¸ tırması ˘ s ¸ s tuhafla¸ tırma. çünkü Tolstoy’unki. yani o irrasyonel elementin iki asli tezahürü üzerinedir: Çocuk: Dadı bugün niçin giyinip ku¸ andı. aynen “kral çıplak” diyen çocugunki s ˘ gibi. etiketlerle teamülleri ayıklayıp dünyayı “yaradılı¸ güs nünde Adem’e göründügü gibi” [6] gösterme ugra¸ ından. olaganüstü gerçeklik hissini de yine büyük oranda. küresel ısınmaya hatırı sayılır katkılarıyla dünyayı.

aptalca seylere ¸ ˘ inanmamam gerektigini sen kendin söyledin! ˘ Anne: Çok dogru.) Git.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? Anne: Miraç. çıkıyoruz. ˘ Çocuk: Ama tuz saçıldı diye biri ölecek dedigimde. s I Çocuk: Neye imanı? ˘ ˘ Anne: Diger insanların söyledigine. Aptalca olan hiçbir seye inanmamalısın. Rusların bizden toprak al¸ s masına izin vermeyecek! ˘ Petya Orlov [10 ya¸ ında]: Biz de diyoruz ki. ülkemizin halkı demek. anlamazsın. (Kendi kendine. neyin olmadıgını nasıl bilecegim? Anne: Hakiki imana inanmalısın. demek. ˙manı olmalı. 11 . gök aslında sadece bo¸ luk. babana söyle. kanatlanarak degil. (Yüksek sesle. atkını da tak. “Biz”. Çocuk: Ayinden sonra çikolata yiyecek miyiz? • Karlhen Smit [9 ya¸ ında]: Prusyamız. Ma¸ a Orlova [8 ya¸ ında]: “Biz” kimiz? s s Petya: Sen daha çocuksun. s ˘ Çocuk: Ama nereye gitti? Babamın bana söyledigine göre. Çocuk: Ama hakiki iman ne? Anne: Bizim imanımız. Orada yıldızlardan ba¸ ka bir sey yok. demek. Çocuk: Nasıl yükseldi? Kanatlanarak mı? ˘ ˘ Anne: Hayır. yıldızs s ¸ ˘ ların ötesinde yine yıldızlar var ve gök dedigimiz seyin de sonu yok. önce biz fethettigimize s göre toprak bize ait. ¸ Öyleyse o nereye gitti? Anne (gülerek): Her¸ eyi anlayamaz insan. Çocuk: “Miraç” ne demek? ˘ ˘ Anne: Efendimiz ˙sa Mesih göge agdı.) Galiba saçmalıyorum. ¸ ˘ ˘ Çocuk: Ama neyin aptalca olup. çünkü o s Tanrı ve Tanrı her¸ eyi yapabilir. Bayagı yükseldi i¸ te. I ˘ Çocuk: “Agdı” ne demek? Anne: Yükseldi.

bazıları da ˘ digerine aittir. . s Mi¸ a: Kimle sava¸ ? Kim kime kar¸ ı sava¸ ıyor? s s s s ˘ ˘ Gavrila: Tanrı bilir! Benim anlayacagım sey degil. s Karlhen: Büyüyünce anlarsın. . hepsi gibi. Hep beraber olmak s daha iyi olmaz mıydı? Petya: Oyun oynamak için beraber olmak daha iyi. Ma¸ a: Ama niye böyle ayrılmı¸ lar? s s Karlhen: E çünkü. Karlhen (araya girerek): Ya da Parlamento’su. Mi¸ enka. . ho¸ ça kal! Tanrı bir daha görü¸ memize izin verecek mi acaba? s s ˘ Mi¸ a [efendisinin küçük oglu]: Gerçekten gidiyor musun? s Gavrila: Tabii! Sava¸ var ve ben de yedekteyim. hepsini anlayamıyorum. ¸ • ˘ Gavrila [u¸ ak ve asker yedegi]: Evet. Avusturyak’ın gücendigini ¸ söylüyorlar. önemli bir¸ ey. ve “Biz” Kimiz? Karlhen: Her yerde böyledir. Ma¸ a: Ama niye böyle ayrılmı¸ lar? s s Petya: Ne demek? Her ülke farklıdır. ¸ 12 . Gazetelerde bir ¸ ˘ seyler okudum. hepimiz gibi. Bazı insanlar bir ülkeye.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ama bu oyun ˘ degil. sevgili küçük efens s dim. s Ma¸ a: Anlamıyorum. Ma¸ a: Neden ayrı olduklarını anlamıyorum. istemesen de Russun. Ma¸ a: Ama ya istemezsem? s Petya: ˙stesen de. ama simdiden inatçısın. Ma¸ a: Öyleyse büyümek istemiyorum. Petya: Hepsinin kendi ordusu vardır ve hepsi kendi halkından vergi toplar. Ma¸ a: Ben kime aitim? s Petya: Rusya’ya. her insan kendi anavatanını sever. Ve her ülkenin kendi çarı I ya da kralı vardır. s Petya: Küçüksün. . bizimkiler seyleri tuttu diye –neydi adları.

˘ s cografi. sosyal Darwinizmi. Emirler verilir ve insan sürüklenip götürülür. Mi¸ a: Ya onlar da reddederse? s Gavrila: Ellerinden gelmez. 13 .. hem de hayvani s s saldırganlık dürtüsü ve pagan iktidar saiki gibi. Isa’nın “dönüp çocuklar gibi olmazsanız. ko¸ ullar ve odaklarca manipüle ˘ s edilir. psikolojik vs. ˘ asla cennetin krallıgına girmeyeceksiniz” sözüne dikkat çeker. ve “Biz” Kimiz? Mi¸ a: Ama sen niçin gidiyorsun? Çarlar dala¸ tıysa. çünkü kanun böyle. dinî. ¸ ˘ Tolstoy’unsa makalelerde açıkladıgı üzere– be¸ eri. ailevi. korunma paranoyasıyla me¸ rula¸ tırılıp yüceltilen sahte ve mütecaviz unsurlar –yardımla¸ ma s s s yerine. Anavatan ve Ortodoks Dini için. gitmek istemedigini ve s ˘ gitmeyecegini söyle. çünkü. sosyal. siyasi. Gavrila: Nasıl gitmeyeyim? Çar. Mi¸ a: Niye gelmez? s Gavrila: Niye mi. niye seni sürükleyip götürürler? s Gavrila: Kumandanların emri.. [8] ˙ Tolstoy diger yazılarında da. Semaveri son kez hazırlamamın zamanı. çünkü ˘ hem arsızla¸ ıp doyumsuzla¸ arak aleyhe dönen bencillik. ideolojik. Ama bu ˘ bilge ve saf çocuklar kadar bilge ve saf kalmak çok kolay degildir. Mi¸ a: Ne tür bir kanun? s Gavrila: Acayip acayip seyler söylüyorsun! Seninle fazla çene ¸ çaldım. Ne yaparlar sana? Gavrila (güler): Ne mi yaparlar? Zorla sürükleyip götürürler! Mi¸ a: Ama kim seni sürükleyip götürür? s Gavrila: Benim gibi adamlar tabii –emir altındaki adamlar! Mi¸ a: Senin gibi adamlarsa.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ˘ Mi¸ a: Ama gitmek istemiyorsun. bırak sava¸ ı s s s onlar yapsın. yani tabiatın fa¸ ist yanını haklı çıkaracak s veya hükümran kılacak sekilde ve bilge olmayan çocuklarda görüldügü. degil mi? s Gavrila: Kim karısı ve çocuklarını bırakmak ister? Hem niye böyle iyi bir yerden ayrılmak isteyeyim? ˘ Mi¸ a: Öyleyse niye gidiyorsun? Onlara.

kendini Rusya’nın sahibi hisseden bir gelenege mensuptu. aile gelenegine ve ˘ s ˘ büyük abisi Nikolay’ın önerisine uyarak orduya katılıp. Sefih ya¸ amdan tam s s s olarak kurtulamasa da. ˘ Sava¸ ve Barı¸’taki Nikolay Rostov’a model olan babası. sava¸ konusunda çocukken sahip oldugum bakı¸ ¸ s ˘ s 14 . Gençlik. bana en ¸ s ¸ rahatlatıcı gelen sey. Sava¸ ve Barı¸’taki s s s s s s ya¸ lı Bolkonski’ye model olan. Tüm s bunlar. çe¸ itli askerî ve idari görevler üstlenmi¸ . giderek birbirleriyle çatı¸ an bir karı¸ ımıydı. bilge ve saf çocukla çatı¸ an etkenlerdi. kölelere ve büyük çiftliklere sahip bir Kont’tu s s ba¸ langıçta. en ba¸ tan itibaren. Bir yıl sonra. görs kemli bir ki¸ ilik ve saygın bir eski generaldi. hayatına bir yön verememi¸ olmanın çares s sizligiyle ve sefih ya¸ antısından kurtulmak amacıyla. Nikolay Tolstoy. Kar Fırtınası gibi ilk eserlerini gönüllü gittigi bu ˘ cephelerde yazmı¸ veya tasarlamı¸ tır. A˘ aç Kesme. Baskın. Tolstoy bu ko¸ ulların kölesi degildi. onunla birlikte Kafkasya’ya gitti. s 1851’de 23 ya¸ ındayken.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Ingiliz ve Fransız birliklerine kar¸ ı sava¸ tı. g Delikanlılık.” Rusya’nın oraya neden geldigini sormaksa henüz aklına dü¸ mez. günlügüne su iç çatı¸ ma yansır: “Buraya nasıl s ˘ ¸ s geldim? Bilmiyorum. Neden geldim? Bunu da bilmiyorum. Tolstoy’un. Çocukluk. ama kimyası sekillenirs ˘ ¸ ken. Volkonski. ˘ s 5 Subat 1852 tarihli günlük giri¸ inde de söyle der: “Tuhaftır. s s Napolyon’a kar¸ ı sava¸ ıp Fransızlara esir dü¸ mü¸ tü. Hem baba hem de anne s s tarafından yüzlerce yıl geriye giden aristokrat bir ailenin ve gelenegin ˘ bir üyesi olarak yeti¸ mi¸ . yukarıdaki bilge ve bilge olmayan çocukla˘ rın. vatanseverlikle me¸ rula¸ tırılıp yüs s s s celtilen ve hüküm süren militarizm. anne tarafından dedesi. sava¸ lara katılmı¸ s s s s s bir aileye. Sivastopol Skeçleri. kralın çıplaklıgını tümüyle gören bilge s ˘ bir çocuk degildi her zaman. bir yıl sonra Baskın’a malzeme olacak Kafkasya macerasının ba¸ ında. biyografilerinde aktarılan böylesi bir iklimden etkilenmi¸ ti. “onsuz bir s Rusya dü¸ ünemiyorum” dedigi Yasnaya Polyana çiftligi de bu dedesinin s ˘ ˘ mirasıydı. kahramanlık ve sava¸ gibi olguları s da bu ilk eserlerinin kimilerinden itibaren sorgulamaya ba¸ lar. s 30 Mayıs 1851’de. ve “Biz” Kimiz? Tolstoy da. Üç yıl Kafkasya’da Samil’e ve iki yıl da Kırım’da Os¸ ˙ manlı.

paramparça olmak üzere kendini sarp bir yerden a¸ agıya atan bir ata gözüpek denebilir mi. ya s ˘ ˘ da cezalandırılmaktan korkup. bilge çocuklarınkine degil. Ilerki aylarda. Ona cesaret mi. ama tüm o sava¸ anlas s s ˘ rın her daim öfkeli olduklarını varsayamayacagımıza göre. bu olabilir mi? Kırbaçtan korkup. yoksa korkaklık mı ˘ ˘ denecegi. kaybolacagı bir ormana kaçan bir ço˘ ˘ cuga. Çocuk bakı¸ açısına sık sık geri dönüyorum. yoksa bayagı bir duygunun 15 . ] Bir insan. ˘ Cesaret nedir –bütün çaglarda ve bütün milletler arasında saygı ˘ ˘ gören o nitelik? Neden bu iyi nitelige –tüm digerlerinin aksine– bazan ˘ melun insanlarda rastlanır? Tehlikeye sogukkanlı tahammül yalnızca fiziksel bir kapasite mi yoksa ve insanlar da ona. kendini koruma ve görev duygularını varsaymak zorunda kaldım. tersine. daha da sa¸ ırtıcı ¸ s olanı. ya da övüngenlik yüzünden bir insan karde¸ ini öldürmeye sıvanıp. kendisi için belirgin bir avantaj olmaksızın. kendini öldürülme tehlikesine s maruz bırakan bir adama? Her tehlikede bir seçim vardır. seçime soylu bir duygunun mu. Nitekim 29 Mayıs 1852’de bu sefer de ˘ ˙ “bütün sabah Kafkasya’nın fethini hayal” eder. ne sekilde ve hangi duygunun etkisi ¸ ˘ ˘ altında bir askerin digerini öldürdügüyle ilgiliydim. . ve “Biz” Kimiz? açısı –hamaset. Baskın ise aynı yıl su satırlarla ˘ ¸ ba¸ lar: s Sava¸ daima ilgimi çekmi¸ tir: büyük generallerce tasarlanan manevs s ralar anlamındaki sava¸ degil –hayal gücüm böyle devasa devinimleri s ˘ ˘ izlemeyi reddediyordu. insan karde¸ lerini öldürmeye karar verir? Öfkenin etkisi altında s ˘ bunun yapıldıgını dü¸ ünmek istemi¸ imdir hep. Austerlitz ve Borodino’daki ordula˘ rın nasıl düzenlendiginden çok. .Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. s düpedüz öldürmeydi ilgimi çeken.” Ama belli s ki. ya da rezil olma korkusuyla bebegini öldürüp ceza çarptırımına katlanmak zorunda kalan bir kadına. kendini tehlikeye atmaya. hangi duygunun etkisi altında. aynen bir adamın uzun endam veya yapılı cüssesine duydukları sekilde mi saygı du¸ yuyorlar. Ve Kafkasya’da gönülllü katıldıgı bir baskından mülhem hikayesi. sık sık ordudan ayrılmak istedigini yazar günlügüne. [. ayrılmamasının ˘ ˘ nedeni rütbe ve madalya alma arzusudur. bunları anlamıyordum– sava¸ ın gerçekligi.

ve Kafkasya’ya sırf sans eseri ¸ ve cesaretini göstermek için gelmi¸ . yoksa tam yanımızdan geçerken pek güzel Fransız sansonları söyleyen. cinayet ve baskınlarından s s kim sakınacaktı? Ama iki ayrı insan dü¸ ünün. s ˘ ˘ agır bir Alman aksanıyla. altıncı bölümde de sunları söyler: ¸ ˘ Sava¸ ! Ne akıl almaz bir olgu! ˙nsanın mantıgı “Haklı mı. keses ˘ ˘ sine (ancak istemeye istemeye bo¸ altacagı) üç ya da dört mermi s ˘ koyup gavurlarla kar¸ ıla¸ maya ko¸ an ve sürdügü tarlalarla kulübes s s ˘ sini ezmek. bir iç ses daima “Hayır” kar¸ ılıgını veriyor. serfleri ve s ˘ onlara kar¸ ı yükümlülükleri var. Yoksa. yakmak üzere Rusların hâlâ ilerledigini görerek. annesi. generalin maiyetindeki su suba¸ ¸ yın safında mı? Rusya’da bir ailesi. ve “Biz” Kimiz? ˘ ˘ ˘ mu vesile olduguna baglı degil midir? [9] Daha ileride. Kendini koruma ve dos layısıyla hakkaniyet duygusu kimin safındadır? Su sersefilin safında ¸ mı: Rusların yakla¸ tıgını duyup duvardan eski silahını kapan. mutlulugunu olu¸ turan her¸ eyden mahrum edilecegini s s görerek. karısı ve çocuklarının korkuyla titreyip saklandıkları vadiye yakla¸ tıs ˘ ˘ ˘ gını görerek. Bu s ˘ gayritabii hadisenin sırf inatçı mevcudiyeti onu tabii gösteriyor ve kendini koruma duygusu da haklı. çaresiz bir kızgınlık içinde ve umutsuz bir feryatla lime lime ceketini yırtıp silahını atan ve pösteki ba¸ lıgını gözlerinin üzerine s ˘ dü¸ ürüp ölüm-¸ arkısını söyleyen ve sadece elindeki bir hançerle s s ˘ kendini dosdogru Rus süngülerine atan bir Cemi’nin safında mı? Hakkaniyet onun safında mı. arkada¸ ları. ˘ Rusların dag kabilelerine kar¸ ı sava¸ ında. sırf en kısa zamanda s yüzba¸ ı rütbesi ve rahat bir mevki edinmek isteyen ve bu nedenle s ˘ dag insanlarının dü¸ manı olan yaver ahbabımın safında mı? Yoksa. ama dag insanlarıyla husumet içinde s olmak için ne bir nedeni ne de arzusu. kendini koruma duygus s ˘ suna dayanan hakkaniyetin bizim safımızda oldugundan kim ku¸ ku s duyar? Bu sava¸ olmasaydı. akrabaları. zengin ve kültürlü kom¸ u Rus topraklas s rını vah¸ i ve sava¸ kan kabilelerin soygun.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. topçulardan ate¸ leme çubugu isteyen su s ¸ genç Almanın safında mı? Hangi allahın belası onu anavatanından 16 . gerekli s I mi?” diye sorunca.

bu çatı¸ ma öyle sürmektedir ˘ s ki. . “Ordudaki sevkin ˘ ¸ tarifi imkansız”dır: Antik Yunan’da bile böylesine kahramanlık yoktu.000 ki¸ i halihazırda bu sözü tutmu¸ tu. Kaspar Lavrentiç. bu ¸ delipoyraz kom¸ ularla kana susamı¸ ihtilafımıza neden karı¸ sın? [9] s s s Görüldügü gibi. ˘ ˘ mahsuscuktan degil. bu bölümler Çarlık Rusyası’nda sansürlenmi¸ tir. kimi kaynaklarca söylenen dogruysa. sas ¸ 17 . Tolstoy yukarıdaki bölümleri Baskın’a dahil etmekten vazgeçmi¸ tir. Kornilov [. Ortanca abisi s Sergey’e 20 Kasım 1854’de yazdıgı mektuba göre de.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. askerler “Öle˘ ˘ ˘ cegiz. ] Bir kez bile çarpı¸ s s s ˘ mada yer almadım. içindeki bilge çocukla pagan çocugun çatı¸ ması sürmektedir. çok daha kanlı bir sava¸ ın ya¸ andıgı ve gönüllü gits s ˘ tigi Kırım’dan. Ama Aylmer Maude gibi kimi kaynaklara göreyse. Tolstoy’un yayına gönderdigi metninse mevcut olmadıgını belirtiyor [10]. yakını Tatyana Aleksandrovna Yergolskaya’ya yazdıgı ˘ ˘ 5 Temmuz tarihli mektuba göreyse: “insanların birbirini öldürdügünü ˘ izlemek tuhaf bir zevk” olsa da. ˘ s Hatta. Türkçe çevirilerde de bu bölümlerin ya biri ya da ikisi eksiktir. 40-50 yıl sonra vatanseverlik üzerine yazdıgı makale˘ ˘ lere aykırı dü¸ meyecek ve 20 yıl kadar sonra yazdıgı Anna Karenina’nın s ˘ son bölümüyle örtü¸ ecek bu satırlara ragmen.” s Ama 1854’de. onu sürdürenler vicdanlarının sesini ¸ bastırmaya çalı¸ ırlar. cidden oldugunu her yüzde görebilirdin ve 22. ölecek misiniz gençler?” dediginde. s ˙ nitekim. Silistre’de her sabah ve ak¸ am saatlerce s bu “muhte¸ em” manzarayı uzaktan seyretmektedirler. F. Ve bu göstermelik degildi. . 90 ciltlik Tolstoy külliyatında ve bazı Ingilizce çevirilerde bu bölümler yer almaz. . ama bu insanları gördügüm ve bu sanlı zamanda ¸ ˘ ya¸ adıgım için Tanrı’ya sükrediyorum. [. ] “Öl˘ meniz emredilse. ve “Biz” Kimiz? bu ücra bölgeye getirip bıraktı? Su Sakson. Bass ˘ ˘ kın’ın sansürlenerek yayınlandıgını ve elyazmasından farklı oldugunu. ˘ ˘ 6 Ocak 1853 tarihli günlük giri¸ i de. bu tezi destekler niteliktedir: “Sava¸ s s o kadar haksız ve melun bir sey ki. R. hâlâ gönüllü bir askerdir s ˘ Tolstoy. 5’indeki bombardıman. Christian da. Majesteleri! Hurra!” diye bagırdılar. .

önsöz]. pipo içtikleri veya komutanlar onları soyarken seslerini çıkarmaya cüret ettikleri için kırbaçlanan bir ordu. bir yıl önce ortanca abisi Sergey’e mektubunda degindigi ˘ ˘ konuyu i¸ leyerek (komutan Kornilov’un askerlerle konu¸ masını da aks s tararak). 1855’de. tersine. izlenimler seklinde rapor eder. ¸ ¸ hovardalık ve tehditse saygınlık sebebidir. en iyi erzak ve mühimmat için alınan parayla en kötülerini temin etmek vb. Sivastopol’u dü¸ mana bırakma niyeti ve ihtimalinin ˘ s zerresi yoktur. Çar’ın ogullarından birine göndermek niyetiyle. Rus subayı egitimsizdir. gibi yolsuzluklar yaygındır [13. Tolstoy bu notu göndermez. ve “Biz” Kimiz? ˘ dece Rus tarihinin degil. “Aralık’ta Sivastopol”u yazar ve görkemli sava¸ manzaralarını. ciddi bir moral zaaf içindedir ve etkin biçimde sava¸ amaz. “çocukluk hamasetine geri dönüp”. Sivastopol Skeçleri’nin ilkini.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Tüm fizikî imkan¸ sızlıklara ragmen. Fransız ve özellikle de Ingiliz askerlere hayranlıgından. zorbalık. ruhunu. Sivastopol’dakileri 18 . bunun gerçekle¸ mesi yolunda kullandıkları yöntemlerse tehdit ve zorbalıktır. s askerî seref. “gurur ve kahramanlık hissinin s ruhunuza nüfuz etmesi ve kanınızın damarlarınızda daha hızlı akması” için yeterlidir. tüm dünya tarihinin en parlak ve sanlı ¸ menkıbesı olarak kalacak. bu tür ˘ yolsuzlukları ve kötü yönetimi te¸ hir eden. Rus insanının gücünü. kahramans lıgını ve fedakarlıklarını. yaralıların yüce tevazularını ve dayanıklılıgını. çogu askerlikten ba¸ ka bir meslek s ˘ ˘ s için uygunsuzdur ve hizmette asıl amaçları da para kazanmaktır. Kahramanlar kendilerini seve seve ölüme atmaktadırlar. sövalye ruhu ve vatan sevgisi alay konularıdır. [11] ˙ Mektup. Tolstoy. Sivastopol’da olmak dü¸ üncesi bile. ˘ ˘ duygulu bir mesafeden. Orduda iyile¸ meye yardımcı olacak bu yayın Çar’ın iznini alamayacaktır ama. s Rus ordusu gerçekten iyile¸ meye muhtaçtır: Yiyecek için ayrılan paraya s el koyarak erleri aç bırakmak. onla˘ rın “ahlaken ve fiziken” Ruslara üstünlüklerinden. aksi imkansızdır. Rusların kahramanlıklarından ve bir ordu gazetesi çıkarma planından sözeder. 12. “Rus Askeri ve Subayının s Olumsuz Yanlarına Dair Bir Not” yazar (özetlersek): Askerleri.

iç ya¸ antısının apaçık bir tasviri olmayan s ˘ s kelimeler dizisiyle belirlemeye çalı¸ mak çok dogru bir fikir vermeyebilir. top mermilerinin ˘ ˘ saganagı altında. Rus insanında ancak nadiren ˘ yüzeye çıkan. Yine de. çogumuz gibi böylesi sadece bir ihtimalle burun buruna gelen insanlar kadar sakin ya¸ amaya. s ˘ soguk algınlıgına geçmeden önce bir iç geçirip on dakikalık bir melan˘ ˘ koli ya¸ amı¸ mıdır. Kız. Her gün top ve bomba saganagı altında ˘ ˘ ˘ benim bulundugum bölgeye geliyordu. böyle korkunç ko¸ ullara. s ˘ ˘ bilge veya bilge olmayan. ama ruhunun derinliginde gömülü yatan bir hissiyat.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ama belki de sadece kendi elemini kaydetmek ˘ istememi¸ tir veya bunu gereksiz bulmu¸ tur. s Bu hazin olay ardından hiçbir elem belirtisi göstermeksizin soguk algınlı˘ gını kaydetmesi enteresan. çocuklara siddetin Tolstoy’da iz bıraktıgına ve Tolstoy’un bu ¸ ˘ konuyu eserlerinde tekrar tekrar i¸ ledigine dikkat çekiyor [14]. s s s bunları bilmiyoruz. bir anavatan sevgisidir. [12] Bu aradaysa. bir madalya ya s I s da ni¸ an yüzünden veya tehdit edildikleri için katlanmazlar: ba¸ ka s s ve daha yüce bir saik olmalı. günlügüne sunları kaydeder ˘ ¸ Tolstoy: ˘s Tehlikenin degi¸ mez cazibesi ve beraber ya¸ adıgım askerlere ili¸ kin s ˘ s 19 . yüz çe¸ it ölüm ihtimaliyle burun burunayken ons ˘ ları. Nitekim (benim hafızamda yer etmemi¸ se de) Susan s Layton. ve “Biz” Kimiz? ˘ harekete geçiren hissiyatın. bu hissiyat. s ˘ bu olaydan altı gün sonra. kendi ya¸ adıgınız bo¸ . ˙nsanlar. muktedir adamlar s s s haline getirmi¸ tir. tamamen farklı ve daha güçlü bir ˘ ˘ dogası oldugunu artık kavrıyorsunuz. dar ve bön duys s ˘ gularla ortak bir yanı bulunmadıgı. Soguk algınlıgım öyle feci ki hiçbir i¸ e koyulamıyorum. bütün günü böyle bir melankoli içinde mi geçmi¸ tir. ve de uykusuzluk. 13 Nisan’da. 7 Nisan 1855 tarihli günlük giri¸ inden ögrendigimize göre. masum çocuklar öldürülmektedir: ˘ Dün sokakta atçılık oynayan bir oglanla kızın yakınına bir top mermisi ˘ dü¸ tü: kollarını birbirlerine doladılar ve birlikte yere yıgıldılar. Bu saik. pislik ve aralıksız s çalı¸ maya katlanarak bu ko¸ ullarda ya¸ amaya. bir s ˘ ˘ ˘ denizci karısının çocugu. bunlar kısa günlük notlar ve s s gerçekte ne hissedip ya¸ adıgını.

askerlerin kahramanlıks ları ardında yatan korkular ve övüngenlik saikinden söz eder. ölüm ve ızdırap makineleri tekrar gürlü˘ yor. masum kan akıyor ve figanlarla beddualar ortalıgı kaplıyor. O’nun önünde. kendilerine hayat vermi¸ ve herbirinin ruhuna ölüm korkusuyla iyi ve güzel sevs gisini yerle¸ tirmi¸ olanın önünde. 20 . ] ˘ I¸ Bu hikayede. ve “Biz” Kimiz? gözlemlerim. o sıra fena bir vatanseverlik nöbetine yakalanmı¸ tım. . Ve bu insanlar –yüce bir sevgi ve fedakarlık yasası ikrar s eden Hıristiyanlar– ne yaptıklarını görüp. önceki hamaseti giderme çabası ta¸ ır. bilincinin tüm devinimi. s s gülü¸ üyor. s Bu mektupla aynı yıl yazdıgı. kim kahramanı? Hepsi iyi ve hepsi kötü. kaçınılması gereken kötü ve örnek alınması gereken iyi nerede? Kim hikayenin canisi. [. Masıy 1855’de s ˘ abisi Sergey’e yazdıgı mektuptaysa söyle der Tolstoy: ˘ ¸ Kırım’a gönderilmem yolundaki ba¸ vurum. konu¸ uyor. birbiriyle bakı¸ ıyor. denizciler ve bizzat sava¸ ın yöntemleri öyle ho¸ ki. Aylmer Maude’un önsözünde aktardıgı üzere. Mektup ve günlüklerindeki bu ifadeler. ama en çok da vatanseverlik yüzündendi. ˙ste bu defa istedigimi söyledim. Bu hikayelerin Ingilizce çevirisine yazs dıgı önsözde Aylmer Maude’dan ögrendigimize göre. bilge çocukla çeli¸ ip s “Aralık’ta Sivastopol”un hamasetiyle örtü¸ üyor. kapsamı ve nihai yargısını ortaya koymayan bu notlar. ate¸ kes s sırasında Fransız ve Rus askerlerin dostane konu¸ malarını aktararak s sava¸ ın anlamsızlıgını ve hunharlıgını te¸ hir eder. s ˘ ˘ s Binlerce insan biraraya toplanıyor. itiraf edeyim. . “Mayıs’ta Sivastopol”da nöbet geçmi¸ tir ˘ s ve Tolstoy.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. bus s rayı terketmek istemiyorum. . . s s co¸ ku ve sevinç gözya¸ larıyla karde¸ çe kucakla¸ mıyorlar. hatta onun ötesine de s ˙ geçip pagan çocukla bulu¸ uyor. özellikle de gerçekle¸ ecek bir taarruzda s yeralmak isterken. bu sava¸ ı görmek içindi s s . Çar “Aralık’ta ˘ ˘ ˘ Sivastopol”u Fransızcaya çevirtmi¸ ve sava¸ ta Tolstoy’un kollanmasını s s istemi¸ tir. hemen nedametle diz çökmüyor. s s s s Beyaz bayraklar indiriliyor.

bu satırları “her okudugumda. on yıllık didinmeyle kurdugu evini. ] ˘ ˘ Hikayemin –tüm benligimle sevip tüm güzelligiyle çizmeye çalı¸ s ˘ tıgım. “kıyaslanamayacak ölçüde ikincisinden iyi olduguna kani”dir. “Mayıs’ta Sivas˘ ˙ topol”u yayıncıya gönderirken yanına bir not ekler Tolstoy: Ilk skeç “Mayıs’ta Sivastopol”un. . hakikati ˘ ˘ ˘ kahraman yapar. s ¸ mükemmel bir mevkiyi. Mesela be¸ inci bölümde.” Panayev’in bu eki. hikayenin sansürden geçebilmesi için. kahramanlıgı hakikat degil. ve “Biz” Kimiz? [.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. bugün ve yarın hep güzel olan– kahramanı Hakikat’tir. Panayev ise. ama “ho¸ a gitmeyeceginden de emin”dir. ˘ 1886’dan sonraki hiçbir baskıya dahil edilmeyecek ve Tolstoy. dost çevre˘ sini ve iyi bir evlilik yapma umutlarını terkedip. ama “Eger i¸ aretlemedigim bös s s ˘ s ˘ lümleri dahi atmaya kalkarlarsa. kendi bölgemizi savunuyoruz ve kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edecegiz. hatta sansür ˘ s ˘ heyetince tamamen yasaklanabilecegi korkusunu dahi ta¸ ır. “kendinden önceki ve sonraki birçokları” gibi. dün. onları yazılı görmektense yüz kırbaç yemeyi ˘ yegliyorum” diyecektir. Kendisine ˘ s riskli gibi görünen bölümler için alternatiflerini yazmı¸ . s ˘ s ˘ Biz sadece anavatanımızı. [9] Aylmer Maude’un önsözünde degindigi ve diger çevirmen David Mc˘ ˘ ˘ Duff’ın önsözündeyse daha ayrıntılı aktarıldıgı üzere. katiyen parçayı yayınlamayın lütfen” der editör Panayev’e. bu korkunç kan dökmeyi kı¸ kırtan da biz degildik. gönüllü. cepheye aylarca ula¸ amayı¸ ı ve yakla¸ tıkça duydugu korkunç s s s ˘ ölüm ve yaralanma hikayeleri yüzünden “küllenen vatanseverlik ate¸ ini” s 21 . ˘ “Agustos’ta Sivastopol” da yine. aktif hizmete yazılan bir gönüllü tasvir edilir. yukarıdaki finale su ekin yapılması gerektigini yazar: “Ama bu sava¸ ı ¸ ˘ s ba¸ latan biz degildik. gazeteler ve arkada¸ larının s s mektuplarındaki kahramanlık hikayeleri ve rütbe ve ni¸ an hayalleri yüs zünden “vatanseverlikle tutu¸ an” ve “bu duyguya çok sey feda eden”. atılabilecek s ba¸ ka bazı bölümleriyse i¸ aretlemi¸ tir. .

Aslında Anna Karenina için söylüyor. On yıl kadar sonra Sava¸ ve Barı¸’taysa sava¸ üzerine su yargıya varır s s s ¸ Tolstoy: Neden milyonlarca insan birbirini öldürdü. kendini hayatın akı¸ ına bıraka˘ s bilenler. insanlar bunu yapmakla. hatta bunlara sansürcülerce farklı seyler eklenir ve ¸ bu skeçler nedeniyle Tolstoy. 1887. içindeki çatı¸ mayı. temel zooloji yasasını yerine getiriyorlardı. ama hayır. zavallı bir ödlege dönü¸ mü¸ ve gönüllü olmakla s ˘ s s “en aptalca bir hata” yaptıgını anlamı¸ tır. (Tolstoy. son iki Sivastopol skeçi yogun ˘ ˘ ˘ biçimde sansürlenir. ve “Biz” Kimiz? tamamıyla kaybetmi¸ . bu geçicidir. otuz dört yıl sonra. Çar himayesinden mahrum kalır. hayatla uyum içindekiler. her¸ eyiyle s s s hayat kadar gerçek kıldıgı. ama Sava¸ ve Barı¸ için de aynı derecede. hatta daha fazla geçerli. Essays in Criticism. kimilerince de s ˙ “hayata yazılmı¸ bir kasidedir”. sava¸ deh¸ etiyle somut s s s olarak kar¸ ıla¸ tıgındaki hayal ve ki¸ ilik kırılmasını yine tasvir edecektir.) “hayatla esrik olundugu sürece mümkündür sadece”[17] ˘ ˘ ve hayatın anlamını sorgulayanlar degil. hayatla mutlu s bir uzla¸ ma (daha ziyade galiplerin mutlu uzla¸ ması) içinde görünür.” (sonradan Itiraflar’da söyles s yecegi üzere. ba¸ ı ve sonu bulunmayan o devasa Sava¸ ve Barı¸ ev˘ s s s 1 Matthew Arnold. “Count Leo Tolstoi”. Tolstoy. “Ya¸ amak. bilge ve pagan çocuklar arasındaki çatı¸ s s mayı bir sonuca ula¸ tırmı¸ tır sanki. 1888. ˘ s 1889’da bir ba¸ ka subayın Sivastopol anılarına önsöz yazıp. bunu yapmanın fiziken ve ˘ ˘ ahlaken kötü oldugu dünya kuruldugundan beri bilinirken? Çünkü öylesine kaçınılmaz bir ihtiyaçtı ki.) s s ˘ s Aylmer Maude’dan ögrendigimize göre. “bir sanat eserinden ziyade hayatın kendisi ˘ olarak yarattıgı”1 . s s 22 . arıların ˘ da sonbaharda birbirlerini öldürürken yerine getirdigi ve erkek hayvanların birbirini yok etmesine sebep olan. “hayatla esrik” kalabilenler kazanır ve mutlu aileler kurar. benzer saiks ler ve hayallerle sava¸ a giden genç bir askerin. [16] Sava¸ ve Barı¸.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. tabiat ananın katil yanına ragmen ve o yandaki çok daha s s ˘ habis unsurlara gözünü dikmi¸ Dostoyevski’nin tersine. s s hatta kimilerince “tabiat tarafından yazılmı¸ ” gibidir.

Tolstoy da Anna Karenina’nın son bölümünü s s ˘ yazmaktadır. hayal gücünü zorlayan hunharlıklar yaptıgı anlatılır (bu tür haberlerin. ˘ ˘ s ˘ Baskın’dan beri içinde kabaran ama sonuçlandırıp kesinle¸ tiremedigi s ˘ kanaati. 1877’de bu ayaklans s malar Rusya’nın katılımıyla Osmanlı-Rus (93 Harbi veya Rus-Türk) sava¸ ına dönü¸ tügünde. Sırbistan ve Karadag’daki Ortodoks Slavlar. bu hunharlıkları. ¸ s s • Anna Karenina’yı 1875’de tefrika etmeye ba¸ lar ve aynı yıl Bosna-Hersek. Dostoyevski’nin aynı yıllarda aylık olarak yayınladıgı Bir Yazarın Günlü˘ ü yarı yarıya Panis˘ g lavist propagandayla doludur. yani Saava¸ ve Barı¸’ın asıl ba¸ kahramanı. “Rus topragının büyük yazarı”2 Kont Tolstoy’u bile öldürecektir ˘ bir gün. söylentiler ve anekdotlarda. Hayat. vaiz. Çok sonra buradaki makalelerde vatanseverligin melanetleri diye sayacagı sava¸ ve askerlige dair kanaati. kendis s s sini de. Osmanlı yönetimine kar¸ ı ayaklanırlar. s Bulgaristan.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Gazeteler ve kulaktan kulaga dola¸ an ˘ s haberler. Rusya Panislavizmin etkisi altındadır. Çatı¸ ma güçlenecek ve Sava¸ ve Barı¸ ardından dügümlenmeye s s s ˘ ba¸ layan bir varolu¸ krizi neticesinde. vatanseverlikle ilgili olanları Anna Karenina’nın son (sekizinci) bölümünde hissedilir. reformcu Tolstoy’un dogumu Itiraflar’da gerçek˘ ˘ le¸ ecektir. Dostoyevski de. s o tabiat yasaları. kadın ve özellikle çocuklara akıl almaz. ama dogum sancıları Anna Karenina’da çoktan ba¸ lamı¸ tır. Türklerin sivil Slavlara. ˙ Bilge çocugun. Tolstoy’un hem kendi çıplaklıs s gını hem de kralınkini görmesiyle ve bilge çocugun öne çıkmasıyla ˘ ˘ sonuçlanacaktır. yaratma eylemi ve tanrı rolü sona ermi¸ tir. Rusya’nın da ˘ te¸ vikiyle. Batı medyasına ˘ da yansıdıgı anla¸ ılıyor). en azından kısmen. Bu s ˘ s s sancıların konumuzla. 23 . ve “Biz” Kimiz? reni sonsuza kadar sürse de. Türkler ve ˘ s 2 Ölmeden kısa bir süre önce Turgenyev’in Tolstoy’a yazdıgı son mektubundaki ünlü ˘ sözü. artık kati bir rotaya girmi¸ tir ve “kötülüge cebirle direnmeme” s ˘ akidesi de sekillenmeye ba¸ lamı¸ tır.

¸ s ˘ Kaplan sadece ısırıp parçalar. degil mi? Bu arada. yüzünden on santim mesafede tutuyor. Tam o anda Türklerden ˘ ˘ biri silahını bebege dogrultup. ve “Biz” Kimiz? Müslümanlara kar¸ ı toptancılıga varan bir öfkeyle ve ayrıntılarıyla Bir s ˘ Yazarın Günlü˘ ü’nde [18] sık sık anlatır. kadın ve çocuklara tecavüz ediyor. bir hayvan asla bir insan kadar vah¸ i olamaz. Bu s Türkler ise çocuklara zulmetmekten zevk alıyorlar –ana rahmindeki bebekleri hançerle kesip almaktan. yapabilseydi bile. Sos nunda istedikleri oluyor ve bebek gülüyor. Türkler arasında çembere alınmı¸ . esirlerini kulaklarından siper kazıklarına çiviliyor. öldürüyor. [5] s 24 . kundaktaki bebekleri havaya atıp annelerinin gözü önünde süngü ucuyla yakalamaya kadar her¸ eyi s yapıyorlar. bütün yapabilecegi budur. ama bu hayvanlara kar¸ ı büyük bir ¸ s haksızlık ve hakaret. Bunu annelerinin gözü önünde yapmak asıl zevk aldıkları sey. genel s s ˘ bir Slav ayaklanmasından korkan Türklerin ve Kafkasyalıların tüm Bulgaristan boyunca yaptıkları zalimlikleri anlattı. ¸ Türklerin hunharlıklarına ili¸ kin bu hikayeler. ˙nsanları I kulaklarından çivilemek. Türkler eglenceli bir oyun ˘ icad ediyorlar. ˙nsanlar bazan insan vahI setini “hayvani” diye tarif eder. geçenlerde Moskova’da kar¸ ıla¸ tıgım bir Bulgar. gülsün diye kendileri gülüyorlar. s Türklerin tatlı seyleri çok sevdiklerini söylerler. asla aklına dü¸ mezdi. Köyleri yakıyor. Sanatkarane. mazlum Slavları kurtars 3 Ama bu bölüm on bir Türkçe çevirinin dokuzunda sansürlenmi¸ tir. bebegi ok¸ uyor. s ˘ titreyen bir anneyi gözünün önüne getir.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. sabaha kadar öylece bırakıp sonra da asıyorlar –akıl almaz her türlü zalimlik. o kadar sanatkarane bir sekilde vah¸ i olamaz. Kollarında bebegiyle. Ama Bulgar’ın bana anlattıkları arasında su sahne özellikle il¸ ¸ ˘ gimi çekti. 1878-80 arasında yazdıgı Kag ˘ ˙ ramazov Karde¸ler’in “Isyan” (veya “Ba¸ kaldırı”) ba¸ lıklı bölümündeyse s s s ˙ ˙ Ivan Karamazov’a anlattırır3 (be¸ ayrı ve saygın Ingilizce baskıdan [21] s yaptıgım kombine çeviriyle veriyorum): ˘ Bu arada. Bebek sevinçle kıkırdayıp parlayan silahı minik elleriyle yakalamaya ˘ ˘ çalı¸ ıyor ve sanatkar aniden silahı dosdogru bebegin yüzüne sıkıp s ˘ minik ba¸ ını paramparça ediyor. s o kadar maharetle.

yüz binlerce masum insanın kıyımı. birbirlerine budala seyler ¸ söylediler ve vecd duygularıyla mütehassis oldular. Rusya’ysa s s yayılmacı ve Panislavist politikasıyla. s uydurdu ve hararetlendi ve sonunda. Gazeteler heyecanı kızı¸ tırdı ve iktidar tedricen oyunda s yer almaya ba¸ ladı. . asıl mesele –Türkiye’ye kar¸ ı tertipler– hakkında sessiz s kaldılar. Diplomatik notalar ve yarıs resmî makaleler ba¸ ladı. kıyas kabul etmeyecek ölçüde daha yakın ve akrabayken. [. . Aleks ˘ sandr rıza göstermekten kaçınamadı ve artık bildigimiz üzere. ] sadece. simdi s s ¸ [. Aksakovlar ile Katkovlar tarafından körüklendi. . O zaman da aynı co¸ kunluklar. bu olayların cereyan ettigi ve Anna ˘ s ˘ Karenina’yı yazdıgı zaman da pek uzak degildir Tolstoy. aslen sava¸ istemeyen III. . en azından o za˘ ˘ 25 . Berlin Kongresi’ni dayatan Britanya s ˘ ve Avusturya-Macaristan tarafından kısıtlanır. ] biz Ruslarla yüzlerce yıldır kimsenin s ˘ hiç kaale almadıgı bazı Slav karde¸ lerimiz arasında ani bir sevginin s ˘ alevlendigi varsayıldı –Almanlar. Ruslarla Slavlar arasında ansızın alevlenen kar¸ ılıklı sevgiden söz ettiler. bu Karadaglılar. . ve “Biz” Kimiz? maya yönelik bir kamuoyu vicdanı sekillenmesine. Sırbistan ayaklandı. gazeteler gittikçe daha fazla yalan söyledi. s s 1894’de dile getirdigi bu görü¸ lere. yani. Karadag ve Bosna-Hersek ise bagımsızlık veya özerklik kaza˘ ˘ nırlar. Bulgaristan. Rusya’nın Ayastefanos Ant˘ s la¸ ması’yla elde ettigi kazanımlar. [. . milyonların s zalimle¸ tirilmesi ve aptalla¸ tırılması. Fransızlar ve ˙ngilizler daima ve I ˘ hâlâ bize. (daha önce Tolstoy’un katıldıgı ˘ Kırım Sava¸ ı’nda da oldugu gibi) Avrupa’yı kar¸ ısına alır ve 1878’de s ˘ s Osmanlıları maglup eden sava¸ sonunda. sava¸ s gerçekle¸ ti. birlik ve barı¸ tan s söz edip. içip.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ] o zaman da Moskova’da yiyip. Tolstoy 1894’de. . Romanya. Sırbistan. O zaman da. s I [. ] vatanseverlik timsalleri olarak anılan. bu kitabın “Hıristiyanlık ve Vatanseverlik” ba¸ lıklı ilk s makalesinde aynı dönem üzerine sunları söyleyecektir: ¸ Türk sava¸ ından önce de. ¸ s ˘ sava¸ gönüllülerinin olu¸ umuna ve Panislavizme hizmet eder. ˙lk önce. sava¸ taraftarlıgına. . Sırplar veya Bulgarların herhangi birinden. resepsiyonlar ve kutlamalar ba¸ latılıp.

mensup oldugu çevrede Slav meselesi ve Sırp sava¸ ından s ˘ ba¸ ka hiçbir sey üzerine yazılıp konu¸ ulmuyordu. ne s cevap verebilmi¸ tir. mutsuz bir ailenin s s evlilik dı¸ ı bir a¸ k ya¸ ayan kahramanı. g ˘ s • s Sava¸ ve Barı¸ mutlu ailelerle bitmi¸ ti. Ve bu nedenle. ama bu enerjisini nereye s ˘ ˘ yöneltecegini bilmiyordu. gibi meseleler yerine “Slav meselesi öne çıkmı¸ tı ve evvelce bu davanın s destekçilerinden biri olan Kozni¸ ev kendini tamamıyla ona adadı. kazanma hırsı ve gösteri¸ s s s ugruna harika bir atı zorlayarak mahvettigi gibi. ama her mutsuz ailenin mutsuzlugu kendine ˘ özgüdür” [22] diye ba¸ lamı¸ tır. “vatanseverlik timsali” Katkov tarafından reds ˘ dedilir.” s ˘ O sıra. “Zeki. azınlıklar meselesi. Anna. ˘ ˘ ˘ Anna’nın daha tutkulu ama kırılgan ruhuna da ne deva olabilmi¸ .” “¸ ansına. Anna Karenina’ysa “Tüm mutlu s s aileler birbirine benzer. romanı tefrika eden dergi editörü. Aylak kalabalıgın s ¸ s ˘ genelde zaman öldürmek için yaptıgı her¸ ey. ve “Biz” Kimiz? man da sava¸ a kar¸ ıdır. saglıklı ve enerjikti. ne toplum ne de yazıp çizenler üzerinde. Hayır i¸ leriyle ugra¸ an ve kendisi gibi ihtirassız olan bir genç kızla yakınla¸ mı¸ . önceden me¸ hur yarı¸ sahnesinde. Altı yılda s s yazdıgı kitabı. kitabının ba¸ arısızlıgından sonraki ˘ S s ˘ bu en güç zamanda. o çok istedigi ˘ ˘ etkiyi yaratamamı¸ tır. a¸ ıgı s s s s s ˘ Vronski. Tolstoy tarafından ayrıca yayınlanır ve Dostoyevski tarafından da Bir Yazarın Günlü˘ ü’nde agır biçimde ele¸ tirilir. tüm roman s s kahramanları içinde Tolstoy’a en çok benzetilen Levin’in abisidir. spritüalizm vb. s Sekizinci bölümse. Anna Karenina’nın son (sekizinci) s s bölümü. durumu daha acıklı bir hal s ¸ ˘ almı¸ tır. sadece bir tepki gelmi¸ tir ve o da aleyhtedir. simdi Slavların hayrı s ¸ 26 . intihar etmi¸ tir. tüm ihtirasına ragmen. yani Tolstoy’un yukarıda “körükleme” i¸ iyle andıgı. bir ihtiras adamı degil.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Kozni¸ ev. iyi egitimli.” kıtlık. s s Yazacak ba¸ ka bir seyi de olmadıgı için. siyasi ve felsefi konularla ˘ hemhal bir fikir adamı olan Kozni¸ ev’le açılır. Ve yedinci bölümde. s ˘ s s s ama bu benzerlikleri yüzünden onunla bir ili¸ ki kuramamı¸ tır.

˘ lüzumsuz ve abartılı çok sey yayınladıgını teslim ediyordu. Fakat bunlarla birlikte. Ve büyük bir dava için sava¸ an s s ˘ ˘ Sırplarla Karadaglıların kahramanlıgı. karde¸ lerine artık s ˘ ˘ sözde degil eylemde yardım etme arzusu doguruyordu. ama toplumun tüm sınıflarını birle¸ tiren ve sempati duyulmaması imkansız olan. yemekler. bakanlıkları olmayan bakanlar. Toplu¸ ˘ mun bu genel galeyanı içinde öne çıkıp herkesten çok bagıranların. gelen mektup ve taleplerin hepsini cevaplayamıyordu. sarho¸ tur ve kahs ¸ s 27 . gazeteleri olmas yan gazeteciler ve takipçileri olmayan parti liderleri. onun devasa boyutlara ula¸ ıp. konu¸ malar. karde¸ i Levin’in çiftligine dogru s s ˘ ˘ yola çıkar. ve “Biz” Kimiz? için yapılıyordu. biri evvelce Moskovalı zengin bir tüccarken. Kozni¸ ev. s Dinda¸ ve karde¸ Slavların katli. 22 ya¸ ına s gelmeden büyük bir serveti tüketmi¸ tir. s Kendini tümüyle bu büyük davanın hizmetine adadı ve kitabını tamamen unuttu. sırf birbirin˘ den daha fazla bagırıp dikkati kendi üzerlerine çekmek maksadıyla. tavernalar –hepsi Slavlara sempatimizin deliliydi. Artık tüm zamanı öyle doluydu ki. ku¸ kuya yer s s vermeyen ve sürekli artan co¸ kuyu da görüyor ve teslim ediyordu. Kozni¸ ev’in deyi¸ iyle. “milletin ruhu ifade bulmu¸ tu”. Gazetelerin. Kozni¸ ev’i sevindiren bir ba¸ ka olgu ortaya s s çıktı: bu. Slav meselesinin. Toplum katiyetle arzusunu dile getirmi¸ ti. tüm ulusta. izlendiklerini farkedip caka satan. Sımarıktır. dostu Katavasov’la beraber. pek çok insanın meseleyi övüngen. Balolar. ˘ ¸ Kozni¸ ev. hanımların s elbiseleri. kamuoyu tezahürüydü. konserler. men˘ faatkar saiklerle ele aldıgını da görüyordu. konu üzerine konu¸ ulup yazılan çogu seye detaylarda s s katılmıyordu. övüngen gönüllüler de vardır. mazlumlara kar¸ ı sempati ve zalims s s lerine kar¸ ı da infial uyandırıyordu. Kendini s s s s ˘ meseleye daha fazla verince. sürekli birbiri yerine geçerek toplumu me¸ gul etmeye yarayan su son moda oyalanma araçlarından biri s ¸ ˘ haline geldigini görüyordu. çıgır s ˘ açacak bir husus oldugu daha açık göründü Kozni¸ ev’e. bira. Trende.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Pek çok seyin ¸ ˘ lüzumsuz ve gülünç oldugunu görüyordu. ˘ ba¸ arısızlarla tatminsizler oldugunu görüyordu: askerleri olmayan s ba¸ kumandanlar.

pek naho¸ biçimde böbürlenmektedir. s s ölüme gittiginden. menfaati söz konusu olma˘ s s dıgında sevkinin de köreldigini görmü¸ tür. menfaati dogrultusunda. tüm bu gönüllüles ˘ s rin i¸ e yaramazlıklarından. yıkılmı¸ adam lakırdıları arasında. ve “Biz” Kimiz? ramanlıgından besbelli emindir. meselenin Kozni¸ ev’le Levin arasında ˘ s s tartı¸ ılmasına geçmeden önce. Sevdigi kadınla. bu mut˘ s luluguna ragmen giderek artan bir huzursuzluk içindedir. Kozni¸ ev’le konu¸ masında. Üçüncüsü mütevazı ve samimi.” ˘ s Böylece. s ¸ gerçekte konu¸ amadan. Levin’in tamamen farklı ruh alemine s tanık ediliriz. ˘ ¸ ˘ s ˘ atalarından devraldıgı varlıklarını aynı sekilde bayındırla¸ tırarak ço˘ ¸ s 28 . özsaygısını yeniden kazanabilecek. en azından kısmen. s Bir ba¸ ka gönüllüyse bedbaht Vronski’dir. Annesi sava¸ ı Tanrı’nın bir s s lütfu olarak görür. hatta kendi ya¸ adıgı bölgede bir ayya¸ ve s s ˘ s hırsızın bile gönüllü oldugundan sözetmek ister. ölmeyi istediginden. zira Vronski bu sayede yapacak. “di¸ inin kes s sintisiz zonklayan agrısı yüzünden sabırsızca çenesini oynatıyordu ve ˘ bu. sakil teknik terimlerle süsleyerek anlatmaktadır. sosyeteyle basının tutumu ve Kozni¸ ev’in sava¸ s s taraftarlıgı tasvir edilmi¸ olur. çene çalarlar. Toplumun ˘ ˘ hayrı dogrultusundaki giri¸ imleri tavsamı¸ . ama zevahire aykırı ko˘ nu¸ manın tehlikesini sezerek bir sey söylemez ve böylece Katavasov’la. ızdırabını bir çiçek gibi yakasına tutturmu¸ tur s ve bütün bu muzdarip. istedigi yüz ifadesiyle konu¸ masına bile mani oluyordu. yolcular arasındaki ya¸ lı ˘ s bir askerin görü¸ lerini ögrenmek ister. kendisi için ölüm dı¸ ında bir ˘ ˘ s seçenek kalmadıgından vs.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. sözedip yazıklanır. hayata yenis s den dönebilecektir (tabii ölmezse). Gönüllülerin s yarattıgı bu izlenimden rahatsız olan Katavasov. Kiti’yle. bir sürü i¸ e girip çıkmı¸ tır ve bunları tamamen lüzumsuzca s s s uzun uzadıya. kendini vakfedecek önemli bir i¸ bulmu¸ tur. süslü bir ızdırap çekmek˘ tedir. Vronski. Ya¸ lı asker. toplumun degi¸ ik kesimlerine mensup farklı ki¸ iliklerde ˘ s s gönüllülerin asıl saikleri. ˘ s Bir ba¸ kası. ama rütbe alamamı¸ bir askerdir. mutlu bir evlilik yapmı¸ olan Levin.

ya da intihar ¸ ˙ etmelidir. s. Platon’sa tersine insanlara borç vermekte. hayatın anlamını kavramalı ve böylece bir seys ¸ tani gücün melun sakası gibi görünmesini engellemelidir. söz konusu ki¸ inin s ˘ ˘ “ne çe¸ it bir adam olduguna baglı. 785] s 29 . s s Tanrı’yı hatırlar.” s “Ama birinin borcunu neden silsin?” “Evet. 785]. ölüm kapıda beklerken. “öteki dünya” demi¸ . Hancı insafsızdır ve köylülerin canı pahasına iste˘ digini almaktadır.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. s. Sonuç s itibariyle tüm bunlar. Ruh4 için ya¸ ar. kendisi dahil. hancının nasıl ˘ ödeyebildigini sorar. “ruh” yerine “Tanrı” demi¸ [19. Levin de uzak bir köydeki topragını bir hancıya kiralamı¸ tır ve ˘ s simdi köylü Fyodor’a. onları tanır. kendisi neden s öteye beriye ko¸ turarak onların ba¸ ında dikilmektedir? Yakın geçmi¸ te s s s abisinin ölümü. o köyde ya¸ ayan hali vakti iyi ve saygın bir ba¸ ka ¸ s s köylünün. herkesin önünde sadece ızdırap. ve “Biz” Kimiz? cuklarına devretmek için çalı¸ tıgındaysa verim alabilmektedir ve o da s ˘ hayıtını böylece dogal akı¸ ına bırakmı¸ . insanlar farklı i¸ te! Kimi sadece kendi ihtiyaçları için ya sar: s ¸ ˘ mesela Mityuka [hancı].” “Nasıl yani? Nasıl Tanrı’yı hatırlar? Nasıl ruh5 için ya¸ ar?” dedi s 4 Diger ˘ çevirilere bakmadım. s Halbuki “ruh”. Platon’un. hatta bazan ˘ birinin borcunu silip. ˘ s s s hayatın dogal akı¸ ı dogal görünmemektedir. köylülerin durumunda hakiki s bir iyile¸ meye yol açmamı¸ tır. ölüm ve ebedi yokolu¸ bulundugu gerçegiyle yüzle¸ tirmi¸ tir Levin’i. kendisi mahrumiyet içine dü¸ mektedir. sadece kendi midesini nasıl dolduracagını ˘ dü¸ ünür. [19. ama bu. inanç ve Tanrı konularıyla bogu¸ maktadır Levin ve nihayet kitaplarda veya akıl yürüterek ˘ s bulamadıgı Tanrı ve inancın izine bir köylüde rastlayıp. ama Ergin Altay. s s ˘ 5 Ergin Altay. Fyodor’a göre. ama yine huzur bulamamı¸ tır. Itiraflar’daki Tolstoy gibi. yine de bazıları topragı kiralayabilmeks s ˘ tedir. ama Platon dogru dürüst bir ihtiyardır. gelecek yıl topragı kiralayıp kiralamayacagını ve ˘ ˘ Fyodor kiranın çok yüksek oldugu cevabını verince de. burada da “ruh” yerine. ˘ O tarihte kölelik kaldırılmı¸ tır. ileride Kozni¸ ev’le tartı¸ masında da Levin’in kullanacagı bir kavram. bu sekilde s ˘ ˘ s s ¸ ya¸ amak imkansızdır. hayatın anlamı. bü˘ s ˘ tün o köylüler neden böylesine çalı¸ ıp didinmektedirler.

“hakikat geregince. ihtiyaçları I ˘ ˘ için ya¸ amaması gerektigini söyledi –yani. Bu anlas sılır ve aklî. ruhu için ya˘ sama” seklindeki bu basit sözler sayesinde aydınlanmı¸ tır. kavranılmaz bir sey ¸ s ¸ ˘ ˘ için ya¸ amalıyız. Tanrı için. ne de tanımlayabildigi s Tanrı için. aklî yaratıklar olarak. ¸ s s Edemem de. ] ˘ Fyodor. . tümüyle aynen onun anladıgı sekilde. tek bunu tamamıyla anlıyor. dogrulugundan süphe ettim mi? Onları budala. herkesin bildigi gibi: hakikat geregince. 786] Buna benzer ba¸ ka örnekler de var bu çeviride. Diger çeviriler s ˘ de böyleyse. Tanrı yolunca. ” Levin çok heycanlıdır. Türkçede Tolstoy ve Anna Karenina okunamıyor ve hiç okunamamı¸ s demektir. . Tanrı için ya¸ amak! Hangi Tanrı için? Tanrı ˘ I s için. daha dogrusu ¸ ¸ s ˘ ayılmı¸ . midemiz için ya¸ amaktan ¸ s ba¸ kasını yapamayız. edemezdim de6 Sadece ben de degil. tüm dünya. tek bundan suphe ¸ etmiyorlar ve bunda daima hemfikirler. hayatta an˘ ladıgım her¸ eyden daha açıkça ve tamamıyla anladım ve hayatımda s ˘ bundan asla süphe etmedim. ya¸ aması s s ˘ gerektigini söylüyor ve daha sözün ba¸ ında onu anlıyorum! Ben ve s asırlar önce ya¸ ayan milyonlarca insan ve bugün ya¸ ayanlar –köys s ˘ lüler. Tanrı yolunca. siz de kimseyi incitmezsiniz. ˘ s ˘ ˘ “Bayagı i¸ te. 30 . ¸ herkes. insanın midesi için s ˘ ya¸ amasının kötü oldugunu ve Hakikat için. . Ve sonra o aynı Fyodor. dü¸ künler ve muglak kelimeleriyle aynı seyi söyleyerek onun s ¸ üzerine dü¸ ünüp yazan bilgeler– biz hepimiz su tek seyde hemfikiriz: s ¸ ¸ 6 Ergin Altay. [. hancı Kirilov’un midesi için ya¸ adıgını söylüyor. Peki? Fyodor’un o anlamsız sözlerini anlamadım mı? Ve ˘ ˘ ˘ anlayınca. insanlar farklıdır! Sizi alalım mesela.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy.” [19. . Bizler. s s ˙htiyaçların için degil. kimsenin ne anlayabildigi. arzuladıgımız sey için ya¸ amamalıyız da. ˘ Bildiginiz gibi. muglak ve ¸ yanlı¸ buldum mu? s ˘ ¸ Hayır. o bilinç iklimini hatırlamı¸ tır. anladıgımız ve bize cazip s ˘ gelen. s. anladım. bu yan cümleyi de söyle çevirmi¸ : “Hiçbir zaman ku¸ kulanmadım bundan. ve “Biz” Kimiz? ˘ Levin neredeyse bagırarak. Söylediklerinden daha anlamsız ne olabilir? ˙nsanın.

yalan söyler. tam tersini söylemi¸ : “Mantıgın açıga kavu¸ turdugu bir bilgidir bu. ˘ ˘ Onu nereden edindim? Kom¸ umu bogazlamayıp sevmem gerektigi s bilgisine varı¸ ım akıl yoluyla mıydı? Çocukken bana böyle söylediler s ve ben de memnuniyetle ona inandım. Aklın çıkarsaması bu. bana da herkese verildigi gibi verildi. s s s s Kozni¸ ev’in su sözlerinde salona giriyoruz: s ¸ 7 Ergin Altay. ba¸ kasına yönelik sevgiyi ke¸ fedemezdi. sahneyi hazırladıktan sonra. hepimiz onu biliyoruz. Ben ve diger s tüm insanlar. yine iyilik degildir. Ve bu bilgiyi herhangi bir sekilde ¸ ˘ kazanmadım. Tolstoy. sebebi yok ve sonuçları olamaz. insas ˘ ˘ nın kendi ihtiyaçları için degil. varolu¸ ¸ s s mücadelesini ke¸ fetti ve de arzularımın tatmini önündeki herkesi s ˘ ˘ bogazlamam gerektigine dair yasayı. öldürürdüm. Öyleyse iyilik. Cevabı hayatın kendisi verdi. Tanrı için ya¸ aması gerektigini bilmes seydim? Çalar. neyin iyi. Levin i¸ te böyle bir s ˘ s ruh hali içindedir. . o artık iyilik degildir. s ˘ ˘ s ˘ 786] 31 . nasıl ya¸ ardım. açık ve kesin bir sekilde ¸ ¸ biliyoruz ve bu bilgi akılla açıklanamaz:7 aklın ötesinde. sadece bir seyi sarsılmaz. ] Soruma bir cevap aradım. . verildi çünkü onu hiçbir yerden alamazdım. Ve ben onu biliyorum. artık perdeyi açıp. ] Ne hale gelir. sebep sonuç zincirinin ötesindedir.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. çünkü bu gayriakli. . Ama kim ke¸ fetti onu? Akıl degil! Akıl. sava¸ ve barı¸ üzerine tartı¸ mayı ba¸ latır. bir ödülü ˘ I ˘ ˘ varsa. ˙yiligin bir sebebi varsa. ˘ neyin kötü olduguna dair bilgimle. s s Slav meselesiyle hemhal olan Kozni¸ ev geldiginde. Hayatımın temel sevinçlerini olu¸ turan seylerden hiçbiri varolmazdı benim için. s ¸ [. . o inançlara sahip olmasaydım. ama biz çok az bir gecikmeyle. ve “Biz” Kimiz? ˘ ˘ ˘ ne için ya¸ amamız gerektigi ve neyin iyi oldugunda.” [19. çünkü zaten ruhumda bulunan ˘ seyi söylediler bana. bir sonucu. Akıl. kendi ölçüsüne gelmeyen soruma cevap veremezdi. [. Ama akıl. s.

öldürürdün. çünkü benim dı¸ ımda. Tüm s s s ˘ Rusya –halk– iradesini ifade ettiginde.” “Bilmiyorum. kendimi anlık duygu ma bı¸ rakırdım. yukarıdaki ve tespit ettigim üzere Rusça orijinaldeki “kafir Hacerîler” ˘ ifadesi. niçin tüm Rusların s ansızın Slav karde¸ lerine böyle muhabbet duyar hale geldiklerini s ˘ hiç anlayamıyordum.” s “Belki. bir canavar oldugumu ya da ˘ Karlsbad sularının üzerimde böyle bir etki yaptıgını dü¸ ündüm! Ama s geri dönünce rahatladım. sadece insani. insanın duyguları tecavüze ugruyor ve s Ruslar bu deh¸ etleri durdurmaya yardım etmek için atılıyorlar.” “Belki sende yok. Yolda s ˘ ˘ ˘ yürüdügünü ve bir sarho¸ un bir kadın ya da çocugu dövdügünü has ˘ yal et. “ama ben bunu görmüyorum. Peki. bu adama sava¸ ilan edilip edilmedigini sormak için s durmazdın.” dedi Levin geçi¸ tirerek. Müslümanları ˘ kastediyor. sadece çocuk. s ˘ “Evet. onun üzerine atılır ve kurbanı savunurdun!” “Ama adamı öldürmezdim. Hıristiyan hissiyatın bir s ifadesi var. s s ve itiraf etmeliyim ki. Ben s kendim halkım ve bunu hissetmiyorum. Slavlara zulüm konusundaysa böyle s bir anlık duygu yok ve olamaz.” kar¸ ılıgını verdi Levin. Halk karde¸ lerinin ızdırabını duydu ve sesini çıkardı. Kan ve din karde¸ lerimizi öldürüyorlar. ve “Biz” Kimiz? “Burada bir sava¸ ilanı yok. pe¸ inen söyleyemem.” dedi Kozni¸ ev.” “Ki¸ isel görü¸ lerin hükmü yok bu hususta. kadın ve s ˘ ya¸ lı olduklarını farzedelim. Üzüntüye kapılıp. “Yurtdı¸ ında ya¸ ıyor ve gazeteleri okuyordum. Slav karde¸ leriyle s s ˘ ˘ degil de. Böyle bir sey görseydim. sanırım. baktıgım bütün Türkçe Anna Karenina’larda.” “Ben de” dedi Prens.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. “Halk içinde. [5] ˘ 32 . ˙ Müslüman soyunun kaynagı sayılan Ismail’in annesi ve Haceriler. artık bu bir ki¸ isel görü¸ s s 8 Hacer. ama ba¸ kalarında var” dedi Kozni¸ ev keyifsizce s s ˘ ka¸ ını çatarak. 13 çevirinin hepsinde sansürlü. sadece Rusya’yla alakalı olan ba¸ kalarının da bulundugunu s gördüm. Biri Konstantin [Levin]. ‘kafir Hacerilerin’8 boyundurugu altında s ˘ ızdırap çeken Ortodoks Hıristiyanlara dair hikayeler canlılıgını koruyor. Bulgarlara uygulanan hunharlıklardan dahi önce ve ben onlara kar¸ ı bir sevgi beslemezken. dinda¸ larıs s mız veya karde¸ lerimiz dahi olmadıklarını.

ve “Biz” Kimiz? ˘ meselesi degildir. ne üzerine ifade etmeleri ge¸ ˘ ˘ rektigi hakkında en ufak bir fikre bile sahip degildir! O zaman. irade ˘ s gösterdigini ileri sürer. Levin. “halk” kelimesinin de çok belirsiz oldugunu savunur. sana en gerekli sey ˘ ˘ ˘ I¸ ¸ ˘ ˘ oldugunu kanıtlayacaktır! Ve dogru sözlü bir adamdır.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. avare insanlar. halkın bir s s seyden haberdar olmadıgını. Ama i¸ te. halkın ˘ iradesi oldugunu söylemeye ne hakkımız var? Az ileride. Prens. Levin’in kayınpederi Prens. Kozni¸ ev ise. sosyal po¸ zisyonunu kaybetmi¸ onbinlerce insan daima bulunabilir. ögretmenler ve köylülerin binde biri ya¸ ananlardan haberdardır ˘ s belki. epigramlarıyla ünlü romancı ve gazeteci Alphonse Karr’ın Prusya’yla sava¸ tan önce söyledigi su sözü aktarır sonunda: s ˘ ¸ ˘ Sava¸ ın kaçınılmaz oldugunu dü¸ ünüyorsunuz. simdiki gibi yüzler degil. öyle mi? Çok güs s ˘ zel! Sava¸ vazedeni. . herkesin önünde s hücuma. s ˘ s böyle bir örnege ihtiyacı bulunmadıgını ve bizzat tanık oldukları üzere. ama geri kalan seksen milyon. Me˘ murlar. Pugas çev’in soygun çetesine katılmaya. özel bir ön cephe birligine. Canlı bir örnek olarak yanlarındaki ya¸ lı bir ˘ ˘ s köylüye ba¸ vururlar ve köylü Levin’in tezini haklı çıkararır: sava¸ ıp s s sava¸ mayacakları hususunda dogru karar Çar’a aittir. Kiva’ya. öteki damadından örnek verir. ayrıca.” Pe¸ inden. sekiz s bin rublenin yararına inanmamak da imkansızdır. damadı bürokratik ve fuzuli bir mevki elde etmi¸ tir. iradelerini ifade etmek söyle dursun. halk iradesi tartı¸ ılır. kilise vaazinde söylenenlere körü körüne ¸ ˘ boyun egdigini savunur. taarruza gönderin! 33 . . ama aslında o s mevkide yapılacak bir i¸ yoktur: s ˙sinin bir yarar saglayıp saglamayacagını sor. Levin (ve Tolstoy) kanadı. Sırbistan’a gitmeye daima amade. . . Ama Levin’e göre: ˘ ˘ Seksen milyonluk bir ulusta. ˘ ˘ yüzlerce insanın sözkonusu haklı dava ugruna her¸ eyini feda edip.

˘ intikam ve cinai saiklerin esiri olarak tanımladıgını anlarız. Ama Levin. Isa-kılıç meselesini zaten tuhaf buldugunu (ki sonradan ˘ ˘ ˙ Tolstoy da. Katavasov.” diye ekledi. Türkleri de öldürmek” dedi Levin çekingenlikle. s s s anla¸ maya varmanın imkansızlıgını farkederek çekilir. “ruh” ile neyi kastettigini sorar. tanrı için. cinayet için degil. s ˘ ˘ ruhu için ya¸ ama” akideleri hâlâ bilincine hükmettiginden. mazlum s karde¸ leri için kendini feda etmek üzere ayaklandıgını söyler. ve “Biz” Kimiz? Kozni¸ ev. bu sözlere. aslında menfaat ve övüngenlik saiklerine hizmet ettiklerini 34 . milliyetçi ve Panislavist dergi editörü Katkov tarafından reddedilmi¸ ve Dostoyevski tarafından da ele¸ tirilmi¸ tir. Tolstoy ise. Kozni¸ ev’in s ˘ s Alphonse Karr’a kar¸ ı savunmasını degil. vatanseverlerin ve benzerlerinin. sava¸ kanların. o sözlerin Isa’ya yamandıgına inanacaktır) ve gönüllüleri. savunmayı s bahane edip. Isa’nın “Barı¸ degil. sadece son sözlerini cevaplas ˘ makla yetinir: ˘ “Ama bu sadece kendini feda etmek degil ki. Levin’in söz˘ s ˙ lerini. ama bilge çocuga ˘ ˘ ˘ aykırı bir akide –asla “kötülüge cebirle direnmeme” akidesi– de yine ˘ burada sekillenmeye ba¸ lamı¸ tır. Levin’se. s ˘ bu tartı¸ malar öncesinde benligini saran “hakikat geregince. konu¸ s ˘ mayı gayriihtiyari zihnini fazlasıyla i¸ gal eden dü¸ üncelere baglayas s rak. “˙nsanlar. fikir adamlarıs s ˘ nınsa gazetelere yazıp kamuoyuna tercüman olması gerektigi yollu bir ˘ savunma getirir ve pe¸ inden. tartı¸ maya girmi¸ olmaktan hicap duyup. kılıç getirmek için geldim” seklindeki sözs ˘ ¸ leriyle kar¸ ılar. Levin’in iç mos ˘ ˙ nologundan. ruhları için kendilerini feda ederler I ˘ ve daima etmeye hazırdırlar. Rus halkının. toplumda i¸ bölümü bulundugu.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ˘ • Yukarıda çevirip aktardıgım yerleri nedeniyle Anna Karenina’nın bu ˘ son bölümü. ¸ s s Tolstoy. tek bir birey gibi. vaiz s s s bilge çocugun dogum sancılarını çekmektedir burada. Kozni¸ ev ise.

“gazeteler gittikçe ˘ daha fazla yalan söyledi. Itiraflar’da dile getirecegi varo˘ lu¸ kriziyle. Bu konuda tecrübelidir. asla s s ˘ s ˘ “kötülüge cebirle direnmeme” akidesini ezberlemektedir. uydurdu ve hararetlendi” diyecektir (ki Dostoyevski’nin inandıgı türden hunharlık hikayelerinin propaganda amacıyla ˘ her zaman uyduruldugu veya abartıldıgı söylenir). bunların benzerlerini. ama Slavlara uygu˘ ˘ lanan hunharlık hikayeleriyle e¸ zamanlı yazdıgı Anna Karenina’nın son s ˘ bölümünde. tutulmasına yol açtıgı anla¸ ılıyor. ama Anna Karenina’yı yazarken. ˘ s s Bu kitabın 1894 tarihli ve “Hıristiyanlık ve Vatanseverlik” ba¸ lıklı mas kalesinden yukarıya alıntıladıgım bölümde Tolstoy. kimi zaman kendilerinden bile sakladıkları gönlünü tanımı¸ tır. orada buldukları ˘ herkesi katlettiler. gönüllülerin gerçek ˘ gönlünü. s s ˘ s üstelik yine buradaki gibi Türklerle Bulgarların rol aldıgı bir örnegini. s s harem için yeteri kadar genç olan kadınlar hariç. ˘ s aynı dönemde Bir Yazarın Günlü˘ ü’nü tefrika eden Dostoyevski –irrasg yonel Panislavist propagandadan bazan azade– sert ele¸ tiriler getirir. sava¸ ın nasıl bir sey oldugunu bizzat ya¸ ayarak bilen Tolstoy s ¸ ˘ s –hunharlık hikayelerindeki muhtemel abartmaları kestirebilecegi gibi– ˘ sava¸ larda hunharlıkların i¸ lenebildigine de evvelce bizzat tanıklık etmi¸ . ¸ s Tolstoy bu tip hunharlıklar ya¸ andıgını bilen. ˘ s kendisi de eski bir gönüllüdür ve diger gönüllüleri. buna bizzat tanık olmu¸ s ˘ s ˙ biridir. inanç arayı¸ ıyla bogu¸ maktadır ve sonradan tapacagı. s Ama bu dogru te¸ hislerinin yanısıra bir bilinç sürçmesi de ya¸ amaktadır. Kamptan. bu hikayeler küllen inkar edilmiyor. ve “Biz” Kimiz? –ikiyüzlülüklerini– gösterirken ba¸ arılıdır. bu hikayelerin küllen yalan s s oldugu iddiasına dayandırılmıyor.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Türkler girip. sava¸ kar¸ ıtlarının savunmaları. ˘ ˘ 5 Temmuz 1854 tarihli mektubunda yakını Yergolskaya’ya nakletmi¸ . kıs˘ men bilinç sürçmesine. s 35 . süt ve meyva temini için gittigim bir köy vardı ve bu sekilde yok edilmi¸ ti. s Silistre’de “Türklerin hunharlıklarından korumak için yanımıza aldıgı˘ mız yakla¸ ık 7000 Bulgar ailesi”ni ve “¸ üpheciligime ragmen inanmak s s ˘ ˘ zorunda kaldıgım bir hunharlık”ı dile getirmi¸ tir: ˘ s ˘ Biz i¸ gal ettigimiz çe¸ itli Bulgar köylerini terkeder etmez. yukas rıda andıgım ilk hikayelerinde de göstermi¸ tir. Bu ezberin. Bu sürçmelere. ˘ Ayrıca.

Slavlardan. Levin galip gelsin diye Tolstoy’un burada Kozni¸ ev’e yanlı¸ s s bir örnek verdirdigini yazar (Kayhan Yükseler’in [YKY] çevirisiyle [18. Slavlara zulüm konusundaysa böyle s bir anlık duygu yok ve olamaz. ] Slavların ugradıgı sınırsız i¸ kence ve acıların s ˘ ˘ tümüyle gerçek oldugu biliniyordu. aynı kefeye konamaz. Levin’e yönelttigi soru da yanlı¸ .” kar¸ ılıgını verdi Levin. ugradıkları s s s soykırımdan. .Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Ama Tolstoy’un sadece örnegi s ˘ yanlı¸ degil. Levin’e. tartı¸ ılan buydu. sanırım. s en hastalıklı. . Levin de Slavlardan söz s s ˘ ˘ ˘ ettigini biliyor. i¸ kencelerden konu¸ uyorlar. bütün ülke˘ ˘ ˘ lerin. Kozni¸ ev “Hayır. . böyle s ˘ ˘ s 36 . Oysa mesele hiç de sokak kavgası falan degil.” Dostoyevski. [. öldürürdün!” diye s diretiyor.” “Bilmiyorum. ve “Biz” Kimiz? Yukarıdaki bölümde. onun üzerine atılır ve kurbanı savunurdun!” “Ama adamı öldürmezdim. ˘ kar¸ ıla¸ tırma yanlı¸ . s s Örnek. hunharlıklar kar¸ ısında insanın infial s s duydugunu ve Rusların da kurbanları bu hunharlıklardan kurtarmak ˘ için atıldıklarını ileri sürüyor ve su örnegi veriyordu: ¸ ˘ ˘ ˘ “Yolda yürüdügünü ve bir sarho¸ un bir kadın ya da çocugu dövs ˘ ˘ dügünü hayal et. bir kadının sarho¸ lar tarafından dövüldügünü görse. en kudurmu¸ bir imgelemin fantezisini a¸ ıp geçiyor. öldürmeye degil. ˘ s çünkü gündemde olan. ˘ 920] aynen aktarıyorum): ˘ Kozni¸ ev ısrarla. bir kadın ya da bir çocugun s ˘ ˘ dövülmesini degil. s. Bu bir ¸ ˘ ˘ buçuk yılda Slavların maruz kaldıgı vah¸ et üzerine ögrendiklerimiz. Levin “Ama öldürmezdim!” diye itiraz ediyor. Böyle bir sey görseydim.” [. Kozni¸ ev. ] “Ben kendim halkım ve bunu hissetmiyorum. ayrıca. . çünkü dövülen bir kadına s s yardım ederken kim sarho¸ ları öldürmeyi dü¸ ünür ki? Kurtarmak için s s ˘ ˘ atılır. s ˘ “Evet. bu adama sava¸ ilan edilip edilmedigini s sormak için durmazdın. Dostoyevski’nin i¸ aret ettigi üzere. pe¸ inen söyleyemem. kendimi anlık duyguma bı¸ rakırdım. öldürürdün. i¸ kenceyle parçalanmasını gündeme getirmeliydi. simdi binlerce görgü tanıgının dogruladıgı bir gerçek. ku¸ kusuz bu anlamsız bir çıkı¸ . s s ˘ Levin’in hemen atılıp kadını kurtaracagını söylüyor. gerçegin ta kendisi.

tereddüt geçiriyor: s ˘ “Ne yapacagımı bilmiyorum. korkabilir. sadece dizgi hatası bir virgülü kaldırdım): ˘ Levin orada. ne yapman gerekir?’ g Tolstoy. Hiçbir sey hissetmiyorum. s. Kozni¸ ev’in yanlı¸ sorusuna. ne yapması gerektigi sorulmalıydı. umursamayabilir. ˘ ˘ Levin’e bu soruyu yöneltmez ve mazlumu kurtarma sava¸ ı bu kez s kendini feda pahasına savunulunca da. Tolstoy. ¸ ˘ ˘ Slavların ugradıgı vah¸ ete kar¸ ı içten bir duygu yoktur ve olamaz s s da!. Türkleri de öldürmek” dedi Levin çekingenlikle. Levin’e aynı soruyu yöneltmez.” ˘ Evet. ama tüm bunlar yapılacak dogru seyin bunlardan biri oldugunu ˘ ¸ ˘ göstermez. ruhları için kendilerini feda ederler I ˘ ve daima etmeye hazırdırlar. cinayet için degil.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. duygusunun dogru olacagını göstermez. hazla. Bizim Levin s dü¸ ünceler içinde bekliyor.. ama s s ˘ meseleyi sonuçlandırmayan bir cevap vermi¸ tir. 37 . aynı soruyu tekrar yöneltmeyi gerektirecek sekilde. Ben halkım.. ama bu. bayılabilir. Levin anlık duygusuna göre davranacagını söy˘ ˘ ˘ leyebilir tabii. “˙nsanlar. Levin ˘ ˘ sa¸ ırabilir. 921-2] aynen aktarıyorum. Sırbistan’da. Kozni¸ ev’in ortaya koys s ması gereken örnek ve (Tolstoy’la) Levin’in cevaplaması gereken soru su olmalıydı: ‘Yolda yürüdügünü ve bir sarho¸ un çocukları i¸kenceyle ¸ ˘ s s parçaladı˘ ını hayal et. karde¸ ini Türk’ün elinden kurtarmak için atılıyor. Levin kolay ve dogru.” diye ekledi. belli belirsiz ilk kez o ezberi telaffuz ettirir: ¸ ˘ “Ama bu sadece kendini feda etmek degil ki. ve “Biz” Kimiz? bir durumda ne yapacagı degil. kollarına aldıgı s ˘ ˘ bir bebegin gözlerini oymaya hazırlanıyor. Ne ˘ ˘ ˘ yapacagı soruldugunda. kalp krizi geçirebilir ¸ s vs. çocugun yedi ya¸ larındaki s ablası. asla “kötülüge cebirle direnmeme”yi ezberlemekte oldugu için. konu¸ s ˘ mayı gayriihtiyari zihnini fazlasıyla i¸ gal eden dü¸ üncelere baglayas s rak. kendinden ˘ iki adım uzaklıkta bir Türk kendinden geçmi¸ . bu sözlerinden sonra cidden nasıl davranırdı? Evet. elinde süngülü tüfegi dikiliyor. ama Dostoyevski benzerini yöneltir (Kayhan Yükseler’in çevirisiyle [18. çocugu ˘ nasıl kurtarırdı? Çocugun öldürülmesine göz mü yumardı acaba.

“Kiti’ye gitme” bencilligi sergilemez. hatta kendini siper ve feda ederek diren. tecavüz edileni tecavüzden kurtarmak. bu sürçmenin yönels digi ve ileride demir atacagı “kötülüge cebirle direnmeme” akidesince. ruhu için ya¸ ama” akidelerine bag˘ s ˘ layarak. hakikat gere˘ ince. Tolstoy.. “konu¸ mayı gayriihtiyari ˘ s zihnini fazlasıyla i¸ gal eden dü¸ encelere baglayarak”. Türk’ü öldürmek olmaz! Bebegin gözlerini ˘ oysun daha iyi. görüyorsun. ya Türk çocugu vermek istemez. masum ˘ ¸ ve mazlumu zulüm ve çılgınlıktan. ve “Biz” Kimiz? ˘ yoksa çocugu kurtarmak için hemen zalim Türk’ün üzerine mi atılırdı? ˘ “˙yi de.. ama ba¸ ka yazılarında sürekli sunu vazes ¸ decektir: kötülüge kesinlikle. Tanrı için. ˘ g ˘ böylesi bir bilinç sürçmesi ya¸ amaktadır. Ben Kiti’ye gidecegim. canını çıkarsın. çocugu kurtarmak için Türk’ü saf dı¸ ı etmek gerekmez I s mi?” “Evet. ˘ ama asla cebir kullanma. ruhun için yag pabilecegin ve yapman gereken ilk ve tek sey. çıglıklar. hakikat geregince. yataga nına davranırsa! O zaman Türk’ü öldürmem gerekmeyecek mi?” “O halde öldür be karde¸ im!” s ˘ “Hayır. Tanrı için. iyi ve kötü bilgisi. tam olarak Dostoyevski’nin yönelttigi sekilde degilse de.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. süngüye geçirildigini. ho¸ görü ˘ ˘ s s 38 . yapamam! Hayır. Tanrı’nın içimizdeki krallı˘ ına gitme bencilligi sergiler. yakarı¸ ˘ s lar içinde i¸ kenceyle parçalandıgını. “ruhu için kendini feda”ya da razı olan (ama o akidelere taban tabana aykırı biçimde çocukları fedaya da razı olan) ve yazarının da bizzat yöneldigi. yani “iyi ve kötü s s ˘ bilgisi. gözlerinin s ˘ ˘ oyuldugunu vs. iyiyi kötülükten. Çocukları kurtarmanın tek yolu hunharları ˘ öldürmekken. çünkü s ˘ Levin. yap sen de!” ˘ ˘ “Yap demek kolay da. Tolstoy.” Yalnız Dostoyevski’nin bu ele¸ tirisi tamamen dogru sayılmaz. yani çocukları kurtarmak ve bunun geregi olarak hunharları öldürmek ˘ ˙ degil midir? Yok eger (Isa’nın “dü¸ manını sev” düsturunu. ˘ ˘ ˘ buradaki makalelerde kısmen. Le˘ ¸ ˘ vin’e ve kendine o aynı örnegi ve soruyu geni¸ leterek yöneltmeliydi (ve ˘ s cevabını almalıydı): ‘Yolda yürüyorsun ve çocukların.

bunun gerekçesini anlayabiliyor mus ˘ sun – böyle bir alçaklıgı anlayabiliyor musun. ˘ ˘ ˘ bu saçmalıga neden ihtiyaç oldugunu ve neden izin verildigini an˘ layabiliyor musun? Böyle olmazsa. ˙nsanlıga duydugum sevgi nedeniyle I istemiyorum [. . munis gözya¸ ları dökmesinin gerekçesini. hakikat gere˘ ince. böyle bir dü¸ ˘ s man sevgisinin ikiyüzlülük ve aslında kimseyi sevmemek anlamlarına gelecegini unutarak. çünkü iyiyi kötüden ayırdedemezmi¸ . [. katille maktülü. o Tanrı’nın ˙ krallı˘ ına giri¸ biletini iade et. tecavüz s edilenle tecavüz edeni bir tutma irrasyonelligine vardırıp.’ Tıpkı Ivan Karamazov’un iade ettigi gibi: g s ˘ ˘ ˘ Kendisine ne yapıldıgını bile anlayamayan minicik bir yaratıgın. canla can ¸ dü¸ manını. canlıyla zombiyi. bu kadar feci bir bedel ödenmesi gerekiyorsa. . itirazım var. insanoglu bu dünyada hayatını sürdüremezmi¸ . . iyiyle kötüyü. uysal. [. Tanrı için. sadece s ˙syan"] en derin saygılarımla O’na biletini iade ediyorum. Tolstoy’sa bu en canalıcı meseleyle ˘ 39 . ruhun için çocukg ların parçalanmasına izin vermen gerekiyorsa. Bu s s kadar feci bir bedel ödenecekse. s hayatını tanrı hizmetine adamaya hevesli munis rahip adayım benim. imkanlarımızın ötesinde. . dostum. o hakikati. s [. karde¸ im. ve “Biz” Kimiz? telkini seklinde almak yerine. ˘ ˘ Ebedi] ahengi istemiyorum. ] ahenk için istenen bedel çok yüksek. ] kurtarsın diye ‘sevgili Tanrı Baba’ya ızdırap dolu. canla caniyi. ve asla “kötülüge cebirle direnmeme”ye fanatikçe ˘ ˘ taparak) iyi ve kötü bilgisi. . Ve ˘ ˘ ben de bunu yapıyorum. ] Hakikat için ödenecek toplam ızdırap çocukların ızdıraplarıyla ˘ ˘ çogaltılıyorsa. kim bilmek ister su kahrolası iyi-ve¸ ˘ kötüyü? Evrendeki tüm bilgi.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. "I ˙ Ivan roman sonunda çıldırır. Dolayı˘ sıyla bir an önce giri¸ biletimi geri vermek istiyorum ve eger dürüst s bir adamsam onu en yakın zamanda geri vermek zorundayım. [21. o ruhu. zalimle mazlumu. Kabul etmedigim Tanrı degil Alyo¸ a. o küçük çocugun ‘sevgili Tanrı Baba’ya ˘ ˘ döktügü gözya¸ larına degmez. o Tanrı’yı çöpe at. Dostoyevski bir yıl sonra 1881’de bileti iade etmeden (veya ettigi için) ölür. . diyorlar. ona giri¸ için s ˘ böylesine agır bir ödeme yapmak. hakikat böyle bir bedele degmez. . .

ızdırabın kendisinden kıyaslanamayacak kadar büyüktür ve dolayısıyla acıma duygumuzu a¸ ırı boyutlara çıkarır ki. Tolstoy kendini her bakımdan mükemmel˘ le¸ tirmeye ve aynı program dahilinde vücudunu da türlü egzersizlerle s güçlendirmeye çalı¸ ırken. sehir insanı Doss s ¸ toyevski’nin aksine. tabii s s ˘ ki. bir iç organı parçalan˘ ˘ ˘ mı¸ casına acı acı agladıgını görürüz. açıkça tanımlanmı¸ ve oldukça hafiftir. s s ˘ s ˘ ˘ Bazan bir çocugun. acımasız tabiat yasalarını sızlanma ve mızıkçılıga kaçmadan sportmenlik ve metanetle kar¸ ılayan ˘ s insanlar gibidir.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. hatta bu yanıyla tabiat ananın en sevdigi spora. beyin. ˘ Tanrı ya mutlak iyi degildir ya da mutlak kudrette degildir ve bunların ˘ ˘ her ikisine sahip olmayan sey de Tanrı degildir” seklinde özetlenebi¸ ˘ ¸ lecek çeli¸ kiye– yani can havliyle sarıldıgı imanın önündeki asıl engele. ate¸ lenme ve tifüs s s hastalıklarında ve çe¸ itli illetlerde görülebilir bu. kurbanlarla empati kurma. tabiat ananın. bir yanıyla tabiattan. sanki kalbinin bir bölümü adale baglamı¸ s ˘ s veya ta¸ kesmi¸ gibi görünüyor burada (böyle görünmedigi yerler. acı çekme organı ˘ 40 . 1887’de yazdıgı Hayat Üzerine s ˘ adlı eserinin son bölümünde bile. s ˘ ˘ sadece onlara ili¸ kin bir hatıramız bulunmadıgını degil. Çocuk ve hayvanların ızdırap manzaraları kar¸ ısındaki etkilenmemiz. Çocukluk acılarımızı hatırlamaya çalı¸ ırsak. avcılıga ˘ ˘ da meraklıdır. ve “Biz” Kimiz? asla böylesine canalıcı ve müthi¸ biçimde yüzle¸ mez. Yasnaya Polyana’da köksalan Tolstoy. hele bilge çocugun ¸ s ˘ asla yana¸ mayacagı bir açıklama getirecektir: s ˘ Hayvanda ve çocukta acı. Veya bir aristokrat. onlarınkinden çok s bizim kendi ızdırabımızdır. çogunluk olsa da). [23] s ˙ Itiraflar’da anlattıgı üzere. tanrı inancının cevaplayamadıgı (ve ˘ ˙ Ivan’ı çıldırtan) meseleye –yani “ızdırap (ve kötülük) varolduguna göre. onları hayas ˘ limizde bile canlandıramadıgımızı görürüz. bir kont olarak. pagan yanından hiç kopmayan. s ˘ sa¸ ılacak kadar irrasyonel ve bir o kadar insafsız. yakınındaki insanları da avladıgı ve kendisini de er ya da geç avlayacagı hakikatiyle ˘ ˘ yüzle¸ tikten ve imana döndükten sonra. akli s bilinçle donanmı¸ bir varlıkta ula¸ tıgı azap derecesine asla ula¸ maz. sevgili abisi Nikolay dahil. kurbanlar ˘ arasında yer almadıgından. pire ısırıgı yüzünden. Gayriakli varlıkların ızdırap tezahürü. ki irrasyonel bir varlıgın acısı s hafızasında iz bırakmaz.

Hıristiyan olmak yeter. temel ve evrensel insani degerler seklinde özetlenmeye ˘ ˘ ¸ çok daha yatkın bir anlayı¸ tır. Belli ki. üç yıl sonra 1895’de yazdıgı ve bu kitapta da yer alan ˘ “Ele¸ tirilere Bir Cevap” ba¸ lıklı mektup-makalesinde söyle diyecektir: s s ¸ Yabani. ama onları suçlamak ya da ˘ onlara sempati duymak zorunda degilim. ve “Biz” Kimiz? güdük kalmı¸ gibi görünüyor. bu özü de en iyi s ˘ 41 . ahmak ve zalim Rus hükümetlerince i¸ lenen. tüm resmî. Çok daha önceleri. ölene kadar vejeteryanlıgı vazedecektir. “Hıristiyan olmak” ile burada ve daima kastettigi sey. Hayvanlara kıyım bakımındansa. ˘ alı¸ kanlıklar her¸ eyi masum gösterebiliyor. resmî ˘ ¸ kilise dini degil. saraydaki yakını Aleks sandra Tolstaya’ya yazdıgı 14 Kasım 1865 tarihli mektubunda. Hıristiyanlık dahil. Zira yirmi yıl kadar sonra s s Tolstoy bir mezbahayı ziyaret ederek. Bu siddet eylemleri kar¸ ısında infial duymak ve ¸ s onlara var gücüyle kar¸ ıkoymak için. kimin Lehleri sindirdigi veya Schleswig-Holstein’ı elegeçirdigi veya zemstvo toplantısında konu¸ tugu. kendisi kasapların çok ötesinde bir hunhar. s ¸ ˘ ˘ ama kızdıgım bir sey de degil. alı¸ ık olmadıgı bir perspektiften s ˘ tabiat anayı tüm vah¸ etiyle görecek ve 1892’de yazdıgı “Ilk Adım” [24] s ˘ ˙ ba¸ lıklı uzun makalesinde kasapların sıgırları nasıl öldürdüklerini tüm s ˘ çıplaklıgıyla anlatıp.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ve Muravyovlarla Çerkaskileri suçlamı¸ ˘ ˘ yorum. tahrifat ve hurafattan arındırılsa. Tolstoy’un. s ˘ ˘ ˘ Kasaplar yedigimiz sıgırları öldürüyor. Ama ben öyle görmüyorum. tüm dinlerin ortak bir özde bulu¸ acagını. Muravyov Lehlere kıyan kasaplardan biridir. beni hiç alakadar etmiyor. Lehlerin inanç s ve dillerine yönelik korkunç siddet eylemlerini yazıyorsunuz ve bun¸ ları vatansever harekete bir argüman olarak sunuyorsunuz. kurumsal s dinleri insan ızdıraplarının asıl sorumlusu sayıp. Lehlerin ˘ ayaklanmaları ve siddetle bastırılmaları üzerine de sunları söylemi¸ tir ¸ ¸ s mesela: ˘ ˘ ˘ Lehlere Lehçe konu¸ ma yasagı. sempati duydugum bir sey degil. insanın Leh ya da vatansever s olması gerekmez. Leh mese˘ ˘ lesi üzerineyse. spor için bu i¸ i yapan s bir avcıdır ve bu avların bazan ekstra hunharlık içerdigi söylenir.

kurtaracas s ˘ s s gımız çocugun ileride hayırlı biri. Yoksa tek (ve aslen azımsanamayacak) mesele Levin’in orada (ve bir gelecek zamanda) bulunmayı¸ ı mıdır? (Dostoyevski’nin Bir Yazarın Günlü˘ ü’nden. onu öldürecek biri ve bunu engelleyebilecek digeri’ gibi durumların gerçekçi sayılamayacagını. ‘bir çocuk. ama ilk kez belli belirsiz Anna Karenina’da s ˙ telaffuz ettigi. Isa’nın vazettigi sevgi. Nite˘ ¸ ˘ ˘ ˙ kim kendi Incil’ini yazmı¸ tır. hunharca seyler yapabildigini ¸ ˘ inkar ederek. ˘ ˘ ¸ ˙ kendi Incili’nin de temel düsturudur. Nihayet. on binlerce s 42 . öldürdügümüz hunharınsa hayırsız ˘ ˘ ˘ biri olup olmayacagı ve çocuk öldürülene kadar bu cinayetin gerçekle¸ ip ˘ s gerçekle¸ meyecegi (gibi sahte sorgulamaların cevapları da) malumumuz s ˘ degildir.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. 920-1] aynen aktarıyorum:) ˘ Bir kere bu öldürmelerin geli¸ igüzel degil. sistemli. bunun temel tezahürü de sevgidir. söz konusu durumların istisnai oldugu. Tolstoy. bile bile. ˘ ¸ ölmeden iki yıl önce 1908’de yazdıgı “Sevgi Yasası ve Siddet Yasası”nın ˘ ¸ son ek bölümünde. Öte yandansa. olabils ˘ ˘ digince kı¸ kırtıcı ve özendirici oldugu biliniyor. hatta Anna ˘ Karenina’daki durumun da arızi veya abartılı veya sava¸ ya da gönüllü s askerlikle halledilemeyecek kadar karma¸ ık oldugu söylenebilir. sürçer: Insanların çılgınca. s. ˘ çocukları parçalanmaktan kurtaracak sey ile ruhu için yapacagı seyi bir ¸ ˘ ¸ tutmayan bu kategorik savunmalarında bir bilinç sürçmesi oldugu a¸ i˘ s kar. Binlerce. bu düsturu ˘ ˘ vazettigi ilerki yıllarda zaman zaman bizzat muhatap olur. dü¸ mana ˘ s duyulan sevgi. hayatta böyle durum˘ ˘ larla kar¸ ıla¸ ılmadıgını (bo¸ yere) savunmaya çalı¸ ır. ve “Biz” Kimiz? (kendi anladıgı sekliyle) Hıristiyanlıgın ifade ettigini savunur [5]. “kötülüge cebirle direnmeme” seklindeki Isa düsturu. ayrıca. Levin’i geregi gibi muhatap etmedigi o soruyla. asla “kötülüge cebirle direnmeme”yi vazeden ve Levin’in. ama s ˘ hayat böyle arızi durumları bazan dayatmaktadır da gerçekten. ruhani uyanı¸ la kavranabilecek bir seydir söz konusu olan s ¸ ˙ ki. s g Kayhan Yükseler çevirisiyle [18. ve ne olursa olsun asla cebir kullanmamak sarttır. meseleye mantıki açıklama getirilemeyecegini tes˘ lim eder. ama onu ˘ ˙ cevaplayamaz. Tolstoy’un.

¸ s ˘ Levin efendi de hiçbir sey (!) hissetmedigini söylüyor ve Slavların ¸ ˘ ˘ ugradıgı baskı ve siddete kar¸ ı halkımızda içten bir acıma duygusu ol¸ s ˘ ˘ madıgını. s ˘ bir Pugaçev çetesi üyesi olmadıgına Levin’in inanmasını isterdim. Bu benim için bir muammadır. ama Levin her˘ halde böyle degil. sapkın duygular içinde olan insanlar vardır. ˙skencelerde öyle incelikler vardı ki geçs I¸ mi¸ te bir benzerini ne okuduk. Halkımızda s ˘ ˘ bu duygunun var olduguna. öyle mi? Aynı olay dünyanın çok uzak ˘ bir kö¸ esinde ya¸ anabilir: “Eh. . orada bebeklerin gözlerinin oyuldus ˘ ˘ gunu canlandırın gözünüzde. Mars ¸ s ¸ gezegeninde insanlar ya¸ adıgını. ne de duyduk. Ama Levin ˘ ˘ bu duygunun hem olamayacagını. yani hiçbir s sey hissetmiyor. benden uzakta oluyor bunlar. Mesafe insani duyguları gerçekten etkiliyorsa akla ¸ 43 . ˘ ˘ Slavların ugradıgı vah¸ ete kar¸ ı toplumumuzun bütün tabakalarında s s ˘ güçlü. Çocuklarının gözleri s önünde insanların canlı canlı derileri yüzülüyor. ve “Biz” Kimiz? insan kılıçtan geçirilmi¸ tir. sabaha kadar uyuyamamı¸ . i¸ ini yapamayacak kadar agır ruh hali içinde bulmu¸ s s ˘ lar. En dehs seti çocukların i¸ kenceler içinde acı çektire çektire öldürülmesi. . bir hiç. hem de hiçbir sey hissetmedigini ¸ söyleyip duruyor. s en azından çok üzülmezdik. tecavüz anında hançerle delik de¸ ik ediliyor. hiçbir sey hissetmiyorum i¸ te!” Saka bir yana. iki ya¸ ındaki bir oglanın kız s s s s s ˘ ˘ karde¸ inin gözleri önünde gözlerine si¸ sokuldugunu ve sonra kazıga s ¸s ˘ ˘ geçirildigini. Burada uzaklık etkileyici olmasın! Gerçekten de kimi ki¸ ilerde bu s psikolojik özellik yok mudur? “Ben görmüyorum ki. Elbette duygusuz. Dünyada olmamı¸ tır diye üzülmezdik. annelerin gözleri önünde bebekleri süngülere geçirilip havaya kaldırılıyor. Bu bayın onurlu ve tartı¸ masız dürüst bir insan olduguna. bizde degil s s ˘ ˘ ki!” Bunu dogrudan dogruya söylemese de dü¸ ünüyor. kaba. tamamen duygulu bir insan görüntüsü veriyor. kadınların ırzına geçiliyor.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. iki s s s ˘ gün sonra onu. Örnegin duygularından söz etmekten pek ˘ ho¸ lanmayan bir bayla kar¸ ıla¸ mı¸ tım. içten duygular beslendigini dile getirmek isterdim. olamayacagını a¸ ırı bir heyecanla iddia ediyor. ölene kadar korkunç acılar içinde uzun süre çıglıklar ˘ attıgını i¸ itince bu bay hastalanmı¸ . buna defalarca tanık olduguma Bay Le˘ vin’i inandırmak isterdim. dünyanın öbür ucunda.

masum ve makul bir tedbir sayılabilir ve bu tedbiri s ‘ırkçılık’ diye kökünden kestirip atmak. onu okuyan herkes teslim eder. Ka˘ s ˘ zak Ero¸ ka agzından Rusların çocuk cinayetlerini zikretmi¸ tir. kendisi daha tuhaf ama aslında yaygın s bir duyarsızlık içinde. Dostoyevski. Yani. Tolstoy’u. Dostoyevski’ye sormak da akla geliyor. Tolstoy bunların günahlarını te¸ hir etmeyi seçmi¸ ve daha s s 1863’de yazdıgı Kazaklar’da. uzaktaki hunharlıklara kar¸ ı duyarsızlıkla suçlarken. ‘burası zalimler kapısı’ diye damgalamaya. in˘ sanların sava¸ meydanında ölmesine kıyasla çok daha korkunç. hem bunlarla ve hunharlıklarıyla mücadele etmeyi. yıkıcı s hunharlıklardır ve Dostoyevski’nin bunlardan içtenlikle muzdarip olabilecegini. Ama Bir Yazarın Günlü˘ ü’nü ˘ g okuyanlar da. hem de yakınındaki kurbanlarına yardım etmeyi seçer. akla s ˘ s ˙ su soru da geliyor: ‘Insanlık hangi yakınlıkta sona eriyor?’ ¸ Dostoyevski’nin anlattıgı hunharlıklar insanın insicamını bozan. Bir s ˘ ¸ kapıdan sürekli veya çogunlukla zalimler çıkıyorsa. gaflet ve hatta bazan mahva sürükleyebilir. bu ızdırap yanında. yakındaki. Çar’a ve Ortodoks kiliseye biat eden bir milliyetçi s ve Panislavisttir. Dostoyevski bu köprüye girip çıkıyor olabilir. burnunun dibindeki. o kapıya artık ih˘ tiyatla yakla¸ mak. ama o s mazlum Slavların gelecek ku¸ akları malesef köprüyü kesinlikle geçip s zalimle¸ tiler ve o hunharlıkları atalarına uygulayanlarla aynı uyruk ya s 44 .Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ama bu soruyu sorunun sahibine. tarihin en baskıcı ve s zorba bir rejimi altında ya¸ arken. Rus ordusunu. Dostoyevski. Panislavizmin ve Türklerle Müslümanlara kar¸ ı toptancı bir hıncın öne çıktıgından süphelenecektir. ve “Biz” Kimiz? ister istemez su soru geliyor: “˙nsanlık hangi mesafede sona eriyor?” ¸ I Evet. bir paranoya ve nefrete dönü¸ üp ırkçılıga da götürebilir ki. Tolstoy ise. bu da zulüm kar¸ ıtını veya mazlumu s ˘ s zalime dönü¸ türür. bu soru gerçekten de akla geliyor. Rusya’daki hunharlıklara kar¸ ı duyarsızlık içindedir. ama böyle tedbirler sezdirmeksizin köprüyü geçerek. bu zorbalıgın mimarlarından yana s ˘ olmayı seçmi¸ tir. kilisesini ve mutlakiyetini melekler olarak görürken. Susan Layton’ın i¸ aret ettigi üzere [14].

Vicdanımızın bir kö¸ esinde ˘ s o hunharlıklara. merhametimiz ˘ ve kurtarma istegimiz. bunlara kar¸ ı bir sey yapmayı¸ ıs s ¸ s mıza veya yapamayı¸ ımıza üzülüyoruz. bazı haber ve olaylar öne çıkıp zihnimizi ku¸ atıyor ve yakınla¸ ıyorsa bile. ama gönüllü sava¸ a gitmemi¸ . dünyanın fena bir yer olmasına. Ve hunharlıklar Balkanlar’da s bu sefer Müslümanlara kar¸ ı i¸ lendiginde Dostoyevski gibi bizim de s s ˘ insicamımız bozuldu (bu insanlar Müslüman oldugundan degil tabii. gerekiyorsa kendimizi feda ˘ etmemizi saglayacak kadar güçlü olmuyor. gönüllü gitmemizi. yine eskiden zulüm görmü¸ s ˙ bir halkın bugün zalim devleti. benzer hunharlıkların dünyanın s s her yerinde her an ya¸ andıgını ve burnumuzun dibinde de ya¸ andıgını s ˘ s ˘ (mesela organ mafyasını. kendilerine Türk ve Kürt diyen insanların birbirlerini katletmeyi sürdürdüklerini. s s bir yüzyılı a¸ kın bir süre sonra zulmettiler. Dostoyevski’nin sözünü ettigi adam da çok ˘ etkilenmi¸ söz konusu hunharlıklardan. insicamımızı ˘ bozmaya fazlasıyla yeter. Levin’in aksine. Örnek çok ama. kurbanları kurtarmaya gönüllü gitmiyoruz. bugünün ba¸ ka örneklerinden de bili˘ s yoruz. ve “Biz” Kimiz? da dine mensubiyet dı¸ ında hiçbir günahı bulunmayan yeni ku¸ aklara. o hunharlıklar ya¸ anmasa ˘ ˘ s da herkesi tarumar edip öldüren ve ölümle beslenen hayatı. ayakta kalacagı süpheli veya kal˘ ¸ mayacagı ve hasar görecegi süphesiz binalara mahkum edilen insanların ˘ ˘ ¸ bir depremle hunharca katledilecegini vs. ama günlük gaile ve avuntularla s hayatımızı. Sonuçta. Israil. ¸ s kızarttıgımız balık veya tavuklarla hunharlıgına katıldıgımız hayatı –ha˘ ˘ ˘ yatımızı– sürdürüyoruz.) hatırlamamız. sahsen tanıdıgımız insanlar ¸ ˘ degillerse. o s ˘ s 45 . herkesin birbirini yemesi seklindeki gayrime¸ ru bir tabiat yasasına dayalı hayatı. kendi ba¸ ımıza da kolaylıkla gelebilecek ve gelmese s bile insicamımızı yıkan fenalıklara. daha yakın bir zamanda.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Mesela. s s s “i¸ ini yapamayacak kadar agır bir ruh hali”ne mıhlanmı¸ . Halbuki. uzaktaki hunharlıklar kar¸ ısında ˘ s insicamımızın bozulabilecegini. fenalıgını farkettigimiz hayatı. Lübnan’da sivilleri katlederken de insicamımız bozuldu. ˘ ˘ kurban oldugundan). insanların böyle hunharla¸ abilmesine.

ama sanki bu tür hassasiyetlere sahip olmadıgı için vazediyormu¸ gibi bir ˘ s ku¸ ku yaratır insanda. s 1882’de Moskova sayımına katılacak. Levin o lakırdıları ¸ etmeden dört yıl önce. ama karısının in˘ ˘ fiali ve Çar’a müracaatla bunak raporu çıkartmak gibi tehditleri sonucu. “hiçbir sey hissetmedigi”ni akla ¸ ˘ getirebilecek türdendi. kendini kurbanla¸ tırıp sızlanmak seklinde s ¸ degil. 1886’da tamamlayacagı. ama belki de sadece ızdırap çekme sekli Dosto¸ yevski’ninkinden farklıdır. almaya degil vermeye dayalı bir ˘ ˘ ˘ hayat tarzını. öyle yapması gerektigine inancı ve kendini ˘ ˘ mükemmelle¸ tirme ihtirası yüzünden yaptıgı akla gelebilir. temalar dillenir. Eserlerindeyse sık sık ba¸ kaları için ya¸ amak s s vb. belki de Levin’den daha iyi degi˘ liz. sefaletin hayır i¸ leriyle giderilemeyecegine ve (Proudhon’un) “mülkiyet hırsızlıktır” s ˘ sözünün dogruluguna tanıklık edip. Tüm buns ˘ larda bazan ve kısmen dogruluk payı vardır belki (azizlerin de günahkar ˘ olabilecekleri gibi). ve “Biz” Kimiz? adamı saymazsak. Levin’i hiçbir sey hissetmemekle suçlar ama. “agır bir ruh hali”yle (ama “i¸ ini yapamaya˘ s cak” bir duruma mıhlanmadan) meseleye sahip çıkacak. Dostoyevski ve biz. dört yılda. Öyleyse Ne Yapmalıyız? [15] adlı ˘ kitabında anlatıp. Tanrı’ya döndükten sonra da aynılarını vazeder. tüm buns ları. 1873’de ya¸ anan kıtlıkta insanların yardımına s ko¸ an Tolstoy’dur ve bunu o tarihte yazmaya ba¸ ladıgı Anna Karenina’ya s s ˘ ara vererek yapmı¸ tır. Gazetelere yazdıgı açık mektupla da dikkatleri ve s ˘ iki milyon rubleyi kıtlıktan kıvranan köylülerin yardımına çekmi¸ tir. Levin gibi. ba¸ kaları için duydugu s ˘ s s ˘ merhamet yüzünden degil. Yaptıgı hayır i¸ lerini de. Yukarıda degindigim ¸ g ˘ ˘ bazı örnekler de. Rusya’nın ve dünyanın dikkatini meseleye çekecek. Ama Levin hiçbir sey hissetmedi˘ ini ileri sürüyor. asgari tüketim ve bedensel çalı¸ mayı vazedecek. Tolstoy’un. Nitekim Dosto˘ ¸ yevski. Ba¸ kalarının ızdıraplarını payla¸ amıyormu¸ gibi s s s görünür Tolstoy buralarda. 46 . ardından varını yogunu köylülere dagıtmak isteyecek.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. gerekeni yapmak seklinde ızdırap çekiyordur. halkın sefaletini somut olarak kendi gözleriyle görüp.

2000 yılında yazdıgı Lenin ˘ biyografisiyle [26] bu bilgileri teyit ediyor: Lenin. Ve halkın genel sefaletiyle maruz kaldıgı hunharlıkları te¸ hir ˘ ˘ s ˙ eden yazıları Çar tarafından yasaklanacak. Robert Service da. rahipler onu Deccal ilan edecek ve bazı köylüler buna inanıp tehditkar bir tutum takınacak. ama asıl kalabalıksa. hayır i¸ leriyle s toplumun kurtulamayacagını vazettigi ve Levin’in duyarsızlıgına ben˘ ˘ ˘ zer bir kayıtsızlık gösterdigi halde. Iki sene ˘ evinden uzakta kıtlıkla mücadele eden Tolstoy. [20] s ˘ Bu arada. kendisi de egilecek ve gözlerinde ya¸ larla. yardım birimlerinin se¸ killenmesine bile göz yummuyor. açlık ve ˘ s hastalıkla pençele¸ en köylülerin yardımına ko¸ acak. s Kıtlıksa 1891-92 yıllarında tekrarlaycaktır ve Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? tüm varlıgını ve 1881 öncesi eserlerinin telif haklarını ailesine devredip. bütün ailesiyle çe¸ itli bölgelere yayılacak. s ˘ 124’ü çocuklar için 370 a¸ evi açacak ve günde üç bini çocuk. yani Lenin. yine. ˘ daha sonra yazdıgı ve yazacagı her seyin her tür telif hakkından vazgeç˘ ˘ ¸ tigini ilan edecek ve vazettigi sekilde ya¸ amaya çalı¸ acaktır (karısının ˘ ˘ ¸ s s dinmeyen infiali. yani hiçbir sey hissetmeyen ¸ Levin. kontrol için gelen iktidar yetkililerinden korumak üzere evini çembere alıp. ba¸ kalarını bu seferberlige çekecek. Ingiltere’de yayınlattıgı bir ˘ yazı nedeniyle Çar kendisine kar¸ ı bir önlem almayı dü¸ ünecek ama s s cesaret edemeyecek. toplumun hayır i¸ leriyle kurtulamayacagını vazeden bir s ˘ genç de o sıra kıtlık bölgesindedir ve yardım ve a¸ evi faaliyetlerine s ˙ katılmayan iki siyasi sürgünden biridir [25]. ondan kendini böyle ˘ s a¸ agılamamasını dileyecektir. böylesi grupları devrimci propaganda 47 . onu 82 ya¸ ında evden kaçmaya zorlayana kadar). yerli ve yabancı s s para ve gıda yardımı temin edecek. Bu genç Vladimir Ilyiç Ulyanov’dur. onaltı bin s ki¸ iyi doyuracaktır (ki ogullarının faaliyetleri bu rakamlara dahil des ˘ gildir). ha˙ sat zamanı bölgeyi terkederken onu minnetle ugurlayacaktır. (yardım faaliyetleriyle kendini heba ˘ edip ölecek olan) dostu Rayevski’den durumun aciliyetini ve vahametini ögrenince. genç ogluyla önünde egilip yardım isteyen bir köylünün kar¸ ı˘ ˘ s sında.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy.

III.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Ailesi Samara’daki bir çiftlikten gelir s temin ediyormu¸ ve Lenin gayet “ilerici” bir fedekarlıkta bulunup. s s Hiçbir sey hissetmeyen Levin’in aksine.3 milyon ve 1932-33 kıtlıgında da en az 5 milyon ˘ ˘ ki¸ i ölmü¸ . kıtlık “ilerici bir s faktör olarak rol oynuyor”mu¸ . Aleksandr üzerinde nüfuz sahibi olan ve Kutsal Konsey’in uzun süre ba¸ ında kalan Pobedonostsev. Bu yüzden. [27] s Levin hiçbir sey hissetmedigini söyler. kapitalizmin geli¸ imini ve ˘ s dolayısıyla önündeki nihai sosyalist ilerlemeyi yava¸ latacagı için. eserlerini sansürleyip aforoz ettigi ˘ Tolstoy’un ba¸ dü¸ manı ve Dostoyevski’ninse dostudur. bu çalkantı ve baskının en büyük mimar ve uygulayıcılarından biri. Levin’in s ötesinde. vicdani redci Hıristiyan toplulugu Dukhoborların Kanada’ya göçünü saglamasıdır. ama Tolstoy’un son otuz yılı. Bu ¸ ˘ s “ilerici” kıtlık yakla¸ ık 400. Buna vesile ˘ ˘ 48 . kıtlık s sartlarına ragmen köylüleri eksiksiz kira ödemeye mecbur etmi¸ . Lenin’e göre. Lenin’den de “ilerici” oldugu anla¸ ılan Stalin. Lenin’in s s “ilerici” iktidarı tesis edildikten sonraysa kıtlık da daha “ilerici” olmu¸ s ve 1921 kıtlıgında 1-1. s ˘ ¸ s s kızkarde¸ i yardım faaliyetlerine katıldıgı halde o katılmayı reddetmi¸ . ve “Biz” Kimiz? için kullanıyormu¸ . Tolstoy’un bir ba¸ ka öne çı¸ s kan eylemi de. Rusya’nın ˘ en çalkantılı ve baskıcı bir döneminde. Lenin’in kayıtsızlıgı aile üyelerini bile sa¸ ırtmı¸ . ¸ ˘ sürekli. zas ˘ rarlıymı¸ da aynı zamanda. kıtlık bölges sinde kilise restorasyonu için para harcama pe¸ indedir [27]. inançları yüzünden gadredilen.000 ki¸ inin ölümüyle sonuçlanırken. 1899’da bu sefil manzarayı ve (Toporov karakteriyle) Kutsal Konsey’in (en yüksek dinî otoritenin) ba¸ ındaki s Pobedonostsev’i te¸ hir eden Dirili¸. Çar ve kilise hükümranlıgı altında telef olan halk adına korku˘ suz bir mücadeleyle geçecektir. daha çok Lenin’in yukarıdaki portresine benzeyen. insanlar s açlıktan telef olur ve Tolstoy onları kurtarmaya çalı¸ ırken. dı¸ yardım ve s s ˘ s s hükümet müdahalesine izin vermemi¸ . ideolojisi ugruna insanların telef olmasına aldırmayan Pobedonostsev. s ˘ s çünkü insani önlemler sadece yetersiz degil. bardagı ta¸ ırıp Tolstoy’un aforozuna s s ˘ s yol açan son damla olacaktır.

kraldan çok kralcı müs s ridleri de sorumlu tutuyor [28]. menfaat ve övüngenlik saiklerini gizleyen hakikat bezirganlarını –tüm önderlerin. liderlerini Tanrı elçisi saymak gibi bazı batıl inançları vardır ve Tolstoy bunlardan haberdardır. ho¸ görüsüzlükleri vs. üç yıl sonraysa Kilkov’un dı¸ sürgüne gitmesine s izin verilir. aynı inanç ve s pratikleri benimseyen Dukhoborların yanına gönderilir ve 1895’de Dukhoborların vicdani reddine öncülük ettigi (yanlı¸ ) gerekçesiyle Balkan ˘ s eyaletlerine sürülür. Rus ors ˘ dusunun en genç albayı olan. Tolstoy’un takipçileri arasında en samimi ve yetenekli ki¸ i s diye gösterilen Kilkov. izmlerin. 1877-78 Osmanlı-Rus sava¸ ında bir Türkü s öldürmekten hicap duyup. Dukhoborların. Dukhoborların gördügü muameleden haberdar eden i¸ te ˘ s bu Kilkov’dur. bilerek ya da s s s bilmeyerek iktidar. Maude. ve “Biz” Kimiz? olan ki¸ iyse. ama bu macerada bizzat yer alan Aylmer Maude. kutsalların kiliselerini kuran (aslen putperest) ruhban sınıfını– Farisileri. Kilkov. sonunda bu yöntemle bir sey yapılamayacagına ¸ ˘ hükmedip sosyalist devrimci olacaktır. bir ba¸ ka deyi¸ le. Tolstoy.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. inançların. katı ve s irrasyonel tutumları. ba¸ ka bazı naho¸ Dukhobor özelliklerinden de söz ediyor: ˘ s s gerçekte bir süredir eski pasifist geleneklerine aykırı ya¸ ayıp. yani gayrisamimileri veya (aynı derecede samimiyetsiz) a¸ ırı samimi fanatikleri. kendi iç iks tidar entrikaları nedeniyle Tolstoy’un görü¸ lerini benimsemeleri. s küçük bir bölümünü kendine ayırarak topragını köylülere dagıtan ve ˘ ˘ onlar gibi ya¸ ayan Prens Kilkov’dur. Aylmer Maude’un biyografisinde anlatıldıgı üzere. Kafkasya’ya. etrafını çevreleyen ve Tolstoyculuk kilisesi kurup ruhban sınıf olu¸ turmaya çalı¸ an. Tolstoy’u. Rusya’ya dönü¸ te pasifizmi benimseyen. Tolstoy’un “kötülüge s ˘ cebirle direnmeme” dogmatizminde. o tarihte artık epeydir eserlerini telifsiz yayınlamaktadır. Tolstoy’un müritlerince haberdar edilmedigi. • 49 . ama Dirili¸’in gelirini kabullenip. Dukhoborların Kanada’ya s göçüne vakfedecek ve bu i¸ i düzenlemeye de ogullarıyla takipçilerini s ˘ görevlendirecektir.

yine kolları sıvayacagına süphe yok. 108]9 s Alphonse Karr’ın yukarıdaki sözlerine kar¸ ın Kozni¸ ev. kar¸ ılıgını ben veririm” seklindeki Kutsal Kitap s ˘ ¸ sözlerini epigraf yaparak ba¸ lamı¸ tır ve sekizinci bölümün yukarıda s s inceledigim tartı¸ masına son noktayı da. öyle mi? Çok güs s ˘ zel! Sava¸ vazedeni. vatansever kadınlar ceps heye gönderilmeli. Tanrı’nın krallıgına giri¸ biletini iade ˘ ˘ s ederek.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. “ülke ˘ s ˘ s sevgisi” denmi¸ . latif cinsin böylesi kahramanca duyguları. toplumda i¸ s s s bölümü bulundugu. Levin’in kayınpederi Prens daha önce koymu¸ tur aslında: s ˘ “Sava¸ ın kaçınılmaz oldugunu dü¸ ünüyorsunuz. özel bir ön cephe birligine. ˘ s ˘ öyle arızi bir durumla somut olarak yüzle¸ tiginde de. s. [33. her durumda ve daima kolları sıvama kararı sadece kolun ˘ sahibiyle onun vicdanı arasındaki bir meseledir. taarruza gönderin!” Çok sonraları. hiçbir düstur s ˘ ugruna çocukları feda etmeyip. sırf Isa’ya atfedilen bu düsturlar yüzünden. “yurt sevgisi”. Yukarıdaki “vatansever kadınlar” yerine. tuhaf bir sekilde kendini kurtarama¸ dıgı bir Tolstoy Sendromu. “milliyetçi s kadınlar” deniyor. niye savunmasız bir sivile saldırmaktan daha gösteri¸ li bir ifade bulmasın ki? [32. En azından. “Intikam benim. Alphonse Karr’dan yaptıgı su ˘ s ˘ ¸ alıntı ve alıntının mantıki ve vicdani icaplarıyla.123] s 50 . ama hayır i¸ lerinin yetersizli˘ s gini vazedip kıtlık vahametiyle yüzle¸ tiginde kolları sıvayan Tolstoy’un. Tolstoy’un. ve “Biz” Kimiz? Kayıtsız sartsız her ko¸ ulda. parçalanacak bir çocugu ¸ s ˘ ˙ kurtarmanın son çaresiyken bile cebri yasaklamak. kamuoyuna ˘ tercüman olması gerektigi yollu haksız bir savunma getirir. ˘ s arızi veya degil. bir hipnotizma. Nitekim Anna Karenina ˙ da. Kozni¸ ev’in ˘ s 9 Bu kitap Türkçeye de çevrilmi¸ . kendisine saldıran vatansever kadınlara cevaben Einstein da kuracaktır: Bence. Ve yine süphesiz. Ayrıca. s. bir sonraki sava¸ ta erkekler yerine. öyle arizi ˘ ¸ ¸ bir durumda vicdani reddin ne kadar vicdani olacagı tartı¸ ılabilirse de. sonu gelmez bir karga¸ anın hüküm s ˘ sürdügü bu kasvetli alanda bir yenilik olurdu. kategorik olarak. Vatanseverligin ele¸ tirildigi ba¸ ka yerlerde de. fikir adamlarının gazetelere yazıp. herkesin önünde s hücuma. benzer bir formülü.

çocugunuzu. hiç ihmal etmeyecektir. anti-militarist ve pasifist gelenekler tarihte epey gerilere gidiyor. kaçınılmaz oldugunu vazeden herkes. sizin s ˘ sansınıza ölmek ve öldürmek. ancak insanların kendi iradeleriyle asker ols dugu bir yerde haklı görülebilirdi belki. 1900’de yazdıgı ve bu kitabın son ma˘ ˘ ˙ ˙ kalesi olan “Vatanseverlik ve Iktidar”da: “Insanın en iyi duygularının tümüne en igrenç biçimde tecavüz eden bu deh¸ etli düzenleme” veya ˘ s “kadim dünyanın herhangi bir köleliginden kıyaslanmayacak kadar beter ˘ derecede bir a¸ agılanma ve itaat gerektiren bir kölelik durumu”. ˘ ¸ s yüzünden asker olmayan veya askerligini tehlikesiz bir sekilde savan ˘ ¸ ˙s biri. ˘ 1919’da I. gidip ölün ve öldürün’ diyemez. kendi iradeleriyle degil de. ama bu gelenegin en etkili sözcüsü ve ta¸ ıyıcısı. babanızı. s o sözlerin mantıki ve vicdani icaplarını ve (Tolstoy’un ihmaliyle) cevapsız bırakılmasını es geçer. ünlü ˘ Fransız yazar Romain Rolland’ın esin kaynagı da Tolstoy’dur ve Rolland. Bu kitaptaki makalelerde de bu meseleye zaman zaman deginir. Bildiride. sonradan yazdıklarında bu meseleyi asla cevapsız bırakmayacak. Alphonse Karr’ın sözlerini. hele 20’li ya¸ lardaki çocuklara. sava¸ ın ˘ s gerekli. mesela. sansı. ve “Biz” Kimiz? bu i¸ bölümü savunması. ananızı. “hiç önlem alınmadıgı için” insanların ˘ ˘ 51 . Gandi’yi de ˘ s ˙ esinleyen Tanrı’nın Krallı˘ ı Içinizdedir [29] gibi eserleriyle. ˘ s Tolstoy’u i¸ ine geldigi gibi karakterlerine yanlı¸ örnekler verdirmekle s ˘ s ve konu¸ turmakla suçlayan Dostoyevski de.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. sanatını ve s ˘ ˘ zihnini Devlet hizmetine verdigi”. “çogu aydının bilimini. Zorunlu askerlik bir yana. Dünya Sava¸ ı bittiginde. s ˘ Vicdani redci. barı¸ giri¸ imlerinin ve s s Milletler Cemiyeti gibi örgütlenmelerin. vicdani red hareketlerinin. insanlara. zorla ˘ ˘ asker yapıldıgı bir yerdeyse haklı görülemez. Tolstoy. Tolstoy’un paltosundan çıktı˘ ına g veya güç aldıgına dikkat çeker. cinsiyeti. Kısa bir Tolstoy biyografisi de yazan. zorunsuz askerligi de en sert biçimde lanetleyecek ve vicdani ˘ red ile redcileri savunacaktır. “Ruhun Bagımsızlıgı Bildirisi” ba¸ lıklı s ˘ ˘ ˘ s bir barı¸ çagrısı kaleme alır. en önde sava¸ malıdır. ‘I¸ bölümü geregi. karınızı ¸ ˘ yasa bogmak varsa. g Aylmer Maude da. Tolstoy’dur. ya¸ ı vs. bana ne.

bir ülkenin veya bir sınıfın bencil çıkarları ve tutkularına alet ettigi” vurgulanır ve sınır. Bu gibi ki¸ ilerin ve daha birçogunun imzaladıgı bildiride sunlar vurgulanır: s ˘ ˘ ¸ [31] ˘ [. bireye. zorunlu askerligin tüm ülkelerde kaldırılmasına yönelik bir teklif getirmesini istiyoruz. s ˘ Baraka hayatı. ˙nancımız su ki. ˙nsanları. zümre tanımadan. Milletler Cemiyeti’ne hitaben ve Tolstoy’la daha somut biçimde ˘ örtü¸ en yeni bir bildiri kaleme alınır. . barı¸ için ciddi bir tehdittir. bir s devletin. [30] 1926’da. ne kadar haksız ve aptalca olursa olsun ˘ emirlere körü körüne itaat ve düpedüz katletmeye yönelik egitim. ba¸ ı bo¸ bırakılan bu güçlerle aklın bir ˘ s s kenara itildigi. Gandi. ˘ s tüm güçleriyle nefret ekmeye hizmet ettigi ve “elçileri olmaları gereken ˘ Dü¸ ünce”ye tecavüz edip. Martin Buber. Wells vs. Georges Duhamel. geni¸ profesyonel subay I ¸ s takımlarıyla. “Zorunlu Askerlik Kar¸ ıtı Bildiri” ba¸ lıs s gıyla. “onu sosyal veya siyasi bir zümrenin. demokrasiye ve insan hayatına saygıyı yerlebir ediyor. berabes ˘ rinde insan ki¸ iliginin alçalmasını ve özgürlügün yıkımını getiriyor. Zorunlu askerlik. Henri Barbusse. askerî talim. bütünü için çalı¸ ma” çagrısı ˘ s ˘ yapılır. “Insanlıgın çıkarları için. hayatlarından vazgeçmeye ya da iradelerine ragmen ˘ I ˘ veya eylemlerinin haklılıgına kani olmadıkları halde. ] Mutlak silahsızlanmaya dogru kati bir adım ve uygar ulusların di˘ ˘ magının demilitarize edilmesi için çagrı yapıyoruz. H. Bu yönde en etkili ˘ ˘ düzenleme. Romain Rolland. . Millet˘ ler Cemiyeti’nden. ırk. Vatanda¸ larını sas 52 . ˘ Dolayısıyla. insan haysiyetini ayaklar altına alıyor. aydınların insanlar arası sevgi ve anlayı¸ ı yok etmeye. ama bu tecrübeden. Tagore. hakiki silahsızlanmaya dogru bir ilk adım olarak.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. imzalayanlar arasında su gibi s ¸ isimler vardır (italik yazdıklarım önceki bildiriyi de imzalamı¸ lardır): s Einstein. G. ölüm saçmaya zorlamak. dünya çapında zorunlu askerligin lagvedilmesi olacaktır. ve “Biz” Kimiz? “çok güçlü kolektif cereyanlara” kapıldıgı. sadece “Hakikat’e ˘ ˙ hizmet etme”. bu kez Britanya’da. Miguel de Unamuno. zorunlu asker orduları. gelecek ˘ için ders çıkarmaları gerektigi. Bertrand Russell.

s s Sava¸ egitimiyle. ˘ Su an milliyetçiligin böylesine esef verici bir seviyeye yükselmesi. milliyetçiligin –kulaga ho¸ gelen. s ˘ ˘ barı¸ ta onların hayatlarının esenligine ve degerine asla gereken s önemi vermez. bu put her yerde ürkünç ve son derece habis bir güç edindi. Dahası. ama yanlı¸ s s kullanılan vatanseverlik adıyla da malum seyin– korkunç abartılan ¸ ruhudur. erkekler sava¸ ı kaçınılmaz ve hatta arzulanır bir s ˘ s sey olarak görmeye ba¸ lıyorlar. ˘ ˘ Bu degerlendirmeyi layıgıyla irdeleyebilmek için. Sadece mekanizma geleneksel hissiyat kalıplarına dayanıp. [33. haklı olarak diyorlar ki. yakından ili¸ kili. s. men¸ eyi ve idamesini onlara borçlu bulunmuyor. daha kibar adıyla söylersek. yani. gençligin gözünde kaba kuvet aygıtını da putla¸ tırmalıdır. ve “Biz” Kimiz? va¸ a gitmeye zorlamak konusunda kendini yetkili gören bir Devlet. tüm bir erkek nüfusa. Ahalisinden askerî hizmet s talep eden bir devlet. etkilenmeye en açık bir ya¸ ta. [. . ] Ruhani silahsızlanma. s ˙ 53 . dı¸ mekanizs ˘ mayla10 zihnin iç haleti arasında kar¸ ılıklı bir ili¸ ki bulundugunu s s farketmek lazım. diyor insanlar ısrarla. zorunlu askerlik hizmeti uygulamasıyla. mevcut s mekanizmanın kendisi de milli hissiyat kalıpları üzerinde etkili bir rol oynuyor. ulusal ordularla. . s mesela Einstein’ın su gibi görü¸ leriyle de: ¸ s ˘ Devlet bizim hizmetkarımız olmalı. biz onun kölesi degil. dinin11 yanısıra. Okullarıns ˘ daysa. “mekanizma” yerine sürekli “Makine Sanayii” denmi¸ . militarist saldırganlık ruhu nak¸ ediliyor.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Zorunlu askerlikle. milliyetçilik dininin yanısıra. Son yüz elli yıldır. uluslararası ˘ ˘ düzene en büyük engel. ] ¸ s Tolstoy ve Einstein’ın yolları sık sık kesi¸ iyor –bu bildirinin yanısıra. ayrıca. bu emri ihlal s ediyor [. Devlet. . s 10 Türkçe 11 Bir çevirisinde. maddi silahsızlanmadan önce gelmelidir. onlarda muhakkak milliyetçi bir ruh uyandıra˘ caktır ki bu. ¸ bence. bizi cebren askerî hizmete ve sava¸ a girmeye zorlayınca. askerî yeterligin psikolojik temelini olu¸ turur. . 112] s ba¸ ka Ingilizce çeviriye göre “bu dinin yanısıra”.

bana ˘ I ¸ ˘ göre. beyaz ırkın ˘ ahlaki çökü¸ ündeki temel sebeptir ve sadece uygarlıgımızın hayatta s ˘ kalmasını degil. Bir adamın. en önemlisi. “kendini bu konuya adamı¸ muhalifler” s denmi¸ . . askerî egitim ve bunun yüceltilmesidir. [32. soylu ve yüce olanı yaratır. sürüyse. sürü tabiatının su en berbat ürününe. geçmi¸ yüzyıllarda din sehitlerinin s ¸ maruz kaldıkları arasında bir nebze fark var mı. 112] s s 13 Türkçe çevirisinde. ancak s ˘ o. siyasi devlet degil. mevcudiyetimizi de kökünden ciddi biçimde tehdit etmektedir. s. ] Ulusların sorumluluk sahibi liderlerinin aslında sava¸ ı bertaraf ets meyi samimiyetle istediklerine inanıyorum. bir bando nagmeleri e¸ liginde. [33. . s. bana göre. Askerî hizmete direnen vicdani redcilerin12 s ˘ bugün maruz kaldıgı feci ezayla. Basın’ın agır sanayi ve askeriye tarafından kontrol edilen o bölümüdür. ve “Biz” Kimiz? Dolayısıyla zorunlu askerlik uygulaması. yaratıcı. Bu s s ˘ ¸ ˘ ˘ gelenegin esas ta¸ ıyıcısıysa. sürü olmaklıgıyla dü¸ üncede s ˘ ˘ sıg. Dolayısıyla uluslararası bir ruhun olu¸ umunu desteklemek ve sös ¸ venizmle mücadele etmek isteyenler zorunlu askerlik hizmetine kar¸ ı s bir duru¸ sergilemeliler. vicdani redciler13 ulusla rarası düzeyde korunmalı. s. s ˘ aynı zamanda da. ] ˘ ˘ ˘ Saglıksız milliyetçiligin kaynagı olan zorunlu askerlik hizme tiyle mücadele edilmeli. [. ki¸ iliktir. farkedebilen bireydir. Bu konu beni. “askeri hizmete kendini adayarak kar¸ ı olanların” denmi¸ . “Askerî hizmete direnen vicdani redcilerin” ifadesi yerine. . büyük toplumsal hayırları da olan Fransız Dev˘ rimi’yle ba¸ ladı ve çok geçmeden tüm diger ulusları etkisi altına s aldı. Bu lanet. toplum için bir utanç ˘ kaynagı olmak bakımından? [. duyguda sıg kalır. midemi bu¸ ˘ landıran askerî sisteme getiriyor.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. egitim sisteminin i¸ leyi¸ iyle kalıtsal bir s s hastalık gibi ku¸ aktan ku¸ aga geçen su talihsiz milli geleneklerdir. . Bu mutlak surette gerekli ˘ ˘ ilerlemeye direncin kaynagı. s ˘ çevirisinde. [33. “vicdani redciler” yerine. 96-99] ˙nsanlık tarihinin sayfalarında gerçekten degerli olan sey. dörtlü sıra halinde uygun adım yürümekten zevk alması. 113] s 12 Türkçe 54 .

s. vicdan ve inanç özgürlügü çerçes ˘ vesinde temel bir insan hakkı olarak kabulleniyorlar. [32. [32. epey zamandır da ülkelere çagrıda bulunuyor. Zorunlu askerlik hizmeti. birey haysiyetindeki sakatlıgın en utanç verici semptomudur. s s vicdani reddi destekliyor ve dü¸ ünce. Uygars s ˘ ˘ lıgın bu veba kaynagı en kısa zamanda yok edilmeli. s s ˙ ˙ mesela: Australya. Izlanda. öyle azgın bir öfkeye sevkedilebilir ki. okullar ve basın üzerinden sistematik biçimde yozla¸ tırılmı¸ olmasaydı. eger milletlerin s ˘ sagduyusu. Kanada. ticari ve politik çıkarlarca. Bugün birçok ülkede (kimilerinde epey ˘ zamandır) vicdani red hakkı tanınıyor. 15] Birle¸ mi¸ Milletler ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumlar. ve “Biz” Kimiz? onu hakir görmem için yeterli. tüm s ˘ ˘ ˘ bunlara ragmen.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. 10] s s ˙ki hafta içinde. a¸ agılık bir sey bana göre! Böyle igrenç bir s ˘ ¸ i¸ te yeralmaktansa parçalara ayrılmayı tercih ederim. ona tek gereken muhafazasız bir omurilikti. profesyonel veya gönüllülerden olu¸ an ordular var ve zorunlu askerlik yok veya kaldırılmı¸ bulunuyor. bana göre. insanlar üniformaları s giyip ölmeye ve öldürülmeye hazır hale gelirler. birkaç çıkar grubunun ˘ adi emelleri ugruna. Emir üzerine kahramanlık. vicdani red hakkını gerçekten ve dürüstçe tanıma ve ˘ uygulama çagrısı yapıyorlar. bu melanet epey önce ortadan kalkmı¸ olurdu. ordu dı¸ ı alternatif sivil hizmet uygulamasına geçme s çagrısı. bugün. insanoglu gözümde çok degerli. Yine de. ba¸ vuru süresini kısıtlamaksızın ve bu s hakkı gizlemeksizin tanıyan) düzenlemeleri yapıp hayata geçirme ve hem mahiyet hem de süre bakımından cezalandırıcı (yani askerî veya uzun) olmayan. Birle¸ ik Krallık. bugün uy˘ ˘ gar dünyayı muzdarip eden sakatlıgın. kısaca. s 55 . ahmakça siddet ve vatanseverlik adı altında giden ¸ ˘ tüm igrenç saçmalık – bunlardan nasıl da nefret ediyorum! Sava¸ s ˘ ˘ son derece bayagı. zira inanıyorum ˘ ki. Arjantin. kanunda ve uygulamada bu hakkı tanıyan ˘ (insanları sorguya çekmeksizin. s. herhangi bir ülkenin koyun kitleleri gazetelerce I kı¸ kırtılıp. Büyük beyni kendisine tamamen yanlı¸ lıkla verilmi¸ . Irlanda.

zorunlu askerligi süphesiz savun˘ ¸ mamakla birlikte. Hollanda. ˘ insanlıgın sürekli bu irrasyonel unsur içinde debelendigini ve böyle gi˘ ˘ derse daha da batacagını herkesten iyi görüyordu (ba¸ ka makalelerinde. bir vicdani redcinin (Mehmet Tarhan) davasında Türkiye’yi suçlu buldu. hem de ˘ ˘ Tolstoy kar¸ ı çıkarlar –Tolstoy daha kapsamlı ve daha sert olmak üzere. Malta. Letonya. Kimi ülkelerde. yukarıda özetledigim ˘ Birle¸ mi¸ Milletler ve Avrupa Konseyi kriterlerine uymayan yasa veya s s uygulama aksaklıkları var. Norveç. Yeni Zelanda. 2006’da Avrupa Insan Hakları Mahkemesi. ama bu kitaptaki makalelerin kanıtladıgı üzere. aynı sekilde. Nazilerin onu daha önce ele geçirmesini engellemektir. Birle¸ ik Devletler. Romanya. hele Rusya. her s 56 . atom bombasının icadına ¸ gerekçesi de. ama Avrupa Konseyi üyesi olan sadece iki ülkede. Malezya. ama epey zamandır vicdani red hakkı tanınıyor ve alternatif hizmet uygulaması var. Lituanya.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. Ispanya. ˘ Bazı ülkelerdeyse zorunlu askerlik kalkmadı. Monako. Tolstoy Nazileri görmedi. yasada bile tanınmıyor ve vicdani ˙ redciler de gadrediliyor. zorunsuz askerlige de. s Ama Einstein. ˘ s o irrasyonel unsurun diger tezahürü içinde. s ˙ ˙ Polonya. Macaristan. Portekiz. Çek Cumhuriyeti. Lüksemburg. Ermenistan ve Yunanistan gibi birkaç ülkedeyse vicdani red hakkı sözde tanınıyor. Slovenya. Fransa. Fas. [34] • Zorunlu askerlige de. Isveç. Danimarka. Nazizmin daha önce durdurulmayı¸ ından Britanyalı s pasifistleri de sorumlu tutar. Azerbaycan’da ve 1949’dan beri üye olan Türkiye’de vicdani red hakkı hiç. Güney ˙ ˙ Afrika. etkin bir uluslararası hakemlikten ve ordusundan da yana olur. mesela: Avusturya. ve hatta. s ˘ ˘ Te¸ hislerinde haklı bulunur Tolstoy. Isviçre. Slovakya. hem Einstein. Karadag. Italya. ve “Biz” Kimiz? Hindistan. din içinde de aynı seyin ˘ ¸ ya¸ andıgını gösterdigi gibi). Estonya. bunların yanısıra. Belçika. ama daha ziyade ba¸ ka eserles s rinde (etkin bir) pasif direni¸ i en uç noktaya kadar savunan devası. nitekim. Almanya.

emir-komuta ˘ zincirinde halkalar imal eden militer bilincin tüm toplum kesimlerine nak¸ edilmesi yüzünden. aklın ve vicdanın s ˘ s ˘ hakim kılınmasıdır. ˘ kurtadam olmak esastır. ya da seni parçalarız” seklindedir. Nitekim. zalimleri ve s ˘ 57 . Gandi pasif direni¸ le Britanya’yı dize getirdi. adamlıgın. adam olmak yerine kurtadam oldugu. s Nazi Almanya’sı da. zaten adam olmak degil. çünkü gelecek tepki. ve “Biz” Kimiz? zaman tamamen tedavi edebilir mi.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. vicdanen sorumlu bireyler degil. insan olmak yerine hayvan. vicdanın katledilmesi yüzünden. yani Tolstoy’un te¸ hisidir zaten deva olan. Çocukların Bilgeli˘ i’ndeki Ma¸ a’nın “‘Biz’ kis g s miz?” sorusuna kar¸ ı. ama insanların ¸ s korkunç bir salgınla cinnet geçirip içindeki en hunhar yanları azdırarak. bir buçuk asır boyunca. tedavi ancak kurtadamla¸ madan önce uygulanabilir ve s deva da zaten hakikatten. sadece kan cehenneminden beslenir. sırf sürüye ait görmedikleri için ˘ ba¸ kalarını bogazladıgı Nazi Almanya’sına. ˘ köpekler ve diger bazı hayvanlar gibi. bulunmaması yüzünden. kurtadamlıga ˘ ˘ geçmenin nerede ba¸ ladıgını te¸ his ederek. “Evet tabii. ya sen de kurtadam olursun. bilincinde feci bir yara açmı¸ ve kolaylıkla hortlayıp ˘ s insanları ele geçirebilecegini de kanıtlamı¸ olur. ¸ s hatta dı¸ arıya yayılır ve sonuçta uzun bir kan cehenneminden –i¸ i¸ ten– s s s geçtikten sonra kurtadamlar durdurulur. artık “Hey sa¸ sırdınız mı? Adam olmaktan çıkıp kurtadam oldunuz” diye uyarmanın ¸ anlamı yoktur. yalnız burada gözardı edilmemesi gereken önemli bir nokta var: Kurtadamla¸ ma salgını hakimiyet kazandıktan ve akıl ile vicdan s devre dı¸ ı kaldıktan sonra deva aramak zaten nafiledir. adamlıktan nerede sapıldıgını. bunu kestirmek zor. fa¸ izme kar¸ ı Tolstoy’un s ˘ ˘ s s devası ne kadar tedavi saglayabilirdi veya hiç saglayabilir miydi? Bu ˘ ˘ soruların cevabı. artık bünye s deva kabul etmez. artık kurtadamla¸ ma salgını ve parçalamalar hızlanır. ˘ s Dolayısıyla. ˘ tam tersine. cevap biraz süpheli. ama bu seytani gen insanlı¸ gın vicdanında. orada vicdani redcilerin bulunması yüzünden degil. dini veya uyruguna bakmaksızın. Gandi-Britanya örnegiyle verilebilirmi¸ gibi görünmü˘ s yor pek.

hür aklı ve vicdanı devre dı¸ ı bırakıp tecavüz etmemek s seklinde özetlenebilecek temel ve evrensel degerleri ve ülküleri –yani ¸ ˘ hakikati– katlederek.” ˘ “Oradaki bütün insanların hayatlarını feda edeceginizi mi söylüyor- 58 . kutsalla¸ tırma. bu s ˘ ˘ teslimiyete ve geçmi¸ te kendi katıldıgı Sivastopol sava¸ ına atfen. Port Arthur’un teslim edilmesi üzerine Tolstoy’un gözya¸ ı döktügünü söyler [28]. vatanseverlik hipnozus nun hakim kılınması yüzünden. ˘ Aylmer Maude. insanları ve toplumları yozla¸ tırs s dıgını. zalim de olsa. Nefs’in– simgeler ve kutsallar üzerinden. halk. bu pagan ˘ tanrının. ˘ s kendi içinde gördügü gibi. hips notizma ve hamasetle. Tıpkı Port Arthur (Rus-Japon) sava¸ ı nedeniyle. adam olmak yerine kurtadam oldu ve tarumar olup. bayrak. s aynı irrasyonel elementin –yani yalan. Nazi Almanya’sını görmemi¸ ti ama. önder vb. din. insanlıgı ülküle¸ tirmek yerine. övüngenlik vb. güç. vatan.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. ˘ s ayrıca sava¸ larla katliamlara yol açarak. “Bizim s ˘ s zamanımızda asla böyle bir sey yapmazdık” dedigi söylenir. bu sözlerin muhatabı olan bir “Tolstoycu”yla Tolstoy arasındaki bu konu¸ manın söyle sürdügünü yazıyor (soran s ¸ ˘ Tolstoycu): “Ne yapardınız?” “Teslim etmektense. iktidar. Ma¸ a’nın “Hep beraber ˘ s s olmak daha iyi olmaz mıydı?” sorusuna kar¸ ı. çehreler altında. masumları ve masumiyeti “Biz” sayan bir cevap ver˘ s mek yerine. millet. Büyük kızı ¸ ˘ Tatyana ise hatıralarında. tüm bunları görüyordu. orayı havaya uçururduk. Diger kimi hatıra ve biyografilerde de. tarih boyunca aslen din veya sövenizmin türevleri seklinde teza¸ ¸ hür ettigini görüyordu. yozla¸ anların daha da putperestle¸ ip baskıcı iktidara katıldıgını ˘ s s ˘ ve bunun tekrar daha fazla yozla¸ mayla putperestlige neden oldugunu s ˘ ˘ ve insanlıgı tarumar eden bu irrasyonel. ama güçlü elementin. gerçekte tapılan ve taptırılan putun. tarumar etti. mazlum da ˘ s olsa Almanlıgın ülküle¸ tirilmesi yüzünden. propaganda. maddi ve manevi menfaat. Tolstoy. ve “Biz” Kimiz? zalimligi dı¸ layıp. saikleri yüce degerlermi¸ gibi sunup hakikat yerine ikame ederek.

Tolstoy’un tüm uyarılarına. böyle bir konu¸ ma gerçekle¸ tigini söylüyor. • Çarlık Rusyası malesef. ama içimde ilahi yasanın bilinci de var ve bu bilinç. kısmen degerli bulmakla birlikte. Ve onu dogru dürüst yaparsın. hatta aristokratik s ˘ ˘ bencilligin kölesi oldugum kadar onun da kölesiyim. Sisifus gibi didinmesine ragmen. 31 Aralık 1904 tarihli günlük giri¸ inde ˘ s söyle söylüyor: ¸ Port Arhtur’un teslim edilmesi beni kahredip. canımı yakıyor. ˘ ˘ kaya a¸ agı itilerek. ne Rusya’yı ne de ˘ Japonya’yı tutmayıp. ˘ bu aile içi hatırata (hele karısı Sofya’nınkilere) tamamen güvenmemek gerektigini söyler. Tüm bu bencillikler içimde canlı.” [35] Kızı Tatyana. Tolstoy ise. en etkili sava¸ kar¸ ıtı yazılarından biri olan ˘ s s uzun makalesi. s s Port Arthur üzerine. bu çagda¸ Sisifus’un ˘ s 59 . Tolstoy uzmanları da. ve sonra o da çöktü. Ve o bencillikler yava¸ yava¸ köreliyor. her iki ülkenin sömürülen halk kesimlerinden yana oldugu yolundaki sözleri aktarılır. zorbalıgın devamı halinde kanlı bir ˘ ˘ ayaklanmanın kaçınılmazlıgını çok önceden haber vermesine ragmen. ailevi. Ve neticede. Onunla büyütüldüm ve ki¸ isel. Tolstoy’un. Çarlık rejimiyle kıyaslanamasa bile yine baskıcı bir rejim hakim oldu. o bencilliklerin hizmetkarı olmayayım diye onları kontrol altında tutuyor. yapacagın i¸ bellidir. Bugünse.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. baskı ve zorbalık daha da arttırıldı. hatıralarında. Bu vatanseverlik. Ama Tolstoy. kendine gelmedi. ve “Biz” Kimiz? sun?” ˘ s ˘ “Ne sanıyorsun? Bir askersen. epey s ˘ kan dökülmesi bir yana. s sava¸ süresince halkta vatanseverligi kı¸ kırtmak için seferber edilen s ˘ s hamaset ve propagandadan nefret ettigi ve ayrıca. Port Arthur sava¸ ı ˘ s üzerine asıl söyleyecegini. sık aktarılan ba¸ ka anekdotlarda da. s s ˘ ama Tolstoy’un kendisi de hatıra yazarlarının “çogu zaman konu¸ maları ˘ s uydurdugunu” (ki bu sözü de müzisyen Goldenweizer’ın hatıralarında ˘ [36] nakledilir!!). “Kendinize Gelin!”de söyler.

sahips lenme hırsını. Yasnaya Polyana çiftliginin s ˘ ˘ ˘ ve Moskova’daki evinin müze yapıldıgı ülkede. Ve tüketimi asgariye indirmenin. ki malesef onu ıslah etmeye degil. bu makaleleri yazdıgı topraklarda. hatta ısıtarak mahveden. ¸ ˘ ˘ hep beslemeye yönelik toplumsal modeller hakim görünüyor. s Tolstoy. Acar Burak Bengi 28 Subat 2007 ¸ 60 . sekillerde tezahür eden. özellikle iktidar hırsını köreltmenin tek kurtulu¸ olduguna s ˘ dair ögütleri de sürekli dogrulanıyor. en temel hakikatlere. insanlıgı büyük sava¸ ve kıyımlarla mahvedecegi uyarısını da yapmı¸ tı ˘ s ˘ s ve bu dedikleri de gerçekle¸ ti. hatta dünyayı cehenneme çeviren. önce tecavüz ¸ etmeme yasasına ve pe¸ inden herkese tecavüz ettiren sey. yeni bir Nuh tufanı getiren sey.Önsöz: Sisifus’un Kayası ve Tolstoy. tüm çatı¸ ma ve çeki¸ melerin tek nedeni ve dünya kaynaklarını s s s da yok eden. dincilik vb. Zira insanlıgı mahveden tüm sa˘ ˘ ˘ va¸ ların. Nefs’in arsızlıgı. s ¸ milliyetçilik. ve “Biz” Kimiz? ya¸ adıgı. vatanseverlikle desteklenen ve ordularla yürütülen bir tarihin. yabancılara saldıran ˘ fa¸ ist dazlaklar var. putperestligin arkasın¸ ˘ daki sey. arsızlıktır. vatanseverlik.

çe¸ itli saraplardan s s ¸ epeyce içtigi için ve aynı sekilde bir Rus filosu geçen yıl Toulon’u ziyaret ˘ ¸ ettigi. yalnızca gazetelerden bunları okuyup duyanlar bile. ˘ s Ruslarla Fransızlar yüzyıllardır birbirlerini tanıyarak ve bazan dostane. sadece yiyip içip konu¸ anlar degil.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Geçen yıl (1893) Ekim ayı boyunca Fransa’da gerçekle¸ en Franko-Rus s kutlamaları. haberlerini diger gazetelerden derleyen s ˘ 61 . yani bütün Frans sızların bütün Rusları ve bütün Rusların da bütün Fransızları sevdigi ˘ hayaline kapıldı. bir Fransız filosu iki yıl önce s s ¸ Kron¸ tad’ı ziyaret ettigi. iktidarlarının kı¸ kırttıgı. muhtemelen ba¸ ka birçok ki¸ ide oldugu gibi bende de önce s s ˘ keyif. aniden birbirlerine özel bir dü¸ künlük besledikleri. hatta bulunmasa da. bütün bu milyonlarca Rus ve Fransız insanı. pe¸ inden sa¸ kınlık ve nihayet bir infial hissi uyandırdı ve bunu s ¸ s kısa bir dergi yazısıyla anlatmak istedim. ama bu tuhaf olgunun temel sebeplerini her defasında daha dikkatli irdeleyince. Bu duygular Fransa’da. ama malesef çogu zaman da. simdi okuyucuya ¸ sundugum görü¸ lere vardım. Rus denizcilerin kar¸ ılanması. gayet hasmane ˘ s ˘ ili¸ kilere girerek ya¸ adılar ve simdi aniden. ˘ s ˘ orada bulunan herkes. subayları Paris’e gittigi ve daha da sahte sapan sözler duyup ˘ ˘ sarfederken epeyce yiyip içtigi için. geçen Ekim ayı boyunca en sıradı¸ ı biçimlerde s ifade edildi. kıyıya çıkan subayları sahte sapan epeyce söz s ˘ dinleyip sarfederken çe¸ itli yerlerde epeyce yiyip.

Rus milli mar¸ ı “Tanrı Çar’ı Korusun” ve Frans sız milli mar¸ ı Marseillaise’i çalan bandolar vardı. Fransız donanmasının ba¸ kurmayları s ve Toulon limanının en kıdemli subayları tarafından kar¸ ılandılar. s karadan. Vive la Russie. Fevkalade görkemli bir hava hakim olmu¸ tu. otuz parelik bir s ˘ atı¸ la kar¸ ılık verdi. önde amiralin zırhlısı ve ardında diger gemiler olmak üzere. köylü kadınlar ve çocuklarıyla dolu birçok mavna bulunuyordu ve çocuklar dahi demetlerini sallayıp alt˘ larını ıslatıncaya kadar15 bagırıyorlardı. iskelede. –[Koray Karasulu] 62 . s Birçok özel teknede. Top s ˘ gürlemeleri ve çan sesleri arasında kalabalıgın dostça el sıkı¸ maları s birbirini izledi. hepsi. ¸ ˘ co¸ ku içinde degerli misafirlerin onuruna sallanıyordu. –[Koray Karasulu] Rus deyimi. Rus denizciler. Fransız denizciler yelken sereniyle direklere tırmandılar ve ˘ her iki filoyla çevredeki gemilerden kesintisiz selam naraları yagdı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Selskiy Vestnik14 gazetesinde söyle anlatılıyor: ¸ Rus ve Fransız gemileri bulu¸ tuklarında birbirlerini. Fransız gemisinden Rus milli mar¸ ının nagmeleri s s s gürledi. ate¸ li ve co¸ kulu “Hurra!” “Ya¸ asın Rusya!” “Ya¸ asın Fransa!” s s s s nidalarıyla kar¸ ıladılar. Böylesine kitlesel bir co¸ ku manzarası kar¸ ısında denizcilerimiz göz ya¸ larını s s s tutamadılar. Amiral Avelan. aralarından geçti. Toulon’daki Fransız donanması limanda iki çizgi halinde hizaya ˘ girdi ve filomuz. denizcilerin bereleri ve sapkalarıyla izleyenlerin mendilleri. hem müzigi hem de top atı¸ larını bastıran güçlü. ama halkın “Ya¸ asın Çar! Ya¸ asın Rusya!” çıglıklarına boguldu. s Rus sancak gemisi Fransız filosu onuruna on be¸ parelik bir top s atı¸ ı yaptı ve Fransız sancak gemisi de iki misli. ellerinde ¸ çiçek demetleri tutan köylüler. Denizden. s s ˘ ˘ Bu çıglıklar. dört bir yandan tek bir ses gürlüyordu: “Ya¸ asın Rusya. bayrak. Donanma bandosu milli mar¸ “Tanrı Çar’ı Korusun”u s ˘ ˘ çaldı. özel teknelerde s halk sapka. tek bir s 14 Ta¸ ra s 15 Bir Habercisi. salvoların yanıs sıra. s yerel yetkilileri selamlamak için mürettebatının subaylarıyla kıyıya çıktı. s ˘ ya¸ asın Fransa!”Bahriye gelenegine uygun olarak. mendil ve çiçek demetleri sallıyordu.

pences s ¸ 63 . Rus ve Fransız halkları arasındaki sempatiye s ˘ tanıklık eden iki mahaldir. Amiral Avelan. Nihayet. Hükümet ve tüm Fransa sizi ve maiyetinizdekileri. Kalabalık arasında tarifsiz bir izdiham s s ve sıkı¸ ıklık vardı. ‘büyük ve asil bir halkın’ temsilcileri olarak selamlıyor. balkonlardaki ve hatta s çatılardaki tıkı¸ tıkı¸ halk sapka. Polis Cercle Militaire yolunu açmaya davrandı. bayrak ve mendiller sallayıp. s Gazeteler Paris’teki kar¸ ılamayı da söyle anlatıyor: s ¸ ˙ ˘ Bütün bakı¸ lar. “konukseverliginizi takdir edecektir. Kasırga besbelli yakla¸ maktaydı. Amiral tekrar konuk˘ severligi için te¸ ekkür edip ekledi: “Sizden. tüm Rusların kalplerine s kazınmı¸ olan sözleri telaffuz etmeksizin ayrılmak istemiyorum: ‘Çok s ya¸ a Fransa’” (Selskiy Vestnik. . ba¸ ı açık bir halde ve Rus ve Fransız subaylar e¸ liginde. . her yerde candan dostlar olarak agırlanacaksınız. Nihayet. ¸ s ˘ ˘ “Rus filosu ve tüm Rusya. Gürleme giderek güçlenip netle¸ ti. Meydanda büyük bir izdis s ham vardı. .” dedi. s¸ s ˘ Tanıklar. 1893 No: 41) s Toulon’daki kar¸ ılama böyleydi. kortejin ba¸ ı meydanda göründü. Bütün ba¸ lar açıktı ve pencerelerdeki. . epey ötelerden bir alkı¸ ve I s feryatlar kasırgasının gürlemesi duyuldu.Hristiyanlık ve Vatanseverlik haykırı¸ seklinde kayna¸ tı.” Kısa bir sohbet sonunda Bakan’dan ayrılırken. Amiral’i kabul ederken Bakan söyle dedi: ¸ “Kron¸ tad ve Toulon. Aynı s s ˘ ˘ anda kortej üzerinde kulakları sagır eden bir çıglık koptu: “Vive la Russie! Vive les Russes!” (“Ya¸ asın Rusya! Ya¸ asın Russ s lar!”). Fransız s s ˘ ˘ Deniz Bakanı tarafından beklendigi donanma idaresi karargahına yöneldi. Rus denizcilerin görünecegi. Paris’teki kar¸ ılama ve kutlama larsa s s daha da sıradı¸ ıydı. sükran duygularını ifade edemeyecegi kar¸ ılıgını verdi. boulevard des Italiens’e s (˙talyan Bulvarı’na) çevriliydi.” ˘ Amiral. ama bunun ˘ kolay bir i¸ olmadıgı anla¸ ıldı. o an devasa halk kitlesindeki ço¸ kunlugun son kerteye s ula¸ tıgını ve oradaki herkesin kalbinden ta¸ an duyguları aktarabis ˘ s ˘ lecek söz bulmanın imkansız oldugunu bildiriyorlar. .

rengarenk konfeti bulutlarını a¸ agıya atarak canhıra¸ s ˘ s bir sekilde alkı¸ lıyordu. görkemli. daha s sevinçli ve daha çe¸ itli. kalabalıktaki co¸ kunun hezeyan sınırına vardıgını s s ˘ yazıyor. Bu co¸ ku degildi –bu kelime ¸ s fazla banal– co¸ kudan daha iyiydi. sapka ve bayraklar denizi. insanın gözlerini ya¸ artan ¸ s s bir olay diye anlatmakta. sokakta bir ne16 Yeni Zamanlar. (Nos voye Vremya16 gazetesinden. Ayin sırasında. sempatilerini mümkün olan her sekilde ifade etmeye ¸ ˘ çalı¸ ırken. ruhu canlandırıp sevgiyle titreten –insanların karde¸ ligine kani bir sevgiyle. els lerini uzatıp. kullarını esirge!”yi söylerken. Amiral Avelan ikinci katın balkonunda görüns ˘ ˘ dügü an Cercle Militaire’de bulunmanın nasıl bir sey oldugunu tarif ¸ etmek imkansız.Hristiyanlık ve Vatanseverlik relerden küçük. gördügüm ve ˘ ˘ hissettigim seyin yanında soluk kalıyor. Birkaç saat bir çe¸ it hezeyan içins deydim. tek bir kavrayı¸ ta harmanlamı¸ tı? Burada hissedilen. üniformaları altın nakı¸ lı Fransız Hükümet s temsilcileri ve fraklı belediye üyeleri arasında durmak ve “Vive la ˘ Russie! Vive le czar !” çıglıkları e¸ liginde milli mar¸ ımızın tekrar s ˘ s ˘ tekrar çalındıgını i¸ itmek.) Bir ba¸ ka muhabir. sadece a¸ kın s s ˘ anlarda insanların üzerine sinen daha yüksek bir idealin varlıgı. –[Acar Burak Bengi] 64 . “Vive la s ˘ Russie! Vive les Russes!” diye bagıran yüz bin ki¸ ilik kalabalık. degerli misafirlerini daha iyi görmeye çabalıyordu. Lyon Garı’nda. daha derin. acayip ve ba¸ döndüren bir duyguydu. dünya çapında. Kelimeler. kalem bunların tümünü ifade edemiyor. koro kilisede “Tanrım. s s ˘ gerçekten de. saf ve yüce seylerle doluyor I ¸ ˘ ki. Tüm bir mendil. kan ve ilhak siddetine ve sevgili s ˘ ¸ annesinden çocuklarını koparmayaysa hasım bir sevgiyle titreten– bir olay diye anlatmakta haklılar. karde¸ lik ve sevgi Tanrı’sının varlıgı. s s Neredeydim ben? Ne olmu¸ tu? Hangi sihirli cereyan tüm bunları tek s bir duyguda. ¸ s ¸ ˘ meydandaki kalabalıgın ba¸ ları üzerinde dalgalanıyordu. Daha çarpıcı. O zaman Paris’te bulunan bir Rus gazeteci bu denizciler geçidini söyle tasvir ediyor: ¸ Bunu. sa¸ ırtıcı. de˘ gil mi? ˙nsanın kalbi öylesine harika. Burada kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Chaud-froid de volailles á la Toulouse. sadece ¸ kaldırılan kadehler degil. küçük börekler. Rus kaptanlarından biri Fransa’nın saglıgına içer içmez. Mesela. Mantarlı. Cuma s s günü nerede ne yiyip içtiklerinin. Salade russe. gazetelerin sevki öyle bir raddedeydi ki. Casseroles de truffes au champagne. To¸ ˘ ulouse tavugu. Tatlılar. bu vakıa derhal dünyaya duyuruldu ve Rus Amiral ˘ ˘ “Güzel Fransa’ya içiyorum” der demez. Ananaslı dondurma. ˘ ¸ içip konu¸ tular. (Novoye Vremya. Ekim 1893) s II Fransa’ya giden Rus denizciler. Ve Çar¸ amba günü nerede ne yiyip içtiklerinin. Ama dahası. Croûte de fruits toulonaise. Perigord sülünü. petits pâtés. sampanyalı salata. yemek ˘ mönüleri bile bildirildi. Noisette de boeuf á la béarnaise. Faisans á la Périgord. tüketilen bütün o börek ve mezeleriyle. Desserts. iki haftanın tamamı boyunca bir sö¸ lenden digerine gezdiler ve her sölen sırasında ya da akabinde yiyip. bu sırada neler söylendiginin haber˘ leri telgrafla bütün Rusya’ya iletildi. Hiçbir kelimenin aktaramayacagı muhte¸ em bir etki yarattı. Mousse de homard parisienne. N gazetesinde yemegin bir sanat eseri oldugu vurgulanıyordu: ˘ ˘ Consommé de volailles. Bernaise ˘ soslu sıgır filetosu. Toulon meyveleri. (Et suyu. Parfaits á l’ananas. Paris usulü kremalı ıstakoz. Rus salatası.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˘ fesli çalgılar grubunca çalınan Marseillaise’in muzaffer nagmeleri ˘ açık kapıları yararak içeri yayıldı. bu sözler de derhal tüm dünyaya nakledildi.) 65 .

Maksadımız ne ˘ sava¸ . Miktar öyle kabarıktı ki. Geyik gögsü. bu kadar s kısa bir zamanda bu kadar içkiyi. barı¸ın güvenligi. Zéphyrs Nantua. (Livonien ve St. Moldovya ˘ ˘ usulü mersinbalıgı. onları da seviyoruz ve de barı¸ı. Mönü suydu: ¸ Potage livonien et St. Germain çorbaları. barı¸ı s s seviyoruz ve donanma komutanını seviyoruz! Konu¸ malar su nakarat s ¸ beytiyle bitiyordu: Toulon-Kron¸ tad ya da Kron¸ tad-Toulon. birçok farklı sarabın içildigi bu yerlerin adları. onları seviyoruz ve s de barı¸ı. sürekli aynı kelimelerin s s s farklı sekillerde e¸ le¸ tirilip sıralanmasından ibaretti. s ˙ Moët sampanyası) vs. Zephyrs Nantua. Sölene katılanların yaptıkları konu¸ malar da nakledildi. s s s s s Ya¸ asın Fransa ve Rusya. Rusya’yla Fransa’daki tüm ayya¸ lar s biraraya gelse bitiremezdi.Hristiyanlık ve Vatanseverlik N’nin bir sonraki sayısında söyle deniyordu: “A¸ çılık bakımından ye¸ s mekte yok yoktu. sölen katılımcılarının içtigi içkilerin tanımları da veriliyordu: bir ¸ ˘ tür “vudka”. Avrupa’da barı¸ ve s s s ˘ s ˙ ˙ huzur. Her mönüyle birlikte. Ya¸ asın Rus Imparatoru ve Imparatoriçesi. bu sölenler sırasında ¸ ¸ tüketilmi¸ bütün esritici içkiler sayıldı. her iki ˘ ¸ ˘ 17 Vodkanın Fransızlarca yanlı¸ bir telaffuzu. ne de kaybedilen yerlerin geri alınması. tek s s maksadımız barı¸. Bu kelimeler daima ¸ s s aynı anlama geliyordu: birbirimizi muhabbetle seviyoruz ve birbirimizi aniden böyle muhabbetle sevdigimiz için vecd içindeyiz.17 bir tür Bourgogne vieux. filoları ve orduları! Orduyu seviyoruz. –[Tolstoy] s 66 .-Germain. Birçok farklı s s yemegin yenip. Grand Moët (Yıllanmı¸ Bourgogne. ama mönüler ¸ s konu¸ malardan daha çe¸ itliydi. Esturgeon braisé moldave.) Gazetenin sonraki sayısındaysa yeni bir mönü verildi. Selle de daguet grand veneur. Konu¸ malar. Ya¸ asın Cumhurba¸ kanı ve e¸ i. ne revanche (rövan¸ ). barı¸ın nimetleri. Bir Ingiliz gazetesinde.

içinde hiçbir sey yazmadıgı veya en azından kim¸ ˘ senin bilmesi gereken bir sey yazmadıgı anla¸ ılan bir tür altın kitap ¸ ˘ s hediye etti. –[Acar Burak Bengi. Napolyon. ama devlet otoritesine tabi kılan bu anla¸ mayla. daha da tuhaf dinî ayinlerle toplu dualar e¸ lik etti. Rus filo kumandanıysa. ˘ s yerini saglamla¸ tırmak ve köylü-çiftçi ekseriyetin destegini almak gibi politik hedefler ˘ s ˘ pe¸ indeydi. daha da sa¸ ırtıcı bir nesne aldı –alüminyumdan yapılmı¸ ve ¸ s s çiçeklerle kaplanmı¸ bir köylü sabanı. Tüm Fransızlar aniden fevkalade dindar oldular ve s batıl inançların zararlı araçları diye. kaynak: The Columbia Encyclopedia. artık söylenecek s s ˘ ba¸ ka bir sey kalmıyordu. Pius arasında akdolunan 1801 Concordat’ı. bu sözlerle her¸ ey anla¸ ıldıgı için. Mesela Toulon’daki bir piskopos Jorigiberi zırhlısının denize indirili¸ i sırasında barı¸ ın Tanrı’sına dua s s 18 Fransız ve Rus milli mar¸ larının Türkçe çevirileri bu bölümün sonunda. Kron¸ tads ¸ s s Toulon! Buna daha ne eklenebilirdi ki?! . s ˘ Muhabbet duygularını daha bir iyi ifade edenler ni¸ anlarla ödüller s aldılar. sürekli dua ettiler. diger birçok beklenmedik hediyenin ˘ yanısıra.Hristiyanlık ve Vatanseverlik milletin de en asil ve kahramanca eylemlerini çagrı¸ tıran kelimeler olarak ˘ s telaffuz ediliyordu. –[Aylmer Maude] Fransa’da Roma Katolik Kilisesi’nin yeniden tesisini saglayan ve Katolisizmi çogunlu˘ ˘ gun dini olarak tanıyan. s Bütün bu tuhaf davranı¸ lara. azimle kendi okullarından çıkardıkları o tasvirleri özenle Rus denizcilerin odalarına asıp. 2001-05] s 67 . Mesela Fransız filosu. benzer hizmetler veya sadece sevgi ta¸ kınlıgı yüs ˘ zünden. kimilerineyse. . . Kardinallerle Piskoposlar her yerde dua reçeteleri hazırladılar ve kendileri de en tuhaf duaları okudular. Rus Çarı’na. Fransızların epeydir alı¸ kın olmadıkları s s izlenimi uyandıran. Birbirimizi ve barı¸ı seviyoruz. özellikle de aynı anda iki mar¸ ı birden çalan bandoların muzaffer müzigi e¸ liginde söylenince: s ˘ s ˘ Çar’ı yüceltip tuttugunu altın etsin diye Tanrı’ya yakaran bir mar¸ ile ˘ s bütün çarlar ve kralları lanetleyip yıkımları için beddua eden digeri18 ˘ e¸ liginde söylenince. –[Acar Burak s Bengi] 19 Napolyon ile Papa VII. s Böylesine kısa bir süredeki kadar çok toplu dua Concordat19 zamanından beri yapılmamı¸ tır. çok tuhaf ve beklenmedik hediyeler verildi.

madam filancaya te¸ ekkür etti ve madam filanca da. “Kaderinin ne olacagını sadece Tanrı bilir” dedi. suna s ¸ kesinlikle kaniyiz ki. denetimi altındaki tüm ögrencilerin. Fransızlara kar¸ ı ani bir muhabbet beslemeye s ba¸ ladıklarını açıkladı. dü¸ manı kar¸ ılamaya s s s s gidecektir. Fransız kadınlar Rus kadınlara tebrik gönderdi. mürettebatı bugün bizimkiyle böylesine sıkı ve karde¸ çe birle¸ en görkemli gemilerle elele. I.Hristiyanlık ve Vatanseverlik etti. on binlerce telgraf Rusya’dan Fransa’ya. Nikolas’ın ikinci oglu. Ama bu ya¸ anmasın ve bugünkü kutlamalar. ama gerekirse sava¸ ın Tanrı’sına da yalvarabilecegini hissettirecek s ˘ sekilde. denize yeni ¸ ˘ indirilen gemiden söz ederken. Fransızlara s ˘ ate¸ li baglılıklarını açıkladılar ve benzer bir açıklama da Kazan Belediye s ˘ Meclisi’nden geldi. ˘ Falanca kentin Bölge Mahkemesi’nde Rus avukat adayları Fransız milletine yönelik vecd duygularını bildirdiler. Hayvanları Koruma Dernegi üyeleri. Fransa’dan da Rusya’ya uçtu. ˘ Fransız Egitim Bakanı’na. General falanca. yalnızca barı¸ çıl hatıralar bıraksın s ve Fransa’yla Rusya’nın dostlugu. . Rus Egitim Bakanı. Bir Rus aktörler top¸ lulugu Fransız aktörlere tebrik gönderdi ve Fransız aktörler de Rus ˘ aktörlerin tebrigini kalplerinin derinliklerine gömdüklerini bildirdiler. Ama eger. Jorigiberi. –[Aylmer Maude] ˘ 68 . ” Bu arada. . bu iki ulusu barı¸ ın koruyucuları ˘ s yapsın. Rus kadınlar da Fransız kadınlara sükranlarını sundu. Quirinal denize s indirilirken Büyük Prens Konstantin’in burada bulunması gibi [Konstantin Nikolayeviç20 1857’de Toulon’daydı]. “Korkunç rahminden ölüm kusup kusmayacagı bilinmez. Rus mils letine kar¸ ı besledigi sıcak duyguların yakıcılıgı konusunda temin etti. ögret˘ ˘ ˘ menlerin ve yazarların. ˘ ˘ s s bundan sonra artık sava¸ ın Tanrı’sına yalvarmak zorundaysak. general falancayı. Arras Papazı. s ˘ ˘ Rus çocuklar. bugün barı¸ ın Tanrı’sına yalvarmı¸ ken. Rus Sarayı’nın Yüce Ba¸ Rahibi’ni temin etti: Rusya’ya. Fransız çocuklara manzum iltifatlar yazdılar ve Fransız çocuklar da manzum ve nesir cevaplar gönderdiler. s 20 General ve Amiral.

Toulon kutlamaları üzerine tüm Moskovalı ˘ ögrenciler adına konu¸ ma cüreti gösterdi. ve hem Fransız hem de Rus rahipler Kutsal s Bakire önünde egiliyor ve neredeyse aynı inancı ikrar ediyordu. telgraf ˘ memurları ve kabzımallarca.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˙ Majesteleri Imparator III. Kutsal Bakire’ye taptıgı içtenlikle güveniyordu Fransa’ya. Mesela. onu. yüce özgürlük. ¸ ¸ s Heyecan öyle büyüktü ki. ama kimse tus ¸ haflıgını farketmedi. s ˘ bu grubun yetki takınmasını ve Fransız ögrencilerle aralarındaki tebrik alı¸ veri¸ ini siddetle protesto ediyoruz. ölümde ve kalımda. Aleksandr’a ve muhterem ailesine besledikleri sevgi. ˘ ama bir tek gazete tarafından bile kabul edilmeyen a¸ agıdaki protestoyu s ˘ ben biliyorum: ˘ Fransız ögrencilere açık mektup. bu protestolar ya susturuldu ya da gürültüye getirildi. Yüce Ba¸ ˘ s ˙ Rahip de cevapladı: Fransız din adamlarının Imparator Ailesi’ne yönelik duaları. Rus gençliginin en iyi tabakası. en sıradı¸ ı seyler yapıldı. Fransa’daki tüm Kardinal ve Ba¸ piskopos’ların da kalplerinin s derinliklerine i¸ liyordu. Biz de Fransa’yı sıcak s s ¸ duygular ve derin saygıyla anıyoruz. ama bizim böyle anmamızın sebebi. epey benzer duyurular yapıldı. geçenlerde. Rus ögrenciler tarafından kaleme alınan ve Paris’e gönderilen. ve Rus halkı. Hepsi birini bir sey için kutladı ve birine bir sey için te¸ ekkür etti. hatta yazılıp basıldıysa da. insanlıgın gelecekteki 69 . e¸ itlik ve karde¸ lik ideallerinin geçmi¸ te s s s ˘ ˘ tüm dünya için sürekli sözcülügünü ve haberciligini yapmı¸ ve hayata s geçirilme çabalarına kahramanca öncülük etmi¸ büyük bir ulus olarak s ˘ ˘ görmemizdir. Ba¸ larındaki Üniversite Müfetti¸ i’yle birlikte bir grup Moskovalı hus s ˘ kuk ögrencisi. Çar’larına gönülden ba˘ lı tüm Rus halkının kalbinde co¸ kuyla g s yankılanıyordu. Bu çılgın gidi¸ atın saçmalıgına dair protestolar s s ˘ dile getirildiyse. çe¸ itli bölgelerden ögrencilerin Moskova Birligi temsilcileri. herkes bunları onaylıyordu ve de ˘ memnundu ve geride kalmamak için bir an önce. tam tersine. Her türden generaller. aynı türden bir sey ¸ yapma tela¸ ı içindeydi. s ˘ ˘ Biz.

Toulon gösterileri. bu kutlamalar. kararlı protestomuz Fransız gençliginin kalbinde duyguda¸ s bir kar¸ ılık bulur. Bu sekilde birkaç düzine insan ezilerek öldürüldü ve kimse bunu ¸ zikretme geregi duymadı. tüm Avrupa’yı s s ˘ silah altında tutuyor ve Rus mutlakiyetini –daima özgürlüge kar¸ ı s istibdat ile zor kullanımının ve sömürülenlere kar¸ ı sömürenlerin dess tekçisi olmu¸ bir mutlakiyeti– dünyada siyasi kaderlerin belirleyicisi s yapıyor. simdi s s s ¸ ˘ ˘ kendi özgürlükçülügünden yüz çeviriyor ve bir halkın dogal. Napolyon ve Bismarck’ın. mevcut hadiseleri s ¸ ˘ nasıl yorumlayıp onlara kar¸ ı nasıl tavır alması gerektigini bilecektir. tütsü yakıyor. tüm s yetkililerce ho¸ kar¸ ılanan topyekün sarho¸ lugu ve atılan nutukların s s s ˘ anlamsızlıgı bir yana– en deli ve vah¸ ice seyler yapıldı ve kimse oralı ˘ s ¸ olmadı. su an Paris’te Rus denizcilerden ˘ ¸ herhangi birinin arzularını tatmin etme görevini yerine getirmeyecek 70 . Bu kutlamalar bizde. Aksine. normal ˘ hayat geli¸ imini sistematik olarak sekteye ugratan. her aydınlanma. büyük Fransa ve Almanya ulusları arasında ˘ yarattıgı çatı¸ ma dramının bir perdesidir. Bir muhabir. önceki büyük tarihî rolüne ihanetini: bir zas ˘ manlar tüm dünyayı istibdat zincirlerini kırmaya çagırmı¸ ve özgürlük s için sava¸ an her halka karde¸ çe yardım elini uzatmı¸ bir ülke. s ˘ özgürlük ve bagımsızlık hasletini amansızca ve pervasızca yerle bir eden Rus Hükümeti önünde. s ˘ umarız. milli I s ˘ ˘ sövenizmle sürüklenmeyecek ve insanlıgın yöneldigi daha iyi top¸ lumsal ko¸ ullar için mücadeleye hazır bir sekilde. hazin bir durumu i¸ aret ediyor –Fransa’nın. ˙naniyoruz ki. Bu çatı¸ ma. s ˘ 24 Moskova Ögrenci Federasyonu Konseyi Bu kutlamalarda –harcanan milyonlarca i¸ günü ya da katılanların. Ama biz Kron¸ tad ve Toulon’dakiler gibi s s kutlamaları böyle tebrikler için uygun vesileler olarak görmüyoruz. geçici olmasını umsak da. III. Fransa’nın genç ku¸ akları. kendi ülkemize kar¸ ı ızdırap ve Fransız s ˘ toplumunun böylesi büyük bir kesiminin körlügüne kar¸ ı da esef s duyguları uyandırıyor.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˘ esenligi için mücadelede Fransa’yı önder olarak tebrik etmeye her zaman hazır bulunmu¸ tur.

güpegündüz gemisinden denize atladı ve “Vif ˘ ˘ lya Frans!” diye bagırarak yüzdü. bir Fransızdan bir baloda duydugu ˘ ˘ sözleri yazdı ve bütün bunlar kimsenin dikkatini çekmedi. Fransa onuruna gemi etrafında yüzecegine dair ant içtigi. bunu neden yaptıgı sorulunca. Çiçeklerle çe¸ it çe¸ it kurdele atmanın ve s s hediyelerle iltifatlar yagdırmanın yanısıra. öpsünler diye. des s nizcilerin gelmesini bekleyip. ˘ Genelde bütün bu kutlamalarda kadınlar dikkati çeken bir rol oynadı ve hatta erkekleri yönlendirdi.Hristiyanlık ve Vatanseverlik bir kadın bulunmadıgı yolunda. Mesela Fransız ve s Rus bayraklarının renklerinden olu¸ an bir elbise giymi¸ bir kadın. III Geçenlerde. bir muhabirin aktardıgı üzere. kimileri de nedense. Sikorskiy adında bir Psikiyatri Profesörü. sadece yatkın ve sinirleri zayıf olanlar degil. çocuklarını getirdiler onlara. ve Rus denizciler bu istegi yerine getirince. Kiev Üniversitesi Haberleri’nde. iki hafta boyunca çevresinde ˘ tüm olup biteni gözleyip. ˘ ˘ Bu acayip heyecan öyle bula¸ ıcıydı ki. güçlü ve normal insanlar ˘ bile genel haleti ruhiyeye kapılıp anormal bir vaziyet aldılar. s ˘ gayet saglıklı görünen bir Rus denizci. s ˘ Böylece kimsenin engel olmadıgı heyecan. yuvarlanan bir kartopu ˘ gibi büyüdükçe büyüdü ve sonunda sadece hemen oracıkta bulunanlar. ˘ ˘ kar¸ ılıgını verdi. aniden bir duygunun kendini s hissettirmekte oldugunu ve hatta gözya¸ larının e¸ iginde bulundugumu ˘ s s˘ ˘ farkettim ve bu duyguya direnmek için çaba sarfetmem gerekti. denizcilerin muzaffer bir sekilde kar¸ ılanmasına ¸ s ili¸ kin tasvirlerden birini öylesine okurken. Fransız kadınlar sokaklarda ˘ kendilerini Rus denizcilerin kollarına atıp onları öptüler. Kiev eyaletindeki Vasilkovski bölgesinin bazı köylerinde 71 . Sudan çıkarılıp. Bariz çılgınlık vakaları bile vardı. Hatırlıyorum da. orada bulunanların hepsi vecd içinde agladı. “Vive la Russie!” diye bagırarak köprüden ˘ nehre atladı ve boguldu. sanki öyle olmalıymı¸ gibi.

neden zorlayayım kens dimi?’” Alim profesör.” s s Ama eger Malevanizm hasta bir nüfusun çıglıgıysa ve alkolle za˘ ˘ ˘ rarlı toplumsal ko¸ ullardan kurtarılma yakarı¸ ıysa. hasta bir nüfustan gelen ne kadar daha korkunç bir çıglık ve ˘ alkolle bozuk toplumsal ko¸ ullardan kurtarılmak için nasıl bir yalvarı¸ tır s s acaba? 72 . a¸ ırı derecede nazik. makalesini su sözlerle sonuçlandırıyor: “Malevanizm hasta ¸ bir nüfusun çıglıgı. iyi seyler yiyip içmeleri ve çalı¸ mayı ˘ ¸ s bırakmalarından olu¸ uyor. dünyanın sonu yakındır deyip tüm ya¸ am biçimlerini degi¸ tirerek malı mülkü s ˘ s dagıtmaları. bu insanların durumunu bariz bir psikopatik salgın sayıp. hareketli ve ˘ s s geldigi kadar kolayca ve iz bırakmadan kaybolan sevinç gözya¸ ları dök˘ s meye hazır bir haldeydiler. Profesör bu insanların halini anormal bulmu¸ . Çalı¸ mayı reddetmenin s s a¸ ikar saçmalıgına dikkatleri çekildiginde. Daima ne¸ eli bir ruh s s hali içindeydiler ve tam bir bayram havasında ya¸ ıyorlardı: birbirlerini s ziyaret ediyor. . Bu salgının özü. Paris’te patlak verip. yayılmasını engellemek için iktidara tedbir alma tavsiyesinde bulunurken. Bay Sikorskiy’in demesine göre. s s Fransa’daki sehir nüfusunun büyük bir bölümüyle Rusya’daki idari ve ¸ ayrıcalıklı sınıfların neredeyse tamamını korkunç bir hızla ele geçiren bu yeni illet. o köylerde Malevanov adında bir önderin etkisi altındaki bazı insanların. s s Söyle diyor: “Sıradı¸ ı gamsızlıkları çogu zaman ne¸ eli bir vecd halini ¸ s ˘ s alıyordu –dı¸ etkenlerin tetiklemedigi bir co¸ kunluk halini. alkolden kurtarılmak ve egitimle saglık ko¸ ullarının ˘ ˘ ˘ ˘ s iyile¸ tirilmesi için yakarı¸ ı. istemiyorsam. Bolca tatlı yiyorlardı. Duygusals ˘ s lıga meyilliydiler. . birlikte dola¸ ıp duruyorlardı. Semsiyeler. daima basmakalıp kar¸ ılık s ˘ ˘ s ˙ veriyorlardı: ‘Istersem çalı¸ ırım. ipek sallar ve benzeri aksesuarlar ¸ ¸ almak için zaruri ihtiyaçları satıyorlardı ve sallar sadece tuvalet süsü ¸ olarak i¸ lerine yarıyordu. oldukça konu¸ kan. bayramlık giyinmeleri.Hristiyanlık ve Vatanseverlik inceledigi psikopatik bir –kendi tabiriyle– Malevanizm salgınından söz ˘ etti.

barut ve dinamiti) olan. ne kadar daha tehlikeli addetmemiz gerekir ve böyle salgınların yayılmasını engellemeye dair kati tedbirler almak. benimse merasimler. diger insanlara siddet uygulama imkanları (tüfekler. öteki vakaysa. aynı sarkı söys ¸ leme ve müzik. Toulon ve Paris’te ortaya çıkıp tüm Fransa ve Rusya’ya yayılan bu yeni salgını. resepsiyonlar ve ziyafet ˘ konu¸ malarında takınılan o gayritabii pozları hedefledigini anladıgım.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ve eger Malevanistlerin akli dengesizligi tehlikeli addediliyorsa ve ˘ ˘ iktidar. aynı anlamsız konu¸ malar. nedensiz gelip giden ve sık dökülen s s aynı duygu selleri. ruh s s ¸ hallerini sadece ki¸ isel ve sifahi aktarımla ba¸ kalarına bula¸ tıran birkaç s ¸ s s düzine gariban uysal köylüyle sınırlı. bazı önderlerini tımarhaneler ve manastırlara kapatıp digerlerini ücra bölgelere sürecek düzenlemeleri ˘ yapmakla iyi edecekse. aynı bayram havası. aynı kutlamalar. aynı duygusals s s lık. vakalardan birinde delilik. aynı aylaklık. dahası deliliklerini yaymanın en güçlü imkanlarına (posta hizmetleri. zırhlılar. kendi küçük imkan¸ larıyla ya¸ ayan ve dolayısıyla kom¸ ularına siddet uygulayamayan. –[Acar Burak Bengi] 73 . sürüyle gazete ve enfeksiyonu dünyanın dört ucuna yaymak için birbiriyle yarı¸ halindeki s her tür yayına) sahip olan milyonlarca insanın deliligi. iktidar için degilse toplum için. hiç alkol s 21 Tutku edaları. s ˘ ˘ attitudes passionelles21 içindeki aynı palyaço pozları. Bir ba¸ ka fark ˘ s daha var: ilk gruptakiler. telgraf. Benzerlik tıpatıp! Tek ve bunların cereyan ettigi toplum için fevkalade ˘ önemli olan fark su ki. süngüler. a¸ ırı nezaket ve konu¸ kanlık. aynı gezinmeler ve ziyaretler. bırakın sarho¸ olacak kadar içmeyi. ˘ ¸ istihkamlar. Durup dururken ortaya çıkan ve ne¸ eli bir vecd haline dönü¸ en aynı sıradı¸ ı gamsızlık. ne kadar daha ˘ gereklidir acaba? ˙ Iki hastalık arasındaki benzerlik tıpatıp. aynı seçme s yiyecek merakı. kim bilir. aynı kadın yönlendirmesi ve Sikorskiy’in Malevanistler arasında gözlemledigi. en gösteri¸ li elbiselerle aynı süslenmeler. profesörün tavsiyesine uyarak. büyük paraları kontrol eden.

Hristiyanlık ve Vatanseverlik kullanmazken, ikinci gruptakiler, sürekli yarı sarho¸ , hatta ayakta bile s duramayacak bir haldeler. Öyleyse, bu vakaların cereyan ettigi toplum ˘ için, Bay Sikorskiy’in bilgilerine göre, hiçbir siddet eylemi veya cinayetin ¸ gerçekle¸ medigi Kiev salgınıyla, bir resmi geçitte yirmi kadının ezilerek s ˘ öldügü Paris salgını arasındaki fark, sobadan sıçrayarak yerde için için ˘ yanıp duran, tutu¸ mayacagı besbelli bir köz ile bir evin kapıları ve duvars ˘ larına çoktan ula¸ mı¸ bir yangın arasındaki fark kadar büyüktür. Kiev s s salgını sonucu, en kötü durumda, Rusya’nın milyonda biri kadar bir bölgenin köylüleri me¸ akkatle kazandıklarını harcayacaklar ve devlete s vergi ödeyemeyeceklerdir. Ama korkunç bir erke, devasa miktarlarda paraya, siddet silahlarına ve deliliklerini yayma araçlarına hakim durum¸ daki insanları ele geçiren Toulon-Paris salgınının sonuçlarıysa korkunç olabilir ve olmaya mecburdur. IV Takkesi ve sabahlıgıyla dermansız ve silahsız ihtiyar bir bunak abuk ˘ subuk konu¸ tugunda, kar¸ ı çıkmadan merhametle dinleyebiliriz onu, s ˘ s hatta sakayla huyuna bile gidebiliriz; ama ba¸ tan a¸ aga keskin kasatura¸ s s ˘ lar, kılıçlar ve dolu silahlarla donanmı¸ , güçlü kuvetli, tüm bir deliler s kalabalıgı, ipini koparıp heyecan içinde ölümcül silahlarını saga sola ˘ ˘ salladıgında, onların huyuna gidemez insan, hatta bir an bile huzur ˘ duyamaz. Ve simdi Fransız ve Rus toplumlarını sarıp Fransızların kar¸ ı¸ s lamasıyla yükselen heyecanda da durum böyle. Çünkü bu psikopatlık salgınına kapılanlar en korkunç cinayet ve imha silahlarına sahipler. Evet, bu kutlamalar sırasında yapılan tüm konu¸ malar, kaldırılan s tüm kadehler ve yazılan tüm makalelerde, sürekli, ya¸ ananların barı¸ ı s s korumak adına oldugu ilan edildi. Sava¸ taraftarları bile, kaybedilen ˘ s bölgelerin i¸ galcilerine yönelik bir nefretten degil de, bir sekilde nefret s ˘ ¸ eden bir tür sevgiden söz ettiler. Ama akıldan zoru olanların kurnazlıgı bilinen bir seydir ve “Sava¸ ˘ ¸ s

74

Hristiyanlık ve Vatanseverlik istemiyoruz, barı¸ istiyoruz!” cümlesinin sürekli tekrarı ve herkesin s zihnindekine dair sessizlik, en tehditkar bir belirtidir. Rus elçi Elysée’deki ziyafette cevaben kaldırdıgı kadehle söyle dedi: ˘ ¸ “Sadece bu duvarlar arasında bulunan herkesin degil, büyük ve güzel ˘ Fransa’nın her yerinde ve tüm Rusya’da kalpleri su an bizimkiyle bir¸ likte atan uzak yakın herkesin tüm kalbiyle kar¸ ılık verecegi bir kadeh s ˘ kaldırma teklifinden önce, Çar tarafından Kron¸ tad ziyaretinin iadesiyle s yetkilendirilen Amiral’e yönelik iyi niyet sözleriniz kar¸ ısındaki derin s sükranlarımızın ifadesini size aktarmama izin verin. Böylesine fevkalade ¸ bir birlik, baglılık ve samimiyetle kutlanmakta olan muhte¸ em ve barı¸çıl ˘ s s zaferin gerçek önemine dair sözleriniz, i¸ gal ettiginiz ulvi mevkiyle s ˘ agırlık kazanıyor.” ˘ Tamamen yersiz, aynı barı¸ atfı Fransız Cumhurba¸ kanı’nın konu¸ mas s s sında da vardı: “Rusya’yla Fransa’yı birle¸ tiren sevgi bagları” dedi, “(ki iki yıl önce s ˘ Kron¸ tad’da filomuz adına yapılan dokunaklı gösterilerle güçlenmi¸ ti) s s her gün güçleniyor; dostane duygularımızın içtenlikli alı¸ veri¸ i, barı¸, s s s güven ve emniyetin lütfunu gönlünde ta¸ ıyan herkese ilham vermelis dir”–vs. Her iki konu¸ mada da barı¸ lütufları ve barı¸ çıl kutlamalara tamamen s s s umulmadık ve yersiz bir sekilde atıfta bulunuluyor. ¸ ˙ Rus Imparatoru’yla Fransız Cumhurba¸ kanı arasındaki telgraf alı¸ ves s ˙ ri¸ inde de durum aynı. Rus Imparatoru su telgrafı çekti: s ¸
Au moment où l’escadre russe quitte la France, il me tient à caeur de vous exprimer combien je suis touché et reconnaissant de laccueil chaleureux et splendide que mes marins ont trouvé partout sur le sol français. Les témoignages de vive sympathie qui se sont manifestés encore une fois avec tant d’éloquence, joindront un nouveau lien à ceux qui unissent les deux pays et contribueront, je l’espère, à l’affermissement de la paix générale, objet de leurs efforts et de leurs vaeux les plus constants.

75

Hristiyanlık ve Vatanseverlik
(Rus filosu Fransa’dan ayrılırken, Fransa topraklarının her yerinde ˘ denizcilerimin muhatap oldugu sıcak ve görkemli kar¸ ılamanızdan s ˘ ˘ ötürü ne kadar duygulandıgımı ve müte¸ ekkir kaldıgımı size bildirs mek isterim. Umarım, iki ülke arasındaki sıcak duyguda¸ lıgın bir kez s ˘ ˘ daha böylesine belagatla ifade edilmesi ve onları birle¸ tiren yeni bags ˘s lar eklenmesi, çaba ve arzularının degi¸ mez hedefini, dünya barı¸ ını, s ˘ saglamla¸ tırmaya hizmet eder.)22 s

Fransız Cumhurba¸ kanı da cevap telgrafında söyle dedi: s ¸
La dépêche dont je remercie votre majesté m’est parvenue au moment où je quittais Toulon pour rentrer à Paris. La belle escadre sur laquelle j’ai eu la vive satisfaction de saluer le pavillon russe dans les eaux françaises, l’accueil cordial et spontané que vos braves marins ont recontré partout en France affirment une fois de plus avec éclat les sympathies sincères qui unissent nos deux pays. Ils marquent en même temps une foi profonde dans l’influence bienfaisante que peuvent exercer ensemble deux grandes nations devouées à la cause de la paix. ˘ (Paris’e dönmek üzere Toulon’dan ayrılırken aldıgım telgrafınıza ˘ te¸ ekkür ederim majesteleri. Üzerindeki Rus bayragını Fransız sus larında selamlama zevkine eri¸ tigim mükemmel filo ve cesur denizs ˘ cilerinizin, Fransa’nın her yerinde kar¸ ıla¸ tıkları dostane ve renkli s s ˘ kutlamalar, ülkelerimizi ne kadar içten bir sempatinin birle¸ tirdigini s bir kez daha göstermi¸ tir. Bunlar aynı zamanda, kendilerini barı¸ a s s ˘ vakfetmi¸ iki büyük ulusun yararlı bir etki yaratabilecegine dair derin s bir inanç da tesis ediyor.)

Yine her iki telgrafta da, ne sırası ne geregiyken, denizcilerin kar¸ ılan˘ s masıyla hiç alakası olmayan barı¸ a bir atıf var. s Bütün bu sefih ayinlerin Avrupa barı¸ ı adına yapıldıgını söylemeyen s ˘ bir tek konu¸ ma ya da makale bile yoktu. s
22 Tolstoy’un,

parantezler içinde, Fransızcadan Rusçaya aktardıgı bölümleri, Rusçadan ˘ Türkçeye Koray Karasulu çevirdi. –[Acar Burak Bengi]

76

˘ ˘ oradakileri temin etmesine benziyordu. her fırsatta. barı¸ çıl bir topluluga katılıp.” Kutlamalar hakkında yazılan birçok makale açık ve naif bir haz ifadesi barındırıyordu. sadece ˘ egitimli varsayılan insanlara yönelik gazeteler ve dergilerde degil. gözlerini morartmak veya kollarını kırmak gibi s bir niyeti olmadıgına. sadece geceyi huzur içinde geçirmek istedigine. ki nitekim. sadece polis tarafından hemen uzakla¸ tırılan gafil bir s s adam herkesin dü¸ ündügü seyi bagırdı: “A bas l’Allemagne!” (Kahrolsun s ˘ ¸ ˘ Almanya!) Çocuklar da. kims ˘ senin di¸ lerini dökmek. aynı sekilde. s ¸ s eger gerçekten onu dü¸ ünmüyorsak? ˘ s V Kimse sava¸ ı dü¸ ünmüyor. “Kimsenin süphesi yok” demek ¸ istiyor insan: “Böyle kötü niyetleriniz varsa bile. Imparatorluk barı¸ tır. la république c’est la paix. sava¸ hakkında s bir söz söylemeyip sadece barı¸ tan söz ettiler.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Rus basın temsilcilerinin verdigi yemekte herkes barı¸ tan söz etti. Rusya’da kendi aramızda. “Ama bütün bunlar barı¸ ı güvence altına almak için yapılıyor. cumhuriyet barı¸ tır. Rus ˘ ˘ 77 . hiç degilse onlardan ˘ bize söz etmeye kalkmayın. ama sava¸ hazırlıklarına milyarlar harcanıyor s s s ve milyonlarca insan Rusya’yla Fransa’da silah altında. ¸ s ˘ Tıpkı bir adamın. Kimsenin sava¸ hakkında bir sey söylemeyi¸ ine neden böyle sevinelim. o zaman neden. Si vis s pacem. bazan yaramazlıklarını saklamaktan öyle ¸ haz alırlar ki.” (Barı¸ s ˙ istiyorsan sava¸ a hazırlan. kutlamalar sırasında tacitu consensu (sessiz mutabakatla) herkesten saklanması kararla¸ tırılan seyi kimse s ¸ dı¸ a vurmadı. para bellum. hazları onları ele verir.) s s s Ama eger öyleyse. ˘ s Geçenlerde sava¸ ın gerekli ve hatta faydalı oldugunu yazan Bay Zola s ˘ ve aynı fikri birkaç defa ifade eden Bay De Vogue. Meclis oturumları son s zamanlardaki kutlamalar üzerine konu¸ malarla açıldı ve konu¸ macılar s s bu sölenlerin Avrupa’ya barı¸ bildirisi oldugunu beyan ettiler. ısrarla. L’empire c’est la paix.

et c’est un grand pays dont tous les habitants aiment sincèrement leur patrie et dont les soldats sont braves et disciplinés. L’histoire de la France montre que dans notre pays les fils ont toujours vengé les désastres de leurs pères. No. 1899) a¸ agıdakileri içeren ders kitabıyla ögretiliyor tarih: s ˘ ˘ Depuis que l’insurrection de la Commune a éte vaincue. à Poitiers. Rusya’yla barı¸ ı ihlal etme kararı aldıgında. Mais l’Allemagne tient à sa conquête. beklentilerin aksine. et qui étaient de bons Français. Ve neden tüm Fransız ortaokullarında. Mais la France a perdu sa renommée militaire pendant la guerre de 1870. ils espèrent toujours redevenir Français. Selskiy Vestnik’te bile. 43. . Ils détestent l’Allemagne. Almanya’yla sava¸ halinde Fransa’yla ittifakımızın askerî avantajs ları izah edildi ve iktidar tarafından kandırılan bu talihsiz insanlara su telkin yapıldı: “Sözünü ettigimiz Güçler (Almanya. Avusturya ve ¸ ˘ ˙ Italya). s ˘ sadece Tanrı’nın yardımıyla Rusya kendi ba¸ ının çaresine bakabilirse s de. Au lendemain de la guerre. elle a perdu une partie de son territoire. la France n’a plus été troublée. (Selskiy Vestnik. . C’est votre devoir. Azincourt. Bay Lavisse tarafından derlenip (21. du Bas-Rhin et de la Moselle. . il faut que nous soyons de bons citoyens et de bons soldats. Plus de quinze cent mille hommes qui habitaient nos départements du Haut-Rhin. Fransa’yla dost olmak Rusya ˘ için yararlı ve avantajlıdır”–vs. Elle a paye aux Allemands sans difficultés l’énorme contribution de guerre de cinq milliards. Vous devez y 78 . C’est pour que vous deveniez de bons soldats que vos maîtres vous apprennent l’histoire de la France. 1893). vaincus à Sedan et à Metz. Pour reprendre à l’Allemagne ce qu’elle nous a pris. bu kolay bir lokma olmayacagı ve hatta ba¸ arılı bir mücadele büyük ˘ s fedakarlıklar ve kayıplar gerektirecegi için. Les Français du temps du Charles VII ont vengé leurs pères vaincus à Créy. elle s’est remise au travail. baskı. ont été obligés de devenir Allemands. C’est à vous–enfants élevés aujourd’hui dans nos écoles–qu’il appartient à venger vos péres. Ils ne sont pas résignés à leur sort. le grand devoir de votre vie.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Hükümeti’nce köylüler için yayınlanan bir gazetede.

Sorular da söyle: ¸ 23 Benzer uygulamalar bugün de ya¸ anıyor. Sava¸ s tan hemen sonra da i¸ e koyuldu. . Burayı Almanya’dan geri almak için iyi yurtta¸ lar ve iyi askerler olmalıyız. solun ve s s s tarihçilerin tepkisini çekti ve maddenin iptaline yönelik 180. Charles zamanında ya¸ amı¸ Fransızlar. s ˘ ¸ Fransız sömürgeciliginin faydalarından söz edecek bir egitime yönelik yasal düzenle˘ ˘ meye giri¸ ti. ögretmenlerinizden Fransa tarihini iyi ögrenmelisiniz. Japonya’da da sagcı ve milliyetçiler. Hiç zorlanmadan Almanlara be¸ s s milyarlık sava¸ tazminatı ödedi. Azincourt’da yenilen babalarının intikamını almı¸ tır. yazarlar ve aydınlardan olu¸ an 1000 ki¸ ilik ikinci bir imza kampanyasında s s da söyle dendi: “Bu yasa. tahrif ve manipüle edildigine ˘ ˘ çogu ülkede rastlandıgı belirtiliyor. cesur ve disiplinli askerler olan insanların ya¸ adıgı bu s ˘ ˘ büyük bölgeye– çok deger veriyor. . Daima bunu dü¸ ünmelisiniz. son zamanlardaki yeni giri¸ imleriyle öne çıksalar da. Ama Fransa 1870 sava¸ ında askerî s s ününü kaybetmi¸ ti. . Subat 2005’de. Almanya’dan nefret ediyorlar. Ama kaderlerine boyun egs s mediler. Çinlilerin. Alman olmaya zorlanmı¸ tı. köle ticareti üzerine ve Fransa’nın bugün miras aldıgı ırkçılık üzerine resmî bir yalanı nak¸ etmektedir” (kaynak: 16 Aralık 2005. Fransa’nın sag hükümeti. tarihçiler.000 imza toplandı. VII. devletin tarih yazmasından ve sömürgeciligin s ˘ deh¸ etlerinden muzdarip göçmenlerin. ülkemizde daima talihsiz babaların intikamını ogulların aldıgını gösterir. Yukarı-Ren. ya¸ amınızın en büyük görevi. . Ama Almanya zaptettigi bu bölgeye –vatanlarını içtenlikle seven. vatanseverlik ve milliyetçilik ugruna.)23 s s Sayfanın dibinde yukarıdakiler üzerine bir dizi soru var. gibiler s dogrultusunda bir egitim “reformu” yaptı ve Japonların. zaman ¸ zaman soykırıma varan katliamlar üzerine. Ve topraklarının da bir kısmını. ˘ s The Guardian.Hristiyanlık ve Vatanseverlik penser tourjours. Ayrıca. Söz konusu yasa maddesi. Crecy’de. ˙yi askerler olabilmek için s I ˘ ˘ de. okul kitaps larında hakikatin. Jon Henley’nin haberi). Kuzey ve Güney ˘ ˘ Korelilerin ve hem Japon hem de uluslararası akademisyenlerin tepkisini aldı. sürekli tekrar Fransız olmayı ˘ umut ediyorlar. Bu sizin görevinizdir. Simdi s ¸ ˘ okullarımızda egitim gören siz çocuklar da Sedan’da ve Metz’de yenilen babalarınızın intikamını almalısınız. deniza¸ ırı Fransız vatanda¸ larının. Poitis s ers’de. kolonyalizmin sadece olumlu taraflarına yer vererek. kurulu¸ mitini tarihi gerçek olarak sunmak vb. –[Acar Burak Bengi] ˘ ˘ 79 . geçmi¸ teki ˘ s hunharlıklarını sansürlemek. vs. Fransa ve Japonya örnekleri. Fransa ta˘ ˘ rihi. (Fransa Komün’lerin isyanları bastırıldıktan sonra rahatladı. A¸ agıs s ˘ Ren ve Moselle bölgelerinde ya¸ ayan yüz elli binden fazla Fransız s ˘ vatanda¸ ı.

önlerine dikilmi¸ ölümcül dü¸ manlar ve kaçmalarını engellemek s s için arkalarına dikilmi¸ amansız subaylar. s s ˘ s bir çocuk saflıgıyla sevinç çıglıkları atan ve etrafa bakmalarına zaman ˘ ˘ kalmadan. ne ba¸ kanlar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Topraklarının bir bölümü dı¸ ında. kan. ne bayraklar. yigitliklerini uyandırmalı” diyen. süslenip dalgalanan bayraklar altında yerini almı¸ her amirale ve s ba¸ kana. paylarına ne amiraller. havai fi¸ eklere ve bandoya. Tek derdimiz barı¸ . . tüm bu gazetelerle kitapları dizip basanlar ve –besleyip. dogrulugu. ˘ ˘ s O kurban. tersine. limanları. s su toplamı¸ elleriyle bütün o gemileri. Réflexions sur le ˘ livre VII (VII. ama “bu hatıra cesaretlerini kırmamalı. salonları. ne de bans dolar dü¸ en. kitaba göndermeler) de var. Fransa ne kaybetti? Kaç Fransız s o toprakların kaybıyla Almana dönü¸ tü? Bu Fransızlar Almanya’yı s ˘ seviyorlar mı? Bir gün Almanya’nın bizden aldıgını geri almak için ne yapmalıyız? . mendirekleri ve tüm bu sarayları. istiridyeleri ve sarapları bulup getis ¸ renler. Öyle ki. soguk. çalı¸ an insanlardır. çürüyen s 80 . el altından ve sürekli. aldatılan. “Fransa’nın çocukları 1870’deki yenilgilerimizi hatırlamalı” ve “bu hatıranın yükünü kalplerinde hissetmeli”. kaleleri. açlık ve s s ˘ elem. ızdırap. platformları ve zafer taklarınıyapanlar. bu soruyu sormaya gerek varmı¸ ve aldatılan s talihsiz kurbanın kim oldugu çok açık degilmi¸ gibi. baktıkları halde onları aldatıp onlara en korkunç faciaları hazırlayan adamların tüketmesi için– tüm bu sülünlerle kiraz ku¸ larını. barakaları. sava¸ ın gerekliligi. saglıklı beyaz di¸ lerini göstererek. s s sıradan insanlara. her zaman her yerde.” s s s Qui diable trompe-t-on ici? (Lanet olsun. burada kimi kandırıyorsunuz?) diye sormak istiyor insan. budala. ˘ “Sava¸ ı dü¸ ünmüyoruz. . yaralar. resmi konu¸ malarda büyük bir ısrarla barı¸ tan söz ediliyorsa. avantajı ve s ˘ ˘ ˘ hatta kahramanlıgı telkin ediliyor. genç ku¸ aga ve genel olarak tüm Rus ve Fransızlara s ˘ da. buharlı gemileri. büyütüp. paylarına sadece çamurlu sava¸ meydanı. cephanelikleri. s topları.

Bir dost milletin temsilcilerinin diger milletin ˘ temsilcileri tarafından özel kutlamalarla ve seref duyarak kar¸ ılanma¸ s ˙ sında yanlı¸ olan ne? Ittifakın. Rusların Fransızlara. yine o s halktan olu¸ turulan top-yeminin harcanacagı noktaları gösterecekler. aynen. Ama ˘ s ˘ bu iddianın sersemligi öyle açık ki. Fransızların da Ruslara bu ani. ne de simdi Fransızlara özel bir sevgi duymadıgımızı ¸ ˘ hepimiz biliyoruz. iki ¸ s milletin kar¸ ılıklı olarak birbirine sempati duyup. Avrupa barı¸ ını tehdit eden tehlikeli bir s s kom¸ uya kar¸ ı savunma bakımından önemi olabilecegini teslim etsek s s ˘ bile. s ˘ ˙ Almanya’nın Rusya’ya kar¸ ı planları oldugu. Üçlü Ittifak’ın barı¸ ımızı s ˘ s ve Avrupa barı¸ ını tehdit ettigi ve Fransa’yla ittifakımızın güçleri denges ˘ leyecegi ve dolayısıyla barı¸ ın bir garantisi olacagı söyleniyor bize. bütün bu yakı¸ ıksız ve anlamsız sefih s s ayinlerin Avrupa barı¸ ını koruma amacı güttügünü söylemek daha da s ˘ sahte. filan-filan vaziyeti almak veya su s ˘ ¸ ya da bu kurdele veya ni¸ anı kapmak için. kastedildigi sekilde. Ve.Hristiyanlık ve Vatanseverlik cesetler ve anlamsız. budala s insanlar. Almanları sevmeyi¸ imiz ve onlara ˘ ¸ s güvenmeyi¸ imiz de sahte. çünkü hiçbir mazareti bulunmayan. Ne daha önce. ne daha önce. s ˘ VI “Ama öyle bir sey yok. ¸ s iyi bir ak¸ am yemeginden sonra koyu renk bez çadırlar içinde oturacaks ˘ lar ve bir haritaya saplanmı¸ ignelerle. filan-filan miktarda. insan ciddi ciddi onu çürütmekten ˘ 81 . önlerinde iyi sarap dolu kadehlerle ve di¸ lerinin arasında purolarla. “Durum. sıradı¸ ı s sevgisi sahte. lüzumsuz bir ölüm dü¸ en hep aynı munis. ne de simdi Almanlara özel bir ¸ dü¸ manlık duymadıgımız gibi. Ve simdi su Toulon ve Paris kutlamalarında ziyafet çekenler gibi adam¸ ¸ lar. sava¸ çı niyetler yok” deniyor bize. bu duyguyu birbirine s ifade etmesinden ibaret. en a¸ ikar ve arsız bir s sahtekarlık. bunun neresi kötü?” Bu kötü.

Bir denge olu¸ turmak için s ˘ s Avrupa kaç ittifaka bölünmek zorunda? Madem i¸ ler böyle yürüyor. çünkü Wilhelm’in bir Avrupa ittifakı önderliginde barı¸ ı bozma tehlikesi ˘ s varsa. toprak kaybını hazmedemeyen Fransa’nın ¸ ˙ yapma tehlikesi çok daha büyüktür. önsöze bak. Üçlü Ittifak da kendini barı¸ -ligi olarak adlandırdı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik utanıyor. barı¸ güç dengesine baglıysa. tıpkı simdiki gibi. s s ˘ ˙ Tamamen aynı sekilde. çünkü bir yalan ve bir yalan asla zararsız olmaz. O zaman da. –[Acar Burak Bengi] 82 . s s O zaman. Franko-Rus Ittifakı da gerçekte neyse –yani bir ¸ sava¸ ligi– ondan ba¸ ka türlü görünemez. Özellikle de bu gibi bir durumda. Seytan bir katil ve yalanların babasıdır. Böyle olması. simdi oldugu gibi. bu Karadaglılar. Üstünlük simdi s ¸ Franko-Rus ittifakındaysa. yani bir ittifakın barı¸ ı garantilemesi için. tüm s güçlerin matematiksel bir e¸ itlik içinde olması gerekirdi. Fransızlar ve Ingilizler ˘ daima ve hâlâ bize. o s zaman herhangi bir insan toplulugunda en güçlü adam bir tehlikedir ve ˘ digerleri onu dengelemek için ittifaklar kurmak zorundadır. Nitekim. bize bir sava¸ ligi olarak göründügü halde. o zaman aynı seyi. resepsiyonlar ve kutlamalar ba¸ latılıp. –[Acar Burak Bengi] Harbi. sadece. Yuhanna 8: 44. kıyas kabul etmeyecek ölçüde daha yakın ve akrabayken. simdi s s ¸ Paris’te vatanseverlik timsalleri olarak anılan Aksakovlar ile Katkovlar tarafından körüklendi. O zaman da aynı co¸ kunluklar. Bu kötü. tehlike hâlâ mevcut. aralarında bir denge kuruls ˘ ˙ ması gereken birimler nasıl belirlenebilir? Ingilizler simdi Rusya’yla ¸ Fransa ittifakının kendilerini tehdit ettigini ve bu yüzden yeni bir it˘ tifak olu¸ turmaları gerektigini söylüyorlar. Rus¸ ˘ 24 Yeni 25 93 Ahit. Sırplar veya Bulgarların herhangi ˘ birinden.24 Yalan daima cinayete yol ¸ açar. biz Ruslarla yüzlerce s ¸ yıldır kimsenin hiç kaale almadıgı bazı Slav karde¸ lerimiz arasında ani ˘ s ˙ bir sevginin alevlendigi varsayıldı –Almanlar. Hatta daha da büyük. ˘ “Fransa’yla Rusya’nın barı¸ ı garanti altına almak için kar¸ ılıklı sempas s tilerini ifade etmelerinde kötü olan ne?” diye soruyorlar. Türk sava¸ ından25 önce de.

zamanları ve enerjileriyle ne yapacaklarını bilmeyen aylak. o bildik ugursuz ve budala duyuru gazete ˘ sütunlarında görünecek: Biz. o zaman da Moskova’da Ilk ¸ ˘ yiyip. birbirlerine budala seyler söylediler ve vecd duygularıyla ¸ mütehassis oldular. aynen simdi Paris’te oldugu gibi. vs. Aleksandr rıza göstermekten kaçınamadı ve artık bildigi˘ miz üzere. Gazetelerin editörleri. uydurdu ve hararetlendi ve sonunda. gazeteler gittikçe daha s fazla yalan söyledi. Polonya I Kralı. Toulon ve Paris’te yas s pılan ve gazetelerde hâlâ yapılmakta olan sey de. çe¸ itli bölüklere. kendilerini katliama gön˘ dermeyi Tanrı huzurunda görev bildigimizi. ˘ Rusya’ya. ne kadar barı¸ yanlısı olursa olsun. Tanrı onlarla olsun. Gazeteler heyecanı kızı¸ tırdı ve s s iktidar tedricen oyunda yer almaya ba¸ ladı. Çe¸ itli generaller ve bakanlar. s s milyonların zalimle¸ tirilmesi ve aptalla¸ tırılması. s bütün gazetelerce ve tüm milletin kamuoyunca talep edilen (veya bu gibi durumlarda daima tüm milletin kamuoyunca talep ediliyormu¸ s gibi görünen) bir sava¸ ı onaylamaktan kaçınamayacak.. sava¸ gerçekle¸ ti. Aleksandr. –vs. Diplos matik notalar ve yarı-resmî makaleler ba¸ ladı. Tanrı’nın lütfuyla tüm Rusya’nın otokratik ˙mparatoru. Finlandiya Büyük Prensi. asıl mesele –Türkiye’ye s kar¸ ı tertipler– hakkında sessiz kaldılar. bize Tanrı tarafından ema˘ net edilen sevgili insanlarımızın iyiligi için. zengin insanlar kalabalıgı vatansever konu¸ malar geveleyecek ve ˘ s Almanya’ya kar¸ ı dü¸ manlık a¸ ılayacak ve hadiseler öyle sekillenecek ki. içip. çaglar öncesine uzanan. yani. yüz binlerce masum insanın kıyımı. “Tanrı s Çar’ı Korusun” ve “la Marseillaise” nagmelerine içtikleri gibi. s ˙ önce. gazeteler yalans larını basacaklar. besbelli aynı yola veya ¸ daha da kötü facialara yöneliyor. tüm sadık tebaamıza duyururuz. Tanıdık. s ˘ deh¸ etli ugra¸ yeniden ba¸ layacak. Sırbistan ayaklandı. Ve biz etrafa s bakmaya zaman bulamadan. Çanlar çalacak ve uzun saçlı adamlar altın i¸ lemeli cüppelerini giyip s cinayet adına dua etmeye ba¸ layacaklar. vs.Hristiyanlık ve Vatanseverlik larla Slavlar arasında ansızın alevlenen kar¸ ılıklı sevgiden söz ettiler. s s s ¸ III. Fransa’ya. vatanseverlik s ˘ s s 83 . ordulara ve filolara içecekler. aslen sava¸ s istemeyen III. birlik ve barı¸ tan söz edip. çevresindeki herkesçe.

nedenini kendileri bilmeden. hastalanacak. s Ve hasta. ölüler üzerlerine kireç serpilerek gömülecek ve pe¸ inden bir kez s daha. ni¸ anlar ve yıldızlar almayı umarak. nereye sürülürlerse oraya yürüyecekler. tüccarlar s ve mühimmat satıcıları iki kat kâr beklentisi sevinciyle ko¸ u¸ turacaklar. daha önce hiç görmedikleri ve kendilerine ne bir kötülük yapmı¸ ne de yapması mümkün olan s binlerce ba¸ ka insanı öldürecekler. Aylak hanımlarla beyefendiler. bir süreligine duracaklar. munis insan. annelerins den ve çocuklarından koparılan yüzbinlerce basit. bunları toplayacak yeteri kadar insanın kalmadıgı noktaya ula¸ ınca ve hava. ellerindeki ¸ ölümcül silahlarla. Uygun adım ilerleyecek. hovardalık ve votkayla bastırarak. komutanlara bile naho¸ gelecek ˘ s s kadar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik kisvesi altında. ruhlarındaki ızdırabı sarkılar. hastalar rastgele bir yere getirilip üstüste ¸ atılacak. vah¸ ile¸ tirilmi¸ s s s s s ve zalimle¸ tirilmi¸ olacak ve dünyada sevgi azalacak. ˘ yaralılar bir sekilde toplanacak. insanoglunun s s ˘ halihazırda ba¸ lamı¸ bulunan Hıristiyanla¸ ması26 tekrar on yıllarca. donacak. yaralı ve ölü sayısı. daha ileri sürülecek. dört dönecekler. s ˘ türlü kurdeleler. Fabrikatörler. çifte maa¸ s s ve istihkak çekerek. s s Her zamankinden daha çok çalma fırsatını sezen her türden memur dört dönmeye ba¸ layacak. ta ˘ ki bunu ba¸ latanlar usanana ya da gerekli görenler istediklerini alana s kadar. dört dönecekler. karılarından. haçlar. –[Acar Burak Bengi] 84 . s s s 26 Önsöze bak. insanları öldürmeleri geregi. o çürüyen top-yemiyle enfekte olunca. açlık sefaleti çekecek. bütün bu aldatılan insanlar kalabalıgı ileri. hastalıktan ölecek ve nihayet insanların onları biner biner öldürecekleri yere gelecekler ve onlar da. Ve böylece bir kez daha insanlar barbarla¸ tırılmı¸ . simdiden Kızıl Haç için adlarını kaydettirip. kocalarıyla karde¸ lerinin ¸ s öldürmeye giri¸ tigi insanların yaralarını sarmaya hazırlanarak ve böyles ˘ likle en Hıristiyanca bir i¸ yaptıklarını hayal ederek. s Ve sükunet içindeki çalı¸ ıp didinmelerinden. Ordu komutanları. nefret ve cinayeti te¸ vik için çalı¸ maya koyulacaklar ve sas s tı¸ larını iki katına çıkarmaktan sevinç duyacaklar.

söz ve eylemlerince bilerek veya 27 Soganlı ˘ be¸ amelli yelveku¸ u ve donmu¸ kartavugu. muhatap oldukları kar¸ ılamadan ötürü tüm Rusya’nın minnettar kalacagına Fransızları s ˘ ˙ temin edince ve ba¸ rahipler. vatanseverligin daima yol açtıgı alı¸ ılageldik insafsızlıklara ˘ ˘ s rehnedilir ve bu kutlamaların önemini farkeden ki¸ i. Fransızların Imparator ailesine yönelik s hayır dualarının muhakkak ki Çar-sever Rus halkının kalbinde sevinçle yankılandıgına. bilginlerin ve yazarların payla¸ tıgına s ˘ Fransız bakanları temin edince ya da Rus filo komutanı. s s onları çocukluktan itibaren sapkınla¸ tırarak. pe¸ inen sarts s ¸ landırılıp. Dolayısıyla o gazeteci baylar. eline bir kadeh Grand Moët sampanyası alarak. s VII ˙s I¸ te böyle Toulon kutlamaları gibi vatansever gösteriler gerçekle¸ tiginde. aksine. tüm emri ˘ ˘ altındakilerin. s tüm Rusların Kron¸ tad ve Toulon ve Paris’te olup bitenlerle duyguda¸ lık s s içinde bulundugunu ve bu ölüm kalım ittifakının tüm bir halk iradesiyle ˘ onaylandıgını öne sürünce ve Rus Egitim Bakanı duygularını. ˘ ¸ ani ve müstesna bir güzel Fransa (la belle France) sevgisiyle dolup tasan kalbinin tüm Rusların kalplerine tercüman oldugunu beyan edince. böyle bir duyuruyu en canhıra¸ bi˘ s çimde protesto etmeyi ve kalplerimizin. o gazeteci baylarınkilerle. görünü¸ te uzak gelecek için olsa da. sadece kendimiz için s degil on milyonlarca Rus için de. bir ortolans à la soubise et logopèdes glacées27 tabagından sonra. filo komutanlarınınkilerle. cemaatleri adına kefil olunca ve Rus halkının temsilcisi ˘ diye görülen Paris’teki Rus elçi. –[Alper Altug] s s s ˘ ˘ 85 . egitim ˘ bakanlarınınkilerle. sava¸ tan kazanç saglayacak s ˘ olanlar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik yüzyıllarca geriye atılacak. ¸ ˘ i¸ te o zaman. s ˘ insanların iradeleri. onların zımni sos nuçlarına kar¸ ı çıkmaktan kendini alamaz. sava¸ ın mevcudiyetini onun gerekliligine s ˘ kanıt gösterecekler ve yine gelecek ku¸ akları sava¸ a hazırlayacaklar. bu çılgınlıktan azade olan bizler. Rus çocuklarının. ba¸ rahiplerinkilerle ve s elçilerinkilerle birlikte atmayıp. Ve bir kez daha. kendilerinden emin.

ama bunları s sadece kendileri için yapsınlar. Geldiginde biz ot biçiyorduk. Almanların da tekrar onun öcünü almak zorunda s kalacakları ve bunun böylece sonsuza kadar gidecegi. Fransa’nın eski sınırlarıyla gücü ve sanının geri kazanımı ¸ için ve kendimizi Almanya’nın ugursuz planlarına kar¸ ı emniyet altına ˘ s almak için. Chants du Soldat yazarı. Jena’nın öcünü alana kadar ˘ ¸ da Prusya’nın huzur bulamayacagı ve simdi Fransa lehine bir revanche ˘ ¸ gerçekle¸ mesi halinde. kendini Hıristiyan addeden bizler bu beyefendilerin söyleyip yazdıklarıyla sartlandırılmaya göz yumamayız. makaleler yazıp konu¸ malar yapsınlar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik bilmeyerek etrafa saçtıkları ölümcül yalan ve yanlı¸ lar kar¸ ısında. esir dü¸ üp s ˘ s kaçtıgını ve. ˘ s ˘ Fransızların kendilerinden koparılan karde¸ lerini kurtarmakla yüs kümlü oldugu. kar¸ ılıgını verdik. Toulon baharının ilk cırcır böcegi –Almanya’yla s ˘ sava¸ ma taraftarlıgı iyi bilinen bir Fransız ajitatör28 – bir Franko-Rus s ˘ ittifakına zemin hazırlamak üzere Rusya’ya geldi ve köyde bizi ziyaret etti. Alman hakimiyetindeki ˘ ¸ s 28 Paul Déroulède (1846-1914). s s Bizim çevre. söyledikleri gibi barı¸ ın onanmasına benzemes yip. seklindeki savunmasına kar¸ ılık. daha ziyade suça katılmaya hazırlanırken suçluların daldıkları sefih ayinler ve esriklige benzeyen bütün bu sarho¸ vecdlerin. s ˘ VIII Yakla¸ ık dört yıl önce. vatansever bir ant içtigini anlattı: ˘ ˘ ˘ Fransa’nın dirligi ve serefi yeniden tesis edilene kadar Almanya’yla ˘ ¸ sava¸ için ajitasyon yapmayı bırakmayacakmı¸ . Ögle yemegi için eve dönü¸ te ziya˘ ˘ ˘ s retçimizle ahbaplık ettik ve bize hemen nasıl sava¸ tıgını. Istedikleri ˘ kadar Moët içsinler. besbelli gurur duydugu. Rusya’yla Fransa arasındaki bir ittifakın gerekli oldugu ˘ kanaatini payla¸ madı. öfke ve s s ˙ tiksintiyle doldugunu ilan etmeyi kutsal görevimiz addederiz. ¸ Göz yumamayız çünkü. konu¸ maların ˘ s s ve kucakla¸ maların altında ne gizlendigini biliyoruz. –[Aylmer Maude] 86 . Kaybettigi bölgeleri geri alana kadar Fransa’nın s ˘ huzur bulamayacagı seklindeki savlamasına.

insanlar. dedik. Alman degil de Fransız sayılmak daha ˘ ˘ ho¸ gelecek diye ve ziyaretçimiz Fransız ordularının sanını yeniden s ¸ kazanmasını istiyor diye. ziyaretçimiz sadece omuzlarını silkip. ˘ Fransa’nın katlandıklarına katlanmadıgımızdan. karakteristik Fransız ˘ 29 Bugün. milliyet ayrımı yapmaksızın herkesi karde¸ sayarak. aynı zamanda Hıristiyan ögretilerden kaynaklanan bütün ahlak ˘ kaidelerini de reddetmeli. ancak hile ve desiseyle sürüklenebilir sava¸ a. ne sampanyamız. Hıristiyanlık yok edilene kadar. sava¸ ın yol açacagı korkunç ızdırapları çeks ˘ meye degmeyecegi. ne de idrakımızı bulandıracak ba¸ ka bir seyimiz bulun¸ s ¸ dugundan. Sovyetler’in çökü¸ ünden sonra bu eyaletler su devletler oldu: Litvanya. Polonya veya Baltık Eyaletleri’nin kaybı bir facia s sayılamayacagına. dolayısıyla ona teslim olamayız. sava¸ insanların öldürül˘ s s mesini talep ettigine ve Hıristiyanlık. C’est à prendre ou à laisser (Bu ancak böyle yapılabilir) dedik. Ve ne bandomuz. simdi oldugu ¸ ˘ gibi. sadece tüm cinayetleri yasakla˘ makla kalmayıp. Bizse bu hile ve desis seyi görüyoruz. kilise binalarını ba¸ ka amaçlara uyarlamakla. sadece kiliselerden haçları s ˘ kaldırmakla. Fransız s hakimiyetindekinden hiçbir sekilde hiç de daha kötü bir durumda ol¸ madıgı ve kimi Alsace’lılara. hatta bir tek insan hayatını feda etmenin bile dogru ˘ ˘ ˘ olmadıgı. s ¸ Estonya. tutarlı olmak adına. s tüm insanlara iyilik yapılmasını istedigine göre.Hristiyanlık ve Vatanseverlik çalı¸ an kesim mensubu Alsace-Lorraine sakinlerinin. Hıristiyan bakı¸ açısıylaysa. genelde. –[Acar Burak Bengi] 87 . gerektirdikleri askerî güçle siyasi harcamadan bizi ˘ kurtaracagına göre. Bir Hıristiyan Hükümet sa˘ s ˘ va¸ a girdiginde. kar¸ ılıgını verdik. bizim için böyle ko˘ nu¸ makta hiç sakınca bulunmadıgını. böyle bir kaybın daha çok bir kazanç olarak deger˘ ˘ lendirilebilecegi. rahiplere s ˙ ba¸ ka görevler vermekle ve her¸ eyden önce Incil’i yasaklamakla kalmas s malı. siyasi s s ˘ ˘ bakı¸ açısıyla bile. cevabını verdik. hiçbir durumda sava¸ ı ˘ s onaylayamayacagımız. ama Baltık Eyaletleri29 veya Pos ˘ lonya bizden alınsaydı ba¸ ka türlü konu¸ acagımızı söylediginde. Letonya.

88 . sava¸ tan arzu edilir s ˘ s bir sey gibi söz edebilecegine inanması mümkün olmamı¸ tı. Almanya’ya kar¸ ı s s s sava¸ halinde Rusların Fransa yanında yer almasını saglamak umuduyla s ˘ geldigini açıkladıgım zaman Prokofi besbelli memnun kalmadı ve küçük ˘ ˘ ot yıgınları arasında oturan köylü kadınlara dönerek. solgun. ¸ s ¸ “O kimlerden?” diye sordu Prokofi. ˘ s ba¸ ıyla ziyaretçimi i¸ aret ederek. sert bir sesle. duygularını gayriihtiyari açıga ˘ ˘ ˘ vurdu. Almanları her iki yandan sıkı¸ tırma önerisini saka olarak almı¸ tı. Prokofi’nin. s s ˘ “Peki hangi i¸ için gelmi¸ ?” diye sordu Prokofi. Almanları sıkı¸ tırma önerisinden de çok s sa¸ ırttı Prokofi’yi ve onda biraz süphe uyandırdı. ihtiyar. iki ˘ büklüm bir mujik olan. ˘ ¸ ¸ onlara bir çıkı¸ yolu bırakmalıyız. söz ve jestlerin anlamını izah ettigimdeki munis sa¸ kınlıgını ve alaycılıgını hatırlıyorum. gidip ˘ dagınık otları tırmıklamalarını bagırınca. Fransız. s beyaz parmaklarıyla Prokofi’nin ter içindeki kenevir gömlegini her ˘ yanından sıkarak.” (Ona Rusları sevdigimizi söyle˘ yin) dedi. ama hâlâ azimle çalı¸ maya devam eden mesai s arkada¸ ım Prokofi’ye. saka olarak s ¸ aldıgı seye sakayla cevap vererek. ˘ ¸ s ˘ ˘ Belli ki. “kımıldayacak bir yerleri kalmaz. halk arasında ˘ fikirlerine daha fazla sempati bulacagını umarak. Varlıklı bir Fransız oldugunu söyledim. güvenmedigi anla¸ ılacak biçimde. sakin ve ayıkken. Bu sözler besbelli. ˘ IX Bu sohbetten sonra misafirimizle otluga gittik ve orada. s ˘ “Dites-lui que nous aimons les Russes. bunu fiilen gösterdi ona. onları her iki yandan sıkı¸ tırırsak” dedi Prokofi.Hristiyanlık ve Vatanseverlik kibarlıgıyla. evimizdeki misafirperver kar¸ ılamadan ötürü fevkalade ˘ s müte¸ ekkir kaldıgını. Ruslarla Fransızların Almanları her iki yandan s sıkı¸ tırmasına matuf hareket planını tercüme etmemi istedi.” s Bu kar¸ ılıgı ziyaretçime tercüme ettim. s ¸ s yeti¸ kin ve egitimli bir adamın. ama görü¸ lerinin benzer sekilde kar¸ ılanmayı¸ ına s ˘ s ¸ s s çok yazıklandıgını söyledi. ¸ ˘ s “Peki ama.

siz kargalar. bana çok daha açık göründü ve s ˘ simdi Toulon-Paris kutlamalarından sonra bütün canlılıgıyla aklıma geli¸ ˘ yor. Tolstoy’un bilinen ve sıkça ba¸ vurdugu bir yöntemdir. Birbirinden böylesine farklı bu iki adamın görüntüsü –silindir sapkası ¸ ve o zamanlar çok moda olan uzun paltosuyla. saçında ot tu˘ s ¸s s tamlarıyla. yaslandıgı yabanın di¸ leri ˘ s arasından damarlı elini çekti. yıpranmı¸ di¸ lerinin köklerini gösteren munis bir tebess s sümle ekledi: “Gelip bizle çalı¸ san ve Almanları da yanında getirsen s ˙s daha iyi edersin.32 omuzundaki koca bir yaba dolusu otla ve uzun adımlarla.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ˙s “Hey. Sava¸ ve Barı¸’ta Napolyon’un da beyaz ellerine sürekli s ˘ s s vurgu yapar. diz altından baglanan ev yapımı bol pantolonu ve a¸ ınmı¸ ˘ s s laptileriyle. insanların me¸ akkatli emegiyle beslenip. Birinin sahsında. Almanları ˘ da alırız yanımıza”. yabancı ziyaretçiyi incitmi¸ olmaktan s korkarcasına. I¸ te Almanları sıkı¸ tırma zas manı! Otlar daha toplanmadı ve Çar¸ amba günü de biçmeye30 gelecegiz s ˘ gibi görünüyor” dedi. ve agır i¸ yüzünden si¸ mi¸ parmaklarıyla. o zaman. sonra da ¸ s ˘ aynı insanları top-yemi olarak kullanan bütün o insanlar cisimleniyordu. sürekli çalı¸ mayla eci¸ bücü¸ . s –[Koray Karasulu] 31 Bazı karakteristik özellikleri leytmotif olarak kullanması. I¸ i bitirdigimizde birlikte gezintiye çıkarız. hem de “biçmek” anlamlarında kullanılıyor. Prokofi bunu söyleyip. çatalı omuzuna attı ve kadınlara gitti. Kalkın. sonradan bu sekilde kendilerini ¸ defedenleri besleyip koruyanlar. Prokofi’deyse o top-yeminin kendisi. canlılık ve özgüven parıltısıyla. –[Acar Burak Bengi] 32 Hu¸ agacından çarık. le brave homme!” (Ah ne cesur adam!) diye haykırdı kibar Fransız gülerek. Ve Rus halkına yönelik diplomatik misyonu böylece sona erdi. Ve sonra. –[Koray Karasulu] s ˘ 30 Bu 89 . çalı¸ an bir adamın daima yaptıgı gibi. daima bitkin ama feci iki s s s büklüm haline ragmen hep çalı¸ an Prokofi’nin kaba figürü– bu iki ada˘ s mın olu¸ turdugu güçlü tezat. “Oh. çalı¸ maya alı¸ ık olmayan beyaz elleriyle31 enerjik bir bis s çimde Almanların nasıl sıkı¸ tırılması gerektigini gösteren iyi beslenmi¸ s ˘ s zarif Fransız. kelimenin Rusçası hem “sıkı¸ tırmak”. ekonomik devi˘ s ˘ nimlerle yürüyen. tembel degil ama. uyuyorsunuz.

tabiyatıyla. Polonya’dan ve Kafkasya’dan. tüm insanlarda içkin bir his oldugu ve sonra da. Ama Rusya. sevgili bir anneden koparılan s çocuklar. Rusların. Almanların ve Ingilizlerin kaybedilen bölgeleri geri almak. Vatanseverlik hissine dair ifadelerin halkımızca dillendirildigini hiç i¸ itmedim. bana sürekli s aynı seyi söylediler. ˘ ˙ Ama Ingiltere denizlerdeki üstünlügünü hiç kimseye kaptırmaz. her¸ eyi fedaya hazır oldukları pe¸ inen kabul edilir ˘ s s genelde. ¸ Çalı¸ an kesim. ondan mahrum kalanlara zerkedilmesini gerekti˘ recek kadar yüce bir ahlaki his oldugu pe¸ inen kabul edilir. her türlü vatansever tezahür kar¸ ısında tam bir s kayıtsızlık ve hatta a¸ agılama ifadeleri duydum. Dogu’daki nüfuzlarını idame ettirmek.” Böyle ˘ ˙ sözler sarfedilirken Fransızların. Vatanseverlik hissinin. muhafaza etmek ugruna. Ama bu ˘ s kabullerden ne biri ne de digeri dogrudur. Ben Rus halkı içinde ya˘ ˘ rım yüzyıl ya¸ adım ve bütün bu süre boyunca. kendi çalı¸ an kesimleriyle ilgili olarak. tıpkı Fransızlar gibi. kendilerini ve ailelerini geçindirme 90 . halk arasındaki en ciddi ve saygın ˘ s insanlardan. ˘ birlik ve güçlerini veya denizdeki üstünlüklerini vs.Hristiyanlık ve Vatanseverlik X “Ama Fransızlardan iki eyalet alınmı¸ . ama tam aksine. bölgelerinden mahrum edilme riskini de göze alamaz: Baltık eyaletlerinden. Ama Almanya da. bir kere en önce. sürekli. vatanseverligin temel saikleri olarak boy gösteren siyasi s ˘ meselelerle ilgilenemeyecek kadar. Almanya’nın kendine buyurmasına ve Dogu’daki ˘ tarihi misyonundan onu mahrum etmesine izin veremez. gerçek Rus halkının s olu¸ turdugu büyük kitle içinde bir vatanseverlik tezahürü veya ifadesi s ˘ –askerî hizmette ögrenilen ya da daha özsüz ve a¸ agı halk kesimlerince ˘ s ˘ kitaplardan kopyalanan vatansever formüller haricinde– ne gördüm ne de duydum. Alman¸ ˘ ˙ lar ve Ingilizler de. Diger ülkelerin çalı¸ an s ˘ ˘ s kesimi arasında da aynı seyi gözlemledim ve egitimli Fransızlar. onca kurban vererek kazandıgı avantajları kaybetme ihtimaline göz yumamaz.

onları ilgilendirmiyor. Halktan biri için.Hristiyanlık ve Vatanseverlik derdine dü¸ mü¸ durumda: Rusya’nın Dogu’daki nüfuzu meselesi. ˙ Rusya da bu durumun bir örnegidir: Iman’a. onun için önemli olan. iktidar elinde bulunan her ˘ ˘ araçla –Kilise. simdi Paris’te oldugu gibi. iktidar tarafından öylesine özenle a¸ ılandıkları vatanseverlik ise yalnızca yayılamamakla s kalmayıp. iktidarla hükümran ˘ sınıfların yogun hipnotizmasına maruz kaldıgında gerçekle¸ iyor ve bu ˘ ˘ s vatanseverlik. ne kadar vergi ödemesi ˘ gerekecegi. Als s ˘ manya’nın birligi. iktidarların sarfettigi yogun çabaya ragmen. okullar. basın ve her çe¸ it kutlamalarla– ve olaganüstü s ˘ ˙ bir yogunlukla Rus halkına a¸ ılandıgı bir yerde. Avustralya veya Matabeleland’ın33 ˘ ˘ ˙ Ingiltere’ye ait olup olmayacagı ve hatta vergilerini hangi hükümete ˘ ödeyecegi ve ogullarını hangi orduya gönderecegi. Iman. kaybedilen Fransız bölgelerinin geri alınması. ancak hipnoz etkisi korundugu sürece tutunabiliyor halk ˘ arasında. Çar ve Anava˘ s ˘ 33 Bugün Zimbabve’nin batı yakası. askerî hizmetin uzun sürüp sürmeyecegi. Vatanseverligin. nereye bir sınır çizilecegi. milli ve siyasi menfaatlerden ta˘ mamıyla farklı sorular. ¸ ˘ ama sadece bu meselelerin hangi ko¸ ullarda ortaya çıktıklarını hiç bilmes dikleri için degil. Çar’a ve Anavatan’a ˘ baglılık ve sevgi biçimindeki vatanseverligin. sosyalizm ˘ ˘ ˘ insan kitlelerine giderek daha fazla nüfuz ediyor. ancak kitleler. Saksonya veya Braunschweig’in Al˘ man Birligi’ne dahil olup olmayacagı. dahası hayati menfaatleri milli ve siyasi menfaatlerden ˘ tamamen ayrı oldugu için. bir ˘ devletin su veya bu bölgesinin digerine devri vs. –[Acar Burak Bengi] 91 . daima tamamen ka˘ ˘ ˘ yıtsız kaldıgı konulardır. dahası gitgide kayboluyor ve sadece ondan çıkarı bulunan üst sınıflar arasında tutunuyor. arazi için uzun ˘ ˘ yıllar ödeme yapması gerekip gerekmeyecegi ve emegi kar¸ ılıgında çok ˘ ˘ s ˘ kazanıp kazanmayacagıdır –hepsi de. ˘ ¸ ˘ bazan kalabalıgı ele geçirmesi de. içkin olmayan bir vatanseverligi ˘ insanlara kazımak ve aralarında geli¸ mekte olan sosyalizm fikirlerini s bastırmak için. Bu yüzden. ˘ ˘ Konstantinople’un kime ait olacagı.

A. ¸ ˘ s ˙ aslında tüm halk arasında.34 uzun güz ak¸ amlarında raporunu sunmak s s üzere gelen –okuma yazmasız. yogun denemelere ragmen. Bir baglı˘ lık hissi nak¸ etme ugrundaki sonu gelmez. vatanseverlik aldatmacasından ve Iman. ˘ Dyakov. onunla diger ülkeler arasında ayrım yapmaz. Çogu zaman Iman ˘ ˘ ˘ –baglı oldugu varsayılan su Ortodoks Devlet imanı– hakkında hiçbir sey ˘ ˘ ¸ ¸ bilmezler ve tanır tanımaz onu reddedip rasyonalist olurlar. bizimkine kıyasla ˘ ¸ Fransız iktidar sisteminin avantajından söz ederdi ona. diger seyler yanında. ne saldırılabilen ne de savunulabilen bir inancı. Türkiye’de veya Çin’de s yerle¸ ik durumdalar. –[Aylmer Maude] 92 . Bu. benimsemezler. ˘ Ruslar bugün. evvelce Avusturya veya Türkiye’ye göçmelerinden tamamen farksız olarak. Anavatan’ındansa ˘ –bununla kendi köyü veya bölgesi kastedilmedikçe– ya tamamen bihaberdir veya haberdarsa da. kınama degilse. Rusya’da veya dı¸ arıda. Çar ˙ ve Anavatan’a baglılıktan en bagımsız olanlardır. yani. siddet kullanan tüm otoritelere kar¸ ı takındıgıyla s ¸ s ˘ aynıdır. O sırada vatansever Rus gazeteleri bu müdahale yüzünden öfkeyle yanıp tutu¸ uyordu ve hükümran sınıfları öyle kızı¸ tırdı ki. yüz milyonlarca Rus insanı. yani. s XI Kı¸ ın Paris’teki karısını arada bir ziyaret edip. Rusya’yla Fransa arasındaki ili¸ kilerden söz etti. Rusya’nın çalı¸ an sınıfı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik tan’larına özellikle baglı oldukları yolunda kendilerine atfedilen haksız ˘ söhrete ragmen. s ˘ ˘ ˘ Çar’ına kar¸ ı tavrı da. Gazeteleri okuyan dostum kahyasına. s s siyasi ili¸ kilerimiz son derece gerginle¸ ti ve Fransa’yla sava¸ söylentileri s s s duyulur oldu. kendisi köyde yalnız s ya¸ ayan eski dostum D. ama bilge ve saygıdeger köylü– kah˘ yasıyla sık sık sohbet eder ve. Lehlerin son ayaklanması ve Fransız Hükümeti’nin bizim i¸ lerimize müdahalesi s arifesindeydi. Basının söyleminden etkilenerek (ve eski bir ordu s 34 Süphesiz. mutlak kayıtsızlıktır. ¸ Delikanlılık ve Gençlik’teki Dimitri karakterini yaratırken model aldıgı D.

s “E. iktidarın hipnotik etkisi altında bulunmayan. ama daha çok ve daha iyi topraga. fevkalade daha az bir öneme sahiptir. Rus köylülerinin Iman’larını.” Ve dostum. Amerika’ya göçen Ingiliz. (hangisi olursa olsun kendisini aynı s ˘ sekilde soyacagını bildigi için) –suyun iyi olup olmadıgından bile deme¸ ˘ ˘ ˘ yecegim– topragın yumu¸ ak ve killi olup olmadıgından ve lahananın iyi ˘ ˘ s ˘ yeti¸ ip yeti¸ meyeceginden. yönetimi altına ˘ ˘ girebilecekleri her iktidarın –Avrupa’da daha kötüsü bulunmadıgına ˘ göre– elbette Rusya’dakinden daha iyi olacagı gerçegidir. s s ˘ Rusların bu kayıtsızlıgının kaynagı. Türkiye veya ˘ s Avusturya’ya. Fransızlarla s ˘ Sivastopol’un bir ‘revanche’ını gerekli görüyordu. bana dedigine göre. Çin. Her bir Rus köylüsü için hangi iktidar altında ya¸ ayacagı meselesi. bu yoruma öyle sa¸ akalmı¸ ki. hepsi ikinciyi seçerdi. “Varsın. taptıkları Anavatan’larına. ¸ s s Çar’larını ve Anavatan’larını sevmelerinden söz ederler. ne ˘ ¸ s s kar¸ ılık verecegini bilememi¸ ve gerçege çok benzer bir rüyadan uyanan s ˘ s ˘ biri gibi gülmü¸ sadece. (kitaps ˘ larda tabir edildigi üzere) Çar babalarının emri altında. oysa su iki yer ¸ arasında seçim yapması gerekseydi. bir tek Rus köylü cemaati bile hangisine yerle¸ ecegi konusunda bir an tereddüt etmezdi: Rusya’ya. bunu daha önce çok ˘ gördük ve bugün de hâlâ görmekteyiz. bizim için de düzenlemeler yapsınlar. aklı ba˙ sında her çalı¸ an Rus insanından i¸ itilebilir. Hollandalı ve Alman ˘ 93 . O sıra vatansever Ruslar. Prusya. Beyaz Çar babaları ve Ortodoks inancı olmaksızın. ama öyle degil: ˘ ˘ ˘ ˙ bildigim kadarıyla.Hristiyanlık ve Vatanseverlik mensubu olarak) bir sava¸ halinde orduya tekrar girip Fransızlarla s sava¸ maya gidecegini söyledi. kutsal Ortodoks ˘ ˙ Iman’larıyla.” ˘ dedi kahya gayet ciddi bir biçimde. sanılabilirdi ki. s Böyle yorumlar. “Niye sava¸ alım?” diye sordu kahya. Fransa’nın bize buyurmasına nasıl izin verebiliriz?” “Ama siz kendiniz onların bizden daha iyi yönetildigini söylediniz. ama daha az ve daha kötü topraga veya Rusya dı¸ ındaki herhangi bir yere.

Almanya’da. 94 . Bu eski bir sanat ve dolayısıyla uzmanları da o vecd hallerini hazırlamada virtüöz seviyesine ula¸ mı¸ durumdalar. zafer kutlas ˘ maları yapıldıgında. Aleksandr’ınki. Bu kar¸ ılamayı gören herkes. hep birden kaleskanın pe¸ isıra yarı¸ a tutu¸ mu¸ lar ve veliaht s s s s bakarken birçogu istavroz çıkarmı¸ . s s Aleksandr henüz veliahtken ve gelenek icabı Preobrajenskiy Alayı’nı kumanda ederken. Aleksandr’ın çocuklarından biri yaralandı. çalı¸ anlar arasında s katiyen tepkiye yol açamaz. Türklerinkinden Avustur˘ yalılarınkine veya Fransızlarınkinden Almanlarınkine kayması. çalı¸ an s sınıfın ko¸ ullarında o kadar küçük bir fark yaratır ki. veya bu Franko-Rus senliklerinde. ˘ Avrupa halklarının bir yönetimden digerine. sadece o co¸ kuyu organize edenlerin s s sanat seviyesini gösteriyor. s ˘ s bunu kendileri için gerekli görenlerce. Ama bu teza˘ ¸ hürlerin nasıl hazırlandıgını bilmek lazım. –[Koray Karasulu] 36 1888’de. Kaleskası görünür görünmez. II.36 s Fransa’da. Mesela Rusya’da. Borki’de III. Prusya’ya sava¸ ilan edildiginde. Çar’ın her ˘ yolculugu sırasında. sırtlarında yalnızca gömlekleriyle ˘ onu kar¸ ılamaya ko¸ mu¸ lar ve yüce kumandanlarını müthi¸ bir co¸ kuyla s s s s s selamlayıp. köylü cemaatlerinden ve fabrikalardan insanlar onu ˘ kar¸ ılayıp buyur etmek üzere biraraya getiriliyorlar. Aleksandr’ın seyahat ettigi treni havaya uçurma ˘ amacıyla bir terörist giri¸ imi gerçekle¸ ti. XII Vatanseverligin varlıgının kanıtı olarak. tahta çıkmasından iki yıl sonra. taç s giyme töreninde35 veya Ekim’in 17’sindeki Çar’ı öldürme giri¸ iminde.Hristiyanlık ve Vatanseverlik köylüler ve Rusya’ya gelen digerleri arasında da aynı tutum hakim. çe¸ itli merasimler sayesinde ˘ ˘ s halkta ifade bulan tezahürlerini i¸ aret ederler. 1883’te. büyük oranda suni olarak hazırlanıyor ve sergilenen co¸ ku seviyesi. mesela Rusya’da. askers ler –anlatıldıgı üzere– oldukları gibi. Kalabalıgın co¸ kusu. s s –[Aylmer Maude] 37 Dört tereklekli gezinti arabası. Rus ˘ s s 35 III. iktidarlarla hüs kümran sınıfların telkinlerine maruz bırakılmazlarsa. bir keresinde ak¸ am yemeginden sonra kaleskasını37 o s ˘ sıra kampta bulunan alaya sürmü¸ . –[Aylmer Maude] Karkov yakınında.

tamamen aynı sekilde yapılır. . böylesine kaba degilse de. . ˘ “Ha¸ metmeaplarını ne zaman bekleyebiliriz?” s “Muhtemelen ak¸ am. ıstavroz ˙ çıkaracaksın. iki. üç. iki. sekiz. dokuz. aynen gerçekle¸ tigi üzere. hatta bir saatligine bile olsa ˘ kendilerini ziyaret etmeleri dilegiyle.Hristiyanlık ve Vatanseverlik askerlerinin Çar ve vârisine kar¸ ı duydugu saf baglılık ve sevgiden. bölük komutanlarını biraraya toplayıp. Rus denizcilerin bir günlügüne. [malumatını tüm diger gazetelerden toplayan iktidar organı Selskiy Vestnik’ten aktarıyorum yine] sırf nispeten uzunca olan Toulon-Paris güzergahındaki ˘ irili ufaklı bütün kasabalarda degil.” s Veliaht gider gitmez tugay komutanı. . Bize. aksine çok maharetli ve gayet bariz bir sekilde Fransız s ¸ hükümetince hazırlandılar. Ba¸ ças ˘ s vu¸ lar bölükleri tefti¸ ettiler ve her adamı birer birer sayarken onuncuda s s durdular: “Bir. Bu. Ne s s var ki. bütün askerlerin ertesi gün temiz gömlek giymeleri ve kaleskası görünür görünmez (ki bunun için gözcü dikilecekti) veliahdı. Sidorenko. ıstavroz çıkar. üç. Birçok ¸ ˘ ˘ kasaba. hepsi suniydi ve su sekilde hazırlanmı¸ tı: veliaht. . on. Yalnız. . Denizcilerimizin kalmaları ayarlanan tüm kasa- 95 . önceki gün ¸ ¸ s resmî geçitten sonra tugay komutanına ertesi gün gelecegini belirtti. ¸ s ˘s Her yerde bu senliklerin masrafları için bagı¸ listeleri açıldı. . Ivanov. bir. ˘ ˘ ˘ ˘ Rus denizcilerin geldigi ögrenilir ögrenilmez. hatta askerlerle subaylar ve her¸ eyi düzenleyen alay komutanı üzerinde kusursuz bir co¸ ku s s izlenimi yaratıldı. Paris’teki imparatorluk elçimize temsilciler gönderdi. s ˘ ˘ yüzleriyle jestlerinin ifade ettigi yapmacıksız ve besbelli spontan dinî ˘ co¸ kudan ve özellikle istavroz çıkarmalarından mütehassis olmu¸ . halk hissiyatının ˘ ¸ spontan bir ifadesi gibi görünen Franko-Rus senlikleri de kendiliginden ¸ ˘ gerçekle¸ mediler. lütfen hazırlık yapılmasın. bölükteki her on adamdan birinin s s de ko¸ arken ıstavroz çıkarması dogrultusunda talimatlar verdi. dört . “Hurra!” çıglıklarıyla kar¸ ılamaya ko¸ maları s ˘ ˘ s s ve arabanın pe¸ inden ko¸ turmaları. vatansever tezahürler olan her yerde. senlikler organize etmek için derhal komiteler olu¸ turuldu. ” Hepsi emre göre yapıldı ve veliaht ile oradaki herkes üzerinde. dört . epey uzaktaki birçok kasaba ve köyde de.

tüm millet iradesinin ˘ ¸ spontan bir ifadesi bu.Hristiyanlık ve Vatanseverlik baların belediyeleri. demiryolu tarifeleri yarı yarıya dü¸ ürüldü ve özel s s trenler tahsis edildi. Rus ziyaretçilerin ˘ ˘ kar¸ ılanmasında eglence harcamaları olarak. tatil edilmesine karar verildi. daha da büyük meblaglar s ˘ harcamaya hazır bulundugunu duyurdu. halkın belli bir kesimini. Bir iktidar böylece. her yerde (elindeki güç sayesinde daima muktedir oldugu) e¸ zamanlı düzenlemeler yapıp. yerel yönetimce bu amaçlara tahsis edilen meblagların yanısıra. Rusya onuruna Ekim’in 1’inde çe¸ itli senlikler düzenleme kararı alındı. Birçok kasaba ve bölge. senliklerin düzenlenmesi için özel bir ko mite tarafın¸ dan yüklü bir miktar toplandı ve Fransız Hükümeti. Halkın Toulon’u ziyaretini ve Rus filosunu kar¸ ılamaya katılımını s kolayla¸ tırmak için. çe¸ itli sölen ve senliklerin organizasyonu için yüz s ¸ ¸ ˘ bin rubleden fazla. devasa meblaglar ayırdı ve sırf kar¸ ılamalar ve s ˘ ˘ kutlamalar alabildigine müthi¸ olsun diye.” Son zamanlarda Toulon ve Paris’te gerçekle¸ en. Rus s ¸ ziyaretçileri selamlamak ve Fransa hatıraları diye onlara hediyeler vermek için Toulon’a veya Paris’e özel temsilciler yollama veya onlara tebrikler ve ho¸ geldin telgrafları gönderme kararı aldı. Paris’tekilereyse iki günün. alt düzey yetkililerin aldıkları cezaların affına karar verildi. onları kontrol ˘ eden iktidar ve hükümran sınıflar her istediklerinde. Denizcilerimizin hiç ˘ görünmedigi birçok kasabada da yine. Ekim’in 1’ini minnetle Fransa için bir sevinç günü olarak hatırlayabilsinler diye. Lothringen’deki manevralarda gerçekle¸ en ve Rusya’da her merasim vesilesiyle s sürekli tekrarlanan türden tezahürler sadece sunu kanıtlıyor: kalaba¸ lıgı heyecanlandırmak için varolan araçlar öyle güçlü ki. anormal derecede heyecanlı bir ˙s hale getirdiginde. ˘ Bizzat Paris’te. Ekim’in s ˘ 1’inin her yerde milli bayram olarak kabul edilmesine ve tüm egitim ˘ kurumlarında ögrencilere o günün. Bakanlar ile diger yets kililere yüz bin rubleden fazla para tahsis etti. s ˙ Almanya’da Imparator’un veya Bismarck’ın resepsiyonlarında. insanlar sunu der: “I¸ te bakın. halkta vatansever 96 . as˘ s len kasaba ayaktakımının çamurunu.

su ˘ ˘ ¸ an yapıldıgı gibi. vaazlarla. bunları yapmayı s ˙ sadece bir anlıgına bıraksınlar da. Fransa. ismini ve ailesindeki isimleri. Ingiltere ve Amerika’da ¸ da. varsayılan bu vatanseverligin ne kadarı günümüz halklarının ˘ karakteristigi. portresini her yerde sergilemeyi ˘ bıraksınlar. görelim. her Kilise ˘ ayininde agır bir ciddiyetle Çar için bildik duaları okumayı bıraksınlar. hatta bunlara ili¸ kin zamirleri s koca harflerle dua kitaplarına. vatanseverlik ve mevcut iktidarlara biat ve baglılık husule getirmek ˘ için hükümran sınıflarca hararetle yapılanları yapmaktan vazgeçsinler de. sadakat yeminine zorlamayı bıraksınlar. bir yıllıgına. Çar hakkındaki en hafif saygısız bir söz yüzünden insanları kovu¸ turup hapse atmayı bıraksınlar. tamamen bu amaca adanmı¸ özel kitaplar ve gazetelerde s onu yüceltmeyi bıraksınlar. ˘ ˘ Vatansever duygular insanlarda gerçekten o kadar içkin olsaydı. vatanseverligin insanlarda ˘ bulunmadıgının en açık kanıtı. Sadece bir anlıs gına. görelim. sonra ¸ ˘ 97 . kitaplarla. sürekli suni araçlarla ˘ ve de özel durumlarda i¸ lenmek zorunda kalmazdı. Öte yandansa. ama aynı sekilde Almanya. kandiller ve çalı¸ ma ˘ s yasagıyla– tatil yapmayı bıraksınlar. halkın –Prokofi ve muhtar Ivan ve ˘ tüm Rus köylüleri gibi gerçek çalı¸ an insanların– kendilerini o ya da bu s sekilde toprak sahipleriyle genel olarak zengin insanların ellerine teslim ¸ eden Çar’a (insanların bizi temin ettigi ve yabancıların inandıgı gibi) ˘ ˘ peresti¸ duymasının ne kadarı dogal.Hristiyanlık ve Vatanseverlik tezahürler yaratabiliyorlar. onu suni olarak husule getirmek için su ˘ ¸ an iktidarlarla hükümran sınıfların sarfettigi yogun çabalar ve bütün bu ˘ ˘ çabalara ragmen elde edilen sonuçların küçüklügüdür. Kilise ayinleriyle. Rusya’yla ilgili olarak s ˘ ˙ ˙ böyle. Italya. s siirlerle ve anıtlarla– sürekli aynı dogrultuda hipnotize ediliyor. ˘ Ama insanlar. ˘ onun dogum ve isim günlerini –çanların çalması. tüm Rus halkını taç giyme töreninde her Çar’a. konu¸ malarla. çocukluktan itibaren tüm imkanlarla –okul kitaplarıyla. serbestçe kendiliginden ortaya çıkmaya terkedilirdi. gazetelerle. takvimlere ve okul kitaplarına basmaktan vazgeçsinler.

sonra tekrar Napolyon’a. Nikolay’ın karde¸ i. üçüncüsü.Hristiyanlık ve Vatanseverlik birkaç bin insan zorla veya rü¸ vetle biraraya getiriliyor ve seyirlik ne s varsa görmekten daima ho¸ lanan meraklıların da katılımıyla. bir yanda. Fransız denizcilere ve yetkililerin buyur edilmesini istedigi ˘ ˙ ˙ herkese tezahürat yapıyorlar. Konstantin’e.39 yarın Katerina’ya. Prusya s Kralı’na. tüm nüfusun ˘ ancak on binde birlik minik bir bölümünü olu¸ turur. Pyotr. bugün. Burbonlara. 1825’te Dekabrist komplocular tarafından Imparator ˙ s ilan edilmi¸ ti. III. Ama birincisi. öbür gün Paul’e. –[Aylmer Maude] kurban giden III. Orleans’a. Ingiltere. Vatanseverlik denen sey. böyle ˘ kutlamalarda bagıran bu binler veya en fazla on binler. Leuchtenberg Dükü’ne. Amerika.41 Slav karde¸ lerimize. yine aynı sekilde bagırıp sapkalarını sallayas ¸ ˘ ¸ caklardı. Napolyon’a ve Boulanger’ye benzer co¸ kunlukla tezahürat yaptılar. sonra tekrar Müttefiklere. iktidarın arzu ve talep etmedigi bir sey bagıran ˘ ¸ ˘ herkesi –Franko-Rus kutlamaları sırasında hararetle yapıldıgı üzere– ˘ derhal susturup uzakla¸ tıran polis var. bugün s s Pyotr’a. bütün o binler arasında tüm bunların ne s anlama geldigini bilen ancak birkaç düzine vardır ve ya¸ ananların tam ˘ s tersi gerçekle¸ iyor olsaydı. ikincisi. Rusya’daysa aynı co¸ kunlukla. Aleksandr’a. Aleksandr’ın kızkarde¸ i Marya Nikolayevna’yla evlendi. Rusya’da bizde ¸ ˘ ˘ yapıldıgı gibi zorla biraraya toplanmamı¸ sa. bans dolar. s Fransa’da.38 Cumhuriyet’e. ˘ s –[Aylmer Maude] 39 Suikaste 98 . –[Aylmer Maude] 40 Aleksandr ve II. II. Almanya ve Italya’da da aynısı oluyor. bu sava¸ ın açıldıgı s s ˘ I. Aleksandr’a. su veya bu yemle ustaca ˘ s ¸ oraya çekilmi¸ tir. dördüncüsü. iktidarın elde etmek is¸ 38 Kral Louis-Philippe. parıltılar ve her tür sa¸ aaya refakaten önlerinde ne bagırılıyorsa ¸ s ˘ aynısını bagırmaya ba¸ ladıkları zaman. top.40 Nikolay’a. Birinci Napolyon’un Rusya’yla sava¸ ına. bu bagırıp s ˘ sapka sallayan on binlerce insanın büyük çogunlugu. bunun tüm milletçe payla¸ ı˘ s s lan duyguların ifadesi oldugu söyleniyor bize. –[Aylmer Maude] s 41 Maximilian Eugène Joseph Napolyon (Leuchtenberg dukalıgını satın alan Eugène de ˘ Beauharnais’nin oglu).

Süphesiz iktidarlar ve bir devletin bütünlügü ¸ ˘ için çok kullanı¸ lı ve arzulanan bir duygudur bu. ama onun hiç de yüce s degil. ¸ Almanya. o duyguyu ˘ tatmamı¸ sıradan ve saf insanlar bu yüzden suçluluk duyup. onu hissets tiklerine kendilerini inandırmaya çalı¸ ırlar veya en azından hissediyors mu¸ gibi yaparlar. yani s ¸ ˘ vatansever Alman sarkısı Deutschland. diger yan˘ daysa. aksine çok budala ve ahlaksız bir hissiyat oldugunu görmemek ˘ ˘ imkansız. bu. Baskı altındaki milliyetlerin vatanseverligi de müstesna degil. hükümran sınıflara göre halkta geli¸ tirilmesi gereken bu s yüce duygu nedir? Bu hissiyat. budaladır. Iktidarın yaptıgı da tam olarak budur. s Peki ama. din ve satılmı¸ bir basın tarafından halk ˘ ˘ s arasında sürekli üretilip desteklenen bir ruh halidir yalnızca. hükümran sınıflarca benimsenen özel yöntemlerle zihnî ve ahlaki seviyesi en dü¸ ük kesimlerde uyandırılıp. Frankreich. kendi krallıgını veya halkını diger bütün ˘ ˘ krallık veya halkların önüne koymaktan ba¸ ka bir sey degildir.Hristiyanlık ve Vatanseverlik tedigi hedefler geregi okullar. Italien veya bir ba¸ ka s krallık koymak yeterlidir. bu duygu onlarda s s ˙ geli¸ tirilmelidir. s XIII “Ama sıradan insanlar vatansever duygular beslemiyorsa. en kati tanımıyla. pe¸ inden tüm ulusun daimi s s iradesinin bir ifadesi diye ortaya sürülen geçici bir etkidir. her egi˘ timli insan için dogal olan o yüce duygunun katına henüz ula¸ madıkları ˘ s içindir. hepsinden yücesin) ile eksiksiz ifadesini bulan bir duygudur ki. Bu yüce duyguya henüz ula¸ mamı¸ larsa. Deutschland über alles (Almanya. O da emekçi yıgınlar ˘ ˘ ˘ içinde gayritabiidir ve onlara suni olarak üst sınıflar tarafından a¸ ılanır. vatanseverligin yüce bir hissiyat ol˘ duguna dair öylesine tam bir inançla söylerler ki bunu. çünkü her krallık kendini diger hepsinden daha ˘ 99 .” s ˘ Hükümran sınıfların insanları. yüce vatanseverlik duygusunun en net formülünü elde etmek için Deutschland yerine sadece Russland.

sürekli onu yutmaya ugra¸ an bir barbarlar ˘ s okyanusu ortasında bir ada gibi görürken. çünkü onu ˘ hisseden herkesi. bu anla¸ ılabilir bir sey. ken˘ s ¸ dini ve vatanda¸ larını böyle bir felaketten korumak için. s ¸ Ama böyle bir duygunun Hıristiyan çagımızda ne anlamı olabilir? ˘ Zamanımızın bir Rusu. kesinlikle bir ahlak kusurudur. bir erdem olmamaktan da öte. kendi halkını s bütün digerlerinin önüne koyabilmesi. ve ahlaksızdır. esaret. hem dinî hem ahlaki idealimize ters bir sey talep ¸ ederken ve insanların e¸ itligi ve karde¸ ligini degil. her millet az çok homojenken. vatanseverlik nasıl bir ˘ erdem olabilir? Bu hissiyat zamanımızda artık. sunu ¸ 100 . toplu kıyım. hangi gerekçeler ve amaçla gidip Fransızları ve Almanları öldürebilir veya bir Fransız nasıl Almanları öldürebilir. kaçınılmaz olarak diger devletler ve halklar aleyhinde ˘ kendi devleti ve halkı için avantaj arayı¸ ına –kendimize yapılmasını s istemedigimiz seyi ba¸ kasına yapmamak seklindeki. Vatanseverlik. çünkü maddi ve manevi zemini yok. Kadim dünyada. bir devlet ve bir s ˘ s ˘ ˘ halkın tüm ötekilere üstünlügünü kabul ederken. bu duygu. bir insanın. çevredeki barbarlara kar¸ ı dü¸ ˘ s s manca bir duygu besleyebilmesi ve kendi halkını savunmak için onları öldürebilmesi anla¸ ılabilir bir sey. Böyle bir durumda vatanseverlik –yani toplumsal düzeni yıkmaya hazır olmakla kalmayıp yagma. bir erdemdi belki. insandan –o zaman eri¸ ilebilir en s yüksek ideale– Anavatan’ına sadakat talep ederken.Hristiyanlık ve Vatanseverlik iyi addederse hepsinin yanılacagı açıktır. yani vatanseverlik gerçek anlamıyla zamanımızda varolamaz. vatanseverligin bir anlamı ˘ vardı. kadim dünyada. erkeklere kölelik ˘ ve kadınlara tecavüz tehdidi dayatan barbar saldırılarına kar¸ ıkoyma s arzusu– dogal bir duyguydu. Ama zamanımızda. tek bir milli dini benimsemi¸ ken ve ilahi olarak atanan hükümdarının mutlak iktidas rına tabiyken ve kendini. herkesce tanınan ˘ ¸ s ¸ temel ahlak yasasının tam tersi bir dürtüye– itecektir.

pek sıklıkla. Birle¸ ik Devletler’de ya¸ ayan bir Irlandalı. aynı zamanda s dinlerini. hem¸ erilerinden çok bir ba¸ ka s s devletin insanlarına yakın ve lazımdır –ticaretle ugra¸ anlarda. çünkü pek sıklıkla temel hayati menfaatleri (kimi zaman. Greklerin. bilimsel veya sanatsal menfaatleri) kendi ülkelerinde degil. bir devlet ve bir dine mensup ¸ s bulundugu kadim zamanlardaki kadar belirgin bir biçimde tanımla˘ nabilir olmaktan çıkmı¸ tır. tahrik edilen vatansever dü¸ manlıgının yöneltildigi o s s ˘ ˘ 101 . diniyle s s ˙ Roma’ya. kimi zas ˘ man. Britanya’daki Hintli ve Rusya’yla Türkiye’deki Tatarla Ermeni benzer bir durumdadır. vatanseverligi hangi yönde ifade bulabilir? Avusturya’daki Çek. ¸ ¸ ˘ s s ülkemiz dedigimiz ve geri kalanların hepsinden ayrı tutmamız beklenen ˘ sey. Prusya ve Avusturya’daki Leh. çogu zaman kendisiyle aynı mezhep ˘ ˘ ve meslekten olan. barbar degil. ˘ onun dı¸ ındadır.Hristiyanlık ve Vatanseverlik –ne kadar kötü egitim almı¸ olursa olsun– gayet iyi biliyorken: diger ˘ s ˘ devletin insanları ve tahrik edilen vatansever dü¸ manlıgının hedef aldıgı s ˘ ˘ halklar. dogdukları toprakları ve devletlerini de savunan ˘ Mısırlıların. ˘ Ayrıca. Ama bu birkaç tabi milliyet bir yana. ekonomik menfaatleri. ailevi menfaatleri. bir milleti olu¸ turan halkın bir ırk. barı¸ ve barı¸ çıl bir ürün alı¸ veri¸ i arzulayan ve ortak s s s s i¸ menfaatlerinde. kimi zaman. Romalıların vatanseverligi o kadim ˘ zamanların örnekleridir. dogu¸ tan Irlanda’ya ve bir vatanda¸ olarak Birle¸ ik Devletler’e ˘ s s s aitken. milliyetlerini. hayat sartlarının kendisi su an öyle degi¸ mi¸ durumda ki. manevi menfaatlerde veya her ikisinde s çogu zaman kendisiyle biraraya gelen. Fransa ve Prusya gibi en homojen devletlerin insanları bile artık. Anavatanlarını savunurken. kadimler için dogal olan vatanseverlik hissiyatını ˘ duyamazlar. Yahudilerin. manevi. yani ticarette. bir devletin insanları. Hıristiyandır. karıları ba¸ ka bir milletten oldugunda. s ˘ sermayeleri yurt dı¸ ına yatırıldıgında. ˘ Rusya. kendisi gibi insanlardır yalnızca? ˘ Öyle ki. ba¸ ka ˘ s s milletten i¸ verenlerle baglantılı çalı¸ anlarda ve özellikle bilim adamları s ˘ s ve sanatçılarda vaki oldugu üzere. ˙ Ama günümüzde. Rusya.

Hıs ristiyanlıgın anlamını 1800 yıl boyunca her ne kadar gizlemeye çalı¸ mı¸ ˘ s s olsak da. Hıristiyan bilincin milletleri hazırladıgı o ˘ birle¸ meye de yegane engel oldu. ˘ s ˘ XIV Vatanseverlik. heterojen nüfuslardan olu¸ an ve barbarlara kar¸ ı savunma s s ihtiyacı duyan güçlü devletlerin sekillenmesi ve bütünle¸ mesi için bir ¸ s gereklilikti. erkleriyle mevcudiyetlerinin ona dayandıgını hissederek. vatanseverlik zamanımızda imkansızdır çünkü. en ham ve aptal insanlar bile. ya¸ anıp bitmi¸ bir geçmi¸ ten ardakalan s s s zalim bir gelenektir. Sınır bölgelerinde ve ba¸ kentlerde barı¸ s s içinde birlikte çalı¸ an Rus ve Alman i¸ çilerin nasıl ve neden birbirleriyle s s dala¸ maya ba¸ layacagını insan hayal dahi edemez. bir binanın duvar in¸ asında s ihtiyaç duyulan ve su an bina kullanımını engelledigi halde. vatanseverlik yalnızca ˘ gereksiz olmakla kalmadı. hepsine aynı temel ilkeleri verir vermez. Zamanımızda vatanseverlik. sürdü¸ s ˘ rülmektedir. kimilerinin ¸ ˘ i¸ ine geldigi için kaldırılmayan bir iskeleye benziyor. s ˘ Artık uzun bir zamandan beri Hıristiyan milletlerin dala¸ ma gereks çeleri yoktur ve olamaz da. hile ve siddetle kı¸ kırtıp muhafaza ettigi için. farklı ˘ ˘ s milliyetlere mensup bilim adamları. Fransız. o yine de hayatımıza i¸ lemi¸ tir ve hayatımızı o ölçüde kontrol s s etmektedir ki. Ama Hıristiyan aydınlanma o devletleri içeriden dönü¸ üme s ugratıp. s ˙ Alman ve Italyan i¸ çilerle ilgili olarak da durum aynıdır. sanatçılar ve yazarlar arasındaki bir dala¸ manın bahsiyse yalnızca gülünçtür. Milliyet ve s siyasetten bagımsız olarak aynı genel menfaatlere yogunla¸ an. onu ˘ halk arasında ısrar. ona tırpanlar ve makineler temin eden Alman arasında dü¸ manlık hayal etmek daha da imkansızdır. Bir Almana hububat s s ˘ temin eden Kazanlı bir köylüyle. Ve her¸ eyden önce. sırf atalet sayesinde ve iktidarlarla hükümran sınıflar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik devlettedir. s Zamanımızda vatanseverlik. yanısıra ya¸ adıkları ahlaki s ilkelerle vatanseverligin mutlak uyu¸ mazlıgını görmezden gelemezler. s 102 .

˙ Iktidarların halklar arasında barı¸ ı koruma tela¸ ında olduguna temin s s ˘ ediliyoruz. ansızın. Franko-Rus senlikleriyle daha da alevlendirilir ve her an kanlı bir sava¸ a yol açabilir. barı¸ içinde emek ürünü ve hizmet alı¸ veri¸ leri yaparak. ¸ o çocuklara mahsus hileye. sırf istedikleri olsun da kar¸ ısındakiler dize s gelsin diye kendini cezalandırma hilesine ba¸ vururlar (ki bu vakıada s kendileri için çok uygundur. oranın s s sakinlerinden bazılarını Fransız ilan etmek gerekli görünür. halk duruma alı¸ mı¸ ken. dı¸ arı s s salması gibi. Asırlar geçer. krallar ve imparatorlar arasındaki çe¸ itli anla¸ mazlıklar s s ve entrikalar neticesinde sava¸ ba¸ lar ve Fransız hükümetine. çünkü iktidarların. vatanseverlik kisvesi altında. Veya Almanlarla Ruslar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ama iktidarlar halkı rahat –yani. Ama nasıl koruyorlar? ˙ Insanlar Ren kıyılarında birbirleriyle barı¸ çıl ili¸ kiler içinde ya¸ arlars s s ken. milletler arasında barı¸ ı idame s s ettirmek maksadıyla varolan o aynı kurumlar dala¸ maya ba¸ larlar. onlarda diger milletlere kar¸ ı husu˘ s 103 . ¸ s ˙ Iktidarların nasıl halkı etkileyip. heyecanlı hayvanı kontrol edemiyormu¸ gibi yapıp. temel varlık sebebi dü¸ ˘ s manca ili¸ kilerini bertaraf etmek ve düzenlemekte yatar. bu adamları tekrar Alman ilan etmek gerekli görünür ve tüm Fransızlarla Almanlar arasında husumet yaratılır. onu ba¸ s s latanlar degil ba¸ kaları zarar görür) ve geçenlerde Rusya’yla Almanya ˘ s arasında sürdürülenki gibi bir gümrük sava¸ ı ba¸ latılır. Gazetelerin yars s dımıyla Almanlar ve Ruslar arasında husumet yaratılır. bu dü¸ manca ili¸ kileri tahrik s s eder ve sonra da onları bertaraf etme gösterisi yaparlar. sınırlarında s s s sükunetle ya¸ amaktadırlar ve ansızın. yularına asılarak. tek degilse de. birbirleriyle barı¸ çıl ili¸ kiler içinde– s s bırakamazlar. büyük ulusların iktidarları arasında dü¸ manlık s s s tekrar ba¸ gösterir ve fevkalade bo¸ bahanelerle bir sava¸ ba¸ latılır ve s s s s Almanlara. Atının kuyrugu ˘ altına biber serpen ve onu ahırında kamçılayan bir çingenenin. çünkü bir gümrük sava¸ ından. Ve böylelikle s iktidarlar. ahs s maklık ardına ahmaklık ederler ve yapacak daha iyi bir sey bulamayıp.

˘ ¸ iktidarlar. Zamanımızın insanları bir aydınlanma ˘ dönemine girmi¸ durumdalar. Bu savlar oldukça dogru görünüyor. iktidarın s muhteris ve çıkarcı emellerine ula¸ masındaki bir araçtan. iktidarlar onları diger halklara saldırmaya ˘ zorlarlar. devrimler ve diktatörlükler sırasında tüm açıklıgıyla görülür ve ˘ iktidar olan her yerde ve daima meydana gelir. diye temellendirir. orada bulunmasaydı ˘ ¸ s ˙ i¸ ler daha kötüye gidecekti. s s 104 . ama tüm tarih boyunca bir tek sava¸ yoktur ki.) Vatanseverlik en basit. (Böl ve yönet. birbirlerine kar¸ ı dü¸ manlık beslemiyors s s lar ve anla¸ mazlıklarını barı¸ çıl bir yoldan giderebilirler. Zamanımızın ulusları da böyle davranmalı. bars s barlar ve barbar milletler de. Her iktidar. Ama rasyonel insanlar anla¸ mazlıklarını s müzakere. s ˙ Iktidarlar halkı. Hakemlik yöntemiyle barı¸ ı savunanlar söyle akıl yürütüyor: iki hays ¸ van avlarını sava¸ madan bölü¸ emez: çocuklar da böyle davranır. diger milletlerden veya içindeki dü¸ manlardan ge˘ s lecek bir saldırı tehlikesi altında olduguna ve bu tehlikeyi yegane sa˘ vu¸ turma yolunun da iktidara köle itaatinden geçtigine temin ederler. s ˘ Bu. gerçekte vazedilen budur. Böylelikle. ikna ve soruna ili¸ kin kararı tarafsız ve makul insanlara has vale ederek giderirler. yönetilenlerin s de insan haysiyetini. ama yalnızca iktidarlar tarafından tetiklenmi¸ olmasın. ˘ Divide et impera. tehlike altında s olduguna ikna ederek halka tahakküm ederler.Hristiyanlık ve Vatanseverlik met yarattıgına ili¸ kin bu son iki vakıayı aktardım. çünkü bunlar modern ˘ s vakıalar. iktidar ˘ telkinleri dogrultusunda bir inanç halklar arasında tesis edilir. Iktidarlar. sagduyuyu ve vicdanı terk etmesinden ve iktidara ˘ köle itaatinden ba¸ ka bir sey degildir. diger milletlerin saldırı tehlikelerine dair. Vatanseverligin vazedildigi her s ¸ ˘ ˘ ˘ yerde. Vatanseverlik köleliktir. varlık sebebini ve kullandıgı tüm siddetin me¸ ruiyetini. kazanılsa bile s daima zarar verdigi halkın menfaatiyle tamamen alakasız bir sekilde. Ama bu sav. en sarih ve en tartı¸ masız anlamıyla. Halklar iktidarların ta˘ hakkümü altında olunca.

Bu ˘ nedenle. yani bir sekilde hükümranlar mevkiine gelmi¸ adamlarca ¸ s emredilecek (insanları öldürmek de dahil) her¸ eyi yerine getirmeye s pe¸ inen söz verenlerin rasyonelliginden bahsetmek ne kadar anlamlıdır? s ˘ Petersburg.Hristiyanlık ve Vatanseverlik yalnız halka i¸ aret ettigi müddetçe ve halk iktidar sultası altında degilse. neredeyse. milletler arasında barı¸ . vatanseverlik adına ˘ uygulamadıgı hiçbir siddet eylemi yoktur ve asla olmamı¸ tır. rasyonel yollarla. onları tehdit ettigi varsayılan tehlikelerden korumak ˘ ugrunda insanların iktidara itaate hazır olmasıdır. çünkü her iktidarın dayanagı vatanseverliktir –yani halkını ve ülkesini. bir grup insanın digerine. aynı vatanseverlik üzerine (Konsül ve Imparator ˘ olarak) Napolyon’un iktidarı in¸ a edildi ve Napolyon’un devirilmes sinden sonra da Burbonların iktidarı ve pe¸ inden Cumhuriyet’inki ve s Louis-Philippe’inki ve pe¸ inden tekrar Cumhuriyet’inki ve tekrar Bonas parte’ınki ve pe¸ inden bir kez daha Cumhuriyet’inki. yani böyle bir erke hükmedenlerse daha da az rasyoneldirler. Viyana ve Paris’te ya¸ ayan. ˘ yani devletini. Vatanseverlik varoldukça insanların iktidara tabiyeti daima sürecek. Iktidarlarına tabi insanlar rasyonel olamaz. çünkü ˘ zaten tabiyet halihazırda azami irrasyonelligin bir göstergesidir. s ˘ ˘ ˙ dogrudur sadece. halkların iktidarlar kar¸ ısındaki daima irrasyonel ve tahripkar s itaati devam ettigi müddetçe. Devrim’den sonra da Kamu Güvenligi Komitesi’nin iktidarı bu vatanse˘ ˙ verlige dayanıyordu. Vatansever˘ ¸ s lik adına Ruslar Fransızlara kar¸ ı ve Fransızlar da Ruslara kar¸ ı sava¸ tılar s s s ve yine vatanseverlik adına Ruslar ve Fransızlar simdi Almanlarla sa¸ 105 . bilmedigi insanların tüm hüs ˘ kümlerini sorgusuz sualsiz itaatle yerine getirmeyi üstlenen insanlar rasyonel olamazlar ve iktidarlar. ˘ ˙ Iktidar. yerle¸ tirildi. ˘ Devrim’den önce Fransız kralların halkları üzerindeki iktidarı. böylesine izansız ve korkunç bir erki kötüye kullanmamaları ve bu yüzden çılgına dönmemeleri mümkün degildir. ve aynı vatanses verlik üzerine Bay Boulanger’nin iktidarı. s Söylemesi korkunç ama. ˘ s kongre ve hakemler yöntemiyle tesis edilemez.

Hristiyanlık ve Vatanseverlik va¸ maya hazırlanıyorlar ve vatanseverlik adına Almanlar iki cephede s sava¸ maya hazırlanıyorlar. ögretmenler. vatanseverlik s s ˘ adına Ruslar Lehlere ve Almanlar Slavlara baskı uyguluyorlar. Ve bütün s 106 . XV Egitimin yaygınla¸ ması. bankerler. vatanseverlik aldatmacasını sürdürmeyi gitgide daha da zorla¸ tırmalı ve nihayet imkansız hale getirmeliymi¸ s s gibi görünüyor. bilim ˘ s adamları. bizzat o genel. artan seya¸ ˘ hat ve temas imkanları ve özellikle gitgide iktidar tarafından daha fazla kontrol edilen basının geli¸ imi. milletler arasında kar¸ ılıklı dü¸ manlık s s s duyguları uyandırmada fevkalade olanaklar yaratıyor ve vatanseverligin ˘ faydasızlıgıyla tahripkarlıgı ne kadar a¸ ikar olmu¸ sa. s Geçmi¸ le bugün arasındaki tek fark. simdiyse s ¸ o iktidar ve sagladıgı avantajlar sadece memurlar ve din adamlarınca ˘ ˘ degil. halk arasında va˘ ˘ s s tanseverligi uyandırmak için iktidarlar ve hükümran sınıflarca kullanılan ˘ nüfuz da o kadar artmı¸ durumda bulunuyor. ˙ Iktidarlar erklerini muhafaza etmekte ne kadar zorlanırlarsa. toprak sahip˘ leri. vatanseverlik adına Komün üyeleri Versailles’daki insanları ve Versailles’daki insanlar Komün üyelerini katlettiler. s Önceden. hatta sanatçılar ve özellikle gazetecilerce payla¸ ılıyor. ufak bir hükümranlar grubunun elindeydi iktidar: imparatorlar. farklı milletler arasında ˘ s s s artan temaslar. adli meslek üyeleri. Ama gerçek su ki. aynı zamanda büyük ve hatta küçük kapitalistler. yüzeysel egitimin araçları. üst s sınıflara vatanseverlikle saglanan avantajları payla¸ ması ve bir o kadar ˘ s insanın bu acayip batıl inancı yayıp korumaya katılımıdır. basının büyümesi ve en ba¸ ta da diger milletlerden kays ˘ naklanan tehlikenin azalması. geli¸ kin ula¸ ım araçları. dükler ve onların memurlarıyla sava¸ çıları. krallar. ta¸ ra memurları. o kadar çok insanla payla¸ ırlar onu. bugün daha çok insanın. Ama sava¸ lar da degil sadece.

Ve kitleler kendilerinden isteneni itaatkarca yerine getirsin diye. ˘ s iktidarlar. okur-yazarlıgın ve seyahat imkanlarının geli¸ imi sayesinde. kitleler iktidarlarının kimlerden olu¸ ¸ s tugunu ve çevrelerinde hangi milletlerin bulundugunu büyük oranda ˘ ˘ okuyup ögrenebilirken. rü¸ vetlere ve iktidar hipnos 107 . ˘ halkın hayata ili¸ kin hakkaniyetli fikirlerini bulandırmak ve hayat sarts ¸ larıyla diger milletlerin kendisine kar¸ ı tutumu hakkında. karakteristikleri ve niyetleri konusunda halkın içine en vah¸ i s ve en sapkın bir mefhumu yerle¸ tiriyorlar ve halk çalı¸ ıp didinmeyle s s öyle baskı altında tutuluyor ki. Simdiyse. ne de fırsatı bulunuyor ve ˘ böylelikle esenligi adına kendisine dayatılan taleplere sikayet etmeksizin ˘ ¸ teslim oluyor. içine yerle¸ tirilen fikirlerin önemini anlas mak ve haklılıgını sınamak için ne zamanı. s aldatma öyle ba¸ arıyla sürdürülüyor ki. öyle tehditlere. her yerde ajan bulundurarak. s Ve basının. çok daha zorla¸ masına ragmen. Yüzyıl önce. halktan insanlar sürekli ve kolaylıkla seyahat ˘ edip dünyada neler yapıldıgına dair haberleri ta¸ ırken. kilise ögre˘ tisinin. avantajlı pozisyonlarının idamesi için vazgeçilmez olan vatanseverlik aldatmacasını yayıyorlar. Kendilerini sürekli çalı¸ ıp didinmekten kurtararak biraz egitim alabis ˘ len ve dolayısıyla maruz bırakıldıkları aldatmacayı anlayabilecek gibi görünen halk kesimleriyse. halkın iktidar ˘ s emirlerini yerine getirmesine matuf kuru talepler artık yeterli degil. halkların kar¸ ılıklı ili¸ kileri. bilerek veya bilmeyerek. iktidarlarının kimlerden olu¸ tuguna veya kendilerini s ˘ çevreleyen milletlere dair bir mefhumu bulunmayan. içine ba¸ ka ˘ s s mefhumlar yerle¸ tirmek de gerekli. s s ˘ halk her zamanki kadar aldatılıyor. kendilerini kölele¸ tiren yerel memurlarla soylulara körü körüne s itaat ederlerdi. okullar ve gazetelerin aracılıgıyla. yasal hükümlerin.Hristiyanlık ve Vatanseverlik bu insanlar. okuma yazmasız kitleler. ˘ s s çıkarları. iktidarın bu memurlarla soyluları rü¸ vet ve ödüllerle kontrol s altında tutması kafiydi. Aldatma araçlarının geli¸ imi ve artık daha fazla sayıda insanın katılımı sayesinde.

˘ ister istemez onun cazibesine kapıldıkları dogru. yaptıkları seyin onlara yarayacagını dü¸ ündükleri için ˘ ˘ ¸ ˘ s böyle davranıyorlar. Güçlerinin ve avantajlı s ˘ pozisyonlarının bu aldatmacaya dayandıgını belli belirsiz hissederek. öteye beriye gidip gelmeler ve ciddi edalarla yaptıkları ve hasım sayılan (sava¸ mayı asla dü¸ ünmeyecek) halklar arasında barı¸ ın s s s nasıl korunacagına deginen isti¸ arelerini– i¸ te bu sekilde gerçekle¸ ti˘ ˘ s s ¸ s riyorlar. Yine aynı sekilde. açgözlü mak˘ ¸ satlarla veya övüngenlik yüzünden insanların sadece bedenlerini degil ˘ ruhlarını da yok eden bu zalim aldatmacayı yürütenlere ba¸ langıçta öfs keleniyor ve bu zalim aldatıcıları te¸ hir etmek istiyor. dostlarını mahveden aldatmacayı yayma i¸ inde yer almaya ba¸ lıyorlar. ekseriya iyi ve yüce bir sey yaptıklarına dair ˘ ¸ saf bir inanç e¸ liginde. etraflarındaki herkesin sempatisi ve onayıyla süs ˘ rekli desteklenen bir inanç e¸ liginde aldatıyorlar. bu aldatmacanın tüm zalimligini anlayınca. ˘ s ˙ Insan. Ama hakikat su ki. diplomatlar ve hür türden resmi görevliler de. Yanlarındaki bakanlarıyla krallar ve imparatorlar da. talimatname ve projelerini özenle yazan bakanlar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik zuna duçar ediliyorlar ki. tümü fi¸ lenecek güzel kagıtlara müphem. 108 . manevralarını. Agır emek altında ezilen kitleler içins s ˘ den o veya bu sekilde kurtulan herkesin kaçınılmaz olarak yakalandıgı ¸ ˘ kapanlar egitim kapılarında kurulmu¸ gibi. s ¸ aldatıcılar aldatmak istedikleri için degil. subay veya memur seklinde avantajlı ve yüksek ˘ ¸ ödenekli mevkiler edinerek. sahsi. ba¸ ka türlü davranamadıkları ˘ s için böyle yapıyorlar. rahip. yarattıkları aldatmacanın farkında olarak degil. çetrefil ve i¸ e yaramaz s ˘ s muhaberat. tefti¸ lerini ve kar¸ ılıklı ziyaretlerini –yani çe¸ itli s s s üniformalar. taç giyme törenlerini. Ve Makyavelist bir tutumla. neredeyse istisnasız derhal iktidar tarafına geçip ögretmen. türlü kurdele ve ni¸ anlarla üniformalarını ku¸ a¸ s s nıp. rapor. kendi faaliyetleri olmasa. ve tüm yaptıklarının son derece degerli ve makul olduguna ˘ ˘ tamamen kaniler. ama halkı kandırmak ˘ istegiyle degil.

Yine aynı sekilde. Kalabalık. özellikle sehir kalabalıgı. halkın tüm ya¸ amının sekteye ugrayacagına veya yerle bir olacagına s ˘ ˘ ˘ tamamen kaniler. belge ˘ s ˘ ˘ ve telgrafların uçu¸ tugunu ve ulakların oradan oraya ko¸ u¸ turdugunu. ¸ ˘ bu insanların tüm yaptıklarında kavranabilir bir anlam görmeyip. imparatorlarla krallar ve birbirlerinin yaptıkları haklı gösteriliyor– ama bununla da kalmıyor. talimatname ve projelerini özenle yazan bakanlar. çetrefil ve i¸ e yaramaz s ˘ s muhaberat. diplomatlar ve hür türden resmi görevliler de. askeriye. bizzat bu icraatlarla da. alayların bando e¸ liginde uygun adım yürüdügünü. bu arada. birbirlerinin icraat ve faaliyetlerini onaylayıp ˘ haklı gösteriyorlar –imparatorlarla krallarca askeriye. türlü kurdele ve ni¸ anlarla üniformalarını ku¸ a¸ s s nıp. havai fi¸ eklerin. icra mahalindeki ¸ herkesin sempatisini kazanıp onayını alıyorlar. resmî görevliler ve din adamlarının yaptıkları haklı gösteriliyor. s ˘ s s ˘ endi¸ eli insanların tuhaf esvapları içinde durmaksızın öteye beriye at s ko¸ turdugunu.Hristiyanlık ve Vatanseverlik halkın tüm ya¸ amının sekteye ugrayacagına veya yerle bir olacagına s ˘ ˘ ˘ tamamen kaniler. Franko-Rus senlikleri gibi senliklerin düzen¸ ¸ leyicileri de bundan ku¸ ku duymuyorlar ve vatansever konu¸ malar s s yapıp kadeh kaldırırken içtenlikle müteessir oluyorlar. ˘ mesela. rapor. yazdıkları vatansever siirlerle ¸ okul kitapları kar¸ ılıgında cömertçe ödüllendirilen yazarlarla gazeteciler s ˘ de aynı inanca sahipler. çünkü tüm hayatları bu aldatmaca üzerine kurulu oldugundan ona ihtiyaçları var ve ba¸ ka bir ˘ s sey yapamazlar. Bütün bu insanlar rollerini farkında olmaksızın icra ediyorlar. ister istemez ona özel ve neredeyse dogaüstü bir önem de atfediyor. bir sey söyleyip yazdıgını vs. Dahası. görüyor ve tüm bunların en s ˘ ¸ ˘ 109 . kendi faaliyetleri olmasa. birbirlerine tamamen baglı olduklarından. Vatanseverlik vazeden din adamları da. çanların s ˘ çaldıgını. zafer takları dikildigini. tümü fi¸ lenecek güzel kagıtlara müphem. insanların taçlar. resmi görevliler ve din adamlarıncaysa. üniformalar ve papaz ˘ cüppeleriyle süslendiklerini. topların atıldıgını.

orduda hizmet edip ˘ ˘ onun disiplinine itaat etmenin dogruluk ve gerekliligine dair. ilahi hakikat s ˘ s 42 IV. s XVI ˙ Iktidarların halklar üzerindeki erki. kamuoyu denen seye dayanıyor. zaman zaman hakim olan haz ile daima s ˘ hakim olan saygının bu dı¸ avurumları tüm o sersemlikleri yapanların s güvenini güçlendiriyor. ¸ Vatanseverligin yüce bir ahlaki hissiyat olduguna dair ve kendi mil˘ ˘ letinle devletini dünyanın en iyileri diye görmenin dogruluk ve gerek˘ liligine dair bir kamuoyu var ve bu da. hiç kontrol etmeden. dahası. epey zamandır ve halen. Ikti˘ darların erki. çok önemli bir hadise olduguna mutlak bir inançla o yeni tahta oturdu.Hristiyanlık ve Vatanseverlik ufak bir geregi yokken yapılmakta oldugunu (ki aslında durum budur) ˘ ˘ belirleyecek pozisyonda bulunmadıgından. özel süslemeli yeni bir taht ısmarladı ve gögsünde zırhı. baglı oldugun iktidarı tanıyıp ˘ ˘ ˘ ona itaat etmenin dogruluk ve gerekliligine dair. ona özel. kazancını ˘ ˘ vergi biçiminde hükümete vermenin dogruluk ve gerekliligine dair. epey uzun bir zamandır. bir de üzerine kırmızı s s bir pelerin geçirerek tebaasının önüne çıktı ve bunun gerekli. Wilhelm kendine. opriçnik42 ve ˙ muhafız alayları bulundurdugu günlerdeki gibi. bir halkın digerini maglup edip silah zoruyla boyundurugu altında tuttugu veya ˘ ˘ ˘ ˘ hükümranların silahsız bir halk arasında silahlı yeniçeri. diz altından bagcıklı dar pantolonu ve migferinin ˘ ˘ ˘ tepesinde ku¸ olan beyaz bir üniforma ku¸ anıp. ve tebaası ˘ bunda gülünç hiçbir sey görmemekle kalmadı. Geçenlerde II. zora dayanmıyor. gizemli ve mühim ˘ bir anlam atfedip. mah˘ ˘ keme kararlarını kabullenmenin dogruluk ve gerekliligine dair ve iktidar ˘ ˘ adamlarının bize ula¸ tırdıgı her¸ eyi. s ˘ ˘ –[Koray Karasulu] 110 . dogrudan Çar’a baglı bir tür muhafız alayı. Ve kalabalıga. bütün bu gösterileri vecd çıglıkları veya saygılı bir ses˘ sizlikle kar¸ ılıyor. manzarayı pek ¸ muhte¸ em de buldu. ˙ (Korkunç) Ivan zamanında kurulmu¸ .

gecikme ve salınımlara ragmen. Ve sanki bu durumdan kaçı¸ yokmu¸ gibi görünür. ¸ ˘ iktidarları üretip erki onlara veren veya onlardan alan seydir. ikincisi. günümüzde milyarlarca parayı. tüm organlarıyla –memurları. organize bir idari mekanizmayı. kendisi için bir gereklilik olan bu kamuoyunu halk arasında idame ettirir. telefonları. kamuoyunun s iktidarlarca suni olarak üretilen dı¸ tezahürlerine baktıgımızda böyle s ˘ görünür. Ama sükür ki öyle degil. mahkemeleri. ˙ Iktidarların erki kamuoyuna dayanır ve erki ellerinde tutarak. bu sadece. aksine sürekli degi¸ ip insanoglunun devinimiyle ˘ ¸ ˘ ˘s ˘ devinen bir sey ve.Hristiyanlık ve Vatanseverlik diye kabul etmenin dogruluk ve gerekliligine dair bir kamuoyuna yol ˘ ˘ açıyor. degi¸ mez veya ¸ ˘ ˘ s duragan bir sey degil. Kamuoyu erki üretir. sabit. birincisi. tıpkı günler ya da aylar gibi. disipline edilmi¸ orduları. postayı. telgrafı. itaatkar din adamlarını. s s Gerçekten de öyle olabilirdi. iktidarlarca keyfi olarak üretilemedigi gibi. kiliseleri ve hatta basınlarıyla– daima kendilerine gereken türden kamuoyunu destekleyebilir iktidarlar. Bir kez böyle bir kamuoyu varoldu mu. eger kamuoyu sabit ve degi¸ mez bir sey ˘ ˘s ¸ olsaydı ve iktidarlar kendilerine gereken kamuoyunu daima üretebilselerdi. ¸ Kamuoyu kımıldamadan duruyor gibi görünüyorsa veya bugünkü onlarca yıl öncekiyle aynıysa veya kimi ko¸ ullarda sanki önceki bir s duruma dönüyormu¸ gibi (mesela cumhuriyetçi bir hükümeti yıkıp s yerine bir monar¸ iyi getiriyormu¸ . polisi. daima devindigini. sonra yine bir monar¸ iyi yıkıp yerine s s s bir cumhuriyet getiriyormu¸ gibi) salınıyorsa. daima insanlıgın katettigi yolda ısrarla ilerledigini görmek için. asla duragan ˘ kalmayıp. okulları. Kamuoyunun. mahkemeleri. s okulları ve hatta gazeteleri kontrol eden kudretli bir iktidar tesis edilir ve bu iktidar. tıpkı ˘ ˘ güne¸ in yönlendirdigi yolda sa¸ madan ilerleyen gündüz ya da bahar s ˘ ¸ s gibi. erk de kamuoyunu. ˘ ˘ ˘ 111 . kamuoyu.

s Bu insanların kontrolündeki imkanlar devasa. simdiyse iktidarlar bir zamanların ya¸ ayan kamuoyunu suni ¸ s olarak ayakta tuttukları için varlar. bu. s s Söyle ki. Ortodoksluk s ve Luthercilik hâlâ varsa da. o kadar fazla büyü˙ yecek ve o kadar güçlü bir sekilde ifade bulacaktır. insanların s s bilincindeki canlı. elli ¸ yıl öncesiyle neredeyse aynı oldugu halde. Katolisizm. her yerde. bugün Avrupa halklarının durumu. Iktidarlar ve hüküm¸ ran sınıflar tüm güçleriyle. simdi vatanseverligi ¸ ˘ insan hayatının zaruri bir ko¸ ulu diye ileri süren iktidarlarla hükümran s sınıfları olu¸ turanlardır. ama kamuoyu hep akı¸ kan ve geli¸ en bir sey oldugu için. çabalarının bo¸ a çıkması kaçınıls s ¸ ˘ s mazdır: Ya¸ lı olan çürür. Bize ˘ ˘ kımıldamadan duruyor gibi görünüyorsa. Elli yıl önceki o aynı hükümranlar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik kamuoyunu halkın tüm ya¸ amıyla ili¸ kisi içinde ele almamız kafidir. s Kamuoyu dogası geregi sürekli ve zaptedilmez bir devinimdir. fark edilmeyen degi¸ imlerin s ˘s kendi içimizde gerçekle¸ mesidir. Ve miadı dolmu¸ bir kamuoyunu elden s s bırakmayıp yenisini örtbas eden böyle insanlar. aynen bir bendin akan suyu 112 . eskiden kamuoyu talep ettigi için vardı ˘ bunlar. vergiler. halkların bu durumla ili¸ kisi ˘ s elli yıl öncekinden çok farklıdır. ordular. belli bir kamuoyu evresinin avantajlı bir pozisyonunu kapıp tüm güçleriyle onu kalıcı kılmaya çalı¸ an ve henüz tamamen ifade edilmemi¸ se de. iktidarlarının dayanagı olan eski vatansever ˘ kamuoyunu idame ettirmeye ve onu yok edecek yeni kamuoyunun tezahürünü durdurmaya çalı¸ ırlar. yeni ve gerçek kamuoyunun ortaya çıkmasını engelleyen ki¸ iler bulunmasındandır. s Yeni kamuoyu ne kadar uzun süre engellenirse. harici unsurlarında. Ama eskiyi koruyup yeniyi durdurmak s sadece belli sınırlar dahilinde mümkündür. lüks ve yoksulluk. sava¸ lar. genç olan büyür. Kamuoyunun bu devinimini –tıpkı akıntıyla yüzerken nehrin devinimini de fark etmedigimiz gibi– çogu zaman fark etmiyorsak bunun ˘ ˘ nedeni. kamuoyunun devinimini olu¸ turan.

miadı dolmu¸ kamuoyundan yenisine geçi¸ i kaçınılmaz olarak gers s çekle¸ mek zorundadır. s s ˘ ˘ giderek daha fazla. insanoglunun aklına ve gön¸ s ˘ ˘ lüne giderek daha fazla yerle¸ en bir idealdir. oysa ˘ öyle bir durumdayız ki. Vatanseverlik artık insanlara en korkunç bir gelecekten ba¸ ka hiçbir s sey sunmuyor. tüm halkların karde¸ ligiyse. ˘ s ˙ Iktidarın yogun çabalarınca hâlâ kamuoyumuz sayılan sey ile bilinci˘ ¸ miz arasında ne ölçüde bir çeli¸ ki bulundugunu görmek için. bu durumu III. vatanseverligin kahramanlıgı seklindeki –artık ˘ ˘ ¸ onlar için dogal olmayan– eski kamuoyunu ne kadar alevlendirmeye ça˘ lı¸ ırlarsa çalı¸ sınlar. Bu henüz gerçekle¸ me˘ s mi¸ se. o kadar ısrarcı olur ve kaçınılmazs lıgı da o kadar a¸ ikardır. Aleksandr’ın barı¸ sever s s 113 . Bu geçi¸ . yarın Wilhelm. biz egitimli. ama herkese besledigimiz türden dostça duygular ˘ ˘ besledigimiz insanları öldürmek zorundayız. ailevi ve ˘ s ki¸ isel hayatımızın rehberini. Ve dolayısıyla insanların s eski. hem Hıristiyanlar hem de zamanımızın sıradan insanları olarak ne ikrar ettigimizi bir dü¸ ünmektir –sosyal. tüm milletlerin dayanı¸ ması ve karde¸ ligine inanıyors s ˘ lar. bizi temin ettikleri üzere. insancıl Hıristiyanlar. ˘ ˙ Iktidarlar insanlarda. bu talepler ile hepimizin pays la¸ tıgı o gerçek kamuoyunun ne boyutta çeli¸ tigini anlarız. egitimli. aslında s ˘ tek yapmamız gereken. son kuru yapragın dü¸ mesi ve baharda s s ˘ s dolgun tomurcuklardan tazelerinin açması kadar kaçınılmazdır.Hristiyanlık ve Vatanseverlik sadece belli bir seviyeye kadar durdurabilecegi gibi. Hepimiz s ˘ s ˘ kendimizi özgür. vatanseverligin bize gayet basit ve dogal seyler olarak sunulan ˘ ˘ ¸ en sıradan talepleri üzerine dü¸ ünsek. Dogu sorunu üzerine ate¸ li bir makale yazsa veya filanca prens ˘ s bazı Bulgarları ya da Sırpları yagmalasa veya kraliçe ya da imparatori˘ çenin biri bir seye gücense. yani o ahlak ilkelerini ve vatanseverlik s adına kendimizi dü¸ ürdügümüz durumu gözden geçirmektir. hepimiz ¸ ˘ gidip.. tanımadıgımız. Aleksandr’a gücense veya Bay N. insancıl ve hatta Hıristiyan sayıyoruz. çagımız insanları artık vatanseverlige inanmıyorlar. Ve bu geçi¸ ne kadar geciktirilirse. s ˘ Sırf. N.

mevcut herhangi bir seyin yalanlanması. ne gösteriler düzenlenmesi. Nikolay olarak Rus tahtına çıktı. ne patlayıcılar. Kamuoyunun degi¸ imi için de herhangi bir fikrî çaba gös˘ s ˘ s terilmesi. henüz birbirimizin gırtlagını kesmemi¸ sek. ne yeni icatlar. ne sendikalar. Ve kamuoyu degi¸ imiyle. ne milyonlarca insanın silahlanması. hiçbir ek çabaya gerek kalmaksızın.Hristiyanlık ve Vatanseverlik mizacına borçluyuz veya Nikolay Aleksandroviç’in. Kraliçe Victoria’nın ikinci kızı Prenses Alice’ten olma torunu. –[Aylmer Maude] 114 . ˘ Bir ay sonra. birkaçı bile. Insanlar. tek gereken bir kamuoyu s degi¸ imidir. gerçek. ne yeni yollar ve makineler yapılması. hayatların.. geçmi¸ e ait. Aleksandr yapmamıza izin vermedigindendir. bin yıllık Hıristiyanlar. insanları ezip ˘ s tarumar eden tüm o iç dokusu da. o zaman kana susamı¸ hayvanlar gibi s birbirimizin barsaklarını de¸ mek için atılacagız. bugün yanlı¸ ve epeydir ölü bir kamus ˘ s s oyuna muvafakatın terk edilmesi ve her bireyin gerçekten dü¸ ündügü ve s ˘ hissettigi seyi söylemesi veya en azından dü¸ ünmedigi seyi söylememe˘ ¸ s ˘ ¸ ˙ sidir. ne devrimler. iktidarların suni ¸ biçimde kı¸ kırttıgı. Alice ˘ s yerine Amelia’yla evlenecek olsa. Hesse’li Prenses Alexandra’yla evlendi. yeni ve sıra dı¸ ı ¸ s bir seyin planlanması falan gerekmiyor. Bu türden kanaatler en ilerici ve liberal basın s organlarının hepsinde sogukkanlılıkla tekrarlanıyor. ne barikatlar. Zamanımızda varsayıs ˘ lan kamuoyu i¸ te budur. Ama Aleksandr’ın yerinde ba¸ kası olsa s veya Aleksandr’ın mizacı degi¸ ecek veya Nikolay Aleksandroviç. eskimi¸ kamuoyu s derhal ve kendiliginden yıkılır ve yeni. kendiliginden degi¸ irdi. ˘ Ki bu korkunç! XVII ˙ Insanlıgın hayatında en büyük ve önemli degi¸ iklikleri gerçekle¸ tirmek ˘ ˘ s s için hiçbir kahramanlık gösterisi gerekmiyor. ne havacılık çalı¸ maları vs. ˘ Biz. bunu bir yapacak olsaydı. ˘ s sırf III.43 Victoria’nın torunuyla evlenecek olmasına. Su an üzerlerine çullanan musibetlerden tüm ˘ ˘ s ¸ 43 [Aleks-androviç: Aleksandr-oglu] Kasım 1894’de II. ya¸ ayan bir kamuoyu ˘ s kendini gösterirdi. tek gereken.

hem de tüm iktidar ellerinde olsa bile devrimcilerin yüzlerce yılda ba¸ aramayacagı sekilde. ne olur ˘ s ˘ yani? Bütün bunlar önemsiz gibi durabilir. özellikle de genç ve egitimsiz ki¸ ilerde. Fransızlar veya Ins gilizler aleyhine bir makale yazsa. ne olur? Ya da vatansever senliklere ¸ gitse ve sevmedigi. ne olur yani? Ya da Franko-Rus Ittifakı ¸ ˙ veya gümrük sava¸ ı lehine ya da Almanlar. dü¸ ünmedikleri seyi söylemeyi ve kötü ve budala bulduks ¸ ları seyi yapmayı bir bırakacak olsalardı! ¸ ˙ Insan bir imparator. Yeter ki. gidip onun kabul odasında beklese ve sonra herkeste. tuhaf ˘ ˘ ünvanlarla ona hitap etmek üzere. Oysa büyük ve kar¸ ı konulmaz gücümüz. o zaman s ¸ hayatımızın tüm tertibinde böyle bir degi¸ im derhal gerçekle¸ tirilecek˘ s s tir. ne olur yani? Hatta sohbette. insanlar kendilerine empoze edilen yalanı hele bir reddetsin. s ˘ ¸ Gücün kudrette degil hakikatte yattıgına bir inansalardı insanlar ve o ˘ ˘ hakikati cesaretle dile getirselerdi veya en azından söz ya da eylemde caymasalardı. onlara methiyeler dizse. kendisiyle hiçbir ortak yanı bulunmayan insanların ˘ saglıgına içip. önemsiz gibi duran bu s eylemlerde –irrasyonel oldugunu apaçık gördügümüz seylerin mantık˘ ˘ ¸ sızlıgını gücümüz yettigince gösterip ona katılımdan kaçınmamızda– ˘ ˘ yatıyor ve ilerlemesiyle tüm insanlıgı harekete geçiren asıl sahici ka˘ 115 . üzerine saraylı üniforması giyse. ˘ ˘ anla¸ malarla ittifakların degerini ve faydasını teslim etse veya kendi hals ˘ kımızla devletimiz yüceltilirken diger ırklara kara çalınıp sövüldügünde ˘ ˘ ya da Katolisizm.Hristiyanlık ve Vatanseverlik insanları kurtarmak için ne kadar küçük bir seyin gerekli oldugunu ¸ ˘ söylemeye insan utanıyor: yalan söylemeyi bırakmak gerekli sadece. Ruslar. onun önünde egilse. bu çok takdire ˘ s ˙ sayan diye bir izlenim yaratsa. Ortodoksluk veya Luthercilik ya da Napolyon ve Pyotr gibi sava¸ kahramanları ya da hükümranlar veya bunların Boulanger s ve Skobelev gibi çagda¸ ları göklere çıkarıldıgında sessiz kalsa. kral ya da fatihe “Vive la France” veya “Hurra!” diye bagırsa. dü¸ ünüp hissetmedikleri seyi söylemeye hele bir son versinler.

karde¸ ine. Ama dünyayı devindiren ruhani kuvet onları bertaraf eder. gazetelere rü¸ vet verir ve okullarla s dini kontrol altında tutarlar. sonra gayriihtiyarı s dü¸ üncelerini karısına. özgür de olsa. fakat ˘ çogu durumda diger herkesin veya ekseriyetin uzun zamandır aynı ˘ ˘ seyi dü¸ ünüp hissettigi. kendine söyle der: “Tek ba¸ ıma. dogru bildigini basitçe ifade etmekle yaratabilecegi seyi. bu en güçlü. bugün ekseriyetin genel dü¸ üncesi olur. s Kuvetin zorda degil. ˘ ˘ Özgür bir insanın. Ve dün bir ¸ s ˘ ˘ insanın yeni dü¸ üncesi olan sey. s s s 116 . o bir kitapta veya gazetede degildir. Dü¸ üncesini s ˘ s içtenlikle ifade eden insanın tecrit altında kalacagı sanılabilir. Belki de bu çeli¸ kiler varolu¸ umuzun kaçınılmaz bir ko¸ uludur. ne de s devrimler yaratabilir ve yaratacaktır. arkada¸ ına ve (aksini günah saydıgı s s s ˘ için) hakikati saklayamayacagı kimselere ifade ederken. çünkü insan bilincinin derinliklerinde yatar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik muoyunun temelindeki o zaptedilmez kuvet de bu güçten doguyor. bagımsız dü¸ üncenin bu ifadesinden kor˘ s karlar. ne milyonlarca müfreze. ˘ ele avuca sıgmaz ve bagımsız kuvet insan ruhunda gösterir kendini. s ˘ s s Mevcut halde her insan. ne bir kurum. ˘ ˙ Iktidarlar bunu bilirler ve o kuvetin önünde titreyip. kapana kısılamaz. bir özgür insan. zihin faaliyeti ve bunun açık ifadesinde yattıgını ˘ ˘ bilirler ve bir ordudan ziyade. Eylem ve sözleriyle tam ters bir tutum içindeki binlerce insan arasında. ne mil˘ ˘ ˘ ¸ yarlarca ruble. s ¸ s Ve bu dü¸ ünce yerle¸ ir yerle¸ mez. ¸ s üzerimize çöreklenen bu melanet ve hıyanet okyanusuna kar¸ ı ne yapas bilirim ben? Fikrimi ifade etmenin neye faydası var? Hatta neden bir fikir olu¸ turayım ki? Bu müphem ve çetrefil meseleler üzerine dü¸ ünmemek s s daha iyi. Insan ˘ yalnızken ve dünya meseleleri üzerine dü¸ ünürken. içtenlikle ne dü¸ ünüp ne hissettigini söyler. ˘ ˙ daima bagımsızdır. derhal algılanamayacak ölçülerde ama s s s kar¸ ı konulamaz biçimde. ne sava¸ lar. varolan ve kendisine dayatılan izlenimden bagımsız ˘ olarak. insanoglunun tavrı farklıla¸ maya ba¸ lar. ona kar¸ ıkoymak s ya da onu zaptetmek için her yola ba¸ vururlar. sadece ifade etmedigi ortaya çıkar. bu yüzden sansürü tesis eder.

bıçagın ˘ ˘ ucuyla çivi çakmaya ba¸ laması gibi. bir imparator.” Ve her ˘ s ˘ insan. Tıpkı. hakikatin söylenmesi kovu¸ turmaya neden olacagı ve kens ˘ dini adadıgı ya da adamaya niyetlendigi iyi bir sosyal faaliyeti sekteye ˘ ˘ ugratacagı için. s Kimi. tam aksine. kendini mesai birligi yaptıgı insanlara baglı hissettigi için. o kudretli fikir enstrümanıyla onun dünyayı harekete geçiren ifadesini elden bırakıp. eline her¸ eyi ˘ s kesebilecek. 117 .Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ve neden ben tek ba¸ ıma dünyanın tüm melanetiyle mücadele edeyim s ki? Beni sürükleyen akıntıya uymak daha iyi degil mi: bir sey yapılabi˘ ¸ lirse. kendini sosyal faaliyet enstrümanına verir ki. bakan. kendini ve ba¸ kalarını ˘ s temin eder. ailesini geçindirmesine ˘ yarayan kazançlı bir pozisyondan onu yoksun bırakabilecegi için. söhret ve ˘ ¸ güce ula¸ mak istedigi için. bir dördüncü. hiç degilse bir ölçüde ˘ hakikatten sapacagını ve kendisine sunulan kudretli mücadele silahının ˘ etkisini yok edici ödünler verecegini farketmektedir. ne tüm sosyal faaliyet sekillerinin. memur veya asker olarak görev yapar ve hakikatten –kendi pozisyonunda kaçınılmaz olan– sapmaların. insanları incitmek istemedigi için. sonradan insanlıgın hizmetinde kullanılmak üzere. kullanmak söyle dursun. ˘ ˘ ˘ Kimi. ne de dünyamızda varolan bir ˘ sosyal faaliyete katılımda her insanın mecburen. ˘ s ˘ altıncısı da. yalnız degil. kral. bu hakikat. yaptıgı ˘ iyilikler sayesinde fazlasıyla telafi edildigine. varolan düzenle hayalî bir çatı¸ maya kurban ederiz. s Hepimiz. digeriyse. tam da mücadele etmesi gereken ¸ o temellere dayandıgını farketmekte. diger insanlarla ortakla¸ a yapılması lazım. bildigi ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ hakikati ortaya koymaz. ¸ kötülükle mücadele bahanesiyle yok eder. bir be¸ inci. olaganüstü keskinlikte bir bıçak verilen bir adamın. bildigi hakikati ortaya koymaz. kadim ve kutsal bir gelenekten s ˘ kopmak istemedigi için. tüm benligimizle uyu¸ mazlık içindeki hayatımızın anlamsız ˘ s düzeninden yakınırız ve yine de elimizdeki biricik ve güçlü enstrümanı. bir ˘ üçüncüsü. hakikat bilincini ve onun ifadesini.

edebiyat aracılıgıyla insanları ˘ egitir ve iktidarla toplum kendine kar¸ ı ayaklanmasın diye tüm hakikati ˘ s söylememek geregine tabi oldugu halde.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Ruhani önder mevkiindeki bir digeri. ama biz bildigimiz hakikati söylemeyi becerememekle kalmı˘ yoruz. bir dördüncü. mevcut düzenle s açıkça mücadele eder ve suna tamamen ikna edilmi¸ tir: güttügü amaçlar ¸ s ˘ öyle hayırlıdır ki. Özgür insanlar. Ama bu yeni taleplerin farkında olanlar –biri bir seyin. çogu zaman bizzat hatalı buldugumuz seyi dogrudan kendimiz ˘ ˘ ¸ ˘ ifadelendiriyoruz. Açıkça ve mertçe halihazırda mazhar oldukları hakikati (tüm milletlerin karde¸ ligini ve s ˘ münhasıran kendininkine adanmanın suçunu) bir ifade etselerdi. s ˘ s ˙ Insanların vicdanına ters dü¸ en hayat düzeninin degi¸ tirilebilmesi s ˘ s ve yerine vicdanlarına uygun olanın getirilebilmesi için. iyilik yaptıgından hiç süphe ˘ ˘ ˘ ¸ duymaz. devrimci veya anar¸ ist olarak. Eski. o yeni. hem söz hem de fiille bu ˘ s taleplerin tam tersini onaylıyorlar. ugra¸ ının faydasını yok eder. aldatıcı ˘ kamuoyu kurumu¸ bir deri gibi kendiliginden soyulup. Bir üçüncüsü. iktidarların güçleri ve yarattıkları tüm kötülüklerin yaslandıgı o ölü. canlı s ˘ kamuoyunu ortaya çıkarırdı –taleplerini kuvetle ve açıkça bildirmek ve insanoglunun vicdanına uygun yeni varolu¸ biçimlerini tesis etmek için. ˘ s 118 . ögrettigi her¸ eye ruhunun de˘ ˘ ˘ s rinliklerinde inanmaz. Miadı dolmu¸ ve zararlı hayat düzes nini ıslah edecek yeni kamuoyunu. daima güçlü ve özgür olana. ama yaptıgı iyilikleri göz önüne alarak. hatta ne de faaliyetinin ba¸ arısı için gerekli yalanlar. hayatın s yeni taleplerini farkeden insanların onları açıkça ifade etmesi gerekir. miadı dolmu¸ s kamuoyunun yeni ve canlı olanla degi¸ tirilmesi gerekir. yani harici zora yaslanmayı bir bırakıp. digeri digerinin ¸ ˘ ˘ ugruna– onları sessizce geçi¸ tirmekle kalmıyor. gücü bulunmayan ve hiçbir zaman özgür olmayan bir seye. yalnızca hakikat ve onun ifadesi tesis edebilir. kendine ˘ hakikatten sapma izni verir. ne hakikatin susturulması. yeterdi. ¸ yani hakikate ve onun ifadesine güvenseler. miadı ˘ s dolmu¸ kamuoyunun yeni ve canlı olana yol vermesi içinse.

bir halkın digerine. ki bunların ˘ ˘ vatanseverlikten ba¸ ka hiçbir temeli yok. çevredeki insanlarca söylenende degil. askerî zaferlerin. anında yeni kamuoyu tarafına geçerdi. s s ama tüm bu besbelli korkunç kaba kuvet organizasyonu. daima dı¸ etkilerle yönlendirilen ve zayıf insans lardan olu¸ an devasa kitle. hakikatin. kendilerine kamuoyu diye dagıtılıp. ˙ Iktidarlar okulları. yani s ˘ cinayetin yüceltilmesi de sona ererdi. sabık ¸ ˘ kamuoyunun ölü bir kalıntısı oldugunu anlasalar yeter. s Sırf bu yapılsaydı. vatanseverlikle beslenen tüm batıl inançlar –bunlardan kaynaklanan tüm habis duygular ve siddet eylemleriyle ¸ birlikte– derhal yıkılırdı. ˘ s dayatmacı ve suni yollarla idame ettirilen seyin kamuoyu degil. güç sahiplerine s saygı ve emir kulluguyla emegin teslimiyeti son bulurdu. ve her¸ eyden önce. her birinde dı¸ avurulmayı talep edip. her¸ eyden önce ˘ s kendilerine inansalar –ruhlarının derinliklerinde bilincinde oldukları.Hristiyanlık ve Vatanseverlik artık sadece zaptı altında bulundugu eski kabugun dü¸ mesini bekleyen ˘ ˘ s kamuoyunu. Ve s eskisinin yerine yeni bir kamuoyu hakim olurdu. o ˘ zaman aldatıcı ve suni biçimde idame ettirilen kamuoyu anında yitip gidecek ve hakiki bir kamuoyu kendini tesis edecektir. ˙ Insanlar dü¸ ündükleri seyi söyleyecek ve dü¸ ünmedikleri seyi söyles ¸ s ¸ mekten bir kaçınacak olsaydı. hakikatin gücüne vakıf her insanın ruhunda kabaran ve bir alevin sonsuz sayıda alev 119 . yani Tanrı tarafından söylenende yattıgına inansalar yeter. basını. milyarlarca rubleyi ve disipline edilip makinelere dönü¸ türülmü¸ milyonlarca insanı kontrol edebilirler. XVIII ˙ Insanlar sadece. böylesine karma¸ ık. ikti˘ ˘ darlarca körüklenen kin ve dü¸ manlıgı biterdi. vic˘ danlarınca. kiliseyi. dünyayı dönü¸ türen o kuvet ˘ ¸ s oldugu ve insanın onu ifadelendirmekle yükümlü bulundugu gerçegine ˘ ˘ ˘ inansalar– yeter. Bir ülkenin digerine. sırf mevcut toplumsal görü¸ e s s aykırılıgı yüzünden ifade edilmeyen seyin.

. 31. Ellerindeki gücü bir kullanacak olsalardı. hep arzuladıkları barı¸ –diplomatik görü¸ melerle. bir degi¸ im sadece mümkün degil. Yuhanna 14:27. ne barı¸ çıl bir toplulus gun gözleri önünde. simdiki gibi. dinamit ve barutla. sölenlerle. 34: Esav. ˘ s s imparator ve kralların bir kasabadan ötekine ziyaretleriyle. 32. . hakikati ifadelendiren sözdeki müthi¸ gücü. Ve o barı¸ gerçekten de artık s s bizimle ve onu korumak bize baglı. 30. ne de suç ortaklas rına dagıttıkları. disipline edilmi¸ katillerin tefti¸ ve manevralarını ˘ s s gerçekle¸ tirmeye. toplarla. Dolayısıyla. istihkamlarla. mercimek çorbasına s satmasalardı44 . o zaman tüm o görünürdeki muazzam organizasyon ate¸ önündeki s mum gibi eriyip gidecektir. 33. ondan bir ikincisine ve bir üçüncüsüne aktarılan s hakikat bilinci kar¸ ısında bir hiçtir. bir anlasalardı. “Size barı¸ bırakıyorum. insanları keyiflerince evrensel bir kıyıma sürükleyip ¸ sürüklememe tehdidine cüret etmek bir yana. Yaratılı¸ 25: 29. ˙ Insanlar. –[Koray Karasulu] 120 . bir tabak mercimek çorbası kar¸ ılıgında s s ˘ ilk ogulluk (behorluk) hakkını karde¸ i Yakup’a satar. ˘ Bireysel olarak insanların kalpleri. insanlar muazzam ve engel tanımaz güçlerinin nerede yattıgını bir bilseydi. . ne kendilerinin ve suç ortaklarının çıkarları ugruna s ˘ gümrük anla¸ maları düzenlemeye veya bozmaya. cinayet hazırlıklarına harcadıkları milyonlarca rubleyi ˘ halktan almaya cüret edebilirlerdi. . kendilerine ves rilmi¸ bu gücü. ölü bir agacın çürüyüp devrilmemesi ve genç s ˘ olanın büyümemesi kadar imkansızdır. Önceliklerini. her saat üzerlerine çullanan ig˘ valarla tasalandırılıp onları panige sevkeden hayalî deh¸ etlerle kor˘ s kutulmasaydı.”45 demi¸ ti Mesih. halkın iflahını keserek vergilendirmeyle ve milletin gözbebegini geçim me¸ akkatine ˘ s daldırıp oymakla elde edilen barı¸ degil. Yalnızca o ate¸ in tutu¸ turulması las s s zım. bireysel olarak her insanın s ˘ 44 Eski Ahit. –[Koray Karasulu] ˘ s 45 Yeni Ahit. . kaçınılmazdır ve bu˘ s ˘ nun gerçekle¸ memesi. hükümranları. ¸ söylevlerle.Hristiyanlık ve Vatanseverlik tutu¸ turabilmesi gibi. kendi barı¸ımı size veriyorum: kalbiniz tasalans s masın ve de korkmasın. .

••• 121 .Hristiyanlık ve Vatanseverlik özgür hakikat taraftarlıgıyla korunan barı¸ – çoktan tesis edilmi¸ olurdu ˘ s s aramızda.

. . ˘ s Fransa yenilerini yaratacak Herbiri sizinle vuru¸ maya yeminli s Silah ba¸ına ey yurtta¸lar. ileri Ne ister bizden bu güruh? Bu köleler. kalle¸ ler s Her türden reziller Titreyin. s s Titreyin zalimler ve siz. çattı Zulüm açmı¸ kanlı bayragını s ˘ Kanlı bayragını ˘ ˙s I¸ itiyor musunuz su zalim askerlerin ¸ Kırlarda attıkları naraları? Neredeyse koynumuza girip Evladımızı. kelepçeler? Bu zincirler. . yüce gönüllü sava¸ çılar. her¸ ey. bu katil krallar? Kimin için bu igrenç prangalar? ˘ Bu zincirler. kadınımızı bogazlayacaklar ˘ Silah ba¸ına ey yurtta¸lar s s Safları sıkıla¸tırın s Dü¸manın pis kanıyla topra˘ ımızı sulamak için s g ˙ Ileri. s s Ey Fransızlar. . kelepçeler? Ey Fransızlar! Ne büyük utanç bizim için! Ve ne büyük bir ta¸ kınlıga vesile olmalı! s ˘ Sindirmeye çalı¸ tıkları biziz bu küstahların. çünkü nihayet Bedelini ödeyeceksiniz vatana ihanetin Bedelini ödeyeceksiniz vatana ihanetin Sizinle sava¸ mak için silah ku¸ andı herkes. s Vurun darbenizi ya da tutun kendinizi. s Geçmi¸ in köleligine mahkum etmek istedikleri s ˘ Silah ba¸ına ey yurtta¸lar.Hristiyanlık ve Vatanseverlik LA MARSEILLAISE Haydi vatan evlatları Zafer günü geldi. s s s Ve eger dü¸ erse genç kahramanlarımız. Bagı¸ layın bize kar¸ ı ˘s s ˙ Istemeye istemeye silah ku¸ anmı¸ s s 122 . bu hainler.

Ki zafer. –[Koray Karasulu] 123 . 1834-1917 yılları arasında milli mar¸ olmu¸ . s s Görsünler senin zaferini ve bizim sanımızı ¸ Silah ba¸ına ey yurtta¸lar. ¸ Hükmetsin dü¸ manın korkusuna. Jukovski’ye. . destek ol cesur intikam sava¸ çılarımıza. seni haykıran yigit sesleri taçlandırsın ˘ Ve can çeki¸ en dü¸ manların son nefeslerinde. hainlere Silah ba¸ına ey yurtta¸lar.F. s Özgürlük. s s Çeviren Alper Altug ˘ TANRI ÇARI KORUSUN46 Tanrı Çarı korusun. . . Tanrı Çarı korusun! Çeviren Koray Karasulu 46 I. s s s Sözler V. Sana sahip çıkanlarla birlikte saf tut. s s Ey kutsal vatan sevdası.A. Güçlü ve ha¸ metli Çarı. s Hükmetsin bizim serefimize. . Yol göster. Sancaklarımızın altında Sana sahip çıkanlarla birlikte saf tut. s Ortodoks Çarı.Hristiyanlık ve Vatanseverlik Su zavallı kurbanları ¸ Su zavallı kurbanları ¸ Ama acımak yok o kanlı despota Bouillé’nin suç ortaklarına Analarının yüregine acımasızca hançer saplayan ˘ O zalimlere. sevgili özgürlük. Lvov’a ait. müzik A. Nikolay zamanında yazılmı¸ .

˘ ˘ s s materyalizm ve komünizm kar¸ ıtı polemikler yazmı¸ . Ama dinî ˘ yönelimlerini. kimi zamansa tamamen makaleler seklinde ¸ kaleme almı¸ tır ve Tolstoy yayıncılıgında da bu mektuplar aynı sekilde makale olarak s ˘ ¸ yer alırlar. –[Koray Karasulu] Polonyalı edebiyat ve kültür tarihçisi ve denemeci olan Zdziechowski. Makale¸ s nizden ögrendim ki. –[Koray Karasulu] 49 Muhatabının. Polonya’nın en büyük sairi.49 s Makalem “Hıristiyanlık ve Vatanseverlik”e pek çok itiraz yükseldi. bu iki sahsın sıradı¸ ı mizaçlarına yoruyordum. Sonraları. Istanbul. Polonya’nın (Isa gibi) kurtarıcı bir misyonu bulundugunu savunuyormu¸ . ama internet s ˘ ve elimdeki bir kaynaga bakarak yaptıgım yüzeysel bir ara¸ tırma farklı seyleri öne ˘ ˘ s ¸ ˙ çıkarıyor: Adam Mickiewicz (1798-1855. Mickiewicz’le Towianski’den haberim vardı. daha çok Slav kültürü ve edebiyatı üzerine çalı¸ mı¸ . Hıristiyanlıgın yeni bir evresini haber s ˘ ˙ verip. Alman ve Avusturyalı filozoflar ve gazeteciler itiraz ettiler 47 Zdziechowski (1861-1938). mistik ve milliyetçi Andrzej Towianski’nin s (1799-1855) etkisi altında kalmı¸ .47 Mektubunuzu aldım ve hemen Severniy Vestnik’teki48 makalenizi okumaya koyuldum. Towianski.Elestirilere Cevap ¸ Marian Edmundovich.. bunun en ünlü ve uzun örneklerinden biri “Bir Hintliye Mektup”tur. s s Hıristiyanlıgı ve Avrupa’nın liberal gelenegini savunmu¸ . Istanbul). benim için yeni ve sevinç kaynagı olan çok sey ˘ ¸ ögrendim ondan. vatanseverlige kar¸ ı ortaya çıkan ve hâlâ direnen.. 1918’den itibaren Bol¸ evizm. dünya¸ nın da büyük sairlerinden biri olarak kabul ediliyor. –[Acar Burak Bengi] 48 Kuzey Kuryesi. ˘ s Makale mükemmel. Dolapdere’de bir Adam Mickiewicz ˘ Müzesi var. Polonya’nın (o zamanlar daha ¸ ziyade Polonya-Litvanya’nın) bagımsızlıgı için çalı¸ an bir milliyetçiymi¸ ve ömrünü ˘ ˘ s s sürgünde (Avrupa’da) geçirmi¸ . Tolstoy’a bu ki¸ iler hakkında ne söyledigini bilmiyorum. Tolstoy bunun gibi bazı meks s tuplarını kimi zaman makale yazar gibi. ˘ ˘ s soyluluk ve içtenlik bakımından gayet dokunaklı bir Hıristiyan hareketin öncülleriymi¸ ler sadece. Ona dikkatimi çektiginiz için size çok müte¸ ekkirim. Rus. (Ko˘ s ˙ ray Karasulu’nun dikkat çektigi üzere.) –[Acar Burak Bengi] 124 . Fransız.

ama iyi ve ˘ ˘ ˘ yararlı vatanseverlik bakımından temelsiz olduguna baglanıyor. ama ezende de ezilende de görülse. insanın. Isa ˘ ögretilerinin temel prensiplerine aykırı oldugu için mantıksız degildir. kamp s s ate¸ inde parlasa da. size katılmamak imkansız. Dahası. ezilenlerin vatanseverligi de ezenlerinkin˘ den daha mazur görülebilir diyorsanız. insanın. diger uluslardan çok kendi ulu˘ suna sevgisi kastedilir. ulusuna yönelik spontan. buna tamamen zıt. sadece dü¸ mana kar¸ ı kendi ˘ s s anadiliyle dinini korumayı hedefleyen. Bir ˘ s ulusu tüm digerlerine yeglemek seklindeki bu egilim. ama ˘ ˘ bu iyi ve yararlı vatanseverligin nelerden olu¸ tugunu ve kötü vatanse˘ s ˘ verlikten nasıl ayırdedilebildigini henüz hiç kimse açıklama zahmetine ˘ katlanmadı. Mektubunuzda diyorsunuz ki. Bogazla˘ ˘ ˘ nan birindeki bencillik tezahürünün rahat bırakılan birindekinden daha mazur görülebilmesi gibi. kölele¸ tirilmi¸ ulusların kar¸ ıt s s s vatanseverligi var bir de. vatansever¸ ligi kınamamın. ˘ ˘ bu sevgi ve yeglemenin iyi ve yararlı bir ögreti oldugu da kastedili˘ ˘ ˘ ˙ yor. Bu ögreti özellikle Hıristiyan uluslarda mantıksızdır. kibritte titrese de. sadece kötü bir egilim degil. gayriinsani vatanseverligi yanında. Bir ulusu digerlerine yeglemenin nasıl iyi ve ˘ ˘ ˘ dolayısıyla arzulanır bir egilim sayıldıgını tahayyül etmek zor. ˘ ˘ ¸ ˘ katiyen iyi olamaz. tüm itirazlar. Ate¸ daima aynı. ˘ Vatanseverlik kelimesiyle. “güçlü ulusların istilacı. digerlerinden çok kendini ˘ sevmek kastedildigi gibi. vatanseverlik tabiatını degi¸ tiremez. aynen “bencillik”le. bencillik misali.” Bu sekilde. ˘ ˘ ˘ 125 . kötü vatanseverligi hedef aldıgında haklı. Sadece. yakıcı ve tehlikeli ate¸ tir. Ama ulusların ezilmesi veya güçlü olması. sizinki de dahil. s “Vatanseverlik”le gerçekte. vatanseverlik. vatanseverlik denen seyde ¸ temel bir fark yaratmaz. ˘ ˘ mantıksız bir ögretidir de aynı zamanda. içgüdüsel sevgisi ve onu tüm diger uluslara yeglemesi kastedilmiyor sadece.Ele¸tirilere Cevap s ve simdi de siz ediyorsunuz. ezilenlerinkini iyi vatanseverlik ˘ ¸ olarak belirliyorsunuz.

–[Acar Burak Bengi] ˘ s 126 . s hatta o tutumlara kar¸ ı gelme arzumda da oldukça ileri giderim. Yabani. Insanlıgın s ¸ ˘ mübarek kaderine Polonya’nın ve Polonya’ya da (kendisininki gibi) eski asil ailelerin önderlik ettigine inanıyormu¸ . Ama ben öyle görmüyorum. Polonya’nın bir ba¸ ka ünlü ve milliyetçi sairi. Bu siddet eylemleri kar¸ ısında infial duymak ve onlara ¸ s var gücüyle kar¸ ıkoymak için. bir Hıristiyan olmaya gayret ettigim için. çünkü vatanseverligin kendisinden talep ettigi her¸ eyi. Rus hükümet yetki˘ lilerinin Lehlere yönelttigi o yabani ve ahmakça tutumlar kar¸ ısındaki ˘ s infial ve tiksintimin derecesi bakımından. Hıristiyanlık. vatanseverligin ¸ ˘ degil. ˘ ˘ Alsace veya Bohemya’da benzer seylerin olmaması için. insan e¸ itliginin idrakını ve insan hays ˘ 50 Zygmunt ˙ Krasinski (1812-1859). hakiki Hıristiyanlıgın yayılmasına muhtacız. su veya bu törende de˘ il. Mesela vatanseverlik. Polonya. ˘ “Tanrı’nın Kilisesi su veya bu yerde. Hıristiyanlık ˘ ˘ s adına yapar. Krasinski50 gibi bir adam artık bir vatansever olamaz. ama s Katolisizmi diger dinlerden veya Leh dilini diger dillerden çok sevdigim ˘ ˘ ˘ için degil. aynı fedakarlıgı ˘ tüm insanların iyiligi için talep etmektedir ki. gün ı¸ ıgında yanan bir lamba gibi. insanın Leh ya da vatansever olması s gerekmez. kendi ulusu için olandan ˘ çok daha etkili ve tabii bir taleptir bu. ˘ ˘ s˘ yararsız ve engelleyici bir hale getirdigi için de mantıksızdır. Lehlerin inanç s ve dillerine yönelik korkunç siddet eylemlerini yazıyorsunuz ve bunları ¸ vatansever harekete bir argüman olarak sunuyorsunuz. her Lehle boy ölçü¸ ürüm. militanlarından vatanda¸ ları ugruna s ˘ hayatlarını feda etmelerini talep ederken. ˘ ˘ “Biz Hıristiyanlıgı kabullenmek istemiyoruz ve dolayısıyla vatanse˘ verligi yüceltmekte özgürüz” diyebilirler.Ele¸tirilere Cevap s Hıristiyanlık. ama Hıristiyanlıgı veya en ˘ ˘ azından. fuzuli. Bu yüzden. Hıristiyan olmak yeter. yine de. onun sonuçları olan. tüm geze¸ ¸ g gende ve bireylerle uluslar arasında bulunabilen tüm ili¸kilerdedir” seklindeki s ¸ bir inanca sahip. ki Leh degilim. vatanseverlikle hedeflenen her¸ eyi kendi yolundan kazans dıgı ve böylece vatanseverligi. mesela ben. Bu noktada. ahmak ve zalim Rus hükümetlerince i¸ lenen.

Bohemya’da dil ve dine yapılan ve Rusya’da Yahudilere yapılan o saldırılar. XIX. sahsi˘ ¸ yetini unutmak ve sonra var gücüyle. vatanseverlik doktrini sayesinde. –[Koray Karasulu] Önsöze bak. ortaya koymak için çabalamak degil. –[Acar Burak Bengi] ˘ 127 . artık vatanseverlige yer kalmaz. ˘ s ¸ Bizim yabani Rusla¸ tırıcılara. Vatanseverlik onlara bir varolu¸ zemini sunuyor.P. mazaretleri s var. küçümsemeye mecbur ediyor. Baltık bölgesinde. anadilleriyle dinlerini savunmak için yaptıklarını. ezilen kesimin s ¸ ¸ vatanseverligini savunanlar. tersine. halkının en iyi yapabilecegini ˘ 51 Rusça baskının editörleri.Ele¸tirilere Cevap s siyetine saygıyı bir kez ikrar ettik mi. ne adına i¸ lenmi¸ ve i¸ lenmektedir? s ˘ s s s Savundugunuz o vatanseverlik dı¸ ında hiçbir sey adına. Hıristiyanlık ise s ayaklarının altından çekiyor. bir ulusun sahsiyetini ortaya ¸ koymasının yolu. baskıdan muzdarip olanları. yüzyıl ˘ sonu insanları su an yaptıkları alçaklıklara azmedecek kadar dibe batmı¸ ¸ s durumda olmayacaklardı. ˘ Tüm bunlarda beni en çok hayrete dü¸ üren sey su ki. Ve de ˘ Rusların Polonyalı. ama. dil ve din ugruna gerçekle¸ tirilen bütün o semeresiz eziyetlerin ˘ s deh¸ etlerini bilirler. onu imha ˘ etmeye. Yahudilere eziyet edenlere. egitimli insanlar (ki en zorba dinî eziyetçimiz eski bir profe˘ sördür51 ) vatanseverligi dayanacak bir zemin olarak görüyorlar. Bugün. s Size bunu. o zaman bile. Vatanda¸ lık Hukuku Kürsüsü’nde ders veren. ˘ Vatanseverligi hayırlı sayan bir doktrin bulunmasaydı. ˘ Polonya’da. neden böyle yaptıklarını sorun. böyle siddet eylemlerinin ¸ gerçekle¸ tigi her yerde yapılanlar. fethedilen ulusları. ˘ ˙ Ikincisi. Alman. yüceltmeye degil. Kutsal Konsey ba¸ kanı K. vatanseverligin teorik temellerini yıkmaya. bu profesörün 1860-1865 yılları arasında Moskova Üniversitesi. Pobedonosts s sev oldugunu belirtiyorlar. Böylece. (ne kadar mükemmel ve rafine olarak su˘ nulursa sunulsun) vatanseverligin bizzat kendi somut davaları için ne ˘ kadar zararlı oldugunu görmüyorlar. Tarihi ˘ bilirler. Yahudi yapılacagını. Polonya’yı ve Baltık eyaletlerini Russ la¸ tırıcılara. Alsace’da. kabullenilse bile. böyle yapmazlarsa dilleriyle dinlerinin zarar görecegini söyleyeceklerdir.

Ele¸tirilere Cevap s hissettigi ve dolayısıyla en çok yapmak istedigi seyi gerçekle¸ tirmektir; ˘ ˘ ¸ s aynen bir bireyin, ki¸ iligini, ona dikkat kesildiginde degil, onu unutup, s ˘ ˘ ˘ gücü ve kapasitesi elverdigince tabiatına hitap eden seyi yaptıgında, en ˘ ¸ ˘ fazla ortaya koyacagı gibi.52 ˘ Ahlaksızlıgı savunmada kullanılan en bildik safsatalardan biri, varo˘ lan ile olması gerekeni kasten birbirine karı¸ tırmak ve bir seyden söz s ¸ etmeye ba¸ layıp, onu digeriyle ikame etmektir. Vatanseverlikle ilgili s ˘ olarak, her¸ eyden önce kullanılan i¸ te bu safsatadır. Her Leh için en s s yakın ve candan ki¸ inin Leh oldugu; Alman için Alman oldugu; Yahudi s ˘ ˘ için Yahudi oldugu; Rus için Rus oldugu bir vakıadır. Hatta, tarihsel ˘ ˘ sebepler ve kötü egitim sonucu, bir ulus halkının digerine içgüdüsel ˘ ˘ olarak antipati ve garez duydugu da dogrudur. Bunların hepsi dogrudur, ˘ ˘ ˘ ama bunu teslim etmek, her insanın kendini digerlerinden çok sevdigini ˘ ˘ teslim etmesi misali, böyle olması gerektigini asla kanıtlayamaz. Tersine: ˘ tüm insanlıgın ve her bir bireyin bütün esenligi, bu tercihleri ve garezleri ˘ ˘ bastırmada, onlarla mücadele etmede ve insanın diger uluslarla yabancı ˘ bireylere, tıpkı kendi ulusuyla yurtta¸ larına davrandıgı gibi davranmas ˘ sında yatar. Vatanseverlige, her insanda i¸ lenmesi gereken bir duygu ˘ s diye ihtimam göstermek tamamen lüzumsuzdur. Tanrı, veya tabiat, zaten, bizim ihtimamımız olmadan bu duyguyu öyle tertiplemi¸ tir ki, s kendimiz ve ba¸ kalarında i¸ leme derdine dü¸ memize gerek kalmaksızın, s s s o her insanda bulunur. Alakadar olmamız gereken mesele, vatanseverlik degil, içimizde bulunan ı¸ ıgı hayata kavu¸ turmak, hayatın karakterini ˘ s ˘ s degi¸ tirmek ve onu gözümüzün önünde duran ideale yakla¸ tırmak˘ s s ˙ tır. Zamanımızda her insanın gözü önünde duran ve Isa’nın gerçek ˙ ı¸ ıgıyla aydınlanmı¸ bu ideal; Polonya’nın, Bohemya’nın, Irlanda’nın, s ˘ s ˙ Ermenistan’ın uyanı¸ ıyla ya da Rusya’nın, Ingiltere’nin, Almanya’nın, s
52 Bu,

bir topluluk halinde geçimleri için çalı¸ an, farklı yerlerde farklı i¸ ler yapan bir halk s s için de böyledir. Yeter ki, her biri, toplum için en gerekli olanı, gücü ve kapasitesi ölçüsünde, elinden geldigince yapsın, o zaman hepsi kaçınılmaz biçimde farklı i¸ lerde, ˘ s farklı aletlerle ve farklı yerlerde çalı¸ acaklardır. –[Tolstoy] s

128

Ele¸tirilere Cevap s Avusturya’nın bütünlük ve büyüklügünü korumayla alakalı degildir; ˘ ˘ ˙ tersine, Rusya’nın, Ingiltere’nin, Almanya’nın ve digerlerinin bütün˘ lük ve büyüklügünü yıkmakla, cebren sürdürülen ve devletler denen ˘ o kar¸ ı-Hırisitiyan ala¸ ımları imha etmekle, bütün gerçek ilerlemenin s s önünde duran ve baskı ve i¸ gal altındaki ulusların ızdıraplarına, çagda¸ s ˘ s insanlıgın muzdarip oldugu tüm o melanetlere yol açan o ala¸ ımları ˘ ˘ s imha etmekle alakalıdır. Bu imha ancak gerçek aydınlanma sayesinde mümkündür: Rus, Leh, Alman olmadan önce insan oldugumuzu, bir ˘ ögretmenin takipçileri oldugumuzu, bir Baba’nın çocukları oldugumuzu, ˘ ˘ ˘ karde¸ oldugumuzu ikrarla. Ve bunu, makalenizde gayet mükemmel s ˘ gösterdiginiz üzere, Leh ulusunun en iyi temsilcileri anlamı¸ tır ve an˘ s lamaktadır. Günbegün, tüm dünya çapında giderek daha çok insan tarafından anla¸ ılmaktadır bu. Dolayısıyla, devlet siddetinin günleri s ¸ artık sayılıdır ve sadece boyunduruk altındaki ulusların degil, ezilmi¸ ˘ s çalı¸ an insanların kurtulu¸ u da yakındır; yeter ki, eylem ve sözle iktidars s ların siddet uygulamalarına katılarak, kurtulu¸ anını bizzat kendimiz ¸ s geciktirmeyelim. Herhangi bir türden vatanseverligin iyi kabul edil˘ mesi ve halkın vatanseverlige kı¸ kırtılması, kar¸ ımızda duran o ideallere ˘ s s ula¸ manın ba¸ lıca engellerindendir. s s Bir kez daha, mektubunuz ve mükemmel makale için ve bunlarla bana, vatanseverlik hakkındaki görü¸ lerimi yeniden irdeleme, tartma ve s ifade etme fırsatı verdiginiz için çok te¸ ekkür ediyorum. ˘ s En içten saygılarımla. . . •••

129

Vatanseverlik mi, Barıs mı? ¸
Sayın Bayım, Bana yazarak, “Hıristiyan duru¸ ve gerçek barı¸ adına”, Kuzey Ames s ˙ rika Birle¸ ik Devletleri’yle Ingiltere arasındaki meseleye ili¸ kin görüs s sümü belirtmemi istiyor ve “ulusların, yakında, uluslararası barı¸ ı temi¸ s nat altına alacak yegane yola uyandırılabilmesi” umudunu dile getiriyorsunuz. Ben de aynı umudu besliyorum. Aynı umudu besliyorum çünkü, zamanımızda vatanseverligi yüceltip, genç ku¸ agı bu batıl inanç dogrul˘ s ˘ ˘ tusunda egiten ve bu arada vatanseverligin o kaçınılmaz sonucunu, yani ˘ ˘ sava¸ ı es geçen ulusların bu çapra¸ ıklıgı kanımca o raddeye ula¸ mı¸ tır s s ˘ s s ki, artık her önyargısız ki¸ inin aklına gelen türden en basit bir degers ˘ lendirme, içine dü¸ ürüldükleri çıldırtıcı çeli¸ kiyi insanlara göstermeye s s yeter. Gayet cazip ama birarada bulunamayacak, iki seyden hangisini seçe¸ ˙ cegini sordugunuzda, çogu zaman “Ikisi de” diye cevap verir çocuklar. ˘ ˘ ˘ Hangisini istiyorsun: dola¸ maya çıkmak mı, evde oynamak mı? Dola¸ s s maya çıkmak ve evde oynamak. Hıristiyan uluslar da, hayat su soruyu önlerine getirdiginde aynı ¸ ˘ cevabı veriyorlar: “Hangisini seçiyorsun: vatanseverlik mi, barı¸ mı?” s Vatanseverlikle barı¸ ı bagda¸ tırmak, aynı anda hem dola¸ maya çıkmak s ˘ s s hem de evde kalmak kadar imkansız olsa da, söyle cevaplarlar: “Hem ¸ vatanseverlik, hem barı¸ ”. s ˙ Geçenlerde Kuzey Amerika Birle¸ ik Devletleri’yle Ingiltere arasında s

130

yarın veya öbür gün Ingiltere’yle Amerika ˙ ˙ arasında. bu sava¸ hazırlıklarının yanısıra. servet ˘ ˘ ve sanı en büyük erdemler ve bunları kom¸ ularının kaybı pahasına si¸ s lahla elde etmeyi de en takdire layık i¸ sayan iki silahlı adam yanyana s ya¸ ıyorsa ve bu adamları alıkoyan ahlaki. s Çünkü. s ihtilaf konusunun –özellikle de. bakı¸ ın pek az perspicacité ˘ s (nüfuz) edebiliyor olması lazım. ya da her tür piskopos. sava¸ kan ˘ s s s 131 . Ya bu yüzden. mevcut ihtilaf sava¸ sız çözülmü¸ olsa s s ˙ bile. ˘ s ˘ o veya bu sebepten. din ˘ s adamı ve din büyügü dua edip kilisesinde mesele üzerine vaaz verdigin˘ ˘ den veya her iki taraf da henüz hazır bulunmadıgını dü¸ ündügünden. ˙ Ingiltere’yle Türkiye arasında ve mümkün her e¸ le¸ mede. borsada panik ya¸ andı. bir saatte. ba¸ ka ihtilaflar çıkacaktır ve içlerinden herhangi biri s ˘ s kesinlikle sava¸ a yol açacaktır. Senato’ya bir mesaj yazdı ve her iki taraftan da vatansever. birbiriyle sava¸ mak yerine. bu kez sava¸ olmayacagı ortaya çıktı. Ingiltere’yle Amerika arasındaki ihtilafa yol açan sebeplerin hâlâ aynen baki kaldıgını görmemek için. s ˘ o zaman açık degil midir ki. kaçınılmaz biçimde. daima sava¸ arayı¸ ında olacaklar. Attila’nın tüm sava¸ larında öldürülenden daha fazla insanı öldürecek silahlar s tasarlamakta oldugunu söyledi ve her iki ulus da hararetli sava¸ ha˘ s zırlıkları yapmaya ba¸ ladı. Ingiltere’yle Almanya arasında. Edison. s ˙ Ama. Barı¸ mı? s Venezuela sınırı üzerine bir anla¸ mazlık çıktı. Salisbury bir seye razı s ¸ olmadı. hem s s ˙ Ingiltere’de hem de Amerika’da çe¸ itli yazar. güç. omuz omuza s verip digerlerine tahakküm etmeleri gereken ve aynı dili konu¸ an iki ˘ s Anglo-Saxon ulus arasında– sava¸ mayı gerektirecek kadar ciddi olmas dıgı ısrarıyla. Ama. çocukluktan itibaren kendilerine ögretildigi üzere. dinî veya siyasi bir bag yoksa. Ingiltere’yle Rusya arasında. sava¸ kan çıglıklar yükseldi. her gün gers s çekle¸ tigi üzere. Cleveland.Vatanseverlik mi. Ve insanlar s ˘ yatı¸ tı. prens ve devlet adamları. insanlar s ˘ s milyonlarca paund ve dolar kaybettiler. her iki ulusun iktidarlarına sava¸ tan kaçınmaları yolunda ˘ s çagrı yapmaya ba¸ ladılar.

bir daha ancak. onların bencilligi devlet güçleri ve kamuoyunca kontrol altında ˘ tutulur. ve her¸ eyden önce. yani daha iyi gerilip birbirlerinin üzerine daha vah¸ ice s atılmak için geri çekileceklerdir? Bireyin bencilligi korkunçtur. Venezuela s veya Transvaal. hapse atılır. bazan Pamirler. kom¸ usunu bir inekten veya bir hektar tarladan s mahrum eden bir ki¸ i. hırsız ve soyguncu diye anılır. Barı¸ mı? s ili¸ kileri olaganla¸ tıracaklar ve bir kez birbirlerinin bogazlarına sarıldıks ˘ s ˘ tan sonra. Habe¸ . böyle biri kamuoyunca kınanıp. tüm ulusların önünde Amerika’nın büyüklügü ve ikbalini ˘ ˙ arzularsa ve aynısını Ingiliz de kendi ulusu için arzularsa ve Rus. rakiplerine kar¸ ı silah hazırlıgını veya kullanımını iyi say˘ s ˘ mazlar. bireyin s s s her siddet eylemini cezalandıran kamuoyu. ˘ muhtemel bir sava¸ sebebi görürsünüz: bazan Kore’dir. kendi ülkesinin gücünü ¸ arttırmak maksadıyla diger halkın mülkiyetine yönelen her gaspıysa ˘ övüp. kah burada. bu arzuların gizlenip bastırılması gerektigine degil ˘ ˘ 53 Daha iyi sıçramak için. Venezuelalı. Devletlerdeyse tam tersi: hepsi silahlıdır. Habe¸ istan. küçük bir sava¸ duraksas s s madan sürüp gitmektedir ve bir ara büyük gerçek bir sava¸ ba¸ layabilir s s ve ba¸ lamaya mecburdur. Türkiye. daima ve her an bir karanlık nokta. Hollandalı. ama özel hayatın bencilleri silahlanmı¸ ˘ s degillerdir. –[Alper Altug] ˘ 132 . Çek. Boer. Leh. Ermeni. istediginiz gün.Vatanseverlik mi. s Dahası. kah orada. s Amerikalı. Gazeteleri açın. Elinde silahla. Fransız atasözündeki gibi. s bazan da Afrika toprakları. üzerlerinde hiçbir nüfuz yoktur. kuyruguna tuz serperek bir ku¸ u yakalamaya ˘ s kalkı¸ maktan daha komik bir giri¸ imdir. derhal polis tarafından yakalanıp. Ermenistan. uluslararası s ˘ kongreler kurma çabaları. pour mieux sauter53 ayrılacaklar. vatanseverlik erdemi diye yüceltir. s ön cephedeki kar¸ ılıklı silah atı¸ maları benzeri. her biri benzer s bir arzuya sahipse. (zaten hiçbir nüfuz ve nasihate aldırı¸ etmemek üzere silahlans mı¸ ) güçlü devletlerin asla kabul etmeyecegi besbelli olan. Türk. Soygun i¸ i bir an bile durmaz.

münhasıran kendi halkının hayrını s arzulama.” Ama nedir s s ˘ s ˙ vatanseverlik. gurur duyulacak ve hem kendinde. ama bir çekinceyle. Barı¸ mı? s de. Irlandalıların vs. i¸ galci olmas s yanı bile. ancak digerine veya bazan birçok ülke ve ulusa ˘ ˘ zarar verme pahasına elde edilebiliyorsa. yeniden yapılanmaya yönelik vatanseverligidir. Ve bu vatanseverlik en kötülerinden biridir. Lehlerin. vaazlar vermek ve barı¸ ugruna Tanrı’ya s s ˘ yakarmak degil. yani. güleceklerdir. vatanseverligi yok etmeli. i¸ galci olmayabilir. çünkü en hınçlısı ve ˘ siddeti en fazla tahrik edenidir. s ˙ Çeklerin. bizim güttügümüz çe¸ idi. her¸ ey˘ ˘ s den önce onun melun olduguna dair kanaati üretmek gerekir ve bunu ˘ yapmak da zordur. bunu s ˘ kim bilmez ki? Onlara vatanseverligin melanet oldugunu söyleyin. tersine. çogunun dedigi bu iyi vatanseverlik. diger uluslara tahakküm etsinler diye English speaking ˘ ˘ ˙ s s s nations’ı (Ingilizce konu¸ an ulusları) barı¸ içinde birlikte ya¸ amaya ikna etmek degil. Iyi ˘ ˘ üzere. öyle ki. insan yaradılı¸ ına ait. zapt ve i¸ gal edilen ulusların. sava¸ ı yok etmek ¸ s için. Ama vatanseverlik alıkoymaya bile yönelik olmazsa. ama bir ba¸ ka çe¸ idi var. farklı uluslardan ˘ s ˘ prenslerle prensesleri birbirleriyle evlendirmek degil. kimse açıklamaz. Neden insanlar bencilligin iyi olabilecegini ˘ ˘ söylemez. yanlı¸ vatanseverlik bir melas nettir. çogu ˘ ˘ ˘ kabul edecektir. Sava¸ ın kökü de. yani vatanseverlik denen seydir. ama yine de her vatanseverlik. insanlar önceden zaptettiklerini alıkoymak isterler. o zaman sava¸ nasıl olmaz? s Sava¸ tan kaçınmak için. sava¸ ın kökünü ˘ s kazımak gereklidir. Öyleyse. hem de ba¸ kalarında s te¸ vik edilecek bir sey olduguna hepsi kaniyse ve birinin ülkesinin s ¸ ˘ büyüklügü ve ikbali. ister istemez alıkoymaya yöneliktir. ¸ Vatanseverlik iyi olamaz. ikili ve üçlü kar¸ ı ittifaklar yapmak degil. “Evet. Vatanseverligi yok etmek içinse. ˙ Insanlara sava¸ ın melanet oldugunu söyleyin. o zaman da. tabii bir duygu olan bencillik hususunda s 133 . belli ki. yani siddet s s ¸ ve cinayetle becerilebilir. i¸ galsiz kurulan tek bir ulus s yoktur ve i¸ gal de sadece kendisini gerçekle¸ tiren yollarla. Ermenilerin.Vatanseverlik mi.

¸ ˘ s Bir zamanlar insanlıga sagladıgı kazanımlar anısına. artık münhasıran kendi s s s s devletine baglılıgın ne geregi var –bu. kendi insanlarını. s ¸ ˘ ekmeden önce tarlayı sürmek iyi ve faydalı diye. . ve Ermeni. s ˘ Denecek ki. o zaman onu birle¸ s tirici veya hayırlı sayma imkanı bulunurdu. Sadece bir tek ¸ s ˙ vatanseverlik. muhakkak bazı Ermeniler de gadre katılıyor˘ ˘ lardır. Ama tapınaklar insana zarar vermeden ayakta kalırlar. gibi kadim anıtları korudugumuz sekilde. Türklerin ˘ ya da Kürtlerin sıkı¸ tırdıgından daha az sıkı¸ tırmıyordur. 1890’larda Tolstoy’la Rus-Ermeni ögrenciler arasında geçen bir ko˘ nu¸ mayı aktarır biyografisinde. Barı¸ mı? s daha kolay serdedilebilirdi bu. “Vatanseverlik insanoglunu devletlere kayna¸ tırmı¸ tır ve ˘ s s devletlerin birligini idame ettirmektedir”. ama. . kabir˘ ˘ ˘ ler vb. tapınaklar. mesele milliyet meselesi s ˘ s degil!. Demek istedigim. Rus ya da Fransız Iktidarı olup ¸ s ˙ 134 . Alman. vatanseverligi ya¸ atmak ˘ ¸ ˘ s da iyi olabilirdi. Türkiye’deki Ermenilerin gadredildiklerini ve tek s umutlarının devrim oldugunu söyleyen Rus-Ermeni ögrencilere Tolstoy söyle kar¸ ılık ˘ ˘ ¸ s ˙ verir: “Hadi ama.Vatanseverlik mi. parçalıyor. vatanseverlik ise hesaba gelmez dertler açmaktan geri durmaz. vatanseverlik artık birle¸ tirmiyor. daha nüfuzlu ve zengin olanları. Eger Türk-Ermenileri yarın özgür bırakılsaydı. durumları gerçekten o kadar umutsuz mu? Insanlar abartmıyor mu? Tamamen dogru oldugunu varsaysak bile. Yunanistan’da ve s Roma’da serpildigi zaman vatanseverligin hayırlı oldugunu. . fakir ve zayıfları tamamen ˘ ˘ ˙ aynı sekilde bir ba¸ ka Iktidar gadrederdi. aynı vatanseverligin simdi 1800 yıllık Hıriss ˘ ˘ ¸ tiyan ya¸ antısından sonra da aynı sekilde hayırlı oldugunu söylemek. . mesela sadece Ingilizlerinki olsaydı. tüm devletler ve uluslar için ˘ ˘ ˘ ˙ korkunç felaketler yaratırken? Insanlıgı devletlere kayna¸ tıran o aynı ˘ s vatanseverlik simdi o aynı devletleri yok ediyor i¸ te. öylece 54 Aylmer Maude. Fransız. hepsi ¸ ˙ birbirine kar¸ ı. simdi ekin çıktıktan ¸ sonra sürmenin de aynı sekilde iyi oldugunu söylemeye e¸ tir. Neden vah¸ ilere dönü¸ en Ermenilerle Türkler birbirlerini bogazlıyors s ˘ lar? Her ikisi de Türkiye’den kendi payına dü¸ ecek miras için kaygılanan s ˙ Ingiltere’yle Rusya neden bu Ermeni kıyımlarına54 son vermeyip. Rus vatanseverlikleri s varken. Ingiliz. Amerikan. gayritabii bir duygu olan ve suni biçimde insana a¸ ılanan vatanseverlige kıyasla. Ama insanlar artık devletler ˘ içinde birle¸ mi¸ tir ve bu i¸ tamamlanmı¸ tır. devletleri ˘ ˘ ˘ birle¸ tirdigini söylemekle. simdiki gibi.

The Life of Tolstoy. kar¸ ı savlar yerine. hükmü geçersiz bu kalıntısından ˘ s kendilerini azat edemezlerse. iki cilt birarada. muazzam bir günah i¸ lemektedirler. 333-4) –[Acar Burak Bengi] 135 . Oxford. sanki bu kelime. Irlandalıların s hıncı! Ya bir uluslararası sava¸ ın hazırlıkları? Bütün bunlar vatanseverlis gin meyvalarıdır. Isa’nın sadece bir kez olmaması. konumları sayesinde kitleleri ızdıraplarından kurtarabilecekken bunu yapmayanlar. örnek te¸ kil ederek kitleleri gayriihtiyari sürükleyen insanlar.Vatanseverlik mi. kozmopolitizm. “bunun kozmopolitizmden a¸ agı kalır yanı s s s ˘ yok” ibaresi eklendi. vatanseverligin me¸ ruiyeti ve hayrının fevkalade açık ve kesin ˘ s oldugunu. Ermenilerin. Fransız ˘ ˙ sava¸ ları? Ya zaptedilen ulusların. tüm savlarımı tartı¸ ılmaz biçimde çürütüyormu¸ gibi. zeki. Çogunlukla fikirlerim hülasa edildi ve ˘ s ˘ pe¸ ine. Kan denizleri akıtılmı¸ tır bu duygu ugruna ve daha da ˘ s ˘ akıtılacak. iyi insanlar ve –en önemlisi de– küçük dagları yara˘ tan. gerçekten farketmez. ya sessizlikle ya da fikirlerimin ˘ mistisizm. Türk. çocukluktan ˘ ˘ s ˘ itibaren aldatılanlar ve vatanseverlik zerkedilenler. olgun. Lehlerin. ˙s I¸ te bu yüzden. 1987. cilt 2. s. bu magrur sessiz˘ ligi en inandırıcı sav olarak kabullenip gafletin karanlıgında yürümeye ˘ ˘ devam ederler. s s Ciddi. Halihazırda birkaç kez vatanseverlik üzerine yazma fırsatım oldu –sa˙ dece dogru anla¸ ılan bir Isa ögretisine tamamen aykırılıgı üzerine degil. bu kutsal duyguya yönelik bo¸ ve budala saldırıları cevap˘ s lamaya degmeyecegini dü¸ ünürler ve insanların çogu da. böyle s insanlar. Barı¸ mı? s ˙ bekliyorlar? Habe¸ ler ve Italyanlar neden katlediliyorlar? Venezuela’da s neden kıyıma ramak kalmı¸ korkunç bir sava¸ vardı ve o zamandan s s beri. s ˙ Dünyada en korkunç melanet ikiyüzlülüktür. ˘ s ˘ ˘ ˘ Hıristiyan bir toplumdaki en hafif ahlaki taleplere de tamamen aykırılıgı üzerine– ve her seferinde savlarım.” (Aylmer Maude. eger insanlar uzak geçmi¸ in. neden Transvaal’de bir digeri? Ya Çin-Japon. Alman. anar¸ izm ve kozmopolitizmin ütopik lakırdıları olduguna s ˘ dair magrur imalarla kar¸ ılandı.

ikiyüzlü. geleneklere ve (çogu seklî) bazı kurallara sıkı sıkıya uyarak. –[Acar Burak Bengi] 136 . Farisiler en dogru insanlardır ˘ ˘ ve bizimkinin yanında. dini (hakikati) kendi tekelinde gören. Tanrı’nın evini pazar meydanına veya hırsız sıgınagına ˘ ˘ çevirmekle suçlayarak kovar (Matta 21. Farisi ikiyüzlü˘ ˘ ˘ lügü nedir ki? Bizim ikiyüzlülere kıyasla. sadece insanlara i¸ lenip telkin edilmemesi gereken bir s sey degil. Iki bin yıl önce ya¸ amı¸ gerçek Farisilerin bu ˘ s s resme uyup uymadıklarını tartı¸ anlar var. Tapınak’ta alım satım yapan tacirlerle sarrafların masa ve sandalyelerini devirip onları. her alanda varoldugu biliniyor ve bunlara “Farisi” ve “Farisilik” ˘ deniyor. s ˘ ˘ s Ama kendi çagımızın ikiyüzlülügüyle kısaylandıgında. Yeni Ahit’te Farisiler. ama yalanlar agının yıkılacagı ˘ s ˘ ˘ gün geliyor ve iki ucu birarada tutmak mümkün degil artık. Vatanseverligin. ˘ ˘ s böylece. Yuhanna 2. onların ikiyüzlülük mahareti çocuk oyunudur. Barı¸ mı? s öfkelenmesi bo¸ una degildir. s ¸ Bir ucunda Hıristiyan kutsiyeti ve doayısıyla yanılmazlıgı. kutsiyetle aldatıp empoze etmek mümkün oldugunda. hem fiziksel hem ahlaki ızdıraplara yol açan bu vatanseverlik nasıl gerekli olabilir ve bir erdem sayılabilir? Ve bu soru cevaplanmak zorundadır. Hıristiyanlıga –tevazu ve sevgi ögretisinin s ˘ ˘ ikrarına– refakaten. 13-16). ya birine ˘ ya da öbürüne katılmak zorundayız. övüngen ve Isa’ya hasım ˙ bir Yahudi toplulugu olarak resmedilir. korkunç. ama ˙ gerçekte dinin (hakikatin) özüne aykırı davranan. kesintisiz bir ikiyüzlülükten ba¸ ka bir sey olamaz. aynısını ˘ ¸ ba¸ kalarına da dayatıp vazeden. ama bu resme uyan insanların ve tutumun s daima.Vatanseverlik mi. ya insanlıga verdigi ˘ ˘ ˘ tüm o korkunç ızdırapların kefaretini ödeyecek kadar hayırlı oldugunu ˘ göstermek. aldatma ba¸ arısız oldugundaysa. kutsiyet ˘ devreye sokuluyor. Luka 19. kurtulmak için insanın var gücüyle mücadele etmesi ¸ ˘ gereken bir melanet oldugunu kabul etmek gereklidir. her yerde. ve bu Farisilerin55 ikiyüzlülügüne kar¸ ıdır. ruhani/ahlaki s üstünlük taslayan ve böylece otorite. dahası. diger ucun˘ ˘ daysa pagan kılıç ve daragacı olan bir ögreti ikrar etmek çok elveri¸ li. kılıç ve daragacı i¸ e s ˘ ˘ s koyuluyor. s ˙ Insanlar istese de istemese de. silahlı bir soygun çetesi arasında ya¸ anan tüm has yatlarımız. su soru insanlıgın kar¸ ısında net olarak ¸ ˘ s duruyor: Hesaba gelmez insan ızdıraplarına. 12-17. Ba¸ ka türlüsü de olamaz. Böyle bir ögreti çok elveri¸ li. Vatanseverlik ögretisi bakımından ˘ bu gerçekle¸ mek üzeredir. ˘ 55 Yeni ˙ Ahit’e gönderme: Isa. 4546. iktidar ve maddi/manevi menfaat elde eden. ya da.

Irlanda. her¸ eyi yiyip digerlerine hiçbir sey ˘ s ˘ ¸ bırakmayarak. ülkesinin büyümesini arzulamaktan aynı derecede utansın. c’est à prendre ou à laisser. siirlerde. Ama eger Hıristiyanlık ˘ gerçekten barı¸ sunuyorsa ve biz gerçekten barı¸ istiyorsak. var gücümüzle buna yardım etmemiz de gerekiyor. alayla. onun ufalmasını. küçümsemeyle. o zaman da. Hıristiyanlık hakikatse ve barı¸ içinde ya¸ amak istiyorsak.Vatanseverlik mi. resimlerde. s ¸ ˘ ¸ onu kı¸ kırtıp geli¸ tirmenin yanlı¸ lıgı bir yana. genç bir adam. ülkemizin s s gücünden haz duymayı bırakmak yanında. Polonya. o gücün zayıflamasına sevinmeli ve yardım da etmeliyiz. iknayla. ders kitaplarında. ba¸ kasının s s muhtaç oldugu seyi cebren alarak kaba bencilligini göstermekten su ˘ ¸ ˘ ¸ an nasıl utanıyorsa. makalelerde. ˙ ˙ Ermenistan Rusya’dan ayrıldıgında sevinmeliyiz. ˘ Hindistan ve diger müstemlekeleri bakımından aynı sey söz konusu ˘ ¸ oldugunda sevinmeli ve buna yardım etmelidir. o zaman. her çareye ba¸ vurarak s s s ˘ s onu söküp atmak gerekir: vaazla. gerçekten ˘ ikrar ettigimiz sey olmak istiyorsak. anıtlarda. kendini övmek su an nasıl ahmaklık. bir Ingiliz de. Finlandiya. ulusların fiziksel ve ruhsal hayatlarını yok ˘ ˘ 56 Keyfin bilir. o kadar iyi olur. barı¸ sunan Hıristiyanlık bo¸ hülyadır ve bu ögreti ne s s ˘ kadar erken sökülüp atılırsa. Baltık Eyaletleri. Vatanseverligi övdügümüz ve genç ku¸ agı ˘ ˘ s ˘ onunla egittigimiz sürece. nasıl istersen. Ve genç ku¸ agı bu sekilde yeti¸ tirmemiz gerekiyor. o zaman. Genç ku¸ agı s ˘ ¸ s s ˘ öyle egitmeliyiz ki. zayıflamasını arzulayıp. –[Alper Altug] ˘ 137 . maskaralık ¸ sayılıyorsa. o zaman da.56 Eger vatanseverlik ˘ ˘ iyiyse. o zaman s s vatanseverlik barbar geçmi¸ in bir kalıntısıdır ve simdi yaptıgımız sekilde. devletimizin büyümesine yönelik ˘ ¸ mevcut arzumuzdan vazgeçmemiz gerekmiyor sadece. çünkü devlet ne kadar ˘ büyükse vatanseverligi o kadar kötü ve zalimdir ve üzerinde gücünün ˘ temellendigi ızdırap yekünü de o kadar büyüktür. kendi ulusunu övmek –yani bugün yalanla dolu milli tarihlerde. Öyleyse. Barı¸ mı? s Fransızların dedigi gibi. vaazlarda ve aptal milli mar¸ larda yapılan sey– aynı ölçüde ¸ s ¸ budalalık olarak görülsün. geçebilmek için zayıf olanı yolun dı¸ ına iterek.

sair. gerçekten de. deniz kıyısında. Avrupa uluslarının birle¸ mesi gerektigine i¸ aret ediyor. s ˘ s Zamanımızın en komik ki¸ iliklerinden biri. bap) ˘ Konfiçyüs. bu çabucak ögreniliyor) ve cesur. Avrupa ülkelerinin simdi Afrika’ya yaptıgını Avrupa’ya yaparlar.” (Luka 6:40. vatansever bakı¸ s s açısından tamamen haklı. gösterilen yönden yakla¸ an tehlikeyi kar¸ ıs s lamak üzere. Japonya ve Çin. kısa sürede kaçınılmaz biçimde. bir hatip. ama mükemmele¸ en her biri ˘ ˘ ˘ s ögretmeni gibi olacaktır. çekilmi¸ kılıçlarıyla ve Ba¸ melek Mikail’in i¸ areti uyarınca. simdi ˘ s ˘ ¸ hazırlandıgımız türden –Uzak Dogu’nun yeni ve korkulası sava¸ çılarını ˘ ˘ s vatanseverligimizle yozla¸ tırarak içine çekmekte oldugumuz türden– ˘ s ˘ devasa. anla¸ ılmalıdır. s Tablo. ressam ve hepsinden önce de bir vatansever olan Imparator Wilhelm. bizim Isa s s ögretisini unuttugumuz gibi. Barı¸ mı? s etmek üzere silahlanmamızın devam edecegi ve sava¸ lar olacagı. kuvetli ve kala˘ ˘ balık olduklarından. feci sava¸ lar olacagı. küçük bir krala su kar¸ ılıgı vermi¸ ti: “Tüm ordunu lagvet. mahir.Vatanseverlik mi. Buda ve Konfiçyüs ögretilerini tamamen ˘ ˘ ˘ bir unuturlarsa. Ve s ˘ s kendi bakı¸ açısından. 1800 yıllık köhne. su ¸ s ˘ s ˘ ¸ an birliklerine harcadıgını halkının egitimi ve tarımın geli¸ imi için kul˘ ˘ s lan. s ¸ ˙ dramaturg. o zaman güneyli kabile kralını sürecek ve sava¸ madan sana boyun s egecektir. giderek daha fazla vatanseverlik ve sava¸ a kı¸ kırttılar ve simdi o s s ¸ ˙ derece co¸ turmu¸ durumdalar ki. eger Avrupa kar¸ ılarına ¸ ˘ ˘ s silahlanma ve Edison icatlarından daha kuvetli bir sey çıkaramazsa. öldürme sanatında çabucak ustala¸ ırlar (Japonya’nın s gösterdigi üzere. ¸ “Ögrenci ögretmeninden üstün degildir. boyun egmeyi reddeden güneyli bir kabileyi ele geçirmek ˘ için birliklerine kaç adamlık ve ne sekilde ilave yapması gerektigi hu¸ ˘ susunda. ˙ Vatanseverlikleri ugruna Isa’yı unutan Avrupa ulusları bu barı¸ çıl in˘ s sanları. pagan. oturan s s s Buda ve Konfiçyüs figürlerine gözlerini dikmi¸ dururlarken resmetti. geçenlerde Avrupa’nın tüm uluslarını. uzaktaki. kaba.” ˘ 138 . Wilhelm’in niyetince. müzisyen.

ikiyüzlülügümüzle. Wilhelm’in ress mettigi biçimde. Barı¸ mı? s Korkmamız ögütlenen Konfiçyüs böyle ögretmi¸ ti. yani cidden. yeni s dü¸ manlar yaratıyoruz kendimize sadece. s Wilhelm’in çizdigi tabloyu görmü¸ bir arkada¸ ım söyle dedi: “Tablo ˘ s s ¸ harika. o barbar zamanların kalıntısını. silahlarını ku¸ anıp biraraya toplanmı¸ e¸ kiyalar olarak resmedilen s s s tüm Avrupa iktidarlarına.” Sunu da ekleyebilirdi: “Ve Lao-Tsu’nun tevazusunu. Buda’nın munisligiyle Konfiçyüs’ün sagduyu˘ ˘ sunu. yabani vatanseverlik ve vah¸ etin degil.Vatanseverlik mi. uluslara cebren hükmetmek s s istiyoruz ve böylelikle de mevcut kom¸ ularımızdan daha da güçlü. ˘ vatanseverligi reddetmemizle.” Ve biz ¸ ˙ sahiden. e¸ kiyalar gibi kılıçlar ku¸ anıp deniza¸ ırı karde¸ lerimizi ˘ s s s s öldürmeye atılmamızla degil. tersine. Ba¸ melek Mis kail’i. onları telef ve yok edecek seyi i¸ aret ederken ¸ s gösteriyor. Isa’nın ögretisini ˘ ˘ s ˙ ˘ unutmu¸ . silahsızlanarak inkar etmemizle ve Dogu ˘ ˘ ˙ uluslarına. Isa’nın bize ögrettigi s ˘ ˘ ˘ karde¸ çe ya¸ amın bir örnegini göstermemizle gerçekle¸ ir. Isa’yı öylesine unuttuk ve Hıristiyan olan ˘ her¸ eyi öylesine a¸ ındırıp hayatımızdan attık ki. Yalnız altında yazılana hiç de tercüman olmuyor. onu inkar etmi¸ olan bizlerse. s s ˘ s ••• 139 . Avrupa’nın ve tüm Hıristiyan dünyanın kurtulu¸ u. sahte Hıristiyan uluslarımıza rehberlik eden su hayvani vatan˘ ¸ severlikten kıyaslanamayacak kadar yüksekte duruyor. Buda ve Konfiçyüs’ün s s ögretileri.

ya sessizlik.Vatanseverlik ve ˙ktidar I Vatanseverligin günümüzde gayritabii. Ama ilginçtir. hepimizin bildigi ve sonuçlarından s ˘ müthi¸ muzdarip oldugu. vatanseverlikle hiçbir ortak yanı bulunmayan s ˘ bir sey ikame edilir. cafcaflı ifadeler dile getirilir. s ˘ ˙ Geçenlerde bir Ingilizle mevcut sava¸ hakkında konu¸ urken. degi¸ mez bir cevapla kar¸ ılanmı¸ ˘ ˘ s s s ve kar¸ ılanmaktadır. ¸ Genellikle gerçek. köhneligini ve zararını gösteren tüm savla˘ ˘ ˘ rım. daima ve halen. ya açık˘ ˘ lama yerine birtakım si¸ irilmi¸ . simdiki gibi i¸ lenmemesi gerektigi. ˘ s insanları tarumar eden evrensel silahlanma ve tahripkar sava¸ ların tek s bu duygudan kaynaklandıgı inkar edilemez ve apaçık bir haldeyken. sava¸ ın s s s 140 . s Bu gerçek. ama ˘ ¸ gerçek iyi vatanseverligin –kınanması irrasyonel ve hatta fena– çok yüce ˘ ahlaki bir duygu oldugu yollu. insanın kendi halkı veya dev˘ letine matuf ve diger milletlerin esenligine halel getirmeyecek. ya kasten yanlı¸ yorumlama. tuhaf. ya da s yalnız kötü vatanseverligin (Jingoizm veya Sövenizm’in) melun. ˘ vatanseverligin gericiligini. insanlıgı muzdarip eden illetlerin büyük bir kısmının sebebi ˘ ˘ oldugu ve dolayısıyla bu duygunun. iyi vatanseverligin içerigi bize ya asla söylenmez. gerçek ˘ ˘ menfaatlerden olu¸ tugu söylenir. irrasyonel ve zararlı bir duygu ˘ oldugu. ya da vatan¸s s severlik adı altında bir ba¸ ka kavram. ˘ ¸ s ˘ tersine tüm rasyonel insani yollardan bastırılması ve kazınıp atılması gerektigi dü¸ üncesini halihazırda birkaç kez ifade ettim. iyi vatanseverligin.

Ama gayet a¸ ikar degil mi: halks ˘ ların bu hususiyetleri –gelenekleri. 1899-1902. itikatları. Rus. ırk ˘ s ayrımına dayalı rejimse 1994’de son buldu. Diyorlar ki. açgözlü amaçlar olmayıp. su an Ingilizleri esinleyen vatanseverligin kötü bir vatanserverlik ¸ ˘ oldugunu gösteriyordu bu yalnızca. Fransız ya da Anglo-Saxon. yani tüm insanlara uzandıgını. –[internet. ahlaki. halkların hususiyetleri insanlıgın ilerlemesinin temel ˘ bir sartıdır ve bu hususiyetlerin korunmasını gözeten vatanseverlik de ¸ öyleyse iyi ve yararlı bir duygudur. Halkların hususiyetleri de. Britanya Uluslar Toplulugu’nun bir üyesi olarak. 1902’de Boer’lar s s s ˙ sava¸ ı kaybetmi¸ ve Boer cumhuriyetleri Britanya Imparatorlugu’na katılmı¸ tı. s Alman. Ingiliz vatanda¸ larını iyi davranmaya sevkedecekti. Tolss s ˘ s toy’un öldügü yıl. Güney ˘ ˘ Afrika Birligi kuruldu. zamanımızda aynı hususiyetler. vatanseverlik ˘ ˙ oldugunu söyledim ona. s s Britanya’yla Boer’lar arasında sürekli bir gerilim vardı ve Britanyalılar Boer bölgelerinde çıkan altına hücumu edince.˙ Vatanseverlik ve Iktidar asıl sebebinin. bu gerilim sava¸ a dönü¸ mü¸ tü. s ˙ “Yani sadece Ingilizlerin mi iyi davranmasını istiyorsunuz?” diye sordum. –[Aylmer Maude] Britanya ve Hollandalı Boer’lar s ˙ arasındaki Ikinci Boer Sava¸ ı (Birincisi. Boer’ların hüküm sürdügü Birlik. dilleri– insan hayatı için bir zamanlar gerekli sartlardıysa da. Ingiliz bana katılmadı. genellikle söylendigi gibi. ˘ ˘ ¸ ama böyle menfaatleri herkes için isteyen ki¸ i. vatanseverlik savunucularınca maksatlı biçimde vatanseverlik kavramıyla ikame edilir ama. kendi içine i¸ leyen türden. öyleyse ˘ ˘ ˙ bile. ama. ¸ çoktandır bir ideal olarak kabul edilen seyin –halkların karde¸ çe birle¸ ¸ s s mesinin– önündeki temel engeli olu¸ turmaktadır? Ve dolayısıyla. Britanya sömürgeciligindeki ˘ ˘ ˘ ırk ayrımcılıgını çok daha ileri noktalara ta¸ ıdı ve 1960’da Topluluk’tan çekildi. vatanseverligi olu¸ ˘ s turmaz. 1880-81. söyledigine göre. net bir sekilde açık ediyordu. bu cevapla. hakiki menfaatlerin karakteristigini. 1910’da. “Herkesin öyle davranmasını istiyorum” dedi. iyi ˘ s ˙ vatanseverlik. Transvaal Sava¸ ı olarak da anılıyor).57 ˘ ˙ Ingiliz toplumunun tüm ruh halince sergilendigi üzere. sadece vatansever olmas makla kalmaz. Acar Burak Bengi] 141 . herhangi bir milliyetin korunup ˙ savunulması ve böylece kar¸ ılıgında sadece Macar. bilimsel veya hatta maddi ve pratik olsun. Polonya ve Irlanda s ˘ 57 Güney Afrika Sava¸ ı. dahası onun tersidir.

Demek ki. diger tüm halklar ve devletlerden önce kendi ˘ halkı veya devletini yegleme seklindeki gayet kati bir duygu ve bunun ˘ ¸ sonucu olarak o halk veya devlet için elde edilebilecek en büyük refahla gücü –ancak diger halklar veya devletlerin refahıyla güçleri pahasına ˘ ele geçirilebilecek seyleri– elde etme istegidir. Ama sa¸ ırtıcı vaziyet su ki. Provanslı.58 Çuva¸ ve birçok diger ˘ s ˘ milliyetin de korunup savunulması. ˘ Bu ne anlama geliyor? Bu sa¸ ırtıcı durumun bana sundugu tek bir açıklama var. bir doktrin olarak da ahmaklıktır. Bask. En eski ¸ s ˘ çaglardan günümüze kadar tüm insanlık tarihi.˙ Vatanseverlik ve Iktidar milliyetlerinin degil. insanın kendi halkı için manevi menfaatler istemesi ˘ degildir (insanın sadece kendi halkı için manevi menfaatler dilemesi ˘ imkansızdır). kültürlü ve okumu¸ adamlar ¸ s ¸ s bunu bizzat görmemekle kalmıyorlar. bugün çogu insanı güt˘ ˘ mekte kullanılan ve insanlıgı gaddarca tarumar eden. hepsinin kesif ve zararlı bir gaflet içinde ya¸ ayacagı a¸ ikardır. hu˘ ˘ susiyettir). herhangi bir rasyonel temelden yoksun s s en koyu bagnazlık ve hararetle de direniyorlar ve onun yararlarıyla ˘ yüceligini övmeye devam ediyorlar. hepimizin bil˘ digi vatanseverlik. ¸ ˘ Dolayısıyla açıkça görülecektir ki. vatanseverlik bir duygu olarak kötü ve zararlı. gittikçe artan yabancıla¸ maya ve bölünmeye hizmet s ˘ s etmektedir. vatanseverligin zararlı ve irrasyo˘ nel olu¸ unun her türlü if¸ asına. çünkü her halk ve her devlet kendini halkların ve devletlerin en iyisi sayarsa. –[internet. hem bireyler hem de ˘ 58 Rusya’daki özerk Mordovya (veya Mordva) Cumhuriyeti. s ˘ s II Vatanseverligin zararlı ve irrasyonel olu¸ unun insanlara a¸ ikar görün˘ s s mesi beklenirdi. hayalî degil gerçek vatanseverlik. Mordvin. vatanseverlik. halkların hususiyetleri de degildir (bunlar duygu degil. insanlar arasında yakınla¸ maya ve s birle¸ meye degil. Acar Burak Bengi] s 142 . bugün Mordvinlerin üçte biri bu bölgede ya¸ ıyor.

mesela bizim Hıristiyan dünyamız için yamyamlık. Ve bir de gelecegin ˘ tasavvurları var: kimileri halihazırda yürürlüge yakla¸ ıp insanları hayat ˘ s tarzlarını degi¸ tirmeye ve önceki tarzlara kar¸ ı mücadeleye zorlayan ˘ s s tasavvurlar –mesela günümüzde emekçileri özgürle¸ tirme. millet veya devlet gibi– daima bu ˙ tasavvurlar merdivenini çıkmı¸ ve çıkmaktadır. evcil hayvanların kullanımı vb. çogunlugu olu¸ turan üçüncülerse ortada bir ˘ ˘ s yerde seyrederler. Ama hepsi. fiilî örnek ve etraflarındaki herkesin genel faaliyetiyle insanların ˘ zihinlerine kazınan ve belli bir dönem sultası altında ya¸ adıkları zamane s tasavvurları var. tarihin belli bir döneminde insan bilincinin ula¸ tıgı en yüksegine dogru. et yemeyi bırakma vb. hem ˘ bireyler hem de homojen insan grupları –öndeki. tasavvurlar– ve halihazırda tanınmı¸ s s ama. henüz uygulamada eski hayat tarzlarıyla çatı¸ maya girmemi¸ olan s s digerleri. Hem bireyler hem de homojen gruplarca katedilen yol. ko˘ ¸ münal bir mülkiyet sistemi düzenlemesi. s ˘ 143 . bir de s egitim. tasavvurlar sadece anı olarak kalmı¸ tır. ortadaki veya geridekiler– seyrettikleri üç tasavvur evresiyle üç farklı ili¸ ki halindedirler. hangi evreye ula¸ mı¸ olurlarsa olsunlar. belli bir dönemde. Her insan –her ayrı homojen grup. gibi tasavvurlar. ticaret. kadınlara s e¸ itlik hakkı. evrensel bir din ve insanların genel bir karde¸ ligi gibi tasavvurlar. kendis lerine yabancıla¸ mı¸ ve geri dönemeyecekleri tasavvurları hep varolmu¸ s s s tur. evrensel talan ve kadınlara tecavüz vb. Ve daima. mesela günümüzdeki mülkiyet. en a¸ agıda s ˘ hayvani hayat seviyesinden. ötekiler çok geride.˙ Vatanseverlik ve Iktidar homojen grupların bilincinde dü¸ ük tasavvurlardan yüksek tasavvurlara s bir devinim olarak ele alınabilir. s Hem bireyler hem de ayrı insan grupları için. birbirini izleyen basamak dizileri seklinde s ˘ ˘ ˘ ¸ temsil edilebilir. Insanlıgın bir bölümü s ˘ önde. s s kaçınılmaz ve kar¸ ı konulmaz biçimde dü¸ ük tasavvurlardan yüksek s s tasavvurlara dogru seyretmektedirler. devlet sistemi. geçmi¸ in eskiyen. Bu türden olanlara ideal deniyor: siddete son verilmesi.

halihazırda insanların bilincinde daha yüksegiyle ˘ degi¸ tirilmi¸ . Bana öyle geliyor ki. daima bugünün ölüm dö¸ egindeki ˘ s ˘ tasavvurlarıyla yarının hayata uyanan tasavvurları arasında bir mücadele halindedir. varını ˘ s ˘ 144 . her insan ve her homojen insan grubu. Köhne tasavvurların böylesi alıkoyumu din alanında daima gerçekle¸ s mi¸ ve halen gerçekle¸ mektedir. hangi seviyede bulunursa bulunsun. Ve insanları etkileme bakımından en güçlü silahlara sahip olduklarından. Aynı sey. Genelde. ˘ s Bundan kazanç saglayacak insanlar o tasavvuru. güçlerini. kasten insanları ˘ bu köhne tasavvura tabi tutmak için kullanmalarıdır. toplumlarında en güçlü etkiye ˘s s sahip ki¸ ilere kazanç saglayan türdendir. uzun veya kısa bir mücadeleden sonra yerini s yeni bir tasavvura –o zamana kadar bir ideal olan ve bu sayede mevcut bir tasavvur haline gelen yenisine– bırakır. ya¸ amın degi¸ en tüm biçimleriyle keskin bir zıtlık içinde oldugu s ˘s ˘ halde. köhne vatansever tasavvur ile aksi yönde ilerleyen. benzer nedenlerle ve her tür devlet sisteminin dayanagı ¸ ˘ yapılan vatansever tasavvur dogrultusunda. suni yöntemlerle idame ettirirler. insanları etkilemeye ve eylemlerini yönlendirmeye devam eder.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Ve dolayısıyla. politik alanda da gerçekle¸ ir. halihazırda Hıristiyan dünyanın bilincine girmi¸ olan tüm tasavvurs lar akıntısı arasındaki tuhaf tezatın açıklaması burada yatıyor. III ˙ Insanın kendi halkına özel sevgisi seklinde bir duygu ve dü¸ manların ¸ s zorbalıgıyla katliamına kar¸ ı halkını savunma ugruna huzurunu. bu köhne tas ˘ savvur. ardında geçmi¸ in köhne anıları ve önünde ges lecegin idealleri bulunmak üzere. Bunun nedeni de. Ama öyle olur ki. kazançlı pozisyonları s s köhne dinî tasavvura baglı bulunan rahiplerin. anlam ve yararından ˘ artık mahrum olsa da. idamesi. köhne bir tasavvur. evvelce kullanı¸ lı ve hatta gerekli olmu¸ bir s s tasavvur gereksizle¸ ip. bunu daima becerebilirler. Ve bu durumda.

iktidarların diger milletlere saldırıla˘ rına. hatta hayatını feda etme hamaseti seklinde bir doktrin olarak ˘ ¸ vatanseverlik. avantajlarının da tersine. halklar) barı¸ çıl. Dolayısıyla. dönemin ˘ s ˘ en yüksek tasavvuruydu. insanın karde¸ ligi sek˘ ¸ s ˘ ¸ lindeki daha yüksek tasavvuru tanımaya ba¸ ladı ve o tasavvur insanın s bilincine gitgide daha fazla nüfuz edip. günümüzde en degi¸ ik biçim˘ s lerde gerçekle¸ ir oldu. gittikçe daha da kuvetle alevleniyor. s s s ticaret. kıyım veya ˘ s s zorbalık tehlikeleri artık tamamen ortadan kalkmı¸ tır ve tüm halklar s (devletler degil. ezilen küçük ˘ s s ˙ milletler –Lehler. Çekler. ˘ s s ticari. Büyük devletlerin boyundurugu altına dü¸ mü¸ . gaspları ve savunmaları bizzat talep ediyorlar ve bunlardan memnuniyet ve gurur duyuyorlar. ˘s s s s lüzumsuz ve bu bilince aykırı olan köhne vatanseverlik duygusunun. sanatsal ve entelektüel ili¸ kiler içinde birlikte ya¸ ıs s yorlar ve bunu bozmaya ne niyetleri ne de ihtiyaçları var. Irlandalılar. tüm faaliyetleri ona yogunla¸ ıyor ve ˘ s daha güçlü milletlerin vatanseverliginden bizzat muzdarip bulundukları ˘ 145 . degi¸ ik milliyetlerden insanlar arasındaki karde¸ lik bilincine ula¸ mı¸ ken. anlamsız ve zararlı vatanseverlik duygusunu onlardan s kapıyorlar ve öyle bir kapıyorlar ki. gittikçe silinip sonunda tamamen ortadan kalkması gerektigini dü¸ ü˘ s nürdü insan. bu saldırıları. makul bir zemini bulunmaksızın ve kendi dogruluk anlayı¸ ˘ s larının da. ama halihazırda 2000 yıl kadar önce insanlık.˙ Vatanseverlik ve Iktidar yogunu. yabancı mülkleri gasp etmelerine ve gasp ettiklerini zor kullanarak savunmalarına sempati duymakla kalmıyor. Ama bunun tam tersi oluyor: bu zararlı ve köhne duygu varlıgını sürdürmekle kalmıyor. Geli¸ kin ileti¸ im araçları sayesinde ve endüstri. sanatlar ve bilimde birlik uyarınca. ˘ Halklar. kar¸ ılıklı olarak avantajlı ve dostane. Finler veya Ermeniler– kendilerini fethedenlerin ezen vatanseverligine tepki duyup. her millet kendi avantajı için diger milletlerin halkını kat˘ liam ve yagmaya tabi tutmayı münasip ve me¸ ru saydıgında. artık lüzumu kalma˘ mı¸ ve köhne. bilgeliginin en yüksek temsilcilerinin sahsında. endüstriyel. kom¸ u bir halktan kaynaklanan i¸ gal. insanlar bugün birbirlerine öylesine baglılar ki.

kendi halkında yabancıya kar¸ ı dü¸ manlık s ˘ s s uyandırmak için kullanarak. ögretmen ve ˘ ˘ ˘ profesör vatanseverligi ne kadar vazederse. ˘ Halkı etkileyecek en güçlü araçlar ellerindedir ve daima sebatla kendilerinde ve ba¸ kalarında vatansever duyguları beslerler. o ˘ kadar söhret kazanır. basını ve parayı ellerinde tutarlar. Okullarda. yerini o kadar saglama alır. s iktidar erkini ayakta tutan o duygular. özellikle de. yıl s s s s dönümleri. fethedenlerin kendilerine kar¸ ı i¸ lemi¸ ve i¸ lemekte oldukları aynı s s s s fiilleri.˙ Vatanseverlik ve Iktidar halde. o erk tarafından daima en iyi sekilde ödüllendirilenler olunca. ˘ Bu korkunç vatanseverlik duygusunun yogunla¸ ması Avrupa halkla˘ s 146 . Vatanseverlik ve yol açtıgı sava¸ lar. dini. Her yazar. Böyle oluyor. ¸ Bir memur ne kadar vatanseverse. nümayi¸ ler. ¸ Hükümran sınıflar orduyu. ˘ ˘ Her imparator ve kral vatanseverlige kendini ne kadar vakfederse. sıradı¸ ı avantajlara sahip bir konumun keyfini süren tüm ˘ s sınıflar: kapitalistler. ˘ s ancak vatanseverlige yaslanan iktidar sistemi sayesinde koruyabilirler. okulları. abideler ve yalancı vatansever bir basınla tutu¸ tururlar. onlarda kendi halklarına kar¸ ı dü¸ manlık tahrik ederek ve s s sonra da bu dü¸ manlıgı. diger milletlere kar¸ ı her türlü haksızlık ve gaddarlıgı s ˘ s ˘ yaparak. aynı se¸ kilde. kariyerinde o kadar ilerler. gazeteciler ve sanatçılarla bilim adamlarının çogu). ve s her¸ eyden önce. çünkü hükümran sınıflar (sadece asıl hükümranlarla memurları degil. vatanseverlik ugruna. diger halklara kar¸ ı i¸ lemeye hazır hale ˘ ˘ s s geliyorlar. yeti¸ kinler arasında bu duyguyu. kendi halklarını tüm halkların en iyisi ve daima haklı olarak tasvir eden tarihler aracılıgıyla çocuklarda vatanseverlik ˘ ate¸ ini tutu¸ tururlar. ˘ emekçi yıgınlarınkine nazaran sıradı¸ ı avantajlara sahip konumlarını. bir askerin terfi etmesi de yalnızca vatanseverligin ürettigi sava¸ la ˘ ˘ s mümkündür. alevlendirirler vatanseverligi. gazetelere muazzam bir gelir ve ˘ s diger pek çok ticaret alanına da kâr saglar.

Rusya ve diger güçlerinkini. II. Wilhelm tarafından halka ilan edildigi üzere. Asya. babalar. daha s fazla yayılacak yerin bulunmadıgı en uç noktalara ula¸ mı¸ tır. genel askerlik hizmeti uygulamasına boyun egdiler –yani. kısmen de açgözlülük yüzünden– diger halkların topraklarını ˘ gasp yarı¸ ı ba¸ ladı ve iktidarlar arası güvensizlik ve husumet de giderek s s arttı. kısmen övüngenlik. vatanseverligin etkisi altında Alman halkının s ˘ sessiz sedasız mutabakatını kazandı. üst rütbelilerin itaatkar köleleri olmak ve öldürmeleri emredilen herkesi –ezilen milletlerin insanlarını. okumu¸ adamlar ve din adamları cinayet i¸ lemeyi ögs s ˘ renmek. kendi halk yıgınlarının vatanseverli˘ gini öyle tutu¸ turdular ki. ˙ Insanın en iyi duygularının tümüne en igrenç biçimde tecavüz eden ˘ bu deh¸ etli düzenleme. zalimligi ve çılgınlıgı hiçbir ˘ ˘ ˘ sınır tanımadı. ˘ s s IV Pek ya¸ lı olmayan günümüz insanlarının bile hatırlayacagı üzere. sonundaysa ˘ kıta ülkelerinin tüm insanları. Fransızlara kar¸ ı zafer kazanmaları s sonucunu dogurdu. kadim dünyanın herhangi bir köleli˘ ginden kıyaslanmayacak kadar beter derecede bir a¸ agılanma ve itaat ˘ s ˘ gerektiren bir kölelik durumuna. direnmeksizin. XIX. yüzyılın ikinci yarısında. s Almanya’nın hükümran sınıfları. tüm ogullar. Bu zafer Almanya’nın vatanseverligini daha da alev˘ ˘ lendirdi ve ardından da Fransa. Hıristiyan halk arasında vatanseverligin yol açtıgı sa¸ ırtıcı ˘ ˘ ¸ s esrimeyi en bariz biçimde gösteren bir hadise ya¸ andı. haklarını savunan kendi çalı¸ an s insanlarını. ˘ kocalar. Vatanseverlik çagrılarına yıgınların bu ˘ ˘ köle itaatinden sonra. ve hatta hükümranların o en küstahı. iktidarların küstahlıgı. Afrika ve Amerika’da –kısmen keyif. 147 . kısa s ˘ bir süre önce. kendi babalarını ve karde¸ lerini– öldürmeye ˘ s tamamıyla amade bulunmak zorundaydılar. istisnasız tüm ˘ s erkeklerin asker olmasını öngören bir yasa teklifi verildi.˙ Vatanseverlik ve Iktidar rında hızla yükselen bir ilerlemeyle süregelmi¸ ve zamanımızda.

birinin ba¸ ına bir felaket gelip zayıf dü¸ mesini bekliyorlar s s sadece. rü¸ vetçilik. pençeleriyle di¸ lerini ˘ ˘ s çıkarmı¸ vaziyette duruyor ve mümkün oldugunca az riskle saldırıp pars ˘ çalamak için. her sava¸ ta –ileti¸ im araçlarının geli¸ mesi ve s s s s basın sayesinde– bir Roma sirkindeki seyircilere dönü¸ üp. Tek mesele. hile. Hıristiyan oldugu söylenen dünyanın tüm halkları vatanseverlikle ˘ öyle canavarla¸ tırıldılar ki. ve halklar bütün bunlarda onlara sempati duymu¸ ve halen duyuyor olmakla s kalmayıp. sevinç duyuyorlar. Avrupa’yla Amerika’nın tüm halkı. saf. onlar gibi s cinayetten haz alarak. ˘ Ve anne babalar –böyle durumlar biliyorum– çocuklarını bu gaddar59 Roma anfiteatrlarında maglup bir gladyatörün katlini isteyen seyircilerin verdigi i¸ aret. çocuklar da. kana susamı¸ çıglıklar atıyorlar: “Pollice verso. –[Aylmer Maude] s ˘ s ˘ 60 Önsöze bak. bir devletin digerine saldırması için hiçbir sebep bulunmamasına ˘ ragmen. bütün iktidarlar. artık sadece öldürmeye ve ölmeye mecbur s edilenler cinayeti arzulayıp bundan sevinç duymuyor. bilge çocuklar. ˘ ˘ s ba¸ parmagın a¸ agı çevrilmesiydi (pollice verso). hangisinin ˘ ölümüne sevinilecegini duyanın milliyeti belirliyor.”59 s ˘ Ve sadece yeti¸ kinler degil. fethedilen halklara ve birbirlerine kar¸ ı adaletin ilk s sartlarını en bariz biçimde ihlal etmi¸ ve ediyor olmakla kalmayıp. evlerinde huzur içinde ya¸ arken. soygun ve s cinayetten de suçluydular ve suçlu olmayı sürdürüyorlar.60 o gün s ˘ lidit veya diger toplarla öldürülüp parçalanan insan sayısının yedi yüz ˘ ˙ yerine bin Ingiliz veya Boer oldugunu duyunca seviniyorlar. ˘ Tüm iktidarlar.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Ele geçirilen toprakların sakinlerine kıymak tamamen dogal bir i¸ lem ˘ s olarak kabullenildi. her ¸ s türden sahtekarlık. herkesçe bilindigi üzere. dahası. diger halkların topragını ilk önce kimin ˘ ˘ ele geçirip sakinlerine kıyacagıydı. casusluk. hiç kimsenin tehdidi altında bulunmadan. Farklı halklar ve devletler arasındaki kar¸ ılıklı husumet son zamanlarda öyle sa¸ ılası boyutlara ula¸ tı s ¸ s s ki. dolandırıcılık. böyle suçları i¸ leyen iktidar ba¸ kalarınınki degil de s s ˘ kendilerininkiyse. –[Acar Burak Bengi] 148 .

” “Seni vuracagım. “Seni cimcikleyecegim. ordularını büyütmeye mecbur s ˘ eder ve bu ilk ulusun tekrar büyütmesine yol açar.” “Seni kamçılayaca˘ ˘ ˘ gım. kom¸ ularının ˘ s 149 .” “Yumrugu patlatacagım. Bir devletin ordusundaki her büyüme (ki her ˘ devlet. meseleye bu yolla bir çözüm bulmanın imkans s sızlıgını en somut biçimde göstermi¸ tir. Iktidarlar. Sadece kötü çocuklar. Saf insanların inandıgı bir kaçı¸ yolu. beyaz bayrak ta¸ ıyıcıların bir toplantı için s ˙ biraraya gelirken yaptıkları gibi. Ve aynı sey istihkamlar ve donanmalarda da olur: bir devlet on tane ¸ zırhlı yapar. Bir anla¸ manın mümkün olması için. ˘ ˘ ˘ sarho¸ adamlar veya hayvanlar böyle dala¸ ıp kavga eder. vatansever sebeplerle büyütmeye çabalar) ˘ kom¸ ularını da. V Vaziyet gitgide kötüle¸ iyor ve besbelli mahva sürükleyen bu ini¸ in dus s racagı yok. sava¸ felaketlerini ve durmadan artan silahlanmayı s azaltacagı fikriyle kendilerini avutabiliyordularsa. tebaalarının egitim ve ˘ ahlakını yönlendiren o insanlar arasında. sonra ilki on iki tane yapar ve bu s böyle sonsuza kadar sürer. sürüp giden tam da budur. Lahey Konferansı ˘ ve pe¸ isıra gelen sava¸ . s tarafların birbirine güvenmesi gerek. Güçlerin birbirine güvenmesi içinse.˙ Vatanseverlik ve Iktidar lıkta cesaretlendiriyorlar. kom¸ usu da on bir tane. tehlikede oldugundan. yine vatanseverlik geregi. ordularını dagıtmak ya da küçültmek yerine. Ama hepsi bu degil. ama en uys s gar iktidarların en yüksek temsilcileri arasında.” “Seni sopalayacagım. silahlarını bırakmaları lazım. Lahey Konferansı’nı ve hemen s ˙ pe¸ inden gelen Ingiltere Transvaal sava¸ ını kastediyorum. yakın zamandaki ˘ ˘ s hadiselerle artık kapanmı¸ durumda. . Lahey Konferansı’ndan sonra ˘ s apaçık hale geldi ki. . uluslararası hakemlik s mahkemelerinin. s s Az ya da sadece yüzeysel dü¸ ünen insanlar. silahlanma ve sava¸ las rın sonlandırılması imkansızdır. silahlı iktidarlar varoldukça.”. birbirlerine güvenmemeyi sürdürerek.

–[Acar Burak Bengi] 150 . iktidarlar. s ˘ s Lahey Konferansı –ki pe¸ inden. Bu konferansta enfant terrible61 olmak. herkesin s s inanacagına dair tam bir güvenle iktidarlara silahsızlanma teklifinde ˘ bulunmu¸ tur. düzmece oldukları besbelli bildiri ve tebligatlarına itiraz izni vermezken. hep büyüttükçe ve Güç’lerden her birinin fırsatını bulur bulmaz kom¸ usuna saldıracagını bilerek. ne de saldırır ˘ 61 Kötü çocuk. kimsenin durdurmaya yeltenmemi¸ s s oldugu veya su an yeltenmedigi korkunç kanlı Transvaal Sava¸ ı geldi– ˘ ¸ ˘ s asla beklendigi sekilde degilse bile.˙ Vatanseverlik ve Iktidar ilavelerine mukabil. içlerinden gülseler de. bu ¸ ˘ s sürede iyi maa¸ lar alıp. ya bir aldatma. halkları muzdarip eden melanetleri düzeltemeyecegini ve gerçekten dileselerdi bile silahlanmaya da. halk huzurunda açıkça öyle sözler telaffuz ediliyordu ki. beklenmedik ve münasebetsizse de. casuslar yardımıyla s ˘ orduların her hareketini izledikçe. sava¸ lara da son ˘ s veremeyecegini en açık biçimde gösterdi. halklarını diger halkların saldırılarından koru˘ malıdırlar. Rus hükümeti öyle sımarmı¸ tır ki. yine de bir i¸ e yaradı. s Ama tam kendi ordusunda bir büyümeye hazırlandıgı anda gelen ˘ böyle bir teklif. i¸ e yaradı. Türkistan’la Çin’i yagmalamı¸ s ˘ s ˘ s ve özellikle de Finlandiya’nın nefesini kesmeye çalı¸ mı¸ ken. ˘ ¸ ˘ s s çünkü iktidarların. digerlerinden ziyade Rus ikti˘ darına özellikle yakı¸ ıyordu. komik ve besbelli düzmece olan bu müzakereyi. yurtta s ¸ s kimseye. ya bir eglence. en ufak bir tereddüt göstermeden kendi halkını silahlanmayla mahvetmi¸ . diger güçlerin ˘ hükümetleri. kendi halklarının gözü önünde reddedemediler ve delegeler bundan hiçbir sey çıkmayacagını pe¸ inen bilerek biraraya geldiler ve birkaç hafta. bir anla¸ ma mümkün degildir ve s ˘ her konferans ya bir budalalık. ama hiçbir halk bir digerine ne saldırmak ister. Polonya’yı bogazlamı¸ . hepsi özen göstererek s milletler arasında barı¸ ın düzenlenmesiyle dürüstçe ugra¸ ır gibi yaptı. ne kadar tuhaf. Varolmak için bir gerekçeleri ˘ bulunsun diye. ya bir ˘ münasebetsizlik ya da bunların tümüdür.

ama ancak ve ancak. bugün aksine. faydalı demesem ˘ de en azından. her iktidar dünyadaki en korkunç ve tehlikeli organizasyondur. kaba ve sapkın insanlardan. diger milletlerde s ˘ kendilerine kar¸ ı bir nefret uyandırırlar. Ne var ki. iktidarlar daima kutsallıga s ˘ ˘ tam ters ögelerden olu¸ ur –en küstah. zararsız olabilirdi. ˘ ˘ Ve gücü ellerinde tutan iktidarlar. ¸ ˘ ˘ VI Günümüzde insanların. En geni¸ anlamda ˘ s 151 . iktidarlar milletler arasında varolan barı¸ ı suni biçimde bozuyor ve aralarında dü¸ manlık uyandırıyorlar. ba¸ ka türlü de yapamazlar. çünkü varolu¸ ları bu s s temel üzerine bina edilmi¸ tir. genelde iktidarlar. özenle. onsuz varolamayacaklarını dü¸ ündükleri bu s iktidarlar nedir gerçekte? Belki bir zamanlar bu iktidarlar gerekliydi ve örgütlenmi¸ kom¸ ular s s kar¸ ısındaki savunmasızlıga nazaran ehveni¸ erdi. ama tohum ˘ ekildikten sonra sürmeye devam etmek besbelli saçma ve zararlıdır. hem diger milletleri tahrik edebilir. Kendilerine kar¸ ı diger halkın s s ˘ nefretini ve kendi halkının vatanseverligini uyandırdıktan sonra her ikti˘ dar. siddet s ¸ eylemleri i¸ lemeye dayalı faaliyeti geregi.˙ Vatanseverlik ve Iktidar ve bu yüzden iktidarlar. kutsal insanlardan olu¸ saydı. Oysa iktidarların halklarını yapmaya zorladıkları sey tam da budur: varolan ¸ ve iktidarlar bulunmasa hiçbir seyin bozamayacagı birligi bozmak. ˘ hem de kendilerininkinde vatanseverligi uyandırabilirler ve her ikisini ˘ de özenle yaparlar. özellikle de askerî güçle donatıldıgında. Çinlilerin teorisindeki gibi. barı¸ istemek bir yana. ama artık iktidarlar s ˘ s gereksizle¸ mi¸ tir ve halklarını korkuttukları tüm tehlikelerden çok daha s s büyük bir serdir. lekesiz. ¸ Sadece askerî iktidarlar degil. tehlikede olduguna ve savunulması gerektigine inandırır. sürmek akıllıcaydı. s s Ekmek için sürmek gerektiginde. ˘ s Dolayısıyla. halkını. s Eskiden halklarını diger halkların saldırılarına kar¸ ı savunmak için ˘ s iktidarlar lazımdıysa da.

Koninin tepesinde. s ˙ Insanlar. Nikolay veya III. Öyle ki. –[Aylmer Maude] s 152 . bugün Napolyon olabilir. ögrenimi ve dinî egitimi üzerinde de mutlak erk sahibi olmasına s ˘ ˘ izin veriliyor böyle iktidarların. Ve herkesin sadece can ve malları üzerinde degil. bugün. yarın Grigori Otrepyev olabilir. Anar¸ istlerin bomba¸ s s larından korkarlar da. saldırılara direnirken Çerkezlerin62 yaptıgı gibi. ruhani ve ahlaki ˘ geli¸ imi. bugün Gladstone olabilir. onlara egemen küçük bir bölümün gücü altında istifleyen bir organizasyondan ba¸ ka bir sey degildir. Chamberlain veya Rhodes. bu küçük bölümse daha da küçük bir bölüme s ¸ ˘ tabidir ve o da daha küçügüne ve bu böyle devam eder. Aleksandr. bugün Boris Godunov. s O. ˙ Insanlar. küstah ve vicdansız ˘ insanlar veya o küstah ve vicdansızların her nasılsa vârisi olmu¸ tek bir s ki¸ i hüküm sürer. oyna¸ larıyla kocasını öldüren iffetsiz Yekaterina. ta ki sonunda ˘ askerî zorla tüm digerleri üzerinde güç sahibi olan birkaç ki¸ iye veya tek ˘ s bir insana varana kadar.˙ Vatanseverlik ve Iktidar iktidar. dü¸ manla˘ s rına direnmek için kendilerini birbirlerine baglamayı yararlı buluyor. bu deh¸ etli erk aygıtını tesis ediyor. ahlaken en ¸ degersiz olanın ele geçirmesinden yanadır). yarın ¸ Salisbury. her kim ele geçirebis liyorsa onun ele geçirmesine izin veriyor (ki sans daima. ˘ 62 Sarıldıklarında hepsi sava¸ arak ölsün ve kimse kaçmasın diye. Kafkasyalılar kendilerini s ayaklarından birbirlerine baglarlardı. yarın Pugaçev. Ülkeleri Rusya tarafından ilhak edildiginde ˘ ˘ bunun örnekleri ya¸ andı. digerlerinden daha kurnaz. kapitalistler ve basın dahil. her nasılsa tepede bulunan o insanların veya o tek bir ki¸ inin gücü altında toplayan s bir koniyi andırır bütün bu organizasyon. O. tüm bölümleri tamamıyla. halkın büyük bölümünü. köle gibi ona itaat ediyor ˘ ve sonra da bundan melanet çıkmasına sa¸ ıyorlar. sonra s deli Pavel. onları her an en büyük facialarla tehdit eden bu deh¸ etli organizasyondan korkmazlar. yarın bir Burbon veya bir Orleans. bir Boulanger veya bir Panama Sirketi.

s kendi amaçları için degil iktidarının amaçları için ziyan eden bir dö˘ vü¸ horozuna. kendilerini baglayan ipin ucunu fırlatıp. sonra da bundan bir melanet çıkmasına sa¸ ıyorlar. konferanslar. Bu kaba bir duygudur. kendilerinin i¸ lemeye hazır oldukları ˘ s tecavüzleri bekleyen insanlara mahsustur sadece. Böyle yapıp. s rezil. onu idame ettirdiklerinde. ne¸ eli ve barı¸ içindeki ili¸ kileri bozar ˘ s s s ve her¸ eyden önce.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Ama ortada tehlike falan yokken de. zararlı bir duygudur. hâlâ kendilerini birbirlerine bagla˘ maya devam ediyorlar. rezil bir duygudur. kendilerini s s muzdarip eden melanetlerinden sakınmak için. erkin en kötü insanlar eline dü¸ ebilecegi ve daima s s ˘ dü¸ tügü o iktidar organizasyonunu üretir. çünkü vatanseverligin etkisi altındaki her insan. kendilerini özenle bags ˘ ˘ lıyorlar. Hıris˘ tiyanlıgın bize ögrettigi üzere Tanrı’nın bir oglu oldugunu veya hatta ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ 153 . ¸ s Ve insanlar örgütlü ve askerî bir iktidar kurup. sonra. alçagın veya ahmagın biri ele geçirsin ve onlara aklına ˘ ˘ gelen her zararı versin diye. ˙ Iktidar siddetini yok etmek için sadece bir seye ihtiyaç var: o siddet ¸ ¸ ¸ aracını tek ba¸ ına destekleyen vatanseverlik duygusunun kaba. çünkü diger halklarla avantajlı. iktidarlar denen ve s ˘ insanlıgın en büyük melanetlerine kaynaklık eden o siddet araçlarının ˘ ¸ imhası gereklidir. çünkü s ˘ insanı sadece bir köleye dönü¸ türmekle kalmaz. ˘ serbest bırakıyorlar. gücünü ve hayatını. çünkü en a¸ agı ahlak seviyesinde s ˘ bulunan ve diger milletlerden de. ahlaksız s ˘ s bir duygudur. antla¸ malar ya da hakemlik mahkemeleri degil. kongreler. Bir ki¸ i hepsine her istedigini yaptırsın diye. kötü ve her¸ eyden önce ahlaksız bir duygu oldugunu insanların s ˘ anlamasına. ona itaat ettikleri. bir bogaya veya bir gladyatöre de dönü¸ türür. tam da bunu yapmıyorlar mı? VII ˙ Insanları silahlanma ve sava¸ ların deh¸ etli ve sürekli artan. zararlı.

˙ngilizler herkesten korkuyor I I ve simdi Amerika’da. gençlerimizi sava¸ larına gönderiyorlar. s ˘ Biz yalnızca. s s sava¸ tan korkar. iktidarın bizi vergilenI dirmesine yaslanıyor ve bizi ba¸ arılı bir sekilde vergilendirmek için s ¸ hazır ordular muhafaza ediliyor. çocukları. ˘ ˘ anavatanının oglu ve iktidarının kölesi oldugunu ikrar eder ve aklıyla ˘ ˘ vicdanına ters fiiller i¸ ler. taciriz. Ruslar ˙ngilizlerden. kendi i¸ imize bakma hakkı. kendimize yapılmasını istemedigimiz seyi ba¸ kasına ¸ s 154 . her an Avrupa bize kar¸ ı birle¸ ebilir diye. anne babaları. Biz barı¸ çılız. bizi birbirimize zincirleyen deh¸ etli bag bir mücadele gerektirmeksizin s ˘ kendiliginden paramparça olacak ve onunla birlikte ürettigi deh¸ etli ve ˘ ˘ s i¸ e yaramaz melanetler sona erecektir. Karıları. ailelerimize baglıyız ve kom¸ ularımıza karı¸ mayız. elimizde avucumuzda ne varsa yiyorlar. ondan nefret ederiz. Fransız ˘ Hükümeti. o zaman. Kendi evlerimiz var. s ˙ktidardan beslenen tüm o sayısız insan. Fransa. Almanya. halkını. do¸ s s ˘ nanmamızı büyütmemiz ve ordumuza takviye yapmamız gerektigi söyleniyor. iktidar denen. Almanların onlara saldırmaya hazır oldugunu söyleyerek korkutuyor.˙ Vatanseverlik ve Iktidar kendi aklının rehberligindeki hür bir insan oldugunu ikrar etmek yerine. Mesela. Bu aldatmacadır ve gerçek dı¸ ıdır. imalatçıyız. dostlas ˘ rımızı seviyoruz. s Ve insanlar halihazırda bunu anlamaya ba¸ lıyorlar. s s Bizi rahat bırakın! Ama politikacılar bizi rahat bırakmak istemiyorlar. memleket savunması için orduya ˘ ¸ ihtiyaç oldugu seklindeki bahane katıksız bir aldatmacadır. Bizi vergilendiriyorlar. Bizi yönetmekte ˘ ve emegimizden geçinmekte ısrarlılar. Biz sadece s s rahat bırakılmak istiyoruz. makinistiz. evleri olan insanlar gidip birileriyle sava¸ mak istemezler. ögretmeniz ve hepimizin ˘ bütün istedigi. ˙ns I giltere ve Amerika’daki sıradan insanlar sava¸ a kar¸ ıdır. s ˙ Insanların sadece bunu anlaması yeterli. bizi askere alıyorlar. Kuzey s Amerika Birle¸ ik Devletleri’nin bir vatanda¸ ı söyle yazıyor: s s ¸ ˘ Biz çiftçiyiz. s s i¸ imiz var ve çalı¸ mak istiyoruz.

s ˙sa’nın ögretisini izlemek isteyen halk. ˙ncil insanlara yemin etmemeyi ögretir. s ˙sa uysallıgı. Fakat. üstelik. bize saldıracak olan ordu kimlerden olu¸ uyor? s Bu ordu da bizden. I ˘ alıkonup. iktidarlarca vergilendiriliyor. Sava¸ . silahlarla para onlarda ve onlar bizden daha uzun süre dayanabilirler. aldatılıyor ve sava¸ a sürükleniyor. vergilendirilmeye boyun egmemiz kar¸ ılıgında s s ˘ çıkarlarımızı gözetecekmi¸ gibi yapan üst sınıftan gayrı. zorbalıga maruz bırakılıyor. Halkları sava¸ mak s s s ˘ ˘ istedigi için degil. ta ki önce silahlı adamları –süratle sizi öldürmek için kullanılabilecek ve ödemezseniz sizi hapsedecek 155 . kendilerini korumak amacıyla sava¸ maları ges ˘ ˘ rektigini dü¸ ündürttügü için. topraga ektiklerimizle beslenenlerden nasıl kurtaraca˘ gız? Onlarla sava¸ alım mı? s Ama biz kan dökmeye inanmayız. kendini daha iyi gören biriyle kar¸ ıla¸ acaktır ve bunlar kavga eder. er ya da geç sava¸ ır. munisligi. zahmet çekmeyen. ama pirinç dügmeler ve pahalı süslerle bezeli güzel elbiseler ku¸ ananlardan. üst sınıflar. Zas ten birkaç kez sava¸ tılar ve yine sava¸ acaklar. ülkemizin s dü¸ manı yok. Halbuki. insanlara. inanmadıkları I ˘ Peki kendimizi bu sülüklerden. Büyük. bir gün. bunu yapmaktan ˘ Böylece. s s Karınıza bir telgraf veya dostunuza bir paket yollayamazsınız ya da bakkalınıza çek yazamazsınız. sırf birbirlerine kar¸ ı güçlerini sınamak için fırsat kolluyorlar.˙ Vatanseverlik ve Iktidar yapmamayı istiyoruz. sınıf”. dü¸ manını affetmeyi ve öldürmenin yanlı¸ ˘ ˘ I s s ˘ ˘ ˘ oldugunu ögretti. silahlı adamlar olmasının kaçınılmaz bir sonucudur. ama “üst I ˙ncil üzerine yemin ettiriyor bize. Yumruk s kavgasındaki gücüyle gururlanan adam. onlarda birbirlerine kar¸ ı dü¸ manlık s s uyandırıp. ülkelerini dü¸ manlarına kar¸ ı koruyarak Tanrı’ya s s hizmet ettikleri dü¸ üncesiyle aldatılan kom¸ ularımız ve karde¸ lerimizs s s ˘ den olu¸ uyor. bizim s ˘ ˘ emegimizle. Bu yolla kaynaklarımızı bo¸ altıyorlar ve bizi güdüp s s küçük dü¸ ürsünler diye gerçek karde¸ lerimizi üzerimize çeviriyorlar. s hazır bir orduyu muhafaza eden ülke. Almanya’yla Fransa s s da.

s ˘ “Dünyada barı¸ !”. Askerî ˘ feti¸ leri önünde egilmeyi reddederek. s s onlara tüm kuralı. gerekçe olarak vatanseverlik nutuks ˘ ları atan vaizleri desteklemeyi bırakın. s Cecil Rhodes’un telkiniyle. onlarsa inanmıyor. ˙sa ne dü¸ ünüyorsa onu I I s ˘ söylerdi. sava¸ . ancak insanlar orduları dagıttıklarında ve kendis ˘ lerine ne yapılmasını istiyorlarsa diger insanlara da aynısını yaptıklarında. Vergilerinizi. askere yazılanlar duraksayıp sava¸ mayı reddedecek. hayırsever bir s ˘ hayatın. s Biz ˙sa’ya inanıyoruz. kan dökme ve çatı¸ ma hayatından daha iyi oldugu s s ˘ dü¸ üncesini telkin edecegiz insanlara. s ˘ Biz orduya yazılmayacagız. “üst sınıfı” neyin memnun edecegini dü¸ ünüyorlarsa onu söylüyorlar. çe¸ itli sekillerde. Onların emirleriyle ate¸ etmeyeces ˘ ˘ giz. Kiliselere. kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa. onlarsa. erk sahiplerini. Sava¸ çıgırtkanlıgı yapıp. gelebilir. insanlara öldürmenin yanlı¸ oldugunu telkin etmekte. Ilımlı ve uysal bir halka kar¸ ı süngü hücumuna geçmeyecegiz. s s ¸ Sunlar da bir Alman askerinin yazdıkları: ¸ 156 . bu tip sesler duyuluyor. Varsın onlar da bizim gibi i¸ e gitsinler. ödemeyecegiz ve her fırsatta dü¸ ündügümüzü s s ˘ söyleyecegiz. Mecbur oldugumuzdan ötesini ˘ ödemeyecegiz. ˘ ˘ I Ve sessiz etkimiz her zaman kendini hissettirecek. ba¸ s ˘ ˘ kalarına da öyle davranmaları gerektigini. ˙nsanları egitecegiz. o üst sınıfı sessizce bertaraf s ˘ edin. Böyle yazıyor Kuzey Amerika Birle¸ ik Devletleri’nin bir vatanda¸ ı ve s s çe¸ itli taraflardan. ocakları için mücadele eden çiftçiler ve ˘ çobanlara ate¸ açmayacagız.˙ Vatanseverlik ve Iktidar silahlı adamları– muhafaza etmek için gereken vergiyi ödeyene kadar. sırf ˘ ˘ mecbur oldugumuz için ödüyoruz. ˘ Tek kurtulu¸ . Hıristiyanca. s ˘ ˘ Sizin sahte “Kurt! Kurt!” çıglıgınız bizi ürkütmez. ögretmekte yatıyor. sahte sofularınıza vergi ve ikiyüzlü yardım ˘ ˘ derneklerinize a¸ ar.

˙ Vatanseverlik ve Iktidar Prusya Muhafız Alayı’yla (1866 ve 1870’de) iki sefere katıldım ve tüm ruhumla sava¸ tan nefret ediyorum. Dominik Pamir. yeni bir ya¸am anlayı¸ı olarak Hıristiyanlık). bu düsturları ve özellikle kötülüge ˘ cebirle kar¸ ı koymamayı. kötürüm bir askerin. çünkü bana tarifi imkansız s felaketler getirdi. çev. yedekteyken. Privat saldırısında yaralandım: sag kolum iki kez boyluboyunca isabet aldı. Ve onun yüzünden ne deh¸ etler ya¸ ıyor insan! ˙nsanın iliklerine s s I ˘ i¸ leyen acıklı feryatları asla unutmayacagım! s ˘ Birbirlerine asla kötülügü dokunmamı¸ insanlar vah¸ i hayvanlar s s gibi birbirini katletmeye ba¸ lıyor ve küçük. Bazı av köpeklerinin bakımına daha fazla ayrılıyor. Kaos g s s ˙ ˙ Yayınları. Privat saldırı˘ sında isabet alan sag kolum için günde 80 fenik alıyorum. Ve ben iki kez yaralanan kolum yüzünden yıllarca acı çektim. Luka 6: 27-36) Tolstoy. fazlas s s s ˘ sıyla deh¸ et görmü¸ tüm. 1870’de. ilahi barı¸ tasavvurunu63 s hissediyorum. köle ruhlar iyi Tanrı’yı s 63 Isa’nın ˙ “Kötülüge direnme: Sana tokat atana öbür yanagını dön” seklindeki ve intikam ˘ ˘ ¸ gütmemek. Hıristiyanlıgın kasten tahrif ve ihmal edilen temelleri olarak s ˘ görüp. Bir bira imalathanesinde iyi bir pozisyonu kaybettim ve sonradan da ona geri dönemedim. dü¸ manını sevmek yolundaki düsturları s (Yeni Ahit. halkların mutluluguyla yapılan haris ve güçlü bir ticaret. yine de. varsın kaçık oldugumu dü¸ ünsün insanlar. bir zamanlar vatansever oldugumuz için gerçekten ˘ utanmamız lazım. Biz yaralanan askerler genellikle öyle sefil bir taz˘ minat alıyoruz ki. sava¸ yalnızca daha büyük ¸ s ˘ çaplı bir ticarettir. Lev Tolstoy. veya surada: Inancım Neden Ibarettir?. hayır kurumlarınca ikmal edilen dilenci sadakasıyla hayatta ˘ kalmaktan ba¸ ka yapacagı bir sey yoktu. Mesela ben. mesela surada: Tanrı’nın Egemenli˘ i Içinizdedir (Mistik bir din ¸ g ˙ de˘ il. Matta 5: 38-48. içimde hep. 2005. St. ¸ Eko Kitaplıgı. En kati kanaatim su ki. çev. –[Acar Burak Bengi] ˘ 157 . s ¸ ˙nsanların egitilmi¸ hayvanlar gibi ko¸ u¸ turdukları ve servet ugruna ˘ ˘ I s s s birbirinin kuyusunu kazmaktan ba¸ ka bir sey dü¸ ünmedikleri bir düns ¸ s ˘ yada. Dominik Pamir. senden çalana fazlasını vermek. Lev Tolstoy. Daha 1866’da Avusturya’ya kar¸ ı sava¸ ta yer almı¸ ve Trautenau ve Königgratz’da sava¸ ıp. s ˘ Dagdaki Vaaz’da çok güzel ifade edilen. tekrar çagrıldım ve s s ˘ ˘ söyledigim gibi St. . sürekli vazeder. 2006. O zamandan beri ˘ asla ayaga kalkamadım. 18 Agustos 1870. Esriklik hali kısa zamanda geçti. .

158 .˙ Vatanseverlik ve Iktidar buna bula¸ tırıp. Çılgınlar gibi ko¸ turuyor ve kavurucu yaz sıcagında korkunç s s yarasını serinletecek suyu bile bulamıyordu. insanların birbirine tecavüz ¸ edip. (sonradan soylu ˙mparator Frederick olacak) Veliaht Prens Frederick o I ˘ zamanlar günlügüne sunları yazmı¸ tı: “Sava¸ ˙ncil üzerine bir ironi¸ s sI dir. . s s yanımdaki erin çenesini parçalamı¸ tı. insanların birbirine s ˘ tecavüz edip. böyle fiillerde onu yardakçıları yapıyorlar. Zavallıcık acıdan deliye döns ˘ mü¸ tü. “Ama iktidar olmazsa insanlar birbirine tecavüz edip. bu siddet ve öldürme de iyi ve yüce faaliyetler sayılıyor. Bir kur¸ un. s VIII “Ama. Neden? Siddet sonucu ortaya çıkan ve siddet uygulamak için ku¸ aktan ¸ ¸ s ku¸ aga geçen. bir siddet organizasyonu ¸ ¸ bulunmayacak ve zamanımız insanlarına dogal gelen siddet ve cinayet. iktidarlar olmazsa yerine ne olacak?” diye sorulur genellikle. . birbirini öldürmesine neden sebep olsun? Aksine. Su an diger insanları öldürmek ve onlara siddet uygulamak üzere ¸ ˘ ¸ özellikle egitilip hazırlanan insanlar var (¸ iddet kullanmaya hakkı bulun˘ s dugu varsayılan ve bu amaç için varolan bir organizasyondan yararlanan ˘ insanlar). Komutanımız. hiç kimse digerlerine kar¸ ı s ˘ s siddet kullanma hakkına sahip olmayacak. Hiçbir sey olmayacak. ˘ ¸ daima ve herkes tarafından kötü sayılacak. artık kadük bir organizasyonun ilgası. sunun ¸ beklenmesi gerekir: siddet organının ilgası. yalnızca uzun zamandır i¸ e yaramaz ve dolayı¸ s sıyla lüzumsuz ve kötü olan bir sey.” derler genellikle. gereksiz olmakla zararlı hale gelmi¸ ¸ s bir organ ilga edilecek. tüm iktidarların onları angaje etmek için onca zahmete girdigi ˘ vatanseverlik yutturmacasını anlamaya ba¸ lıyorlar. birbirlerini öldürür.”. ˙ Insanlar. ama ¸ o zaman insanlar böyle yeti¸ tirilmeyecek. birbirini öldürmeyi bırakmasına yol açacaktır.

Ama iktidarların bulunmayı¸ ıyla karga¸ alar ve iç çeki¸ melerin yas s s sanacagını farzetsek bile. Insanlar telef ediliyor ve telefat giderek daha da artıyor. ama mevcut ikti˘ dar formunun barındırdıgı melanetleri devreye sokmayan bir formda ˘ varolacaklar. ne de kamu egitimi olacak” derler. siddete ihtiyaç duymayan.˙ Vatanseverlik ve Iktidar ˙ Iktidarların ilgası siddet eylemlerine yol açsa bile. halkın durumu su ankinden ¸ ˘ ¸ daha iyi olacaktır. kamu i¸ leri ve kamu egitimi. ¸ tamamen kendi kendini desteklemeye yarayan kaba iktidar gücünün yoklugu. ˘ ˙ Insanlara siddet uygulamak için olu¸ turulan iktidar organizasyonu¸ s nun ilgası. ne polis. s 159 . Halkın durumu simdi öyle bir noktada ki. Aksine. bu eylemlerin su ¸ ¸ ankinden –yani onları i¸ lemek için özellikle tasarlanmı¸ bir organizasyos s nun varoldugu ve hem onların hem de cinayetlerin iyi ve yararlı eylemler ˘ sayıldıgı zamankinden– daha az olacagı açıktır. ne mülkiyet. ne mahkemeler. Mahkemeler. Ya da erkeklerin yanısıra kadınlar da mı asker olmalı? Bu da ba¸ ladı –Transvaal’de. ˙ Iktidarların siddet kullanımını çe¸ itli sosyal faaliyetlerle kasten karı¸ tı¸ s s ran insanlar “Ama o zaman ne yasalar. Italya’da ve Hindistan’da. o zaman bile. daha adil ve makul bir sosyal düzen ˘ ¸ fırsatı yaratacaktır. ˘ bir siddet uygulama ve bunu me¸ rula¸ tırma organizasyonundan azat ¸ s s edecektir bizi sadece. yasalarda veya mahkemelerde veya mülkiyette veya poliste veya mali düzenlemelerde veya kamu egitiminde makul ve iyi olanın ve ˘ dolayısıyla siddete dayanmayanın ilgasını hiç de gerektirmez. daha kö¸ ˙ tüsünü hayal etmek bile zor. ˘ ˘ ˙ Iktidarların ilgası. devraldıgımız eski. lüzumsuz bir organizasyondan. melun olan ve halk iradesinin özgür ifadesini engelleyen yok edilecek sadece. Dahası mı? Telef edilen halklar açlıktan mı ölmeli? Bu dahi ba¸ lıyor s ˙ artık –Rusya’da. hepsi. Tüm erkekler sava¸ kölelerine dönü¸ türülüyorlar ve s s gidip öldürmeleri ve öldürülmeleri için emir beklemek zorundalar her an. s ˘ halkın gerçekten ihtiyaç duydugu ölçüde varolacaklar.

iktidarların halklarını s halihazırda içine dü¸ ürdügü ve dü¸ ürmeyi sürdürdügü durumdan daha s ˘ s ˘ kötü olamazdı. hatta s ¸ daha da yogun olarak. kendinize gelin. eger siz kendi kendinize yardım etmezseniz. ˘ Sizi tehlikeden korumayı üstlendiler ve bu sahte korumayı öyle bir noktaya vardırdılar ki. Chamberlain. Almanlar. aynı ko¸ ullar sürüp gidecek. sizi ˘ baskı altında tutup mutsuz eden iktidarları vatanseverliginizle idame ˘ ettiren sizler. Ruslar olmadıgını. Finler. Nikolay. . Rhodes ve Çar adına halkın hükümranı konumundaki bizim diktatörlerimiz gibi örneklerde gördügümüz üzere– ne kadar zalim ve insanlık dı¸ ı olurlarsa o gücü o kadar ˘ s 160 . iktidar bulunmayı¸ ı gerçekten.˙ Vatanseverlik ve Iktidar Öyleyse. Fransızlar. sıkıca gerilmi¸ s kordonun kopmasını ve çocuklarınızla birlikte korkunç katlinizin ba¸ las masını bekliyor olabilirsiniz ve de olmalısınız. ˘ Sadece bir tür yardım mümkün: zirveyi ele geçirmede ba¸ arılı olmu¸ s s ki¸ i ya da ki¸ ileri tüm digerleri üzerinde erk sahibi kılan ve –Napols s ˘ yonlar. yegane hasımlarınızın. sizi ve çocuklarınızı silahlandıracak. Bismarck. telef edecek ˘ ve sapkınla¸ tıracak ve kimse bunu durdurmanıza ya da engellemenize s yardım etmeyecek. ˙s I¸ te bu nedenle. Ingilizler. Iktidarlar aynı sekilde. Boer’lar. hiçbir anar¸ ik düzensizlik. Çekler. insanlar için vatanseverlikten ve üzerine bina edilen iktidarların despotizminden kurtulmak en yararlı i¸ tir. hepiniz telef edildiniz ve giderek daha fazla telef ediliyorsunuz ve her an. Ve bu katliam ne kadar büyük olursa olsun ve ihtilaf nasıl sonuçlanırsa ˙ sonuçlansın. s IX ˙ Insanlar. ˘ ˘ hem abiler hem de ablalarınız için. I. düzensiz s anlamıyla. . kelimenin olumsuz. anar¸ iyi kastetseydi bile –ki böyle bir anlamı hiç yoktur– s ama o zaman bile. hem fiziksel hem de ruhsal saglıgınız için. bir durun ve ne yaptıgınızı irdeleyip ˘ dü¸ ünün! s ˙ Kendinize gelin ve hasımlarınızın. hepiniz asker –köle– oldunuz. ta kendiniz oldugunu anlayın.

˙ Vatanseverlik ve Iktidar sıkı tutmalarını mümkün kılan o korkunç siddet konisinin baglarını yok ¸ ˘ etmek.64 ¸ Port Arthur veya Küba’yı zapt altına almayı becerecegi. Irlandalı ya da ˘ s Leh olsanız bile. Irlandalı ya da Çek. 1895’de Japon yönetimine geçmi¸ ti. Alsace’lı. bu zaptların gerçekle¸ tirilmesi veya gerçekle¸ tirildiginde sürdüs s ˘ rülebilmesi için gerekli tek seye. tüm gerçek be¸ eri menfaatlerinizin. iktidarınızca gerçekle¸ tirilen böyle her ˘ s zapt. Sunu anlayın ki. çünkü halkınıza vurulan boyunduruk. –[internet. geni¸ karde¸ lik ili¸ kilerinin hazzı ve s s ˘ s s s s s malların yanısıra dü¸ ünce ve duyguların da alı¸ veri¸ i sayesinde halklarla s s s birlik içinde bulundugunuzu anlayın. size zarar verir. sunu da anlayın ki. Rus. dahası. kim olursanız olun –tarımsal. yoksa ötekinin mi Weihaiwei. sizin iktidarınızın mı. 1898-1930 s arasındaysa kullanım hakkı Britanya’daydı. kimin elinde bulunursa ¸ s ˙ bulunsun istediginiz yerde ya¸ ayabilirsiniz. Acar Burak Bengi] 161 . Ingiliz. Alsace’ın Alman ¸ ˙ veya Fransız olmasıyla ve Irlanda ya da Polonya’nın özgür veya köle olmasıyla hayatınız hiçbir sekilde iyile¸ mez. ˘ ˙ ˙ Fransız. tıpkı zevk ve sevinçleriniz gibi. meclis üyelerinin. ˘ Sunu anlayın ki. Çin’de bir mülki idare. endüstriyel. soygun ve siddete katılımınızı icbar ¸ ¸ etmek maksadıyla kaçınılmaz biçimde her tür iktidar baskısını beraberinde getirerek. sanatsal veya bilimsel– hangisi olursa olsun. askerlerin. yazarların. hizmet alı¸ veri¸ i. kapitalistlerin. s 64 Bugün Weihai. rahiplerin. hiçbir s sekilde diger halklar veya devletlerin menfaatlerine ters dü¸ medigini ve ¸ ˘ s ˘ kar¸ ılıklı i¸ birligi. ticari. yöneticilerin. vatanseverligi kızı¸ tırarak sadece ¸ ˘ s durumunuzu kötüle¸ tirirsiniz. Leh. ˘ ˙ Imparatorların. ızdırabını çektiginiz tüm ˘ ˘ melanetlere kendiniz yol açtıgınızı anlayın. sizin için önemli ˘ bir mesele olmadıgı gibi. sanatçıların ve emeginizden ge˘ çinmek için bu vatanseverlik yutturmacasına muhtaç herkesin sizi aldatmada kullandıgı telkinlere teslim olarak. Bu koniyi birarada tutan bagları yok etmenin de sadece bir yolu var: ˘ vatanseverligin hipnozundan uyanmak. kralların.

Sunu anlayın ki. ken¸ dinizi köhne vatanseverlik tasavvurundan ve ona dayanan iktidarlara itaatten azat ettiginizde ve halihazırda hayat bulup. s iktidarlar denen o çılgın. ihlaller. bir anlasalar. tüm dertlerinizden kurtulmanız ancak.˙ Vatanseverlik ve Iktidar yalnızca vatanseverliklerin mücadelesinden dogmu¸ tur ve bir milletteki ˘ s her vatanseverlik tezahürü. a¸ agılanmalar ve s ˘ suçlar kendiliklerinden yok olurdu. digerinde de ona kar¸ ılık gelen bir tepkiyi ˘ s tahrik eder. ••• 162 . her yandan sizi ˘ kendine çagıran ve halkların karde¸ çe birligini öngören o daha yüksek ˘ s ˘ tasavvur bölgesine cesurca girdiginizde mümkündür. bir anavatanın ya da ötekinin veya iktidarların çocukları olmadıklarını. ˘ ˙ Insanlar. sırf bunu. habis organizas˘ yonlar ve onlarla birlikte gelen tüm ızdıraplar. lüzumsuz. Tanrı’nın çocukları olduklarını ve dolayısıyla diger insan˘ ların kölesi de dü¸ manı da olamayacaklarını. eski çaglara ait.

tutukluyken söyledigi ˘ sözler. ama hayati soruyla Türkiye’de asla yüzle¸ ilmiyor ve s s yüzle¸ ilmemesiyle ilk ve en büyük yanlı¸ yapılıyor. önce hakikat severlik. sal˘ dırıya ugradıklarını söylemek ve pasifistleri. dergiye gönderilen yazının biraz revize edilmi¸ ve geni¸ letilmi¸ halidir.65 ¸ s Ba¸ lıktaki66 basit. ne I s Amerika’da. s s s 163 . ‘Ta¸ s ˙ mam. insanları sürüklemek daima basit bir i¸ tir. onlara. ¸ ˙ngiltere’de. Bu her ülkede aynı sekilde i¸ ler. Kolay. vatansever olmadıkları ve ülkeyi tehlikeye soktukları yolunda suçlamak. sonra da vatanseverlik. Parlamento da olsa veya komünist diktatörlük de olsa. Kimileri fanatikle¸ ip. ülkenin liderleridir siyaseti belirleyen ve demokrasi de olsa. pe¸ inden de yanlı¸ s s s s cevaplar hakim kılınıyor. Bu malum. Hakikat Severlik mi? E tabii ki insanlar sava¸ istemezler. hakikati zaten umursas maz hale gelmi¸ durumdalar veya ikisinin aynı sey oldugu yolunda s ¸ ˘ kendilerini kandırıyorlar. buradaki. bundan saglayabilecegi s ˘ ˘ en iyi sey. nihayetinde. Ama. [37. Kimileriyse. ama daha önce Birikim dergisinin (Mart 2007) 215. 278-279] 66 Bu yazı bu kitabın sonsözü olarak kaleme alındı. bunda ne var? Ikisi 65 En kıdemli Nazilerden Hermann Göring’in 18 Nisan 1946’da. sayısında yayınlandı. fa¸ ist diktatörlük s de olsa. ne sıradan insanlar sava¸ istemezler. ne Rusya’da. ne de Almanya’da. bu soruyla simdi yüzle¸ seler. . ˙nsanlar daima liderlerin s I emrine uydurulabilirler. Bir çiftlikteki zavallı bir ahmak nes ˘ ˘ den bir sava¸ ta hayatını riske atmak istesin.Sonsöz: Vatanseverlik mi. s. . Tek yapmanız gereken. çiftligine tek parça halinde geri dönmekken? Dogal olarak. .

bir asrı a¸ kın bir süre sonra. [38] Bu sözler. din yoluna adanmı¸ lık¸ s s larıyla veya yüksek ahlaklarıyla veya anavatanlarına sevgileriyle maskelemeye çalı¸ ır. . Bierce’ın kitabının bir s s Türkçe çevirisi var [40]. . s s Hatta Britanyalı me¸ hur kültür adamı Dr Samuel Johnson’a göre: s ˘ ˘ ˘ Vatanseverlik bir alçagın son sıgınagıdır. 10] 67 Bierce. ] naçizane belirtmek isterim ki. ilk sıgınagıdır. .Sonsöz: Vatanseverlik mi. ahmakça siddet ve vatanseverlik adı ¸ ˘ altında giden tüm igrenç saçmalık – bunlardan nasıl da nefret ediyorum! [32. (iç sava¸ a da katılan) Amerikalı s s yazar Ambrose Bierce’ın su cevabıyla peki¸ tirildi: ¸ s ˘ ˘ [. . [44] ¸ s Einstein da söyle formüle etmi¸ : ¸ s Emir üzerine kahramanlık. sıkısıkıya ¸ ¸ ˘ gururlanmanın son çaresine. ne de Bierce’ınkiler asla anla¸ ılmıyor s bu Türkçe çeviride. kendi milletinin kusurlarını en net s biçimde görür. [41] s Bir ba¸ ka me¸ hur Amerikalı dü¸ ünür Emerson da söyle diyor: s s s ¸ ˘ Tüm bir ulusun avaz avaz vatanseverlik kükredigi bir anda. kendisinin olan hataları ve ahmaklıkları dört el savunmaya hazırdır. ellerinin ˘ ˘ temizligine ve kalbinin saflıgına gözatmak isterim.67 Büyük Alman sair Heine’nin benzer sözleriniyse Tolstoy alıntılıyor (John¸ son’ınkini de alıntılamı¸ tır): s ˘ Ne tuhaf bir sey! Çogu alçak. kirli i¸ lerini. yeteneksız bir adamın me¸ hur olabilecegi tek yoldur. s. ait oldugu millete yapı¸ ır. zira hep gözünün önündedirler. Hakikat Severlik mi? birbiriyle çeli¸ miyor ki’ diyeceklerdir muhtemelen. Ve böylece s kurtulur. Dünyada gururla˘ nabilecegi hiçbir seyi bulunmayan su zavallı dilenciyse. Johnson’ın me¸ hur sözünü de almı¸ kendi kitabına [39]. ama ne Johnson’ın sözü. artık minnetle. [42] Alman filozof Schopenhauer’a göreyse: Esaslı ki¸ isel meziyetleri olan biri. 164 . [43] Ve Bernard Shaw’a göre: ˘ Sehitlik . Ama çeli¸ ebiliyor.

konu¸ abilmek. AB’ye veya ba¸ ka bir seye ˘ s ¸ satılmı¸ degiller. ama tutarın zaten üç lira oldugunu iddia ederse. kutsal kitaplara. Aynı sekilde. hırsızlıgın. milliyetçilige. hakkaniyet. çok farklı s s s görü¸ leri savunup pazarlık edebiliriz. tartı¸ mak. iki kere ikinin ˘ s s dört ettigini ve bu gerçegin vatanseverlige. sagduyu vb. ama aklın ve vicdanın emrettigi. Müss lümanlıga veya ba¸ ka bir dine. gibi ˘ ˘ degerleri. referanduma veya kamuoyuna müracaatla sınanıp ıslah edilemeyecegini. ulusalcılıga. referanduma veya kamu˘ s oyuna müracaatla sınanıp ıslah edilemeyecegini nasıl bilip benimsiyorsa ˘ ve bu gerçege göre ya¸ ıyorsa. dinin. ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ Türklüge. bir öndere. mutlak s ˘ hakikatleri unutmayıp. tartı¸ abilmek ve ¸ s s birarada esenlikle ya¸ ayabilmek için de benzer temel hakikatleri. kısaca tecavüz etmeme yasasıyla özetlenebilecek– temel ve ev˘ rensel degerleri kabullenmemiz sart. kitabın. ¸ ˘ yalanın vb. ˘ tersine. s ˘ temel ve evrensel degerlerde –bu hakikatlerde– mutabık olmamız sart. hür akıl ve vicdana müracaatla 165 . dine. bilinci dumura ugramamı¸ veya hipnotize edilmemi¸ herkes. ideolojiye. katliamın. ˘ ˘ s Marksizme. menfaate. alı¸ veri¸ imkansız ve bu ki¸ i ˘ s s s de ıslaha muhtaç demektir. Tolstoy gibi dahiler. her tür önderin. hür aklın ve vicdanın em˘ s ¸ rettigi –tecavüz etmemek seklinde özetlenebilecek– temel ve evrensel ˘ ¸ degerleri de bilip benimser ve bu hakikatlere göre ya¸ amaya çalı¸ ır. komünizme veya ba¸ ka bir ideolojiye. ki¸ isel veya millli menfaatlere. ˘ s Alı¸ veri¸ yapabilmek için iki kere ikinin dört etmesi gibi bazı temel s s gerçekleri kabullenmemiz nasıl sartsa. bu ˘ s s hakikatlerin de hiçbir öndere. ˘ ¸ Zeka özürlü ya da sahtekar ya da fanatik bir çılgın olmayan. ideolojinin. gaspın. bir peygambere. gibilerin –kısaca tecavüzün– iyi oldugunu iddia eden bi˘ riyle de konu¸ mak. birarada ya¸ amak imkansızdır. kitaba. Tanesi iki liradan iki tane limon ˘ ¸ almak isteyen biri. aynı sekilde. pazarlık edip üç lira ödemeyi teklif edebilir. kralın çıplaklıgını te¸ hir ediyorlar sadece. hür s aklın ve vicdanın emrettigi –dürüstlük. menfaatin veya kamuoyunun bu hakikatlere müracaatla. Hakikat Severlik mi? ˙ Insanlıgın bu ataları. iki kere ikinin dört etmesi gibi bazı temel.Sonsöz: Vatanseverlik mi. Atatürkçülüge.

me¸ hur ve tartı¸ masız. hakikat bir kenara atılıp. iyiye. hakikati. iki kere iki farkına bile varmadan üç ettiriliyor ve Allah’ın veya vatanın “intikamına memur” olma hipnotizması. insan olmak. ˘ milliyetçilik. ele¸ tirel akıl ve vicdan devre dı¸ ı s s bırakılarak veya rehnalınarak. faydalı yanları degerlendirip muzırları atmak. ˘ ¸ ˘ masumdan. hakikate inanıp ˘ sevgi duymaktır. temel ve evrensel degerlerdir. hak sever˘ lik. sınıf bilinci/mücadelesi veya etnik degerler veya ezilen s ˘ ulus milliyetçiligi veya milli/ulusal degerler degil. bu ikisi zaten birbirinden ayrı dü¸ ünülemez. pe¸ ins den de bu hipnotizmanın failleri üretiliyor. hür aklın ve vicdanın süzgecinden geçirerek. baskılar. din veya milliyetçilik/ulusalcılık sekil¸ lerinde tezahür eden çok güçlü bir irrasyonel element hakim kılınıyor. degil. cinayet i¸ lememektir. tüm fikirleri hakikatin. gaspetmemek. esenligimiz için de aslolan. tam tersi yapılıyor. ˘ Bilir ve benimser ki. putla¸ tırma¸ s lar ve kutsalla¸ tırmaların fevkalade güçlü büyüsü ve hipnotizmasıyla. ulusalcılık vs. ancak bu yolla. ir˘ rasyonellige. nefrete. vatanseverlik. hakikat içinde tüm insanlıkla bütünle¸ meyi özleyen insanlar s 166 . Din. makuldan yana olmak. yalanın yanında yer almamak. hür aklı ve vicdanı telkin etmek ve hakim kılmak esenligimiz. s tapındırmayla. çalmamak. aslolan. hür. hakikat severliktir. yalancı olmamak. özgürlügümüzü ba¸ ka˘ s sınınkinin ba¸ ladıgı yerle sınırlamaktır. ve de s ˘ esenligimizdir ki. iki kere ikinin dört etmesi kadar açıkken. adam olmak. en basit. haktan. ˘ ˘ s s ama sürekli ihlal edilen formülüyle söylersek. kısaca tecavüz etmemektir. iyi severlik. ˘ s Hakikat bu kadar. vatanseverlik veya bilmemnecilik degil. hakikatler de barındırır ve dindarlar arasında bilerek veya bilmeyerek onun sadece hakikatlerine yönelen. magdurdan. siddete ve güce tapıp tapındırmak degil. sagduyulu olmak. iyi olmaktır. kimileriniyse tamamen atmak ˘ gerekirken. geli¸ memiz ve (Türkiye’de ve dünyada) birarada ya¸ ayabil˘ s s memiz için sartken.Sonsöz: Vatanseverlik mi. Hakikat Severlik mi? sınanıp ıslah edilmesi gerektigini bilip benimser. objektif ˘ olmak. adil olmak. menfaatçi olmamak. dogmalar. aklın ve vicdanın ˘ ˘ ˘ emrettigi. dürüst olmak.

güce. bir tanrının arkasında. Kendinden ba¸ kası bilinmez veya dü¸ man bilinir ve bir sonraki adımda. gizlenir. Kendini kurban etme ve asıl yaygın olan. aidiyetlerle ve bir önderin. kanımızı pompalayan. putla¸ tırılarak ve bunlara tapılarak. Tapılan. bilincin derinlerinde bilinci kontrol s edebilen elementer. s ¸ ¸ kahramanlık. millet. sürü içinde eritmesiyle güçlenir ve bu gayet egoist davranı¸ . bayrak. en belirgin ve sevdigi ¸ ˘ ˙ simgeler. sürüye ait olmayanlar par˘ çalanır. tapınmaya. için fedakarlık ve digergamlık maskesine bürünerek gerçekte en ˘ akıl almaz egoizmi ve putperestligi saklar. hayatta kalmak. ama milliyetçilik/ulusalcılık vb. kurbana. söylev. san. nefretle beslenen ve nefreti besleyen seydir. kolektif bir seydir. küçük veya en büyük hunharlıklar. halk. on yedi ¸ ¸ aylık çocuga tecavüz ettiren seydir. hayvan ve kan olan sey. bayrak. köpekler. katil bir sey. bilinci tamamen ˘ ¸ ele geçirdiginde Hayvan’ın (¸ eytan’ın) krallıgını kuracak olan ve kimi ˘ S ˘ 167 . fedakarlık gibi sunulur. s ˘ ˘ ¸ futbol taraftarlarının azgınlıgında. dinî s vs. esrikliginde de kendini gösteren sey˘ ˘ ¸ dir. Jung’unsa benligin ¸ ˘ negatif yanına atfen. s ¸ gerçekte tüm kutsalla¸ tırmaların yöneldigi ve putların kastettigi seydir. tehdit paranoyasıyla saldırı emri veren. ordu. etnik. kastettigi kolektif bir sey.Sonsöz: Vatanseverlik mi. devlet. ba¸ kalarını kurban s etmeler. Freud’un Id ile. vücuda emirler gönderen. insanların nefslerini (gerçekte büyütme saikiyle) kolektif bir Nefs içinde. Soyutlamalar. vatan. kana doymayan. hakikate kar¸ ıdır ve her ikisi s de –dinin negatif yanı ve milliyetçilik/ulusalcılık– sürüle¸ meye. s s hipnotizma ve esrimeyle yürür. kaplana. biz farkında olmadan nefes aldıran. vatan. dü¸ünen. hissedilir. Gölge ile. türünü ˘ ¸ devam ettirmek çılgınlıgıyla. bir peygamberin. Putla¸ tırılıp tapılan milli. ˘ anne kendisiyle çiftle¸ sin diye yavruyu parçalatan seydir. son derece güçlü ˘ bir puttur. simgeler ve sloganlar üzerinden. s s maymunlar ve benzerlerinin yaptıgı gibi. övüngen bir seydir. tecavüzcü. Hakikat Severlik mi? vardır. (ki bu da tam anlamıyla negatif bir dindir) hiçbir hakikat barındırmaz. sava¸ a. peygamber. kitap. hayvan s yanımıza yönelip güçlenir. seref. ulu önder Atatürk kutsalla¸ tırılarak. s ¸ iktidara. din vs.

desteklenmesi gerekirken. hakikate aykırı. hür aklın ve vicdanın geli¸ tirilmesi. ˘ ˘ ˘ adam öldürdügü ve “Türklük”. katil de olsa. Türk olmayı yeterli sayan. Nefs’e tapıldıgı ˘ ˘ ˙ hiç umursanmadan. Bu derece zı¸ vanadan çıkılmı¸ durumda. putla¸ tırılan Atatürk dayatılıyor –farklı ruhban s s sınıfı. öteki din (Milliyetçilik/Atatürkçülük) devleti dayatılıyor. “yabancılar görse. “millet” filan diye isimlendir˘ digi sey: kendi nefsleri ve onu geni¸ letmek için katıldıkları kolektif Nefs. taptıgı. tam tersine. Tanrı’larının “intikamına memur” olan tapınak rahiplerinin cadı ¸ avına maruz kalıyor. kanun koydugu. ˘ ¸ s putla¸ tırılan her¸ eyde gerçekte tapılan. Tanrı’larına kurban sunma sehvetiyle çılgınla˘ ¸ san. bir ba¸ ka profesörün s s bir TV programında ısrarla ve tekrar tekrar “her sekilde bu adamın yok ¸ olmasını istiyorum” seklindeki çılgın feryadıyla mıhlanıyor. Tanrı kelamı ˘ ˘ yapılıp. okuldan itibaren tüm bir nüfusa dayatılıyor. iki kere ikiyi üç ettiren. Bir din (Islam) devleti yerine. “vatan”. Nefs’in hükümranlıgı bu humma üzerinden s ˘ yürüyor ve Atatürk’ün kurdugu. (‘Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene’ demekten farksız). Atatürkçülükle içeriden yıkılıyor.Sonsöz: Vatanseverlik mi. bazan da ikisi kolkola giriyorlar. Negatif (politik) dinin putunu yıkmak için s de. tam s tersine bir ba¸ ka put. aslında (Nazizmi görmedigi için) farkında degilse de Nefs’e matuf sözleri. maktul de olsa. insan olmak yerine. Aynı ˘ hipnotizma ve tapınma. Bir profesör sırf. s bu hipnotizmayla ba¸ lıyor. Çocuklarda hür aklı ve vicdanı geli¸ tirmesi. ¸ ¸ ˙s I¸ te korumak için bir sürü insanın yırtındıgı. aynı putperestlik nedeniyle. Tüm insanlar gibi iyiligi kötülügü. gerçekte ˘ ˘ ˘ tapılan bu Nefs’tir. tapınagı ve çehreleriyle gerçekte hep o aynı puta. ‘bu adam da kim?’ diye sorar” dedigi için. dogrulugu yanlı¸ lıgı bulunan bir ˘ ˘ ˘ ˘ s ˘ insan –ne kadar büyük biri olursa olsun– bir tanrıya. dipsiz sunagına sürekli kurban s s ˘ isteyen put. puta dönü¸ türüls dügünde ve ona tapıldıgında. 168 . onun “Ne mutlu Türküm diyene” gibi. Hakikat Severlik mi? ilahiyatta açıkça Seytan olarak tanımlanan seydir –yani Nefs’tir. desteklemesi gereken okullar. görevinden uzakla¸ tırılıyor. herkes tapmaya zorlandıgında.

bilinç ikliminde on yedi aylık bir bebege ˘ ˘ tecavüz edilebiliyorsa. Ve daha beteri su ki. zaten kimse bu hunharlıkları övmedigine ˘ göre. Atatürk’e “bu adam” demi¸ ler’ diye (ki denen s s bu bile degil aslında) çıldırmakta mı? Veya “Ne mutlu Türküm diyene” ˘ demekte mi gerçekten? Atatürkçü. ele¸ tirilebilmesinde degil mi kurtulu¸ ? s s ˘ s Önce kutsalla¸ tırma. s Bir cografyada. bir de bunları ˘ s ¸ yakalamayan veya (mesela pornocuları) yakalayıp altı ay sonra serbest bırakan bir sistem var. insanlıga malolmu¸ seylere ˘ ˘ s¸ hakaretin ki¸ isel alınamayacagını idrak edememekte ve hakaret kar¸ ıs ˘ s sında siddete ba¸ vurma ilkelliginde mi kurtulu¸ ? Hakaretin. de Türk ve Müslüman. sahibini ¸ s ˘ s küçültecegini bir kenara bırakıp. Fakat hakim bir 169 . gerçegi saklamadıgının. Ve bunların hepsi her sabah “Ne mutlu Türküm diyene” demi¸ ti ve hepsi Müslüman. sahtekarlar bulunuyor. sonra halka. ‘¸ una hakaret ettin. kimsenin ˘ ˘ ˘ hakkına tecavüz etmediginin vs. Hakikat Severlik mi? ama asla Türkiye laik olamıyor. hep bir din devleti olarak kalıyor. Peygamber’e hakaret etmi¸ ler.) olması. bazan digerininki. kı¸ kırmak. bunu a¸ agıladın’ demeden. putla¸ tırma fanatizminde. orada bir sa˘ katlık var demektir. böyle yaratıklar üreyebiliyorsa. s ˘ caniler. Halbuki. kültürde. ‘Vay. kamuya. bunlar hakim bir bilinç garabeti sayılmayabilir. bu ˘ s kabul edilemez’ diye kı¸ kırtmak. organ mafyasındakiler. bu gibi seylerin ¸ tek bir örnegi varsa bile (ki dünyanın her yerinde vardır). seriatı için kelle kesiyor ve her zaman baskı ˘ ¸ hakim kılınıyor. münferit ˘ görülebilir ve asıl önemlisi. rahatça S s ˘ her¸eyin sorgulanabilmesinde. ama geregi derhal yapılıyorsa bunlar arızi. çocuk pornosuyla ugra¸ anlar vb. bazan birininki. bunlar arasında da katiller. bir insanın yalan söylemediginin. garantisi ve kanıtı olabilir mi? Bu ˘ ülke Türk ve Müslüman insanlardan.Sonsöz: Vatanseverlik mi. (Atatürkçü ve vatanseverlerden) olu¸ uyor ve her toplulukta bulundugu gibi. pe¸ inden her¸ eyi hakas s s s ret sayma deliliginde. Türk veya Müslüman (veya milliyetçi/ulusalcı vs. kudurmak ve küçülmekte s s mi kurtulu¸ ? Veya ‘Vay.

tecavüzler sürekli adetten ve töreden sayılıp hakimiyet kazanmı¸ durumda. bar vb. Araba. s çalı¸ ma. ya¸ ama hakkını elinden alabiliyor. tarifi hiç yapılmayan –ama “kol kırılır. hasta. Agalık ve a¸ iret düzeni hâlâ hakim. kabadayılık. avrat. kanser gibi her s yere nüfuz etmi¸ çeteler. içeren– de˘ erler hakimiyet g kazanmı¸ durumda ve sırf milli veya dinî olması bir takım hassasiyets leri haklı. s in¸ aat. si˘ lah”. belediye hakim degil. deprem mezarlıgından kurtulmanın ˘ 170 . deprem teröründen. dizini döver”. ya¸ lı. s ˘ s idamlar ve i¸ kenceler. garabetler. karnından sıpayı”. ˘ emlak talanına ve ranta kurban eden. ev veya i¸ yeri alarmı. Batılıya vs. talan ettirmem. “kadın erkegin elinin kiridir”. çocugu katleden. sırf milli degerler diye. ek ˘ ˘ imar izni gibi. ama kurbanları kurs s tarmaya memur birimlerin tek bir müdahalesince halledilebilecek bu tecavüz kar¸ ısında hukuk. kadın ve çocuklara hunharlıklar. ˘ ben talan ederim’ diyerek. uyuma. çocuk. ˘ yen içinde kalır”. bu ˘ katliamı on yıllardır tüm uyarılara ragmen sürdüren ve yine on binlerce. tüm bu hunharları üretip panzehirini üretmeyen bu sosyal/siyasal sistem hakim. Artan ve daha fazla yozla¸ ıp. masum veya makul. ‘Kürde. Ermeniye. beton mezarlıgına döndüren. ˘ belki yüz binlerce veya milyonlarca insanı katledecek ve vatanın kutsal ba˘ ımsızlı˘ ını da iktisaden ve siyaseten yok edecek olan müteahhitler ve g g asıl bunların politikacı ve devlet adamı suç ortaklarıyla. silahlı kutlama ilkelligi. onu siyasetçi-seçmen-mafya suç ortaklıgına. ˘ ¸ mafya vb. köpek. ama yine de. Susurluklar. “kızını dövmeyen. Çürük zemine s ˘ çürük binalar dikip durmadan on binlerce insanı. yagmalayan. Hakikat Severlik mi? garabet var: Hür aklın ve vicdanın emrettigi temel ve evrensel degerler ˘ ˘ yerine. “baba (veya koca) döver de. “kadının sırtından sopayı. hatta yüce kılabiliyor.Sonsöz: Vatanseverlik mi. Cinayetler. yolsuzluklar. polis. siddet. bebek demeden insanların dinlenme. Darbeler. faili meçhul veya belli cinayetler. gibilerin gürültü terörü her an ve sürekli insanlara tecas vüz edebiliyor. “at. mafya ili¸ kileri ve s s çürümü¸ lük hakim. kutsal vatan topra˘ ını ve tabiatını g katleden. ‘Vatan topragı kutsaldır’ deyip. sever de” vb. yırtıcıla¸ an vasıfsız bir s s s nüfus sürekli hakimiyet kazanıyor.

(gayrıme¸ ru) yasal ˘ s s s s s engeller. kangrene veya en habis kansere veya s s kuduza “münferit” denip bunların hesabı sorulmuyor. teca˘ vüzün suçluları. çürümü¸ lük ve tecavüzün çok daha vahim. suna buna hakaret ettin!” diye. kurumlar vs. de tecavüz edilirken. Listeyi çok uzatabiliriz ve ¸ yolsuzluk. hatta vatansever kahs ramanlar olarak taltif edilmesi vs. her¸ey de ortada. s tecavüzler ve tecavüzcüler. saldırganlık ve siddetin yanısıra. Bu arada masumlarsa. yapılamıyor. “Vay. çıkarılanların s da ceza almayı¸ ı veya göstermelik cezalar alması. Bütün bu çırılçıplak tecavüz garabetiyle.Sonsöz: Vatanseverlik mi. putlara da. s s ¸ Ve bu “Ne mutlu Türküm diyene” deyip cana okuma. bu duruma mıhlanan Türklüge. ˘ kurumlara ve mıhlayanlarla onların zihniyetlerine kar¸ ı söz söyleyenler. seyircileri Müslüman ve Türk. vatanın gerçek hayrı için söz söyleg yenler. Bütün bunları yapanlar da Müslüman ve Türk. Suçlar ve failleri. siddete. cinnet kudurganlıgı son yıllarda öyle körüklenip egemen kılındı ki. geregi yapılmıyor ˘ ve temizlenmeye gidilmiyor da. her sabah “Ne mutlu Türküm diyene” demi¸ lerdi. vatana. kurumlara ˘ vb. yani kral çırılçıplak. tapılan. bilinç iklimine tecavüz edilirken ve ˘ (bu tecavüzleri gizlemek ve baskı aygıtını elde tutmak için uydurulan. cinayetlerle taçlanabildi. ama etkisiz eleman. ¸ 171 . sorumluları. bu duruma dü¸ üs rülmü¸ ve hiç kurtarılmamı¸ ken. Türklüge. tecavüzcülerin yargı önüne bile çıkarılamayı¸ ı. s kralın çırılçıplak oldu˘ unu söyleyenler. Ve tüm bu garabetin. önce kanunla ve bir süredir ¸ de alenen kudurtulan kalabalıklarla gadrediliyor. tehdide maruz ¸ bırakılıyor. vatan. her sabah “Ne mutlu Türküm diyene” demi¸ lerdi. beden yakabilen ve ba¸ ka baskılar uygulayabilen bir s seriat bilinci de hakimiyetini kaybetmiyor. ne˘ ticede tehdit. vatana. sansür. i¸ letilmeyi¸ i. taptırılan) o kutsallara. Acıtmadan kelle kesip. ya azınlık veya istatistikî çogunluk. ortakları. hatta ba¸ ka bir sey demiyorlar. ama hiçbir s sey yapılmıyor. akıl durduran s örneklerini sıralayabiliriz –televizyon ve gazetelerde zaman zaman açıga ˘ çıkan garabetleri: hukugun i¸ lemeyi¸ i. kültürüne. Türklük. bu ¸ cografyanın insanlarına. linç. Hakikat Severlik mi? en basit ve gerçekçi bir yolunu bile açmayan bir garabet hakim.

˘ ¸ ˘ ama kimsenin vatanseverligi suçladıgını duymadım. ˘ hepimiz Ermeniyiz” sözleri benimsendi –kafaya (kur¸ unla) kakılan bir s Türklüge kar¸ ı. üzerindeki insanların ve kültü˘ rün. sürekli onanıp kutsalla¸ tırılan. insanları ˘ ¸ ˘ devletten korumak gerekliyken. Halbuki. ba¸ ka bazı kesims lerce de vatan evladı olarak sahiplenildi. üstelik Atatürk’ün “Vatan toprakları kutsaldır. kanserojen bir bilinç geninin kapkara bir bulut s gibi üzerimize çökertilmesi ve o putun –Nefs’in– krallıgının tescili ol˘ dugu için. bilincin sürekli tecavüze maruz kalmasına ve Nefs’in krallıgına bir ˘ tepki olarak. cinayetten önce namaz kılmı¸ ve “kutsalına” (Türklüge) hakaret ettigi s ˘ ˘ için bir insanı öldürmü¸ tü. ve katil Müslüman ve Türk. suç ve melanetinse bir doz a¸ ımın¸ ˘ ˘ s dan sonra ba¸ ladıgı seklinde bula¸ ıcı bir hipnotizma hakim kılınmı¸ s ˘ ¸ s s durumda. Kimileri de milliyetçiligin kendisini ¸ ˘ ˘ suçlayıp. hatta yüce bir deger oldugu. Hakikat Severlik mi? hatta katillerden biri (Samsun) emniyet dairesinde. öldürebildigi ve bu hunharlıklarda ˘ ˘ ˘ desteklendigi bir cehennemden korumanın– daha gerekli oldugu bir ˘ ˘ noktaya gelindi. gerçek milliyetçiligin tamamen ˘ zıt. Ama Nefs’in krallıgını yola çıkaran. iyi bir sey oldugunu savundular. diye diye. kaderine terkedilemez” sözü altında. aklı ba¸ ında insanları da kan˘ s dırabilen. bu kadar infial uyandırdı ve bu yüzden “Hepimiz Hrant’ız. vatanseverliginse tamamen zıt. hakikat yerine.Sonsöz: Vatanseverlik mi. ama fazlasının zararlı oldugunu ˘ ˘ 172 . bir ba¸ ka ve çok masum görünü¸ lü bir sorumlu daha var: s s vatanseverlik. bu cografyanın. vatan kahramanı olarak kameraya alınıp lanse edilebildi. saglıklı bir demokraside sart oldugu üzere. Zira. vatanseverligin iyi. Hrant Dink cinayeti ardından genellikle ırkçı/etnik/a¸ ırı milliyetçilik s suçlandı. artık insanları insanlardan korumanın –isteyenin istedigini tehdit edebildigi. Bu tip suçlamaları yapanlar. “Türklük” ˘ s ˘ ve “vatan” vs. iyi bir sey oldugunu savundu. insanlıgı hakim kılma özleminin isyanı olarak. s Hrant Dink cinayeti. Vatanseverligin iyi ˘ ˘ ˘ bir sey. s yüceltilen böylesi fa¸ ist.

en bayagı ve hunhar yanlarını ortaya çıkarıyor. insanlar s s onu kana kana içip. içinde bulundugumuz çevrede. adil. hatta kutsalla¸ tırılmasıyla. mahallede. ba¸ kalarının da mutlu olmasını ve kimseye tecavüz edilmemesini. mitle. bunları 173 . artık kaçınılmaz s biçimde. insanlara vatan haini denebilir ˘ ˘ s mi? Kesinlikle hayır. havanın ve suyun temiz ˘ s olmasını. s Bir çogumuz (ama etkisiz eleman olan çogumuz). sırf bu özlemler dogrultusunda ˘ iyile¸ meler olsun diye fikir beyan eden. töre cinayetlerinin. yani daha ilk dozundan itibaren melanet yola çıkmı¸ oluyor ve pe¸ inden gelecekler de kaçınılmazla¸ ıyor. mar¸ la. semtte. ˘ ¸ ülkede. Ya vatansever denebilir mi? Yine hayır. iyi ve sagduyulu olmasını. Pe¸ inden de. hakikat yerine ikame edildikten sonra. s Nefs’in dürtülerini uyaran en etkili uyu¸ turucuya dönü¸ üyor. sava¸ olmamasını. Peki bunları özleyip. çünkü bu saydıklarımı istemek. istis yoruz. özlemek ve bunlar ugruna söz söylemek ˘ için vatansever olmak gerekmez. Hakikat Severlik mi? söylemek. destanla. çirkin degil. (daha fazla dürüstlügün daha iyi olması gibi) daha fazla va˘ tanseverlik de daha iyi ve (en fazla dürüstlügün en iyi olması gibi) en ˘ fazla vatanseverlikse en iyisi olarak pompalanıp. me¸ ruiyet. doganın ve tarihi eserlerin korunmasını. Vatanseverlik s s s (mesela dürüstlük gibi) bir kez yüce bir deger sayıldıktan. depremde insanların ölmemesini. organ mafyasının son bulmasını vb.Sonsöz: Vatanseverlik mi. propagandayla. hipnotizmayla. zaman zaman hayal s s kırıklıgı ve küskünlükle agır ele¸ tiren. dünyada mutlu olmayı ve kimseye tecavüz etmemeyi. yani hakikat yerine ˘ s ikame edilmesiyle. özlüyoruz. soludugumuz ha˘ ˘ ˘ yatta. köyde. tam tersi. sıgaranın iyi. Büyük bir gaflet veya hakikate ihanet içinde vatanseverligin yüce ˘ bir deger sayılmasıyla. adalet ˘ olmasını. insanların dürüst. sanat ve bilimin s geli¸ mesini. hakikat sever olmak gerekir. hakimiyet s ve kutsiyet kazanıyor. kültürde. kims senin magdur edilmemesini. sehirde. hamasetle. güzel bir ˘ ˘ çevrede ya¸ amayı. ele¸ tiren. güzel. aklı ve vicdanı tamamen uyu¸ tus s rup. ama fazlasının zararlı oldugunu söylemeye ben˘ ziyor. hatta kutsal˘ la¸ tırıldıktan. bu ˘ yanlarına mazaret buluyor ve hunharlıklar i¸ liyorlar.

yava¸ yava¸ s s hipnotize oldular. bu saikler. iktidar saikleridir. çok sevmekle ilerlediler. Amerika’nın Irak’a saldırdıgı s ˘ ˘ ˘ günlerden hatırlayabiliriz. Hakikat Severlik mi? özlemek. eger ba¸ ka emeller ve saikler yoksa? Ve böyle bir ˘ s ad verilip. yani vatanseverlik nedeniyle. hakikate ˘ ˘ ˘ s 174 . örgütlemiyor. kana kana içiliyor. deh¸ etli bir uyu¸ turucu degil. I¸ s ˘ severligin tanımı ve bildigimiz tüm temel degerlerle çeli¸ kisi. fa¸ izmle degil. ertesi gün aniden bir katil olarak yataktan kalkmıyorlar. dünyayı ve kendilerini kana buladılar. vatanlarını sevmekle ba¸ ladılar. hayat s s s s ˘ iksiri diye yutulan tatlı bir seyle. ˙ Insanlar bir aziz kadar safken. masum s s ˘ vatanseverlikle ba¸ ladıgına. böyle ˘ bir saptırmayla vatanseverlik hakikatin yerine ikame ediliyor ve zehir böylelikle hayat iksiri olarak empoze edilip. Bu saydıklarımı istemeyi. Ame˘ s rika’dan gelecek para yardımını da hesaba katarak. en masum dozunda vatanyorumcuları a¸ ırı milliyetçi filan degildi. Nazi Almanyası. hakikat severlik degil de. deh¸ etli bir uyu¸ turucu degil. yani bu igrenç katliama ˘ (Türk çocukların azmettiricisi ve ölüme göndericisi olarak) katılmayı istemi¸ lerdi ve hâlâ da kimileri bunun gerçekle¸ medigine üzülüyorlar s s ˘ ki. Ba¸ bakan’ı bilmem ama. aniden bir günde cinnet geçirmedi. simdi isimlerini hatırlamadıgım o politika s ¸ ˘ ˙ ste. vatanseverlik saymakla. s önce yava¸ yava¸ hipnotize oluyor. cinayete göz yummuyor veya kı¸ kırtmıyor. ba¸ ka emel ve saikler daima vardır veya s ürer ya da üretilir ki. O zaman Ba¸ bakan Tayyip Erdogan ve kimi s ˘ politika yorumcuları. istemek için “vatanseverlik” diye bir ad koymaya. en özet ifadesiyle ve zaten hiç matah olmayan kelimenin en kötü anlamıyla. daha s çok sevmekle devam ettiler ve nihayet vatanlarından ba¸ ka hiçbir seyi s ¸ sevmemeye varıp. etnik veya ırkçı milliyetçilikle. Amerika yanında Irak’a girmeyi. Kimse. vatanseverligin daha en ba¸ ta temel degers ˘ ˘ s ˘ lerle. ¸ Melanetin a¸ ırı. hakikatle çeli¸ tigine yakın bir örnegi. bir kilise kurmaya ne gerek var. Türkiye’nin çıkarına olacagı dü¸ üncesiyle. hayat iksiri diye yuts s ˘ tukları tatlı bir seyle. durup dururken gidip cinayet i¸ lemiyor.Sonsöz: Vatanseverlik mi. kilise kuruldu mu. ¸ s azmettirmiyor.

jeostratejik veya iktisadi ya da siyasi menfaatler saglanacak olsaydı bile. yani çü˘ rüme gerçekle¸ ecekti –hakikate her ihanette gerçekle¸ tigi gibi. ˘ Katliam da. böyle bir kara ¸ bulut. ihanetlerde gerçekle¸ tigi gibi. tetigi çekmekle ba¸ lamıyor. tecavüzle ba¸ lıyor. bizzat vatanseverlik. vatanseverlik bumerangının devasıysa. vatanseverlikle ve her tür s s putperestlikle. ¸ ˘ Vatan hainligi. fikir ˘ s ˘ ifade etmeyi kanunda ve bilinçlerde yasaklayan yargı ve saldırganlıkla. Ve illegallige me¸ ruiyet kazandırıp vatana da ihanet eden s ˘ s sey. organ mafyasıyla ihanette vs. vatansevmezlik degil. illegal fiiller i¸ lemesinin ˘ s me¸ruiyeti ve dolayısıyla derin devletin iyi bir sey oldugu. Böyle bir katliama katılmakla. milliyetçilikle ba¸ lamıyor. Hakikat Severlik mi? ihaneti. ˘ sonuçta vatana hayır gelmeyecekti. böyle bir günah me¸ ruiyet ve hakimiyet kazanacaktı. faili meçhul cinayetlerle ihanette. henüz yoksa s ¸ ˘ tesis edilmesi gerektigi açık açık savunuluyor ve böylece hakikate iha˘ net.Sonsöz: Vatanseverlik mi. çünkü “Türkiye” denen bu cog˘ rafyada ve kültürde en temel hakikat çignenecek ve menfaat ugruna ˘ ˘ hunharlık yapma seklindeki böyle bir bilinç garabeti. sansürcülükle. hakikate ihanet nedeniyle çürüme ve dolayısıyla vatana da ihanet gerçekle¸ iyor. derin devlet bahislerinde s ˘ ˙ ya¸ anıyor. 301’le ba¸ lıyor. tıpkı Bernard Shaw’un. fa¸ izmle ve katliamla bitiyor. Bu yasaya kar¸ ı ˘ s s söylenen her¸ ey (fa¸ izan bir uygulama olması. akıl almaz biçimde üç ettirilerek. Bu ölüms s cül döngünün. Iki kere iki. ama vatanseverlikle çürümenin ger˘ s çekle¸ tigine yakın ve enteresan bir örnek. “vatan” denen bu cografya ˘ ˘ böyle bir bilinç garabetinin hakim oldugu bir yer yapılacaktı. tetigi çekmekle bitiyor. s ˘ Irak örneginde gerçekle¸ medi. etnik veya a¸ ırı veya ırkçı milliyet˘ s s s çilikle ba¸ lamıyor. her devletin gizli. hakikat akıl s almaz biçimde igfal edilerek. yani vatanseverlikle. “Katl sansürün ekstrem biçimidir” [45] diyerek dikkat çektigi üzere. Adalet Bakanı gibilerin s s 175 . fa¸ izmle ba¸ lamıyor. jeopolitik. yani. yetmi¸ mils s yonun tamamı bu suçun ortagı edilecekti. bu abuklugun mimarı. hakikate s s ˘ Hrant Dink cinayetiyle ihanette. hakikat severliktir.

dı¸ lamak. bu gen yüzünden abartılara veya toptancı bir nefrete kapılmı¸ olabilir. ˘ Karamazov Karde¸ler yasaklanmadı tabii. degilse bile ona tapınıp taptırmaya zorlayacak. ondan temizs lenmek gerekir. o hunhar geni kınayıp mahkum etmek. nefret et” zihniyetinin terkedilmesi s ve Dostoyevski’nin de. hunharlıgı günümüz Türkiye’sinin kültürel bir geni yapmaya ˘ hizmet edildi. ama daha acısı su: bu Dostoyevski sansürüyle Tolstoy ¸ sansürlerini ve gazetelerde yogunca i¸ lenip. s ˘ sansüre ba¸ vuracak ve böylece o çok sevgili milliyetinin temizlenmesine s degil. yani “ya tap. kirlenmesine yol açacaktır. Karamazov Karde¸ler’i de ve s bayraga. bu garip olurdu. büyüyemeyen ve babasıyla. ama benzer s bir uygulama. atasıyla. milliyetçilik geni. on bir Türkçe çevirinin dokuzunda sansürlendi ve böylece hunharlıkları yalanlamak veya mahkum edip dı¸ layarak s temizlenmektense. 301’e göre ayrıca. soyuyla övünmeye çalı¸ an yeniyetme zavallılıgı. vatana. tabii. tersine.Sonsöz: Vatanseverlik mi. aslında Dostoyevski’nin de yasaklanmasını savunuyor durumdalar. Yok eger Dostoyevski haklı degilse. millete. örtbas edip kafayı kuma gömerek sahiplenen ve bizzat kendisi sahtekarlık ve katl karı¸ ımı bir hunharlık olan s sansürle. zaten Dostoyevski’de marazi bir gen de vardır. ama kendine yeterli bir birey olamayan. malesef. yakla¸ ık iki yüz bin ki¸ iye ˘ s s s 176 . babasını hep mükemmel görmeye ça¸ lı¸ acak. hatta yalana. s ˘ yani sövenizmin her türü. sansürü. g bizzat kendisi hunharca bir durum ve 301’i savunanlar. her¸ eyin de. dogru ve yanlı¸ tarafları nesnellikle s ˘ s belirlenerek degerlendirilmesi gerekir büyümek için. Dostoyevski gibi dünya kültür mirasının devlerinden birini ve (Türklerle ilgili hunharlık hikayeleri barındırıyor diye) onun en büyük eserini. Eger Dostoyevski ˘ haklıysa. ya tep. o ˘ ˘ ˘ zaman bu belgelenir ki. dine nefretle en agır hakaretleri yagdıran Bir ˘ ˘ ˘ Yazarın Günlü˘ ü’nü de yasaklamak lazım ki. s söz konusu bölüm. i¸ in içine bir de yalanı.) bir yana. bu mükemmelen saçma. katarak hakim oldu. Hakikat Severlik mi? iddiasının aksine. uygar Batı toplumlarında muadilinin bulunmayı¸ ı ve s verilen örneklerdeki mahkumiyetlerin tamamen farklı suçlara dayanması vb.

hunharlık. Türkiye milliyetçilikle s s mi kurulmu¸ tur bilmem ama. her¸ eyden önce ˘ ˘ ˘ s sansürlememeye. ve 301 kar¸ ıtları da.Sonsöz: Vatanseverlik mi. özgürlügün gaspıdır. yani 301’i mahkum etmeye. Zehrin ya da asaletin kanda bulunabilecegi s ˘ seklindeki ırkçı ve irrasyonel üslubu bir yana bırakırsak. hakimiyetini epey arttırmı¸ tır. Halbuki. sansür bilincini. ama tabii çok daha hunhar ve– inanılmaz. ama hepsinin tama˘ men kurtadamla¸ madıgını umuyor ve uyanmalarını diliyorum. apaçık. ˘ Nefs. bir insan öldürülerek Türk kanının sahiden de zehirli oldugu fiilen ˘ kanıtlanmaya çalı¸ ılıyor. ˘ tecavüzdür. malesef son derece talihs siz kı¸ kırtmalarla. Türkiye’deki kültür. çünkü istatistikî bakımdan münferit. s s Bernard Shaw’un dikkat çektigi üzere. 301 kar¸ıtı basın yayın dünyasınca örtbas edilmi¸ tir [5]. Türk kanını zehirli buldugu gerekçes ˘ siyle. ve Nefs’in krallıgına yönelik. kirletti. bilinç iklimini gerçekten zehirledi. ˘ Türkiye’de hep güçlü olmu¸ ve son yıllarda. bu teamülü yaratmalıdır. böyle bir cina¸ yet. Bu teamülü yaratmak s içinse. sol yumrugunu kaldırmaya veya bilmemne-izme veya bilmemne ˘ sloganı. daima hakikas s ˘ tin tesisine çalı¸ malı. gayet hazin ve ironik bir tuhaflıkla. Milliyetçilerin ve kı¸ kırtanların arasında. ihtiyaç var. ama arkasındaki deh¸ etli ve s etkin hipnotizma bakımından hegemonik. krallıgını Nazi Almanya’sında kurmu¸ tu. yukarıdaki manzaranın gösterdigi üzere. pankartı veya bayragına ya da dindarlıga degil. krallıgını tama˘ ˘ ˘ men kurması degildir. ama Nazi Almanya’sı ˘ s krallıgının tek biçimi degildir ve ayrıca tek felaket de. s ˘ milliyetçilikle batıyor. Hrant Dink cinayetinde de –Dostoyevski ve Tolstoy sansürlerindeki gibi. Nefs’in s tamamen ele geçirdigi kurtadamlar var muhakkak. Hakikat Severlik mi? yutturulmu¸ “Müslüman Tolstoy” aldatmacasını te¸ hir eden çalı¸ malas s s rım da. bu sekilde ¸ örnek olmaya. ama bu s ˘ 177 . “Katl sansürün ekstrem biçimi˘ dir” yalnızca. onun hakimiyet kazanması yeteri kadar fecidir ki. gayet acı ve adi bir fars sahnelendi: Türklügü ˘ a¸ agılamayı yasaklayan bir kanun ve (kraldan çok kralcılıkla) bu kanunu s ˘ da a¸ an kudurtmalar neticesinde. her ikisi de susturmaya yöneliktir. ho¸ larına gidenin degil.

Dolas yısıyla. hem de vatana büyük bir hizmet yapmı¸ . ulusalcılar. satılıyor . bu insanların belki ˘ ˘ de sadece (dogru veya yanlı¸ ) inandıkları seyi savunduklarını. . bir kitlenin övgüsüyle ve kahramanlıkla taltif edilerek ölüme gitmekten çok daha zor. yanlı¸ yaptıgını itiraf etmek. menfaat için insanın kendini tehditlere. bu yüzle¸ meyi gerçekle¸ tirebils s seler ve bu itirafı yapsalar. insanlar sokaga dökülür. olmayacaklar mı? Vatana.. s menfaatleri için vatanı satan hainler olmayabileceklerini. . kı¸ kırıp s s kı¸ kırtmakla –‘vatan ku¸ atılmı¸ . vatan hainleri’ ˘ vb. hem daha mutlu. vatans da¸ a degil. insanlıgı ve ˘ ˘ 178 . kı¸ kırtıcılar ve digerleri. ˘ ˘ duygulanmalarının sahici. vurulmaya maruz bırakmasının. s son derece güçlüdür ve ki¸ ilik artık ondan ibaret gibi algılanır. bu hakaretler yenilir yutulur degil . tartaklanmaya. ölüm riskine. kendileri gibi dü¸ ünmeyen insanları hedef göstermekle. Hakikat Severlik mi? da çok zor bir i¸ tabii. tutkularına. kı¸ kırtmalarla– yanlı¸ yaptıklarını. kızgınlıklarına. hatta ilan etseler. s ˘ haklı olma ihtiraslarına hizmet ettiklerini hiç akıllarından geçirmiyorlar mı? Bögürlerinde kabaran her duygunun hakiki olmayabilecegini. s s s ˘ sıkıntı çıkar . Bu i¸ yapılacak mı. ama duygunun sahte ve melun olabilecegini ˘ akıllarından geçirmiyorlar mı?. yazının s ˘ ba¸ ından beri özetledigim ve aslen herkesin bildi˘ i. . bir sinege bile zarar vermesin ˘ ˘ diye çocuklara “Günahtır” derken kastedilen seyi? ¸ Ermeni soykırımını kabullenen Türk (veya Türkiyeli) vatanda¸ ların. bir kez olsun yukarı itilecek s ˘ mi? Bütün o milliyetçiler. hele kutsallar. çünkü fikirler. epeyce bir cesaret ve ˘ s ˘ güç gerektiriyor ki bu da. günahtan kurtulmak istediklerini. en basit mantıga aykırı oldugunu. . Sisifus’un s s s Türkiye’de hep a¸ agı yuvarlanan kayası. yanıldıgını. Nefs’in hipnotizması. sorum˘ s ¸ luluk ve vicdan geregi.Sonsöz: Vatanseverlik mi. belki de kendi menfaatlerine. . “Günah” diye bir seyi hatırlamıyorlar ¸ mı –cehennemde yakan “günah”ı degil. ama küçülten degil büyülten ˘ bir i¸ tir. bölücülük yaptıklarını hâlâ itiraf s s edemiyorlar mı? Cesaretlerini toplayıp. bir an durup dü¸ ünüyorlar mı? ¸ s Ayrıca. Ve bu zor i¸ in kotarılması lazım. . tüm bu manzara kars ˘ g sısında ellerini vicdanlarına koyup.

seyler yapmakla. bunun için geç s ˘ degilse ve para lazımsa. digerleriyse ele¸ tirip suçlar. ‘bölünmez bütünlük’le sıkı¸ tırıp çatlatma ve çürütme s yoluna mı gidiliyor? Hrant Dink cinayetinden sonra. kendisine saldıran vatansever kadınlara cevaben söyledigi su sözlere: ˘ ¸ 68 Talmud’dan aktaran Tolstoy. hastane. oradakilerin hepsini öldürmek s mi iyi? Bu didi¸ menin siyasi. akıllarına hiç getirmiyorlar mı? Neden dostun acı söyledigi hatırlanmıyor? ˘ ˘ Bazı arkada¸ ların seni över. Duyuluyor. övenlerdense uzak dur. agalık ˘ s s ˘ ve a¸ iret düzenini ıslah etmek vb. Oraya okul. özel bir ön cephe birligine. askerî ˘ s müdahalelerle hallolmayan ve tarihte iki düzine kadar ayaklanmayla azdıgı söylenen bir yara var. ordakilerin insan s ¸ gibi ya¸ amalarını saglamakla. varlıgımızın mesela üçte birini.68 Güneydogu’da kangren olmu¸ ve Türkiye’yi de kangren eden. hamaset ve inata esir olarak. vatanda¸ a ili¸ kin götürüleriyle getirisi. Hakikat Severlik mi? bugünkü Türkiye’yi bu günahtan temizlemek istediklerini. sehitler için infial ¸ duyulmadıgı yolunda ele¸ tiriler yapıldı. herkesin önünde s hücuma. taarruza gönderin! Veya Einstein’ın. s s melanetiyle hayrı arasında– bir muhasebe yapılıyor mu? Yoksa. baskıyla. öyle mi? Çok güs s ˘ zel! Sava¸ vazedeni. mesele hallolabilecekse. psikolojik. dü¸ ünmeye çalı¸ anları da vatan haini diye kas s s nunla ve hedef göstermekle susturarak. ahlaki vs. mecburen askere ˘ gittigi bir yerde bunu savunanlar. güvenilir ki¸ ilerden olu¸ turulacak ˘ s s seffaf bir komisyona verelim. ne ¸ ˘ yapacagız? Bu sava¸ ı sonsuza kadar sürdürmek mi iyi? Tekrar tekrar ˘ s isyanlar çıkması mı iyi? Ba¸ arılabilse bile. bu yolu deneyelim. seni suçlas s yanlara yakın ol. [41] 179 . Tolstoy’un Anna Karenina’da Fransız ˘ yazar Alphonse Karr’dan alıntıladıgı su sözlere uymalılar: ˘ ¸ ˘ Sava¸ ın kaçınılmaz oldugunu dü¸ ünüyorsunuz. vatanı. i¸ . götürüs leriyle getirisi arasında –vatana. ekonomik. ama duyurulamı˘ s yor ki? Gerçekten. neden ölüyor o çocuklar? Bu sart mı? Sart oldugunu ¸ ¸ ˘ savunanlar.Sonsöz: Vatanseverlik mi. ba¸ ka s çözüm dü¸ ünmeyerek. hele insanların kendi iradeleriyle degil. a¸ götürmek. Peki bu çözüm de mümkün degilse. böyle bir i¸ için her biri˘ s miz.

yozla¸ ma ve baskı arttıkça. Hakikat Severlik mi? Bence. hakimiyet kazanmasıyla. En azından. vatanseverlik ve ba¸ ka -lik. kimseyi vatan haini diye s s hedef tahtasına çevirmeden tartı¸ ılmıyor? s Deprem bir yana. hakikat dı¸ ı vaziyetle tarumar olmak çıldırtıcı s s degil mi? Bu halimiz. s. bir gazetede veya dergide bir platform olu¸ turulmuyor ve AB. kı¸ kırıp kı¸ kırtmadan. o-onlar seklinde parçalayan ¸ 180 . niye savunmasız bir sivile saldırmaktan daha gösteri¸ li bir ifade bulmasın ki? [32. ıslah s s edilmemesi ve me¸ ruiyet. beyninde elektro-kimyasal bir degi¸ im ya¸ ayıp.Sonsöz: Vatanseverlik mi. Ayrıca. hayatını ben-biz. türü– yozla¸ malarla. baskıcının tarafına geçip. Ermeni. Amerikalılık. Veya bir ba¸ ka deyi¸ le: Sadece tuhaf kimyasal bis s le¸ imli bir bitkiyi yiyerek ya da bir travma geçirerek ya da belli bir s süre ritmik tam-tam sesleri duyarak ya da belki ailesinden fazla sevgi görerek.] s Baskı ve sıkı¸ tırmayla çatlatma ve çürütme. Bedeni ve dürtüleriyle hâlâ kısmen hayvan kalsa da. bilinç sahibi ˘ s s oldu ve kendi kendisinin farkına vardı. meseleler. latif cinsin böylesi kahramanca duyguları. sogukkanlı bir sekilde. Müslümanlık. Hıristiyan˘ lık. bir sonraki sava¸ ta erkekler yerine. (Türklük. 108. onu kurban ediyor. deprem. küresel ısınmayla da kıyamet kapıdayken. bilimsel bir yakla¸ ımla. mafya ˘ vs. Kürt (veya PKK) vb. Baskıyla insanlar s yozla¸ ıyor. vicdanlarının ve haysiyetlerinin s s sesini susturabilmek için. ama “günah”ı s unutmadan. s Bütün bunlar neden umursanmıyor? Neden. daha yukarıda özetledigim –cinayet. Susurluk. s Kıbrıs. kendi içlerindeki günaha dı¸ arıda keçi arayarak. bir ba¸ ka yoldan daha s s yürüyor. bu yozla¸ maların hesabının sorulmaması. etmeye bileniyorlar. -lıklarla) üzerine bindigi küreyi ısıtan s ˘ ˙ insanlıgın genel halinden ne kadar farklı acaba? Insanlıgın su halinden: ˘ ˘ ¸ Bilgi agacının yasak elmasını yiyerek kendi çıplaklıgını farketti ve ˘ ˘ cennetten kovuldu. dürüstçe. sonu gelmez bir karga¸ anın hüküm s ˘ sürdügü bu kasvetli alanda bir yenilik olurdu. hâlâ tüm bu akıl ve vicdan dı¸ ı. vatansever kadınlar ceps heye gönderilmeli. bir ˘ ¸ matematik problemi çözer gibi.

Sonsöz: Vatanseverlik mi, Hakikat Severlik mi? yeni bilinciyle hayvanlar aleminden kovuldu ve sahip oldugu o yeni ˘ bilince ragmen kendini bilemedigi için, o bilinçle cami avlusuna bıra˘ ˘ kılmı¸ durumda kaldı. Epey zamandır da, kendisini vareden kaynakla s göbek bagını bulma, kayıp cennete geri dönme ve kendini bilme ihtiyacı ˘ içinde –biberon diye minareyi, çanı, vatanı, bayrak diregini, bir önderin ˘ büstünü, sag ya da sol yumrugunu veya bir ba¸ ka putu agzına tıkıp– o ˘ ˘ s ˘ camiyi, kiliseyi, havrayı, futbol takımını, ideolojiyi, önderi, devleti, halkı, bayragı veya vatanı putla¸ tırarak, umutsuzca bunlara tapıyor. O bilinç sa˘ s yesinde ayrı¸ an iyi-kötü, biz-onlar ikileminde iyinin, “biz”in yanında yer s aldıgı, kendisini vareden kaynaga baglandıgı ve kayıp cennetin kapısını ˘ ˘ ˘ ˘ buldugu yolunda kendini ve ba¸ kalarını kandırmaya çalı¸ ıyor, ama as˘ s s lında tüm bunlardan uzakla¸ makta, doyumsuz nefsini geni¸ letme çabası s s içinde, kudret pe¸ inde ko¸ makta, nefsinin, hatta kollektif bir Nefs’in ve s s kudretin kölesi olmakta, hayvani yanının emirlerine boyun egip sürüye ˘ katılmakta ve hayvani bir güç ve haz tatmininin sonu gelmez arayı¸ ı s içinde, arsız bir menfaat, sahiplenme ve lüks i¸ tahının doymak bilmez s fukaralıgı içinde, tüm bu melanet ve irrasyonellik içinde tarumar olup, ˘ tarumar etmektedir. Halbuki, asıl vatanı hakikattir ve o da içinde bir yerlerde olmalı. Acar Burak Bengi 13 Mart 2007

181

Kaynaklar
[1] L. Tolstoy, The Kingdom of God and Peace Essays, çev. Aylmer Maude, OUP, (The World’s Classics), 1942. 3 [2] L. Tolstoy, On Civil Disobedience and Non-Violence, çev. Aylmer Maude, Signet, 1967. 3 ˙ [3] Tolstoy’s Letters, Ing. çev. ve ed., R. F. Christian, iki cilt, Athlone Press, 1978. 3 ˙ [4] Tolstoy’s Diaries, Ing. çev. ve ed., R. F. Christian, iki cilt, Athlone Press, 1985. 3 [5] Acar Burak Bengi, Sansürlenen Tolstoy (Tolstoy’un Din Ele¸tirisi ve s s ¸ Türkiye’de Karanlı˘ ın Gücü), Yoku¸ Yayınları, 2007. Su adresten ücg retsiz indirebilirsiniz: http://yokus.yolasite.com/ 3, 8, 24, 32, 42, 177 [6] D. S. Mirsky, A History of Russian Literature, 1927. Alıntıyı yapan Henry Gifford (Leo Tolstoy, A Critical Anthology, Penguin, 1971). 8, 10 [7] L., Tolstoy, What is Art?, çev. Richard Pevear ve Larissa Volokhonsky, Penguin, 1995. 9 [8] L., Tolstoy, Recollections and Essays, çev. Aylmer Maude, OUP, (Tolstoy Centenary Edition), 1937. 13

182

Kaynaklar [9] L., Tolstoy, Tales of Army Life, çev. Louise ve Aylmer Maude, OUP, (The World’s Classics), 1963. 16, 17, 21 [10] R. F. Christian, Tolstoy, A Critical Introduction, Cambridge University Press, 1969. 17 [11] Mektubun bu bölümü, R. F. Christian’ın derlemesi dı¸ ında, David s McDuff’ın, The Sebastopol Sketches (Penguin, 1986) çevirisine yazdıgı ˘ önsözde de alıntılanıyor; her ikisinden kombine çeviri yaptım. 18 [12] L. Tolstoy, The Sebastopol Sketches, çev. David McDuff, Penguin, 1986. 18, 19 [13] V. Shklovsky, Lev Tolstoy, çev. Olga Shartse, Progress Publishers, Moscow, 1978. 18 [14] Susan Layton, Russian Literature and Empire (Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy), Cambridge University Press, 1994. 19, 44 [15] L. Tolstoy, What Then Must We Do?, çev. Aylmer Maude, OUP, (Tolstoy Centenary Edition), 1934. 46 [16] Alıntıyı yapan Aylmer Maude, Tales of Army Life’ın önsözünde. 22 [17] L. Tolstoy, A Confession and Other Religious Writings, çev. Jane Kentish, Penguin, 1987. 22 [18] F. M. Dostoyevski, Bir Yazarın Günlü˘ ü, çev. Kayhan Yükseler, YKY, g 2001. 24, 36, 37, 42 [19] L. Tolstoy, Anna Karenina, çev. Ergin Altay, Ergin Altay, ed. Orhan ˙ s Pamuk, Ileti¸ im, 7. baskı, 2006. 29, 30, 31 [20] E. J. Simmons, Leo Tolstoy, Vintage, 1960. 47

183

2000. online ödeme yapamamak gibi bir zorluk ortaya çıktı): (I) V. Lenin. 2003. Ralph E. Wilson. M. 1903. Richard Pevear ile Larissa Volokhonsky’nin ödüllü yeni çevirisi (Penguin. Doubleday Anchor. 1995). cilt 1. Farrar. 1989-91. ‘Moe znakomstvo s Leninym’. 40 [24] L. N. Ballantine Books. çev. Richard Pevear ve Larissa Volokhonsky. ve 3. Constance Garnett. 177-8. s. Vodovozov. Tolstoy. 1925.Kaynaklar [21] F. Oxford University Press. (IV) çev. Tolstoy. Grant Richards. “On Life”. 41 [25] Edmund Wilson. ama 1. çev. Adrew R. belgeyi alabilecegim belirtildi. 1976. (II) Maria Ilinichna Ul’yanova. Straus and Giroux. The Brothers Karamazov: (I) çev. On Life and Essays On Religion. 39 [22] Bu ve Anna Karenina’dan yapacagım sonraki alıntı ve özetlerin ˘ ˙ kaynagı su üç Ingilizce çeviridir: George Gibian’ın revize ettigi. (The World’s Classics). 219-20. Norton & Company. Moscow. Penguin. (III) çev. s ˘ onun için de. Na chuzhoi storone. 1961. s. s. 316-7. 311-2. 2003. s. s. ˘ ¸ ˘ Aylmer Maude çevirisi (Norton & Company. s. 24. Lenin’e ili¸ kin bilgilerin kaynaklarını veriyor ˘ s (Rusya Milli Kütüphanesi’nden ısmarladım. 367. Bantam Classics. 87-8 (çe¸ itli baskıları var). çev. 1959. 184 . s. MacAndrew. s. 2005). belgeleri sipari¸ im sonuçsuz kaldı ve sadece 2. The Belknap Press of Harvard University Press. ve David Magarshack çevirisi (Signet. Ignat Avsey. 1953. 298-9. Essays and Letters. Dostoevsky. Bu kaynaga ˘ dikkatimi çeken: A. (II) çev. 238-9. A Biography. 26 [23] L. 1998. David McDuff. Vospominaniya o Vladimire Il’iche Lenine. Prague. 47 [26] Robert Service. s. To the Finland Station (A Study in the Writing and Acting of History). Aylmer Maude. 2002). bu s paragrafta aktardıgım. 2002. Matlaw. ed. Tolstoy. Service. cilt 12. 1989. OUP. Aylmer Maude.

49. çev. 50. I. Quaker Council For European Affairs. 1989. Tolstoy Remembered. 20-24.Kaynaklar 208. s. 54. Elif Çakmak. 56 [35] Tatyana Tolstoy. N. Sonja Bargmann. Bartolf bildiri metnini su kay¸ naktan almı¸ : The Collected Works of Mahatma Gandi. 1954. 48 [28] Aylmer Maude. Fr. 52 [31] “Anti-Conscription Manifesto” ba¸ lıklı bildiriyi Christian Bartolf’un s yazısında bulup. 1958-65. 58 [29] L. (III) V. 52 [32] A. Bartolf bildiri metnini su kaynaktan almı¸ : Rolland ¸ s and Tagore. Lenina. Alex Aronson ve Krishna Kripalani. Z. “The Disarmament Conference of 1932”. Ballantine Books. 180 [33] A. Einstein. 31. oradan çevirdim. Moscow. Einstein. 414. Ahmes dabad 1969. Visva-Bharati. Polnoe sobranie sochinenii V. 51 [30] Bildiriyi internette. I. Wings Books. Kaos s s Yayınları. çev. cilt 55. 50. Arion Yayınevi. 59 185 . 164. s. ed. 192. Dominik Pamir. Amnesty International ve Wikipedia gibi internet siteleridir. 53. Christian Bartolf’un “Tolstoy’s Legacy For Mankind: A Manifesto For Nonviolence” ba¸ lıklı yazısında bulup. Tanrı’nın Egemenli˘ i Içinizdedir (Mistik bir din de˘ il. 47 [27] A. (iki cilt birarada) 1987. çev. 1999. s. The Life of Tolstoy. Eylül 1945. 1977. cilt. Derek Coltman. 54 [34] Bu paragraftaki bigilerin kaynakları. Calcutta. oras dan özetledim. Ideas and Opinions. Lenin. Tolstoy. McGraw-Hill. Fikirler ve Tercihler. European Bureau For Conscientious Objection. Wilson. yeni g ˙ g bir ya¸am anlayı¸ı olarak Hıristiyanlık). 2005. çev. Tolstoy. OUP. 2. 55.

Cemal Atila. Ya¸ am Bilgeligi Üzerine Aforizmalar. (1904-1910). Emerson. 164 [45] G. 3. çev. Shewing-Up of Blanco Posnet (1911) “Limits to Toleration”. 164 [40] Ambrose Bierce. 164 [39] Ambrose Bierce. 2006) adlı kitabın üçüncü bölümünde de bulunabilir. B. S. New York: Farrar. Straus and Company. The Devil’s Disciple. Goldenweiser. Aphorismen zur Lebensweisheit. Omega Yayın¸ g ları. Hodder and Stoughton. 1824. B. Perde. I¸ Bankası. The Rejected Statement. Schopenhauer. The Devil’s Dictionary. Shaw. 1901. 175 186 . 164 [43] A.. 1947. A Calendar of Wisdom. internette bulup ˙ Ingilizceden çevirdim. Horizon Press. 1998. Shaw. Seytanın Sözlü˘ ü. Nuremberg Diary. W. Koteliansky ve Virginia Woolf. B. 1911. 59 [37] Gustave Gilbert. 179 [42] R. Part I. der. 1791. Journals. 164 [44] G.Kaynaklar [36] A. Tolstoy. çev. Peter Sekirin. 163 [38] James Boswell. S. Talks With Tolstoy. (Muss ˘ ˙s tafa Tüzel. 164. 2005 164 [41] L. The Life of Samuel Johnson. 1969. çev.

70 Boulanger. R. 3. 52 Buda. 83. 55. 17 Cleveland. 6 Burbonlar. 172. 25 Ayastefanos Antla¸ ması. 167–169. 172 Attila. 104 Seytanın Sözlü˘ ü. 152 Altay. 131 Concordat. VII. Matthew. 55.. Deutschland über alles. 86 Deutschland. F. 77 Déroulède. 25 s B Barbusse. 48. 67 D De Vogue. 94. 179 Divide et impera. 56 s s Bismarck. 98. 165. 115 Buber. Ergin. 113. 105. 22 Atatürk(çülük). 185 Arnold. 52 Bartolf. 185 Berlin Kongresi. Ambrose C Charles.Dizin A Aksakov. 29–31 Amnesty International. 69. 56 Avusturya-Macaristan. Hrant. 177. 79 Christian. 131 ˙ Avrupa Insan Hakları Mahkemesi. Henri. 114. 25 Aleksandr. 99 Dink. 139 Budizm. 105 187 . Martin. 56 Avrupa Konseyi. 25 Bierce. 175. 185 “Anti-Conscription Manifesto”. Christian. 164 ¸ g Birle¸ mi¸ Milletler..

52 Dukhoborlar. 10. 135 Krasinski. 6. Hermann. 44 Lenin. 73 s Marseillaise. 164 Eski Ahit. 33 Katkov. 105 M Malevanizm. 35–38. 176 Karamazov Karde¸ler. 34. 164 J Johnson. 51. Samuel. 44–46. 24. 26. 185 F Farisi. 179 Emerson. 54 G Gandi. 177 Bir Yazarın Günlü˘ ü. 149. Georges. 138 Einstein. 49 E Edison. 184 Leuchtenberg Dükü. 152 Goldenweizer. Boris. Alphonse. 42–44. 122 K Karr. 26. 131. 138. 23. 139 Lavisse. 57 Godunov. 141 s 188 . 82 Kilkov. 59 Göring. 163 L Lahey Konferansı. 120 European Bureau For Conscientious Objection.Dizin Dostoyevski. 98. 26. 176. 72. s 35–38. le (Fransız milli mar¸ ı). 176 Tolstoy Ele¸ tirisi. 139 Konstantinople. 164 Güney Afrika Sava¸ ı. 50. 49 Konfiçyüs. 22–24. 78 Layton. 49. 164. 39 s Türkiye’de sansürlenmesi. 42. 126 Kürt. 48. Susan. 34–40. 48. 42–44 Duhamel. 91 Kozmopolitizm. 98 Louis-Philippe. 19. 150 Lao-Tsu. 24. 51. g 26. 164 Johnson. 25. 47. 136 Fransız Devrimi. 9. 52. 24. 23. 52–56. 134 H Heine. 6. 24.

41 Tolstoy aforoz edilmesi. 127 Port Arthur. 59 Posrednik. S. 44 Pobedonostsev. 123 Tarhan. 131 Schopenhauer. 98. 168 Novoye Vremya. 124 Shaw. 51. D. Tatyana (büyük kızı). 52 s Tanrı Çarı Korusun (Rus milli mar¸ ı). B.. Robert. Aleksandra. V. 48 A˘ aç Kesme. 175. Ba¸ melek. 58. 97 Proudhon. 52 189 . 74 Sisifus. 46 Pugaçev. Mehmet.Dizin Maude. 89. G. 134 Mickiewicz. 21 Panislavizm. 6 Stalin. 70. Aylmer. 9. 56. 52 Mirsky. Romain. 177 Shklovsky. 58 Rolland. 23. 49 P Panayev. 152 Q Quaker Council For European Affairs. 164. 88. 47 Severniy Vestnik. 105 Nazizm. 78. 21 ˘ Salisbury.. 58 s Russell. 71. 3. 62. 51. 124 Mikail. 64 O Osmanlı-Rus sava¸ ı (93 Harbi). 95 Service. 7 Prokofi. Bertrand. 56 Tolstaya. 164 Selskiy Vestnik. 49. 51. 58. 185 R Rhodes. s 23. 63. 89. 156 T Tagore. 14 g “Agustos’ta Sivastopol”. Cecil. 33. 10 S Sikorskiy. 8 S N Napolyon. (¸ klovski). 48 Sukhotina-Tolstaya. 67. 52 “Ruhun Bagımsızlıgı Bildirisi”. 73. ˘ ˘ 51 Rus-Japon sava¸ ı. 138 s Milletler Cemiyeti. 17. 25. 48.

s 141. 6 ˘ Gençlik. 18 Tanrı’nın Egemenli˘ i Içinizdeg ˙ dir. 23 Çarlık Rusyası’nda sansürlenmesi. 46. 26– 38. 22. 14 Dirili¸. 101. 10 g Çocukluk. 43. 40 ˙ “Ilk Adım”. 44. 178 Türk-Slav. 145. 23 Türk. 49. 20 Towianski. 14. 14. 10. 52 V Vicdani red. 42 Sivastopol Skeçleri. Nikolay (babası). 59 Baskın. 48. 44 U Unamuno.Dizin Anna Karenina. 46 Polnoe Sobranie Soçineniy. 21 “Müslüman Tolstoy” aldatmacası. 49 s egitimci. 20 s kıtlık faaliyetleri. 18. 82. 35. 18. 7. 46. 54–57 W Wells. 14 Tolstoy. 21. 37. 47 Çocukların Bilgeli˘ i. 29. 124 Transvaal (Güney Afrika) Sava¸ ı. 42. s s 26. 7. 157 Tolstoy Sendromu. Sergey (ortanca abisi). 14 Hayat Üzerine. 23. 44 Kırım Sava¸ ı. 50. 8. 38. 14 Tolstoy. 9. 23–27.. 40 Kar Fırtınası. 14–17. 47 “Mayıs’ta Sivastopol”. 20 aristokrat. 14. 8 Sava¸ ve Barı¸. 22–24. 14 Delikanlılık. 51. 23–25. Nikolay (büyük abisi). 17. 17. H. 6 reformcu-sanatçı. 20. 23. 50 Türkçe çevirisi. 92–94. G. 41 ˙ Itiraflar. 17. 134. 35–37. 17. 9. 32. 177 Öyleyse Ne Yapmalıyız?. 149. 150 Turgenyev. 14 Kazaklar. 89 “Sevgi Yasası ve Siddet Ya¸ sası”. 14. 8. 52 190 . 29–32 “Aralık’ta Sivastopol”. 35. 10 s Tolstoy. 34. 3 reformcu. 50 “tuhafla¸ tırma”. 7 Sanat Nedir?. 22. 132 Türk-Ermeni.

Dizin Wilhelm. 13. 36. 34. 147 Y Yasnaya Polyana. Tatyana Aleksandrovna. 77 Zorunlu askerlik. 60 Yekaterina. 37. 138. 152 Yeni Ahit. 113. 124 Zola. 17. 110. 42 Z Zdziechowski. 120. 136. 40. 82. Kayhan. s 52 191 . 8. 42 Yergolskaya. 35 Yükseler. 139. 51–56 “Zorunlu Askerlik Kar¸ ıtı Bildiri”. 82. 14. 38. 7. 157 ˙ Isa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful