ALaLurkƌun Çocuklarla llalll sözlerl

1Ŧ kucuk hanimlarţ kucuk bevler! Slzler heplnlz aeleceáln blr auluţ vildizi ve lkbal isiáisinizŦ
MemlekeLl asil isiáa boáacak olan slzslnlzŦ kendlnlzln ne kadar Cnemllţ ueáerll Clduáunuzu
uusunerek Cna Cöre ÇalisinizŦ Slzlerden Çok Sev 8ekllvoruzŦ'(17 Lklm 1922)

2Ŧ 8enl ne zaman aörmek lsLersenlz avnava bakinŦ Slz 1urk cocuklari benlm blrer parcamsinizŦ
8ende slzlnŦ

3Ŧ Çocuklar aeleceálmlzln auvencesl vasama sevlnclmlzdlrţ buaunun cocuáunu varinin buvuáu
olarak veLlsLlrmek heplmlzln lnsanlik aörevldlrŦ

4Ŧ Celecek lcln hazirlanan vaLan evlâLlarinaţ hlcblr aucluk karsisinda vilmavarak Lam blr sabir ve
meLaneLle calismalarini ve öárenlm aören cocuklarimizin ana ve babalarina da vavrularinin
öárenlmlnln Lamamlanmasi lcln hlcblr fedakârlikLan ceklnmemelerlnl Lavslve ederlmŦ

3Ŧ ?eLlsecek cocuklarimiza ve aenclerlmlzeţ aöreceklerl öáreLlmln sinirlari ne olursa olsunţ en evvel
ve en esasli olarak 1urklveƌnln lsLlklâllneţ kendl benllálneţ mllli aeleneklerlne dusman olan unsurlarla
mucadele eLmek luzumu öáreLllmelldlrŦ

6Ŧ Çocuklar aeleceál vapacak adamlardirŦ lakaL aeleceál vapacak olan bu cocuklari veLlsLlrecek
analarţ babalarţ kardesler hepsl slmdlden az cok avdinlaLilmalidir klţ veLlsLlreceklerl cocuklari bu
mllleL ve memlekeLe hlzmeL edebllecekţ vararli ve favdali olabllecek sekllde veLlsLlrslnler!

7Ŧ ?enl nesll en buvuk cumhurlveLclllk derslm buaunku öáreLmenler Lopluluáundan ve onlarin
veLlsLlreceklerl öáreLmenlerden alacakLirŦ

8Ŧ Çocuklarimizi arLikţ dusuncelerlnl hlc ceklnmeden acikca lfade eLmeveţ lcLen lnandiklarini
savunmavaţ buna karsilik da baskalarinin samlml dusuncelerlneţ savai beslemeveţ alisLirmalivizŦ

9Ŧ Çocuklar her Lurlu lhmal ve lsLlsmardan korunmali ve onlar her kosulda veLlsklnlerden daha özel
olarak ele alinmalidirŦ

10Ŧ ?alniz blr Lek seve lhLlvacimiz varť Çaliskan olmak!

11Ŧ LálLlmdlr klţ blr mllleLl va özaurţ baáimsizţ sanliţ vuksek blr Lopluluk hallnde vasaLirŤ va da esareL
ve sefaleLe Lerk ederŦ

12Ŧ Ln önemll aörevlmlzţ mllll eálLlm lslerldlrŦ Mllll eálLlm lslerlnde muLlaka muzaffer olmak
lazimdirŦ 8lr mllleLln kurLulusu ancak bu sureLle olurŦ

13Ŧ 1urk mllleLlnln vurumekLe olduáu medenlveL ve llerleme volunda dlnde ve kafasinda LuLLuáu
mesale muspeL lllmdlrŦ

 ˜¯Â ° ¯ff¯f€€ ¯f f¦¯ ¦ ¯ °Âf°nf ¾   @¯ °°¯  ˜¯ °  ¯ ° f ° f€f¾¦° f˜ ¯ Âf ¯¾½ ¯  . f°¦   fn¦¯¦f f¦Âf°¯f"  ˜¯  ¯ f¶– f˜¦¯¾¦ Âf°¦ ¾ ½f° fÂf¦ f f ¾f  ¾ €f    °¶° ¯–¶ ¯ ¯ ˜¯Â  .