P. 1
Ömer Asım Aksoy - Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

Ömer Asım Aksoy - Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

|Views: 1,711|Likes:
Yayınlayan: snorkinow

More info:

Published by: snorkinow on Oct 31, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2010

pdf

text

original

ÖMER ASIM AKSOY ATASÖZLERĐ VE DEYĐMLER SÖZLÜĞÜ

1 ATA SÖZLERĐ SÖZLÜĞÜ ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM GĐRĐŞ 1- ATASÖZLERĐ A- Biçim Özellikleri B- Kavram Özellikleri C- Tamamlayıcı Bilgiler Ç- Tanım 2- DEYĐMLER A- Biçim Özellikleri B- Kavram Özellikleri

C- Tamamlayıcı Bilgiler Ç- Tanım 3- KALIPLAŞMIŞ BAŞKA SÖZLER 4- ELEŞTĐRMELER ĐKĐNCĐ BÖLÜM ATASÖZLERĐ SÖZLÜĞÜ ULAMA YEDĐNCĐ BASKI ĐÇĐN 1965'te çıkan Atasözleri ve Deyimler adlı kitabımıza yurdumuzun her yerinde kullanılan sözleri almış, bölgelere özgü olanları almamıştık. 1989 tarihine değin yapılan beş baskıda bu tutum değişmedi. 1991'deki altıncı baskıda kimi bölge sözlerine de yer vermiş, bunlan ulama başlığı altında kitabın sonuna eklemiştik. Yedinci baskıya genel ve yerel birkaç yüz söz daha ekleme gereğini duyunca, bunları ve önceki ulamaları asıl metne katma zorunluluğu kendini gösterdi. Böylece ilk baskıda 5700 olan söz sayısı şimdi 8977'ye ulaştı. Yeni baskılarda yerel sözlere de yer vermemizin nedeni, bunların -toplumsal gelişmelerle birlikte- genellik kazanmakta ya da kazanabilir nitelikte olmalarıdır. Radyo, televizyon, gazete, dergi, telefon, okul, tren, otobüs, uçak gibi eğitim ve ulaşım araçlarının çoğalması, bölgeler arasındaki ayrılıkları gittikçe azaltmaktadır: Nitekim 50-60 yıl önce yazı dilimizde görülmeyen birçok bölge sözcükleri şimdi yayın araçlarımızda ve toplumun dilinde kullanılmaktadır. Bunun gibi, birtakım yerel atasözleri ve deyimler de bölgelerinin sınırını aşarak genelleşmektedir. Şu da var ki bir söze kesin olarak genel ya da yerel demek kolay değildir. Çünkü bu niteleme, bilgi ve görgü düzeylerine göre kişiden kişiye değişir: Bir kişinin genel nitelikte gördüğü sözü, başka bir kişi bu nitelikte görmeyebilir; işitmemiş de olabilir. Kitabımızın söz sayısını çoğaltmamıza ve kullanış alanlarının sınırını biraz genişletmemize bu durum yol açmıştır. Burada bir konuya daha değinmek istiyoruz: Genel ve yerel sözler arasındaki sınırın kesin olarak çizilememesi durumu, kimi sözlerin atasözü ve deyim sayılıip sayılmaması konusunda da vardır. Bu nedenle kitabımıza aldığımız sözler dışında da atasözleri ve deyimler bulunduğu görüşünde olanlar bulunabilir. Ancak biz, bu sözler için belirttiğimiz ölçüler içinde olmayanlara kitabımızda yer vermeyi doğru bulmadık. Bununla birlikte, ölçümüze uyduğu halde dikkatimizden kaçtığı için kitaba girmemiş olan sözler de bulunacaktır. Bu gibi eksikliklerin zamanla ve yeni incelemeler ve araştırmalarla tamamlanacağı kuşkusuzdur. Yeni baskıyı bu açıklamalar ve düşünceler içinde sunuyoruz. 1993 Ömer Asım AKSOY BĐRĐNCĐ BÖLÜM ĐNCELEME ELEŞTĐRME GĐRĐŞ 1- ATASÖZLERĐ 2- DEYĐMLER

3- KALIPLAŞMIŞ BAŞKA SÖZLER 4- ELEŞTĐRĐLER GĐRĐŞ Her dilde atasözleri ve deyimler vardır. Toplumbilim, ruhbilim, eğitbilim, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor... gibi birçok konuları ilgilendiren ve birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye değer olan bu ulusal varlıklar, deyiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından pek önemli dil yapılarıdır. Bizdeki eskiden sav, mesel, tabir diye anılmış olan ve eski, yeni konuşma dillerinde manzum, mensur yazılar arasında kullanılmış ve kullanılmakta bulunan atasözleriyle deyimler, birçok kimselerce derlenmiş ve kitap olarak yayımlanmış ise de ne gibi özellikleri bulunan söze atasözü, ne gibi özellikleri bulunan söze deyim denilmek gerektiği ciddi olarak incelenmemiştir. Başta Şinasi'nin Durub-i Emsal-i Osmaniyye'si olmak üzere bütün derlemeler, atasözleri adı altında verilen deyimlerle, deyim adı altında verilen atasözleriyle ya da ne atalarsözü, ne deyim olan birtakım laflarla doludur. Bu karışıklık sürüp gitmektedir. Her iki söz çeşidinin ortak niteliği olan özlü, kalıplaşmış, hoşa giden bir anlatım aracı olmak, bu sözleri birbirine karıştırmanın başlıca nedenidir. Biz bu incelememizde birleştirici nitelikleri de ayırıcı nitelikleri de göstermeye çalışacağız ve bu konu ile ilgili eserlerde gördüğümüz yanılmaları belirttik. Atasözlerinin ve deyimlerin ana niteliklerini çizmek o kadar güç bir şey değildir. Ama kimi zaman -gökkuşağının yan yana bulunan iki rengi arasında olduğu gibi- atasözleriyle deyimler ve bunlarla bayağı sözler arasında kesin bir sınır bulunmadığından, bir sözün niteliği ikircimli bir konu olur. Bununla birlikte sarı, yeşil, mavi nasıl ayrı ayrı renkler olarak varsa atasözleri, deyimler, bayağı sözler de öylece, nitelikleri ayrı söz çeşitleri olarak vardır. Đncelememize başlamadan önce iki söz çeşidinin adları üzerinde biraz duralım: Divanü Lugat-it Türk'te atasözleri, Arapça mesel, Türkçe sav sözcükleriyle anılmıştır. Divan edebiyatında ve Osmanlıcada bu kavram için mesel de, darbımesel de geçer. Darbımesel, aslında mesel getirmek, duruma uyan yaygın bir söz ya da bir atasözü söylemek demektir; ama atalarsözü anlamına kullanılmıştır. Nitekim Nabi: Sözde darbülmesel iradına söz yok amma, Söz odur aleme senden kala bir darbımesel. demiştir. Mesel'in çoğulu emsal, darbımesel'in çoğulu durub-i emsal'dir. Bu sözler yerlerini yetmiş seksen yıldan beri Türkçelerine bırakmaya başlamışlardır. Bugün tekil olarak atalarsözü ve atasözü, çoğul olarak da atasözleri diyoruz. Otuz yıl öncesine kadar deyime de, terime de tabir ve ıstılah deniliyordu. Eskiden hem atasözlerinin hem birtakım deyimlerin başka bir adı da meşhur sözler idi. Yeniler gibi eskiler de darbımesel, meşhur söz, tabir, ıstılah sözcüklerinin özelliklerini belirtmemişler, bunlar arasındaki farkları göstermemişlerdir. ATASÖZLERĐ Bizim, gelenekle yerleşmiş bir atalarsözü almayışımız vardır. Bu anlayışa göre atasözleri, ulusal varlıklardır. Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki taşırlar. Đnandırıcı ve kutsaldırlar. Nitekim eski bir atasözü şöyle der: Atalar sözü Kur'ana girmez, yanınca yelişür (Birlikte koşup gider; ondan geri kalmaz). Atasözleri, geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Ulusun ortak düşünce, kanış ve tutumunu belirtir, bize yol gösterirler. Bir atasözüyle belgelendirilen tutumun doğruluğu herkesçe kabul edilir. Anlaşmazlıklarda bir atasözü en büyük yargıcıdır. Đşte bu

atasözleri, biçim bakımından da, kavram bakımından da birtakım özellikler taşırlar. O özellikleri birer birer gözden geçirelim: A- BĐÇĐM ÖZELLĐKLERĐ 1- Atasözleri kalıplaşmış (klişe durumuna gelmiş) sözlerdir: Her atasözü, belli bir kalıp içinde, belli sözcüklerle söylenmiş olan donmuş bir biçimdir. Sözcükler değiştirilip yerlerine aynı anlamda da olsa- başka sözcükler konulamayacağı gibi sözdiziminin biçimi de bozulamaz. Böyle değiştirmeler yapılsa ortaya çıkan söz, -anlam değişmese dahi- atalarsözü diye anılmaz. Örneğin: Derdini saklayan derman bulamaz. sözündeki derman yerine ilaç denilemez. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. sözü de, sözcüklerin sırası değiştirilerek: Elin kapısını çalma, kapını çalarlar biçiminde söylenemez. 2- Atasözleri kısa ve özlüdür. Az sözcükle çok şey anlatır: Dikensiz gül omaz. Alet işler, el övünür Taşıma su ile değirmen dönmez ... gibi. 3- Atasözlerinin çoğu bir, iki cümledir. Daha uzun olanları azdır: Vakit nakittir. Balık baştan kokar. Yerin kulağı var. Ak akçe kara gün içindir. Deveci ile konuşan kapısını büyük açar. Görünen köy kılavuz istemez. Son pişmanlık fayda etmez. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Yoldan kal, yoldaştan kalma. Dost ile ye iç, alışveriş etme. Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl. Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al ... gibi. Bu örneklerde görüldüğü gibi, tümcelerde en çok geniş zaman kipi, kimi vakit (öğüt olan atasözlerinde) emir kipi kullanılmıştır. Başka kiplerle kurulmuş atasözleri daha azdır. Bunlarda da fiili söylenmemiş olanlarda da, ya geniş zaman ya emir anlamı gizlidir: Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Ana kızına taht kurmuş, baht kurmamış. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Anlayama sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Đnsan söyleşe söyleşe, hayvan koklaşa koklaşa. Deve bir akçeye, deve bin akçeye. Evvel taam, sonra kelam ... gibi.

6. insan kendisini öfkeye kaptırmamalı.Doğa olaylarının nasıl olageldiklerini -uzun bir gözlem sonucu olarak. dersleri bulunmaktadır. gibi.Birtakım gerçekler. nisan yağar insan övünür .. 3. çeyiz sandıkta ... 5. gibi. üstüne sıçrar.. yoldaştan kalma . 2.. Can bostanda bitmez. Kızını dövmeyen dizini döver. bilgece düşünceler bildirerek (dolayısıyla) yol gösteren atasözleri vardır: Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.Töre ve gelenekleri bildiren atasözleri vardır: Dost başa bakar. felsefeler. gibi. gibi. .yansızca bildiren atasözleri vardır: Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.Toplumsal olayların nasıl olageldiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak bildirirken bundan ders almamızı (açıkça söylemeyip dolayısıyla) hatırlatan atasözleri vardır: Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Yoldan kal. Korkunun ecele faydası yoktur.Sosyal olayların nasıl olageldiklerini -uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak..B. Ayağım yorganına göre uzat. Bugünkü işini yarına bırakma. bir düstur niteliğindedir.Denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya ahlak dersi ve öğüt veren atasözleri vardır: Çirkefe taş atma... Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek içer. Minareyi çalan kılıfını hazırlar.belirten atasözleri vardır: Mart kapıdan baktırır.. Bu sözlerin altında istemelisin ki elde edesin. Araba kırılınca yol gösteren çok olur. Kork aprilin beşinden. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var. kavram bakımından birkaç çeşittir: 1. Taşıma su ile değirmen dönmez . Bu kural ve düsturlar başlıca aşağıdaki kavram bölükleri içinde bulunur.. öküzü ayırır eşinden. Zemheride kar yağmadan kan yağması iyi.KAVRAM ÖZELLĐKLERĐ Her atasözü bir genel kural... kazma kürek yaktırır. Başka bir deyişle atasözleri. Öfke ile kalkan ziyan ile oturur. 4. düşman ayağa. Kız beşikte. . Sona kalan dona kalır. Mart yağar nisan övünür. Mahkeme kadıya mülk değil. gibi... gibi.

TAMAMLAYICI BĐLGĐLER BĐRKAÇ BĐÇĐMĐ BULUNAN ATASÖZLERĐ: Atasözlerinin donmuş birer kalıp olduğunu söylemiştik. biçiminde de söylenir. ÖZEL BĐR AMAÇLA UZATMAK: Kısa ve özlü olmak. Bu gibi atasözlerinin bölgelerde kalıplaşmış özel biçimi var demektir. Baykuşun kısmeti ayağına gelir. sözünün: Denize düşen yosuna sarılır. 1.. C. Örneğin: Keskin sirke kabına zarardır. biçimi de vardır. Akacak kan damarda durmaz. Ama denize düşen balığa (ya da samana) sarılır gibi bir biçimi yoktur. 1). kalıbı içinde bulunan sözün atasözü kimliğini almış biçimi. Başka bir örnek: En kısa anlatım kılığını: Ayıpsız yar olmaz.7. gibi. Ayağını yorganına göre uzat. düşünceyi anlatmaya yeterken. Kimi atasözlerinin birkaç kalıbı bulunduğunu da belirtmek gerekir. 2) kimi atasözleri -başka bir özelliği sağlamak için. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. eceli gelen ölür. 1. sözcüklerin sırası değişmiş olarak: Yorganına göre ayağını uzat. Ananın bahtı kızına.kavramı anlatmaya yetenden artık sözcük ile söylenmiş de olabilir: El elden üstündür. A. atasözlerinin özelliklerinden olmakla birlikte (Bkz. Bu da yukarıdaki kuralın bozulmuş olması demek değildir.. Bu ikiden başka biçimde söylenmez. parçasının eklenmesiyle ikinci biçimde de kullanılan atasözü gibi. (Bkz. sözleri kimi bölgelerde: Keskin sirke küpüne zarar. Aç tavuk düşünde (rüyasında) darı görür biçimlerindedir. daha uzun olarak: Ayıpsız yar isteyen yarsız kalır. sözü. ayrı ayrı bölgelerde değişik biçimler almış olabilir. sözü ise. BÖLGELERDE DEĞĐŞĐK BĐÇĐMLER: Kimi atasözleri. Örneğin: Denize düşen yılana sarılır.Kimi inanışları bildiren atasözleri vardır: Kırk yılda bir ölet olur. buna: arşa varıncaya kadar. Bu kalıplardan her biri ayrı ayrı atalarsözü olarak tanındığından değişiklikler donmuş olma kuralına aykırı sayılamaz. . A.

ama o kısa anlatımlı kuru mantığın inandırıcılığını. kel ölür. Her ne kadar atasözlerimizin çoğu temsili ve mecazi ise de temsili ve mecazi olmayan atasözlerimiz de az değildir.Başkası yalan ağlar. Güzellik on . B). (Mecazlı) Damlaya damlaya göl olur. Oduncu gözü amçada .Dilenci gözü çömçede. (Mecazsız) Dost ile ye iç.Hayır gele başına.Gelir zamanı. alışveriş etme. sözlerinin genel kural oldukları söylenemez. (Mecazlı) Mum dibine ışık vermez.Söyletme kötüye. Sakla samanı . yüzyılda yazılmış olan Atalar Sözü kitabındaki biçimi şudur: Đyilik bilmeyen katında su getirenle senek sıyan biridir. Gelen gidene rahmet okutur. Genelliğine düşüncemizle sınır çizdiğimiz. Açtırma kutuyu .Gelir başına. Güvenme varlığa . Gelin altın taht getirmiş . badem gözlü olur. biçiminde söylediğimiz atasözünün. büyüleyici ve inandırıcı bir anlatım özelliği vardır.Dokuzu don. her vakit değil zaman zaman böyle olduğunu kabul ettiğimiz atasözlerinden kimisinin eski biçiminde bu genelliğin hangi koşula bağlı bulunduğu söz içinde belirtilmiştir. 15. Örnekler: BEYĐT Gülme komşuna . sırma saçlı olur. Ağlarsa anam ağlar .Kazma kürek yaktırır. testiyi kıran da. (Mecazsız) Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Nitekim bugün: Suyu getiren de bir. (Bkz. Yüzyıllardan beri kullanıldıkları.Çıkmış kendisi oturmuş. ATASÖZLERĐNDE MECAZ: Atasözlerini temsili sözler diye tanımlayanlar ve mecazı atasözlerinin ayrılmaz niteliği sayanlar vardır. Hayır dile komşuna .Söz uzamıştır. Mart kapıdan baktırır . çeşitli söz ve anlam sanatları görülür. GENEL KURAL GĐBĐ OLANLAR: Bütün atasözlerinin birer genel kural niteliğinde olduğunu yazmıştık. 1. Bu gibi sözlerde sık sık rastlanan durumların genelleştirilmiş olduğu görülmektedir. Örnekler: Sirkesini sarmısağını sayan paçayı yiyemez.Yemeye yüzün olsun.Düşersin darlığa. Bağa bak üzüm olsun . etkinlik ve güzelliğini de uzatma öğeleri sağlamıştır. her gün işitildikleri halde tazeliklerini kaybetmeyen bu sözlerde çeşitli anlatış yolları. Bazı atasözleri genel kural gibi söylenmiş olduğu halde gerçekten genel kural değildir. (Mecazsız) ATASÖZLERĐNDE SÖZ SANATLARI: Atasözlerinde ustaca bir üslup. . (Mecazlı) Bugünkü işini yarına bırakma. Örneğin: Kör ölür.

elimi soksam yesem. Balık baştan kokar. Emmim. Al giyen aldanmaz.DĐZE: Çocuktan al haberi. . TEVZĐYE: Sarmısak da acı amma evde lazım bir dişi. Çok naz aşık usandırır. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. Dervişin fikri ne ise zikri odur. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Bey ardından çomak çalan çok olur. eşini. Atta karın yiğitte burun. Aç ile eceli gelen söyleşir. işini bil. Davul dengi dengine diye çalar. Emmim. Aşını. dayım. ALLĐTERASYON: Akça akıl öğretir. Kardeşten karın yakın. kesem. Yerine düşmeyen gelin yerine yerine eskir. Dilsizin dilinden anası anlar. Bal bol yiyen bel bel bakar. KĐNAYE: Can boğazdan gelir. Tarlayı taşlı yerden kızı kardeşli yerden. Dinsitin hakkından imansız gelir. Müft olsun da zift olsun. Güvenme dostuna saman doldurur postuna. SECĐ: Dertsiz baş mezarda taş. Kızını dövmeyen dizini döver. Kimse bilmez kim kazana kim yiye. dayım hepsinden aldım payım. Kar eden az etmez. Đt ulur birbirini bulur. Başına gelen başmakçıdır. Kendi düşen ağlamaz. CĐNAS: Dilim seni dilim dilim dileyim. Etme bulma dünyası.

Yaz yalan kış gerçek. Đstediğini söyleyen istemediğini işitir. Et tırnaktan ayrılmaz. Köpekle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir. Koça boynuzu yük değil. Erkek sel. Çoban armağanı çam sakızı. Üzüm üzüme baka baka kararı. Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Çay geçerken at değiştirilmez. Kendi düşen ağlamaz. Đki el bir baş içindir. MECAZI MÜRSEL: Bir çiçekle yar olmaz. vay arkam demiş. öleyim senin için.Hasta yatan ölmez eceli yeten ölür. Zengin arabasını dağdan aşırır. Sen olursan bensiz. zügürt düzovada yolunu şaşırır. . Domuzdan toklu doğmaz. EĞRETĐLEME (ĐŞTĐARE): Ağaç yaşken eğilir. Borçlunun dili kısa gerek. Gön yufka yerinden deliriz. meydan bulunur at bulunmaz. Sağ baş yastık istemez. Güvenme varlığa düşersin darlığa. bildim bulamadım. Ölmüş koyun kurttan korkmaz. ĐHAMI TEZAT: öksüzün karnına vurmuşlar. Hasta ol benim için. AKĐS: Buldum bilemedim. Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar. Ağız yer yüz utanır. Delikli taş yerde kalmaz. ben de olurum sensiz. At bulunur meydan bulunmaz. Hamama giren terler. TEZAT: Ak akçe kara gün içindir. Kefenin cebi yok. kadın göl. Dikensiz gül olmaz.

bey mi yaman? Erkek aslan aslan da dişi aslan aslan değil mi? Kabahat ölende mi öldürende mi? Sen ağa ben ağa. Kurda neden boynun kalın demişler. kepçe demiş: girdim çıktım . Sen sen. Tencere demiş: dibim altın. armudu bayıra. Kediye bokun kimya demişler. Đnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde. Ağaca balta vurmuşlar. soyu bedenimden demiş. ÖYKÜ BĐÇĐMĐNDEKĐ ATASÖZLERĐ: Kimi atasözleri çok kısa bir öykü biçiminde söylenmiştir. Ana hakkı Tanrı hakkı. işimi kendim görürüm de ondan demiş. birini sat. Deveye inişi mi seversin yokuşu mu demişler. EKSĐLTĐLĐ ATASÖZLERĐ: Kimi atasözleri etsiltili anlatımla söylenegelmiştir. ben ben. Aş tuz ile.ĐSTĐFHAM: Bağduy ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok? El mi yaman. Đtle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir. ZEF ve NEŞĐR: Yaman komşu. Yerini gelişletmişler gerim dar demiş. Eşeği düğüne çağırmışlar. üstünü örtmüş. Örnekler: Borç vermekle. Yengece niçin yan yan gidersin demişler serde kabadayılık var demiş. düşman kırmakla. yaman avrat. iğnem başımda demiş. Ata arpa. seni nerelere asayım? ŞĐBHĐ ĐŞTĐKAK: Geç olsun da güç olmasın. Bakarsan bağ. Elmayı çayıra. ya odun eksik. düz yere mi girdi demiş. tazla çayırda. adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş. zeytin deden. Aba vakti yaba. bakmazsan dağ. bu ineği kim sağa? Yenice eleğim. Tilkiye tavuk kebabı yer misin demişler. Katıra baban kim demişler. yaman at. Bağ bayırda. yiğide pilav. tuz ozan ile. dayım at demiş. Terziye göç demişler. birini başa. ya su demiş. yiğidin korkağı. Örnekler: Oynamasını bilmeyen kız yerim dar demiş. yaba vakti aba. El el ile değirmen yel ile. Birinden göç. Atın ürkeği. Hasta yatan ölmez eceli yeten ölür. Đncir babadan.

kendi ulusunun damgasını taşır. benimsediği bir biçim vermişlerdir. Sorma kişinin aslını. hayallerindeki genişliği. (11'inci yüzyıldaki) (Taşı ısıramazsa öpmesi gerek) b) Eski atasözlerinden bugün unutulmuş olanlar bulunduğu gibi yeni zamanlarda dogmuş atasözleri de vardır. yaşayışları. atalardan kalma. sohbetinden bellidir. duygularındaki inceliği belirten en değerli örneklerdir. ATASÖZLERĐ ULUSAL DEĞERLERĐ YANSITIR: Her ulusun atasözleri. Var ne bilsin yok halinden. eski. bu son biçimiyle atasözlerinin bütün niteliklerini kazanmış ve bir kişinin malı olmaktan çıkarak toplumun malı olmuştur. (15'inci yüzyıldaki) Böri koşnısın yimes.Yalancının evi yanmış. parlak nüktelerle. (11'inci yüzyıldaki) Isıramadığın eli öp başına ko. yarası olan gocunur. değiştirmeler yapmışlar. Örnek olarak iki atasözünün bugünkü. eklemeler. ATASÖZLERĐNĐN ESKĐLĐĞĐ. kazarlar kuyunu. Bu sözler. 15 ve 11'inci yüzyıllardaki biçimlerini bir arada gösterelim: Kurt komşusunu yemez. ATASÖZLERĐNĐN ÇIKIŞI VE BĐÇĐMLENMESĐ: Bir atasözünün ilk taslağını kuşkusuz ki tek kişi ortaya atmıştır. Al kaşağıyı gir ahıra. An beni bir kazla o da çürük çıksın. (Bugünkü) Kurt konşısın incitmez. ATASÖZLERĐNDE DEVRĐK TÜMCE: Birçok atasözü devrik tümce ile kurulmuş. ona kamunun beğendiği. Atasözlerinde bir ulusun düşünceleri. ulusların zekalarındaki keskinliği. Dokuz yüzyıl önce yaşadıkları Divanü Lugat-it Türk'ten anlaşılan . YENĐLĐĞĐ: Atasözlerinin. sert taşlamalarla doludur. Kazma elin kuyusunu. derin felsefelerden başka güzel buluşlarla. böylece daha güçlü bir anlatım sağlanmıştır Örnekler: Ada bana. kendi varlığının ve benliğinin aynasıdır. Böylece her atasözü. Đşte ilk taslak. ulusal varlıklar olduğunu söylüyoruz. Bu eskilik niteliği üzerinde biraz durmak gerekir: a) Yüzlerce yıl halk potasında kaynadıktan sonra atasözü niteliğini kazanmış olan bir sözün sözcüklerinde sözdiziminde zamanla değişiklikler olabilir. inanışları. Say beni sayayım seni. Ama zamanla birçok kişiler onun üzerinde yontmalar. kimse inanmamış. Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. gelenekleri görülür. Ağlama ölü için ağla deli için. (Bugünkü) Kesemedüğün eli öp başına ko. (15'inci yüzyıldaki) Taşığ ısrumasa öpmiş kerek. ince alaylarla. Besle kargayı oysun gözünü. Atasözleri. adayım sana.

kullanıldıkları yer ve zaman bakımından dört bölüğe ayrılabilir: a) Yurdun her yerinde kullanılanlar. Öte yandan: Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var.) gibi birçok atasözleri unutulmuştur.) Bunun gibi. gibi kahvenin yurdumuza yayıldığı tarihten sonra çıkan atasözleri de vardır. (Kasık yarığı suda belli olur. toplumca benimsenmek gibi bir genelliği bulunan ruh hallerini yansıtmak için ortaya çıkmışlardır. ya taşlamadır ya uyarmadır ya yermedir ya da bir kötümserlik ve öfke anlatımıdır. Nitekim yalan söylemenin kötü sonuçlar vereceğini bildiren atasözleriyle birlikte doğru söylemenin kötü sonuçlar vereceğini bildiren atasözleri de yaşamaktadır: Yalancının evi yanmış. Dahası 15.atasözlerinden kimisi bugün de yaşamakta ise de kimisi unutulmuştur. Đyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.) Teşük suvda belgürer. b) Sadece bir bölgede bulunanlar. ç) Eski zamanlarda kullanılmış iken bugün bırakılmış olanlar. Her atasözü bir kural olduğuna göre bu çelişik sözlerden her biri nasıl kural sayılabilir? Bu soruya cevap verebilmek için görüp geçirdiğimiz olayların çelişmelerle dolu olduğunu düşünmek gerekir: Bunları belirten kurallar da şüphesiz öyle olacaktır. (Buzdan su damlar. Bunlar doğru şeyler söylemek için değil. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. ya toplumla alaydır. DÖRT BÖLÜK ATASÖZÜ: Atasözleri. ç) Tarihsel sözlük olarak ayrı ayrı ortaya konulmaktadır. yüzyılda derlenmiş olan atasözlerinden: Sünnet var cümle kesmek yok. (Ateş alevle söndürülmez. ÇELĐŞĐK ATASÖZLERĐ: Atasözleri içinde anlamları birbirine aykırı olanlar vardır. Bunun gibi 15. Demek ki atasözleri de dilin sözcükleri gibi sürekli bir oluş-unutuluş durumu içindedir. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Nasıl ki sözlüklerimiz: a) Ortak yazı dili sözlüğü. Biz bunları ayrı ayrı derleme konusu yapmayı uygun buluyoruz. (Çünkü herkes başına vurur. Burada bir inceliği belirtmek yerinde olur: Birbirine aykırı olan atasözlerinin hepsi kural gibi söylenmiş olmakla birlikte doğru yargılı olmayanlar.) Buzdan suv tamar. Aralarında yerine göre inanılarak söylenilmiş olanlar da bulunabilir. gibileri bugün işitilmemektedir. Đl ilden ayruksı olmaz. O zaman birbirini tutmayan düsturlar ortaya çıkar. Doğru söyleyenin tepesi delik olur. b) Bölge ağızlarının sözlüğü. değişik koşullar altında ayrı ayrı sonuçlar verebilir. Örneğin: . c) Türkiye dışındaki Türk lehçelerinde yaşayanlar. töresi ayruk olur. Eşek eti diriyle tatludur. kimse inanmamış. c) Lehçeler sözlüğü. iyilik yapanın iyilik göreceğini bildiren atasözlerimiz de kötülük göreceğini bildiren atasözlerimiz de vardır: Đyilik eden iyilik bulur. Örneğin Divan'daki: Otug odhguç birle üçürmes. Bundan başka aynı olay. yüzyıl atasözlerinin durumu da böyledir.

(Cenap Ş. (Atatürk) Hakaret muhayyerdir. konan göçer. kar susuzluk kandırmaz. Erken kalkan yol alır. (Khilon) En büyük utku. (Đşaret olsa yol şaşırılmaz. yemeyen domuz. öyleyse var. Kavurga karın doyurmaz. çok söz yalansız olmaz. yok evi verem evi. insanın yere bakanından kork. sırasında göz yummayı bilmektir. istekleri çok olan insan fakirdir. Var evi kerem evi. işim yoksa şahit ol. (Cenap Ş. öteki kendisine benzetilen yandır. (Descartes) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. söyleyeni belli olanlar da olmayanlar da vardır. Cümlelerden biri benzeyen. b) Atasözünün iki cümlesi anasında bir benzetme değil başka bir ilgi vardır: Đki yargı birbirini tamamlar ya da birbirine karşıt olabilir Örnekler: Aç bırakma hırsız edersin. Tarlayı taşlı yerden. Çok mal haramsız. çirkin görünür. çok söyleme arsız edersin. Aşağıda çeşitlerini gösterdiğimiz bu sözler. öfke anlatımı da. Eken biçer. Yargılar arasında başlıca iki türlü ilgi bulunur. erken evlenen döl alır. Bu özellik eski atasözlerinde de bugünkülerde de görülür. (Seneca) Düşünüyorum.) Bugünkü atasözlerinden örnekler: Demir tavında. Baba vergisi görümlük. sözü taşlama da. ATASÖZLERĐYLE KARIŞTIRILAN SÖZLER: Atasözlerinin niteliklerinden kimisini taşıdıkları için atasözlerini andıran ve birçok kitaplarda atasözü diye gösterilen birtakım sözler vardır. Güzel bürünür. kahpelik bir öpmekten. kızı kardaşlık yerden. derhal ardına kadar açılır. ĐKĐ YARGILI ATASÖZLERĐ: Birtakım atasözleri çifte yargılı. (Hamit) Açıkgözlülük. a) Atasözü iki cümleli bir benzetmedir. Örnekler: Kendini bil. Bunlar içinde yazanı. reddolunur. (Eflatun) Malı az olan değil. Divanü Lugat-it Türk'teki şu söz gibi: Ula bolsa yol azmas.) .) Suüstimal kapısını aralık etmeye gelmez. çifte kurallıdır. dilber çağında. inanılarak söylenilmiş bir söz de olabilir. gerçek atasözleriyle karıştırılmamalıdır: a) Özsöz. Suyun yavaş akanından. koca vergisi doyumluk. özdeyiş (vecize) adları verilmesi gereken ve uzun uzun açıklanabilen derin anlamlı kısa sözler. bilgi olsa söz sapıtılmaz. bilig bolsa söz yazmas. Hırsızlık bir ekmekten.Devlet malı deniz. Paran çoksa kefil al. kişinin kendine egemen olmasıdır.

iyi bir tavsiye mektubudur. (Esat Muhlis Pş. Adalet mülkün temelidir. b) Özdeyiş dışında kalan ve halk arasında sık sık kullanılan kısa. (Hatemi) Tiz reftar olanın payine damen dolaşır. (Nefi) Hak ol ki Huda mertebeni eyleye ali. asıllan başka türlü olan atasözlerine işaret sayılırlar.) Herkesin alemde bin mafevkı bin madunu var. manzume içindeki değişik biçimleriyle atasözleri sayılamazlar. (Ziya Pş.) Mihneti kendüye zevk etmedir alemde hüner. kuru. Fena söz çekilmez. Talih yar olmayınca elden ne gelir. Cümlemizin gireceği kara topraktır. (Muallim Naci) Zevk anın mirsad-ı ibretten temaşasındadır.) Keskin kılıç kullananlar yanlış hamlelerden sakınmalıdırlar. Đlim deryadır. Kabiliyetin mektebi yoktur. Lakırdı ile iş bitmez. Bir edib-i kamili gördükte tıfl-ı mektep ol. (Ruhi) Taklid-i zag kebk-i hıramanı güldürür.Kainatta yalnız bir sosyalist tanırım: Ecel. (Cenap Ş. Can tatlıdır. (Cenap Ş. (Hatemi) Laf-ı dava-yı enaniyyet ne lazım akıle. (Şefii Dede) Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler. Çalışan kazanır. (Esat Muhlis Pş. sözdizimine başka biçim vermişlerdir. Baba evladının fenalığını istemez. Meşveretsiz yapılan işten hayır gelmez.) Đhtilafatıyle ugraşmakta dehrin zevk yok.) Bir güzel kıyafet. araya sözcükler katmışlar. (Cenap Ş. (Yahya Ef. Đşte birkaçı: . c) Yazanı bilinsin.) En metin nokta-i istinat.) Erişir menzil-i maksuduna aheste giden. Takdir ne ise o olur. bilinmesin bilgece dize ve beyitler: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Vasıf) Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir.) Sükut etmek gibi nadane alemde cevap olmaz. Herkes ana baba evladıdır. insanın kendi kuvvetidir. Edebiyatımızda örneği pek çok olan böyle sözler. (Kanuni) Akla mağrur olma Eflatun-i vakt olsan eğer. (Ragıp Pş. (Muallim Naci) ç) Kimi şairler manzumeleri içine aldıkları atasözlerinin kalıbını bozmuşlardır: Vezne uysun diye ve başka nedenlerle sözcükleri değiştirmişler. yalın gerçekler: Parasızlık her fenalığı yaptırır.

(Güvahi) (Korkunun ecele faydası yoktur.) ::::::::::::: Anlamaza davul çalsan vız gelir.) (Nabi) ::::::::::::: Zeminin guşu var derler meseldir. (Mesti) (Anlayana sivrisinek saz. kaçma bu sözden. Yeğ olur şeksiz ortaklık öküzden. (Güvahi) Meseldir zikr-i şehd ile şeha olmaz dehen şirin.) Demekle bal tatlu olmaz ağız.) :::::::::::::: Ecel olduğu yoktur havf ile def. (Güvahi) Ağlar sabi bile: Verin mememi. (Süheyl ü Nevbahar) . (Güvahi) (Ortaklık öküzden yalnız buzağı yeğdir.) ::::::::::::: Hoş gelir avaze-i davul u zurna durdan. Yol üstünden aşar yakın u ırağ.Yüce olur ise her ne kadar dağ.) ::::::::::::: Binenler tiz nüzul eyler semend-i müstear üzre. hatta bir şairce türlü biçimlere sokulduğuna da örnekler verelim: Verilmez oğlan ağlamasa emcek. (Hıfzi) (Yerin kulağı var. Anlayana sivrisinek saz olur. (El elden üstündür..) :::::::::::::: Đşitmedin mi rişvet kapudan şad Giricek bacadan gamgin çıkar dad.) Ki atlaslar olur zaman ile dut. (Gufrani) (Ağlamayan çocuğa meme vermezler. (Molla) (Davulun sesi uzaktan hoş gelir. anlamaya davul zurna az.) (Nev'i) :::::::::::::: Ağlamak ne demek kendi düşenler? (Lemi) (Kendi düşen ağlamaz.) Bir atasözünün ayrı ayrı kişilerce. (Eğreti ata binen tez iner. (Güvahi) (Rüşvet kapıdan girerse iman bacadan çıkar.) :::::::::::::: Bu mesel meşhurdur kim dest ber balayı dest. (Güvahi) (Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar. (Kalayı) Bal bal desen ağız bal olur mu ya? (Gufrani) (Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.) :::::::::::::: Ki başka buzağı.

Ki atlaslar olur eyyam ile tut. (Tutmacı) Küyenler hardan hurma yediler, Koruktan sabr ile helva yediler. (Şeyhi) Nice şirin demiş bunu dana Ki olur sabr ile koruk helva. (Hamdullah Hamdi) Bağda sabr ile biter huşe, Huşe em sabr ile olur tuşe. (Hamdullah Hamdi) Eğer sabredesin ey nahl-i ziba, Koruk helva ola vü har hurma. (Kemal Paşazade) (Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas) Ki vardurur gönülden gönüle rah. (K. Paşazade) Ki derler var gönülden gönüle yol. (K. Paşazade) Ki gönülden gönüle vardır rah. (K. Paşazade) (Gönülden gönüle yol vardır.) BAŞKA DĐLE ÇEVĐRĐLME: Atasözleri başka dile çevrilebilir. Bu çevirde anlam kaybolmaz, sadece biçim özellikleri kaybolur. Birçok uluslarda aynı anlamı taşıyan atasözleri, de vardır. Ç. TANIM Yukarıdaki açıklamalarla atasözlerinde bulunan çeşitli özellikleri ortaya koymuş bulunuyoruz. Bütün bu özellikleri içine alan bir tanım çok uzun olur. Bunun için ana nitelikleri belirterek olabildiğince kısa bir tanım yapacağız: Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da ögüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özsözler. ::::::::::::: 2 DEYĐMLER Atasözleri bölümünde yaptığımız gibi, deyimin tanımını sona bırakarak önce özelliklerini inceleyelim. Deyimlerde de hem biçim, hem kavram özellikleri bulunmaktadır. Biçim özelliklerinden kimisi, atasözleriyle deyimler arasında ortaktır. Kavram özelliklerinde böyle bir ortaklık yoktur. A- BĐÇĐM ÖZELLĐKLERĐ 1- Deyimler de atasözleri gibi, kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine -aynı anlamda da olsa- başka sözcükler konulamaz ve deyimin sözdizimi bozulamaz. Örneğin: Ayıkla pirincin taşını deyimi, ayıkla bulgurun taşını biçiminde söylenebileceği gibi, Tut kelin perçeminden deyimi de kelin perçeminden tut biçiminde kullanılamaz. 2- Deyimler de, atasözleri gibi, kısa ve özlü anlatım araçlarıdır. Dil dökmek - Kelle kulak yerinde - Kel başa şimşir tarak - Atı alan Üsküdar'ı geçti... gibi.

3- Deyimler en az iki sözcükle kurulurlar ve biçim bakımından iki bölüğe ayrılabilirler: a) Sözcük öbeği durumundaki deyimler: Ağır başlı - Eli bayraklı - Püf noktası - Đçli dışlı - Kellesi koltuğunda - Gel zaman git zaman Kaşla göz arasında - Suya sabuna dokunmadan... gibi. Öbeği oluşturan sözcükler bitişik yazılmaz. Ünlem niteliğindeki deyimleri de bu bölük içine almak uygun olur: Adam sen de! - Cart kaba kağıt! - Yok devenin başı! - Hele hele!... gibi. b) Tümce durumundaki deyimler: Dostlar alışverişte görsün. Halep ordaysa arşın burda. Đncir çekirdeğini doldurmaz. Delik büyük, yama küçük... gibi. Bir mastarla sona eren deyimler, çekime gireceklerinden ve dolayısıyla bir tümce kuracaklarından bu bölük içinde yer alırlar. Örnekler: Göz yummak - Gönül almak - Dirsek çevirmek - Damarı tutmak - Baltayı taşa vurmak Boyunun ölçüsünü almak - Bir taşla iki kuş vurmak - Ağzına bir parmak bal çalmak - Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak... Bunlar göz yumdum, gönlünü alalım, baltayı taşa vurdunuz, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.... gibi tümceden oluştururlar. B- KAVRAM ÖZELLĐKLERĐ 1- Deyim, bir kavramı belirtmek için bulunmuş özel bir anlatım kalıbıdır; genel kural niteliğinde bir söz değildir. Deyimi atalarsözünden ayıran en önemli özellik budur. Deyimleri biçim özellikleri bakımından incelerken iki bölüğe ayırmıştık. (Bkz. 2, A, 3). b) bölüğünde bulunanlar, çoğu zaman atasözleriyle, karıştırılmaktadır. Bu karıştırmanın nedeni, her iki söz çeşidinin de tümce durumunda bulunması ve hoşa giden bir anlatım taşımasıdır. Biçim benzerliğinden ileri gelen bu karışıklık, kavram ayrılığına dikkat edilirse ortadan kalkar. Örneğin: Bitli baklanın kör alıcısı olur. Đşleyen demir ışıldar. Bugünkü işini yarına bırakma. cümleleri atasözleridir. Çünkü her biri bir genel kuraldır. Denenmiştir: Her zaman bitli baklanın kör alıcısı olur. Đşleyen demirin ışıldadığı su götürmez bir gerçektir: Bugünkü işini yarına bırakmamak öğüdü de her zaman uygulanmak üzere ortaya konulmuş bir düsturdur. Oysa: Atı alan Üsküdar'ı geçti. Armut piş, ağzıma düş. Bu perhiz ne, bu lahana turşusu ne? sözleri deyimdir. Çünkü hiç biri genel kural olarak söylenemez: Her zaman atı alan Üsküdan geçmez. Armut piş ağzıma düş sözü her vakit değil, ancak kimi durumlar için doğrudur. Perhizle lahana turşusu da bir düstur gibi yürütülemez. 2- Deyimlerin amacı, bir kavramı ya özel kalıp içinde, ya da çekici, hoş bir anlatımla belirtmektir. Atasözlerinin amacı ise yol göstermek, ders ve ögüt vermek, ibret almamız için gerçekleri bildirmektir. Görülüyor ki deyimle atasözü, amaçta da birbirinden ayrılmaktadır.

3- Deyimle atasözü arasında, sınırda bulunan sözlere dikkat edilmelidir: a) Atasözleri arasına da alınsa, deyimler arasına da alınsa yanlış sayılamayacak sözler vardır. Bu, atasözleriyle deyimleri birbirinden ayıran özelliklerin iyice belirmemiş olmasından değil, bu çeşit sözlerin iki anlam taşımasından ya da iki türlü yorumlanabilmesinden ileri gelir. Örneğin: Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. sözü, karşındakini kızdırarak seninle ilgili şeyleri ortaya dökmesine, senin için kötü şeyler söylemesine yol açma anlamına kullanılırsa atasözü olur. Beni kızdırırsan senin için kötü şeyler söylerim anlamına kullanılırsa deyim olur. Başka bir örnek: Çam sakızı çoban armağanı. sözü zengin olmayan kimsenin armağanı, pahalı bir şey olamaz diye yorumlanırsa atasözü sayılmış olur. Sunduğum şey değersiz ama gücüm ancak buna yetiyor diye yorumlanırsa deyim sayılmış olur. Böyle iki niteliği bulunan sözlerden birkaç örnek: Arnavut'a sormuşlar: cehenneme gider misin? diye, aylık kaç? demiş. Atın ölümü arpadan olsun. Buğday ekmeğin yoksa bugday dilin de mi yok? Keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı. Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa? Üzümü ye de bağını sorma. Varışına gelişim, tarhana aşına bulgur aşım. Balaban aş pişirmiş, çocuklarını başına üşürmüş. -Deveyi gördün mü? Yeden ölsün. Karınca kararınca. b) Kimi sözler, fiil çekiminin değişmesi ile atasözü iken deyim, deyim iken atasözü durumuna girer Örneğin: Dağ yürümezse abdal yürür atasözüdür. Dağ yürümezse abdal yürüsün deyimdir. Bunun gibi: Doğmadık çocuğa don biçilmez atasözüdür. Doğmadık çocuğa don biçmek deyimdir. Bir örnek daha: Ölümü gören hastalığa razı olur, atasözüdür. Ölümü görüp hastalığa razı olmak ya da Ölümü gördü de hastalığa razı oldu deyimdir. Bu biçim deyimler, kalıpları bilinen atasözlerine rişaret de sayılabilir. 4- Biçim bakımından iki bölüğe ayırdığımız deyimleri kavram bakımından da ikiye ayırabiliriz: a) Deyimlerin çoğunda kalıplaşmış sözden çıkan anlam, sözcüklerin gerçek anlamlan dışındadır: Örnekler: Devede kulak - Düttürü Leyla - Başlı başına - Đçinden pazarlıklı - Sapı silik - Çantada keklik - Gün görmüş - Ömür törpüsü - Püsküllü bela - Dişe dokunur - Yıldızı dişi - Danışıklı dövüş Hem nalına hem mıhına - Ağır ezgi, fıstıki makam - Balık kavağa çıkınca - Abayı yakmak - Hapı yutmak - Pabucu dama atılmak - Mercimeği fırına vermek - Đki ayağını bir pabuca koymak Tozdan dumandan ferman okunmamak - Karda gezip izini belli etmemek - Tavşana kaç, tazıya

tut demek - Fol yok, yumurta yok - Ne şiş yansın ne kebap - Öküz öldü ortaklık ayrıldı - Tencere yuvarlandı kapağını buldu - Ben diyorum hadımım, o soruyor oğul uşaktan neyin var? b) Kimi deyimlerde kalıplaşmış sözden çıkan anlam, sözcüklerin gerçek anlamları dışında değildir Örnekler: Çoğu gitti azı kaldı - Đsmi var cismi yok - Đyiye iyi kötüye kötü demek - Adet yerini bulsun Allah bana, ben de sana Kimi kimsesi yok - Özrü kabahatinden büyük - Hem suçlu, hem güçlü - Yeri yurdu belirsiz Ağzına layık - Dosta düşmana karşı - Yükte hafif pahada ağır - Đyi gün dostu. C- TAMAMLAYICI BĐLGĐLER DEYĐMLERĐN YAPISI: Deyimlerin biçim bakımından ya tümce olduklarını ya da tümce olmayan sözcük öbeği durumunda bulunduklarını söylemiştik. Sözcük öbeği durumunda olan deyimler, sınıflandırılamayacak kadar çok değişik biçimlerde oluşmuşlardır. Đki sözcüklü olanlardan kimisini yapıları yönünden sınıflandırmaya çalışalım. a) Öğeleri ekli ya da eksiz ad tamlaması biçiminde olanlar vardır: anasının gözü, kaçın kurası, ayak bağı, kıl payı, ayağının tozuyla, şunun şurasında, günün birinde... gibi. b) Öğeleri ekli ya da eksiz sıfat tamlamak biçiminde olanlar vardır: iki büklüm, dik başlı, orta halli, bir ara, boş yere, bir ağızdan, tek başına, tez elden, fena halde, çöpten çelepi, başlı başına... gibi. c) Tamlanan - ad yapısında olanlar vardır: kanı pahasına, ardı sıra, ucu ucuna, günü gününe, yanı başında, eli kulağında, günü birliğine... gibi. ç) Tamlanan - önad yapısında olanlar vardır: kulağı delik, sütü bozuk, alnı açık, canı tez, gözü kapalı, yüzü gülmez... gibi. d) Ekli ya da eksiz ad - önad yapısında olanlar vardır: et kafalı, gün görmüş, çöp atlamaz, kendi gelen, cana yakın, kafadan sakat, arada bir, anadan doğma, ayağına çabuk, örümcek kafalı... gibi. e) Biri ya da her ikisi ekli iki addan oluşanlar vardır: el ele, art arda, karşı karşıya, kim kime, kendi kendine, sözüm ona, günden güne, devede kulak... gibi. f) Biri ya da her ikisi ekli iki sıfattan oluşanlar vardır: Üst üste, yarı yarıya, birdenbire, uzaktan uzağa, inceden inceye, alı al, moru mor... gibi. g) Đki eylemden oluşanlar vardır: oldum bittim, inan olsun, gel geklim, bilir bilmez, oldu olacak, girdisi çıktısı, aldı yürüdü, veryansın etmek, örtbas etmek... gibi. Đkiden çok öğesi bulunan ve yukarıdaki sınıflar içine girmeyen değişik yapıda deyimlerden de birkaç örnek görelim: her ne kadar, hiç olmazsa, ne var ki, ne de olsa, eski göz ağrısı, o gün bugün, kız ağlama kız, dumanı doğru çıksın, doğru doğru dosdoğru,... gibisine gelmek, kaşla göz arasında, ne olur ne olmaz, nerede kaldı ki, suyu mu çıktı, tuz ekmek hakkı... BĐÇĐMĐ DEĞĐŞEBĐLEN DEYĐMLER: Deyimlerin donmuş birer kalıp olduğunu söylemiştik. (Bkz. 44 2, A, 1). Kimi deyimlerde, tümce yapısı ve ana sözcükler değişmemek üzere çekimler ve adıllar değişebilir: Aşağı tükürsem (tükürsen, tükürse...) sakalım (sakalın, sakalı...), yukarı tükürsem (tükürsen,...) bıyığını (bıyığın, bıyığı...) Bana (sana, ona...) göre hava hoş. Gözüne kestirmek (gözüme kestirdim, gözüne kestirdi)... gibi.

Deli saraylı gibi .. tuzu yok..Đt gibi . ne bulaşır) . yurdu bellisiz. atasözlerinin ayrılmaz niteliği değildir. gibi takımı. öylece beğenilip yayılmıştır. ateş gibi. 2. Bilindiği üzere benzetme ilgeci olan gibi. bu önadın yerini tutar.Çöp gibi ..çok soğuk anlamına gelir.Tavşan boku gibi (ne kokar..Kuzu gibi .Kabak çiçeği gibi (açılmak) .Eşek gibi .Kuyu gibi . Deyim ya da atasözü saymadığımız yaygın benzetmelerden örnekler: Kar gibi . çok siyah demektir. Yani buz gibi sözü -kendisinden sonra soğuk sıfatı kullamlmasa bile.Arpacı kumrusu gibi (düşünmek) Beşlik simit gibi (kurulmak) .Karun gibi . gibi. Dilin her zaman tuttuğu bu yolu özel bir kuruluş ve anlatış yolu sayıp bu gibi benzetmeleri deyimler ya da atasözleri arasında göstermeyi biz uygun görmüyoruz.Pamuk gibi .Arı kovanı gibi (işlemek) .Domuz gibi..Kağıt gibi . deyimler için de geçerlidir. kömür gibi. Yeri. Yol. çok sıcak. Göz ucuyla (Göz kuyruğuyla). Çenesi düşük (Çenesi çürük).Đki cami arasında kalmış beynamaza dönmek.Kurşun gibi .Şeker gibi .Kav gibi . gelinim sen dinle (işit.Çam yarması gibi . DEYĐMLERDE SÖZ SANATLARI: Deyimler de atasözleri gibi ustaca düzenlenmiş sözlerdir. deriz ki çok soğuk. demiştik.Kıl gibi .Dal gibi . Nitekim çam devirmek.. Bu sözlerin yapılışında dilin türlü olanaklarından ve çeşitli söz. A. Hoşuna gitmek (Hoşuna gelmek). 2) kimi deyimler birbirine benzeyen sözcüklerin yenilenmesiyle güç kazanırlar: Yaşı ne. b) Öte yandan deyim sayılması gereken benzetmeler vardır: Bunlar çekici bir anlatım kalıbı içinde kurulmuş. devede kulak gibi çoğu mecazlı olan deyimler arasında özrü kabahatından büyük.BÖLGELERDE DEĞĐŞĐK BĐÇĐMLER: Bir deyim. DEYĐMLERDE MECAZ: Mecaz.Đğne gibi . Bu söz.. Atasözlerini ve deyimleri derleyen kitaplarda bu basma kalıp benzetmeler de yer almaktadır. iz bilmemek. Kısalık ve özlülük.Taş gibi . anlam sanatlarından yararlanılmıştır: .Arslan gibi . Buz gibi.Yıldırım gibi ...Ahfeş'in keçisi gibi (baş sallamak) .Yıldırımla vurulmuşa dönmek .Mal bulmuş Mağribi gibi . deyimlerin özelliklerinden olmakla birlikte (Bkz. Örnekler: Tereyağdan kıl çeker gibi Gümrükten mal kaçırır gibi .Tilki gibi . BENZETMELĐ ANLATIMLAR: Deyim sayılmaya elverişli olan ve olmayan benzetmeli anlatımlar vardır: a) Kimi kavramları daha iyi belirtmek için birtakım basmakalıp benzetmelere başvururuz. başı ne! Tadı.Dalyan gibi .Çiroz gibi . benzetmedeki iki yanın güçlü olanından sonra gelir.Zümrüt gibi .Đpek gibi . yarı yarıya gibi mecazsız olanlar da vardır.Ayı gibi .Terbiyeli maymun gibi .Temcit pilavı gibi (ısıtıp ısıtıp koymak) ..Sebilhane bardağı gibi (dizilmek) . Bunun arkasından benzetme yönünü belirtecek olan önad söylenmezse .Keçi gibi .Süt dökmüş kedi gibi . anla).Đplik gibi .Dev gibi .Zehir gibi .Koyun kaval dinler gibi (dinlemek) . ayrı ayrı bölgelerde değişik sözcüklerle ya da değişik biçimlerle söylenebilir: Kızım sana söylüyorum.

Dört elle sarılmak .Gece silahlı gündüz külahlı .Damşıklı dövüş .Ateş püskürmek . yüzyılda da. oldu olacak. YENĐLĐĞĐ: Deyimler de atasözleri gibi toplumun malı olan eski sözlerdir.. takım taklavat. b) Sadece bir bölgede bulunanlar. iş yok. yığın yığın.Pösteki saymak . kap kacak.Bir içim su .Đple çekmek . öbek öbek. Deyimler. atasözleri kadar eskimeden dile yerleşirler. yavaş yavaş.Kulağı delik .Göze girmek .. gibi. c) Türkiye dışındaki Türk lehçelerinde yaşayanlar.Göz koymak .Kabına sığmamak . Olmadı eşeği dövmek ile. süklüm püklüm.Arslan payı . DEYĐM VE BĐLEŞĐK SÖZCÜK: Sözcük öbeği durumundaki deyim (Bkz..Gözü tutmak . söylene söylene. karşıt olanlarla sesleri birbirini andıranları ya da sözcüklerinden biri anlamsız bulunanları deyimlerin bir dalı saymak yerinde olur: ev bark.Pişmiş aşa soğuk su katmak. büyük büyük. allak bullak. yüzyılda yazılan Gülşen-i Raz'da görülmektedir: Ki bunlar sakala gülmektir ancak. karma karışık. ters pers. en güzel benzetmeler. Son zamanlarda bozum olmak.Can kulağıyla . yüreği soğumak deyiminin 15.Borusu ötmek . DÖRT BÖLÜK DEYĐM: Atasözleri gibi deyimler de kullanıldıkları yer ve zaman bakımından dört bölüğe ayrılabilirler: a) Yurdun her yerinde kullanılanlar. çoluk çocuk. DEYĐMLERĐN ESKĐLĐĞĐ. aynı sözcüğün yenilenmesiyle kurulan ya da kuruluşlarındaki özellik..Eyüp sabri . Nitekim derdini Marko Paşaya anlat sözü. yüzyılda da vardı.Büyümüş de küçülmüş Yaşını başını almış .Katır inadı . oldum olası. yeşil ışık yakmak. ileri geri. 2.Eli uzun . ç) Eski zamanlarda kullanılmış iken bugün çıkarılmış olanlar.Dokuz doğurmak . eski püskü.. 3) ile bileşik sözcük kimi zaman birbirine çok benzer.Kör dövüşü . Şeyhi'nin şu beytinden anlaşılmaktadır: Yüreği soğumadı sövmek ile. mırıl mırıl.Oğul balı . boş vermek.Kuş sütüyle beslemek . kuyruk olmak. bulunduğu.. ĐKĐLEMELER: Đkileme adı verilen ve ayrı ayrı yazılan sözcüklerden anlamları birbirine yakın. ufak tefek. apar topar.Ateş bacayı sarmak . Marko Paşa'dan beri ortaya çıkmıştır. Bunun gibi sakala gülmek deyimi 15. gibi. kimi yaşlı kimselerin tanıdıkları Dı. Örneğin. yapış yapış. gibi yeni deyimler de dilde yer almıştır. DEYĐMLER ULUSAL DEĞERLERĐ YANSITIR: Deyimler de ulusal damga taşıyan dil varlıklarıdır Ulusun söz yaratma gücünden doğarlar. bir dil kuralı uygulaması olan ikilemeleri deyim saymayı uygun bulmuyorum: Tak tak.Ağzı var dili yok . şakır şakır.Kaşıkla verip sapıyla gözünü çıkarmak . Her deyim hoş bir buluştur Bir küçük söz dağarcığına koca bir alem sığdırılmıştır.Çiçeği burnunda . aşağı yukarı.. gibi. oyun çıkarmak (sporda). Akse'l-Đreb'deki atın kıymeti tırnağı dibinde gerek sözünden anlaşılıyor ki bugün yurdumuzun bazı bölgelerinde kullanılmakta olan tırnağı dibinde deyimi 13.Yüreği yufka . sarı sarı. Ancak. en ince hayaller.Eski göz ağrısı . A.Anasının kızı . En uçucu kavramlar.. çeşit çeşit mecazlar ve söz ustalıkları mini mini bir deyimin yapı harçları arasında parlar. tıkır tıkır. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? .

çıtkırıldım. gibi). bileşik sözcük saymış demektir. gibi. balıksırtı desen....] DEYĐM VE TERĐM: Deyim ile terimi de ayırt etmek gerekir: Deyim. Bu sözcüklerin kimisi isim ve fiil çekimlerine girmiştir.. sözgelişi. işyeri.. genel dilin malı olan sözdür. anlamı daraltılmış sözdür ve bir tanımın özetidir: eşkenar. bileşik sözcük mü oldukları ancak anlaşma ile sonuca bağlanabilir. bağlaç. Balayı sözü Türkçe Sözlükte ayrı yazılmıştır. Sözcük öbeği biçimindeki deyimlerden böylece ayrılırlar. sözlerini deyim sayıp ayrı yazmıştım. dedikodu.. çıtı pıtı. etimolojinin. baş vurmak. Ayak üstü. edat. Terim ise ya bilim. Đmla Kılavuzunun eski baskılarında bulunmadığına göre ayrı yazılması öngörülmüş iken Yazım Kılavuzu (1970)nda bitişik olarak yer almıştır. Ben bu kitabın 1965 baskısında ayak takımı. yani isim. kavram ve görev bakımından terimdirler. Yazım Kılavuzunda bitişiktir. Nasıl ki yazımın (imlanın) oluşumunda da fonetiğin. minimini. gözü pek. meslek sözüdür ya da bunlar dışında. haminne. balkabağı. sözleri bileşik yazmak eğiliminde olanlar bulunduğu gibi Yazım Kılavuzu'nda bileşik yazılmış olan başıbozuk.. alabildiğine koşuyordu. başlı başına. geleneğin.. durdinlen. 2) Ses kaynaşması ve düşmesi (cumartesi. şu sözü bileşik sözcük kabul edelim demektir. Eli açık. Đki sözcüklü öyle sözler vardır ki deyim mi. O zaman tek çıkar yol. veryansın. birebir. kuşpalazı. Örneğin vazgeçmek sözü. peki. deyimle bileşik sözcüğü ayırt etmek için her zaman yeterli değildir.. baş vurmak. göz koymak. çöreotu. gibi fiilleri çekimlenebilen söz kümeleri deyimler arasına girer ve sözcükleri ayrı ayrı yazılır. Oysa tek sözcüklü deyim olmaz. ayak teri. kaba saba. tersyön. elbirliği. Yazım Kılavuzu(1970) bu sözleri bitişik yazdığına göre deyim saymamış. (Bununla birlikte verdiğimiz ölçüler. gitgide. baş ucunda. zarf.. sözbirliği. Đmla Kılavuzu'nun eski basımlarında ve Türkçe Sözlükte ayrı yazıldığı halde Yazım kılavuzunun 1970 baskısında bitişik olarak verilmiştir.. anlaşmaktır. gibi).. başsağlığı. karafatma . baldırı çıplak. cevizgiller. çıtır pıtır.. Đmla Kılavuzunun eski baskılarında ayrı yazılmıştır... ünlem gibi kullanılır: Vurdumduymazın biri. el atmak. kahvaltı.. gibi iyelik ekiyle kurulan. sıfat. balık etinde. gündönümü. gelişigüzel.. kabataslak. gibi. Bileşik sözcük.a) Bileşik sözcüğü meydana getiren sözcükler. Yani bunlar biçim ve yapı bakımından bileşik sözcük. bilirkişi. zamir. Yazım Kılavuzu (1970)nda ise bitişiktir. giderayak. Örneğin ayak sözcüğü dar anlamıyla edebiyat ve coğrafya terimidir. Terimler tek sözcük olanları da vardır. bir de anlaşmanın (şöyle olsun diye kabul edip elbirliğiyle uygulamanın) payı vardır. Buna karşılık cümle halinde deyim vardır. bit yeniği. gibi). yerelması.. bileşik sözcük olarak kurulmuştur. ama terim yoktur. b) Deyimi meydana getiren sözcükler ise aralarına çekim eki alamayacak kadar kaynaşmış değildirler. biçerdöver. tek sözcük durumundadır: Bitişik yazılır. tepetaklak. isim soyundandır. ateşböceği. Görülüyor ki bir yerde deyimle bileşik sözcüğü kesin olarak ayırt etmek olanağı yoktur. Yani şu sözü deyim sayalım. Öte yandan Yazım Krlavuzu'nda ayrı yazılması öngörülmüş olan ara sıra.. Bu örneklerdeki terimler. 3) Sözcük çeşidi kayması (vurdumduymaz. sanat. başı boş. sözlerini ayrı yazmak eğiliminde olanlar da vardır. akbaba. yanı sıra.. . bal ayı. işbirliği. Başıboş. aralarına çekim ve yapım eki giremeyecek kadar kaynaşmıştırlar: Başlıca üç yolla kurulurlar: 1) Anlam kayması (hanımeli. içgüdü. örtbas.

moruk.. Allah dört gözden ayırmasın.. yani her türün belli bir konuya özgü anlatım aracı olmasıdır. Deyim niteliğindeki argo sözcük öbeklerine ise argo deyim adını vermek yerinde olur. atasözleriyle deyimlerden kolayca ayırt edilebilirler... Allah namerde muhtaç etmesin. piston. 2. röntgenci (kötü niyetle bir yeri gözetleyen). düstur niteliğinde sözlerdir. yani bir kural gibi söylenmiş olanlar vardır. argodur.DEYĐM VE ARGO: Deyim ile argo arasındaki ilişkiye de dokunalım: Argo. DUALAR. Bunların en önemli özelliği. Allah cezasını versin. Ancak duaların ve bedduaların bir bölüğü ya atasözlerine ya. a). 4. Dalga geçmek (aklı başka yerde olmak). geniş anlamıyla bir meslek topluluğu arasında kullanılan özel sözdür. Bu duruma göre argo sözcüklerine sadece argo demek yeter. b) ise başka dile çevrilebilirler. ĐLENÇLER: Önce atasözü sayılabilecek dua ve beddualara bakalım: Bilindiği gibi atasözleri. cızlamı çekmek (kaçmak). Đşte bunlar. B. Gerçek anlamlarıyla kullanılan deyimler. Canı sağ olsun.. gibi. 2. (Bkz. posta kurmak (gözdağı vermek). külhanbeylerinin özel anlamda kullandıkları kaba sözlere ya da başkaları anlamasın diye aralarında kararlaştırdıkları anlamla kullandıkları sözlere argo diyoruz. Biz daha çok. BAŞKA DĐLE ÇEVRĐLME: Gerçek anlamları dışında özel bir anlama gelen deyimler (Bkz. ::::::::::::: 3 KALIPLAŞMIŞ BAŞKA SÖZLER Atasözleriyle deyimlerden başka kalıplaşmış sözlerimiz de vardır: Dualar. (sınıfta). tekerlemeler. genel kural. dayısı dümende olmak (iş başında kendisine arka olan kimsesi bulunmak). ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce.TANIM Buraya kadar yaptığımız açıklamalara göre deyimleri şöylece tanımlayabiliriz: Bir kavramı. 4... bilmeceler. Allah deveye kanat vermesin. . bi durumu. Dua ve beddualar arasında'da bir kişi için söylenmiş olmayıp genel nitelik taşıyanlar. yağ çekmek (birine dalkavukluk etmek). konularının sınırlı bulunması. maytaba almak (alay etmek). . ayrı sözcükler ve aynı gramer biçimleriyle başka dile çevrilemezler. Bilmecelerle tekerlemelerde atasözlerinin ve deyimlerin öteki ayırıcı nitelikleri yoktur. taahhütlü (tabanca). B. Torpil. beddualar (ilençler). gibi.. deyimlere yaklaşır... Ç. Genel kural niteliği taşımayıp bir kişi için söylenmiş olanlar atasözü sayılamazlar: Ömrün uzun olsun. sövgüler. boş vermek (aldırış etmemek). Allahından bulsun. dua ve beddua olmakla birlikte atasözleri de sayılabilirler: Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin. gibi. çakmak. gibi sözcük öbekleri argo deyimdir. Böylece bunlar.

Dilde var oldukları yadsınamayan bu sözlerin kitaplara geçirilmesini doğru bulmayanlar. gibi. MÜSTEHCEN SÖZLER: Halk arasında kullanılan sövgü sözleri ile açık saçık ve edep dışı sözler de konumuzla ilgilidir. bir ahlak titizliği göstermekte. Đşte onlar. ya da sadece özel bir kalıp içinde belirtmektir. Bu özel konu da deyimlerin sınırsız konları içine girebileceğinden anlatımında deyim özellik ve niteliği bulunan dua ve beddualar. Her çeşit konu. deyime anlatım kaynağı olabilir. Asıl azmaz. içinde 689 söz bulunan Atalar Sözü adlı kitapta genel olarak gerçek atasözleri bulunmaktadır. kitaplara geçirilip geçirilmemeleri zaman zaman tartışma konusu olmuştur.Deyim sayılabilecek dua ve beddualara gelince: Yukarıda gördüğümüz gibi deyimlerin amacı. Bu ayrımda ise şimdiye değin çıkan belli başlı eserlerde tutulan yolları. bir kavramı. sağ yıymaz.Canı cehenneme.. Her iki görüşü de anlayışla karşılamak gerekir. Bu kitaptaki gerçek atasözlerinden örnekler: Dağ ne kadar yüceyise yol üstünden aşar.. Kısacası.Canı çıksın . rahmetli Velet Đzbudak'ın açıklamalarıyla birlikte Türk Dil Kurumu'nun bastırdığı. atasözleri ve deyimler için verilen tanımları. Dua ve beddualar arasında da bu özellikleri taşıyanlar vardır. Biz istediğimiz kadar gizleyelim. mecazlı olmayan ve çekici bir anlatım kılığı taşımayan dua ve beddualar deyim sayılamazlar: Çok yaşa . dua ve beddua olmakla birlikte deyim de sayılabilirler: Allah unutturmasın . Öte yandan. bu eleştirmelerle kendi görüşümüzü savunmuş olacağız. yapılan derlemelerdeki kusurları belirteceğiz. Atalarsözü sayılamayacak sözlerden örnekler: . yayılıp söylenmek akımından öteki sözlerimizden beri kalmıyor demektedirler. Bunların kimisi deyim ya da atasözü niteliğinde zekice bulunmuş.Eline sağlık . Kitaplara geçirilmesini savunanlar ise: bilimde ayıp ve utanma olmaz. SÖVGÜLER. ::::::::::::: 4 ELEŞTĐRĐLER Đncelememizin 1. atasözlerinin özelliklerini iyi sezmiş ve derlemelerine pek az başka sözler karıştırmıştır. ATALAR SÖZÜ (Hazırlayan: Velet ĐZBUDAK) 1480 yılında bilinmeyen bir kişinin derlediği ve 1936'da. Durumu biraz daha aydınlatmak için hatırlatalım ki deyimlerin konusu sınırlı değildir. Derleyici. Bunları kitaplara geçirmemek bilim dışı davranıştır. özellikle bunları okuyacak çocukları düşünmektedirler.Gözünü toprak doyursun . Ancak.. gibi. aynı zamanda deyim de oluyorlar demektir. güzel örgülü sanat ürünleridir. ya hoş. o. Şunu da söyleyelim ki eleştirdiğimiz eserleri meydana getirenlerin kalıplaşmış sözlerimizi derlemede geçen emekleri şükranla anılmalıdır.Sağ ol .. çekici bir anlatımla. Hayır san işüne hayır gele başuna. ve 2. Kedinün usluluğu sıçan görüncedür.Kör olası. kötü dilektir. Dua ve bedduaların konusu ise sadece iyi. Kağnı çökecek yol gösterici çok olur. Dil gerçeği gizlenmemelidir. ayrımlarında atasözleriyle deyimlerin özelliklerini kendi görüşümüze göre belirttik.

içinde atasözlerinden başka bilgece mısralar. Bir kapuyu bendederse bin kapu eyeler küşat. buna hiç kimse atasözü demez. DURUB-Đ EMSAL-Đ OSMANĐYYE (Şinasi) Bu eserin ikinci. Bilgece mısralardan ve beyitlerden örnekler: Şecaat arz ederken merd-i Kıpi sirkatin söyler. atasözleri için verdiği eksik tanımdaki halk felsefesi niteliğini bile taşımayan maddeleri de kitabına koymuştur. Bir şem'i ki Hak yaka cihan üflese sönmez. Binaenaleyh bunların kaba tabiratı müştemil olanlarından maada ekserini işbu mecmuaya elifba tertibi üzre derceyledim. yukaru korsam is olur. Gözün üstünde kaşun mı var dediler melul olursun. Halbuki aynı felsefenin: Ev alma. .Ekmeğün sağdıç emeğine dönsün. Aşağa korsam pas olur. Ancak başka özelliklerini belirtmediğinden tam bir tanım yapmış olmuyor. Durubi Emsal-i Osmaniyye ise cümleten manidardır. Arabi ve Farisi ve Fransızca bazı mukabilleri fercemeleriyle beraber ilave kılındığı gibi lafzan veyahut manen durub-i emsali mutazammın olan birtakım Türkçe ebyat ile ibarat-ı mensure dahi istidlal makamında zeyl olundu. Eserde karışık olarak yazılı bulunan bu sözlerden birkaçını asıl nitelikleriyle seçerek gösterelim. deyimler. Sağır işitmez uydurur. lisanından sadır olduğu gibi milletin mahiyyet-i efkarına delalet eder. Görülüyor ki bir sözün sadece halk felsefesi olması atasözü sayılmasına yetmemektedir. başına gelen. Çok kısa olan önsözünü olduğu gibi aşağıya alıyoruz: Durub-i emsal ki hikmet-ül-avamdır. Kar-ı evvelde kişi akıbet-endiş gerek. Takdir-i Huda kuvvet-i bazu ile dönmez. Hazret-i Allah efendi fatih-ül-ebvaptır. Tanzimi: 1268 (1851). Böylece Şinasi. Atasözlerinden örnekler: Hekim kim. Ne ekersen onu biçersin. biçiminde söylenişine herkes atasözü demektedir. Mihneti kendüye zevk etmedir alemde hüner. 2Eserin adı Durub-i Emsal (atasözleri) olduğu halde. yani 1287 (1870) baskısında 2500 söz vardır. komşu al. Sükut etmek gibi nadane alemde cevap olmaz. beyitler. Đt boku ilaca yaradı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. biregü gözündeki çöpü görür. 1Şinasi durub-i emsal (atasözleri) için hikmet-ül-avam yani halk felsefesi demekle bu sözlerin önemli özelliklerinden birini belirtmiş oluyor. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. Kendi gözündeki hezeni görmez. Halk. hatta deyim olmayan düpedüz laflar çoktur. bir felsefesini komşuları uygun olmayan evi alma diye anlatsa.

kimi atasözlerine ve kimi deyimlere yanlış biçim vermiştir. Bundan sonra şöyle devam ediyor: Đşte bunlar. Açma kutuyu söyledirsin kötüyü.Fitili aldı.Deyimlerden örnekler: At alan Üsküdar'ı geçti . Doğruları şöyledir: Su testisi su yolunda kırılır.Başını hırkaya çekti . Tabir ıtlak eylediğimiz akval ise bir hali musavvirdir.Sübut bulmayan söz hakkında ağız açma.Tencere yuvarlandı kapağını buldu .Parasızlık her fenalığı yaptırır .Maymun gibi her şeye eli yakışır . Đt ürür kervan yürür. Anda meselin haiz olduğu hüküm yoktur.Kabak tadı verdi . bir hadiseyi veya emri temsil tarikıyle tarif ile beraber bir hükmü tazammun ederler ki bu kabilden olan kelam-ı avama durub-i emsal ıtlak olunur.Đpe un serdi . Hatta tabirat-ı meşhuredendir tabiri zebanzed-i havass u avamdır. Mesela yalancı pehlivan tabir-i meşhuru gibi.Çapak siler .Elmastıraş bardak latif olur .Akıntıya kürek çeker . Lisanımızda ise yerine göre ıstılah ve yerine göre tabir ile tarif olunabilir ki hulasa-i hükmü bir his veya fikr-i mahsusu terceme ve tefhimden ibarettir.Kulp taktı . Suyu devirmiş kediye döndü. söyletme kötüyü. Açtırma kutuyu. Ebuzziya bu satırlardan sonra şu üç sözü örnek olarak veriyor: Bol bol yiyen bel bel bakar. Örneğin: Çeşmeye gidenin testisi kırılır.Tesbih böceği gibi büzülmüş . Đt ürür kervan göçer. DURUB-Đ EMSAL-Đ OSMANĐYYE (Ebüzziya) Şinasi'nin Durub-i Emsal-i Osmaniyye'sine birçok söz katarak söz sayısını 4004'e çıkaran ve 1302 (1885)'de kitabın üçüncü baskısını ortaya koyan Ebüzziya. sözleri yanlıştır.Arı gibi sokar .At başı beraber . Kaş yaparken göz çıkarır. Açtırma kutunun kapağını. Süt dökmüş kediye döndü. Bal bal demekle ağız tatlılanmaz. ünlü sözlükçü Littre'nin mesel için yaptığı tanımı efvah-ı nasta deveran ve az kelime ile ifade-i meram eden bir kavl-i şayidir ki kaide-i külliyye hükmündedir diye Türkçeye çevirdikten sonra diyor ki: Her lisanda emsal ile emsal kuvvetinde birtakım tabirat vardır ki ona Fransızlar expression derler.Yakası açılmadık . Hasıl mesel odur ki bir vakayı veya bir hikmeti mutazammın olarak bir emri iş'ar ve tenbih ede. Yazar. Çünkü yalancı pehlivan tabirinden hiçbir . Lisan-ı Türkide ise birtakım ıstılahat ve tabirat dahi emsal yolunda istimal olunagelmiştir. Binaenaleyh durub-i emsal ile tabirat-ı meşhureyi fark etmek iktiza eder. 3Şinasi.Eski hamam eski tas . eserin sonuna darbımesel ile tabir hakkında bazı düşünceler eklemiştir. Atasözü ve deyim olmayan laflardan örnekler: Dört yanını deniz aldı .

hadise tazammun etmeyip belki bir şahsın mahiyyeti taayyün eder ki icra edemeyeceği bir tavırda bulunan yani ca'li besalet taslayan kimseler vasfedilir. Bunlarda temsil yoluna gidilmemiştir.. atasözü olmadıkları halde bir hükmü tazammun etmektedirler. C) atasözleri temsil yoluna baş vurularak da. halbuki yargı vardır. Biraz önce belirttiğimiz gibi Ebüzziya böyle bir ayırma yapmaya kalkışsaydı bunu başaramayacaktı sanıyoruz. 3Ebüzziya. dahası Littre'nin kaide-i külliye (genel kural) ölçüsünü kullanamamıştır. 2Ebüzziya mesel. hatta ne deyim ne de atasözü olan sözler vardır: Öküz öldü ortaklık ayrıldı. Yukarıda da görüldüğü gibi (Bkz.. gibi cümleler. kötüye kötü der. Ancak. Ebüzziya durub-i emsal ile tabirat-ı meşhure'yi birbirinden ayırmak gerektiğini söylemiştir. O adam bu işi beceremez. Bir olayı temsil (simgeleme) yoluyle anlatmak. bir emri temsil tarikıyle tarif ile beraber bir hükmü tazammun eder. baş vurulmayarak da kurulmuş olabilir. gibi sözlerin atasözü sayılmaması gerekirdi. Çünkü darbımesel diye gösterdiği yukandaki üç örnekten ilk ikisinde genel kural niteliği varsa da üçüncüsünde yoktur. gibi.. Bununla deyimin ayırıcı özelliğini vermiş olmuyor. tabir için şöyle diyor: Bir hali musavvirdir. 1. gibi deyimlerde bir hali tasvir yoktur. Ama bu ayır mayı yapmak için gerek olan ölçüz bulamamış. hiç olmazsa eserinin adını Durub-i emsal ve Tabirat koymalı idi. Onun semeri eksik. Ebüzziya. Yani bu da yetersiz bir tanımdır.Sağlık olsun . . 1Görülüyor ki. Bugünkü işini yarına bırakma. (bir yargıyı kapsamakta) Kaldı ki tanımda belirtildiği gibi bir olayı temsil yoluyla anlattıkları ve bir hüküm belirttikleri halde atasözü olmayan deyimler. atasözlerinin ayrılmaz koşulu olsaydı: Az tamah çok ziyan getirir. b) Bir hadiseyi. Örneğin: Eviniz güzel yerdedir. darbımesel için iki tanım vermiştir: a) Bir vakayı veya bir hikmeti muntazammın olarak bir emri iş'ar ve tenbih eder Şinasi'nin hikmet-ül-avam tanımı için söylediklerimizi bu tanım için de tekrarlayabiliriz.. Bir hükmü tazammun etmek koşuluna gelince: Her cümlede bir hüküm (yargı) bulunduğuna göre atasözü olmayan cümlelerde de bu koşul gerçekleşmiştir. Çünkü: Allaha ısmarladık . sözlerinin sonunda şöyle demektedir: Şinasi merhum emsal-i Osmaniyyeyi cemeylediği sırada emsal ile ıstılahatı tefrika lüzum görmeyerek ikisini beraber kaydeylemiş olmasından biz de camiin tuttuğu usulü muhafaza eyledik. Anda meselin haiz olduğu hüküm yoktur.Đyiye iyi. mademki derlemelerinde atasözleriyle birlikte deyimleri de verdiğini söylüyor. Baltayı taşa vurdum. Köşk değil. cennet.

. Ayağı göğe ilişti. Halep yolunda deve izi aramak.Su kaynarken. Deyimlerden örnekler: Astarı yüzünden pahalı . gibi. beyitlerin.Yavaş yavaş konuşma . Atasözlerinden örnekler: Çok yaşayan bilmez. Rasgele gerçeklerden ve laflardan örnekler: Sabit olan nabit olur .Genç beye hizmet güçtür . Denize düşen yosuna sarılır.Kabiliyet talim ile olmaz . Köpekle dolaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir. birtakım dizelerin.Kar topunun yuvarlanması .Mızıkçı ile oyun oynanmaz Rüya görmüşe döndü . Ölümü gören hastalığa razı olur. 5Şinasi gibi Ebüzziya da kimi sözlerin kalıplaşmış biçimini değiştirmiştir: Kart ağacın eğilmesi güç olur. Bunlardan ayrı ayrı örnekler seçip veriyoruz. Değil kürsiye vaiz arşe çıksan adem olmazsın.Paraya tapar. Rüzgarın önüne düşmeyen adem yorulur. Ayağı suya değmek. 4. Adudan intikam almak gibi dünyada kam olmaz: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan gavgasıdır. Sait) . Denize düşen yosundan imdat umar Zelzeleyi gören yangına razı olur.Yaza boza bir şeye benzer . bayağı gerçeklerin ve lafların karışık olarak bulunduğunu söylemiştik. sözleri gibi ki doğruları.Göz boyadı.Öte yandan bir hali tasvir ettiği (bir durumu betimlediği) ve bir hüküm (yargı) belirtmediği halde deyim olmayan sözler çoktur: Ağır hasta .Sıçan gibi kapana tutulmuş .Bağrına taş bastı . Başı göğe ermek. şöyledir: Ağaç yaşken eğilir. Halep yolunda deve izi sayar.Dikine tıraş Fukara babası . Son pişmanlık akçe etmez.Meşveretsiz yapılan şeyden hayır gelmez . ::::::::::::: DURUB-Đ EMSAL-Đ TÜRKĐYE veya ATALAR SÖZÜ (Tekezade M. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli.. Şinasi'nin derlemelerine kattığı derlemelerde atasözlerinden başka deyimlerin.Eli tutar gözü görür . çok gezen bilir.Hıh demiş burnundan düşmüş . Ebüzziya'nın.Cümlemizin gireceği kara topraktır . Çok tanınmış örnekler: Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir.

hemcinsinden bazılarının ve belki de birçoğunun hadim-i istifadesi olacağına dair muharrir-i acize bir ıtminan vermektedir. Sait kar ziyanın kardaşıdır sözlerini de almışlardır.Zannımız gibi çıktı .Din-i mübin uğruna . Atasözlerinden örnekler: At ölür meydan kalır.Yüzünden astarı pahalı. A. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. (ortağıdır) Nitekim Şinasi ayrıca kar zararın kardaşıdır ve Tekezade M.Hırsından boğuluyor Aramakla ele geçmez .1311 (1895)'de yayımlanan ve içinde 5742 söz bulunan bu eserin önsözünde konu ile ilgili olarak yalnız şunlar söylenmektedir: Şu risalenin havi olduğu durub-i emsalden her ahlak beşeriyye ve fezail-i tabiiyye nokta-i nazarından bakılır ise birer düstur-i ibrettir.Kalbur üstüne gelen .Đlmullah her şeyi muhittir . yiğit ölür şan kalır. Darb maddesi içinde bulunan darb-ı mesel ise şöyle tanımlanmıştır: Mebni alelhikaye olup misal gibi irat olunan meşhur söz.Balık kavağa çıkınca . 1Düstur-i ibret sözü de hikmet-ül-avam gibi eksik bir tanımdır.Ab-ı pake ne zarar vakvaka-i kurbağadan . Atasözlerinin özelliklerini yukarıda (Bkz.Gah olur gurbet vatan gahi vatan gurbetlenir.Yaban kedisi gibi insandan kaçar . 2Eserin adı Atalar Sözü olmasına karşın kitaba atasözlerinden başka pek çok deyimle ne atasözü ne deyim olan birçok söz karıştırılmış ve hepsi alfabe sırasıyla verilmiştir.Astarı yüzünden pahalı. Deyimlerden örnekler: Kulağı kirişte . . sözleri.Kabak tadı verdi .Balık ağı gibi .At alan Üsküdar'ı geçti. Şinasi'de de bulunan: Faide zararın kardaşıdır. Sabrın sonu selamettir. Alet işler el öğünür.Hatiften nida mı geldi .Ab ü dane serpilir insanı kısmet gezdirir . 3Kimi sözler yanlış biçimlerle verilmiştir. şu yanlış biçimlerle de yazılmıştır: Yüzü astarına uymaz . Bu eserde bir de pabucuna kum dolar sözü geçmektedir. 1.Şahin bakışlı . Bunlardan niteliklerine göre kendimiz sınıflandırarak örnekler veriyoruz.Zuhurata tabi ol Bihude şeylerin terki aklın kemalidir . B) gösterdiğimiz için burada sadece onları anımsatmakla yetineceğiz. sözü gibi ki doğrusu şudur: Kar zararın kardaşıdır.Parayı denize attı .Sermayeyi kediye yükletti . Atasözü ya da deyim olmayan sözlerden örnekler: Pırlanta gibi .Davul çalan işitmez . KAMUS-Đ TÜRKĐ (Şemsettin Sami) Hicri 1317 (1899)'de basılmış olan bu eserde atalarsözü terimi ata maddesi içindedir ve darbı mesel diye karşılanmıştır. Bizim bildiğimize göre bir bölge deyimi olan bu sözün doğrusu da pabucuna taş kaçmak'tır. Yürük at yemini artırır. Bunun gibi: Astarı yüzüne uymaz . Bu mülahaza.

Kaza attım koza değdi. ATALAR SÖZLERĐ (Azerbaycan Edebiyat Cemiyeti) 1926'da çıkarılan ve içinde 2000'e yakın söz bulunan bu esere hem atasözleri hem başka sözler karışık olarak alınmıştır. hikayeye dayandığı halde atasözü olmayıp deyim olan sözler de vardır: Baklayı ağzından çıkarmak.Sayalım fırsatı ganimetten . Hayır söyle konşuna hayır çıksın karşına.Uzun sözün kısası . Başka sözlerden örnekler: Hata senden ata benden . gibi. Od düştüğü yeri yandırır. Yukarıda görüldüğü gibi (Bkz. Öte yandan. Darbımeseller (atasözleri) bölümünde 2057. tümce durumunda da bulunabilirler.Suya aparıp susuz getirir .Kah nala döğür kah mıha .Köhne hamam köhne tas . Hoşafın yağı kesildi. tabirler (deyimler) bölümünde 279 söz vardır. gibi hikayeye dayananlar varsa da bu. dişine dayandı gibi bazı tabirlerde her ne kadar hüküm varsa da bunların müsnedün ileyh ve müteallikleri mahzuf olduğundan yine işidenlere tam bir mana iş'ar ve ifade etmezler. b) Mat oldu gibi sözlerin özneleri ve tümleçleri bulunmadığı için deyim sayılmaları anlaşılır şey değildir: Ahmet satrançta mat oldu denilirse mat oldu sözü deyim olmaktan çıkacak mıdır? 2Bu kitaptaki derlemelere gelince: Atasözleri bölümünde gerçek atasözleri arasında atasözü olmayan birçok söz de vardır: . Tabirler bölümünde şöyle denilmektedir. bütün atasözleri için gerekli değildir... Nitekim: Ak akçe kara gün içindir. Su aktığı yerden bir de akar. Çobanın gönlü olsa tekeden peynir dutar. gibi atasözleri hikayeye dayanmaz. A. Atasözlerinden örnekler: Anasına bak kızını al.. Mesela ateş pahasına tabiri doğrudan doğruya hiçbir hadiseyi. Atasözleri içinde her ne kadar: Yalancının evi yanmış. Meseller tam bir cümle veya fıkra halinde irat olunarak muhatabına faide-i tamme ifade ettikleri halde tabirler çok kere terkib-i nakıs şeklinde irat olunurlar. tasavvur ediyoruz. Yoldan kal yoldaştan kalma. kırağına bak bezini al. Ebüzziya'nın yazdıklarından bir parçası yinelenmiştir.Buna göre her atasözünün bir hikayeye dayanması gerekir. a) Deyim için terkib-i nakıs tanımı çok yetersizdir.. Mat oldu. KONYA VĐLAYETĐ HALKĐYYAT VE HARSĐYYATI (Sadettin Nüzhet ve Mehmet Ferit) 1926'da yayımlanan bu eserde atasözleri ve deyimler ayrı ayrı bölümlerde yer almıştır. Darbımesel için özel bir tanım yapılmamış. 1Burada tabir'in en önemli özelliği olarak terkib-i nakıs biçiminde bulunması gösterilmektedir. Kimi tabirlerdeki hükmün özneleri ve tümleçleri bulunmadığı için tam bir mana bildirmediği de söylenmektedir. Kendimiz bir ayırma yaparak her iki çeşitten örnekler gösterelim. Ancak bu sene pamuk ateş pahasına çıktı dediğimizde pamuk fiyatının çok yükseldiğini ve müşterileri ateş gibi yaktığını. 3) deyimler terkip'ten başka biçimlerde de. hiçbir hükmü ifade etmez. kimse inanmamış. 2.

Kaçak.Atasözlerinden örnekler: Bir elin nesi var.Yaygarayı bastı . efvah-ı nasta deveran ve az kelime ile tefhim-i meram eden kavildir ki kaide-i külliyye hükmündedir. Bu tanımlar. ama atasözü sayılamayacak olan sözlerden örnekler: Pişmiş paça gibi sırıtma .Hoca Nasrettin .Başında kavak yeli esiyor Can kulağıyla dinliyor. Atasözü ve deyim olmayan sözlerden örnekler: . üçüncü cildi 1943'te. pir çıktı .Baba ocağı .Đki eli kandadır .Basmakalıp . insan insana kavuşur.Ak ile karayı seçti .Başına buyruk . iki elin sesi var. Örnekler: Aldı fitili . insanı kısmet gezdirir.Ar. ikinci cildi 1928'de Maarif Vekaletince. hayır gelsin başına. hem deyimler bulunduğu gibi ne deyim ne atasözü olan sözler de vardır.Bir çıktı. Kuruların yanında yaşlar da yanar. Baş yarılır börk içinde. Deyimler bölümüne de deyim olan ve olmayan sözler vardır.Keçesini sudan çıkardı .Đğne gibi Billur gibi .Sen bir yana. A. Atasözlerinden örnekler: Acı patlıcanı kırağı çalmaz. kara gün karardır. bizim açıklamalarımız ve tanımımızla karşılaştırınca (Bkz.verilmiştir: Şayi ve mütedavil ve bir hikmeti mutazammın olan söz.Ateş pahasına . Birçok maddelerinde darbımeseller başlığı altında verilmiş olan sözlerin sayısı 6200'den artıktır.Üç nal ile bir ata kaldı . Atasözleri bölümünde gösterilen.Yılan gibi .Ümmetsiz peygamber . Eden bulur.Vur abalıya .Tüy dikti . kol kırılır yen içinde.Küp gibi .Bir baltaya sap olur .Tükürdün bir tükrük . dördüncü cildi 1945'te Türk Dil Kurumunca bastırılmıştır. 2Darbımeseller başlığı altındaki sözler içinde hem atasözleri. 1.Ab ü dane serpilir. Deyimlerden örnekler: Kuyruk acısı . namus tertemiz .Kalp . Hayır dile eşine. Ak gün ağardır. C) aradaki farklar belirecektir. Dikensiz gül olmaz.Đpe un serer . 1Atasözleri şöyle tanımlanmıştır: Ecdattan nakil ve rivayet edilen sözler ve öğütler. Kitapta atasözleri ve mesel için tanımlar da yapılmıştır. B.Çavdara girmiş it gibi başını kemerleme Dokuz öküz ile bir mağarada mı kaldın . TÜRK LÜGATĐ (Hüseyin Kazım KADRĐ) Büyük Türk Lügati adıyle anılmakta olan bu eserin birinci cildi 1927'de.Atak .Yan çizdi . Can cümleden aziz. -Ebüzziya'nın çevirisi biraz değiştirilerek. dünya bir yana . durub-i emsal. Dağ dağa kavuşmaz. Mesel için de Littre'nin yaptığı tanım.Kadın kadıncık . Sağ baş yastık istemez. Sözleri niteliklerine göre sınıflandırarak her üç çeşit için örnekler gösterelim.

Bunların biri doğru.Emeği sağdıç emeğine döndü . Bir çiçekle yar olmaz . yan çizdi. Tilki masalı okur. Korkunun ecele faydası yoktur .Đki öküze bir saman verecek hali yok . deyimler bölümüne birçok atasözleri konulmuştur.Borç benim kasavet senin mi . 1Atasözlerinin özellikleri üzerine yukarıda yaptığımız açıklamalar bu tanımın eksiklerini ortaya koyacağı için burada o özellikleri yinelemeyeceğiz.Ev sahibinin dolaşması misafire karşı faidedir .Bir bunda beni bir dahi mahşerde görürsün . 4Kimi sözler de iki biçimde yazılmıştır. 3Kitaba alınan sözler içinde yanlış olanlar da az değildir.Başına çelenk takarım .Taraveti giden yemişin hazmı güç olur . iki elin sesi var. Örnekler: Açma kutuyu söyletme kötüyü. Bunların doğruları şöyledir: Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Ancak önsözde şunlar vardır: Atalarsözü ve tabirler. ayrı ayrı bölümlerde verilmiştir.Gözün üstünde kaşın var dedirtmez . her ne kadar zahiren birbirlerine benzerlerse de aralarında oldukça mühim bir fark vardır. 2Bu eserde tabir (deyim) için hiçbir tanım yoktur.Sükütu mera-i dana hasmını ilzam için saklar. öteki yanlıştır: Bir ayağı çukurda . Evladını döğmeyen sonra dizini döğer. KIRlMLI) Selim Nüzhet Gerçek'in önsözü ve bibliyografyası ile 1939'da yayımlanmış olan bu eserde 2742 atasözü ve 2140 deyim.atasözleri bölümünde yer alanlardan birkaç örnektir: Alan da pişman satan da . Bir elin şamatası çıkmaz. Şu sözler -yanlış olarak. sağı solu yok gibi sözleri atalarsözü saymak gerekir.Mal benim değil mi denize atarım Nefsine kıyas et .Fırsat gözetir . asık suratlı.Vur demeden öldürür. Kurt masalı okumak. ATALAR SÖZÜ (Sadi G. iki söz çeşidi arasındaki oldukça mühim farkın ne olduğu açıklanmamış. kimisi ise ne atasözü ne deyimdir.Körler mahallesinde ayna satmağa benzer . Vur dedimse öldür demedim ya .Davul çalsan işitmez . Kitapta. Atasözleri bölümünde yer alması gerekirken deyimler bölümünde gösterilen sözlerden örnekler: . Bir elin nesi var.Zalim yine bir zulme giriftar olur ahır: Elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Kızını dövmeyen dizini döver.Bir bulutla kış olmaz.Gökte ararken yerde buldu . iki söz çeşidini ayırma işine özel bir önem verildiği halde atasözleri bölümüne birçok deyimler.Korkunun ecele faydası çoktur. Kitabın önsözü şöyle başlıyor: Atalar sözü ağızdan ağza dolaşan ve az kelime ile çok mana ifade eden söz demektir. Bu sebepten biz onları bu risalede ikiye ayırmaya çalıştık.Đki ayağı çukurda. Görülüyor ki bu sözlerin kimisi deyimdir. Şu kadar söyleyelim ki bu tanıma göre ayaklı kütüphane.Delik büyük yama küçük .Arından yere geçecek .

Babalı – Bacaksız .Boşuna Boydan .Ağızdan .Dilli . Birden çok sözcüğün oluşturduğu bu anlama deyim adı verilebilir mi? Şüphe yok ki hayır! Ama bu anlamın özel kalıbı olan ana baba günü biçimindeki söze deyim adı verilir. tek kelimenin mecazlı ve kinayeli kullanılışı o kelimenin bir tabir halini alması sayılamaz. Yazar.Eyvallah.Akşamcı . bu sözlükteki deyimleri.Boğazsız . ::::::::::::: TÜRKÇE TABĐRLER SÖZLÜĞÜ (Mustafa Nihat ÖZÖN) 1943'te Đstanbul'da Ahmet Sait Matbaası'nda basılmış ve Remzi Kitabevi'nce yayımlanmıştır.Biri .Azıcık aşım kaygısız başım. birinci tümcede anlam olarak. can çıkmadıkça huy çıkmaz.Başlıca .Çulsuz . Bu noktaya değindikten sonra deyimin anlam olarak nitelenmeyeceğini kitaptan rasgele aldığımız bir örnekle açıklayalım: Kitapta karışık ve felaketli zaman sözleriyle belirtilen bir anlam var.Babacan .Bogazlı .Can .Aptessiz . 3Bu eserde aynı sözün iki ayrı söylenişinden birinin atalarsözü. adlarını verdiği. Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa.Akılca Akıllı .Belalı Besmelesiz .Ardınca .tek sözcüğü deyim saymamaktadır. Onun için.Ça.Bican . Yalancının evi yanmış kimse inanmamış.Çenebaz Çeneli .Arkasız .Dillenmek . sözleri.Başlıksız . Huy canın altındadır. çokluk mecaz ve kinaye bulunmakla beraber. son cümlede söz olarak düşünülmektedir. Şu halde kitabında deyimler arasına böyle sözcükleri almaması gerekirdi.Boysuz . Bin nasihatten bir müsibet yeğdir.Cangah .Dilbaz . birden fazla kelimenin vücuda getirdiği anlam demek istiyoruz. Sen dede ben dede bu atı kim tımar ede.Açmaz .Buyur .Baştan .Aylıklı .Baştakiler . Örneğin. Tek kelimenin.Buyurun . yüzyıldan günümüze kadar yazılmış 87 yapıttan yararlanmıştır. Tabirlerde. Kitabın önsözünde deyim''in nitelikleri şu sözlerle belirtilmektedir: Tabir ile. Ekmeden biçilmez. 3- . atalarsözü bölümündeki: Huy canın altındadır. Hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur.Birlik – Birden . 2Mustafa Nihat Özen yukarıya aldığımız sözlerinin son cümlesinden de anlaşılacağı üzere. Her yiğidin yoğurt yiyişi vardır. manasındaki tabir kılığında görülen anlam sözcüklerce kaydedilebilir.Babaç . Oysa bunları da almıştır. Đşte örnekleri: Açıktan . Düşmez kalmaz bir Allah.Asılası . deyimler bölümünde şu biçimlerde bulunmaktadır: Huy canın altındadır.Delişmen . Oğlumu doğurdum ama gönlünü doğurmadım.Canım . 15. ötekinin deyim olarak gösterildiği de vardır. Đçin de 4000'e yakın deyim vardır. Tırnağın varsa başını kaşı.Candan .Ağalık . biz bu kitabın düzenlenmesi sırasında bu esası tuttuk.Dağlarca . adlarını verdiği 7 eserden toplamış. bunlardan birçoğunun metinler içinde kullanılışına örnek seçmek için de yine.Beyinsiz .Azıcık Baba .Arkalı .Billah .mur . 1Deyim. 44 artı 400 sayfadır.Arkalık .

atasözlerini tanımamız için atasözleri bir hüküm anlatırdan başka ölçü de vermiyor. atasözüdürler(!) 4Yalnız deyimleri içine almak üzre hazırlanmış olan bu eser de atasözleri de yer almıştır: Ahlatın iyisini dağda ayı yer.Đnşallah .Billah Bismillah . b) Atasözleri bir hüküm anlatır denmekle atasözlerinin gerçek ayırıcı özelliği belirtilmiş olmuyor. gibi sözler.Ağır iş .Özön şöyle demektedir: Atasözleri ile tabir arasındaki farkı kısaca şöyle anlatmak kabildir: Atasözleri bir hüküm anlatır tabir ise bir durum bildirir.Av kuşu (gerçek anlamda) - .Arap atı (gerçek anlamda) .Alçak eşek (alçak eşeğe kim olsa biner). -Ayağıyla gelmek (ayağıyla gelene ölüm olmaz). atasözü değil. Beş parmak bir değil. Filancanın ağzından çıkanı kulağı işitmiyor. Can cümleden aziz.Aç kurt (gerçek anlamda) . deyim olmayan birçok söz bulunmaktadır. . a) Burada ayraç dışındaki sözlerin deyim. Ancak Đtin ayağını taştan mı sakınıyorsun? sözü. Armudun iyisini ayı yer. deyimdir. kızını al. Ağızdan çıkanı kulak işitmemek.Baç almak .Dükkan açmak .Ağır hastalık . El mi yaman. O açmaza düştü.Akıl kabul edecek şey değil . Dumanlı hava aramak (kurt dumanlı havayı sever).Akşam namazı (gerçek anlamda) . ayraç içindekilerin de atasözleri örneği olarak verildiği anlaşılıyor. Yine bu ölçüye göre kitapta deyim olarak gösterilen: Çingene haraççısına benzer. biçiminde yargı bildiren kılıklara girerlerse atasözü sayılacaklar.Altın anahtar (altın anahtar her kapıyı açar) vb. Bunu. Çocuktan al haberi.Kız atmak . yargı bildirdikleri için. Onunla cennete bile gitmem. Bu işe ben önayak oldum.Đbadullah . Ayağı taştan sakınmak (itin ayağını taştan mı sakınıyorsun?). Allah sekizde verdiğini dokuzda almaz. Örnekler: Acı patlıcan .Elhamdülillah . Ebüzziya'nın Durubi Emsal-i Osmaniyye'sini incelerken de açıklamıştık. gibi sözler.Kalp akçe (gerçek anlamda) .Fesüphanatiah . Bu ölçüye göre.Zehir gibi acı .Estağfurullah . Çünkü bir hüküm (yargı) bildirmesine karşın atasözü olmayıp deyim.Veliyyullah Min tarafillah . c) Özön. Olur olmaz dua ile defulacak bela değil. ya da bayağı söz olan sayısız tümce vardır. bey mi yaman? 5Deyimler arasında. kitapta deyimler arasında bulunan: Açmaza düşmek. Anasına bak. Önayak olmak. . Ayağı taştan sakınmak diye bir deyim de yoktur.Vallah .

Ocağı söndü . Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur. sayayım seni. Bal bal demekle ağız tatlılanmaz. Şinasi'nin atasözü için söylediği hikmet-ül-avam tanımını benimsemekte Ebüzziya'nın atasözüyle deyim için verdiği tanımları da kabul etmiş görünmektedir. Kesilse riştesi şem'in ziyası artar eksilmez. Körün isteği bir göz. Kancayı taktı .Eser savurur .Gene buyurun inşallah .Bokluca bülbül (gerçek anlamda) .Yaz yağmuru gibi gelir geçer .Baba oğlunun fenalığını istemez .Mekik gibi seğirdir .Đş buyurmak .Parası çok aklı az . Şimdi düşüncelerimizi sıralayalım: 1Atasözleri bölümünde pek çok deyim ve başka söz vardır. Şinasinin.Gavur gemisi gibi yan gider .Lakırdı ile iş bitmez . Biz bunlar arasından on tane atasözü seçerek listenin ön sırasına alıyor. Divanü Lügat-it Türk ve Lehçe-i Osmani.Boy entarisi . Mal canın yongasıdır. giydiği çul. Düşmana kalırsa da dosta olma muhtaç.Ceviz ile ekmek yemesi.Diliyle yakalandı .Cennet kuşu. yoldaştan kalma. Ebüzziya'nın. Et tırnaktan ayrılmaz. arkasından da atasözü olmayanları veriyoruz: Đki el bir baş içindir.Cin gibi aklı var Aramakla ele geçmez . başının yuları yok. Akacak kan damarda durmaz.Islak kargaya dönmüş . Yoldan kal. bir şeye aklı ermez zavallı .Paçaları sıvayıp da girişti işe . 2- .Ne buyurulur .Horoz ibiği gibi bir yana sallanır . ikisi olursa ne söz.Kulağında davul çalınır . 1956'da yayımlanan ikinci baskısı 8600 numaralanmış atasözü ile 2250 numaralanmamış deyimi içine alan bu eserin önsözünde şimdiye kadar çıkmış olan belli başlı atasözü kitaplarında görülmüş olanların toplandığı söylenmekte ve kaynaklar şöylece belirtilmektedir: Velet Đzbudak tarafından yayımlanan Atalar Sözü.Mecnun gibi beyabanda gezer . Yazar. Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun. Cehd eyle malını etme israf.Buyurun gidelim .Fen söz çekilmez . Say beni. güzel ile muhabbet etmesi iyi olur.Temel çivisi (gerçek anlamda) Ay gördüm Allah amentü billah. Aşağıdaki maddeler. ::::::::::::: TÜRK ATA SÖZLERĐ (Mustafa Nihat ÖZÖN) 1952'de yayımlanan birinci baskısı 8257 numaralanmış atasözü ile 1470 numaralanmamış deyimi.Yaka yıka bitiremedi . Cahilin alim katında sözünün miktarı yok. atasözleri bölümünde karışık olarak yazılı bulunmaktadır.Çaylak yavru kapar gibi . Kendi eşek. Bundan başka iki çeşit sözü ayrı ayrı göstermek için atasözlerini kitabın metnine deyimleri de sayfa altlarına koyduğunu bildirmektedir.Hancı tavuğu gibi yolcu artığından geçinir . Görelim ayine-i devran ne suret gösterir.Toz almak . huy çıkmaz. Vefik Paşa'nın atasözlerini derleyen kitapları. aylar mübarek olsun elhamdülillah. Can çıkar.

Eski göz ağrısı . (Atasözleri bölümündedir) Kurtla koyun bir arada olmaz. Yaşa yaşa gör temaşa.At gibi .Çattık belaya müstef'ilatün . (Deyimler bölümündedir) Kurtla koyun kılıçla oyun.Bildiğin gibi değil . Deliden uslu haber.Eşek gibi çalışır . Kavganın iyisi olmaz. Yarım elma gönül alma.Uyku geldi bedene ne mutlu kalkıp gidene .Çantada keklik . (Atasözleri bölümündedir) Acı acıya su sancıya.Đpliğe bamya dizer gibi .Uzun uzadıya. (Deyimler bölümündedir) Dolap beygiri gibi döner. baba yarısı. (Deyimler bölümündedir) Deliden al uslu haberi. Soran yanılmamış.Yılan gibi .Allame kesildi .Vaktinde gerek . (Deyimler bölümündedir) Sağlık hastalık bizim için.Soygun vermiş abdala döndü .Dirsek çevirmek . dahası kimi sözcük ve çekim değişikliğinden başka aralarında ayrım bulunmayan pek çok maddeler kitabın hem atasözleri bölümünde. (Atasözleri bölümündedir) Hastalık sağlık bizim için. Amca. arkasından da deyim olmayanları veriyoruz: Aralığa gitmek .Tazıya dönmüş . (Deyimler bölümündedir) Acı acıyı bastırır. (Atasözleri bölümündedir) Değirmen beygiri gibi dolaşır. (Atasözleri bölümündedir) Binmiş dokuza inmez sekize.Vera-yi perdede esrar var zuhur edecek . Varak-ı mihr ü vefayı kim okur kim dinler . hem deyimler bölümünde gösterilmiştir: Adı kaale alınmaz. (Atasözleri bölümündedir) Atın dorusu yiğidin delisi. 3Aynı nitelikte olan.Çiçek gibi .Deyimler bölümünde pek çok atasözü ve başka söz vardır. Aşağıdaki maddeler deyimler bölümünde karışık olarak bulunmaktadır.Đçli dışlı . (Deyimler bölümündedir) El yumruğunu yemeyen kendini kahraman sanar.Kediyle köpek gibi . Biz bunlar arasından on tane deyim seçerek listenin ön sırasına alıyor. (Deyimler bölümündedir) . (Atasözleri bölümündedir) Deliden uslu haber.Su götürür . (Atasözleri bölümündedir) Adı kaale gelmez. (Atasözleri bölümündedir) Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. (Deyimler bölümündedir) Çanak açıyor.Daha çelik çomak oynar Söz anlamaz .Kapağı atmak . (Atasözleri bölümündedir) Çanak tutmak. (Deyimler bölümündedir) Atın ürkeği yiğidin korkağı.Kör döğüşü . (Atasözleri bölümündedir) El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır.Baş göz etmek . (Deyimler bölümündedir) Anasından emdiği süt burnundan geldi.Küp gibi .Dediği geldi çıktı. Görünüşe aldanma.Gele gide . (Deyimler bölümündedir) Çıktı dokuza inmez sekize. Bir inat bir murat.Yabanın ayısı .

Yiğidim yiğit olsun da durağım çalı dibi olsun. (Atasözleri bölümündedir) Erim er olsun da yerim çalı dili olsun. (Deyimler bölümündedir) Her tarladan bir kesek. (Atasözleri bölümündedir) Her tarladan bir nakil, her adamdan bir akıl. (Deyimler bölümündedir) Horoz akıllı adam. (Atasözleri bölümündedir) Horoz akıllı. (Deyimler bölümündedir) Kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğrur. (Atasözleri bölümündedir) Kazanırsan dost kazan. (Deyimler bölümündedir) Şeriat zahiredir. (Atasözleri bölümündedir) Şeriat zahire hükmeder (Deyimler bölümündedir) Var Marko Paşa'ya derdini yan. (Atasözleri bölümündedir) Derdini Marko Paşa'ya anlat. (Deyimler bölümündedir) 4Mustafa Nihat Özön, kaynak olarak seçtiği eserlerde ne varsa, hiç bir değerlendirme süzgecinden geçirmeyerek hepsini almıştır. Bundan dolayı: a) Kaynaklarda kimi zaman yanlış, değişik biçimlerle yazılı bulunan aynı söz, bu kitapta da -doğru ve yanlış olarak- birkaç kez yer almıştır. b) Kitaba ne atasözü ne de deyim olan birçok sözler girmiştir. Bu durum, kitaptaki söz sayısını, gereksiz yere, çoğaltmıştır. 5Özön, kaynaklarının yapmadığı bir işi yaptığını, yani atasözleriyle deyimleri ayrı ayrı gösterdiğini söylemektedir. Ama yukarıda örnekleriyle gösterdiğimiz gibi bu bir ayırma değil, karıştırma olmuştur. ::::::::::::: TÜRK ATASÖZLERĐ VE DEYĐMLERĐ (Feridun Fazıl TÜLBENTÇĐ) Mart 1963'te çıkan bu eser 402 sayfadır. Đçinde numaralanmış 15080 söz bulunmaktadır. Toplayan (Tülbentçi) şöyle demektedir: Ata sözleri ile deyimleri birbirlerinden ayıranlar ve bu suretle kitaplarında bir tasnif yapan yazarlar olmuştur. Ancak vücuda getirdikleri kıymetli eserlerinde bu farkı çok güzel ifade ettikleri halde tasnifte hataya düşmüşler, deyimlerle ata sözlerini ister istemez birbirine karıştırmışlardır. Biz, Türk Atasözleri ve Deyimleri adını verdiğimiz bu kitapta eslafa uyarak herhangi bir tasnif yapmak cesaretini kendimizde göremedik. Bu duruma göre eserde atasözleriyle deyimlerin birbirine karıştırılıp karıştırılmadığı konusu üzerinde durmayacağız. Üzerinde duracağımız noktalar şunlardır: 1Önsözde Şinasi'nin durub-i emsal tanımı beğenilmekte ve benimsenmektedir. Biz ise, yukarıda görüldüğü üzere, bu tanımı yetersiz bulmuştuk. 2Yine önsözde atalar sözü umumiyetle bir hüküm ifade eder denilmektedir. Bu da Ebüzziya'nın tanımında bulunan bir görüştür ki yukarıda eleştirmiştik. 3Kitapta atasözleriyle deyimlerin ayrı ayrı gösterilmediği bildirildiğinden bu konu üzerinde durmayacağımızı söylemiştik. Ancak eserin önsözünde atasözleri örnekleri arasında: Mart havası gibi bir halde durmaz. sözü de görülmektedir. Bunun atasözü olmadığı açıktır.

4Tülbentçi, eserini sunarken içinde 15 binden fazla ata sözü ve aynı değerde deyim vardır ki şimdiye kadar neşredilmiş olanların söz adedi bakımından en zenginidir diyor. Bizim görüşümüz şudur ki kendisi de, M.N. Özön gibi, kaynaklardaki sözleri değerlendirip elemediği için kitaba giren söz sayısı çoğalmıştır. Bir eleme yapsaydı, bunların birçoğu kitaba girmeyecekti. Örneğin, kitabın hemen başında 1, ve 2 numara ile gösterilen: 1- Ay ay doğmuş. 2- A benim ruh-ı revanım seven ölsün mü seni? sözleri, deyimler arasında da atasözleri arasında da yer alamaz. Kitabın sonunda ise şu sözler var: 15076- Zülf-i yar. 15077- Zülf-i yara dokunacak lakırdı söyler. 15078- Zülf-i yara dokundu. 15079- Zülf-i yara dokunma. 15080- Zülf-i yara dokunur. Bunlara ve benzeri örneklere ayrı ayrı yer ve numara verildikten sonra 15080 sayısını 25080'e, 35090'a yükseltmek işten değildir. Çünkü yukarıda görülen çekimli biçimler arasına, sözgelişi: Zütf-i yara dokunmuş. Zülf-i yara dokunuyor. Zülf-i yara mı dokunayım? Zülf-i yara dokunsa ne çıkar. Zülf-i yara dokunmasın. gibi cümleler de katılabilirdi. Doğrusu ise sadece zülf-i yara dokunmak diye bir deyim göstermekti. 5Bu eserde ne atasözü ne de deyim sayılamayacak birçok söz bulunmaktadır. Đşte örnekleri: Bab-ı hümayun kapısı - Çelik gibi sert - Dana yediği taşı bilir - Denaet, rezalet - Hepsi bitti de o mu kaldı - Her sözünde bir nükte var - Irgat gibi çalışır - Irk ve nesli pak - Iskatçı hoca Islak tavuk - Đçi başka dışı başka - Đlim yalnız cehli giderir - Đlim yumuşak döşekte yatmaz Kargir iratları mı var - Kartal'a varıyor - Kartalha giriyor - Ovada kuş uçar - Yar ü ağyar Yetimin hakkını yiyen berbat olur - Orasın saki-i gülçehrenin ibramı bilir. 6Kaynaktaki eski yazının yeni yazıya çevrilirken doğru okunamamış olmasından ya da kaynaktaki yanlış sözlerin olduğu gibi alınmış bulunmasından, bu eserde epey yanlış söz vardır. Ayrıca, bunların kimisi ne atasözüdür ne de deyim. Örnekler: Çağrılan yere arınma, çağrılmayan yere görünme. (Arınma değil `erinme okunacaktr. Erinmek, üşenmek demektir.) Küçük işer, büyük dayanır düşer. (Dayanır değil tayınır okunacaktı. Tayınmak ayağı kaymak demektir.) Boruda peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına. (Zurnada olacaktı. Kitapta doğrusu da vardır.)

Kart ağacın bükülmesi güç olur. (Ağaç yaşken eğilir, olacaktı. Kitapta doğrusu da vardır.) Ab ve dane serpilir, insanı kısmet gezdirir. (Ab ü dane ... okunacaktı.) Saf na'l dür endişelerin matmaı nazarlarıdır. (saff-ı nial, dur-endişelerin matmah-ı nazarlarıdır okunacaktı. Đlerisini düşünenler bir kurulun hep aşağı tarafında oturmak isterler demektir.) Đlim, ilmi Altahtır. (ilmullah okunacaktı.) Hem silahlı hem külahlı. (Gece silahlı gündüz külahlı olacaktı. Kitapta doğrusu da vardır.) Đnsan okurken yanılır. (Hoca, ya da imam- okurken yanılır olacaktı.) Kesesine güvenen borazancı başı. (Nefesine güvenen borazancı başı olur olacaktı. Kitapta nefesine elverirse borazancı başı ol diye doğru bir biçim de vardır. Şinasi'nin kitabından alınan bu sözdeki nefesine sözcüğünü Sadi G. Kırımlı, `Atalar Sözü adlı eserine geçirirken yanlış olarak `hefsine diye okumuştur.) TÜRK ATASÖZLERĐ (Milli Kütüphane Genel Müdürlügünce hazırlanmıştır) Önsözünü Adnan Ötüken'in yazdığı bu yapıt, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bin Temel Eser dizisi arasında 1971'yılının Ocak ve Şubat aylarında iki cilt olarak yayımlanmıştır. Dizinin 47'ncisi olan birinci cilt, 15 sayfalık önsözden sonra 200 sayfadır. Đçinde A-G harfleriyle başlayan 5411 söz bulunmaktadır. Dizinin 48'incisi olan ikinci cilt ise 201-391 sayfadır. G-Z harfleriyle başlayan sözleri kapsamakta ve 10730'uncu söz ile sona ermektedir. Kitaba altı sayfalık bir bibliyoğrafya ile dokuz sayfalık bir sözlük eklenmiştir. Eleştirmelerimizin ayrıntılarına girmeden önce söyleyelim ki bu kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel eserleri arasında çıktığına göre her bakımdan olgun ve bu konuda şimdiye değin çıkarılanlardan üstün olmalı idi. Öyle olmamış, birçoklarının gerisinde kalmıştır. Eleştirilerimizi sıralayalım: 1Adnan Ötüken'in yazdığı önsözde atasözünün ve deyimin tam, doğru tanımları yapılamamış; bu kavramlar, bulanık anlatımlarla birbirine karıştırılmıştır. Đlk satırlarda atasözü için şöyle bir tanım vardır; Atasözü umumi bir adlandırmadır. Bunun içerisinde darbımeseller ve tabirler = deyimler yer alır. Darbımesel, çeşitli şekilleriyle her şeyden önce bir hüküm ihtiva eder. Đkinci sayfada bununla çelişen şu düşünce ileri sürülmüştür: Hüküm ihtiva eden atasözü denmesi ve bunların dışında kalanların da deyim adıyla adlandınlması doğru olur. Birinci tanıma göre darbımesel, hüküm ihtiva eder. Đkinci tanıma göre hüküm ihtiva eden söz, atasözüdür: Öyle ise tarbımesel = atasözü olmaktadır. Oysa söze başlanırken atasözünün hem darbımeseli hem de deyimi içine aldığı belirtilmişti. Önsözün son sayfasındaki on binden fazla atasözü (darbımesel ve tabir) bir araya getirildi tümcesinin yazılışından da atasözünün darbımesel ile eşanlamlı sayılmadığı ve deyimin, atasözü kavramının kapsamı içine alındığı halde darbımeselin bu kapsam dışında bırakıldığı anlaşılıyor. Öte yandan yine önsözde atasözleri için ayrı, deyimler için ayrı örnekler veriliyor; böylece birbirinden ayrılabilen iki söz çeşidinin bulunduğu kabul edilmiş oluyor.

Bu ikili ve karışık gürüşün etkisi, kitabın adında da kendini gösteriyor: Dış kapakta Türk Atasözleri ve Deyimleri, iç kapakta Türk Atasözleri yazılıdır. 2Önsöz yazarı, atasözü tanımında kullandığı hüküm ihtiva eder ölçüsünü Ebüzziya'dan almıştır. Atasözü için bir hükmü tazammun eder ölçüsünü veren Ebüzziya'dır. Hüküm taşımanın atasözü tanımında doğru bir ölçü olmadığını, yukarıda, rahmetlinin Durub-i Emsal-i Osmaniyye'sini eleştirirken ortaya koymuştuk. (Bkz. s. 60). Atasözü hüküm ihtiva eder düşüncesini benimsemiş olan önsöz yazarı, örnekler sıralarken: Kanımı kuruttu - Taşı sıksa suyunu çıkarır - Öküz öldü, ortaklık ayrıldı... gibi sözleri deyim olarak göstermekle düşüncesinin tersi olan bir davranışta bulunmuştur. Çünkü sözler hüküm ihtiva ettiklerine göre, yazarca, atasözü sayılmalı idiler; ama deyim olarak verilmişlerdir. (Doğrusu da deyim olduklarıdır.) 3Önsözde deyimler için Deyimlerin esas karakteri (bir hal ifade etmek)tir. Bunlarda darbımesellerde olduğu gibi hüküm unsuru bulunmaz, denilmektedir. Bu da Ebüzziya'nın ölçüsüdür. Ebüzziya'nın sözleri şöyledir: Tabir ıtlak eylediğimiz akval ise bir hali musavvirdir. Anda meselin haiz olduğu hüküm yoktdur. Deyimin böyle tanımlanamayacağını da daha önce (s. 62-63) açıkladığımızdan burada o sözleri yinelemeyeceğiz. 4Önsözdeki: Darbımesel, bir vaka veya oluşumun = meydana gelişin eş veya benzer manasını ihtiva eden bir halk düşüncesini veya felsefesini dile getir. Cümlesi de Ebüzziya'nın ve Şinasi'nin düşünceleridir. Ebüzziya, darbımeseli açıklarken: Bir hadiseyi, bir emri temsil tarikiyle tarif, Şinasi de: Durub-i emsal ki hikmet-ül-avamdır der. Biz Ebüzziya'nın bu sözlerini eleştirirken (Bkz. s. 60) temsili olan atasözleri gibi temsili olmayan atasözlerinin de bulunduğunu göstermiştik. Önsöz yazarı, örnek olarak sıraladığı atasözleri arasına temsili olmayan - yani kendisinin tanımına uymayan; Acele işe şeytan karışır. Cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür. Çok söyleyen çok yanılır. Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir. sözlerini de almıştır. Demek ki temsile dayanan tanım eksiktir. Ayrıca Şinasi'nin hikmet-ülavam=halk felseesi tanımındaki eksiklik üzerine yazdıklarımızı (s. 57-58) burada da anımsatmak isteriz. 5Önsözde -yetersiz olmakla birlikte- atasözü ve deyim kavramları üzerinde durularak her söz çeşidi için ayrı ayrı örnekler gösterilmesine karşın metinde atasözleri ve deyimler ayrı ayrı bölümlerde verilmemiş, bütün sözler karışık olarak abece sırasına konulmuştur. Bu da atasözleriyle deyimleri ayırt etmeyi göze alamamanın belirtisi ve ayırt etmeyi başarabilmek için önsözde kesin ölçüler verilememiş olmasının doğal sonucudur. 6Benzetmeli, mecazlı, nükteli her söz deyim değildir. Deyim sayılsa sanatçıların yapıtlarında görülen onbinlerce güzel sözün deyimler arasına alınması gerekir. Bu kitapta deyim olmayan, dahası güzelliği bulunmayan yüzlerce -belki de binlerce- söz vardır. Örnekler görelim: Abdestsiz yere basmaz - Adamdan başka her şeye benzer - Adımına yüz altın verse ayağımı atmam - Ağızlanmış - Ahmed'in öküzü gibi ne bakarsın - Anbardan yemeye benzer - Akrep gibi hemen sokar - Arı gibi sokar - Asmağa götürseler bir parası yok - At gibi kişniyor - Ay parçası gibi parlar - Ben seni severim gördüğüm yerde - Elinde kezzap mı var acep - Yana yana -

edepsizlik etme. Adamın hayırlısı halka faydalı olandır. meyvası rahattır. Mangal kenarı kış gününün lalezarıdır. Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur. ne deyim olan bu dizelerin de kitaba alınmaması gerekirdi. Ne atasözü. atasözlerimizin sayısı da on binleri bulurdu. Züht ü tekva bir ağaçtır ki kökü kanaat. Örnekler: Akıl düşer mi düştüğü zindana bir dahi? Bakılmaz hatır-ı ahbaba hiç dilber hususunda. Muhabetten Muhammet oldu hasıl. Hased-i kalb-i adüv lutf ile zail olmaz. Bunlara atasözü denilebilseydi. Kerem gördükçe ey Baki gedalardan rica atar. atasözü olmaz. divan edebiyatından alınmış dizeler de vardır. Bir hüner-ver yüzyılda zuhura gelir. . Biraz önce deyimler için söylediğimiz gibi. Kitaptaki bu tür sözlerden örnekler: Aç kiminle olsa savaşır. Akıl bir ankadır. Kande olsa aşık-ı biçare cananın arar. Kaside şairlerin keskülüdür. Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil. Bunların kimisi daha önce çıkan kitaplardan olduğu gibi alınmıştır. Bunun.Zaloğlu Rüstem kesildi başımıza . elinde fener bulunan amaya benzer. kitap -tatsız. Dövülmek eşeğe yaraşır. Bu inceliğe dikkat edilmediğinden. Hep çekticeğim kendi ceza-yi amelimdir. 8Kitaptaki sözler arasında.Zannımız gibi çıkmadı . ahlak. Padişahlar mülkünü elbette viran istemez. Balık sudan çıkınca hapı yutar. başka sanat yapıtlarımızda. Böyle şaha kul olan ister mi azad olmayı? Dert ile bimar olan elbette dermanın arar.Zayıflamış tazıya dönmüş . eski. atasözü anlayışını soysuzlaştırmak gibi bir zararı da vardır. öğüt kitaplarında. Sebepsiz bağırmak deliliktir. soğuk ve birçoğu bilgece söz söyleme özentisi olan. Akıl tecrübe ile kemal bulur.rasgele gerçeklerle.Zemheri soğuğu gibi soğuk söylüyor. söz sayısı boş yere çoğaltılmıştır. öğütlerle doldurulmuş. Sikke ve hutbe padişahlık şiarıdır. Alim de bir cahil de bir. düşünürlerin yazılarında birçok doğru sözler ve öğütler vardır. derleyicinin hoşuna gittiği anlaşılan. Terbiyesiz insan kalaysız kap gibidir. Cahil olan vakitsiz öten horoz gibidir. 7Her doğru söz. Bir küçük su görünür eşkime nisbet derya. ikisi de Allahın kulu değil mi? Amelsiz alim. her bilgece söz. yeni şiirlerimizde.

Ağaç yaprağıyla gürler. Bu kitapta ise bir tek kalıplaşmış biçimi bulunan kimi sözler.) Adam kıtlığında keçiye Abdurrahman Çelebi derler. (Vefik Paşa'da ve Özön'de de böyledir.. aruz bilen bir derleyicinin farkına vararak yapmayacağı yanlışlardır. Kardeş kardeşin ne öldüğünü ister. olacak. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye. Irak gibi diyar olmaz. Kimisi. kar kendindir. (Doğrusu ikbalini dir.. Doğrusu.) Ağaç dalıyla gürler. (Vefik Paşa'da ve Özön'de de böyledir. Ana gibi yar. kitabın metnine birkaç bakımdan uymamaktadır. Aşağıya aldığımız örneklerde de görüleceği üzere: a) Sözlerin yaygın olanı ile birlikte yaygın olmayanı da alınmıştır.) Mihneti zevk etmedir alemde hüner.. Bağdat gibi diyar olmaz. (Neeati'nindir. Doğrusu. gibi yar.) Ateşten korkan soğuk suyu üfler içer. ..) Rakip ölsün de Mevla Cennet-i alasında yer versin. diye almışlardır. kaynaklarda doğru olduğu halde bu kitaba yanlış geçirilmiş olanlar bulunduğu gibi kaynaklara yanlış alınmış ve buraya değerlendirilip elenmeden aktarılmış olanlar da vardır. Örnekler: Ayağı yere mi basar zülfüne berdar olanın. Sütten ağzı yanan yoğurdu.) Zalimin rişte-i ikbalin bir ah keser..) Darılmış kudurmuştan beter.) 9Atasözlerinin ve deyimlerin genel olarak kalıplaşmış bir tek biçimi bulunduğunu. (Dvğrusu. Sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Bunlar arasında. ancak kimi sözlerin kalıplaşmış birkaç biçimle söylendiğini biliyoruz. (Đş kendini değil.) Aç ölmez benzi sararır. (Doğrusu: Dizginini çekmek. Borçlu ölmez benzi sararır. (Cennet-i alada olmalı idi. (Vefik Paşa'da ve Üzön'de de böyledir. (Doğrusu.) 10Önsözde bir atasözünün çeşitli söylenişleri varsa bunlardan en çok yaygın olanı alındı denilmektedir. Yanlış biçimli sözlere örnekler: Abdal abdalın ne umduğunu ister. Ayağı yer mi basar.) Đnsana kardeş.. Şinasi ve Özön doğru olarak. (Doğrusu.) Zincirini biraz çekmeli.. Bu söz. ne onduğunu. (Müselman okunmalı idi. (Mihneti kendüyi zevk etmedir. ne bulduğunu.) Dahleden dinimize bari Müslüman olsa.) Elde istidat olunca iş kendini gdsterir.. Doğrusu. ya da sadece yanlış bir biçimle verilmiştir.Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Dadanmış -alışmış. (Doğrusu. ya doğru biçimiyle birlikte yanlış bir biçimle de gösterilmiş.kudurmuştan beterdir.

Zebani kılıklı. Başını boş bırakmaya gelmez. dahası olduğu gibi arka arkaya iki kez yazıldığı ve ayrı ayrı numaralandığı da olmuştur Örnekler: Aç gezmekten ise tok ölmek evladır. Tımar sipahisi züğürtledikçe eski defteri yoklar.Akrep etmez akrabanın akrabaya ettiğini.atasözü ve deyim olmayanlar pek çoktur. Timar sipahisi züğürtledikçe eski defter yoklar. .Aşıklık aşıkdaşlık etmişler. Garip kuşun yuvasını Hazreti Allah yapar. Eğri oturalım doğru konuşalım. Eğri oturalım doğru söyleşelim. 1224. Anasının nikahını ister. Garib kuşun yuvasını Tanrı yapar.Aşıklık aşıkdaşlık etmişler. Bir yiğit ne kadar kahraman olsa sevdiğine yenilir. Dilimde tüy bitti söyleyi söyleyi. Dilimde tüy bitti. Anasının ak sütü gibi helal.b) Alınan sözler arasında. Kurunun yanında yaş da yanar. Aç gezmekten ise tok ölmek yeğdir. Helal mal kaybolmaz. 1223. Çul tutmaz. Başıboş bırakmaya gelmez. Zulmü kendinedir. Zebani kılıklı bir hain. Aç olan kılıca sarılır. Cin akıllıdır. Bir yiğit nice kahraman olsa sevdiğine yenilir. 589. Gırbal ile su taşınmaz. Zulmü kendi nefsinedir..Akrep etmez akrabanın akrabaya ettiğin. Cin akıllı. Kuru yanında yaş da yanar. Helal mal zayi olmaz. Çul tutmazın birisi. Bir adımına anasının nikahını ister. 588.. Kalbur ile su taşınmaz. c) Aynı sözün çok az değişiklikle. Aç kılıca sarılır. az yaygın olmak şöyle dursun -yukarıda görüldüğü gibi. Anasının sütü gibi helal.

Bunlar. 11Tümce olarak kurulmuş deyimlerin kimisi eylemin yalnız bir çekimi ile kullanılır.Bir ağızdan çıkan bir ağıza yayılır.Delilsiz dava görür .Akıntıya kürek çeker . ardı arkası kesilmiyor. agzına tat bulaşacak. kalıplaşmış tek biçim değildir.Darılmış ise akşam kapaklı sahanları göndermesin. bu konuda bir yöntem izlememiştir. kimi deyimler geniş zaman. ite ot döker . Kimisi de eyleminin türlü çekimleriyle kullanılabilir.Borç benim kasavet senin mi? 3326. 6241.Yüz suyu döktü .Elinle koymadığın şeye dokunma.Çanak açıyor .Gözden düştü .Dokuz doğurdu .Sırta kadem basmış Tuttuğunu koparır . Azımızı çoğa tutsun.Bağrına bastı .Đki pilav arasında bir su gerek.. Eyleminin türlü çekimleriyle kullanılabilen deyimler. Anladın mı kazın ayağını? Aynayı al da yüzüne bak. 4481.Đki pilav arasında bir su gerek. biçiminde gösterilirlerse türlü çekimlerle de kullanılabilecekleri anlaşılır. 6240. Akıntıya kürek çekti.Ardı arkası kesilmez . Ardı arkası kesilmeyen.Can kulağı ile dinlesene . zevkini çıkardım.Boğazımdan geçmedi .2204.Bahtına küssün . akıntıya kürek çekiyor. Anladım kazın ayağını. sözgelişi: Ağzına tat bulaşır.Zevki humanna değmez. gibi başka çekimlerle de kullanılabilir. 2466. Zevkini çıkaracak.Elin ile koymadığın şeye dokunma.Kafa tutar . Aynayı alsın da yüzüne baksın. Azı çoğa tut. Örneğin. Türlü çekimleriyle birkaç kez gösterilmiş olan sözlerden örnekler: Ak ile karayı seçebildi. Kitap. o eylemin mastarıyle gösterilmelidir ki deyimin çekimle değişen biçimlerini ayrı ayrı yazmak gibi sakat yollara sapılmasın. kipi ile.Ardı arkası kesilmemek .Darılmış ise akşam kapaklı sahanları göndermesin.Her telden çalar .Feleğe baş eğmez .Bam teline bastı . Kimi deyimler geçmiş zaman. kimi deyimler mastarlarıyla yazılmıştır. kimi deyimler şimdiki zaman.Başa güreşir . Bir çekimle gösterilmiş olan sözlerden örnekler: Ata et.. Ak ile karayı seçti. 4446.Borç benim kasavet senin mi? 2467. Bunlar.Avucunu yalasın .Zevkini çıkarmak. kitaptaki: Ağzına tat bulaştı . Ayağına sıcak su dökmeli.Çam devirdi . Aynı deyimin birkaç kiple gösterildiği de olmuştur. 2205.Zevkini çıkarır deyimlerinin her biri.Akıntıya kürek çekmek . . 3327.Baklayı ağzından çıkardı .Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.Đpin ucunu kaçırdı . mastarlarıyla: Ağzına tat bulaşmak . Ak ile karayı seçer.Đçi içine sığımyor .

Korkarım zülf-i yare dokundu. milli duyguları incitecek sözlerin kitaba alınmadığı bildirilmiştir.Göğüs germek . Ebüzziya'nın malı ve el-avam ke-l-hevam (halk böcekler gibidir) felsefesinin geçerli olduğu çağların ürünü olan bu bilgece (!) sözü. aklı kısa. Çil yavrusu gibi dağıldılar. müstehcen adı verilen sözlerden daha sakıncalı değil midir? Tek başına şu örnek bile ilkin yapılan bir yanlışın. Bağdat'a tatar olmuş. Kadının yüklediği yük şuraya varmaz. Çanına ot tıktı. Oysa kitaba kadını hor ve hakir gören çok ağır sözler alınmıştır. Kadın yüzünden gülen ömründe bir kere güler. Davulu biz çaldık parsayı el topladı. Đşte örnekleri: At ile avrata inan olmaz. Çil yavrusu gibi dağıttı. 12Önsözde kadını hor ve hakir gören sözlerin kitaba alınmadığı belirtilmiştir.Burun burmak . Zülf-i yara dokunma. degerlendirilmeden kopya edile edile nasıl sürüp geldiğini göstermeye yeter. Kadının saçı uzun. Çanına ot tıkalıdır.Çile çekmek . Zülf-i yara dokunur. Avrattan vefa. zehirden şifa. Kadını sırdaş eden tellal aramaz. yeni nesillerin eline geçeceği için kitaba kötü vasıflı tipteki atasözlerinin alınmadığı açıklandığına göre bu sözün vasıfta olmadığı mı kabul edilmiştir? Eğitici niteliği söz götürmez olan atasözleri kitabında böyle bir söz. 13. Yine önsözde milletimizi küçük düşürecek. aklı kısa.Oyuna gelmek.Dikine gitmek . Mustafa Nihat Özön de kitabına almış ve bu kez halkçı devletimizin Milli Egitim Bakanlığı. Davacın kadı ise yardımcın Allah olsun.Hırsıza yol göstermek .Dolabı düzmek Eli varmamak . daha sonraki yapıtlarda hiç incelenmeden. Davulu o çaldı parsayı başkası topladı. Davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun.Kabasını almak . . Mastarla gösterilen deyimlere örnekler: Ara bulmak . Avradın kazdığı kuyudan su çıkmaz.Ayağına sıcak su mu dökelim? Bagdat'a tatar olacak. Kadın kısmının saçı uzun olur. Avradın yediği giydiği olsa vay ol kişinin haline. aklı kısa. Önsözde gençlerin. Bin Temel Eser'in harcı arasına koymuştur.Dize gelmek . Zülf-i yar. Avradın saçı uzun olur. Ya şu söze ne demeli: Halka gönül bağlayan sonra pişman olur.

ahır son anlamına gelir. sözündeki bal sözcüğü yal olacaktır. h) 4304. ayıp. sımak. tırnak içine aldığımız sözcüklerin aslını hatırlayacaklarından. Zangoç Ermenicedir. aşık-ı mihnetzededir. balaban. dizesindeki aşık ile mihnetzede arasında virgül yok.14Önsözde kaba. Örneğin şunlar Türkçedir: Ank. piredir. sözündeki bıçak. Ama bunları okuyanlar. sözündeki paranın doğrusu. Bu yanlış da eski harfle yazılmış olan yalın bir nokta ayrımıyla bal okunmuş olmasından ileri gelmektedir. torlak. Mayna.Deveye borç gerekirse boynun uzatır. Çünkü kitapta böyle bir sözcük bulunduğu bilinmemiştir. Doğrusu içkiden sonra gelen baş ağrısıdır. Oldukçanın doğrusu da buldukçadır. f) 2134.Adet budur aherde gelir bezme ekabir. e) 242.El ile arslan tutulur. senek. kebe. ayıp. . insana kötülük eden. kuskun.Bıçak kadar boyu var. kavuk. Kitapta bu sözün -yeni yazıyle yazılmış bir metinden alınmış olmalı ki. Sözlük bölümünde burç da yoktur. kaba. d) Zemmi imlasıyle yazılan ve Đslam devletlerinin tabiiyeti altındaki azınlıklar anlamı verilen Arapça sözcüğün doğrusu zimmidir. sözünün ilk sözcüğü de yanlış olarak el okunmuştur. Şu değiştirilmiş biçimler. Arapçada niam nimetler demektir. koz. esre vardır. sağlamak. sulak. Mısraındaki aher sözcüğü ahır olarak düzeltilmelidir. i) 76%.doğrusu da vardır: 635.Bir para için yorgan yakar. c) Arapça olan humar sözcüğüne sarhoşluk anlamı verilmiştir. Oysa bu bölümde az bilinen birtakım Türkçe sözcüklerle Batı dillerinden birkaç sözcüğün anlamı da verilmiş olduğundan bu sözcüklerin hangi dilden olduğunu daha önce bilmeyenler. 15Bu maddede sözcük yanlışlarından örnekler göstereceğiz: a) Sözlük bölümünün başına atasözlerinde geçen Arapça ve Farsça kelimelerin anlamları diye yazılmıştır. eğin. onlan Arapça ya da Farsça olarak ögreneceklerdir. kundak. yal. ıssını bilmek. g) 2358.al ile arslan tutulur. kani. başmak. ğ) 3638. köstek. boran. Doğru okunuş. b) Kumpas Fransızcadır. müstehcen sözlerin kitaba alınmadığı da bildirilmektedir. Al hile demektir. kösemen.Köpek bile bal yediği çanağa pislik etme. bacak olacaktır. güç ile güç tutulmaz.Ey aşık. us. börk. müstehcen sözler kitaba alınmamıştır denilemez. Anlaşılıyor ki bu söz eski yazıyla yazılmış bir metinden alınırken yanlış okunmuştur. tutmuş kolunu koparmış. Oysa bunlardan kimisinin. yılkı. ı) 4833. Deveye diken. ç) Niam yazımıyla yazılan ve evet anlamı verilen Arapça sözcüğün doğrusu naamdır. nesne. güç ile gücigen (köstebek) tutulmaz. atasözlerinin kendileri değildir. alındığı görülmektedir Örnekler: Görmeyenin oğlu olmuş. kanara. Doğrusu aldır. tekelti. sözcükleri değiştirilerek. Bu yanlış da eski yazının doğru okunamamış olmasından ileri gelmiştir. çemrenmek. yordam. bay. sözündeki borç sözcüğünün doğrusu ağacın taze dalı demek olan burçtur. Arapçada aher başka. mihnetzede oldukça bunarsın. pranga Đtalyancadır. Kılavuzu karga olanın burnu çamurdan çıkmaz.

daha önceki yapıtlarda bulunan sözleri bir inceleme ve degerlendirme süzgecinden geçirmeksizin yanlışlarıyla. Böylece yapıtları hazırlayanlar kendilerini daha çok atasözü ve deyim derlemiş gibi göstermektedirler. (3) Sözleri ayrı ayrı bölümlerde vermeyen yapıtlar atasözü ve deyim olmayan dizelerle sanat ve düşünce eserlerinden alınmış sözlerle.Üsrük devenin çulu eğri gider. Bu durum. Kitaptaki çeşitli yanlışlardan buraya sadece beşer. kısacası kaş yapayım derken göz çıkarmamak gerekir.j) 7944. bu güzellik ve soyluluktan yoksun olan sözler. (5) Yapıtları hazırlayanlar. yinelemeler ayıklanırsa kitaptaki 10730 sayısı yarısına düşer. karışık olarak sıralanmıştır. Bu havadan. Oysa bu çeşit sözler.Esrik devenin çulu eğri gerek. kurallara. sözündeki ilk sözcüğün doğrusu esrüktür. yoğrulup kaynaşmak. büyük dayanır düşer. Özön'ün ve Tülbentçi'nin kitaplarında da vardır. onar örnek aldık. Ama bunu yaparken çok titiz davranmak. Şimdiye değin derlenmemiş olan gerçek atasözlerimizi ve deyimlerimizi bulup ortaya koymak ve böylece eldekilerin sayısını çoğaltmak elbette büyük hizmettir. Eleştirilerimiz burada bitiyor. Kitaba girmemesi gerekenler atılır. eski yazıyla yazılmış bir metinden alınırken yanlış okunmuştur. bundan önceki kimi yapıtları hazırlayanları da şu kitabı düzenleyenleri de yanlış bir yöne sürüklemiştir. Sarhoş demek olan bu sözcük de sözlük bölümünde yoktur. Çünkü atasözü ve deyim kavramının yozlaşmasına yol açmaktadır. k) 9867. Kitapta bu sözün yeni yazıyla yazılmış bir metinden alınan doğrusu da vardır: 4668. Bu yanlış. dahası rasgele bayağı laflarla doludur. Daha çok söz derlemiş görünmek isteği. verdiğimiz kesin ölçülerden başka kuralla belirtilemez bir hava. ::::::::::::::::::::::: . bilgi ve sağduyunun kılavuzluğundan ayrılmamak. ölçülere uygun görünseler de gerçek atasözü ve deyim değildirler. tam tanımları yapılmamıştır. deyimler arasına da atasözleri ve rasgele başka sözler alınmıştır. onların büyülü inceliklerini sezecek bir sağduyu kazanmış olmak gerekir. zararlı olmaktadır. dolayısıyla bu söz çeşitlerinin özellikleri belirtilmemiş. Bu tutum. (2) Birçoklarında atasözleri ve deyimler ayrı ayrı bölümlerde verilmemiş.Küçük işer. kusurlarıyla kendi kitaplarına aktarmışlardır. Görülüyor ki: Önsöz yetersiz ve karışık olduğu gibi söz dizisi de yanlışlar. Doğrusu tayınırdır ki ayağı kayar demektir. tekrarlar ve ne atasözü ne deyim olan rasgele sözlerle doludur. (4) Atasözleriyle deyimlere ayrı ayrı bölümlerde yer veren yapıtlarda dahi atasözleri arasına deyimler ve deyim olmayan sözler. iki söz çeşidini birbirinden ayıran özelliklerin belirlenememiş olmasından ileri gelmektedir. saydığımız niteliklerden. Bütün bunlardan sonra belirtmek istediğimiz bir incelik daha vardır: Atasözlerinde ve deyimlerde. Gerçek olanlarla olmayanları ayırt edebilmek için onlarla çok uğraşmak. sözünde bulunan dayanır sözcüğü de eski yazının yanlış okunmuş biçimidir. gereksiz olmakla kalmamakta. Bunlar beş on kat daha çoğaltılabilir. Belli ki söz. bir deyiş güzelliği ve soyluluğu vardır. ::::::::::::: ELEŞTĐRMELERĐN GÖSTERDĐĞĐ SONUÇ Eleştirdiğimiz bütün yapıtlarda görülen ortak kusurlar şöyle özetlenebilir: (1) Atasözleri ve deyimler üzerine yayımlanmış yapıtlarda bu sözlerin nitelikleri iyi incelenmemiş. atasözü ve deyim anlayışının yozlaşmasına yol açar.

Elden gelen övün olmaz. ::::::::::::: -A1. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Krş.ĐKĐNCĐ BÖLÜM ATASÖZLERĐ SÖZLÜĞÜ ABECE SIRALAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM Atasözlerini ve deyimleri abece sırasına koymada iki yöntem vardır: 1) Arka arkaya gelen sözcükleri bitişik ve tek sözcük gibi düşünerek abece sırasına koymak. yani yukarıdaki örnekleri şu sıra ile yazmak: El elden üstündür. Kalendere kış geliyor. Buğday başak verince orak pahaya çıkar. Elçiye zeval olmaz. Elin vergisi gönülün sevgisi.Abdala kar yağıyor demişler. Aş taşınca. Yani aşağıdaki atasözlerini şu sıra ile yazmak: Elçiye zeval olmaz. kendisine gerek olan şeyleri vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman satın almalıdır. Elden gelen övün olmaz. iki el yüzü. El ile gelen düğün bayram. Bir şeyin gerçek değeri. kışın yaba satın almak gibi.. Elin ağzı torba değil ki büzesin. El eli yıkar. 2) Önce yalın sözcükle başlayan sözleri.. O. El ile gelen düğün bayram. yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek bir şey değildir. El eli yıkar. Yazın aba. tiremeye (durmuşum) demiş. 3. El elden üstündür. ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır. 2. Ölmüş koyun kurttan korkmaz. Bu kitapta birinci yöntem uygulanmıştır. El üstünde gömlek eskimez. Elin vergisi gönülün sevgisi. Varlıklılar için bir sıkıntı söz konusu olan durum. yaba vakti aba (Kürkü orak vaktinde. bu yaşantıya alışıktır: Krş. ondan sonra yalın sözcüğe eklenen harflerle oluşmuş sözleri sıralamak. orağı kürk vaktinde. iki el yüzü...) Kişi.Aba vakti yaba.Abanın kadri yağmurda bilinir. .. El üstünde gömlek eskimez.

gösterişi. 14.Acar tazı çullu da belli olur. ama akılsız ve hesapsız kişi. Đş yaparken iven şaşırır. Değerli kişi. su sancıya).Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar.Aca dokuz yorgan örtmüşler. 2) Bir gerekseme içinde bulunan kimse.Acele yürüyen yolda kalır. ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın. yine uyuyamamış. Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurmak gerekir. uyuyamaz. işini sona erdiremez. Beceriksiz ve anlayışsız kişi. su sancıyı. (Açın uykusu gelmez). işini yürütecek başka yollar bulunca sizinle ilgisini keser. usta olur) dener kendini. 16.4. Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.Acemi nalbant kürt (gavur. giyim kuşamı olmasa da değerinden bir şey yitirmez. Çıkarı dolayısıyla size yakınlık gösteren kişi. çocuk oyundan usanmaz.Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.Acemi katır kapı önünde yük indirir.Acı acıyı keser (bastırır). 10. malını gereksiz yerlere harcar. Đvmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır. ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir. 12. Gürmemiş kişi. 5. Krş. 8.. 6. telef eder. 15. gah gerisine (Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer). rastlantı olarak layık olmadığı bir duruma kavuşsa bu durum kendisinin hakkı imiş gibi aptalca böbürlenir. 11. kendisine yaptırılan işi en kötü evresinde yüzüstü bırakır.Abdal düğünden. 7. çulsuz da. Bir kimse sevdiği işi döne döne ve uzun süre yapmaktan bıkmaz. ilk denemelerini heder olmasına acınmayacak malzeme üzerinde yapar.Acele ile menzil alınmaz.Acele işe şeytan karışır. 1) Aç olan kimse. 13. 9. nerede olsa tanınır. şalgam aşa girince yağ oldum sanır. Kürdün yağı çok olunca. Đvilerek yapılan iş yanlış. dinlendirilemez.Abdal ata binince bey oldum sanır.Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur). bozuk olur. .. Varlıklı. (Acı acıya. ahmak) eşeğinde (öğrenir. Đşinde ustalığa erişmemiş kimse.

Aç. acıyan ne demez. çocuk zaman bilmez. Uzun süre bir şeyin yokluğunu çeken kimse. Tatlı dil. Krş. Gözü başka şey görmez.Acındırırsan arsız olur. Đşe yaramayan kimsenin bozulacak nesi vardır ki zararlı etkenler ona dokunsun? 24.. Bir geçim yolu bulur. açlığa katlanılmaz.Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar.Aç anansa (atansa) da kaç. Canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler. 18. En yakınları için bile korkulacak bir kimsedir. Karı ve koca yoksul olursa bunlardan doğacak çocuk zengin olmaz ya. 23. Đşsiz ve parasız kalabilir.Acıyan uyumuş. kötü davranışlara sürükler. o şeyden ne kadar çok elde etse yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur. yanından kaç. acıyan ne olsa söyler (Acıkan ne yemez. eline geçen çok küçük bir işi büyük bir nimet sayar. 28.17. beklemek bilmez. acıktırırsan hırsız olur. 27.Acıkmış kudurmuştan beterdir. züğürt olabilir. kudurmuş gibi ona saldırır.. 25. hiçbir mazeretle susturulamaz.. 20. Kötü söz bir kimseyi çileden çıkarır. tok ne demez.Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 22. Uzun zaman bir nesnenin yokluğunu çeken kişi. Her türlü sıkıntıya katlanlır. 19. Krş. Çocuk da bir şey istedi mi. azgın düşmanı bile yola getirir. Çok söyleme arsız edersin. Aç ne yemez. Açık ağız aç katmaz. Ama aç kalmaz. Aç her fenalığı göze almıştır. . 21. Aç. susayan kanmam sanır. Krş. Krş. Koruduğunuz kimse. Allah kulunu kısmeti ile yaratır.Aç aman bilmez. başkalarını ona acındırdığınızı göre göre arsız olur. Emeğinin tam karşılığını vermediğiniz kimse de hırsız olur. 26. 29. Alışmış kudurmuştan beterdir.Acından kimse ölmemiş (Acından ölmüş yok).Acıklı başta akıl olmaz. Kişi. (Aça arpa ekmeği etten lezzetli gelir).Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir. ne türlü bir geçim yolu bulursa onu yapar. acıkan uyumamış. Đş bulamayan kişi. (Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır).Acıkan doyman (sanır). Krş.Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden çıkarır (tatlı söz yılanı ininden çıkarır). Büyük bir sıkıntı içinde bulunan kimsenin yaptığı işte mantık aranmamalıdır.Acıkan ne olsa yer.) Geçim sıkıntısı içinde bulunan kişi.

33. Aç insan. 42. kazandıkça daha kazanmaya çalışır. Çok söyleme arsız edersin. yiyeceğini sağlamak için kendisini tehlikeye atmaktan çekinmez.Aç arslandan tok domuz yeğdir. Utanç verici. 40. Đçinde bulundukları koşullara göre herkesin ayrı bir durumu. Đş gördüğünüz kimseleri aç bırakırsanız kendilerinden yararlanamazsınız. karnını doyurmaktır. (yoksa) açarlar gözünü. Aç olarak yaşamanın ne tadı vardır? Ölürken bile tok olmak yeğlenir.Aç elini kora sokar. soylu olup da para kazanmayandan üstündür. aç (arık) it av almaz. Tok insan da kendisine yiyecek şey gerek değil gibi davranır. elindekini de savurur. Bunu yaparken kime. 32. Gizli kalması gereken şeyler herkese açılırsa bundan büyük zararlar doğar. aşık gerinir. Kendisiyle kazanç sağladığınız hayvan ya da insaın doyurmalısınız ki görevlerini yapabilsinler. Her işinde uyanık bulun. 37. bulur.Açık göte herkes tükürür. tiksinti ile karşılar.Aç bırakma (koyma) hırsız edersin.Açık kaba it değer. ağlayan güler.Açık yaraya tuz ekilmez. yeterinden çok yiyecek ister. 35. Yoksa öyle silleler yersin ki gözünü dört açmak zorunda kalırsın. Krş. ayrı bir davranışı vardır.Aç domuz darıdan çıkmaz. neye zarar verdiğini düşünmez. çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin. Soysuz olup para kazanan. tok acıkmam sanır. Aç insan. Dahası. 44..Aç gezmekten tok ölmek yeğdir. 43.Aç (arık) at yol almaz. 1) Ne istediğini bilen ve bunu söylemekten usanmayan kimse aç kalmaz. 31.Aç doymam. 38. 34.Açık ağız aç kalmaz. Bkz.30. 36. birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır.Aç esner. Sadece soyluluk işe yaramaz.Aç gözünü. 2) Yaşayan kimse geçim yolunu arar. Kötü yaradılışlı açın düşündüğü tek şey.Aç ayı oynamaz. Acından kimse ölmemiş.Açılan solar. Sözgelişi yoksul kişi.. 41. iğrendirici davranışları herkes ayıplar. 39. . Varlıklı kişi ise durumunun sürüp gideceğini sanır da kazanç yollarına başvurmaz. Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü.

Büyük gerekseme içinde bulunan kişi. karnını doyurmak için. fırın damı. karnını doyurmak için. 51.Hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Eline geçen değersiz nesneleri bile beğeni ile karşılar.Açın koynunda ekmek durmaz (eğleşmez). 59. Bir sır. Krş. duvarı) deler (yıkar). kendimiz sağlamalıyız. tersine döner: Güzel çirkinleşir. ahlak ve din kuralları da tanımaz. yarına bir şey saklayamaz. bu durumunun sıkıntısını unutamaz. en büyük gerekseme duygumuzu gidermeye yeter..Aç köpek fırın (-ı. (dostunun dostu vardır) o da söyler dostuna.. O. Varlıklı kişi ise en güzel şeylerde bile kusur bulur.Açın gözü ekmek teknesinde olur. 47.Aç karın katık istemez. Açılırsa o da kendi dostuna anlatır. Aç kimse. 58. Yoksul kişi eline geçen şeyin iyisine kötüsüne bakmaz.Açma sırrını (sırrını açma) dostuna. acıyan. gözü doymaz. Bol yiyeceğe kavuşup karnını iyice doyurduğu zaman bile içinde yine aç kalmak korkusu vardır. yetinme bilmez. gözü yiyecekte kalır.Açın karnı doyar. 50. 46. Açın gözü hiçbir şeyi görmez. Böylece sır yayılır. dosta bile açılmamalıdır. Aç olan kimse. karnını doyurabilmek için her şeyi yapar: Đnsafsızdır. 53. 2) Tutkulu (ihtirasli) kimse doyma. O.. 54. karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alarak kendisinden kat kat güçlü olan yaratıklarla boğuşur.Açın imanı olmaz. 45. ona güvenmeden. 52. Đlişki kuracağımız kimsenin sağlaması olanağı bulunmayan şeyi. 1) Uzun zaman aç kalmış kişi. yaşaması için büyük değer taşıyan şeyi elde etmektir.Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim.Aç kurt yavrusunu yer.Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun. karnını doyurmak için canavarlığın en korkuncunu yapar. gücünün yetmeyeceği sanılan engellerle çarpışır ve istediğini elde eder.Açın kursağına çörek dayanmaz.. tok ne demez.Açın uykusu gelmez.. 57.. . sır olmaktan çıkar. Onun için yemek başından kalkmak istemez. 56. Bundan üçüncü kişi duyar. Kazancı kendisine yetmeyen kişi. üzüntülü olan mutluluğa kavuşur. 49.Aç ile eceli gelen söyleşir. Bir eksiği giderilirse başka bir eksiği kendini gösterir. çekinmeden her şeyi söyler. Aç olan. Acıkan ne olsa yer. Aça dokuz yorgan örtmüşler. Krş. Yoksulluğa yerinmemeli. Oduncunun gözü omçada. Kişinin bütün düşündüğü şey. eline geçeni hemen harcar.Aç ne yemez. lüks peşinde koşmaz. bir lokma ekmek).Aç kurt arslana saldırır. kendisine güçlük çıkaran kimseyi öldürebilir. Küçük bir şey. Açın gözü kararmıştır. Bkz. 48. Yoksulluk içinde bulunan kimse kolay kolay genişliğe kavuşamaz. 55.

Bir nesneden yoksun olan kişi yanında o nesne üzerine dikkati çekecek davranışlarda bulunulmamalıdır. 62. Dahası.Aç. Đnsanın değeri zengin olmakla artmaz. Krş. olmasa da pulu.) 68. Bunun için toplu yaşamak ve birbirlerine yardım etmek zorundadırlar. ikinci kez atdatamaz. 70. Yoksul ile arkadaş olmaya gelmez. 69. Krş. Herkesin yapabildiği işleri yapan adam. hatır saydığındandır.Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu. Ağaca dayanma kurur. Bkz.. olmasa da çulu (atlastan olsa çulu). 63.Adama dayanma ölür.. Nasıl ki çulu olmayan eşek. Bir kimse başka bir kimseye hak ettiği sert karşılığı vermiyor ve bir kötülük yapmıyorsa korktuğundan değil.Açtırma kutuyu. darı) ambarında sanır (görür).Aç ölmez.Adam adam.Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa. can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz). Herkesin yapamayacağı işi yapabilen adam.. her zaman) gerek olur.Aç yar onda sarpın kurcalanmaz.Adam adamın şeytanı. Đnsan insanın şeytanıdır.Adam adamdan korkmaz. 65.60. 64.Adam adamdır. Đnsanlar bütün gereksemelerini tek başlarına sağlayamazlar.Adam adama yük değil. 74. sıradan bir kişidir. Yoksulluk da insanın değerini azaltmaz. Bir kimseye konuk olan ya da bir iş için gelen kişi o kimsenin yanında uzun süre durmaz. Bir kimse. Borçlu ölmez. Bkz. senin için kötü sözler söylemesine yol açma. türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır. ağaca dayanma kurur. Karşındakini kızdırarak seninle ilgili kötü şeyleri ortaya dökmesine. susuz ölmez.Ada bana. Çünkü birinci aldanmadan ders alan kişi artık ona inanmaz. Yoksul kişi. Çünkü sonu gelmeyen istekleriyle seni rahatsız eder. Sen bir kimse için fedakarlıkta bulunursan o da senin için fedakarlıkta bulunur. Krş. kendi çıkarı için sana fenalık yapabilir. başkasını bir kez aldatabilir. adayım sana. pehlivan başka adam. Aç anansa da kaç. Krş. söyletme kötüyü. (iki serçeden börek olur). Yoksulluk insanı öldürmez ama. benzi sararır.Adam adamı bir kere (defa) aldatır (sınar). Birbirlerinden yararlanarak iyi şeyler yaparlar.. (Đki önemsiz serçe eti bile birleşince börek yapmaya yeter.Adam adama (gene. gözü kararır.. utanır (hatır sayar).. Onun için yanımıza gelen kimseleri yüksünmemeliyiz. yanından kaç. . Canımız bile sürekli olarak gövdemizde kalmayacaktır. 66. 67. 72. 71. üstün nitelikli kişi olarak tanınıp övülür. 61. kendini bolluğa kavuşma hayaline kaptırır. eşek eşektir. O zaman yapacağı işleri şimdiden tasarlar. Kel yanında kabak anılmaz. eşek olmaktan çıkmaz. Đnsanlar her zaman birbirlerine gerek olurlar. 73. Hasta ol benim için. Öte yandan değersiz insan kılık kıyafetle değer kazanmaz.

Bkz. Kişi arkadaşından bellidir. Değer verilmeyen kişiler sadece zügürtlerdir. Bir insanın gerçek değeri. Bkz. Đstediğimizi yapmayıp bizi döne döne söylemek zorunda bırakan kimsenin insanlık niteliği eksiktir. suyun sessiz (yavaş) akanından kork (Suyun yavaş akanından. Bkz. Toplum içinde her kişinin bir değeri vardır. Đnsan kıymetini insan bilir. Birçok insanlar çıkarları için ahlak dışı davranışlarda bulunmaktan çekinmezler. ya para ödemeyi ya da uğraşıp bir şey yapmayı gerektirir.Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur. . Çünkü bu... 76. Bkz. Đnsanın alacası. Malını öven kişi. Görünüşü ona benzetmekle değil. 88.) 78. Bir kimse alışveriş sırasında yalan söylemez. Bir kişinin yeni başladığı işte ilerleyebilip. o durumun gerektirdiği nitelikleri taşımakla (ya da yerine getirmekle) gerçekleşir. Kişi. 77. yavaş yavaş akan suya benzer: Derin ve tehlikelidir. Söz vermek kolaydır.. 81. insanın yere bakanından kork).Adamın ahmağı malını över. öğüdü dinler. buna benzer ahlak dışı davranışlara sapmazsa iyi insan olduğunu göstermiş olur. 86. eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? Belli bir düzeye erişmek. pehlivan yenile yenile.Adamın iyisi alışverişte belli olur. meğer züğürt ola. Đnsanın adı çıkmaktansa. 85. hile yapmaz.Adamın adı çıkacağına canı çıksın. iş başında gösterdiği yeterlik ve başarı ile.Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke'ye.Adam ahbabından bellidir. 90. Bkz. 82. dinleyenlerde o mala karşı hırs ve istek uyandırır. ancak bu sözü yerine getirmek güçtür.Adam olana bir söz yeter. hayvanın alacası dışında. 80. Ama yeni girişimlerinde eski hatalara düşmeyecek deneyimler kazanmış olacağından başarma şansı artar. 84.Adamın alacası içinde. Đnsan eti (yükü) ağırdır: 79. 87. Düşünce ve duygularını açıga vurmayan sessiz insan. 83.Adamın yere bakanından. 89. Böyle davranışlara en çok alışverişte rastlanır.Adam olacak çocuk bokundan belli olur. Bu da malın elden gitmesine yol açar. Kendisine bir şey yaptırmak istediğimiz. (Söz veren belki de bir şey vermemeye kararlıdır. Yardımsever görünmek ve bir hayır işine para vaat etmekle gerçekten özveride bulunulmuş olmaz. ya da bir öğüt verdiğimiz kimse anlayışlı bir kişi ise bir kez söylemekle o işi yapar.Adam (insan) yanıla yanıla.75. ilerleyemeyeceği daha ilk davranışlarından anlaşılır.Adamakla mal tükenmez (Hak saklasın vermesinden).Adam (insan) eti (yükü) ağırdır.Adamak kolay.. ödemek güçtür.Adam kıymetini adam bilir. çevresindekilere karşı davranışıyla ölçülür. her girişiminde başarılı olmayabilir. yanılmış olur.Adamın (insanın) kötüsü olmaz.

yalnız kendi gücüne dayanmalıdır. 94. sinsi sinsi içeride çalışırlar.Ağaç ağaç içinde büyür.. 92..Ağalık (beylik) vermekle. Bunlar olmazsa cılız ve güçsüzdür. Ayrıntıların değişmesiyle bir düzen bozulmaz. önemli işler yapar.Ağacı kurt.. Bir elin nesi var. 107... bir yerde durur. yıpratır. uşak harç. çevresinde yetişmiş. Yeteneksiz.Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.91. olgunlaşmış kişiler bulunmasıyla.Ağaç kökünden yıkılır. 98. nankör olan yakınlarından ve kendi yetiştirdiklerinden gelir. Yigit diye tanınmak istersen. Bir gencin yetişip olgunlaşması. Düzenin yıkılması. yandaşları ile varlığını gösterir.Agaç ne kadar uzasa göğe ermez. eş. 106. Çocuklar ana ve babalarından. küçükler büyüklerinden gördüklerini yapmaya özenirler. Đnsan. 100. erdem ve bilgi ile donanmış olan insan.. Yalnız taş duvar olmaı. Đnsan ne denli yükselirse yükselsin. Bir kimseye en büyük kötülük.Agaç düşse de yakınına yaslanır.Ağa borç eder.Agaçtan maşa olmaz. Para sıkıntısı çekmedikleri zamanlardaki bol harcamayı sürdürür. yakınları. insanı dert yer.. önemli işlerde kulanılamaz. Yalnızlık Allah'a. adama (insana) dayanma ölür. işçi var gücüyle işe sarılmaz. 97. Đşveren. meyvesi olunca başını aşağı salar.Ağanın gözü ata tımardır. kimseye yüksekten bakmaz. Krş. dost uğruna bol para harcayacaksın. Faydalı eser veren. savaşta da barışta da vurucu..Ağaca (taşa) çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur. Bunun için insan yapacağı işte başkalarının desteklemesine güvenmemeli. Çocuklar küçük yaşta kolay eğitilir. Büyük insan kolay kolay eğitilemez. 101. ağacı nasıl içinden yiyerek çürütürse dert ve üzüntü de insanı öylece hırpalar. Kurt. sözü geçer bir adam olmak istersen. yiğitlik vurmakla (-dır).Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş. 96.Ağacın kurdu içinde olur. Yalnız kalanı. 102.. Çevrede hatırı sayılır. 104. birlikte çalışıp yorulmazsa.Ağaç. kırıcı olacaksın. Durumu bozulan kimseyi yakınları destekler. beceriksiz kimse. Krş. Erişilmesi doğa yasalarına aykırı olan yüksekliğe çıkamaz. alçakgönüllü olur.. .. akrabası. temelin yıkılmasıyla olur. Efendisi para sıkıntısı içinde olup borç etse bile uşak halden anlamaz. onların koruyup eğitmesiyle gerçekleşir. yaparlar da. Hiçbir destek sürekli olmaz. 103. Bir topluluğu çökertip yıkacak öğeler. gereken yerlere bol para yardımında bulunacaksın.Ağaç yaş iken eğilir. 95. 99. 105.Ağaca dayanma kurur (çürür). 93. Kartala bir ok değmiş.Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir).

her şeye burnunu sokan kişiler aşağılanırlar. 1) Patron mal sahibi olur ama bu uğurda işçi canı çıkıncaya değin çalışmıştır. oturaklılığından. Ağırbaşlı olmayan. 114. dövesin). 118.Ağanın gözü. Belirtileri ortada olan yaşlılık da. işçi canını verir. 1) Dişli birine dayanan kişi. 2) Đşveren zorbalık ederse işçi karşı gelir.Ağır kazan geç kaynar. züppelik etme. (Ağası yiğit olanın etbaı sarhoş gezer). çocuklarına.Ağırlık altın kale. ama güvenilir adımlarla yürümelidir. ağırbaşlı ol ki büyüğümüz diye sana saygı göstersinler. 116. Tanrı her yaratığın rızkını birlikte yaratır.Ağır basar.Ağanın malı çıkar. Tuttuğu yolda ilerlemek isteyen.Ağır ol batman gel (döv. 115. 3) Değerli kişi. 113. hep başlarına dert açarlar. yiğidin sözü. Yiğit için önemli şey ise sözünün eri olmaktır. yeğni (hafif) kalkar. 110. her şeye burnunu sokan kimseye kimse önem vermez.Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. ağlayan göz gizlenmez. 2) Tembel kimsenin elinden iş geç çıkar. ağır ağır. mal sahipleri mallarına iyi bakarlarsa sevindirici sonuçlar alırlar. Gereksiz işler yapan. farfaralığından belli olur. Onu hırpalamaya kimsenin gücü yetmez. 2) Bir yıkımı önlemek için zengin malını. Đven kimse sürçebilir. 112. 1) Ağırbaşlı kişiye herkes saygı gösterir. Bir yerin büyüğü için önemli şey. herkese kafa tutar. herkesin beğendiği eylemi gerçekleştirince değersiz kişinin daha önce yaptıkları etkisiz kalır. 119. uşağın canı. molla) desinler. 109. gelesin. kabadayıca işler yapar. 1) Kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar. işleri denetlemektir. Ağırbaşlı ol ki değerin üstün tutulsun. 120. saygı gösterir.Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder. .Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz). Hoppalık. 108. hafif insan. Batmanlarla tartılacak gibi ağır ol. hafiflik başa bela. Ağırbaşlı kişi kimsenin oyuncağı olmaz.Ağır git ki yol alasın. yolunu şaşırabilir. 2) Agırbaşlı insan. 3).Ağanın gözü atın üzerinden eksik olmazsa ata iyi bakılır. Ağırbaşlı kimselere herkes hayran olur. Ağırbaşlı insan çabuk öfkelenmez. gereksiz laflar eden. Đş sahipleri de işlerini sürekli olarak denetlerlerse iş düzgün gider.Ağır otur ki bey (ağa.Ağası güçlü olanın kulu asi olur. Ana baba. 111. 115. izleri ortada duran üzüntü de ne yapılsa gizlenemez.Ağaran baş.

Ağustosta gölge kovan.. Göz ağrısı. Ama yakınlarınızdan biri deli olsa. 124. Đnsanlar. zevke dalan. Ağustosta yatan. 127. Krş. Dertsiz baş terkide gerek. Ağırbaşlı kimseye şöyle böyle olaylar etki yapamaz. . kardeşten karın. Onun için sesinizi duyurmalı. Yazın (fırsat elde iken) çalışıp kazanmayan kişi. sonra acınız küllenir.. kendisine döner. hakkınızı aramalısınız. zarar veremez. Yakınlarınızdan biri ölse. Onu da ağlatırlar. Armağan alan kişi. zemheride karnın ovar. o malın hayrını görmek şöyle dursun bir yıkıma uğrayarak eyleminin cezasını görür..Ağrımayan baş yastık istemez. Krş. her kişinin öz ağrısı..Ağrılarda göz ağrısı.Ağız yer yüz utanır. Krş.Ağustosta gölge kovan. 133.Ağlarsa anam ağlar. ille burun. Kişinin derdini yürekten paylaşan tek varlık anasıdır. Yazın gölge hoş. göz süzülür. Ağustos böceğiyle karınca masalında olduğu gibi vakit ve fırsat varken geleceğini sağlamaya çalışmayıp keyfe. 132.. Asıl ağlanacak durum budur.Ağlatan gülmez. 123. zahiresini kazanır. fırsat elden gittikten sonra aç ve perişan olur. işini yapar. acıklı durumu hep gözünüzün önünde. Bkz..121.. Sesini yükseltmeyen kimseye hakkını vermezler.Ağızdan burun yakın. Başkalarının üzülmesi yüzdendir. armağanı verenin dileğini yerine getirmemeye utanır. hısımları arasında kardeşlerinden de çok kendi çocuklarını benimser. ille burun.. Kimi kusurların düzeltilmesi kolaydır. Yazın başı pişenin. Yaşayan her kişinin derdi vardır. Ağustosta beyni kaynayanın. (Rahat ararsan mezarda). birkaç gün ağlarsınız. 130. Ama her kişinin başka türlü bir ağrısı vardır ki kendisi için göz ağrısı denli acıdır.Ağız büzülür. Onu ele geçirmenin yollarını bulmak gerekir. severler..... Sağ baş yastık istemez. Ancak öyle kusurlar vardır ki düzeltilemez. 134.. ağrıların en acısıdır.Ağlayanın malı gülene hayır etmez. 126.. 129... Yeğniyi yel alır. yerin altında).. Krş.Ağır yongayı yel kaldırmaz. 122. Ağustosta gölge kovan.. Başkasına zulmeden kimsenin kötülüğü yerde kalmaz..Ağlamakla yar ele girmez. sadece özlemini çekmekle elde edilemez. Yani kişinin derdi ancak ölmesiyle biter.Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 128.. Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi. 136..Ağustosta yatanı zemheride büğelek tutar. 135. 125. dert her gün tazedir. Birinin malını haksızlık ve zulüm ile elinden alan kişi. (Gailesiz baş. ağla deli (diri) için. Yazın gölge kovan. kışın (çalışma olanağı elden gittikten sonra) sıkıntılar içinde kıvranır.Ağrısız baş mezarda gerek (olur). Đnsanın çok sevdiği şey. 131.. Dertsiz kimse ararsanız ancak mezarda bulursunuz. Krş. Hiç kimse ona anası kadar içten yanmaz. başkası (kalanı) yalan ağlar. Yazın gölge hoş.Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar. kışın soğuk günlerinde geçim sıkıntısı çekmez.Ağlama ölü için.

Ak akçe kara gün içindir. uygun bir çalışma yönü ve alanı bulur. Kimsenin ahı. Ama şaşkın misafir bunun tersini yapar. abdala söz vermeye gelmez. Bkz. 141. Bir zarara uğramak alnımıza yazılmışsa ne yapsak önüne geçemeyiz.Ahali isterse padişahı tahttan indirir. serinlik başlar. kendisini korumakta olan kişiye.Ağzına tat bulaşanın gözü pekmez tutumundadır. 144.Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır. 150. ikide birde karşınıza dikilip.Ahmak iti yol kocatır. 138. 144. Böyle durumlarda parayı harcamaktan çekinmemeliyiz. hizmetine verilmiş biri gözüyle bakar ve saygısızca davranışıyla onun gönlünü kırarak hizmetinden yoksun kalır. 153. 152. Ağustos ortalarında yaz sıcakları azalır. o kişide birtakım kusurlar bulunduğunu gösterir. ona layık olmayan kimselerin eline geçer.Ahmak (şaşkın) misafir ev sahibini ağırlar.Akan çay her zaman kütük getirmez. bütün güçlerin üstündedir. Dilenciye sana zamanı gelince şunu vereceğim derseniz. Güzel şeyler. rahatsız eder. 148.Akacak kan damarda durmaz.Akan su yosun tutmaz. 142. Bir işten kazanç elde eden kişi. Kimileyin emek harcanmadan para kazanılsa da bu her zaman gerçekleşmez. mal ve para biriktir. 140. 145.Ahmağa yüz.Akarsu çukurunu kendi kazar (Su yatağını bulur).. Kazanmakla mutluluk duyduğumuz para. çok kez.Ağzı eğri. Zulmettiği. dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır. Đyi.137. 154. Çünkü artık soğuklar başlayabilir. 139..Ağzın karnından büyük olmasın. Bkz. . Toplumda halkın gücü.Ağustosun yarısı yaz. ata çul.Ah yerde kalmaz.. Mazlumun ahı.. 147. 151. 143. Başkasının görev ve yetkilerini üzerine alan böyle ahmaklar başka konularda da görülür. o tür işler peşinde koşar.. Đşleyen demir pas tutmaz. kötü deme. Ahmağa yüz verirseniz. çuvala girene bak.Akara kokara bakma.. gözü şaşı ensesinden (arkasından) belli olur (bellidir). Akılsız iti.Ah alan onmaz. Gücünün yetmeyeceği büyük işlere girişme.Ahlatın (armudun) iyisini (dağda) ayılar yer. hani bana şunu verecektiniz demesinden başınızı alamazsınız. sizi durmadan meşgul eder.. yarısı kıştır. Bir kişinin tutum ve davranışları. Bkz. 149. kötülük yaptığı için kendisine ilenilen kimse onmaz. Ahmak kimse. Misafiri ağırlamak ev sahibine düşer. Bir şeyler yapma isteği ve gücü bulunan kişi. 146.Ağustosun 15'inden sonra ere kaftan.

temiz kalır. Herkes aklını. 158. şuraya buraya dağıtılmayıp kesede bulunursa ivedi durumlarda gereken nesneler hemen alınabilir. aklın izleyeceği yollar olmadığından insanı yanlış sonuca götürür.Akılları pazara çıkarmışlar.. Kılıksız olduğu için eskiden topluluk içinde kısıla büzüle yürüyen kimse de giyimli kuşamlı olduğu zaman dikkati çekecek kadar güzel yürür.Akarsuya inanma.Akçanın iyisi kesede duran. Mutlu bir yaşayış. sizin için zarara yol açan tutumları bulunabilir. Anlaşamayacağınız. 165. Başka yollar.Ak göt (don. Đnsan sürüklenip. başkalarının aklından geçirmediği güzel işler yapar. bacak). (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun) . Bunun gibi birkaç beğenilir durumuna bakıp el oğluna güvenmek doğru değildir. insanların iyi işlere girişmesini kolaylaştırır. Đnsanın en değerli sermayesi aklıdır. 161. davranışını başkalarınınkinden daha üstün görür. 164. Bu sermaye elden çıkarsa bir daha ele geçirilemez. burgaca rastlayıp boğulabilir. Akışı ne kadar yavaş olursa olsun. 167. kişiyi dinç.. 156.Ak gün ağartır. Sizin düşünemediğinizi başkası. zayıflatır. karamsar yapar. 159. Đnsan kendi tutumunu. Öyle ki bütün insanların akılları ortaya konulup da. Krş. 157. akar suya girmek tehlikelidir. iyi düşündüklerine inandığınız birkaç kişiden ayrı ayrı sorsanız. iyimser kılar. bakımı.Akıllı düşman. onun da düşünemediğini bir başkası düşünüp sizi aydınlatabilir.Akça akıl öğretir. Bu yoldan gidenlerin hepsi aynı sonuca varır. Bahçe eve yakın olursa.Akıl akıldan üstündür. 168.Akıl adama sermaye (O da gide gelmeye). Önemli sorunlarda güvendiğiniz akıllı kimselerin düşüncesini sorunuz. Bol olanaklar. her kişi bir akıl seçsin. 160. kendi düşüncesini yeğler. akılsız dosttan hayırlıdır. Herhangi bir konuda onun düşündüğüne benzemeyen başka düşünceler ileri sürülse. korunması ve hemen yararlanılması kolay olur. bahçanın iyisi eve yakın olan.Ak curun (çeşme) akmazsa kara curun kol gibi. eloğluna dayanma.Akçası ucuz olanın kendisi kıymetli olur. kimin kötü durumda olduğu sınav sonunda belli olur. don yürüyüş.Akıl kişiye (adama) sermayedir. Para. Karışık bir sorunun çözümünü. Az kazancın her zaman sağlanabileceği bir konuda çok kazancın gerçekleşmemesi önemli sayılmaz. aynı yanıtı alırsınız. Bu sonuca nasıl vardıklarını araştırırsanız görürsünüz ki hepsi de yargılamalarında aynı mantık yolunu kullanmışlardır ve size şunu söylerler: Doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır. herkes yine kendi aklını almış (beğenmiş). Eski bir kanışa göre akar su -ne kadar kirletilirse kirletilsin. yani doğruyu bulur. kara göt (don. Parası ucuz olanın.. Bkz. Bu nedenle onu iyi kullanmak ve korumak gerektir..Akıl için tarik (yol) birdir. Çünkü bütün işlerini en iyi biçimde onunla döndürür. Bir kimsenin giriştiği bütün işlerde baş araç ve en büyük etken akıldır. bacak) geçit başında (hamamda) belli olur.155. kendisine akıl edinsin denilse herkes şimdiki aklını seçip alır. kara gün karartır. Üzüntülü yaşayış ise yıpratır. 162. yol yordam öğrenmesine yardım eder: Parası çok olan kişi. Aynı sınavı geçirecek olanlardan kimin iyi.Akarsu pislik tutmaz. 163. 166. şen.

söylenecek söz. insan akıl yoluyla sezer. Akıllı köprü arayıncaya dek. yapılacak iş önce iyi düşünülmelidir.Akılsız iti yol kocatır.. 179.Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu evirir.Akıllı oğlan neyler ata malını. Akıl yaşta değil baştadır. altından girer. dostu için iyi niyet beslediği halde yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını düşünemez. 2) Baştakilerin yanlış tutumlarından ileri gelen sıkıntıyı buyruk altında çalışanlar çeker. Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse. Yararlı ortaklık.. Akılsız ise. 170.. yapılacak iş üzerinde danışma ortaklığıdır. Mal ortaklığında ise her ortak kendi çıkarını düşündüğünden ortağının zararına çalışabilir. babası ne denli mal bırakırsa bıraksın. 174. sadece yaşlanmakla olgunlaşmaz. Bkz. oğlum akıllı malı neylesin). Akıl yaşta değil baştadır. Bu. 181.Akılsız kasabın gerisine kaçar masadı. ne yaşta.Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer. 175.. sakıncalı olabilir. zarar doğurabilir. 173. Akılsızsa. ne kuruda biter. Delice iş yapan zengin bulunduğu gibi akıllıca iş yapan yoksullar da vardır. Krş. gereken önlemi alır. 171. Tedbirli kişi. hiçbir başarı gösteremeden tüketir. çok düşünüp de karar veremeyen kimseden daha iyi iş görür. hayırsız evlat neylesin malı). mal ortağı kaypak. akılsız düşünmeden söyler.. kişileri kötü sonuçtan korur. nereye gideceğini bilmeyerek nasıl yollarda dolaşıp yorulursa belli bir amaç gözetmeyerek yorucu işlere girişen kişi de yaşamını. Kafası çalışmayan kimse.. Bunun için de sonucu almakta gecikir. onun kendi zararına işlemesine yol açar. Bu duruma göre babanın ona mal bırakması gerekmez. (Oğlum deli malı neylesin. Sonra pişman olmamak için.Akıllı olsa her sakallı kişi. Akılsız it. 169.Akılsız köpeği yol kocatır. Çocuk akıllı ise malı kendisi kazanır.Baht olmayınca başta. 177. (Hayırlı evlat neylesin malı. sakallılara danışırlardı her işi. Akıllı düşmanla anlaşmak da kolay olur. Atak kişi ise tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır. yapılan iş. akılsız oğlan neyler ata malını.Akıllı.Askıl para ile satılsaydı birincilerle ikincilerin tutumları bunun tersi olurdu: 178. Akıllı düşününceye kadar.. elindeki fırsatı kullanmak şöyle dursun. Düşünülmeden söylenen söz. 176. 180. Böylece dostuna bilmeyerek kötülük edebilir. istediği şeyi elde etmek için sağlam yol arar. Her yaşlı. 172. Oysa akıllı düşmanın yapacağı kötülüğü. Bir baba çocuklarına mal bırakmalıyım diye düşünmemelidir. çocukça işler yapar.Akıl olmayınca ne yapsın sakal? Kişi. Krş. (Ahmak iti yol kocatır) . malsız kalır. baba malına gerekseme duymaz.Akıl ortak ortak.Akıl (baht) olmayınca başta.Akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker. sakallı kişi akıllı sanılmamalıdır.Akıl para ile satılmaz. söylemeden düşünür. Krş.Akılsız kimse. üstünden çıkar. 1) Đyi düşünmeden verdiğimiz kararın kötü sonuçlarını düzeltmek için şuraya buraya koşup yorulmak zorunda kalırız.

187. 192.Ak koyunu (ala keçiyi) gören. Beyazın adı var. Çok olmasa bile olur.Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir (yeğdir)..Ak koyunu kara kuzusu da olur. herkese sataşan kişi. pamukçuya) zararı vardır. Đyi ana babadan kötü çocuklar olabilir. Bkz. Kötülüğü iş edinen ise hak ettiği cezayı görür. Krş.. Bkz. Akşam ise yat. Đnsanın başına öyle şeyler gelir ki daha önce böyle bir şey olacağı düşünülmez. Krş. Đşinizi akşam üzeri. Krş.Akla gelmeyen (gelen) başa gelir. karanın (esmerin) tadı (var). bir daha geriye dönülür. Nice gençler vardır ki kendilerinden çok yaşlı olanlardan daha akıllıdırlar. Bkz.Akşama karşı gitme.. 184. iç. 191. Yola. kimileyin hısımı öyle kötülük eder ki bunu düşman bile yapmaz. 188. 196. Dost ile ye. 183.Akşam ise yat. bitecek gibi göründüğü sırada. 189.Akıl yaşta değil. 185. Đkinci kez bitecek sanıldığı zaman başka eksikler baş gösterir. sabah ise git.. 194. eksikleri ortaya çıkar. Bu eksiklerin tamamlanması için geriye dönülmek gerekir. Yaşı at pazarında sorarlar.Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini.. içi dolu yağ sanır.Ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa. Çünkü hısım. sabah oldu göç). programı çizilmeden yapılmaya çalışılan işin. Bu durum hem birçok yorgunluklara...Aklına geleni işleme. Krş.Akraba ile ye iç. 186. Bir şeyin dıştan görünüşüne bakarak içinin de öyle olduğunu sananlar aldanırlar. Görünüşe aldanmamalı.Akın (beyazın) adı (var). ödüllendirilir. 195.Akşamın işini yarıa (sabaha) bırakma (koyma). Kötü şey. sabaha bırakın. . Krş. Bir dükkanda (ya da bir işyerinde) her halde alışveriş (ya da iş) olur. Bir kimsenin yaşı büyümekle aklı da büyümez. Akıl olmayınca ne yapsın sakal. 197. 182.. hem de çok vakit kaybına mal olur. ya da gece yapmayın.. seher vakti çıkılmalıdır. Bugünkü işini yarına bırakma. (Sabah ola. kişinin içini. görünüşte iyi şeye benziyorsa iyi şeyin değeri azalır. adamı yer diri diri.Ak koyun ak bacağından. Kendi yolunda güçlü olarak sürüp giden bir işi ters yöne çevirmek boşuna çaba harcamaktır.Đyice düşünülmeden. Sonunu düşünmeksizin aklına gelen her işi yapan. alışveriş etme.. güven kazanır. her ağacı taşlama. 1) Yolculukta akşam olunca ulaşılan yerde yatılmalı. hayır ola). Kişiye. tutumunun büyük zararlarını görür. Doğruluktan ayrılmayan. tana karşı yatma. Her koyun kendi bacağından asılır..Akmasa da damlar. 193. kara koyun kara bacağından asılır. Biribiri. Krş.Akıntıya (karşı) kürek çekilmez. akşamüstü çıkılmamalı. Çünkü gece iş yapmanın kötü yönleri daha çoktur ve gündüz sağlanabilen olanaklar gece sağlanamaz. 190. sabah olunca yola devam edilmelidir. (Akşam oldu kon. baştadır. Her deliğe elini sokma. dışını ve nereden vurabileceğini daha iyi bilir..

Alçak uçan yüce konar. çirkinliklerini görmez. Bilgili kimselerin bulunmadığı bir toplulukta az bilgili kişi dahilik taslar.. Çünkü alacağınız.Alçak eşek binmeye kolay.Alçak yerde yatma sel alır. Çok aşağı yaşayış koşulları da.. Bkz. 206. 205. 211.. Otu çek. 199. Bir yerden alacağınız para ile başka bir yere olan borcunuzu kapanmış saymak ihtiyatsızlıktır. gündüzler iş zamanıdır. Al ile arslan tutulur. Ak koyunu gören. onun sakıncalarını hoş görür. 1) Bir genç. Güçsüz ve koruyucusuz kişiyi buyruk altına almak ve hırpalamak kolaydır..Alacak kız ay görünür. 208. bir kıza gönül verince kusurlarını.Alacağım olsun da alakargada olsun (Alakargada alacağım olsun. Bkz. 2) Bir şeyi elde etmeye karar veren kişi. Bkz. Bkz.Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz. kara şeker. 212. öksüz çocuk dövmeye kolay. Alçak eşeğe herkes biner. (Alçak eşek binmeye kolay...Al arslan tutar. Değerli bir şeyden her zaman iyi verim alınmaz.Ak şeker..Alacakla verecek (borç) ödenmez. Kişinin yaptığı iyilikte de. evleri saray. köküne bak. Alçak yerde tepecik. kötülükte de kalıtımın etkisi vardır.. (Alçak yerin tepeciği dağ görünür).Alçak yerin tepeciği dağ görünür. (Ak kağıttaki siyah yazıdır geçerli olan). saygı görür. 201.Akşam oldu kon.Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır. 207. Krş. 209. çok yüksek yaşayış koşulları da kendisine zarar verir. Bkz.Alakargada alacağım olsun (alamazsam gözümü oysun). al renkli nesnelere bakmakla doyamazlar. 200. dahası borçlu ile dövüşmek gerekse bile alacaklı olmak iyi bir şeydir. 213.Aktan kara kalktı mı? Yasa. Akşam ise yat. belki elinize geçmez. arkadaşlarını ona göre seçmelidir.Alçacık eşeğe herkes biner. güç sıçan tutmaz.. 202. alamazsam gözümü oysun). Đnsanlar al renkten hoşlanırlar..2) Geceler uyku. 198. Baskısız tahtayı. 202. Krş. öksüz çocuk dövmeye kolay).. bir damar soya çeker. 203. yüce uçan alçak konar.Ala keçiyi gören içi dolu yağ sanır. Kendini herkesten üstün gören sevilmez. onu dünya güzeli. Đnsan kendi durumuna uygun bir yaşayış sürmeli. Almak (tahsil etmek) olanağı bulunmasa. 210. toplum içinde iyi bir yer alamaz. sabah oldu göç. 204.. kulübelerini de saray gibi görür. .. Krş.. Alçakgönüllü olan ve büyüklük taslamayan. Oysa borcunuzu ödemek zorundasınız. toplum içinde yükselir.Ala bakan iki bakar. Akşama karşı gitme. Alacağım olsun da... Bkz. yüksek yere yatma yel alır. adalet yok mu? Elbette var.

Đnsan ne kadar bilgili olursa olsun. Gücünüzü kullanarak ise. ağır bir iş yapılması söz konusu ise bu işi sen yapma. senin olman ne lazım? Kötü. Verilecek şey ve borç da zamanında verilmelidir. Başına ne gelecekse gelir. o iş üzerindeki eleştirmeyi üzerine alır.Al elmaya taş atan çok olur. Basit bir çevrede yaşayan. Al renk giysi herkese yakışır. Geç kalınırsa kötü koşullarla karşılaşılabilir. 223.Alışmış kudurmuştan beterdir.Alim unutmuş.Alçak yer yiğidi hor gösterir. yazılmalıdır. önemsiz bir görevde çalışan değerli kişi.Al giyen alınır.Alıcı kuşun ömrü az olur. Krş. yapılması gerektiğine inananlar yapsınlar. Yırtıcı kuşun ömrü az olur. bunun gizli kalacağını sanmamalıdır. el övünür.Alışmadık götte don durmaz. layık olduğu ünü kazanamaz. 224. 216. 222. Aşı pişiren yağ olur. 228. Alıştığı işten vazgeçemeyen kişi. Kişi. bulamacını ister. kudurmuştan daha azgındır.214. parlak yeri elde etmeye çalışan çok olur. 221. Kişi ne yapsa kaderini değiştiremez. 219. kalem unutmamış. Đşkilli büzük dingilder. Böylece yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa geçer. Alna yazılan başa gelir. Krş. Unutulmaması istenen şey. değerli insanlara çatan.) Zekanızı kullanarak sizden daha güçlü. Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse. her şeyi aklında tutamaz. 215. Krş.Alet işler. kendisini gösteremez. ama zeki olan yaratığı yenemezsiniz. 220. O işi saldırırcasına yapar. . birbirine anlatır. Bkz. 226. sıradan bir kimse sanılır.Al gününde al. güç sıçan tutmaz.Aleme cellat lazım.Al giyen aldanmaz (aldanmamış). ama daha az zeki olan yaratığı yenebilirsiniz. (Al arslan tutar. 227. sıkıcı duruma kendini kolay kolay uyduramaz. ver gününde ver. en iyi ve en ucuz olduğu zaman alınmalıdır.. yararlanmaya alıştığı şeyden yoksun kalmak istemez. 2) Bir işin yapılışıyla uzaktan ilgili bulunan kimse. 218. Bkz.Al (hile) ile arslan tutulur.Al gömlek gizlenemez. 217. Herkes onu okur.Alında yazılı olan (alna yazılan) başa gelir. Đnsan ne kadar usta olursa olsun. Acıkmış kudurmuştan beterdir. Ondan kurtulmaya çalışır. sizden çok güçsüz. gerekli araçlar olmadıkça kusursuz iş yapamaz. Alınacak şey. 221. 1) Göz alıcı giysi giyen güzele hemen istekli çıkar.. 225.Alın yazısı değişmez. Bir kimse alışmadığı. birçoklarını unutur. Güzellere musallat olan.Alışmış kursak. güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz.

Dar bir geçim içinde olan kişi..Allah insana iki kulak bir ağız vermiş. 234. 242. az kazanır. 243.. 233.. mum isteyene mum verir). Talihsiz olan da en umutlu işten zararlı çıkar. Tanrı'nın onu eskisinden daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır. kesesini ayrı yaratmış.Allah doğrunun yardımcısıdır. mutsuz yaratmışsa hiçbir kimse onun yazgısını değiştiremez. 230.Al kaşağıyı gir ahıra.Allah kulundan geçmez.Allah'ın ondurmadığını. istemezse işini. . Bu suçu da Tanrı bilir. yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun). Tanrı her kulunun ne kadar yaşayacağını önceden kararlaştırmıştır. mermere geçirir dişini.Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini yitirtir. 237. Tanrı dar zamanlarında kuluna yardım eder. Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde yük. Talihli kişi.. Aza kanaat eden az çalışır. ya da nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir. Bkz. Đşi bozuk giden kişi kendisini kötümserliğe kaptırmamalıdır.Allah dağına göre kar verir (verir kışı). Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır. 232.Allah kardeşi kardeş yaratmış. keseleri ayrıdır. Bir işin içyüzünü. Birbirlerine o kadar yakın ve birçok değerlerinde ortak olan kardeşlerin bile kazançları. Ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunabilir..Allah balmumu yakana balmumu.Allah bilir ama kul da sezer. Đşi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemelidir. Doğruluktan ayrılmayanlara Tanrı yardım eder. Öyle ise onu: kuldan niçin saklamalı? 239. hangi işe el atsa başarılı olur. Krş. Peygamber sopa ile kovar. sevincin ne olduğunu bilmez. Bu dünyada herkesin dar ya da geniş bir geçim yolu vardır. Đki dinle. 235.Allah çam isteyene çam. 240. (Allah çam isteyene çam. Tanrı bir kişiyi.Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.229. sıkıntı verir. Ama bir süre bu dar geçimden de yoksun kalıp sonra yeniden eski geçime kavuşsa o zaman sevincin nasıl şey olduğunu anlar. Doğruluktan şaşmamalıdır. bol harcayana bol. 244. Bunun gerçek nedeni şudur: Bol para harcayan kişi çok çalışır. Krş. yağmumu yakana yağmumu verir. 231.Allah'ın bildiği kuldan saklanamaz. mum isteyene mum verir. işlediği suçtan dolayı önce Tanrı'ya karşı sorumludur. az harcayana az verir. muhallebi yerken kırar dişini.Allah isterse bir kulun işini. Allah balmumu yakana. Bir yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte kusuru bulunan kişi telaşa düşer.. 241. Birinin parasına öteki ortak olmaya kalkışmamalıdır. 238. Bkz. Başvurduğu bütün kapılar yüzüne kapatılır. Genel inanışa göre Tanrı. Acından kimse ölmemiş. Ters giderse insanın işi. bir söyle. Đnsan.Allah kulunu kısmeti ile yaratır. çok kazanır.Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz. sonra buldurur. Süresi dolmadan hiç kimsenin yaşamasına son vermez. 236.

Alma alı. alacakmışsın. Tanrı'nın bir lütufta bulunabileceği düşünülmelidir. 259. kimin kızı demez.Allah sevdiğine dert verir.. güçlükleri yener.Allah'tan sıska.245. satma kırı.Allah son gürlüğü versin.Allah'tan umut kesilmez. yetenekleri kısıtlı olanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni. 246. sel getirir. güzeldir. Doru ve kır donlu atları makbul sayarlar. En umutsuz durumlarda bile kötümserliğe kapılmamalı. Alma san. yoksul bir aile çocuğunu da üne. bir şey almaya ihtiyacı olmadan verebilen tek varlık.. Ama al renk beğenilmez. 251. Allah sabırlı kulunu sevdiği için sabırlı olmaya daha çok dikkat etmeliyiz. rahatlık içinde geçirme nasip etsin. ne yapsın muska? 1) Yaradılıştan yeteneksiz olan kişi tedbirle.Allah verince kimin oğlu. bin doruya. 248. onu çekenleri mükafatlandıracaktır. 253. Sabırlı kimse sıkıntıları atlatır. Allah'a mahsus (yaraşır). Atını ona göre seç. besle (Kızıl kahverengi at donu. mal gelir. zenginliğe. 247. Krş. Bu durumda en yakın akraba bile gereken ilgiyi göstermez. Üne. Kır fena sayılmaz. Sağlamdır. 254. Ayranı yok içmeye. birtakım tedbirlerle büyük bir güç kazandırılamaz.Alma mazlumun ahını. işinde çalıştırmayacağın kimseye. 255. çıkar aheste aheste.Allah sabırlı kulunu sever. ille doru. çekme kaygısını. derdin kendisinden geldiğine inanarak yakınmayanları. 260.Almadan vermek.Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin. Tanrı bir kimseyi zengin etmeyi dilerse ona hiç umulmadık yerlerden para.Al malın iyisini. sat yağızı. . bizi en yakınımıza dahi muhtaç etmemesidir. Tanrı dilerse hiç tanınmayan. zenginliğe kavuşturur. Almayacağın bir şeye.Allı yelek. Bu nedenle sevdiğine dert verir. pullu yelek. Biniciler al ve yağız renkli atları tutmazlar. Tanrı'dır.Alma alı. Krş. 256. Malın iyisini alan. Onun için Tanrı'dan dileğimiz. umut verme. gömlek yok canfes neye gerek? En gerekli nesneleri bulunmayan kişinin süs püs peşinde olması budalalıktır. 252. At donları içinde en beğenileni doru renktir..Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma. Sabır güzel bir huydur. 257. Đnsan bir şey kazanmamışsa. Tükenmez hazinesi bulunan. yağızın da binde biri. tanınmış ya da zengin bir ailenin çocuğu olmakla erişilmez.Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir. Tanrı yaşlılık yıllarını bolluk. onu tasasız kullanır.) kırı. bir barınma olanağı verir. 250. Tanrı.. kullanıldığı sürece insanı rahatsız edecek bir durumu yoktur. ille doru. çaba ile yetenekli kılınamaz. yel getirir. 2) Cılız bir kuruluşa. Muhtaç olup başkasından bir şey istemek insana çok ağır gelir. Tanrı. 249.Allah verirse el getirir. çalıştıracakmışsın gibi yakın ilgi gösterme. başkasından bir şey almamışsa neyi verebilir? 258.

Kişi.Altın kepeğe muhtaç. 274. kardeşinin çocuğuna kendi çocuğu gibi ilgi gösterir. hep Allah'ın dediği olur. Değerli kişinin.Aman diyene kılıç kalkmaz.Altın eli bıçak kesmez.Alna yazılan (alında yazılı olan) başa gelir. Gün gelir. kapındaysa tutma sarı. Şerefli. Çocuk da amcasına.. Terbiyesi kıt ailenin kızı da eğitimi kıt. Amca. 265..Altın anahtar her kapıyı açar. Kepekle ovulmasa altın parlamaz.Altın yere düşmekle pul olmaz. babasına karşı beslediği duygularla bağlı olur. niteliğini yitirmez. 270.Altın eşik. Sarı donlu at ne beslemeli. zengin yoksula. Altın kepeğe muhtaç. bir şeyin değerini.Amca baba yarısı.Kimseye zulmedip ahını alma. Biz önce ne hesaplar yaparsak yapalım. Kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur. 268. Đş başında bulunan da böyle. sarsılmadan işini sürdürür. Para ile bütün engeller ortadan kaldırılır. 266. 277. ya da dertli olan kimse. önemsiz görünen nesnelerle değer kazanır. 261. Yüksek düzeyde olan her şey.. gümüş eşiğe muhtaç olur. Bkz. taş yağmurdan ıslanmaz. 278. ancak bu konularda uzmanlığı bulunanlar bilir.Amcam (emmim) dayım herkesten (hepinden) aldım payım. mertliğine sığınıp teslim olan düşmanın canına kıymamalıdır. eskiden yoksul iken zengin olan kişiye muhtaç duruma düşer. 263. usta çırağa. 264. insan mihnette belli olur.Altı olur.Alma soysuzun kızını. ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunursa bulunsun değerini. Kişi kaderi ne ise onu görür. .. (Tasasız kimse hiçbir şeye üzülmez. 271. nasıl ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşılırsa bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma. sürer anası izini. Krş. O. zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür. 276.Alt değirmen güçlü akar. Üstün değer taşıyan kişi. ne de alıp satmalıdır. Bir kimsenin. Krş. sat yağızı. satma sarı. Altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı. ya da nesne. gerekseme duyar. Zenginliğe de iş başında olmaya da güvenilmemelidir. zengin yoksullaşır. sonunda Tanrı'nın dilediği olur. Alma alı.Altın yerde paslanmaz. yedi olur. Sonra yaptığın kötülüğün cezasını ömrün boyunca çekersin. zengin olmuş neye yarar? 272.Altının kıymetini (kadrini) sarraf bilir. hiç kimse leke süremez.Altın ateşte. istenilen şey elde edilir. 269.) 273. Bunun gibi. temiz insana.. Hünerli kişiye yaşama güçlükleri etki yapamaz.Altın leğenin kan kusana ne faydası var? Ağır hasta. görgüsüz olarak yetişir. (Başa yazılan gelir). 267. bulunduğu yüksek yerden uzaklaştırılmasıyla değeri azalmaz.Alma sarı.Altın pas tutmaz. Eğilen baş kesilmez. bütün güçlükler yenilir. 275. 262..Altın kapılının ağaç kapılıya işi düşer. (deli yas tutmaz). 262.

Bir yerin kilitlenmesi. yine eşit olarak daha çok pay alma yolunu bulurlar. 284. Üvey ana fenalık sembolüdür. Ana baba. 286.Anam babam kesem. 290. 282. giyimli. Đnsanlar içinde anamız kadar bize candan bağlı dost yoktur. baht kuramamış (kurmamış).Analı kuzu. Ama hırsız için işe yaramaz. ekmeği çifte kapar.Ana gibi yar olmaz.. hamurdan olur maya. 285.Ana kızına taht kurar. Bkz. yumağı ufak yapar..Ana kızına taht kurmuş. elimi soksam yesem. 292. Krş. Demek ki bir işi kusursuz yapabilmek için özüne uygun en iyi araç kullanılmalıdır.. Bir nesneyi paylaştıran kişi. ana ile kızı da birbirinden ayırmak öylece olanaksızdır.. 288. Kişi. 289. kendi kazancıyla geçinmelidir. başkasından yardım beklememeli.. Ana baba. 293. Oğlan babadan öğrenir. Koz helvasının içindeki cevizle helvayı ayırmak nasıl olanaksızsa. eloğlu karşılar yarmayla. Bagdat gibi diyar olmaz. kızlarını sultanlar gibi yaşatabilirler. paydan yararlanacak olanlar. bu çeyizi kim düzer? Bir ailenin. temizlik. Ama onun evlendikten sonra mutlu olmasını sağlamak. çocuklar usta. 280.Ana hakkı Tanrı hakkı.Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım (acı soğana değişirdim). 281: Anadan olur daya. Tanrı'ya karşı olan yükümlülükleri kadar kutsaldır. 279. Ana kızına taht kurar.Ana besler hurmayla. Evlatların analarına karşı olan yükümlülükleri.Ana gezer.Anahtar doğruyadır. kınalı kuzu. Atalar çıkarayım der tahta. Kişiye en yakın akrabalarının bile yardım etmediği denemelerle anlaşılmıştır. çocuğunu büyük bir şefkat ve özenle nazlı olarak yetiştirir. temiz. (Yarma: Kalın kesilmiş odun).. Hiçbir dadı annenin yerini tutamaz. Annesi ölmüş olan çocukta bakım.Ana ile kız. kötü niyetli olmayanlar için işe yarar. Çocuk topluma karışınca yaşamın ve çevresinin insafsızlıklarıyla karşılaşır. Nasıl ki şehirler içinde de Bağdat'ın eşi yoktur. 287.Kimseden yardım beklememeli. Derme çatma araçlarla yapılan işten iyi sonuç alınamaz. Annesi sağ olan çocuk bakımlı. .Anadan gören inci dizer. süslüdür.. bir kuruluşun yöneticileri ve yönetilenleri. Her anne.Analık usta.. helva ile koz. babadan gören sofra yazar. süs bulunmaz.Analık fenalık (kara yamalık). (Beyaz giysiye yamanmış kara bir yama gibidir). yapılacak işlere boş verirlerse o işler kendiliğinden ortaya çıkar mı? 283. kız bahtı kocadan arar. giyim. Ana kızına taht kurmuş. Krş. kız gezer. Krş. ellerinde değildir. payları beklenenden daha küçük ölçüde dağıtmaya kalkarsa. Onun mutluluğunu sağlayacak olan kocasıdır. Komşu hakkı Tanrı hakkı. eşitlik ilkesini gözetmekle birlikte. 291. Hamurun mayası yine kendisindedir. kızlarına ancak saltanatlı bir yaşayış sağlayabilirler.

Anlayana sivrisinek saz. (Dost `yar' beni ansın bir koz ile. Aptal.Anlatışa göre verirler fetvayı.. Armağan. bir kişinin hatırlandığını belirtmesi bakımından önemlidir. anasıdır. 298. Anlayışlı kimseler. ne denilmek istendiğini zaten anlarlar. Sarsılmaz sanılan yakın dostluklarda da. .) Arkadaşlar. Krş. 304. Çocuklar o yolu benimser. o da çürük çıksın. baban zengin idi. Kız annesinin birçok huylarını doğuştan almış bulunur. Đncitse de çocuk bunu bildiğinden incinmemiş gibi davranır.. yaşlandıkça güzelliklerini yitirirler. kenarına (kıyısına. 296. Bunun için bir kızın niteliklerini öğrenmek isteyenler. 299. hani evi. Çünkü anne bunları onun iyiliği için yapar.. Annenin acı sözü. Karısını çok seven ve anasıyla karısı arasındaki geçimsizlikte anasını haksız bulan oğulun yargılarıdır bunlar. yürekten bağlı olan. Genç iken güzel olanlar.Ana.Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez). Büyüklerinin tutumu çocuklara örnek olur. Bizim olan hiçbir şey. onun üzüntülerini gerçekten paylaşan varlık. Yarım elma. 305. beklenen bir şeydir. üzerine basması gerektiği zaman bile incitmeyecek biçimde basar.Aptala malum olur. daha çok. yürekten yana. tanıdıklar arasında armağan. Anlayışı kıt kimseler ise ne kadar açık söylense. dayağı çocuğuna ağır gelmez. annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanılmamış olurlar. yakında ne olup biteceğini bilir ve daha önce haber verir. ne kadar tekrarlansa yine anlamazlar. Krş.Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar. ana-kız arasındaki bağın kopmasına bile yol açabilir. Kadı anlatışa göre fetva verir. 300. değeri de buradadır. nasıl bir evlilik yaşayışı geçirirse. Önce zengin olanlar.Anayı kızdan ayıran para. kızı da öyle bir evlilik yaşayışı geçirir. Ağaca çıkan keçinin dala bakan. böyle keşiflerde bulunan kimselerle alay etmek için söylenir). 297. 306. 294. Ne kadar küçük bir şey olursa olsun. Görenedir. o da çürük çıksın. Hiçbir duruma güvenilmez.Aptal ata binerse bey oldum sanır. her yerini görmüş gibi olurlar. onu yok denilecek kadar az para ile satar. anlamayana davul zurna az. tarağına) bak bezini al.Anan güzel idi. sürekli olarak elimizde kalmaz.Ana yılan. karı çiçek. Nitekim bir kumaşın kenarına bakanlar. Bkz. 295. hani yeri.Anasına bak kızını al. Bir anne. Bir kimseye candan. Sonra da annesinin eğitimi ile yetişir..Đnsan en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse. gönül alma.Ananın bahtı kızına. Ancak bu söz. şalgam aşa girerse yağ oldum sanır.. isterse işe yaramasın. Kişisel çıkar. (Çünkü aptalın Tanrı'ya yaklaşmış bir kişi olduğuna inanılır. 302. bununla yetinmeyerek daha ileri giderler. mutlu ya da mutsuz. Krş. 301. sözü gerçek. evlerinden olurlar. Kimi zaman sözü biraz kapalı söylemek yeğlenir.. gün gelir. 303.An beni bir kozla. Anne çocuğunu öyle korur ki. sözü yalan.

320. kırılınca) yol gösteren çok olur. kötü erek yolunu tutanlar kötü ereğe ulaşırlar.) Büyükleri nasıl bir yaşayış yolu tutmuşlarsa çocuklar da aynı yolu izlerler. Ölümcül hastalar için Tanrı'dan dilenen şey.Arı. Aç at yol almaz. 317..Arık etten yağlı tirit olmaz.Aptessiz sofuya namaz mı dayanır? Gerekli koşulları yerine getirilmedikten sonra az zamanda pek çok iş yapılır. 308. 309. Tehlikeyi daha önce kimse haber vermez de kötü sonuç meydana geldikten. yatağını kirletir duruma gelmeden ona Azraili göndermesidir. kuruca yatak. Halk. yalancının sözü olmaz. belasını da. Başka bir yöntem kullanılırsa başarıya erişilemez. Sona kalan dona kalır. Şahin ile deve avlanmaz.Arığa su gelene (gelinceye) kadar kurbağanın gözü patlar. bey olan kovana üşer. kendisine önderlik edecek kişinin çevresinde toplanır. 311. para kazanmalıdır. 323. kar dünyası. Açıkgöz kişi. kül olur. ad arınmaz. Đyi erek yolunu tutanlar iyi ereğe. Bkz. 307. kimseye yardım edecek durumda değildir. 316. 324. Güçsüz kişi. Bkz. kişileri olan aile ve toplumlar. Krş. (Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider. Er olan ekmeğini taştan çıkarır. Kişi. Krş. 322. 315. Bkz.Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer. şu ya da bu işi yapmaktan utanmamalı.Arıca etek. Çalışkan. iş işten geçtikten sonra herkes yanlış yapmışsın.. çıkar sağlayabileceği yeri bilir. Yalancının sözü de böyledir. her yerde bol kazanç bulurlar. namusuna dokunmadıktan sonra.Ardıcın közü olmaz.. Madde pisliğini temizlemek kolaydır.Arık arınır. ona da güvenilmez.Ar dünyası değil..Arık at yol almaz. Göle su gelinceye kadar.Arda kalan derde kalır. 321. . Bu yardım ne kadar az ve yardım edilecek kimse ne kadar yakını olursa olsun.Arı.Araba devrilince (kırıldıktan sonra. Her işte başarıya ulaşabilmek için kullanılması gereken özel bir yol vardır.Arı kızdıranı sokar. 318. bal alacak çiçeği bilir. Krş. 314. çamaşırını. gerçekten değeri varmış gibi bir kuruntu gösterir. bütün dünyayı kendi malları sayarlar. Değersiz kişiden yararlı iş.Arık ata kuyruğu (da) yüktür.Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur. arık (aç) it av almaz. verimsiz topraktan bol ürün beklenemez. 313. Ar yılı değil. kar yılı.Arayan Mevlasını da bulur.Görgüsüz kişi layık olmadığı bir iş başına geçerse.Araba ile tavşan avlanmaz. 319. Ardıç ağacının ateşi çabuk geçer. 310. Ama kirlenen ad ve namus temizlenemez. böyle davranmalıydın diye akıl satar. şöyle bir yol tutmalıydın. 312.

) Parayı güç kazanmakta olan kişi. 331. 1) Bir kimse. Bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen. önce yakınlarına yararlı olur. 332. .Arı söğüdü.Arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü yüzü kara çıkar (olur).) 325. sonunda öleceğini bilse bile. 3) Kişi. 334. 326. 339.Armudun önü.Ariefe tarif gerekmez (ne hacet). 340.Armudun iyisini ayılar yer.Armut dalının dibine düşer.Arpa unundan kadayıf olmaz. Herkes işine yarayan şeyi benimser. soyuna çeker. Ahlatın iyisini ayılar yer. -Paradan haber ver.Arpa eken buğday biçmez. çırak ustasının yolunu tutar. 327.Arka gerektir arka. 337. 336. ya utana ya korka.Armudu soy ye. kim olduğunu söyleyeyim. Kişi. yaradılış ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık kurar. her nesnenin çoğaldığı bir zaman vardır. 1) Kendisinden yararlanılamayacak kişiye yararlanmak amacıyla eziyet edilmemelidir. Anlayışlı kişiye uzun uzadıya açıklama yapma gerek yok. sözü geçen ya da kendisinden korkulan birisine dayanması gerekir. Armut. Borç para ile yürütülen iş. az zaman sonra yürütülemez olur. sayı ile yenilmelidir. bayram günü tıraşa ne? Her olayın. Kötü davranışın karşılığı iyi olmaz.Arık öküze bıçak olmaz! (çalınmaz). Armudu ilk çıktığı zaman. kabuğu soyularak.Arkadaşını söyle. Krş. 2) Çocuk. akıllı öğüdü sever.Arpa samanıyla. Bir kimsenin işini istediği biçimde yürütebilmesi için. Böyle zamanlarda o olay ve nesnelere eskisi denli önem verilmez.. o adamın kimliğini ögrenmiş oluruz. elma da aşırı gidilmeyerek. Kötü gereçle iyi şey yapılamaz. kömür dumanıyla. 2) Güçsüz kimseyi ezmek yiğitlik değildir. Kusursuz nesne olmaz. Krş. kirazın sonu. 329.Kişi kendisini sinirlendirene saldırır.Arnavut'a sormuşlar Cehenneme gider misin? diye.. ahırını tez satar. 328. 338. elmayı say ye. dayanılamayacak kadar ağır işleri yapmayı kabul eder. Elmayı soy da ye armudu say da ye. kirazı da biteceği zaman yemeli. Bkz. bol para karşılığında. kendini yetiştirenin koruyuculuğu ile bir yerde barınır. Yararlandığınız nesneleri kusurlarıyla birlikte kabulleneceksiniz. topluluk içinde utanılacak bir duruma düşer. O leb demeden leblebiyi anlar. Aylık kaç? demiş. 333. soktuktan sonra öldüğü söylenir. Onun için bir adamın arkadaşını tanırsak.Arife günü aşa ne. 335.Arpacıya borç eden. (Arının. (-Cehenneme kira var. 330. Ramazanda.

iş görmez. Üstün gücü olanın öfkelenmesi. Sütü bozuk kişilerle yapılan en güzel iş ise tatsız bir biçim alır. 353. Onlardan utanmak. pişkinliğe vurur. ne denli biçim değiştirirse değiştirsin. bal kokmaz. 355. . ne kadar sıkıştırılırsa sıkıştırılsın. soyluluğunu kavrar. aslını yitirmez. temizliğinden. 343.341. Çağımız. 354.. gerçek ölçüden daha çok harcama yapmanızı gerektirebilir. 352. oturup yattığı yerin niteliğinden. Güçlü kimsenin korkutucu sözleri. ar etmez). Çünkü türlü etkenler. Fazla mal göz çıkarmaz.Arşın malı kantar ile satılmaz.Arslan kocayınca sıçan deliği gözetir.Artık mal göz çıkarmaz. görgüsüz olabilir. büyük kazançlar elde etmiş olan kimse. namusu ile. düzeninden anlaşılır. Temiz süt emmiş kişilerle yapılan en güç iş kolaylaşır. iyi karşılar. 346. 347.Arsızın yüzüne tükürmüşler. 351. kar dünyası.. her ne iş olursa olsun yapmalıdır bu zamanda. Giysi diye çul da giyip salına salına gezebilir. Arsız ne kadar ağır hakaret görse aldırış etmez. hiçbir şeyden utanmaz. Canlı. 342. Bir kimsenin kişiliği. gönül dostunda.Arpayı (buğdayı) taşlı yerden.Arsız neden arlanır. Bir iş yapmak için gerekli olan şeyleri santimi santimine hesaplayarak değil. bedasıl (soysuz) ile yeme aşı. Arsız. niteliği ayrı olan başka bir nesne için uygulanamaz. 356.. Soyunu sopunu gizlemek ancak piçlere yaraşır. Tarlayı taşlı yerden.. Bir kişi ya da nesne. niteliğine uygun bir ölçüye vurularak belli olur.Aşığın gözü kördür (kör olur). Bir nesne için kullanılan ölçü.Aslını saklayan (inkar eden) haramzadedir. güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır.Asil ile taş taşı. Krş. Her nesnenin değeri. Kişinin soyu sopu yoksul.Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur). Krş. kızı kardaşlı yerden. (Kokarsa kaymak kokar. 344. 345. 357. Bkz. kar yılı (Kar eden.Asıl azmaz. kamçı zoruyla yürümez. çevresindeki güçsüzleri korkutur. Ar dünyası değil. cansız her şeyin bir yakışığı vardır. yağmur yağıyor demiş. Toplum içindeki yerini kendisi kazanır. güçsüz kimseyi kıpırdayamaz duruma getirir. azla yetinir. utanma çağı değil. aslında ayran var). Güçlü çağında ağır ve büyük işler yapmış. Kişi. Geçimi sağlanmayan kişi.Aslan kükrerse beygir titrer. onlara sahip çıkmamak yanlıştır. Kişi değersiz bir kuşaktan gelmekle değersiz olmaz. 350. Bkz.Arpa verilmeyen at.Astar bol olmayınca yüze gelmez. çul da giyer sallanır. Aslan kükrerse atın ayağı.Arslan postunda.Ar yılı değil. Đnsan onları bu durumda görmek ister.Arslan kükrerse atın ayağı kösteklenir. 348. 349. para kazanma çağıdır. ölçüyü biraz geniş tutarak hazırlayınız.

Yaratığın gücü. 359. bu görevi yapmaya vakit kalmadan durum bozulmuşsa. yumru yüzü üstü gelerek durmasıdır ki aşığın en sağlam oturuşudur). Bundan da iş yapana övünme payı çıkar.Aşık daima bey oturmaz. işitmez sanır. Krş. Ölçüsüz ve aşırı nitelikler o şeyi tatsız. Bey oturmak. artık yararlı olmaktan çıkar. Önemsiz gibi görünen bir araç. .Ata binen nalını. 368. 369. attan inersen atı unutma. Bir durumu düzeltecek araç ya da önlem. 367. istenmeyen bir durumu önlemeye yaradığı zaman paha biçilmez bir değer kazanır. dört yanını duvar sanır. işini bil. iyi gereç kullanılarak meydana gelir.Aş taşınca kepçeye paha olmaz. yararlanmanın gerektirdiği araçları hazırlamış olmalıdır. mıhını arar.Aşıka Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez). Çoğu zaman işi rast gelen kişi bilmelidir ki talih her vakit yar olmaz. kullanacağı şeyin ayrıntılarını da almalı. 364. Aşığın yüreği yaralıdır. arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalıdır.Aşure yemeye giden kaşığını taşır. Abanın kadri yağmurda bilinir. Güzel şey. Yalan değilse ırak değil demiş. zevksiz duruma sokar.Aşını. 361.Ata arpa. Kaymağı seven mandayı yanında taşır.Ata binersen Allah'ı. eşini. Bir şeyin hoşa gitmesi. 360. ne sevgilisinin kusurlarını görür ne de çevresinde olup bitenlerle ve kendisi için önemli olan şeylerle ilgilenir. 371. yiğide pilav. 358. gelinin yüzü ağ olur. Krş. Krş. Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır. 365. 362. Aşka düşen kişi düşünceden uzaklaşır. dert söyletir. Kişi. Aşığın gözü kördür. Yararlanacağı bir iş peşinde olan kişi.Aşk ağlatır. Buğday başak verince orak pahaya çıkar. Pilav yiyen kaşığını yanında taşır. 372. hoş karşılanmayacak aşırı davranışlarda bulunur. Başka türlü derdi olan ise herkese derdini döker. Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır..Aş tuz ile. 370. Krş. Aşktan gözü kararmış kişi. (Dervişe Bagdat'ta pilav var demişler. Bu dert onu ağlatır.) Bir şeyi elde etmek için taşkın bir istek içinde bulunan kişiye bu uğurda katlanacağı fedakarlıklar güç gelmez.Aşk başa gelirse akıl baştan çıkar. Aşkın gücü.Aşı pişiren yağ olur. Krş. 366. gelişmesine yarayan şeyle artar. eksik bir durumu kalmamasına dikkat etmelidir. çukur yüzü yere. 363. Aşık alemi kör. aklı yener.Aş taşarsa çömçenin değeri kalmaz. Sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi yiyeceğine dikkat etmeli. (Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru yüzüne bey denilir. Kendini öyle yitirmiştir ki bu davranışlarını hiç kimse görmez. tuz oran ile. birtakım nitelikler taşımasına ve bu niteliklerin gerektiği oranda bulunmasına bağlıdır. Alet işler el övünür.Aşık alemi kör.Aşk olmayınca meşk olmaz. dört yanını duvar sanır.Kendisini aşka kaptıran kişi. Öğreneceği işe karşı aşırı sevgisi bulunmayan kimse o işi ögrenemez.

386. ite de. At. 381. böbürleneni Tanrı sevmez). çok emek. At zayıf iken. döner dolanır gelir bahta. 384. (Ya da ata bindiğin zaman böbürlenme. gereklerine uyulur. yıpranır. Kişinin gerçek malı.. Kazancı olmayan kişi bunu çabuk bitirir. Krş. bir işçi yetiştirebilmek için çok para.. yetiştiren de her bakımdan yorulur.At binenin (iş bilenin).Atanın sanatı oğla mirastır. Bir işletmeyi önce donatmalısınız. Tek başına kalan bu kişi. sarsılmaz.Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.At beslenirken. bakımlı olduğu zaman hem gösterişlidir. bir işin yürüyüşü de iş başındakinin bilgisine. Ataların yol gösterici öğütlerine ve geleneklere önem vermeyen. Kız da körpeliği. . Ama kaderde nasıl bir yaşayış varsa ancak o gerçekleşir. çabasına. Çalıştırdığınız işçilerin gücü de iyi beslenmeleriyle artmaz mı? 376. 380. sonra da iyi bir yöneticiye teslim etmelisiniz ki istediğiniz verimi alabilesiniz. Atasözleri.At at oluncaya kadar sahibi mat olur. hem de en çok işe yarayacak durumdadır. 378. çocuğuna mutlu bir yaşayış sağlamaya çalışır. Tanrı sözleri değildir ama onun gibi kutsal sayılır.. 374. Babanın sanatı oğla mirastır. Satılacaksa o zaman satılmalıdır. kız istenirken. isteyenleri varken evlendirilmelidir. eyere er gerek. kendin kazanmak gerek. tımarını unutma. toplum içinde itelenir. ama yanınca yürür. Atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağlı olduğu gibi. Attan indiğin zaman da onun yemini. 377. Ata iyi baktıktan sonra. kılıç kuşananın. Bkz. Bir kişinin.Ata eyer gerek.Ata da soy gerek.At arıklıkta.Ata dost gibi bakmalı. suyunu. 373. 375.Atalar çıkarayım der tahta. buğruklarına saygı göstereceği kimseler arasında babası başta gelir. Bir çocuk. yiğit gariplikte. babamızdan bize kalan miras gibidir. hayvanı çok hırpalama. Babamızın dostları. 383. 387. düşman gibi binmeli.Ata dostu oğla mirastır. adımına göre değil.At. Bizi kollarlar. korkmayınız. Baba malı tez tükenir. ahlak kuralları dışına çıkan kimse ile herkes ilişkisini keser. Ana baba. yora yora bininiz. Buna Tanrı razı olmaz.. Ana kızına taht kurmuş. Krş. adamına göre yürür. Onlar yetişir ama.Ata bindiğin zaman insafsızlık etme.Ataların sözü Kura'a girmez. 382. 385. Kazancı olan kimsenin malı bitmez. ana ve babaya itaat etmeyi emreden Tanrı'yı da tanımıyor demektir. çok zaman ister. Bütün yaratıkların soylusu üstün niteliktedir. Onu tanımayan kişi. Babadan kalan mal kalıcı değildir. 379. besili.Atasını tanımayan Allah'ını tanımaz. Sıkışık durumlarımıda bize her türlü yardımı yaparlar. tutumuna göre değişir. güzelliği geçmeden.Ata malı mal olmaz. kişi garip iken çetin sınavlarını verirler. kendi çalışmalarıyla elde ettiği maldır. horlanır. Bu durumda kişiliklerini yitirmemiş ve görevlerini başarı ile yapmış iseler üstün niteliklerini belirtmiş olurlar.

401. 391.Atın bahtsızı arabaya düşer.Ateşle barut (barutla ateş) bir yerde durmaz (olmaz). itin kapmazı olmaz. Đkisinin bir arada bulunması çok tehlikeli olan şeyler birbirinden uzak tutulmalıdır. Kişi. Atın doru renkli olanı. 395. karışık soyu ile tanınır. ama yazgısı kötü kimseler.At binicisini tanır (bilir). anılır. Đşçi. böyle kimselerin hakkıdır. Bunlar eğitimle bir dereceye kadar yumuşatılabilir. Herkesin yaradılıştan birtakım sert huyları da vardır. Bir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her zaman eksiksiz olarak ele geçmez. 396. dahası. 2) Kendisinden yararlanılan şey kimin elinde ise onun sayılır. 2) Đyi kişi temiz soyu ile. meydan (olur) bulunur at bulunmaz. At sahibine göre. 389. Değerli. itin kapmazı olmaz). zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini zarara sokmuş olmaz. yiğidin delisi. diye ardına bakmaya gerek duymaz. Nitekim iyi bakılmış ata binen. kendini kötü duruma düşmekten kurtarmış olur. üzülmesi gelir. 390. 392. kemer bağlayanın. kişiliklerine yakışmayan ağır ve aşağılık işlerde kullanılırlar.Atına bakan ardına bakmaz. Felaket kimlerin başına gelirse onları yakar. Soysuz kişiden korkulur. sizi incitirler. Đyi düşünmeden yaptığımız öyle işler vardır ki sonra pişman olarak eski duruma dönmek isteriz. geçer.At (olur) bulunur meydan bulunmaz.Ateş demekle ağız yanmaz. aracını iyi kullanan kişi. yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını bilir ve çalışmalarını ona göre yürütür.1) Her şey. Biri bulunursa öteki bulunmaz.Atılan ok geri dönmez. sürekli bir acı içinde bırakır. Krş. 394. (Atın tepmezi. Görevini eksiksiz yapan. ondan yararlanmasını bilene yakışır. 398. 397. 399. onu gereği gibi kullanmasını. 388. Bir olayın gerçekten meydana gelmiş olup olmadığını anlamak için. Av avlayanın. gizli kalamayan belirtisine bakmak gerekir.. . Ama artık o duruma dönme olanağı kalmamıştır. 393. Krş.Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu belirti varsa olay da var demektir.Atı atasıyla. Size çok bağlı bulunan kişiler bile. itim kapmaz deme. ölürsem öleyim. 1) Soylu kişiden zarar gelmez. kavurur.Ateş düştüğü yeri yakar. öteki bulunursa beriki bulunmaz. bir zaman gelir. Başkalarının acıması. başkasının malı olsa da.Atın dorusu. kişinin gözünü budaktan sakınmayanı beğenilir.Atım tepmez. 400. katırı anasıyla.. kötü kişi aşağılık.Atın ölümü arpadan olsun. kendilerini tutamaz. düşman bana yetişecek mi.. Kimi kişilerin felsefesi şudur: Sevdiğim yiyecekleri tıka basa yiyeyim de hasta olursam olayım..Atın tepmezi.

At bulunur meydan bulunmaz. Bkz. uzun bir süre içinde yapılabilecek işi kısa zamanda yapıverir. tetikte bulunmalıdırlar. Birinin yönetimi altında çalışan kişi. Krş.At kudümüy yurt kudümü. isterse beş saatlik yolu bir saatte alır. kimi zaman. kazayı hastalanmakla atlatır. 406. Her ikisi de talihine kalmıştır. yiğit erkeğin burnu büyük olur. 407. 408. bol olanakları bulunan kimse. yiğitte burun. 413. biniciye) göre eşer (kişner). 404.At kaçmaz.. 412. yaya arkasına ne düşer? Büyük işlere. avrat kudümü. arada eşekler ezilir. iş verilir.Atta karın. itim kapmaz deme. Güçlü kimseler birbirlerine girerler.Atlar tepişir. 405.Atın varken yol tanı ağan varken el tanı.Atlı kaçar. eş dost edinmek gerek.Atlıya saat olmaz. 1) Attan düşen. Soysuz (uğursuz) kimse yüzünden başımıza gelen felaketi kolay kolay atlatamayız.At sahibine (ağasına. . 414. Bundan. avratta uğur vardır. Atla yolculuk yapan kimse için bir yolun kaç saatlik olduğu söz konusu değildir. 409. bunu başaracak gücü olanlar girişir. 416.Atın ürkeği. kendisine de değerli kişi gibi ilgi gösterilmesini beklememelidir. eşekten düşene kazma kürek. Türkler.At ile avrat yiğidin bahtına.Atta. Atım tepmez. kaçar. At da kişi de hep tehlike karşısında imişler gibi uyanık olmalı. Yüksek kimselerden birinin ölümü ya da görevden ayrılması. 415. 402. 2) Soylu (uğurlu) kimse yüzünden başımıza gelen felaketi çabuk atlatırız. Ancak yaşayışına bağlı birtakım izler sürüp gider. Değersiz kişi. insan ölmekle birlikte adının anılması gibi: Onun için kişi yaşarken iyi işler yapmalı. Elde bulunan olanaklardan zamanında yararlanarak gezip dolaşırsak. Bunun gibi. 417. yiğidin korkağı.Attan düşene yorgan döşek. değerine göre davranışta bulunulur.At ölür. Đyi koşan atın karnı. Atın iyi koşması için iyi beslenmiş olması gerek. Yaşayan bir gün ölür. atlarını.At ölür meydan (nalı) kalır.Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz. Herkese durumuna. Atlı. At ölmekle birlikte onun koştuğu meydanın kalması.. iyi bir ad bırakmaya çalışmalıdır. 403.At olur meydan olmaz. et kaçar. 411. aralarında bulunan güçsüzler zarar görür. aşağılık kimselerin işine yarar. eşlerini kutsal sayar. onların uğur getireceğine inanırlar. yurtlarını.Bkz. Olanakları bulunmayanlar böyle işlere niçin girişirler? 410. yiğit ölür şan (namı) kalır. Đnanışa göre at ve kendisiyle evlenilen kadın eve uğur getirir. meydan olur at olmaz. itlere bayram olur. At binicisini tanır. Kişinin satın aldığı atları ve evlendiği kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez. tutumunu yöneticisinin durumuna göre ayarlar. Eşekten düşen için ölüm tehlikesi vardır.

Krş.Ava gelmez kuş olmaz. Bir erkek karısının malından yararlanmayı düşünmemelidir. semirir). Öyle kadınlar vardır ki bir aileye düzen verir. insanlardan uzak yaşamalarına karşın avlanmaktan kurtulamazlar. Đnsanlar da böyledir: Hatıra. Türk'ün savaşta kahramanlık ortağıdır. zarara kendisi uğrar. yükünü onunla taşır. 425.Avrat var ev yapar. başa gelmez iş olmaz.418. 423. durumuna uygun yöntemlerle korunur. hayale gelmeyen çeşit çeşit felakete uğrarlar. geniş bir özgürlük dünyasında. Çıkarını başkasına zarar vermekte arayan kimse. anlayışlılığın. birçoklarında yiğit ile birlikte anılmış.Avrat var.Avradı boşayan topuğuna bakmaz. Đş bilen kadın. Türk. her zaman bu yolu izler. tehlikeden. peyniri deri. başkasını yenmek için çeşit çeşit ustalık kullanır. atı çok sever. 427... buğday unundan keş yapar.At yedi günde. 426. yararlılığın simgesi olarak gösterilmiş. arpa unundan aş yapar.At yiğidin yoldaşıdır. it yediği günde (belli olur. Ailede kadının rolü çok önemlidir. Türk atın o kadar candan dostudur ki kendisinden. Önemli bir varlığından isteye isteye vazgeçen kimse artık onu aramamayı göze almalıdır. Bir şey.Ayağa değmedik taş olmaz.Ava giden avlanır. dertten kurtarmanın yolunu bulamaz. Hiçbir kimse kendisini kazadan... elverişsiz gereçle güzel şeyler meydana getirir. 429. Barışta her günü atla birlikte geçer: Yolculuğu onunla yapar. . çoluk çocuğundan çok ona bakar. onu elde etmek yolunu bilenin. vefalılığın. Ayak almadık taş olmaz. eve-girerken. avrat var. 422. 430. kılıç kuşananın. başa gelmedik iş olmaz. Hazıra konarak iş yapmayı adet edinmiş olan kişi. Ayağa değmedik taş olmaz. 431. başa kakılır. 428. inceliğin. ayı o kadar yol bilir. At. yürekliliğin. kapı mandalı gibi. Bir kişi.Av avlayanın. Kuşlar.Avrat (kadın) malı. 424. Krş.Av vuranın değil alanın. bir şeyden yararlanma. mutluluğunu bozarlar. çıkarken. kemer bağlayanın.. Birçok işlerini onunla arkadaşlık ederek yapar.Avcı ne kadar al (hile) bilse. At üzerine pek çok atasözümüz vardır. avrat var ev yıkar. soyluluğun. Yoksa durum. Her şey. mutluluk getirirler. 421. kapı mandalı.Avradı eri saklar. Ama karşısındaki de yenilmemek için çeşit çeşit önlem alır.Av köpeği avdan kalmaz. 419. 420. zamanla gelişir. Öyle kadınlar vardır ki ailenin düzenini. at bakımına büyük özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Onun sütünden içki bile yapmıştır. onu kullanmasını becerebilenin hakkıdır. Đş bilmeyen kadın ise en iyi gereci kullansa bile bir şey yapamaz. Değerli kişilikler. (Karı malı hamam tokmağıdır). Bunlarda at. Kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer taşımayanlardır. At binenin. Bir şeyin sahibi ondan yararlanamıyor da başkası yararlanıyorsa asıl sahip yararlanan kişi demektir.

erdemleri. güzellikleri bulunduğunu ileri sürer. başa gelmedik iş olmaz.Ay gördünse bayram et.Ayağı yürüten baştır. Ay karanlığında çobanın uyanık olması gerekir. 443. Beklenen bütün sevinilecek durumlar için bu ihtiyat gösterilmelidir. yatsın sırtı üstüne. Ara sıra git ki saygı ile karşılasın. geniş yürekli olmalıyız. Đnsan ayaktazı. Ava gelmez kuş olmaz.Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar.. 433. sabahleyin erkence kalkması gerektir.Ay ışığında ceviz silkilmez. Harcamaların gelirini aşmasın.Ayağını sıcak tut.Ayı görmeden bayram etme. kirpi yumuşağım demiş. (Başa gelmez iş olmaz. halkın iyi bir düzen içinde çalışmasını baştakiler sağlar. elde etmek istediğimiz her şey için doğrudur. yarsız (dostsuz) kalır. 439.Ayağını yorganına göre uzat. çok güzelini görmüş olan kimse. ondan daha az değerde olanını beğenmez. Đşçinin iyi iş yapmasını. Ayı görmeden bayram etme. Tabak sevdiği deriyi. 440. Bir şeyin çok üstününü. bir başçı. Krş. çoban yatakta.. yoksa çok uyanık olması gerekir. güçlüklerle karşılaşır. Krş. 441. Bin işçi. ona her gün gidersen usanır. 436. 442.. (Ay gördünse bayram et). Krş. Onun için çoban uyuyabilir. güvenden ileri gelen çalıştırmalar da vardır. günde bir gel dostuna. Her inişin bir yokuşu vardır. 434. 445.Bkz.. çirkinliğini görmez. gönlünü ferah tut düşünme derin. Ayak almadık. Genel düzene yardımcı olan araçlar varsa baş yönetici rahat eder. olur olmaz şeyleri sıkıntı konusu yapmamalı. Đş gerçekleşmeden ona oldu gözüyle bakılıp sevinilmemelidir. felaketlere uğrar. Bayram ayının doğduğunu görmeden bayram etmek ihtiyatsızlıktır.Ayı akım. . Kamu yönetiminde de böyledir.Ayın on beşi karanlık. Hastalıktan korunmak. başını serin. Krş. 2) Ay aydınlığında sürüye hırsız gelmez. 435.Ayda bir gel dostuna. ayağa değmez taş olmaz). 444. Bkz. kalksın ayak üstüne. Hiç kimse kusurunu. 432. Ne denli yakın dostun olursa olsun. Kusursuz güzel olmaz. 1) Çobanların akşam erkence yatması.Ayak almadık (ayağa değmedik) taş olmaz. Eşim kusursuz olmalı diyen eş bulamaz..Ay ayakta. Hırpalamak her zaman kötülük yapmak için olmaz. sevgiden ileri gelen hırpalamalar. Đnsan yaşlandıkça türlü türlü engeller. on beşi aydınlıktır. ay yatakta çoban ayakta. başımızı serin tutmalıyız.. Bu kural yalnız eş için değil.Ayıpsız yar arayan (dost isteyen). çeşitli sıkıntılara. dahası. Krş..Ay görmüşün yıldıza minneti (itibarı) yoktur. Kişinin yaşamındaki kötü gidiş sürüp gitmez. iyi günler de gelir. vücudumuzu yıpratmamak istiyorsak ayağımızı sıcak. 438. 437. Giderini gelirine uydur..

sözünü yerine getirmek için güç durumda kalabilir.Çokçanın yanına. 448. Az. Az el aş kotarır.Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. her zaman çoğa uyar. (. bir ay geçindirmeye yetmez. (Zeyrek kuş iki ayağından tutulur).Azca nereye? . .. -azınlık. 453.. 454. kızgınca çiftleşme isteği gösteren kadın yaraşır. ya da onun emrine girer: Büyük sermaye. Bkz.Aynan yoksa komşuna bak. 450.Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.Çokçanın yanına). Kimse ayranım ekşi demez.Az el aş kotarır (yemek pişirip kaplara koymak). Yapılacak işi kolaylaştırmak için yararlanılacak ucuz nesneler arasından öyle biri seçilir ki daha ucuzu yoktur.Ayyar tilki art ayağından tutulur. 456.Azan kurda kızan köpek. büyüye büyüye önüne geçilemez durum alır. 451. 460. çok el iş kotarır (Bir işi bitirmek).Nereye? . çok kişinin çalışmasıyla daha çabuk bitirilir. Öyle zaman da olur ki bir yıllık kazanç.Azca nereye? .Aza demişler: .Çoğun yanına demiş. Öyle zaman olur ki bir aylık kazanç. yıl var ayı (günü) beslemez. Krş. büyük bir suçsuz yığınının başını belaya sokar. çok eli işte gör).Ayranım (yoğurdum) ekşidir diyen olmaz.Az ada. Biri bilmeyen.Ay (gün) var yılı besler.Az ateş çok odunu yakar. Đşini hile ile yürütmekte olan kişi. çok eli işte gör.. 458. Ama başka işler... elverişli ortam bulunca. 2) Azgınca çiftleşme isteğinde bulunan erkeğe.. çocuklarını tehlikeye atmaktan çekinmezler. El elin aynasıdır. 455. yakayı ele verir. 449. büyük şey edinmek fırsatını sürekli olarak kaçırıyorlar demektir. Bkz. (Az eli aşta gör. Küçük şeyleri hor görenler. küçük sermayeye iş bırakmaz. çoğunluğa boyun eğer. Bkz. bir zaman gelir ki kurnazlığını kullanamaz. Küçük bir tehlike. Onun için yemek yapmaya az kişi yeter. Bkz. çok öde.. yavrusunu ayağının altına almış. Çok şey vermeye ya da yapmaya söz veren kişi. Çoklar. azların birikmesiyle meydana gelir. Ne kadar çok kişi bir araya gelse. 1) Belalı kişinin hakkından şerli kişi gelir. Bkz. Kurunun yanında yaş da yanar. kendilerini kurtarmak için gerekiyorsa. Bir avuç suçlu. Aza demişler: Nereye?.Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar. 452. 447. Duygusuz insanlar. 457.Az eli aşta gör. 459. Bu nedenle yapabileceği ölçüde az şeye söz vermeli ve verdiği sözü eksiksiz yerine getirmelidir. insanı bir yıl geçindirir. 446.Yeterli olmayan koşullar içinde iş yapılırsa beklenen verimli sonuç alınamaz. pişme zamanından önce yemeği ortaya koyamazlar.Ayrandan aşağı katık olmaz.

Elde ettikleriyle yetinmeyerek daha çoğunun peşinde koşanlar. Kazma elin kuyusunu. uz (öz) olsun.Azıcık aşım. uz kaz. yapılan harcamalar çok mali yönetmeye de yetebilir. Er ekmeği meydan ekmeği. ya da armağan olarak az şey verebilir. Bir süre sonra gerekecek şeyleri vaktinde hazırlamayan kişi. Aç kimse uyuyamaz.. koca (er) ekmeği meydan ekmeği. Baba koruk yer. Bu büyük bir fedakarlıktır. 465. Krş. 466. 467. Az malı yönetmek için gereken araçlar. 463. Küçük bir rahatsızlık bir şeyler yemekle geçer. Yaptığınız iş. Birisi için kazdığın kuyuya kendin düşebileceğini gözönünde bulundur. ya da çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok sıkıcı bir durumdur. türlü uğraşma ve didişmelerle dolu zenginlerin yaşayışından daha iyidir. az konuşursa hem çevresindekileri rahatsız etmemiş.Az tamah çok ziyan (zarar) getirir. çok veren maldan. çok dinle.461. boyunca kaz. (Düşünmekle sonuç alınamayacak birçok sorun da kendini işe vermekle unutulur. kocasının evi. Çok dinlemekle ise çok şey öğrenir. 470. 474. 468. . edindiğiniz şey. elde ettiklerinden daha çok zarara uğrarlar. zamanı gelince hazırlıklı kişilerin durumuna imrenir ve içinden bana da verseler isteği geçer. uşak sormaz. küçük demez. Midesi dolu olan rahat edemez.Az kaz. 471.-Baba himmet. serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır. oğul öder.) 462.Baba (evlat. -Oğul hizmet. yardım. 464. Demek ki kişi iyi uyuyabilmek için pek az da yememeli. uğraşma. Yani sana yapılmasını istemediğin bir kötülüğün daha ağırını başkasına yapma.Azrail gelince oğul.Baba eder. ::::::::::::: -B472.Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır. 1) Evimde kalabalık olmazsa işim az olur.. Varlıklı olmayan kimse. 2) Azrail.. Hiçbir özür de kabul etmez.Az mal kan yutturur. Kişi. didişme de olmaz. ancak temiz ve iyi olsun. uyumakta güçlük çeker. kavgasız) başım. pek çok da.Az söyle. 1) Azrail yetişmemiş çoluk çocuğun var mı? diye sormaz.Az veren candan.Az yiyen az uyur. onun için özveri sayılmaz. Krş. Bir kadın için babasının. Onun için bu kuyu kendini kurtarabileceğinden daha derin olmasın. 473. büyük. Varlıklı kimse çok şey verebilir. Onun gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer. Az yiyenin de uykusu az olur. kaygısız (ağrısız. hem de daha az yanılmış olur. 469. isterse az olsun. Bu nedenle çok mali yönetmek az malı yönetmekten daha ucuza gelir.Azıcık ağrıya aş (çokçasını iş) bastırır.. Bkz. oğul) ekmeği zindan ekmeği. çoğu birbirini güttürür. çok yiyen güç uyur. 2) Didişmesiz orta halli bir geçim.Az olsun. eceli gelenin canını alır. Bu.

ne denli elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun. suyu az olan yerde. tarla suyu bol olan yerde bulunursa daha çok ürün verir. Taşlı yerdeki bağ. göstermelik olmaktan ileri geçemez. Bağ budanırsa (budanan yerden su damlar) bol ve güzel üzüm verir. Bakarsan bağ. 476.Bağın taşlısı.. Krş. kendisinin kazandığı maldır. evlat gerek kazana.. 475. Giderek bu sanatı öğrenir.Baba vergisi görümlük. Kızın ömür boyu süren büyük giderlerini kocası üzerine almıştır. verim beklediği şeyden istediğini alabilmek için gereken harcamalardan kaçınmamalıdır.).Baba koruk (erik.) Babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuk çeker. Her şey.Babanın (atanın) sanatı oğula mirastır. daha değerli. oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. Zeytinin bol ürün vermesi için hiç olmazsa iki kuşaklık bir zaman geçmelidir. onun ne büyük çabalar harcanarak ve ne denli sıkıntılar çekilerek kazanılmış olduğunu bilmez.. ekşi elma) yer. Bağ. Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne. Kişi.. (Bağda izin olsun.Bağı ağlayan yüzü güler.Bağ bayırda. Baba malının değeri pek bilinmediği gibi hazır mal da çabuk biter.Baba malı tez tükenir. Krş..Büyüklerin. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır. Malı kendi emeğiyle değil. üzüm yemeye yüzün olsun.Baba oğluna bir bağ bağışlamış. kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur. niteliğini yitirmez. üzüm yemeye yüzün olsun).Bağda izin olsun. 478. oğlunun dişi kamaşır. 482. 487.. Çocuk daha küçük yaşta ister istemez babasının sanatı ile ilgilenir. kulağı dolu darıya satardım. 484. Nitekim bağ. . Yoksa ne yüzle tam verim bekleyebilir? Krş.. 479. bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir. 480. uzun saçlı kadın daha gösterişli ve sevimlidir. Başka koruyucular ve korunanlarda da durum budur.Babasından mal kalan. 485. oğul öder.. Böylece bir sanat. 483. zeytin dededen kalmalı. koca vergisi doyumluk. (Baba eder.Bağ babadan. karının saçlısı. Bağa bak üzüm olsun. Çeyiz olarak gelen şeyleri eskidikçe. merteği (direk) içinden bitmiş sanır. Bkz. Baba malına güvenip kazanç yolunu tutmamak çok yanlıştır. Bkz.Babamın (anamın) öleceğini bilseydim. Anamın öleceğini bilseydim. babadan oğula miras kalır.Bahanesiz ölüm olmaz. Ata malı mal olmaz. miras yoluyla elde etmiş olan kişi. 486.Baca eğri de olsa duman doğru çıkar.. 489.. tarla çayırda.. 481. yaşama sorumluluğunu duyan akıllı evladın gerçek malı. Bir baba dokuz oğlu besler. hazırladığı çeyiz. (Sebepsiz. Bir babanın kızı için harcadığı para. 477. kendilerine el uzatıp yardım etmelerini istemeye hak kazanabilmek için küçüklerin görevlerini iyi yapmaları gerektir. Krş. bittikçe yenileyen kocasıdır. Babalar çocukları için büyük özveride bulunurlar... 488. Sade pirinç zerde olmaz. Kendini bilen. yemeye yüzün olsun.Bağa bak üzüm olsun.. Ama çocuklar babaları için küçük bir özveride bulunmazlar.

O işi yapan bu aracı elinde bulundurur. Kendine yakın bildiğin kimsenin içtenlikten.Bakan yemez. Onu ele geçirmek için davranmak gerekir. Bağına yağmur yerine ya taş ya dolu yağar. bakmazsan dağ.Bahtsızın bağına yağmur.. 503. önce o nesneyi elde edip sonra işinizi görmelisiniz. 498.Bkz. bakayım sana iki gözle. dürüstlükten uzaklaştığını görürsen dostluğa son vermekten utanma.Bakmakla usta olunsa (öğrense).Baktın ibrik akıyor. 500.Balcı kızı daha tatlı. Bkz. köpekler (kediler) kasap olurdu (kasaplığı öğrenirdi). Krş.. Hiç yapılmadan. Đşinizi yaptıktan sonra gerekecek olan nesne işinizi yapıncaya değin ortadan kalkacaksa. Bakarsan bağ. 499. . bakmazsan mat. eve gel kör olası. 504. Tehlikeli bir durum belirmeye başlayınca ondan uzak kalmanın yoluna bakılmalıdır.Bal bal demekle ağız tatlanmaz (tatlı olmaz). Bakımsız bırakılan şeyler işe yaramaktan kalır.. kapan yer. kötülüğü herkesçe bilinen kişiyle de ilişki kurma.Baktın ki kar havası. 505. neden böyle yapmadım diye üzülür.Balcının var bal tası. 497. sonra aptes boz. 507. önce götünü yu. Bunun gibi. 490. 493. Kişi talihsiz ya da akılsız olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz.. bakmazsan dağ (olur). ya taş yağar ya dolu.Bahşiş atın dişine bakılmaz. 501. Herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez. Đlişki kurabileceğin kişi ile arayı büsbütün bozma. Güzel mal satan kimselerden alınan şeyler daha çok hoşa gider. değerleri derinleştikçe artan ve değerleri yüzde kalan insanlar vardır. sıçacağın yüze bakma.Bakan göze bağ (yasak) olmaz.. Bkz. Ecel geldi cihane.Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir. Đnsan tedbirsizliği yüzünden bir yıkıma uğradıktan ve iş işten geçtikten sonra neden şöyle yapmadım. yağın yüzü daha güzeldir. Bakılıp onarılan şeyler yararlanılacak duruma gelir. terkini kalmak az değil. Tatlı sözlerle güzel bir şey gerçekleşmiş olmaz. yağı yüzünden. 491. Her iş yapılırken özel bir araç kullanılır. Bir şey sadece bakmakla edinilemez. oduncunun var baltası.Bakarsan at. Balın dibi. 492.Bakarsan bağ.Bakacağın yüze sıçma.Bak bana bir gözle. Aşağılığı. Kimse ona bakmasın denilemez.Baht (akıl) olmayınca başta. 495. Bağa bak. 496.. Sen bana ne denli yakınlık gösterirsen ben sana ondan çok yakınlık gösteririm. 502.Baktın yarın yar değil. 494. Talihsizin bütün işleri ters gider. sadece nasıl yapıldığını görerek bir şey öğrenilemez.Balı dibinden. 506. Beleş atın. ne kuruda biter ne yaşta.

avımı yapan gülmesin (onmasın).Balın alası (tazesi) oğulun tazesinden. .Balık kokarsa tuzlanır. onu isteyen ve elde edecek gibi görünen kimsenin değil. Güzel.Balta sapını yonamaz. 522..Balık baştan avlanır. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. 510. 516. ya tuz kokarsa ne yapılır? Bkz. 515.. Bu inanış. ondan kendisinin de yararlanmasına engel değildir. 519. 511. 1) Birçok kimseler. ondan yararlanmak isteyen asalaklar dolaşır. 2) Zararlı olduğu bilinen. küçük çocuklarıdır.Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil. umulmadık birinin eline geçer. Et kokarsa tuzlanır. bunun gerektirdiği özveriye katlanmalıdır. Bir işi yapmaya gücü yetmeyen kişi. parmağı uzun (olan) yemez. Başkalarına güzel şeyler dağıtmakla görevli olan kimse.Balı olan bal yemez mi? Bir kimsenin elinde başkasına verilecek. pahalı nesne elde etmek isteyen.. balık etine kolay kolay doyulmamasından ve balık avcılarının hep geçim darlığı içinde bulunan kimseler olmasından ileri gelmektedir.Balık demiş ki: Etimi yiyen doymasın. 523. kendisinin yapamayacağı işleri için başkasının yardımına gerekseme duyar. 1) En güzel bal. Canına kıyılan balığın böyle ilendiğine inanılır. 518. Zarar görmeyen.Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir.Barutla ateş bir yerde durmaz (olmaz).Balta değmedik ağaç olmaz.Balı.Balık baştan kokar. ya da satılacak bir nesnenin bulunması. Bkz. 513. yıkımlara uğramayan kimse yoktur. 520. kısmetlisi yer (yememiş. güzel giymeyi. 524.Bal olan yerde sinek de olur (bulunur). yapamam demez de inanılmayacak bir mazeret ileri sürer. Kişi. 2) Ana baba için en tatlı şey. 512. 509.508. 514.Bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın. kendilerine kötülüğü dokunmayan zararlı birisinin bu durumuyla yaşayıp gitmesini hoş görürler. 517.Balık Çok konuşurum ama ağzım su dolu demiş.. dağıttığından az çok kendisi de yararlanır.Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek. Güzel yemeyi. Ateşle barut.Bal tutan parmağını yalar. Güzel şeyin çevresinde. taze oğul balıdır. 521. güzel eşya kullanmayı herkes ister ama bunları ancak parası bol olanlar yapabilir. Baştakilerin tutumu bozuk olan toplumda her şey bozuk olur. kısmeti olan yemiş). Bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri ele geçirmek gerekir. Güzel bir şey. Krş. ama kimseye kötülüğü dokunmayan kişiye ilişilmemelidir.

Krş. yel (el) almazsa sel (yel) alır. 537. onun başı da dine. 526.Baskısız (çivisiz) tahtayı yel (el) alır. yönetici de toplum için konulmuş olan kanunlar ne buyuruyorsa onu uygular. Alna yazılan baş gelir. Başın başı. Krş.Başa gelmeyince bilinmez. söylediği sözlerle ölçülür. onun yaratacağı sıkıntı ve zararları çekmeye hazır olmalıdırlar. 532.Başa gelen çekilir. Baş başa bağlı. Biz yöneticinin buyruğu altındayız ama. Boş başak dik durur. işe yaratılan az değerli nesne. Düşmanı boş bulunduğu sırada basan.Başın başı. ayağa değmez taş olmaz.. Kişi ağırbaşlı olmalı ve dedikoduları dinlememeli. Uğradığımız kaçınılmaz yıkımlara katlanmaktan başka elimizden ne gelir? Sabırlı olmalıyız. yaş kesme. kulak sağır. Ayak almadık taş olmaz. . Toplum içinde hiç kimse başına buyruk değildir.Başını sallamayan kavak olmaz. 531.Baş başa bağlı. 528. kullanılmayan çok değerli nesnelerden daha iyidir. 534. Đş başına deneyimsiz yönetici getirenler. Đnsan olgunlaştıkça daha çok alçakgönüllü olur. 541. Bkz. 525. baş da şeriata (yasaya.Baş kes. Ağaç kesmek. onun da üstünde kendisinden büyük bir baş vardır. 536. 535.Baş ağır gerek. 533.) Sıkı bir yönetim altında bulundurulmayan ya da korunmayan gençler kolayca kötü yollara sürüklenebilirler. Dünyanın en büyük zenginliği. başımıza böyle bir felaket gelmeyince.Başın sağlığı.Baş nereye giderse. Uğradığı zarara bir daha uğramamak için önlem alır. padişaha).Başa gelmez iş olmaz.Baskın basanındır. insan öldürmekten daha büyük bir suçtur demeliyiz ki ağaç kesmenin ne kadar kötü ve zararlı bir iş olduğuna dikkati çekebilelim. başımızda bulunan yöneticiye. (Baskısız yongayı yel alır.Başına gelen başmakçıdır..Başım acemi berbere teslim eden. Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş. 539.Başak büyüdükçe boynunu eğer. başın da başı vardır. ya da işitmemiş gibi davranmalıdır. Bizim başarımız. cebinden pamuğunu eksik etmez (etmesin). gereği gibi anlayamayız. beden sağlığından başka bir şey değildir.Baş dille tartılır. saklanan.Kullanılan. Kendini bir sürü eğlenceye. 538. sahipsiz tarlayı sel alır. Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte deneyimli olur. savaşı kazanır. 530. Bkz.. Kişinin aklı.. 540. 527. ayak da oraya gider. dünya (-nın) varlığı. onun dışına çıkamaz. çapkınlığa kaptırmamış genç yoktur. Krş. yasaya bağlıdır.. 529. Başkasının uğradığı bir yıkımın ne kadar acı olduğunu..Başa yazılan gelir.

En yakını bile onu anlamaz.Baş yastığı baş derdini bilmez. üstü başı kirli. 554.. 544. parasını çarçur eder. kör gözü. 547. Gerektiği zaman ele geçmeyip daha sonra kavuşulan şey değerli de olsa işe yaramaz. (Đanışa göre baykuş bütün geceyi uykusuz geçir. sızdırılmamalıdır. kaz kazla. Çünkü insan. peki demekten zarar gelmez. taşıdığı değer dolayısıyla bir yere gelmiştir. Para verilmeden ele geçen şeyler çok hoşa gider. Sağlığı yerinde olan kişi işsiz kalmaz. Yaşayışı düzensiz. Bir aile içindeki kişilerin kusurları. 552. olanakları çok olur. kılıksızdır. kol kırılır kürk (yen) içinde. Bir canlının (ya da bir durumun) gelişmesi sürekli bakım ve ilgi ister. 549.Bayramdan sonra gelen kınayı götüne yak. 557. 553.Baykuşun kısmeti ayağına gelir. Arabanın ön tekerleği. Başta bulunanların. buyruk altında bulunmaktan iyidir. Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer.Baş sallamakla kavuk eskimez. kavgaları sır olarak aile içinde kalmalı. Bekar erkek.Baz bazla. sürekli değilse yararı sınırlı kalır. Krş.Bedava sirke baldan tatlıdır (tatlı olur).Bekarlık maskaralık. 546. . güç işlerin yapılmasını ertelemek ve uzak zamanlara atmak ister. anlaşmazlıkları.. Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Bekar kimse. dalaverecilere yedirir. Kişinin en önemli işi. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar. yakasını bit.Bekar gözü. Rasgele ele geçen fırsat ne denli elverişli olursa olsun. kel tavuk topal horozla. 551. Süresi bayramda dolacak bir borcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir. ibadet edermiş. Bir kimsenin suyunca gitmekten. 550. bitlidir. 555.Bayram etiyle it tavlanmaz. söylediklerine evet. 1) Bir topluluğa baş olan kimse. 545. derbeder bir yaşayış sürer ve herkesin eğlencesi olur.Baş olan boş olmaz. 543. 2) Đş başında bulunan kişinin boş zamanı olmaz. evlenme istek ve heyecanı içinde olduğundan alacağı kızın kusurlarını göremez. sağlığını korumaktır. yetkisi geniş. 556. Đnsan derdi içindedir.Baş yarılır börk içinde.Baş sağ olursa börk çok bulunur. Bekar kimse bakımsızdır. Boş bir kişi değildir. Sabaha karşı önüne gelen bir serçeyi yermiş). dışarıya duyurulmamalı. Bir kişi. işi çoktur.Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir. kendine denk ve uygun olan kişiyle arkadaş olur.Bekarlık sultanlık. saygınlığı büyük.Bekarın parasını it yer.Başta bulunan nasıl bir yol tutarsa onun yönetimi altında bulunanlar da o yolu tutarlar. 548.Baş ol da eşek başı (soğan başı) ol. En önemsiz işlerde bile baş olmak. 542.

Sana vereyim bir öğüt.Besle kargayı.Beş kuruşun üstünde oturmaya beş batman göt gerek. 570. bakma çiftten başka işe. Onun için sevgileri arasında da fark bulunur. başarı bakımından birbirinden farklıdırlar. 560. 563. Türlü niteliklerle ayrılırlar. iyilik bilmez kimseler vardır ki sana en büyük kötülüğü yaparlar. Krş.Beş para giren ev yıkılmamış... 571.. Çalışıp para kazanmanın yoluna bakılmalıdır. Bkz. canınızı tehlikeye sokabilir. benzeye benzeye kış olur. Đyilik edip yetiştirdiğin öyle sütü bozuk. Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber soluyorsa nefesi.Aile sorumluluğundan kaçan ve başıboş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere göre bekarlık.Berber berbere benzer ama. Günler birbirinden çok farklı olmadığı halde hava yavaş yavaş ısınarak yaz.Berberin solumazı. 568. 564.Beş parmak bir değil (olmaz). kusuru olsa da hoş karşılanır. 559. Olağanüstü hızla yapılan iş -gereken özen gösterilemeyeceğinden. Kurda meden.. Kişinin kazancından. Yediye'nin yelleri beşe'nin selleri sözünde de geçen beşe şubat sonlarıyla martı kapsayan zamandır. başın Allah'a emanet. ağız kokusu burnunuza girer. oysun gözünü.Beni sokmayan yılan bin yaşasın.Berk kaçan atın boku seyrek düşer. Para verilmeden gelen şey. 2) Aynı görevle bir arada çalışan kimseler yetenek. eksiği. 561. 569. 566. Kazanç az da olsa ailenin yaşam düzeni bozulmaz. Müşterilerinin içyüzünü bilen kahveci birinin sırını ötekine söylerse sanatını kötüye kullanmış olur. tellağin söylemezi. . parasını iyi korumalıdır. 567.Beşe. yularına) bakılmaz. Kendisini uzman gibi gösteren her kişiye güvenmemeli.. 565. Hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar.Beş kuruşun varsa beş yere düğümle.. ayrıca ter kokusundan rahatsız olursunuz. Üzüm üzüme baka baka.Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt.Beslemeyi eslemeden alma.Beleş (bahşiş) atın dişine (yaşına. Uzman diye işe başlar da malınızı. aynı biçimde yavaş yavaş soğuyarak kış gelir. Sürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup soruşturmadan alma. Bana dokunmayan yılan. kahvecinin söylemezi. 558.Beş parmağın hangisini kessen acımaz? Đnsan evlatlarını birbirinden ayırt etmez.. dizginine. Bu durum toplumun gelişmesinde ve gerilemesinde de görünür.olumlu sonuç vermez. 562.. az da olsa para artırması büyük azim ve irade ister.Benzeye benzeye yaz. Bkz. Kişi savurgan değil tutumlu olmalı.. 572. eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur. 1) Ana ve babaları bir olduğu halde kardeşler birbirlerine benzemezler.

Beylik çeşmeden su içme. Hatırı sayılan kişinin sözlerini. Suçu işleyen. 580. karşılık olarak beye yemek vermesi kolay olmadığından bu bir borç olarak kalır. 578. aslını biliniz.Beyden gelen bey sayılır.Bey aşı borç.Beterin beteri var (-dır). düğün aşı ödünç.Beyde bulunmayan elde neler var. ezerler.Bez alırsan Musul'dan. aldatıcı bir görünüşten ileri gelir. buyruğu verendir. El mi yaman.. Şeytanla ortak buğday eken. 577.. Yüksek düzey insanı düşkün duruma gelebilir. düşkün durumda olan da yükselebilir. güvenerek alınız: Musul bezinin sağlam. isteklerini başkasına ileten buyruk kuluna. güzel olduğuna. esmerin (karanın) tadı (var). Hükümet. namusuna güvendiğiniz gibi. Gerçek güzellik ve şirinlik esmerlerdedir. güzel sayılır. 583. bundan daha kötü bir durumun da bulunduğunu düşünerek avunmalıdır. böylece ödüncün altından kalkmış olur.Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır. kız alırsan asilden. Güçlü kişi ile yüz yüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler.Bey oğlu kulluk.Beyle bostan ekenin vay haline!. 588. soylu kızın terbiyesine. Egemen kişinin haksız buyruğunu yerine getiren.Beyazın (akın) adı (var). Çok kötü bir duruma düşen kimse.Beş tavuğa bir horoz yeter. bey mi yaman? 586. cellat keser. Abartılarak denilebilir ki devletin kamuya hizmeti için yaptırdığı çeşmeden su bile içmeyiniz.Bezirgan züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar.573. Bkz.Bey buyurur. zenginleşebilir. Halkı yönetenler.Bey ardından çomak çalan çok olur. Resmi işlere yanaşmak tehlikelidir. Beş kadını yönetmek ve korumak için bir erkek yeter. . ancak bu. 581. O sofrada ağırlanan kimsenin. 1) Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar. Düğün aşı yiyen ise günün birinde kendisinin yapacağı düğüne. hatırlı kişinin kendisi gelmiş gibi saygı gösterilmesi gerekir. Elde bulunan beyde bulunmaz.Bey mi yaman el mi yaman? Bkz. Beyin sofrası çok zengin olur. 576. Hiçbir kimse için süreli bir yaşam düzeyi yoktur. 579. birinci düğün sahibini çağırır. Beyaz tenli olanlar. buyruk kulu olduğu için. en sağlam kazanç yolunu bulmuş demektir. Ne alacaksanız cinsini.. 584. hatıra hayale gelmeyen bir noktadan size büyük sorumluluk çıkarır. 2) Devletten aylık alarak geçinen. 574. gittikten sonra kendisini çekiştirirler. 582. uygulama olanağını düşünmeden buyruklar verirler. 575.Beylik fırın has çıkarır. kul oğlu beylik.. suçsuzdur. Bkz. Halkı sıkıntıya sokar. 585. 587.

1) Binici. Ancak bilmediği bir işi. ancak yararlandığı nesne yarar sağlamayacak duruma gelinceye değin sürer. Bundan dolayı kişi.Bıçağı kestiren kendi suyu. yokuşa çıkmaya iyi dayanır. Đnsan her şeyi bilemez. ata sağdan da soldan da aynı kolaylıkla biner. yararlanma olanağın kadar artar. Ancak bir tek düşmanın bulunsa hep zarar görme tehlikesi içinde yaşarsın. bir şeyin değeri. Müflis bezirgan. hırpalanır. sakatlanır. Krş. solu belli olmaz. Erenlerin sağı. 599. Bir işi başarabilmek. Đnsan ise inişi yorulmadan iner de yokuşa çıkarken yorulur. kusur değildir. 589. iş başarı ile yürütülemez. 593. yokuşta binmelidir. Ancak üzerinde yük de olsa.Binicinin sağı solu olmaz. dil yarası geçmez (onulmaz). Krş. . sormamak (öğrenmemek) ayıp. Bakarsınız ki tersliği tutar.Bin bilsen de bir bilene danış. 595. bir atın varsa yokuşta bin. aksar. ödeme yollarını aramak gerekir. ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın.Bin nasihattan bir musibet yeğdir..Bin dost az. bir düşman çok. Bu. bir kişi değer bin kişi. Bkz. (Bir musibet bin nasihattan yeğdir). bin kişinin başarabileceği işi tek başına yapabilen kişi de.. Ayağı yürüten baştır. bir borç ödemez.Bıçak yarası geçer (onulur). 596.Bıyığın uzunsa borazan çal. Bir kimsenin keyfi. Çünkü yanlış ve zararlı bir yola sapılmış olabilir. Toplum içinde bir değerli kişinin yaptığı işi yapamayan bin kişi de vardır... Borcu ödemek için tasalanmanın faydası yoktur. 594. hem kendisi hem at için kolay olan davranışı yeğlemeli. çeliğine iyi su verilmiş olursa keskinleşme yeteneği kazanır.Bıldırcının beyliği arpa biçilene kadar. 590. yokuş aşağı inerken zorluk çeker. düşüp ölebilir. 601. Onun için.Bkz. 597. El yarası onulur. Krş.Bilmemek ayıp değil. kendisinden daha iyi bilen bulunur. bir başçı.. 3) Đşini titizce yürüten kişinin buyruğu altındakilere karşı iyi davranmasına güvenilip her zaman böyle davranacağı sanılmamalıdır. hangi yöntemi uygularsa uygulasın. sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak kusurdur. programını izleyen. 592. Bıçak. Nefesine güvenen borazancıbaşı olur. düzenli olarak gerçekleşme yolunu gösteren bir baş bulunmadıkça. Bin tasa. Krş. Ne kadar çok dostun olursa. 598. Krş. bir işe başlamadan o iş üzerindeki geniş bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır. işini başarı ile yürütür. Üzerinde yük bulunan at. Đnsan bir şeyi ne denli iyi bilirse bilsin. Bir kimsenin. insanı sevdiren kendi huyu. huyu güzel olursa sevilir.Bin işçi. Bir işin planını çizen..Bin atın varsa inişte in. Ötleğenin beyliği. kendisinde aranan özel nitelikte artar: Kişi. 591.. gerekli koşulların bulunmasına bağlıdır. yani inişte inmeli.Bin merak.. 600.Bin kişi değmez bir kişi. 2) Uzman kişi. Bu durumdan bir zarar da gelmez.

hemen kötülüğü ortaya atılır.. harcanan. akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur. Krş.. ne kadar çok çocuğu olursa olsun hepsini yetiştirmek için gereken bütün özveride bulunur. sadece bir aracılık yaptığını bu anlatımla belirtir. Kız çocuk. dokuz oğul (evlat) bir babayı beslemez. yayılmasını istemediği bir durumu kimseye söylememelidir.Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır. bir kafaya bir göz. 607. 606. hiçbir araştırma yapılmadan. Kız çocuğu yetiştirme. kötü adam da. 2) Anneler.Bin tasa bir borç ödemez. Baba oğluna bir bağ bağışlamış.Bir baba dokuz oğlu (evladı) besler. Bir ocaktan iyi insan da yetişir. Aynı aileden iyi adam da çıkar.. Söylerse. bokluk da. Yerinde duran. kötü olmasa bile. 613. Sürekli telkinle bir kişinin bilinçaltına birtakım inançlar. dilden dile dolaşarak toplum içine yayılır. Krş.Bir adama kırk gün (deli dersen deli.Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar. işi düzeltmeye yaramaz. Ancak çocuklar para kazanmaya başladıktan sonra -birçok kardeş de olsalar. Bir evde iki kız. Bir kişi. sonra evlendirme işleri anneleri çok yorar.. tümü üzerinde yargıya varmaya yeter. yani para. Bir tümün küçük bir parçasını incelemek. 602. tükenen bir maldır. Bu durumdaki kimse ölmeyi yeğler mi yeğler. Onun için birden fazlası fazladır. erkek çocuğun yapamayacağı birçok işleri yaparak annesine yardımcı ve en iyi arkadaş olur. Yapılacak bir işin bütün yönleri önceden iyi düşünülmeli. Adı kötüye çıkan kişi. Son pişmanlık fayda vermez. Krş. Nerede adı anılsa. gizli kalmasını istediği şey. Ama toprak...Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt. Çalışıp vermekle kurtulur. üzülmekle borç sıkıntısından kurtulamaz. Đyiliksever bilgili.Bir ağaçtan okluk da çıkar. Altın. Bin merak. 610. kız çocukları olsun isterler. Bir ağaçtan okluk da.Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın. Krş. 614. Krş.Bin ölçüp bir biçmeli..Bir anaya bir kız. Dahası zaman zaman çok üzer. bu sözleri aktarırken kendisinin tarafsız olduğunu. Bir kişinin. kötü insan da. bu kamu yargısını kolay kolay düzeltemez.yoksul düşen babaları için. 612. 611. 605. 609. 1) Bir başa bir göz ne kadar gerekli ise bir anneye bir kız da o kadar gereklidir. Olsun ama. .. Krş. Açma sırrını dostuna.. Borçlu. 608. harcanıp tükenen bir mal değildir.Bir adamın sözü bir adama kolay.Bir ambar buğdayın örneği bir avuçtur. 604. 603. duygular yerleştirilebilir. onu doğru yola getirmek için yararlı olmaz da tuttuğu bu yolda başına gelen bir yıkım. bir tanesi yeter. Bir ağaçta gül de. Đyi düşünülmeden yapılan bir işten dolayı duyulacak pişmanlık. varlıklı kimselerden pek çok kişi yararlanır. para getiren bir maldır..Bir ağaçta gül de biter diken de.. kendi paylarına düşen küçük bir yardımı yapmazlar. sürekli olarak ürün veren. Krş.Bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun.. sonucu iyi hesaplanmalı. uyanmasına yarayan bir ders olur. ondan sonra işe girişilmelidir. Baba. hoşa gitmeyecek bir sözünü başkasına iletme görevini üstlenen. (Đnsanın adı çıkmaktansa canı çıkması yeğdir).

ama küçük bir belirti ile. soy. Bir anaya bir kız.Bir çiçekle yaz olmaz (gelmez). 624. soyma.Bir başa bir göz yeter. beklenen doyurucu sonuca erişilmiş olmaz. Yalnızlık Allah'a... Elmayı soy da ye. 620.. Nimet ne kadar bol olsa o kadar hoşa gider. Kimi zaman bir kişi öyle delice bir iş yapar ki birçok akıllı kimseler bir araya gelerek düşünür. iki elin sesi var.. din ya da insanlık duygusu ile yapılmış iyilik olmaktan çıkar. ya da sosyal bir ödevdir. Zayıf kimselerin vücudunda çirkinlikler bulunabilir.Bir dirhem gümüşün üstünde oturmaya bir kantar göt gerek. başkasına söylemeyeceğini sandığı bir kimseye söylerse. Bkz. 616. kötü bir söz. . Bir toplumda iki baş olmaz. Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden.. Đnsan büyük işleri tek başına yapamaz.Bir el bir eli (el eli) yıkar. Ama bunun hepsi zorunlu gereksemeleri karşılayan şeyler değildir. Bkz.. sadece kendisinin bildiği bir şeyi. Krş. 625. Bir yoksula. Azla yetinmeyi bilenler bu miktarı yeter görürler. bir yaraya merhem olmaktır. büyük bir topluluğun havasını bozar. büyük bir istenç (irade) gerektirir. bu çirkinlikleri giderir..Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin (duymasın).615. 626. bir dev.Bir baş soğan bir kazanı kokutur.Bir evde düzen varsa düzen olmaz o evde. Bir elin nesi var. yazın ekilen on dönümlük yerin ürünü kadar ürün alınır. geri çevrilmez. biri ötekini uzaklaştırır. Olursa aralarında anlaşmazlık çıkar. Açma sırrını dostuna. Herkes görsün.Bir elin sesi çıkmaz. 628. Krş. kendisini övsün diye yapılan yardım. Ev dememişler evran demişler.Bir dirhem et bin ayıp örter. Tutumluluk. kırk akıllı çıkaramamış.Birden çıkan bine yayılır. Üşüntü köpek mandayı. Bir kişi.. 630. 623. kazancın çok küçük bir parçasını bile artırabilmek. (Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkaramaz). kötü bir davranış. Yalnız taş duvar olmaz. Bkz.. 622. Birçoğu fazladan denilebilecek şeylerdir..Bir elma bin akçaya.Bir çöplükte iki horoz ötmez. işitsin. Ağaç yaprağıyla gürler. iki el (de) yüzü (yıkar)..Bir dönüm güzlük on dönüm yazlığa bedeldir.. 627.. Bunun gerçek gereksemeyi karşıladığı için. 619. Bkz.Bir deli kuyuya taş atmış.Bir (tek) elin nesi var. 618. bin armut bir akçaya. iki el de yüzü. (Bir elin sesi çıkmaz). 629: Bir ev. Kötü bir kişi. armudu say da ye. bir hayır işine yaptığınız yardımı. Krş.. Amaç kendini göstermek değil. az sonra konu herkesin diline düşer. 621. en yakınlarınız dahi bilinemelidir. Başkasıyla işbirliği yapmalıdır ki önemli bir varlık gösterebilsin.vazgeçilemeyecek bir miktarı vardır. El eli yıkar. 617. Güzel. Biraz şişmanlamak. Çünkü bu çeşit yardımlar dini. Yalnız kalanı. çalışırlar da durumu düzeltemezler.

niteliksiz. ne de çeyiz için alınacak eşyası. 644.Biribiri. Görev elden gidebilir. (Biribiri: birbirlerinin hısımı) Krş. Bir kimsenin densizlikleri.Bir günlük beylik. 639. Bir kişi bir nesneye göz koymuşsa. 646. bir ev düzmekten daha güç. öğrenilmez. biri çuvaldız biri biz (Meşin gibi şeyler dikilirken iğneye yol açmak için kullanılan.. uysal bir topluluğu.). zenginlik kalmayabilir.Bir evde (ya da bir yerde) iki rakip kadın varsa orada dirlik olmaz. Herkesin yararlanabileceği şeyden kimi kişiler yararlanır da başkalarına yararlanma olanağı vermezlerse bundan büyük kavga çıkar.Bir katar deveyi bir eşek yeder. Evlenecek kızın gözü eşyaya doymaz.Bir kılın bir örmeye faydası var. bin büyü kadar etkilidir. herkesten üstün bir yaşama olanağı bulmuş olmak güzel şeydir. beyliktir.Bir gözün gördüğü bir göze (başkasına) hayır etmez. 632. başka birinin o nesneyi elde etmesi kolay olmaz. Çok kısa bir süre için de olsa. Krş. Đnatçı kişi. 643.Biri bilmeyen bini hiç bilmez. . 634. Komşular ve tanıdıklar yemek gönderirler. Alırsınız. daha masraflıdır. Bir anaya bir kız.Bir inat. kıyamet ondan kopar. Đnsanın yaşayışı bir düzende sürüp gitmez.Bir günlük ölüye üç gün yiyecek gerek. Evin eksikleri bellidir.. Gelenek böyledir: Bir evde ölüm olursa o evde üç gün yemek yapılmaz. 633. Bir kızı donatmak.Bir kararda bir Allah. Onlar istemese bile aile kendini böyle bir sorumluluk altında bilir.Bir evde iki kız.. Akrabanın akrabaya akrep etmez.Bir görüş. bir murat. Sessiz. Bir kez görmekle bir şey iyice anlaşılmaz. adamı yer diri diri. Bir kimseyi başkasına karşı kışkırtmak için ara bozacak bir söz. 641. ona karşı teşekkür duygusu beslemeyen kişi. Gücü. o kişinin her zaman hatırını saymanız gerekir. 637.) Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen. Tanrı'dır. 635. Sağlık bozulabilir. iki hatır. 642. çeyiz çemen ister. kalın iğne. daha büyük iyiliklerin değerini de bilmez.Bir hatır. büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan tek varlık. 638. bir kız (çıplak) donanmaz. bir kör biliş. Birisi size bir fincan kahve içirmek gibi küçük bir iyilik etmiş ya da sizinle bu kadarcık bir dostluk kurmuş olsa. ahmak bir kişi bile yönetir. 636. (Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. hatır sayılarak birkaç kez hoş görülebilir... 640. Bunun sıkıntısını çeker.Bir fit bin büyü yerini tutar (yerine geçer). onlara karşı da duygusuz kalır. biter. üçüncüde vur yatır.Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır. her inadında istediği bir şeyi elde eder. Kızın ne giyim giderleri biter. Akrabadan birinin ötekine can düşmanı olduğu çok görülmüştür. 631. 645. bunu unutmamanız. bir sapa çakılmış ince çivi gibi.Biri yer biri bakar.. Bir evde iki kız olursa her biri bir taraftan aileyi sıkıştırır: Giyim kuşam ister.Bir ev (gemi) donanır. Ama bu durumu sürüp giderse sert tepki gösterilmesi doğaldır.

653.Bir söz ara bozar. 651. akıllıca düşünce ileri sürebilecek küçüklere de danışmalıdır. üçüncüde ele geçersin çekirge. 648.Bir ocaktan okluk da çıkar. Bin nasihattan bir musibet yeğdir. iki sıçrarsın çekirge. kaygı.Bir sıçrarsın çekirge. daha geniş çevreler için de lekedir. Bkz.Bir kızı bin kişi ister (de) bir kişi alır. Savaşta. birkaç kez kurtulma yolu bulsa bile günün birinde yakayı ele verir. Böylece bir çivi yüzünden bir ordu yenilgiye uğrayabilir.Bir senden büyüğün.Bir korkak bir orduyu bozar. Büyü. bir nal bir at kurtarır. yalnız kendi çevresi için değil. Bkz. Suçlu. Krş.Bir söz yola getirir. Öyle bir söz de olur ki iki dargını barıştırır. 662. 657. Ama o. bir atın koşamaması.Bir pire için bir yorgan yakılmaz. Selam bir ilgi ve sevgi belirtisidir. 655. Bir aileden terbiyeli.Bir söz bin büyüye bedeldir. . ahlaksız çocuk da. bir işi. başka konularda. Nitekim küçük bir vidası eksik olsa koca bir fabrika çalışamaz.Bir söyle iki dinle. boşuna emek harcamaktır. 654. telaş. Đki dinle bir söyle. bir ödevi küçük saymamak. Küçük görünen işler. heyecan yaratan sözleriyle bozgunluğa yol açar. bokluk da. önemle ele almak gerekir. 658. Güzel bir şeyi herkes elde etmek ister. Krş.. Küçük bir zaran önlemek için büyük bir zarar göze almak yanlıştır. Đnsanın adı çıkmadansa. 656.Bir mıh bir nal kurtarır. Namusunu satmış birisi. büyük sonuçlar doğurabilir: Bir çivi eksikliğinden bir nal düşer. temiz çocuk da yetişir. Küçük bir şeydir ama gönül kazanmakta büyük önemi vardır. 649. 660. 647. ya da birlikte iş yapacak toplulukta. Bir uyuz keçi bir sürüyü boklar. Önemli bir işe girişecek kimse salt kendi düşüncesiyle yetinmemeli. Bkz. 652.bir söz ara düzer. Gönül kazanmak için buna benzer birçok ilgilerden yararlanılabilir. 659. Önem verilmeyen küçük bir yaradan ölenler çoktur. Söz var ara bozar. başka ortamlarda da görülür. bir nal eksikliğinden bir at koşamaz olur. Bu durum. Etkili söz ise büyüden daha güçlü bir inandırıcılık taşır.Bir selam bin hatır yapar. Bir kimseden verebileceği kadar bir şey alındıktan sonra dolambaçlı yolla aynı şeyi bir kez daha almaya çalışmak.. Herhangi bir olayı. korkak bir kişi. 650. kişiyi yanlış şeylere inandırır.Bir koyundan iki post çıkmaz. bir de senden küçüğün sözünü dinle. Öyle bir söz olur ki iki dostu düşman eder..Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur). büyüklerinin deneyimlerinden yararlanmalı. serseri. kormutana bir haberin yetişememesi dolayısıyla savaşın kaybedilmesine mal olabilir.. Doğru yola götüren inandırıcı sözler de yanlış yola sürükleyen etkili sözler de vardır.Bir kimsenin adı çıkacağına canı çıksın.Bir musibet (felaket) bin nasihattan yeğdir. ancak bir kişiye kısmet olur. bir söz yoldan çıkarır. 661.Büyük girişimlerin gerçekleştirilmesine önemsiz görünen araçların yardımı olacağı unutulmamalıdır.

Borçtan kurtulmanın çıkar yolu vermek. borç da gittikçe büyür. Borçlu. Krş. işe yaramaz nesnelerin. 677. Yemem diyen de parçalarcasına sofraya saldırır. Bir zengin yoksullaşırken bir yoksul da zenginleşir. borcunu ödeyinceye değin uyku uyuyamaz yatağında döner durur. Kötü. 665. 673. derdin iyisi ölmek. aşağıdan almalıdır.. Krş. kazançsız kaldığı zaman acıklı duruma düşer.Borcun iyisi vermek. bunun nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeli. Đşin yoksa şahit ol. Şimdiye değin sizi memnun etmiş olan kişi bir kez yanlış bir iş yapmışsa onun için eskiden edindiğiniz kanıyı hemen değiştirmeyiniz ve kendisine ağır bir ceza vermeyiniz. bir oturmam diyenden.Bir sürçen atın başı kesilmez. 670.. Dünyada hiçbir şey kaybolmaz. Borcu ilk fırsatta ödemek gerektir. Erteleyip durmak yanlıştır.. Sözünü bil. 671.Bir tepe yıkılır. sonra söylemeliyiz.. 669. sözü söylemekten büsbütün vazgeçeriz.Bitli (kurtlu. . Bkz. alacaklısına karşı ileri geri konuşmamalı. 664. onulmaz dertten kurtulmanın çıkar yolu ölmektir. uygun olmayan yönlerini düzeltmeli. 674.Borçlunun dili kısa gerek. işin yoksa şahit ol. böylece tekrar tekrar (son boğuma kadar) düşünüp düzeltmeler yapmalı. Borçlu.Bodur tavuk her gün piliç. Borçlu ve dertli yaşamaya dayanılmaz.Boğaz dokuz (kırk) boğumdur. Çünkü gelecek günlerde eliniz daha dar olabilir. çevresine hep kötülük aşılar. oldukları yerde sayarlar. sonra söyle. Kazandığını bol bol yiyip ilerisi için bir şey artırmayan kişi. 1) Ufak tefek kimseler. toplulukta kötüler türemesinin etmeni olur. Çok kötü şeyin yanında.Boka nispetle tezek amberidir.Borca haylık bir aylık. 666. Bir sözü söylemeden önce boğazın her boğumunda bir kez içimizden geçirmeli. Oturmam diyen konuk.Bir uyuz keçi bir sürüyü boklar.Borcun yoksa kefil ol. 676. 678.Bol bol yiyen bel bel bakar. 2) Yetenekleri sınırlı kişiler. daha az kötü olan. kötü huylu kişi. Bkz. Bu provalar sırasında belki de bir sakınca hatırımıza gelir. Önce düşün.Borç iyi güne kalmaz. 667. oturma şöyle dursun yatıya kalır. Veresiye şarap içen. güzel görünür. Borç altına girilerek yaşanan keyifli günler çok sürmez sıkıntıya dönüşür.663. sürekli bir borç üzüntüsü çekersiniz. bir türlü yükselmezler. Kötü yaradılışlı.Borca içen iki kez (kere) sarhoş olur. 668. Üstelik siz.. pişir. bir dere dolar. yaşlarından daha küçük görünürler. 672. bunlardan anlamayan isteklileri olur. çürük) baklanın kör alıcısı olur. Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.Bir yemem diyenden kork.. Birinin kaybettiğini başkası kazanır. 675.Borçlunun döşeği ateşten olur.

Sevişip dostuna.Boşanıp kocana varma. Çalıp çırpmayı huy edinen kişi. 688.. 687. Kafası boş olan kişi kendini beğenir.Borç uzayınca kalır. her birinde yakayı ele vererek ceza göre göre insanlıktan çıkar. Borçlunun ölmemesi ve para kazanması için en çok dua eden alacaklısıdır.Borç vermekle. şuna buna ziyafet çekmez. çenesi düşüğün biridir. çevresine yüksekten bakar. 693.Bostan gök iken pazar(-lık) yapılmaz. Giderlerini kısar. dert uzayınca alır. 689.. 681.Bostana dadanan eşeğin kuyruğu. kişiyi -borcunu ödeyebilmesi için. Bkz.679.Bostancıya tere satılmaz. düşman vurmakla. hemen para ödemez ama. borçlunun ölmemesine ve eline para geçmesine bağlıdır. Aç ölmez. yok edilir. ödemek zorundadır. odun yaş(az) diye bağırmış.. . tasasız bir çoban olmak daha iyi değil midir? 683. Çünkü alacağını alabilmesi. Borç. 695. Tereciye tere satılmaz.Borç yiyen kesesinden yer. Krş.Borç vermekle. Borç vermekle. Bkz.Borçlu ölmez. alır götürür.Borç ödemekle. Bkz. 680. suçlu gibi durur.) Krş..Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir. En umulmadık yerde ille densizce bir şey söyleyecektir. 690..Boşboğazı cehenneme atmışlar. Yol yürümekle. Zamanaşımı ile borç ödenmez olur. büzülür. düşman vurmakla tüketilir.Boş başak dik durur. iri laflar eder. Borca alışveriş yapan.Borçlunun duacısı alacaklıdır.daha çok çalışmaya zorlar. 694. kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar. sevişip dostuna varma.Borç yiğidin kamçısıdır. yol yürümekle tükenir. Ama hasta edecek kadar üzer. 686. Borçlu.. (Bu atasözü ciddi anlam taşımakla birlikte borçlunun şaka yollu teselli sözü olarak da kullanılır. Başak büyüdükçe boynunu eğer. Boşboğaz.. 692. Borcun ödenmesi geciktikçe borçluluk duygusu gevşer. kısılır. 684. 685. benzi sararır. Borç kişiyi öldürmez. yol yürümekle tükenir..Boş çuval ayakta (dik) durmaz. Yol yürümekle. 682.Borçlunun yalımı alçak olur.Borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar). özellikle alacaklısının yanında göğsünü gere gere gezemez. Aldıklarının parası kesesinden çıkacaktır. Borç etmek istemeyen fazla açılmaz. Bkz. 691. Nasıl gelişeceği ve ayrıntıları belli olmayan bir iş üzerinde anlaşma yapılamaz. kulağı olmaz. 683. Dert uzayınca da hastayı güçsüz bırakır. Kişi yoksulluk ve sıkıntı içinde olduktan sonra kuru bir bey adı neye yarar? Böyle bir bey olmaktansa borçsuz.

Boş torba ile at tutulmaz.Boş lakırdı karın doyurmaz. Bundan . Aklına neresi eserse oraya gider. yeteneksiz kişi. 2) Nimetler de böyledir. boş laflarla çevreyi rahatsız eder. 703. erdemli kimse çok konuşmaz. 699. Bkz. 2) Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsiniz. beden yapısı. Dut kurusu ile yar sevilmez.Bugünkü (akşamın) işini yarına (sabaha) bırakma (koyma). 698. ama daha önce yetişmiş olanları geçenler vardır. Çalışmak ise. kişiyi tembelliğe alıştırır ve herkesin gözünden düşürür. Bir konu üzerinde sonradan yetişen.Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir. 697. Kuru laf karın doyurmaz. Bir kimse. 705. 704.Boş ite menzil olmaz.Boyuma göre (boyumca) boy buldum.Bugün bana ise yarın sana. buzağının hakkını yemeye. 708. para karşılığında olmasa bile. Boş gezmek. Aylak kimsenin yeri yurdu belli değildir. Bilgili. kendisine verilen görevde tutunamaz. gösterişten kaçınır. rahat rahat istediği gibi yaşar. Üzerinde bir görev bulunmayan kaygısız kişi. Kanısını bu sözle kurallaştırmıştır. 707. Gücüne dayanarak güçsüzün hakkına el atanlar ağır biçimde cezalandırılmalıdır ki bir daha bu zorbalığı yaymasın.) gider. huyuma göre (huyumca) huy bulamadım.Boş fıçı çok langırdar. 700.Böyle gelmiş böyle gider. Bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakmanın türlü sakıncaları vardır: Yarın daha önemli bir iş çıkabilir ve bugünkü işten önce onun yapılması gerekir.Böyle gerek danaya. Bundan gerekli ders alınmalıdır. bugünkü iş yine kalır.Boynuz kulaktan sonra çıkar. 702.Böyle baş böyle tıraş. Krş. soyu sopu. ileriden beri sürüp gelmekte olan bir durumun. 701. yarın başkasının da başına gelebilir. kolay kolay değişmeyeceği kanısındadır. kişinin yeteneğini artırır ve tembel olmadığını göstererek paralı iş bulmasına yardım eder. Kişilere de durumlara da yaraşan işlemler uygulanır. Ama huyu kendisinin huyuna uyan bir kişiyi kolay kolay bulamaz. 2) Bilgisiz. neresi eserde orada kalır. Halk. ama kulağı geçer. Ya da yarın çıkacak başka işler bugünküne ekleneceğinden hepsini yapmaya vakit yetmez. 1) Çıkar göstermezseniz bir kimseyi bir yere bağlayamazsınız. zenginliği. Ama bunlardan yoksun olan kişi.Boş eşek yorga (Biniciyi sarsmayan hızlı yürüyüş. 1) Bugün bir kimsenin başına gelen yıkım. bilgiçlik taslar.1) Karnı doymayan kimse çalışamaz. 3) Gerçeklere dayanmayan ve gereksemelere yanıt veremeyen bir plan yürütülemez. 696. sosyal durumu kendisininkilere uygun olan kimseler bulabilir. 706. çok konuşur.

. (Yarınki kazdan bugünkü tavuk yeğdir).Buğday ile koyun. bugünkünü yeğlemek doğrudur. 720.. Kendisine gerekseme artan şeyler çok değer kazanır. geri yanı oyun. yetenek. 717. Tarlayı taşlı yerden. 715.. 722. Buğday mısıra demiş ki. balıkçının yarı kazancıdır. arka arkaya iş buyurmamalıdır. Aş taşınca kepçeye paha olmaz. Çift ile koyun kalanı oyun. Bkz. Ama tatlı dille gönlünü hoş etmek varlıklı olmaya bağlı değildir. Çünkü bu gerçekleşmiştir. Đşlerini başkasına yaptıran kişi onun yorulacağını da düşünmeli. Kişinin yakın hısmı. 714. ye de doyun.. kendisinden kopmaz.. Krş. buğday ve koyundur. kazancının muştusudur. Toplum yararına gerçekleştirilen düzenlemeler. 721.Buldum bilemedim. Krş. kötü niyetlilerin daha kolay fenalık yapmalarına yol açabilir.Buldun bir koyun. onu yok edebilir. 713. Buğday Hicaz'a giderken.Buğday başak verince orak pahaya çıkar.Burun yüzden düşmez. 709. ortalığın karışmasına bağlı olan kişi için karışıklık çıkması.Bulanık su.. kişiden kişiye değişir. Bunu yapmalısın. Başka ürünler bunlar kadar önemli değildir.başka birçok işler günü gününe yapılmazsa önemini yitirir.Buyuran (ağız) yorulmamış. Tarlandaki harman yerindeki buğdayın. elinde olanak varken bundan yararlanmayı bilmez. bildim bulamadım.Buğday Hicaz'a giderken arpaya ince yufkaya karışma demiş. Öteki türlü engellerle gerçekleşmeyebilir. deh demeden yürüyen at.. Kişi. keş ol. ancak yoksulluğa düşersen anlaşılır. bunun dışında bir iş yapmaya kalkışmamalıdır. yapmıyor mu. Bugün ayağımıza gelmiş olan kazançla yarın gelmesi olasılığı bulunan daha büyük bir kazanç arasında bir seçme yapmak gerekirse. Bkz.Buğday mısıra demiş ki: Aş ol. ne denli uygunsuz. 710.Buyurmadan tutan evlat. sonra yapılması ile yapılmaması arasında fark kalmaz.Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok? Görüştüğün kimseyi ağırlayacak ya da onun istediğini verecek durumda olmayabilirsin.Buğdayım var deme ambara girmeyince. yakışıksız iş yaparsa yapsın. kızı kardaşlı yerden. 721. Krş. hırsızlık. . 719. oğlum var deme yoksulluğa ermeyince (düşmeyince). koparılamaz. 711.Buğday yanında acı at da sulanır. Çiftçi için en gerçek değer. Doğa olayları yangın. ambara konulmadan senin sayılmaz. Yetki.Buğdayı (arpayı) taşlı yerden. Bkz. Bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir. hamur işine karışma. 716. gün doğmadan kalkan avrat.Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. 718. Bkz. Herkes neleri yapabileceğini neleri yapamayacağını bilmeli. Kurunun yanında yaş da yanar. Su akarken testiyi doldurmalı. Oğlun da sana karşı oğulluk ödevini yapıyor mu. 712. varlıklı zamanlarında pek belli olmaz.. Yararlanma yollarını öğrendiği zaman da eline olanak geçmez. Çıkar sağlaması.

Zarardan kurtulma olanağı yoksa. söz kendisinden biten kişi. Canı korumak için mal feda edilir. Kendisini büyüten. mala gelmesi yeğlenir. Đnsan yemekle yaşar. 733. erken uyanıp ev işlerine bakmalı. Đnsan.Bülbülü altın kafese koymuşlar. yetiştiren. onu yıpratmamalıdır. el uzatan kişi onmaz. deveye hendek atlatamazsınız.. Kişi.Cahilin sofusu şeytanın maskarası. besleyen kimsenin. özgürlüğünü yitirmiştir. geniş sorumluluklar yüklenmiş olan kimselerin derdi çok ve büyük olur..Cana gelecek (kaza.. Akıllı düşman. 737. ah vatanım demiş. Dünya bu.Caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olur. cezalandırılır. 728. bunun cana değil. 736. Kendine iyi bakmalı. Boğazına bakmayan kişinin sağlığı.Kişinin çocuğu. hasta olmamaya dikkat etmelidir.Bülbülün çektiği dili belası(-dır). canının değerini bilmeli.Bükemediğin (ısıramadığın) eli öp.Can boğazdan gelir (geçer). Kamunun benimsediği bir değeri lekeleyen kişi toplumca dışlanır. 735. uzmanlığının gereği ne ise onu yapmalıdır. akılsız dosttan hayırlıdır. başına koy. yaşamı tehlikeye düşer. Güçlüler. ya da kendine mal eder. ::::::::::::: -C729. Bülbül güzel öttüğü için kafese konulmuş.Cahilin dostluğundan.Büyük balık küçük balığı yer (yutar). Düşünülmeden söylenen sözler. 738. yurdu dışında ne denli iyi bir yaşama ortamı bulunursa bulunsun. 727.. 724.Büyük lokma ye (de) büyük söyleme.Cambaz ipte. 730. . Ben öyle bir şeye meydan vermem gibi sözler söylememelidir. Bkz. yapabildiğini (ya da istediğini) yapar. yine yurdunu arar. balık dipte gerek. karısı. Cahile söz anlatmak. alimin düşmanlığı yeğdir.Cahile söz (laf) anlatmak. yersiz konuşmalar insanın başını derde sokar. cezasını bulur. 723. Kişi. Kişi. Hiçbir kimse başkalarını kınayıp ben böyle bir kötü duruma düşmem. Krş. zarar) mala gelsin. bir gün aynı olaylar kınayanın da başına gelebilir. atı da uyarılmadan yürüyen anlayışta olmalıdır. Bkz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın.Can bostanda bitmez.Cami duvarına işeyen itin ölümü yakındır. ya da bir kamu kurumunun malına hıyanet eden. Bkz. buyruk beklemeden neler yapmak gerektiğini bilmeli. 726.. Büyük işlerin başında bulunan. Çevrenin eğilimi ne olursa olsun. güçsüzleri ezer. Đtin ölümü gelirse cami. 725. dilini tutmalıdır. ya da satın alasınız. Can bostanda bitmez ki bir tane daha yetiştiresiniz.Cami ne kadar büyük (cemaat ne kadar çok) olsa imam (hoca) gene bildiğini okur. 732. ortadan kaldırır. 734. Isıramadığın eli öp. bundan da güçtür.Büyük başın derdi büyük olur. Kadının sofusu. 731. deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur). bundan ders almalı. onun özlemini çeker..

Sütle giren huy. eriştikleri rahatlık ve mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler. Kardeşten karın yakın. Krş. Bir durumdan canı yanmış olan kişi.739. 754. Dünya olayları içinde yaşanan acı. 743. Sıkıntı çekmemiş olanlar. Kaymağı seven mandayı yanında taşır. Cami ne kadar büyük olsa. Önemli konularda başkasının. Krş. Zemheride yoğurt isteyen. aynı şey kendisinin başına gelirse bunu olağanüstü sayar. Koz gölgesi kız gölgesi.Can canın yoldaşıdır.Canı acıyan eşek atı geçer.. canla çıkar. Güzel bir yaşayış sürmek isteyen kişi. Bkz. 755. Đnsan tek başına yaşayamaz.. başkasının canından daha tatlıdır.Can candan şirindir (tatlıdır). 749.Cins horoz yumurtada öter.. 745. 741. dahası yakınlarının çıkarlarıyla kendi çıkarı karşılaşınca özveri şöyle dursun bencil olur. Ana babanın evlatlarına düşkünlükleri söz götürmez. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız.. Başkasının da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz. 750. Đnsan yedisinde ne ise.Can ciğerden tatlı.Canı yanan eşek attan yürük olur. o durumun bir daha gelmemesi için elinden gelen çabayı harcar ve gücü yetmez sanılan işleri bile başarır. Krş. ... söğüt gölgesi yiğit gölgesi.Cins kedi ölüsünü göstermez. (Canı acıyan eşek atı geçer). 740. tatlı günleri geniş bir görüşle değerlendirenler için cennet nimetlerine bu dünyada kavuşulduğu gibi cehennem azapları da bu dünyada çekilir. 753. Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır. Huy. dertleşmek ve iş yapmak için arkadaş arar.. çıkar) huy çıkmaz. 746. Bkz. Bkz. Kaymağı seven. kişiliğin bir parçasıdır...Cennet de bu dünyada cehennem de. Đnsan başkaları için fedakarlık yapar ama bunun bir sınırı vardır. 742.-Cehenneme kira var. 744. Soydur çeker..Cins cinse çeker.. kişiliğin oluşumu ile birlikte oluşur ve artık ölünceye değin sürüp gider.. Kimse onu değiştiremez. Aşure yemeye giden kaşığını taşır. kişi ile birlikte doğar. Bir kişi için kendi canı. (Huy canın altındadır). 751. 752.Cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur. 747... Bkz.. Başkasının başına gelen can yakıcı şeyi olağan sayan kimse. 748.Can çıkmayınca (çıkmadan.Canı cana ölçmeli (ölçmüşler). Ancak kendi canlarını çocuklarının canlarından daha önce düşünürler. Bkz. çıkmadıkça. Arnavut'a sormuşlar.Can cümleden aziz(-dir). Konuşup görüşmek.. -Paradan haber ver. bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerektirdiği kaynakları eli altında bulundurmalıdır.Ceviz gölgesi yavuz gölgesi. Çocuğun soyluluğu ve değeri daha bebekken her halinden anlaşılır.Cefayı çekmeyen safanın kadrini bilmez. Canı yanan eşek..

Bundan hoşlanan kimse de yiğitliğini göstermek için dövüşlere atılır. 764. Böylece bir şey için birkaç kez para harcar. Çağrılmadığın yere gitme. Yine eloğlu kişiyi yiğit diye pohpohlar. öz evlat yerini tutmaz. Çağrılmadığı yere gitmemelidir. . Bundan hoşlanan kimse de cömertliğini göstermek için bol para harcar.Cömertle nekesin (Eli sıkı. 758.. ona benziyor diye başka bir şey konulamaz. Güzel malı olan kimse. Yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar. 762.Çağrıldığın yere git.) (nekesle cömerdin) harcı birdir.Çabalama ile çarık yırtılır. Kişi. Eloğlu insanı cömert diye pohpohlar. 768.Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar. Bunlar işe yaramadıklarından ya da çarçabuk bozulduklarından yenilerini almak zorunda kalır. Çağrılan yere erinme. Đven (acele eden) sinek süte düşer. böylece malını tüketir. çalarlar kapını. babasının çocuğu. 756. Her şeyin değeri vardır. Çünkü çalışmayan. Krş. Kişi. en azından bir nezaket gereğidir. Đnanışa göre cin tuttu denilen delirmiş kişiyi iyi etmek için bir muska yeter. çoban armağanı. kendisi için önceden ne gibi hazırlıklar yapmışsa ileride onun veriminden yararlanır.Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider. 765. Olmayacak işi zorla yapmaya çalışan zarara uğrar. (Pekmez gibi malın olsun. el çocuğundan oğul olmaz. Çoban armağanı çam sakızı. Krş.Çalma elin kapısını.Cin tutana bir muska yeter. Satılık ziftin olsun. ::::::::::::: -Ç759. ucuz diye her şeyin kötüsünü alır. Bkz. Bunun gibi.Soylu kişi. ar eyleme. cimri. bu kapıya çağrılmadan gidesin? 763.Çalışanın yatanda hakkı vardır. 760. Cömert ise bir kez çok para verip her şeyin iyisini alır. 761. müşteri bulma kaygısı çekmez. 1) Cömert de ölür. çağrıldığı yere gitmelidir.. Bu. Bir şeyin yerine. 766. Kimseye kötülük yapma. Antakya'dan sinek gelir). kötü. Bkz. çağrılmayan (çağrılmadığın) yere görünme.Çam ağacından ağıl olmaz. çok kızmış birisini yatıştırmada akıllı bir kimsenin sözlü ya da yazılı öğüdü etkili olur. ar eyleme.Çam sakızı.Cömert derler maldan ederler. (Çağrıldığın yere git. Reklam yapmasa bile en uzak yerlerden istekliler çıkar. yapacağı iş. çalışanın kazancını yiyor.. ödev de olabilir. 2) Cimri. Sonuç olarak cimri de cömert de aynı parayı harcamış olurlar. acınacak durumunu kimseye göstermez ve söylemez. çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme. cimri de. Đkisinin de sarıldığı kefen aynıdır.. yiğit derler candan ederler.Çağrılan (çağrıldığın) yere erinme. kullanılacağı yer ayrıdır. Şuna buna armağanlar verir.Çanakta balın olsun. Sen çörekçi ya da börekçi misin ki satış yapacakmış gibi şu kapıya. 757. Gitmek. Sözgelişi. yüzsüzlük ve arsızlık olur. Krş. çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme). Bu sırada birisi canına kıyar. ziyafetler çeker. 767. Davetsiz gelen döşeksiz oturur. Yemen'den (Bagdat'tan) arı gelir.

. 779. 773. Bkz. Karşılıklı düşünceler tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzlaşmaya varılamaz.Çiftçinin karnını yarmışlar.. Şık şık eden. kendi düzeyindeki kimselerle arkadaş olur. 2) Satıcı elinde ne varsa onu satar. tef) ile kalkar. 182. Bkz. disiplinli iş yapmaya gelemezler.. Başıboş gezmeye alışanlar. Zevk ve safa içinde ömür sürmüş olan kimse en sıkıntılı günlerinde bile eğlenceden geri kalmaz. 778. sattıkları eşyadan evdekileri yoksun bırakırlar. 780. (Çıkmadık candan umut kesilmez). Mum dibine ışık vermez. sarık sarıkla.Çık çık eden nalçadır. iş bitiren akçedir. 781..Çatal kazık yere batmaz (geçmez. 2) Elden gitti sandığımız bir şeyle ilgimiz büsbütün kesilmemişse. Irmaktan geçerken. Zahirenin ambarı. 2) Ticaret adamları.Çarşı iti ev (koyun) beklemez. 1) Alım satımla para kazanan kişi. kırk tane gelecek yıl çıkmış.Çıra dibi karanlık olur. çocuğu o şeyi çok sever. 774. 1) Ölümcül hastanın canı çıkıncaya değin iyileşeceğinden umut kesilmez. gereken çabaları harcayarak onun elimizde kalmasını sağlayabileceğimizi umabiliriz.769. çakılmaz). 772.. 785. 1) Đyi giyimlilerin giysilerinden kaza eksik olmaz.. 777. Bkz. Nerede olsa varlığını gösteren kişi unutulmaz. 1) Bir kimse ne ile uğraşıyorsa. Bkz. Bir şeyi yitirmek kaderde varsa buna engel olunamaz.Çıkmadık candan umut kesilmez.Çaputluya çalı düşman.Çıkmadık canda umut var(-dır).Çay geçerken at değiştirilmez. (Çıra dibine ışık vermez). 783.Çerçi başındakini satar. Çoluk çocuk bu eşyanın özlemini çeker. 776.Çarık çarıkla. Kişi. 771. Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez. 784.Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır.. Bkz.Çıkacak kan damarda durmaz. iyi müşteri bulursa -yalnız satmakta olduğu malı değilbaşına giydiği şapkayı bile satar.Çıngıraklı deve kaybolmaz. 770.Çekişmeden pekişilmez. Çıkmadık canda umut vardır.Çengi ölüsü çalgı (daire. 2) Yoksullar varlıklılardan bir şeyler koparmaya çalışırlar. 775.Çerçi kızı boncuğa aşıktır.

çiftçilik ve koyun yetiştiriciliğidir. önce babasını asmış (kesmiş).. 1) En sağlam iş. Başkasına yaptığın bir fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini. Ne oldum delisi soysuz kişi. Kullarının dileklerini kabul edecek olan Tanrı'dır. Çalışmadan yaşamak olmaz. Krş. (Çam sakızı çoban armağanı).Çobana verme kızı. kirlenirsin. 792. 790.Çivi çiviyi söker.Çivisiz tahtayı yel alır. 787. 797. 2) En zor çiftçilik. .Çiftçiye yağmur. güçlü bir şeyle yenilir. anısını gideremezsin.Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez. Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma. 1) Çiftçilik insanı toprağa bağlar. O da hep gelecek yıla umut bağlar. yolcuya kurak. Varlıksız kişinin armağanı küçük bir şey olur. Bayağı kişilerin iyice kepaze olabilmeleri için birbirlerine girmeleri gerekir. 799. 794. Kullar Tanrı'dan kendilerine gerek. 788. 796. uzu çobana verme kızı. 786. 789. Durum böylece sürüp gider. üstüne sıçrar. Arıcılık gibi. Bağcılık da iş başından uzaklaşmamayı.. Cimri. Bağla uğraşmak ise bir eğlencedir. Hangisininki yerine gelmişse Tanrı böyle uygun görmüş demektir.Çirkefe taş atma. en yakınlarına kötülükler yapmakla işe başlar... En kolay iş dahi emek harcamayı gerektirir. Baskısız tahtayı. orada kalmayı gerektirir.Çiğnemeden yutulmaz. Buğday ile koyun. cümlenin muradını verecek Hak. eline yetki geçince. Kimi kulların istedikleri. bağ edersen eğlenirsin.Çoban armağanı çam sakızı. 2) Tımarını iyi yaparsan bağın güzel olur. 798. para harcamaktan o kadar korkar ki pişirdiği yemek bitmesin diye yemeden doyduğunu söyler. (Lafın azı. Güç bir şey. sebzecilik gibi işler eğlence gibidir.Çift ile koyun.Çingene ciğer pişirir. Ağza kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışma ister. kalanı oyun. ya koyun güttürür ya kuzu). olan şeyleri isterler. yemeden karnın(-ı) şişirir. 795. Başka sanat ve mesleklerin önemi yoktur.Çingene çadırında musandıra ne arar? Yoksul ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklılara özgü şey bulunmaz. ya koyun güttürür ya kuzu.Çift edersen bağlanırsın.Çingeneye beylik vermişler.Çivi çıkar ama yeri kalır.Çiftçinin ürünü her yıl bir afete uğrar. 791. tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktir. Bkz. zararlı çıkar. (Lokma çiğnemeden yutulmaz). 793. başka kulların zararına yol açacak nitelikte olabilir.

Çobanın gönlü olursa (olunca) tekeden yağ (süt) çıkarır.. Çocuğu kucağına almadan. Hiçbir kimse dedikodu yapmaya vakit bulamaz. Bkz. Her çocuk büyürken bu evrelerden geçer. 807. Bkz. 800. Hangi işte olursa olsun aşırılığa gidilmemeli. 801. 2) Konuşabilen çocuğun bulunduğu yerde de -çocuk bu sözleri başkasına ulaştırabilir korkusuyla. azı karar.Çocuk seversen beşikte. ardınca sen var. Onun için arkasından işi buyuranın da gitmesi gerekir. Çocuğa iş buyuran. Kendisinden iş bitecek kişi. soğuk alırsın. tutumu ne ise kızını bunlarla ilgilendireceğini düşün.Çocuğa iş buyuran.Çobansız koyunu kurt kapar.. Çocuğa iş buyuran. ağlar. Çünkü bu inceliğe yakışmayacak bir tutumla yapmaya kalkar.Çocuk düşe kalka büyür. Çocuk yürümeye başladığı sırada sık sık düşer. 802. giydiği haram. 806. çocuğun canı yanıyor diye üzülmemelidir. 1) Küçük çocuğun bulunduğu yerde başkasını çekiştirme olmaz. 805.Çok açılma. 1) Büyükler bir konuyu işlerine geldiği gibi anlatırlar. başkalarının yanında değil. Onun için haberin doğrusu çocuktan alınır. Çünkü büyümesi.Çocuğa iş. (Uşağı işe koş. 2) Önemli bir işi. Koruyucusu. Anne. kirletir. (Çocuğu işe sal. inceliğini anlamayan bir kimseye yaptırma. döşekte göster. Çocuk yalan dolan bilmez. Kararını ona göre ver. 808. beşikte yatarken sev. oyalanır. sen de ardına düş). 809.Çocuğu işe sal. Her şeyi olduğu gibi anlatır. Ama pahalı giysi ile donatılması doğru değildir. baba. 804.1) Kızını isteyen kişinin işi. Krş. Çocuğun iyi beslenmesi için ne kadar para harcansa yerindedir. 803. karar denilen herkesin uygun gördüğü ölçüde kalmalıdır.Çocuğun yediği helal.Çoğu zarar..Çocuğun bulunduğu yerde kov (dedikodu. gelişmesi yemesine bağlıdır. Kocana karşı olan sevgini de şurada.. Giysi korunsa bile beş altı ay sonra çocuğa küçük geldiğinden kullanılamaz. ardına sen düş).kov olmaz. yöneticisi bulunmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer. 810. (Çocuğa iş. Deliden al uslu haberi. ardınca sen var). Çünkü çocuk giyeceği hor kullanır. ardına sen düş. yırtar. 811. olduğu gibi başkalarına söyler. . ardınca kendi gider. gücü. burada. gıybet) olmaz. Çocuk kendisine ısmarlanan işi beceremez.Çocuktan al haberi. koca seversen döşekte. Çünkü herkes çocukla uğraşır. 2) Gizli şeyler çocuğun yanında konuşulursa çocuk bunları öğrenir ve gizlilik kavramını bilmediğinden. isterse olamayacak gibi görünen işlere çıkar yol bulur.

1) Başka şeylerde olduğu gibi nazlanmada da aşırıya gidilmemelidir. onu arsız edersin. Krş. bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır. işi zararla kapatırsınız.. 2) Gezip dolaştığı yerlerde kötü şeyler de bulunan kişi.Çok incelme.Giriştiğiniz iş için gereğinden çok para dökerseniz sonra bunun karşılığını alamaz. 818. 1) Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir. (Yüz verme arsız olur. çok laf yalansız olmaz.Çok gezen tavuk ayağında pis getirir. Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse. Aşık.Çok gezen ayağa bok bulaşır. Sürekli çalışabilmek ve sonuca kavuşabilmek için harcanan çabanın yormayacak ölçüde olması gerekir. Çok gezen kişi..(Çok) Havlayan köpek ısırmaz. sevgilisi uğruna bütün sıkıntılara katlanır ve onun nazını çeker. Çok yaşayan bilmez. para bakımından sıkıntıya da düşürme.. Çok gezen tavuk. 814. Acındırırsan arsız olur. 822. 812.Çok bilen (söyleyen) çok yanılır. 820. gezdiği yerlerde değişik şeyler görür.Çok söyleme arsız edersin. bunu yapma demekle iyi sonuç alınır sanma. aşırı çaba gösteren çabuk yorulacağı için sonucu elde etmekte gecikir. yolma (orakla değil. Đnsan ne kadar çok şey bilirse bilsin. Krş.) Yönetimin altında bulunan kimseye ikide birde şunu yap. . Çünkü hırsızlığa itmiş olursun. sözlerini denetlemeden. Ne türlü çalışmada olursa olsun. olmaz. 823. Sakıncalı olup olmadığını düşünmeyerek nereye olsa giden ya da her alana burnunu sokan kişi. Ama bu naz çekilemeyecek ölçüde aşırı olursa aşık sevgilisinden soğur.Çok el. Bir iş yapılırken gereğinden çok titizlik gösterilirse başarılı sonuca ulaşmak tehlikeye düşer. Çok konuşan.Çok koşan çabuk (çok.Çok gezen çok bilir.. günün birinde pişmanlık duyacağı bir duruma düşer.Çok naz aşık usandırır. acıktırırsan. iyi düşünmeden ortaya atacağından yanlış şeyler söyleyebilir. kötü huylar ve zararlı bilgiler edinerek yerine döner. Yiyecek.. Eskiden bildiklerinin üzerine yeni bilgiler ekler. aç bırakma (parasız koyma. çok gezen bilir.Çok mal haramsız. Çok söz yalansız .. az verme hırsız olur. ya yağmaya ya yolmaya. Çok bildiğinden kendine çok güvenen kişi. ayağında.. Krş. Krş.. öğrenir. 815. Çok bilen çok yanılır.. Çok söz yalansız. koparsın.Çok konuşan çok yanılır. çok saklama) hırsız (yüzsüz) edersin. 521. sapları çekip kökünden çıkarma yoluyla ekin biçme). bilmediği daha çoktur. tez) yorulur. 813. Bkz. 519. 817. 816. eylemli bir saldırıda bulunmaz. Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi başarılır: Yağma. 2) Önemli bir işi yalnız kendisi yapabilen kişi bunu yapmak için çok nazlanırsa o işin kendisine yaptırılmasından vazgeçilir.

hamurun. yaşayışını sanatı ile sağlar. ancak elindeki olanaklardan yararlanarak işini görebilir. kimi etkenlerle ziyan olacak kadar. kişiliğindeki cevherle ölçülür.Dadandırma kara gelin. 834. 829. 837. 835. Çok yaşayan. 828.Çok yaşayan (okuyan) bilmez.Çömçe tutan elim olsun. kurtlu) baklanın kör alıcısı olur. yüz bulursa sizi bıktırır. . hamurun (unu) çoğundan olur. çok gezen bilir. 831. kütük kırılır.. Herkes iş başında bulunarak söz sahibi olmak ister. sonunu hesaplamadan yapma. Aslında işe yaramaz olan. Dağ başında kışın nasıl fırtına eksik olmazsa kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar öylece eksik olmaz. kimi kişilere yumuşak davranmak gerekir. 833. savurursun yel için.Dağ başına harman yapma. Taş çömleğe çarparsa. Çok gezen. 838.. ::::::::::::: -D836. insanın başına iş gelir. kılık kıyafeti ile değil. büyük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar büyük olur.Çürük tahta çivi tutmaz.Çubuk kırılır. çok yer gören. ne denli uğraşsanız işe yarar duruma getiremezsiniz. Sırnaşık kişiye çok yüz vermeye gelmez. iki durumda da eşittir.Dağ başına kış gelir. Ekmeğin büyüğü.Çul içinde arslan yatar. 2) Kişi.Çürük (bitli. çıt der. 832... 1) Kişi. Bkz. Kimi kişilere sert. Küçük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar küçük. 839. Ancak zararın ağırlığı.824. hasta eder sağ adamı. küt der. 826. Çok konuşanın sözleri arasında herhalde yalan bulunur.Çömlek taşa dokunursa vay çömleğin haline.Dağ adamı. Bkz.Çuhayı fırçayla. durumlarına göre. Bkz. dadanırsa yine gelir.Çöreğin büyüğü... bol kazancın içinde yasadışı elde edilmiş para bulunduğu gibi.. Bkz. ya da sonradan o duruma gelmiş bulunan şeyi. çok şey öğrenir. kaşık demiş: Girdim çıktım. Bir kimsenin değeri. sel önüne değirmen yapma. kadifeyi elle. ocaklıkta yerim olsun.Çömlekçi suyu saksıdan içer.Çok söz (laf) yalansız. çok okuyan onun bildiklerini bilmez.Çömlek demiş: Dibim altın. 825. Tencere demiş. 834. 827. Görgüsüz kişiye haber anlatmak çok güçtür. çok para (mal) haramsız olmaz. Yapacağın iyi bir işi. öğütürsün sel için.. Bitli baklanın.

Krş. bahçesi olan kimse. (Kimin ki bağı var.Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar. ev ev üstüne olmaz. 851. Ele geçmeyen. bunlar afetlerden zarar görecek diye sürekli bir korku içindedir. . 841.. 849.Dağ dağa kavuşmaz. dağ gibi dayanağım var diye güven içindedir. 843. Büyük adamların. körleri gözsüz sanma.Dağ başından duman eksik olmaz. Krş. güçlüker içinde yuvarlanır gider. biz onun ayağına gidip işimizi görmeliyiz. günün birinde kavuşabilirler.Dağ yürümezse abdal yürür. 1) Büyük bir yıkım olunca zararlılar da mahvolur ya! 2) Suçluyu cezalandırmak için kullanılan kapsamlı eylem.. belde gez insafı elden bırakma. Küçük şeyler birike birike büyük varlık oluşur.Dağ dağ (daş taş) üstüne olur. en önemli makamın bir denetleme yöntemi vardır. Soran yanılmamış. Krş. bizimle ilgilenmiyorsa. Senden uzak olan bir şerlinin sana yaklaşıp kötülüğünü bulaştırmasına yol açacak davranıştan sakın. 1) Bağı. Krş. Eşkıya dahi olsan insaflı ol. Sormayan. 848. Çevresi ile ilişkisi yok sanılan kişi ve nesnelerin ilişkilerle yüklü olduğu unutulmamalıdır. El el üstünde olur. 2) Yenilmesi olanaksız gibi görünen zorlukların da çözüm yolu vardır.Damdaki iti avluya sıçırtma. (Aka aka sel olur).Damdan düşen..Dağda gez.Her çok azdan olur. başına aynı hal gelen kimsenin derdini iyi anlar. 847. Bir dağı kaldırıp öteki dağın üstüne koyabilir misiniz? Buna çare bulunacağı düşünülebilir de bir ev halkının bütün ağırlığıyla başka bir aileye yük olarak uzun süre yaşayabileceği düşünülemez.Dağdaki kekliğin bini bir paraya. dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir.. sıkıntıları vardır. Đyi bir. 845. 852.Dağları ıssız sanma. durumda iken kötü bir duruma düşen kimse. 850. Hal halin yoldaşıdır. (Her kimin bağı var. Bu ailenin bütçesi böyle bir ağırlığı taşıyamayacağı gibi. tanışlar birbirlerinden ne denli uzak düşmüş olurlarsa olsunlar ve buluşmaları ne denli güçleşmiş bulunursa bulunsun. . Büyüklük taslayan birinden bitecek bir işimiz varsa ve o.Danışan dağı aşmış. Krş. onları çarçur etmeyiniz.Dam yanarsa sıçanda beraber yanar. Đnsanlar. altıncısı insaf demişler. suçsuzlara da uygulanmış olur. yararlanılamayan güzel şeyin hiç değeri yoktur. 1) Her yüce kişiden daha yetkili kişi. Küçük şeylerin önemini biliniz. büyük iş yapanların her zaman üzüntüleri. Krş. 844. 853. 3) Gurbette bir yakını olanın yüreği sızlar durur. en güç işlerin altından kalkar. damdan düşenin halini bilir. Denizdeki balığın. 842. yüreğinde dağı var).Damlaya damlaya göl olur. 2) Bağı olan kimse. danışmayan(-ın) yolu şaşmış. yüreğinde dağın var. insan insana kavuşur. iki aile arasında çeşit çeşit anlaşmazlıklar çıkar.. 846.. Dostlar.Dağda bağın var. Đslamın şartı beş. Bilmediği şeyi bilene soran.840. yüreğinde dağı var).

869. Öyle durumlar vardır ki içinde yaşayan kimseyi rahatsız eder.. Dayak kutsal bir eğitim aracıdır. küçük de olsa.Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun.Deh! denmiş dünyayı. birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır. günah işlemez duruma getirir. Dokunduğu bedeni. berikini sevmezse dirlik. değmeyim sana.Değirmende doğan sıçan gök gürültüsünden korkmaz. Kötü gereçle iyi bir şey yapılamaz. düzen olmaz. Yetersiz kişiden iyi iş beklenemez. 858. bir armağan beklenir.854.. başkasına zarar vermemelidir. Kendi aklını beğenip başkasını dinlemeyen kimseyi gittiği yanlış yoldan döndürmeye kalkmayın. Bir yerde. muhabbet iki baştan. Kendisine zarar verilmemesini isteyen kişi. dengi dengineye değil mi? Sanki birlikte yaşayacak kimselerin. (Davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsun).Değirmenden gelenden poğaça umarlar. Biri ötekini sever de o. Başka bir yerden gelen kimseden.Darı unundan baklava.. Kurulan birlik sarsılır. yıkılana kadar gitsin. Bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa. kendi yıkılsın).Dayanık öküze oha! neymiş? Görevini eksiksiz yapan kişiye iyi çalış demeye gerek var mı? 862. Karı koca gibi. 868. Bırakın cezasını çeksin. 867.. Alacağı şeyi seçmekte titizlik gösteren kimse. Davulun sesine dikkat ediniz.Dayak isteyen keçi çobanın değneğine sürünür.Davetsiz gelen (giden) döşeksiz oturur. Seni yargılayacak kişi.) daza düşer.Değirmen iki taştan. senden davacı olan kişi ise kuşkusuz kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir. 863. kel başlı kıza düşer. Kavga.Davul dengi dengine diye çalar. 859. (Sarhoşa dokunma. çok kez istemediği. 865. 857. 861. incir ağacından oklava olmaz.Dayak cennetten çıkmıştır.Değirmi yurt tutmaya değirmi göt ister. Çağrılan yere erinme. iş ortağı gibi birlikte yaşayacak. herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir. Krş.Dazlayan (kusur bulup beğenmemek. Çüş! diye sen mi durduracaksın? .Değme bana. evleneceklerin birbirlerine denk olması gerektiği. bir işte tutunup başarı kazanabilmek için yılmadan çalışmak gerektir. 856.Değirmene gelen nöbet bekler. 864. ağırlanmasını beklememelidir. Eceli gelen it. Kadı ekmeğini karınca bile yemez. 860.Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 870. Bir yere çağrılmadan giden kimse. Krş. 866. 855. geldiği yerle ilgili. dövüş içinde yetişmiş olan kişi korkutucu sözlere aldırmaz. herkese davulla duyurulmaktadır. hangi söze benziyor: Dengi dengine. suç.Değme (dokunma) sarhoşa. beğenmediği bir şeye düşer. uzaktan bakan ise ona imrenir. Bkz.

Deli ile çıkma yola.Deliye taş atma. akılsız dosttan. 882.Delilsiz cennete bile girilmez.Deliden al uslu haberi. deli uslanmaz. Bkz. çarşıda katran bırakmamış.. yaptıklarından utanacak durumda değillerdir. Çılgın yaratılmış olan kişi de.Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. başını yarar (başına taş yağdırır).. Densizce. Krş.. 874. Hiçbir şeyle bağlantısı olmayan.Deliye (göre) her gün bayram. 888. 881. istediği şeyi elde edebilmesi için de yol gösteren gerektir.Delikli taş (boncuk) yerde kalmaz (deli kız evde kalmaz). delice davranışlarını bırakamaz.. ya da yarar sağlayabileceği şeyden ve kişiden hoşlanır. Gördüğünü. sebat bulunmalıdır.Demir nemden. Aklı kıt kişi. bir kez hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği nesneyi.Deli deliden hoşlanır.Deli arlanmaz soyu (sahibi) arlanır. 876. 880.Deli kız düğün etmiş. (Duvarı nem.Deliye geçit yoklatırlar. 877.Deli deli akanı. her kişinin değiştirilemeyen bir niteliği vardır: Demir su içine atılsa suyu çekip yumuşamaz. .Demiri tavında dövmeli. 871. bir yere yanılmadan gidebilmesi için olduğu gibi. 875. sert önlemler alınır. Bkz. Davranışlarında denge bulunmayan kimseye dokunma. 879.Deliye bal tattırmışlar. Çocuktan al haberi. Bilgili. Kişi.. Ama ailesi. kendi baş sedire geçmiş. Sonra sana öyle çılgınca saldırır ki yaptığına pişman olursun. delice iş yapanlar.Demircinin canı demirden berk gerek. Sebepsiz kuş. Bundan dolayı -zaman olur ki.haberin doğrusu ondan alınır. 887. ne denli uğraşılsa. Kişiye. 885. kendisine benzeyen kimseden.Demir ıslanmaz. 884. 878. istediği yerde dolaşıp dilediği işi yapan delinin bütün günleri bayram özgürlüğü ve şenliği içinde geçer. 873. Her halde bir iş başına getirilir. Krş. imam ölüden. Deli.. Delinin bu başıboş yaşayışını uygulamaya özenenler için de söylenecek şey budur. konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk yerine koyar. kendisiyle arkadaşhk edenin başına çeşit çeşit dert açar. Saldırgan kimse. becerikli kişi boşta bırakılmaz. 872. Yapı taşı.Yürüyüşünü kendi düzenine göre sürdürmekte olan dünyanın kötülüklerine kimse engel olamaz. başına getirir bela. bura bura tıkarlar.Deli deliyi görünce değneğini (çomağını) saklar (gizler). budala ev sahibi. 883. 886. Krş. Akıllı düşman. utanırlar. gerçekten ona benzemese de. bildiğini olduğu gibi söyler. elde etmeye can atar. Densiz. hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen. yakınları onların davranışlarından üzüntü duyarlar. Güç bir iş yapmak isteyen kişide bu güçlüğü yenecek azim. Yapılacak bir işte tehlike olasılığı varsa ilk girişim için saf kişiler öne sürülür. insanı gam yıkar). Her nesnenin. Aşırı ve ölçüsüz davranışlara karşı önleyici. insan gamdan çürür. Deli sır saklamasını bilmez. kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir. Demir tavında dilber çağında.

890. dövülüp biçimlendirilir.. Bkz. söylenir. borç altına girer.. kendisinden ayrılmayan özellikleri vardır. Irmaktan geçerken. Güzeller de taze. Đçinde çeşitli olaylar geçmesi doğal olan ortamda kuşkusuz zaman zaman sert çatışmalar. Derdi olmayan kimse. dahası tehlikeli olan şeylerden bile yardım umar. Altının ayarı mihenk taşında belli olduğu gibi insanın değeri de yaptığı işte gösterdiği başarı derecesi ile ölçülür. kapı halkasız.Deniz kenarında dalga eksik olmaz. önemsiz şeyleri kendine dert edinir. yararlanma olanağı bulunmayanlar için neye yarar! 894. hiç gereği yokken kendisini ilgilendirmeyen işlere burnunu sokar. Demir tavında.Derede tarla sel için. Bu dünyada olamaz sanılan işler olabilir. Her işin yapılması için en uygun olan bir zaman.Denenmişi denemek ahmaklıktır.Derdin yoksa söylen. Bkz. 895. tembelliği daha önceki denemelerle anlaşılmış olan kişiye belki başarır diye yeni görev vermek. 898. (Demiri tavında dövmeli). 904. Elden çıkarmak istemediğimiz şeyi. dene insanı bir başında.-Deniz yanar mı? -Belki. Daha ele geçmemiş olan. 903. . evlendirilir.Nem demiri nasıl paslandırır.. dilber çağında. Başarısızlık. Konuşulursa yok pahasına bir satış yapılır.Demir tavında.Dereden geçerken at değiştirilmez. Krş. dilber çağında. 889. 896. Her yanda bol kazanç ve nimet dolu olsa. 897. Her nesnenin kendisine özgü nitelikleri. (Demir tavında dövülür). kendisine yardım etmesi olanağı bulunmayan.Densiz deve kuyruğu.Deniz bal olmuş. Bizim çözüm yolunu bulamadığımız birçok güçlüklere başkaları çözüm bulabilirler.Denizdeki balığın (pazarı) pazarlığı olmaz. Çok büyük bir tehlike içinde bulunan kimse. harap eder. tehlikeli olduğu açık bulunan durumlardan uzak tutmaya çalışmalıyız. (Bini bir paraya). fukara kaşık bulamamış. 893.Demir tavında dövülür.Derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz. satımı üzerine konuşulmaz.Denize düşen yılana (yosuna) sarılır. Ancak sıkıntımızın ne olduğunu kimseye söylemezsek bunun giderilmesi yolunu gösteren bulunmaz. gönül sevdasız olmaz. tartışmalar çıkacaktır. tepede harman yel için. Herkes de onu derdi var sanır..Dene altını mihenk taşında. birçok güçlükler yenildikten sonra ele geçirilebileceği umulan nesnenin alımı. Derdimize derman bulabilmek için onu. körpe iken sevilir. Demir ateşte ısınıp kızardığı zaman yumuşar. akıllıca bir davranış değildir. deh! demeden sallanır. Densiz kişi. bize yardımı dokunabilecek kimselere söylemeliyiz. borcun yoksa evlen. bir durum vardır. 891. Her denizde az çok dalga bulunduğu gibi her gönülde de bir sevda vardır. 900.Deniz dalgasız olmaz. çürütürse gam da insam öylece yıpratır.Deniz dalgasız olmaz. 892. 899. Dağ başına harman. 902. 901. Borcu olmayan kimse de evlenirken birçok şeyler satın almak zorunda kalır.

911. 912. hafifliği de ona uğrayan kişinin etkilenme derecesiyle ölçülür. 916.Dert.Dereyi. Yalan değilse ırak değil demiş. çok derdi vardır. Krş. Mezar taşıyla temsil edilen baş da dertsizdir.Dertsiz baş.Dertsiz bir kabak varmış. 914. Kesin olarak bilinmelidir ki dertsiz sanılan kişilerin de dertleri vardır. Yırtılan Deli Ahmet'in yakası.Dervişe Bağdat'ta pilav var demişler. Herkesin az. 906. 907. Rahat ararsan mezarda. 918.Dert gider amma yeri boş kalmaz. Đnsan başı. Bir derdin ağırlığı. 910. uzun uzun düşünür. Bostan korkuluğu gibi. Sorumluluk kimsesizin üstünde olur. Bir başın dertten kurtulabilmesi için. ancak öldükten sonra dertten kurtulabilir. belki de hiç sorun değildir. ancak mezara girdiği zaman dertten kurtulur.Dertsiz baş terkide gerek. Krş. Yani bir baş. Bir dertten kurtulsa başka bir derde düşer. bostan korkuluğunda. Bir tek derdi olan kişi ağlar. Derdi olan acı çeker. Dertsiz başlar ancak canı olmayan başlardır. iyiyi kötüyü el bilir. Herkesin derdi vardır. Bkz.905. Can taşıyan baş dertsiz olmaz. çaresizliğine üzülür. (Dert gitmez. Doğa yasasına göre sel nasıl dereden atar. ağlar. tepeyi sel bilir.. Ama derdi birden çok olana ağlamak da yetmez. değişir). Dertsiz baş olmaz. 908. Đnsan derdi çekip durmamalı. tutkular kaynaşmaktadır. 909. Dert gider amma yeri boş kalmaz. değişir. Dertsiz baş terkide gerek. Bkz. Krş. Bkz.. Bir kimse için büyük olan bir dert. . Derdi olmayan kimse yoktur. 919. Bunları dışa vurup ferahlamak isteği onu durmadan söyletir.Dert gitmez. 913. Đnsan her zaman dert içindedir.Dert bir olaydı ağlamak kolaydı. 920.. Herkes bir yolunu bulup sorumluluktan kurtulur. Ama bunların çareleri de vardır. kesilen düşman kellesi gibi.Dert Deli Ahmet'in başında..Dert ağlatır.Dert gezmiş.Dertsiz baş. terki heybesine konulmuş olması gerekir. Dertsiz baş terkide gerek. derman beraber gezmiş. dengeli kişi. sıkıntısı vardır. 915. Herkesin derdi. tepeye çıkamazsa kamu da insanların iyisini. çekene göredir. 917. Yaşayıp da dertsiz olan kimse yoktur. ağlar.Dertsiz baş (kul) olmaz. aşk söyletir. Dertsiz baş terkide gerek. çareye başvurmayı ihmal etmemelidir. kötüsünü öylece ayırt eder. Ağrısız baş mezarda gerek. onun da başını kesip içini oymuşlar. Bilgili. mezara (mezarda) taş. Aşka düşen kimsenin ise içinde duygular.Derviş dervişi tekkede (hacı hacıyı Mekke'de) bulur. Krş. başka bir kimse için küçüktür.Derin su yavaş akar. Hacı hacıyı Mekke'de. bir konuda karar vermek ve eyleme geçmek için ivmez.

Deve deve yerine çöker.Deve yerine deve çöker.Deve bir akçeye (götür. Hiçbir kimse görevinin büyüklüğü ve yetkisinin genişliği ile övünmemelidir.Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez. Đnsan.Deve boynuz ararken kulaktan olmuş. Đnsan. Nesneler ve olaylar da böyledir. Herkes kendisine yakışan ve uğraştığı işle ilgili yerde bulunur.Bkz.Deve Kabe'ye gitmekle hacı olmaz. hani akçe). 931.Dervişlik olaydı taç ile hırka. 929. birçok kıt akıllıyı arkasından sürükler. Büyük ve zengin kimselerle düşüp kalkan kişi. Aşıka Bağdat uzak değil.Dervişin fikri ne ise zikri de odur.Deveci ile konuşan (görüşen) kapısını büyük açar (açmalı). 924. sıkıntısız yapmak varken. parası yoksa. kafasının içindeki düşünce ne ise konuşmasında onu dile getirir. 930. herkes kolayca bu düzeye ulaşırdı. 927. 923.Destursuz bağa girilmez (gireni sopa ile kovarlar) (girenin yediği sopayı Mevla bilir). Çünkü ondan üstünü de vardır.Deveden büyük fil var. deve bin akçeye (getir. 2) Saygın kimsenin en değersiz kalıntısını sıradan kişiler başta taşırlar. almak istediği şeyi yok pahasına da satsalar alamaz. Bir akıllı. yoksula göre varlıklıdır. düz yere mi (düze kıran mı) girdi? demiş. Elindeki ile yetinmeyip daha çoğunu isteyen. yokuşu mu? demişler. biçimsel eylemlerle kişiliğine değer kazandıramaz.Derviş tekkede.Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır. elindekini de yitirir. yenisi gelir. 926. değerinden kat kat fazlasını da isteseler onu satın alır. 921. Đzin alınarak yapılması gereken bir işi izin almadan yapan. 936. hacı Mekke'de bulunur. Krş. ileri ya da geri yönde aşırı ve zor eyleme baş vurmak doğru bir tutum değildir. Önemli bir düzeye ulaşmak görünüşte benzemekle gerçekleşebilseydi. elden çıkan değerli şeyin yeri boş kalmaz. (Eşek küçüktür amma dokuz deveyi yeder). Bir işi kolay. 935. 933. Parası varsa. Kişi kendisine gerek olan şeyi elde etmek için yorgunluğa katlanmalıdır.Deveye inişi mi seversin. 1) Zengin ne denli yoksul düşse. 922. bunun cezasını görür. hani deve).Devenin derisi (yünü. Deve yerine deve çöker. 928. Sözde büyük olmakla akıl büyük olmaz. kendi yaşayışını onlarınkine uydurmak ve onları konuklayabilecek bir düzen kurmak zorundadır. Herkesin gözü önündeki büyük bir olayı şöyle böyle yorumlarla gizlemeye çalışmak boştur. 925.Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder. 934. . ben de alırdım otuza kırka. Yitirilen değerli kimsenin. Büyük görünüşlülerin bir araya gelmesi de aklı çoğaltmaz. Gerekli niteliklerden yoksun olan kişi. 932. silkintisi) eşeğe yük olur.

951. en gerekli mal. 947. hoşgörülü olmalıdır. Krş. isteğini karşılamak için yapılıyor diye yorumlar. önemli işin yapılması tehlikeye düşer. 937. o senden yararlanmak ister. Devlete hıyanet etmeyi alışkanlık durumuna getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı vardır. Kişi dilini tutar. geniş yürekli. mülk değirmen.Deveyi yardan uçuran (atan) bir tutam ottur.. Đnsanlar. ülkenin birçok eksiklerini.Dile gelen ele gelir. her şeyi söylemezse. Bir isteğinin yerine getirilmesini ilgililerden bekleyen kimse. yemeyen domuz. deliler. En büyük mutluluk ve zenginlik.Devlet adama ayağıyla gelmez. yöneticilerin birçok yolsuzluklarını görmez. Her dilediğini elde edemez. Ama yoksula yaklaşma.Dilden gelen elden gelse. Krş. 949. 945. en değerli mülk. Zengin. 938. işi yolunda kimse de yoksulların halinden anlamaz. Yüksek rütbeliler. Küçük bir çıkar peşinde koşmak. 939.Diken battığı yerden çıkar. Kişi her söylediğini yapamaz.Devletli ile deli bildiğini işler.Devletin malı deniz.Dil ebsem(susmak) (olsa) baş esen(sorunsuz) (-dir).Devletlinin karnı gen gerek.Değerli bir kimseden boşalan yeri ancak o değerde başka bir kimse doldurabilir.. 940. Her yönünü iyice öğrenmediğin işe girişme. her fukara padişah olur. fukaradan sakın geç.Devletliye dokun geç.Devletli gözü perdeli olur. 946. 953. Kamu işlerini ya da bir topluluğu yöneten kişi. 952. Zarar hangi yönden geldi ise o yönden giderilir. (Gül dikensiz olmaz). kimi zaman kişinin yıkımına yol açar. tahıl.Devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır. kimsenin sözünü dinlemez. 944. (Zelber: Yük üstüne atılan öteberi). az da olsa bir ilişkin bulunsun. Çalışıp çabalamakla elde edilir.Dibi görünmeyen sudan geçme (tastan su içme). 941.Devlet oğul. rahat eder. 948. Güzel şeyi elde etmek isteyen ya da elde eden kimse bunun gerektirdiği rahatsız edici şeyleri de hoş görmelidir. Önemli bir görev yapmakta olan kimseden ufak tefek birçok iş yapması da istenirse. . belki yararlanırsın. onların bu işle ilişkisi bulunmayan davranışlarını. 943. değirmendir. oğul sahibi olmak. 942. Devlet adamı. Zenginle. Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de bulunur. Deve deve yerine çöker. başını belaya sokmamış olur. şu işi şöyle yapacağız diye söyleye söleye dediklerini gerçekleştirirler.Deveyi yük değil zelber yıkar. mal tahıl. Zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz. Yolunu bulup ondan aşırmayan budaladır.Dikensiz gül olmaz. 950.Dilenci bir olsa şekerle beslenir. akıllarına geleni yaparlar. Gülü seven.

başka şeyler de isterler. Şundan bundan yardım isteyerek geçinme yolunu tutmuş olanların isteği bitmez.. . 961.Dilencinin torbası dolmaz. Bkz. 965. başıma geleni senden bileyim.Dilim seni. Bkz. (Dişi yalanmazsa. 969. 966. 958. Acıması olmayan kişiyi. içinde ne varsa. Kadın istek göstermese. Dil her yana dönebilir. ev sahibi ikisini de. Bir kimseden yardım isteyen kişi -kendisine yapılacak yardım aksar diye. tam tersine çevirebilir. Çünkü kendi çıkarı için elalem içinde senin onurunu kırmaktan çekinmez. Ama bunlar çok olduğundan hepsine bu cömertlikle yardım yapılamaz. önce söylediğini sonra başka biçimlere sokabilir. kendisinden daha acımasız biri yola getirir. erkek köpek ardına düşmez.Dinsizin hakkından imansız gelir. dilim seni. başıma geleni senden bileyim.Dilenci dilenciyi istemez.Dilenci küsmüş. kısmetini kesmiş.. ne düşünüyorsa onu ortaya çıkarır. 956. ya düğünde ister. daha önce gereği gibi bilmez. erkek dolanmaz).Doğan anası olma.Doğmadık çocuğa don (kaftan) biçilmez. Bir çocuk. Başkalarının kolay kolay anlayamadıkları şeyi. 964. ya bayramda. 960.Dirlik nerde.başka birinin de aynı kişiden yardım istemesinden hoşlanmaz. Dişi köpek kuyruğunu. dilim dilim dilem seni. 968.Dilim seni dilim dilim dileyim. Dil küçük bir nesnedir.Dişi yalanmazsa erkek dolanmaz. her gün onunla uğraşan kimse çok kolay anlar. 957. Söylediği kötü sözlerle kişinin başını belaya sokar.Dişi köpek kuyruğunu sallamayınca. 959. Bunlar verilenlerle doymazlar. Bir yerden yardım bekleyen kişi. Yardım yapması beklenen kişi ise ikisinden de hoşlanmaz. 967. 962. doğuran anası ol. ancak kendisi de çocuk sahibi olduktan sonra bilir. Dilim seni dilim dilim dileyim. Çıkarını aramaktan başka bir şey düşünmeyen kimse ile ilişki kurma. 955.Dilenciye borçlu olma.Dilsizin dilinden anası (sahibi) anlar. ya verileni beğenmez ya da verenle bozuşursa. cürmü büyük. devlet orda. erkek onun peşine düşmez. ne duyuyor. umduğundan aşırı şeyler verilerek sevindirilir. Dirlik içindeki toplum mutlu olur. annesinin değerini. yardımdan kendi eylemiyle yoksun kalır. Dilini tutmaması yüzünden başına iş açan kişi pişmanlık duyar ve dilim dilinseydi de söyleyemez olsaydım der.Dil yüreğin kepçesidir.Dilin kemiği yok. 954. Kişi. yüz vermese.Dilin cirmri küçük.Yardım bekleyen bir tane olsa. ama büyük suç işler. 963.

Doğrunun yardımcısı Allah'tır. tutarlı olup olmamasından anlaşılır. 977. 982. Kusurları. kötülükleri. yanlışları. Bir sözün doğru olup olmadığı gelişinden. Kişi. yolsuzlukları. Bakarsınız ki bunları Azrail alıp götürüyor. Đşlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Tanrı her zaman yardım eder. soğuk geri. Değme sarhoşa. 974. 975. Böylece onu yenmiş olur. Ama kadın yılmaz.Doğru söz yemin istemez. Doğru sözlü olan kişi.Doğruluk dost kapısı.Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek. Çünkü sevilmeyen.. 973. yıkılana kadar gitsin. 983. 2) Herkesin kusurunu yüzüne karşı söyleyen ve çıkarcılardan sözünü esirgemeyen kişi. Herkes ona koşar. su geçe. üzdüğü kimselerce sevilmez.Doğru (hak) söz (ağızdan) acıdır (acı gelir). ortaya çıkacağı daha belli olmayan şey için önceden hazırlık yapmak doğru değildir. 970.Ele geçeceği. dıştan göründüğü gibi değildir. 979. Onun için kimin çıkarına dokunursa dokunsun sözünü esirgemeyen. 2) Birçok azılı. doğurmaya devam ederse. Dünyada doğru kimse kalmamıştır. 980. hatır gönül demeyerek doğruyu söyleyen kişiyi kimse sevmez. 971. Herkes onu yanından uzaklaştırır. Bir deri giysi ise kişiyi soğuktan korur. Doğru olan kişiyi herkes dost bilir. Nereye gitse bu gibi kimseler kendisine yüz vermezler. Sözüm bir kimseye dokunur mu diye düşünmeyerek doğruyu söyleyen kişi çok düşman kazanır. 1) Bir işin başına. yalan olduğu düşünülebilen sözün doğruluğuna inandırmak içindir. tanınmış kişiliği bulunan birçok kimse birden getirilmemelidir.Dokuz keçe.. dokuz kat keçeye bürünse yine yağmurun ıslatmasından kurtulamaz.Doğru söz katarından belli olur. Bunlar vura vura onun tepesini delerler. Çünkü anlaşamazlar.Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.. Yemin. 1) Zamanımızda ahlak öyle bozuldu ki herkes çıkar peşinde. 981. 976. Sözün doğruluğunda kuşku yoksa yemine gereklik yoktur. bu işleri yapanlara çok acı gelir.Doğuran avrat Azrail'i yenmiş. herkes iki yüzlü.Doğruluk minarede kalmış (onun da içi eğri).Dokuz at bir kazığa bağlanmaz.Doğru söyleyenin tepesi delik olur. Bkz. Kadın bir. zayıf bir güvenlik önlemi ile zaptedilemez. orada barınamayacaktır. Dost acı söyler. bir deri. iki üç çocuk doğurur. bulunduğu yerden ayrılmaya hazır olmalıdır.Dokuz (iki) ölç. 972. Doğru sandığımız binde bir kişi de içinden eğridir. kırdığı. istenmeyen kişi olacak.Dokunma (değme) sarhoşa. düzensizlikleri. bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz. birbirlerine saldırırlar. Azrail'in alamayacaklarını da dünyaya getirir. Yeni doğan çocuklarda ölüm çok olur.. . bir biç. 978. Krş.

eski düşman dost olmaz.Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. temizlenemez. Kusurumuzu görenler.Dost (akraba) ile ye.Domuzdan toklu(koyun yavrusu) doğmaz. canımız sıkılmasın diye doğruyu söylemeye çekinirler. Kötü huylu kimsenin çocuğu melek huylu olamaz. Yine de doğru söz bize acı gelir. 986. düşmana karşı da güzel giyinmek gerektir. neşe artıran bir iştir. Gerçek dostumuz ayıbımızı yüzümüze karşı söyler.Domuz derisi(-nden) post olmaz. Boş fıçı çok langırdar. dışkıdan farksızdır. 985. Çünkü dost. mutlu günlerinde bir kişi ile dostluk ilişkisi kuranlar çok olur.Dost (yar) beni ansın bir koz ile. düşman için dirilmeli. Gerçek dost. (Halk inanışına göre. süslenmek.. Doğru söz acıdır. düşman ayağa. An beni bir kozla. Böyle bir hayvanın derisi üzerinde ne namaz kılınabilir. 992. başkasına söyleyen kovculuk etmiş olur. 989. dost olmaz. düzeltmemiz için onu söylemeyi borç bilirler.Dolu küpün sesi çıkmaz. kaymasını beklediği ayağımıza bakar. Ama yakın dostlar. Sevinçli. 984. hem de bol bol edinmek geçer. Đslam dinine göre pistir. Kara gününde bir kişi ile dost kalmak ise. 988. Öyle ise dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar. düşman.Dost için ölmeli. Bu bizi uyarmaya. ama düşmana bütün gücümüzle karşı koymalıyız. 993. inanmayınız.Dost dostun eğerlenmiş atıdır. alışveriş etme.Donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer. düşman evinde tırnağını kes. Đki ölç bir biç. 994. arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır. Baş bağlamak. Çünkü mutluluğa katılmak hoş bir şeydir. 998. ne de oturulabilir. kusurumuzu düzeltmemize yarar. düşman bir ise çoktur. 987.Dost (iyi dost) kara günde belli olur. 997. Dost olan bunu yapmaz. ev halkı ile tırnak kesen arasında düşmanlık başlar. bu yönünü düzeltseniz de mayasındaki bozukluğu gideremezsiniz. 991. Bkz. Dost için her türlü özveride bulunmalı.Dost acı söyler. Eski düşman da buna benzer.) 996. Bir şeyden yoksun olan kişinin gönlünden hep o şeyden edinmek. 995.Dost başa bakar.Domuzun kuyruğunu kes yine domuz.Dost evinde başını bağla. Bundan dolayı iki dost arasındaki alişveriş. Dosta karşı da. Bkz. Ne denli yakınlık gösterirse göstersin. yükselmesini görmek istediği başımıza. kesilen tırnak ev içine sıçrarsa. üzüntüyü paylaşmayı. Dostlarını olabildiğince çoğalt. o da çürük çıksın. onu . iç. Ayıbımızı arkamızdan. dost evinde yapılmaya yakışır temiz. Domuzun her şeyi. Krş. Düşmanlarını olabildiğince azalt. 990.Bkz. Alışverişte iki taraf kendi çıkarını düşünür. Yaradılıştan kötü olan kişinin şu.Dost bin ise azdır. dostluğu bozucu bir etken olabilir. Oda içinde tırnak kesmek ise kirli ve dirlik bozan bir iştir..

Dumanı olmayan baca olmadığı gibi karısına sıkıntı vermeyen koca da olmaz. Krş. Bkz.Dört atanın dördü de hak. hesap (ahşveriş) miskalle (küçük bir ağırlık birimi şimdiki gram gibi). 1889. 1010. 1014.Duvarı nem. Dut ağacı yapraklanınca soğuklar geçmiş olur.Dostunu överken yerecek yer bırak. dostluk bozulabilir. Dostluk kantarla. gizli yapılan iş.Düğün aşıyla dost ağırlanmaz. 1003. Hısımlar. Dostluk başka alışveriş başka.Dostun alttğı taş baş yarmaz. dostlar. döktü giyin. birbirlerinin özel yaşantısını bilmezler ve buna karışmazlar. Dostumuzdan gördüğümüz iyiliklere karşı bir şeyler yapma borcumuzu ödemedikçe içimiz rahat etmez. 1008. Dut ağacı yaprağını döktüğü zaman soğuklar başlamış olur. 1000. kışın giyilen kalın giysiler çıkarılmalıdır.. ne denli yakın yerde otururlarsa otursunlar. Sır olarak söylenen söz. gücümüze gitmez. Çünkü bunun iyi niyetle ve iyiliğimiz için yapıldığını biliriz. Bu nedenle dostlar övülürken ihtiyatlı bir dil kullanılmalıdır. Ancak büyük özverilerle elde edilebilecek güzel bir şey. 999.Dut kurusu ile yar sevilmez. öte yüzü öte. verecek hesabı olursa. Karı ve koca. kaynana ve kayınbabalarını öz ana ve babalarından ayrı görmemeli. O zaman insan eski övmelerinde yanılmış olduğunu anlar. 1006. 1002. dört duvar arasında kalmaz. hesap kılca.Dut yaprağı açtı. Çok yakın dostlar arasında alacak. Krş.Dostluk dağca. Ancak günün birinde dostun çekilemeyecek bir durumu belirir. kahırsız koca olmaz. kış giysilerini giyinmek gerektir. Bal tutan parmağını yalar. Dostluk kantarla. hesap miskalle. 1004. gözünü de unutma. 1007.Dökme su ile değirmen dönmez. 1001. bu bir özveri konusu yapılmamalı. Krş.Dostun ndu cehennem odundan beterdir. Boş torba ile at tutulmaz. insanı gam yıkar. Demir nemden. hesap santimi santimine görülmelidir. Bkz. alışveriş başka. alışverişte birinin ötekine özveride bulunmasını gerektirmez.gidermek için birtakım özveride bulunmayı gerektirir. gerçekten dost olduğunu gösterir. özveride bulunulmadan ele geçirilemez. . onlara da aynı ilgi ve saygıyı göstermelidir. Đnsan dostunu sever ve över. 1005. Dostumuzun bizi hırpalaması. insan gamdan çürür. Đşte buna katlanan. gizli iş de görülmüş gibi yayılır.Dostluk kantarla.Duvarın kulağı var. Bkz. Taşıma su ile değirmen dönmez. soyun.Döven öküzünün ağzı bağlanmaz.. Gizli söz duyulur.Dostluk başka.Duvarın beri yüzü beri. Đki kişi arasındaki dostluk. 1011. 1012. 1013.Dumansız baca olmaz. Bkz.

söz götürüp getiren anlayışsız aracı bozar. türlü türlü durumlar ortaya çıkar. Akılsız kişi. 1019. Sonra öteki kapıdan çıkılır.Düğün olur iki kişiye. Đş becerip yararlanabilenleri övgü ile anmak gerekir. akıl yelkeni. 1018. fikir dümeni. ancak bostan korkuluğunda. bolluk bulunan yer.Dünyanın iki başı (ucu) bir (araya) gelmez. Kısacası dünya gençten gence devredilir. Bu dünyada tatsız olan canlı baş yoktur. yiyebilene aşk olsun.Ağırlamanın değeri.Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur. kolla kendini.Dünya malı dünyada kalır. düşünce ve sağduyusunun kılavuzluğundan ayrılmamalıdır. harman yel ile. Bu dünyada herkes için kazanç yolu vardır.Dünya bir yağlı kuyruktur.Dünya dört (kırk) kulplu bir kazan. dinçten dince. 1428.Dünya bir gemi. Öyle ise gerek kendisi için. elalemin eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar durur. özgürlük. 1025. Ancak bunlardan birini izleyip yürümeyi bilmek gerektir. bir kulpundan tut da kazan. Đşlerini aksatmadan yürütmek isteyen. 1022. cansız olarak. Krş.Dünya iki kapılı handır. Đki taraf arasındaki güzel ilişkileri. bunlardan yararlanma olanağı bulunmayan kişiler için bir değer taşımaz. kaygısı düşer deli komşuya. Oysa dünya işleri her an yenilikler gösterir.Dün öleni dün gömerler. gereken yardımcıların sağlanmasıyla başrılabilir.Dünya bol olmuş neye yarar. 1017. bulunur. unutmaya çalışmalıdır. . aklının gücünden. Çünkü bir tarafın iyi niyetle söylediği bir sözü. göreyim seni. 1021.Düğünü okuyucu boklar. gerçek ikram konusu olmaz. Her iş. Bu dünyada insanın düşünemeyeceği. 1015. Tasasız baş. 1016. Ağrısız baş mezarda gerek. 1020. kendine göre yanlış yorumlayarak.Dünya gençten gence. Doğmak iki kapılı hanın bir kapısından içeri girmektir. 1029. yani ölünür. işin bin. Rahatlık. bir özveride bulunulmasındadır. Dünyada kazanç yolları çoktur. 1023. Đnsan öldüğü zaman malını öbür dünyaya götürmez. kendisine önem verileceğini sanan kimsenin adı bile anılmaz.Düğünde Fatmacığı kim bilir? Onun gibi pek çok kişinin katıldığı bir toplulukta. Bir üzüntüyü sürdürmemeli. özel olarak hazırlanmasında. Bunları ancak gençler ve güçlüler yürütebilir. gerekse hayırlı işler için para harcamaktan kaçınmamalıdır. Onun için orta malı. Đnsanlar yaşlanınca iş yapamaz ya da yeniliklere karşı uyum sağlayamaz olurlar. pabuç dar olduktan sonra. öbür tarafa kötü biçimde ulaştırır. 1027.Dünya bir. 1024. Bu maldan ancak yaşadığı sürece yararlanabilir.Düğün el ile. 1026. Orada Tanrı'nın uygun gördüğü sürece kalınır.

1034. ne gibi olaylarla karşılaşacağını bilmez. 1042. tetikte bulun. Onu da düzeltir.. Hepsi. 1030. Bunun için hep gelecek kaygısı gütmeli. Kişinin bütün yaşamı umutla dolu geçer. ne kadar erkli olursa olsun dünyadan göçüp gidecektir. 1031. kimisini geçiremez. Düştünse toprağa sarıl. kayıtsızlığından yararlanır. Silahınız yoksa düşmandan uzak olunuz. Çünkü bunların yaşayışına göre olayda bir olağanüstülük yoktur. birçok yeni olaylarla karşılaşacağını unutmamalıdır. iş başında olanla herkes dostluk kurar.Dünya tükenir. bu kez daha başkasının düzensizliği belirir. eski dostlarını kötü durumuyla baş başa bırakırlar. 1033.. yüceliğini yitirmeyen tek varlık. Dünyada hadsiz. onunla karşılaşmamaya çalışınız.Düşmanın karınca ise de hor bakma. Tanrı'dır. 1035. ama hiçbir zaman umudunu kesmez. ileride durumunun ne olacağını. davranışlarında ihtiyatlı olmalı. Birçok kimseler için yıkıma yol açan bir olay. Bundan ibret alınmalıdır. size karşı elinden gelen kötülüğü en sert biçimiyle yapacaktır. .Düştünse toprağa sarıl. kimi kimseleri ilgilendirmez.Dünyayı umutla yemişler. Umduğu şeylerin kimisini ele geçirir. çevresinde o dostlardan kimse kalmaz. Zenginle. Düşmanın hakkından gelebilmek için silah gerektir. Düşmanın senden ne denli güçsüz olursa olsun. düşmanın halinden bilmez. Gücünü. 1037.Dünyanın ucu uzun(-dur). 1041. Bunların tersi de olabilir. Đnsan ne denli zengin.Düşmez kalkmaz bir Allah. Ama bunları bilmez ki. Yalan. 1039. 1032. Böyle bir düşman. Birini yoluna koyar. yalan tükenmez. Zenginler yoksullaşabilir. 1040.Düşman düşmana gazel okumaz. ötekinin zayıf yönlerini bilip de saldırısını bu noktalar üzerinde toplasa utkuyu kazanacaktır. iş başındakiler düşebilir. yeryüzünü öyle sarmıştır ki kıyamet kopsa ona bir şey olmaz.Đnsan dünya işlerinin hepsini istediği gibi yürütemez.Düşman.. hesapsız yalancı vardır. Düşmanınızdan okşayıcı bir davranış beklemeyiniz. O.Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir. ya düşmandan ırak gerek.Düşenin dostu olmaz (hele bir düş de gör). gün akşamlı. 1043..Düşmana yarak (Silah) gerek. Bkz. 1038. Đnsan ne kadar yaşayacağını. Đnsanoğlu zengin iken yoksul düşebilir. Savaşmakta olan iki düşmandan her ikisinin de zayıf yönleri bulunur. Bunları huylarından vazgeçirmek de olanaksızdır.Dünya (Peygamber) Süleyman'a bile kalmamış. Her iyi durumun bir sonu vardır. gençler yaşlılar. Hiçbir durum sürekli değildir. herkes ölür. Egemenliği son kerteye ulaşmış olanlar dahi ölüme yenilirler.Dünya ölümlü. yüksek bir iş başında iken düşebilir.Düştüğün yerden bir avuç toprakla kalk. 1036. bu sırada başka birinin bozuk gittiğini görür. Bir taraf. Çünkü ondan çıkarları vardır. sağlık içideyken hastalanabilir. önem vermemezlik etme. iş başındaki işten ayrılınca. Bunun için dünyaya bel bağlamamalıdır. zayıf yanını bulup seni alt edebilir. Zengin kişi yoksul düşünce. Yani hepsini bir arada düzenli duruma getiremez ve tam rahatı bulamaz.

Đnsan. inlemekten kendini alamayacak kadar ağır olan hasta ölür. Krş.Eğilen baş kesilmez. 1049... Çaresi bulunamayan tek şey ölümdür. Olsa ile bulsayı ekmişler. yaşantısını sona erdirecek kimseye çatar. asıl neden. Bol parası olmayan kişi güzel bir köşk. kişinin yaşama süresinin sona ermiş olmasıdır. Bkz. artık bulunduğu yerde yaşayamaz. doğru söyle (konuşalım). kedi taşağı kaşır Dayak isteyen keçi.. 1055. . 1044. 1057. 1048. (Etme bulursun. kendi mallarına gösterdikleri özenle değil hor kullanırlar.Eğretinin canı berk olur. bilim. 1056. Ama her ölüm bir nedene dayanır. göte yakın gelir. Aman dileyene kılıç kalkmaz. Krş. (Bahanesiz ölüm olmaz). 1046. böylece edebi edepsizden öğrenmiş olursunuz. Davranışının bu denli ağıra mal olacağını bilmeyen kişi. baş ağrısı bahane. el atına) binen tez iner. keşke diye bir çocuk doğmuş. Bir işin gerçekleştirilebilmesi. Çaresiz gibi görünen her güç işin bir çıkar yolu bulunur. Eceli gelen it. Kimi ölümlerin nedeni olarak gösterilen şeyler ölüm sonucunu doğuracak şeyler olmaktan uzaktır.Eğer ile meğeri evlendirmişler. sonunda pişman olacağı bir duruma düşmemek için. (Đtin ölümü gelirse cami duvarına işer. Bir işin temeli gerçekleşmelidir ki ona bağlı olan ayrıntılara sıra gelsin. Krş. işin başında belli olur: Başkasına kötülük edenin başına kötü işler gelir. Bunlar bahanedir.Eden bulur.Mal durumu bozulan kişi. kutsal saydığı şeyi kötüleyen. inleyen ölür. eğreti mal sağlam olurmuş gibi. sonra pişman olmamalı kişi.Ecel geldi cihane. Edepsizin yaptığı işlerin yapılmaması gereken işler olduğunu düşünmekle doğru yolu bulmuş. bozan kişi. 1054.. `yel' ile `yuf' bitmiş.Ecele (ölüme) çare bulunmaz.Eceli gelen fare kedi taşağı kaşır. başkasından geçici olarak aldıkları şeyi. sanat gücü bulunmayan kişi beğenilir bir yapıt ortaya koyamaz. inleme ölürsün). Bir durumun nasıl sonuç doğuracaı. Kişi nasıl olsa ölür.Eğreti ata (emanet ata. Düştüğün yerden bir avuç. 1053.Düt demeye dudak gerek (ister). tarıma yönelmekle kalkınabilir.Düşüne düşüne görmeli işi. Geçici olarak başkasının malını ve yetkisini kullanan kişi.Düş uykudan sonra olur (gelir). Đnsanlar. çobanın değneğine sürünür Sıçılacak ağız. Krş.Edebi edepsizden öğren. çok geçmeden bu mal ve yetkiyi asıl sahibine bırakacaktır. 1051. ::::::::::::: -E1047. Kusurunu anlayıp özür dileyen ve büyüklüğünüze sığınan kişi affedilmelidir. araçların bulunmasına bağlıdır.Eğri otur (oturalım). 1052. girişeceği işin her yönünü iyice düşünmelidir.Eceli (ölümü) gelen (yaklaşan) it cami (mescit) duvarına (avlusuna) siyer (işer). Eceli gelen fare. 1050. gerekli koşulların. 1045.) Herkesin üzerine titrediği.

. Ekincinin bütün yaşamı. Onu cezalandırmak gibi bir davranışta bulunulmamalıdır.El ağzına bakan. yiğit der candan eder. 1061. Verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun.Ek tohumun hasını. temeli sağlam kurmalıdır. karısını tez boşar. konan göçer. güçlü. 1064. 1059.Ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır. kırk tane `gelecek yıl' çıkmış.El. Örneğin. emek verip ekin eken ürün alır. bir ekmek de üste ver.Ekmeği ekmekçiye ver. adamı cömert der maldan eder. Eğreti ata binen tez iner. 1060. Çiftçinin karnını yarmışlar. Bir girişimden iyi sonuç almak isteyen. Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye iletmekle görevli kişi.Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil. Şunun bunun kazancına. bol olur. 1065.Sadece seni ilgilendiren konularda doğru yolda olmamana başkası karışamaz. 2) Bkz. 1058.Ekincinin karnını yarmışlar.. hamurun (unun) çoğundan olur. Her vakit doğru söylemeli. bilici olma. işini bilir. kuşkusuz oradan başka yere gider. Duruşun. . bu sözlerden sorumlu değildir. 1062.Eken biçen. (Yarısını yerse helal olsun). 2) Kendisine karşı fedakarlik yapmadığın kimseden sana karşı özveride bulunmasını bekleyemezsin. 1068. 1069. özel yaşamı ile ilgili önemli konularda başkasının düşüncesiyle değil.Elçiye zeval olmaz. özel işlerini yürütüşün beğenilmese bile bunlar senin bileceğin şeylerdir. Krş. kendi düşüncesiyle ve kendi durumunu düşünerek karar vermelidir. kırk bu yılcık.El atına binen tez iner. Başkasının sözüne uyarsa. doğruluktan şaşmamalısın. maldan ederler. doğal sonucuna varır. 1070. ama istediği ürünü alabilip alamayacağını bilmez.Ekmeden biçilmez. Çiftçi. (Ele uyan eşini boşar.. gereğini yapar. çekme yiyecek yasını. kırk bıldırcık çıkmış. Sözler kırıcı ise bunda aracının suçu yoktur. Ustanın çekici. özel hayatının düzeni bozulabilir.Ekici ol. rızkına engel olanlara bir gün aynı şeyi yaparlar. Nitekim ekilen tohum güzel olursa çıkan ekin de güzel. Ama yalan söylemene göz yumulamaz.Ekmeğin (çöreğin) büyüğü. her iş uzmanına yaptırılmalıdır. gerecin bol olmasına bağlıdır. Verimin bol olması.. Ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez. Krş. 1063.) Kişi. 1067. Kimi işler iyi niteliktedir. Ne ekersen onu biçersin. 1) Emek harcanmadan verim alınmaz. Bkz. Çünkü doğa olaylarının ekin üzerinde ne gibi etkiler yapacağı belli değildir. 1) Her davranış. Kullanılan araç elverişsiz yetersiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir. geçen yıl şöyle olmuştuyu düşünmek ve bu yıl şunu bekliyorum diye umutlanmakla geçer. Bkz. 1066. oturuşun. giyinişin. Cömert der. Gezmekte olup da bir yerde konaklayan.

Beyler varlıklıdır. başkasının yardımıyla tam olarak karşılanamadığı gibi bu yardım. iki el (de) yüzü (yıkar. Çalışıp kazanan kişi yokluk yüzü görmez.Elden yiyen börkmüş. güçlenmiş olarak yardımlara koşar. Bir kişi başka bir kişiye yardım ederse o da bu iyiliğin altında kalmaz. Elin adamı. 1080. gülerek gider yasına. yarasıza duvar deliği. başkasının umurunda değildir.El elin aynasıdır.El eliyle yılan tutulur. içinden acı duyarak değil. Eldeki yara.. 1072. yur). keyfini bozmaz. başına kara bağlamaz.El elin nesine. Başkasının eliyle ancak yılan tutulur. Bir kimsenin sürekli ihtiyaçları.Eldeki yara. Herkes.El elden kalmaz. Bu acı ile ilgilenir görünse bile içinde acı duymaz.El elin eşeğini türkü çağırarak arar. El elin eşeğini. yarasıza (bende) duvar deliği (gibidir). başkasına ısmarlanmakla yapılamaz.El el için ağlamaz.El eli (bir eli bir eli) yıkar (yur). Bir kimsenin acısı. . kendi özelliklerini başkalarından öğrenir. varıncaya kadar). derdinize sizin gibi yanmaz. Saldıranın eli. 1075. cansızlarda bile görülür: Değirmenin dönebilmesi ve buğdayı öğütebilmesi için rüzgar ister.. derdinin çaresini başkasından beklememeli.. Birbirine yabancı kimseler bile birbirinin durum ve davranışlarını dikkatle izlerler. güçlüdür. o da kendisine vurur. Sanılır ki her şey onlardadır. dili var da saldırılanın yok mu? 1077.El elden üstündür (ta arşa kadar) (arşa çıkıncaya. Bir kimsenin acı ve sıkıntısı başkasına dert gibi görünmez: Üzüntü içinde olan o değil ki. 1076. Eldeki yara. Krş. (Beyde bulunmayan elde neler var). o konunun son kertesine ulaşmış değildir. kendisi bulmalıdır. birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar.. zevk ve eğlencesinden geri kalmayarak bu işi yapar. Bir konuda çok ileri durumu bulunan kişi. Bu durum. (El eliyle yılan tut. El elin nesine. Herkes kendi ölüsü için ağlar.Elden gelen övün (ülüş) olmaz. Ama öyle şeyler vardır ki beyde bulunmaz da halkta bulunur.1071. değirmen yel ile. dil dilden kalmaz. 1083.Elde bulunan beyde bulunmaz. 1081. onlar üzerine doğru bilgi edinirler. Bir kimsenin sıkıntısına çare bulacak olan kişi. onda da karnın aç kalır. Krş. çok geçmeden yoksulluğa düşer. Öyle ki kimi zaman kişi. 1082. 1079. Krş. gerekli olduğu zamanda da yapılmaz. keseden yiyen çökmüş. o da vaktinde (her vakit) bulunmaz (gelmez). Kendisinden ileri ve derece derece birbirinden yüksek birçok kimseler daha vardır. Kişi kendi işini kendisi yapmalıdır. Hep hazırdan yiyen.El el ile.. Đnsanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar.Elden gelen geç gelir. 1084. 1078. Bir kişi başkasına kötü söz söylerse o da kendisine söyler. 1074. o da vaktinde gelmez. Onun için kişi yalnız kendi kazancına güvenmelidir. 1) Önemli bir çalışma isteyen iş. Elden gelen övün olmaz. yarasıza duvar deliği. Bir kişi başkasına vurursa... onu da yalan tut). Bkz. saygındır. 1073.

El ile gelen düğün. Güçlükler ve aksaklıklarla birlikte yürür. Dağ dağ üstüne olur. Hiç kimse için üzülüp kendini tehlikeye atma.. bayram. 1098. armudun dibi yol (olmalı). herkes aynı sıkıntı içindedir diye teselli bulur.. Başkasını tuzağa düşürmeye çalışan kimse. 1) Elma ağacı çok su ister.. bu tuzağa ondan önce kendisi düşer.. Armağansız gelen kişiye yüz verilmez. Toplum içinde yaşayan kişi.. Krş..El için ağlayan (iki) gözden olur.Eli boşa ağa uyur derler. yak çubuğunu safanı (keyfini) ara. başkalarını üzen şeyleri de. 1088. 1086.El el üstünde olur. Her biri özelliğine göre ayrı bir davranış ister. eli doluya ağa buyur derler. başına gelen yıkıma katlanması güçtür.Ele uyan eşini boşar.El için kuyu kazan. Dedikoduya elverişli bir durum ortaya çıkmayagörsün: Halk bunu çeşitli yorumlarla genişletir. Bir topluluk içinde yalnız bir kişinin. ev ev üstünde olmaz. Armut ağacı susuz ve tımarsız yetişir. El ile gelen düğün. 1089. El ağzına bakan karısını. (Kazma kuyuyu kendin düşersin).. rahatını bozma.2) Bir kimse. Armağanla gelen kişi ise güleryüzle ve saygıyla karşılanır. bol bol harcamada bulunur. Bkz. 1093.El için yanma nare (ateş).Elifin hecesi var. Önemli bir işini.Elmas çamura düşse yine elmas. Kazma elin kuyusunu. sırtına yüklenen sıkıntıya. 1087. gündüzün gecesi var. El vergisi. işin yarıda kalır. . 1096. birbiriyle birleşebilen birçok şeyler vardır. hep öyle sürüp gitmez. bayram(-dır). 1099.El kesesinden sultanım. develer olsun kurbanım. 1097. Başkası için yapılacak özverinin bir sınırı vardır. 1091. sevindiren şeyleri de paylaşmalıdır. aynı evde yaşayamaz. Bir varlıklı adına iş gören kişi.El kazanı ile aş kaynamaz.Elmanın dibi göl.Elin ağzı torba değil ki (çekip) büzesin. 1090. Krş. Alabildiğine dedikodu yapar. gönülün sevgisi. Yardım her an durdurulabilir. Đnsan yalnız benim başımda değil. Ancak bir aile üstüne ikinci bir aile. Kimsenin ağzını tutamazsınız. Birbirinin üstüne konabilen.. 1094. Krş. başkasının yardımı ile başaramazsın. (yar için dövünen dizden olur). 1085.Elin vergisi. Keyfine bak.El ile bozgun düzgün. Kolay ve düzgün başlayan iş. Dahası arayıp sorduğu ev büyüğü onun yanına çıkmaz. evvela kendi düşer. 1092. 2) Dıştan birbirine benzeyen her şeye aynı işlemi uygulayamazsınız. Bunu aşarsanız uğrayacağınız zarar yanınıza kalır. Ancak herkese birden gelen sıkıntı ve yıkım hafifleşir. başkasına yaptıracağı işin tehlikesine ve güçlülüğüne bakmaz. Bkz. sonuç almak ister. 1095.

ölçü kullanmak gerekmez. . 1107..Elti eltiden kaçar. Krş. su tutmayan yere dikmeli. Krş. Ama kötü sözle açılan dil yarası kolay kolay kapanmaz.El üstünde gömlek eskimez. bey mi yaman? (el yaman).El (etek) öpmekle ağız (dudak) aşınmaz (kirlenmez). Elma fidanını düz ve sulak yere. sayı ile yenilmelidir. 1103. 1112. kendi yararımıza kullanıp yıpratmak. bir süre sonra olduğu gibi geri verilir. 1114. gönül(-ün) sevgisi. görümceler bayrak açar. Eğreti olarak alınan şey. armudu bayıra.Değerli kimse ne denli horlanırsa horlansın. Görümceler ise gelinlerle. törelerimize ve doğruluk kurallarına aykırıdır. elmayı say ye. o topluluk arasından adı sanı bilinmeyen bir kişi bile zorba beyin hakkından geliyor. dikkatle korunur. 1100.) 1104.Emanet ata binen tez iner. kantar) sanır. 1109. 1101. yapınız. Silahla açılan el yarası çabuk iyi olur. 1110.Emanete hıyanet olmaz. Krş. Đyi niyetle başlanan işin başan ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı kestirilemese de olumlu sonuç alınabileceğine inanmak gerekir. değerinden bir şey eksilmez. armudu say da ye.. Bize bir şey verene. Armudu soy ye. Batmaz. arpa unundan aş olmaz. armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uyanır. hatta yalvarmak gerekirse. göz (el) mizan (terazi). ya da hacim için her vakit terazi.Elmayı soy da ye. Altın yere düşmekle pul olmaz.Elmayı havaya at.El (göz) terazi. Çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak.El mi yaman. armut da aşırı gidilmeyerek.Emanet eşeğin yuları gevşek olur. dil yarası onulmaz (geçmez). 1113. bey mi halka? (Değil halk topluluğu. 1106. 1108. Arpa unundan aş olmadığı gibi eltiler de birbirleriyle kaynaşıp arkadaş olamazlar. Bununla hiçbir şeyiniz eksilmez. gözle bakıp hacmi kestirebiliriz. 1105. Başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış olan kimse. el mi yaman?) Yüzyıllardır örnekleri görülmektedir: Halk mı beye aman dediriyor. (El yumruğu yemeyen kendini kahraman sanır). (Bey mi yaman. armut fidanını bayıra. Bkz. Elma kabuğu soyularak. Ödünç para da böyledir.Elti eltiye eş olmaz.El (bıçak) yarası onulur (geçer). 1102. Eğreti ata binen. ödenir. Ortak gemisi yürümüş. elti gemisi yürümemiş. Eltiler sevişmediklerinden birbirlerinden uzak dururlar. avaz avaz bağırarak kavga ederler. Ağırlık. Elle tartıp ağırlığı. düşünceye kadar Allah kerim.Elmayı çayıra.El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı (bozdoğan (Gürz). Emanet olarak bize bırakılan şeyi iyi korumamak.El(-in) vergisi. kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır. 1111.

Kırılırsa yapılmaz. solu (belli) olmaz. Olgun insanlar. Bu tutum yanlıştır. Gece karanlığında. önce evlilik geçirip yeniden evlenen kişinin karısından daha mutlu olur. sizin doğru bulduğunuz biçimde de. Emek çekilmeden yapılabilen iş yoktur.Ergen gözüyle kız alma.Emek olmadan (emeksiz) yemek olmaz. Başka yakınlarının sofrasına bu kadar teklifsiz oturamaz ve onların kazancını bu kadar teklifsiz harcayamaz. tava ek. 1127. 1115. Bir kimsenin minnetsiz. 1122. Bkz. Bekarken evlenen erkeğin karısı. Krş. Bkz. kusuru var mı. Krş.Ergene var ergene. Ne türlü davranırlarsa davransınlar.Emmim. Binicinin sağı solu olmaz. Emek çekilmeden yapılıyor gibi görünen yemek yemek bile çiğneme emeği ile gerçekleşir. Krş.. Amcam.Er ekmeği er kursağında kalmaz. Hiç umulmadık bir anda bozulur. inişte zora gelen. rahat rahat harcayacağı para. görmeden kumaş almaya benzer. geç ek.Er gönülü ibrişim. Kadın. 1121. Kimseyi incitmeyin. çiğnemeden yutulmaz.Ergene karı (avrat) boşaması kolay(-dır). . kocasının kazancını. -sakınılan göze çöp batması gibi. dayım. 1117. 1126. elimi soksam yesem. gözü kapalı almamalıdır. Tohumu -ekim zamanının ister başı. doğru bulmadığınız biçimde de iş yaparlar. dolaşırsa açılmaz.yokuşta kopar. Söz gelişi. 1125... kaygısız gir yorgana. dayım hepsinden aldım payım.Erenlerin sağı.Bir kimseye emanet edilen şeyin o kimsece iyi korunmadığı her zaman görülen olaylardandır. Dediklerinin yapılabilip yapılamayacağını o durum içinde bulunanlardan sormalı. gece gözüyle bez alma. dayım kesem.. kendisinin kazandığı paradır. Krş. yokuşta gevşek duran kuskun. ister sonu olsun. 1124. 2) Eğreti olarak kullanılmak üzere verilen şey uydurma olur. 1116. Yaşayabilmek. Đnsan hiçbir şeyi incelemeden. böyle yaparım demek kolaydır. 1119.En kolay iş yemek. harcayabilmek için çalışıp kazanmak gerektir. soruşturma yapmadan evlenmek ister.. herkese açık olan sofrada yemek yer gibi yer.hiç kusurumuz olmadan. Evlenmemiş kişi bir kız gördü mü hemen gönlünü kaptırıverir. dayısının verdiği değil. 1) Bir ziyan gelmesin diye emanetin üzerine titreriz.Emanet hayvanın (eşeğin) kuskunu (kayış) (paldımı) yokuşta kopar.. 1123. beklenmedik bir hasara uğrar. yok mu.Emmim. tutumları kendilerine yakışır. Baba ekmeği zindan ekmeği. 1118. Gönül bir sırça saraydır. Çiğnemeden yutulmaz. amcasının.herhalde nemli toprağa atmalısın.Er ekmeği. Ağır bir durumla karşı karşıya olmayan kimse için ben olsam şöyle yaparım. Ama bu emanet. eğer emanet bir hayvanın kuskunu ise -hiç beklenmezken. Er lokması. Đncitilmiş olan gönül kolay kolay bağışlamaz. 1120. meydan ekmeği.Er ek.

Üşenenin. parayı su gibi harcama eğiliminde de olsa kadın israfa meydan vermemeli. 1132. Eski dostlar. Gelirin nasıl yaşamanı gerektiriyorsa harcaman da o sınırı aşmasın. Sakınılan göze çöp batar. Kadının kocası. 1133. 1139. Krş. (Kadın erkeğin şeytanıdır).. Bkz. ona güzel yemekler hazırlamalıdır. Sabahtan karnını doyuran. para kazanır. aile sorumluluğunu bilen kişi olsun da isterse barınacak yeri bile olmayan bir yoksul olsun.. tutumlu olmalı. Krş. Miskin erkek.Eski dost düşman olmaz. yaşlı insan. onları sıkı sıkıya bağlamıştır. . bir tarafa atılıp unutulmamalıdır. Đşine sabahleyin erkenden başlayan kimse. Kalbin yolu mideden geçer.Er olan ekmeğini taştan çıkarır. 1135.Er lokması (ekmeği) er kursağında kalmaz. 1136.1128. sevdirmek isteyen kadın. 1143. 1130.Esirgenen (sakınılan) göze çöp batar. Krş.Erken kalktım işime.. Azimli kimse.Erkek sel. Eski eşya.Erken kalkan (çıkan) yol alır.Erine göre bağla başını. kuşan. geçim yolunu bulur.Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. 1131. şeker kattım aşıma. gönül kocamaz. başarılar. Bu kez da başarı sağlanamazsa artık o işten vazgeçilmelidir. Bkz. para biriktirmelidir. 1140. Günün birinde onlara da gerekseme duyulabilir.Erkeğin şeytanı kadın (karı). Birinci ve ikinci denemede başarılamayan iş için üçüncü bir deneme yapmak gerekir. Erkek. 1134. 1142. Kişi yaşlanır. Ama gönlü taze kalır. yaşamaya layık değildir. deneyimli. gerek olur bürünürsün bir günü.Er (vücut) kocar.Erim er (yiğidim yiğit) olsun da yerim (durağım) çalı (kaya) gibi olsun. Ev ekonomisinde kadının görevi çok önemlidir. Bu anılar. Kocan nasıl istiyorsa öyle giyin. sevgisi taşkınlığını yitirmez. kadın (avrat) göl. Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur. er evlenen döl alır. birçok acı. 1129. Kendisi de ona iyilik yapma çabası gösterir. yenisinden vefa gelmez.Er oyunu üçe kadar. Kendini bir erkeğe beğendirmek. Kadın da güçlü ve yürekli olabilir.Erkek koyun kasap dükkanına yakışır. tatlı günleri birlikte yaşamışlardır. mutlu sonuçlar elde eder. 1138. en güç işlerle uğraşmaktan yılmaz. 1141. Yapacakları işe erken başlayanlar kazançlı olurlar. Erkekleri kadınlar yoldan çıkarırlar. tencerene göre kaynat (pişir) aşını.Eski diye atma kürkünü.Erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi? Güçlülük ve yüreklilik yalnız erkeklere vergi değildir.. vücudu güçten düşer. Gönül karımaz. Davranışlarını içinde bulunduğun koşullara uydur.Erinenin oğlu kızı olmamış. Bir kimseden iyilik gören kişi mert ise bu iyiliğin altında kalmaz. 1137. Krş. 1144.

Đnsanlık değerinden yoksun kişi.Eşeğe (katıra) cilve yap demişler. Herkes yeni şeyleri sever. kaba ve incitici olur. kılık kıyafetle. (Đt derisinden post olmaz). iğne iplik geri getirmiş. Rakı içen kişi hem kabadayı olur. Krş. 1154. Đşi. 1155. Eşek. Krş.Eskisi olmayanın yenisi olmaz.. Bu öğüt. Ağır ve kötü bir iş yapan kişi.Eski kaçmış. Bir giysi azıcık yırtıldı diye atılmamalı. ünvan ve sandalye ile değer kazanmaz. Böyle düşünmekte haklıdır da. . bilgililer yanında susmalıdır. Biraz kullanılmış olan giysi. 1145. Eşek gibi bir kişinin en çok özenerek yaptığı iş bile eşekçe olur. Böylece yenileri.Eskiye itibar (rağbet) olsaydı bitpazarına nur yağardı. işini sağla.. Eşeğe marifetini göster demişler. Eski şeylerden kimse hoşlanmaz.. pahalı elbise giymeye kalkışmamalı. Tembel kişinin üretebileceği iş. Yeni dostlar arasında daha böyle sıkı bağlar yoktur. O yine bayağı ve düşüktür. 1159. Bkz. kendilerine hizmet ettirmek içindir.. kulağı kesilmekle. Kabadayılara da özel giysileri.Aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olamazlar. Herkesin davranışı durumuna uygun olmalıdır. dikişle yamayla kullanılabilir duruma getirilmelidir. Bkz. Bu dostluk. onu bizlengiç (nodul) bilir demiş. Kaba ve ahmak kişinin hoşa gitsin diye söylediği sözler ve yaptığı işler. 1146. gündelik işlerde kullanılmalıdır.Eşeğe rakı içirmişler. çifte (tekme) atmış. Eşeğini sağlam bağla. ya da eşya. hem de ahmaklaşır. ya odun eksik.. çulunu bahşış vermiş... bu işi kendisi düzeltmek zorundadır.Eşeği düğüne çağırmışlar. 1153. 1151. davranışları. süslü. güvenilebilecek sağlamlığa erişememiştir.Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. kendisinin ağırlanacağı anlamını taşıyan bir çağrı alsa şöyle düşünür: Bu çağrı. Sözgelişi yoksul kişi. Koça boynuzu yük değil. Krş.Eşeğe semer yük değil. Kalıp kıyafetle adam adam olmaz. Sıçana rakı içirmişler. karşısına geç ağla. 1152.. beni ağırlamak için değil. konuşmaları yakışır. 1156. 1149. gündelik işlerde eskitilmekten kurtarılmış ve gerekli zamanlarda kullanılmak üzere tertemiz korunmuş olur. 1158.Eşeğe marifetini göster demişler. onarılabilen her şey için geçerlidir. gücü başkasına hizmet etmek olan bir kişi. ya su demiş. Esmer insana al renkli giysi hiç yakışmaz.Esrik devenin çulu eğri gerek. 1150. 1148.. yıkılıp ağnamış (yatıp yuvarlanmak). dostluğa çevrilemez. Bunlar eskidi diye elden çıkarılmamalı. 1157.Eşeğe kaç gün yol gidersin demişler. Kendini beğendirmek için..Esmere al bağla.Eski düşman dost olmaz (olsa da dürüst olmaz). kendisini çalıştıranın sıkıştıma tutumuna bağlıdır. yenisi gibi iş görür.Eşeği bağla. bilgisi az olan kimse. Birçok nedenlerin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık. Eşeğe cilve yap demişler.Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir. 1147. Krş. nesi varsa şuna buna verir.

Soysuz kişi soyluluk. 1171.1160.Eşek. hangisine uyacağını şaşırırsın. Ancak en büyük çabayı kendisi gösterir. işin gereğine göre ayarlanır. bayağı şey yüksek nitelik kazanamaz. Kaba bir kimse ile uğraşan. 1172.Eşeğin gönlüne kalsa bir bağ maydanozu götürmez.Eşeği süren (tımarlayan) osuruğuna katlanır. Çıkarcı. kimi uzun der. ciğer et olmaz. sahibinin isteğine uygun olarak yap. 1173. Onun için işveren bu gibi kişileri sürekli denetimle çalıştırmalıdır. işini sağla. durumunu düzeltmek için yardım edenler bulunur. başkasına yardım ederken düşünür ki ileride o da kendisine yardım edecektir. O yıkıma yol açan şeylerden artık kendini korur. 1165. dönüşüp iyi olmaz. Düzenli ve sürekli çalışan güçsüz kimse. herkesin düşüncesini bildirmesine meydan verecek biçimde yapmaya kalkarsan her kafadan bir ses çıkar. 1166. 1176. sonra Allah'a ısmarla (komşunu hırsız çıkarma).Eşek kocamakla (büyümekle) tavlabaşı olmaz.Eşek eşeği ödünç kaşır. Ne karanlıkta yat. anne babayı da yanlış yola saptırır.Eşeğini sağlam bağla. ne denli yaşlanırsa yaşlansın baş olacak bir olgunluğa ulaşamaz. Yeteneksiz kişi yaşça büyümekle önemli işlerin başına geçmeye hak kazanmış olmaz. Dinlenme yer ve zamam.Eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması. Onu sağlama bağlamak için önce sen bütün olanaklarını kullanacaksın. Kimi zaman bir kişinin uğradığı zarar. Anlayışsız kişi. 1174. Kimseyi ilgilendirmeyen önemsiz bir işini.Eşeğin ölümü köpeğe düğündür. (Eşeği bağla. tembel kişinin isteğine göre değil.Eşek (eşkin) (oldukça açık adımlarla yürüyen at. görgüsüz kimse. ince. 1163. Kötü maya. 1168.Eşek büyümekle tavlabaşı olmaz. 1164.Eşeğin yorulduğu yere han (köy) yapılmaz.Eşek at olmaz.Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin.Eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz. Çocuklarının düzensiz davranışı. 1161. kimi kısa.) Đşini başkasına. ne kara düş gör. yorga yolda kalmış. kalağı kesilmekle küheylan olmaz. değerini ölçemez. Kötü bir sonuç ortaya çıkarsa sen sorumlu olmazsın. 1169. 1170. Bir kimsenin işi bozulursa. iğrenç karşılığı göze almalıdır. düzensiz ve süreksiz çalışan güçlü kimseden daha başarılı olur ve daha önce sonuç alır.Eşek bile bir düştüğü yere (çukura) bir daha düşmez. başkası için çıkar kaynağı olur. Bir işin yapılması tembel kişinin gönlüne bırakılırsa o iş görülmez.) eve gelmiş.Eşek hoşaftan ne anlar? Bilgisiz. güzel şeylerin zevkine varamaz. Böyle işleri kendi kendine karar verip yapmalısın. 1162. ondan gelecek çirkin. 1167. 1175. En aptal kişi bile uğradığı yıkımdan ders alır. dahası Allah'a emanet etmekle sağlama bağlamış olmazsın. Krş. Sana emanet edilen işi.Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme. . ondan sonra başkasına emanet edeceksin.

Eşkin eve gelmiş. pahalı malzemeyi heder eder. eski durumunu yitirince mevsime. Görünüşte bir şeye benzemek.Etme bulursun. alay ettiği işler yapar. Et tırnaktan ayrılmaz..Eşek küçüktür ama dokuz deveyi yeder. Bkz. görgüsüz kişilerin üstünde bir yer yakışır. Bu dünya. Bilgili. 1184. kötülük yapanın kötülük gördüğü bir yerdir. beyaz (hasa) giyer kış günü.Eşkıyanın (zürafanın. Bkz. iş başında ve zengin olmasa bile bilgisiz.Et ne kadar arık olsa ekmek üstünde yaraşır.. yiğit canlı. becerikli kadın ucuz nesnelerle güzel şeyler yapar. fukaranın) düşkünü. hareketsiz olmamalı. 1181. Bkz. Ama gereken besin alınmadıkça bunlarla ayakta durulamaz. Krş. El öpmekle ağız aşınmaz. 1189. ya tuz kokarsa ne yapılır? Bozulan şeyi düzeltecek etken vardır. gerçekte öyle bir şey olmak demek değildir. 1175. . Kadın var. inleme (inleye inleye) ölürsün.Etek öpmekle dudak aşınmaz..Et (balık) kokarsa tuzlanır. 1190. Krş. 1187. Krş. genç dediğin de durgun.Etle (kemikle) deri. 1188. modaya uymayan şeyler giyinir.Et ola. Ama bu etken bozulmuşsa artık düzeltmeden umudu kesmek gerekir. kimi zaman birbirlerine darılırlar. Ekmeğin çiği ise zararlı. 1177.Etin çiği et getirir.Et kanlı gerek. 1183. Dışarıdan bir kimsenin barıştırmak için aralarına girmesi doğru değildir. Beceriksiz kadın. ekmeğin çiği dert getirir. yemekle diri. görgülü kişiye. Eşek eve gelmiş. 1186.Etme bulma dünyası. 1) Vaktiyle durumu elverişli olduğundan giyimine özen gösteren kişi. inleyen ölür. biraz kanlı olmalı. 1179. canlı olmalıdır. Đnsanın temel yapısı eti (kemiği) ile derisidir. ihtiyarın. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. 2) Ana baba ile çocukların ve yakın hısımların aralarını açmaya çalışmak boş bir çabadır..Eti ciğer eden de avrat. eski durumunu yitirince herkesin yadırğadığı. 1180.. Deve büyüktür ama. 1182. Bkz. 2) Vaktiyle toplumda belli bir yeri olan kişi. it ola. Etin az pişirilmişi daha yararlıdır.Etle tırnak arasına girilmez. 1) Ana baba ile çocuklar ve yakın hısımlar. ciğeri et eden de. Kebap ve pirzola çok pişirilmemeli.. ancak çok sürmez barışırlar. Eden bulur. arpa ununu. yorga yolda kalmış.Biçim değiştirmekle öz değiştirilmiş olmaz. 1185.

Onların bitmeyen hastalıkları. güzelliğini.. 1197. Yapacağımız iş için hazırladığımız tasarı. bir yandan yeni eksikler ortaya çıkar. Bir evin temizliğini. birbirlerinden ayrılmazlar.Evine göre pişir aşını. erine göre bağla başını. uygulamada düşündüğümüz gibi gerçekleştirilemez. kendisinin rahatlığı da bunu gerektirir. en güzel bir evde bile rahat oturulamaz.yaptıranın Allah yardımcısıdır. 1192. evran demişler. başka üzüntüleri ana baba için sürekli derttir. Bir ev doymak bilmeyen ejderha gibidir.Evdeki hesap (pazara) çarşıya uymaz.Evlinin (ev sahibinin) bir evi var. davranışlarını sorumluluğunu taşıdığı konuların gereklerine göre ayarlamalıdır. Herkesin delisi evinde.. 1200. Evi olmayan.Evladın var mı. kiracının bin evi var. Bunlar ev içinde kalır. Çok yakın hısımlar.. Evlinin bir evi var. 1195. aralarında ne kadar anlaşmazlık çıkarsa çıksın.Ev alanla evlenene Allah yardım eder. rahatlığını. kiracı da olsa. Bkz. Bunlara dolayısıyla Allah yardım ediyor demektir. seçer seçer. Etle tırnak arasına girilmez. komşu al. 1201. Her ailenin başkalarınca bilinmesini istemediği durumları olur..) Allah yardım eder (.Evden bir ölü çıkacak demişler. Đnsanın çocuğu kendisinin bir parçasıdır. Evlenenle ev alana. 1198. Bkz. derdin var. ekonomik düzenini sağlayan ve orada mutlu bir yaşayış havası yaratan kadındır.Çok karlı bir iş ortaya çıksın da dört gözle bekleyenler ondan yararlanmaya çalışmasınlar. derdi karnında. Krş. 1196.Evli evinde köylü köyünde gerek.Evi ev eden avrat (yurdu şen eden devlet). beğendiği evde oturur.) Evlenmek ve ev yapmak hayırlı işlerdir. Evi olan yalnız kendi evinde oturur. 1194.. Komşular kötü ise. 1202. Bir yandan eksikleri tamamlanır. çocuklarını yetiştirmek için birçok özverilere. Bir kimse evladına emredip birçok şeyler yaptırır. .Et tırnaktan ayrılmaz. Ev alacak kimse için komşular evden daha önemlidir. Topluluk içinde birinin tehlikeli bir iş yapması gerektiğinde herkes bunu koruyucusu bulunmayan ve kendisine söz geçirilebilen kişiden bekler. 1204.Ev sahibinin bir evi. ama gönlünü ben doğurmadım. Krş. saklar benim halceğizim. Kişi. Toplumun düzeni de. 1203.Eveceğizim evceğizim. sıkıntılara katlanırlar. Birçok özellikleri onunkine benzer. Herkes evlenene ve ev yapana kolaylık gösterir. olacak şey mi? 1191.Ev dememişler. 1205. Yalnız gönlü ve huyu benzemeyebilir. ancak gönlüne söz geçiremez. 1199.Ev alma.Evladı (oğlumu) ben doğurdum. Ana baba.Evlenenle ev alana (yapana. Herkes kendi yerinde ve işinin başında bulunmalıdır. evsizin (kiracının) bin evi var.. Nasıl ki yurdun şen ve bayındır olmasını sağlayan devlettir. herkes hizmetçinin yüzüne bakmış. 1193.

Ancak kişi oyalanmak. Bkz. ondan yararlanmak gerektir. Onun için çıkan fırsatı kaçırmamak.Fısıltı ev yıkar.1206.Fare çıktığı deliği bilir. 1212. kimi kişilerin fısıltı ile konuşmaları. tembellik ayıp. 1207. güvensizlik havası yaratır. beyaz giyer kış günü. aklı yemekte kalır. Fazla mal kişiye zarar vermez. kimi kez çok kolaydır. 1214. tadı kaçar. kendi çıkarını düşünür. Zengin olmadığınız halde zenginmişsiniz gibi davranışlarınızla sizi sevmeyenleri kıskandırabilirsiniz. Đnsan. Eylemiyle bir düzene zarar veren kişi ağır biçimde cezalandırılır. Çünkü aç insan rahat değildir. 1211. daha az önemli olandan önce yapılması gerekir. 1210. ne denli çabalasalar istediklerini elde edemezler. 1220. Ancak. 1219. Yaşayan kimse bir işe yaramalıdır. Yoksul bir aileden olmak ve çalıştığı halde az para kazanmak utanılacak bir şey değildir. .Felek. 1) Bir konu üzerinde görüşme. ölü kişi gibidir.Faydasız baş mezara yaraşır. falsız kalma. 1209. 2) Yemek yerken konuşmak doğru değildir.. sonra kelam.Fincancı katırını ürküten sayısız dayak yer. 1213. Kimi kişiler ise talihsizdirler. Bu dünyada kimi kişiler mutlu bir yaşantı içindedirler.Fala inanma.Evvel taam (selam).Farz sünneti bastırır. Şimdi gereksemenin üstünde görülen malın ileride fazla olmadığı anlaşılabilir. yemek zamanına rastlarsa önce yemek yenmeli. 1215. sonra canan. Fırsat insanın eline çok seyrek geçer. 1218.Fakirlik ayıp değil. iyi düşünemez. Fal inanılacak şey değildir. Utanılacak şey. Bkz. sonra sevdiğini ve onun çıkarını. sofrada uzun süre kalırsa soğur. yalan da olsa geleceği üzerine bir şeyler dinlemek ister. Çünkü insanın ağzından yemek saçılır. konuşma yüzünden. tembellik yüzünden yoksul olmak ve zengin de olsa çalışmamaktır. toplantının dağılmasına yol açar. yakalayabilmek için zamanını kollamak gerektir. Sıçan çıktığı deliği bilir. ::::::::::::: -F1208. 1217. sonra görüşülmelidir. Bir de yemek. Çok önemli olan bir işin. önce kendini. Bir toplantıda.. Bunu da hoş görmek gerekir.Evvel can. Fırsatı yakalamak.Fazla (artık) mal göz çıkarmaz. Bundan dolayı elden çıkarılmamalıdır. 1216.Fukaranın düşkünü.Fıs fıstığı kırıp düşman gözü çıkarmalı. Eşkıyanın düşkünü.Fırsat her vakit ele geçmez. Bir işe yaramayan kişi.Fırsat sakal altından geçer. kimine kavun yedirir kimine kelek.

Çünkü ışık yetersizliği. Böylelerine boş yere söz anlatmaya çalışmayın. körlerin yaptığı iş gibi özensiz olur. Ağrısız baş mezarda olur. Hıristiyanlar arasında keşişler. 1225. Sığıntı durumunda olan kişi. Bkz. gündüz güneş açarsa o yıl uğurlu. kıçına kısık) gerek (olur).Garip itin kuyruğu bacağı arasında (götünde. Müslümanın tembeli derviş olur. Gündüz yağar. yoksula hiç gülmez.Geceler gebedir.Garip (kör) kuşun yuvasını Allah yapar. ona hizmet eder. Gizli. işin bütün incelikleriyle yapılmasına olanak vermez. 1231. durumlarla karşılaşırız. 1235. bir hal hatır sorma. Müslümanlar arasında dervişler tembel kişilerdir. ::::::::::::: -G1222. bereketli olur.Gece yağar gündüz açar. 1232. yıl düzgünlüğü. 1227. yasa dışı yollarla çıkarını sağlayan kişi. nafile kelam. yerin altında. . Gece yapılan iş. şunun bunun verdikleriyle geçinirler. Her sabah uyandığımız zaman yeni yeni olaylarla. 1224. Kişi. 1233. Gaflet uykusunda olan kişiye söz kar etmez. 1229. 1) Bu dünyada insanın düşündüğü en önemli şey. yaşayışını sağlayacak yolu bulmaktır.Gavura kızıp oruç yenmez. sevişmeseler de geçimini sağlayan kimsenin yanlısı olur.. yoksula daha az gelir getirir.Gece işi kör işi.Garibe bir selam bin altın değer. orada satın alınacak şeylerin nerede bulunduğunu. inançları ayrı da olsa. Erkek istedigini söyler de kadın susarsa o evde dirlik düzenlik olur. Bkz. kendi halinde yaşamalıdır. kör o. Gün doğmadan neler doğar.Gailesiz baş.Geçim dünyası.1221. yabancı bir yerde hiçbir şeye karışmamalı. 1230. 1234. Eşit sermaye zengine da ha çok.. Krş. erkek söyler kadın susar. yakayı ele vereceğinden korkmasa bu işleri açıktan açığa yapar. ev düzgünlüğü. Talih. sessiz.Gammaz olmasa tilki pazarda gezer.Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar. 1228. kendi davranışlarında nelere uyması gerektiğini bilmeyen kör gibidir.Garip (yabancı) kim.Gavurun tembeli keşiş. en büyük iyilik yerine geçer. Yabancı yerde tek başına kalan kişiye karşı gösterilecek küçük bir ilgi. Garip ve kimsesiz kişileri Allah darda bırakmaz. Bir yere yeni gelen yabancı.Gafile kelam.Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Başkasının sizi ilgilendirmeyen tutumuna kızarak çok önemli olan ödevinizi yapmamanız doğru değildir. 1226. gece açar. Çünkü bir köşeye çekilip otururlar. 1223. Bu nedenle işlerimizi gündüz yapmayı yeğlemeliyiz. Gece yağmur yağar.

1242. Göçtük yurdun kadri. Bir eve gelin gelir gelmez. çekinme.Gelin girmedik ev olur. çıktık düze. 1239. Dünyada hiçbir şey sürekli olarak aynı durumda kalmaz. ölüm girmedik ev olmaz. Beğenmediğimiz ve işten ayrılmasını dilediğimiz bir kişi yerine çoğu zaman öyle birisi gelir ki. üzülmek neye yarar? Geçmişi unutalım da bugünkü ve yarınki durumlara bakalım. 1244. yanında götürdüğü eşyayı kendisi kullanacaksa bunun değerli.. çocuğu da beşikte saymak ve bebek hazırlıklarına başlamak gerekir. 1237. çıkmış kendisi oturmuş. 1236. Bkz. Gel dedikleri yere gitmekten utanma. Ama her eve ölüm girer.Gelin eşikte oğlan beşikte. Bkz. Krş. kimseyi ilgilendirmez..Gelin halı getirir.. 1249. Krş. Ama bakalım oraya ulaşacak ve evlenme gerçekleşecek mi? Yoldayken ölüm gibi. Yeter ki engeller çıkarak ona erişmeyi güçleştirmesin. 1246. Đnsan bunları severek yapar. değersiz olması. yer göstermezler. Oynamasını bilmeyen kız.. herkesle iyi geçinmeye dikkat etmelidir.Gelin altın taht (kürsü) getirmiş. yerim dar demiş. Özellikle insanlar yerlerini sık sık değiştirirler. çıkmış (üstüne) kendisi oturmuş. Krş. Ancak bir kimsenin işine son vermek. bir konuk çağırmak kolaydır. Mevsim artık çok sıkıntı vermeden geçer. Elde etmek istediğimiz sonuca geç kavuşmamızın zararı yok. 1247. 1248. gelini başkasının kaçırması gibi engeller çıkabilir.. 1238. 1245. 2) Kendiliğinden gelen güzel bir şey geri çevrilmez. Gelin altın taht getirmiş. serer kendi oturur. Geçmişteki başarıları ya da can sıkıcı olayları anıp övünmek. Gelen gidene rahmet okutur. Oldu bitti sandığımız her şey bu durumdadır. 1243.Gelen geçer.Gelen gideni aratır. Her eve gelin girmeyebilir. Gelme dedikleri yere de gitme. Bir kimseyi işe almak. 1241.Geline oyna demişler. konan göçer. Gidersen yüz vermezler. Kesin sonuca ulaşmadan hiçbir şeye gerçekleşti gözüyle bakılmamalı.Geç olsun da güç olmasın. 1250..2) Kişi. gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme. 1240. (Gelen gideni aratır).Gel demek kolay ama git demek güçtür. . Bkz. konuğa git demek kolay değildir.Gelin atta buyruk Hak'ta. yenmişe kuzu derler. Kasımın yüzüncü günü (15 Şubat) olunca kışın en azgın günleri geride kalır. Bir topluluk içerisine giren kimse.Geldik yüze. Onun için bir kimseye gel demeden önce uzun uzun düşünmek gerektir.. Gelini ata bindirmişler.Gelene git denilmez. 1) Kendiliğinden sana gelen konuğu kabul etmemek Türk geleneklerine uymaz. Çağrılan yere erinme.Geçmişe mazi. Bir gelin güveyinin evine götürülmek üzere ata bindirilir..Gel denilen yere gitmeye ar eyleme.Gelen gidene rahmet okutur. nerede eskisi? O çok iyiydi dedirtir.

nikahlamalıdır. Đhtiyarlayınca. 1255. Dik kafalı. Kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki. hırçın kişi.Gezen ayağa taş değer. 1265. Gerekli olmadığı halde şurada burada dolaşan kişi. Çok gezen tavuk ayağında pis getirir. Üç elli yaz belli. amcası kızını bu duruma düşürmemeli. şuraya buraya başvuran kimse aç kalmaz. O vakit. Ölen kimse nasıl dirilmezse. 1257. 1) Nikah kıyılmış. O halde vedalaşırken bunu hatırlamak ve helalleşmek gerektir. Ama artık bunları yapacak gücü ve zamanı kalmamıştır.Gelin olmayan kızın vebali amcası oğlunun boynuna. Böyle bir yol tutanın elde edebileceği şey peşin olarak söylenebilir. göstereyim sana yazı. bir süre sonra gizlenemeyecek sonucu ile açığa çıkar. elden çıkan şey de bir daha ele geçmez.Gem almayan atın ölümü yakındır.Göç dönüşü topal eşek öne geçer. Toplum belli bir yönde ilerlerken sonuncu olanlar bu gidiş ters yön alırsa birinci olurlar. 1260.Gidip de gelmemek var. hiçbir işe oldu bitti gözüyle bakılmamalıdır. 1257. bu gezme sırasında kendisine zararı dokunan şeylerle karşılaşır. 2) Kesin sonuç alınmadan. 1261.Gideceğin Antep. 1252. Dönebilirse.Gizlide gebe kalan aşikarede doğurur.Gezen kurt aç kalmaz. herkesin ne yapacağını şaşırdığı karışık bir ortamda bütün tehlikeleri atlatarak işini iyi bir sonuca ulaştırır. ihtiyarlayıp çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.Getir bana hıdrellezi. 1264. Umulmadık engeller işi bozabilir. yiyeceğin pekmez.Gençlikte para kazan (taş taşı).Gelini ata bindirmişler. Rızkını çıkarmak için gezip dolaşan. Gidemediğimiz.Gidilmeyen yer senin olmaz (değildir). amca oğlu. gençliğin ne kadar değerli olduğunu anlar. onlar da ölmüş olabilirler. becerikli adam. ya nasip demiş. Đlkin gizlenebilmiş olan bir iş. davranışının büyük zararını görür. ayrılırken bıraktığı yakınlarını bulmayabilir. malımız olsa bile neye yarar? Böyle bir yerin bizim olmayan yerle ne farkı vardır? 1263.Gemisini kurtaran kaptan(-dır). Hıdrellez gelince (yani 6 Mayısta) yazın kendini göstermesi gibi ancak uygun koşullar gerçekleşirse beklenen sonuca kavuşulur. Ne çare ki iş işten geçmiş bulunur. Yetenekli. belki de orada ölür.1251. yararlanamadığımız yer.Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. 1256.Giden gelse dedem gelirdi. söz dinlemez. Krş. Geleneğe göre. Sağlık konusunda da durum böyledir. Krş. kocalıkta kur kazan (ye aşı). yapılacak birçok şeyleri vaktiyle yapmamış olduğunu görür. . 1254. 1253. Toplum içinde hiçbir davranış gizli kalmaz. 1262. 1259. gelin kocası evine gitmek üzere ata binmiş de olsa evlenmenin gerçekleşmemesi ihtimali vardır. gelip de görmemek (bulmamak) var. Đnsan gençliğinde zamanını gereği gibi değerlendirmez. ayrıldığı yere bir daha dönmeyebilir. Uzak bir yere giden kimse.

sesini yükseltmezse istediğine kavuşmaz. Đnsan kimi zaman neşeli. nesneyi zarara uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır. (Kalp kalbe karşıdır). kötümser.Gölgeyi hoş gören tekneyi boş görür. Kırılan gönül kolay kolay onarılamaz. kimi zaman da bunalmış.Gönülden gönüle (kalpten kalbe yol vardır.Gönül düştü bir boka o da misk gibi koka. En yüksek yerden yasak emri de gelse gönül sevdiğinden vazgeçmez. Kendisinden yararlanılan kişiyi. o içtenlikle yenilenemez. 1283. 1272.Gökten ne yağdı da (yağar ki) yer kabul etmedi (etmesin?) Büyüklerden gelen şeyleri küçükler geri çeviremezler. Yazın yersen lokumu. 1275. 1274. 1282.Gönlün yazı var. kışı var. 1270. denize kapak olmaz.Gökten yere yağar. Onların gözünde bunlar çirkin değil. gücünü. kırılırsa yapılmaz. Ölçüler değiştiğine göre bir kimse için güzel. yaşama sevgisi ile dolu olur. Birbirlerine birtakım duygularla bağlı olan iki kimseden biri.Gökyüzünde düğün var deseler.Gönül alma bir elma..Gönülsüz namaz göğe (göklere) ağmaz. kadınlar merdiven kurmaya kalkar. sonucun çok gecikmesi.. 1267. 1268. çok güzeldir.Gök gürlemeden yağmur yağmaz. eğlenceye can atarlar. 1281. Yarım elma gönül alma..Gönül karımaz (kocamaz). Bkz. Kimi kişiler çok çirkin birine ya da çok kötü bir şeye gönül kaptırırlar. iyimser. gönlünün sevdiğidir. 1271. 1278. 1280. Bir kimsenin. eski dostluk bir daha. gönül kocamaz. Beğenilmeyip bırakılan yerin ne denli değerli olduğu. kötü değil çok iyidir. güçlüler güçsüzlere yardım eder. yeni yerleşilen yerin kötülüğü görüldükten sonra anlaşılır.1266.. yerden göğe değil. Krş.Göle (arığa) su gelinceye (gelene) kadar kurbağanın gözü patlar. 1269. tazeligini yitirmez. Sevgi ve istekler eski..Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. Đnsanlar yaşlansalar da gönülleri genç kalır. Ferahlatıcı bir duruma kavuşulacağı belli olsa bile. 1277. hem de gerçekleştirilmesi hayale bile sığmayan şeylerle uğraşılmamalıdır. Bu uğurda katlanmayacakları sıkıntı yoktur. Kadınlar.Gönül ferman dinlemez. Varlıklılar yoksullara. Hem gereksiz. 1279. Er kocar.Gönül bir sırça saraydır. hele dostlarımızın gönlünü kırmamaya dikkat etmeliyiz. 1276. 1273. Ağustosta gölge kovan.Gönül kimi severse güzel odur. Bir kişi ya da topluluk. Bu yüzden. Gelen gidene rahmet okutur. Çalışmayıp keyfine bakan yoksulluk içinde kalır. onu yararsız kılar ve bekleyeni yoksunluk içinde kıvrandırır. bezgin. tersi düşünülemez. Bir kişinin güzel bulduğunu başka bir kişi güzel bulmayabilir. . düğüne. Krş. Krş.Göçtük yurdun kadri konduk yurtta bilinir.Göğe direk. öteki için ne düşünüyorsa o da beriki için aynı şeyi düşünür.

aldıkları terbiyenin gereğini yaparlar. 1297. Bir sakınca doğurabilecek işe girişilmemelidir. Kişi umduğuna küser. Göremeyen için hiçbir şey anlam taşımaz. bir şey bilmezler ki yapsınlar. bir de içyüzü vardır.Gönül verme evliye.Gördün deli. 1288. 1294. Đsteksiz yenilen yemek. istenmeyerek yapılan iş de öylece kötü sonuç verir. 1285. Görgüsüz kişi.. Krş. Yiyecek.Đçten gelen bir duygu ile kılınmayan namaz kabul olunmaz. 1299.Gön yufka yerinden delinir.Görünüşe aldanma (aldanmamalı). zayıf düşse hemen ciğerlerinden hastalanır.. Krş. 1289. 1293. Đnsan. Bunun gibi.. Ortada duran bir gerçeği açıklamak gerekmez. kendisini sevmeyenlerin çiğ davranışlarını doğal karşılar. 1286. 1292.Görünen dağın (köyün) uzağı olmaz. Böyle bir eğitim görmemiş ve iyi bir ortamda yetişmemiş olanlar. 1296. ciğerlerinden rahatsızlık geçirmiş olan kişi. günün birinde ummadığı bir duruma erişirse sevincinden ne yapacağını şaşırır. eve gider unutur. Ama seviştiği kimsenin bu gibi davranışlarından dolayı ona kırılır. beğenilirler. Krş. ya karın ağrıtır ya baş. 1298.Gönülsüz yenen (istenmeyen) aş. Görgüsüz kişi. Bir durumun nasıl bir sonuca varacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden gerçekleşir. Toplumsal olaylarda da durum böyledir. Örneğin. içi kötü.Görmemiş görmüş. 1287.Gönül var otluğa.Görgülü kuşlar gördüğünü işler. eline geçen nimeti nasıl kullanacağını bilmez. köre nedir köre ne? Her şey görebilen kimse için anlamlıdır. Anlayana sivrisinek. nasıl insana dokunursa. iyi aile içinde yetişmiş kimseler. görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler? Đyi eğitim görmüş.Göte yakın yerden et yememeli.Gözden ırak (uzak) olan gönülden de ırak (uzak) olur. Bir kadın. isteksiz yapılan işten hayır gelmez. evli bir erkeğe gönül kaptırmasın. gülmeden (güle güle) ölmüş. 1290. çekmiş çükünü koparmış. ya da dışı kötü içi güzel olan şeyler de çoktur. Onun göstereceği ilgiye inanmasın. Onun için yalnız dış görünüşe bakarak yargıya varmak insanı aldatabilir. Her iş en çürük yerinden patlak verir.. Đyi ve güzel şeyleri seven yüksek ruhlu insanlarda vardır. 1295.Görenedir görene.Görmemişin oğlu olmuş. Evli olan erkekler. Her şeyin bir dış görünüşü. kötü. 1284. böyleleriyle karşılaşmamak gerektir. Dengesiz kimselerden uzak durmak. savul geri.Gören gözün hakkı vardır. 1291. başka kadınlara bağlanamazlar. Đp inceldiği yerden. Kullanayım derken heder eder. . gönül var bokluğa (konar). Dışı güzel. murdar şeylerden hoşlanan aşağılık insanlar da.Görünen köy kılavuz istemez.Gönül ummadığı yere küser. ya da imrenilecek bir şeyi görene o şeyden vermek gerekir.

Đnsan. görüp beğendiği şeye karşı istek duyar. sevdiği kimse ve sevdiği iş yüzünden gelecek sıkıntılara katlanır. incelenmeden alan kişinin başına kakılır. el mizan. Gün olur.Göz görmeyince gönül katlanır. bu verimin karşılaşacağı tehlikeler bittikten sonra belli olur.Gül dalından odun.Gülü seven dikenine katlanır. 1305. dilsizden dilli. Bugün ne yapabilirsen kazancın odur. Göz gördüğünü ister. güzelce yoklanarak anlaşılır. 1315. Bkz. Hiçbir kimseye buna bakmaz denilemez.Gurkun cücüğü güzün sayılır.. Bkz. Krş. (Gurk: Kuluçka tavuğu.Göz terazi. 1312. her zaman gördüğü (yemeye) alıştığı güzel şeyleri unutamaz.. .Gül dikensiz olmaz. Krş. Ortada duran şeye herkes bakar.. deliden deli.. 1311. Onu değerlendirmeye bak. Dikensiz gül olmaz. 1309. 1310. çevresindeki arkadaşlarını sık sık arar. ya iti soludurum.Göz gördüğünü (ağız yediğini) ister.Gücük (şubat). görmediği şeyi istemez.Göz var. gönül ister. kimileyin diz boyu kar. Göz görür. Ama bu kişi uzak bir yere giderse. dilsizden dilli doğar. ille deli soy kovar. deliden deli. 1308. 1301. Hep çıkar peşinde koşan kişi.Göz görür. gelir başına. Onları ister durur. öyle bir yıkım kendisinin de başına gelir. 1306. 1314. Krş. Gözden ırak olan. Bkz. 1302. Đnsan başkasının başına gelen yıkımla alay etmemelidir. Ama delilik soya çeker. 1) Đşe yarayan gün. ayrılığa katlanır. Đnsan. 1307.. Görmesini bilen kişiden hiçbir şey gizlenemez. yakınında bulunan sevdiği kimse ile sık sık görüşmeden edemez.Gülme komşuna.Gözlüye gizli yoktur. Ama uzaktaki arkadaşını o kadar sık arayamadığından yavaş yavaş unutur. Bir girişimden elde edilen verimin gerçek değeri.Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz. Göz görmeyince. Bunlar yapılmadan alınan nesne kötü ise bu. göz mizan. 1300. cücük: Piliç) Đlkbaharda çıkan piliçlerin hepsi yaşamaz.Gün bugün. El terazi. Kesin sayıları sonbaharda belli olur. Kişi. beslemeden kadın olmaz. Kimisi ölür.. kimisini kedi kapar. gönül ister (çeker). Krş. 1303. Halayıktan kadın olmaz.Gözsüzden gözlü doğar. 1313. içinde bulunduğun gündür. Krş. tehlikeden uzak kalamaz. Şubat ayında kimileyin bunaltıcı sıcak olur. görüşmekten umudunu keser. (Gözsüzden gözlü. ya devenin kuyruğuna çıkarım demiş. Đnsan. izan var.) Kişideki beden sakatlıkları çocuklarına geçmez. Kişi. Dikensiz gül olmaz. 1304. Bir şeyin iyi ya da kötü olduğu dikkat edilerek.Göze yasak olmaz.

Bkz. 1323.Güzele bakmanın göze faydası var. 1318. işlerin iyi gitmediği ve çalışamadığı zamanlarda darlığa düşer. saman doldurur postuna. iyi bir durum kötüleşebilir. Yarın ne gibi olaylar çıkacağını kimse bilmez. Ay var yılı besler. Gece yağar gündüz açar. Geceler gebedir. 1320.Güne göre kürk giyinmek gerek. düşersin darlığa. 1319. (Varlığa güvenilmez). 1327.Güvenme varlığa. Çirkinler ise kendilerini herkese göstermeye. Bir şey gerekmediği zaman harcayan. Đnsan. Güneşsiz evde hastalık eksik olmaz. güneş almalıdır. Kadın dırdır eder de erkek susarsa o evde dirlik düzenlik yok demektir. Güneş.Güneş girmeyen eve doktor girer. 1329. varlıklı durumuna güvenerek har vurup harman savurmamalı. gerektiği zaman bulamaz. Kim bilir. Aradan uzun zaman geçse biles bir kimsenin başkasına karşı beslediği kin sönmez. Buna dikkat etmeyen kişi.. Herkesin bildiği bir gerçek.Güvenme (inanma) dostuna.. kin geçmez. 1316.Gün varken davarını eve götür. Kılık kıyafetimizi ve başka durumlarımızı zamanın koşullarına uydurmalıyız. kendi köşelerinde sessiz yaşamak isteyenler. durumları. vücudu güçlendirir. birçok mikropları öldürür.Gündüz yağar gece açar.. Güzel şeylere bakmakla da göz zevkimizi doyururuz. Dün belli bir kişi olmaması. Bir günün olayları. daha neler olur. .. Güzel şeylere bakarken hayranlık duyar.Güzele bakmak sevaptır. Dost bildiğin herkese inanma. Krş. 1322. böyle görevler almazlar. gece hava açık olursa o yıl bereketsiz olur. 1324.Gün güne uymaz. koşulları başka bir gününkine benzemez.Gündüzün mum yakan geceyle (geceleyin) bulamaz. kadın söyler erkek susar. Đşlerini en uygun ve en güvenli zamanda yap. çirkin görünür. kendilerine karşı olan güvenden yararlanarak sana daha kolaylıkla büyük kötülükler yaparlar. yarın unutulacak bir kişi olması önemli değil. beğendirmeye çalışırlar.Gürültü istemeyen kazancı (bakırcı) dükkanına girmez (hırkasını başına çeker). gürültülü. Gündüz yağmur yağar. 1317. Bkz. (Her gün bir olmaz). yadsınamaz. birçok hastalıklara iyi gelir. örtbas edilemez. işleri. yalan yanlış sözlerle değiştirilemez.Gün geçer. 1326. 1330. Onun için güzele bakmak sevaptır. yıl var günü beslemez.Güeeş balçıkla sıvanmaz. Çeşitli organlarımızla değişik zevkler tadarız. Kafasını dinlemek. yıl bozgunluğu. patırtılı işlerle ilgilenmez. Ev. ev bozgunluğu. 1325. 1328.Gün var yılı besler. Güzeller kendilerini nazlı satarlar. kim itibarda ise onun sözü geçer.Gün doğmadan neler doğar.2) Bugün kim iş başında. Kötü bir durum bir gün sonra düzelebilir.Güzel bürünür. kolay kolay kimseye görünmek istemezler. Tanrı'nın neler yarattığını düşünerek büyüklüğünü düşünürüz. 1321. Dost sandığın öyle kimseler olur ki. tutumlu olmalıdır. 1331.

bu yol yolcularına özgü yerlerde buluşurlar. 1342. 1340. dinleyenin anlayış. belli olmaz. Bir işi görünüşte ve biçimsel olarak yapmakla o iş gerçekten yapılmış ve sonuç elde edilmiş olmaz.Güzele köken yakışır. Kişi. Bu duruma uymayan yerde bulunursa yadırganır. uslamlama gücüne bağlıdır. Güzele ne yaraşmaz. 1348. 1336. Ne giyerse giysin ona yakışır.Güzele ne yaraşmaz (yakışmaz).Hak söz ağıdan acıdır.Haklı söz haksızı Bağdat'tan çevirir. 1343. Güzelliğin onda dokuzu giyim kuşamla sağlanır. Krş. Tüy güzelliği.Güzeli herkes sever. yanlış yolda çok ileri gitmiş olan kişiyi bile yola getirir.Hak deyince akan sular durur. Güzele ne yakışmaz. tarafsızlık yolu tutuldu mu artık kimsenin söyleyecek sözü kalmaz. Çevresindekileri hiçe sayarak yetkili olmadığı konularda yüksekten atanlara sert karşılıklarla gereken ders verilir. Bunu bulmak da pek kolay olmadığından. Kızken güzel olanın. 1335.. inandırıcı söz. ayağına ip bağlasa halhal gibi görünür. iyi huyluya kırk yılda doyulmaz. çirkine allar neylesin. derviş tekkede (yakışır). 1345. Güzeller. Krş. -ya da kendilerini bulduklarına layık görmediklerinden mutlu olmazlar. dede dede olmaz gitmekle tekkeye.Hacı hacıyı Mekke'de (derviş dervişi tekkede) bulur. süsle güzelleşmesi söz konusu değildir. Bir anlaşmazlıkta adalet. Güzel. 1333.Güzele göz ağrısı da yakışır. Bütün insanlar güzellere ve güzel şeylere karşı sevgi duyarlar. Krş. 1339. Güzel şeyi herkes ele geçirmek istediğinden aralarında -Ben alacağım. 1337..Güzellik ondur. 1338. Bundan sonuç çıkarmak. 1334. Bir kişi ne gibi sonuç doğuracağını bilmediği bir haberi sadece anlatır. doğum yaptıktan sonra güzelliği kalır mı.Haberi verenden alan uz gerek.Hacı Mekke'de. -Yok. Aynı yolda olanlar. hakkaniyet.Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke'ye.Haddini bilmeyene bildirirler. Çirkin de en güzel süslerle donansa güzelleşemez. . ben alacağım diye kavga çıkar.Güzel kanda kavga anda.Güzellerin talihi çirkin olur. 1346. özel durumunun gerektirdiği yere yakışır.Güzeli kızken görme.1332. dokuzu dondur. Doğru. Đyi huylu olan kimseden -çirkin de olsahiç usanılmaz.. 1347. Güzelin giysi ile. Đyi huylu olmayan güzel yüzlüden çabuk usanılır. güzelliklerine yaraşan bir yaşayış ararlar. 1344. beşik ardında gör. ::::::::::::: -H1341.Güzele kırk günde doyulur. Güzele köken yakışır.

halayık kırarsa ceza.Hamsin.Halıda nakış bir gerek.. Đnsana kendi işi ve sorumluluğunu üzerine aldığı yakınlarının yükü ağır gelmez.. Gül ağacı iyi odun görevini yapamadığı gibi orta hizmetçisi de kültürlü bir kocanın eşi olamaz. 1349.. 1360. 1357. 1358. (Helalzade barıştırır. Ama büyüyünce anne babayı büyük sorunlar karşısında bırakır.Hamsi kurban olur mu? -Kanı da var. 1351. Her şeyin.. sıkıntıya katlanmayı gerektiriyorsa işimizi bunlarsız yürütmeyi düşünemeyiz. (Gül dalından odun. sorun çıkarmaz. helalzade pazar yapar. anlaşmalarına yardım eder. . Damdan düşen. Sona ermeyen hiçbir iyi durum. 1350.Bkz. buyruk altındakilerin yaptığı yanlışlık suç sayılır. Aynı durumdaki kimseler. uzun süre bunu hatırlar da haylazlık yapmaktan çekinir. 1352.Hanım kırarsa kaza. bir işe yaramadan telef olur gider. 1353. kanı da var. 1359. 1354. üzer de.Hangi gün vardır akşam olmadık. Soylu kişi arabuluculuk yapar. 1363.Hak yerini bulur. yetkini acı. damdan düşenin. Bu her zaman üstün gelir.. Emeğin karşılığı her halde ödenir. 1361. zemheriden kemsin.Hamala semeri yük olmaz (değildir). beslemeden kadın olmaz). (Hizmetçi kırarsa suç. Doğru söz. canı da. çiğnenmez. Buna benzer başka bir öğe iyi karşılanmaz. yılına kadar acısını unutmaz. Bir haylazlığından dolayı dövülen çocuk. Krş. bir uğraşı alanında ayrık niteliği bulunan bir öğe hoş karşılanır. gül ağacından odun. kendisinden beklenen görevi yapabilecek nitelikler taşıması gerekir. Yanlış iş yapmaya kararlı olanlar. Koça boynuzu. 1356.Harmanda dirgen (tırpan) yiyen sıpa. hanım kırarsa kaza). bunun doğru olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Ama onu izleyen elli gün (hamsin) daha da zorlu geçer. yıldızı sönmeyen hiçbir ünlü yoktur. Haklıya hakkının verilmesi. Buyurucu durumunda olanların yaptığı yanlışlık hoş görülür. yadsınmaz. canı da). Çocuk küçükken sevilir. 1355. anlaşmalarına engel olur. Kırk günlük zemheri (erbain) kışın en sert dönemi sayılır. birbirlerinin durumunu daha iyi anlarlar. Bir toplulukta.Hal halin yoldaşıdır. özveriyi. Krş. Haram kazanç. 1362. haramzade karıştırır.Hamama giren terler. (Hamsi niçin kurban olmasın.Hamı tatlı.Haramzade pazar bozar. Bir anlaşmazlığı ortadan kaldıran yol.) Sütü bozuk kişi. iki kimsenin arasını açar. Hak hor görülmez. Đçinde bulunduğumuz durum masrafı. suçlunun cezalandırılması da bu demektir.Haramın temeli (binası) olmaz. doğru yoldur.Halayıktan kadın olmaz..Hak yerde kalmaz.

düğünün iyi hazırlanması ve toplantının şen geçmesi için hısım. Bal tutan parmağını yalar. Đnsan. Bkz. 1378. harmanı savurmak için yel. Đnsan hasta olup ağrılar.Hasta ol benim için. onsuz yapamayacağı belli olan bir şeyin gerek olup olmadığı sorulmaz. sızılar içinde kıvrandıktan sonra hasta olmadığı zamanki durumunun değerini gereği gibi anlar. acı unutulur. Örneğin.Hastalık sağlık (sayrılı) bizim için.Uygunsuz bir davranışından dolayı cezalandırılan kimseler de böyle. Hizmetinin verimlerini aldığımız kimsenin bize kazandırdığı şeylerden yararlanması gerekir.) Havadan kazanılan para. eş.. dost ister.Hastalık kantarla girer. sevdiğinin hatırı için yapılmayacak şeyleri yapar. Bu durumları düşünüp tedbirli bulunmak gerekir. kendisi için bir özveride bulunan kimseye karşı. esen olduğu gibi hasta da olur. 1364. Krş. Đnsan can taşıyor: Sağ. 1377. miskalle çıkar. 1371.Hatır için çiğ tavuk (da) yenir. Yanılmayan. akraba. 1367. Yarım elma. Bir kişiye. Ağır bir hastaya bakmak o denli güçtür ki. birden ve çok zorlu gelir. 1365. Önemli. Krş. 1369.Hasta yatan ölmez. Krş. işe yaramayan şeyler uğruna savrulur gider. Hastalık. ama bir süre sonra üzüntüler geçer. 1368.. acemilere yaptırılmamalıdır.Harman dövmek keçinin işi değil. Her işin gerçekleşmesi birtakım koşulların bulunmasına bağlıdır. Ama yavaş yavaş iyileşir. .Hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir. gönül alma. sırası gelince daha büyük özveride bulunur. 1370.Hatasız kul olmaz.Hastaya (döşek) yatak sorulmaz. 1378. Ölenin acınacak durumu ise sürer gider. hafife alınmamalı. eceli yeten ölür. 1379. 1375. Kişi.Hasta olmayan. sağlığın kadrini bilmez. kimi zaman hasta olmak bundan daha kolay görünür.Harman yel ile. Bir kimseye karşı sevgimizi göstermek için sunduğumuz armağanın değeri pahalı olmasında değil. eceli yeten ölür.Harmanı yakarım diyen. ağır işler.Haydan gelen huya gider (selden gelen suya gider. 1376. kusur işlemeyen insan yoktur. 1373. Başkasına kötülük yapmayı tasarlayan kişi. düğün el ile. An beni bir kozla. 1374. 1372. kötülüğünü yapmaya fırsat bulmadan cezasını görür. öleyim senin için. çoluk çocuğa. 1366. Yatan ölmez. Kul kusursuz olmaz. Acınacak yaşta ya da acıklı biçimde ölene herkes üzülür.Hayıf ölene olur.Harman sonu dervişlerindir. orağa yetişmemiş. Herkesin bol bol yararlandığı şeyin arta kalanından alçakgönüllü kimseler yararlanırlar.Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. duygumuzu taşımasındadır.Hatır alma bir elma.

Krş. Bkz. Komşunu iki inekli iste ki. koca karısının başkasıyla senli benli olmasına.. Toplumsal alanda da böyledir: Bir konuyu en iyi sonuca ulaştırmasını bilen kimse... Onun için insan bir yandan yerken bir yandan da kazanmalıdır. Akıllı oğlan neyler ata malını. Çünkü ona göre bir program çizecektir. 1395. Krş.) Sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin. insan söyleşe söyleşe.Hazıra dağlar dayanmaz. bir an önce sonucu öğrenmek ister. yok demek de. 1386. 1382. 1390. Bu iki güvencenin bulunmadığı yerde oturmak doğru değildir. Đnsan söyleşe söyleşe.. 1391.. 1385. 1383..1381. 1389. 1396. başından böyle bir olay geçmiş olan kimsedir.. olumlu ya da olumsuz olsun.Hayır işi uzat şerre dönsün. 1388.Her ağacın meyvesi olmaz.. yapsın. şer izi uzat hayra dönsün.Helalzade barıştırır. 1384.He demek de iş bitirir. hayır gele başına. 1) Hastanın ne çektiğini hekim bilmez.Hayırlı komşu. Bkz. toplumun güvencesi hakimdir. haramzade karıştırır. Sıcağa kar mı.Helal kazanç ile yağlı pilav yenmez. 1393. Bkz. 1394. yasa. hasta bilir. nefis kafir.. hayırsız akrabadan iyidir.Hekimden sorma. Karı kocasının. Yakın dost.Hayırlı evlat neylesin malı. Đşinin incelenmesi uzayıp giden kişi.Hayır dile eşine (komşuna).. düşüp kalkmasına göz yummamalıdır.Hayvan yularından. Şer işi uzat. hakimsiz memlekette oturma.Helva şirin. Sağlığın güvencesi hekim.Helale cömertlik olmaz. Hazırdan yemeye dağ kadar para olsa dayanmaz. . çeken bilir. 1392. Din. 2) Bir sıkıntının acısını. Đnsan sözünden. Bkz. başına gelen. çare gösterecek kimse değil. Yasaklanan ya da ele geçirilmesi güç olan şeyin çekiciliği karşısında ona kavuşma isteğini yenmek güçtür. Bir topluluğun dayandığı temel bozulursa o topluluk yıkılır. Olumlu sonuç da. çekenden sor.Hekim kim. 1387. insan ikrarından (sözünden) tutulur. hayrsız evlat neylesin malı... Bkz. (Ne dilersen eşine o gelir başına. Dıştan verimli gibi görünen herkes verimli olmaz. 1397.Her ağaç kökünden kurur (çürür).. Bir hastalığın en iyi hekimi. olumsuz sonuç da bu nedenle işine yarar.Hayvan koklaşa koklaşa. bu hastalığı geçirmiş olan kimsedir.. ahlak dışı iş yapmadan zengin olunmaz. Haramzade pazar bozar.Hekimsiz. Bkz...

.Her inleyen ölmez. Yılana yumuşak diye el sunma. Krş. Bkz. 1416. Her malın fiyatı değerlilik derecesine (nitelik düzeyine) göredir.Her çok. Gün güne uymaz. Her ziyan bir öğüttür. Çok dediğimiz şeyler. 1406. azdan olur. Herkesten yardım istenmez.1398. Bkz. 1417.Her başın (herkesin) bin derdi var.. ya da kendisine çok bağlı bulunan çevrede sözü geçer. bozulan işin düzelmesi.Her inişin bir yokuşu (her yokuşun bir inişi) vardır. ya yılan çıkar ya çıyan. 1413.Her gün gezen kırda. Krş. 1402. . Damlaya damlaya. Bir kişinin kendi malı olan yerde. Her güzelle ilişki kurmak doğru değildir. 1412. Her sıkıntılı durum kötü biçimde sonuçlanmaz.Her deliğe (taşın altına) elini sokma.Her horoz kendi çöplüğünde (küllüğünde) öter. sıkıntıyı giderecek yollara başvurmak gerekir. Bkz. 1410. Umutsuzluğa düşmemek. Özelliği bulunan bir iş için herhangi bir kimse ve herhangi bir şey kullanılamaz. Bunlar en güzel şeyler olsa bile.Her delinin başına bayrak dikilse bedestende bez kalmaz. değirmencininki su.Her gün baklava börek yense bıkılır..Her damardan kan alınmaz. 1404. Đşi bozulan kişi üzülmemelidir. 1405. Đstense de alınamaz. Krş. 1401.. bir gün uğrar kurda. (eşinir). 1400.Her çiçek koklanmaz. Đnsanın yapacağı her iş. azların birikmesiyle meydana gelmiştir. vücut sağlığına bağlıdır... Her yiğidin gönlünde.Her gönülde bir arslan yatar. günün birinde tehlikenin kurbanı olur. Aklına geleni işleme. Bkz. Çevrede o denli çok dengesiz var.Her dükkan kirasıyla. Kimse kimsenin çukurunu.. zarar görmen olasılığı bulunan davranışlarda bulunma..Her düşüş bir öğreniş. 1399. Sonunu düşünmeden. 1407. 1414.Her gün bir olmaz.Her ağaçtan kaşık olmaz. 1403. Çoğu elde etmek için azları biriktirmeye önem verilmelidir. Sakıncalı işlerle uğraşan kimse. Hep aynı şeyle uğraşmak.Her işte bir hayır vardır. 1408. Her inişin bir yokuşu olduğu gibi. Sağlık olmazsa hiçbir iş yapılamaz. düşmenin kalkması da vardır. 1409..Her güzelin bir kusuru (huyu) vardır. usanç verir. 1415. Kişi her yanlış davranışın acı sonucundan bir ders alır.Her insan kendi çukurunu doldurur. 1411.Her işin başı sağlık. Kusursuz güzel olmaz. Bir kişinin derdi ötekininkine benzemez. Herkesin kendi yaşayışı ile ilgili bir derdi vardır.

Sana uygun görünmese bile herkesin yaptığı işi sen de yap. Herkes kaşık yapar ama. Aile bireylerinin uygunsuzlukları. Kişi -başkaları beğenmese de. Herkesin talihi. 1422.Herkesin arşınına göre bez vermezler (verilmez). Herkesin kendi evinde. kazancı bir değildir.Herkese tükrüğü bal. ona göre yargıya varırız. Kendi malıdır. Akılları. ancak gerektiği ve olabildiği oranda yararlanabilir. Bunlar kimseye duyurulmaz. Krş. Krş.hayra yormak gerekir. 1424.Olup biten bir işi -başka biçime sokmak elimizde olmadığına göre. sever. Bkz. Çünkü ölçüleri de kendi akıllarıdır. sözü geçer.Herkesin delisi evinde.Herkesin ettiği yoluna gelir. . Her başın bir derdi var.Herkes bildiğini okur.. kimisi daha az kazanır. derdi karnında. Đyilik de böyle.Herkes aklını pazara çıkarmış (mezada vermiş). yine kendisine dönecektir.) 1430. Bu. 1429.Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz.Herkes gübresini kendi tarlasına kor.Herkesi (kişiyi) nasıl bilirsin? Kendin gibi (kalbince).Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz. Bir konu üzerindeki türlü düşünceler arasından. 1427. Aynı çabayı göstermelerine karşın kimisi daha çok. Bkz. yine kendi aklını almış (begenmiş). 1419. 1426. Herkes bir şeyden istediği ölçüde değil.Herkes evinde ağadır. Çeşitli işler. 1434. 1423. kendi yakınlarını beğenir. Başkalarının bir durum karşısında nasıl davranacağını düşünürken hep kendimizi ölçü tutar. çeşit çeşit yetenekli kişilerle başarılabilir.Herkesin (her başın) bir derdi var. (Ama bu yargı her zaman doğru çıkmaz. herkes kendi düşünüşüne göre iş yapar.Herkes ektiğini biçer.. 1431. 1418. değirmencininki de su. Her güç işi çözecek bir yol vardır.Her kaşığın kısmeti bir olmaz. 1433. 1432. Herkes iş yapar ama. o işin gerektirdiği ustalığı gösteremez. Bir kimse başkasına bir kötülük yaparsa aynısı kendisinin de başına gelir. geri kalan işleri yapacak kimse bulunmazdı.Herkesin geçtiği köprüden sen de geç. (Herkes kendi aklını beğenir). Kişinin başkasına yaptığı kötülük kendi tarlasına koyduğu gübre gibidir.kendi yapıtını.Herkesin hamuru ekmeğine göredir.. en çok kendi düşüncelerini beğenirler. Krş. 1425. evin çeşitli sıkıntı ve sorunları olur. sineye çekilir.. 1421. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Ne ekersen onu biçersin. kendi bölgesinde hatırı sayılır. 1420.Her kapının bir anahtarı vardır. Herkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi. Đnsanlar kendi akıllarını başkalarının aklından üstün görürler.. insanı kötümserlikten kurtarır. 1428.. Başkaları ne söylerse söylesin.

dilediği gibi yapması... Bir işi herkes yapar ama. niteliğine göre çevrede yankı bulur. 1452. Đyilik eden iyilik bulur. yüreğinde dağı var.Her koyun kendi bacağından asılır. Bkz. 1435. bayram da bahane. Bkz. Herkes kendi suçundan sorumludur.Herkes sakız çiğner ama (çıtlatamaz). Đnsan davranışlarını uğraştığı işin gereklerine uydurmalıdır. Kusursuz ve en güzel biçimde yapmayı herkes bilemez. Bir işi yapmadan yapmaya fark vardır. 1449. meraklısı başka bir iştahla. 1440.. 1444.Herkes sevdiğini öper. gerekseme ölçüsünde olur.) Bir çevreye egemen olan kişinin sözü o çevrede geçer.Her sakallıyı baban mı sanırsın? Dış görünüşü ile iyi sanılan kişinin içyüzünü anlamadıkça kesin yargıya varmayınız. 1450.Herkesin tenceresi kapalı kaynar. Herkes biraz özveride bulunsa bir yoksul perişanlıktan kurtulur. Krş.Herkes zibilliğinin horozu.Her kuşun eti yenmez (kuş var ki et yedirirler. Onun yüreğini sızlatan ancak kendi acısıdır. yarasıza. 1437. Đnsan kendi kusurunu göremez. 1442. Bir ailenin geçim durumunu başka bir aile bilmez. 1451. Bilse zaten onu yapmaz. Krş.Herkes (kimse) kendi ayıbını bilmez (görmez). 1436.. Kuş var eti yenir. Herkes davul çalar ama. Hiç kimse başkasının acısını içinde duymaz. çevresinden iyilik gelir. 1445. Kişinin davranışları. Herkes aklını pazara çıkarmış..Her kimin bağı var. tadını çıkararak ve herkesin dikkatini çekerek yapar. kuş var. Bir işi yapmakla yükümlü olan kimseye.. köseye sakal olur. horoz bile vaktinde öter. 1438. Kürt (Çingene) kızı tadını çıkarır.Bir iş için yapılan hazırlık..Herkes kendi ölüsü için ağlar.. 1443. Kimse kimsenin çukurunu doldurmaz.. bilemez. (Her horoz zibilliğinde öter. istemediği zaman yapmaması hakkı tanınmaz.Herkes karının rengine boyanır. .Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. Kötü ise.Her sakaldan bir tel çekseler. 1441. 1446.. 1448. bu işi dilediği zaman yapması.Herkes ne ederse kendine eder.) Bkz.Herkes (her insan) kendi çukurunu doldurur.. yapmayı uygun gördüğü iş için bir gerekçe yakıştırır. Krş. Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar (yapılmaz). Ne ekersen onu biçersin. Eldeki yara.Herkes kendi aklını beğenir. yüreğinde. Kişi. karşılıklar da kötü olur. Davranışları iyi ise. Bkz.Her şeyin vakti var. Dağda bağın var. 1447. 1439.

Her düşüş bir öğreniş. 1458. Her inişin bir yokuşu vardır. Bkz. bozulmuş şeyi kullanmak. Krş. Krş. Bkz.Her şey zamanında yapılmalıdır. Her korkulan şey tehlikeli değildir. 1455. Zora beylerin borcu var. 1467. bazen de küsküç kırılır. Girişilen işlerden her zaman olumlu sonuç alınamaz.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 1457.Hırsıza kilit (kapı. 1464. 1466. (Hesabını bilmeyen kasap. Çünkü eski dostluk. Çünkü gereken koşullar tamam olmamıştır. Herkesin gönlünde. Zamanı gelmeden yapılmaya kalkışılırsa başarı elde edilemez.. Eskilik ancak dostlukta değer taşır. ne yapacağını önceden iyi düşünmeyen kişi. Vakitsiz öten horozun. işin içinden bir türlü çıkamaz. 1463.. Kimileyin olumsuz durumlar başarıya engel olur. Her işin iyi yapılacak uygun bir zamanı vardır. Bkz.Hırsıza beyler de borçlu. Kişi her uğradığı zarardan bir ders alır. küçük bir şey de olsa yokluğu kendini belli eder. Kendisini bu zarara sürükleyen yanlış tutumu artık bırakır.Her şeyin yokluğu yokluktur. 1) Her zaman piyasa malla dolup fiyatlar ucuzlamaz.Hesapsız kasap. bir iş yapma biçimi vardır. Eski. 1453.Her ziyan bir öğüttür.Her şeyin yenisi. Ummadığın taş baş yarar. baca) olmaz. dostun eskisi.Her vaktin bir padişahı var. 2) Hesabını bilmeyen kişi elinde. 1465.Her taş baş yarmaz. unutulmaz anılarla iki tarafı birbirine bağlamıştır. Her kişinin kendine özgü bir çalışma yolu. Olaylar herkesin dileğine uygun olarak gelişmez. ne satır bırakır. 1460. 1459. elde etmek istediği büyük bir şey vardır. 1) Đşinin ehli olmayan. 1461. pekişmiştir.Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez. Yeni şey zevkle kullanılır. insana sıkıntı verir.Her zaman çiğdem çıkmaz. birçok sınav geçirmiş. Nereye gitsen okka dört yüz dirhem. Đnsan pek çok şeye gerekseme duyar. 1456. . on köfte on paraya olmaz. Bu uğurda başvurduğu araçları da heder eder.Her yokuşun bir inişi vardır. 1454. Krş. yıpranmış. 2) Đstenen şeyi kolayca elde etmek olanağı çıkınca fırsatı kaçırmamalı.Her zaman eşek ölmez. Zamanı geçtikten sonra yapılırsa gereği kalmayan bir iş için uğraşılmış olur.Her yiğidin gönlünde (her gönülde) bir arslan yatar. ne masat). ya bıçak kırar ya masat.Her yerde okka (okka her yerde) dört yüz dirhem. Gerekli olan şey. 1462. avucunda bulunan işe yarar şeyleri de ziyan eder.

son günlerinde olgun ve tatlı olur. nimet gözüyle bakılır ve dayağın yaptığı kızartı. başucunda dursun.Hısım hısımın ne öldüğünü ister. 1476. Kişinin sevdiği şeye karşı olan hırsı ölene değin sürer.1) Hırsıza ne kilitli kapı. bir ekmek çalan da hırsızdır. 1473. O içeri girmenin yolunu bulur. Evin ve evdeki yaşayışın bütün inceliklerini bildiği için akla gelmeyen yollarla. gücenmek şöyle dursun. 1471. .Huy canın altındadır. yaptığını yapma (Hocanın okuduğunu dinle. Dut ise ilk çıktığında ham. Kardeş kardeşin ne öldüğünü. civciv tavuğun dıkdıkına bakar. kahpelik bir öpmekten. kusur sayılmamalıdır.Hocanın dediğini yap (söylediğini dinle). Babalar çocuklarının kendilerine yakın olmaları için ne denli uğraşırlarsa uğraşsınlar. dutun sonu. 1477.Hilekardan yumurta alan. Hırsızlığı ve benzeri kötü davranışları da öğrenin. hiç kimsenin kuşkulanmasına olanak bulunmayan hileler yapar.Hizmetçi kırarsa suç. çocuklar annelerine daha çok bağlı olurlar.Hırsız evden olursa mandayı bacadan aşırır. vücutta açılmış gül diye nitelenir. 1481. olanaksız sanılan eylemlerle hırsızlığını yapar. işini yaparken kimseye sezdirmeden çıkar sağlar. Buna uymak gerektir. Bkz. 1474. Bir konu üzerinde söz söyleyen çok olursa varmak gecikir.Horoz ne kadar öterse ötsün. Hıyar. 1478. gözü çöplükte kalır. başkalarını aldatmış olan kişi son nefesini azap içinde verir. ne yüksek duvar engel olabilir.) Din adamları bize dinin buyruklarını anlatırlar. Hoca bile çok iyi bildiği Kuran ayetlerini okurken yanılabilir. 1472. 1469. içinde sarısını bulamaz. Eylemde bulunmak için değil. 1468. Yanılmak doğal bir olaydır. 1475. 1483. ne onduğunu. Hanım kırarsa kaza.Hoca okurken yanılır. Bunun gibi kurnaz kişi.Hırsızlığı da öğren.Hocanın vurduğu yerde gül biter. hanım kırarsa kaza. Öğretmen gerekli görürse çocuğu döver. 2) Kötü bir iş yapmaya kararlı olan kişiyi önlemek olanaksızdır.. Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. ilk çıktığında taze ve lezzetli olur.. Ama birçok din adamının davranışları. 1482.Hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olur. Attığı dayağa. gitgide kartlaşır.Hile ile iş gören mihnet ile can verir.Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Nitekim kadının namusunu satmış sayılması için bir öpücük vermiş olması yeter. işe yaramaz olur. gittiği yola gitme. çürük. 1479. Đşlerine hile karıştırmış. din buyruklarına aykırı olduğundan gittikleri yola gidilmemelidir. Hilekar satıcı.Hırsızlık bir ekmekten. bunları yapanlara karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğini bilmeye ve kendilerini daha kolay bulmaya yarayacağı için.Hıyarın önü. Çok ucuza alınan mal. 1480. Bkz. Ev içindeki hırsızlığa karşı önlem almak güçtür.Horoz ölür. 1470.

Huylu huyundan vazgeçmez. dereden) geçerken at değiştirilmez. 1494. Zaten var olan ve herkesin işine yarayıp artan şeyin yanına aynı işi görmek üzere bir de daha zayıfını eklemek boşuna yorulmaktır. Kötülük etmeye kararlı olan. Đbadet gösteriş için yapılmaz. kendi eliyle yaptığı işin yerini tutmaz.Isıramadığın (bükemediğin) eli öp başına koy.Irak yerin haberini kervan getirir. Gerekmediği zaman bol para harcayanlar.Ismarlama hac. Bir yöntemden başka bir yönteme geçerken tehlikeli davranışlardan sakınmak gerekir. iyi olduktan uzun yıllar sonra bile sarı.Islanmışın yağmurdan korkusu (pervası) olmaz. ::::::::::::: -Đ1498. Huy canın altındadır. Tanrı'sına karşı olan borcunu elalem görsün diye yaparsa bu. 1484. gerektiği zaman harcayacak para bulamazlar. Kötü huylu kişi. hac olmaz (kabul olunmaz). Hangi işe el atsa o işi yozlaştırır. Kişi. 1456.Isırgan ile taharet olmaz.Isıtma ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım demiş. ocağında biter. . ibadet olmaktan çıkar. Saldırgan kişi.Isırgan. kendisinin yapması gereken işi başkasına ısmarlamamalıdır. Erişemediğimiz şeyle aramızdaki ilişkiyi bir aracı sağlar. Başkası eliyle yapılan iş. ona da gizlilik yakışır. bunu daha önce açığa vurmaz. Kul. Đnsan ırzım. 1495. kamunun kınadığı bir şeydir. Ot kökü üstünde biter. 1489.Irmaktan (çaydan. 2) Kötü kişiden iyilik beklenemez. Bir huy edinmiş olan kişiyi bu huydan vazgeçirmek için ne kadar uğraşılırsa boştur. Krş.. soluk benzinden belli olur.Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz. Düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru! 1491. 1490. kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz. Krş. Can çıkmayınca huy çıkmaz. 1499. 1488. 1492.Đbadet de gizli. Đnsan yedisinde ne ise. 1493. 1497. Kabahat. 1) Đyi iş yapmak için zararlı araç kullanılmaz. saldırgan ortamda yetişir.. Can çıkmadan huy çıkmaz.Issız eve it buruk. 1496. çok yuvalar kokutursun. 1487. namusunu korumak için canını feda eder.Đbibik sende bu göt var. Bkz. Sahipsiz eve it buyruk. kişiyi yoksulluğa düşürür.Bkz. Savurganlık. Daha önce bir zarara uğramış kimse.Isıracak it dişini (diş) göstermez. nereye gitse çevresine kötülük saçar. kabahat de.Irz insanın kanı pahasıdır. Sıtma hastalığına yakalanmış olan kimse.Irmak kenarına çeşme yapılmaz. ::::::::::::: -I1485.

1506. Birbirleriyle anlaşamayan. Bir ülkede iki baş egemen olmaz. 1508. Đki kardeş arasında çıkan anlaşmazlık. 1514. söylenenleri uzun uzun dinlemen gerektir. ebleh buna inanmış. Karşındaki iki. atlatmak için bütün hünerlerini harcarlar. Đçgüveysi konuk gibidir.Đki at bir kazığa bağlanmaz. aynı iş üzerinde birlikte çalıştırılamaz. Süt ninesi tutulan çocuk da. iki dinle). Böyle iki baş bulunursa geçinemezler. 1507.. Onu gerçek ve sürekli sanmak saflıktır. birlikte yapılacak iş üzerinde birleşemezler. iki analı sütten ölür. Birbirini seven ve evlenmek isteyenler için ev-bark söz konusu değildir.Đki dinle (bin işit) bir söyle.Đki kardeş savaşmış. . Onlara samanlık bile saray gibi gelir.1500. 1512.. Kocaları da bakımsız kalır. 1503-Đki arslan bir posta sığmaz. Krş. yüz söylerse sen bir söyle. 1513. 1509. başkasının yardımına muhtaç kalınmamalıdır. Đki at bir kazığa bağlanmaz. Evlenecek çiftten biri yoksul ise ötekinin az çok bir şeyleri bulunmalıdır ki için de barınabilecekleri bir ev açabilsinler ve orada büyük bir sıkıntı çekmeden yaşayabilsinler.Đki gönül bir olursa (olunca) samanlık seyran olur. annesinin süt ninesine. işleri. 1511. Đki başlı işlerin iyi gitmemesi bundandır.Đki çıplak bir hamamda yakışır. Đhmalci kişinin zengin olması kolay değildir. Çok konuşan. 1504. bir arada yaşayamaz. Đki baş bir kazanda kaynamaz. Eşkıyanın düşkünü.Đhmalin devlete zarara var. geçicidir. Bu durum ikisi için de tehlikelidir. Bunlar iyi kullanılmalı. onun da anneye güvenerek emzirmeyi ihmal etmelerinden iyi beslenemez. kavga çıkar.Đki karılı bitten. gereksiz. 1502.Đki deliye bir uslu koymuşlar. her karı ötekinin yapmasını bekler. Evdekiler sürekli olarak onu ağırlamaya. Çünkü kazanç getiren işi vaktinde yapmaya üşenir. aralarında anlaşmazlık çıkar.Đki baş bie kazanda kaynamaz. Bkz. Kurnaz. Artık ayrılmaları gerekir. Tanrı insana çalışıp kazanarak yaşayabilmesi için güç vermiştir. memnun etmeye. 1510. kavga eden iki kişinin arasını bulacak bir akıllı çıkar. Ayrı ayrı düşünceleri ve kişilikleri bulunan iki kimse. biri ötekini ortadan kaldırır. fırsatı kaçırır. 1505. yanlış sözler söyler. bir iş üzerinde karşılaşırlarsa birbirlerini aldatmak. on. 1501. Böyle biri çıkmazsa aynı işi mahkemeler görür. gücendirmemeye çalışırlar ve kendileri rahatsız olurlar. (Sir söyle. el kol vermiştir.Đki el bir baş içindir. beyaz giyer kış günü. Yerinde cevap verebilmen için de hemen atılamaman. kavga ederler.Đçgüveysi iç ağrısı.Đki emini bir yemin aralar. Çok konuşmak doğru değildir.Đki cambaz bir ipte oynamaz. Bir kişinin iki karısı olursa. Birbirinin doğruluğuna güvenerek birlikte iş yapmakta olan iki kişiden biri. hileci iki kişi. Krş. Başına buyruk olmak isteyen iki kişi. hile yapmadığına arkadaşını inandırmak için yemin ediyorsa güven bozulmuş demektir.Đhtiyarın düşkünü.

Tersini savunmak olanaksız.. 1530. Bkz. bir biç. 1523.1515. Bir çatışmada yenen de yenilen de zarar görür. Krş. sende düzeltilmesi gereken bir durum bulunduğunu söylerlerse hemen yok deme. ölü gözünden yaş çıkmaz. Zamanın elverişli olup olmadığına bakmadan yardıma gelenleri bulunan iş sahibine ne mutlu. Söylenenin doğru olup olmadığına sen de dikkat et. Tasarlanan iş. Birinci karısına hor bakan kişi. yemle beslemek kadar önemlidir. Atı sık sık tımar etmek.Đki testi çarpışınca biri kırılırsa biri de çatlar. 1526.. Đki kişi yalan yemin ile dinden çıkar. önce tekrar tekrar ve sonuçlarıyla birlikte düşünülmeli. zeytin ağacı da ondan çok yaşlanarak dededen toruna kalırsa daha verimli olur.Đnek gibi süt vermeyen.Đki koç kafası bir kazanda kaynamaz. 1527. Güvenme dostuna.yapılmalıdır. Amaca başkalarından önce ulaşan. 1532. işinin eridir ve kazançlıdır.Đki kişi başında fes yok derse başını yokla. . 1524. Đki baş bir kazanda kaynamaz.Đneğin sarısı. eşinin ölmesi ya da ayrılması dolayısıyla yeniden evlendiği kadını baştacı eder.Đki testi tokuşunca biri elbet kırılır. ondan sonra -verilecek karara göre. 1519.Đmam osurursa cemaat sıçar. 1520-Đki (dokuz) ölç. 1521. Baştakinin küçük bir suç işlemesi. zeytin dededen. görmeyene ne mutlu. Biri az. 1522. 1525. Çevrendekiler. 1529. 1531. Yoktan yonga çıkmaz.Đncir babadan. 1533. toprağın karası. 1528. toprağın kara renkli olanı beğenilir.Đki kişi dinden olursa bir kişi candan olur. onun buyruğu altındakilerin büyük suç işlemelene yol açar. bir kimsenin cinayet işlediğine tanıklık ederlerse o kimse asılır. öküz gibi kutan sürer. Bir şey alınması olanağı bulunmayan yerden bir şeyler vermesini beklemek boştur.Đnanma dostuna. doyurmalıdır. 1518. 1516. Gerçek çok açık ve kesin olarak ortada. Đncir ağacı yaşlanarak babadan evlada. Bkz.Đnek ağzından sağılır. Đki kişi kavgaya tutuşur.Đlk vuran okçudur.Đmam evinden aş. büyük zarara uğrar. 1517. iki ordu çarpışırsa doğal olarak bir taraf yenilir.Đki kere iki dört eder. biri çok olsa da. Bir kişiden ya da hayvandan bol verim bekleyen onu iyi beslemeli.Đlk avrat çarık. sonraki sarık.Đki karpuz bir koltuğa sığmaz. saman doldurur postuna. Çiftçiler arasında ineğin sarı.Đki tımar bir yem yerine geçer.Đmece günü bulutlu. Bir kimse iki büyük işi aynı zamanda yapamaz.

1536. Hayvanların öğrenmesi ise insanların onlara istedikleri işi sürekli olarak yaptırması ile sağlanır. 1543. 1544. Đnsan ne denli bilgili olursa olsun bilmedikleri bildiklerinden binlerce kez çoktur. 1534. bir kimsenin) adı çıkmadansa canı çıkması yeğdir (hayırlıdır). ata da tırnağı yoluyla gelir. Tanrı insanları eksiksiz yaratmamıştır. Krş. inkarı ile kapanır.Đnsan eşek olunca semer vuran çok olur. 1545. Kavanoz dipli dünya. Dünyada yanılmayan kimse yoktur.Đnsanın (adamın.Đnsan (adam) eti (yükü) ağırdır. Bkz. insanı gam yıkar. 1549. bellidir. ondan çıkar sağlayanlar çok olur. 1537.Đnsanın kötüsü (fenası) olmaz. Toprağın her kesimi ayırı ayrı nitelikler taşıdığı gibi.. Mahkeme.Đnsan göre göre. 1) Bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hizmeti bir aileyi zaten çok yorar. kuldur (bazen) şaşar.Đnsan ayaktan. yer damar damar. çevresi bu durumunu sömürür: Kendisiyle alay edenler.. için sevilen hayvandan ayıran da budur. ağır işlere koşulur. Đnsanlar bir şeyi göre göre öğrenirler. Bir adamın adı çıkacağına. Đnsan doğduğu yeri değil. budala olursa. Buna. Krş. 1539. 2) Yatalak insanı kaldırmak. 1548. Duvarı nem. Kah düşer. derisi giyilmez. yanılmasını hoş görmek gerektir. Bkz.Đnsan beşer. 1547.Đnsanı gam duvarı nem yıkar.Đnsanın (adamın) alacası içinde. Dünyada hiç kimse değişmeyen bir durum sağlayamaz. 1538. Yani hiçbir kimse. Bu yük aileye ağır gelir. tatlı dilinden başka nesi var? Đnsanın kendini sevdirmesi tatlı diliyle olur.Đnsanın canı acıyan yerindedir. at tırnaktan kapar..Đnkar mahkemenin kilidi. yatırmak güçtür. Ayağını sıcak tut.. 1540.Yorucu olmayan işlerde kendisinden yararlanılamayan kişi. Bir yerimiz acıdı mı bütün vücudumuz rahatsız olur. kah kalkar. derisi. başka bir aileye yük olmamalıdır. Birçok hastalıklar insana ayağını üşütmesinden. kısaca içyüzü belli değildir. eti. bakmakla yükümlü olmadığı kimsenin hizmeti eklenmemelidir.. Hayvanın rengi dışındadır. Onu.Đnsan doğduğu yerde değil. davalının inkarı ile açılır. Ama insanın rengi içindedir: Ne düşündüğü. hayvanın alacası dışında (-dır). yumurtası.Đn kalk (çık) dünyası. doyduğu yerde. 1541.. 1642. krş. 1535. meğer ki züğürt ola (parası olmaya). insanlar da küme küme ve tek tek birbirlerinden ayrı nitelikler taşırlar. ne yapmak istediği. sanırız ki canımız oradadır.Đnsan bilmediğini ayağının altına alsa başı göğe erer. Kul kusursuz olmaz. geçimini sağladığı yeri yurt edinir. hayvan süre süre (alışır). sütü. Kişinin kimi zaman şaşırmasını. .Đnsan çeşit çeşit. 1546. Kişi anlayışsız.Đnsanın eti yenmez.

1551.. Krş. Kişinin çocukluğundaki huyları.. kendi aklını beğenmesinin sonucudur. Kişi refikinden azar. hayvan yularından tutulur. düzeltilmesine oradan başlanır. ... kişiliğini de üstün bir değer kazanmış bilir. Buna uymayan bir davranışta bulunmak istese kendisine hemen bu söz anımsatılır.. Söylediği söz. Adamın kötüsü olmaz.. 1558. insanı doğru yoldan saptırır. Bkz. 1552..Đnsanoğlu çiğ süt emmiş. ayrıcalık tanımaz. 1554.. Uygunsuz arkadaş. 1557. Onun için söylediğinin dışına çıkamaz. Körle yatan.. iyi arkadaştan iyi. Sütle giren huy. Krş.Đp inceldiği yerden kopar. 1550. 1560. Zaten böyle olduğuna inanmasa yaşayamaz. aklının yönetimi ile biçimlenir. 1562. Gön yufka yerinden delinir. pehlivan yenile yenile. soysuzca davranışlarda bulunur.Đnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır. Adam yanıla yanıla.. doyduğu yerdir.Đnsan yanıla yanıla... Krş. en çürük yerinden patlak verir.Đnsan söyleşe söyleşe (konuşa konuşa) hayvan koklaşa koklaşa.) Kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huylar geçer: Kötü arkadaştan kötü. kazanç sağlayabileceği bir yere göçer. Kimi zaman sütsüzlük damarı tutar. Doğduğu yerden çok burasını benimser.... Topalla gezen.Đnsan sözünden (ikrarından). Huylu huyundan vaz geçmez..Đnsan ikrarından. Şu durum. 1556. 1553. Hayvanlar koklaşarak tanıştıkları gibi insanlar da konuşarak tanışırlar ve konuştukça birbirlerini daha iyi anlarlar.Đnsanın vatanı doğduğu yer değil. Đnsanoğlu her zaman iyi değildir. Bkz. orayı yurt edinir. Krş. Can çıkmayınca. 1563. Kır atın yanında duran.. yularından tutulduğu için başka yöne sapamayan hayvanın durumuna benzer. kişiyi bağlar. Kişi refikinden azar. özellikleri değişmez.Bkz. 1) iki kişi arasındaki kırgınlığın giderilmesi için kırgınlık nedeninin giderilmesi gerekir. 1561. Bir kimsenin ne kadar değerli olduğunu ancak o kimsenin değerini ölçebilecek nitelikteki insanlar anlar. Bir durum.Đnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.. (Karga ile gezen boka konar. kötülüğe sürükler. Madem ki kendi aklını bütün akılların üstünde görüyor. 2) Bozulan bir iş nerede kalmışsa... hayvan yularından tutulur. 1555. 1559. Herkes aklını pazara çıkarmış.. Çünkü insanın kişiliği.. Krş. ihtiyarlığında da sürer. Üzüm üzüme.Đnsan kendini beğenmese çatlar (ölür). Bu. misin yanına varan mis kokar.insan (adam) kıymetini insan (adam) bilir.Đp kırıldığı (koptuğu) yerden ulanır (bağlanır). Herkes kendini beğenir.Đplik pazarında Fatmacığa kim? Benzerleri çok olan kişi ya da nesnelere kimse önem vermez.. Kişi doğduğu yerde kazanç sağlayamazsa. Đnsan sözünden. iyiliğini gördüğü kimseye kötülük yapar.. Đtle yatan bitle kalkar. Huy canın altındadır.Đsin yanına varan is..

oruç gibi. Bkz.Đşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına. Birisinden bir şey istemek zorunda kalan kimse utanır. oruç. 1566. Kızışmış bir kavgada. hakaret etmek doğru değildir.1564. 1578. 1573.) Eğer altıncısı olsaydı her halde insaf olurdu. parası çok kimselerin işidir. Kefil de. parlak sonuç alırsan sevinesin. Bir kimseye ölçüsüz.Đşçi kırk yılda. hac. paran çoksa (borcun yoksa) kefil ol. istemediğini işitir. bakarsınız ki aşırı istekli olandan daha çok o şeyi istiyormuş. Kavga edenlerden biri aman dilerse artık çekişme kalmaz. namaz. Onun için tanıklık. o kişinin yeteneğini. Para kazanmayanın sonu ise dilenciliktir. belki de bir günde kazanır.Đşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar. 1577. işini. Bkz.Đstenmeyen aş. tüccar kırk günde. 1579. Buna benzer eşitsizlik örnekleri çoktur. belli eder. vermeyenin iki yüzü.Đşini bilmeyen kasap. Đslam dininin beş temel direği vardır. tetikte bulunur. ağır sözler söylemek. 1572. telaş içinde.Đsteyenin bir yüzü kara. Đşçinin kırk yılda eline geçen parayı tüccar kırk günde.Đş insanın aynasıdır. namaz.. ne bıçak kor ne masat. Bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu anlamak isterseniz yaptığı işlere bakınız. 1569. Başladığın işin güç yürüyeceğini. ya da bir tarafın büyük zarara uğrayacağı bir işlemde meram anlatmaya fırsat kalmadan. 1575. kılıç kuşananın. kendini ona göre hazırla ki sonunda düş kırıklığına uğramayasın ve işi kolay yürütebilir. Tanık.Đş bilenin. Đkisinden de uzak kal. zekat.. Al kaşağıyı.. gücünü bırakıp gider.Đslam'ın şartı beş. Bir şeyi istemem diyen. Đslamlığın temel direklerinden sayılmaya değer. At binenin. Krş. Bu durumuyla kuşkuları üzerine çeker. ikide birde mahkemeye çağırılır.Đşin yoksa şahit ol.Đş amana binince kavga uzamaz. olacak olur. fırsat bulunca. Meydana çıkmasını istemediği bir iş yapmış olan kişi. kefillik. Bu işlerin niteliği.Đşkilli büzük dingilder.. ya da parlak sonuç vermeyeceğini düşün.Đstemem diyenden korkmalı. altıncısı insaf demişler. Ama onun yüzsuyu dökmesine karşı istediğini vermeyenin daha çok utanması gerekir. huyunu. Gönülsüz yenen aş.Đş insanın kalayı. boş oturan kimselerin.Đş anlatıncaya kadar baş elden gider. Kelime-i şahadet. O da ağır sözlerle karşılık verir. Beden ve kafa. 1574. hep korku. tutumunu. 1568. Đşini küçümseyen kişi para kazanamaz. 1566.Đstediğini söyleyen. asıl borçlunun borcunu ödememesi dolayısıyla bu parayı ödemek zorunda kalır. 1576.. her şeyi karmakarışık duruma getirir. güzelleşir.. Đnsaf. . 1567. 1570. güçlenir.. Bilmediği işe girişen kişi. 1571. çalıştıkça gelişir. ya karın ağrıtır ya baş..

1581. 1590. koşullar neyi gerektiriyorsa o yönde gelişir. yiyecekten bir parça tadınca iştahının açıldığını görür. ışıldar). tutumla artar. Krş.Đtin gönlüne kalsa günde bir leş yer. yaşamlarını sürdürebilmek için başka yol bulamamışlardır. boku acından yer. 1584. Saldırgan birisiyle karşılaşacak olan kimse. .Đtin akılsızı kurban bayramında sılaya gider. başkalarını rahatsız eden şeylerle dolardı.Đt değmekle (işemekle) deniz pis olmaz. Onu ödüllendirir. 1591.Đtin (köpeğin) duası kabul (makbul) olsa (-ydı) gökten kemik yağar(-dı). 1585.Đştah dişin dibindedir. Yaradılıştan kötü olan kişi.. Bir kimsenin buyruğu altındaki kişiyi incitecek eylem. Đşini bilmeyen kişi. Kalaylı bakır küflenmez. (değneği yanına koy) taşı eline al.Đt. dişten artar.Đte dalanmaktan çalıyı dolanmak iyidir. ya da bu biçimde yürümemekte olmasına boş yere üzülme. 1592. Kişi. 1594. dolaylı olarak o kimseyi de incitir.Đşleyen eşeğin boynu boncuklu olur. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. her zaman yapabileceği bir işi öne alır. Sen onun yürüyüşünü değiştiremezsin.Đşten artmaz. Bu nedenle bir kimse adına iş gören buyruk altındaki kişilere karşı dikkatli bulunmak gerekir. iş yapma yeteneğini yitirir.1580. Para.Đt derisinden post olmaz. tutumlu harcamasını bilmezse bir şey artıramaz. Tamahkar kişi doymak bilmez. Krş. Yasa dışı çıkar sağlayanlar ve toplumun kınadığı yollarla para kazananlar içinde öyleleri var ki. Akan su yosun tutmaz. Aşağılık kişinin istediği olsaydı dünya. Gözü hep daha çok kazançtadır. eline geçmesi olanağı bulunmayan bir nimeti bekler. Đnsan ne denli çok çalışıp para kazanırsa kazansın. Köpek sürünmekle. aşağılık kimselerin atmak istediği çamurla kirletilemez. 1593. 1582. Bir şey yemeyi canı çekmeyen kimse. Aptal kişi.Đti an. kavgaya hazır olmalıdır. Aşağılık kişinin ağzını kapamak için ona bir çıkar sağlamak yeter. Bundan dolayı şu. Tembel tembel oturan kimse hantallaşır. 1595.. çalışkan işçisine iyi bakar.Đte vurmazlar (hoşt demezler) sahibinin hatırı var diye.Đtin (köpeğin) ahmağı baklavadan pay umar. 1589. Aşağılık kimse. 1583.Đşleyen demir pas tutmaz (paslanmaz. Temizliğine herkesin büyük bir inancı bulunan kişi ya da şey.Đt ağzını kemik tutar. zorunlu olmayan. Çalışan kimse gittikçe açılır. Bir iş.Đtin kuyruğu kalıba konmakla doğrulmaz. ne olacaksa o olur. yapacağı işte huysuz biriyle çatışacaksa işini o kişiyle karşılaşmayacağı yoldan (bu yol güçlüklerle dolu olsa bile) yürütmelidir.Đş olacağına varır. ya da şey. ne denli eğitilirse eğitilsin yola gelmez. ayağına gelen kısmetten yararlanacağı yerde. yüce ve temiz bir amaca hizmet edemez. yalnız kendisinin işine yarayan. 1586. Đşveren. kazanmakla değil.. 1587. görevini iyi yapan. daha yararlı işler yapar. 1596. 1588.

düzeltilmesini ona yüklerler. it de kuyruğuna. Aşağılık kimse bir konu üzerinde sesini yükseltince aynı amacı güdenler o ses etrafında toplanır.Đt ulur.. Đşlerini gerektiğinden önce yapmaya çalışanlar ağır zararlara uğrarlar.Đt sürü para (akça) kazan.Đven sinek süte düşer.Đtle yatan bitle kalkar. rasgele bir kocaya varacağı için mutlu olmaz. Doğru yolda olanlara çatanlar. Đvmekle koca bulunmaz. 1613.Đtle çuvala girilmez. tembel olan birine buyurur. Aşağılık kişiler birbirlerini kendi gibilerinin toplandığı yerde bulurlar. Bkz. 1606. Krş. Başkasına kötülük etmekte ayaktaş olanlar birbirlerini incitmezler. 1605.) Edepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşınız.1597.Đt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz.Đt iti suvatta bulur.Đti (köpeği) öldürene sürütürler. 1602. .Đt kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış.Đyi dost kara günde belli olur. onu yapana çektirirler. Eceli gelen köpek.Đtle (köpekle) dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir. Bu işin temizlenmesini. Berbat bir işin sıkıntısını. 1603. (özellikle paraca) çektiği sıkıntıları zamanla atlatır ama bu arada çektiklerini ancak kendisi bilir.Đt ürür. 1604. Ekmek parası kazanmak için it sürümek gibi bir iş tutmak bile ayıp değildir.Đt yal yediği kapıyı bekler. 1610.. 1601. 1609. kervan yürür. 1611. 1608. 1612.Đt kışı geçirir ama gel derisinden sor. desteklendiğini unutarak kendi gücüne inanır. Bir desteği bulunmayan kişi. Vefalı kişi. Bkz. Đven kız eşini iyi seçemeyeceği. 1614. Körle yatan şaşı kalkar. Tembel kişi kendisinin yapması gereken işi. iyilik gördüğü kimseyi ya da kurumu savunur. (Köpeğe dalanmaktan çalıyı dolanmak yeğdir. Đşleri.Đtin ölümü gelirse cami duvarına işer.Đt itin kuyruğunu bırakmaz. Çabalama ile çarık yırtılır. 1598. 1600. kervana ürüyen itlere benzerler.Đt ite buyurur. O da buyruğu altındaki birine. Bu tür karşı koymalar. 1599. 1607. Edepsiz ve saldırgan kimse ile bir konu üzerinde karşılaşmak ve kavgaya tutuşmak doğru değildir.Đven (acele etmek) kız ere varmaz. varsa da baht bulmaz. yürüyüşü engelleyemez. güçleri kötülük yapmak olanlar birbirlerinden ayrılmazlar. Başkasının korumasıyla iş yapan akılsız kişi. kendisiyle birleşirler. birbirini bulur.

Sırası gelince.Đyiliğe iyilik her kişinin karı. Temiz iş altı ayda çıkar. Kötü. Bu dünyada her zaman iyiliğe karşı iyilik görülmez. kötülüğe demiş. iyi ad verilmez. 1621.Đyi evlat babayı vezir. 1) Sen yaptığın iyilikle bir kişinin çirkinliğini güzelliğe çevirirsin. Birbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnız birinin iyi olması yetmez. kötülüğe karşı iyilik etmektir. 1618. Herkes ne ederse kendine eder.Bkz. Bkz. senden iyilik gördüğünü bilmese de Tanrı iyilik yaptığını bilir ve sen bu davranışından dolayı bir iç rahatlığı duyarsın.Đyilik eden iyilik bulur. ölendedir. Babaya ün kazandıran da. kendisinden iyilik görmüş olan başkaları da ona iyilik eder. iyilik er kişinin karı). Krş. Kişiyi vezir eden de karısı. ömrü boyunca hizmet ederek sahibine kazanç sağlamasına karşın ihtiyarlayınca sahibi onu kesiyor. (Kötülük her kişinin karı. ün veremez. rezil eden de. kötülüğe iyilik er kişinin karı. Ötekinin de iyi olması gerektir. Đyilik eden kimseyi herkes sever. şerefsiz evladından da utanır.Đyilik et kele. kötü evlat rezil eder. (Değirmen iyi taştan. Birçok iyiliklerin karşısında kötülük vardır. bu iyiliğin hiç sözünü etmez de güzelliğiyle herkese övünür.Đyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.Đyiliğe nereye gidiyorsun demişler. balık bilmezse Halik bilir. denilir. 2) Kişinin beğenilmeyen yönlerini düzelt. 1617. Herkesin yapamadığı şey.Đyiliğe iyilik olsaydı. Yokluğunda kendisinden söz edilen kimse. öldürende mi?) . öküz. 1625. Karşılık beklemeden iyilik yap. akıllı. 1626. Bunu yapabilen kişi olgunluk ve erdemlilik örneğidir. ::::::::::::: -K1627. Đyiliğe karşı iyilik etmek olağanüstü bir şey değildir. 1616. 1622. onu herkese övüneceği duruma getir. Dost kara günde belli olur. Baba. o iyi bir insandır. konuşmanın üzerine gelirse. iyilik iki baştan). 1624.Đyi nasihat verilir. övünsün ele. şerefli evladıyla övünür. Bir kimse başkasına iyi öğüt verebilir ama iyi ad. (Kabahat ölende mi. el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de evlatlarının tutumudur. 1615. Bunu ancak kişinin kendisi kazanabilir.Đyilik (muhabbet) iki baştan olur. 1623. 1620.Đyi iş altı ayda çıkar. Krş. 1619. Đlgili.Đyi insan sözünün üstüne gelir.Đyilik et denize at. O. Tanrı kötü bir durumun iyiliğe dönmesini dilemişse bunu yapacak kimse işin üstüne gelir. koca öküze bıçak olmazdı.Kabahat (suç) öldürende değil. Baksanıza. Bunu herkes yapabilir. Đyiliğe karşı kötülük de çoktur.

Kabahat.Kadının fendi erkeği yendi. Çünkü sözleriyle. olayı kendisini haklı gibi göstererek anlatırsa. Krş.Kaçan balık büyük olur. Bu biçimsel ibadet yüzünden gerçek ibadetlerini yapamazlar. 1640.. evleriyle ilgilenmezler. 1642. yıkılanı vurmazlar. Bu kişinin haksız gösterdiği kimseyi de haksız bulur. Sofu kadınla şeytan alay eder. Yetenekli çırak. 2. Yıkılanı.Kadın erkeğin şeytanıdır. Bkz.Kabiliyetli çırak ustayı geçer (ustadan usta olur. zulmetmekle ünlüdür. 1633.) Đnsan. Bu. Gerçekleşmesi olanaksız girişime oy vermek doğru değildir.Kadın kocasını isterse vezir.Kabahat ölende mi. giderlerini erkek karşılar. ustasını geçer. onun çok önemli olduğunu söyler durur.Suçluyu o yargılayacaktır. 1630.. isterse rezil eder. Krş. cezalandırılan bir davranış olduğundan hiçbir kimse onu ben yaptım demez..Kader olmayınca kadir bilinmez. yani evlerine. 1636. şeytanın maskarası. ailelerine bakamazlar. Yargıcın malına kimse dokunmaz. dinleyen ona hak verir.Kadı ekmeğini karınca yemez. elden kaçırdığı küçük bir fırsatı gözünde büyütür. kınanan. Onu kovalayıp ezmeye çalışmak mertliğe yakışmaz.. (Kocasını vezir eden ile rezil eden de karısıdır. Krş. değerli çeyizle gelirse gelsin evin bütün eksiklerini erkek sağlar.Kaçanı kovmazlar (kovalamazlar). Mallarına. 1639. canını kurtarmış ve annesinin ağlamasına yol açacak bir olaya meydan vermemiş olur. Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun. Düşman kaçarsa yenilgiyi kabul etmiş demektir.Kimi zaman kabahat ölendedir. (Đki nedenle: 1.) Bunun ustası falancadır. Erkeğin şeytanı kadın. 1632. Suçu gelin etmişler.Kadılar rüşvet almak.Kabahat (suç) samur kürk olsa kimse sırtına (üstüne) almaz. ne denli iyi bir insan olursa olsun. Kadın ne denli bol. değeri bilinmez. 1641. Kel ölür sırma saçlı. kışkırtmıştır. Çeşit çeşit oyunlarla her zaman erkekleri yenerler. 1634. 1628.Kabul olunmayacak duaya amin denmez. ekmeklerine çok haram ve gözyaşı karışmıştır. (Anlatışa göre verirler fetvayı). Böyle olmasaydı hiçbir dalda ilerleme olmazdı. Çünkü böyle kadınlar. Haksız kişi.Kadının (cahilin) sofusu. 1629.Kaçanın anası ağlamamış.. zehirli bulur. güçsüz olduğunu göstereni vurmak da böyle. 1631. 1637.Kadı anlatışa göre fetva verir. Böyle bir ekmeği karınca bile pis sayar. 1635. Kavgadan ve saldırıdan kaçan kimse.. (Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur. haram yemek.) . ona yetişemez dememeli. davranışlarıyla karşısındakini adam öldürecek kadar sinirlendirmiş.) 1638. öldürende mi? Bkz.Kadının şamdanı altın olsa mumu dikecek erkektir. Kabahat öldürende değil. evi o geçindirir. Kadınlar kurnazlıkta erkeklerden üstündürler. işlerini güçlerini bırakırlar. Kişi talihsiz ise.

layık olmadığı.Akıllı ve tutumlu kadın kocasının saygınlığını da mal varlığını da artırır. Bkz. kaltaban (Düzenci) gönenir.Kalb kalbe karşıdır. Bkz. iyi bir giyim-kuşam. Önceki çarığı. Gereken koşullarla donanıp güçlenmeyen kişi amaca varamaz. 1651.. Kişi. anasının sarığıdır... işini yürütmüş olan. 1653. Güçlü ile zayıfın. Krş.Kalpten kalbe yol vardır. er geç uzaklaştırılacağı işe girmemelidir. müdara eyle geline. . Çünkü evin asıl sahibi artık oğulları değil gelinleridir. kapı mandalı.Kaldın mı oğul eline. Abdala kar yağıyor demişler. Bkz. 1644. Đt değmekle.Kadın malı. Güçlü gücünden bir parçasını yitirerek zayıflar.Kalaylı bakır küflenmez. Oysa.Kalendere kış geliyor demişler.Kadın kocasının çarığı.Kalbin yolu mideden geçer. Krş. Eti ciğer eden de avrat. yoksulluğa sürükler. Oynak ve tutumsuz kadın da kocasını toplum içinde küçük düşürür. Krş. Krş. Bkz. Erkeğin kalbine giden yol mideden geçer.. Krş. Đşini istediği biçimde sonuçlandırmak isteyen kişi.Kadıyla mı iyisin. onun buyruğu altında çalışan görevliyle uyuşmalıdır. düzenbazın kendisine yutturduğu şeyi kazanç sanır. Đş becerme yeteneği bulunmayan kişi.Kadın var arpa ununu aş eder. 1656. Yüksek yetkili sadece imzalar. Yaşamanın felsefesine eren kişi.Kapıyla. Kadın. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.Kalp (Gösterişli ama işe yaramaz kişi) kazanır. Ama annesi onu her zaman baştacı eder.Kanaat gibi devlet olmaz. 1655.. kocasının çıkarıp attığı çarık gibi terk edilebilir bir durumdadır.Kanatsız kuş uçmaz. azı yeter bulan ve elindekiyle yetinmesini bilen kişi yokluk nedir bilmez. zengin ile fakirin. Kürk ile börk ile adam olunmaz. kadın var buğday ununu keş eder.. Avrat malı. kapıyla mı? . Erkek sel kadın göl. en sevimsiz. gelinlerine yaranmak zorundadırlar.. Gösterişli bir vücut. düzenbazdır. 1648. titremeye hazırım diye cevap vermiş. bir hastalığa. 1652. bir sıkıntıya.Kalıp kıyafetle adam adam olmaz. dahası rahatsız durumları bile hoş karşılar. kişiye insanlık değeri kazandırmaz.. yüksek yetkiliden çok. 1647.Kalın (yoğun) incelene kadar ince üzülür. Çünkü kararı hazırlayan odur. 1645. ciğeri et eden de. bir zarara dayanma yetenekleri aynı değildir. 1658. 1649. Köpek sürünmekle. Gereksemeleri için çok şey istemeyen.. ama zayıf o kadar gücü yitirince ölecek duruma düşer. kapı mandalı. 1643. Gönülden gönüle yol vardır. Temizliğini herkesin bildiği kişi ve iş lekelenemez. 1646. 1654. 1657. Oğullarının bakımına muhtaç olan ana baba.Kalkacağın yere oturma. Gönülden gönüle yol vardır. Krş. 1650. Bir kimsenin sevgisini kazanmak isterseniz ona şölen verip güzel yiyecekler sununuz.

Bir gereksinimini karşılayacak parası bulunmayan kişi.) 1) Kimi zaman kişi. kötülüğü sürdürecek davranışlarla düzelmez. Buna son verebilecek davranışlarla düzelir. avradı hatın. Kötü bir durum. 1668. Bkz. 1663.Kan kusana altın leğenin ne faydası var. dönmüş yine kucaklamış.1659. Altın leğenin kan kusana.Karakışta karlar.Kara gün kararıp kalmaz (durmaz). arkasından keyifli günler de gelir. yar başında tutmuş. 1670. Krş.Kapıyı kırarsan odun çok olur. avradı hatın. (Kardeş kardeşi bıçaklamış.Kardeşim ağa. Evlenen kişinin karısına verdiği değer.Kara (kötü) haber tez duyulur.. (Yar uçurum anlamıyla alındığına göre.Kanı kanla yumazlar. Krş. ne onduğunu. 1671. 1660. yar başında tutmuş.) 1672. kanı su ile yurlar.Karaya sabun. kötü olan durumumuzu iyi gibi göstermeye çalışmalıyız. Ama o kötülüğün kardeşini mahva götürmekte olduğunu görünce pişmanlık duyar ve yaptığını düzeltecek davranışlarla yardımına koşar.. Kardeş kardeşi. Kişi.) 2) Kardeş kardeşten vazgeçebilir.Kancık yalanmadan erkek dolanmaz. Özü bozuk olan şey. nisanda dinmezse sabanlar altın olur. 1662. çiftçinin yüzü güler. (Koç yiğit bunalıp ölmez. bununla ilgili kimselerin kulağına çabuk yetişir. Kişisel dertlerimizi içimizde saklamalı. (Yar sevgili anlamına alınırsa.. Kendisine çok büyük kötülük de yapsa. Kardeşi kardeş yaratmış. kızılcık şerbeti içtim de. almaz beni kulluğa satın. 1665. deliye öğüt neylesin. 1661. sırası gelince. 1667. düzeltme çabalarıyla iyi duruma getirilemez..) Đnsanın sıkıntılı zamanı sürüp gitmez. Allah kardeşi kardeş yaratmış.Kardeşi kardeş yaratmış. çıkar sağlamayı düşündüğü kimsenin yakınlık gösterip umut vermesi üzerine tasarısını gerçekleştirir. martta yağış olmaz.. Dahası. Bkz. Kardeşim ağa. insan kardeşinden vazgeçemez. kardeşine büyük bir kötülük yapar. nisanda da çok yağmur yağarsa o yıl bol ürün alınır. 1666. Ama sevgilisi onu el üstünde tutar. önemli bir malını satmayı güze alırsa sorun kalmaz. başkalarının öğrenmesine meydan vermemeliyiz. dönmüş yine kucaklamış. Çünkü kardeş. Kardeş kardeşi atmış.Kardeş kardeşi atmış. rızkını ayrı yaratmış. başka felaketler gibi haberler.. nisanda durmazsa değme çiftçinin keyfine. Krş. .. 1669. martta yağmaz. (Martta yağmaz. kardeşine karşı olan sevgisini bastırır. eski yaptıklarını unutturacak kadar büyük yardımda ve iyilikte bulunur.Kardeş kardeşi bıçaklamış. 1673.) Karakışta kar yağar.. kesesini ayrı yaratmış. Ölüm gibi. Nisan yağmuru. Bkz..Kardeşim olsun da kanlım olsun..Kardeş kardeşin (hısım hısımın) ne öldüğünü ister. 1664. rızkını.Kan kus.

1686.Karı (kadın) malı kapı mandalı (hamam tokmağıdır). kendi eserini kusursuz görür. 1676. 1684.Karga şakırdamış bülbülüm sanmış. Görgüsüz kişi. 1683. Kişi çalışıp kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli. 1690. Bkz. sürekli güçlü oldum sanır. saklanabilen yerde ve saklamasını bilenin yanında bulunur.Karga dermiş ki: Çocuklarım olalı burnumu göme göme bok yiyemedim. 1682. Böyle bir bağın kalmadığını bildiren bir sözle de yabancı olurlar.Karga yavrusuna bakmış. Ar yılı değil kar yılı.Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz.Kardeş.Kar erir. Eline geçici ve önemsiz bir güç geçen kişi. görgülü kişinin yaptığını yapmaya kalkışırsa beceremez. 1681. gülünç olur. birbirlerine bağlandıklarını bildiren bir sözle karı-koca olurlar. Kendilerinden çok onları düşünürler.Kardeşten karın yakın (kulaktan burun yakın).. (Karın kardeşten yakın). 1675..) Kişi kendi çocuğunu güzel. Ama çocuklarını kardeşinden daha ileri tutar.Karga ile gezen boka konar. çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir. . kendisinin doğal davranışını da yitirir. benim ak pak evladım demiş.Karı-koca bir sözle yakın. Kirlilikleri örten durum ortadan kalkınca bütün kötülükleri herkes görür. Kardeşten karın yakın. önce kendi çıkarını düşünür. Avrat malı kapı mandalı.Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. (Kuzguna yavrusu anka görünür. 1677. 1689.Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır.Kar kuytuda. dahası kardeşinin çıkarı çatışan kişi. bir sözle uzaktır. Bkz. 1685. 2) Kendi çıkarıyla. 1674. 1687. kardeşe ziyan gelmesini istemez.Kar eden ar etmez.Karıncadan ibret al. layık olmadığı aşamaya yükselir. Đsin yanına varan is. Kişi. Bkz. Bir ustayı taklit eden aptal. başkasının. Her şey. Bkz. Ama onun kendisinden üstün durumda olmasını da kıskanır. bok ayaza çıkar. 1) Kişi kardeşini de sever çocuklarını da. para pintide eğleşir. 1679. ya da durumunun gereklerine aykırı taşkınlıklarda bulunursa artık düşecek demektir. Başkalarına göre ne denli çirkin ve kusurlu olurlarsa olsunlar. kendini ustalığa yükselmiş gibi görür.Karga mandayı (saksağan danayı) babası hayrına bitlemez. 1688.Karınca(-nın) zevali gelince kanatlanır. 1680. Bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de bir çıkarı vardır. 1678. Bir kadınla bir erkek. Ana-baba çocukları için her türlü özveriye katlanırlar.Karın kardeşten yakın. yazdan kışı karşılar.

) Gerçek gereksemeler. Ticaretle uğraşan kimse.. 1708.Kasım yüz elli. . keyfine bakar. Bir kimseye en büyük kütülüğü kendisine çok yakın olanlar yapar.Kasap ekmeği yavan yer.Karın tok it gölgede yatar.. Krş.Kartala bir ok değmiş. (Kavurga karın doyurmaz. yazın ucu görünür. Ekim zamanı kasımdan on gün önce biter. üstünkörü yapılan iş. Bkz. oyalayıcı şeylerle karşılanamaz. sadece kar edeceğini düşünmemeli.Kasımdan on gün evvel ek. Terzi kendi söküğünü dikemez. hiçten bir nedenle bozulur.Kasap. Özensiz. 1705. 1692. 1695.Kar. gelişir. 1694. Sürekli ve doyurucu bir kazanç yolu bulmak gerek. Kasımdan on gün sonra ekilen tohum verimli olmaz. herhangi bir kişi doğup büyüdüğü çevrede yetişir. 1691. çiftçinin eline bol para geçer. 1704. Ağaca balta vurmuşlar. Zenginlerin beğenmeyip attıkları nesneler. 1693. Kasımın 150. yaz belli. Kalıcı ya da doyurucu olmayan kazanç çabucak tükenir. yoksullar için değerli mallardır. rahat rahat konuşur. ortam elverişliliğini yitirince yok olur. bunu gereksiz yere savurup telef eder. Bir işi en uygun zamam gelmeden yapma. Size kötülük yapmış olan bir kimseden başkasına zarar vermekle o kimseden öç almış olamazsınız. bol bol. 1700. Çocuk ana baba ocağında. Alışverişte kar ve zarar birlikte gider. Sıkıntısı olan kimseye bir şey söyletmek güçtür. 1696.Kasım yüz.günü (8 nisan) olunca kötü havalar geçer. kaygısı olmayan kimse. Ama sıkıntısı.Kar susuzluk kandırmaz (gidermez)..Karpuz kesmekle bararet sönmez (yürek soğumaz).Karpuz kabuğuyla büyüyen (beslenen) eşeğin ölümü sudan olur.Karpuz kabuğunu görmeden denize girme. 1691.. avutucu. karpuz) kökeninde büyür.Elverişli bir ortamda çoğalan şeyler. zarar etmeyi de göze almalıdır. yine kendi yeleğinden. on gün sonra ekme. gerisi düz. zararın kardeşidir (ortağıdır). 1697. yağı bol olunca gerisini yağlar. Abdalın yağı çok olursa. 1703.Kar yılı var yılı. 1698.. denize girmek için karpuzun olgunlaşma zamanını beklediğin gibi. Kar yağdığı yıl ürün bol olur. 1706. 1707.Kasavetsiz ağız anahtarsız açılır. Akılsız kişi bugün karnını doyurunca yanını düşünmez. Kürdün yağı çok olunca.Kar yağdığı gün tozar. yan gelir yatar.Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.Kasap isterse keçinin boynuzundan yağ çıkarır. Krş. Bkz. 1702..Karpuz (kavun. Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır. 1701.. Elinde kendisine gerek olandan artık şey bulunan kimse.

Görünüşü benzetmekle övülecek bir nitelik kazanılamaz.. çifte (tekme) atmış. ötekine karşı olabildiğince sert ve çok saldırıda bulunmak zorundadır. daha sonra dökülürse o yıl kış zorlu olur.Kavurganın yananı sıçrar. Hangi alanda olursa olsun. Karpuz kökeninde büyür.Kavak. dayım at demiş.Kavanoz dipli dünya. Bir topluluğu tedirgin eden durumdan en çok zarar gören kişi sesini yükseltir.Katıra baban kim? demişler. artanı. 1719. Eşeğe cilve yap demişler. olsa da cinsine çeker. 1720.. 1715.Katrandan olmaz şeker.Kavgada yumruk sayılmaz. Bkz. karpuz yata yata büyür. üstünde yaşayanlara vefası olmayan bir dünyada yaşıyoruz.Kaş çatmakla çatık kaşık olunmaz. 1718. Ona iyi niteliği kazandırmak için ne denli uğraşılırsa uğraşılsın yine aslından bir kötü iz kalır.Kaşığı herkes yapar ama sapını ortaya getiremez. Kavak ağacının yaprakları tepeden dökülmeye başlar. Güzellik. Aşağılık duygusu içinde bulunan kişi. 1722. Kötü soylu şey ve kişi iyiye dönmez. 1713. 1) Kavga edenlerden her biri. Kişi. dahası) söz. 1714. Bu yerine getirilmedikçe o iş başarılmış sayılamaz.Kavak uzaya uzaya göğe yetmez.Kavgada kılıç ödünç verilmez. Ne denli çok harcanıyor diye düşünülmez. her şeyden önce kaş ve göz güzelliğidir.Katıra (eşeğe) cilve yap demişler. 1710. 1721.Kaş ile göz. Büyük bir eksiği kapatabilmek için büyük özverilerde bulunmak gerektir. kendisini olduğu gibi göstermeye utanır da kötü yönünü gizler..Kavun. Bkz. Bu söz tembel yatanlara takılmak için söylenir. Kar susuzluk kandırmaz.Kavun. Bkz. savunma silahını başkasına verip kendisini savunamayacak ve yenilgiye uğrayacak duruma düşmemelidir. yaprağını tepeden dökerse kış çok olur. Amaç düşmanı ezmektir. . 1709. Her işin kendine özgü bir inceliği vardır.Kavurga karın doyurmaz..Bkz. Sürekli olarak durum değiştiren. Krş. 1724. ilerleyişin bir sınırı vardır. karpuz kökeninde büyür. aşağıdakiler. sadece iyi yönüyle övünür. hiçbir durumuna güvenilemeyen. Vücudun başka yerlerinin güzel olması önemli değildir. 2) Bir şeyin meydana gelmesi için çok gereç harcamak zorunluluğu varsa esirgenmeden harcanır. yaz belli. 1712. Belki eski durumdan da kötü bir duruma düşülür. 1716. gerisi (kalanı. Kel kız teyzesinin. Đn kalk dünyası. Saldırının sayısı ve neye mal olduğu düşünülmez. Krş.Kaya uçmazsa dere dolmaz. 1711. Kasım yüz elli. 1723. 1717.

onu sağlayacak araçları eli altında bulundurmalı ve bunun için gereken sıkıntılara katlanmalıdır.. Aşure yemeye giden kaşığını. Krş. Anan bile sana düşman olacak bir kardeş doğurur.Kayış bilir kutan (büyük pulluk) ne çeker. (Sen dost kazan. daz dazla. Bkz. (Sakal keçide de var.. Olup biteni değiştirmeye insanın gücü yetmediğine göre başka bir şey de yapılamaz.Kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar.Kazanırsan (sen) dost kazan. Büyük çıkar sağlanan yerden ufak tefek özveriler esirgenmemelidir. Kınayanda kırk batman. Canı kaymak isteyen.Kazanına ne korsan çömçende o çıkar. 1738. Ağır bir işin ne denli güç yapıldığını ancak o işin yapılmasında aracı olan. 1735.. çok geçmeden patlak verir. Zemheride yoğurt isteyen. 1730...Kazan kazana kara demiş.Keçide de (keçinin de) sakal (sakah) var.Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. düşman ocağın başından çıkar.Kaza geliyorum demez. oğlu cici. emeği geçen bilir. 1742. bir duygu. iyi davranışlı olursa olsun. Önlemler tehlike başgöstermeden alınmalıdır. 1732. düşmanı anan da doğurur..Kazma kuyuyu kendin düşersin. 1734.. Sevdiği şeyden yoksun kalmak istemeyen kişi.. Pilav yiyen kaşığını. Ne ekersen onu biçersin. başkası da sana kötülük yapma yolunu tutar. Kaçan balık büyük olur. Krş.. Bkz. 1731. 1727. El için kuyu..Kaynayan kazan kapak tutmaz. Kazma kuyuyu kendin düşersin. Kazaya boyun eğilmelidir.. Olacağı bilinse önleyici önlem alınır. Az kaz uz kaz. 1736. düşman kolay kazanılır. 1726. kazarlar kuyunu. 1729. Kınanacak bir durumu olan kimse. her hali gelini tedirgin eder.Kazma elin kuyusunu. 1733. Gelinler kocalarını severler de kaynanalarını rahatsızlık veren bir yaratık sayarlar.Kazanmayanın kazanı kaynamaz.Kaymağı seven mandayı yanında taşır. birdenbire gelir. kel tavuk kel(topal) horozla. 1737. Kaynana ne denli yumuşak huylu.. 1728. beklenmedik zamanda.Kaybolan (zayi olan) koyunun kuyruğu büyük olur. Kazancı olmayan kişinin evinde yemek pişmez. Đçin için büyüyen bir olay. 1739.Kaz kazla..Kazaya rıza gerek.. Kaza. 1740. Bkz.1725. kendi kusuruna bakmaz da başkasındaki benzer durumu kınar.Kaynana öcü.. El için kuyu kazan. Sen başkasına kötülük yapma yolunu tutarsan. Krş. Herkes kendi durumuna uygun gelen kişilerle anlaşıp arkadaşlık eder.) . 1741..Kazan taşarsa kepçenin değeri olmaz. Tehlike ortaya çıktıktan sonra alınacak önlem işe yaramaz..) Sen dost kazanmanın yoluna bak...

Değişmez bir kuraldır: Bir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür. Akılsız kişi başkasına yarar verirken kendisi zarar etse de aldırmaz. çeşmenin (pınarın) gözünden su içer (içer suyunu).. 1751.deri tabaklamakta kullanılır. 1) Değersiz kişiler kendilerini değerli ve en güzel şeye layık görürler. O. 1752.. 1743. Sumak yaprağı ve meşe külü -içindeki tanen dolayısıyla. Keçi. bol bol çıkarlarını sağlarlardı. 1749. Saldırganlar istediklerini yapabilecek durumda olsalardı.Kedinin usluluğu sıçan görünceye kadar. Krş.Kedi uzanamadığı (yetişemediği) ciğere. beğenmiyormuş gibi görünür.Bir kimse kılık kıyafetiyle değil gerçek değeriyle güven verir. 1745. onları çileden çıkaran bir durum baş gösterince sona erer. 1750. yavrusunu yerken sıçana benzetir. ne kadar kaçarsa kaçsın.Keçi kurttan kurtulsa gergedan olur. derisinin böylece hırpalanmasıyla canlı iken yaptığının karşılığını görür.Keçinin de sakalı var. keçilerde bile vardır. Onlar da aynı yolu izlerler. Cezalandırılan kimse suçunun ne olduğunu bilmelidir ki o suçu bir daha işlemesin. 1759. hiç yoktan kendine sıkıntı çıkarır. küçüklere örnek olur. Atılgan kişilerin sessiz ve eylemsiz durmaları. ölür de inadından vazgeçmez.) Sıkıntısı olmayan densiz kişi.Kedinin gideceği samanlığa kadar.. Ön tekerle nereden geçerse. kasap yağ derdinde). inatçı. Bir kimseye. elde edemediği şeyi istemiyormuş. durumlarına bakmazlar da iğrenilmeyecek şey ararlar. Keçinin sumağa ettiğini. kendine mal edip ortadan kaldıracağı şey emanet edilmez. (Koyun can derdinde. Bkz. (Kedi kıçına bakar da yaram var dermiş.Keçinin meşeye ettiğini külü derisinden çıkarır.. 2) Đğrenç olanlar.Kedi götünü görmüş. zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir.Keçiye can kaygısı.Kedinin boynuna ciğer asılmaz.Kedi. 1755. 1757. Sakal. Büyüklerin tuttuğu yol. 1754.Keçinin sumağa (meşeye) ettiğini sumak keçiye edecek. kasaba yağ kaygısı. 1753.Kedi törpüyü yalar da kanlar çıktıkça oh der. Az sonra yakayı ele verir. yaram var demiş.. 1747. Ağaca çıkan keçinin.Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı. kullanıp zarar vereceği. .Kedinin kabahatini önüne koyarlar. kişiye değer kazandırmaz. Kişi. öyle döverler. 1744.. pis (murdar) der.Keçinin uyuzu. 1758. Keçide de sakal var. gideceği yerler bellidir.Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar. 1746. güçsüzleri kolaylıkla ortadan kaldırır. Tehlikeler. 1756. Bkz. Uygunsuz bir iş yapan kişi. 1748.Keçi geberse de kuyruğunu indirmez.

birbirini ağırlar.) Kişi. 1774. durumlar örter. Đyi beslenmeyen kişi sağlıklı olmaz. parayı ne yapacak? Öbür dünyaya götüremez ki! 1764. kendisinin yardıma muhtaç olduğu konuda başkasına yardım edemez. Kişi..Keller (ile) yağırlar.Kel yanında kabak anılmaz.) Kişi yaşasın da elbet bir iş sahibi olur. Bkz. iş başında oluş vb. Bkz. badem gözlü olur.Kefen alacak adam gözünün yaşından belli olur. Bkz. 1760. sırma saçlı olur. (Kör ölür badem gözlü olur. Krş. Senden çekinen.Kel ilaç bilse kendi başına sürer. yakınlarının değerlerinden kendisine bir pay çıkarmaya çalışır. 1771. üstünü örtmüş.Kefilin ya saçı. 1770.Kemikle (etle) deri. Değersiz kişi. ya sakalı. Birçok kimselerin kusurlarını zenginlik. 1775. kör ölür. kalp (kem) akça sahibinindir. Krş.. 1763. 1766.. Aç yanında sarpın kurcalanmaz. Kaçan balık. elinden giden önemsiz. kem iş gelir başına. 1767.Kelin ilacı (merhemi) olsa başına sürer.. 1769. . 1765. 1762. çok güzelmiş gibi anlatır. 1773.Kelle sağ olsun da külah bulunur (eksik olmaz. Bir kimsenin herhangi bir eyleme girişeceği. hayır gele başına. nesi bulunursa alınır.Kefenin cebi yok. Krş. 1776. Hayır dile komşuna. korkan kişi.) Kendi derdine çare bulamayan kişiden aynı durumda olan başkası yardım beklememelidir.. Krş. Kele köseden.Kele köseden yardım olmaz. uzaktan da olsa onun eksiğini çağrıştırabilecek sözler söylemekten çekinilmelidir. Borçlu borcunu ödemezse kefilinin yakasına yapışılır.Kediyi sıkıştırırsan üstüne atılır. Katıra baban kim demişler. atacağı zararlı şeyi -başkasının aradığını anlarsa yararlanılamayacak duruma getirir. 1772. Kelin ilacı olsa başına sürer. kimsenin onduğunu istemeyen kişi. (Kel ilaç bilse kendi başına sürer. Krş.Kel kız teyzesinin saçıyla övünür. 1761. Bir kişinin yanında.Kediye bokun kimya demişler. yakını olan suçsuz birisini ezmeyi çıkarına uygun görürse onda düşmanına benzeyen nitelikler bulur.Kem söz. yemekle diri. Sağırlar birbirini ağırlar. Đyilik sevmeyen. çok sıkıştırırsan sana karşı gelir.. Zengin olup da para harcamaya kıyamayan kimse.Kelin ayıbını takke örter.Kem dileme komşuna...Kişi. o eyleme girişmesini zorunlu kılan durumundan anlaşılır. 1768. Kelin ilacı olsa.Kel ölür. kel ölür sırma saçlı olur. kusurlu bir şeyi çok önemli.

Đtle yatan bitle kalkar.. bir gün av eti. perişan bir kılık içinde değerli bir kişi bulunabilir. Sert ve aşırı davranışlı kişinin yakınlarına zararı dokunmaz. kendi sağlığını bozar. . ne denli özenseler kibarlığın bütün inceliklerini gösteremezler. Allah'a kaldı işimiz.. Bunlar yine sahiplerine çevrilir. huy kapar. 1778. Bunu sağlamanın yolu. ya da girişmemeye karar vermek gerektir. kendinden büyüğe kız ver.Kendinden küçükten kız al.Kendi düşen ağlamaz.. Yanlış davranışı yüzünden zarara uğrayan kimsenin bu durumundan yakınmaya hakkı yoktur. 1781.. 1789. Kesin olarak yapılıp sonuçlandırılan iş. 1792. bunun nasıl bir sonuç doğuracağını iyi hesap etmek. 2) Bu yolu tutarsan aldığın kız seninle övünür sen de iyi bir yere kız verdim diye mutluluk duyarsın. Ödeyecek paranız yoksa bir şey satın almaya girişmeyin.. Kişinin bir gerekseme içinde bulunduğunu gören herkes ona türlü türlü yol gösterir.Kırk gün taban eti. ondan sonra işe girişmeye. 1777. 1786. Kibar çevrede yetişmemiş olanlar. çıkmaz). Đnsanları kılık ve kıyafetlerine bakarak değerlendirmemelidir. eski durumuna getirilemez.. 1791... bir işin nereye varacağını keramet sahibi kişiden daha iyi bilir. Kaba saba.Keskin sirke kabına (küpüne) zarar(-dır).. 1780. çok azgın bir mevsim geçirilecek demektir. Bkz. 1779.Keseye danış.Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz. Çok zeki olan kişi.Kötü sözü. kaba davranışlardan kendilerini büsbütün kurtaramazlar.. em (merhem.Keskin akıl (zeka) keramete kıç attırır. Onun için her davranıştan önce. Çok öfkeli kişi. Đsin yanına varan is.Kesilen baş (bir daha) yerine konmaz. 1787.Kıbleden geldi kışımız.Kepenek altında er yatar. Avcılar bir av avlayabilmek için dağ.Klavuzu karga olanın burnu boktan kalkmaz (kurtulmaz. iş bilmeyen avrat dile. Körle yatan. taş demez. kalp akçeyi kimse kabul etmez. ilaç) buyuran çok olur. Topalla gezen. 1790. pazarlığa sonra giriş. 1784. Krş. Kör bıçak ele. günlerce taban teperler..Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış. 1) Gelinler kocalarına karşı saygı duymalıdırlar.. vücudunu yıpratır ve işlerini altüst eder.Kes parmağını çık pazara. Kış afetleri güneyden gelmeye başlarsa. Kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan etkilenir. 1782.Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan (tüyünden)...Kılıç kınını kesmez. Kişi refikinden azar.. erkek ailesinin kız ailesinden yüksek olmasıdır. 1785. 1788. 1783. Üzüm üzüme.Kesmez bıçak ele. Kötü kimsenin arkasına düşen kişinin başı dertten kurtulmaz.

Kırlangıç zararsız bir kuş gibi görünür. yeni bir iş yapmaya başlayan kimsenin bunu başarmaya ömrü yetmez. 1793. çeyiz bucakta). Böyle zamanlarda çok kişinin ölmesi. kısmet değilse ne gelir elden? Tanrı bir şeyi size kısmet etmişse.Kırlangıç bir zararsız kuş.Kısmetsiz köpek. Đsteklinin rica. Ama bibere pek düşkün olduğundan. 1794. (Kırk yıl kıran olmuş. Krş. Yemen'den.Kış kışlığını.Kısmet ise gelir Hint'ten.Sömürücüler ne denli usta olurlarsa olsunlar. Yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmeye. Çalışmayanın kısmeti olmaz. bundan yoksun kalır.Kız beşikte (kundakta) çeyiz sandıkta. Hint'ten. çalışmakla elde edilir. 1801. 1808. 1804. Bir şey elde etmek için çalışan kimseye Tanrı neyi kısmet etmişse onu verir. başka bir işle uğraştığı için. eceli gelen ölür. 1797. Salgın ve öldürücü hastalık da olsa eceli gelmeyen ölmez. olur mu (Yani Hırıstiyan özel adı)? Yaşlanıncaya değin iyi insan olarak yaşamış olan kişi. 1802. Bu düzenin bozuk gitmesi insanların perişan olmasına yol açar. yaz yaz. Kimi çevrelerde kimseye zararı dokunmayan kişi. Yaşlılıklarında ahlakları bozulanlar. 1799.Kırk yıllık Kani (Müslüman özel adı). 1800.Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar. eceli gelen ölmüş.Kız evi naz evi. Doğa kanunları değişmez. 1805. ölünceye değin o yolda giderler. kızını ağır satar. Kız daha beşikte iken çeyiz hazırlıklarına başlamak gerektir. 1798. her varlık özelliğini belli eder. .Kırkından sonra azanı teneşir paklar (azana çare bulunmaz). ecellerinin o zamana rastlamasındandır. 1806. Tanrı'nın kendisine kısmet vermediği yaratık. (Kız kucakta.Kırk yılda bir ölet olur. Yemen'den gelir. Birçok küçük işle uğraşmaktansa tek büyük iş yapmak daha uygundur. Kız evi nazlı olur. Her mevsim. git Yemen iline danış. Her olay. 1795. sabaha karşı uyuyakalır.) Tanrı'nın verdiği ömrü hiçbir şey değiştiremez.Kısa günün karı (kazancı) az olur. Kısmet.Kırlangıcın zararını biberciden sor. yararlanılacak şeyi elde etmek kolaylaştığı zaman. Ölmüş koyun kurttan korkmaz. durup dururken kişinin ayağına gelmez. sömürülecek bir şeyi olmayandan yararlanamazlar. 1803. artık kötü olmaz (değişmez). kendine özgü doğa olayları ile geçmelidir.Kış kış gerek. doğru yola getirilemezler. sizi bulur. kuş kuşluğunu gösterir (yapar). 1807. Kısmet etmemişse ne yapsanız onu elde edemezsiniz.Kırk serçeden bir kaz iyi.Kısmet gökten zembille inmez. 1796. ne kadar zararlı bir yaratık olduğunu ancak biberci bilir.Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar. Durumları buna benzeyen çok kişiler vardır. Kısa süre çalışılarak yapılan işten elde edilecek kazanç az olur. minnet etmesini ister. kimi çevreler için tehlikeli olabilir.

gelinken gör. kimine vay vay. Bkz. gelinken görme beşik ardında gör. Kimi kişiler bir şeyin bolluğundan yakınır. uygun olmayan birisiyle evlenir. Bkz. 1817. yapacağı işte yalnız kendi gücüne güvenmelidir. düşündükleri değil hatır ve hayalde olmayan kişiler yer. kimi su bulamaz içmeye. 2) Kimi kişiler istedikleri her şeye kavuşurlar.Kızın var. çeyiz sandıkta. Herkes kendi ayıbını bilmez.. Büyükleri onu uyarmazlarsa. o bilir haldan. 1820. Bkz. Bir kimse çalışıp çabalar. 1812. 1810. Başkaları eleştirseler de bunlara toz kondurmaz. 1816.Kız kucakta. çeyiz bucakta. 1823. sızın var.Kimse kendi ayıbını görmez.1809.Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır (kaçar). Kız çocuğunun sorunları ve sorumlulukları çok ve çeşitlidir.Kimine hay hay. kiminin duası. sürekli olarak bunun tedirginliği içinde bulunurlar. Kimi kişiler aynı şeyden yoksun olmanın sıkıntısını çekerler.) Herkes satacağı malı över. 1819. kim kazana kim yiye. Hele çocuk yaptıktan sonra daha da bozulurlar. 1822. yoksul olanların da duası alınarak işler yürütülür.Kimse bilmez.Kim düşer daldan. Kızların en güzel çağı evlenmeden önceki durumlarıdır. (Yoğurdum. . Varlıklı olanların parası.Kimin ki bağı var. 1) Bu dünyada her olay kimi kişiler için sevindirici. yüreğinde dağı var. kimi kişiler için üzücüdür.. ayranım ekşidir diyen olmaz. 1811. ya zurnacıya. Dağda bağın var. Damdan düşen damdan düşenin halini bilir. kendisinin ve çoluk çocuğunun geleceği için mal biriktirir. Ancak. 1815. Kendi tutumunu ve tuttuğu kimseleri savunur. Evlendikten sonra eski tazelikleri kalmaz. Tırnağın varsa başını kaşı. Ana baba. Başkasının yardımını bekler ve buna güvenirse düş kırıklığına uğrar.Kimi köprü bulamaz geçmeye. Krş. 1814. 1813. Kız beşikte. 1821. hoşlandığı. Bkz.Kimse kendi memleketinde peygamber olmaz (olmamış). Evlenme çağındaki kız eğlenceye düşkün olur. kızı el kapısında beceriksizliği yüzünden sıkıntı çektiği zaman dövünür durur. kimi zaman olaylar öyle gelişir ki bu kazancı.Kimseden kimseye hayır yok (gelmez). ondan kurtulmanın yollarını ararlar.Kimse ayranım (yoğurdum) ekşi demez.Kızı kızken görme. Đnsan.Kızını dövmeyen dizini döver. 1818.Kiminin devesi (parası). Kızını iyi yetiştirmeyen anne. kimi kişiler diledikleri hiçbir şeyi elde edemezler.

kötülük yapan kötülük bulur. Bütün bunlar. Bkz. Üzüm üzüme.Kişi arkadaşından bellidir. 1838. Gönül ummadığı yere küser.Kimsenin ahı kimsede kalmaz.Kişi (herkes) ektiğini biçer.Kocana göre bağla başını.. harcına göre pişir aşını. Kimi zaman da biz o değerli adam öleceğine şu işe yaramaz adam ölmeliydi deriz.Kimse kimsenin çukurunu doldurmaz. Hemen ardından yetişen dut ise besleyicidir. Bir kimse kimi zaman tedbirsizliği yüzünden öyle yanlış iş yapar. Đtle yatan bitle kalkar.Kimsenin çırası tana kadar yanmaz.. 1834. yiyene yumuşaklık verir. 1832.Kişiyi vezir eden de karısı.. Daha önce ad kazanmış kimseler vardır. onun yüksek bir kişi olarak kabul edilmesini engeller. Hiç kimsenin parlak yaşamı sürekli olmaz. Krş... zulmedene hayretmez. 1826.Kiraz dut yetişmese beni yiyenin boynunu sapıma döndürürüm demiş.Kimse kimsenin kısmetini (rızkını) yemez. Zulüm görenin ahı.Kişiyi (herkesi) nasıl bilirsin.. Karı akıllı olursa kocasının toplum içindeki yerini her bakımdan yüceltir. Herkesi nasıl bilirsin. kendin gibi.. her iki malı görür. ahlaksız. Bundan dolayıdır ki bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek isteyen. Kötü arkadaş. çok sevdiği bir genç ölünce keşke onun yerine ben öleydim der. Gözü yükseklerde olan. tutumsuz. doğup büyüdüğü yerde gereği gibi bilinmez. . 1830.. kişiyi kötü yola sürükler.. 1827.Kişi ne yaparsa kendine yapar. Kır atın yanında duran. Satıcılar kısmet satanınmış inancında birleşirler. 1836.. Demek ki bu yiyecek onun kısmeti imiş. asıl sahibinin kısmeti değilmiş denilir.) Herkes anlaşabildiği kimse ile arkadaşlık eder. 1825.Kimseye arşınına göre bez vermezler. kişiyi zayıflatır.. Boş sözler. yemeğe alıkonulur.. Bkz. başını öyle derde sokar ki böyle bir kötülüğü başkaları ona yapamaz. 1835. Akılsız. Bu sırada dışarıdan biri gelir. Kiraz.Kişinin kendine ettiğini kimse (alem bir yere gelse) edemez. kepaze eder. 1837. 1833. Đyilik yapan iyilik. Krş.. kimse kimsenin kısmetini yemez gerçeğini kanıtlar..Kişi umduğuna küser. Ne ekersen onu biçersin. 1824. Topalla gezen. ama ancak birini satın alır. Kimse kimsenin yerine ölemez. aşırı istekleri bulunan kimseye düşlediği ölçüye göre değil. içinde yaşadığı ortamın ölçüsüne göre bir pay verilir. arkadaşının kişiliğine bakmalıdır. Aile rekabetleri vardır. Yaşlı bir kişi. Mazlumun ahı indirir şahı. 1829.. Kimi zaman bir kimsenin eli altındaki yiyecek türlü nedenlerle yenilmez. Körle yatan.. Bkz. Adam adamın şeytanı.. Bu durum.. Hazır bulunan yiyecek ona ikram edilir. Yan yana aynı malı satan iki esnaf da böyle düşünür: Gelen müşteri.Kişi refikinden azar. olursa kocasını perişan. Küçüklüğünde yaptığı çocukça davranışları bilenler vardır. Đyi evlat babayı vezir. kalır.. Đsin yanına varan is.. 1831. rezil eden de. Krş.Kişinin değeri.. (Adam ahbabından bellidir. 1828..

Kocanın kabı ikiyse birini kır. gücünün üstünde işler yapmaya kalkışmamalıdır.. kaçınılmaz ilişkiler vardır.Komşun kör ise sen kıpa bak. 1839.Kocasını vezir eden de rezil eden de karısıdır. armağan vermelisiniz. egemen olacak kişi.Koç koyundan seçkel gerek.Komşunun tavuğu. Kadın kocasını isterse. tutumunu çevresindekilerin durumuna göre düzenlemeli ve kendi varlığına uygun bir yaşayış sürmeli. Kişi. 1845. O zaman komşu imdada yetişir. Bkz. birbirlerinin hatırını saymalı. Tanrı'ya karşı da ödevlerini yapmış olurlar. Krş. 1848. komşuya kaz görünür (karısı kız görünür).Kişi.Komşu ekmeği komşuya borçtur.. kocasının aşırı zengin olmasını istemez.. Hayır dile komşuna. Komşunuz size bir ikramda bulunur. Bu ödevleri yerine getirenler. Komşular birbirlerini incitmemeli. (Konur: Kibirli) . 1843. başkalarını incitse de komşusunu rahatsız etmez. onlarda bulunmayan şeylere sahip olsa bile onlar gibi yaşamalıdır. ailenin ve kızın durumunu. 1844. Komşudaki uygunsuz kişi.Komşu komşunun külüne (tütününe) muhtaçtır. Kendini beğenmiş kişi. Bir topluluğa önderlik edecek.Kol kırılır yen içinde baş yarılır börk içinde. 1840. 1846. Oysa aynı şey bizde de vardır.Komşu hakkı. Kıskanç kadın.Komşu kızı almak.. 1850.Komşunu iki inekli (öküzlü) iste ki kendin bir inekli (öküzlü) olasın. birbirlerine yardım etmelidirler. çapkınlığa başlar diye. yararlanılacak nesnelere hor baktığından bunlardan yoksun kalır. 1847.Konur eşek çayırını almaz. kalaylı kaptan (tastan) su içmek gibidir. 1849. Krş. 1842. Hırsızlık mal.Komşuda pişer. bir şey armağan ederse. gidişini iyi bildiğinden içi rahat olarak bu ilişkiyi kurar.. Başkasının malı. Yakınlarımızın güzel şeylere kavuşması onlardan bizim de yararlanmamız olasılığının doğması demektir. sahibinin göremeyeceği yer ve zamanda kullanılır. 1852. bize olduğundan daha değerli görünür. siz de ona ikramda bulunmalı.Komşu iti komşuya ürümez. Komşu kızını almaya karar veren. Bkz. Baş yarılır börk içinde. bize de düşer. Başkasının iyi durumda olmasını iste ki Tanrı seni de ondursun. Komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. Kimi zaman önemsiz bir şeyin eksikliği işimizi aksatır.Komşu boncuğunu çalan gece takınır. 1841. ama başkasınınkini bizimkinden üstün buluruz. çevresindeki insanları kıskandıracak durumlardan sakınmalı. Tanrı hakkı(-dır). 1851. 1853. Hamala semeri yük olmaz.. 1854. Kişiye kendi işi ve yakınlarının sorumluluğu ağır gelmez.Koça (öküze) boynuzu yük değil (olmaz). topluluğu oluşturanlardan üstün nitelikte olmalıdır. Komşular arasında yakın.

kasap yağ derdinde.) Aklı olmayan kişi. El.. el onu bine yetirir. Ne karanlıkta yat. 1868. Đş yapmaya korkan tüccar. 1860.. dut gölgesi: it gölgesi. Bir şeyin çok değerlisi ele geçmezse az değerlisi önem kazanır.Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.Korkak bezirgan (tüccar) ne kar eder ne ziyan (zarar). öküzü ayırır eşinden.Koyunu yüze yetir.1855. Bu. 1859. 1) Birçok insanlar zulüm. kasırga ve fırtına kopar. Dut gölgesi. Kişi korkmakla kendisine gelecek bir zararı önleyemez. Koruyucu yiğide benzer.Koyunun kuyruğu var örter. Krş. (Sokma akıl. yarar sağlayan kişiye biz de yardımda bulunur. Ana-babanın çocuğuna karşı gösterdiği aşırı ilgi ve sevecenliği. Önce bir şeyler yapmaya başlasa da arkasını getiremez. Bunun için boş yere korkup üzüntü çekmemelidir.Koyun can derdinde. 1863. Davranışlarını herkesin beğendiği kimse. Krş. Böylesinden korkulur. her gün yanlış iş yapanınkinin yanında kınanacak bir durum sayılmaz. Tehlikesi de bulunan çekici bir işe girişmektense o işten vazgeçip tehlikesi olmayan durumda kalmak daha iyidir. Zenginlerin ve toplumda önemli yeri olan kişilerin kusurları hemen örtbas edilir. Mal malamatı örter. boylu boslu bir ağaçtır. başkasının verdiği akıl ile iş göremez.Koyma akıl.Kork aprilin beşinden. akıl olmaz (cepten düşer). Yüz kazansan bin diye anlatır. sert bir durumla karşılaşacağından korkan kişi. Söğüt. alaca bir . Allah'tan korkmayan kimse. gölgede oturan insanın keyfini kaçırır. Ancak orada karınca çok olur. Kızların yanında oturankişi de hem mutluluk duyar. 1857. ya da ceza görmekten korkup dağlara çıkar.Korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak hayırlıdır. 1864.Koyunun götü bir gün açıksa keçininki her gün açık. Ceviz ağacının gölgesi koyu. güzeldir. Olacak olur. 1858. bir olayı abartarak söyler.. Gölgesi altında safa ve rahatlıkla vakit geçirilir. Krş.. Aprilin beşinde (şimdiki 18 nisanda) çift süren iki öküzü birbirinden ayıracak kadar şiddetli sağanak olur. 1861. Keçiye can kaygısı. çocuk ana-babasına karşı o ölçüde göstermez. orada çekilmez koşullar altında yaşarlar.Korkunun ecele faydası yoktur. hem de çevredeki asalaklardan rahatsız olur. 1869. günün birinde yanlış bir iş yapabilir. söğüt gölgesi: yiğit gölgesi. kendisini zarardan korumuş olur ama. insana her türlü kötülüğü yapabilir. 2) Kötü.Koyunun melediğini kuzu melemez. Đnsana kızların yanında bulunma keyfi verir. Körler memleketinde. kazanç da sağlayamaz. koyayım avucuna.Koy avucuma. yarar sağlarız.Koz gölgesi: kız gölgesi. 1866. 1862. yapmak istediği şeyden istemeye istemeye vazgeçer.. Bize yardımda bulunan. 1865. 1867.. Bkz. 1856. sekiz adım gider.Korku dağları bekletir (aşırır).Kork Allah'tan korkmayandan.

1883.Köleden ağa olan minareyi sesiyle yıkar. Sana sataşan kişiyi hırpalarken onu benimsemekte ve korumakta olan saydığın kimseyi gücendirmemeye de dikkat etmelisin... Bkz.Köpeği dövmeli ama. Köpek bile yem yediği kaba karşı saygılı davranırken.Köpek sahibini ısırmaz. Kişi efendisine karşı nankörlük ederse efendisi de onu korumaz.Köpeğe dalanmaktan çalıyı dolanmak yeğdir. Đnsan bundan ders almalı. iş bilmeyen avrat dile (yavuz). Krş Sonradan imam olanın. altına dökülür. Hem insanın üstünü kirletir..Kör (kesmez) bıçak ele (yavuz). orasını kirletirler. 1877.Köpekle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir.. 1879.. boylusun diye dil döker..Köpeğin duası kabul (makbul) olsa (-ydı) gökten kemik yağar(-dı). insan nasıl olur da geçimini sağladığı yere. kendisini at sanır. Çünkü ağacın meyvesi. gerçekten değer bulunduğunu sanır. kendisinden yardım beklediği aşağılık kimseye işi bitinceye kadar soylusun. 1873. kendini benimseyip koruyana kötülük etmez.Köpeğin ahmağı baklavadan pay umar. 1876. Kendisine karşı değeri varmış gibi davranılan değersiz kişi. bekçisiz ülkeye düşman saldırır. Kalaylı bakır. Bkz. Kişi ne kadar aşağılık olursa olsun. sahibinden utanmalı. 1882..Köpek sürünmekle etek kesilmez.Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez. 1880. hem de sineklerin üşüşmesine yol açar..Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakar. Bkz. 1871. Terbiyesiz kimsenin sataşmasıyla temiz kişi lekelenmiş olmaz. Đti öldürene. Bkz. 1884. itler de dut yemeye gelir.. bir tehlike karşısında her yerden umudu kesilip kendine güvenmekten başka çare kalmadığını anlamadıkça kurtuluş yolunu bulamaz.. zevksizdir..gölgedir. Kişi. 1881.Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler. Đtin duası. Bkz. Sonradan görmüş kişi çok yüksekten atar tutar. rahatsızdır. davranışlarıyla duygularını belli eder.. .Köpeğe gem vurma. Kişi. gördüğü iyiliği unutmamalıdırlar. 1872. kendisine bu geçimi hazırlamış olan kimseye kötülük eder? 1878.. Krş.Köpeksiz sürüye (köye) kurt girer (iner).. Köpek bile kendisini besleyen yeri bilir. 1870.Köpek bile yal yediği kaba pislemez (sıçmaz). Đt değmekle deniz.Köpek ekmek veren (yediği) kapıyı tanır. 1885. 1874. Gölgede de yatarlar. Đtin ahmağı.Köpeği öldürene sürütürler. 1886.. Koruyucusuz halka.. Bundan başka. Đtle dalaşmaktan. 1875.. Đtle dalaşmaktan.

Eşek bile bir düştüğü. 1900.Köşe taşı köşede yakışır (yaraşır). Ama delinin çocuğu deli doğar.Körle yatan şaşı kalkar. Krş. Kör olan anadan. 1902.Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez.. 1887.Kör görmez.Köre şimdi gece demişler.Kör ölür badem gözlü olur. 1901. Başkasının eksikleri ile eğlenen kişinin kendisi kusursuz olmalıdır. Kör görmediği şeyi nasıl sezerse bir konu üzerinde bilgisi olmayan kişinin de o konu ile ilgili sezişleri olur. Esnaf da bu gibilerinden hoşlanır. 1895. Öyle insanlar vardır ki kendilerine yapılmasını istedikleri iyiliği gördükleri halde bununla yetinmezler.. Bir şey satın almasını bilmeyen kimseler alışverişe çıkmamalılar ama çıkarlar. (Đtle yatan bitle kalkar.. iki(-si) olursa ne söz. biri ela biri boz.. topaldan ayaklı.Kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser. 1897. o kişiyi eşya sahibi etmiş olur. Koyunun bulunmadığı.. Đş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.Körün istediği bir göz. ayrıntılarının şu.. kel ölür sırma saçlı olur. Üzüm üzüme. . Krş. 1899. kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez. Topalla gezen. Bkz. Bkz. 1894.Kötü komşu insanı (adamı) hacet (mal) sahibi eder.. Kel ölür sırma saçlı olur.Köre elvandan (renkten) bahsolunmaz. deliden deli.. öğretilmesine çalışılmaz. Emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır. 1893. sezer. Kötü komşu.Kör pazara varmasın.. Önemli kişiliği bulunan kimseye önemli bir iş başında bulunmak yakışır. Topalın çocuğu da sağlam bacaklı olur.. ne zaman gündüzdü demiş.. 1890. bu biçimde olmasını da isteyecek kadar yüzsüzlük ve açgözlülük ederler.. Kişi kendisinde bulunmayan şeyden bir tane isterken ona iki tane verilirse daha çok sevinir. 1891.Kötü haber tez duyulur. 1903.Köseyle alay edenin top sakalı kara gerek. 1898.. 1889. Đsin yanına varan is.. Böylece bu komşu... babadan doğan çocuk kör olmaz. Kır atın yanında duran. iyilik er kişinin karı. Bkz. 1888.Körden gözlü.. Kara haber tez duyulur. Garip kuşun yuvasını.Kör kuşun yuvasını Allah yapar. 1892..) Kötü kimseyle düşüp kalkana az çok kötü huy bulaşır. Kişi refikinden azar.Körün istediği iki göz. Başkalarına mutluluk veren durum bu durumla ilgisi olmayan talihsiz kişi için değer taşımaz. Hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer. pazar körsüz kalmasın.Kötülük her kişinin karı. Bkz.Körler memleketinde şaşılar padişah (baş) olur. Bir şeyin niteliği üzerine hiç bilgisi bulunmayan kişiye o şeyin sözü edilmez. 1896..

Krş. Kardeşten karın yakın. 1918. Đnsan. ağı katar aşına. 1921. 1906.. Đnsanlar hep bir iş peşinde koşarlar. Bir şeyin.Kurban etiyle (kemiğiyle) köpek tavlanmaz. Azgın kişi. 1915.Kul teftişte. Kul kusursuz olmaz. bunu gerçekleştirmenin olanağı bulunmadığını söyler. Ama eksik olmayan konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar.. Seni ilgilendirmeyen işe uzaktan söz atarak karışma a köpek! 1908. 1912. Eski dönemden kalma bir söz: Halkın birbirine düşmesi güvenlik görevlisinin işine gelir. Kul sıkılmayınca. 1919. Bkz..Kötü söz insanı dininden çıkarır (tatlı söz yılanı ininden çıkarır. 1913. Bkz. hiç bulunmamasından daha iyidir..Kul sıkılmayınca (bunalmayınca) Hızır yetişmez.Köylünün kahve cezvesi karaca amma sürece. bir gözünü kör.. Bir rastlantının getirdiği geçici iyi durum. kötülüklerinin cezasını görür ama yaptığı kötülüklerin acısı sürer.. söylediği her uygunsuz sözü işitmemeli ki onu darıltmasın. Đşçi çalıştıran kimse. konacak konak yoktur der. Đnsan beşer. bir kulağını sağır etmeli.Kul bunalmayınca Hızır yetişmez. işçinin yaptığı her yanlışı görmemeli. 1916. -kusurlu da olsa. Kişi bir işi yapmak istemezse doğrudan doğruya yapmam demez de. iş aksamasın.Kuduz ölür ama daladığı da ölür.Köyden köye it ürümez. 1909. Hatasız kul olmaz. kuldur şaşar. 1914. başı dara düşmedikçe bütün gücüyle çalışıp sıkıntısına çare bulmaz. . Çünkü her grup güvenlik görevlisini yanına çekmek için ona çıkar sağlar. gözelim Mevla ne işte. 1917. Ama nasıl sonuç alacaklarını Tanrı bilir.Kötürümden aksak.. Hiç yanlış iş yapmamış kişi yoktur.Kulaktan burun yakın. 1905. kötüleme ki onlar da sana daha büyük kötülük yapmasınlar. elti gemisi yürümemiş. Acı söz insanı. Ortak gemisi yürümüş.Köylü birbirine düşmezse Osmanlı mıkla (kıymalı yumurta) yiyemez.Köylü.Kuma (ortak) gemisi yürümüş.Kul kullanan. Bkz. 1911. 1907.Kul hatasız olmaz.Kul kusursuz (hatasız) olmaz. Köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir. misafir kabul etmeyiz demez..elde bulunması. Đnsan yanılmamak için ne denli dikkat ederse etsin yine yanılır. Đyiliğe iyilik her kişinin karı. 1920. kardeşten karın yakın. beklenen gerçek iyiliği sağlamaz. hiç yoktan torlak yeğdir.Kul azmayınca Hak yazmaz. birtakım gerekçeler ileri sürerek. Kişi.Bkz. Đlişkide bulunduğun kimseleri sözlerinle incitme. azgınlığı yüzünden kötü durumlara düşer. 1910. Bkz.Kötü söyleme eşine.) Bkz. 1904.

kendisini koruyacak önlemi almalıdır. Boş sözlerle olumlu iş yapılamaz. 1927. çarık eskitir. 1937. rahat eder. Bir işi başarmak için rasgele çabalamak yetmez. (Yaşın yanında kuru da yanar). Kurtla görüşürsen.Kurnaz (yavuz) hırsız ev sahibini bastırır. . ortağının kendisine vereceği.Kurt komşusunu yemez. ya bağırsak. Saldırgan ile güçsüzün.) Saldırgan birisiyle karşılaşacak olan kişi. 1923. huyunu değiştirmez. 1933. Hileci.) Đşini başkasına inanmayarak kendisi gören. Güçlü ile hileci ortak olsa güçlünün dediği olur. yapmadığı kesin olarak bilinen bir suçu yüklemeye çalışmak boşuna bir çabadır.Kuru gayret. Bir kişi ne denli azgın ve kötü düşünceli olursa olsun yakınlarına dokunmaz. ağız kalabalığıyla. zarar verdiği kişinin haklı savını dinlenmez eder. Bkz.Kurt dumanlı havayı sever. Kurnaz suçlu. 1935. Bkz.. Kendi yararına bir iş yapmak için fırsat kollayan kişi. işimi kendim görürüm de ondan demiş. ya tırnaktır. zarardan başka bir sonuca varılmaz. zarar veren ile zarar görenin yan yana bulunduğu yerde tehlike vardır. 1938. Güçlü iken herkesin kendisinden çekindiği kişi.Kurda neden boynun (ensen) kalın? demişler. yer yurt. kimsenin bu işe engel olamayacağı. Böyle yapılmazsa bütün çabalar boşa gider.Kurtlu baklanın kör alıcısı olur.Kurtla ortak olan tilkinin hissesi. Bir kişiye. 1926. 1928. çok deşerseniz başınıza büyük dert açarsınız. üzülmez. kılıçla oyun olmaz.Kurda konuk (komşu) giden. Krş.Kuru laf (boş lakırdı) karın doyurmaz.Kurdun adı yaman çıkmış. (Đşimi kimseye inanmadığımdan demiş. (Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür. 1924.. haine ve kötüye çıkmış kimselerden daha tehlikelidirler. tilki vardır (tilkicik var) baş keser. 1932.) Küçük bir sorunu çok kurcalar. 1931. Sana vereyim bir öğüt: Ununu elinle öğüt.Kurtla koyun. gücünü yitirdikten sonra. Amaca doğru planla yürümek ve işin çıkar yollarını bulmak gerekir.. işe yaramaz paya razı olmak zorundadır.Kurunun (arasında) yanında yaş da yanar. köpeğini yanında götürür. 1925. Öyle sinsi ve kurnaz kimseler vardır ki adı zalime. Hain kimse.. 1930. Yoksa parçalanmak tehlikesi vardır. 1934.Kuru bok göte yapışmaz. kılık kıyafet değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.Kurcalama sivilceyi (sivilceyi kurcalama) çıban edersin. 1936.Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. (Sivilce kurcalanınca çıban olur. Bitli baklanın.Kurt köyünü (tüyünü) değiştirir. karışık zamanı sever.Kurtla görüşürsen köpeğini yanından ayırma. güçsüz ve aşağılık kimselerin oyuncağı olur. 1929.1922.

1950. boruya nefes. Kusursuz kişi bulunmaz. 1949. Öyle kişiler vardır ki acımadan en ağır işte kullanırız. 1939. Kusuru bulunmayan iyi.Kuş darıdan kaçar mı? (Kaçmaz).Kusursuz güzel olmaz.Kuş kanadına kira istemez. 1945. Bir şeyden yararlanmak için kullanılacak araç. (Her kuşun eti yenmez).) Her iyi şeyin hoşa gitmeyen bir yönü.Kuzguna yavrusu anka (şahin. Talihsiz kişi. Cevherli insan. 1943. o işte sakınca görmesindendir. 1954. daha önce elde edilmiş kimse aracılığıyla tuzağa düşürülür. Yağına kıymayan çöreğini yavan yer.. Öyle kişiler de vardır ki. güzel) görünür. her güzelin kusurlu bir yanı vardır. (Her güzelin bir kusuru vardır. ne denli çabalasa o şeyden yararlanamaz. her an kendisine saldıracak güçlü kimselerle yan yana bulunur. iş gördürmek şöyle dursun. aradığını bulamaz. çul içinde de bellidir.Kuş var eti yenir. 1953. Krş. Serçeden korkan. Kişi.Kuşkulu uyku evin bekçisidir. . 2) Kişi en yakınından sağlayamadığı yararı başkasından hiç sağlayamaz. Kazançlı görünen bir işe yanaşmaması..Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Krş.Küheylan at. Karga yavrusuna bakmış.Kuşu kuşla avlarlar.. 1947. Az ateş çok odunu yakar.Kuşa kafes lazım. 1) Yaradılışı bir şeyden yararlanmasına elverişli olmayan kişi.. dostsuz kalır. Bkz. onun niteliğine uygun olmalıdır.. Hiç kimse çıkarını tepmez. kuş var et yedirilir. daha başlangıçta ve aldığı yönden belli olur. kılık kıyafeti düzgün olmasa da değerini yitirmez. Ayıpsız yar isteyen. 1951. Mutlu sonuç verecek işler. 1942. Bkz. biz ona hizmet ederiz.Kuzusuna kıymayan kebap yiyemez. 1944. Đnsanlar büyük bir gereksemelerini karşılamak için sevdikleri kimi şeyleri feda etmek zorundadırlar. 2) Sağduyusuyla tanınmış kimse de yanlış işler yapabilir.Kuşa süt nasip olsa anasından olurdu.Beğenilmeyen tutumlarından dolayı cezalandırılan kişiler içinde suçsuzlar da suçlular gibi hırpalanırlar.Kuştan korkan darı ekmez.Küheylan bok saçmaz mı? 1) Saygın bir ana-babanın çocuğu ahlaksız olabilir. Bundan dolayıdır ki dost olmak için kusursuz birini arayan kimse. Krş. 1940. Ufak bir tıkırtıdan uyanacak kadar hafif uyuyan ve tetikte olan kimse. kendi işi için zaten harcayacağı çabadan dolayı başkasından karşılık beklemez. 1946.Kutlu gün doğuşundan (bellidir) (kutlu yaz yağışından).. Elde edilmek istenen kimse. 1948. 1941.Kutsuz kuşun yuvası doğan yanında olur. güzel bir şey yoktur. evin bekçiliğini iyi yapıyor demektir. 1952.

1963. sözden söze geçile geçile. 1968. 1965. ya koyun güttürür ya kuzu. Çobana verme kızı.Kürkçünün kürkü olmaz. Bkz.Leyleğin ömrü (günü) laklaka ile geçer. Söz söylemek. 1958..Lodosun gözü yaşlı olur. bunlara benzeyen kendi gereksemelerini savsaklar.Lafla pilav pişerse deniz (dağ) kadar yağı benden. Lodos rüzgarı yağmur getirir. Aba vakti yaba. sözünüzün yankısı gibi kötü bir karşılık verir. işleri başarmaya yetseydi en iri sözler söylenerek en büyük işler başarılırdı. size. Herkes onu duyar. 1962.. Kılık kıyafet. . böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılamaz. Krş. artık gizli kalamaz.Laf lafı (söz sözü) açar (laf da kutuyu açar. börkçünün börkü. 1956. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir. 1971.. Ağızdan çıkan bir söz. maymun iştahlı olan kişiye kimse güvenmez. hem yüzüne sürer.Küpe küp deyince küp adama düp der. değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz. 1959. Kalıp kıyafetle adam.. yükselse bile ancak bu işin başı olur. sigara kutusunu açmaktan başlayarak. birtakım ikramlarda bulunmak gerekir. Kasap yağı bol bulunca.Latife latif gerek. çene çalmakla geçirir. kışın gider. Krş.) 1) Bir kimse ile konuşma uzatılırsa. 1964.. Malı çok olan akılsız kişi.Kürk ile börk ile adam olunmaz. 1966. Abdalın yağı çok olursa. Şaka. adam olmaz. Başkalarının gereksemelerine çare bulan kişi. Sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan. bunu gerekli olan iş için kullandıktan sonra kalanını tutmasını bilmez. Bkz. uzu) çobana verme kızı.Leyleği kuştan mı sayarsın. 1960. orağı kürk vaktinde. ::::::::::::: -L1961. 1957.Laf torbaya girmez. Terzi kendi söküğünü dikemez.Lafla (lakırdı ile) peynir gemisi yürümez.1955. 1967. 1970. 2) Söz uzadıkça karşıdakine..Lokma çiğnenmeden yutulmaz.Lakırdı ile peynir gemisi yürümez. Aylak kişi bütün zamanını gevezelikle. yazın gelir. hem yer.. Çarçur eder. başta konuşulması düşünülmeyen konulara değin girilir.Külhancının beyliği hamamcılık demişler. yaba vakti aba. hoşa gider olmalıdır. boşluğunu yüzüne karşı söylediğiniz kişi. kırıcı olmamalı.Kürkü orak vaktinde. Bayağı bir işle uğraşan kimse. ince.(Lafın azı. Şöyle yaparım. Lafla peynir gemisi yürümez. Bkz. Krş.Kürdün yağı çok olunca. 1969. Değersizliğini.

Zenginlik. 1985. Öyleyse bizim malımıza ve canımıza gelmesini istemediğimiz bir zararın başkasının malına ve canına gelmesini nasıl hoş görebilir. 1977. 1976. Kişinin gerçek malı. .Mal istersen bedeninden. Hiçbir kimse.Lokma karın doyurmaz. ya da armağan vermek. sağlığını korumak. hasta olur.Mal canın yongasıdır. Mart ayında havalar sık sık değişir. can malı kazanır. onun karnını doyurduğu. bir gereksemesini karşıladığı için değil. Malımız ve canımız bizim için ne değerde ise başkalarının mal ve canları da kendileri için o değerdedir. dert ayı. Mal canın bir parçası gibidir. canını kurtarmak için malını harcamaktan çekinmemelidir. Malı kazanan insandır. Bu yüzden anlaşmazlıklar çıkar. 1978. aradaki sevgiyi artırdığı için değerlidir.Malın iyisi boğazdan geçer. 1974.. 1984. Malına zarar gelen kişi. Düşmandır. Tarlanın iyisi suya. bir kişinin ayıplarını. 1972. Đnsan kendini koruyamaz. Mart çıkmadıkça. öz çocuğunun yerini tutmaz.Mart ayların çingenesidir.Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür.. hem düşmandır. şefkat artırır. çünkü ona rahat bir yaşayış sağlar. kendisi ayrılır. Canı cana ölçmeli. Züğürt. kendi emeğiyle kazandığı maldır. Bkz. Kişi malını yiyemedikten sonra o mal neye yarar? 1980. canını tehlikeye düşürmemelidir. kusurlarını kapatır. Bir süre sonra bu işe başkası getirilir. çünkü kişinin azmasını kolaylaştırır.Malın iyisi suya yakın. Krş. 1983. buna nasıl izin verebiliriz? Krş. Bundan başka mala göz dikenler çok olur. Malın işe yaraması.Bkz.Malı ongun olanın adı angın olur. evlat istersen belinden. 1981. Đyilikler yapma.Mal adama hem dost. sahibinin onu kullanabilmesi.. ::::::::::::: -M1973. Çiğnemeden yutulmaz. canından bir parçası gidiyormuş gibi üzülür. Can sağ olmalıdır ki mal kazanılabilsin. 1982..Mart ayı.Malı mala canı cana ölçmeli. Bir kimseye ziyafet çekmek. üvey ya da edinilen evlat. Malından çok ürün alan kişinin adı her yerde anılır. Gerçek evlat da kendisinden doğmuş olandır. Đnsan mal kazanacağım diye sağlığını.Mal malamatı örter. Tam tersine. bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalmaz. 1975. mal sahibinin canına bile kıyılır. yokluk içinde bulunduğundan yiyemez. Mal adama dosttur. daha iyisi eve yakın.Mal canı kazanmaz. babadan kalan değil. hayır işlerine yardım etme olanağı verir.Mahkeme kadıya mülk değil. yiyebilmesi ile olur. Varlıklı olduğu halde yiyemeyenin züğürtten ne farkı var? 1979.

2000.Merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır. Bkz. Krş. Đnsan dışarı çıkamaz.Mart kuruluk.Martta yağmaz. insan övünür. Mart ayında şiddetli soğuklar olur.Maşa varken elini ateşe sokma. nisan yağmurluk. artığını ayının yüzüne sürmüş.. tavuk yumurtladı. Çok para kazanabilmek için. Krş. Zulüm gören kimsenin bedduası. çiftçinin yüzünü güldürür. 1992.. nisanda seller yürüye. nisanda çok yağması yararlıdır. nisanda dinmezse sabanlar altın olur. elde bir sermaye olması gerekir. Martta yağan yağmurla ekinler nisanda gelişir. güvenilmez. eylülde ekmezsen sabanı bırak. Odun. Kış hastalıkları. mart sona ermedikçe bitmez. bir soyluluğu vardır. indirir şahı (yerde kalmaz). nisan yağmurluk. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ayıyı fırına atmışlar. 2001. işlediği suçu başkasının. 1986.Mermer iyi taştan. Zulmeden her halde yıkıma uğrar. Martın dokuzu (yeni takvime göre 22'si) olunca bağların her halde budanması gerektir.Martta sürmez. ne yapacağı bilinmez kişilere benzer. 1995. Başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme. 2002.Merhametten maraz doğar (hasıl olur). 1998. bağ buda. Mart ayı. Bu iş. martta yağmur yağması zararlı. 1987. 1996. nisan ayının yağışlı olması. 1988. 2004.Öteki aylardan her birinin bir kişiliği. padişahı tahtından indirir. Mart kendini gösterince tavuklar yumurtlamaya başlar. 1989. 1994. az da olsa. . Güçlü kimse zulmetmemelidir. Bu da çiftçiyi sevindirir. Bir işi yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi her halde başarıya ulaşır. hele bön birinin üstüne yıkmasını bilir. yavaş yavaş yükselerek çıkılır.Maymunu fırına (ateşe) atmışlar. En yüksek yere. Karakışta karlar. nisan övünür.Meramın elinden bir şey kurtulmaz (ne kurtulur).Mazlumun ahı.Mart kapıdan baktırır. iyilik iki baştan. gündüz yetiştirilemezse gece çıra ışığında yapılmaya değecek kadar önemlidir.Mart dokuzunda çıra yak. nisan yağar. kömür de azaldığından kazma. 1993. Bu gibi kimseler üstesinden gelemedikleri çiftçiliği bırakmalıdırlar. Çiftçi.Mart martladı. kendilerine acıyıp iyilik edenlerin başını derde sokarlar ya da bu iyiliği kötüye kullanırlar. yavrusunu ayağının altına almış. Martta tezek kuruya.Maymun yoğurdu yemiş.) Mart ayının kurak. kazma kürek yaktırır. 1990. Mart ise soysuz. (Mart kuruluk. 2003..Martta tezek kuruya..Mart çıkmadıkça dert çıkmaz.. dolgunlaşır. dert ayı. Bkz. 1997.Mart yağar. nisanda dinmesin (mayısta ara sıra).. kürek saplarını yakacak duruma düşer.Martta yağmasın. Kimi kişiler. işlerini zamanında yapmazsa ürün alamaz.Mayasız yoğurt tutmaz (çalınmaz). Ekin için. Nisanda yağan yağmurla başaklar olgunlaşır. Kurnaz kimse. 1999. Bkz. 1991.

Uygunsuz iş yapan kimse. geçmişteki atalarıyla değil. görevi onunki ile çelişen yer için zararlıdır. Evlenmek isteyenlere öğüt.Miras helal. 2014.Mirasa nereye gidiyorsun? demişler.Mescide gerek olan meyhaneye haramdır.Minare de doğru.Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır (bitti beller). Kolay kolay gizlenemeyecek denli büyük bir suç işleyen kişi. Doğru görünen nice kişiler vardır ki iç yüzlerini bilenlerden nasıl düzenbaz ve hayin oldukları öğrenilir. 2006. 2) Yasak yüzünden işi aksamış olan kimse. günah olan içkiyi keser. yutulmaz (balık kılçığı gibi boğazda kalır). 2016. bunun ortaya çıkmaması için gereken önlemleri daha önce alır. Değerli. Đyilik iki baştan olur. Mısır bol su ister. ama içi eğri.Bkz.. bilgili. 1) Ramazan'da herkes ibadete koyulur. 2011. 2008.Meyhaneciden şahit istemişler (sormuşlar) bozacıyı (mezeciyi) göstermiş.Meyhanecinin yüzünü bayram topu güldürür..Meyveli ağacı taşlarlar. önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar. Herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez.Mızrak çuvala sığmaz (girmez). 1) Đnsanın kendisine ve benimsediği yere gerek olan şeyi yabancıya vermesi doğru değildir. Birçok engeller buna olanak vermez. çapan birlik mi? demiş. Devlet malını kendine mal etmek çok zordur. önemli hiçbir iş yapmamış olanlar. yasağın kalkmasına sevinir. Verse de bu mal rahatça kullanılamaz ve günün birinde hesabı sorulur. 2005. Çoğu zaman.Meyil verme evliye.Miri malı balık kılçığıdır. Bunun için meyhaneci ancak bayram gelince bol müşteri bulur. 2012. 2013. 2015.. becerikli kimselere sataşırlar. ama çapalanmazsa sudan gereği gibi yararlanamaz. haklı olduğunu göstermek için kendisine benzeyen birini tanık gösterir. Kişi. ama miras kalan malı har vurup harman savurur. Miras. 2017. hele (ele) al demişler. yapılmış olan büyük. . esip savurmaya demiş. 2007.Mezar taşı ile övünülmez. 2009. 2010. 2019.Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 2018. Ama alabilirse. ancak kendi değeri ile övünebilir. mirasçının hakkıdır.Mısıra yağmur geliyor demişler..Misafir ev sahibinin (bağlı) kuzusudur. 2) Bir yer için gerekli olan şey. eve gider unutur. Kişi kendisinin kazandığı malı elden çıkarmaya kıyamaz.

konuk ağırlıyor diye.Misafir üç gün misafirdir. üç günden sonra konukluğu bırakıp ev sahibine yardımcı olmalıdır.Mum yanmayınca pervane dönmez (yanmaz). Krş. Konuk.) Geleneğe göre konukluk hakkı üç gündür. Ama bakar ki sofrada umdukları yok. 2020. Tanrı. arkadaşlık ettiği kimse iyi ise iyi. (Çıra dibi karanlık olur.Misk yerini belli eder. Krş. Ama ev sahibi ona ancak evinde bulunanı ikram eder. 2022. ne de konuk uzun kaldım diye üzülür.Konuk. Misafir üç gün misafirdir. Đki kişi arasında uzlaştırıcılık yapan kimse. ev sahibine verir. 2034.) Bir kimse. Bkz. başkalarına bol bol yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmaz.Muhabbet iki baştan olur.Miskçiyle konuş. ev sahibine yol gösterir gibi ağırlama işini üzerine alır.Misafirin yüzsüzü sahibini ağırlar.Misafirlik üç gündür. yatmak vb. 2026. Bir kişi.Miyancının kesesi bol olur. Türkler inanırlar ki konuk. anlaşmalarını kolay sağlasın diye. eğlenmek. Kişi arkadaşından bellidir. senli benli bir arkadaş ise. ne denli gerçekleşebileceğini düşünmeden ev sahibinin kendisine çok şeyler ikram edeceğini umar. miskine bulaş. pisçiyle konuş. 2024. konularda ev sahibinin çizdiği programa uymak zorundadır. 2027.Misafir kısmeti ile gelir. Ama üç günden sonrası.Misafir on kısmetle gelir. ev sahibi ikisini de. 2033.Müflis (züğürtleyen) bezirgan (tüccar) eski defterlerini karıştırır. (Misafirlik üç gündür. Ev sahibi konuğu yük saymaz..Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Krş. Bkz. konuğun yediğinden kat kat fazlasını. Ev sahibi ise her misafire ayrı ayrı hizmet etmeyi borç bilir. ev sahibinin kendisini çok şeylerle ağırlamasını bekleyebilir. kötü ise kötü huylar kapar.. dokuzunu (evde) bırakır. Konuk. Kendisinin ağırlanması gereken yüzsüz konuk. nerede olsa varlığını gösterir. gezmek.Misafirin umduğu ev sahibine iki övün olur. 2021. 2023. Konuğun geldiği evde ya yiyecek bulunur. 2032. Değerli kişi. 2029. Đyilik iki baştan olur. yemek. (Bzirgan `tüccar' züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar. Đster ki bütün ağırlamalar yalnız kendisi için olsun. 2031. ev sahibine fazla bir gider yüklemez. pisine bulaş.) . Misafir. Konuk. Güzel yoluna baş koyanların ortaya çıkması için güzelin görünmesi gerekir. 2028. Misafir kısmeti ile gelir.Mum (çıra) dibine ışık vermez. gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez. 2030. ya da beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek gelir. Misafir on kısmetle gelir. Konuk bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur. ama hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür. 2025.Misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez). birini yer. birinin zararına bol keseden öneride bulunur. her ikisi için de sıkıcı olur. Misafirin kısmetini Tanrı'nın göndermiş olduğuna inanılır.

bugün içinde bulunduğu parlak durumun sürüp gideceğini sanmamalı.. kendini ileride üzülmekten kurtarmış olur. bedava bulunca yenmeyecek şeyleri yer. 2046. ne olacağım demeli. sınır yoktur.. Onun buyruğu geçer. (Herkes ektiğini biçer). Eşeğini sağlam bağla. kötü çalışırsanız geleceğiniz kötü olur.Ne dilersen eşine. Kişi yapmak istemediği işin ayrıntılarıyla ilgilenmez. 2035.1) Tüccar züğürtleyince. orda dirlik. (Nefesine güvenen borazancı başı olur. 2044. 2041... belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir. Bkz. 2043. yarın ondan iyilik. Şimdi iyi çalışırsanız geleceğiniz iyi. işe yaramayan şeyleri alır.. kötülük yapan da kötülük görür. Hayır dile eşine. 2042. Yardım ve iyilik için ölçü.Ne doğrarsan aşına.. Krş. Bkz. Birçok kimse. orda bereket. 2049. Bkz. 2041.Mühür kimde ise Süleyman odur. dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar.Nerde hareket. yarın kötü bir duruma düşebileceğini hatırdan çıkarmamalıdır. 2047. konan göçer. Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar. Birlikte iş yapmak üzere toplanan kişiler çok olursa her kafadan bir ses çıkar.Nefesin elverirse borazancı başı ol.) Başarabileceğinize inanıyorsanız büyük işlere girişiniz. orda bokluk. . 2048. çevresine tepeden bakmamalı. iş yapmak güçleşir.... düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak.Ne oldum dememeli. anlatarak avunmaya çalışırlar. Tehlikelere karşı önlem almış olan kişi. Bkz.Mürüvvete endaze olmaz. ::::::::::::: -N2038. Bir işte kime yetki verilmişse baş odur söz ondan biter. Kişi.Namazda meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz. Krş. 2037.Müft olsun da zift olsun. Herkes ne ederse kendine eder.Nasibat istersen tembele iş buyur. 2050.Ne ekersen onu biçersin. ne kara düş gör. 2045. o çıkar karşına (kaşığına). anlaşmazlıklar belirir..Nerde çokluk.. yapabildiği ölçüde çok yardım ve iyilikte bulunabilir.Nekesle cömerdin harcı birdir. 2) Vaktiyle önemli işler yapmış olanlar.. Cömertle nekesin..Nerde birlik. (Eken biçer.Nacarın (marangozun) kapısı sırımla bağlı olur.Terzi kendi söküğünü dikemez. Ne ekersen onu biçersin. Herkes ne ederse kendine eder. 2036.) Bugün birisine iyilik yapan. Krş. Kişi.Ne karanlıkta yat. Tembele iş buyur. Ne doğrarsan aşına. Korkulu rüya görmekten. o gelir başına. 2039.

2065. Erkek çocuk. Kimi kişilerin gündeliği az. ana-babayı üzerler. Krş. Cezaya çarpılacak ölçüde aşırı ve saldırgan olma. Can dediğimiz yaşam simgesinin bedenimizde belli bir yeri yoktur. Dikkat edilirse işleri de ona göre hafif ya da ağırdır. Kız olması istenmez. Martta yağmaz. 2053. onu elde etmenin yolunu arar.Ne verirsen elinle. yaramazlıklarıyla.Nisan yağar sap olur. ne yavaş (şaşkın. 2063. miskin) ol basıl. Özet olarak ölçü her yerde birdir. huyu da dayısına. akıbet hayır (selamet). kız doğuran ana üzülür.. oydu beni. kız çocuğununki ise halasına benzer. Evlenmeleri söz konusu olanların anlaşabilip anlaşamayacaklarını pek düşünmeyiniz. ::::::::::::: -O2059. Kız çocuklar ise giyime.Oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı. çiftçiyi zengin eder. süse düşkün olduklarından ana-babalarından sürekli para çekerler. kız anadan öğrenir biçki biçmeyi. kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri (örneğin dikişi.Niyet hayır. Đyi niyetle girişilen işin sonu hayırlı olur. kız doğur.Neren ağrırsa canın orda. Erkek çocuklar. Nisan yağmuru ekinlerin sapını geliştirir.Oğlan anası kapı arkası. Nisanda yağan yağmur.Ne yavuz (aşkın. 2055. 2054. Bu dünyada yoksullara ve hayır işlerine yardım edersen öbür dünyada karşılığını görürsün. soydu beni. kimininki çoktur. 2062. haylazlıklarıyla.Nikahta keramet vardır. 2057. .Durmadan çalışılan yerde verim artar. nisanda dinmezse. kaba saba ya da uzmanlık işidir. mayıs yağar çeç (tahıl yığını) olur.Oğlan dayıya. biçkiyi. Kızın anası ise baş köşeye oturtulur.Oğlan doğur.Oğlan doğurdum. 2051. (dilencinin gözü çömçede). ama düşük niteliktedir. Onun için oğlan doğuran ana sevinir. Nikah onları sevgi bağıyla birbirlerine bağlayacaktır. kız doğurdum. (Okka her yerde dört yüz dirhem). Bir mal kimi yerde daha ucuzdur. gümüş tekerlek. o gider seninle. (Her yerde okka dört yüz dirhem). Baba. azgın) ol asıl. erkeklerin yapması gereken şeyleri (örneğin konuk ağırlamayı) babasından. Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek gibi görülür. 2058.Nereye gitsen okka dört yüz dirhem. ürünleri bollaştırır. Mayıs yağmuru başakların dolgunlaşmasına yarar. kız doğuran dövünsün. hamurunu sen yoğur. Doğacak çocuğun oğlan olması istenir. 2061. Oğlan çocuğun yüzü de. Herkes işine yarayan şeye göz diker.Oduncunun gözü omçada (bağ kütüğü).Oğlan doğuran övünsün. bolluk olur. 2060. kız anası minder kabası. Ama herkes seni ezecek ölçüde yumuşak ve miskin de olma. 2052. ev işlerini) anasından öğrenir. 2056. Ancak bedenimizin bir yeri ağrıyınca can orada kendini gösterir. kız halaya çeker. 2064.Nisan yağmuru: altın araba. ana bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenmez..

Birçok kimse. 2070. kızdan olursa bahçe gülü diye sevilir. Evladı ben doğurdum amma. tokmak ol. oğlum akıllı malı neylesin. kızınki bahçe gülü. yel ile yuf (yuh) bitmiş. 2068.On ceviz alsan ikisi çürük çıkar. Đlişkilerinde ezilen değil ezen olmayı yeğle. Bkz. çalışmakla gerçekleştirmeliyiz. Olsa ile bulsayı ekmişler. istediği gibi yaşar. 2066. 2072. oğlandan olursa oğul balı. 2080. 2074.Okka her yerde dört yüz dirhem.Olsayı bulsaya vermişler hiç doğmuş.Oğlan yetir. bu iş böyle olsa diye dilemekle istediğimiz sonuca varamayız. Ancak onların kendilerine pek yardımı olmaz.Oğlan olsun deli olsun. 2069.On beşindeki kız. kız doğur.Olursan kazık olma.. geçim için de katıksız da olsa ekmek ister. Bkz. Evlendirilmezse anneyi.. olmaz olmaz. Kazançların giderleri ve zararları.Oğlum deli malı neylesin. Ölüm gibi kaderde olan şeyler önlenemez.. 2083. zamanı geçtikten sonra gerçekleşirse zarar bile verebilir.O hacı. ekmek olsun kuru olsun. (Olsayı bulsaya vermişler. işin gelişmişliği vermekte olduğu üründen anlaşılır. Kız on beş yaşına ulaştı mı evlendirilmelidir. 2073. 2076. evlat olarak. 2071. Oğlan doğur. olmayan dert bağlar.. Akıllı oğlan neyler ata malını. Çocuğun gelişmişliği genel tutumundan. Yüzde yüz saf nesne bulmak kolay değildir. . 2078. Zengin giyinir. Hiçbir şey için olmaz deme.Olgaç oğlak bokundan betli olur. ürünlerin fireleri olduğu gibi bir işte çalıştırılanların kimisi de verimsiz olur. Torun. Ülküsünü gerçekleştirmesi mukadder olmayan kişinin karşısına.Oğlumu (evladı) ben doğurdum amma gönlünü ben doğurmadım. 2079. ya erde gerek ya yerde. yine şeleği (odun yükü) sen götür. babayı güç durumda bırakacak çok üzücü olaylar çıkabilir. hiç doğmuş.. Bkz. Zamanında olsa büyük yarar sağlayacak olan durum.Olan dört bağlar. Dünyada olmayacak şey yoktur. hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar. Elde etmek istediğimiz sonucu dilekle değil.Olmaz olmaz deme.. 2081. Bkz. Bkz. deli de olsa oğlan.) Şu iş şöyle olsa. 2082. kız yetir. 2067. kim olacak boyacı? Bkz. Böyle olacağına kızın ölmesi daha iyidir. Fakir ise yoksulluğun acısını çeker.Onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat'ta) yılan sokar. 2075. Nereye gitsen okka dört yüz dirhem..Olacakla öleceğe çare bulunmaz. bu hacı.. kuşanır.Ana-baba özverilere katlanarak çocuk yetiştirirler.Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar. Sen ağa ben ağa... 2077.Oğlanınki oğul balı.Olsa ile bulsayı ekmişler.

Osmanlı tavşanı araba ile avlar. çalışmadan sonra elde edilebiliyor. 2090.Osmanlının ayağı üzengide gerek. Eğretinin canı berk olur. güzel görünüşlü olmalıdır. yeterli olmayan davranışla iyi bir iş başarılamaz.Ortak atın beli sakat olur. Şimdi para kazanmak çok güçleşti. Beğenilmesi söz konusu olan şey. hep at üstünde yer. pek çok didişmeden.Orospuya surat gerek. askerler düşmanı ezmek için atlarından inmemek ve bunların peşini bırakmamak zorundadırlar. 1) Zaten zayıf.On para on arslanın ağzında. onun rengiyle bir şeyi sarıya boyayamaz. 2) Osmanlı nankördür. 1) Osmanlı. 2088. 2094.Orospu tövbe tutmaz. . Kötü bir şeye alışmış olan kimse bundan vazgeçmeye söz verse de sözünde durmaz. 1) Osmanlıların yönetim işlerinde bozukluk başladıktan sonra iç güvenliği sağlayacak olanların durumu şuna benzerdi: Araba ile tavşan avlamak. Isırgan ocağında biter. Her ortak. Dışkının yanından gelen osuruk.2084. Krş.Osmanlının ekmeği dizi üstündedir. yalnız kendisinin azıcık malı bulunması daha iyidir. 2089. 2091. Çünkü rahatlarını bozmaz. hastalıklı kişi. Bunun gibi. 2095. sürekli olarak at üstünde ve düşman peşinde olduğundan yemeğini oturup sofrada yemez. En küçük kazanç. ailesinin genel durumuna. eğitim gören. Onlar davranıncaya kadar iş işten geçerdi. Bir erkeğin iki karısı birbirleriyle geçinebilirler de iki kardeşin karıları anlaşamazlar.Osurukla boya boyanmaz. 2096. Eylemleriyle çevresini rahatsız etmekte olan kişiyi daha ağır eylemlerle rahatsız etmeli ki davranışının ne denli kötü olduğunu anlasın. Güvenliği bozanlar kolayca kaçarlardı. sadece iş yapıyor görünürlerdi. sudan nedenlerle kendisini mazur göstermeye çalışır.Osuranın burnuna sıçmalı ki koku ala. eğiticinin tutumuna uygun olarak yetişir. Krş. daha çok yararlanmaya çalışacağından ortaklık malı yıpratırlar. 2097.Ortaklık öküzden başka (yalnız) buzağı yeğdir. 2086. Çocuk. 2093. elti gemisi yürümemiş. olmayacak işleri kurnazca ve kendini yormadan başarır.Ortak (kuma) gemisi yürümüş.Ot kökü üstünde biter.Orman olur da domuz olmaz mı? Elverişli bir ortamdan elbette çıkar sağlayanlar bulunur. sağlığının bozulmasını önemsiz etkenlere bağlar. 2) Osmanlı. 2) Davranışları beğenilmeyen kişi. 2092. Kişinin ortaklık önemli malı olmasından.Osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane. 2085. 2087. Jandarma görevlileri baş kaldıranları.

akılsızca işler yapar.) Đşleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez.Öksüz oynaşa çıkmış.Öksüz kuzu toklu (bir yaşındaki erkek kuzu) (öveç) olmaz. 1) Ödünç para verildiği zaman iki tarafın yüzü güler. beklediği sonucu hiçbir zaman elde edemez. Çok önemli işini bir aldatıcıya yaptırabileceğine inanmış olan kişi.. her tarafa yayılır. yanlış davranışının zararını görür. Sinirlendirici bir durum karşısında bağırıp çağırmak. yardım edeni bulunmayan kişi. Bkz. 2107. Arkalayanı. 2105. ağlaya ağlaya gelir.Ödünç güle güle gider. 2106. 2112. 2100. otuz iki mahalleye yayılır. başkalarının ağzına geçer. Ama sonra tarafların arası bozulmadan ödenmez. Bir ağızdan çıkan söz. 2099. dahası zevk veren tatlı bir şeydir. Kimsesiz. çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır. insana ferahlık..2098. 2104. işini kendi başına görmek zorunda kalır. .Otu çek. Bir kimsenin haksızlığa uğramaması için arkası. 2110. koruyucusuz kimse ilerleyemez. Öksüz hırsızlığa çıkarsa.Öksüzün karnına vurmuşlar (öksüzü dövmüşler) arkam! demiş. Sonunda bu ölçüsüz. ersiz kalır.Öksüz oğlan (çocuk) göbeğini kendi keser. meğer yanıla. Đnsan öfkelenince mantıklı düşünemez.Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar. koruyucusu bulunmalıdır.Oynamasını bilmeyen kız. 2) Ödünç eşyayı tertemiz veren. köküne bak. 2101. ay akşamdan doğmuş.Öfke baldan tatlıdır.Öfkede akıl olmaz. 2108. gerim (yenim) dar demiş. Bkz. böyle bir durum ortaya çıkmayacaktır.Oynaşına inanan avrat. (Öksüz güler mi. 2103. yerim dar demiş. öfkeli zamanında duygusunun etkisi altındadır. (Öksüz oynaşa çıkmış. meğer yanıla. Kişinin kimliğini doğru olarak öğrenmek isterseniz soyuna sopuna bakınız. ay akşamdan doğmuş. yerini genişletmişler (bollatmışlar).Öfkeyle kalkan zararla (ziyanla) oturur.Öksüz neden güler? Yanılır da güler. ::::::::::::: -Ö2102. yıpranmış olarak geri alır. yaptığı taşkınca işin nasıl bir sonuç doğuracağını hesap edemez. Kendisinden beklenen işi beceremeyen kişi.. Đyi düşünemez.. biraz sonra anlaşılır ki yanlışlık olmuştur. içini boşaltmak.Öksüz güler mi. Öksüz neden güler. koruyanı. Kişi. 2111.Otuz iki dişten çıkan.) Talihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar. Yüzünü güldürecek bir durum belirse. 2109.

2127. Her şeyi yitirmiş olan kişi. bu küçük zararı kabul eder.Ölme bayılmaya benzemez.Ölüme çare bulunmaz.. ölünün diriltilmesinden daha güçtür. 2115. Ölenin mirası da mirasçının hakkıdır. 2121. budalaca bir işe girişirken kafasına uygun biriyle işbirliği yapar.. türbe taşı neylesin. 2126.Ölümü gelen it cami avlusuna işer.Öküz öküzün boynuzunda çamur görmezse korkmaz. adının unutulmaması için dikilen taştan ölünün haberi olmaz.Ölüme giden gelmiş. Küçük bir zarara uğramayı kabul etmezse çok büyük bir zarara uğrayacağını anlayan kimse. 2122. Ölüm herkese gelecektir. Yüz kızartıcı bir yaşantı içinde bulunanların ayıbını ancak ölümleri temizler. Her şeyimi kaybetmeyi göze alarak bu işi yapıyorum.Ölümden öte(-ye) köy yoktur. Ecel geldi cihana. Bkz. Her şeyini yitirmiş olan kişinin saldırgana bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz. Bunlar geride kalanların teselli yollarıdır. Para getirmeye giden kişinin bu işten başarıyla gelmesi. Abdala kar yağıyor demişler. . dirim (kalım) var. karşısındakinin yenilmezliğini anlatan bir belirti görmezse ondan korkmaz. 2118. Çünkü çok üzülmekle durum değişmeyecektir. Bkz. derdine çare olmayan iyilik gösterilerini ne yapsın? 2120.Ölümü gören hastalığa razı olur. 2117. Ruhu için dağıtılan yemekten. Đnsan.. Girişilecek işte ziyan etmek olasılığı da göze alınabilir. Bir ahmak.Öküz tekini bulmadan çifte yürümez. 2123.. Bkz. 2128. paraya giden gelmemiş.Ölenle (birlikte) ölünmez. 2125. 2116. Koça boynuzu yük değil. 2124. ölen yakını için kendini harap edercesine üzülmemelidir.Ölüm ile öç alınmaz.. batkınlığa varacak oranı bulacaksa o işten vazgeçilmelidir.2113. Đnsan nasıl olsa öleceğini düşünmeli ona göre düzene koymalıdır. miras helal.Ölü aşı neylesin. Eceli gelen it. öç almak istediği kişinin. Krş. Bkz.. 2114. Ancak bu ziyan. 2130. baş ağrısı bahane.Öküze boynuzu yük olmaz. Đnsan her işini geleceği düşünerek yapmalı özellikle mal varlığını hesaplı kullanmalıdır. ya da onun yakınının ölmesine öç almış gibi sevinmemelidir. Birisiyle kavgaya girişmesi olasılığı bulunan kişi.Ölüm hak.Ölüm gelmiş bu cane. 2119.Ölüm var.Ölüm yüz aklığı(-dır). Ecele çare bulunmaz. 2129.Ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz. Bir kişi.Ölüm dirim (kalım) bizim için.

Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider. Halk. Ana. 2140.Paça ıslanmadan balık tutulmaz. ileride anlaşmazlık çıkmasına ve aralarının bozulmasına yol açar. 2136. özveriye katlanılmadan elde edilemez. Yakınlarından biri deli olan kişi ise sürekli olarak üzüntü içindedir. Kadın kocasının çarığı. 2138. yaşarsa beğenilir bir kişi olmalıdır. 2145. deliğe dürtekorlar (dürtekomuşlar). Đki karılı erkek birincisini hor görür.Örtük pazar ara bozar. Geride kalanlar.2131. sonra söyle. Önce küçük incitici bir işlemin bize yapacağı etkiyi düşünmeli.Önce düşün. 2143. Krş. ölüsü olmaktan daha büyük bir felakettir. sonra çuvaldızı ele. Hemen üstü örtülür ve geciktirilmeden götürülüp gömülür. delisi olan her gün ağlar. Düzensiz bir işi düzeltmek için gereğinden çok titizlik gösterirseniz işin daha kötü bir durum almasına yol açarsınız. baba çocuklarının eğitimine çok önem vermeli.Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar. Đyice düşünmeden söylediğimiz sözlerden dolayı sonradan pişmanlık duyduğumuz.Ölüyü çok yursan sıçağan olur. pişir. Krş. Yakınlarından biri ölen kişi ilk günlerde çok üzülür. ancak zamanla bu üzüntü küllenir.Ölüsü olan bir gün ağlar.. Arabanın ön tekerleği nereden..Önceki çarığı. 2144. ::::::::::::: -P2142.Ötleğenin baylığı böğürtlenin vakti geçinceye kadardır. ondan sonra bunun daha ağırını başkasına uygulamanın doğru olup olmadığına karar vermeliyiz. . Sözünü bil. 2132. kalırsa el beğensin. keşke söylemeseydim dediğimiz çok olur. Kendisinden çekinilen kimsenin yüzüne karşı kimse ağız açmaz da en güçlü kimsenin bile arkasından herkes düşmanlık gösterilerinde bulunur. Bkz. Bir kimse ölünce. Padişahlık zamanındaki yönetimin ne denli etkisiz olduğuna bir örnek: Bir yasak çıkarılırdı ama birkaç gün sonra uygulama gevşetilirdi. yasağa aldıran olmazdı. Kişiyi üne kavuşturan koşullar bitince artık o kişinin sesi çıkmaz olur.Öpülecek el ısırılmaz. Boğaz kırk boğumdur. Demek ki delisi olmak.Palamut çok biterse kış erken olur. 2141.Ölüyü örtekorlar (örtekomuşlar). gerekirse onu dövmelidir. 2134. artık yüzünü kimse görmek istemez.. Hiçbir nimet zahmet çekilmeden.Önce iğneyi kendine batır. 2139. Kendi alemlerine dalarlar. Đlke şudur: Çocuk ölürse iyi anılmalı..Padişah yasağı üç gün sürer. ikincisini el üstünde tutar. Böyle bir duruma düşmemek için bir sözü söylemeden önce uzun uzun düşünmemiz gerekir. Kişiler arasındaki alışverişte koşulların açıkça belirtilmemesi. sonraki sarığı. Saygı gösterilmesi gereken kimse incitilmemelidir. 2137. bu sözle yönetenlerin durumunu kurallaştırdı ve onlara inanmadığını belirtti. 2133. uzun zaman onun yasını çekip üzülmezler.Ölürse yer beğensin. Yüzyıllarca süren gözlemlerden sonra bu yargıya varılmıştır. sonra da unutulur. 2135.

. 2150. Đman da kişinin içindedir. manevi alanda olsun.. yeter artık! diyecek duruma getirirsiniz.Paran çoksa (borcun yoksa) kefil ol. Kendisinden ödünç para istenen kişi. Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır. Çok alışveriş yapan.Papaz her gün pilav yemez. 2153. Bkz. Bundan dolayı kimin ne kadar parası bulunduğunu.Paran varsa cümle alem kulun. paran yoksa tımarhane yolun. parasından yararlananlardan büyük saygı görür. kimin ne denli Tanrı'ya yakın olduğunu kimse bilmez.Parayı domuzun boynuna takmışlar da Domuz Ağa! diye çağırmışlar.Para dediğin el kiri.Para ile imanın kimde olduğu bilinmez.) Yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma. 2158. Parayı gören kimse onun çekiciliğine kapılır ve kendisinden para karşılığında beklenen işi yapmakta kolaylık gösterir. Bkz. Bir kimse. Elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek. yeteneğinin ölçüsünü bilmeli. herkes kulun.Paranın yüzü sıcaktır. Paranın gittiğine bakma. kendisinden para isteyen kimseden artık uzak durmak ister. Kişi.Param seni vereyim de mi düşman olayım. Varsa pulun. 2157. Parasını esirgemeyen. 2162. Para.Para isteme benden. Verse. vermeyeyim de mi düşman olayım? Vermeyeyim de düşman olayım. harcanır. (Paran gitti mi diye sormazlar. buz gibi soğurum senden. Birkaç kez yaptığını gördüğünüz işi bir kişiye her zaman yaptırmak isterseniz onu usandırır. 2155. işin bitti mi diye sorarlar. kullanılır. bol bahşiş veren kişi. Para elde kalmaz.Parası (akçası) ucuz olanın kendisi kıymetli olur.Parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zor. Bkz. eli açık kimseyi herkes el üstünde tutar. itibarı olmayan kişiye itibar kazandırır. işinin bittiğine bak.. işin yoksa şahit ol. 2147. istediğin işi yapmak içindir.. 2161. Çünkü para.Para parayı çeker.Paranın gittiğine bakma. 2159.. 2152. herkesin yapamayacağı zor bir iştir.Paran ucuz olursa sen pahalı olursun.Pazarda herkes ambarındaki unu kadar konuşur. Đşin yoksa şahit ol. 2149.2146. Para.. 2148. parası zamanında geri gelmeyeceği için yine bir düşmanlık belirir. 2156. sınırı aşan davranışlarda bulunmamalıdır. Đyisi parasını elinden çıkarmamak değil mi? 2151. 2154. Parasını veren kimse. 2160.Parayı veren düdüğü çalar. ortaya konulup herkese gösterilen şeylerden değildir. işin bitti mi diye sorarlar. bu parayı vermese karşısındaki ona düşman olur.Paran gitti mi diye sormazlar. maddi alanda olsun. istediği şeyi elde eder. .

. 2176.Pazar körsüz kalmaz. Antakya'dan sinek gelir. Hep dik başlı olursan yalnız kalır.. 2175. 2170.. 2173.Rakip ölsün de ne yüzden ölürse ölsün.Pilav yiyen kaşığını yanında (belinde) taşır. utancından hiç kimsenin yüzüne bakamaz olur. gerektiğinde uysal. Çok uysal olursan ezilirsin. Çanakta balın olsun. bir süre sonra gerçekleşen olaylarla anlaşılır.Pekmezi küpten. bir ödevin yapılmadığı. 2169. O zaman yalan söyleyen.. ::::::::::::: -R2172. 2166.. ilk pazardır.... Güzellerle zenginler her zaman el üstünde tutulurlar. 2164. Kendisine yararlı şeyi elde etme çabasını göstermeyen kişiden ne hayır beklenir? 2) Bir görev yapması için elde bulundurulmakta olan araç.Rağbet güzel ile zenginedir. Arife günü. Bkz. kadını kökten al. 2171. Nasıl. 2165.Ramazanda yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayramda yüzü kara olsun.Peynir ekmek.Pekmez gibi malın olsun. gerektiğinde sert olmayı bilmektir. Canı kaymak isteyen. Bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur. Bitli baklanın kör alıcısı olur. En değerli eşyanızı satıp para hazırlarsanız. 1) Đnsan çıkarını gözetmelidir.Pek yaş olma. engelin ortadan kalkmasıdır. sıkılırsın. Hüner. Yemek pişirmek sıkıntısına katlanmak istemeyenler için peynir ekmek.. 2167. Krş. Bir sözün yalan olduğu.Ramazan bereketli aydır.Pilavdan dönen kaşığın sapı (dönenin kaşığı) kırılsın. bunun önemi yoktur. Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir. Satıcı buna razı olmazsa daha sonra hiçbir istekli bu fiyatı vermez.. Kaymağı seven.Rahat ararsan mezarda. ..Pazar. ramazan kuşkusuz bereketli ay olur. Ağrısız baş mezarda gerek. Đstenen şey. Kötü mal satılmaz sanmayın. bu görevi yapmıyor ya da yapamıyorsa var olmasıyla yok olması arasında fark kalmaz. ya da ödevi yapmamış olan kişi. kırılırsın.2163. Bkz. Krş. bir şeyden yararlanmak isteyen kişi. pişirilip kotarılmış yemektir. Birşey yapmak... Satılacak mala ilkin kaç paraya istekli çıkmışsa en yüksek fiyat odur. bunun için gereken aracı eli altında bulundurmalıdır. pek de kuru olma. ne yoldan kalkarsa kalksın. 2168. 2174. Aşure yemeye giden. herkesi karşında bulursun. Krş. Zemheride yoğurt isteyen. kötüyü ayırt edemeyen alıcı bulunur. Ona da iyiyi. Yiyeceğin şeyin temiz bir kapta bulunanını alman gerektiği gibi eşin olacak kadının da temiz ve soylu bir aileden olmasına dikkat etmelisin. hazır yemek. ama duvardan giden kılıca sor (demişler).Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

baba ihtiyarlamadan yetişsinler. kötüye kullanır.Sabah ola.Rüzgar eken fırtına biçer. 2) Toplum içinde çekişme ve çatışma başgösterince yapılacak en iyi iş. 2186.Rüşvet kapıdan girince insaf (iman) bacadan çıkar. hak. 2187. 2182. Rüşvet alan kamu görevlisi.Sabırla koruk helva olur. Yetkisini rüşvet verenden yana. .Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz (dal kımıldamaz). Herkesin zarar görmesine yol açacak işler yapan kimse. Toplumun genel gidişine uyan kişi rahat eder. kendini yıpratmaktan başka bir sonuç alamaz. Bkz. adalet. Yemek. 2189. iyi iş yapamaz.Rençper kırk yılda. Sabahleyin gökyüzünde görülen kızıllık. geceye dek sürçer. Yağmurlu havada iyi uyunur. yenmezse iş araya girer. güçsüz kalır. çok sert tepkilerle karşılaşır ve sonunda en büyük zarara kendisi uğrar. küçükken evlenen aldanmamış. Bir işe başladığı zaman beceriksizliği görülen kişinin bu durumu sonuna kadar sürer. akşamın kızıllığı sabahı güz eder. 2180. dut yaprağı atlas. ama güzel sonuç verir.2177. tüccar kırk günde kazanır. 1) Rüzgarlı havada kuytu yer seçilir. zaman geçince insan kolay kolay evlenemez.Rüzgarlı havanın kuytusu.Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür. Gücünden büyük güce karşı koyan.Rüzgarın önüne düşmeyen yorulur. Sabır güçtür. 2188. 2179. yağmurlu havanın uykusu. 2191. (acı ise de) meyvesi tatlıdır. başarısızlığa uğrar. o akşam havanın kış gibi olacağını. tüccar kırk günde. Bkz. Erken kalkan yol alır. Rençperin ancak kırk yılda kazanabileceği parayı.Sabahtan karnını doyuran. Çiftçilik yapan aç kalmaz. 2184.Sabahın kızıllığı akşamı kış eder. 2190. Krş. hayır ola (gele). Her durumu doğuran bir etken vardır. bunlardan uzak durup rahatına bakmaktır..Sabır acıdır... 2183. Akşamın hayrından sabahın. insan aç kalır. ::::::::::::: -S2185. Evlenmeyi de geciktirmemelidir ki çocuklar anne.Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz. Rüzgarın önüne düşmeyen yorulur. Bundan başka. Akıntıya kürek çekmeye kalkan yorulur. 2178.Sabah sürçen. Sabahleyin karın doyurulmalıdır ki yapılacak iş için gereken güç elde edilsin. akşam görülen kızıllık ise ertesi sabah havanın güze döneceğini belirtir. insaf duygularından sıyrılır.Rüzgarın önüne düşen yorulmaz. 2181.

baba malı tez tükenir evlat gerek kazana. dertli olursa tırnağı uzar. Birçok işlerin gerçekleşmesi için sabırlı olmak. tatlı üzüm olur.Sağ elinin verdiğini sol el görmesin. sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız.Sağ (sağlam) baş yastık istemez. hayır gelsin başına. Bir işi yaparken ivmez.Sağ olsun da dağ ardında olsun. Bir durumun içyüzünü bilmeyen kişi de görünüşe bakarak edindiği yanlış kanıyı gerçek sanır. (Keller ile yağırlar birbirini ağırlar. Sağlıktan büyük zenginlik olmaz. Sağlık olmazsa varlık neye yarar? 2208. dikkatsiz kimse için bir daha söylenmez. Sabırlı olan kişi ereğine ulaşır. Üzüm suyundan pekmez yapılır. ipek böceği dut yaprağını yiye yiye büyür.Sabreden derviş.Safa ile yenen cefa ile kazanılır.Önüne düşünce görürsün. 2202. bal kazana girmeyince. ondan da helva. Hakkıyla yararlanılacak bir şeyin ortaya konabilmesi için birtakım öğelerin birleşmesi gerektir. 2205.Sade pirinç zerde olmaz. kara mı? . Sonucu çok geçmeden belli olacak bir durumun nasıl biteceğini merak edenler azıcık sabırlı olmalıdırlar.. Baba malı tez tükenir. Sağlam insan durup dururken yatmak istemez. Sade pirinç zerde olmaz.Saçım ak mı. 2196. Taş altında olmasın da. 2197. baba malı tez tükenir. 2198.. 2193. hazır akça tez tükenir arkasından gelmeyince. Bkz. uzun zaman beklemek gerekir. Kişi kendi emeğiyle kazanç sağlayıp bunu baba malına katmıyorsa babasından kalan mal tez tükenir. çok sıkıntı çekilerek kazanılmıştır. Bkz. yanında konuşulan şeyleri işitmez ama konuşanların durumuna bakarak ve anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp söyler. evlat gerek kazana. Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse. 2207. 2204. bal gerektir kazana. 2206. muradına ermiş.. Bunun gibi.Sağırlar birbirini ağırlar. saygı gösterirler. Çıkar sağlamaya yardım eden kimseye ya da şeye zarar gelmemesine dikkat edilmelidir. bal gerektir kazana. Keyifli keyifli harcadığımız para. 2200. Bir elinin verdiğini. 2195.Sadık dost akrabadan yeğdir..Sağır işitmez (duymaz) uydurur (yakıştırır). Candan dost akrabadan daha hayırlı olur. Sağır. Bkz. Halk arasında şöyle bir kanı vardır: Đnsan keyifli olursa saçı.Saç safadan.Sade sudan zerde olmaz. 2203.Sabreyle işine.) Toplum içinde önemsenmeyen kişiler birbirlerine değer verir. 2201. Yatmak istiyorsa herhalde hastadır. sonuda başarıya ulaşır. Herkesin işitip öğrendiği şey. Bununla da atlas dokunur. sonra ipek salgılar..Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.Sağır için iki kere kamet olmaz.Sabrın sonu selamettir. 2192. 2199. Krş. tırnak cefadan uzar. .Sağlık varlıktan yeğdir.Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarı kazanır. 2194. Sabredilirse ekşi koruk..

Saksağan danayı babası hayrına bitlemez.Sarhoşa dokunma.Sarı altının olacağına sarı samanın olsun. Her şey var olduğu zaman alınıp bir köşeye konulmalı ki ortadan çekildiği zaman el altında bulunsun ve kullanılsın. Değme sarhoşa. kırk gün kokusu çıkmamış. Sert davranana yumuşak davran.. üzerine titrediğimiz şeye her halde bir zarar gelir. Para yenmez. 2213.Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez. benimsemediği. 2216. . sarar. Bkz. Bu nedenle insan için de. kendi yıkılsın. Günün birinde işe yarar.Sahipsiz (ıssız) eve it buyruk. 2217. sahip çıkmadığı işler üzerinde değersiz kişiler egemenlik kurarlar. deliden daha delice davranışlarda bulunur. içilmez.Sarhoştan deli bile korkar. kendisi yapmamalıdır. Bkz. Oysa besin olmasa yaşanmaz. Sana kötülük edene sen iyilik et. (Benden sana bir öğüt: Ununu elinle öğüt).Sakla samanı. Keçide de sakal var. 2218. En değersiz şeyi bile atmayıp saklamalı. ulamı yetiştiği yere sokarsın. Yürüttüğünüz işi amaçlanan sonuca ulaştıramasanız bile ulaşabildiğiniz evre de olumlu bir aşamadır. 2211. Esirgediğimiz. hayvan için de besin paradan daha değerlidir.Sakla beni varken.Sana vereyim bir öğüt: Ununu elinle öğüt. 2221. Karga mandayı babası.. 2224.Sakınılan (esirgenen) göze çöp batar.. Her sanatın birtakım incelikleri vardır. 2210. Đşine hor bakan.. Bkz. 2215.Sanat altın bileziktir... Krş. pamukla) vur (dokun). 2214.Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın? 1) Kullanacağı şeyler kusurlu olursa en usta kimse bile onları uygun biçime sokamaz. Sarhoş. 2) Gelir gidere denk değilse durumu düzene koymaya çalışan kişi ne yapabilir. Kişi.Sarmısağı gelin etmişler. 2219. Kimsenin ilgilenmediği. 2220. 2212. bunu kendi kendine bulamaz. 2223.. değeri hiç eksilmeyen bir servettir. Bkz.Sakal keçide de var. 2225. Her halde bir ustadan görüp öğrenmelidir. Kişi ne kadar çalışırsa çalşısın. Hele insana bağlı olmayan hayvanlar için para büsbütün gereksizdiz. işini başkasına inanmamalı.Sanatını hor gören boğazına torba takar. Kişinin elindeki sanat. gelir zamanı. bulunayım sana yokken. Kurda neden boynun kalın demişler.2209..Sarığı sarar.Sana taşla vurana (dokunana) sen aşla (ekmekle. 2222.

Sen ağa ben ağa. Her davranış para harcamayı gerektirir.bir parça bulunmalıdır... sayayım seni. 2243. .. sarmısağını..Sarmısağı(-nı) hesap eden paça(-yı) yiyemez. Yaramaz çocuk. 2232. kalıcı öğelerdir. telli (gümüşlü) zurna nene gerek. bu atı kim tımar ede. 2231. gereksiz yerlere harcanır. bu ineği kim sağa.Say beni.) Emek çekilmeden ele geçen para.Sayılı koyunu kurt kapmaz (yemez).Selam para.. soğan yalnız başlı. seveyim seni.. Yoksul olan ya da toplumda seçkin bir yeri bulunmayan kişi. Sirkesini. Bir konu üzerindeki görüşme sırasında uysallık gösterir. Krş. Miktarı saptanarak bir kimseye teslim edilmiş olan eşya iyi korunur. Bunun çaresine bakmak için kimden imdat isteyebilirsin? Kendi eyleminden doğan bütün olumsuzluklar böyledir. anlaşmazlık çıkmaz.Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur.. 2237.Sen bilirsin deyince (değirmende) kavga olmaz... 2240..Senden çıkmış bir kada (kaza).Sarmısak içli dışlı. Bkz. Ecel geldi cihane. iş yapmakla yükümlü saymazsa ortadaki işi kim yapar? 2239. Pekmez gibi malın olsun. 2235.Sarmısak da acı amma evde lazım bir dişi. 2227.Sen ağa ben ağa. 2228. 2234. senin yaptığın bir kaza sayılır. Bkz.. 1) Sorumlulukları olmakla birlikte her eve bir kadın gerektir. Bahanesiz ölüm. Bkz. bu atı kim tımar ede? Bkz..Sebepsiz kuş bile uçmaz.. Bir işin yapılması. 2242. Anlaşan kimselerin -aynı aileden imişler gibi. 2) Bir evde ara sıra kullanılaçak şeyden -insanı rahatsız da etse.) Herkes kendisini buyurucu durumda görür. Selanik'ten kel gelir. Çanakta balın olsun. Delilsiz cennete bile girilmez. durumunun kaldıramayacağı işe kalkışmamalıdır.Sebepsiz ölüm olmaz.Satılık ziftin olsun.Senden devletli ile ortak olma. 2233.birbirlerinden saklısı. kime giden (gidersin) imdada.Sen bir garip Çingenesin.Sen dede ben dede. 2236. karşınızdakinin dediğini kabul ederseniz. gizlisi yoktur. 2226. (Yel gibi gelen sel gibi gider. çarçur olur gider. Başkasıyla böyle bir yakınlık kuramamış olan kimse. 2229.) Herhangi bir durumda önemli olan. Đşe yaramaz sandığın bir malı satılığa çıkarırsan görürsün ki hatıra gelmeyen yerlerden onu arayıp soranlar vardır. Gelip geçici olanlar değil..Sayılı günler (gün) tez (çabuk) geçer. 2238. ya da gerçekleşmesi için konulmuş olan belli süre çarçabuk geçer. Kılavuz ve yardımcı almadan hiçbir iş başarılamaz. 2241. kelam para. Krş. 2230.Bir topluluğun arasına yeni girmiş olan kötü kimsenin foyası ilk günlerde meydana çıkmaz. Sev beni. tek başına kendi yaşantısı içindedir. (Sen dede ben dede.Sel ile gelen yel ile gider.

Say beni.Çünkü o çok para koyup geniş iş yapmak ister.. Krş. Đn kalk dünyası. Bu davranışları hayatlarına bile mal olabilir. 2247. Güçsüz kişiye en küçük sarsıntı yıkım nedeni olur. töredışı sevdiği kimseye varmamalıdır. 2245. bir süre sonra söner. işe yaramayacak kadar küçük ve önemsiz ise onu kullanmaktan vazgeç. Bkz.Sevda (sevgi) geçer yalan olur. sayayım seni). insan öyle genişler. seveyim seni. Öyle ki başta en büyük mutluluk kaynağı sayılırken. Zarar ederseniz o dayanabilir.Sen dost kazan. buna senin gücün yetmez. Bkz. Kazanacağım malı benden sonra kime bırakacağım diye çalışmaktan vazgeçme. sonuçtan umudunu kes. Güvendiğin şey. Bir kadın. Düşmana kalacağını da bilsen kazanç yolunu bırakma. 2258. boşandığı kimse ile yeniden evlenmemelidir. Dik başlı olanlar. Deveci ile konuşan kapısını büyük açar. davranışlarının cezasını görürler. Kavanoz dipli dünya. o da bu kişi ile ilişkisini sürdürmek istemez. yenmeye azmederek çalışmaya koyulmalıdır. (Say beni. Bu da evlenenler için geçimsizlik kaynağı olur. düşman ocağın başından çıkar. Đnsan.Seraskere dana güttüren dünya. 2250. Bkz. Yapmayı düşündüğü işin tehlikelerini göze alamayan kimse o işe girişmemelidir.Serçe ile konuşanın sesi semadan gelir. sayayım seni. Sevmeyenlere yüz vermeyiniz. Bir kimse. Çalışırsan malın verimli. Böyle böle zengin olursun. sonra sokar yılan olur. Kadın.Serçeden (kuştan) korkan darı ekmez. sen dayanamazsın.Sermayen bir yumurta ise taşa çal. Sevda ateşi sevgilileri önce kaynaştırır.Serkeş öküz (son) soluğu kasap dükkanında alır. ya da sevişir diye kadına karşı içinde sürekli bir kuşku duyar.Sen işten korkma. işi bir. 2252. ben ben. boşanıp kocana varma.Sen kazan da düşmana kalsın.Sevenin kuluyum (kulu ol).Serçeye çubuk beredir. kazancın bol olur. Hiç kimse kendisini başkasının buyruğu altında görmek istemez. Sizi sevenlere kul gibi hizmet ediniz..Sen sen. sevmeyenin sultanı. 2257. 2259. sonra en büyük rahatsızlık etkeni olur. iş senden korksun. . 2253. 2256. Sevgi karşılıklı olur. Kendisine hükmetmek isteyen kimseye karşı duygusu şudur: Sen kendini nasıl yüksek ve bağımsız görüyorsan ben de kendimi öylece yüksek ve bağımsız görüyorum. 2244. 2249.Sen olursan bensiz.Sevip (sevişip) dostuna. kendisi gibi başkasıyla da sevişti. yüksekten bakınız. 2246. Đş üzerinde de hep onun sözü geçerli olur.Sev beni. Dünya bir. yapacağı işi gözünde büyütmemeli. başka bir kimse ile olan ilişkisini keserse. 2248.Sen işlersen mal işler. Çünkü bu adam. Kazanırsan dost kazan. Bana karışamazsın. 2254. Çünkü boşanmanın nedeni olan eski anlaşmazlıklar yeniden baş gösterir. ben de olurum sensiz. Sen beni seversen ben de seni severim. 2255. 2251.

artık herkes o yolu tutar. Bir iş için kötü bir yol açılırsa gelenek olur. kalksın ayak üstüne. Đşini bilen kişi.Sırrını açma dostuna (dostunun dostu vardır) o da söyler dostuna.Sıcağa kar mı dayanır? Sürekli tüketim. Sitte (Arapça) altı. 2271.) Küçük sakıncalarını düşünerek bir işe girişmeyen kişi. 2263. 2266.. Sonra usanır.Sıçana rakı içirmişler. kalksın ayak üstüne. komşusuna taş atmamalı. Gizli bir iş yapmak üzere girişime geçmiş olan kişi. Đşte bu günlerde hava her saat değişiklik gösterir. Sitte-i sevr Boğa Burcunun altı günü.Sitte-i Sevir.Sev seni seveni hak ile yeksan ise. 2268. anlamını taşıyor ki güneşin Boğa Burcuna girdiği 21 nisan da başlar. Denenmişi denemek ahmaklıktır.Sinek küçüktür ama mide bulandırır. 2273..Sırça köşkte (evde) oturan. kendisinin buna yol açmasından ileri gelir.içimiz almaz. 2275. üzerine düşmanlık çekecek davranışlardan sakınmalıdır.Sık gidersen dostuna.. 2272. 2269. Seyrek giderse büyük sevgi ile karşılanır. sevr (Arapça) boğa demektir.2260.. seni sevmeyeni sevme... Toplumdaki yeri ne denli yüksek olursa olsun. Eşeğe rakı içirmişler. yararlanacağı kimseyi bilir. 26 nisanda sona erer. dostuna çok sık gitme. o işin kazançlarından yoksun kalır. 2270. sana yüz vermez.. Bkz.. Toplumdaki yeri ne denli değersiz olursa olsun. Kirli şeylerle bir arada bulunan nesneyi -ne kadar ufak olursa olsun ve ne kadar zararsız görünürse görünsün. 2264. bol para kazanmalar da kendisinden çok üstün kimseleri küçük görme gücü verir. Açma sırrını dostuna.Sıçan (fare) çıktığı deliği bilir. yakayı ele verme durumunda kalınca nereye kaçacağını bilir.. Ne denli candan olursa olsun. 2262.. Krş. Krş.Sıtma ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım demiş. yatar arka üstüne. Seyrek git sen dostuna.Sıçan geçer yol bulur. 2265. sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan ise. seni seveni sev. Kişi dostuna sık sık giderse çok sıcak karşılanmaz. Eceli gelen. (Sarmısağını hesap eden paçayı yiyemez.Sirkesini. Kabahat öldürende değil. Kişinin ağır hakaret görmesi.. Krş.Sıçılacak ağız göte yakın gelir. . kısa zamanda yükselmeler.. Bkz. Sık gidersen dostuna.Sinek pekmezciyi tanır.Seyrek git sen (sıkça varma) dostuna. 2261. Sıtmaya yakalanan kişi tedavi görüp iyileşse bile aradan uzun yıllar geçer de benzinin solukluğu geçmez. 2267. Krş.. Hazıra dağlar. 2274. yatar arka üstüne.. sarmısağını sayan paçayı yiyemez. her saatı bir devir.Sınanmışı sınamak ahmaklıktır. Küçük bir dokunuşla büyük zarara uğrayacak olan kişi. Krş. en büyük birikimleri bile eritir. kediye meydan okumuş. Rakının güçsüz kişiye geçici bir yiğitlik duygusu kazandırması gibi. Dayak isteyen keçi.

2290.2276. Biliyorum sandığı işlerde de . en kazançlı parçaları ele geçirirler. seçer alırlar.Sivilce kurcalanınca çıban olur. başarılmış olan işten yararlanan bilmez. Kişi gençliğinde zengin olmalıdır ki bunu gereği gibi kullansın. Herkesin pay alabileceği bir işi yapmakta erken davrananlar.Sofu soğan yemez.. Koyma akıl akıl olmaz. ben ondan geri demiş. Bir konunun üzülecek ve sevinilecek evreleri sona erdiği zaman sevinilecek durum ağır basmışsa eski tasalar unutulur. bir kat deri. Bkz.. Kendilerini olduklarından daha üstün göstermeye çalışırlar. çıban edersin. 2283.. kat kat yün giysiden daha çok sıcak tutar. alışılmışın dışında gösteriş meraklısı olurlar. Belki de hiç kalmaz. tarlası kıraç olur. ben ondan geçe.Soran yanılmamış (yorulmamış).Son pişmanlık fayda vermez (etmez). Kurcalama sivilceyi. 2282. 2280. Bir iş yapılırken ne denli güçlük çekildiğini.(Soğanın acısını) yiyen bilmez. Kurcalama sivilceyi. 2289. Bkz. O zaman pişman olmak da işe yaramaz. doğrayan bilir. Bir kat deri giysi. 2284. Örneğin bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa daha önce davrananlar seçer. hep sevinilir. Yapılacak bir işi hemen yapmayıp geciktiren kişi zarar eder.Sivilceyi kurcalama. yanlış demeden yapmamalı. 2286. Đyice düşünülmeden yapılan iş.Sona kalan donakalır. 2285. bilenlere sorup öğrendikten sonra yapmalıdır. Bunları doğru.Sonradan gelen devlet devlet değildir. Görünüşü beğenilecek gibi olmayan öyle kişiler vardır ki değerlerine paha biçilemez.Sokma akıl. Sitte-i Sevirde hava çok bozuk ve fırtınalı olur. sekiz adım gider.Sitte-i Sevir. 2277.Soğuk. 2281. geriye döküntüleri kalır. Đş göremeyeceği bir yaşta gelen zenginlik neye yarar? 2288. Görünüşe değil özdeki cevhere bakılmalıdır. sonradan kadın olanın hamama sığmaz tası. Dışarı çıkmamalı. Hoşa gitmeyen işlere yönelmez gibi görünen öyle kişiler vardır ki bu işlere girişince en aşırı yolu tutarlar. Gecikenlere önemsiz parçalar kalır. 2278.Sonradan gelenin evi uç. bulunca sapını komaz. o işi başarmış olan bilir.Son gülen iyi güler.. Bkz.Sonradan imam olanın camiye sığmaz sesi.Siyah inekten beyaz süt sağılır. 2279. Đnsan bir işi yaparken karşısına bilmediği birçok şey çıkar. kapıyı çevir. çok kez insanı zarara ya da geri dönemeyeceği bir çıkmaza sokar. kırk kat keçe. 2287.. Köleden ağa olan minareyi. Sonradan görmüş olanlar. Krş..

Konuşup görüşmesinden nasıl bir insan olduğu anlaşılır. O zaman dinleyen. devşir. 2306. yararlı bir şey olabilir. nereye çekersen oraya gider. söyleyenin aklından geçmemiş olan bir anlama çekerler. 2292.Sözü söyle alana. 2305. . Krş. Ağzına gelen her sözü söyleme. Đnsan. Söz var iş bitirir. çok uzak ve bulunması çok güç yerleri bile bulur. sözünde durur. dağdan indirir. Karşımızdakini sinirlendirip baş kaldırtan da. Đlişkilerimizde dikkatli ve ölçülü konuşmalıyız. söyletene bak. Çünkü konuşmak insanın başına birtakım işler açabilir. söz var. Her canlı az çok soyuna çeker. söz var baş yitirir. pişir. Đçinden geleni söyleyen bir kişinin sözleri. söyleyenin ne demek istediğini anlamalıdır. söz var ara düzer. kulağında kalana. Öyle konular olur ki anlatan biraz kapalı konuşur.Söz var ara bozar. doğru çıkmasını istediğimiz şeylerse. iş bitirir. Yol sormakla bulunur. 2297. bilmiyorsan söyleme.Sözünü bil. Susan için böyle bir şey söz konusu değildir. Birçok sözler. yatıştırıp yola getiren de çılgınca ya da akıllıca söylenen sözlerdir.Söz sözü açar.Söz var. söz var. Laf lafı açar. söylediklerine inanmak isteriz.Sora sora Bağdat (Kabe) bulunur. bilmediği konuda ağız açmamalıdır. 2294. seni bir adam sansınlar. Bir sözün nereye varacağını iyi düşün. 2300. Söylediklerin bir kulağından girip öbür kulağından çıkan kimseye nefes tüketme. Bkz. bildiği konu üzerinde konuşmalı. Krş. Bkz. Önce düşün. verdiği sözü yerine getirir. 2303. her durumuyla soyluluğunu gösterir. baş yitirir. Bir söz ara bozar..Söz ağızdan çıkar. Krş. 2291. 2296. 2299.Sorma kişinin aslını. Sözünü tutana öğüt ver.. bir sözü. Krş. Ama susmak ondan iyidir. Kötü soydan gelmişse kendisinde de bu kötülükten bir iz bulunur. Danışan dağ aşmış. çeşitli anlamlara gelebilir. bir söz ara düzer. 2302.yanılabilir. ondan sonra söyle. bunları ona Tanrı söyletiyor der. 2295. 2293. Onlar için de bilenlerin düşüncesini alırsa yanılmayı önlemiş ve boş yere yorulmamış olur. Kimi zaman dinleyenler. 2304. ağzını der. inansınlar. sohbetinden bellidir. 2301. Temiz soydan gelen kişi. Bir kimsenin kimliğini öğrenmek için soyunu sopunu sormanın gereği yoktur.Soydur çeker. soyuna çeker. Konuşmak güzel. (boktur kokar).Söz gümüşse sükut altındır.Söyleyenden dinleyen arif gerek. 2298. sonra söyle. (Cins cinse çeker). dağa çıkarır. Mert olan kişi.Soy asma. Đnsan sora sora.Söz var.Söz dediğin yaş deridir.Söyleyene bakma.Söz biliyorsan söyle.

Ne denli sevimli görünürse görünsün.Suyu havana koy.Sözün insanlar üzerindeki etkisi çok büyüktür.. 2317. Ölçüsüz. söz var dağdan indirir.) 2318. düşman olsa bile. Kabahat öldürende. Su.Suç samur kürk olsa kimse üstüne almaz. Durmadan akan suya uyuyor denilebilir de sesi çıkmayan. kıpırdamayan düşmana uyuyor denilemez. söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir. 2315. O.. 2314. yoluna girer. verdinse dönme. Bkz. Krş. Ancak çocukların sofradaki her şeyi yemelerine ve dilediklerinden.. hangi amaca hizmet ediyorsa o uğurda bir kazaya uğrar.Su aktığı yere (yine) akar. 2320. Ama söz verdinse ne yap yap sözünü yerine getir. işlerin olumlu yola girmesini sağlar. geliri bol olduğu zaman ilerisi için para biriktirmeye. Krş. 2321. görevini iyi yapanla kötüye kullanan arasında bir fark gözetilmemektedir. testiyi kıran da. türlü çekişmelerden sonra aydınlığa kavuşur. Kişi. Akıllıca söylenmiş sözler.Su bulanmayınca durulmaz. Bkz. 2311.Suç öldürende değil. 2322. 2307. Sofrada yemeğe başlamak..Suyu getiren de bir. sert sözler ise karşıdakini sinirlendirir. sofra (söz) büyüğün. büyüklere tanınmış bir haktır.. Ele geçmeyen güzel bir şeyin yerine.. 2312. Ama aranan şey ele geçince. suyu getiren de. Su içen kimseye dokunulmamalıdır. ölendedir. kimse güvey girmemiş. yok olur. 2313.Su akarken testiyi doldurmalı (doldur).Söz verme. (Testiyi kıran da bir. Kendine güvenemezsen söz verme. ya da şey. benzerinin değeri kalmaz. (Konuşmaya da ilkin büyükler başlamalıdır.Su içene yılan bile dokunmaz.Su küçüğün. . bugün bulunmasa bile yarın yine ortaya çıkar. mal mülk edinmeye bakmalıdır. Kabahat samur kürk olsa.Su uyur. 2308.Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur. 2309. büyüklerden önce küçüklere verilmelidir. Bir işi. ister istemez ona benzeyen başka bir şey kullanılır. Bir kişi. fırsattan yararlanmalı.) Zamanımızda. Senden beklenen bir işi yapabilip yapamayacağını iyi düşün.Su yatağını bulur. Bir konu.Suçu gelin etmişler.Su başından (bendinden) kesilir (bağlanır). yumuşatır. karşıdakini inandırır. düşman uyumaz.Su testisi su yolunda kırılır. 2319. Akarsu çukurunu kendi kazar. suçu kimse kabul etmez. Bkz. kimsenin karışamayacağı ve bozamayacağı biçimde bitirmek için yetkili kişilerin en büyüğü ile görüşüp anlaşmak gerektir. Çocuklar istedikleri kadar su içebilirler. Kabahat samur kürk olsa. Söz var dağa çıkarır. diledikleri gibi almalarına izin verilmez. fırsat beklemektedir. 2316. Daha önce bize yararı dokunmuş olan güzel bir durum. döv döv yine su. 2310.

Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla. 2336. ot yer. Kişi.Sütsüz koyun meleğen olur. Şaka sürüp gittikçe tatsızlaşır. 2337. Hoş görüp geçininiz. hep acıklı ve üzüntülü konuşur.Sütlüyü sürüden çıkarmazlar. Krş. Yararlı. Küçük olmak..Suyun yavaş akanından.Sütle giren huy. 2333. gör geç demişler. kırıcı olur. Bir davranışı kendisine pahalıya mal olan kişi. deve büyük. benzeri durumlar karşısında çok ihtiyatlı davranır. yaradılış özelliğine ve yeteneğine göre iş yapar. karga gözünü bokta açmış.Çarpıcı bir özelliği bulunan kişi ya da nesnenin. Đnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur..Şakanın sonu kakadır. Bkz.. Yaşamı boyunca da o durumu sürdürür. eskiden beri yolunu şaşırmış kimseden daha azgın olur. Araba ile tavşan avlanmaz.Sütten ağzı yanan. verimli şey. 2326. büyük şeyler elde edilemez. Arkadaşlarından ayrılıp tek başına iş yapma yolunu tutan kişi. . 2335. et yer.Şahin ile deve avlanmaz. ölünceye değin sürer. ayranı üfleyerek içer (yoğurdu üfleyerek yer).. Kişi ana baba ocağında ne görmüşse öyle yetişir. 2329. koruyucusuz. Yalnız kalanı kurt yer. görünüşüne göre değil.Şap ile şeker bir değil. 2323. ::::::::::::: -Ş2331..Şahin gözünü ette açmış. elinde avucunda bir şey bulunmayan kişi.Sür git dememişler. Krş. Beğenmediğiniz durumu. Öyle küçükler vardır ki kendilerinden büyük olandan daha güçlüdürler. insanın yere bakanından kork (sakın). Çevresine yararlı olamayan. niteliği değiştirilemez.. Adamın yere bakanından. Görünüşte birbirine benzeyen öyle şeyler vardır ki nitelikleri birbirinden çok ayrıdır. Can çıkmayınca huy çıkmaz. 2327. ne denli uğraşılırsa uğraşılsın. Kişinin küçükken edindiği huy. büyük zararlara uğrar. dostluğu bozar.. Bkz. desteksiz kalır. Huy canın altındadır. kuzuyu) kurt kapar. Krş.Sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu. Sonradan azan kişi. 2324. 2338. Bir kişiye: Sen şöyle bir iş yaptın mı? (yapmışsın) diye sorulduğunda karşılık vermiyorsa evet diyor sayılır. Ahmak misafir. 2330. 2328. 2334. Huylu huyundan vazgeçmez. elden çıkarılmaz.Şaraptan bozma sirke keskin olur. canla çıkar. 2325.Şaşkın misafir ev sahibini ağırlar.Sükut ikrardan gelir (sayılır). sürüp giden bir anlaşmazlık konusu yapmayınız.Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir. 2332. güçsüz olmak demek değildir.Şahin küçük.

2339- Şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar. Ne yaptığını bilmeyen kişi, işi tersinden yürütmeye kalkar. 2340- Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yasa ne buyuruyorsa ona boyun eğilir. 2341- Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin. Kötü gitmekte olan bir işin kötülüğüne boyun eğmemek, zaman kazanıp onu iyileştirmeye çalışmak gerekir. Đyi olduğu belli olan işi de hemen sonuçlandırmak uygundur; çünkü uzatılan iyi işin zamanla kötü bir biçim alması tehlikesi vardır. 2342- Şeyh uçmaz, müridi uçurur. Bir kişiye inananlar, onu olduğundan çok üstün görürler. Onda olağanüstü değerler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler. 2343- Şeytan adamı kandırır, ama suyunu ısıtıvermez. Uykuda kendisini şeytan azdıran kişinin gusül yapması gerekir. Ama şeytan, işini bitirip kaybolduğundan gusül suyunu ısıtmak zahmeti o kişiye düşer. Bunun gibi, bizi aldatıp güç duruma düşüren kimseler artık yanımıza uğramazlar. Başımızın çaresine kendimiz bakarız. 2344- Şeytanın dostluğu darağacına kadardır. Kötü arkadaş, kişiyi yoldan çıkarıp ölüme kadar sürükleyebilir. Ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır. 2345- Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar. Kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi, hilenin kurbanı olur. Krş. Şeytanla ortak buğday eken... 2346- Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. Kurnaz, düzenbaz kimse ile ortak olmayın. Karı kendisine mal eder; zararı size yükler. Krş. Şeytanla kabak ekenin... 2347- Şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçadır. Değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini tutmaz. Örneğin nalça da maden para gibi şık şık diye ses çıkarır, ama onun gibi iş bitirmez. 2348- Şimşek çakmadan gök gürlemez. 1) Meydana gelmemiş bir olayın yankısı olmaz. Bir tepki, ya da etrafa yayılmış bir haber varsa, bunun bir olaya dayandığını kabul etmek gerekir.

2) Bir gürültü kopmadan önce belirtileri görülür. 2349- Şöhret afettir. Kişinin kazandığı ün, her zaman hoşa giden bir durum sağlamaz. Kendisini sıkan, rahatsız eden durumlara da yol açar: Ünlü bir doktor, ünlü bir şarkıcı, ünlü bir usta... özgürlüğünün tadını gereği gibi çıkaramaz. Gücünü aşan istekler, zorlamalar karşısında bunalır. Kıskanılarak üzücü durumlara da düşebilir. 2350- Şubatın sonundan, martın onundan kork. Uzun yılların gözlemi göstermiştir ki şubat sonunda ve martın onunda hava çok fırtınalı ve soğuk olur. ::::::::::::: -T-

2351- Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz. Kötü işlerle uğraşan kimse, kötü iş diye bir şey tanımaz. 2352- Tabak mısın, it bokuna muhtaçsın. En değersiz nesnenin ya da hiç beğenilmeyen kişinin de işe yaradığı konu vardır. Krş. Altın kepeğe muhtaç. 2353- Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar. Kişi, eğitimine önem verdiği, ya da beğendiği kimseyi hırpalarcasına çalıştırır. Krş. Aynı sevdiği yavrusunu hırpalar. 2354- Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi. Kişi, gücünü kullanarak istediği şeyi elde edebilir. Ama bunu yapmayıp çevreyi eyleme geçme korkusu içinde bırakırsa daha çok şeyler ele geçirir. Nitekim dolu tabanca ile ancak bir kişi vurulabilir. Bunu gören kimseler artık ondan korkmazlar. Ama boş tabancadan herkes korkar. Çünkü dolu sanılır ve kime karşı kullanılacağı bilinmez. 2355- Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar. Bkz. Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar. 2356- Tamah olmasa müflis acından ölür. Bkz. Tamah varken... 2357- Tamah varken müflis acından ölmez. (Tamah olmasa müflis acından ölür.) Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi, büyük kazanç hayaliyle geçinir. 2358- Tana kalan dona kalır. Bkz. Bugünkü işini yarına bırakma. 2359- Tandır başında bağ dikmek kolaydır. Önemli işler düş kurmakla gerçekleşmiş olmaz. Sorun, bu düşün gerçekleştirilmesidir. 2360- Tan gelsin, hayri beraber gelsin. Bkz. Sabah ola hayır ola. 2361- Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Kirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz olur. 2362- Tarhuncuya tarhun satılmaz. Bkz. Tereciye tere satılmaz. 2363- Tarla çayırda, bağ bayırda. Tarla düz ve nemli yerde, bağ bayırda bulunursa daha verimli olur. 2364- Tarlada izi olmayanın harmanında yüzü olmaz. Tarlasını sürmeyen, çapalamayan, gübrelemeyen ondan ürün bekleyemez. 2365- Tarlanın (malın) iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın. Suya yakın yerdeki tarla değerlidir. Çünkü sulanması kolaydır. Eve yakın olan tarla daha değerlidir. Çünkü çapalama, gübreleme, ekme, ürünü koruma ve devşirme... gibi işlerin hepsi çok kolaylıkla ve yollarda vakit geçirilmeden yapılabilir. 2366- Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı. Tarlanın taşlısı, kızın uzun saçlısı, öküzün büyük başlısı daha çok beğenilir. Krş. Tarlayı taşlı yerden... 2367- Tarlayı düz al, kadını kız al.

Tarla alacak kimse, düz yerden almalı, bayırdan, engebeli yerden almamalıdır. Evlenecek erkek de dul kadını değil, kızı yeğlemelidir. 2368- Tarlayı koçan zaptetmez, saban zapteder. Elinizde tarlanın sadece tapusu bulunmakla malınız var sayılmaz. Onu ekip biçebiliyorsanız malınız var demektir. 2369- Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden. Taşlı tarlanın tahılı daha güzel olur. Erkek kardeşi bulunan kız da hem sarkıntılıklara karşı korunmuş, hem de kardeşine hizmet ederek ileride kocasına nasıl hizmet edileceğine alışmış bulunur. Krş. Tarlanın taşlısı... 2370- Tas yere düşmeden çanlamaz. Ortada dolaşan dedikodu, büsbütün asılsız olamaz. Kötü bir iş yapılmış olmasaydı böyle söylentiler ortaya çıkmazdı. 2371- Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur. Bkz. Ağaca çıkan keçinin... 2372- Taş altında olmasın da dağ ardında olsun. (Sağ olsun da dağ ardında olsun.) Ayrılık zordur. Ancak bir tesellisi vardır: Uzakta, dağların ardında bulunan sevdiğimize günün birinde kavuşabiliriz. Tanrı ölüm ayrılığı vermesin. 2373- Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin haline! Güçlüyle güçsüz çarpışırsa -saldıran ister güçlü, ister güçsüz olsun- güçsüzün yenilmesiyle sonuçlanır. Krş. Çömlek taşa dokunursa... 2374- Taş düştüğü yerde ağırdır (kalır). (Taş yerinde ağırdır.) Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır. Onun için hatırı, daha çok kendi çevresinde sayılır. 2375- Taşıma (dökme) su ile değirmen dönmez. Đşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça, şunun bunun küçük yardımlarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez. 2376- Taş taşa söykenir. Đnsanlar önemli, büyük işleri, birbirlerine dayanarak başarırlar. 2377- Taş taş üstüne olur, ev ev üstüne olmaz. Bkz. Dağ dağ üstüne olur... 2378- Taş yerinde ağırdır. Bkz. Taş düştüğü yerde ağırdır. 2379- Tatarın kılavuza ihtiyacı yok(-tur). Yolunu, ne yapacağını bilen kimseye başkasının yardımı gerekmez. 2380- Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bkz. Acı söz insanı dininden... 2381- Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı. Bkz. Acı söz insanı dininden çıkarır. 2382- Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur. Sonunu düşünmeden hoşlandığı şeyleri yapan kişi, bir süre sonra bunun sıkıntısını çeker. 2383- Tatlı ye, tatlı söyle. Dünyadaki şu konukluğumuzu neden kendimize zehir edelim? Özel yaşantımızda, çevremize karşı davranışlarımızda da hep hoşa giden durumumuz olsun.

2384- Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin. Đşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak olanaksızdır. 2385- Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse, önemli kişinin umurunda bile olmaz. 2386- Tavşan dağda, suyu ateşte. Durumları hiç değişmeyecekmiş gibi çalışmalarını sürdürenler, bilmelidirler ki güçlerini, canlarını her an yitirebilirler. 2387- Tavşanı tazı tutar, çalımı avcı satar. Buyruğu altındaki kişinin yaptığı işi kendi başarısıymış gibi gösterip övünenler vardır. 2388- Tavuğun sadakası bir yumurta. Gücü büyük işler başarmaya yetmeyen ya da zengin olmayan kişilerden ancak küçük yardımlar beklenebilir. 2389- Tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış. Yoksul, zenginin; güçsüz güçlünün yaptığını yapmaya kalkışırsa eskisinden daha kötü ve acıklı bir duruma düşer. 2390- Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur. Akıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz. Bilir ki böyle bir davranışı, kendisinin de başkalarının da yıkımına yol açar. 2391- Taze bardağın suyu soğuk olur. Yaşayışına karışan yeni şeyler, yeni dostlar kişiye hoş görünür. Krş.Yenice eleğim... 2392- Tebdil-i mekanda ferahlık var. Đnsan yer değiştirince ferahlar. 2393- Tedariksiz aptes bozmaya oturan, domalı domalı taş arar. Gereken hazırlıkları yapmadan bir işe girişen kişi, çok sıkıntılı durumlarla karşılaşır. 2394- Tek elin nesi var, iki elin sesi var. Bkz. Bir elin sesi var... 2395- Tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Bkz. Araba devrilince... 2396- Tek kanatla kuş uçmaz. Öyle işler vardır ki ancak bir yardımcı ile işbirliği yapılırsa başarılabilir. Yardımcısız yapılamaz. 2397- Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Đyi bir sonuç elde etmek için bir yerde uzun süre çalışan, sabırla bekleyen kişi, katlandığı sıkıntıların mükafatını görür. 2398- Tembele dediler: Kapını ört. Dedi: Yel eser örter. Bkz. Tembele kapını ört... 2399- Tembele iş buyur (buyurursan) sana akıl ögretsin (öğretir). (Nasihat istersen tembele iş buyur.) Tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için, ya onun yapılmasına gereklik bulunmadığını söyler; ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir. 2400- Tembele kapını ört demişler, yel eser örter demiş. Tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgardan bekler.

Tilki benim için demem ama üzümsüz bağın kökü kurusun demiş. Bkz. Krş. ana yarısıdır. başkasından yardım beklememeli. şefkat gösterir. 2405.Teyze. kendisinin olanakları varsa bir işe girişmeli. 2417. her şey vaktiyle. 2403. Kimse bundan alınmamalıdır. tartı var. Bir kimse uzmanlığını kullanarak başkalarına yararlı olur da bu uzmanlığı kendi yararına kullanmaya fırsat bulamaz. çarçabuk bitirilemez. Hiç kimse.Teşbihte (temsilde) hata olmaz. 2407..Terazi tartıyla. Yeri geldiği zaman çirkin. 2416. yoksa girişmemelidir. (Terazi tartıyla. 2402. 2406. kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan kişi.. Bir işin ustasına o işi nasıl yapacağı öğretilmez.Terziye göç demişler. Yoruculuk.. Uzun zaman ister. Zarar kaygısı çekmez. Gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı'nın dileğine bırakan kimse rahat eder. her bir şeyin vakti var. Terazi var. gülünç duruma düşer. tartı var. çıktım) (Girdim. Teyze. kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi. saygısızca bir davranış değildir.. Kendisine gerekli olan şeyler kolay taşınır olan kimsenin bir yerden başka yere göçmesi işten değildir.) Her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Bkz. Bunlara dikkat edilmelidir. Gerçekçi olmak gerekir. Varsayımla düş kurularak bir şey elde edilemez. suyu getiren de. her şey vaktiyle.Terzi kendi söküğünü (dikişini) dikemez. Kaşık (kepçe) demiş: Ben nerdeyim? (Girdim. 2408. Kürkçünün kürkü olmaz. her bir şeyin vakti var. 2412. muhallebi yerken kırılır dişi.Teyzemin taşağı olsa dayım olurdu. 2411. Krş. Onunla yakından ilgilenir.Tırnağın varsa başını kaşı.Testiyi kıran da bir. 2404. 2414. 2409.2401. Doğru dürüst yapılması istenen iş. 2418. Kurnaz kişi. yeğenine annesi gibi sevgi. Allah isterse bir kulun işini. Đçyüzünü iyi bilen kimseye karşı.Tereciye (bostancıya) tere (tarhuncuya tarhun) satılmaz.Terziye dinlen demişler.Temel taşı temelde. .Terazi var.Tencere (çömlek) demiş: Dibim altın.Tilki erişemediği üzüme hevengim olsun demiş. 2410. Bkz. kendisinin yararlanacağı şeyi başkaları için gerekli imiş gibi göstermeye çalışır. Suyu getiren de bir. köşe taşı köşede gerek. ayağa kalkmış. rahatlık görece durumlardır: Đşin niteliğine ve kişinin bu işi yapma yeteneğine göre yargı değişir. kimileri için yorucu olan davranışlarla olur.Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez).Temiz (iyi) iş altı ayda çıkar. Rahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanların dinlenmesi.Ters giderse insanın işi. ignem başımda (yanımda) demiş. Kimseden kimseye hayır yok. Herkes özel durumuna ve uzmanlığına göre en yararlı olduğu alanda yer almalıdır. 2413. gördüm). 2415.

Cezayı o çeker. 2430.. Özgürlüğün ve egemenliğin keyfini sürer.Tilkiye: tavuk kebabı yer misin? demişler. ne kadar kendi havasında yaşarsa yaşasın. aksamak öğrenir. Birçok kişinin katılmasıyla yapılan işin en büyük sorumlusu başkanlardır. Kır atın yanında duran. ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hayınlık eden kişiyi Tanrı cezalandırır.Türk'ün aklı gözünde.Tutulmayan hırsız beyden büyüktür. Uğraşı alanının bütün gereklerini yerine getiren kişi. güzel olur... onlardan kötü huy kaparlar. 2424. 2) Kurnaz kişi. Kedi.Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur. yakayı ele vermeyen hırsız.. (Var ne bilsin yok halinden). 2433. Tutulmayan uğru.Tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur). sonunda. Varlıklı olanlar. 2423. üzerine atılan suçu işlememiş olduğunu anlatıncaya kadar suçun cezasını fazlasıyla çekmiş olur.Top otu beylikten olunca güllesi Bağdat'a gider.Tutulan (eldeki) sakal yolunur. 2426. yoksulların ne büyük geçim sıkıntısı içinde bulunduklarını bilmezler.. kürkçü dükkanıdır.) Suçu ispatlanamayan. Karnı tok olanlara yemek beğendirmek kolay değildir. suç işlememiş gibi yaşar..Tok... bağlı bulunduğu çevreye ve işe dönmek zorunda kalır. 2428. . tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider. ekmeği dişler. Bkz. Krş. Bir kimseye çok özlediği halde elde edemediği bir şey ister misin diye sorulur mu? 2422. 2431.Bkz.Tok iken yemek yiyen. Kişi refikinden.. Türk ihtiyarlığında bile genç gibi kılıç kullanır. Bir kişi.Tokmağı baş kazık yer. Bol ve bedava gereçle yapılan işler. adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş.. mezarını dişiyle kazar. dolaşıp) geleceği yer. Halk böyle inanır: Đyiliğini gördüğü.. Körle yatan şaşı kalkar.Tutulmayan uğru...Topalla gezen. 2420. açın halinden. yarış kabul etmeyecek ölçüde iyi.. Đtle yatan. Bunlar.Tilkinin dönüp (gezip. kılıcı karımaz. 2434. beyden doğru. Üzüm üzüme. 2436.. 2425.. istediği işi yaparsa yapsın.Tilki.. Tok karnına yemek yemek. 2421. Đsin yanına varan is. Bkz.. 2429.Toprağı işleyen. (Tutulmayan hırsız beyden büyüktür.. sağlık için çok zararlıdır. 1) Bir kimse. uzanamadığı ciğere `pis' der.Tok ne bilir aç halinden? Bkz. Müflis bezirgan.. hünerini gösterinceye kadar daha kurnaz birinin tuzağına düşer.Tüccar züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar. Bir suçu birlikte işleyenlerden yakayı ele veren cezayı çeker. 2435. ikram edilen en lezzetli yiyeceklere karşı bile isteksizdirler. acın halinden bilmez (ne bilir). Kusurlu kimselerle düşüp kalkanlar. 2432. çalışmasının verimlerinden yararlanır.Türk karır. 2419. 2427. Tok.

Pahalı olmasının da nedenleri vardır: Ya yeni çıkmıştır. dahası birçoklarınca çiğnenseler bile.Una dökülen yağın zararı yok. kendisinden umulmayan önemli işler yapabilir. Aradan zaman geçince doğru. Türk.Uşağı işe koş. ya biçimli ve kullanışlıdır. . ancak çevresindekiler görür. 1) Yüz ve vücut güzelliği geçici. Çocuğa iş buyuran.. Çabucak kullanılamaz duruma gelir. ya da az bulunan bir nesnedir. türlü türlü sıkıntılara düşer. uluyakalır. Üşenenin oğlu kızı olmamış. yakında bolluğa.. ya da bol bulunan bir nesnedir. 2449. Güzele kırk günde doyulur. 2446. ya sağlamdır. gözüyle görmediği şeye kolay kolay inanmaz. o işle ilgisi olmayan bir yakınımıza yarar sağlamışsa üzüntü yaratmaz. Đstenildiği gibi yararlanmaya elverişli değildir. Ekmeği ekmekçiye ver. 2) Yüzü güzel olanı. pahalı alır (pahalı alan aldanmaz). beğenir. 2444. öz) güzelliği Urum'dan Şam'a. Onlar yüksek bir görevde bulunmasalar. sen saygını azaltma. Erdemli kişiyi ise uzak ülke insanları bile hayranlıkla anarlar. Krş. 2443. 2437. sızlanır durur. Ucuz mal. Büyük sözü dinlemeyen kimse. 2445.. 2448. ya çürüktür. Bir iş yapılırken ölçüyü aşan harcama..Utananın oğlu. sonunda yanıldığını anlar.Ulularla havuç (keşir) ekenin yoğunu götüne gider. Ama kimi zaman iş işten geçmiş olur. pahalıdır vardır hikmeti. kötü maldır. rahata kavuşma umudu içinde yaşar. Kendisinden büyük kimselerle ortak işe girişen.Umut. ya kaba ve kullanışsızdır.Ucuz alan. küçük bir dokunuşuyla yapıverir. huy (ad.Ucuz etin yahnisi (suyu) tatsız (yavan) olur. 2440. huy güzelliği kalıcıdır.Ustanın çekici bin altın. kızı olmamış. sağlam bir davranış yolu bulur ve biraz geç de olsa onu uygular. Bundan dolayı daha pahalıya mal olur.Ulu sözü dinlemeyen.. bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini hemen düşünemez. 2438. Krş. Bir malın ucuz olması birtakım nedenlere dayanır: Ya modası geçmiştir.Türk. fakirin (garibin) ekmeğidir. yenisini almak gerekir. Ucuz mal kötüdür..Ulular köprü olsa basıp geçme.. Onun için uzmanın en küçük emeği (bir çekiç vuruşu) bile çok değerlidir. Birçok kimsenin uğraşıp yapamadığı bir işi.Ucuzdur vardır illeti. sen de ardına düş.. 2450. ::::::::::::: -U2439.Ummadığın taş baş yarar.Türk'ün aklı sonradan gelir.Tüy (yüz) güzelliği hamamdan eve. 2447. Elinden bir iş gelmez sandığımız kişi. Yoksul kişi. Alışverişte bütün bunlar gözönünde bulundurulmalıdır. uzman. Büyüklere karşı her zaman saygılı ol. Bu tutumundan büyük zarar görür. Bkz. 2441. Bkz. 2442.

Đnsanın uyudukça uyuyası gelir.günü -artık yıllarda 5. kaybolur. Küçük güçler birleşirse büyük bir güç olur. dökülür. Öyle ki üç kez taşınma sonunda bu eşya. tembel tembel oturmamalı. ileride gelin olarak gittiği yerde kötü davranılmasını istemeyen. şimdi gelinine kötü davranmamalıdır. geline etme. Ölçülü. durup dururken başına dert açar ve çevresindekiler için tehlikeli bir durum yaratır. 2463. Tanıdıklar arasındaki alışverişte. 150 gün sonra (yani nisan ayının 6. Kızına. Saldırıda bulunabilse gürültü.2451.Uyku ölümün (küçük) kardeşidir. .Üç elli. 2462. sürüye kurt getirir. Bir yerden başka bir yere taşınırken kimi eşya kırılır.bir mandayı paralayabilirler.. saldırı beklenmemelidir. yangın artığına döner.Uyuyan yılanın kuyruğuna basma. yaz belli. 2465. Böylece üç kez elli gün geçer.Uyku. Getir bana hıdrellezi. Krş. çoluk çocuk sahibi olamaz. Gerekli koşullarını yerine getirmeden bir işe başlayan kişi. başkalarının ona kötü davranmasını istemeyen. Dünyada olup biten şeylerden haberi yoktur. ::::::::::::: -Ü2456. 2455. 2460. 2453.Utanma pazar. olmamış biçer. göstereyim sana yazı.Üvey öz olmaz. Kendi çocuğu bir gün öksüz kalırsa. 2458. fiyatın ve ödeme koşullarının belirtilmesine utanılırsa sonunda dostluk bozulur. 2464. erinenin) oğlu. ısırmaz (kapmaz).Ürüyen köpek.Üçlenmemiş (tarlayı üç kez sürmek) eken. bugün üvey çocuğuna kötü davranmamalıdır. Değersiz kişinin ya da nesnenin verimi de daha değersiz olur. Bir şey elde etmek isteyen. nefes alıp vermesi bir yana ölmüş gibidir. 2452. Nitekim evlenmeye üşenen.günü-) biter.Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur. olumlu sonuç alamaz. bir yangın yerini tutar. kemha bez olmaz. kızında bulursun. 2457. Krş. Uzakta bulunanın en doyurucu haberini. patırtıya baş vurmaz. Bir elin nesi var.Üşenenin (utananın.Üşüntü köpek mandayı paralar. Üç kez elli gün. Bağırıp çağırmakla başkalarını korkutmak isteyen kimseden.Üç göç. 2461. 2459. Bedene gelen ilk uyku. Örneğin bir araya gelen köpekler -tek başlarına güçlerinin yetmediği. Đlişmezseniz size zararı dokunmayacak olan kişiyi saldırgan duruma getirecek davranışlarda bulunmayınız. kasım ayının 8'inde başlar. kızı olmamış.Ürümesini bilmeyen köpek (it). yanlarından gelen kimseler getirir. O zaman havanın belirli olarak ısındığı görülür.Uzak yerin salığını kervan getirir. uykunun mayasıdır.Üveye etme. daha uzun bir uykunun mayası olur. hesaplı konuşmasını bilmeyen kişi. 2454. Uyuyan kişi. ya da utanan kişi.. özünde bulursun. dostluğu (mideyi) bozar. onun yolunu tutmalıdır.

2) Soylu kişi. bir daha ele geçmemek üzere yitirilen bir hazinedir. kendi çocuğunun yerine geçemez. ne denli sevgi gösterirse göstersin. büyük zararlara yol açabilir.Var eli titremez. Benzeye benzeye yaz. yok evi verem (elem) evi.Vardı bağım malım.. Züğürtleşenin yanına kimse uğramaz. 2478. Varlıklı ailenin durumu. Varlıklı kimse. Krş. Her zaman bir arada bulunan. 2473.Varışına gelişim. Krş. elinde ne varsa onu verir. 2466. dardır yolun. Önemli olan.Var ne bilsin yok halinden.Varsa (var mı) pulun. Bundan dolayı küçük bir zaman parçası bile boş geçirilmemeli. Bkz. daha değerli varlıklar elde etmenin en önemli öğesi de zamandır. Đtle yatan. uğursuz sayılarak kesilir. Ondan yararlanmaya bak.Varını veren utanmamış. üvey anne öz annenin yerini tutmaz.Vakitsiz öten horozun başını keserler. herkes kulun. Yoksul ailenin evinde. Topalla gezen.Vakit. uygun olmayan zamanda aklına geleni söyleyen kişi cezalandırılır. uzun boylu düşünmeden hayırlı işlere yardım eder. Her söz vaktinde ve yerinde söylenmelidir. Ne denli benimsenmek istenirse istensin. Kendisinden bir şey istenen kimse. 2469. Nasıl ki vakitsiz öten horoz. Güvenme varlığa. soysuzca iş yapmaz.. armağanlar vermeye elverişlidir. 2475. o da size bu ölçüde yakınlık gösterir. 2474. ne kadar değer verirseniz. sıkıntı ve dertten başka bir şey bulunmaz. 2476. Kişi. 2467. üvey çocuk. sana bir nimetin gelmiş olmasıdır. Bkz.. 2470. arkadaşlık eden kimseler. tükendi yağım balım. yoksa (yok mu) pulun. . düşersin darlığa. Bunun.1) Ne kadar iyi davranırsa davransın. konuk ağırlamaya. Đş yaratılmadan geçirilen her saat. Đsin yanına varan. 2471..Üzümü(-nü) ye de bağını sorma. Körle yatan. Bir sözün..Vardığın yer körse gözünü kapa. ::::::::::::: -V2468. Zaman para gibi değerlidir. dostu çok olur... Varlıklı kişinin eşi. Nereden geldiğini bilmene gerek yoktur. Tok açın halinden bilmez.Varlığa güvenilmez. Kır atın yanında. Kişi refikinden azar. Para kazanmanın..Üzüm üzüme baka baka kararır. az olmasından ya da düşük nitelikte bulunmasından utanç duymamalıdır. gereği gibi değerlendirilmelidir. (Paran varsa cümle alem kulun. 2477... gelmiyor kardeşlerim. benzeye benzeye kış olur. Siz başkasına ne kadar yakınlık gösterir. nakittir.. tarhana aşına bulgur aşım. Bunun için.. gereken yerlere yardım etmeye. değer verir. 2472.Var evi kerem evi. zamanı gelmeden söylenmesi.. birbirlerine huy aşılarlar. çevresindekilerle geçinebilmek için bir dereceye kadar onlara uymak zorundadır.. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. paran yoksa tımarhane yolun). gelirdi kardeşlerim.

kendisine kötülük yapmayı kimse istemez. hizmet eder.Ver elindeki sapı. yok söyletir. Hiç olmazsa paranız. 2484. Bkz.Vuran mı yiğit. Krş. akar gider karasuya. var her yerde yerin (üzülmek.Zengin olana. Çünkü. ne yapsın Mahmut? Tanrı. Sizden bir şey (sözgelişi para) isteyen kimseye istediğini verirseniz. 2485. yakınmaya yol açar. 2483. Yokluk ise ancak sızlanmaya. 2490. her iki durumda da o kimse ile bozuşacaksınız. eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.Vermeyince Mabut.Verme malını veresiye. herkes kul kurban olur. isteyen kimse size kırılır. iki kez (kere) sarhoş olur.Veren eli kimse kesmez. Veren eli herkes öper.Veresiye (borca) şarap içen.Verip (de) pişman olmaktan. Veresiye alışveriş eden. vur diyen mi? . Yardımını esirgemeyen. Verirsen veresiye. verdiğinize pişman olursunuz. batarsın karasuya. Veren eli kimse kesmez.Vur diyen. çok kez geri alamama durumu belirir. Öyle ise vermeli mi. eli açık olan kimsenin iyiliklerine engel olmayı. vermeyip (de) düşman olmak yeğdir. 2492. var her yerde yerin. Mevla rızkını yetire. git dolan kapı kapı. kaçınırlar. 2482. Krş.Veren eli herkes öper. yoksa hünerin. Vermezseniz. bir süre sonra bunları başkalarından istemek zorunda kalır. 2486. Yoksula. amacın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır: Bir yardımda mı bulunacaksınız? Gerektiği ölçüde yapınız ki işe yarasın. . iki kez sarsılır: Aldığı zaman. malınız elinizden çıkmamış olur. 2488.Verirsen doyur. O zaman. vurursan duyur. Ödeme zamanı gelince de karşılıksız ödeme yapıyormuş gibi sıkıntı duyar. Oysa böyle şeyleri düşünmek.Varsa hünerin. Đki gencin evlenmesini kolaylaştırınız. Üzülecek durumu düşünmek istemezler. Hünersiz kişi de nereye gitse işe yaramadığına. Dahası. 2487.Verirsen veresiye. Varlık. Yardımını esirgemeyen. niçin bir iş yapamadığına üzülür. 2480. acınmak). Üzülecek bir durum ortaya çıkarsa ne yapılacağını şimdiden kararlaştırmaktan kimi kişiler ürkerler. Yaptığınız iş. üzücü durumun gelmesine yol açmaz. Biriyle dövüşüyor musunuz? Etkili biçimde vurunuz ki yenesiniz. bunların adı deliye çıkar. Çünkü alanların borçlarını ödememeleri yüzünden batabilirsin. Elinde ne varsa şuna buna dağıtan kişi. batarsın karasuya. üzüntüsünü çeker. 2489. 2481. Hünerli kişinin toplum içinde her zaman iyi bir yeri vardır. kimse yüz vermez. Veresiye bir şey verme.Ver yiğidi yiğide. kişiye yüksekten atma ve varlığını artırma gücü verir. gereken önlemleri almak. Tanrı rızklarını verir. vermemeli mi? Vermemeli. bir süre sonra para ödemenin.Vasiyet ölüm getirmez. geniş bir yaşama ya da yetenek kısmet etmemişse kulun elinden ne gelir? 2491.Var varlatır. 2479.

Eylemde bulunan, buyruk kuludur. Asıl sorumluluğu onu eyleme geçiren yüklenmiştir. Krş. Bey buyurur, cellat keser. 2493- Vurmak da yiğitlik, kaçmak da. Bir çatışmada üstünlük sağlamak için olanca gücünü kullanmak, övülecek bir şeydir. Yenilme tehlikesi belirince, telefat vermemek için uzaklaşmak da beğenilecek bir tutumdur. 2494- Vücut kocar, gönül kocamaz. Bkz. Er kocar, gönül kocamaz. ::::::::::::: -Y2495- Yabancı koyun kenara yatar. Bir yere yeni gelen kimse, çevredekilere pek yanaşmaz. Zaten onlar da kendisini hemen aralarına almazlar. 2496- Ya evlat bir, ya ocak kör (gerek). Bir hayırlı çocuk, insanın ocağını söndürmemeye, adını andırmaya yeter. Çocuk çoğalırsa, üzüntü artar. Onları yetiştirmek güçleşir. Baba öldükten sonra, aralarında anlaşmazlıklar çıkar. Böyle bir durum ortaya çıkacağına, ocağın kör olması daha iyidir. 2497- Yağına kıymayan çöreğini yoz (kuru, yavan) yer. Bir iş için gerektiği kadar özveride bulunmayan kişi, sonucun kusurlarını hoş görmelidir. krş. Kuzusuna kıymayan kebap yiyemez. 2498- Yağırı (yarası) olan gocunur. Bkz. Al kaşağıyı gir ahıra... 2499- Yağ ile yavşan, sirke ile tavşan. Bir yemeğin lezzetli olması için harç esirgenmemelidir. Bol yağ kullanıldıktan sonra, acı bir ot olan yavşandan bile güzel bir yemek yapılır. 2500- Yağlı dilimin yoksa, yağlı dilin de mi yok! Bkz. Buğday ekmeğin yoksa buğda dilin de mi yok? 2501- Yağmurda düşmanın koyunu, dostun atı satılsın. Yağmur altında yünleri ıslanan koyun, pek gösterişsiz duruma düşer. Oysa at, daha çok çevikleşir. Böylece, koyun daha değersiz, at daha değerli görünür. 2502- Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi halini bilse hoş değil mi? Her şeyin, her kişinin bir özelliği, bir niteliği vardır. Bunu, başka türlü göstermeye kalkışmak boştur. Kişinin davranışları, kendi durumuna uygun olmalıdır. 2503- Yağmur yağsın da varsın kerpiççi ağlasın. Yağmur yağmasından zarar görecekler bulunabilir. Ama yararlanacaklar o denli çoktur ki zarar görecekler düşünülmeyebilir. 2504- Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur (bellidir). Durup dururken yaşama düzeyinde bir yükselme olan kişi, kendisinden şüphe edildiği gibi, çalıp çırpıyor demektir. 2505- Ya işten artar, ya dişten. Para biriktirmek, ya çok çalışıp çok kazanmakla ya da savurgan olmamakla olur. 2506- Yakın (hayırlı) dost (komşu) hayırsız hısımdan (akrabadan) yeğdir (iyidir). Đlgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz hısımlarımızdan, bize daha yakındır. 2507- Yalancı kim? Đşittiğini söyleyen.

Kişi, her işittiğini, doğrulamadan, başkasına anlatmamalıdır. Đşittiği şey doğru değilse, ya da ağızdan ağıza geçerken değişikliğe uğramışsa, bu kendisinin uydurduğu bir yalan sanılır. 2508- Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Yalan söylemeyi adet edinen kişinin sözlerine kimse inanmaz. Öyle ki bir gün evinde yangın çıksa da evim yanıyor, imdat! diye bağırsa, inanıp yardıma koşan olmaz. 2509- Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bir kimsenin söylediği söz yalan ise durum çok geçmeden anlaşılır ve söyleyenin yalancı olduğu ortaya çıkar. (Sanki onun mumu bile yalancıdır ve hava kararmaya başladıktan az sonra tükenip söner.) 2510- Yalancıyı kaçtığı yere kadar kovalamalı. Bir kişinin yalanını yakalayabilmek için söylediklerini kabul edip sonuca bakmalı. O zaman sözlerinin doğru çıkmadığını kendisi de görecektir. 2511- Yalanın kemiği yok ki boğazına bata. Bir sözün yalan olduğu bilinir, ancak söylenmesi engellenemez. Krş. Dilin kemiği yok. 2512- Yalnız kalanı kurt yer. Yardımcısı bulunmayan kişi, kendini tehlikeden koruyamaz. Krş. Sürüden ayrılanı... 2513- Yalnızlık, Allah'a mahsustur (yaraşır). Đnsan toplumsal bir yaratıktır. Ancak toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde yaşayabilir. Tek başına yaşayamaz. 2514- Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz. Đki kişi ile yapılması gereken bir işi tek kişi ile yapmaya kalkışmak yanlıştır. 2515- Yalnız taş, duvar olmaz. Nasıl, bir tek taş ile duvar örülemezse, insan da tek başına önemli bir iş başaramaz. Başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır. Krş. Bir elin nesi var..., Ağaç yaprağıyla gürler., Yalnız kalanı kurt yer., Yalnızlık Allah'a mahsustur. 2516- Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat. Sana üç öğüt: Komşun kötü ise başka yere göç, eşin geçimsizse ayrıl, atın azgınsa sat, kurtul. 2517- Yanık yerin otu tez biter. Kişinin yüreğini yakan acı, az zaman sonra küllenir; yerini yeni ve neşeli duygulara bırakır. 2518- Yanlış da bir nakış. Düzgün işler arasında yapılan bir yanlış, kimileyin tekdüzeliği gideren bir süs olur. 2519- Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış bir yolda olduğunu anlayan kişi, bu uğurda ne denli emek ve para harcamış olursa olsun, geri dönüp doğru yola yönelmelidir. 2520- Yanmış harmanın öşrü alınmaz. Önce verimli iken kazaya uğramış olan şeyden, artık gelir, verim beklenmez. 2521- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Dürüst kişi, kendini olduğu gibi gösterir. Kendini olduğundan üstün göstermek içtensizlik ve ikiyüzlülüktür. Kişinin görünüşü, gerçek durumunun aynası olmalıdır. 2522- Yapı taşı, yapıdan (yerde) kalmaz. Değerli kimse, boşta kalmaz. Kendisine iş verilir. Krş. Delikli taş... 2523- Yaprağa yapış, atlas olsun; toprağa yapış, altın olsun. Đpekböceği besleyenler ve çiftçilikle uğraşanlar, emeklerinin doyurucu karşılığını alırlar. 2524- Yara, sıcakken sarılır.

Bir acıyı dindirmek için gereken yardım, geç bırakılmamalı, hemen yapılmalıdır. 2525- Yarası (yağırı) olan gocunur. Bkz. Al kaşağıyı, gir ahıra... 2526- Yar (dost) beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın. Bkz. An beni bir kozla... 2527- Yarım elma, gönül (hatır) alma. (Gönül alma, bir elma). Gönül almak, hatır sormak için (yarım elma gibi) küçük bir armağan yeter. Önemli olan, değerli armağan götürmek değil, hatırlayıp aramış olmaktır. Krş. An beni bir kozla... 2528- Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder. Bir iş, uzmanına yaptırılmaz da taklitçilere yaptırılırsa, istenilen gibi değil, ters bir sonuç verir. Nitekim hekim dururken, hekimlik taslayan birinin tedavisine başvurulması, insanın hayatına mal olabilir. Bilgisiz din adamı da dine aykırı düşünceler aşılayabilir. 2529- Yarına kalan davadan korkma. Bir anlaşmazlık başladığında iki taraf çok sinirli olur. Çatışmayı sürdürmek tehlikelere yol açabilir. Görüşme ertelenirse sinirler yatışır. Konu daha serinkanla ele alınır. 2530- Yarınki kazdan bugünkü tavuk (yumurta) yeğdir. Bkz. Bugünkü tavuk... 2531- Yar, yıkıldığı gün tozar. Bir felaket meydana geldiği anda, büyük bir tepki ve panik yaratır. Ondan sonra, durumun eski ağırlığı kalmaz. 2532- Yaşa yaşa, gör temaşa. Đnsan yaşı ilerledikçe iyi, kötü birçok şeyler görür. Hatıra, hayale gelmeyen olaylar ve durumlarla karşılaşır. 2533- Yaşı at pazarında sorarlar. Đnsanların değeri, yaşlarıyla değil, başlarıyla ölçülür. Yaşlarına göre değerleri değişen yaratıklar, hayvanlardır. krş. Akıl yaşta değil, baştadır. 2534- Yaşın arasında (yanında) kuru da yanar. Bkz. Kurunun yanında yaş da yanar. 2535- Yaş kesen, baş keser. Ağacın çeşit çeşit yararları vardır. Bunları düşünmeyip sadece odununu sağlamak için ağaç kesen, insan canına kıymış gibi büyük bir suç işlemiş olur. 2536- Yaş yetmiş, iş bitmiş. Đnsan yetmiş yaşına gelince, genellikle, bedence de, kafaca da düşer, çalışamaz olur. Bu durumdaki kimseden, artık verim beklenmemelidir. 2537- Yatan (yatar) arslandan, (kurttan) gezen (yelen) tilki yeğdir (iyidir). 1) Az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur. 2) Soylu, güçlü olmadıkları halde geçimlerini sağlamak için çalışanlar; soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler. Krş. Yatanın yürüyene borcu var. 2538- Yatanın, yürüyene borcu var. 1) Çalışmayanın kazancı olmaz. O, her zaman veresiye alışveriş eder. Bunun için sürekli olarak çalışana borcu vardır.

2) Çalışmayarak bir şeyden yararlanan kişi, bu kolaylığı, çalışıp o şeyi ortaya koyana borçludur. Krş. Yatan arslandan, gezen tilki yeğdir. 2539- Yatan öküze yem yok. Çalışmayanın gelir beklemeye hakkı yoktur. 2540- Yatan (hasta yatan) ölmez, eceli yeten ölür. Hasta yatan, eceli gelmemişse ölmez de, sapasağlam biri, eceli gelmişse gezip dolaşırken ölüverir. 2541- Yatar kurttan yeler tilki iyidir. Bkz. Yatan arslandan... 2542- Yatsının faziletini güveyden sormalı. Birçok kimseler için, önemli bulunmayan bir durum, kimi kişiler için özel bir önem taşır. (Eskiden güvey, yatsı namazından sonra gerdeğe girerdi.) 2543- Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi (tekmesi) pek (yavuz) olur. Yumuşak huylu kimselerin kızması, korkunç olur. Çünkü bunlar, ancak sabırlarını taşıran olaylar karşısında tepki gösterirler. Bunun için davranışları, aşırı bir öfkenin patlamasıdır. Her şeye kızan kimsede, bu denli taşkın öfke bulunmaz. 2544- Yavaş tükürüğün sakala zararı var. Sert davranmak gereken durumlarda gevşek davranan kişi, bu tutumunun zararını görür. 2545- Yavuz (yürük) at yemini (yavuz it ününü) artırır. Görevini başarı ile yürüten kişi, bunun mükafatını görür. Ödüllenince de görevini daha büyük bir çaba ile yapar. 2546- Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Suçlu kişi, şarlatan ve edepsiz ise, zarar verdiği kimseyi susturur, dahası suçlu çıkarır. 2547- Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı. Yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz gençler, bizi beğenmezler. 2548- Yazın araması, kışın taraması olmasa herkes besler mandayı. Güzel şeyin sahibi olmayı kim istemez? Ama her şeyin güzelliği bakımla, uğraşmakla sağlanır. Đşte bu sıkıntıya herkes katlanamaz. 2549- Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. 1) Yazın güneş altında çalışan, ailesinin kışlık zahiresini kazanır. Krş. Ağustosta beyni kaynayanın... 2) Gençliğinde çok çalışıp varlık edinen, hastalığında ve ihtiyarlığında sıkıntı çekmez. Krş. Yazın gölge kovan... 2550- Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. 1) Yazın keyifli yerlerde tembel tembel oturan, kışın yiyecek bulamaz. 2) Gençliğinde kazanç peşinde koşmayıp zevke dalan, hastalığında ve ihtiyarlığında perişan olur. Krş. Yazın gölge kovan..., Ağustosta gölge kovan..., Ağustosta yatanı... 2551- Yazın gölge kovan, kışın karın ovar. Yazın çalışmayıp keyif ve zevk ile vakit geçiren çiftçi, nasıl kışın aç kalırsa, çalışma gücü ve ortamı bulunduğu halde zamanını değerlendirmeyen ve geleceğini düşünmeyen kişide, çalışma olanakları kalmadığı zaman, öylece perişan olur. Krş. Yazın başı pişenin..., Yazın gölge hoş..., Ağustosta gölge kovan...

yakıt gibi gereksemeler. Eski dost düşman olmaz. ama kimisi olanca dikkatimiz ve gücümüzle üzerinde durmamızı gerektirir..Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz). kış mevsimi kışlığını yapmazsa insanların yaşayış düzenleri de bozulur. Ağustosta gölge kovan. Krş. 2560. Besin. ağır yerinde kalır. elde ettiği yeni ve güzel bir şeyi örselememek için büyük özen gösterir. Bkz. 2557. Bu durum. hiçbir yerde barınamazlar. öldükten sonra da mirasçılar bol bol yerler. ne denli bol olursa olsun. verimleri vardır. ne kömür.Yemeğin iyisi hazırıdır. yaptığı kötülüklerle karşılaşır. Ağırbaşlı olmayan kişi. . 2561.. tüketilir.Yeğniyi yel alır. karşılaştığımız çeşitli olaylarda da görülür: Kimi olaylar.Yazın yersen lokumu. Yazın yaşama koşulları hafiftir: Giyim işi özen istemez. En iyi yemek budur.. bundan da zarar görür. götüne diken batmış.Yaz yalan.Yel gelen deliği kapamalı. Tanrı'nın verdiği kısmet.Yaz yaz gerek. 2562. Hoppa züppe kimseler. Ağır yongayı. Beliren tehlikeye karşı önlem alınmalı. önem vermeye değmez.. Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar. 2556. kış gerçek. şunun bunun oyuncağı olurlar.2552. Davranışları herkesinkinden ayrı olan kişi. Sağlam karakterli kişiler. 2558.Yemeyenin malını yerler (demine hu çekerler) (üstüne bir bardak su içerler). hazır olan yemektir. kendisinde daha üstün nitelikler bulunmasından kaynaklandığını ileri sürer. gücünün yetmediği kişiler. Gölgeyi hoş gören. sağlığında.Yengece niçin yan yan gidersin? demişler. anlar. Bkz. Yazın çalışmayan kışın ne odun.Yeni dosttan vefa gelmez. 2564. Sel ile gelen. Barınacak yer. ileride. Bkz. sağlam temele dayanan işler. aparır).Yenenle yanana ne dayanır! Yaşam bir tüketim sürecidir. 2563.. 2555. yel ile gider.Yel kayadan ne koparır (alır. özen ister. 2554. 2567. Yaz mevsimi yazlığını.Yazın harmana sıçan öküzün kışın yemlikte ağzına gelir.Yenice eleğim. seni nerelere asayım? Kişi. 2568. Krş. bu durumunun yeteneksizliğinden değil. Krş. 2559. ne de yiyecek bulur. Ağırbaşlı olanları kimse tedirgin edemez.. Kışın durum tersinedir: Giyim. 2553.. her yere burnunu sokar. kapalı ve sıcak olmalıdır. kışın yersin bokumu.Yel gibi gelen sel gibi gider.Yazın yanmayan kışın ısınmaz. nerede olsa barınılır. Gençliğinde kazanç sağlamamış olan da ihtiyarlığında perişan olur. 2565. Her mevsimin kendine özgü koşulları... önemsiz etkilerle sarsılamaz..Yenliceği yel atmış. serde kabadayılık var (yiğide nice yürürse yaraşır) demiş. kış kış. Geleceği düşünmeden kötü işler yapan kişi. 2566. Taze bardağın.. Pintinin yemeğe kıyamayarak biriktirdiği malı.

nisanın eksiğini yıl getirmez. yerine yerine helak olur. Kendine uygun bir evlenme yapamayan kız. tepelemez. Çok geçmeden bu düşmanlar da onun canına kıyarlar. 2571. iki kişi arasında gizli olarak konuşulsa bile duyulur. daha başta önlenmeli. Krş. kendisinde yetenek bulmadığınız çocuğun.Yılan kendi eğriliğine bakmaz da devenin boynu eğri der. Kişi. 2581. 2576. Ama bütün yıl elverişli geçse bile nisan elverişsiz olursa.Yılın eksiğini nisan getirir. Tarım için bütün yıl elverişsiz geçse de nisan ayı elverişli olsa tam ürün alınır. boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir. Yapmak istediğiniz şeyi eksiksiz olarak başaramıyorsanız. 2582. 2575. toplumda önemli bir yeri olur. ağırbaşlı. dürüst kimselerden daha iyi yürütmektedirler. Bir yere yerleşmiş ya da iyi bir düzen kurmuş olan kişi zorunlu bir neden yokken yerini ve işini değiştirirse ölümden beter güçlüklerle karşılaşır. yüzsüz kişiler el üstünde tutulmakta ve işlerini. 2570. zararsız sanılan her şeye yanaşmamalı. deliğinin ağzında biter. 2577. 2569.Yılanın başı küçükken ezilir.Yılan ne kadar eğri gitse deliğine doğru girer. zamanla bilgisi. karşılarında hep hoşlanmadıkları şeyleri bulurlar.Yırtılan Deli Ahmet'in yakası. 2583. Herkes onları korur. Bir süre sonra hiç hatır ve hayale gelmeyen kimselerin onu işittiği ortaya çıkar.Yerdiğin oğlan (küçük) yer tutar. Yabancılarla ilişkisinde dürüst davranmayan kişi yakınlarına karşı doğruluktan ayrılmaz.Yetişemediğin köyün alt tarafında (beri yanında) yat. görgüsü artar.Yerinden oynayan yetmiş kazaya uğrar.Alçakgönüllü olanları kimse hor görmez. sık sık yer ve iş değiştirme yüzünden hayli zarar görür. 2580. Boya göre dikilmemiş elbise de yerde sürünerek yıpranır gider. Öyle bir zamandayız ki arsız. düşman güçlenip büyük zarar verecek duruma gelmeden ezilmelidir. yılan sokandan daha çok acı çeker. Kazan kazana kara demiş.. kendinizi boş yere zorlamayıp yapabildiğiniz kadarıyla yetinmeniz gerekir. yumuşak huylu görünen herkese aldanmamalı.. Büyüyeceği belli olan her tehlike.Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur.Yerini bilmeyen. Bugün beğenmediğiniz.Yerine düşmeyen gelin yerine yerine. 2573.Yılanın sevmediği ot. . 2579. en küçüğü ölüm. iyi ürün alınamaz. Sanki konuşma yeri. herkesin kulağıdır. Her deliğe elini sokma.Yılana yumuşak diye el sunma. Başkalarına kötülük etmek isteyenler. 2572. Bkz. 2584. Aç kalan. aç kalan uyumamış. yılda bir kat urba eskitir. Bir konu. tehlikeli bir durumla karşılaşabileceğini düşünmelidir.Yıl uğursuzun.Yılan sokan uyumuş. Başkalarına saldırmayı huy edinen kişilerin düşmanları çok olur.Yerin kulağı var. 2578. 2574. Hangi alanda çalışabileceğini önceden iyi kestirememiş olan kişi.

demirin kertiği gibi besbelli ve ortadadır. Bkz. Bu anlayışta olmayan konuğa karşılıksız bir iyilik edilmiş olur.. 2587.Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun. Bunu kaçırmamalıdır. 2585. yiğit kimseleri korurlar. Size ne versin. Yiğit. yüz yüze dövüşür. 2595.Yiyen bilmez. kendisinin iyi adı. bunun altında kalmaz. 2591. 2589.Yoğurdum (ayranım) ekşidir diyen olmaz..Yoğun incelene kadar ince üzülür. selam almaz. Soğanın acısını yiyen bilmez.Yiğit meydanda belli olur. 2596. büyür. Bu söz. Sözle atıp tutmak kolaydır. Kimse ayranım ekşi demez.Yiğit arkasından vurulmaz.Yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir.Yiğit bin yaşar. Bkz. 2600.. arkadaşı için her sıkıntıya katlanır. Đstenen şey. demirin kertiği. Yiğit. doğrayan bilir. O. 2590. küçük varlıklar. Çünkü önemli olan. ya güzel. ünüdür.. 2599. Onun işine yarar diye en değerli varlığını bile bağışlar.Yiğidin sözü. Asıl marifet.Yoğun canı alınmaz. 2592.Yiğit yiğide at bağışlar. yıkmaya çalışmak mert adam işi değildir. 2594. arık büyür. Bir gencin zengin olması her zaman beklenebilir.Yiğit lakabıyla anılır. Yiğitler. Bkz. 2586. Ama az olan nesneler çoğalır. 2597. iş başında kendini göstermektir. vermesi beklenen kişide yoksa istemekte direnmenin anlamı yoktur. gelişir. 2597. . fırsat bir düşer. ya çirkin bir lakapla anılır. 2593. değişmez. Mert adam sözünden dönmez.. Cömert kimsenin malı herkesin yararlanmasına açıktır. Erim er olsun da. Çirkin lakap. bu iyi adı lekelemez.Bkz..Yiğidin yiğide ekmeği ödünç. Sofrası açık olana konuk olan iyilik bilir kişi. Kalın incelene kadar.Yiğidin malı meydandadır. 2588. Hiç yoktan bir şey üremez. Yiğit kimseler de ancak yiğitlerin yanında barınırlar. 2) Mert olan.Yoksul ala ata binse. 2601. çirkin olan lakabını değiştirmeyi düşünmez. Bkz. Dert Deli Ahmet'in başında.Yok büyümez. Bir yiğidin eline ömrü boyunca bir kez çok önemli bir fırsat geçer. 1) Bir kimseyi yokluğunda ve savunmasını yapamayacağı bir durumda kötülemeye. kötüye sadaka.Yiğit yarasına yiğit katlanır.Yigit başından devlet ırak değildir. canını mı? 2598. Yiğitten gelen ağır saldırıyı ancak yiğit olan kaldırabilir.

Görmemiş kimse (geçici olarak bile) görmüşlerin durumuna erse.Yola yoğurt dökmüş var mı? Hiç kimse gereği yokken savurganlık yapmaz. yoldaştan kalma.Yoktan yonga çıkmaz. herkese yüksekten bakar. yurt değiştiren kimse. 2615. 2602. Sora sora Bağdat bulunur.Yoldan kal. Krş. 2613. Đnsan.. 2608. borç ödemekle bitirilirse. 2604.Yol yürümekle. kimseye selam vermez olur. bilenlerden sorulmakla öğrenilir.Yoldan (yol ile) giden yorulmaz. Bir işte izlenecek doğru yol.. 2606. başkasına yardım etmesi beklenemez. eşya.Yumurtada kıl bitmez.Yularsız deve yedilmez.Yurdun otlusundan kutlusu yeğdir. (Yuvayı dişi kuş yapar). 2618. Yolculuk yapacak olan kimse şu. Bkz.Yularsız ata binilmez.Yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet. yöntemiyle yapan güçlük çekmez. ölüm gözünden yaş çıkmaz. Nasıl yol yürümekle. varlık edinemez. Bir disipline bağlı olmayan işin başına geçmek doğru değildir.Yumurtlayan tavuk bağırgan olur. Bir işi yoluyla. 2611. 2620. gerekirse yolculuğunu geri bırakmalıdır. Yolculukta arkadaş çok önemlidir. bir an önce yola çıkmalıdır.Yumuşak huylu atın çiftesi pek olur. borç ödemekle (vermekle) (tükenir) (biter). Krş. 2603. yorgun kişiyi çok sevindirir. Bkz. Disipline bağlı olmayan kişi. Krş. Her canlı soyuna çeker.Yolcu yolunda gerek.Yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır. Bir işi kendi başına yapabilecek olan. Kısır ortamdan verim beklenmez. 2607. 2614. Krş. Yularsız ata binilmez. Đmam evinden aş. bilgisiz kimseden bir şey öğrenilemez. istenildiği gibi yönetilemez.Yol ile giden yorulmaz. üzerinde rahat yaşamadıktan sonra yurdu verimli olmuş. bu nedenle vakit geçirmemeli. yapılacak herhangi bir iş de üzerinde sürekli olarak çalışmakla başarılır. 2612. Durmadan yer. 2609. Varlıklı olmayan kimseden. Đnsan..Yuvayı yapan dişi kuştur.. başkalarının yardımına gereklik duymaz. Yavaş atın. kendini göstermek ve yaptığı yararlı işi herkese duyurmak için sesini yükseltir. . Yoldan giden yorulmaz. Verilen dinlenme fırsatı. 2616. soyunun özelliklerini taşır. 2605.Yol bilen kervana katılmaz. neye yarar? 2619.Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 2610. Yularsız deve yedilmez. Çalışkan ve verimli kişi. 2617. iyi bir arkadaşla yolculuk yapmak için.Yol sormakla bulunur.

Bkz.Yüzü güzele kırk günde doyulur. içinin aynasıdır.Zahmetsiz rahmet olmaz.Bir evin yönetim. Önemli işlerin başında bulunanlar. Bundan dolayı yüzünü güzel bulduğumuz kimsenin. yaz belli..Yüz elli.Yüz yüzden utanır. bir karşılaşmada yenilen. işine dört elle sarılmalıdır. Nitekim toprak.Yük altında eşek kalır. Değmemesine karşın kendisine önem verilen eğitimsiz. Çok söyleme arsız edersin.Yürük ata paha olmaz. terbiyesizce davranışlarda bulunur. alacağı paradan başka bir şey düşünmez. 2636. Đşini ivedilik ve yeterlikle başaran kimsenin değeri çok büyüktür.Yürük at yemini artırır. Ücret karşılığında iş yapan.Yuyucunun hakkı eline geçsin de ölü ister cennete gitsin ister cehenneme. Đnsanın yüzü. (Yürük at kamçı değdirmez). geçim düzenini ve ailenin mutluluk içinde yaşamasını kadın sağlar. 2625. ::::::::::::: -Z2635. Bkz. bu durumdan kurtulmadan birtakım istekler peşinde koşmamalı. doğrudan doğruya kendisi söylerse daha etkili olur.. anlarız ki huyu da güzeldir.Zahirenin (çiftçinin) ambarı sabanın ucundadır.Yüz verme arsız olur.. yüksekten konuşmamalıdır. Yavuz at yemini artırır.Yüksek dağın başı dumanlı olur. 2627. Đçinde kötülük yatan kişinin duyguları da yüzüne vurur. Başkasıyla haber yollayarak isterse o kadar etkili olmaz. az verme hırsız olur.. öz güzelliği Urum'dan Şam'a. 2632. 2633. temiz yürekli kişilerde bulunur... huyu güzele kırk yılda doyulmaz. iyi niyetli. Đnsan olan. . Bkz. huy güzelliğidir. Yaptığı işin sahibine kaça mal olacağı gibi şeyler umurunda değildir. anlayışsız kişi şımarır. 2623. 2626. Đyi sonuç almak isteyen. kendisini çirkinleştirir.Yüz güzelliği hamamdan eve.Yürük ata kamçı olmaz. 2629. 2624. Tüy güzelliği hamamdan eve. Ağır bir iş altında bunalmış olan kişi. örneğin borçlu borcunu ödemeden gücünü aşan giderlerden sakınmalı. sürekli olarak sorumluluklarının sıkıntısı içinde olurlar. 2630. Bkz. Đşini ivedilik ve yeterlikle yapan kişiyi sıkıştırmak gerekmez. iyi sürülürse bol ürün verir. bir kimseden gördüğü iyiliğin altında kalmaz.Yüzü güzel olanın huyu (da) güzel olur. kendisine karşı saygı gösteren kişiden yapmasını isteyeceği şeyi. 2631.Kasım yüz elli. 2634. 2621. Bir kimse.Yüz verdik Ali'ye (deliye) geldi sıçtı halıya. 2b28. Đlişki kurulacak bir kimsede aranması gereken en önemli nitelik. 2622. Güleryüz her zaman güzeldir: Hoşgörülü.Yük altında (yüklü) eşek anırmaz. uyuşma eğilimli.

. Krş.. Krş.. parasızlık yüzünden. 2651. Pilav yiyen. bu dünyada gönlünce yaşar. Zemheride sür de. en kolay işi başaramaz. Bu konuşma. 2639. 2646... ne yese. 2640. Zengin ne giyse.Zenginin malı. Canı kayınak isteyen. yağmur yağarsa çiftçilerin o mevsimdeki tarla işlerini yapmalarına. kısır sanılan işlerden bile kar sağlama yolunu bulur. Đyi verim alabilmek için tarlayı zemheride her halde sürmek gerekir.Zenginin azğını.. 2649. Yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin gidişi senin tutumuna uygun değilse. Varlıklı kişi. Aşure yemeye giden. hayır işlerine yardımlarıyla da öbür dünya rahatını sağlar. 2645. 2647. Para. 2648. Vardığın yer körse bir gözünü kapa. Züğürtler. kürk giyer yaz günü.Sıkıntı çekilmeden. 2650. sen onlara uymalısın.Zemheride sür de çalı ile sür. züğürt düz ovada yolunu şaşırır. dururlar. Zemheride kar. Zemheride kar yağmadan..Zengin giyerse sağlıcakla..Zararın neresinden dönülse kardır.. onların çenesini yormaktan başka bir işe yaramaz.Zengin kesesini döver. şöyle bir yüzeyden olsa bile. 2644. 2) Zenginin istemeyip attığı şeyi fakir mal bulmuş mağrıbi gibi kapar. 2643. sonuç olarak o kadar kar etmiş oluruz.Zengin arabasını dağdan aşırır.. Fakirin düzgünce giyinmesi yadırganır. Đbadet sayılan. fakir giyerse nerden buldu ki derler.. Devenin tüyü eşeğe toy olur.. 2638. uğraşılmadan. Krş... Bu yüzden o yıl iyi ürün alınamaz.Zaman sana uymazsa sen zamana uy. 2637. daha sonra uğrayacağımız zararı o denli azaltmış. Paralı kişi. 2642.Zenginin horozu bile yumurtlar. 2641. kimi kişileri gösterişe ve budalaca savurganlığa sürükler. Zenginin gösterişli giysiler giymesi doğal karşılanır. Züğürt. Kaymağı seven.Zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur.Zenginin iki dünyası da mamurdur. .. züğürdün çenesini yorar. 1) Zengin bir iş yapmaya kalkışsa. zenginlerin malları üzerine konuşur. para gücüyle en zor işleri başarır.. istenilen güzel sonuç elde edilemez. Canı kaymak isteyen. zügürt dizini. çok görülür. Derin.. tarlayı sürmelerine engel olur. dikkatli sürülmese..Zengin ateş dökecek olsa fukara götünü saksı eder. ne yapsa en pahalısını yeğlemiş sanılır. Bkz.Zenginin basması ipekli görünür. fakir o yorulmasın diye hemen o işi üstlenip yapar. Krş. Sürüp giden zararlı bir işten ne denli erken vazgeçersek. Kaçan balık büyük olur.Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır. Zengin. Krş. isteğini gerçekleştirecek çareyi bulmak zorundadır. yoksullara. Gerçekleşmesi güç bir şey isteyen kimse.Zemheride kar (yağmur) yağmadan kan (zehir) yağması iyi.

Devenin tüyü eşeğe tay olur. 2661.Zürafanın (kibarlar) düşkünü.Züğürtleyen bezirgan. (Hırsıza beyler de borçlu).Zor oyunu bozar. Krş.Züğürt olup düşünmektense.Zırva tevil götürmez.Zengin silkinse fakir bay olur. Müflis bezirgan. Bkz.Zorla güzellik olmaz. kendi kendine nasıl yürürse yürür. al zurnadan haberi. Ayyar tilki art ayağından tutulur. daha çok rahatsız eder. Zor kullanan kişilere. istediği yola çevirmek için zor kullanırsa. Bir işin iyi yapılabilmesi. çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer.. uyuz olup kaşınmak yeğdir. beylerin borcu var(-dır). soyluluğu unutulur. Züğürt ise. Eşkıyanın düşkünü. artık kural söz konusu olamaz. 2664.Zeyrek kuş iki ayağından tutulur. şeriat bacadan çıkar.Zora dağlar dayanmaz. eski defterleri yoklar. 2659. incir babadan kalmalı.Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına). Uyuz olup kaşınmak. 2653. gereken koşulların gerçekleşmesine bağlıdır..niteliğini değiştirmez. 2660. 2663. yasa buyrukları yürümez.Zora.Bir işi yapmak gerektiği zaman. insanı çok rahatsız eder. Zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler. Güçlü olan istediğini yapar. zadeliği (soyluluk) bozar. kurala uygun olarak yürümekte olan işi. zeytin dededen kalmalı. kazancının küçük bir parçasını verse fakir gönenir. Saçma söz -ne denli akla yatacak bir anlamla yorumlanmak istenirse istensin. Bağ babadan.. 2658. Bkz. Bir kişi.. 2652. 2666. yapmak istediği işi parasızlık yüzünden yapamayacağı için dizini döver. 2662.. 2657. kural aranmaz. Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din. zengin işte para diye kesesini döver.Zerdaliden kaval olmaz.Zeytin dededen. Kişiye. 2654. beğenmediği şey zorla beğendirilemez. Soylu kimse züğürtleyince. Zenginin horozu bile yumurtlar.Zenginin tavuğu iki sarılı yumurtlar. SON ::::::::::::::::::: . 2667. beyaz giyer kış günü.Züğürtlük. Ama züğürtlük dolayısıyla ne yapacağım diye düşünmek. Đşe yaramayan araçlarla beğenilecek bir sonuç elde edilemez. Bkz. 2656. Krş. 2665. Zengin.Zor kapıdan girerse. Bkz. zenginleşmiş gibi olur.. Rasgele yapılan plansız işte yöntem. Đş. 2655.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->