Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI
(DERS NOTLARI)

Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

Kayseri, Eylül 2003
01

BÖLÜM I PROBLEM ve DİFERANSİYEL ÇÖZÜM 1.1 GİRİŞ. Mühendislik bir problemin çözümüne yönelik araştırma yapan bir hesaplama bilimidir. Bir hesaplama işlemi ise, değişik metodlar neticesinde geliştirilmiş olan bağıntı-denklem-eşitlik ismi verilen, değişik fonksiyonların kullanılmasıyla mümkündür. Yani denklemsiz bir problem çözümünden bahsedilemez. “Doğru-Yanlış”, “Az-çok”, “Büyük-Küçük” gibi mantıksal yorumlar ancak bir denklemin vereceği sayısal sonuca göre veya eğrisel karekterestiğine göre yapılabilir. Bu bağıntılar veya denklemler, deneysel olarak bulunması halinde AMPİRİK, nümerik metodlarla bulunması halinde NÜMERİK ve teorik tekniklerle elde edilmesi halinde ise ANALİTİK bağıntılar ismini alırlar. Bir bağıntının çözüm aralığı ve hassasiyeti, sınırlı ve hatasız olabileceği gibi, (-∞, ∞) aralığı ve belirli bir hata olabilir. Bunun nedeni, bir denklemin üretimi sürecinde bazı ön şartların kabul edilmesi ve denklem üretimini imkansız kılan bazı parametreler ihmal edilmesidir. Dolayısıyla hem denklemleri kullanabilmek ve çözebilmek, hemde bu denklemlerden elde edilecek sonuçların doğruluğu hakkında yorum yapmak belirli bir bilgi birikimini gerektirecektir. Bu nedenle, hesaplama işleminde kullanılan denklemlerin nasıl ve hangi şartlarda bulunduğu çok önemli olacaktır. Başka bir ifadeyle, denklemlerin nasıl üretilildiğinin ve çözüm metodlarının ne olduğunun bilinmesi mühendisler için vazgeçilmez bir aşamadır. Bu dersin amacı, bahsedilen denklemlerden TEORİK ve NÜMERİK çözümlerin uygulanabileceği temel yapının oluşturulabilmesi için gerekli olan matematiksel ve temel fiziki teknikleri vermektir. İlave olarak, çözüm modeli olarakta isimlendirilebilecek temel yapının ürünü olan denklemlerin nasıl çözüleceği sorusuda cevaplanacaktır. Çözüm teknikleri ve çözümün uygulanacağı temel yapı, tam olarak doğru olabileceğı gibi belirli bir hata payını baştan kabul ederek yaklaşık neticeler de verebililecektir. Önemli olan bu hatanın problem üzerinde etkisinin mühendislik açısından ihmal edilebilir seviyede olmasıdır. Bu nedenle bir mühendis kesin çözümlerin yanında yaklaşık çözümlerle de ilgilenen kişidir. Çözüme ulaşma yolunda, nelerden vazgeçileceğini ve bu vazgeçilen parametrelerin sonuç üzerindeki etkisi tahmin edebilen matematik ve fizik adamıdır. Mühendis başka bir ifade ile “matemetiksel ve fiziksel olarak doğru olabilen bir çözümü mutlaka bulmak için zorunlu olarak kabul edilen bir hatanın, çözüm sonrasında sonuç üzerine etkisini yansıtabilecek kadar, ilgili problemin gereği olan fiziksel ve matematiksel bilgiye sahip olan ” kişi demektir. Diğer bir bakış açısıyla, mühendis problemi en kolay, mümkün olan en doğru şekilde çözüp, bulunan neticelerin geçerliliğinide tayin edebilen kişidir. Böyle bir kabiliyet ise ancak matematisel ve fiziksel bilgilerin olarak tam olarak bilinmesiyle ve bunların harmanlanmasıyla mümkün olabilir. Sonuçta, probleme ve problemin fiziğine olan hakimiyet, pratik mühendislikte oluşabilecek arızaların veya üretim hatalarının meydana geliş sebeplerinin kolay bir şekilde belirlenmesine ve en kısa zamanda arızanın giderilmesine de yardımcı olacaktır. Örnek-1: İlk hızı 1 m/s olan maddesel nokta, a =

1 şeklinde zamana bağlı ivme ile sin(0.25t ) hareketine devam etmektedir. Hareketin zamana bağlı hızını veren denklemi bulunuz. Denklemdeki t nin birimi saniyedir.
02

dV , dV = ∫ adt ise hız dt ∫ ivmenin zaman üzerinden integrasyonundan V t dt integrali bulunabilir. dV = ∫ ∫ sin(0.25t ) 1 0 hareketin zamana bağlı hız denklemini verecektir. Bu integralin çözümü ile 0-∞ arasındaki herhangi bir t zamanı için geçerli V=V(t) şeklinde bir denklemi verecektir. Ancak verilen integral çözülemeyen bir integraldir. Dolayısıyla V=V(t) şeklinde bir bağıntı üretilemeyecektir. Buda hareketin hızının hesaplanamaması manasınadır. Bu aşamada tam bir çözüm yerine yaklaşık bir çözüm düşünülebilir. Bu yaklaşık çözümün birincisi analitik olarak çözülemeyen integralin sayısal (nümerik) olarak çözülmesidir. İkincisi ise, integralin çözümsüzlüğüne neden olan fonksiyonel yapının belirli bir hata ile giderilmeye çalışılmasıdır. İntegraldeki sin(0.25t) yerine, küçük 0.25t değerleri için ≈ 0.25t yazılabilir. Böylece integral çözülebilir hale dönüşür. Bu yaklaşımın doğruluğu, yandaki şekilden gözlenebilir. Zaman-t nin 0 ile 3 saniye değerleri arasında sin(0.25t) ve 0.25t arasında büyük bir uyum vardır. İntegral eğri altında kalan alanın hesabı manasınada geleceği için 0-3 saniye aralığında her iki eğri altındaki alanda hemen hemen aynı olacaktır. Ancak, 3 saniyeden büyük zaman değerlerinde aradaki fark büyümektedir. Böylece 0-3 arasında kullanılmak üzere hareketin hızını tanımlayan bir denklem üretilebilir.
Çözüm : a =
V

2

2 1.8 1.6 1.4

sin ( 0.25 t ) 0.25 t

1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2

0

0

0
0

1

2

3

4

5
t

6

7

8

9 10
10

Çözülemeyen integral nümerik yöntemlerle çok hassas bir şekilde çözülebilir. Nümerik çözüm ve V(t)=1+4 t1/2 denklemiyle değişik zamanlar için hesaplanan hız değerleri mukayese edildiği zaman 3 s den sonraki hız değerlerinin çok farklı olduğu görülecektir. Yandaki tabloda MATHCAD ile yapılan nümerik integrasyon ve V(t)=1+4t1/2 denklemi ile hesaplanan hız değerleri görülmektedir. İfade edildiği gibi 3 s den sonra hız değerleri arasında fark meydana gelmektedir. 10 saniye için V(t)=1+4t1/2 denkleminden hız hesaplanır- sa %12 lik [=(15.524-13.649)*100/15.524] bir hata yapılmış olur. Değişik zamanlar için nümerik ve analitik hız değerleri [m/s] 1/2 Zaman Nüm.Hes. V(t)=1+4t t [s] 1 5.004 5.000 2 6.681 6.656 3 7.995 7.928 4 8.139 9.000 5 9.194 9.944 6 10.205 10.797 8 13.232 12.313 10 15.524 13.649

∫ dV = ∫
1 0

t

dt ≈ sin(0.25t )


0

t

dt 0.25t

ise

V(t) = 1+4 t1/2 (t<3 s)

Örnek-2: Aynı kütleye sahip bir paraşütün ve bir çelik bilyanın H kadar yükseklikten serbest bırakılması halinde meydana gelen hareketlerin hız ve yol denklemlerini bulunuz. Çözüm : Çelik bilyaya ve paraşüte etkiyen kuvvetler Ağırlık (W) ve Hava Direnç (FR) kuvvetleridir. Hava direnci cismin yüzey alanıyla (A) yakından ilişkilidir. Büyük yüzeylere büyük direnç kuvvetleri, küçük yüzeylere küçük direnç kuvvetleri etkiyecektir. Genel olarak akışkan direnç kuvvetleri akışkan veya cisim hızıyla n.dereceden (Vn) orantılıdır. Bu durumda paraşüt ve çelik bilya için II.Newton Kanunu (∑F=ma) uygulanırsa ivme (a) şu şekilde bulunur.
3

neticeleri daha sağlıklı olacaktır. Termodinamik. analitik çözüm için bu tabloda görünen aşamalar daha detaylı olarak alt bölümlerde incelemiştir: 1. Analitik veya teorik analizi içeren çözüm metodu ve aşamaları Diferansiyel Denklemler Dersinin müfredatını kapsamaktadır.5 ile 2 arasında değer alabilir.∑F=ma . Bir paraşüt hareketinin analizinde kullanılamaz. Bir problem bu anabilim dallarından sadece biri ile alakalı olabileceği. birden fazla alanıda kapsayabilir. İmalat-Konsrüksiyon. Bu durumda ivme yerçekimi ivmesine eşit olup sabit olacaktır. Bu durumda integral alma işlemi genel manada mümkün olamadığı için “çözümsüzlük var” denilebilir. Çözüm için çözümsüzlüğe sebep olan direnç kuvvet ihmal edilmesi düşünülebilir. Ancak deneysel çalışma pahalı ve hassas bir işlemdir. Hata tayini. Yukarıdaki örneklerden görüldüğü gibi problem çözümünde amaç en doğru ve en kolay çözümü uygulamaktır. Sonra nümerik ve gerekirse deneysel çözümler takip edilecektir. Makina Dinamiği ve Mekanik anabilim dallarını ilgilendiren Dizayn. Tercih edilen bir denklem vasıtasıyla analitik çözüm aramaktır. Yeni durumda zamana bağlı hız ve yol denklemleri a= dV 1 = g ise V=gt ve s = gt 2 dt 2 olacaktır. Bu nedenle literatürde teorinin doğruluğu deneysel çalışma ile doğrulandıktan sonra deneysel çalışma tercih edilmez.2 Mühendislik Problemi: Makina mühendisliğinin ilgi alanı olan Enerji. Hareket süresince hız değişeceği için ivme değişecektir. Deneysel ve nümerik çözümlerin aşamaları Tablo-1 de açıktır. Bir problemin hem nümerik hem deneysel veya hem teorik hemde deneysel çözümü yapılabilir. Deney reel ortamı temsil edeceğinden. Üretim ve Kontrol hesaplamalarının tamamıdır. akışkan cinsine ve akış cinsine göre 0. Bu çözüm metodları için gerekli alt yapı ve teknikler Ölçme Tekniği ve Nümerik Analiz dersleriyle verilir. İvmeden hıza ve hızdan yola integrasyon ile geçilebilir. Çok küçük yüzey alanına sahip çelik bilya için FR≈ 0 alınabilir. üretim sonrası kontrol gibi tüm süreçler bir problemin kapsamı dahilindedir. Genel olarak bir mühendislik probleminin çözümü için gerekli olan bir denklemin elde edilmesi için başlangıcından sonuna kadar gelişen genel olaylar Tablo-I‘ deki akış şeması ile açıklanabilir. Bu dersin kapsamının daha iyi anlaşılması bakımından. W-FR = ma . Daha ekonomik ve kolay olan analitik ve nümerik çözümler ile netice aranır. 4 . ayar işlemleri. a= dV A = g − V n ise ∫ dt = ∫ dt m dV A g− Vn m Son integralin alınabilmesi n değerinin sayısal değerine bağlıdır. Lise seviyesinde fizik bilgisi olarak verilen bu denklemler sadece direnç kuvvetinin yaklaşık sıfır olduğu veya hareket ivmesinin sabit olduğu durumlarda kullanılabilir. W=mg ve FR=AVn ise a = g − AV n m Son ifadeye göre ivme hızın fonksiyonudur. “n” sayısı cisim geometrisine.

F ∆L1 L ∆L1 < ∆L2 Şekil değişmiş haller 25 oC (a) 400 oC (b) Flambaj hali F ∆L2 F Değerlendirme : Bu makina elemanının F kuvvetini emniyetli bir şekilde taşıması için gerekli kesit ve uzunluk değeri Makine Elemanları. Malzeme. Teorik ve Deneysel Neticelerin Mukayesesi Örnek: F [N] luk bir basma kuvveti zorlanan A kesitli L uzunluğundaki makina elemanının 25 oC ve 400 oC sıcaklık ortamlarında çalışması halinde hesaplamalarda dikkate alınacak kriterler neler olabilir. Isı transferi ve Mukavemet bilgileri dahilinde hesaplanmalıdır.Tablo .I : Bir Çözüm Denklemin Bulunması için Gerekli Aşamalar Mühendislik Problemi Deney Setinin Hazırlanması Deneysel Çalışma ve Model Fiziksel Büyüklüklerin Tanımlanması Teorik Çalışma Uygun Koordinat Sisteminin Seçilmesi Deneysel Ölçümler ÖLÇME TEKNİĞİ Sınır ve Başlangıç Şartlarının Belirlenmesi Diferansiyel Denklemin Teşkil Edilmesi Sonuçların Yorumu ve Hata Analizi İSTATİSTİK METODLAR Nümerik Çözüm Diferansiyel Denklemin Çözümü Analitik Çözüm NÜMERİK ANALİZ Deneysel Ölçümlerin AMPİRİK DENKLEME Dönüştürülmesi Tüm Sonuçların Fiziki Olarak Yorumlanması. Bu açıdan kullanılan malzemenin emniyetli gerilme değerleri F’ nin sebep olduğu basıncı ve L uzunluğunun maruz kaldığı burkulmayı (flambaj) karşılayacak seviyede olmalıdır. Basınç ve burkulma tesirinde malzeme bir şekil değişimine maruz kalacaktır. Bu şekil değişiminin 5 .

dayanımı gibi tüm özelliklerinin değişmesine neden olabilir. santigrad derece. Hiç çözüm bulamamak yerine. Sembolleri ve Birimleri Değişkenler Sembol Birim Değişkenler Zaman T Sn Atalet momenti Yol x.s m. İş. En basit problem için değişken sayısı en az iki tane olması gerekirken. ısı iletme kabiliyeti.W Kw. Soğutma için eleman içerisinde soğtucu akışkan kanalları açılmalıdır.q Kcal.o C kW/m. Problem çözümünde asıl etkili olan değişken fiziksel büyüklükler’ dir. kolay çözüm açısından hangi fiziksel parametrelerin ihmal edilebileceği tayin edilebilir. Oysaki b şıkkında malzeme yüksek sıcaklıktadır. problemin daha komplex olmasına ve analitik çözümün daha zor olmasına neden olacaktır. Mukavemet hesaplamaları için L. Dolayısıyla konular birbirinden bağımsız olmayıp.E Cp. Bar N/m Nm Kg. Bu nedenle sadece mukavemet problemi olarak ele alınabilir.α σ. Örnek olarak. a şıkkında malzeme oda sıcaklığındadır. Bu değişim malzemenin sertlik. Bir probleme etkiyen fiziksel büyüklüklerin iyi belirlenmesi çözümün sıhhatini de direkt etkiliyecektir. kabul edilebilir bir çözümün üretilmesi mühendislik formasyonunun bir sonucudur.çalışılan ortam ve malzeme sıcaklığı ile yakın bir ilgisi vardır. Fiziksel büyüklüklerin problemin hiç bir safhasında değişiklik göstermeyen kısmına sabit büyüklükler ismi verilir.3 Fiziksel Büyüklükler: İlgili probleme etkisi olan birimli (4 temel birim: m. Enerji Hız V.h. kgmm2 Joule j/Kg. A ve F ile malzemenin emniyet sınırını belirleyen gerilme değeri yeterlidir. Tablo II : Temel Fiziksel Büyüklükler. g Makina mühendisliği açısından önemli büyüklükler. 1. mukavemet analizinde tekrar dikkate alınmalıdır. İyi bir fiziki bilgi aynı zamanda pratikte meydana gelebilecek problemlerin giderilmesinede yardımcı olacaktır. K Kinematik vizkosite Isı Q. Bu büyüklüklerin belirlenmesi ilgili problemin fiziğine hakim olmakla mümkündür. Çünkü.u m/sn Özgül ısı 2 İvme a.sn. Yanlış bir belirleme hasaplanan ve gerçekte meydana gelen değerler arasında bir farkın meydana gelmesine neden olacaktır. elektrik iletkenliği.sn daN/cm2 m2/sn Kg/m. Bu açıdan b şıkkında malzeme ek bir sistemle soğutulmalıdır.BG Gerilme o o Sıcaklık T C.λ H. bunların birimleri ve sembolleri Tablo II verilmiştir. Joule Dinamik vizkosite Boyutsuz Basınç Sürtünme Katsayısı µ Boyutsuz Yay Katsayısı Birim uzama ε 3 kg/m Yogunluk Moment ρ Mm Kütle Çökme miktarı δ Sembol I W. fiziksel büyüklük sayısının artması. Fiziksel 6 . Böyle bir halde sıcaklık sonucu mukavemette bir azalma veya plastik-elastik şekil değişiminin tehlikesinden bahsedilemez. Fiziksel büyüklükler tespit edilirken probleme olan etkiside başlangıçta belirlenebilmelidir.p k M m Birim mm4. Genelde. sabitlerin problem çözümünde bir zorlaştırıcı ve kolaylaştırıcı bir etkisi yoktur. üst sınırı yoktur. Dolayısıyla mukavemet hesaplarına ilave olarak ısı transferi hesaplamaları ve malzemenin mikroskobik analizide yapılmalıdır. metre. s. kilogram) veya birimsiz bütün büyüklüklerdir. saniye ve kg. Hatta soğutmayı temin etmek için eleman yapısında meydana gelecek dizayn değişimleri.sn kW/m2. a şıkkına göre şekil değiştirme (elastik veya plastik deformasyon) kabiliyeti daha fazladır. Bu kesitte ve diğer boyutlarda değişime neden olacaktır.τ ν µ P. mikroskopik yapı YMK yapıdan HMK yapıya kayabilir. Böylece. Bu nedenle yüksek sıcaklık ortamında çalışmak istenmeyen neticeler doğuracaktır. Diğer bir ifade ile bulunacak çözüm denkleminde ve çözüm aşamasında karşımıza çıkacak Sabit ve Değişkenlerdir. oC. birbirleriyle etkileşim halindedirler. Bu nedenle atomik (kristalik) yapı değişim gösterebilir. Bu nedenle atomik yapıda bir değişim gözlenmez. N/m2 . g m/sn Isı iletim katsayısı Kuvvet F.P N Isı taşınım katsayısı Güç P.Cv K.

hava yoğunlugu. Sıcaklık değerinin hesaplanabilmesi için deneysel veya teorik çalışma sonunda bir bağıntının bulunması gerekir. Hatta havanın sıcaklığı nemi. roketin hedefine varmadan bozucu tesirin altına girmesi roketin imal edilme düşüncesine aykırıdır. gece gündüz gibi bir çok faktörle meydana gelecek ısınma değerini etkileyecektir. V . Gerek ergime ve gerekse soğutma problemleri için roket ucundaki sıcaklık dağılımı bilinmelidir. Örnek: Atmosferde hızla hareket eden roketin uç kısmındaki sıcaklık değerinin doğru olarak hesaplanması için gerekli fiziksel büyüklükler ne olmalıdır? Et kalınlığı Hareket yönü Roket içindeki cihazlar Hava akım çizgileri Açıklama: Roketin atmosfer içerisindeki hareti esnasında hava taneciklerinin akım çizgileri roketin uç kısmından dolayı şekilde gösterilen yapıya sahip olur. İstenmeyen bir olayın meydana gelmemesi için roket ucundaki malzeme cinsinin ve et kalınlığının istenen şartları sağlayacak derecede olması gerekir. Sıcaklık yükselmesi malzemenin ergime sınırını aşarsa istenmeyen. Q .Roketin hızı. Hava tanecikleri roket ucunun çarparak hareket doğrultusuna dik doğrultuda dağılırlar.hareket doğrultusu. Eğer “V=10 iken t=?” sorusunun cevabı önemli ise t=t(V) şeklinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yerdeğiştirmesi de mümkündür. “hangi zaman da hız ne olur?” şeklindeki soru sorulması nedeniyle V=V(t) şeklinde gösterim gerekir. Genelde. Çünkü. Eğer x = x (y) şeklinde [Örnek: x(y)=4siny] bir düzenleme yapılırsa. ρ .Sıcaklık. Bu ayırma işlemi problemin çözümünde etkilidir. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene karşı değer alabilen bir değişkendir. Aerodinamik yapıya sahip bir uç geometrisi ile düzlem yüzeye (küt geometri) sahip bir uç geometrisi aynı etkiye neden olmayacaktır.büyüklüklerin değişebilir kısmı kendi arasında BAĞIMLI DEĞİŞKEN ve BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN şeklinde iki alt gruba ayrılır. k . diğerleri değişir. malzeme yapısının değişmesi başlangıçta yapılan hesaplamalarıda 7 . Bağımsız değişken genelde keyfi değer alabilen değişkendir. Önceki örnekte verilen hareket probleminde. roket hareketini bozan etkileşimler meydana gelir.sürtünme sonucu meydana gelen ısı . roket hızı gibi değerlere büyük oranda bağlı olacaktır.yerçekimi ivmesi . Bu nedenle uç tarafta sürtünme meydana gelir. Meydana gelen ısınma roket ucunun geometrisi. x . Çünkü. T .A .g Değişken parametre Değişken parametre Sabit parametre Sabit parametre Değişken parametre Değişken parametre Değişken parametre Sabit parametre Bu büyüklüklerden uç geometrisi. Burada amaç roket ucundaki sıcaklık değerinin rokete ve roket içindeki cihazlara zarar vermeyecek bir seviyede olmasıdır. V hız bağımlı değişken olarak.roket ucunun geometrik yapısı . Sıcaklığın düşürülmesi için bir soğutma sistemi düşünülebilir. Bu sürtünme de aşırı ısınmaya neden olur. x ise bağımsız değişkendir [Örnek: y(x)=4sinx].malzeme ve malzemenin ısı iletim katsayısı. y=y(x)=f(x) fonksiyonel gösteriminde y bağımlı. Elde edilecek bu bağıntı bulunması gerekli veya kurulacak deney setinde ölçülecek fiziksel büyüklüklere şunlar olmalıdır: Fiziksel büyüklükler : . Kolay çözümü veren bir grublama tercih edilmelidir. x bağımlı y bağımsız değişkenler olacaktır. malzeme ve yerçekimi roketin hareketi süresince sabit kalırken. Meydana gelecek ısı uç taraftaki sıcaklığın yükselmesi ile neticelenir. t zaman ise bağımsız değişken olarak isimlendirilir.

Bu denklemler. çözümsüzlüğün olduğu durumlarda kullanılmalıdır. x. diğerleri bağımsız değişken olarak isimlendirilebilir. sonsuza giden sayıdaki deney seti ise o kadar büyük sayıda personel ve maddi desteği gerekli kılacaktır. y(yol).etkileyecektir. İlgili kitaplarada. 8 . Böylece deneysel olarak belirlenebilen yerçekimi ivmesi teorik bir analizle birleştirilerek denklem üretiminde kullanılabildiğine dikkat edilmelidir. Hiç süphesiz ki. Çünkü. yoğunluğu ve ısı iletim kabiliyeti deneysel olarak belirlenmiş bir metal plaka içerisindeki sıcaklık dağılımı oldukca iyi bir hassasiyetle teorik olarak hesaplanabilir. Denklemlerde bulunan değişkenlerin birimlerinin ne olması gerektiği de açıklanmıştır. Örnek: Aşağıda verilen denklemleri analitik ve ampirik olması durumuna göre değerlendiriniz. Bir çok mühendislik probleminin var olduğu düşünülürse sonsuza giden sayıda deney seti ile ancak tüm mühendislik problemleri çözüme kavuşturulabilir.Q. teorik analizin iyi neticeler vermediği. sonucun mümkün olduğunca doğru olması için gerçek problemin küçük bir maketi olmalıdır. Verilen denklemler II. Değişken büyüklüklerden sıcaklık bağımlı.x. a) V(t)=Vo-at .Newton Kanunu ve integrasyonla bulunduğu için ANALİTİK DENKLEM’lerdir. denklemin ampirik olup olmadığı belirtilir. Günümüzde. a(ivme) ve t(zaman) değişkenleri için bir birim mecburiyeti verilmemiştir. Bu nedenle malzeme özellikleri hareket süresince sabit kalmalıdır. cm ve s (saniye) verilmiş ise cm/s veya cm/s2 olacaktır. Bu durumda a=g olacaktır. Sadece değişkenlerin birimleri birbirleriyle uyumlu olmalıdırlar. ısı taşınım katsayısı (akışkanların ısı transfer etme yeteneğini gösterir). ısı iletim katsayısı (katıların ısı transfer etme kabiliyetini gösterir). deneysel çalışma ancak. Deneysel çalışmalarla bulunan bu bağıntıların kullanılabilme aralığı analitik denklemlere göre oldukça sınırlıdır.V) şeklinde bir bağıntı araştırılıyor. y(t)=Vot-0. mühendislik problemlerinin çoğu teorik ve deneysel neticelerin birlikte değerlendirildiği özelliktedirler. 1. Bununla birlikte. herhangi bir problemin deneysel olarak analizi çok kapsamlı deney setini ve çok sayıda deney yapılmasını gerekli kılar. T=T(ρ. sabit olmasından dolayı. Böylece keyfi ve bağımsız ρ. Böyle bir bağıntının bulunması için deney yapan kişinin ölçüm cihazlarının kullanım kapasitesi ve hata yapma büyüklüğü hakkında uzman olması gerekir. Aynı zamanda deneysel ölçümler sonucu bulunmuş datalar iyi bir istatiksel bilgi ile değerlendirilmelidir. denklemlerde sabitler çok küsüratli değildir ve V(hız). Yinede her hal için çok sayıda yapılması gereken deneylerin getirdiği yüksek maliyet nedeniyle teorik analizin mümkün olmadığı veya büyük oranda hatalı olduğu hallerde deneysel yönteme başvurulur. değişkenlerin önünde ve üst olarak bulunan sabitlerin çok küsüratlı olmasından anlaşılabilir. Deney seti. Aynı zamanda ampirik denklemin sağlıklı kullanılma aralığı da belirtilmiştir. Bunlara deneysel olarak bulunmaları sebebiyle AMPİRİK BAĞINTI ismi verilir.5at2 : Vo ilk hızıyla başlamış bir hareketin zamana bağlı hız ve yol denklemleridir. Bu denklemler ivmenin sabit olduğu ve hareketin yavaşlayan bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü. Dikkat edilirse. Q ve V değerlerine karşılık T nin bağlı olarak hangi değerleri alacağı hesaplanabilir. Bu denklemler ile hesaplama bağımsız değişken olan zamanın 0 < t < ∞ aralığı içindeki tüm değerleri için geçerlidir. yerçekimi ivmesi gibi fiziksel büyüklükler ancak deneysel olarak tesbit edilebilirler. Ancak gerçek bir uygulamadan (deney bir nevi uygulama sahası olarak alınabilir) bulunması nedeniyle neticeleri analitik denklemlere göre daha sağlıklı olacaktır. viskozite (akışkanların sıvılık kabiliyetini gösterir). g yerçekimi etkisinde gelişen hareketler içinde kullanılabilir. Verilen bir denklemin ampirik olduğu. Örneğin. yoğunluk.4 Deneysel Çalışma Oldukca karışık ve analitik çözümü mümkün olmayan bazı problemlerde pratik hesaplamalar için kullanılan bir takım bağıntılar-denklemler deneysel çalışmalar neticesinde bulunur. Yani. Yol ve zaman km (kilometre) ve h (saat) olarak verilmişse hız ve ivme km/h veya km/h2.

Başka bir ifade ile en küçük fiziksel yapıya diferansiyel eleman demek de mümkündür. Bu nedenle. Parçalama işlemi makas veya testere ile gerçekleştirilen bir olgu olmayıp. sırasıyla m ve Atm. H ve P’ nin bu denklemde kullanılması yanlış netice verecektir. bu gerekçelerin üretilebileceği yeni ortamlar düşünülmelidir. Esas 9 . (örnek olarak mm ve N/m2). havanın atmosferik basıncınının denklemsel ifadesidir. Denklemdeki sabitler çok küsüratlıdır ve değişkenler H ve P . Daha yükseklerde yanlış netice verecektir. Bu denklem ile sağlıklı bir hesaplama için maksimum H yüksekliği 11000 m olabilir. Genelde bir teorinin neticesi deneysel bir çalışmayla doğrulanmaya çalışılır.5 Teorik Çalışma ve Diferansiyel Çözüm 5. matematisel olarak. Bu doğrulama işlemi bir problemin birkaç sahası için içra edildikten sonra ileri sürülen teorinin doğru neticeler verdiği kanaatine ulaşılır. Bu şekilde asıl problem için lazım olan genel çözüm elde edilmiş olur. ölçüm değerleri formülize edilmişlerdir. Diferansiyel eleman. 1 büyük problemin N sayıda küçük probleme ayrılması esastır. elde edilen neticenin daha sağlıklı olmasıda sözkonusudur. zaman (t) için (zamanın diferansiyel elemanı veya diferansiyeli ). Çözülemeyen problemde. Yani denklemin kullanımına bir sınır getirilmiştir.⎡ 0. Ancak. lim ∆t = N = dt N →O t şeklinde bir örnekle tariflenebilir. Dolayısıyla. Po ve To deniz seviyesindeki basınç ve sıcaklıklardır. Ayrılan bu parçalar teker teker birbirlerinden ayrı olarak çözüme tabii tutulurlar. elde edilen her bir parçaya DİFERANSİYEL ELEMAN ismi verilir. birimlerinde olmak zorundadırlar.0065H ⎤ b) P = Po ⎢1 − ⎥ : Bu bağıntı atmosferin değişik yüksekliklerinde (H) ölçülen basınç To ⎦ ⎣ (P) değerlerinin nümerik ve istatistik metodlarla denklem haline dönüştürülmesinden belirlenmiş olup. Şayet. düşünülecek parametre sayısıda azaldığı için. hayali-sanal olarak düşünülen. en küçük olmakla birlikte hiçbir zaman sıfır değere sahip değildir. Bu diferansiyel eleman duruma göre Diferansiyel Aralık. Daha önce çeşitli ölçüm cihazlarıyla basınç değerleri ölçülmüştür. Özellikle. çözüm gayesi ile üretilmiş. Daha büyük problemleri ve yapıları daha küçük problemler veya yapılar şeklinde düşünmenin temel mantığı. o irtifa seviyesindeki basınç hesaplanabilir. çözülemeyen mühendislik problemlerinde genellikle süperpozisyon ilkesi uygulanır. Sonuç olarak büyük sistemlerin belirli sayıda alt sistemlere bölünerek. termodinamikte ve akışkanlar mekaniğinde Kontrol Hacmi olarakda isimlendirilir. Teorik çalışmada problemin seyri üzerinde etkili olan fiziksel büyüklükler tesbit edildikten sonra. Daha sonra Nümerik Teknikler kullanılarak. Parçalama işlemi diğer bir tanımla türetmedir. Bu işlemde amaç fiziksel büyüklükleri sabit ve değişken şeklinde iki gruba ayırmaktır. ana probleme göre çok daha küçük olan problemciklerdir. Başka birimlerde. parçalama işlemi bağımsız değişkenler olarak belirlenen fiziksel büyüklükler esas alınarak gerçekleştirilir. 1. Bir fiziksel büyüklüğün en küçük parçası. Diferansiyel Yüzey veya Diferansiyel Hacim isimlerinide alabilir. bu değişkenlerin problemin geçerliliği süresince oynadığı rol de tespit edilmelidir. Sıfıra en yakın ve en küçük şeklindeki bir yorum daha doğrudur. diferansiyel eleman esas problemin bir minik minyatürü şeklinde olur. Bu prensibe göre çözülemeyen bir problem çözülebilir daha küçük parçalara ayrılır. onun matematisel olarak türevi (ingilizcede diferansiyel) dir. Çünkü direkt bir denklem yazmak için mantiken ve fiziksel olarak gerekçe bulunamaz. Bahsedilen parçalama işleminin sayısı arttıkca.26 Teorik çalışma deneysel çalışmaya göre ucuz olması nedeniyle tercih edilir. Daha sonra sonuçta elde edilen çözümler belirli fizik kaidelerine göre toplanır. Değişken fiziksel büyüklüklerin artan sayısı teorik analizin yapılabilirliğini azaltır. Bu denklemde 0 ile 11000 metre arasındaki herhangi yükseklik yazılarak. belirlenmiş fiziksel büyüklükler arasında direkt olarak bir denklem türetmek pek mümkün değildir. çözülebilirlik şartına ulaşılabilmesidir. Genel olarak. çözülen problem bir geometrik problem ise. Genel olarak. çözülemeyen problemin sonsuza (N→ ∞ ) giden sayıda parçalama ile çözümü aranırsa. Dolayısıyla bu bir AMPİRİK DENKLEM’dir.

log. analitik olarak çözülebilen ve çözülemeyen tipleri mevcuttur. diferansiyel denklemlerin çözümlerinde de çeşitli teknikler vardır. lineer bir değişim yakalamak için. bir küre ise diferansiyel eleman küçük bir bir küre parçası. Hareket için s ve t böyle bir kavramla birbirine bağlanmakta ve bir denkleme dönüşmektedir. yarım açı formülleri vb çözüm şekilleri gibi. Diferansiyel denklemlerinde. en küçük parçalara ayırarak meydana getirilen çözüm tekniğine ise DİFERANSİYEL ÇÖZÜM denir.5 ise dx = ?” sorusu hiç bir zaman netice bulamaz.” gibi Eğrisel Değişim mutlaka bilinmesi gereklidir. Herhangi bir t anındaki θ değeri bulunursa bu tüm t ler için kullanılabilir. Diferansiyel çözümün anlaşılabilmesi için aşağıdaki kinematik probleminin üzerinde durulmasında büyük fayda vardır. Bulunacak bu bağıntı benzer hangi problemlerde S(yol) sorulara cevapların kullanılabilir. (II. Hangi aralıklarda çözüm sağlıklıdır. alınabilen veya alınamayan integrallerde olduğu gibi. Lineer denklemden daha basit ifade ise sabitlerdir. Direkt hesaplamalar için kullanılamazlar. Hareketin tam olarak tanımlanabilmesi için s ve t ye . Örnek : İki değişik harekette yolun zamana göre değişimleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Mantıksal olarak en küçük yapı içerisinde bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre değişimi ancak lineer olabilirler. Bu nedenle ya nümerik olarak yada analitik olarak tekrar çözülmelidirler. Bu nedenle “Bu bağıntı nasıl olmalıdır? Nasıl elde edilir? 10 Bu şekle göre I. Dolayısıyla çözülemeyen ana problemler süperpoze edilirken genel çözüm grubunu oluşturan herhangi bir eğri çok sayıda doğrulara bölünmektedir. y=0.Hareket) diferansiyel denklemlerdir. Yani diferansiyel boyutta parobolik.5(1. Sonuç olarak I. Dolayısıyla I. Bilinen dx en küçük ama. Sonuç olarak. Bu denklemdeki t1 − t0 tgθ yol/zaman kavramına uygun olarak m/s birimine sahip olmalıdır. sinuziodal ve logaritmik eğriler veya değişimler meydana gelmez. bu integralin çözümü olan y = 0. Ancak. cosinüs.5)2+C şeklinde hesaplama yapılması mümkündür. Bir diferansiyel denklem. esas problem bir silindir ise diferansiyel eleman da küçük bir silindir parçası şeklindedir. en basit eğri-en basit denklem-en basit değişim lineer (y=ax+b) bir denklemdir.problem bir prizma ise diferansiyel elemanda minik bir prizma. Bu tür eğriler veya değişimler asıl problem boyutunda meydana gelir. Genelliklede.5x2+C den. İntegrallerin çözümünde karşılaşılan değişken dönüşümleri. Çünkü. Diferansiyel eleman ile ana problem üzerinde etkili olan fiziksel büyüklükler arasında belirli fiziki kaidelere göre geliştirilmiş bağıntılara ise DİFERANSİYEL DENKLEM ismi verilir. Dolayısıyla bir çözümsüzlük mevcuttur. sıfır olmayan bir büyüklüktür. çözülemeyen bu problemin en küçük parçası olan diferansiyel eleman içerisinde tüm değişimler lineerdir. exp veya porabolik) cinsinden açık ifadesinin yazılabilmesi problemin çözülmüş olduğunu gösterir. Başka bir bakış açısıyla. Harekette yol zamana göre lineer olarak artmaktadır.5 için y ne olmalıdır?” sorusu S1 S0 0 t0 θ Lineer Değişim (I. denklem teşkil edilirken bağımsız değişkenin diferansiyel boyutunda.hareket) t1 t(zaman) Açıklama : Dikkat edilirse bir hesaplama için mutlaka gerekli olan bir denklem veya bağıntı isteniyor. Buna göre hareketleri tanımlamak için gerekli olan bağıntıları tanımlayınız. Mühendislik problemlerinde bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre değişimi başlangıçta bilinmez. kısmi integrasyon. bağımlı değişkenin nasıl değiştiği araştırılır. bildiğimiz klasik denklemlerden farklıdır. Aslında soruda “Şeklin yazı ifadesi nedir” sorusuna cevap isteniyor. sistem sonsuza giden sayıda parçalara ayrılarak süperpoze edilir. tan. Bu eğrinin bilinen fonsiyonlar (sinüs. Ancak. Çünkü. “ y = ∫ xdx integralinde x=1. Şekilden S −S tgθ = 1 0 yazılabilir. Lineer bir değimin eğimi (θ) tüm t değerleri için aynıdır. Daha önce verilmiş olan İntegraller en basit cevaplanamaz. “x=1. Bir problemde bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre değişimi herhengi bir eğridir.

aşağıdaki S-t grafikleri elde edilir. herhangi bir an için bulunmuş olan eğim diğer zaman dilimleri için yanlış olacaktır. Hareket 4 ve 8 parçaya ayrılırsa. Çünkü. Bu büyüklüğe literatürde HIZ ismi verilmiş ve V harfi ile simgeselleşmiştir. II. Çözmek içinde hareket daha kısa süreli hareketciklere bölünmelidir. Hareketteki yaklaşımla hızı bulmak mümkün değildir. toplamı veya bölümü şeklinde direkt yazmak. Bu hatayı azaltmak için çözüm düşünülen küçük hareket sayısının artırılmasıdır. V=V(t) veya S = S(t) şeklinde bir bağlantı arandığı için t bağımsız değişken olarak tercih edilmelidir.hareket çözüm gayesiyle daha küçük parçalara ayrılırken. I. Bu amaçla dilim sayısı bölüm sayısının 8 olursa. Dolayısıyla 4 hareketcik için 4 bilinmeyenli. bölüm veya dilim sayısının artması halinde meydana gelen hata azalacaktır. Harekette olduğu gibi yol zamana göre düzgün değişmiyorsa kullanılamaz. Bu nedenle.hareketin 4 parçaya bölünmesi I. Örneğin. II.hareketin 8 parçaya bölünmesi 2 3 4 ∆t1 0 ∆t1 ∆t1 ∆t1 t(zaman) I. Bu denklem eğimin sabit olduğu. Hareketin denklemi. Harekette ise yolun zamana göre değişimi herhangi bir eğridir. Çünkü. Bu denklemler birbirine bağlı olup birinin neticesi bir sonraki hareketciğin input bilgisi olacaktır. Eğrinin eğimi zamanla değişmektedir. zamana göre değişimlerin lineer olması prensibi gözetilmelidir.hareket uygulamasından elde edilecek hız ve denklem sayısıda 8 e çıkacaktır. 8 parçacık için 8 bilinmeyenli denklem sistemi ortaya çıkacaktır. Bu nedenle her dilim içerindeki değişim lineer olarak kabul edilirse. Böylece 4 küçük hareket için 4 tane denklem ve hız değeri bulunacaktır. bu çözüm küçükte olsa hatalı olacaktır. Netice olarak.hareketten elde edilen hız bağıntısı uygulanabilir. Bu eğriyi bilinen fonksiyonların çarpımı. gerçek eğri ve lineer eğri arasında bir ε1 kadar Hata farkı meydana gelecektir. Bununla birlikte lineer değişim ve gerçek değişim arasındaki farkta ε1 den yarı yarıya azalarak ε2 ye düşecektir. Çözüm için II. Çünkü. kinematik problemlerde herhangi bir andaki hız ve yol merak edilir. II. Bununla 11 . S(yol) 1 ε1 Lineer değişim kabulu S(yol) 1 ε2 4 8 ∆t2 0 ∆t2 ∆t2 t(zaman) I. Dolayısıyla I. Hareket için V=2sint + lnt veya V = 5t2-et gibi bir tanımlamalar doğru olmayacaktır. Böylece. Fakat. her bir hareketin zamanı ∆t2=∆t1/2 olacaktır. “Niçin böyle bir fonksiyon?” sorusu her seferinde cevap bulamayacaktır. Bu yaklaşımdan hareketle parçalama sayısı arttıkca. V bağımlı ve t bağımsız S −S S değişkenler olmak üzere V (t ) = 1 0 = t1 − t0 t şeklindeki olup tüm zamanlar için hareketin hızını verir.hareket ∆t1 lik zamana sahip 4 eşit hareketciğe bölündüğü zaman her hareketcik içerisinde s-t değişiminin biraz daha basit olduğu görülecektir. II. Bu hata kabul edilirse her bir hareketcik için I. mantıksal bir tabanı olmadığı için yanlış olacaktır. Hareket için bu noktada bir çözümsüzlük mevcuttur. yolun zamana göre düzgün değiştiği tüm hareketler için geçerlidir. gerçek değişimler çözüm için olması arzu edilen lineer değişimler birbirlerine yaklaşacaktır şeklinde genel sonuç elde edilir.ilave olarak m/s birimine sahip yeni bir fiziksel büyüklük gereklidir. II.hareketin çözümünden s ve t arasında lineer bir değişim için çözümün olabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. yani. II. Neticede I. Yani gerçek ve lineer değişimler birbirine yaklaşacaktır.

parçalama sayısı t ∆S dS n → ∞ ⇒ → dt → 0 ⇒ lim ∆t = dt = V n n →∞ ε →0 Bu prosesle bulunan denklem DİFERANSİYEL DENKLEM olacaktır. Yolun zamana göre değişimi ne olursa olsun bu denklemle cevap almak mümkündür. Diferansiyel denklemler aynı zamanda bağımlı ve bağımsız değişkenlerin diferansiyellik derecesine (türev mertebesine) göre Mertebe olarak. Bağımsız değişken sayısı birden fazla ise KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEM. tanımlı olan son değere matematikten bildiğimiz LİMİT ile ulaşılabilir. kısmi diferansiyel denklemler “ ∂ “ operatörü ile gösterilirler.hareket için herhengi bir zaman diliminde hız ifadesi matematiksel yaklaşımla şu şekilde yazılabilir: n. çözüm tekniğini ve diferansiyel denklemi ilk bulan bilim adamlarının isimleriyle anılan diferansiyel denklemlerde mevcuttur. zamanın (t) diferansiyeli dt. Bu kavramlar diferansiyel denklemin çözümünü de belirlemektedir. Adi diferansiyel denklemler “ d “ . Bu denkleme ulaşmak için uygulanan sonsuz küçük parçalara ayırma mantığı ve süreci DİFERANSİYEL ÇÖZÜM olarak bilinmektedir. Eğer parçalanma sayısı sonsuza giden miktarda büyük alınırsa hata değeride sıfıra ve hareketciğin zamanı gidecektir. hızın (V) diferansiyeli dV ve sıcaklığın (T) diferansiyeli dT olacaktır. Yinede. sonsuz veya tanımsız olmadan önceki. Daha önce bahsedilen ve asıl problem üzerinde etkili olan fiziksel büyüklüklerin değişken olanları diferansiyel denklemlerin bağımlı ve bağımsız değişkenlerini meydana getirirler. İşlemlerdeki ∆t ve ∆S sonlu küçük zaman ve yol. Bu nedenle herhangi bir ifadeyi sonsuz kabul etmek mümkün değildir. Bu son ifadeden hızın. Dolayısıyla. II. bağımlı değişkenin veya türevlerinin en büyük kuvvet derecesine görede Derece olarakta sınıflandırılabilir. Hareketciğin meydana geldiği bu en kısa zaman aralığı DİFERANSİYEL ELEMAN olacaktır. Hem bağımlı hemde bağımsız değişken sayısı birden fazla ise KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMİ sözkonusu olacaktır. Bu işlem sonucu. eğer eşitliğin sağ tarafı sıfır ise Homejen.birlikte ele daha fazla bilinmeyenli denklem sistemi elde edilmektedir. sıfır değilse Homojen Olmayan (non-homojen) diferansiyel denklem olarakta isimlendirilir.hareketin S = S(t) fonksiyonu belirlenip zamana göre türetilirse hız bulunmuş olur. yolun zamana göre birinci türevi olduğu sonucu çıkarılabilir. operatörü ile. Bulunan bu denklem tüm hareketler için geçerlidir. Ancak. Çözüm aşamasında bağımlı değişken ve türevleri eşitliğin sol tarafında. En az hata ile çözüm için sistem en küçük parçasına ayrılır. hata sıfır değildir. En az hata için dilim sayısı olabildiğince artırılmalıdır. elde edilen denklem sistemi bir toplama işlemi gerektirir ki bunada integrasyon ismi verilir. Başka bir ifadeyle birbirinin tersi olan. buna türev veya diferansiyel. Bu denklem sisteminin çözümü ayrı bir zorluk olarak düşünülmelidir. Bu değişkenlerin sayılarına göre diferansiyel eleman üzerinden elde edilecek diferansiyel denklemin isimlendirilmesi yapılabilir. ∞ N. Yolun (S) diferansiyeli dS. Ancak meydana gelecek çok bilinmeyenli denklem sistemini çözümü bu artırıma engel olacaktır. ∞ sn. ∞ m/sn veya ∞ oC gibi ifadeler ölçüm aletlerinin ve insan hafsalasının ötesinde bir olgudur. “Çok bilinmeyenli denklem sistemi nasıl çözülecek?” ve “yukarıdaki ifadeden S nasıl çekilecel?” soruları cevaplanmalıdır. bağımlı değişken sayısı birden fazla ise DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMİ ismini alır. Bu tanımlamalara ilave olarak. Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü için bağımlı değişken sayısınca diferansiyel denklem elde bulunmalıdır. Bağımsız değişken sayısı ve bağımlı değişken sayısı birer tane ise diferansiyel denklem ADİ DİFERANSİYEL DENKLEM ismini alır. Bu açıdan II. Ancak. 12 . çözüm için bir sistemin sonsuz küçük parçalara ayrılması ve bunların tekrar toplanması olarak tariflenebilir. Sonsuzluk matematiksel ve fiziksel olarak yorumlanamayan bir büyüklüktür. dt ve dS ise sonsuz küçük zaman ve yol olarak isimlendirilir. bağımsız değişken ve sabitler ise eşitliğin diğer tarafında toplanırlar. türev ve integrasyon.

mertebe. 4. 1.Örnek : Aşağıdaki diferansiyel denklemleri isimlendiriniz. dz = ∂z ∂z dx + dy dy ∂x d 2z = ∂2z 2 ∂2z ∂2z dx + 2 dxdy + 2 dy 2 ∂x 2 ∂x∂y dy Özellikle extramum (minimum veya maksimum) noktaların belirlenmesi noktasında çok faydalıdır. Mertebe. 1. Kısmi dif.y) fonsiyonunun 1. 1. 13 . Bir extramum noktada bağımlı değişkenin diferansiyeli sıfırdır. türevleri şu şekildedir. 1. x bağımsız.derece (lineer) non-homojen dx 2 3) dy + 4 y 3 = sin x : y bağımlı. x bağımsız değişken. mertebe.1 Bazı Diferansiyel Uygulamaları Diferansiyel yaklaşım denklem üretiminin yanında varolan bazı denklemlerin çözümünde de kullanılır.denk. 2.derece homojen 5) dx 4 6) q = − k 7) dT : Fourier Dif.derece dr ∂2T ∂2T + = 0 : T bağımlı değişken. Bir z=z(x. Bu noktada bazı örnekler şu şekilde verilebilir.derece (non-lineer) non-homojen dx 2 ⎡ dy ⎤ 4) ⎢ ⎥ + 4 y = sin x : y bağımlı. t bağımsız değişkenler. sistemi 1. Mertebe. Isı transferinde kullanılır. 1. Denklemi . x bağımsız değişken. Böylece yukaridaki örnek için ∂z = 0. ve 2.sistemi 9) ∂2u ∂2v + = x+y ∂x 2 ∂y 2 :u ve v bağımlı .denklem ∂x 2 ∂y 2 ds d 2 r + =3 dt dt dr − 3s = ln t dt ∂u ∂v + =0 ∂x ∂y 8) : s ve r bağımlı. 1. Fakat bağımsız değişken bu noktalarda kesinlikle sıfır değildir. x ve y bağımsız değişkenler. 2. 1.5. mertebe 1. x bağımsız değişken.derece non-homojen ⎣ dx ⎦ d4y + 4 y = 0: y bağımlı. Açık formu bilinmeyen birden fazla bağımsız değişkene bağlı bir bağıntının diferansiyeli alınabilir ve bu diferansiyel form minimum-maksimum hesabı veya başka çözüm amacıyla kullanılabilir. x ve y bağımsız değişkenler. dx≠0 ve dy≠0 yazılabilecektir. 1) dy + 4 y = sin x dx : y bağımlı. x bağımsız değişken.derece (lineer) non-homojen 2) d 2y + 4 y = sin x : y bağımlı.denk. Kısmi dif.mertebe. Adi dif. 3.

1.z. 2.A.Problem-1: Bir akış ortamında akışkan taneciklerinin hızını veren hız profilini veya hız alanını belirleyiniz. Yukarıdaki şekilden görüleceği üzere seçilen orijin noktasından uzaklaştıkca farklı hız değerlerine ulaşılacaktır.(Tiç-Tdış)=C. dolayısyla akış kesiti değiştiği için kütlenin korunumuna göre hızda değişmelidir. Meydana gelen ısı transferi Q=C. Problem-2: 25 oC lık ortam sıcaklığında 300 oC lık sıcaklığa sahip 1000 m3 lük bir sıcak sıvıyı saklamak üzere iki farklı geometriye sahip depo düşünülmektedir. En az ısı kaybı için hangi geometri uygundur.A. Aynı zamanda her noktadaki hız değeri zamanlada değişebilir. Sıcak sıvının soğumasının en az düzeyde olabilmesi için düşünülen geometrilerin boyutları ne olmalıdır. ∂V ∂V ∂V ∂V dt yazılabilir. V hızının x. R K M H L Açıklama: Isı yüksek sıcaklık ortamından düşük sıcaklık ortamına akar. A ise ısının transfer olduğu yüzeydir. son terim ise zamana bağlı ivme olarak bilinir. Bu durumda ısının en az miktarda kaybı için sadece A yüzeyi ile 14 . y ve z ye göre değişecektir. V ve W olarak gösterilirse hız için şu işlemler yapılabilir. dz + dy + dx + ∂x ∂y ∂t ∂z Bulunan diferansiyel ifade dt’ye bölünerek ivme bağıntısı bulunabilir.t) ise dV = ∂V ∂V ∂V dV ∂V dx ∂V dy ∂V dz ∂V ∂V + ise a = W+ + V+ + U+ =a= ∂x ∂y dt ∂x dt ∂y dt ∂z dt ∂t ∂t ∂z Son ifadedeki ilk üç terim konuma bağlı konvektif ivme. geometri ise KxLxM boyutlarında prizmatik yapıdır. V = Ui + Vj + Wk . geometri R yarıçapında ve H yüksekliğindeki bir silindirik yapı.(300-25) denklemiyle basitce hesaplanabilir. Akış kanalının boyutları. Hız bir vektörel büyüklük olup her 3 eksen üzerinde de izdüşümü meydana gelebilir. Taneciklerin ivmesi için bir bağıntı türetiniz. z V x 0 y Çözüm için gerekli koordinat sistemi kartezyen (x:y:z) olarak seçilirse akışkan taneciklerinin hızı x. Bu durumda hız x. Dolayısıyla hız sabit olsada akışkanlar için ivme sıfır olmayabilir.y. Burada C depo malzemesinin ve ortamın bir sabit değeridir. V=V(x. y ve z üzerindeki izdüşümleri U.y.z ve t nin fonksiyonu olacaktır. Isı akış doğrultuları şekilde oklarla gösterilmiştir.

L= ⇒ L3 = 1000 ise L=10 m = 2(− 2 + L) = 0 ⇒ L = 2 2 2 ∂M M M 1000 / L A = 2( [ ] M=1000/102 =10 m ve K=1000/(10.838m . Silindir yapının tercih edilmesiyle ısı kaçağından %7. 2000 dA 2000 A = 2πR 2 + ⇒ = 4πR − 2 = 0 3000 R dR R 3 H= 2.419m A( r) 1000 H= 553. dA = ∂A ∂A ∂A dL + dM ise dL≠0 ve dM≠0. 1000 m3 lük hacmi veren en küçük A yüzeyi aranmalıdır.7 (=[600-553. Amin=2(10. Silindirin yüzey alanı (553.oynanabilir.582 0 1000 1000 = = 10.58m 2 R 5.10+10. A=A(M.419) 2 + = 553. Bunun içinde A’nın L ve M ye göre kısmi türevleri sıfır olmalıdır.10)=600 m2 1000 m3 lük hacim silindir yapı ile daha düşük yüzey alanı ile sağlanmaktadır.58 m2). prizmanın yüzey alanından (600 m2 ) daha küçüktür.58]x100/600) daha tasarruf edilebilir.419 5 10 15 20 1 r 20 Prizmatik yapı için çözüm: HACİM= KLM = 1000 ⇒ K= 1000 1000 1000 + + LM ) ve A = 2( KL + KM + LM ) = 2( M L LM Öncekinden farklı olarak burada A hem L hemde M nin fonksiyonu olarak elde edilebildi. ∂M A’nın en küçük değerini bulmak için türevi (dA) sıfır olmalıdır. Silindir için sadece R’nin fonksiyonu olarak değişiyordu. 2 2/3 πR ⎛ 2000 ⎞ π⎜ ⎟ ⎝ 4π ⎠ 2000 2000 Amin = 2πR 2 + = 2π (5. Silindirik yapı için çözüm: HACİM= πR 2 H = 1000 ⇒ 1000 1000 ve A = 2πR 2 + 2πRH = 2πR 2 + 2πR 2 πR πR 2 A nın en küçük değerini bulmak için türevi sıfır olmalıdır.10+10. olmalıdır. 15 . =0 ∂L ∂L ∂M ∂A = 0 .613 10 × ⎛ 2000 ⎞ R=⎜ ⎟ ⎝ 4π ⎠ 2000 1/ 3 = 5. A nın R ye göre değişimi şekilde verilmiştir. 1000 1000 ∂A 1000 1000 + + LM ) ise = 2(− 2 + M ) = 0 ⇒ M = 2 ∂L L L M L ∂A 1000 1000 1000 . en az ısı tranferi için A değeride en küçük olmalıdır.10)=10 m dir .L) ise diferansiyeli şu şekildedir. Bu şekle göre R nin 5 m civarlarında A yüzey alanının minumum bir değeri vardır. Q ve A doğru orantılı olacağı için.

+ Cn ( x − xo ) n n =0 ∞ Bu ifade n..4. Bu serinin bir xo noktası civarında gösterimi şu şekildedir: y = ∑ Cn ( x − xo ) n =C0 + C1 ( x − xo ) + C2 ( x − xo ) 2 + C3 ( x − xo ) 3 + C4 ( x − xo ) 4 + ... Bu serilerin xo=0 açılımı Maclaurin ve xo≠0 açılımı ise Taylor serisi olarak bilinmektedir. a=250-b Alan=A=a. Derece bir polinomu gösterir.3. Dikdötgen şeklinde olması istenen sahanın.. y Zy y0+dy y0 dy dx Zx Z Zx ? dx dy ? Zy Diferansiyel Eleman Diferansiyel yüzey 0 x0 x0+dx x 16 .3.Problem-3: 500 m uzunluğundaki bir tel ile bir saha çevrelenecektir..2 Seriler Analitik veya teorik çözümlerin üretilmesinde en çok kullanılan yötemlerden biride seri açılımlardır.2 5. = ∑ n! 2 3. alanının maksimum a olması için kenar uzunlukları ne olmalıdır. ∞ y ' ' (0) 2 y ' ' ' (0) 3 y ( IV ) 4 y (V ) 5 y ( n ) (0) n x y ( x) = y (0) + y ' (0) x + x + x + x + x + .5. Bu serideki xo çözüm sahasının alt ve üst noktaları arasını veya çözüm civarını tarif eder.. Seriler yardımıyla dx.? Çevre=2a+2b=500 m.. Değişik seri ifadeler olmakla birlikte en temel seri “kuvvet serisi” olarak bilinir. Koordinat sistemini (x:y) seçerek diferansiyel elemanı oluşturunuz. Problem: Şekilde görülen taralı alanda Z vektörü düzlemsel değişim göstermektedir.. Herhangi bir triginometrik veya logaritmik fonksiyonun kendisi çarpımı veya toplamı bu açılım ile gösterilebilir. Çözüm süreci içerisinde fonksiyonun kendisi işlemin devamını mümkün kılmaz ise seri açılımıyla devam edilir. = ∑ ( x − xo ) n 2 3. Örnek olması açısından bir integralin alt ve üst sınırının ortalaması.2 n =0 ∞ y' ' ( xo ) 2 y' ' ' ( xo ) y ( n) ( xo ) 3 y( x) = y( xo ) + y' ( xo )( x − xo ) + ( x − xo ) + ( x − xo ) + .b =b(250-b) = 250b-b2 dA/db=0 ise 250-2b=0 ise b=125 m ve a=125 m bulunur b 1.2 n! n =0 Bu açılımlar yardımıyla çözümsüzlüğe sebep olan bir türevlenebilir bir fonksiyon polinom haline dönüştürülerek çözümsüzlük aşılmaya çalışılır.2 4.dy lik diferansiyel elamanın sınırları arasında bir bağıntı geliştiriniz. bir aranılan kök değerinin yaklaşık değeri veya bir türevin noktası olabilir..

Böylece yukarıdaki açılımlar şu şekle dönüşürler. Direkt bir denklem yazmak mümkün olduğu için. Diferansiyel elemanın bir yüzeyindeki (x0:y0) veya girişindeki değerler Zx ve Zy ise karşılık yüzeylerdeki (x0+dx:y0+dy) veya çıkıştaki değeri nedir? Bu soru diferansiyel eleman üzerinden denklem üretiminde. = ∑ ∂y ∂y 2 2 ∂y 3 3.. Z ( x) = Z ( xo ) + ∂Z ( yo ) ∂Z ( xo ) ( y − yo ) ( x − xo ) . Bu elemanın koordinatları (x0:y0) ve (x0+dx:y0+dy) olacaktır. x0. Bir yüzeydeki Zx ve Zy değerleri hangi fonksiyonel değişimle diğer yüzeylere ulaşmaktadır. Z ( yo + dy) = Z ( yo ) + ∂y ∂x ∂Z ( xo ) dx ∂x Bulunan son ifadelerde gerekli yoketmeler yapılarak ve yeniden düzenlenirse Z ( xo + dx) = Z ( xo ) + . y ve y0 değişken oldukları için seçilen bir eleman tüm diferansiyel elemanları temsil edecektir.türev sabit olacaktır. Z=ax+b ve Z=cy+d ise 1. akış ortamı bir denklemin yazılabileceği 17 . Sadece diferansiyel eleman için değil. Z ( y) = Z ( yo ) + ∂y ∂x Bu ifadeler diferansiyel eleman içerisinde Z’ nin x ve y’ ye göre değişimini göstermektedir. = ∑ ∂x ∂x 2 2 ∂x3 3. σ ( x + dx) = σ ( x) + ∂σ ( x) dx ∂x σ ( y + dy ) = σ ( y ) + ∂σ ( y ) dy ∂y Bir hava akımında akış sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak hava yogunluğu çok değişecektir.Çözüm için taralı alan diferansiyel yüzeylere bölünmüştür. Dolayısıyla yukarıdaki ifadede.2 ∂y n n! n =0 Daha önce diferansiyel elemanın sonsuz küçük olduğu ve içerisindeki tüm değişimlerin lineer olduğu söylenmişti. Daha önce verilen seride y yerine Z yazarak x ve y yönündeki değişimler Taylor Serisi belirlenmiş olur. Bu amaçla. Daha yüksek mertebeden türevler bu durumda sıfır olacaktır. (x0+dx:y0+dy) daki Z değerleri bu denklemler yardımıyla belirlenebilir.. tüm sistemler için bir değişimi seri ile ifade etmek mümkündür.. Z x ve y’ ye göre lineer olarak artacağı veya azalacağı için. özellikle sürekli ortamlar için (ısı akışı veya akışkan akışının oluşturduğu ortam katı cisimler gibi belirli bir sınıra sahip olmadığı için sürekli ortam olarak isimlendirilir) önemlidir. Bu soru seri açılım ile cevaplanabilir. Ancak Z hem x hemde y ile değiştiğinden türevler kısmi türev olacaktır. Örnek olarak diferansiyel elemanın bir yüzeyindeki gerilme σ ise dx kadar ve dy kadar sonraki değerleri şöyledir. Z ( yo + dy) = Z ( yo ) + ∂Z ( yo ) dy ∂y bulunur Bulunan sonuçlar mühendislikte kullanılan değişik fiziksel büyüklükler için gemelleştirilebilir. Bu durumda Z nin x ve y’ ye göre x0 ve y0 daki Taylor açılımları şu şekilde olacaktır: ∞ ∂Z ( xo ) ∂ 2 Z ( xo ) ( x 2 − xo ) ∂3 Z ( xo ) ( x − xo )3 ∂ n Z ( xo ) ( x − xo )n Z ( x) = Z ( xo ) + ( x − xo ) + + + . Sonsuza giden sayıda olan diferansiyel yüzeylerden bir tanesi ele alınarak istenen bağıntı kurulabilir. (x:y) düzleminde hava yoğunluğu hesabı yapılmak istenirse yukarıdakine benzer işlemler yapılır.. Diferansiyel eleman üzerinde x0≠0 ve y0≠0 olduğu için Taylor Serisi bu amaçla kullanılabilir. Buradaki x. (x0:y0) daki Z değerleri biliniyor kabul edilirse. Nasıl bir eğri değişimi ile iki sınır birbirine bağlanmaktadır... Çünkü tüm fonksiyonlar seriye açılabilir.2 ∂x n n! n =0 Z ( y) = Z ( yo ) + ∞ ∂Z ( yo ) ∂ 2 Z ( yo ) ( y 2 − yo ) ∂3 Z ( yo ) ( y − yo )3 ∂ n Z ( yo ) ( y − yo )n ( y − yo ) + + + . yukarıdaki denklemde x=x0+dx ve y=y0+dy yazılmalıdır: Z ( xo + dx) = Z ( xo ) + ∂Z ( yo ) ∂Z ( xo ) ( yo + dy − yo ) ( xo + dx − xo ) .

Bu diferansiyel denklemin çözümünden hesaplamalarda kullanılabilecek analitik bağıntılar bulunur. 2. bağımsız değişken geometri veya boyut ise bulunması gereken şart SINIR ŞARTI olarak isimlendirilir. kütlenin korunumu. Bu şartlar aynı zamanda diferansiyel denklemin çözümü sonrasında bulunan analitik ifadenin sağlaması gereken değerlerdir. Bu şartlar problemin yapısından elde edilir. mertebe için 1 tane C sabiti. İyi tesbit edilmeleri çözümün sağlığı üzerinde müspet yönde etkili olacaktır. pozitif veya complex sayısal karşılığı belirli olmayan büyüklüktür. Bu sabitlerin sayısı diferansiyel denklemin mertebesine göre değişir. İşte bu C sabitlerinin sayısal karşılıklarının bulunmasını sağlayan hallere BAŞLANGIÇ ve SINIR ŞARTLARI ismi verilir. diferansiyel denklemlerin çözümü esnasında da belirsiz integral çözümünde karşımıza çıkan integral sabitlerine benzeyen “C” diferansiyel denklem sabitleri karşımıza çıkar. Eğer bu şartlar yerine gelmezse rahatlıkla çözümün yanlışlığından bahsedebiliriz. Yoğunluk (ρ) için bu değerler. mertebe için 3 tane C sabiti bulunur. 2. Sonuç olarak nümerik karşılığı belli olmayan C’ li denklem ile direkt olarak sayısal bir hesaplama yapılamaz. silindirik koordinatlar veya küresel koordinatlar ) göre yapılmak zorundadır.6 Başlangıç ve Sınır Şartları İntegrallerin en basit diferansiyel denklem oldukları noktasından hareketle başlangıç ve sınır şartlarının tarifi ve gereği integrasyon işleminden verilebilir. Yani. tamsayı. Çözüm fonksiyonu bulunabilmesine rağmen. Eğer bağımsız değişken sayısı biden fazla ise bu sayılar bağımsız değişken adedi ile çarpılmalıdır. Diferansiyel denklemlerin çözümü daha ziyade belirsiz integral çözüm mantığı ile çözülürler. 3. Diferansiyel denklemin bağımsız değişkeni zaman ise bulunması gereken şart BAŞLANGIÇ ŞARTI.diferansiyel elemanlara bölünür. diferansiyel denklemim çözümü mutlaka bir koordinat sistemine (kartezyen koordinatlar. Görülebileceği gibi çözüm için belirli olması gereken şart sayısının C sabiti sayısına eşit olması gerekir. başlangıç ve sınır şartları şartlar sağlanamadığı için çözümsüzlük mümkün olabilmektedir. Bir problem sadece sınır veya sadece başlangıç şartı gerektirebileceği gibi her ikisinide birden isteyebilir. Elemanın bir yüzeyindeki belirli kabul edilerek diğer yüzeyindeki yogunluklar yazılabilir. Sonuç olarak başlangıç ve sınır şartlarının bilinmesi veya problem üzerinden çıkarılabilmesi gerekir. Bu şartlar. “C” bir sabit olup reel. Diğer taraftan. Bilindiği gibi belirli integrasyon (sınırlı integrasyon) ve belirsiz integrasyon (sınırsız integrasyon) şeklinde iki integral alma yöntemi mevcuttur. bağımsız değişken sayısı 2 olan bir kısmi diferansiyel denklemin C sabiti sayısı 4 tür. Örnek olarak. negatif. enerjinin korunumu. başlangıç ve sınır şartlarının değeride değişecektir. makine mühendisliği eğitimi sürecinde mutlaka 18 . Bu şartların anlaşılması için. 1. x3 y = ∫ x dx ⇒ y = +C 3 2 x=3 ⇒ y=? 33 y = +C 3 (C den dolayı y tam belli değil) Belirsiz integral ile sadece bir C sabiti karşımıza çıkmaktadır. Eğer proplem geometrisi üzerindeki orijin noktası yer değiştirirse. Mertebe. özellikle kısmi diferansiyel denklemlerin çözümünde çok etkilidirler.Newton Yasası vb kullanılarak yukarıdaki eşitlikler ile bir diferansiyel denklem bulunur. Dolayısıyla. Literatürde. Bir noktada çözüm denkleminin fiziki olarak doğru olup olmadığı hakkında karar vermemizi sağlayan en temel büyüklüklerdir. Diferansiyel denklem çözümlerinde bu sabitlerin sayısı daha fazla olabilir. mertebe için 2 tane C sabiti . II. integrasyon işlemi veya diferansiyel denklem çözümü sonrasında elde edilecek çözüm denklemi bu C sabitlerinide içerecektir. kullanılacak şartların durumlarına göre problemler SINIR DEĞER PROPLEMİ veya BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİ olarak da isimlendirilebilir. Başlangıç ve sınır sartları tariflenirken bu orijin noktası ve koordinat sisteminin tipi dikkate alınmalıdır. 1. ρ ( x + dx) = ρ ( x) + ∂ρ ( x) dx ∂x ρ ( y + dy ) = ρ ( y ) + ∂ρ ( y ) dy ∂y Diferansiyel eleman üzerinden çeşitli fiziksel kanunlar. Her koordinat sistemi mutlaka bir orijin noktasına sahiptir.

L 5. PROBLEM-1: L kalınlığındaki levha veya duvarın iki yüzeyindeki sıcaklıklar T1 ve T2 dir. duvarın iç noktalarındaki sıcaklık değerleri T1 ve T2 den büyük veya küçük olamaz. Çünkü. Çünkü. Transfer olan ısı mıktarı . Silindirik veya küresel koordinatlardan birisi) seçilmeli ve problem geometrisinin bir yeride eksen takımının orijin noktası olarak tercih edilmelidir. Böylece duvarın bir yüzeyi T1. şekilde görülen kesik çizgilerle verilmiş eğrileri tanımlayan. Isının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa akması gerektiği için. ısı iletim yeteneği ) 4.b ve c eğrilerinden biri olacaktır Her mühendislik probleminin çözümünde mutlaka bir referans sistem olarak bir eksen takımı (Kartezyen koordinat sistemi. düşerse bir ısı absorberi olmalıdır. aşağıdaki uygulama problemlerinin iyi analiz edilmesinde fayda vardır. En son olarakta. Zaman . Sıcaklık . x = 0 ıse T=T1 2.görülecek en temel konuları ihtiva eden. minimum veya maksimum noktalara sahip çözümler fiziken yanlış olacaktır. Aksi halde. Doğru olması mümkün olabilecek veya beklenen çözümler neler olabilir? Isı akış Doğrultusu T1 Duvar veya Levha T T1 a b c q T2 T2 0 x=L L x Duvar içerinde sıcaklık değişimi Beklenen sıcaklık eğrileri Problemi etkileyen Fiziksel büyüklükler: 1. çözüm fonksiyonunun bu eğrilerden birini vermesi gerekir. elde edilen diferansiyel denklemlerin çözümüyle bulunması gereken eğriler araştırılacaktır. Bu sıcaklık değerleri T1>T2 şeklinde birbirinden farklı olarak verilmiş ise levha-duvar içerisinden geçen ısı miktarını ve levha-duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını problem üzerinde etkili olan fiziksel büyüklüklere bağlı olarak bulunuz. diğer yüzeyi T2 sıcaklığına sahip olacaktır. Böyle bir durumda iki ortam arasındaki levha veya duvar üzerinden bir miktar ısı geçecektir. t 6. Başlangıç ve sınır şartlarını belirleyiniz. T 3. Duvarın veya levhanın iç bölgesindeki sıcaklıklarda bu iki değerin arasında olacaktır. Bu problemlerde ilk önce diferansiyel denklemin meydana getirilmesi araştırılacak daha sonra başlangıç ve sınır şartları bulunacaktır. duvar veya levha içindeki sıcaklık yükselirse bir ısı üreticisi. Bulunan diferansiyel denklemlerin belirlenen sınır veya başlangıç şartları vasıtasıyla çözümleri ileriki bölümlerde verilecektir. Termodinamik kanunlara göre iki ortam arasında ısı transferinin olabilmesi için ortamlar arasındaki sıcaklık farkının sıfırdan farklı olması gerekir (∆T=T1-T2≠ 0). x = L ise T=T2 ∆T=T1-T2 x = 0 ıse T=T2 x = L ise T=T1 Bir duvar veya levha ile iki ayrı sıcaklığa sahip iki ayrı ortam oluşturulmuştur. Doğru bir çözüm için. Böyle bir bilgi olmadığı için doru sıcaklık dağılımları a. Malzeme (yoğunluk. bulunması 19 . Kalınlık . Böylece duvar içerisindeki sıcaklık değişimi T(x) eğrisi veya denklemi şekildeki a. Yüzey alanı . q 2. Isı yüksek sıcaklık ortamından düşük sıcaklık ortamına akar. A Sınır Şartları orijin noktası solda orijin noktası sağda 1. b ve c eğrilerinden biri olacaktır.

Duvar içerisi koordinat sisteminin x boyutu ile temsil edildiğinden T x’e göre değişecektir. Bununla beraber sıcaklık kalınlığın her noktasında farklı değerler aldığı için değişkendir.Termodinamiğin 2. Başka bir ifade ile sıcaklık (T) kalınlığa (L. Yani q ile L ters orantılıdır. Eğer x yönü q doğrultusuna göre 30o açılı seçilseydi T ve q hem x hemde x’ e dik doğrultuda (y doğrultusu) değişim göstereceğinden 3 boyutlu (T. Dolayısı ile sıcaklık farkı büyüdükce transfer olan ısı miktarınında artması gerekir.x ve y) bir problem meydana gelecekti. m: orantı derecesi) . Çünkü. . yasasına göre ısı yüksek sıcaklık ortamından düşük sıcaklık ortamına akar. Kalınlık sabit değer gibi görülebilir. ( q ∝ ∆Tn . problem geometrisi bir düzlem yapı arzettiği için. cözüm süresince veya çözüm alanında değişmezler. Şayet T ve x zamana bağlı olarak değişmiş olsaydı eksenlerin biri zaman boyutunu temsil ederken.t) (1) şeklinde bir denklem geliştirmektir. düzlemsel kartezyen koordinatlar seçilmiş ve eksen doğrultularıda T ve x olarak alınmıştır. fiziksel büyüklükler arasında şu yorumlar çıkarılabilir: . mühendisliğin pratik uygulamalarında zamana göre bir değişme istenmez. Fakat bu orantının derecesi bilinemez. Ancak duvar veya levha içerisinde her nokta için bir sıcaklık değeri sözkonusudur. Yukarıdaki yorumların ilk ikisi birleştirilerek şu şekide bir denklem elde edilir.malzeme. Yukarıdaki fiziksel büyüklüklerin 2.Levha veya duvar malzemesinin ısı iletme kabiliyeti iyi ise daha çok ısı. kötü ise daha az ısı iletilmelidir. Seçilen eksen takımının her eksenine (her doğrultusuna) fiziksel büyüklüklerden bir tanesi atanmalıdır. Malzeme.x. Bu tür zamana bağlı olarak değişmeyen problemler DAİMİ (steady) veya SÜREKLİ REJİM olarak isimlendirilir.x) bağlı olarak değişmektedir. Böylece 2 boyutludeğişkenli (T ve x) çözüm aranacaktır. 4 ve 5 nolu elemanları değişken olurken diğerleri sabittirler. zaman problemin çözümünü zorlaştırmasının yanında. 5 nolu fiziksel büyüklük olan zaman da bir değişkendir. ( q ≈ 1/ Lm . Eksen takımı ve orijin noktasının yeri değiştirilmiş olsa sınır şartlarınında değişeceği açıkca görülebilir. Yani malzemenin ısı iletme kabiliyeti ısı yükü ile doğru orantılıdır. Zaman bağlı olarak değişen problemlere DAİMİ OLMAYAN (unsteady) problem ismi verilir. Direkt böyle bir bağıntının yazılması şu aşamada mümkün değildir. deneysel çalışmalarla düzenlenmiş tablolardan malzeme tipine göre seçilir. Bu değer literatürde ISI İLETİM KATSAYISI olarak bilinmektedir. problem parametrelerinin zamana göre değişimi istenmeyen ve beklenmeyen bazı olumsuzlukları beraberinde getirir. Başka bir ifade ile iki ortam arasında ısı transferinin olması için aralarında bir sıcaklık farkının (∆T=T1-T2 ) olması gerekir. Bu şartlar altında gerekli olan sınır şartları çıkarılmıştır.gerekli başlangıç ve sınır şartları ancak orijini belirli olan bir sistem için belirlenebilir. Yani transfer olan ısı miktarı sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır. Malzemenin ısı iletme kabiliyeti malzemeye ait bir sabit olup. Eksen takımı olarak. 20 . Aynı zamanda bulunacak çözümün formuda eksen takımının tipinden ve orijin noktasının yerinden etkilenecektir.Levhanın veya duvarın kalınlığı arttıkca q miktarı azalmalıdır. Çünkü.A ısı akış doğrultusuna dik yüzey alanı olup transfer olan ısı ile doğru orantılıdır. Bu problemin çözümünde amaç fiziksel büyüklükler arasında q=q(T. Eksen takımının orijin noktası olarak levhanın sol tarafı tercih edilmiştir. Bu işlem yapılırken mutlaka fiziksel büyüklüklerin DEĞİŞKEN olan tipi ele alınmalıdır.A. yüzey alanı ve transfer olan ısı sabittir. Böylece çözüm düzlemi düşey doğrultu T ve yatay ısı akış doğrultusu x olacaktır. n:orantının derecesi) . Yani sıcaklık duvar içerisindeki noktadan noktaya değişmektedir. Ancak bir denklemin veya bağıntının geliştirilmesine yardımcı olabilecek. Bu sıcaklık farkı sıfır ise ısı transferi olmaz. sınır şartlarına ilaveten birde başlangıç sartı gerekecekti. Ancak.

Duvarın en ince dx kalınlığındaki dilimlere ayrıldığı düşünülürse. bunların bir tanesi aşağıdaki gibi olacaktır: Bu incecik duvarın yüzey sıcaklıkları T1' T2' olacaktır. ∆T n q=k m L (3) Son ifadedeki k bir orantı sabiti olup yukarıdaki 3. dT q=k (4) dx 21 . Sonuç olarak. i sonsuz küçük parçalama sayısı ise ⇒ T T1 lim i →∞ L = dx lim ∆T = dT i →∞ i Lineer değişim Diferansiyel Eleman ve içerisindeki sıcaklık dağılımı x+dx Lineer değişimler dT T2 0 x x+dx x x dx Diferansiyel eleman ve üst taraftaki açıklamalar 3 nolu ifadeye taşınarak yeni haliyla denklem şu şekilde yazılabilir. bu eğrilerin diferansiyel eleman üzerindeki izdüşümleri mutlaka bir doğru olacaktır. Bu parçalama sayısı artıkca her parça içerisindeki değişimler lineer hale yaklaşacaktır. dx sonsuz küçük levha kalınlığı olduğu için. sıcaklığın levha içerisinde kalınlığa bağlı olarak ne şekilde değiştiği bilinmemektedir. Çözüm için bundan sonra fiziksel büyüklükler ile diferansiyel eleman arasında yukarıdaki mantıkla bağıntı elde edilmeye çalışılır. Sonuç olarak. bu kalınlığın iki kenarı arasındaki sıcaklık farkıda sonsuz küçük (dT= T1' . Sonsuz giden sayıdaki doğrucuklar yanyana gelerek herhangi bir eğriyi oluşturmaktadırlar. yorumu temsil edebilir. Bu en küçük yapıya DİFERANSİYEL ELEMAN ismi verilir. Matematik ifadeyle. Bulunan son denklem daha ileriye götürülemez. Sıcaklığın levha içerisindeki değişimi a. bu aşamada bir tıkanma meydana gelmiştir. Dolayısıyla diferansiyel eleman içinde m=n=1 olacaktır. hem malzeme ısı iletme yeteneği hemde orantı katsayısı sabittirler. b ve c eğrilerinden hangisi olursa olsun. b ve c eğrilerinden hangisidir.b ve c eğrileri diferansiyel elemanlar vasıtasıyla sonsuza giden sayıda lineer doğruya ayrılmıştır. Süperpozisyon prensibi gereği çözülemeyen bir bütün çözülebilir daha basit ve kontrol edilebilir küçük parçalara ayrılır. Bu diferansiyel eleman genelde problem geometrisinin çok küçültülmüş bir minyatürü olur ve genelde diferansiyel eleman ile ana problemin geometrisi birbirine benzerler. Dolayısı ile m ve n bilinmediği için sayısal hesaplamada yapılamaz. Bölünen her parça içerisinde değişimler biraz daha basitleşir. Bu değişim m ve n nin değerlerine göre şekil alacaktır. Çünkü.T2' ) olacaktır. Diğer bir ifade ile a. Çünkü. Şayet bölüm işlemi sonsuza giden sayıda yapılacak olursa sistem en küçük parçasına ayrılmış olur. Eğer. Bu eleman çok küçük olduğu için içerisinde sıcaklığın kalınlığa göre değişimide LİNEER olacaktır.q∝ ∆T n Lm (2) Bu orantı bir katsayı ile ( k ) eşitliğe dönüştürülebilir. Sıcaklığın duvar veya levha içerisindeki değişimi a. Bu sıcaklıklar T1 ve T2 nin arasında olacaktır. duvar veya levha içerisindeki sıcaklık dağılımının bilindiği bir yapı bulunursa çözüm ileriye götürülebilir.

q ısısı T1>T2 şatıyla boru içerisinden dışarıya doğru akacaktı.θ. Eksen takımının orijin noktasının yerinin levhanın sağ tarafının seçilmesi halinde negatif eğimden kaynaklanan olumsuzlukların olmayacağı açıktır.z) sistemi seçilecek ve boru eksenide orijin noktası olarak alınması gerekecektir. Böylece düzlemsel duvardan eğrisel boruya geçilecektir. Yani esas sistemin diferansiyeli-türevi alınmıştır. Isı transferinde bu bağıntı FOURIER DENKLEMİ olarak bilinmektedir. Fakat değişken ve sabitler noktasında bir değişim olacaktır. Bu fonksiyonel bağıntı şekildeki a. Aksi takdirde bulunan çözüm fiziki olarak doğru olmaz. Düzlemsel yapılar kartezyen koordinatlarda kolaylıkla ifade edilebilir. Bu nedenle herhangi bir A yüzeyinden t kadar zamanda tranfer olan ısının bulunması için 4 nolu denklem A ve t ile çarpılmalıdır. matematiksel olarak sistem parçalanarak türevi alınmış ise. içerisinde diferansiyel operatör olan “d” bulunmaktadır. Yeni durumda ısı transferi yüzeyi boru içinden dışına doğru değişmektedir. lim i →∞ r1 − r 2 = dr lim ∆T = dT i →∞ i ise q = k dT dr 22 . 5 nolu denklem herhangi bir hesaplama için uygun değildir. Bu d operatörleri esas problemin sonsuza giden sayıda parçalanmasından elde edilmiştir.Son denklemin birim analizi yapıldığı zaman birim alandan birim zamanda transfer olan ısıyı vereceği görülecektir. Bu değerlerin belirli olduğu yapıya ulaşmak için r doğrultusu (radyal doğrultu) sonsuza giden sayıda dilimlere ayrılacaktır. Dolayısyla 5 nolu denklem sadece diferansiyel eleman için geçerlidir. Fakat. tekrar integre ederek toplanabilir. Eğer levha için ortaya atılan analizler boru içinde yapılırsa ısı değeri ∆T n q=k olarak bulunacaktır. Bu durumda q ısısı r doğrultusunda akacaktır. Duvar veya levha için önerilen fiziksel değişkenler bu problem içinde geçerli olacaktır. Silindirik bir yapı olması nedeniyle böyle bir problemde referans sistem olarak SİLİNDİRİK KOORDİNAT (r. Çünkü. Çözüm sonrasında 1 nolu denklem yapısında hesaplamalar için uygun bir fonksiyonel bağıntı bulunur. Toplam çözümün bulunması için her bir parça tek tek çözülerek. Denklemde T bağımlı x ise bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Bu nedenle meydana gelecek tersliğin giderilmesi için 4 nolu ifade aynı zamanda (-) ile de çarpılmalıdır. Aynı problem T1 sıcaklığında su taşıyan borunun T2 sıcaklığındaki bir ortam için analiz edilmiş olsaydı. Dolayısıyla 5 nolu diferansiyel denklemin esas problem için geçerli olabilmesi için integre edilmesi veya diferansiyel denklem çözümünün uygulanması gerekir. Seçilen eksen takımına göre T nin x’ e göre çizdiği eğri negatif eğimlidir. dT q = − Atk (5) dx Bulunan bu ifade içindeki “d” operatörlerinden dolayı bir diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. Sonsuz sayıda parça için bu işlemin yapılamayacağı aşikardır. Buda 5 nolu diferansiyel denklemin çözümü demektir. Böylece levhada sabit kabul edilen A yüzeyi boru için r nin fonksiyonu olacaktır. Şimdi önemli olan “boru et kalınlığı içerisinde sıcaklığın değişiminin ne olduğu?” sorusu olacaktır. Levha kalınlığını temsil eden dx ve sıcaklık farkını temsil edene dT’ nin nümerik değerleri bilinmektedir. Yine n ve m için sayısal değer bulunumayacağı için bu (r 2 − r1) m denklem kullanılamıyacaktır. Bir tane bağımsız değişken olduğu için ADİ DİFERANSİYEL DENKLEM olarak da isimlendirilir. Yukarıdaki benzer analiz burada yapılabilir. elde edilen çözümlerin toplanması gerekir. b ve c eğrilerinden birini veren bir ifade olmalıdır. Yani. Gerçek bir hesaplama için d operatörlerinin yokedilmesi gerekir. Bu nedenle 4 nolu denklemle hesaplanacak ısı da negatif olacaktır. Oysaki ısı (q) mutlak değerdir. parçaların herbirinden bulunan çözümlerin toplanması demek integral alma işlemi ile eş anlamlıdır. Böylece elde edilecek dr et kalınlığına sahip içiçe sonsuza giden sayıdaki diferansiyel elemanlar içerisinde değişimler lineer olacağından m =n=1 olacaktır.

Silindirik koordinatlarda iki doğrultu (r ve z doğrultuları) ve bir açı (θ açısı) ile ifade edilmektedir. Artan değişken sayısı problem çözümünü zorlaştırır. Küresel koordinatlarda ise aynı değişim bir r doğrultusu ve iki açı (θ ve ϕ açıları) ile ifade edilmektedir. Bu durumda iç bölgelerden dış yüzeylere doğru bir ısı akışı sözkonusu olacaktır. Düzlemsel veya plaka yapılar kartezyen koordinatlarda. yaylar silindirik koordinatlarda kubbe gibi yapılar küresel koordinatlarda analiz edilmelidir. Prizmanın iç taraflarındaki beklenen sıcaklık yükselmesi muhtemelen yüzey sıcaklıklarının da üzerine çıkacaktır. Prizmatik hacim içerisinde kimyasal. Doğru bir koordinat tercihi önemlidir. Prizmatik yapının tüm noktalarındaki sıcaklık değeri başlangıçta To değerine sahiptir. Şayet malzemenin ısı iletme yeteneği iyi ise bu yükselme nispeten az. Neticede problem-1 deki yapıdan farklı bir beklenti meydana gelecektir. Böyle bir durumda diferansiyel eleman dr et kalınlığındaki ve dθ açısını gören silindir parçası olacaktır. r2 T2 T1 T1 r2 q ısı akışı doğrultusu Bulunacak Denklem T=T(r. çekirdek reaksiyonları veya elektriki rezistans gibi yöntemler vasıtasıyla q* kadarlık sabit bir ısı üretimi mevcuttur. Bunun yanında problem geometrisi ile seçilen koordinat sistemi uyumludur.r2 T2 T1 T1 r2 q ısı akışı doğrultusu Bulunacak Denklem T=T(r) dr T2 T1 0 T2 T1 T2 T2 T2' T1' Diferansiyel Eleman Eğer boru çevresi boru etrafındaki sıcaklıklar birbirine eşit olmadığı kabul edilirse sıcaklıklar birbirlerinde farklı olacağı için ısı transferi hem r hemde θ yönünde olacak ve sıcaklık dağılımıda hem r hemde θ yönünde değişecektir. kötü ise daha fazla olacaktır. Yanlış tercih değişken sayısını artırabilir. Bu nedenle diferansiyel eleman için hem r hemde θ yönünde dilimler düşünülmelidir.z doğrultuları) vasıtasıyla ifade edilmektedir. Aynı zamanda yapının yüzeyindeki sıcaklıkların birbirinden farklı olması nedeniyle sıcaklık farkından dolayı da bir ısı akışı sözkonusudur. θ) dr dθ T1 T1 0 T5 T1 T4 T3 T1 ≠ T2 ≠ T3 ≠ T4≠ T5 Diferansiyel Eleman Dikkat edilirse problemin asıl geometrisi ile diferansiyel elamanı arasında bir benzerlik mevcuttur. borular. Başlangıç ve sınır şartlarını belirleyiniz. içerisine su doldurulan havuzda suyun seviyesinin yükselmesi gibi iç taraftaki sıcaklığın yükselmesine neden olacaktır. Problem 2 : İçerisinde birim zamanda ve birim hacimde q*[kj/m3s] kadarlık ısı üretilen ve cevresi farklı sıcaklıklara sahip HxLxM ebatlarındaki prizmatik hacim içerisindeki sıcaklık dağılımının hesaplanabileceği diferansiyel denklemi tesis ediniz. İçerde üretilen ısı.y. Bu koordinat sistemlerinin farkı kartezyen koordinatlarda değişim birbirine dik üç dogrultu (x. Zamanla suyun havuzda seviyesinin yükselmesi gibi prizmatik yapı içerisindede sıcaklık yükselecek ve yapının sıcaklık yükselmesinden dolayı iç 23 . Prizmatik yapı içerisindeki sıcaklık dağılımını veren denklemin karekteristiğini tahmin ediniz.

Sıcaklık farkı değişirse transfer olan ısı miktarıda değişecektir.y. Eğer bölünen sayı sonsuza giden bir değerde ise. T(x.0. ağırlık merkezi. Çünkü fiziksel büyüklüklerin birbirlerine göre. 4. 5. Bu durumda çözüm için gerekli olan sınır ve başlangıç şartları seçilen eksen takımına göre şu şekildedir: Sınır şartları: Başlangıç şartı : 1. t = 0 T(x. Isı q : İç ve dış sıcaklık farkının değişmesinden dolayı değişkendir. minumum veya maksimum değere sahip noktalar orijin olması açısından faydalı noktalardır.t) = T5 Şu aşamada (1) nolu denklemin açık fonksiyon olarak yazılması mümkün değildir. simetri ekseni.z.y. Bu küçük prizma yapıların sayısı sonlu değerde bir sayı ise ancak nümerik çözüm yapılabilir.x.y. orijin noktasının özellikli bir nokta olması gerekir. Malzeme : Yoğunluk.enerjisi de artacaktır. Hacim merkezi. Prizmatik yapının sıcaklığı konuma ve zaman göre değişebileceği için değişkendir. Dolayısıyla iç ve dış taraf arasındaki sıcaklık farkıda değişecektir.0) = To 2.0. Kötü bir orijin noktası gereğinde çözümsüzlüğe kadar gidebilir.z ) ve zamana (t) bağlı olarak değişir. Daha küçük bir yapı için büyük prizmatik yapı daha küçük prizmalara ayrılmalıdır. 2. Zaman .y.q.y. İç enerji.t) =T2 5.H. Bağımsız değişken sayısı birden fazla olduğu için bulunacak olan diferansiyel denklem de KİSMİ DİF. prizmatik yapı içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği ve fonksiyonel yapısı belirli değildir. Sıcaklık. Bu nedenle bu değişimin belli olduğu daha küçük bir fiziki yapı ele alınmalıdır.t) = T6 6. başlangıç noktası.y. Problem prizmatik yapıdan dolayı kartezyen koordinatlarda çözülecektir.t) = T1 1. T(L. T(x. elde edilen en küçük yapı diferansiyel eleman olur. Üretilen ısı miktarı. ısı iletim kabiliyeti ve mikrokobik yapı ile şekli sabit olmalıdır. Problemin fiziksel büyüklükleri şunlardır: 1.t) = T3 3. Fakat. q* : Genellikle sabittir.M.t : Değişkendir. Boyutlar : Yapı içerisine sıcaklık değiştiği için değişkendir. T : Konuma(x. Eksen takımının orijin noktası ise sol alt köşeye tesbit edilmiştir.q*) (1) Bu problemde yapının prizmatik olması (silindirik veya küresel bir yapıya sahip olmaması nedeniyle) nedeniyle çözüm için kartezyen koordinatlar seçilmiştir. Orijinin yerinin iyi belirlenmesi çözüm rahat olmasınıda sağlayacaktır.z.malzeme.z. T(x. Bu 24 . Bu değişkenlerin bir tanesi Bağımlı değişken olarak alınırken diğerleri bağımsız değişken olarak seçilmelidir. T(0. T(x.z.t) = T4 4. Neticede bulunacak fonksiyon şu formda olmalıdır: T = T ( t. Orijin noktasının yeri başka yerde seçilebilirdi. 3.z. y T6 T2 Isı akış Doğrultusu L T3 0 H M T4 x T1 ≠T2 ≠ T3 ≠T4 ≠ T5 ≠T6 z T5 T1 Fiziksel büyüklüklerin 5 tanesi değişkendir.z.y. 7. 6. u : Belirli sıcaklıktaki malzemenin sahip olduğu enerjidir. DENKLEM olacaktır. İstenen olması nedeniyle T bağımlı diğerleri bağımsız değişken olarak tayin edilir.

Daha önce verilen HxLxM ebatlarındaki prizma x.kanunu) göre aşağıdaki ifade yazılabilir: Giren ısı miktarı .y. Daha önce verilen qx. y ve z doğrultusunda birim yüzeyden akan ısılar qx. sonsuza giden sayıda dilimlere ayrılarak dx. Diferansiyel hacim içinde sıcaklığın x. Giriştedeki birim yüzeydeki ısıl yükün qx. Bu durumda birim zamanda diferansiyel eleman içinde ∂T meydana gelen iç enerji değişimi ρ Cv dxdydz olacaktır. sıcaklığın değiştiği yönlerde. Hesaplamalarda diferansiyel yüzeyin yüzey alanı dikkate alınmalıdır. birim kütle için u ile gösterilir.dV= q*[kj/m3s]. Diğer taraftan [2] denklemindeki iç ısı üretimide açıklanmalıdır. dV=dx dy dz ise dm=ρ dx dy dz ve dU= =ρ dx dy dz Cv dT Daha önce bahsedildiği gibi havuzda zamanla suyun birikmesi gibi. Aşağıdaki şekilden görüleceği üzere x yönünde diferansiyel eleman yüzeyi dy.Çıkan ısı miktarı + Üretilen ısı miktarı = İç enerji değişimi (2) İç enerji toplam kütle için U. Sabit hacimdeki özgül ısıya (Cv) bağlı olarak şu şekilde denklemize edilmiştir. içindeki q* kadarlık ısı üretiminden dolayı zamanla diferansiyel eleman içerisindeki sıcaklıkta yükselecektir. Herhangi bir diferansiyel elemana komşu diferansiyel elemanlardan geçen ısı. En küçük hacim içerisinde üretilen ısıda en küçük olacaktır (hacim dV ise Q da dQ olur). Kanununa göre bir denge olmalıdır. qy ve qz ise. Dolayısıyla merkezden yüzeylere doğru birim yüzeyden geçen ısılar artarak değişecektir. kenarlarda daha düşük olacağından (Isıtıcı mantığına) ısı iç bölgelerden dış bölgelere akacaktır.5. ρ dir. İç enerji maddenin sıcaklığından dolayı sahip olduğu enerjidir. Bu dt aralığında sıcaklık lineer değişerek dT kadar artar. Merkezi yerlerde sıcaklık daha yüksek. Sonuç olarak örnek olarak alınan diferansiyel elemanın birkaç yüzeyinden ısı girişi olurken. diferansiyel eleman içerisinde üretilen ısı ve bu diferansiyel elemandan komşu diferansiyel elemanlara geçen ısı arasında enerjinin korunumunu gösteren Termodinamiğin 1. V:hacim [m3] ve ρ : yogunluk [kg/m3] ise m=V. dy ve dz lik boyutlara sahip sonsuz küçük sanal hacimlere bölünür. T birden fazla bağımsız değişkene ∂t bağlı olduğu için kısmı diferansiyel ( ∂ ) kullanılmıştır. Diferansiyel hacim içerisindeki toplam ısı üretimi dQ*=q*[kj/m3s]. hacmi ve iç enerjisi şu şekilde olacaktır. prizmanın merkezi bölgesinde üretilen ısı zorlukla yüzeye ulaşırken. Diferansiyel elaman üzerindeki ısı üretimi ve transferi arasında enerjinin korunumu prensibine (termodinamiğin 1.2 deki seriler kavramı ve örnek problemindeki bilgilerden faydalanarak belirlenebilir.dy dir.dy. diğer yüzeylerinden ısı çıkışı olacaktır. dx.dz ve z yönündeki ise dx. Diferansiyel eleman sonsuz küçük olduğu için kütlesi ve hacmide sonsuz küçük olacaktır. Bu durumda elemanın diferansiyel kütlesi. Seçilen koordinat sistemine uygun olarak x. Çünkü. y yönündeki dx. dy ve dz kadar sonra ne kadar ısı çıkacağının hesaplanması Bölüm 1. qy ve qz ile sembolize edilmiştir. Bu değerler sabit olmayıp (x. y ve z yönlerine göre değişimi lineedir. qy ve qz yüzeylerle çarpılmalıdır.dz 25 . İlave olarak bir yüzeyindeki değerine bağlı olarak diğer yüzeyindeki değer seri açılımlarla belirlenebilir. Sıcaklığın yükselmesi ile de eleman içerisindeki iç enerjide değişecektir. Büyük prizmatik yapının H.dx dy dz olacaktır. L ve M boyutları. Prizmanın bütün yüzeyleri farklı sıcaklıkta olup. u =Cv T [ KJ/kg] . yüzeye yakın bölgelerde üretilen ısılar ise daha kolay yüzeye ulaşacaktır. Bu diferansiyel hacim içerisinde tüm değişimler lineerdir. sıcaklık farkından dolayı farklı yönlerde farklı ısılar akacaktır.y ve z yönünde sonsuz küçük dilimlere ayrılarak sonsuza giden sayıda dx. Zamana göre sıcaklığın nasıl değiştiği bilinmediği için zaman boyutuda sonsuz küçük dt aralıklarına ayrılır.diferansiyel eleman bir hacim yapıyı göstermesinden dolayı DİFERANSİYEL HACİM ismini alır. [2] denkleminde açıklanmayan ifadeler diferansiyel elemanın yüzeylerinden meydana gelen ısı transferleridir.dz. U = m Cv dT [ KJ] ise du =Cv dT ve dU = m Cv dT m:kütle [kg].z) bağlı olarak değişecektir.

∂q y ⎤ ⎡ ∂q ∂q ⎤ ⎤ ⎡ ⎡ dy⎥dxdz . ⎡ ⎢q ⎣ + ∂q y y ∂y ⎤ dy⎥dxdz ⎦ dz ∂q z ⎤ ⎡ ⎢q z + ∂z dz ⎥ dydx ⎣ ⎦ qx dy dz dy ∂q x ⎤ ⎡ ⎢q x + ∂x dx⎥dydz ⎣ ⎦ Diferansiye Eleman Diferansiyel Hacim : dV = dx dy dz dx qzdydx qydxdz Bulunan değerler [2] ifadesinde yazılarak aşağıdaki diferansiyel form elde edilir.⎢q x + x dx⎥dydz + qxdzdy + qydxdz + qz dydx .⎢q y + ∂y ⎦ ∂z ⎦ ∂x ⎦ ⎣ ⎣ ⎣ ∂T + q* dxdydz = ρ Cv dxdydz (3) ∂t Gerekli parentezler açılarak sadeleştirmeler yapılırsa şu ifade elde edilir: ∂q ⎡ ⎤ ⎡ ∂q ∂q ⎤ ⎤ ⎡ qxdzdy+qydxdz+qzdydx.⎢q z + z dz⎥dydx .⎢ qx dydz + x dxdydz ⎥ + ∂z ∂x ∂y ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ∂T + q* dxdydz = ρ Cv dxdydz ∂t ∂T ⎡ ∂ qy ⎤ ⎡∂ q ⎤ ⎤ ⎡∂ q dydxdz ⎥ − ⎢ z dzdxdy ⎥ − ⎢ x dxdydz ⎥ + q* dxdydz = ρ Cv dxdydz −⎢ ∂t ⎦ ⎣∂x ⎦ ⎣∂y ⎦ ⎣∂z Bulunan son denkleme Problem 1’ de bulunan fourier denklemi de dikkate alınarak düzenlenirse ve tüm ifade dx dy dz ile bölünürse denklem en son haline getirilmiş olur.ebatlarında eleman elde edilir.⎢ qz dxdy + z dzdxdy ⎥ .⎢ q y dxdz + y dydxdz ⎥ . ∂T ∂q x ∂ ⎡ ∂T ⎤ ∂q x ∂2T = −k 2 qx = −k ⇒ = −k ⎥⇒ ∂x ∂x ∂x ⎢ ∂x ⎦ ∂x ∂x ⎣ k=sabit qy = −k ∂q y ∂q y ∂T ∂ ⎡ ∂T ⎤ ∂2T = −k 2 ⇒ = −k ⎥⇒ ∂y ∂y ∂y ⎢ ∂y ⎦ ∂y ∂y ⎣ k=sabit (4) ∂T ∂q z ∂ ⎡ ∂T ⎤ ∂q z ∂2T = −k 2 q z = −k ⇒ = ⎢− k ⎥ ⇒ ∂z ∂z ∂z ⎣ ∂z ⎦ ∂z ∂z 26 k=sabit . Bunlardan bir tanesi seçilerek aşağıdaki şekli verilen yapı üzerinden işlemler yapılabilir.

Burada yapılacak işlem yine bu belirsizliğin giderileceği daha küçük model ve eleman düşünmektir. ∂ 2 T ∂ 2 T ∂ 2 T q * ρC v ∂T + + + = k ∂t ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 k (5) 5 nolu denklem ısı transferinde Isı İletiminin Temel Diferansiyel Denklemi olarak bilinir. X=L/2 ise U=0 ise U=0 ise U= Umax ( dU = 0) dx . Dolayısıyla bütün bu etkilerin iyi bir kombinasyon içerisinde çözülmesi gerekir. Bunun nedeni değişimin karekteri ve mertebesinin bilinmemesidir. Bu uzunluk dx miktarına tekabül edecek ve dx uzunluğundaki çökme miktarıda dU kadar olacatır. Direklerarası mesafe (değişken) Bu problemde de direkt olarak U’yu veren bağıntı bulunamaz. x=L 3.derece non-homojen kısmi diferansiyel denklemdir. Bu değerde kablolara yatay yönde verilen germe kuvvetiyle (To) sağlanır. U çökme miktarı belirli bir değeri geçemez. Fiziksel değişkenler : 1.mertebe 1. Germe kuvveti (sabit) 4. meydana gelecek çökmenin hemen hemen bir parabolik eğri olması beklendiğinden ve bir parabolun en rahat tanımlanabilmesi (y=ax2+bx+c) nedeniyle kartezyen koordinatlar seçilmiş olup. Çökme miktarı (değişken) 3. Kablo ağırlığı (sabit) 2. Bu eleman sonsuz küçük alınırsa değişim daha isabetli olarak doğru bir şekilde bulunacaktır. Yani sonsuz küçük 27 Sınır şartları: 1. x=0 2. eksen takımının orijin noktasının yeri ise sol taraftaki direğin tepe noktası alınmıştır. Beklenen sıcaklık dağılım eğrisi ileri bölümlerde diferansiyel denklemlerin çözümü aşamasında verilecektir. Bu denklem matematiksel bir isimlendirme ile 2.Yukarıdaki ifadeler yerine taşınıp bütün ifadeler diferansiyel hacime bölünüp gerekli sadeleştirmeler yapılarak şu ifade elde edilir. L mesafesi sonsuza giden sayıda dilimlere ayrıldığı varsayılarak. Çünkü sonsuz küçük yapılarda değişimler lineerdir. y g 0 U(x) direk L x kablo U(x): x çizgisine göre kabloda yerçekiminden dolayı meydana gelen çökme miktarının x’ e göre değişimi g: yerçekimi ivmesi Bu tür problemler gerek asma köprü hesabında ve gerekse kabloların asıldığı iki direk arasındaki mesafenin araziye uygun olarak hesabında önemlidir. Bununla birlikte merkezi bölgelerdeki sıcaklığın kenarlarındam daha yüksek olması gerektiği söylenebilir. Bu durumda fiziksel büyüklükler ve sınır şartları şu şekilde olur. en küçük uzunluğa sahip kablo elde edilir. Çünkü U’nun x’e ve diğer etkenlere göre nasıl bir değişim gösterdiği bilinmememektedir. Çözüm için kullanılacak eksen takımı olarak. Problem 3 : İki direk arasında asılı bulunan. Seçilen elemanın büyük olması bu lineer değişim yaklaşımını geçersiz kılar. birim uzunluk ağırlığı wo [N/m] olan L[m] uzunluğundaki kabloda yerçekimi etkisiyle meydana gelen çökmeyi veren diferansiyel denklemi belirleyiniz ve sınır şartlarını tespit ediniz. Bu germe kuvveti ise kabloyu koparmaya çalışacağından kablonun kopma mukavemeti ile sınırlanmıştır.

Diferansiyel eleman asıl kablodan kesilerek çıkarılmış gibi düşünüleceğinden kesilen yüzeyleri temsil eden T gerilme kuvvetleri hesaba katılmalıdır. Bu diferansiyel elemanın statik dengesi T1 ve T2 ile sağlanacaktır. Statik denge şartları diferansiyel elemana da uygulanabilir. To dx → 0 ise α → β ise β .tgα = dtgβ = dtgα Bu işlemde β açısı α dan sonsuz küçük miktarda büyük olmalıdır.α → dβ (veya dα) ise tgβ .uzunlukta meydana gelen çökme de sonsuz küçük olacaktır. Direk tepe noktalarında germe kuvveti To yatay olduğu için herhangi bir noktadaki eğim ile T nin çarpımı To a eşit olacaktır. ΣFy=0) uygulanabilir. α + d α = β olduğuna dikkat dU edilmelidir. Bu gerilme kuvvetleri germe kuvvetinin ve kablo ağırlığının vektörel toplamından meydana gelir. başka noktasındaki eğimin cosinüsü ve T nin çapımına eşittir. Rüzgardan meydana gelecek küçük salınım hareketleri ise hesapların basitliği açısından ihmal edilebilir. T2 sin β T1 sin α dw − = To To To T2 sin β T1 sin α dw ise − = T2 cos β T1 cos α To tgβ − tgα = wo dx olarak bulunur.T1sinα = dw dw = wo dx ( diferansiyel elemanın ağırlığı) (3) (2) 2 nolu ifade To değerine bölünerek ve 1 nolu ifadedeki değerler kullanılarak şu işlemler yapılabilir: Burada wo (N/m) kablonun birim uzunluğunun ağırlığıdır. Diferansiyel elemandan tgα = ve yukarıdaki analizler birleştirilerek aşağıdaki dx ifade bulunur: d ⎡ dU ⎤ w o d 2U wo ⎡ dU ⎤ w dx = ⇒ = dtgα = d ⎢ ⎥ = o ⇒ To dx ⎢ dx ⎥ To dx 2 To ⎣ ⎦ ⎣ dx ⎦ 28 . ΣFy = T2sinβ . Dolayısıyla kablo doğrultusu boyunca değeri değişir. Hesabı düşünülen bu problemdeki kabloda herhangi bir hareket düşünülmediği için statik denge şartları (ΣFx=0. Elde edilen diferansiyel eleman ve üzerinde etkili olan kuvvetler şekil olarak aşağıda görülmektedir: T2 β dU dx → 0 ve dU → 0 ise α → β α – β → dα ( veya dβ ) α T1 dw dx Önceki problemlerden farklı olarak göre kesme yüzeylerinde yeni fiziki parametreler (T1 ve T2 kesit alma kuvvetleri) belirtilmiştir. ΣFx = T2cosβ-T1cosα = 0 ise T2cosβ = T1cosα = To (1) Bu denklemin başka bir ifadesi kablonun herhangi bir noktasındaki eğimin (α) cosinüsü ile o noktadaki T kuvvetinin çarpımı.

4V = m. Gerek akışkanın katı cidarlar ile ve gerekse akışkan 29 . t ise bağımsız değişkendir.a . araca hızıyla orantılı olarak. kütle . Problem 4: Su içerisinde tamamen batmış ve durmakta iken denizaltı P sabit motor kuvvetiyle harekete başlamıştır. Açılama: Bütün akışkan akış problemlerinde akışkan içerisinde hız gradyanının bilinmesi gerekir. Bu problemde hareketli bir sistem analiz edilecektir. zaman. P kuvveti : sabit 5. hareketli sistemlerin dengesini temsil eden Newton’un 2. t :değişken V (m/s) P(N) Başlangıç şartı 1.derece adi diferansiyel denklemdir. Hız gradyanı hız profili veya hız dağılımı olarak da bilinir. Bu diferansiyel denklemin çözümünden U=U(x) şeklinde bağıntı bulunur.Bulunan son ifade 2. 4V su direnç kuvveti ise harekete engel olmaktadır. m : sabit 2. t=0 iken V=0 (denizaltı başlangıçta duruyor) g (m/s2) x: hareket doğrultusu 4V (N) ΣF = m.a ise P . P motor kuvveti hareketi sağlarken. Bu durumda kullanılacak bağıntı. Bu problemde öncekilerden farklı olarak sadece aracın takip ettiği yörünge sonsuz küçük dilimlere ayrılır. Bu durumda denizaltıyı maddesel nokta seviyesine indirgeyebiliriz. Eğer akış bolgesi x-y düzleminde ise hız gradyanıda x ve y nin fonksiyonu olacaktır. Maddesel nokta kinematik bir kavram olup diferansiyel eleman gibi çok küçük yapıyı ifade etmektedir. Dikkat edilirse değişken sayısı 2 den fazla olmasına rağmen diferansiyel denklem kismi yapıda çıkmamıştır. orijin noktası olarakta hareketin başlangıç noktası tercih edilmelidir. Sadece ağırlık gibi homejen yayılı yüklerin olduğu problemler için uygulanabilir. Hız . İvme . Fiziksel büyüklükler: 1. Hız profili veya gradyanı akış bölgesinde nokta nokta hızın nasıl değiştiğini ifade eder. V bağımlı değişken. Bu bağıntıdan herhangi bir kablo ve L mesafesi için max çökme bulunabilir. Bu denklem 1. Denizaltı katı bir yapıya sahip olması nedeniyle yaklaşık olarak bütün noktalarının hız ve ivmeleri birbirine eşittir.kanunudur.derece 1. Her dilim içerisinde yolun zamana göre değişimi lineerdir ve hız her sonsuz küçük zaman aralığı (diferansiyel aralık veya zaman) içerisinde sabit bir değere sahiptir (V= ds/dt). mertebe 1.mertebe homejen olmayan adi diferansiyel denklemdir. a : değişken 4. V : değişken 3. Denizaltıya iki tane kuvvet etkimektedir. a= dV dt ise m dV − 4V = P dt olarak diferansiyel denklem bulunur. denizaltı yörüngesinin bir doğru olması gerektiğinden kartezyen koordinatlar seçilirken. Çözüm için referans sistem olarak. 4V kuvveti: değişken 6. Problem 5 : Akışkanların hareketinde kütlenin korumunu temsil eden süreklilik denklemini bulunuz. Hareket esnasında. su tarafından 4V şiddetinde bir direnç kuvveti tepki vermektedir. Aracın hızının ve almış olduğu yolun hesaplanacağı ifadeyi bulunuz.

5. Burada sayfa düzlemine dik derinlik l birim olduğu kabul edilerek. sıvılarda akışkanlar sıkıştırılamaz olduğu için sabit kalır. Q : kütlenin korunumuna göre sabittir. debi. Bu denklem bulunurken akışkan ortamından akış doğrultusuna göre 2 veya 3 boyutlu diferansiyel eleman alınır. Akışkan hızı. Her iki haldede hız gradyanı birbirinden çok farklıdır. Akış miktarı. Böyle bir durumdada doğrultuya göre miktarların ve hız şiddetlerinin nasıl dağıldığını bulmak mühendislik açısından önemlidir. 2.dx (2) u ve v ise x ve y doğrultularındaki toplam akışkan hızının izdüşümleridir. İki boyutlu bir akış ortamından aşağıdaki diferansiyel hacim cıkarılabilir. Girişte tek doğrultuda bir akış olabilirken çıkışta doğrultu düzlemsel yani iki boyutlu olabilir. Bu istenilen değerleri hesaplayan bağıntılardan biride SÜREKLİLİK DENKLEMİ'dir.v (düşey yöndeki hız). Süreklilik denklemi kütlenin korunumu prenbine dayanır. Zaman. Fiziksel büyüklükler: 1.dy dAy = l. ρ : Gazlar için konuma ve basınca bağlı olarak değişirken. u (yatay yöndeki hız). Yukarıdaki şekilde verilen dx dy lik eleman içerisinde hızın değişimi linerdir. 3. hesaplamada kullanılan bağıntılar ve elde edilen sonuçlar birbirinden farklıdır. Akışkan mekaniği veya Termodinamik problemlerin diferansiyel yöntemle çözümünde kullanılan diferamsiyel eleman genellikle KONTROL HACMİ veya YÜZEYİ olarak isimlendirilir. y ekseni üzerindeki izdüşümü v olarak alındı. bir doğrultuya göre gerek akan miktarın dağılımının ve gerekse hızın değişiminin ne olduğunun bilinmesi gerekir. y Kanal Duvarı dx dy x u Kanal Duvarı x Hız dağılımı y v V Q=ρAV Qx = ρ Ax u Qy = ρ Ay v (1) V hızının x ekseni üzerindeki izdüşümü u.taneciklerinin birbirleriyle sürtünmeleri sonucu meydana gelen enerji kayıplarının hesaplanabilmesi için hız gradyanının bilinmesi gerekir. Diferansiyel elemana veya kontrol yüzeyine x yönünde Qx. Bu diferansiyel eleman içerisine giren çıkan akışkan miktarları birbirine eşittir. Daha Bölüm 1. dAx = l. t : değişken Debi ve diğer büyüklükler arasında şu şekilde ifade yazılabilir. Yani bir kesitten geçen akışkan miktarı başka bir kesitten geçen akışkan miktarına eşittir. 30 . y yönünde ise Qy kadarlık debiler girerse çıkışta bu değerler sonsuz küçük miktarda artar veya azalır.2 de verilen bilgiler ışığında elamanın içine giren çıkan akışkan miktarları arasında bir denklem türetilebilir. Hızın düşük ve akış çizgilerinin düzgün olduğu laminer akış ve hızın yüksek akış çizgilerinin gelişigüzel eğriler ve girdaplar olduğu türbülanslı akışta. 4. 5. Akış doğrultusuna göre değişir. Akış kesiti : akış doğrultusuna göre bazen değişir bazen sabit kalır. Akışkan yogunluğu. Bu durumda bir kesitten geçen akışkanın başka bir kesitten geçerken. Gerekli işlemler ve şekil aşağıda verilmiştir. : değişkendir.

∂Qy ⎤ ⎡ dy⎥dx ⎢ Qy + ∂y ⎣ ⎦ Qx dy dy ∂Qx ⎤ ⎡ Qx + dx ⎥dy ⎢ ∂x ⎣ ⎦ dx Diferansiyel eleman ve eleman üzerindeki akış miktarları Qy dx Kütlenin korunumu prensibine kontrol hacmine göre giren ve çıkan akışkan miktarları birbirine eşit olmalıdır. Akış problemlerinin çözümünde kullanılan 3 ana denklemden biridir.⎢ Qx + Qydx . Beklenen eğri gerçekleşmiyorsa ve şartlar sağlanmıyorsa cözüm yanlış olacaktır. Bu denklem bu haliyle sıkıştırılabilir akışkanların (gazlar) değişken kesitli ortamda akması geçerlidir. ∂Qy ⎤ ⎡ ∂Qx ⎤ ⎡ (3) dx⎥dy = 0 dy⎥dx + Qx dy . Bu durumda şu ifade bulunur: ∂u ∂v + =0 ∂x ∂y (5) Bulunan denklemde u ve v bağımlı. Böyle bağımlı değişkenin birden fazla olduğu diferansiyel denklemler DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ olarak bilinir ve çözüm için bağımlı değişken sayısınca diferansiyel denklem olmalıdır. x ve y ise bağımsız değişkenlerdir. Bu tür yorumlar daha önce çözülmüş problemlerin diferansiyel denklemlerinin çözümü esnasında yapılacaktır. 1.7 Cözümlerin Fiziki Yorumu Diferansiyel denklemlerin çözülmesi sonucu bulunan ifadelerin matematiksel olarak doğru olmasının yanında ilgili probleme uygun bir değişimide bize vermesi gerekir. 31 . Mühendislikte akış problemleri genellikle zamana bağlı olmayan daimi hallerde düşünüldüğü için zaman dikkate alınmamıştır. En başından çözüm belirlenmiş olan başlangıç ve sınır şartlarını sağlamalıdır.⎢ Qy + ∂y ∂x ⎦ ⎣ ⎣ ⎦ 1 nolu denklemlerin gerekli kısmı türevleri alınıp 3 nolu ifadeye taşınırsa ve 3 nolu ifadede gerekli düzenlemeler yapılırsa şu ifade bulunur: ∂ ( ρu ) ∂ ( ρv ) + =0 ∂x ∂y veya u ∂ρ ∂u ∂ρ ∂v +ρ +v +ρ =0 ∂x ∂x ∂y ∂y (4) Bulunan bu ifade akışkanlar mekaniğinde SÜREKLİLİK DENKLEMİ olarak bilinir. Şayet akışkan sıkıştırılamayan bir sıvı ise yoğunluk değişmeyeceğinden türevleri sıfır olacaktır.

İntegrasyon için fonksiyonel yapısı uygun olmayan 1. homojen olmayan bir diferansiyel denklemin genel çözümü homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplanmasından bulunur. İntegre edilebilir parçalara ayırmak mümkün olmazsa. Daha sonra dikkate alınmayan kısmın GENEL ÇÖZÜME etkisi yansıtılır. mertebe denklemlerde hem bağımlı hemde bağımsız değişken dönüştürülebilirken. Özellikle. non-homejen adi diferansiyel denklemlerin çözüm mantığı verilecektir. Bu yöntemle çözümde değişken sayısı sonra iptal edilmek üzere 2’ den 3’ e çıkarılır. Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler için ilk önce HOMOJEN ÇÖZÜM’ ün bulunması ilk aşama olmaktadır. denklemi sağlayacan şekilde seri sabitleri düzenlenir. Eğer önerilen çözüm denklemi sağlıyorsa ileriki aşamaya geçilir. 1. Serinin bir çözüm olduğu kabul edilerek. yüksek mertebeli denklemlerde genellikle bağımsız değişken dönüştürülür. birbirinden ayrı olarak bulunan çözümlerin toplanmasından bulunan çözümdür. 1. önemli bir kısmının çözümü bulunur. Böyle bulunan çözüm ÖZEL ÇÖZÜM olarak isimlendirilir. Bu bölümde tek bağımsız değişkene bağlı. Yüksek mertebeli denklemlerde de değişken dönüşümleri kullanılabilir. homojen veya parçalama ile homojen hale dönüştürülen diferansiyel denklemin çözümüne verilen isimdir. bağımlı değişkenin ve türevlerinin önünde bağımsız değişkene bağlı fonksiyonların çarpım halinde olduğu değişken katsayılı denklemlerin çözümü seri ile yapılır. Özellikle 1. Bu çözüm ÖZEL ÇÖZÜM olarak da isimlendirilir. Bu durumda önerilen çözüm fonksiyonun yeterli sayıda türevi ve kendisi diferansiyel denkleme taşınarak denklemin sağlaması araştırılır. İlk önce diferansiyel denklemin tümünün değil. Bazı durumlarda herhangi bir matematiksel işlem yapılmaksızın tahmine ve tecrübeye dayanarak. 1.mertebe diferansiyel denklemler ise İNTEGRE EDİLEBİLİR PARÇALARA AYRILARAK çözümü gerçekleştirilmektedir. Yeni değişkenler ile integerasyon çözüm uygulandıktan sonra eski değişkenlere tekrar dönülür. Sağlama işlemi diferansiyel denklemde hiçbir ifadenin kalmaması manasınadır. mertebe diferansiyel denklemler için denklemin lineer veya non-lineer olması çözüm üzerinde çok etkili olmamasına karşın. özel DEĞİŞKEN DÖNÜŞÜMLERİ ile çözüm aranabilir. homojen çözüme benzetilerek veya diferansiyel denklemin homojen olmayan kısmına benzetilerek diferansiyel denklemin özel çözümü önerilir. Genel çözüm. Homojen çözüm. Homojen çözüm bulunduktan sonra HOMOJEN OLMAYAN ÇÖZÜM bulunmalıdır. Sağlama işlemi gerçekleşmemiş ise yeni bir öneri yapılarak tekrar sağlaması kontrol edilir. Örnek olarak.mertebe diferansiyel denklemlerde çözüm için ilk önce İNTEGRASYON düşünülmelidir.BÖLÜM II ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ Önceki bölümlerde integrallerin en basit diferansiyel denklem olduğu ifade edilmişti. Bu nedenle diferansiyel denklemelerin çözümünde de integrasyon prosesi kullanılacaktır. Yüksek mertebeli denklemlerde kullanılan bir diğer yöntem KUVVET SERİLERİ ile çözümdür. Bu amaçla özellikle bağımsız değişkene bağlı fonksiyon bloğu ve sabitler çözümün ilk aşamasında düşünülmeyebilir.mertebe diferansiyel denklemler için kullanılan son yöntem ise TAM DİFERANSİYEL yaklaşımdır. 32 . yüksek mertebeli diferansiyel denklemlerde sadece lineer diferansiyel denklemlerin analitik çözümü mümkündür.

dx Çözüm: Denklemdeki y ve x ifadeleri taraf tarafa ayrılabilir. İkinci teste görede bulunan çözüm ve türevi diferansiyel denklemde yerine yazılır.y) fonsiyonun.y)=g(x). çözüm fonksiyonunun yeniden türevinin alınmasıyla. mertebe diferansiyel denklemler için “f” fonsiyonu hem bağımlı değişken ve hemde bağımsız değişkenlerin fonksiyonu. y ) = g ( x). 4 x + 9 yy ' = 0 36 Verilen denklem elde edildiği için çözüm doğrudur. mertebe değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemin genel formu ve çözüm formatı şu şekildedir. Birinci teste göre mutlaka tekrar diferansiyel denklemi vermelidir. dy dy (2) = f ( x.h( y ) ⇒ ∫ h( y) = ∫ g ( x)dx dx Problem 1: 9 y dy + 4 x = 0 diferansiyel denklemini çözünüz.…. belirlenebilir. mertebeden bir diferansiyel denklem y bağımlı.y)=xyln(x+y) şeklinde ise sadece x’in ve sadece y’nin fonksiyonları elde edilemeyeceği için bu metodla çözüm elde edilemez. denklemde varolan değişkenler taraf tarafa ayrılabilmelidir. Cn gibi n tane integral sabiti bulunmalıdır. Sağlama: Bulunan çözümün doğru olup olmadığı. x2 y2 2 x 2 yy ' x yy ' + = C1 ise 1. olabilir. f=f(x. x ise bağımsız değişken olmak üzere şu şekilde verilebilir: d ny = f(x) dx n (1) Burada f(x) bağımsız değişkene bağlı bilinen bir fonksiyondur.2.h(y) şeklinde iki ayrı fonksiyona bölünebilmesidir. 1. Yani. 8x − −4 x 36C1 − 4 x 2 x2 y2 9 → y′ = = dif denklemde + = C1 ise y = 9 9 4 36C1 − 4 x 2 36C1 − 4 x 2 2 9 9 9 yerine yazılırsa 33 . Çözümün sağlanması 2 şekilde test edilebilir.1 Değişkenlerine Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler En genel halde bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ayrılabilen n. C2. Bununla birlikte. 9 4 9 4 9 4 4 x + 9 yy ' = 0. C 9y2 x2 y2 2 + = C1 ∫ 9 ydy = − ∫ 4 xdx 2 = −2 x + C C1 = 18 9 4 C1 sabiti başlangıç veya sınır şartı ile bulunacaktır. Tüm ifadeler birbirini yokediyorsa bulunan veya önerilen çözüm doğru demektir. Bu tip denklemlerin çözümleri n kere x üzerinden integrasyon ile gerçekleştirilebilir.y). Mertebe bir dif. C3. Örnek olarak. + = 0. bu özelliğe sahip denklemlerin çözümü için gerekli şart f(x. denklemin C1. Elde edilen ifade iki basit integrali alınabilir bir denklem olacaktır. Bu durumda çözüm sonrasında n. Sadece 1.mertebe bir diferansiyel denklem için bu şekildeki ayırım yapılarak ve 1 kez integral alınarak çözüm gerçekleştirilmiş olacaktır.y)=ex+y ise f(x. 1. f(x. türevi Çözüm + = 0. Diğer taraftan f(x. f(x.y)=exey olarak ayrılabildiği için çözüm mümkündür.

İntegral ve türev birbirinin tersidir. dy 1 − y2 Problem 3: = dx y(1 − x) diferansiyel denklemini çözünüz. Not: Çözüm sonrasında tüm fonksiyonların logaritma fonksiyonu veya sinus fonsiyonu … olması halinde integral veya diferansiyel denklem sabiti de ( C ) aynı fonksiyonlar cinsinden (lnC. Çözüm için değişken dönüşümü de gerekecektir. Böyle bir dönüşüm mantıksal olarak da yanlış değildir. Çözüm: Denklemdeki y ve x ifadeleri taraf tarafa ayrılabilir. ⎛ d2y ⎞ d2y ⎛ dy ⎞ dy dx = x dt = t dA = A → ∫ d ⎜ ⎟ = d⎜ 2 ⎟= 2 ∫ ∫ ∫ ∫ ⎝ dx ⎠ dx ⎝ dx ⎠ dx Buna göre örnek diferansiyel denklemin çözümü. dx 3 Çözüm: Bu tür diferansiyel denklemlerin çözümünde tütevin integrasyonu için şu benzerlik unutulmamalıdır.Birinin etkisini diğeri yokeder.v 2 ln u = ln v 2 + ln C Co = ln(C ). C değeri sabitse bunun logaritması veay sinus değeride sabit olacaktır. 5 x2 Çözüm : y = − e − 2 x + C1 + C 2 x + C3 8 2 Buradaki C ler sabitler olup başlangıç veya sınır şartları yardımıyla bulunur. SinC. ⎡d2y⎤ d3y d ⎡d2y ⎤ d 2 y −5 −2 x e + C1 = = 5e −2 x ⇒ ∫ d ⎢ 2 ⎥ = ∫ 5e −2 x dx ⇒ 2 = ⎢ ⎥ dx3 dx ⎣ dx 2 ⎦ dx 2 ⎣ dx ⎦ d ⎡ dy dx ⎢ dx ⎣ dy 5 − 2 x ⎤ − 5 −2x ⎡ dy ⎤ ⎛ − 5 −2x ⎞ ⎥ = 2 e + C1 ⇒ ∫ d ⎢ dx ⎥ = ∫ ⎜ 2 e + C1 ⎟ dx ⇒ dx = 4 e + C1x + C2 ⎝ ⎠ ⎦ ⎣ ⎦ Benzer şekilde bir kez daha integrali alınarak çözüm aşağıdaki şekilde bulunur. Bu değişkenler ve C sabitleri arasında sadeleştirme işlemleri açısından faydalı olacaktır. Gerekli ters dönüşümlerle çözüm şu şekilde bulunacaktır: 1-y2 = C(1-x)2 Sağlama : “Bulunan çözüm doğrumu?” sorusu çözümün kendisi ve türevi verilen denklemde yerine yazılarak kontrol edilebilir. Elde edilen ifade iki basit integrali alınabilir bir denklem olacaktır.…) yazılabilir. ydy dx ∫ 1 − y2 = ∫ 1 − x 1 − y 2 = u 1 − x = v ⇒ − 2 ydy = du − dx = dv ∫ − 2u = ∫ − du dv v ⇒∫ du dv = ∫2 u v ⇒ ln(u ) = 2 ln(v) + Co ln u = ln v 2C ⇒ u = C.36C1 − 4 x 2 dy 9 y + 4 x = 0 ise 9 dx 9 −4 x 36C1 − 4 x 2 9 9 + 4x = 0 → − 4x + 4x = 0 → 0 = 0 d 3y Problem 2: = 5 e-2x diferansiyel denklemini çözünüz. 1 − y 2 = C (1 − x ) 2 y = 1 − C (1 − x ) 2 y′ = 34 2C (1 − x ) 2 1 − C (1 − x ) 2 = C (1 − x ) 1 − C (1 − x ) 2 .

Problem 4: Çözüm: dy = 1 + y 2 diferansiyel denklemini çözünüz. dx Çözüm: dy C=lnC1. y = 2e kx Uygulama 1: Yüzey sıcaklıkları T1 ve T2 olan L kalınlığındaki duvardan geçen ısıyı hesaplayınız. Böylece genel çözüm. dx dy = ∫ dx arctgy=x+C y=tg(x+C) ∫1+ y Problem 5: Çözüm: 2 dy + 5 x 4 y 2 = 0 diferansiyel denklemini y(0)=1 şartı ile çözünüz. 2 = C1e k 0 ise C1=2 bulunur. y2 = x2 + 8 dy Problem 7: = ky dif. denklemini y(0)=2 şartı ile çözünüz. = + C ise C=4 2 2 bulunur. -1=-0+C ise C=-1 bulunur. Denklemdeki k bir sabittir. Duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını belirleyip çiziniz. Problem 6: dx y Çözüm: y2 x2 ydy = ∫ xdx x=1 ise y=3 [ y(1)=3] = + C ∫ 2 2 33 12 Çözüm denkleminde x yerine 1 y yerine 3 yazılarak C belirlenir. dx y(1 − x) C (1 − x ) 1 − C (1 − x ) 2 = C (1 − x ) 2 2 (1 − x ) 1 − C (1 − x ) 0 = 0 ise çözüm doğru. lny=kx+lnC1 ise y = C1ekx ∫ y = ∫ kdx ise lny=kx+C.dy 1 − y2 = . 1 y= 5 x +1 dy x = diferansiyel denklemini y(1)=3 şartı ile çözünüz. Böylece genel çözüm. dx = −5∫ x 4 dx − 1 = −x5 + C x=0 ise y=1 [ y(0)=1] y Çözüm denkleminde x yerine 0 y yerine 1 yazılarak C belirlenir. Böylece genel çözüm. x=0 ise y=2 [ y(0)=2] Çözüm denkleminde x yerine 0 y yerine 2 yazılarak C1 belirlenir. ∫y dy 2 Isı akış Doğrultusu T1 Duvar veya Levha T T1 a b c Duvar içerinde sıcaklık değişimi Beklenen sıcaklık eğrileri q T2 T2 0 x=L L x 35 .

dT denklemiyle hesaplanmalıdır. sınır şartı yerine konularak transfer olan ısı bulunur. 0 q’’’ q1 T1 Duvar veya Levha x q2 T2 Isı akış Doğrultusu L Duvar içerisinde ısı üretimi mevcut ise diferansiyel denklem şu şekilde olacaktır: ∂ 2 T ∂ 2 T ∂ 2 T q ' ' ' ρC v ∂T + + + = ∂x 2 ∂y 2 ∂z2 k k ∂t 36 Ancak bu denklem kısmi olup çözümü zordur. Dolayısıyla sıcaklık değişimide x sadece x yönünde olacaktır. q. Bu durumda da ısı y ve z yönündeki mesafeler çok uzun olduğu için en kısa yön olan x yönünde akabilecektir. 2: x=L ise T=T2 ise T2 = T(x) T1 b Duvar içerinde hesaplanan sıcaklık dağılımı k qL + T1 duvardan transfer olan ısı miktarı q = (T1 − T2 ) dir. Yapılardaki uygulama açısından x yönündeki ısı içeri veya dışarı akarkan. Bizim için duvarın x doğrultusundaki ısı tarnsferi önemlidir. Bu ifadede 2. y ve z yönündeki boyutun daha büyük olması nedeniyle ısı akısı duvar içerisinde kalacaktır. Bu nedenke y ve z yönünde duvar uzunluklarının sonsuz olduğu kabul edilebilir. Diğer y ve z yönlerindeki ısı akısı önemli değildir. Bu nedenle değişken sayısı 2 tane oluncaya kadar bazı kabuller yapılmalıdır. q x = -kT + k T1 ise T ( x) = qx + T1 k Bu denklem şekildeki b eğrisine uygun bir lineer değişimi ifade ettiği için beklenen bir çözüm bulunmuştur. q = −k ∫ qdx = −∫ kdT q dx = -k dT ise çözüm q x = -kT + C şeklinde bulnur. 1: x = 0 ise T = T1 . o yöne göre sıcaklık değişmez .Bu durumda duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını veren ifade şu şekildedir. Herhangi bir yönde ısı akışı yoksa. Değişkenler olan T ve x eşitliğin her iki tarafına dx ayrılabilir.0 = -k T1 + C ise C = k T1 bulunur. L k Isı akış Doğrultusu T2 0 x=L x Uygulama 2: Yukarıdaki problemde duvar içerisinde kimyasal yolla q’’’ kadarlık bir ısı üretimi söz konusu olursa sıcaklık dağılımı ve q değerleri ne olur? Maksimum sıcaklığı bulunuz. Sınır şartları iki tane bulunur.

0/2k + C1.) 2 ye (T. sıcaklık zamanla değişmiyor ise ∂T =0 ∂t ∂T ∂ 2T = =0 ∂y ∂y 2 ∂T ∂ 2T = =0 ∂z ∂z 2 Bu yaklaşımlar ile değişken sayısı 4 den (T. Sıcaklık dağılımını kullanarak fourier denklemi yardımıyla yüzeylerden transfer olan ısılar hesaplanabilir. T1>T2 için duvar içindeki sıcaklık dağılımı ve yüzeyden meydana gelen q1 (x=0) ve q2 (x=L) ısı akışları şu şekildedir: dT ⎡ T − T q′′′L ⎤ = q′′′x − k ⎢ 2 1 + ısı x değerine bağlı olarak değişiyor.daimi problem. Diferansiyel denklemin yeni hali şu şekildedir: d 2T q' ' ' + = 0 (Bir tane bağımsız değişken var. Daha önce diferasiyel denklem çıkarılmasında bahsediliği gibi bu beklenen bir durumdur. denklem) dx 2 k d ⎡ dT ⎤ − q ' ' ' dT − q ' ' ' ⎡ dT ⎤ ⎛ − q ' ' '⎞ ⎢ dx ⎥ = k ⇒ ∫ d ⎢ dx ⎥ = ∫ ⎜ k ⎟ dx ⇒ dx = k x + C1 ⇒ ⎝ ⎠ dx ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ∫ dT = ∫ ⎢ ⎣ − q' ' ' 2 ⎡ − q' ' ' ⎤ x + C1 ⎥dx ⇒ T = x + C1x + C2 k 2k ⎦ Çözüm için gerekli sınır şartları: x=0 ⇒ T=T1 T1 =. Adi dif. Bu nedenle duvar içerisinde bir noktada sıcaklık maksimum veya minimumdur. Maksimum sıcaklık için sıcaklık dağılımını veren denklemde x=xkrt yazılmalıdır.x. sıcaklık bu yönde değimiyor ise .x) düşecektir. dx 2k ⎥ ⎣ L ⎦ ⎡ T − T q′′′L ⎤ ⎡ T − T q′′′L ⎤ q2 = q′′′L − k ⎢ 2 1 + q1 = − k ⎢ 2 1 + 2k ⎥ 2k ⎥ ⎣ L ⎦ ⎣ L ⎦ q = −k 37 .z. sıcaklık bu yönde değimiyor ise .y yönünde ısı akışı yok. İlave olarak problem daimi (steady) olarak düşünülürse sıcaklık değişmeyecektir: zamanla da . Bir sabitin türevi ise sıfırdır. T1<T2 olduğu zaman maksimum nokta sağ tarafa yakın.0 + C2 ⇒ C2 = T1 x=L ⇒ T=T2 T2 =. Fiziki yorum olarak duvar içerisinde ısı üretimi olmasından dolayı duvar içinde bir yerde sıcaklık maksimumdur. T1>T2 olduğu zaman ise sol tarafa yakın olacaktır.T1 )/L+ q’’’L/2k q′′′x 2 ⎡ T2 − T1 q′′′L ⎤ + + T =− x + T2 2k ⎢ L 2k ⎥ ⎣ ⎦ Duvar içerisinde sıcaklık dağılımını veren denklem Sıcaklık duvar içerisinde parabolik olarak değişmektedir.ve sabit kalır.q’’’. 2 değişken arasındaki diferansiyel değişim adi formda olacaktır. Maximum sıcaklık ve yeri şu şekilde tesbit edilir.q’’’L2/2k + C1.L + T1 ⇒ C1 = (T2.z yönünde ısı akışı yok.y. dT q′′′x ⎡ T2 − T1 q′′′L ⎤ =− +⎢ + =0 dx k 2k ⎥ ⎣ L ⎦ ise xkrt = k (T2 − T1 ) L + 2 q′′′L xkrt maksimum sıcaklığın yerini belirler.

T(x) Tmax T1 q1 T2 0 xkrt x=L/2 x=L x T1 > T2 için sıcaklık dağımı, maximum sıcaklık değeri ve yeri q2

Uygulama 3: AralarındaL mesafes bulunan direklere asılan birim uzunluk ağırlığı wo [N/m] olan sahip kabloda yerçekiminden dolayı meydana gelen sarkmayı bulunuz. Direklerin tepe seviyesine göre meydana gelen maximum çökme miktarını ve yerini bulunuz.
0 x

wo [N/m]

g

kablo

U

d2U wo ise = dx 2 To

⎛w ⎞ d ⎡ dU ⎤ w o dU w o ⎡ dU ⎤ = ⇒ ∫ d ⎢ ⎥ = ∫ ⎜ o ⎟ dx ⇒ = x + C1 ⇒ dx ⎢ dx ⎥ To dx To ⎝ To ⎠ ⎣ ⎦ ⎣ dx ⎦

∫ dU = ∫ ⎢ T ⎣

⎡ wo
o

⎤ w x + C1 ⎥dx ⇒ U = o x 2 + C1x + C2 2To ⎦

Sınır şartları uygulanarak integral sabitleri bulunur. 1: x = 0 ⇒ U = 0 2: x = L ⇒ U = 0 0 = 0+ 0+C2 ⇒ C2= 0 0 = (w0/2T0)L2 + C1L ⇒ C1= - w0L/(2T0) ise
U ( x) = w0 2 ( x − Lx ) 2T0 maksimum çökmenin meydana geldiği noktayı bulmak için bulunan denklemin 1.türevi sıfıra eşitlenir. 2 w ⎡⎛ L ⎞ w L2 L⎤ dU w0 L = (2 x − L) = 0 ⇒ 2 x − L = 0 ⇒ xkrt = ise U max = 0 ⎢⎜ ⎟ − L. ⎥ = − 0 dx 2T0 2 2T0 ⎢⎝ 2 ⎠ 2⎦ 8T0 ⎥ ⎣ L/2
0 x=L/2 x=L x Meydana gelen sarkmanın x’ e göre değişimi ve maksimum çökme

Umax U(x)

38

Uygulama 4: Yola(x) bağlı ivmesi a = 2x ile verilen hareket durmakta iken harekete başlayan bir araca aittir. Aracın hızını ve yolunu zamana bağlı olarak bulunuz.

dV = 2 x şeklinde bir denklem elde edilecektir. Bu diferansiyel denklemde 3 tane dt değişken (V,x ve t) mevcuttur. 3 değişkenli diferansiyel denklem çözülemez. Çözüm için değişken sayısı 2 ye düşürülmelidir. Bu iki şekilde yapılabilir: a=

İlk yöntemde bağımlı değişken (V) yokedilebilir. V yerine x li ifadesi yazılır. Yolun zamana göre 1. türevi hız ise dx d d ⎡ dx ⎤ d 2 x d 2x V= ise diferansiyel denklem = 2 x olur. Böyle → a = [V ] = ⎢ ⎥ = 2 dt dt dt ⎣ dt ⎦ dt dt 2 2.mertebe bir denklemin çözülebilmesi için sağ taraf bağımsız değişkenin (t) fonksiyonu olmalıdır. Oysaki elde edilen denklemin sağ tarafı bağımlı değişkenin (x) fonksiyonudur. d 2x İntegrasyon için 2 = f (t ) olmalı dt IIDeğişken sayısını 2 ye indirgemenin diğer yolu bağımsız değişkenlerden birinin yokedilmesidir. Zincirleme türev kuralı ile bu amaç gerçekleştirilebilir. dV dV dx dx dV = → a= V= a =V dt dx dt dt dx Böylece V ve t arasındaki ivmeden V ve x arasındaki ivme ifadesine geçilebilir. dV V2 = 2x ⇒ ∫ VdV = ∫ 2 xdx ⇒ = x2 + C V dx 2 x = 0 ⇒ V = 0 (Durmaktadır.) ise 0 = 0 + C ⇒ C = 0 , V2 = 2x2 ⇒ V =1.414 x
Uygulama-5: Şekilde görülen çelik köprü üzerinde seyretmekte olan bir araçtan dolayı köprüde meydana gelen çökmeyi (sehim) bulunuz. Maksimum değeri belirleyiniz. Açıklama: Köprü üzerinden geçen en ağır araç körünün tam ortasında en büyük çökmeyi meydana getirir. Bu nedenle tam orta nokta için bulunacak çökme değeri için sağlanacak emniyet diğer noktalar içinde kafi olacaktır. Araç ağırlığından dolayı gövdeyi F kuvveti ile eğmeye çalışacaktır. Hesaplama için mesnet reaksiyonları hesaplandıktan sonra 0 orijin noktasına x kadar uzaklıktaki A noktasına göre moment alınır.
gövde g

I-

Köprü Ayağı F L F 0 F/2 x A

Köprü Ayağı

Çökme eğrisi Sehimin x’ e göre değişimi

Sehim veya çökme (u) diferansiyel denklemi I atalet momenti ve E elastisite modulü ve moment (M) değerine ne bağlı olarak şu şekildedir;
39

EI

d 2u Fx = M ( x) burada moment önceki şekle göre A noktasından M ( x) = − dir. 2 dx 2 d 2u Fx =− , 2 dx 2 d ⎛ du ⎞ Fx , ⎜ ⎟=− 2 IE dx ⎝ dx ⎠ u=− Fx du Fx 2 ⎛ du ⎞ =− + C1 , d ⎜ ⎟ = −∫ dx ise ∫ ⎝ dx ⎠ 2 IE dx 4 IE

ise IE

⎛ Fx 2 ⎞ du = − ∫ ⎜ + C1 ⎟ dx ∫ ⎝ 4 IE ⎠

Fx 3 + C1 x + C 2 12 IE

Çözümün tamamlanması için 2 tane sınır şartı gerekir: 1. x=0 ise u=0 , C2=0 Fx 3 FL2 FL2 2. x=L/2 ise du/dx=0, C1 = ise u = − + x 12 IE 16 IE 16 IE
Uygulama-6: Hareketsiz duran ve aralarında H kadar mesafe bulunan iki plaka arasında akan Qo debiye sahip sıvının hız profilini veren bağıntıyı bulunuz. Akış daimi (steady) dir.
Kanala girerken Hız profili y 0 x H Kanala içeriside Hız profili Açıklama: Sıvıların yapışma özelliği vizkosluk özelliği olarak bilinir. Gerçek sıvılar temasta oldukları katı yüzeye yapıştıklarından hızları yüzey ile aynı olur. Bu problemde plaka yüzeyler hareketsiz olduğu için palakaya bitişik tanecik hızları sıfırdır. Bu suretle girişteki homejen hız profili (gradyeni) kanal içinde parabolik olarak değişir.

Çözüm: İki boyutlu (y,x) akış için akışın hareketini tanımlayan Navier-Stokes denklemi sıkıştırılamayan sıvılar için şu şekildedir. ⎛ ∂ 2u ∂ 2u ⎞ ⎛ ∂ 2v ∂ 2v ⎞ ∂u ∂P ∂v ∂P x için, ρg x − ve y ekseni için ρg x − + µ⎜ 2 + 2 ⎟ = ρ + µ⎜ 2 + 2 ⎟ = ρ ⎜ ∂x ⎟ ⎜ ∂x ⎟ ∂t ∂y ∂y ⎠ ∂t ∂x ∂y ⎠ ⎝ ⎝ Bu denklemlerde u ve v sırasıyla akışkan taneciği hızının x ve y eksenlerindeki izdüşümleridir. İlave olarak g yerçekimi ivmesini, ρ akışkan yoğunluğunu, µ dinamik viskoziteyi ve P basıncı göstermektedir. Akış sadece x yönündedir ve hız sadece y’ ye göre ∂u değişmektedir. Bu nedenle v=0 ve = 0 olacaktır. Daimi akış zamana göre değişim ∂x göstermeyen akış için zamana göre türevlerde sıfır olacaktır. Geriye kalan ifade şu şekildedir.

ρg x −

⎛ ∂ 2u ⎞ ⎛ d 2u ⎞ ∂P ∂P + µ ⎜ 2 ⎟ = 0 , ρg x − + µ⎜ 2 ⎟ = 0 , ⎜ ∂y ⎟ ⎜ dy ⎟ ∂x ∂x ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

ρ gx −

∂P = K ise ∂x

⎛ d 2u ⎞ K +µ⎜ 2 ⎟ =0 ⎝ dy ⎠

Yukarıdaki denklemde tek bağımsız değişken olduğu için kısmi diferansiyenden adi diferansiyele geçilir. İntegral y üzerinden alınacak olup x ile ilgili terimler bu nedenle K sabiti ile kısaca gösterilmiştir.
d 2u K −K 2 = − = sabit ise iki kez y’y göre integral alınarak u ( y ) = y + C1 y + C 2 bulunur. 2 µ 2µ dy

Sabitlerin bulunması için 2 sınır şartı gerekir. Koordinat sisteminin orijin noktası iki plakanın tam ortası seçilerek hareketsiz plaka yüzeyindeki sıvı taneciklerinin hızı tanımlanabilir. Plakaların orijine uzaklığı seçilen orijine göre H/2 ve –H/2 olacaktır. Gerçek akışkanlar katı
40

Bu değişim HIZ ALANI olarakta isimlendirilir. y=H/2 ise u=0 .(x+2) dy = 0 2. x dx . u= KH 2 bulunur. dx = t (1+t2) sec2 x dt 14. 0 = Son iki sınır şartı denkleminin çözümümden C1=0 ve C 2 = sabitler ve K yerine yazılarak şu şekilde bulunur. y ln x ln y dx + dy = 0 18. x2 y y’ = ey 19. y’ = 2x + x y2/ 3y +x2 y 17. xy dx . a2 dx = x ( x2 . x2 dx + y(x-1) dy = 0 4. Örnek Problemler : 1. Bu nedenle y doğrultusu dy lik sonsuz küçük diferansiyel dilimlere ayrılır. Bu hız bağıntısından hareketle debi ve viskoz kuvvetler hesaplanabilir. Kesit akış doğrultusuna dik olup. 0 = 2µ 2 1. H. Qo = ∫ H /2 H /2 −H / 2 u ( y )dy şeklinde yazılabilir. Qo = ∫ ifadenin integrasyonu ile bulunabilir.Derinlik şeklinde hesaplanır. Plakaya yakın birim kesitten geçen debi ve 0 orijin noktası civarındaki birim kesitten geçen debi aynı olmayacaktır. (1+ ln x ) dx + (1+ln y ) dy = 0 15. Bu durumda H değerinden geçen debi integralle belirlenir. Bu durumda çözüm 8µ 1 ⎡ dP ⎤ 2 2 ⎢− dx + ρg x ⎥ H − 4 y 8µ ⎣ ⎦ ( ) Bu hız profili bir parabolik bağıntı olup beklenen çözümdür. Debi (=hız*kesit) prensibine göre hesaplanır. y’ = y sec x 13. Herhangi bir dy. dx/(y(1+x2)) =2 dy 7. Qo debisi bu −H / 2 u ( y )dy = ∫ 1 − H / 2 8µ H /2 H3 ⎡ dP ⎤ − + ρg x ⎥ H 2 − 4 y 2 dy = ⎢ dx 12 µ ⎣ ⎦ ( ) ⎡ dP ⎤ ⎢− dx + ρg x ⎥ ⎣ ⎦ Son çözümden istenirse Qo debisini veren kanal aralığı H belirlenir. Ancak H boyunca u hızı değişmektedir. Bu nedenle her y noktası için bir debiden bahsedilebilir.a2 )0.Derinlik kesitinden geçen debide sonsuz küçük olacaktır. dr = b (cos θ dr + r sin θ dθ ) .5dy 20. y=-H/2 ise u=0 . x cos2 y dx + tan y dy = 0 9. y2 e2x dx = (4+ e2x) dy 6. tan2 y dy = sin3 x dx 8. sin x sin y dx + cos x cos y dy = 0 10. (e2x + 4 ) y’ = y 22. Bu durumda diferansiyel kesitten geçen debi Derinlik=1 alınarak. (1-x) y’ = y2 11. sınır şartı . y’ = cos2 x cos y 41 12. −K (H / 2)2 + C1 H + C2 2µ 2 −K (− H / 2)2 − C1 H + C2 2. Bağıntı y yönünde akışkan hızının nasıl değiştiğini ifade etmektedir.x2)1/2dy = 0 16. x y3 dx + (y+1) e-x dy = 0 21.3 dy = 0 3. sınır şartı . dy/dx = y/x2 5.yüzeyine yapışacağından ve plakalar hareketsiz olacağından plaka yüzeyindeki taneciklerin hızı da sıfır olacaktır. x dx + (a2 .

r(0)=8.y) ve N(x.y) fonsiyonlarına bağlı olarak 1.g(y) denklem için mümkün olmayabilir. y ) genel ifadesindeki f(x. y’+cscy=0 38. y’= cosx tgy 40.y)=-(x+y) ve N(x. y’=4(y+1)0. sinθ dr = r cosθ dθ. dr/dt=-4tr. yy’=0. M(x. mertebe bir diferansiyel denklemin standart formu şu şekilde gösterilebilir. çözüm ifadesinde x-değişkeni. x y dx + e dy = 0 26. y yerine V ve x yerine t 42 . dV = sin t + V → ∫ dV = ∫ ( sin t + V ) dV : zaman (t) üzerinden integral almak dt için hız (V) zaman cinsinden yerine yazılmalıdır.5 dy = 0 24. (1. r(0. bağımlı ve bağımsız değişkenlerin fonksiyonu olan M(x. V(dV/dt)=g. Değişkenlerine ayrılamayan. w:sbt 39. 2 xyy’ = 1+ y2 28. Eğer değişken ayırma yapılamaz ise integral almak mümkün olmayacaktır.5sin2wx .25π) = -1 r(0) = r0 y(2) = 3 y(0) = 1 y(2) = -1 y(1) = 3e-1 y(2) = 3 y(π/2) = 4 y(-2) = 1 y(1) = 9 32.y2)0. y’=3(y+1) 37. y) dx + N(x .23.5 cos2x. Ancak y=y(x) şeklinde bir bilginin bulunması da verilen integralin çözümüne bağlı olduğundan klasik mantıkla çözüm bulunamaz.y) dy = 0 Bu denkleme yukarıda verilen I. g:sbt. y’=y2 sinx 41.y. 2y dx = 3x dy 30.2 44.y)=1 olacaktır. y’ = 3y 29.örnek için. Ancak bu integral çözümüne bağlı olup çözüm mümkün olmaz II- Şayet verilen örnekler çözülmüş olsaydı.mertebeden diferansiyel denklemler tam diferansiyel yaklaşımı ile çözülebilir. dr/dt = -4 rt 27. y’ = (3+y) cot x 33.C)=0 denkleminden C çekilerek C=C(y. y’ = x2y2 35.3 46. y’ = (3y-xy)/x 31. xyy’ = 1+ y 2 3 x2 36.2 Tam Diferansiyel Denklemler Önceki bölümde verilen bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ayırma yöntemi her diferansiyel dy = f ( x.x) (1) şeklinde bir kapalı fonksiyonel denklem bulunabilir. V(to)=Vo 45. Idy = x+ y → ∫ dy = ∫ ( x + y ) dx : x üzerinden integral almak için y değişkeni dx x cinsinden yerine yazılmalıdır. y’=x2y2-2y2+x2-2 42.y)=h(x). y(0. L(dI/dt)+RI=0. 2ydx = 3x dy 34.5dx . y’+(x+1)y =0 3 2. y′ = dx şeklinde ayırmanın mümkün olmadığı hallerde. Aynı şekilde II. Örnek olarak.x (x2 – 1)0. y’=x3e-y y(2)=0 43. y-değişkeni ve Cintegral sabiti bulunacaktı. I(0)=Io 47. Bulunan f(x. 1.5π)=-0.örnek uyarlanırsa (2) dy = x+ y → dy − ( x + y )dx = 0 ise dx M(x.

N(t. 3 değişkenli (C.y) fonsiyonlarına bağlı olarak (4) şartını sağlayan C ne olmalıdır?” sorusunun cevabı verilmelidir. Diferansiyel “değişim” olarak da algılanabilir. Çünkü bu türevleme birbirine eşit iki diferansiyel ifade elde edilir. Dikkat edilirse (2) formundaki çözülecek diferansiyel denklem ve çözüldüğü varsayılan çözümün diferansiyelini ifade eden (4) denklemleri birbirine benzemektedir. bu toplamda tam diferansiyel olacaktır. Başka bir ifade ile “M(x.yazılarak M(t. (2) formunda verilen bir diferansiyel denklemin çözümünden bulunacak (1) nolu denklemin tam diferansiyel şartını sağlayarak (4) denklemini sağlayabilmesi için (5) nolu denklemlerden tam diferansiyellik şartları üretilmelidir. M ( x. Biri diğerini yokedebilir. y ) = ∂C ∂x . ∂C ve ∂x ∂C ∂C dx + dy = 0 ∂x ∂y (4) şeklinde yazılabilir. Tam ve kısmi diferansiyeller 2 ve 2’ den daha fazla değişken içeren fonksiyonlar için lullanılan kavramalardır. Tam diferansiyel C gibi bir sabit için kesinlikle sıfırdır.V)=1 şeklinde (2) formuna dönüştürülür. y ) = ∂C ∂ M ( x. Verilen (5) denklemleri de x ve y ye göre kısmı olarak türetilirse. Bu ikisinin toplamı değişiminin tamamını verecek olup. (1) denklem ile tanımlanmış olan kapalı fonksiyonda C integral sabiti geçici olarak değişken kabul edilirse 2 değişkenli yapıdan 3 değişkenli bir yapıya ulaşılır.türevi olarak bakılacağı gibi. C’nin x’e göre değişimi olarakta düşünülebilir. Bu birleşme ancak M’ nin y’ ye göre kismi türevine. Bu benzeşimden .y) böyle bir fonksiyonun 1. Ancak ∂C sıfır olmayabilir. Bu yaklaşım Sabitlerin Değişimi ismi verilmekte olup başka diferansiyel denklem çözümlerinde de kullanılmaktadır.V)=Sint+t . Tam diferansiyel bir fonksiyon (değişken ∂y sayısı gerçekte 2 tane olan fonksiyon) için dC=0 olmalıdır. M ( x. y ) = ∂C ∂y (5) yazılabilir. Bunlar kısmi diferansiyel dir. diğer bir kısmı da y üzerindedir. N ( x. Birinden bulunan C değeri. y ) = ise = ∂x ∂y ∂ x∂ y ∂y ∂x ∂ y∂ x (6) 43 . (3) denklemine göre C’ nin değişiminin bir kısmı x. hem M hemde N fonksiyonları etkili olacağından her ikiside kullanılmalıdır. y ) ∂ 2 C ∂C ∂ N ( x.5.y) ve N(x.1) dayanarak şu şekilde yazılabilir: dC = ∂C ∂C dx + dy ∂x ∂y (3) Burada C nin bir integral sabiti olduğu için tam diferansiyelinin sıfır olması sözkonusudur. ∂C C’nin x’e göre ∂x 1.diferansiyeli önceki bilgilere (Bölüm 1. y ) ∂ 2 C ise = ve N ( x.x. N’ ninde x’ e göre tekrar kısmı türevleri alınması ile mümkün olur. Her ikisininde kullanılabilmesi içim iki denklem birleştirilmelidir. (5) nolu denklemler 2 tane olup hangisinden C değeri bulunabilir. diğerinden bulunacak C değerine eşit olacakmıdır? Çözüm üzerinde her ikiside.

Bulunan Co(x) içerisinde kesinlikle y değişkeni bulunmaz. (5) ifadesine dikkate edilecek olursa görülecektir. Bu integrasyon sonucu Co içerisinde x ile ilgili bir ifadenin olamıyacağı açıktır. işleme başlanır. Çünkü. Aksi halde işlem hatası olup çözüm yanlış olur. y ) = ∂C ⇒ ∂C = N∂y ⇒ ∂y ∫ ∂C = ∫ N ( x. ∂C nin N(x. Bu durumda tam diferansiyel bir form için (2) denklemindeki M ve N fonksiyonlarına bağlı olarak. integral y üzerinden alınmış olup.y) yada N(x. N' nin x' e göre kımi türevine eşit ise o denklem tam diferansiyel denklemdir denilebilir. (5) denklemlerindeki ifadelerden biri ele alınarak. y )∂x + Co ( y ) (8) M ( x. (9) denkleminde Co’ın y’ ye göre türevinde “d” operatörünün kullanıldığına dikkat edilmelidir. (8) ifadesi y 'ye göre tekrar türetilecek olursa çözümün tamamlanmasını sağlayacak Co(y) . Bu ifade kısca Mx=Ny olarak da gösterilebilir. M(x. bulunacak Co sabitinin x’ e bağlı olması muhtemel olacaktır. Mx M’ nin x’ e göre kısmi türevi demketir. Problem-1: (y3 + 2x) dx + (3xy2 +1)dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Bu durumda (7) nolu denklem tam diferansiyellik şartı olacaktır. y ) = ∂y ∂x (7) şeklinde tam diferansiyellik şartı yazılabilir. ∂ M ( x . ∂C ∂ ⎡ ⎤ dCo ( y ) = ⎣ ∫ Mdx ⎦ + dy ∂y ∂y ifadesinden bulunacaktır. Co sadece bir değişkene bağlı olmak zorundadır. (8) çözümünün elde edilmesinde M(x. Tersinden düşünecek olursak diferansiyel denklemdeki M'nin y' ye göre kımi türevinin. M x ve y ye bağlı bir fonksiyondur.y) seçilerek ∂C ⇒ ∂C = M∂x ⇒ ∫ ∂C = ∫ M ( x. Çünkü. y ) = ∂x bulunur. Co(y) bulunarak (8) de yerine yazılmalıdır.y) yerine N(x. y)∂y + C ( x) o (10) Buradaki Co=C(x) olduğuna dikkat edilmelidir. integral işleminde dikkate alınmayan y değişkenine bağlı olabileceği ihtimali her zaman düşünülmelidir. Böyle bir şart sağlanırsa diferansiyel denklemin çözümü şu şekilde geliştirilir. Dolayısıyla bu aşamada çözümün bitmiş olduğunun söylenmesi imkansızdır. y ) ∂ N ( x.y)'ye eşit olduğu ∂y (9) ∂C ∂ ⎡ ⎤ dCo ( y ) = ⎣ ∫ Mdx ⎦ + dy = N ( x. y ) ∂y ∂y Bu durumda (9) denleminin integrasyonundan Co(y) bulunur. 44 .y) tercih edilirse çözüm şu şekilde ilerleyecektir: N ( x.olduğu görülecektir. ya M(x.y). Bulunan Co(y) (8) denlemindeki yerine yazılarak çözüm tamamlanır. Bunun x' e göre kısmen integre edilmesi halinde meydana gelen Co integral sabitinin x e göre sabit olurken. Co(x) (10) denklemindeki yerine yazılarak çözüm tamamlanır. Co(x) değerini bulmak içinde (10) denklemin x’ e göre kısmi türevi alınarak M değerine eşitlenmesi gerekir. Eğer Co içerisinde x bulunursa yapılan işlemlerde yanlışlık var demektir. Bu nedenle Co(y) şeklinde yazılım doğru olacaktır.

y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. Çözümün x2 e göre türevi. N(x. ∂C = N(x. Sağlama: Bulunan çözüm tekrar türetilerek doğru olup olmadığı belirlenebilir. Bulunan C’ nin x’e göre kısmi türevi M fonksiyonuna eşittir. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir. M ve N den biri ile C(x.çözüm: N(x. Her iki alternatif kullanılarak çözüm şu şekilde gerçeklenir: 1. = 3y 2 ⇒ ∂x ∂y Çözüm için diferansiyel denklemden M ve N fonksiyonları input olarak alınmıştır. y’ ye göre kısmi türev alınırken x sabit. Bunun için M(x.y) dy = 0 (verilen diferansiyel denklem) (tam diferansiyel denklem) İki denklem birbirine benzetilerek M ve N fonksiyonları tariflenir.y) dx + N(x. y üzerinde integrasyonda (∂y) x sabit alınır.y)=3xy 2 +1 ise dy ∂y dy Dif. Bu inputların her ikiside kullanılarak output çözüm bulunacaktır.Diferansiyel denklemde ki (y3 + 2x) ve (3xy2 +1) fonksiyonlarının sadece x ve sadece y’ den meydana gelen fonksiyonlara ayrılması mümkün değildir. Bunun için N(x.y) ile C(x. y) = 3xy 2 + 1 ise ∫ ∂ C = ∫ ⎡3xy 2 + 1⎤∂y ⇒ C = xy 3 + y + Co ( x) ⎣ ⎦ ∂y Çözümün tam olması için Co(x) bulunmalıdır.denklemin çözümü C = xy 3 + y + x 2 şeklindedir.y) ile C(x. ) ∂M ∂N ∂C 3 ∂C = (or My=Nx) M(x. C integral sabitidir. Ancak.y) ve N(x. şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂N ∂M = 3y 2 ⇒ tam diferansiyeldir.y) den faydalanılır. y ) = y3 + 2x ise = 2 x ⇒ ∫ dCo = ∫ 2 xdx ⇒ Co ( x) = x dx ∂x dx Dif. [Not: Kısmi türev bilinen adi türev ile aynır. dC dCo ∂C = 1 ⇒ ∫ dCo = ∫ dy ⇒ Co ( y ) = y =3xy 2 + o =N(x.çözüm: M(x.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. y) = =3xy 2 + 1 Tam dif.y) çözüm fonsiyonu diğeriden ise Co(x) veya Co(y) fonksiyonel integral sabiti bulunacaktır. 2 dC dCo ∂C = y 3 + o = M ( x. y) = =y + 2x . Bulunan M ve N’nin kısmi türevleri alınarak tam diferansiyel şartını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. ∂C 3 =y + 2x ise ∫ ∂ C = ∫ ⎡ y 3 + 2 x ⎤∂x ⇒ C = y 3 x + x 2 + Co ( y ) ⎣ ⎦ ∂x Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. (y3 + 2x) dx + (3xy2 +1)dy = 0 M(x.y) ve M(x. 45 .y) den faydalanılır. x’e göre kısmi türev alınırken y sabit kabul edilir. Aynı şekilde kısmi integrasyonda da x üzerinden (∂x) integrasyonda y sabit. 2. Bu nedenle tam diferansiyel çözüm kullanılmalıdır.denklemin çözümü C = y 3 x + x 2 + y şeklindedir.

dCo ∂C y dC ⎛ y ⎞ = 0 ⇒ Co = sabit = 3x 2 y − 2 + o = M ( x. 1⎤ y ⎡ 3 2 ⎢ x +Cosy+ x ⎥ dy .denklemin çözümü C = y + yx 3 + sin y x şeklindedir.⎜ ⎝ y ⎛ y ⎞ -3yx 2 ⎟∂x ⇒ C = + yx3 + Co ( y ) 2 x x ⎠ Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. Bulunan C’ nin x’e göre kısmi türevi M fonksiyonuna eşittir.y) den faydalanılır.y) ve N(x. Başka bir bir ifade bir denklemde sayısal değeri 46 . ∂C ⎛ y ⎞ =. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir.y) dy = 0 (verilen diferansiyel denklem) (tam diferansiyel denklem) İki denklem birbirine benzetilerek M ve N fonksiyonları tariflenir.y) dx + N(x. ∂C ⎡ 3 1⎤ = ⎢ x +Cosy+ ⎥ ise ∂y ⎣ x⎦ ∫ ∂ C = ∫ ⎢ x +Cosy+ x ⎥∂y ⇒ C = x y + sin y + x + C ( x) ⎣ ⎦ 3 3 o ⎡ 1⎤ y Çözümün tam olması için Co(x) bulunmalıdır. Bunun için N(x. dC dCo ∂C 1 1 .y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. ∂y ∂x x ⎝x ⎠ 1.y) den faydalanılır. son ifade dx ile çarpılarak dx ve dx dx dx dx dx dx dy parentezine alınırsa (3y2+1)dy+(2x+y3)dx=0 bulunur.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse.( x 2 -3yx )dx = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. N(x.çözüm: N(x.y)=x 3 +cosy+ dy ∂y x dy x Dif. y) = =. = cos y ⇒ ∫ dCo = ∫ cos ydy ⇒ Co ( y ) = sin y = +x 3 + o =N(x. 2.y) ile C(x.⎜ 2 -3yx 2 ⎟ ∂x ⎝ x ⎠ ise ∫∂ C = ∫.y) ve M(x. y ) = . Ancak bir integral sabiti olarak kullanılabilir. Daha tam diferansiyel şart kontrol edilir. şartı ∂y ∂x ∂x x⎦ ∂y ⎣ ⎝ x ⎠ ∂M ∂N 1 ⎛ 1 ⎞ = − ⎜ 2 − 3x 2 ⎟ . Çözüm denkleminde C bulunduğu için Co alınmayabilir. = 3x 2 − 2 ⇒ tam diferansiyeldir. C integral sabitidir. Bu verilen diferansiyel denklemin aynısı olup çözüm doğrudur. y) = = ⎢ x +Cosy+ ⎥ Tam dif.y) ile C(x.( x 2 -3yx )dx = 0 ⎣ ⎦ M(x. Problem-2: 1⎤ y ⎡ 3 2 ⎢ x +Cosy+ x ⎥ dy . ∂M ∂N ∂C ⎛ y ∂C ⎡ 3 1⎤ ⎞ = M(x.3 2 dC d ( xy ) dy d ( x ) dy dy = + + → 0 = y 3 + 3 xy 2 + + 2x . Bu nedenle tam diferansiyel çözüm kullanılmalıdır. Bunun için M(x.⎜ 2 -3yx 2 ⎟ . ⎣ ⎦ Diferansiyel denklemde ki fonksiyonel yapı sadece x ve sadece y’ den meydana gelen fonksiyonlara ayrılması mümkün değildir.çözüm: M(x.⎜ 2 -3yx 2 ⎟ ise ∂x dx x dx ⎝ x ⎠ Co sabit bulundu.

dy ∂y dy Önceki problemdeki yorumdan çözüme yansıtılmayabilir. dy 4 ∂y dy x4 3 2 2 y 4 + y x + şeklindedir. dC dCo ∂C = 0 ise Co sabittir. C1 yeni integral sabitidir.y)= =3x 4 y 2 . x Problem-3: (4x3y3-2xy)dx + (3x4y2 . Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir.y) den faydalanılır. yine sayısal değeri bilinmeyen başka bir sabitle kısaca tariflenebilir. ∂y ∂x ∂M ∂N = ∂y ∂x M(x.y)=3x 2 y +y3 .y)=3x 4 y 2 .y) ile C(x. Dif. Bunun için N(x.denklemin çözümü C = x 4 y 3 − yx 2 şeklindedir.y) ve N(x.bilinmeyen sabitlerin toplamı.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. Bunun için N(x.y)= ∂y ∂x ∂M ∂N = 6 xy ⇒ = 6 xy ⇒ tam diferansiyeldir. M(x. =3x 4 y 2 -x 2 + o =N(x. C integral sabitidir.denklemin çözümü C = 47 . ∂C =4x 3 y3 -2xy ∂x ise ∫ ∂ C = ∫ ( 4x y -2xy ) ∂x ⇒ C = x 3 3 4 y 3 − yx 2 + Co ( y ) Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır.y) ve N(x. farkı veya çarpımı. ∂M ∂N ∂C ∂C = M(x.x2)dy=0 diferansiyel denklemini çözünüz.y) den faydalanılır. Tüm denklem taraf tarafa 4 4 2 4 ile çarpılarak ve 4C=C1 yazılarak çözüm daha basit yazılabilir.y)= =4x 3 y3 -2xy N(x.y) ile C(x. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir. Bu sabit C ise dif. Dif.denklemin çözümü y C = x 3 y + sin y + şeklindedir. Problem-4: (x3+3xy2)dx + (3x2y + y3)dy=0 diferansiyel denklemini çözünüz. dC dCo y4 ∂C = y 3 ⇒ ∫ dCo = ∫ y 3 dy ⇒ Co ( y ) = =3x 2 y+ o =N(x.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. ∂C 3 =x +3xy 2 ∂x ise 3 2 ∫ ∂ C = ∫ ( x +3xy ) ∂x ⇒ C = x4 3 2 2 + y x + Co ( y ) 4 2 Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır.x 2 .x 2 Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂M ∂N = 12 x3y 2 − 2 x ⇒ = 12 x 3y2 − 2 x ⇒ tam diferansiyeldir. Çözümün son formu C1 = x 4 + 6 y 2 x 2 + y 4 dir.y)= ∂C 3 ∂C =3x 2 y+y3 Tam diferansiyel şartı =x +3xy 2 N(x. ∂x ∂y M(x.

y3. hem bağımlı hemde bağımsız değişkenler özel fonksiyonlar (cosy. 48 . Verilen şartlara göre x=0 ise y=0 olmalıdır.. lnx. ∂M ∂N ∂C ∂C = = M(x. –cos0.( cosx sinhy ) Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂M ∂N = sin x sinh y ⇒ tam diferansiyeldir. Genel çözüm. ψ ( x. Not : Verilen diferansiyel denklem değişkenlerine ayrılamıyorsa.sinhy+ o N(x.cosh0=C ise C=-1 bulunur.y) tercih edilerek. Daha önce verilen (sıkıştırılamayan akışkanlar için) bu denklem sağlanmaktadır. ∂x ∂y Çözüm: y3 ∂ψ 2 2 2 2 2 = a ( x − y ) ⇒ ∂ψ = ∫ a ( x − y )∂y ⇒ ψ = a ( x y − ) + C ( x) ∂y 3 dC ∂ψ y3 2 = −a(2 xy ) + = −2axy ise C=sbt.. Akışkanlarda tam diferansiyellik kontrolu süreklilik denklemi vasıtasıyla yapılır.denklemin çözümü C = − cos x cosh y dir. y)= . x4. ∂ψ ∂ψ = a( x 2 − y 2 ) v = − = −2axy ∂y ∂x Bu veriler akım fonksiyonunun tam diferansiyel yaklaşımla çözülebileceğini göstermektedir.coshy)dx .y) den faydalanılır. cos x cosh y = 1 Uygulama: Bir akış ortamında x yönündeki hız u=a(x2-y2) ve y yönündeki hız v=-2axy ile verilmiştir. Akım fonksiyonu u ve v ile şu şekilde ifade edilir. y)= . y)= sinx coshy = N(x.derece diferansiyel denklem) şeklinde denklemde mevcut olmasına dikkat edilmelidir. y)= sinx coshy ise ∂x ∫ ∂ C = ∫ sin x cosh y∂x ⇒ C = − cos x cosh y + C ( y) o Çözümün tam olması için C(y) bulunmalıdır. dC ∂ Co ∂C = -cosx. ∂C = M(x..) cinsinden denklemde mevcutsa çözümü tam diferansiyel yöntemle veya tam diferansiyel hale getirme yöntemi ile gerçekleştirilebilir.derece diferansiyel denklem) veya “ y2 ” (2.Problem-5: (sinx. y ) = a ( x y − ) + C − dx 3 ∂x Bu çözümde C ye değişik değerler verilerek akım cizgileri elde edilir. Basit cözüm için veya daha sonra görülecek metodlarla çözüm için genel bir prensip olarak bağımlı değişken ya sadece “y” (lineer veya 1.( cosx sinhy ) ise =0 dy ∂y ∂y Co = sabit Dif. denklemini y(0)=0 şartıyla çözünüz.(cosx sinhy)dy=0 dif. Bu akışın akım fonksiyonunu (ψ) bulunuz. = sin x sinh y ∂y ∂x M(x. u= ∂u ∂v + =0 (süreklilik denklemi) 2ax-2ax=0 ise tam diftir. Bunun için N(x.

y(0)=6 16. e-θdr –r e-θ dθ =0 19. y(0)=2 22. ydx + xdy = 0 24. (4x y + 1/x)dx + (3x y . tam diferansiyel şartını sağlamamasına rağmen bir fonksiyon ile çarpılınca tam diferansiyellik sağlanabilir. (2xy + ey)dx + (x2 + xey)dy = 0 4.y) şeklindeki bir fonksiyon ile çarpılarak tam diferansiyel hale getirilebilir. ( ln x ln(ln y) 2 3 + xy )dx + ( + x 2 y 2 )dy = 0 y ln y x 3 3 3 4 2 9. 2xydx + (x2 + y2)dy = 0 12.y)dx + N(x. y(3/2)=1/2 21. Matematiksel olarak bir ifade bir sabit veya değişken taraf tarafa çarpılabilir veya bölünebilir. (0)=6 17.y)= = =3x 4 y 2 .y)= =3x 3 y 2 .1/y)dy = 0 10. (2xy . Dolayısıyla. sinhx dx + y-1coshx dy=0 .ycosx)dx . (3x2y2-y3+2x)dx+(2x3y-3xy2+1)dy=0 . ∂y ∂x Denklemin x ile bölünmesi tam diferansiyel şartını bozmuştur. cosπx cos2πydx = 2sinπx sin2πy dy. = 12 x3y 2 − 2 x ⇒ ∂x ∂y Eğer tüm denklem taraf tarafa x ile bölünecek olursa [(4x2y3-2y)dx + (3x3y2 .sinx dy = 0 8.xdy = 0 5.x Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂M ∂N = 12 x 2 y 2 − 2 ⇒ = 9 x 2 y 2 − 1 ⇒ tam diferansiyel değildir. (x .y)dx .2y)dy = 0 6. Yeni halde tam diferansiyel şart aranırsa. (xcos(x+y)+sin(x+y))dx + xcos(x+y)dy = 0 11.y)dy=0 49 (1) . Ters mantıkla bu olay değerlendirilirse.x2)dy=0 ] tam diferansiyel şart sağlanmıştı: ∂M ∂N ∂C ∂C M(x.x)dy=0] elde edilir.2 Tam Diferansiyel Hale Getirilen Diferansiyel Denklemler (İntegrasyon Faktörü) Önceki bölümde problem-3 olarak çözülen örnekte [(4x3y3-2xy)dx + (3x4y2 . (x2 + y2)dx + 2xydy = 0 3. 2sinwydx + wcoswy dy =0. y(0)=π y(1) = 2 1 1 y x 1. M(x. cosh2x cosh2ydx + sinh2x sinh2y dy = 0 7. M(x.3)dx + (x2 + 4y)dy = 0 14. 2xy dx + dy = 0. ex(cosy dx-siny dy)=0 20. (yex+2ex +y2) dx+ (ex+2xy)dy = 0. Bu fonksiyona integral çarpanı veya integrasyon faktörü ismi de verilir. a) (x2 + 3xy)dx + (Ax2 + Ay)dy = 0 b) (1/x2+1/y2)dx + ((Ax + 1)/y3) dy = 0 18. ((3-y)/x2)dx+((y2-2x)/xy2)dy = 0. 2.y)= =4x 3 y3 -2xy N(x. ( − 2 )dy = 0 2 ) dx + ( 2 2 − x x +y y x +y 2. y(0)=π/2w 23.x 2 Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂N ∂M = 12 x 3y2 − 2 x ⇒ tam diferansiyeldir.y)= ∂M ∂N ∂C ∂C = =4x 2 y3 -2y N(x.Örnek Problemler: y(-2)=1 13.(2ysinx cosx+y2sinx)dx+ (sin2x-2ycosx)dy=0 15. (3x2 lnx + x2 . (yexy + 4y3)dx + (xexy + 12xy2 . tam diferansiyel denklem formuna benzemesine rağmen tam diferansiyel şartı sağlanmayan bazı denklemler λ(x. değişkenlerine ayrılamayan.

Problem-1: (2xy4ey+2xy3+y)dx + (x2y4ey-x2y2-3x)dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Gerekli işlemler şu şekildedir: M y -N x = [8xy 3e y + 2 xy 4 e y + 6xy 2 + 1] − ⎡ 2 xy 4 e y − 2 xy 2 − 3⎤ = [8xy 3e y + 8xy 2 + 4] ⎣ ⎦ ∂λ = 1.y)M(x. Bu denklem 3 tane değişkene (λ:bağımlı. ∂( λM ) ∂( λN ) = ∂y ∂x alınırsa. Parantez içerisindeki ifadelerin diferansiyeli M ⎛ ∂N ∂M ⎞ ∂λ ∂λ −N = λ⎜ − ⎟ ∂y ∂x ⎝ ∂x ∂y ⎠ (3) elde edilir. M ∂λ ∂M ∂λ ∂N +λ =N +λ ∂y ∂y ∂x ∂x ise (2) şeklinde yazılabilir. N ve M fonksiyonlarının yapısına göre λ fonksiyonun analitik olarak belirlenmesi belirli haller için mümkündür. x. λ(x. Bu nedenle. ya sadece y’nin yada hem x hem de y’nin fonksiyonu olabilir. Ancak. 2.denklemde ise sadece y’ ye bağlı olmalıdır. ∫ 2.y)N(x. λ=λ(x) ise λ ∫ My − Nx N 8xy 3e y + 8xy 2 + 4 ∂x = ∫ 2 4 y ∂x x y e − x 2 y 2 − 3x 50 . Bu nedenle tam diferansiyelyaklaşım ile çözüm için ilk önce tam diferansiyel hale dönüştürecek λ çarpanı bulunmalıdır. λ=λ(y) ise ∫ λ = ∫ M dy ∂x λ M Yukarıdaki denlemlerde çözüm için sağ taraftaki integraller içindeki fonksiyonlar gerekli sadeleştirmelerden sonra 1. Bu nedenle λ ya sadece x.y) fonksiyonunun tesbit edilmesi için 3 nolu denklemin çözülmesi gerekir.y) şeklindeki 3 değişkenli değişim tecrübeye bağlı olarak z=z(x.λ (x. sırasıyla test ederek doğru olan bulunabilir.y)dx + λ (x.y)dy=0 (2) nolu denklemin tam diferansiyel şartı . λ ya sadece x’in. yada sadece y’nin fonksiyonu olarak aranmalıdır. ∂→d. Bu işlemlerde zircirleme türev kuralı kullanılır. λ’ nın hangi değişkene bağlı olduğu direkt bulmak zor olabilir.y:bağımsız) bağlı kısmi diferansiyel olup çözümü bu aşamada mümkün değildir. Genellikle λ(x. Hem x ve hem de y’nin fonksiyonu olması kısmi dif denklem çözümüne neden olduğundan önceden tahmin etmek oldukça zordur. ∫ 1.denklemde sadece x’ e. Aksi takdirde λ(x) ve λ(y) integral çarpanları doğru bir şekilde bulunamaz. λ=λ(x) ise ∫ λ = ∫ N dx ∂y λ N ⎛∂ N ∂M ⎞ ⎜ ∂x − ∂y ⎟ Nx − M y ∂λ dλ dλ ⎠ dy or =∫⎝ = 0 . ∂→d .y) şeklinde bir değişken dönüşümü ile λ(z) şeklinde 2 değişkenli adi diferansiyel yapıya indirgenir. ∂M ∂N = M=2xy 4 e y +2xy3 +y N=x 2 y 4 e y -x 2 y 2 -3x tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂M ∂N = 8xy3e y + 2 xy 4 e y + 6xy2 + 1 ⇒ = 2 xy 4 ey − 2 xy2 − 3 ⇒ ∂x ∂y türevler birbirine eşit olmadığından tam diferansiyel değildir. Bu haller için λ fonksiyonları aşağıdaki gibi iki şekilde bulunur: ⎛ ∂N ∂M ⎞ ⎜− ∂ x + ∂ y ⎟ M y − Nx ∂λ dλ dλ ⎠ dx or =∫⎝ = 0 .

λ=λ(x) ise sadece x’in fonksiyonu olmadığı için. λ’ nın bulunması diferansiyel denklem çözümünde ara işlem niteliğinde olduğu için. λ=λ(y) ise Nx − My ∂λ [8xy3ey + 8xy2 + 4] ∂y = − 4[2 xy3ey + 2 xy2 + 1] ∂y =∫ ∂y = ∫ − ∫ y[2 xy3e y + 2 xy2 + 1] λ M 2 xy 4 e y + 2 xy3 + y dλ 4 dy 1 = ∫− ise ln λ =-lny . 2.y) ile C(x.y)=x 2 e y − 2 − 3 4 .y) ve N(x. = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit dy dy y y y y ∂y x2 x çözüm tam dif. ∫ 2 xy 4 e y + 2 xy 3 + y x 2 y 4e y + x 2 y 2 − 3x ( )dy + ( )dx = 0 y4 y4 (2 xe y + 2 x 1 x 2 3x + 3 )dy + ( x 2 e y − 2 − 4 )dx = 0 y y y y x 1 + y y3 N = x2e y − x2 x −3 4 2 y y M = 2 xe y + 2 ∂M x 1 = 2 xe y − 2 2 − 3 4 ∂y y y ve ∂N 2x 3 = 2 xe y − 2 − 4 ∂x y y Bulunan türevler birbirine eşit olduğu için tam diferansiyel şart sağlanmıştır. denklemini çözünüz. (2xy4ey+2xy3+y)dx + (x2y4ey-x2y2-3x)dy = 0 ilk dif denklem.y)= ∂y y y y y ∂x M(x. Problem-2: 2 ydx + 3xdy = 0 dif.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. Bunun için N(x. Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem taraf tarafa çarpılırsa . Bu nedenle işlemler λ=λ(y) kabulu için tekrarlanmalıdır. Bundan sonra λ çarpanı ile çarpılmış M ve N fonksiyonları kullanılarak önceki bölümde verilen yöntemle çözüm aranır. integrasyonlar alınırken integral sabiti alınması gerekmez. x2 x dCo ∂ C 2 y x 2 3 x dC o =x e − 2 − 4 + =N(x. x 1 ∂C =2 xe y + 2 + 3 y y ∂x ise y ∫ ∂ C = ∫ ⎜ 2 xe + 2 + ⎛ ⎝ x y 1 ⎞ x2 x ∂x ⇒ C = x 2 e y + + 3 + Co ( y ) ⎟ y3 ⎠ y y Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. λ ( y) = 4 λ y y λ=λ(y) kabulu sonuçta sadece y’ ye bağlı çukmasından dolayı doğrudur.y) den faydalanılır. x 1 ∂C 2 y x 2 x ∂C =x e − 2 − 3 4 M(x. yaklaşımı çözüm x e + + 3 = C y y 2 y şeklinde elde edilir. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir. 51 .y)= =2 xe y + 2 + 3 N(x. yani pay ve paydada gerekli sadeleştirmelerden sonra hala y değişkeni bulunduğu için λ=λ(x) kabulu yanlıştır.

yaklaşımı çözüm C = 3 yx 2 / 3 şeklinde elde edilir. Bu çözüm 3 ile bölünerek ve her iki tarafında üst değeri 3 alınarak değişkenlerine ayırma ile elde edilen form elde edilir. I.3 = -1 ise λ=λ(x) kabulu ile çözüm bulunabilir. ∫ dλ dx = ∫− λ 3x ise lnλ =- lnx 3 → λ (x)= 1 =x -1/3 1/3 x Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur . My-Nx = 2 .Not: Bu diferansiyel denklem değişkenlerine ayrılarakta çözülebilir.y)=2y ve N(x. ∂C =2 yx −1/ 3 ∂x ise N x = 2 x −1/ 3 ∫ ∂ C = ∫ ( 2 yx ) ∂x ⇒ C = 3 yx −1/ 3 2/3 + Co ( y ) Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. Önemli nokta hangi metodun daha kısa ve daha az işlem gerektireceğinin önceden bilinmesidir. M ( x. = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit dy dy ∂y çözüm tam dif.Değişkenlerine ayırarak çözüm: 2 ydx + 3 xdy = 0 → ∫2 dx dy C = −∫ 3 → 2 ln x = −3ln y + ln C → x 2 = 3 x y y II. Bunun için N(x. y ) = 3 x 2 / 3 ise M y = 2 x −1/ 3 My=Nx olduğundan denklem tam diferansiyel hale gelmiştir. 52 . dC dCo ∂C =3x 2 / 3 + o =N(x. integralde sadece x değişkeni bulunduğu için λ=λ(x) kabulu doğrudur.y)=3x 2 / 3 .y) ile C(x. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir. y ) = 2 yx −1/ 3 . M(x.Tam diferansiyel hale getirerek çözüm: 2 ydx + 3xdy = 0 ise M(x. 2 yx −1/ 3dx + 3x 2 / 3dy = 0 . yani pay ve paydada gerekli sadeleştirmelerden sonra. Bir diferansiyel denklemin birden fazla yöntemle çözümü mümkündür. İşlemler yapıldığında integral çarpanının y’ nin de fonksiyonu olduğu görülecektir. dλ λ =∫ M y − Nx N ∂x=∫ −1 dx ise 3x sadece x’in fonksiyonu olduğu için.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse.y) den faydalanılır. Bu nedenle tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır.y)=3x ∂M =2⇒ ∂y ∂N = 3⇒ ∂x tam diferansiyel değildir. Bu nedenle verilen örnek hem değişkenlerine ayırarak. hemde tam diferansiyel yaklaşımla çözülerek aradaki işlem sayısı farkı ortaya konulacaktır. N ( x.y) ve N(x. Çok işlemin hata yapma ihtimalini de beraberinde getireceği unutulmamlıdır.

aralarında işlemlerin gelişmesinden kaynaklanan simgesel bir farklılık mevcuttur. λ=λ(x) ise =∫ dx = ∫ − dλ M y − Nx ∫ dλ λ = ∫− 2dx x ise lnλ = −2(lnx) . My-Nx = 1 – (-1) = 2 2dx = ise sadece x’in fonksiyonu olduğu için. yani λ N x pay ve paydada gerekli sadeleştirmelerden sonra. Her ikiside integral sabiti olup.y) den faydalanılır. = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit ise çözüm C = − yx −1 dir. Bu nedenle ∂x tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır.y)=2siny2 . x −2 ( ydx − xdy ) = 0 yx −2 dx − x −1 dy = 0 M(x. denklemini çözünüz. y) = yx -2 ise ∫ ∂ C = ∫ ⎡ yx −2 ⎤dx ⇒ C = − yx −1 + Co ( y ) ⎣ ⎦ ∂x Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır.y)=-x ise ∂M =1⇒ ∂y ∂N = −1 ⇒ tam diferansiyel değildir. ⎜ ⎟ = C1 → C1 = y x 3⎠ ⎝ 3 C1 ile değişkenlerine ayırmada bulunan C arasında hiçbir fark yoktur. dy dy ∂y Problem-4: 2 sin( y 2 )dx + xy cos( y 2 )dy = 0 dif. Problem-3: ydx − xdy = 0 dif.y)=xycosy2 ∂N ∂M = 4 y cos y 2 ⇒ = y cos y 2 ⇒ tam dif. Bunun için N(x.y)=yx-2 . M(x. N(x.y)=-x −1 .y)=y ve N(x.2 ⎛ 2⎞ ⎛C⎞ ⎛ 3 ⎞ = ⎜ yx ⎟ = y 3 ⎜ x 3 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝3⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 3 3 3 ⎛C ⎞ 3 2 . ∂C = M(x. λ (x)=x -2 Bulunan λ çarpanı ile ilk diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur . denklemini çözünüz. M(x. dC dCo ∂C =-x −1 + o =N(x. ∂y ∂x Bu nedenle tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır. M y − N x = 4 y cos y 2 − y cos y 2 = 3 y cos y 2 ⇒ λ=λ(x) ise dλ =∫ M y − Nx N 3 y cos y 2 3dx dλ 3dx dx = ∫ dx = ∫ ise ∫ =∫ → ln λ = 3ln x → λ ( x) = x3 2 xy cos y x λ x λ Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur . integralde sadece x değişkeni bulunduğu için λ=λ(x) kabulu doğrudur. N(x. x3 ( 2sin( y 2 )dx + xy cos( y 2 )dy ) = 0 ise 2 x 3 sin( y 2 )dx + x 4 y cos( y 2 )dy = 0 53 .y)=-x-1 ise My = x-2 ve Nx = x-2 olduğundan denklem tam diferansiyel hale gelmiştir. değildir.

9275 3 2 4 Örnek Problemler: 1. Bunlar yerine yazılarak C sabiti belirlenir.y)=4 y 3 + 3x 2 y 2 ise = 4 y 3 ⇒ ∫ dCo = ∫ 4 y 3 dy ⇒ Co ( y ) = y 4 dy dy ∂y Dif.y)=x 4 y cos( y 2 ) . y ) = 2 xy 3 N ( x. Verilen şarta göre x=0. y ) = 2 xy.2 ise y=-1.2 ) + ( −1.9275 ise çözüm y 3 x 2 + y 4 = 4. 2ydx+xdy=0 54 2. N ( x. y ) = 2 x 3 sin( y 2 ) ise ∫ ∂ C = ∫ 2 ⎡ x 3 sin y 2 ⎤dx ⇒ C = ⎣ ⎦ 2 ∂x Çözümün tam olması için C(y) bulunmalıdır. değildir. dC dCo ∂C = 3 y 2 x 2 + o =N(x.2)=-1.5 dir. y ) = 2 x 3 sin( y 2 ) N ( x.5 ) ( 0. C = ( −1. y ) = x 4 y cos( y 2 ) M y = 4 yx 3 cos( y 2 ) N x = 4 x 3 y cos( y 2 ) olduğundan denklem tam diferansiyel hale gelmiştir. 3ydx + 2xdy = 0 . ∂M ∂N M ( x.M ( x. = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit ise = + 2 dy dy ∂y çözüm C = x 4 sin y 2 dir. Bu nedenle integral çarpanı y değişkenine bağlı olarak bulunmaya çalışılır. x 4 sin y 2 ∂C + Co ( y ) = M ( x. 2C=C1 alınarak daha basit forma ulaşılabilir. x 4 sin y 2 = C1 2 Problem-5: 2 xydx + (4 y + 3x 2 )dy = 0 dif. My-Nx = 2x-6x =-4x M y − Nx dλ 4x =∫ dx = − ise sağ taraf sadece x’in fonksiyonu olmadığı λ=λ(x) ise N 4 y + 3x 2 λ için λ=λ(x) kabulu yanlıştır. denklemini y(0. Bunun için N(x. Bunun için N(x.denklemin çözümü C = y 3 x 2 + y 4 dir. 2 xy 3 dx + (4 y 3 + 3x 2 y 2 )dy = 0 M ( x. dCo ∂ C 2 yx 4 cos y 2 dCo =N(x. λ=λ(y) ise −( M y − N x ) dλ −4 x 2 dλ 2dy =∫ dy = ∫ − dy = ∫ d y ise ∫ =∫ . y ) = 2 xy 3 ise ∂x ∫ ∂ C = ∫ ⎡ 2 xy ⎣ 3 ⎤∂x ⇒ C = y 3 x 2 + Co ( y ) ⎦ Çözümün tam olması için C(y) bulunmalıdır.5 şartıyla çözünüz. y ) = 4 y + 3 x 2 ise = 2x ⇒ = 6 x ⇒ tam dif. y ) = 4 y 3 + 3 x 2 y 2 ise M y = 6 xy 2 N x = 6 xy 2 . My=Nx tam diferansiyeldir ∂C = M ( x. y 2 ( 2 xydx + (4 y + 3 x 2 )dy ) = 0 . ln λ = 2 ln y → λ ( y ) = y 2 2 xy M y λ y λ Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur . ∂y ∂x Bu nedenle tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır.y) den faydalanılır.5 ) = 4.y) den faydalanılır.

(1 + xy)dx + x2 dy = 0 4. 2y2dx + (2x + 3xy)dy = 0 20.mertebeden bazı denklemler üstel homenjenlik yaklaşımıyla çözülebilir. Eğer denklem homojen ise y bağımlı değişken ve x eski bağımsız olmak üzere y=Ux dönüşümü yapılarak çözüm aranır. İntegrasyon sonrasında U=U(x) şeklinde çözüm fonksiyonu bulunur. U eski bağımsız değişkene bağlı yeni bağımlı değişkendir.4. (2x-1y -3)dx + (3-2y-1x)dy = 0.xdy = 0 21. tam diferansiyel şartı sağlamayan ve tam diferansiyel hale getirilemeyen 1. U=x/y ile orijinal değişkenlere dönülür.3. 2cosπy dx=π sinπy dy 10. yn=(λy)n ve xn=(λx)n ise f(λx.y) homojenlik şartı Bu şartın sağlanması gerekli sadeleştirmeler sonrasında diferansiyel denklemde hiç bir λ nın kalmamasından anlaşılabilir.y) elde edilebiliyorsa denklemin n. 2xdx=[3y2+(x2-y3)tgy]dy 17. yn=(λy)n yazıldığında f(λx. λ=x2y2 6. λ=cos(x-y) 8. Bundan sonra şu dönüşümler x x x dy dU y yapılır: = U ( x) ise y = U ( x) x ⇒ y′ = =U + x x dx dx dU = f (U ) dx olacaktır.y)dy=0 veya y′=f(x. ydx + [y+tg(x+y)]dy = 0. y cosx dx +3 sinx dy=0 15. Başka bir ifade ile verilen M(x. Bu =U + y ise yeni yapı U + y y dy dy dy denklem çözülerek U=U(y) formu elde edilir.λy)=λnf(x.y) şekillerindeki diferansiyel denklemdeki fonksiyonel yapı matematiksel işlemlerle y y y M( )dx+N( )dy=0 ve y′=f( ) haline dönüştürülebilmelidir. (2y+xy)dx + 2xdy = 0 11.> 0). Burada U yerine y/x yazılarak orijinal değişkenlere dönülür. Burada λ sıfırdan büyük pozitif bir sayıdır(λ. dx + (x+y+1)dy = 0 5.λy)=λnf(x. Bir diferansiyel denklemde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yerine xn=(λx)n. λ=cos(x+y) 7. Yani y ve x arasındaki bir denklemden U ve x arasındaki değişkenlerine ayrılabilir yeni bir form elde edilecektir. ydx +[cot(x-y)-y]dy = 0. (2xex-y2)dx+2ydy=0 9. 5dx –ey-x dy =0 23. (x2 + y2)dx + 3xy dy = 0 22. Aynı yaklaşım x’ in bağımlı değişken olarak kabul edilmesiyle de sağlanabilir. aydx+bxdy=0 2. (3xey+2y)dx + (x2ey+x)dy=0 Değişkenlerine ayrılamayan. (1+2x2+4xy)dx + 2dy = 0 12.y)dx+N(x. (y+1)dx-(x+1)dy=0 13. olacaktır. Değişken dönüşümü sonrası diferansiyel denklem yapısı U + x y dx x =x′=f( ) elde edilir. dereceden üstel homojen olmasından bahsedilir. 2ydx+3xdy=0 16. (x2 + 2y)dx .Homojen Diferansiyel Denklemler: 14. 55 . ydx + (y-x)dy = 0 18. (x2 + y2 + x)dx + ydy = 0 19. y′=f( ) ise dy y x dx dU x dU = U ( y ) ise x = U ( y ) y ⇒ x′ = = f (U ) dir.

M=x3 + y3 . Bu dönüşümler ana denkleme taşınarak y ve x dx dx arasındaki yapıdan. çözümden C1 çekilerek türevli ifadeye taşınır. 2 x 3 − 6 xy 2 y '+2 y 3 = 0 x x x dy + y 3 = 0 . N=3xy2 . 2 2 ⎛ ⎛ y⎞ ⎞ x ⎜1 + 3 ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝x⎠ ⎟ dy x 2 + 3 y 2 ⎝ ⎠ 2 2 x +3y ) dx + 2xydy=0 ise = = ( y⎞ dx 2 xy ⎛ 2x2 ⎜ ⎟ ⎝x⎠ dy dU dU 1 + 3U 2 dU 1 + 3U 2 y = Ux ⇒ =U + x →U + x = → x = −U dx dx dx dx 2U 2U 56 . x 3 − 2 y 3 = C1 x ise 3 x 2 − 6 y 2 y ' = C1 . dU 1 + U 3 U+x = 3U 2 dx ise 1 + U 3 − 3U 3 1 − 2U 3 dU 1 + U 3 x = −U = = 3U 2 3U 2 3U 2 dx 3U 2 dU ln(1 − 2U 3 ) dx =∫ ⇒− = ln x + ln c -2lnc=lnC1 ise ln(1 − 2U 3 ) = −2 ln x + ln C1 ∫ 1 − 2U 3 x 2 C1 y 3 C1 3 1 − 2U = 2 ⇒ 1 − 2 3 = 2 ⇒ x3 − 2 y 3 = C1 x x x x Sağlama: Çözümün doğruluğu türetilmesi sonucu diferansiyel denklemi vermesinden anlaşılır. x3 − 3 xy 2 Problem-2: (x2+3y2)dx + 2xydy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. x=λx y=λy M=(λx)3 + (λy)3 = λ3(x3 + y3)= λ3M. Elde edilen yeni yapı mutlaka değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem olmalıdır. Dereceden homojendir. 2 x 2 − 6 y 2 y' = − . ⎛ ⎛ y ⎞3 ⎞ x ⎜1 + ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝x⎠ ⎟ dy x 3 + y 3 3 3 2 ⎠ = = ⎝ (x + y )dx = 3xy dy ise 2 2 dx 3 xy ⎛ y⎞ 3x3 ⎜ ⎟ ⎝x⎠ 3 y: bağımlı değişken y=Ux ise x: bağımsız değişken dy dU =U +x ve U=y/x dir. c1 = x 2 − 2 y3 2 y3 2 y3 ise 3 x 2 − 6 y 2 y ' = x 2 − . U ve x arasındaki yapıya dönülür. y=λy x=λx N=3λx(λy)2 = 3λ3xy2=λ3N ise denklem bu durumda 3. Çözüm .Problem-1: (x3 + y3)dx -3xy2 dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Bu dx durumda bulunan çözüm doğrudur. dx ile çarpılıp düzenlenirse ( x 3 + y 3 )dx − 3 xy 2 dx = 0 bulunur.

x dx + (y-2x) dy = 0 3.dereceden homojen (λ=1) olan bu denklemler. y’ = (y + (x2 + y2)1/2)/x 5. ⎛ ⎛ y ⎞3 ⎞ x ⎜ ⎜ ⎟ − 1⎟ ⎜⎝ x ⎠ ⎟ dy y 3 − x 3 ⎠ . y3 dx = 2x3 dy . x 3 y3 3 x3 ⎛ 2⎞ 3 ⎜1⎟ ⎝ ⎠ 3 x e = C1 ⇒ x e = C1. ⇒ 1 e 3 U 3 = C1 → C1 = 2981 → x e = 2981 Örnek Problemler : 1.5y)dx + (4x . 57 . ([x+y]1/2 +[x-y]1/2 )dx + ([x-y]1/2 -[x+y]1/2)dy = 0 2 2 2 13. (x2 + xy . y = 2.(2xy + x ) dy = 0 10.x2 dy = 0 4.2x2 y dx 1/2 dy = 0 y(1) =0 21. 2x2 (dy/dx) = 3xy + y2 17. (3x2+9xy+5y2) dx .(6x2+4xy) dy = 0 y(2) = 6 2.mertebe diferansiyel denklemler değişken dönüşümü ile homejen hale getirilebilir. (x2 + 2y2) dx = xy dy 15.dU 1 + 3U 2 − 2U 2 1 + U 2 = =x dx 2U 2U 1 + U 2 = Cx ⇒ 1 + y2 = Cx ⇒ x2 → ∫ 1+U 2UdU 2 = ∫ dx ⇒ ln(1 + U 2 ) = ln x + ln C x x 2 + y 2 = Cx 3 Problem-3: x y2y’=y3 – x3 diferansiyel denklemini y(1)=2 şartıyla çözünüz. x = 1.1 Homejen Hale Getirilebilen Diferansiyel Denklemler Homejen diferansiyel denklemlere benzemesine rağmen çözüm elde edilemeyen bazı 1. (x + (xy) )dy/dx + x .x)/(y+x) 8. (x2 + 3y2)dx . xydx -x2 dy = y(x2+y2)1/2dy 18. En genel halde denklem 1. (x + ye ) dx . (y2 + yx) dx .2xy dy = 0 19. y=Ux ise dy = U + x dU 3 3 2 = = ⎝ y . U 3 = −3 ln x + ln C1 . y dy = (ydx -x dy)x ln(x/y) 12.x e y/x y/x 16. -ydx + [x + (xy)1/2]dy = 0 11.y = x-1/2 y3/2 y(1) = 1 22. y’= (y . (y2 + yx) dx + x2 dy = 0 9.3y2)dx + 2xy dy = 0 2. xy2y’ = y3 .y2) dx + xy dy = 0 7.4. (x2 .x ) dx = xy dy ise ( 2 dx dx dx xy 2 2⎛ y⎞ x ⎜ ⎟ ⎝x⎠ 3 U+x dU U 3 − 1 = dx U2 ise x U 3 −1−U 3 −1 dU U 3 − 1 = −U = = 2 dx U2 U U2 x 3 eU = C1 y3 3 x3 3 2 ∫ − U dU = ∫ dx U3 ⇒− = ln x + ln C . (2xy + 3y ) dx . y dx = 2(x + y) dy 6.y) dy 20.x3 y(1) = 2 y(-1) = 1 y(1) = -2 y(0) = 1 y(2) = 6 y(1) =4 y(1) = √2 14. (2x .

e. x ve y ise eski değişkenler. A ve B dy dY keyfi sabitlerdir. U=Y/X ve Y’=U+XU’ ise = dX 3 X − 4Y dY X + 3Y X + 3 XU Y'= = = = U + XU ' dX 3 X − 4Y 3 X − 4 XU U + XU ' = 1 + 3U 1 + 3U 1 + 3U − 3U + 4U 2 1 + 4U 2 ⇒ XU ' = −U = = 3 − 4U 3 − 4U 3 − 4U 3 − 4U 58 . c. Böylece denklem 1. Y=XU(X) . Bu tür denklemlerin çözülebilmesi için. Problem 1: y' = dy x + 3y + 5 = dx 3 x − 4 y + 8 diferansiyel denklemini çözünüz. (1) nolu diferansiyel denklem ise U = Y/X değişken dönüşümü ile çözülebilir. B+3A+5 = 0 -3 ile taraf tarafa çarpılarak 3B -4A+8 = 0 1 ile taraf tarafa çarpılarak Y'= -3B-9A-15 = 0 3B-4A+8 = 0 0 -13A -7 = 0 ise A=-7/13 B = -44/13 dY X + 3Y . Bu durumda y ' = olacaktır. Böyle bir yaklaşımla denklem yeni halde Y'= dY aX + bY = dX eX + fY (1). derece homojen denklem olacaktır.e. c ve g sabitlerinin yok edilmesi içinde y = Y + A ve x = X + B ise dy=dY ve dx=dX değişken dönüşümleri yapılmalıdır.y '= dy ax + by + c = dx ex + fy + g şeklinde olup a.c. aB+bA+c = 0 (2) .derece homejen denklem haline gelmiş olur ve U= y/x dönüşümü ile çözülebilir.b. Parentez içerisindeki ifadeler A ve B nin keyfi sabitler olması nedeniyle sıfır olacak şekilde düzenlenebilir. çözülecek diferansiyel denklemden gelen a. veya başka bir ifade ile y=xU(x) dönüşümü ile çözülebilmesi için c ve g sabit değerlerinin yokedilmesi gerekir. Buradaki Y ve X yeni.f ve g sabitlerine bağlı olarak parentez içerisindeki sabit değerlerden meydana gelmiş ifadeler sıfır olur. dy dY = dx dx x=A+X ise dx=dX ve y=B+Y ise dy=dY ise y′ = Y ′ = y' = dY A + X + 3( B + Y ) + 5 X + 3Y + ( A + 3B + 5) = = dX 3( A + X ) − 4(Y + B) + 8 3 X − 4Y + (3 A − 4 B + 8) Parantez içerisindeki keyfi sabitler A ve B parantez sıfır olacak şekilde şeçilebilir. f ve g sabitlerdir. b. eB+fA +g = 0 (3) (2) ve (3) nolu denklemler iki bilinmeyenli iki denklem olup çözümünden A ve B bulunabilir. Geriye kalan ifade 1. Gerekli işlemler yapılarak yerine = dx dX taşınırsa y' = aX + bY + (aB + bA + c ) dy dY a (X + B) + b (Y + A ) + c = = = eX + fY + (eB + fA + g ) dx dX e (X + B) + f (Y + B) + g elde edilir. Yani A ve B öyle ayarlanırkı.

3y . ln[ XC (1 + U )] = − 1+U Z 1+U y −1 U=Y/X. X=x-2 ise U = x−2 y −1 C ( x − 2)(1 + )=e x−2 − 1+ 2 y −1 x−2 . Y=y-1. ln X = =∫ +∫ ∫ 1 + 4U 2 2 2 X 1 + 4U 2 1 + 4U 2 U=Y/X. Geriye kalan ifade 1. derece homojen denklem olacaktır.y-1) 1.5)/(x . dy/dx = (x + 3y .6)dy = 0 2. U=Z-1 ise 2 − 2 2 2 . X dU=dZ. 0− 2 − x+ y −3 C ( x − 2)( ) = e x + y −3 x−2 x −2 x=0 . dy dY = dx dx 2 Problem 2: dy x + 3 y − 5 = dx x − y −1 x=A+X ise dx=dX ve y=B+Y ise dy=dY ise y′ = Y ′ = y' = dY A + X + 3( B + Y ) − 5 X + 3Y + ( A + 3B − 5) = = dX ( A + X ) − (Y + B) − 1 X − Y + ( A − B − 1) Parantez içerisindeki keyfi sabitler A ve B parantez sıfır olacak şekilde şeçilebilir. dy/dx = -(4x + 3y -15)/(2x + y -7) 5. XC (1 + U ) = e 1+U − ln Z = − − ln(1 + U ) − ln C .1) 4. Y=XU(X) . X=x+7/13 ise U= y + 44 / 13 13 y + 44 = 13 x + 7 x + 7 / 13 y' = 13 y + 44 ln(1 + 4⎛ 13 y + 44 ⎞ ) ⎜ ⎟ ] 3arctg[2 7 ⎝ 13x + 7 ⎠ + C 13x + 7 − ln( x + ) = 2 2 13 diferansiyel denklemini y(0)=0 şartıyla çözünüz.(3 − 4U )dU 3dU − 4UdU 3arctg 2U ln(1 + 4U 2 ) dX =∫ − +C . 1+U=Z. ( x.2y + 1)dx + (4x .2y .649( x − 2)( ) = e x + y −3 x−2 0−2 x−2 Örnek Problemler : 3.3)dx + (2x + y -1)dy = 0 59 . U=Y/X ve Y’=U+XU’ ise dX X −Y dY X + 3Y X + 3 XU Y'= = U + XU ' = = dX X −Y X − XU 1 + 3U 1 + 3U − U + U 2 1 + 2U + U 2 1 + 3U U + XU ' = = −U = ⇒ XU ' = 1−U 1−U 1−U 1−U ∫ 1 + 2U + U ln X = − (1 − U )dU 2 =∫ (1 − U )dU (1 + U ) 2 =∫ dX . dy/dx = (x . (x . C=0. Y=y+44/13.y -3)/(x + y .649 ⇒ 0. y=0 ise C (0 − 2)( − − x+ y −3 0+0−3 ) = e 0+ 0−3 . A+3B-5 = 0 A –B-1 = 0 Y'= 1 ile taraf tarafa çarpılarak 3 ile taraf tarafa çarpılarak A+3B-5 = 0 3A -3B-3 = 0 4A +0-8 = 0 ise A=2 B = 1 dY X + 3Y = .

dy + P ( x ) y = Q( x ) dx (1) Bağımlı değişkenin kuvvetinin birinci dereceden olması nedeniyle lineer diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. 2. Bu amaçla önerilen çözümün kendisi ve türevi ana diferansiyel denkleme taşınır ve denklemi sağlayan C(x) fonksiyonu belirlenir. Bu nedenle. − ∫ Pdx dy dC d − Pdx . ⎥ dx dx dx ⎢ ⎣ ⎦ − Pdx e ∫ − Pdx dC d − Pdx + C ⎡e ∫ ⎤ + P(x)Ce ∫ = Q(x) ⎥ dx dx ⎢ ⎣ ⎦ 60 . Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler y bağımlı. homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplanmasından elde edilir.5 I. Burada.∫ Pdx y = C(x)e =e + C ⎡e ∫ ⎤ (1) nolu denkleme taşınır. Bu nedenle bu tip denklemlerde genel çözüm iki şekilde bulunan. (1) nolu ana diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde belirlenir.2. Bu tip denklemler önceki gösterilmiş olan metodlarla çözülmesi zor veya mümkün değildir. x bağımsız değişkenler. homojen çözüm esnasında sadece x’in fonksiyonu olan bir yapının ihmal edildiğini gösterir. Bu amaçla diferansiyel denklem integre edilebilen değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlere ayrılır. Mühendislikte çözülebilir daha basit parçalara ayrılarak özüm üretme mantığı bu denklemin çözümü için de kullanılır.5.Pdx y H = Ce ∫ (2) (3) bulunur. Q(x)=0 çözüme ulaşmak için yapılan geçici bir kabuldur. C(x) fonksiyonu. homejen çözümdeki C sabiti x’in fonsiyonu kabul edilerek yapılan ihmal telafi edilebilir. Sabitlerin değişimi metoduna göre daha önce yapılan Q(x)=0 kabulü. Homojen çözüm: Q(x)=0 ⇒ denklem homojen olur. Yani Q(x)’in genel çözüm üzerindeki etkisi C=C(x) kabulü ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bu durumda denklem değişkenlerine ayrılabilir. P(x) ve Q(x) bilinen bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar olmak üzere diferansiyel denklemin genel formu şu şekildedir. dy = .1 Sabitlerin Değişimi Metodu: Yukarıdaki denklemin sağ tarafının sıfır olması halinde denklemin homojen olmasından bahsedilir. Bu önerilen genel çözümün ana diferansiyel denklemi sağlaması çözümün tamamlanması için yeterli olacaktır. Non-homojen olan bu diferansiyel denklemin iki çözüm metodu vardır. Birinci çözüm sadece homojen kısmından bulunurken ikinci çözüm ise homojen olmayan kısımdan bulunur. Bu çözüm genel çözümün bir yarısı olup genel çözüme giden yolda bir basamaktır. dy + P(x)y = 0 dx Değişkenlerine ayrılan bu homejen denklem çözülerek. Bu şekilde bulunan çözüm homojen çözüm (yH) olup (1) diferansiyel denkleminin tam çözümünü vermemektedir.P(x)dx ⇒ lny = -∫ P(x)dx + lnC ⇒ y . homejen çözümden (yH) hareketle bir genel çözüm (y) önerisi meydana getirilmiştir.

Bu nedenlerde kabul edilen yapının ana diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde u ve v bulunmaya çalışılır. y H = C (1 + x) ⇒ y = C ( x)(1 + x) ise dy dC = y′ = (1 + x) +C ⇒ dx dx Ana denkleme taşınarak (1 + x) dC C(1+x) dc +C − = (1+x) 2 ⇒ (1 + x) = (1 + x) 2 1+x dx dx Not: Homojen çözümden üretilen genel çözüm ve türevi non-homojen lineer denkleme taşındıktan sonra gerekli sadeleşmeler sonucu.2 y =u(x). Q(x) = (1 + x) 2 ise 1. 61 . u(x) ve v(x) bağımsız değişkene bağlı keyfi bağımlı değişkenler olmak üzere genel çözümün y=u(x). 1+ x y dy y dy y − değişkenlerine ayrılır.v(x) kabulüyle çözüm y = ( 1+ x) (x + x2 + C1 ) 2 Diferansiyel denklemde. denklemde mutlaka sadece C ve x olmalıdır. − ∫ Pdx e ∫ = − P( x)e ∫ dx dx − Pdx [ ] e ∫ dc − Pdx − Pdx + CP( x)(e ∫ ) − CP( x)e ∫ = Q(x) dx dC Pdx =Q(x)(e ∫ ) dx ∫ dC = ∫ Q(x)e ∫ Pdx dx + c1 şeklinde C(x) fonksiyonu P(x) ve Q(x)’e bağlı olarak bulunur. Mutlaka integrasyon ile çözülebilir bir formda olmalıdır. y = (1+x) 2 diferansiyel denklemi çözünüz. u ve v bağımsız değişkene bağlı yeni bağımlı değişkenlerdir. mertebe lineer dif denklemdir . dC x2 = ( 1+ x) ⇒ ∫ dC = ∫ ( 1+ x)dx ⇒ C = x+ + C1 ise çözüm dx 2 2.Homojen Çözüm. Bulunan değer (3) denkleminde yerine taşınarak genel çözüm bulunur. Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(x) olduğu kabul edilir. y′ − =0 ⇒ =0 ⇒ = 1+x dx 1+x dx 1+x ∫ dy dx ⇒ ln y = ln(1 + x) + ln C ⇒ y H = C (1 + x) =∫ y 1+ x bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür.v(x) olduğu kabul edilir. C(x) ifadesini bulmak için genel çözüm (y) homojen çözüme (yH) benzetilir.5.d − ∫ Pdx d − Pdx − Pdx (e )= : P’ nin integralinin türevi P dir. Problem-1: y′ − 1+x 1 P( x ) = . Aksi halde daha önce işlem hatası yapılmış demektir.

Böylece. (6) nolu denklem iki bağımlı değişkene bağlı bir diferansiyel denklem sistemidir. Diğer bir ifade ile v(x) ve u(x) öyle fonksiyonlar olmalıdırki. 1) Sabitlerin değişimi metodu ile çözüm Homojen kısmın çözümü. Q(x) = e 2x 62 . (6) nolu denlemde köşeli parantez içerisindeki ifadenin sıfır olacak şekilde v(x) ve u(x)’ in seçildiğinin kabul edilmesi çözüm için yeterli olacaktır.y' + P(x)y = Q(x) y = u(x).sinx ⇒ ∫ du = ∫ cos x u = −2 cos x + C ⇒ genel çözüm y=v(x). Diferansiyel denklem sisteminin çözümü için bağımlı değişken sayısınca diferansiyel denklem olmalıdır.1.v(x) denkleminde ki yerine yazılarak genel çözüm bulunur.∫ tgxdx = ∫ = . dv + P(x). v( x) ⇒ = u' v + v' u ise u'v + u(v' + vtgx) = sin 2 x dx dx Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir v’+vtgx=0 (1. çözümünde integral sabiti düşünülmez. v du ⎡ dv ⎤ +u ⎢ + P(x).u(x)=cosx(-2cosx + C) Problem-3: y ' .cosx.y = e 2x diferansiyel denklemi her iki metodla çözünüz. dv du + P(x)u. Akabinde u(x) bulunur. Böylece.diferansiyel denklem. geriye kalanlar ise ikinci diferansiyel denklem olacaktır.) vu’=sin2x (2. çözümünde integral sabiti düşünülür.∫ dx v v cos x du sin 2 x sin 2 x u′v = sin 2 x → u′ cos x = sin 2 x ⇒ = dx ⇒ ∫ du = ∫ dx cos x cos x 2sin x cos x dx = 2∫ sin xdx sin 2 x = 2. çözümü nispeten zor olan diferansiyel denklemi u ve v fonksiyonları yardımıyla daha kolay çözülebilir iki tane değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlere ayırmaktır. eldeki denklemi ikiye bölebiliriz.diferansiyel denklem. Daha önce u ve v nin keyfi fonsiyonlar olmasından bahsedilmişti. u'v + v'u + u. y = u( x).tgx= sin 2 x dy dy + ytgx = sin 2 x . Böylece çözümü istenen diferansiyel denklem integre edilebilir diferansiyel denklemlere bölünmüş olur.v = 0 (7) dx du =Q( x) (8) v dx Bu durumda (7) denklemini sağlayan v(x) fonksiyonu bulunarak (8) denklemine taşınır.v⎥ = Q( x) or dx ⎣ dx ⎦ u dv ⎡ du ⎤ +v ⎢ + P(x). Problem-2: y ′ + ytgx = sin 2 x diferansiyel denklemini çözünüz.v(x) ⇒ dy du dv ise bulunanlar lineer dif = y′ = v +u dx dx dx (5) denkleme nolu ana denkleme taşınır.v = Q( x ) +u v dx dx Yukarıdaki denklemde u veya v nin parentezi oluşturulursa. sıfıra eşitlenmiş köşeli parentez içerisindeki ifade birinci. Sadece bir diferansiyel deklemin bulunmasından dolayı çözüm.vtgx ⇒ ∫ = . şu aşamada mümkün değildir. parantez içerisi sıfır yapsın. Burada amaç.u ⎥ = Q( x) dx ⎣ dx ⎦ (6) elde edilir.v. P ( x) = . Bulunan u ve v fonksiyonları y=u(x).) dv dv dv sin x dx → ln v = ln cos x ⇒ v = cos x = .

x + 3x 2Ce. dy dC y H = Ce x ⇒ y = C ( x )e x . çözümünde integral sabiti düşünülmez.C3x 2 e . 3 1) Sabitlerin değişimi metodu ile çözüm dy dy y ' + 3x 2 y = 0 ⇒ + 3x 2 y = 0 ⇒ = -3x 2 y dx dx dy 2 3 − x3 ∫ y = -∫ 3x dx ⇒ ln y = − x + ln C ⇒ y H = Ce bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür.x ⇒ dx dx e− x 3 3 3 3 dC x2 dC = x ⇒ ∫ dC = ∫ xdx ⇒ C= +C1 . u' e x = e 2 x ⇒ =e x ⇒ ∫ du = ∫ e x dx. y H = Ce − x 3 ⇒ y = C ( x )e − x .v=e 2 x u ' v + u(v' − v) =e 2 x Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir. Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(x) olduğu kabul edilir.v ise y =e (e + C ) Problem-4: y ' + 3 x 2 y = x e -x diferansiyel denklemi her iki metodla ve y(0)=-1 şartıyla birlikte çözünüz.x ⇒ .) dv dv = v ⇒ ∫ =∫ dx ln v = x ⇒ v=e x dx v du u ' v = sin 2 x.v kabulu ile çözüm ∫ dC =∫ e x dx ⇒ C= e x+C1 dy dy − y = e 2 x . Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(x) olduğu kabul edilir.Ce x = e 2x ⇒ e x = e2x .diferansiyel denklem.C3x 2e.y = 0⇒ = y. 3 3 dC 3 dy = e −x .) 2x vu’=e (2. çözümünde integral sabiti düşünülür. = ex ⇒ dx dx dx x x Genel Çözüm y =e (e + C1 ) 2) y=u. = ex + Ce x ⇒ Ana denkleme taşınarak dx dx y' .x = xe. u = ex + C dx x x Genel çözüm y=u. y = u ( x).v( x) ⇒ = u ' v + v' u dx dx ise u ' v + v' u − u. v’ .dy dy dy x .v=0 (1. dx 2 dx x2 − x3 Genel Çözüm y =e ( + C1 ) 2 63 . C(x) ifadesini bulmak için genel çözüm homojen çözüme benzetilir. C(x) ifadesini bulmak için genel çözüm homojen çözüme benzetilir. ∫ y = ∫ dx ⇒ ln y = x + ln C ⇒ y H = Ce dx dx bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür.y = 0 ⇒ ex dC dc dC + Ce x .diferansiyel denklem.

C=-1. Denizaltı P sabit motor kuvvetiyle durmakta iken harekete başlatılmıştır. dV dV dV + 3V = 0 ⇒ m = −3V ⇒ ∫ m = ∫ −3dt dt dt v 3 − t 3 m ln V = −3t + ln C1 ⇒ ln V = − t + ln C ⇒ VH = Ce m m Genel çözüm homojen olarak bulunan çözüme benzetilerek bulunur.) 3 dy dy + 3x 2 y = xe − x . A′e − x = xe− x ⇒ = x ⇒ ∫ dA = ∫ xdx. Denizaltının zamana bağlı hızını bulunuz.B ise y =e− x ( + C ) 2 2 3 3 x2 0 x=0 ise y=-1 . B’ + 3x2B=0 (1. çözümünde integral sabiti düşünülmez.diferansiyel denklem. e − Ce dt dt m m m( 3 3 3 − t dC − m t 3 − m t e − Ce ) + 3Ce m = P. Benzeşim için C=C(t) olmalıdır.B( x) ⇒ = A′B + B′A dx dx ise A′B + B′A + 3 x 2 A. P − 3V = m dt ise m dt + 3V = P 1. y =e − x ( − 1) 2 2 Uygulama-1: Su içerisinde hareket eden denizaltıya. Bu münasebetle C1’ in sayısal değeri için bir başlangıç şartına gerek vardır. P=0 kabul ediliyor. − 1 =e − 0 ( + C ) . Bu t=0 anında hızın sıfır (durmakta olduğu için ) olmasıdır.mertebe lineer diferansiyel denklemdir. ax . t. A= +C 2 dx 2 3 x Genel çözüm y=A.) 3 dB dB = − 3x 2 B ⇒ ∫ ln B = − x3 ⇒ v = e− x = − ∫ 3 x 2 dx dx B 3 3 3 dA x2 A′B = xe − x . V. y = A( x). m e =P dt dt 3 3 3 − t − t p mt p 3t e + C1 . v = C (t )e m = ( e m + C1 )e m 3 3 3 dC p m t = e dt m ∫ dC = 3 p mt e m∫ ⇒ C= Çözümün tam olması için C1 integral sabitinin sayısal değeri belirlenmelidir.B(x) kabulu ile çözüm : (u ve v yerine A ve B keyfi fonksiyonları tercih edilerek çözüm yapıldı. dt m m 3 3 3 3 − t − t dC − m t dC − m t e − 3Ce m + 3Ce m = P. 64 . bağımsız değişkenler olmak üzere sabitlerin değişimi ile çözüm aşağıdaki şekilde yapılır: Homojen kısmın çözümü. Hızın zamana göre grafiğini çiziniz. çözümünde integral sabiti düşünülür. denkleme taşınarak.diferansiyel denklem. Denizaltının maksimum hızı ne olur? dV dV ∑ Fx = m. Problem zamana bağlı bir Başlangıç Değer Problemidir. 3 3 3 − t dV dC − m t 3 − m t V = C (t )e m ise = ana dif.2) y=A(x). bağımlı. su tarafından denizaltının hızıyla orantılı olarak 3V’lik bir direnç kuvveti etkimektedir.) vA’=xe-x3 (2.B = xe− x A′B + A(B′ + 3 x 2 B) = xe− x 3 −3 Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir.

Buharlaşan miktar biriken m miktarının %5 i kadardır.u dönüşümüyle çözülebilir. Bu verilen debi değerlerine göre (50t-40t)=10t olarak yazılabilir. Matemetikte bu tür değişim ASİMTOTİK değişim olarak bilinir. Bu değişimin nasıl olduğu bu aşamada belirlenemez.3 3 3 − t − t − t P P P + C1e0 . dm dm dm = 10dt − 0. Bu denklem 1.mertebe lineer diferansiyel denklem olup.05mdt . Pratik olarak bu hıza çok yaklaşacak ama hiçbir zaman ulaşamayacaktır. kütlenin korunumuna göre biriken miktar şu şekilde ifade edilebilir. t = 0 ⇒ v = 0. 0= V(t) Vmax 0 Hızın zamana göre değişimi t Uygulama-2: Şekildeki havuza sürekli olarak 50 m3/sn lik bir debi ile su dolmakta ve havuzdan 40 m3/sn debi ile tekrar boşalmaktadır. + 0. Bununla birlikte. dt zaman diliminde biriken miktar belirlenebilir. Bu durumda dt süresince dolan miktar-boşalan miktar (50-40)dt=10dt olacaktır. C1 = − ⇒ v = (1 − e m ) . Aynı zamanda havuzda biriken suyun %5 i her saniyede buharlaşmaktadır. = 10 − 0. m= dolan miktar-boşalan miktar-buharlaşan miktar Dolan miktar-boşalan miktar giriş ve çıkış debilerinin zamanla çarpılmasından bulunabilir. Diferansiyel zaman aralığında değişimler lineer olacağı için. t → ∞ ⇒ e m → 0.05t ∫ m = -∫ 0. Biriken m değeri sabit olmayıp sürekli olarak zamnala değişmektedir. Havuzda birikebilecek maximum su miktarı ne olur? 50 kg/sn buhar Havuz 40 kg/sn Açıklama: Havuzda biriken su miktarı “ m :[kg] “ ile sembolize edilecek olursa.05m = 10 dt dt Son ifade bir diferansiyel denklem olup.05mdt olacaktır. Başlangıçta havuz tamamen boş durumdadır. Bu hızada zamanın sonsuz değerinde ulaşacaktır.05m = 0 ⇒ + 0. Bu bulgular yukarıdaki ifadeye taşınarak şu ifade bulunur. tüm ifade dt bölünerek.05m . Herhangi bir m değeri için buharlaşan miktar 0.05m = 0 ⇒ dt dt dt dm −0.05m ⇒ + 0. dt zamanında biriken miktarda dm olacaktır. Sabitlerin değişimi metodu ile çözüm: dm dm dm = -0. m bağımlı t ise bağımsız değişkendir.05dt ⇒ ln m = −0. (1 − e m ) → 1 3 3 3 Dolayısıyla denizaltının ulaşabilceği maksimum hız Vmax=P/3 kadar olacaktır.05t + ln C ⇒ mH = Ce 65 . Havuzdaki su miktarının zamanla değişimini bulunuz. ya sabitlerin değişimi ile yada m=v.

1 . (x + 1) y’ + xy = x 7.ycos x)dx . x3y’ + 3x2y = x 20. dr/dθ + r tan θ = cos θ 16.05t taşınarak.2y = 2x4 18 y’ + 4y = e-x 19. dx/dt + (1/t2 )x = 1/t2 12. mH = Ce −0. 0 =e −0.0. Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(t) olduğu kabul edilir. x dy + (xy + y .05dt ln v = − 0.05t ⇒ Ana denkleme dt dt dC . y dx/dy + 2x = 5y3 10. dy + (4xy . ( 200e 0+ C ) .05t = 10 ⇒ =10e0.05Ce. havuzda birikebilecek en fazla su miktarının teorik olarak 200 kg olduğu görülecektir.x = sin 2t 66 2.05Ce.05t + C dt Genel çözüm m=u.05t . xy’ .05t dt .e-0.(1 + sin x)dy = 0 17.05t − 1) = 200(1 .05v=0 vu’=10 (1.05t+ C1 ) y=u. çözümünde integral sabiti düşünülmez.0.05t ⇒ m = C (t )e −0.05Ce. dm dC = e − 0.05t + 0. v’ + 0. ( x2 + 1)y’ = x2 + 2x .05m = 10 .05v ⇒ dt ∫ Bu denklem analiz edildiği zaman. xy’ + 3y + 2x2 = x3 + 4x 8.2)y’ + 3(x +1)y = x -1 13.05t) →200. C=-200. y’ .05t .y = e3x 11. m =200e −0.05t (e0. Ancak.8x ) dx = 0 5.05t+ C ) t=0 ise m=0 (başlangıçta hiç su yok). Çünkü t→∞.05t dt ⇒ C= 200e 0. x4y’ + 2 x3y = 1 3.) (2.05t ( 200e0. dx/dt .bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür.) dv = − ∫ 0. y’ + 3y = 3 x2 e-3x 4.05t ) dv = − 0. u = 200e0.05v) =10 Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir. ( x2 + x .0.4xy 2 2 y(2) = 8 y(0) = 4/3 y(2) = 0 x(0) = 0 .05t+C1 dt Genel Çözüm y =e−0.05t ⇒ v=e − 0. C(t) ifadesini bulmak için genel çözüm homojen çözüme benzetilir. e − 0.dy = 0 15.05uv=10 u ' v + u(v' + 0. y’ = x2 e-4x . reel durumda zaman sonsuz olamayacağı içinde 200 kg değerine çok yaklaşılmasına rağmen ulaşılamayacaktır.05t) →1 ise 200(1-e-0.0.05t = 10 ise dt dC =10e0. m = u (t ).diferansiyel denklem. (1-e-0. (t + y + 1 )dt .v(t ) ⇒ = u 'v + v 'u dtx dt ise u ' v + v' u + 0.0.1)dx = 0 14.diferansiyel denklem.05t ⇒ ∫ dC = ∫ 10e 0. çözümünde integral sabiti düşünülür.v kabulu ile çözüm dm dm + 0. (x +1)y’ + xy = x 9. Örnek problemler: 1. ( cos2 x .05t ( 200e0.v ise m =e−0. u ' e − 0.05t ⇒ ∫ du = ∫ 10e0.05t v du u ' v = 10.4y 6.

Mertebeden Özel Diferansiyel Denklemler 2. denkleminden 1. Problem-1 : (3) 3 x y’ + y + x 2 y4 = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Orijinal değişkenlere dönmek için ters transformasyon işlemi yapılmalıdır.2x (y+1)dx . denklem elde edilecektir.6 1. denklem (3xy’+y=-x2) olacaktı.mertebe lineer dif. Diğer tarafa bölen olarak geçirilirse 3x dy 1 1 3 dy dZ dZ + 3 = −x2 . Bu denklemde y4 bulunmamış olsaydı 1. mertebe lineer diferansiyel denklem olup çözümü bilinmektedir) dx x dZ Z dZ dx − =0⇒ ∫ =∫ . derece bir diferansiyel denklem olup en genel formu aşağıdaki şekildedir. denklem geçiş işlemleri şu şekildedir: y 1 dZ dZ y ' 1 − n dy y' ⇒ = Z = y 1− n = n ise = (1 − n) n = n (2) n 1 − n dx dx y y y dx y (1) nolu denklem denklem taraf tarafa yn değerine bölünürek. dC Cx dC dZ dC +C − = x⇒ = 1. Bernoulli dif.21. Bu yeni form Z ve x arasında 1. denklemdir. Z eski bağımsız değişkene bağlı yeni bağımlı değişkendir. mertebe lineer diferansiyel yn denklem elde edilir. Bu nedenle y4 ifadesini yoketmenin yolu aranmalıdır. ln Z = ln x + ln C ⇒ Z H = Cx ise genel çözüm (Z) dx x Z x homojen çözüme benzetilirek bulunur. y' y 1 dZ + P( x) n = Q( x) ise + P ( x) Z = Q ( x) n 1 − n dx y y bulunur. sin x y’ + cos xy = x sin x 24. y’ + (1/2x)y = x/y3 2 y(1) = 2 y(1) = -5 23.6. y’ + P(x) y = Q(x) yn Bu denklemde Z = y 1− n = (1) y şeklinde bir dönüşüm yapılarak 1. dZ Z − = x (1.meretebe lineer dif. Yeni dif. C ( x) = x + C1 ⇒ Z = x ( x + C1 ) Z=C(x)x → =x + C ise x dx dx dx x dx Ters dönüşüm yapılarak genel çözüm elde edilir: Z = 67 1 1 = x 2 + C1 x ise y 3 = 2 3 x + C1 x y . denklem Z ve x arasında olup çözümünden Z=Z(x) şeklinde bir ifade bulunur. Çözümü belirli olan 1.mertebe lineer dif. y’ + 3y/x + 2 = 3x y(π/2) = 2 y(1) = 1 22.(x + 1)dy = 0 2.mertebe lineer dif. Z = 3 ⇒ =− 4 ise − x + Z = −x2 4 dx y dx y y y dx dx Gerekli düzenlemeler yapılarak Z ve x arasındaki yeni diferansiyel denklem şu şekilde bulunur. Bu denklemde yn ifadesi olmazsa 1.1 Bernoulli Diferansiyel Denklemi n. denkleme ulaşmak içinde yn ifadesi yokedilmelidir.mertebe lineer dif.

dZ Z − = − x (1. Z= 1 1 1 1 = − x 2 + C1 x ise y = . dx 1− Z ∫ 1 1 Z = ⇒ 1 − = Ce x ise y y − ln(1 − Z ) = x + ln C ⇒ 1 − Z = Ce x .2 Riccati diferansiyel denklemi En genel formu şu şekildedir. Z = ⇒ + Z =1 2 y dx y dx y dx y dx yeni denklem değişkenlerine ayrılabilir.5 şartıyla çözünüz. Z = ⇒ =− 2 ise − x + Z = x2 2 y dx y y dx y dx dx Gerekli düzenlemeler yapılarak Z ve x arasındaki yeni diferansiyel denklem şu şekilde bulunur. y’ = P(x) y2 + Q(x) y + R(x) 68 . x dy 1 1 1 dy dZ dZ + = x2 . Bu nedenle y4 ifadesini yoketmenin yolu aranmalıdır. I⎡A dy dy B ⎤ → ∫ 2 = ∫ dx = ∫ ⎢ + ⎥ dy basit kesirlerine dx y −y ⎣ y y − 1⎦ ayrılarak integrasyon alınır.5 + 0. ln Z = ln x + ln C ⇒ Z H = Cx . C ( x) = − x + C1 dx x dx x dx bulunur. Ters dönüşüm yapılarak genel çözüm şu şekilde elde edilir. 0. Z=C(x)x dx x Z x Z'=C'x+C ise Z ( x) = x ( − x + C1 ) dZ Z dC Cx dC − = −x .meretebe lineer dif. denklem (y’+y=1) olacaktı. İki şekilde çözüm mümkündür: Verilen denklem değişkenlerine ayrılarak çözülebilir. mertebe lineer diferansiyel denklem olup çözümü bilinmektedir) dx x dZ Z dZ dx − =0⇒ ∫ =∫ . Şayet denklemde y2 bulunmamış olsaydı 1. Diğer tarafa bölen olarak geçirilirse y' + y = y 2 ise y' = y 2 − y = 1 1 dy dZ 1 dy 1 dZ =− 2 ise − + =1.5 .5 x 2.5C1 − x + 4. dZ − dZ = 1− Z ⇒ ∫ = dx. y = 2 2 2 y − x + C1 x − 0. İşlemlerle A=-1 ve B=1 bulunur.6. x +C − = −x ⇒ = −1. derece bernoulli denklemidir.Problem-2 : y' + y = y 2 diferansiyel denklemini çözünüz.5 = ise C1=4.5)=0. ⎡ −1 ( y − 1) x 1 ⎤ 1 ∫ dx = ∫ ⎢ y + y − 1⎥ dy → x = − ln y + ln ( y − 1) + ln C ise C y = e ise y = e x ⎣ ⎦ 1− C IIBu denklem aynı zamanda 2. y= 1 1 − Ce x Problem-3 : x y' + y=x 2 y 2 diferansiyel denklemini y(0.

y’ = y2 + (1-2x) y + x2 -x +1 1 = x2 + (1-2x)x + x2 -x +1 0 = 0 ise (denklem sağlanıyor) 1 1 1 dZ = x + ⇒ y′ = 1 + 2 olacaktır. Başka bir ifade ile aralarında + ve . 2 Z Z Z Z Z dZ Z' 1 1 + Z = −1 bulunur. Gerekli yoketmeler yapılarak.mertebe lineer diferansiyel denklem elde edilir. Bu durumda y = x istenen işlemleri yerine getirebilir. Son denklem − 2 = + 2 bulunur. Bu işlem yapılırken R(x)=x2-x+1 ifadesinin diğerleri tarafından yokedilmesine dikkat edilir. ln(Z + 1) = − x + ln C . U ve Z bağımsız değişkene bağlı özel çözüm ve yeni bağımlı değişkendir. Eğer R(x) fonksiyonu elimine edilirse denklem 2. Z Z dx y′=y 2 + (1-2x ) y+x 2 -x +1 diferansiyel denklemini çözünüz. + 1 ise y’ ile yokedilebilir.denkleme taşınır. y = U+ 1 1 dZ ⇒ y ' = U '+ 2 dönüşümleri ana dif. Yani özel çözüm R(x) fonksiyonundan hareketle bulunabilir. Özel çözüm ana diferansiyel denklemi sağlayan herhangi bir fonksiyondur. Z2 ile denklem çarpılırsa dx Z Z Z 1. İfade incelenirse x2 ancak y2 ile x ise y ile yokedilebilir. Problem-1: Çözüm için diferansiyel denklemin ilk önce özel çözümü (U) bulunmalıdır. Q ve R bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlardır. denklemi sağlaması temin edilir.mertebe lineer diferansiyel denklem elde edilir. Bu değerler denkleme taşınıp düzenlenirse 1. Z + 1 = Ce ⇒ Z = Ce − 1 dx 1− y = x+ 1 1 1 1 ⇒ y = −x +x →Z = ise Z = Ce − x − 1 = Z y−x y−x Ce − 1 69 . derece bernoulli diferansiyel denklemine dönüşür.mertebe lineer dif. ve böylece ana diferansiyel denklemi sağlaması temin edilmelidir. Denklem ve değişkenlerine ayrılabilir bir denklemdir.işareti bulunan bağımlı ve bağımsız değişkenler ile türevlerinden meydana gelen terimlerin birbirlerine eşitlenerek yokedilmesi. y =U + 1− Z' 1 1 = ( x + ) 2 + (1 − 2 x)( x + ) + x 2 − x + 1 . Bu tür denklemlerde y = U + 1/Z dönüşümü yapılarak 1. 2 Z Z Z Z' 2x 1 1 2x = x2 + + 2 + x + − 2x 2 − + x 2 − x + 1 bulunur. Özel çözümün aranmasının nedeni denklemdeki R(x) fonksiyonunu yoketmek içindir. U=x ise U’=1 dir. y = x ana diferansiyel denklemi sağladığı için bir özel çözüm olabilir. Fonksiyonel yapısı önceden problemi çözen şahıs tarafından belirlendiğinden bu ismi almıştır. 1/Z dönüşümüylede 1. Z Z Z dx mertebe diferansiyel denklem elde edilir.Burada P. Bu durumda ana denklemde y yerine x (en genel halde y yerine U) ve y’ yerine 1 (en genel halde y’ yerine U’) yazılırsa denklem sağlanır. parentezler açılarak. dZ dZ −x −x = −( Z + 1) ∫ Z + 1 = − ∫ dx ise. Bu çözümlerden sadece birinin kullanılması yeterlidir. Diferansiyel denklemin yapısına göre tahmin edilerek ana dif. Bir diferansiyel denklemin birden fazla özel çözümü olabilir.

Fakat bu dönüşümler diferansiyel denklemdeki fonksiyonel yapıyla çok ilgilidir. f(x/y).mertebe lineer dif. Böylece U=x özel çözüm ise 1 1 1 dZ olacaktır. Örnek olarak. sadece bağımsız ve hem bağımlı-hemde bağımsız değişkenler yeni bağımlı ve bağımsız değişkenlere dönüştürülebilir. 1.3 Değişken dönüşümleri ile çözülebilen diferansiyel denklemler Önceki bölümlerde anlatılan 1. Bu çözümlerden sadece birinin kullanılması yeterlidir.6. Z= = − olacaktır. Bununla birlikte hepsinde uygulanan teknik integre edilebilir parçalara ayırma ve değişken dönüşümü üzerine kuruludur. y = U + = x + ⇒ y′ = 1 + 2 Z Z Z dx mertebe diferansiyel denklem elde edilir. Fonksiyonel yapısı uygun olan denklemlerde sadece bağımlı. x+y=Z ise Zx=1 ve Zy=1 ile 2 değişken 1 e iner. değişken dönüşümü ile çözülebilir. y y ⎛1 ⎞ y′=x 3 ( y 2 -2yx+x 2 ) + = x 3 y 2 -2x 4 y+x 5 + = x 3 y 2 + ⎜ -2x 4 ⎟ y+x 5 x x ⎝x ⎠ Çözüm için diferansiyel denklemin ilk önce özel çözümü bulunmalıdır. y = x + 1 x5 (C1 + ) x 5 2. Bu işlem yapılırken yukarıdaki denklemin sağlanmasını takip etmek gerekir. 1 (x + ) 3 3 Z' 1 Z = x + 1 + 1 ise − Z ' = x + 1 . ise dx x dc x 2 x x 1 dC C C / x 1. Değişkeni dönüştürme işleminin bir faydasının olması için. … gibi düzenlenebilmesi gerekir. y=x test edilirse ana diferansiyel denklemi sağladığı görülecektir. x dx x x 5 5 1 x 1 x 1 4 ∫ dC = −∫ x dx ⇒ C ( x) = 5 + C1 ise Z = x ( 5 + C1 ) = y − x . Bulunanlar ln Z = − ln x + ln C . 70 . Bu değerler denkleme taşınıp düzenlenirse 1. f(xy). Bu noktadan hareketle.y diferansiyel denklemini çözünüz. dx x dx x Z x C C ( x) dZ 1 dC C ZH = . + =0⇒ ∫ = −∫ . Mümkünse değişken sayısı azalmalıdır: 3 değişkenden 2 değişkene düşürmek çözümde büyük ilerlemedir. Bir diferansiyel denklemin birden fazla özel çözümü olabilir. önceki diferansiyel denklem formatlarına uymayan ve değişken dönüşümü için uygun olan bazı diferansiyel denklemler. x Denklemdeki parentez açıldığı zaman Riccati denklemi olduğu görülecektir. Değişken dönüşümleri sadece bunlar değildir. dönüşüm sonrasında. f(x2/y). Özellikle kısmi diferansiyel denklemlerin bu yöntemle adi diferansiyel denkleme dönüşmesi mümkündür. Pek çok değişken dönüşümü verilebilir. Böyle bir dönüşümün mümkün olması için fonksiyonel yapının f(x. Problem-2: y′=x 3 ( y-x ) + 2 U=x ise U’=1 dir.mertebe diferansiyel denklem çözümleri standart çözümlerdir. Denklemdeki bağımsız değişkenin fonksiyonel yapısından etkilenmeyen çözümlerdir. denklem). Bu durumda ana denklemde y yerine x (en genel halde y yerine U) ve y’ yerine 1 (en genel halde y’ yerine U’) yazılırsa denklem sağlanır. ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ y′=x 3 y 2 + ⎜ -2x 4 ⎟ y+x 5 ⇒ x′ = 1 = x 3 x 2 + ⎜ -2x 4 ⎟ x+x 5 .y) den f(x+y). 0 = 0 ⎝x ⎠ ⎝x ⎠ denklem sağlanıyor.mertebe diferansiyel denkleme taşınarak − 2+ = − x 3 bulunur. − Z ' = x 3 + Z 1 − 2 = x 3 ( x + − x) 2 + Z Z x Z2 Zx Z 2 Z 2 Zx x dZ Z dZ Z dZ dx + = − x 3 (1.

Örnek olarak. parentez dışındaki xdx ve ydy lerde türevleri olacaktır. Diferansiyel denklemin fonksiyonel yapısı basitleşmelidir: İntegrasyon prosesi büyük oranda fonksiyonel yapısı ile ilgilidir. 4. 3. Gerek bağımlı ve gerekse bağımsız değişkenin kuvvet derecesi azalmalıdır: Azalan kuvvet derecesi denklemi basitleştirir. Bu denklemde 1. Denklemde tgx var ise kolaylık için sec2x de olmalıdır. Problem-1: Daha önce Bölüm-2. expolansiyel ve logaritmik fonksiyonlar genelde integral işleminde zorluk çıkarırlar.dereceye (lineer) geçilir. tanjant. Değişken dönüşümü ile yeni formlar elde edilebilirmi? Bu soruyu cevaplamak için denklemde bir veya daha fazla fonksiyon ve onların türevlerini belirlemeliyiz.dereceden 1. ydy = 2 Bulunan son diferansiyel denklem ilk halinden daha basittir. Örnek olarak. Örnek olarak (x2+sinx)dy ifadesinde x2=U dönüşümü yapılırsa (U+sinx)dy elde edilecektir. 71 x 4 + 6 x 2 y 2 + y 4 = 2C = C1 . dA x 2 = A → 2 xdx = dA. Bunların daha fonksiyonlar cinsinden tanımlanması çözümü rahatlatır. Sinx içindeki x yerine U1/2 yazılacak olursa fonksiyonel yapı daha da karışık hale gelecektir. sinx=A ise cosxdx=dA olur. Bu nedenle x’ in değiştirilmesi bir fayda getirmez. Aynı zamanda 3. Bu durumda referans fonksiyonlar x2 ve y2 olurken.2 de (tam diferansiyel denklemler) Problem-4 olarak çözülen diferansiyel denklemi değişken dönüşümü ile çözünüz. Yeni bir değişken dönüşümü ile değişkenlerine ayrılabilen en basit form bulunabilirmi? Son denklemin yapısı düzgün olup A ve B önündeki katsayılar uyumludur. Parentezlerin birisi yeni bir değişkenle tanımlanırsa daha basit haller elde edilebilir. Bu durumda sinx içindeki x kaybolmayacaktır. ( x +3xy ) dx + ( 3x y + y ) dy=0 3 2 2 3 x ( x 2 +3y 2 ) dx + y ( 3x 2 + y 2 ) dy=0 Bu denklem tam diferansiyel yaklaşımla çözülmüştü. Sinüs. y2=U ise 2ydy=dU olur. Z = A + 3B = x + 3 y → 2 pareztezler açılıp düzenlenirse daha önce bulunan çözüm elde edilecektir.2. dA = dZ − 3dB Z ( dZ − 3dB ) + ( 3Z − 8 B ) dB=0 ( Z − 3B +3B )( dZ − 3dB ) + ( 3[ Z − 3B ] + B ) dB=0. derece homojen olup B=UA dönüşümü ile çözülebilir. ZdZ − 3ZdB + 3ZdB − 8 BdB=0 → ZdZ − 8BdB=0 ( x2 + 3 y 2 ) = 4 y 4 + C Z2 2 2 2 ∫ ZdZ = 8∫ BdB → 2 = 4 B + C . Değişken dönüşümü sonrasında diferansiyel denklemde eski değişken kalmamalıdır: Yokedilmek istenen değişken hala denklemde bulunursa değişken sayısı artacağından çözüm kolaylaşmak yerine daha da zorlaşacaktır. parentezler açılırsa. xdx = 2 ise ( A+3B ) dA + ( 3A + B) dB=0 dB y 2 = B → 2 ydy = dB. Fonksiyonel dönüşümün mümkün olması için diferansiyel denklemde hem fonksiyon hemde onun türevi olmalıdır.derece üstel homojen olduğu için y=Ux dönüşümüyle de çözülebilir. A+3B=Z → dA + 3dB = dZ → A = Z − 3B. 2 (x 2 + 3 y2 ) 2 2 = 4 y 4 + C → x 4 + 6 x 2 y 2 + 9 y 4 = 8 y 4 + 2C . İşlemler sonucu denklemin derecesi 3 den 1 e düşecektir. Denklemdeki ifadeler x ve y parentezlerine alınabilir. Böylece 2.

3x − y = U → 3 − y′ = U ′ → y′ = 3 − U ′ dy y′= = dx ( 6x − 2y − 3) 2 ( 3x − y ) − 3 3 A − B + 1 = 0 6 A − 2B − 3 = 0 → U +1 U + 1 3 ( 2U − 3) − (U + 1) 5U − 10 dU →U′ = 3− = = = dx 2U − 3 2U − 3 2U − 3 2U − 3 Son denklem integre edilebilir. Hem sinüs hemde cosinüs denklemde olması. ydx + (1+ yex) dy = 0 4. siny = H → cos ydy = dH → H ( x + H ) dx + 2x 2 dH = 0 elde edilir. ( 3x − y + 1) = 3x − y + 1 . Bu denklem daha önce verilen metodlardan sadece tam diferansiyel yaklaşım ile çözülebilir. Sin ve Cos y’ye ağlı olduğundan dy referans alınarak.( 6x . Denklemde trigonometrik fonksiyonların olması diferansiyel denklem çözümü açısından zorluk meydana getirebilir. Dolayısıyla x=X+A ve y=Y+B dönüşümleri ile çözülebilir gibi görünmektedir. Bu nedenle diferansiyel denklemin başka bir değişken dönüşümü ile çözülmesi gerekir. A ve B sabitleri bulunamayacaktır. Bu yöntem uzun ve beklide integral çarpanı bulunamayan bir yöntemdir. Ancak gerekli değişiklikler ve işlemler yapılınca görülecektir ki. y′=3 − U ′ = Problem-3: siny ( x + siny ) dx + 2x 2 cosy dy = 0 diferansiyel denklemini değişken dönüşümü ile çözünüz. ( 3x − y + 1) dx − ( 6x y = Y + B → dy = dY − 2y − 3) dy=0 → y′= ( 3x − y + 1) x = X + A → dx = dX . x2y’ + 2xy = x4y2 +1 5.2y -3) dy=0 diferansiyel denklemini değişken dönüşümü ile çözünüz. y’ + y lny = yex . Bu nedenle ilk önce mümkünse değişken dönüşümü ile fonksiyonel yapı daha basit hale getirilmelidir. xe2y y’ + e2y = lnx/x 2.derece Bernoulli dönüşümüne göre =Z →− 2 = ile denklem çözülür. dH dH = 0. Parentez açılıp dx ile bölünürse Bernoulli denklemi elde edilir. Bu amaçla hem x hemde y bir değişken cinsinden tanımlanır. Hangisi ilk önce alınmalıdır? Bunun için operatörlere bakılmalıdır.Mertebe Diferansiyel Denklemler İçin Genel Tekrar Problemleri: 3.Problem-2: ( 3x-y + 1) dx. Bu denklem yapısı itibariyle homojen hale getirilebilen denklem tipine benzemektedir. H H dx dx H ( x + H ) dx + 2x 2 dH = 0 → Hx+H 2 + 2 x 2 1. 2 x 2 + xH = −H 2 dx dx 1 1 dH dZ 2. bu fonksiyonların birbirlerinin türevi olması büyük bir fayda sağlayabilir.2y + 3) dy = 0 6. y’ = y + x (y+1)2 + 1 72 1.2y + 1) dx + (3x . (3x . cosy nin türev olarak seçilmesi gerekir. Dolayısıyla ilk aşamada değişken dönüşümü düşünülmelidir. dy = dx ( 6x − 2y − 3) ( 3 ( X + A) − Y − B + 1) = 3 X − Y + ( 3 A − B + 1) dY = dX ( 6 ( X + A ) − 2 (Y + B ) − 3) 6 X − 2Y + ( 6 A − 2 B − 3) dY 3X − Y = dX 6 X − 2Y 3A − B +1 = 0 6 A − 2 B − 3 = 0 denklemlerinden A ve B çekilemez. Çözümsüzlük vardır.

mertebe bir diferansiyel denklem şu şekildedir: f(x.y′. k+n ≠ 1 34.1) dx + (2x + 4y .y = xk yn 20. siny (x + siny) dx + 2x2 cosy dy = 0 11. 2xtgydx+sec2ydy=0 50.y. y’ = (x . xy’ . mertebeden diferansiyel denklemler En genel halde 2. y’ = -4/x2 .2(x-y) .2 14. y’ = sin(x+y) 21. y’ = 6 + 5y + y 2 f(x) = 1 f(x) = 2/x ) dx + 2(1-(x/y)) dy = 0 9. y’=(y-x)/(y+x) 44. y’-y/x+(x-y)3/x=0.3) dy = 0 13.ln(tan y) 10. y’cosy+2xsiny=2x 43. y’+xy=x/y 48. 2x3y’ = y(y2 + 3x2) 17.x . (ey+x)y’=1 38. 3y2dx/x-2ydy=0.1 24.y′. y’ = (x+y)1/2 . Ancak yukarıdaki formu ile mertebe düşürme işlemi bir sonuç vermez. y’ = sin (x-y) 25.y + 5)2 23. y’=(1-x)/(1+y) 45. türevleri olabilir. 1. y’ = -2 . (x + 2y . y(1)=0 51. y’’ = 1 + (y’)2 29.y′′)=0 : Diferansiyel denklemin fonksiyonel yapısında bağımlı değişken “y” kesinlikle görünmeyecektir. xy’’ = y’ + (y’)2 30. y’ = (x + y + 2)2 26. y(π)=π3eπ+2π2 2. 2xyy’+(x-1)y2=x2ex 42. 2yy’ + x2 + y2 + x = 0 8. y(3)=0 52. y(4)=8 53. (3 siny . Bu açıdan mertebe düşürme işlemi için iki alt grub ele alınabilir: I) f(x. Bu durumda y’=U(x) değişken 73 . 2xy’=10x3y5+y 41. y’ = 1+ 6x ex-y 15. xy’-3y=x4(ex+cosx)-2x2.y + xy2 33. (3 tanx -2 cosy) sec2 x dx + tanx siny dy = 0 18.7 Birinci mertebeye indirgenen 2. y’’ = 2x(y’)2 28. 3y’+y=(1-2x)y4 40.y′′)=0 Bu tür denklemler bazen değişken değişimi ile mertebesi düşürülerek çözülebilir. y’cosy+xsiny=2x 36. y’ = (x .y + y2 f(x) = 2 n ≠ 1. 2xyy’+3y2+4x=0 49. y’=2x(y+x2-1) 46. y’=(1+x)(1+y2) 47. 4xdx+9ydy=0. x2y’+2xy-x+1=0.(1/x) y + y2 35. y(x tanx + lny ) dx + tanx dy = 0 19. y’-1=e-ysinx 37. y(1)=0 54.5x) dx + 2x2 coty dy = 0 16. ve 2. y’’ + 2y(y’)3 = 0 31. (2 + e -x/y 32. 2x csc 2y dy/dx = 2x .y)2 .7. xy’’ = y’ + x(y’)2 27. y’ = (9x + 4y +1)2 12. y’(sinh3y-2xy)=y2 39. y’ = 1 . y’ tanx sin2y = sin2x + cos2y 22.

U = 1bulunur.y′. x f(x.denklemin bağımlı değişkeni U ve bağımsız değişkeni ise y olup. Bu diferansiyel denklem bilinen metodlarla çözümü yapılır.mertebe dif. f ( x. Mertebe düşürme işlemi sonunda mertebe birdir.U) vardır.y′′)=0 : Fonksiyonel yapıda kesinlikle bağımsız değişken “x” olmamalıdır. Problem 1: y'' - y' = 1 diferansiyel denklemini çözünüz. dU dU y′ = U ( x) → y′′ = . Bu denklem ise 1.U . Haldeki dönüşüm ile mertebe düşürülür.y. çözümü sonrasında U=U(y) şeklinde bir fonksiyon bulunur. Kısaca yapılan işlem şu şekildedir: y '' = d d dU dy dU dU dU dU ( y ') = U = = y'= U =U → f ( y. )=0 dx dx Burada U yeni bağımlı değişkendir. Diferansiyel denklemde x yok ise y’=U(x) dönüşümü ile düşürülür. Bu nedenle bir değişken yokedilmelidir. Bu çözüm y′ = = U ( x) → ∫ dy = ∫ U ( x)dx integraliyle y=y(x) haline dx dönüştürülür.mertebe diferansiyel denklem çözümüyle 2. Bu fonsiyon. Türevli bir değişken türevsiz bir değişkene dönüştürülerek mertebe düşürülür: dU dU y′ = U ( x) → y′′ = . ∫ dC = ∫ → C ( x) = ln x + C1 dx dx dx x x U=C(x)x 1.çözüm U = x ( ln x + C1 ) olarak bulunur. )=0 dx dx Ancak yeni diferansiyel denklemde 3 tane değişken (x.mertebe lineer diferansiyel x denklem çözülebilir: (sabitlerin değişimi metodu kullanılarak) y′ = U → y′′ = U ′ ⇒ U '− U '− U =1 x dU dx dU U dU dx = − =0 ∫ U = ∫ x lnU=lnx+lnC ise UH=Cx U x dx x dU dC dC Cx dx = x + C ise x+C − = 1 . Çözüm sonrasında U=U(x) formunda dy bir çözüm elde edilir. dy ∫ dx = ∫ U(y) + C integrali ile x=x(y) şeklinde bir fonksiyona dönüştürülür. Adi diferansiyel denklemlerin çözümü için bu sayı 2 olmalıdır.U )=0 dx dx dy dx dy dy dy dy Yeni 1. İki aşamalı bir integral ve 1.y′′)=1 formunda olduğu için yukarıdaki I.y′. U . U=y’ ters dönüşümü yapılarak ve kısmı integrasyon tekniği kullanılarak genel çözüm U = x ( ln x + C1 ) = y′ = dy → ∫ dy= ∫ x (lnx+C1 )dx dx 74 ∫ dy = ∫ x ln xdx + C ∫ xdx 1 .dönüşümü yapılmalıdır. f ( y. Burada zinzirleme türev kuralı kullanılarak x değişkeninin denklemden elimine edilmesi sağlanır. Mertebe bir diferansiyel denklem çözülmüş olur.U . II) f(y.

Denklemdir: Ct − dV dV dV m + CV = P m + CV = 0 m∫ = −C ∫ dt ise V H = c1e m dt dt V bulunan homejen çözümden hareketle genel çözüm tanımlanabilir. V = c1 (t )e − Ct m bu 75 .mertebe lineer dif. y′ = U ( x) → y′′ = yU Silindir dU dU =U → dx dy U D d Piston yağ P (N) V L Çözüm : Silindir içerisindeki yağ yoğunluğuna.ln x = u → y= dx x2 x2 x 2 dx = du xdx = dv → v = ⇒ ∫ dy = ln x − ∫ + C1 ∫ xdx → x 2 2 2 x x2 x2 x2 1 C x2 ln x − + C1 + C2 − + 1 = C → y = ln x + Cx 2 + C2 2 4 2 4 2 2 Problem 2: y y'' . Pistonun hareketini ve yağın memeden çıkış hızını zamana bağlı olarak bulunuz. denklemin sağlanmasından hesaplanabilir. denklemdeki c1(t) dif. D çaplarına ve piston geometrisine göre piston hareketine bir tepki gelecektir. = V ve dönüşümü ile mertebe dt dt dt dt dt 2 düşürülebilir. Haldeki dönüşüm kullanılarak mertebe indirgenir. Çözüm : f(y.kanun) x yönündeki hareket için. Problemin içerisinde hareket ve kuvvet olduğu için ancak newtonun 2. V= ⇒ diferansiyel denklem 2 dt dt ∑ Fx = max → max = P − Fv = P − CV . d 2x dx . Bu kuvvet ise hız ve viskoz sönüm katsayısı olarak bilinen bir C sabiti ile çarpımına eşit alınabilir.(y')2 = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. d. Elde edilecek yeni denklem 1. Kanunu ile çözüm bulunabilir.y′. dU dU dy dU . (II.(U) 2 = 0 → y U = U2 → ∫ =∫ dy dy y U dy dy Cx ln y + ln C1 = ln U → U = C1 y = y′ = ∫ y = C1 ∫ dx ⇒ ln y = C1 x + ln C2 y = C2e 1 dx UYGULAMA : Aşağıda şekildeki silindir içerisinde yağ sabit P kuvveti ile hareket ettirilen piston tarafından d çaplı memeden enjekte edilmektedir. C katsayısı ise belitilen değerlere bağlı olarak deneysel metodlarla bulunur.y′′)=0 formunda olduğu için II. ax = d 2x dx d 2 x dV dx = m 2 +C = P formunda elde edilir. ∑ F = ma. Bu tepki pratikte viskoz kuvvet (Fv) olarak bilinmektedir.

mertebeden lineer diferansiyel denklemler En genel halde n. a2.. bağımsız değişkene bağlı ise değişken katsayılı denklem olarak isimlendirilir. t = 0 ise V = 0 P V (t ) = (1 − c 2 e C − Ct m .. homojen çözüm (yH) ve homojen olmayan çözüme (yp) ‘e bağlı olarak şu şekilde bulunur: y=yH + yp Homojen olmayan çözüm genellikle özel çözüm olarakta isimlendirilir. f(x)≠0 ise homojen olmayan (nonhomojen) diferansiyel denklem olarak isimlendirilir.. dt m dt Ct Ct Ct − − dc1 dc1 (t ) − m m m +e ) + C. t = 0 ise x = 0 2. n.c1 (t )e = P ise m e = P bulunur.8.V = c1 (t )e − Ct m ise Ct − C m(− c1 (t )e m m Ct − − dc dV C = − c1 (t )e m + e m 1 bulunur. Bunun nedeni homejen olmayan çözümün. + an − 2 ( x) 2 + an −1 ( x) + an ( x) y = f ( x) n dx dx dx dx dx Bu tür denklemler sağ taraftaki f(x)=0 ise homejen. an(x) katsayıları en genel halde bağımsız değişkene bağlı fonsiyonel yapılardır. 1.m c2 / C + c3 = 0 ise c3 = m c2/C c2 = . İntegral sabitlerinin bulunması içinde bağımsız değişkenin zaman olmasından dolayı iki tane başlangıç şartına ihtiyaç vardır.P/C c3= -mP/C2 ) P mP x(t ) = t + 2 e C C − Ct m − mP C2 Memeden çıkış hızı ise kütlenin korunumuna göre yazılabilir.. Ancak bu fonksiyonların bazı özel durumları için diferansiyel denklemin çözümü elde edilebilir. Bunlar ana denkleme taşınarak..an-1 ve an fonksiyonlarının yapısı çözüm tekniği üzerinde önemli bir rol oynar. Nümerik hesaplamalar için c2 ve c3 sabitlerinin sayısal karşılıkları bilinmelidir. denklem şu formdadır : a0 ( x) dny d n −1 y d n−2 y d2y dy + a1 ( x) n −1 + a2 ( x) n − 2 + . dt dt Ct Ct Ct ∫ dc1 = ∫ P P m e dt integrali çözülerek c1 (t ) = e m + c 2 bulunur. Bu özel durumlar 3 tane olup şu şekildedir: 76 . n diferansiyel denklemin mertebesini göstermektedir. mertebeden lineer dif. a1. homejen çözüme veya f(x) fonksiyonuna benzetilerek bulunmasıdır. Homojen olmayan bir denklemin genel çözümü (y). Bulunan bu denklemler direkt hesaplamalar için uygun değildir. U memeden çıkış hızı olsun: πd2 U=π D2V ise U=(D/d)2V 2. Bunlar sabit ise denklem sabit katsayılı. C m − Ct m P V (t ) = + c 2 e C dx = dt P ∫ dx = ∫ ( C + c2 e − Ct m )dt mc 2 P ise x(t ) = t − e C C − Ct m + c3 bulunur.

Denklemin en genel haldeki formu şu şekildedir: a0 dny d n−1 y d n−2 y d2y dy + a1 n−1 + a2 n−2 + .1.8. Yeni diferansiyel denklemin çözümüyle y=y(t) şeklinde bir fonksiyon elde edilir. Kalan bu sabitlerde sınır ve başlangıç şartlarıyla bulunur.a) an katsayıları bağımsız değişkene bağlı olmayıp sabit sayılar olabilir... a3 = ( Ax + B ) n −3 . Yukarıda verilen diferansiyel denklem formu bazı kaynaklarda şu şekilde de gösterilebilir. Daha sonra ise f(x) fonksiyonunun yapısına göre özel çözüm aranır. + an−2 D 2 + an−1 D + an y = f ( x) ) Bu denklemdeki “D” harfi operatör olarak isimlendirilir. a1 = ( Ax + B ) n n −1 b) . Kuvvet serisi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup şu şekildedir. = D n−1 . İlk önce homejen çözüm bulunur. = D2 .1 HOMOJEN ÇÖZÜM : Diferansiyel denklemin sadece homejen kısmının çözümünden bulunan çözümdür. Bu nedenle denklemin sağ tarafıda sıfırdan farklı ise sabit katsayılı homojen olmayan n.. Bu üç form için çözüm teknikleri takip eden bölümlerde verilmiştir. n −1 n dx dx d d n−2 d2 = D n−2 . . a0 = ( Ax + B ) . Katsayıların bu şekilde değiştiği denklemlere Euler-Cauchy diferansiyel denklemi ismi verilir. an −1 = ( Ax + B ) an = 1 şeklinde ise Ax+B=et değişken dönüşümü ile sabit katsayılı yeni bir form elde edilir. + an−2 2 + an−1 + an y = f ( x) n dx dx dx dx dx Bu denklemde de genel çözüm (y) homojen (yH) ve homojen olmayan (yP) çözümlerin toplanmasından bulunur. c) an katsayıları birer polinom ise kuvvet serileriyle çözüm elde edilir.. Bu fonksiyonlardaki A ve B sabit sayılar olurken.. Burada ana denklemin genel 77 . birbirlerine bağlı olarak diferansiyel denklemin mertebesine kadar indirgenir. =D n−2 2 dx dx dx ise (a D 0 n + a1 D n−1 + a2 D n−2 + . Bu tür diferansiyel denlemler ise sabit katsayılı diferansiyel denklem olarak isimlendirilir.mertebe lineer diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. a2 = ( Ax + B ) n−2 .. Bu durumda çözüm OPERATÖR ÇÖZÜM olarak isimlendirilir.. Genellikle sonsuz adet olan C sabitleri. 2. Homejen diferansiyel denklem sağ taraf f(x)=0 alınarak bulunur.. Bu fonksiyonda t yerine ln(A+Bx) yazılarak orijinal değişkenlere dönülür. dn d n−1 = Dn . 2.8.1 Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler Bağımlı değişken ve türevlerinin önündeki an(x) fonksiyonları birer sabit sayılar konumundadır.. t yeni bağımsız değişkendir.. Bu formatla çözüm ise OPERATÖR ÇÖZÜM olarak verilir.. y= ∑C x n= 0 n ∞ n Burada amaç önerilen çözüm formunun ana diferansiyel denklemi sağlaması prensibine bağlı olarak Cn katsayılarını belirlemektir..

e kn x çözümleri bulunacaktır. + Cn e kn x 78 . dereceden bir polinom olup n tane k kökü vardır. + an − 2 k e + an −1ke + an e kx = 0 . Bu yeni ifadeye homojen denkleme benzemesi dolayısıyle KAREKTERİSTİK DENKLEM adı verilir. kök değerleri birbirine eşit değilse n tane e k1x . …. … . Dolayısıyla üstteki denklemde k yerine D yazılması bir hata meydana getirmeyecektir. … . a2. son denklemden ya parantez içerisi yada ekx sıfır olmalıdır. Prensib olarak bir değişken sıfır olamaz. Ancak. Son denklemde a0.. y′ = ke kx . a0 dny d n−1 y d n −2 y d2y dy + a1 n−1 + a2 n−2 + . Bununla birlikte. a0 k n + a1k n −1 + a2 k n − 2 + .an katsayıları diferansiyel denklemden gelip değerleri değiştirilemez... Bu çözümler toplanarak homojen çözüm tariflenmiş olur. İlave olarak.. Dolayısıyla her k kökü için expolansiyel formda bir çözüm önerilebilir. y = e kx ve türevleri homojen denkleme şu şekilde taşınır: dny = k n e kx n dx n kx n −1 kx n − 2 kx 2 kx kx a0 k e + a1k e + a2 k e + . Bunun nedeni expolansiyel fonksiyonun n kere türetilmesi halinde fonksiyonel yapısının değişmemesidir. + an − 2 k 2 + an −1k + an ) e kx = 0 Önerilen e kx çözümün homojen diferansiyel denklemi sağlaması için son denklemin her iki tarafınında sıfır olması gerekir. Bu amaçla fonksiyonun kendisi ve gerekli sayıda türevleri denkleme taşınarak diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde k sabitleri tayin edilir. y ( n ) = (a k 0 n + a1k n −1 + a2 k n − 2 + . + an − 2 k 2 + an −1k + an = 0 Daha önce tanımlanmış olan “D operatörü” ile “k” aynı işlevi görmektedir.. Bu üç hal için homojen çözüm formları şu şekildedir: a) k1 ≠ k2 ≠ k3 ≠ . e k2 x ... e kx fonksiyonu x değişkeni içerdiğinden değişkendir. y′′ = k 2 e kx . bulunacak kökler birbirine eşit. derece bir denklem elde edilebilir. Bu değeri sıfıra eşit almakla bunlardan bir tanesi dikkate alınmış olur. ≠ kn-1 ≠ kn .. Bir değişkenin bir çok sayısal değeri vardır. Bu denklem n.. Parentez içerisindeki sabit değerlerden meydana gelmiş ifadenin sıfıra eşitlenmesiyle n tane “k” köke sahip n. Bu amaçla. homejen ve homejen olmayan kısımlar şeklinde parçalama sözkonusudur. y = e kx bir çözüm ise bu çözüm diferansiyel denklemi sağlamalıdır. Homojen çözüm elde edilen bu çözümlerin her birinin bir integral sabitiyle çarpılmış hallerinin toplanmasıyla bulunur: yH = C1e k1x + C2 e k2 x + C3e k3 x + C4 k4 x + . a1. e kx parentezine alınırsa y = e kx .çözümüne ulaşmak için. + an−2 2 + an−1 + an y = 0 n dx dx dx dx dx kx Bu tip denklemlerde k gerçek veya komplex bir sabit olmak üzere e bir çözüm olabilir.. e k3 x . y′′′ = k 3e kx . e kx ancak kx→-∞ için sıfır olacağı için genel bir çözüm açısından sıfır olamaz.. Süperposizyon prensibine göre toplam çözüm parçalanmış yapıdan elde edilen çözümlerin toplanmasından bulunabilir.. Karakteristik denklem pratik olarak homojen diferansiyel denklemde y yerine k yazılarak ve türev mertebeleri ise üs olarak alınarak tesis edilebilir. birbirinden farklı veya bir kısmı sanal (imajiner) sayılar olabilir. k değeri birden fazla olabileceği için birden fazla çözüm bulunabilir. Bu nedenle denklemi sıfır yapacak şekilde k değerleri aranır. Dolysıyla e kx matematik olarak sıfır olamayacağı için parentez içerisindeki sabit sayı bloğu sıfır olmalıdır. nümerik karşılığı belirli olmayan bir sabit veya sabitler grubu sıfıra eşitlenebilir..

Bu çözümdeki i sayısı seri açılımlar ile denklemden düşürülebilir.derece denklemlerin (ax2+bx+c=0) kökleri bulunurken karşılaşıldığı gibi köklerin komplex olması k1 = α − β i . b) k1 = k2 = k3 = ..çözüm: x 2 e kx . Örnek olarak. yH = C1e kx + C2e kx + C3e kx + C4 e kx + . sanal) sayı olarak bulunuyor ise homejen çözüm.. bulunan ilk çözümün bir lineer denklemle. Mühendislikteki hiçbir büyüklük sanal değere sahip değildir.çözüm: x 3e kx . + Cn e kx = ( C1 + C2 + C3 + C4 + . Bizim diferansiyel denklemimiz n tane çözüm gerektirdiği için n-1 kere lineer denklemle çarpmak yeterlidir. + Cn x n −1 ) e kx c) → Bulunan kökler reel sayı yerine imaginer(complex. i = −1 dir... Bu nedenle yukarıdaki homojen çözüm formu pratik açıdan uygun değildir..C3.. ancak.. k2 = α + β i formuyla ortaya çıkmaktadır. 10i s belirlenemz... Böylece 2..çözüm: x n −1e kx Bu çözümler birer C sabiti ile çarpılıp elde edilen sonuçlar toplanarak homojen çözüm şu şekilde bulunur: yH = C1e kx + C2 xe kx + C3 x 2 e kx + C4 x3e kx + . 3. Bu nedenle (ax+b) yerine x alınarak lineer bağımsız çözümler şu şekilde üretilir.C2.. = kn-1 = kn =k . Bu tür çözümde diferansiyel denklemin mertebesince diferansiyel denklem sabiti ve çözüm üretilebildiği için bir zorluk yoktur. Yani. 10 s ve 10i s mukayese dahi edilemez. n. 2. 4.mertebe bir diferansiyel denklemin homojen çözümü 2 tane integral sabitiyle şu şekildedir: yH = C1e( α −β i)x + C2 e ( α +β i)x = C1eα x e − β ix + C2 eα x e β ix = eα x ⎡C1e − β ix + C2 e β ix ⎤ ⎣ ⎦ Bu çözümde imajiner boyut fiziki olarak anlamsız olduğundan yokedilmelidir. (ax+b). eldeki çözüm lineer denklemle çarpılarak yeni çözümler üretilebilir. bulunacak çözümler birbirine eşit olacaktır.. Bu çarpma işlemi ardışık olarak istenen miktarda tekrarlanır. Cn değerleri sınır ve başlangıç şartlarına göre belirlenen diferansiyel denklem sabitleridir.. Bu durumda önceki yaklaşıma göre n. Karekteristik denklemden bulunan bütün kök değerleri birbirine eşit ise. 2.mertebe bir diferansiyel denklemin homojen çözümü. Lineer bağımsız çözüm. 10 s bir kronometre ile belirlenebilir. Yeni çözümler ve dolayısıyla yeni sabitler lineer bağımsız çözüm prensibine göre üretilir. + Cn x n −1e kx yH = ( C1 + C2 x + C3 x 2 + C4 x 3 + . 1. + Cn ) e kx = Ce kx olacaktır. Burada α ve β reel sayılar olup. … . Homojen çözümde C integral sabiti olacağı için lineer denklemdeki a ve b sabitleri düşünülmeyebilir.. eiβ x = cos β x + i sin β x e −iβ x = cos β x − i sin β x 79 . … . çarpılması halinde bile elde edilen yeni fonksiyonun da diferansiyel denklemi sağlamasına verilen terminolojidir. Sayısal değeri bilinmeyen sabitlerin toplamı yeni bir sabitle tanımlanacağı için homejen çözümde yeterli çözüm ve integral sabiti üretilememiş olur.çözüm: e kx .Buradaki C1.çözüm: xe kx . Fonksiyonların Maclaurin Serisi açılımından çözümdeki expolansiyel fonksiyon için şu şekilde verilmiştir.

f(x) ve türevlerinin sonlu sayıda fonksiyon vermediği. yH = eα x [C1 cos β x + C2 sin β x ] 2.Bu eiştlilerin sol tarafında i fonksiyonun içinde iken. bölümü veya toplamı yeni bir sabit doğuracağı için bu matematiksel açıdan yanlış değildir. Özel çözüm ya homojen çözüme.2.1 Sabitlerin Değişimi Metodu (Homojen Çözüme Benzetme): Diferansiyel denklemin homojen çözümüne benzetilerek özel çözüm elde edilir. Non-homojen diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde C1(x) ve C2(x) fonksiyonları belirlenir. Homojen çözüme benzetme tekniği sabitlerin değişimi metodu.1. yada homejen olmayan kısmı temsil eden f(x) fonksiyonuna ve türevlerine benzetilir. 80 . Matematiksel işlemlerin çok ve zor olduğu bu yöntem mümkün olursa kullanılmamalıdır.8. i ) yP = C1 ( x)e −2 x + C2 ( x)e x yH = C1e −2 x + C2 e x → üç tane özel çözüm önerilir: ii ) yP = C2 ( x)e x iii ) yP = C1 ( x)e −2 x i ) yP = C1 ( x) sin 3 x + C2 ( x) cos 3 x yH = C1 sin 3 x + C2 cos 3 x → üç tane özel çözüm önerilir: ii ) yP = C2 ( x) cos 3x iii ) yP = C1 ( x) sin 3 x Önerilen bu formlardan bir tanesi tercih edilir. Özel çözüm f(x) foksiyonu ve bunun türevlerine bakılarak yazılması halinde f(x)’in sonlu sayıda türevi olursa bu metod tercih edilmemelidir. Böylece i sabiti C integral sabitlerinin içinde yok edilebilir. Sabit integral sabitlerinin değişken-fonksiyonel hale dönüştürülmesi nedeniyle sabitlerin değişimi ismini almıştır. Bu açılımlar yukarıdaki homojen çözümde yerine yazılarak reel olmayan kökler içinde homojen çözüm şu şekilde önerilir: yH = eα x ⎡C1 ( cos β x − i sin β x ) + C2 ( cos β x + i sin β x ) ⎤ ⎣ ⎦ yH = eα x ⎡( C1 cos β x − iC1 sin β x ) + ( C2 cos β x + iC2 sin β x ) ⎤ ⎣ ⎦ yH = eα x ⎡( C1 + C2 ) cos β x + i ( C2 − C1 ) sin β x ⎤ ⎣ ⎦ ( C1 + C2 ) = C3 i ( C2 − C1 ) = C4 → yH = eα x [C3 cos β x + C4 sin β x ] C3 ismi C1. 2. Bu metod ancak f(x) fonksiyonunun karışık olduğu. Sabitlerin çarpımı. Daha işlem gerektirmesi nedeniyle önerilen 3 çözümden ii ve iii halleri tercih edilmelidir.2 ÖZEL ÇÖZÜM: Sabit katsayılı diferansiyel denklemlerin özel çözümü iki şekilde bulunur. sağ tarafında fonksiyonun dışına çıkmıştır. Bu yeni fonksiyonlar ise özel çözümün ana diferansiyel denklemi sağlaması gerektiği prensibinden hareketle belirlenir. Homojen çözümdeki integral sabitlerinin birisi veya tamamı fonksiyonel hale getirilebilir. Özel çözüm homojen olmayan çözüm olarakta bilinir. Bu amaçla bu yP çözümlerinin kendisi ve gerekli sayıda türevleri nonhomojen denkleme taşınır. Örnekler. C4 ismi de C2 ile tekrar değiştirilerek son form elde edilir. f(x) ve türevlerine benzetme ise belirlenmemiş katsayılar metodu olarak bilinir.8. dolayısıyla f(x) ve türevlerine göre özel çözüm önerisinin yapılamadığı hallerde kullanılmalıdır. Bu öneri çözümler non-homojen diferansiyel denklemi sağlamalıdır. Bu amaçla homojen çözümdeki integral sabitleri bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar olarak kabul edilir.1.

Örnekler: f(x)=x2. f ′′′( x) = −3cos x + x sin x f ( iv ) ( x) = 4sin x + x cos x ⇒ 4 tane fonksiyon (sinx.B. Bu benzerlik fonksiyonlar bazında olup daha önce lineer bağımsız çözüm olarak isimlendirilmiştir. i) f ( x) = x 2 → f ′( x) = 2 x. Ancak bu metod ile yP non-homojen çözümünün bulunabilmesi için f(x) fonksiyonunun kendisi ve türevleri sonlu sayıda olması gerekir.8. Bu amaçla eldeki çözüm lineer denklemle (=x) ile çarpılır. veya bu sabitler bağımsız değişkenin fonksiyonu olarak bulunur. B. Aşağıda verilen f(x) ve yH homojen çözüm şekillerine göre yp özel çözüm formlarını belirleyiniz. homojen (yH) ve non-homojen (yP) çözümler arasında bir benzerlik varsa.2. … katsayıları sabit ve nümerik bir değere sahip olmalıdır. f ′′( x) = 2. f(x)=sinx ve f(x9=xcosx için özel çözüm (nonhomojen çözüm) denklemini belirleyiniz. f ′′( x) = −2sin x − x cos x. f(x)=sinx/x. f ′′′( x) = − cos x ⇒ 2 tane fonksiyon (sinx ve cosx) var ⇒ y P =Asinx+Bcosx . bir çözümden birden fazla lineer bağımsız çözüm üretilebilir. Özel çözüm ve homejen çözümlerin birbirine benzemesi halinde. f ′′′( x) = 8e 2 x ⇒ 1 tane fonksiyon (e 2x ) var ⇒ y P =Ae 2 x iii ) f ( x) = sin x → f ′( x) = cos x. f ′′′( x) = 0 ⇒ 3 tane fonksiyon (x 2 . xsinx ve xcosx) var ⇒ y P =Asinx+Bcosx+Cxsinx+Dxcosx iv) Örneklerde verilen yP ve gerekli sayıda türevi alınarak non-homojen diferansiyel denklemde yerlerine yazılır.x. D. cosx. … gibi belirli olmayan katsayılar non-homojen diferansiyel denklemin sağlanması prensibine göre belirlenir. C.lnx gibi fonksiyonların n kere türetilmesinden n tane yeni fonksiyon oluşur.C.B. Bu yöntemin kullanılmasında dikkat edilecek bir hususda önerilen özel çözüm hiçbir zaman diferansiyel denklemin homojen çözümüne benzememelidir. f ′′( x) = − sin x. C. f(x)=sinx gibi fonksiyonlar varsa bunların n kere türetilmesinden birkaç tane yeni fonksiyon oluşur. Bu yeni fonksiyonlar belirli olamayan A.) ⇒ y P =Axsinx+Bcosx 81 .… gibi sabitlerle çarpılıp toplanarak özel çözüm formu belirlenir.sabit) var ⇒ y P =Ax 2 +Bx+C ii ) f ( x) = e 2 x → f ′( x) = 2e 2 x .2 Belirlenmemiş Katsayılar Metodu [ f(x) ve Türevlerine Benzetme]: Sabitlerin değişimi metoduna göre daha basittir. yP önerisindeki A. f(x)=1/x.2. B. f(x)=ex. f ′′′( x) = − cos x ⇒ 2 tane fonksiyon (sinx ve cosx) var ⇒ y P =Asinx+Bcosx f ( x) = x cos x → f ′( x) = cos x − x sin x. Şayet f(x)=x2. Belirli olmayan katsayılar ile çarpımı nedeniyle yöntem belirli olmayan katsayılar ismini almıştır. önerilen yP çözümlerinin lineer bağımsız çözümleri üretilir. C1sinx ≈ Asinx (iki çözüm aynıdır. f ′′( x) = 4e 2 x .D katsayılarının tamamı veya birkaçının sayısal değeri hesaplanamaz. Dolayısıyla. v) y H =C1sinx+C 2e-2x f ( x) = sin x → f ′( x) = cos x. A. Eğer. f(x)=tgx. Bu çarpma işlemi gerektirdiği kadar ardışık olarak devam ettirilir.1. Türevlendikce yeni bir fonksiyon veren f(x) yapıları için sabitlerin değişimi yöntemi kullanılmalıdır. f(x)= sinx. Dolayısıyla böyle f(x) ler için belirlenmemiş katsayılar yöntemi kullanılamaz.C. f(x)=e2x. Örnek olarak. f ′′( x) = − sin x. doğru çözüm için. Kesinlikle yP önerisindeki A.

Sabitlerden birisi veya ikisi birden fonksiyonel olarak alınabilir. 1000 sayısı sadece problemin anlaşılabilmesi açısından ortaya atılmış bir rakamdır. Belirlenmemiş katsayılar yöntemiyle çözüm için f(x) fonsksiyonunun n→∞ kere türevi düşünülmelidir. y P =Axe 2 x Problem 1: y'' − 3y' + 2y= e2 x diferansiyel denklemini her iki metodla çözünüz.Sabitlerin Değişimi Metodu: Sonuçta özel çözüm sabitlerin değişimi metodu ile bulunmalıdır. Özel çözüm formunun homejen çözümden farkı integral sabitlerinin bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar olarak kabul edilmesidir. Bu amaçla denklemin sağ tarafındaki f(x) fonksiyonuna bakılmalıdır. II . f ′′′( x) = 8e2 x ⇒ 1 tane fonksiyon (e 2x ) var ⇒ y P =Ae 2 x . Kökler birbirine eşit olmadığı için homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e k1x + C2 e k2 x = C1e x + C2 e 2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I . ex + 1 y = yH + yP HOMOJEN ÇÖZÜM: y'' − 3y' + 2y=0 ise karekteristik denklem k 2 − 3k + 2=0 olarak bulunur. C1e2x ≈ Ae2x (iki çözüm aynıdır. B. 2 2 e +1 dx e x + 1) e x + 1) ( ( 2x 3x x x 2x 3x d 2 f ( x) ( 4e + 3e )( e + 1) − 2e ( 2e + e ) = . ii) yP = C1 ( x)e x iii) y P = C2 ( x ) e 2 x 82 . Diferansiyel denklemde verilen f(x) fonksiyonu türevlendikçe paydada bulunan ex+1 ifadesinin üst değeri büyüyecektir. Bu üstel büyüme özel çözümün f(x) fonksiyonunun 1000 kere türetilmesiyle 1000 tane yeni fonksiyon ortaya çıkacağını gösterir. A sabiti yerine C1 sabitinin gelmesi matematik olarak sonucu değiştirmez. … gibi belirlenmemiş katsayı ile çarpıp yP önerisinin yapılması matematik olarak mümkün değildir. Bu amaçlada özel çözüm formu homojen çözüme benzetilmelidir. Bu kadar çok fonksiyonun katsayılarının belirlenebilmesi için türevinin alınıp. Bu durumda üç farklı özel çözüm önerilebilir: i) yP = C1 ( x)e x + C2 ( x)e 2 x . df ( x) 2e 2 x (e x + 1) − e 2 x e x e3 x + 2e 2 x e2x f ( x) = x . f ′′( x) = 4e2 x . Bu nedenle önerilen y P =Ae 2 x çözümünün lineer bağımsız çözümü alınır.… 3 x dx 2 ( e + 1) Görüldüğü gibi f(x) türevi alındıkca fonksiyonel yapı daha da karmaşık hale gelmektedir. D.Belirlenmemiş Katsayılar Metodu: İlk olarak daha basit olması nedeniyle bu metod düşünülmelidir. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemin özel çözümü bu yöntemle bulunamaz. non-homojen diferansiyel denkleme taşınması mümkün değildir. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır.vi ) y H =C1e 2x +C2 e-2x ve f ( x) = e 2 x → f ′( x) = 2e 2 x . C. 1000 tane fonksiyonu 1000 tane A. = = .

ex dU dU → U ′ − U = 0. (ii) tercihiyle çözümün gelişmesi şu şekilde olacaktır: (ii) denklemindeki C1(x) fonksiyonunun belirlenmesi için (ii) nin kendisi ve 2 türevi (diferansiyel denklem 2. ( ) 83 . y′ yerine y′ ve y′′ yerine y′′ yazılır. son denklemde C1 bağımlı değişken olmuştur. Mertebe düşürme için denklemde ya bağımlı. Sadece türevleri denklemde olmalıdır. mertebe lineer diferansiyel denkleme ex ex 1 dC → C′ = x .mertebe lineer dif. C ′( x)e x + C ( x)e x − Ce x = x = (değişkenlerine x e +1 e +1 e + 1 dx dx dx e − x e− x dx C ( x) = − ln ( e − x + 1) ayrılabilir) ⇒ ∫ dC = ∫ x =∫ x = ∫ −x → e +1 e + 1 e− x e +1 U = C ( x)e x = −e x ln ( e − x + 1) taşınarak. Bu sabitlerin değişimi metodunda mutlaka olması gereken şarttır. P y′′ = C1′′( x)e x + 2C1′( x)e x + C1 ( x)e x P y'' − 3y' + 2y= e2 x . y → yP y′ → y′ ve y′′ → y′′ ise P P ex + 1 e2 x ex + 1 C1′′( x)e x + 2C1′( x)e x + C1 ( x)e x − 3 ( C1′( x)e x + C1 ( x)e x ) + 2C1 ( x)e x = C1′′( x)e x − C1′( x)e x = e2 x ex + 1 ise C1′′− C1′ = ex ex + 1 Elde edilen son difreransiyel denkleminde mertebesi çözülmeye çalışılan denklemle aynıdır. = dx. U ′ − U = C1′ = U ( x) = −e x ln ( e − x + 1) = dC1 → ∫ dC1 = ∫ −e x ln ( e− x + 1) dx (Kısmi integrasyonla çözülür) dx e − x dx x −x −x x x ∫ dC1 = − ∫ e ln ( e + 1) dx − ln ( e + 1) =u → e− x + 1 =du e dx = dv → e = v. Bu taşıma işleminde homojen denklemdeki y yerine yP. İşlem kolaylığı bakımından tek fonksiyonlu (ii) veya (iii) önerilerin tercih edilmesi mantıklıdır. P P yP = C1 ( x)e x → y′ = C1′( x)e x + C1 ( x)e x . Aradaki fark son denklemin mertebesi düşürülebilir olmasıdır. Dolayısıyla çözümün son aşamasında.Bunlardan herhangi biri tercih edilebilir. İlk denklemde y bağımlı değişken iken. Çözüm mertebe düşürmeyle devam edecektir. Sabitlerin değişimi kullanılırsa. ex C1′ = U ( x) → C1′′ = U ′( x) ⇒ U ′ − U = x (1. e − x dx dx e x dx C1 = −e x ln ( e − x + 1) − ∫ e x − x = − e x ln ( e − x + 1) − ∫ − x = − e x ln ( e − x + 1) − ∫ x e +1 e +1 e +1 yP = C1 ( x)e x = −e x e x ln ( e − x + 1) + ln ( e x + 1) C1 = −e x ln ( e − x + 1) − ln ( e x + 1) . yada bağımsız değişkenin denklemde olmaması gerekir. bir ilerlemeden bahsedebilmemiz için C gözükmemelidir.mertebe olduğu için) non-homojen denkleme taşınır. denklem) e +1 Bulunan denklem 2 şekilde çözülebilir. lnU=x+lnC ⇒ U H = Ce x U ′ −U = x =U → ∫ e +1 dx U ∫ U H = Ce x → U = C ( x)e x ⇒ U′=C ′( x)e x + C ( x)e x 1.

mertebe lineer dif. U ′ + U = dC2 → ∫ dC2 = ∫ e − x ln ( e x + 1) dx (Kısmi integrasyonla çözülür) dx e x dx =du dC2 = ∫ e − x ln ( e x + 1) dx ln ( e x + 1) =u → x e − x dx = dv → −e − x = v. ( y = yH + yP ) 84 . Sabitlerin değişimi kullanılırsa. denklem) e +1 Bulunan denklem 2 şekilde çözülebilir. yP = −e x ln ( e x + 1) − e 2 x ln ( e − x + 1) yH = C1e x + C2 e2 x ve yP = −e x ln ( e x + 1) − e 2 x ln ( e − x + 1) → çözüm y = C1 ( x)e x + C2 ( x)e2 x − e x ln ( e x + 1) − e 2 x ln ( e − x + 1) genel Problem 2: y'' − 3y' + 2y=e5 x diferansiyel denkleminini çözünüz. ∫ e +1 x e dx dx e − x dx = − e− x ln ( e x + 1) + ∫ x = − e − x ln ( e x + 1) + ∫ − x x C2 = −e − x ln ( e x + 1) + ∫ e − x x e +1 e +1 e ( e + 1) ′ C2 = U ( x) = e − x ln ( e x + 1) = C2 = −e − x ln ( e x + 1) + ∫ e − x dx = −e − x ln ( e x + 1) − ln ( e− x + 1) e − x + 1) ( yP = C2 ( x)e 2 x = e 2 x ⎡ −e − x ln ( e x + 1) − ln ( e − x + 1) ⎤ ⎣ ⎦ C2 = −e − x ln ( e x + 1) − ln ( e − x + 1) . ′ ′ yP = C2 ( x)e 2 x → yP = C2 e 2 x + 2C2 e 2 x . ′′ ′ y′′ = C2 e 2 x + 4C2 e 2 x + 4C2 e 2 x P y'' − 3y' + 2y= e2 x . 1 dU dU U ′ +U = x → U ′ + U = 0.mertebe olduğu için) non-homojen denkleme taşınır. lnU= − x+lnC ⇒ U H = Ce − x =−U→ ∫ e +1 dx U ∫ U H = Ce − x → U = C ( x)e− x ⇒ U′=C ′( x)e x − C ( x)e x 1. ex + 1 e2 x ex + 1 ′′ ′ ′ C2 e 2 x + 4C2 e 2 x + 4C2 e 2 x − 3 ( C2 e 2 x + 2C2 e 2 x ) + 2C2 e 2 x = ′′ ′ C2 e 2 x + C 2 e 2 x = e2 x ex + 1 ′′ ′ ise C2 + C2 = x ′ ′′ C2 = U ( x) → C2 = U ′( x) 1 (mertebesi düşürülebilir) e +1 1 ⇒ U′ +U = x (1.yH = C1e x + C2 e 2 x ve yP = C1 ( x)e x = −e x e x ln ( e− x + 1) + ln ( e x + 1) → genel çözüm y = C1 ( x)e x + C2 ( x)e2 x − e x e x ln ( e− x + 1) + ln ( e x + 1) ( ( ) ) Aynı çözüm (iii) denklemiyle yapılırsa çözüm şu şekilde meydana gelir. (iii) denklemindeki C2(x) fonksiyonunun belirlenmesi için (iii) nin kendisi ve 2 türevi (diferansiyel denklem 2. mertebe lineer diferansiyel denkleme 1 ex dC 1 → C′ = x = → C ′( x)e − x − C ( x)e − x + Ce− x = C ′( x)e − x = x x e +1 e +1 e + 1 dx x e dx → C ( x) = ln ( e x + 1) (değişkenlerine ayrılabilir) ⇒ ∫ dC = ∫ x e +1 U = C ( x)e − x = e − x ln ( e x + 1) taşınarak. = − dx.

12 yP = e5 x e5 x ⇒ y = C1e x + C2 e2 x + 12 12 II .HOMOJEN ÇÖZÜM: y'' − 3y' + 2y=0 ise karekteristik denklem k 2 − 3k + 2=0 olarak bulunur. Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. yP = Ae5 x .5e5 x + 2e5 x = e5 x ise A= 1 . ′′ = yP = 25 Ae5 x (y yerine yP. Birinci homejen çözüme özel çözüm benzetilerek önerilebilir: dy dC d 2 yP d 2C1 x dC = e + 2 1 e x + C1e x yH=C1ex+C2e2 x ise yP = C1 ( x)e x . Bu 2 dx dx fonksiyon A belirli olmayan katsayısı ile çarpılarak özel çözüm önerilirse.) C1' = Z ( x) ⇒ C1'' = Z ' Z ' − Z = e 4 x (1. Bu durumda özel çözüm formu f(x)’e benzetilerek şu şekilde önerilmelidir: 2 df ( x) 5 x d f ( x) f ( x) = e . 85 . iki metodun işlem uzunluğunun ve zorluğunun mukayesesi açısından aynı problem sabitlerin değişimi yöntemi ile de çözülecektr. elde edilir. C1'' e x + 2C1' e x + C1e x − 3(C1' e x + C1e x ) + 2C1e x = e 5 x C1'' e x − C1' e x = e 5 x ise C1'' − C1' = e 4 x (mertebesi düşürülebilir. 2 2 dx dx dx dx dx C1(x) fonksiyonunu bulmak için yP ve bulunan türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. y′ yerine y′ ve y′′ yerine y′′ yazılır) = yP P P 2 dx dx 5x y'' − 3y' + 2y=e5 x → 25e5 x − 3. Z H = Ce x ⇒ Z = C ( x)e x Z e3x Z ' = C ' e x + Ce x ise C ' e x + Ce x − Ce x = e 4 x .Belirlenmemiş Katsayılar Metodu: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu genelleştirilebilir. Sadece bir yöntemle çözüm yeterli iken. Yani türevlendikce ortaya sadece bir tane fonksiyon çıkar. Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde. = 5e . P = 1 e x + C1e x . Bu nedenle özel çözüm f(x) benzetilerek bulunur. Kökler birbirine eşit olmadığı için homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e k1x + C2 e k2 x = C1e x + C2 e2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I . özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır. mertebe lineer diferansiyel denklem) dZ Z '− Z = 0 ⇒ ∫ ln Z = x + ln C = ∫ dx. Fakat bu yöntem çok uzun işlemler gerektirir. Aynı zamanda sabitlerin değişimi metodu ile de özel çözüm bulunabilir. C ' = e 3 x ⇒ C ( x) = 3 Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir. A sabitinin sayısal değerini belirlemek için türevleri alınarak non-homejen diferansiyel denkleme taşınır: dyP d 2 yP ′ = 5 Ae5 x .Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir. = 25e 5 x ise bir fonksiyon (e5x) meydana geliyor. diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir.

Dolayısıyla genel çözümde yP özel çözümünü karşılayan bir fonksiyon yoktur. Bu amaçla ex fonksiyonunun önündeki polinomun derecesi bir artırılmalır veya eldeki çözüm x ile çarpılır. özel çözüm f(x) benzetilerek bulunabilir. Özel çözüm formu f(x)’e benzetilerek şu şekilde önerilirse: yP = Ae x Bu teklifin çözüm olabilmesi için mutlaka ana diferansiyel denklemi sağlaması gerekir. ( y = yH + yP ) HOMOJEN ÇÖZÜM: y'' − 3y' + 2y=0 ise karekteristik denklem k 2 − 3k + 2=0 olarak bulunur. y = C1e x + C2 e2 x + Ae x C1 +A=C3 → y = C3e x + C2 e 2 x elde edilir.Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevlerinden 1 tane fonksiyon çıkacağı için. Bu haliyle yP genel çözüme yazılırsa. yP = Ae x ise lineer bağımsız çözüm yP = Axe x A sabitini bulmak için işlemler şu şekildedir: dyP d 2 yP ′′ = y′ = Ae x + Axe x . Kökler birbirine eşit olmadığı için homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e x + C2 e2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I . Homojen olmayan bir denklemin genel çözümü mutlaka homojen çözümden ayrı bir fonksiyon olarak özel çözüm kapsamalıdır.Z = C ( x )e x = dC e4x e4x e3x x e 4 x dC1 = ∫ dx = ise e = = C1' = 1 ∫ 3 12 3 3 dx 4x 5x 5x e x e e yP = C1 ( x)e x = e = ise genel çözüm y = C1e x + C2 e2 x + 12 12 12 . Hem C1 hemde A sayısal değeri belirli olmayan iki sabitiir. İki sabitin toplamı yeni sabittir prensibine göre özel çözüm ve homojen çözümün kısmı toplanır. Daha önce yH ve yP nin tamamen veya kısmen benzemesi hali lineer bağımsızlık olarak isimlendirilmişti. y′ → y′ ve y′′ → y′′ ) P P P 2 dx dx y'' − 3y' + 2y=e x → 2 Ae x + Axe x − 3 ( Ae x + Axe x ) + 2 xe x = e x ise A= − 1. A yerine C1 veya C1 yerine A harfinin kullanıması matematik bakışı değiştirmez. Eğer yH ve yP birbirine benziyor ise önerilen özel çözümün lineer bağımsız çözümü alınır. Ancak yP formu homojen çözümdeki C1ex ile aynıdır. 86 . = yP = 2 Ae x + Axe x (y → yP. Problem 3: y'' − 3y' + 2y=e x diferansiyel denkleminini çözünüz. Yukarıda olduğu gibi özel çözümün homojen çözüm içerisinde yok olmaması için yH ve yP fonksiyonel olarak birbirinden farklı olmalıdır. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır. Son ifade homojen çözümün aynısır. e5 x yP = ⇒ y = C1e x + C2 e 2 x − xe x 12 Dikkat edilirse bulunan özel çözümün homojen çözüm içerisinde kaybolma ihmali yoktur.

HOMOJEN ÇÖZÜM: Homojen diferansiyel denklem y'''+3y'' − 4y=0 ise. Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde. Denklemi sağlayan k1=1 ve k2=k3=−2 şeklinde üç tane kök değeri vardır. xe−2x) meydana geliyor ise yP = ( Ax + B ) e −2 x 87 . Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir.) C1' = Z ( x) ⇒ C1'' = Z ' Z ' − Z = 1 (1.) dZ Z '= Z +1 ⇒ ∫ = ∫ dx. f ′′( x) = 12e −2 x − 8 xe−2 x 2 tane fonksiyon (e−2x. Lineer bağımsız çözüm gerektiren problemlerde sabitlerin değişimi kullanılması daha faydalı olabilir: yH=C1ex+C2e2 x ise yP = C1 ( x)e x . Köklerden k2=k3=−2 için bulunan e−2x homojen çözümünün lineer bağımsız çözümü xe−2x dir. değişkenlerine ayrılabilir.Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir. dC Z = e x − 1 = C1' = 1 ise ∫ dC1 = ∫ e x − 1 dx = e x − x dx x x yP = C1 ( x)e = ( e − x ) e x = e2 x − xe x → genel çözüm y = C1e x + C2 e2 x + e 2 x − xe x ( ) Son denklemde görülen e2x genel çözümdeki y = C1e x + C2e 2 x − xe x olarak bulunur.II . f ′′( x) = −4e−2 x + 4 xe−2 x . Homojen çözümler de birbirinin aynısı olamaz. karekteristik denklem k 3 +3k 2 − 4 = 0 olarak bulunur. dyP dC1 x d 2 yP d 2C1 x dC = e + C1e x . Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. Problem 4: C2e2x in içine dahi edilirse genel çözüm y'''+3y'' − 4y=x e −2 x diferansiyel denklemini çözünüz.Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi ile Çözüm: Özel çözüm formu f(x) ve türevlerine benzetilerek şu şekilde önerilmelidir: f ( x) = xe −2 x → f ′( x) = e −2 x − 2 xe−2 x . ln(Z + 1) = x Z = e x −1 Z +1 Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir. özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için. Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. mertebe lineer diferansiyel denklem. diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir. Özellikle özel çözümün lineer bağımsız olması gerektiği durumlarda belirlenmemiş katsayılar metodu ile çözümde hatalar oluşabilir. C1'' e x + 2C1' e x + C1e x − 3(C1' e x + C1e x ) + 2C1e x = e x C1'' e x − C1' e x = e x ise C1'' − C1' = 1 (mertebesi düşürülebilir. Köklerin iki tanesi birbirine eşit olduğu için lineer bağımsızlık vardır. = e + 2 1 e x + C1e x 2 2 dx dx dx dx dx Özel çözüm homejen çözümün C1ex kısmına benzetildi. Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e x + ( C2 + C3 x ) e −2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I .

Bu nedenle Bxe−2 x x ile çarpılarak Bx 2 e −2 x şeklinde yeni lineer bağımsız çözüm bulunmalıdır. (−12 A + 24 Ax − 8 Ax 2 + 6 B − 36 Bx + 36 Bx 2 − 8Bx 3 )e −2 x + 3 (2 A − 8 Ax + 4 Ax 2 + 6 Bx − 12 Bx 2 + 4 Bx 3 )e −2 x −4 ( Bx 3 + Ax 2 )e −2 x = xe −2 x bulunur. Bu nedenle özel çözümün bir kısmını da lineer bağımsız çözümü alınarak yP = ( Ax 2 + Bx3 ) e−2 x şeklinde özel çözüm bulunur. Eşitliğin her iki tarafındaki aynı fonksiyonların katsayıları eşit olmalıdır. ' yP = ( Ax 2 + Bx3 ) e−2 x . si ne özel çözüm II . y = C1e x + (C 2 + C3 x )e −2 x − 1 3 (x + x 2 )e −2 x 18 Homejen çözümün 2.Bu teklifin çözüm olabilmesi için mutlaka ana diferansiyel denklemi sağlaması gerekir. yH = C1e x + ( C2 + C3 x ) e −2 x ise yP = C2 ( x)e −2 x . = ⎜ 3 −6 + 12 2 − 8C2 ⎟ e −2 x 2 2 3 2 dx dx dx dx dx dx ⎝ dx ⎠ Özel çözüm homejen çözümün C2e-2x kısmına benzetildi. Bu nedenle e−2x fonksiyonunun önündeki polinomun derecesi bir artırılmalıdır veya önerilen yP x ile çarpılmalıdır: yP = ( Ax + B ) e −2 x nin lineer bağımsız çözümü yP = ( Ax 2 + Bx ) e−2 x Son halde de Homejen çözümün C3 xe −2 x kısmı ile özel çözümün Bxe −2 x kısmı birbirine benzemektedir. Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. 88 . A ve B nin sayısal değerleri için işlemler şu şekildedir. Ancak f(x) formu homojen çözümün ( C2 + C3 x ) e −2 x ve özel çözümün ( Ax + B ) e −2 x birbirinin aynı olduğu için lineer bağımsızlık mevcuttur. Hiç bir zaman özel ve homejen çözümler aynı olamaz. = dx dx ⎞ d 2 yP d 2C2 −2 x dC d 3 y P ⎛ d 3C 2 d 2 C2 dC = e − 4 2 e −2 x + 4C2 e−2 x . Bu durumda da özel çözümün Ax 2 e−2 x ve Bx 2 e−2 x aynı olacaktır. '' yP = (2 A − 8 Ax + 4 Ax 2 + 6 Bx − 12 Bx 2 + 4 Bx3 )e−2 x ′′′ yP = (−12 A + 24 Ax − 8 Ax 2 + 6 B − 36 Bx + 36 Bx 2 − 8 Bx3 )e−2 x Bulunan yP ve türevleri y'''+3y'' − 4y=x e −2 x de yerine yazılırsa. Özel çözüm. yP = (2 Ax − 2 Ax 2 + 3Bx 2 − 2 Bx3 )e−2 x .Sabitlerin Değişimi Metodu ile Çözüm: benzetilerek. dyP dC2 −2 x e − 2C2 e −2 x . 18 Genel çözüm ise özel ve homojen çözümlerin toplanmasından bulunur . Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. Gerekli sadeleştirmeler neticesinde 6 B − 18 Bx − 6 A = x elde edilir. x’in kaysayısı -18B=1 ve sabitler 6B−6A=0 dan A = B = − yP = − 1 3 ( x + x2 ) 18 1 bulunur.

y''+2y' − 3y =x cosx+2 sinx . C ve D bulunabilir. xcos. xsinx ise yP = (Ax+B) cosx + (Cx + D) sinx ′ yP =(A +Cx+D) cosx + (C − Ax − B) sinx ′′ yP = ( − Ax − B+2C) cosx + ( − 2A − Cx − D) sinx yP ve türevleri nonhomojen diferansiyel denkleme taşınırsa ve eşitliğin heriki tarafındaki aynı fonksiyonların katsayıları birbirlerine eşitlenirse A. Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde. d 2C2 d ⎛ dC2 ⎞ x 1 '' Z = C2 = = ⎜ Z = C ( x )e 3 x ⇒ Z ( x ) = − − ⎟ ise 3 9 dx 2 dx ⎝ dx ⎠ ⎛ x2 x ⎞ dC2 x2 x ⎛ dC ⎞ ⎛ x 1⎞ d ⎜ 2 ⎟ = ∫ ⎜ − − ⎟ dx → = − − . diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir. C ' = xe −3 x ⇒ C ( x) = − − 3 9 Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir. y → yP y′ → y′ ve y′′ → y′′ P P ise 89 . B. mertebe lineer diferansiyel denklem) dZ Z '−3Z = 0 ⇒ ∫ = 3dx. ln Z = 3 x + ln C Z H = Ce 3 x ⇒ Z = C ( x)e 3 x Z ∫ xe −3 x e −3 x Z ' = C 'e 3 x + 3Ce 3 x ise C 'e 3 x + 3Ce 3 x − 3Ce 3 x = x . f ′′( x ) = − 4sinx − x cos x f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: cosx.' ' − 6C2'' + 12C2 − 8C2 e −2 x + 3 C2'' − 4C2 + 4C2 e −2 x − 4C2 e −2 x = xe −2 x − 3C2'' e −2 x = xe −2 x ' C − 3C 2'' = x ise (mertebesi düşürülebilir. sinx. Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′+2y′ − 3y =0 ise karekteristik denklem k 2 +2k − 3 = 0 olarak bulunur. ∫ dC2 = ∫ ⎜ − − ⎟dx → ∫ ⎝ dx ⎠ ⎝ 3 9 ⎠ dx 6 9 ⎝ 6 9⎠ ''' 2 ''' 2 ''' 2 ' (C (C ) ) ( ) C2 ( x ) = − 1 3 ( x + x2 ) 18 ise yP = C2 ( x)e−2 x = − y = C1e x + (C 2 + C3 x )e −2 x − 1 3 (x + x 2 )e −2 x 18 1 3 ( x + x 2 ) e−2 x ise genel çözüm 18 Problem 5: y′′+2y′ − 3y =x cosx+2 sinx diferansiyel denklemini çözünüz. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=−3 şeklinde iki tane kök değeri vardır. Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e x + C2 e−3 x ÖZEL ÇÖZÜM: Belirlenmemiş katsayılar yöntemi kullanılara bulunabilir: f ( x) =x cosx+2 sinx → f ′( x) = 3cosx − xsinx . özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için.) C2'' = Z ( x) ⇒ C2'' = Z ' Z − 3Z = x (1.

yH = C1e− x + C2 e 2 x ise yP = C2 ( x)e2 x . f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: x ve sabit ′ ′′ yP =Ax+B → yP =A.Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir. y = C1e − x + C2 e 2 x + 2 x − 1 II . f ′′( x) =0 . Bu denklemi sağlayan k1=−1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır. d 2 y P d 2 C2 2 x dC = e + 4 2 e 2 x + 4C2 e2 x 2 2 dx dx dx dyP dC2 2 x = e + 2C2 e2 x . A= − 10 5 2 1 1 cosx' in katsayısı − 4B+2C+2D+2A =0 → −4B+ +2D − 2 =0 → −4B+2D= 10 5 5 1 1 7 sinx' in katsayısı − 2A − 4D+2C − 2B=2 → 2 − 4D+2 − 2B=2 → −4D − 2B= 5 10 5 9 46 23 son iki denklemin çözümünden B= .Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: f ( x) = − 4x → f ′( x) = − 4.( − Ax − B+2C) cosx + ( − 2A − Cx − D) sinx+2 [ (A +Cx+D) cosx + (C − Ax − B) sinx ] − − 3 [ (Ax+B) cosx + (Cx + D) sinx ] =x cosx+2 sinx ( − 4B+2C+2D+2A) cosx + ( − 2A − 4D+2C − 2B) sinx+(2C − 4A)xcosx+ ( − 4C − 2 A) xsinx=x cosx+2 sinx xsinx' in katsayısı xcosx' in katsayısı − 4C − 2 A = 0 → 2C − 4A=1 → A = −2C 2C − 4 ( −2C ) =1 → C= 1 1 . dx dx 90 . Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e− x + C2 e2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I . B= − 1 ⇒ yP = 2 x − 1 Genel çözüm ise özel ve homojen çözümlerin toplanmasından bulunur . D= = 50 100 50 1 9 1 23 ) sinx yP = (Ax+B) cosx + (Cx + D) sinx=( − x+ ) cosx + ( x + 5 50 10 50 1 9 1 23 ) sinx y = C1e x + C2 e−3 x +( − x+ ) cosx + ( x + 5 50 10 50 Problem 6: y′′ − y′ − 2y = − 4x diferansiyel denklemini çözünüz. yP = 0 nonhomojen denklemde yerine yazılırsa y′′ − y′ − 2y = − 4x → 0 − A − 2 ( Ax+B ) = − 4x ise A=2. HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ − y′ − 2y =0 ise karekteristik denklem k 2 − k − 2 = 0 olarak bulunur.

mertebe lineer diferansiyel denklem) dZ Z '+3Z = 0 ⇒ ∫ = − ∫ 3dx. B= − . ( C ′′ 4C + 4C ) e − ( C ′ + 2C ) e − 2C e = −4 x . sinx yP =A cos3x+B sin3x+C cosx+D sinx Önerilen özel çözümün homojen çözümle benzerliği kontrol edilerek lineer bağımsızlığın varlığı araştırılır. y′′ → y′′ P ′′ yP = − 9A cos3x − 9B sin3x − 2C sinx − Cxcosx+2D cosx − Dxsinx Non-homojen diferansiyel denklemde bulunanlar yerine yazılırak. C ' = −4 xe x ⇒ C ( x) = −4e x ( x − 1) dC 2 ' Z = C ( x)e −3 x ⇒ Z ( x) = −4e −2 x ( x − 1) ise Z = C2 = dx −2 x −2 x 2x −2 x 2 x ∫ dC2 = ∫ − 4e ( x − 1)dx = (2 x − 1)e .Özel çözüm homejen çözümün C2e2x kısmına benzetildi. Bu nedenle C cos x + D sin x in lineer bağımsız çözümü alınır. (C + 3C ) = −4 xe ise (mertebesi düşürülebilir. D = 2 8 91 . Bu çözüm Cx cos x + Dx sin x yP =A cos3x+B sin3x+Cx cosx+Dx sinx → türevleri ′ yP = − 3A sin3x+3B cos3x+C cosx − Cxsinx+D sinx+Dxcosx yp→y.Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: f ( x) =sin3x+4cosx → f ′( x ) = 3cos3x − 4sin x. f ′′( x ) = − 9sin 3x − 4 cos x → f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: cos3x. Bu denklemi sağlayan k1=−i ve k2=+i şeklinde iki tane sanal kök değeri vardır. cosx. C = 0. C1 cos x + C2 sin x ve C cos x + D sin x birbirinin aynısıdır. HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′+y =0 ise karekteristik denklem k 2 + 1 = 0 olarak bulunur. (C + 3C )e = −4 x . Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: k1 = α − β i . k2 = α + β i ise yH = eα x [C1 cos β x + C2 sin β x ] α=0 ve β=1 → yH = C1 cos x + C2 sin x ÖZEL ÇÖZÜM: I . Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. sin3x. ln Z = −3x + ln C Z H = Ce −3 x ⇒ Z = C ( x)e −3 x Z ' ' −3 x Z = C e − 3Ce −3 x ise C 'e −3 x − 3Ce −3 x + 3Ce −3 x = −4 xe −2 x .) C = Z ( x) ⇒ C = Z 2 ' 2 2x 2x 2x 2 2 2 2 '' 2 ' 2 2x '' 2 ' 2 −2 x ' 2 '' 2 ' Z ' + 3Z = −4 xe −2 x (1. yP = C2 ( x)e = ( 2 x − 1) e e = 2 x − 1 ise genel çözüm y = C1e − x + C2 e 2 x + 2 x − 1 Problem 7: y′′+y =sin3x+4cosx diferansiyel denklemini çözünüz. Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. y′′+y =sin3x+4cosx −9A cos3x − 9B sin3x − 2C sinx − Cxcosx+2D cosx − Dxsinx+ A cos3x+B sin3x+Cx cosx+Dx sinx =sin3x+4cosx → 1 −8A cos3x − 8B sin3x − 2C sinx+2D cosx =sin3x+4cosx → A=0.

P = 2 sin x + C2 cos x . Bu durumda. lineer bağımsız çözüm 2 bulunur. II .) C2 = Z ( x) ⇒ C2' = Z ' Z ′ sin x + 2 Z cos x = sin3x+4cosx (1. Aynı tipte C2 nin bulunması için alınacaktır. yH = ( C1 x + C2 ) e x ÖZEL ÇÖZÜM: I . Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. k1= k2 =1. Çünkü f(x) türevlendikce paydadaki x3 ün üst değeri dahada artmaktadır. ex in lineer bağımsız çözümü xex dir. İntegral sabiti ile çarpılıp toplanarak homojen çözüm yazılır. 1 1 y = C1 cos x + C2 sin x − sin3x+2x sinx yP = − sin3x+2x sinx 8 8 II . Bu nedenle sabitlerin değişimiyle özel çözüm bulunur. dx dx 2 2 d y P d C2 dC = sin x + 2 2 cos x − C2 sin x 2 2 dx dx dx Özel çözüm homejen çözümün C2e-2x kısmına benzetildi.Eşitliğin iki tarafındaki aynı fonksiyonların katsayısı eşitlenerek belirli olmayan katsayılar bulunur. ( y = yH + yP ) Problem 8: x HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ − 2 y′ + y = 0 . Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır.Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir.Sabitlerin Değişimi Metodu: 92 . k 2 − 2k + 1 = 0 → ( k − 1) = 0 . 2 dx dx ' ' ′′ ′ C2 sin x + 2C2 cos x = sin3x+4cosx . Görüldüğü gibi sabitlerin değişimi uzun ve zor bir matematik süreç gerektşrmektedir. y′′+y =sin3x+4cosx d 2 C2 dC sin x + 2 2 cos x − C2 sin x + C2 sin x = sin3x+4cosx .ise (mertebesi düşürülebilir. dy dC yH = C1 cos x + C2 sin x ise yP = C2 ( x) sin x .Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: Non-homojen diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevli sonlu sayıda fonksiyon içermez. 12e x y′′ − 2 y′ + y = 3 diferansiyel denklemini çözünüz. mertebe lineer diferansiyel denklem) Z ′ sin x + 2Z cos x = 0 ⇒ ∫ ZH = C C ( x) C′ 2C cos x ⇒Z = → Z′ = − 2 2 2 sin x sin x sin x sin 3 x 2C cos x ⎞ C ⎛ C′ ⎜ 2 − ⎟ sin x + 2 2 cos x = sin 3 x + 4 cos x 3 sin x ⎠ sin x ⎝ sin x C′ = sin 3 x + 4 cos x → ∫ dC = ∫ ( sin 3 x + 4 cos x ) sin xdx sin x cos xdx dZ = −∫ 2 . ln Z = −2 ln ( sin x ) + ln C Z sin x Bulunan son integralin alınması çok uzun sürecektir. kökler eşit.

yP = C2 ( x)e x = ∫∫ x x x ( ) ( ) Eğer özel çözüm homojen çözümün diğer kısmına benzetilerek bulunulusa işlemler şu şekilde olur: dyP dC1 x yH = ( C1 x + C2 ) e x ise yP = C1 ( x) xe x . özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için.yH = ( C1 x + C2 ) e x y P = C2 ( x )e x . Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. C 2' = 3 x x x Bulunan son ifade 2 kez integral alınarak 6e x 12dx 2 6 d 2 C 2 = ∫∫ 3 ⇒ C 2 = . dC 6 C ( x) 12 ⎛ 12 ⎞ Z = C1' = 1 ise ∫ dC1 = ∫ ⎜ − 3 ⎟dx = 2 . Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde. = xe + C1e x + C1 xe x . dyP dC2 x d 2 y P d 2 C2 x dC = e + C2 e x .) C1' = Z ( x) ⇒ C1'' = Z ' x 12 xZ ' + 2Z = 3 (1. C2' e x = 3 . 12e x 12e x 12 ' ' ' ' ' C2' + 2C2 + C2 e x − 2 C2 + C2 e x + C 2 e x = 3 . Z = 2 ⇒ Z ( x) = − 3 x dx x x ⎝ x ⎠ ( ) ( ) yP = C1 ( x) xe x = 6 x 6e x xe = x2 x ise genel çözüm y = (C2 + C1 x )e x + 6 x e x Problem 9: y′′ − 6 y′ + 9 y = 2e3 x denklemini y(0)=0 ve y’(0)=1 şartlarıyla birlikte çözünüz. = e + 2 2 e x + C2 e x 2 2 dx dx dx dx dx Özel çözüm homejen çözümün C2e-2x kısmına benzetildi. Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. dx dx d 2 yP d 2C1 x dC dC = xe + 2 1 e x + 2 1 xe x + 2C1e x + C1 xe x 2 2 dx dx dx dx 12e x xC1'' + 2C1' + 2 xC1' + 2C1 + xC1 e x − 2 xC1' + C1 + xC1 e x + xC1e x = 3 x x 12e xC1'' e x + 2C1' e x = 3 ise (mertebesi düşürülebilir. 2 yH = ( C1 + C2 x ) e3 x ÖZEL ÇÖZÜM: Denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevleri sonlu sayıda fonksiyon vereceğinden Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi kullanılmalıdır. Z x x x ' ' ⎛ C 2C ⎞ 12 12 C 2C C 12 Z ' = 2 − 3 ise x⎜ 2 − 3 ⎟ + 2 2 = 3 . k1 =k 2 =3 . mertebe lineer diferansiyel denklem) x dZ dx C C ( x) xZ '+2Z = 0 ⇒ ∫ ln Z = −2 ln x + ln C ZH = 2 ⇒ Z = 2 = −∫ 2 . f ′′( x) =18e3x . HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ − 6 y′ + 9 y = 0 . diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir. f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: e3x 93 . f ( x) =2e3x → f ′( x) = 6e3x . k 2 − 6k + 9 = 0 → ( k − 3) = 0. C ' = 2 ⇒ C ( x) = − ⎜x ⎟ x x x x x ⎠ x x ⎝ Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir.

y H = ( C2 +C1x ) e −2 x yP = C2 ( x)e −2 x dx ⎝ dx ⎠ 2 2 ⎞ d y P ⎛ d C2 dC =⎜ − 4 2 + 4C2 ⎟ e −2 x 2 2 dx dx ⎝ dx ⎠ yP nin kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. y H = ( C 2 +C1x ) e −2 x ÖZEL ÇÖZÜM: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevleri sonlu sayıda değil. Bu nedenle Sabitlerin Değişimi Metodu ile çözüm yapılabilir: dyP ⎛ dC2 ⎞ =⎜ − 2C2 ⎟ e −2 x . Problem 10: y′′ + 4 y′ + 4 y = e −2 x denklemini y(1)=e−2 ve y’(1)=−2e−2 şartlarıyla çözünüz. yP = 9Ae3x nonhomojen denklemde yerine yazılırsa 9 Ae3 x − 18 Ae3 x + 9 Ae3 x = 2e3 x → A bulunamaz. x2 y = yH + yP k 2 +4k +4 = 0 → ( k+2 ) = 0 → k1 = k2 = −2 → 2 HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ + 4 y′ + 4 y = 0 . y ' = (C2 )e 3 x + 3C2 xe3 x + 2 xe3 x + 3x 2 e 3 x 1 = (C 2 )e 0 + 3C 2 0e 0 + 0 + 0 ⇒ C 2 = 1 . Nedeni y P elde edilirken homojen çözümle mukayesesi yapılmadı. yP = (2 A + 12 Ax + 9 Ax 2 )e3 x denkleme taşınarak (2 A + 12 Ax + 9 Ax 2 )e 3 x −6 (2 Ax + 3 Ax 2 )e −2 x +9 Ax 2 e 3 x = 2e 3 x Özel çözümün kendisi ve türevleri ana diferansiyel denkleme taşınarak düzenlenirse ve katsayılar taraf tarafa eşitlenerek A= 1 bulunur. ′ ′′ yP = Ax 2 e3x . C2' = 2 x x x Bulunan son ifade 2 kez integral alınarak dx 2 d 2 C 2 = ∫∫ 2 ⇒ C 2 = − ln x . yÖ = C2 ( x)e −2 x = −e −2 x ln x ∫∫ x yH=(C2+C1x)ex ise genel çözüm y = (C2 + C1 x )e −2 x − e −2 x ln x C1+C2 =1 (I) x=1 ise y=e-2 .′ ′′ yP =Ae3x → yP =3Ae3x . e −2 = (C2 + C1 . y = (C 2 x )e 3 x + x 2 e 3 x . yP = (2 Ax + 3 Ax 2 )e3 x .1)e −2 − e −2 ln 1 ise ( ) ( ) 94 . Bu nedenle polinom derecesi tekrar bir artırılır. Lineer bağımsız çözüm mutlaka kontrol edilmeli. C 2' e −2 x = 2 . yP =Axe3x yeni durumda da Axe3x ve C2 xe3x birbirine benzemektedir. Özel çözüm Ae3x ile homjen çözümün C1e3x kısmı aynı olduğu için polinomun derecesi bir artırılmalıdır. y = xe 3 x + x 2 e 3 x . e −2 x 1 e −2 x ' ' ' ' ' C 2' − 4C 2 + 4C 2 e −2 x + 4 C 2 − 2C 2 e −2 x + 4C 2 e −2 x = 2 . Hiç bir zaman özel ve homejen çözümler aynı olamaz. yP = x 2 e3x ise genel çözüm y = (C1 + C2 x )e 3 x + x 2 e 3 x x=0 ise y=0 0 = (C1 + C 2 0 )e 0 + 0 2 e 0 ise C1=0 x=0 ise y’=1.

sağ taraftaki fonksiyonun benzeri sol tarafta da meydana getirilmektedir. 24B=0 ⇒ B=0. En düşük türevli hal ve sağ taraftaki fonksiyona denklenir.1⎤ ⎡ x=1 ise y’=-2e-2 . f ′′( x) = −4. y ' = ⎢C1 − 2(C 2 + C1 x ) + 2 ln x − ⎥ e −2 x . Genel çözüm y = ( x − ln x ) e −2 x Problem 11: d4y d2y + 4 2 = −2x 2 denklemini çözünüz. türevin aynı olması ve birbirini götürmesi her zaman mümkün olmaz. k 4 +4k 2 =0 → k 2 ( k 2 +4 ) = 0 → k1 = k2 = 0. 48A= − 2 ⇒ A= − 24 3 1 1 1 1 4 1 2 C = −3 A = = → yP = − x 4 + x 2 ⇒ x + x y=C1 +C2 x+C3sin2x+C4 cos2x − 24 8 24 8 24 8 ′′ yP = 12 Ax 2 + 6 Bx + 2C .1) + 2 ln1 − ⎥ e −2 ise C1+2C2 =1 (II) 1⎦ ⎣ I ve II nolu denklemler çözülerek C2=0 ve C1=1 bulunur. Bu nedenle. f(x) fonksiyonun ancak 2. Bunun nedeni bağınlı değişken y’ nin kendisinin denklemde olmamasıdır. ⇒ Eğer aynı diferansiyel denklem mertebe düşürme ile çözülmek istenirse. k3 = 2i k2 = −2i dx 4 dx 2 eşit reel ve 2 imajiner (sanal kök) → y H =C1 +C2 x+C3sin2x+C4 cos2x ÖZEL ÇÖZÜM: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu basit olmasına rağmen. Bir sabitin bir değişkeni yoketmesi mümkün olmadığı için önerilen özel çözümün nonhomojen denklemi sağlamadığı manasına gelir. Özel çözüm önerilirken sol tarafta hep bağımlı değişken yalın halde (y) olması nedeniyle. Daha sonra belirlenmemiş katsayılar yöntemi düşünülür. x⎦ ⎣ 1⎤ ⎡ − 2e −2 = ⎢C1 − 2(C 2 + C1 . kendisi ve türevleri sonlu sayıda olmasına rağmen bu denklemin özel çözümü belirlenmiş katsayılar yöntemi ile bulunması dikkat gerektirir. türevleri alınıp yerine yazılırsa 0 + 8 A = −2 x 2 gibi bir çözümsüzlük ortaya çıkacaktır. Bağımlı değişken bulundurmayan diferansiyel denklemlerin ilk önce mertebesi düşürülür. f ′′′( x) = 0 ⇒ yP = Ax 2 + Bx + C Önerilen yP nin 2. Böylece aynı fonksiyonlar birbirini götürebilmektedir. Normalde y varsa hiç türevsiz yalın hal dikkate alınır. =Z→ 4 = 2 ⇒ + 4 Z = −2 x 2 . ve 4. Yada yP üretiminde en düşük türev referans alınır. d4y d2y d2y d 4 y d 2Z d 2Z 2 + 4 2 = −2 x . Şimdiki problemde ise. türevi sol tarafa yansımaktadır. Dolayısıyla bir fonksiyon ile 2. ′′ ′ yP ≈ −2 x 2 → yP ≈ −2 x3 → yP ≈ −2 x 4 ⇒ yP ≈ Ax 4 + Bx3 + Cx 2 d 4 yP = 24 A non-homojen denkleme taşınarak dx 4 1 24 A + 4 (12 Ax 2 + 6 Bx + 2C ) = −2 x 2 → 24 A + 8C = 0. dx 4 dx y = yH + yP HOMOJEN ÇÖZÜM: d4y d2y + 4 2 = 0 . Z=ZH +ZP 4 2 2 dx dx dx dx dx dx 2 d Z + 4 Z = 0 → k 2 + 4 = 0 → k1 = −2i. Dolayısıyla çözüm belirlenmemiş katsayılar metodu ile çözüm yapılacak: f ( x) = −2 x 2 → f ′( x) = −4 x. belirlenmemiş katsayılar ile çözüm önerilirken sol taraftaki en düşük diferansiyelli (türevli) bağımlı değişken dikkate alınmalıdır. k2 = 2i ⇒ Z H = C1 sin 2 x + C2 cos 2 x dx 2 95 . Gerekli sayıda integrasyon ile yP önerilir.

f ′′( x) = −4. A= − ⇒ 2A+4( Ax 2 + Bx + C ) = −2 x 2 → denklemi sağlayan 1 1 1 1 C= → Z P = − x 2 + 2 4 2 4 2 1 1 d y d ⎛ dy ⎞ Z= 2 = ⎜ ⎟ → Z = C1 sin 2 x + C2 cos 2 x − x 2 + 2 4 dx dx ⎝ dx ⎠ ∫ d ⎜ dx ⎟ = ∫ ⎜ C sin 2 x + C ⎝ ⎠ ⎝ 1 ⎛ dy ⎞ ⎛ 2 cos 2 x − 1 2 1 x + 2 4 1 x dy C C ⎞ = − 1 cos 2 x + 2 sin 2 x − x3 + + C3 ⎟dx → 2 2 6 4 dx ⎠ ∫ dy = ∫ ⎜ − 2 cos 2 x + ⎝ ⎛ C1 1 x C2 ⎞ sin 2 x − x 3 + + C3 ⎟ dx → 2 6 4 ⎠ 1 4 x2 C1 C2 y = − sin 2 x − sin 2 x − x + + C3 x + C4 4 24 8 4 C C 1 4 x2 − 1 = C5 . f ′′( x) = −4. Not: kütlenin ağırlığından dolayı ilk çökme sonrası hareketsiz kaldığı denge noktası orijin noktası olarak alınmıştır. f ′′′( x) = 0 ⇒ Z P = Ax 2 + Bx + C ′ ′′ Z P = 2 Ax + B Z P = 2 A değerler . Düşey doğrultu x olarak seçilmiştir k x Serbest durmakta olan yay sistemi üzerine m kütleli blok serbest olarak bırakılarak 96 . m kütlesinin yerdeğişiminin zamana bağlı ifadesini bulunuz. f ′′′( x) = 0 ⇒ yP = Ax 2 + Bx + C ′ yP = 2 Ax + B y′′ = 2 A P değerler . y′′′=0 ⇒ P 0 − 16( Ax 2 + Bx + C ) = −2 x 2 → denklemi sağlayan 1 1 → yP = x 2 8 8 1 y=C1e −2x +C2 e 2x +C3sin2x+C4 cos2x+ x 2 8 B=C=0. − 2 = C6 → y = C5 sin 2 x + C6 sin 2 x − x + + C3 x + C4 4 4 24 8 d4y − 16 y = −2 x 2 denklemini çözünüz. k2 = 2. B=0.Özel çözüm belirlenmemiş katsayılar yöntemiyle bulunur: f ( x) = −2 x 2 → f ′( x) = −4 x. k 4 − 16=0 → ( k 2 − 4 )( k 2 +4 ) = 0 → k1 = −2. Daha sonra ise zamana bağlı peryodik F=Pocoswt [N] kuvvetiyle m kütlesi harekete zorlanmıştır. k3 = 2i k2 = −2i dx 4 2 kök reel ve 2 kök sana → y H =C1e −2x +C2 e2x +C3sin2x+C 4cos2x Problem 12: Özel çözüm belirlenmemiş katsayılarla bulunur. y = yH + yP 4 dx HOMOJEN ÇÖZÜM: d4y − 16 y = 0 . f ( x) = −2 x 2 → f ′( x) = −4 x. A= Uygulama -1: F= Acoswt m x=0 dengeye gelmesi beklenmiştir.

Ancak homejen ve özel çözümlerin sin ve cos fonksiyonlarını içermesi özel çözüm önerisinin durumunu etkiliyecektir. Bu durumda 2 hal düşünülebilir. V= ⇒ diferansiyel denklem 2 dt dt ∑ Fx = max → max = F − kx.t ile çarpılarak şu şekilde yazılır: dx xP = At sin wt + Bt cos wt → P = A sin wt + Awt cos wt + B cos wt − Bwt sin wt dt 2 d xP = 2 Aw cos wt − Aw2t sin wt − 2 Bw sin wt − Bw2t cos wt dt 2 dxP d 2 xP d 2x F P dx d 2x + z 2 x = = o cos wt ise xP → x. t ise bağımsız değişkenlerdir.kanun) x yönündeki hareket için. ax = m d 2x d2x k F = F − kx → 2 + x = . (II. → . 1. x = C1 sin zt + C2 cos zt + t sin wt 2wm Bulunan son denklem zamana göre türetilerek istenirse kütlenin hızı da hesaplanabilir: 97 . Ağırlığı daha önce dengelendiği için düşünülmedi. Sistemde yay kuvveti ve F kuvveti vardır. kanunu ile problem cözülebilir. Bu çözüm homojen çözüm ile karşılaştırıldığında lineer bağımsız hal olabilir. çözüm şu şekildedir: d 2x + z 2 x = 0 ise karekteristik denklem 2 dt k2 = zi şeklinde kökler sanal olarak bulunur. coswt) m verir. Buna bağlı homejen xH = C1 sin zt + C2 cos zt ÖZEL ÇÖZÜM: Ana diferansiyel denklemin sağ tarafı düzgün fonksiyon olduğu için özel çözüm sağ tarafa benzetilerek bulunabilir. ( x = xH + xP ) HOMOJEN ÇÖZÜM: Homojen diferansiyel denklem k 2 + z 2 =→ k1 = − zi. m ve k sabit olduğu için sabit katsayılı homejen olmayan diferansiyel denklemdir. 2 dt dt m m d 2x F P k = z 2 → 2 + z 2 x = = o cos wt dt m m m şeklinde diferansiyel denklem bulunur. d 2x dx . Bu denklemin genel çözümü homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplamından bulunur. → 2 ve 2 2 dt m m dt dt dt dt 2 Aw cos wt − Aw2t sin wt − 2 Bw sin wt − Bw2t cos wt + z 2 ( At sin wt + Bt cos wt ) = w= z→ 2 Aw cos wt − 2 Bw sin wt = Po cos wt m Po P P cos wt B=0. Bu amaçla öneri lineer değişim.Çözüm : Sistem hareket ve kuvvetler içerdiği için newtonun 2. Şayet w=z ise lineer bağımsız çözüm aranacaktır. A= o → xP = o t sin wt m 2wm 2 wm Po w=z için genel çözüm . xP = A sin wt + B cos wt olacaktır. Denklemde x bağımlı. Denklemin sağ P tarafındaki f (t ) = o cos wt fonksiyonunun kendisi ve türevleri iki fonksiyon (sinwt. Bu durumda özel çözüm. ∑ F = ma.

Problem zamana bağlı olup başlangıç değer problemidir. Po Po t = 0 → x = 0 0 = C1 sin z 0 + C2 cos z 0 + cos w0 → C2 = − 2 2 2 m(z − w ) m ( z − w2 ) t = 0 → V = 0 . Problem zamana bağlı olup başlangıç değer problemidir. 0 = zC1 cos z 0 + o sin w0 + o 0 cos w0 → C1 = 0 2wm 2m P P P Net çözümler : x = o t sin wt ve V = o sin wt + o t cos wt 2wm 2wm 2m 2. P t = 0 → x = 0 0 = C1 sin z 0 + C2 cos z 0 + o 0sin w0 → C2 = 0 2wm P P t = 0 → V = 0 .C2) bulunmalıdır. 98 Uygulama-2: Şekildeki m kütlesi sürtünmeli zemin üzerinde zaman bağlı F(t) kuvveti ile salınım hareketine tabii tutul- . Kütlenin sağına ve soluna yay ile viskoz eleman bağlanmıştır. Şayet w≠z ise çözüm daha basit olacaktır. Bu işlem için iki tane başlangıç şartı gerekir. x = C1 sin zt + C2 cos zt + Po cos wt m ( z − w2 ) 2 Bulunan son denklem zamana göre türetilerek kütlenin hızı da hesaplanabilir: V= wPo dx = zC1 cos zt − zC2 sin zt − sin wt dt m ( z 2 − w2 ) Yine net bir hesaplama için integral sabitleri (C1. m ise genel çözüm . dxP dx → . dt dt dxP d 2 xP = Aw cos wt − Bw sin wt . Hareketin başlangıçında yol alınmamıştır ve ilk hız sıfırdır. = − Aw2 sin t − Bw2 cos t dt dt 2 d 2 xP d 2x F P d 2x + z 2 x = = o cos wt ise → 2 ve 2 2 dt m m dt dt Po cos wt m B= Po m ( z − w2 ) 2 − Aw2 sin wt − Bw2 cos wt + z 2 ( A sin wt + B cos wt ) = A ( z 2 − w2 ) sin wt + B ( z 2 − w2 ) cos wt = xP = Po cos wt m ( z − w2 ) 2 Po cos wt → A = 0. Dolayısı ile homejen ve özel çözüm formları birbirine benzemeyecektir. Bu işlem için iki tane başlangıç şartı gerekir.V= P P dx = zC1 cos zt − zC2 sin zt + o sin wt + o t cos wt dt 2 wm 2m Tam bir hesaplama için integral sabitleri (C1. 0=zC1 cos z 0 − zC2 sin z 0 − x=− Po Po cos zt + cos wt 2 2 m(z − w ) m ( z − w2 ) 2 wPo sin w0 → C1 = 0 m ( z 2 − w2 ) V= Po z wPo dx sin zt − sin wt = 2 2 dt m ( z − w ) m ( z 2 − w2 ) maktadır.C2) bulunmalıdır. Hareketin başlangıçında yol alınmamıştır ve ilk hız sıfırdır. Kütlenin hareketini zaman bağlı olarak bulunuz. Böyle bir halde ise form şu şekilde olacaktır: xP = A sin wt + B cos wt → xP → x.

d 2x dx ∑ Fx = max → max = F (t ) − CV − kx. Yay kuvveti gibi harekete ters direnç meydana getirir. x = xH + xP HOMOJEN ÇÖZÜM: d 2x dx + C + ko x = 0 ise karekteristik denklem mk 2 + Ck + ko = 0 olarak bulunur. Çözüm : Problem bir kinetik problemidir. t: bağımsız 2 dt dt dt dt Son denklem m. ∆ = 0. Viskoz ∑ F = ma.kanun) x yönündeki hareket için. ∆ < 0. k1 ve k 2 kökleri sanal sayıdır. k1 ve k 2 kökleri reel sayıdır. Newton kanunu ile çözülmelidir. 2. C ve k1 sabit olduğu için sabit katsayılı homejen olmayan diferansiyel denklemdir. 2. (II. yay kuvveti.C = 4mko → xH = ( C1 + C2t ) e 2m C − t ⎛ ∆ ∆ ⎞ 3. C > 4mko → xH = C1e + C2 e k2t C − t C 2 2m 2. Bu durumda kütleye.derece 2 dt dt bir denklem olup kök değerleri m (kütle).V(m/sn) F(t) m k C Fs (N) L eleman içerisinde hidrolik eleman bulunan bir makina uzvunu temsil etmektedir. ∆ > 0. k1 =k 2 = − kökler eşit lineer bağımsız çözüm bulunur. F(t) ve atalet kuvvetleri etkimektedir. C 2 < 4mko → xH = e 2 m ⎜ C1 sin t + C2 cos t⎟ ⎜ 2m 2m ⎟ ⎝ ⎠ Özel çözüm bilinen yöntemlerle F(t) kuvvetinin yapısına göre belirlenir. Yasasında yerine yazılıp düzenlenirse diferansiyel denklem yol ve zaman arasında bulunur. k1 = −C − ∆ −C + ∆ k2 = 2m 2m k1t 2 1. ax = dt 2 . Bu denklemin genel çözümü homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplamından bulunur. C (viskoz sönüm katsayısı) ve ko (yay sabiti)’ ın sayısal değerlerine bağlı olarak üç farklı halde olur: m mk 2 + Ck + ko = 0 → ∆ = C 2 − 4mko . Bu kuvvet literatürde deneysel olarak belirlenmiş viskoz sönüm katsayısı (C) ile kütle hızının çarpımına eşittir. V = dt ⇒ diferansiyel denklem m d 2x dx d 2x dx = F (t ) − C − kx ⇒ m 2 + C + ko x = F (t ) x: Bağımlı. viskoz kuvvet. Uygulama-3 99 . Bu kuvvetler Newton’un II.

Matematik olarak bulunan çözümdeki C1 ve C2 sabitlerinin sayısal değerleri bulunarak mühendislik çözüme ulaşılmalıdır.P A L/2 0 x O M F L/2 y=y(x) B P Çözüm : P F/2 x y P F/2 L uzunluğundaki çubuk şekilde görüldüğü gibi P ve F kuvvetlerinin tesiri altındadır. d2y F Fx M = − Py − ise M = IE 2 = − Py − − x 2 2 dx Sehimin (y) 2. Maksimum sehimi (eğilme) veren kritik yükü bulunuz. Sağ taraftaki fonksiyon 1. B = 0→ 0 + m 2 ( Ax + B ) = − − 2 IE 2m IE Genel çözüm: y = C1 cos mx + C2 sin mx − − F x 2P yP = − − F F x = −− x 2 2m IE 2P Bulunan çözüm A ve B mesnetleri arasında geçerli olacaktır. dereceden polinomdur: yP = Ax + B → y′ = A. M eğme momenti kuvvetler vasıtasıyla hesaplanabilir.türevi ile atelet momenti (I) ve elastisite modülünün (E) çarpımı eğilmeye neden olan eğilme momentini (M) verir. d2y F d2y P F P d2y F + y = −− x. k2 = mi ⇒ ÖZEL ÇÖZÜM : Ana diferansiyel denklemin sağ tarafı basit fonksiyon olduğu için özel çözüm buraya benzetilerek bulunmalıdır. Çubuk üzerinde y eğilmesi A mesnetinden B ye değiştiği için. Homojen ve homojen olmayan çözümlere sahiptir HOMOJEN ÇÖZÜM: d2y + m 2 y = 0 ise k 2 + m 2 = 0 dx 2 yH = C1 cos mx + C2 sin mx ⇒ k1 =−mi . y′′ = 0 → P P F F x→ A= −− 2 . Çubuk boyutu x ile gösterilirse hem y=(x) ve hemde M=M(x) olacaktır. Bu amaçla bu sınır değer problemi için 2 tane sınır şartına ihtiyaç vardır: Sınır şartları : 1) x =0 → y=0 0 = C1 cos 0 + C2 sin 0 − − F 0→ 2P C1 = 0 100 . Çubuk üzerindeki herhangi bir O noktasındaki için M. M eğilme momentide A’ dan B’ye değişecektir. Dolayısıyla problem geometrik sınırlar ile çözüm alanı daraltılmıştır. Bu denklem bağımlı y ve bağımsız x değişkenler taraf tarafa ayrılırsa şu şekilde düzenlenir. = m2 → 2 + m2 y = − − x IE 2 + Py = − − x ise 2 2 dx IE 2 IE IE dx 2 IE dx Son denklem homojen olmayan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemdir.

Dolayısıyla genel çözüm homojen çözüme eşittir. Şekle göre x=0 ve x=L Önceki problemden M = IE k 4 +m 2 k 2 = 0 → ( k 2 +m 2 ) k 2 = 0 → k1 =k 2 =0 . Uygulama 4: P Mo Mo P L v Toplam Mo nedeniyle 0 x İnce L uzunluğundaki çubuk eksenel P yükünün ve Mo eğme momentinin etkisindedir.2) x = L dy F F =0 . Böylece sehimi temsil eden y yerine momenti temsil eden 2 . cos(mL/2) → 0. 4. P = m 2 olmak üzere. Bu durumda bu moment sınır şartı olarak kullanılmak durumundadır. Çubukta meydana gelen maksimum çökmeyi ve eğilme momentini hesaplayınız. tg(mL/2)→∞ . Moment eğilmenin 2. y=C2 sin mx − − x y′ = mC2 cos mx − − → → y=y max ⇒ 2 dx 2P 2P L F F 0 = mC2 cos m − − → C2 = − → L 2 2P 2mP cos m 2 ⎛ ⎞ ⎟ 1 F F F ⎜ sin mx − − x = sin mx − x ⎟ y=− ⎜− mL 2P 2 P ⎜ m cos mL ⎟ 2mP cos 2 ⎝ 2 ⎠ Maksimum çökme bulmak x=L/2 yazılararak bulunabilir. v = C1 +C 2 x+C3cosmx + C4sinmx bu çözüm türetilerek x’ e bağlı moment bulunabilir: 101 . Çözüm : Problemin diferansiyel denklemi şu şekilde elde edilebilir: de Mo’ lık moment ile çubuk eğilmeye zorlanmaktadır.mertebeye çıkacaktır. m= n π /L olur.türev gelir. Karekteristik denklem ise 4 2 2 homojen k +m k = 0 şeklinde olup çözüm şu şekildedir: d2y = − Py dx 2 yazılabilir.mertebe olan denklem 4. Başka bir ifade ile Mo etkisinin denkleme yansıtılması gerekir. türevi olduğundan önceki denklem 2 kere türetilerek y yokedilir. IE d 2v d 4v + m2 2 = 0 dx dx 4 şeklindedir. çökme için tg(mL/2) büyük olmalıdır. Yeni denklemde y yerine v yazılarak diferansiyel denklem şu şekilde bulunur. k 3 =mi. k 4 = − mi genel çözüm . Aynı zamanda 2. Önceki ve bu problemin farkı sehime-eğilmeye neden olan 2 kuvvet yerine bir kuvvet ve bir moment olarak değişmiş olmasısır. mertebeden homojen lineer diferansiyel denklemdir. ⎤ ⎡ mL mL ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎥ F ⎢ sin( mx ) ⎢ sin( 2 ) ⎥ F ⎢ tan( 2 ) L ⎥ F L y= − x⎥ ise ymax = − ⎥= − ⎥ ⎢ ⎢ ⎢ mL mL 2P ⎢ 2 P ⎢ m cos( ) 2 ⎥ 2 P ⎢ m 2⎥ ⎥ ) m cos( 2 ⎦ ⎣ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 mak.

y′(0)=2 14. y ′′ − 6 y ′ + 9 y = 0 . y′′+7y′+10y=0. (D3-D)y=x 26. y′(0)=5 13. y′′+ y=0 4.dv d2v M = C2 − mC3sinmx + mC4 cosmx. y′′-4y′+3y=2cosx+4sinx 24. y ′′ + 2 y ′ + y = 48e cos 4 x 33. y(0)=3. y′′-3y′-4y=6ex 21. y′′-3y′-4y=16x-50cos2x 29. y′(0)=7 15. y ′′ − y ′ − 2 y = 0 −x 36. y′′-y=0. y′′+9y=0 5. (D4-1)y=e-x 31. y ′′ − 2 y ′ + 3 y = 0 y(0)=0. y ′ (0)=3 2 x 2 34. y ′′ − 3 y ′ − 4 y = 16 x − 50 cos 2 x 39. y′′+4y′+3y=15e2x+e-x 30. y′′+2y′-3y=0 2. y ′′ + y ′ + y = 0 3 2 40. ( D − 1) y = e sec x tan x 35. y(0)=0. (D2-3D+2)y=2x2+1 20. Sınır şartları: 1) x=0 → v=0 ⇒ 0 = C1 +C2 0+C3cosm0 + C4 sinm0 → C1 +C3 =0. 2 taneside moment olacaktır. y′′-9y′+9y=0 8. y′′-8y′+16y=0 7. y′′-3y′-4y=5e4x 102 22. (D2+4)y=8x+1-15ex 17. y ′′ − y ′ − 2 y = 6 x + 6e 37. (D2-4)y=8e2x-12 23. 2 IEm sin mL M max = − M o (cos mL 1 − cos mL mL sin + ) 2 sin mL 2 Örnek Problemler 1. y ′′ − 3 y ′ + 2 y = 2 x − 9 x + 6 x 41. y′′′-6y′′+12y′-8y=0 10. (D2+D)y=6+3e2x 19. Bubların 2 tanesi sehim. 4y′′+4y′+y=0 3. y(0)=-4. 4y′′+-12y′+5y=0 6. y ′′ − 4 y ′ + 5 y = 0 38. C1 = − C3 0 = C2 L+C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL → C2 = − C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL L v = C2 x+C3 ( cosmx − 1) + C4sinmx 2) x=L → v=0 ⇒ v= − 3) x=0 → M = − M o 4) x=L → M = − M o C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL x+C3 ( cosmx − 1) + C4sinmx L −M o Mo ⇒ = − m 2 C3cosm0 − m 2 C4sinm0 → C3 = IEm 2 IE −M o Mo M o ( cosmL − 1) ⇒ = − m2 cosmL − m 2 C4sinmL → C4 = − 2 IE IEm IE m 2sinmL Mo M o ( cosmL − 1) cosmL − 1) − sinmL 2 ( C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL IE m 2sinmL = − IEm → C2 = 0 C2 = − L L v= Mo 1 − cos mL (cos mx + sin mx − 1) . y′′+4y′+4y=0. (D2+4)y=10cos3x 16. 4y′′′+4y′′-7y′+2y=0 11. (D2+4)y=10cos3x 18. y′′′-6y′′+12y′-8y=0 12. = = − m 2 C3cosmx − m 2 C4sinmx dx dx 2 IE Bu problemde bir sınır değer problemi olup mühendislik çözümü için 4 tane sınır şartı gerekir. y′(0)=0 −x 32. (D2+1)y=12cos2x 28. y′′+2y′+y=7+75sin2x 25. (D2-1)y=10sin2x 27. y′′-2y′-2y=0 9. y(0)=3. y′′+y=10e2x.

63. y ′(0) = 0. 82. y ′′ + 3 y ′ − 4 y = 8e 2x +1 48. 67. 2 4x 47. 57. 52. y ′′ + y = e 110. 92. 55. 90. y ′′ + 4 y = 2 x − 12 x + 9 2 87. 59. ⎡ ( D − 2) ( D + 1) D ⎤ y = e − 2e ⎣ ⎦ 97. ( D + 2)( D − 1) y = cos 2 x + e 2 2x 84. 53. y (0) = 1. 2e −2 x 3 y (0) = y′(0) = 5 3. 70. y ′′ − y ′ − 2 y = e cos x − x + x + 1 105. 91. 94. y p = 2e x + 2 x + 2 113. 71. y ′′ + y = 12 cos 2 x − sin x y ′′ + 2 y ′ + 10 y = 72e 2 x y ′′ + y = sin 3x + 4 cos x y ′′ + 4 y = 6 cos( x) y ′′ − 2 y ′ + 5 y = e x cos 2 x y ′′ + y = x 3 y ′′ + 2 y ′ + 5 y = e − x sin 2 x y ′′ + 2 y ′ + y = 4e x y ′′′ − y ′′ + y = sin 2 x + cos x y ′′ + 3 y ′ − 4 y = 8e 2 x + 1 y ′′′ − y ′ + 5 y = e x sin x + 1 y ′′ − 3 y ′ + 2 y = x y ′′ + 5 y ′ − 2 y = 1 − x + x 2 y ′′ − 4 y = 8e 2 x ( D − 2) 2 y = 4 − 8 x + 6 xe 2 x y ′′ + 9 y = 5 cos(2 x) − 10 sin(2 x) ( D 2 − 4) y = 16 xe −2 x + 8 x + 4 y ′′ + 2 y ′ + 8 y = 3e 4 x + 1 ( y ′′′ + y ′) = xe x + x 2 + sin x y ′′ − 4 y ′ + 2 y = 3x + 2 ( D − 1) 2 = e x sin x + e x x 2 − cos 3 x y ′′ + 2 y ′ − 5 y = 20 y′′ + y = x cos x y ′′ − y ′ + 10 y = 4 x 2 + 2 x y′′ + y = x sin x + x 2 y ′′ − y ′ − 6 y = 26 − 24 x ( y′′ + 2 y ) = x cos x + e x cos x y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 6 sin( x) − 8 cos( x) ( D − 1) 2 y = xe x sin x y ′′ + 4 y = 2 x 2 − 12 x + 9 ( y′′ − y ) = xe − x cos 2 x y ′′ + 2 y ′ + 10 y = 72e 2 x ( D − 2) 2 ( D + 1) y = e 2 x x y ′′ + 4 y = 6 cos( x) ( D − 1)( D 2 − 4) y = xe x + e 2 x 103 y ′′′ + y ′′ − y = sin x y ′′ − 3 y ′ + 2 y = x ( D 2 + 1)( D − 2) y = sin x − 2 y ′′ − 4 y = 8e 2 x y ′′ + 5 y ′ + 2 y = e − x y ′′ + 9 y = 5 cos(2 x) − 10 sin(2 x) y′′′ − y = 5e x y ′′ + 2 y ′ + 8 y = 3e 4 x + 1 3 2 −x 2x 96. 54. y ′′ + 4 y = 12 sin 2 x. x y (0) = 7. 77. y ′′ + 2 y ′ − 5 y = 20 x −3 x>0 2 101. y ′′ + 2 y ′ + 2 y = x + e cos x + xe sin x 2x 103. y p = 115. 69. y ′′ − 4′ + 4 y = x e − e 5x 107. 80. y ′(0) = 3. ( D + 3) y = 15 x e 85. 58. 81. y ′′ − 6 y ′ + 9 y = 2e . 62. 76. y p = x 2 e 3 x 112. x y (0) = 1. 75. 61. y p = −e x sin x . 68. 46. y ′′ − y ′ + 10 y = 4 x + 2 x x 102. 49. 74. 72. y ′′′ − 6 y ′′ + 12 y ′ − 8 = xe 111. ( D − 4) y = 15 x e 88. 8 y ′′ − 6 y ′ + y = 6e + 3 x − 16. 50. 65. 73. y ′′ − 4 y ′ + 5 y = e + x sin 3 x − cos 3 x x 108. 66. y ′′ − 4 y ′ + 2 y = 3 x + 2 98. 60.5. y ′′ + y = sin x + x cos x + 10 + xe 2 x + x 2 e 2 x x 2 104. ( D − 1) y = e x 2 x2 99. y ′′ + 5 y ′ + 6 y = sin x − cos 2 x 2 2x 2x 106. 79. 51. y ′′ − 3 y ′ + 2 y = xe cos x 45. 89. 95. y ′′ − y = x sin x 2 83. y ′′ + 2 y ′ + y = 4e 3 x 86. y ′′ − y = e − 7 + cos x 2 −x −x 109. 64. y ′(0) = 1. 93. y ′′ − y = (2 x − 1)e 100. y ′(0) = 6.42. 56. y ′′ − 4 y ′ + 3 y = 10e . y ′′ − 2 y ′ + y = e sin x. 3x 2x + x 2 e3x y (0) = 0. y ′′ + y = x 3 3 2 −3 x y ′′ − y ′ − 6 y = 26 − 24 x 2x 44. 78. y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 6 sin( x) − 8 cos( x) 43. y p = 3x cos 2 x −2 x 114.

y ′′ + 2 y ′ + 2 y = 0. y ′′ + 4 y ′ + 4 y = e −2 x x2 y (1) = 1/ e2 .116. y ′(0) = 36 2x 2x 130. y (0) = 0. y + 10 y ′′ + 9 y = 2 sinh x. y ′(0) = 0 155. y ′′ + y = −3 sin 2 x. y (0) = −1. y ′′ + 3 y ′ + 2 y = e . y ′′ + y = sin t . y ′(0) = 0. y ′(0) = −2. y ′′ − y ′ − 2 y = −4 x. y ′′ + 4 y ′ + 13 y = 145 cos 2t . y (0) = 0. y (0) = 6 / π 4 . y (0) = 2 y ′(0) = −8 2 137. y ′′ + y = sec x 2 160.1. y ′′ + y = t . y ′(0) = −2 152. y ′(0) = 2 154. y p = e 117. y ′′(0) = −4. y ′(0) = 1. y (0) = 0. y ′′ + 4 y = 0. 9 y ′′ − 6 y ′ + y = 0.2 y ′(0) = −10. y ′′ + y = tan x 0 < x < π / 2 −2 x -2 165. y (0) = 0. y (0) = 3. y ′′ + 5 y ′ + 6 y = 0. y (0) = 3. y (0) = 0. y ′(0) = −16 / 3 142. y′′(1) = −2. y ′′ + ω y = 0. y p = x 2 e 3 x 134. y′′′(0) = −27. y ′′(0) = −9. y ′′′ − y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 6e . ıv 2 119. y ′(0) = 0 −t 150. y ′′ + y = sin 3t . y ′′ + 3 y ′ + 2 y = 1+ ex 1 168. y ′(0) = 6 140. y p = sin 2 x x 3 133.5 127. y ′′(0) = −1. y + y ′′′ − 2 y ′′ = −4 x + 18. y′(1) = −10 / 3. y ′(1) = 7 −2 x 156. y ′(0) = 1 128. y′′′(1) = 6. y ′(0) = 0 2 144. y (0) = 15. y ′′ + 2 y ′ − 3 y = 0. y (0) = 1. y ′(0) = 1 125. 120. y p = −e2 x ln x − 5 y ′′ + 4 y = 10 cos x. y p = 2 x − 1 132. y ′(0) = −8 153. y ′′ − 2 y ′ + y = xe ln x x>0 163.2 151. y (1) = 3 / 2. y ′′ + 4 y = 1 − 2t . y (0) = 1. y ′′ + 4 y ′ + 5 y = e sec x 157. y ′′ − 4 y ′ + 3 y = 2t − 8 / 3. y ′′ + 2 y ′ − 8 y = −256t . y ′(0) = 0. 4 y ′′ − 4 y ′ + 37 y = 0. y ′′ − 2 y ′ + y = x ln x x>0 158. y ′′ + 25 y = t . y ′(0) = 1 141. y ′′ + 4 y = 0. y ′(0) = 2k 2 3 145.2e . y′(0) = y′′(0) = y′′′(0) = 0 −x 118. y (0) = 0.9.04 143. y ′′ − 4 y ′ + 5 y = 0. y (0) = −1.6 cos x 136. y ′′ − y ′ − 6 y = 0. y (0) = 0 y ′(0) = 0 148. ıv 123. 124. y ′′ + 4 y = sec 2 x 2 161. y ′(0) = 0 −t 149. y (0) = 2. . y (0) = −7. y ′(0) = 19 3 129. y ′(0) = 1 104 y (0) = A. y′′(0) = 0. y p = sin x + 0. y (0) = 3. y (0) = 0. y ′′ + 3 y′ − 4 y = 5e . y ′′ + y = cot x 3 159. y (1) = 4. y ′(0) = B 139. y ıv 131. y ′′ − 2 y ′ + y = (ln x) x>0 x 162. y (0) = 0. y ′′ + 2 y ′ − 8 y = 0. y (0) = 0. y ′(0) = 2 126. y (0) = 3. y (0) = 0 y ′(0) = 0 147. y ′′ + π y = t . y ′′(0) = −1. y ′′′ + 3 y ′′ − y ′ − 3 y = 21e + 3x + 1. 2 121. y ′′ + 4 y = 3 csc 2 x 0 < x < π / 2 164. y ′(0) = −4. y ′(0) = 1. y ′′ + y = 1 + sin x 2 138. y ′′ − y = 3e . y ′′ − 2 y ′ + y = e sin x 1 167. y′(1) = −2 / e2 . y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 0. y ′′ − 2 y ′ + y = 12e / x . y ′′ + 3 y′ − 4 y = −6. y p = xe x x 135. y ′(0) = 3. 4 y ′′ + π y = 0. y′(0) = 4.8sin x. y (0) = 2. y ′′ + ky ′ − 2k y = 0. y ′(0) = 0 146. y (0) = 0. y (0) = 9. x/2 122. y ′′ + 2 y ′ + 4 y = 0. y ′′′ − 4 y ′ = 10 cos x + 5 sin x. y (0) = 1. y ′′ + 25 y = 5. y (0) = 1. y ′′ + 4 y ′ + 4 y = e x x>0 x −1 166. y (0) = 0. y ′′′ + y ′′ − 2 y = 2 x + 2 x. y (0) = 2.

y ′′ − 4 y ′ + 13 y = 3e − 5e 2 175. + ( Ax + B) 2 2 + an −1 ( x) + Cy = f ( x) n dx dx dx dx dx f(x) ≠ 0 ise homojen olmayan diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. y ′′ + 6 y ′ + 9 y = 9 cos(3x) 2 3x 183. Bu çözüm fonksiyonda t=ln(Ax+B) yazılarak orijinal değişkenler ile çözüm elde edilir. y ′′ − y ′ − 6 y = 8e 2x 181. y ′′ + 4 y = 8 x − 20 x + 16 x − 18 171.. D2 = 2 . Bağımsız değişkenin t ye aktarılması esnasında zincirleme türev kuralı kullanılarak x yokedilir. y ′′ − 4 y = 5 sinh( 2 x ) 3 2 179. 2. dx dt Ax+B =e t ise A = e t . y ′′ − 4 y ′ + 5 y = 21e 182. = Ae −t . y ′′ + 4 y ′ = 3 cos(3 x) + sin( 2 x ) −x −x 177. y ′′ − y = x − 4 x − 11x + 9 2x 180. y ′′′ − 3 y ′′ + 3 y ′ − y = 12e 3 194. y ′′ + 4 y ′ − 12 y = x + cos(3 x ) 2x 189. y ′′ − y ′ − 2 y = 2 x + 5 2 3 2 170. y ′′ − y ′ − 6 y = 12 xe 187.. y ′′′ + 2 y ′′ − y ′ − 2 y = 12e 190. y = yH + yP Bu denklemin çözümü Ax+B=et değişken dönüşümü ile bulunan sabit katsayılı form vasıtasıyla elde edilir. Homojen olmayan bir denklemin genel çözümü (y) homojen (yH) ve homojen olmayan çözüme (yP) bağlı olarak şu şekilde bulunur. y ′′ − 4 y = 8 x + 2e 173.169. y ′′ − 6 y ′ + 8 y = 3e y ′′ − 3 y ′ + 2 y = 10 sin x 2x 3x 174. Değişken katsayılı bir denklemdir. y ′′ − 4 y ′ = 36 x − 2 x + 24 176. y ′′ + y ′ = 5 + 10 sin( 2 x ) 188. y ′′ − 2 y ′ + 10 y = 20 x + 2 x − 8 2 x 172. dx dt y' = dy dy dt dy = = Ae −t = Ae −t Dy dx dt dx dt D= d d2 d3 . t yeni bağımsız değişken olup yeni diferansiyel denklemin çözümüyle y=y(t) şeklinde bir fonksiyon elde edilir.8. y − 5 y ′′ + 4 y = 80e x 193. y ′′ − 2 y ′ − 3 y = 8e x 186. y ′′′ + 5 y ′′ + 7 y ′ − 13 y = −48 cos x − 36 sin x 184. y ′′ − 2 y ′ + y = 3x + 25 sin(3x) 3x 185. y ′′ + 2 y ′ + y = −3e + 8 xe + 1 178. Aynı zamanda değişken katsayı sabit katyası haline dönüşür. y ′′′ + 3 y ′′ + 3 y ′ + y = 16e + x + 3 196. y ′′′ + 2 y ′′ − y ′ − 2 y = 1 − 4 x x 195. y ′′′ − y ′ = 10 cos 2 x ıv 3x 192. y ′′ + 3 y ′ − 4 y = −13.6 sin x 191.2 Euler -Cauchy diferansiyel denklemi En genel halde denklem şu formdadır : ( Ax + B) n dny d n −1 y d n−2 y d2y dy + ( Ax + B) n −1 n −1 + ( Ax + B) n − 2 n − 2 + . D3 = 3 dt dt dt y' ' = d2y d dy dy dt dy d2y = ( y' ) = ( Ae −t ) = (− Ae −t + Ae −t 2 ) Ae −t = A 2 e − 2t ( D 2 y − Dy ) dt dt dx dt dx 2 dx dt d3y d dy 2 − 2t 2 dt = ( y' ' ) = ( A e ( D y − Dy )) = A 3 e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) 3 dx dt dx dx 105 y' ' ' = .

D2 = 2 dt dt 2 d2y d dy dt −t −t dy −t d y y' ' = 2 = ( y' ) = (2e Dy ) = (−2e + 2e )2e −t = 4e − 2t ( D 2 y − Dy ) 2 dx dt dx dt dx dt Bulunan değerler denklemde yerine yazılarak 106 .şeklinde istendiği kadar işleme devam edilir. dt dx D= d d2 d3 . k2 = −1 + 3i y = yH = C1e2t + e− t C2 sin 3t + C3 cos 3t . Sonuçta yeni diferansiyel denklem sabit katsayılı diferansiyel denklem olacaktır. Bu ise bilinen metodlarla çözülür. = 2e −t . Problem 1: x 3 y′′′ + 3x 2 y′′ +xy′ − 8y = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. dt dx y' = dy dy dt dy = = 2e −t = 2e −t Dy dx dt dx dt D= d d2 . k2 = −1 − 3i . = e−t . A = 2 ve B=1 → 2x+1 =e t ise 2 Çözüm: dx dt = et . Türev derecesi ve x’ in derecesi uyumlu gittiği için euler denklemidir. D 2 = 2 . A = 1 ve B=0 → x =e t ise dx dt = et . Ax+B =e t . Çözüm: Denklem homojen olduğu için yP=0 olacağından genel çözüm homojen çözüme eşit olacaktır ( y = y H ) . D3 = 3 dt dt dt y'= dy dy dt dy = = e−t = e− t Dy dx dt dx dt 2 d2y d dy − t dy dt − t dy −t d y y '' = 2 = ( y ') = (e ) = (−e +e )e− t = e −2t ( D 2 y − Dy ) 2 dx dx dt dt dx dt dt y ''' = d3y d dy dt = ( y '') = (e −2t ( D 2 y − Dy )) = e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) 3 dx dx dt dx bu değişimler denkleme taşınarak. e3t ⎡e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) ⎤ + 3e 2t ⎡e −2t ( D 2 y − Dy ) ⎤ +e t ⎡ e − t Dy ⎤ − 8y = 0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 3 2 2 ( D y − 3D y + 2 Dy ) + 3( D y − Dy ) + Dy − 8 y = 0 (D 3 − 8 ) y = 0 → k 3 − 8 = 0 ⇒ ( k − 2 ) ( k 2 + 2k + 4 ) = 0 → k1 = 2. x =e t → t = ln x y = C1e 2ln x + e− ln x C2 sin 3 ln x + C3 cos 3 ln x = C1 x 2 + Problem 2: ( ) ( ) (C sin 2 3 ln x + C3 cos 3 ln x ) x (2x+1) 2 y′′ − (2x+1)y′+y = 0 diferansiyel denklemininin çözümünü bulunuz Ax+B =e t .

Çözüm: Değişken katsayılı non-homojen diferansiyel denklemdir. D3 = 3 dt dt dt y'= dy dy dt dy = = e−t = e− t Dy dx dt dx dt 2 d2y d dy − t dy dt − t dy −t d y y '' = 2 = ( y ') = (e ) = (−e +e )e− t = e −2t ( D 2 y − Dy ) 2 dx dx dt dt dx dt dt y ''' = d3y d dy dt = ( y '') = (e −2t ( D 2 y − Dy )) = e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) 3 dx dx dt dx bu değişimler denkleme taşınarak. 11B+6A=0 → 1 11 taraf tarafa eşleme yapılark B = − ve A = bulunacaktır. y=y H +y P → homojen çözüm 3 (D − 6 D 2 + 11D − 6 ) y = 0 → k 3 − 6k 2 + 11k − 6 = 0 ⇒ ( k − 1)( k − 2 )( k − 3) = 0 → k1 = 1. D 2 = 2 . k3 = 3 yH = C1et + C2 e 2t + C3e3t Özel çözüm f (t ) = te 4t ve türevlerine benzetilerek bulunabilir: f (t ) = te 4t → f ′(t ) = e 4t + 4te 4t . e3t ⎡e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) ⎤ − 3e 2t ⎡ e −2t ( D 2 y − Dy ) ⎤ +6e t ⎡ e −t Dy ⎤ − 6y = e 4t lne t = te 4t ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 3 2 2 4t ( D y − 3D y + 2 Dy ) − 3( D y − Dy ) + 6 Dy − 6 y = te .19ln ( 2 x +1) + C2 e1. yP = (8 B + 16 A + 16 Bt )e 4t ve ′′′ yP = (48 B + 64 A + 64 Bt )e 4t non-homojen diferansiyel denkleme taşınarak (48B + 64 A + 64 Bt )e 4t − 6 (8B + 16 A + 16 Bt )e 4t + 11 ( B + 4 A + 4 Bt )e 4t − 6 ( A + Bt )e 4t = te 4t . y = yH + yP x =e t ise dx dt = et . yP = ( B + 4 A + 4 Bt )e 4t .19 y = C1e0. k2 = 1.31 y = C1e0. 48 B + 64 A + 64 Bt − 48 B − 96 A − 96 Bt + 11B + 44 A + 44 Bt − 6 A − 6 Bt = t .31t . 48 B + 64 A + 64 Bt − 48 B − 96 A − 96 Bt + 11B + 44 A + 44 Bt − 6 A − 6 Bt = t .31 x 3 y′′′ − 3x 2 y′′+6xy′ − 6y = x 4 lnx diferansiyel denklemini çözünüz.19t + C2 e1. = e−t .19. f ′′(t ) = 8e 4t + 16te 4t y P = ( A + Bt ) e4t ′ ′′ yP = ( A + Bt )e 4t . 107 . 2 x + 1 = et → t = ln ( 2 x + 1) ⇒ 0. dt dx D= d d2 d3 .(e t ) 2 4e −2t ( D 2 y − Dy ) − (e t )2e− t Dy +y = 0 4( D 2 y − Dy ) − 2 Dy +y = 0 → ( 4 D 2 − 6 D +1) y = 0 ⇒ 4k 2 − 6k+1=0 → k1 = 0.31ln ( 2 x +1) = C1 ( 2 x + 1) Problem 3: + C2 ( 2 x + 1) 1. 6 6 1 1 yP = (11 − t )e 4t ise genel çözüm y = C1et + C2 e 2t + C3e3t + (11 − t )e 4t 6 6 ters dönüşüm yapılarak t= lnx yazılırsa orijinal çözüm bulunmuş olur. 11B+6A − 6Bt=t. − 6B=1. k2 = 2.

75 y ' ' = − C 2 .75 = 5/ 2 4x 4x 4 4 I.. Çözüm: Denklem normalde euler formunu sağlamıyor. y=y H 1 1 − D ) y = 0 → 4k 3 − k = 0 ⇒ k ( 4k 2 − 1) = 0 → k1 = 0.5 ve y′′(1)= − 1.5 y ' = − + C2 + C2 . y = C1 x + C2 x 2 + C3 x 3 + (11 − ln x) x 4 6 6 Problem 4: 4x 2 y′′′+12xy′′+3y′= 0 denklemini y(1)=0. C1=-2. ( 4D 3 Genel çözüm.8.. + an − 2 ( x) 2 + an −1 ( x) + an ( x) y = f ( x) dx dx dx dx dx f(x)≠0 ise homojen olmayan diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. = e−t .3 Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Denklem Çözümü En genel halde denklem şu formdadır: dny d n −1 y d n−2 y d2y dy a0 ( x) n + a1 ( x) n −1 + a2 ( x) n − 2 + .75 şartlarıyla birlikte çözünüz. y′(1)=1. Eğer an(x) trigonometrik.5 = − 3/ 2 2x 2 2 2 x 3 C1 1 3 C1 1 x=1 ise y’’=-1. C2=1 ve C3=1 bulunur. -C1+C2= 3 (II) 1. 4e3t ⎡e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) ⎤ + 12e 2t ⎡ e −2t ( D 2 y − Dy ) ⎤ +3e t ⎡ e− t Dy ⎤ =0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 3 2 2 4( D y − 3D y + 2 Dy ) + 12( D y − Dy ) + 3Dy = 0. x ( 4x 2 y′′′+12xy′′+3y′ ) = 0 ise 4x 3 y′′′+12x 2 y′′+3xy′= 0 veya y′=Z. y = 1 + C 2 x + C3 x C x=1 ise y=0 0 = 1 + C 2 1 + C3 C1+C2+C3=0 (I) 1 1 C1 1 1 C1 1 x=1 ise y’=1. k2 = − . II ve III nolu denklemler çözülerek. bir çözüm olarak denklemin merbesi düşürülebilir. Bununla birlikte denklem taraf tarafa x ile çapılırsa uygun form elde edilebilir. y′′=Z′ ve y′′′=Z′′ ise 4x 2 Z′′+12xZ′+3Z= 0 İlk hal tercih edilerek dx dt dy x =e t ise = et . dt dx dx y '' = e −2t ( D 2 y − Dy ) y ''' = e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) bu değişimler denkleme taşınarak. k3 = 2 2 ln x ln x t t − − C y = C1e 2 + C2 e 2 + C3 y = C1e 2 + C2 e 2 + C3 . an(x) katsayıları bağımsız değişkene bağlı polinom fonsiyonel yapılardır.1 1 y = C1eln x + C2 e 2ln x + C3e3ln x + (11 − ln x)e 4ln x . y = − 2 + x +1 x 2. y ' = = e − t Dy . expolansiyel veya logaritmik bir fonksiyon ise çözüm mümkün olmayabilir. Homojen 108 . 3C1-C2=-7 (III) − C 2 3 / 2 − 1. 2.

ya homojen çözüme yada homojen olmayan kısmı gösteren f(x) fonksiyonuna bağlı olarak bulunabilir. Genellikle. y′′+p1 (x)y′+p 2 (x)y=f(x) (2) p1(x) ve p2(x) fonksiyonları bütün x değerleri için tanımlı olması halinde (1) denklem ile tanımlanan seri formu ile çözüm üretilebilir. Bu durumda yeni formlar şu şekilde olur: y = ∑ Cn ( x − x0 ) n ve y = ∑ Cn ( x − x0 ) n+r n =0 n =0 ∞ ∞ (4) Burada r bir reel veya imajiner sayıdır. Eğer seri ıraksak ise bulunacak çözümün pratik yönden bir ehemniyeti yoktur. y = ∑ C n x n =C0 + C1 x + C2 x 2 + C3 x 3 + C 4 x 4 + C5 x 5 + . + Cn x n n =0 ∞ (1) Bu çözüm tekniğinde diferansiyel denklemin çözümünün bir n. Eğer belirli x değerleri için tanımsızlık mevcut ise serinin aşağıdaki formu kullanılmalıdır. Bu nedenle pratik olması bakımından ilk üç beş terimden sonraki kısımlar ihmal edilebilmelidir. x0=0 orijin noktası veya seri merkezi için için şu şekildedir.olmayan bir denklemin genel çözümü (y) homojen (yH) ve homojen olmayan çözüme (yÖ) bağlı olarak şu şekilde bulunur. Bu tür çözümede aykırı noktalar civarında çözüm denir. önerilen çözümün ana diferansiyel denklemi sağlaması prensibine bağlı olarak Cn katsayılarını belirlemektir. Sabit katsayılı denklemlerde olduğu gibi özel çözüm. Bu r köklerinin durumuna göre homojen çözümler şu şekilde olacaktır. (1) formu ile meydana getirilen çözüm tekniği adi noktalar civarında çözüm olarak isimlendirilir. mertebe bir denklem ise şu şekilde genelleştirilebilir. y = yH + yÖ Bu tür denklemlerde özel çözümün bulunması çok zor olabilmektedir. Homejen kısımlarının çözümü ise kuvvet serileri vasıtasıyla bulunabilir. mertebe bir denklem için iki tane r kökü bulunmalıdır.. Çözüm sonrasında elde edilen yapıda genellikle yine bir seridir. 2. Aykırı noktalar civarında çözümde 2.. Mühendislikte genellikle hesaplamalar 2. y = ∑ Cn x n + r n=0 ∞ (3) Çözüm sahasının merkezi veya beklenen seri çözüm merkezi sıfırdan farklı ise yukarıdaki seriler x0 civarında düşünülmelidir. mertebe için gerekli teknikler verilecektir. dereceden polinom olduğu kabul edilir. Seri sonsuza kadar giden bir toplamı temsil etmektedir. 109 . Amaç. Bunu yapabilmek içinde serinin yakınsak bir seri olması gerekir.. mertebe diferansiyel denklemler üzerinde uygulandığı için burada da 2. Kuvvet serisi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup. f(x) fonksiyonunun seri açılımı alınmadan çözüm üretmek zordur. Bu amaçla serinin gerekli olan sayıda türevi alınarak ana diferansiyel denkleme taşınır. Çok az olarak belirli fonksiyonların serileri elde edilebilir.

mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir. yani önerilen seri yapının diferansiyel denklemi sağlaması için.. Bu durumlarda (II) ile verilen durum kullanılabilir.. y = ∑ Cn xn n= 0 ∞ .r1=r2 =r ise... 2∑ C n x n + ∑ C n x n + 2 + ∑ nC n x n + ∑ n( n − 1)C n x n − 2 = 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∑ ( n + 2) C x + ∑ C x n n=0 n n=0 n n=0 ∞ n=0 n=0 n=0 ∞ n+2 + ∑ n( n − 1)C n x n − 2 = 0 n=0 ∞ (I) (II) (III) C lerin yokedilmesi veya birbirlerine göre değişimlerinin ne olduğunu anlamak için ve netice olarak sayısının diferansiyel denklem mertebesine indirgenmesi için sol tarafın sıfır olması gerekir. Bu durumda ise önerilen çözümün diferansiyel denklemi sağlaması prensibi bulunamayacaktır. Eğer son ifadede üç seri bir seri haline getirilebilirse çözüm meydana getirilebilir. 2. + 0 + 0+ 2 C2 + 6 C3x1 + 12C4x2 + 20C5 x3 + 30C6x4 + 42C7 x5 + .r1 ≠r2 ise II. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti sayısı ikiye indirgenmelidir. Denklemin sağ tarafı sıfırdır. y ' = ∑ nCn x n −1 n=0 ∞ ve y ' ' = ∑ n ( n − 1)Cn x n − 2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır. y = ∑ Cn x n + r1 + n =0 ∞ ∞ ∑C x n =0 n ∞ n + r2 y1 = ∑ Cn x n =0 n+r ve y 2 = ∑ C n x n + r + y1 ln( x ) . + Co x2 + C1x3 + C2 x4 + C3x5 + C4x6 + C5 x7 + C6x8 + C7 x 9 + .. Sol tarafın sıfır olması. = 0 elde edilir.serinin sıfır olmasını sağlayan Cn değerleri II. Bu form ile üç ayrı seri sıfıra eşitlenmelidir. xn≠0 olacağı için xn’ nin katsayıları çözümün tamamlanması bakımından sıfırlanır. İlk terimler için üç seri açılırsa.... y = y1 + y2 n=0 ∞ Bunlara ilave olarak bulunacak kök değerlerinin farkının (r1-r2) tamsayı olduğu durumlarda (I) ile önerilecek çözüm sınır ve başlangıç ve sınır şartlarını sağlamayabilir.I .. Veya üç serinin açılımları yazılarak aynı xn katsayısı altında toplanır.. ve III.. Aynı şekilde II.serinin sıfır olmasını sağlayan Cn değerleri diğerlerini sıfırlamayacaktır. Çözüm : p1(x) = x ve p2(x) = x2 + 2 bütün x noktaları için tanımlıdır. ( x 2 + 2 )∑ C n x n + x∑ nC n x n −1 + ∑ n ( n − 1) C n x n − 2 = 0 n= 0 n= 0 n= 0 ∞ ∞ ∞ Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir. Fakat bu durumda I. Böylece C ler arasında bir korelasyon oluşturulabilir. 2Co + 3C1x + 4 C2 x2 + 5 C3x3 + 6C4x4 + 7C5 x5 + 8 C6x6 + 9 C7 x7 + . 110 . Problem 1: y′′+xy′+(x 2 +2)y=0 diferansiyel denklemini x=0 civarında çözünüz.serilerin sıfır olmasını sağlamayacaktır. Bu durumda adi noktalar civarında çözüm aranmalıdır.

Yani bir isimlendirme olup m ve k nın tekrar n şeklinde isimlendirilmesi bir hata olmaz. en yüksek başlangıç değerine kadar açılır.) Sonuca dikkat edilirse serinin ilk terimleri ele alınmıştır.....C1 /1680 bu şekide işlem istenildiği kadar yapılır.. Yukarıdaki çözüm şekli basit fakat. Başlangıç değerlerinin aynı olması için üç seri. Sonuçta çözüm şu şekildedir: y = ∑ C n x n = Co + C1x + C2 x2 + C3x3 + C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + . yeni halde serinin başlangıç değerleri farklı hale gelmiştir.x2 + x4/4 .) + C1 (x -x3/2 + 3 x5/40 . Dolayısıyla daha sonraki terimler mutlaka mühendislik açısından ihmal edilir büyüklükte olmalıdır.. Amaç c ler arasındaki korelasyonu belirlemektir. ∑ ( n + 2) C x + ∑ C x n n=0 n n=0 n ∞ ∞ n+2 + ∑ n( n − 1)C n x n − 2 = 0 n=0 ∞ (I) (II) (III) Üç seri bir Σ işareti altında toplanmalıdır. Bunun yapılabilmesi için serinin başlangıç değerleri ve x değişkeninin üstleri aynı olmalıdır. Bu eşitlik şu şekilde sağlanır: Serinin birisi referans şeçilerek diğerleri buna benzetilir.. Çözümün son halinde. En yüksek değer 2 olduğuna göre I ve III 2’ ye kadar açılırsa aşağıdaki form bulunur: 111 . I. Önemli olan taşıdığı sayısal değerlerdir. ∑ ( n + 2) C x n=0 n ∞ n + ∑ Cn −2 x + n n=2 ∞ n = −2 ∑ ( n + 2)( n + 1)C (III) ∞ n+2 xn = 0 (I) (II) Yeni halde x değişkenin üstleri eşitlenmiştir. Fakat.. daha fazla terim için açılımın zaruri olması halinde uygun olmayan bir tekniktir. başlangıç değerleri aynı olmasına rağmen x üsleri eşit değildir.sabitler toplamı sıfır olmalıdır x katsayısı sıfır olmalıdır x2 katsayısı sıfır olmalıdır x3 katsayısı sıfır olmalıdır x4 katsayısı sıfır olmalıdır x5 katsayısı sıfır olmalıdır : 2Co : 3C1 : 4 C2 : 5 C3 : 6 C4 : 7 C5 + + + + + + 2 C2 = 0 6 C3 = 0 C0 + 12C4 = 0 C1 + 20C5 = 0 C2 + 30C6 = 0 C3 + 42C7 = 0 ise ise ise ise ise ise C2 C3 C4 C5 C6 C7 = -C0 = -C1 /2 = C0 /4 = 3 C1 /40 = -C0 /60 = . Aynı problem aşağıdaki yolla daha matematiksel ve genel bir form ile çözüm verebilir. m ve k fonksiyon olarak sadece birer gösterim semboludurlar. Yukarısı analiz edilecek olursa bütün c değerleri c1 ce c0 bağlı olarak bulunduğundan sonuçta sadece iki tane sabit kalacaktır. n= 0 ∞ y = C0 ( 1.seri referans seçilirse... Çözüm serisi yakınsak bir seri olmalıdır. Bu sabitler integral sabiti olup sınır ve başlangıç şartlarıyla bulunabilir. ∑ ( n + 2) C n x n n=0 ∞ ∑ Cn xn +2 n=0 ∞ ∑ n( n − 1)C x n=0 n ∞ n−2 n+2 = m n=m-2 n-2=k n=k+2 xk = 0 ise ∑ ( n + 2) C n x n + ∑ C m − 2 x m + n=0 m= 2 ∞ ∞ k = −2 ∑ ( k + 2)( k + 1)C ∞ k +2 Son ifadede n..x6 /60 +.x7/1680 + . m ve k n ’ye dönüştürülürse..

n=2 ise n=3 ise n=4 ise n=5 ise 4C2 + C 0 − 4C0 + C 0 3C0 C0 =− = = 12 12 12 4 5C + C1 5(−C1 / 2) + C1 − 5C1 + 2C1 3C1 = =− = C5 = − 5 20 20 40 40 6C5 + C 3 6(C0 / 4) − C 0 6C0 − 4C0 C C6 = − =− 0 =− =− 30 30 120 60 7C5 + C 3 7(3C1 / 40) − C1 / 2 21C1 − 20C1 C C7 = − =− =− =− 1 42 42 1680 1680 C4 = − Problem 2: y′′+(x − 1)y=e x diferansiyel denklemini x=0 civarında çözünüz. Çözüm : Verilen denklem homojen olmayan diferansiyel denklemdir.2Co+3C1x+0 + 0 + 2C2 + 6C3x + ∑ ( n + 2)C n x n + ∑ C n − 2 x n + ∑ ( n + 2)( n + 1)C n + 2 x n = 0 n=2 n=2 n=2 ∞ ∞ ∞ (2Co+ 2C2) + (6C3+3C1)x + ∑ ( n + 2) C n x n + ∑ C n − 2 x n + ∑ ( n + 2)( n + 1)C n + 2 x n = 0 n=2 n=2 n=2 ∞ ∞ ∞ Diferansiyel denklemin sağlanması için. Bu ifade n ≥ 2 için geçerlidir. = ∑ x n 2! 3! 4! 5! 6! n =0 n! 112 ..C1 /2 Geriye kalan seriler x üsleri ve seri başlangıç noktaları aynı olduğu için bir Σ işareti altında toplanabilir: ∑ [C n=2 ∞ n-2 + ( n + 2)( n + 1)C n + 2 + ( n + 2)C n x n = 0 ] Diferansiyel denklemi çözümün sağlaması için x≠0 olacağı için köşeli parantez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır. Bu nedenle sağ taraftaki ex fonksiyonu seriye açılmalıdır.. Daha önceki bölümlerde ex in x=0 civarında seri açılımı bulunmuştu. y ' = ∑ nC n x n=0 ∞ n −1 ve y ' ' = ∑ n ( n − 1)C n x n − 2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır.. Bu ifadeden en yüksek indisli C çekilirse aşağıdaki yapı elde edilir. Bu durumda adi noktalar civarında çözüm aranmalıdır. Homojen olmayan çözüm ise ya sabitlerin değişimi metodu ile yada sağ taraftaki fonksiyonda yakınsak olmak şartıyla seriye açılıp işleme dahil edilebilir. sabitler toplamı sıfır olmalıdır: 2Co + 2 C2 = 0 x katsayısı sıfır olmalıdır : 3C1 + 6 C3 = 0 ise ise C2 = -C0 C3 = . y = ∑ Cn x n= 0 ∞ n . ∑ [C n=2 ∞ n -2 + (n + 2)(n + 1)C n+ 2 + (n + 2)C n ] = 0 ise C n+2 = − ( n + 2)C n + C n-2 ( n + 2)( n + 1) ( n≥2 ) Bu aşamadan sonra n nin değişik değerleri için C değerleri arasında korelasyon bulunur. p1(x) = 0 ve p2(x)=x-1 bütün x noktaları için tanımlıdır. ex = 1 + x + ∞ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 x + x + x + x + x . Bu nedenle sadece homejen kısmı düşünülerek çözüm aranmamalıdır.

2! 3! 4! 5! 6! Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur..C2 x2 .. 2! 3! 4! 5! 6! sabitler iki taraf için eşit olmalıdır: -Co+2C2=1 ise C2= (C0+1)/2 x katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C1+C0 + 6C3 = 1 ise C3=(1-C0 +C1) /6 1 1 x2 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C2+C1+12C4 = ise C4=( -C1+C2 )/12 2! 2! 1 1 C4=( -C1+(C0+1)/2 )/12=( -C1+C0/2+1/2 )/12=(2-2C1+C0)/24 2! 2! 1 1 x3 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C3+C2+20C5= ise C5 =( +C3-C2 )/20 3! 3! 1 C5 =( +(1-C0 +C1) /6-(C0+1)/2 )/20=(1+(1-C0 +C1)-3(C0+1) )/120=(C1-4C0-1)/120 3! 1 1 x4 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C4+C3+30C6= ise C6=( +C4 –C3) /30 4! 4! 1 C6=( +(2-2C1+C0)/24–(1-C0+C1)/6) /30=(1+(2-2C1+C0)–4(1-C0+C1) ) /720=(-6C1+5C0-1)/720 4! 1 1 x5 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C5+C4+42C7 = ise C7=( +C5-C4) /42 5! 5! 1 C7=( +(C1-4C0-1) )/120-(2-2C1+C0)/24) /42=(1+(C1-4C0-1)-5(2-2C1+C0)) /5040= 5! =(-10+11C1-9C0-) /5040 bu şekilde işlem istenildiği kadar yapılır.. ∑ Cn x n+1 − ∑ Cn x n + ∑ n(n − 1)Cn x n−2 = 1 + x + n =0 n =0 n =0 ∞ ∞ ∞ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 x + x + x + x + x . 2.. Daha sonra çözümün diferansiyel denklemi sağlamsı prensibi gereği katsayılar taraf tarafa eşitlenir......... Sonuçta yukarıda bulunan C değerleri seriye taşınarak çözüm şu şekilde bulunur: y = ∑ C n x n = Co + C1x + C2 x2 + C3x3 + C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + . Bu sabitler integral sabiti olup sınır ve başlangıç şartlarıyla bulunabilir. C1x .C5 x5 . + 0 + 0+2C2 + 6C3x + 12C4x2 + 20C5 x3 + 30C6x4 + 42C7 x5 + 56C8x6.. 2! 3! 4! 5! 6! C lerin yokedilmesi veya birbirlerine göre değişimlerinin ne olduğunu anlamak için ilk 4 veye 5 tane n değeri için seri açılımı yapılır. y=Co+C1x+(C0+1)x2/2+(1-C0+C1)x3/6+(2-2C1+C0)x4/24+(C1-4C0-1)x5/120+ 113 n= 0 ∞ .( x − 1)∑ C n x n + ∑ n(n − 1)C n x n− 2 = 1 + x + n =0 n =0 ∞ ∞ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 x + x + x + x + x .. Amaç C ler arasındaki korelasyonu belirlemektir.C7 x7 + . ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir. Yukarısı analiz edilecek olursa bütün C değerleri C1 ce C0 bağlı olarak bulunduğundan sonuçta sadece iki tane sabit kalacaktır. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti ikiye indirgenmelidir.. = -Co =1 + x + 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 x + x + x + x + x .C6x6 ..C4x4 .. mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir. + Co x + C1x2 + C2 x3 + C3x4 + C4x5 + C5 x6 + C6x7 + C7 x 8 + .C3x3 .

. II ve III nolu seriler 1’ e kadar açılırsa aşağıdaki form bulunur: ∞ ∞ ⎛ ⎞ Cn−1 x n − (C0 + ∑ Cn x n ) + ⎜ 0 + 0 + 2C 2 + ∑ (n + 2)(n + 1)C n+ 2 x n ⎟ = 1 + ∑ n =1 n =1 n =1 ⎝ ⎠ ∞ ∑ n! x n =1 ∞ 1 n Diferansiyel denklemin sağlanması için. Başlangıç değerlerinin aynı olması için üç seri.... en yüksek başlangıç değerine kadar açılır. daha fazla terim için açılımın zaruri olması halinde uygun olmayan bir tekniktir.seri referans seçilirse.+(-6C1+5C0-1)x6/720+(-10+11C1-9C0-) x7 /5040+ . Çözümün son halinde... yeni halde serinin başlangıç değerleri farklı hale gelmiştir. ∑C n =1 ∞ n −1 x − ∑ C n x + ∑ (n + 2)(n + 1)C n+ 2 x = n n n n =0 n = −1 ∞ ∞ ∑ n! x n =0 ∞ 1 n (I) (II) (III) Yeni halde x değişkenin üstleri eşitliğin her iki tarafı içinde eşitlenmiştir. Sonuca dikkat edilirse serinin ilk terimleri ele alınmıştır. En yüksek seri başlangıç değeri değer 1 olduğuna göre I.. Yukarıdaki çözüm şekli basit fakat. Aynı problem aşağıdaki yolla daha matematiksel ve genel bir form ile çözüm verebilir... Fakat... m ve k n ’ye dönüştürülürse. Çözüm serisi yakınsak bir seri olmalıdır. başlangıç değerleri aynı olmasına rağmen x üsleri eşit değildir.. Önemli olan taşıdığı sayısal değerlerdir. Bunun yapılabilmesi için serinin başlangıç değerleri ve x değişkeninin üstleri aynı olmalıdır.)+C1(x+x3/6-2x4/24+x5/1206x6/720+11x7/5040+. Dolayısıyla daha sonraki terimler mutlaka mühendislik açısından ihmal edilir büyüklükte olmalıdır. m ve k fonksiyon olarak sadece birer gösterim semboludurlar. I.)+x2/2+x3/6+2x4/24-x5/120-x6/720-11x7 /5040+ . sabitler toplamı sıfır olmalıdır: -Co + 2C2 = 1 ise C2= (C0+1)/2 Geriye kalan seriler x üsleri ve seri başlangıç noktaları aynı olduğu için bir Σ işareti altında toplanabilir: n ∞ ∞ [C n-1 + (n + 2)(n + 1)Cn+2 − Cn ]x n = ∑ x ∑ n =1 n! n =1 114 ... Yani bir isimlendirme olup m ve k nın tekrar n şeklinde isimlendirilmesi bir hata olmaz. y=C0(1+x2/2-x3/6+x4/24-4x5/120+5x6/720-9x7/5040+... ∑C n =0 ∞ n x n +1 − ∑ C n x + ∑ n(n − 1)C n x n n =0 n =0 ∞ ∞ n−2 = ∑ n! x n =0 ∞ 1 n n+1 = m n=m-1 ∞ ∞ n-2=k n=k+2 ∞ ise m −1=0 ∑ Cm−1 x m−1+1 − ∑ Cn x n + n =0 k +1= 0 ∑ (k + 2)(k + 1)Ck +2 x k +2−2 = ∑ n! x n =0 ∞ 1 n Son ifadede n. ∑C n =0 ∞ n x n +1 − ∑ C n x + ∑ n(n − 1)C n x n n =0 n =0 ∞ ∞ n−2 =e = x ∑ n! x n =0 ∞ 1 n (I) (II) (III) Üç seri bir Σ işareti altında toplanmalıdır. Bu eşitlik şu şekilde sağlanır: Serinin birisi referans şeçilerek diğerleri buna benzetilir.

Bu amaçla tüm ifade bir toplam içerisine alınmalıdır. Bu ifadeden en yüksek indisli C çekilirse aşağıdaki yapı elde edilir. Z'= ∑ (n + r )C x n =0 n ∞ n + r −1 ve Z ' ' = ∑ (n + r )(n + r − 1)Cn x n+r −2 n =0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır.5 ve y′′(1)= − 1. Not: Bu örnek daha önce euler-cauchy denklemi olarak problem-4 de çözüldü. mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir.75 şartlarıyla birlikte çözünüz. 3∑ C n x n+ r + 12 x ∑ (n + r )C n x n+ r −1 + 4 x 2 ∑ (n + r )(n + r − 1)C n x n+ r − 2 = 0 n =0 n =0 n =0 ∞ ∞ ∞ Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir. 1 + C1 − C 0 6 1 1 + (C0 + 1) / 2 − C1 + C2 − C1 2 + C0 − 2C1 2 2 = = n=2 ise C4 = 12 12 24 1 (1 + C1 − C0 ) (C 0 + 1) 1 + − + C3 − C 2 C − 4C0 − 1 6 2 n=3 ise C5 = 3! =6 =− 1 20 20 120 (2 + C0 − 2C1 ) (1 + C1 − C0 ) 1 1 + − + C4 − C 3 5C − 6C1 − 1 24 24 6 4! = = 0 n=4 ise C6 = 30 30 720 2 Problem 3: 4x y′′′+12xy′′+3y′= 0 denklemini y(1)=0. Z’=y’’ ve Z’’=y’’’ ise 4x2 Z’’+12xZ’ +3Z= 0 Bulunan son denklem 4x2’ ye bölünerek p1(x)=3/x ve p2(x)=3/(4x2) olarak düzenlenirse bu fonksiyonların x=0 noktasında sonsuza gittiği görülecektir. 2. Z = ∑ Cn x n =0 ∞ n+ r .Diferansiyel denklemi çözümün sağlaması için x≠0 olacağı için köşeli parantez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır. Bu ifade n ≥ 2 için geçerlidir. 1 + Cn − C n -1 ∞ ∞ 1 [C n-1 + (n + 2)(n + 1)Cn+2 − Cn ] = ∑ ise Cn+ 2 = n! ( n≥1 ) ∑ (n + 2)(n + 1) n =1 n =1 n! Bu aşamadan sonra n nin değişik değerleri için C değerleri arasında korelasyon bulunur. Z=y’. n=1 ise C3 = Çözüm : Verilen denklemin mertebesi düşürülebilir. y′(1)=1. Bu durumda aykırı noktalar civarında çözüm aranmalıdır. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti ikiye indirgenmelidir. 3∑ C n x n+ r + 12∑ (n + r )C n x n + r + 4∑ (n + r )(n + r − 1)C n x n+ r = 0 n =0 n =0 n =0 ∞ ∞ ∞ 115 .

.C0xr+[4(1-3/2)r+12(-3/2+1)+3]C1xr+1+[4(-3/2+2)(-3/2+1)+12(-3/2+2)+3]C2x2+r+ +[4(-3/2+3)(-3/2+2)+12(-3/2+4)+3]C3x3+r+[4(-3/2+4)(-3/2+3)+12(-3/2+5)+3]C4x4+r+ . ]x-1/2 n =0 ∞ Z 2 ( x) =C0x-1/2 116 . Dolayısıyla çözümün sağlanması için C1=C2=C3=C4=... =0 Çözüm için x’ in katsayıları... ]x-3/2 n =0 ∞ Z1 ( x) =C0x-3/2 r = -1/2 için çözüm : Z 2 ( x) = ∑ Cn x n−1/ 2 n =0 ∞ yukarıda seriye açılmış son ifadede r=-1 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0. sıfır olmalıdır. Çözüm için C0≠0 olmalıdır. Bu ise çözümsüzlük demektir. [4r(r-1)+12r+3]C0xr+[4(1+r)r+12(r+1)+3]C1xr+1+[4(r+2)(r+1)+12(r+2)+3]C2x2+r+ +[4(r+3)(r+2)+12(r+4)+3]C3x3+r+[4(r+4)(r+3)+12(r+5)+3]C4x4+r+ .. =0 İlk terim sıfırdır. denklemin sağ tarafı sıfır olduğu için... Z 2 ( x) = ∑ Cn x n−1 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + .∑ [4(n + r )(n + r − 1) + 12(n + r ) + 3]C x n =0 n ∞ n+r =0 İlk terimler için yukarıdaki ifade açılırsa. Bu nedenle çözümün sağlanması için C1=C2=C3=C4=..C0xr+[4(1-1/2)r+12(-1/2+1)+3]C1xr+1+[4(-1/2+2)(-1/2+1)+12(-1/2+2)+3]C2x2+r+ +[4(-1/2+3)(-1/2+2)+12(-1/2+4)+3]C3x3+r+[4(-1/2+4)(-1/2+3)+12(-1/2+5)+3]C4x4+r+ . 4r(r -1)+12r+3 = 0. y1 r1 kökü için y2 ise r2 kökü için bulunan çözümlerdir. Bunlar r1=-3/2 ve r2=-1/2 dir.. Diğer terimlerde parantez içerisindeki terimlerin sıfır olması mümkün değildir.Cn=0 olmalıdır. Burada parentez içerisi yada C0 sıfıra eşitlenir.. Bu iki kök reel sayı olup Z= c1 Z1 + c2 Z2 formunda olmalıdır. 4r2 +8r+3=0 Bu ifade ise 2. derece bir polinomdur ve sıfır yapan iki tane r değeri vardır. r = -3/2 için çözüm : Z1 ( x) = ∑C x n =0 n ∞ n− 3 2 =x − 3 ∞ 2 ∑C x n =0 n n yukarıda seriye açılmış son ifadede r yerine -3/2 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0... =0 İlk terim sıfırdır. Yukarıda olduğu gibi parantez içerileri sıfır olamaz.Cn=0 olmalıdır. Diğer terimlerde sıfırlanarak çözüm tamamlanır. Z1 ( x) = ∑ Cn x n−3 / 2 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + . Aksi halde buna bağlı olarak bulunacak tüm C değerleride sıfır olabilir. xr nin katsayısı sıfır olmalıdır: [4r(r -1)+12r+3]Co=0 olmalıdır. Bu durumda parentez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır..

r = 2. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti ikiye indirgenmelidir. İki çözümdeki C0 ların karışmaması için ikincisindeki C*0 olarak değiştirilirse genel çözüm şu şekilde yazılır: * * Z = C0 x-3/2 + C*0 x-1/2 =y’ ise ∫ dy = ∫ (C0 x −3 / 2 + C0 x −1 / 2 )dx y = −2C0 x −1 / 2 + C0 x1 / 2 + C3 -2C0=C1 ve C0*=C2 şeklinde sabitler değiştirilirse..5 ve r2=-1 dir. mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir.. Bu durumda aykırı noktalar civarında çözüm aranmalıdır. Çözüm için C0≠0 olmalıdır.5 117 . Bu ise çözümsüzlük demektir. Bunlar r1=2. Burada parentez içerisi yada C0 sıfıra eşitlenir. derece bir polinomdur ve sıfır yapan iki tane r değeri vardır. denklemin sağ tarafı sıfır olduğu için. 2r2-3r-5=0 Bu ifade ise 2. [r(2r-3)-5]C0xr+[(1+r)(2r-1)-5]C1xr+1+[(r+2)(2r+1)-5]C2x2+r+[(r+3)(2r+3)-5]C3x3+r+ [(r+4)(2r+5)-5]C4x4+r+[(r+5)(2r+7)-5]C5x5+r+ . y = Problem 4: C1 + C 2 x + C3 x 2x 2 y′′ − xy′+ (x − 5)y = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. ∑ [2( n + r )( n + r − 1) − ( n + r ) − 5]C ∑ [(n + r )(2n + 2r − 3) − 5]C n =0 ∞ n=0 ∞ n x n+ r + ∑ C n x n + r +1 = 0 n=0 ∞ n x n+ r + ∑ C n x n+ r +1 = 0 n =0 ∞ İlk terimler için yukarıdaki ifade açılırsa. y = ∑ Cn x n=0 ∞ n+ r . y' = ∑ (n + r )C n=0 ∞ n x n + r −1 ve y'' = ∑ ( n + r)( n + r − 1)C n x n + r −2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır.+Coxr+1+C1xr+2+C2xr+3+C3xr+4+C4xr+5+C5xr+6+.5 için çözüm : y1 ( x) = ∑C x n =0 n ∞ n + 2.= 0 Çözüm için x’ in katsayıları.5)/(2x2) olarak düzenlenirse bu fonksiyonların x=0 noktasında sonsuza gittiği görülecektir. xr nin katsayısı sıfır olmalıdır: [r(2r -3)-5]Co=0 olmalıdır.Her iki çözümdede tüm C’ler C0 sabitine bağlı çıkmıştır. 2... Çözüm : Tüm denklem taraf tarafa 2x2 ile bölünerek. 2r(r -1)-r-5 = 0. ( x − 5) ∑ C n x n + r − x∑ ( n + r )C n x n + r −1 + 2 x 2 ∑ ( n + r )( n + r − 1)C n x n + r − 2 = 0 n=0 n=0 n=0 ∞ ∞ ∞ Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir. Bu durumda parentez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır. Aksi halde buna bağlı olarak bulunacak tüm C değerleride sıfır olabilir. Bu iki kök reel sayı olup y= c1 y1 + c2 y2 formunda olmalıdır. y1 r1 kökü için y2 ise r2 kökü için bulunan çözümlerdir. p1(x)=1/(2x) ve p2(x)=(x . sıfır olmalıdır.

. ]x2.5 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0-9C1x2. +Cox2.C0xr-5C1xr+1-6C2x2+r-7C3x3+r+4C4x4+r+20C5x5+r+ . x2..5+39C3x3+2...5 r = -1 için çözüm : y2 ( x) = ∑ Cn x n−1 n =0 ∞ yukarıda seriye açılmış son ifadede r=-1 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0. Xr+1 in katsayısı sıfır olmalıdır Xr+2 in katsayısı sıfır olmalıdır Xr+3 in katsayısı sıfır olmalıdır Xr+4 in katsayısı sıfır olmalıdır ∞ n =0 -5C1+C0=0 -6C2+C1=0 -7C3+C2=0 4C4+C3=0 ise C1=C0/5 ise C2=C1/6=-C0/30 ise C3=C2/7=-C0/210 ise C4=-C3/4=C0/840 y2 ( x) = ∑ Cn x n−1 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + . y = ∑ C n x n+ r . Diğer terimlerde sıfırlanarak çözüm tamamlanır.5+7+ ....5 +85C5x5+2.= 0 İlk terim sıfırdır..5+2 in katsayısı sıfır olmalıdır 22C2+C1=0 ise C2=-C1/22=-C0/198 x2.5 + C*0 (1 + x/5 .) x-1 Problem 5: x(x-1)y′′+(3x-1)y′+ y = 0 diferansiyel denklemini x=0 civarında çözünüz.5 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + . p1(x)=(3x-1)/[x(x-1)] ve p2(x)=1/[x(x-1)] olarak düzenlenirse bu fonksiyonların x=0 ve x=1 noktalarında sonsuza gittiği görülecektir. ]x-1 y2 ( x) =[1+ x/5 -x2/30.x3 /210 +x4/840 ...)x2....5+60C4x4+2.= 0 İlk terim sıfırdır.5+4 + C4x2...5+1+22C2x2+2.+Coxr+1+C1xr+2+C2xr+3+C3xr+4+C4xr+5+C5xr+6+....5 n =0 ∞ y1 ( x) =[1+ x/9 -x2/198+ x3 /7722 + .x2 /30 + x3/210. y' = ∑ (n + r )C n x n+ r −1 n=0 n=0 ∞ ∞ ve y'' = ∑ ( n + r)( n + r − 1)C n x n + r −2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır.5...5+5 + C5 x2. Çözüm : Tüm denklem taraf tarafa x(x-1) ile bölünerek.x2/198+ x3/7722.yukarıda seriye açılmış son ifadede r yerine 2. ]C0x2.5+1+ C1x2. ∑ Cn x n+r + (3x − 1)∑ (n + r )Cn x n+r −1 + x( x − 1)∑ (n + r )(n + r − 1)Cn x n+r −2 = 0 ∑[1 + 3(n + r ) + (n + r )(n + r − 1)]C x n =0 n n =0 ∞ n =0 n =0 n+ r ∞ ∞ ∞ + ∑ [−(n + r )(n + r − 1) − (n + r )]C n x n+ r −1 = 0 n =0 ∞ 118 .. Diğer terimlerde sıfırlanarak çözüm tamamlanır.5+1 in katsayısı sıfır olmalıdır -9C1+C0=0 ise C1=C0/9 x2.5+6 + C6xr2.5+3 + C3x2..5+2 + C2 x2.. İki çözümdeki C0 ların karışmaması için ikincisindeki C*0 olarak değiştirilirse genel çözüm şu şekilde yazılır: y = C0 ( 1+x/9 .. Bu durumda aykırı noktalar civarında çözüm aranmalıdır. ]C0x-1 Her iki çözümdede tüm C’ler C0 sabitine bağlı çıkmıştır.5+3 in katsayısı sıfır olmalıdır 39C3+C2=0 ise C3=-C2/39=C0/7722 y1 ( x) = ∑ Cn x n+2..

Örnek olarak nümerik çözümlerde iki nümerik nokta arasındaki değişimlerin fonksiyonel olarak tanımlanmasında kullanılır. Böylece genel çözüm şu şekilde olur: 1 y= (C + C * ln x) 1− x Örnek Problemler : n =0 n =0 ∞ Aşağıdaki örnek problemlerde 1. ve 2. r=0 ise + 2n + 1)C n − (n + 1) 2 C n+1 = 0 ise ] 2 ] ∑ [(n + 1) ∞ n =0 2 Cn − (n + 1) 2 Cn+1 = 0 ] Son ifadeden Cn+1=Cn bulunacaktır. Küresel koordinatlardaki kısmi difreansiyel denklem çözümü aşamasında karşımıza çıkar. P ve n bir sabit olup denklemin isimlendirilmesinde rol oynar... P = 1 ise 1. ifadede değişken olduğu için xr-1≠0 ve daha sonraki C değerlerininde sıfır olmasına neden olabileceği için C0≠0 olmak zorundadır. 2. Co=C1=C2=. Bu durumda r2=0 olacaktır. 3. ∑ [(n ∞ 2 ∑ [(n n =0 n =0 ∞ + r 2 + 2nr + 2n + 2r + 1)Cn − (n + r + 1) 2 Cn+1 = 0 . 2 nolu denklem ise LEGENDRE DİFERANSİYEL DENKLEMİ olarak ismlendirilir.. Böylece 1.=Cn=C ise ∞ ∞ y1 ( x) = ∑ Cn x n =0 ∞ n−1 =C[1+ x + x + x +x + x + x + x + . ] = C * ln x∑ x n−1 Daha önce verilen Taylor serisi yardımıyla [1+ x + x2 + x3 +x4 + x5 + x6 + x7 + . ve 2. çözümler şu şekilde olacaktır.. x 2 y′′+xy′+(x 2 − P 2 )y = 0. Yine çözümün olabilmesi için köşeli parantez içerisindeki sabit ifadeler grubu sıfır olmalıdır. n=sabit x 2 y ′′ + xy ′ + ( x 2 − 4) y = 0 119 . r2=0 ise r1=r2=0 ise kökler eşittir. P=sabit 2. denklemler BESSEL DİFERANSİYEL DENKLEMİ olarak bilinir.. Isı transferi. ]=1(1-x) olduğu görülecektir.∑ [n ∞ 2 ∑ [n ∑ [n n =0 ∞ n =0 n =0 ∞ n =0 ∞ + r 2 + 2(nr + n + r ) + 1 C n x n+ r − ∑ (n + r ) 2 C n x n+ r −1 = 0 + r 2 + 2(nr + n + r ) + 1 C n x n+ r − ] ∞ 2 ] ] n =0 ∞ 2 + r 2 + 2(nr + n + r ) + 1 C n x n+ r − ∑ (n + 1 + r ) 2 C n+1 x n+ r = 0 n = −1 m +1=0 ∞ ∑ (m + 1 + r ) 2 C m+1 x m+1+ r −1 = 0 ∑ [(n 2 + r 2 + 2nr + 2n + 2r + 1)C n − (n + r + 1) 2 C n+1 x n+ r − r 2 C0 x r −1 = 0 ] Önerilen çözümün diferansiyel denklemi sağlaması prensibine göre son denklemdeki iki ifadenin sıfır olması gerekir. tip bessel diferansiyel denklemi gibi diferansiyel denkler isimlendirilir. Silindirik koordinatlardaki kısmi diferansiyel denklemlerin çözüm aşamasında karşımıza çıkan adi diferansiyel denklemlerden bir tanesidir. P=0 ise 0. akışkanlar mekaniği gibi değişik proplemlerinin çözümünde kullanıldığı gibi bu diferansiyel denklemlerin çözümünden üretilen Bessel veya Legendre Fonksiyonları değişik amaçlar içinde kullanılır.. ] = C 2 3 4 5 6 7 ∑x n =0 n −1 y2 ( x) = ln x∑ Cn x n−1 =Clnx[1+ x + x2 + x3 +x4 + x5 + x6 + x7 + . tip bessel diferansiyel denklemi.. Bu nedenle yukarıda verilen (II) hal ile çözüm bulunacaktır. 1.. 2 (1 − x ) y′′ − 2xy′+n(n+1)y=0.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

x 2 y ′′ + xy ′ + (λ2 x 2 − v 2 ) y = 0 (λx = z )
xy ′′ + y ′ + 1 4 y = 0 ( x = z ) 1 x 2 y ′′ + xy ′ + (4 x 4 − ) y = 0 (x2=z) 4 y ′′ + (1 + 2n) y ′ + xy = 0 ( y = x − n u ) x 2 y ′′ − 3xy ′ + 4( x 4 − 3) y = 0
( y = x u, x = z )
2 2

23. y ′′ + 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

x y ′′ + (1 − 2v) xy ′ + v ( x + 1 − v ) y = 0 v v ( y = x u, x = z ) 1 3 x 2 y ′′ + ( x + ) y = 0 4 4 ( y = u x, x = z ) x 2 y ′′ − 4 xy ′ + 4 y = 0 y(1)=4, y ′ (1)=13 4 x 2 y ′′ + 4 xy ′ − y = 0 y(4)=2, y ′ (4)= −0.25 x 2 y ′′ − 5 xy ′ + 8 y = 0 y(1)=5, y ′ (1)=18 x 2 y ′′ − xy ′ + 2 y = 0 y(1)=−1, y ′ (1)= −1 10 x 2 y ′′ + 46 xy ′ + 32.4 y = 0 y(1)=0, y ′ (1)=2 x 2 y ′′ + xy ′ − 0.01y = 0 y(1)=1, y ′ (1)=0.1 x 2 y ′′ + x(2 − x) y ′ − 2 y = 0 x 2 y ′′ + 2 xy ′ + ( x − 6) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + (2 x − 8) y = 0 x 2 y ′′ + xy ′ + ( x − 2) y = 0 3 1 x 2 y ′′ + x( x 2 − ) y ′ + ( x − ) y = 0 4 8 2 y ′′ + xy ′ − 2 y = 0 x
2 2 2v 2

5 9 y ′ + (1 − 2 ) y = 0 4x 4x 2 2 x y ′′ − 3xy ′ + ( x − 2) y = 0 x 2 y ′′ − 4 xy ′ + ( x 2 − 3) y = 0 x 2 y ′′ + ( x 2 − 3 x) y ′ + ( x − 4) y = 0 x 2 y ′′ + 4 xy ′ − 3 xy = 0 2 x 2 y ′′ − 2 xy ′ + (3 x + 2) y = 0 x 2 y ′′ + 4 xy ′ + ( x 2 − 3x) y = 0 x 2 y ′′ − 4 x 3 y ′ + ( x − 6) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + (2 x 2 + 5 9) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + ( x 2 + 8 9) y = 0 2 x 2 y ′′ + xy ′ + (2 x 2 − 3) y = 0 2 x 2 y ′′ + xy ′ + ( x 2 − 1) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + ( x 2 − 3) y = 0 x 2 y ′′ + xy ′ + ( x − 1) y = 0 x 2 y ′′ + y ′ + 2 y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + 3 4 y = 0 x 2 y ′′ + ( x 3 − x) y ′ − 3 y = 0 x 2 y ′′ + x 2 y ′ − 2 y = 0 x 2 y ′′ + x( x − 2) y ′ + x 2 y = 0 x 2 y ′′ + 8 x 2 y ′ + (2 x − 7) y = 0 x 2 y ′′ + x( x 2 − 4) y ′ + (2 x − 3) y = 0 x 2 y ′′ + x 2 y ′ − 8 y = 0 x 2 y ′′ − 2 xy ′ + 8 xy = 0 x 2 y ′′ − 4 xy ′ + (3x − 2) y = 0 x 2 y ′′ − 8 x 2 y ′ + ( x 2 + 4) y = 0 xy ′′ + 2 y ′ + xy = 0

2.9 Laplace Dönüşümleriyle Diferansiyel Denklem Çözümü

Matematikte çeşitli transformasyonlar ile çözümü zor veya mümkün olmayan yapılar veya değişkenler yeni yapılar veya değişkenlere dönüştürülür. Burada amaç işlemlerin daha basit veya çözülebilir olduğu formlar elde etmektir. Bir nevi değişken dönüşümü olarak da görülebilir. Bu tür dönüşümlerde genellikle bazı transformasyon denklemleri kullanılır. Bu denklemler hem eski değişkenleri hemde yeni değişkenleri içerir. Gerekli işlemlerden sonra elde edilen yeni form üzerinde arzu edilen işlemler yapılarak, elde edilen son netice ters transformasyonla orijinal hale dönülür. Özellikle diferansiyel denklemlerin çözülmesi bakımından en çok kullanılan transformasyon türlerinden biride LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ’ dir. Özellikle birim basamak fonksiyonu, delta fonksiyonu, step fonksiyonu gibi adi manada türetilemeyen süreksiz fonksiyonların laplace ortamından sürekli ve türevlenebilir bir karşılığı vardır. Daha önce “sabit katsayılı homojen olmayan lineer
120

diferansiyel denklem” olarak görülen denklemlerin çözümünde sıkca kullanılan bu transformasyonun dönüşüm denklemi şu şekildedir: F(s)= ∫ f(x) e− sx dx
0 ∞

veya

F(s)=lim ∫ f(x) e− sx dx
n →∞ 0

n

Burada y=f(x) ve x eski, Y=F(s) ve s ise yeni bağımlı ve bağımsız değişkenlerdir. Yani s ve F laplace değişkenidir. Dikkat edilirse yukarıdaki ifade bir genelleştirilmiş integral olup sınırlarının biri sonsuza gitmektedir. Bu açıdan herhangi bir fonksiyonun laplace formuna dönüştürülmesi halinde bir belirsizlik olursa limit ile elde edilen çözüm tanımlı hale getirilebilir. Diferansiyel denklem çözümü için diferansiyel ifadelerinde laplace karşılıklarının bilinmesi gerekir. Bu ifade ise şu şekildedir. dny = s n Y(s) − C0 s n-1 − C1 s n-2 − ... − Cn − 2 s − Cn-1 n dx Bu denlemdeki “Cn” değerleri bizim daha önce bildiğimiz integral sabitleri olup, “n” ise diferansiyel ifadenin mertebesidir. Yukarıdaki dönüşüm denklemleriyle bir diferansiyel denklem Y(s) = F(s) şeklinde laplace formuna dönüştürülür. Bu yeni ifadede diferansiyel ‘d’ operatörü olmayacaktır. Dolayısıyla diferansiyel denklem laplace formuna diferansiyeli alınmış olarak geçer. Yani bizim ortamımızdaki diferansiyel ifadenin Laplace ortamında türev veya diferansiyel boyutu yokolur. Elde edilen laplace formatındaki yeni ifade genellikle polinom fonsiyonların bölümü veya çarpımı formunda olurlar. Bu polinomik yapı daha sonra basit kesirlerine ayrılarak ters laplace dönüşümleri uygulanır.
2.2.1.Fonksiyonların Laplace Formuna Dönüştürülmesi

Bilinen değişkenlerin, fonsiyonların ve diferansiyel ifadelerin laplace ortamına nasıl aktarıldığının bilinmesi, elimizdeki fonksiyonların laplace karşılıklarının elde edilmesi önemlidir. Bu noktada, aşağıdaki fonksiyonların laplace karşılıklarını bulunması incelenmelidir: 1) f(x)=eax ⇒ F(s) =? F(s)= ∫ eax e − sx dx = ∫ e(a −s)x dx=
0 0 ∞ ∞

1 (a −s)x ∞ e 0 a −s

ise

s>a ⇒ F(s)=

1 1 (e −∞ − e0 ) = a −s s−a

s<a ⇒ tanımsızlık mevcuttur. Ancak bu durum s’nin orijin noktasının a’dan daha büyük alınmasıyla halledilebilir.
2)

f(x)= A: sbt ⇒ F(s)=? F(s)= ∫ Ae− sx dx = −
0 ∞

A − sx e s

(0

= −

A -∞ 0 A (e − e ) = s s

3) f(x) = x ⇒ F(s)=?

F(s)= ∫ xe− sx dx
0

1 x = U dx = dU , e −sxdx = dν ⇒ ν= − e − sx s

121

1 1 1 ⎡ x ⎤ F(s)= − e− sx x − ∫ − e −sx dx = ⎢ − e− sx − 2 e− sx ⎥ s s s ⎣ s ⎦0 1 1 F(s)= − (∞e −∞ − 0e0 ) − 2 (e−∞ − e −0 ) s s

1 1 F(s) = - (∞) + 2 olduğundan tanımsızlık mevcuttur. Tanımlı hale getirmek için tanımsızlığa s s neden olan kısmın limiti alınır. Limit işlemlerinde hospital kuralı uygulanabilir. x x ∞ = lim ( − e − sx ) = lim ( − sx ) = x →∞ s x →∞ s e ∞ 1 1 = 0 = lim 2 sx ) = x→∞ s e ∞
4)

ise

F(s) =

1 s2

f(x) = Sinax ⇒ F(s) = ? F(s)= ∫ e− sx Sinaxdx
0 ∞

1 Sinax = U aCosaxdx = dU ve e−sxdx = dν ⇒ ν = − e − sx s

1 F(s)= − e− sx Sinax − s

∫−se

1

− sx

aCosaxdx

1 Cosax = U ⇒ −aSinaxdx=du, e−sxdx = dν ⇒ ν = − e − sx s 1 a 1 1 F(s)= − e−sxSinax + ( − e−sx Cosax − ∫ e−sx aSinaxdx ) s s s s
1 −sx a −sx a 2 −sx = − e Sinax − 2 e Cosax − 2 ∫ e Sinaxdx s s s F(s)= ∫ e Sinaxdx
− sx

ise

1 − sx a − sx a2 F(s)= − e Sinax − 2 e Cosax − 2 F(s) s s s

a2 1 a F(s)(1+ 2 )= − e− sx Sinax − 2 e− sx Cosax ise s s s 2 s a e −sx ∞ a F(s)=( 2 )( − Sinax − ) ( 0 = s2 + a 2 2 s +a s s
5)

f(x)= 3+2x ⇒ F(s)=? 3 2 F(s)= ∫ (3 + 2 x)e dx = ∫ 3e dx + ∫ 2 xe− sx dx = + 2 s s 0 0 0
− sx − sx ∞ ∞ ∞

6)

f(x)=xe4x⇒F(s)=?

F ( s) = ∫ xe e dx = ∫ xe( 4 − s ) x dx
4 x − sx 0 0

Bu problem s>4 için 3 nolu probleme benzetilebilir.

122

f(x)=x ⇒ ∫ xe − sx ≈ ∫ xe(4− s ) x f(x)=x ⇒ F ( s ) = 1 1 ⇒ f(x)=xe 4x ⇒ F ( s ) = 2 s ( s − 4) 2

f(x) fonksiyonu iki ayrı bilinen fonksiyonların çarpımı şeklinde ise aşağıdaki denklem yardımıyla laplace dönüşümü daha rahat bulunur. dn n n L (x f (x )) = (−1) n ( F ( s)) L f(x))=(−1) ds
n n

7)

1 f(x)=xe4x x göz önüne alınmaz ise e4x’in laplacesi F(s)= dür. s−4 d 1 −1 ) = (−1)1 f(x)=xe4x⇒ F(s)=( − 1)1 ( ds s − 4 ( s − 4) 2 f(x)=xsinax ⇒F(s)=? L (Sinax ) = a a 2as 1 d ( 2 2 ⇒ L ( xSinax ) = F ( s) = (−1) 2 = 2 ds a + s ) (a + s 2 ) 2 a +s
2

8)

9)

f(x)=xe−xSin2x ⇒F(s)=?
f(x) = e − x ⇒ F(s) = 1 s+1
2

2 2 2 = 2 + (1 + s) 4 + (1 + s) 2 2 4(1 + s) d f ( x ) = xe − x Sin2 x ⇒ F ( s) = ( −1) n ( 2 ) = ds 4 + (1 + s) (4 + (1 + s) 2 ) 2 f ( x ) = e − x Sin2 x ≈ F ( s) = d2y 10) f(x) = y ' ' = 2 ⇒ F(s) = ? dx Kısmi integrasyon ile çözüm aranmalıdır. Diferansiyellik integral ile giderilebildiği için dv=y’’ dx tercih edilmelidir. F(s)= ∫ e − sx y''dx ,
0 ∞

e−sx = u ⇒ du = −se− sx dx ,
∞ − sx

∫ dv = ∫ y' ' dx ⇒ v = y' ∫ dv = ∫ y' dx ⇒ v = y

⎡ F(s)= ⎢ y'e− sx + ⎣

∫ se

⎤ y'dx ⎥ , e−sx = u ⇒ du = −se− sx dx , ⎦0

∞ ⎡ − sx ⎤ ∞ − sx − sx ⎡ y'e − sx + yse− sx ⎤ + s 2 ∫ e −sx ydx F(s)= ⎢ y'e + s(ye + ∫ se ydx) ⎥ = ⎣ ⎦0 0 ⎣ ⎦0

F(s)= − y'(0) − y(0)s + s 2 ∫ e− sx ydx = Y − y '(0) s − y (0) = Y + C1s + C2
0

y’(0) ve y(0) ın integral sabiti olarak düşünülmesi mümkündür. Bununla birlikte x=0 daki sınır ve başlangıç şartlarının kullanılabilmesi açısından
123

s+ 2 s = Cosx. A+B=c0 2B+C=2c0+c1 2C+A=2c1+1 1 A= .integral sabiti dönüşümüne gerek yoktur. Sınır ve başlangıç şartları x=0 da verilmemiş ise integral sabitli yapı tercih edilmelidir.(Laplace dönüşümü kullanarak) dx 2 L ( y ) = Y ( s) L( d2y ) = s2Y ( s) − sc0 − c1 (Tablodan alındı) dx 2 1 L(e − 2 x ) = s+2 1 + s 2 c0 + 2 sc0 + sc1 + 2c1 1 s 2Y ( s ) − sc0 − c1 + Y ( s ) = → Y (s) = s+2 ( s + 2)( s 2 + 1) L( d2y ) + L( y ) = L(e −2 x ) 2 dx Bundan sonra eşitliğin sağ tarafı basit kesirlere ayrılmalıdır. s+ 2 s +1 ( s + 2)( s2 + 1) ( Bs + C )(s + 2 ) + A( s 2 + 1) 1 + s 2 c0 + 2sc0 + sc1 + 2c1 = ( s 2 + 1)( s + 2) ( s + 2)( s 2 + 1) Bs 2 + 2 Bs + Cs + 2C + As 2 + A 1 + s 2 c 0 + 2sc 0 + sc1 + 2c1 = ( s 2 + 1)( s + 2) ( s + 2)( s 2 + 1) ( A + B) s 2 + (2 B + C ) s + 2C + A s 2 c0 + (2c 0 + c1 ) s + 2c1 + 1 = ( s 2 + 1)( s + 2) ( s + 2)( s 2 + 1) s'nin katsayıları her iki taraf içinde birbirine eşit olmalıdır. C=c1 + = sbt → 10 5 1 1 Bs + C 1 1 s s Y (s) = + 2 = +B 2 +C 2 5 s + 2 s +1 5 s + 2 s +1 s +1 1 = e −2 x . A Bs + C 1 + s2 c 0 + 2 sc 0 + sc1 + 2 c1 = + 2 olmalıdır. s +1 2 1 = Sinx s +1 2 B ve C integral sabitleri 1 y = e −2 x + BCosx + CSinx 5 124 . 2. 5 B=c0 − ise 2 2 = sbt . Bu tablo değerleri kullanılarak dif.2 Laplace Dönüşümleri ve Diferansiyel Denklem Çözümleri Problem-1: d2y + y = e −2 x diferansiyel denklemini çözünüz.9. Benzer şekilde belirli bazı fonksiyonların laplace karşılıkları bulunarak bir takip eden sayfada tablo halinde verilmiştir. denklem çözümü gerçekleştirilecektir. Böylece.

.. a≠b ( s − a)( s − b) a (s +a 2 ) 2 dn L (x f (x )) = (−1) (F (s)) Ln f(x))=(-1)n ds n n n dny = s n Y(s) − C0s n −1 − C1s n − 2 − .Tablo: Laplace Dönüşüm Formulleri y=f(x) A:sabit x xn-1 1 Y=F(s) A s 1 s2 (n-1)! . a≠b ( s − a )( s − b) s .2. n=1.3.… sn 1 s 1 s 3/ 2 y=f(x) Cosax Sinh(ax) Cosh(ax) xSinax xCosax ebxCosax Y=F(s) s (s +a 2 ) 2 a (s − a 2 ) 2 s (s − a 2 ) 2 πx 2 2as (s +a 2 ) 2 2 x π (s 2 − a 2 ) (s 2 +a 2 ) 2 xn−1/2 (1*3*5*…(2n−1)*s−n −1/2)/2n (s-b) (s-b) 2 +a 2 a (s-b) 2 +a 2 a2 s( s 2 + a 2 ) eax xn-1eax 1 (e ax − e bx ) a −b 1 (ae ax − bebx ) a−b Sinax 1 s−a ebxSinax 1-cosax ( n − 1)! n (s − a) 1 .. − Cn − 2s − Cn −1 n dx dny n =s Y(s) − y (0)s n −1 − y′(0)s n − 2 − . − y ( n − 2) (0) s − y ( n −1) (0) n dx 125 ..

( s + 1)( s + 2)( s + 1) 2 I’in çözümü (Basit Kesirlere Ayrılması) As + B C D E 10s + + + 2 2 = 2 s + 1 s + 2 s + 1 ( s + 1) ( s + 1)( s + 2)( s + 1) 2 (As + B)(s3 + 4s2 + 5s + 2) + C(s2 + 1)(s + 1) 2 + D(s2 + 1)(s + 2)(s + 1) + E(s2 + 1)(s + 2) = 10s Denklemler açılıp katsayılar eşitlenirse.(Laplace dönüşümü 3 dt dt dt kullanarak) dy d3y L( ) = sY − c1 3 2 L( 3 ) = s Y − s c1 − sc2 − c3 dt dt L(Y (t )) = Y ( s) d2y 2 s L( 2 ) = s Y − sc1 − c2 L(Cost ) = 2 dt s +1 10s s3Y − s2 c1 − sc2 − c3 + 4( s2Y − sc1 − c2 ) + 5( sY − c1 ) + 2Y = 2 s +1 10s ( s 3 + 4 s 2 + 5s + 2)Y − s 2 c1 − sc 2 − c3 + 4(− sc1 − c 2 ) + 5(−c1 ) = 2 s +1 10s ( s 3 + 4s 2 + 5s + 2)Y = 2 + s 2 c1 + sc 2 + c3 + 4sc1 + 4c 2 + 5c1 s +1 Buradan Y çekilirse. B=1. s4 (A + C + D) = 0 s3 (4A + 2C + 3D + E + B) = 0 s2 (5A + 2C + 3D + E + 4B) = 0 s(2A + 2C + 3D + E + 5B) = 10 s6 (2B + C + 2D + 2E) = 0 Eşitlikler çözülürse. C= −12. − 3s + 1 − 12 15 5 Y1 (s) = 2 + + − s + 1 s + 2 s + 1 (s + 1) 2 126 . E= −5 bulunur. D=15. A= −3. ( s 3 + 4s 2 + 5s + 2) = ( s + 2)( s + 1) 2 ise Y (s) = ( s 2 + 4 s + 5)c1 + ( s + 4)c 2 + c3 10 s + ( s 2 + 1)( s + 2)( s + 1) 2 ( s + 2)( s + 1) 2 ( s 2 + 4s + 5)c1 + ( s + 4)c 2 + c3 II = ( s + 2)( s + 1) 2 10s I= 2 .Problem-2: d 3y d2y dy + 4 2 + 5 + 2 y = 10Cost diferansiyel denklemini çözünüz.

1 1 1 ⎡ 1 1 ⎤ s 4Y − 1 + k 4Y = 0 ⇒ Y = 4 = 2 = 2⎢ 2 − 2 4 2 2 2 2 ( s − k )( s + k ) 2k ⎣ s − k s −k s + k2 ⎥ ⎦ 1 ⎡ ⎛ k ⎞ −1 ⎛ k ⎞⎤ L−1 (Y ) = 3 ⎢ L−1 ⎜ 2 ⎟−L ⎜ 2 2 ⎟⎥ 2k ⎣ ⎝ s − k 2 ⎠ ⎝ s + k ⎠⎦ y ( x) = − 2 [ Sinh(kx) − sin kx] k3 d2y dy Problem-4: − 3 + 2 y = 4 x diferansiyel denklemini y(0)=1 ve y’(0)=−1 şartlarıyla 2 dx dx çözünüz. Böylece sınır ve başlangıç şartları bu aşamada uygulandığı için daha sonraki işlem azalacaktır. Y2 (t) = c1e −2t + (c 2 + cc t)e − t . d4y L(k 4 y ( x)) = k 4Y ( s ) L( 4 ) = s 4Y − s 3 y (0) − s 2 y ' (0) − sy ' ' (0) − y ' ' ' (0) = s 4Y − 1 dx bu dönüşümler denkleme taşınıp Y çekilir ve basit kesirlerine ayrılırsa. o halde Y(t)=-3cost+sint+(c 1 −12)e−2t + (15 − 5t + (15 − 5t + c2 − c3 t)e− t Y(t) = −3cost + sint + c1e−2t + (c2 + c3 t)e − t bulunur. Böylece sınır ve başlangıç şartları bu aşamada uygulandığı için daha sonraki işlem azalacaktır. L( 4 x ) = 2 s bu dönüşümler denkleme taşınıp Y çekilir ve basit kesirlerine ayrılırsa.L−1 (Y ( s)) = L−1 (−3 s 1 1 15 1 ) + L−1 ( 2 ) + L−1 (−12 ) + L−1 ( ) − 5 L−1 ( ) s+2 s+1 s +1 s +1 ( s + 1) 2 2 Y1 (t ) = −3Cost + S int − 12 e −2 t + 15e − t − 5te − t II nolu eşitlikte benzer şekilde çözülürse. Problem-3: d4y − k 4 y = 0 denklemini y(0)=y'(0)=y''(0)=0 ve y'''(0)=1 şartlarıyla 4 dx çözünüz.(Laplace dönüşümü kullanarak) Sınır şartları verildiği için diferansiyel formatın laplace karşılığı alınırken türevli halli olanı alınmalıdır. A B C D 4 4 + s 3 − 4s 2 4 + s 3 − 4s 2 2 = 2 = 2+ + + s Y − s + 1 − 3sY + 3 + 2Y = 2 ⇒ Y = 2 2 s s ( s − 3s + 2) s ( s − 2)( s − 1) s s s − 2 s −1 1 1 ⎤ ⎡2 3 =⎢ 2 + − − s s − 2 s − 1⎥ ⎣s ⎦ 127 . d2y dy L( 2 ) = s 2Y − sy (0) − y ' (0) = s 2Y − s + 1 L( ) = sY − y (0) = sY − 1 dx dx 4 L( y ( x)) = Y ( s ).(Laplace dönüşümü kullanarak) Sınır şartları verildiği için diferansiyel formatın laplace karşılığı alınırken türevli olanı alınmalıdır.

mo 0 x k1 k2 bırakılması ∑ F = ma. V= ⇒ diferansiyel denklem 2 dt dt d 2x m0 2 = w − ( k1 + k 2 ) x dt d2x m0 2 + ( k1 + k2 ) x = w dt d2x ) = m0 ( s2 X ( s) − c1s − c2 ) dt 2 w L ( w) = s L(( k1 + k2 ) x ) = ( k1 + k2 ) X ( s) L(m0 ise m0 ( s 2 X − c1s − c2 ) + ( k1 + k 2 ) X = w s(m0 s + k1 + k2 ) c m s + c2 m0 II = 1 20 m0 s + k1 + k2 I= 2 w s X = w c m s + c2 m0 + 1 20 s( m0 s + k1 + k 2 ) m0 s + k1 + k 2 2 (I) ( II ) I’in çözümü w A Bs + C = + 2 s(m0 s + k1 + k2 ) s m0 s + k1 + k2 2 ise A(m0s2+k1+k2)+(Bs+C)s=w bulunur. d 2x dx .kanun) ∑ Fx = max → max = mg − ( k1 + k2 ) x. B=− Am0+B=0 ve A(k1+k2)=w ise m0 w k1 + k 2 w bulunur.⎡ 2 3 ⎛ 1 ⎞ −1 ⎛ 1 ⎞ ⎤ L−1 (Y ) = ⎢ L−1 ( 2 ) + L−1 ( ) − L−1 ⎜ ⎟−L ⎜ ⎟⎥ s s ⎝ s − 2⎠ ⎝ s − 1 ⎠⎦ ⎣ ise y ( x) = 2 x + 3 − e 2 x − e x Uygulama-1: m0 kütlesinin serbest haldeki yaylar sistemi üzerine durumunda kütlenin yerdeğişimini zamana bağlı olarak bulunuz. (II. ax = x yönündeki hareket için. A= k1 + k 2 C=0 128 .

t=0 ⇒X=0 2. c1m0 s + c2 m0 = m0 s 2 + k1 + k 2 c1s + c2 k + k2 s2 + 1 m0 1 s + c2 k + k2 k + k2 s2 + 1 s2 + 1 m0 m0 1 s ) + c2 L−1 ( ) L−1 ( X II ) = c1 L−1 ( k1 + k2 k1 + k2 2 2 s + s + m0 m0 X II = c1 X II ( t ) = c1 cos c2 ' = c2 k1 + k2 m0 k + k2 w k1 + k2 Genel çözüm bulunur. t+ t + c2 sin 1 m0 k1 + k2 m0 k1 + k2 k + k2 t + c2 ' sin 1 t m0 m0 X ( t ) = X I ( t ) + X II ( t ) X ( t ) = c1 cos Başlangıç Şartları 1. t=0 ⇒ V=0 dx k + k2 k + k2 k + k2 k + k2 = − c1 1 t ) + c2 1 t) sin( 1 cos( 1 dt m0 m0 m0 m0 129 .XI = w 1 w s − k1 + k2 k1 + k2 s k1 + k2 s2 + m0 w 1 w s ) − L−1 ( ) k1 + k2 s k1 + k2 s2 + k1 + k2 m0 L−1 ( X I ) = L−1 ( X I (t ) = 1 w w s ) L−1 ( ) − L−1 ( k1 + k2 k1 + k2 s k1 + k2 2 s + m0 1 w w s ) L−1 ( ) − L−1 ( k1 + k2 k1 + k2 s k1 + k2 2 s + m0 k + k2 w w − cos 1 k 1 + k 2 k1 + k 2 m0 X I (t ) = X I (t ) = II’nin çözümü.

y ve x birlikte analiz edilmelidir.1 + k1 + k 2 x= w ⎡ k1 + k 2 ⎤ t )⎥ ⎢1 − cos( k1 + k 2 ⎣ m0 ⎦ w k1 + k2 0 m0 ( k1 + k 2 ) . Çözüm: Burada tekrar h0 derinliğindeki bir çukura düşerse l mesafesi uzayacaktır. t π 2 Uygulama-2: w l h0 Amartisör Düzgün olmayan yol Arabadaki amartisör sistemleri şekildeki gibi hidrolik ve yay elemanlarından meydana meydana gelmektedir. Bir çukur veya tepeciğe arabanın çarpması halinde araba gövdesinde meydana gelen zıplamayı zamana bağlı bulunuz.1 ⇒ c2 = 0 w 0 = c1 . 130 . Akabinde h0 tekrar sıkışacağınan l mesafesi ilk halinden daha kısa hale gelecektir.0 + c2 . Bu yok etme işleminin yumuşak olması amaotisör sistemini kalitesini ve aracın konforunu artıracaktır. Düşüp çıkışlar y yönünde de hareket neden olacaktır.0 = − c1 . vizkoz eleman ve yay tarafından emilerek zaman içerisinde yok edilecektir.Bu nedenle ani çözümler üretilmelidir. Hesaplamalarda olabilecek maksimum çukur ve tepe ele alınarak dizayn yapılabilir. y yönündeki zıplamalar.

y Sistem h0 kadar düşer. c YI ( s) = − − 2 2 k s k ms + cs + k k ms + cs + k A= II’nin çözümü aynı şekilde yapılırsa ve I ile toplanırsa. 1 1 w 1 mw s m. V= 2gh 0 = V0 Tekrar yere değdiğinde hız. ∆=0. Başlangıç şartları t=0 ⇒ y=l t=0 ⇒ V=V0= 2gh 0 lmin y lmax . D=− k k k 1 w 1 mw s m.k nı sayısal değerlerine göre gelişecektir. Dolayısıyla l küçülür. w w. Daha sonra gövde harekete devam eder. c . Ya expolansiyel yada trigonometrik formları bulunacaktır. a ise d2y dy + ky = w 2 +c dt dt d2y L(m 2 ) = (Y ( s) s2 − c1s − c2)m dt dy L(c ) = (Y ( s) s − c1 )c dt L( ky ) = (Y ( s)) k w L ( w) = s I’in çözümü w A Bs + D = + 2 2 s(ms + cs + k ) s ms + cs + k A(ms + cs + k ) + ( Bs + D) S = 0 2 w s w (ms + c )c1 + mc2 Y= + 2 s (ms + cs + k ) ms2 + cs + k w YI = 2 s (ms + cs + k ) (ms + c )c1 + mc2 YII = ms2 + cs + k mYs2 − mc1s − mc2 + cYs − c1c + kY = s 2 ( Am + B ) = 0 s( Ac + D) = 0 Ak = w w m. c s Y ( s) = − − + c1m 2 + (mcc1 + mc2) 2 2 2 k s k ms + cs + k k ms + cs + k ms + cs + k ms + cs + k 1 w1 s Y ( s) = + c3 2 + c4 2 k s ms + cs + k ms + cs + k Bundan sonra çözüm. Tekrar yere değer. m. 131 . T kadar zaman sonra l l orjinal değerini bulur. ∆<0 da olduğu gibi).. B=− . y h0 y=0 ∑F = m. (daha önceki ∆>0.c.

132 . Bu denklemler bilinen metotlarla çözülerek z=z(t) ve y=y(x) şeklinde bağıntılar bulunur. Bu bağıntılarda 1 ve 2 nolu denklemlerin mertebesine göre gerekli sayıda sabitler olacaktır.y. “k”’da bilinmeyen sabit olup sınır ve başlangıç şartlarından bulunabilir.BÖLÜM-3 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ 3.z’’.z’’. Bu nedenle klasik sayıdan bir tane fazla şarta ihtiyaç olabilir. Y ve z bağımlı değişken.z’.1 Diferansiyel Denklem Sistemleri Daha önce belirtildiği gibi bağımlı değişken sayısının birden fazla olması durumunda elde edilen yapıya diferansiyel denklem sistemleri ismi verilir.…)=f2(t.z.z’.y’. y=y(x) . Bağımlı değişken bir tane bağımsız değişkene bağlı ise adi diferansiyel yapının meydana geleceği aşikardır.…) ⇒ k=reel veya integer sabit olmak üzere 1 2 f1(x. Eğer bir tane denklem varsa çözüm için bir tane fazla sınır veya başlangıç şartına ihtiyaç vardır.…)=k f2(t.y’. z=z(t) ⇒ f1(x. Bağımlı değişkenlerin bağlı oldukları bağımsız değişkenler farklı olabilir.y. Diferansiyel denklem sisteminin durumuna göre çözüm usulü de değişkenlik gösterir.…)=k şeklinde iki tane adi diferansiyel denklem elde edilir. Daha önce sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin çözümü için verilen Laplace Transformu ile sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem sistemide çözülebilir. x ve t bağımsız değişken olmak üzere bir tane denklem mevcut ise ve yapı şu şekilde düzenlenebiliyorsa bir tane fazla şartla çözüm üretilebilir. Bu ilave olarak k sabiti de gelecektir.y’’. Diferansiyel denklem sistemlerinde bağımsız değişken bir veya daha fazla olabilir.y’’.z. Bağlı değişken sayısınca diferansiyel denklem mevut ise normal şartlarda çözüm gerektirir.

Bulunan bu değerler üstteki denklemde yerine yazılarak denklemden y=z’-1 bağımlı değişken sayısı bir taneye indirilir. Bu tür diferansiyel denklem sistemlerine daha çok kısmi diferansiyel denklem çözümlerinin bir alt aşaması olarak karşılaşılabilir. bağımsız değişken sayısı 1 (x) tir. Burada bağımsız değişken bir tanedir. Problem 2: Çözüm: z ' '+2 y '+ y = x z '− y = 1 z=z(x) ve y=y(x) ise diferansiyel denklem sistemini çözünüz. c3 ve c4 integral sabitleridir. c2. Bu tür denklemlerin çözümünde türevleme işlemiyle denklem sistemindeki bağımlı değişken sayısı lineer denklem sisteminin çözümü gibi azaltılmaya çalışılır. z’’-2z’+1=k I‘in çözümü: y’’+3y’+2=k (Homojen olmayan sabit katsayılı lineer denklem) m2+3m+2=0 ⇒ m1=-1. y=y(x) I. m2=-2 yÖ=A k:sabit olduğu için II’nin çözümü: z’’-2z’+1=k m2-2m+1=0 ⇒ m1=m2=1 z=(c3+c4t)et + k ⇒ zH=(c3+c4t)et zÖ=B ≈k ⇒ B=k yH=c1e-x + c2e-2x A=k/2 ⇒ y=c1e-x + c2e-2x +k/2 Burada c1. 133 . Uygulaması bu konu işlenirken yapılacaktır. y’’+3y’+2=k II.Problem-1: y’’+3y’+2=z’’-2z’+1 denlemini çözünüz. z=zH+zö) 3k2+k=0 (karekteristik denklem) k(3k+1) =0 ise k1=0 ve k2=-1/3 zH= C1+C2e-x/3 zö= Ax2+Bx zö’=2Ax+B zö’’=2A denklemde yerine yazılarak 6A+2Ax+B = x+1 ise A=1/2 6A+B=1 B=-2 z= C1+C2e-x/3+x2/2+-2x y=z’-1=C3 e-x/3+x-3 çözüm için 3 tane şart gereklidir. Diferansiyel denklem sistemlerinin ikinci türü ise bağımlı değişken sayısınca denklemin elde edilmesidir.y). z’’+2y’+y=x z’’+2(z’’)+(z’-1)=x 3z’’+z’=x+1 (sabit katsayılı 2. k iki denklemi sağlayan bir sabit olup ci’ler gibi bulunabilir. Bunun içinde bir tane fazla şarta ihtiyaç vardır.mertebe dif denklem. Alttaki ise y’=z’’ dir. Z=z(t). Bağımlı değişken sayısı 2 (z. Bu durumda yukarıdaki gibi k sabitleri olmayacaktır.

7C1e −3.7 ise y1=C1e-3.7C 2 e 2t 1 ' y1 + y1 = 4 4 ise y1' = −3.7C 2 = 16 (II) t=0 ise y2=4 . Sınır şartları verildiği için diferansiyel formatın laplace karşılığı alınırken türevli halli olanı alınmalıdır.766 ve C2=3.Problem 3: y1' = −3 y1 + y 2 ' y 2 = y1 − 3 y 2 diferansiyel denklem sistemini çözünüz (y1=y1(x) ve y2=y2(x)). y ' = +2 y1 − 4 y 2 Problem 5: 1' diferansiyel denklem sistemini y1(0)=3 ve y2(0)=0 şartlarıyla y 2 = y1 − 3 y2 birlikte Laplace Transformunu kullanarak çözünüz (y1=y1(t) ve y2=y2(t)). y1' = − y1 + 4 y 2 1 ' 1 ' y1 + y1 ⇒ y 2 = y1'' + y1' 4 4 1 '' 1 1 1 y1 + y1' = 3 y1 − ( y1' + y1 ) = 3 y1 − y1' − y1 ⇒ 4 2 2 2 [ ] [ ] [ ] y1'' + y1' − 10 y1 = 0 Bulunan son denklem çözülebilir.7 t [ ] t=0 ise y1=3 .7 t+C2e2.7 t + 2.7t y2 = − 2.7C 2 ⇒ −2.766 bulunur. Böylece sınır ve başlangıç şartları bu aşamada uygulandığı için daha sonraki işlem azalacaktır.7 ve k2=2. ' y1' = −3 y1 + y 2 ⇒ y 2 = y1' + 3 y1 ⇒ y 2 = y1'' + 3 y1' y = y1 − 3 y 2 .7C1 + 3. Sabit katsaylı homojen denklemin çözümü bilinmektedir. L( y 2 ( x)) = Y2 134 .7C 2 e 2.7C1e −4t + 3. ' 2 y + 3 y = y1 − 3( y + 3 y1 ) = y1 − 3 y − 9 y1 ⇒ '' 1 ' 1 ' 1 ' 1 y1'' + 6 y1' + 8 y1 = 0 Bulunan son denklem çözülebilir. Sabit katsaylı homojen denklemin çözümü bilinmektedir. Karekteristik denklemi k2+6k+8=0 ise k1=-4 ve k2=-2 ise y1=C1e-4x+C2e-2x ise y1' = −4C1e −4 x − 2C 2 e −2 x y 2 = y1' + 3 y1 = −4C1e −4 x − 2C 2 e −2 x + 3(C1e −4 x + C 2 e −2 x ) ⇒ y 2 = −C1e −4 x + C2 e −2 x Problem 4: diferansiyel denklem sistemini y1(0)=3 ve y2(0)=4 şartlarıyla ' y 2 = 3 y1 − 2 y 2 birlikte çözünüz (y1=y1(t) ve y2=y2(t)). Karekteristik denklemi k2+k-10=0 ise k1=-3. dy dy L( 1 ) = sY1 − y1 (0) = sY1 − 3 L( 2 ) = sY2 − y 2 (0) = sY2 dx dx L( y1 ( x)) = Y1 ( s ). 3=C1+C2 (I) − 2. y1' = − y1 + 4 y 2 ⇒ y 2 = ' y 2 = 3 y1 − 2 y 2 .7C1 + 3. 4 = 4 (I) ve (II) birlikte çözülerek C1= -0.

kütle y2 kadar hareket edecektir. m1 y1'' = − k1 y1 + k 2 ( y 2 − y1 ) + m1 g (I) ve m2 y 2'' = − k 2 ( y 2 − y1 ) + m2 g (II) Bu denklemler 2. (I) nolu denklemden y2 çekilerek 2 kez türetilir. k2=2 . 2 y 2 = y1'' + 5 y1 − 10 . yay y2-y1 kadar uzayacaktır. kütle y1 kadar hareket ederken 2. y 2'' = y1'''' + 5 y1'' 2 ise ' 2 y 2 = y1''' + 5 y1' ' 2 y 2' = y1'''' + 5 y1'' ise y1'''' + 5 y1'' = − y1'' − 5 y1 + 10 + 2 y1 + 10 2 135 y1'''' + 5 y1'' = −2 y1'' − 6 y1 + 40 . y1'' = −3 y1 + 2 y 2 − 2 y1 + 10 = −5 y1 + 2 y 2 + 10 (I) ve y 2'' = −2 y 2 + 2 y1 + 10 (II) y1'' = −5 y1 + 2 y 2 + 10 . Bununla birlikte 1. Kütlelerin zamana bağlı yol denklemlerini bulunuz. .bu dönüşümler denklem sistemine taşınıp Y1 ve Y2 çekilirse. Her kütle için 2. yay y1 kadar uzarken 2. g=10 ve m1=m2=1 alınarak işleme devam edilirse. Y1 = sY2 + 3Y2 k1 m1 k2 m2 Dengede iken y2 y1 Hareketli iken 1. s 2Y2 + sY2 − 2Y2 = 3 ⇒ Y2 = 2 = s + s − 2 ( s − 1)( s + 2) s+3 1 1 1 1 4 1 1 1 Y1 = sY2 + 3Y2 = ( s + 3)Y2 ⇒ Y1 = Y2 = − = − ( s − 1)( s + 2) 3 s − 1 3 s + 2 3 s −1 3 s + 2 1 1 1 ⎤ 1 1 ⎡1 L−1 (Y2 ) = ⎢ L−1 ( ) − L−1 ( )⎥ ⇒ y 2 = e x − e −2 x s −1 3 s+2 ⎦ 3 3 ⎣3 1 1 1 ⎤ 4 1 ⎡4 ) − L−1 ( )⎥ ⇒ y1 = e x − e −2 x L−1 (Y1 ) = ⎢ L−1 ( 3 3 s −1 3 s+2 ⎦ ⎣3 Uygulama : m1 ve m2 kütleleri yay sabitleri k1 ve k2 olan yaylar ile seri olarak bağlanarak bir tavana asılmışlardır. s ( sY2 + 3Y2 ) − 3 = 2( sY2 + 3Y2 ) − 4Y2 1 1 s 2Y2 + 3sY2 − 3 = 2sY2 + 6Y2 − 4Y2 . Kendisi ve türevleri (II) nolu denklemde yerine yazılarak tek bağımlı değişkene sahip bir diferansiyel denklem elde edilir: k1=3. mertebe sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklem sistemidir. sY1 − 3 = 2Y1 − 4Y2 sY2 = Y1 − 3Y2 . Şekilde görülen bu yapı yaylar dengede iken harekete bırakılıyor.Newton yasası uygulanarak birbirine bağlı 2 ayrı denklem elde edilir.

k 3 = i. 10.0 + 6 A = 40 ise A=yÖ=40/6 dır. Örnek Problemler: 1. k4+7k2+6=0 . 3. 4. 11. 13. yÖ=A:sabit ise türevler sıfır olur. y 2 (0) = −4 ′ y1 = 5 y1 + y 2 ′ y 2 = y1 + 5y 2 . Denklemin sağ tarafı bir sabit olduğu için özel çözümde bir sabit olmalıdır. 2. 8. z1=-6 z2=-1 ise k 2 = − 6i. 14. 40 y1 = C1 sin 6t + C 2 cos 6t + C3 sin t + C 4 cos t + 6 ' y1 = 6 (C1 cos 6t − C 2 sin 6t ) + C3 cos t − C 4 sin t y1'' = −6(C1 sin 6t + C 2 cos 6t ) − C3 sin t − C 4 cos t 2 y 2 = y1'' + 5 y1 − 10 ise y1'' + 5 y1 − 10 − (C1 sin 6t + C 2 cos 6t ) 140 y2 = = + 2(C3 sin t + C 4 cos t ) + 2 2 12 4 tane C sabiti iki kütlenin başlagıçtaki yol ve hız değerlerinin bilinmesiyle bulunabilir. k 4 = −i y1− H = C1 sin 6t + C 2 cos 6t + C3 sin t + C 4 cos t Özel Çözüm: Özel çözüm belirlenmemiş katsayılarla yapılmalıdır. 0 + 7. 5. ′ y1 = 4 y1 + 5 y 2 ′ y1 = 6 y1 + 9 y 2 ′ y 2 = y1 + 6 y 2 ′ y1 = − y 2 ′ y 2 = − y1 y1 (0) = 3. y 2 (0) = 1 ′ y1 = 2 y 2 ′ y 2 = 2 y1 y1 (0) = −9.y1'''' + 7 y1'' + 6 y1 = 40 4. y 2 (0) = 15 ′ y1 = 6 y1 + 9 y 2 ′ y 2 = y1 + 6 y 2 y1 (0) = −3. 12. Homojen Çözüm: y1'''' + 7 y1'' + 6 y1 = 0 k1 = 6i. 6. ′ y1 = 3 y1 − y 2 ′ y 2 = − y1 + 3y 2 ′ y1 = −4 y 2 ′ y 2 = y1 − 5y 2 ′ y1 = −3 y1 + y 2 ′ y 2 = −4 y1 + 2 y 2 ′ y1 = −2 y 2 ′ y 2 = 8y1 ′ y1 = y1 + 3y 2 ′ y 2 = 4 y1 + 2 y 2 ′ y1 = y1 − 4 y 2 ′ y 2 = −3 y1 + 2 y 2 ′ y1 = −2 y1 + 2 y 2 ′ y 2 = −2 y1 − 2 y 2 ′ y 2 = −5 y1 − 4 y 2 136 9.mertebe sabit katsayılı nonhomojen lineer denklem. k2=z ise z2+7z+6=0 . Genel çözüm (y=yH+yÖ). 7. y 2 (0) = −3 ′ y1 = 2 y1 + 4 y 2 ′ y 2 = y1 + 2 y 2 y1 (0) = −4.

24. y 2 (0) = 3 ″ y1 + y 2 = −5 cos 2t ″ y 2 + y1 = 5 cos 2t ′ ′ y1 (0) = 1. 25. 19. y 2 (0) = −4 ′ y1 = − y1 + 4 y 2 ′ y 2 = 3 y1 − 2 y 2 y1 (0) = 3. 31. 20. ′ y 2 = y1 y1 (0) = 1. 23. y1 = y1 + 3y 2 ″ y 2 = 4 y1 − 4e t ′ ′ y1 (0) = 2. y1 = − y 2 ′ 29.75 ′ y1 = − y 2 + cos t − sin t ′ y 2 = − y1 + cos t + sin t y1 (0) = −1. y 2 (0) = 0 ′ y1 = 2 y1 + 3 y 2 + 2e 2t ′ y 2 = y1 + 4 y 2 + 3e 2t y1 (0) = − 2 3 . 35. y1 (0) = 3. y 2 (0) = 0 ′ y1 = 5 y1 + y 2 ′ y 2 = y1 + 5y 2 y1 (0) = −3. y 2 (0) = 2 ″ 39. 32. y 2 (0) = 1. y 2 (0) = 1 ′ y1 = − y1 + y 2 ′ y 2 = − y1 − y 2 y1 (0) = 1. y 2 (0) = 0 ′ y1 + y 2 = 2 cos t ′ y1 + y 2 = 0 y1 (0) = 0. y 2 (0) = −2 ′ y1 = y1 + 4 y 2 − t 2 + 6t ′ y 2 = y1 + y 2 − t 2 + t − 1 y1 (0) = 2. 16. y 2 (0) = −1 ′ y1 = 4 y1 + 8 y 2 + 2 cos t − 16 sin t ′ y 2 = 6 y1 + 2 y 2 + cos t − 14 sin t y1 (0) = 0. y 2 (0) = 7 ′ y1 = − y1 + 4 y 2 ′ y 2 = 3 y1 − 2 y 2 y1 (0) = 3.15. 36. 17. y 2 (0) = 4 ′ y1 = −3 y1 − 4 y 2 + 5e t ′ y 2 = 5 y1 + 6 y 2 − 6e t ′ y1 = 4 y 2 ′ y 2 = 4 y1 + 2 − 16t 2 ′ y1 = y 2 + 6e 2t ′ y 2 = y1 − 3e 2t ′ y1 = −3 y1 + y 2 + 3 cos t ′ y 2 = y1 − 3 y 2 − 2 cos t − 3 sin t ′ y1 = 4 y1 − 8 y 2 + 2 cosh t ′ y 2 = 2 y1 − 6 y 2 + cosh t + 2 sinh t ′ y1 = y 2 − 5 sin t ′ y 2 = −4 y1 + 17 cos t ′ y1 = 5 y 2 + 23 ′ y 2 = −5 y1 + 15t y1 (0) = 1. y1 (0) = 1. y 2 (0) = −3 ′ y1 = 2 y1 + 4 y 2 ′ y 2 = y1 + 2 y 2 y1 (0) = −4. 37. 18. 26. 34. y 2 (0) = 7 ′ y1 = −2 y1 + 3 y 2 ′ y 2 = 4 y1 − y 2 y1 (0) = 4. y 2 (0) = 1 ″ 38. 21. y 2 (0) = 4 ′ y1 = 2 y1 − 4 y 2 ′ y 2 = y1 − 3y 2 y1 (0) = 3. y 2 (0) = 1 3 137 28. y1 = −5 y1 + 2 y 2 . y 2 (0) = 1. 22. 33. y 2 (0) = 1. 30. 27. y1 (0) = −3. y 2 (0) = −6 ′ y1 = 5 y1 + 4 y 2 − 5t 2 + 6t + 25 ′ y 2 = y1 + 2 y 2 − t 2 + 2t + 4 y1 (0) = 0. y 2 (0) = 0 ′ y1 = 6 y1 + 9 y 2 ′ y 2 = y1 + 6 y 2 y1 (0) = −3.

y1 + y 2 = 2 sinh t . ′ ′ 2 ′ ′ y 2 + y3 = e t . 53. ′ ′ y1 + y 2 = 4t + 2.″ y 2 = 2 y1 − 2 y 2 y1 (0) = 3. y1 + y1 − y 2 = 0 y1 (0) = 1. y1 = −2 y 2 ′ y 2 = 2 y1 45. y1 = y 2 ′ y 2 = y1 ′ 43. y2 (0) = 1. 54. y 3 (0) = 0 ′ ′ ′ 41. 2 y1 − y 2 − y 3 = 0. y1 = y1 − y 2 ′ y 2 = y1 + y 2 51. y1 = 4 y 2 ′ y 2 = 4 y1 ′ 44. y 2 (0) = 1. ′ ′ y 2 + y 3 = t 2 + 2. y1 = 5y 2 ′ 52. ′ y 2 = y1 + y 2 ′ 49. ′ y 2 = −5y1 ′ 46. 58. 2 y1 + 5 y 2 = 0 ′ ′ y1 + 2 y 2 − 2 y1 = 2 − 4e 2 x ′ ′ 3 y 2 + 2 y1 − 3 y1 − y 2 = 0 ″ ′ y1 + y 2 = 0 ′ ′ y 2 + y1 − y 2 = 0 ′ ′ y1 + y1 + y 2 − 4 y 2 = 6 cos x ″ ′ y 2 + y1 − y1 + 4 y 2 = −6 sin x ″ ′ ′ y1 + y1 − 3 y 2 + y1 = 0 ″ ′ y 2 − y1 = 0 ″ ″ y1 − 2 y 2 = e x ′ ′ y 2 − 2 y1 + 2 y1 = e 2 x ″ ′ y1 − y 2 + y1 − y 2 = 0 ′ y1 − y 2 = 0 ′ y1 + y1 + y 2 = sin x ′ ″ ′ 2 y1 + y 2 + y1 + y 2 + y1 = cos x ″ ″ y1 + y 2 − y 2 + y 1 = 1 ′ y 2 − y1 + y 2 = e x 138 . 59. y1 = y1 + 4 y 2 ′ y 2 = y1 + y 2 ′ 48. 56. y1 (0) = y 2 (0) = y 3 (0) = 0 ′ 42. y1 = −4 y1 − 6 y 2 ′ 57. y1 = −2 y1 + 2 y 2 ′ y 2 = −2 y1 − 2 y 2 ′ 50. y1 = 2 y1 + 3 y 2 ′ 1 y 2 = y1 + 2 y 2 3 ′ 47. ′ ′ y 3 + y1 = 2e t + e −t . 55. y ′ (0) = y ′ (0) = 0 1 40.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful