Koklear Implantlı Hastalarda Elektrik Stapes

Refleks Testi ve NRT Testinin T seviyesi
Açısından Standardizasyonu

1

Atılım ATILGAN Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı
2
Yıldırım A.BAYAZIT Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı
3
A. Mehmet AKŞİT Duysel Odyolojik Tanı Merkezi

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

1

Am aç

EBAP- NRT
ESRT
RA TE

3

P a r a m e t r e le r

Y ö n te m

2

D e ğ iş k e n le r

PW

S ta n d a r d iz a s y o n
5

C I2 4 M
M o d e lle r

C I2 4 C

S onuç
F re e d o m
E ld e e d i lm e o r a n la r ı

4

O r t a la m a v e S S d e ğ e r le r i

B u lg u la r
K o r e la s y o n la r
G r u p la r A r a s ı K a r ş ı la ş t ı r m a la r

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Koklear Implantta…

…kokleaya yerleştirilen elektrot dizini sayesinde
işitme siniri çekirdekleri doğrudan elektriksel olarak
uyarılır.”

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Programlama

Programlama ile hastanın elektriksel uyarımla en az
duyma seviyesi, (T Seviyesi) ve rahat duyma seviyesi
(C Seviyesi) belirlenmeye çalışılır. Elektriksel akım
seviyesi T seviyesi ve C seviyesi arasındadır.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Programlamada..

Uyarım modu, bifazik uyaranın şiddeti, uyaran hızı

(rate), kulanılacak elektrot sayısı (maxima)
belirlenir.
Elektrik uyarımların hangi düzenle hareket

ettirileceğinin ve sese dönüştürüleceğinin kuralları
belirlenir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Kodlama Stratejileri

Konuşma kodlama stratejisi, koklear implant
sisteminin sesi elektriksel uyarıma dönüştürme
yoludur. Konuşmayı doğru olarak betimlemesi için
akustik bilginin frekans, amplitüt ve zamansal
özelliklerini içermelidir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Programlama Yöntemleri

1) Davranışsal Yöntem
2) Objektif Yöntemler

İşitsel potansiyellerin kaydı
 Stapes refleks kaydı

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

AMAÇ

Objektif testlerin standardizasyonunu etkileyen
faktörlerin Nucleus marka koklear implant modelleri
üzerinde araştırılması.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Bu amaçla…

T seviyesi ile t-NRT ve ESRe arasındaki istatistiksel ilişki,
Nucleus marka implant modelleri (Freedom CA, 24
Contour, 24M) arasında, NRT testi, ESR testi ve T
seviyesindeki farklılıklar,
Test parametrelerinin (Akım Genişliği, Uyaran Hızı) etkisi
araştırıldı.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Cochlear Nucleus marka koklear implant
kullanan 7- 71 yaş arası 54 koklear implant kullanıcısı
dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 22,22’dir (Standart
Sapma: 15,32). Deneklerin 35’i erkek (%64,8), 19’u
(%35,2) kadındır.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Gereç ve Yöntem

Yaşa Göre Dağılım
Freedom
(N=22) X±SS

24Contour
(N=17) X±SS

24M
(N= 15) X±SS

Takvim Yaşı

25,45±16,97

14,41±7,34

26,33±16,9

İmplantlanma Yaşı

23,81±17,06

8,94±5,44

17,5±16,9

İmplant Kullanma Yaşı

1,77±0,81

5,00±1,32

8,86±1,06

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Takvim Yaşına Göre Dağılım

Freedom
(N=22)
X±SS

24Contour
(N=17)
X±SS

24M
(N= 15)
X±SS

25,45±16,97

14,41±7,34 26,33±16,9

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

İmplant Kullanma Yaşı ve İmplant Olma Yaşına Göre Dağılım
İmplant Kullanma Yaşı

İmplant Olma Yaşı

Freedom (N=22) X±SS

24Contour (N=17) X±SS

24M (N= 15) X±SS

İmplantlanma Yaşı

23,81±17,06

8,94±5,44

17,5±16,9

İmplant Kullanma Yaşı

1,77±0,81

5,00±1,32

8,86±1,06

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Gereç ve Yöntem

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Gereç ve Yöntem

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Gereç ve Yöntem
Araştırmaya Dahil Olma Ölçütleri:
Araştırmadan Çıkarılma Ölçütleri:


7 yaşından büyük olmak
Deneklerin davranışsal testlere cevap

verecek olgunlukta olması.
Hastaların Cochlear Nucleus marka ,

24C, 24M ve Freedom
CA kullanıcısı olması
Test elektrotlarının çalışır durumda ve iç
kulakta yerleşmiş olması

Hasta araştırmadan ayrılmak
istediğinde
Araştırma sırasında orta kulak
patolojisi tespit edildiğinde
İmpedans telemetri testinde test
elektrotlarında kısa devre ya da açık
devre elde edilmesi

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Araştırma Grupları
Grup NO

Toplam
Sayı
n(%)

Karşılaştırma
Sayısı
n(%)

İmplant Modeli

İşlemci Modeli

Grup 1

22 (40,7)

15 (36,6)

Nucleus Freedom CA Nucleus Freedom

Grup 2

17 (31,5)

15 (36,6)

Nucleus

Nucleus Esprit 3G

Grup 3

15 (27,8)

11 (26,8)

Nucleus 24M

Nucleus Sprint

N

54

41

 

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Kullanılan Enstrümanlar
Donanım

Arabirim

Yazılım

Konuşma
İşlemcisi

Davranışsal Eşik

Dell Inspiron PPS, POD

CS1.3

Esprit3G,
Sprint,
Freedom

NRT

Dell Inspiron PPS, POD

CS EP, NRT 3.1

Sprint,
Freedom

ESR

Siemens
PPS, POD
SD30, Dell
Inspiron

Custom Sound 1.3Esprit3G,
Sprint,
Freedom

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Koklear İmplantların Teknik Özellikleri
NUC 24M

NUC24 Contour

Nuc24 Freedom CA

 1997

 2000

 2005

 Elektrot sayısı 22’dir.

 Kendinden kıvrımlılık
(stylet)

 Kendinden kıvrımlılık
(stylet)

 Yumuşak uç (soft tip)

 Yumuşak uç (soft tip)

 14.4 kHz işlemleme hızı

 31.5 kHz işlemleme hızı

 Elektrot sayısı 22’dir.

 Elektrot sayısı 22’dir.

 Half- Banded özelliği
bulunmaktadır.

 Half- Banded özelliği
bulunmaktadır.

 Full- Banded düz elektrot
 14.4 kHz işlemleme hızı

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Test Edilen Elektrotlar

10

22
20

5
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Uygulanan Testler
Test

Etkisi İncelenen Değişken

Davranışsal

Akım Genişliği (25, 50 µs)

NRT

Uyaran Sıklığı (50, 80, 250 Hz.),
Akım Genişliği (25, 50 µs)

Timpanometri
İmpedans Telemetri
T seviyesi

ESR

Akım Genişliği (25, 50 µs)

ESRe
t-NRT
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

T seviyesinin test edilmesinde kullanılan parametreler

Parametre

Açıklama

Uyaran Elektrodu

22, 20, 10, 5

Referans Elektrot

MP1+2

Akım Genişliği (µs)

25, 50

Uyaran Sıklığı (Hz)

900

Maxima

8

Strateji

ACE

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

T seviyesinin belirlenmesi

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

NRT (Neural Response Telemetry) Nedir?

NRT İşitme sinirinin koklear implant tarafından
elektriksel uyarımıyla ortaya çıkan bileşik aksiyon
potansiyelinin aynı koklear implant elektrotlarıyla
ölçümüdür. Elde edilen kayıt elektrik uyarımlı
Bileşik Aksiyon Potansiyel (eBAP) olarak
adlandırılır.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Neural Response Telemetry

Çıkartma Yöntemi
Uyaran

Kayıt

A: Sadece Prob ton

B: Maske ve
Prob ton

C: Sadece Maske

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Çıkartma Yöntemi

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

NRT testinde kullanılan parametreler
Parametre

Açıklama

Uyaran Elektrodu

22, 20, 10, 5

Uyaran Referans Elektrodu

MP1

Atım Genişliği (µs)

25, 50

Uyaran Sıklığı (Hz)

50, 80, 250

Maske- Prob aralığı (µs)

500

Kayıt Elektrodu

20, 22, 12,7

Kayıt Referans Elektrodu

MP2

Uyaran Kayıt Aralığı (µs)

60, 100, 122

Kazanç (dB)

50, 60

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

NRT Dalga Formu

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

NRT Parametreleri
Uyaran Parametreleri

Kayıt Parametreleri

1.Uyaran Elektrot

1. Kayıt Elektrodu

2. Referans Elektrot

2. Referans Elektrot

3. Prob şiddet seviyesi

3.Kayıt Gecikme Zamanı

4. Prob puls genişliği

4. Kazanç

5. Maske Şiddeti
6. Maske Genişliği
7. Maske Prob Aralığı
8. Uyaran Sayısı
9. Uyaran Sıklığı/ Hızı

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Elektrik Uyarımlı Stapes Refleks Testi (ESRT)

Görsel

A.Immitance

T.Decay

Kontra Kayıt

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

16
5

160

Elektriksel Uyarım

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

ESRT testinde kullanılan parametreler

Parametre

Açıklama

Uyaran Elektrodu

22, 20, 10, 5

Referans Elektrot

MP1

Akım Genişliği (µs)

25, 50

Uyaran Sıklığı (Hz)

900

Uyaran süresi (msn)

1000

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Etkisi İncelenen Uyaran Parametreleri

Uyaran Hızı (Hz.)
Saniyedeki uyarım sayısıdır.
NRT testi 3 farklı uyarım hızında tekrarlanmıştır.
 50, 80, 250 Hz.

Akım Genişliği (µs)

Uyarım fazının süresidir.
 25, 50 µs

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

25 µs
50 µs

135

105

135

130

125

105

90

90

50 µs

25 µs
25 µs

50 µs

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

ESRT Parametreleri

Uyaran Parametreleri

Kayıt Parametreleri

1.Uyaran Elektrot

1. Kayıt Süresi

2. Referans Elektrot

2. Komplians Seviyesi

3. Uyaran Sıklığı/ Hızı
4. Akım Genişliği
5. Uyaran Süresi

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Uyaran Modları

Bipolar
Monopolar
Common Ground

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Gereç ve Yöntem
Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Varyans analizi (tek yönlü anova)
Spearmann korelasyon
Betimleyici istatistik kullanılmıştır.
Etik Kurul Onayı
Bu araştırma Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel
Etik Kurulu tarafından incelenmiş, 17 Aralık 2007
tarihinde onaylanmıştır.
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Testlerin Elde Edilme Oranı
FREEDOM CONTOUR ADVANCE
(N: 22)
N (%)

ESRT

NRT

24 CONTOUR (N: 17)
N (%)

22

20

10

5

22

20

10

25 µs

15
(68,2)

15
(68,2)

15
(68,2)

14
(63,6)

15
(88,2)

15
(88,2)

50µs

15
(68,2)

15
(68,2)

14
(63,6)

13
(59,1)

14
(82,4)

25µs/ 50Hz
25µs/ 80Hz

5

24M (N: 15)
N (%)

22

20

10

5

15 (88,2)13 (76,5)10
(66.7)

11
(73.3)

11 (73.3)10 (66.7)

14
(82,4)

14 (82,4)13 (76,5)10
(66.7)

11
(73.3)

11 (73.3)10 (66.7)

22
(100)

22 (100) 22 (100) 22 (100) 22 (100) 16
(94,1)

13 (76,5)14 (82,4)13
(86,7)

14
(93.3)

15 (100) 15 (100)

22
(100)

22 (100) 22 (100) 22 (100) 22 (100) 16
(94,1)

14 (82,4)16
(94,1)

13
(86,7)

14
(93.3)

15 (100) 15 (100)

25µs/250Hz 22
(100)

22 (100) 22 (100) 22 (100) 22 (100) 16
(94,1)

13 (76,5)14 (82,4)13
(86,7)

14
(93.3)

15 (100) 15 (100)

50µs/ 50Hz

22
(100)

22 (100) 22 (100) 22 (100) 22 (100) 16
(94,1)

14 (82,4)15 (88,2)13
(86,7)

14
(93.3)

15 (100) 15 (100)

50µs/ 80Hz

22
(100)

22 (100) 22 (100) 22 (100) 22 (100) 16
(94,1)

14 (82,4)15 (88,2)13
(86,7)

14
(93.3)

15 (100) 15 (100)

50µs/250Hz 22
(100)

22 (100) 22 (100) 22 (100) 22 (100) 16
(94,1)

14 (82,4)15 (88,2)13
(86,7)

14
(93.3)

15 (100) 15 (100)

Araştırmada elde edilen T seviyesi, ESRe ve t-NRT

değerleri akım genişliği ve uyaran hızına bağlı olarak ayrı
ayrı incelenmiştir.

Her grupta T seviyesi ortalamaları apikalden bazala

doğru yükselme eğilimi göstermiştir. Akım genişliği 50
µs’a çıkarıldığında bu eğilim devam etmiştir.

 Apikal elektrotlarda (22- 20) t-NRT ortalaması medial

(10) ve bazal (5) elektrota göre düşük bulunmuştur.

Uyaran hızının ise ortalamaları önemli ölçüde

etkilemediği görülmüştür.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Freedom (ESRe, t-NRT, T seviyesi ortalamaları )
(NRT 25 µs/ 80 Hz, ESRe 25 µs/ 900 Hz, T seviyesi 25 µs/ 900 Hz)
22

250

Akım Seviyesi (CL)

200
ESRe
t-NRT
T seviyesi

150
100
50

20

10

5

ESRe

187,66 187,66 194,00
±10,66 ±11,93 ±9,67

190,00
±11,26

t-NRT

158,40 160,90 180,22 177,95
±16,78 ±18,93 ±12,09 ±12,11

T

113,63 114,31 122,04 123,40
±16,98 ±17,27 ±14,66 ±14,66

0
22

20

10

5

(ESRe-T Seviyesi) 67- 74 CL
(tNRT- T Seviyesi) 45- 54 CL
Elektrot

(ESRe- tNRT) 13- 29 CL
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

24 Contour (ESRe, t-NRT, T seviyesi ortalamaları)
(NRT 25 µs/ 80 Hz, ESRe 25 µs/ 900 Hz, T seviyesi 25 µs/ 900 Hz)
22
250

Akım Seviyesi (CL)

200
150

ESRT

100

T Seviyesi

20

10

5

ESRe

194,00 200,66 201,66 199,61
±19,74 ±14,49 ±13,84 ±15,06

t-NRT

170,29 178,12 183,07
±19,95 ±13,76 ±9,90

t-NRT

T

182,14
±9,74

130,29 134,41 136,76 140,93
±11,52 ±12,97 ±11,44 ±11,96

50
0
22

20

10

5

(ESRe-T Seviyesi) 59- 64 CL
(tNRT- T Seviyesi) 40- 47 CL

Elektrot

(ESRe- tNRT) 17- 24 CL

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

24M (ESRe, t-NRT, T seviyesi ortalamaları )
(NRT 25 µs/ 80 Hz, ESRe 25 µs/ 900 Hz, T seviyesi 25 µs/ 900 Hz)
22

Akım Seviyesi (CL)

250
200
150

194,5
175,7

192,7
180

202,3
185,3

200,5
183,6

133,6

136

138,3

143,3

100

T Seviyesi

10

5

ESRe

194,50 192,72 202,36
±11,65 ±13,84 ±9,51

t-NRT

175,76 180,00 185,33 183,66
±13,66 ±16,05 ±11,56 ±9,53

ESRT
t-NRT

20

T

200,50
±7,61

133,66 136,00 138,33 143,33
±21,16 ±19,19 ±15,88 ±17,28

50
0
22

20

10

5

(ESRe-T Seviyesi) 56- 64 CL
(tNRT- T Seviyesi) 39- 48 CL

Elektrot

(ESRe- tNRT) 12- 19 CL

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

ESRe, t-NRT, T seviyesi ortalamaları
(NRT 25 µs/ 80 Hz, ESRe 25 µs/ 900 Hz, T seviyesi 25 µs/ 900 Hz/ ACE)
24M

Akım Seviyesi (µV)

250
194,5

200

192,7
180

175,7

202,3
185,3

150
136

133,6

138,3

200,5
183,6

200

143,3

150
100

50

50

0
20

10

200,6
170,2
130,2

100

22

24C

250

5

Freedom

250

201,6

199,6 194,5

178,1

183 182,1

134,4

136,7 140,9

194

200

187,6 187,6

150

180,2177,9
158,4 160,9

100

122 123,4
113,6 114,3

190
ESRe
t-NRT
T seviyesi

50
0

0
22

20

10

5

22

20

10

5

Elektrot
(ESRe-T Seviyesi) 56- 64 µV

(ESRe-T Seviyesi) 59- 64 µV

(ESRe-T Seviyesi) 67- 74 µV

(tNRT- T Seviyesi) 39- 48 µV

(tNRT- T Seviyesi) 40- 47 µV

(tNRT- T Seviyesi) 45- 54 µV

(ESRe- tNRT) 12- 19 µV

(ESRe- tNRT) 17- 24 µV

(ESRe- tNRT) 13- 29 µV

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Freedom modelde T seviyesi ile t-NRT ve ESRe arasındaki
istatistiksel ilişki (r)
**p≤0.01

t-NRT

T Seviyesi
Elektrot (µs)

*p≤0.05

25 µs

ESRT

50 µs
250Hz. 50Hz.

25 µs

50 Hz.

80Hz.

T- 22 (25 µs)

.570**

.603** .555** .547** .558** .575** .410

.439

T- 20 (25 µs)

.646**

.691** .674** .696** .707** .716** .477

.529*

T-10 (25 µs)

.651**

.648** .688** .667** .685** .695** .500

.413

T- 5 (25 µs)

.375

.309

.208

T- 22 (50 µs)

.613**

.622** .582** .575** .582** .599** .313

.333

T- 20 (50 µs)

.676**

.703** .684** .707** .720** .738** .425

.461

T- 10 (50 µs)

.587**

.568** .607** .550** .557** .572** .533*

.385

T- 5 (50 µs)

.534*

.503*

.412

.310

.455*

.369

.472*

80Hz.

50 µs

.372

.509*

250Hz.

.422

-,117

.578** .104

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

24 Contour’da T seviyesi ile t-NRT ve ESRT arasındaki
istatistiksel ilişki (r)
**p≤0.01

T Seviyesi
Elektrot (µs)

T- 22 (25 µs)
T- 20 (25 µs)
T- 10 (25 µs)
T- 5 (25 µs)
T- 22 (50 µs)
T- 20 (50 µs)
T- 10 (50 µs)
T- 5 (50 µs)

*p≤0.05

T-NRT

ESRT

25 µs
50 Hz. 80Hz. 250Hz. 50Hz.

50 µs
25 µs
80Hz. 250Hz.  

50 µs
 

.204
.183
-,154
-,338
.140
.248
-0,322
-,094

.350
.124
-,055
-,063
.282
.256
-,288
.156

.620*
.528
-,422
-,511
.615*
.603*
-,315
-,256

.257
.223
-,100
-,277
.212
.308
-,222
.015

.282
.106
-103
-,372
.233
.214
-,244
-,074

.288
.127
.051
-,047
.208
.233
-,186
.118

.331
.145
.117
-,089
.265
.270
-,118
.101

.360
.185
-,468
-,574
.369
.423
-,480
-,350

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

24M’de T seviyesi ile t-NRT ve ESRT arasındaki istatistiksel
ilişki (r)
**p≤0.01

 T Seviyesi
Elektrot (µs)

T- 22 (25 µs)
T- 20 (25 µs)
T- 10 (25 µs)
T- 5 (25 µs)
T- 22 (50 µs)
T- 20 (50 µs)
T- 10 (50 µs)
T- 5 (50 µs)

*p≤0.05

tNRT

ESRT

25 µs
50Hz. 80Hz. 250Hz. 50Hz.

50 µs
25 µs 50 µs
 
80Hz. 250Hz.  

.374
.599*
.406
.416
.329
.522
.450
.513

.469
.609*
.419
.314
.422
.582*
.456
.397

.398
.583*
.420
.362
.336
.508
.451
.454

.471
.564*
.302
.279
.399
.514
.342
.404

.521
.540*
.279
.368
.468
.509
.309
.456

.427
.550*
.381
.373
.377
.506
.410
.470

.274
.464
.005
-,134
.295
.518
.054
.082

.275
.436
-,157
.086
.317
.437
-,095
.254

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Freedom’da t-NRT ile ESRT arasındaki istatistiksel ilişki (r)

t-NRT 

ESRe

25 µs

50 µs

50 Hz.

80 Hz.

250 Hz.

50 Hz.

80 Hz.

250 Hz.

22 (25 µs)

.156

.187

.155

.086

.074

.038

20 (25 µs)

.260

.236

.245

.225

.214

.228

10 (25 µs)

.517*

.467

.500

.449

.450

.404

5 (25 µs)

.663** .763**

.820**

.644*

.699**

.608*

22 (50 µs)

.231

.272

.214

.172

.156

.125

20 (50 µs)

.332

.311

.322

.301

.305

.312

10 (50 µs)

.446

.432

.474

.435

.465

.434

5 (50 µs)

.671*

.754*

.808*

.660*

.739*

.639*

**p≤0.01

*p≤0.05

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

24 Contour’da t-NRT ile ESRT arasındaki istatistiksel ilişki (r)

ESRe

 

t-NRT

50 Hz.
22 (25 µs) .888**

25 µs
80 Hz. 250 Hz. 50 Hz.
.890** .891** .846**

50 µs
80 Hz. 250 Hz.
.863** .869**

20 (25 µs) .520

.488

.447

.452

.479

.563*

10 (25 µs) .290

.406

.328

.404

.408

.446

5 (25 µs) .481
22 (50 µs) .752**

.564
.798**

.675*
.772**

.586*
.723**

.502
.768**

.547
.771**

20 (50 µs) .644*

.595*

.515

.548

.517

.566*

10 (50 µs) .553

.602

.517

.516

.522

.524

5 (50 µs) .486

.668*

.702*

.609*

.522

.618*

**p≤0.01

*p≤0.05

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

24 M’de t-NRT ile ESRT arasındaki istatistiksel ilişki (r)

ESRe

 

22 (25 µs)
20 (25 µs)
10 (25 µs)
5 (25 µs)
22 (50 µs)
20 (50 µs)
10 (50 µs)
5 (50 µs)
**p≤0.01

t-NRT
25 µs
50 Hz. 80 Hz.
.699* .653
.738* .748*
.710* .696*
.751* .776**
.591
.529
.770** .776**
.793** .816**
.702* .718*

250 Hz.
.655
.757*
.659*
.775**
.509
.770**
.861**
.757**

50 Hz.
.658
.785**
.659*
.776**
.552
.785**
.861**
.718*

50 µs
80 Hz.
.658
.710*
.734*
.820**
.552
.713*
.861**
.716*

250 Hz.
.658
.846**
.598
.793**
.552
.853**
.781**
.730*

*p≤0.05

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Akım genişliği farkları (NRT)
25µs50µs

FREEDOM
22

20

10

24 Contour
5

22

50Hz 34,33 34,66 33,33 34,33 27

20

24M
10

5

22

20

10

5

28,92 27,72 27,91 30

28

28,63 29,09

±5,62* ±5,16 ±2,08 ±4,57 ±7,02 ±5,25 ±6,46 ±3,34 ±2,50 ±4,83 ±3,93 ±2,02
*
*
*
80Hz 31,33 33,66 34,33 35,66 27,33 28,92 29,54 27,91 28,33 27,5 26,36 28,63
±5,81 ±4,41 ±3,19 ±4,16 ±7,52 ±4,00 ±4,71 ±3,96 ±2,50 ±3,53 ±3,93 ±2,33
*
*
*
250Hz 33,33 34,33 34,66 34
26,33 28,92 26,36 27,08 28,33 27,5 26,81 28,63
±5,23 ±3,19 ±3,99 ±4,70 ±5,81 ±4,46 ±5,04 ±4,98 ±2,50 ±2,63 ±4,04 ±3,23
*
*
*
*
*p<0,05

Freedom – 24C Farkı
Freedom – 24M Farkı
Freedom – 24M ve 24C Farkı
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Akım genişliği farkları (T Seviyesi)

T seviyesi akım genişliği farklarının (25- 50 µs)
gruplar arası karşılaştırmasında modeller arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Akım Genişliği Farkları (ESRe)

25µs50µs

25µs50µs

FREEDOM CA
22

20

10

24 CONTOUR
5

22

35,66 35,00 36,07 33,07 28,21
±3,19* ±4,62* ±6,25* ±2,53* ±6,38

20

10

24,64 31,78
±16,80 ±3,16

24M
5

22

20

10

5

31,66
±4,92

26,00
±5,67

28,63
±2,33

29,09
±3,75

30,50
±1,58

*p<0,05

Freedom – 24C Farkı
Freedom – 24M Farkı
Freedom – 24M ve 24C Farkı
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Freedom – 24C Farkı
Freedom – 24M Farkı

T-NRT (Gruplar Arası Karşılaştırma)

Freedom – 24M ve 24C Farkı
 NRT
Değerle
ri
 

FREEDOM
24 CONTOUR
 
 
 
 
50 Hz. 80 Hz. 250 Hz.50 Hz. 80 Hz. 250
Hz.

24 M
 
*p<0,05
 
50 Hz. 80 Hz. 250 Hz.

22 (25µs)

158,33
±17,99
161,00
±21,81

168,66
±22,31
177,85
±14,63

170,33
±21,33
178,92
±14,30

170,66
±22,90
180,00
±14,54

174,44
±12,85
179,50
±17,23

175,00
±15,00
180,00
±17,32

176,11
±13,41
181,50
±16,50

10 (25µs)

179,33 180,33 182,33 183,18
±12,93 ±12,31 ±12,22 ±10,31
5 (25µs) 176,00 176,66 178,00 179,58
±13,38 ±13,04 ±12,92 ±10,75
22 (50 µs) 124,00 126,33 127,66 141,33
±15,25* ±14,45* ±15,79* ±27,07

183,63
±9,77
181,66
±10,29
142,66
±22,35

183,63
±9,51
182,08
±8,64
144,00
±21,97

187,72
±11,69
183,18
±9,02
144,44
±13,33

186,36
±11,85
184,09
±8,89
146,66
±14,36

189,09
±12,00
187,27
±8,47
147,77
±12,77

20(50 µs)

125,00 128,00 128,66 148,21 150,00 150,71 151,50 152,50 154,00
±21,21* ±20,85* ±20,74* ±13,38 ±14,00 ±13,28 ±17,00 ±16,54 ±16,63

20 (25µs)

157,66 161,00
±17,81 ±16,38
161,66 163,33
±21,43* ±20,41

V.10(50
ULUSAL
ODYOLOJİ
VE147,00
KONUŞMA
BOZUKLUKLARI
KONGRESİ,
EKİM 162,27
2008, SAMSUN
µs) 146,00
146,00
155,83
155,83 158,33
159,09 163,90
±13,38* ±12,98* ±12,21* ±11,24 ±10,62 ±10,94 ±12,00 ±11,79 ±12,52

ESRe (Gruplar Arası Karşılaştırma)

 

FREEDOM
CONTOUR ADVANCE
 
 
 

10

 
 
 

5

22

24M
 
 
 

 

22

ESRT
25µs

187,66 187,66 194,00 190,00 194,00 200,66 201,66 199,61 194,50 197,72 201,36 200,50
±10,66 ±11,93 ±9,67 ±11,26 ±19,74 ±14,49 ±13,84 ±15,06 ±11,65 ±13,84 ±9,51 ±7,61
*
*

50µs

152,00 154,33 159,64 156,15 167,50 172,50 171,78 170,83 166,50 169,09 172,27 173,18
±9,02* ±12,65 ±9,89* ±11,20 ±1847 ±13,69 ±11,02 ±14,43 ±10,28 ±13,19 ±10,09 ±12,89
*
*

*p<0,0
5

20

24 CONTOUR

20

10

5

22

20

10

5

Freedom – 24C Farkı
Freedom – 24M Farkı
Freedom – 24M ve 24C Farkı

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

T seviyesi (Gruplar Arası Karşılaştırma)
 

FREEDOM
CONTOUR ADVANCE
 
 
 

 

22

20

10

5

24 CONTOUR
 
 
 

22

24M
 
 
 

20

10

5

22

20

10

5

T
115,66 115,66 123,00 125,33 132,33 136,66 138,33 142,50 131,81 133,63 138,18 141,36
Seviye ±19,98 ±20,42 ±18,10 ±16,84 ±14,25 ±12,05 ±10,63 ±15,28 ±22,16 ±19,75 ±12,89 ±15,50
si 25µs *
*
*
*

50µs

81,33 80,00 86,00 87,66 99,00 100,00 103,33 106,78 97,27 100,45 106,81 108,63
±23,86 ±24,34 ±19,83 ±20,16 ±15,72 ±11,95 ±9,94 ±14,08 ±23,70 ±20,54 ±12,50 ±15,01
*
*
*

*p<0,0
5

Freedom – 24C Farkı
Freedom – 24M Farkı
Freedom – 24M ve 24C Farkı
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

TARTIŞMA
Tüm modellerde T
seviyesi ortalamaları
apikalden bazala doğru
göreceli artış eğilimi
göstermektedir. Akım
genişliği 50 µs’e
çıkarıldığında da bu
eğilim değişmemiştir.
Apikal elektrotlarda tNRT ortalaması medial
ve bazal elektrota göre
düşük bulunmuştur

Spiral ganglionlara yakınlık
Baziler membranın anatomik

yapısı
Hücre kaybının etkisi

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

TARTIŞMA
Tüm modellerde T
seviyesi ortalamaları
apikalden bazala doğru
göreceli artış eğilimi
göstermektedir. Akım
genişliği 50 µs’e
çıkarıldığında da bu
eğilim değişmemiştir.
Apikal elektrotlarda tNRT ortalaması medial
ve bazal elektrota göre
düşük bulunmuştur

Bu sonuçtan hareketle, özellikle

davranışsal yanıtların alınamadığı
hastalarda T seviyesini belirlerken
bazal elektrotların gerçek eşiğinin
medial ve apikal yerleşimdeki
elektrotlara göre daha yüksek
olabileceğini söyleyebiliriz.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

 Literatürdeki birçok çalışmada T/C

TARTIŞMA
t-NRT ile T seviyesi
farkı Freedom’da
apikalden bazala doğru
45 - 58 CL arasında
değişirken, 24C’de 40 47 CL, 24M’de ise 39 48 CL olarak
bulunmuştur.

t-NRT değerleri tüm
elektrotlarda ve tüm
parametrelerde T
seviyesi ile ESRe
arasındadır.

seviyeleri, SPEAK konuşma stratejisiyle
düşük uyaran hızında (250 Hz)
programlanan hastalardan elde
edilmiştir .

(Brown ve ark., 1998; Dillier ve ark., 2002;
Gordon ve ark., 2004)

 Bu araştırmalarda t-NRT, T değeri farkı

bizim çalışmamıza göre daha düşüktür.

 Potts ve ark. (2007) Nucleus 24

kullanan 250, 900, 1200, ve 1800 Hz
uyaran hızında programlanan hastalar
üzerinde yaptıkları çalışmada, uyaran
hızı yükseldikçe t-NRT, T seviyesi
farkının büyüdüğünü bulmuştur(44) .

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

TARTIŞMA
Freedom ve 24M
implantlarda T
seviyesiyle t-NRT
arasındaki ilişki orta
derecededir. Contour
elektrotta ise düşük
korelasyon
gözlenmiştir.

Freedom, 24 Contour ve 24 M ile

yapılan çalışmalarda T seviyesiyle
t- NRT arasında orta derecede
korelasyon bildirilmektedir. (Polak
ve ark., 2005; Smoorenburg ve ark., 2007; Brown
ve ark., 2000)

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Literatürde ESRe ile T seviyesi
TARTIŞMA
ESR-e / T seviyesi
ilişkisi düşük
bulunmuştur.

arasındaki ilişki daha düşüktür.
ESRe genellikle C seviyesiyle
yüksek korelasyon
göstermektedir.

(Gordon ve ark., 2004; Hodges ve ark., 1997; Bresnihan ve
ark., 2001; Shallop ve ark. 1995; Polak ve ark., 2005; Polak ve
ark. 2006)

T değerinin saptanmasında

NRT’nin öncelikli olarak
kullanılması daha güvenilir sonuç
verebilir.
V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

t-NRT ve ESRe arasındaki
TARTIŞMA
Çalışmamızda en güçlü
istatistiksel ilişki ESRe
ve t-NRT arasında elde
edilmiştir.

ilişkinin güçlü olduğunu bildiren
birçok çalışma bulunmaktadır.

(Polak ve ark., 2004; Gordon ve ark., 2004; Polak ve ark.,
2005, Polak ve ark., 2006; Gordon ve ark. 2007)

İki objektif ölçüm arasında

korelasyonun yüksek elde
edilmesi ölçümlerin güvenilirliği
açısından önemlidir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

TARTIŞMA
Araştırmamızda NRT
testinde uyaran hızı
açısından elektrotlar
incelendiğinde, özellikle
Freedom modelde
istatistiksel açıdan
anlamlı olmamakla
birlikte t-NRT
ortalamalarında eşik
250 Hz’de göreceli
yükselme
göstermektedir.

Smoorenburg (2007) uyaran

hızının NRT eşiğini önemli ölçüde
etkilemediğini fakat uyaran
hızının 250 Hz’e çıkarılması
durumunda eşiklerin 5 µV
yükseldiğini bildirmektedir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Korelasyon katsayılarında 25 µs
TARTIŞMA
Akım genişliğinin
artması T seviyesi ve
objektif testler
arasındaki ilişkiyi
değiştirmemiştir.

ve 50 µs ölçümleri açısından
belirgin farklılık yoktur.
Literatürde akım genişliği

açısından objektif testlerle
subjektif duyma seviyeleri
arasındaki ilişkiyi inceleyen
herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

TARTIŞMA
İstatistiksel açıdan
anlamlı olmasa da 24
Contour model koklear
implantta 24M’e göre T
seviyeleri ve NRT
eşikleri göreceli daha
düşüktür.

Bu sonuç literatürle uyumludur.

Contour modelindeki kıvrılma

özelliğinden dolayı modiolusa
daha yakın olmasıyla açıklanabilir

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

25 µs’de modeller arasında farklılık

TARTIŞMA
Freedom model
implantta objektif ve
subjektif değerlerin
akım genişliği
artışından daha fazla
etkilendiği
görülmektedir.

gözlenmezken 50 µs’de Freedom’dan
alınan fark anlamlı derecede daha
fazladır. ESRT ve NRT ölçümlerinin
50 µs’te yapılması durumunda da
Freedom’dan alınan değerler anlamlı
derecede diğer modellere göre daha
düşüktür.

Bu sonuçtan hareketle Freedom

modelinde implantın kıvrılma
özelliği sayesinde modiolusu daha
iyi sardığı ve daha çok spiral
ganglion hücresini aktive ederek
objektif ve subjektif eşikleri
düşürdüğü söylenebilir..

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Tartışma
Freedom’da Akım
Genişliği Etkisi
•Soft Tip
•Stylet

25 µs

50 µs

•Half-Banded

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Akım genişliğinin artması
TARTIŞM
Freedom model
implantta objektif ve
subjektif değerlerin
akım genişliği
artışından daha fazla
etkilendiği
görülmektedir.

durumunda akımın süresi
uzadığından uyarılan bölgede
daha fazla aktivasyon olmaktadır.
Freedom’daki kıvrılma özelliğinin
daha dar bölgede uyarım
sağladığını varsayarsak, akım
genişliğinin arttırılması uyarım
bölgesinin de büyümesi anlamına
gelecektir. Akım genişliği
artırımında Freedom’dan alınan
değerlerin diğer modellere göre
farklı olması elektrotun dar bölge
uyarım özelliğiyle ilişkili olabilir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Nucleus 24M

Koklear İmplant Elektrot Dizini

Nucleus 24Contour

Koklear İmplant Elektrot Dizini

Nucleus Freedom
Contour Advance

Koklear İmplant Elektrot Dizini

Freedom modelinde kıvrılma
TARTIŞMA
ESRT’de Freedom ve 24
Contour’da elde edilme
oranı bazal elektrotta
diğer elektrotlara göre
daha düşüktür.

özelliği sayesinde elektrotun diğer
modellere göre daha dar bir
bölgeyi aktive ettiği düşünülürse,
ESR elde edilme oranının orta
kulak patolojisi olmamasına
rağmen düşük olması bu şekilde
açıklanabilir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Freedom’ın Contour Advance
TARTIŞMA
Freedom model
implantta objektif ve
subjektif değerlerin
akım genişliği
artışından daha fazla
etkilendiği
görülmektedir.
Freedom model
implantta T seviyesi ve
t-NRT diğer modellere
göre daha düşük
seviyelerde elde
edilmiştir.

özelliği bu durumu etkilemiş
olabilir.
Yazılım faktörü göz ardı

edilmemelidir.
NRT elde edilememesi

durumunda akım genişliği
arttırılması gerekebilir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

SONUÇ
Objektif testlerden alınan sonuçlar implant modeline

göre farklılık göstermektedir. (Akım genişliği daha büyük
bir örneklem grubuyla çalışılmalıdır)

 Elektrotlar arasında eşik farklılıkları T seviyesi ve NRT

testinde gözlenmiştir.

Uyaran hızı objektif ölçümleri önemli oranda

etkilememektedir.

Objektif test parametreleri standartlaştıkça T seviyesini

kestirmek kolaylaşacaktır.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

SONUÇ
Akım genişliğinin test seviyelerine etkisi Freedom

modelde daha belirgindir.
Yazılımın etkisi
Elektrotlar açısından bazal elektrotlarda eşiklerin
yükselmesi programlama sırasında gösterge olabilir.
Sonuçlar programlama sırasında test
parametrelerinin dikkate alınması gerektiğini,
modeller arası farklılıklar olabileceğini
göstermektedir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Bu çalışma 05/06/2008 tarihinde Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji
Bilim Dalı tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

İletişim

Kişisel Web Sayfası: www.atilimatilgan.weebly.com

e.posta: atilimatilgan@gmail.com

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

Teşekkür Ederim.

V. ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN