P. 1
Tez_Kongre Sunumu

Tez_Kongre Sunumu

|Views: 140|Likes:
Yayınlayan: Atılım Atılgan
Yer: ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN
Yer: ULUSAL ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, EKİM 2008, SAMSUN

More info:

Published by: Atılım Atılgan on Oct 19, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2011

original

Koklear Implantlı Hastalarda Elektrik Stapes

Refleks Testi ve NRT Testinin T seviyesi
Açısından Standardizasyonu
1
Atılım ATI!AN !azi "niversitesi K## Ana$ilim %alı &dyolo'i #ilim %alı
(
)ıldırım A*#A)A+IT !azi "niversitesi K## Ana$ilim %alı
,
A* -e.met AK/0T %uysel &dyolo'ik Tanı -erkezi
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
E B A P - N R T
E S R T
R A T E
P W
P a r a m e t r e l e r
C I 2 4 M
C I 2 4 C
F r e e d o m
M o d e l l e r
2 D e ğ i ş k e n l e r
E l d e e d i l m e o r a n l a r
! r t a l a m a " e S S d e ğ e r l e r i
# o r e l a $ % o n l a r
& r ' ( l a r A r a $ # a r ş l a ş t r m a l a r
4 B ' l ) ' l a r
5 S o n ' *
3 + , n t e m
1 A m a *
S t a n d a r d i z a s y o n
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Koklear Implantta7
7kokleaya yerle8tirilen elektrot dizini sayesinde
i8itme siniri çekirdekleri do9rudan elektriksel olarak
uyarılır*:
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
;ro<ramlama
;ro<ramlama ile .astanın elektriksel uyarımla en az
duyma seviyesi4 =T Seviyesi> ve ra.at duyma seviyesi
=? Seviyesi> $elirlenmeye çalı8ılır* Elektriksel akım
seviyesi T seviyesi ve ? seviyesi arasındadır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
;ro<ramlamada**

2yarım modu4 $ifazik uyaranın 8iddeti4 uyaran .ızı
=rate>4 kulanıla@ak elektrot sayısı =maAima>
$elirlenir*

Elektrik uyarımların .an<i dBzenle .areket
ettirile@e9inin ve sese dCnB8tBrBle@e9inin kuralları
$elirlenir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Kodlama Strate'ileri
Konu8ma kodlama strate'isi4 koklear implant
sisteminin sesi elektriksel uyarıma dCnB8tBrme
yoludur* Konu8mayı do9ru olarak $etimlemesi için
akustik $il<inin frekans4 amplitBt ve zamansal
Czelliklerini içermelidir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
;ro<ramlama )Cntemleri
1> %avranı8sal )Cntem
(> &$'ektif )Cntemler

08itsel potansiyellerin kaydı

Stapes refleks kaydı
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
A-AD
&$'ektif testlerin standardizasyonunu etkileyen
faktCrlerin Nu@leus marka koklear implant modelleri
Bzerinde ara8tırılması*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
#u amaçla7
T seviyesi ile tENRT ve ESRe arasındaki istatistiksel ili8ki4
Nu@leus marka implant modelleri =Freedom ?A4 (G
?ontour4 (G-> arasında4 NRT testi4 ESR testi ve T
seviyesindeki farklılıklar4
Test parametrelerinin =Akım !eni8li9i4 2yaran Hızı> etkisi
ara8tırıldı*

1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
!ereç ve )Cntem
Dalı8maya ?o@.lear Nu@leus marka koklear implant
kullanan HE H1 ya8 arası IG koklear implant kullanı@ısı
da.il edilmi8tir* )a8 ortalaması ((4((Jdir =Standart
SapmaK 1I4,(>* %eneklerin ,IJi erkek =LMG46>4 1NJu
=L,I4(> kadındır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
!ereç ve )Cntem
Freedom
-N.22/ 01SS
24Conto'r
-N.23/ 01SS
24M
-N. 24/ 01SS
Tak"im +aş 24544126573 2454213584 2658812657
9m(lantlanma +aş 285:21235;6 :57414544 235412657
9m(lant #'llanma +aş 25331;5:2 45;;12582 :5:6125;6
Yaşa Göre Dağılım
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Takvim )a8ına !Cre %a9ılım
Freedom
-N.22/
01SS
24Conto'r
-N.23/
01SS
24M
-N. 24/
01SS
24544126573 2454213584 2658812657
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
0mplant Kullanma )a8ı ve 0mplant &lma )a8ına !Cre %a9ılım

Freedom (N=22) X±SS 24Contour (N=17) X±SS 24M (N= 15) X±SS
İm!ant!anma "a#$ 285:21235;6 :57414544 235412657
İm!ant %u!!anma "a#$ 25331;5:2 45;;12582 :5:6125;6
0mplant Kullanma )a8ı 0mplant &lma )a8ı
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
!ereç ve )Cntem
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
!ereç ve )Cntem
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
!ereç ve )Cntem
&ra#t$rmaya 'a(i! )!ma *!+,t!eri- &ra#t$rmadan .$/ar$!ma *!+,t!eri-
• 3 %aşndan <=%=k olmak
• Deneklerin da"ranş$al te$tlere >e"a(
"ere>ek ol)'nl'kta olma$?
• @a$talarn Co>Alear N'>le'$ marka 5
24C5 24M "e Freedom
• CA k'llan>$ olma$
• Te$t elektrotlarnn *alşr d'r'mda "e i*
k'lakta %erleşmiş olma$
• @a$ta araştrmadan a%rlmak
i$tediğinde
• Araştrma $ra$nda orta k'lak
(atoloBi$i te$(it edildiğinde
• 9m(edan$ telemetri te$tinde te$t
elektrotlarnda k$a de"re %a da a*k
de"re elde edilme$i
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Ara8tırma !rupları
0ru N) 1o!am
Say$
n(2)
%ar#$!a#t$rma
Say$s$
n(2)
İm!ant Mode!i İ#!em3i Mode!i
&r'( 2 22 -4;53/ 24 -8656/ N'>le'$ Freedom CA N'>le'$ Freedom
&r'( 2 23 -8254/ 24 -8656/ N'>le'$ N'>le'$ E$(rit 8&
&r'( 8 24 -235:/ 22 -265:/ N'>le'$ 24M N'>le'$ S(rint
N 44 42  
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Kullanılan EnstrBmanlar
'onan$m &ra4irim "az$!$m %onu#ma
İ#!em3isi
'a5ran$#sa! 6#i/ Dell In$(iron PPS5 P!D CS2?8 E$(rit8&5
S(rint5
Freedom
N71 Dell In$(iron PPS5 P!D CS EP5 NRT 8?2 S(rint5
Freedom
6S7 Siemen$
SD8;5 Dell
In$(iron
PPS5 P!D C'$tom So'nd 2?8E$(rit8&5
S(rint5
Freedom
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Koklear 0mplantların Teknik Ozellikleri
N2? (G-
 1NNH
 Elektrot sayısı ((Jdir*
 FullE #anded dBz elektrot
 1G*G kHz i8lemleme .ızı
N2?(G ?ontour
 (555
 Kendinden kıvrımlılık
=stylet>
 )umu8ak uç =soft tip>
 1G*G kHz i8lemleme .ızı

 Elektrot sayısı ((Jdir*
 HalfE #anded Czelli9i
$ulunmaktadır*
Nu@(G Freedom ?A
 (55I
 Kendinden kıvrımlılık
=stylet>
 )umu8ak uç =soft tip>
 ,1*I kHz i8lemleme .ızı
 Elektrot sayısı ((Jdir*
 HalfE #anded Czelli9i
$ulunmaktadır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Test Edilen Elektrotlar
5
10
22
20
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
2y<ulanan Testler
1est 6t/isi İn3e!enen 'e8i#/en
'a5ran$#sa! Akm &enişliği -245 4; C$/
N71 D%aran Sklğ -4;5 :;5 24; @E?/5
Akm &enişliği -245 4; C$/
6S7 Akm &enişliği -245 4; C$/

Timpanometri

0mpedans Telemetri

T seviyesi

ESRe

tENRT
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
T seviyesinin test edilmesinde kullanılan parametreler
9arametre &+$/!ama
D%aran Elektrod' 225 2;5 2;5 4
ReFeran$ Elektrot MP2G2
Akm &enişliği -C$/ 245 4;
D%aran Sklğ -@E/ 7;;
MaHima :
StrateBi ACE
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
T seviyesinin $elirlenmesi
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
NRT =Neural Response Telemetry> NedirP
NRT 08itme sinirinin koklear implant tarafından
elektriksel uyarımıyla ortaya çıkan $ile8ik aksiyon
potansiyelinin aynı koklear implant elektrotlarıyla
ClçBmBdBr* Elde edilen kayıt elektrik uyarımlı
#ile8ik Aksiyon ;otansiyel =e#A;> olarak
adlandırılır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Neural Response Telemetry
Dıkartma )Cntemi
C: Sade@e -aske
B:
-aske ve
;ro$ ton
A: Sade@e ;ro$ ton
Uyaran Kayıt
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Dıkartma )Cntemi
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
NRT testinde kullanılan parametreler
9arametre &+$/!ama
D%aran Elektrod' 225 2;5 2;5 4
D%aran ReFeran$ Elektrod' MP2
Atm &enişliği -C$/ 245 4;
D%aran Sklğ -@E/ 4;5 :;5 24;
Ma$ke- Pro< aralğ -C$/ 4;;
#a%t Elektrod' 2;5 225 2253
#a%t ReFeran$ Elektrod' MP2
D%aran #a%t Aralğ -C$/ 6;5 2;;5 222
#aEan* -dB/ 4;5 6;
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
NRT %al<a Formu
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
NRT ;arametreleri
:yaran 9arametre!eri %ay$t 9arametre!eri
2?D%aran Elektrot 2? #a%t Elektrod'
2? ReFeran$ Elektrot 2? ReFeran$ Elektrot
8? Pro< şiddet $e"i%e$i 8?#a%t &e>ikme Iaman
4? Pro< ('l$ )enişliği 4? #aEan*
4? Ma$ke Jiddeti
6? Ma$ke &enişliği
3? Ma$ke Pro< Aralğ
:? D%aran Sa%$
7? D%aran SklğK @E
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Elektrik 2yarımlı Stapes Refleks Testi =ESRT>
!Crsel A*Immitan@e T*%e@ay Kontra Kayıt
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Elektrik$el D%arm
16
5
160
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
ESRT testinde kullanılan parametreler
9arametre &+$/!ama
D%aran Elektrod' 225 2;5 2;5 4
ReFeran$ Elektrot MP2
Akm &enişliği -C$/ 245 4;
D%aran Sklğ -@E/ 7;;
D%aran $=re$i -m$n/ 2;;;
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Etkisi 0n@elenen 2yaran ;arametreleri

2yaran Hızı =Hz*>

Saniyedeki uyarım sayısıdır*

NRT testi , farklı uyarım .ızında tekrarlanmı8tır*

I54 654 (I5 Hz*

Akım !eni8li9i =Qs>

2yarım fazının sBresidir*

(I4 I5 Qs
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
4; C$
4; C$
(I Qs
(I Qs
(I Qs
135 135 130 125
I5 Qs
105
105 90 90
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
ESRT ;arametreleri
:yaran 9arametre!eri %ay$t 9arametre!eri
2?D%aran Elektrot 2? #a%t S=re$i
2? ReFeran$ Elektrot 2? #om(lian$ Se"i%e$i
8? D%aran SklğK @E
4? Akm &enişliği
4? D%aran S=re$i
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
2yaran -odları

#ipolar

-onopolar

?ommon !round
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
!ereç ve )Cntem
Araştırmada Kullanılan İstatst!sel Yöntemler
1aryans analizi =tek yCnlB anova>
Spearmann korelasyon
#etimleyi@i istatistik kullanılmı8tır*
"t! Kurul #nayı
#u ara8tırma !azi "niversitesi Tıp FakBltesi )erel
Etik Kurulu tarafından in@elenmi84 1H Aralık (55H
tari.inde onaylanmı8tır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Testlerin Elde Edilme &ranı
F766')M C)N1):7 &';&NC6
(N- 22)
N -L/
24 C)N1):7 (N- 17)
N -L/
24M (N- 15)
N -L/
22 2; 2; 4 22 2; 2; 4 22 2; 2; 4
ESRT

24 C$ 24
-6:52/
24
-6:52/
24
-6:52/
24
-6856/
24
-::52/
24
-::52/
24 -::52/28 -3654/2;
-66?3/
22
-38?8/
22 -38?8/2; -66?3/
4;C$ 24
-6:52/
24
-6:52/
24
-6856/
28
-4752/
24
-:254/
24
-:254/
24 -:254/28 -3654/2;
-66?3/
22
-38?8/
22 -38?8/2; -66?3/
NRT

24C$K 4;@E 22
-2;;/
22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 26
-7452/
28 -3654/24 -:254/28
-:653/
24
-78?8/
24 -2;;/ 24 -2;;/
24C$K :;@E 22
-2;;/
22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 26
-7452/
24 -:254/26
-7452/
28
-:653/
24
-78?8/
24 -2;;/ 24 -2;;/
24C$K24;@E 22
-2;;/
22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 26
-7452/
28 -3654/24 -:254/28
-:653/
24
-78?8/
24 -2;;/ 24 -2;;/
4;C$K 4;@E 22
-2;;/
22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 26
-7452/
24 -:254/24 -::52/28
-:653/
24
-78?8/
24 -2;;/ 24 -2;;/
4;C$K :;@E 22
-2;;/
22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 26
-7452/
24 -:254/24 -::52/28
-:653/
24
-78?8/
24 -2;;/ 24 -2;;/
4;C$K24;@E 22
-2;;/
22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 22 -2;;/ 26
-7452/
24 -:254/24 -::52/28
-:653/
24
-78?8/
24 -2;;/ 24 -2;;/

Ara8tırmada elde edilen T seviyesi4 ESRe ve tENRT
de9erleri akım <eni8li9i ve uyaran .ızına $a9lı olarak ayrı
ayrı in@elenmi8tir*

Her <rupta T seviyesi ortalamaları apikalden $azala
do9ru yBkselme e9ilimi <Cstermi8tir* Akım <eni8li9i I5
QsJa çıkarıldı9ında $u e9ilim devam etmi8tir*


Apikal elektrotlarda =((E (5> tENRT ortalaması medial
=15> ve $azal =I> elektrota <Cre dB8Bk $ulunmu8tur*

2yaran .ızının ise ortalamaları Cnemli ClçBde
etkilemedi9i <CrBlmB8tBr*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Freedom =ESRe4 tENRT4 T seviyesi ortalamaları >
0
50
100
150
200
250
22 20 10 5
ESRe
t-NRT
T seviyesi
Elektrot
A
k
ı
m

S
e
v
i
y
e
s
i

(
C
L
)

=ESReET Seviyesi> MHE HG ?
=tNRTE T Seviyesi> GIE IG ?
=ESReE tNRT> 1,E (N ?

=NRT (I QsR 65 Hz4 ESRe (I QsR N55 Hz4 T seviyesi (I QsR N55 Hz>
113,63
±16,98
114,31
±17,27
122,04
±14,66
123,40
±14,66
187,66
±10,66
187,66
±11,93
194,00
±9,67
190,00
±11,26
158,40
±16,78
160,90
±18,93
180,22
±12,09
177,95
±12,11
T
tENRT
ESRe
(( (5 15 I
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
(G ?ontour =ESRe4 tENRT4 T seviyesi ortalamaları>
0
50
100
150
200
250
22 20 10 5
ESRT
t-NRT
T Seviyesi
A
k
ı
m

S
e
v
i
y
e
s
i

(
C
L
)

Elektrot
=NRT (I QsR 65 Hz4 ESRe (I QsR N55 Hz4 T seviyesi (I QsR N55 Hz>
=ESReET Seviyesi> INE MG ?
=tNRTE T Seviyesi> G5E GH ?
=ESReE tNRT> 1HE (G ?

130,29
±11,52
134,41
±12,97
136,76
±11,44
140,93
±11,96
170,29
±19,95
178,12
±13,76
183,07
±9,90
182,14
±9,74
194,00
±19,74
200,66
±14,49
201,66
±13,84
199,61
±15,06
T
tENRT
ESRe
(( (5 15 I
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
(G- =ESRe4 tENRT4 T seviyesi ortalamaları >
A
k
ı
m

S
e
v
i
y
e
s
i

(
C
L
)

Elektrot
=ESReET Seviyesi> IME MG ?
=tNRTE T Seviyesi> ,NE G6 ?
=ESReE tNRT> 1(E 1N ?

=NRT (I QsR 65 Hz4 ESRe (I QsR N55 Hz4 T seviyesi (I QsR N55 Hz>
194,5 192,
202,! 200,5
15,
1"0
1"5,! 1"!,#
1!!,#
1!#
1!",!
14!,!
0
50
100
150
200
250
22 20 10 5
ESRT
t-NRT
T Seviyesi
133,66
±21,16
136,00
±19,19
138,33
±15,88
143,33
±17,28
175,76
±13,66
180,00
±16,05
185,33
±11,56
183,66
±9,53
194,50
±11,65
192,72
±13,84
202,36
±9,51
200,50
±7,61
T
tENRT
ESRe
(( (5 15 I
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
200,5
1"!,#
14!,!
194,5 192,
202,!
15,
1"0
1"5,!
1!",!
1!#
1!!,#
0
50
100
150
200
250
22 20 10 5
ESRe4 tENRT4 T seviyesi ortalamaları
A
k
ı
m

S
e
v
i
y
e
s
i

(
$
%
&

Elektrot
=NRT (I QsR 65 Hz4 ESRe (I QsR N55 Hz4 T seviyesi (I QsR N55 HzR A?E>
194,5
199,# 201,#
200,#
10,2
1",1
1"!
1"2,1
140,9
1!#,
1!4,4
1!0,2
0
50
100
150
200
250
22 20 10 5
1#0,9
190
194
1",# 1",#
15",4
1,9
1"0,2
11!,#
114,!
122
12!,4
0
50
100
150
200
250
22 20 10 5
ESRe
t-NRT
T seviyesi
(G-
(G? Freedom
=ESReET Seviyesi> IME MG Q1

=tNRTE T Seviyesi> ,NE G6 Q1
=ESReE tNRT> 1(E 1N Q1

=ESReET Seviyesi> MHE HG Q1
=tNRTE T Seviyesi> GIE IG Q1
=ESReE tNRT> 1,E (N Q1

=ESReET Seviyesi> INE MG Q1
=tNRTE T Seviyesi> G5E GH Q1
=ESReE tNRT> 1HE (G Q1

1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Freedom modelde T seviyesi ile tENRT ve ESRe arasındaki
istatistiksel ili8ki =r>
T Seviyesi
Elektrot (µs)
t<N71 ESRT
25 =s 5> =s 25 =s

5> =s

5> ?z@ A>?z@ 25>?z@ 5>?z@ A>?z@ 25>?z@
1< 22 (25 =s) ?43;MM ?6;8MM ?444MM ?443MM ?44:MM ?434MM ?42; ?487
1< 2> (25 =s) ?646MM ?672MM ?634MM ?676MM ?3;3MM ?326MM ?433 ?427M
1<1> (25 =s) ?642MM ?64:MM ?6::MM ?663MM ?6:4MM ?674MM ?4;; ?428
1< 5 (25 =s) ?834 ?8;7 ?82; ?867 ?832 ?422 -5223 ?2;:
1< 22 (5> =s) ?628MM ?622MM ?4:2MM ?434MM ?4:2MM ?477MM ?828 ?888
1< 2> (5> =s) ?636MM ?3;8MM ?6:4MM ?3;3MM ?32;MM ?38:MM ?424 ?462
1< 1> (5> =s) ?4:3MM ?46:MM ?6;3MM ?44;MM ?443MM ?432MM ?488M ?8:4
1< 5 (5> =s) ?484M ?4;8M ?444M ?432M ?4;7M ?43:MM ?2;4 ?422
MM(N;?;2 M(N;?;4
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
(G ?ontourJda T seviyesi ile tENRT ve ESRT arasındaki
istatistiksel ili8ki =r>
T Sevyes
Ele!trot "#s$
T-NRT ESRT
25 µs 50 µs 25 µs
 
50 µs
 
50 ?z@ 80?z@ 250?z@ 50?z@ 80?z@ 250?z@
T- 22 (25 µs) %204 %257 %282 %288 %350 %331 %360 %620&
T- 20 (25 µs) %183 %223 %106 %127 %124 %145 %185 %528
T- 10 (25 µs) ',154 ',100 '103 %051 ',055 %117 ',468 ',422
T- 5 (25 µs) ',338 ',277 ',372 ',047 ',063 ',089 ',574 ',511
T- 22 (50 µs) %140 %212 %233 %208 %282 %265 %369 %615&
T- 20 (50 µs) %248 %308 %214 %233 %256 %270 %423 %603&
T- 10 (50 µs) '0,322 ',222 ',244 ',186 ',288 ',118 ',480 ',315
T- 5 (50 µs) ',094 %015 ',074 %118 %156 %101 ',350 ',256
MM(N;?;2 M(N;?;4
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
(G-Jde T seviyesi ile tENRT ve ESRT arasındaki istatistiksel
ili8ki =r>
 T Sevyes
Ele!trot "#s$
tNRT ESRT
25 µs 50 µs 25 µs
 
50 µs
 
50H! 80?z@ 250H! 50H! 80H! 250H!
T- 22 (25 µs) %374 %398 %471 %521 %469 %427 %274 %275
T- 20 (25 µs) %599& %583& %564& %540& %609& %550& %464 %436
T- 10 (25 µs) %406 %420 %302 %279 %419 %381 %005 ',157
T- 5 (25 µs) %416 %362 %279 %368 %314 %373 ',134 %086
T- 22 (50 µs) %329 %336 %399 %468 %422 %377 %295 %317
T- 20 (50 µs) %522 %508 %514 %509 %582& %506 %518 %437
T- 10 (50 µs) %450 %451 %342 %309 %456 %410 %054 ',095
T- 5 (50 µs) %513 %454 %404 %456 %397 %470 %082 %254
MM(N;?;2 M(N;?;4
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
FreedomJda tENRT ile ESRT arasındaki istatistiksel ili8ki =r>
t-NRT 
25 µs 50 µs
50 H! 80 H! 250 H! 50 H! 80 H! 250 H!
22 (25 µs) %156 %187 %155 %086 %074 %038
20 (25 µs) %260 %236 %245 %225 %214 %228
10 (25 µs) %517& %467 %500 %449 %450 %404
5 (25 µs) %663&& %763&& %820&& %644& %699&& %608&
22 (50 µs) %231 %272 %214 %172 %156 %125
20 (50 µs) %332 %311 %322 %301 %305 %312
10 (50 µs) %446 %432 %474 %435 %465 %434
5 (50 µs) %671& %754& %808& %660& %739& %639&
MM(N;?;2 M(N;?;4
E
S
R
e
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
(G ?ontourJda tENRT ile ESRT arasındaki istatistiksel ili8ki =r>
  t-NRT
25 µs 50 µs
50 H! 80 H! 250 H! 50 H! 80 H! 250 H!
22 (25 µs) %888&& %890&& %891&& %846&& %863&& %869&&
20 (25 µs) %520 %488 %447 %452 %479 %563&
10 (25 µs) %290 %406 %328 %404 %408 %446
5 (25 µs) %481 %564 %675& %586& %502 %547
22 (50 µs) %752&& %798&& %772&& %723&& %768&& %771&&
20 (50 µs) %644& %595& %515 %548 %517 %566&
10 (50 µs) %553 %602 %517 %516 %522 %524
5 (50 µs) %486 %668& %702& %609& %522 %618&
MM(N;?;2 M(N;?;4
E
S
R
e
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
(G -Jde tENRT ile ESRT arasındaki istatistiksel ili8ki =r>
MM(N;?;2 M(N;?;4
  t-NRT
25 µs 50 µs
50 H! 80 H! 250 H! 50 H! 80 H! 250 H!
22 (25 µs) %699& %653 %655 %658 %658 %658
20 (25 µs) %738& %748& %757& %785&& %710& %846&&
10 (25 µs) %710& %696& %659& %659& %734& %598
5 (25 µs) %751& %776&& %775&& %776&& %820&& %793&&
22 (50 µs) %591 %529 %509 %552 %552 %552
20 (50 µs) %770&& %776&& %770&& %785&& %713& %853&&
10 (50 µs) %793&& %816&& %861&& %861&& %861&& %781&&
5 (50 µs) %702& %718& %757&& %718& %716& %730&
E
S
R
e
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Akım <eni8li9i farkları =NRT>
25$s-
50$s
%REE&'( 24 Co)to*r 24(
22 20 10 5 22 20 10 5 22 20 10 5
50Hz 34,33 34,66 33,33 34,33 27 28,92 27,72 27,91 30 28 28,63 29,09
14562B ±5,16
*
±2,08
*
±4,57
*
±7,02 ±5,25 ±6,46 ±3,34 ±2,50 ±4,83 ±3,93 ±2,02
80Hz 31,33 33,66 34,33 35,66 27,33 28,92 29,54 27,91 28,33 27,5 26,36 28,63
±5,81 ±4,41
*
±3,19
*
±4,16
*
±7,52 ±4,00 ±4,71 ±3,96 ±2,50 ±3,53 ±3,93 ±2,33
250Hz 33,33 34,33 34,66 34 26,33 28,92 26,36 27,08 28,33 27,5 26,81 28,63
±5,23
*
±3,19
*
±3,99
*
±4,70
*
±5,81 ±4,46 ±5,04 ±4,98 ±2,50 ±2,63 ±4,04 ±3,23
*p<0,05
Freedom S (G? Farkı
Freedom S (G- Farkı
Freedom S (G- ve (G? Farkı
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Akım <eni8li9i farkları =T Seviyesi>
T seviyesi akım <eni8li9i farklarının =(IE I5 Qs>
<ruplar arası kar8ıla8tırmasında modeller arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık $ulunmamı8tır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Akım !eni8li9i Farkları =ESRe>
25$s-
50$s
F766')M C& 24 C)N1):7 24M
22 2> 1> 5 22 2> 1> 5 22 2> 1> 5
25=s<
5>=s
35CDD
±3C1EB
35C>>
±4CD2B
3DC>7
±DC25B
33C>7
±2C53B
2AC21
±DC3A
24CD4
±1DCA>
31C7A
±3C1D
31CDD
±4CE2
2DC>>
±5CD7
2ACD3
±2C33
2EC>E
±3C75
3>C5>
±1C5A
BF>C>5
Freedom S (G? Farkı
Freedom S (G- Farkı
Freedom S (G- ve (G? Farkı
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
TENRT =!ruplar Arası Kar8ıla8tırma>
 NRT
Değerle
r
 
%REE&'(
 
 
24 C'NT'+R
 
 
24 (
 
 
50 ,-. "0 ,-. 250 ,-.50 ,-. "0 ,-. 250
,-.
50 ,-. "0 ,-. 250 ,-.
22 (25$s)
158,33
±17,99
157,66
±17,81
161,00
±16,38
168,66
±22,31
170,33
±21,33
170,66
±22,90
174,44
±12,85
175,00
±15,00
176,11
±13,41
20 (25$s)
161,00
±21,81
161,66
±21,43*
163,33
±20,41
177,85
±14,63
178,92
±14,30
180,00
±14,54
179,50
±17,23
180,00
±17,32
181,50
±16,50
10 (25$s)
179,33
±12,93
180,33
±12,31
182,33
±12,22
183,18
±10,31
183,63
±9,77
183,63
±9,51
187,72
±11,69
186,36
±11,85
189,09
±12,00
5 (25$s)
176,00
±13,38
176,66
±13,04
178,00
±12,92
179,58
±10,75
181,66
±10,29
182,08
±8,64
183,18
±9,02
184,09
±8,89
187,27
±8,47
22 (50 $s)
124,00
±15,25*
126,33
±14,45*
127,66
±15,79*
141,33
±27,07
142,66
±22,35
144,00
±21,97
144,44
±13,33
146,66
±14,36
147,77
±12,77
20(50 $s)
125,00
±21,21*
128,00
±20,85*
128,66
±20,74*
148,21
±13,38
150,00
±14,00
150,71
±13,28
151,50
±17,00
152,50
±16,54
154,00
±16,63
10(50 $s)
146,00
±13,38*
146,00
±12,98*
147,00
±12,21*
155,83
±11,24
155,83
±10,62
158,33
±10,94
159,09
±12,00
163,90
±11,79
162,27
±12,52
5(50 $s)
141,66
±12,05*
141,00
±12,98*
144,00
±12,70*
153,84
±12,60
156,15
±13,25
156,92
±12,16
154,09
±8,89
155,45
±8,79
158,18
±8,14
BF>C>5
Freedom S (G? Farkı
Freedom S (G- Farkı
Freedom S (G- ve (G? Farkı
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
ESRe =!ruplar Arası Kar8ıla8tırma>
  %REE&'(
C'NT'+R A&0ANCE
 
 
 
24 C'NT'+R
 
 
 
24(
 
 
 
  22 20 10 5 22 20 10 5 22 20 10 5
ESRT

25$s
1",##
110,##
1",##
111,9!
2
194,00
19,#
190,00
111,2#
2
194,00
119,4
200,##
114,49
201,##
11!,"4
199,#1
115,0#
194,50
111,#5
19,2
11!,"4
201,!#
19,51
200,50
1,#1


50$s
152,00
19,022
154,!!
112,#5
2
159,#4
19,"92
15#,15
111,20
2
1#,50
11"4
12,50
11!,#9
11,"
111,02
10,"!
114,4!
1##,50
110,2"
1#9,09
11!,19
12,2
110,09
1!,1"
112,"9
2340,0
5
Freedom S (G? Farkı
Freedom S (G- Farkı
Freedom S (G- ve (G? Farkı
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
T seviyesi =!ruplar Arası Kar8ıla8tırma>
  %REE&'(
C'NT'+R A&0ANCE
 
 
 
24 C'NT'+R
 
 
 
24(
 
 
 
  22 20 10 5 22 20 10 5 22 20 10 5
T
Seviye
si 25$s
115,##
119,9"
2
115,##
120,42
2
12!,00
11",10
2
125,!!
11#,"4
2
1!2,!!
114,25
1!#,##
112,05
1!",!!
110,#!
142,50
115,2"
1!1,"1
122,1#
1!!,#!
119,5
1!",1"
112,"9
141,!#
115,50


50$s
"1,!!
12!,"#
"0,00
124,!4
2
"#,00
119,"!
2
",##
120,1#
2
99,00
115,2
100,00
111,95
10!,!!
19,94
10#,"
114,0"
9,2
12!,0
100,45
120,54
10#,"1
112,50
10",#!
115,01
2340,0
5
Freedom S (G? Farkı
Freedom S (G- Farkı
Freedom S (G- ve (G? Farkı
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
TBm modellerde T
seviyesi ortalamaları
apikalden $azala do9ru
<Cre@eli artı8 e9ilimi
<Cstermektedir* Akım
<eni8li9i I5 QsJe
çıkarıldı9ında da $u
e9ilim de9i8memi8tir*
Apikal elektrotlarda tE
NRT ortalaması medial
ve $azal elektrota <Cre
dB8Bk $ulunmu8tur

Spiral <an<lionlara yakınlık

#aziler mem$ranın anatomik
yapısı

HB@re kay$ının etkisi
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
TBm modellerde T
seviyesi ortalamaları
apikalden $azala do9ru
<Cre@eli artı8 e9ilimi
<Cstermektedir* Akım
<eni8li9i I5 QsJe
çıkarıldı9ında da $u
e9ilim de9i8memi8tir*
Apikal elektrotlarda tE
NRT ortalaması medial
ve $azal elektrota <Cre
dB8Bk $ulunmu8tur

#u sonuçtan .areketle4 Czellikle
davranı8sal yanıtların alınamadı9ı
.astalarda T seviyesini $elirlerken
$azal elektrotların <erçek e8i9inin
medial ve apikal yerle8imdeki
elektrotlara <Cre da.a yBksek
ola$ile@e9ini sCyleye$iliriz*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A

iteratBrdeki $irçok çalı8mada TR?
seviyeleri4 S;EAK konu8ma strate'isiyle
dB8Bk uyaran .ızında =(I5 Hz>
pro<ramlanan .astalardan elde
edilmi8tir *

=#roTn ve ark*4 1NN6U %illier ve ark*4 (55(U
!ordon ve ark*4 (55G>


#u ara8tırmalarda tENRT4 T de9eri farkı
$izim çalı8mamıza <Cre da.a dB8BktBr*

;otts ve ark* =(55H> Nu@leus (G
kullanan (I54 N554 1(554 ve 1655 Hz
uyaran .ızında pro<ramlanan .astalar
Bzerinde yaptıkları çalı8mada4 uyaran
.ızı yBkseldikçe tENRT4 T seviyesi
farkının $ByBdB9BnB $ulmu8tur
=GG>
*
tENRT ile T seviyesi
farkı FreedomJda
apikalden $azala do9ru
GI E I6 ? arasında
de9i8irken4 (G?Jde G5 E
GH ?4 (G-Jde ise ,N E
G6 ? olarak
$ulunmu8tur*
tENRT de9erleri tBm
elektrotlarda ve tBm
parametrelerde T
seviyesi ile ESRe
arasındadır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
Freedom ve (G-
implantlarda T
seviyesiyle tENRT
arasındaki ili8ki orta
dere@ededir* ?ontour
elektrotta ise dB8Bk
korelasyon
<Czlenmi8tir*

Freedom4 (G ?ontour ve (G - ile
yapılan çalı8malarda T seviyesiyle
tE NRT arasında orta dere@ede
korelasyon $ildirilmektedir* =;olak
ve ark*4 (55IU Smooren$ur< ve ark*4 (55HU #roTn
ve ark*4 (555>
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
ESREe R T seviyesi
ili8kisi dB8Bk
$ulunmu8tur*

iteratBrde ESRe ile T seviyesi
arasındaki ili8ki da.a dB8BktBr*
ESRe <enellikle ? seviyesiyle
yBksek korelasyon
<Cstermektedir*

=!ordon ve ark*4 (55GU Hod<es ve ark*4 1NNHU #resni.an ve
ark*4 (551U S.allop ve ark* 1NNIU ;olak ve ark*4 (55IU ;olak ve
ark* (55M>

T de9erinin saptanmasında
NRTJnin Cn@elikli olarak
kullanılması da.a <Bvenilir sonuç
vere$ilir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
Dalı8mamızda en <BçlB
istatistiksel ili8ki ESRe
ve tENRT arasında elde
edilmi8tir*

tENRT ve ESRe arasındaki
ili8kinin <BçlB oldu9unu $ildiren
$irçok çalı8ma $ulunmaktadır*

=;olak ve ark*4 (55GU !ordon ve ark*4 (55GU ;olak ve ark*4
(55I4 ;olak ve ark*4 (55MU !ordon ve ark* (55H>

0ki o$'ektif ClçBm arasında
korelasyonun yBksek elde
edilmesi ClçBmlerin <Bvenilirli9i
açısından Cnemlidir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
Ara8tırmamızda NRT
testinde uyaran .ızı
açısından elektrotlar
in@elendi9inde4 Czellikle
Freedom modelde
istatistiksel açıdan
anlamlı olmamakla
$irlikte tENRT
ortalamalarında e8ik
(I5 HzJde <Cre@eli
yBkselme
<Cstermektedir*

Smooren$ur< =(55H> uyaran
.ızının NRT e8i9ini Cnemli ClçBde
etkilemedi9ini fakat uyaran
.ızının (I5 HzJe çıkarılması
durumunda e8iklerin I Q1
yBkseldi9ini $ildirmektedir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
Akım <eni8li9inin
artması T seviyesi ve
o$'ektif testler
arasındaki ili8kiyi
de9i8tirmemi8tir*

Korelasyon katsayılarında (I Qs
ve I5 Qs ClçBmleri açısından
$elir<in farklılık yoktur*

iteratBrde akım <eni8li9i
açısından o$'ektif testlerle
su$'ektif duyma seviyeleri
arasındaki ili8kiyi in@eleyen
.er.an<i $ir çalı8maya
rastlanmamı8tır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
0statistiksel açıdan
anlamlı olmasa da (G
?ontour model koklear
implantta (G-Je <Cre T
seviyeleri ve NRT
e8ikleri <Cre@eli da.a
dB8BktBr*

#u sonuç literatBrle uyumludur*

?ontour modelindeki kıvrılma
Czelli9inden dolayı modiolusa
da.a yakın olmasıyla açıklana$ilir
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
Freedom model
implantta o$'ektif ve
su$'ektif de9erlerin
akım <eni8li9i
artı8ından da.a fazla
etkilendi9i
<CrBlmektedir*

(I QsJde modeller arasında farklılık
<Czlenmezken I5 QsJde FreedomJdan
alınan fark anlamlı dere@ede da.a
fazladır* ESRT ve NRT ClçBmlerinin
I5 QsJte yapılması durumunda da
FreedomJdan alınan de9erler anlamlı
dere@ede di9er modellere <Cre da.a
dB8BktBr*

#u sonuçtan .areketle Freedom
modelinde implantın kıvrılma
Czelli9i sayesinde modiolusu da.a
iyi sardı9ı ve da.a çok spiral
<an<lion .B@resini aktive ederek
o$'ektif ve su$'ektif e8ikleri
dB8BrdB9B sCylene$ilir**
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'artışma
FreedomJda Akım
!eni8li9i Etkisi
O
Soft Tip
O
Stylet
O
HalfE#anded
(I !" I5 !"
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+
Freedom model
implantta o$'ektif ve
su$'ektif de9erlerin
akım <eni8li9i
artı8ından da.a fazla
etkilendi9i
<CrBlmektedir*

Akım <eni8li9inin artması
durumunda akımın sBresi
uzadı9ından uyarılan $Cl<ede
da.a fazla aktivasyon olmaktadır*
FreedomJdaki kıvrılma Czelli9inin
da.a dar $Cl<ede uyarım
sa9ladı9ını varsayarsak4 akım
<eni8li9inin arttırılması uyarım
$Cl<esinin de $ByBmesi anlamına
<ele@ektir* Akım <eni8li9i
artırımında FreedomJdan alınan
de9erlerin di9er modellere <Cre
farklı olması elektrotun dar $Cl<e
uyarım Czelli9iyle ili8kili ola$ilir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
%o/!ear İm!ant 6!e/trot 'izini
Nu3!eus 24M
%o/!ear İm!ant 6!e/trot 'izini
Nu3!eus 24Contour
%o/!ear İm!ant 6!e/trot 'izini
Nu3!eus Freedom
Contour &d5an3e
'A(')*+A
ESRTJde Freedom ve (G
?ontourJda elde edilme
oranı $azal elektrotta
di9er elektrotlara <Cre
da.a dB8BktBr*

Freedom modelinde kıvrılma
Czelli9i sayesinde elektrotun di9er
modellere <Cre da.a dar $ir
$Cl<eyi aktive etti9i dB8BnBlBrse4
ESR elde edilme oranının orta
kulak patolo'isi olmamasına
ra9men dB8Bk olması $u 8ekilde
açıklana$ilir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
'A(')*+A
Freedom model
implantta o$'ektif ve
su$'ektif de9erlerin
akım <eni8li9i
artı8ından da.a fazla
etkilendi9i
<CrBlmektedir*
Freedom model
implantta T seviyesi ve
tENRT di9er modellere
<Cre da.a dB8Bk
seviyelerde elde
edilmi8tir*

FreedomJın ?ontour Advan@e
Czelli9i $u durumu etkilemi8
ola$ilir*

)azılım faktCrB <Cz ardı
edilmemelidir*

NRT elde edilememesi
durumunda akım <eni8li9i
arttırılması <ereke$ilir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
S&N2D

&$'ektif testlerden alınan sonuçlar implant modeline
<Cre farklılık <Cstermektedir* =Akım <eni8li9i da.a $ByBk
$ir Crneklem <ru$uyla çalı8ılmalıdır>

Elektrotlar arasında e8ik farklılıkları T seviyesi ve NRT
testinde <Czlenmi8tir*

2yaran .ızı o$'ektif ClçBmleri Cnemli oranda
etkilememektedir*

&$'ektif test parametreleri standartla8tıkça T seviyesini
kestirmek kolayla8a@aktır*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
S&N2D

Akım <eni8li9inin test seviyelerine etkisi Freedom
modelde da.a $elir<indir*

)azılımın etkisi

Elektrotlar açısından $azal elektrotlarda e8iklerin
yBkselmesi pro<ramlama sırasında <Cster<e ola$ilir*

Sonuçlar pro<ramlama sırasında test
parametrelerinin dikkate alınması <erekti9ini4
modeller arası farklılıklar ola$ile@e9ini
<Cstermektedir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
#u çalı8ma 5IR5MR(556 tari.inde !azi "niversitesi K## Ana$ilim %alı &dyolo'i
#ilim %alı tarafından yBksek lisans tezi olarak ka$ul edilmi8tir*
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
0leti8im
Ki8isel Ve$ SayfasıK TTT*atilimatil<an*Tee$ly*@om

e*postaK atilimatil<anW<mail*@om
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N
Teşekkür Ederim.
1* 22SA &%)&&30 1E K&N2/-A #&+2K2KARI K&N!RES04 EK0- (5564 SA-S2N

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->