2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

4

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır. [!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır.

È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27-30.09/01.10.2010

Doğal Sayılar

2

. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. .. fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.. . [!] Eşit. 3 . .. evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir. denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. bir düzlem parçası oluşturma şekillerle temsil edildiği 1. İşlemler.10. • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu.. elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir.. . bir sembol veya özel Kümeye karşılık olarak .MATEMATİK DERSİ 6. karışıklığa virgül koyarak “{.. bir harf. [!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu. Elemanların nokta veya (Venn şeması). farklı temsil biçimleri ile gösterir. • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅. Bir kümeyi modelleri ile belirler. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve 04-08. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır.2010 KÜMELER SAYILAR A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir. 2. Nesneleri temsiltırnaklı ayraç içinde aralarına neden olmamak için eden sembolleri.. Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme. …}” biçiminde sıralama. kesişim.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle. • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı. Kümelerle birleşim. bir isim kullanmak. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: ..

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . araştırma-inceleme vb. uygun örneklem seçer ve veri toplar. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz. [!] Bir soruna dönük makale. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANI ÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAYILAR 2 VERİ TOPLAMAOLUŞTURMA VEİÇİN SORULARARAŞTIRMALAR OLASILIK VE İSTATİSTİK KÜMELER 3. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. veri toplama araçları kullanılır.2010 [!] Veri toplamada anket. 1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 2 4 . Canlılarda Üreme. 11-15. görüşme.10. `Fen ve Teknoloji Dersi. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. Bir kümenin alt kümelerini belirler.MATEMATİK DERSİ 6. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. örneklem olarak isimlendirilir. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. tarama vb.

bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. [!] Tabloya başlık yazılır.10.10. çevre. bilim. teknoloji. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. ekonomi vb. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.2010 1 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DEĞERLENDİRME 2.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. alışveriş vb. araştırma-inceleme vb. [!] Eğitim. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. 3 [!] Aritmetik ortalamanın. ile ilgili araştırma-inceleme. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. makale vb. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. TABLO VE GRAFİKLER [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. [!] Bir sorunla ilgili makale. bilim. çevre. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. [!] Açıklığın.4 ve 1. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. ÜNİTE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5 . Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1.ekonomi. İSTATİSTİKOLASILIK VE C Tablo ve Grafikler 25-29. [!] Verilerden. [!] Tablolar. Canlılarda Üreme. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir.2010 2. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. 2. teknoloji.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. OLASILIK VE İSTATİSTİK 18-22. [!] Eğitim. 4 C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) YAYILMA ÖLÇÜLERİVE MERKEZİ EĞİLİM 1. ile ilgili veiçeriklerinde sütun grafikleri ulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir.5) `Sosyal Bilgiler Dersi.

2010 2 AÇILAR 2. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR TAM SAYILAR 01-05. 3. açının köşesi denildiği vurgulanır. KAZANIM 1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. diğer kenarları aynı doğrultuda. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır.11.5) `Fen ve Teknoloji Dersi.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların. [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.2010 5. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.MATEMATİK DERSİ 6. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. Komşu. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır.2010 4 1. ÜNİTE 6 . bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. `Fen ve Teknoloji Dersi. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. [!] Açı üzerindeki noktaların. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. Mutlak değerin anlamını açıklar. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca. SINAV (01-05 ARALIK) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) GEOMETRİ DOĞRU.5)  Açıları Ölçme 22-26. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. 2. 2.2010 KURBAN BAYRAMI TATİLİ GEOMETRİ 1. [!] Açı. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. 3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. [!] Dikliğin. [!] Bir kenarları ortak. 16-20. DOĞRU PARÇASI VE IŞIN 408-12.11. Tam sayıları açıklar.11. [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin.11. tümler. [!] Bir açının açıortayının.

benzer ). SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ÖLÇME 1. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. [!]Eşlik için ”≅ ” sembolü. paralelkenarlar paralelkenarlara. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 22-26.2010 4 1. diğerinden söz edilir.MATEMATİK DERSİ 6. EŞLİK VE BENZERLİK 4 KAZANIM 2. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir. [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( BAD ) = m( BAC )+m( CAD ) olduğu belirtilir. beşgenler beşgenlere.). [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır. [!] Eş şekillerin. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır.  Dönüşüm Geometrisi 13-17. Tümler.12. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. dörtgenler dörtgenlere.12. [!] Etkinliklerde kareli. SINAV (01-03 KASIM) GEOMETRİ ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 06-10. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır. . [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.12. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. benzerlik için “≈ ” veya “∼ ”sembolü kullanılır.11.2010 4 DEĞERLENDİRME 7 . aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır..11/01-03. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır.2010 · · · 2 AÇILARI ÖLÇME 1. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur..  Dönüşüm Geometrisi 29-30.2010 2.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .

üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. [!] Ötelemede şeklin duruşunun. Eşlik ve Benzerlik C 8 . [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır.12. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır.12. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. İnşalarda bunlar dikkate alınır.) incelenir.MATEMATİK DERSİ 6.2010 1 GEOMETRİ GEOMETRİ ÇOKGENLER DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1. 4. açı. 4 [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. Öteleme hareketini açıklar. 5 …). [!] Bir çokgenin dış bölgesinin.2010 27-31. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir n-genin oluşturulduğu vurgulanır (n =3. kenar sayısı vb. 2. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. 20-24. Çokgenleri inşa eder. [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin daha önceki çizim becerileri dikkate alınır.

[!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır. 3 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK.2011 SAYILAR 4 [!] Bir doğal sayının çarpanları. Öteleme ile süsleme yapar. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. Bölünebilme kurallarını açıklar. 4. [!] 2. Doğal sayıların çarpanlarını vekatlarını belirler. 5. KAZANIM 3. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SÜSLEMELERÖRÜNTÜ VE 2. DOĞAL SAYILAR 03-07.MATEMATİK DERSİ 6. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. Asal sayıları belirler. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır.01. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. GEOMETRİ C Dönüşüm Geometrisi 3.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . 6. [!] 1 doğal sayısının. SINAV (03-07 OCAK) C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 9 . [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. 6. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir.

“temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. C Cebirsel İfadeler 10 . [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. Bu yüzden n’ ye.2011 2 CEBİR 1. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. ÜNİTE ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 10-14. n-2. [!] a. b. 3n vb. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. n birer doğal sayı olmak üzere.01.sayısı”.) olmalıdır.MATEMATİK DERSİ 6. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. 2. örüntünün “n.

bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır.02. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır.2011 YARIYIL TATİLİ 4. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 2 CEBİR EŞİTLİK VE DENKLEM CEBİRSEL İFADELER 17-21.01. [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. problemlere uygun denklemleri kurar. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . 2.01/11.MATEMATİK DERSİ 6. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 11 . 3. 4 28.01. [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır.2011 1. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır.201124- 4 DEĞERLENDİRME 31. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. Denklemi açıklar.

4. 5. [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. [!] İki kesrin çarpımının. Kesirleri karşılaştırır. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. [!] Bölme işleminde. [!] Payda eşitlemenin. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır.2011 4 SAYILAR 3. [!] Ortak payda algoritmasında. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. KESİRLER 2. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır.2011 4 KESİRLER 4. “ters çevir. ÜNİTE 12 .02. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. CÖrüntüler ve İlişkiler 21-25.02. C Çarpanlar ve Katlar 14-18. Kesirlerle bölme işlemini yapar. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.

2011 4 ORAN VE ORANTI ORAN VE ORANTI 1. SINAV (01-04 MART) ONDALIK KESİRLER 4 2. KAZANIM 4.02/01-04. [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.03. 13 . Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.2011 6. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır. [!] Oranın.03. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KESİRLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 28. 4 .03. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.2011 2 SAYILAR 2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. SAYILAR ONDALIK KESİRLER 3. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) 14-18. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. C Kesirler C Kesirler 07-11. [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın.MATEMATİK DERSİ 6. “4:6. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.

hekto. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İSTATİSTİKOLASILIK VE OLASI DURUMLARI BELİRLEME 14-18. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME 1. 14 . m. 2 [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. 2. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. deka.03.MATEMATİK DERSİ 6. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. santi. [!] Kilo.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .2011 1. desi. problemlerde kullanır. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) UZUNLUKLARI ÖLÇME 4.

C Ondalık Kesirler CYüzdeler 28-31. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . oran. [!] Örneklerde veya problem çözümlerinde olayları belirtmede. olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır. [!] Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır.03/01-04.2011 4 DEĞERLENDİRME KAZANIM 5. SINAV (04-08 NİSAN) 5. 2. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIML AR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 15 . çıktı. örnek uzay. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Deney.MATEMATİK DERSİ 6.2010 4 OLAY ÇEŞİTLERİ 1. OLASILIK VE İSTATİSTİK C Tablo ve Grafikler C Kesirler C Ondalık Kesirler CYüzdeler 4 OLASILIK VE İSTATİSTİK OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 21-25. ondalık kesir ve yüzde kavramları ile ilişkisi fark ettirilir. rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. [!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır. [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir. 04-08. isteğe bağlı gösterimler kullanılabilir.03. 2.04. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.Kesin ve imkânsız olayları açıklar. [!] Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları eşit olmalıdır. [!] Bir olayın olma olasılığının kesir. Bir başka deyişle bir çıktının olma olasılığını artıran veya azaltan durumlar olmamalıdır. Tümleyen olayı açıklar. [!] Öğrencinin.2011 OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 3. olay.

04. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2011 5. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. teknoloji. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. [!] Ondalık kesirlerle 10. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. bilim. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 11-15. [!] Ondalık kesirlerle 10.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. ÜNİTE 16 . C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 18-22. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. 7. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir. ekonomi vb.2011 4 SAYILAR ONDALIK KESİRLER 4 ONDALIK KESİRLER 6. çevre. [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. [!] Eğitim. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.04. Ondalık kesirleri çözümler. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 8. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının. 9. 4. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır. 5. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir.

YÜZDELER 4 [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur.04. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncelproblemler oluşturulabilir veçözdürülebilir. ve mL üzerinde durulur. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.MATEMATİK DERSİ 6. ekonomi vb. cL. 2. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 1. bilim.05. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Eğitim. 5. Diğer birimler sadece tanıtılır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.2011 4. ÖLÇME 02-06.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. C Oran ve Orantı 25-29. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. çevre.2011 UZUNLUKLARI ÖLÇMEUZUNLUKLARI ÖLÇME ÖLÇME 3. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.  Ondalık Kesirler 17 . Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. SINAV (02-06 MAYIS) 4 SIVILARI ÖLÇME 1. teknoloji. KAZANIM 6. 3. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 09-13. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2011 4 DEĞERLENDİRME 6. cm2 mm2. karesel. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. [!] ÖLÇME  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı ALANI ÖLÇME 16-20. ÜNİTE: ALANDAN HACME. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir.05. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 4 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. m2.MATEMATİK DERSİ 6. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir.05. 2. [!] Dikdörtgensel.. 18 .2011 3. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .

05. Dikdörtgenler prizması. [!] Cisim köşegeni tanıtılır. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 1. Dikdörtgenler prizması. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.05/01-03. V=x.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.y vb. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME 4 1. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a.b)+2(a.c.y. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 30-31. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: ALAN ÖLÇME • A=2(a. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer. Dikdörtgenler prizması. eşkenar dörtgen. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.h. 6. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. üçgen. [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. Dikdörtgenler prizması. Prizmaların temel elemanlarını belirler.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . H=u.06.2011 HACMİ ÖLÇME 19 . 2.b. [!] Cisimlerin açınımları. dikdörtgen. dikdörtgen.c) 23-27.y) + 2 (u. [!] Boyut kavramı vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN GEOMETRİ 4.k) + 2(y. 5. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. üçgen.c)+2(b. 2. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.k. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. ÜNİTE: ALANDAN HACME. Dikdörtgenler prizması. 3.2011 GEOMETRİK CİSİMLER 4 • A= 2(u.

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .  Ondalık Kesirler 17.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.  Ondalık Kesirler 06-10.2011 4 SIVILARI ÖLÇME 2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar. Sıvıları ölçmenin.201013- 4 DEĞERLENDİRME Reyhan Rahime SOLMAZ MATEMATİK ÖĞRETMENİ 20 . SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME HACMİ ÖLÇME 4. m3.06.06. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. [!] Sıvı ölçme birimleri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful