2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

4

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır. [!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır.

È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27-30.09/01.10.2010

Doğal Sayılar

2

denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. . [!] Eşit. . [!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. farklı temsil biçimleri ile gösterir.. bir düzlem parçası oluşturma şekillerle temsil edildiği 1... • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı. Nesneleri temsiltırnaklı ayraç içinde aralarına neden olmamak için eden sembolleri. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve 04-08.. Bir kümeyi modelleri ile belirler. Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme. Kümelerle birleşim. karışıklığa virgül koyarak “{. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: .10. kesişim. günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. . 3 .. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅. bir sembol veya özel Kümeye karşılık olarak .2010 KÜMELER SAYILAR A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir. …}” biçiminde sıralama. • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. 2. İşlemler. • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu. fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .. elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.MATEMATİK DERSİ 6.. [!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu.. . Elemanların nokta veya (Venn şeması).. bir isim kullanmak. [!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle. bir harf.

1. `Fen ve Teknoloji Dersi. tarama vb. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANI ÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAYILAR 2 VERİ TOPLAMAOLUŞTURMA VEİÇİN SORULARARAŞTIRMALAR OLASILIK VE İSTATİSTİK KÜMELER 3.MATEMATİK DERSİ 6. uygun örneklem seçer ve veri toplar. veri toplama araçları kullanılır. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 2 4 . görüşme. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Bir soruna dönük makale. Canlılarda Üreme. araştırma-inceleme vb. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup.2010 [!] Veri toplamada anket.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. Bir kümenin alt kümelerini belirler. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. 11-15. örneklem olarak isimlendirilir.10. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir.

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . bilim. çevre. ile ilgili araştırma-inceleme.10. teknoloji.2010 1 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DEĞERLENDİRME 2. [!] Tablolar. [!] Verilerden. araştırma-inceleme vb. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. [!] Açıklığın. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir.ekonomi.10. makale vb. ÜNİTE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5 . Canlılarda Üreme. teknoloji. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.MATEMATİK DERSİ 6. ile ilgili veiçeriklerinde sütun grafikleri ulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. çevre. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların.4 ve 1. [!] Eğitim. OLASILIK VE İSTATİSTİK 18-22. 4 C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. TABLO VE GRAFİKLER [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. 2. 3 [!] Aritmetik ortalamanın. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. [!] Tabloya başlık yazılır. [!] Bir sorunla ilgili makale. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. bilim. [!] Eğitim. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. İSTATİSTİKOLASILIK VE C Tablo ve Grafikler 25-29. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. alışveriş vb. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) YAYILMA ÖLÇÜLERİVE MERKEZİ EĞİLİM 1. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir.2010 2.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. ekonomi vb.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR TAM SAYILAR 01-05. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.2010 5.11.11. ÜNİTE 6 .5) `Fen ve Teknoloji Dersi. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. KAZANIM 1. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca.11. [!] Açı.5)  Açıları Ölçme 22-26. [!] Açı üzerindeki noktaların. 2. 2. [!] Dikliğin.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. Komşu. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların. DOĞRU PARÇASI VE IŞIN 408-12. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır.11. 3. Mutlak değerin anlamını açıklar. [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. [!] Bir açının açıortayının. diğer kenarları aynı doğrultuda. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Bir kenarları ortak. Tam sayıları açıklar. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. 3. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. SINAV (01-05 ARALIK) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) GEOMETRİ DOĞRU. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların.2010 2 AÇILAR 2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 16-20. tümler.2010 KURBAN BAYRAMI TATİLİ GEOMETRİ 1.2010 4 1. açının köşesi denildiği vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6.

MATEMATİK DERSİ 6. beşgenler beşgenlere. [!] Etkinliklerde kareli. benzer ). [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez.2010 2. diğerinden söz edilir. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. paralelkenarlar paralelkenarlara. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. SINAV (01-03 KASIM) GEOMETRİ ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 06-10. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.2010 · · · 2 AÇILARI ÖLÇME 1. Tümler.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . benzerlik için “≈ ” veya “∼ ”sembolü kullanılır. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. [!]Eşlik için ”≅ ” sembolü. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.12.12. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 22-26.11. . [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir.. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır.  Dönüşüm Geometrisi 29-30. [!] Eş şekillerin. dörtgenler dörtgenlere.  Dönüşüm Geometrisi 13-17.).11/01-03.. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere.12. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ÖLÇME 1.2010 4 DEĞERLENDİRME 7 . EŞLİK VE BENZERLİK 4 KAZANIM 2. [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( BAD ) = m( BAC )+m( CAD ) olduğu belirtilir. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır.2010 4 1. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3.2010 27-31.12. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin.2010 1 GEOMETRİ GEOMETRİ ÇOKGENLER DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .MATEMATİK DERSİ 6.) incelenir. 4.12. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. 4 [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir n-genin oluşturulduğu vurgulanır (n =3. açı. Öteleme hareketini açıklar. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. İnşalarda bunlar dikkate alınır. 20-24. Eşlik ve Benzerlik C 8 . ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. kenar sayısı vb. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. 5 …). 2. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin daha önceki çizim becerileri dikkate alınır. [!] Ötelemede şeklin duruşunun. [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. Çokgenleri inşa eder. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.

[!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. 5. Bölünebilme kurallarını açıklar. 3 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır.MATEMATİK DERSİ 6. [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SÜSLEMELERÖRÜNTÜ VE 2. Öteleme ile süsleme yapar. DOĞAL SAYILAR 03-07. [!] 1 doğal sayısının.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . GEOMETRİ C Dönüşüm Geometrisi 3. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. [!] 2. SINAV (03-07 OCAK) C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 9 . 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. Doğal sayıların çarpanlarını vekatlarını belirler.2011 SAYILAR 4 [!] Bir doğal sayının çarpanları. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. KAZANIM 3. Asal sayıları belirler. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. 4.01. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. 6. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. 6.

Bu yüzden n’ ye. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. 2. n birer doğal sayı olmak üzere. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir.) olmalıdır. 3n vb. ÜNİTE ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 10-14. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. [!] a. [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. örüntünün “n.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. b. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.2011 2 CEBİR 1.sayısı”. C Cebirsel İfadeler 10 .MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. n-2.01.

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .01/11. C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 2 CEBİR EŞİTLİK VE DENKLEM CEBİRSEL İFADELER 17-21.02. 2. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.201124- 4 DEĞERLENDİRME 31. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.2011 1. Denklemi açıklar. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 11 . [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği.2011 YARIYIL TATİLİ 4. [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. problemlere uygun denklemleri kurar. 4 28.01. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü. 3. [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir.01.

[!] İki kesrin çarpımının.2011 4 KESİRLER 4. [!] Payda eşitlemenin. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Kesirleri karşılaştırır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Bölme işleminde. 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. 4.02. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. ÜNİTE 12 . Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. KESİRLER 2. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .MATEMATİK DERSİ 6.02. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Ortak payda algoritmasında. C Çarpanlar ve Katlar 14-18. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. “ters çevir. Kesirlerle bölme işlemini yapar.2011 4 SAYILAR 3. CÖrüntüler ve İlişkiler 21-25. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

13 . Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. SAYILAR ONDALIK KESİRLER 3. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır.03. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır.2011 6.02/01-04. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. 4 . Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.MATEMATİK DERSİ 6.03. [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.03. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KESİRLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 28. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar. [!] Oranın. C Kesirler C Kesirler 07-11. [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır.2011 4 ORAN VE ORANTI ORAN VE ORANTI 1.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) 14-18. KAZANIM 4. “4:6. [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın. SINAV (01-04 MART) ONDALIK KESİRLER 4 2.2011 2 SAYILAR 2.

03. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. [!] Kilo. problemlerde kullanır. desi. 2 [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İSTATİSTİKOLASILIK VE OLASI DURUMLARI BELİRLEME 14-18. 14 .2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . m. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır.2011 1. deka. hekto. santi. 2. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) UZUNLUKLARI ÖLÇME 4. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

03. [!] Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları eşit olmalıdır. [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir. çıktı. rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. [!] Öğrencinin.Kesin ve imkânsız olayları açıklar.04. C Ondalık Kesirler CYüzdeler 28-31.MATEMATİK DERSİ 6. 04-08. OLASILIK VE İSTATİSTİK C Tablo ve Grafikler C Kesirler C Ondalık Kesirler CYüzdeler 4 OLASILIK VE İSTATİSTİK OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 21-25. örnek uzay.2011 4 DEĞERLENDİRME KAZANIM 5. [!] Örneklerde veya problem çözümlerinde olayları belirtmede. oran.2010 4 OLAY ÇEŞİTLERİ 1. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIML AR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 15 . Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 2.03/01-04. SINAV (04-08 NİSAN) 5.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .2011 OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 3. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Deney. olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır. Bir başka deyişle bir çıktının olma olasılığını artıran veya azaltan durumlar olmamalıdır. [!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır. Tümleyen olayı açıklar. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. ondalık kesir ve yüzde kavramları ile ilişkisi fark ettirilir. isteğe bağlı gösterimler kullanılabilir. [!] Bir olayın olma olasılığının kesir. olay. 2.

ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. ÜNİTE 16 .2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. ekonomi vb. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır. 9. teknoloji. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. bilim. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. Ondalık kesirleri çözümler.04. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.04. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2011 5. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 5.2011 4 SAYILAR ONDALIK KESİRLER 4 ONDALIK KESİRLER 6. çevre. 4. [!] Ondalık kesirlerle 10. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 11-15. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 8. 7. [!] Ondalık kesirlerle 10. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 18-22. [!] Eğitim.MATEMATİK DERSİ 6.

çevre. bilim. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Diğer birimler sadece tanıtılır. ve mL üzerinde durulur.04. 3.2011 UZUNLUKLARI ÖLÇMEUZUNLUKLARI ÖLÇME ÖLÇME 3. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncelproblemler oluşturulabilir veçözdürülebilir. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Eğitim. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.  Ondalık Kesirler 17 . Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 5.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . SINAV (02-06 MAYIS) 4 SIVILARI ÖLÇME 1. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 1. KAZANIM 6. ekonomi vb. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.MATEMATİK DERSİ 6. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. teknoloji. [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. 2. cL. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. C Oran ve Orantı 25-29.2011 4.05. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder. ÖLÇME 02-06. YÜZDELER 4 [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur.

[!] ÖLÇME  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı ALANI ÖLÇME 16-20. karesel. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 09-13.2011 3. m2.05.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Dikdörtgensel.05. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 4 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. 18 . [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir. 2. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2011 4 DEĞERLENDİRME 6. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. ÜNİTE: ALANDAN HACME.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . cm2 mm2.

2.c)+2(b. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.h.2011 GEOMETRİK CİSİMLER 4 • A= 2(u. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare.k) + 2(y.06.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması.c. Dikdörtgenler prizması. Prizmaların temel elemanlarını belirler. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. [!] Boyut kavramı vurgulanır. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN GEOMETRİ 4. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. 5. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 1. H=u.MATEMATİK DERSİ 6. üçgen. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır.y vb.2011 HACMİ ÖLÇME 19 .c) 23-27. 2. Dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması. dikdörtgen. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: ALAN ÖLÇME • A=2(a. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. 3. üçgen. eşkenar dörtgen.y) + 2 (u. [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir.k. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.b. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. V=x. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare.y. 6.05/01-03. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME 4 1.b)+2(a. [!] Cisimlerin açınımları.05. ÜNİTE: ALANDAN HACME. dikdörtgen.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 30-31. [!] Cisim köşegeni tanıtılır.

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir.06.06.2011 4 SIVILARI ÖLÇME 2.MATEMATİK DERSİ 6. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.  Ondalık Kesirler 17. m3.201013- 4 DEĞERLENDİRME Reyhan Rahime SOLMAZ MATEMATİK ÖĞRETMENİ 20 . Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.  Ondalık Kesirler 06-10. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME HACMİ ÖLÇME 4. [!] Sıvı ölçme birimleri. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. Sıvıları ölçmenin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful