2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

4

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır. [!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır.

È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27-30.09/01.10.2010

Doğal Sayılar

2

günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. bir harf.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: .2010 KÜMELER SAYILAR A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅. • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu. denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. . [!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu. bir isim kullanmak. kesişim. Elemanların nokta veya (Venn şeması). İşlemler.. evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve 04-08. fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı. farklı temsil biçimleri ile gösterir. . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. Bir kümeyi modelleri ile belirler.. . elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. …}” biçiminde sıralama. bir sembol veya özel Kümeye karşılık olarak . karışıklığa virgül koyarak “{..10.. bir düzlem parçası oluşturma şekillerle temsil edildiği 1. [!] Eşit. .. [!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle. 2. Kümelerle birleşim. Nesneleri temsiltırnaklı ayraç içinde aralarına neden olmamak için eden sembolleri. 3 ....

`Fen ve Teknoloji Dersi. tarama vb.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 2 4 . [!] Bir soruna dönük makale. Bir kümenin alt kümelerini belirler. görüşme. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANI ÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAYILAR 2 VERİ TOPLAMAOLUŞTURMA VEİÇİN SORULARARAŞTIRMALAR OLASILIK VE İSTATİSTİK KÜMELER 3. 1. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. araştırma-inceleme vb. uygun örneklem seçer ve veri toplar. Canlılarda Üreme. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.MATEMATİK DERSİ 6.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. veri toplama araçları kullanılır.2010 [!] Veri toplamada anket.10. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. 11-15. örneklem olarak isimlendirilir. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir.

makale vb. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. ile ilgili veiçeriklerinde sütun grafikleri ulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. alışveriş vb.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.4 ve 1. ÜNİTE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5 . [!] Tabloya başlık yazılır.2010 2. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. teknoloji. TABLO VE GRAFİKLER [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur.10. OLASILIK VE İSTATİSTİK 18-22. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. [!] Verilerden.10. ile ilgili araştırma-inceleme. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. araştırma-inceleme vb. teknoloji. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. [!] Bir sorunla ilgili makale. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) YAYILMA ÖLÇÜLERİVE MERKEZİ EĞİLİM 1. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. çevre. [!] Tablolar. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir.2010 1 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DEĞERLENDİRME 2. 4 C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. İSTATİSTİKOLASILIK VE C Tablo ve Grafikler 25-29. ekonomi vb. 2. bilim. 3 [!] Aritmetik ortalamanın. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. Canlılarda Üreme. [!] Açıklığın. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1.MATEMATİK DERSİ 6.ekonomi. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. [!] Eğitim. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. bilim.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . çevre. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. [!] Eğitim.

KAZANIM 1. 2. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca.11. 16-20. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır.11. 3.11. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların. SINAV (01-05 ARALIK) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) GEOMETRİ DOĞRU. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. 2. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.2010 5. ÜNİTE 6 . [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. 3. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR TAM SAYILAR 01-05. DOĞRU PARÇASI VE IŞIN 408-12. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir.2010 2 AÇILAR 2. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. [!] Açı üzerindeki noktaların. [!] Açı.11. Komşu. [!] Dikliğin. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.5)  Açıları Ölçme 22-26. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler.2010 KURBAN BAYRAMI TATİLİ GEOMETRİ 1. [!] Bir kenarları ortak. Mutlak değerin anlamını açıklar. Tam sayıları açıklar. diğer kenarları aynı doğrultuda. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. açının köşesi denildiği vurgulanır. tümler.2010 4 1. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Bir açının açıortayının. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır.5) `Fen ve Teknoloji Dersi.

[!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir.  Dönüşüm Geometrisi 13-17. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ÖLÇME 1.2010 4 1. beşgenler beşgenlere. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.).MATEMATİK DERSİ 6.. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.12. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. . [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. benzerlik için “≈ ” veya “∼ ”sembolü kullanılır.2010 2. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir.2010 4 DEĞERLENDİRME 7 . diğerinden söz edilir. [!] Etkinliklerde kareli. SINAV (01-03 KASIM) GEOMETRİ ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 06-10. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 22-26. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .. dörtgenler dörtgenlere. EŞLİK VE BENZERLİK 4 KAZANIM 2. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır. paralelkenarlar paralelkenarlara. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!]Eşlik için ”≅ ” sembolü.  Dönüşüm Geometrisi 29-30.12.12.11. benzer ). [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( BAD ) = m( BAC )+m( CAD ) olduğu belirtilir. [!] Eş şekillerin.11/01-03. Tümler.2010 · · · 2 AÇILARI ÖLÇME 1.

[!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3.2010 27-31. 2. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir.) incelenir. açı. 20-24. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Çokgenleri inşa eder. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder. kenar sayısı vb.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . 4. Öteleme hareketini açıklar. Eşlik ve Benzerlik C 8 . [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin daha önceki çizim becerileri dikkate alınır.2010 1 GEOMETRİ GEOMETRİ ÇOKGENLER DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1.MATEMATİK DERSİ 6. İnşalarda bunlar dikkate alınır. 4 [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. 5 …). [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir n-genin oluşturulduğu vurgulanır (n =3.12.12. [!] Ötelemede şeklin duruşunun. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin.

01. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK. Bölünebilme kurallarını açıklar.2011 SAYILAR 4 [!] Bir doğal sayının çarpanları. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. [!] 2. 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SÜSLEMELERÖRÜNTÜ VE 2. SINAV (03-07 OCAK) C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 9 .MATEMATİK DERSİ 6. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. Doğal sayıların çarpanlarını vekatlarını belirler. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. 6. [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. 4. 6. [!] 1 doğal sayısının. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. Öteleme ile süsleme yapar. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir. GEOMETRİ C Dönüşüm Geometrisi 3. KAZANIM 3. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır. [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. DOĞAL SAYILAR 03-07. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 3 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. Asal sayıları belirler. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır.

Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. n-2. b. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.MATEMATİK DERSİ 6. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. 3n vb. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. n birer doğal sayı olmak üzere.) olmalıdır. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. örüntünün “n.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] a. 2.01. ÜNİTE ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 10-14. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. C Cebirsel İfadeler 10 .2011 2 CEBİR 1. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir.sayısı”. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. Bu yüzden n’ ye.

Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır.01.01/11. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 2 CEBİR EŞİTLİK VE DENKLEM CEBİRSEL İFADELER 17-21.2011 1.2011 YARIYIL TATİLİ 4. 2.02. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır.201124- 4 DEĞERLENDİRME 31. problemlere uygun denklemleri kurar. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır. Denklemi açıklar.01. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. 4 28. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü. 3. [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 11 .

[!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. KESİRLER 2. CÖrüntüler ve İlişkiler 21-25. 5. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. C Çarpanlar ve Katlar 14-18. Kesirleri karşılaştırır.02.2011 4 KESİRLER 4. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.02. [!] Bölme işleminde. “ters çevir. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır.2011 4 SAYILAR 3. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. Kesirlerle bölme işlemini yapar. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] İki kesrin çarpımının. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. ÜNİTE 12 . [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Ortak payda algoritmasında. 4.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Payda eşitlemenin. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır.

[!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. SINAV (01-04 MART) ONDALIK KESİRLER 4 2. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. 4 . [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın. [!] Oranın. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. KAZANIM 4. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.2011 2 SAYILAR 2. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) 14-18.2011 6.03.03. [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır.2011 4 ORAN VE ORANTI ORAN VE ORANTI 1. C Kesirler C Kesirler 07-11. “4:6. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6. [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .03. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KESİRLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 28. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.02/01-04. 13 . SAYILAR ONDALIK KESİRLER 3.

deka. santi. 2 [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. [!] Kilo.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) UZUNLUKLARI ÖLÇME 4.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . hekto.2011 1. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İSTATİSTİKOLASILIK VE OLASI DURUMLARI BELİRLEME 14-18. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME 1.MATEMATİK DERSİ 6. 14 . problemlerde kullanır. desi. m. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. 2. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır.03. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.

[!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır. çıktı.2010 4 OLAY ÇEŞİTLERİ 1. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Bir olayın olma olasılığının kesir. olay.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Örneklerde veya problem çözümlerinde olayları belirtmede. Deney. rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Öğrencinin.Kesin ve imkânsız olayları açıklar.03. [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . ondalık kesir ve yüzde kavramları ile ilişkisi fark ettirilir. SINAV (04-08 NİSAN) 5. [!] Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları eşit olmalıdır. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIML AR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 15 . oran. isteğe bağlı gösterimler kullanılabilir. 2. [!] Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır. Tümleyen olayı açıklar. 04-08.03/01-04. 2. örnek uzay. Bir başka deyişle bir çıktının olma olasılığını artıran veya azaltan durumlar olmamalıdır. C Ondalık Kesirler CYüzdeler 28-31. OLASILIK VE İSTATİSTİK C Tablo ve Grafikler C Kesirler C Ondalık Kesirler CYüzdeler 4 OLASILIK VE İSTATİSTİK OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 21-25. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.2011 4 DEĞERLENDİRME KAZANIM 5.04. olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır.2011 OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 3.

5. [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 7. ÜNİTE 16 . [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Eğitim. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır.2011 5. 4.04. Ondalık kesirleri çözümler. teknoloji. 9. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.04. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir. [!] Ondalık kesirlerle 10. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 18-22.MATEMATİK DERSİ 6. bilim. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 11-15. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının.2011 4 SAYILAR ONDALIK KESİRLER 4 ONDALIK KESİRLER 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 8. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. çevre. ekonomi vb. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. [!] Ondalık kesirlerle 10.

[!] Eğitim.2011 4. 5. [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. YÜZDELER 4 [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.  Ondalık Kesirler 17 . Diğer birimler sadece tanıtılır. SINAV (02-06 MAYIS) 4 SIVILARI ÖLÇME 1. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncelproblemler oluşturulabilir veçözdürülebilir.04. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. bilim. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.MATEMATİK DERSİ 6. 3. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır.2011 UZUNLUKLARI ÖLÇMEUZUNLUKLARI ÖLÇME ÖLÇME 3. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ve mL üzerinde durulur. C Oran ve Orantı 25-29. ÖLÇME 02-06. çevre.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . teknoloji. 2.05. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. cL. ekonomi vb. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 1. KAZANIM 6.

[!] Dairenin alanına girilmeyecektir. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 09-13. karesel. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. m2.05. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir. 2.. [!] ÖLÇME  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı ALANI ÖLÇME 16-20. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.05. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. cm2 mm2. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 18 . ÜNİTE: ALANDAN HACME. [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.2011 4 DEĞERLENDİRME 6.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Dikdörtgensel.2011 3. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 4 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2.

Dikdörtgenler prizması. 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. [!] Cisimlerin açınımları. ÜNİTE: ALANDAN HACME.06. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer. Dikdörtgenler prizması.05/01-03.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Boyut kavramı vurgulanır. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME 4 1. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. 3. dikdörtgen.y vb. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.2011 GEOMETRİK CİSİMLER 4 • A= 2(u. [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. Dikdörtgenler prizması.y.b)+2(a. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: ALAN ÖLÇME • A=2(a. 2. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar.c. V=x. eşkenar dörtgen. H=u. Dikdörtgenler prizması. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 1.MATEMATİK DERSİ 6.05. üçgen. dikdörtgen.c)+2(b. Prizmaların temel elemanlarını belirler. 2. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN GEOMETRİ 4.b. [!] Cisim köşegeni tanıtılır. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Dikdörtgenler prizması.k.y) + 2 (u.k) + 2(y.2011 HACMİ ÖLÇME 19 .h.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 30-31. 5. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır.c) 23-27. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . üçgen.

[!] Sıvı ölçme birimleri. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME HACMİ ÖLÇME 4.2011 4 SIVILARI ÖLÇME 2. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. Sıvıları ölçmenin. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3.201013- 4 DEĞERLENDİRME Reyhan Rahime SOLMAZ MATEMATİK ÖĞRETMENİ 20 .MATEMATİK DERSİ 6.  Ondalık Kesirler 06-10.  Ondalık Kesirler 17. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.06. m3.06. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .