2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

4

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır. [!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır.

È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27-30.09/01.10.2010

Doğal Sayılar

2

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu. elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu.10. • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Eşit. bir harf.. günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . [!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle. bir sembol veya özel Kümeye karşılık olarak . 2. …}” biçiminde sıralama.. fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅..2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve 04-08. Bir kümeyi modelleri ile belirler. . denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. kesişim.MATEMATİK DERSİ 6. Nesneleri temsiltırnaklı ayraç içinde aralarına neden olmamak için eden sembolleri. . [!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. Elemanların nokta veya (Venn şeması).. evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir. 3 .. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. bir isim kullanmak. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. farklı temsil biçimleri ile gösterir.2010 KÜMELER SAYILAR A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir. .. İşlemler. Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme.. . • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı. bir düzlem parçası oluşturma şekillerle temsil edildiği 1. karışıklığa virgül koyarak “{... Kümelerle birleşim.

ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir.10. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Bir soruna dönük makale. görüşme. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz. 11-15. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANI ÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAYILAR 2 VERİ TOPLAMAOLUŞTURMA VEİÇİN SORULARARAŞTIRMALAR OLASILIK VE İSTATİSTİK KÜMELER 3. 1.2010 [!] Veri toplamada anket. Bir kümenin alt kümelerini belirler. uygun örneklem seçer ve veri toplar. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. tarama vb.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 2 4 . örneklem olarak isimlendirilir. araştırma-inceleme vb.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Canlılarda Üreme. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. veri toplama araçları kullanılır.MATEMATİK DERSİ 6.

3 [!] Aritmetik ortalamanın.10. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. 4 C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. ekonomi vb.2010 2. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. [!] Tabloya başlık yazılır. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. [!] Eğitim. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) YAYILMA ÖLÇÜLERİVE MERKEZİ EĞİLİM 1. ile ilgili araştırma-inceleme. [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. araştırma-inceleme vb. teknoloji. çevre. 2.10. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. [!] Açıklığın.ekonomi.2010 1 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DEĞERLENDİRME 2. OLASILIK VE İSTATİSTİK 18-22. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. TABLO VE GRAFİKLER [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . İSTATİSTİKOLASILIK VE C Tablo ve Grafikler 25-29.4 ve 1. alışveriş vb. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. [!] Tablolar. makale vb. [!] Verilerden. çevre. [!] Eğitim.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. Canlılarda Üreme. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. ÜNİTE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5 . bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. teknoloji. [!] Bir sorunla ilgili makale. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. ile ilgili veiçeriklerinde sütun grafikleri ulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. bilim. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. bilim.

[!] Pozitif ve negatif tam sayıların.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. diğer kenarları aynı doğrultuda.MATEMATİK DERSİ 6. 2. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. 16-20. [!] Dikliğin. tümler. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. KAZANIM 1. açının köşesi denildiği vurgulanır. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Tam sayıları açıklar.5)  Açıları Ölçme 22-26. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. [!] Bir açının açıortayının. SINAV (01-05 ARALIK) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) GEOMETRİ DOĞRU. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.11. [!] Açı üzerindeki noktaların. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.11. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır.11.2010 5. 2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir.2010 KURBAN BAYRAMI TATİLİ GEOMETRİ 1. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR TAM SAYILAR 01-05.11. DOĞRU PARÇASI VE IŞIN 408-12. `Fen ve Teknoloji Dersi. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. [!] Açı. Komşu. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. Mutlak değerin anlamını açıklar. [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır.2010 4 1. 3. 3. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır. [!] Bir kenarları ortak.2010 2 AÇILAR 2. ÜNİTE 6 .

[!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır.2010 2.). beşgenler beşgenlere.2010 · · · 2 AÇILARI ÖLÇME 1. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 22-26. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. paralelkenarlar paralelkenarlara. EŞLİK VE BENZERLİK 4 KAZANIM 2. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır.  Dönüşüm Geometrisi 29-30.12.2010 4 DEĞERLENDİRME 7 . Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ÖLÇME 1.2010 4 1.  Dönüşüm Geometrisi 13-17. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir. [!] Etkinliklerde kareli. [!]Eşlik için ”≅ ” sembolü. benzerlik için “≈ ” veya “∼ ”sembolü kullanılır. benzer ). Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. diğerinden söz edilir. Tümler. dörtgenler dörtgenlere. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir.11/01-03. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır.12.11. [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( BAD ) = m( BAC )+m( CAD ) olduğu belirtilir.MATEMATİK DERSİ 6.12. [!] Eş şekillerin. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır.. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. SINAV (01-03 KASIM) GEOMETRİ ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 06-10. ..

[!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. İnşalarda bunlar dikkate alınır. Çokgenleri inşa eder. [!] Ötelemede şeklin duruşunun. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin daha önceki çizim becerileri dikkate alınır.2010 27-31. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir n-genin oluşturulduğu vurgulanır (n =3. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. Öteleme hareketini açıklar.MATEMATİK DERSİ 6. Eşlik ve Benzerlik C 8 . SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. 4.12. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin. 20-24. 5 …). [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. 4 [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. 2. açı.2010 1 GEOMETRİ GEOMETRİ ÇOKGENLER DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1. kenar sayısı vb.) incelenir. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır.12. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .

Doğal sayıların çarpanlarını vekatlarını belirler. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SÜSLEMELERÖRÜNTÜ VE 2. 6. [!] 2. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. Bölünebilme kurallarını açıklar. 6. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir. Asal sayıları belirler. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır. GEOMETRİ C Dönüşüm Geometrisi 3. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. SINAV (03-07 OCAK) C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 9 . asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK.MATEMATİK DERSİ 6. KAZANIM 3. 4. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. Öteleme ile süsleme yapar. 3 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .2011 SAYILAR 4 [!] Bir doğal sayının çarpanları.01. [!] 1 doğal sayısının. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir. [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. DOĞAL SAYILAR 03-07. 5.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir.sayısı”. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. ÜNİTE ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 10-14. [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .2011 2 CEBİR 1.01. Bu yüzden n’ ye.) olmalıdır. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. 3n vb. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir.MATEMATİK DERSİ 6. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. b. [!] a. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. n-2. örüntünün “n. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. 2. n birer doğal sayı olmak üzere. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. C Cebirsel İfadeler 10 .

problemlere uygun denklemleri kurar. 2. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. Denklemi açıklar.2011 1. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.2011 YARIYIL TATİLİ 4.01.201124- 4 DEĞERLENDİRME 31.01. 4 28. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır. C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 2 CEBİR EŞİTLİK VE DENKLEM CEBİRSEL İFADELER 17-21. [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6.01/11. 3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 11 . SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar.02.

[[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] İki kesrin çarpımının. [!] Bölme işleminde. “ters çevir. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. C Çarpanlar ve Katlar 14-18. KESİRLER 2.02. [!] Ortak payda algoritmasında. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. ÜNİTE 12 . birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle bölme işlemini yapar. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. [!] Payda eşitlemenin.MATEMATİK DERSİ 6. Kesirleri karşılaştırır.02.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. 5. CÖrüntüler ve İlişkiler 21-25.2011 4 KESİRLER 4. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır.2011 4 SAYILAR 3. 4.

[!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4 . KAZANIM 4. 13 .2011 2 SAYILAR 2. C Kesirler C Kesirler 07-11. SINAV (01-04 MART) ONDALIK KESİRLER 4 2. SAYILAR ONDALIK KESİRLER 3. [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.2011 6.03.03.02/01-04. [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır.03.MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KESİRLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 28.2011 4 ORAN VE ORANTI ORAN VE ORANTI 1. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. “4:6. [!] Oranın. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) 14-18.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME 1. 14 . [!] Kilo. problemlerde kullanır. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İSTATİSTİKOLASILIK VE OLASI DURUMLARI BELİRLEME 14-18.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) UZUNLUKLARI ÖLÇME 4. 2 [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır.2011 1. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. santi. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.03. hekto. desi. deka. [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. m. 2.MATEMATİK DERSİ 6. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.

rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.2010 4 OLAY ÇEŞİTLERİ 1. [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir. Tümleyen olayı açıklar. SINAV (04-08 NİSAN) 5. olay.MATEMATİK DERSİ 6. oran. isteğe bağlı gösterimler kullanılabilir. 2.2011 OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 3. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIML AR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 15 . ondalık kesir ve yüzde kavramları ile ilişkisi fark ettirilir. C Ondalık Kesirler CYüzdeler 28-31. olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır.03/01-04. örnek uzay. 2. [!] Bir olayın olma olasılığının kesir. [!] Öğrencinin.Kesin ve imkânsız olayları açıklar.04. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Deney. 04-08.03. OLASILIK VE İSTATİSTİK C Tablo ve Grafikler C Kesirler C Ondalık Kesirler CYüzdeler 4 OLASILIK VE İSTATİSTİK OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 21-25. [!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir başka deyişle bir çıktının olma olasılığını artıran veya azaltan durumlar olmamalıdır. [!] Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları eşit olmalıdır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır.2011 4 DEĞERLENDİRME KAZANIM 5. çıktı. [!] Örneklerde veya problem çözümlerinde olayları belirtmede. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.

2011 4 SAYILAR ONDALIK KESİRLER 4 ONDALIK KESİRLER 6. [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır. [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. çevre. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. teknoloji. [!] Ondalık kesirlerle 10. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. ekonomi vb. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 11-15. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının. Ondalık kesirleri çözümler. 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. 9.04.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 7. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Eğitim. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. [!] Ondalık kesirlerle 10. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır.2011 5. bilim. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.04. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 8. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 18-22. 4. ÜNİTE 16 . [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.

ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncelproblemler oluşturulabilir veçözdürülebilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.  Ondalık Kesirler 17 . Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. cL. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.05. ÖLÇME 02-06.2011 4. çevre. 2.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . 5. ekonomi vb. [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. [!] Eğitim. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. bilim. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.04. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. KAZANIM 6. Diğer birimler sadece tanıtılır. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır. C Oran ve Orantı 25-29.2011 UZUNLUKLARI ÖLÇMEUZUNLUKLARI ÖLÇME ÖLÇME 3. 3. YÜZDELER 4 [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. SINAV (02-06 MAYIS) 4 SIVILARI ÖLÇME 1. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 1. teknoloji.MATEMATİK DERSİ 6. ve mL üzerinde durulur.

üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. ÜNİTE: ALANDAN HACME. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. cm2 mm2. m2. karesel. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. 18 ..2011 4 DEĞERLENDİRME 6. [!] Dikdörtgensel. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 4 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.05. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 09-13. 2. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] ÖLÇME  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı ALANI ÖLÇME 16-20. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir.05. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir.2011 3.

V=x.c) 23-27. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. Dikdörtgenler prizması. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. dikdörtgen. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. Dikdörtgenler prizması.b)+2(a. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. Dikdörtgenler prizması. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.2011 GEOMETRİK CİSİMLER 4 • A= 2(u. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Prizmaların temel elemanlarını belirler.h.k. [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir.05/01-03.y) + 2 (u. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.k) + 2(y. [!] Cisim köşegeni tanıtılır. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 1.c. [!] Cisimlerin açınımları.2011 HACMİ ÖLÇME 19 . 5. Dikdörtgenler prizması. eşkenar dörtgen.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .06. 2. ÜNİTE: ALANDAN HACME. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer. H=u. 3. dikdörtgen. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME 4 1.b.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 30-31.05. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. üçgen.y. 2. üçgen. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN GEOMETRİ 4.c)+2(b. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: ALAN ÖLÇME • A=2(a. Dikdörtgenler prizması.y vb. [!] Boyut kavramı vurgulanır. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. 6. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.

Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.MATEMATİK DERSİ 6.2011 4 SIVILARI ÖLÇME 2. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.  Ondalık Kesirler 17.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .06. m3.  Ondalık Kesirler 06-10. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME HACMİ ÖLÇME 4. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. [!] Sıvı ölçme birimleri.201013- 4 DEĞERLENDİRME Reyhan Rahime SOLMAZ MATEMATİK ÖĞRETMENİ 20 . Sıvıları ölçmenin.06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful