T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV . Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II.

ahlak. 3. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. geniş bir dünya görüşüne sahip. ailesini. topluma karşı sorumluluk duyan. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. İlgi. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı. zihin. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. koruyan ve geliştiren. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. kişilik ve teşebbüse değer veren. ahlaki insani. insan haklarına saygılı. hür ve bilimsel düşünme gücüne. 1 . vatanını. Türk milletinin millî. beceri. Türk milletinin bütün fertlerini. Beden. yapıcı. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. 2. 1. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. Değişim. bilgi. Yetişkinlerin bireysel. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. 2 . Yaş. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. içerik. değerleri. 3. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. tutum. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. algıları. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. cinsiyet. toplumsal rollere sahip olmuş. 4. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir.I. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. 2. Hayata. beceri ve tutum kazandırma. birtakım bilgi. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. beceri. inançları ve tutumları oluşmuştur. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. başkalarının haklarına saygılı. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. politik vb. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi. yazma. iş yaşamında. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. 6 . kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. Türkçe bölümü. yurttaşlık bilincine sahip. dinleme. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. Yetişkinlerin.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. ekonomik. Olaylar ve olgular. Dil bilgisi. Program. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Yaşadığı toplumun farkında olan. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Günlük yaşamında. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. konuşma. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır.beceriler. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. okuma.

İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır. TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. Paylaşım. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. yaşam. sosyal. matematik. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. etkili ve güzel kullanan.Türkçeyi doğru. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. Türkçeyi Doğru. günlük hayatında gerekli okuma yazma.

görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. yol tarif etme. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. konuşma. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. Telefon konuşmaları. Okuma yazma öğretimi. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. Dinleme. dinlemenin önemi. Dinleme. Dinleyici. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. okuma. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. bilgi almanın. haber. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. Konuşma ile dinlemeyi. Arkadaşlık. Toplum yaşamında okuma. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. bildiri. Bunlar dinleme. bugün daha da artmıştır. 8 . Gerçekten de konuşmayı. Bu yöntem. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. Bu bakımdan yetişkinin. yazma.

Başka bir deyişle. konuşarak anlaşırlar. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. Bu.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. Okuyan kişi sözcükleri tanır. İyi konuşanlar. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. Okumada temel amaç. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. uygulanır ve yaşatılır. konuşmanın önemi daha da artmıştır. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. Okurken. Konuşma. başka deyişle insanlar. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. Dil 3. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. Demokrasi. göz satır üzerinde sıçrar. Konuşma. Günümüzün demokratik toplumlarında. dinleyenlere konuşur. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. toplumun oluşmasında etkilidir. duygu 2. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. Konuşma. 9 . c) Okuma Okuma. dinleyicileri daha kolay etkiler. b) Konuşma Konuşma. sözcükleri. düşünce ve duyguların başkalarına. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. bireyin metni görüp algılaması. yazıyı. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. kaymaz. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. Okuma. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. algılama ve kavrama sürecidir. şu ögeleri kapsar: 1. Düşünce. sözlü olarak bildirilmesi yoludur. cümleleri. konuşma ile kurulur. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir.

yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. uzun tekrarlar sonucu. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. Kısaca. CD). Okuma yazma öğretiminde. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. Yazmak. Yazma. işitsel (radyo. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. Yetişkinler. İyi okuyan. harf birer yazmaanlatma aracıdır. çok okuyan. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. ses bantları. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. her sıçramanın ardından duraklar. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. grafik. hızlı okuyup zaman kazanılır. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. düşündüklerini. rakam ve harflerin. Düzgün yazmak. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . Bundan ötürü I. kasetçalar.sözcükleri tanımakla sağlanır. duyduklarını. düşünce. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. Sessiz okuma. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir. Göz. Sessiz okuma. Kademe Öğretim Programında. Yazmada şekil. duygu. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. ses organları devreden çıkar. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. rakam. teyp. sessiz okumayla olur. konuşulanları yazıya dökmektir. gelen uyarıcıların algılanma. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. gözle okumadır. d) Yazma Yazma. temel amaçlardan biridir. sesli okumaya göre daha hızlıdır. sembol. Sessiz okumada. grafik. özellikle yetişkinlerin I.

Afiş. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. Ailem”. karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. Radyo. kitlesel olan. yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. Görmeye dayalı araçlar. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. “Ülkem”. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. sinema. Burada. “Çevrem” temasında.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. maket. Programda. “Çevrem” . Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. televizyon. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. insan hakları. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. sosyal ilişkiler ve kurallar. “Ben ve Ailem” temasında.

Programla. 15. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. özgüven duyabilecektir. 6. 10. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. 5. 4. ilişkilendirebilecektir. 12. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. 8. Araştırma yapma. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 13. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. 14. T.C. estetik duygular geliştirebilecektir. 9. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. Model kurabilecek. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. dikkatli. 3. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. beceri. 12 . bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. 7. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 11. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 2. Sistemli.

programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. 13 . MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. konuşma. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir. Konuşma 3. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. Yazma 5. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. Programla. Dil bilgisi.TÜRKÇE Türkçe programı. Okuma 4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. Türkçe dersi programında. beş öğrenme alanına yer verilmiştir. Programda fen konuları. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bunlar: 1. T. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. yazma. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir. dilin yapısı. T.C. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. Dinleme 2. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. okuma. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir.C.

Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. 8. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. T. Vücudumuzu Tanıyalım 2. 5. 14 . Isı. Işık ve Elektrik 4. Canlılar Dünyası 5. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 2. Maddeyi Tanıyalım 3. Yetişkinleri düşünmeye. 6. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. ahlaki. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. 3. kavram. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Millî kimliği merkeze alarak. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. 4.C. 7. Bilgi.

15 . Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. Kazanımlar. beceri. 2. Yani birinci kazanım. KAZANIMLAR Kazanımlar. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. Öğrenim Hayatı. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. Kazanım. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. tutum ve değerlerdir. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. 3. 10. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları. Askerlik Hayatı. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. 11. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. Atatürk ve Millî Mücadele). Atatürk ve Demokrasi Eğitimi.9. 12. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri.

Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Sağlık Kültürü. kazanımların içeriği. sorgulayarak. 16 . bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. yöntemi. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. görüşlerini açıklayarak. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. Öğretmen. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Kariyer Bilinci Geliştirme. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. Özel Eğitim. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. Örneğin. araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Etkinlikler. Girişimcilik. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi.

Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. problem çözme. 3. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar.4. tonlama.1. kişisel nitelikler. tonlama ve telaffuza dikkat eder.19. Dinlerken vurgu. tutum ve değerlerdir. araştırma.1. 4. :1. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. 2. öz değerlendirme formları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. 2. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2. diğer dersler. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. bilgi ve becerilerini kullanması. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır. şekil. beceri. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. yaratıcı düşünme karar verme. fotoğraf : 2. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir. Dinlediğini Anlama 1.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. gözlem formları. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme. grafik.2. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Vurgu. etkili ve güzel kullanma. Türkçeyi doğru. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. bilgi teknolojilerini kullanma. 2. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması. Duyduğu sesleri ayırt eder.3. AÇIKLAMALAR 2. görüşme. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi. 2.16.

BÖLÜM I. KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 .II.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 7. Görsellerde gördüklerini betimler. Duygularını. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. 18. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. ayva. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1.6. “a. 1. 14.2. 8. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi. l. Uygun bir duruş alması.1. 1. çalışma kitabı vb. 16. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. erik. 5. Kalemi başparmak. 6. Tanıtılan sesi. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir. diğer sesler arasından seçmesi. yatay. defter.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1. Kitabını özenle kullanır.18. Harfleri. Hazırlık yapar. Düzenli çizgiler çizer. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. Kalemi doğru bir şekilde tutar. düşüncelerini. yazar ve okur. AÇIKLAMALAR 1. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. 1. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap.11. 2. Bir dizi görsel arasından. ”armut. 1. 17. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.6.8. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. 4. arasındaki mesafeyi ayarlaması. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. 9. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. 20 . 1. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer. Duyduğu sesleri ayırt eder. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. Kelimelerden cümle oluşturur. 1. Dik. 1. 10. Söyleneni yazar ve okur. 11. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir. 3. 13. 1. yorumlar. 15. 12. Kendini tanıtır.4.5.3.

1.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. 1.3. Uygun bir oturuş şekli alması. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. Dinlemeye hazırlık yapar. 21 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. görüşme. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. gerekli araçları hazırlaması. 2. 1. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması. 1. gerekli olmadıkça konuşulmaması. söz isteme. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.3. Görgü kurallarına uygun dinler. kendini konuşanın yerine koyma vb. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.1. öz değerlendirme formları. saygılı olma. Üç ayrı resim üzerinde. gözlem formları. 3. Konuşanın sözünü kesmeme.2. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1.

Dinlediğini Anlama 1. sunulan görsellerden.4. ne. görüşme. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. 2. : 2. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. grafik.1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.1. masal veya metinde. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. nasıl. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.4. cümlenin anlamından. 2. Dinlediklerini zihninde canlandırır.7. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 . 6. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi. Zihinde canlandırılanların sözlü. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi. 2. nerede. Dinlediklerinde dil. 2. 2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. 7. ne zaman. 4.10. 2. Dinlediği hikaye. öz değerlendirme formları.3. 2. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. ne zaman. 2. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi.6. 2.2. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır.6. gözlem formları. nasıl.Yaşam Becerisi: B.1.den yararlanılması. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması. 5. Dinlediklerinde ne. bilgi ve becerilerini kullanması. 2.7. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. 2. şekil. Bilmediği kelimenin anlamını. nerede. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi. Dinlediklerinin konusunu belirler. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. 8. 3.8. 2.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. fotoğraf vb. 2.

14. 23 . Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. görüşme. 15. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2. Dinlediklerinde ne. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinlediklerini özetler. : 2.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. gözlem formları. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Dinlediğini Anlama (devamı) 11. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. 2. 16. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. 13. öz değerlendirme formları. 2. nasıl. kişi. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.11. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. olay. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. nerede. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.16. : 2. yer vb. 12. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 2. :2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.14. 14. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 17.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması.16.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. ne zaman.11. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2.

Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. 24 . görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 3. 3. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Sorgulayarak dinler. 3.4.5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi. öz değerlendirme formları. hastalıkları. AÇIKLAMALAR 3.1. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi. Tür. gözlem formları. soru sorması.5.2. Katılımlı dinler. görüşme. 3.Dinlerken etkileşim kurması. 3.3 İstenen bilgiyi seçmesi. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. 3.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi. Metni takip ederek dinler. Seçici dinler. 4. 2. hemşire. 5. şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi.2. Çocuk bakımı. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe. açıklama yapması.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 . : 1. 1. millete saygı göstererek konuşma. karşısındakini incitmeden. 7. manevi. Yaşam Becerisi: C. görseller hazırlaması. kültürel. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. 1. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. bilgi toplaması. 1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. vatana. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. ahlaki. bayrağa. 8. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. Konuşmaya hazırlık yapar. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. öz değerlendirme formları. söz alarak. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.10. 6. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.8.3.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 1. 4. : 1.8. 3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. görüşme. Dinleyicilerle göz teması kurar. gözlem formları. konuşma denemeleri yapması vb. 2. Konuşma nedenini ifade etmesi. zihinsel vb. 5. sosyal vb. : 1.) karşı hoşgörü gösterir.8. Konu dışına çıkmadan konuşur. Konuşmalarında beden dilini kullanır.2. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. . Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel.) uygun konuşur.1.6.

istek. bu nedenle. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir.1. : 2. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi.30. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi.15. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.4. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. gözlem formları. Geleceğe yönelik planlarını. 9. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.9. : 2. tiyatroyu. : 2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. : 2. olayları.2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 2. Yaşam Becerisi: A. öz değerlendirme formları.5. 4. bunun nedeni. A. Duygu. bunun sonucunda. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. : 2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Yaşam Becerisi: A. 5. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Kişileri. AÇIKLAMALAR 2.1. 2.9. Dilek.6. 26 . farklı çevre ve ortamları vb. 2. 2.7. 6.6.7. 8. görüşme.” sözleri kullanması. 7. Kendine güvenerek konuşur. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi.13. İzledikleri filmi. karşılaştırması.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. bu yüzden vb. nesneleri. 2. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler.1. konseri anlatmalarının istenmesi. 3.5. 2. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2.

B. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır.1.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. resmi bir kurumda. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. : 3. 3. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. Yaşam Becerisi: A.14. B.15. Ailede okulda ve sınıfta.4. özür dileme. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi.40. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir. Selamlaşma.4. AÇIKLAMALAR 3. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. teşekkür etme. : 3.4. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. : 3.1.2. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması. 4.2. : 3.22. Topluluk önünde konuşur. 3. 3. : 3.1. Yaşam Becerisi: A.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini.26.2. : 3. ölüm ve düğün törenlerinde.1.2. İkna edici konuşur. görüşme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması.Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. kutlama. ziyaretlerde.3. 3. Bilgilendirici konuşur. : 3. 3. telefonda. çalışma gruplarında. Çeşitli durumlarda.4. 2. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. Tür. öz değerlendirme formları. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. bayramlarda konuşma. tanışma. 3. 27 . işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. hastanede.4. gözlem formları.A. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.1. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Yaşam Becerisi: A. toplu taşım araçlarında konuşma vb. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar.

vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi.3. farklı kişilere okutulması. yanlış okumaların yapılmadığı. mani. deyim vb.6. 5. öne arkaya sallanmadan. Akıcı okuma.3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.2. fıkra veya şiirin. okutulması. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 3. 1. : 1. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. Kurallarına uyarak sessiz okur. öz değerlendirme formları.4. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.1. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 28 . Akıcı okur. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. öykü. görüşme. Kitabını. konuşur gibi okuma. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. duraklamaların. 1. gözlem formları. başını sağa sola çevirmeden. 1. Tekerleme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. gözleriyle takip ederek okuma. 2. Okumaya hazırlık yapar. dudaklarını kıpırdatmadan.5. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. AÇIKLAMALAR 1. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 6. Bir masal.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Fısıldamadan. 4.

görüşme.) yazılanları uygulaması.1. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 10. Okuduğundan hareketle. AÇIKLAMALAR 2. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. 8. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. 7. : 2.6. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. 2. nerede. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.9. nasıl. : 2. 13. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.5. 6. metinde ulaşılan sonuçtan farklı. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarının konusunu belirler.3. Yetişkinin. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. 29 . araçların. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır. ne zaman. 4. Okuduklarında ne. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. öz değerlendirme formları. Kullanım kılavuzunda (ilaçların. 11. 2. Okuduklarını zihninde canlandırır. 2. temizlik maddelerinin vb. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi.12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 12. 3.11. Yaşam Becerisi: C.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. gözlem formları. Okuduğunu Anlama 1. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Okuma öncesi. 9. 5.9.

Ekleri kullanarak kelimeler türetir.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. “–cı. 2. -lı.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.2. 4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4. öz değerlendirme formları. -sız ” vb. çoktan seçmeli. Söz Varlığını Geliştirme 4. boşluk doldurma ile yapılabilir. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. gözlem formları. görüşme. -lık. 30 . görselleri seçme ve eşleme.

Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. masal. gazeteleri. Tür. Kitaplıktan seçtiği. destan. 5.5. bilmece. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. : 5. çoktan seçmeli. Yaşam Becerisi: B. masal vb. tekerleme.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5.3. 5.5. 5. öykü. 2.4. görüşme. 31 . görselleri seçme ve eşleme. Paylaşarak okur. Gazete ve dergi okur.3.1. 4. Rehber yardımıyla okur. Serbest okur. 5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. öz değerlendirme formları. 5. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.19. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. dergileri okuması.1. : 5. öykü.4. Efsane. şiir. kendi getirdiği. gözlem formları. 3. şiir okur. Seçtikleri metinleri okumaları. Fıkra.2. Tiyatro. öğretmenin önerdiği. arkadaşından aldığı kitapları. 5. boşluk doldurma ile yapılabilir. metinlerin paylaşılarak okunması. AÇIKLAMALAR 5.

onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı. Matematik: Rakamları okur ve yazar. Yazma Kurallarını Uygulama 1. özel adların aldığı ekleri ayırmada.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. plan./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 1. Rakamların kurallarına uygun yazılması. 2. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. görselleri seçme ve eşleme. 1. Harfler. kelimeler. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede.5. 4. sembol ve işaretlerden yararlanır./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.1. Yazılarında imla kurallarını uygular. 5.6. : 1. kesme işaretini.6. seslenme. : 1. öz değerlendirme formları.5. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. virgülü. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. özel adların ilk harfini büyük yazma. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. 1. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. boşluk doldurma ile yapılabilir. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.6. ünlem işaretini. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. Yazma öncesinde araç gereç. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Sıralamalarda sayı. Noktayı.4.3.4. ilişkili sözcükler arasında. kısa çizgiyi. uzun çizgiyi. Yazmaya hazırlık yapar. 1. gözlem formları. konu. görüşme. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. 3. 1. 6. 1. 1. çoktan seçmeli.3. belirlenmesi. 32 . hitap. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi. Noktadan sonra büyük harfle başlama. yöntem vb. konuşmaları belirtmede kullanması. Tarih uygun yere.

çoktan seçmeli. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. sabıka. mesleğini.10. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. işin vb. gözlem formları. Planlı yaşama becerisi kazanır. 2. Yaşam Becerisi: A. 12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. : 2. 2. Bir etkinliğin. :2. Yaşam Becerisi: A. Dilek. yönergesine uygun olarak doldurması. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.12. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.12. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda. fiziksel özelliklerini. işe başvuru formu. acil bir durumda (deprem./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. Çocuklarının sağlık sorunları.2. Adını-soyadını.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. Kendisini.4. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi. yangın. İfade tutanağının yazılması. Formları yönergelerine uygun doldurur. 2. Olayları. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.5. Özgeçmişini yazarak hazırlaması. 2. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi. 9.10. 33 . ::2. 6. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. 2. Yazısına uygun başlık belirler.8. öz değerlendirme formları. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 11. İkametgah belgesi.19.8. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. 5. 13. İmza atar ve anlamını bilir. Girişimcilik becerisi kazanır. nüfus cüzdanı örneği.11. 8. çığ vb. gönderi formu vb. :2. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. sel. vekâletname.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. yaşlarını. oluş sırasına göre yazar. AÇIKLAMALAR 2. senet. görüşme.11.10. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. 7. 2.1. aile bireylerinin adlarını. Bir işe başvuru formunun doldurulması. 2. 10.5. 4. Duygu. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 2. yaşadığı yeri vb.3. yazması. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. :2./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. 2. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması. 3. görselleri seçme ve eşleme. boşluk doldurma ile yapılabilir.

34 .2. 3. anı vb. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.4. şarkı. çoktan seçmeli. Dikte etme çalışmalarına katılır. Mani. 6. Bilgilendirici yazılar yazar. ninni. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. görüşme. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. okuyucuyu bilgilendirmesi. AÇIKLAMALAR 3. Davetiye. tebrik kartı yazar. ninni. öz değerlendirme formları. 7. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. 4. yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Mektup yazar. görselleri seçme ve eşleme. türkü. gözlem formları. 5. Günlük. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü.5. tekerleme. tekerleme. 3. 2. 3. şiir) yazması. boşluk doldurma ile yapılabilir. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. şarkı.5. Tür.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. şiir yazar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1.

saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Görsel Okuma 1. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. programlar hakkında yorum yaptırılması. : 1. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 4. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 1. 35 .C. görüşme. 1. görselleri seçme ve eşleme. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Bayramlar.C. Resim ve fotoğrafları yorumlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi. yöreye özgü sosyal olaylar vb. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb. toplumdaki sevgi.27. 2. 1. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.8. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. : 1. düşünceleri sorgular.1. anmalar.1. haberleri.18. sorularla reklamların sorgulanması. Şekil. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. : 1. C. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.4. spor.10. gözlem formları. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. 6.10. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. istekler. “Bu reklamdan. AÇIKLAMALAR 1. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. 8. çoktan seçmeli. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma. belgesel vb. : 1. Reklamlar. TV ) verilen bilgileri.22. Yaşam Becerisi: C. 1.10.1.29.15.3. toplantılar.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. : 1. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir. Yaşam Becerisi: C. öz değerlendirme formları.4. Televizyonda izledikleri haber.20. dergi. 3. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Karikatürde verilen mesajı algılar. boşluk doldurma ile yapılabilir. 5. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.8. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir. Yaşam Becerisi: C. Beden dilini yorumlar. 7.

Bilgi.18. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Görsel Sunu 1. Bilgi. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 2. 3. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. görüşme.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. düşünce ve izlenimlerini resim. görselleri seçme ve eşleme.2. gözlem formları. 36 . Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir. Yaşam Becerisi: B. çoktan seçmeli. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. boşluk doldurma ile yapılabilir. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 4. AÇIKLAMALAR : 2. öz değerlendirme formları. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. 3. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. Temizliğin. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir. öfke vb. düşünce ve hayallerini anlatır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.2. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. A. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur. Her grup üyesi. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. 38 . Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır.4. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. 1. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder.

Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır. artan besinlerin neler olduğu sorulur. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. Planlı yaşama becerisi kazanır. Artan besinlerden (ekmek.6. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar. tavuk suyu vb. Planın uygulanması üzerine konuşulur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. A. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. olduğu kaynakları verimli A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A. pilav. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur.5. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Sahip kullanır. Fatura okutulur ve yorumlanır. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların.8.7.9. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar.

TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Çözümler üzerine tartışılır. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. 5.11. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur.12. Öğretici.10. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. 40 . AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Daha sonra. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. A.13. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır. Kararların nasıl alındığını. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır. Sorun çözme sürecini açıklar. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar.

Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.16. Daha sonra “O beni üzmedi. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.18. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. Stres.15. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir. A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. 41 . kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar. Değişik meslek grupları da yazılır. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir.14.17. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Müsaade Ettim Yetişkinlere. A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. Bana Göre Değil Öğretici. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. Çalışmaya. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. 2. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. nüfus.

aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili.20. planlı çalışma becerisi geliştirir. Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir. Özel Eğitim: Kızgınlık.21.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. Beyin fırtınası yaptırılır. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir.22. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır..19. Davranışlarının. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. Aile bireylerinin duygularına. 6. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar. A. öfke vb. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır. 42 . ailesini ve çevresini tanıtır. empati yapmaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar.

Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar.. “Affedersin”. Birlikte yapılan etkinliklerin. A.. öfke vb. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar.27.25.23. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder.26.24. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. “Sen bizim için önemlisin”. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. “İyi ki varsın”. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. “Seni seviyoruz”. Sorumluluk kabul etmenin. ailede sevgi. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Bu hikayeye dayalı olarak. 43 . Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. A. Aile içinde birlik. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. A. Anne. birlik. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. “Özür dilerim”. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. Ailesi ile birlikte eğlenmenin. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Benim Sorumluluğum “I.

Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6). Bu konu üzerinde tartışılır. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. görüşü üzerinde durulur. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. İki annenin davranışları konuşulur. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. kötü insan yoktur. olumlu özellikleri çoğaltmak. Girişimcilik: 1. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . teması işlenir. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. Buradan hareketle. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. önceliklerini belirleyerek harcar. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. Fotoğrafın sağına olumlu.29. Parasını. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. iyi ya da kötü olan davranışlardır. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Girişimcilik: 1. Para biriktirmenin önemi tartışılır. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde.30.28. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. Önemli olanın. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. bir yetişkin de anne rolünde olur. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. bunu hoşgörüyle karşılar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. Her insan önemlidir. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. İyi insan.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar.

Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı.35. ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur. 45 . A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması.34. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Kuralların gerekçeleri tartışılır. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.32. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar.36. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder. 7. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur.31. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. Ülke kalkınması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici. A. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder.

Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. Farklı mekânlarda. Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. telefon bilme ve kullanma. beslenme. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar. Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. Trafik işaret anlamlarını belirtir. A. A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. adres. nasıl A. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.42. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir. 46 . Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. 2. Acil durumlarda davranılacağını belirtir. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A.41. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A.38. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular.40. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. (Temizlik.39. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1.37. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4).

4. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. diğer rollerle ilişkisi sorulur. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. Bu kalıp yargıların. Farklı kültürlerin. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar.cümleleri kurdurulur.3.2. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. B. ikişerli gruplara ayrılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. Keşke…. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. Kişisel amaçların. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. Rol çatışması üzerinde durulur. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. Farkında Değildim Yetişkinler. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. yaşam biçimlerinin. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır. Bu rollerin. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. Bu örnek olayların kendilerini. mesleki. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur.1.

sigara ve alkol kullanımının kendisine. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur. Hataları üzerine durulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir.5. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. B. ilaç. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. uyuşturucu. Kumar.7.9. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Alışveriş yapılır. uyuşturucu. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. B. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler.8. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.6. ilaç. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler . Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. Kumar. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir. Uygun tepki biçimleri geliştirilir. Örnek olaylar anlattırılır. kişilerin duygu ve 48 .

Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. kültürel özellikleri listelenir. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B.12. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. kişilere katkısı ifade edilir. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır.14. 49 . Akran B. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder.10. B. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin.11. Tür. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal.13. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. B.

8. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. B. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır. Bilgilendirici konuşur.18. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar. Polis mesleğini tanıtır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur.15. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. B. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. Drama yapılarak.17. Çeşitli durumlarda. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler.16. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur.

masal. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. öykü. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. yerel yönetim. alışkanlıkların olduğunu fark eder.20. B. Tür. destan. afiş ve broşürler incelenir. Efsane. kamu. fotoğrafla incelenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. türkü ve şiirleri inceler. destan. yansıtan B. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri.22. Sözlük Çalışması (Yerel. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. öykü.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. yaşam tarzlarının. vb. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar.19. Bilgilendirme yapılır. okur.21. Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. millet. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. B. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. millî egemenlik kavramları araştırılır. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin. 51 . kamuoyu. Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir. kamu hizmeti. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.23.

Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır.30. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.26.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir. B. Haydi. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Şikayetim Var. B. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır.25. B.28. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Doktora Gitmek Doktora. B. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Çevresindeki yararlanır.27. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir. Çevre düzeni. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir.29. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır.

53 . AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. B. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. Trafik kurallarına uyar.32. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Uygulamalı eğitim yapılır.33. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır.31.

4. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Özgür birey olmanın önemini kavrar. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. C. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . C.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. i C. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân.5. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir.3. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır.2. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. 2.6. C. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir.

Yeniden Doğuş Yok. C.11. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. sosyal vb. ahlaki. değerlere uygun(milli. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin.10. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8).9. Tür. Kültürel değerleri algılar ve korur. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi.) konuşur. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir.8. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır. kültürel. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. C.7. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. 55 . . Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar. manevi.

Merkezi yönetim birimlerini tanır.14.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Neden Merkezi Yönetim (Yerel. (kazanım 6). İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. kamu hizmeti.16. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. Hangisinin hak. 56 . Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. afiş ve broşürler incelenir. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. millî egemenlik kavramları araştırılır. C. Millî bayramlarımızla. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.15.12. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. Temel haklar ve özgürlükleri bilir. millet. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir. Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Okuduğunu anlama. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı. C. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. kamu. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir. C. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. yerel yönetim. kamuoyu.13.

Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Sivil toplum kavramının önemini kavrar. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.18. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır. 57 . 2. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar.19. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.17. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 2. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. sonucunda ortaya C. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.

AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.21. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. günlük işlerini bu doğrultuda yapar. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir. dergi. Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete. C. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir. 58 . Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. haberleri. Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. Tür. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur.20. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . televizyon ve radyodan haberler temin edilir. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. düşünceleri sorgular.22.

Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. C. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 .26. Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur.24. arasındaki ilişkiyi sorgular. Reklâmlar. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar.23.25. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması. istekler. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. C. insanı tüketime zorlayan reklam vb. den etkilenmemeye dikkat eder. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.

AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. düşünceleri sorgular. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1.28.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması.27. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. haberleri. bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. 60 .

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .I.

1.A. Rakamları okur ve yazar. 3. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. onarlı ritmik saydırılır. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. tahtaya yazılır ve okutulur. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. . “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. Uygun kutular boyatılır.Ö. 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . birer ve onar ritmik sayar. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. DOĞAL SAYILAR 2. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi. Rakamlar.

Yaşam Becerisi. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7. [!] Sıra sayıları. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. Haftanın günleri. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. Bir çokluktan. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda.Ö. Yaşam Becerisi. 6. KAZANIMLAR 4. belirtilen sayı kadarını ayırır. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Tahtaya işaretlenen. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının.A. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. 20 içinde geriye birer sayar. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır.A. yılın ayları. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. birliklerine ayırarak gösterir. Kalan bir grup nesneyi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. Birliklerin sağda. arasındaki ilişki vurgulanır.

Belli bir sayı seçtirilir. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur. KAZANIMLAR 8. nesnelerin sayısının bir deste. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. aynı türden 12 bardak. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 10. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. sayma çubukları. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. 64 . 12 silgi vb.A.A.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. 10 kuru boya vb.Ö. onluk taban blokları vb. . nesnelerden gruplar oluşturulur. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. fasulyeler. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. . Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır.

16. Örneğin üçer ritmik saymada. dörder. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. 36. 32. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. söylediğin sayı nedir? 6. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde. KAZANIMLAR 11. 8. 100 içinde ikişer ve beşer. 1. … 5 tane 3 saydım. 4. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. 2.Ö. 5. 40 5. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . Doğal sayılarla çarpma. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. 20. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. 24. 15 oldu. 3 6 9 12 15 3. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır.A. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. 40 içinde dörder. 12.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. bölme ve çıkarma işlemleri. 28. söyleyeceğin sayı nedir? 65 . 3.

Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. ⎯ .Ö. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. 10. KAZANIMLAR 12. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır.A. 7. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. • 4. Sayı örüntüleri oluşturur.A. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. 66 . Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. 14. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar. Önce onlukların sayılarına baktırılır. [!] “Büyük”. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. 15. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. 16. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır.

1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir.A. 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir.Ö. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. KAZANIMLAR 16. onluklara böldürülür. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir. 9 birlik. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. .A. 67 . [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. 1 birlik 9 onluk. Bu grup. 9 onluk. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. cetvel modeli üzerinde belirletilir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. süre vb. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş.Ö. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.A. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. mesafe. KAZANIMLAR 18. 200 4 onluk 245 Onlar b. 40 5 birlik Birler b. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir.) araştırıp sunmaları istenir. 68 . 19.A.

69 . “>” ve “=” sembolleri kullandırılır. nüfus. KAZANIMLAR 20. faktörlerin ilişkisini kurar. DOĞAL SAYILAR 21. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] “<” . başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir.A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından. 325. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. Yaşam Becerisi.A.Ö. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. 687. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir. iklim v. 18. sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde.b. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının. 73 . Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir.A.A. KAZANIMLAR 4. ekleme. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur. 20’ye kadar olan doğal sayıları. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma.Ö. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 6. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.

74 . Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. olarak düzenlettirilir. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır.A. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. önce birlikleri. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. KAZANIMLAR 7. Birlikler toplatılır.A. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek. Birliklerin toplamı. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır. Eldeli toplama işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.Ö.

üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.A. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Verilen sayılar. 23+ □ =36 belirletilebilir. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. 11. 10. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb. [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. işleminde verilmeyen sayı. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın.A. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. Toplamları 100’ü geçmeyen. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 75 . kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.Ö. KAZANIMLAR 9.

Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.Ö.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. 27’nin 30’a. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. KAZANIMLAR 12. Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. ∆. 13. AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ . [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.A. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için.A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.

80 + 11 = 91 Problemler. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır. 77 . [!] Problemler.Ö. KAZANIMLAR 14. 15. 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. • Onluklar toplatılır.A. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.A. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. 16.

modellerden biri seçtirilir. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. 5–5=0 [!] “Eksilen”.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. kitaplar. Onluk kartlar. Çıkarmanın ayırma. ayırma işlemleri yapılır. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. etkinliklerle fark ettirilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. 4. … ). [!] Onluk bloklar. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2. .Ö. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. fasulyeler vb. kâğıtlar vb. 3.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. durumlarla çıkarma fark ettirilir. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. birim küpler. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 78 . azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. defterler. 1.A. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. “çıkan”. sayı çubukları. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. silgiler. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. onluk kartlar vb. çıkartılır.

Ö. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Bundan. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.A. Eksilenin birliklerinin. Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. 6. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. 7. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. istenilen kadarı ayırtılarak. Bu sonucun. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. KAZANIMLAR 5.A. Birliklerin farkı buldurulur. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Eksilenin bir onluğu.

tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. eksiltme. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. vb. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır.Ö. çıkarmanın azaltma. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. Eksilen veya çıkan buldurulurken.A. Öğrencilerin. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır.A. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. 53’ün 50’ye. sorularla buldurulur. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. 9. KAZANIMLAR 8. [!] İlk önce 10 içinde. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. ∆. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 80 . gibi semboller kullandırılır. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. 324 – 125 işlemi. üzerine sayma. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □.

Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. Yetişkinlerin. Sonuçtan. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde.A. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. KAZANIMLAR 12. 81 . [!] Problemler. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.A. çözdürülür ve kurdurulur. AÇIKLAMALAR 13. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 14. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler.Ö.

Bu toplamın. 82 . 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur.A. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. 1. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. 3. 4. sayma ve modellerden yararlanılır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3.A. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2.Ö. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”.

Yüzlük tablosunda altışar sayarken. KAZANIMLAR 5. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. Yüzler b.Ö. Yüzler b.çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Eldeli çarpma işlemini yapar. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Onlar b.A. Birler b. [!] Yüzlük tablosundan. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. Çarpım tablosunu oluşturur. Birler b. Onlar b. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur. 7. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 .A. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. 8. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir.

Doğal sayılar 10. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar.A. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. Çarpma işleminde. 11. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır.A. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. 84 . sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. 9. [!] Problemler. Problemler. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce.

Ö. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. üçerli. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. 1. model kullanılarak çözdürülür. sonra işlem yaptırılır. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 2. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi.A. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . ikişerli. depremzede ailelere dağıtılacaktır. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. birerli.A. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür.

bölen. [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir.A. Okuma yazma dersi. . 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. Problemler. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. 5. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.A. Yapılan işlemlerde “bölünen”.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.Ö. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. [!] Problemler. bölen. KAZANIMLAR 4. bölüm. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. “bölen”. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 86 . yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Bölme işleminde. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. [!]Bölme işleminde bölünen. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak.

0 1 2 1 87 . payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır. Kağıt. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. Buna dayanarak bütün. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. KESİRLER 2. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak.A. [!] Pay. örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür.Ö. Bütün. kesilebilen. kesir blokları. eş parçalara katlanabilen. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. [!] Kesrin biriminin. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir.A. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

88 . Karenin. kitabın. 2. dikdörtgen. sıranın. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu. dikdörtgen. kürdan. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır.Ö. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. masanın. üçgen ve çember modellerini oluşturur. plastik çubuklar.Kare. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. 1.A. nesneler kullanılarak kare. dikdörtgenin. çubuk makarna. tel vb. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. kâğıdın kenarları. üçgen ve çember modelleri oluşturulur.A. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır.

89 . Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. problemler.A.1 metre = 1 m vb. 2 santimetre = 2 cm. gibi. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır. Örneğin. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.A. 5. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . 1. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür.Ö. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. 300 cm = 3 m vb.

çokgen olarak isimlendirilmez. gergin geçirilmesi istenir. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. tahta vb. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur.A.Ö.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.kısa kenarı 10 m. fotoğraf. resim. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.uzun kenarı 15 m dir. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. şekillerin. 90 . hesaplattırılır. ÇEVRE uzunluklarının 2. 3.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. . aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır. sonunda.A.

38. [!] Birim ölçünün. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. 3. yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur. standart yüzey alanını bulmak için. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. 91 . 4 .A. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2. Okuma yazma dersi.Ö. A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. karo vb. Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder. tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır. Sosyal beceri. Kitap. olacak şekilde olmalıdır . 39) PARALARIMIZ 1. A4 kağıdı. Öğretmen masasının 1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir yüzeyin alanını.

Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. 1. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika. saatteki karşılığı belirletilir. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. olmalıdır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. 92 . Saati okur.20’nin. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. 14:20 2. düşünceleri anlattırılır. akrepli karşılaştırılarak okutulur.A.Ö.A. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar.

çekilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. zaman. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.Ö. Uzunluk. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.A. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 1. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 . Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Ö. 3.A. litre. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. 94 . 1 litreden fazla. yaptırılır. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. sürahi. ettirilir. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). dereceli tüp vb.A. Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir. vazo vb. sonra ölçtürülür. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. SIVILARI ÖLÇME 2. yarım litreden az. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. 1 litreden az. kullandırılır. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 50÷10 = 5 kap gerekir. [!] Ölçme sonuçları. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. 1.

Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2.gov. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır.Ö. oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. takvim. Bu veriler tablo haline getirilir. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www. ders çizelgesi vb. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler.A. 1. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 .tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir.meteoroloji. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.A.

Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır. alanının sonunda. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır.A. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. verilerek ve yönlendirilerek 1. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 .A. Şekil grafiğini yorumlar.Ö.

KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .YETİŞKİNLER II.

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

1. doğru beslenme. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi.Konuşanın sözünü kesmeme. 3. kendini konuşanın yerine koyma vb. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.3. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb. 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.2. 99 . Ayrıca yetişkine. 2.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri. Dinlemeye hazırlık yapar. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri. Görgü kurallarına uygun dinler. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. saygılı olma. kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir. söz isteme.1. AÇIKLAMALAR 1.2.I.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması.

4. açık uçlu sorular. 2. resimleme boyama. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. 19. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir.16. 10. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. Dinlerken vurgu. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır. 2. sözlü ve yazılı anlatım. 12. 8. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. tonlama ve telaffuza dikkat eder. 5. fotoğraf vb. boşluk doldurma. görselleştirme. kullanılabilir.2. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Dinleme öncesinde sorular sorulur. 100 . 11. Dinlediklerini özetler. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. 2. Dinlediklerinde ne. gözlem formları. nerede. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. Dinlediğini Anlama 1. 13. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim.10. Dinlediklerini zihninde canlandırır. çoktan seçmeli sorular. yer vb. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 9. 2. 17. 2. Dinlediklerinin konusunu belirler.1. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. 7. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.I. 2. boşluk doldurma.17. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır. Dinlediklerinde dil. “Kibrit”. doğru yanlış). şekil. nasıl. düşünceyi ifade eder. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. grafik. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. ne zaman. Ön bilgi. olay. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. bireysel değerlendirme formları.2. kişi. 20. “Toprak” 2. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. resimden bulma.9. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.11. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. çalışma yaprakları (eşleştirme. 3. 6. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. “Kamyon”. 15.3. 18. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. 16. “Kirpik”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir. 14. AÇIKLAMALAR 2.

çoktan seçmeli sorular. “ Tür. Not alarak dinler. açıklama yapması. Katılımlı dinler. 4. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. 3. Dinlerken işaret. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 3.3. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir. açık uçlu sorular. 2. gözlem formları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.I. Bilgi edinmek için dinler. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. kısaltma yaparak veya yazarak not alması. Dinlerken etkileşim kurması. Tür. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. 101 . Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. sembol kullanarak. boşluk doldurma. soru sorması.2.3. 3.

Konuşma Kurallarını Uygulama 1.4. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması.8. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. kültürel. 1. 102 . konuşmacıyı incitmeden. yetişkine. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. “Bitki. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1. büyüklere. sosyal vb. 1. görselleri hazırlaması. istenir. AÇIKLAMALAR 1. omurgalı. Yetişkinin. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 4.2. konuşma denemeleri yapması vb. 1. Dinleyicilerle göz teması kurar. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 6. Konuşmalarında beden dilini kullanır. manevi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Görgü kurallarına ve değerlere (millî.II. 5. 1. vatana.) uygun konuşur.8. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. söz alarak. 8. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir.6. bilgi toplaması. bayrağa. çalışma yaprakları. Ayrıca. 7. hayvan. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları.1. Konuşmaya hazırlık yapar. ahlaki. millete saygı göstererek konuşması istenir. Konu dışına çıkmadan konuşur. 2. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. 3.

açık uçlu sorular. 7. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2..9. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 2. yer. yarın vb. 8. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. bugün. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 5. AÇIKLAMALAR [!] 2. 3. kişi vb. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. 2. çoktan seçmeli sorular. Zaman. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki. 11. gelecek. 4. Güncel bir konu. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. çiçek yetiştirme. Kendine güvenerek konuşur.10. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. yangın. Ayrıca. yetişkine. Duygu.11. Deneyim ve anılarını anlatır. 10.II. olay.4. 2. alışveriş vb. geçmiş. ev kazaları. Belirlenen konuda (deprem. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün.) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. çalışma yaprakları. 103 . sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. gözlem formları.5.2. 6. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. :2. geniş). Konuşmasını görsel sunuyla destekler. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. 9.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 2. Dilek. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

1. AÇIKLAMALAR 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. 3. 4. teşekkür etme. gözlem formları. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir. telefonda konuşma vb. kutlama. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Selamlaşma. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. İkna edici konuşur. 104 . Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. tanışma. Topluluk önünde konuşur. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. Masal. Tür.2. arkadaşlarıyla konuşma. özür dileme. 2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. konuşmaların yapılması.II. hikaye. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3.

6.2. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.5. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.III. okuma ortamını düzenleme. Okumaya hazırlık yapar. 3. Kurallarına uygun sessiz okur. Ayrıca yetişkine. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 1.6. AÇIKLAMALAR 1. 2. 5. dudaklarını kıpırdatmadan. 4. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Akıcı okur. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. Okuma Kurallarını Uygulama 1. çalışma kağıtları. Okunacak metni belirleme. başını sağa sola çevirmeden. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. 7. öne arkaya sallanmadan. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Fısıldamadan. TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı. 1. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma.1. 105 . ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1.

Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. Bölgesinin coğrafi yapısını. 2. 2. İnternet vb. 22. 11. 2. Okuduklarının konusunu belirler. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 106 . yollarla araştırması. Sözlük.3. çalışma yaprakları (eşleştirme.KAZANIMLAR 2. 9. Deneyim. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 24.6. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri.7. boşluk doldurma. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. 12. III. olayı ve zamanı belirlemesi. 17. 8.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. Okuduklarında ne. 2. AÇIKLAMALAR 2. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 2. 2. 14.20. Okuduklarındaki dil. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 23. doğru yanlış). 3. 2. 2.20. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 5. gözlem formları. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 15. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 27.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. bireysel değerlendirme formu. ne zaman. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 4.2. 16. 10. sözlü ve yazılı anlatım.15. 26. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 2. 18. 13. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar.28. 6. Okuduğunu özetler.9.6. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 2. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. Metin dışı anlam kurar. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. boşluk doldurma. kelime anlamıdır. görselleştirme.29. resimden bulma. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. nasıl. çoktan seçmeli sorular. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 21. 1. açık uçlu sorular. 25. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. düşüncelere. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.2. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. 20. nerede. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. 29. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır. 2. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. yeri. ansiklopedi. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. resimleme boyama. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. 7. Okuduğundan farklı sonuçlara. 19. Gerçek anlam. 28. Kelimelerin gerçek. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Metinler arası anlam kurar. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Metin içi anlam kurar. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. boşluk doldurma. resimden bulma. 4. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. sözlü ve yazılı anlatım. bireysel değerlendirme formu. Paylaşarak okur. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. çalışma yaprakları (eşleştirme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. 107 . 3. Tür.1. Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır.III. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. resimleme boyama. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. 2. AÇIKLAMALAR 3. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. Sorgulayıcı okur. gözlem formları.3. Serbest okur. doğru yanlış). Not alarak okur. görselleştirme.

imlâ kuralları açısından incelenebilir. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. 108 . Noktayı. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. tekrarlarda kullanma. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Kurallı cümle üzerinde durularak özne. hitap. seslenme. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında imla kurallarını uygular. 2. 1. 1. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede. tırnak işaretini. Yazılanlar.3. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 7. ünlem işaretini. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 6. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada.1. uzun çizgiyi. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. Kelimeler. 8.5. 1. 5.4. Yazma Kurallarını Uygulama 1. sembol ve işaretlerden yararlanır. kesme işaretini. Yazmaya hazırlık yapar. yazma planı yapma. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. 4. 3.4. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. Yazma öncesinde konusunu belirleme. virgülü. konuşmaları belirtmede. alıntılarda. çalışma dosyası.IV. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. birbirine bağlı cümleleri ayırmada.3. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. yazma yöntemini belirleme. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. Sıralamalarda sayı. kısaltmalarda. kısa çizgiyi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. 1. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama. noktalı virgülü. 1. denden işaretini. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. ilişkili sözcükler arasında.

İmza atar ve imzanın anlamını bilir.18. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. 16. 109 . ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. zarf. olay. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.19. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. istek ve şikayetlerini dilekçe. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir. 10. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır. 2. 2.19. 5.17. Dilek. 13. işin vb. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 11. sıfat. 2. 7. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. çoktan seçmeli sorular. şikayet formu ile bildirmesi. Ayrıca yetişkine. Mantıksal bütünlük içinde yazar.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir.14. 4. Olayları. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. gözlem formları. Yazılarında ana fikre yer verir. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir.8. yer. fiil. istek formu. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. oluş sırasına göre yazar.KAZANIMLAR 2. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir.1. 2. [!] 2.5.19. 2.6. 2. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. yazılı anlatım çalışmaları. İsim.6. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 8. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 17. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. Yazısına uygun başlık belirler. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak. 2. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 18. AÇIKLAMALAR [!] 2. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. 2. Bir etkinliğin. an vb. 2. zamir. 3. açık uçlu sorular. 12. 15. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir. 6. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir. Formları yönergelerine uygun doldurur. Dilek. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 14. 9. IV. 19.4. edat. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. boşluk doldurma. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.

olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. 8. Şiir yazar.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. Hikâye yazar. gözlem formları. yazar.5. Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. 110 . 4. “Tür. düşünce ve hayallerini yazar./ 3. 3.7. Duygu. 6. zarf üstü yazar. Tür.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir.1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. anı vb. zaman. Sorgulayıcı yazılar yazar.IV. yer. 7. tebrik kartı yazar. İpuçları (kahramanlar. 3. Kendisini. 3. 11. 9. İzlenim ve deneyimlerini yazar. İkna edici yazılar yazar. 3. Mektup. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır. 5. 2. Günlük. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. 3. Davetiye. 10.4. Bilgilendirici yazılar yazar. 3. yazılı anlatım çalışmaları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Karikatürde verilen mesajı algılar. 7. olayları. Görsel Okuma 1. 1. 1. gözlem formları. 2.) birine uygun olarak kısa metin yazılması.10. 1. Görsellerle sunulan bilgileri. 12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 . cep telefonu. Bilgisayar.2. 4. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. 11. 9. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.5. 3. 1. 1. 1. 1.3. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. 10. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. haberleri. çoktan seçmeli sorular.1. 1.11.4. açık uçlu sorular. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. şiir. 1. Gerçek hayatta kullanılan şekil. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır. 1.11. Şekil. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. düşünceleri sorgular.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Görsellerden hareketle metinler yazar. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. İnternet vb. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. 1. betimleyici vb. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. boşluk doldurma.V. 6. 1. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir.den yararlanması.8. TV ) verilen bilgileri.1. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.9. 1. dergi. Harita ve kroki okur. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur.11. bilgilendirici. 8.9. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. 5. Beden dilini yorumlar. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Ayrıca yetişkine.

şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. gözlem formları. tepegöz. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2.3. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Görsel Sunu 1. konuyla ilgili bilgi toplaması. grafik. 6.V. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. kullanması. 2.1. 5. bilgisayar vb. 4. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 3. 112 .Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Sunuma hazırlık yapar. şekil. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. Ayrıca yetişkine. Bilgi.2. 2. Sunum öncesinde. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. düşünce ve izlenimlerini resim. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. Yetişkinin. AÇIKLAMALAR 2. Bilgi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. sunumunu yaparken izleyenleri.

113 . Anlama a. eş sesli kelimelerin. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. onlara farklı çözümler buldurulması. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. kelime gruplarının. II. b. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. b. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. metnin sonrasının tahmin edilmesi. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. mecaz. zıt. b. Hazırlık a. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. gerçek. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. c. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. Atatürkçülük. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. III. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. d. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. c. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. duygusal. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. c. ortaya konulan sorunları belirlemesi. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması.

b. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. 114 . IV. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması.d. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi. c. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Kendini İfade Etme a. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. V. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim. Konuşma Yetişkinlerin. fotoğraf. yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. Yazma Yetişkinlerin.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .II.

Binler b. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 5. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. sembol DOĞAL SAYILAR 405. 405. KAZANIMLAR Yetişkinler. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2. 10.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar.A. 3. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur.Ö.000 200 70 6 3. bu alt alanının sonunda. 8. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz.A. 3. 5.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 4. 356. Birler b. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir. Binliğin. 7348. 4. Yüzler b. 5. [!] Önce iki. 1. On binler b. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır.276 Rakamın basamak değeri 400. ) 116 . 2605.000 0 5. Birler bölüğü Onlar b. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır. [!] Sıralamalarda kullandırılır. 4.

100. 3. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. On binler b. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.A. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. Binler b. Onlar b. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 4. Yüzler b. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.Ö. Birler b. [!] Eldeli toplama hatırlatılır. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. 1.

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. • Tarihten ünlü kişiler. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar. Örneğin. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. onluğa yuvarlama hatırlatılır. sonunda.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. tahminini tahmin yaptırılır. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. işlemi yaparak kontrol eder. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. 1. Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır.Ö. düşündürülür. “çıkan”.A. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. zihinden çıkarır. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür.) 118 . “fark” ifadeleri vurgulanır. bilim adamları. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. kurdurulur. yüzlüklerin farkına.A. 4. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder. Zihinden yapılan hayatında kullanır.

3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 8 7 6 6 119 . Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.) Birler b. Binler b. doğal sayı olacak şekilde. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. problemler kurar. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. çarpanlar parantezle gruplandırılır. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. sonucu değiştirmediğini gösterir. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur. İşlem yaptırılır. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde.Ö. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. 1. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. On binler b. . 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. 4. Onlar b.A. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. Yüzler b.A.

A.A. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar.Ö. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda. çıkarma kurar. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2. 12 birlik şeklinde bozdurulur. 10. Üç basamaklı doğal sayıları. Alınan onluk bölüme yazdırılır.) 3. Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 3 bölen 14 bölüm 1. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. 42 sayısı. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. bölünen. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar.) 120 . 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. Basit bir iş problemini çözer. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. 40’ı 4’e [!] Bölen. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma.

sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. 1.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.Ö.A. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. payın. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. bütünün kaç eş Somut nesneler. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. Bu kesir birimlerinden basit. bölündüğü. şekiller.

Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. Eşit paydalı en çok dört kesri. 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen. 2 5 . KAZANIMLAR 2. Sayı doğrusunda.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir.) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.Ö. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin.A.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. aralıklar dört eş parçaya bölünür. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 .A. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir.

2 . 5.Ö. . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 7 Kesir kısmı Onda birler b. Birler b.A.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. Yüzde birler b. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Birler b. 123 . 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Tam kısım Onlar b. 1 1 ve kesirlerinin. b. 25 Onlar b. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. 5 .25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. 2. ondalık kesir olduğu vurgulanır.A. 2 5 5 . Onda birler b. Onda birler b. 2 . 1. Birler b. 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. Yüzde birler b. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

127 . sınıfın belirtilir. masanın üst yüzü vb. alanların ölçümü cm ile. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. karesel. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel. a Ç= a+b+c 2.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. dikdörtgensel bölgelerin. kare ve teknik bilgileri belirtir.Ö. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. Karton.A. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir. büyük bölgelerin alanlarının m2. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. yazı tahtasının yüzeyinin vb. kâğıt vb. 1.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir. tabanının.

olduğu vurgulanır. gerekliliği keşfettirilir. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir.Ö. ilaç şişeleri. Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. Süt kutusu. 1. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. diş macunu tüpleri . 200 mL. ilaç şişesi vb. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. kilogramın “kg” . gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. Ton. kilogram. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda. gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir. [!] Tonun “ t” . 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. 100 mL. süt kutuları. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır.A. bir kilogramın 1000 gram. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL.A.

[!] Artık yıl açıklanır. 1 dakika 60 saniyedir. hafta. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir.Ö. yüzme vb. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. kayak.A. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır.38’in. gün. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir.” anlamına gelmesi gibi. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. Basketbol. 1 yılda 52 hafta vardır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. atletizm. Yıl. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. [!] Saat. 1 yılda 365 gün vardır. 1 yılda 12 ay vardır. ay. göstergeleri inceletilir. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor. ZAMANI ÖLÇME 2. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. Örneğin.) 129 . 15.A.

• Aynı veriler. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir.A KAZANIMLAR 1.A. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Örneğin. 130 . Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır. Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. • Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır.Ö.

KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .II.

8. A.4. A. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir. 3.17. kelime ilişkilendirme. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir.3. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.6. 4. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.1. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. A. omurga. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. 8. A. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. Diş sağlığı için beslenmeye. A. çoktan seçmeli. A. A. 18.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. 15. 17.17. A. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. 11. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır. 16. 5. yaralanma. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. İskeletin temel kısımlarını tanır. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir.5.Yetişkinler model. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. A.Zehirlenme. bulmaca. ağız-diş sağlığına özen gösterir. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. A.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet.ÖĞRENME ALANI: A. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. AÇIKLAMALAR A. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir. 7. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. eşleştirme. A. A.12.1.10. 14. 19.19. 13.13. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. A. 132 . 9.15. A. Besinlerin tazeliğinin.7. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. A. kollar ve bacaklar olarak verilir.İskeletin temel kısımları kafatası. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar. 2. levha. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. 10.3. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir.2. 12.10. göğüs kafesi. yanık. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.

katı. 8. 7. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer. B. 5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar. Bulundukları odanın. Isı farklılıklarının karşılaştırılması. g ve kg cinsinden ifade eder. bilim ve akıldır. Çözünme.ÖĞRENME ALANI: B. 6. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu. “Nasıl ölçülür?”. 9.5. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. B. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. şekerin su içinde çözünmesi).2. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder.Yetişkinler. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar.4. 13 Karışıma örnekler verir. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. Maddeleri. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. AÇIKLAMALAR B. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması. B. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. 4. 2. bulmaca. boşluk doldurma. 3. katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin.10.8. buzun suya dönüşmesi). Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. 11.6. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir. B. B.1. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir. 10. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. 133 .Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. B. B. 12. sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. “Bir litre süt ne demektir?”.14 Erime. akran değerlendirme formu.6. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin.

C. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. Yetişkinler.a. boşluk doldurma. Ses yalıtımı. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder.8. 3. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar. ses kaydı. ISI.9. konumu. doğrama. Işık kaynağının parlaklığı. C. 11. yeri. göz sağlığını C. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır. 10.2. soğutma. çoktan seçmeli soru. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. 7.ÖĞRENME ALANI: C. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar. Yetişkinler.Yetişkinler. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar. temizlik vb. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. akran değerlendirme formu.) sınıflandırırlar. 6. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar.12. 8. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. 5. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir.10. 134 . Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. yetişkin değerlendirme formu. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir. 9.Yetişkinler. C. 4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder.8. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. 2.b. çeşidi.9. Yetişkinler. maliyeti vb. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim. C.

135 . setleme.Atatürk’ün 1930 yılında.). kısa cevaplı soru. ağaç dikmek. 3. etkinlikler düşünülür. D.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak. akran değerlendirme formu. D. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır.7. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur. çoktan seçmeli soru. D. Çevresindeki kirliliği fark eder. 8. 11.8. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar.9.1. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır.11. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. 7. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. D. çiçek ekmek. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. D.6. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D.2. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir.9. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. D. 4. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. D. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur.“Uzun süre bekletilen yemek. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir.5. 6. 10. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. boşluk doldurma.12.3. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi. İnsanın çevreye etkisi.4. D. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır. meyve vb. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. D. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder. 5. AÇIKLAMALAR D. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur. D. 2. çöp toplama kampanyası vb. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1.8. D. Kök.10. yetişkin değerlendirme formu. D. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. 9.ÖĞRENME ALANI: D.9.

Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. Güneş. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur. E. 4. E. 7.7. E. kısa cevaplı soru.1.10. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır.4. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır. akran değerlendirme formu. Depremlerin nedenini açıklar. Ay’ın evrelerini. AÇIKLAMALAR E. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir. 9. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. 2. 8. Depremlere karşı önlem alırlar.5. Güneş. 10. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. yetişkin değerlendirme formu. 5. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar.8.2. 3. Güneş’in Dünya’ya göre. boşluk doldurma. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır.8. çoktan seçmeli soru. E. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır. Deprem tatbikatı yapılır.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar.3. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. E. diğer tarafın gece olduğu belirtilir.ÖĞRENME ALANI: E. 136 . Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Güneş. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar. E. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. 6. E. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. Yetişkinlere.

KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .II.

A. A. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. AİLE.ÖĞRENME ALANI: A.4. Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir.4.3.1. 3. 4. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır. . A. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek. kavram haritası. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur.3. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. bu maddeler hakkında konuşulur. AÇIKLAMALAR [!] A. A. 2. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. . A. Bu öğrenme alanında açık uçlu.4. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır.5. 2. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B.ÖĞRENME ALANI: B. 5. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir. B. Atatürk inkılaplarının.6.5.4. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. B.3. B. 6.4.1. AÇIKLAMALAR B. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar.4. 3. B. 4. 139 .5. Demokrasinin özelliklerini kavrar./2. B. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir. B.3. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar.7. 1.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. 7. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. B. kavram haritası. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1. Bu öğrenme alanında açık uçlu. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.

C. 3. Fen ve Teknoloji: C. 3. 4. Depremlere karşı önlem alırlar. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır. Plato. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. Dünyanın şeklini açıklar. C. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir.6. kavram haritası. ada kavramları üzerinde durulacaktır./C. C.1.8. 9.8. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. C.9. 5. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir.8.7.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır.3. AÇIKLAMALAR [!] C. Depremlerin nedenini açıklar./C. C. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Ülkemizin doğal yapısını tanır. Bu öğrenme alanında açık uçlu. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar. ölçek. vadi. C. C. harita ve yön kavramlarını açıklar. 7. C. 9. C. metresantimetre bilgisi kazanırlar. 2. Afet Eğitimi: 1. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır. Matematik: Metre-kilometre. 6.1. 140 .5. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır.9. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.7. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. körfez. Plan. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar.ÖĞRENME ALANI: C. Fen ve Teknoloji: C. C.3. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar.7.7. 2. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar. kroki. C. ova. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar. 8.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır. C.1/7.

2. 2. D. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. . 3. 141 . Mesleki eğitim almanın önemini kavrar. D. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar.2. kavram haritası.6. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Bu öğrenme alanında açık uçlu. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir. D. D. 5.1.1. Tüketici olarak haklarını bilir. 6.3. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. 4.6. D. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar. AÇIKLAMALAR D.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır.5. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar.ÖĞRENME ALANI: D.

E.3.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. 4. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1. 3.ÖĞRENME ALANI: E.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E.4. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır. kavram haritası. Sınıf gruplara ayrılır. 142 .Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar. 2.1. E. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu.2. AÇIKLAMALAR E.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. E. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir.

BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .III.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. Okuma yazma öğrenme. genel hazırlık. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. Bunlar: 1. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. Yetişkinin öğrenme isteği. Ses Temelli Cümle Yönteminde. Hazırlık 2. Okuma yazma öğretimi 3. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. birikimi.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. üç temel aşama bulunmaktadır. tanıtılacak ses. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. Türkçenin dil yapısı. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. Hazırlık aşamasında. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. sesi hissetme ve tanımadır. ses temelli cümle yöntemidir. Bu aşamada. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem. Okuma yazma öğretimi aşaması. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. Yeni bilgi. İlk basamak. sınıf ortamına. dört basamaktan oluşmaktadır. yetişkinler.

tabela. Hızlı ve anlayarak okuma. anlamlı heceler. sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. öneri niteliğindedir. kitaplarını açma. kapatma. yönetim birimlerinin yeri. Bu basamağın sonunda. tekerleme vb.( 3. tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme.( I I I I I I ) 2. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme.İkinci basamak. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. Kalem tutma b. sayfalarını çevirme. Genel Hazırlık Tanışma. Harf. kelime. Hazırlık 1. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . okunanların görsellerini yorumlama. resim ve işaretleri inceleme). 1. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. Öğretmen. cümle ve metin oluşturulur. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme. ( / \ ) ) 146 . pano. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. derse zamanında girip çıkma). okuma. kantin). okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. 2. 3. yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. öykü. yetişkinlere kısa masal. Düzenli çizgiler çizme 1. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. Yazmaya Hazırlık a. Üçüncü basamakta. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. sınıf ortamını tanıtma. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. fıkra. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. kitaplıktan yararlanma. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme.

genel değerlendirme yapılacaktır. c. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. Bilmece sorulabilir. Her grup sonrasında. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. b. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır. Sesler. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5. 2. 147 . Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. d. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır. Sesi hissetme ve tanıma 1. Grup 2. Grupların oluşturulmasında. şarkı söylenebilir. SES GRUPLARI a 1. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. b. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları.4. eksiklikler giderilecektir. 2. Sesin nasıl üretildiği. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a.

a. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. 4. 3. Ölçme ve Değerlendirme a. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. d. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. b. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. Sesi okuma ve yazma 1. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. d. c. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. b. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. 2. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. b. b. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. e. c. e. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir.c. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. c.

b. 3. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. a. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. 149 . Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. 4. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir. Ölçme ve Değerlendirme a. Harfi. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır.defterlere yönlendirme yapabilecektir. c. Kelime. kendilerinin yazmasını isteyiniz. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. b.

Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. c. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. f. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. arkasına sessiz harfi yazınız. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. şarkı söylenebilir. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. bir öykü oluşturulabilir. Sizinle birlikte. Anlamlı heceler. yeni üretilen kelime buldurulur. Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Tahtaya gösterilmesi. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. b. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. 2. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. 3.a. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. Ölçme ve Değerlendirme 1. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. Bunların arasından. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . e. d. 4. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz.

4. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. 5. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. Kaptı bir alageyik. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. canlandırma yaptırılabilir. Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”.) Alageyik Çocuktum. Buldum yerde bir erik. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. 3. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. ufacıktım. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. 2. Bu amaçla resim. Top oynadım acıktım. 6. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. Şarkı söylenebilir. Bir öykü oluşturulabilir. “Alageyik” şiiri okunabilir. Resim a A al Resim l L 151 . Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. bir tarafına “a” yazınız. 1. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız.

1. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. Sayıların yazılışı Rakamları. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır. 3. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. sonra büyük harfi tahtaya yazınız. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. yetişkinlerin 1. 2.Ölçme ve Değerlendirme 1.bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. Ancak sayıların yazılışı. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . Önce küçük harfi. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. 2. Önceki istenebilir. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. “Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. a. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir. 152 .

Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma.B. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. Bu yöntem. Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. 3. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. tartışma. 4. Yöntem. bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. Başka deyişle yöntem. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. Bu yöntem. karşılıklı görüşler ortaya konurken. yaşayarak öğrenme yoludur. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. Anlatma. gösterip yaptırma. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. 1. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. daha çok konunun kavranması aşamasında. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. bilimde. amaca ulaşmak için 153 . Bu yöntem. 2. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. yetişkinin konuyu yaparak. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. 5. problem çözme. Bu yöntem. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği.

İkili ve küme çalışmaları 7. planlama. Soru –yanıt 4.Bireyselleştirilmiş öğretim 2. Gösteri 3. Eğitsel oyunlar B. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A.Programlı öğretim 3. tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz.Bilgisayar destekli öğretim 154 .Bireysel Öğretim Teknikleri 1. Benzetim 6. Mikro öğretim 8. Drama ve rol yapma 5. Beyin fırtınası 2.Grupla Öğretim Teknikleri 1.öğretme öğrenme sürecini düzenleme.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. etkili ve güzel kullanma. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. Aşağıdaki metni okuyunuz. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Bu devletin. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. Beceriler : Türkçeyi doğru. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. 156 . 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. nerede.” Atatürk. Feyzoğlu.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. bu okullarda iyi eğitim almıştır. 1. Harp Okuluna girmiştir. ne zaman. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Mustafa Kemal. “Atatürk. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı.” Osman G. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir. millet egemenliğine dayalı. nasıl. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz. İstanbul’a gelerek. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri. Mustafa Kemal.

yazma. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. : İletişim. Duygularımız. 157 . Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. bedenimize. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. Türkçeyi doğru. 3. etkili ve güzel kullanma.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları. görsel okuma : Beden dilini yorumlar. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1. 2. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. kademe : 15 dakika : Konuşma.

Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir. Kazanım : Grafik okur.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. Beceriler :Karar verme. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. 158 .tablo vb. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3. 1. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. kâğıt. renkli kalem. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle. problem çözme.

159 . 2. Canlandırma Seçenekler: 1. Tartışmalarını sağlayınız.” der. Bu istek doğrultusunda karar verir. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler. Fatma. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. 3. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. Yakında liseye gidecektir. Kararı tanımlar.” Bu olayı canlandırınız. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır. öğretmenin rehberliği. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. drama yapılması. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. etkili ve güzel kullanma.karar verme. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim. Annesi. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. :Türkçeyi doğru. iletişim. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. Fatma. verilecek kararla ilgili bilgi toplar. :Tahta. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir.

Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. :Tahta. Siz. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. 1. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. sınıf içinde tartışma. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. Oyun çocuklar için önemlidir. etkili ve güzel kullanma. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. Bu durum.TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. :Türkçeyi doğru. öğretmenin rehberliği. 160 . Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. karar verme. annesiyle birlikte çocuk parkına gider. SÜREÇ Ali. Parkın etrafı kirlidir.

anıt. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. Sınıf İçinde Tartışma. kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur.) gezi düzenlenir. 5. 7. : Tahta. 4. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır. kalıntı vb. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. 161 . SÜREÇ 1. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze. 2. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. 6. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. 3. kale. Öğretmenin Rehberliği. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur.

Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. çatlakları olan evlerle bakımlı.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. 162 . sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir. Bu fotoğraflarda bakımsız. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz. Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. Belirlenen özellikler tahtaya yazılır. yer yer sıvaları dökülmüş. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.

korkan. şaşıran. DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Sevinen. 163 . Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. üzülen.

bilim. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. Cumhuriyet yönetimi. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. sanat.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. vatandaşlar eşittir. millete ait olmasıdır. devlet yönetiminde söz sahibi oldu. 164 . din ve vicdan hürriyeti.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. laik ve sosyal bir hukuk devletidir. konut dokunulmazlığı. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1. Cumhuriyet. Aynı zamanda demokratik.Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. gücünü milletten alır. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil. İnsan haklarına saygılıdır. devlet organlarının. Yaşama hakkı. Türkiye Cumhuriyeti. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. Cumhuriyet. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. Beceriler : Araştırma. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir. halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. düşünce. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. neden-sonuç ilişkisi. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı.

Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. Halıları kontrol eder. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar. kalitelerinin düşük. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi.senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. On gün sonra. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 .Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez. Hülya Hanım. İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. Bu şekilde haklarının olması.Satıcı. satıcı. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir. DEĞERLENDİRME 1.

Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. tahta. 1. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . araştırma. Cumhuriyet nedir? 5. Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Atatürk hangi okullara gitti? 3. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir.

öğretmenin rehberliği.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. Mustafa Kemal’in Anadolu’da. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2. Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er. perişan hâldeki askere seslendi.Asker ağlamaz arkadaş!. İşte. . .. Ortam : Atatürk Köşesi. Yolda üstü başı yırtık.Sonra. DEĞERLENDİRME 1. başını kaldırdı. Beceriler : Araştırma Araç-Gereç. kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal. Birden doğruldu. postalları patlamış.Düşman memleketi bastı. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal. Bu yüz ona hiç yabancı değildi. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. drama etkinliği. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu. bu Mehmetçiktir. derin bir soluk aldı. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. Mustafa Kemal. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. Bu sesi tanıyordu.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . dedi. . silahsız bir er gördü. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti.Üzülme çocuğum! Gel benimle.

168 . ilişkilendirme. kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. sonra işlem yaptırılır. 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı.ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var.

• Ardışık çıkarma işlemini. bölme işlemine dönüştürerek açıklar. paylaştırma 2. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. 1. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 .• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı.. İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur. paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Ali. Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker.

Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. Bir marketten. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. 4.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit. : Matematik : 1. Doğru cevabı bulmuştur. 7 saatte kaç km yol gider? 7. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. sorunun bir kısmını çözebilmiş. . Problemi anlamış. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Mağazaya 100 YTL verdi. İşlem hatası yapmış. 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş.100 YTL verdim. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. Geriye kaç liram kaldı? 6. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. 3 170 . 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış. Hülya.15 YTL ye bir kazak aldı. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1.

Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. Burcu. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. sıklık tablosu oluşturmaları istenir. Ece. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. Acaba toplam kaç gömlek. • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. Ahmet. 2 kazak ve 3 etek almıştır. akıl yürütme. 2 pantolon. pantolon. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. kazak. Selin ise annesine 4 gömlek. Burcu. Burcu. kazak. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur.HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. 4 etek. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. 171 . babasına 1 gömlek. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir.kademe : Veri : Tablo : İletişim. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. pantolon. Ahmet. Ece. kendine de 2 gömlek . Yahya annesine 8 çift çorap. Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar.

kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. : Matematik : 1. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. Evden eve eşya taşıyan bir şirket. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. 1. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. Doğru cevabı bulmuştur. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. akıl yürütme. Benzer bir problemi kurabilmiş. İşlem hatası yapmış. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Cevabı kısmen kontrol etmiş. 172 . Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Birinci aday 146. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. sorunun bir kısmını çözebilmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Problemi anlamış.

Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız. b. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. 7 12 2.KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. a. akıl yürütme. 5 6 b. 173 . 3 8 c. 1 3 d. a. Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız.kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

Sözlü sunumlar. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Öz değerlendirme. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. konuşma. dil eğitimi. Öz değerlendirme.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . yetişkinlerle işlediği her kazanım için. özellikle de fen konuları için. yetişkinlerin hatırlama. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. 3. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. 4. 5. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Sözlü sunum Sözlü sunum. Öğretici. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. Her yetişkini değişik özellikler. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. yapılmalıdır. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. 2. Kontrol listeleri. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz.

Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir.çalışmaları. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. ne.iki benzerlik yazın gibi)... Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz. Kısa cevaplı maddeler. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır.. . Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Çoktan seçmeli dersler daha çok. Kısa cevaplı testler Bir kelime. 176 . Yetişkin. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Öz değerlendirme. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir. “Kim.üç neden belirleyin. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Yetişkinlerden. sorunun cevabını kendisi yazar. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. Bu tür testler. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir. Bir test maddesi.. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. bilgilerin.. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Madde kökü. İki türü vardır: 1. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

ahlaki. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. Çeşitli mekânlarda. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. ifade eder. uygun konuşur. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.) uygun konuşur. acil bir durumda (deprem. sosyal vb. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. cevaplar. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. zihinsel vb. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir. Duygu. kullanılabilecek malzemeleri listeler. işin vb. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. çığ vb. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Farklılıklara (fiziksel. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.) karşı hoşgörü kültürel. etkilediğini açıklar. 180 . İletişim sırasında göz teması kurar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. Kendisini. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. manevi.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. gösterir.YETİŞKİNLER I. yollardan haklarını arar. Şekil. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. İş birliği yaparak yazar. yönergeleri uygular. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. aşamalarını anlatan sel. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. Kişisel ilgilerini. Bir etkinliğin.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. İş birliği yaparak yazar. yangın. Planlı yaşama becerisi kazanır. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler.

yardım isteme vb. 181 .). Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Günlük yaşam becerileri geliştirir. adres-telefon bilme. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar. Topluluk önünde kendini ifade eder. Zamanı düzenli kullanır. etkinliklerden haberdar olur.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. beslenme.(temizlik.

Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.manevi. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. 182 .kültürel. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. Bilgilendirici yazılar yazar. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder.YETİŞKİNLER II. Çevresindeki kirliliği fark eder. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Tüketici olarak haklarını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. 10. Girişimcilik Şekil. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır.ahlaki sosyal vb. (millî. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Harita ve kroki okur.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. alarak konuşur. Atatürk inkılaplarının. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Dilek. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir.) uygun konuşur. alınmasına yönelik girişimde bulunur. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. hesaplar. yapılması gerekenleri açıklar.

üzerindeki etkilerini belirtir. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. ahlaki. ay. uyarır.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir.Kariyer Bilinci Geliştirme 13.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. sosyal vb. düzenler. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. manevi. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. ilişkileri açıklar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar. mesajlarını fark eder. verebileceği zararları ifade eder. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. kilometre. düşünceleri sorgular. gün. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Kendi duygularının farkında olur. haberleri. 183 . teknolojilerinden yararlanır. yazar.) uygun konuşur. dergi. kültürel. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. belirtir. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. işin vb. Kazanım spor türlerini bilir. Yıl. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. anı vb. metre. hafta. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Beden dilini yorumlar. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Bir etkinliğin.

M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. ahlak bilimi. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. deyimler. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. münevver kimse. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. : Bilim. tamamlama. dergi. “Çevrem”. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. Takat sınırı. tasvir etmek. P : Başarım. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. tahayyül. Tek parça durumuna getirme.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. : Bir sanat. Muhtariyet.). Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. : Töre bilimi. aydın. atasözleri vb. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. “Ülkem” temaları). performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . gazete vb. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan. İ : İmgelemek işi. K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı.SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. tahlil. : Bütüncül olma durumu. ikmal. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. mecazlar.

sürecin kendisidir. yaratıcı drama yoluyla.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. inkar. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. Katılımcılar. kendi duygularını. problem çözme yeteneklerini tanır. öteki insanlarla iletişimi. 185 . heyecanlarını. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. : Herhangi bir kurala. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil.

İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). 2. 2000. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. Eskişehir. Nusret. Göğüş. 1. Özcan. ss. Beşir. Pegem A Yayıncılık. Bursa. Güleryüz. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara. 86. Mediha. S. 238. s. 3. 2. s. 1982. Necati. Eylül 1999. s. 175. 39. 2001. Geray. 2004. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Pegem Yayınları. 227-229. basım. 1989. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. ss. Şubat 1991. 87. Ankara. Erkan. 59. 239. Türkçe. Nas. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı. Nobel Yayıncılık. O. 1995. MEB. Mehmet. s. Akşam Sanat Okulu Matbaası. basım. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. Cemaloğlu. 18. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. Ankara. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi.Güzel Konuşma. 37. S. 19. İlköğretim Türkçe Programı. İstanbul 1990. 1978. Göğüş. Ankara 4. 33-36. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 1996. Beşir.4. s. Ankara. 237. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. 2004. 186 . 130-133. 22. Recep. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. Sözlü ve Yazılı Anlatım. Ankara. 1997. Demirel. Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. Ekim 2000. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Ankara. Kılıç. Mayıs 2002. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 36. basım. 71. 2004. 176. Halk Eğitimi. Hasan. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı.G.KAYNAKLAR Alperen. Pegem Yayıncılık. basım. Ezgi Kitabevi Yayınları. 129. İmaj Yayıncılık. Çukurova Üniversitesi. Feyzoğlu. 4. Sarı. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Cevat. Ankara. Nobel Yayınları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara. 60. Türkçe Öğretimi. 4. Öğülmüş.

Ankara. Eskişehir. 2002. 187 . Ömer. Türkiye İş Bankası Yayınları. s. Niğde Üniversitesi. Beşir. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. 78. 164. Ferhan. Ersin. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi. Ayhan-Oğuzkan.Göğüş.Özdemir. 115. (yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. Şubat 1991. Yalçın. Konuşma Eğitimi. s. 77. Kemal ve Doğan Uçar. Özgür. 2001. Emin. 61 ve 63. A. 1999. Taşer. Sezer. Suat. 1978.Saygın. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi.