T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV . Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II.

yapıcı. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. Türk milletinin millî. 1 . koruyan ve geliştiren. ahlaki insani. ahlak. Beden. geniş bir dünya görüşüne sahip. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. topluma karşı sorumluluk duyan. İlgi. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. beceri. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. kişilik ve teşebbüse değer veren. hür ve bilimsel düşünme gücüne. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. 2. vatanını. Türk milletinin bütün fertlerini. ailesini. 3. zihin. insan haklarına saygılı.

Hayata. inançları ve tutumları oluşmuştur. cinsiyet. Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. 2 . algıları. 4. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. 3. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. değerleri. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. 2. birtakım bilgi. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. Değişim. Yetişkinlerin bireysel. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. Yaş.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. tutum. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. beceri ve tutum kazandırma. beceri. içerik. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. toplumsal rollere sahip olmuş. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır.I. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. bilgi.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Günlük yaşamında. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. Program. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. Olaylar ve olgular. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. Dil bilgisi.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. konuşma. başkalarının haklarına saygılı. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. 6 . beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. iş yaşamında. yazma.beceriler. Yetişkinlerin. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır. dinleme. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Türkçe bölümü. Yaşadığı toplumun farkında olan. ekonomik. yurttaşlık bilincine sahip. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. politik vb. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. okuma.

Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır. Türkçeyi Doğru. matematik. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. yaşam. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. günlük hayatında gerekli okuma yazma. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. Paylaşım. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 .Türkçeyi doğru. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. sosyal. etkili ve güzel kullanan. TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar.

tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. yol tarif etme. Toplum yaşamında okuma. Konuşma ile dinlemeyi. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. 8 . Telefon konuşmaları. Dinleyici. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. okuma.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. Bu bakımdan yetişkinin. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. bildiri. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. Arkadaşlık. yazma. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. bilgi almanın. Gerçekten de konuşmayı. Okuma yazma öğretimi. Dinleme. Bu yöntem. Dinleme. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. dinlemenin önemi. bugün daha da artmıştır. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. konuşma. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. haber. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. Bunlar dinleme.

başka deyişle insanlar. b) Konuşma Konuşma. Başka bir deyişle. Okumada temel amaç. İyi konuşanlar. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. kaymaz. konuşmanın önemi daha da artmıştır. cümleleri. c) Okuma Okuma. göz satır üzerinde sıçrar. toplumun oluşmasında etkilidir. konuşarak anlaşırlar. şu ögeleri kapsar: 1. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. Konuşma. Dil 3. Okuyan kişi sözcükleri tanır. algılama ve kavrama sürecidir. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. Düşünce. Okurken. Konuşma. dinleyicileri daha kolay etkiler. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. 9 . duygu 2. konuşma ile kurulur. Okuma. Konuşma. bireyin metni görüp algılaması. Demokrasi. uygulanır ve yaşatılır. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. sözcükleri. yazıyı. sözlü olarak bildirilmesi yoludur. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. düşünce ve duyguların başkalarına. Günümüzün demokratik toplumlarında. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. Bu. dinleyenlere konuşur. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği.

Okuma yazma öğretiminde. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. rakam ve harflerin. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. düşünce. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir. konuşulanları yazıya dökmektir. Sessiz okuma. hızlı okuyup zaman kazanılır. Yazmak. duygu. temel amaçlardan biridir. Sessiz okumada.sözcükleri tanımakla sağlanır. harf birer yazmaanlatma aracıdır. Kısaca. düşündüklerini. uzun tekrarlar sonucu. d) Yazma Yazma. grafik. ses bantları. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. sembol. grafik. gözle okumadır. Bundan ötürü I. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. Yazma. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. sessiz okumayla olur. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. teyp. Sessiz okuma. Yetişkinler. İyi okuyan. CD). yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. duyduklarını. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. rakam. çok okuyan. Kademe Öğretim Programında. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. Düzgün yazmak. özellikle yetişkinlerin I. ses organları devreden çıkar. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. Yazmada şekil. sesli okumaya göre daha hızlıdır. kasetçalar. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. her sıçramanın ardından duraklar. işitsel (radyo. Göz. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. gelen uyarıcıların algılanma.

Burada. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. Radyo. “Ben ve Ailem” temasında. sinema. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1).ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. maket. yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. Afiş. hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. “Çevrem” temasında. insan hakları. Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. kitlesel olan. Görmeye dayalı araçlar. sosyal ilişkiler ve kurallar. “Ülkem”. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. “Çevrem” . Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . Programda. karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. Ailem”. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. televizyon. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır.

diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. 12. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. 9. 6. 15. T. ilişkilendirebilecektir. Model kurabilecek. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 13. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır. Programla. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. Sistemli. 10. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. 4. 2. 12 . Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 7. 5. Araştırma yapma. özgüven duyabilecektir.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. 8. dikkatli. 14. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. 3. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. beceri. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir.C. estetik duygular geliştirebilecektir. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. 11. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir.

Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir. Konuşma 3. T. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. Bunlar: 1. Dinleme 2. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. Programla.TÜRKÇE Türkçe programı. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. dilin yapısı. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. beş öğrenme alanına yer verilmiştir. Okuma 4. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir.C. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. yazma. Dil bilgisi. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. okuma. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir.C. Yazma 5. T. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. 13 . Programda fen konuları. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. Türkçe dersi programında. konuşma.

14 . Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. Yetişkinleri düşünmeye. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan.C. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. 8. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. T. 4. kavram. Bilgi. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. 3. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. 7. ahlaki. Maddeyi Tanıyalım 3. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1. 2. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Millî kimliği merkeze alarak. 6. Canlılar Dünyası 5. Vücudumuzu Tanıyalım 2. 5.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. Işık ve Elektrik 4. Isı.

Atatürk ve Millî Mücadele). bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. 12. 15 . 11. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. Kazanımlar. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. Öğrenim Hayatı. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. Kazanım. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. beceri. 2. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları.9. 3. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. tutum ve değerlerdir. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. Askerlik Hayatı. KAZANIMLAR Kazanımlar. Yani birinci kazanım. 10. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar.

yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. Girişimcilik. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Örneğin. Özel Eğitim. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi. Öğretmen. sorgulayarak. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. Etkinlikler. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Kariyer Bilinci Geliştirme. Sağlık Kültürü. 16 . yöntemi. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. görüşlerini açıklayarak. kazanımların içeriği.

3.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 3. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır.2. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. AÇIKLAMALAR 2. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. gözlem formları. beceri. Dinlediğini Anlama 1. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Vurgu. Dinlerken vurgu. diğer dersler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. görüşme. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır.19. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme.1. 2. tonlama. fotoğraf : 2. 4. :1. yaratıcı düşünme karar verme. 2. bilgi teknolojilerini kullanma. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. 2. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi.4. Türkçeyi doğru. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. araştırma. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. kişisel nitelikler. tutum ve değerlerdir. iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları. 2. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. etkili ve güzel kullanma. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. şekil. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar. problem çözme.16. grafik. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir. öz değerlendirme formları. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2. bilgi ve becerilerini kullanması. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür.1. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . Duyduğu sesleri ayırt eder. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür.

II. KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 . BÖLÜM I.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

18. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir. 11. 18. Kelimelerden cümle oluşturur. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1.11. 1. 9. Kalemi doğru bir şekilde tutar. Kalemi başparmak. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir.1. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir. l. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. 14.3. 12. Tanıtılan sesi.4. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. ”armut. Duygularını.2. 8. 5. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. arasındaki mesafeyi ayarlaması. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer.6. yatay. Duyduğu sesleri ayırt eder. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. erik. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir. “a. çalışma kitabı vb. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. 1. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. Düzenli çizgiler çizer. defter. 16. Harfleri.6. 1. 20 . 1. Kendini tanıtır. düşüncelerini. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. 15. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. ayva.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. 10. AÇIKLAMALAR 1. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. 1. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. 3. 7. yorumlar. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir.5. Bir dizi görsel arasından. 6. Görsellerde gördüklerini betimler. 4. yazar ve okur. Söyleneni yazar ve okur. 1. 1. diğer sesler arasından seçmesi. Hazırlık yapar. Kitabını özenle kullanır. 17.8. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap. 2. Uygun bir duruş alması. 13. Dik. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi.

2.1. öz değerlendirme formları. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1. 1. gözlem formları. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması. Görgü kurallarına uygun dinler. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. Uygun bir oturuş şekli alması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. gerekli araçları hazırlaması. 1. Dinlemeye hazırlık yapar. Üç ayrı resim üzerinde. görüşme. 3.1. 1. 2. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 21 . kendini konuşanın yerine koyma vb.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. gerekli olmadıkça konuşulmaması. saygılı olma. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. Konuşanın sözünü kesmeme. söz isteme.3.

sunulan görsellerden. Dinlediği hikaye. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. 2. 3.10. : 2. 7.1.7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 . Dinlediklerini zihninde canlandırır. 2. Dinlediklerinde ne. fotoğraf vb.1.6. 2.6. cümlenin anlamından. 2. 2. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi. masal veya metinde. 2. Dinlediklerinde dil. 2. Dinlediğini Anlama 1. Dinlediklerinin konusunu belirler. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. 8.4.den yararlanılması. görüşme. nasıl. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. Zihinde canlandırılanların sözlü. nerede. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. 5. gözlem formları. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi.Yaşam Becerisi: B. ne zaman. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 2. 4. ne.1. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.8. nerede. 6. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.3. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması.4.2. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. grafik. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. şekil. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. Bilmediği kelimenin anlamını. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. 2. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. 2.7. 2. öz değerlendirme formları. nasıl. ne zaman. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. bilgi ve becerilerini kullanması. 2. 2.

16. nerede. ne zaman.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. 2. 23 .11.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. 12. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 2. 15.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2.16.11. Dinlediğini Anlama (devamı) 11. 17. Dinlediklerinde ne. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. kişi. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 2. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. nasıl. yer vb. : 2. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. öz değerlendirme formları. gözlem formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Dinlediklerini özetler. Dinlediklerinde geçen nesne. görüşme.14.14. 13. 2. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. 14. :2. : 2.16. olay.

3. 3.5. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Katılımlı dinler. açıklama yapması. 5. gözlem formları. Sorgulayarak dinler.4.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi. 2. Seçici dinler. 3. Metni takip ederek dinler.5. AÇIKLAMALAR 3. hastalıkları. görüşme.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi.2.1. Tür. öz değerlendirme formları. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. hemşire. soru sorması.Dinlerken etkileşim kurması. 3. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe. 4. 3. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi. 3. şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi.2.3 İstenen bilgiyi seçmesi. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Çocuk bakımı. 24 . görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.

1.8.6.8. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.) karşı hoşgörü gösterir. 2. vatana.8. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. Yaşam Becerisi: C. karşısındakini incitmeden. : 1. Konuşma nedenini ifade etmesi. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Konu dışına çıkmadan konuşur. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel. 3. bilgi toplaması. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. 4. kültürel. konuşma denemeleri yapması vb. Dinleyicilerle göz teması kurar. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. Konuşmaya hazırlık yapar. 1. zihinsel vb. 7. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. manevi.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. öz değerlendirme formları. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. .10. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. 5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. söz alarak. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 .2. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 1. bayrağa.) uygun konuşur. ahlaki. görseller hazırlaması.1. 8. : 1. millete saygı göstererek konuşma. gözlem formları.3. sosyal vb. 1. 6. : 1. görüşme.

Yaşam Becerisi: A.1.5. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. 2. Yaşam Becerisi: A. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. 4.15. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.9. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.2. AÇIKLAMALAR 2. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi.1. : 2.” sözleri kullanması. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar. bunun sonucunda. farklı çevre ve ortamları vb. istek.9. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi. Geleceğe yönelik planlarını.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. 5. Kendine güvenerek konuşur. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 2. İzledikleri filmi.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. Dilek. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 3. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler.13.7. 2. Kişileri.30. Duygu. : 2. bu yüzden vb. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. görüşme. A.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. karşılaştırması. 2. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. tiyatroyu.7. 6. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi. 7. öz değerlendirme formları. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. konseri anlatmalarının istenmesi.5. bu nedenle.6. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. gözlem formları. 2. 9. 8.1. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi. bunun nedeni. nesneleri. : 2.4. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler. : 2. olayları.6. 2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. : 2. 26 .

4. : 3.1. Ailede okulda ve sınıfta. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. kutlama. Çeşitli durumlarda. B. 27 .2. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir.1. Topluluk önünde konuşur. tanışma.4. : 3. bayramlarda konuşma. : 3. Yaşam Becerisi: A. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. öz değerlendirme formları.4.1. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 3. 2. : 3. gözlem formları. özür dileme. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 3.1.4. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Selamlaşma. ölüm ve düğün törenlerinde. teşekkür etme. : 3.26.2.2. çalışma gruplarında. telefonda.3. Yaşam Becerisi: A. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi. Bilgilendirici konuşur. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. 3. Yaşam Becerisi: A. hastanede.A. görüşme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. toplu taşım araçlarında konuşma vb. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması.14. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması. : 3.40.15.2.1. İkna edici konuşur. 3.4. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. ziyaretlerde. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. resmi bir kurumda. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar.22.4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. : 3. B. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. AÇIKLAMALAR 3. 3. Tür.

gözlem formları. Fısıldamadan. duraklamaların. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. yanlış okumaların yapılmadığı. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Kurallarına uyarak sessiz okur. 5. okutulması. Tekerleme. 1.3. Akıcı okur. 1. dudaklarını kıpırdatmadan. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. fıkra veya şiirin. deyim vb. gözleriyle takip ederek okuma. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. öz değerlendirme formları. Akıcı okuma. Okumaya hazırlık yapar. 1. mani. farklı kişilere okutulması. Bir masal.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.3. başını sağa sola çevirmeden. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. 4. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. 2. 28 . : 1. görüşme. 3. Okuma Kurallarını Uygulama 1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.2. 1.4. öne arkaya sallanmadan. öykü. konuşur gibi okuma. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.6.5. 6. AÇIKLAMALAR 1.1. Kitabını. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi.

nerede. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. gözlem formları.9.) yazılanları uygulaması. 29 . öz değerlendirme formları. Okuduğundan hareketle. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. 2. araçların. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Yetişkinin. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. 10. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. ne zaman. 6. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Kullanım kılavuzunda (ilaçların.3. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır. 9.6. 4.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. Okuduklarının konusunu belirler. Okuduklarında ne. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.9. görüşme. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. Okuma öncesi. metinde ulaşılan sonuçtan farklı. 7. 12. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. : 2. 2. 13.11.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 11.5. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduğunu Anlama 1. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 8. AÇIKLAMALAR 2. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. 3. Okuduklarını zihninde canlandırır. temizlik maddelerinin vb. 5. 2. : 2.12. nasıl. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Yaşam Becerisi: C.

Söz Varlığını Geliştirme 4.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4. gözlem formları. 30 . -sız ” vb. 4. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. 2.Ekleri kullanarak kelimeler türetir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. görselleri seçme ve eşleme.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. çoktan seçmeli.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. “–cı. -lı. öz değerlendirme formları. -lık. boşluk doldurma ile yapılabilir. görüşme.2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.

Tiyatro. 4. Fıkra.19.3. : 5. görselleri seçme ve eşleme. AÇIKLAMALAR 5. 5. öğretmenin önerdiği. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5.3.4. 3. boşluk doldurma ile yapılabilir. 2. 5. Kitaplıktan seçtiği. destan. 5. Efsane. öykü.4. metinlerin paylaşılarak okunması. Rehber yardımıyla okur. : 5.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5.5. 5. gazeteleri. görüşme. arkadaşından aldığı kitapları. bilmece. dergileri okuması. kendi getirdiği.1. gözlem formları. tekerleme.1. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları. Seçtikleri metinleri okumaları. Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. 5.5. 31 . Yaşam Becerisi: B. masal. şiir okur. öz değerlendirme formları. öykü. çoktan seçmeli. Gazete ve dergi okur. Tür. Serbest okur. 5. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. masal vb. şiir. Paylaşarak okur. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.2.

ilişkili sözcükler arasında. özel adların aldığı ekleri ayırmada. Yazılarında imla kurallarını uygular. 1. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. : 1.3. 5. 1. plan. kısa çizgiyi. boşluk doldurma ile yapılabilir. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. özel adların ilk harfini büyük yazma. Sıralamalarda sayı. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. konu. uzun çizgiyi.4.5.5. Tarih uygun yere. 6.4. kelimeler. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. görselleri seçme ve eşleme. 1. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Yazma öncesinde araç gereç. çoktan seçmeli. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 4. 32 . belirlenmesi. gözlem formları. 1. Rakamların kurallarına uygun yazılması.3. Noktayı. 1. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede.6. sembol ve işaretlerden yararlanır. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. öz değerlendirme formları. kesme işaretini. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Matematik: Rakamları okur ve yazar. virgülü. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. hitap. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 2. ünlem işaretini. konuşmaları belirtmede kullanması.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 1. seslenme. Noktadan sonra büyük harfle başlama. Yazmaya hazırlık yapar. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi.6.6. yöntem vb. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır.1./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 3. 1. görüşme. : 1. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. Harfler. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması.

yangın. İmza atar ve anlamını bilir. 33 . Bir etkinliğin. 6. Yazısına uygun başlık belirler. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda.10. öz değerlendirme formları. gözlem formları. 4. yaşlarını. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar. mesleğini.5. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. İfade tutanağının yazılması. 2. ::2. sabıka. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. 2.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi. Çocuklarının sağlık sorunları. 2. çoktan seçmeli. Formları yönergelerine uygun doldurur. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. boşluk doldurma ile yapılabilir. 2. aile bireylerinin adlarını. 2. 10. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. fiziksel özelliklerini. çığ vb. Duygu. acil bir durumda (deprem. Bir işe başvuru formunun doldurulması. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması.12. 9. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1.10. Adını-soyadını. görselleri seçme ve eşleme.2. Özgeçmişini yazarak hazırlaması.8. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi. Yaşam Becerisi: A. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. gönderi formu vb.4. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.11.10.1. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar.19. Girişimcilik becerisi kazanır. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 2. :2. :2. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. senet. : 2. 2.8.11. Olayları. nüfus cüzdanı örneği. 2. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. 7. 5. işin vb. 13. vekâletname. sel. Dilek. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. İkametgah belgesi. Yaşam Becerisi: A.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.12./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. yönergesine uygun olarak doldurması. yazması. 3.5. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. Planlı yaşama becerisi kazanır. AÇIKLAMALAR 2. oluş sırasına göre yazar. Kendisini. 8. görüşme. işe başvuru formu. 2. yaşadığı yeri vb. :2. 12.3. 11.

Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. gözlem formları. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. tebrik kartı yazar. Davetiye. ninni. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.5. görselleri seçme ve eşleme. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. 3. Bilgilendirici yazılar yazar. tekerleme. ninni. Mani. Mektup yazar. 3. tekerleme. 7. görüşme. Dikte etme çalışmalarına katılır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. türkü.4. AÇIKLAMALAR 3. 4.5.2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 2. okuyucuyu bilgilendirmesi. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. 5. çoktan seçmeli. Tür. öz değerlendirme formları. boşluk doldurma ile yapılabilir. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. şarkı. Günlük.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. şiir) yazması. yazar. 34 . şarkı. 6. 3. şiir yazar. anı vb.

Karikatürde verilen mesajı algılar. 2. : 1. boşluk doldurma ile yapılabilir. 1. : 1. dergi. “Bu reklamdan. 1. öz değerlendirme formları.1. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. belgesel vb. AÇIKLAMALAR 1. 8. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi. spor. 5. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi.1. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. toplumdaki sevgi. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.8. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur. haberleri. 3. Şekil. istekler. 6. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 1.8. yöreye özgü sosyal olaylar vb.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.27. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir. gözlem formları. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. TV ) verilen bilgileri. 7. Reklamlar.18.1. programlar hakkında yorum yaptırılması. Görsel Okuma 1. : 1. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi. C.C.10. toplantılar. görüşme. Beden dilini yorumlar. düşünceleri sorgular. 1.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.10.15.29. Yaşam Becerisi: C. 4.C. Yaşam Becerisi: C. Bayramlar.10.20. Resim ve fotoğrafları yorumlar.3. 35 . Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. : 1. görselleri seçme ve eşleme.22. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb. anmalar. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir.4.4. sorularla reklamların sorgulanması. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. : 1. Televizyonda izledikleri haber. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. çoktan seçmeli. Yaşam Becerisi: C.

Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 4. boşluk doldurma ile yapılabilir. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. Yaşam Becerisi: B. düşünce ve izlenimlerini resim.2.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 36 . öz değerlendirme formları. Bilgi. görüşme. 2.18. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir. 3. bulgularını resimli grafiklere aktarır. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. çoktan seçmeli. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. AÇIKLAMALAR : 2. gözlem formları. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. Bilgi. Görsel Sunu 1.2. görselleri seçme ve eşleme.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

A. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir. 3. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder. Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. düşünce ve hayallerini anlatır. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. 1. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. A. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır.4. öfke vb. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. Temizliğin. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. 38 . Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. Her grup üyesi. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur.

AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. Fatura okutulur ve yorumlanır. Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Sahip kullanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.9. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Artan besinlerden (ekmek. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.8. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. artan besinlerin neler olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar. olduğu kaynakları verimli A. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. tavuk suyu vb. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. pilav. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. A.6.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 .7. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A. Planın uygulanması üzerine konuşulur.5. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Planlı yaşama becerisi kazanır.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. 5. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 40 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur.13. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır.12. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler. Çözümler üzerine tartışılır. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. Daha sonra. Kararların nasıl alındığını. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar.10.11. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır. A. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur. Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Sorun çözme sürecini açıklar. Öğretici.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır.

Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. Çalışmaya. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır.18. A. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. Stres. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. Daha sonra “O beni üzmedi. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır.17. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. 2.14. A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir. Değişik meslek grupları da yazılır. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.15. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. A. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar. 41 . nüfus. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir. Bana Göre Değil Öğretici.16. 2. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur. Müsaade Ettim Yetişkinlere. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir.

.19. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. 6. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. A. planlı çalışma becerisi geliştirir. Aile bireylerinin duygularına. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir.22. Beyin fırtınası yaptırılır. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır. Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır. 42 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. ailesini ve çevresini tanıtır. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur.21.20. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. empati yapmaları istenir. Özel Eğitim: Kızgınlık. Davranışlarının. öfke vb.

23. Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır.. “Özür dilerim”. birlik. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Sorumluluk kabul etmenin. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. Anne. A. “Seni seviyoruz”. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur.26. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Birlikte yapılan etkinliklerin. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Aile içinde birlik. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir. öfke vb. “Sen bizim için önemlisin”. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir. A..25.27. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. “İyi ki varsın”. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. 43 . Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. ailede sevgi. Benim Sorumluluğum “I. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. A. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Bu hikayeye dayalı olarak.24. “Affedersin”. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. Ailesi ile birlikte eğlenmenin.

olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. görüşü üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . Buradan hareketle. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. İyi insan. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. Girişimcilik: 1. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. bunu hoşgörüyle karşılar.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.29. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. olumlu özellikleri çoğaltmak. Para biriktirmenin önemi tartışılır. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Bu konu üzerinde tartışılır. Parasını. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. İki annenin davranışları konuşulur. Girişimcilik: 1. iyi ya da kötü olan davranışlardır. kötü insan yoktur. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder.28. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. teması işlenir. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır. bir yetişkin de anne rolünde olur. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. Fotoğrafın sağına olumlu. Her insan önemlidir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6). Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. önceliklerini belirleyerek harcar. Önemli olanın. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir.30.

Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Ülke kalkınması. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Kuralların gerekçeleri tartışılır. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder.32.36. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. 45 . ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir.34. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur. 7.31. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır. A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. A.35. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici.

Farklı mekânlarda. (Temizlik. A. beslenme. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.42.37. nasıl A.39. Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. 46 . Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. adres. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur.40.38. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir.41. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. telefon bilme ve kullanma. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. Acil durumlarda davranılacağını belirtir. 2. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. Trafik işaret anlamlarını belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4). Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. A. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar.

Bu rollerin. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir. Keşke…. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 . Bu kalıp yargıların. yaşam biçimlerinin. Rol çatışması üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır.3. ikişerli gruplara ayrılır. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. Farklı kültürlerin.4. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir.1. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. Kişisel amaçların. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir.cümleleri kurdurulur.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. diğer rollerle ilişkisi sorulur. mesleki. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur. Farkında Değildim Yetişkinler. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. Bu örnek olayların kendilerini. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır.2. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. B. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir.

Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler . Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur. B. sigara ve alkol kullanımının kendisine. Hataları üzerine durulur. Örnek olaylar anlattırılır. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur.6. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. Kumar. ilaç.5. ilaç. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. uyuşturucu. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. uyuşturucu.8.7.9. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. B. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. Kumar. B. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Alışveriş yapılır. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. kişilerin duygu ve 48 . Uygun tepki biçimleri geliştirilir. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur. Tür. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir.13. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır. Akran B. B. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur.14. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur.12.11. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden. kültürel özellikleri listelenir. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden.10. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. kişilere katkısı ifade edilir. 49 . Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. B.

17. Drama yapılarak. Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. B. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.16. Bilgilendirici konuşur.18. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. 8. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar.15. B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . Polis mesleğini tanıtır. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir. Çeşitli durumlarda. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek.

22.23. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. masal. millet. afiş ve broşürler incelenir. öykü. millî egemenlik kavramları araştırılır. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. okur. vb. destan. Bilgilendirme yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. kamu.19. yansıtan B. kamuoyu. Tür. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. B. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. Efsane. alışkanlıkların olduğunu fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin. türkü ve şiirleri inceler. kamu hizmeti.20. B. öykü. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. fotoğrafla incelenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. Sözlük Çalışması (Yerel. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. 51 . görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar. Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. destan.21. yaşam tarzlarının. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. yerel yönetim.

B. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 .29. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır. Çevre düzeni. Doktora Gitmek Doktora. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir.28.27.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Haydi. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir. Şikayetim Var. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.25. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.30. B. B. Çevresindeki yararlanır. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. B. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır.26. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir.

Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Trafik kurallarına uyar. Uygulamalı eğitim yapılır. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. 53 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar.33. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. B.32. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar.31.

2. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar.2. C. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C.3. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. C.5. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar.6.4.1. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. i C. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. Özgür birey olmanın önemini kavrar. C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. C. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.

değerlere uygun(milli.) konuşur. . gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı .10. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. Yeniden Doğuş Yok.8. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. manevi.7. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. 55 . C. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Tür. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. kültürel. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C.11. Kültürel değerleri algılar ve korur. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına.9. sosyal vb. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. C. C. ahlaki.

millet. C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı. kamu. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir. millî egemenlik kavramları araştırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. yerel yönetim. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir.15. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. C. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. Millî bayramlarımızla. Merkezi yönetim birimlerini tanır. C. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir.16. (kazanım 6). İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Neden Merkezi Yönetim (Yerel.13.14. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. kamuoyu. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. afiş ve broşürler incelenir.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. kamu hizmeti. Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Temel haklar ve özgürlükleri bilir.12. Hangisinin hak. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Okuduğunu anlama. 56 .

Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır.18. 2. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.19. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. 2. 57 . İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.17. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. sonucunda ortaya C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. Sivil toplum kavramının önemini kavrar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar.

2. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. günlük işlerini bu doğrultuda yapar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . düşünceleri sorgular. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. Tür. haberleri. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak.21.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. C. Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete. dergi. Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir.22.20. 58 .

den etkilenmemeye dikkat eder. Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Reklâmlar.24. C. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar. istekler.23. C. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. arasındaki ilişkiyi sorgular.25. insanı tüketime zorlayan reklam vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur.26. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar.

2. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.27.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.28. 60 . Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır. haberleri. düşünceleri sorgular. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması.

I. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi.Ö. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Uygun kutular boyatılır. .A. birer ve onar ritmik sayar. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. tahtaya yazılır ve okutulur. Rakamları okur ve yazar. Rakamlar. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. onarlı ritmik saydırılır. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. DOĞAL SAYILAR 2. 3. 1. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 .

KAZANIMLAR 4. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. Yaşam Becerisi. yılın ayları. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. Birliklerin sağda. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir.A. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının.A. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. 20 içinde geriye birer sayar. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. Haftanın günleri.Ö. Tahtaya işaretlenen. [!] Sıra sayıları. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. birliklerine ayırarak gösterir. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. Kalan bir grup nesneyi. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. belirtilen sayı kadarını ayırır. arasındaki ilişki vurgulanır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. Bir çokluktan. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . Yaşam Becerisi. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır.

12 silgi vb. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. nesnelerin sayısının bir deste. 64 . 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır.A. onluk taban blokları vb. sayma çubukları. 10. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. . onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. aynı türden 12 bardak. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur. fasulyeler.A. nesnelerden gruplar oluşturulur. .Ö. 10 kuru boya vb. KAZANIMLAR 8.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem. Belli bir sayı seçtirilir. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. sayının basamakları olduğu fark ettirilir.

üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 40 içinde dörder.A. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. 100 içinde ikişer ve beşer.A.Ö. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. Örneğin üçer ritmik saymada. bölme ve çıkarma işlemleri. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. söyleyeceğin sayı nedir? 65 . dörder. 3 6 9 12 15 3. 12. 36. 40 5. 32. 20. Doğal sayılarla çarpma. 1. 28. 4. 8. … 5 tane 3 saydım. 24. 3. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır. 5. söylediğin sayı nedir? 6. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde. 16. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. KAZANIMLAR 11. 15 oldu.

• 4. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. Sayı örüntüleri oluşturur. Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 16. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır.Ö. 14. 66 . “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. 10. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. Önce onlukların sayılarına baktırılır. 15. [!] “Büyük”. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.A. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. KAZANIMLAR 12. ⎯ . AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar.A. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir.

Ö. 67 . 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. Bu grup. 9 onluk. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 9 birlik. 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama .A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . . Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.A. 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. KAZANIMLAR 16. onluklara böldürülür. 1 birlik 9 onluk. cetvel modeli üzerinde belirletilir. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. 95’ten küçük sayılar seçtirilir.

40 5 birlik Birler b. 19.Ö. 200 4 onluk 245 Onlar b. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. 68 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir.A. mesafe.A. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.) araştırıp sunmaları istenir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. KAZANIMLAR 18. süre vb. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş.

verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir. iklim v. Yaşam Becerisi.b. AÇIKLAMALAR [!] “<” .Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir.A. 69 . faktörlerin ilişkisini kurar. DOĞAL SAYILAR 21. 18. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. KAZANIMLAR 20. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı.A. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından. 325. “>” ve “=” sembolleri kullandırılır. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. 687. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. nüfus.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 6. ekleme. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. KAZANIMLAR 4. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur.Ö. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 5. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır.A. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur.A. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. 73 .

Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. KAZANIMLAR 7. Eldeli toplama işlemini yapar. Birlikler toplatılır. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır.Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların.A. [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır.A. önce birlikleri. olarak düzenlettirilir. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. 74 . Birliklerin toplamı. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.A. işleminde verilmeyen sayı. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 75 . [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir.Ö. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. Toplamları 100’ü geçmeyen. Verilen sayılar. 10. KAZANIMLAR 9. 23+ □ =36 belirletilebilir. üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. 11.A. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. KAZANIMLAR 12. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder. 13.Ö. [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ .A. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. 27’nin 30’a. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . ∆. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. 15.A. [!] Problemler. 77 . [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. • Onluklar toplatılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. 80 + 11 = 91 Problemler. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. KAZANIMLAR 14. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır.Ö. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. 16. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.A.

durumlarla çıkarma fark ettirilir. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin. 78 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.A. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. onluk kartlar vb. kâğıtlar vb. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 3. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2. kitaplar. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Onluk kartlar. 1. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. 5–5=0 [!] “Eksilen”.A. … ). 4. sayı çubukları. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. Çıkarmanın ayırma. etkinliklerle fark ettirilir. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. çıkartılır. modellerden biri seçtirilir. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. silgiler. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. [!] Onluk bloklar.Ö. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. defterler. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. . fasulyeler vb. “çıkan”. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. birim küpler.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. ayırma işlemleri yapılır.

Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. Eksilenin bir onluğu. 7.A.Ö. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. KAZANIMLAR 5. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. Eksilenin birliklerinin. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Birliklerin farkı buldurulur.A. istenilen kadarı ayırtılarak. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. Bu sonucun. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Bundan. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. 6.

KAZANIMLAR 8. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir.Ö. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. 324 – 125 işlemi. Öğrencilerin. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. 80 . gibi semboller kullandırılır. vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. sorularla buldurulur. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. Eksilen veya çıkan buldurulurken. [!] İlk önce 10 içinde. 9. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. eksiltme. 53’ün 50’ye. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. üzerine sayma.A. çıkarmanın azaltma. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. ∆. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir.A. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 14. Sonuçtan.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 81 . 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. AÇIKLAMALAR 13. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. [!] Problemler.Ö. Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Yetişkinlerin. KAZANIMLAR 12. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme.A. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A. çözdürülür ve kurdurulur.

Ö. 3. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 82 . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. 1. 4. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. sayma ve modellerden yararlanılır. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.A. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Bu toplamın.

Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 . Onlar b. Onlar b. 8. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. Yüzler b. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.çarpımın değişmeyeceğini gösterir.A.Ö. Yüzlük tablosunda altışar sayarken. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır.A. Çarpım tablosunu oluşturur. Birler b. KAZANIMLAR 5. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur. Yüzler b. 7. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Eldeli çarpma işlemini yapar. [!] Yüzlük tablosundan. Birler b. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6.

sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. 11. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce.A. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır.A. Problemler. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 9. [!] Problemler.Ö. Çarpma işleminde. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Doğal sayılar 10. 84 .yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır.

depremzede ailelere dağıtılacaktır. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. birerli. 1. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . ikişerli. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. 2. üçerli. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 3. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. sonra işlem yaptırılır. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3.Ö. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. model kullanılarak çözdürülür. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi.A.

kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. bölen. “bölen”. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak. Problemler. 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. bölen. 86 .A. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. . Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 5. [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. Okuma yazma dersi. KAZANIMLAR 4. [!] Problemler. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.A. [!] Bölme işleminde. Yapılan işlemlerde “bölünen”. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. bölüm.Ö. [!]Bölme işleminde bölünen. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir.

KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. Buna dayanarak bütün. örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. 0 1 2 1 87 . Kağıt. KESİRLER 2. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği.A. kesilebilen. Bütün. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.A. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. [!] Kesrin biriminin. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak.Ö. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri. eş parçalara katlanabilen. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. [!] Pay. kesir blokları. 1. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.

2. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. plastik çubuklar. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. masanın. kâğıdın kenarları. çubuk makarna. dikdörtgen. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır.A. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır.Ö. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası. dikdörtgen. üçgen ve çember modellerini oluşturur. dikdörtgenin. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu. sıranın. kitabın. Karenin. kürdan. 1. tel vb.A.Kare. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. 88 . Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. nesneler kullanılarak kare. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.

1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.Ö. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır. Örneğin.A.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. 2 santimetre = 2 cm. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 300 cm = 3 m vb. . 5.1 metre = 1 m vb. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. 3. 89 . yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır.A. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. problemler. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. 1. gibi. [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür.

hesaplattırılır. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. çokgen olarak isimlendirilmez. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. resim. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. şekillerin. 90 . yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.Ö. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller. sonunda. 3.uzun kenarı 15 m dir. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. ÇEVRE uzunluklarının 2.kısa kenarı 10 m. gergin geçirilmesi istenir. tahta vb. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. . Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1.A. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir. fotoğraf.A.

standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır.A. tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. Okuma yazma dersi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Bir yüzeyin alanını. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2. yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur. 3. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. Öğretmen masasının 1. karo vb. standart yüzey alanını bulmak için. Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder.Ö. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur.A. A4 kağıdı. olacak şekilde olmalıdır . Kitap. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 91 . Sosyal beceri. 38. 39) PARALARIMIZ 1. [!] Birim ölçünün. 4 .

20’nin. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Saati okur. Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar. 92 . akrep ve yelkovanlı karşılaştırır.Ö. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.A. akrepli karşılaştırılarak okutulur. saatteki karşılığı belirletilir. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. olmalıdır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat.A. düşünceleri anlattırılır. 1. 14:20 2.

1. Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.A. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.A. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 . Uzunluk. zaman. çekilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.

1 litreden fazla. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. litre. [!] Ölçme sonuçları.A. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. 1 litreden az. SIVILARI ÖLÇME 2. yarım litreden az. vazo vb. 50÷10 = 5 kap gerekir. yaptırılır. 94 . kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). 3. kullandırılır. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.A. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap.Ö. 1. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. dereceli tüp vb. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır. sonra ölçtürülür. Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. sürahi. ettirilir. Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir.

Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler.A. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 . oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir.Ö.A. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır.gov. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur. Bu veriler tablo haline getirilir. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları.meteoroloji. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2. ders çizelgesi vb. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. takvim. 1.

25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. verilerek ve yönlendirilerek 1.A. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 . alanının sonunda. Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır.Ö. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır. Şekil grafiğini yorumlar.A.

YETİŞKİNLER II. KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir. 1. 2. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1.1.3. AÇIKLAMALAR 1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.2. doğru beslenme. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. söz isteme.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. 1.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması. Görgü kurallarına uygun dinler. 3. saygılı olma. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb.2. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlemeye hazırlık yapar. kendini konuşanın yerine koyma vb. Ayrıca yetişkine.Konuşanın sözünü kesmeme.I. 99 .

Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. nerede. bireysel değerlendirme formları. düşünceyi ifade eder. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. boşluk doldurma. 2. resimden bulma. “Kirpik”.17. 18. 8. grafik. resimleme boyama.I. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. Dinlediklerinin konusunu belirler. ne zaman.16. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.2. 2. Dinlediklerinde dil. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Dinlediğini Anlama 1. olay. 19. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. 15. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. 6. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. 14.11. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. Dinlediklerinde ne. Ön bilgi. 13. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. açık uçlu sorular. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim.3. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. “Kibrit”. 20. 7. 9. Dinlerken vurgu. Dinlediklerini özetler. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.1. kullanılabilir. sözlü ve yazılı anlatım. 3. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir.2. gözlem formları. görselleştirme. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 11. Dinleme öncesinde sorular sorulur.9. “Kamyon”. fotoğraf vb. yer vb. 12. şekil. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. tonlama ve telaffuza dikkat eder. nasıl. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. 4. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. Dinlediklerini zihninde canlandırır. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 10. 2. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. çalışma yaprakları (eşleştirme. AÇIKLAMALAR 2. 17. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. çoktan seçmeli sorular. “Toprak” 2. Dinlediklerinde geçen nesne. kişi. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 5. 100 . 2. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. boşluk doldurma. doğru yanlış).10. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 2. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 2. 16.

I.3. Tür. 3. “ Tür. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Katılımlı dinler. 3.1. açıklama yapması. 101 . çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Bilgi edinmek için dinler. soru sorması. çoktan seçmeli sorular. Dinlerken işaret.3. 3. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. 4. açık uçlu sorular. Dinlerken etkileşim kurması. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. gözlem formları. sembol kullanarak. 2. boşluk doldurma. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. kısaltma yaparak veya yazarak not alması. 3. Not alarak dinler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir.2.

4. 1. omurgalı. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. bilgi toplaması.) uygun konuşur. 1.6. 102 . hayvan. Konu dışına çıkmadan konuşur. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.1. Kelimeleri doğru telaffuz eder.2.8. 3. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1. istenir.II. 1. Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir. söz alarak. görselleri hazırlaması. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. Konuşmalarında beden dilini kullanır. çalışma yaprakları. 8.4. vatana. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. yetişkine. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 1. konuşma denemeleri yapması vb. Konuşmaya hazırlık yapar. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. Yetişkinin. 6. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. sosyal vb.8. büyüklere. Dinleyicilerle göz teması kurar. ahlaki. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. kültürel. konuşmacıyı incitmeden. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 7. 5. manevi. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 2. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. “Bitki. AÇIKLAMALAR 1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. bayrağa. Ayrıca. millete saygı göstererek konuşması istenir.

Deneyim ve anılarını anlatır. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 9. 2. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 11. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.5. 5. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. 103 . neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. geçmiş. açık uçlu sorular. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2. 3. :2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. çalışma yaprakları. çoktan seçmeli sorular. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 2. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir.10. 2. 10. Belirlenen konuda (deprem.2. 4. gözlem formları. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir.4. Duygu. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. yangın. bugün. Güncel bir konu.) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. gelecek. kişi vb. yer. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki. alışveriş vb. olay. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. çiçek yetiştirme. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. ev kazaları. geniş)..II. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. 2. yarın vb. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 6. Zaman.11. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 7. 8. Kendine güvenerek konuşur. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. AÇIKLAMALAR [!] 2. Ayrıca.9. yetişkine. Dilek. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.

4.1. telefonda konuşma vb.2. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 2. özür dileme. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. arkadaşlarıyla konuşma. 104 . Topluluk önünde konuşur. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3. hikaye. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir. Masal. İkna edici konuşur. teşekkür etme. gözlem formları. Tür. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. AÇIKLAMALAR 3. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.II. 3. konuşmaların yapılması. kutlama. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. Selamlaşma. tanışma. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.

Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. AÇIKLAMALAR 1. 3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. 5. başını sağa sola çevirmeden. Okunacak metni belirleme. 2. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir.2. 7. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. 1. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Kurallarına uygun sessiz okur.III. Okuma Kurallarını Uygulama 1. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Ayrıca yetişkine. dudaklarını kıpırdatmadan. çalışma kağıtları. TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.5. 1. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma.6. Okumaya hazırlık yapar. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1. 4. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. 105 . okuma ortamını düzenleme. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. öne arkaya sallanmadan.1. Fısıldamadan. Akıcı okur.

2. 2. görselleştirme. Okuduğundan farklı sonuçlara. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. gözlem formları. 9. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir.15. Okuduklarındaki dil. 5. İnternet vb. 2. sözlü ve yazılı anlatım. 1. 2.29. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 27. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. yeri. 29. 4. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. 2. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır.2.20. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. Metin dışı anlam kurar. 7.6.9. Okuduklarında ne. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. Deneyim. resimden bulma. 19. kelime anlamıdır. nerede. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir. çoktan seçmeli sorular. 106 . Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. yollarla araştırması.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. 13. Gerçek anlam.20. 26. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. 2. boşluk doldurma. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. 3. nasıl. 11. bireysel değerlendirme formu. 28. 24. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.28. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. 16. Metin içi anlam kurar. 18. 25. çalışma yaprakları (eşleştirme. ne zaman. 20. Sözlük. 2. III. Okuduklarının konusunu belirler. Bölgesinin coğrafi yapısını. AÇIKLAMALAR 2. 2. 17. Metinler arası anlam kurar. 8. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. ansiklopedi. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. olayı ve zamanı belirlemesi. Okuduğunu özetler. 2. 15. 21.3. 2. 22.6. düşüncelere. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarından çıkarımlar yapar. resimleme boyama. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.KAZANIMLAR 2.7.2. 6. Okuduklarını zihninde canlandırır. 23. 14. açık uçlu sorular. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 12. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 2. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 10.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. doğru yanlış). boşluk doldurma. Kelimelerin gerçek.

Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır. 2.III.3. gözlem formları. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. Paylaşarak okur. bireysel değerlendirme formu. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. boşluk doldurma. görselleştirme. 3. doğru yanlış). 107 . Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. resimleme boyama.1. Serbest okur. sözlü ve yazılı anlatım. Sorgulayıcı okur. AÇIKLAMALAR 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. Not alarak okur. 4. resimden bulma. çalışma yaprakları (eşleştirme.

3. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Kelimeler. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir.IV. Yazmaya hazırlık yapar. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. 7. 8. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. çalışma dosyası. tekrarlarda kullanma. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir.4. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. Sıralamalarda sayı. 5.1. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 1. uzun çizgiyi. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. 6. konuşmaları belirtmede. Yazma öncesinde konusunu belirleme. 4. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. 1. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede. noktalı virgülü. Yazılarında imla kurallarını uygular. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. tırnak işaretini. hitap. 108 . kısa çizgiyi. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada.3. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. virgülü. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. 1. kesme işaretini.3. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. seslenme. yazma yöntemini belirleme. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. denden işaretini. Noktayı. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada.5. 1. kısaltmalarda. sembol ve işaretlerden yararlanır. yazma planı yapma. ünlem işaretini. 2. Yazılanlar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Kurallı cümle üzerinde durularak özne. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama. imlâ kuralları açısından incelenebilir. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. ilişkili sözcükler arasında.4. alıntılarda.

9. 4. edat. an vb.4. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. Yazısına uygun başlık belirler. 18. şikayet formu ile bildirmesi. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 13. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 2. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. zamir. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar.KAZANIMLAR 2. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. AÇIKLAMALAR [!] 2. İsim. yer. olay. sıfat. 2. 2. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. yazılı anlatım çalışmaları. 19. çoktan seçmeli sorular. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. 7. 17. 2. gözlem formları. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 11. Yazılarında ana fikre yer verir. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir.5. istek ve şikayetlerini dilekçe. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. İmza atar ve imzanın anlamını bilir.6. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Mantıksal bütünlük içinde yazar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 2. Ayrıca yetişkine. IV. 10. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.1. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. istek formu. Dilek. 16.18.19. 2. 109 . 2. Bir etkinliğin. 5. 15. 14. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. [!] 2.14. 12. 6. zarf.17. 3. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. oluş sırasına göre yazar. açık uçlu sorular. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir. 2. boşluk doldurma. 8. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır.8. Formları yönergelerine uygun doldurur. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 2. işin vb. fiil. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder.19. Dilek. Olayları.6.19. 2.

yazar. 10. 2. İkna edici yazılar yazar. 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. Hikâye yazar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar./ 3. Tür. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir.5.2. 110 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1.1.4. Davetiye. yer. Kendisini. 5. 6. 3. 4. zarf üstü yazar.IV. gözlem formları. Mektup. Bilgilendirici yazılar yazar. 9. 11. zaman. yazılı anlatım çalışmaları. Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. “Tür. 3. Günlük. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır.7. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. düşünce ve hayallerini yazar. Şiir yazar. tebrik kartı yazar. Sorgulayıcı yazılar yazar. İzlenim ve deneyimlerini yazar. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. İpuçları (kahramanlar. Duygu. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde. 8. anı vb. 3. 3. 3. 3.

Görsel Okuma 1.3. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. gözlem formları. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. 1. cep telefonu. boşluk doldurma. olayları. çoktan seçmeli sorular. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. bilgilendirici. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.9. 2. 6. 9. 8. düşünceleri sorgular. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Görsellerle sunulan bilgileri. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır. 1. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. Beden dilini yorumlar.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. Bilgisayar. 1. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. 1. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. 1. Şekil.2. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Ayrıca yetişkine. 3. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Görsellerden hareketle metinler yazar.11. 1.10. haberleri. 12. 1.11. 1. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. 1. dergi. 4.den yararlanması. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 10.5. 1. şiir. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 . 11. betimleyici vb. 7. 1. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1.V. 1.1.11. Gerçek hayatta kullanılan şekil.9. İnternet vb. 1. Karikatürde verilen mesajı algılar.8. 5. Harita ve kroki okur. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. açık uçlu sorular. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir. TV ) verilen bilgileri. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.) birine uygun olarak kısa metin yazılması.4.

3. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. Görsel Sunu 1. düşünce ve izlenimlerini resim. Bilgi. Sunum öncesinde.2. 2. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Bilgi. 112 .V.1. AÇIKLAMALAR 2. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca yetişkine.3. kullanması. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. tepegöz. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. şekil. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. bilgisayar vb. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. 6. konuyla ilgili bilgi toplaması. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. Yetişkinin. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. 5. Sunuma hazırlık yapar. 4. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. grafik. sunumunu yaparken izleyenleri. 2. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. gözlem formları.

duygusal. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. eş sesli kelimelerin. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. II. kelime gruplarının. metnin sonrasının tahmin edilmesi. b. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. mecaz. Anlama a. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. c. onlara farklı çözümler buldurulması. zıt. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. Hazırlık a. d.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması. gerçek. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. c. ortaya konulan sorunları belirlemesi. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. c. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. III. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. 113 . gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. b. Atatürkçülük. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. b. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi.

belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. Yazma Yetişkinlerin. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. c. 114 . yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim. IV. beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. Kendini İfade Etme a. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi. fotoğraf. V. Konuşma Yetişkinlerin.d. b. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .II.

) 116 .A. 5. Binliğin. 4. 5. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.276 Rakamın basamak değeri 400. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır. sembol DOĞAL SAYILAR 405.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 10. 2605.000 200 70 6 3. Birler bölüğü Onlar b. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar. [!] Önce iki. 7348. 5. KAZANIMLAR Yetişkinler.A. 8. Birler b. 2. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz. 4.Ö. 3. 3. 1. [!] Sıralamalarda kullandırılır. Binler b. Yüzler b. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur. bu alt alanının sonunda. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. On binler b. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 4. sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır.000 0 5. 356. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. 405.

AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam. 100. On binler b. Yüzler b. 1. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır.Ö. 4. Birler b. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 .” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. 3. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. Binler b. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. Onlar b. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. [!] Eldeli toplama hatırlatılır.A. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir.

• Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. yüzlüklerin farkına. tahminini tahmin yaptırılır. sonunda.A. 4. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. Örneğin.A. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar. • Tarihten ünlü kişiler. “çıkan”. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder. düşündürülür. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. onluğa yuvarlama hatırlatılır. 1. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. kurdurulur.Ö. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. “fark” ifadeleri vurgulanır. Zihinden yapılan hayatında kullanır. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır.) 118 . Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır. işlemi yaparak kontrol eder. bilim adamları. zihinden çıkarır.

. problemler kurar. sonucu değiştirmediğini gösterir. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. 4. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. Binler b. 8 7 6 6 119 .A. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. On binler b. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. Yüzler b. doğal sayı olacak şekilde. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. İşlem yaptırılır.Ö. çarpanlar parantezle gruplandırılır. 1.A. önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. Onlar b. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur.) Birler b. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

çıkarma kurar. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar. 12 birlik şeklinde bozdurulur.) 3. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. bölünen. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. 10. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir. 42 sayısı. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. • Artan 1 onluk ile 2 birlik.) 120 . Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. 40’ı 4’e [!] Bölen. Alınan onluk bölüme yazdırılır. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler.A. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. Üç basamaklı doğal sayıları. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda.A. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Basit bir iş problemini çözer. 3 bölen 14 bölüm 1. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama.Ö. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma.

Bu kesir birimlerinden basit. bütünün kaç eş Somut nesneler. 1. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. şekiller. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.Ö.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. payın. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. bölündüğü.A.A. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.

Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. aralıklar dört eş parçaya bölünür. Eşit paydalı en çok dört kesri. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.A.) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. 2 5 . [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır.A.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 . KAZANIMLAR 2. 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir. Sayı doğrusunda. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.Ö.

10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. Yüzde birler b. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. 1.A. 5 .A. 2 . . 7 Kesir kısmı Onda birler b. Birler b. Yüzde birler b. 1 1 ve kesirlerinin. b. Birler b. ondalık kesir olduğu vurgulanır. 2 . 123 .Ö. Birler b. 5.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. 2 5 5 . kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Onda birler b. 2. Onda birler b. Tam kısım Onlar b. 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 25 Onlar b. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. Ondalık kesirlerin tam kısmını.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. 1. 127 . sınıfın belirtilir. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir.A. masanın üst yüzü vb. dikdörtgensel bölgelerin.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel. büyük bölgelerin alanlarının m2. Karton.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. alanların ölçümü cm ile.A. kâğıt vb. karesel. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir. tabanının. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir.Ö. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür. a Ç= a+b+c 2. kare ve teknik bilgileri belirtir. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. yazı tahtasının yüzeyinin vb.

gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir.Ö. 200 mL. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Tonun “ t” . kilogramın “kg” . Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. diş macunu tüpleri . süt kutuları. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. 100 mL. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. 1. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda.A. bir kilogramın 1000 gram. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. Süt kutusu. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. kilogram. gerekliliği keşfettirilir. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. ilaç şişesi vb. Ton. olduğu vurgulanır. ilaç şişeleri.

göstergeleri inceletilir. yüzme vb.A. 1 dakika 60 saniyedir. [!] Artık yıl açıklanır. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. atletizm. [!] Saat. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır. hafta. 1 yılda 52 hafta vardır. Örneğin. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. ay. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir.38’in. gün. ZAMANI ÖLÇME 2.Ö.A. 1 yılda 365 gün vardır. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.) 129 . Yıl. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Basketbol. 1 yılda 12 ay vardır. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır.” anlamına gelmesi gibi. kayak. 15. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz.

• Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. 130 . Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. Örneğin. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir.A. • Aynı veriler. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur.A KAZANIMLAR 1. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır.Ö.

KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .II.

6. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar.8.Yetişkinler model. A. A. A. 8. 7. A. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir.ÖĞRENME ALANI: A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. levha. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır. 11. A.Zehirlenme. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. 3. 4. ağız-diş sağlığına özen gösterir. AÇIKLAMALAR A. 2.5.4. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir.7. 17. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. İskeletin temel kısımlarını tanır.15. A. A. 19. 5. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. 9. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. 132 .10.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar.10. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. A. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir.1. çoktan seçmeli.17. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir. A. 18. 12. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. omurga. kelime ilişkilendirme. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir.İskeletin temel kısımları kafatası. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir. 14. Besinlerin tazeliğinin. 16. A.12. A. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp. bulmaca.19. 15. eşleştirme. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. Diş sağlığı için beslenmeye. yanık.3.1.13. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. A. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. 10. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir.2. A. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. A. kollar ve bacaklar olarak verilir. A. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir.17. göğüs kafesi.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. yaralanma. 13. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır.

10. bilim ve akıldır. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin. boşluk doldurma. 2. B.6. Isı farklılıklarının karşılaştırılması.1. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar. 4. buzun suya dönüşmesi). ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir.8. 8.4. 9. 13 Karışıma örnekler verir. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. Maddeleri. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. bulmaca.14 Erime. B. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar.Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. B. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir. Bulundukları odanın.Yetişkinler. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar.5. B. 11. şekerin su içinde çözünmesi). sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. B. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. katı. 133 . 5. Çözünme. akran değerlendirme formu. 3. katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin.6. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. B. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı. “Nasıl ölçülür?”. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. “Bir litre süt ne demektir?”. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer.2. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. 6. AÇIKLAMALAR B. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir.ÖĞRENME ALANI: B. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder. 12. B.10. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması. g ve kg cinsinden ifade eder. 7. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder.

maliyeti vb.9. C. 8. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. çeşidi. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. soğutma. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir.9. boşluk doldurma.b.8. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur.12. 11.Yetişkinler. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar.8. Yetişkinler. 9. ses kaydı. çoktan seçmeli soru. C. 3. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar.2. Işık kaynağının parlaklığı. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C.) sınıflandırırlar.ÖĞRENME ALANI: C. C. 10. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. 6. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder. 134 . elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim. 2. yetişkin değerlendirme formu. Ses yalıtımı. akran değerlendirme formu. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. 5. 7.Yetişkinler. doğrama. yeri. konumu. ISI. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. C. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. temizlik vb. 4. Yetişkinler.a. Yetişkinler.10. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. göz sağlığını C. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır.

Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar.9. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D.). çöp toplama kampanyası vb.ÖĞRENME ALANI: D. 8. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.8. D. D. meyve vb.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir.2. D.“Uzun süre bekletilen yemek. Kök. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır.10. D.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak.4. boşluk doldurma. yetişkin değerlendirme formu. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. 3. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır. D. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder. akran değerlendirme formu. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. İnsanın çevreye etkisi. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. 7. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur. D. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. etkinlikler düşünülür.7.1.12. 5. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb. D. 10. 11. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1.8. 4. kısa cevaplı soru.9. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır. AÇIKLAMALAR D. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. setleme. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar.Atatürk’ün 1930 yılında. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. 135 . D. D. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. çiçek ekmek. çoktan seçmeli soru. ağaç dikmek. 2. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır.3.9. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir.5. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir. D.6. D. D. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. 6. 9.11. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Çevresindeki kirliliği fark eder.

Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz.2. Güneş’in Dünya’ya göre. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır. 136 .Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir. Güneş.10.1. Deprem tatbikatı yapılır. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar. 5. E. 9. AÇIKLAMALAR E. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır. E.8.5. akran değerlendirme formu. kısa cevaplı soru. E. Ay’ın evrelerini. Depremlere karşı önlem alırlar.3. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. boşluk doldurma.4. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. E. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır. 10. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. 4. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur.8. Yetişkinlere.ÖĞRENME ALANI: E. 7. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. yetişkin değerlendirme formu. E. 3.7. Depremlerin nedenini açıklar. çoktan seçmeli soru. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır. 8. Güneş.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. 2. E. Güneş. E. 6.

KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .II.

A. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir. Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir. 3. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 4. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir.4. bu maddeler hakkında konuşulur. . çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Bu öğrenme alanında açık uçlu.ÖĞRENME ALANI: A. AÇIKLAMALAR [!] A.4. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek.2.3. kavram haritası. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. A. AİLE. A. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır. .1. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. A.4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. A.3. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir. 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur.

Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B. kavram haritası. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Demokrasinin özelliklerini kavrar.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder./2. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir.3. B.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır. 5. 7. 1.4. AÇIKLAMALAR B. B. 4. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur.ÖĞRENME ALANI: B. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar. 6. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. B.7.5. B. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B.1. B.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.4.5. B. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar. B. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır.4. 139 .6. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır.3. Atatürk inkılaplarının. 3. 2. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Bu öğrenme alanında açık uçlu.5. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir.

9. C. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar. C. Depremlere karşı önlem alırlar. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular.7. 9. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. metresantimetre bilgisi kazanırlar. Mevsimlerin oluşumunu açıklar.1. Plato. 7.8. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 3. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. Fen ve Teknoloji: C.9. 4.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. C. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. C. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 6. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır.8. Fen ve Teknoloji: C. körfez. vadi. 2.1/7. 5. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. Depremlerin nedenini açıklar. kroki. 2. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır. C. Ülkemizin doğal yapısını tanır. Matematik: Metre-kilometre. 140 . kavram haritası. C.5.ÖĞRENME ALANI: C./C.9. 3. C.3. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir.7.7. Dünyanın şeklini açıklar. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir. harita ve yön kavramlarını açıklar./C. C. ada kavramları üzerinde durulacaktır. C. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır. ölçek. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. AÇIKLAMALAR [!] C.8. 8. ova. C.1.3. Bu öğrenme alanında açık uçlu. C. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. C. Afet Eğitimi: 1.6. C.7. Plan.

AÇIKLAMALAR D.6. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir. 2.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır. D. 5. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. 141 . D. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.ÖĞRENME ALANI: D. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. kavram haritası. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D.5.6. D. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar. 6.1. 2. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar. Tüketici olarak haklarını bilir. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar.2. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır. . D. Bu öğrenme alanında açık uçlu. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar. 4.1. D. 3. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1.3.

Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.3. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır. AÇIKLAMALAR E. 142 . E. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur.4.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar.2.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır. Sınıf gruplara ayrılır. kavram haritası. 3. 4.ÖĞRENME ALANI: E. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1. E. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar. E. 2. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır.1. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E.

III. BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

dört basamaktan oluşmaktadır. ses temelli cümle yöntemidir. sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. birikimi. üç temel aşama bulunmaktadır. Okuma yazma öğrenme. Yetişkinin öğrenme isteği. tanıtılacak ses. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. Ses Temelli Cümle Yönteminde. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. Okuma yazma öğretimi 3. Hazırlık aşamasında. İlk basamak. genel hazırlık. Yeni bilgi. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. Bu aşamada. Bunlar: 1. yetişkinler. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. sesi hissetme ve tanımadır. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. sınıf ortamına. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. Türkçenin dil yapısı. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. Okuma yazma öğretimi aşaması. Hazırlık 2. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem.

( I I I I I I ) 2. sayfalarını çevirme. sınıf ortamını tanıtma.İkinci basamak. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. öykü. fıkra. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . Hazırlık 1. okuma. Harf. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. Genel Hazırlık Tanışma. derse zamanında girip çıkma). yönetim birimlerinin yeri. kantin). Öğretmen. kitaplarını açma. kitaplıktan yararlanma. kapatma. öneri niteliğindedir. okunanların görsellerini yorumlama. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. 2. Kalem tutma b. Hızlı ve anlayarak okuma. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. Yazmaya Hazırlık a. tekerleme vb. tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. tabela. sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. Düzenli çizgiler çizme 1. resim ve işaretleri inceleme). yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. cümle ve metin oluşturulur. ( / \ ) ) 146 . yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme.( 3. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. Bu basamağın sonunda. 3. 1. anlamlı heceler. pano. yetişkinlere kısa masal. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. Üçüncü basamakta. kelime.

Sesi hissetme ve tanıma 1. Grup 2. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. Her grup sonrasında. 2. Bilmece sorulabilir. Sesler. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. b. eksiklikler giderilecektir. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır. genel değerlendirme yapılacaktır. 147 . Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. d. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. Grupların oluşturulmasında. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. b. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. şarkı söylenebilir. Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. 2. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5. SES GRUPLARI a 1. c. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. Sesin nasıl üretildiği. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır.4. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur.

Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. b. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. Sesi okuma ve yazma 1.c. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. a. c. b. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. 3. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. d. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. 4. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . e. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. d. Ölçme ve Değerlendirme a. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir. b. 2. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. b. e. c. c. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz.

Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz.defterlere yönlendirme yapabilecektir. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. c. 3. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. 149 . 4. a. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. kendilerinin yazmasını isteyiniz. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır. Harfi. Kelime. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır. Ölçme ve Değerlendirme a. b. b.

yeni üretilen kelime buldurulur.a. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. arkasına sessiz harfi yazınız. f. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. b. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. d. 3. Tahtaya gösterilmesi. Anlamlı heceler. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. şarkı söylenebilir. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. bir öykü oluşturulabilir. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. Bunların arasından. 2. Ölçme ve Değerlendirme 1. c. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. 4. Sizinle birlikte. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. e. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz.

Kaptı bir alageyik. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”.) Alageyik Çocuktum. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. 3. “Alageyik” şiiri okunabilir. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. 6. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. Bir öykü oluşturulabilir. 1. 5. Şarkı söylenebilir. Top oynadım acıktım. 2. Resim a A al Resim l L 151 . ufacıktım. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. bir tarafına “a” yazınız. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. Bu amaçla resim. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. canlandırma yaptırılabilir. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. 4. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. Buldum yerde bir erik.

İlk okuma yazma tablosuna işleme b. Sayıların yazılışı Rakamları. yetişkinlerin 1. Ancak sayıların yazılışı. 2. 2. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. “Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. a. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. 152 .bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. Önceki istenebilir. 3. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 1. sonra büyük harfi tahtaya yazınız. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada. Önce küçük harfi. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir.Ölçme ve Değerlendirme 1.

amaca ulaşmak için 153 . ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. bilimde. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. karşılıklı görüşler ortaya konurken. tartışma. yetişkinin konuyu yaparak. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. 3. 1. Başka deyişle yöntem. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. Bu yöntem. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. problem çözme. gösterip yaptırma. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Yöntem. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. daha çok konunun kavranması aşamasında. yaşayarak öğrenme yoludur. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını.B. bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntem. 5. 2. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. 4. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. Anlatma. Bu yöntem. Bu yöntem.

Bilgisayar destekli öğretim 154 . Eğitsel oyunlar B. İkili ve küme çalışmaları 7.Programlı öğretim 3. Gösteri 3. Mikro öğretim 8. Soru –yanıt 4.Grupla Öğretim Teknikleri 1. tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz.Bireyselleştirilmiş öğretim 2. Drama ve rol yapma 5. Beyin fırtınası 2.Bireysel Öğretim Teknikleri 1.öğretme öğrenme sürecini düzenleme. Benzetim 6. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A. planlama.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. etkili ve güzel kullanma. 1. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. Harp Okuluna girmiştir. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. Bu devletin. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir. nasıl. millet egemenliğine dayalı. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz. Feyzoğlu. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir. ne zaman. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. İstanbul’a gelerek.” Osman G. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. Beceriler : Türkçeyi doğru. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. “Atatürk. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır. Mustafa Kemal. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. Mustafa Kemal. Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. nerede. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi.” Atatürk. Aşağıdaki metni okuyunuz. 156 . bu okullarda iyi eğitim almıştır. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri.

Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları. bedenimize. Türkçeyi doğru. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. 3.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. : İletişim. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1. görsel okuma : Beden dilini yorumlar. 157 . etkili ve güzel kullanma. 2. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. yazma. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. Duygularımız. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. kademe : 15 dakika : Konuşma.

Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40. 1.tablo vb. kâğıt. 158 . Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu. problem çözme. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir. Kazanım : Grafik okur. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. renkli kalem.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. Beceriler :Karar verme. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. Araç-Gereç-Ortam : Kalem.

öğretmenin rehberliği. :Türkçeyi doğru. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler. Tartışmalarını sağlayınız. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. Yakında liseye gidecektir. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. Annesi.” der. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir.” Bu olayı canlandırınız. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir. Fatma. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. Fatma. etkili ve güzel kullanma. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. iletişim.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. Canlandırma Seçenekler: 1. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır. verilecek kararla ilgili bilgi toplar. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim.karar verme. drama yapılması. 2. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. 159 . :Tahta. Bu istek doğrultusunda karar verir. 3. Kararı tanımlar.

parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. karar verme. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. öğretmenin rehberliği. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. :Türkçeyi doğru. 160 . Siz. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. 1. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. Oyun çocuklar için önemlidir. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. Parkın etrafı kirlidir. etkili ve güzel kullanma. SÜREÇ Ali. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir.TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. annesiyle birlikte çocuk parkına gider. :Tahta. Bu durum. sınıf içinde tartışma.

Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. Öğretmenin Rehberliği. 4. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. 161 . 6. : Tahta. kale.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. anıt. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. Sınıf İçinde Tartışma. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır. 3.) gezi düzenlenir. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. 7. kalıntı vb. SÜREÇ 1. 2. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur. 5.

Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. çatlakları olan evlerle bakımlı. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. Bu fotoğraflarda bakımsız. yer yer sıvaları dökülmüş. sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir. 162 . Belirlenen özellikler tahtaya yazılır. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz.

şaşıran. korkan. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Sevinen. 163 . şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. üzülen.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1.

Aynı zamanda demokratik. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. Cumhuriyet yönetimi. Türkiye Cumhuriyeti. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1. Yaşama hakkı. halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet. Beceriler : Araştırma. konut dokunulmazlığı. din ve vicdan hürriyeti. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . sanat. laik ve sosyal bir hukuk devletidir. vatandaşlar eşittir. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. İnsan haklarına saygılıdır. millete ait olmasıdır. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi.Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. gücünü milletten alır. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. Cumhuriyet. neden-sonuç ilişkisi. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. bilim.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. devlet organlarının. düşünce.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı. 164 .

Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir. On gün sonra. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. kalitelerinin düşük.Satıcı. DEĞERLENDİRME 1.Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 . İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir. Bu şekilde haklarının olması. Halıları kontrol eder. satıcı. Hülya Hanım.senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar. Beceriler : Bilinçli tüketicilik.

tahta.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Atatürk hangi okullara gitti? 3. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. araştırma. Cumhuriyet nedir? 5. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. 1. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4.

Üzülme çocuğum! Gel benimle. Yolda üstü başı yırtık. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti. Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal. Bu sesi tanıyordu. perişan hâldeki askere seslendi. dedi.Asker ağlamaz arkadaş!. Mustafa Kemal’in Anadolu’da. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. başını kaldırdı.Düşman memleketi bastı. postalları patlamış. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal. . . derin bir soluk aldı. Beceriler : Araştırma Araç-Gereç. Bu yüz ona hiç yabancı değildi. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . silahsız bir er gördü.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. Mustafa Kemal. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu. Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er. kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. . Ortam : Atatürk Köşesi. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu.Sonra.. bu Mehmetçiktir. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2. DEĞERLENDİRME 1. drama etkinliği. öğretmenin rehberliği. Yüzünün rengi bakıra dönmüş.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. İşte. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. Birden doğruldu.

Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. ilişkilendirme.ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var. kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı. 168 . sonra işlem yaptırılır.

1.. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 . paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. bölme işlemine dönüştürerek açıklar.• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı. Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker. paylaştırma 2. İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur. • Ardışık çıkarma işlemini. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. Ali.

akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Hülya. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. sorunun bir kısmını çözebilmiş. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış. . 7 saatte kaç km yol gider? 7. Problemi anlamış. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış.100 YTL verdim. 4. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş.15 YTL ye bir kazak aldı. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme. Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. Geriye kaç liram kaldı? 6. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. 3 170 . Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Doğru cevabı bulmuştur. : Matematik : 1. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2. Bir marketten. 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. İşlem hatası yapmış. tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Mağazaya 100 YTL verdi.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit.

2 pantolon. sıklık tablosu oluşturmaları istenir. Burcu. Selin ise annesine 4 gömlek. akıl yürütme. Acaba toplam kaç gömlek. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. kazak. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. pantolon. Ahmet. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır. Burcu. 4 etek. pantolon. kazak. Ahmet. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. Yahya annesine 8 çift çorap. kendine de 2 gömlek . etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. 171 . • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir. Ece.kademe : Veri : Tablo : İletişim.HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur. Burcu. Ece. Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. 2 kazak ve 3 etek almıştır. babasına 1 gömlek.

CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Birinci aday 146. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. akıl yürütme. Evden eve eşya taşıyan bir şirket. : Matematik : 1. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. Cevabı kısmen kontrol etmiş. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. Benzer bir problemi kurabilmiş. İşlem hatası yapmış. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. Problemi anlamış. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. Doğru cevabı bulmuştur. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. 1. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. sorunun bir kısmını çözebilmiş. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. 172 .

KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. 3 8 c. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız. b. Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır. 1 3 d. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. akıl yürütme. 7 12 2. a. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 5 6 b. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. a. 173 .kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. yetişkinlerin hatırlama. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretici. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. Sözlü sunum Sözlü sunum. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. Öz değerlendirme. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. 3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. konuşma. özellikle de fen konuları için. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur. dil eğitimi. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. 2. yapılmalıdır. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. 4. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Kontrol listeleri. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. Her yetişkini değişik özellikler. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. 5. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. Öz değerlendirme. yetişkinlerle işlediği her kazanım için. Sözlü sunumlar.

Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir.. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır.. “Kim. Yetişkinlerden. Çoktan seçmeli dersler daha çok. bilgilerin. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı. Kısa cevaplı maddeler. Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz.iki benzerlik yazın gibi). . Bir test maddesi. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Madde kökü. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur.. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Yetişkin.çalışmaları. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. sorunun cevabını kendisi yazar. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır. ne. 176 . Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir. Kısa cevaplı testler Bir kelime. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. Bu tür testler. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir... İki türü vardır: 1.üç neden belirleyin. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. Öz değerlendirme.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

etkilediğini açıklar. acil bir durumda (deprem. uygun konuşur. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. Farklılıklara (fiziksel. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. işin vb. ifade eder. cevaplar. İletişim sırasında göz teması kurar. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.) uygun konuşur.YETİŞKİNLER I. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir. Planlı yaşama becerisi kazanır. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. yönergeleri uygular. Duygu. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.) karşı hoşgörü kültürel. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Kişisel ilgilerini. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. çığ vb. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. yollardan haklarını arar. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. yangın. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. aşamalarını anlatan sel. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. manevi. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. zihinsel vb. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. 180 . Çeşitli mekânlarda. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. gösterir. Kendisini.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. ahlaki. Şekil. kullanılabilecek malzemeleri listeler.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. İş birliği yaparak yazar. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. İş birliği yaparak yazar. Bir etkinliğin. sosyal vb. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar.

Günlük yaşam becerileri geliştirir. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. yardım isteme vb. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. etkinliklerden haberdar olur. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. beslenme. Zamanı düzenli kullanır.(temizlik. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. adres-telefon bilme.). Topluluk önünde kendini ifade eder. 181 . Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar.

Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. 182 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. yapılması gerekenleri açıklar. Çevresindeki kirliliği fark eder. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. (millî. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar.YETİŞKİNLER II.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder.ahlaki sosyal vb. Dilek. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II. Bilgilendirici yazılar yazar. Girişimcilik Şekil. alınmasına yönelik girişimde bulunur. Harita ve kroki okur. alarak konuşur.) uygun konuşur.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Atatürk inkılaplarının. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder.manevi. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. hesaplar.kültürel. Tüketici olarak haklarını bilir. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. 10.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük. haberleri. 183 . Yıl. Beden dilini yorumlar. ay. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. teknolojilerinden yararlanır. dergi. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. anı vb. belirtir. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. manevi. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. hafta. Bir etkinliğin. düzenler. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. kültürel. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. ahlaki. mesajlarını fark eder.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. düşünceleri sorgular. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. ilişkileri açıklar. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.Kariyer Bilinci Geliştirme 13. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. metre. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. Kazanım spor türlerini bilir. işin vb. sosyal vb. kilometre.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. gün.) uygun konuşur. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. yazar. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. uyarır. Kendi duygularının farkında olur. verebileceği zararları ifade eder. üzerindeki etkilerini belirtir.

Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. Tek parça durumuna getirme. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. ahlak bilimi. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. : Bir sanat. aydın. tasvir etmek. : Bilim. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak.SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. P : Başarım. ikmal. Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. : Bütüncül olma durumu. “Çevrem”. Takat sınırı. deyimler.). K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . atasözleri vb. dergi. “Ülkem” temaları). M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. İ : İmgelemek işi. gazete vb. T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. Muhtariyet. tahlil. tahayyül.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. mecazlar. münevver kimse. : Töre bilimi. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. tamamlama.

heyecanlarını. yaratıcı drama yoluyla. kendi duygularını. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. inkar. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. problem çözme yeteneklerini tanır. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. : Herhangi bir kurala.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. öteki insanlarla iletişimi. Katılımcılar. 185 . sürecin kendisidir.

37. Pegem Yayınları. Kılıç. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. Özcan. Erkan. 4. 2. 71. Nusret. 239. 176. Mayıs 2002. S.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. 87. Ankara. 237. basım. 18. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara. Şubat 1991. basım. 2000. 1982. s. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 227-229. 1. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. Akşam Sanat Okulu Matbaası. S. ss. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Göğüş. Eylül 1999. 2001. Ankara. 22. Mediha. 175. Demirel. Ezgi Kitabevi Yayınları. İmaj Yayıncılık. İstanbul 1990. 129. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. Beşir. 2. Eskişehir. 2004. 1989. Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. basım. Ankara. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 186 . 36. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. 2004. 2004.KAYNAKLAR Alperen. Hasan. s. Recep.G. ss. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. 1996. Türkçe. Ankara. Bursa.4. O. Cevat. Sarı. Ankara. Halk Eğitimi. Feyzoğlu. 39. 3. İlköğretim Türkçe Programı. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). 60. Mehmet. 1997. Ankara 4. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı. s. Pegem Yayıncılık.Güzel Konuşma. Türkçe Öğretimi. s. 4. Nas. 59. Geray. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. Ankara. 130-133. Ekim 2000. Çukurova Üniversitesi. Pegem A Yayıncılık. Güleryüz. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. 238. Öğülmüş. 86. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Nobel Yayıncılık. Necati. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı. Cemaloğlu. 1995. Sözlü ve Yazılı Anlatım. Göğüş. s. 33-36. basım. 19. Nobel Yayınları. Ankara. Beşir. 1978. MEB.

Beşir. 164. (yüksek lisans tezi). s. Emin. Ankara. Konuşma Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. Eskişehir. Türkiye İş Bankası Yayınları. Niğde Üniversitesi. Şubat 1991. A. 2002. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi.Saygın. Sezer. Ferhan. Kemal ve Doğan Uçar.Özdemir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. 1978. Ersin. 2001. s. Özgür. 77. 187 . Taşer. Ayhan-Oğuzkan. Suat. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme. 61 ve 63. Yalçın. 78. Ömer. 115. 1999. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi.Göğüş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful