T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV .

vatanını. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. Türk milletinin millî. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. 1 . kişilik ve teşebbüse değer veren. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. beceri. geniş bir dünya görüşüne sahip. İlgi. 3. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. Türk milletinin bütün fertlerini. Beden. ahlaki insani. yapıcı. ahlak. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. zihin. hür ve bilimsel düşünme gücüne. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. 2. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. ailesini. insan haklarına saygılı. koruyan ve geliştiren.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. 1. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı. topluma karşı sorumluluk duyan.

Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. içerik. toplumsal rollere sahip olmuş. bilgi. Yaş. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. 2 . yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. Hayata. değerleri. inançları ve tutumları oluşmuştur. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. algıları. Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. Değişim. 4. beceri ve tutum kazandırma. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1.I. beceri. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. 2. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. birtakım bilgi. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. Yetişkinlerin bireysel. 3. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. tutum. cinsiyet.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

Günlük yaşamında. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. başkalarının haklarına saygılı. Yaşadığı toplumun farkında olan. Türkçe bölümü. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. 6 . beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Program. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır. ekonomik. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. yurttaşlık bilincine sahip. kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış. yazma. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur.beceriler. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. Yetişkinlerin. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. Olaylar ve olgular. dinleme. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi. Dil bilgisi. okuma. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. politik vb. iş yaşamında. konuşma. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. Türkçeyi Doğru. etkili ve güzel kullanan. Paylaşım. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır.Türkçeyi doğru. sosyal. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . yaşam. matematik. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. günlük hayatında gerekli okuma yazma.

yol tarif etme. dinlemenin önemi. Telefon konuşmaları. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. Konuşma ile dinlemeyi. Dinleme. bugün daha da artmıştır. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. bildiri. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. yazma. Toplum yaşamında okuma. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. haber. Dinleyici. 8 . Gerçekten de konuşmayı. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. Okuma yazma öğretimi. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. Dinleme. Arkadaşlık. bilgi almanın. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. konuşma. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. okuma. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. Bu yöntem. Bunlar dinleme. Bu bakımdan yetişkinin.

Bu. Demokrasi. Dil 3. cümleleri. Başka bir deyişle.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. toplumun oluşmasında etkilidir. Okuma. 9 . konuşarak anlaşırlar. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. Günümüzün demokratik toplumlarında. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. b) Konuşma Konuşma. Okuyan kişi sözcükleri tanır. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. algılama ve kavrama sürecidir. İyi konuşanlar. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. dinleyicileri daha kolay etkiler. konuşmanın önemi daha da artmıştır. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. Konuşma. Okurken. bireyin metni görüp algılaması. kaymaz. düşünce ve duyguların başkalarına. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. Konuşma. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. konuşma ile kurulur. şu ögeleri kapsar: 1. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. Düşünce. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. başka deyişle insanlar. yazıyı. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. dinleyenlere konuşur. sözcükleri. uygulanır ve yaşatılır. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. duygu 2. c) Okuma Okuma. Okumada temel amaç. sözlü olarak bildirilmesi yoludur. Konuşma. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. göz satır üzerinde sıçrar. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir.

duyduklarını. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. Kısaca. duygu. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. temel amaçlardan biridir. gelen uyarıcıların algılanma. düşündüklerini. grafik. Yazmak. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. Sessiz okumada. rakam ve harflerin. harf birer yazmaanlatma aracıdır. Kademe Öğretim Programında. grafik. yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . Sessiz okuma. CD). Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. sembol. sessiz okumayla olur. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. ses bantları. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. Yetişkinler. Okuma yazma öğretiminde. düşünce. hızlı okuyup zaman kazanılır. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. Göz. Sessiz okuma. kasetçalar. işitsel (radyo. teyp. özellikle yetişkinlerin I. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. rakam. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. her sıçramanın ardından duraklar. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. d) Yazma Yazma. konuşulanları yazıya dökmektir.sözcükleri tanımakla sağlanır. çok okuyan. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. İyi okuyan. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. uzun tekrarlar sonucu. sesli okumaya göre daha hızlıdır. Bundan ötürü I. Yazmada şekil. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. gözle okumadır. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. Düzgün yazmak. Yazma. ses organları devreden çıkar.

karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. maket. “Çevrem” temasında. televizyon. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. Görmeye dayalı araçlar. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . “Ben ve Ailem” temasında. Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. sosyal ilişkiler ve kurallar. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. kitlesel olan. Burada. “Ülkem”. Ailem”. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. insan hakları. Afiş. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. sinema. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. “Çevrem” . hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. Programda. Radyo.

Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 3.C. 4. özgüven duyabilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. 6. 8. 7. 9.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. Model kurabilecek. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. 5. 14. 10. 11. estetik duygular geliştirebilecektir. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. 15. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. Programla. Araştırma yapma. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Sistemli. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. dikkatli. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 13. 2. T. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. 12. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. beceri. ilişkilendirebilecektir. 12 . bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir.

görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. T. Programda fen konuları. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. dilin yapısı. Okuma 4. Yazma 5.TÜRKÇE Türkçe programı. 13 . okuma. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. beş öğrenme alanına yer verilmiştir. Programla. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. yazma. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Dil bilgisi. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir.C. Dinleme 2. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. T. Konuşma 3. Bunlar: 1. Türkçe dersi programında. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. konuşma.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır.

değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. Yetişkinleri düşünmeye. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler.C. 7. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. 4. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1. 2. Maddeyi Tanıyalım 3. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. 8. Canlılar Dünyası 5. 6. Vücudumuzu Tanıyalım 2. 14 . sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. T. Isı.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. 5. ahlaki. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. Millî kimliği merkeze alarak. Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. Bilgi. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. Işık ve Elektrik 4. kavram. 3.

KAZANIMLAR Kazanımlar. 15 . Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. 10. 11. Askerlik Hayatı. Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. Kazanımlar. Yani birinci kazanım. Atatürk ve Millî Mücadele). onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. Kazanım. 12. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. 2. beceri. tutum ve değerlerdir. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi.9. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. Öğrenim Hayatı. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. 3. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları.

bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. görüşlerini açıklayarak. Özel Eğitim. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Etkinlikler. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. 16 . yöntemi. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. kazanımların içeriği. Örneğin. sorgulayarak. Kariyer Bilinci Geliştirme. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. Girişimcilik. Öğretmen. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. Sağlık Kültürü. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Dinlerken vurgu. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. grafik. gözlem formları. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. yaratıcı düşünme karar verme. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır. 3. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim.19. beceri. tutum ve değerlerdir.1. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür. tonlama ve telaffuza dikkat eder. bilgi teknolojilerini kullanma. görüşme. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar. Duyduğu sesleri ayırt eder. Türkçeyi doğru. 4. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2. etkili ve güzel kullanma. araştırma. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . problem çözme. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir. bilgi ve becerilerini kullanması. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.2. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür. kişisel nitelikler. öz değerlendirme formları. şekil. :1. 2. 2.3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. fotoğraf : 2. diğer dersler.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2.16. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. tonlama. Dinlediğini Anlama 1.4. AÇIKLAMALAR 2. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. 2. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması.1. Vurgu. 2.

KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 . BÖLÜM I.II.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

4. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.6. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. “a. yazar ve okur. Kendini tanıtır. 11. 15. ”armut. ayva. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir. 2. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. 8. Kelimelerden cümle oluşturur. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. 1. AÇIKLAMALAR 1. 4. 1. 14. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer. arasındaki mesafeyi ayarlaması. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. 18. Kitabını özenle kullanır. 7.18. 13.11. yatay.5. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. Harfleri. yorumlar. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. Düzenli çizgiler çizer. 1. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir. 1. Tanıtılan sesi. 17. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. l. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap.2. Dik.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. 6. Uygun bir duruş alması. Duyduğu sesleri ayırt eder. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. Hazırlık yapar. erik. 3. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. Bir dizi görsel arasından. Kalemi doğru bir şekilde tutar. 1. çalışma kitabı vb. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar.8. 1. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir. diğer sesler arasından seçmesi. 1. 9. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi. 5. 20 . Kalemi başparmak. Duygularını.6.1. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir. düşüncelerini. 1. Görsellerde gördüklerini betimler. 10. 12. Söyleneni yazar ve okur. defter.3. 16.

Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.1.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. gerekli araçları hazırlaması. 1. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1. saygılı olma. Konuşanın sözünü kesmeme. 3. kendini konuşanın yerine koyma vb. 2. Görgü kurallarına uygun dinler. gerekli olmadıkça konuşulmaması. 1. Üç ayrı resim üzerinde. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1.3. Uygun bir oturuş şekli alması. öz değerlendirme formları. görüşme.3. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. 1.1. 21 . söz isteme. gözlem formları.2.

görüşme. masal veya metinde. Zihinde canlandırılanların sözlü. 2. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. 2. nasıl.1. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. nasıl. 6. 2. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi. ne. bilgi ve becerilerini kullanması.6. 2. nerede. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. 2. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. 2. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi.3. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi.7. 4. 2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. grafik. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. 3. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. ne zaman. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi.8. 7.6. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. Dinlediklerinde ne. fotoğraf vb. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi. Bilmediği kelimenin anlamını.4. Dinlediği hikaye. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 2. 2. gözlem formları. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması. ne zaman. : 2.2. Dinlediklerinin konusunu belirler. 2. 2.7.Yaşam Becerisi: B. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.10. 5. Dinlediklerinde dil.4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. nerede.1.den yararlanılması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 . Dinlediğini Anlama 1. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. cümlenin anlamından. şekil. 2. 2. 8. sunulan görsellerden. öz değerlendirme formları.1.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2.

Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. : 2. 14. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. : 2. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 16. olay. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. nasıl.14. Dinlediklerinde ne.16. öz değerlendirme formları. 2.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. 12.11. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. görüşme. Dinlediklerinde geçen nesne. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 15.11.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. nerede. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. gözlem formları. :2. kişi. 2. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. 2. 23 . Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması. Dinlediğini Anlama (devamı) 11. yer vb. Dinlediklerini özetler. 17. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.14. ne zaman. 13.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2.16. 2. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması.

açıklama yapması. Sorgulayarak dinler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi. 3. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi.4.1. 3. hastalıkları. Tür. Metni takip ederek dinler. 2. 3.3 İstenen bilgiyi seçmesi.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3.2. 3. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 5. 3. AÇIKLAMALAR 3. Seçici dinler. Katılımlı dinler. görüşme. soru sorması. 3. öz değerlendirme formları. Çocuk bakımı. gözlem formları. hemşire. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi.2. şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi.5. 4. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.Dinlerken etkileşim kurması. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. 24 .5.

Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar.8. 1. vatana. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. . Konuşmaya hazırlık yapar. 7. konuşma denemeleri yapması vb.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. görüşme. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. : 1. karşısındakini incitmeden.2. Konuşma Kurallarını Uygulama 1.) karşı hoşgörü gösterir. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. millete saygı göstererek konuşma. görseller hazırlaması. 8. Konuşmalarında beden dilini kullanır. kültürel. 6. zihinsel vb. Dinleyicilerle göz teması kurar.8. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir.6. 1.3. 4. söz alarak. Yaşam Becerisi: C. 2. : 1. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Konuşma nedenini ifade etmesi. 1. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. Konu dışına çıkmadan konuşur. bayrağa. bilgi toplaması. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. gözlem formları. sosyal vb.1. manevi. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. : 1. 1. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel.8.10.) uygun konuşur. 5. ahlaki. 3. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 . öz değerlendirme formları. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder.

Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Geleceğe yönelik planlarını. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. bunun sonucunda. 2. 8. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.9. 5.1. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.7. İzledikleri filmi.30. öz değerlendirme formları.15.6. : 2. A. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. 6. nesneleri.5. 2. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. olayları.1. : 2. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 7. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi.9. tiyatroyu.7. gözlem formları. 4. Yaşam Becerisi: A. farklı çevre ve ortamları vb. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. konseri anlatmalarının istenmesi. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi. istek. Dilek.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. 2.2.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. görüşme. karşılaştırması.1. Kendine güvenerek konuşur. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.5. Yaşam Becerisi: A.4. : 2. : 2. bu yüzden vb. 2.13. 2. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi. 26 . Duygu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 3. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 2.6. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. Kişileri. 9. AÇIKLAMALAR 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 2. bu nedenle. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.” sözleri kullanması. bunun nedeni. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler. : 2.

Yaşam Becerisi: A. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması.4. ziyaretlerde. gözlem formları.2. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. teşekkür etme. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Yaşam Becerisi: A. telefonda. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. : 3.40. çalışma gruplarında. 4.4. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.A. Topluluk önünde konuşur. görüşme. ölüm ve düğün törenlerinde.1. 3. 3. Bilgilendirici konuşur.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3.3. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. AÇIKLAMALAR 3.22. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi. Ailede okulda ve sınıfta. hastanede.1. : 3.4. öz değerlendirme formları. : 3. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. : 3.26. : 3. kutlama. 3. resmi bir kurumda.1. Selamlaşma.2. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. : 3. B. Tür. 3. toplu taşım araçlarında konuşma vb.15. tanışma.2. bayramlarda konuşma. özür dileme. 3.1.14.2. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. 2.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. B. Çeşitli durumlarda. 3.4. : 3.4. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Yaşam Becerisi: A. İkna edici konuşur. 27 .Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder.

konuşur gibi okuma. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. 2. Akıcı okur. Bir masal. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. yanlış okumaların yapılmadığı. gözleriyle takip ederek okuma.3.4. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 1. öz değerlendirme formları. 1. 3. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi.6. duraklamaların. okutulması. 1.5. Akıcı okuma. 6. 5. öykü. dudaklarını kıpırdatmadan. Kitabını. başını sağa sola çevirmeden. AÇIKLAMALAR 1. 4. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. : 1.3. 28 .OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Fısıldamadan. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. öne arkaya sallanmadan. Kurallarına uyarak sessiz okur.2. 1. mani. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. farklı kişilere okutulması. gözlem formları. görüşme. Okuma Kurallarını Uygulama 1.1. fıkra veya şiirin. Tekerleme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Okumaya hazırlık yapar. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. deyim vb.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. : 2. 11. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. Okuduklarının konusunu belirler.6. Yaşam Becerisi: C. nerede. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. öz değerlendirme formları. gözlem formları. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır.9.) yazılanları uygulaması. Okuma öncesi. 2. 13. 5. nasıl. Kullanım kılavuzunda (ilaçların. 6. 7.1. 12. 4. : 2. Okuduğundan hareketle.3. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi.11. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 9. 8. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. ne zaman. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 10. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. Yetişkinin. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. görüşme.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.12. Okuduğunu Anlama 1. Okuduklarında ne. 2. 2. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. metinde ulaşılan sonuçtan farklı. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. AÇIKLAMALAR 2. temizlik maddelerinin vb.5. 2. 3. Okuduklarını zihninde canlandırır. araçların. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.9. 29 .

“–cı.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. görselleri seçme ve eşleme. boşluk doldurma ile yapılabilir. -sız ” vb.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. 30 . -lı. çoktan seçmeli. 2. Söz Varlığını Geliştirme 4.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4. -lık.Ekleri kullanarak kelimeler türetir. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 4. öz değerlendirme formları. görüşme.2. gözlem formları.

2.4. masal. 5.3. Yaşam Becerisi: B. : 5. Tür. çoktan seçmeli. Serbest okur. masal vb. 5. öykü. 5.1. görselleri seçme ve eşleme. gözlem formları. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. boşluk doldurma ile yapılabilir. 31 . öğretmenin önerdiği. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.5. Fıkra. öz değerlendirme formları. AÇIKLAMALAR 5. Seçtikleri metinleri okumaları.19. gazeteleri. Rehber yardımıyla okur. görüşme. Gazete ve dergi okur. Paylaşarak okur.4. destan. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5. bilmece.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5. 5. tekerleme. Kitaplıktan seçtiği. öykü. 4. 2. metinlerin paylaşılarak okunması. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları. dergileri okuması. Tiyatro. şiir okur. 5.1. kendi getirdiği. 5.3. Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. arkadaşından aldığı kitapları. şiir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1.5. : 5. Efsane.

Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. yöntem vb.5. konu./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 1. sembol ve işaretlerden yararlanır. görselleri seçme ve eşleme. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. öz değerlendirme formları. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi. kısa çizgiyi. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Noktadan sonra büyük harfle başlama. özel adların aldığı ekleri ayırmada. 3. 32 .6.3. Noktayı. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. 6. ünlem işaretini. 1. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. Yazılarında imla kurallarını uygular.4.6. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması. 1. gözlem formları. kesme işaretini.6.3. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. kelimeler. görüşme. Harfler. 2. Sıralamalarda sayı. uzun çizgiyi.1./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Yazmaya hazırlık yapar. özel adların ilk harfini büyük yazma. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. hitap. 1. seslenme. plan. virgülü. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. Rakamların kurallarına uygun yazılması. konuşmaları belirtmede kullanması. Yazma Kurallarını Uygulama 1. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. 1. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı. : 1. 1. : 1. belirlenmesi. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. 5.4. Yazma öncesinde araç gereç.5. boşluk doldurma ile yapılabilir. 4. çoktan seçmeli. ilişkili sözcükler arasında. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. 1. Tarih uygun yere.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Matematik: Rakamları okur ve yazar.

yaşlarını. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. Planlı yaşama becerisi kazanır. 13.3. görselleri seçme ve eşleme. Dilek. ::2. Çocuklarının sağlık sorunları./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. nüfus cüzdanı örneği. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.5. yazması. çığ vb. İmza atar ve anlamını bilir. 2. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi.19. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.1.5. 7. gözlem formları. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 11.8. :2. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 12. gönderi formu vb. öz değerlendirme formları.11. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması. 2. :2. Yaşam Becerisi: A. çoktan seçmeli. 2. Özgeçmişini yazarak hazırlaması.4. Girişimcilik becerisi kazanır.12. işe başvuru formu. Adını-soyadını. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. AÇIKLAMALAR 2. 8. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 2. 4./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. aile bireylerinin adlarını. işin vb. Yazısına uygun başlık belirler. 2.12.8. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. Yaşam Becerisi: A. 2. Bir etkinliğin. 9. vekâletname. :2. 2. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. senet.2. 6. Formları yönergelerine uygun doldurur.10. 10. : 2.10. Olayları. yangın.10. Bir işe başvuru formunun doldurulması. yaşadığı yeri vb. Kendisini. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. Duygu.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi. 2. 5.11. yönergesine uygun olarak doldurması. sabıka. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması. 2. 2. fiziksel özelliklerini. mesleğini. boşluk doldurma ile yapılabilir. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. oluş sırasına göre yazar. İkametgah belgesi. 3. İfade tutanağının yazılması. acil bir durumda (deprem. sel. görüşme. 33 .

okuyucuyu bilgilendirmesi. Bilgilendirici yazılar yazar. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. ninni. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.4. türkü. gözlem formları. 7. tekerleme. tekerleme. boşluk doldurma ile yapılabilir. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. 5. 3. ninni. görüşme. 6. Mektup yazar. Mani. öz değerlendirme formları. şarkı. 4.2. yazar. şarkı. Günlük. çoktan seçmeli. şiir yazar. şiir) yazması. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. 2. görselleri seçme ve eşleme.5. Dikte etme çalışmalarına katılır. AÇIKLAMALAR 3. tebrik kartı yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Tür. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3.5. 34 . anı vb. 3. 3. Davetiye.

düşünceleri sorgular. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. 2.22.C. : 1. 1. gözlem formları. yöreye özgü sosyal olaylar vb.C.10.8.4.1. “Bu reklamdan. : 1.29. programlar hakkında yorum yaptırılması. 3. Reklamlar. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb.18. 1. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma.27. çoktan seçmeli. toplumdaki sevgi. Karikatürde verilen mesajı algılar. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”.15. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 1.20. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. Yaşam Becerisi: C. C. : 1. toplantılar. Şekil. görselleri seçme ve eşleme. 5.8. Bayramlar. Beden dilini yorumlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi.4. belgesel vb. Yaşam Becerisi: C. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. görüşme.3. sorularla reklamların sorgulanması. AÇIKLAMALAR 1. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. anmalar. : 1. Yaşam Becerisi: C. 35 . 4.10. spor. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur. 1. haberleri. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. 8.1. : 1. istekler. 7. Görsel Okuma 1.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. boşluk doldurma ile yapılabilir. dergi.10.1. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir. TV ) verilen bilgileri. Televizyonda izledikleri haber. öz değerlendirme formları.

: Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.18. 4. Bilgi. görselleri seçme ve eşleme.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir. 3. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. AÇIKLAMALAR : 2. çoktan seçmeli. Bilgi. görüşme. gözlem formları. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Yaşam Becerisi: B.2. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. öz değerlendirme formları. 36 . düşünce ve izlenimlerini resim. boşluk doldurma ile yapılabilir. 2.2. Görsel Sunu 1.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. 3.2. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur. düşünce ve hayallerini anlatır. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. Temizliğin. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder. 38 . Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır.4. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. 1. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir. Her grup üyesi. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. A. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. öfke vb. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur.

işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. artan besinlerin neler olduğu sorulur. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. pilav. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 . Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır. Fatura okutulur ve yorumlanır. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. olduğu kaynakları verimli A. Sahip kullanır. Artan besinlerden (ekmek.6. Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. tavuk suyu vb. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar.8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. A. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Planlı yaşama becerisi kazanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A.9.7. Planın uygulanması üzerine konuşulur.5. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur.

Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. Sorun çözme sürecini açıklar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Çözümler üzerine tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür.10. Daha sonra. Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. 5. A. Kararların nasıl alındığını. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir.13. 40 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Öğretici. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar.11. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur.12. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır.

nüfus.18. Daha sonra “O beni üzmedi. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. Değişik meslek grupları da yazılır. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. A. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir.14. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur.15. A. Bana Göre Değil Öğretici. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. 41 . Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. Stres. 2. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir. Çalışmaya. A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. Müsaade Ettim Yetişkinlere. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge.17. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar.16.

Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır. Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir. 42 . empati yapmaları istenir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.19. Aile bireylerinin duygularına. Davranışlarının. 6. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Beyin fırtınası yaptırılır. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. A.21. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. Özel Eğitim: Kızgınlık. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. planlı çalışma becerisi geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A.. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini.20. öfke vb. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir.22. ailesini ve çevresini tanıtır. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır.

birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir. öfke vb. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır.24. “Sen bizim için önemlisin”. A.. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. A. “Affedersin”. “Özür dilerim”. Benim Sorumluluğum “I.23. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Aile içinde birlik. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. “Seni seviyoruz”. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir.27. Bu hikayeye dayalı olarak. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı.26. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. Sorumluluk kabul etmenin.25. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir. Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. Ailesi ile birlikte eğlenmenin. 43 . A. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. birlik.. “İyi ki varsın”. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Birlikte yapılan etkinliklerin. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Anne. ailede sevgi.

Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır. İki annenin davranışları konuşulur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. teması işlenir. Girişimcilik: 1. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6).29. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. Parasını. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. görüşü üzerinde durulur. iyi ya da kötü olan davranışlardır. Her insan önemlidir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. bunu hoşgörüyle karşılar. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. bir yetişkin de anne rolünde olur. önceliklerini belirleyerek harcar. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde. Para biriktirmenin önemi tartışılır. kötü insan yoktur. Önemli olanın. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Bu konu üzerinde tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. İyi insan. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. olumlu özellikleri çoğaltmak. Girişimcilik: 1.30. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. Fotoğrafın sağına olumlu. Buradan hareketle. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi.28.

Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır.32. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar.35. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır.36. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. 45 . Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder. Ülke kalkınması. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur.34. 7. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması. Kuralların gerekçeleri tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur. A.31. ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. A.

Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması.40. Farklı mekânlarda. A. Acil durumlarda davranılacağını belirtir.41. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A. Trafik işaret anlamlarını belirtir. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. 2. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A.38. Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4).37. 46 . ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. (Temizlik.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. A. Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular. adres. beslenme. telefon bilme ve kullanma. nasıl A. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir.39. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1.42.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir.cümleleri kurdurulur. ikişerli gruplara ayrılır. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. diğer rollerle ilişkisi sorulur. B. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. Bu kalıp yargıların. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Farkında Değildim Yetişkinler. Bu rollerin. mesleki. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. Rol çatışması üzerinde durulur. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir.1. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. yaşam biçimlerinin. Keşke….3. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere.2. Farklı kültürlerin. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 . Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. Bu örnek olayların kendilerini. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. Kişisel amaçların.4.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır.

7. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. uyuşturucu.9. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir.5.8. B. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler. Hataları üzerine durulur. Uygun tepki biçimleri geliştirilir. ilaç. kişilerin duygu ve 48 . sigara ve alkol kullanımının kendisine. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler . B. ilaç. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Alışveriş yapılır. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. uyuşturucu. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur.6. Kumar.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. Kumar. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. Örnek olaylar anlattırılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. B. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur.

49 .12. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur. Tür. Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma.11. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal.10. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden.14. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. B. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. B. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden. kişilere katkısı ifade edilir. Akran B. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır.13. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur. kültürel özellikleri listelenir. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır.

Drama yapılarak. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur. Polis mesleğini tanıtır. B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek.18. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar. Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. B. bulgularını resimli grafiklere aktarır. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir.17. 8. Çeşitli durumlarda. Bilgilendirici konuşur.15. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.16. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. yansıtan B. vb. Tür. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. masal. alışkanlıkların olduğunu fark eder. Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler.23. millî egemenlik kavramları araştırılır. Efsane. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. fotoğrafla incelenir. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. B. destan. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. 51 . B. okur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. yaşam tarzlarının. kamu. kamuoyu. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. destan. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir.21. kamu hizmeti. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. afiş ve broşürler incelenir. türkü ve şiirleri inceler. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır.19. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. öykü. Sözlük Çalışması (Yerel. millet. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır.20. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Bilgilendirme yapılır. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. öykü.22. yerel yönetim.

çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. B. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. Doktora Gitmek Doktora. B. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar.30. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır.29. Haydi.25.27. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır.28. B. Çevre düzeni. B.26. Şikayetim Var. Çevresindeki yararlanır.

Trafik kurallarına uyar. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B.33. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar.31.32. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. Uygulamalı eğitim yapılır. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. 53 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. B.

Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . i C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. 2.3. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. C. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. C. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder.5. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar.4.6. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. C. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır.1. Özgür birey olmanın önemini kavrar. C. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır.2. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir.

.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. manevi. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir. Kültürel değerleri algılar ve korur. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C.9. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. C. sosyal vb.10.) konuşur. kültürel.11. ahlaki.8. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. 55 . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır. Yeniden Doğuş Yok.7. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. C. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi. C. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar. Tür. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. değerlere uygun(milli.

56 . kamu. (kazanım 6). Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı.14. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.13. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. yerel yönetim. millet. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. kamu hizmeti. Okuduğunu anlama. Hangisinin hak. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır.15. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Merkezi yönetim birimlerini tanır.12. C. millî egemenlik kavramları araştırılır.16. Neden Merkezi Yönetim (Yerel. Millî bayramlarımızla. kamuoyu. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. afiş ve broşürler incelenir. C. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir. Temel haklar ve özgürlükleri bilir. C. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir.

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu. Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar. 2. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder.18. sonucunda ortaya C.19. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. 57 . Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.17. Sivil toplum kavramının önemini kavrar.

58 . Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. düşünceleri sorgular. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur. Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete.22. Tür. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir.20. dergi. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. haberleri. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. günlük işlerini bu doğrultuda yapar.21. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. C. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. 2.

Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar.23. den etkilenmemeye dikkat eder. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. Reklâmlar. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder.26. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. C. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar. C. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur. arasındaki ilişkiyi sorgular. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.25. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı.24. istekler. insanı tüketime zorlayan reklam vb.

düşünceleri sorgular. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. 60 . 2. haberleri. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir.28. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu.27. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder.

I. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .

A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. birer ve onar ritmik sayar.Ö. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. Uygun kutular boyatılır.A. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. onarlı ritmik saydırılır. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. tahtaya yazılır ve okutulur. Rakamları okur ve yazar. DOĞAL SAYILAR 2. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. Rakamlar. 1. 3. “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi. . 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. Tahtaya işaretlenen. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. 20 içinde geriye birer sayar. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. KAZANIMLAR 4. yılın ayları. Yaşam Becerisi. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. [!] Sıra sayıları. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . Kalan bir grup nesneyi. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7.A. arasındaki ilişki vurgulanır. Bir çokluktan. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. 6. Haftanın günleri. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5.Ö. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir.A. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. Yaşam Becerisi. belirtilen sayı kadarını ayırır. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. birliklerine ayırarak gösterir. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. Birliklerin sağda.

A. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. nesnelerin sayısının bir deste. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. aynı türden 12 bardak. 10 kuru boya vb. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. 64 . nesnelerden gruplar oluşturulur.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. onluk taban blokları vb. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. 12 silgi vb. sayma çubukları.Ö. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur. . Belli bir sayı seçtirilir. fasulyeler. . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem. KAZANIMLAR 8. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır.A. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 10.

30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 28. Doğal sayılarla çarpma. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. bölme ve çıkarma işlemleri. 1.A. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 15 oldu. 100 içinde ikişer ve beşer. söylediğin sayı nedir? 6. söyleyeceğin sayı nedir? 65 . 8. 4. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır. 2. Örneğin üçer ritmik saymada. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. 24. 32.Ö. 40 içinde dörder. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. KAZANIMLAR 11. dörder. … 5 tane 3 saydım.A. 5. 16. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde. 12. 20. 40 5. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. 36. 3 6 9 12 15 3.

Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. 14. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. 16. Önce onlukların sayılarına baktırılır. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. KAZANIMLAR 12. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. ⎯ .A.Ö. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. 10. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. 7.A. 66 . AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. 15. [!] “Büyük”. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. • 4. Sayı örüntüleri oluşturur. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur.

Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. onluklara böldürülür. 95’ten küçük sayılar seçtirilir. 9 onluk.Ö. KAZANIMLAR 16. [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 67 . 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 .A. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. Bu grup. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir.A. cetvel modeli üzerinde belirletilir. . 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. 1 birlik 9 onluk. 9 birlik. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır.

40 5 birlik Birler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. 19. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir.A. mesafe. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. KAZANIMLAR 18. süre vb. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.Ö. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. 68 .) araştırıp sunmaları istenir.A. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. 200 4 onluk 245 Onlar b.

verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır.b. Yaşam Becerisi. KAZANIMLAR 20. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından.Ö. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir. DOĞAL SAYILAR 21.A. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. “>” ve “=” sembolleri kullandırılır. 18. iklim v. 69 . 687. AÇIKLAMALAR [!] “<” . sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. nüfus.A. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. 325. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. faktörlerin ilişkisini kurar.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

[ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma. KAZANIMLAR 4. basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. 73 .A. 6. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının. ekleme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir.A. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.Ö. 5.

Birlikler toplatılır. 74 . Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. Birliklerin toplamı. onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. KAZANIMLAR 7. önce birlikleri.A. [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların. olarak düzenlettirilir.Ö. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır.A. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Eldeli toplama işlemini yapar.

Ö. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 10. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur.A. işleminde verilmeyen sayı. 75 . Verilen sayılar. üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. Toplamları 100’ü geçmeyen. [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. 11. KAZANIMLAR 9. 23+ □ =36 belirletilebilir. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.

[!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir. AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder. 13. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır. Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. KAZANIMLAR 12. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. 27’nin 30’a. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . ∆.A. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır.A. iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde.Ö. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ .

5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.Ö.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.A. 16. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. 77 . yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Problemler. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır. • Onluklar toplatılır. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.A. KAZANIMLAR 14. 80 + 11 = 91 Problemler. 15.

defterler. . modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. 3. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. kitaplar. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2.Ö. 4. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Çıkarmanın ayırma. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. fasulyeler vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme. 5–5=0 [!] “Eksilen”. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. [!] Onluk bloklar. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. sayı çubukları. durumlarla çıkarma fark ettirilir. “çıkan”.A. birim küpler. kâğıtlar vb. modellerden biri seçtirilir. ayırma işlemleri yapılır. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. çıkartılır.A. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Onluk kartlar. 78 . onluk kartlar vb. … ). Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. etkinliklerle fark ettirilir. 1. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. silgiler.

A. Bundan.A. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. Bu sonucun. 7. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. 6. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. KAZANIMLAR 5. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. istenilen kadarı ayırtılarak. Eksilenin bir onluğu. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır.Ö. Eksilenin birliklerinin. Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Birliklerin farkı buldurulur. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir.

vb.Ö.A. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. Öğrencilerin. 324 – 125 işlemi. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. 80 . çıkarmanın azaltma. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. gibi semboller kullandırılır. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. KAZANIMLAR 8. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. eksiltme. Eksilen veya çıkan buldurulurken. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. [!] İlk önce 10 içinde. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 53’ün 50’ye. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. sorularla buldurulur. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. ∆. 9.A. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. üzerine sayma. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır.

AÇIKLAMALAR 13. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır.A. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. çözdürülür ve kurdurulur. Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde.A. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 14. 81 . [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.Ö. [!] Problemler. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. KAZANIMLAR 12. Sonuçtan. Yetişkinlerin.

Bu toplamın. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. 1. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. 4. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır.A.Ö. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. 82 . Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 3. sayma ve modellerden yararlanılır.

KAZANIMLAR 5. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. [!] Yüzlük tablosundan.Ö. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 .çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Onlar b. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. Çarpım tablosunu oluşturur. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Birler b. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Eldeli çarpma işlemini yapar. Yüzler b. Yüzler b. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. 8. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Yüzlük tablosunda altışar sayarken.A. Onlar b.A. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6. 7. Birler b. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur.

bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Çarpma işleminde. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır. 9. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Doğal sayılar 10. 11. [!] Problemler. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. 84 . DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce.A. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır.A. Problemler. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.Ö. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır.

Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 2. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. üçerli. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. sonra işlem yaptırılır. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. 3. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.A. model kullanılarak çözdürülür.Ö. depremzede ailelere dağıtılacaktır. 1. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. birerli. ikişerli.

“Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. Yapılan işlemlerde “bölünen”. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Problemler. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir. bölüm. KAZANIMLAR 4. [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. bölen. 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. “bölen”. bölen. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. [!] Bölme işleminde. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür.Ö. Problemler.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 5. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 86 . bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. Okuma yazma dersi. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma.A. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak.A. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. . yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. [!]Bölme işleminde bölünen.

örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. eş parçalara katlanabilen.A. Kağıt. 1. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir. kesilebilen. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Buna dayanarak bütün. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi.A. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir.Ö. [!] Pay. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. [!] Kesrin biriminin. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. 0 1 2 1 87 . KESİRLER 2. kesir blokları. Bütün. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri.

kitabın. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. dikdörtgen. dikdörtgen. çubuk makarna. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu. 1. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır.Kare. Karenin. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. 88 . nesneler kullanılarak kare.A. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. üçgen ve çember modellerini oluşturur. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası.Ö. tel vb. kürdan. masanın. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. 2. plastik çubuklar.A. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. dikdörtgenin. sıranın. kâğıdın kenarları.

1 metre = 1 m vb. problemler. gibi.A. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. 300 cm = 3 m vb. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. 2 santimetre = 2 cm. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır.A. . 1.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . 5. Örneğin. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde.Ö. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 3. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. 89 .

uzun kenarı 15 m dir.A. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1. tahta vb. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. gergin geçirilmesi istenir. ÇEVRE uzunluklarının 2.kısa kenarı 10 m. 90 . KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam.A. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir. sonunda. fotoğraf. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. şekillerin. resim. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. çokgen olarak isimlendirilmez. hesaplattırılır. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir. 3. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. .

3. karo vb. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. Öğretmen masasının 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. 91 . Kitap. Bir yüzeyin alanını. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır. [!] Birim ölçünün.Ö. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. olacak şekilde olmalıdır . Sosyal beceri. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2. 38. 39) PARALARIMIZ 1. standart yüzey alanını bulmak için. A4 kağıdı. Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder.A. 4 . tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. Okuma yazma dersi.A. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur.

saatteki karşılığı belirletilir. 14:20 2. 92 . olmalıdır. Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır. Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. Saati okur.Ö.20’nin.A. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. düşünceleri anlattırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. 1. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar. akrepli karşılaştırılarak okutulur.A.

Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 . • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir.A. çekilir. Uzunluk. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.A. zaman. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.

Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. 1 litreden az. kullandırılır. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. yarım litreden az. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. ettirilir. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. SIVILARI ÖLÇME 2. 1 litreden fazla. 1. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). sonra ölçtürülür. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır.Ö. 94 . litre. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. 3.A. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. sürahi. dereceli tüp vb. 50÷10 = 5 kap gerekir. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder.A. yaptırılır. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. [!] Ölçme sonuçları. vazo vb.

oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. takvim. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır.Ö. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler. Bu veriler tablo haline getirilir.A. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur.meteoroloji. ders çizelgesi vb. 1. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları.gov. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.A.

Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır.Ö. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 . verilerek ve yönlendirilerek 1. Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır.A. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. alanının sonunda. Şekil grafiğini yorumlar.A.

KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .YETİŞKİNLER II.

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi.3. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 2. 1. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1.1.I.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. kendini konuşanın yerine koyma vb. 99 . söz isteme. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb. 3. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri.Konuşanın sözünü kesmeme. AÇIKLAMALAR 1. 1. Dinlemeye hazırlık yapar. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. doğru beslenme. kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.2. saygılı olma. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar.2. Görgü kurallarına uygun dinler. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Ayrıca yetişkine.

Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. 2. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. “Toprak” 2. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. 19. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır.16. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. sözlü ve yazılı anlatım. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 2. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2.11. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 9.10. 3. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. 17. çoktan seçmeli sorular. düşünceyi ifade eder. 2. 7. “Kirpik”. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. boşluk doldurma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 14. resimleme boyama. 2. 18.9. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. “Kamyon”. 13. Dinlediklerini özetler. bireysel değerlendirme formları. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır. boşluk doldurma. 8. yer vb. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. 100 .2. nasıl. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. fotoğraf vb. 20. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim. 2. kullanılabilir. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. açık uçlu sorular. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 11. gözlem formları. AÇIKLAMALAR 2. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir. şekil. 5. grafik. kişi. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. “Kibrit”. 10. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.1. 12. çalışma yaprakları (eşleştirme. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. doğru yanlış).3. 4. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. görselleştirme. 2. 15. 2. Dinlediklerinin konusunu belirler. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. Dinlediğini Anlama 1.17. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Ön bilgi. Dinlerken vurgu. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz.2. olay. nerede. resimden bulma. ne zaman. Dinlediklerinde ne. Dinlediklerinde dil. 16. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinleme öncesinde sorular sorulur. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 6. Dinlediklerinde geçen nesne.I.

101 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. 2.3. 3. 3. Katılımlı dinler. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. soru sorması. “ Tür. açık uçlu sorular. Not alarak dinler. çoktan seçmeli sorular. 3. 3. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.1. açıklama yapması. Dinlerken işaret. Bilgi edinmek için dinler. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. boşluk doldurma. 4. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir.I. Dinlerken etkileşim kurması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3.2. sembol kullanarak. Tür. kısaltma yaparak veya yazarak not alması. gözlem formları.3.

Konuşmalarında beden dilini kullanır.6. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1. Konu dışına çıkmadan konuşur. söz alarak. 6.8. 1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.II. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 1.2. 1. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. millete saygı göstererek konuşması istenir. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir. omurgalı. 3. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. Ayrıca. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 5. 2. vatana. görselleri hazırlaması. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Dinleyicilerle göz teması kurar.8. ahlaki. kültürel. çalışma yaprakları. istenir. Yetişkinin. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. AÇIKLAMALAR 1. 1. sosyal vb. yetişkine. 8. 7.1. bilgi toplaması. Konuşmaya hazırlık yapar. büyüklere. “Bitki. 102 .4. konuşmacıyı incitmeden. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. manevi. konuşma denemeleri yapması vb. bayrağa. 4.) uygun konuşur. hayvan.

2. AÇIKLAMALAR [!] 2. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Duygu. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir.10. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. Kendine güvenerek konuşur. 6. Güncel bir konu. 5. Deneyim ve anılarını anlatır.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 9. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.. Belirlenen konuda (deprem. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Ayrıca. 2. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. 11. açık uçlu sorular. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. 10. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. gözlem formları. Zaman.) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. yer. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün. 7. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. gelecek. 8. 3. 4.II. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. geçmiş. 2. 2.9. ev kazaları.4. bugün. çalışma yaprakları. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2. alışveriş vb.11. 103 . yarın vb. olay. geniş). kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. yangın. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir.5. çoktan seçmeli sorular. 2. yetişkine. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. :2. kişi vb. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Dilek. çiçek yetiştirme.

104 . Masal. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir. İkna edici konuşur. hikaye. AÇIKLAMALAR 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. arkadaşlarıyla konuşma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. telefonda konuşma vb. Selamlaşma.1. 4. 2. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.II. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. özür dileme. 3. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.2. konuşmaların yapılması. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. teşekkür etme. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3. Tür. Topluluk önünde konuşur. kutlama. gözlem formları. tanışma.

5.6. 1.5. 6. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Akıcı okur.1. 4. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. Okunacak metni belirleme. 3. 2. başını sağa sola çevirmeden. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. çalışma kağıtları. Ayrıca yetişkine. 105 . okuma ortamını düzenleme. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı. Kurallarına uygun sessiz okur. AÇIKLAMALAR 1.III. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma. Okuma Kurallarını Uygulama 1. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. dudaklarını kıpırdatmadan. öne arkaya sallanmadan. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 7. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. 1.2. Okumaya hazırlık yapar. Fısıldamadan. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

nasıl.2. Deneyim. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Bölgesinin coğrafi yapısını. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. İnternet vb. Okuduklarından çıkarımlar yapar. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 17. sözlü ve yazılı anlatım. 20. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. gözlem formları. Metinler arası anlam kurar.29. 25. boşluk doldurma. 2. 2. açık uçlu sorular. düşüncelere. 13. 2. 5. yollarla araştırması. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2. Okuduklarının konusunu belirler. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. Okuduğundan farklı sonuçlara. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler.6. Okuduklarındaki dil. yeri. 18. 10. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. kelime anlamıdır. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. Kelimelerin gerçek. 12. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. bireysel değerlendirme formu. doğru yanlış). 2. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Okuduğunu özetler. 22. 2. 6.15. 27.6. 15. 19. 7.3. boşluk doldurma. 26. Gerçek anlam. nerede. olayı ve zamanı belirlemesi. Sözlük. 3.20. 8. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. 2. 29. 4. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. 11. Metin içi anlam kurar. resimden bulma. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.28. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır.7. 23. 2. ne zaman.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 9.2. 106 . Okuduklarında ne. Metin dışı anlam kurar. 24. ansiklopedi. görselleştirme. III. çalışma yaprakları (eşleştirme. 2. 2. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir. 16. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. çoktan seçmeli sorular. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. 2. AÇIKLAMALAR 2. resimleme boyama. Okuduklarını zihninde canlandırır. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.KAZANIMLAR 2.20. 14.9. 1. 21. 28.

sözlü ve yazılı anlatım. resimleme boyama. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. bireysel değerlendirme formu.1. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. çalışma yaprakları (eşleştirme. 107 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır. Tür. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. 4. görselleştirme. Paylaşarak okur. 2. boşluk doldurma. 3. Serbest okur. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.3. AÇIKLAMALAR 3. gözlem formları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. Sorgulayıcı okur. Not alarak okur.III. resimden bulma. doğru yanlış).

Yazılarında imla kurallarını uygular. 6. 2. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. Yazılanlar. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. seslenme. 1. virgülü. 1. 1.1. 7. denden işaretini.3. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Sıralamalarda sayı.IV. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede.3.4.5. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. Noktayı. Yazma Kurallarını Uygulama 1. yazma yöntemini belirleme. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama. tırnak işaretini. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. kesme işaretini. noktalı virgülü. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. sembol ve işaretlerden yararlanır. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. ünlem işaretini. 108 . tekrarlarda kullanma. yazma planı yapma. 1. 1. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. 4. Yazma öncesinde konusunu belirleme. kısaltmalarda. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. kısa çizgiyi. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. çalışma dosyası. Kelimeler. Kurallı cümle üzerinde durularak özne. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. 3. uzun çizgiyi. alıntılarda. Yazmaya hazırlık yapar. imlâ kuralları açısından incelenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. 5. ilişkili sözcükler arasında. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir.4. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. konuşmaları belirtmede. hitap. 8. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.

12. 11. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. 10. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. gözlem formları. oluş sırasına göre yazar. 2.1. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. Formları yönergelerine uygun doldurur. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. zarf. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır. 14. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. Yazılarında söz varlığından yararlanır.17.6. İmza atar ve imzanın anlamını bilir. Mantıksal bütünlük içinde yazar.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. 13. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak.19. çoktan seçmeli sorular. istek ve şikayetlerini dilekçe. 7. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.6. 19. fiil. 2. Yazısına uygun başlık belirler.4.5. 2. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. an vb.18.19. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir.19. şikayet formu ile bildirmesi. Dilek. 5. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. IV. 6. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir. 3. 2. yazılı anlatım çalışmaları. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir. olay. 2. 2. Ayrıca yetişkine. 18. edat. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. istek formu. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir. 15. Yazılarında ana fikre yer verir. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir. Olayları. 2. yer. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 9.KAZANIMLAR 2. 2. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. 17. Dilek. boşluk doldurma. 2. İsim. sıfat. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 16. AÇIKLAMALAR [!] 2. 2. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. Bir etkinliğin. zamir. 8. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 4. [!] 2. 109 . açık uçlu sorular.14.8. işin vb.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. 3. tebrik kartı yazar. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde. 10. 3. Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir.1. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır. Tür. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür./ 3.IV.2. yer. 3. gözlem formları.5. 3. yazar. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. Bilgilendirici yazılar yazar. düşünce ve hayallerini yazar. 11. 6. Şiir yazar. 8. 3. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır.4.7. İkna edici yazılar yazar. “Tür. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Mektup. 5. Duygu. yazılı anlatım çalışmaları. 9. 2. zaman. anı vb.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir. zarf üstü yazar. 110 . İzlenim ve deneyimlerini yazar. Günlük. 7. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. Kendisini. Hikâye yazar. İpuçları (kahramanlar. Davetiye. 4. Sorgulayıcı yazılar yazar.

şiir. dergi. Görsel Okuma 1. cep telefonu. 9. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır. 1.11. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. Trafik işaretlerinin anlamını bilir.11. çoktan seçmeli sorular.8.) birine uygun olarak kısa metin yazılması. 10. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 1. 11. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir.10. Gerçek hayatta kullanılan şekil. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.9. Bilgisayar.11. boşluk doldurma. 12. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.4.1. Ayrıca yetişkine. 2.3. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 1.5. olayları. 1. Şekil. Karikatürde verilen mesajı algılar.V. 1. Harita ve kroki okur. TV ) verilen bilgileri. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 .2. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. 4. 1. gözlem formları. 7. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. 3. düşünceleri sorgular.1. 8.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır.den yararlanması. 6. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. 1. 1. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. Görsellerle sunulan bilgileri. İnternet vb. Görsellerden hareketle metinler yazar. bilgilendirici. açık uçlu sorular. 1.9. 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. 5. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. 1. 1. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Beden dilini yorumlar. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. betimleyici vb. 1. haberleri. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.

V. Bilgi. 4. 112 . Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.1. Yetişkinin. kullanması. grafik. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. düşünce ve izlenimlerini resim. 2. sunumunu yaparken izleyenleri. gözlem formları. şekil. bilgisayar vb. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. Bilgi. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. Sunuma hazırlık yapar. tepegöz. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Görsel Sunu 1. AÇIKLAMALAR 2.3. Sunum öncesinde. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 5. Ayrıca yetişkine. 3.2. konuyla ilgili bilgi toplaması. 2. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.

deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. eş sesli kelimelerin. c. Atatürkçülük. gerçek. ortaya konulan sorunları belirlemesi. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. duygusal. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. d. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. zıt. metnin sonrasının tahmin edilmesi. b. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. kelime gruplarının. gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. mecaz. c. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. onlara farklı çözümler buldurulması. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. Anlama a. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. III. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. 113 . öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. II. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. Hazırlık a. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. c. b. b. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi.

beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. 114 . c. V. Yazma Yetişkinlerin. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Kendini İfade Etme a. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. IV. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim. Konuşma Yetişkinlerin.d. yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi. fotoğraf. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. b. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması.

II. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .

Birler bölüğü Onlar b. 2605. 356.276 Rakamın basamak değeri 400.A. 4. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. Yüzler b. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. ) 116 . 8.A. 5. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz.000 200 70 6 3. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir. On binler b. bu alt alanının sonunda. 3.000 0 5.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır. 10. KAZANIMLAR Yetişkinler. [!] Sıralamalarda kullandırılır. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 7348. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar. 5. 5. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur. 1.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. sembol DOĞAL SAYILAR 405. 4. 3. 405. 2. [!] Önce iki. Binler b. Binliğin. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir.Ö. Birler b. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. 4. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını.

On binler b. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. 4. 1. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Birler b. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. Yüzler b. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam.A. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. Onlar b. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir. Binler b.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. [!] Eldeli toplama hatırlatılır.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. 3. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. 100. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde.Ö.

• Tarihten ünlü kişiler. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2. 4. tahminini tahmin yaptırılır. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. sonunda.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir.A. zihinden çıkarır. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. “çıkan”. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. düşündürülür. Örneğin. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. “fark” ifadeleri vurgulanır.A. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar.) 118 . yüzlüklerin farkına. 1. bilim adamları. onluğa yuvarlama hatırlatılır. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder.Ö. Zihinden yapılan hayatında kullanır. işlemi yaparak kontrol eder. Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır. kurdurulur.

En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. doğal sayı olacak şekilde. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. 4. problemler kurar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. On binler b. . [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Binler b. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde. Yüzler b.A. sonucu değiştirmediğini gösterir. Onlar b. çarpanlar parantezle gruplandırılır.A. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur. İşlem yaptırılır. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır.Ö. 8 7 6 6 119 . önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. 1.) Birler b. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2.

4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. 10.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır.A. Basit bir iş problemini çözer. 12 birlik şeklinde bozdurulur. çıkarma kurar. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. bölünen. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama. 40’ı 4’e [!] Bölen. Üç basamaklı doğal sayıları. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar.Ö. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.) 3. Alınan onluk bölüme yazdırılır. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. 3 bölen 14 bölüm 1. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir.) 120 . Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. 42 sayısı. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar.

) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . bütünün kaç eş Somut nesneler. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.Ö. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. payın. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. bölündüğü. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.A. Bu kesir birimlerinden basit. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. şekiller. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır.A.

hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir.) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. aralıklar dört eş parçaya bölünür. Eşit paydalı en çok dört kesri. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. 2 5 . 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. Sayı doğrusunda.A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. KAZANIMLAR 2.A.Ö. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 . Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır.

A. 5. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. b. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. 7 Kesir kısmı Onda birler b. ondalık kesir olduğu vurgulanır. 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 1 1 ve kesirlerinin. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. . 2 . 5 . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Yüzde birler b. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Birler b. 2. Yüzde birler b.Ö. Onda birler b. 25 Onlar b. Birler b. Birler b. 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 2 5 5 . Onda birler b.A. Tam kısım Onlar b. 123 . 2 .7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. 1.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

kâğıt vb. karesel.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur.A. dikdörtgensel bölgelerin. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. tabanının. büyük bölgelerin alanlarının m2. 1. a Ç= a+b+c 2. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. masanın üst yüzü vb. kare ve teknik bilgileri belirtir. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2.Ö. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. Karton.A. yazı tahtasının yüzeyinin vb. sınıfın belirtilir. 127 . alanların ölçümü cm ile. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür.

Süt kutusu. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. olduğu vurgulanır. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. diş macunu tüpleri . 200 mL. SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. 100 mL. gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir.Ö. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg.A. 1. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. ilaç şişeleri. bir kilogramın 1000 gram. Ton. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. ilaç şişesi vb. [!] Tonun “ t” . süt kutuları. Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. kilogram.A. kilogramın “kg” . gerekliliği keşfettirilir.

Basketbol. atletizm.Ö. yüzme vb. [!] Artık yıl açıklanır. Yıl. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır.) 129 . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. ZAMANI ÖLÇME 2.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. göstergeleri inceletilir.38’in. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. hafta. Örneğin. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır. kayak. 1 yılda 52 hafta vardır.A. 1 yılda 12 ay vardır. ay.” anlamına gelmesi gibi. gün. 1 yılda 365 gün vardır. 15. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. [!] Saat. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniyedir.A. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir.

Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. • Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir. Örneğin. 130 .Ö. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez. Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. • Aynı veriler. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır.A KAZANIMLAR 1. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur.A.

II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .

Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar. 7. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A. yanık. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur. 12. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. A.4. 18. yaralanma. A. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.10. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1.19. levha.3. 8.13. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. A. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir.8. A. eşleştirme. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır. İskeletin temel kısımlarını tanır. 13. Besinlerin tazeliğinin. kollar ve bacaklar olarak verilir. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp.Yetişkinler model. bulmaca. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. A. A. 15. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. 3. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar. 11. 132 . 2.1.İskeletin temel kısımları kafatası. 16. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir. çoktan seçmeli. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. 14. A. 17. ağız-diş sağlığına özen gösterir. 19. 5. 9.Zehirlenme.10. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir. AÇIKLAMALAR A. A. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar.ÖĞRENME ALANI: A.5.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir. 10. omurga.12. kelime ilişkilendirme. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir. A. göğüs kafesi.15. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir.17. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. A.7. Diş sağlığı için beslenmeye.2. A.1. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır. A. A. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar.17. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. 4. A. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. A. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır.6.3. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir.

akran değerlendirme formu.10. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. 133 .Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin.14 Erime. boşluk doldurma. 10. B. Bulundukları odanın. 7. katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı. bulmaca. “Bir litre süt ne demektir?”. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. 2. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar. 6.2. 13 Karışıma örnekler verir.ÖĞRENME ALANI: B.8. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer. B. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. Isı farklılıklarının karşılaştırılması. 9. “Nasıl ölçülür?”. buzun suya dönüşmesi). 5. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu. 3. katı. sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. B. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. B. şekerin su içinde çözünmesi).Yetişkinler. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. B.4. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı. g ve kg cinsinden ifade eder. B. Maddeleri. 8. 11.5. Çözünme.6. 12. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir.1. AÇIKLAMALAR B.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. 4. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. bilim ve akıldır. B.

Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. doğrama. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar.9.Yetişkinler. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. çoktan seçmeli soru. 2. C. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar. 5. 7. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar. Yetişkinler. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir.a. C. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. Işık kaynağının parlaklığı. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. 3. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir. 8. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur.) sınıflandırırlar. yeri. 10. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır. konumu. 6.10.9. akran değerlendirme formu.2. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder. Yetişkinler. ISI. 134 .12. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim. maliyeti vb. C. yetişkin değerlendirme formu.8. Yetişkinler.8. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. 11. soğutma. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. boşluk doldurma. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. göz sağlığını C. ses kaydı. 4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. temizlik vb. Ses yalıtımı.b. C. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. 9.ÖĞRENME ALANI: C. çeşidi.Yetişkinler.

ağaç dikmek. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi.9. D.2.“Uzun süre bekletilen yemek. D. etkinlikler düşünülür. akran değerlendirme formu.8. Kök. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır. D. 4. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur. AÇIKLAMALAR D. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar. D.7. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. 7. yetişkin değerlendirme formu. meyve vb. çöp toplama kampanyası vb.6. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır.9. 2.Atatürk’ün 1930 yılında.1. D. boşluk doldurma. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular. D. 135 . kısa cevaplı soru. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler.4. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.8. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir. 3. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. setleme. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. D. 6.10. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D.3. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. 5. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır. D. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. D. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1.11. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır.5. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır. 11. çiçek ekmek. İnsanın çevreye etkisi. D. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. 8. D. D.).Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. 10. 9.9.12. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur. Çevresindeki kirliliği fark eder. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. çoktan seçmeli soru.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak.ÖĞRENME ALANI: D.

Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar.1. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Güneş. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar. E. Yetişkinlere. 7. Deprem tatbikatı yapılır. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır.Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. 9. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir. 10. AÇIKLAMALAR E. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. 5. Depremlerin nedenini açıklar. kısa cevaplı soru. Güneş.3.10. Güneş. Depremlere karşı önlem alırlar. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. 3. Güneş’in Dünya’ya göre. E. akran değerlendirme formu.8.4. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. 136 . E.7. 4. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. 6. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. 8. Ay’ın evrelerini. boşluk doldurma. E. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır. E.8.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. çoktan seçmeli soru. E. 2.5. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur. E.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. yetişkin değerlendirme formu.ÖĞRENME ALANI: E. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır.

KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .II.

1.ÖĞRENME ALANI: A. 3. 4. A. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir. . bu maddeler hakkında konuşulur.2. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. kavram haritası. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. A. AİLE. A. Bu öğrenme alanında açık uçlu. 2. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1.4. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.3. Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir.4.3. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır. AÇIKLAMALAR [!] A. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur. A.4. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. . A.

1.6.5. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.7.ÖĞRENME ALANI: B. 6. 7. 2. B. B.1. 5. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar./2.3. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. AÇIKLAMALAR B.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. kavram haritası. 139 . B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1.4.4. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder.5.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir. Atatürk inkılaplarının. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. B.4. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir. B.5. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar. B. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Demokrasinin özelliklerini kavrar. 4. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar.3. 3. Bu öğrenme alanında açık uçlu. B.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. C. Depremlerin nedenini açıklar. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır. 4. C. körfez. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. Plan. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır.7.1/7. 9. harita ve yön kavramlarını açıklar. kroki. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir. C. C. AÇIKLAMALAR [!] C.5. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. 3. Ülkemizin doğal yapısını tanır. ova. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. C. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar.9. Matematik: Metre-kilometre.6. 2.1. C. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. metresantimetre bilgisi kazanırlar. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir.ÖĞRENME ALANI: C. Plato.8. C.8. Bu öğrenme alanında açık uçlu. C. 7.3. 8. Dünyanın şeklini açıklar. Afet Eğitimi: 1. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar. 9.1. 3. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 6. C. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar. 140 . C. Fen ve Teknoloji: C. ölçek.9./C. C.3.7. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır. Fen ve Teknoloji: C. Depremlere karşı önlem alırlar. vadi.8./C. kavram haritası. C. 2. ada kavramları üzerinde durulacaktır.7. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. 5. C.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır.7. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

2. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar.5. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D.ÖĞRENME ALANI: D. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar. 2. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar.6. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır.6. D.3. AÇIKLAMALAR D.1. D. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. 3. 6. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. 141 . eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Tüketici olarak haklarını bilir. Bu öğrenme alanında açık uçlu. D. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar.1. 5. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir. . Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. D. 4.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır. 2. D. kavram haritası. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1.

142 .2. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. AÇIKLAMALAR E.4. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır. 4.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir. 2.ÖĞRENME ALANI: E. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır. Sınıf gruplara ayrılır. E.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E.3. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur. 3. E. E.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır. kavram haritası. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1.

III. BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem. ses temelli cümle yöntemidir. Türkçenin dil yapısı. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. Okuma yazma öğrenme. genel hazırlık. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. İlk basamak. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. tanıtılacak ses. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. birikimi. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. Okuma yazma öğretimi aşaması. Okuma yazma öğretimi 3. Hazırlık aşamasında. Yetişkinin öğrenme isteği. sesi hissetme ve tanımadır. Ses Temelli Cümle Yönteminde. üç temel aşama bulunmaktadır. Bu aşamada. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. yetişkinler. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Yeni bilgi. sınıf ortamına. Hazırlık 2. dört basamaktan oluşmaktadır. Bunlar: 1. “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır.

derse zamanında girip çıkma). Hazırlık 1. anlamlı heceler. tabela. kitaplarını açma. ( / \ ) ) 146 .( 3. 3. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. kelime. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. yönetim birimlerinin yeri. 1. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . Kalem tutma b. cümle ve metin oluşturulur. 2. öykü. Üçüncü basamakta. tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. Yazmaya Hazırlık a. okunanların görsellerini yorumlama. sınıf ortamını tanıtma. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. kitaplıktan yararlanma. Harf. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. Öğretmen. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. okuma. sayfalarını çevirme. kapatma. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Bu basamağın sonunda. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır.( I I I I I I ) 2. Hızlı ve anlayarak okuma. pano. Genel Hazırlık Tanışma.İkinci basamak. resim ve işaretleri inceleme). tekerleme vb. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. fıkra. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. yetişkinlere kısa masal. öneri niteliğindedir. kantin). Düzenli çizgiler çizme 1.

Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. genel değerlendirme yapılacaktır. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. b. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. b. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır. Sesin nasıl üretildiği. Bilmece sorulabilir. c. Her grup sonrasında. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. şarkı söylenebilir. 147 . Grupların oluşturulmasında. SES GRUPLARI a 1. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. Sesler. eksiklikler giderilecektir. 2. Grup 2. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları. Sesi hissetme ve tanıma 1. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme.4. 2. d. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır.

Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. c. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. a. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. Sesi okuma ve yazma 1. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. 4. d. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. e. 3. b. e. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. d. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir. b. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. c. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. Ölçme ve Değerlendirme a.c. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır. 2. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. b. c. b.

Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. Kelime. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz. Ölçme ve Değerlendirme a. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. Harfi. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır. b. a. c. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır.defterlere yönlendirme yapabilecektir. b. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir. 149 . 3. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. 4. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. kendilerinin yazmasını isteyiniz.

Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. 4. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. b. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Tahtaya gösterilmesi. şarkı söylenebilir. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. yeni üretilen kelime buldurulur. 2. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. c. e. bir öykü oluşturulabilir.a. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. f. Anlamlı heceler. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. 3. arkasına sessiz harfi yazınız. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. Bunların arasından. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. Sizinle birlikte. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. Ölçme ve Değerlendirme 1. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. d.

Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”. Kaptı bir alageyik. bir tarafına “a” yazınız. Resim a A al Resim l L 151 . Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. 1. ufacıktım. canlandırma yaptırılabilir. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. 4.) Alageyik Çocuktum. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. Buldum yerde bir erik. 3. 5.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. Top oynadım acıktım. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. Şarkı söylenebilir. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. 2. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. 6. Bu amaçla resim. Bir öykü oluşturulabilir. “Alageyik” şiiri okunabilir.

bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. 2. 2.Ölçme ve Değerlendirme 1. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. yetişkinlerin 1. 152 . Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Sayıların yazılışı Rakamları. Ancak sayıların yazılışı. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır. İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . Önce küçük harfi. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. a. 1. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir. 3. “Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. Önceki istenebilir. sonra büyük harfi tahtaya yazınız.

karşılıklı görüşler ortaya konurken. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. 4. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. Anlatma. Bu yöntem. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. amaca ulaşmak için 153 . Yöntem. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. daha çok konunun kavranması aşamasında. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. problem çözme. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. yetişkinin konuyu yaparak. 3. Bu yöntem. tartışma. 2. gösterip yaptırma. 1. Bu yöntem.B. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. Başka deyişle yöntem. bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. 5. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. Bu yöntem. bilimde. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. yaşayarak öğrenme yoludur.

planlama. Mikro öğretim 8.Bireyselleştirilmiş öğretim 2. Eğitsel oyunlar B.Bireysel Öğretim Teknikleri 1. Drama ve rol yapma 5. Gösteri 3. tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz. Benzetim 6. İkili ve küme çalışmaları 7. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A.Programlı öğretim 3. Beyin fırtınası 2. Soru –yanıt 4.öğretme öğrenme sürecini düzenleme.Bilgisayar destekli öğretim 154 .Grupla Öğretim Teknikleri 1.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz. nerede. Bu devletin.” Atatürk. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. “Atatürk.” Osman G. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. 156 . Feyzoğlu. 1. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. millet egemenliğine dayalı. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. nasıl. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. Aşağıdaki metni okuyunuz.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir. ne zaman. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. bu okullarda iyi eğitim almıştır. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. Mustafa Kemal. Beceriler : Türkçeyi doğru. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı. etkili ve güzel kullanma. İstanbul’a gelerek. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Harp Okuluna girmiştir. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. Mustafa Kemal. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri.

157 . SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. yazma. 2.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. : İletişim. etkili ve güzel kullanma. Duygularımız. 3. Türkçeyi doğru. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1. Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız. kademe : 15 dakika : Konuşma. görsel okuma : Beden dilini yorumlar. bedenimize.

renkli kalem.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir. 1. Kazanım : Grafik okur. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle.tablo vb. 158 . Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. problem çözme. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. kâğıt. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. Beceriler :Karar verme. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40.

Yakında liseye gidecektir. 159 . iletişim.” der. :Türkçeyi doğru. Tartışmalarını sağlayınız. Kararı tanımlar. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. etkili ve güzel kullanma. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. Fatma. :Tahta. 2. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. 3. verilecek kararla ilgili bilgi toplar. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. Annesi. drama yapılması. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. Fatma.” Bu olayı canlandırınız. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. Canlandırma Seçenekler: 1. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. öğretmenin rehberliği. Bu istek doğrultusunda karar verir.karar verme.

Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. annesiyle birlikte çocuk parkına gider. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız.TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. :Türkçeyi doğru. karar verme. Parkın etrafı kirlidir. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. öğretmenin rehberliği. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. etkili ve güzel kullanma. SÜREÇ Ali. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. :Tahta. sınıf içinde tartışma. 1. 160 . parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. Oyun çocuklar için önemlidir. Siz. Bu durum.

kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur. 5. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. 4.) gezi düzenlenir. kalıntı vb. : Tahta. 7. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır. 2. Öğretmenin Rehberliği. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. kale. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. SÜREÇ 1. 161 . Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. Sınıf İçinde Tartışma. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. anıt. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. 6. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. 3.

Belirlenen özellikler tahtaya yazılır.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. 162 . sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir. Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. Bu fotoğraflarda bakımsız. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. çatlakları olan evlerle bakımlı. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına. yer yer sıvaları dökülmüş. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz.

DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. Sevinen. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. üzülen. 163 . kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. şaşıran. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. korkan.

Yaşama hakkı. neden-sonuç ilişkisi. Cumhuriyet yönetimi. halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti. Beceriler : Araştırma. devlet organlarının. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. sanat. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. vatandaşlar eşittir. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ .Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. millete ait olmasıdır. bilim. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. İnsan haklarına saygılıdır. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil. konut dokunulmazlığı.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. Cumhuriyet. laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. din ve vicdan hürriyeti. devlet yönetiminde söz sahibi oldu. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. düşünce. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. Cumhuriyet. 164 .Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. gücünü milletten alır. Aynı zamanda demokratik. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder.

Halıları kontrol eder. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir. Hülya Hanım. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar. On gün sonra. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. satıcı. DEĞERLENDİRME 1. Bu şekilde haklarının olması.senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır.Satıcı.Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez. kalitelerinin düşük. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 .

Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . araştırma.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. 1. Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. Atatürk hangi okullara gitti? 3. SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır. Cumhuriyet nedir? 5. tahta.

Beceriler : Araştırma Araç-Gereç.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. öğretmenin rehberliği.Düşman memleketi bastı. silahsız bir er gördü. DEĞERLENDİRME 1. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2.. Mustafa Kemal. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak.Üzülme çocuğum! Gel benimle. Birden doğruldu. postalları patlamış. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu. drama etkinliği. başını kaldırdı. Bu sesi tanıyordu. Yolda üstü başı yırtık.Asker ağlamaz arkadaş!. kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Mustafa Kemal’in Anadolu’da. Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. Bu yüz ona hiç yabancı değildi.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal. bu Mehmetçiktir. İşte. derin bir soluk aldı. . Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . dedi.Sonra. perişan hâldeki askere seslendi. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu. Ortam : Atatürk Köşesi. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. . .

168 . 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. ilişkilendirme. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı. kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme.ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. sonra işlem yaptırılır. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var.

1. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 . İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur. bölme işlemine dönüştürerek açıklar. Ali. paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı. • Ardışık çıkarma işlemini. Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker.. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2. paylaştırma 2.

Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. 7 saatte kaç km yol gider? 7. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış.100 YTL verdim. . Geriye kaç liram kaldı? 6. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. Mağazaya 100 YTL verdi. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. 3 170 . : Matematik : 1. İşlem hatası yapmış. Hülya. 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. Bir marketten. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. Problemi anlamış. Doğru cevabı bulmuştur. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2. tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş.15 YTL ye bir kazak aldı. 4. akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş.

Burcu. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. pantolon. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir.HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. babasına 1 gömlek. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. Ahmet. Ahmet. pantolon. Yahya annesine 8 çift çorap. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. sıklık tablosu oluşturmaları istenir. Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar.kademe : Veri : Tablo : İletişim. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur. Ece. kazak. 2 pantolon. Ece. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. Burcu. kendine de 2 gömlek . kazak. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. 2 kazak ve 3 etek almıştır. Burcu. Selin ise annesine 4 gömlek. 4 etek. akıl yürütme. 171 . babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. Acaba toplam kaç gömlek. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1.

Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. sorunun bir kısmını çözebilmiş. Birinci aday 146. 1. Problemi anlamış. Evden eve eşya taşıyan bir şirket. Benzer bir problemi kurabilmiş. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. : Matematik : 1. 172 .PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. İşlem hatası yapmış. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. Cevabı kısmen kontrol etmiş. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. akıl yürütme. Doğru cevabı bulmuştur. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış.

• En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. a. 173 .kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim.KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 3 8 c. 7 12 2. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. akıl yürütme. 1 3 d. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız. b. Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. 5 6 b. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. a. Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . bu yöntemin kullanılması daha uygundur. Sözlü sunumlar. Sözlü sunum Sözlü sunum. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. yapılmalıdır. Kontrol listeleri. özellikle de fen konuları için. Öğretici. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. 4. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. yetişkinlerle işlediği her kazanım için. Öz değerlendirme. konuşma. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. Öz değerlendirme.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. Her yetişkini değişik özellikler. 2. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. dil eğitimi. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. yetişkinlerin hatırlama. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. 5. 3.

176 . İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı. Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. Yetişkin. Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz. bilgilerin. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir.. Çoktan seçmeli dersler daha çok. Öz değerlendirme. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (.çalışmaları. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. . ne. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Madde kökü. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır.. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır... Kısa cevaplı testler Bir kelime. Bir test maddesi. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. Bu tür testler. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. “Kim.üç neden belirleyin.iki benzerlik yazın gibi). sorunun cevabını kendisi yazar. Yetişkinlerden. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur. Kısa cevaplı maddeler.. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. İki türü vardır: 1. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. işin vb. Planlı yaşama becerisi kazanır. İş birliği yaparak yazar. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. Duygu. aşamalarını anlatan sel. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. yollardan haklarını arar. manevi. ifade eder.) uygun konuşur. ahlaki. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar.YETİŞKİNLER I. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir. Kişisel ilgilerini. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. acil bir durumda (deprem. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. kullanılabilecek malzemeleri listeler. etkilediğini açıklar. zihinsel vb. İletişim sırasında göz teması kurar. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. sosyal vb. Bir etkinliğin. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. çığ vb. gösterir. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. Çeşitli mekânlarda.) karşı hoşgörü kültürel. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Şekil. yönergeleri uygular. Farklılıklara (fiziksel. uygun konuşur. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. 180 . Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. İş birliği yaparak yazar. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. Kendisini. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. cevaplar. yangın.

181 . yardım isteme vb.).Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. Zamanı düzenli kullanır. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. adres-telefon bilme. Topluluk önünde kendini ifade eder. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Günlük yaşam becerileri geliştirir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar.(temizlik. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. etkinliklerden haberdar olur. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. beslenme.

karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. alarak konuşur. Tüketici olarak haklarını bilir. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. 10. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler.YETİŞKİNLER II. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. Çevresindeki kirliliği fark eder. Bilgilendirici yazılar yazar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir.) uygun konuşur. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar.kültürel. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. yapılması gerekenleri açıklar. Atatürk inkılaplarının. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.manevi.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. Dilek. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir.ahlaki sosyal vb. (millî. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Harita ve kroki okur. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. alınmasına yönelik girişimde bulunur. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. hesaplar. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. 182 . Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. Girişimcilik Şekil. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder.

183 . Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. kültürel. anı vb. işin vb. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar.Kariyer Bilinci Geliştirme 13. metre. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. sosyal vb. yazar. Kazanım spor türlerini bilir. belirtir. hafta. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. mesajlarını fark eder. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. haberleri. uyarır. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. Bir etkinliğin. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. üzerindeki etkilerini belirtir. kilometre. manevi. teknolojilerinden yararlanır.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük. Kendi duygularının farkında olur. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. ay. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. verebileceği zararları ifade eder. ilişkileri açıklar. Beden dilini yorumlar. gün. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Yıl.) uygun konuşur. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. dergi. ahlaki. düzenler. düşünceleri sorgular. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. İ : İmgelemek işi. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. Takat sınırı.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. : Bir sanat. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. Tek parça durumuna getirme.SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. tahlil. deyimler. “Ülkem” temaları). Muhtariyet. mecazlar. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. tahayyül. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 .). Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. münevver kimse. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. dergi. gazete vb. K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan. ahlak bilimi. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. ikmal. tasvir etmek. : Bilim. P : Başarım. aydın. atasözleri vb. : Bütüncül olma durumu. M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. “Çevrem”. : Töre bilimi. tamamlama.

185 . sürecin kendisidir. kendi duygularını. problem çözme yeteneklerini tanır. öteki insanlarla iletişimi.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. : Herhangi bir kurala. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. yaratıcı drama yoluyla. heyecanlarını. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. inkar. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. Katılımcılar.

O. Feyzoğlu. Kılıç. Ankara. ss. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. s. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara 4. 1997. 176. Akşam Sanat Okulu Matbaası. s. Demirel. Cevat. 1989. Ekim 2000. 2004. Sarı.Güzel Konuşma. Geray. Ankara. Nobel Yayınları. 186 . Akşam Sanat Okulu Matbaası. Eylül 1999. Pegem Yayınları. Göğüş. 2004. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. 18. basım. 2. Güleryüz. 1995. Ankara. Bursa. Akşam Sanat Okulu Matbaası. İlkokuma ve Yazma Öğretimi.KAYNAKLAR Alperen. 175. S.4. Türkçe Öğretimi. Halk Eğitimi. Ankara. 130-133. Eskişehir. Çukurova Üniversitesi. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. Hasan. basım. Recep. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 71. Özcan. basım. Mehmet. Akşam Sanat Okulu Matbaası. İmaj Yayıncılık. 227-229. 239.G. 129. Ezgi Kitabevi Yayınları. s. Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. 3. Türkçe. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). 2001. 22. 60. 37. Ankara. Ankara. 1. Göğüş. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı. s. ss. 86. 237. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. 87. Nobel Yayıncılık. MEB. 36. Ankara. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 4. 39. 2004. 33-36. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. 4. Necati. İstanbul 1990. 1978. Pegem Yayıncılık. Pegem A Yayıncılık. 1982. s. Beşir. 238. 2000. Nas. Erkan. Ankara. 19. Mayıs 2002. Beşir. 59. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı. Cemaloğlu. Sözlü ve Yazılı Anlatım. Mediha. Şubat 1991. İlköğretim Türkçe Programı.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. 1996. Nusret. S. 2. basım. Öğülmüş.

187 .Saygın. Sezer. 78. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. Özgür. 2001. Emin. Beşir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Kemal ve Doğan Uçar. Ankara. (yüksek lisans tezi). 77. Yalçın. Suat. Niğde Üniversitesi. Taşer. 2002. s. 164. s.Özdemir.Göğüş. Şubat 1991. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). Ersin. 1999. 61 ve 63. 115. A. Ayhan-Oğuzkan. Konuşma Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. Eskişehir. Türkiye İş Bankası Yayınları. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme. Ferhan. Ömer. 1978.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful