T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV .

manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. Türk milletinin bütün fertlerini. 2. 1. insan haklarına saygılı. Türk milletinin millî. vatanını. topluma karşı sorumluluk duyan. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. hür ve bilimsel düşünme gücüne. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. geniş bir dünya görüşüne sahip. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. zihin. ahlaki insani. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı. 1 . laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. İlgi. Beden. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. yapıcı. beceri.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. koruyan ve geliştiren. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. ahlak. kişilik ve teşebbüse değer veren. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. 3. ailesini.

2 . Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. tutum. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. algıları. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır. Yetişkinlerin bireysel. değerleri. cinsiyet. 2. beceri. 3. içerik. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. Yaş. inançları ve tutumları oluşmuştur. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. bilgi. Değişim. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. toplumsal rollere sahip olmuş. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. birtakım bilgi. 4. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. Hayata. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir.I. beceri ve tutum kazandırma.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

Dil bilgisi. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. Olaylar ve olgular. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. iş yaşamında.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. yurttaşlık bilincine sahip. Türkçe bölümü. başkalarının haklarına saygılı. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır. beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. ekonomik. politik vb. kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi.beceriler. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. okuma. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. Yaşadığı toplumun farkında olan. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Yetişkinlerin. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. dinleme. Program. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. konuşma. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış. Günlük yaşamında. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. yazma. 6 .

Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır.Türkçeyi doğru. Türkçeyi Doğru. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. yaşam. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. Paylaşım. günlük hayatında gerekli okuma yazma. matematik. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. etkili ve güzel kullanan. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. sosyal.

Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. Bunlar dinleme. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. Telefon konuşmaları. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. yazma. bilgi almanın. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. konuşma. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. Toplum yaşamında okuma. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. 8 . yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. Dinleme. Arkadaşlık. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. Bu bakımdan yetişkinin. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. Gerçekten de konuşmayı. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir. Okuma yazma öğretimi. yol tarif etme. haber. dinlemenin önemi. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. Dinleme. okuma. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. Konuşma ile dinlemeyi.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. bugün daha da artmıştır. Bu yöntem. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. Dinleyici. bildiri. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır.

konuşarak anlaşırlar. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. başka deyişle insanlar. b) Konuşma Konuşma. konuşmanın önemi daha da artmıştır.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. bireyin metni görüp algılaması. cümleleri. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. Okuyan kişi sözcükleri tanır. Konuşma. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. İyi konuşanlar. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. Okurken. Konuşma. Dil 3. dinleyenlere konuşur. Başka bir deyişle. sözlü olarak bildirilmesi yoludur. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. Demokrasi. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. toplumun oluşmasında etkilidir. Konuşma. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. Okumada temel amaç. düşünce ve duyguların başkalarına. Günümüzün demokratik toplumlarında. yazıyı. Okuma. 9 . insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. Düşünce. göz satır üzerinde sıçrar. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. duygu 2. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. sözcükleri. kaymaz. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. algılama ve kavrama sürecidir. uygulanır ve yaşatılır. dinleyicileri daha kolay etkiler. Bu. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. konuşma ile kurulur. şu ögeleri kapsar: 1. c) Okuma Okuma.

duygu. Sessiz okuma. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. Yazma. düşünce. Kademe Öğretim Programında. Yazmak. Okuma yazma öğretiminde. harf birer yazmaanlatma aracıdır. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. ses organları devreden çıkar. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. özellikle yetişkinlerin I. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir.sözcükleri tanımakla sağlanır. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. Kısaca. Göz. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. grafik. sembol. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. Düzgün yazmak. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. CD). Sessiz okuma. Yazmada şekil. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. İyi okuyan. yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. işitsel (radyo. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. temel amaçlardan biridir. konuşulanları yazıya dökmektir. sessiz okumayla olur. duyduklarını. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. rakam. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. Bundan ötürü I. gözle okumadır. rakam ve harflerin. gelen uyarıcıların algılanma. düşündüklerini. sesli okumaya göre daha hızlıdır. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. teyp. hızlı okuyup zaman kazanılır. ses bantları. Sessiz okumada. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. d) Yazma Yazma. çok okuyan. grafik. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. Yetişkinler. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. her sıçramanın ardından duraklar. uzun tekrarlar sonucu. kasetçalar. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir.

yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). “Ülkem”. Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. Afiş. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . Programda. Görmeye dayalı araçlar. Radyo. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. televizyon. “Ben ve Ailem” temasında. sosyal ilişkiler ve kurallar. Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. maket. “Çevrem” . Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. Ailem”. kitlesel olan. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. Burada. sinema. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. “Çevrem” temasında. insan hakları. karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir.

3. 5. Araştırma yapma. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 12. 2. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. 9. 4. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. dikkatli. Model kurabilecek. 11. 13. estetik duygular geliştirebilecektir. Programla. 15. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 7. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Sistemli. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. 8. 14. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 12 . ilişkilendirebilecektir. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. 10. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. özgüven duyabilecektir. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. beceri. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. T. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.C. 6.

teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. beş öğrenme alanına yer verilmiştir.TÜRKÇE Türkçe programı. Konuşma 3. Yazma 5. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. T. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. Dinleme 2. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır.C. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. Programda fen konuları. yazma. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Türkçe dersi programında. Okuma 4. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. Dil bilgisi. konuşma. okuma. 13 . Bunlar: 1. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. dilin yapısı. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. T. Programla.

Canlılar Dünyası 5. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 5. Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. Yetişkinleri düşünmeye. 2. Isı. T. 7. 4. kavram. ahlaki. 8. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. 14 . 3. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. Bilgi. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan.C. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. Işık ve Elektrik 4. 6. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. Vücudumuzu Tanıyalım 2. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. Millî kimliği merkeze alarak. Maddeyi Tanıyalım 3.

Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. 10. Öğrenim Hayatı. Atatürk ve Millî Mücadele). 15 . ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları. beceri. 11. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. Askerlik Hayatı. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. Kazanım. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. 12. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. tutum ve değerlerdir. 2. Yani birinci kazanım. KAZANIMLAR Kazanımlar. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar.9. 3. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. Kazanımlar.

başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. görüşlerini açıklayarak. Öğretmen. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi. Etkinlikler.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Sağlık Kültürü. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. 16 . uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Girişimcilik. araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. Özel Eğitim. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. Kariyer Bilinci Geliştirme. Örneğin. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. yöntemi. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. sorgulayarak. kazanımların içeriği. bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir.

:1. 2. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür.1.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir. etkili ve güzel kullanma. 2. fotoğraf : 2. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. tonlama. 2. yaratıcı düşünme karar verme. bilgi ve becerilerini kullanması. bilgi teknolojilerini kullanma. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar. gözlem formları. görüşme. kişisel nitelikler. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinlediğini Anlama 1. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.4. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür. beceri. Türkçeyi doğru.2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. şekil. 3. Vurgu. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2. öz değerlendirme formları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. grafik. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. diğer dersler. Dinlerken vurgu. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme. 4. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Duyduğu sesleri ayırt eder.1.19. problem çözme. araştırma.3. AÇIKLAMALAR 2.16. iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması. tutum ve değerlerdir.

BÖLÜM I. KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 .II.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

çalışma kitabı vb. yatay. 14. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. düşüncelerini. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. defter.11. 1. Söyleneni yazar ve okur. diğer sesler arasından seçmesi. 1. 1. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması.6. Duyduğu sesleri ayırt eder.5. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. 1. Dik. Kalemi başparmak. 1. 17. 7.2. Kelimelerden cümle oluşturur. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. 13. Kitabını özenle kullanır. 3. erik.4. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. Hazırlık yapar. Kendini tanıtır. 1. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. Bir dizi görsel arasından. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. 6. yazar ve okur.6. Düzenli çizgiler çizer. 12. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. 4. 10. 1. “a. Harfleri. 5. 8. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer.18. Tanıtılan sesi. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir. Duygularını.3. arasındaki mesafeyi ayarlaması. yorumlar. l. Kalemi doğru bir şekilde tutar.1. 15. AÇIKLAMALAR 1. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir. 2.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1. 11. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 9. Görsellerde gördüklerini betimler. 18. ”armut. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir. 1. 16.8. ayva. 20 . Uygun bir duruş alması.

3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. gerekli araçları hazırlaması. 2.2. söz isteme. Dinlemeye hazırlık yapar. saygılı olma. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. 1.1. 1. Konuşanın sözünü kesmeme.3. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. Görgü kurallarına uygun dinler. kendini konuşanın yerine koyma vb. görüşme. Üç ayrı resim üzerinde. Uygun bir oturuş şekli alması. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1.1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. gerekli olmadıkça konuşulmaması. 1. 3. gözlem formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması. öz değerlendirme formları. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1. 21 .DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.

nasıl.6. 3. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. ne zaman.7. 4.4. 2.1. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. nasıl. şekil. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Dinlediği hikaye.1. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. nerede.2. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi.6.7. 2. 5. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. 2. Dinlediğini Anlama 1. sunulan görsellerden. 2. 2. Dinlediklerini zihninde canlandırır. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. 2. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi. 2. 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. öz değerlendirme formları. grafik. nerede.1. Bilmediği kelimenin anlamını.8.10. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi. 7. fotoğraf vb. cümlenin anlamından. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 . bilgi ve becerilerini kullanması. gözlem formları. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. 2. : 2. Zihinde canlandırılanların sözlü. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması. 2. 2. Dinlediklerinin konusunu belirler. Dinlediklerinde ne. ne. ne zaman. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 2. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. görüşme. masal veya metinde. 2. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. 6. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi.4.3.den yararlanılması. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi.Yaşam Becerisi: B. Dinlediklerinde dil. 8. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.

11.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. Dinlediğini Anlama (devamı) 11. gözlem formları.16. 2. öz değerlendirme formları. ne zaman. kişi. 23 . arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. nerede. nasıl. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. 16. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2. 2.14. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 17. Dinlediklerini özetler.16. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. 2. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. 12. :2. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. yer vb. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 13. 15. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Dinlediklerinde ne. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması. : 2. görüşme.11.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. olay.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. 14. Dinlediklerinde geçen nesne.14. : 2.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. 2. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 24 . hastalıkları.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi. 5. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. görüşme. Sorgulayarak dinler. Metni takip ederek dinler. şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe.3 İstenen bilgiyi seçmesi. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi. gözlem formları. 3.5.Dinlerken etkileşim kurması. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Çocuk bakımı. AÇIKLAMALAR 3. 3. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.2. 3.4.1. 4. 3. öz değerlendirme formları. Tür. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi. 3. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.2. açıklama yapması.5. Katılımlı dinler. Seçici dinler. soru sorması.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi. hemşire. 3.

Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder. 4. karşısındakini incitmeden.6. : 1. .KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.2. Görgü kurallarına ve değerlere (millî.3. sosyal vb. : 1. 7.8. 8. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi.10. Konuşmaya hazırlık yapar.1. öz değerlendirme formları. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 . Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Konu dışına çıkmadan konuşur. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.8. Dinleyicilerle göz teması kurar. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel. Konuşma nedenini ifade etmesi. : 1.) karşı hoşgörü gösterir. bilgi toplaması. vatana. 1. görseller hazırlaması. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. kültürel. Yaşam Becerisi: C. konuşma denemeleri yapması vb. 5. manevi. 3. 6.8. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. gözlem formları. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. söz alarak. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması.) uygun konuşur. 1. millete saygı göstererek konuşma. görüşme. 2. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. ahlaki. 1. bayrağa. zihinsel vb. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir.

2. Yaşam Becerisi: A. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.6. gözlem formları.4. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. 3.9.6. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler.30. AÇIKLAMALAR 2.” sözleri kullanması. : 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir.1. : 2.9. 6. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.5. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar.13.1. 2.2. 2.7. Kendine güvenerek konuşur.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 2. 26 . öz değerlendirme formları. tiyatroyu. 2. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi. görüşme. Yaşam Becerisi: A. Geleceğe yönelik planlarını. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 4. konseri anlatmalarının istenmesi. bu yüzden vb. karşılaştırması.5. A. olayları. 2. nesneleri. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. : 2. 7. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. 5. Dilek. 9. : 2. İzledikleri filmi. bunun sonucunda. istek. Kişileri.7. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi.1. farklı çevre ve ortamları vb. bu nedenle. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. 8. Duygu. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.15. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi. bunun nedeni. : 2. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Tür. öz değerlendirme formları. kutlama. İkna edici konuşur.26.22.4. teşekkür etme.3. görüşme. 3.4. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. Bilgilendirici konuşur. ziyaretlerde. : 3. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. : 3.1.1. 2. tanışma. : 3. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması.4. 3. : 3. çalışma gruplarında. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir.4.2.2.15. : 3. B. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. : 3. 3.1. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. gözlem formları. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. 3. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması.4.14.A.1.2. Ailede okulda ve sınıfta. Yaşam Becerisi: A. Yaşam Becerisi: A. hastanede. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi.40.2. B. AÇIKLAMALAR 3.Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. 3. bayramlarda konuşma. : 3.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 4. Topluluk önünde konuşur. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. ölüm ve düğün törenlerinde. Çeşitli durumlarda.1. Selamlaşma. Yaşam Becerisi: A. özür dileme. toplu taşım araçlarında konuşma vb. 3. 27 . resmi bir kurumda. telefonda.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir.

: 1. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. 4. Akıcı okuma.1. okutulması. 1.6. 28 . 2.4. yanlış okumaların yapılmadığı. öz değerlendirme formları.3. duraklamaların.2. Bir masal. dudaklarını kıpırdatmadan. öykü. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Kitabını. gözleriyle takip ederek okuma. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 5. öne arkaya sallanmadan. Okuma Kurallarını Uygulama 1.3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Fısıldamadan. 3. Akıcı okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. farklı kişilere okutulması. deyim vb. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. başını sağa sola çevirmeden. konuşur gibi okuma. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. 1. 1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Kurallarına uyarak sessiz okur. Tekerleme. mani. 6. Okumaya hazırlık yapar. 1. gözlem formları. fıkra veya şiirin. görüşme. AÇIKLAMALAR 1. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.5.

Yaşam Becerisi: C. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 8. 5. temizlik maddelerinin vb. AÇIKLAMALAR 2. 2. Yetişkinin. 11. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır. gözlem formları.1. 7. Kullanım kılavuzunda (ilaçların. öz değerlendirme formları. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. : 2. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 12. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 29 . görüşme. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. nerede. 6.) yazılanları uygulaması. 2. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar.11. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Okuduklarının konusunu belirler. araçların. Okuduklarını zihninde canlandırır. 2. 13. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. Okuduklarında ne.3. nasıl. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. 2. 4. metinde ulaşılan sonuçtan farklı. : 2.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması.5.9. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.6. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduğundan hareketle.12. 9. Okuduğunu Anlama 1. ne zaman. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Okuma öncesi. 3. 10.9.

1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. çoktan seçmeli. görüşme. görselleri seçme ve eşleme. -sız ” vb. -lı. öz değerlendirme formları. 4. Söz Varlığını Geliştirme 4. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.Ekleri kullanarak kelimeler türetir. gözlem formları. “–cı. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. 2.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. boşluk doldurma ile yapılabilir. 30 . -lık.2.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4.

5.4. görselleri seçme ve eşleme. masal. Tiyatro. Efsane. 4. Yaşam Becerisi: B. AÇIKLAMALAR 5. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. dergileri okuması. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.5. Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. şiir. kendi getirdiği. 5. 5. gazeteleri. : 5. 31 . destan. öz değerlendirme formları.3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5. Seçtikleri metinleri okumaları. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. arkadaşından aldığı kitapları.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5.19. bilmece.4. 5. 2.3. masal vb. öykü. 5.1. öykü. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları.2. öğretmenin önerdiği. 3. Tür. Kitaplıktan seçtiği.5. metinlerin paylaşılarak okunması. : 5. çoktan seçmeli. boşluk doldurma ile yapılabilir. Rehber yardımıyla okur. görüşme. Serbest okur. gözlem formları. Fıkra. Paylaşarak okur. tekerleme. Gazete ve dergi okur. 5. şiir okur.1.

sembol ve işaretlerden yararlanır. 1. hitap. seslenme.6.1. kesme işaretini.3. Yazılarında imla kurallarını uygular. özel adların aldığı ekleri ayırmada. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada.4. 6.4. 5. 4. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. görselleri seçme ve eşleme. Yazma Kurallarını Uygulama 1. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması. 1. 1. kısa çizgiyi. çoktan seçmeli. belirlenmesi. ünlem işaretini. uzun çizgiyi. ilişkili sözcükler arasında.6. Rakamların kurallarına uygun yazılması. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Sıralamalarda sayı. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. 32 . 1. özel adların ilk harfini büyük yazma. Tarih uygun yere. gözlem formları. plan. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. 3. konu. Yazma öncesinde araç gereç. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. Matematik: Rakamları okur ve yazar.6.5. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır.5. Noktadan sonra büyük harfle başlama. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 1. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. virgülü.3. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. Harfler. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi. Yazmaya hazırlık yapar. : 1. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. yöntem vb. görüşme. konuşmaları belirtmede kullanması. 1. : 1. öz değerlendirme formları./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Noktayı. kelimeler. 2. boşluk doldurma ile yapılabilir. 1. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.

düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. nüfus cüzdanı örneği. Özgeçmişini yazarak hazırlaması. Dilek. 13. mesleğini.5.12. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi. yaşadığı yeri vb. 6.10. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda.3. aile bireylerinin adlarını. gözlem formları. 2.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. Yaşam Becerisi: A.10. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması. İmza atar ve anlamını bilir.11. yazması. 33 . 10.1.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. yönergesine uygun olarak doldurması. görselleri seçme ve eşleme. çığ vb. Olayları. 9. acil bir durumda (deprem. Bir işe başvuru formunun doldurulması. öz değerlendirme formları. 2. :2.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2.19. 2. 5. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. çoktan seçmeli. oluş sırasına göre yazar. ::2. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. boşluk doldurma ile yapılabilir. 8. yangın. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Planlı yaşama becerisi kazanır. sel. 11. İkametgah belgesi.10. :2. 2. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. işin vb. Yaşam Becerisi: A. sabıka. 2. :2./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Yazısına uygun başlık belirler.11. 2. Kendisini. AÇIKLAMALAR 2. senet. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. : 2. Çocuklarının sağlık sorunları. görüşme. yaşlarını.8. Adını-soyadını. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması.4. 2. 12. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. Girişimcilik becerisi kazanır. 2. İfade tutanağının yazılması. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. Formları yönergelerine uygun doldurur. gönderi formu vb.12. 7. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 2.8. Duygu. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. vekâletname. Bir etkinliğin. 4.5. 2.2. 3. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. işe başvuru formu. fiziksel özelliklerini.

ninni. 7. gözlem formları. 3. şarkı. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Mektup yazar. boşluk doldurma ile yapılabilir. ninni.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. tekerleme. anı vb. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. Davetiye. çoktan seçmeli. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. görselleri seçme ve eşleme. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. tekerleme. Dikte etme çalışmalarına katılır. Günlük. şiir) yazması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. görüşme. yazar.2. şarkı.5.5. 6. 5. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. Mani. şiir yazar. öz değerlendirme formları.4. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 3. okuyucuyu bilgilendirmesi. Tür. Bilgilendirici yazılar yazar. 3. AÇIKLAMALAR 3. 4. 34 . 2. tebrik kartı yazar. türkü.

neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb. “Bu reklamdan. öz değerlendirme formları. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. Yaşam Becerisi: C. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Reklamlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. yöreye özgü sosyal olaylar vb. C. Resim ve fotoğrafları yorumlar.4. anmalar. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur.1. 3.8.1. Bayramlar.15. 8.22. çoktan seçmeli. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. 7. Yaşam Becerisi: C. 1.18.20. düşünceleri sorgular. sorularla reklamların sorgulanması. istekler. 1. Beden dilini yorumlar. belgesel vb.8. görüşme. Şekil.10. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir. 5. : 1. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi. gözlem formları.10. : 1. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. : 1. spor.27. boşluk doldurma ile yapılabilir. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular.3. programlar hakkında yorum yaptırılması. : 1. Karikatürde verilen mesajı algılar. AÇIKLAMALAR 1. 2. haberleri. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 6. toplumdaki sevgi.4. Görsel Okuma 1.1. 4. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir. dergi.10. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. : 1. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 1. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.29.C. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 1.C. görselleri seçme ve eşleme. toplantılar.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Televizyonda izledikleri haber. 35 .GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. TV ) verilen bilgileri. Yaşam Becerisi: C.

Bilgi. Bilgi.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek.18. görselleri seçme ve eşleme. Görsel Sunu 1.2. 3. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. AÇIKLAMALAR : 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir. bulgularını resimli grafiklere aktarır. görüşme. boşluk doldurma ile yapılabilir. 4.2. gözlem formları. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. Yaşam Becerisi: B. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. öz değerlendirme formları. 36 . çoktan seçmeli. düşünce ve izlenimlerini resim.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

A.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. 38 . Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. düşünce ve hayallerini anlatır. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. Her grup üyesi. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. Temizliğin. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. öfke vb. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak.4.2. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır. 1. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.

6. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. olduğu kaynakları verimli A. aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. Fatura okutulur ve yorumlanır. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır.5. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır.7. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder.8. artan besinlerin neler olduğu sorulur.9. tavuk suyu vb.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. Artan besinlerden (ekmek. pilav. A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A. Planlı yaşama becerisi kazanır. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 . İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Planın uygulanması üzerine konuşulur. Sahip kullanır. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler.

Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Daha sonra. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır.12. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Sorun çözme sürecini açıklar. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur.13. Kararların nasıl alındığını.11. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. 5. Öğretici.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Çözümler üzerine tartışılır. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur.10. 40 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır.

Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar.18. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar.17.14. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur. Değişik meslek grupları da yazılır. Bana Göre Değil Öğretici. 41 .15. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir. 2. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. A. Stres. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. A. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. Daha sonra “O beni üzmedi. nüfus. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Müsaade Ettim Yetişkinlere. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. A. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Çalışmaya. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. 2. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar.16. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar.

Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Davranışlarının.. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır. A. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır.22. Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. empati yapmaları istenir. Beyin fırtınası yaptırılır.19. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır.20. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar. Özel Eğitim: Kızgınlık. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. 42 .21. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. planlı çalışma becerisi geliştirir. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. ailesini ve çevresini tanıtır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Aile bireylerinin duygularına. öfke vb. Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir.

Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. A. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. Anne. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. Bu hikayeye dayalı olarak. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir.24. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder. Benim Sorumluluğum “I.27. Ailesi ile birlikte eğlenmenin.25. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. “Seni seviyoruz”. ailede sevgi. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. “Özür dilerim”. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. A. “Sen bizim için önemlisin”. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. öfke vb. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır. A..23. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. “İyi ki varsın”. “Affedersin”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar.26. birlik. Aile içinde birlik.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. 43 . Birlikte yapılan etkinliklerin. Sorumluluk kabul etmenin. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır.

Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. olumlu özellikleri çoğaltmak. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. Girişimcilik: 1. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6).TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Fotoğrafın sağına olumlu. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Para biriktirmenin önemi tartışılır. teması işlenir. Buradan hareketle. İki annenin davranışları konuşulur. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır.28. bunu hoşgörüyle karşılar. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. önceliklerini belirleyerek harcar. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. bir yetişkin de anne rolünde olur. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir.29. görüşü üzerinde durulur.30. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. Bu konu üzerinde tartışılır. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde. İyi insan. Girişimcilik: 1. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. Her insan önemlidir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Önemli olanın. iyi ya da kötü olan davranışlardır. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. Parasını. kötü insan yoktur. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A.

Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması. 45 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici.32.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır.35. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. A. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur.36. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder.34. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. Kuralların gerekçeleri tartışılır. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. 7. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder. Ülke kalkınması.31. A. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur.

Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir.42. Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması.39. adres. beslenme. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar. nasıl A.37. Trafik işaret anlamlarını belirtir. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4). Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. (Temizlik. A. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A. Farklı mekânlarda.40.38.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1. telefon bilme ve kullanma. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A. Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur.41. 46 . AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Acil durumlarda davranılacağını belirtir. Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması. A. 2. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir.

3. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. Kişisel amaçların. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir.cümleleri kurdurulur. B. Farkında Değildim Yetişkinler.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır. Keşke…. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 . Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur.4. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. Rol çatışması üzerinde durulur. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır. Bu örnek olayların kendilerini.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur.1. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. Bu kalıp yargıların. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. yaşam biçimlerinin. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. ikişerli gruplara ayrılır. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir. Farklı kültürlerin. Bu rollerin. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir. diğer rollerle ilişkisi sorulur. mesleki. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir.

Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. Örnek olaylar anlattırılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. B. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur. Hataları üzerine durulur.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir.8. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar.5. Kumar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler . ilaç. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B.7.6. uyuşturucu. sigara ve alkol kullanımının kendisine. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. ilaç. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur. kişilerin duygu ve 48 . Uygun tepki biçimleri geliştirilir. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. B. Alışveriş yapılır. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. B. uyuşturucu. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir. Kumar.9. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir.

Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. kültürel özellikleri listelenir.13. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal. B. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder.14. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur. Akran B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B.10. kişilere katkısı ifade edilir.12. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Tür. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur.11. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. 49 . Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır. B. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur.

Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Bilgilendirici konuşur. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Polis mesleğini tanıtır. B. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır. B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.15. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar.18. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar.17. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. 8. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . Drama yapılarak. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B.16. Çeşitli durumlarda.

Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. Efsane. destan. okur. Tür. Bilgilendirme yapılır. yerel yönetim.22. türkü ve şiirleri inceler. Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. alışkanlıkların olduğunu fark eder. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. kamu. millet. öykü. fotoğrafla incelenir. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. Neler Yapabilirim? Yetişkinler.23.19.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.20. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar.21. Sözlük Çalışması (Yerel. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. öykü. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. afiş ve broşürler incelenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. yansıtan B. kamuoyu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. kamu hizmeti. B. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. vb. B. masal. yaşam tarzlarının. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. 51 . destan. millî egemenlik kavramları araştırılır.

Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir.30. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır.27. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. B.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.28. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır. Çevresindeki yararlanır. B. B. B. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Çevre düzeni. Doktora Gitmek Doktora. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir.25. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Haydi. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.29. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 . Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir.26. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Şikayetim Var.

TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar.33.31. Trafik kurallarına uyar. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar.32. B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. 53 . AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. Uygulamalı eğitim yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar.

C. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . müze ve anıtlara gezi düzenlenir. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. 2.1. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir.2.4. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. i C.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Özgür birey olmanın önemini kavrar.3.5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir. C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir.6.

kültürel.10.11. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır. manevi.9. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. C.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. sosyal vb. değerlere uygun(milli. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar. Kültürel değerleri algılar ve korur. ahlaki.) konuşur. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. Yeniden Doğuş Yok. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır.8. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. C. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. C.7. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Tür. 55 . . Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. kamu hizmeti. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. millet. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. yerel yönetim.14. kamu. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. afiş ve broşürler incelenir. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar.16. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. kamuoyu. Okuduğunu anlama. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. C.15. C. Millî bayramlarımızla. Temel haklar ve özgürlükleri bilir. Hangisinin hak. (kazanım 6). Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı. C. Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. Merkezi yönetim birimlerini tanır. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. millî egemenlik kavramları araştırılır.13. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik.12. 56 . Neden Merkezi Yönetim (Yerel. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder.

Sivil toplum kavramının önemini kavrar. 2. sonucunda ortaya C. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar.18. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır. 57 . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. 2. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.17. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.19. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.

Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete.20. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. düşünceleri sorgular. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. 2.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. haberleri. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . dergi.22. C. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir. Tür. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak. 58 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur.21. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. günlük işlerini bu doğrultuda yapar. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder.

Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur. istekler.26. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması. Reklâmlar. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder. insanı tüketime zorlayan reklam vb. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar. Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması.23. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.25. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. C. arasındaki ilişkiyi sorgular. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. C. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar. den etkilenmemeye dikkat eder.24. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar.

Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1.27. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır. 2. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. haberleri. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder.28. 60 . bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir. düşünceleri sorgular. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.

I. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .

birer ve onar ritmik sayar. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. . Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir.Ö. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. onarlı ritmik saydırılır. Rakamları okur ve yazar. 1. tahtaya yazılır ve okutulur. DOĞAL SAYILAR 2. “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. Rakamlar. Uygun kutular boyatılır. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi. 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli.A. 3. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır.

Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7.Ö. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. birliklerine ayırarak gösterir. [!] Sıra sayıları. Haftanın günleri. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. Yaşam Becerisi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. 6. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. Birliklerin sağda. 20 içinde geriye birer sayar. Bir çokluktan. Tahtaya işaretlenen. arasındaki ilişki vurgulanır. belirtilen sayı kadarını ayırır.A. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . KAZANIMLAR 4.A. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. Yaşam Becerisi. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. yılın ayları. Kalan bir grup nesneyi.

Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. fasulyeler. Belli bir sayı seçtirilir.Ö. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. KAZANIMLAR 8. 12 silgi vb. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. . 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. nesnelerden gruplar oluşturulur. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. onluk taban blokları vb. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır.A. nesnelerin sayısının bir deste. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur.A. sayma çubukları. 10 kuru boya vb. aynı türden 12 bardak. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. 64 .36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. . 10.

üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. 40 5. 5. 40 içinde dörder. 15 oldu.A. söyleyeceğin sayı nedir? 65 . KAZANIMLAR 11. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. 4. 8. 16. 32. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. 12. 28. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. söylediğin sayı nedir? 6. 3 6 9 12 15 3. 1. 24. 100 içinde ikişer ve beşer. dörder. bölme ve çıkarma işlemleri. 3.Ö.A. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. 20. … 5 tane 3 saydım. 36. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde. Örneğin üçer ritmik saymada. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır. Doğal sayılarla çarpma. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4.

Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. Sayı örüntüleri oluşturur. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. 16. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 66 . Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. [!] “Büyük”. AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. ⎯ . ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. Önce onlukların sayılarına baktırılır. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 10. 7. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. 15. KAZANIMLAR 12.A. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır.Ö.A. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. 14. • 4. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir.

KAZANIMLAR 16. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. 1 birlik 9 onluk.A. cetvel modeli üzerinde belirletilir. 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. 67 . 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. . Bu grup. 95’ten küçük sayılar seçtirilir. [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . 9 birlik. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir.Ö. 9 onluk. 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. onluklara böldürülür. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir.A. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. 40 5 birlik Birler b.) araştırıp sunmaları istenir. 19. mesafe. KAZANIMLAR 18. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. 200 4 onluk 245 Onlar b. 68 . süre vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir.A. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş.A. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b.Ö. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

nüfus. KAZANIMLAR 20. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. Yaşam Becerisi. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. 325. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. iklim v.b. faktörlerin ilişkisini kurar. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 69 . 18. 687. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.Ö. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir. sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. “>” ve “=” sembolleri kullandırılır. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge.A. DOĞAL SAYILAR 21.A. AÇIKLAMALAR [!] “<” . başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. 6. 20’ye kadar olan doğal sayıları. ekleme. KAZANIMLAR 4. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının. basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.A. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 5. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. 73 .Ö.A.

onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. 74 . Birliklerin toplamı. Eldeli toplama işlemini yapar. olarak düzenlettirilir. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır.Ö. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır.A. önce birlikleri. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. Birlikler toplatılır. [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek. KAZANIMLAR 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır.

Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. Toplamları 100’ü geçmeyen. 10.A.A. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.Ö. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur. kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. 23+ □ =36 belirletilebilir. işleminde verilmeyen sayı. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb. 75 . [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Verilen sayılar. 11. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. KAZANIMLAR 9.

AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. ∆. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ . Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. 27’nin 30’a. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir. KAZANIMLAR 12.A. 13.Ö. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır.A.

yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. 15. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.Ö. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.A. 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. KAZANIMLAR 14. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 80 + 11 = 91 Problemler. • Onluklar toplatılır. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. 16. [!] Problemler. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. 77 .A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır.

birim küpler. Onluk kartlar.Ö. fasulyeler vb. kâğıtlar vb. sayı çubukları. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2. defterler. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. 78 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme. 3. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. … ). “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin.A. . [!] Onluk bloklar. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır.A. çıkartılır. “çıkan”. 5–5=0 [!] “Eksilen”. onluk kartlar vb. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. Çıkarmanın ayırma. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. etkinliklerle fark ettirilir. 1. durumlarla çıkarma fark ettirilir. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. ayırma işlemleri yapılır. silgiler. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. modellerden biri seçtirilir. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 4. kitaplar. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma.

6.A. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. istenilen kadarı ayırtılarak. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. 7. Eksilenin birliklerinin. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. Bundan. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. Eksilenin bir onluğu. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. KAZANIMLAR 5. Bu sonucun. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır.Ö. Birliklerin farkı buldurulur. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.

vb. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb.A. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. 80 . AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. ∆. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 9. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. 324 – 125 işlemi.Ö. üzerine sayma. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. Eksilen veya çıkan buldurulurken. Öğrencilerin. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi.A. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. 53’ün 50’ye. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. eksiltme. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. gibi semboller kullandırılır. KAZANIMLAR 8. [!] İlk önce 10 içinde. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. sorularla buldurulur. çıkarmanın azaltma. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. [!] Problemler. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır.A.A. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. Yetişkinlerin. KAZANIMLAR 12. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde.Ö. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. Sonuçtan. 81 . onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 14. AÇIKLAMALAR 13. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. çözdürülür ve kurdurulur. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur.

Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. sayma ve modellerden yararlanılır. 82 . 4. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. 1.A. Bu toplamın. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır.A. 3.Ö. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Birler b. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Yüzlük tablosunda altışar sayarken. Çarpım tablosunu oluşturur. 8. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.A. Birler b. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 . 7. Onlar b. Onlar b.Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur. Eldeli çarpma işlemini yapar. [!] Yüzlük tablosundan. Yüzler b. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir.A. Yüzler b. KAZANIMLAR 5.

[!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır. Çarpma işleminde.A. 84 . 9. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. Doğal sayılar 10. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Problemler. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile.A. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. 11. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. Problemler. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.Ö.

Ö. 2. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. model kullanılarak çözdürülür. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . ikişerli. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. 1. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.A. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. depremzede ailelere dağıtılacaktır. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir.A. 3. sonra işlem yaptırılır. birerli. üçerli. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.

[!] Bölme işleminde. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. bölen. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.Ö. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. . 86 . [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Yapılan işlemlerde “bölünen”.A. [!]Bölme işleminde bölünen. KAZANIMLAR 4.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Problemler. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. “bölen”. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. Okuma yazma dersi. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. bölen. bölüm. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir.A. 5. [!] Problemler. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur.

kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. Kağıt. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. 1. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. KESİRLER 2. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir.Ö. kesilebilen. [!] Kesrin biriminin. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. 0 1 2 1 87 . [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. Bütün. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. kesir blokları. [!] Pay.A. eş parçalara katlanabilen. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.A. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır. Buna dayanarak bütün. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir.

dikdörtgenin. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. tel vb. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. kâğıdın kenarları. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu. 1. 2. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. masanın. kitabın.Ö.Kare. sıranın. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. plastik çubuklar. dikdörtgen. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. çubuk makarna. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir.A. kürdan. 88 . Karenin.A. üçgen ve çember modellerini oluşturur. dikdörtgen. nesneler kullanılarak kare.

A. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 5. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. 2 santimetre = 2 cm. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. 3. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır. problemler. Örneğin. 1. . [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. 89 . Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır.1 metre = 1 m vb.Ö. gibi.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . 300 cm = 3 m vb. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir.A.

3. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. ÇEVRE uzunluklarının 2.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. şekillerin. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. sonunda.A. gergin geçirilmesi istenir. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir. çokgen olarak isimlendirilmez. tahta vb.uzun kenarı 15 m dir.kısa kenarı 10 m. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. resim.Ö.A. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. 90 . fotoğraf. . Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1. hesaplattırılır. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller.

KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. [!] Birim ölçünün. Okuma yazma dersi. 91 . standart yüzey alanını bulmak için. 38. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. olacak şekilde olmalıdır . standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır. Bir yüzeyin alanını. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. A4 kağıdı.A. Öğretmen masasının 1. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder. 39) PARALARIMIZ 1. 3. Sosyal beceri. A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur.A. tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. 4 . Kitap.Ö. karo vb. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar. Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. saatteki karşılığı belirletilir. Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika.A. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır.A.Ö. Saati okur. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. düşünceleri anlattırılır. 14:20 2. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. akrepli karşılaştırılarak okutulur. olmalıdır. 1.20’nin. 92 .

A. 1. zaman. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 . Uzunluk. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler. çekilir. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.A. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.Ö. Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.

Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. dereceli tüp vb. 3. sürahi. 1 litreden az. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. yarım litreden az. 94 . Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. 50÷10 = 5 kap gerekir. vazo vb. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. yaptırılır. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). kullandırılır. sonra ölçtürülür. Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. ettirilir. 1. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır. [!] Ölçme sonuçları. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. SIVILARI ÖLÇME 2. litre. Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir.A.Ö. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 1 litreden fazla.A.

Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler.gov. ders çizelgesi vb. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.A.A.Ö. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır. takvim. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları. oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.meteoroloji. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Bu veriler tablo haline getirilir. 1. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www.

şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır. verilerek ve yönlendirilerek 1.A.Ö. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. alanının sonunda. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 .A. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır. Şekil grafiğini yorumlar.

KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .YETİŞKİNLER II.

II. KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .

2. kendini konuşanın yerine koyma vb. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 3. doğru beslenme.2.I. 1. AÇIKLAMALAR 1. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri. Ayrıca yetişkine. Dinlemeye hazırlık yapar. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. söz isteme. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri. saygılı olma.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması.1. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi. 99 . 2.3. kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir.Konuşanın sözünü kesmeme. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. 1. Görgü kurallarına uygun dinler. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1.

Dinlerken vurgu.1. 5. Dinlediklerinde ne. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. resimleme boyama. Dinlediklerini özetler.3. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. “Kibrit”. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar.2. AÇIKLAMALAR 2. Dinlediklerinin konusunu belirler.2. fotoğraf vb.11. 8. 2. “Kirpik”. yer vb. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. çoktan seçmeli sorular. 11. nerede. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. 2. ne zaman.I. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. Dinlediklerinde dil. çalışma yaprakları (eşleştirme. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 2. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim. 100 . doğru yanlış).9. 2. Ön bilgi. olay. 4. 14. 15. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. resimden bulma. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. 19. 2. boşluk doldurma. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. 6. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır. “Toprak” 2. 13. kişi. grafik. nasıl. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir. 17. Dinlediğini Anlama 1.10. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 10. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. düşünceyi ifade eder. 18. Dinlediklerinde geçen nesne. şekil. 9. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler.17. görselleştirme. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. boşluk doldurma. 12.16. Dinleme öncesinde sorular sorulur. 7. 2. 20. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. sözlü ve yazılı anlatım. gözlem formları. açık uçlu sorular. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 2. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 3. “Kamyon”. 16. bireysel değerlendirme formları. kullanılabilir.

Katılımlı dinler. açık uçlu sorular. 4. boşluk doldurma. çoktan seçmeli sorular. Not alarak dinler. soru sorması. Tür. Bilgi edinmek için dinler. kısaltma yaparak veya yazarak not alması. sembol kullanarak. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. 3. “ Tür. gözlem formları. açıklama yapması. Dinlerken işaret. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Dinlerken etkileşim kurması.3.2. 101 . 2. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar.1. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir. 3. 3. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.I. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.3.

yetişkine. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 2.) uygun konuşur. sosyal vb.II. Konu dışına çıkmadan konuşur. 7. hayvan. konuşma denemeleri yapması vb. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. 8. büyüklere. ahlaki. millete saygı göstererek konuşması istenir.1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. Konuşmalarında beden dilini kullanır. bilgi toplaması. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. çalışma yaprakları. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. görselleri hazırlaması. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. 1. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. 6. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. kültürel. Yetişkinin. 1. 1. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. 4. istenir. Dinleyicilerle göz teması kurar. Konuşmaya hazırlık yapar.6. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1.8. AÇIKLAMALAR 1. Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir. 3. manevi. vatana. konuşmacıyı incitmeden. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. söz alarak. Ayrıca. omurgalı. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder.2. 5.4. 1. “Bitki. 102 .8. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. bayrağa.

Deneyim ve anılarını anlatır. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2.9. 8.. yangın. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir.4. olay. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. ev kazaları. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 11. 10. 2. :2. Zaman. AÇIKLAMALAR [!] 2. Kendine güvenerek konuşur. Güncel bir konu. 4. açık uçlu sorular. çoktan seçmeli sorular.11. kişi vb.10. bugün. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. yer. gelecek. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 2. 2. çiçek yetiştirme. 9. Ayrıca. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 3. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki. yetişkine. geniş). istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. çalışma yaprakları. 103 .) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. 2. 5. 6.5. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. gözlem formları. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 7. Dilek.II. Belirlenen konuda (deprem. alışveriş vb. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Duygu.2. yarın vb. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. geçmiş. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma.

konuşmaların yapılması. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. AÇIKLAMALAR 3. hikaye. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.II. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir. gözlem formları. Selamlaşma. teşekkür etme.2. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. arkadaşlarıyla konuşma. İkna edici konuşur. 104 .1. tanışma. 2. özür dileme. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. 3. 4. Masal. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. telefonda konuşma vb. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Tür. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. kutlama. Topluluk önünde konuşur.

4. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. Okuma Kurallarını Uygulama 1. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 105 . Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. 2. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma.5. dudaklarını kıpırdatmadan. Okunacak metni belirleme. okuma ortamını düzenleme. Fısıldamadan. Okumaya hazırlık yapar. 5.1. Kurallarına uygun sessiz okur.6. Ayrıca yetişkine. Akıcı okur. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. 6. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1. 7. AÇIKLAMALAR 1. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır.2. 1. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. öne arkaya sallanmadan.III. başını sağa sola çevirmeden. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 1. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir. çalışma kağıtları. 3.

Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.28. boşluk doldurma. Metin dışı anlam kurar. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. 18. nerede. 2. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. nasıl. ne zaman. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir.15. 26. III. Okuduklarının konusunu belirler. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 12. 23. 2. Deneyim. görselleştirme. 2. düşüncelere. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 25.7. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarından çıkarımlar yapar. Okuduğundan farklı sonuçlara. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. Bölgesinin coğrafi yapısını. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 14. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. gözlem formları. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarında ne. resimden bulma. 6. sözlü ve yazılı anlatım. 2. 2. 10. 9. 17.2. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 19. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. açık uçlu sorular. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır. 8. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. doğru yanlış). 24.6. 5. Okuduğunu özetler.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. 15. 28. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. 2. Kelimelerin gerçek. Okuduklarındaki dil.20.3. 22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. İnternet vb. 2. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.9. 27. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. Gerçek anlam. 29.KAZANIMLAR 2. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. kelime anlamıdır. 20. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 7. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. olayı ve zamanı belirlemesi. 16. Metinler arası anlam kurar. 21. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.2. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 2. çoktan seçmeli sorular. 4. Metin içi anlam kurar. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. 2. bireysel değerlendirme formu. Sözlük. Ekleri kullanarak kelimeler türetir.29. çalışma yaprakları (eşleştirme.20. 2. 2. 106 .Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. 11. AÇIKLAMALAR 2. 13. resimleme boyama.6. ansiklopedi. boşluk doldurma. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. 3. yeri. yollarla araştırması.

Not alarak okur. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. 4. Paylaşarak okur. bireysel değerlendirme formu. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. boşluk doldurma. 3.1. sözlü ve yazılı anlatım. doğru yanlış). AÇIKLAMALAR 3. gözlem formları. görselleştirme. 107 .III. Tür. 2. resimden bulma.3. Sorgulayıcı okur. çalışma yaprakları (eşleştirme. Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. Serbest okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. resimleme boyama.

birbirine bağlı cümleleri ayırmada. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. kesme işaretini. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede. kısa çizgiyi. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. konuşmaları belirtmede. Yazma Kurallarını Uygulama 1. yazma planı yapma. 3. uzun çizgiyi. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. tekrarlarda kullanma. seslenme. imlâ kuralları açısından incelenebilir. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazma öncesinde konusunu belirleme. Noktayı. 108 . Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.IV.1. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu.4. Yazılanlar.4. 8. ünlem işaretini. Kelimeler. 5. 1. çalışma dosyası.3. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. 2. hitap. 1. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. 6.3. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Sıralamalarda sayı. 7. sembol ve işaretlerden yararlanır. alıntılarda. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. Yazılarında imla kurallarını uygular. 1. Kurallı cümle üzerinde durularak özne. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. Yazmaya hazırlık yapar. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. tırnak işaretini.5. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. virgülü. noktalı virgülü. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. 1. 4. yazma yöntemini belirleme. kısaltmalarda. denden işaretini. ilişkili sözcükler arasında. 1.

an vb.4.19. gözlem formları. 19. fiil. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 15.19. 2.6. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir. istek ve şikayetlerini dilekçe. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır. 2. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.6. oluş sırasına göre yazar. 5. 2. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir. yazılı anlatım çalışmaları. olay. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir. Yazısına uygun başlık belirler. 4.KAZANIMLAR 2. 2. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. zarf. Ayrıca yetişkine. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. 18.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 16. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir. 11. istek formu. boşluk doldurma. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir.19. 6. Formları yönergelerine uygun doldurur. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder.17. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. IV. 2. Olayları. yer. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir.14. şikayet formu ile bildirmesi. 17. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak. [!] 2. çoktan seçmeli sorular. Bir etkinliğin. 2. işin vb. 12. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. Yazılarında ana fikre yer verir. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 9. 109 . Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. açık uçlu sorular. 2. 14. İsim. 3. zamir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. Dilek. 10. 7.18. AÇIKLAMALAR [!] 2. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. 8. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. Mantıksal bütünlük içinde yazar. İmza atar ve imzanın anlamını bilir. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1.1. 13. Dilek. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.8. 2. edat.5. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 2. 2. sıfat.

Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. 110 .4. 3. yazar. Bilgilendirici yazılar yazar. Şiir yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür. 3. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. İzlenim ve deneyimlerini yazar. zarf üstü yazar.7.5. Duygu. 9. Mektup./ 3. 10. yazılı anlatım çalışmaları. zaman. 8.IV. yer. 2. Sorgulayıcı yazılar yazar. anı vb. “Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. İkna edici yazılar yazar. tebrik kartı yazar. Davetiye. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. 7. 11. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir. 3.1. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde. düşünce ve hayallerini yazar. 3. Günlük. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Kendisini. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. 5. Hikâye yazar. 4.2. 3. 3. gözlem formları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. Tür. 6. İpuçları (kahramanlar.

çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.den yararlanması. çoktan seçmeli sorular. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.11.) birine uygun olarak kısa metin yazılması. Ayrıca yetişkine. 9. 12. 1. Gerçek hayatta kullanılan şekil. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. gözlem formları.5. 11.9. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. TV ) verilen bilgileri. Görsellerle sunulan bilgileri. 1. dergi. 1.3. Beden dilini yorumlar. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. cep telefonu. 6. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. 1. 1. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.1. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 . boşluk doldurma. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. 1. Karikatürde verilen mesajı algılar. Bilgisayar. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. 1.10. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir.8. haberleri.4. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir. 4.V. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. şiir.2. betimleyici vb. açık uçlu sorular. bilgilendirici. Şekil.9. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. 8. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 5. 1. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. 7.1. 1. İnternet vb. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır.11. olayları. 10. Görsellerden hareketle metinler yazar. Görsel Okuma 1. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. 1. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.11. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1. Harita ve kroki okur. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1. 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. 1. 2. düşünceleri sorgular.

3. Sunum öncesinde. 4. bilgisayar vb. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 6. gözlem formları. tepegöz. 2. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. konuyla ilgili bilgi toplaması.1.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. sunumunu yaparken izleyenleri. şekil. Yetişkinin. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.2. 5. grafik. AÇIKLAMALAR 2. 112 . Bilgi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. Ayrıca yetişkine. Sunuma hazırlık yapar. 2. Bilgi. düşünce ve izlenimlerini resim.3. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. Görsel Sunu 1. kullanması. Sunularında harita ve krokiden yararlanır.V. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.

kelime gruplarının. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. gerçek. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. Atatürkçülük. metnin sonrasının tahmin edilmesi. c. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. b. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. c. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. mecaz. Hazırlık a. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. b. III.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. 113 . II. b. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. Anlama a. eş sesli kelimelerin. ortaya konulan sorunları belirlemesi. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. onlara farklı çözümler buldurulması. d. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. c. zıt. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. duygusal. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi.

114 .d. Konuşma Yetişkinlerin. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi. IV. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim. b. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. V. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. c. fotoğraf. Yazma Yetişkinlerin. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. Kendini İfade Etme a.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .II.

sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır. 4. [!] Sıralamalarda kullandırılır. sembol DOĞAL SAYILAR 405. 10.000 200 70 6 3. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir. 4. Birler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır. 5. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. 3. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. [!] Önce iki. 8.A. On binler b.000 0 5. Yüzler b.276 Rakamın basamak değeri 400. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. 3. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Binler b. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz. Binliğin. 2605. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 4. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 5. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 5. 405. 356. 2.Ö. 7348. KAZANIMLAR Yetişkinler.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. Birler bölüğü Onlar b. ) 116 . 1. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar.A. bu alt alanının sonunda.

4. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. On binler b. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. Yüzler b. [!] Eldeli toplama hatırlatılır. 3. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. Binler b. Birler b. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. 100. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.Ö.A. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. Onlar b. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10.

tahminini tahmin yaptırılır. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. bilim adamları. 1. düşündürülür. 4. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. kurdurulur. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. zihinden çıkarır. Zihinden yapılan hayatında kullanır. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.) 118 . Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur.A.Ö. yüzlüklerin farkına. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. onluğa yuvarlama hatırlatılır. sonunda. “fark” ifadeleri vurgulanır. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3.A. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. • Tarihten ünlü kişiler. Örneğin. “çıkan”. işlemi yaparak kontrol eder. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür.

Binler b. On binler b. Yüzler b. . Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde.) Birler b. Onlar b. 8 7 6 6 119 . [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. İşlem yaptırılır.A. 1. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10.A.Ö. 4. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. çarpanlar parantezle gruplandırılır. doğal sayı olacak şekilde. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. problemler kurar. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. sonucu değiştirmediğini gösterir.

Alınan onluk bölüme yazdırılır. 12 birlik şeklinde bozdurulur.Ö.A. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma. Basit bir iş problemini çözer. Üç basamaklı doğal sayıları. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 10. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. 42 sayısı. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek.) 3. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir.A. bölünen.) 120 . Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2. 3 bölen 14 bölüm 1. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. çıkarma kurar. 40’ı 4’e [!] Bölen. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. şekiller. bütünün kaç eş Somut nesneler. Bu kesir birimlerinden basit. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.Ö. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. 1.A. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. payın.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır. bölündüğü. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.

) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 . 2 5 . payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. Sayı doğrusunda. aralıklar dört eş parçaya bölünür.A. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Eşit paydalı en çok dört kesri. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır.Ö. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.A. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir. 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen. KAZANIMLAR 2. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.

ondalık kesir olduğu vurgulanır. 25 Onlar b. 5 . 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. Birler b. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Birler b. 2 . 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir.A. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 2 . 7 Kesir kısmı Onda birler b. b. Yüzde birler b. Onda birler b. 2 5 5 .A. Tam kısım Onlar b. 1 1 ve kesirlerinin. 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 5. 2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. Ondalık kesirlerin tam kısmını.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. Birler b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. . 1. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. Onda birler b.Ö. 123 . Yüzde birler b.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

masanın üst yüzü vb. a Ç= a+b+c 2. sınıfın belirtilir. kâğıt vb. tabanının. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir. dikdörtgensel bölgelerin.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. 1.Ö. 127 . Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2.A. alanların ölçümü cm ile. Karton.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. karesel. büyük bölgelerin alanlarının m2. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. yazı tahtasının yüzeyinin vb. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. kare ve teknik bilgileri belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel.A. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir.

A. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir.A. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . süt kutuları. gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir. ilaç şişeleri. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. olduğu vurgulanır. [!] Tonun “ t” . Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. Süt kutusu. 1. Ton. 200 mL. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. kilogram. gerekliliği keşfettirilir. diş macunu tüpleri . ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb.Ö. ilaç şişesi vb. gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. kilogramın “kg” . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. bir kilogramın 1000 gram. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. 100 mL. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır.

atletizm.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. 1 dakika 60 saniyedir. ay.) 129 . gün. 1 yılda 12 ay vardır.38’in. 15. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. hafta. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. Basketbol. Yıl. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. 1 yılda 52 hafta vardır. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır. yüzme vb.” anlamına gelmesi gibi. göstergeleri inceletilir. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor. kayak. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır.A. Örneğin. [!] Saat. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar.Ö. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır. [!] Artık yıl açıklanır. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1 yılda 365 gün vardır. ZAMANI ÖLÇME 2. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir.

Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. 130 . Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir. Örneğin.Ö. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır.A KAZANIMLAR 1. • Aynı veriler. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur.A. • Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez.

KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .II.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar.17. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp.10. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. kelime ilişkilendirme.Zehirlenme.ÖĞRENME ALANI: A. 2. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. 13. 10. eşleştirme. A. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir.17.13. 17. 16. A. 132 . 14. A. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. A.6.15. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. bulmaca. çoktan seçmeli. 12.Yetişkinler model.İskeletin temel kısımları kafatası. A. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.5. yanık. A. A. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. kollar ve bacaklar olarak verilir. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. ağız-diş sağlığına özen gösterir.4. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir. A. A. 11. A. A. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. 8. yaralanma.1. 7.1. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir.3. 3. 19.2.8. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir.10.19. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A.3.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. 9. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. 18. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. İskeletin temel kısımlarını tanır. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir.12. AÇIKLAMALAR A. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. 15. omurga. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. A. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır. göğüs kafesi. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir. levha. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır. Besinlerin tazeliğinin. 4.7. A. A. 5. A. Diş sağlığı için beslenmeye. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.

1. 9. 2. bulmaca. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. boşluk doldurma. 5. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu. bilim ve akıldır. g ve kg cinsinden ifade eder. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım.8. “Nasıl ölçülür?”. akran değerlendirme formu. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar. 10. B.2.10. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar.Yetişkinler.5. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. 3. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir. AÇIKLAMALAR B. 8. 11. “Bir litre süt ne demektir?”. B. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı. katı. 6. B. 13 Karışıma örnekler verir.6. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır.14 Erime. B. Isı farklılıklarının karşılaştırılması. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder. şekerin su içinde çözünmesi). sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. B. Çözünme. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı. buzun suya dönüşmesi).6. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer. Maddeleri. katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin. B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar. Bulundukları odanın.4.ÖĞRENME ALANI: B. 133 . 4. 12. 7. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder.Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. B.

IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Yetişkinler. 2. ses kaydı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. soğutma. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. akran değerlendirme formu. 3. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. Yetişkinler.10. doğrama. yetişkin değerlendirme formu. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. 7.12. boşluk doldurma. Işık kaynağının parlaklığı.8. C. C. çoktan seçmeli soru. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. Ses yalıtımı. C. ISI.b.9. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. 5.Yetişkinler. 6. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur.Yetişkinler. yeri. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir.8. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. C.9. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder. Yetişkinler. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. çeşidi.ÖĞRENME ALANI: C. 4. maliyeti vb. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır. 9.a. 11. 134 . elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. 10. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar.) sınıflandırırlar. göz sağlığını C. 8.2. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. konumu. temizlik vb. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir.

Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. 10. çoktan seçmeli soru. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir. D. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. D. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır. 8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb.8.“Uzun süre bekletilen yemek. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. 5. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir.9. 2. İnsanın çevreye etkisi. Kök. 4. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru.1. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar.9. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D.). Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. D. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır. yetişkin değerlendirme formu. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1.5.9. D.Atatürk’ün 1930 yılında. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. D. çiçek ekmek.2. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur. ağaç dikmek. kısa cevaplı soru.ÖĞRENME ALANI: D. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir. akran değerlendirme formu. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular. D. 135 . D. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. 7. 11. boşluk doldurma. D. AÇIKLAMALAR D. etkinlikler düşünülür. D. D. meyve vb. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir.7.3. D. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. 3. çöp toplama kampanyası vb. 9.8. 6. D.10.4. Çevresindeki kirliliği fark eder.12.6. setleme.11. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır.

Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır. 7. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. çoktan seçmeli soru. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. Güneş. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. 10.1. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. akran değerlendirme formu. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru.Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. Mevsimlerin oluşumunu açıklar.3. Güneş. E. 5. E. Depremlerin nedenini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. boşluk doldurma.5. 6. 136 . 4. Depremlere karşı önlem alırlar. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır. AÇIKLAMALAR E. 3.8. 9. E.7.4. kısa cevaplı soru. Güneş. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. Ay’ın evrelerini. E. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar.8.2. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir.ÖĞRENME ALANI: E. 8. 2. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır.10. Güneş’in Dünya’ya göre. yetişkin değerlendirme formu. E. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. Yetişkinlere. E. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır. E. Deprem tatbikatı yapılır.

KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .II.

Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır. . Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir. A.4. 2.3. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. A. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. 3. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. A. . AİLE. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur. bu maddeler hakkında konuşulur. AÇIKLAMALAR [!] A.2. kavram haritası. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek.3.ÖĞRENME ALANI: A.4. A.4. Bu öğrenme alanında açık uçlu. 4. A.

”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. Demokrasinin özelliklerini kavrar. Atatürk inkılaplarının.3. 4. B. Bu öğrenme alanında açık uçlu.6.ÖĞRENME ALANI: B. B.4. B. B. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar.5. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder.5. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır. 3.1. kavram haritası.7. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 2. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B.4. B. B. 5. AÇIKLAMALAR B. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir. 6.5. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular./2.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır. 1. 139 . B.3. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur. 7.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.4.

1. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır.8. 3. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Afet Eğitimi: 1. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. kavram haritası. ada kavramları üzerinde durulacaktır. Plan. 2. Depremlere karşı önlem alırlar. C. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar. körfez./C. Bu öğrenme alanında açık uçlu. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar.7. Fen ve Teknoloji: C. Ülkemizin doğal yapısını tanır. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. C. metresantimetre bilgisi kazanırlar.6. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar. C. C. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir.9. Fen ve Teknoloji: C. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. C. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır.ÖĞRENME ALANI: C. C. C. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. harita ve yön kavramlarını açıklar. 7. 2. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar.1/7. 8.7. ova. C. C.3. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. C.7.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır.1.7.9. 140 . Depremlerin nedenini açıklar. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır. Matematik: Metre-kilometre.5. C.8. 9. vadi. 6. 5. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1./C.8.3. C. 3. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar. C. 9. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. 4. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. ölçek. AÇIKLAMALAR [!] C. Dünyanın şeklini açıklar. kroki. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir. Plato.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır. 2. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1. 141 . 6. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. D. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.3. D. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar.1. .5. 3. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. Tüketici olarak haklarını bilir.6. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. D.6. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. 2. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar.ÖĞRENME ALANI: D. 4.1.2. D.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır. kavram haritası. 5. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir. AÇIKLAMALAR D. D. Bu öğrenme alanında açık uçlu. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar.

ÖĞRENME ALANI: E. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.4.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1.3. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur. E.2.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Sınıf gruplara ayrılır. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir. 3.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır. E. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. AÇIKLAMALAR E.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu. kavram haritası. 142 . E. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır. 4.1. 2.

III. BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

üç temel aşama bulunmaktadır. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. Okuma yazma öğrenme. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. genel hazırlık. sınıf ortamına. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. tanıtılacak ses. “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. Yeni bilgi. Bunlar: 1. birikimi. Ses Temelli Cümle Yönteminde. Okuma yazma öğretimi 3. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. Hazırlık aşamasında. yetişkinler. Türkçenin dil yapısı. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. Okuma yazma öğretimi aşaması. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. Yetişkinin öğrenme isteği. Hazırlık 2. sesi hissetme ve tanımadır. Bu aşamada. ses temelli cümle yöntemidir. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. dört basamaktan oluşmaktadır. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. İlk basamak. sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak.

tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. kitaplıktan yararlanma. tekerleme vb. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. kelime. 1. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . kitaplarını açma.İkinci basamak. sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. Hızlı ve anlayarak okuma. yönetim birimlerinin yeri. derse zamanında girip çıkma). sınıf ortamını tanıtma. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. Öğretmen. anlamlı heceler. Harf. kapatma. yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. öneri niteliğindedir. tabela. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. ( / \ ) ) 146 . sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. Genel Hazırlık Tanışma. resim ve işaretleri inceleme). cümle ve metin oluşturulur. öykü. pano. okunanların görsellerini yorumlama.( I I I I I I ) 2. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. Bu basamağın sonunda. fıkra. Üçüncü basamakta. kantin). okuma. 2. Düzenli çizgiler çizme 1. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. Hazırlık 1. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. sayfalarını çevirme. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. yetişkinlere kısa masal. Yazmaya Hazırlık a. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. 3. Kalem tutma b.( 3. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı.

Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. Bilmece sorulabilir. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. Grupların oluşturulmasında. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. Sesler. b. 147 . Sesi hissetme ve tanıma 1. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları. şarkı söylenebilir. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). 2. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a.4. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. b. 2. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5. d. eksiklikler giderilecektir. Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. Sesin nasıl üretildiği. c. Her grup sonrasında. Grup 2. SES GRUPLARI a 1. genel değerlendirme yapılacaktır. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır.

c. b. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. c. b. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. 4. Sesi okuma ve yazma 1. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir. d. Ölçme ve Değerlendirme a. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. b. e. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. c. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. 3. b. 2. e. d. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. c. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. a.

defterlere yönlendirme yapabilecektir. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. b. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. 4. kendilerinin yazmasını isteyiniz. 149 . b. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. a. c. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir. Ölçme ve Değerlendirme a. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. Harfi. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır. Kelime. 3. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir.

f. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. şarkı söylenebilir. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi.a. c. 2. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. yeni üretilen kelime buldurulur. arkasına sessiz harfi yazınız. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. Bunların arasından. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. e. 3. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. d. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. bir öykü oluşturulabilir. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. Sizinle birlikte. b. Anlamlı heceler. Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Ölçme ve Değerlendirme 1. Tahtaya gösterilmesi. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. 4.

Kaptı bir alageyik. canlandırma yaptırılabilir. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. Resim a A al Resim l L 151 . Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”. 3. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. Buldum yerde bir erik. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. “Alageyik” şiiri okunabilir. Bu amaçla resim. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. 5. 6. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. 2. Şarkı söylenebilir. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. bir tarafına “a” yazınız.) Alageyik Çocuktum. 1. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. 4. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. Bir öykü oluşturulabilir. Top oynadım acıktım. ufacıktım.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir.

152 . sonra büyük harfi tahtaya yazınız. Ancak sayıların yazılışı. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. 1. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır.Ölçme ve Değerlendirme 1. “Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. Önce küçük harfi. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 3. İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. a. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. yetişkinlerin 1.bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. Sayıların yazılışı Rakamları. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada. 2. 2. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. Önceki istenebilir.

bilimde. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. amaca ulaşmak için 153 . Bu yöntem. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. tartışma. Bu yöntem. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. Anlatma. gösterip yaptırma.B. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. Bu yöntem. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. yetişkinin konuyu yaparak. 5. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. 4. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. karşılıklı görüşler ortaya konurken. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. problem çözme. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. yaşayarak öğrenme yoludur. 2. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. Başka deyişle yöntem. Yöntem. Bu yöntem. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. daha çok konunun kavranması aşamasında. 1. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. 3.

Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A.Programlı öğretim 3. İkili ve küme çalışmaları 7.öğretme öğrenme sürecini düzenleme. Beyin fırtınası 2.Grupla Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş öğretim 2. Soru –yanıt 4. tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz. Mikro öğretim 8. planlama. Benzetim 6. Drama ve rol yapma 5. Gösteri 3.Bilgisayar destekli öğretim 154 . Eğitsel oyunlar B.Bireysel Öğretim Teknikleri 1.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

Mustafa Kemal. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Aşağıdaki metni okuyunuz. Beceriler : Türkçeyi doğru. Mustafa Kemal.” Atatürk. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir. Bu devletin. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. 156 . Feyzoğlu. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri. bu okullarda iyi eğitim almıştır. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz. nasıl. “Atatürk. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. 1. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. Harp Okuluna girmiştir. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. ne zaman. İstanbul’a gelerek.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. etkili ve güzel kullanma. Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir. millet egemenliğine dayalı. nerede. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı.” Osman G.

yazma. : İletişim. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. kademe : 15 dakika : Konuşma. 3. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları. etkili ve güzel kullanma.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1. Duygularımız. Türkçeyi doğru. 157 . 2. bedenimize. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. görsel okuma : Beden dilini yorumlar.

dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir. Beceriler :Karar verme. 158 . Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40. Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir. 1. kâğıt. renkli kalem. problem çözme.tablo vb. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. Kazanım : Grafik okur. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu.

öğretmenin rehberliği. Kararı tanımlar. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. verilecek kararla ilgili bilgi toplar.” Bu olayı canlandırınız. etkili ve güzel kullanma. Fatma. Canlandırma Seçenekler: 1. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. drama yapılması. 3. Tartışmalarını sağlayınız. Annesi. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. 159 . En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir.” der. 2.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir. Bu istek doğrultusunda karar verir. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. Fatma. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. iletişim. :Tahta. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. :Türkçeyi doğru. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır.karar verme. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. Yakında liseye gidecektir. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler.

Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. annesiyle birlikte çocuk parkına gider. Parkın etrafı kirlidir. parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. karar verme. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. :Tahta. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. öğretmenin rehberliği. Oyun çocuklar için önemlidir. sınıf içinde tartışma. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. etkili ve güzel kullanma. 1. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. SÜREÇ Ali. :Türkçeyi doğru. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. Siz.TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. Bu durum. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. 160 .

Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. 3. 7. 161 . anıt. : Tahta. kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. 2. kale. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur.) gezi düzenlenir. kalıntı vb. Öğretmenin Rehberliği. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır. Sınıf İçinde Tartışma. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze. Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. 6. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. SÜREÇ 1. 5. 4.

kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. Bu fotoğraflarda bakımsız. yer yer sıvaları dökülmüş. Belirlenen özellikler tahtaya yazılır. 162 . çatlakları olan evlerle bakımlı.

şaşıran. korkan. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. 163 . Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. Sevinen.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. üzülen. DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.

Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil. vatandaşlar eşittir. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. devlet organlarının. din ve vicdan hürriyeti. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı. Cumhuriyet. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1. Aynı zamanda demokratik. İnsan haklarına saygılıdır. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. neden-sonuç ilişkisi. düşünce. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri.Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. millete ait olmasıdır. devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Yaşama hakkı. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi. Cumhuriyet yönetimi. halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. Cumhuriyet. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. gücünü milletten alır. 164 . laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Beceriler : Araştırma. sanat. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. Türkiye Cumhuriyeti. konut dokunulmazlığı. bilim. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz.

Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir. Hülya Hanım. kalitelerinin düşük. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 . Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. satıcı. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey.senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. Halıları kontrol eder. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir.Satıcı.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. On gün sonra. Bu şekilde haklarının olması. DEĞERLENDİRME 1. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir.Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi.

SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır. araştırma. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. Atatürk hangi okullara gitti? 3. 1. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. tahta. Cumhuriyet nedir? 5.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 .

Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. perişan hâldeki askere seslendi. silahsız bir er gördü.Sonra. derin bir soluk aldı. başını kaldırdı. . Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti.Düşman memleketi bastı. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . İşte. Mustafa Kemal’in Anadolu’da. bu Mehmetçiktir. Mustafa Kemal. Ortam : Atatürk Köşesi. Bu sesi tanıyordu.Asker ağlamaz arkadaş!. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. Bu yüz ona hiç yabancı değildi. dedi..Üzülme çocuğum! Gel benimle. . yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu. Yolda üstü başı yırtık. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. postalları patlamış. Birden doğruldu. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2. kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. . DEĞERLENDİRME 1. öğretmenin rehberliği. Beceriler : Araştırma Araç-Gereç. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. drama etkinliği.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal.

kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. sonra işlem yaptırılır. 168 .ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var. ilişkilendirme. 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı. iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.

• Ardışık çıkarma işlemini. paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker. Ali. İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur.• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2.. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 . 1. bölme işlemine dönüştürerek açıklar. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. paylaştırma 2.

Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz.15 YTL ye bir kazak aldı. Geriye kaç liram kaldı? 6. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır.100 YTL verdim. Doğru cevabı bulmuştur. 3 170 . tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. . 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Problemi anlamış. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. sorunun bir kısmını çözebilmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. Mağazaya 100 YTL verdi. Bir marketten. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2. : Matematik : 1.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. Hülya. İşlem hatası yapmış. 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. 7 saatte kaç km yol gider? 7. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış. 4. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit.

Acaba toplam kaç gömlek. kazak. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. Ece. kendine de 2 gömlek . Burcu. Ece. Burcu. Ahmet. babasına 1 gömlek.HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. kazak. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. sıklık tablosu oluşturmaları istenir. 171 . pantolon. 2 kazak ve 3 etek almıştır. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. akıl yürütme. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur. Burcu. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir. Selin ise annesine 4 gömlek. 4 etek.kademe : Veri : Tablo : İletişim. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. 2 pantolon. pantolon. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar. Ahmet. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. Yahya annesine 8 çift çorap. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra.

Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. : Matematik : 1. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. sorunun bir kısmını çözebilmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. Benzer bir problemi kurabilmiş. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. Problemi anlamış. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. 1. 172 . Evden eve eşya taşıyan bir şirket. akıl yürütme. İşlem hatası yapmış. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. Doğru cevabı bulmuştur. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Cevabı kısmen kontrol etmiş. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Birinci aday 146. CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış.

Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız. a.KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. 7 12 2. 1 3 d. a. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. b. Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır. 173 . 3 8 c. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. akıl yürütme. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 5 6 b. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. 2. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. konuşma. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. Sözlü sunumlar. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. Öz değerlendirme. Öğretici. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . özellikle de fen konuları için. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. yetişkinlerin hatırlama. yetişkinlerle işlediği her kazanım için.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. Sözlü sunum Sözlü sunum. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur. 4. Öz değerlendirme. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Kontrol listeleri. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. yapılmalıdır. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. 5. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. 3. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. dil eğitimi. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Her yetişkini değişik özellikler. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır.

ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir.. . Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (.iki benzerlik yazın gibi).. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir.. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır. Yetişkinlerden.. bilgilerin. Kısa cevaplı testler Bir kelime. “Kim. sorunun cevabını kendisi yazar. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Madde kökü.. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine.çalışmaları. Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. İki türü vardır: 1. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. Bu tür testler. Yetişkin. Çoktan seçmeli dersler daha çok. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. 176 . ne. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. Kısa cevaplı maddeler.üç neden belirleyin. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Öz değerlendirme. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur. Bir test maddesi.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Kendisini. zihinsel vb. yollardan haklarını arar. kullanılabilecek malzemeleri listeler. ifade eder. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. Planlı yaşama becerisi kazanır. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. yönergeleri uygular. Şekil. cevaplar. yangın. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir.YETİŞKİNLER I. uygun konuşur. Çeşitli mekânlarda. İş birliği yaparak yazar. gösterir.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.) karşı hoşgörü kültürel. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. ahlaki. işin vb. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. manevi. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. etkilediğini açıklar. sosyal vb.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Kişisel ilgilerini. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Bir etkinliğin.) uygun konuşur. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. 180 . İletişim sırasında göz teması kurar. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. acil bir durumda (deprem. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Farklılıklara (fiziksel. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. çığ vb. İş birliği yaparak yazar. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. aşamalarını anlatan sel. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek. Duygu.

etkinliklerden haberdar olur.(temizlik.). beslenme. Günlük yaşam becerileri geliştirir. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. yardım isteme vb.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. Topluluk önünde kendini ifade eder. Zamanı düzenli kullanır. 181 . adres-telefon bilme. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar.

Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur. 10. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler.kültürel.manevi. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar.ahlaki sosyal vb. alarak konuşur. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. Atatürk inkılaplarının.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. Dilek. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder. alınmasına yönelik girişimde bulunur. Tüketici olarak haklarını bilir. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Çevresindeki kirliliği fark eder. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. hesaplar.YETİŞKİNLER II. yapılması gerekenleri açıklar. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. (millî. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. 182 .) uygun konuşur. Harita ve kroki okur. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Girişimcilik Şekil. Bilgilendirici yazılar yazar.

Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. düzenler. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. mesajlarını fark eder. dergi. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. işin vb. kültürel. metre. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. belirtir. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. 183 . dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. teknolojilerinden yararlanır. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar. ahlaki. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. sosyal vb. hafta. düşünceleri sorgular. yazar. Kazanım spor türlerini bilir. Yıl. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. verebileceği zararları ifade eder. Beden dilini yorumlar. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. uyarır. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. ilişkileri açıklar. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. gün. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî.Kariyer Bilinci Geliştirme 13. manevi. Bir etkinliğin. kilometre. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. anı vb. ay. üzerindeki etkilerini belirtir. haberleri. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. Kendi duygularının farkında olur.) uygun konuşur. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri.

Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. : Bir sanat. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. Tek parça durumuna getirme. Takat sınırı. mecazlar. tahlil. “Ülkem” temaları).SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. tamamlama. : Bütüncül olma durumu. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü.). : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. gazete vb. : Bilim. : Töre bilimi. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. Muhtariyet. dergi. ahlak bilimi. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. P : Başarım. aydın. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. atasözleri vb. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. ikmal. tasvir etmek. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. İ : İmgelemek işi. M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. tahayyül. “Çevrem”. Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. münevver kimse. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. deyimler. K : Bir kimse veya nesneye özgü olan.

sürecin kendisidir. heyecanlarını. öteki insanlarla iletişimi. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. 185 . inkar. problem çözme yeteneklerini tanır. : Herhangi bir kurala. Katılımcılar. yaratıcı drama yoluyla. kendi duygularını. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil.

s. Göğüş. 237.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. 86. Halk Eğitimi. 4. Necati. s. 1978. 186 . Nobel Yayıncılık. 2. Nusret. 33-36. Bursa. Eskişehir. 238. 1. Akşam Sanat Okulu Matbaası. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). Özcan. MEB. 71. Mehmet. 2004. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara. S. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. Ankara. Nobel Yayınları. 18. 1982. 1989. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Mayıs 2002. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. 130-133. 87. Pegem Yayınları.KAYNAKLAR Alperen. 19. S. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 176. 2004. s. O. Ankara. 239. 22. 2. Cemaloğlu. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. Türkçe. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. basım. Pegem A Yayıncılık. İmaj Yayıncılık. 2004. 3. Sarı. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı. 1997. basım. Eylül 1999. Şubat 1991. basım. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. 39. Mediha. ss.G. Ankara. Demirel. s. s. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. 60. Nas. Sözlü ve Yazılı Anlatım. Ankara. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Cevat. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı. Erkan. 2001. Kılıç. basım. 59. Ankara. Çukurova Üniversitesi. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. Beşir. 37. Öğülmüş. Pegem Yayıncılık. İstanbul 1990. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Feyzoğlu. 4. Ankara. 175. Ankara 4. 1995. Ezgi Kitabevi Yayınları. 36. Ekim 2000. Hasan. 2000.4. Geray. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Beşir. 129. Recep. ss. 227-229. Türkçe Öğretimi.Güzel Konuşma. Ankara. 1996. İlköğretim Türkçe Programı. Güleryüz. Göğüş.

Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi. Ömer. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). 2001.Göğüş. Eskişehir.Özdemir. Emin. Beşir. Niğde Üniversitesi. 61 ve 63. s. A. (yüksek lisans tezi). Konuşma Eğitimi. Ferhan. 1978. Şubat 1991. 2002. 187 . 164. 1999. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. Yalçın. Taşer. Suat. Ayhan-Oğuzkan. Özgür. Sezer. Türkiye İş Bankası Yayınları. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme. 115. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. Kemal ve Doğan Uçar. 77. Ankara.Saygın. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. s. Ersin. 78.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful