T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV .Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II.

topluma karşı sorumluluk duyan. ahlaki insani. Türk milletinin millî. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. zihin. Beden. vatanını. ailesini. Türk milletinin bütün fertlerini. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 2. ahlak. yapıcı. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. İlgi. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. hür ve bilimsel düşünme gücüne. 3. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. koruyan ve geliştiren. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı. geniş bir dünya görüşüne sahip.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. insan haklarına saygılı. 1 . ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. kişilik ve teşebbüse değer veren. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. beceri. 1.

Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. Yetişkinlerin bireysel. beceri. inançları ve tutumları oluşmuştur. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. içerik.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. Değişim. 2 . bilgi. değerleri. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır.I. beceri ve tutum kazandırma. cinsiyet. toplumsal rollere sahip olmuş. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. Hayata. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. tutum. 2. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. 3. algıları. birtakım bilgi. Yaş. 4.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

iş yaşamında. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır.beceriler. dinleme. Yetişkinlerin. ekonomik. Dil bilgisi. konuşma. Yaşadığı toplumun farkında olan. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. yazma. başkalarının haklarına saygılı. Program. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. yurttaşlık bilincine sahip. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. politik vb. beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. Türkçe bölümü. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. Günlük yaşamında. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. okuma. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. 6 . Olaylar ve olgular. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir.

demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. günlük hayatında gerekli okuma yazma. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. Türkçeyi Doğru. sosyal. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır.Türkçeyi doğru. yaşam. Paylaşım. etkili ve güzel kullanan. Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır. TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. matematik.

dinlemenin önemi. Dinleyici. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. okuma. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. Gerçekten de konuşmayı. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. bildiri. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir. Dinleme. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. 8 . bilgi almanın. bugün daha da artmıştır. Telefon konuşmaları. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. Bunlar dinleme. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. Konuşma ile dinlemeyi. Dinleme. Okuma yazma öğretimi. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. Bu bakımdan yetişkinin. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. haber. Bu yöntem. konuşma. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. Toplum yaşamında okuma. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. Arkadaşlık. yol tarif etme. yazma.

cümleleri. duygu 2. Okuma. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. Düşünce. b) Konuşma Konuşma. Günümüzün demokratik toplumlarında. İyi konuşanlar. konuşmanın önemi daha da artmıştır. düşünce ve duyguların başkalarına. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. sözcükleri. sözlü olarak bildirilmesi yoludur. konuşma ile kurulur. uygulanır ve yaşatılır. 9 . Okumada temel amaç. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. dinleyenlere konuşur. bireyin metni görüp algılaması. şu ögeleri kapsar: 1. yazıyı. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. Demokrasi. Konuşma. toplumun oluşmasında etkilidir. dinleyicileri daha kolay etkiler. Konuşma. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. Okurken.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. Dil 3. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. konuşarak anlaşırlar. Konuşma. c) Okuma Okuma. algılama ve kavrama sürecidir. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. başka deyişle insanlar. göz satır üzerinde sıçrar. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. Başka bir deyişle. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. Bu. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. kaymaz. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. Okuyan kişi sözcükleri tanır.

duyduklarını. temel amaçlardan biridir. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. Yazma. sembol. her sıçramanın ardından duraklar. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. ses organları devreden çıkar. teyp. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. Kısaca. sessiz okumayla olur. kasetçalar. Yazmada şekil. CD). gözle okumadır. Göz. uzun tekrarlar sonucu. Yetişkinler. rakam ve harflerin. konuşulanları yazıya dökmektir. Sessiz okumada. ses bantları. Sessiz okuma. düşündüklerini. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. işitsel (radyo. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. düşünce. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. rakam. Bundan ötürü I. grafik. harf birer yazmaanlatma aracıdır. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. Okuma yazma öğretiminde. Düzgün yazmak. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir.sözcükleri tanımakla sağlanır. İyi okuyan. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. Kademe Öğretim Programında. özellikle yetişkinlerin I. Sessiz okuma. d) Yazma Yazma. çok okuyan. hızlı okuyup zaman kazanılır. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . duygu. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. sesli okumaya göre daha hızlıdır. gelen uyarıcıların algılanma. Yazmak. grafik. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır.

Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. Burada. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. sosyal ilişkiler ve kurallar. Afiş. maket. Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. Görmeye dayalı araçlar. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). Radyo. Programda. yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. “Çevrem” . model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. “Ülkem”. “Çevrem” temasında. Ailem”. sinema. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. televizyon. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. insan hakları. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. “Ben ve Ailem” temasında. karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. kitlesel olan.

Model kurabilecek. T. 6. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. 5. 15. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. özgüven duyabilecektir. ilişkilendirebilecektir. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 7. 2. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. 10. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 12 . yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.C. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. 3. 4. 13. 8. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. beceri. estetik duygular geliştirebilecektir. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Araştırma yapma. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 12. 11. Programla. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. Sistemli. dikkatli. 14. 9.

beş öğrenme alanına yer verilmiştir. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir. Dinleme 2. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. T. yazma. Türkçe dersi programında. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. konuşma.C. 13 . MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Bunlar: 1. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. Yazma 5. Konuşma 3. okuma. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. dilin yapısı. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. Dil bilgisi. Okuma 4. Programla.C. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi.TÜRKÇE Türkçe programı. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. Programda fen konuları. T. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir.

Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. ahlaki. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. 6. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. 4.C. 8. T. Isı. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. 5. Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. Maddeyi Tanıyalım 3. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan. Canlılar Dünyası 5. 14 . MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. 2. 3. Millî kimliği merkeze alarak. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. Bilgi.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. Yetişkinleri düşünmeye. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. Vücudumuzu Tanıyalım 2. kavram. Işık ve Elektrik 4. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1. 7.

Kazanımlar. Kazanım. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. 10. tutum ve değerlerdir. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. beceri. 12. Yani birinci kazanım.9. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları. 11. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. 3. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. Öğrenim Hayatı. Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. Atatürk ve Millî Mücadele). 15 . Askerlik Hayatı. KAZANIMLAR Kazanımlar. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. 2.

AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Kariyer Bilinci Geliştirme. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. yöntemi. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. kazanımların içeriği. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. sorgulayarak. görüşlerini açıklayarak. Girişimcilik. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. Özel Eğitim. araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. 16 . Sağlık Kültürü. Etkinlikler. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. Örneğin. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi. Öğretmen.

16. bilgi ve becerilerini kullanması. grafik. yaratıcı düşünme karar verme. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. AÇIKLAMALAR 2. Dinlerken vurgu. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme.1. tonlama ve telaffuza dikkat eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Dinlediğini Anlama 1. görüşme.2. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Vurgu. 2. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür. 4. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. problem çözme. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. 2. tutum ve değerlerdir. fotoğraf : 2. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. araştırma. bilgi teknolojilerini kullanma.19. 2. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir.1. Duyduğu sesleri ayırt eder.3. tonlama. 2. Türkçeyi doğru. şekil. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi. 3. gözlem formları. diğer dersler. öz değerlendirme formları. :1. beceri. etkili ve güzel kullanma. iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları.4. kişisel nitelikler. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2.

KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 . BÖLÜM I.II.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

“Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. arasındaki mesafeyi ayarlaması. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi. 10. Hazırlık yapar. yorumlar. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. 1. yazar ve okur. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir.3. l. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.18. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. diğer sesler arasından seçmesi. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. 3.8. 1. 9. AÇIKLAMALAR 1.6. 1. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer. Kalemi doğru bir şekilde tutar. Tanıtılan sesi. erik.4. 1. ”armut. defter.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1. Bir dizi görsel arasından. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. Harfleri. 5. 11. 17. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 15. yatay. Kitabını özenle kullanır. çalışma kitabı vb. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir.6. Kalemi başparmak. Duygularını. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. 14.1. 6. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. 20 . 2.5. Kelimelerden cümle oluşturur. ayva. 1. Duyduğu sesleri ayırt eder. “a. 4. 12. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. 1. 1. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. Dik. 8. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir.11. 16. Düzenli çizgiler çizer. düşüncelerini. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. Söyleneni yazar ve okur. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. 7. 13. Görsellerde gördüklerini betimler. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. 18.2. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap. Uygun bir duruş alması. Kendini tanıtır. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir.

Dinleme Kurallarını Uygulama 1. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1. Konuşanın sözünü kesmeme. saygılı olma. Dinlemeye hazırlık yapar.3. 1.3. görüşme.1. öz değerlendirme formları. söz isteme. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması.2. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. 3. 21 . Üç ayrı resim üzerinde. 2. gözlem formları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Görgü kurallarına uygun dinler. 1.1. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. gerekli olmadıkça konuşulmaması. 1. kendini konuşanın yerine koyma vb. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. gerekli araçları hazırlaması. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. Uygun bir oturuş şekli alması.

nasıl. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 4. nerede. bilgi ve becerilerini kullanması. 8. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır.1. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. Dinlediklerinin konusunu belirler.Yaşam Becerisi: B.8. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. 2. 2. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.3. 7. 5. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.6. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi. Dinlediklerini zihninde canlandırır. sunulan görsellerden. Bilmediği kelimenin anlamını. fotoğraf vb.6. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi. 2. cümlenin anlamından. Zihinde canlandırılanların sözlü.4. 2. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi. 2. Dinlediği hikaye.10. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 2.4. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 2. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması. grafik. 2.den yararlanılması. 2. 2. masal veya metinde. Dinlediğini Anlama 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 . 2. ne zaman. 2. 6. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. şekil.7. nerede.2. ne zaman. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Dinlediklerinde dil. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. gözlem formları. öz değerlendirme formları. görüşme.7. : 2. 2. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Dinlediklerinde ne. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. 3. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. ne. nasıl. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe.1.1.

Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 23 . olay. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 2. 12. öz değerlendirme formları.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. 14. :2. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.11. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinlediklerini özetler. : 2. kişi.16. Dinlediklerinde ne.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 2. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.14. ne zaman.11.14. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. 13. : 2. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. 2. gözlem formları. görüşme. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. yer vb.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması. nerede. Dinlediğini Anlama (devamı) 11. 16. 15.16. nasıl. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 17.

şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi. 3. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. 3.Dinlerken etkileşim kurması. görüşme. hastalıkları. gözlem formları. 2. 3. 3.3 İstenen bilgiyi seçmesi.2. Sorgulayarak dinler. Metni takip ederek dinler. soru sorması. 5. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi. 4. 3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. açıklama yapması. öz değerlendirme formları. 24 . 3.5.5. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Katılımlı dinler. Çocuk bakımı. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.4. Tür. hemşire. AÇIKLAMALAR 3. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi.2.1. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. Seçici dinler.

1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 7.8. : 1. sosyal vb. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder. : 1. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 5. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi.) karşı hoşgörü gösterir. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. . Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması.6.8. ahlaki.8. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 .) uygun konuşur. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. 1. görüşme. : 1.10. 1. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. 3. kültürel. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. Konuşmaya hazırlık yapar. manevi. söz alarak. 1. Yaşam Becerisi: C. görseller hazırlaması. 8. 6. vatana. bilgi toplaması. 2. gözlem formları.2. Konu dışına çıkmadan konuşur.1. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. öz değerlendirme formları.3. zihinsel vb.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Dinleyicilerle göz teması kurar. karşısındakini incitmeden. Kelimeleri doğru telaffuz eder. millete saygı göstererek konuşma. 4. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. konuşma denemeleri yapması vb. Konuşma nedenini ifade etmesi. bayrağa. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması.

Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. 5. bu yüzden vb.4. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. 9. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi.13. Duygu. 2.7.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Geleceğe yönelik planlarını.15. 2.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. 3. 7. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. öz değerlendirme formları. 2. bu nedenle. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. : 2. 2. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.” sözleri kullanması. 2. 8. 6.5. 4.1.9. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler.7. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. istek. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. olayları.1. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 2. farklı çevre ve ortamları vb. 2.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. tiyatroyu. : 2. : 2. Kendine güvenerek konuşur. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi. AÇIKLAMALAR 2.1.6. : 2. karşılaştırması. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. nesneleri. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi. bunun sonucunda. konseri anlatmalarının istenmesi. gözlem formları. Yaşam Becerisi: A. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.9.5. Dilek.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi. Yaşam Becerisi: A.6. görüşme. A. İzledikleri filmi.30. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. 26 . Kişileri. : 2. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. bunun nedeni.

kutlama. Bilgilendirici konuşur. : 3.2.1. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.1. telefonda. 4.1.Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. AÇIKLAMALAR 3. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. ziyaretlerde. Çeşitli durumlarda.4. : 3. toplu taşım araçlarında konuşma vb. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması.2. gözlem formları. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. hastanede.A. : 3. : 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. İkna edici konuşur. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir. 3. B. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.40. 3. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi.4. ölüm ve düğün törenlerinde.1. B. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. görüşme.1.2. Selamlaşma. çalışma gruplarında. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.26.4. özür dileme.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. Tür.22. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. : 3. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması. 3. : 3. öz değerlendirme formları. : 3. bayramlarda konuşma.4. 3. tanışma. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar.2. Topluluk önünde konuşur. resmi bir kurumda. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Yaşam Becerisi: A. 27 . 3. Yaşam Becerisi: A.14. Yaşam Becerisi: A.3.15. Ailede okulda ve sınıfta. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.4.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. teşekkür etme. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 2. 3.

öykü. 1. Akıcı okur. AÇIKLAMALAR 1. duraklamaların. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının.6. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. başını sağa sola çevirmeden. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. fıkra veya şiirin.1. konuşur gibi okuma. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. farklı kişilere okutulması. Akıcı okuma. öne arkaya sallanmadan. Bir masal. 1. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. görüşme. mani. Tekerleme. Fısıldamadan. 2.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. 1. 28 . Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. 5. 3. : 1.2. gözlem formları. 6. öz değerlendirme formları.3. gözleriyle takip ederek okuma.4.3. yanlış okumaların yapılmadığı. Kurallarına uyarak sessiz okur. dudaklarını kıpırdatmadan. 4. okutulması. Kitabını. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 1. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Okumaya hazırlık yapar. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Okuma Kurallarını Uygulama 1.5. deyim vb.

Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. araçların. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. 9. : 2. Yaşam Becerisi: C.5. olması muhtemel sonuçları belirtmesi.1.9. nerede.12. gözlem formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır. Okuma öncesi. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.) yazılanları uygulaması. 7. Kullanım kılavuzunda (ilaçların.6. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. 13. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. 10. metinde ulaşılan sonuçtan farklı. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 2. : 2.9. Okuduğundan hareketle. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 4. 11.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 3. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 5. Okuduklarının konusunu belirler. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 12. Okuduklarını zihninde canlandırır. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. 2. 8. öz değerlendirme formları. 6. nasıl. görüşme.3. 2. Okuduğunu Anlama 1. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. 2. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi. Okuduklarında ne. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Yetişkinin. 29 . okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. AÇIKLAMALAR 2. temizlik maddelerinin vb.11. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. ne zaman.

“–cı. görselleri seçme ve eşleme.Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 4.2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. -sız ” vb. çoktan seçmeli.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. boşluk doldurma ile yapılabilir. 30 . gözlem formları.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. görüşme. -lık. Söz Varlığını Geliştirme 4. öz değerlendirme formları. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4. -lı. 2.

Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. : 5. görselleri seçme ve eşleme. Rehber yardımıyla okur. Paylaşarak okur. boşluk doldurma ile yapılabilir. gözlem formları.3. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. öykü. : 5. 2.1. 5. masal. Gazete ve dergi okur. dergileri okuması. 4. görüşme.2.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5.1. Yaşam Becerisi: B. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. şiir. bilmece. 5. 5. 5. AÇIKLAMALAR 5. Serbest okur. tekerleme. metinlerin paylaşılarak okunması. Tiyatro. gazeteleri.4.5.19. arkadaşından aldığı kitapları.4. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları. şiir okur.5. öykü. destan. 31 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5. çoktan seçmeli. 3. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. masal vb. Seçtikleri metinleri okumaları. 5. öz değerlendirme formları. Kitaplıktan seçtiği. Fıkra. 5.3. Tür. kendi getirdiği. Efsane. öğretmenin önerdiği.

Aile bireylerini yaşlarına göre sayı. Noktadan sonra büyük harfle başlama. 1.1./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.4. ilişkili sözcükler arasında. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. görselleri seçme ve eşleme. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. hitap. öz değerlendirme formları. belirlenmesi.6. uzun çizgiyi. Tarih uygun yere. seslenme.4.5. sembol ve işaretlerden yararlanır. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Yazma öncesinde araç gereç. 1. 4. yöntem vb. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. görüşme. : 1. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması. 1./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. boşluk doldurma ile yapılabilir. Yazılarında imla kurallarını uygular.3. 32 . kesme işaretini. kısa çizgiyi. özel adların ilk harfini büyük yazma. gözlem formları.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. konuşmaları belirtmede kullanması. kelimeler. 2. ünlem işaretini. 1. : 1. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. 1. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Sıralamalarda sayı.3.5. 1. çoktan seçmeli. plan. virgülü. konu. Harfler. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. 6. Yazmaya hazırlık yapar. Matematik: Rakamları okur ve yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 1. özel adların aldığı ekleri ayırmada. 3. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Rakamların kurallarına uygun yazılması. 5.6.6. Noktayı. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi.

10. 33 . boşluk doldurma ile yapılabilir. 2. 2. yaşadığı yeri vb. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. 2. Kendisini.4. Formları yönergelerine uygun doldurur.3. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda. aile bireylerinin adlarını. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. Duygu. 2.12. 4. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. gözlem formları. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. yazması.8. senet. 2. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.11. yaşlarını. görselleri seçme ve eşleme. Bir etkinliğin. 3. İmza atar ve anlamını bilir. Planlı yaşama becerisi kazanır. Girişimcilik becerisi kazanır. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.8. 2. : 2.1. öz değerlendirme formları. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. :2. 10. 9.10. Olayları. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. görüşme. Dilek./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. oluş sırasına göre yazar. 2. Çocuklarının sağlık sorunları. 5. İfade tutanağının yazılması. sabıka. AÇIKLAMALAR 2. 2. :2. işin vb. işe başvuru formu. nüfus cüzdanı örneği. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması.12. gönderi formu vb.5.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 8.5. :2. mesleğini. yönergesine uygun olarak doldurması. Bir işe başvuru formunun doldurulması.10. acil bir durumda (deprem.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi. yangın. sel. Adını-soyadını. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. ::2. 7. çığ vb. 11.11. 2. 13. fiziksel özelliklerini. 6. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. İkametgah belgesi. 12. 2. vekâletname. Yaşam Becerisi: A. çoktan seçmeli. Yazısına uygun başlık belirler. Özgeçmişini yazarak hazırlaması.19. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Yaşam Becerisi: A.2. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.

boşluk doldurma ile yapılabilir. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. Dikte etme çalışmalarına katılır.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. ninni. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. şarkı. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 3. görselleri seçme ve eşleme. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. görüşme.5. Bilgilendirici yazılar yazar. yazar. şiir yazar. tekerleme. 3. 34 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. anı vb. Mani. 3. 2. 7. okuyucuyu bilgilendirmesi. tebrik kartı yazar. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. şarkı. ninni. gözlem formları. 6. Günlük. 4. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. AÇIKLAMALAR 3.4. Tür. öz değerlendirme formları. tekerleme. Davetiye. çoktan seçmeli.5. şiir) yazması.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. 5. Mektup yazar. türkü.

görselleri seçme ve eşleme. : 1. 2. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. boşluk doldurma ile yapılabilir. Yaşam Becerisi: C. : 1. yöreye özgü sosyal olaylar vb. TV ) verilen bilgileri. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb. : 1. dergi. 1. belgesel vb. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur.4. 8. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.10. 1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi.1. 1. 4. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. toplumdaki sevgi. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder.8. Yaşam Becerisi: C.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. 3. gözlem formları. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 7. istekler. Şekil.1. öz değerlendirme formları. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir.29.C. çoktan seçmeli. anmalar. Beden dilini yorumlar. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. Yaşam Becerisi: C.1. C. Reklamlar. programlar hakkında yorum yaptırılması. 35 .22.27.8. “Bu reklamdan. spor. toplantılar.18. Bayramlar.C. 5. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma. AÇIKLAMALAR 1. Görsel Okuma 1. sorularla reklamların sorgulanması.10.3. 6. Karikatürde verilen mesajı algılar. : 1. Resim ve fotoğrafları yorumlar. haberleri. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması.10. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. : 1. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.4. düşünceleri sorgular. 1.15. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder.20. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. görüşme.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Televizyonda izledikleri haber. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.

Yaşam Becerisi: B. öz değerlendirme formları.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 36 . Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. düşünce ve izlenimlerini resim. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.2. 2.18. Bilgi. 4. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir. bulgularını resimli grafiklere aktarır. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. çoktan seçmeli. görselleri seçme ve eşleme. Görsel Sunu 1. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. gözlem formları. görüşme. boşluk doldurma ile yapılabilir.2. Bilgi. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. AÇIKLAMALAR : 2.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

“Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. A. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. 38 . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Temizliğin. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. öfke vb. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir.2. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır.4. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. Her grup üyesi. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. düşünce ve hayallerini anlatır. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. A. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. 3.

aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır. Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A.8. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. pilav.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. Fatura okutulur ve yorumlanır. olduğu kaynakları verimli A.6. tavuk suyu vb. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere.5. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. Sahip kullanır. Planlı yaşama becerisi kazanır. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. artan besinlerin neler olduğu sorulur. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. Planın uygulanması üzerine konuşulur. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir.9. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. A. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A.7. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 . Artan besinlerden (ekmek. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.

Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Kararların nasıl alındığını. 40 . Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. A. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur. Öğretici. Daha sonra. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır.12.13. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar. Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Çözümler üzerine tartışılır. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür.10. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır. Sorun çözme sürecini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. 5.11.

Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir. Müsaade Ettim Yetişkinlere. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. A. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir.16. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. Stres.15. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur. A. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. A. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur.14. Bana Göre Değil Öğretici. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. 2. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. Çalışmaya. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar. 2. 41 . Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. nüfus. Değişik meslek grupları da yazılır. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar.17. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar.18. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. Daha sonra “O beni üzmedi.

Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır. Aile bireylerinin duygularına. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden.22. planlı çalışma becerisi geliştirir.21. Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir.. ailesini ve çevresini tanıtır. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Davranışlarının.19. A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar.20. öfke vb. 6. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. Beyin fırtınası yaptırılır. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A. 42 . Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir. Özel Eğitim: Kızgınlık. empati yapmaları istenir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir.

Aile içinde birlik. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir.23. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. “Sen bizim için önemlisin”. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar.. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. “Özür dilerim”. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir. öfke vb.25. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. ailede sevgi. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Anne. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. “Affedersin”.. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder. 43 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. Sorumluluk kabul etmenin.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.27. A. A. “İyi ki varsın”.24. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Ailesi ile birlikte eğlenmenin. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. birlik. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. “Seni seviyoruz”. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. Benim Sorumluluğum “I. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. Bu hikayeye dayalı olarak. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. Birlikte yapılan etkinliklerin. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar.26.

Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. İki annenin davranışları konuşulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. Bu konu üzerinde tartışılır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. İyi insan. iyi ya da kötü olan davranışlardır. olumlu özellikleri çoğaltmak. görüşü üzerinde durulur. Önemli olanın.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Girişimcilik: 1. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. kötü insan yoktur. bunu hoşgörüyle karşılar. Girişimcilik: 1.28. teması işlenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Parasını. önceliklerini belirleyerek harcar. bir yetişkin de anne rolünde olur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.29. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6). Buradan hareketle. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. Fotoğrafın sağına olumlu. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır.30. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. Her insan önemlidir. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Para biriktirmenin önemi tartışılır.

Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder. Ülke kalkınması. ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Kuralların gerekçeleri tartışılır. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.32. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır.36. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur. 45 . A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder.31. Ailede birlikte alınan kurallara uyar.34. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici. A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. 7. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır.35. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A.

Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4). Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur.39. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir.40.37. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A. telefon bilme ve kullanma. beslenme. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur. Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. 2. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. adres. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır.42. Trafik işaret anlamlarını belirtir. Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur. (Temizlik. Farklı mekânlarda. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir.41. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. nasıl A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. Acil durumlarda davranılacağını belirtir.38. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir. A. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. A. 46 . İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar.

3. ikişerli gruplara ayrılır. tutum ve yeteneklerinin farkına varır.4. Rol çatışması üzerinde durulur. Farkında Değildim Yetişkinler. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. B. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir.cümleleri kurdurulur. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B.2. Keşke…. diğer rollerle ilişkisi sorulur. yaşam biçimlerinin. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. Bu örnek olayların kendilerini. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir. Kişisel amaçların. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. Bu rollerin. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. Bu kalıp yargıların. Farklı kültürlerin. mesleki. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 .

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. uyuşturucu. B.9. ilaç. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. Alışveriş yapılır. ilaç.7. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. uyuşturucu. B. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Örnek olaylar anlattırılır.5. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. Kumar. Hataları üzerine durulur. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. sigara ve alkol kullanımının kendisine. B.8. Uygun tepki biçimleri geliştirilir. Kumar. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler . kişilerin duygu ve 48 .6.

Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Akran B. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Tür. kişilere katkısı ifade edilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır.14. B. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. B.10.13. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. kültürel özellikleri listelenir. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar.12. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır. 49 .11. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır. Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur.18. 8. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Bilgilendirici konuşur. B.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır.15. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. B.16. Çeşitli durumlarda. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar. Drama yapılarak. Polis mesleğini tanıtır. Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler.17. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir.

türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.23.20. masal. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. afiş ve broşürler incelenir. millî egemenlik kavramları araştırılır. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. kamuoyu. türkü ve şiirleri inceler.22. fotoğrafla incelenir. destan. öykü. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir.21. alışkanlıkların olduğunu fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. yansıtan B. okur. öykü. millet. Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir. Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. destan. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. Bilgilendirme yapılır. yaşam tarzlarının. B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. 51 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. kamu. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. Efsane. kamu hizmeti. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. vb. Sözlük Çalışması (Yerel.19. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. B. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. yerel yönetim. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. Tür.

kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 . Haydi. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir.28. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.29. Çevresindeki yararlanır.25. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir. Şikayetim Var. B.26.27. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir.30. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. B. B. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır. Doktora Gitmek Doktora. B. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Çevre düzeni. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.

Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar.33. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur.32. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar. 53 . Uygulamalı eğitim yapılır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.31. Trafik kurallarına uyar. B. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır.

Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. C.6.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir.1. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar.4. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.5. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . 2. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir.2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir.3. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. C. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır. i C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır. C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. C. Özgür birey olmanın önemini kavrar. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar.

Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.10. Kültürel değerleri algılar ve korur. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. C.11.) konuşur.9.7. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. Tür. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. manevi. C. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. sosyal vb. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). 55 . kültürel. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir. C.8. . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. değerlere uygun(milli. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar. ahlaki. Yeniden Doğuş Yok. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir.

Hangisinin hak. Temel haklar ve özgürlükleri bilir. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. millet. afiş ve broşürler incelenir.12. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri.15. kamuoyu. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. kamu. yerel yönetim. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. kamu hizmeti. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. Neden Merkezi Yönetim (Yerel. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir. Merkezi yönetim birimlerini tanır. (kazanım 6). ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması.16. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. 56 . AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. C.14. C.13. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. millî egemenlik kavramları araştırılır. C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı. Okuduğunu anlama. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. Millî bayramlarımızla. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar.

18. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. 57 . Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Sivil toplum kavramının önemini kavrar. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.19. sonucunda ortaya C. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar. Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir. 2.17. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder.

Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir. Tür. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder. düşünceleri sorgular. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri.20. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır.22. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak. dergi. haberleri.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.21. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete. C. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. günlük işlerini bu doğrultuda yapar. 58 . Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır.

23. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. Reklâmlar. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar. Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. arasındaki ilişkiyi sorgular. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar. den etkilenmemeye dikkat eder. istekler. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder.24. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.26. C. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . insanı tüketime zorlayan reklam vb. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. C.25. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular.

İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. 60 . bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir.28. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir.27. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1. haberleri. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder. düşünceleri sorgular.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .I.

Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi. birer ve onar ritmik sayar. 3.A. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Rakamları okur ve yazar. Rakamlar. Uygun kutular boyatılır. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. 1. 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. . onarlı ritmik saydırılır. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.Ö. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . tahtaya yazılır ve okutulur. DOĞAL SAYILAR 2. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir.

somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. belirtilen sayı kadarını ayırır. birliklerine ayırarak gösterir. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. yılın ayları. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. Yaşam Becerisi. Birliklerin sağda. arasındaki ilişki vurgulanır. Yaşam Becerisi.Ö. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. [!] Sıra sayıları. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. 20 içinde geriye birer sayar. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır.A. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. KAZANIMLAR 4. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. Kalan bir grup nesneyi. 6. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.A. Haftanın günleri. Bir çokluktan. Tahtaya işaretlenen. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur.

sayma çubukları. 12 silgi vb. 10 kuru boya vb. . basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. Belli bir sayı seçtirilir. aynı türden 12 bardak. nesnelerin sayısının bir deste. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. KAZANIMLAR 8. onluk taban blokları vb.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. 64 . Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. nesnelerden gruplar oluşturulur. . Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar.A. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. 10. fasulyeler.Ö. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır.

Örneğin üçer ritmik saymada. söylediğin sayı nedir? 6. 1. 3. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. 40 içinde dörder. 28. 15 oldu. 36. 2. 5. 40 5. 3 6 9 12 15 3. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. 16. bölme ve çıkarma işlemleri. 4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. söyleyeceğin sayı nedir? 65 .Ö. 20. KAZANIMLAR 11. kaç tane saydığının kaydı tutturulur.A. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır. 8. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. 12. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. Doğal sayılarla çarpma. 100 içinde ikişer ve beşer. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde.A. dörder. 32. … 5 tane 3 saydım. 24. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan .

100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. ⎯ . Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. • 4. 66 . [!] “Büyük”. 14. KAZANIMLAR 12. Önce onlukların sayılarına baktırılır. 16. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. 10. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. 15. Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır.A.Ö.A. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 7. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. Sayı örüntüleri oluşturur. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar.

Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. Bu grup. Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . KAZANIMLAR 16. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. 67 . 9 onluk. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. 9 birlik. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 1 birlik 9 onluk.A. 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. onluklara böldürülür.A. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. cetvel modeli üzerinde belirletilir. 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. 95’ten küçük sayılar seçtirilir. . 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır.Ö.

Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. mesafe. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır.Ö. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.A. 68 . Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. KAZANIMLAR 18. 40 5 birlik Birler b.A. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.) araştırıp sunmaları istenir. 19. süre vb. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. 200 4 onluk 245 Onlar b.

nüfus. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde.Ö. 69 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 18. DOĞAL SAYILAR 21. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. faktörlerin ilişkisini kurar. 687. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından.A. “>” ve “=” sembolleri kullandırılır.A. Yaşam Becerisi. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 325.b. AÇIKLAMALAR [!] “<” . verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. KAZANIMLAR 20. iklim v. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız.A. 6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 5. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.Ö. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma. 20’ye kadar olan doğal sayıları. ekleme. KAZANIMLAR 4. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 73 . Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının.

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. olarak düzenlettirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların.Ö. onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. Eldeli toplama işlemini yapar.A. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. 74 . toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. önce birlikleri. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. Birlikler toplatılır. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek.A. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. Birliklerin toplamı. KAZANIMLAR 7. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır.

[!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. KAZANIMLAR 9.A. Verilen sayılar. 10. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.A. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. 11.Ö. kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. Toplamları 100’ü geçmeyen. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. işleminde verilmeyen sayı. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. 23+ □ =36 belirletilebilir. 75 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb.

44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. ∆. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ . Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. 13. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.Ö. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır.A. AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. 27’nin 30’a.A. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. KAZANIMLAR 12. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için.

Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 16. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.Ö. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.A. 77 . [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. [!] Problemler.A. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. 80 + 11 = 91 Problemler. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. KAZANIMLAR 14. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. • Onluklar toplatılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. 15. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.

78 . azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. etkinliklerle fark ettirilir. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. … ). KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. Çıkarmanın ayırma. “çıkan”. çıkartılır. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. kitaplar. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. [!] Onluk bloklar. 3. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. 4.Ö. defterler. ayırma işlemleri yapılır. kâğıtlar vb. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. onluk kartlar vb. Onluk kartlar. fasulyeler vb. 1. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. modellerden biri seçtirilir.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. durumlarla çıkarma fark ettirilir. sayı çubukları. silgiler.A. 5–5=0 [!] “Eksilen”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme. birim küpler. .A.

100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır.A. Bundan. Eksilenin bir onluğu. istenilen kadarı ayırtılarak.Ö. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Eksilenin birliklerinin. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 7. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. KAZANIMLAR 5. 6. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. Bu sonucun. Birliklerin farkı buldurulur. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.A.

basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. [!] İlk önce 10 içinde. sorularla buldurulur. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. gibi semboller kullandırılır.Ö. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. KAZANIMLAR 8. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. 53’ün 50’ye. çıkarmanın azaltma. eksiltme. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. ∆. 324 – 125 işlemi. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. üzerine sayma. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. 9. Eksilen veya çıkan buldurulurken. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. Öğrencilerin. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir.A. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. 80 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. vb. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10.A. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □.

Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler. çözdürülür ve kurdurulur. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.A. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.Ö. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. Yetişkinlerin. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. 81 . [!] Problemler. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 14. Sonuçtan. KAZANIMLAR 12. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur.A. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. AÇIKLAMALAR 13.

A. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır. 82 . 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir.A. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. sayma ve modellerden yararlanılır. Bu toplamın. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 1.Ö. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 3. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. 4.

Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. Eldeli çarpma işlemini yapar. KAZANIMLAR 5. 7. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. [!] Yüzlük tablosundan.çarpımın değişmeyeceğini gösterir. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur. Onlar b. Onlar b.Ö. 8. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Yüzler b. Birler b. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 . 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.A.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. Yüzlük tablosunda altışar sayarken. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Birler b. Yüzler b. Çarpım tablosunu oluşturur.

bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Çarpma işleminde. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır.A. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır.Ö. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 9. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur.A. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. Doğal sayılar 10. 84 . [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce. Problemler. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Problemler. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 11. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. Modellendikten sonra işlem yaptırılır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.

Ö. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. birerli. üçerli. depremzede ailelere dağıtılacaktır. 3. ikişerli. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. sonra işlem yaptırılır. 2. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. model kullanılarak çözdürülür. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2.A. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir.

Ö. 86 . bölen.A. [!]Bölme işleminde bölünen. Yapılan işlemlerde “bölünen”. bölüm. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. Problemler. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. . [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Problemler. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. bölen. 5. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. “bölen”.A. Okuma yazma dersi. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. [!] Bölme işleminde. 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. KAZANIMLAR 4. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri. KESİRLER 2. Buna dayanarak bütün. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz.Ö. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak.A. Bütün. Kağıt. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. kesilebilen. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. eş parçalara katlanabilen. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. [!] Kesrin biriminin. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir.A. 1. 0 1 2 1 87 . [!] Pay. kesir blokları. örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür.

üçgen ve çember modellerini oluşturur. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. nesneler kullanılarak kare. çubuk makarna.A. dikdörtgenin. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. Karenin. kürdan. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu. kâğıdın kenarları.Ö.Kare. dikdörtgen. kitabın. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. tel vb. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası.A. sıranın. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. 2. plastik çubuklar. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. 88 . AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. masanın. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. dikdörtgen.

AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. 1. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir.A. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. . Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 3.1 metre = 1 m vb. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. problemler. [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. 5. 89 . [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar.A. 300 cm = 3 m vb. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. 2 santimetre = 2 cm. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2.Ö. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. gibi. Örneğin.

yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.uzun kenarı 15 m dir. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır.A. 3. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir. hesaplattırılır. çokgen olarak isimlendirilmez. fotoğraf. ÇEVRE uzunluklarının 2.A. sonunda. resim.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır.Ö. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın. tahta vb.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler.kısa kenarı 10 m. gergin geçirilmesi istenir. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. şekillerin. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir. . 90 . [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur.

Sosyal beceri. 4 . olacak şekilde olmalıdır . tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. 91 . Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder. A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. A4 kağıdı. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 39) PARALARIMIZ 1. [!] Birim ölçünün. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2.A. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Öğretmen masasının 1. Okuma yazma dersi. standart yüzey alanını bulmak için. 38.A. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır. Bir yüzeyin alanını. karo vb.Ö. Kitap. yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur.

A. olmalıdır. 92 . Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. 1. saatteki karşılığı belirletilir. 14:20 2. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.Ö. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Saati okur. düşünceleri anlattırılır. Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. akrepli karşılaştırılarak okutulur.20’nin.

zaman. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. çekilir.A. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur.Ö. 1. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz.A. Uzunluk. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 .

sürahi.A. vazo vb. 50÷10 = 5 kap gerekir. Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. SIVILARI ÖLÇME 2. 3. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. 1 litreden fazla. litre. 1.Ö. yarım litreden az. dereceli tüp vb. Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir.A. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. kullandırılır. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. yaptırılır. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır. 94 . 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. 1 litreden az. ettirilir. sonra ölçtürülür. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. [!] Ölçme sonuçları.

ders çizelgesi vb. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 .A.gov. 1. oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur.Ö. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2. Bu veriler tablo haline getirilir.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir.meteoroloji. takvim. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları.A.

Ö. alanının sonunda. Şekil grafiğini yorumlar. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 .A. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. verilerek ve yönlendirilerek 1. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır.A. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır.

YETİŞKİNLER II. KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. 99 . 3. söz isteme. kendini konuşanın yerine koyma vb.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb. kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir. Görgü kurallarına uygun dinler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1.1. Ayrıca yetişkine.2.I. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir.2. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri. saygılı olma. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1. doğru beslenme. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri. 1. Dinlemeye hazırlık yapar.Konuşanın sözünü kesmeme. 2. AÇIKLAMALAR 1. 1.3.

niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. resimleme boyama. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 8.17. olay. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır. 2. 15. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.16. nasıl. 10. gözlem formları. ne zaman. 16. 6. 9. AÇIKLAMALAR 2. düşünceyi ifade eder. 20. doğru yanlış). Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır.1. nerede. 12. 2. 2. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. bireysel değerlendirme formları. 17. 14. şekil. sözlü ve yazılı anlatım. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.3. Ön bilgi. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. “Kibrit”. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. resimden bulma. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder.11. 13. 19. 5. grafik. boşluk doldurma. 18. “Kamyon”. Dinlediklerinde ne. fotoğraf vb. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. “Kirpik”. Dinlerken vurgu. 2. çoktan seçmeli sorular. 100 . çalışma yaprakları (eşleştirme. açık uçlu sorular. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.2. Dinlediklerini zihninde canlandırır. görselleştirme. tonlama ve telaffuza dikkat eder. 7. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. 2. Dinlediklerini özetler. kişi.10. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. Dinlediklerinde dil. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediklerinin konusunu belirler. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. “Toprak” 2. 2. 3. 4. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. 2. Dinleme öncesinde sorular sorulur.2. yer vb. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.I. kullanılabilir.9. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. Dinlediğini Anlama 1. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. boşluk doldurma. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 11.

Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir.3. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. kısaltma yaparak veya yazarak not alması. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. sembol kullanarak. 3. boşluk doldurma. 3. Tür. 4.3. çoktan seçmeli sorular. soru sorması. Dinlerken işaret. 3. açıklama yapması. 3. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. “ Tür. Bilgi edinmek için dinler. gözlem formları. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. açık uçlu sorular. 101 . 2. Dinlerken etkileşim kurması. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Not alarak dinler.I.2. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Katılımlı dinler.1.

2. 2. Kelimeleri doğru telaffuz eder. hayvan. bilgi toplaması.1. vatana. 8. “Bitki. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Konu dışına çıkmadan konuşur. 4. Konuşmaya hazırlık yapar. 3.6. 6. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları.8. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1. 7. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. büyüklere.4. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir. bayrağa. 1. sosyal vb. Yetişkinin. 1. yetişkine. millete saygı göstererek konuşması istenir. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. konuşma denemeleri yapması vb.8.II. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 1. kültürel. ahlaki. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. Ayrıca. çalışma yaprakları. manevi. 1. 5. konuşmacıyı incitmeden. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. söz alarak. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. 102 . Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. görselleri hazırlaması. istenir. omurgalı. Dinleyicilerle göz teması kurar.) uygun konuşur. AÇIKLAMALAR 1.

olay.10. geçmiş. Duygu. AÇIKLAMALAR [!] 2. 2. 6. gelecek. yer. bugün. ev kazaları. 2. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. yarın vb. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir. Deneyim ve anılarını anlatır. geniş). 9. 3. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2. kişi vb. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. alışveriş vb. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. yetişkine.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. 11.9. 7.2.) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.11. 5. 4. çoktan seçmeli sorular. çiçek yetiştirme. 8. :2. yangın. gözlem formları.4. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Güncel bir konu. açık uçlu sorular. Zaman. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. 103 . 2. Belirlenen konuda (deprem. 10. Dilek. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün. 2.II. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. Kendine güvenerek konuşur.5. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.. çalışma yaprakları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Ayrıca. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

Tür. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. tanışma. Selamlaşma. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. 3. gözlem formları. 2. Topluluk önünde konuşur. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. konuşmaların yapılması. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3. 4.1.II. teşekkür etme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. Ölçme ve Değerlendirme “Tür.2. Masal. AÇIKLAMALAR 3. özür dileme. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. İkna edici konuşur. arkadaşlarıyla konuşma. 104 . telefonda konuşma vb. hikaye. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. kutlama. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir.

TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı. Akıcı okur. dudaklarını kıpırdatmadan.6. öne arkaya sallanmadan.2.5. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. 1. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1. 2.1. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. AÇIKLAMALAR 1. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. başını sağa sola çevirmeden. 4. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır.III. 105 . Okunacak metni belirleme. Ayrıca yetişkine. 6. çalışma kağıtları. okuma ortamını düzenleme. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Kurallarına uygun sessiz okur. Okumaya hazırlık yapar. 3. 7. Fısıldamadan. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 5. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.

Sözlük. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 24. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. yeri. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. 29.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. 13. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır. 2. boşluk doldurma. 6. ne zaman. 27. 15.2. bireysel değerlendirme formu. 28. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 25. Gerçek anlam. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.28. AÇIKLAMALAR 2. doğru yanlış). ansiklopedi. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 16. nerede.6. yollarla araştırması. 17.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. 2. Metinler arası anlam kurar. 20. Okuduğundan farklı sonuçlara. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 18. 106 . III. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir. 2. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. Okuduklarının konusunu belirler. Metin dışı anlam kurar. 22. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. 19. Deneyim.KAZANIMLAR 2. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. nasıl. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 2. 9.15. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduğunu özetler. Okuduklarında ne. 12. 11. 2. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.20. 5. 2. çoktan seçmeli sorular. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. çalışma yaprakları (eşleştirme. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. Okuduklarındaki dil. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 8. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. düşüncelere. kelime anlamıdır.2. Kelimelerin gerçek. 2. 7. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. 1. 2. İnternet vb. Bölgesinin coğrafi yapısını. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. 26.6. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır.29. resimden bulma.9. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 2. 4. 10. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. açık uçlu sorular. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar.20. Okuduklarını zihninde canlandırır. Metin içi anlam kurar. boşluk doldurma. resimleme boyama.7. 23.3. olayı ve zamanı belirlemesi. 21. 14. sözlü ve yazılı anlatım. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. görselleştirme. gözlem formları. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 2. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. 2. 3. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.

çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 3. bireysel değerlendirme formu. AÇIKLAMALAR 3. Serbest okur. görselleştirme. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir.1. Tür. Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır.III. resimden bulma. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. sözlü ve yazılı anlatım. Not alarak okur. 2. gözlem formları. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. 4. doğru yanlış). Paylaşarak okur. boşluk doldurma. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. resimleme boyama. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Sorgulayıcı okur. 107 .3. çalışma yaprakları (eşleştirme.

tırnak işaretini.3. 6. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. 1. seslenme. kısaltmalarda. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. ünlem işaretini. tekrarlarda kullanma. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Kelimeler. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama.3. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 2. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. 1. Sıralamalarda sayı. hitap.1. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede.IV. alıntılarda. 108 . tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. ilişkili sözcükler arasında. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada.4. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. 3. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. çalışma dosyası. sembol ve işaretlerden yararlanır. Yazma Kurallarını Uygulama 1. uzun çizgiyi. 5. denden işaretini. Yazılarında imla kurallarını uygular.5. kısa çizgiyi. Yazmaya hazırlık yapar. imlâ kuralları açısından incelenebilir. 8. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. yazma yöntemini belirleme. yazma planı yapma. 7. 1. 1. Yazılanlar. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. konuşmaları belirtmede. kesme işaretini. 4. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. virgülü. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. noktalı virgülü. Yazma öncesinde konusunu belirleme. Noktayı. Kurallı cümle üzerinde durularak özne. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede.4.

Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. olay. 12. Yazılarında söz varlığından yararlanır. Formları yönergelerine uygun doldurur.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.19. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. yer. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. 14. 3.5. 19. zarf. 7. 2. çoktan seçmeli sorular.1. Yazısına uygun başlık belirler. oluş sırasına göre yazar. 15.6. zamir. Yazılarında ana fikre yer verir. 10. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir. 4. Dilek. 6.18. yazılı anlatım çalışmaları. boşluk doldurma. Ayrıca yetişkine. [!] 2. AÇIKLAMALAR [!] 2. 11. sıfat. 109 . 18.8. Bir etkinliğin.6. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 2. 16. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. 2. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. 2. 13. Dilek. 2. an vb. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2.17. 9. işin vb. şikayet formu ile bildirmesi. 8.19. 5. edat. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. gözlem formları. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. İsim. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir.4.19. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak.KAZANIMLAR 2. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 2. 2. istek formu.14. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir. Olayları. istek ve şikayetlerini dilekçe. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir. 2. IV. Mantıksal bütünlük içinde yazar. İmza atar ve imzanın anlamını bilir. 2. fiil. açık uçlu sorular. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. 17. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar.

Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. Hikâye yazar. 3. tebrik kartı yazar. zaman./ 3.7. Kendisini. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 3. İzlenim ve deneyimlerini yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür. zarf üstü yazar. 3. Bilgilendirici yazılar yazar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. 4. düşünce ve hayallerini yazar. 9.1. yazar. yer. 10. 7. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. 2. Günlük.5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. Davetiye. “Tür. Tür.IV. İkna edici yazılar yazar. 5. 3. 3. gözlem formları. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde. yazılı anlatım çalışmaları. 6. anı vb. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. İpuçları (kahramanlar. Şiir yazar. 8. 110 .2.4. Duygu. 3. 11. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır. Sorgulayıcı yazılar yazar. Mektup.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir.

1. Ayrıca yetişkine. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 1. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. 4. 7. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. gözlem formları. 1. Beden dilini yorumlar. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. 1. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. 5. Görsellerle sunulan bilgileri. 6. 1. cep telefonu.den yararlanması.5.1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. TV ) verilen bilgileri. 1. 1. İnternet vb.) birine uygun olarak kısa metin yazılması. 1. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. çoktan seçmeli sorular.4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 .11. 8. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.2. Şekil. dergi. bilgilendirici. Karikatürde verilen mesajı algılar. şiir. 9. olayları. Harita ve kroki okur. boşluk doldurma. Görsellerden hareketle metinler yazar. betimleyici vb. Görsel Okuma 1.3. 11. 1.11. haberleri. 1. 1. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.9. Resim ve fotoğrafları yorumlar.9. 2.V. düşünceleri sorgular. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır. Gerçek hayatta kullanılan şekil. 3. 1. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. 10.8.11. 12. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. 1. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Bilgisayar. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1.10. açık uçlu sorular. 1.

kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.1. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 6.V. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.2. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. sunumunu yaparken izleyenleri.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. gözlem formları. konuyla ilgili bilgi toplaması. Sunularında harita ve krokiden yararlanır.3. 2. Görsel Sunu 1. Yetişkinin. Ayrıca yetişkine. Sunum öncesinde. grafik. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. şekil. 4. AÇIKLAMALAR 2. bilgisayar vb. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. 5. düşünce ve izlenimlerini resim. 3. Bilgi. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Bilgi. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. kullanması. Sunuma hazırlık yapar. tepegöz. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. 112 .

c. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. b. gerçek. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. c. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. duygusal. metnin sonrasının tahmin edilmesi. kelime gruplarının. zıt. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. d. ortaya konulan sorunları belirlemesi. Anlama a. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması. b. eş sesli kelimelerin. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. c. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. 113 . mecaz. onlara farklı çözümler buldurulması. b. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. III. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. Atatürkçülük. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. II. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. Hazırlık a.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I.

Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. IV. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Konuşma Yetişkinlerin. beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. Yazma Yetişkinlerin. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. fotoğraf. V. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi. 114 . belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması. Kendini İfade Etme a. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. b.d. c. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .II.

sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır.276 Rakamın basamak değeri 400. 356.A. 4. 2605. Yüzler b. 5. Binler b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar. 8. 7348. 3. [!] Önce iki. Binliğin. 1. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir. Birler b. 2. sembol DOĞAL SAYILAR 405. 4.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. [!] Sıralamalarda kullandırılır. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 3. bu alt alanının sonunda. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. 5. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır. Birler bölüğü Onlar b. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. KAZANIMLAR Yetişkinler. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını.000 200 70 6 3. ) 116 . 10.A. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz. 5.000 0 5. On binler b. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur.Ö. 4. 405. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir.

[!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. 3. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . [!] Eldeli toplama hatırlatılır. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. Binler b. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir. 4. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10.Ö. 100. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. 1000’in katlarıyla zihinden toplar.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. Onlar b. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. On binler b. Birler b. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2. Yüzler b.A.

1. • Tarihten ünlü kişiler. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. kurdurulur.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. onluğa yuvarlama hatırlatılır.Ö. yüzlüklerin farkına. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.A. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar. sonunda. Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. 4.A. işlemi yaparak kontrol eder. zihinden çıkarır. bilim adamları. “fark” ifadeleri vurgulanır. tahminini tahmin yaptırılır. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. Zihinden yapılan hayatında kullanır. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. “çıkan”. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2.) 118 . [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. düşündürülür. Örneğin.

sonucu değiştirmediğini gösterir. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Yüzler b. İşlem yaptırılır. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama.Ö. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır. On binler b. problemler kurar. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. . KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. Onlar b.) Birler b. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. 8 7 6 6 119 .A. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde. önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. çarpanlar parantezle gruplandırılır. 4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. doğal sayı olacak şekilde. 1. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. Binler b. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer.A. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur.

KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda. Üç basamaklı doğal sayıları. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. 10. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma. 40’ı 4’e [!] Bölen.Ö. bölünen. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. 42 sayısı. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.A. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma.) 120 . Basit bir iş problemini çözer. 3 bölen 14 bölüm 1. Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar. çıkarma kurar. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Alınan onluk bölüme yazdırılır. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. 12 birlik şeklinde bozdurulur.) 3. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2.A.

A. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. Bu kesir birimlerinden basit. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın.Ö.A. şekiller. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. bütünün kaç eş Somut nesneler. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. payın. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır. bölündüğü. 1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.

[!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.A. 2 5 . KAZANIMLAR 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir. aralıklar dört eş parçaya bölünür. Eşit paydalı en çok dört kesri.) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3.Ö. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.A.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 . Sayı doğrusunda. Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız.

Ö.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. 2 5 5 . 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. Onda birler b. Tam kısım Onlar b. 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir. Yüzde birler b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. 7 Kesir kısmı Onda birler b. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. 5 . 25 Onlar b. ondalık kesir olduğu vurgulanır. 123 . Ondalık kesirlerin tam kısmını. Yüzde birler b. Onda birler b. 2. 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b.A. 5. 1 1 ve kesirlerinin. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 2 . Birler b. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. Birler b. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. Birler b. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. b.A. . 2 .

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

Karton. karesel. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir.A.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. masanın üst yüzü vb.A. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. a Ç= a+b+c 2. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir. 127 . 1. kâğıt vb. yazı tahtasının yüzeyinin vb. büyük bölgelerin alanlarının m2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel. tabanının. sınıfın belirtilir. alanların ölçümü cm ile. dikdörtgensel bölgelerin. kare ve teknik bilgileri belirtir.Ö. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2.

gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir.Ö. olduğu vurgulanır. 1. [!] Tonun “ t” . • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. ilaç şişeleri. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. 100 mL. süt kutuları. ilaç şişesi vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. Süt kutusu. kilogramın “kg” . yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. kilogram. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. 200 mL. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. bir kilogramın 1000 gram.A. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. Ton.A. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. gerekliliği keşfettirilir. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. diş macunu tüpleri . gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda.

Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. yüzme vb. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır.” anlamına gelmesi gibi. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir. ay.A. 1 yılda 52 hafta vardır. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor. 1 dakika 60 saniyedir. kayak. atletizm. ZAMANI ÖLÇME 2. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Basketbol.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. [!] Artık yıl açıklanır. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. Yıl.38’in. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır.) 129 . 1 yılda 12 ay vardır. hafta. göstergeleri inceletilir. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz.Ö. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır. [!] Saat. 15. 1 yılda 365 gün vardır. Örneğin. gün. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir.A. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır.

Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır.A.Ö. Örneğin. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. 130 . • Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. • Aynı veriler. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez.A KAZANIMLAR 1.

II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .

AÇIKLAMALAR A. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir.Zehirlenme. A.17. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A. A.5. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. 12. 15. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar. 13. çoktan seçmeli.12. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. A. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır.6. 2. A. A. 10. A.3. eşleştirme.3. A. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder.10. 3.19.17. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. A. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.Yetişkinler model.7. omurga. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur. 19. A.ÖĞRENME ALANI: A.1. 7. bulmaca. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru.2.İskeletin temel kısımları kafatası. Besinlerin tazeliğinin. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir. A. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. A. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. 132 . Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.13. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. 18. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. göğüs kafesi. kelime ilişkilendirme. A. yaralanma. 11. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. 5. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. İskeletin temel kısımlarını tanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. A. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. 16. A.8.15. 8.10. ağız-diş sağlığına özen gösterir. Diş sağlığı için beslenmeye. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. levha. yanık.1. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar. A. kollar ve bacaklar olarak verilir. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır. 14. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir. 9. 4.4. 17. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir.

katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin. “Nasıl ölçülür?”. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder. Maddeleri. B. Isı farklılıklarının karşılaştırılması. 4. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir.8. buzun suya dönüşmesi). 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. B.5. B. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. 13 Karışıma örnekler verir. Çözünme. 6. bulmaca. boşluk doldurma. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. Bulundukları odanın. 8. 9. g ve kg cinsinden ifade eder. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması.6.1. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. 133 . 12. 11. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. AÇIKLAMALAR B.6. şekerin su içinde çözünmesi). 7. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım.4. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir.Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi.Yetişkinler. “Bir litre süt ne demektir?”. B.ÖĞRENME ALANI: B. B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması.14 Erime. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar. 5. B. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. 2. 10. bilim ve akıldır.10. akran değerlendirme formu.2. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. 3. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu. B. katı. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar.

9.8. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. 134 . ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. 11. akran değerlendirme formu. çeşidi. Yetişkinler. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir. 8. göz sağlığını C.9. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. çoktan seçmeli soru. Yetişkinler. boşluk doldurma. soğutma. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır. C. Ses yalıtımı. 3. 9.a. doğrama. temizlik vb.) sınıflandırırlar.8. C. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. 2.12. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Yetişkinler. ses kaydı. C. yetişkin değerlendirme formu. 4. yeri.b. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. 6. 5. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir.10. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim. konumu. Işık kaynağının parlaklığı. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar. ISI. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C.Yetişkinler. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur. 7. C.Yetişkinler.ÖĞRENME ALANI: C. maliyeti vb.2. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar. 10. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar.

5. D. 3. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır. kısa cevaplı soru. D. D. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. D. meyve vb. akran değerlendirme formu.3. setleme. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D. D. Kök.8.2. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. D. D.4. ağaç dikmek.8. çoktan seçmeli soru. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. AÇIKLAMALAR D. çiçek ekmek.Atatürk’ün 1930 yılında. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur.11. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. etkinlikler düşünülür.9.“Uzun süre bekletilen yemek. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. Çevresindeki kirliliği fark eder. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder.). D. 5. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur.ÖĞRENME ALANI: D. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. 9. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır. çöp toplama kampanyası vb. D. D. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir. 135 .Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir.7. boşluk doldurma. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1. yetişkin değerlendirme formu. 6. 2.10.12. 7. İnsanın çevreye etkisi. 4. 8. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak. 11. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır.6. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar. D. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. 10. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir.1. D. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır.9.9.

Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır. Güneş’in Dünya’ya göre. Deprem tatbikatı yapılır. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar. 2.10. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır.1. 136 .ÖĞRENME ALANI: E. 3.8. 4.4.8. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. Güneş. Depremlere karşı önlem alırlar. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar.Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. Yetişkinlere. E. boşluk doldurma. 7. Depremlerin nedenini açıklar.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. 5. E. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. 10. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. E. 6. yetişkin değerlendirme formu. 9.5. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır. AÇIKLAMALAR E. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. Güneş. E. akran değerlendirme formu. Ay’ın evrelerini. çoktan seçmeli soru.3. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır.7. Güneş. 8. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir. E.2. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. E. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. kısa cevaplı soru. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. E.

KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .II.

2.3. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. 3. A. kavram haritası.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır.4. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir. AÇIKLAMALAR [!] A. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır.3. bu maddeler hakkında konuşulur. . A.4. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar.4. 4. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir. Bu öğrenme alanında açık uçlu.ÖĞRENME ALANI: A. AİLE. A. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek. A. A. .1. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

7. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur.7. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir. B. 6. Atatürk inkılaplarının.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.ÖĞRENME ALANI: B./2. B.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır. 2. 3. 1. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B. B.4. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B.5.4. AÇIKLAMALAR B.1. Demokrasinin özelliklerini kavrar.5.3. 139 . ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1. B. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. B.6. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. 5. Bu öğrenme alanında açık uçlu. B.3.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar.5.4. kavram haritası. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. 4. B.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. C. Fen ve Teknoloji: C. Bu öğrenme alanında açık uçlu. 4.ÖĞRENME ALANI: C. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır. C. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar. körfez. C. 5. Fen ve Teknoloji: C. Matematik: Metre-kilometre. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir.7. C.8. C. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. C. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. C. Plan. ada kavramları üzerinde durulacaktır. metresantimetre bilgisi kazanırlar.5. C. 2. 2. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar.6. Depremlere karşı önlem alırlar. vadi. 8.7. C. kavram haritası. 7.8. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar.1.9.7. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır./C. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir./C.1. 6. C. AÇIKLAMALAR [!] C.1/7. Ülkemizin doğal yapısını tanır. Afet Eğitimi: 1. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır. 3. C.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır. Dünyanın şeklini açıklar. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.3. Plato.7.3. ova. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. kroki. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular.9. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. 3. 140 . ölçek. 9. Depremlerin nedenini açıklar. C. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. harita ve yön kavramlarını açıklar. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.8. 9. C.

AÇIKLAMALAR D. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır. 3.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. D. 2. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. D.1.6. 6. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. D. D. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar. D. 141 .2.1. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. . kavram haritası. 2. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar.3. 4.5.6. Tüketici olarak haklarını bilir. Bu öğrenme alanında açık uçlu. 5. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır.ÖĞRENME ALANI: D. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.

çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1.3. 2. E.ÖĞRENME ALANI: E. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur. 142 . eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.4. E.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar. 4. 3. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir. E. Sınıf gruplara ayrılır. kavram haritası.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır.1.2.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır. AÇIKLAMALAR E.

III. BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

Hazırlık 2. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. Okuma yazma öğretimi aşaması. İlk basamak. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. dört basamaktan oluşmaktadır. sesi hissetme ve tanımadır. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. Okuma yazma öğretimi 3. Hazırlık aşamasında. tanıtılacak ses. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. yetişkinler. genel hazırlık.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. Yeni bilgi. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. birikimi. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. Okuma yazma öğrenme. Türkçenin dil yapısı. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. sınıf ortamına. Bunlar: 1. Yetişkinin öğrenme isteği. üç temel aşama bulunmaktadır. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak. Ses Temelli Cümle Yönteminde. Bu aşamada. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. ses temelli cümle yöntemidir.

okunanların görsellerini yorumlama. Kalem tutma b. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. cümle ve metin oluşturulur. Yazmaya Hazırlık a. tekerleme vb. anlamlı heceler. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. okuma. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme. Öğretmen. Hazırlık 1. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. ( / \ ) ) 146 . tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. öneri niteliğindedir. Hızlı ve anlayarak okuma. fıkra.İkinci basamak. Genel Hazırlık Tanışma. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. Düzenli çizgiler çizme 1. yetişkinlere kısa masal. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. sınıf ortamını tanıtma. Harf. 1. yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. Üçüncü basamakta. yönetim birimlerinin yeri. resim ve işaretleri inceleme). kelime. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. kantin). Bu basamağın sonunda. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. sayfalarını çevirme. öykü. kitaplıktan yararlanma. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. pano. kitaplarını açma. kapatma.( I I I I I I ) 2.( 3. 3. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. tabela. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. 2. derse zamanında girip çıkma).

Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları. 2. Sesin nasıl üretildiği. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır. b. 2. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. Sesler. genel değerlendirme yapılacaktır. Grupların oluşturulmasında.4. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır. Sesi hissetme ve tanıma 1. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. SES GRUPLARI a 1. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. c. 147 . Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). Grup 2. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. Bilmece sorulabilir. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5. şarkı söylenebilir. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. b. Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. eksiklikler giderilecektir. Her grup sonrasında. d.

Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. b. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. Ölçme ve Değerlendirme a. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. e. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. d. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. 2. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. a. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . b. e. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. b. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. 3. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır.c. Sesi okuma ve yazma 1. c. c. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. b. c. 4. d. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir.

Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir.defterlere yönlendirme yapabilecektir. kendilerinin yazmasını isteyiniz. b. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. 3. 149 . Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır. c. b. Ölçme ve Değerlendirme a. Harfi. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. Kelime. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. a. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir. 4. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır.

yeni üretilen kelime buldurulur. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. d. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. b. Tahtaya gösterilmesi. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. Bunların arasından. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. Anlamlı heceler. 4. e. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. 2. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. şarkı söylenebilir. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz.a. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. Sizinle birlikte. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. arkasına sessiz harfi yazınız. bir öykü oluşturulabilir. Ölçme ve Değerlendirme 1. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. 3. f. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. c. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur.

bir tarafına “a” yazınız. 6. Buldum yerde bir erik. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. Şarkı söylenebilir. Bu amaçla resim. 5. Kaptı bir alageyik. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. 3. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. canlandırma yaptırılabilir. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. 2. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. 4. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. ufacıktım. Bir öykü oluşturulabilir. Resim a A al Resim l L 151 . Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. “Alageyik” şiiri okunabilir. 1. Top oynadım acıktım. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz.) Alageyik Çocuktum.

Ölçme ve Değerlendirme 1. 3. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir.bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. “Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. Ancak sayıların yazılışı. sonra büyük harfi tahtaya yazınız. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. 1. 2. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . yetişkinlerin 1. Sayıların yazılışı Rakamları. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Önceki istenebilir. 152 . İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. a. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. 2. Önce küçük harfi. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada.

amaca ulaşmak için 153 . bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. karşılıklı görüşler ortaya konurken. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. Bu yöntem. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. 3. Bu yöntem. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. yetişkinin konuyu yaparak. yaşayarak öğrenme yoludur. Bu yöntem. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. Yöntem.B. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. Bu yöntem. 5. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. Anlatma. bilimde. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. 1. 2. Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. daha çok konunun kavranması aşamasında. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. tartışma. Başka deyişle yöntem. gösterip yaptırma. 4. problem çözme. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında.

Soru –yanıt 4.Bireysel Öğretim Teknikleri 1.öğretme öğrenme sürecini düzenleme.Grupla Öğretim Teknikleri 1. planlama. İkili ve küme çalışmaları 7. tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz. Benzetim 6.Programlı öğretim 3.Bireyselleştirilmiş öğretim 2. Drama ve rol yapma 5. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A. Eğitsel oyunlar B. Gösteri 3.Bilgisayar destekli öğretim 154 . Mikro öğretim 8. Beyin fırtınası 2.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

nasıl. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. İstanbul’a gelerek. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı. Bu devletin. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. bu okullarda iyi eğitim almıştır. Harp Okuluna girmiştir. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. etkili ve güzel kullanma. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. ne zaman. 1. Feyzoğlu. Aşağıdaki metni okuyunuz. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. Mustafa Kemal. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. “Atatürk. Beceriler : Türkçeyi doğru. nerede. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri. millet egemenliğine dayalı. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. 156 . Mustafa Kemal. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir.” Osman G. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır.” Atatürk. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları.

Duygularımız. bedenimize. 157 . etkili ve güzel kullanma. kademe : 15 dakika : Konuşma.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. görsel okuma : Beden dilini yorumlar. yazma. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. : İletişim. Türkçeyi doğru. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1. 2. Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız. 3. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları.

renkli kalem. Kazanım : Grafik okur. Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. kâğıt. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle. Beceriler :Karar verme. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. problem çözme. 158 . kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir. 1. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40.tablo vb.

SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. Yakında liseye gidecektir.” Bu olayı canlandırınız. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim. öğretmenin rehberliği. 3. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir. Canlandırma Seçenekler: 1. 159 . Fatma. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. etkili ve güzel kullanma. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. verilecek kararla ilgili bilgi toplar. Bu istek doğrultusunda karar verir.” der. Tartışmalarını sağlayınız. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir.karar verme. 2. drama yapılması. Kararı tanımlar. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. Annesi. iletişim. Fatma. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. :Türkçeyi doğru. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. :Tahta.

öğretmenin rehberliği. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. etkili ve güzel kullanma. Siz. :Tahta. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. SÜREÇ Ali. 1.TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. 160 . annesiyle birlikte çocuk parkına gider. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. karar verme. Parkın etrafı kirlidir. :Türkçeyi doğru. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. sınıf içinde tartışma. Oyun çocuklar için önemlidir. Bu durum.

Öğretmenin Rehberliği. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. SÜREÇ 1. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. 4. 5. 161 . DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. 6. kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur. Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. kale. anıt. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır.) gezi düzenlenir. 7. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur. : Tahta. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. Sınıf İçinde Tartışma. 2. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze. 3.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. kalıntı vb.

çatlakları olan evlerle bakımlı.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. yer yer sıvaları dökülmüş. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. Bu fotoğraflarda bakımsız. Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. Belirlenen özellikler tahtaya yazılır. 162 . Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına. sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir.

DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. korkan.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. şaşıran. 163 . Sevinen. üzülen. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.

Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. Cumhuriyet. laik ve sosyal bir hukuk devletidir. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir. neden-sonuç ilişkisi. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. İnsan haklarına saygılıdır. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. Cumhuriyet yönetimi. devlet organlarının. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı.Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi. millete ait olmasıdır.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. Yaşama hakkı. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. Türkiye Cumhuriyeti. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. Aynı zamanda demokratik. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. gücünü milletten alır. Beceriler : Araştırma. konut dokunulmazlığı. vatandaşlar eşittir. 164 . halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. Cumhuriyet. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. düşünce. devlet yönetiminde söz sahibi oldu. din ve vicdan hürriyeti. bilim. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. sanat. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil.

fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler.Satıcı. Bu şekilde haklarının olması. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir. İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar. Halıları kontrol eder. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey. DEĞERLENDİRME 1. Hülya Hanım. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 . kalitelerinin düşük. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. On gün sonra. satıcı. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür.Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3.senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır.

Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. Atatürk hangi okullara gitti? 3. SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. tahta. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. araştırma. 1. Cumhuriyet nedir? 5.

drama etkinliği. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu. Ortam : Atatürk Köşesi. bu Mehmetçiktir. perişan hâldeki askere seslendi. Bu sesi tanıyordu..Üzülme çocuğum! Gel benimle.Niye ağlıyorsun? Er irkildi.Düşman memleketi bastı. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2. Birden doğruldu.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. dedi. derin bir soluk aldı. Yolda üstü başı yırtık. Bu yüz ona hiç yabancı değildi.Asker ağlamaz arkadaş!. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti. Mustafa Kemal. . Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er.Sonra. . kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. silahsız bir er gördü. İşte. . postalları patlamış. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . Mustafa Kemal’in Anadolu’da. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. başını kaldırdı. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. DEĞERLENDİRME 1. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. Beceriler : Araştırma Araç-Gereç. Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal. öğretmenin rehberliği.

ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme. sonra işlem yaptırılır. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var. iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. ilişkilendirme. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı. 168 .

Ali. 1. bölme işlemine dönüştürerek açıklar.. paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. paylaştırma 2. • Ardışık çıkarma işlemini. Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker.• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 .

tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. İşlem hatası yapmış.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. 7 saatte kaç km yol gider? 7. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. 3 170 . 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. Mağazaya 100 YTL verdi. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. 4. . Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2. akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. Geriye kaç liram kaldı? 6. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Doğru cevabı bulmuştur. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. Problemi anlamış. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme.100 YTL verdim.15 YTL ye bir kazak aldı. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. : Matematik : 1. Bir marketten. Hülya. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş.

• Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. Acaba toplam kaç gömlek.kademe : Veri : Tablo : İletişim. Yahya annesine 8 çift çorap. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur. kendine de 2 gömlek . Burcu. Ece. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. 2 pantolon. Ahmet. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. akıl yürütme. kazak. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. 171 .HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. Ahmet. 2 kazak ve 3 etek almıştır. Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. Selin ise annesine 4 gömlek. Burcu. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. pantolon. Ece. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. sıklık tablosu oluşturmaları istenir. kazak. babasına 1 gömlek. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. Burcu. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. 4 etek. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. pantolon. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır.

: Matematik : 1.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. Evden eve eşya taşıyan bir şirket. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. 172 . CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Birinci aday 146. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. akıl yürütme.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. Problemi anlamış. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Doğru cevabı bulmuştur. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. İşlem hatası yapmış. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. 1. Benzer bir problemi kurabilmiş. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Cevabı kısmen kontrol etmiş. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş.

akıl yürütme.kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. a. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. 5 6 b. Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır. Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. b. 1 3 d. 7 12 2. 3 8 c. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız. a. 173 .

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . Kontrol listeleri. 3. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. özellikle de fen konuları için. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. yetişkinlerle işlediği her kazanım için. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. 2. Her yetişkini değişik özellikler. yetişkinlerin hatırlama. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. konuşma. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Sözlü sunumlar. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. Öz değerlendirme. Öğretici. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. yapılmalıdır. 5. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. Öz değerlendirme. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. dil eğitimi. 4. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. Sözlü sunum Sözlü sunum. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır.

. Öz değerlendirme. 176 . madde kökü ve seçeneklerden oluşur.üç neden belirleyin. Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. Bir test maddesi. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Kısa cevaplı maddeler. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz. . Bu tür testler. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır. ne. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir. bilgilerin.. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir.. Madde kökü. “Kim. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır.iki benzerlik yazın gibi).. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Çoktan seçmeli dersler daha çok. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. Yetişkin. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır. Kısa cevaplı testler Bir kelime. İki türü vardır: 1. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır.çalışmaları. sorunun cevabını kendisi yazar.. Yetişkinlerden. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

) uygun konuşur. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Farklılıklara (fiziksel. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. ahlaki. gösterir.) karşı hoşgörü kültürel. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. uygun konuşur. Planlı yaşama becerisi kazanır. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. yönergeleri uygular. Şekil. işin vb. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. 180 . kullanılabilecek malzemeleri listeler. Çeşitli mekânlarda. Kişisel ilgilerini. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. manevi. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. yangın. Kendisini. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. aşamalarını anlatan sel. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. sosyal vb. cevaplar. Duygu. Bir etkinliğin. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.YETİŞKİNLER I. ifade eder. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. yollardan haklarını arar. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. İş birliği yaparak yazar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. İş birliği yaparak yazar. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. etkilediğini açıklar. zihinsel vb. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. İletişim sırasında göz teması kurar.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. çığ vb. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder. acil bir durumda (deprem. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar.

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. yardım isteme vb. etkinliklerden haberdar olur.). Topluluk önünde kendini ifade eder.(temizlik.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. beslenme. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. adres-telefon bilme. Zamanı düzenli kullanır. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. 181 . Günlük yaşam becerileri geliştirir.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. yapılması gerekenleri açıklar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 182 .) uygun konuşur. Girişimcilik Şekil. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Dilek. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. Harita ve kroki okur. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir.ahlaki sosyal vb. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. alarak konuşur. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Atatürk inkılaplarının. Çevresindeki kirliliği fark eder. alınmasına yönelik girişimde bulunur. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler.manevi. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler.YETİŞKİNLER II.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. 10. Bilgilendirici yazılar yazar.kültürel. Tüketici olarak haklarını bilir. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. hesaplar. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder. (millî. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır.

problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. ay. sosyal vb. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. metre. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. Beden dilini yorumlar. belirtir. kültürel. ilişkileri açıklar. haberleri. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. yazar. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. verebileceği zararları ifade eder. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 183 . kilometre. dergi. düzenler. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. ahlaki. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. uyarır. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Yıl. manevi. mesajlarını fark eder. anı vb. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. işin vb. Bir etkinliğin. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. gün. düşünceleri sorgular. teknolojilerinden yararlanır. Kazanım spor türlerini bilir. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. üzerindeki etkilerini belirtir. Kendi duygularının farkında olur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük.Kariyer Bilinci Geliştirme 13. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. hafta. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar.) uygun konuşur. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir.

mecazlar. Tek parça durumuna getirme. tasvir etmek. ikmal. tahayyül. : Töre bilimi.). B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. tahlil. “Çevrem”. ahlak bilimi. Muhtariyet. “Ülkem” temaları). : Bütüncül olma durumu. deyimler. Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. Takat sınırı. P : Başarım. tamamlama. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. aydın. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. dergi. İ : İmgelemek işi. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. : Bilim.SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. atasözleri vb. : Bir sanat. gazete vb. M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. münevver kimse. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan.

problem çözme yeteneklerini tanır. öteki insanlarla iletişimi. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. : Herhangi bir kurala. kendi duygularını. sürecin kendisidir. Katılımcılar. yaratıcı drama yoluyla. heyecanlarını. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. 185 . inkar.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme.

238. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı.Güzel Konuşma. Göğüş. 3. MEB. Eskişehir. Nas. 130-133. basım. Nobel Yayınları. 22. 18. 19. 176. Türkçe. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 60. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. 237. 4. Ankara. basım. 175. 1996. 2001. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Mehmet. Cevat. S. Beşir. 2004. Ankara. s. Beşir. Cemaloğlu. 1995. Pegem Yayıncılık. Özcan. Akşam Sanat Okulu Matbaası. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. 2000. Pegem A Yayıncılık. 1978. S. 33-36. s. Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. Ankara. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. Recep. Ankara. O. Mayıs 2002. Ankara. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. ss. Türkçe Öğretimi. Bursa. Güleryüz.G. Sözlü ve Yazılı Anlatım.KAYNAKLAR Alperen. Sarı. Öğülmüş. basım. 36. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. 186 . Kılıç. Hasan. 1982. 129. Çukurova Üniversitesi. s. İmaj Yayıncılık. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). Eylül 1999. 4. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 37. Nobel Yayıncılık. 2004. 227-229. Ezgi Kitabevi Yayınları. Akşam Sanat Okulu Matbaası. İlköğretim Türkçe Programı. Geray. Şubat 1991. Necati. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Demirel. Halk Eğitimi. basım. Nusret. Ankara 4. s. 2. 1. 87. 1989.4. ss. Ekim 2000. 39. 239. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. İstanbul 1990.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. 1997. Feyzoğlu. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı. Ankara. Pegem Yayınları. 71. Göğüş. 2. Mediha. Ankara. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. Erkan. Ankara. s. 2004. 86. 59.

61 ve 63. 115.Özdemir. Ömer. A. 164. 77. 187 . Konuşma Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. Suat. Beşir. Ankara. Yalçın. (yüksek lisans tezi). Eskişehir. Türkiye İş Bankası Yayınları. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi. Sezer. Kemal ve Doğan Uçar. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. 1978. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). Ersin. Şubat 1991. 1999. s. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme. Ayhan-Oğuzkan. Niğde Üniversitesi. 2002.Göğüş. Özgür. Ferhan. 2001. 78. Emin. s. Taşer.Saygın.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful