T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV .Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II.

istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. 1. zihin. 3. hür ve bilimsel düşünme gücüne. ailesini. yapıcı. kişilik ve teşebbüse değer veren. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. Beden. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. Türk milletinin millî. ahlak.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. ahlaki insani. geniş bir dünya görüşüne sahip. beceri. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. İlgi. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. Türk milletinin bütün fertlerini. 1 . koruyan ve geliştiren. 2. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı. vatanını. insan haklarına saygılı. topluma karşı sorumluluk duyan. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Hayata. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. değerleri. cinsiyet. Değişim. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. 3. bilgi. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. Yetişkinlerin bireysel. 2. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. tutum. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. Yaş. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. inançları ve tutumları oluşmuştur. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. 2 . beceri ve tutum kazandırma.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. 4. algıları. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir.I. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. beceri. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. içerik. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. toplumsal rollere sahip olmuş. birtakım bilgi.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. Yetişkinlerin. Yaşadığı toplumun farkında olan. Program. Olaylar ve olgular. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. yazma. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. ekonomik. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır. politik vb. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. Dil bilgisi. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. yurttaşlık bilincine sahip. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. okuma.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. konuşma. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. Günlük yaşamında. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. başkalarının haklarına saygılı. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış.beceriler. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. Türkçe bölümü. iş yaşamında. 6 . öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. dinleme. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır.

Türkçeyi Doğru. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . matematik.Türkçeyi doğru. TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. yaşam. Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır. günlük hayatında gerekli okuma yazma. etkili ve güzel kullanan. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. Paylaşım. sosyal. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır.

İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. okuma. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. konuşma. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir. Bu yöntem. dinlemenin önemi. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. Dinleyici. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. yol tarif etme. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. yazma. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. haber. 8 . Gerçekten de konuşmayı. Dinleme. Dinleme. Okuma yazma öğretimi. Konuşma ile dinlemeyi. bildiri. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. Bunlar dinleme. bilgi almanın. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. Arkadaşlık. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. bugün daha da artmıştır. Bu bakımdan yetişkinin. Toplum yaşamında okuma. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. Telefon konuşmaları.

c) Okuma Okuma. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. b) Konuşma Konuşma. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. göz satır üzerinde sıçrar. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. cümleleri. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. dinleyicileri daha kolay etkiler. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. 9 . Konuşma. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. bireyin metni görüp algılaması. düşünce ve duyguların başkalarına. Günümüzün demokratik toplumlarında.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. uygulanır ve yaşatılır. Okuma. duygu 2. Okurken. dinleyenlere konuşur. İyi konuşanlar. Bu. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. şu ögeleri kapsar: 1. Demokrasi. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. Konuşma. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. sözcükleri. yazıyı. Düşünce. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. konuşarak anlaşırlar. toplumun oluşmasında etkilidir. Okuyan kişi sözcükleri tanır. konuşma ile kurulur. Dil 3. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. Okumada temel amaç. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. Başka bir deyişle. konuşmanın önemi daha da artmıştır. başka deyişle insanlar. kaymaz. algılama ve kavrama sürecidir. Konuşma. sözlü olarak bildirilmesi yoludur.

sesli okumaya göre daha hızlıdır. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. ses bantları. Yazma. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. Yazmak. İyi okuyan. sessiz okumayla olur. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. Kısaca. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. Yetişkinler. Sessiz okuma. Göz. düşündüklerini. grafik. hızlı okuyup zaman kazanılır. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. duyduklarını. kasetçalar.sözcükleri tanımakla sağlanır. temel amaçlardan biridir. Okuma yazma öğretiminde. rakam. d) Yazma Yazma. Düzgün yazmak. sembol. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. çok okuyan. Kademe Öğretim Programında. düşünce. Yazmada şekil. CD). Bilgi edinmeye dayalı okumalar. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. Bundan ötürü I. harf birer yazmaanlatma aracıdır. duygu. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. rakam ve harflerin. grafik. uzun tekrarlar sonucu. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. konuşulanları yazıya dökmektir. gözle okumadır. ses organları devreden çıkar. her sıçramanın ardından duraklar. teyp. Sessiz okuma. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. gelen uyarıcıların algılanma. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. özellikle yetişkinlerin I. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. işitsel (radyo. yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. Sessiz okumada.

hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. Burada. Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. sinema. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. Afiş. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. “Ben ve Ailem” temasında. “Çevrem” . “Çevrem” temasında. yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). kitlesel olan. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. sosyal ilişkiler ve kurallar. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır. maket.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. Programda. insan hakları. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. Görmeye dayalı araçlar. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. televizyon. “Ülkem”. Radyo. karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. Ailem”.

Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 11. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. özgüven duyabilecektir. 10. 12 . Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. dikkatli. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. estetik duygular geliştirebilecektir. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 3. 9. beceri. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. Model kurabilecek. 14. 15. T. 4. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 6. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. 5. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. Araştırma yapma. 2. Programla.C. ilişkilendirebilecektir. 12. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. 13. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. 8. Sistemli. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 7. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir.

beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır.C. T. 13 . MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Bunlar: 1. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. Dinleme 2. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Programla. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. dilin yapısı. Konuşma 3. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. beş öğrenme alanına yer verilmiştir. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. Programda fen konuları. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. okuma. Okuma 4. konuşma. T. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir. Yazma 5. yazma.C. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. Türkçe dersi programında. Dil bilgisi. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır.TÜRKÇE Türkçe programı.

Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. Maddeyi Tanıyalım 3. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. Işık ve Elektrik 4. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. Isı. 6.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. T. kavram. 5. ahlaki. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. 2. 3. Millî kimliği merkeze alarak. 7. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 8.C. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. 4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Bilgi. Canlılar Dünyası 5. Vücudumuzu Tanıyalım 2. Yetişkinleri düşünmeye. 14 .

beceri. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. Atatürk ve Millî Mücadele). öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. 2. KAZANIMLAR Kazanımlar. Askerlik Hayatı. tutum ve değerlerdir. 11. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. 15 . Kazanımlar. 10.9. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. Yani birinci kazanım. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. 3. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. 12. Öğrenim Hayatı. Kazanım. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları.

ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. görüşlerini açıklayarak. yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. Örneğin. Özel Eğitim. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. Girişimcilik. yöntemi. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. 16 . araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. kazanımların içeriği. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. Sağlık Kültürü. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Etkinlikler. bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Kariyer Bilinci Geliştirme. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. Öğretmen. sorgulayarak. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi.

görüşme. araştırma. :1. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. Türkçeyi doğru. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi.19. gözlem formları. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. 4. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir. tonlama. 3. Dinlediğini Anlama 1. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. şekil. 2. Duyduğu sesleri ayırt eder. bilgi ve becerilerini kullanması. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. Vurgu. grafik. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.16. tonlama ve telaffuza dikkat eder. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması.1. 2. bilgi teknolojilerini kullanma. beceri. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2. tutum ve değerlerdir. fotoğraf : 2. öz değerlendirme formları. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür.2. kişisel nitelikler. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları. 2. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. Dinlerken vurgu. yaratıcı düşünme karar verme. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. etkili ve güzel kullanma.1. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. diğer dersler. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme. AÇIKLAMALAR 2. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2.3.4. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. problem çözme.

KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 .II. BÖLÜM I.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

1. 1.6. 17. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. l. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir. Dik. Görsellerde gördüklerini betimler. Bir dizi görsel arasından. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. Harfleri.4. Düzenli çizgiler çizer.11. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir. 15. Duyduğu sesleri ayırt eder. Hazırlık yapar.1. 1. ayva.18. Kitabını özenle kullanır. Tanıtılan sesi. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir.3. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. 5. Kalemi başparmak. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap. Söyleneni yazar ve okur. 10. 11.6. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. “a.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1. 4. 1. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. erik. 3. AÇIKLAMALAR 1. 1. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. 1. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. 20 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 12. arasındaki mesafeyi ayarlaması. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir. 14. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir.2. 13. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. 2. 6. yatay.8. diğer sesler arasından seçmesi. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi. düşüncelerini. 1. defter. 8. Duygularını. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. Kelimelerden cümle oluşturur. Kalemi doğru bir şekilde tutar. yazar ve okur. ”armut.5. 1. 16. Uygun bir duruş alması. yorumlar. Kendini tanıtır. 9. 18. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. çalışma kitabı vb. 7.

görüşme. 1. 3. 2. gerekli olmadıkça konuşulmaması.1. söz isteme. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. gözlem formları.3. gerekli araçları hazırlaması. 21 . öz değerlendirme formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. saygılı olma. Üç ayrı resim üzerinde. kendini konuşanın yerine koyma vb. 1. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1.2. Konuşanın sözünü kesmeme.1. Uygun bir oturuş şekli alması. Görgü kurallarına uygun dinler.3. 1. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. Dinlemeye hazırlık yapar. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.

Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi. gözlem formları. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi.1. 2. Dinlediklerini zihninde canlandırır. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 7.6. Dinlediğini Anlama 1. 8. 2. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması. Bilmediği kelimenin anlamını. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. 2. Dinlediklerinde dil. nerede.2.10. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi. Dinlediklerinin konusunu belirler. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. nasıl. nasıl. 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.den yararlanılması. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe.1. 2. 2. görüşme.8. sunulan görsellerden.4. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. Zihinde canlandırılanların sözlü. Dinlediklerinde ne. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. 2. 2.6. : 2. 4. 2. fotoğraf vb. masal veya metinde. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. 2.1.7. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi. bilgi ve becerilerini kullanması. şekil. 6. 2. 5. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi. ne zaman. ne. 2. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. ne zaman. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 2.4. öz değerlendirme formları.Yaşam Becerisi: B.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. grafik. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 .3. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. cümlenin anlamından. 3. Dinlediği hikaye. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. nerede.7.

16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir.16. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. nerede.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2. 13.11. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. Dinlediklerini özetler. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. 2. 17.16. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. ne zaman.11. Dinlediklerinde ne.14. 15. nasıl.14. Dinlediğini Anlama (devamı) 11. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. yer vb. öz değerlendirme formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. 2. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması. : 2. Dinlediklerinde geçen nesne. 12. kişi. görüşme. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. :2. 23 . : 2.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 14. 2. 16. olay. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. gözlem formları. 2.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

: Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. hemşire. 5. Çocuk bakımı. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. 3. 24 .4. 3.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. 2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.2. soru sorması. açıklama yapması.1.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi. 4. 3. Seçici dinler. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi.3 İstenen bilgiyi seçmesi.5. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Tür. 3. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. gözlem formları. AÇIKLAMALAR 3. öz değerlendirme formları. 3.2.Dinlerken etkileşim kurması. Sorgulayarak dinler. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi. Katılımlı dinler. şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi. görüşme.5. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi. 3. hastalıkları. Metni takip ederek dinler. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi.

4. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. kültürel. 1. 1. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 . : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel. konuşma denemeleri yapması vb. Yaşam Becerisi: C. öz değerlendirme formları. vatana.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. gözlem formları.10. ahlaki. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. . görüşme.3. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. görseller hazırlaması. 3. 8. bilgi toplaması.8. millete saygı göstererek konuşma. 2. karşısındakini incitmeden. Kelimeleri doğru telaffuz eder.6. 1. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi.8. zihinsel vb. 6. Konuşma nedenini ifade etmesi. : 1. manevi. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder. söz alarak. bayrağa. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması.) uygun konuşur.) karşı hoşgörü gösterir.1. 1. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. 5. : 1. Konu dışına çıkmadan konuşur. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. Dinleyicilerle göz teması kurar. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.8. 7.2. sosyal vb. : 1. Konuşmaya hazırlık yapar. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

30. 9.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi. Duygu. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. bu nedenle. istek.9. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 4.2. 7. : 2. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi. Geleceğe yönelik planlarını. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.7. 2. Kendine güvenerek konuşur. İzledikleri filmi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler. bunun sonucunda. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi. : 2. Yaşam Becerisi: A. 5.1. 3. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. gözlem formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. bu yüzden vb. 26 . 2. 8. 6. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. A. görüşme. Yaşam Becerisi: A. Dilek. olayları. 2. : 2.5. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. bunun nedeni. farklı çevre ve ortamları vb. : 2.6. : 2. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.6.7.” sözleri kullanması.1. karşılaştırması. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi. 2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. tiyatroyu. nesneleri.15. 2.1. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 2. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.4.5. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar. AÇIKLAMALAR 2. öz değerlendirme formları. konseri anlatmalarının istenmesi. Kişileri. 2.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü.9.13.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2.

3. 3. çalışma gruplarında. : 3. Yaşam Becerisi: A.26. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. AÇIKLAMALAR 3. gözlem formları. bayramlarda konuşma.1.Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar.1.4.A. : 3.14.4. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. 3. : 3. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Selamlaşma. resmi bir kurumda. Tür. Çeşitli durumlarda. B. 27 . Yaşam Becerisi: A. : 3.2. : 3.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. telefonda. 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. 3.2.4. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma.2. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir. : 3. öz değerlendirme formları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.40. Ailede okulda ve sınıfta. 3.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini.22. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.4. Topluluk önünde konuşur. : 3. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar.1. görüşme. hastanede.2. B. 3. ziyaretlerde. teşekkür etme. toplu taşım araçlarında konuşma vb. 4.1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. tanışma. Yaşam Becerisi: A.1. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi. ölüm ve düğün törenlerinde. İkna edici konuşur. Bilgilendirici konuşur. kutlama.4. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması. 3. özür dileme. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar.15.

5.6. mani. okutulması. Bir masal. 4. gözlem formları. öykü. duraklamaların. 2. Okuma Kurallarını Uygulama 1. farklı kişilere okutulması. deyim vb. Fısıldamadan. 1.3.2. fıkra veya şiirin. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Kitabını. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. : 1. AÇIKLAMALAR 1.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. gözleriyle takip ederek okuma. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. 5. öz değerlendirme formları. konuşur gibi okuma. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. Akıcı okuma. 6. 28 . 3.1. Akıcı okur. Tekerleme. Okumaya hazırlık yapar. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 1. yanlış okumaların yapılmadığı.3. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. öne arkaya sallanmadan. Kurallarına uyarak sessiz okur. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. dudaklarını kıpırdatmadan. görüşme. 1. başını sağa sola çevirmeden.4. 1.

Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. nasıl. Okuduklarının konusunu belirler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.9. 8. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. 12. Yetişkinin.1. 3. araçların.12. 9. 4. 13. 2. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuma öncesi.3. Kullanım kılavuzunda (ilaçların. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. ne zaman. 2.) yazılanları uygulaması. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. temizlik maddelerinin vb.6. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. : 2.11. öz değerlendirme formları. Okuduklarını zihninde canlandırır. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Okuduğundan hareketle. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Yaşam Becerisi: C. gözlem formları. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. nerede. 5. 11. AÇIKLAMALAR 2. 10. 6.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.5. : 2. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 2. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. Okuduklarında ne. görüşme.9. 29 . Okuduğunu Anlama 1. 7. metinde ulaşılan sonuçtan farklı.

görselleri seçme ve eşleme. -lık. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. boşluk doldurma ile yapılabilir. 4. “–cı. çoktan seçmeli. 30 .OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.Ekleri kullanarak kelimeler türetir.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 2. gözlem formları. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. öz değerlendirme formları. Söz Varlığını Geliştirme 4. -sız ” vb. görüşme.2. -lı.

OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5. : 5. Efsane. şiir. arkadaşından aldığı kitapları.4. kendi getirdiği. 5. öykü. Gazete ve dergi okur. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. dergileri okuması. 3. Seçtikleri metinleri okumaları. öğretmenin önerdiği. Yaşam Becerisi: B. Rehber yardımıyla okur. çoktan seçmeli. masal vb. : 5. Paylaşarak okur. metinlerin paylaşılarak okunması. 4. şiir okur.3. öykü. Kitaplıktan seçtiği.2. Serbest okur.3. Tiyatro. öz değerlendirme formları.1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. görüşme. AÇIKLAMALAR 5. bilmece.4. tekerleme. masal. Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. 5. gazeteleri. 5. destan. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. 5. 5. gözlem formları. Tür. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları.5.19. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Fıkra.5. 2.1. görselleri seçme ve eşleme. boşluk doldurma ile yapılabilir. 5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5. 31 .

özel adların aldığı ekleri ayırmada. plan. görselleri seçme ve eşleme. 1. 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. 1. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Harfler. sembol ve işaretlerden yararlanır. kelimeler. 32 . Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.4. konuşmaları belirtmede kullanması. Rakamların kurallarına uygun yazılması. çoktan seçmeli.6. öz değerlendirme formları. kısa çizgiyi. belirlenmesi.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. 1. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı. Yazmaya hazırlık yapar.5.1. uzun çizgiyi.5. Tarih uygun yere./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. ünlem işaretini. yöntem vb. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. Matematik: Rakamları okur ve yazar. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. hitap./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Noktayı. Yazma öncesinde araç gereç. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. Yazılarında imla kurallarını uygular. özel adların ilk harfini büyük yazma. 1. konu. : 1. ilişkili sözcükler arasında.6. görüşme.3. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması.4. kesme işaretini. 1. 5. 2. seslenme. Sıralamalarda sayı. 3. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 6. 1. 4. gözlem formları. virgülü. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. Noktadan sonra büyük harfle başlama. boşluk doldurma ile yapılabilir. : 1.3. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.6. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi.

2. oluş sırasına göre yazar. 2. öz değerlendirme formları. Yaşam Becerisi: A.10. Dilek. acil bir durumda (deprem. Girişimcilik becerisi kazanır. :2. Olayları. 2. fiziksel özelliklerini. sabıka. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması. : 2. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. işe başvuru formu. :2.2. Bir etkinliğin. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. gönderi formu vb. boşluk doldurma ile yapılabilir. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 12. görüşme. görselleri seçme ve eşleme. 13. Bir işe başvuru formunun doldurulması. 3. aile bireylerinin adlarını. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. Özgeçmişini yazarak hazırlaması.10. İmza atar ve anlamını bilir.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. Kendisini. Duygu. yazması. AÇIKLAMALAR 2. 6. İkametgah belgesi. :2.8.12. 7. 2.11. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.5. 2. Yaşam Becerisi: A. 2. 33 . Formları yönergelerine uygun doldurur. Adını-soyadını.8. ::2. çığ vb. yaşadığı yeri vb.4. 11. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. 2. yaşlarını. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 2. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda. 9.1. vekâletname. nüfus cüzdanı örneği.11. 2.5. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. İfade tutanağının yazılması./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. çoktan seçmeli.10. 8.12. 4.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi. senet.19. yönergesine uygun olarak doldurması. Yazısına uygun başlık belirler. gözlem formları. mesleğini. işin vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Çocuklarının sağlık sorunları.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.3. Planlı yaşama becerisi kazanır. 2. yangın. sel. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması. 5. 10.

görselleri seçme ve eşleme. Mani. şiir) yazması. Bilgilendirici yazılar yazar. 5. 3. Davetiye.5. görüşme. tekerleme. Mektup yazar. şiir yazar. şarkı. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. türkü. şarkı. 34 . ninni. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. tebrik kartı yazar. yazar. okuyucuyu bilgilendirmesi. boşluk doldurma ile yapılabilir. Tür. 6. öz değerlendirme formları. çoktan seçmeli.4.2. tekerleme. 3. Dikte etme çalışmalarına katılır. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 3. anı vb. 4. 2. Günlük.5. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. ninni. gözlem formları. AÇIKLAMALAR 3.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. 7.

1. 4.29.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Yaşam Becerisi: C.20. toplumdaki sevgi. : 1. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. anmalar. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. 7.10.15. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi.C. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. TV ) verilen bilgileri. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Reklamlar. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir. dergi. programlar hakkında yorum yaptırılması. spor. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Yaşam Becerisi: C.10. : 1. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. toplantılar. C. 6.8. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma.4. Resim ve fotoğrafları yorumlar.10. Karikatürde verilen mesajı algılar. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder. 8. Televizyonda izledikleri haber. belgesel vb.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. AÇIKLAMALAR 1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. Şekil. çoktan seçmeli.22. gözlem formları. 35 . görüşme.1. Beden dilini yorumlar. haberleri. görselleri seçme ve eşleme. Görsel Okuma 1. 3. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb. 1.1.8. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur. “Bu reklamdan. 1.3. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 1. 2. Bayramlar. : 1. öz değerlendirme formları. boşluk doldurma ile yapılabilir. : 1.4. istekler. : 1.27. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. düşünceleri sorgular.C. 1. sorularla reklamların sorgulanması. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi. Yaşam Becerisi: C. 5. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.18. yöreye özgü sosyal olaylar vb.

bulgularını resimli grafiklere aktarır. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. görselleri seçme ve eşleme. Bilgi. 36 . Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. gözlem formları.2. AÇIKLAMALAR : 2. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Görsel Sunu 1. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 3.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 2.18. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir. boşluk doldurma ile yapılabilir. Bilgi. düşünce ve izlenimlerini resim. çoktan seçmeli. 4.2. Yaşam Becerisi: B. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. görüşme. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. öz değerlendirme formları.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. öfke vb. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir.2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. A. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. Temizliğin. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. 38 .4. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. 3. düşünce ve hayallerini anlatır. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. A. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. Her grup üyesi. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. 1. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur.

Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir.7. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların. Planın uygulanması üzerine konuşulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini.9. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. artan besinlerin neler olduğu sorulur. Fatura okutulur ve yorumlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.8. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Artan besinlerden (ekmek. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır.5. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. A. Sahip kullanır. tavuk suyu vb. Planlı yaşama becerisi kazanır.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır. pilav.6. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 . İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir. olduğu kaynakları verimli A.

TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar. 5.13.11. Daha sonra. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur.10.12. 40 . A. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. Sorun çözme sürecini açıklar. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. Çözümler üzerine tartışılır. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır. Öğretici. Kararların nasıl alındığını. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır.

Çalışmaya. 41 . stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. Stres. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir.17. A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. Daha sonra “O beni üzmedi. Bana Göre Değil Öğretici. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.18. Değişik meslek grupları da yazılır. Müsaade Ettim Yetişkinlere. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. nüfus. A. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir.15. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir.16. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar. 2. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur.14.

Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. 42 . Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. Davranışlarının. Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur. A. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır. 6. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar.19. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır. ailesini ve çevresini tanıtır. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili. empati yapmaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır. Aile bireylerinin duygularına. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir. öfke vb. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. Özel Eğitim: Kızgınlık. Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir.22. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. planlı çalışma becerisi geliştirir. Beyin fırtınası yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.21.20..

Aile içinde birlik. Benim Sorumluluğum “I. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. ailede sevgi. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. “Özür dilerim”.24. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır.27. “Seni seviyoruz”. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. A.26. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. “Affedersin”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir.25. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Anne. Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. Ailesi ile birlikte eğlenmenin. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder. “Sen bizim için önemlisin”.. birlik. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. öfke vb. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. “İyi ki varsın”. A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. A. 43 . Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. Birlikte yapılan etkinliklerin. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Sorumluluk kabul etmenin. Bu hikayeye dayalı olarak. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.23.

Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6).TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. görüşü üzerinde durulur. Önemli olanın. Fotoğrafın sağına olumlu. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Parasını. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. önceliklerini belirleyerek harcar. Para biriktirmenin önemi tartışılır. bunu hoşgörüyle karşılar.30. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. kötü insan yoktur. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. teması işlenir. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. bir yetişkin de anne rolünde olur. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder.29. Girişimcilik: 1. Her insan önemlidir.28. olumlu özellikleri çoğaltmak. Girişimcilik: 1. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. Buradan hareketle. İyi insan. iyi ya da kötü olan davranışlardır. Bu konu üzerinde tartışılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. İki annenin davranışları konuşulur. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir.

Kuralların gerekçeleri tartışılır. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Ülke kalkınması. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici. 7. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder.36.34. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur. A. 45 . Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı.31. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar.35. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur.32. A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir.

A. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. (Temizlik. 46 . Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler.40. Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur.38. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur.41. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. telefon bilme ve kullanma. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. adres. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A.39. A. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir. Farklı mekânlarda. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4). Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1. Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması. nasıl A. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular. Acil durumlarda davranılacağını belirtir. beslenme. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar.42. Trafik işaret anlamlarını belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.37. 2.

TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. diğer rollerle ilişkisi sorulur. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir.4. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. Bu rollerin. B. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. ikişerli gruplara ayrılır. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.2.1. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur. Farkında Değildim Yetişkinler. Rol çatışması üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 . sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. Keşke…. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar. mesleki. Farklı kültürlerin. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. yaşam biçimlerinin.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. Kişisel amaçların. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır.cümleleri kurdurulur. Bu kalıp yargıların. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. Bu örnek olayların kendilerini.

dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler. Kumar. B. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur. Kumar. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir.7. Hataları üzerine durulur. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. B. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır.6. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. uyuşturucu.9. sigara ve alkol kullanımının kendisine. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. B. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. ilaç. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. kişilerin duygu ve 48 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Uygun tepki biçimleri geliştirilir. Örnek olaylar anlattırılır. ilaç. Alışveriş yapılır.8. uyuşturucu. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler .TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.5. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır.

TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder. Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma.12.10. kişilere katkısı ifade edilir. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. B. Akran B. 49 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. Tür. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır.11. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur. B. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar. kültürel özellikleri listelenir. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye.14. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır.13. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir.

işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. 8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Polis mesleğini tanıtır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. Drama yapılarak. bulgularını resimli grafiklere aktarır.18. B. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir. Bilgilendirici konuşur. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar.16. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . B.15. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler.17. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Çeşitli durumlarda. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B.

Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. millî egemenlik kavramları araştırılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. alışkanlıkların olduğunu fark eder. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü.21.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. yerel yönetim. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. kamu hizmeti.23. yansıtan B. masal. Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir. vb. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. Bilgilendirme yapılır.19. Tür. yaşam tarzlarının.22. Efsane. millet. B. öykü. fotoğrafla incelenir. destan. öykü. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. kamu. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. kamuoyu. türkü ve şiirleri inceler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. 51 . Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. okur. destan. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. B. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Sözlük Çalışması (Yerel. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin.20. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. afiş ve broşürler incelenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B.

B. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir. Çevre düzeni. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B.30. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Şikayetim Var. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır.26. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır.25.29. B. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır. Haydi. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Çevresindeki yararlanır. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır.27. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir. Doktora Gitmek Doktora. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 . B. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. B.28. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar.

Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir.32. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Uygulamalı eğitim yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. 53 . Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar. B. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Trafik kurallarına uyar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir.33.31. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar.

Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir.6.1. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. C. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. C.2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Özgür birey olmanın önemini kavrar. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir. C. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır.3. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.5. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir.4. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . 2. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır. i C.

değerlere uygun(milli. Yeniden Doğuş Yok. Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. sosyal vb. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. C. ahlaki. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur.8. Tür. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. Kültürel değerleri algılar ve korur. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C.7. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . C. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir.11. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. 55 . manevi. .10. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). kültürel. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır.9. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.) konuşur. C.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.

Merkezi yönetim birimlerini tanır. Hangisinin hak. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. C. Okuduğunu anlama. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder.12. Neden Merkezi Yönetim (Yerel. Temel haklar ve özgürlükleri bilir.13. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. kamu hizmeti. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir. C. yerel yönetim. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. millet. (kazanım 6). C. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi.16. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.15. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. kamuoyu. 56 . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. millî egemenlik kavramları araştırılır. kamu. afiş ve broşürler incelenir. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. Millî bayramlarımızla.14.

Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır. 57 . Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Sivil toplum kavramının önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. sonucunda ortaya C.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. 2. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu.19. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. 2.17.18. Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir.

C. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. dergi. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir.22. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. haberleri. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir.20.21. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. 58 . düşünceleri sorgular. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. 2. Tür. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder. günlük işlerini bu doğrultuda yapar. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur.

Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. C. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. insanı tüketime zorlayan reklam vb. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur.24. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. Reklâmlar. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . istekler. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar.23. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder. arasındaki ilişkiyi sorgular. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar.25. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması.26. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. den etkilenmemeye dikkat eder.

düşünceleri sorgular.27. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.28. haberleri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. 2. bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. 60 . İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri.

I. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .

A. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Uygun kutular boyatılır. . [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir.Ö. 3. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. birer ve onar ritmik sayar. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. tahtaya yazılır ve okutulur. Rakamları okur ve yazar. 1. onarlı ritmik saydırılır. Rakamlar. DOĞAL SAYILAR 2. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den.

20 içinde geriye birer sayar. arasındaki ilişki vurgulanır. yılın ayları. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. Bir çokluktan. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. KAZANIMLAR 4.A. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır.Ö. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7. Yaşam Becerisi. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. Tahtaya işaretlenen. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. Haftanın günleri. [!] Sıra sayıları. birliklerine ayırarak gösterir. Kalan bir grup nesneyi. Yaşam Becerisi. belirtilen sayı kadarını ayırır. Birliklerin sağda.A.

aynı türden 12 bardak. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır. 12 silgi vb. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. Belli bir sayı seçtirilir. nesnelerden gruplar oluşturulur. nesnelerin sayısının bir deste. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. .A. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. 64 . onluk taban blokları vb. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. . onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. 10.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. 10 kuru boya vb.A. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. KAZANIMLAR 8. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. sayma çubukları.Ö. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. fasulyeler. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem.

32. KAZANIMLAR 11. 100 içinde ikişer ve beşer. 1. söyleyeceğin sayı nedir? 65 .Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. 4.A. dörder. 36. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır. 28. 12. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. 2. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. 3 6 9 12 15 3.A. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. Doğal sayılarla çarpma. 24. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. 40 5. 20. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde. Örneğin üçer ritmik saymada. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . kaç tane saydığının kaydı tutturulur. 15 oldu. 40 içinde dörder. söylediğin sayı nedir? 6. bölme ve çıkarma işlemleri. 5. 3. 8. … 5 tane 3 saydım. 16.

Sayı örüntüleri oluşturur. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir.Ö. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. [!] “Büyük”. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. • 4. AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. ⎯ . 66 . 7. 16.A. 10. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. 15. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 14.A. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. KAZANIMLAR 12. Önce onlukların sayılarına baktırılır. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır.

cetvel modeli üzerinde belirletilir. . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız.Ö.A.A. 67 . Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir. Bu grup. 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 9 onluk. KAZANIMLAR 16. 95’ten küçük sayılar seçtirilir. 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. 1 birlik 9 onluk. Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . onluklara böldürülür. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 9 birlik.

19. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.Ö. mesafe. 40 5 birlik Birler b.A.) araştırıp sunmaları istenir. süre vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. 68 .A. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. KAZANIMLAR 18. 200 4 onluk 245 Onlar b. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını.

verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir.b. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı.A. iklim v. nüfus. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir.A. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Yaşam Becerisi. 69 . AÇIKLAMALAR [!] “<” . Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. DOĞAL SAYILAR 21. 18. “>” ve “=” sembolleri kullandırılır. faktörlerin ilişkisini kurar. KAZANIMLAR 20. sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. 325. 687.Ö. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

A. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 73 . Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. ekleme. 5. 20’ye kadar olan doğal sayıları. basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur. 6.Ö. KAZANIMLAR 4.A. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma.

[!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. Birlikler toplatılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. 74 . Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır.Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır. önce birlikleri. Eldeli toplama işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8.A. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. KAZANIMLAR 7. Birliklerin toplamı.A. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. olarak düzenlettirilir. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 10.A.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Verilen sayılar. işleminde verilmeyen sayı. Toplamları 100’ü geçmeyen. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. 11. 23+ □ =36 belirletilebilir. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb. 75 . KAZANIMLAR 9.Ö.

A. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. ∆. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 .A.Ö. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ . Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır. 27’nin 30’a. KAZANIMLAR 12. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . 13.

50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır. 80 + 11 = 91 Problemler.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. KAZANIMLAR 14. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 16.A. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. 77 . 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. 15. • Onluklar toplatılır.A.Ö. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. [!] Problemler.

) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. 5–5=0 [!] “Eksilen”. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. çıkartılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme.A. 3. “çıkan”. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2. defterler. kitaplar. sayı çubukları. ayırma işlemleri yapılır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. onluk kartlar vb. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. . fasulyeler vb. [!] Onluk bloklar. silgiler. 78 . birim küpler. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin. etkinliklerle fark ettirilir.Ö. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. Onluk kartlar. … ). durumlarla çıkarma fark ettirilir. 4. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Çıkarmanın ayırma. kâğıtlar vb. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. modellerden biri seçtirilir. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. 1. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.A.

A.A. istenilen kadarı ayırtılarak. KAZANIMLAR 5. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . Birliklerin farkı buldurulur. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. Eksilenin birliklerinin. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. Bundan. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 6. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Bu sonucun. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir. 7.Ö. Eksilenin bir onluğu. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.

[!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. gibi semboller kullandırılır. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. 53’ün 50’ye.A. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır.Ö.A. üzerine sayma. ∆. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. 9. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Öğrencilerin. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. eksiltme. KAZANIMLAR 8. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 324 – 125 işlemi. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. sorularla buldurulur. [!] İlk önce 10 içinde. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. 80 . [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. Eksilen veya çıkan buldurulurken. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. çıkarmanın azaltma. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. vb. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır.

Sonuçtan. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. çözdürülür ve kurdurulur. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Yetişkinlerin. AÇIKLAMALAR 13. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. 14. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler. KAZANIMLAR 12.A. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. [!] Problemler. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır.A. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 81 .Ö. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. sayma ve modellerden yararlanılır. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini.Ö. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 1.A. Bu toplamın. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır.A. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 82 . 4. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir.

37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. Birler b. KAZANIMLAR 5. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6.A. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Yüzlük tablosunda altışar sayarken. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.A. Birler b. Yüzler b. Onlar b. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. 8.Ö. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Yüzler b. [!] Yüzlük tablosundan. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. Çarpım tablosunu oluşturur. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Onlar b. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. 7.çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Eldeli çarpma işlemini yapar. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 .

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce.A. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır. Çarpma işleminde.Ö. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. Doğal sayılar 10. 84 . En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Problemler. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 9. 11. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Problemler. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.A.

4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. birerli. ikişerli.A. 2. depremzede ailelere dağıtılacaktır. sonra işlem yaptırılır. üçerli. 1.A. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. 3. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. model kullanılarak çözdürülür.Ö. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir.

AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. bölen. [!]Bölme işleminde bölünen. 86 . 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. . yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. Problemler. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. [!] Bölme işleminde. “bölen”. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir. Okuma yazma dersi. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. KAZANIMLAR 4. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak. [!] Problemler. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. bölen. Yapılan işlemlerde “bölünen”.A. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. bölüm.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.Ö. 5.A. [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur.

[!] Kesrin biriminin. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. Buna dayanarak bütün. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. [!] Pay. KESİRLER 2. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. 1. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir.A. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. 0 1 2 1 87 . örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. kesilebilen. Kağıt. kesir blokları.Ö. Bütün. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz.A. eş parçalara katlanabilen. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir.

masanın. kürdan. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. 2. kâğıdın kenarları. 1.A. dikdörtgenin.Kare. dikdörtgen. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu.A. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. sıranın. Karenin. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası. tel vb. kitabın. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. üçgen ve çember modellerini oluşturur. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. plastik çubuklar.Ö. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. dikdörtgen. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. nesneler kullanılarak kare. çubuk makarna. 88 .

Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. Örneğin.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. . 89 .Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. 300 cm = 3 m vb. problemler. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. 1. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. 5. [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır.A. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. 2 santimetre = 2 cm. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir.1 metre = 1 m vb. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. gibi. 3.A.

sonunda. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir.A. . Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. tahta vb. çokgen olarak isimlendirilmez.kısa kenarı 10 m. şekillerin. resim. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 3.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın. hesaplattırılır. 90 . KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. fotoğraf.uzun kenarı 15 m dir. ÇEVRE uzunluklarının 2. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır.Ö. gergin geçirilmesi istenir. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.A. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır.

yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur. Okuma yazma dersi. olacak şekilde olmalıdır . Öğretmen masasının 1. Bir yüzeyin alanını. A4 kağıdı. standart yüzey alanını bulmak için. 91 . Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder. tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. [!] Birim ölçünün. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2.Ö. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır. 38. karo vb. A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Sosyal beceri. Kitap. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. 39) PARALARIMIZ 1.A. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. 4 . 3.A.

ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz.A. akrepli karşılaştırılarak okutulur. 1. Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika. 14:20 2.Ö.A. olmalıdır. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 92 .20’nin. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. saatteki karşılığı belirletilir. Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. Saati okur. düşünceleri anlattırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar.

Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 . Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. 1. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. zaman. Uzunluk. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler.Ö.A. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir.A. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. çekilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.

Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. yaptırılır. 1 litreden fazla. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 3. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. sürahi.A. vazo vb. [!] Ölçme sonuçları. sonra ölçtürülür. litre. yarım litreden az.A. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. dereceli tüp vb. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. ettirilir. 1 litreden az. 94 . kullandırılır. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. SIVILARI ÖLÇME 2. 50÷10 = 5 kap gerekir. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır.Ö. 1. Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir.

Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur. takvim.gov.meteoroloji. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler. Bu veriler tablo haline getirilir. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır.Ö.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir.A. ders çizelgesi vb. oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. 1.

A. Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır.A. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 . KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. Şekil grafiğini yorumlar. verilerek ve yönlendirilerek 1. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. alanının sonunda.Ö.

KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .YETİŞKİNLER II.

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Dinlemeye hazırlık yapar. saygılı olma. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. AÇIKLAMALAR 1. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. 1. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri.2.1. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.2. Görgü kurallarına uygun dinler. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1. 1. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. söz isteme. kendini konuşanın yerine koyma vb.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması. 3. doğru beslenme. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Ayrıca yetişkine.Konuşanın sözünü kesmeme.I. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb. 99 . kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir.3.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri.

nerede. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. kullanılabilir. Dinlediklerinde dil. 2.1. “Kamyon”. çoktan seçmeli sorular. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir.3. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. kişi.9. 100 .11.16. 10.2. boşluk doldurma. bireysel değerlendirme formları. grafik. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. 18. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. resimleme boyama. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. olay. 16. 6. 5. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. tonlama ve telaffuza dikkat eder. ne zaman. 11. düşünceyi ifade eder. 13.2. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. “Kibrit”. 14. 15. 12. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. Dinlediklerinin konusunu belirler. Dinlediklerinde ne. gözlem formları. 20. 2.I. nasıl. Ön bilgi. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır. AÇIKLAMALAR 2. Dinlerken vurgu. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 17. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. çalışma yaprakları (eşleştirme. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 2. sözlü ve yazılı anlatım. 8. 2. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. 7. Dinlediklerini özetler. Dinleme öncesinde sorular sorulur.10. görselleştirme. 2. yer vb. 2. 19. 3. boşluk doldurma.17. “Kirpik”. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir. şekil. 2. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. 4. 9. fotoğraf vb. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. “Toprak” 2. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinlediğini Anlama 1. doğru yanlış). Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. açık uçlu sorular. resimden bulma. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız.

Dinlerken işaret. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. 3. Tür. açık uçlu sorular. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. 3.3. soru sorması. boşluk doldurma.I. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 2.2. 101 . sembol kullanarak.1. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir. Katılımlı dinler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. “ Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. gözlem formları. Not alarak dinler. 3. Dinlerken etkileşim kurması. 3. kısaltma yaparak veya yazarak not alması. 4. çoktan seçmeli sorular. açıklama yapması.3. Bilgi edinmek için dinler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1.

Kelimeleri doğru telaffuz eder. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. konuşmacıyı incitmeden. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. konuşma denemeleri yapması vb. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 2. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. Konuşmalarında beden dilini kullanır. manevi. büyüklere.8. 1. istenir. Ayrıca. Konuşmaya hazırlık yapar. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. 4. AÇIKLAMALAR 1. omurgalı.2. 102 . Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. bilgi toplaması. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. ahlaki. bayrağa.8. yetişkine. 1. 7. görselleri hazırlaması. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1. 1. 3. Konu dışına çıkmadan konuşur. 1. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. söz alarak. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. hayvan. millete saygı göstererek konuşması istenir.) uygun konuşur.4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. “Bitki. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.II. kültürel. vatana. Yetişkinin. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 6. 8.6. çalışma yaprakları. sosyal vb. Dinleyicilerle göz teması kurar. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 5. Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir.

AÇIKLAMALAR [!] 2. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. olay. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün.5. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. gözlem formları. 8. yer. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. 9. yangın. 2. :2. çalışma yaprakları. geniş). Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. gelecek. 4. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki.11. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 5. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Güncel bir konu. Zaman. 2. 2. 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. ev kazaları. açık uçlu sorular. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 3. 103 . Dilek.10. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. Deneyim ve anılarını anlatır. 6. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2. alışveriş vb. kişi vb. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kendine güvenerek konuşur. 10. yarın vb. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Duygu.4.) dikkate alarak sıralamaları istenebilir.II. çiçek yetiştirme. geçmiş. 2. bugün. çoktan seçmeli sorular. Belirlenen konuda (deprem.9. yetişkine. Ayrıca. 11.

hikaye. Tür. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. telefonda konuşma vb. 2. özür dileme. teşekkür etme. İkna edici konuşur. 4. Topluluk önünde konuşur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. tanışma.2. arkadaşlarıyla konuşma. 3. Ölçme ve Değerlendirme “Tür.II. Masal. kutlama. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. gözlem formları. AÇIKLAMALAR 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. konuşmaların yapılması. Selamlaşma. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir.1. 104 . Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar.

TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı.2. Ayrıca yetişkine.5. 2. Kurallarına uygun sessiz okur. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. 4. Fısıldamadan. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. çalışma kağıtları. öne arkaya sallanmadan. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. başını sağa sola çevirmeden. Akıcı okur. 105 . AÇIKLAMALAR 1.6.III. 6. dudaklarını kıpırdatmadan.1. Okunacak metni belirleme. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. 5. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Okuma Kurallarını Uygulama 1. Okumaya hazırlık yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1. 1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. okuma ortamını düzenleme. 1. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. 3. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir. 7.

7. Bölgesinin coğrafi yapısını. Deneyim.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. 24. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Metin içi anlam kurar. 2. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. gözlem formları. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 2. 9. resimden bulma. kelime anlamıdır. Metin dışı anlam kurar. 17. ne zaman. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler.7. 1.9.6. 4. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kelimelerin gerçek. III. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. boşluk doldurma. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. Okuduklarındaki dil. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. AÇIKLAMALAR 2. 26. 2. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 106 .20. doğru yanlış). Ekleri kullanarak kelimeler türetir.2. 25. nerede. 2. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. 2. çoktan seçmeli sorular. 18. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 8. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 2. düşüncelere. 5. Okuduğundan farklı sonuçlara. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Okuduklarının konusunu belirler. İnternet vb. 2. çalışma yaprakları (eşleştirme. 20. 16.6.KAZANIMLAR 2. boşluk doldurma. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. Okuduğunu özetler. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. olayı ve zamanı belirlemesi. Gerçek anlam. 2. yollarla araştırması. ansiklopedi. Sözlük. açık uçlu sorular. 29. nasıl.15. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 3. 14. 22. 21. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. 19. 15. 23. 27. 12.20. yeri. görselleştirme.29. 28. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. sözlü ve yazılı anlatım.28. 11. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. 10. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. resimleme boyama. Metinler arası anlam kurar. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması.2. 2. 2. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. Okuduklarında ne. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 2. bireysel değerlendirme formu. 13. 6.

resimleme boyama. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. Paylaşarak okur. görselleştirme. 2. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Tür. 3. 107 . 4. Not alarak okur. bireysel değerlendirme formu. gözlem formları. Sorgulayıcı okur. AÇIKLAMALAR 3. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. Serbest okur. resimden bulma.3. sözlü ve yazılı anlatım.III. çalışma yaprakları (eşleştirme. boşluk doldurma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. doğru yanlış).1. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3.

Yazılarında imla kurallarını uygular. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.3. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. 1. Yazılanlar. kesme işaretini. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. kısaltmalarda. virgülü. uzun çizgiyi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. 4. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu.5. imlâ kuralları açısından incelenebilir. 7. sembol ve işaretlerden yararlanır. tekrarlarda kullanma. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. Yazma Kurallarını Uygulama 1.4. ünlem işaretini. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama. 1. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. tırnak işaretini. 5. konuşmaları belirtmede. Sıralamalarda sayı. 6. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. denden işaretini. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. 1. 1.1. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. Yazma öncesinde konusunu belirleme. Yazmaya hazırlık yapar. 3. ilişkili sözcükler arasında. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Noktayı. hitap. noktalı virgülü. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. kısa çizgiyi. Kelimeler. 108 . yazma planı yapma. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. 1. 8. 2. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede.IV. Kurallı cümle üzerinde durularak özne.4. seslenme. yazma yöntemini belirleme. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. alıntılarda. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede. çalışma dosyası.3. parantezi bir önceki kavramı açıklamada.

19. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 109 . 14.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. istek ve şikayetlerini dilekçe. gözlem formları. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 2. boşluk doldurma.19. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir. 3. 2.4. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak. Bir etkinliğin. 2. 2. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir. Yazılarında söz varlığından yararlanır.8. 2. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. 19. fiil. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. yer. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. İmza atar ve imzanın anlamını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 2. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. şikayet formu ile bildirmesi. olay. 12. AÇIKLAMALAR [!] 2. Dilek. Formları yönergelerine uygun doldurur. 2. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. sıfat. Dilek. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. 8. 16. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 13. istek formu. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.18. IV.KAZANIMLAR 2. 2. 17. 11. 9. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 2. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. 6. zarf. 10. Yazılarında ana fikre yer verir. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.5. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir.6. çoktan seçmeli sorular.1.14.17. açık uçlu sorular. İsim. oluş sırasına göre yazar.19. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. zamir. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir. 15. edat. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır. 5. 18. [!] 2.6. 4. işin vb. Ayrıca yetişkine. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 2. Olayları. an vb. yazılı anlatım çalışmaları. Yazısına uygun başlık belirler. 7.

Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. 3. 3. zaman. Günlük. Duygu. anı vb. 4. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. Şiir yazar. 8. İzlenim ve deneyimlerini yazar.1. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. “Tür. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür. 6. yazılı anlatım çalışmaları. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır.IV. yazar. Sorgulayıcı yazılar yazar. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 110 . Davetiye. Kendisini. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde.4. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. Tür./ 3. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. İkna edici yazılar yazar. 2. 3. 3.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir. 10. İpuçları (kahramanlar. Bilgilendirici yazılar yazar. 3. 7. Mektup.2. gözlem formları. düşünce ve hayallerini yazar. Hikâye yazar. 9.7.5. 5. tebrik kartı yazar. yer. zarf üstü yazar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. 11. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır.

haberleri. Beden dilini yorumlar. boşluk doldurma. 1. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır. 5. 3. İnternet vb. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Görsel Okuma 1. 1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 1. Resim ve fotoğrafları yorumlar. gözlem formları.3. düşünceleri sorgular. 12.9.11. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. cep telefonu. dergi. 1. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. şiir. 1. Görsellerle sunulan bilgileri.1.11. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. 1. Görsellerden hareketle metinler yazar. Gerçek hayatta kullanılan şekil. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. 9. bilgilendirici. Karikatürde verilen mesajı algılar.9.11.8.) birine uygun olarak kısa metin yazılması. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. TV ) verilen bilgileri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 . Harita ve kroki okur. Şekil. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 6. 10. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. Bilgisayar. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1.V. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir. 1. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. 1. betimleyici vb.2. 1. çoktan seçmeli sorular. 1. 8. 2. 1. 7.5.10. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca yetişkine.1. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.4. olayları. 1. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. 4. 11. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. açık uçlu sorular. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. 1.den yararlanması. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü.

Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. 112 . Bilgi. Ayrıca yetişkine. Görsel Sunu 1.3. Bilgi. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. tepegöz. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Yetişkinin. kullanması. gözlem formları. sunumunu yaparken izleyenleri. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. bilgisayar vb. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar.V. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. şekil. 3. düşünce ve izlenimlerini resim. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.1. AÇIKLAMALAR 2. 6. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. grafik. konuyla ilgili bilgi toplaması. Sunum öncesinde. 2.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar.2. 2. 5. 4. Sunuma hazırlık yapar.

Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. b. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. b. b. gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. d. Anlama a. II. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. metnin sonrasının tahmin edilmesi. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. eş sesli kelimelerin. Atatürkçülük. zıt. c. 113 . Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. III. kelime gruplarının. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. c. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. gerçek. duygusal. ortaya konulan sorunları belirlemesi. Hazırlık a. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması. onlara farklı çözümler buldurulması. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. mecaz. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. c. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük.

V. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. Konuşma Yetişkinlerin. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. IV. fotoğraf. yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi. Yazma Yetişkinlerin. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim. 114 . c. b. Kendini İfade Etme a.d. beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması.

II. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .

“Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.000 0 5. 3. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar. 7348. 5. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 4. 8. sembol DOĞAL SAYILAR 405. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. On binler b.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir. Binliğin. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur. Binler b.Ö. 4. 5. Birler bölüğü Onlar b. KAZANIMLAR Yetişkinler. 3.000 200 70 6 3. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. ) 116 . Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır. Yüzler b.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 5. [!] Önce iki. 1. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz.A. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. bu alt alanının sonunda. 10. 2. 405. Birler b. 2605. 4.276 Rakamın basamak değeri 400. 356.A. [!] Sıralamalarda kullandırılır.

3. 1. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. Binler b. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. Birler b. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. 4.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır.A. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir. Onlar b. On binler b. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. Yüzler b. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.Ö. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 100. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. [!] Eldeli toplama hatırlatılır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10.

işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. tahminini tahmin yaptırılır. “fark” ifadeleri vurgulanır.A. • Tarihten ünlü kişiler. yüzlüklerin farkına. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür.) 118 .A. 1. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. Örneğin. düşündürülür. Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. sonunda. bilim adamları. kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2. Zihinden yapılan hayatında kullanır. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder. 4. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar. onluğa yuvarlama hatırlatılır. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. zihinden çıkarır. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. “çıkan”.Ö. işlemi yaparak kontrol eder.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”.

Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. Onlar b. .A.A. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. Yüzler b. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde. sonucu değiştirmediğini gösterir. İşlem yaptırılır. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. 4. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. problemler kurar. 1. doğal sayı olacak şekilde.) Birler b. Binler b. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. On binler b. 8 7 6 6 119 . önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. çarpanlar parantezle gruplandırılır.Ö. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir.

kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. 10. 12 birlik şeklinde bozdurulur.A. bölünen. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. çıkarma kurar. Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 3 bölen 14 bölüm 1. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. Basit bir iş problemini çözer. Alınan onluk bölüme yazdırılır. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar.) 120 . 40’ı 4’e [!] Bölen. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda. 42 sayısı.) 3. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama. Üç basamaklı doğal sayıları. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.Ö. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma.A. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma.

1. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır. payın.Ö. Bu kesir birimlerinden basit. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. şekiller. bütünün kaç eş Somut nesneler. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. bölündüğü.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.A.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 .

[!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 . aralıklar dört eş parçaya bölünür.A. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir. Sayı doğrusunda. Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. Eşit paydalı en çok dört kesri. 2 5 . paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. KAZANIMLAR 2. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir.Ö.A.) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.

7 Kesir kısmı Onda birler b. 123 .Ö. 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. 2 . 25 Onlar b. b. Birler b. Yüzde birler b. Birler b. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 2 5 5 . Birler b. 1. 5 . 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. Onda birler b.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. ondalık kesir olduğu vurgulanır. 2 .A. 1 1 ve kesirlerinin. Tam kısım Onlar b. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. Onda birler b. .A. Yüzde birler b. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. 5. 2. Ondalık kesirlerin tam kısmını. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

tabanının. alanların ölçümü cm ile. karesel.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. 127 . dikdörtgensel bölgelerin.A. büyük bölgelerin alanlarının m2. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. masanın üst yüzü vb. kâğıt vb. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. Karton. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. kare ve teknik bilgileri belirtir. 1. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. a Ç= a+b+c 2. yazı tahtasının yüzeyinin vb.A.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. sınıfın belirtilir. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür.Ö. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen.

inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda.A. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir. gerekliliği keşfettirilir. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. Ton. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. [!] Tonun “ t” . bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. kilogram. süt kutuları. SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. ilaç şişesi vb. ilaç şişeleri. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. kilogramın “kg” . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. olduğu vurgulanır. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . diş macunu tüpleri . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1.Ö. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. 200 mL. Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. 100 mL. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır.A. Süt kutusu. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. bir kilogramın 1000 gram. 1.

Örneğin. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır. 1 dakika 60 saniyedir. Yıl.A. ZAMANI ÖLÇME 2.” anlamına gelmesi gibi.Ö. kayak. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz. 1 yılda 365 gün vardır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir. 15.38’in. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1 yılda 12 ay vardır. göstergeleri inceletilir. Basketbol. [!] Saat. hafta. ay. 1 yılda 52 hafta vardır. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. atletizm. gün. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.) 129 . yüzme vb.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır. [!] Artık yıl açıklanır. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar.A.

• Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. Örneğin. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez.A. Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır.A KAZANIMLAR 1. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. • Aynı veriler.Ö. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. 130 . • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır.

KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .II.

132 . A. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. A. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. A. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. levha. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir.7. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. A.5.İskeletin temel kısımları kafatası. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A. 14. 5. ağız-diş sağlığına özen gösterir. 16. A. 8. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp.Yetişkinler model. 9. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir. 7. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. Diş sağlığı için beslenmeye. A. 12.10. AÇIKLAMALAR A.13.15. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar. 13. A. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. A. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. A.10. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder.1. A. 3.4. İskeletin temel kısımlarını tanır. A. A.3. yaralanma. 2. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. kollar ve bacaklar olarak verilir.12.ÖĞRENME ALANI: A. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar. 10. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. 11. 17.1.Zehirlenme. 15. eşleştirme. yanık. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar. A. A. bulmaca. kelime ilişkilendirme. çoktan seçmeli. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. 19. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir.19.2. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur. Besinlerin tazeliğinin. 4. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır.6.17. A. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar. omurga. göğüs kafesi.3. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.17. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. 18.8. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır.

B. akran değerlendirme formu. AÇIKLAMALAR B. bilim ve akıldır. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu. B.1. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder.Yetişkinler. 5. 133 . 4. B. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar. şekerin su içinde çözünmesi). Isı farklılıklarının karşılaştırılması. B. 2. sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı.14 Erime. 10. Çözünme. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması.ÖĞRENME ALANI: B. 6.8. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. 7. 11. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. B. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. bulmaca. B.2. B.5. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. 9. boşluk doldurma. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar.6. g ve kg cinsinden ifade eder. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar.10. 12. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer.Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. 8. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı.6. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. “Bir litre süt ne demektir?”. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir. Bulundukları odanın. 13 Karışıma örnekler verir. Maddeleri. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin. 3.4. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. “Nasıl ölçülür?”. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. katı. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin. buzun suya dönüşmesi). ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B.

ISI. 11. Yetişkinler. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder.b.10. doğrama. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır.Yetişkinler. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir. 10. yeri. yetişkin değerlendirme formu. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. 7. 3. çeşidi.12. C.2. 5. çoktan seçmeli soru. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır.a.8. 8.ÖĞRENME ALANI: C. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar.9. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. akran değerlendirme formu. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. Yetişkinler. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.Yetişkinler. C. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder.9. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. C. boşluk doldurma. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur. temizlik vb. 6. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar. konumu. göz sağlığını C. soğutma. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar. 134 . Yetişkinler. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. C. maliyeti vb. ses kaydı. 4. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. Işık kaynağının parlaklığı. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir. 9.) sınıflandırırlar. Ses yalıtımı. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. 2. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma.8.

3. 8. çiçek ekmek. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. D.10.1. D. Kök. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır.6.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur.5.11.4.7.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak. çoktan seçmeli soru. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. D. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. 6. Çevresindeki kirliliği fark eder.3. D. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1.Atatürk’ün 1930 yılında. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır. setleme.“Uzun süre bekletilen yemek. meyve vb. 10. 7. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D. yetişkin değerlendirme formu. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir. 135 . D. akran değerlendirme formu. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. 4. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur.12. D. 11. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. D. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. 5. 2. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur. D.9.8.2. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. 9. ağaç dikmek. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. İnsanın çevreye etkisi. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir.9. kısa cevaplı soru.8. D.9. boşluk doldurma. etkinlikler düşünülür. çöp toplama kampanyası vb. D.). Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. AÇIKLAMALAR D.ÖĞRENME ALANI: D. D. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. D. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır.

Deprem tatbikatı yapılır. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur.8. 9. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. Depremlerin nedenini açıklar. yetişkin değerlendirme formu.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir.8. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir. E.1. 6. AÇIKLAMALAR E. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. 2. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar.4. E.2. 8. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar.Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. E. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. 7. 5. 10.7. çoktan seçmeli soru. 3. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. E. Depremlere karşı önlem alırlar.ÖĞRENME ALANI: E. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. Güneş. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. Yetişkinlere. E. Ay’ın evrelerini. Güneş’in Dünya’ya göre. E.10. kısa cevaplı soru. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır. akran değerlendirme formu.5. E. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. 4. Güneş. boşluk doldurma.3. 136 . Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır. Güneş. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar.

KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .II.

ÖĞRENME ALANI: A.4. A.4. 3.2. A. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir.4. . A.1. AÇIKLAMALAR [!] A. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. AİLE. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. . Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir.3. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. bu maddeler hakkında konuşulur. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek. A. A. kavram haritası. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır.3. Bu öğrenme alanında açık uçlu. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur. 4. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. 2. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.

B. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 7. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B.3. B. B. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. 5.4. kavram haritası. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir. 1. 3.5.3.4. B. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1. B. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir. 2.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Demokrasinin özelliklerini kavrar. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır. Bu öğrenme alanında açık uçlu.4.1. B.7. 6. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. 139 . Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. B./2.5.ÖĞRENME ALANI: B. Atatürk inkılaplarının.5.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir. 4. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar. AÇIKLAMALAR B.

Plan.3. 140 ./C. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. AÇIKLAMALAR [!] C. ölçek. C. 3. Fen ve Teknoloji: C. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. 5. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır.7. Depremlerin nedenini açıklar. körfez.9. 9. C./C.5. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır. 8. 7. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar.9. 2.7. 4. C. 3. metresantimetre bilgisi kazanırlar. C. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar. Ülkemizin doğal yapısını tanır.6. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. C.8. C. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 9.1. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Matematik: Metre-kilometre. C. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir. kroki.7.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır.3. Dünyanın şeklini açıklar. C. Bu öğrenme alanında açık uçlu. 6. harita ve yön kavramlarını açıklar.7. Fen ve Teknoloji: C. Depremlere karşı önlem alırlar. 2.ÖĞRENME ALANI: C. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Afet Eğitimi: 1. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. C.8. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar. C.1. Plato. ova. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar.1/7. kavram haritası. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. ada kavramları üzerinde durulacaktır. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır.8. vadi. C. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. C.

D. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır.1. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. . D. D. 2. D.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1.ÖĞRENME ALANI: D. 141 . AÇIKLAMALAR D.5.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır.2. 5. D. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar.6. 4. kavram haritası. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir.3. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Bu öğrenme alanında açık uçlu. Tüketici olarak haklarını bilir. 2. 6. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar. 3.1. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar.

Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu.3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E.1. kavram haritası. 2.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar. 4. E. E. AÇIKLAMALAR E.4.ÖĞRENME ALANI: E. 142 .Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır. 3.2. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur. E. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1. Sınıf gruplara ayrılır. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır.

BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .III.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

Ses Temelli Cümle Yönteminde. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. Hazırlık 2. İlk basamak. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. sınıf ortamına. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. sesi hissetme ve tanımadır. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. Okuma yazma öğretimi 3. Bu aşamada. Okuma yazma öğrenme. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . Hazırlık aşamasında. ses temelli cümle yöntemidir. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. yetişkinler. birikimi. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. Okuma yazma öğretimi aşaması. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. Bunlar: 1. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. Türkçenin dil yapısı. genel hazırlık. üç temel aşama bulunmaktadır. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak. tanıtılacak ses. dört basamaktan oluşmaktadır. “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. Yeni bilgi. Yetişkinin öğrenme isteği.

sınıf ortamını tanıtma. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. yetişkinlere kısa masal. kantin). kitaplarını açma. 3. sayfalarını çevirme. kitaplıktan yararlanma. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Genel Hazırlık Tanışma. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. Hazırlık 1. ( / \ ) ) 146 . okunanların görsellerini yorumlama. kapatma. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. kelime. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. tabela. öneri niteliğindedir. yönetim birimlerinin yeri. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. Öğretmen. 2. Düzenli çizgiler çizme 1.( I I I I I I ) 2. Üçüncü basamakta. Bu basamağın sonunda. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme.( 3. tekerleme vb. pano. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . resim ve işaretleri inceleme). sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. Hızlı ve anlayarak okuma. derse zamanında girip çıkma). öykü. Kalem tutma b. fıkra. anlamlı heceler. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. okuma. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. 1. Harf. Yazmaya Hazırlık a.İkinci basamak. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. cümle ve metin oluşturulur.

Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. şarkı söylenebilir. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. SES GRUPLARI a 1. 2. Grup 2. b. 2. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. Grupların oluşturulmasında. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. 147 . Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır. Sesler. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5.4. Sesin nasıl üretildiği. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır. eksiklikler giderilecektir. Sesi hissetme ve tanıma 1. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları. c. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. genel değerlendirme yapılacaktır. d. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. Her grup sonrasında. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. Bilmece sorulabilir. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. b. Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6.

Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. b. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. Ölçme ve Değerlendirme a. 2. Sesi okuma ve yazma 1. e. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. c. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. c. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. d. b. e. b. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir. 4. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. d. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. b. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . a. c. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. 3.c. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında.

Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. c. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır.defterlere yönlendirme yapabilecektir. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. kendilerinin yazmasını isteyiniz. b. Kelime. 149 . 3. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır. b. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. 4. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. Ölçme ve Değerlendirme a. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. Harfi. a. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz.

Sizinle birlikte. e. bir öykü oluşturulabilir. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. Ölçme ve Değerlendirme 1. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz.a. arkasına sessiz harfi yazınız. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. f. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. d. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. şarkı söylenebilir. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. 2. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. 4. Tahtaya gösterilmesi. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. Anlamlı heceler. b. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. c. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. yeni üretilen kelime buldurulur. Bunların arasından. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. 3. Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz.

Resim a A al Resim l L 151 . 5. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. 6. 2. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. 3. bir tarafına “a” yazınız. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Buldum yerde bir erik. Kaptı bir alageyik. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz.) Alageyik Çocuktum. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. “Alageyik” şiiri okunabilir. ufacıktım. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”. Şarkı söylenebilir. canlandırma yaptırılabilir. 1. Bu amaçla resim. Bir öykü oluşturulabilir.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. Top oynadım acıktım. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. 4. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz.

“Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. 2. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır. sonra büyük harfi tahtaya yazınız. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 152 . 1. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. Ancak sayıların yazılışı. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız.bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. 2.Ölçme ve Değerlendirme 1. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. 3. a. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. Sayıların yazılışı Rakamları. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada. İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . Önceki istenebilir. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir. yetişkinlerin 1. Önce küçük harfi. Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir.

Anlatma. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir.B. 5. amaca ulaşmak için 153 . yaşayarak öğrenme yoludur. gösterip yaptırma. Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında. yetişkinin konuyu yaparak. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. Yöntem. karşılıklı görüşler ortaya konurken. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. 4. tartışma. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. 1. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. problem çözme. 2. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. 3. Bu yöntem. Bu yöntem. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. Başka deyişle yöntem. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. daha çok konunun kavranması aşamasında. Bu yöntem. Bu yöntem. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. bilimde.

Grupla Öğretim Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş öğretim 2. Gösteri 3. planlama.Bilgisayar destekli öğretim 154 . Soru –yanıt 4. Mikro öğretim 8. Eğitsel oyunlar B. tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz.öğretme öğrenme sürecini düzenleme. Drama ve rol yapma 5.Programlı öğretim 3. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A. İkili ve küme çalışmaları 7. Beyin fırtınası 2. Benzetim 6.Bireysel Öğretim Teknikleri 1.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

bu okullarda iyi eğitim almıştır. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. Feyzoğlu. Harp Okuluna girmiştir. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı. İstanbul’a gelerek. 1.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. etkili ve güzel kullanma. “Atatürk. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. 156 . Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir.” Atatürk. millet egemenliğine dayalı. Beceriler : Türkçeyi doğru. nerede. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri. Mustafa Kemal. Aşağıdaki metni okuyunuz. Mustafa Kemal. ne zaman. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. Bu devletin. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. nasıl.” Osman G.

etkili ve güzel kullanma. Duygularımız. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. yazma. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. 2. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları. kademe : 15 dakika : Konuşma. Türkçeyi doğru. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. 157 . görsel okuma : Beden dilini yorumlar.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. 3. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. bedenimize. : İletişim. Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız.

Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu.tablo vb. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. problem çözme. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40. kâğıt. Kazanım : Grafik okur. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. 158 . Beceriler :Karar verme. 1.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. renkli kalem. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle.

Annesi. 159 . verilecek kararla ilgili bilgi toplar. etkili ve güzel kullanma. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. Kararı tanımlar. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. iletişim. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. 3. drama yapılması.karar verme. :Tahta.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. 2. Canlandırma Seçenekler: 1. Bu istek doğrultusunda karar verir. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir. Fatma. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler.” Bu olayı canlandırınız. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir. öğretmenin rehberliği.” der. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. :Türkçeyi doğru. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. Fatma. Tartışmalarını sağlayınız. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. Yakında liseye gidecektir.

annesiyle birlikte çocuk parkına gider. öğretmenin rehberliği. Siz. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. Bu durum. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. 160 .TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. :Tahta. karar verme. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. Oyun çocuklar için önemlidir. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. :Türkçeyi doğru. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. Parkın etrafı kirlidir. SÜREÇ Ali. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. 1. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. etkili ve güzel kullanma. sınıf içinde tartışma.

2. kalıntı vb. : Tahta. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur. 6. Öğretmenin Rehberliği. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. Sınıf İçinde Tartışma. 4. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır. 3. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. 5. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır. kale. 7. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. 161 . SÜREÇ 1. anıt.) gezi düzenlenir. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur.

Belirlenen özellikler tahtaya yazılır.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. Bu fotoğraflarda bakımsız. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir. yer yer sıvaları dökülmüş. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. 162 . Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. çatlakları olan evlerle bakımlı. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.

kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. şaşıran. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir. DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. Sevinen. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. üzülen. şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. korkan. 163 .

gücünü milletten alır. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir. laik ve sosyal bir hukuk devletidir.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. 164 . neden-sonuç ilişkisi. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil. Cumhuriyet yönetimi. devlet yönetiminde söz sahibi oldu.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. sanat. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. Türkiye Cumhuriyeti. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. bilim. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. İnsan haklarına saygılıdır. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. Cumhuriyet. Beceriler : Araştırma. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. Yaşama hakkı. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. millete ait olmasıdır. vatandaşlar eşittir.Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. devlet organlarının. Aynı zamanda demokratik. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. konut dokunulmazlığı. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet. düşünce. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . din ve vicdan hürriyeti.

SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar. satıcı. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir. kalitelerinin düşük.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler. DEĞERLENDİRME 1. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. Bu şekilde haklarının olması. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 .senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır. On gün sonra.Satıcı. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. Halıları kontrol eder. Hülya Hanım. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir.Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir.

Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. Atatürk hangi okullara gitti? 3. Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır. tahta. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Cumhuriyet nedir? 5. araştırma.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. 1.

Bu sesi tanıyordu. drama etkinliği. Beceriler : Araştırma Araç-Gereç. öğretmenin rehberliği. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. .Asker ağlamaz arkadaş!. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı.Düşman memleketi bastı. Ortam : Atatürk Köşesi. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. . Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er. Yolda üstü başı yırtık.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. derin bir soluk aldı. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. Mustafa Kemal. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. Bu yüz ona hiç yabancı değildi. silahsız bir er gördü. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal.. başını kaldırdı.Sonra. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti. dedi. . Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal’in Anadolu’da.Üzülme çocuğum! Gel benimle. bu Mehmetçiktir. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu. postalları patlamış. perişan hâldeki askere seslendi. İşte. DEĞERLENDİRME 1. Birden doğruldu.

168 . iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. ilişkilendirme. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. sonra işlem yaptırılır. kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı.

paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. Ali. 1.. bölme işlemine dönüştürerek açıklar. paylaştırma 2. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 . Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2. • Ardışık çıkarma işlemini. İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur.

Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5.15 YTL ye bir kazak aldı. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. : Matematik : 1. Mağazaya 100 YTL verdi. Problemi anlamış. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme. Doğru cevabı bulmuştur. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2. akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1. Bir marketten.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. İşlem hatası yapmış. Hülya. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Geriye kaç liram kaldı? 6. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. 4. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. 3 170 . tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor.100 YTL verdim. 7 saatte kaç km yol gider? 7. . Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış.

• Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. sıklık tablosu oluşturmaları istenir. Yahya annesine 8 çift çorap. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. Ece. babasına 1 gömlek. kazak. kazak. Burcu. Ahmet.kademe : Veri : Tablo : İletişim. Ahmet. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. 2 pantolon. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. 4 etek. pantolon. pantolon. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır. Burcu. 171 . Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. akıl yürütme. Ece. Acaba toplam kaç gömlek. kendine de 2 gömlek . • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. Burcu.HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. Selin ise annesine 4 gömlek. 2 kazak ve 3 etek almıştır.

soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. Evden eve eşya taşıyan bir şirket. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. Cevabı kısmen kontrol etmiş. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Problemi anlamış.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. sorunun bir kısmını çözebilmiş. Benzer bir problemi kurabilmiş. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. 1. Doğru cevabı bulmuştur. akıl yürütme. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. 172 . Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. : Matematik : 1. Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. İşlem hatası yapmış. Birinci aday 146.

KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. 7 12 2. b. 3 8 c. 173 . 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. a. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. 1 3 d. 5 6 b. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır.kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız. Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. a. akıl yürütme.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. 3. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. Öz değerlendirme. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. özellikle de fen konuları için. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. 4. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. yetişkinlerin hatırlama. Sözlü sunum Sözlü sunum. Öğretici. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. 2. dil eğitimi. konuşma. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . 5. Sözlü sunumlar. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Öz değerlendirme. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. yapılmalıdır. Her yetişkini değişik özellikler. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. yetişkinlerle işlediği her kazanım için. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. Kontrol listeleri.

Öz değerlendirme. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır. ne. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (.. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. “Kim. Kısa cevaplı testler Bir kelime. Madde kökü. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Kısa cevaplı maddeler. Yetişkinlerden. sorunun cevabını kendisi yazar. bilgilerin. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır.üç neden belirleyin. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. . Yetişkin. 176 . Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur.. Bu tür testler. Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir...çalışmaları. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir.iki benzerlik yazın gibi). Çoktan seçmeli dersler daha çok. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir.. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. İki türü vardır: 1. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Bir test maddesi.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

İletişim sırasında göz teması kurar. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. yangın. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder. kullanılabilecek malzemeleri listeler. Kendisini. Kişisel ilgilerini. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. etkilediğini açıklar. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. Duygu. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. sosyal vb. 180 . zihinsel vb.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. uygun konuşur. ahlaki. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. yollardan haklarını arar. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. cevaplar. acil bir durumda (deprem. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Farklılıklara (fiziksel. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. aşamalarını anlatan sel. Şekil. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. İş birliği yaparak yazar. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. yönergeleri uygular. Planlı yaşama becerisi kazanır. gösterir. İş birliği yaparak yazar. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir.) uygun konuşur. çığ vb. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar.YETİŞKİNLER I. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek. işin vb. ifade eder. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. Bir etkinliğin. manevi. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. Çeşitli mekânlarda. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.) karşı hoşgörü kültürel.

(temizlik. Zamanı düzenli kullanır.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar. 181 . Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. Topluluk önünde kendini ifade eder. beslenme. Günlük yaşam becerileri geliştirir. yardım isteme vb. adres-telefon bilme.). etkinliklerden haberdar olur. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir.

Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. 182 . Harita ve kroki okur. Tüketici olarak haklarını bilir. 10. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. alarak konuşur. yapılması gerekenleri açıklar. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.) uygun konuşur. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar.YETİŞKİNLER II. Atatürk inkılaplarının. Çevresindeki kirliliği fark eder. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Bilgilendirici yazılar yazar. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler.ahlaki sosyal vb. Girişimcilik Şekil.kültürel. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. alınmasına yönelik girişimde bulunur. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Dilek. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. (millî. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. hesaplar. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II.manevi. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.

manevi. Kazanım spor türlerini bilir. üzerindeki etkilerini belirtir. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. anı vb. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. mesajlarını fark eder. gün. Kendi duygularının farkında olur. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir.Kariyer Bilinci Geliştirme 13. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. teknolojilerinden yararlanır. ay. yazar.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Beden dilini yorumlar. işin vb. ilişkileri açıklar. düzenler. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. uyarır. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. sosyal vb. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Bir etkinliğin. ahlaki. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Yıl. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. belirtir. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. 183 . verebileceği zararları ifade eder.) uygun konuşur. kültürel. dergi. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. düşünceleri sorgular. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük. hafta. metre. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. kilometre. haberleri. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

: Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. Tek parça durumuna getirme. Takat sınırı. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan. münevver kimse. tahlil. atasözleri vb. T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. P : Başarım. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. gazete vb. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . ikmal. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. ahlak bilimi. deyimler.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. İ : İmgelemek işi. : Töre bilimi. : Bilim.). Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. “Ülkem” temaları). dergi.SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. Muhtariyet. K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. tahayyül. tasvir etmek. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. tamamlama. mecazlar. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. aydın. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. : Bütüncül olma durumu. : Bir sanat. “Çevrem”.

kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. 185 . problem çözme yeteneklerini tanır. sürecin kendisidir. öteki insanlarla iletişimi. Katılımcılar. kendi duygularını.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. : Herhangi bir kurala. inkar. heyecanlarını. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. yaratıcı drama yoluyla.

Akşam Sanat Okulu Matbaası. 1982. 1996. Ankara 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Nobel Yayıncılık. 2. 130-133. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 237. Geray. Beşir. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 86. Ankara. 60. Nusret. Mayıs 2002. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı. 1997. Mediha. 176. 33-36.4. 238. Özcan. Göğüş.Güzel Konuşma. basım. İlköğretim Türkçe Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 239. 2004. 39. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. Türkçe Öğretimi. s. Göğüş. ss. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. Cevat. 1995. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. İstanbul 1990. 227-229. s. Ankara. Halk Eğitimi. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Ezgi Kitabevi Yayınları.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. basım. 36. 19. Kılıç. 129. 87. 2004. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. Şubat 1991. Recep. basım. Pegem Yayınları.G. 59. Eskişehir. Cemaloğlu. Nas. S. MEB. Türkçe. 2004. 1. 186 . Eylül 1999. 3. 2. s. 1978. İmaj Yayıncılık. Öğülmüş. 18. 1989. Demirel. 2000.KAYNAKLAR Alperen. Güleryüz. Ankara. 175. Mehmet. Ankara. s. Sözlü ve Yazılı Anlatım. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Beşir. 4. Pegem A Yayıncılık. Bursa. Feyzoğlu. Nobel Yayınları. basım. s. Ankara. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. Necati. Ankara. 22. 4. Ekim 2000. ss. 37. O. Ankara. Çukurova Üniversitesi. Pegem Yayıncılık. 71. Erkan. Ankara. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. 2001. Sarı. S. Hasan. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi.

Kemal ve Doğan Uçar. s. 187 . Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Yalçın. 2001. 1978. Taşer. 61 ve 63. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı.Göğüş. Şubat 1991. 115. 1999. A. Ömer. Sezer.Saygın. 77. 164. Ersin. (yüksek lisans tezi). Ankara. Konuşma Eğitimi. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. Ferhan. Emin. Eskişehir. Ayhan-Oğuzkan. 2002. 78. s. Niğde Üniversitesi. Türkiye İş Bankası Yayınları. Özgür. Suat. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). Beşir. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi.Özdemir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful