T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV .Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II.

vatanını. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. ahlak. 2. ailesini. kişilik ve teşebbüse değer veren. beceri. 1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. 1 . Türk milletinin bütün fertlerini. Beden. İlgi. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. hür ve bilimsel düşünme gücüne. topluma karşı sorumluluk duyan. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. koruyan ve geliştiren. Türk milletinin millî. yapıcı. zihin. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. geniş bir dünya görüşüne sahip. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. 3. ahlaki insani. insan haklarına saygılı. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların.

Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. 4. Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. 3. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. algıları. içerik. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır. Yetişkinlerin bireysel. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. Değişim. beceri. Hayata. 2. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. bilgi. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. birtakım bilgi. toplumsal rollere sahip olmuş. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. değerleri. cinsiyet. inançları ve tutumları oluşmuştur. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. 2 . Yaş. beceri ve tutum kazandırma. tutum.I.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi. Günlük yaşamında. yazma. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır. başkalarının haklarına saygılı. Dil bilgisi. beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Olaylar ve olgular. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. 6 . Yaşadığı toplumun farkında olan. iş yaşamında. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. okuma. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış. Türkçe bölümü. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. politik vb. ekonomik.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. yurttaşlık bilincine sahip. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. Yetişkinlerin. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. konuşma. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli.beceriler. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. dinleme. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Program.

etkili ve güzel kullanan. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. matematik. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. yaşam. Paylaşım. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. Türkçeyi Doğru. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır.Türkçeyi doğru. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. günlük hayatında gerekli okuma yazma. TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. sosyal.

Toplum yaşamında okuma. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. Dinleme. bilgi almanın. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. konuşma. Arkadaşlık. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. dinlemenin önemi.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. okuma. Dinleme. Okuma yazma öğretimi. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. Konuşma ile dinlemeyi. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. Bunlar dinleme. bugün daha da artmıştır. Bu bakımdan yetişkinin. bildiri. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. Bu yöntem. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. Dinleyici. Gerçekten de konuşmayı. yol tarif etme. yazma. haber. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. Telefon konuşmaları. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. 8 . işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir.

Okurken. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. Okuma. duygu 2. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. Konuşma. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. bireyin metni görüp algılaması. İyi konuşanlar. Dil 3. cümleleri. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. şu ögeleri kapsar: 1. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. Konuşma. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. Okumada temel amaç. göz satır üzerinde sıçrar. Başka bir deyişle. Günümüzün demokratik toplumlarında. dinleyicileri daha kolay etkiler. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. konuşmanın önemi daha da artmıştır. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. c) Okuma Okuma. algılama ve kavrama sürecidir. 9 . Konuşma. b) Konuşma Konuşma. Okuyan kişi sözcükleri tanır. toplumun oluşmasında etkilidir. sözlü olarak bildirilmesi yoludur.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Düşünce. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. yazıyı. başka deyişle insanlar. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. konuşma ile kurulur. dinleyenlere konuşur. sözcükleri. Demokrasi. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. düşünce ve duyguların başkalarına. Bu. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. kaymaz. uygulanır ve yaşatılır. konuşarak anlaşırlar.

Kademe Öğretim Programında. gelen uyarıcıların algılanma. özellikle yetişkinlerin I. çok okuyan. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. Yazma. uzun tekrarlar sonucu. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. düşündüklerini. yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. duyduklarını. teyp. sembol. düşünce. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. sessiz okumayla olur. Bundan ötürü I. ses bantları. rakam. temel amaçlardan biridir.sözcükleri tanımakla sağlanır. grafik. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. rakam ve harflerin. duygu. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. Sessiz okumada. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . grafik. CD). “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. gözle okumadır. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. Yazmada şekil. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. Yetişkinler. harf birer yazmaanlatma aracıdır. ses organları devreden çıkar. Sessiz okuma. Göz. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. Okuma yazma öğretiminde. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. işitsel (radyo. kasetçalar. Sessiz okuma. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. d) Yazma Yazma. İyi okuyan. sesli okumaya göre daha hızlıdır. Kısaca. Düzgün yazmak. hızlı okuyup zaman kazanılır. konuşulanları yazıya dökmektir. Yazmak. her sıçramanın ardından duraklar.

yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. Görmeye dayalı araçlar. “Çevrem” . Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır. “Ben ve Ailem” temasında. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. sinema. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. Radyo. yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. maket. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. Ailem”.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. sosyal ilişkiler ve kurallar. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. Burada. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. televizyon. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. “Çevrem” temasında. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. kitlesel olan. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. Afiş. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. insan hakları. Programda. “Ülkem”.

T. 3. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. Araştırma yapma. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 15.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. özgüven duyabilecektir.C. 4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. beceri. 13. ilişkilendirebilecektir. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. Sistemli. 12 . 7. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. 14. dikkatli. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. Programla. estetik duygular geliştirebilecektir. 9. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. Model kurabilecek. 2. 6. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 8. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 5. 12. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. 10. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 11. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. T. Okuma 4. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. Türkçe dersi programında. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu.C. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Konuşma 3. dilin yapısı. Bunlar: 1. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. okuma. Dinleme 2. 13 . Programda fen konuları. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir.TÜRKÇE Türkçe programı. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. konuşma. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir. Yazma 5. yazma. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. T. beş öğrenme alanına yer verilmiştir. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. Dil bilgisi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Programla.C.

kavram. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. Maddeyi Tanıyalım 3. 14 . T. Vücudumuzu Tanıyalım 2. 5. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. 8. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. 3. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler.C. 6. Yetişkinleri düşünmeye. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1. 2. 7. 4. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser. Bilgi. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. Canlılar Dünyası 5. Millî kimliği merkeze alarak. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan. Işık ve Elektrik 4. Isı. ahlaki.

Öğrenim Hayatı. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. 11. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. 12. Kazanımlar. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. KAZANIMLAR Kazanımlar. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları. Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. 15 . 10. 2. Atatürk ve Millî Mücadele). Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. tutum ve değerlerdir.9. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. beceri. Yani birinci kazanım. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. Kazanım. 3. Askerlik Hayatı.

ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Sağlık Kültürü. görüşlerini açıklayarak. Özel Eğitim. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. Örneğin. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. 16 . Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. yöntemi. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. Girişimcilik. Kariyer Bilinci Geliştirme. sorgulayarak. araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. Öğretmen. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. Etkinlikler. kazanımların içeriği. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir.

görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. grafik. Türkçeyi doğru. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür. 2. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları. 2. öz değerlendirme formları. Dinlediğini Anlama 1. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.2. 4. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. tutum ve değerlerdir. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması.3. Vurgu. AÇIKLAMALAR 2. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3.16. şekil. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. 2. tonlama. fotoğraf : 2. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. bilgi teknolojilerini kullanma. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. yaratıcı düşünme karar verme. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar.4. problem çözme. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme. görüşme. beceri.1. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. etkili ve güzel kullanma. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması.19. Duyduğu sesleri ayırt eder. tonlama ve telaffuza dikkat eder. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür.1. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2. diğer dersler. bilgi ve becerilerini kullanması. 2. :1. kişisel nitelikler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir. gözlem formları. Dinlerken vurgu. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. araştırma.

BÖLÜM I. KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 .II.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

5. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap. 12.3. 16. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir. Kalemi başparmak. Harfleri. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. Kelimelerden cümle oluşturur. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. Görsellerde gördüklerini betimler. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. Duyduğu sesleri ayırt eder. 1. 14.2. Tanıtılan sesi. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. 6. çalışma kitabı vb. 20 . yorumlar. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir. 1. arasındaki mesafeyi ayarlaması. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. 10. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. 17. 1. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir. Uygun bir duruş alması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 5. 1. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir.6. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir. 4. Kitabını özenle kullanır. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. Duygularını. 7. 9. Bir dizi görsel arasından. defter.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1.8. 8.18. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. l. Söyleneni yazar ve okur. ayva. yatay.6. yazar ve okur. “a. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. Dik. 2. 1. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. 15. Kendini tanıtır. 3. diğer sesler arasından seçmesi. erik. AÇIKLAMALAR 1.11. Düzenli çizgiler çizer. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. Hazırlık yapar. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. 13.1. 1. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. ”armut. düşüncelerini. 1. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar.4. Kalemi doğru bir şekilde tutar. 1. 11. 18. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir.

görüşme. Dinlemeye hazırlık yapar. Konuşanın sözünü kesmeme. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. gerekli araçları hazırlaması. Uygun bir oturuş şekli alması. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1. Görgü kurallarına uygun dinler. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. saygılı olma. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1. 1.2. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 1.3. 2. söz isteme. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. gözlem formları.1.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. gerekli olmadıkça konuşulmaması. 1.1. kendini konuşanın yerine koyma vb. 21 .3. 3. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Üç ayrı resim üzerinde. öz değerlendirme formları.

Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 2. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 2. fotoğraf vb.1. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi. ne zaman. 2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. 2. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi. 5. görüşme. 2. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. Dinlediklerinde dil. nerede. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 . 2. Dinlediklerinin konusunu belirler.8. nasıl.10. 2.6. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 2. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır.6. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar.Yaşam Becerisi: B.7. Bilmediği kelimenin anlamını. Zihinde canlandırılanların sözlü. 4.1. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması.3. 2. sunulan görsellerden. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması. öz değerlendirme formları. Dinlediğini Anlama 1. 2. : 2. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. 3. 6. cümlenin anlamından. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. 2. ne. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Dinlediklerinde ne. masal veya metinde. ne zaman. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi.7. nerede. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup.4. 7. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. grafik. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.2. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi. bilgi ve becerilerini kullanması. gözlem formları. 2.4. nasıl.1. Dinlediği hikaye.den yararlanılması. 8. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. 2. şekil. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi.

Dinlediklerinde geçen nesne. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. 16.14. : 2. 14. 12.16. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. kişi. ne zaman. 23 .14. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. 2. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. görüşme. nasıl. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.11. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar.11. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 17.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Dinlediklerini özetler. nerede.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Dinlediğini Anlama (devamı) 11. :2. 15. 2. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. Dinlediklerinde ne. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 13. : 2. olay.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. 2. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması. gözlem formları. öz değerlendirme formları.16. yer vb.

3. Çocuk bakımı.2.3 İstenen bilgiyi seçmesi. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. hemşire. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe. Katılımlı dinler. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi. hastalıkları. 3. Seçici dinler. şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi. öz değerlendirme formları.Dinlerken etkileşim kurması. 3. gözlem formları. soru sorması. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi. 24 . 4. Sorgulayarak dinler. 3.4. 5.1. görüşme. Tür. Metni takip ederek dinler.5. 2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. 3.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi.2. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. 3. AÇIKLAMALAR 3. açıklama yapması. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.5.

sosyal vb.10. : 1. Konu dışına çıkmadan konuşur. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. konuşma denemeleri yapması vb. 1. . Konuşma Kurallarını Uygulama 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 .6. Dinleyicilerle göz teması kurar. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.8. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. millete saygı göstererek konuşma. 5. Konuşma nedenini ifade etmesi. zihinsel vb. Konuşmaya hazırlık yapar. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. karşısındakini incitmeden. manevi. görseller hazırlaması. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder.1. kültürel. Konuşmalarında beden dilini kullanır. : 1. bilgi toplaması.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. 6.8. 1. bayrağa. görüşme. ahlaki. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek.8. 1.) karşı hoşgörü gösterir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 4. gözlem formları. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel. 3. Yaşam Becerisi: C. söz alarak.3. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. öz değerlendirme formları. 8.2. vatana. 1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. : 1. 7.) uygun konuşur. 2. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.

Kişileri. görüşme. 2.6. 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.15. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. olayları. bunun sonucunda. : 2. istek. Yaşam Becerisi: A. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar. bunun nedeni. Kendine güvenerek konuşur. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Dilek. 7.30. gözlem formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 8. 2. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.” sözleri kullanması. 2. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 2. : 2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Geleceğe yönelik planlarını. 4.5.4. öz değerlendirme formları. Duygu.13.9. 5. bu yüzden vb.1. 26 . A. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi. konseri anlatmalarının istenmesi. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. : 2. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. 2. bu nedenle. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. AÇIKLAMALAR 2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Yaşam Becerisi: A. : 2. farklı çevre ve ortamları vb.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2.6.1. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. 3.5. 6.7.1.9. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler. İzledikleri filmi.2. nesneleri. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.7. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi. karşılaştırması. 9. : 2. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi. 2. tiyatroyu.

hastanede. 3. : 3. : 3. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. 3. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar.4. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. öz değerlendirme formları.1. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.1.2. B.4. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması.2. tanışma. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. görüşme. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. Bilgilendirici konuşur. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması. Topluluk önünde konuşur. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. Yaşam Becerisi: A. teşekkür etme. Yaşam Becerisi: A. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. özür dileme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.2. Ailede okulda ve sınıfta. 2. 3.1. gözlem formları. Çeşitli durumlarda. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi. çalışma gruplarında. telefonda. : 3.4. AÇIKLAMALAR 3. İkna edici konuşur. 27 .İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. 4.Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. 3. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. resmi bir kurumda.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. : 3.1. Tür. toplu taşım araçlarında konuşma vb.A. ziyaretlerde. kutlama.1. B. 3.3.4.14. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. Selamlaşma. 3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.4.40. : 3. Yaşam Becerisi: A.26. ölüm ve düğün törenlerinde.2.22. bayramlarda konuşma. : 3. : 3. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir.15. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar.

Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.1. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. görüşme. 2. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. gözlem formları. farklı kişilere okutulması. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının.5. Fısıldamadan. 1. okutulması. 4. öz değerlendirme formları. başını sağa sola çevirmeden. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek.6. 3.2. yanlış okumaların yapılmadığı. Tekerleme.4. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. AÇIKLAMALAR 1. 6. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.3. Akıcı okur. Bir masal. Kitabını. öykü. 1. : 1. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. dudaklarını kıpırdatmadan. deyim vb.3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. mani. fıkra veya şiirin. Akıcı okuma. 5.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Okuma Kurallarını Uygulama 1. gözleriyle takip ederek okuma. konuşur gibi okuma. 1. 1. Kurallarına uyarak sessiz okur. öne arkaya sallanmadan. 28 . duraklamaların. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Okumaya hazırlık yapar.

9. görüşme. Okuduklarını zihninde canlandırır. 10.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 5. metinde ulaşılan sonuçtan farklı. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. AÇIKLAMALAR 2. nasıl. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. ne zaman. Kullanım kılavuzunda (ilaçların. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular.1.6. araçların. Yaşam Becerisi: C.11. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Yetişkinin. 2. 4. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. 8. 12. 29 . Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 6. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi. 13.5. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Okuduklarının konusunu belirler. nerede. 2. 2. 2. öz değerlendirme formları. temizlik maddelerinin vb.9. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 7.3. 9. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. gözlem formları. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır. Okuma öncesi. 3. : 2. Okuduğunu Anlama 1. Okuduklarında ne. 11. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduğundan hareketle. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. : 2.12.) yazılanları uygulaması.

çoktan seçmeli.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. görüşme. Söz Varlığını Geliştirme 4. boşluk doldurma ile yapılabilir. öz değerlendirme formları. 30 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.Ekleri kullanarak kelimeler türetir. görselleri seçme ve eşleme.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. -sız ” vb. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. “–cı. -lı. gözlem formları. -lık. 4.2. 2.

5. destan. öykü. Kitaplıktan seçtiği. Gazete ve dergi okur. Tiyatro.2. Serbest okur. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. boşluk doldurma ile yapılabilir. Fıkra. arkadaşından aldığı kitapları. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları.1. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. : 5. gözlem formları. görüşme. masal vb. 3. görselleri seçme ve eşleme. şiir. 5. gazeteleri. 5.3.4. bilmece.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5. öz değerlendirme formları. 5. dergileri okuması.4. Rehber yardımıyla okur. şiir okur. Paylaşarak okur.1. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5. 31 . masal. çoktan seçmeli. : 5. 5.5. Efsane. metinlerin paylaşılarak okunması. Seçtikleri metinleri okumaları. 4.19. AÇIKLAMALAR 5. 5. öğretmenin önerdiği. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması.3. Tür. Yaşam Becerisi: B. 5. öykü. tekerleme. kendi getirdiği.

/ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. 1.1. seslenme.3. görselleri seçme ve eşleme. 6. 1.6. özel adların ilk harfini büyük yazma.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. öz değerlendirme formları. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. boşluk doldurma ile yapılabilir. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı.5. özel adların aldığı ekleri ayırmada. çoktan seçmeli. kısaltmalarda ve cümle sonlarında.3. belirlenmesi. yöntem vb.4. Noktadan sonra büyük harfle başlama. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. : 1. plan. 5. virgülü. uzun çizgiyi. Tarih uygun yere. görüşme. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. 1. 1. ilişkili sözcükler arasında. konuşmaları belirtmede kullanması. Yazılarında imla kurallarını uygular. kelimeler. Harfler. konu. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi. 2. sembol ve işaretlerden yararlanır. 1. Rakamların kurallarına uygun yazılması. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 1. Sıralamalarda sayı. 4. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. : 1. Yazma öncesinde araç gereç. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. kısa çizgiyi. Matematik: Rakamları okur ve yazar. Yazmaya hazırlık yapar.5.6. 32 .4. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. 1.6. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. ünlem işaretini. gözlem formları. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. kesme işaretini. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. hitap. 3. Noktayı. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması.

2. işin vb. Adını-soyadını.5. Yazısına uygun başlık belirler. sabıka. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. vekâletname. İkametgah belgesi.1. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. sel. yönergesine uygun olarak doldurması. 2.11. :2. işe başvuru formu. Özgeçmişini yazarak hazırlaması. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması. 11. yazması.8.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi. öz değerlendirme formları. 12. Olayları. nüfus cüzdanı örneği. 4. ::2. 6.12./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. gözlem formları. :2. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. yaşadığı yeri vb./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. boşluk doldurma ile yapılabilir. Duygu. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 7. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Yaşam Becerisi: A.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.8. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.12. 2. Planlı yaşama becerisi kazanır. Bir etkinliğin. :2. mesleğini. yangın.10. 2. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması. 9. Formları yönergelerine uygun doldurur. İmza atar ve anlamını bilir. Yaşam Becerisi: A. acil bir durumda (deprem. 2. çoktan seçmeli.10. 8. gönderi formu vb.11. oluş sırasına göre yazar. Girişimcilik becerisi kazanır. 13. senet. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. AÇIKLAMALAR 2. 5. 2. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. 10.3. 2. Bir işe başvuru formunun doldurulması. 2. aile bireylerinin adlarını. 2. görüşme.5. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda. 2.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir.10. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 3. yaşlarını. görselleri seçme ve eşleme. Çocuklarının sağlık sorunları. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. Dilek.4. Kendisini.2. 33 . : 2. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.19. İfade tutanağının yazılması. çığ vb. fiziksel özelliklerini. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması.

görselleri seçme ve eşleme. boşluk doldurma ile yapılabilir. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. görüşme. anı vb. ninni. şiir) yazması. öz değerlendirme formları. okuyucuyu bilgilendirmesi. Davetiye. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 5. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. AÇIKLAMALAR 3. 2. çoktan seçmeli. 7. Bilgilendirici yazılar yazar. 34 . Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. tebrik kartı yazar. şiir yazar. yazar. şarkı. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. 3. Günlük. şarkı.5. Dikte etme çalışmalarına katılır. Mani. 4. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. 3. türkü. tekerleme. Tür.5.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3.2. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. Mektup yazar. gözlem formları. tekerleme. 3.4. ninni. 6.

dergi. istekler. 3. AÇIKLAMALAR 1. 1. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”.C. programlar hakkında yorum yaptırılması. sorularla reklamların sorgulanması. toplumdaki sevgi. 4.10. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Bayramlar. Televizyonda izledikleri haber. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.18. 1. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder.8.C. 1. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Karikatürde verilen mesajı algılar. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder.4. Resim ve fotoğrafları yorumlar. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir.1. spor. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi. 2. görselleri seçme ve eşleme. haberleri.27. boşluk doldurma ile yapılabilir. görüşme. gözlem formları. : 1.10. Görsel Okuma 1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 5.1. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi. 6. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi.15. Şekil. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. toplantılar. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Beden dilini yorumlar. TV ) verilen bilgileri. : 1. “Bu reklamdan. 35 . anmalar. Yaşam Becerisi: C. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur. 8.29.3. : 1. belgesel vb. Yaşam Becerisi: C. 7. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb. Yaşam Becerisi: C. : 1.4. çoktan seçmeli. 1. düşünceleri sorgular.20.22. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma.1. Reklamlar. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.10.8. : 1. öz değerlendirme formları. C. yöreye özgü sosyal olaylar vb. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.

36 . 4. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. görüşme. Yaşam Becerisi: B. öz değerlendirme formları. boşluk doldurma ile yapılabilir.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. AÇIKLAMALAR : 2.2. çoktan seçmeli. bulgularını resimli grafiklere aktarır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Görsel Sunu 1. görselleri seçme ve eşleme. 3. Bilgi.18. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir.2. Bilgi. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. gözlem formları. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. düşünce ve izlenimlerini resim. 2.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. Her grup üyesi. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. 1. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir.2. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. 3. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. düşünce ve hayallerini anlatır. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder. Temizliğin. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. 38 . A. öfke vb. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur.4. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir.

Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Planlı yaşama becerisi kazanır. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. olduğu kaynakları verimli A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 . Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. Fatura okutulur ve yorumlanır. tavuk suyu vb.7. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder.8. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar.9.6. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. pilav. Sahip kullanır. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. artan besinlerin neler olduğu sorulur. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar. A. Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır. aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Planın uygulanması üzerine konuşulur. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Artan besinlerden (ekmek. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.5. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı.

Daha sonra. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar.10. Sorun çözme sürecini açıklar. 40 . Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. A. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır. 5.13. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur.11. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. Öğretici. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Kararların nasıl alındığını. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. Çözümler üzerine tartışılır. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur.12. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler.

Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır.18. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. nüfus. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. A. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge.17. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur. 2. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. Daha sonra “O beni üzmedi. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. 41 .15. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. Çalışmaya. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur.14. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur.16. Bana Göre Değil Öğretici. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. 2. A. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar. A. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. Stres. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. Müsaade Ettim Yetişkinlere. Değişik meslek grupları da yazılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.

21. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. Özel Eğitim: Kızgınlık. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır. Beyin fırtınası yaptırılır.19. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır. öfke vb. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A. Davranışlarının. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. planlı çalışma becerisi geliştirir. Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. 42 .TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. A. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir.22. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. Aile bireylerinin duygularına. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.20. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur. ailesini ve çevresini tanıtır. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar.. empati yapmaları istenir. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili. Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir.

Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur.27. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. birlik. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir. Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. “Affedersin”. Ailesi ile birlikte eğlenmenin. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.24. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A.26.. A. Benim Sorumluluğum “I. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. 43 . A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Anne. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Sorumluluk kabul etmenin. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar. “Sen bizim için önemlisin”. “Seni seviyoruz”. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Bu hikayeye dayalı olarak. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır..25. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. Birlikte yapılan etkinliklerin. ailede sevgi.23. “Özür dilerim”. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder. öfke vb. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. A. “İyi ki varsın”. Aile içinde birlik.

teması işlenir. İyi insan. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. iyi ya da kötü olan davranışlardır. Girişimcilik: 1. bir yetişkin de anne rolünde olur. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. İki annenin davranışları konuşulur. Girişimcilik: 1. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6). Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2.28. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Bu konu üzerinde tartışılır. Parasını. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. görüşü üzerinde durulur. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. Buradan hareketle. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde.30. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . Fotoğrafın sağına olumlu. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. Her insan önemlidir. Para biriktirmenin önemi tartışılır. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. bunu hoşgörüyle karşılar. önceliklerini belirleyerek harcar. kötü insan yoktur. Önemli olanın. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.29. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. olumlu özellikleri çoğaltmak.

31. 45 . Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder. 7.36. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Ülke kalkınması. A. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. A. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin.35. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici.34.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır. ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder.32. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır. Kuralların gerekçeleri tartışılır.

39. nasıl A. telefon bilme ve kullanma. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. A. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Farklı mekânlarda. Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. Acil durumlarda davranılacağını belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. beslenme.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Trafik işaret anlamlarını belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A. adres.37. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular.42. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4). Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. (Temizlik. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur.38.41. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A. Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir.40. 2. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. 46 . A.

Farklı kültürlerin. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar. yaşam biçimlerinin.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. Bu örnek olayların kendilerini. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir. Kişisel amaçların. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir. B. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Keşke…. mesleki. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir.cümleleri kurdurulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir.3. Bu kalıp yargıların. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.4. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır.2. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. Bu rollerin. diğer rollerle ilişkisi sorulur. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. ikişerli gruplara ayrılır. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. Farkında Değildim Yetişkinler.1. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. Rol çatışması üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 .

TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur.6. Kumar. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler.5. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. sigara ve alkol kullanımının kendisine. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır.7. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. uyuşturucu. B. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. Alışveriş yapılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler .8. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. ilaç. ilaç. uyuşturucu. kişilerin duygu ve 48 . Hataları üzerine durulur.9. Uygun tepki biçimleri geliştirilir. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur. Örnek olaylar anlattırılır. B. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar. B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. Kumar.

Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden. Tür. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. kişilere katkısı ifade edilir. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır. 49 . AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur.12. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. B. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır.14.10. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. kültürel özellikleri listelenir.11.13. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Akran B. B. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur.

AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar. Bilgilendirici konuşur. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. B. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır. Drama yapılarak. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur.18.16. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 .TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir.15. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. B.17. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Polis mesleğini tanıtır. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. Çeşitli durumlarda. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. 8. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler.

Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir.23. Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. kamuoyu. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. öykü. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 51 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. destan. B. kamu hizmeti.20. masal. Bilgilendirme yapılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. fotoğrafla incelenir. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. Sözlük Çalışması (Yerel. yansıtan B.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. türkü ve şiirleri inceler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. destan. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. millet. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. Efsane. okur. öykü. kamu.19. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. yaşam tarzlarının. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. millî egemenlik kavramları araştırılır. B. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin. yerel yönetim. Tür. afiş ve broşürler incelenir.21.22. vb. alışkanlıkların olduğunu fark eder.

Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Haydi. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır. B. Çevresindeki yararlanır.27. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir.26. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. B.28.30. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır.29. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. Doktora Gitmek Doktora. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir. B. B. Şikayetim Var. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. Çevre düzeni. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 .25.

İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler.33.32. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. B. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Uygulamalı eğitim yapılır. Trafik kurallarına uyar. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.31. 53 .

Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.3. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. C. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C.5. C. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar.1. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . i C. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. C.2. Özgür birey olmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin.4. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. 2. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. C.6. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.

11. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. C. ahlaki. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. sosyal vb.10. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar.9. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). C. Kültürel değerleri algılar ve korur.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir.7. manevi. kültürel. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Yeniden Doğuş Yok. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. Tür.8. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur.) konuşur. C. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. değerlere uygun(milli. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. 55 . .

Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. (kazanım 6). kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. afiş ve broşürler incelenir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir. yerel yönetim. millî egemenlik kavramları araştırılır. Hangisinin hak. Merkezi yönetim birimlerini tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. kamu. kamu hizmeti.14.15. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C.13. C. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. Temel haklar ve özgürlükleri bilir. 56 . millet. C.12. kamuoyu. C. Neden Merkezi Yönetim (Yerel. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Millî bayramlarımızla. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. Okuduğunu anlama. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir.16.

İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. Sivil toplum kavramının önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır.17. 2. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. 2. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. sonucunda ortaya C.18. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.19. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. 57 . Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir.

çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. C. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. haberleri. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. 2. Tür. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder.21. 58 . Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir. düşünceleri sorgular. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. günlük işlerini bu doğrultuda yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir.20. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir.22. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur. dergi.

TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. Reklâmlar. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . istekler. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı.26. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar.24. arasındaki ilişkiyi sorgular. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması. C. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar. insanı tüketime zorlayan reklam vb. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır.23.25. den etkilenmemeye dikkat eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.

Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir.27. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder. 60 . 2.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. düşünceleri sorgular. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması. bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır.28. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1. haberleri.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .I.

1. “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi. onarlı ritmik saydırılır. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. Rakamları okur ve yazar. 3. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. birer ve onar ritmik sayar. Rakamlar. 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. DOĞAL SAYILAR 2.Ö. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. tahtaya yazılır ve okutulur. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . .A. Uygun kutular boyatılır. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi.

Tahtaya işaretlenen. Bir çokluktan. yılın ayları. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. Yaşam Becerisi. KAZANIMLAR 4. Birliklerin sağda. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir. [!] Sıra sayıları. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır.A. Haftanın günleri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. belirtilen sayı kadarını ayırır. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. 6. 20 içinde geriye birer sayar. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. Kalan bir grup nesneyi. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. Yaşam Becerisi. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri.A. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. arasındaki ilişki vurgulanır. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. birliklerine ayırarak gösterir.Ö. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 .

KAZANIMLAR 8. fasulyeler. .A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir.Ö. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. onluk taban blokları vb.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. 10. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır. 64 . 12 silgi vb. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. nesnelerin sayısının bir deste. 10 kuru boya vb. sayma çubukları. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. Belli bir sayı seçtirilir. aynı türden 12 bardak. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk.A. nesnelerden gruplar oluşturulur. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. . onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

Doğal sayılarla çarpma. bölme ve çıkarma işlemleri.A. dörder. 1. 28. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. 12. 8. 40 5. 36.A. KAZANIMLAR 11. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 20. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde. söylediğin sayı nedir? 6. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır. 3 6 9 12 15 3. 15 oldu. 2. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. 16. Örneğin üçer ritmik saymada. söyleyeceğin sayı nedir? 65 . 40 içinde dörder. … 5 tane 3 saydım.Ö. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 32. 24. 100 içinde ikişer ve beşer. 4. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. 5. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. kaç tane saydığının kaydı tutturulur.

İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. 16. 66 .A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. ⎯ . Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir.A. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. 14. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. [!] “Büyük”. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. Önce onlukların sayılarına baktırılır. 15. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. 7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. • 4. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. Sayı örüntüleri oluşturur. 10. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. KAZANIMLAR 12. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.Ö.

İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 9 birlik. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. 95’ten küçük sayılar seçtirilir.A. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. 9 onluk. Bu grup. Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır.A. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir. onluklara böldürülür. 1 birlik 9 onluk. [!] 5 in ve 10’un katı olmayan.Ö. KAZANIMLAR 16. 67 . Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. . cetvel modeli üzerinde belirletilir.

Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını.) araştırıp sunmaları istenir. 40 5 birlik Birler b. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş. 200 4 onluk 245 Onlar b. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. mesafe. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 19.Ö.A.A. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. süre vb. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. KAZANIMLAR 18. 68 .

Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir. AÇIKLAMALAR [!] “<” .Ö.b. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. 18.A. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından. KAZANIMLAR 20. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. 325. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. “>” ve “=” sembolleri kullandırılır. Yaşam Becerisi. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. DOĞAL SAYILAR 21. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 69 . başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir. faktörlerin ilişkisini kurar. 687. iklim v.A. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. nüfus. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.Ö. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.A. 73 . 6. 20’ye kadar olan doğal sayıları. 5. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur.A. KAZANIMLAR 4. ekleme. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının. basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız.

onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. KAZANIMLAR 7. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 74 . Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. olarak düzenlettirilir. Eldeli toplama işlemini yapar. Birliklerin toplamı. Birlikler toplatılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek. önce birlikleri.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır.A. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır.Ö. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.

10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 11. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir.Ö. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. 75 . üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur.A. işleminde verilmeyen sayı. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur. 10.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. Verilen sayılar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. 23+ □ =36 belirletilebilir. Toplamları 100’ü geçmeyen. KAZANIMLAR 9.

Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 27’nin 30’a. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır.A. Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . 13. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. KAZANIMLAR 12. ∆. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde.A. iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için.Ö. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ . Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır. AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.

16. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. 77 . 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 80 + 11 = 91 Problemler. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır. 15. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. • Onluklar toplatılır. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. KAZANIMLAR 14. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.Ö.A.A. [!] Problemler.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir.

Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. fasulyeler vb. 1. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. modellerden biri seçtirilir. çıkartılır. Çıkarmanın ayırma. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin.Ö. etkinliklerle fark ettirilir. defterler.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. [!] Onluk bloklar. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2. 5–5=0 [!] “Eksilen”. silgiler. . Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. … ). azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. kâğıtlar vb. onluk kartlar vb. Onluk kartlar. 4. sayı çubukları. durumlarla çıkarma fark ettirilir. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. kitaplar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. birim küpler. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır.A. 78 . 3. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. “çıkan”. ayırma işlemleri yapılır.

A. 6. istenilen kadarı ayırtılarak.Ö. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. Bundan. Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. Eksilenin bir onluğu. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. Bu sonucun. Eksilenin birliklerinin. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. Birliklerin farkı buldurulur. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. KAZANIMLAR 5. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir. 7. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A.

38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. 80 . ∆. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. gibi semboller kullandırılır. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı.A. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. [!] İlk önce 10 içinde. sorularla buldurulur. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. eksiltme. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. 324 – 125 işlemi. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir.Ö. vb. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. Öğrencilerin. 53’ün 50’ye. üzerine sayma. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. KAZANIMLAR 8. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. 9. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı.A. çıkarmanın azaltma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. Eksilen veya çıkan buldurulurken. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır.

Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. Sonuçtan. çözdürülür ve kurdurulur. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. Yetişkinlerin. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. AÇIKLAMALAR 13. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. KAZANIMLAR 12. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 14.A. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır.Ö. 81 .A. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. [!] Problemler. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Bu toplamın. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. 4. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir.A. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar.A. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. 3.Ö. sayma ve modellerden yararlanılır. 82 . 1. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2.

Yüzler b. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Birler b. [!] Yüzlük tablosundan.A. Onlar b. 8. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. Birler b. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. 7. Onlar b. Yüzler b.çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 . Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.A.Ö. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. KAZANIMLAR 5. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6. Yüzlük tablosunda altışar sayarken. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. Eldeli çarpma işlemini yapar. Çarpım tablosunu oluşturur.

yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Doğal sayılar 10. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. Problemler. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır. 11.Ö. 9. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. Çarpma işleminde. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Problemler. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce.A. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır.A. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 84 .

gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. 2. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. depremzede ailelere dağıtılacaktır. birerli. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. üçerli. model kullanılarak çözdürülür. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2.A.A. 3. ikişerli. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi.Ö. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. 1. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . sonra işlem yaptırılır.

A. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. bölen. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak. KAZANIMLAR 4. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.Ö. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir.A. bölen. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. “bölen”. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. Problemler. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. bölüm. [!] Bölme işleminde. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. 5. [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 86 .yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. . 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. Okuma yazma dersi. [!]Bölme işleminde bölünen. [!] Problemler. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. Yapılan işlemlerde “bölünen”.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri. Bütün. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. 1. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir.A. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. 0 1 2 1 87 . örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. kesilebilen. [!] Kesrin biriminin. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. eş parçalara katlanabilen.Ö. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. KESİRLER 2. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. Kağıt. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir.A. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. Buna dayanarak bütün. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Pay. kesir blokları. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır.

A. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. 1. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır.Kare. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. nesneler kullanılarak kare. masanın. tel vb. Karenin. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası. kürdan. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 88 . kâğıdın kenarları. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu. dikdörtgen. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın.Ö. çubuk makarna.A. üçgen ve çember modellerini oluşturur. dikdörtgen. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. kitabın. sıranın. 2. dikdörtgenin. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. plastik çubuklar.

Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.A. gibi. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm .A. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. 300 cm = 3 m vb. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. 1.Ö. . Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 santimetre = 2 cm. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Örneğin. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. 89 . Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 5. problemler.1 metre = 1 m vb. 3. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır.

Ö. 90 .A. ÇEVRE uzunluklarının 2. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler.uzun kenarı 15 m dir.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir.kısa kenarı 10 m. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır.A.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. fotoğraf. hesaplattırılır. çokgen olarak isimlendirilmez. . tahta vb. 3. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. resim. gergin geçirilmesi istenir. sonunda. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir. şekillerin. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın.

Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 3.Ö. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz.A. Okuma yazma dersi. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Sosyal beceri. Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder. [!] Birim ölçünün. 39) PARALARIMIZ 1. A4 kağıdı.A. tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. 91 . A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. olacak şekilde olmalıdır . standart yüzey alanını bulmak için. Öğretmen masasının 1. Bir yüzeyin alanını. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 38. Kitap. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır. yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur. 4 . karo vb.

Saati okur. Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika. 14:20 2. saatteki karşılığı belirletilir. akrepli karşılaştırılarak okutulur. olmalıdır.Ö. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar. Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. 92 .A. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır.20’nin. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. düşünceleri anlattırılır. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır.A.

Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. 1. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. çekilir. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. zaman. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2.Ö. Uzunluk. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 . yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir.

[!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. 1 litreden fazla. yaptırılır. 94 .Ö. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. [!] Ölçme sonuçları. sonra ölçtürülür. Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 3. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. sürahi. kullandırılır. ettirilir. SIVILARI ÖLÇME 2. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. dereceli tüp vb.A. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır. litre. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir. 1 litreden az. yarım litreden az. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. vazo vb. 50÷10 = 5 kap gerekir. 1.A.

Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.A.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir.meteoroloji. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. ders çizelgesi vb. takvim. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www.Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 .gov. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur. 1. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler. Bu veriler tablo haline getirilir. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2.A. oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal.

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir.A. alanının sonunda. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır. Şekil grafiğini yorumlar. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır.Ö.A. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 . verilerek ve yönlendirilerek 1. Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır.

KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .YETİŞKİNLER II.

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Ayrıca yetişkine. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. doğru beslenme.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. 1. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. 1. söz isteme. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar. 3. kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir. Dinlemeye hazırlık yapar. saygılı olma.2.I. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri. kendini konuşanın yerine koyma vb.2.3. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1. 99 . dinleyeceği ortamı düzenlemeleri.Konuşanın sözünü kesmeme. 2.1. Görgü kurallarına uygun dinler. AÇIKLAMALAR 1. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi.

Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinlerken vurgu. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.3. 17. Ön bilgi. Dinlediklerinde ne. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. çalışma yaprakları (eşleştirme. boşluk doldurma.I. 2. 13. 6. Dinlediklerinin konusunu belirler. 9. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. grafik. 4. düşünceyi ifade eder. tonlama ve telaffuza dikkat eder.17. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar.2. yer vb. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. Dinlediklerini özetler. 16. “Toprak” 2. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. “Kirpik”. fotoğraf vb.10. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. boşluk doldurma. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim. 8. “Kibrit”. 14. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. görselleştirme. Dinlediklerinde dil. 2. 10. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. “Kamyon”. kullanılabilir. 2. 7. kişi. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. 3.11. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 5. 2. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. 2.1. Dinlediklerini zihninde canlandırır.2. sözlü ve yazılı anlatım. gözlem formları. şekil. açık uçlu sorular. Dinleme öncesinde sorular sorulur. nasıl. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. 11. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir. nerede. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. ne zaman. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. resimleme boyama. 18. resimden bulma.16. 2. çoktan seçmeli sorular. Dinlediğini Anlama 1. 15. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 100 . 2. 19. 12. olay. AÇIKLAMALAR 2. bireysel değerlendirme formları. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. doğru yanlış).9. 20. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. kısaltma yaparak veya yazarak not alması.3. açık uçlu sorular. 3. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. 3. 3. Dinlerken etkileşim kurması. 2. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir. Not alarak dinler. boşluk doldurma. Tür. Dinlerken işaret. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Katılımlı dinler.I. sembol kullanarak. Bilgi edinmek için dinler. 101 .3. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. “ Tür. açıklama yapması. 4. gözlem formları. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.2. çoktan seçmeli sorular. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. 3.1. soru sorması.

Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. çalışma yaprakları. bilgi toplaması. Yetişkinin. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.) uygun konuşur. kültürel. 1. bayrağa. 6. hayvan. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. omurgalı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. vatana. ahlaki. millete saygı göstererek konuşması istenir. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Dinleyicilerle göz teması kurar. 102 . 4.1. manevi. istenir.2. AÇIKLAMALAR 1. büyüklere. konuşma denemeleri yapması vb.8. sosyal vb. yetişkine. Ayrıca. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. 7. 1. konuşmacıyı incitmeden. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. Konuşmaya hazırlık yapar. görselleri hazırlaması. 8.4. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1. 2. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. Görgü kurallarına ve değerlere (millî.8. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Kelimeleri doğru telaffuz eder.II. Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir. söz alarak.6. Konu dışına çıkmadan konuşur. 1. “Bitki. 1. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. 3. 5.

yer. gelecek. 11. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Zaman.10. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.11. 9.. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 4. olay. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. AÇIKLAMALAR [!] 2. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. geniş). Belirlenen konuda (deprem.9. açık uçlu sorular. ev kazaları. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki. 10. 8. geçmiş. çoktan seçmeli sorular. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Güncel bir konu. 2. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2.) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. 5. alışveriş vb. 2. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. yangın. Duygu. 3. gözlem formları. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.4. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün. çalışma yaprakları. 2. yarın vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 103 .II. bugün. Ayrıca. Deneyim ve anılarını anlatır. Kendine güvenerek konuşur. yetişkine. :2.2. 6. 2. 7. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. çiçek yetiştirme. Dilek. kişi vb. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.5.

Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. gözlem formları. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. teşekkür etme. telefonda konuşma vb. özür dileme. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.II. hikaye. İkna edici konuşur. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. Masal. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3. 2.1. 104 . Topluluk önünde konuşur. tanışma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. arkadaşlarıyla konuşma. konuşmaların yapılması. AÇIKLAMALAR 3. Selamlaşma.2. kutlama. 4. Tür. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. 2. 3. başını sağa sola çevirmeden. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma. Kurallarına uygun sessiz okur. okuma ortamını düzenleme. 1. TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı. AÇIKLAMALAR 1. 105 . dudaklarını kıpırdatmadan. Okumaya hazırlık yapar. Okuma Kurallarını Uygulama 1. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. 6. Akıcı okur.III. çalışma kağıtları. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Okunacak metni belirleme.5. Fısıldamadan. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1.6. 7. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Ayrıca yetişkine.1. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. 4. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. öne arkaya sallanmadan. 1.2.

doğru yanlış). 2. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. boşluk doldurma.29. 21. 11. kelime anlamıdır. 17. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır. resimden bulma.9. 10. 5. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. 18. 7. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.2.KAZANIMLAR 2. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. 2. 20. bireysel değerlendirme formu. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Bölgesinin coğrafi yapısını.15. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. Okuduklarındaki dil. çalışma yaprakları (eşleştirme. 106 . Metin içi anlam kurar. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. III. 2. AÇIKLAMALAR 2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. 23. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. Kelimelerin gerçek. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 25. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. 14. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 2. 19. düşüncelere. boşluk doldurma. 4. İnternet vb. Okuduklarından çıkarımlar yapar. Okuduklarında ne. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. ansiklopedi. 2.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir.2. 12. Deneyim. 2. 2. görselleştirme. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. Gerçek anlam. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 2. sözlü ve yazılı anlatım.20. 24. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 28. 2. Metinler arası anlam kurar. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. yeri. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir.28. 13. 3. 22. 26. 27. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. Sözlük. 16. resimleme boyama. Okuduklarını zihninde canlandırır. Metin dışı anlam kurar.20. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. gözlem formları. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 2. 2. ne zaman. olayı ve zamanı belirlemesi. yollarla araştırması. 29. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. 1. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler.6. Okuduğunu özetler. 15. 9. Okuduklarının konusunu belirler. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. açık uçlu sorular. Okuduğundan farklı sonuçlara. nerede.7. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.3. 8. çoktan seçmeli sorular. 6.6. nasıl. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular.

resimden bulma. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. AÇIKLAMALAR 3. sözlü ve yazılı anlatım. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar.1. bireysel değerlendirme formu. 3. Not alarak okur. boşluk doldurma. 4. çalışma yaprakları (eşleştirme. görselleştirme. 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. doğru yanlış).3. gözlem formları. Serbest okur. resimleme boyama. Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır.III. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. 107 . Sorgulayıcı okur. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. Tür. Paylaşarak okur.

birbirine bağlı cümleleri ayırmada. kesme işaretini. 2.3. 1. Yazma öncesinde konusunu belirleme. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.IV. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. Kurallı cümle üzerinde durularak özne. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 7. 8. 5.1. noktalı virgülü. seslenme. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. sembol ve işaretlerden yararlanır. ilişkili sözcükler arasında.5. 1. Yazılanlar. hitap. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. 108 . yazma yöntemini belirleme. ünlem işaretini. 6. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. 1. alıntılarda. Sıralamalarda sayı. Noktayı. denden işaretini. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. yazma planı yapma. çalışma dosyası. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. Kelimeler. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu.4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. Yazılarında imla kurallarını uygular. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. kısa çizgiyi. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. konuşmaları belirtmede. tekrarlarda kullanma. 1. virgülü. uzun çizgiyi. imlâ kuralları açısından incelenebilir. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. 4. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. 1. Yazmaya hazırlık yapar.3. kısaltmalarda. tırnak işaretini. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 3. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada.4. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır.

ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 13. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.14. sıfat. 2. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Bir etkinliğin. olay. İsim. 6. şikayet formu ile bildirmesi. Yazısına uygun başlık belirler. gözlem formları. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.5. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. 2. [!] 2. 16. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. fiil. Yazılarında ana fikre yer verir.19. 2. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir.1. 19. yer. oluş sırasına göre yazar. an vb. 109 . açık uçlu sorular. işin vb. 2. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. zamir. Olayları. AÇIKLAMALAR [!] 2. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. Dilek. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. 2. 10. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. 15. 2. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. 8.19. 2. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. 2.17. 3. çoktan seçmeli sorular.KAZANIMLAR 2. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.8. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. istek ve şikayetlerini dilekçe. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir. Dilek. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir.19. Formları yönergelerine uygun doldurur. Yazılarında söz varlığından yararlanır. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 14. 7. edat.4.18. Ayrıca yetişkine. 18. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir.6. istek formu. Mantıksal bütünlük içinde yazar. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 5. IV. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. zarf. 17.6. yazılı anlatım çalışmaları. 12. 4. boşluk doldurma. 2. 11. 9. İmza atar ve imzanın anlamını bilir.

/ 3. 3. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. Tür. 6. Mektup. Hikâye yazar. 3. Günlük. Sorgulayıcı yazılar yazar. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. İpuçları (kahramanlar.1. 110 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır.IV. İkna edici yazılar yazar. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde. 3.5. Bilgilendirici yazılar yazar. 10. 9. 7. İzlenim ve deneyimlerini yazar. Şiir yazar.4. yazılı anlatım çalışmaları. Davetiye.2. düşünce ve hayallerini yazar. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. zarf üstü yazar. 2.7. yazar. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır. gözlem formları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. 3. Duygu. 11. 4. Kendisini. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. 8. 3. anı vb.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir. tebrik kartı yazar. Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. 5. “Tür. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. yer. zaman.

İnternet vb. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.10. 1. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. Beden dilini yorumlar.3. 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1.11. 4. 8. olayları.V.5. 12. çoktan seçmeli sorular. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 3. Görsellerle sunulan bilgileri. 1.9. haberleri. 1. 1. Karikatürde verilen mesajı algılar.9. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 .4. düşünceleri sorgular. Gerçek hayatta kullanılan şekil. bilgilendirici. 1. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir. Bilgisayar. boşluk doldurma. açık uçlu sorular. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 10. 1. 2.den yararlanması. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. 6. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır. 11. dergi. Harita ve kroki okur. 7.1. 5. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. şiir. Görsellerden hareketle metinler yazar. 1. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. Şekil. TV ) verilen bilgileri.) birine uygun olarak kısa metin yazılması. 1. 1.2. gözlem formları. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.8. Ayrıca yetişkine. 1.1. cep telefonu. 1.11. Trafik işaretlerinin anlamını bilir.11.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. Resim ve fotoğrafları yorumlar. Görsel Okuma 1. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. 9. betimleyici vb.

duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 5. grafik. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. 112 . düşünce ve izlenimlerini resim. Sunum öncesinde. 2. sunumunu yaparken izleyenleri. gözlem formları. Bilgi. 4. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. 2.3. tepegöz.2.V. kullanması. Yetişkinin. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. Ayrıca yetişkine. 6. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Görsel Sunu 1.1. konuyla ilgili bilgi toplaması. bilgisayar vb. 3.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Bilgi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. şekil. Sunuma hazırlık yapar. AÇIKLAMALAR 2.

gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. 113 . b. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. Anlama a.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. duygusal. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması. Atatürkçülük. b. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. III. b. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. zıt. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. d. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. c. onlara farklı çözümler buldurulması. Hazırlık a. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. c. c. mecaz. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. II. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. ortaya konulan sorunları belirlemesi. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. metnin sonrasının tahmin edilmesi. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. kelime gruplarının. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. eş sesli kelimelerin. gerçek.

IV. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. c. b. yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. 114 . Yazma Yetişkinlerin. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim. Kendini İfade Etme a. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Konuşma Yetişkinlerin. V.d. fotoğraf. beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .II.

sembol DOĞAL SAYILAR 405. 405.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 2. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b.276 Rakamın basamak değeri 400. 5. 356. 10. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar. Yüzler b. 4. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır. 8. 1. Birler b.A. 2605. 7348. bu alt alanının sonunda. KAZANIMLAR Yetişkinler. 4. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. [!] Önce iki. 3. 5. 4. [!] Sıralamalarda kullandırılır. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Birler bölüğü Onlar b.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. ) 116 . 5. On binler b. Binliğin.000 200 70 6 3. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.000 0 5. 3. Binler b. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır.Ö. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur.A.

3.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. 4. On binler b. Birler b. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. Yüzler b.Ö. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. Binler b. Onlar b. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. [!] Eldeli toplama hatırlatılır. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. 100. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. 1. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2.A. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.

4. Zihinden yapılan hayatında kullanır. bilim adamları. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. sonunda. tahminini tahmin yaptırılır. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. kurdurulur. • Tarihten ünlü kişiler.Ö. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar. 1.) 118 . Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.A. Örneğin. düşündürülür. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. zihinden çıkarır. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. “çıkan”. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2. işlemi yaparak kontrol eder. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. yüzlüklerin farkına.A. “fark” ifadeleri vurgulanır. onluğa yuvarlama hatırlatılır.

çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur.) Birler b. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. On binler b.A. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde. Binler b.A. 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Yüzler b. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. . iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 4. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. Onlar b. çarpanlar parantezle gruplandırılır. problemler kurar. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. doğal sayı olacak şekilde. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır.Ö. önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. 8 7 6 6 119 . 1. İşlem yaptırılır. sonucu değiştirmediğini gösterir.

100 ve 1000’e kısa yoldan böler. Üç basamaklı doğal sayıları.) 3. çıkarma kurar. 12 birlik şeklinde bozdurulur.Ö. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma. 10. Basit bir iş problemini çözer. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır.A. 40’ı 4’e [!] Bölen. Alınan onluk bölüme yazdırılır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar.) 120 . Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 3 bölen 14 bölüm 1.A. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. 42 sayısı. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. bölünen. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda.

Ö. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. bölündüğü. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . Bu kesir birimlerinden basit. payın. bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır.A. şekiller. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. bütünün kaç eş Somut nesneler. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.A. 1.

Eşit paydalı en çok dört kesri. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.A. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. Sayı doğrusunda. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.A.Ö. 2 5 .) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. KAZANIMLAR 2. Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir. aralıklar dört eş parçaya bölünür.) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 . 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen.

1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir. 25 Onlar b. b. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Ondalık kesirlerin tam kısmını.A. 5.Ö. Birler b. 5 . Yüzde birler b. 1 1 ve kesirlerinin. Tam kısım Onlar b. Birler b. 2 . 2 . ondalık kesir olduğu vurgulanır. . Birler b. Yüzde birler b. 123 . 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. 2. 1. 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 7 Kesir kısmı Onda birler b. Onda birler b. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. 2 5 5 .A.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. Onda birler b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. 1. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. alanların ölçümü cm ile. a Ç= a+b+c 2. 127 . büyük bölgelerin alanlarının m2. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür. masanın üst yüzü vb.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. dikdörtgensel bölgelerin. kâğıt vb. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel. Karton. kare ve teknik bilgileri belirtir. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir.A. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. sınıfın belirtilir.A. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir. karesel. tabanının. yazı tahtasının yüzeyinin vb.Ö. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur.

• 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. süt kutuları. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. [!] Tonun “ t” . gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. Süt kutusu. ilaç şişesi vb. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. diş macunu tüpleri . kilogram. kilogramın “kg” . Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda. gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. olduğu vurgulanır. 1.Ö. Ton.A. SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. ilaç şişeleri. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. gerekliliği keşfettirilir. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. bir kilogramın 1000 gram.A. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. 200 mL. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. 100 mL.

dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.Ö. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. ZAMANI ÖLÇME 2. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 1 yılda 365 gün vardır. atletizm.38’in. [!] Saat. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ay.” anlamına gelmesi gibi.A. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Yıl. Basketbol. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır. kayak. yüzme vb. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar. hafta. [!] Artık yıl açıklanır. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır. 1 yılda 12 ay vardır. göstergeleri inceletilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir. Örneğin. gün. 1 dakika 60 saniyedir. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz.A. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. 15. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor. 1 yılda 52 hafta vardır.) 129 .

130 . farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez.Ö.A KAZANIMLAR 1. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır. Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. • Aynı veriler. • Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır.A. Örneğin. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır.

KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .II.

14. A. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir.ÖĞRENME ALANI: A. 3. A. 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. Diş sağlığı için beslenmeye.2. eşleştirme. 10. İskeletin temel kısımlarını tanır. 9. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar. 2.19. 12.10. A.Yetişkinler model. AÇIKLAMALAR A. A. A. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. A. 11. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. 13. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. 8. 4. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar. A. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur.6. Besinlerin tazeliğinin. yaralanma.7. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır. omurga.13. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A.17. A. göğüs kafesi. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir.15. levha. 15. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. A. 19. A.4. A. 5. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. 18. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir. çoktan seçmeli. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir. ağız-diş sağlığına özen gösterir.8. kelime ilişkilendirme. A.12. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir.17.5.3. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar. kollar ve bacaklar olarak verilir. A. 16. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp. 17. A. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır. bulmaca.Zehirlenme. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.3. yanık. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar.1.10. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.İskeletin temel kısımları kafatası.1. 132 . Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. A.

4. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. Çözünme. g ve kg cinsinden ifade eder. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. Isı farklılıklarının karşılaştırılması. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım. B. 10. 9. 12. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması.6. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir.Yetişkinler. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. Maddeleri. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir.8. 6. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer. bulmaca. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. B. 8. 11. 2.1. şekerin su içinde çözünmesi). katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin. B. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır.10.5. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. 7. 3. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı. buzun suya dönüşmesi). Bulundukları odanın. 13 Karışıma örnekler verir. 4.14 Erime. 5. bilim ve akıldır. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu.ÖĞRENME ALANI: B. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. “Nasıl ölçülür?”. AÇIKLAMALAR B. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar.2. akran değerlendirme formu. B.Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. “Bir litre süt ne demektir?”. B. B. sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. boşluk doldurma.6. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir. B. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. 133 . 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder. katı. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı.

Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. Işık kaynağının parlaklığı. 6. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur. boşluk doldurma. Yetişkinler. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. göz sağlığını C. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. 3.12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C.10.a. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar. Yetişkinler. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar. C. soğutma. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim.Yetişkinler. konumu.8. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. ses kaydı. 2. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. 5. C. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır.8.9. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru.b. temizlik vb. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. doğrama. 9. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar. 10. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar. maliyeti vb. 134 . ISI. yetişkin değerlendirme formu. 4. Ses yalıtımı. 7. çoktan seçmeli soru. 8.9. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. C. Yetişkinler.Yetişkinler.) sınıflandırırlar. yeri.2.ÖĞRENME ALANI: C. C. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. akran değerlendirme formu. 11. çeşidi.

9. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder.4.6. D. D. akran değerlendirme formu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır. meyve vb. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar. 2.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak. 10.1. 6. 7. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. 135 . Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir.10. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir. D. D. D. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır. D.11. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. 4.5. boşluk doldurma. 5.3. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. AÇIKLAMALAR D.).7. 9. çoktan seçmeli soru. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. D.“Uzun süre bekletilen yemek. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. kısa cevaplı soru. D.8.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. etkinlikler düşünülür.12. çiçek ekmek. İnsanın çevreye etkisi. çöp toplama kampanyası vb. Çevresindeki kirliliği fark eder. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır.Atatürk’ün 1930 yılında. Kök. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir.8.ÖĞRENME ALANI: D. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi. 3. ağaç dikmek.9. 8. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir.9. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur. D. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır. D. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1. 11. D. D.2. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular. setleme. yetişkin değerlendirme formu. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb.

Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar. Deprem tatbikatı yapılır.4. Depremlerin nedenini açıklar. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır. 4.8. çoktan seçmeli soru. 136 . Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. E. E. E. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir. akran değerlendirme formu.ÖĞRENME ALANI: E. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır.3. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Güneş’in Dünya’ya göre. Ay’ın evrelerini. 6. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır.8. E. 8.1. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. 9. 5.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar.Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. kısa cevaplı soru. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. 2.5. Güneş. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Depremlere karşı önlem alırlar. Güneş. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır. Yetişkinlere. AÇIKLAMALAR E. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. E. yetişkin değerlendirme formu. boşluk doldurma. 3. 7. 10. Güneş.10. E. E.7. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. Mevsimlerin oluşumunu açıklar.

II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .

Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır.4. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.3. A. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek.4. 4. 2. AÇIKLAMALAR [!] A.4. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. A. . kavram haritası. Bu öğrenme alanında açık uçlu. A.ÖĞRENME ALANI: A.1.2. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir. . Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. 3. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. A. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur.3. A. bu maddeler hakkında konuşulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir. AİLE.

Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. Atatürk inkılaplarının. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. kavram haritası. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir. B.ÖĞRENME ALANI: B. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur.5. 6.5. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Demokrasinin özelliklerini kavrar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 7.1. B. 4. B./2.4.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. 5.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Bu öğrenme alanında açık uçlu.3. 2. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B.4. 3.7.4. 1. AÇIKLAMALAR B. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1. 139 . Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar. B.3. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. B. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar.5.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır.6. B. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. B.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. Plan.1.5.1/7. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar. Matematik: Metre-kilometre. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır.8. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır./C. C. harita ve yön kavramlarını açıklar.7. kavram haritası. C.1. kroki. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Bu öğrenme alanında açık uçlu.9. metresantimetre bilgisi kazanırlar.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır. C. 5. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar. 140 . C. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. vadi. 6. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar. Ülkemizin doğal yapısını tanır.9. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Depremlere karşı önlem alırlar. C.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar. C. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir. Fen ve Teknoloji: C. C. Fen ve Teknoloji: C. 9. 3. ova. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. 3. 7.ÖĞRENME ALANI: C. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. C.8. Depremlerin nedenini açıklar. C. körfez. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. C. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. 4.7./C. 9. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. ölçek. AÇIKLAMALAR [!] C.3.7. 8. Plato. Dünyanın şeklini açıklar.3. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Afet Eğitimi: 1. 2. C. ada kavramları üzerinde durulacaktır. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C.8.6. 2. C.7. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar.

Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. AÇIKLAMALAR D. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. .5. Bu öğrenme alanında açık uçlu.1. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. D. 2. 4. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır. 2. 3. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1. kavram haritası.6. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir.6. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.3. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır. Tüketici olarak haklarını bilir. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar. 5. D.1. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. D.ÖĞRENME ALANI: D. D.2. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. 6. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir. 141 . D.

Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1.4. AÇIKLAMALAR E.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.2. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır.1. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır. Sınıf gruplara ayrılır. 4. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. E. kavram haritası. E.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar. 142 . eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu. E.ÖĞRENME ALANI: E. 2.3. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar.

BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .III.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

sınıf ortamına. Hazırlık 2. “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. Ses Temelli Cümle Yönteminde. Bunlar: 1. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. birikimi. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. Yeni bilgi. sesi hissetme ve tanımadır. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. İlk basamak. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. Türkçenin dil yapısı. tanıtılacak ses. dört basamaktan oluşmaktadır. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. Okuma yazma öğretimi 3. Hazırlık aşamasında. genel hazırlık. yetişkinler. üç temel aşama bulunmaktadır. Okuma yazma öğrenme. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. Yetişkinin öğrenme isteği. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. Okuma yazma öğretimi aşaması. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. Bu aşamada. ses temelli cümle yöntemidir. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak.

derse zamanında girip çıkma). yönetim birimlerinin yeri. tabela. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. tekerleme vb. Genel Hazırlık Tanışma. Hızlı ve anlayarak okuma. Öğretmen. okuma.( I I I I I I ) 2. 3. ( / \ ) ) 146 .( 3. kitaplıktan yararlanma. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. sayfalarını çevirme. kapatma. Yazmaya Hazırlık a. resim ve işaretleri inceleme). Üçüncü basamakta. Harf. sınıf ortamını tanıtma. fıkra. öneri niteliğindedir. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. cümle ve metin oluşturulur. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. yetişkinlere kısa masal. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. 1. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. öykü. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. Kalem tutma b. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir.İkinci basamak. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. 2. Bu basamağın sonunda. kantin). tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. Düzenli çizgiler çizme 1. sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. anlamlı heceler. okunanların görsellerini yorumlama. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme. kelime. pano. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. kitaplarını açma. Hazırlık 1.

aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. Her grup sonrasında. 2. Sesin nasıl üretildiği. Bilmece sorulabilir. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır. Sesler.4. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. Grupların oluşturulmasında. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. 2. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları. Sesi hissetme ve tanıma 1. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. d. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. b. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. eksiklikler giderilecektir. 147 . şarkı söylenebilir. c. genel değerlendirme yapılacaktır. b. SES GRUPLARI a 1. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. Grup 2. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5.

Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. Ölçme ve Değerlendirme a. 2. b. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . b. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır.c. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. c. 4. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. b. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. b. c. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. a. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. e. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. e. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. 3. d. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. Sesi okuma ve yazma 1. d. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. c. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir.

Kelime. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. Ölçme ve Değerlendirme a. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. b. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir.defterlere yönlendirme yapabilecektir. 4. Harfi. b. kendilerinin yazmasını isteyiniz. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. c. a. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz. 149 . Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. 3. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır.

Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Sizinle birlikte. 2. f. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. c. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Bunların arasından. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. 3. yeni üretilen kelime buldurulur. şarkı söylenebilir. bir öykü oluşturulabilir. 4. b. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. Anlamlı heceler. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. d. arkasına sessiz harfi yazınız. Tahtaya gösterilmesi. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi.a. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. e. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . Ölçme ve Değerlendirme 1. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir.

al a ala (Alageyik resmi verilebilir. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”.) Alageyik Çocuktum. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. Bir öykü oluşturulabilir. 4. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. 5. Top oynadım acıktım. canlandırma yaptırılabilir. Kaptı bir alageyik. bir tarafına “a” yazınız. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. 2. 1. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. Bu amaçla resim. 6. 3. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. Şarkı söylenebilir. ufacıktım. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. Resim a A al Resim l L 151 .Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. Buldum yerde bir erik. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. “Alageyik” şiiri okunabilir. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz.

“Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. 2. a. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. 3.Ölçme ve Değerlendirme 1. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. Önceki istenebilir. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. 2. Ancak sayıların yazılışı.bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. yetişkinlerin 1. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir. İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. 152 . Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. Sayıların yazılışı Rakamları. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 1. sonra büyük harfi tahtaya yazınız. Önce küçük harfi.

türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. Yöntem. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. 4. 3. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Bu yöntem. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. gösterip yaptırma. Bu yöntem. bilimde. amaca ulaşmak için 153 . sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. yaşayarak öğrenme yoludur. tartışma. problem çözme. Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. Anlatma. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. 1. daha çok konunun kavranması aşamasında. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır.B. yetişkinin konuyu yaparak. 5. karşılıklı görüşler ortaya konurken. Başka deyişle yöntem. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. Bu yöntem. Bu yöntem. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. 2. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında.

İkili ve küme çalışmaları 7. planlama. Gösteri 3. Mikro öğretim 8.öğretme öğrenme sürecini düzenleme. Eğitsel oyunlar B.Bireysel Öğretim Teknikleri 1. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A. Soru –yanıt 4.Bilgisayar destekli öğretim 154 . tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz. Beyin fırtınası 2.Bireyselleştirilmiş öğretim 2.Programlı öğretim 3.Grupla Öğretim Teknikleri 1. Drama ve rol yapma 5. Benzetim 6.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Aşağıdaki metni okuyunuz. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. Bu devletin. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. ne zaman. 1. Harp Okuluna girmiştir. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. 156 . Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı. “Atatürk. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. nasıl. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. Feyzoğlu. İstanbul’a gelerek. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. millet egemenliğine dayalı.” Atatürk.” Osman G. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. Beceriler : Türkçeyi doğru. Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır. nerede. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. etkili ve güzel kullanma. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir. bu okullarda iyi eğitim almıştır. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz.

157 . Türkçeyi doğru. 3. etkili ve güzel kullanma. Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız. görsel okuma : Beden dilini yorumlar. yazma. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. Duygularımız. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. 2. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. bedenimize. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. kademe : 15 dakika : Konuşma. : İletişim. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları.

ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. renkli kalem. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir.tablo vb. Kazanım : Grafik okur. Beceriler :Karar verme. 1. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. kâğıt. 158 . problem çözme. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz.

Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. Bu istek doğrultusunda karar verir. Fatma. Yakında liseye gidecektir. drama yapılması. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. Tartışmalarını sağlayınız.” Bu olayı canlandırınız. :Tahta.karar verme. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler. 2. Annesi. 3. öğretmenin rehberliği.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir. etkili ve güzel kullanma. iletişim. Kararı tanımlar.” der. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. Fatma. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim. verilecek kararla ilgili bilgi toplar. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. Canlandırma Seçenekler: 1. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir. 159 . :Türkçeyi doğru. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır.

annesiyle birlikte çocuk parkına gider. karar verme. Oyun çocuklar için önemlidir. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. öğretmenin rehberliği. Siz. :Tahta. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. Bu durum. 160 . Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. 1. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. Parkın etrafı kirlidir. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. :Türkçeyi doğru.TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. sınıf içinde tartışma. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. etkili ve güzel kullanma. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. SÜREÇ Ali.

7. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze. SÜREÇ 1. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur. kalıntı vb. Sınıf İçinde Tartışma. : Tahta. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır.) gezi düzenlenir. 5. 6. 2. 4. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur. kale. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. 3. 161 . Öğretmenin Rehberliği. anıt. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız.

çatlakları olan evlerle bakımlı. Bu fotoğraflarda bakımsız. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz. 162 . Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. yer yer sıvaları dökülmüş. Belirlenen özellikler tahtaya yazılır. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına.

Sevinen. 163 . Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. korkan. üzülen. şaşıran. DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1.

devlet yönetiminde söz sahibi oldu.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. laik ve sosyal bir hukuk devletidir. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. Yaşama hakkı. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. devlet organlarının. neden-sonuç ilişkisi.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. Beceriler : Araştırma. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. Türkiye Cumhuriyeti. sanat. 164 . başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı. düşünce.Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. din ve vicdan hürriyeti. Aynı zamanda demokratik. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi. vatandaşlar eşittir. konut dokunulmazlığı. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. bilim. Cumhuriyet. Cumhuriyet yönetimi. gücünü milletten alır. halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. İnsan haklarına saygılıdır. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. Cumhuriyet. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. millete ait olmasıdır. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir.

Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 .senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır.Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey.Satıcı. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. Hülya Hanım. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler. kalitelerinin düşük. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. satıcı.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez. Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. Bu şekilde haklarının olması. On gün sonra. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi. DEĞERLENDİRME 1. Halıları kontrol eder. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar.

SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır. Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. 1. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . Cumhuriyet nedir? 5. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. tahta. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. Atatürk hangi okullara gitti? 3. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. araştırma.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1.

derin bir soluk aldı. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu.Düşman memleketi bastı. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. silahsız bir er gördü. Bu sesi tanıyordu. Bu yüz ona hiç yabancı değildi. Ortam : Atatürk Köşesi.Üzülme çocuğum! Gel benimle. öğretmenin rehberliği. . Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal.. Mustafa Kemal’in Anadolu’da. Mustafa Kemal. drama etkinliği. DEĞERLENDİRME 1. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. İşte. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti. Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . Beceriler : Araştırma Araç-Gereç. . kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. perişan hâldeki askere seslendi. bu Mehmetçiktir. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal. postalları patlamış.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. Birden doğruldu. .Asker ağlamaz arkadaş!. başını kaldırdı. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2. dedi.Sonra. Yolda üstü başı yırtık.

8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. ilişkilendirme. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı. 168 . iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. sonra işlem yaptırılır.ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme.

. • Ardışık çıkarma işlemini. Ali.• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı. 1. bölme işlemine dönüştürerek açıklar. İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2. paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. paylaştırma 2. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 . Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker.

1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. sorunun bir kısmını çözebilmiş.100 YTL verdim. 3 170 . Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış. 7 saatte kaç km yol gider? 7. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. : Matematik : 1. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit.15 YTL ye bir kazak aldı. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2. Problemi anlamış. . Hülya. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. İşlem hatası yapmış. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. Mağazaya 100 YTL verdi. Bir marketten. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. 4. Doğru cevabı bulmuştur. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Geriye kaç liram kaldı? 6.

4 etek. Ahmet. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. Ece. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır. pantolon. babasına 1 gömlek. Burcu. akıl yürütme. Burcu. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. kazak. Yahya annesine 8 çift çorap. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur.kademe : Veri : Tablo : İletişim. 2 kazak ve 3 etek almıştır. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. Acaba toplam kaç gömlek. Ece. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. 2 pantolon. kendine de 2 gömlek .HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. 171 . sıklık tablosu oluşturmaları istenir. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. kazak. Ahmet. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. Burcu. Selin ise annesine 4 gömlek. pantolon. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon.

CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. : Matematik : 1. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. Problemi anlamış. Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. 1. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. sorunun bir kısmını çözebilmiş. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. 172 . Evden eve eşya taşıyan bir şirket. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. Doğru cevabı bulmuştur. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. Cevabı kısmen kontrol etmiş. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Birinci aday 146. Benzer bir problemi kurabilmiş. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. akıl yürütme. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. İşlem hatası yapmış. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır.

3 8 c. akıl yürütme. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir.KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız.kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 1 3 d. a. 7 12 2. b. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız. a. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır. 5 6 b. 173 .

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

yetişkinlerle işlediği her kazanım için. Öz değerlendirme. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. Kontrol listeleri. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Sözlü sunum Sözlü sunum. 5. Her yetişkini değişik özellikler. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. 3. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. Öz değerlendirme. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. konuşma. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. özellikle de fen konuları için. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. yetişkinlerin hatırlama. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. dil eğitimi. 2. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. Sözlü sunumlar. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. Öğretici. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. yapılmalıdır. 4. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz.

üç neden belirleyin. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Öz değerlendirme. Yetişkin. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur. Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir.. bilgilerin. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır.çalışmaları. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Çoktan seçmeli dersler daha çok.. Kısa cevaplı maddeler. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. Kısa cevaplı testler Bir kelime. Yetişkinlerden. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı.. . uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (. Bir test maddesi. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. Bu tür testler. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. 176 .iki benzerlik yazın gibi). kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır.. İki türü vardır: 1. Madde kökü. ne. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. sorunun cevabını kendisi yazar.. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. “Kim.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. Bir etkinliğin. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. ahlaki. Kendisini. Kişisel ilgilerini. çığ vb. İletişim sırasında göz teması kurar. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. etkilediğini açıklar. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. manevi. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. yollardan haklarını arar. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. gösterir. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir. kullanılabilecek malzemeleri listeler.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. Çeşitli mekânlarda. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. cevaplar. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Planlı yaşama becerisi kazanır.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. sosyal vb. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. İş birliği yaparak yazar. acil bir durumda (deprem. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. aşamalarını anlatan sel. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. Duygu. yönergeleri uygular. Farklılıklara (fiziksel. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. ifade eder.YETİŞKİNLER I. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar.) karşı hoşgörü kültürel. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek. Şekil. zihinsel vb. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Görgü kurallarına ve değerlere (millî.) uygun konuşur. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder. 180 . düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. İş birliği yaparak yazar. işin vb. uygun konuşur. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. yangın. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır.

etkinliklerden haberdar olur. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. yardım isteme vb. 181 .(temizlik. adres-telefon bilme. Topluluk önünde kendini ifade eder. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Zamanı düzenli kullanır. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. beslenme.). Günlük yaşam becerileri geliştirir.

Dilek. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. Çevresindeki kirliliği fark eder. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. alarak konuşur. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur. 10. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. 182 . Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Girişimcilik Şekil. Atatürk inkılaplarının.manevi. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.) uygun konuşur. hesaplar. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Tüketici olarak haklarını bilir. Bilgilendirici yazılar yazar. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. alınmasına yönelik girişimde bulunur. (millî. yapılması gerekenleri açıklar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.ahlaki sosyal vb. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. Harita ve kroki okur. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder.kültürel.YETİŞKİNLER II.

TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. verebileceği zararları ifade eder. ilişkileri açıklar. düzenler. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. ay. haberleri. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Kendi duygularının farkında olur. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. anı vb. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.Kariyer Bilinci Geliştirme 13. sosyal vb. dergi. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. belirtir. gün. düşünceleri sorgular. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. teknolojilerinden yararlanır.) uygun konuşur. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. hafta. işin vb. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. ahlaki. Bir etkinliğin. Beden dilini yorumlar. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. metre. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. üzerindeki etkilerini belirtir. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. 183 . kilometre. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. yazar. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. kültürel. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Kazanım spor türlerini bilir. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. manevi. Yıl. mesajlarını fark eder. uyarır.

ahlak bilimi. : Töre bilimi. : Bütüncül olma durumu. Muhtariyet.SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. : Bilim.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. Tek parça durumuna getirme. Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı.). tamamlama. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . P : Başarım. tasvir etmek. ikmal. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. gazete vb. : Bir sanat. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. “Çevrem”. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. deyimler. İ : İmgelemek işi. M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. atasözleri vb. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. mecazlar. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. Takat sınırı. dergi. “Ülkem” temaları). T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. tahlil. aydın. tahayyül. münevver kimse. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları.

problem çözme yeteneklerini tanır. sürecin kendisidir. öteki insanlarla iletişimi. kendi duygularını. inkar.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. Katılımcılar. : Herhangi bir kurala. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. 185 . yaratıcı drama yoluyla. heyecanlarını.

22. Özcan. Necati. s. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı. Öğülmüş. Sarı. Mayıs 2002. O. 3. 2004. ss. 2004. 4. Ankara. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı. MEB. s. Nobel Yayıncılık. Nas. Göğüş. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. Recep. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. 129. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Akşam Sanat Okulu Matbaası. basım. Pegem Yayıncılık. Beşir. 2004. basım. Çukurova Üniversitesi. Hasan. 238. Kılıç. 18. 71. s. Demirel. 2001. Ezgi Kitabevi Yayınları. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. Nusret. 1978. basım. Eylül 1999. s.G. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. ss. Pegem A Yayıncılık. Ankara. S. Sözlü ve Yazılı Anlatım. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. 1996. Erkan. Mediha. 1997. 1995. Bursa. 186 . Ankara. 1. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Eskişehir. 175. 1989.Güzel Konuşma. 86. 33-36. s. Güleryüz. Cevat. 39.4. Ankara. Türkçe Öğretimi. İstanbul 1990. Ankara 4. 36. Pegem Yayınları. Türkçe. Beşir. 1982. Nobel Yayınları. Halk Eğitimi. S. 227-229. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 4. 2. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. basım. Mehmet. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. Geray. Ankara.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. 237. 37. 59. Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. İlköğretim Türkçe Programı. 176. 60. 130-133. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. İmaj Yayıncılık. Cemaloğlu. 19. Ankara. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. Ankara. Ankara. Şubat 1991. 87. 2. 239. Ekim 2000. Feyzoğlu. 2000.KAYNAKLAR Alperen. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Göğüş.

115.Özdemir. 77. Niğde Üniversitesi. Ayhan-Oğuzkan. Beşir. A. 187 . Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme. Şubat 1991.Göğüş. Ersin. Türkiye İş Bankası Yayınları. s. Eskişehir. Özgür. Ankara. Kemal ve Doğan Uçar. 2002. 1978. Konuşma Eğitimi. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi. Sezer. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. s. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). Taşer. Ferhan. 61 ve 63. (yüksek lisans tezi). Ömer. 1999. 78.Saygın. 164. Emin. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. Yalçın. Suat. 2001.