P. 1
ödeme şekilleri

ödeme şekilleri

|Views: 60|Likes:
Yayınlayan: Eren Fosforoglu

More info:

Published by: Eren Fosforoglu on Oct 13, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

Sections

 • Al c n n Riskleri Al c n n Riskleri
 • SATICININ R SKLER SATICININ R SKLER
 • TARAFLARIN R SKLER TARAFLARIN R SKLER
 • AKRED T FTE TARAFLAR AKRED T FTE TARAFLAR
 • Akreditif lemleri
 • AKRED T F ÇE TLER AKRED T F ÇE TLER
 • Kullan Adedine Göre Akreditifler
 • Ayr nt l Bilgi çin;

Orta Anadolu hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i

ÖDEME EK LLER VE TA IDIKLARI R SKLER

ÖDEME EK LLER
1)Pe in Ödeme (Cash/Pre Payment) 2)Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 3)Vesaik MukabiliÖdeme (Cash AgainstDocuments) 4)Kabul Kredili Ödeme (Documentary Acceptance) 5)Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

PE N ÖDEME(Cash/Pre Payment)  

Sat c n n mallar sevketmeden önce mal bedelini k smen veya tamamen al c dan pe in olarak almas d r. Sevkiyat en geç 1 y l içerisinde gerçekle tirilmelidir. Al c n n en fazla risk ald ödeme eklidir.

hracatç 6 4

1 5 7 3

9 thalatç 2 8

hracatç n n Bankas

thalatç n n Bankas

1.Sat sözle mesinin imzalanmas 2.Mal bedelinin pe in olarak ödenmesi 3.Pe in bedelin transferi 4.Pe in bedelin ihracatç ya ödenmesi 5.Mal n gönderilmesi 6.Mala ili kin belgelerin ibraz 7.Belgelerin gönderilmesi 8.Belgelerin teslim edilmesi 9.Mal n gümrükten çekilmesi

. Gönderdi i mallar sipari e uygun olmayabilir.Al c n n Riskleri  Sat c mallar gönderemeyebilir.

 Al c . hracatç n n en fazla risk ald ödeme eklidir.MAL MUKAB L ÖDEME (Cash Against Goods) Sat c mal n bedelini almadan al c ya gönderir. sat c ile aralar ndaki sözle mede belirlenen vadelerde. .mal bedelini sat c ya bankas kanal yla havale eder.

önceden saptanm vadede ödenmesi 8. Sat sözle mesinin imzalanmas 2. Belgelerin gönderilmesi 5. Belgelerin bedelinin ihracatc ya ödenmesi . Mal n gümrükten çekilmesi 7. Belgelerin bedelinin. Mal n gönderilmesi 3. Mala ili kin belgelerin ibraz 4. Belgelerin bedelinin transferi 9.hracatç 3 9 1 2 4 8 6 thalatç 7 5 hracatç n n Bankas thalatç n n Bankas 1. Belgelerin teslim edilmesi 6.

mallar almaktan vazgeçerek iade edilmesini sa layabilir. mal ald ktan sonra bedelini ödemeyebilir. Al c . mal gümrükten süresi içinde çekmeyerek mal n devlete kalmas na sebep olabilir. çe itli nedenler öne sürerek gümrükteki mallar için fiyat indirimi talebinde bulunabilir. . Al c . Al c .SATICININ R SKLER Al c .

 . Temel özelli i bankalar n fazla sorumluluk ta madan sadece mü terilerinin vekili olarak davranmalar d r.VESA K MUKAB L ÖDEME (Cash Againt Documents) Al c n n sat n alaca mal n bedelini. o mal temsil eden bir belgeye dayand rd ödeme eklidir.

hracatç 8 3 2 1 thalatç 5 4 thalatç n n Bankas 7 6 hracatç n n Bankas 1. Belgelerin al c n n bankas na gönderilmesi 5.önceden saptanm vadede ödenmesi 6. Belgelerin teslim edilmesi 7. Mal n gümrükten çekilmesi 3. Sat sözle mesinin imzalanmas 2. Belgelerin bedelin ihracatc ya ödenmesi . Belgelerin bedelinin transferi 8. Belgelerin bedelinin. Belgelerin gönderilmesi 4.

. Al c lar mallar gümrükten almayarak devlete kalmas n sa layabilir.SATICININ R SKLER   Araya bankalar n girmesi taraflara zaman ve maliyet aç s ndan oulmsuz etki yapmaktad r. Al c lar fiyat indirimi için zorlamada bulunabilirler. Mallar n gümrüklerde beklemesi bozulmalar na sebep olabilir. Al c lar mallar almaktan vazgeçebilir.

 Ödemeler uzun vadelerde poliçeler düzenlenerek. belgelerin kararla t r lan vadede sat c taraf ndan ke ide edilecek poliçenin kabulü kar l nda al c ya teslim edilmesidir. taksitler halinde yap lmaktad r. Poliçeleri yetki verilen bankalar imzalar .KABUL KRED L ÖDEME (Documentary Acceptance) Sat c ve al c aras nda yap lan sözle mede.

Vesaik 10.Vade bitimine yak n bir süre kala gönderilen poliçe 11. Belgelerin al c n n bankas na gönderilmesi 5. Sat sözle mesinin imzalanmas 2. Onaylanm belgelerin sat c n n bankas na gönderilmesi 9. Belgelerin al c ya bildirilmesi 6.1 hracatç 2 3 11 thalatç 77 5 4 8 10 6 9 hracatç n n Bankas thalatç n n Bankas 11 1. Mallar n gönderilmesi 3. Vesaik-poliçe avans sistemi 4. Kabul için poliçe ibraz 8.Vade günü ödeme .Al c n n bankas na ba vurmas 7.

Uzun vadeler kur riskinide beraberinde getirmektedir. . thalatta poliçeler damga vergisine tabi tutulurlar. Bankalar bu tür i lemlerde yüklü komisyonlar talep ederler.TARAFLARIN R SKLER   Vadeler uzun oldu undan sat c vade fark isteyebilir.

uluslararas ticarette çok geni bir alanda bir ödeme ve garanti arac olarak kullan lmaktad r. Akreditif.AKRED T FL ÖDEME (Letter of Credit) hraç edilen mallar n bedellerinin ödenmesi konusunda belirli artlar n yerine getirilmesinden sonra ödemenin yap laca na ili kin bir çe it teminat.kredi mektubudur. Taraflar n beraber haz rlad artl . .

AKRED T F AÇILMASI AM R BANKA (Issuing Bank) L/C 3 HBAR BANKASI (Advising Bank) L/C Ba vurusu 2 4 L/C hbar THALATÇI (Applicant) 1 Sözle me HRACATÇI (Beneficiary) .

 thalatç .Akreditif hem ihracatç y . Mallar akreditif artlar na uygun olarak sevketti inde. mal bedelini tahsil edece inden emin olur. hem de ithalatç y koruyan bir i lemdir. Sevkiyat n yap lm oldu unu ve akreditif artlar na uygun mal gönderildi ini gösteren belgeleri ihracatç bankaya sunmadan önce ödeme yap lmayaca ndan emin olur. hracatç . .

.Lehdara kar ödeme konusunda hiçbir yükümlülü ü yoktur. B) Amir Banka (Issuing / Opening Bank) Akreditifi açan bankad r.AKRED T FTE TARAFLAR A) Akreditif Amiri (Applicant for the credit) Akreditifi açt ran veya mal ithal etmek için akreditif açma emrini veren al c (ithalatç ) d r. C) Muhabir Banka (Advising Bank) hracatç n n bankas d r.

ihraç etti i mal n bedelini. ibraz eti i vesaik kar l nda aeac bankadan tahsil edecek ihracatç firmad r. teyitte bulunmaks z n sadece ihbar eden bankad r.a) hbar Bankas (Advising Bank) Akreditifi lehdara. .amir banka d nda kendisinin kesin yükümlülü ünü de ekleyen bankad r. b) Teyit Bankas ( Confirm Bank) Akreditife. D) Akreditif Lehdar (Beneficiary) Lehine akreditif aç lan.Ödeme konusunda yükümlülü ü yoktur.

Akreditif 1 Lehdar 5 9 6 4 3 Muhabir Banka 7 8 lemleri Amir 11 2 Amir Banka 10 .

Al c ile sat c aras nda ödemenin akreditifle yap laca n belirten bir sat sözle mesi yap l r. Muhabir Banka gönderilen belgeleri kredi ko ullar yla kar la t rd ktan sonra. Sat c akreditifin aç ld n ö renir ö renmez. 5. 7. 3. . e er belirtilen zaman içinde gerekli artlar sa l yabilecekse. Muhabir ya da teyid eden banka akreditif n aç ld n ihracatç ya bildirir. 4. kredide belirtilen artlara göre ödemede bulunur veya müzakerede bulunarak devreder ya da ciro eder. gönderilen belgeler kredi artlar na uygunsa. mallar sevketme durumundad r. sat c n n bulundu u ülkedeki bir bankayla akreditif ihbar ya da teyid etmesi için anla r.1. Amir Banka genellikle. 2. 6. thalatç bankas na ihracatç (lehdar) lehine akreditif açmas için talimat verir. Sat c sevkiyat yapt n kan tlayan belgeleri kredinin aç ld bankaya gönderir.

8. Amir banka taraf ndan belgelerin akreditife uygunlu u tespit edildikten sonra akreditif miktar n n ödenmesi için belgeler ithalatç ya sunulur. E er gönderilen belgeleri yeterli bulursa. Amir banka gönderilen belgelerin. amir bankadan farkl ysa) 9. nakliye belgelerini mallar n teslimat n yapacak olan ta y c ya gönderir. Al c . (E er muhabir banka. 11. 10. b) Teyid eden bankaya ya da sat c ya ödemede bulunan veya poliçesini kabul eden muhabir bankaya geri ödemede bulunur. kredi artlann kar lay p kar lamad n kontrol eder. Muhabir ya da teyid eden banka belgeleri amir bankaya gönderir. . a) Sat c taraf ndan belgeler direkt olarak ona gönderilmi se ödemeyi sat c ya ya da onun için kullan labilir fon tutan muhabir bankaya yapar.

AKRED T F ÇE TLER Taahhütten Dönebilme Durumuna Göre 1.Pe in Ödemeye mkan Veren Akreditif (Pack ng Credit) a)K rm z artl (Red Clause) b)Ye il artl (Green Clause) . Rotatif Akreditif (Revolving) 1. Kabul Akreditifi (Acceptance Credit) 4.Görüldü ünde ödemeli Akreditif ( Sight payment) 2.Devredilebilir Akreditif (Transferable) 2.Ticari Akreditif (Commercial) 2.Adi Akreditif (Fixed) 2.Kar l kl Akreditif (Back-toBack) 3.Teminat Akreditifleri (Stand-by) 3.Kabilrücu-Dönülebilir Akreditif (Revocable) 2. stira Edilebilir Akreditif (Negotiable Credit) Kullan ekline Göre Kullan Adedine Göre 1.Basit Akreditif (Clean) Ödeme artlar na Göre 1. Teyidsiz Akreditif (Unconfirmed) 1.Teyitli Akreditif (Confirmed) 2.Vadeli Akreditif (Deferred Payment) 3. Gayrikabilrücu-Dönülemez Akreditif( Irrevocable) Ödeme Sorumlulu una Kullan m Alan na Göre Göre 1.

Sevk belgeleri ihracatç taraf ndan bankaya ibraz edildikten ve bankaca akreditif ko ullanna uygunlu u saptanarak ödemede bulunulduktan sonra. thalatç oldukça fazla esnekli e sahiptir.Taahhütten Dönebilme Durumuna Göre Akreditifler 1) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif    thalatç .ya da bankas taraf ndan ihracatç ya önceden haber vermeksizin herzaman de i tirilebilir veya iptal edilebilirler. . Belgelerin ihracatç taraf ndan muhabir bankaya ibraz edilmesi durumunda akreditifin bankaca ya da ithalatç taraf ndan iptal edilmesi veya de i tirilmesi mün kün de ildir. E er sat sözle mesinde aç lacak olan akreditifin gayri kabili rücu oldu u aç kcabelirtilmemi se akreditif "kabili rücu"türünde aç lm olur. iptal ya da de i iklik bildirimi yap l rsa bu ödeme geçerlidir ve amir banka bu ödemeyi muhabir bankaya yapmak zorundad r. Mallar n transferi ve belgelerin ihracatç taraf ndan muhabir bankaya ibraz edilmesinden önce akreditifin artlan de i tirilebilece i ya da iptal edilebilece i. için ihracatç aç s ndan büyük risk ta maktad r.

ödenece i konusunda taahhütleri kapsayan akreditiftir. ödemenin yap laca ‡ Vadeli ödeme kayd n ta iyorsa. hracatç ya ödeme konusunda sa lad güvence dolay s yla bu tip akreditif uluslararas ödeme ekilleri aras nda en çok kullan lan d r. Ancak taraflann kabulü oldu u takdirde de i tirilebilir veya iptal edilebilir.2) Gayr Kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif hracatç n n akreditifde yer alan artlan tamamen yerine getirmesi halinde. . akreditifte belirtilen vadede ödemenin yap laca ‡ Akreditife göre poliçe kabul edilecekse. ‡ Görüldü ünde ödenmesi kayd n ta yorsa.akreditifi açan banka taraf ndan. akreditifin vadesi dahilinde üzerine çekilecek poliçelerin kabul edilece i eklinde.

Teyit talimati verilmi olmal d r.Ödeme Sorumlulu una GöreAkreditifler 1) Teyitli Akreditif Muhabir bankan n akreditifi lehdara ihbar ederken amir bankan n talimat na dayanarak kendi teyidini ekledi i ve böylece amir bankan n yükümlülü ünü yerine getirece ine dair kendisini de sorumluluk alt na ald akreditiftir. . Lehdar tam teminat alt na almas bak m ndan sat c için en elveri li olan türdür.Bu konuda bir aç kl k yoksa teyidsiz kabul edilir.

2)Teyidsiz Akreditif  Arac bankan n ödeme konusunda herhangi bir sorumlulu u yoktur. Daha çok ihracatç lar n ithalatç lar na. amir bankaya ve ithalat n yap laca ülkeye güvenlerinin çok oldu u durumlarda kullan l r. .

.Teminat Akreditifleri Uzun vadeli al veri ler. büyük i akitleri ve borçlanmalar gibi konularda kullan lan bir çe it garanti maktuplar d r.Kullan m Alan na Göre Akreditifler 1. 3. 2.Basit Akreditif Belirli dönemlerde vesaik aranmaks z n yap lacak ödemel için kullan l r.Ticari Akreditif D ticaret i lemlerinde kullan lan akredetiftir.

2.Ödeme artlar na Göre Akreditifler 1.fatura tarihinden veya sevk tarihinden 60.90.Vadeli Akreditif Ödeme.Görüldü ünde Ödemeli Akreditif Ödeme amir bankaca veya amir bankan n verdi i yetkiye dayanarak teyit veya ihbar bankas nca lehdar n akreditif artlar na uygun vesaiki ibraz etmesi üzerine yap l r.· gibi sürenin sonunda yap l r.120 veya 180 gün sonra yap lacakt r. akreditifte belirtilmi olan ¶Ödeme vesaikin ibraz ndan. .

4.3. ithal etti i mallar n bedelini.Kabul Akreditifi Ödeme belli bir süre sonra yap l r. akreditif artlar na uygun olarak düzenlenmi belge ve/veya poliçe kendisine ula t ktan sonra yapar.bunlar satarak elde edece i para ile ödemek imkan verir. thalatç ya.i tira eden ödemeyi. .Bunun için lehdar taraf ndan düzenlenmi bir poliçe vard r. tira Edilebilir Akreditif Amir banka.

Akreditif amiri ile lehdar n ve devredilen üçüncü ahs n adlar birbirine ve artlar n da yeni lehtara banka taraf ndan bildirilmesi gerekir. thal edilecek olan mal n. akreditif vadesi ve son tarihi taraflar nkabulü ile de i tirilmektedir. Ayn zamanda nakledilebilir akreditif hükmünü ta maktad r. Devirde ilk akreditifdeki esas artlar de i tirilmemekte sadece miktar. Sadece bir kez devredilebilirler. mal f yat . ihracatç taraf ndan do rudan sa lanmas na imkan olmayan durumlarda kullan lan ve ba ka bir ülkeye transferi mümkün olan akreditife nakledilebilir akreditif denmektedir. .Devredilebilir Akreditif Lehine bir akreditif aç lan bir ihracatç kendi ülkesindeki üçüncü bir ahsa yani akreditifte ad geçenden ba ka ikinci ya da daha fazla ihracatç ya akreditifi devredebilir.Amir banka taraf ndan devredilebilir olarak adland r ld takdirde devir yap labilir.Kullan ekline Göre Akreditifler 1.

.2. Arac firma.sati yapaca firmaca lehine aç lm bulunan akreditifi teminat göstererek kendisinin ithal yapaca firma lehine bir akreditif açabilir. Transit ticarette arac firma hem ithalatç hemde ihracatç durumundad r. arac vas tas yla yap lan sat larda kullan l r. Transit ticarette. Kar l kl Akreditif   Bir ithalat akreditifinin bir ihracat akreditifiyle kar lanmas na imkan verir.

 Tutar n bir k sm n n mallar n sevkiyat ndan önce avans eklinde sat c ya ödenmesine imkan verir. a)K rm z eritli Akreditif Sat c n n mallar haz rlamas için bir ön finansman ihtiyac oldu u durumlarda kullan l r. Amir banka ihbar bankas na. .mallar n depolanmas ve depo makbuzunun ibraz edilmesi kar l nda ödemede bulunmas için yetki verir. Pe in Ödemeye mkan Veren Akreditif Akreditif konusu olan mallar n imali ve tedariki için ihracatç n n ihtiyac olan avans n ödenmesine olanak sa layan akreditiftir.3. b) Ye il artl Akreditif hracatç lara pe in ödeme yap lmas na izin verir.lehdara.

Adi Akreditif Akreditif talimat nda belirtilen limitin bir defa kullan lmas yla hükümden dü er. Bir veya birkaç partide yap lan ödemelerin toplam hiçbir zaman akreditif limitini a amaz.Kullan Adedine Göre Akreditifler 1. . Rotatif ekilde aç ld klar belirtilmemi olan akreditifler adi olarak kabul edilir.

Dönerlik art ya miktarla ya da süreyle s n rland r l r.2.Rotatif Akreditif  Genellikle bir mü teriden sürekli ve yüksek tutarl al mlarda kullan l r. . artlar çerçevesinde akreditif tutar n n tamam veya bir k sm kullan ld kça ek bir de i iklik talimat na gerek olmadan ayn artlada ve ayn tutar için kendili inden yenilenir.

.

Mallann bir araçtan di erine aktarma yap lmas na izin verilip verilmedi i 11. Akreditif vadesi 4. ( Amir Banka genellikle ithalatç n n kendi bankas olup. Akreditifte belirtilen ödeme ekli 9. Banka tarafindan ödeme yap lmadan önce ihracatç n n bankas na sunmas gereken belgelerin türü ve miktar na ili kin liste 14. Akreditifle ilgili i lemleri içeren banka referans numaras 3. Akreditifi ihbar eden bankan n ad ve adresi. nakliyeye ili kin belgelerin verildi i tarihten itibaren di er belirli belgelerin sunulmas için verilen süre. 7. Akreditifi açt ran ithalatç n n ad ve adres 5. hracatç n n (lehdar) ad ve adresi 6. Mallar n nakliye firmas na teslim edildi i yer ve bunun için verilen en sontarih 12. Mallar n gönderildi i yerin ad 13. Akreditif vadesi içinde. . ithalatç n n talimat üzerine akreditifi açar. Akreditifin tutar ve döviz cinsi 8. Amir Bankan n ad ve adresi.) 2.Akreditif Mektubunda Yer Alan Bilgiler 1. Bu banka genellikle ihracatç n n kendi bankas d r. hracatç n n tam sipari tutar n n alt nda sevkiyat (k smi sevkiyat) yapmas na izin verilip verilmedi i 10.

E er akreditifte k smi sevkiyata izin verilmiyor ise mallann tümünün gemiye yüklenmesi gerekmektedir. 9. Akreditifte aktarmaya izin verilmedi i halde aktarma yap lm ise. 15. E er hracatç n n (lehdar) ismi do ru olarak belirtilmezse akreditife itibar edilmeyebilir. E er belgeler belirtilen zaman içinde sunulmazsa akreditif geçersiz say labilmektedir. Aksi takdirde akreditif kabul edilmeyecektir. 13. 7. . E er belgeler akreditifte belirtilen gerçek format ve say ya uygun de il ise gecikmeler ve ekstra maliyetler olabilmektedir.E er akreditifteki yükleme ko ullanna uyulmaz ise akreditif geçerli say lmayabilir. 10. gecikmeler ve ekstra maliyetler ihracatç ya yüklenecektir. Akreditifte belirtilen tutann di er belgelerde belirtilen tutarla ayn olmas gerekmektedir. 11.Akreditif lemlerinde Görülen Yayg n Sorunlar * 3. 5. E er akreditif vadesi içinde istenilen belgelerle birlikte sunulmaz ise geçerli say lmayacakt r. * Akreditif örne inde yer alan bölüm numaralar na göre aç klanmaktad r.

Akreditif lemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ‡ thalatç ile ihracatç aras nda sözle me yap ld zaman. ihracatç n n tam olarak ithalatç taraf ndan ne tür belgeler istendi ini bilmesi gerekmektedir. Daha sonra ihracatç akreditif ko ullann yerine getirebilmek için akreditif vadesinin yeterli oldu undan emin olmal d r. ithalatç ile olan tüm i lemlerinde ad n n ve adresinin do ru bir ekilde yaz ld ndan emin olmal d r. hracatç . Akreditif ihracatç ya ihbar edilmedi inde ihracatç akreditifte ve sunaca belgelerde isminin do ru olup olmad n kontrol etmelidir. ‡ .

ihracatç ile ithalatç n n akreditif ko ullan üzerinde anla t klar gibi olmal d r. Bazen önceden geminin aktarma yap p yapmayaca n bilmek mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlar için akreditifin aktarma i lemine izin vermesifaydal görülmektedir. mallar nas l yükleyece ini bilmesi gerekmektedir.‡ Al c n n k smi sevkiyat kabul edip etmedi i konusu ihracatç taraf ndan anla l r olmal d r: E er k smi sevkiyat kabul ediliyor ise teslim tarihinde bir problem ç ksa bile bu durum akreditifin geçerlili ini etkilemeyecektir. ‡ Akreditifte mallar n gönderildi i nokta ve gönderme tarihi. ‡ . Genellikle yüklemelerde aktarma i lemi yap labilmektedir. hracatç n n sözle me tamamlanmadan önce.

ekstra maliyetler ve gecikmeler olabilmektedir.‡ hracatç . . ithalatç n n hangi belgeleri istedi i konusunda emin olmal d r.Ayn zamanda istenilen belgelerin haz rlanabilmesi için yeterli zaman n olup olmad n n ihracatç taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir. stenilen belgelere göre. ‡ hracatç akreditif kendisine ihbar edildi i zaman tüm detaylan kontrol etmelidir. mallan yüklemeye haz rlarken.

miktann . sat c n nad ve adresini. . ihracatç ya ödemenin yap laca na dair bir güvence olu turmamakla birlikte akreditife ek olarak düzenlenen bir belgedir. Ticari fatura (Commercial invoice) hracatç taraf ndan ithalatç ya verilmek üzere düzenlenen ve tasdik olunarak üzerinde mal n birim fiyat n . al c n n ad ve adresini. ithalatç n n belirli bir mebla (ihracat tutar n ) yine belirli bir süre sonunda ihracatç ya ödemesini öngören bir belgedir. Poliçe (The bill of exchange) Poliçe. toplam fiyat n . borcun ödeme eklini. hracatç n n haz rlayaca ticari fatura ithalatç ülkenin mevzuat na uygun olmal d r. ihracatç taraf ndan haz rlanan ve imzalanan bir belge olup. Men e ahadetnamesi (Certificate of origin) hracatç ve onun temsilcisi taraf ndan haz rlanan ve ba h bulundu u Ticaret Odas taraf ndan tasdik edilen mal n men eini gösteren belgedir. firmalara ve mal n cinsine göre de i se de genellikle u belgelerden olu maktad r.Akreditifte stenen Belgeler Akreditifte istenen belgeler ülkelere. özelliklerini. a rl n . sat artlar ile yükleme ve bo altma yerini gösteren belgedir. Poliçe.

ki taraf kalite kontrol i lemiyle kimin ilgilenece i ve masraflan kimin kar layaca hususunda önceden anla maya varmal d r. Sigorta poliçesi (Insurance certificate) thalatç ya gönderilen mallar n yolculuk s ras nda kayba veya hasara u rama tehlikesine kar sigorta edildi ini gösterir. nakliye araçlar yola ç kmadan önce ihracatç n n verece i yükleme rotas na göre nakliyeci taraf ndan düzenlenen mallar n teslim al nd n ve kararla t r lan yere kadar ta n p ithalatç ya teslim edilece ini gösteren belgedir. . Kalite kontrol belgesi (Certificate of inspection) thalatç lar genelde ald klan mallar n belli standartlará uygun oldu undan emin olmak için kalite kontrol belgesi isterler.Kon imento (Bill of lading) Kon imento.

ATR-l. EFTA ülkeleri ile Türkiye aras nda yap lan Serbest Ticaret Anla mas gere i. bu ülkelere yap lan ihracatta EUROl Belgesi istenmektedir. ATR-3 ve EURO1 Dola m belgeleri ATR belgesi. Avrupa Birli ine üye ülkelere yap lan ihracatta istenmektedir. Sa l k sertifikas Sözkonusu mal n cinsine göre sa l k ko ullar na uygun olup olmad gösteren belgedir. . Çeki listesi. ithalatç firma taraf ndan istenebilir. birim paket veya çuval n a rl n gösterir. n Çeki listesi Baz durumlarda. hangi ta ta ne kadar mal yüklendi ini.

tr .gov.Ayr nt l Bilgi çin. OA B Genel Mevzuat ve Bilgi Dan ma Servisi Tel: (312) 436 11 96 E-posta: oaibbilgidanisma@dtm.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->