P. 1
ödeme şekilleri

ödeme şekilleri

|Views: 61|Likes:
Yayınlayan: Eren Fosforoglu

More info:

Published by: Eren Fosforoglu on Oct 13, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

Orta Anadolu hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i

ÖDEME EK LLER VE TA IDIKLARI R SKLER

ÖDEME EK LLER
1)Pe in Ödeme (Cash/Pre Payment) 2)Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 3)Vesaik MukabiliÖdeme (Cash AgainstDocuments) 4)Kabul Kredili Ödeme (Documentary Acceptance) 5)Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

PE N ÖDEME(Cash/Pre Payment)  

Sat c n n mallar sevketmeden önce mal bedelini k smen veya tamamen al c dan pe in olarak almas d r. Sevkiyat en geç 1 y l içerisinde gerçekle tirilmelidir. Al c n n en fazla risk ald ödeme eklidir.

hracatç 6 4

1 5 7 3

9 thalatç 2 8

hracatç n n Bankas

thalatç n n Bankas

1.Sat sözle mesinin imzalanmas 2.Mal bedelinin pe in olarak ödenmesi 3.Pe in bedelin transferi 4.Pe in bedelin ihracatç ya ödenmesi 5.Mal n gönderilmesi 6.Mala ili kin belgelerin ibraz 7.Belgelerin gönderilmesi 8.Belgelerin teslim edilmesi 9.Mal n gümrükten çekilmesi

.Al c n n Riskleri  Sat c mallar gönderemeyebilir. Gönderdi i mallar sipari e uygun olmayabilir.

 . hracatç n n en fazla risk ald ödeme eklidir.mal bedelini sat c ya bankas kanal yla havale eder.MAL MUKAB L ÖDEME (Cash Against Goods) Sat c mal n bedelini almadan al c ya gönderir. sat c ile aralar ndaki sözle mede belirlenen vadelerde. Al c .

Mal n gümrükten çekilmesi 7. Belgelerin gönderilmesi 5. Belgelerin bedelinin ihracatc ya ödenmesi .önceden saptanm vadede ödenmesi 8. Belgelerin teslim edilmesi 6. Mal n gönderilmesi 3. Belgelerin bedelinin transferi 9.hracatç 3 9 1 2 4 8 6 thalatç 7 5 hracatç n n Bankas thalatç n n Bankas 1. Mala ili kin belgelerin ibraz 4. Belgelerin bedelinin. Sat sözle mesinin imzalanmas 2.

mallar almaktan vazgeçerek iade edilmesini sa layabilir.SATICININ R SKLER Al c . Al c . mal ald ktan sonra bedelini ödemeyebilir. Al c . mal gümrükten süresi içinde çekmeyerek mal n devlete kalmas na sebep olabilir. çe itli nedenler öne sürerek gümrükteki mallar için fiyat indirimi talebinde bulunabilir. Al c . .

o mal temsil eden bir belgeye dayand rd ödeme eklidir.VESA K MUKAB L ÖDEME (Cash Againt Documents) Al c n n sat n alaca mal n bedelini. . Temel özelli i bankalar n fazla sorumluluk ta madan sadece mü terilerinin vekili olarak davranmalar d r.

hracatç 8 3 2 1 thalatç 5 4 thalatç n n Bankas 7 6 hracatç n n Bankas 1.önceden saptanm vadede ödenmesi 6. Belgelerin teslim edilmesi 7. Belgelerin bedelinin transferi 8. Belgelerin gönderilmesi 4. Belgelerin bedelinin. Belgelerin bedelin ihracatc ya ödenmesi . Belgelerin al c n n bankas na gönderilmesi 5. Mal n gümrükten çekilmesi 3. Sat sözle mesinin imzalanmas 2.

Al c lar mallar gümrükten almayarak devlete kalmas n sa layabilir. Mallar n gümrüklerde beklemesi bozulmalar na sebep olabilir. . Al c lar mallar almaktan vazgeçebilir. Al c lar fiyat indirimi için zorlamada bulunabilirler.SATICININ R SKLER   Araya bankalar n girmesi taraflara zaman ve maliyet aç s ndan oulmsuz etki yapmaktad r.

KABUL KRED L ÖDEME (Documentary Acceptance) Sat c ve al c aras nda yap lan sözle mede. taksitler halinde yap lmaktad r. Ödemeler uzun vadelerde poliçeler düzenlenerek. Poliçeleri yetki verilen bankalar imzalar . belgelerin kararla t r lan vadede sat c taraf ndan ke ide edilecek poliçenin kabulü kar l nda al c ya teslim edilmesidir.

Kabul için poliçe ibraz 8.1 hracatç 2 3 11 thalatç 77 5 4 8 10 6 9 hracatç n n Bankas thalatç n n Bankas 11 1.Vade günü ödeme . Vesaik 10. Belgelerin al c n n bankas na gönderilmesi 5. Sat sözle mesinin imzalanmas 2. Belgelerin al c ya bildirilmesi 6.Al c n n bankas na ba vurmas 7. Mallar n gönderilmesi 3. Onaylanm belgelerin sat c n n bankas na gönderilmesi 9. Vesaik-poliçe avans sistemi 4.Vade bitimine yak n bir süre kala gönderilen poliçe 11.

thalatta poliçeler damga vergisine tabi tutulurlar. Bankalar bu tür i lemlerde yüklü komisyonlar talep ederler. . Uzun vadeler kur riskinide beraberinde getirmektedir.TARAFLARIN R SKLER   Vadeler uzun oldu undan sat c vade fark isteyebilir.

 Akreditif. . Taraflar n beraber haz rlad artl .AKRED T FL ÖDEME (Letter of Credit) hraç edilen mallar n bedellerinin ödenmesi konusunda belirli artlar n yerine getirilmesinden sonra ödemenin yap laca na ili kin bir çe it teminat. uluslararas ticarette çok geni bir alanda bir ödeme ve garanti arac olarak kullan lmaktad r.kredi mektubudur.

AKRED T F AÇILMASI AM R BANKA (Issuing Bank) L/C 3 HBAR BANKASI (Advising Bank) L/C Ba vurusu 2 4 L/C hbar THALATÇI (Applicant) 1 Sözle me HRACATÇI (Beneficiary) .

 thalatç . Sevkiyat n yap lm oldu unu ve akreditif artlar na uygun mal gönderildi ini gösteren belgeleri ihracatç bankaya sunmadan önce ödeme yap lmayaca ndan emin olur. hracatç . Mallar akreditif artlar na uygun olarak sevketti inde. mal bedelini tahsil edece inden emin olur.Akreditif hem ihracatç y . hem de ithalatç y koruyan bir i lemdir. .

B) Amir Banka (Issuing / Opening Bank) Akreditifi açan bankad r. .AKRED T FTE TARAFLAR A) Akreditif Amiri (Applicant for the credit) Akreditifi açt ran veya mal ithal etmek için akreditif açma emrini veren al c (ithalatç ) d r. C) Muhabir Banka (Advising Bank) hracatç n n bankas d r.Lehdara kar ödeme konusunda hiçbir yükümlülü ü yoktur.

Ödeme konusunda yükümlülü ü yoktur.a) hbar Bankas (Advising Bank) Akreditifi lehdara. D) Akreditif Lehdar (Beneficiary) Lehine akreditif aç lan. ihraç etti i mal n bedelini.amir banka d nda kendisinin kesin yükümlülü ünü de ekleyen bankad r. teyitte bulunmaks z n sadece ihbar eden bankad r. . b) Teyit Bankas ( Confirm Bank) Akreditife. ibraz eti i vesaik kar l nda aeac bankadan tahsil edecek ihracatç firmad r.

Akreditif 1 Lehdar 5 9 6 4 3 Muhabir Banka 7 8 lemleri Amir 11 2 Amir Banka 10 .

Sat c akreditifin aç ld n ö renir ö renmez. Al c ile sat c aras nda ödemenin akreditifle yap laca n belirten bir sat sözle mesi yap l r. 2. 5. 7. Muhabir ya da teyid eden banka akreditif n aç ld n ihracatç ya bildirir. sat c n n bulundu u ülkedeki bir bankayla akreditif ihbar ya da teyid etmesi için anla r. . kredide belirtilen artlara göre ödemede bulunur veya müzakerede bulunarak devreder ya da ciro eder. gönderilen belgeler kredi artlar na uygunsa. 3. Sat c sevkiyat yapt n kan tlayan belgeleri kredinin aç ld bankaya gönderir. e er belirtilen zaman içinde gerekli artlar sa l yabilecekse. thalatç bankas na ihracatç (lehdar) lehine akreditif açmas için talimat verir. Amir Banka genellikle.1. mallar sevketme durumundad r. 6. Muhabir Banka gönderilen belgeleri kredi ko ullar yla kar la t rd ktan sonra. 4.

(E er muhabir banka. 11. Amir banka gönderilen belgelerin.8. E er gönderilen belgeleri yeterli bulursa. 10. Muhabir ya da teyid eden banka belgeleri amir bankaya gönderir. amir bankadan farkl ysa) 9. kredi artlann kar lay p kar lamad n kontrol eder. . b) Teyid eden bankaya ya da sat c ya ödemede bulunan veya poliçesini kabul eden muhabir bankaya geri ödemede bulunur. Al c . Amir banka taraf ndan belgelerin akreditife uygunlu u tespit edildikten sonra akreditif miktar n n ödenmesi için belgeler ithalatç ya sunulur. nakliye belgelerini mallar n teslimat n yapacak olan ta y c ya gönderir. a) Sat c taraf ndan belgeler direkt olarak ona gönderilmi se ödemeyi sat c ya ya da onun için kullan labilir fon tutan muhabir bankaya yapar.

Teyidsiz Akreditif (Unconfirmed) 1.Görüldü ünde ödemeli Akreditif ( Sight payment) 2.Vadeli Akreditif (Deferred Payment) 3.AKRED T F ÇE TLER Taahhütten Dönebilme Durumuna Göre 1.Teyitli Akreditif (Confirmed) 2.Basit Akreditif (Clean) Ödeme artlar na Göre 1.Pe in Ödemeye mkan Veren Akreditif (Pack ng Credit) a)K rm z artl (Red Clause) b)Ye il artl (Green Clause) . Kabul Akreditifi (Acceptance Credit) 4. Rotatif Akreditif (Revolving) 1.Devredilebilir Akreditif (Transferable) 2. Gayrikabilrücu-Dönülemez Akreditif( Irrevocable) Ödeme Sorumlulu una Kullan m Alan na Göre Göre 1. stira Edilebilir Akreditif (Negotiable Credit) Kullan ekline Göre Kullan Adedine Göre 1.Kar l kl Akreditif (Back-toBack) 3.Adi Akreditif (Fixed) 2.Teminat Akreditifleri (Stand-by) 3.Ticari Akreditif (Commercial) 2.Kabilrücu-Dönülebilir Akreditif (Revocable) 2.

Taahhütten Dönebilme Durumuna Göre Akreditifler 1) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif    thalatç .ya da bankas taraf ndan ihracatç ya önceden haber vermeksizin herzaman de i tirilebilir veya iptal edilebilirler. . Belgelerin ihracatç taraf ndan muhabir bankaya ibraz edilmesi durumunda akreditifin bankaca ya da ithalatç taraf ndan iptal edilmesi veya de i tirilmesi mün kün de ildir. için ihracatç aç s ndan büyük risk ta maktad r. Mallar n transferi ve belgelerin ihracatç taraf ndan muhabir bankaya ibraz edilmesinden önce akreditifin artlan de i tirilebilece i ya da iptal edilebilece i. Sevk belgeleri ihracatç taraf ndan bankaya ibraz edildikten ve bankaca akreditif ko ullanna uygunlu u saptanarak ödemede bulunulduktan sonra. thalatç oldukça fazla esnekli e sahiptir. iptal ya da de i iklik bildirimi yap l rsa bu ödeme geçerlidir ve amir banka bu ödemeyi muhabir bankaya yapmak zorundad r. E er sat sözle mesinde aç lacak olan akreditifin gayri kabili rücu oldu u aç kcabelirtilmemi se akreditif "kabili rücu"türünde aç lm olur.

 hracatç ya ödeme konusunda sa lad güvence dolay s yla bu tip akreditif uluslararas ödeme ekilleri aras nda en çok kullan lan d r. akreditifte belirtilen vadede ödemenin yap laca ‡ Akreditife göre poliçe kabul edilecekse. Ancak taraflann kabulü oldu u takdirde de i tirilebilir veya iptal edilebilir. ödemenin yap laca ‡ Vadeli ödeme kayd n ta iyorsa. ‡ Görüldü ünde ödenmesi kayd n ta yorsa.2) Gayr Kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif hracatç n n akreditifde yer alan artlan tamamen yerine getirmesi halinde. akreditifin vadesi dahilinde üzerine çekilecek poliçelerin kabul edilece i eklinde.akreditifi açan banka taraf ndan. . ödenece i konusunda taahhütleri kapsayan akreditiftir.

Lehdar tam teminat alt na almas bak m ndan sat c için en elveri li olan türdür.Bu konuda bir aç kl k yoksa teyidsiz kabul edilir. Teyit talimati verilmi olmal d r. .Ödeme Sorumlulu una GöreAkreditifler 1) Teyitli Akreditif Muhabir bankan n akreditifi lehdara ihbar ederken amir bankan n talimat na dayanarak kendi teyidini ekledi i ve böylece amir bankan n yükümlülü ünü yerine getirece ine dair kendisini de sorumluluk alt na ald akreditiftir.

.2)Teyidsiz Akreditif  Arac bankan n ödeme konusunda herhangi bir sorumlulu u yoktur. amir bankaya ve ithalat n yap laca ülkeye güvenlerinin çok oldu u durumlarda kullan l r. Daha çok ihracatç lar n ithalatç lar na.

2. 3.Ticari Akreditif D ticaret i lemlerinde kullan lan akredetiftir. büyük i akitleri ve borçlanmalar gibi konularda kullan lan bir çe it garanti maktuplar d r.Kullan m Alan na Göre Akreditifler 1. .Basit Akreditif Belirli dönemlerde vesaik aranmaks z n yap lacak ödemel için kullan l r.Teminat Akreditifleri Uzun vadeli al veri ler.

Ödeme artlar na Göre Akreditifler 1. .fatura tarihinden veya sevk tarihinden 60. akreditifte belirtilmi olan ¶Ödeme vesaikin ibraz ndan.120 veya 180 gün sonra yap lacakt r.Vadeli Akreditif Ödeme. 2.· gibi sürenin sonunda yap l r.90.Görüldü ünde Ödemeli Akreditif Ödeme amir bankaca veya amir bankan n verdi i yetkiye dayanarak teyit veya ihbar bankas nca lehdar n akreditif artlar na uygun vesaiki ibraz etmesi üzerine yap l r.

i tira eden ödemeyi.bunlar satarak elde edece i para ile ödemek imkan verir. 4.Kabul Akreditifi Ödeme belli bir süre sonra yap l r.Bunun için lehdar taraf ndan düzenlenmi bir poliçe vard r. tira Edilebilir Akreditif Amir banka. ithal etti i mallar n bedelini. akreditif artlar na uygun olarak düzenlenmi belge ve/veya poliçe kendisine ula t ktan sonra yapar. thalatç ya.3. .

Amir banka taraf ndan devredilebilir olarak adland r ld takdirde devir yap labilir. Akreditif amiri ile lehdar n ve devredilen üçüncü ahs n adlar birbirine ve artlar n da yeni lehtara banka taraf ndan bildirilmesi gerekir. .Kullan ekline Göre Akreditifler 1. Ayn zamanda nakledilebilir akreditif hükmünü ta maktad r.Devredilebilir Akreditif Lehine bir akreditif aç lan bir ihracatç kendi ülkesindeki üçüncü bir ahsa yani akreditifte ad geçenden ba ka ikinci ya da daha fazla ihracatç ya akreditifi devredebilir. ihracatç taraf ndan do rudan sa lanmas na imkan olmayan durumlarda kullan lan ve ba ka bir ülkeye transferi mümkün olan akreditife nakledilebilir akreditif denmektedir. mal f yat . thal edilecek olan mal n. akreditif vadesi ve son tarihi taraflar nkabulü ile de i tirilmektedir. Sadece bir kez devredilebilirler. Devirde ilk akreditifdeki esas artlar de i tirilmemekte sadece miktar.

2. Kar l kl Akreditif   Bir ithalat akreditifinin bir ihracat akreditifiyle kar lanmas na imkan verir. Arac firma. Transit ticarette arac firma hem ithalatç hemde ihracatç durumundad r. arac vas tas yla yap lan sat larda kullan l r. . Transit ticarette.sati yapaca firmaca lehine aç lm bulunan akreditifi teminat göstererek kendisinin ithal yapaca firma lehine bir akreditif açabilir.

mallar n depolanmas ve depo makbuzunun ibraz edilmesi kar l nda ödemede bulunmas için yetki verir. Tutar n bir k sm n n mallar n sevkiyat ndan önce avans eklinde sat c ya ödenmesine imkan verir.3.lehdara. Amir banka ihbar bankas na. Pe in Ödemeye mkan Veren Akreditif Akreditif konusu olan mallar n imali ve tedariki için ihracatç n n ihtiyac olan avans n ödenmesine olanak sa layan akreditiftir. . a)K rm z eritli Akreditif Sat c n n mallar haz rlamas için bir ön finansman ihtiyac oldu u durumlarda kullan l r. b) Ye il artl Akreditif hracatç lara pe in ödeme yap lmas na izin verir.

.Kullan Adedine Göre Akreditifler 1.Adi Akreditif Akreditif talimat nda belirtilen limitin bir defa kullan lmas yla hükümden dü er. Bir veya birkaç partide yap lan ödemelerin toplam hiçbir zaman akreditif limitini a amaz. Rotatif ekilde aç ld klar belirtilmemi olan akreditifler adi olarak kabul edilir.

artlar çerçevesinde akreditif tutar n n tamam veya bir k sm kullan ld kça ek bir de i iklik talimat na gerek olmadan ayn artlada ve ayn tutar için kendili inden yenilenir.Rotatif Akreditif  Genellikle bir mü teriden sürekli ve yüksek tutarl al mlarda kullan l r. Dönerlik art ya miktarla ya da süreyle s n rland r l r. .2.

.

Mallar n nakliye firmas na teslim edildi i yer ve bunun için verilen en sontarih 12.) 2. 7.Akreditif Mektubunda Yer Alan Bilgiler 1. . Akreditifle ilgili i lemleri içeren banka referans numaras 3. hracatç n n (lehdar) ad ve adresi 6. Akreditif vadesi içinde. ithalatç n n talimat üzerine akreditifi açar. nakliyeye ili kin belgelerin verildi i tarihten itibaren di er belirli belgelerin sunulmas için verilen süre. Amir Bankan n ad ve adresi. Mallann bir araçtan di erine aktarma yap lmas na izin verilip verilmedi i 11. Akreditifin tutar ve döviz cinsi 8. Bu banka genellikle ihracatç n n kendi bankas d r. Banka tarafindan ödeme yap lmadan önce ihracatç n n bankas na sunmas gereken belgelerin türü ve miktar na ili kin liste 14. Akreditifte belirtilen ödeme ekli 9. hracatç n n tam sipari tutar n n alt nda sevkiyat (k smi sevkiyat) yapmas na izin verilip verilmedi i 10. Akreditif vadesi 4. Akreditifi açt ran ithalatç n n ad ve adres 5. Mallar n gönderildi i yerin ad 13. ( Amir Banka genellikle ithalatç n n kendi bankas olup. Akreditifi ihbar eden bankan n ad ve adresi.

Akreditifte belirtilen tutann di er belgelerde belirtilen tutarla ayn olmas gerekmektedir. E er akreditif vadesi içinde istenilen belgelerle birlikte sunulmaz ise geçerli say lmayacakt r. 13. 15. gecikmeler ve ekstra maliyetler ihracatç ya yüklenecektir. Akreditifte aktarmaya izin verilmedi i halde aktarma yap lm ise. 9.E er akreditifteki yükleme ko ullanna uyulmaz ise akreditif geçerli say lmayabilir. E er hracatç n n (lehdar) ismi do ru olarak belirtilmezse akreditife itibar edilmeyebilir. 11. E er belgeler akreditifte belirtilen gerçek format ve say ya uygun de il ise gecikmeler ve ekstra maliyetler olabilmektedir. E er belgeler belirtilen zaman içinde sunulmazsa akreditif geçersiz say labilmektedir. * Akreditif örne inde yer alan bölüm numaralar na göre aç klanmaktad r. E er akreditifte k smi sevkiyata izin verilmiyor ise mallann tümünün gemiye yüklenmesi gerekmektedir. 7. Aksi takdirde akreditif kabul edilmeyecektir. 5.Akreditif lemlerinde Görülen Yayg n Sorunlar * 3. . 10.

‡ . Daha sonra ihracatç akreditif ko ullann yerine getirebilmek için akreditif vadesinin yeterli oldu undan emin olmal d r.Akreditif lemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ‡ thalatç ile ihracatç aras nda sözle me yap ld zaman. hracatç . ithalatç ile olan tüm i lemlerinde ad n n ve adresinin do ru bir ekilde yaz ld ndan emin olmal d r. ihracatç n n tam olarak ithalatç taraf ndan ne tür belgeler istendi ini bilmesi gerekmektedir. Akreditif ihracatç ya ihbar edilmedi inde ihracatç akreditifte ve sunaca belgelerde isminin do ru olup olmad n kontrol etmelidir.

Genellikle yüklemelerde aktarma i lemi yap labilmektedir. ‡ . ‡ Akreditifte mallar n gönderildi i nokta ve gönderme tarihi. mallar nas l yükleyece ini bilmesi gerekmektedir. hracatç n n sözle me tamamlanmadan önce. Bu gibi durumlar için akreditifin aktarma i lemine izin vermesifaydal görülmektedir.‡ Al c n n k smi sevkiyat kabul edip etmedi i konusu ihracatç taraf ndan anla l r olmal d r: E er k smi sevkiyat kabul ediliyor ise teslim tarihinde bir problem ç ksa bile bu durum akreditifin geçerlili ini etkilemeyecektir. ihracatç ile ithalatç n n akreditif ko ullan üzerinde anla t klar gibi olmal d r. Bazen önceden geminin aktarma yap p yapmayaca n bilmek mümkün olmayabilmektedir.

‡ hracatç . ekstra maliyetler ve gecikmeler olabilmektedir. ‡ hracatç akreditif kendisine ihbar edildi i zaman tüm detaylan kontrol etmelidir. mallan yüklemeye haz rlarken. .Ayn zamanda istenilen belgelerin haz rlanabilmesi için yeterli zaman n olup olmad n n ihracatç taraf ndan kontrol edilmesi gerekmektedir. stenilen belgelere göre. ithalatç n n hangi belgeleri istedi i konusunda emin olmal d r.

ihracatç taraf ndan haz rlanan ve imzalanan bir belge olup. . al c n n ad ve adresini. firmalara ve mal n cinsine göre de i se de genellikle u belgelerden olu maktad r. toplam fiyat n . ithalatç n n belirli bir mebla (ihracat tutar n ) yine belirli bir süre sonunda ihracatç ya ödemesini öngören bir belgedir. borcun ödeme eklini. özelliklerini. Men e ahadetnamesi (Certificate of origin) hracatç ve onun temsilcisi taraf ndan haz rlanan ve ba h bulundu u Ticaret Odas taraf ndan tasdik edilen mal n men eini gösteren belgedir. Poliçe (The bill of exchange) Poliçe. Poliçe. Ticari fatura (Commercial invoice) hracatç taraf ndan ithalatç ya verilmek üzere düzenlenen ve tasdik olunarak üzerinde mal n birim fiyat n . a rl n .Akreditifte stenen Belgeler Akreditifte istenen belgeler ülkelere. ihracatç ya ödemenin yap laca na dair bir güvence olu turmamakla birlikte akreditife ek olarak düzenlenen bir belgedir. sat c n nad ve adresini. miktann . sat artlar ile yükleme ve bo altma yerini gösteren belgedir. hracatç n n haz rlayaca ticari fatura ithalatç ülkenin mevzuat na uygun olmal d r.

. ki taraf kalite kontrol i lemiyle kimin ilgilenece i ve masraflan kimin kar layaca hususunda önceden anla maya varmal d r. Kalite kontrol belgesi (Certificate of inspection) thalatç lar genelde ald klan mallar n belli standartlará uygun oldu undan emin olmak için kalite kontrol belgesi isterler. Sigorta poliçesi (Insurance certificate) thalatç ya gönderilen mallar n yolculuk s ras nda kayba veya hasara u rama tehlikesine kar sigorta edildi ini gösterir. nakliye araçlar yola ç kmadan önce ihracatç n n verece i yükleme rotas na göre nakliyeci taraf ndan düzenlenen mallar n teslim al nd n ve kararla t r lan yere kadar ta n p ithalatç ya teslim edilece ini gösteren belgedir.Kon imento (Bill of lading) Kon imento.

n Çeki listesi Baz durumlarda. Çeki listesi. Sa l k sertifikas Sözkonusu mal n cinsine göre sa l k ko ullar na uygun olup olmad gösteren belgedir. ithalatç firma taraf ndan istenebilir. birim paket veya çuval n a rl n gösterir. EFTA ülkeleri ile Türkiye aras nda yap lan Serbest Ticaret Anla mas gere i. . ATR-3 ve EURO1 Dola m belgeleri ATR belgesi. Avrupa Birli ine üye ülkelere yap lan ihracatta istenmektedir. bu ülkelere yap lan ihracatta EUROl Belgesi istenmektedir.ATR-l. hangi ta ta ne kadar mal yüklendi ini.

gov.Ayr nt l Bilgi çin. OA B Genel Mevzuat ve Bilgi Dan ma Servisi Tel: (312) 436 11 96 E-posta: oaibbilgidanisma@dtm.tr .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->