Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

Bu ilmin uleması. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. maşiyeti ıslah ve tanzim. hastalandırma. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. 14. 16. Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü.Taş. Hüsnü kabul. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir. şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur. düşmanlık ve buğz. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır. kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir. içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak. .Soğan. maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır. harab etme. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir. 15. Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. Tefrik tahrip. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir. 13. çıkan dakikaya göre saatler bulunur. nefret.Tefrik.

mürekkebine. düzgün olması gerekir. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması. 21. vefklerin boyutlarının birbirine eşit. 22. madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. Esma. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. Ulemadan bazısı.17. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır. 20. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz.Elbisenin. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. 18.Kıbleye karşı oturmak. vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. Yıldızların buhuru Bazıları. 19. Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması.Yapılan her amelde.Buhur. eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir. her amelin kendine has bir buhuru vardır.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ .Vefklerdeki rakamların. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. 24. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması.Yazılanı aslına göre tertib etmek. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir. Kaleme.

Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26. vaz geçilir. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. başarı ve doğruya ulaştırsın. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur. şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır. dönüş O’nadır. 16. Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar.25. 27. 24 ve 25’inci günleridir. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir. Allah. .yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir. kameri ayın 3. 21. 5. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. İstiharenin yapılışı şöyledir. iki rekat namaz kılınır.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. 13. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı.

Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. sırları celb etmede büyük bir iksir. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. matlub amr. tplamı 21 eder. İstintak. harfi ve adedi.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. d = 4. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. z = 7. Üç keyfiyeti vardır.erba’a gibi. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. üçüncüsü ruh usulüdür. Bunların hepsinin faydası birdir. Harfiye. rakami. Misal: zeyd > z y d gibi. Birincisi istintak. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. zeyd yuhibbu amr. ikincisi mezc. Cümlenin Arapçası. Misal: talib zeyd. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. her harfi tabiatına göre yazmaktır. Rakami. Misal: zeyd > e k gibi. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. Misal: zeyd > seba’a – aşere. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir. zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. . y = 10. Muhtasar şekli. Adedi. hacet muhabbet. Buna misal.

m. şekur esmaları gibi. . havaysa rüzgar gören bir yere asılır. kağıdın ardına da kasem yazılır. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. ş >> zeki. Kasemi çıkarmanın usulü. Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. bir defa da kasem okunur. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. Misal: z. Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. mü’min. Çıkan hurufa il eklenir.Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. topraksa temiz bir yere gömülür. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur. üç harf de sonundan alınır. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur. buna il eklenirse zemşail olur. Verdiğimiz örneğe devamla.

sonra da ateş gelir. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ . Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur. Hayır amellerinde olağan şekliyle. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. şerr amellerinde tersinden mezc edilir. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. Mezc usulü.Galib olan tabiati bulmanın usulü. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. buna ait tabiat da safravi tabiattır. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. sonra toprak. yazılı olan harfler alınır. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. nutk edilir. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. biznillahi teala hastalık zail olur. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. buna ait tabiat ise mai tabiattır. Şerle alakalı ameller. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. Çıkan her harf için. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır. harfen yazılır. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Bazıları da demiştir ki. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir. sonra ateş.

Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. Örnekte şeref ismi eksiktir. Misal ilk seferde 3 defaysa. onlu. Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. bir satıra yazılır. muhabbet. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. nutk edilir. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. o çok büyük bir iksir. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. isteklerin gerçekleşmesi. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. matlubun husulü için bir tiryaktır. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. Zeydin sayısal değeri 21. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. Sonra talibin. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. Ruh usulüne gelince. binli gibi. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. cümleye eklenip mezc edilir. en kuvvetli olanlar alınır. şerefin sayısal değeri 480’dir. Üç defa esma zikredilir. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur. Bir kere de kasem zikredilir. kaza-yı hacet.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. adavet gibi. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. şerre aitse buhuru kibrittir. Allah seni başarılı kılsın. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. teshir. e k harfleridir. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. atf. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. bir kere de kasem okunur. Amellerinde Allahu tealadan kork. Vefk: . matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. tefrik. Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar. ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. ikinci de 30. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. Sonra hacet neyse. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. Talibin ve matlubun ismi alınır. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. Sonra yukarıda geçtiği gibi. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. yüzlü.

Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir. Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla. ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel. Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır. .

.

süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır. .Ulvi ervahlar hayır amellerinde. Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet.

Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır. Zabit. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. hayrın devamı. Vefkin üssünün bulunması usulü. kolaylık. boyu ve eni birbirine eşittir. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. Bazıları da. kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir. beşli vefk Merihe. muhafaza. birleştirme. Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler. muhabbet. kalbi ve nefsi arındırma. kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. Vefk. Beşli vefkin havassı. Altılı vefkin havassı. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. . Vefk. celb. dörtlü vefk Müşteriye. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. Miftah. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. altılı vefk Şemse. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. Üçlü vefk Zühale. muglak. Şöyle de beyan edilebilir. konulan son adeddir. yedili vefk Zühreye. vefk. zühd. heybet. gaybdan haber. Sekizli vefkin havassı. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. zabit. Gaye. mesahe. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. Yedili vefkin havassı. miftahla muglakın toplamıdır. Üçlü vefkin havassı. vefke konulan ilk adeddir. Onlu vefkin havassı. yakin. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. Muglak. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. malın artışı. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. bereket. Dörtlü vefkin havassı. Adedi vefklerin tanzim usulü. sekizli vefk Utaride. kalan sayı üss’dür. vefa.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. gaye ve asl vardır. dostluk. Adl. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. Mesahe. Çünkü her isimden ulvi meleği. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. adl. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. dıl’ılardan birinin adedidir. Her vefkde bir miftah. Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir. mesahe ile vefkin toplamıdır. heyecan. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür.

bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. İmam Gazali buyurur ki. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir. Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. Yine Süleymanın hateminde olduğu. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. Bu huruf on harften oluşmuş. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım.Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. . Ben derim ki. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. Ona bu vefki sordum. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir.

. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. zarar ve benzeri amellerde kullanılır. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. Müfredat. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. Değerli mal ve metanın muhafazası. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. Müzdevicat bütün hayır. Muhabbet ve sevgi. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. aksi halde amel nakıs kalır. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. Tamamının havassından. müfredatsa yirmi beş kere. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. Zor doğumun kolaylaştırılması. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. İkisi ayaklarının altına konulur. Müzdevicat. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır.Sonra demiştir ki. bu vefk. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa. bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine. Müfredat ise şer.

Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur. bir defa da azimet okunur. Bu levha üstte taşınırsa. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. büyük bir kendir parçası alınır. telif. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. gönlü ona akar. sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır. 12 tanesine dal harfi. o kimse sıvazlayana tabi olur. 12 tanesine vav harfi. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. Sonra ikinci . bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır. Muhabbet ve telif. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. Tehyic için. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. 12 tanesine de ha harfi yazılır. Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. Muhabbet. Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. bir yüzü altınla kaplanır.Ayat: Ülfet için. Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. 12 tanesine ba harfi. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. Bütün halkın gözüne şirin görünür. atf. taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır.

Ayet 6. bir kere de azimet okunur. bir defa da azimet okunur. her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur. bir defa da azimet okunur. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. Ayet 3. muhakkak tevfik Allahu tealadandır. Ayet 7.dört parça alınır. Ayet 4. Ayet 1. Ayet 2. Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil. Ayet 5. yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur. .

Ayet 12.Ayet 8. Ayet 10. Azimet. Ayet 9. . Ayet 11. Ayet 13.

Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir. Ayet. kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken. Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. Bir zalimin evini harap etmek için. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. Balık avını kolaylaştırmak için. üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur.Kaza-yı mesalih için. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Kulunca şifa için. Ayet. Ayet. bıkkınlık da gelmez. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir. kamer eksilmeye başladığında. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. bozuk bir yumurta alınır. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. Ayet. Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. Ayet. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak. .

kötü konuşanların dillerini bağlamak.Dedikodu yapanların. her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. cam bir kap içerisine bu vefk misk. vefk bir kağıt üzerine yazılır. kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. Azimet. zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır. Ayet . Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. Ayet. zararı ulaşmaz. Bağlıyı çözmek. Dört tarafına da dört .

bağlılıktan doğan zarar izale olur. Çocuk ağlamasının men’i için. Diş ağrısının teskini için. Ayet. Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Baş ağrısının teskini. Sihiri ve bağlıyı çözmek. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür. ser bir tahta parçası alınır. hali rahatlığa dönüşür. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. . Ayet. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır. vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır.büyük meleğin ismi yazılır. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. Ayet. Ayet. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. üzerine vefk harfiyen yazılır. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. ayet üç kere okunup çivi çakılır. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. Ayet. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır.

vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. Ayet. Azimet. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur.Kaybın durumunun bilinmesi. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere. Kayıbı getirtmek için. Ayet. Yılan ve akrep zehrinin def’i. o kimsenin acısı da sükunet bulur. . Kaçanı geri getirtmek. vefk bir kağıt üzerine yazılır. etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. taşın altına konulur. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. Ayet. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir.

Ayet. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. Eğer mahpus taşırsa halas olur. vefk. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. Azimet. Ayet.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. Müfredata gelince. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. Kadınların kanamasını gidermek. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. . Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. Ticari mekana müşteri celbi. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. Ayet. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. göçer gider. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. oradan uzaklaşır. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. Sıkıntı ve kederin izalesi. esir taşırsa azad olur. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. müfredat. bu vefk. gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. Sonra hasımın dengine oturulur.

Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder.Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. Üzerine aşağıdaki ayet okunur. Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Ayet. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. müfredat. Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir. Zalimin evini harab etmek için. Facir bir kadında kanama oluşturmak. müfredat. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Ayet. . O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. müfredat. Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır.

Siyah eşek semerine asılır. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur. Eğer saraya tutulursa isabettir. Muhabbet ve tehyic. seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır. asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır. Ayet. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. gülerse hasettendir. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. . Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. Hastanın hastalığını tesbit. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Esma.Bir zalimin azli için. Ters müfredat hurufu. cavi ve kizbereyle buhurlanır. Ayet. ağlarsa tabiattan. müfredatın beş harfi. müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur. hiçbir yere de gidemez. Perşembe günü bir yumurta alınır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban.

dili bağlanır kalır. Unutturmak için. Esma. Ayet. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. kadı. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. Hakim. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır.Ayet. müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. . İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. Azimet. Kehf suresinin evveli. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. Vefk. amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. sevgilisini unutur.

çarçabuk gelir. Vefk. yerinde duramaz olur. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. Azimet. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa. müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir.Uzaktan birini celb için. . Ayet.

muhabbet için. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. eğer barid hummaysa. Ayet. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. Hummanın izalesi. Mahpusun kurtulması için. Müzdevicata gelince. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak. bir pide alınır. Eğer humma ateşli hummaysa. Azimet. . Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. aralarında düşmanlık hasıl olur.Sulh. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. Ayet. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır. Vefk. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. Ayet. sevgi ve muhabbet için. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur.

Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. Bu testiden her su için matlubu sever. Karı koca arasında muhabbet. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir. Her harfin yazılması esnasında. İnsan. İnce bir kağıt alınır. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. asılı durdukça düşük olmaz. bir fındık veya badem alınır. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse. hadi ve vedud isimleri okunur. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. Sonra dairenin ortasına okunur. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. 400 kere de beduh ismi okunur. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. . müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. üzerine 400 defa vedud esması. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir. kesin bir sevgiyle matlubu sever. Cuma veya Pazar günü.Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. gözlerine şirin görünür. ikiye bölünür. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider.

kamer şerefte olursa daha hoş olur. Kalafil-i hamse. bereketi ve ticareti bol olur. bir eve konulursa orada hayır çok olur. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . nefret eden kalbleri ısındırmak. dikkat et büyük sır bundadır. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. eza ve zararın def’i. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. müzdevicat bir kağıda yazılır. Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur. sıkıntı ve kederi gidermek. Ayet. Bu levha üstte taşınırsa. kafirun suresi.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için. şerlerden emin olur. etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. Azimet. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. sözün geçerli olması ve benzerleridir. cin suresi. Yazım vakti. Dörtlü vefke gelince. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. felak ve nas sureleridir. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar. izzet ve kabul. Bunlar afetlerden muhafaza. Sonra ud. Beşli vefke gelince. bu vefkin havasları çoktur. ihlas suresi. Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur.

Bu vefk. Bunlar. maksada ulaşma. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. anlayış ve zekanın ziyadesi. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. muhabbet ve telif. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır. sevgi ve kabul. Üzerine 65 defa aynı isim okunur. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. leban. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar.Üssü altmıştır. celb. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. belaları def’. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar. boyun eğer ve münkad olur. Ud. kaza-yı hacet. orası harab olur. Altılı vefke gelince. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse. akd-ı lisan. Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. havassı çoktur. Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse.zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. 65 defa da Deyyan esması zikredilir. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. çocukların ahlakını güzelleştirme.

havassı gayet çok. zaferan ve gülsuyuyla yazılır. misk. kaza-yı hacet. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. ilim tahsili. sözüne ve fiiline tabi olur. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder. kabul ve benzeri konulardadır. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. şerrinden emin olunur. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. faydası çoktur. sonra zaferan. istikamet ve izzet. Yedili vefke gelince. kuvvet ve bereketin artması. Sekizli vefke gelince. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa. Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. Bunlar. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. alim ve kavi esmaları okunur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir. Bunlar. misk ve kafurla buhurlanır. çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine.Üssü 105’tir. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. huyu güzelleşir. makam ve kabul. hafıza. Halktan herkes ona uyar. Bu levha bir kap içerisine konulur. mal ve izzet. fesahat ve muhabbet. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir. zeka.

hak. kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır. etrafına da hakem. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. hakim. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa. Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. marifet ve hikmetle dolar. gül suyu ve miskle yazılır. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. sözü geçerli. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. kendisi makbul olur. Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir. hasib. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. Taşıyan evliyaullahtan olur.Üssü 252’dir. Bu vefk yazılır. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. hannan. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. afetlerden. onun sözüne karşı gelmez. Dokuzlu vefke gelince. taşıyanı her gören sever. üzerine gül suyu konulur. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. hamid. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa.

Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. Bu vefkin açıklaması çok. fazlı büyüktür. cavi ve anberle buhurlanır. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder. izzet ve makam.Üssü 360’tır. bir haceti olsa yerine getirir. düşmana galebe. her gören sever. bütün halkın gözüne şirin görünür. Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur. iki hasım arasını sulh. Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. göze hoş görünen. Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir. alımlı. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. Vefk. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. . kabul. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. Harun reşidin. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. Taşıyanın kadri yüce olur. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır. kaza-yı hacet. her gören onu sever. muhabbet. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. bütün işler kendisine kolaylaşır. izzet ve ikram gösterir. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı.

Onlu vefke gelince. hali keşf olup gösterilir.Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur. Üzerine yedişer kere Duha. Bunun değerini bil. Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Kadr ve Zilzal sureleri okunur. Allah bizi hidayete erdirsin.

demir ve kalay’dır.Üssü 395’tir. kurşun. . Burada bunun uygulaması tamamlandı. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. dönüş ve varış O’nadır. muhakkak bu büyük bir hazinedir. bakır. bu kadarı da kifayet eder. gam ve sıkıntının dağılması. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. Matlub aşkından yanıp deli divane olur. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır. Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. Bu madenler. Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. bunu iyi sakla. hileden emin olmak. altın. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. havassına gelince. gönlün ferahlaması. Zehirin def’i için. gümüş. maksada erişmek. Kaza-yı hacet.

üzerine 66 defa Allah ismi okunur. ayetlerin esrarı. davetler ve istihdamatın kısımları. İkinci kısım. Vefk. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. Muhabbet için. asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir. Vefk. esmanın esrarı. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. aşağıdaki vefk. ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur. Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse.Üçüncü bölüm Esmaların. Hadime tevekkül edilirse. Üçüncü kısım. bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. . Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir. İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için.

bu isim 4256 defa zikredilir. said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir. Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde.Yine kaza-yı hacet için. Yüz kere istigfar çekilir. abdest alır. Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur. imkan dahilinde salatu selam okunur. Vefk: . Güzel bir kokuyla. iki rekat namaz kılar. Davet.

Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki. ebcedle kendi ismi hesaplanır. Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir. İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur.Bu vefki iyi koru. Bu nurları toplayan. Ali ismine uygun esma ali esmasıdır. Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. Muhammed ismine uygun düşen esmalar. her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. basit ve vedud esmalarıdır. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: . Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

156 kere ya Kayyum. kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 78 kere ya Hakim. Ayet: Başarı ve zafer. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder. 62 kere ya Hamid. arzu edilene ulaşılır. kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. Namazı müteakib 11 kere ya Hu. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. istenilen şey o kimseye bağışlanır. kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. Bereket için. kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Kaza-yı hacet. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve .defa da ya Ahir esmaları zikredilir. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur. sevinç ve mutluluğun ikamesi için. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. Ayet: Zorlukların kolaylaşması için. kamer batteynde iken. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Gam ve kederin izalesi. Kapılar o kimseye açılır. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. 68 kere ya Halim. saadet ve murada ulaşılır. 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa. zorluklar kolaylaşır. 109 kere ya Hannan. Ayet: Kabul ve izzet için.

Ayet: Taleb için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Gam ve kederin izalesi için. Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için. büyük makamlara ulaşılır. Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur.kabul sahibi olunur. kamer tarfe menziline girdiğinde. Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. kamer ‘ava menziline girdiği zaman. Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer zübre menziline girdiğinde. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer semak menziline girdiğinde. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Ayet: . Ayet: Kabul bulmak için. kamer surfe menziline girdiği zaman. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. . nimet bol ve devamlı olur. Selamdan sonra 90 kere ya Melik. kamer cebhe menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

kamer kalb menziline girdiği zaman. Ayet: Başarı ve hidayet için. Selamdan sonra 131 kere ya Selam. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer gafr menziline girdiği zaman. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Rızkın çoğalması için. düşman mağlup olur. Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. istenilen murada ulaşılır. Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir. kamer zebana menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer iklil menziline girdiğinde. 110 kere de salatu selam okunursa.Korkulandan emin olmak için. Ayet: . kamer şevle menziline girdiği zaman. Ayet: Riyaset ve makam için. Sonra 156 kere ya Kayyum. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse.

kamer zabih menziline girdiğinde. kamer celde menziline girdiğinde. Ayet: Sözün geçerliliği için. Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir. Ayet: . Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. heybet sahibi olunur. şanı yüce olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Düşmana zarar vermek için. Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman. Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için. Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. kamer bela’ menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer nu’ayim menziline girdiğinde. Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. söylenen her söz geçerli olur. Heybet ve sebat için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

Vefk: Dua: . cezasını çeker. kamer reşad menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: İzzet ve heybet için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Düşmana galebe için. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. hali düzelip ıslah olur.Zalimi kahr için. O kimsenin sözü geçerli olur. Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. Ayet: Kaza-yı hacet için. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir. kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman.

111 ve 1111 adedlerine tekabül eder.Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. muglakı ve ism-i şerif vardır. Bunun dabbesi. bu isim anahtar olarak adlandırılır. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. adedi 11. Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir. Sonra üç defa dabbe okunur. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir. Dabbe. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur.

istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur. Sağ salim yurduna döner. düşman mağlun olur. Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse.Sonra bilmek gerekir ki. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur. ona karşı zafer bulunur. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. iki rekat namaz kılınır. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder. Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. Azimet: . iki rekat namaz kılınır. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur. Bir toprağa 11 kere okunur. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. o ordu bozguna uğrar. Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse. bir ordudan tarafa serpilirse. Her kim Hz. 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. bir defa da aşağıdaki dua okunur. Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. iki rekat namaz kılınır.

meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur. Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. ins. Vefk: Dua: . Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız. cin ve hayvan şerrinden emin olunur. etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur.Her kim aşağıdaki vefki yazar. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa. Sihir ona isabet etmez. Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur. zalim ve hasid giremez.

Vefk: . ferman avuçta tutulur. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. Sonra hadime. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. bereketi de açıkça görülür. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. elini bana uzat. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. isteğin ne olduğunu sorar. Riyazet müddetince buhur. Hadim fermanı verir.Mahsulün bereketi için. Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti. edeb ve huşuyla selamı alınır. Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. Fasih bir dille selam verir. Sonra hadim. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. Bir cevher ya da bir yüzük verir.

Yetecek derecede nafaka verir. Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. Davet: . ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur.Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur. Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir. bir defa da aşağıdaki davet okunur. Hadim gelir.

.

Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır. Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. Buhuru haşeb-i işrak’tır. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. dört yüz kere vedud esması zikredilir. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir.Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber. . o iki kişi hemen o an birbirine dost. on kere besmele. araları da ıslah olur.

Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki. bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. bu esma adedi teksiriyle. aşağıdaki vefk yazılır. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa. Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur. Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. Vefk: Ayet: .

Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre.Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur. Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. Ayet: Kasem: . Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. Arabi ayın sonunda. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için. 400 kere ya vedud. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur. Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir. tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur.

Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur. . sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur.

İrsal-i hatif. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. Bu hadim. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. Ağzı balmumuyla kapatılır. İstihdam-ı reyhan. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. arzu olunan şeyleri yerine getirir. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. O da. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. Gam ve kederin izalesi. okuma esnasında cavi buhur edilir. Vefk: . bir kağıt üzerine. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur. Bin defa Fatiha suresi okunur. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. yerini sevinç ve rahatlama alır. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir. Selamı alınıp hacet söylenir. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür. Dua: Muhabbet için. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur. bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. Sayımın bitiminde hadim gelir. selam verir. her seferinde tevkil yapılır. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır.

aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır. Dua: Muhabbet ve celb için. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. . hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır.Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. yirmi bir parça kağıt alınır. El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır. Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır. Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. Peygamber SAS ve dört halifeye. Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur. Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. bu gerçekleşince okuma bitirilir.

Leban-ı zeker. öğle. onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır. Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur. sevilen kimsenin gözünde büyümek. ikindi ve akşam namazlarından sonra . Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi.Tılsım: İtaat tılsımı. kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah. istenilen her şeye ulaşmak için.

Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir.18 kere. arzu edilene ulaşılır. önce aşağıdaki salat okunur. Esma: Salat: Davet: . yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir. Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman.

.

şerre aitse kara fülfül buhur edilir. Bütün işler için. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur. Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur.Muhabbet için. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. Üç gün bu uygulama tekrarlanır. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Kasem: İsraf: . birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler. Hadimler. Hayır ve şerden bütün istekler için. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur.

yuhubbinehum yazılır. Kağıtlara bakılır. Tanzim: Şekil: Muhabbet için. güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. üç tane hurma alınır. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. o işe devam edilir. Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır. üçüncüsüne. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir. iki parça kağıt alınır. zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. kehubillah. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Celb için. Etrafına da maşukun ismi yazılır. bir cam kap içerisine misk. İkincisine.Aşk veya sevdayı unutturmak için. Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. içinde su olan bir kase içine konulur. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. Cuma günü sabah namazından sonra. bir gece yıldız altında bekletilir. İstihare-i kaşif için. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. cavi ve leban-ı zeker konulur. Ayet-1: . eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. Şekiller. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. bir daha asla hatırlamaz. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap.

Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur. Ayet: Kulunç. çiçek. Vefk: . aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. cüzam ve alaca hastalığı için. Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir.

delilik.Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur. şifa bulunur. aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır. endişe. keder. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için. gam. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. halis zeytinyağı ve sirec konulur. Ayet: .

Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. Tılsım: Ayet: . temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır. unutturmak için. yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. Ayet: Kara sevdadan kurtarmak. ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. Ayet: İrsal-i hatif için. Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. Ayet: Vucutta çıkan yara. çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur.Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur.

Vefk: . Bütün işlerinde başarılı olur. Bir dala asılır. Sonra iki rekat namaz kılınır. aşağıdaki vefk. 313 kere de salavat getirilir. Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir. 313 kere istigfar.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. Vefk: Davet: Halk içinde kabul için. zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. ikinci rekatta Nasr suresi okunur. üzerine yedi gece. Perşembe günü birinci saatte misk. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır. bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi.

hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir. gece yatmadan önce. iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için.İstihare için. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur. Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur. Kasem: .

matlubun elbisesinden bir parça alınır. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. Harflerin ortasına matlubun ismi. Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. Dua: . Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. yastığın altına konulur. üçüncü rekatta Kadr suresi. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi.İhlas suresiyle celb. talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır. ikinci rekatta Tin suresi. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb.

o köpek zarar veremez. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. Ayet: Kaza-yı hacet.Köpek ısırmasının men’i. Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Bu. Vefk: Ayet: . ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa.

Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur. iki rekat namaz kılınır. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur. Ayet: . Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez. Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. yedi tane hurma alınır. isteği yerine getirir. sekiz kere Talak suresi okunur. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir.İstenileni kabul ve elde etmek için. aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için. Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. Ayet: Rızkın kolaylaşması için.

. sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder. Bütün halktan önde olur.Zenginlik için. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. zenginliği her göreni şaşırtır.

Kasem: . Her ne istenilirse yerine getirilir. leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur. istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. istenilen her iş için.Üçüncü bölüm Bazı kasem.

Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir. bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir. Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir. Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır. arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır.İbtida-i azaim kasemi. Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir. Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. Kasem: . Bu kasemin çok büyük havassı vardır.

Azimet: . Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu.Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti. şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır. bütün ameller için üç kere okunur.

.

meshatir-i hindi ve kartam danesidir. Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu. hadim mumu. sandolos sakızı. bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti. Davet: . domuz kılı. hüdhüd tüyü. Azimet: İsm-i azamın daveti.Süleymanın sevk azimeti. yer altındakini bilmek. hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. bu davetin buhuru leban-ı zeker. Davet: Define bulmak.

Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı. her gün sabah namazından sonra üç kere okunur. Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur. yedi gün riyazet yapılır.Rızkı kolaylaştırmak. Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir. kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti. Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden .

Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. İblis ve ordusu sana görünür. Ertesi sabaha oruç tutulur. üç defa bu esma okunur. hadim gelip uykudan kaldırır. bu uygulama yedi gün tekrar edilir. baş iki dizin arasına alınır. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. Buhuru güzel kokulu olanlardır. Esma: . halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. esmaları okumaya devam edilir. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. Leban-ı zeker. kuru üzümle iftar edilir. Yatsıdan sonra okumaya geçilir. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. talebin gerçekleşmiş olur. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. Dördüncü gün. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması. Bir memluk. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması. kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır.geçenler öğrenilmek istenildiğinde. bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. istenileni gerçekleştirir. aşağıdaki esma. zaferan. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. cemacim ve temrahana buhur edilir. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. Esmaların okunmasında devam edilmesi. İstediğini yerine getirirler. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. Sonra uyunur. Avn-ı mu’in istihdamı. onlardan ahit al ve isteğini söyle. Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur. Sonra memluk gider. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. Yastığın altına konulup uyunur. Esma: İstihdam-ı iblis.

Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır.Avn-ı muti’ istihdamı. tıbb-ı ruhani. Salı. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir. Hatime. Hısn-ı meni’a. hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda. Arzi müluk. İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir.hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur. Azimet: Fayda. Kasem: . aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir.

eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir. Yazma. Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir.Fayda . Şeyh arif billah. Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz. bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir.mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için. Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır. Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine.ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması. Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak. Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin . İsraf: Önemli bir fayda .

8. eysan. yebrut. 9. 12. 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. 2. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. kameri ayın 7. güney ve bukna. kutub gavsdır. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. Alem sekiz cihete ayrılmıştır. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler. Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. 4. doğu. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. bedid. bunlar. Taharet-i kamile üzre. Mekkede sakindir. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. kuzey. 3. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. 11. 15. 14. Rical-ı gayb. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. batı. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. Esma: . 10. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. 1. Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. 6. 5. Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir.ibni Arabi KS buyurmuştur ki.

aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir. Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için. Azimet: .Fayda.muhabbet için. aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır. Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur.

Fayda .ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için. Vefk: Azimet: . aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır. Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur. bağlılık çözülür.

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

uzaklaşır. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur. iyileşir. üç tane söğüt yaprağı alınır. ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir.Fayda – uyuz için. aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur. her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir. Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. Azimet: Fayda – humma için. Azimet: . Humma zail olur.

Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider. Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır. üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır. aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: . bir daha da geri dönmez. Azimet: Fayda – humma için.Fayda – humma için. üç tane hurma yaprağı alınır. Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur.

uzaklaşır. Tılsım: Azimet: . Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur.Kağıt üzerine yazılacaklar. sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için.

Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet. İki rekat namaz kılınır. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir. Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer. Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme. Esma: Fayda – cinsel kuvvet için.Fayda. Salat: . hastalık zail olup iyileşir. aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa. gecenin üçte biri kala kalkılır.ateş basması için. Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir.

o mekanı terk ederler. Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır. tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır.Gözdeki küllenmenin izalesi. Vefk: Huruf: . Azimet: Fayda – sivrisinek. Haşerat kapıdan çıkar gider. aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Tılsım: Fayda . aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır.karine için.

101 .Esma: Fayda – baş ağrısı için. Üzerine s. yeşil bir yaprak alınır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful