Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

14. 16. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir.Taş. maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir. . maşiyeti ıslah ve tanzim. nefret. kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur. Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. Tefrik tahrip. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir. Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü. 15. harab etme. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür. Bu ilmin uleması. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir. Hüsnü kabul.Soğan. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur. çıkan dakikaya göre saatler bulunur. içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak. hastalandırma. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir. 13. düşmanlık ve buğz.Tefrik.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir.

bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. vefklerin boyutlarının birbirine eşit.Vefklerdeki rakamların. vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. Kaleme. her amelin kendine has bir buhuru vardır. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir. Ulemadan bazısı.17.Yazılanı aslına göre tertib etmek. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır. mürekkebine. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ . yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması. 21. madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. 20. eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir. 19.Kıbleye karşı oturmak. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. 18.Elbisenin.Yapılan her amelde.Buhur. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. 24. düzgün olması gerekir. 22. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. Yıldızların buhuru Bazıları. Esma. Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması.

kameri ayın 3. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. başarı ve doğruya ulaştırsın. 21.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Allah. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. İstiharenin yapılışı şöyledir. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26. 5. Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar. iki rekat namaz kılınır. dönüş O’nadır. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. 13.yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir. 24 ve 25’inci günleridir. 27. .25. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır. vaz geçilir. aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı. 16. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir.

Üç keyfiyeti vardır. zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. Muhtasar şekli. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. . Misal: zeyd > seba’a – aşere. Adedi. zeyd yuhibbu amr. Misal: talib zeyd. y = 10. Rakami. hacet muhabbet. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. rakami. sırları celb etmede büyük bir iksir. Buna misal. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. Misal: zeyd > e k gibi. Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. harfi ve adedi.erba’a gibi. Birincisi istintak. üçüncüsü ruh usulüdür.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. ikincisi mezc. İstintak. matlub amr. Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. Cümlenin Arapçası. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. Bunların hepsinin faydası birdir. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir. talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun. her harfi tabiatına göre yazmaktır. Harfiye. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. z = 7. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. d = 4. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. Misal: zeyd > z y d gibi. tplamı 21 eder.

Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. üç harf de sonundan alınır. . havaysa rüzgar gören bir yere asılır. mü’min. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. kağıdın ardına da kasem yazılır. Kasemi çıkarmanın usulü. m. ş >> zeki. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. topraksa temiz bir yere gömülür. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur. buna il eklenirse zemşail olur. Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. Verdiğimiz örneğe devamla. Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. bir defa da kasem okunur. Çıkan hurufa il eklenir. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır.Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın. Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. şekur esmaları gibi. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. Misal: z. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır.

Galib olan tabiati bulmanın usulü. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur. Hayır amellerinde olağan şekliyle. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. sonra toprak. harfen yazılır. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. sonra da ateş gelir. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir. nutk edilir. Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. Mezc usulü. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. buna ait tabiat ise mai tabiattır. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. Bazıları da demiştir ki. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. biznillahi teala hastalık zail olur. Şerle alakalı ameller. buna ait tabiat da safravi tabiattır. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. sonra ateş. tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. Çıkan her harf için. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. şerr amellerinde tersinden mezc edilir. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ . yazılı olan harfler alınır. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir.

Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. en kuvvetli olanlar alınır. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. Ruh usulüne gelince. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. ikinci de 30. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. onlu. e k harfleridir. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. bir kere de kasem okunur. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. Üç defa esma zikredilir. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. Talibin ve matlubun ismi alınır. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. nutk edilir. tefrik. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. Vefk: . ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. Zeydin sayısal değeri 21. şerre aitse buhuru kibrittir. Örnekte şeref ismi eksiktir. matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. teshir. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. Bir kere de kasem zikredilir. cümleye eklenip mezc edilir. Sonra hacet neyse. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. şerefin sayısal değeri 480’dir. bir satıra yazılır. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. Amellerinde Allahu tealadan kork. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. kaza-yı hacet. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. isteklerin gerçekleşmesi. matlubun husulü için bir tiryaktır. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır. Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. atf. yüzlü. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. adavet gibi. Allah seni başarılı kılsın. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. Misal ilk seferde 3 defaysa. Sonra yukarıda geçtiği gibi. o çok büyük bir iksir. Sonra talibin. muhabbet. binli gibi. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur.

Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla. Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır. ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel. .Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir.

.

Ulvi ervahlar hayır amellerinde. Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet. . süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır.

Vefk. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. dörtlü vefk Müşteriye. Dörtlü vefkin havassı. Muglak. boyu ve eni birbirine eşittir. bereket. kalan sayı üss’dür. birleştirme. konulan son adeddir. Üçlü vefk Zühale. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. yedili vefk Zühreye. hayrın devamı. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler. sekizli vefk Utaride. Gaye. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür. dostluk. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. celb. vefa. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. Üçlü vefkin havassı. Altılı vefkin havassı. Bazıları da. . mesahe. zühd. Her vefkde bir miftah. malın artışı. beşli vefk Merihe. kalbi ve nefsi arındırma. gaye ve asl vardır. altılı vefk Şemse. Vefk. muhabbet. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. Adl. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. kolaylık. heybet. Miftah. Mesahe. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler. Şöyle de beyan edilebilir. gaybdan haber. Adedi vefklerin tanzim usulü. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. muhafaza. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. Vefkin üssünün bulunması usulü. yakin. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır. vefk. zabit. Yedili vefkin havassı. dıl’ılardan birinin adedidir. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. muglak. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. Çünkü her isimden ulvi meleği. Beşli vefkin havassı. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. miftahla muglakın toplamıdır. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. heyecan. Sekizli vefkin havassı. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. Onlu vefkin havassı. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. mesahe ile vefkin toplamıdır. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler. adl. vefke konulan ilk adeddir. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. Zabit. Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir.

Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir. Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. Ben derim ki. Ona bu vefki sordum. Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır. Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. İmam Gazali buyurur ki. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. .Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. Yine Süleymanın hateminde olduğu. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. Bu huruf on harften oluşmuş. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır.

bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. bu vefk. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. zarar ve benzeri amellerde kullanılır. Müfredat ise şer. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa. elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. Muhabbet ve sevgi. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. Tamamının havassından. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. . Değerli mal ve metanın muhafazası. Müzdevicat bütün hayır. aksi halde amel nakıs kalır. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur.Sonra demiştir ki. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur. Müfredat. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. Zor doğumun kolaylaştırılması. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. İkisi ayaklarının altına konulur. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. müfredatsa yirmi beş kere. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. Müzdevicat. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse.

12 tanesine de ha harfi yazılır. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir.Ayat: Ülfet için. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur. 12 tanesine ba harfi. Bu levha üstte taşınırsa. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. Bütün halkın gözüne şirin görünür. bir defa da azimet okunur. Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. Muhabbet ve telif. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur. gönlü ona akar. büyük bir kendir parçası alınır. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. telif. Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. bir yüzü altınla kaplanır. müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. Sonra ikinci . taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. Muhabbet. 12 tanesine vav harfi. 12 tanesine dal harfi. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. o kimse sıvazlayana tabi olur. atf. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. Tehyic için.

bir defa da azimet okunur. muhakkak tevfik Allahu tealadandır. bir kere de azimet okunur. her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. . Ayet 6. Ayet 7. Ayet 4.dört parça alınır. Ayet 5. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur. yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur. Ayet 2. Ayet 1. bir defa da azimet okunur. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. Ayet 3. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir. Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil.

Ayet 8. Azimet. Ayet 10. Ayet 13. Ayet 11. . Ayet 9. Ayet 12.

Bir zalimin evini harap etmek için. Ayet. Kulunca şifa için. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. bozuk bir yumurta alınır. Ayet. Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. bıkkınlık da gelmez. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. Balık avını kolaylaştırmak için. Ayet. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. Ayet. Ayet. kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken. kamer eksilmeye başladığında. Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir. bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir. . üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır.Kaza-yı mesalih için. üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir.

kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Bağlıyı çözmek. kötü konuşanların dillerini bağlamak.Dedikodu yapanların. Dört tarafına da dört . Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. cam bir kap içerisine bu vefk misk. Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. Azimet. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ayet. zararı ulaşmaz. her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır. Ayet .

çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. Çocuk ağlamasının men’i için. Ayet. . Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır. Ayet. üzerine vefk harfiyen yazılır. Ayet. ayet üç kere okunup çivi çakılır. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. Ayet.büyük meleğin ismi yazılır. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. bağlılıktan doğan zarar izale olur. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Diş ağrısının teskini için. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür. ser bir tahta parçası alınır. Ayet. Baş ağrısının teskini. çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. Sihiri ve bağlıyı çözmek. hali rahatlığa dönüşür. vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır.

gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. Kayıbı getirtmek için. Ayet. vefk bir kağıt üzerine yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. o kimsenin acısı da sükunet bulur. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. . Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. Yılan ve akrep zehrinin def’i.Kaybın durumunun bilinmesi. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. Kaçanı geri getirtmek. Ayet. Azimet. Ayet. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur. taşın altına konulur.

Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. Ticari mekana müşteri celbi. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. Müfredata gelince. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. Ayet. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. vefk. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. müfredat. Sonra hasımın dengine oturulur. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. Ayet. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. göçer gider. Azimet. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. oradan uzaklaşır. Eğer mahpus taşırsa halas olur.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. esir taşırsa azad olur. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. . Ayet. Kadınların kanamasını gidermek. Sıkıntı ve kederin izalesi. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. bu vefk. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir.

müfredat. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur. Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir. . Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir. Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Facir bir kadında kanama oluşturmak. Ayet. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. müfredat. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır. Zalimin evini harab etmek için. müfredat. Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. Üzerine aşağıdaki ayet okunur.Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. Ayet.

cavi ve kizbereyle buhurlanır. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur. Ters müfredat hurufu. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. hiçbir yere de gidemez. . müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. Eğer saraya tutulursa isabettir. Ayet. asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. ağlarsa tabiattan. Siyah eşek semerine asılır. gülerse hasettendir. müfredatın beş harfi. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Hastanın hastalığını tesbit. Muhabbet ve tehyic. Perşembe günü bir yumurta alınır.Bir zalimin azli için. Esma. Ayet. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban. seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır.

sevgilisini unutur. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. kadı. Unutturmak için. Esma.Ayet. Kehf suresinin evveli. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur. Vefk. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir. Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. Ayet. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. Hakim. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. . Azimet. İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. dili bağlanır kalır. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur.

Ayet. çarçabuk gelir.Uzaktan birini celb için. yerinde duramaz olur. Vefk. Azimet. müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. .

Ayet. müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. Azimet. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. Ayet. aralarında düşmanlık hasıl olur. . Hummanın izalesi. Mahpusun kurtulması için. mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. Ayet. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. muhabbet için. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. Vefk. Müzdevicata gelince. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur. bir pide alınır.Sulh. Eğer humma ateşli hummaysa. sevgi ve muhabbet için. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. eğer barid hummaysa. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır.

Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. kesin bir sevgiyle matlubu sever. sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. Sonra dairenin ortasına okunur. İnsan. ikiye bölünür. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Bu testiden her su için matlubu sever. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. İnce bir kağıt alınır. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur.Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse. Karı koca arasında muhabbet. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. asılı durdukça düşük olmaz. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. 400 kere de beduh ismi okunur. üzerine 400 defa vedud esması. Her harfin yazılması esnasında. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. bir fındık veya badem alınır. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. gözlerine şirin görünür. . Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. Cuma veya Pazar günü. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. hadi ve vedud isimleri okunur.

kafirun suresi. leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. cin suresi. sıkıntı ve kederi gidermek. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. Kalafil-i hamse. kamer şerefte olursa daha hoş olur. sözün geçerli olması ve benzerleridir. Yazım vakti. Dörtlü vefke gelince. etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. Azimet. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. Sonra ud. dikkat et büyük sır bundadır. Bu levha üstte taşınırsa. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. ihlas suresi. Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. bereketi ve ticareti bol olur. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. şerlerden emin olur. bu vefkin havasları çoktur. eza ve zararın def’i. nefret eden kalbleri ısındırmak. Ayet. Beşli vefke gelince. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. müzdevicat bir kağıda yazılır. Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur. bir eve konulursa orada hayır çok olur. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. Bunlar afetlerden muhafaza. felak ve nas sureleridir. izzet ve kabul. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır.

anlayış ve zekanın ziyadesi. 65 defa da Deyyan esması zikredilir. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. celb. Altılı vefke gelince. Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. sevgi ve kabul. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. leban. akd-ı lisan. belaları def’. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. Ud. Üzerine 65 defa aynı isim okunur. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar.zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar. kaza-yı hacet. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. muhabbet ve telif.Üssü altmıştır. çocukların ahlakını güzelleştirme. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. havassı çoktur. Bunlar. maksada ulaşma. Bu vefk. boyun eğer ve münkad olur. orası harab olur. Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur.

çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur. istikamet ve izzet. mal ve izzet. makam ve kabul. faydası çoktur. ilim tahsili. Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir. şerrinden emin olunur. misk ve kafurla buhurlanır.Üssü 105’tir. Yedili vefke gelince. sonra zaferan. misk. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. sözüne ve fiiline tabi olur. kuvvet ve bereketin artması. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine. alim ve kavi esmaları okunur. zaferan ve gülsuyuyla yazılır. Bunlar. Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder. heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. Sekizli vefke gelince. Halktan herkes ona uyar. Bunlar. havassı gayet çok. huyu güzelleşir. kaza-yı hacet. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. zeka. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. kabul ve benzeri konulardadır. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. hafıza. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. fesahat ve muhabbet. Bu levha bir kap içerisine konulur.

Bu vefk yazılır. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan. Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. marifet ve hikmetle dolar. Dokuzlu vefke gelince. hakim. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa. hamid. etrafına da hakem. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. hasib. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır. kendisi makbul olur. ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. hak. üzerine gül suyu konulur. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner.Üssü 252’dir. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. hannan. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir. taşıyanı her gören sever. gül suyu ve miskle yazılır. Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. sözü geçerli. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. afetlerden. Taşıyan evliyaullahtan olur. Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa. onun sözüne karşı gelmez. kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur.

bir haceti olsa yerine getirir. cavi ve anberle buhurlanır. kabul. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder.Üssü 360’tır. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. muhabbet. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. göze hoş görünen. izzet ve ikram gösterir. Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. fazlı büyüktür. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. . İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. düşmana galebe. Bu vefkin açıklaması çok. Harun reşidin. her gören sever. alımlı. Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. kaza-yı hacet. Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. bütün işler kendisine kolaylaşır. inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. bütün halkın gözüne şirin görünür. izzet ve makam. Taşıyanın kadri yüce olur. iki hasım arasını sulh. Vefk. üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır. her gören onu sever.

Onlu vefke gelince. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et. Üzerine yedişer kere Duha.Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur. Bunun değerini bil. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . hali keşf olup gösterilir. Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir. Allah bizi hidayete erdirsin. Kadr ve Zilzal sureleri okunur.

Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. kurşun. bu kadarı da kifayet eder. Bu madenler. Zehirin def’i için. dönüş ve varış O’nadır. altın. hileden emin olmak. gümüş. Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. havassına gelince. . gönlün ferahlaması. bakır. gam ve sıkıntının dağılması.Üssü 395’tir. maksada erişmek. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. demir ve kalay’dır. Matlub aşkından yanıp deli divane olur. muhakkak bu büyük bir hazinedir. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. Kaza-yı hacet. Burada bunun uygulaması tamamlandı. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. bunu iyi sakla. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır.

Muhabbet için. asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir.Üçüncü bölüm Esmaların. İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için. Vefk. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. Hadime tevekkül edilirse. esmanın esrarı. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse. Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır. İkinci kısım. Vefk. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur. davetler ve istihdamatın kısımları. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. aşağıdaki vefk. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için. üzerine 66 defa Allah ismi okunur. ayetlerin esrarı. . bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir. Üçüncü kısım.

imkan dahilinde salatu selam okunur. Davet. abdest alır. Vefk: . Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir. Yüz kere istigfar çekilir. Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur. Güzel bir kokuyla. iki rekat namaz kılar. Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir. said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. bu isim 4256 defa zikredilir.Yine kaza-yı hacet için. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde.

Muhammed ismine uygun düşen esmalar. Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki. Ali ismine uygun esma ali esmasıdır.Bu vefki iyi koru. ebcedle kendi ismi hesaplanır. her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: . sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. Bu nurları toplayan. Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir. Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur. basit ve vedud esmalarıdır. İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

Ayet: Zorlukların kolaylaşması için. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. Kapılar o kimseye açılır. Bereket için. 68 kere ya Halim. kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. 78 kere ya Hakim. Ayet: Kabul ve izzet için. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır. saadet ve murada ulaşılır. kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. 62 kere ya Hamid. 156 kere ya Kayyum. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. istenilen şey o kimseye bağışlanır. sevinç ve mutluluğun ikamesi için. Gam ve kederin izalesi. zorluklar kolaylaşır. Namazı müteakib 11 kere ya Hu. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur. Ayet: Başarı ve zafer. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır. arzu edilene ulaşılır. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve . 109 kere ya Hannan. Ayet: Kaza-yı hacet. kamer batteynde iken.defa da ya Ahir esmaları zikredilir. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa.

kamer tarfe menziline girdiğinde. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine.kabul sahibi olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. . Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer zübre menziline girdiğinde. Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. kamer ‘ava menziline girdiği zaman. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Ayet: Gam ve kederin izalesi için. kamer surfe menziline girdiği zaman. Ayet: . Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. nimet bol ve devamlı olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. büyük makamlara ulaşılır. Ayet: Taleb için. Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. kamer cebhe menziline girdiği zaman. Selamdan sonra 90 kere ya Melik. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer semak menziline girdiğinde. Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Ayet: Kabul bulmak için.

Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer kalb menziline girdiği zaman. kamer gafr menziline girdiği zaman. Ayet: . Selamdan sonra 131 kere ya Selam. istenilen murada ulaşılır. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için. kamer iklil menziline girdiğinde. 110 kere de salatu selam okunursa. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur. Ayet: Riyaset ve makam için. Sonra 156 kere ya Kayyum.Korkulandan emin olmak için. düşman mağlup olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir. kamer zebana menziline girdiğinde. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. kamer şevle menziline girdiği zaman. Ayet: Rızkın çoğalması için. Ayet: Başarı ve hidayet için.

Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. heybet sahibi olunur. Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. kamer zabih menziline girdiğinde. kamer bela’ menziline girdiğinde. Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir. Heybet ve sebat için. Ayet: . kamer celde menziline girdiğinde. söylenen her söz geçerli olur. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. Ayet: Düşmana zarar vermek için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. Ayet: Sözün geçerliliği için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. şanı yüce olur. Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. kamer nu’ayim menziline girdiğinde.

kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir. Ayet: Kaza-yı hacet için. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. O kimsenin sözü geçerli olur. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır. Ayet: Düşmana galebe için. cezasını çeker. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. kamer reşad menziline girdiğinde. Vefk: Dua: .Zalimi kahr için. Ayet: İzzet ve heybet için. Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. hali düzelip ıslah olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir. bu isim anahtar olarak adlandırılır. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. muglakı ve ism-i şerif vardır. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . 111 ve 1111 adedlerine tekabül eder. Dabbe. Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir.Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. Sonra üç defa dabbe okunur. adedi 11. sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. Bunun dabbesi.

Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse. iki rekat namaz kılınır. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur. ona karşı zafer bulunur. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. bir ordudan tarafa serpilirse. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur. Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder.Sonra bilmek gerekir ki. Bir toprağa 11 kere okunur. Her kim Hz. Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. o ordu bozguna uğrar. bir defa da aşağıdaki dua okunur. düşman mağlun olur. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. Sağ salim yurduna döner. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. iki rekat namaz kılınır. Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. iki rekat namaz kılınır. Azimet: . 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur.

meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur. etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur. Sihir ona isabet etmez. Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur. ins. Vefk: Dua: . Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız. cin ve hayvan şerrinden emin olunur.Her kim aşağıdaki vefki yazar. zalim ve hasid giremez. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa.

Sonra hadime. bereketi de açıkça görülür. Sonra hadim. Vefk: . aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır. edeb ve huşuyla selamı alınır. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. elini bana uzat. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. Bir cevher ya da bir yüzük verir. sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. ferman avuçta tutulur. Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü. Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. Riyazet müddetince buhur. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. Fasih bir dille selam verir.Mahsulün bereketi için. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. isteğin ne olduğunu sorar. Hadim fermanı verir.

Hadim gelir. Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. Yetecek derecede nafaka verir. bir defa da aşağıdaki davet okunur. ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır.Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur. Davet: .

.

Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. araları da ıslah olur. okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. . dört yüz kere vedud esması zikredilir. o iki kişi hemen o an birbirine dost. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır. Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. on kere besmele. Buhuru haşeb-i işrak’tır. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir.Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber.

Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur. Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır. aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki. bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa. Vefk: Ayet: . bu esma adedi teksiriyle. aşağıdaki vefk yazılır.

Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir. tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur. 400 kere ya vedud. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Ayet: Kasem: . Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için.Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. Arabi ayın sonunda.

Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur. sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur. .

Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur. Bu hadim. Ağzı balmumuyla kapatılır. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür. Vefk: . Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. Bin defa Fatiha suresi okunur. Gam ve kederin izalesi. Dua: Muhabbet için. Sayımın bitiminde hadim gelir. sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider. bir kağıt üzerine. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. yerini sevinç ve rahatlama alır. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur. bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. O da. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. selam verir. arzu olunan şeyleri yerine getirir. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. okuma esnasında cavi buhur edilir. Selamı alınıp hacet söylenir. İstihdam-ı reyhan.İrsal-i hatif. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. her seferinde tevkil yapılır.

Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. Dua: Muhabbet ve celb için. ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır. Peygamber SAS ve dört halifeye. bu gerçekleşince okuma bitirilir. . Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır. Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. yirmi bir parça kağıt alınır. hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur. Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır. aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır. El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır. Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır.

kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur. onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır.Tılsım: İtaat tılsımı. istenilen her şeye ulaşmak için. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır. Leban-ı zeker. sevilen kimsenin gözünde büyümek. Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah. öğle. ikindi ve akşam namazlarından sonra .

Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir. Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur.18 kere. önce aşağıdaki salat okunur. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman. Esma: Salat: Davet: . arzu edilene ulaşılır. Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir.

.

Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur. Üç gün bu uygulama tekrarlanır. şerre aitse kara fülfül buhur edilir. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Bütün işler için. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. Kasem: İsraf: .Muhabbet için. birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler. Hadimler. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Hayır ve şerden bütün istekler için. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur.

üç tane hurma alınır. Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. Celb için. bir daha asla hatırlamaz. bir gece yıldız altında bekletilir. iki parça kağıt alınır. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. Tanzim: Şekil: Muhabbet için. aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap. eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. Cuma günü sabah namazından sonra.Aşk veya sevdayı unutturmak için. Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. Şekiller. Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. Ayet-1: . İkincisine. Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. İstihare-i kaşif için. Etrafına da maşukun ismi yazılır. zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. kehubillah. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. içinde su olan bir kase içine konulur. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. Kağıtlara bakılır. üçüncüsüne. o işe devam edilir. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır. yuhubbinehum yazılır. güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. cavi ve leban-ı zeker konulur. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. bir cam kap içerisine misk.

Vefk: . Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur.Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için. Ayet: Kulunç. aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. cüzam ve alaca hastalığı için. çiçek.

endişe. Ayet: . delilik. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır.Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur. halis zeytinyağı ve sirec konulur. gam. şifa bulunur. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için. keder.

Ayet: İrsal-i hatif için. Ayet: Vucutta çıkan yara. Tılsım: Ayet: . Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. Ayet: Kara sevdadan kurtarmak. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz.Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur. Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. unutturmak için. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur. temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır.

Vefk: Davet: Halk içinde kabul için. Bütün işlerinde başarılı olur. Perşembe günü birinci saatte misk. Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi. zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Vefk: . 313 kere istigfar. ikinci rekatta Nasr suresi okunur.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için. bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir. aşağıdaki vefk. Sonra iki rekat namaz kılınır. aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır. Bir dala asılır. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. 313 kere de salavat getirilir. üzerine yedi gece.

Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır.İstihare için. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için. iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. Kasem: . Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur. Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir. Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. gece yatmadan önce. her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur.

Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi. yastığın altına konulur. Dua: . Harflerin ortasına matlubun ismi. yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. ikinci rekatta Tin suresi. Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. üçüncü rekatta Kadr suresi. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır. yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır.İhlas suresiyle celb. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. matlubun elbisesinden bir parça alınır.

Köpek ısırmasının men’i. Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için. Bu. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. Ayet: Kaza-yı hacet. o köpek zarar veremez. ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Vefk: Ayet: .

Ayet: . yedi tane hurma alınır. Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için.İstenileni kabul ve elde etmek için. aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. sekiz kere Talak suresi okunur. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. iki rekat namaz kılınır. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. Ayet: Rızkın kolaylaşması için. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur. Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. isteği yerine getirir. Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez.

. Bütün halktan önde olur.Zenginlik için. zenginliği her göreni şaşırtır. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder.

istenilen her iş için.Üçüncü bölüm Bazı kasem. leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur. istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. Her ne istenilirse yerine getirilir. Kasem: .

Bu kasemin çok büyük havassı vardır. Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir. Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir. bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir. arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır. Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır. Kasem: . Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir.İbtida-i azaim kasemi.

Azimet: . bütün ameller için üç kere okunur. şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır.Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti. Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu.

.

Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu. sandolos sakızı. bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti. Davet: . bu davetin buhuru leban-ı zeker. Davet: Define bulmak. hadim mumu. cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. meshatir-i hindi ve kartam danesidir. Azimet: İsm-i azamın daveti. domuz kılı. yer altındakini bilmek.Süleymanın sevk azimeti. hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. hüdhüd tüyü.

Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir. her gün sabah namazından sonra üç kere okunur. yedi gün riyazet yapılır. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden . Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur. Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı.Rızkı kolaylaştırmak. Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur. kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti.

bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. Sonra uyunur. Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur. esmaları okumaya devam edilir. baş iki dizin arasına alınır. talebin gerçekleşmiş olur. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. kuru üzümle iftar edilir. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. Leban-ı zeker. onlardan ahit al ve isteğini söyle. üç defa bu esma okunur. aşağıdaki esma. Avn-ı mu’in istihdamı. Esma: . Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. Bir memluk. Yastığın altına konulup uyunur. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması.geçenler öğrenilmek istenildiğinde. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. Ertesi sabaha oruç tutulur. bu uygulama yedi gün tekrar edilir. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. zaferan. Sonra memluk gider. Esma: İstihdam-ı iblis. kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. Dördüncü gün. Esmaların okunmasında devam edilmesi. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. Buhuru güzel kokulu olanlardır. hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır. cemacim ve temrahana buhur edilir. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. istenileni gerçekleştirir. İblis ve ordusu sana görünür. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. hadim gelip uykudan kaldırır. İstediğini yerine getirirler. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. Yatsıdan sonra okumaya geçilir.

hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda. Hısn-ı meni’a.Avn-ı muti’ istihdamı. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Salı. Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır. aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur. Hatime. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir. Arzi müluk. tıbb-ı ruhani. Kasem: . İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir. Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. Azimet: Fayda. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir.hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır.

Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır. eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır. Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz. Şeyh arif billah. Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak. Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. İsraf: Önemli bir fayda .Fayda . Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir.mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin .ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması. bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir. Yazma.

eysan. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. 3.ibni Arabi KS buyurmuştur ki. bedid. doğu. 5. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. 10. 15. kutub gavsdır. 9. 6. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. 14. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir. Rical-ı gayb. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. batı. bunlar. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir. kameri ayın 7. güney ve bukna. Mekkede sakindir. Taharet-i kamile üzre. Esma: . 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. kuzey. 12. 1. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. 2. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir. 4. 8. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. yebrut. 11. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. Alem sekiz cihete ayrılmıştır. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler.

Azimet: .Fayda.muhabbet için. Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur. aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır. Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için. aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir.

bağlılık çözülür. Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur.ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için.Fayda . Vefk: Azimet: . aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır.

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

üç tane söğüt yaprağı alınır. uzaklaşır. aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur. Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. Humma zail olur. iyileşir.Fayda – uyuz için. ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir. her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir. Azimet: Fayda – humma için. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur. Azimet: .

üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır. üç tane hurma yaprağı alınır.Fayda – humma için. aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır. Azimet: Fayda – humma için. Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. bir daha da geri dönmez. Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider. Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: .

uzaklaşır. Tılsım: Azimet: . sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için.Kağıt üzerine yazılacaklar. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur.

İki rekat namaz kılınır. Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme. Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz. Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet. Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir. Esma: Fayda – cinsel kuvvet için. aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir. gecenin üçte biri kala kalkılır. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer. Salat: . hastalık zail olup iyileşir. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır.Fayda.ateş basması için. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa.

Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. Tılsım: Fayda . Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır. Azimet: Fayda – sivrisinek. Vefk: Huruf: . aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. o mekanı terk ederler. tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. Haşerat kapıdan çıkar gider.Gözdeki küllenmenin izalesi. aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır.karine için.

yeşil bir yaprak alınır. Üzerine s. 101 .Esma: Fayda – baş ağrısı için.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful