Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur. Tefrik tahrip. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. düşmanlık ve buğz. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir. 13. nefret. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. Bu ilmin uleması. maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir. kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür. . 16. Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü.Soğan.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır. çıkan dakikaya göre saatler bulunur. hastalandırma. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir.Taş. içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak. 14. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir.Tefrik. maşiyeti ıslah ve tanzim. Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. harab etme. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur. 15. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır. Hüsnü kabul.

madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. 20.Buhur. 24. mürekkebine. yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. 22. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. Yıldızların buhuru Bazıları.Kıbleye karşı oturmak. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması. vefklerin boyutlarının birbirine eşit. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir. taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir.17.Elbisenin. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. Esma. 21. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır. vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz.Yapılan her amelde.Vefklerdeki rakamların.Yazılanı aslına göre tertib etmek. her amelin kendine has bir buhuru vardır. 19. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. düzgün olması gerekir. Kaleme. 18. Ulemadan bazısı. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ .

aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur.25. dönüş O’nadır. başarı ve doğruya ulaştırsın.yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. iki rekat namaz kılınır. 27. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26. Allah. 13. 5. 21. vaz geçilir. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi. . Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir. 24 ve 25’inci günleridir. Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur. İstiharenin yapılışı şöyledir. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır. kameri ayın 3.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı. 16.

Misal: zeyd > z y d gibi. z = 7. zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir. Misal: talib zeyd. Rakami. . Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. Adedi. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun. hacet muhabbet.erba’a gibi. sırları celb etmede büyük bir iksir. y = 10. Buna misal. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. Misal: zeyd > e k gibi. ikincisi mezc. harfi ve adedi. Muhtasar şekli. Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. tplamı 21 eder. Üç keyfiyeti vardır. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. Misal: zeyd > seba’a – aşere. Cümlenin Arapçası. üçüncüsü ruh usulüdür. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. d = 4.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. rakami. talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. Harfiye. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. matlub amr. Birincisi istintak. her harfi tabiatına göre yazmaktır. İstintak. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. Bunların hepsinin faydası birdir. zeyd yuhibbu amr.

mü’min. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. üç harf de sonundan alınır. Verdiğimiz örneğe devamla. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. topraksa temiz bir yere gömülür. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur. Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. şekur esmaları gibi. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir. . havaysa rüzgar gören bir yere asılır. m. Çıkan hurufa il eklenir. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. Misal: z. Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur. ş >> zeki. kağıdın ardına da kasem yazılır. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. buna il eklenirse zemşail olur. bir defa da kasem okunur. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. Kasemi çıkarmanın usulü. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır.Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın. Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur.

haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir. yazılı olan harfler alınır. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. biznillahi teala hastalık zail olur. Şerle alakalı ameller. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. harfen yazılır. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır. Hayır amellerinde olağan şekliyle. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. nutk edilir. Çıkan her harf için. Mezc usulü. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. şerr amellerinde tersinden mezc edilir.Galib olan tabiati bulmanın usulü. Bazıları da demiştir ki. buna ait tabiat ise mai tabiattır. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir. sonra toprak. buna ait tabiat da safravi tabiattır. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. sonra da ateş gelir. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. sonra ateş. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ .

Talibin ve matlubun ismi alınır. isteklerin gerçekleşmesi. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. bir satıra yazılır. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır. Örnekte şeref ismi eksiktir. Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. şerre aitse buhuru kibrittir. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. Allah seni başarılı kılsın. muhabbet. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Misal ilk seferde 3 defaysa. kaza-yı hacet. e k harfleridir. Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. nutk edilir. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. en kuvvetli olanlar alınır. bir kere de kasem okunur. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. matlubun husulü için bir tiryaktır. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. Sonra yukarıda geçtiği gibi. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. şerefin sayısal değeri 480’dir. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. Bir kere de kasem zikredilir. adavet gibi. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. ikinci de 30. Üç defa esma zikredilir. binli gibi. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. Sonra hacet neyse. matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. tefrik. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur. Amellerinde Allahu tealadan kork. onlu. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. atf. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. cümleye eklenip mezc edilir. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Vefk: . Ruh usulüne gelince. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. teshir. Sonra talibin. o çok büyük bir iksir. yüzlü.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. Zeydin sayısal değeri 21. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir.

Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır. . Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla.Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir. ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel.

.

Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet. .Ulvi ervahlar hayır amellerinde. süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır.

konulan son adeddir. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. heybet. muglak. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür. vefa. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. Vefkin üssünün bulunması usulü. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. altılı vefk Şemse. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. kalan sayı üss’dür. Beşli vefkin havassı. Adedi vefklerin tanzim usulü. yakin. kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. zühd. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. dıl’ılardan birinin adedidir. heyecan. gaybdan haber. Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. zabit. miftahla muglakın toplamıdır. kalbi ve nefsi arındırma. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler. Dörtlü vefkin havassı. Üçlü vefkin havassı. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. Şöyle de beyan edilebilir. Çünkü her isimden ulvi meleği. Adl. muhabbet. Vefk. Bazıları da. Zabit. Sekizli vefkin havassı. dörtlü vefk Müşteriye. kolaylık. Yedili vefkin havassı. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır. yedili vefk Zühreye. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. Gaye. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. malın artışı. Muglak. Onlu vefkin havassı. kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir. . dostluk. sekizli vefk Utaride. muhafaza. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler. bereket. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. gaye ve asl vardır. Mesahe. Üçlü vefk Zühale. Her vefkde bir miftah. vefk. boyu ve eni birbirine eşittir. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. vefke konulan ilk adeddir. mesahe. Vefk. adl. birleştirme. Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir. Miftah. Altılı vefkin havassı.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. hayrın devamı. mesahe ile vefkin toplamıdır. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. beşli vefk Merihe. celb. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler.

Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu. Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm.Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. Ben derim ki. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. Ona bu vefki sordum. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. Bu huruf on harften oluşmuş. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. Yine Süleymanın hateminde olduğu. . İmam Gazali buyurur ki. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım. Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir.

Müzdevicat bütün hayır. Tamamının havassından. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. . zarar ve benzeri amellerde kullanılır. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. Zor doğumun kolaylaştırılması.Sonra demiştir ki. elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. aksi halde amel nakıs kalır. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur. bu vefk. Muhabbet ve sevgi. müfredatsa yirmi beş kere. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. Değerli mal ve metanın muhafazası. İkisi ayaklarının altına konulur. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. Müfredat. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. Müzdevicat. bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. Müfredat ise şer. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine.

Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır. telif. bir yüzü altınla kaplanır. Tehyic için. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur. müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır. o kimse sıvazlayana tabi olur. büyük bir kendir parçası alınır. bir defa da azimet okunur. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur.Ayat: Ülfet için. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. Bütün halkın gözüne şirin görünür. Bu levha üstte taşınırsa. gönlü ona akar. Muhabbet. atf. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. Sonra ikinci . 12 tanesine ba harfi. 12 tanesine de ha harfi yazılır. 12 tanesine dal harfi. Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. Muhabbet ve telif. 12 tanesine vav harfi.

yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur. bir defa da azimet okunur. bir defa da azimet okunur. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. Ayet 5. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur.dört parça alınır. bir kere de azimet okunur. her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil. Ayet 2. Ayet 6. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir. Ayet 1. Ayet 3. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. Ayet 4. Ayet 7. muhakkak tevfik Allahu tealadandır. .

Ayet 8. Ayet 13. Ayet 12. Ayet 9. Ayet 10. Ayet 11. . Azimet.

kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak. Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir. Kulunca şifa için. Bir zalimin evini harap etmek için. Ayet. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir. Ayet. Ayet. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. Ayet. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. kamer eksilmeye başladığında. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. . bozuk bir yumurta alınır. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur. Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. Ayet.Kaza-yı mesalih için. üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. bıkkınlık da gelmez. Balık avını kolaylaştırmak için.

kötü konuşanların dillerini bağlamak. Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. Azimet. Ayet. Bağlıyı çözmek. Ayet . Dört tarafına da dört . her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır.Dedikodu yapanların. Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır. cam bir kap içerisine bu vefk misk. zararı ulaşmaz.

vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Sihiri ve bağlıyı çözmek. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür.büyük meleğin ismi yazılır. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır. üzerine vefk harfiyen yazılır. ayet üç kere okunup çivi çakılır. ser bir tahta parçası alınır. Ayet. Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. Diş ağrısının teskini için. Ayet. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. Ayet. . Ayet. Ayet. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. bağlılıktan doğan zarar izale olur. çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. Baş ağrısının teskini. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. hali rahatlığa dönüşür. Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır. Çocuk ağlamasının men’i için. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner.

Yılan ve akrep zehrinin def’i. . gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur.Kaybın durumunun bilinmesi. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur. Kaçanı geri getirtmek. Azimet. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. Ayet. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. o kimsenin acısı da sükunet bulur. etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. taşın altına konulur. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Kayıbı getirtmek için. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. Ayet. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ayet.

Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. Ayet. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. Azimet. Ayet. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. Kadınların kanamasını gidermek. Eğer mahpus taşırsa halas olur. Ayet. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. bu vefk. . vefk. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. Müfredata gelince. esir taşırsa azad olur. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. Ticari mekana müşteri celbi.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. oradan uzaklaşır. Sonra hasımın dengine oturulur. göçer gider. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır. gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. müfredat. Sıkıntı ve kederin izalesi. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder.

Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. müfredat. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır. Ayet. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur.Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. müfredat. Facir bir kadında kanama oluşturmak. Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir. Ayet. müfredat. Zalimin evini harab etmek için. Üzerine aşağıdaki ayet okunur. .

Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. müfredatın beş harfi. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. Ayet. cavi ve kizbereyle buhurlanır.Bir zalimin azli için. Muhabbet ve tehyic. asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. Esma. hiçbir yere de gidemez. Ayet. ağlarsa tabiattan. Eğer saraya tutulursa isabettir. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır. Ters müfredat hurufu. Perşembe günü bir yumurta alınır. Siyah eşek semerine asılır. Hastanın hastalığını tesbit. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. . gülerse hasettendir. seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban. Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur.

Kehf suresinin evveli. İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. kadı. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. sevgilisini unutur. . amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak. Ayet.Ayet. Hakim. Vefk. Esma. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır. Azimet. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. dili bağlanır kalır. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur. Unutturmak için.

Uzaktan birini celb için. . Azimet. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa. Ayet. yerinde duramaz olur. müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. çarçabuk gelir. Vefk.

mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. eğer barid hummaysa. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. . müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur. muhabbet için. aralarında düşmanlık hasıl olur. Müzdevicata gelince. Eğer humma ateşli hummaysa. Azimet. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. Ayet. Hummanın izalesi. bir pide alınır. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak.Sulh. Ayet. Ayet. Mahpusun kurtulması için. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. sevgi ve muhabbet için. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. Vefk.

beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. Her harfin yazılması esnasında. İnsan. Bu testiden her su için matlubu sever. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. ikiye bölünür. Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse. üzerine 400 defa vedud esması. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. Cuma veya Pazar günü. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. asılı durdukça düşük olmaz. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. Sonra dairenin ortasına okunur. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. . Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. kesin bir sevgiyle matlubu sever. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. İnce bir kağıt alınır. hadi ve vedud isimleri okunur. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. gözlerine şirin görünür. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever.Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. bir fındık veya badem alınır. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir. Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. Karı koca arasında muhabbet. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. 400 kere de beduh ismi okunur. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir.

Dörtlü vefke gelince. kamer şerefte olursa daha hoş olur. Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. cin suresi. dikkat et büyük sır bundadır. leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. müzdevicat bir kağıda yazılır. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. bu vefkin havasları çoktur. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. şerlerden emin olur. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. ihlas suresi. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. Yazım vakti. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. eza ve zararın def’i. bereketi ve ticareti bol olur. felak ve nas sureleridir. Bunlar afetlerden muhafaza. sözün geçerli olması ve benzerleridir. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. Bu levha üstte taşınırsa. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. sıkıntı ve kederi gidermek. kafirun suresi. Kalafil-i hamse. Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. Azimet. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. Beşli vefke gelince. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. nefret eden kalbleri ısındırmak. Ayet. bir eve konulursa orada hayır çok olur. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. izzet ve kabul. Sonra ud. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için.

çocukların ahlakını güzelleştirme. Bunlar. Bu vefk. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. Ud. Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. Üzerine 65 defa aynı isim okunur. boyun eğer ve münkad olur. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. celb. maksada ulaşma. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse. orası harab olur. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar.Üssü altmıştır. akd-ı lisan. 65 defa da Deyyan esması zikredilir. kaza-yı hacet. Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. belaları def’. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse.zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. sevgi ve kabul. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. Altılı vefke gelince. havassı çoktur. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur. muhabbet ve telif. anlayış ve zekanın ziyadesi. leban.

ilim tahsili. zeka. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. hafıza. faydası çoktur. çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur. Bu levha bir kap içerisine konulur. alim ve kavi esmaları okunur. kuvvet ve bereketin artması. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. istikamet ve izzet. fesahat ve muhabbet. Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. Bunlar. misk ve kafurla buhurlanır. mal ve izzet. sözüne ve fiiline tabi olur. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. misk. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder. havassı gayet çok. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. kaza-yı hacet. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. sonra zaferan. huyu güzelleşir. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir. Sekizli vefke gelince. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. Halktan herkes ona uyar.Üssü 105’tir. Bunlar. şerrinden emin olunur. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. makam ve kabul. Yedili vefke gelince. kabul ve benzeri konulardadır. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. zaferan ve gülsuyuyla yazılır. Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa.

hamid. hak. Dokuzlu vefke gelince. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. Bu vefk yazılır. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. üzerine gül suyu konulur. etrafına da hakem. afetlerden. Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. sözü geçerli. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır.Üssü 252’dir. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa. Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. hakim. hasib. Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. kendisi makbul olur. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar. taşıyanı her gören sever. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa. Taşıyan evliyaullahtan olur. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. onun sözüne karşı gelmez. gül suyu ve miskle yazılır. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . marifet ve hikmetle dolar. hannan. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir. ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır.

Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. kabul. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. cavi ve anberle buhurlanır. Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder. . Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. Vefk. Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. kaza-yı hacet. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. bütün işler kendisine kolaylaşır. izzet ve makam. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. düşmana galebe. her gören sever. izzet ve ikram gösterir. muhabbet. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur. Bu vefkin açıklaması çok. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. Harun reşidin. alımlı. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. göze hoş görünen. her gören onu sever. üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır.Üssü 360’tır. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. iki hasım arasını sulh. fazlı büyüktür. bir haceti olsa yerine getirir. bütün halkın gözüne şirin görünür. Taşıyanın kadri yüce olur.

Üzerine yedişer kere Duha. Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir. Onlu vefke gelince. Kadr ve Zilzal sureleri okunur. Bunun değerini bil. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Allah bizi hidayete erdirsin.Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur. hali keşf olup gösterilir.

muhakkak bu büyük bir hazinedir. bu kadarı da kifayet eder. altın. Bu madenler. Kaza-yı hacet. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır. dönüş ve varış O’nadır. Matlub aşkından yanıp deli divane olur. Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. bakır. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. . bunu iyi sakla. Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. havassına gelince. gönlün ferahlaması. gam ve sıkıntının dağılması. maksada erişmek. Burada bunun uygulaması tamamlandı. hileden emin olmak. Zehirin def’i için. Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır.Üssü 395’tir. demir ve kalay’dır. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. kurşun. gümüş.

Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır. ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur. esmanın esrarı. Muhabbet için. aşağıdaki vefk. üzerine 66 defa Allah ismi okunur. İkinci kısım. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için. Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir. İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için. . asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. Vefk.Üçüncü bölüm Esmaların. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. ayetlerin esrarı. davetler ve istihdamatın kısımları. Vefk. Hadime tevekkül edilirse. Üçüncü kısım. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur.

said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. Güzel bir kokuyla. Yüz kere istigfar çekilir. Davet. iki rekat namaz kılar. Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur. imkan dahilinde salatu selam okunur. Vefk: . bu isim 4256 defa zikredilir.Yine kaza-yı hacet için. Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir. abdest alır. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir.

Bu vefki iyi koru. Muhammed ismine uygun düşen esmalar. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: . Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. Ali ismine uygun esma ali esmasıdır. her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur. ebcedle kendi ismi hesaplanır. sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır. Bu nurları toplayan. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir. Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki. basit ve vedud esmalarıdır. Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

156 kere ya Kayyum. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. 68 kere ya Halim. istenilen şey o kimseye bağışlanır. 78 kere ya Hakim. Ayet: Başarı ve zafer. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. saadet ve murada ulaşılır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 109 kere ya Hannan. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. Namazı müteakib 11 kere ya Hu. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 62 kere ya Hamid. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve . sevinç ve mutluluğun ikamesi için. Gam ve kederin izalesi. 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. Ayet: Kabul ve izzet için. Bereket için. kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır. Kapılar o kimseye açılır. kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır.defa da ya Ahir esmaları zikredilir. kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır. arzu edilene ulaşılır. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. Ayet: Kaza-yı hacet. kamer batteynde iken. zorluklar kolaylaşır. kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Zorlukların kolaylaşması için.

Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer cebhe menziline girdiği zaman. nimet bol ve devamlı olur. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine. Ayet: Taleb için. Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer surfe menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için. Ayet: Gam ve kederin izalesi için. kamer semak menziline girdiğinde. kamer tarfe menziline girdiğinde. Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.kabul sahibi olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Kabul bulmak için. Ayet: . kamer ‘ava menziline girdiği zaman. Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. büyük makamlara ulaşılır. Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur. . kamer zübre menziline girdiğinde. Selamdan sonra 90 kere ya Melik.

Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için.Korkulandan emin olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Riyaset ve makam için. kamer iklil menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 131 kere ya Selam. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse. kamer zebana menziline girdiğinde. Ayet: Başarı ve hidayet için. 110 kere de salatu selam okunursa. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer şevle menziline girdiği zaman. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır. Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir. Ayet: Rızkın çoğalması için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 156 kere ya Kayyum. düşman mağlup olur. istenilen murada ulaşılır. kamer gafr menziline girdiği zaman. kamer kalb menziline girdiği zaman. Ayet: .

Heybet ve sebat için. söylenen her söz geçerli olur. kamer zabih menziline girdiğinde. Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. şanı yüce olur. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için. Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. kamer nu’ayim menziline girdiğinde. Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman. heybet sahibi olunur. kamer bela’ menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır. Ayet: Sözün geçerliliği için. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Düşmana zarar vermek için. Ayet: . Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. kamer celde menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir. hali düzelip ıslah olur. Ayet: Kaza-yı hacet için. Ayet: İzzet ve heybet için. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. O kimsenin sözü geçerli olur. cezasını çeker. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. kamer reşad menziline girdiğinde. Vefk: Dua: . Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.Zalimi kahr için. Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman. Ayet: Düşmana galebe için. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır.

Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir. bu isim anahtar olarak adlandırılır. Sonra üç defa dabbe okunur. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. adedi 11. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. Dabbe. muglakı ve ism-i şerif vardır. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. 111 ve 1111 adedlerine tekabül eder. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur.Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. Bunun dabbesi.

iki rekat namaz kılınır.Sonra bilmek gerekir ki. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. o ordu bozguna uğrar. Sağ salim yurduna döner. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. düşman mağlun olur. Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse. Her kim Hz. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. iki rekat namaz kılınır. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. bir defa da aşağıdaki dua okunur. Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur. iki rekat namaz kılınır. istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur. Bir toprağa 11 kere okunur. Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder. 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. bir ordudan tarafa serpilirse. Azimet: . 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. ona karşı zafer bulunur.

Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. Sihir ona isabet etmez. meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur.Her kim aşağıdaki vefki yazar. ins. etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur. Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız. Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa. zalim ve hasid giremez. cin ve hayvan şerrinden emin olunur. Vefk: Dua: .

Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. Fasih bir dille selam verir. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü. Hadim fermanı verir. sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. Sonra hadime. Sonra hadim. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder.Mahsulün bereketi için. elini bana uzat. edeb ve huşuyla selamı alınır. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. ferman avuçta tutulur. isteğin ne olduğunu sorar. Bir cevher ya da bir yüzük verir. Vefk: . Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. bereketi de açıkça görülür. Riyazet müddetince buhur. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır. Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti.

Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. bir defa da aşağıdaki davet okunur. Hadim gelir. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir. ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır. Yetecek derecede nafaka verir.Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur. Davet: . Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur.

.

Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır. okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. . Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. o iki kişi hemen o an birbirine dost. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için. on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir. dört yüz kere vedud esması zikredilir. Buhuru haşeb-i işrak’tır. on kere besmele. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. araları da ıslah olur.Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir.

Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki. bu esma adedi teksiriyle. aşağıdaki vefk yazılır. Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır. Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa. Vefk: Ayet: .

Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. 400 kere ya vedud. Ayet: Kasem: .Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. Arabi ayın sonunda. tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır.

. sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur.Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur.

Dua: Muhabbet için. bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. Vefk: . Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. Ağzı balmumuyla kapatılır. Sayımın bitiminde hadim gelir. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. O da. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur. sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider. Bin defa Fatiha suresi okunur. Gam ve kederin izalesi. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. yerini sevinç ve rahatlama alır. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. okuma esnasında cavi buhur edilir. arzu olunan şeyleri yerine getirir. Selamı alınıp hacet söylenir. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. her seferinde tevkil yapılır. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur.İrsal-i hatif. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. selam verir. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. Bu hadim. bir kağıt üzerine. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür. İstihdam-ı reyhan. Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur.

Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır. aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır.Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur. Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. Peygamber SAS ve dört halifeye. bu gerçekleşince okuma bitirilir. Dua: Muhabbet ve celb için. Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır. . El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır. yirmi bir parça kağıt alınır. ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır.

Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır. Leban-ı zeker. ikindi ve akşam namazlarından sonra . onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman. sevilen kimsenin gözünde büyümek. öğle. kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. istenilen her şeye ulaşmak için.Tılsım: İtaat tılsımı. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır. Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur.

Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman. Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir. yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir. Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir. arzu edilene ulaşılır.18 kere. Esma: Salat: Davet: . önce aşağıdaki salat okunur. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir.

.

Hadimler. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur. şerre aitse kara fülfül buhur edilir. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. Bütün işler için. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler. Kasem: İsraf: .Muhabbet için. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur. Hayır ve şerden bütün istekler için. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Üç gün bu uygulama tekrarlanır.

Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. İstihare-i kaşif için. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. İkincisine. üç tane hurma alınır. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. bir cam kap içerisine misk. Ayet-1: . cavi ve leban-ı zeker konulur. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir. eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. Celb için. aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. Tanzim: Şekil: Muhabbet için.Aşk veya sevdayı unutturmak için. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. kehubillah. güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap. üçüncüsüne. Şekiller. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. Kağıtlara bakılır. bir daha asla hatırlamaz. Cuma günü sabah namazından sonra. iki parça kağıt alınır. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. içinde su olan bir kase içine konulur. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. o işe devam edilir. yuhubbinehum yazılır. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse. bir gece yıldız altında bekletilir. Etrafına da maşukun ismi yazılır. Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır.

aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir. Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. Vefk: . Ayet: Kulunç. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur. cüzam ve alaca hastalığı için. aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. çiçek.Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için.

Ayet: . aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır. gam.Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku. şifa bulunur. endişe. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için. halis zeytinyağı ve sirec konulur. keder. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. delilik. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur.

Tılsım: Ayet: .Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır. çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur. yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. Ayet: Vucutta çıkan yara. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz. Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. Ayet: İrsal-i hatif için. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur. ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. unutturmak için. Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. Ayet: Kara sevdadan kurtarmak.

aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi. bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. 313 kere istigfar. Bir dala asılır. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. üzerine yedi gece. Sonra iki rekat namaz kılınır. Vefk: . Perşembe günü birinci saatte misk. 313 kere de salavat getirilir. Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir. Bütün işlerinde başarılı olur.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için. ikinci rekatta Nasr suresi okunur. aşağıdaki vefk. Vefk: Davet: Halk içinde kabul için.

iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için. her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur.İstihare için. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. gece yatmadan önce. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. Kasem: . Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır. abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur.

Harflerin ortasına matlubun ismi. yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır. arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. ikinci rekatta Tin suresi. Dua: . Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. matlubun elbisesinden bir parça alınır. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir.İhlas suresiyle celb. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. yastığın altına konulur. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. üçüncü rekatta Kadr suresi. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur.

ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa. Vefk: Ayet: . Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır.Köpek ısırmasının men’i. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. o köpek zarar veremez. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. Ayet: Kaza-yı hacet. Bu.

gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur. aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için. iki rekat namaz kılınır. Ayet: Rızkın kolaylaşması için. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. yedi tane hurma alınır. isteği yerine getirir.İstenileni kabul ve elde etmek için. Ayet: . sekiz kere Talak suresi okunur. Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez. Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur.

Bütün halktan önde olur. zenginliği her göreni şaşırtır. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. .Zenginlik için. sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder.

Üçüncü bölüm Bazı kasem. leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur. Her ne istenilirse yerine getirilir. istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. Kasem: . istenilen her iş için.

Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir. Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. Kasem: . Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır. Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir. bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir. Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir.İbtida-i azaim kasemi. arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır. Bu kasemin çok büyük havassı vardır.

bütün ameller için üç kere okunur. Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu. şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır. Azimet: .Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti.

.

yer altındakini bilmek. Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu. Davet: . bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti. domuz kılı. cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. sandolos sakızı. hadim mumu. bu davetin buhuru leban-ı zeker. hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. Azimet: İsm-i azamın daveti. meshatir-i hindi ve kartam danesidir. Davet: Define bulmak. hüdhüd tüyü.Süleymanın sevk azimeti.

yedi gün riyazet yapılır. Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir. her gün sabah namazından sonra üç kere okunur.Rızkı kolaylaştırmak. kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden . Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur. Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı. Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur.

Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur. Bir memluk. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması. Esmaların okunmasında devam edilmesi. Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. Sonra uyunur. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. Yastığın altına konulup uyunur. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. baş iki dizin arasına alınır. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması. bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. Leban-ı zeker. istenileni gerçekleştirir. hadim gelip uykudan kaldırır. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. Avn-ı mu’in istihdamı. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. Dördüncü gün. talebin gerçekleşmiş olur. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. Ertesi sabaha oruç tutulur. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. bu uygulama yedi gün tekrar edilir. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. İblis ve ordusu sana görünür. cemacim ve temrahana buhur edilir.geçenler öğrenilmek istenildiğinde. esmaları okumaya devam edilir. üç defa bu esma okunur. onlardan ahit al ve isteğini söyle. Buhuru güzel kokulu olanlardır. Esma: İstihdam-ı iblis. aşağıdaki esma. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. İstediğini yerine getirirler. Esma: . kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. Sonra memluk gider. Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. Yatsıdan sonra okumaya geçilir. kuru üzümle iftar edilir. zaferan.

Kasem: . Hısn-ı meni’a. Salı. hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda. Azimet: Fayda. Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. tıbb-ı ruhani. aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur. Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır. Arzi müluk. İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir.hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir. Hatime. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır.Avn-ı muti’ istihdamı. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır.

Yazma. bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir. eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır.ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması. Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin .mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine. Şeyh arif billah. Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için. İsraf: Önemli bir fayda . Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz. Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir.Fayda . Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır.

Rical-ı gayb. doğu. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. güney ve bukna. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir. Taharet-i kamile üzre. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir. yebrut. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. Esma: . 8. Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler. 2. kutub gavsdır. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. 10. 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. Alem sekiz cihete ayrılmıştır.ibni Arabi KS buyurmuştur ki. 12. 11. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. batı. 5. kameri ayın 7. 1. 6. Mekkede sakindir. Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. 3. Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. eysan. 15. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. 14. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. 9. 4. bedid. kuzey. bunlar.

Fayda.muhabbet için. aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır. Azimet: . Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için. Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur. aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir.

Vefk: Azimet: . aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır.ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için. bağlılık çözülür. Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur.Fayda .

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur. Azimet: Fayda – humma için. Humma zail olur. her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir. aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur. iyileşir.Fayda – uyuz için. Azimet: . ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir. üç tane söğüt yaprağı alınır. uzaklaşır.

Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır.Fayda – humma için. üç tane hurma yaprağı alınır. bir daha da geri dönmez. Azimet: Fayda – humma için. aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider. Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur. Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: . Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için.

Kağıt üzerine yazılacaklar. uzaklaşır. sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için. Tılsım: Azimet: . Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur.

aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır.Fayda. İki rekat namaz kılınır. Esma: Fayda – cinsel kuvvet için. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz.ateş basması için. gecenin üçte biri kala kalkılır. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer. Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet. Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme. Salat: . Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir. hastalık zail olup iyileşir.

Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. o mekanı terk ederler. Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır. Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır.karine için. Tılsım: Fayda . tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. Haşerat kapıdan çıkar gider. Azimet: Fayda – sivrisinek. aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Vefk: Huruf: .Gözdeki küllenmenin izalesi. aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır.

Üzerine s.Esma: Fayda – baş ağrısı için. yeşil bir yaprak alınır. 101 .