Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir. Hüsnü kabul. nefret. Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur. düşmanlık ve buğz.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır.Taş. 13.Tefrik. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir. Tefrik tahrip. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır. kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. maşiyeti ıslah ve tanzim.Soğan. harab etme. içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak. . Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur. hastalandırma. 15. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. çıkan dakikaya göre saatler bulunur. Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü. 14. Bu ilmin uleması. 16.

bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. mürekkebine.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına. 22.Kıbleye karşı oturmak. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır. 24. Yıldızların buhuru Bazıları.Yapılan her amelde. vefklerin boyutlarının birbirine eşit. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. Ulemadan bazısı. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir. eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir. vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. her amelin kendine has bir buhuru vardır. Kaleme. taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz.Vefklerdeki rakamların.Yazılanı aslına göre tertib etmek.17. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. 19. düzgün olması gerekir. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. 21. Esma. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. 20. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir.Elbisenin.Buhur. 18. yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ .

Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. 13. vaz geçilir. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur. 24 ve 25’inci günleridir. İstiharenin yapılışı şöyledir. iki rekat namaz kılınır.25. Allah. dönüş O’nadır.yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir. 21. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi. şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. kameri ayın 3. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26. 16. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. 5. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir. başarı ve doğruya ulaştırsın. 27. . aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur.

Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun. Üç keyfiyeti vardır.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. Cümlenin Arapçası. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir. d = 4. matlub amr. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. zeyd yuhibbu amr. z = 7. İstintak. ikincisi mezc. Buna misal. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. Bunların hepsinin faydası birdir. y = 10. Misal: zeyd > seba’a – aşere. zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. Harfiye. harfi ve adedi. Muhtasar şekli. talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. . Rakami. Adedi. Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. üçüncüsü ruh usulüdür. tplamı 21 eder. Birincisi istintak. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. sırları celb etmede büyük bir iksir. Misal: talib zeyd.erba’a gibi. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. her harfi tabiatına göre yazmaktır. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. hacet muhabbet. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. Misal: zeyd > z y d gibi. Misal: zeyd > e k gibi. rakami.

Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. m. Verdiğimiz örneğe devamla. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur. Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. Kasemi çıkarmanın usulü. Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. üç harf de sonundan alınır. ş >> zeki. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. kağıdın ardına da kasem yazılır. şekur esmaları gibi. buna il eklenirse zemşail olur. Misal: z. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. havaysa rüzgar gören bir yere asılır. Çıkan hurufa il eklenir. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. topraksa temiz bir yere gömülür. bir defa da kasem okunur. Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. mü’min. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır. .Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın.

şerr amellerinde tersinden mezc edilir. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. sonra toprak. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. buna ait tabiat ise mai tabiattır. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. harfen yazılır. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. sonra da ateş gelir. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. biznillahi teala hastalık zail olur. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir.Galib olan tabiati bulmanın usulü. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. Mezc usulü. yazılı olan harfler alınır. Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. Bazıları da demiştir ki. buna ait tabiat da safravi tabiattır. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. Hayır amellerinde olağan şekliyle. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır. sonra ateş. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. Çıkan her harf için. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. nutk edilir. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ . Şerle alakalı ameller.

Zeydin sayısal değeri 21. bir satıra yazılır. Sonra talibin. Amellerinde Allahu tealadan kork. matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur. ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. atf. onlu. Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. ikinci de 30. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. muhabbet. binli gibi. kaza-yı hacet. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. cümleye eklenip mezc edilir. Sonra yukarıda geçtiği gibi. teshir. Allah seni başarılı kılsın. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. nutk edilir. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar. Örnekte şeref ismi eksiktir. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. adavet gibi. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. matlubun husulü için bir tiryaktır. şerre aitse buhuru kibrittir. en kuvvetli olanlar alınır. Vefk: . Bir kere de kasem zikredilir. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. Üç defa esma zikredilir. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. Talibin ve matlubun ismi alınır. Ruh usulüne gelince. tefrik. Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. yüzlü. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır. bir kere de kasem okunur. Misal ilk seferde 3 defaysa. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. isteklerin gerçekleşmesi. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. e k harfleridir. Sonra hacet neyse. şerefin sayısal değeri 480’dir. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. o çok büyük bir iksir. Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır.

Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla.Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir. . ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel. Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır.

.

süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır.Ulvi ervahlar hayır amellerinde. Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet. .

boyu ve eni birbirine eşittir. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. Onlu vefkin havassı. Adedi vefklerin tanzim usulü. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler. muhabbet. Muglak. yedili vefk Zühreye. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. kalbi ve nefsi arındırma. heybet. Çünkü her isimden ulvi meleği. Bazıları da. dıl’ılardan birinin adedidir. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. . Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. vefke konulan ilk adeddir. zabit. Gaye. Üçlü vefkin havassı. Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. Dörtlü vefkin havassı. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. adl. Sekizli vefkin havassı. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. Vefkin üssünün bulunması usulü. Vefk. altılı vefk Şemse. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir. kolaylık. muhafaza. bereket. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. mesahe. miftahla muglakın toplamıdır. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. sekizli vefk Utaride. Adl. gaye ve asl vardır. Miftah. Mesahe. celb. Her vefkde bir miftah. vefa. Altılı vefkin havassı.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. beşli vefk Merihe. gaybdan haber. mesahe ile vefkin toplamıdır. muglak. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. zühd. hayrın devamı. birleştirme. dostluk. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. Üçlü vefk Zühale. kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür. yakin. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. heyecan. Şöyle de beyan edilebilir. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. malın artışı. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır. Beşli vefkin havassı. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler. Vefk. Yedili vefkin havassı. kalan sayı üss’dür. vefk. Zabit. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. dörtlü vefk Müşteriye. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler. konulan son adeddir.

Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. Ona bu vefki sordum. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu. Yine Süleymanın hateminde olduğu. Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır.Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. İmam Gazali buyurur ki. bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. Ben derim ki. Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. Bu huruf on harften oluşmuş. . hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm.

Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. müfredatsa yirmi beş kere. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. Müfredat ise şer. zarar ve benzeri amellerde kullanılır. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa. . İkisi ayaklarının altına konulur.Sonra demiştir ki. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. aksi halde amel nakıs kalır. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. Muhabbet ve sevgi. tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. Tamamının havassından. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. Müzdevicat bütün hayır. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. Değerli mal ve metanın muhafazası. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. Müzdevicat. Müfredat. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur. bu vefk. Zor doğumun kolaylaştırılması.

sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. bir yüzü altınla kaplanır. Muhabbet. bir defa da azimet okunur.Ayat: Ülfet için. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. 12 tanesine vav harfi. müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. Bütün halkın gözüne şirin görünür. 12 tanesine ba harfi. Sonra ikinci . atf. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. 12 tanesine de ha harfi yazılır. büyük bir kendir parçası alınır. Muhabbet ve telif. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. o kimse sıvazlayana tabi olur. gönlü ona akar. Tehyic için. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur. taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. Bu levha üstte taşınırsa. telif. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. 12 tanesine dal harfi. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur.

Amel biter bitmez davetine cevab gelir. bir kere de azimet okunur. bir defa da azimet okunur. Ayet 6. Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil. Ayet 5. bir defa da azimet okunur. Ayet 4. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur. her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. Ayet 2. Ayet 1. Ayet 7. Ayet 3. yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur.dört parça alınır. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. . muhakkak tevfik Allahu tealadandır. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir.

Ayet 10. Azimet. Ayet 11.Ayet 8. . Ayet 9. Ayet 12. Ayet 13.

Ayet. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. bozuk bir yumurta alınır. Kulunca şifa için. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır.Kaza-yı mesalih için. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. Balık avını kolaylaştırmak için. Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. Ayet. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken. üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. . Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. Ayet. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. kamer eksilmeye başladığında. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak. bıkkınlık da gelmez. Ayet. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. Bir zalimin evini harap etmek için. Ayet. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir.

Dedikodu yapanların. zararı ulaşmaz. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. kötü konuşanların dillerini bağlamak. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ayet. her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. Ayet . zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır. Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. Dört tarafına da dört . kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Azimet. cam bir kap içerisine bu vefk misk. Bağlıyı çözmek.

Diş ağrısının teskini için. ayet üç kere okunup çivi çakılır. Ayet. Ayet. vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. bağlılıktan doğan zarar izale olur. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. ser bir tahta parçası alınır. çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür. Ayet. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. Çocuk ağlamasının men’i için. hali rahatlığa dönüşür. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. . vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Ayet. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Sihiri ve bağlıyı çözmek. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. üzerine vefk harfiyen yazılır. Baş ağrısının teskini. Ayet.büyük meleğin ismi yazılır.

Azimet. etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur. Ayet. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ayet. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. Kayıbı getirtmek için. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. Yılan ve akrep zehrinin def’i. gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. taşın altına konulur. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. vefk bir kağıt üzerine yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner.Kaybın durumunun bilinmesi. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. o kimsenin acısı da sükunet bulur. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. Ayet. Kaçanı geri getirtmek. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur. .

bu vefk. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. Ayet. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır. göçer gider. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. Eğer mahpus taşırsa halas olur. Azimet. Müfredata gelince. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir. Ticari mekana müşteri celbi. Sonra hasımın dengine oturulur. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. vefk. Ayet. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. Kadınların kanamasını gidermek. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. Sıkıntı ve kederin izalesi. Ayet. esir taşırsa azad olur. müfredat. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. oradan uzaklaşır.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. .

Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. müfredat. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. . Ayet. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. müfredat. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır. müfredat. Facir bir kadında kanama oluşturmak. Üzerine aşağıdaki ayet okunur. Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Ayet. Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. Zalimin evini harab etmek için. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder.Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir.

seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır. Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. ağlarsa tabiattan. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Ters müfredat hurufu. Siyah eşek semerine asılır. Esma. müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur. Hastanın hastalığını tesbit. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır. Ayet. . Muhabbet ve tehyic. gülerse hasettendir. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban. müfredatın beş harfi. hiçbir yere de gidemez. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. Eğer saraya tutulursa isabettir. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. Perşembe günü bir yumurta alınır.Bir zalimin azli için. cavi ve kizbereyle buhurlanır. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. Ayet. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur.

Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir. Unutturmak için. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. kadı. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak. Ayet. sevgilisini unutur. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. Kehf suresinin evveli. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. Azimet. Esma. . Hakim. dili bağlanır kalır. Vefk.Ayet. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur.

Vefk. yerinde duramaz olur. çarçabuk gelir. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa. Ayet. Azimet. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir.Uzaktan birini celb için. .

Hummanın izalesi. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. Eğer humma ateşli hummaysa. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır.Sulh. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. bir pide alınır. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. Ayet. Ayet. Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. Ayet. muhabbet için. sevgi ve muhabbet için. . Vefk. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur. Mahpusun kurtulması için. Müzdevicata gelince. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. eğer barid hummaysa. Azimet. aralarında düşmanlık hasıl olur.

hadi ve vedud isimleri okunur. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. . sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. Sonra dairenin ortasına okunur. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. İnsan. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. kesin bir sevgiyle matlubu sever. İnce bir kağıt alınır. Bu testiden her su için matlubu sever. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. Her harfin yazılması esnasında. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever.Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. Karı koca arasında muhabbet. 400 kere de beduh ismi okunur. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir. gözlerine şirin görünür. Cuma veya Pazar günü. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. üzerine 400 defa vedud esması. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. asılı durdukça düşük olmaz. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. ikiye bölünür. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. bir fındık veya badem alınır. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi.

dikkat et büyük sır bundadır. bu vefkin havasları çoktur. müzdevicat bir kağıda yazılır. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur. eza ve zararın def’i. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . bir eve konulursa orada hayır çok olur. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar. Azimet. şerlerden emin olur. cin suresi. Beşli vefke gelince. Bu levha üstte taşınırsa. kafirun suresi. Sonra ud. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. ihlas suresi. sıkıntı ve kederi gidermek. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. Ayet. leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. Dörtlü vefke gelince. Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. sözün geçerli olması ve benzerleridir. nefret eden kalbleri ısındırmak. etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. Yazım vakti. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. felak ve nas sureleridir. Kalafil-i hamse. Bunlar afetlerden muhafaza. kamer şerefte olursa daha hoş olur. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. bereketi ve ticareti bol olur. izzet ve kabul.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur.

zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. celb. Altılı vefke gelince. Bu vefk. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. çocukların ahlakını güzelleştirme. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır. 65 defa da Deyyan esması zikredilir. Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse. kaza-yı hacet. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. havassı çoktur. leban. boyun eğer ve münkad olur. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. orası harab olur. muhabbet ve telif. anlayış ve zekanın ziyadesi. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . maksada ulaşma. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. Bunlar. belaları def’. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. sevgi ve kabul. Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. Ud. Üzerine 65 defa aynı isim okunur.Üssü altmıştır. akd-ı lisan.

Bunlar. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. mal ve izzet. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir.Üssü 105’tir. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. misk. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder. kuvvet ve bereketin artması. Halktan herkes ona uyar. huyu güzelleşir. Sekizli vefke gelince. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. alim ve kavi esmaları okunur. misk ve kafurla buhurlanır. hafıza. Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir. havassı gayet çok. faydası çoktur. sonra zaferan. ilim tahsili. fesahat ve muhabbet. sözüne ve fiiline tabi olur. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. zaferan ve gülsuyuyla yazılır. Bu levha bir kap içerisine konulur. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. zeka. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . kabul ve benzeri konulardadır. Bunlar. makam ve kabul. istikamet ve izzet. heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. kaza-yı hacet. Yedili vefke gelince. şerrinden emin olunur. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur.

Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar. hak. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa.Üssü 252’dir. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. afetlerden. hakim. onun sözüne karşı gelmez. marifet ve hikmetle dolar. sözü geçerli. hasib. kendisi makbul olur. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner. Dokuzlu vefke gelince. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. Taşıyan evliyaullahtan olur. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. Bu vefk yazılır. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. taşıyanı her gören sever. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur. hannan. hamid. üzerine gül suyu konulur. gül suyu ve miskle yazılır. Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. etrafına da hakem. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir.

cavi ve anberle buhurlanır. Bu vefkin açıklaması çok. alımlı. Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. her gören sever. Vefk. göze hoş görünen. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. iki hasım arasını sulh. bütün işler kendisine kolaylaşır. kabul. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. düşmana galebe. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. her gören onu sever. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. fazlı büyüktür. kaza-yı hacet. Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. izzet ve ikram gösterir. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. Taşıyanın kadri yüce olur. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur.Üssü 360’tır. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. . üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır. Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. izzet ve makam. bütün halkın gözüne şirin görünür. muhabbet. bir haceti olsa yerine getirir. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder. Harun reşidin. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar.

Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur. Onlu vefke gelince. Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir. Allah bizi hidayete erdirsin. hali keşf olup gösterilir. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine yedişer kere Duha. Bunun değerini bil. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et. Kadr ve Zilzal sureleri okunur.

Kaza-yı hacet. gam ve sıkıntının dağılması. bakır. Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. altın. bu kadarı da kifayet eder. dönüş ve varış O’nadır. . gümüş. demir ve kalay’dır. havassına gelince. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. maksada erişmek. muhakkak bu büyük bir hazinedir. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. kurşun. hileden emin olmak. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. bunu iyi sakla. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır.Üssü 395’tir. Zehirin def’i için. gönlün ferahlaması. Matlub aşkından yanıp deli divane olur. Burada bunun uygulaması tamamlandı. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. Bu madenler.

Üçüncü bölüm Esmaların. davetler ve istihdamatın kısımları. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. üzerine 66 defa Allah ismi okunur. bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir. aşağıdaki vefk. Üçüncü kısım. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için. . Vefk. Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır. ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur. Hadime tevekkül edilirse. ayetlerin esrarı. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur. Muhabbet için. Vefk. esmanın esrarı. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse. İkinci kısım. Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir. İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için.

Güzel bir kokuyla. said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. Davet. Vefk: . Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur. imkan dahilinde salatu selam okunur. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir. Yüz kere istigfar çekilir. bu isim 4256 defa zikredilir. abdest alır. iki rekat namaz kılar.Yine kaza-yı hacet için. Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir.

İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur. sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. Ali ismine uygun esma ali esmasıdır. Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: .Bu vefki iyi koru. her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur. basit ve vedud esmalarıdır. Bu nurları toplayan. Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir. Muhammed ismine uygun düşen esmalar. Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. ebcedle kendi ismi hesaplanır.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

Namazı müteakib 11 kere ya Hu. sevinç ve mutluluğun ikamesi için. 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa.defa da ya Ahir esmaları zikredilir. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 109 kere ya Hannan. 62 kere ya Hamid. Kapılar o kimseye açılır. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve . saadet ve murada ulaşılır. Gam ve kederin izalesi. zorluklar kolaylaşır. Ayet: Zorlukların kolaylaşması için. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. kamer batteynde iken. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. Ayet: Kabul ve izzet için. Bereket için. Ayet: Başarı ve zafer. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. arzu edilene ulaşılır. Ayet: Kaza-yı hacet. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur. 68 kere ya Halim. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. istenilen şey o kimseye bağışlanır. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 156 kere ya Kayyum. 78 kere ya Hakim. kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır.

Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. . Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Kabul bulmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. büyük makamlara ulaşılır. kamer ‘ava menziline girdiği zaman. kamer semak menziline girdiğinde. kamer tarfe menziline girdiğinde. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine. Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. nimet bol ve devamlı olur. Ayet: Taleb için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: . Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için. Selamdan sonra 90 kere ya Melik. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. kamer surfe menziline girdiği zaman.kabul sahibi olunur. Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. Ayet: Gam ve kederin izalesi için. kamer cebhe menziline girdiği zaman. kamer zübre menziline girdiğinde.

Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 156 kere ya Kayyum. kamer iklil menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: . 110 kere de salatu selam okunursa. kamer şevle menziline girdiği zaman. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır. kamer kalb menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Riyaset ve makam için.Korkulandan emin olmak için. Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için. Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir. Selamdan sonra 131 kere ya Selam. kamer gafr menziline girdiği zaman. Ayet: Başarı ve hidayet için. kamer zebana menziline girdiğinde. Ayet: Rızkın çoğalması için. istenilen murada ulaşılır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. düşman mağlup olur. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur.

Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer nu’ayim menziline girdiğinde. kamer zabih menziline girdiğinde. Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. Heybet ve sebat için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. şanı yüce olur. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. kamer bela’ menziline girdiğinde. heybet sahibi olunur. Ayet: . Ayet: Sözün geçerliliği için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman. kamer celde menziline girdiğinde. Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için. söylenen her söz geçerli olur. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır. Ayet: Düşmana zarar vermek için.

Vefk: Dua: . Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. Ayet: Kaza-yı hacet için. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. O kimsenin sözü geçerli olur. Ayet: İzzet ve heybet için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır. Ayet: Düşmana galebe için.Zalimi kahr için. cezasını çeker. hali düzelip ıslah olur. kamer reşad menziline girdiğinde.

bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. adedi 11. bu isim anahtar olarak adlandırılır. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . Bunun dabbesi. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. muglakı ve ism-i şerif vardır. Dabbe. Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir. Sonra üç defa dabbe okunur.Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. 111 ve 1111 adedlerine tekabül eder. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir.

Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. bir defa da aşağıdaki dua okunur. Azimet: . 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. Sağ salim yurduna döner. istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur. bir ordudan tarafa serpilirse. Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. iki rekat namaz kılınır.Sonra bilmek gerekir ki. o ordu bozguna uğrar. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. Her kim Hz. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. Bir toprağa 11 kere okunur. Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder. iki rekat namaz kılınır. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse. düşman mağlun olur. iki rekat namaz kılınır. ona karşı zafer bulunur. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse. Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur.

Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur.Her kim aşağıdaki vefki yazar. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa. Sihir ona isabet etmez. meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur. Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız. etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur. Vefk: Dua: . ins. Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. cin ve hayvan şerrinden emin olunur. zalim ve hasid giremez.

Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. edeb ve huşuyla selamı alınır. Fasih bir dille selam verir. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. ferman avuçta tutulur. aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır. Sonra hadime. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. isteğin ne olduğunu sorar. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. bereketi de açıkça görülür. Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. Bir cevher ya da bir yüzük verir.Mahsulün bereketi için. Sonra hadim. Riyazet müddetince buhur. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. elini bana uzat. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. Vefk: . Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. Hadim fermanı verir.

Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur. Davet: . Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. Yetecek derecede nafaka verir. Hadim gelir. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur. ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. bir defa da aşağıdaki davet okunur. Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir.

.

o iki kişi hemen o an birbirine dost. on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir. on kere besmele. dört yüz kere vedud esması zikredilir. Buhuru haşeb-i işrak’tır. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır.Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber. araları da ıslah olur. . okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur.

Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. Vefk: Ayet: . Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. bu esma adedi teksiriyle. Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır. bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. aşağıdaki vefk yazılır. Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki. aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür.

Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. Ayet: Kasem: . 400 kere ya vedud. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. Arabi ayın sonunda. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur.Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için. Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir.

sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur.Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur. .

Sayımın bitiminde hadim gelir. Vefk: . bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür. Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur. sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider. Bin defa Fatiha suresi okunur. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. yerini sevinç ve rahatlama alır.İrsal-i hatif. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. Bu hadim. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. Selamı alınıp hacet söylenir. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. her seferinde tevkil yapılır. arzu olunan şeyleri yerine getirir. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. okuma esnasında cavi buhur edilir. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. Dua: Muhabbet için. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. selam verir. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur. İstihdam-ı reyhan. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. O da. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir. Gam ve kederin izalesi. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. bir kağıt üzerine. Ağzı balmumuyla kapatılır.

Peygamber SAS ve dört halifeye. El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır.Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır. yirmi bir parça kağıt alınır. Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. . Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır. Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır. Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. Dua: Muhabbet ve celb için. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır. aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır. bu gerçekleşince okuma bitirilir.

onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman. Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır. istenilen her şeye ulaşmak için. sevilen kimsenin gözünde büyümek. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah. kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur. öğle. Leban-ı zeker.Tılsım: İtaat tılsımı. ikindi ve akşam namazlarından sonra .

arzu edilene ulaşılır. Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman.18 kere. önce aşağıdaki salat okunur. Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir. Esma: Salat: Davet: . Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir. yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur.

.

Muhabbet için. birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. Üç gün bu uygulama tekrarlanır. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. şerre aitse kara fülfül buhur edilir. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. Kasem: İsraf: . Bütün işler için. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur. Hayır ve şerden bütün istekler için. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. Hadimler.

eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. bir cam kap içerisine misk. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. İkincisine. Etrafına da maşukun ismi yazılır. üç tane hurma alınır. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. cavi ve leban-ı zeker konulur. Celb için. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır.Aşk veya sevdayı unutturmak için. içinde su olan bir kase içine konulur. güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir. Cuma günü sabah namazından sonra. yuhubbinehum yazılır. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. bir daha asla hatırlamaz. İstihare-i kaşif için. Tanzim: Şekil: Muhabbet için. iki parça kağıt alınır. Şekiller. o işe devam edilir. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. kehubillah. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap. Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse. bir gece yıldız altında bekletilir. Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Ayet-1: . aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. Kağıtlara bakılır. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir. üçüncüsüne.

Ayet: Kulunç. Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. cüzam ve alaca hastalığı için. çiçek.Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için. aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur. Vefk: .

delilik. şifa bulunur. keder. aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır. Ayet: .Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku. endişe. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. halis zeytinyağı ve sirec konulur. gam. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur.

çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz.Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. unutturmak için. Ayet: Kara sevdadan kurtarmak. Ayet: Vucutta çıkan yara. yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. Tılsım: Ayet: . ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır. Ayet: İrsal-i hatif için.

bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. ikinci rekatta Nasr suresi okunur. Vefk: . Bir dala asılır. üzerine yedi gece. Sonra iki rekat namaz kılınır. 313 kere de salavat getirilir. Vefk: Davet: Halk içinde kabul için. Bütün işlerinde başarılı olur. Perşembe günü birinci saatte misk. Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için. aşağıdaki vefk. zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi. aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır. 313 kere istigfar.

Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir. Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır. her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur. iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. gece yatmadan önce. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. Kasem: . Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için.İstihare için. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. abdest alınıp iki rekat namaz kılınır.

Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır. üçüncü rekatta Kadr suresi. Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır.İhlas suresiyle celb. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir. Dua: . matlubun elbisesinden bir parça alınır. Harflerin ortasına matlubun ismi. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi. yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. yastığın altına konulur. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır. ikinci rekatta Tin suresi.

Bu. Vefk: Ayet: .Köpek ısırmasının men’i. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır. Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için. Ayet: Kaza-yı hacet. ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa. Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. o köpek zarar veremez.

aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur.İstenileni kabul ve elde etmek için. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. sekiz kere Talak suresi okunur. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur. Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. Ayet: . Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. yedi tane hurma alınır. Ayet: Rızkın kolaylaşması için. isteği yerine getirir. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur. Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez. iki rekat namaz kılınır. Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için.

sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder. . zenginliği her göreni şaşırtır. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır.Zenginlik için. Bütün halktan önde olur.

istenilen her iş için.Üçüncü bölüm Bazı kasem. istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. Her ne istenilirse yerine getirilir. leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur. Kasem: .

Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır. Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir.İbtida-i azaim kasemi. arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır. Kasem: . bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir. Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. Bu kasemin çok büyük havassı vardır. Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir. Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir.

şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır.Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti. bütün ameller için üç kere okunur. Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu. Azimet: .

.

hüdhüd tüyü. yer altındakini bilmek. hadim mumu. cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. bu davetin buhuru leban-ı zeker. meshatir-i hindi ve kartam danesidir.Süleymanın sevk azimeti. Davet: . Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu. Azimet: İsm-i azamın daveti. sandolos sakızı. Davet: Define bulmak. domuz kılı. bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti.

Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı. her gün sabah namazından sonra üç kere okunur. Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir. Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur. kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden . Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur.Rızkı kolaylaştırmak. yedi gün riyazet yapılır.

Sonra memluk gider. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. Buhuru güzel kokulu olanlardır. Avn-ı mu’in istihdamı.geçenler öğrenilmek istenildiğinde. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. aşağıdaki esma. Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. Dördüncü gün. Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur. hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. talebin gerçekleşmiş olur. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. Esma: . istenileni gerçekleştirir. cemacim ve temrahana buhur edilir. Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. hadim gelip uykudan kaldırır. Yatsıdan sonra okumaya geçilir. Bir memluk. Sonra uyunur. esmaları okumaya devam edilir. Esmaların okunmasında devam edilmesi. halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. Esma: İstihdam-ı iblis. baş iki dizin arasına alınır. bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. İblis ve ordusu sana görünür. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması. kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. bu uygulama yedi gün tekrar edilir. Ertesi sabaha oruç tutulur. zaferan. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. kuru üzümle iftar edilir. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. İstediğini yerine getirirler. üç defa bu esma okunur. onlardan ahit al ve isteğini söyle. Yastığın altına konulup uyunur. Leban-ı zeker.

hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir. aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir. Hatime. Azimet: Fayda. Salı. hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda. Arzi müluk. tıbb-ı ruhani. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır. Hısn-ı meni’a.Avn-ı muti’ istihdamı. Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır. Kasem: .

Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz. Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için.ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. Şeyh arif billah.Fayda . Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır. İsraf: Önemli bir fayda . Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir. eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır. Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır.mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir. Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak. Yazma. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin .

Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir. Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. 8. Rical-ı gayb. Mekkede sakindir. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. 9. 3. Alem sekiz cihete ayrılmıştır. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. 4. o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. 6. eysan. 15. 12. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. kutub gavsdır. 5. 1.ibni Arabi KS buyurmuştur ki. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. yebrut. güney ve bukna. kuzey. 14. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. 11. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. 2. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler. batı. bunlar. Esma: . doğu. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. bedid. Taharet-i kamile üzre. kameri ayın 7. 10.

Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için.muhabbet için.Fayda. aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir. Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur. Azimet: . aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır.

Fayda . aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır. Vefk: Azimet: .ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için. Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur. bağlılık çözülür.

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur. ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir.Fayda – uyuz için. Azimet: Fayda – humma için. Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. uzaklaşır. üç tane söğüt yaprağı alınır. iyileşir. Humma zail olur. Azimet: . her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir.

Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: . bir daha da geri dönmez.Fayda – humma için. üç tane hurma yaprağı alınır. Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için. aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır. Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır. Azimet: Fayda – humma için. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider.

Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur. uzaklaşır. sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır. Tılsım: Azimet: .Kağıt üzerine yazılacaklar. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için.

Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz. Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa. aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır.Fayda. İki rekat namaz kılınır. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır. Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir. Salat: . Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet. gecenin üçte biri kala kalkılır. hastalık zail olup iyileşir. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme.ateş basması için. Esma: Fayda – cinsel kuvvet için.

karine için. Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. Vefk: Huruf: . Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır. tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. Tılsım: Fayda . o mekanı terk ederler. Haşerat kapıdan çıkar gider. Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır. aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır. Azimet: Fayda – sivrisinek. aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır.Gözdeki küllenmenin izalesi.

yeşil bir yaprak alınır. 101 .Esma: Fayda – baş ağrısı için. Üzerine s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful