P. 1
Kenzül-zeheb

Kenzül-zeheb

|Views: 17,040|Likes:
Yayınlayan: merttaner

More info:

Published by: merttaner on Oct 13, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü. 13.Tefrik.Soğan. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur. hastalandırma. kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir. düşmanlık ve buğz. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür. Bu ilmin uleması. Tefrik tahrip. .Taş. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır. şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir. 14. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır. nefret. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. 16. 15. çıkan dakikaya göre saatler bulunur. Hüsnü kabul. harab etme. Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir. içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak. maşiyeti ıslah ve tanzim.

Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması.Yapılan her amelde. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. Esma.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ . taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. 18.17.Buhur. 19. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. 20.Yazılanı aslına göre tertib etmek. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına. her amelin kendine has bir buhuru vardır. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır.Vefklerdeki rakamların. mürekkebine. düzgün olması gerekir. yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. vefklerin boyutlarının birbirine eşit.Kıbleye karşı oturmak. madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. 22. eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir. Ulemadan bazısı. Yıldızların buhuru Bazıları. 21. 24.Elbisenin. vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. Kaleme.

Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. dönüş O’nadır. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. 13. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi. İstiharenin yapılışı şöyledir. 21. 5. başarı ve doğruya ulaştırsın. 27. Allah.25. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26. kameri ayın 3. 24 ve 25’inci günleridir. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur.yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir. . şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır. vaz geçilir. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir. 16. iki rekat namaz kılınır. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı.

Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir. matlub amr. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. Muhtasar şekli. d = 4. y = 10. Misal: zeyd > e k gibi.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. . zararın definde bulunmaz bir tiryaktır.erba’a gibi. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. ikincisi mezc. z = 7. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. Cümlenin Arapçası. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. Misal: zeyd > seba’a – aşere. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. Misal: zeyd > z y d gibi. Misal: talib zeyd. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. tplamı 21 eder. hacet muhabbet. sırları celb etmede büyük bir iksir. Buna misal. Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. zeyd yuhibbu amr. İstintak. her harfi tabiatına göre yazmaktır. rakami. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. Rakami. Bunların hepsinin faydası birdir. harfi ve adedi. Adedi. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. Harfiye. üçüncüsü ruh usulüdür. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. Birincisi istintak. Üç keyfiyeti vardır. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun.

Kasemi çıkarmanın usulü. bir defa da kasem okunur. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. m. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. şekur esmaları gibi. buna il eklenirse zemşail olur. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur. . Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. topraksa temiz bir yere gömülür. ş >> zeki. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur.Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın. mü’min. havaysa rüzgar gören bir yere asılır. kağıdın ardına da kasem yazılır. Çıkan hurufa il eklenir. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır. Verdiğimiz örneğe devamla. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. üç harf de sonundan alınır. Misal: z.

biznillahi teala hastalık zail olur. Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. nutk edilir.Galib olan tabiati bulmanın usulü. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. Şerle alakalı ameller. Hayır amellerinde olağan şekliyle. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ . tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. buna ait tabiat da safravi tabiattır. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. Bazıları da demiştir ki. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. buna ait tabiat ise mai tabiattır. şerr amellerinde tersinden mezc edilir. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. sonra ateş. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. yazılı olan harfler alınır. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. Mezc usulü. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. harfen yazılır. Çıkan her harf için. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. sonra da ateş gelir. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. sonra toprak. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir.

bir satıra yazılır. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. adavet gibi. onlu. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. Örnekte şeref ismi eksiktir. matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. cümleye eklenip mezc edilir. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. şerefin sayısal değeri 480’dir. Bir kere de kasem zikredilir. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. Sonra hacet neyse. teshir. Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. Zeydin sayısal değeri 21. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. Ruh usulüne gelince. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. binli gibi. ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. Vefk: . Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. yüzlü. Misal ilk seferde 3 defaysa. Talibin ve matlubun ismi alınır. matlubun husulü için bir tiryaktır. nutk edilir. şerre aitse buhuru kibrittir. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır. muhabbet. Sonra talibin. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır. kaza-yı hacet. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. Sonra yukarıda geçtiği gibi. Amellerinde Allahu tealadan kork. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. tefrik. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. ikinci de 30. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur. bir kere de kasem okunur. isteklerin gerçekleşmesi. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. atf. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. o çok büyük bir iksir.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. en kuvvetli olanlar alınır. Allah seni başarılı kılsın. Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. Üç defa esma zikredilir. e k harfleridir. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar.

Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir. . Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır. Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla. ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel.

.

. süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır. Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet.Ulvi ervahlar hayır amellerinde.

Üçlü vefk Zühale. Dörtlü vefkin havassı. dörtlü vefk Müşteriye. vefk. kolaylık. Miftah. Vefk. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler. malın artışı. Adl. Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. Onlu vefkin havassı. vefke konulan ilk adeddir. muhafaza. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. Beşli vefkin havassı. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür. Altılı vefkin havassı. Vefkin üssünün bulunması usulü. Her vefkde bir miftah. yedili vefk Zühreye. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. bereket. vefa. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. yakin. miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır. kalan sayı üss’dür. Çünkü her isimden ulvi meleği. gaybdan haber. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. konulan son adeddir. zühd. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. birleştirme. Şöyle de beyan edilebilir. altılı vefk Şemse. Üçlü vefkin havassı. kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. celb. heyecan. Adedi vefklerin tanzim usulü. muglak. gaye ve asl vardır. sekizli vefk Utaride.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. miftahla muglakın toplamıdır. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. Mesahe. beşli vefk Merihe. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler. Sekizli vefkin havassı. kalbi ve nefsi arındırma. dostluk. Yedili vefkin havassı. Bazıları da. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. dıl’ılardan birinin adedidir. hayrın devamı. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir. boyu ve eni birbirine eşittir. . mesahe. adl. muhabbet. Muglak. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. Gaye. Vefk. heybet. mesahe ile vefkin toplamıdır. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. zabit. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. Zabit. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler.

Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. Ona bu vefki sordum. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. İmam Gazali buyurur ki. Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. Bu huruf on harften oluşmuş. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir. bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu.Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş. Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. Ben derim ki. Yine Süleymanın hateminde olduğu. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm. Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. .

. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. zarar ve benzeri amellerde kullanılır. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur. elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse.Sonra demiştir ki. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. Müzdevicat. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. Muhabbet ve sevgi. bu vefk. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. Tamamının havassından. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. Değerli mal ve metanın muhafazası. İkisi ayaklarının altına konulur. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. müfredatsa yirmi beş kere. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. Zor doğumun kolaylaştırılması. Müfredat. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. aksi halde amel nakıs kalır. Müfredat ise şer. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine. Müzdevicat bütün hayır.

Bu levha üstte taşınırsa. Bütün halkın gözüne şirin görünür. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. atf. Tehyic için. bir defa da azimet okunur. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. Muhabbet. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. o kimse sıvazlayana tabi olur. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. 12 tanesine de ha harfi yazılır.Ayat: Ülfet için. 12 tanesine dal harfi. 12 tanesine ba harfi. Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. gönlü ona akar. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır. bir yüzü altınla kaplanır. büyük bir kendir parçası alınır. Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır. telif. Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. 12 tanesine vav harfi. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur. Muhabbet ve telif. Sonra ikinci . sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır.

her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. Ayet 6. Ayet 4. Ayet 2. yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur. Ayet 1. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. Ayet 5. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. Ayet 7. Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil. . Ayet 3. bir defa da azimet okunur. bir kere de azimet okunur. muhakkak tevfik Allahu tealadandır. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur.dört parça alınır. bir defa da azimet okunur. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir.

Ayet 11. Ayet 9. . Azimet. Ayet 12.Ayet 8. Ayet 13. Ayet 10.

Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. kamer eksilmeye başladığında. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. Ayet. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir. Ayet. Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir. Balık avını kolaylaştırmak için. Ayet. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır. Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur. bozuk bir yumurta alınır. Bir zalimin evini harap etmek için. Ayet. . bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. Ayet. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak.Kaza-yı mesalih için. bıkkınlık da gelmez. Kulunca şifa için. kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken.

Dedikodu yapanların. Ayet . Ayet. Dört tarafına da dört . Bağlıyı çözmek. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. Azimet. zararı ulaşmaz. cam bir kap içerisine bu vefk misk. her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. kötü konuşanların dillerini bağlamak. kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır.

Diş ağrısının teskini için. Baş ağrısının teskini. Çocuk ağlamasının men’i için. çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. Ayet. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. üzerine vefk harfiyen yazılır. vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. ser bir tahta parçası alınır. Sihiri ve bağlıyı çözmek. Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır. hali rahatlığa dönüşür. bağlılıktan doğan zarar izale olur. Ayet. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. . Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. Ayet. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır.büyük meleğin ismi yazılır. vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. Ayet. ayet üç kere okunup çivi çakılır. çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. Ayet.

Kaçanı geri getirtmek. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere.Kaybın durumunun bilinmesi. taşın altına konulur. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. Ayet. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. vefk bir kağıt üzerine yazılır. o kimsenin acısı da sükunet bulur. Kayıbı getirtmek için. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. Ayet. Ayet. . Azimet. gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. Yılan ve akrep zehrinin def’i. etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır.

Ayet. oradan uzaklaşır. Ticari mekana müşteri celbi. Azimet. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. Ayet. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. Eğer mahpus taşırsa halas olur. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. Ayet. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. esir taşırsa azad olur. Müfredata gelince. Sıkıntı ve kederin izalesi. müfredat. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. vefk. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. göçer gider. Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. Kadınların kanamasını gidermek. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. . Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. bu vefk. Sonra hasımın dengine oturulur. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır.

Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. Facir bir kadında kanama oluşturmak. müfredat. Zalimin evini harab etmek için. müfredat. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir.Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. Ayet. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. Ayet. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır. . Üzerine aşağıdaki ayet okunur. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir. müfredat.

. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. Esma. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. ağlarsa tabiattan. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. cavi ve kizbereyle buhurlanır. Muhabbet ve tehyic. gülerse hasettendir. Ayet. seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır. Siyah eşek semerine asılır. Ters müfredat hurufu. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur. müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur. hiçbir yere de gidemez. Hastanın hastalığını tesbit.Bir zalimin azli için. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır. Eğer saraya tutulursa isabettir. Perşembe günü bir yumurta alınır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban. Ayet. müfredatın beş harfi.

Vefk. Kehf suresinin evveli. müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. . Esma. İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır. Azimet. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir. Unutturmak için. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. Ayet. Hakim. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak.Ayet. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. sevgilisini unutur. dili bağlanır kalır. kadı.

çarçabuk gelir. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. . Vefk. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa. Ayet.Uzaktan birini celb için. müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir. yerinde duramaz olur. Azimet.

Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur.Sulh. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. Vefk. Azimet. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak. Ayet. Müzdevicata gelince. Ayet. müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır. muhabbet için. bir pide alınır. Mahpusun kurtulması için. Ayet. aralarında düşmanlık hasıl olur. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. . mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. eğer barid hummaysa. sevgi ve muhabbet için. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. Hummanın izalesi. Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır. Eğer humma ateşli hummaysa.

Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. bir fındık veya badem alınır. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. Sonra dairenin ortasına okunur. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Her harfin yazılması esnasında. asılı durdukça düşük olmaz. beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. hadi ve vedud isimleri okunur. Bu testiden her su için matlubu sever. İnsan. müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. Karı koca arasında muhabbet. ikiye bölünür. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. İnce bir kağıt alınır. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse.Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. . üzerine 400 defa vedud esması. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. 400 kere de beduh ismi okunur. kesin bir sevgiyle matlubu sever. sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir. Cuma veya Pazar günü. gözlerine şirin görünür.

izzet ve kabul. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. cin suresi. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. dikkat et büyük sır bundadır. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. ihlas suresi. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. kafirun suresi. şerlerden emin olur. nefret eden kalbleri ısındırmak. leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. müzdevicat bir kağıda yazılır. sıkıntı ve kederi gidermek. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. Kalafil-i hamse. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. bu vefkin havasları çoktur. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur. sözün geçerli olması ve benzerleridir. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. Bunlar afetlerden muhafaza.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için. Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur. Dörtlü vefke gelince. etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. bir eve konulursa orada hayır çok olur. Ayet. Azimet. Sonra ud. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. Beşli vefke gelince. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar. Bu levha üstte taşınırsa. felak ve nas sureleridir. eza ve zararın def’i. bereketi ve ticareti bol olur. kamer şerefte olursa daha hoş olur. Yazım vakti.

65 defa da Deyyan esması zikredilir. belaları def’. boyun eğer ve münkad olur. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. anlayış ve zekanın ziyadesi. muhabbet ve telif. kaza-yı hacet. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar. orası harab olur. Bu vefk. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse. maksada ulaşma. çocukların ahlakını güzelleştirme. havassı çoktur. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. leban. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse. Üzerine 65 defa aynı isim okunur. akd-ı lisan. Ud. Bunlar. sevgi ve kabul. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. Altılı vefke gelince. celb.Üssü altmıştır. Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar.zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır.

Yedili vefke gelince. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. huyu güzelleşir. misk. istikamet ve izzet. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. sonra zaferan. mal ve izzet. Halktan herkes ona uyar. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. fesahat ve muhabbet. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder. hafıza. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. Bu levha bir kap içerisine konulur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. sözüne ve fiiline tabi olur. misk ve kafurla buhurlanır. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. zaferan ve gülsuyuyla yazılır. makam ve kabul. Bunlar. Sekizli vefke gelince. heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. kuvvet ve bereketin artması. Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. havassı gayet çok. kabul ve benzeri konulardadır. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. zeka. faydası çoktur. Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine. Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. Bunlar.Üssü 105’tir. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir. alim ve kavi esmaları okunur. şerrinden emin olunur. ilim tahsili. kaza-yı hacet.

kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. Taşıyan evliyaullahtan olur. Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar. etrafına da hakem. hakim. kendisi makbul olur. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. taşıyanı her gören sever. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan. üzerine gül suyu konulur. Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. hak. gül suyu ve miskle yazılır. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. hamid. Bu vefk yazılır. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa. onun sözüne karşı gelmez. hasib. ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. hannan. Dokuzlu vefke gelince. marifet ve hikmetle dolar.Üssü 252’dir. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. sözü geçerli. afetlerden. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: .

izzet ve makam. bütün halkın gözüne şirin görünür. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. izzet ve ikram gösterir. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. . kaza-yı hacet. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. her gören onu sever. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. göze hoş görünen. üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır. Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. kabul. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. bir haceti olsa yerine getirir. iki hasım arasını sulh. alımlı. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur. Harun reşidin. her gören sever. Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. muhabbet. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar.Üssü 360’tır. düşmana galebe. Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. Vefk. cavi ve anberle buhurlanır. bütün işler kendisine kolaylaşır. Bu vefkin açıklaması çok. Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. Taşıyanın kadri yüce olur. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. fazlı büyüktür. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir.

Bunun değerini bil. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine yedişer kere Duha. Kadr ve Zilzal sureleri okunur. Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir.Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur. Allah bizi hidayete erdirsin. Onlu vefke gelince. hali keşf olup gösterilir.

Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. Matlub aşkından yanıp deli divane olur. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. gönlün ferahlaması. muhakkak bu büyük bir hazinedir. maksada erişmek. gümüş. demir ve kalay’dır. dönüş ve varış O’nadır. Burada bunun uygulaması tamamlandı. Zehirin def’i için. kurşun. hileden emin olmak. Kaza-yı hacet. havassına gelince. . Bu madenler. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. altın. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. bunu iyi sakla. bakır. bu kadarı da kifayet eder.Üssü 395’tir. Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. gam ve sıkıntının dağılması.

İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için. . Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için. Vefk. Üçüncü kısım. aşağıdaki vefk. Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır. İkinci kısım. üzerine 66 defa Allah ismi okunur. bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. Muhabbet için. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. davetler ve istihdamatın kısımları. Vefk. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur. ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur.Üçüncü bölüm Esmaların. ayetlerin esrarı. Hadime tevekkül edilirse. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse. esmanın esrarı. asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir.

Güzel bir kokuyla. imkan dahilinde salatu selam okunur. said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. Yüz kere istigfar çekilir. bu isim 4256 defa zikredilir. Davet. Vefk: . Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde. abdest alır.Yine kaza-yı hacet için. iki rekat namaz kılar. Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur.

Bu nurları toplayan. ebcedle kendi ismi hesaplanır. İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur. her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. Ali ismine uygun esma ali esmasıdır.Bu vefki iyi koru. sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. Muhammed ismine uygun düşen esmalar. Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur. basit ve vedud esmalarıdır. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: . Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir. Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır. Kapılar o kimseye açılır. arzu edilene ulaşılır. saadet ve murada ulaşılır. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. sevinç ve mutluluğun ikamesi için.defa da ya Ahir esmaları zikredilir. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. 62 kere ya Hamid. 156 kere ya Kayyum. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. 68 kere ya Halim. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve . 78 kere ya Hakim. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. Ayet: Kaza-yı hacet. kamer batteynde iken. Ayet: Başarı ve zafer. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Zorlukların kolaylaşması için. 109 kere ya Hannan. zorluklar kolaylaşır. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder. Gam ve kederin izalesi. kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır. Namazı müteakib 11 kere ya Hu. kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Bereket için. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. istenilen şey o kimseye bağışlanır. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. Ayet: Kabul ve izzet için. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur.

büyük makamlara ulaşılır. kamer zübre menziline girdiğinde. Selamdan sonra 90 kere ya Melik. kamer surfe menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer cebhe menziline girdiği zaman. Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Ayet: Kabul bulmak için. Ayet: Taleb için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer tarfe menziline girdiğinde. . Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine. nimet bol ve devamlı olur.kabul sahibi olunur. Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer ‘ava menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Gam ve kederin izalesi için. kamer semak menziline girdiğinde. Ayet: . Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

110 kere de salatu selam okunursa. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. kamer gafr menziline girdiği zaman. Ayet: Riyaset ve makam için. kamer zebana menziline girdiğinde.Korkulandan emin olmak için. Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. kamer şevle menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 156 kere ya Kayyum. kamer iklil menziline girdiğinde. Ayet: Başarı ve hidayet için. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır. Selamdan sonra 131 kere ya Selam. Ayet: Rızkın çoğalması için. kamer kalb menziline girdiği zaman. düşman mağlup olur. istenilen murada ulaşılır. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: . Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir.

şanı yüce olur. Heybet ve sebat için. Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. Ayet: . Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. heybet sahibi olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer nu’ayim menziline girdiğinde. kamer celde menziline girdiğinde. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer zabih menziline girdiğinde. Ayet: Sözün geçerliliği için. söylenen her söz geçerli olur. Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. kamer bela’ menziline girdiğinde. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. Ayet: Düşmana zarar vermek için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır. Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için.

cezasını çeker. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Vefk: Dua: . Ayet: İzzet ve heybet için. Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman. kamer reşad menziline girdiğinde. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir. hali düzelip ıslah olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. Ayet: Düşmana galebe için.Zalimi kahr için. Ayet: Kaza-yı hacet için. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. O kimsenin sözü geçerli olur. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır.

Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. muglakı ve ism-i şerif vardır. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. Bunun dabbesi. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . Dabbe. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. 111 ve 1111 adedlerine tekabül eder. bu isim anahtar olarak adlandırılır. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir. adedi 11. bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir. Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. Sonra üç defa dabbe okunur. sonra 75 kere de ism-i şerif okunur.

Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder. o ordu bozguna uğrar. ona karşı zafer bulunur. iki rekat namaz kılınır. bir ordudan tarafa serpilirse.Sonra bilmek gerekir ki. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. bir defa da aşağıdaki dua okunur. Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. Sağ salim yurduna döner. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. Her kim Hz. düşman mağlun olur. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur. Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse. Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur. iki rekat namaz kılınır. 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. Bir toprağa 11 kere okunur. Azimet: . iki rekat namaz kılınır.

ins. etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa.Her kim aşağıdaki vefki yazar. cin ve hayvan şerrinden emin olunur. Vefk: Dua: . meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur. zalim ve hasid giremez. Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur. Sihir ona isabet etmez. Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız.

Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. edeb ve huşuyla selamı alınır. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. Riyazet müddetince buhur. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü. ferman avuçta tutulur. elini bana uzat. Sonra hadime. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. bereketi de açıkça görülür. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. isteğin ne olduğunu sorar. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. Fasih bir dille selam verir. Bir cevher ya da bir yüzük verir. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır.Mahsulün bereketi için. Hadim fermanı verir. Sonra hadim. Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. Vefk: .

Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur. Davet: . Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur. ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. Yetecek derecede nafaka verir. Hadim gelir. bir defa da aşağıdaki davet okunur. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir.

.

Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. o iki kişi hemen o an birbirine dost. on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır. araları da ıslah olur. Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. Buhuru haşeb-i işrak’tır.Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber. on kere besmele. okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. dört yüz kere vedud esması zikredilir. . Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur.

aşağıdaki vefk yazılır.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür. bu esma adedi teksiriyle. Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa. bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. Vefk: Ayet: . Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur. Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki.

Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir.Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur. tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Arabi ayın sonunda. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur. 400 kere ya vedud. Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için. Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir. Ayet: Kasem: . Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur.

sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur.Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur. .

sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider.İrsal-i hatif. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. her seferinde tevkil yapılır. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. Vefk: . Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. İstihdam-ı reyhan. selam verir. Sayımın bitiminde hadim gelir. Selamı alınıp hacet söylenir. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. Bu hadim. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür. Bin defa Fatiha suresi okunur. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. O da. Gam ve kederin izalesi. Dua: Muhabbet için. okuma esnasında cavi buhur edilir. bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. Ağzı balmumuyla kapatılır. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. yerini sevinç ve rahatlama alır. bir kağıt üzerine. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. arzu olunan şeyleri yerine getirir. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir.

Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır. .Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur. Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. Peygamber SAS ve dört halifeye. bu gerçekleşince okuma bitirilir. hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır. aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır. Dua: Muhabbet ve celb için. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. yirmi bir parça kağıt alınır. El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır.

Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi. öğle. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah. onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman. istenilen her şeye ulaşmak için. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır. ikindi ve akşam namazlarından sonra .Tılsım: İtaat tılsımı. sevilen kimsenin gözünde büyümek. Leban-ı zeker. kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır.

Esma: Salat: Davet: . Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir. Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir. önce aşağıdaki salat okunur. Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir.18 kere. arzu edilene ulaşılır. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman.

.

Üç gün bu uygulama tekrarlanır. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler. şerre aitse kara fülfül buhur edilir. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. Bütün işler için. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur. Hadimler. Hayır ve şerden bütün istekler için. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur.Muhabbet için. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. Kasem: İsraf: .

Ayet-1: . Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. cavi ve leban-ı zeker konulur. zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap. yuhubbinehum yazılır. İstihare-i kaşif için. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. iki parça kağıt alınır. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. üç tane hurma alınır. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse. Etrafına da maşukun ismi yazılır. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir.Aşk veya sevdayı unutturmak için. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. bir daha asla hatırlamaz. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. Cuma günü sabah namazından sonra. Kağıtlara bakılır. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. bir cam kap içerisine misk. Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. Tanzim: Şekil: Muhabbet için. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. İkincisine. üçüncüsüne. o işe devam edilir. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir. içinde su olan bir kase içine konulur. eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. bir gece yıldız altında bekletilir. Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. Celb için. kehubillah. Şekiller.

Ayet: Kulunç. çiçek.Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için. Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. cüzam ve alaca hastalığı için. Vefk: . aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur.

keder. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır. Ayet: . gam. delilik. şifa bulunur. endişe. halis zeytinyağı ve sirec konulur.Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku.

Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. Ayet: Vucutta çıkan yara. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur. unutturmak için. yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz. çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur. ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. Ayet: İrsal-i hatif için. temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır. Ayet: Kara sevdadan kurtarmak. Tılsım: Ayet: . Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur.

zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. Perşembe günü birinci saatte misk. Bir dala asılır. Bütün işlerinde başarılı olur. 313 kere de salavat getirilir. Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için. Vefk: Davet: Halk içinde kabul için. 313 kere istigfar. üzerine yedi gece. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. Sonra iki rekat namaz kılınır. aşağıdaki vefk. ikinci rekatta Nasr suresi okunur. bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. Vefk: . Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi. aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır.

Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır. Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. Kasem: .İstihare için. her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur. Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. gece yatmadan önce. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için. abdest alınıp iki rekat namaz kılınır.

Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır. Harflerin ortasına matlubun ismi. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir. üçüncü rekatta Kadr suresi. yastığın altına konulur. arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi.İhlas suresiyle celb. talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. Dua: . ikinci rekatta Tin suresi. Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. matlubun elbisesinden bir parça alınır. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır.

Bu.Köpek ısırmasının men’i. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır. o köpek zarar veremez. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. Ayet: Kaza-yı hacet. ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa. Vefk: Ayet: . Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için.

Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için. sekiz kere Talak suresi okunur.İstenileni kabul ve elde etmek için. Ayet: Rızkın kolaylaşması için. aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. Ayet: . Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur. yedi tane hurma alınır. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. iki rekat namaz kılınır. isteği yerine getirir. Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur.

sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder. . Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır.Zenginlik için. zenginliği her göreni şaşırtır. Bütün halktan önde olur.

istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. Her ne istenilirse yerine getirilir. Kasem: . leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur. istenilen her iş için.Üçüncü bölüm Bazı kasem.

Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır. Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir. Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir.İbtida-i azaim kasemi. Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir. arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır. Bu kasemin çok büyük havassı vardır. Kasem: . bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir.

Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti. Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu. bütün ameller için üç kere okunur. Azimet: . şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır.

.

sandolos sakızı. Davet: Define bulmak. bu davetin buhuru leban-ı zeker.Süleymanın sevk azimeti. hüdhüd tüyü. Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu. yer altındakini bilmek. hadim mumu. Davet: . hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. Azimet: İsm-i azamın daveti. bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti. meshatir-i hindi ve kartam danesidir. domuz kılı.

Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden . her gün sabah namazından sonra üç kere okunur. Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir.Rızkı kolaylaştırmak. kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti. yedi gün riyazet yapılır. Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı. Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur. Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur.

Leban-ı zeker. Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. Esma: İstihdam-ı iblis. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. baş iki dizin arasına alınır. esmaları okumaya devam edilir. Yastığın altına konulup uyunur. Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. Buhuru güzel kokulu olanlardır. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. cemacim ve temrahana buhur edilir. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. Avn-ı mu’in istihdamı. halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. Ertesi sabaha oruç tutulur. hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır. kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. bu uygulama yedi gün tekrar edilir. Esma: . Sonra uyunur. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Sonra memluk gider. Yatsıdan sonra okumaya geçilir. zaferan. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. Esmaların okunmasında devam edilmesi. İblis ve ordusu sana görünür. talebin gerçekleşmiş olur. aşağıdaki esma. kuru üzümle iftar edilir. Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. Dördüncü gün. onlardan ahit al ve isteğini söyle.geçenler öğrenilmek istenildiğinde. İstediğini yerine getirirler. hadim gelip uykudan kaldırır. Bir memluk. üç defa bu esma okunur. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması. istenileni gerçekleştirir.

Hatime. Azimet: Fayda. İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir. aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur.Avn-ı muti’ istihdamı. Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda. Arzi müluk. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir. tıbb-ı ruhani. Salı. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır. Kasem: .hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur. Hısn-ı meni’a. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır.

Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir. eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır. Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için.mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir.Fayda .ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması. Şeyh arif billah. İsraf: Önemli bir fayda . Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin . Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır. Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak. Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır. Yazma. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz.

15. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. 4. yebrut. güney ve bukna. 9. Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. 14. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler. kutub gavsdır. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. eysan. Alem sekiz cihete ayrılmıştır. Esma: . Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. kameri ayın 7. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. 3. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. 2. Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir. 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. kuzey. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. 1. batı. 8. 11. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. bedid. Mekkede sakindir. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. 12. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir. 6. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. doğu. Taharet-i kamile üzre. 5.ibni Arabi KS buyurmuştur ki. bunlar. 10. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. Rical-ı gayb. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir.

Fayda. aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır. Azimet: . aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir.muhabbet için. Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için. Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur.

Fayda . Vefk: Azimet: . Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur.ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için. aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır. bağlılık çözülür.

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

Humma zail olur. ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir. üç tane söğüt yaprağı alınır. Azimet: . iyileşir. Azimet: Fayda – humma için. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur. uzaklaşır.Fayda – uyuz için. Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur. her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir.

üç tane hurma yaprağı alınır. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: . aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için.Fayda – humma için. bir daha da geri dönmez. üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır. Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır. Azimet: Fayda – humma için. Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider. Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur.

Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için. Tılsım: Azimet: .Kağıt üzerine yazılacaklar. sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır. uzaklaşır.

Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir. hastalık zail olup iyileşir. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa. Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme. Esma: Fayda – cinsel kuvvet için.Fayda. gecenin üçte biri kala kalkılır. Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet.ateş basması için. aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır. Salat: . Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz. İki rekat namaz kılınır.

Haşerat kapıdan çıkar gider. Vefk: Huruf: . Tılsım: Fayda . aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır.Gözdeki küllenmenin izalesi. Azimet: Fayda – sivrisinek. o mekanı terk ederler. aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır. Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır. tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır.karine için.

yeşil bir yaprak alınır. Üzerine s. 101 .Esma: Fayda – baş ağrısı için.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->