Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. çıkan dakikaya göre saatler bulunur. maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir. Bu ilmin uleması. Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. 15. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. 13. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür. 16. maşiyeti ıslah ve tanzim. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir.Taş. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır. Hüsnü kabul.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir. şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. hastalandırma.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır. harab etme. nefret. Tefrik tahrip.Tefrik. 14. . içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak.Soğan. Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü. düşmanlık ve buğz. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir.

düzgün olması gerekir. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz.Kıbleye karşı oturmak. eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir. 24. her amelin kendine has bir buhuru vardır. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir. 19. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. Yıldızların buhuru Bazıları. yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. 22. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. 18. Kaleme.Yapılan her amelde. Esma. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır. mürekkebine. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. 21.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ .Elbisenin. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması.Vefklerdeki rakamların. Ulemadan bazısı. 20. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. vefklerin boyutlarının birbirine eşit. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez.Yazılanı aslına göre tertib etmek.Buhur.17.

16. 13. aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. 21. dönüş O’nadır. 27. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir. 24 ve 25’inci günleridir. iki rekat namaz kılınır. 5. Allah. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar.25. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi. başarı ve doğruya ulaştırsın.yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26. İstiharenin yapılışı şöyledir. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. kameri ayın 3.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. vaz geçilir. . şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Adedi. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. Rakami. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. hacet muhabbet. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. Misal: zeyd > seba’a – aşere. Cümlenin Arapçası. . talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. ikincisi mezc. harfi ve adedi. matlub amr. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. sırları celb etmede büyük bir iksir. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. z = 7. zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. üçüncüsü ruh usulüdür. y = 10.erba’a gibi. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. Harfiye. zeyd yuhibbu amr. Birincisi istintak. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. tplamı 21 eder. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. rakami. Misal: zeyd > e k gibi. Üç keyfiyeti vardır. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. Buna misal. Misal: talib zeyd. Misal: zeyd > z y d gibi. İstintak. Muhtasar şekli. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. her harfi tabiatına göre yazmaktır. Bunların hepsinin faydası birdir. d = 4.

Misal: z. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. üç harf de sonundan alınır. havaysa rüzgar gören bir yere asılır. Çıkan hurufa il eklenir. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır. Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. bir defa da kasem okunur.Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. m. şekur esmaları gibi. mü’min. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur. Verdiğimiz örneğe devamla. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. kağıdın ardına da kasem yazılır. buna il eklenirse zemşail olur. topraksa temiz bir yere gömülür. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. ş >> zeki. . Kasemi çıkarmanın usulü. Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir.

Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. sonra ateş. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. Şerle alakalı ameller. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. harfen yazılır. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. nutk edilir. yazılı olan harfler alınır. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ . Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. buna ait tabiat ise mai tabiattır. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. sonra da ateş gelir. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. Bazıları da demiştir ki. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır.Galib olan tabiati bulmanın usulü. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. buna ait tabiat da safravi tabiattır. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir. şerr amellerinde tersinden mezc edilir. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. Mezc usulü. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. Çıkan her harf için. Hayır amellerinde olağan şekliyle. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. sonra toprak. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. biznillahi teala hastalık zail olur. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır.

ikinci de 30. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. kaza-yı hacet. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. nutk edilir. bir kere de kasem okunur. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. Ruh usulüne gelince. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır. tefrik. Vefk: . Üç defa esma zikredilir. Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. Sonra talibin. şerefin sayısal değeri 480’dir. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. Örnekte şeref ismi eksiktir. Zeydin sayısal değeri 21. binli gibi. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. Amellerinde Allahu tealadan kork.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. e k harfleridir. matlubun husulü için bir tiryaktır. matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. Bir kere de kasem zikredilir. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. Sonra hacet neyse. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. isteklerin gerçekleşmesi. onlu. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. Allah seni başarılı kılsın. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. muhabbet. cümleye eklenip mezc edilir. teshir. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. atf. yüzlü. Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. Misal ilk seferde 3 defaysa. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. bir satıra yazılır. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar. Sonra yukarıda geçtiği gibi. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. adavet gibi. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. o çok büyük bir iksir. şerre aitse buhuru kibrittir. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. en kuvvetli olanlar alınır. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. Talibin ve matlubun ismi alınır. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır.

Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır. Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla.Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir. . ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel.

.

Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet.Ulvi ervahlar hayır amellerinde. . süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır.

kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. miftahla muglakın toplamıdır. Dörtlü vefkin havassı. boyu ve eni birbirine eşittir. sekizli vefk Utaride. celb. Gaye. bereket. yakin. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. kalan sayı üss’dür. kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. Sekizli vefkin havassı. Mesahe. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. dıl’ılardan birinin adedidir. muglak. . Adedi vefklerin tanzim usulü. gaye ve asl vardır. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler. yedili vefk Zühreye. miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır. Beşli vefkin havassı. heybet. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. Her vefkde bir miftah. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. Altılı vefkin havassı. zabit. Vefk. birleştirme. beşli vefk Merihe. Muglak. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. Miftah. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler. altılı vefk Şemse. vefa. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür. muhabbet. vefk. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. adl. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler. hayrın devamı. Zabit. Yedili vefkin havassı. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. Şöyle de beyan edilebilir. Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. kolaylık.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. heyecan. kalbi ve nefsi arındırma. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. Bazıları da. Çünkü her isimden ulvi meleği. malın artışı. Adl. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. konulan son adeddir. Üçlü vefkin havassı. Vefkin üssünün bulunması usulü. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. mesahe ile vefkin toplamıdır. mesahe. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. muhafaza. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir. vefke konulan ilk adeddir. gaybdan haber. dostluk. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. dörtlü vefk Müşteriye. Üçlü vefk Zühale. Onlu vefkin havassı. zühd. Vefk.

Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. İmam Gazali buyurur ki. hüsn-ü kabul Allahu tealadandır.Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım. Ona bu vefki sordum. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır. bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. Bu huruf on harften oluşmuş. Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. Yine Süleymanın hateminde olduğu. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir. . Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. Ben derim ki.

Sonra demiştir ki. Tamamının havassından. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. Zor doğumun kolaylaştırılması. aksi halde amel nakıs kalır. Muhabbet ve sevgi. müfredatsa yirmi beş kere. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. Müfredat ise şer. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. zarar ve benzeri amellerde kullanılır. Müzdevicat bütün hayır. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. Müzdevicat. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine. . elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. bu vefk. Müfredat. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. İkisi ayaklarının altına konulur. Değerli mal ve metanın muhafazası. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse.

Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. Bütün halkın gözüne şirin görünür. sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır. bir defa da azimet okunur. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. Muhabbet ve telif. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. 12 tanesine ba harfi. Bu levha üstte taşınırsa. büyük bir kendir parçası alınır. taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. 12 tanesine vav harfi. Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. gönlü ona akar. Muhabbet. Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. telif. 12 tanesine de ha harfi yazılır. bir yüzü altınla kaplanır. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır.Ayat: Ülfet için. Tehyic için. o kimse sıvazlayana tabi olur. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. 12 tanesine dal harfi. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. atf. Sonra ikinci .

Ayet 3. Ayet 5. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. bir defa da azimet okunur. muhakkak tevfik Allahu tealadandır. Ayet 1. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur. her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. Ayet 7. bir defa da azimet okunur. Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil. yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur.dört parça alınır. Ayet 6. Ayet 2. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir. . Ayet 4. bir kere de azimet okunur.

Ayet 9. . Ayet 12. Ayet 13. Ayet 10. Ayet 11. Azimet.Ayet 8.

nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir.Kaza-yı mesalih için. Bir zalimin evini harap etmek için. Ayet. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. Kulunca şifa için. Ayet. Ayet. üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken. Ayet. bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. bozuk bir yumurta alınır. Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. Ayet. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır. Balık avını kolaylaştırmak için. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. . bıkkınlık da gelmez. üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. kamer eksilmeye başladığında.

Dedikodu yapanların. zararı ulaşmaz. Azimet. Dört tarafına da dört . kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Bağlıyı çözmek. Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. kötü konuşanların dillerini bağlamak. her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ayet . cam bir kap içerisine bu vefk misk. Ayet.

çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. Baş ağrısının teskini. vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Ayet. Çocuk ağlamasının men’i için. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. . Diş ağrısının teskini için. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. üzerine vefk harfiyen yazılır. Ayet. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. bağlılıktan doğan zarar izale olur. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. Ayet. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. Sihiri ve bağlıyı çözmek. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür. Ayet. çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır. ser bir tahta parçası alınır. hali rahatlığa dönüşür. vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. Ayet. ayet üç kere okunup çivi çakılır.büyük meleğin ismi yazılır. Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur.

gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. o kimsenin acısı da sükunet bulur. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere. Kayıbı getirtmek için. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. Ayet. Ayet. . vefk bir kağıt üzerine yazılır. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir. Ayet. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. Azimet.Kaybın durumunun bilinmesi. taşın altına konulur. Kaçanı geri getirtmek. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur. Yılan ve akrep zehrinin def’i.

Ticari mekana müşteri celbi. Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. bu vefk. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Sıkıntı ve kederin izalesi. Azimet. Ayet. Sonra hasımın dengine oturulur. vefk. Ayet. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. göçer gider. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. Eğer mahpus taşırsa halas olur. müfredat. Müfredata gelince. gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. oradan uzaklaşır. Ayet. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. esir taşırsa azad olur. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. Kadınların kanamasını gidermek. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. .

Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. Ayet. Ayet. müfredat. Facir bir kadında kanama oluşturmak. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Üzerine aşağıdaki ayet okunur. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. müfredat. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur. müfredat. Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. . Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Zalimin evini harab etmek için. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır. Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir. Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir.

Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Hastanın hastalığını tesbit. gülerse hasettendir. Esma. Siyah eşek semerine asılır. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. hiçbir yere de gidemez. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. Perşembe günü bir yumurta alınır.Bir zalimin azli için. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban. cavi ve kizbereyle buhurlanır. Ters müfredat hurufu. Muhabbet ve tehyic. müfredatın beş harfi. müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur. . asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. Ayet. ağlarsa tabiattan. Eğer saraya tutulursa isabettir. Ayet. seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır.

Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. . müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. Vefk. Azimet. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. dili bağlanır kalır. İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. kadı. Esma. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir.Ayet. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır. Unutturmak için. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. Hakim. sevgilisini unutur. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur. Ayet. amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. Kehf suresinin evveli.

Azimet. Ayet. müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir. çarçabuk gelir. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa.Uzaktan birini celb için. Vefk. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. . yerinde duramaz olur.

aralarında düşmanlık hasıl olur. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. eğer barid hummaysa. bir pide alınır. mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. Ayet. Azimet. Ayet. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak. sevgi ve muhabbet için. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur.Sulh. Ayet. Hummanın izalesi. Vefk. . müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. Mahpusun kurtulması için. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır. Eğer humma ateşli hummaysa. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. Müzdevicata gelince. muhabbet için.

müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. Bu testiden her su için matlubu sever. kesin bir sevgiyle matlubu sever. İnce bir kağıt alınır. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. ikiye bölünür. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. Karı koca arasında muhabbet. Sonra dairenin ortasına okunur. beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse. sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. Cuma veya Pazar günü. Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. asılı durdukça düşük olmaz. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. 400 kere de beduh ismi okunur. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Her harfin yazılması esnasında. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir.Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. İnsan. gözlerine şirin görünür. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi. üzerine 400 defa vedud esması. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. bir fındık veya badem alınır. hadi ve vedud isimleri okunur. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. . Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse.

Ayet. sözün geçerli olması ve benzerleridir. cin suresi. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. Dörtlü vefke gelince. Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur. dikkat et büyük sır bundadır. etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. Beşli vefke gelince. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. sıkıntı ve kederi gidermek. Sonra ud. ihlas suresi. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. felak ve nas sureleridir. Yazım vakti. Azimet. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. müzdevicat bir kağıda yazılır. bu vefkin havasları çoktur. bereketi ve ticareti bol olur. eza ve zararın def’i. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. nefret eden kalbleri ısındırmak. Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. izzet ve kabul. kamer şerefte olursa daha hoş olur. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur. kafirun suresi. Bunlar afetlerden muhafaza.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. şerlerden emin olur. Kalafil-i hamse. bir eve konulursa orada hayır çok olur. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. Bu levha üstte taşınırsa. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar.

maksada ulaşma. boyun eğer ve münkad olur. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır. Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. orası harab olur.zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. Bunlar. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. belaları def’. anlayış ve zekanın ziyadesi. Ud. çocukların ahlakını güzelleştirme. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. muhabbet ve telif. 65 defa da Deyyan esması zikredilir.Üssü altmıştır. Üzerine 65 defa aynı isim okunur. leban. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. kaza-yı hacet. sevgi ve kabul. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. celb. havassı çoktur. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. Bu vefk. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur. Altılı vefke gelince. akd-ı lisan.

şerrinden emin olunur. Bu levha bir kap içerisine konulur. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder.Üssü 105’tir. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. alim ve kavi esmaları okunur. faydası çoktur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir. zeka. hafıza. çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur. kabul ve benzeri konulardadır. makam ve kabul. sözüne ve fiiline tabi olur. Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. misk. mal ve izzet. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. istikamet ve izzet. huyu güzelleşir. Sekizli vefke gelince. misk ve kafurla buhurlanır. Yedili vefke gelince. havassı gayet çok. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. kuvvet ve bereketin artması. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. Bunlar. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir. ilim tahsili. kaza-yı hacet. Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa. sonra zaferan. fesahat ve muhabbet. Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine. zaferan ve gülsuyuyla yazılır. Bunlar. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. Halktan herkes ona uyar.

Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar. hak. onun sözüne karşı gelmez. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır. sözü geçerli. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner. kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. marifet ve hikmetle dolar. afetlerden. Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. kendisi makbul olur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Bu vefk yazılır. taşıyanı her gören sever. Taşıyan evliyaullahtan olur. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa. hamid. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir. ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. etrafına da hakem. hasib. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. hakim. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. üzerine gül suyu konulur. hannan. Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. Dokuzlu vefke gelince.Üssü 252’dir. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. gül suyu ve miskle yazılır. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır.

Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. kabul. izzet ve makam. göze hoş görünen. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. Bu vefkin açıklaması çok. bütün halkın gözüne şirin görünür. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur. bir haceti olsa yerine getirir. . cavi ve anberle buhurlanır. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. Harun reşidin. fazlı büyüktür. iki hasım arasını sulh. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir.Üssü 360’tır. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. Taşıyanın kadri yüce olur. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. alımlı. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. her gören onu sever. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. Vefk. her gören sever. üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır. izzet ve ikram gösterir. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. muhabbet. kaza-yı hacet. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. bütün işler kendisine kolaylaşır. düşmana galebe.

tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üzerine yedişer kere Duha. Bunun değerini bil. hali keşf olup gösterilir. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et. Kadr ve Zilzal sureleri okunur. Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir. Onlu vefke gelince. Allah bizi hidayete erdirsin.Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur.

Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. hileden emin olmak. bunu iyi sakla. demir ve kalay’dır. muhakkak bu büyük bir hazinedir. Burada bunun uygulaması tamamlandı. Kaza-yı hacet. bu kadarı da kifayet eder. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. altın. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır. gümüş. Matlub aşkından yanıp deli divane olur.Üssü 395’tir. maksada erişmek. gönlün ferahlaması. dönüş ve varış O’nadır. havassına gelince. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. gam ve sıkıntının dağılması. Zehirin def’i için. bakır. kurşun. Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. . Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. Bu madenler.

asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. davetler ve istihdamatın kısımları. . Vefk. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için. ayetlerin esrarı. Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir.Üçüncü bölüm Esmaların. aşağıdaki vefk. Muhabbet için. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse. İkinci kısım. ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur. Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. Vefk. Üçüncü kısım. üzerine 66 defa Allah ismi okunur. bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. esmanın esrarı. Hadime tevekkül edilirse.

Yüz kere istigfar çekilir. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir. imkan dahilinde salatu selam okunur. Vefk: . iki rekat namaz kılar. Güzel bir kokuyla. said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde. abdest alır. Davet. bu isim 4256 defa zikredilir. Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur. Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir.Yine kaza-yı hacet için.

Muhammed ismine uygun düşen esmalar. Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır. Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur. basit ve vedud esmalarıdır. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: . her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur. ebcedle kendi ismi hesaplanır. Ali ismine uygun esma ali esmasıdır. sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki.Bu vefki iyi koru. Bu nurları toplayan. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. Bereket için. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. Ayet: Zorlukların kolaylaşması için. sevinç ve mutluluğun ikamesi için. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve . kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Kaza-yı hacet. 156 kere ya Kayyum. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Kabul ve izzet için. zorluklar kolaylaşır. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. 68 kere ya Halim. Ayet: Başarı ve zafer. kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır. kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. 78 kere ya Hakim. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa.defa da ya Ahir esmaları zikredilir. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder. 62 kere ya Hamid. Gam ve kederin izalesi. istenilen şey o kimseye bağışlanır. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. kamer batteynde iken. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 109 kere ya Hannan. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur. Namazı müteakib 11 kere ya Hu. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. arzu edilene ulaşılır. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. Kapılar o kimseye açılır. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. saadet ve murada ulaşılır.

Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur. nimet bol ve devamlı olur. Ayet: Kabul bulmak için. kamer cebhe menziline girdiği zaman. Ayet: Taleb için. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine. kamer ‘ava menziline girdiği zaman. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer surfe menziline girdiği zaman. büyük makamlara ulaşılır. Selamdan sonra 90 kere ya Melik. . Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için. kamer tarfe menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Gam ve kederin izalesi için.kabul sahibi olunur. kamer semak menziline girdiğinde. Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. kamer zübre menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: .

Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 131 kere ya Selam. Ayet: Başarı ve hidayet için. Ayet: Riyaset ve makam için. istenilen murada ulaşılır. düşman mağlup olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: . Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. kamer gafr menziline girdiği zaman. kamer iklil menziline girdiğinde. kamer kalb menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 156 kere ya Kayyum. Ayet: Rızkın çoğalması için. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur. 110 kere de salatu selam okunursa. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. kamer zebana menziline girdiğinde. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse.Korkulandan emin olmak için. Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için. Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir. kamer şevle menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

kamer nu’ayim menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. heybet sahibi olunur. Ayet: Sözün geçerliliği için. Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. kamer celde menziline girdiğinde. kamer bela’ menziline girdiğinde. Ayet: . Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. Heybet ve sebat için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir. Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. Ayet: Düşmana zarar vermek için. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman. kamer zabih menziline girdiğinde. Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. söylenen her söz geçerli olur. şanı yüce olur. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman.

hali düzelip ıslah olur. Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. kamer reşad menziline girdiğinde. O kimsenin sözü geçerli olur. Ayet: İzzet ve heybet için. cezasını çeker.Zalimi kahr için. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Vefk: Dua: . Ayet: Kaza-yı hacet için. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir. Ayet: Düşmana galebe için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. Sonra üç defa dabbe okunur. bu isim anahtar olarak adlandırılır.Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. Dabbe. Bunun dabbesi. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. muglakı ve ism-i şerif vardır. 111 ve 1111 adedlerine tekabül eder. adedi 11. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir. Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir.

Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder. iki rekat namaz kılınır.Sonra bilmek gerekir ki. 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. bir defa da aşağıdaki dua okunur. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse. 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. düşman mağlun olur. Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. Her kim Hz. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. iki rekat namaz kılınır. bir ordudan tarafa serpilirse. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. Sağ salim yurduna döner. Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. o ordu bozguna uğrar. ona karşı zafer bulunur. Bir toprağa 11 kere okunur. istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. Azimet: .

etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur. Sihir ona isabet etmez.Her kim aşağıdaki vefki yazar. Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. ins. Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur. Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa. cin ve hayvan şerrinden emin olunur. zalim ve hasid giremez. meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur. Vefk: Dua: .

sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. Vefk: . Fasih bir dille selam verir. Sonra hadim. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. isteğin ne olduğunu sorar. Hadim fermanı verir. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. Riyazet müddetince buhur. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü.Mahsulün bereketi için. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. edeb ve huşuyla selamı alınır. Bir cevher ya da bir yüzük verir. aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. elini bana uzat. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. bereketi de açıkça görülür. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti. ferman avuçta tutulur. Sonra hadime.

ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. bir defa da aşağıdaki davet okunur.Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur. Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır. Davet: . Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. Hadim gelir. Yetecek derecede nafaka verir. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir.

.

Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. Buhuru haşeb-i işrak’tır. dört yüz kere vedud esması zikredilir. okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. on kere besmele.Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber. on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir. o iki kişi hemen o an birbirine dost. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. . araları da ıslah olur. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için.

bu esma adedi teksiriyle. aşağıdaki vefk yazılır.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür. bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur. Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki. Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır. Vefk: Ayet: . Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa.

Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için. Ayet: Kasem: . Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir. Arabi ayın sonunda. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur. tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur.Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. 400 kere ya vedud. Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur. Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir.

. sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur.Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur.

Ağzı balmumuyla kapatılır. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. Bin defa Fatiha suresi okunur. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. Dua: Muhabbet için. O da. Selamı alınıp hacet söylenir. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. bir kağıt üzerine. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. arzu olunan şeyleri yerine getirir. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. Sayımın bitiminde hadim gelir. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. her seferinde tevkil yapılır. yerini sevinç ve rahatlama alır. Bu hadim. selam verir. Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. Gam ve kederin izalesi. sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. okuma esnasında cavi buhur edilir. Vefk: . Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. İstihdam-ı reyhan. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur.İrsal-i hatif.

Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır. Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. . ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır. hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. bu gerçekleşince okuma bitirilir. Peygamber SAS ve dört halifeye. aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır.Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. Dua: Muhabbet ve celb için. yirmi bir parça kağıt alınır. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır. Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur. Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır.

onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman. Leban-ı zeker. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır. Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur. istenilen her şeye ulaşmak için. sevilen kimsenin gözünde büyümek. Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi. kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. ikindi ve akşam namazlarından sonra . öğle. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah.Tılsım: İtaat tılsımı.

önce aşağıdaki salat okunur. Esma: Salat: Davet: . Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur. Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. arzu edilene ulaşılır. Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir.18 kere. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman.

.

Hayır ve şerden bütün istekler için. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. şerre aitse kara fülfül buhur edilir. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. Hadimler. Bütün işler için. Üç gün bu uygulama tekrarlanır. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur.Muhabbet için. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Kasem: İsraf: . birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler.

zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır. kehubillah. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir. Kağıtlara bakılır. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Tanzim: Şekil: Muhabbet için. üçüncüsüne. eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. Etrafına da maşukun ismi yazılır. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. bir cam kap içerisine misk. cavi ve leban-ı zeker konulur. bir daha asla hatırlamaz. güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. yuhubbinehum yazılır. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. üç tane hurma alınır. içinde su olan bir kase içine konulur. İstihare-i kaşif için. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir. aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır.Aşk veya sevdayı unutturmak için. Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. İkincisine. iki parça kağıt alınır. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap. Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. Ayet-1: . Şekiller. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. Celb için. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. bir gece yıldız altında bekletilir. o işe devam edilir. Cuma günü sabah namazından sonra.

Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. Ayet: Kulunç. Vefk: . aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur. cüzam ve alaca hastalığı için.Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için. çiçek.

aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır. gam. endişe.Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku. delilik. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur. Ayet: . halis zeytinyağı ve sirec konulur. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. keder. şifa bulunur.

temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır. Ayet: Vucutta çıkan yara. ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. Ayet: İrsal-i hatif için. yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. Ayet: Kara sevdadan kurtarmak. Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. Tılsım: Ayet: .Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. unutturmak için. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz. çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur. Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur.

Bütün işlerinde başarılı olur. Bir dala asılır. Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi. Sonra iki rekat namaz kılınır. Vefk: . üzerine yedi gece. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir. ikinci rekatta Nasr suresi okunur. bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. Perşembe günü birinci saatte misk. 313 kere de salavat getirilir. Vefk: Davet: Halk içinde kabul için. aşağıdaki vefk. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. 313 kere istigfar. zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için.

hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir. her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur.İstihare için. Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur. Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. gece yatmadan önce. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. Kasem: . abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır.

Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. üçüncü rekatta Kadr suresi. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. yastığın altına konulur. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. Dua: . talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır.İhlas suresiyle celb. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi. Harflerin ortasına matlubun ismi. matlubun elbisesinden bir parça alınır. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. ikinci rekatta Tin suresi. yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır.

Köpek ısırmasının men’i. Bu. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır. o köpek zarar veremez. Vefk: Ayet: . Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa. Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. Ayet: Kaza-yı hacet.

sekiz kere Talak suresi okunur. iki rekat namaz kılınır.İstenileni kabul ve elde etmek için. yedi tane hurma alınır. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur. gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için. Ayet: Rızkın kolaylaşması için. Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez. aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için. isteği yerine getirir. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. Ayet: . Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur.

.Zenginlik için. zenginliği her göreni şaşırtır. Bütün halktan önde olur. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder.

istenilen her iş için. Kasem: . Her ne istenilirse yerine getirilir.Üçüncü bölüm Bazı kasem. istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur.

Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir. Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir. bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir. Bu kasemin çok büyük havassı vardır.İbtida-i azaim kasemi. Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir. arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır. Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır. Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. Kasem: .

Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu. Azimet: . şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır.Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti. bütün ameller için üç kere okunur.

.

cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. meshatir-i hindi ve kartam danesidir. sandolos sakızı. bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti. domuz kılı. hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. yer altındakini bilmek. Azimet: İsm-i azamın daveti. hadim mumu. Davet: . Davet: Define bulmak. bu davetin buhuru leban-ı zeker. hüdhüd tüyü. Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu.Süleymanın sevk azimeti.

her gün sabah namazından sonra üç kere okunur. yedi gün riyazet yapılır.Rızkı kolaylaştırmak. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden . kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti. Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur. Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı. Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir. Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur.

Esmaların okunmasında devam edilmesi. Avn-ı mu’in istihdamı. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. Ertesi sabaha oruç tutulur. baş iki dizin arasına alınır. hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır. hadim gelip uykudan kaldırır. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması. onlardan ahit al ve isteğini söyle. Esma: .geçenler öğrenilmek istenildiğinde. Dördüncü gün. İblis ve ordusu sana görünür. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Leban-ı zeker. Yatsıdan sonra okumaya geçilir. cemacim ve temrahana buhur edilir. Sonra uyunur. esmaları okumaya devam edilir. Esma: İstihdam-ı iblis. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. Buhuru güzel kokulu olanlardır. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. Yastığın altına konulup uyunur. istenileni gerçekleştirir. halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. kuru üzümle iftar edilir. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. Sonra memluk gider. talebin gerçekleşmiş olur. üç defa bu esma okunur. kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. bu uygulama yedi gün tekrar edilir. bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması. Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. aşağıdaki esma. İstediğini yerine getirirler. zaferan. Bir memluk.

Azimet: Fayda. İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir. hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda. Hısn-ı meni’a. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır. Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır. Hatime. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Kasem: . Arzi müluk.hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir. aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur. tıbb-ı ruhani. Salı.Avn-ı muti’ istihdamı.

İsraf: Önemli bir fayda . Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak. Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir. Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir.Fayda .mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine. Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz. Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir.ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin . Yazma. eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır. Şeyh arif billah. Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için.

ibni Arabi KS buyurmuştur ki. Taharet-i kamile üzre. güney ve bukna. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. 1. Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. 3. bunlar. 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. doğu. yebrut. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir. 8. Mekkede sakindir. 2. kuzey. kutub gavsdır. 9. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. 14. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. Rical-ı gayb. 11. 10. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler. 15. bedid. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir. 12. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. batı. Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. eysan. Alem sekiz cihete ayrılmıştır. kameri ayın 7. 5. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. Esma: . 4. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir. 6.

Fayda.muhabbet için. Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için. Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur. aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir. Azimet: . aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır.

Vefk: Azimet: .Fayda . aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır. Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur.ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için. bağlılık çözülür.

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur. Azimet: Fayda – humma için. Azimet: . uzaklaşır. üç tane söğüt yaprağı alınır. Humma zail olur. aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur.Fayda – uyuz için. Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. iyileşir. ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir.

Fayda – humma için. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider. Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur. üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır. Azimet: Fayda – humma için. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için. aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. bir daha da geri dönmez. Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur. Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır. üç tane hurma yaprağı alınır. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: .

Tılsım: Azimet: . Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için. uzaklaşır. sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır.Kağıt üzerine yazılacaklar. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur.

aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır. Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir. Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme. hastalık zail olup iyileşir. gecenin üçte biri kala kalkılır. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa. Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz. İki rekat namaz kılınır. Esma: Fayda – cinsel kuvvet için. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer.ateş basması için. Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet. Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Salat: .Fayda.

aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Vefk: Huruf: . Tılsım: Fayda . aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır. aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. o mekanı terk ederler.Gözdeki küllenmenin izalesi. Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır. Haşerat kapıdan çıkar gider. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır.karine için. Azimet: Fayda – sivrisinek. Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır.

Esma: Fayda – baş ağrısı için. 101 . Üzerine s. yeşil bir yaprak alınır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful