P. 1
Kenzül-zeheb

Kenzül-zeheb

|Views: 16,506|Likes:
Yayınlayan: merttaner

More info:

Published by: merttaner on Oct 13, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir. düşmanlık ve buğz. Tefrik tahrip.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır. Bu ilmin uleması. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur. harab etme.Tefrik. 15. nefret. 16. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir. maşiyeti ıslah ve tanzim. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir.Taş. . şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır. Hüsnü kabul.Soğan. hastalandırma. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. 14. Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü. Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak. 13. çıkan dakikaya göre saatler bulunur. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür.

eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir. Kaleme. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir. madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. vefklerin boyutlarının birbirine eşit. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına. düzgün olması gerekir. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır. 21. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması.Yazılanı aslına göre tertib etmek. bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir.Kıbleye karşı oturmak. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ . vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. 18.Yapılan her amelde. her amelin kendine has bir buhuru vardır. mürekkebine. 19. Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. 24.Buhur.Elbisenin. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. Ulemadan bazısı. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir. Esma.17. yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir. Yıldızların buhuru Bazıları. 20.Vefklerdeki rakamların. 22. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez.

kameri ayın 3. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir. iki rekat namaz kılınır.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir. vaz geçilir. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. 24 ve 25’inci günleridir. 27. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. . İstiharenin yapılışı şöyledir. dönüş O’nadır. 16. 21. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır. başarı ve doğruya ulaştırsın. Allah. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir.yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. 5.25. 13. aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi. şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. z = 7. Adedi. zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. Birincisi istintak. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. zeyd yuhibbu amr. rakami. tplamı 21 eder. Bunların hepsinin faydası birdir. talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. d = 4. her harfi tabiatına göre yazmaktır. Rakami. Üç keyfiyeti vardır. sırları celb etmede büyük bir iksir. harfi ve adedi. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. Misal: zeyd > z y d gibi. Cümlenin Arapçası. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. Misal: zeyd > e k gibi. Muhtasar şekli. y = 10. Misal: talib zeyd. üçüncüsü ruh usulüdür. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir.erba’a gibi. ikincisi mezc. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. hacet muhabbet. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. matlub amr. Misal: zeyd > seba’a – aşere. Harfiye.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. İstintak. Buna misal. . Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır.

Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. havaysa rüzgar gören bir yere asılır. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. Verdiğimiz örneğe devamla. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. buna il eklenirse zemşail olur. bir defa da kasem okunur. üç harf de sonundan alınır.Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. şekur esmaları gibi. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır. Misal: z. kağıdın ardına da kasem yazılır. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. Kasemi çıkarmanın usulü. Çıkan hurufa il eklenir. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir. ş >> zeki. topraksa temiz bir yere gömülür. Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. . m. mü’min.

sonra da ateş gelir. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ . Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. şerr amellerinde tersinden mezc edilir. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. sonra ateş. Mezc usulü. Hayır amellerinde olağan şekliyle. Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. Şerle alakalı ameller. harfen yazılır. yazılı olan harfler alınır. buna ait tabiat ise mai tabiattır. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Bazıları da demiştir ki. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur.Galib olan tabiati bulmanın usulü. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. nutk edilir. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. buna ait tabiat da safravi tabiattır. Çıkan her harf için. tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. sonra toprak. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır. biznillahi teala hastalık zail olur.

matlubun husulü için bir tiryaktır. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. teshir. Sonra talibin. Allah seni başarılı kılsın. tefrik. Amellerinde Allahu tealadan kork. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. bir kere de kasem okunur. Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. e k harfleridir. matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. Bir kere de kasem zikredilir. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar. onlu. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. Misal ilk seferde 3 defaysa. Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. adavet gibi. Vefk: . Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. Sonra hacet neyse. ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. o çok büyük bir iksir. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. atf. şerre aitse buhuru kibrittir. binli gibi. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır. Üç defa esma zikredilir. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. şerefin sayısal değeri 480’dir. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. bir satıra yazılır. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. nutk edilir. muhabbet. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. ikinci de 30. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. yüzlü. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. isteklerin gerçekleşmesi. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. Zeydin sayısal değeri 21. Talibin ve matlubun ismi alınır. cümleye eklenip mezc edilir. Ruh usulüne gelince. en kuvvetli olanlar alınır. kaza-yı hacet. Örnekte şeref ismi eksiktir. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. Sonra yukarıda geçtiği gibi.

. Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır. Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla. ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel.Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir.

.

süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır. .Ulvi ervahlar hayır amellerinde. Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet.

Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. heybet. yedili vefk Zühreye. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler. kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir. Onlu vefkin havassı. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. gaybdan haber. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. altılı vefk Şemse. Altılı vefkin havassı. zabit. Çünkü her isimden ulvi meleği. adl. konulan son adeddir. beşli vefk Merihe. celb. zühd. miftahla muglakın toplamıdır. Zabit. Gaye. Üçlü vefk Zühale. dostluk. Sekizli vefkin havassı. bereket. muhafaza. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. Vefk. mesahe. sekizli vefk Utaride. Mesahe. malın artışı. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. vefk. dıl’ılardan birinin adedidir. kolaylık. Şöyle de beyan edilebilir. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler. Beşli vefkin havassı. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. birleştirme. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. boyu ve eni birbirine eşittir. yakin. dörtlü vefk Müşteriye. Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. Her vefkde bir miftah. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. kalan sayı üss’dür. Adedi vefklerin tanzim usulü. mesahe ile vefkin toplamıdır. Üçlü vefkin havassı. muglak. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. heyecan. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. hayrın devamı. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür. muhabbet. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. Adl. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır. vefa. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. kalbi ve nefsi arındırma. Miftah. Yedili vefkin havassı. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. gaye ve asl vardır. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. Vefk. vefke konulan ilk adeddir. Bazıları da. Vefkin üssünün bulunması usulü.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. Dörtlü vefkin havassı. Muglak. . miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır.

Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. Bu huruf on harften oluşmuş. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm. İmam Gazali buyurur ki. Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş.Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir. hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. Yine Süleymanın hateminde olduğu. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım. Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. . Ben derim ki. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. Ona bu vefki sordum. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır. Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur.

tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. Müfredat ise şer. . elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir. Müzdevicat. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. İkisi ayaklarının altına konulur. Müzdevicat bütün hayır. Zor doğumun kolaylaştırılması. aksi halde amel nakıs kalır. müfredatsa yirmi beş kere. bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. Tamamının havassından. zarar ve benzeri amellerde kullanılır. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. Değerli mal ve metanın muhafazası. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa.Sonra demiştir ki. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. Muhabbet ve sevgi. bu vefk. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. Müfredat. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur.

o kimse sıvazlayana tabi olur. 12 tanesine dal harfi. sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. büyük bir kendir parçası alınır. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. 12 tanesine de ha harfi yazılır. bir yüzü altınla kaplanır. gönlü ona akar. 12 tanesine ba harfi. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. bir defa da azimet okunur. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. Bu levha üstte taşınırsa. telif. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. Tehyic için. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. Bütün halkın gözüne şirin görünür. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur. taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. Sonra ikinci . müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır.Ayat: Ülfet için. Muhabbet. Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. Muhabbet ve telif. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. 12 tanesine vav harfi. atf. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur.

Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur.dört parça alınır. bir defa da azimet okunur. bir defa da azimet okunur. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir. Ayet 5. Ayet 6. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur. Ayet 1. Ayet 2. Ayet 3. her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir. Ayet 7. Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil. Ayet 4. bir kere de azimet okunur. . Amel biter bitmez davetine cevab gelir. muhakkak tevfik Allahu tealadandır.

Ayet 10. Ayet 12. Azimet. Ayet 11. Ayet 9.Ayet 8. . Ayet 13.

Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. . Ayet. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak. Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. Ayet. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir.Kaza-yı mesalih için. üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. kamer eksilmeye başladığında. Ayet. Ayet. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir. Balık avını kolaylaştırmak için. Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. Kulunca şifa için. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir. bozuk bir yumurta alınır. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur. üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Ayet. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. bıkkınlık da gelmez. kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. Bir zalimin evini harap etmek için.

zararı ulaşmaz.Dedikodu yapanların. kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Ayet. cam bir kap içerisine bu vefk misk. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. Ayet . Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. Bağlıyı çözmek. kötü konuşanların dillerini bağlamak. zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır. Dört tarafına da dört . Azimet.

Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. Çocuk ağlamasının men’i için. ser bir tahta parçası alınır. Ayet. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. Ayet. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. ayet üç kere okunup çivi çakılır. Ayet. üzerine vefk harfiyen yazılır. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. Baş ağrısının teskini. . vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. Sihiri ve bağlıyı çözmek. bağlılıktan doğan zarar izale olur. hali rahatlığa dönüşür. Diş ağrısının teskini için. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Ayet. Ayet. Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır.büyük meleğin ismi yazılır.

vefk bir kağıt üzerine yazılır. Azimet. Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. Kaçanı geri getirtmek. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur.Kaybın durumunun bilinmesi. Ayet. Ayet. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. taşın altına konulur. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. Yılan ve akrep zehrinin def’i. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir. o kimsenin acısı da sükunet bulur. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur. Ayet. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. . etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. Kayıbı getirtmek için.

Ayet. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır. esir taşırsa azad olur. bu vefk. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur. müfredat. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. Ayet. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. Sonra hasımın dengine oturulur. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. Ayet. göçer gider. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. Ticari mekana müşteri celbi. O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. Eğer mahpus taşırsa halas olur.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. Müfredata gelince. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. oradan uzaklaşır. Azimet. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. Sıkıntı ve kederin izalesi. . Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. vefk. Kadınların kanamasını gidermek. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır.

Ayet. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder. Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir. Üzerine aşağıdaki ayet okunur. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur. . Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır.Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir. müfredat. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. müfredat. Facir bir kadında kanama oluşturmak. Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır. müfredat. Zalimin evini harab etmek için. Ayet.

gülerse hasettendir. Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. Ayet. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. hiçbir yere de gidemez. müfredatın beş harfi. Siyah eşek semerine asılır. cavi ve kizbereyle buhurlanır. Ayet. ağlarsa tabiattan. Eğer saraya tutulursa isabettir. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur. müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur. seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır. Hastanın hastalığını tesbit. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. Muhabbet ve tehyic. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. Perşembe günü bir yumurta alınır. Ters müfredat hurufu. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır.Bir zalimin azli için. . Esma. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban.

Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. Esma. Hakim. Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. Vefk. müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur. . Unutturmak için. kadı. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. sevgilisini unutur. İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. Ayet. Azimet. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir. Kehf suresinin evveli. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. dili bağlanır kalır. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır.Ayet.

müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir. Ayet. yerinde duramaz olur.Uzaktan birini celb için. . Vefk. Azimet. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. çarçabuk gelir. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa.

Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. Ayet. mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. eğer barid hummaysa. Altına da aşağıdaki ayet yazılır. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır. bir pide alınır. Azimet. Ayet. Mahpusun kurtulması için. Hummanın izalesi. sevgi ve muhabbet için. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur.Sulh. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur. . Müzdevicata gelince. muhabbet için. Vefk. müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. aralarında düşmanlık hasıl olur. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. Ayet. Eğer humma ateşli hummaysa. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak.

Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. gözlerine şirin görünür. hadi ve vedud isimleri okunur. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. 400 kere de beduh ismi okunur. Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. üzerine 400 defa vedud esması. kesin bir sevgiyle matlubu sever. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. ikiye bölünür. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. İnce bir kağıt alınır. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. İnsan. bir fındık veya badem alınır. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. asılı durdukça düşük olmaz. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. . Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. Her harfin yazılması esnasında. sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Karı koca arasında muhabbet. Bu testiden her su için matlubu sever. Sonra dairenin ortasına okunur. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse. Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. Cuma veya Pazar günü.

Beşli vefke gelince. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur. dikkat et büyük sır bundadır. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. şerlerden emin olur. müzdevicat bir kağıda yazılır. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. eza ve zararın def’i. kafirun suresi. Bunlar afetlerden muhafaza. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır. nefret eden kalbleri ısındırmak. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . Bu levha üstte taşınırsa. Ayet. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. kamer şerefte olursa daha hoş olur. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. felak ve nas sureleridir. Azimet. sıkıntı ve kederi gidermek. bir eve konulursa orada hayır çok olur. Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. Yazım vakti. sözün geçerli olması ve benzerleridir. bereketi ve ticareti bol olur. cin suresi. bu vefkin havasları çoktur. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur. Kalafil-i hamse. ihlas suresi. Dörtlü vefke gelince. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. izzet ve kabul. Sonra ud.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için.

çocukların ahlakını güzelleştirme. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar. kaza-yı hacet. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. anlayış ve zekanın ziyadesi. celb. Ud. orası harab olur. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır.zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. Üzerine 65 defa aynı isim okunur. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur.Üssü altmıştır. havassı çoktur. Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. muhabbet ve telif. maksada ulaşma. Altılı vefke gelince. akd-ı lisan. belaları def’. Bunlar. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar. leban. boyun eğer ve münkad olur. Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . sevgi ve kabul. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. Bu vefk. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse. 65 defa da Deyyan esması zikredilir. Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir.

istikamet ve izzet. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. havassı gayet çok. kaza-yı hacet. Bunlar. kuvvet ve bereketin artması. sonra zaferan. misk. Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine. çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur. zaferan ve gülsuyuyla yazılır. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır.Üssü 105’tir. şerrinden emin olunur. Sekizli vefke gelince. ilim tahsili. Halktan herkes ona uyar. Bunlar. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. huyu güzelleşir. misk ve kafurla buhurlanır. Bu levha bir kap içerisine konulur. Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. zeka. makam ve kabul. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa. alim ve kavi esmaları okunur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . faydası çoktur. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. sözüne ve fiiline tabi olur. Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. fesahat ve muhabbet. hafıza. heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir. kabul ve benzeri konulardadır. mal ve izzet. Yedili vefke gelince. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır.

Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. hakim. etrafına da hakem. afetlerden. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. hak. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir. ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar.Üssü 252’dir. üzerine gül suyu konulur. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. kendisi makbul olur. Bu vefk yazılır. hannan. Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. marifet ve hikmetle dolar. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. gül suyu ve miskle yazılır. taşıyanı her gören sever. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner. kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. Dokuzlu vefke gelince. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. sözü geçerli. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. hasib. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . onun sözüne karşı gelmez. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır. hamid. Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. Taşıyan evliyaullahtan olur.

göze hoş görünen. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. fazlı büyüktür. Vefk. iki hasım arasını sulh. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur. Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. alımlı. izzet ve ikram gösterir. cavi ve anberle buhurlanır. bir haceti olsa yerine getirir.Üssü 360’tır. bütün halkın gözüne şirin görünür. Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. kaza-yı hacet. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. düşmana galebe. Taşıyanın kadri yüce olur. inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. bütün işler kendisine kolaylaşır. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. izzet ve makam. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. Harun reşidin. Bu vefkin açıklaması çok. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır. muhabbet. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder. her gören sever. Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. kabul. . her gören onu sever. Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar.

Kadr ve Zilzal sureleri okunur. Onlu vefke gelince. Üzerine yedişer kere Duha. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et. Allah bizi hidayete erdirsin. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir.Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur. Bunun değerini bil. hali keşf olup gösterilir.

kurşun. demir ve kalay’dır. bakır. Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. maksada erişmek.Üssü 395’tir. muhakkak bu büyük bir hazinedir. Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. bunu iyi sakla. bu kadarı da kifayet eder. havassına gelince. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır. hileden emin olmak. Kaza-yı hacet. Zehirin def’i için. Matlub aşkından yanıp deli divane olur. gümüş. altın. gam ve sıkıntının dağılması. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır. Burada bunun uygulaması tamamlandı. dönüş ve varış O’nadır. . Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. gönlün ferahlaması. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. Bu madenler.

İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. davetler ve istihdamatın kısımları. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur. asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir. Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır.Üçüncü bölüm Esmaların. Vefk. Hadime tevekkül edilirse. bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. ayetlerin esrarı. ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur. . Üçüncü kısım. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse. Vefk. esmanın esrarı. Muhabbet için. üzerine 66 defa Allah ismi okunur. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. İkinci kısım. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için. Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir. aşağıdaki vefk.

Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur. Güzel bir kokuyla. Yüz kere istigfar çekilir. Vefk: . Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir.Yine kaza-yı hacet için. said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. abdest alır. bu isim 4256 defa zikredilir. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde. Davet. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir. imkan dahilinde salatu selam okunur. iki rekat namaz kılar.

İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur. ebcedle kendi ismi hesaplanır. Bu nurları toplayan. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: . Ali ismine uygun esma ali esmasıdır. Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur. basit ve vedud esmalarıdır. sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. Muhammed ismine uygun düşen esmalar. her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki.Bu vefki iyi koru. Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir. Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

Bereket için. Ayet: Zorlukların kolaylaşması için. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. 62 kere ya Hamid. 109 kere ya Hannan. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. 68 kere ya Halim. zorluklar kolaylaşır. kamer batteynde iken. istenilen şey o kimseye bağışlanır. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve . 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. Ayet: Başarı ve zafer. 156 kere ya Kayyum. kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır. arzu edilene ulaşılır. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Gam ve kederin izalesi. Namazı müteakib 11 kere ya Hu. Ayet: Kabul ve izzet için. Ayet: Kaza-yı hacet. saadet ve murada ulaşılır. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. sevinç ve mutluluğun ikamesi için. Kapılar o kimseye açılır. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. 78 kere ya Hakim. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder.defa da ya Ahir esmaları zikredilir. kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır.

kamer tarfe menziline girdiğinde. Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Gam ve kederin izalesi için. Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için. kamer zübre menziline girdiğinde. nimet bol ve devamlı olur. Selamdan sonra 90 kere ya Melik. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. Ayet: Kabul bulmak için. kamer ‘ava menziline girdiği zaman. Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. . Ayet: . Ayet: Taleb için. kamer cebhe menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. büyük makamlara ulaşılır.kabul sahibi olunur. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur. kamer surfe menziline girdiği zaman. kamer semak menziline girdiğinde. Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine.

Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır. kamer gafr menziline girdiği zaman. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. istenilen murada ulaşılır. Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir. düşman mağlup olur. kamer şevle menziline girdiği zaman. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse. Ayet: Riyaset ve makam için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Başarı ve hidayet için. Sonra 156 kere ya Kayyum. Ayet: Rızkın çoğalması için. 110 kere de salatu selam okunursa. Ayet: . kamer zebana menziline girdiğinde. Selamdan sonra 131 kere ya Selam. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer iklil menziline girdiğinde. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.Korkulandan emin olmak için. kamer kalb menziline girdiği zaman.

Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. heybet sahibi olunur. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır. Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. Ayet: Düşmana zarar vermek için. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. söylenen her söz geçerli olur. Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman. kamer nu’ayim menziline girdiğinde. Heybet ve sebat için. şanı yüce olur.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. kamer zabih menziline girdiğinde. Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Sözün geçerliliği için. Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için. Ayet: . Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer bela’ menziline girdiğinde. kamer celde menziline girdiğinde.

Ayet: Düşmana galebe için. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. hali düzelip ıslah olur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır. kamer reşad menziline girdiğinde. Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. cezasını çeker. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Vefk: Dua: . Ayet: Kaza-yı hacet için. O kimsenin sözü geçerli olur. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman. Ayet: İzzet ve heybet için.Zalimi kahr için. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir.

Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir.Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. Dabbe. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir. muglakı ve ism-i şerif vardır. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. Sonra üç defa dabbe okunur. bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. 111 ve 1111 adedlerine tekabül eder. adedi 11. Bunun dabbesi. bu isim anahtar olarak adlandırılır. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir.

Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse. istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur. iki rekat namaz kılınır. 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. Sağ salim yurduna döner. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. bir ordudan tarafa serpilirse. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. ona karşı zafer bulunur. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur. Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse. Azimet: . Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur.Sonra bilmek gerekir ki. Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder. Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. Bir toprağa 11 kere okunur. düşman mağlun olur. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. Her kim Hz. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. o ordu bozguna uğrar. Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. iki rekat namaz kılınır. iki rekat namaz kılınır. bir defa da aşağıdaki dua okunur.

Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız.Her kim aşağıdaki vefki yazar. zalim ve hasid giremez. Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa. cin ve hayvan şerrinden emin olunur. Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur. etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur. Vefk: Dua: . meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur. ins. Sihir ona isabet etmez.

aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır. Bir cevher ya da bir yüzük verir. sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. Hadim fermanı verir. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti. ferman avuçta tutulur. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur.Mahsulün bereketi için. Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. bereketi de açıkça görülür. Fasih bir dille selam verir. Riyazet müddetince buhur. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü. elini bana uzat. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. Sonra hadim. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. Sonra hadime. edeb ve huşuyla selamı alınır. isteğin ne olduğunu sorar. Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. Vefk: .

Hadim gelir. bir defa da aşağıdaki davet okunur. ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir. Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır. Yetecek derecede nafaka verir. Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. Davet: .Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur.

.

okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. . on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir.Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber. o iki kişi hemen o an birbirine dost. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. araları da ıslah olur. Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır. dört yüz kere vedud esması zikredilir. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için. Buhuru haşeb-i işrak’tır. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. on kere besmele.

aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir. Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki. Vefk: Ayet: . bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. bu esma adedi teksiriyle.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa. Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür. Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur. aşağıdaki vefk yazılır.

tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur. Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için. Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre. Ayet: Kasem: . Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur.Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. 400 kere ya vedud. Arabi ayın sonunda. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır.

Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur. sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur. .

bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider. bir kağıt üzerine. Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur. arzu olunan şeyleri yerine getirir. Gam ve kederin izalesi. Bin defa Fatiha suresi okunur. okuma esnasında cavi buhur edilir. İstihdam-ı reyhan. yerini sevinç ve rahatlama alır. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür.İrsal-i hatif. Sayımın bitiminde hadim gelir. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. her seferinde tevkil yapılır. Vefk: . selam verir. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. Dua: Muhabbet için. Bu hadim. Selamı alınıp hacet söylenir. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. Ağzı balmumuyla kapatılır. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur. O da.

yirmi bir parça kağıt alınır. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır. Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır. El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır. Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur. bu gerçekleşince okuma bitirilir. Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır. . Dua: Muhabbet ve celb için. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır.Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır. Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. Peygamber SAS ve dört halifeye.

Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur. öğle. Leban-ı zeker. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah. kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. sevilen kimsenin gözünde büyümek. istenilen her şeye ulaşmak için. Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi. ikindi ve akşam namazlarından sonra .Tılsım: İtaat tılsımı. onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır.

arzu edilene ulaşılır. Esma: Salat: Davet: . Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir. yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur.18 kere. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman. Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. önce aşağıdaki salat okunur. Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir.

.

Hayır ve şerden bütün istekler için. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. Üç gün bu uygulama tekrarlanır. şerre aitse kara fülfül buhur edilir.Muhabbet için. Kasem: İsraf: . Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. Bütün işler için. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. Hadimler.

güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. yuhubbinehum yazılır. eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. İstihare-i kaşif için. Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir.Aşk veya sevdayı unutturmak için. Kağıtlara bakılır. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır. o işe devam edilir. üç tane hurma alınır. Cuma günü sabah namazından sonra. Celb için. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. üçüncüsüne. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Etrafına da maşukun ismi yazılır. zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. bir daha asla hatırlamaz. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap. İkincisine. kehubillah. Ayet-1: . Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. cavi ve leban-ı zeker konulur. Tanzim: Şekil: Muhabbet için. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. içinde su olan bir kase içine konulur. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. iki parça kağıt alınır. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. bir gece yıldız altında bekletilir. Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. bir cam kap içerisine misk. Şekiller. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse.

Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. Ayet: Kulunç. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur. Vefk: .Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için. aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir. çiçek. cüzam ve alaca hastalığı için.

halis zeytinyağı ve sirec konulur. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur. aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır.Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku. endişe. gam. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. Ayet: . şifa bulunur. keder. delilik. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için.

Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur. Ayet: Vucutta çıkan yara. Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır. unutturmak için. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz. ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. Ayet: İrsal-i hatif için. Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. Tılsım: Ayet: . yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır.Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. Ayet: Kara sevdadan kurtarmak. çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur.

Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir. aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır. 313 kere istigfar. zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Sonra iki rekat namaz kılınır. Bir dala asılır. bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. Bütün işlerinde başarılı olur. ikinci rekatta Nasr suresi okunur. Vefk: Davet: Halk içinde kabul için. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. üzerine yedi gece. Perşembe günü birinci saatte misk. aşağıdaki vefk. 313 kere de salavat getirilir. Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. Vefk: .

İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. abdest alınıp iki rekat namaz kılınır.İstihare için. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için. Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. Kasem: . Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur. her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur. Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır. iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. gece yatmadan önce. hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir.

yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. matlubun elbisesinden bir parça alınır. Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. Dua: . yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur. ikinci rekatta Tin suresi. yastığın altına konulur. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. Harflerin ortasına matlubun ismi. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır.İhlas suresiyle celb. üçüncü rekatta Kadr suresi. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir.

Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. o köpek zarar veremez. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır. Ayet: Kaza-yı hacet. Vefk: Ayet: . Bu. Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur.Köpek ısırmasının men’i.

sekiz kere Talak suresi okunur. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. yedi tane hurma alınır. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için. iki rekat namaz kılınır. Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur. aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur. isteği yerine getirir. Ayet: . Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için. Ayet: Rızkın kolaylaşması için.İstenileni kabul ve elde etmek için. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur.

Zenginlik için. . sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder. Bütün halktan önde olur. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. zenginliği her göreni şaşırtır.

istenilen her iş için. istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur. Her ne istenilirse yerine getirilir.Üçüncü bölüm Bazı kasem. Kasem: .

arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır. Bu kasemin çok büyük havassı vardır. Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır.İbtida-i azaim kasemi. Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir. bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir. Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir. Kasem: . Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir.

Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti. şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır. Azimet: . Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu. bütün ameller için üç kere okunur.

.

sandolos sakızı. meshatir-i hindi ve kartam danesidir. hüdhüd tüyü. yer altındakini bilmek. hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. hadim mumu. domuz kılı. bu davetin buhuru leban-ı zeker.Süleymanın sevk azimeti. cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu. Davet: . bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti. Davet: Define bulmak. Azimet: İsm-i azamın daveti.

Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur. Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden . yedi gün riyazet yapılır. kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti.Rızkı kolaylaştırmak. her gün sabah namazından sonra üç kere okunur. Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur. Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir.

bu uygulama yedi gün tekrar edilir. Dördüncü gün. aşağıdaki esma. Bir memluk. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. onlardan ahit al ve isteğini söyle. Sonra uyunur. kuru üzümle iftar edilir. Buhuru güzel kokulu olanlardır. Esmaların okunmasında devam edilmesi. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. İblis ve ordusu sana görünür. Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. Sonra memluk gider. üç defa bu esma okunur. kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. Ertesi sabaha oruç tutulur. cemacim ve temrahana buhur edilir. Avn-ı mu’in istihdamı. Esma: İstihdam-ı iblis. Leban-ı zeker. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. İstediğini yerine getirirler. Esma: . Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. istenileni gerçekleştirir. zaferan. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. talebin gerçekleşmiş olur. Yatsıdan sonra okumaya geçilir. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. hadim gelip uykudan kaldırır.geçenler öğrenilmek istenildiğinde. hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır. baş iki dizin arasına alınır. esmaları okumaya devam edilir. halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. Yastığın altına konulup uyunur. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması.

aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur. Arzi müluk. Salı. Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır. İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir. hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda.hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur. Kasem: . Hısn-ı meni’a. Azimet: Fayda. Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır. Hatime.Avn-ı muti’ istihdamı. tıbb-ı ruhani. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir.

eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır. bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir. İsraf: Önemli bir fayda . Yazma. Şeyh arif billah. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir. Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin . Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak.mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır. Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır.Fayda .ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için. Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine.

8. kuzey. 12. 6. Rical-ı gayb. güney ve bukna. Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir. 5. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. 10. Esma: . o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. Mekkede sakindir. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. kameri ayın 7. batı. 11. 14. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler. Alem sekiz cihete ayrılmıştır. bunlar. 9. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. yebrut. doğu. 4. 1.ibni Arabi KS buyurmuştur ki. kutub gavsdır. eysan. 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. 3. 2. Taharet-i kamile üzre. bedid. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir. 15. Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir.

Azimet: .muhabbet için. aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır. Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur.Fayda. aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir. Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için.

Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur.Fayda .ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için. aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır. Vefk: Azimet: . bağlılık çözülür.

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

Fayda – uyuz için. iyileşir. her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir. Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. üç tane söğüt yaprağı alınır. Azimet: Fayda – humma için. uzaklaşır. Azimet: . ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir. aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur. Humma zail olur. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur.

Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur. bir daha da geri dönmez. Azimet: Fayda – humma için. aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır. Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: . Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır.Fayda – humma için. üç tane hurma yaprağı alınır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider. Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur.

Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur. sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır. Tılsım: Azimet: . uzaklaşır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için.Kağıt üzerine yazılacaklar.

hastalık zail olup iyileşir. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır. gecenin üçte biri kala kalkılır. Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme. Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz.Fayda. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer. Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet.ateş basması için. Salat: . Esma: Fayda – cinsel kuvvet için. İki rekat namaz kılınır. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır. Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa.

Gözdeki küllenmenin izalesi. Tılsım: Fayda . Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır. aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır. Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. o mekanı terk ederler. Haşerat kapıdan çıkar gider. Vefk: Huruf: . Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır. Azimet: Fayda – sivrisinek. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır.karine için. aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır.

Üzerine s.Esma: Fayda – baş ağrısı için. 101 . yeşil bir yaprak alınır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->