Kenzü’l-zeheb

fi İstihdaru’l-müluk ve’l-cinn Birinci cilt

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismillahi’r-rahmani’r-rahim

‫الحمد ل حمدا كثيرا يوافى نعمه و يكافئ مزيده . و اشهد ان ل اله ال ال وحده ل شريك له‬ ‫شهادة ينال قائلها الشرف العظيم و العزة الجسيم يوم البعث والنشور . و اشهد ان سيدنا و نبينا‬ ّ ‫محمدا عبده و رسوله كنز العلوم والسرار و سيد النقياء والبرار صلى ال تعالى عليه و سلم و‬ . ‫على أله و صحبه ذوى المفاخر العلية و السرار الجلية‬
İlimlerin en lezzetlisi ve yücesi, maksadların en şereflisi ve ulvisi; esma ve hurufun esrarının ilmidir. Bu ilimle ulvi ve süfli alemlerin sırlarına vakıf olunur. Ruhaniyetin ervahları müşahede edilir. İstenilen şeyi elde etmeye muktedir olunur. Tıbbın çaresiz kaldığı aşk, delilik ve benzeri güç hastalıkların iyileştirilmesi elde edilir. Mazlumları zalimlerin elinden kurtarma, uzaktaki eşyayı görme, uzakta olanı getirme, yakın olanı uzaklaştırma, nefret edenleri birleştirme, gizli olanları ortaya çıkarma, hayrı celb ve zararı def’ etme ve bunlar gibi sayılayamayacak hususu gerçekleştirme bilgisine ve gücüne sahip olunur. İmam Gazali, Ebu’l-abbas Buni, Sabit bin Kurreti’l-harai, Ebi ma’şer Belhi, Ebubekir Harzemi, Halef bin Yusuf Desmesani, Selim bin Sabit Bagdadi, bir çok büyük ulema ve şeyh bu konuda eserler telif etmiştir. Bunlardan birçoğunun kitablarını mütalaa ettim ve esrarına şahid oldum. Allahu teala, bu esrar ve bereketin içinde toplandığı bir kitap hazırlamamı bana ilham etti. Salih kimselerin hakkımdaki dualarını umarak bu kitabı hazırladım. Bu küçük kitapta çok büyük faydası olan şeyleri topladım. Kitabı mukaddime, üç bölüm ve sonuç olarak düzenledim. Mukaddime; bu ilmin fazileti, şartları ve uygulaması hakkındadır. Birinci bölüm; harflerin esrarı hakkında, ikinci bölüm; vefklerin, bilhassa İmam Gazalinin üçlü vefki hakkında, üçüncü bölüm; esma-yı hüsna ve Kuran ayetlerinin esrarı ve havassı, hakkındadır. Sonuç; ruhani tıb, hesaplama kuralları, davetler ve çeşitli havaslar gibi bir çok muhtelif faydaları içerir. Ve ben bu kitaba, Cevahirü’l-lema’at ve istihdarü müluki’l cin adını verdim. Allah kıyamet gününde bunu bir kurtuluş sebebi yapması dileğiyle, amin.

Mukaddime Bu ilmin fazileti, şartları ve uygulamalarının beyanı Bilmek gerekir ki; hikmet, sabunun elbiseyi yıkadığı gibi nefsleri zulmani tabiatın kirlerinden temizler. Nefs, hikmeti öğrendiği zaman alem-i ervaha iştiyak ve özlem duyar, fani olan cismani şehvetten kalıcı olan nefse yönelir. Şehvetin zincirlerinden kurtulur. Yine bilinmelidir ki; bu ilmin sahipleri, ilmin lezzetiyle kudretin şerefini bir araya getirmişlerdir. Çünkü bu ilimle ulvi ve sufli alemlerin esrarına vakıf olunur. Ruhanilerin ervahını müşahede, onlarla konuşma ve kaynaşma mümkün olur. Güç ölçüsünde bütün işlerde tasarruf edilir, tabibleri bile çaresiz bırakan felç, cüzam, delilik aşk gibi tedavisi zor hastalıklar iyileştirilir. Nefret edenlerin ve düşman olanların arası birleştirilir. Rabbe’l-aleminin birleşmelerine rızası olmadığı kimseler tefrik edilir.

Ervah vasıtasıyla, olacak olan olaylar önceden bilinir, zararından korunulur. Bilgisi gizlenilen sırlar keşfedilir. Mazlumlar, zalim kimselerin elinden kurtarılır. Bütün bunlar, Allahu tealanın salih kullarına ilham ettiği esma, ayet ve hurufun sırlarının bereketi ve esrarıyla gerçekleşir. Bu, edu’ni vestecib lekum ayetindeki va’adin ve duanın hakikatinin onların indinde gerçekleşmesidir. Bu ilimle amelin, yerine getirilmediğinde yapılan amelin gerçekleşmeyeceği şartları vardır. Çok olmasına rağmen yirmi yedi şartla beyan edilebilir. 1- Cezm, amelin neticesinden emin olmaktır. Çünkü her kim bu ameliyelerden birini uygular sonra da şüphe duyarsa a ameliye fayda vermez. Hz. Peygamber SAS buyurmuştur ki; ud’u Allahe ve entum mukinun bil-icabe. 2- Bıkkınlık ve usanç olmaksızın hizmette sebat; bir isim veya bir vefk üzre çalışan bir kimse bir netice ve fayda elde edemezse uygulamadan vaz geçmemesi ve geri dönmemesi gerekir. Çünkü cehd eden elde eder, her çalışan da faydasını görür. Bu ilmin talibi yalu, aşığın yolu gibidir; Aşık talebinden vaz geçerse sevgiliye ulaşamaz, devamlı talebi üzre yürürse her ne kadar uzak olsa da sevgiliye ulaşır. 3- Sır, gizlilik; yapılan her amelin muhakkak boş bir mekanda yapılması ve kimsenin görmemesi gerekir. Ne yapıldığını ve nasıl yapıldığının hiç kimseye söylenilmemesi gerekir. Rivayet edilmiştir ki; hacetlerinizin gerçekleşmesi konusunda gizlilikle yardım isteyiniz. 4- Takva; haram yemeyi, halka eziyeti terk, hatta eziyet ihtimalini dahi terk etmek gerekir. Yalanı, gıybeti, kovculuk ve çekiştirmeyi bırakmak lazımdır. Sıdk üzre olmak, halka merhamet ve şefkat nazarıyla bakmak gerekir. 5- Şer’e muhalif ve şüphe uynadıran isteklerde ruhanilere müracaat etmemek gerekir. Çünkü buı tür amel ve istekleri yerine getirmezler. 6- Tahkir edici, istemi ve gerçekleşmesinde tahkir bulunan şeyleri istememek ve kullanmamak gerekir. Çünkü bu onlara ihanet ve hukuklarına saygısızlıktır. 7- Nefsi arındırmak; dünyevi işlere ve fani şeylere yönelmemek gerekir. Nefsin arındırılması yüce mertebeleri kazanmaya sebeb olur. 8- Teşhis; muhabbet ya da tefrik veya diğer ameliyeleri isteyen şahısları iyi tanımak, şeklini, rengini, boyunu posunu iyi bilmek gerekir. Bu şekilde bir tanıma ismini ve ana ismini zikretmenin yerini alır ve daha evladır. 9- Yazma vaktine dikkat etmek gerekir. Hatadan ve yanlıştan uzak durmak lazımdır. Yazma esnasında öfke, sinir, korku, üzüntü, aşırı sevinç, hüzün, ağrı sancı gibi haller yazan kimsede bulunmamalıdır. Nefs ve sıhhat itidal üzre olmalıdır. 10- Ruhani davetleri için okunan azimetler ezberlenmelidir, bakarak, kağıttan veya kitaptan okumak yeterli değildir. Okuma esnasında kalb huşu içinde ve okunanla ve matlubla meşgul olmalıdır. Tam yoğunlaşmalı, dikkatin başka yönlere yönelmesi engellenmelidir 11- İcazet; kendisine bağlı olunan bir şeyhten veya alimden telkinle bu konuda izin almak gerekir. 12- Yıldızların münasebetini ve vakitleri bilmek; her ameli uygun olan kendi vaktinde yapmak gerekir. Sultanlar indinde kabul, define çıkarmak, sanat ve ziraatın ıslahı, dil bağlamak, tılsım çözmek gibi bütün bu ameller kamere mensuptur. Define çıkarmak, kalblere teshir, ruhi hastalıklara mübtela etme, dil bağlamak gib ameller Utaride mensuptur. Muhabbet, tehyic, nikah ve benzeri amellerin hepsi Zühreye mensuptur. Heybet, şan şeref, mülk, makam, mertebe, servet, altın elde etmek ve bunun gibi ameller Şemse mensuptur.

şirinlik ve benzeri ameller Müşteriye mensuptur.Tefrik. bunun için saatlerin süresi her zaman aynı değildir. . Yapılacak her amelde amelin türüne göre vaktini iyi seçmek ve ona göre yapmak lazımdır. 14. 16. 13. Saatler içinde yaşanılan bölgedeki güneşin doğuşuna göre değişir. Saat cetveli Bu cetveli kullanma usulü. şehvet ve uyku bağlamak gibi ameller Zühale mensuptur. 15. o vakit girdiğinde ameliye uygulanır. maden gibi her neye yazılacaksa buna riayet edilmelidir. kah ve helak gibi ameller Merihe mensuptur. düşmanlık ve buğz.Taş. yapılacak olan ameliyenin hangi yıldıza mensub olduğu bulunur.Midenin gerektiğinden fazla yemekle dolu olmaması gerekir. çıkan dakikaya göre saatler bulunur.Soğan. Hüsnü kabul. Tefrik tahrip.Hayvani besinler ve hayvandan mamül yiyeceklerden kaçınmak lazımdır. hastalandırma. içinde bulunulan gece veya gündüzün saatlerine bakılarak. Yapılacak ameliyelerde bu saat cetvellerinin kullanılması neticenin husulü için gereklidir. Bu ilmin uleması. nefret. sarımsak gibi kötü koku içeren bütün yiyeceklerden sakınmak gerekir. gece ve gündüze ait saat cetvelleri düzenlemişlerdir. harab etme. maşiyeti ıslah ve tanzim. Güneşin doğuşuyla akşam ezanın okunduğu saat toplanıp on ikiye bölünür.

Kıbleye karşı oturmak.Vefklerdeki rakamların. Kaleme. Birinin diğerinde büyük ya da küçük olmamasına. 24. 21. bedenin ve mekanın temizliğine dikkat etmek. yanlış olmamasına dikkat edilmesi lazımdır. 18. düzgün olması gerekir. madenine ve diğer şartlara da dikkat etmek gerekir. vefk veya harf olsun yazılan her şeyin işaret ettiği manaya yakın olması gerekir. hayır ve şerle ilgili bütün ameliyelerde leban-ı zeker ve temiz. Ne kadar düzgün ve güzel olursa o kadar mahbub ve makbul olur. Bunlara dikkat etmemek vefkler üzerinde kaim olan ervahı rahatsız eder. Çünkü iki salat arasındaki dua reddedilmez. o amelle ilgili kasemin okunması lazımdır. eğri büğrü ve yamuk çizilmemesine dikkat etmek gerekir.Harflerin ve rakamların mümkün olduğunca güzel bir yazıyla yazılması. olduğu üzre aslına uygun olması gerekir.17. her amelin kendine has bir buhuru vardır. kendisinde sır olan hindi kalemle yazılması gerekir 23. yapılan ameliye hangi yıldıza mensupsa o yıldızın buhuru yeterli olur demişlerdir.Ameliyeye başlamadan önce ve sonra Hz. Ancak doğru buhurla ameliye gerçekleşir. mürekkebine. Her yıldızın bir celb bir de def’ buhuru vardır.Buhur. Peygambere SAS salatu selam okumak gerekir. Ulema bu konuyu tasnif etmiştir. Okunacak salatın efdali şöyledir: ‫اللهم صل على سيدنا و مولنا محمد النبى و على آله و صحبه و سلم عدد خلقك و رضائ‬ ّ ‫نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك‬ . vefklerin boyutlarının birbirine eşit.Elbisenin. Yıldızların buhuru Bazıları. 22. Esma. 20. taze olması şartıyla kizbere buhur edebileceğini beyan etmişlerdir.Yapılan her amelde. 19. Ulemadan bazısı.Yazılanı aslına göre tertib etmek. Yazılan vefklerde de sayıların tertibi üzre yazılması. bir esmanın bir diğerinin önüne geçmemsi veya harfin önde ve ilerde olmaması. Yapılacak ameliyelerde buna riayet etmek gerekir.

kameri ayın 3. 21. Çünkü O bütün işlerin hakikatine ve akibetine muhittir.Hayra ait ameller ayın parlak olduğu zamanlarda. vaz geçilir. Bu yirmi yedi şarta uyan talibin amelleri başarıya ve neticeye ulaşır. İstihare yapılırken huzur-ı kalb üzre olunmalı. başarı ve doğruya ulaştırsın. 27. Selamdan sonra üç ve yedi defa aşağıdaki dua okunur. Hayra ait amelle Arabi ayların aşağıdaki günlerinde yapılmalıdır ki bunlar. 24 ve 25’inci günleridir. 13. iki rekat namaz kılınır. İstiharenin yapılışı şöyledir. dönüş O’nadır. Eğer sıkıntı ve darlık hasıl olursa yapılmaz. aynı şekilde ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Allah. Eğer inşirah ve ferahlık gelirse o ameliye yapılır. 16. Dua: ‫اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسألك من فضلك العظيم ان تبين لى عاقبة‬ ‫امرى فى الشئ فلنى ، فاشرح له صدرى و وفقنى لعمله، ان كان شرا فاصرفه عنى و اصرفنى‬ ‫عنه انك على كل شئ قدير‬ 26. şerre ait ameller sönük ve ışığının az olduğu zamanlarda yapılmalıdır. . 5. Kalbe doğan hal üzre amel edilir. Allahu tealanın kudretine bütünüyle tevekkül edilmelidir. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kafirun suresi.25.yapılacak ameliyenin saat gibi aylardaki uygunluğuna da dikkat etmek gerekir.İşin aslını görmek için her ameliyeden önce istihare yapmak gerekir.

Aşağıda görüldüğü gibi bast ve teksir edilir. y = 10. İstintak. Harfiye. matlub amr. her harfi tabiatına göre yazmaktır. e = 1 ve k = 20 olduğundan e k şeklinde yazılır. Misal: talib zeyd. Cümlenin Arapçası. üçüncüsü ruh usulüdür. Talib bununla istediği her ameli uygulayabilir. zeyd ve amr muhabbetle birleştirilecek olsun. ikincisi mezc. Bu cümlenin harfleri ayrı ayrı bir satırda dizilir. d = 4. Halkın çoğunun ulaşamadığı gizli hazinelerden bir hazinedir.Birinci bölüm Harflerin esrarı Bilmek gerekir ki hurufun. Adedi. Misal: zeyd > zay ya dal gibi. Hayr veya şerr amellerinden birini istediğinde. talibin ve matlubun ismini ve hacetini bir satırda bast et. Çünkü ikisi de netice ve kaseme ulaştırır. Muhtasar şekli. Üç keyfiyeti vardır. adedin toplamının harfe dökülüp yazılmasıdır. her harfi telaffuz edildiği lafza göre yazmaktır. Misal: zeyd > e k gibi. Birincisi istintak. z = 7. Misal: zeyd > seba’a – aşere. zararın definde bulunmaz bir tiryaktır. her harfin sayısal değerinin sayıların nutkuna göre yazılmasıdır. Misal: zeyd > z y d gibi. Rakami. ancak Allahu tealanın seçtiği kullarının idrak edebileceği birçok esrarı vardır. sırları celb etmede büyük bir iksir. zeyd yuhibbu amr. Sonra zimam çıkana dek onları teksir eyle. rakami. hacet muhabbet. Birçok da tasarruf etme yolu vardır ki burada kısaca üç tanesine değineceğiz. .erba’a gibi. harfi ve adedi. tplamı 21 eder. Bunların hepsinin faydası birdir. Buna misal.

Eğer galib olan tabiat ateşse ateşe atılır. Sonra çıkan harflere göre aşağıdaki gibi kasem hazırlanır: ‫اجب يا زيدائيل و انت يا عمرائيل ييبائيل و انت يا حدزائيل بحق اسم ال تعالى العظام زكى‬ ‫مؤمن شكور اجيبوا ايها الرواح الكرام توكلوا بتعطيف قلب زيد على عمر حتى يحبه حبا زائدا‬ ‫بحيث ل يستطيع يفارقه طرفة عين و ل اقل من ذلك اجيبوا و افعلوا ما امرتكم به بحق الملك‬ ‫الغالب امره عليكم يا زمشائيل‬ Sonra kasem de yazıldıktan sonra bir nar dalına asılıp uygun olan buhurla buhur edilir. havaysa rüzgar gören bir yere asılır. şekur esmaları gibi. topraksa temiz bir yere gömülür. Çıkan harflere göre esma-yı hüsnadan bu harflerle başlayan bir esma alınır. Sonra kırk defa esma bir defa da kasem okunur.Zimamın dışındaki çıkan bu bütün satırları bir kağıda yazarsın. Alınan bu harflerin hepsinin sonuna da il eklenir. kağıdın ardına da kasem yazılır. Bu da nıtk edildiğinde yani harfe döküldüğünde z m ş olur. Misal: z. Sonra çıkan üç esma yedi defa okunur. üç harf de sonundan alınır. Bundan sonra üç yüz defa esma bir defa da kasem okunarak ameliye tamamlanır. suysa deniz veya dere gibi bir yerin yakınına konulur. ş >> zeki. m. Misal: ‫زيدائيل عمرائيل ييبائيل حدزائيل‬ Sonra teksirin birinci satırının harflerinin sayısal değerleri alınıp toplanır ve nutk edilir. Bu yapılan amele hakim ruhun ismidir. mü’min. birinci satırın sayısal toplamı 347’dir. bir defa da kasem okunur. asıl satır olun birinci satırın üç harf başından. Aynı şekilde zimamdan bir önceki satırın başından üç harf ve sonundan üç harf alınır. buna il eklenirse zemşail olur. . Yazılı olan kağıt galib olan tabiate göre uygulamaya tabi tutulur. meydana gelen isim bu amelin hurufunun hizmetine hakim olan ruhun ismidir. Bu esmalar da kağıdın arkasına yazılır. Çıkan hurufa il eklenir. Kasemi çıkarmanın usulü. Verdiğimiz örneğe devamla.

Sonra zimam hariç teksir edilen bütün satırlar bir kağıda yazılır. Bazısı hayır amellerinde yazılanı talibin taşıması gerektiğini ve şer amellerinde gömülmesinin uygun olacağını ifade etmişlerdir. nutk edilir. talib ve matlubun isimlerinin alınıp mezc edilmesidir. buna ait olan tabiat da sevdai tabiattır. Cümlenin adedi kadar bu esmalar zikredilir. Mezc iki ismin birbirine karıştırılarak yazılmasıdır. Şerle alakalı ameller. Sadece kasemdeki il kelimelerinin yerine tış eklenir. Bir satıra yazılıp zimam çıkana dek teksir edilir. buna ait tabiat da safravi tabiattır. Eğer eşit çıkan tabiatlar olursa uygulayan istediği tabiata göre uygulamada serbesttir. Ateşi harflerin tabiatı hararetli ve kurudur. Çıkan her harf için. Sonra çıkan bu harfler tabiatına zıt olan harfler alınıp mezc edilir. Bazıları da demiştir ki. Eğer ameliye hastalığın veya sıkıntının izalesi için olursa uygulama usulü. o harfle başlayan esmaullahtan bir esma alınır. eğer hastalık genelse hastanın ismi alınır. Şerle ilgili bir ameli uygulamanın usulüne gelince. sonra da ateş gelir. Sonra hastanın üzerine ya da hasta olan uzva asılır veya suya konulup suyu hastaya içirilir. Havai harflerin tabiatı hararetli ve rutubetlidir buna ait tabiat demevi tabiattır. Harflerin tabiatlara mensubiyeti ve ölçüleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Mezc usulü. haceti ayrı yazarak yukarıdaki ameliyenin aynısı uygulanır. Böylelikle hastanın ismi veya hasta olan organın ismi alınıp tabiatına ters olan harflerle mezc edilir. süfli ervaha ait olup onların isimlerinin sonun da tış ile sonlanır. Muhakkak hasta esmanın bereketiyle şifa bulur. sonra toprak. Hangisi fazla çıkarsa galip olan tabiat odur. şerr amellerinde tersinden mezc edilir. biznillahi teala hastalık zail olur. Önceden açıklandığı gibi uygun buhurla buhurlanır. sonra ateş. Herhangi bir organdaysa organın ismi alınır. bütün il ile biten isimlerde ulvi ervaha aittir. tabiatlara ayrılıp ölçüsüne göre hesap edilir. harfen yazılır. Sonra birinci satırın harfleri alınıp toplanır. buna ait tabiat ise mai tabiattır. mesela zeyd ve amrı birbirinden ayırmak istediğinde. yazılanı hava tabiatına göre uygulamak evladır çünkü tabiatların önde geleni havadır. yazılı olan harfler alınır. Su harflerinin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Toprak harflerinin tabiatı soğuk ve kurudur. Hayır amellerinde olağan şekliyle.Galib olan tabiati bulmanın usulü. Çünkü hayır amellerindeki tasarruf ulvi ervahlara mensuptur. iki kişi arasını ayırmak istediğin zaman. Mesela mehmed ve şeref isimleri alınırsa mezci şu şekilde olur: ‫م ش ح ر م ف د‬ .

Yalnız hayır işlerindeki mezc sağdan sola doğru yapılırken şerle ilgili mezc tam tersi olarak soldan sağa doğru yapılır.Eğer isimlerden biri diğerinden harf olarak eksik olursa. Sonra çıkan harflerin adedince bir vefk çizilir. cümleye eklenip mezc edilir. Amellerinde Allahu tealadan kork. Hayra ait bir amelse leban-ı zeker ve kizbere biraz ud ilave edilerek buhur yapılır. Misal ilk seferde 3 defaysa. Sonra yukarıda geçtiği gibi. matlubun ve hacetin harfleri ayrı ayrı hesaplanır. Sonra talibin. Sonra hacet neyse. Bir kere de kasem zikredilir. bir kere de kasem okunur. eksik olan isim ebced-i kebirle hesaplanır. şerre aitse buhuru kibrittir. Kasem aşağıdaki örnekte olduğu gibi çıkarılır. üçüncüde 300 kere bu esmalar zikredilir. Sonra kağıdın ortasına yazılan harflerin tabiatına göre amel edilir. Yukarıda verilen örnekteki gibi teksiri yapılıp aynı şekilde uygulanır. bir satıra yazılır. Bu konuya örnek olarak zeydle amrın arası muhabbetle birleştirilecek olsun. Sonra nutk edilen bu harflerin hepsi alınıp cetvele bakılır. ikinci de 30. Vefk: . o çok büyük bir iksir. Çıkan harfler vefke yerleştirilir. Amrın sayısal değeri 410 ve nutku y ş harfleridir. yukarıdaki örnekte olduğu gibi. şerefin sayısal değeri 480’dir. Sonra bu üç ismin sayısal değerleri toplanır. yüzlü. yukarıda anlatıldığı gibi kasem çıkarılır ve bu harflerin etrafına yazılır. Bu harfler dört tane olduğundan aşağıda görüldüğü gibi dörtlü bir vefk çizilip harfler yerleştirilir. en kuvvetli olanlar alınır. Yazılan bu harflere uygun esmalar alınır. atf. Kasem: ‫اجب كذا و كذا يا فلن يا فلن بحق من قال السموات والرض اتينا طوعا او كرها قالتا‬ ‫اتيتا طاعين اجيبوا و افعلوا كذا و كذا حاجتى بارك ال فيكم و عليكم‬ Sonra vefkin etrafında yazılı olan çıkarılmış esmalar iki ismin adedince zikredilir. teshir. Talibin ve matlubun ismi alınır. Allah seni başarılı kılsın. ona göre ve ölçülü şekilde şer’i kurallara uygun olarak amel et. nutk edilir. kaza-yı hacet. galib olan tabiat hangisiyse ona göre amel edilir. adavet gibi. Böylelikle ameliyenin hizmetine kaim üç tane ervah bulunmuş olur. Üç defa esma zikredilir. şerle ilgili amelse tış kelimesi eklenir. Zeydin sayısal değeri 21. Sonra bu üç isimin adedlerinin toplamı kadar bu esmalar zikredilir. tefrik. Çıkan harflere amelin durumuna göre il ve tış takıları eklenir böylelikle bu üçünün üzerine hakim olan melek bulunmuş olur. ebcedle hesaplanıp toplamı nutk edilir. Bu harflerden fa’nın vezni daha büyük olduğu için bu harf alınıp mezce eklenir. muhabbet. matlubun husulü için bir tiryaktır. nutk edildiği zaman fa ve se harfleri çıkar. kağıdın arkasına orta kısma yazılır. Ruh usulüne gelince. Her harfin yanına esmadan o harfle başlayan bir isim yazılır. Allah seni hayırlı işlerinde başarıya ulaştırsın amin. onlu. isteklerin gerçekleşmesi. Sonra kağıdın arkasına çıkarılan kasem yazılır. her zaman onun sevgi ve rızasını gözet. Örnekte şeref ismi eksiktir. Çıkan sayılar nutk edilir ve hayırlı amelse il. Zimama kadar teksir edilir ve bir kağıt üzerine yazılır. her defasında zikir sayısı bir ondalık sayı olarak arttırılır. e k harfleridir. Köşelere harfin hizmete kaim olan ruhunun ismi yazılır. binli gibi.

Harflerin ulvi ve sufli ervahlarıyla. . Bu tür ameller buna bakılarak amel edilmesi istenilene ulaşmayı sağlayacaktır.Aşağıda her harfi ulvi ve süfli ervahının ve esmaullahtan isminin yer aldığı cetvel verilmiştir. ilgili esmalarını ve ebced değerlerini gösteren cetvel.

.

süfli ervahlar da şerle ilgili amellerde kullanılır. .Ulvi ervahlar hayır amellerinde. Allah seni başarıya ulaştırsın ve hep Onun rızasını gözet.

kuvvetlendirme gibi cim harfiyle başlayan bütün isteklerdir. En küçükten en büyüğüne kadar kareleri ve kuturları. Sekizli vefkin havassı. en ve boyuna dıl’ların adedinin toplamıdır. Zabit. gaybdan haber. boyu ve eni birbirine eşittir. dört eşit çizgiyle çizilen bir satıh üzerinde eşit bölünen karelerden oluşan şekildir. Vefkin kendi yapısına göre birer arttırılarak gidilir. kalan sayı üss’dür. gaye ve asl vardır. celb. vefke konulan ilk adeddir. Adl. süfli avanı ve ulvi hadimi çıkarılır. vefke yerleştirilmek istenilen sayı alınır. konulan son adeddir. korunma gibi vav harfiyle başlayan bütün istekler. Vefkin dıl’ılarının sayısının yarısıyla çarpılır. Vefkin üssünün bulunması usulü. Kalan sayı vefkin dıl’ılarının adedine bölünür. Gaye. Çünkü her isimden ulvi meleği. miftahla muglakın toplamıdır. vefk ilmi adedlerin uygunluğuna ve dıla’ ve kuturlarda tekrarı olmaksızın eşitliğine ulaştıran ilimdir. kalbi ve nefsi arındırma. sükunet gibi ha harfiyle başlayan bütün hacetler. Mesahe. Şöyle de beyan edilebilir. Adedi vefklerin tanzim usulü. bağış gibi he harfiyle başlayan bütün hacetler. çıkan sayı vefkin miftah hanesine yazılır. sekizli vefk Utaride. hayrın devamı. malın artışı. Eğer kesir olursa yeri son devrin evvelidir. kolaylık. mazarratın def’i gibi dal harfiyle başlayan bütün talebler. yapılacak vefkin üssü bu sayıdan çıkarılır. yedili vefk Zühreye. dostluk. Miftah. Vefkler mensup oldukları kevkeblerin tabiatına nazaran havassa sahiptirler.İkinci bölüm Vefklerin esrarı Bilmek gerekir ki. Vefk. Bazıları da. muhabbet. heyecan. İçinde aynı sayının iki defa tekrarı olmaz. muhafaza. cismin ve amelin kuvvetlenmesi gibi ya harfiyle başlayan bütün talebler. mesahe. beşli vefk Merihe. altılı vefk Şemse. adl. Altılı vefkin havassı. vefa. . Sayı koyulabildiği gibi harf de yerleştirilebilir. Üçlü vefk Zühale. izdivac gibi zay harfiyle başlayan bütün istekler. Dörtlü vefkin havassı. Bu sekiz usul vefkin bilinmesini tayin eder. dokuzlu vefkin dışında bütün vefklerin oluşturulma biçimine göre tabiata sahip olduklarını söylemişlerdir. miftahından muglakına kadar olan haneler toplanır. Vefk. Muglak. mesahe ile vefkin toplamıdır. Onlu vefkin havassı. birleştirme. dıl’ılardan birinin adedidir. Beşli vefkin havassı. Çıkan sayıdan dıl’ıların sayısı çıkarılır. muglak. dokuzlu vefk Kamere mensuptur. Yedili vefkin havassı. zühd. zabit. Onlu vefk ise flekü’l-buruca mensuptur. Her vefkde bir miftah. yakin. dörtlü vefk Müşteriye. vefkin dıl’ılarının adedlerinin toplamıdır. kesir buraya konularak aynı şekilde birer artışla devam edilir. Üçlü vefkin havassı. heybet. bereket. Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar bütün vefkler yedi kevkebden birine mensuptur. vefk. muğlakın sayısından bir çıkarıldıktan sonra dıl’ıların adedinin yarısıyla çarpımıdır.

Ona bu vefki sordum. bununla mülkünü tamamladığı rivayet edilmiştir. onu cahillerden sakla çünkü onda ism-i azam vardır. Ebu hamidin vefkinin şerhinde demiştir ki. Gazali elde ettiği her şeyi bu mübarek vefkle elde etmiştir. kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf adedi üzerine icra etmiştir. bu mübarek vefk bendedir diye cevap verdi. kendisi icad etmediği halde İmam Gazali vefki diye meşhur olmuş ve ona nisbet edilmiştir. Bu vefkin hurufu Allahu tealanın kef he ya ayn sad ve ha mim ayn sin kaf kavlinden toplanmıştır. . Bu vefki bilen ism-i azamı bilir. böylelikle dokuz gayrı mükerrer harf olur. Müstevcibetü’l-mehamid sahibi. Bu havasları Allahu teala esrarına muttali kıldığı kullarına ihsan eylemiş ve onları bununla faydalandırmıştır. Sonunda vefki bana verip şöyle tavsiyede bulundu. Burada bunlardan havassı en kuvvetli olanlarını ve en bilinenlerini zikredeceğiz. Ademin hateminde de adedi ve piramit şeklinde aşağıda görüldüğü gibi var olduğu nakledilmiştir: İmam Gazaliye ulaştığında bu vefki dörtgen haline getirmiş. Onun hizmetine girip hizmette bulundum. bir zamanlar bu mübarek vefki bulma gayesiyle memleket memleket dolaşıp yola düştüm. Üçlü vefkin tabi şekli ve yerleştirilmesi şöyledir: Aşağıda görüldüğü gibi harf yerleştirilmesi de uygumdur: Üçlü vefk. Bu vefk için meşhur ayat-ı hamseyi ( beş ayet) ortaya çıkarmıştır.Her vefkin tabi yerleştirme usulü için birçok yol vardır. Çünkü bu huruftaki ayn harfi mükerrerdir. Bu vefkin Asaf bin Berhiya’ya mensup olduğu söylenmiştir. Ona ulaşan dinine ters uygulamalarda bulunmasın. hüsn-ü kabul Allahu tealadandır. vefkin harfleriyse dokuz harften oluşmuştur. Belh’in alt taraflarına ulaşınca bir şeyhin huzuruna vardım. İmam Gazali buyurur ki. Bu huruf on harften oluşmuş. Ben derim ki. Yine Süleymanın hateminde olduğu.

Çünkü aşağıda verilecek ya da zikre geçmeyen bütün havasında. Zor doğumun kolaylaştırılması. tali’ kavs ve kamer seretandayken cumartesi günü ilk saatte üç parça kiremit üzerine yazılır. bu vefk. bu vefk için beş ayet vardır ve bunun sırrıdır. birisi de boynuna asılırsa kolayca doğum yapar. biznillahi teala kısa bir zamanda kurtulur. Müfredat. Muhabbet ve sevgi. ba dal vav ve ha harflerinden oluşan vefktir. İkisi ayaklarının altına konulur. Müfredat ise şer. bu vefk dokuz tane hurma üzerine ince uçlu bir kalemle yazılır. Tamamının havassından. Bu ayetlerden her biri kef he ye ayn sad harflerinden biriyle başlar. elif cim he zay ve tı harflerinden oluşan vefktir.Sonra demiştir ki. Sonra üzerine bir kere aşağıdaki ayetler okunur. müzdevicatsa yirmi kere ayat-ı hamse okunur. aksi halde amel nakıs kalır. Mahpus olan kimse o vefke bakmaya devam ederse. zarar ve benzeri amellerde kullanılır. velev ki çalınsa bile hırsız hemen bulunur. Müzdevicat bütün hayır. Bazı ulema her hurmaya bir vefk yazılması yerine. bir kimse hapse düşer ve kurtuluşuna çare bulunamazsa. tamamı veya müfredatı ya da müzdevicatı olsun ancak bu ayat-i hamsenin üzerine okunmasıyla tamam olur. Eğer vefk tamamıysa kırk beş defa okunur. Sonra leban-ı zeker ve maiye saile ile buhurlanır. Ayat-ı hamse: Bu ayetler vefkin amelinin sırrı ve kaynağıdır. saadet ve benzeri amellerde kullanılır. yedirilen kimse talib olan kimseyi çok ve aşırı bir sevgiyle sever. eşyanın bulunduğu sandık veya kasa ve benzeri nesnenin üzerine bu vefk yazılırsa o mal çalınmaz. her birine bu harflerden birinin yazılmasının da caiz olduğunu beyan etmişlerdir. . müfredatsa yirmi beş kere. Bu vefkle yapılan amelin kaynağı ve tasarrufudur. Değerli mal ve metanın muhafazası. Her birinin sonu ha mim ayn sin kaf harflerinden biriyle biter. Tamamı ise hem hayr hem de şer amellerinde kullanılır. Müzdevicat. Bu hurmalar istenilen kimseye yedirilirse. bu vefk Pazartesi günü ikindinden sonra bir kağıt üzerine yazılır.

Altınla kaplanan yüzüne vaktinde müfredat yazılır. müzdevicat görüldüğü gibi ters olarak aşağıdaki vefke yazılır. bu vefk iki kardeşkanıyla sağ avuca yazılır. Matluba yedirilirse aralarında çok büyük bir ülfet oluşur. atf. Tehyic için. Her 12 sine ayrı ayrı aşağıdaki azimet okunur. bir yüzü altınla kaplanır. Müzdevicat hurufunun yazılı olduğu kendirlerden dört tane alınır ve ateşe atılır. üç dirhem gümüşten bir levha yapılır. 12 tanesine ba harfi. 12 tanesine vav harfi.Ayat: Ülfet için. Matluba gidilip her ne talebde bulunulursa hiç şüphesiz yerine getirir. bir defa da azimet okunur. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 1 okunur. Aşağıda görüldüğü gibi birbirine bitişik iki üçlü vefk çizilir. Bu levha üstte taşınırsa. Bütün halkın gözüne şirin görünür. İkisi birlikte dürülür ve taşınır. telif. Sonra ikinci . 12 tanesine de ha harfi yazılır. sonra istenilen kimsenin sadrına bu elle vurulur veya sıvazlanırsa. 48 tane da küçük kendir parçası alınır. 12 tanesine dal harfi. Vefk: Sonra matlubun ve anasının adı başka bir kağıda yazılır. Üzerine üçlü vefkin tamamı yazılır. Muhabbet. Müfredatın hurufu üstte tarafa doğru olarak yazılır. büyük bir kendir parçası alınır. Diğer yüzüne de yine vaktinde müzdevicat yazılır. taşıyan kimseyi her gören ona muhabbet duyar. Sonra içinde yanan közler bulunan bir buhurdanlık alınır. Muhabbet ve telif. gönlü ona akar. o kimse sıvazlayana tabi olur. bu vefk talibin ve anasının ismiyle birlikte tereyağı ve benzeri bir yiyeceğin üzerine yazılır.

muhakkak tevfik Allahu tealadandır. Ayet 3. Ayet 4. Ayet 6. Sonra aynı şekilde dört parça daha alınıp ateşe atılır ve yirmi defa aşağıdaki ayet 3 okunur. Ayet 5. Ayet 7. Ayet 1. Sonra dörder dörder atılmaya devam edilir. bir defa da azimet okunur.dört parça alınır. . Sna ulaşan bu ameliyenin kıymetini bil. Ayet 2. bir kere de azimet okunur. yine ateşe atılır ve üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet 2 okunur. Amel biter bitmez davetine cevab gelir. bir defa da azimet okunur. Sonra büyük kendir parçaları atılır ve üzerine yirmi defa ayet 13 okunur. her biri için aynı şekilde yirmi defa sayı numaralı ayet ve bir defa da azimet okunarak devam edilir.

.Ayet 8. Ayet 10. Ayet 12. Ayet 13. Ayet 11. Ayet 9. Azimet.

Ayet. bu vefk Arabi ayın ilk cumartesi günü evvel saatte gümüş bir levha üzerine nakşedilir. nuhasa bitişik olduğu bir zamanda Cumartesi günü Zühal saatinde üçlü vefk tamamıyla çizilir.Kaza-yı mesalih için. Hastanın sağ böğrü hizasına asılırsa biznillahi teala şifa bulur. bıkkınlık da gelmez. 45 defa da aynı ayet üzerine okunduktan sonra ağa takılırsa her yönden o ağa balık gelir. Sonra üstte taşınır ve haceti olunan kimseye gidilirse biznillahi teala o haceti yerine getirir. Sonra üzerine 135 defa aşağıdaki ayet okunup o zalimin evine gömülürse ebediyen imar edilemeyecek şekilde harab olur. Bacağına ya da baldırına bağlanırsa asla yürümede yorgunluk hissetmez. üç dirhem bir kalay parçası üzerine vefk nakşedilir. Arka tarafına da aşağıdaki ayet yazılır. kamer nuhastan uzak ve sa’da yakın iken. Yolcunun seferde takviyesi ve yürüyüşünde yorgunluğun izalesi. Ayet. Bir zalimin evini harap etmek için. Balık avını kolaylaştırmak için. kamer eksilmeye başladığında. . üzerine utaridin şerefinde Zühal saatinde bu vefk yazılır. Ayet. Ayet. Etrafına aşağıdaki ayetler yazılır. üzerine 45 kere Fatiha suresi okunur. Kendir ve kizbere ile buhurlanıp sonra üzerine 45 defa aşağıdaki ayet okunur. Sonra üzerine 131 defa aşağıdaki ayet okunur. Allahın izniyle hırsız ve eşkıya yaklaşamaz. Kulunca şifa için. vefk ceylan derisi üzerine ya da ipekten yazılmış bir kağıt üzerine yazılır. bir parça kurşun üzerine vefk nakşedilir. Bu yumurta onların bulunduğu yerde kırılırsa bir daha kıyamete kadar birleşmemek üzre ayrılırlar. bozuk bir yumurta alınır. Ayet. Biribirine bitişik şekilde her harfi üçer defa olmak üzre yazılır. Allahu tealanın birleşmelerine razı olmadığı iki kişi arasını ayırmak.

Bağlıyı çözmek. Azimet. Ayet . kamer sa’ad bir zamandayken pazartesi günü ilk saatte vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa biznihi teala her kötü söyleyenin dili bağlanır. kötü konuşanların dillerini bağlamak. cam bir kap içerisine bu vefk misk. zaferan ve gülsuyuyla bilinen şekliyle lehü’l-mülk ve kavlehu’l-hak kavliyle çevrelenip yazılır.Dedikodu yapanların. vefk bir kağıt üzerine yazılır. zararı ulaşmaz. her hanenin hizasına aşağıdaki ayet bir yazılır. Yolcu veya geminin batmaktan muhafazası. Sonra yolcuya veya gemiye asılırsa batmaktan emin ve muhafaza da olur. Ayet. Dört tarafına da dört .

ayet üç kere okunup çivi çakılır. Sonra bir demir çivi alınıp elif harfinin üzerine konulur. Etrafına da ayrı ayrı harfen ayetel-kürsü ve aşağıdaki ayetler yazılır. Yine dinmezse bir sonraki harfe gidilerek harfin sayısı kadar ayet okunarak çivi çakılır. Bu suyla gusül edildikten sonra bu sudan da içilirse biznillahi teala sihir ve bağlılık çözülür. tahta yüksekçe bir yere kaldırılır. Ayet. çivi orada çakılı kaldıkça da bir daha ağrımaz. yine aşağıdaki ayet bu sefer iki defa okunur ve çivi bu harfin üstüne çakılır. Sihiri ve bağlıyı çözmek. bağlılıktan doğan zarar izale olur. vefk temiz bir kap veya leğen içine yazılır. Sonra çocuğun üzerine asılırsa çocuğun ağlaması kesilir. Diş ağrısının teskini için. Sonra üzerine temiz su konularak bir miktarı içmek için ayrılır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. üzerine vefk harfiyen yazılır. Ayet. hali rahatlığa dönüşür. Eğer dinmemişse ba harfine geçilir. .büyük meleğin ismi yazılır. Çocuk ağlamasının men’i için. Ayet. Baş ağrısının teskini. Ayet. Sonra aşağıdaki ayet bir kere okunur. Ağrı yine dinmezse cim harfine gidilir. Dişi ağrıyan kimseye sağ elinin küçük parmağını ağrıyan yerin üzerine koyması söylenir. Başı ağrıyan kimse bunu üzerinde taşırsa biznillahi teala şifa bulur. vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki ayetler yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayetler daire şeklinde yazılıp üzerine su katılarak bağlıya içirilirse bağlılık çözlür. ser bir tahta parçası alınır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. çivi elif harfine çakılır ve ağrının dinip dinmediği sorulur. Ayet.

Sonra kap kaldırılıp kullanılmak üzre güzel bir yerde saklanır. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. gümüş bir kap içerisine vefk tamamıyla yazılır. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Yılan ve akrep zehrinin def’i. Yedi gece yıldız altında bekletilir ve her gece yıldız altındayken kabın yanından 45 kere Yasin okunur. bir kere de aşağıdaki azimet yazılır. Sonra bu kağıt bir miktar leban-ı zeker ve biraz da kizbereyle birlikte ateşe atılır. Ayet. arka tarafına da ha hanesinin hizasına gelecek şekilde kaçanın ve annesinin ismi yazılır. Üzerine de 45 defa aşağıdaki ayet okunduktan sonra ağır bir taş alınıp o kimsenin kaçtığı yere. . etrafına dokuz kere aşağıdaki ayet. Üzerine 313 kere aynı ayet okunup her üç defa da ve on defa da bir kere tevkil yapılırsa matlub boyun eğip sevgisinden aklını yitirecek derecede talibe gelir. vefk bir kağıt üzerine yazılır. Kayıbı getirtmek için. Azimet. taşın altına konulur. Kaçanı geri getirtmek. Sonra üzerine 45 kere aşağıdaki bu ayetler okunur. Kağıt katlanıp yastığın altına konulur. Ayet. o kimsenin acısı da sükunet bulur. Sokulan yere bu sudan veya yağdan sürülürse biznillahi teala o zehir def’ olur. Muhakkak o kaçak Allahın izniyle geri döner. Eğer yılan veya akrep sokan biri gelirse bu kap içerisine bir miktar zeytinyağı veya temiz su konulur. Ayet.Kaybın durumunun bilinmesi. Uyumadan önce niyet edilerek ve kimseyle konuşulmadan yatılırsa rüyada kaybın durumu ayanen görülür ve akibetinde haber verilir.

gümüş bir kağıt üzerine vefk altın bir kalemle yazılır. Sıkıntı ve kederin izalesi. müşterinin şerefinde Zühal veya kamer saatinde zaferanla ceylan derisi üzerine yazılır. Eğer mahpus taşırsa halas olur. vefk. Üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur ve kükürtle buhur edilir. Kadınların kanamasını gidermek. müfredat. Ud ve mustaki ile buhurlanıp üzerine 45 kere İnşirah suresi okunur. Ayet. orada gömülü kaldıkça baş ağrısı devam eder. sol elin ibham parmağının tırnağına müfredat yazılır. Üzerine bin defa Aziz esması okunup üstte taşınırsa istenilen şeylere ulaşılır. Sonra üstte taşınırsa gam ve kederden kurtulunur.Büyükler indinde heybet ve kaza-yı hacet için. Kötü komşuyu uzaklaştırmak. oradan uzaklaşır. kalbi daralan taşırsa gönlü ferahlar ve sıkıntısı gider. Zalime baş ağrısı taslit etmek için. Azimet. Sonra şerre ait buhurla buhur edilip üzerine aşağıdaki azimet okunur. konuştuğunda o parmak yumulursa hasmı küçülüp sıkışıp içinde olanı konuşamaz hale gelir. Müfredata gelince. bir kağıt veya beş dirhem bir bakır levha üzerine yazılır. bu vefk. göçer gider. Sonra hasımın dengine oturulur. Sonra bir mekmede veya değirmen taşının altına gömülürse o zalim baş ağrısına mübtela olur. Ayet. Arabi ayın sonunda Zühal gününde ve saatinde müfredat aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir kiremit parçası üzerine sarımsak suyu ve siyah mürekkeple yazılır. Ayet. esir taşırsa azad olur. vefk bir kağıt üzerine yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet yazılır. pazartesi günü birinci saatte bir kağıda yazılıp etrafına da üç defa aşağıdaki ayet yazılır. Üzerine asılırsa biznillahi teala şifa bulur. Üzerine kırk beş kere de bu ayet okunduktan sonra iş yerine asılırsa oraya her yerden müşteri gelir. . O kimsenin yolunun üzerine veya eşiğine gömülürse. Ticari mekana müşteri celbi.

Sonra üzerine bin defa Hümeze suresi okunup hanzal ve kükürtle buhurlanır.Vefk:31 Sapkın düşmanı hastalandırmak için. . Sonra bir miktar hamam suyu alınıp kiremidin üzerine serpilir. Arabi ayın sonundaki Cumartesi günü bir kiremit parçası üzerine yazılır. Salı günü birinci veya sekizinci saatte hastalanması istenen kimsenin ve anasının adıyla kırmızı bir kiremit parçası üzerine yazılır. Ayet. Sonra bir akarsu yatağına gömülürse istenilen gerçekleşir. beyan edildiği gibi bir kurşun parçası üzerine o kadının ismi ve ana ismiyle beraber nakşedilir. Sonra etrafına aşağıdaki ayet yazılır. müfredat. Zalimin evini harab etmek için. Bir köşesinde kırmızı ipek bir iple bağlanıp 45 defa Zilzal suresi okunarak kırmızı sandal ve kükütle buhurlanır. müfredat. O kiremit oradan çıkarılmadıkça veya silinmedikçe hastalığı devam eder. Üzerine aşağıdaki ayet okunur. zalimin evinin yakınına veya yoluna gömülürse o yer harap olur. müfredat. Ayet. Facir bir kadında kanama oluşturmak. Sonra karanlık bir yere gömülürse o düşmana şiddetli bir hastalık isabet eder.

Esma.Bir zalimin azli için. üzerine müfredat ve matlubla talibin ismi yazılır. Muhabbet ve tehyic. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp leban. Ters müfredat hurufu. hiçbir yere de gidemez. gülerse hasettendir. . Sonra semerin içine saklanıp eşek mekanına geri götürülüp bağlanır. Bir kimseyi yolculuktan engellemek için. Üzerine yirmi beş defa aşağıdaki ayetler okunur. Siyah eşek semerine asılır. Ayet. müfredatın beş harfi. Perşembe günü bir yumurta alınır. Sonra aşağıdaki dua okunursa o kimse yerinden kıpırdayamaz. müfredat kül rengi bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 45 kere Ra’d suresi okunur. asılırken 25 defa aşağıdaki ayet okunur. ağlarsa tabiattan. Eğer saraya tutulursa isabettir. Hastanın hastalığını tesbit. hastanın elinin iç tarafında beş parmağın üzerine yazılır. Mülayim yanan bir ateşin altına gömüldükten sonra üzerine 25 defa aşağıdaki esma okunursa muhabbet ve sevgi meydana gelir. Sonra o zalimin evine gömülürse muhakkak bulunduğu makam ve mevkiden azl olur. Ayet. cavi ve kizbereyle buhurlanır. seferden alıkonulması istenen kimsenin elbisesinden bir parça üzerine ismiyle beraber müfredat hurufu aşağıda görüldüğü gibi ters olarak yazılır.

İsimlerin iki tarafına da türabi harfler yazılıp merenk ile buhur edilir. Unutturmak için. Ayet. dili bağlanır kalır. o kimseler bir daha bir araya gelmemek üzre ayrılırlar. İkisinin arasına ayrılmaları istenen kimselerin ismi yazılır. Azimet. İki kişi yada bir topluluğun arasını ayırmak. Sonra kara sevdaya tutulan kimse aç karna bu kağıdı yalarsa o sevdadan kurtulur. . amir gibi büyüklerden birinin dilini bağlamak. Üstte olduğu halde kimin huzuruna varılırsa hakkında hayırdan başka kötü bir şey konuşamaz. Hakim. müfredat vefki yazılıp alt tarafına da türabi harfler yazılır. Vefk. Üzerine bir kere Maide suresi okunup sonra bir mezara gömülürse. Esma. sevgilisini unutur. kadı.Ayet. Onun altına da aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınır. Kehf suresinin evveli. müfredat hurufu ters olarak kalkas kağıdı üzerine yazılır. Kehf suresinin evveli ve 25 defa da aşağıdaki ayet üzerine okunur. müfredat aşağıda görüldüğü gibi bir kağıt üzerine düz ve ters olarak çizilir.

Azimet. . çarçabuk gelir. müfredat aşağıda görüldüğü gibi kağıdın ortasına çizilir. Vefk. yerinde duramaz olur. Ayet. Dört tarafına da havai harfler yazılıp üzerine 25 kere aşağıdaki ayet okunur. Her seferinde bir kere de aşağıdaki azimet okunup rüzgar gören bir yere asılırsa.Uzaktan birini celb için.

Altına da aşağıdaki ayet yazılır. Sonra bu pide karşılaşılan ilk dilenciye verilirse mahpus hapisten kurtulur. muhabbet için. Eğer humma ateşli hummaysa. Aralarına düşman olunması istenen topluluğun adları yazılır. sevgi ve muhabbet için. Müzdevicata gelince. Sonra bunlar hastaya tütsü edilirse şifa bulur. Ayet. müfredat vefki bir kağıt üzerine yazılıp üzerine 159 kere aşağıdaki ayet okunur. Birbirlerinle kavga edip ayrılırlar. aralarında düşmanlık hasıl olur. Cumartesi günü güneş doğmadan önce üzerine müfredat çizilir. Sonra talib bunu avucunun içinde taşırsa matlubda vaz geçemeyeceği büyük bir sevgi oluşur. eğer barid hummaysa. İki topluluk arasına şer ve düşmanlık atmak. nari ve havai harfler müfredatla birlikte aşağıda görüldüğü gibi yazılır. Ayet. müfredat nari harfler ile üç parça kağıt üzerine yazılır. Ayet. .Sulh. vefki yazılıp her sabah gül suyuyla birlikte matluba içirilmeye devam edilir ve içirmeden önce aşağıdaki ayet okunursa gözü hiç kimseyi görmeyecek şekilde deli divane aşık olur. mai harflerle birlikte müfredat yazılıp tütsü edilirse humma zail olur. Hummanın izalesi. bir pide alınır. Mahpusun kurtulması için. Vefk. Vefkin etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp bulundukları mekana gömülürse. Azimet.

Cuma veya Pazar günü. üzerine yirmi defa ya Şemhina ismi zikredilir. her köşesine de o köşaede olan harf yazılır. Müzdevicat sağ avuç içine yedi kere gül suyuyla yazılır.Müzdevicat vefkiceylan derisi üzerine yazılır. İnce bir kağıt alınır. müzdevicat bir ceylan derisi üzerine yazılır. gözlerine şirin görünür. Üzerine yirmi kere Yasin suresi okunur. İnsan. Sonra bu iki parçanın arasına konulur. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder. Bu testiden her su için matlubu sever. Her harfin yazılması esnasında. beyaz bir ipekle fitil şeklinde sarılır. . bir fındık veya badem alınır. Müzdevicat bir kap içerisine yazılır. Kap içerisine su konulup o sudan matlubun yiyeceğine serpilirse. Hırsız o yoldan geçiyor olsa bile dairenin ortasında oturan kimseyi görmez. İçerisinde su bulunan bir testinin ağzına yirmi kere bu isim okunur. Bir tarafı kırmızı bir tarafı da sarımsı bir elma alınır. sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak duramaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. Kıst ve sandalla buhur edildikten sonra sarı bir beze sarılır. Hırsız ve yol kesiciden muhafaza. Üzerine dört yüzer kere müzdevicatın ismi. Sonra birine verilirse o elmayı kokladığı veya yediğinde içerisinde büyük bir sevgi oluşur. Sonra bu deri matlubun üzerine asılırsa. üzerine de 400 kere bu isim zikredilir. Müzdevicat bir kağıt üzerine iki defa yazılır. üzerine talib ve matlubun isimleri yazılır. Küçük dairenin içine müzdevicat çizilir. Sonra bir muhafazaya konulup talib onu taşırsa matlub onu büyük bir sevgiyle sever. üzerine 400 defa vedud esması. Bu bıçakla et veya meyve benzeri bir şey kesilip matluba yedirilirse. Sonra dairenin ortasına okunur. 400 kere de beduh ismi okunur. Sonra bükülüp kaynatılır ve matlubun yemeğinin içine konulursa kuvvetli bir sevgi oluşur. asılı durdukça düşük olmaz. Hiçbir zarar veremeden uzaklaşır gider. bir an bile ayrılamayacak şekilde aşık olur. Heybetli ve sözü dinlenir kimselerden olur. ikiye bölünür. kesin bir sevgiyle matlubu sever. ilk veya sekizinci saatte müzdevicat nazikçe üzerine çizilir. Müzdevicatın ismi bir bıçak üzerine yirmi defa okunur. Üstte taşınmaya devam edilirse her gören sever. Sonra üzerine 400 kere bu isim zikredilir ve bu elle istenilen kimse okşanır veya sıvazlanırsa ona tabi olur ve sever. Her iki tarafına da müzdevicatın hurufu yazılır. çölde veya korkunç bir yolda olunduğunda yere birbirinin içinde iki daire çizilir. hayvan ve ağaçtan düşüğü önlemek. hadi ve vedud isimleri okunur. Karı koca arasında muhabbet. kavlehül-hak ve lehülmülk denilir.

dikkat et büyük sır bundadır. Sonra bu levha bir masru üzerine asılırsa iyileşir. sözün geçerli olması ve benzerleridir. Üzerine de otuz dört defa kalafil-i hamse okunur. Azimet. bu vefkin havasları çoktur. Beşli vefke gelince. Dört dirhem ağırlığında bir kalay levha üzerine dörtlü vefk yazılır. Eğer bir malın içine konulursa o mal artar. müzdevicat bir kağıda yazılır. felak ve nas sureleridir. Bunlar afetlerden muhafaza. sıkıntı ve kederi gidermek. şerlerden emin olur. nefret eden kalbleri ısındırmak. cin suresi. ihlas suresi. onu her gören büyük bir muhabbet duyar. Bu levha üstte taşınırsa. Kamer yay burcundayken bakır bir levha üzerine bu vefk nakşedilir. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: . Bir çocuk üzerine asılırsa sakinleşir ve zarardan muhafazada olur. Bir bahçeye konulursa mahsulü güzel olur. bir eve konulursa orada hayır çok olur. Bu levha cebe veya keseye konulursa rızık bollaşır. Dörtlü vefke gelince. Sandalla buhur edilip üzerine bir defa Yasin suresi okunur. etrafına da yirmi defa da aşağıdaki ayet yazılır.Evde kalmış kızın kısmetini açmak için. Bunda sayılamayacak kadar çok fayda vardır. izzet ve kabul. Kalafil-i hamse. Sonra ud. leban ve sandal ile tütsü edilir ve üstte taşınırsa biznillahi teala çarçabuk evlenir. Bütün halkın gözüne sevimli ve şirin görünür. bereketi ve ticareti bol olur. Üzerine de 400 kere bu ayet okunup her yüz defa da aşağıdaki azimet okunur. Perşembe günü birinci veya sekizinci saattir. Mecnunun üzerine asılırsa şifa bulur. Yazım vakti. tanzimi aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü otuzdur. Ayet. kamer şerefte olursa daha hoş olur. eza ve zararın def’i. kafirun suresi.

Üssü altmıştır. 65 defa da Deyyan esması zikredilir. Üzerine bir defa Maide suresi okunup haramla iştigal eden bir topluluğun olduğu yere gömülürse. Ud. Üzerine su konulup bu sudan istenilen bir kimseye içirilirse bir an bile ayrı kalamayacak şekilde aşık olur. leban. düşmanı kahr ve ona galabe ve benzerleridir. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Salı günü Merih saatinde demir bir levha üzerine nakşedilir. Bu levha üstte taşınırsa zikredilen hayır ve bereketten hepsine ulaşılır. havassı çoktur. Şems oğlak burcunda ve kamer seretanda iken bu vefk cam bir kap içerisine yazılır. belaları def’. orası harab olur. Bu vefk. Bu isim Merih gününde ve saatinde kırmızı bir kiremit üzerine yazılır ve leban ve makall-ı erzak ile buhur edilir. Bir ticari mekana konulursa orada işler durar. Bu vefk ceylan derisi üzerine veya kırmızı bir ipek üzerine misk ve zaferanla yazılır. Üzerine beş defa Fatiha suresi okunur. Kırmızı bir kumaş parçasına sarılıp sağ pazuya bağlanırsa hangi zalim sultanın veya adaletsiz hakimin ya da düşmanın yanına girilirse. mustaki ve maiye saile ile buhur edilir. kaza-yı hacet. anlayış ve zekanın ziyadesi. Şerrinden emin ve muhafazada olunur. akd-ı lisan. muhabbet ve telif. Bunlar. celb. sevgi ve kabul. çocukların ahlakını güzelleştirme. Altılı vefke gelince. Bir topluluğun arasına konulursa birbirine düşman olurlar.zeker ve makall-ı erzak ile buhurlanır. Üzerine 65 defa aynı isim okunur. maksada ulaşma. boyun eğer ve münkad olur. Bu vefk bir katır tırnağı üzerine yazılır ve bir zalimin evine konulursa. o topluluk birbirine düşman olup dağılırlar.

Kamer yengeç veya utarid başak burcundayken bu vefk bakır bir levha üzerine yazılır. istikamet ve izzet. Sonra bu levha sabi bir çocuk üzerine asılırsa ehl-i zamaneden emin olur. misk ve kafurla buhurlanır. alim ve kavi esmaları okunur. Bunlar. Pazar günü birinci saatte ceylan derisi veya sarı bir kağıt üzerine. sözüne ve fiiline tabi olur. Bunlar. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: Üssü 168’dir.Üssü 105’tir. şerrinden emin olunur. faydası çoktur. Bu levha eşinle soğuk olan bir kimsenin beline bağlanır ve eşiyle cima ederse onu çok aşırı sever. misk. istenilene ulaşma ve benzeri konulardır. Üzerine bin defa Kerim esması okunur ve bu levha üstte taşınırsa kuvvet ve iktidar sahibi olunur. Üzerine 666 defa Kafi esması okunur ve üstte taşınırsa yukarıda zikredilenlere nail olunur. heybet ve sevgisine kapılıp haceti her ne ise yerine getirir. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Üstünde taşıyan kimse nefsinin kötülüklerinden emin olur. üzerine su konulup kıskanç bir kadına içirilirse kıskançlığı zail olup sakinleşir. kaza-yı hacet. Yarım miskal altın alınıp bir levha yapılır. ilim tahsili. çocuğu olmayan kimse taşırsa çocuk sahibi olur. kuvvet ve bereketin artması. menfaat ve faydası sayılamayacak kadar fazladır. duyduğu hiçbir şeyi unutmaz hıfz eder. fesahat ve muhabbet. zeka. mal ve izzet. makam ve kabul. havassı gayet çok. Şemsin şerefinde üzerine bu levha nakşedilir. Bu vefk temiz ve halis yağ içine konulur ve bununla vücut yağlanır ve kadın veya erkek istenilen biriyle karşılaşılırsa. Halktan herkes ona uyar. huyu güzelleşir. Udla buhur edilip üzerine 1225 defa hadi. Bu levha bir kap içerisine konulur. Sekizli vefke gelince. sonra zaferan. kabul ve benzeri konulardadır. hafıza. Yedili vefke gelince. zaferan ve gülsuyuyla yazılır.

Kalbin hizasında taşınmaya devam edilirse o kalb nurlanır. kurtlanmak ve güvelenmekten emin ve muhafazada olur. hak. Bu kap içerisine yağ konulup kaşıntısı olan bir kimse vücudunu yağlarsa kaşıntı geçer. faydası çok olup başlıcası insan ve hayvana ariz olan hastalıkların izalesi konusundadır. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . hannan. hamid. Temiz bir sandık içine konulursa kadının eşine karşı davranışı düzelir. Üzerine de bin kere yanı esmalar okunur ve üstte taşınırsa. Kafası kalın birisine içirilirse hamaketi geçer. hasib. Her kime bir hacet için gitse boş döndürülmez. Taşıyan evliyaullahtan olur. kendisi makbul olur. Bu vefk yazılır. Baş ağrısı olan birini başına konulursa ağrısı diner. etrafına da hakem. marifet ve hikmetle dolar. Bunu taşıyan kimsenin kuvveti artar. Bir kağıt üzerine yazılıp etrafına 64 defa hamid esması yazılır. gül suyu ve miskle yazılır. Dokuzlu vefke gelince. Ahlakı kötü olan biri bu sudan içerse ahlakı düzelir. onun sözüne karşı gelmez. Bu vefk yazılıp etrafına da 18 hayy esması yazılır. Bu vefk demir bir levha üzerine nakşedilir. Kendisinde nagze olan bir kimse bunu böğrüne koyarsa derhal zail olur. üzerine gül suyu konulur. afetlerden. Kocasına kötü davranan bir kadının elbisesinden bir parçaya sarılır. hafiz ve hay esmaları 31 kere yazılır. Bu vefk Çarşamba günü birinci saatte yazılıp misk ve anberle buhurlanır. Kaçan birinin kaçtığı yere asılırsa çarçabuk geri gelir. sözü geçerli. taşıyanı her gören sever. Bu vefk cam bir kap içerisine zaferan.Üssü 252’dir. Eğer bir mahsulat anbarına konulursa. Bu sudan hummaya mübtela olan bir kimseye içirilirse hastalığı zail olur. hakim. Azgın ve kızgın bir deveye içirilirse sakinleşir. ne kadar yürürse yürüsün yorulmaz.

inatçılara boyun eğdirmek gibi birçok faydası vardır. Bu levha bir iş yerine asılsa her yerden oraya müşteri akar. nefsani ve cismani hastalıkları teşfiye. Evde kalmış bir kız üzerine asılırsa her yerden talibleri çıkar. bütün halkın gözüne şirin görünür. Kamer parlakken pazartesi günü birinci saatte bu vefk aşağıdaki görüldüğü şekliyle yazılıp etrafına da aşağıdaki ayet daire şeklinde yazılır. Öldüğü zaman gassale yıkarken başında bir nusha buldular. izzet ve makam. bütün işler kendisine kolaylaşır. Dalgalı bir zamanda denize girse deniz durulur. Vefk. Taşıyan izzet ve kabul sahibi olur. göze hoş görünen. iki hasım arasını sulh. düşmana galebe. muhabbet. . her gören sever. her gören onu sever. Bu vefk konusunda şöyle rivayet edilir. Bundan dolayı hırz-ı gassale olarak adlandırdılar. kabul. Güzel kokulu bir buhurla buhurlanır. bir haceti olsa yerine getirir. kaza-yı hacet. cavi ve anberle buhurlanır. Ulvi ve süfli alemler ona musahhar olur. Harun reşidin. izzet ve ikram gösterir. üzerine etrafındaki ayetler 41 defa okunduktan sonra taşınırsa maksuda ulaşılır. Taşıyanın kadri yüce olur. fazlı büyüktür.Üssü 360’tır. izzet ve kabul sahibi zenci bir cariyesi vardı. her kim bunu taşımaya devam ederse hiç kimseye muhtac olmaz. alımlı. Üzerine dokuz kere En’am suresi okunup üstte taşınırsa her gören ona hürmet ve ikram eder. İşte bu vefki taşıyan büyük bir kabul ve izzet sahibi olur. açıp bakınca içerisinde bu vefkin yazılı olduğunu gördüler. Dokuz dirhem ağırlığında gümüş bir levha üzerine nakşedilip mustaki. Bu vefkin açıklaması çok.

Onlu vefke gelince. hali keşf olup gösterilir. Sonra bir kere de aşağıdaki azimet okunup uyunursa rüyada bilmek istenilen şeyden haber verilir. Üzerine yedişer kere Duha. Kadr ve Zilzal sureleri okunur. tanzim şekli aşağıda görüldüğü gibidir: . Allah bizi hidayete erdirsin. Bunun değerini bil. hayır ve doğruluk üzre olmaya dikkat et.Bu vefk yukarıda görüldüğü etrafında yazılı olanlar yazılmaksızın yazılıp yastığın altına konulur.

Kaza-yı hacet. Sonra on hamur bezesi üzerine bu vefk vurulur ve bu ekmekler zehirlenen kimseye bir bir yedirilirse biznillahi teala kurtulur. Zehirin def’i için. Matlub aşkından yanıp deli divane olur. kişinin iyi ve kötü her isteğine ulaşabilmesi için. Bu madenler. gümüş. bakır. demir ve kalay’dır. maksada erişmek. Her burç mesud bir zamanda ve nühastan uzak olduğu bir zamanda ve şems kova burcunda olup balık burcuna hükümran iken bu maden levha üzerine nakşedilir. Üstte taşınmaya devam edilirse yukarıda beyan edilen hususlara ulaşılır. kurşun. Allah hayırlı işlerinde başarılı kılsın. muhakkak bu büyük bir hazinedir. hileden emin olmak. gönlün ferahlaması. gam ve sıkıntının dağılması.Üssü 395’tir. bu kadarı da kifayet eder. . dönüş ve varış O’nadır. Zührenin şerefinde arzu edilen kimsenin ismiyle pişmemiş bir kiremit parçası üzerine yazılıp ateşe atılır. her madenden aynı ölçüde olmak şartıyla altı madenden bir levha yapılır. bunu iyi sakla. havassına gelince. Burada bunun uygulaması tamamlandı. altın. müşteri şerefine girerken ve kamerle münazaradayken güzel bir şekilde nakşedilmek şartıyla herhangi bir madeni levha üzerine kazınır.

ya-yı nidayla 66 defa bu isim zikredildikten sonra on defa da aşağıdaki azimet okunur. Kamer şarateynde iken bu ismin aşağıdaki vefki yazılır. Her ne talebde bulunulursa o an kabul ve müstecab olur. Hayır ve şerden her işin gerçekleşmesi için. Bir nal dalına asılıp tenha bir mahalde üzerine 4356 defa bu isim zikredilerek habbehan ile buhurlanır. Hadime tevekkül edilirse. ayetlerin ve davetlerin esrarı ve istihdamatın kısımları Birinci kısım. bir hafta bile geçmeden her yerden rızık gelmeye başlar. Muhabbet için. Vefk. esmanın esrarı. Dua ve talabde bulunulursa biznillahi teala gerçekleşir. asla muhalefet etmeden bu talebi gerçekleştirir. ayetlerin esrarı. davetler ve istihdamatın kısımları. Üçüncü kısım. südab suyuyla hacene kalemi kullanılarak bir kağıt üzerine yazılır. . aşağıdaki vefk. üzerine 66 defa Allah ismi okunur. İkinci kısım. bu ism-i zat günde beş bin defa zikredilmeye devam edilirse.Üçüncü bölüm Esmaların. İsm-i zatın havassı Rızkın kolaylaşması için. Vefk.

Güzel bir kokuyla. bu isim 4256 defa zikredilir. iki rekat namaz kılar. imkan dahilinde salatu selam okunur. Her 66 defadan sonra bir kere de aşağıdaki davet okunursa hacet her ne ise gerçekleşir. Esma-yı hüsnanın havassı Her kim bir işin gerçekleşmediğini istediğinde. Sonra üzerine 99 defa esma-yı hüsna okunur. Hacet dilendikten sonra yine salatu selamla bitirilirse o iş çarçabuk gerçekleşir. said bir zamanda aşağıdaki vefk yazılır. abdest alır. Davet.Yine kaza-yı hacet için. Vefk: . Yüz kere istigfar çekilir.

Salatu selamdan sonra hacet dua ve niyazda bulunulursa biznillahi teala o istek gerçekleşir. Mesela hilal isminin sayısal değer olarak uygun düşen esma vekil esmasıdır. Bu nurları toplayan. basit ve vedud esmalarıdır. her kim Allahu tealaya ismi azamla dua etmek isterse. İsme uygun düşen esma veya esmalar bulunduktan sonra aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kasem oluşturulur. Muhammed ismine uygun düşen esmalar. ebcedle kendi ismi hesaplanır.Bu vefki iyi koru. Bu şekilde zikredildikten sonra elem neşrah lek suresi okunur. Aşağıda esma-yı hüsnanın aded cetveli verilmiştir: . sırr-ı muhiti içeren bir vefktir. Esma-yı hüsnadan bu sayıya denk düşen bir isim veya iki isim ya da en fazla üç isim olmak üzre esmalar alınır. Bazı bereket ve esrar sahibi ulemadan nakledilmiştir ki. Ali ismine uygun esma ali esmasıdır.

.

Kaza-yı hacet ve kederin izalesi; sabah namazı kılındıktan sonra oturulduğu halde yüz defa besmele, yüz defa da aşağıdaki esma okunur. Sonra hacet söylenirse, kısa sürede gerçekleşir. Gam, keder, zulüm vb. kurtulmak için; iki rekat namaz kılınır, selamdan sonra 1511 defa ya Hu esması zikredilirse arzu edilen şeye ulaşılır. Arzu edilen bütün işlerin gerçekleşmesi; yetmiş bin kere ya seri’ ismi zikredilir. Her yüz defa da bir aşağıdaki azimet okunursa istenilen gerçekleşir. Muhabbet ve kaza-yı hacet için; aşağıdaki esma, misk, zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Üzerine bin defa ya rahim ismi okunduktan, temiz bir su içerisine konulur. Bu sudan matluba içirilirse talibi büyük bir sevgiyle sever. Onun hizmetine koşar, istediği her şeyi yerine getirir. Esma;

Dil bağlamak için; talib ve matlubun, istenilen olayın ismi alınır. Mesela; Mehmet ahmedin dilini bağlamak istiyor = mehmed yetlubu akde lisani ahmed şeklinde yazılır. Bu cümleye latif ve samed esmaları da katılarak hurufen bast ve mezc edilir. Zimama

kadar teksir edilir, bir huruf cümlesinin ebcedle hesaplanmış adedi alınır, bu aded kadar teksir edilen kağıd üzerine latif ve samed esmaları okunur. Bu kağıt üstte taşınmaya devam edilirse istenilen şeyin gerçekleştiği görülür. Kaza-yı hacet; aşağıdaki esma yüz defa zikredilirse, arzu edilen her ne olursa çarçabuk gerçekleşir. Esma:

Kaza-yı hacet; aşağıdaki vefk, Perşembe günü beşinci saatte aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp mustaki ve cavi ile buhurlanır. Sonra mumlanıp üstte taşınırsa istenilenin gerçekleştiği görülür. Vefk:

Azimet:

Kaza-yı hacet ve istenilen bütün arzulara ulaşmak; kamer şarateynde iken, Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 66 defa ya Allah, 47 defa ya Evvel, 1001

68 kere ya Halim. Ayet: Kaza-yı hacet. kamer hek’a menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Kapılar o kimseye açılır. dua ve niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. 55 kere ya Daim ve 65 kere de ya Deyyan esmaları zikredilirse. kamer batteynde iken. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 62 kere ya Hamid. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur. Allahu teala o kimseye istediğini ihsan buyurur. arzu edilene ulaşılır. saadet ve murada ulaşılır. Hacet her ne ise dua ve niyazda bulunulursa. 20 kere ya Hadi ve 95 kere de ya Muhlik esmaları zikredilip dua ve niyazda bulunulursa istenilene ulaşılır. sevinç ve mutluluğun ikamesi için. Selamdan sonra 277 defa ya Bedi’ ismi zikredilirse. Selamdan sonra 46 defa ya Veli. 78 kere ya Hakim. Allahu teala o kimsenin rızık ve malında bereket ihsan eder. Ayet: Kabul ve izzet için. Ayet: Başarı ve zafer. 109 kere ya Hannan. 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse. zorluklar kolaylaşır. Namazı müteakib 11 kere ya Hu.defa da ya Ahir esmaları zikredilir. kamer debran menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 18 kere ya Hay. Bereket için. kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat namaz kılınır. istenilen şey o kimseye bağışlanır. Gam ve kederin izalesi. 156 kere ya Kayyum. 998 kere ya Hafiz esmaları zikredilirse izzet ve . kamer hen’a menziline girdiğinde Fatiha ve Ayetelkürsüyle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Muradın gerçekleşmesi için. Ayet: Zorlukların kolaylaşması için. Sonra 37 kere ya Zeki esması zikredilirse istenilen şeye ulaşılır. kamer nesre menziline girdiği zaman Fatiha ve Ali İmran suresinin la yuhlifu’l-miad’a kadar olan ayetleriyle iki rekat namaz kılınır. kamer zira’ menziline girdiğinde Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır.

Sonra 256 defa ya Nur esması zikredilirse eşi dostu ve kardeşleri arasında büyük bir kabul ve sevgi görür. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer cebhe menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 75 kere ya Mecid esmaları zikredilirse sıhhatli olunur. Dünya ve ahretin hayır ve güzelleklerine. Sonra 125 defa ya Müyessir yessir esması okunursa istenilene ulaşılır. Ayet: Taleb için. nimet bol ve devamlı olur. büyük makamlara ulaşılır. . Ahlakın güzelleşmesi ve itaat için.kabul sahibi olunur. Ayet: Gam ve kederin izalesi için. Sonra 215 kere ya Tahir ve 254 defa ya Mutahhir esmaları okunursa güzel ahlak ve itaat sahibi olunur. kamer semak menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 90 kere ya Melik. kamer surfe menziline girdiği zaman. Ayet: Sıhhat bulmak ve nimetin devamı için. Ayet: Emin ve muhafazada olmak için. kamer tarfe menziline girdiğinde. kamer zübre menziline girdiğinde. Ayet: Kabul bulmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer ‘ava menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Sonra 129 kere ya Latif esması okunursa keder ve üzüntü izale olur. Ayet: . Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 111 kere ya Kafi esması zikredilirse korkulan şeylerden emin ve muhafazada olunur.

Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. 314 kere ya Kadir ve 206 kere de ya Kahhar esmaları zikredilirse. kamer iklil menziline girdiğinde. Ayet: Başarı ve hidayet için. Ayet: Riyaset ve makam için. kamer şevle menziline girdiği zaman. Ayet: Rızkın çoğalması için. Ayet: Düşmana karşı zafer bulmak için. kamer kalb menziline girdiği zaman. Sonra 150 defa ya Alim ve 1020 defa da ya Azim esmaları okunursa başarı ve doğru yola ulaşılır.Korkulandan emin olmak için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 131 kere ya Selam. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer zebana menziline girdiğinde. 180 kere de ya Semi’ esmaları okunursa dünya ve ahretlerde korkulan şeylerden emin olunur. Selamdan sonra 489 kere ya Fettah esması zikredilirse rızık bollaşır ve çoğalır. düşman mağlup olur. Selamdan sonra 329 kere ya Sadık ya Samed esmaları zikredilir. Sonra 156 kere ya Kayyum. büyük mevkilere ve akranları arasında riyasete ulaşılır. kamer gafr menziline girdiği zaman. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. istenilen murada ulaşılır. 110 kere de salatu selam okunursa. Ayet: .

Sonra 700 kere ya Tavl esması zikredilirse dualar ve istekler kabul. kamer sa’d-ı suude menziline girdiği zaman. kamer nu’ayim menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Selamdan sonra 600 kere ya Halık esması zikredilirse o kimsenin sözü geçerli. heybet sahibi olunur. Ayet: Sözün geçerliliği için. Selamdan sonra 200 kere ya Rahman ve ya Rahim esmaları okunursa dünya ve ahrette arzu edilen her hayra ulaşılır. söylenen her söz geçerli olur. Selamdan sonra 200 kere ya Şehid ya Şedid esmaları zikredilirse düşmana nasıl bir zarar verilmek isteniyorsa anında gerçekleşir. Ayet: Çirkin şeylerden emin olmak için.Dünya ve ahirette hayra ulaşmak için. kamer zabih menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: . Ayet: İsteğin kabulü ve sözün geçerliliği için. şanı yüce olur. Selamdan sonra 400 kere ya Tevvab esması zikredilirse dünya ve ahiretin mekruhatından emin olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Ayet: Düşmana zarar vermek için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer bela’ menziline girdiğinde. Sonra 500 kere ya Müsebbit esması zikredilirse bütün işlerde sebat gerçekleşir. Heybet ve sebat için. kamer celde menziline girdiğinde. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer sa’d-ı ahbiye menziline girdiği zaman.

Ayet: Düşmana galebe için. Her namazdan sonra kırk bir defa aziz esması zikredilmeye devam edilir ve bir defa da aşağıdaki dua okunursa bütün halk arasında izzet ve heybet sahibi olunur. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. kamer mu’ahhar fer’a menziline girdiğinde. cezasını çeker. Selamdan sonra bin kere ya Gani ya Galib esmaları zikredilirse hacetler gerçekleşir. kamer reşad menziline girdiğinde. Ayet: Kaza-yı hacet için. Selamdan sonra 800 kere ya Darr esması okunursa o kimseye zarar vermek isteyen bir zalim onun için düşündüğünü o an kendi bulur. Vefk: Dua: . Ayet: İzzet ve heybet için.Zalimi kahr için. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz kılınır. hali düzelip ıslah olur. Selamdan sonra 900 kere ya Zahir ismi zikredilirse düşmana galebe edilir. aşağıdaki vefk yazılır ve üstte taşınır. kamer mukaddem fer’a menziline girdiği zaman. O kimsenin sözü geçerli olur.

111 ve 1111 adedlerine tekabül eder. İsm-i şerif aşağıda görüldüğü gibidir: Muglakın şekli aşağıdaki gibidir: . Sonra üç defa dabbe okunur. sonra 75 kere de ism-i şerif okunur. Dabbe. adedi 11. aded-i kebirle okunursa 1000 kere okunur. muglakı ve ism-i şerif vardır. Aded-i sagirle olan şekli yukarıdaki gibidir. bu üçünün birleşmesiyle amel tamamlanmış olur. Sonra üç defa muglak okunarak bitirilir. bu isim anahtar olarak adlandırılır. Dabbenin şekli aşağıdaki gibidir.Hayır ve şer ilgili istenilen bütün işlerde ismilluh-i azamla uygulama Bilinmelidir ki. Eğer aded-i vasatla okunursa 100 kere. Bununla uygulama yapılmak istenildiğinde yukarıdaki bu üç adedden biriyle okunur. Bunun dabbesi.

istediği bir kimseye verip yedirirse çok şiddetli bir muhabbetle aşık olur. yedi defa da aşağıdaki duayı okursa rüyasında arzu ettiği şeye nail olur. Her kim Hz. bir ordudan tarafa serpilirse. 1111 kere de bu isim okunursa içinden bulunulan zorluktan kurtulunur. Her kim birine eziyet verme kasdıyla 11 gün beş vakit namazdan sonra 11 kere okursa istenen gerçekleşir. Düşmanın yüzüne 11 kere okunur ve nefes edilirse. bir defa da aşağıdaki dua okunur. Sonra sefere çıkılırsa yolculuk boyunca emin ve muhafazada olur. Bir işte zorlukla karşılaşıldığında halli için. 1111 kere bu isim okunduktan sonra bir defa da aşağıdaki dua okunur. Peygamberi SAS rüyasında görmek isterse 11 defa bu ismi. o ordu bozguna uğrar. Azimet: . Nefret eden iki kişi arasını ıslah etmek için. Sonra aşağıdaki azimet okunursa istenilene ulaşılır. ona karşı zafer bulunur. Selamdan sonra on üç defa Kul huvallah ve bir kere de Fatiha. düşman mağlun olur. Bir toprağa 11 kere okunur. Sağ salim yurduna döner. iki rekat namaz kılınır. iki rekat namaz kılınır. Bunlardan bazısı: Her kim bir yiyecek veya içecek üzerine 11 kere okur.Sonra bilmek gerekir ki. bu ism-i şerifin birçok fayda ve sayılamayacak kadar çok havassı vardır. Her kim kavga anında 11 kere okursa hasmına galebe eder. 1111 kere bu isim okunduktan sonra 11 kere de aşağıdaki dua okunur. iki rekat namaz kılınır. Her kim yol kesicilerden ve hırsızların şerrinden emin olmak isterse.

cin ve hayvan şerrinden emin olunur. Vefk: Dua: . meyvesi ve mahsulü güzel ve verimli olur. zalim ve hasid giremez. Sihir ona isabet etmez. Bir mahsulün içerisine konulursa güvelenmeden ve haşarattan emin ve muhafazada olur. Yukarıdaki bu kağıt bir kese içerisine konulursa asla parasız kalmaz. Her kim bu kağıdı evine asarsa o eve hırsız. Bu kağıt bir bahçe veya tarlaya konulursa.Her kim aşağıdaki vefki yazar. ins. etrafına da aşağıdaki duayı yazdıktan sonra üzerinde taşırsa bütün mazarrattan emin olur.

Cuma namazı vakti dışında her ne zaman o yüzük oğuşturulursa hadim hazır olur.Mahsulün bereketi için. başında nurdan bir taç olan yakışıklı bir hükümdar belirir. Sonra hadime. Fasih bir dille selam verir. elini bana uzat. leban-ı zekerdir ve iftarda sadece kuru üzüm ve halis zeytinyağı kullanılır. Halvetin beşinci günü parlak bir nur zuhur eder. Vefk: . Sonra hadim. Bir cevher ya da bir yüzük verir. Mahsulün ortasına konulup sonra yine bu esma bin kere üzerine okunur. aşağıdaki esma pazartesi günü güneş doğarken bir kağıt üzerine yazılır. Riyazet müddetince buhur. Seninle güzel bir kardeşlik istiyorum. sende olan ve üzerinde ayetel-kürsü yazılı yeşil fermanı vermeni istiyorum denilir. Birinci veya ikinci ya da üçüncü haftada bir Pazar günü halvete girilir. bereketi de açıkça görülür. Hadim fermanı verir. Sonra ölçüleceği zaman kırk kerede kileye okunursa allahu teala o mala bereket ihsan eder. riyazet üzre yirmi bir gün oruç tutulur. Nur kaybolmadan içinde güler yüzlü. ferman avuçta tutulur. isteğin ne olduğunu sorar. bu riyazet sahibiyle hadim arasında bir ahittir. edeb ve huşuyla selamı alınır. Aşağıdaki vefk bir kağıda yazılır. etrafına da ayetel kürsü ve Haşr suresinin sonu yazılıp riyazet süresince üstte taşınır. Esma: Arzu edilen bütün maksatlara ulaşmak ve bunların gerçekleşmesi için Hayyu kayyum isminin riyazeti. bana senin geldiğini bildirecek bir işaret ver denilir.

Davet: .Latif isminin daveti Allah rızası için riyazet üzre yedi gün oruç tutulur. Yetecek derecede nafaka verir. ahitleşilir ve istenilen her şeyi gerçekleştirir. ahde vefa gösterildikçe nafakanın gelişi devam eder. Geceleri de 6641 defa bu ism zikredilip dört defa da azimet okunur. bir defa da aşağıdaki davet okunur. Hadim gelir. Her namazın ardından 129 defa bu isim zikredilir. Buhuru bütün güzel kokulu buhurlardır.

.

Davet: Her kim birbirinden nefret eden ya da birbirine düşman olan iki kişinin arasını düzeltmek ve onları barıştırmak isterse. on kere besmele. Nefret eden iki kişinin arasını birleştirmek için. Her bin kere de bir defa aşağıdaki davet okunur. o iki kişi hemen o an birbirine dost. Buhuru haşeb-i işrak’tır. dört yüz kere vedud esması zikredilir. Her bin defada yukarıdaki bu davet okunursa. Bir defa da bu davet okunursa istenilen gerçekleşir. .Bütün işler için Vedud ismiyle tasarruf On kere Allahu elber. On iki bin kere de ya Vedud esması zikredilir. ameliyenin yapılacağı en uygun vakit gecenin üçte biri kaldığı zamandır. Sonra hacete uygun 19 harfli ayetlerden biri alınıp yüz kere okunur. on kere de ferdün hayyun kayyum hakem ‘adlün kuddusun esmaları zikredilir. araları da ıslah olur. okuma esnasında cavi buhur edilerek yirmi bin defa bu esma zikredilir.

Vefk: Ayet: . Vefk: Habir ismiyle tasarruf İstihare ve rüyada istenileni keşf için Şeyh Ebu’l-abbas Buni buyurdu ki. Vefk üstte olduğu halde birlikte olunursa. Rüyada istenilen şey net ve açık bir şekilde görülür. Etrafına da daire şeklinde aşağıdaki ayet yazılır. bir daha asla bir başkasıyla birlikte olamaz. aşağıdaki vefk yazılır. Yastığın altına konulup uyuyana dek ya habir ya mübin ya hadi esmaları zikredilip uyunur.Zevcinden başkası için kadınlığı bağlamak. bu esma adedi teksiriyle. Boş hanelere de bağlanılacak kimsenin adı yazılır. aşağıda görüldüğü gibi sekizli bir vefke yerleştirilir.

Birinci rekatta Fatihadan sonra Nun suresi. Arabi ayın sonunda. Bu uygulama üç gece tekrar edilirse çok acayip şekilde helak olduklarına şahit olunur. Ayet: Kasem: . 400 kere ya vedud. Çarşamba gecesi başlanıp Cuma gecesi bitirilmek üzre. 900 kere de ya musahhar esmaları zikredilir. Uygulamaya başlarken ve bitirilirken salatu selam getirilir. Sonra ayağa kalkılıp ayakta 824 defa ya Cebbar ismi zikredilir. tercihen kamerin parlak olduğu bir zamanda. Azimet: Emirleri ve hakimleri teshir için. karanlık bir gecenin sonuna doğru abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Her yüz kerede bir defa da aşağıdaki azimet okunur. Sonra 100 kere aşağıdaki ayet ve 41 kere de aşağıdaki kasem okunur. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır.Cebbar isminin tasarrufu Zalimin veya hırsızın helakı için. ikinci rekatta Fatihadan sonra Hakke suresi okunur. Sonra maksud söylenirse istenilen gerçekleşir.

.Üçüncü bölüm Bazı Kur’an ayetlerinin havassı İstenilen her işte besmeleyle tasarruf Bunun için 786 defa besmele okunur. sonra bir kere de aşağıdaki davet okunur.

bir kağıt üzerine. herhangi talı bir şeyin üzerine 786 defa besmele okunur. arzu olunan şeyleri yerine getirir. Ağzı balmumuyla kapatılır. Selamı alınıp hacet söylenir. Kizbere ve leban-ı zekerle buhur edilir. Cavi ile buhur edilerek üzerine 786 kere besmele okunur. Bin defa Fatiha suresi okunur. ortasından kırmızı bir ipekle bağlanıp nar dalına asılır. O da. sayı gözetilmeksizin aşağıdaki dua okunmaya devam edilirse gam ve keder gider. bu Fatiha suresinin hizmetinde olan melik Ahisar’ı hadim tutmaktır. okuma esnasında cavi buhur edilir. Vefk: . Bu hadim. Matluba yedirilirse çok büyük bir muhabbet görülür. yerini sevinç ve rahatlama alır. Çini kabın dönmesi ameliyenin icabetine işarettir. Sonra tasrif-i zelzele ve Cuma suresinin sonu okunur. Azimet: Fatiha suresiyle mendel uygulaması. hayır ve şerde talibin istediği şeriata uygun olan bütün istekleri yerine getirir. Her defasında bir kere de aşağıdaki azimet okunur. selam verir. Dua: Muhabbet için. açık ve kesin bir şekilde istenilen şeylerden haber verir. zaferan ve gülsuyuyla 19 kere besmele yazılır. her seferinde tevkil yapılır. Bir sehpa üzerine konulup bakanın aynada hayali görülene dek aynaya bakılarak 313 defa Fatiha suresi okunur.İrsal-i hatif. Gam ve kederin izalesi. Sayı tamamlanınca aynada mağribi bir şahıs zahir olur. Sonra ışık almayan bir dar boğazlı çini bir kap içerisine konulur. Her yüz defada bir kere de aşağıdaki azimet okunur. Dönmeye başladığında buhur ve okuma kesilir. İstihdam-ı reyhan. Sayımın bitiminde hadim gelir. aşağıdaki vefk bir aynanın arkasına yazılır.

aşağıdaki tılsım talib ve matlubun isimleriyle birlikte talibin avucuna yazılır. Üzerine yetmiş beş kere Fatiha suresi okunur. Bu icabetle istenilen gerçekleşmiş olur. bu gerçekleşince okuma bitirilir. Matlubun gerçekleştiği çok acayip bir şekilde görülür. Her birinin üzerine matlubun ve talibin isimleriyle beraber aşağıdaki tılsım yazılır. Sonra ikincisi ateşe atılıp aynı işlem uygulanır. hepsi bitene dek aynı şekilde bu işleme devam edilir. Dua: Muhabbet ve celb için. Bu ameliye ayın parlak olduğunda yapılır ve üç geceye kadar tekrarlanabilir. yirmi bir parça kağıt alınır.Azimet: Yukarıdaki bu uygulamaya başlamadan önce Fatiha okunup hasıl olan sevabının Hz. . ashab-ı tövbeye bağışlanması ve aşağıdaki duanın okunması şarttır. Tılsım: Muhabbet ve tehyic için. Peygamber SAS ve dört halifeye. El kasılıp kapanınca talib tarafından yalanır. Her kağıt içerisine bir parça leban-ı zeker konulup ateşe atılır. Dumanı bitene dek üzerine Fatiha suresi okunur.

öğle. üzerinde hiç kırçıl olmayan kara renkli bir tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki bu tılsım yazılır. istenilen her şeye ulaşmak için. sevilen kimsenin gözünde büyümek. harfleri düzgün telaffuz etmek ve hatasız okumak şartıyla sabah. Bir değneğin ucuna bağlanıp mülayim bir ateş üzerine tutulur.Tılsım: İtaat tılsımı. ikindi ve akşam namazlarından sonra . Leban-ı zeker. kizbere ve mustaki ile buhur edilerek üzerine 188 kere Fatiha ve yedi kere de aşağıdaki davet okunur. İcabetin alameti yumurtanın çatırdamasıdır. Tılsım: Davet: Arzu edilen her şeyin gerçekleşmesi. onun kendisini çok fazla sevmesi ve asla kendisinden ayrılmaması istenildiği zaman.

Yüz defa da aşağıdaki esma zikredilir. Sonra bin defa Ayetel-kürsü okunur ve on defa da aşağıdaki davet okunursa hacetler gerçekleşir. Sonra bir defa da aşağıdaki davet okunmaya devam edilir. Esma: Salat: Davet: . arzu edilene ulaşılır.18 kere. önce aşağıdaki salat okunur. Dua: Ayetel-kürsü’nün tasarrufu Kaza-yı hacet ve arzu edilene ulaşmak Her gün üç defa Ayetel-kürsü okunur. Bir hacet ya da isteğin gerçekleşmesi istenildiği zaman. yatsı namazından sonraysa 28 kere Fatiha okunur. Her vakitte okunan Fatihalardan sonra bir defa aşağıdaki dua okunursa istenilen gerçekleşir.

.

Hadimler. Ayetel-kürsü ayrı ayrı harf olarak bir kiremit üzerine yazılır. Hazır olup istekte bulunduktan sonra onları göndermek için aşağıdaki israf okunur. şerre aitse kara fülfül buhur edilir. Her üç kerede ve on kerede bir defa da tevkil yapılırsa istenilen şeylere nail olunur. riyazet ve tahret-i kamile üzre bir hafta boyunca bu ayet 313 kere okunur. Kuvvetli yanan bir ateşin yakına gömülür. Bir dala bağlanarak cavi ve leban-ı zeker ile buhur edilir. birbirlerine kanatları değen dört kuş şeklinde gelirler.Muhabbet için. Bütün işler için. Hayır ve şerden bütün istekler için. Okuma esnasında eğer amel hayra aitse beyaz fülfül. el ayak çekildikten sonra geceleyin üzerine yetmiş defa yukarıdaki davet okunur. aşağıdaki kasem ayetel-kürsüyle birlikta 313 kere okunur. Sonra bu kiremit çıkarılıp temiz bir sandıkta saklanırsa istenilen gerçekleşir. Kasem: İsraf: . Üç gün bu uygulama tekrarlanır.

Sonra kağıtların içlerine bir parça çamur konulup katlanır. Aşağıdaki şekillerde bir kağıt üzerine yazılıp her gün bu şekillerden biriyle duvara asılı olan kağıt buhur edilir. Etrafına da maşukun ismi yazılır. cavi ve leban-ı zeker konulur. üç tane hurma alınır. ikincisinin üzerine ayet-2 ve bunu yapma yazılır. Bu sudan aşığa içirilirse maşukunu unutur. aşağıdaki ayetel-kürsü tanzimi bir kağıda yazılıp duvarın doğu tarafına asılır. Kağıtların tamamının buhur edilmesi bitmeden önce matlub gelirse. Eğer yapma denilen su yüzüne çıkmışsa o işten vazgeçilir. Kağıtlardan biri suyun üzerine çıkar. Ayet-1: . İstihare-i kaşif için. Üzerine yirmi defa aşağıdaki ayet okunur. kağıt yerine matlubun elbisesinden bir parça üzerine yazılıp uygulanırsa daha evladır. Buhur edilirken her kağıda bir miktar mustaki. Sabahleyin üzerine gül suyu konulur. vellezine amenu eşeddu hubben lillah yazılır. İkincisine. zaferan ve gülsuyu ile beş kere ayetel-kürsü okunur. Tanzim: Şekil: Muhabbet için. Kağıtlara bakılır. üçüncüsüne. Her birine kırk bir defa Fatiha suresi okunur. bir daha asla hatırlamaz. eğer yap yazılı olan su yüzüne çıkmışsa o iş olacaktır. Şekiller. Sonra bu hurmalar matluba yedirilirse büyük bir sevgi ve muhabbet oluşur. iki parça kağıt alınır. Çünkü matlub aşkının şiddetinden helak olur. bir cam kap içerisine misk. birincisini üzerine aşağıdaki ayet-1ve bunu yap. o işe devam edilir.Aşk veya sevdayı unutturmak için. Bir araya toplanıp üzerlerine bin kere de ya beduh esması zikredilip nefes edilir. içinde su olan bir kase içine konulur. Cuma günü sabah namazından sonra. güneş doğmadan birincisinin üzerine küçük harflerle. buhur esnasında matlubun ismi adedince ayetel-kürsü okunur. Bu amel üç defa tekrarlanırsa tamamen unutur. yuhubbinehum yazılır. Celb için. geri kalanları buhur etmekten kaçınmak gerekir. kehubillah. bir gece yıldız altında bekletilir.

Arka tarafına da aşağıdaki şifa ayetleri kazınır. Bu levha bir su içerisine konulur ve bu sudan hastaya içirilirse hasta şifa bulur. Ayet: Kulunç. Vefk: . aşağıdaki ayetler yazılıp çocuğun üzerine asılırsa ağlaması kesilir.Ayet-2: Ayet-3: Çocuk ağlaması için. çiçek. aşağıdaki vefk bakır bir levha üzerine nakşedilir. cüzam ve alaca hastalığı için.

halis zeytinyağı ve sirec konulur. aşağıdaki ayetler bir kağıt üzerine yazılıp üstte taşınır. delilik. endişe. Sonra aynı ayetler cam bir kap içerisine yazılıp üzerine gül yağı. gam. şifa bulunur. Bu yağla beden veya arızalı olan bölge yağlanırsa bahsi geçen hastalıklar zail olur. keder. zahiri ve batıni hastalıkların izalesi için. Ayet: .Şifa ayetleri: İnsana ariz olan korku.

Ayet: Vucutta çıkan yara. unutturmak için. Ayet: İrsal-i hatif için. yatağa girmeden önce aşağıdaki ayet yedi kere okunursa istenildiği zaman uyanılır. temiz bir kap içerisine aşağıdaki tılsım ve aşağıdaki ayet yazılır. Tılsım: Ayet: . Ayet: Kara sevdadan kurtarmak.Uykudan istenildiği vakitte uyanmak için. Üzerine kuyu veya yağmur suyu konularak aşığa içirilirse maşukunu unutur. ne zaman istenilirse abdestli olarak kıbleye karşı oturulur. Şehadet parmağı ağızda ıslatılarak o illet üzerine sürülürse biznillahi teala izale olur. Bin kere aşağıdaki ayet okunursa istenilen kimseye ses göndermek mümkün olur. çıban ve benzerlerinin izalesi için: aşağıdaki ayet okunur. Onun aklından silinip bir daha hiç hatırlamaz.

ikinci rekatta Nasr suresi okunur. gecede 1002 defa İhlas suresi okunur ve üstte taşınırsa istenilene ulaşılır. Bütün işlerinde başarılı olur. Sonra iki rekat namaz kılınır. zaferan ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. 313 kere istigfar. Vefk: . Bunu yapan kimse büyük bir sırrı elde etmiş demektir.İşlerde başarı ve bütün hastalıklardan şifa için. Birinci rekatta Fatihadan sonra İnşirah suresi. aşağıdaki vefk said bir zamanda bir kağıt üzerine yazılır. Vefk: Davet: Halk içinde kabul için. aşağıdaki vefk. Perşembe günü birinci saatte misk. üzerine yedi gece. bütün hastalık ve dertlerden kurtulur. Sonra 1002 kere İhlas suresi okunup her yüz defa da bir kere aşağıdaki davet okunur. 313 kere de salavat getirilir. Bir dala asılır.

her mübine gelindiğinde bu kelime 102 defa tekrarlanarak Yasin suresi okunur.İstihare için. Sonra 35 defa salatu selam getirilip bir defa aşağıdaki dua okunur. İsm-i azam aşağıdaki esmadadır. Kasem: . Rüyada kendisine hayırlıysa beyaz ve yeşil. Dua: Kaza-yı hacet ve bütün işlerde sevinç için. Esmadan sonra dua okunursa istenilen şeylere ulaşılır. Esma: Dua: İhlas suresiyle tehyiç. abdest alınıp iki rekat namaz kılınır. Bitiminde yetmiş kere de ism-i azam okunursa istenilene ulaşılır. gece yatmadan önce. Bir avuç tuz alınıp üzerine 1002 defa bu sure okunup her seferinde bir defa da aşağıdaki kasem okunursa istenilen gerçekleşir. hayırsızsa siyah ve kırmızı renklerle işaret ve haber verilir. iki rekatlık fecr namazından sonra ve sabah namazından önceki zamanda on kere Yasin suresi okunur.

arka tarafına da yine matlubun ve annesinin ismi. Dua: . Yakma esnasında yukarıda tarif edildiği gibi İhlas suresi ve kasem okunursa matlub çok kısa bir zamanda gelir. Esma: Cim harfi ve ihlas suresiyle hızlı ve çabuk celb. Cuma gecesi bu sure 1002 kere okunur. talibin isimleriyle beraber hadimin ismiyle tevkil yapılarak yazılır. üçüncü rekatta Kadr suresi. Uyumadan önce aşağıdaki dua okunursa görmek istediği rüyasında açıkça gösterilir. matlubun elbisesinden bir parça alınır. Harflerin ortasına matlubun ismi. Matlubun çarçabuk geldiğine şahit olunur. yatsıdan sonra dört rekat namaz kılınır. ikinci rekatta Tin suresi. yastığın altına konulur. her defasında bir kere de aşağıdaki kasem okunursa matlubun geldiğini görürsün. Sonra zilzal suresi bir kağıda yazılır. Azimet: Uykuda istenileni açık şekilde görmek için. üzerine aşağıdaki esmalar yazılır. dördüncü rekatta zilzal suresi okunur. Birinci rekatta Fatihadan sonra Duha suresi. Sonra halis zeytinyağı konulmuş yeni bir kandilde yakılır. yakma esnasında 35 kere İhlas suresi ve aşağıdaki azimet okunur.İhlas suresiyle celb. Kasem: Bu ameliyenin daha hızlı olması istenildiğinde matlubun elbisesinden bir parça alınır. Üzerine 53 kere cim harfi yazılır. Halis zeytinyağı konulmuş bir kandile bu parça fitil yapılarak yakılır.

Ud ile buhur edilip üzerine aşağıdaki ayet okunur. üstte taşınırsa arzu edilen şeye ulaşılır.Köpek ısırmasının men’i. gemiye binildiğinde aşağıdaki ayet yedi kere okunulursa batmaktan emin ve muhafaza olunur. Perşembe günü müşteri saatinde aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. o köpek zarar veremez. Bu. Ayet: Kaza-yı hacet. Vefk: Ayet: . ısıran bir köpekle karşılaşıldığında aşağıdaki ayet okunursa. Ayet: Denizde gemiye binildiğinde batmaktan emin olmak için.

Ayet: Dua: Kaza-yı hacet için. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır. iki rekat namaz kılınır. aşağıdaki ayetin her kelimesi bir hurma üzerine yazılır. Ayet: Rızkın kolaylaşması için. bin defa da salatu selam getirilirse rızkın kolaylaştığı konusunda çok şaşırtıcı olaylara şahit olunur. Her seferinde yüz kere de aşağıdaki ayet okunur. yedi tane hurma alınır. Sonra bin defa ya Allah ismi zikredilir. isteği yerine getirir. Bu hurmalar arzu edilen kimseye verilip yedirilirse her ne hacet olursa yerine getirir. Ayet: . Bu vefk üstte olduğu halde her kimin yanına gidilip istekte bulunulursa geri çeviremez. Sonra hurmalar avuca alınıp 21 kere daha bu ayet okunur. gecenin üçte bir kalan bir zamanda kalkılır. Sonra üzerine 1177 kere aşağıdaki ayet okunur. Fatihadan sonra yedi defa aşağıdaki ayet okunur. Namazdan sonra 77 defa aşağıdaki dua okunursa matlub hasıl olur.İstenileni kabul ve elde etmek için. Sonra hepsinin üzerine 21 kere bu ayet okunur. Vefk: Ayet: Teshir ve sevgi için. sekiz kere Talak suresi okunur.

Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. sabah namazından sonra bir kere Vakı’a suresi okunmaya ve bin kere de ya kerim ya vedud esmaları zikredilmeye devam edilirse bir seneye varmadan Allahu teala o kimseyi zengin eder. Bütün halktan önde olur. . zenginliği her göreni şaşırtır.Zenginlik için.

Her ne istenilirse yerine getirilir. istenilen her iş için. istihdam ve davetler Seyid Maytatarun kasemi. Kasem: . leban-ı zeker ve kizbere buhur edilerek 21 kere aşağıdaki kasem okunur.Üçüncü bölüm Bazı kasem.

Bu kasemle amel edilmek istenildiğinde bir kere sabah. arzu edilen her için mülukun çağırılmasıdır. Hadim o anda hazır olup hayır ve şerden istenilen her şeyi yerine getirir. Bu uygulamalarda Allahu tealadan sakınarak hareket edilmelidir. bir kere de akşam olmak üzre günde iki defa okumaya devam edilmelidir. Her hangi bir iş için uygulanacağında yedi defa okunup hadiminin hazır olması taleb edilir. Buhuru güzel kokulu bütün buhurlardır. Bu kasemin çok büyük havassı vardır.İbtida-i azaim kasemi. Kasem: .

Azimet: . şerre ait buhurlarda pis kokulu olan buhurlardır. Buhur hayra ait amellerde güzel kokulu.Bütün amellerde kasemlerin sevk azimeti. bütün ameller için üç kere okunur.

.

bu davetin buhuru leban-ı zeker. meshatir-i hindi ve kartam danesidir. Azimet: İsm-i azamın daveti. Süleyman bir kere aşağıdaki azimeti okurdu. domuz kılı.Süleymanın sevk azimeti. hadim mumu. Davet: Define bulmak. hüdhüd tüyü. Davet: . cinlerden biri ona karşı geldiğinde Hz. hayır ve şer hususunda istenilen bir amelde buhursuz olarak istenilen vakitte 45 kere okunur. sandolos sakızı. bekçilerini konuşturmak ve hazineler çıkarmak için Salsal daveti. yer altındakini bilmek.

Okuma esnasında kırmızı sandal buhur edilir. yedi gün riyazet yapılır. kalblere teshir ve kabul için Erciye daveti. Sonra herhangi birinin kalbinde olan ve kalbinden . Davet: Haber almak için Melik Cevvaş istihdamı. her gün sabah namazından sonra üç kere okunur. Her namazın ardından da 210 kere bu esma okunur. Akşamda ve sabahda bin kere aşağıdaki esma okunur.Rızkı kolaylaştırmak.

hiç kimseyle konuşulmadan boş bir araziye çıkılır. talebin gerçekleşmiş olur. Esmaların okunmasında devam edilmesi. cemacim ve temrahana buhur edilir. Yastığın altına konulup uyunur. Sonra uyunur. kuru üzümle iftar edilir. zaferan. Mekanı buhur etmede ise bir beis yoktur. üç defa bu esma okunur. Ertesi sabaha oruç tutulur. Buhuru güzel kokulu olanlardır. O insanın kalbinden geçenler kulağa söylenir. Herhangi bir gecede güneş batmadan önce halvete ve itikafa girilir. hadim gelip uykudan kaldırır. Allahın ahdine vefa gösterilmesi ve ahdin bozulması. elinde yalın kılıç bir ata binmiş olduğu halde ortaya çıkar. Sonra memluk gider. Esma: Aynı istihdamın diğer bir uygulaması. Bu sırrı iyi saklamak gerekir ki başarıya ulaşasın. Bir memluk. buhursuz olarak iki bin kere aşağıdaki esma okunur. Hadim gelir ve istenileni yerine getirir. bu uygulama yedi gün tekrar edilir. bunun karşılığında bir ferman verileceği ve bu fermanın herkesten gizlenmesi gibi konularda şarta varılır. Yatsı namazından sonra bin kere olmak kaydıyla diğer namazlardan sonra yüz kere aşağıdaki esma okunur. Avn-ı mu’in istihdamı. esmaları okumaya devam edilir. Korkmamak ve haceti söylemek gerekir. İblis ve ordusu sana görünür. hadim gelip üzerinde ayet yazıl bir zira’ uzunluğunda yeşil bir ferman verir. bu istihdam ve kasem büyük bir ameliyedir. istenileni gerçekleştirir. İstediğini yerine getirirler. ayın parlak olduğu bir zamanda Pazar günü misk. aynı şekilde oruç tutulup her namazdan sonra bin defa bu esma okunur. Sadece leban buhur edilmesi de kifayet eder. Esma: İstihdam-ı iblis. Dördüncü gün. onlardan ahit al ve isteğini söyle. Hadime önce Allahtan sonra senden şunları istiyorum denilerek hacet söylenirse. baş iki dizin arasına alınır.geçenler öğrenilmek istenildiğinde. kafur ve gül suyuyla bir kağıt üzerine yazılır. Yatsıdan sonra okumaya geçilir. Esma: . Bu ferman hacet esnasında kullanılmak üzre alınıp saklanır. halvete girilip üç gün tam riyazet üzre oruç tutulur. aşağıdaki esma. Leban-ı zeker. Esma: Her işin gerçekleştirilmesi için Meymun ebi Nuh istihdamı. Ud ile buhur edilip üzerine aynı esma okunur.

Yiyecek içecek dahil bütün hacetleri yerine getirir. tıbb-ı ruhani. avan ve huddamlardan biri için yapılan her ameliyeden önce talibin kendini daireye ( hısn ) ve muhafazaya alması gerekir. Hatime. aşağıdaki azimet okunursa muhafaza ve daireye alınmış olunur. Hısn-ı meni’a. Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzre üç gün riyazet yapılır. Allah doğruya ulaştırandır ve dönüş O’nadır. İstenilen şey üzre şarta varılıp ahitleşilir.Avn-ı muti’ istihdamı. Arzi müluk. hesap kaideleri ve mücerreb havas hususlarında muhtelif faydalar Fayda. Salı. Azimet: Fayda. Beş vakit namazdan sonra bin beş yüz defa helyuşin ( ) esması zikredilir ve güzel kokulu bir buhur yakılır. Zaman tamamlanınca hadim güzel bir görüşlü şahıs olarak gelir. Kasem: .hadimlerle yapılan bir amel yavaş olursa çabuklaşması için o kasemin ardından aşağıdaki kasem okunur.

bir yudum şekerli bir içecek içilir ve himmet toplanıp amele devam edilir. Eğer vesvese zail olmamışsa yedi defa aşağıdaki dua ve vesvese uzaklaşana dek salatu selam getirilir. eğer ovada ya da dışarıda ise bir yaprak üzerine yazılır.mekanın israf-ı ammarı yani mekanda olanları uzaklaştırmak. okuma ve benzeri ameliyelerden hangisi olursa olsun boşa gider. kutubu’l-mevcudat Muhyiddin . İsraf: Önemli bir fayda . Dua: Ayet: Faide – himmeti cem’ için. Mühim bir fayda – rical-i gaybın hangi yönde olduğunu bilmek ve istenilenin gerçekleşmesi için onlardan yardım almak. Bunlardan en etkilisi aşağıdaki israfın bir kağıt üzerine yazılıp duvara konmasıdır. Bu fennin ulemaları bunun için tanzimler yapmışlardır. Eğer bir binada bulunuluyorsa bir kağıt veya kiremit üzerine. Şeyh arif billah. ameliyenin yapılacağı mekanda israf-ı ammar yapılmadan önce yapılan her hangi bir amel tamam olmaz. Yazma. Yine uzaklaşmazsa aşağıdaki yedi kere aşağıdaki ayet ve yedi kere de Nas suresi okunursa muhakkak uzaklaşır. her gün akşam namazından sonra 181 kere ya fa’al esması zikredilmeye devam edilirse himmet cem’ edilir.Fayda .ameliyelerle uğraşırken vesvese veren şeylerin uzaklaştırılması.

Budela yedi kişi olup milleti İbrahim A üzeredirler. ruhaniler itaat eder ve alemleri müşahede olunur. 15. Aşağıdaki azimet okunarak yardım istenirse haceti yerine getirirler. batı. Alem sekiz cihete ayrılmıştır. 12. 2. 10. Azimet: Ayın günleri için rical-i gaybın bulundukları yönleri bildirir daire: Mühim bir fayda – ruhani alemi keşf ve onlara teshir. kameri ayın 7. 13 ve 20’inci günleri bedid yönündedir. 14. 21 ve 28’inci günleri eysan yönündedir. 1. Budela (abdalan) ve rical-i gayb her cihette alemin salahı ve işlerin intizamı için çalışırlar. Esma: . doğu.ibni Arabi KS buyurmuştur ki. 18 ve 26’ncı günlerigüney yönündedir. 3. bunlar. 19 ve 27’nci günleri batı yönündedir. 11. güney ve bukna. kuzey. bedid. 23 ve 30’uncu günleri kuzey önündedir. 18 ve 24’ncü günleri bukna yönündedir. 22 ve 29’uncu günlerinde doğu yönündedir. 5. aşağıdaki esmalar okunmaya devam edilirse. kutub gavsdır. 17 ve 25’nci günleri yebrut yönündedir. yebrut. kalbin huşu ve tazarrusuyla hangi günde olunursa. 6. 9. Onlardan yardım istenileceğinde ve onlara yöneleceğinde buhur yapmak gerekir. Taharet-i kamile üzre. 4. o günde rical-i gaybın bulunduğu cihete yönelinir. eysan. Rical-ı gayb. Mekkede sakindir. 8.

Dört köşesinin etrafına da aşağıdaki ayet yazıldıktan sonra üzerine su konulup kadın olsun erkek olsun istenilen birine içirilirse deli divane aşık olur. Azimet: . aşağıdaki vefk Cuma günü güneş doğarken zaferanla bir kağıt üzerine veya temiz bir kap içerisine yazılır. aşağıdaki azimet yazılır ve havaya asılırsa istenilen gerçekleşir. Vefk: Ayet: Fayda – kadının söz dinler ve itaatkar olması için.Fayda.muhabbet için.

aşağıdaki vefk yazılıp etrafına da aşağıdaki azimet yazılır.ibtal-i sihir ve bağlıyı çözmek için. bağlılık çözülür.Fayda . Vefk: Azimet: . Kendisinde sihir veya bağlılık olan kimse bunu sırtında taşırsa sihir ibtal olur.

Fayda - çocuğu olmayan kadının hamile kalması için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır ve kadının üstüne asılırsa hamile kalır. Yumurtlamayan bir tavuk üzerine asılsa yumurtlar. Tılsım:

Fayda – herhangi bir kadının doğurgan ya da kısır olduğunun bilinmesi; aşağıdaki tılsım yazılıp kadına yalatılır. Eğer kadın bevl ederse doğurgan, etmezse kısırdır. Tılsım:

Fayda – öksürük, humma ve doğumda kolaylık için; öksürüğün izalesi için, yeşil bir hurma yaprağı alınır. Üzerine aşağıdaki azimet ayrı ayrı harf olarak yazılır ve hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.

Hummanın izalesi için, aşağıdaki ayet üç parça kağıt üzerine yazılıp humma tutunca bunlardan biriyle tütsü edilirse humma zail olur, bir daha da geri gelmez. Doğumda kolaylık için dört parça lokma alınır. Her lokmaya aşağıdaki azimetin bir cümlesi yazılıp yedirilirse kolayca doğum yapılır. Azimet:

Fayda - baş ağrısı için; yeşil bir yaprak alınır, üzerine aşağıdaki huruf yazılır. Sonra hastaya elini ağrıyan yere konması söylenir. Bir çivi alınıp birinci harfe çakılır ve üç defa aşağıdaki kasem okunur. Eğer ağrı geçmemişse ikinci harfe çakılır, yine aynı sayıda kasem okunur. Bu şekilde diğer harflere geçilerek devam edilir. Ağrının dindiği harfte çivi çakılı bırakılır. Son harfe gelmeden muhakkak ağrı diner. Huruf:

Kasem:

Fayda – humma için; aşağıdaki üç ayrı ayet üç parça kağıt üzerine yazılır. Etrafına da aşağıdaki ayet yazılıp suyunun içine konulur. Üç gün aç karnına içirilirse humma zail olur. Birinci kağıt:

İkinci kağıt:

Üçüncü kağıt:

Fayda – dalak ağrısı için; aşağıdaki tılsım bir kağıt üzerine yazılır. Gömleğin üzerinden dalağın üzerine konulur. Yeni bir kaşık alınır, içine biraz kül konulup üstüne de bir miktar köz konularak bu tılsımın üzerine tutulur. Kaşık tılsımın üzerindeyken dairenin etrafında yazılı olan ayet, hastanın isminin adedi kadar azimet olarak okunur. Hastadan o ağrı zail olur, şifa bulur. Tılsım:

Fayda – vücutta çıkan çıban ve benzeri arizler için; aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Suya konulup içilirse zail olur, yok olurlar. Azimet:

Fayda – deri hastalıklarından şişkinlikler ve su birikmeler için; aşağıdaki vefk yazılır. Taşınır, suyu içilir ve vücut yıkanırsa bu illetler zail olur. Vefk:

ıslak bir iğneyle uyuz olan yerin etrafı nazikçe yedi defa çizilir. Her defasında aşağıdaki azimet okunursa bu illet zail olur. Azimet: Fayda – humma için. her biri üzerine aşağıdaki tılsımlardan biri yazılıp hasta tütsülenir. iyileşir. üç tane söğüt yaprağı alınır. Birinci tılsım: İkinci tılsım: Üçüncü tılsım: Humma için. aşağıdaki azimet yazılıp üstte taşınırsa bu illetten kurtulunur. Azimet: . uzaklaşır.Fayda – uyuz için. Humma zail olur.

Üç tane kağıt üzerine de aşağıdaki ayet ve esmalar yazılır. Her humma tuttuğunda bunlardan birinle tütsü edilirse humma o kimseden gider. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – humma için. Humma tutan kimsenin koluna bağlanırsa biznillahi teala çarçabuk o illet zail olur.Fayda – humma için. bir daha da geri dönmez. üç tane hurma yaprağı alınır. Birinci yaprak: İkinci yaprak: Üçüncü yaprak: . Bunlardan bir kağıt ve bir yaprakla her gün hasta tütsü edilirse hastalık zail olur. üç parça kağıt üzerine aşağıdaki isimler yazılır. Azimet: Fayda – humma için. aşağıdaki azimet bir kağıt üzerine yazılır. Her birinin üzerine aşağıdaki esmalar ve ayetler yazılır.

Kağıt üzerine yazılacaklar. Tılsım: Azimet: . sarı bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsım yazılır. Birinci kağıt: İkinci kağıt: Üçüncü kağıt: Fayda – soğuk ve sıcak basması için. uzaklaşır. Etrafına da aşağıdaki azimet yazılıp hastanın boynuna asılırsa bu hal ondan zail olur.

Tılsım: Fayda – boşalmayı engelleme. Salat: . Tılsım: Fayda – kaza-yı hacet. Deri orada bağlı kaldıkça boşalınmaz. aşağıdaki tılsım bir ceylan derisi üzerine yazılıp sol kola bağlanırsa kuvvet bulunur. Bir kumaş parçasına sarılıp külde pişirilir.ateş basması için. Tılsım: Fayda – çarpıntının izalesi. aşağıdaki esma bir yumurta üzerine yazılır. Sonra kabuğu soyulup içinde pişirildiği kumaşın içine konulup hastanın boynuna asılırsa.Fayda. aşağıdaki tılsım ceylan derisi üzerine yazılıp sol bacağa bağlanır. Esma: Fayda – cinsel kuvvet için. hastalık zail olup iyileşir. İki rekat namaz kılınır. aşağıdaki tılsım avuca yazılıp yalanırsa çarpıntı geçer. gecenin üçte biri kala kalkılır. Selamdan sonra kıbleye karşı oturulup bin defa aşağıdaki salat okunursa hacet gerçekleşir.

Bu karine illetine maruz kalmış birinin üzerine asılırsa şifa bulur. aşağıdaki azimet yazılıp göz üzerine asılırsa gözdeki bulanıklık zail olur. Tılsım: Fayda . Sonra yirmi dört kere aşağıdaki esma ve on dört kere de ayetel-kürsü yazılır. o mekanı terk ederler. Etrafına aşağıdaki huruf yazılıp yüz tane de mim harfi yazılır. Azimet: Fayda – sivrisinek.Gözdeki küllenmenin izalesi. Vefk: Huruf: . tahta kurusu ve benzerlerinin men’i. Kapının olduğu duvar haric her duvara birer tane yapıştırılır. Haşerat kapıdan çıkar gider.karine için. aşağıdaki tılsım üç parça kağıt üzerine yazılır. aşağıdaki vefk bir kağıt üzerine yazılır.

Üzerine s. yeşil bir yaprak alınır.Esma: Fayda – baş ağrısı için. 101 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful