4. Ünite www.sbsfenci.

com
Yaşamımızdaki Elektrik
Üniteye Genel Bakış
Bu ünite, 4 ve 5. sınıfta yer alan basit elektrik devre uygulamalarını temel alıp daha da genişleterek elektrik enerjisinin iletimi konularını veren bir içeriğe sahiptir. Ünite aynı zamanda, öğrencilerin öğrendikleri yeni kavramları, sahip oldukları ön bilgiler ile ilişkilendirmeyi ve elektriğin tehlikelerinden sakınarak gereken önlemleri alma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar. Bu ünitede, soyut ve anlaşılması zor bir kavram olan akım kavramına girilmeden, ampul parlaklığından hareketle iletken ve yalıtkan maddelerin elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler olarak sınıflandırılması esas alınmıştır. Dolayısıyla direnç kavramı, elektrik enerjisinin iletimine gösterilen zorluk olarak ifade edilmiş, fakat dirençlerin seri ve paralel bağlanması konularına yer verilmemiştir. Öğrenciler, 5. sınıfta pil sayılarını değiştirerek veya pil sayısını sabit tutup ampul sayısını değiştirerek ampullerin parlaklığını değiştirebileceklerini (artırıp-azaltabileceklerini) öğrenmişlerdi. Bu seviyede ise öğrenciler; iletkenin boyunun, dik kesit alanının veya cinsinin değiştirilmesi ile bir ampulün parlaklığını değiştirebileceklerini deneyerek keşfeder. Öğrenciler, bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının devredeki iletken telin direncinin değerinin artması/azalması ile değişebileceğini gözlemleyerek bir reosta modeli tasarlar. Öğrenciler, direncin biriminin “Ohm” olarak adlandırıldığını öğrenecek; fakat “Ohm Yasası” konusuna bu düzeyde girilmeyecektir. Öğretmenler fizikî şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır. Ünitede öğrencilerin, çeşitli tahminlerde bulunmaları, bu tahminleri test etmeleri ve problem çözmeleri teşvik edilerek, alt sınıflarda edindikleri bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler
Konu Başlıkları 1. Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? 2. İletkeni Değiştir, Ampulün Parlaklığı Değişsin Önerilen Süreler 4 Ders Saati 6 Ders Saati

Kavram Haritası
Aşağıdaki kavram haritasında ünitenin sınırlamalarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer almaktadır. Bu kavram haritası, sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir.

129-b 129

Üniteye Hazırlık
Tüm ünite öğrenciler tarafından kısaca incelendikten sonra ünite giriş sayfasına dönülür. Ünite giriş sayfası üniteye ilişkin beklenti oluşturma, merak uyandırma, ön bilgilerini yoklama ve zihinlerindeki “Niçin öğreneceğiz?” sorularını ortaya çıkarmak amacıyla incelenir. Bu amaçla öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilebilir: Ünite giriş sayfasında ne görüyorsunuz? Bu fotoğrafların benzerlerini çevrenizde görüyor musunuz? Resimdeki yapıların ve tellerin amacı ne olabilir? Elektrik enerjisinin günlük yaşamdaki yeri nedir? Elektrik enerjisi olmasaydı nelerden mahrum kalırdık? Konu başlıklarını fotoğraflarla nasıl eşleştirebilirsiniz?

4.

Ünite

fen ve teknoloji
130

Y

aşamımızdaki Elektrik

Ünite giriş sayfasındaki paragraf öğrencilere okutulur. Öğrencilerin burada yer alan ifade ve sorularla ilgili fikirlerini ifade etmeleri sağlanır.

Performans Görevi: Dirençler
Öğrencilerin ünitede kazandırmak istediklerimizi ne kadar öğrenip uygulamaya geçirdiklerini belirlemek için Çalışma Kitabı’ndaki performans görevi verilir. Bunun için öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılır. Gruplar belirlenirken öğrenci düzeyleri dikkate alınarak her grupta farklı düzeyde öğrencilerin yer almasına özen gösterilir. Her grubun, başkanını seçerek grup içinde görev dağılımını yapması istenir. Performans görevi olarak “Dirençler” konusu verilir. Öğrencilerin bu ünitede öğrenecekleri dirençlerin, elektrik ve elektronik devrelerde hangi amaçla kullanıldıklarını araştırarak değişik direnç şekillerini anlatan bir poster yapmaları istenir. Bu performans görevinin konusu tavsiye niteliğinde olup farklı bir araştırma konusu da verilebilir. • Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Öğrencilerin 4 ve 5. sınıflarda öğrendikleri konuları hatırlamalarını sağlamak için Çalışma Kitabı’ndaki “Devre Elemanlarını Hatırlayalım” adlı 1. etkinlik yaptırılır.

Konular
1. Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? 2. İletkeni Değiştir, Ampulün Parlaklığı Değişsin

Performans Görevi :Dirençler
Sınıf 6. Sınıf ‹çerik Yaşamımızdaki Elektrik Beklenen Performans Araştırma Becerisi Yaratıcılık Becerisi Süre 3 Hafta Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Elektrik enerjisinden, günlük hayatta ütü yapma, televizyon seyretme, telefonu şarj etme, müzik dinleme ve aydınlatma gibi birçok alanda yararlanırız. Bu enerjinin kullanım yerlerine iletilmesinde iletken maddelerden yararlanılır. ‹letkenlerin elektriği iletme özellikleri direnç kavramını ortaya çıkarmıştır. Kullanıldıkları yerler dikkate alınarak çok değişik tipte dirençler üretilmektedir. Sizden, yukarıda verilen açıklamalar doğrultusunda, bu ünitede öğrendiklerinizi de kapsayacak şekilde, dirençlerin elektrik/elektronik devrelerindeki kullanımlarıyla ilgili araştırma yapmanız ve poster hazırlamanız beklenmektedir. Bu görevi için aşağıdaki adımları izlemek size yardımcı olacaktır: 1. Görev için sınıfınızda beşer kişilik grup oluşturunuz. 2. Grubunuza isim veriniz. 3. Yukarıda verilen konu ile ilgili olarak aşağıdaki soruları, çeşitli kaynaklardan araştırarak cevaplayınız (Her bir soru için bir arkadaşınızı görevlendiriniz). • Direnç nedir? • Dirençlerin kullanım amaçları nelerdir? • Hangi tipte dirençler vardır? • Bir radyonun ses ayar düğmesi bir çeşit dirençtir. Radyonun sesini artırmak istediğimizde bu düğmenin bağlı olduğu direncin değerini azaltırız. Bunun nedeni nedir? • Dirençlerin kullanıldığı yerler nelerdir? 4. Grup olarak araştırmalarınızı paylaşınız. 5. Posteriniz için kullanacağınız uygun bir başlık belirleyiniz. 6. Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz cevapları dikkate alarak posterinizde nelerin olması gerektiğine karar veriniz. 7. Posterinizde yer alacak materyalleri ve yazıları hazırlayınız. 8. Aldığınız kararlara bağlı kalarak posterinizi oluşturunuz. 9. Posterinizde kullanacağınız resimlerin konuyu açıklayıcı ve net olmasına, yazıların kısa, konuyu/resmi açıklayıcı ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz. 10. Posterinizi öğretmeninizin belirlediği tarihte bitirerek grup olarak sınıfınızda hazır bulununuz. 11. Posterinizi arkadaşlarınıza sözlü olarak açıklayınız. 12. Posteriniz öğretmeniniz tarafından dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. 13. Posterinizi sınıf panosunda bir hafta sergileyiniz.

80

130

. grafik gibi görsel materyallerin tamamı konuyla ilgili. sayfasındaki çizelgeyi defterimize çizerek çizelgedeki soruları oradaki açıklamalar doğrultusunda cevaplayalım. fabrikalarımıza.4 puan ‹yi . s 2 82. ‹letken tel 2. Grubun Adı: .. şemaları ve görevleri ile ilgili açıklama tahtaya yazılır. Bunun için çalışma kitabımızın 11. Bu enerji kullanıldıkları yerlere göre ışığa..... Posterin boyutu.. Poster. Poster. Sunumda sadece bir kişinin görevi var. alıntı hiç yok. ancak yaratıcı değil. Poster.. aynı zamanda posterinizde hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.. etkinlik yaptırılır..... Materyal Kullanımı ve Materyallerin Birbiriyle Uyumu Posterde kullanılan resim. açık ve anlaşılır değil..4 puan ‹yi ..... özgün ve yaratıcı değil. Etkinlik: Devre Elemanlarını Hatırlayalım Bu etkinlikte. sese.... Nasıl Geldim? Bu etkinliğin amacı öğrencilerin ünitenin başındaki ve sonundaki durumlarını karşılaştırarak kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktır.+ + Üniteye Başlad ığımız Tarih: NEREDEN . grubun verdiği cevapların hepsi yanlış ya da hiç cevap yok. konuyu ve amacını hiç yansıtmamakta. öğrenmek istediklerimizi ve öğreneceklerimizi kullanarak kendimizi değerlendirmektir. Yazılı ve görsel materyallerin çoğu birbiriyle uyumlu. s 131 Yaşamımızdaki Elektrik DERECEL‹ PUANLAMA ANAHTARI Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı. 1 82. grafik gibi görsel materyallerin hiçbiri konuyla ilgili değil. Sunum Grup üyelerinin hepsinin sunumda görevi var. özgün ve yaratıcı.. / . Devre Elemanı Pil Anahtar Ampul Devre Elemanının Görevi Elektrik enerji kaynağıdır. I. konuyu ve amacını tamamen yansıtmakta. alıntı çok az. Elektrik enerjisini ampule iletir. Bu devre elemanlarının görevlerini açıklayalım. Alınan Puan:. Posterin görünümü kirli ve düzensiz. Bunun için Çalışma Kitabı’ndaki 1. Bu dev direk de ne? Ona bağlı olan kablolar ne işe yarıyor? Resimdeki kablolar dikkatimizi çekmiştir. Posterde kullanılan resim....4 puan ‹yi . Poster. / ... zihnimde rı oluşturdu? Öğrendiğim hangilerini konulardan daha iyi biliyorum? Öğrendiğim tekrar bakm konulardan hangi lerine am gerek iyor? 131 . Devreyi açıp kapatmaya yarar.3 puan Orta . Posterdeki bazı noktalar açık ve anlaşılır değil. Buradaki her bir devre elemanının adını ilgili boşluklara yazalım.. Nasıl Geldim?” adlı 2. kendilerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Nereden.4 puan ‹yi . içeriğine uygun değil...1. grubun verdiği cevapların çok azı doğru. Bu yolla öğrencilerin ön bilgilerindeki eksiklikler tamamlanarak yanlış bilgilerini düzeltmeleri sağlanır. bu ünite hakkında bildiklerimizi.. m mek istiyo rum? Öğrenmek istedi ve nasıl öğren klerimi nered en ebilirim? Neler öğren dim? Öğrendikler imi hayat alanında kullanabiliri ımın hangi m? Öğrendikler ilginç buldu imden hangilerini m? Öğrendikler daha farklı imle artık neleri yapabilirim? Öğrendikler hangi sorulaim. Posterde kullanılan resim... Posterde.1 puan Çok ‹yi . Elektrik enerjisi basit bir elektrik devresinde olduğu gibi elektrik santralinde başlayıp evlerimize kadar uzanan ve oradan tekrar santrale dönen kapalı bir devrede taşınır. Grubun Ödevi Sunduğu Tarih: . özgün ve yaratıcı. etkinlikteki tabloyu öğrencilerin deftere çizmeleri sağlanır.... Özgünlük Poster. Etkinlik : Nereden.3 puan Orta .. Posterin görünümü temiz ve düzenli ancak boyutu içeriğine uygun değil. Posterde kullanılan resim. Sunumda sorulan sorulara. Öğrenme sürecini anlamlı ve sistematik hâle getirmek için çizelgenin birinci bölümündeki soruları üniteye başlamadan önce öğrencilerin cevaplaması istenir. Görünüm Çok ‹yi .1 puan Çok ‹yi . Yazılı ve görsel materyaller arasında tam bir uyum var. Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum yok..2 puan Geliştirilmeli . devre elemanlarının sembolleri.3 puan Orta ... Posterde.2 puan Geliştirilmeli . / .. Yazılı ve görsel materyallerin çok azı birbiriyle uyumlu. Üniteyi Bitirdiğ imiz ‹M? Tarih: . konuyu ve amacını genel anlamda yansıtmakta. grafik gibi görsel materyallerin çoğu konuyla ilgili. Poster. Posterdeki birçok nokta açık ve anlaşılır değil. ne kadar öğrendiklerini kontrol etmeleri ve öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmeleri amacıyla tablonun ikinci bölümündeki soruları da ünitenin işlenişi sırasında cevaplamaları istenir. okullarımıza ve iş yerlerimize bu kablolarla taşınır.. Poster özgün. Nereye. / .. Bu anahtar. BÖLÜM II. Daha sonra onlardan öğrendiklerinin farkına varmaları... alıntı çok fazla. Etkinlik : Devre Elemanlar›n› Hat›rlayal›m Yukarıda basit bir elektrik devresinin resmini ve şemasını görmekteyiz.... ısıya ve harekete dönüşür..3 puan Orta ... içeriğine uygun. Elektrik enerjisi evlerimize... öğrencilerin verdikleri doğru ve yanlış cevaplara göre.... Etkinlik: Nereden.... grubun verdiği cevapların çoğu doğru..2 puan Geliştirilmeli .4 puan ‹yi . Nereye.. Posterde. Performans Düzeyi Çok ‹yi . Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.1 puan Posterin görünümü temiz ve düzenli. Nas›l Geldim? Etkinliğin amacı. Posterin tamamı alıntı. konuyu ve amacını az yansıtmakta... BÖLÜ M 81 82 .... Sunumda sorulan sorulara.1 puan Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları ‹çerik Poster. Grup üyelerinden birkaç kişinin sunumda görevi var. Posterin görünümü temiz ancak düzenli değil ya da düzenli ancak temiz değil. Nereye.2 puan Geliştirilmeli ... açık ve anlaşılır. ünitede yer alan “Nereden. Cevapları / . hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır.. NEREYE Bu Ünite Neler biliyo Neleri öğren rum? NASIL GELD yle ‹lgili.. grafik gibi görsel materyallerin çok azı konuyla ilgili. grubun verdiği cevapların hepsi doğru.. Grup üyelerinin çoğunluğunun sunumda görevi var. Poster. Posterin boyutu. Poster.... içeriğine hiç uygun değil. Sunumda sorulan sorulara. Daha sonra öğrencilerin ünitenin başında ve sonundaki durumlarını karşılaştırarak.3 puan Orta . neyi... / . 1.2 puan Geliştirilmeli . 2..1 puan Çok ‹yi .. Nereye... Aynı zamanda öğrenciler ünite ile ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirlerler. Sunumda sorulan sorulara. Nasıl Geldim?” adlı 2. Posterin boyutu...

. Her bölüme bu iki kavramdan birisi yazılır...... pil sayısını veya ampul sayısını değiştirerek ampullerin parlaklıklarını değiştirebileceklerini öğrenmişlerdi.. 1... elektrik enerjisinin taşındığı bu kablolar hangi elektriksel özelliklere sahip olmalıdır? Acaba sıvılar da bu kablolarla aynı elektriksel özelliklere Evlerimizdeki elektrik kabloları.. 1... Alternatif Etkinlik: El Feneri Aşağıdaki resimde bir el fenerinin içi görülmektedir.7...... santrallerde üretilen elektrik enerjisinin sınıfınıza kadar taşınmasıdır. Anahtar kavramlarla ilgili düşündüklerini listeleyerek birbirlerine düşündüklerini açıklamaları söylenir... Akü....... prizlere ve anahtarlara bağlanır.... elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlikelere karşı korunmada nasıl kullanılabileceğini araştırır (FTTÇ-5). Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi şehir cereyanı üreten tesisler genellikle okulumuzdan ve yerleşim bölgelerinden çok uzak yerlerde kurulmuştur....... Konu girişinde yer alan sorular ile resim arasında ilişkilendirme sağlanır.... • Basit bir elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için devrenin kapalı olması gerekir.....4... bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder... . 1. kazanımı........ günlük yaşamda çoğunlukla şehir cereyanı kullanılır....... • Bu el fenerinde ampulün ışık vermesini sağlayan kapalı devreyi resim üzerinde renkli kalemle dolaşarak çizelim... Okulumuza ulaşan ana kablolar........ Bunun için ya direkler üstünden ya da yer altından geçen kablolar kullanılır... duvarların içinden lambalara...... Bu lambanın ışık verebilmesi için nelerin gerekli olduğunu düşünelim. sınıftan.......... basit elektrik devresi kurmasını. • Konuya Giriş Öğrencilere konu girişinde yer alan resim inceletilir. Kendisi ve çevresindekilerin güvenliği açısından elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemleri listeler (TD-5)..... elektrikli aletleri çalıştıran bu enerji...... Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin çeşitli amaçlar için kullanıldığını fark eder (FTTÇ-28)..... Ama gazların da iletken veya yalıtkan olabileceği vurgulanmalıdır... Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddelerle ilgili olarak öğrenciler. Alternatif Etkinlik)” etkinliği yaptırılabilir... Elektrik enerjisi üretmek üzere kurulan bu tesislere elektrik santrali adı verilir.. AÇIKLAMALAR Elektrik santralinin yapımından sonra ihtiyacımız olan ikinci şey.. sınıfta elektrik devre elemanlarını. Öğrenciler 4 ve 5.. Peki.. Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerini yoklamak amacıyla alternatif olarak “El Feneri (1..... elektrik enerjisi kaynağıdır.... pil ve bataryalar birer elektrik enerjisi kaynağı olmasına rağmen.... Resme dikkatle bakarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.. öğrenciler sahip oldukları ön bilgiler ile yeni kavramları ilişkilendirerek maddelerin iletkenlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Yalıtkan maddelerin.. Metallerin iletken. Bu etkinlikte öğrencilerden resimde görülen el feneri ampulünün ışık verebilmesi için devresinin kapalı olması gerektiğini bilmeleri beklenmektedir. Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır. Bir el fenerindeki anahtar nasıl çalışır? Şekli inceleyerek açıklayalım. 1..6..... Defterlerinden bir boş sayfa açarak bu sayfayı ikiye bölmeleri istenir.2.. Gaz maddelerin iletkenliği konusuna girilmeyecektir...5....... [!] Uyarı Yalıtkan maddelerin bazı durumlarda iletken olabileceği vurgulanır.. 1.... • Piller dolu ve ampul sağlam olduğuna göre sizce bu el feneri ışık vermekte midir? ...... bunların görevlerini... Sizce.. Maddeleri.. 1... Elektrikli aletleri çalıştırabilmem için de fişlerini prize takmam gerekir... Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için basit bir elektrik devresi tasarlar ve kurar (BSB-16)... Sınırlamalar 1.. her sınıfa daha ince kablolarla dağıtılır....... evlerindeki veya okullarındaki elektrik prizlerine çeşitli maddeleri sokmamaları ve bu durumun tehlikeleri konusunda uyarılır... .. Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir.. Bazı sıvı maddelerin iletken.. duvarların içinden geçer. ‹htiyacımız olan ilk şey. Anahtar bir elektrik devresini açıp kapamaya yarar.. 1...... 1. Öğrenciler. sahip midir? 132 • Öğrenciler Neredeler.............. Diğer Derslerle İlişkilendirme 1.... Anahtar Kavramlar iletken yalıtkan KAZANIMLAR Anahtara bastığımda ampul ışık verdi.Elektrik Enerjisi Nas›l Tafl›n›r? Elektrik Enerjisi Nas›l Tafl›n›r? • Konuya Başlarken 1.3..... Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere konu başındaki anahtar kavramlarla ilgili ne bildikleri sorulur. Nereye Gelecekler? Öğrenciler 4 ve 5. Her sınıfa ayrılan kablolar.... 1..1.. Bu konuda.. bir elektrik devresindeki ampulün ışık vermesi için kapalı bir devre olması gerektiğini bilmektedirler.........1.. Duvardaki elektrik anahtarını açıp kapatarak bu enerjiyi kontrol edebiliriz..........6...... elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır (BSB-4)... Alternatif Etkinlik: El Feneri 132 ..... plastiklerin ise yalıtkan olduğunu fark eder. prizlere nasıl gelir? Bunun için yararlandığımız maddelerin hangi özelliklere sahip olduğunu biliyor muyuz? Sınıfımızdaki elektrik düğmesine bastığımızda lamba ışık verir....

) Not: Deney sırasında öğrencilere güç kaynağının gerilimini kademeli olarak artırmaları konusunda uyarı yapılmalıdır. plastik ataş. Bu test devresindeki ampulün neden ışık vermediği sorularak beyin fırtınası yaptırılabilir. Deney sonucunda cam. Etkinliğin “Sonuca Varalım” kısmındaki sorularla ilgili tartışma ortamı oluşturulur. Alternatif Etkinlik: Ampül Işık Verdi. Açıklama Aşaması İletkenler ve yalıtkanlar hakkında konu işlenirken sınıfa bir kablo. dışındaki plastik kısmın güvenlik amaçlı olduğu vurgulanır. Aynı zamanda öğrenciler bilimsel bir deneyin işlem basamaklarını uygulayarak tablo kullanmayı da öğreneceklerdir. Bir devredeki ampulün ışık verebilmesi için kapalı bir devre olması gerektiği söylendikten sonra öğrencilerin bu test devresinin açık uçları “Araç ve Gereç” listesinde bulunan katı ve sıvı maddelerle tamamlanarak ampulün ışık verip vermemesi gözlemlenir. Keşif Aşaması 1. tuzlu su ve alüminyum folyo gibi malzemelerin elektrik enerjisini ilettiği gözlemlenir. • Devrenin test uçlar›n› yanda belirtti¤imiz kat›lar ve beherglas içerisine koydu¤umuz s›v›larla temasa getirip lamban›n ışık verip vermediğini gözlemleyelim. Bir devredeki elektrik enerjisinin hareketini anlamak için alternatif olarak “Ampul Işık Verdi. suyun borulardaki hareketine benzetilerek modellenebilir. Basit bir elektrik devresindeki elektrik enerjisinin hareketi suyun borulardaki hareketine benzetilebilir. Etkinlik Gözlemleyelim. saf su ve şekerli suyun elektrik enerjisini iletmediği. Elektrik enerjisini ileten maddelerin özelliklerini öğrenmeleri için öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “İletkenler ve Yalıtkanlar” başlıklı metin okutulur. Bu etkinlikte amaç. Etkinlik: Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini ‹letir? (Önerilen Süre: 20 dk. Yumuşak plastiklerin esneme ve bükülebilme özelliğine sahip olduğundan kablolarda kullanım kolaylığı sağladığı söylenir. Elektrik enerjisi taşıyan bu kabloların hangi özellikleri taşıması gerektiği sorgulatılır. alternatif etkinliği yaptırılabilir. 133 . Su Çarkı Döndü Elektrik enerjisinin devredeki hareketi. ‹nceleyelim Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini ‹letir? Araç-Gereçler Araç ve Gereç ◆ tuzlu su ◆ alüminyum folyo ◆ dört adet beherglas ◆ cam ◆ saf su 9 V’lik ◆ güç kayna¤› (veya pil) ◆ ampul (6 V) ◆ duy ◆ krokodilli bağlantı kabloları ◆ sirke ◆ şekerli su ◆ plastik ataş ◆ çivi rot ◆ iki adet bak›r elekt Elektrik enerjisini iletir Bunları Yapalım • Devre elemanlarını kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturup ampulün ışık vermesini sağlayalım. “I” numaralı resimde görülen basit elektrik devresindeki pili “II” numaralı resimde su pompası temsil ettiğine göre. • Aşağıdaki gibi bir çizelgeyi defterimize çizerek tahminlerimizi kaydedelim. Öğrenciler sınıf şartlarına göre küçük gruplara ayrılır. Açık kalan uçları da test uçları olarak adlandıralım. katı ve sıvı maddelerin elektriksel iletkenliklerinin gözlemlenmesidir. Bu etkinlikle bazı maddelerin elektrik enerjisini ilettiği. Su Çarkı Döndü” adlı 2. Bu özelliklerin neler olduğunun gözlemlenmesi ve incelenmesi amacıyla Ders Kitabı’nda yer alan “Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini İletir?” adlı 1. çivi. bazı maddelerin ise iletmediği sonucuna varılır. Madde Plastik ataş Alüminyum folyo Çivi Cam Saf su Tuzlu su fiekerli su Sirke Tahminimiz Ampul ışık verdi Ampul ışık vermedi Konu girişinde yer alan metin okutularak günlük yaşantıda kullandığımız şehir elektriğinin üretildiği yerden evlerimize kablolar vasıtasıyla ulaştığı sezdirilir. Kablonun plastik kısmı soyularak içindeki bakır tel gösterilebilir. Alternatif Etkinlik: Ampul Ifl›k Verdi. • Gözlemlerimizi çizelgeye kaydedelim. etkinlik yaptırılır. sirke. Elektrikli cihazlarda genellikle yalıtkan kaplama olarak sert plastik ve seramik maddeler kullanılırken kablolarda yumuşak plastiklerin tercih edildiği belirtilir. Bu malzemelerden yararlanarak öncelikle her bir grubun bir test devresi kurması istenir. • Devredeki iki bağlantı kablosunu birbirinden ayırarak devremizi test devresine dönüştürelim. • elektrik enerjisini • ampulü • iletken teli temsil eden şekiller hangileridir? NOT: Bu etkinlik üst seviyedeki öğrenciler için uygun olup elektrik akımından bahsedilmemelidir. Ayrıca bir priz getirilerek kablodan gelen bakır telin priz içindeki metal kısma temas ettiği gösterilebilir. S›v›larla yapt›¤›m›z deneyde bu uçlara elektrot ba¤layal›m. Su Çark› Döndü pompa I II 2. Sonuca Varalım • Lambanın ışık verip vermemesi konusundaki tahminlerimizden kaç tanesi doğru çıktı? Tahminlerimizde yanıldığımız maddeler olduysa bunu nasıl açıklarız? • Test uçları arasına bazı maddeler konduğunda lambanın ışık vermesini bazı maddeler konduğunda ise ışık vermemesini nasıl açıklarız? • Katı ve sıvı maddeleri yukarıda keşfettiğimiz elektriksel özelliklerine göre nasıl sınıflandırırız? Test devresi 133 2. • Bu test uçlarını değişik katılara temas ettirdiğimizde veya beherglas içine koyduğumuz değişik sıvılara daldırdığımızda ampulün ışık verip vermeyeceğini tahmin edelim. Kablolarda elektrik enerjisinin taşındığı kısmın metal tel olduğu.1. fiş ve priz getirilebilir. “Araç ve Gereç” listesinde verilenlerin dışında başka malzemeler de kullanılabilir.

................. .................................................... Çünkü elektrik enerjisini iletir............ 3.... Etkinlik : Kelime Av› I......................... altın.................. 1 2 3 4 X X X X X X X X Çünkü elektrik enerjisini iletmez. ampul anında ışık verir...................................................................................... alüminyum.............................. 5.................. Yalıtkanlar ........................................ Sizce......... 10 83 84 134 ..Etkinlik :: Münazaraya Var m›s›n›z? 4 Etkinlik • Sınıfımızda dörder kişiden oluşan iletkenler ve yalıtkanlar grubu oluşturalım................ Bu bulgulara göre bazı maddelerin elektrik enerjisini ilettiğini bazılarının da iletmediğini söyleriz.... bulmacada saklı olan iletken ve yalıtkan maddelerin bulunmasıdır........................... 1................................................. Çünkü elektrik enerjisini iletmez..Öğrencilere.................................................................... .................. ............ Öğrenciler bulmacadaki iletken ve yalıtkan maddeleri bularak bu maddelerin neden iletken ya da yalıtkan olduğunu açıklarlar............. bakır ya da alüminyum metalinin çok iyi bir iletken olmasının yanında kolay işlenebilir özellikte olmasından kaynaklandığı vurgulanır........ s ? Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisini yerleşim yerlerine taşıyan hatlarda kullanılan iletken teller... 4 84................. Gruplarımız aşağıda verilen münazara konusunun tercih ettikleri yönünü savunsunlar................... ................................................. .... elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılan teller hangi maddelerden yapılır? İletkenler ve Yalıtkanlar Elektrik anahtarına bastığımızda........... ................................................................................... Etkinlik: Kelime Avı Bu etkinlikteki amaç................................................. Münazara Konusu: “ Yaşamımızı kolaylaştıran elektrik enerjisinin kullanılabilir hâle getirilmesinde iletken maddeler mi yoksa yalıtkan maddeler mi daha önemlidir? ” SONUÇ: ........................ ........................................... ‹letkenler bakır.... Yal›tkan m›? 5 Etkinlik Numaralandırılmış kutucuklarda bazı maddeler verilmiştir.. Elektrik enerjisini iletmeyen bu tür maddeler yalıtkan olarak adlandırılır......... ............................................................ Bu maddelerin isimlerini bulmaya ne dersiniz! Bunun için bulmacaya soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakalım....Etkinlik :: ‹letken mi............................ 6.................... altın ve gümüş gibi diğer metaller de iletir........ . 7......................... fiekildeki masa lambası kablosunun iç kısmında iyi bir iletken olan bakır tel kullanılmıştır................ Çünkü........ Duvardaki prizden gelen elektrik enerjisinin............. 5 6 7 8 9 10 11 12 a) Yukarıdaki kutucukların hangilerinde iletken maddeler verilmiştir? 2.......... porselen.......... Buna karşılık kabloların dışındaki plastik kılıf ve prizlerde kullanılan seramik gibi maddeler ise elektrik enerjisini kolaylıkla iletmez.elektrik enerjisini iletmez..... • Sınıfımızdaki diğer öğrenciler de seyirciler olarak soracağı sorular ya da yapacağı katkılarla bu grupları desteklesinler............... Çevrelerinden iletken ve yalıtkan maddelere örnekler verebilirler..... ............. demir ....... sadece dışındaki plastik kılıf ampulün ışık vermesini sağlar mıyd›? “Hangi Maddeler Elekrik Enerjisini ‹letir?” etkinliğinde gözlemlediğimiz gibi ampul....... Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım....... seramik ya da cam yalıtkanlarla dev direklerden yalıtılır.... cam............ 4........................................ Elektrik enerjisi iletiminde genellikle bakır ya da alüminyum metali kullanılmasının.... Burada kablonun dışı ile içinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bu metal tel olmasaydı. 11. .............. P O R S E L E N D L I K T K ‹ R L Ğ E E B E A C A M C I M S A T L P L A S T ‹ K K A Ğ I T S R A R O I L T S I Ğ ‹ K L P R S E R N E L P I U 4.................. 12 ......... ............ Elektrik enerjisini bakırın yanında demir.................. ........ ancak test uçlarına belli maddeleri koyduğumuz zaman ışık verir................................ 8... Çünkü elektrik enerjisini iletir................... Hafif ve ucuz olduğu için tercih edilen alüminyum teller..................... iletken tellerde demir gibi metallerin neden kullanılmadığı sorularak tartışma ortamı oluşturulur..................... 9..................... hangilerinin yalıtkan olduğunu bulal›m......... ......................................... Etkinlikte devrenin açık olan test uçlarına plastik ataş ve cam gibi bazı maddeler yerleştirilerek devre tamamlandığı hâlde ampul ışık vermedi......... dört yalıtkan maddenin isimleri gizlenmiştir.... Aşama Aşağıdaki maddelerden hangilerinin iletken...................... ................. kablo yardımıyla ampule nasıl ulaştığını biliyor musunuz? Bu soruya cevap verebilmek için resimdeki masa lambasının kablosuna bakalım........................................................................ Çünkü elektrik enerjisini iletir.. Aşama ‹letken nedir? Yalıtkan nedir? Açıklayalım........................................ kâğıt....... Kablonun içinin metal tel olduğunu günlük tecrübelerimizden de biliriz..................... Metaller gibi üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin veren maddeler iletken olarak adlandırılır............ 5..................... ......... b) Yukarıdaki kutucukların hangilerinde yalıtkan maddeler verilmiştir? ......... ......... Bu yüzden metallerin genellikle iyi birer iletken olduklarını söyleriz............ ......... karşılarındaki kutucuklara “X” işareti koyarak nedenini açıklayalım................ Çünkü elektrik enerjisini iletmez................................................................................................... 3 83................................................. Münazara sonucu değerlendirilir.... çoğunlukla alüminyumdur.. Bunları Biliyor muydunuz Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Kelime Avı” adlı 3.. Buna karşılık aynı test uçlarına çivi ve alüminyum folyo gibi maddeler yerleştirildiğinde ise ampul ışık verdi...... Maddeler Bakır Kuru tahta Alüminyum folyo Kâğıt Kurşun kalem ucu Silgi Cam Demir ‹letken Yalıtkan Neden? Çünkü elektrik enerjisini iletir........................ plastik ................. Bulduğumuz iletken ve yalıtkan maddelerin isimlerini ilgili boşluklara yazalım...... Bu da göstermektedir ki elektrik devrelerinde kullanacağımız her madde ampulün ışık vermesini sağlamaz................ Aşağıdaki kelime avı oyunu içinde üç iletken... s 134 Yaşamımızdaki Elektrik 3............................................................................. • Münazara bitiminde ulaştığımız sonucu aşağıdaki boşluğa yazalım.................... 3. etkinlik yaptırılır........................................ II..........................

..........A muhabirine olayı şöyle anlattı: “Benim takımım da turnuvada oynadığı için maçı izliyordum............ Metnin resmi inceletilebilir ve bir gaz olan havanın özel şartlarda iletken hale geçtiği söylenebilir..... Bu nedenle öğrenciler yüksek gerilim hatlarından uzak durmaları konusunda uyarılmalıdır.................Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? Yaşamımızdaki Elektrik Etkinlikte devrenin test uçları sırasıyla tuzlu su ve sirkeye daldırıldığında ampul ışık verirken...... Bu seviyede sadece gazların normal şartlarda yalıtkan olduğu.... gaz hâlindeki maddelerin iletkenliği konusunu da düşünebilirler.. Bu amaçla “Acaba Gazlar da İletken midir?” başlıklı metin okunur....... elektrik çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti...... ‹htiyaçlarım: .............. s Yukarıdaki gazete haberine göre ıslak ortamların kuru ortamlardan daha riskli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunları Biliyor muydunuz ? 6 85.................. Çalışma Kitabı’ndaki “Kelime Avı” adlı 3........................................................ Çünkü: ............................................ Onların bu kavramlarla ilgili bilgilerini genişletmek için elektrik enerjisinin kullanım alanlarına ulaşmasında iletken ve yalıtkan maddelerin nasıl kullanıldığı. iş yerlerimize kadar iletken teller vasıtasıyla taşındığı vurgulanmalıdır............................................. seramik gibi yalıtkan maddeler kullanıldığı kitaplarındaki fotoğraftan da yararlanılarak vurgulanmalıdır............... elektrik kaçağı sonucunda meydana gelen yangınlara müdahale etmeden önce elektrik şalterini kapatırlar................... Bunun nedeni. Etkinlik: ‹letken mi........ “Bunları Biliyor muydunuz?” metni okutularak açıklanır................................................................................. soyunma odasından geçip halı sahaya uzanıyor...... Öğrenciler çevrelerinde bu hava hatlarını görmektedirler...... 5 Genişletme Aşaması Öğrencilere şehir cereyanının.. Edinilen bilgiye göre........................................ şekerli su ve saf su ise iletmez....... Sanırım bu uygun bir test olacak....... Buraya giden elektrik kabloları............ Aydınlatmada kullanılan floresan lambaların ve reklam tabelalarında kullanılan neon lambaların gazların özel koşullarda iletkenlik kazanmasının bir sonucu olarak ışık verdikleri vurgulanır................................... Bu olayın nedenini hiç düşündünüz mü? Bir elektrik enerjisi boşalması olan yıldırım ve şimşek......... halı saha ile toprak sahanın arasındaki bir su birikintisine değmiş.................................... Buna örnek olarak yıldırım ve şimşek olayları gösterilir. fakat uygun şartlar sağlandığında iletken hâle gelebildiğinden bahsedilebilir............... Kâğıthane’ deki bir spor tesisinde 12–16 yaşlarındaki gençlerden oluşan amatör küme maçı sırasında..... Münazara sonunda sınıfın çoğunluğu tarafından kabul gören teze ilişkin öğrencilerin kişisel görüşlerini etkinlikteki ilgili yere yazmaları istenir.............. saf su ve şekerli suya daldırıldığında ışık vermez..... A........................................................... normalde yalıtkan olan havanın iletkenlik kazanması sonucu meydana gelir.. yağmurla oluşan su birikintisine temas eden kopmuş elektrik telleri faciaya neden oldu... Bu tellerin iletken olduğu ve bu tellerin direklere temas eden kısımlarında cam. Olayda.’’ 84......... okullarımıza.............. Ancak yalıtkan sıvıların da belirli şartlar altında iletken hâle gelebileceğini unutmamak gerekir............................. .................... Etkinlik: Münazaraya Var mısınız? Sınıfta üye sayısı 4 olan iki grup oluşturulur ve her gruptan birer sözcü seçilir................. Bu yüzden elektrikli aletlerin sıvılardan uzak tutulması gerekir. bir anda etrafımızın aydınlandığına ve ardından gelen gök gürültüsüne tanık olmuşuzdur.............................................................. Burada havanın yalıtkan olduğu ancak belli durumlarda iletken hâle gelebileceği vurgulanır............. ............. Bu kabloların çıplak ucu................... Yağmurla gelen facia! Sağanak yağış İstanbul’da can kayıplarına neden oldu........................................... 4...... Yapacağım plan: .................................................. ........ Öğrencilerin ilgisini çekmek için “Benjamin Franklin Çok Şanslıydı” metni okutulur........ ......... elektrik santrali adı verilen tesislerde üretildiği ve bu tesislerden evlerimize.............. Kâğıthane’ de bir spor tesisinde oynanan amatör küme maçında....... etkinliği tamamlayan öğrenciler iletkenlik ve yalıtkanlığın ne olduğunu öğrenmiş olurlar......................................... Günlük yaşantıda iletken ve yalıtkan maddelerden nasıl yararlanıldığını öğrenen öğrencilerin bu maddelerin hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu kavramaları için Çalışma Kitabı’ndaki “Münazaraya Var mısınız?” adlı 4....................... top oynayan 3 çocuk ve antrenörleri hayatını kaybederken......... Katı ve sıvıların iletkenlik özelliklerini öğrenen öğrenciler..... suyun elektrik enerjisini iletmesidir... Görgü tanığı.......... ..................................... Elektrik yangınlarını şalteri kapatmadan suyla söndürmeye çalışmak........................... Çünkü tuzlu su ve sirke elektrik enerjisini iletir...................................................... 85 Sonuca ulaşmak için ne yapmalıyım? Öğrencilerden gelen cevaplar değerlendirilir....... Sıvılarla katıların iletkenliğini ve yalıtkanlığını öğrenen öğrencilerin genel bir pekiştirme yapmalarını sağlamak için Çalışma Kitabı’ndaki “İletken mi. Bu tür yangınları söndürmede içerisinde hazır kimyasal söndürücülerin bulunduğu yangın söndürme tüplerinden faydalanılmalıdır............. Maçın oynandığı toprak sahanın yanında yapımı süren ve korkuluklarında elektrik kaynağı yapılan bir halı saha var.. Etkinlik Bir cismin iletken ya da yalıtkan olduğunu anlamak için hangi işlemleri yaparız? Nasıl bir test devresi kurmalıyım? ‹htiyacım olan devre elemanları nelerdir? Yapacağım plan için bana yardım eder misin? 5......................................... 135 Yaşamımızdaki Elektrik 6.......... 135 ..................... Ama iş işten geçmişti................. Etkinlik ::Problem Çözme 6................. yangının büyümesine ve yeni yangınlara sebep olabilir. Gruplardan biri yaşamımızı kolaylaştıran elektrik enerjisinin kullanılabilir hâle getirilmesinde iletkenlerin daha önemli olduğunu savunurken diğer grup yalıtkanların daha önemli olduğunu savunur................................................... Yalıtkan sıvılar yüksek elektrik enerjisinin etkisiyle iletkenlik kazanır.... etkinlik yaptırılır............................ Yapacağım işlemde bunları değiştirmem gerekmez: .......................... Çığlıkları duydum ve durumu anlayıp hemen koşarak şalteri indirdim. s ‹tfaiyeciler..... Planlama Basamakları Problem: .......... 2 çocuk da çeşitli yerlerinden yaralandı......................... Yalıtkan mı?” adlı 5.............. etkinlik yaptırılır................... Acaba Gazlar da İletken midir? Fırtınalı bir günde............. Yapacağım işlemde bunları değiştirmeliyim: ............ Yalıtkan mı? Bu etkinlikle öğrencilerin dikkatleri günlük hayatta kullandığımız iletken ve yalıtkan maddelere çekilir.. Oyuncular soyunma odasından çıkıp otomobillere giderken olay oldu...........

....... Öğrencilerin hazırladıkları araştırma ödevi değerlendirildikten sonra kendilerine tekrar verilerek ve arkadaşlarıyla bu ödevleri paylaşmaları istenebilir.......... bir maddenin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu anlamak ve bilimsel bir problemin çözümünde izlenecek basamakların öğrencilere fark ettirilmesini amaçlamaktadır........... porselen............................. Öğrenci problemini çözmek için bir plan yapmalıdır.................................................... resim : ... devrede elektrik enerjisi olmamalıdır......... uzaktan kubirçok elektrikli manda cihazı ve kasetçalar alet neden yalıtkanla gibi birçok alet pil ile çalışır..... 136 7...... 1..................... Aşağıda numaralandırılmış resimlerde.. resim : ........... priz ve elektrik anahtarı gibi araçların elektrik yalıtımı da aynı maddelerle sağlanır..... televizyon ve buzdolabı gibi şehir cereyanı ile çalışan birçok alet için aynı şeyi söyleyemeyiz........ Yine duy...... Etkinlik: Hatalar› Düzeltelim Bu etkinlikte öğrencilerden altı hatalı davranışı bulup bu davranışların doğrusunu yazmaları istenmektedir.................. ampül değiştirirken....... 6............ Ayrıca farklı amaçlar için üretilmiş kablolar da getirilebilir........ Her bir durumda yapılan hatayı görüp buradaki davranışın doğrusunu ilgili numaranın karşısına yazalım.................... resim : . Etkinlik : Hatalar› Düzeltelim Elektrik enerjisini kullanırken hatalı veya dikkatsiz davranmak üzücü sonuçlar doğurabilir.. 6. Bu kabloların neden farklı teknik ve malzemelerle yalıtılmış oldukları ve nerelerde kullanıldıkları tartışılabilir..... Fırtınalı bir havada ucuna metal anahtar bağladığı bir uçurtmanın yükselmesini sağlayarak yıldırım çarpması sonucu anahtardan kıvılcımlar çıktığını gözledi.............. 7......................... 4......... 1706 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdu. 86 Yıpranmış kablolar yenileri ile değiştirilmelidir............ sınıf fen ve teknoloji dersinde öğrendikleri elektrik güvenliği konusu pekiştirilir..... bakalit ve kauçuktur.............. 3...... öğrencilerden planlama basamaklarını doldurmaları istenir. Bir prize birden fazla fiş sokulmamalıdır........ öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanarak gazete kupüründe verilen durumla ilgili yanlışları balığın üst kısmına.................................. öğrencilerin evlerinde ve çevrelerinde gördükleri elektrikli ev aletlerini ve bunların tamirini yapan kişilerin araç gereçlerini gözlemleyerek bunların yalıtım biçimlerini araştırmalarıdır. 136 ....... Nemli ortamlarda elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır.. duy...... plastik. Öğrencilerin elektrik enerjisinden korunma yollarını gösteren bir poster ya da afiş hazırlamaları istenebilir..... Etkinlikte...... Bu nedenle elektrikli aletleri kullanırken çok dikkatli olunması gerektiği hatırlatılır ve Ders Kitabı’nın 137......... yapılan yanlışlıkları giderecek çözüm önerilerini ise balığın alt kısmına yazmalarını sağlamaktır.......... Her yıl birçok kişinin elektrik çarpmaları sonucu öldüğü veya sakat kaldığı vurgulanır........ 2.... Problem çözme yönteminin birçok yolu vardır......... 1752 yılında........ Etkinlik: Problem Çözme Bu etkinlik Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın 135. Üzerinden elektrik enerjisi geçen çok sayıda tel ve düzenekten oluşan elektrikli ev aletleri yapılan yalıtım sayesinde güvenli biçimde kullanılır. Elektrik enerjisinin günlük yaşantıda çok önemli bir yere sahip olmasının yanında tehlikelerinden de bahsedilmelidir........ Elektrik kablolarının yanında yanıcı ve ısıtıcı cihazlar kullanılmamalıdır.................. Bu önlemlerden birisi de yalıtımdır............ Benjamin Franklin Çok fianslıydı Benjamin Franklin..... Elektrikli cihazları tamir ederken...... resim : ........................ resim : ...................... yıldırımın bir elektrik enerjisi boşalması olduğunu gösterdi...... Böylece öğrencilerin 4............... Araştıralım.... Bu etkinlik..... Elektrik güvenliği konusunda Çalışma Kitabı’ndaki “Balık Kılçığı” adlı 8............. Benjamin Franklin gerçekten çok şanslıydı...... Çalışma Kitabı’ndaki “Hataları Düzeltelim” adlı 7....... Yalıtım amacıyla en çok kullanılan maddeler.... etkinlik yaptırılarak öğrencilerin elektrik enerjisinin tehlikelerine karşı alınması gereken önlemleri kavramaları sağlanır....... Yalıtkanlar Sizi Korusun Acaba kullandığımız El feneri...... Sınıfa fiş............... Bozulmuş prizler yenileri ile değiştirilmelidir.......... sayfasında yer almaktadır................... resim : . Onun fikirleri günümüzde bile kullanılan birçok icada ilham kaynağı oldu...................... etkinlik yaptırılır...... bazı hatalı kullanım ve davranışlar verilmiştir... kaplıdır? Piller düşük elektrik enerjili olduğundan bizim için tehlike oluşturmaz....Öğrencilerin iletkenlik ve yalıtkanlık konusuyla ilgili yeni öğrendikleri bilgilerle bir problem durumunu çözebilmeleri için Çalışma Kitabı’ndaki “Problem Çözme” adlı 6.. gazların özel koşullarda iletkenlik kazanmasından yararlanılarak yapılmıştır.......... etkinlik yaptırılır...... Yüksek enerjili şehir cereyanı ile çalışan aletlerin kullanımı sırasında doğabilecek tehlikeleri engellemek için bazı güvenlik önlemleri alınır............... Aydınlatmada kullanılan floresan lambalar ve reklam tabelalar›nda kullanılan neon lambalar........ Bu çok tehlikeli bir deneydi....... Çünkü ıslak ip elektrik enerjisini iletip kendisini çarpabilirdi.. Herhangi bir elektrikli aletin fişini bu maddelerle yalıtılmış kılıfından tutarak prize takarız.............. Elektrik olaylarını ayrıntılı olarak inceleyen ilk bilim insanıdır. 1 2 3 4 5 6 8...... sayfasındaki güvenlik önlemlerin yazılı olduğu uyarılar gözden geçirilir....... Nitekim Franklin’den sonra aynı deneyi Avrupa’da tekrarlayan üç bilim insanından biri hayatını kaybetti..... Ancak günlük hayatta kullandığımız ütü..... 5. Etkinlik: Bal›k K›l盤› Bu etkinlikte amaç..... priz ve değişik elektrikli aletler getirilerek bu aletlerin yalıtkan kısımları ve nasıl yalıtıldıkları gösterilebilir... Hazırlanalım Burada amaç......

......... Konu Biterken • Öğrencilerden katıların ve sıvıların iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleriyle ilgili neler öğrendiklerini kendi cümleleriyle defterine yazmaları istenir..................................................................... çünkü yıldırım çarpabilir...... Bir metal çubukla prizden elektrik enerjisini kablodaki iletken tele iletir.......... Elektrikli aletlerde ve elektrik kablolarında başvurduğumuz bunca yalıtım önlemlerine rağmen enerjinin yanlış kullanımından dolayı bazı elektrik kazalarının yaşandığını zaman zaman duyarız..................................... Yazılan özetlerden birkaçı okutularak dönüt verilir....... Banyo ve buna benzer ıslak ortamlarda elektrikli aletleri kullanmaktan kaçınalım....................... • Öğrenciler defterlerine yazdıkları anahtar kavramlara dönerek.....Elektrik enerjisinin iletilmesini sağlar.......... • Bir sonraki konuya geçmeden önce yalıtkan maddelerin hangi amaçlarla nasıl kullanıldıkları konusunda öğrencilerin çevrelerini gözlemlemeleri istenir............................................................... ninesinin herhangi bir yalıtkan malzeme kullanmadan kurtarmaya çalışması Elektrik enerji hattının bahçeden geçmesi Notlarım ve Düşüncelerim ....... Onu kurtarmaya gelen bilinçsiz torunun akibeti de aynı olunca oğlu eline geçirdiği kuru tahta parçasıyla faciayı önledi.................. Elektrik çarpması..................... s Yıpranmış kabloları.................. Alüminyum ve bakır iyi iletkenlik özelliği göstermesinin yanında kolay bükülebilir ve hafif olması nedeniyle iletken tel yapımında tercih edilir. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1........... Bir elektrik prizine aynı anda birden fazla fiş takmayalım.............. Yaşanmış bir olaydan alınan yandaki gazete küpüründe faciaya davetiye çıkaran bazı hatalar›n yapıld›¤› anlafl›lmaktad›r... .... 2...................................................................................... elektrik kaçağın dan dolayı...................... Fırtınalı ve yağmurlu havalarda ağaç altında durmayalım.. Takılması hâlinde kablolar aşırı derecede ısınıp yangına neden olabilir...... oyun oynanmamalı ........................ Yararlı olan elektrik enerjisinin bizim ve çevremizdekilerin güvenliğini tehdit etmemesi için aşağıdaki kurallara uymayı alışkanlık haline getirmeliyiz........... Fişin güvenli kullanımı için iletken ve yalıtkan kısımların önemini açıklayalım.Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? Yaşamımızdaki Elektrik Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır..... Elektrik kablolarında neden genellikle bakır ya da alüminyum teller kullanılır? 2......... Bunları Biliyor muydunuz ? 7 Yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi kablolar................... Elektrik iletim hatlarından uzak duralım............ Ayrıca altın ve gümüş gibi diğer iletken metallere göre ucuzdur........................... ................... s fiEH‹R CEREYANI ‹LE DENEY YAPMAYALIM! Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yazalım........ 137 Kablonun içi iletkendir.... Yakınlarında uçurtma uçurmayalım ve çeşitli nedenlerle koparak sarkan tellere yaklaşmayalım........................... açık alanda oynamayalım ve suda yüzmeyelim......................... 1..... Yaşlı kadın yıkadığı çamaşır ları yağmurun dinmesiyle tele asarken elektrik enerjisine kapıldı......................................... kavramların doğruluğunu kontrol ederler... elektrik fişlerinden başka hiçbir şey sokmayalım... ............. Yaşamımızdaki Elektrik 8.................. Ellerimiz ıslak iken elektrikli aletlerden uzak duralım............................. Etkinlik : Bal›k K›l盤› B‹L‹NÇS‹ZL‹K AZ DAHA ‹K‹ CAN ALIYORDU ! Bahçedeki elektirik direğine bağlanmış olan çamaşır teli................. Bir sonraki ders için “İletkeni Değiştir Ampulün Parlaklığı Değişsin” konusunun okunması tavsiye edilir.............. ...... 86. 3..... Çamaşır telinin elektrik direğine bağlanması Torunun.... üzerinden elektrik enerjisi geçen bir iletkenle arada bir yalıtkan olmadan doğrudan temas edilmesi durumda meydana gelir................................................ Diğer öğrencilerin de bu doğrultuda kendilerinde bulunan eksiklileri gidermeleri istenir........ ............ kullanılan yerin özelliği ve ilettikleri enerji miktarına bağlı olarak farklı teknik ve malzemelerle yalıtılır........ 137 .............................................. bu hatalar› giderecek çözüm önerilerimizi de alt kutucuklara yazalım........ kırık fiş ve prizleri kullanmayalım.. az daha yaşlı kadının hayatına mal oluyordu.................... Bu fişin iletken ve yalıtkan kısımlarını belirleyelim..... Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir...................... Elektrik enerjisi prizlerine........................... Islak elle elektrik prizlerine dokunduğumuzda elimizdeki su damlacıklarının iletken tele ulaşması durumunda çarpılma riskimiz vardır.............................................................. Bu gözlemlerini bir sonraki konuya başlamadan önce sınıfta sunacakları söylenir....................... Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir................... Yapılan bu hataları balık kılçığının üstünde verilen kutucuklara.. Fişin dış kısmı plastik yalıtkandır ve onu tuttuğumuzda çarpılmamızı önler....................... ........... 87 ....................... Evlerimizde kullandığımız su iletkendir........ ... 8 87........ Elektrik enerjisine kapılan kişiler mutlaka iyi bir yalıtkan ile kurtarılmalı Çamaşır teli kesinlikle elektrik direklerine bağlanmamalı Elektrik direklerinin yanında bulunulmamalı......... Islak elle elektrik prizlerine dokunmak neden tehlikelidir? 3....................................... Yandaki resimde açık durumda bir elektrik fişi görülmektedir.................. Bu yüzden elektrikli araçlarda kullanılan yalıtkan ile elektrik enerjisinin vücudumuz üzerinden toprağa geçmesi ve bunun sonucunda doğabilecek ölümcül kazalar da önlenmiş olur........

boyunu.5 V) ◆ duy ◆ bağlantı kabloları ◆ kalınlığı aynı. uzunlukları farklı. Bir boş sayfa açarak bu sayfaya anahtar kavramla ilgili düşündüklerini listelemeleri ve geri kalan zamanda birbirleriyle düşüncelerini paylaşmaları söylenir.Pil ya da ampul sayısını değiştirmeden ışık şiddetini değiştirebilir miyiz? . Fener 4.1. 31). 31). dik kesit alanına ve cinsine bağlı olup olmadığıyla ilgili bir yargıya varalım. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder. 2.4. sıra elektrik tesisatının döşenmesine gelmişti. Acaba ampul parlaklığını değiştiren başka faktörler de var mıydı? KAZANIMLAR 2. Bir iletkenin direncinin uzunluğuna. 2. Devredeki ampulün parlaklığını değiştirebilmek için basit bir reosta modeli tasarlar ve yapar (FTTÇ-5). devre elemanlarını. Ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerini test edecek bir deney tasarlar ve kurar (BSB-16). Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavram Öğrencilere anahtar kavram ile ilgili ne bildikleri sorulur. Fener 3. kalınlığını) ampulün ışık şiddetini değiştirmeyi. Aşağıdaki el fenerlerinde kullanılan pil ve ampuller özdeştir. • Konuya Giriş Öğrencilerden konu girişindeki resmi incelemeleri istenir.‹letkeni Değiştir. Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır. 14. 2. 2. 2. • Değişkenlerimizi ve tahminlerimizi örneği aşağıda verilen çizelgeye kaydedelim. fiehre elektrik taşıyan tellerin alüminyumdan yapıldığını biliyordu. grup 2. Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder. sınıfta verilecektir. • Gruplardan bir kısmım›z ampulün parlaklığının iletkenin uzunluğuna. Burada sadece birim olarak verilecektir. Buna göre ampullerin parlaklıklarıyla ilgili düşüncelerinizi çizelgeye “X” işareti koyarak kaydediniz. Alternatif Etkinlik: Pil Say›s› ve‹liflki Parlakl›¤› Aras›ndaki • Öğrenciler Neredeler Nereye Gelecekler? Öğrenciler daha önceden basit elektrik devresi kurmayı. 2.5. grup 3.9 Ampulün içindeki telin neden ışık yaydığı 8. dik kesit alanı ve cinsi ile ampulün parlaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? AÇIKLAMALAR 138 Ampul 3. sınıfta verilecektir. Fener 2. 2.11.5 V) ◆ ampul (1. Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder. [!] Uyarı Öğrencilere dik kesit alanının ne demek olduğu açıklanır.6. 2. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının. Büyükbabası yeni yaptırdığı evin duvarlarını ördürmüş. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç” olarak ifade eder. • Gözlemlerimizi tahminlerimizle karşılaştırarak ampulün parlaklığının iletkenin boyuna. 15. Etkinlik Gözlemleyelim. her devre elemanının bir direnci olduğunu öğreneceklerdir. Grup ad› De¤ifltirilen de¤iflken Sabit tutulan de¤iflken Tahminimiz Gözlemimiz Sonuç 1. Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir. Ampulün Parlaklığı Değişsin ‹letkeni De¤ifltir. aynı cins teller (nikel-krom) ◆ uzunlukları aynı.Elektrik devrelerinde kullanılan tellerin boyu ya da kalınlıkları değişirse ampulün parlaklığı değişir mi? gibi sorularla konuya giriş yapılır.8.3. 2. Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek keşfeder (BSB-30. • Tasarladığımız devrelerin şemalarını defterimize çizelim.10. aynı cins teller (nikel-krom) dik ◆ 1 m uzunluğunda kesit alanları aynı olan ir ve bakır teller dem Bunları Yapalım • Ampulün parlaklığını etkileyen faktörleri belirlemek için beşer kişilik gruplar oluşturalım. 2.2. sınıfta verilecektir. Öğrendiklerine göre bir devredeki ampulün parlaklığı kullanılan pil ve ampul sayısına göre değişiyordu. İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili olarak öğrenciler.7. dik kesit alanına ve cinsine göre değiştiği sonucuna varır (BSB-31).8 Ohm yasasının ispatı 7. dik kesit alanları farklı.9. Bu konuda ise devredeki iletken teli değiştirerek (cinsini. 2. Fener Parlak Az Parlak 138 . Acaba elektrik enerjisi iletiminde neden alüminyum ve bakır teller tercih ediliyordu? Mert bunları düşünürken fen ve teknoloji dersinde öğrendikleri aklına geldi. ‹nceleyelim Ampulün Parlaklığını Değiştirmenin Birkaç Yolu Araç-Gereçler Araç ve Gereç ◆ pil (1. bir kısmım›z iletkenin dik kesit alanına (kalınlığına). Anahtar Kavram direnç Mert yaz tatilinde ailesiyle büyükanne ve büyükbabasının köyüne gitmişti. Sınırlamalar Elektrik akımı kavramı 7. grup Sonuca Varalım • ‹letken telin uzunluğu. . dik kesit alanı ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder (BSB-13. Çok Parlak 1. bir kısmım›z da iletkenin cinsine bağlı olup olmadığını test edecek bir devre tasarlayal›m.Elektrik devrelerinde genellikle bakır tel kullanılmasının sebebi nedir? . pil sayısını ya da ampul sayısını değiştirerek ampulün ışık şiddetini değiştirmeyi bilmektedirler. Mert elektrikçinin çalışmasını dikkatle gözlemlerken kullanılan kabloların değişik renklerde olduğunu ancak hepsinin içinde bakır tel bulunduğunu fark etmişti. 2. devredeki iletkenin uzunluğu. Ampulün Parlakl›¤› De¤iflsin • Konuya Başlarken 2. 2. Direnç kavramı elektrik enerjisi iletiminden yola çıkılarak izah edilecektir. Devre elemanlarının iki uçlu olduğunu gözlemler ve her birinin belirli bir direnci olduğunu ifade eder.

............ Bu sebeple nikel-krom bağlantı telinin kullanıldığı devrelerdeki ampulün parlakl›¤› daha azdır....... Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri bu zorluk direnç olarak adlandırılır..... Cam. Çünkü..) belirtilir.. demir ve bak›rdan daha kötü bir iletkendir......... Atafl ........... k›sa tele göre...... Yandaki devrelerde kullanılan nikel-krom bağlantı telinin. Direnç Nedir? Maddeleri sahip oldukları dirence göre.......................... . En iyi iletkenin bile bir direncinin olduğu vurgulanır.. Açıklama Aşaması 139 Etkinlikler yapıldıktan sonra “Direnç Nedir?” başlıklı yazı okutulur..... ancak bağlantı kablosu olarak kullanılan tellerin direnci çok azdır...konumunda iken ampul parlaktır...... etkinlik yaptırılır.. 3 Atafl.. Direnç kavramı aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerdeki arabanın hareketine benzetilerek de anlatılabilir. 2. konumunda iken ampul en parlaktır..... Ancak.. Bütün elektrikli aletler belirli bir dirence sahiptir. 139 .... Çünkü ...... 10.... Etkinlik: Ampulün Parlaklığını Değiştirmenin Birkaç Yolu 9 88........................................ er e- 9......... Hemen anahtarlar açılır....... Bütün iletkenlerin bir dirence sahip olduğunu öğrendik. 3 konumlarına getirilmesi durumunda ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerimizi boşluklara yazalım........... Gruplardan bir kısmı boyları ve cinsleri aynı.............. dik kesit alanları farklı.................................... bazıları da zor iletir... Bir de ortalıkta oldukça rahatsız edici bir yanık kokusu varsa panik daha da büyür............ Devrelerde bağlantı kablosu olarak kullanılan telin cinsinin yanında uzunluğunun ve dik kesit alanının da ampulün parlaklığını etkileyen bir faktör olduğunu gördük. . Bu etkinlikteki tellerin iletkenlik özelliklerine göre ampulün parlaklık sıralamasını doğru yapmaları beklenmektedir..... ancak uzun telin ince telin nikel-krom telin daha büyük dirence sahip olduğunu da unutmamak gerekir. onların elektrik enerjisine 11.. nikel-kromdan daha iyi ancak bakırdan daha kötü bir iletkendir... diğer bir kısmı dik kesit alanları ve cinsleri aynı boyları farklı....... 1 nikel-krom...... kalınlık arttıkça parlaklığın arttığı vurgulanır...... Alternatif Etkinlik: Pil Sayısı ve Ampul Parlaklığı 2.. Yükselen duman........ sınıf fen ve teknoloji dersinde bir devredeki ampulün parlaklığını pil ve ampul sayısına göre değiştiğini öğrenen öğrenciler bu etkinlikle bu bilgiyi pekiştireceklerdir..... Çünkü ..... ................................. enerjisine direnç gösteremeyen bir devre elemanının yanmasından başka bir şey değildir.........) Bu etkinlik için öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılırlar... 9............ elektrik enerjisi iletimine karşı Bakır tel Nikel-krom tel gösterdiği zorluk... bak›r tele göre... kal›n tele göre................... Ampulün parlaklığının iletken telin uzunluğuna.. alternatif etkinlik yaptırılabilir... bazı iletkenler kolay iletirken........ Etkinlik : Pürüzsüz yüzey pürüzlü yüzey Bir devredeki ampulün parlaklığının kullanılan iletkenin cinsine bağlı olduğuyla ilgili Çalışma kitabı’nda yer alan “Tahmin Edip Açıklayalım” adlı 9.......... Etkinlik sonunda iletken telin cinsinin......... plastik. Bu nitelendirmedeki ölçü.. (Önerilen süre: 20 dk.............. kullanılan metal tellerin iletkenlik özelliği birbirinden farklıdır....... pürüzlü yüzeyde daha az yol alacaktır... 3.......................... Elektrik enerji iletiminde iyi iletkenlerden biri olan bakır telin kullanıldığı (Gümüş daha iyi iletken olmasına rağmen pahalı olduğu için kullanılmaz.. elektrik devrelerinde bağlantı kablosu olarak farklı metaller kullanılabilir............... Direncin birimi Ohm’dur (om) ve (Ω) ile gösterilir.....konumunda iken ampul az parlaktır..... s Elektrik enerjisini.. Etkinlik : Tahmin Edip Aç›klayal›m 1 2 3 nikel-krom demir bakır Yukarıdaki şekilde verilen elektrik devresinde ampul ve raptiye arasındaki iletken tellerin uzunluk ve dik kesit alanlar› aynı olduğuna göre ataflın sırasıyla 1.... bakır...... üzerinden geçen elektrik Nikel-krom telin direnci büyüktür..... tahta gibi maddelerin direnci çok büyük olduğundan elektrik enerjisini iletmediği (ya da çok az ilettiği) ifade edilir. Etkinlik: Tahmin Edip Açıklayalım Öğrenciler bakırın nikel-kromdan daha iyi iletkenlik özelliği gösterdiğini öğrendiler............... iletken veya yalıtkan diye nitelendirebiliriz....................... Günlük hayatta televizyon arkasından ya da radyodan yükselen incecik bir duman hemen herkesi telaşa düşürür.. Eğik düzlemin aynı yüksekliğinden bırakılan araba....... Etkinlik : karşı gösterdikleri zorluktur............ Öğrencilerin ön bilgilerini pekiştirmek amacıyla alternatif olarak “Pil Sayısı ve Ampul Parlaklığı Arasındaki İlişki” adlı 3... Arasındaki ‹lişki 4 ve 5. Telin uzunluğu arttıkça parlaklık azalırken.... Bakır telin direnci küçüktür..... Tüm devre elemanları elektrik enerjisinin iletimine karşı direnç gösterir..... uzunluğunun ve dik kesit alanının ampulün parlaklığına etkisi çizelgeye kaydedilir............. cinsleri farklı iletken tellerin ampul parlaklığına olan etkilerini araştırırlar. başlar kötü kötü düşünceler......... demir. bakır telin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluktan daha büyüktür........... 2 Atafl............. demir ve nikel-krom telden daha iyi bir iletkendir......... dik kesit alanına (kalınlığına) ve cinsine bağlı olduğu ifade edilir............. geri kalan kısmı ise boy ve dik kesit alanları aynı............... Bu zorluk iletkenlerin direnci olarak adlandırılır.......Direnç Nedir? Yaptığımız etkinliklerde de görüldüğü gibi...... Bu yüzden bir elektrikli cihazda kullanılacak her devre elemanının uygun dirence sahip olması önemlidir.....

.. Öğrencilerin bunu daha iyi kavrayabilmeleri için Çalışma Kitabı’ndaki “Ampullerin Parlaklığı Nasıl Değişir?” adlı 10........... 88 10.... duy ve iletken kabloya ihtiyacımız olduğunu ve bu devreye basit elektrik devresi denildiğini biliyoruz........... konumu: ............ Ataç 2 konumundayken ampül parlak..... Bir elektrikli cihaz yapılırken cihazın kullanım amacına ve özelliğine göre uygun teller seçilir........... getirilmesi durumunda ampülün parlaklığını tahmin edip yazalım.................... konumu: ..............Bir iletkenin direncinin iletkenin cinsine bağlı olduğunu öğrenen öğrencilere Ders Kitabı’nın 139.............. ‹letken olmayan maddelerin dirençleri iletkenlere göre çok büyük olduğundan onları yalıtkan olarak adlandırmak yanlış olmaz.. Buna neden olan dirençtir.. Ütü................ s Büyük dirençli tel Küçük dirençli tel Küçük dirençli tel Büyük dirençli tel Genişletme Aşaması Elektrik enerjisi iletiminde bir miktar enerji ısıya dönüşür... İstesek de istemesek de elektrik devresinin içindeki devre elemanları ısınır............ Isı üretmek için tasarlanmış cihazlarda nikel-krom teller kullanılır...... sayfasındaki tel resimleri inceletilerek ince bir telin aynı metalden yapılmış ve aynı elektrik enerjisini taşıyan kalın bir tele oranla daha büyük bir dirence sahip olduğu vurgulanır.. 140 Yalıtkanlar Her Zaman Yalıtkan mı? Genel olarak metaller iletken....... direncin iletkenin cinsine........ Etkinlik: Bir ‹letkenin Direnci Nelere Bağlıdır? Bu etkinlikte amaç.......... 3............ Bir iletkenin direnci sadece yapıldığı maddenin cinsine değil aynı zamanda yapısına da bağlıdır... 2. cam ve hava gibi maddeler bile belli şartlar yerine getirildiğinde bir ölçüde iletkenlik kazanabilir.... 11 89.. konumlarına arasındaki iletken nikel-kromdan yapılmıştır. Bunun için uzun ve ince teller tercih edilir.............. konumu: ...... Çünkü yalıtkan olarak bilinen plastik.. s Telin cinsi Küçük dirençli tel Büyük dirençli tel bakır nikel-krom Telin uzunluğu kısa uzun Telin dik kesit alanı büyük (kal›n tel) küçük (ince tel) 10... Bunun için kalın teller tercih edilir. Nikel-krom yüksek dirence sahip bir iletken teldir............ etkinlik yaptırılır..... b devresi Ataç 1 konumundayken ampül en parlak... Ataç 3 konumundayken ampül en parlak. konumu: ............... konumu: ... uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlı olduğunu dirençölçer yardımıyla gözlemlemektir....... 2......... anahtar................... Ancak ısı enerjisine dönüşen miktar kullanılan malzemenin cinsine ve büyüklüğüne bağlıdır.................. Bu ifade sadece hangi maddelerin iletken ya da yalıtkan olduğunu akılda tutmak bakımından önemlidir..... Evlerimize elektrik enerjisi taşıyan tellerin küçük dirençli olması gerekir................................ konumu: ..... bir iletkenin direncinin uzunluğuna................... 1 2 3 2 3 1 a devresi a b Ataç 1 konumundayken ampül az parlak.. elektriği ileten teller bile belli bir dirence sahiptir... 140 ......................... uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlı olduğu ölçümle gözlenecektir.. dik kesit alanı ile ters orantılıdır.... Bu tel üzerinden geçen elektrik enerjisinin çoğu ısıya dönüşür....................... Bu cihazlara elektrik enerjisi taşıyan teller ise düşük dirençli bakır metalinden yapılır.. ampul..... Bu yüzden çeşitli nedenlerle koparak sarkan tellerden uzak durmamız gerekir.. 9.. Ayrıca uzun bir telin direncinin kısa bir telin direncinden büyük olduğu belirtilir... Direnç.... 3....... 1. dik kesit alanına ve cinsine bağlı olduğunun kavratılmasıdır......... 1............................... Çalışma Kitabı’ndaki “Bir İletkenin Direnci Nelere Bağlıdır?” adlı 11................. 11. Bunun sebebi normalde yalıtkan olan havanın belirli şartlarda iletkenlik kazanmasıdır.............. 10............ Direnç. Ataç 3 konumundayken ampül az parlak.............. Ölçüm yapılırken direnç ölçme kablolarının yalıtkan saplarından tutulması gerekmektedir..................... Yandaki gibi bir elektrik devresi yapabilmek için pil.......................... etkinlik yaptırılır.... iletkenin boyu ile doğru............................ Etkinlik : Ampüllerin Parlakl›¤› Nas›l De¤iflir? Aşağıdaki şekilde ampuller özdeş olup atafl ile ampul 9................. Bütün elektriksel devre elemanları.............. 10. Etkinlik :tellerverilen a ve b devrelerindeAtaflın sırasıyla 1................ Ölçüm sonucunda bir iletkenin direnci yapıldığı maddenin cinsine......... Zaman zaman radyo ve televizyonlardan enerji hatlarından uzak durulması yönünde uyarılar yapılır.................... Etkinlik: Ampullerin Parlaklığı Nasıl Değişir? Bu etkinlikteki amaç.................... Ölçüm yapmadan önce yan sayfadaki resimlerden yaralanılarak ayar düğmesinin ve kabloların direnç ölçme pozisyonunda olmasına dikkat edilmelidir...... 10 88..... Ataç 2 konumundayken ampül parlak....... saç kurutma makinesi ve su ısıtıcısı gibi cihazlarda kullanılan direnç tellerinin büyük dirençli olması gerekir.... Etkinlik : Sarkan elektrik tellerinden uzak durmalıyız........... metal olmayan maddeler ise yalıtkandır........................... Etkinlik : Isıtıcılarda nikel-krom teller kullanılır............ bir malzemenin elektrik enerjisine karşı koymasıdır......2 ve 3....

Bu devre elemanları. a iletken • Devre elemanlarının dirençlerini. pil pil anahtar ampul Bunları Yapalım I. 50 cm. Ölçüm yaparken dirençölçerin ucundaki plastik ◆ dirençölçer kısımdan tutalım. Etkinlik : NOT: Bu tablo sadece öğretmen içindir. etkinlik yaptırılır. Etkinlik : Bir ‹letkenin Direnci Nelere Ba¤l›d›r? Araç ve Gereç • aynı dik kesit alanına sahip farklı uzunlukta bakır teller (25 cm. ampul. radyo gibi elektronik aletlerde de çok farklı devre elemanları vardır. ‹nceleyelim Devre Elemanlarının Direncini Ölçebilir miyiz? Araç-Gereçler Bunları Yapalım Araç ve Gereç • Devre elemanlarının dirençlerini nasıl ölçebileceğimizi ◆ değişik ampuller tahmin edelim. Bir devre elemanının direncini ölçmek için 3.) Bu etkinlikte amaç öğrencilerinin devre elemanlarının da bir direncinin olduğunu ve bu direncin nasıl ölçüldüğünü kavramalarını sağlamaktır. Bulduğumuz değerleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin iletkenlik oranları görülebilir. Boy (cm) Direnç (ohm) II. Bütün maddeler elektrik enerjisini iletir. her birinin direnci farklıdır. Madde Gümüş Bakır Alüminyum Çelik Su PVC Plastik Hava İletkenlik 66 000 000 64 000 000 44 000 000 5 500 000 0. anahtar ya da iletken teli incelediğimizde her birinin iki ucu olduğunu gözlemleriz. kavramları daha eğlenceli bir şekilde pekiştirmelerini sağlamak için onlara “Göster Yaratıcılığını” adlı 12. Devre elemenları ve sembollerinin öğretilmesi için aşağıdaki resimden yararlanılabilir. ve 75 cm uzunluklarındaki bakır tellerin direncini dirençölçer ile ölçelim. 3. • Direncini sıfır olarak ölçtüğümüz devre elamanı var mıdır? Buna göre kullandığımız devre elemanlarının dirençlerinin olup olmaması ile ilgili nasıl bir sonuca ulaştığımızı açıklayalım. 000 000 000 000 125 Batarya Ampul Anahtar Kablo Acaba bütün devre elemanlarının direnci var mıdır? Bunu gözlemleyeceğimiz bir etkinlik tasarlayalım. Düzenek • Aynı dik kesit alanına sahip 25 cm. Kullandığımız bilgisayar. 11. Etkinlik: Devre Elemanlar›n›n Direncini Ölçebilir Yaşamımızdaki Elektrik miyiz? 11. Daha sonra Ders Kitabı’ndaki “Devre Elemanlarının Direncini Ölçebilir miyiz?” adlı 3. Dik kesit alanı Direnç (ohm) Küçük Büyük En Büyük 25 cm 50 cm 75 cm batarya anahtar • Aynı dik kesit alanında ve aynı uzunlukta olan bakır. televizyon. alüminyum ve demir teller • dirençölçer (Önerilen Süre: 15 dk. 89 141 . Birer devre elemanı olan pil. Cinsi Direnç (ohm) Bakır Alüminyum Demir ampul tel Öğrencilerin. 50 cm.‹letkeni Değiştir. etkinliğe geçilir. Dolayısıyla metal olmayan maddelerin ilettikleri elektrik enerjisi ihmal edilerek onlara yalıtkan denilebilir. Devre Eleman› Ad› Pil Sembolü Öğrencilerin iletken ve yalıtkan maddelerin dirençleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri için “Yalıtkanlar Her Zaman Yalıtkan mı?” başlıklı yazı okutulur. 75 cm) • farklı dik kesit alanına sahip 50 cm boyunda üç adet bakır tel • aynı uzunluk ve dik kesit alanında bakır. Ampulün Parlaklığı Değişsin Yaşamımızdaki Elektrik Elektrik devrelerini daha kolay çizmek için devre elemanları sembollerle gösterilir. Sonuca Varalım • Bir iletkenin direnci uzunluğuna bağlı olarak nasıl değişir? • Bir iletkenin direnci dik kesit alanına bağlı olarak nasıl değişir? • Kullandığımız iletken tellerin dirençlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. iletken ve yalıtkan özellik gösteren maddelerden yapıldığından.000 1 0. 141 Sonuca Varalım • Dirençölçerin tek ucunu tele dokundursaydık telin direncini ölçebilir miydik? Cevabımızın nedenini açıklayalım. Düzenek • 50 cm uzunluğunda ve farklı dik kesit alanlarındaki bakır tellerin direncini dirençölçer ile ölçüp bulduğumuz değerleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim. Etkinlik Gözlemleyelim. alüminyum ve demir tellerin dirençlerini dirençölçer ile ölçüp bulduğumuz değerleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim. Fakat metal olmayan maddelerin direnci o kadar büyüktür ki elektrik enerjisinin çok azını iletirler. dirençölçer yardımıyla ◆ farklı boyutlard teller ölçelim. Bu devre elemanları da birbirinden farklı direnç değerlerine sahiptir. 000 000 000 000 01 0. • Ölçümlerimizi defterimize oluşturduğumuz bir çizelgeye yazalım. 11.000 000 1 0.

............ fen bilimlerini açıklamada pek kullanılmıyordu.. b)............................ metal ve diğer atölye malzemelerini yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır................... Fakat direnç ölçerken multimetre kablolarının direnç ölçme pozisyonunda takılması gerekmektedir...................................... Burada her bir devre elemanının iki ucu olduğu belirtilir............................................ Alternatif Etkinlik: Devre Elemanlar› ve Görevleri A 13.... Lise döneminden sonra matematik ve fizik eğitimi almaya başlamıştır............................... 4.... d)....................................................Ayar düğmesi direnç ölçme konumunda evlerimizde tükettiğimiz elektrik enerjisini ölçen sayaçlar gibi aletler yapılmıştır.................. 142 .............. Filaman çoğunlukla tungsten metalinden yapılır. Ohm’un adı. kendisini onurlandırmak için............................................. .................. Bakır kadar iyi iletken olmayan tungsten metali yüksek dirence sahiptir............ Ampulde ışık oluşturmak için kullanılan bu tellere filaman denir.... Etkinlik : 12... Dirençölçer denilen aletle devre elemanlarının direncinin ölçülebileceği......... elektrik enerjisini ileten maddedir......... Bir devre elemanının direncini ölçmek için uçlarını direnç ölçerin iki ucuna dokundurmak yeterlidir.................... Yukarıdaki basit elektrik devresindeki her bir devre elemanının şeklini çizerek adını yazalım....................................... Ohm’un kendi zamanına göre araştırma yapmada ve araştırmalarının sonuçlarını açıklamada çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz................. Maddi durumları iyi olmamasına rağmen babaları bilimsel kitaplar almaktan hiç vazgeçmemiştir........... eğitimini tamamlamış................................... Bu görevi sırasında okulun o zamana göre iyi donanımlı laboratuvar imkânlarını..... Ohm’un hayat hikâyesi okunarak öğrencilerin bilime ilgileri arttırılabilir............................ 3) Eğer bu devrenin A noktasına bir ampul daha bağlarsak devredeki diğer ampulün parlaklığı nasıl değişir? Neden? ..... 5 yıl sonra geri dönen Ohm....... Büyük bir odayı aydınlatmak için çok ışık veren 142 Filaman NOT: Piyasadaki dirençölçerler genellikle multimetre şeklinde olup direnç. Bu yüzden......................................................................... a).................... N....................... Öğrenciler önceki yıllarda devre elemanlarını ve özelliklerini öğrenmişlerdir..................... s Kabloların direnç ölçme pozisyonu George Simon Ohm Kimdir? George Simon Ohm (Geork Zimon Om) 1789 yılında Almanya’da bir çilingirin oğlu olarak dünyaya gelmiştir......................................................................... c)................. akım ve voltu ölçebilmektedir...... Ohm’un çocukluğunun büyük bir bölümü erkek kardeşi ile babalarının çilingir atölyesinde geçmiştir... bunun için dirençölçerin iki ucuna devre elemanının iki ucunun dokundurulması gerektiği belirtilmelidir......... Ohm’un matematik ve fene ilgisini fark eden babası...................... 12......................... a) b) c) d) 2) Her bir devre elemanının devredeki görevini yazalım............................ daha sonra 1817 yılında Köln Lisesinde öğretmenliğe başlamıştır.................... Okul laboratuvarında dirençölçer cihazı yoksa çevredeki radyo-televizyon tamircilerinden ödünç alınabilir. 1... Etkinlik : Göster Yarat›c›l›¤›n› Aşağıdaki akrostiş çalışmasını ünite ile ilgili bilgilerimizi kullanarak tamamlayalım............. ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra direnç birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır........................... Bugün “Ohm Kanunu” olarak bilinen çalışmasını 1827 yılında çıkardığı kitabında yayımlamıştır........ R................................. Böylece Ohmlar küçük yaştan itibaren tahta. birçok elektrik olayını açıklamak için matematiksel bağıntılar içeriyordu.................... O zamanlar matematik........ Ayrıca ayar düğmesi ile oynayarak uygun direnç ölçme konumuna getirilmesi gerekmektedir...... Bu kitap............................................ letken................... onun ilk matematik öğretmeni olmuştur................ D..... Etkinlik: Göster Yaratıcılığını Bu etkinliğin amacı................... Aşağıda bu amaçla üretilmiş iki farklı tipte dirençölçer (ohmmetre) görülmektedir................ Bu yüksek direnci daha da artırmak için filamanın uzun ve ince yapıda olduğu dikkatinizi çekti mi? Evlerde kullandığımız ampuller farklı dirençlere sahiptir................................. Ayrıntılı araştırma ev ödevi olarak verilebilir................. Fakat maddi imkânsızlıklar sebebiyle eğitimine ara vererek özel öğretmen olarak ‹sviçre’de görev yapmıştır.... Ayar düğmesi direnç ölçme konumunda Kabloların direnç ölçme pozisyonu Bir ampulü yakından incelediniz mi? Eğer incelediyseniz bazı ampullerin içerisindeki sarmal teli fark etmişsinizdir.. Analog dirençölçer Dijital dirençölçer 12 90.......................... öğrencilerin “direnç” kelimesinin harfleri ile başlayan ve öğrendikleri bilgileri içeren cümleler yazmalarıdır.......... E............... Pahalı olmayan bu alet piyasadan da okul imkânlarıyla temin edilebilir.................................................. araştırmaları için kullanmış ve fizik alanındaki buluşlarına burada başlamıştır... Ç...... ‹.. Bilim insanlarının hayat hikâyeleri birçok öğrencinin ilgisini çeker...........

Elektrik devrelerinde. Elektrik Ampulü Nasıl Çalışır? Elektrik ampulünden ışık. Etkinlik Ampulün Parlaklığını Ayarlayabiliriz Gözlemleyelim. örneğin argonla doldurulur. tepkimeye girmeyen bir gazla örneğin argon ile doldurulur. 5. Mühendisler bir elektrik devresini tasarlarken devre üzerinden iletilmesi gereken elektrik enerjisini hesaplar ve gerekli yerlere bu sabit değerli dirençleri monte ederler. Ampulün Parlaklığı Değişsin Yaşamımızdaki Elektrik 4. Filaman kurumdan (kömürleşmiş bambu kıymıkları) yapılmıştı. Radyonun sesini. Bu anahtarlar hareket ettirilerek direnç değiştirilir. Ampul 3. öğrencilerin basit devre elemanlarının sembollerine bakarak onları tanımaları ve her bir devre elemanının görevlerini açıklamalarını beklemektir. Bunu hoparlöre bağlı bir direncin değerini Elektrik ve elektronik arttırarak gerçekleştiririz. devre üzerinden geçen elektrik enerjisini ayarlamak için özel olarak üretilmiş direnç adı verilen devre elemanları da vardır. 13 90. büyük ve Araç ve Gereç küçük olarak tahmin edelim. gerçekte çok uzun olan ancak ampul içine sığması için sarmal hala getirilmiş filaman adı verilen tungsten telin ısınarak akkor hâle gelmesiyle elde edilir. İlk elektrik ampulleri 1880 yılında gerçekleştirildi. Sonuca Varalım: • Tahminlerimizle ölçümlerimiz uyuştu mu? • Ampulün direncini sağlayan hangi parçasıdır? Tahminim (en büyük. • Tahmin ve ölçümlerimizi oluşturduğumuz çizelgeye yazalım. Alternatif Etkinlik: Devre Elemanları ve Görevleri Bu etkinlikte amaç. Ampul 2. küçük) 1. Hava. Teller filamanı tutar. Ampulün duya bağlantı kısmı Ampullerinde bir direnci olduğunu öğrenen öğrencilere “Ampullerin de Direnci Vardır” adlı 5. sıcak filamanla etkileşip yanmaya neden olan oksijen gazı içerir. akkor haline o gelerek erimeden 3400 C’a kadar çıkabilen tungsten adlı metalden yapılır. Sonuca Varalım • Bağlantı kablosunun nikel-krom tel üzerinde hareket ettirilmesiyle ampulün parlaklığının değişmesini nasıl açıklarız? Test devresi Araç-Gereçler Araç ve Gereç ◆ pil (1. Alternatif Etkinlik: Ampullerin de Direnci Vard›r Günümüzde kullanılan bir ampul. salon lambalarının verdiği ışığı ayarlamak için değişken dirençli anahtarlar kullanırız. küçük odayı aydınlatmak için daha az ışık veren ampuller tercih edilir. Her maddenin bir direnci olduğunu ve bu dirençlerin elektrik enerjisinin iletimine karşı zorluk gösterdiklerini öğrendik. Büyüklerimizden yardım alarak evimizdeki farklı ampullerin filamanlarını inceleyelim. Ampul Ölçüm Sonucu 5. büyük. Filaman. alternatif etkinlik yaptırılabilir. 143 ampuller kullanırken. • Devreye dahil edilen nikel-krom telin uzunluğunu artırdıkça ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Ampul ne kadar fazla ışık yayarsa o kadar fazla elektrik enerjisi harcar.5 V) nda ◆10 0 cm. değeri değişebilen dirençlerin de kullanılması gerekebilir. Bazen bu sabit dirençlerin yerine. • değişik boylarda ampüller • Ampullerin direncini dirençölçer ile • dirençölçer ölçelim (dirençölçerin bir ucunu ampulün ucundaki yivli kısmın yanına.‹letkeni Değiştir. s 4. Bu ampul. farklı ampullerin farklı dirençlere sahip olduğunun dirençölçer yardımıyla belirlenmesi sağlanır. Daha sonra Ders Kitabı’ndaki “Ampulün Parlaklığını ayarlayabiliriz” adlı 4. uzun luğu nikel-krom tel ◆ ampul (1.5 V) ◆ duy ◆ bağlantı kabloları ◆ iki adet destek ayak Bunları Yapalım: • Değişik tipte olan ampullerin filamanlarını gözlemleyerek dirençlerini en büyük. Kısmi vakum oluşturmak için içerideki hava emilmişti. Bu nedenle ampulün içi hava yerine tepkimeye girmeyen bir gazla. diğer ucunu da en alta dokunduralım). • Nikel-krom teli gergin şekilde destek ayaklara bağlayalım. ‹nceleyelim Bunları Yapalım • Devre elemanlarını kullanarak aşağıdaki gibi bir test devresi kuralım. Çok ışık veren bir ampulün filamanı ile az ışık veren bir ampulün filamanını karşılaştıralım. Benzer olarak hazırlanmış dirençler şekilde. • Bu devrenin test uçlarından birini nikel-krom telin bir ucuna sabitlerken diğer ucunu nikel-krom tel üzerinde yavaş yavaş hareket ettirelim. Direncin anahtar aracılığıyla artırılması durumunda devreden iletilen elektrik enerjisi azalır ve lamba daha az ışık verir. Dolayısıyla elektrik kurumuna ödeyeceğimiz fatura da aynı oranda artar. etkinliğe geçilir. Radyonun sesini ayarlamak devrelerde kullanılan ve özel istediğimizde ayarlanabilen dirençten yararlanırız. hoparlöre iletilen elektrik enerjisini azaltarak kısarız. Amerikalı mucit Thomas Edison (Tomas Edisın) tarafından tasarlanmıştı. 143 . Alternatif Etkinlik: Ampullerin de Direnci Vardır Bu etkinlikle. Ampul.

• “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1. Bu yüzden devrede daha az elektrik enerjisi iletilir ve ampul daha az ışık verir. ‹letkenlerin ve yalıtkanların direnci vardır. Yalıtkanlar elektrik enerjisinin iletimine karşı daha büyük zorluk gösterirler. 1. Bu benzetmeye göre bir iletkenin cinsi değişti¤inde o iletkenin direnci de de¤iflir mi? Neden? 13. Yolun bu bölgesi elektrik enerjisini daha kolay ileten düşük dirençli iletkene karşılık gelir. Doğru çıkış dışındaki yollardan çıkan öğrenciler. D Y 1 2 3 4 5 6 7 8 D D 1. iletkenin direncinin iletken uzunluğu ile doğru orantılı olmasından yararlandık. hata yaptıkları yerlerde Ders Kitabı’ndaki “Direnç” ile ilgili sayfaya tekrar döndürülür. Çünkü uzunluk arttıkça direnç artar. iki adet kapaklı cam kavanoz. Trafik akışı asfalt bölgede daha kolay sağlanır. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir. Ayrıca öğrencilerden 5. Bu sayfadaki bilgiler okunduktan sonra. 4. Direnç teli olarak bakır seçilmemelidir. Buna göre. etkinliği tekrar yapmaları sağlanır. Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yazalım. Bizden uzunlu¤uyla dik kesit alanı ayn› olan bakır ve nikel-krom tellerle bu yolun asfalt ve çakıllı bölgelerini eşleştirmemiz istense nasıl bir eşleştirme yaparız? Neden? c. Yazılan özetlerden birkaçı okutularak dönüt verilir. Bu çakıllı : Resimdeki otoyolun bölge ile aynı uzunlukta bir asfalt bölgeyi düşünerek bir benzetme yapalım. Öğrencilerden bir sonraki derse gelmeden önce “Destek ve Hareket Sistemi” ünitesine göz atmaları istenir. Yolun asfalt ve çakıllı bölgeleri. Y D Y D Y Y D 3. ok yönündeki trafik akışı ise aynı yöndeki elektrik enerjisi iletimini temsil etsin. su. c. b. tahta cetvel. Etkinliğimizde. Direnç Değişken direnç 13. Etkinlik bölge bir bölümü onarım çalışması yapıldığından çakıllıdır. farklı cins iletkenleri. Etkinlik: Ampulün Parlakl›¤›n› Ayarlayabiliriz. Nikel-krom telin uzunluğu artırıldıkça direnci de artar. Bu benzetmeye göre iletkenin cinsi değiştiğinden direnci de değişir. Eğer beni kırmazsanız. Bir iletkenin direnci hangi faktörlere bağlıdır? 2. Olur size yararım. çakıllı bölge ise direnci yüksek olan nikel-krom tele karşılık gelir. Yalnızca yalıtkanların direnci vardır. “Eklemler” adlı 2. etkinlik için pipet. 7. Taşıdığım enerjiyle.4. Bu durumu direnç kavramını kullanarak nasıl açıklarız? b. Yalıtkanla çevriliyim. a. Laboratuvarda kullanılan değişken direnç (reosta) Evlerde kullanılan değişken dirençli anahtar Ben bir iletkenim. ‹şinizde görevliyim. ‹letkenlerin direnci yalıtkanların direncinden daha büyüktür. Elektrik devrelerinde kullanılan direnç ve değişken direncin (reosta) sembolleri yandaki gibidir. Plastiğin direnci aynı boy ve ayn› dik kesit alan›ndaki demirin direncinden daha büyüktür. Plastiğin direnci aynı boy ve dik kesit alan›ndaki bakırın direncinden daha D büyüktür. Ben bir yalıtkanım. Bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyelim. 6. Etkinlik : Do¤ru Ç›k›fl› Bulal›m Aşağıda birbiri ile bağlantılı cümleler içeren bir etkinlik verilmiştir. 2. 3. bant ve iplik getirmeleri istenir. Her bir kararımız bir sonraki aşamayı etkileyece¤inden vereceğimiz cevaplarla farklı yollardan sekiz ayrı çıkış noktasına ulaşabiliriz. Diğer öğrencilerin de bu doğrultuda kendilerinde bulunan eksiklileri gidermeleri istenir. üç adet tavuk bacağı kemiği. Etkinlik: Doğru Çıkışı Bulalım Bu etkinliğin amacı öğrencilerin direnç konusunda öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamaktır. Örneğin bakırın direnci nikel-krom telin direncinden küçüktür. Değerlendirme Aşaması • Kendimizi Değerlendirelim Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını derfterlerine yazmaları sağlanır.) Bu etkinlikte öğrenciler bir çeşit değişken direnç yaparak ampulün parlaklığını değiştireceklerdir. Y 5. Trafik akışı hangi bölgede daha kolay sağlanır. Trafik akışı enerji akışını. Ampullerin içindeki ince teller (filaman) neden kıvrımlıdır? 3. büyüteç ve eldiven getirmeleri ve etkinliği inceleyerek kemiği sirkeli suda bekletmeleri istenir. asfalt ve çakıllı bölgeler de farklı cins iletkenleri temsil ettiğinden asfalt bölge direnci düşük olan bakır tele. a. Bir iletkenin direnci cinsine. 2. (Önerilen süre: 15 dk. 144 asfalt çakıllı bölge 12. ‹letkenler elektrik enerjisinin iletilmesine karşı az da olsa bir zorluk gösterirler. ip. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir. ‹letkeni sarmalarım. uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlıdır. Ampulün içindeki filamanın uzunluğunu (dolayısıyle direncini) arttırmak için kıvrımlı yapılması gerekir. ünitenin “Kemiğin Yapısı” isimli etkinliği için sirke. Doğru çıkışı bulalım. Y • Öğrencilerden direnç kavramı hakkında neler öğrendiklerini kendi cümleleriyle defterlerine yazmaları istenir. Konu Biterken 90 • 144 . yoldaki asfalt ve çakıllar direnci. kâğıt ve makas “Kaslarımız” adlı etkinlik için balon. Çünkü bakırın direnci çok küçük olduğundan ampulün parlaklığı fark edilmeyebilir.

(Düzenlenmiştir. D‹RENÇ Birimi ohm’dur. geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılır. büyüktür. Plastik. 145 . büyük bir millet olmanın ancak medeniyette en ön safta bulunmakla. yorulmaz çalışkanlığını doğuştan getirdiği zekâsını bilime bağlılığını. bilim ve teknolojinin gelişim sürecinin yaratıcıları arasında etkin biçimde yer almakla gerçekleşebileceğini kesin bir dille ifade etmiştir. 1988. Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti. Maddenin cinsine bağlıdır. Dirençleri küçüktür. Bizlerden Gelece¤e Atatürk’e göre kültürü ve medeniyeti oluşturan temel öge bilimdir. uluslararası medeniyet yarışmasında bir toplumun geride kalmamasının. bundan sonraki gelişmesiyle. Örneğin. Elektrik enerjisinin akışına karşı gösterilen zorluktur. Cumhuriyet’in 10. M. Atatürk’ten Bizlere. YALITKANLAR ‹letkenlerin yalıtılmasında kullanılırlar.B. Asla şüphem yoktur ki. Dirençölçer ile ölçülür.Ünitemizi Özetleyelim Elektrik enerjisini ileten maddelerdir.G. müspet ilimdir. Öğrenmenin istenen seviyede olup olmadığı kontrol edilir. Ders Kitabı’nda verilen özet inceletilerek öğrencilerin daha iyi bir karşılaştırma yapmaları sağlanır. millî birlik duygusunu sürekli ve her türlü araç ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. Daha sonra bu cümleler sesli olarak her öğrenciye okutturulur. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelerdir. yüksek karakterini. sirke ve limon suyu gibi sıvılar örnekleridir.E.S. Atatürkçülük (Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri).) 145 ‹LETKENLER Metaller iyi iletkendir. küçüktür.” Öte yandan da Atatürk. güzel sanatlar sevgisini. Dirençleri büyüktür. Bunu. güçlü ve saygın bir durumda bulunmakta devam etmesinin yoğun bir çabaya dayanan sürekli gelişme yoluyla mümkün olabileceği konusunda milletini tekrar tekrar uyarmış. onun çeşitli sözlerinden anlamaktayız. Yıldırım ve şimşek olaylarında olduğu gibi iletkenlik kazanabilirler. Ünite içeriğine uygun olmayan ifadelerin düzeltilmesi sağlanır. Milletimizin. Gazlar yalıtkandır. yıldönümü nedeniyle söylediği Nutuk’ta Türkiye’nin geleceği konusunda Atatürk’ün özlemini duyduğu parlak durum hakkında aşağıda verilen güzel sözleriyle karşılaşmaktayız: “Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale. Tuzlu su. Ünitemizi Özetleyelim Ünite bitiminde öğrencilerden öğrendiklerini genel hatlarıyla kısa ve öz cümlelerle ifade etmeleri istenir. Öğrencilerden “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde öğrendikleri kavramlarla ilgili poster ve afiş hazırlamaları istenebilir. cam ve porselen gibi maddeler iyi birer yalıtkandır.

bir yandan da kendini kontrol etmeye çalışmaktadır..) Bir iletkenin kalınlığı arttıkça direnci azalır. 3. arkadaşı Lale’nin davranışından çok rahatsızdır ve içinden ona bağırıp çağırmak gelmekte. Aşağıdakilerden hangisi direnç birimidir? A) Volt B) Ohm C) Selsiyus 6. milyonlarca devreden oluşan mikroçiplerin kullanılmasıyla da avuç içine sığacak kadar küçük boyutlara ulaşmıştır.. (. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin do¤ru flekillerini defterimize yazalım....... aynı zamanda ile yapılan mikro mekanik çok küçük makineler de yapılabilmiştir.. (..) ‹letkenlerin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir. bilgisayarlar ve ‹nternet hayatımızın vazgeçilmez unsurları hâline gelmifltir...tr) 146 ÜN‹TE SONU DEĞERLEND‹RME SORULARI A Aşağıdaki cümlelerin hangilerinin doğru. (. Nasıl hissettiğini yaz.edu..) Islak tahta iletkendir...) Bir floresan lambanın ışık vermesi gazların iletkenliğinin bir göstergesidir. ürünlerin hassasiyetini Bugün MEMS teknolojisinden otomotiv sanayinin yan›nda göstermektedir. (.. sesler ve resimler elektronik aletler yardımıyla anlamlı hâle gelir. C) bir iletkendir. D 7. Bu küçülme özellikle 1980 yılı ortalarından beri daha da hızlanmış. Etkinlik : d... Bahçede koş.. II ve III C) II ve III D) Yalnız II 3... c..eee... MEMS Teknolojisiyle yapılmış bir teknolojisi sayesinde mikroçipler üzerinde sadece çok küçük mikromotoru tutan karınca. Çünkü plastik. B) elektrik enerjisini iletir. Aşağıdaki maddelerden hangisi iyi yalıtkandır? A) Altın B) Tungsten C) Cam 2..) Bir iletkenin direnci..... Bu resim MEMS teknolojisi elektronik devreler oluşturulmakla kalınmamış. SALDIRGANLIK YERİNE KULLANILABİLECEK BECERİLER Aşağıdaki örnek olayı okuyunuz.. Oradan uzaklaş b. ‹mzanın genişliği bir saç telinin çapı boyutlarındadır. ışık. bir tur at.odtu... Y 8. Eleştirel Düşünme • Bundan 50-60 yıl önce kullanılan radyolar günümüzde kullanılanlardan çok daha büyüktü. D) elektrik enerjisini iletmez. ‹letkenin boyu III.. tahtaya yazınız. Ama nasıl? 1.” cümlesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) ›şı¤› geçirir. Hayatımızın Neresinde? Nereden Nereye? Elektrik enerjisi. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini en iyi iletir? A) Metal kaşık B) Yün iplik C) Pencere camı D) Litre D) Paket lastiği Bu kutunun içine yanlızca 2 dörtgen çizerek kedilerin ayrı bölmeler içinde olmalarını sağlayabilir misiniz? 91 146 . ziraatten kimya ve endüstriyel ürünlere kadar birçok alanda yararlan›lmaktad›r. Öğrencilerin konu hakkındaki önerilerini alınız.) Direncin birimi newtondur. Daha sonra aşağıda verilen örneği.. Son derece gelişmiş araştırma tesislerinde yürütülen çalışmalarla. En iyi seçeneğini uygula.. (. 2.. bu enerjinin varlığıyla anlam kazanıp hayatımızı kolaylaştıran bazı cihaz ve sistemlere dikkat çekilir.. hangilerinin yanlış olduğunu noktal› yerlere yazal›m..Hayatımızın Neresinde? Bu başlık altında elektrik enerjisine.. Kocaman bilgisayarlar 1970’li yıllarda geliştirilen mikroelektronik ve mikroçip sayesinde yerini. 13. I. Son 20-30 yılda elektronik teknolojisinde yapılan önemli atılımlarla hesap makinaları.... Ekibin yaptığı çalışmalar birçok uluslararası yarışmada ödül kazanmıştır. Seçeneklerini düşün.) Bütün metallerin dirençleri birbirine eşittir.. (. e... ülkemiz gelecekte bu teknolojide söz sahibi olmaya adaydır...... kullanılan kabloların kalınlığı ve karmaşıklığı dikkatinizi çekti mi? Günümüzde aynı boyutlarda bilgisayarların kullanılıyor olduğunu varsayarsak herhâlde çalışma odalarımızda adım atacak yer kalmazdı. Y 2. 4.. (..... bu aletlerin boyutlarının küçülmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu ve söz konusu küçülmenin insanlara sağladığı avantajların irdelenmesi amaçlanır. Atatürk’ün üç boyutlu mikroimzası.) Bir iletkenin direnci iletkenin cinsine bağlı değildir... Y 5. Rahatlama egzersizleri yap. “Bilgisayarımızın kablosunun dışı plastiktir. D 3...... kelimeler.. II ve III B) I ve III Yalnız II I...... boyu arttıkça azalır.) Bir devredeki direnç artarsa devreden geçen elektrik enerjisi azalır..... Acaba bugün ilk icat edildiği zamanki boyutlarından daha küçük olan başka hangi elektrikli aletler vardır? • Bu makinaların küçük olmasının avantajları neler olabilir? Rehberlik Köflesi Aşağıdaki rehberlik etkinliğini amacına uygun olarak ihtiyaç duyduğunuz bir zamanda sınıfınıza uygulayabilirsiniz. (www.. Bu enerji sayesinde rakamlar. Özellikle MEMS (Mikro Elektro Mekanik Sistem) teknolojisi denilen sistem sayesinde küçük elektronik devrelerin yanında mikro motor denilen çok küçük motorların da yapılabildiğine dikkat çekilir.. (. Verilen yanıtları 12.. Etkinlik : 2.. ‹letkenin dik kesit alan› D) Demir E¤lenceli Satırlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iletken tellerin elektrik enerjisi iletiminde etkilidir? A)A) I... cep telefonları..... Geçen yüzyılın önemli buluşlarından olan bilgisayarların gelişim süreci içerisinde giderek küçülmesinde etkili olan küçük elektronik devrelere vurgu yapılması beklenir. (. Vücudunun ne hissettiğini düşün. 1. “Eleştirel Düşünme” başlığı altında verilen sorularla elektrik enerjisiyle çalışan aletlerin neler olduğu.... Bu alanda yapılan çalışmaların ülkemizden örneklerle de desteklenmesi sağlanır... 5. tıptan gıda teknolojisine. Dur ve ona kadar say.. Bilgisayarın büyüklüğü.. Bugün benzer çalışmaların makinelerin de küçültülmesine dönük yapılması sonucunda. giderek küçülen bilgisayarlara bırakmıştır.) Reosta elektrik enerjisini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Birisiyle bu konuda konuş. birini yukarıdaki resimde görüyorsunuz..(.. Geçen yüzyılın belki de en önemli ‹lk bilgisayar ENIAC ancak büyük bir odaya buluşu olan bilgisayarların ilk örneklerinden sığabiliyordu... Ülkemizde MEMS teknolojisi üzerinde yürütülen baz› çal›flmalar vard›r: Bu çal›flmalardan biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bir ekip taraf›ndan yürütülmektedir.. a.. kısaca MEMS (Mikro Elektro Mikro Elektro Mekanik Mekanik Sistem) denilen teknoloji ortaya çıkmıştır. Aşamalar 1. B Aşağıdaki soruların do¤ru cevab›n› iflaretleyelim.. D Y 4. ses ve hareket enerjisi olarak hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda bilginin taşınmasında da kullanılır. 1... D 10. ısı. Aşağıdaki maddelerden hangisi elektrik enerjisini iletir? A) Silgi B) Cam çubuk C) Ahşap cetvel D) Demir çivi 4. D 9.... Y 6. Meral. öğrencilerin verdiği yanıtlarla karşılaştırınız. ‹letkenin cinsi II.

. 1... Ampulün iyi iletken olarak işaretlediğimiz kısmının niçin bu maddeden yapıldığını açıklayalım. Aynı ölçülerdeki bakır telin direnci . gibi maddelerle kaplıdır. Ampülü duya takarken bu camdan tutar ve çarpılmayız. Elektrik kablolarıyla çalışan elektrik teknisyenleri niçin kalın plastik eldiven giyerler? b.. 3.. 3. 5. tungsten ç. Elektrik malzemeleri üreten bir firma. 3. Yalıtkan olarak . d.... Bu durumu kişinin deri direncinin değişimi ile nasıl açıklarız? 147 Gümüş ve altın en iyi iletkenlerdendir... Altın ve gümüş elektrik enerjisini çok iyi ileten maddeler olmalar›na ra¤men niçin elektrik enerjisi taşıyan kablolarda veya elektrikli aletlerde altın ve gümüş kullanılmaz? 2. b.. Yandaki ampulün iyi iletken... iletken... Bir kişi yalan söylediğinde onun derisi elektrik enerjisini daha iyi iletir..... Çünkü nikel-krom telin direnci yüksektir. 4. Çalışma Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruların›n Cevaplar› K L M Özdeş pil.. dirençölçer (ohmmetre). 3. ‹letkenlerin elektrik enerjisine karşı gösterdikleri zorluk . 147 ..... elektrik çarpmalarını önlemek amacıyla .Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› Ders Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D).. elektrik enerjisi iletimine karfl› çok büyük direnç gösterir.. Ama pahalı olduklarından kullanılmazlar. bakalit d. 4. yalıtkan. ç 4.. demir a 1. c. a. kullanmayı tercih eder. ç.. elektrik enerjisini geçirmez ve tehlike anında elektrik teknisyenini elektrik çarpmasından korur.. 3. 5.. a... Bir iletkenin boyu arttıkça direnci artar. hangilerinin yanlış (Y) olduğunu belirleyelim. bakır D Aşağıdaki soruları defterimize cevaplayalım. Elektrik sobasının ısı üreten kısmında neden bakır ya da alüminyum tel yerine nikel-krom tel kullanılır? 92 a. Onun yaptığı bu deneyin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 3.” ifadesinin devam› niteli¤indeki cümlelerde bofl b›rak›lan yerleri uygun kavramlarla tamamlayarak bu cümleleri defterimize yazal›m (Bir cümle birden fazla kavramla tamamlanabilir. Benjamin Franklin’in yıldırım ve uçurtmasıyla yaptığı o ünlü deneyi ona elektrik enerjisi hakkında çok şey öğretti.... direnç. metali kullanır. Ampulün flamanında yüksek dirençli . 1.. Çünkü duydan aldığı elektrik enerjisini içerideki direnç teline iletecektir. 2. 1.. D. “Ohm’’ direnç birimidir.... plastik. ‹letken olarak . Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterimize yazalım.. iyi yalıtkan ve direnç olan kısımların› işaretleyelim. ç. c. Ders Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruların›n Cevaplar› A. Plastikler. Ampulün iyi yalıtkan olarak işaretlediğimiz kısmının niçin bu maddeden yapıldığını açıklayalım. plastik f. tuzlu su gibi davranacağından derinin direncini azaltır ve devreden daha fazla elektrik enerjisi geçmesini sağlar. Benjamin Franklin’in yaptığı deney güvenli değildi... porselen b.. bir kişi yalan söylediğinde terlemeden dolayı derisindeki nem oranı artar. b 2. yalıtkan (cam) direnç (tungsten) yalıtkan (cam) 8. B. f c d B Aşağıdaki cümlelerde daire içine alınmış harflerin bulundu¤u yerleri kutu içindeki uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayarak defterimize yazalım. Elektrik kablolarıyla çalışan elektrik teknisyenleri niçin kalın lastik tabanlı ayakkabı giyerler? 3. e b..... kullanmayı tercih eder.. c 3. d 5. 7. Yandaki resimde bir “yalan makinesi” görülmektedir. a. teli kullanmayı tercih eder. Aşağıdaki “Elektrik malzemeleri üreten bir firma.. çünkü bir elektrik boşalması olan şimşek ve yıldırım onu çarpabilir ve hayatını tehlikeye sokabilirdi.. Cam iyi bir iletkendir.... Kavram a. 1... 1.. Çünkü plastik yalıtkandır. Ampülün dış kabı yalıtkandır. Elektrik enerjisi sonucunda ısı üretmek için direnci yüksek teller tercih edilir. ile ölçülür. Basit bir devre çiziminde kullanılan aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) direnç değişken direnç ampül pil D Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yazalım.. 2.. 2. 4.).. 1.. 3. c.. b. 1... Elektrik tellerinin dışı. Çünkü..... Bir iletkenin direnci . maddelerden yapılır.. Y D D Y D iletken plastik direnç dirençölçer (ohmmetre) demir a.. alüminyum c. Elektrik telleri elektrik enerjisini kolay iletmesi için .. Ampulün direnç olarak işaretlediğimiz kısmının niçin bu maddeden yapıldığını açıklayalım... Ter. Bir su ısıtıcısında direnç teli olarak . Ampülün içindeki direnci tutan ayak da camdan yapılmıştır.... 1... olarak adlandırılır. 2. C. Aşağıdaki devrelerde bulunan ampullerden hangisi ışık vermez? A) B) C) D) iletken (metal) demir tel alüminyum tel gümüş tel plastik tel 9.... 4. Aynı zamanda cam şeffaf olduğundan ışığın hemen hemen tümünü geçirir. ... 2. nikel – krom e. değişken direnç (reosta).. b. Çünkü ısınarak ışık üretmesi için direnci yüksek telden yapılmıştır.. ampül ve iletken teller kullanılarak yapılan şekildeki devrelerde ampüllerin parlaklık sıralaması nasıl olur? parlak az parlak en parlak A) B) C) D) K M L L L K K M M L M K D. telin direncinden daha küçüktür. 2. Bu da yalan makinesinin ibresinin değişmesine sebep olur.. Demir ve alüminyum elektrik enerjisinin iletimine karşı ayn› direnci gösterir.. 2.

....................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................Notlarım ve Düşüncelerim ........ ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ........................................................... .................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... ........ ................................................................................................................ ................................................................................................................... ............ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 147-a 148 ...................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............ ................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................ .................... ............. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................. ......................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................... ....... ................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful